Вы находитесь на странице: 1из 1

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7

конец подъездной
18+518.195

18+550.195

18+582.195

18+614.195

крај прилазне
18+485.475

конструкције
18+645.795

конструкции
ШЕМА ГРАДИЛИШТА

18+403.035
СХЕМА САЙТА
1:500

4055

БЕОГРАД ПАНЧЕВО

1339

1339
3000 8

500
КАНАЛ КАНАЛ
3000

9 11
10
750 4 5
900

3000
6
1

2114
2 3 7

2050
1200

1250

1200
13.00

900 900 900


1200 1200
ГП "МОСТОГРАДЊА" АД
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БЕОГРАД
СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

МОСТОГРАДНЯ AO
В РЕСТРУКТУРИРОВАНИИ, БЕЛГРАД
ПРОЕКТНОЕ БЮРО
ПОСТОЈЕЋИ МОСТ
ПРЕКО РЕКЕ ТАМИШ
СУЩЕСТВУЮЩИЙ МОСТ ИНВЕСТИТОР " ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " а.д.
ЧЕРЕЗ РЕКУ ТАМИШ ИНВЕСТОР Немањина 6, Београд
8244 3272 3200 3200 3200 D:\14. TAMIŠ\STROJ TREST\RADIŠA VELJKOVIĆ\Logo-Zeleznice Srbije.jpg
C:\Documents and Settings\PC01UprProj01\Desktop\MELANIJA\TAMIS\Dokumentacija\Dopunjena dokumentacija\Logo-Zeleznice Srbije.jpg

НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА ОАД "3СТ"


ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА Каланчевска 22 Москва
по налогу "РЖ" ОАД
7269 750 2447 900 2300 900 2300 900 2300 900 2060 1202 1542.1
C:\Documents and Settings\PC01UprProj01\Desktop\MELANIJA\TAMIS\Dokumentacija\Dopunjena
D:\14. TAMIŠ\ZORAN dokumentacija\GÇó
GLIGOROV\2014\6.JUN\06.06.2014-za tehnologiju pobijanja šipova\14.07.2014-izmena sa LOGORZDINT.jpg
pečatima\crteži\GÇó LOGO RZDINT.jpg

ОАО "3СТ"
Каланчевская 22 Москва C:\Documents and Settings\PC01UprProj01\Desktop\MELANIJA\TAMIS\Dokumentacija\Dopunjena
D:\14. TAMIŠ\ZORAN GLIGOROV\2014\6.JUN\06.06.2014-za tehnologiju pobijanja šipova\14.07.2014-izmenadokumentacija\GÇó
sa pečatima\crteži\GÇóLOGO
LOGO STROY TREST.jpg
STROY TREST.jpg

по поручению ОАО "РЖД"


ОБЈЕКАТ ДЕОНИЦА : ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ - ПАНЧЕВО
ЛЕГЕНДА: km 4+742 - km 19+600
ОПИСАНИЕ: ПРОЈЕКАТ НОВОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА НА РЕЦИ ТАМИШ
ОБЪЕКТ УЧЕЦТОК : ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ - ПАНЧЕВО
8 ОКРЕТНИЦА МЕХАНИЗАЦИЈЕ - ДЕПО 11 ТЕСАРСКИ ПЛАЦ
km 4+742 - km 19+600
1 СТУБ 1- БУШЕЊЕ ШИПОВА Ø1500 2 СТУБ 2- БЕТОНИРАЊЕ ШИПОВА Ø900 3 СТУБ 3- ИСКОП ТЕМЕЉА СТУБА 4 СТУБ 4- ИЗРАДА ПРИБОЈА ЗА ИСКОП 5 СТУБ 5- БУШЕЊЕ ШИПОВА Ø600 6 СТУБ 6- ОПЛАТА ТЕМЕЉНЕ ГРЕДЕ 7 СТУБ 7- БУШЕЊЕ ШИПОВА Ø1500 9 АРМИРАЧКИ ПЛАТО 10 ДЕПО ЧЕЛИЧНЕ ОПЛАТЕ
-привремени депо дрвене грађе: ПРОЕКТ НОВОГO ЖЕЛЕЗНOДОРОЖНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ТАМИШ
ФАЗА ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ HW ШИПОВА
даска 4,8cm
-машина за ископ шипова -аутодизалица ПХ 790 -ровокопач -аутодизалица ПХ 790 -аутодизалица ПХ 790 -аутодизалица "Coles" -машина за ископ шипова -привремени депо арматурних кошева -привремени депо арматуре леж. греда -челична оплата МЕ 2500/1250(625) СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ HW СВАЙ
-утоваривач -аутомешалица -комбинована машина / утоваривач -ПТЦ уређај -замајац Ø900 са редуциром -камион кипер за допрему оплате -утоваривач -привремени депо Ларсен талпи -допрема арматуре шлепером -помоћна средства за монтажу даска 2,4cm
-ел.централа -левкови за бетонажу -електрична пумпа "Веда" -компресор за ваздух -муљна пумпа -челична оплата МЕ 2500/1250(625) -ел.централа -привремени депо отпадног бетона -аутодизалица "Coles"- истовар -камион сандучар-допрема оплате гредица 10/10cm ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ / ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК ПАРАФ / ПОДПИСЬ
-аутодизалица -корпа за бетон V=1,00m³ -електрична централа -резервоар за ваздух -арматурни кошеви Ø600 -електрична централа -аутодизалица -привремени депо опреме са магацином -ел.централа -аутодизалица "Coles"- истовар -камион шлепер-допрема
-арматурни кошеви Ø1500 -компресор за ваздух -шлепер-допрема арматуре леж.греде -ел.централа -ел.централа -електрична пумпа "Веда" -арматурни кошеви Ø1500 -камион шлепер за допрему арм. кошева -позиционирање и распоред арматуре -аутодизалица "Coles"- истовар Д.НЕДЕЉКОВИЋ, инж.стр.
-електрична централа -плато за складиштење арматуре -командни пулт -компресор за ваздух -аутомешалица-бетонирање тампона -аутодизалица "Coles"- истовар -ел.централа ПРОЈЕКТАНТ / ПРОЕКТИРОