Вы находитесь на странице: 1из 1

X1 VT1

2
GND 1 R10
VCC 1 TXD SDA1 15 13 B1 G3 15 13 B4

0805
VCC 2 R3 1
0805 2
D RG D1 D RG D1 A1 37 67 A6
RSTX SCL1 1 12 A1 1 12 A4 A1 A6
RSTX 3 C D2 C D2 B1 36 66 B6

1
RSRX 3 4015 11 F1 4015 11 F4 B1 LCD B6
RSRX 4 R23 IR2 D4 IR2 D4 C1 35 4 C6
C6 VCC R6 VCC VMCU C24 14 2 C1 14 2 C4 C1 C6

1
5 1
0805 2 2
0805 1
REFP R D8 R D8 D1 34 3 D6
VCC VBAT 1 2
DD3.1 DD6.1 D1 D6

2
VCC 6 R7 RXD E1 33 2 E6

2
1
0805 2
OFF 40 38 E1 E6

0805

0805
GND 7 PB0 MCU VCC F1 38 68 F6

R24

R26
smd
VD5 GND REFC 41 GND 7 5 7 5 DP4 F1 F6
8 VT2 PB1 D RG D1 D RG D1 G1 39 69 G6

2
2

4
REFP 42 8515 37 SA1 9 4 E1 9 4 E4 G1 G6

1
9 R4 R17 COP PB2 PA0 C D2 C D2 5 DP6
1 VCC
VCC COP 43 36 4015 3 D1 4015 3 D4 DP6
1 2

10 1
0805 2
0805 REFC PB3 PA1 IR2 D4 IR2 D4 A2 41

3
ON 44 35 6 10 G1 6 10 G4 A2

2
PB4 PA2 R D8 R D8 B2 40 63 A5

4
GND R19 MOSI 1 34 SA2 DD3.2 DD6.2 B2 A5

0805
3

2
VT3 PB5 PA3 C2 31 62 B5

0805

0805

0805
R25

R27
R5 VD6 2 MISO 2 33 C2 B5

smd
ZP1 R18 PB6 PA4 D2 28 8 C5

1
1

3
ZP SCK 3 32 15 13 B2 15 13 B5 D2 C5

1
1

1
1 2

0805 PB7 PA5 D RG D1 D RG D1 E2 27 7 D5

4
31 SA3 1 12 A2 1 12 A5 E2 D5

2
PA6 C D2 C D2 F2 42 6 E5
GND 3 X5 RST 4 30 4015 11 F2 4015 11 F5 F2 E5

J1
VCC 1 VMCU RST PA7 IR2 D4 IR2 D4 G2 43 64 F5
2

3
R1 R2 VMCU 1 14 2 C2 14 2 C5 G2 F5
C7
GND MOSI ON R D8 R D8 DP2 32 65 G5

4
MOSI 2 RXD 5 29 SA4 DD4.1 DD7.1 DP2 G5
2
MLT0125

MLT0125

MISO PD0 ICP GND1 9 DP5


AVCC 9 28 MISO 3 TXD 7 27 DP5
1

VREF+ ADC BUFEN SCK PD1 ALE A3 50


1

3
10 27 DRDY SCK 4 DRDY 8 26 7 5 DP2 7 5 DP5 A3
VREF- DRDY RST PD2 OC1B D RG D1 D RG D1 B3 46 58 A4
X2 C3 ADS1241 26 SCKA RST 5 MOSIA 9 VCC 9 4 E2 9 4 E5 B3 A4
2

C8 SCLK XTL1 PD3 C D2 C D2 C3 24 55 B4


2

R30

R31
AVCC 1 11 25 MISOA XTL1 6 MISOA 10 25 4015 3 D2 4015 3 D5 C3 B4
1

AIN0 DOUT PD4 PC7 IR2 D4 IR2 D4 D3 20 16 C4


1

C25
AIN+ 2 12 24 MOSIA GND 7 SCKA 11 24 6 10 G2 6 10 G5 D3 C4

0805

0805
AIN1 DIN PD5 PC6 R D8 R D8 E3 19 11 D4
2

1
2

AIN- 3 C9 17 23 CSA GND CSA 12 23 DD4.2 DD7.2 E3 D4


1

C2 AIN2 CS PD6 PC5 F3 51 10 E4


1

2
AGND 4 C1 18 22 ZP 13 22 F3 E4
2

1
AIN3 POL R13 PD7 PC4 G3 52 59 F4
2

C4 C15 C16
1

13 VCC 21 COM 15 13 B3 15 13 B6 G3 F4
1

1 2

AIN4 0805 R20 PC3 D RG D1 D RG D1 DP3 26 60 G4


1

C10
14 1 R14 VCC 14 20 SDA1 1 12 A3 1 12 A6 DP3 G4
2

2
1 2 1 2

AIN5 DVDD 0805 0805 XTL2 PC2 C D2 C D2 18 DP4

1
15 2 BQ2 1 15 19 SCL1 4015 11 F3 4015 11 F6 DP4
1

2
AGND AIN6 DGND1 DA3 XTL1 PC1 IR2 D4 IR2 D4 1

1
16 3 C17 1 18 14 2 C3 14 2 C6 COM1

J2

J3
1 2

AIN7 XIN 2 1 RST PC0 R D8 R D8 44

1
C21
19 4 BQ1 2 VCC RST 16 SA5 DD5.1 DD8.1 COL1

2
ACOM XOUT GND DD2 COM 70 61

1
C22
5 C18 COM2 IND1 COL2
1

RESET
1 2

C19 GND

2
2

C5 C12

1
21 6 7 5 DP3 7 5 DP6
R11

AVDD DSYNC 3 D RG D1 D RG D1

1
0805

7 GND 9 4 E3 9 4 E6
2
2

PDWN GND C D2 C D2
1

20 8 GND 4015 3 D3 4015 3 D6


1

AGND DGND2 IR2 D4 IR2 D4


DA2 6 10 G3 6 10 G6
R D8 R D8
GND DD5.2 DD8.2
AGND GND GND

VBAT L1
VD71 2 1 2 VCC
DA1 X7
X3 VD1 R15 VD9 VCC R34 1
1 2 3 2 VD81 2 1 2 1 2
2

0805
1

2
1 *STU MLT0125
DA4 2
R29 VD10 L2 R35

0805

0805
R21
2 1

2 VD2 8 1 1 2 1 2 AVCC 0805 3


2

1 2 LM317T 2
0805 1
CPO *STU SWC
3 C11 R16 DD1.1 7 2 R36 4
0805
R8

R22
1

1
2 1

1 RLIM SWE 0805


1
LED1

1 2
1

4 VD3 MLT0125
OFF 1 6 3 5

2
2

R T VCC CT R37
2

2
1

2 1

5 5 4 0805 6
1

0805
2

R32
1
2 1 Q SENS VSS

C23
C131

2
2

1
VD4
C14
2

D C29

1
C26
3 C28

2
0805

0805
R9

C27
R12

C30
2 1 C

2
2

2
VT5 2

1
R38

1
VT4
1

ON 4 6 LED 1

2
G 1
X4 S Q 1
0805 2

0805

0805
R33
1
2

R28
C20

3
2
1

1
2 S

3 D
GND1 GND

GND

˳ò Ìàñà ̳ðèëî


Çì Àðê ¹äîêóì ϳäïèñ Äàòà Âàãà ïëàòôîðìåííà
Ðîçðîáèâ ϳääóáíèé Î.Ï. ç àâòîíîìíèì æèâëåííÿì ó
Ïåðåâ³ðèâ Ñõåìà åëåêòðè÷íà ïðèíöèïîâà
Àðêóø 1 Àðêóø³â 1
Ò.êîíòð.
Í.êîíòð. Äëÿ ³ííèöüêîãî Æʲ ÒΠÍÂÏ "Ïðîìïðèëàä"
Çàòâ.

Вам также может понравиться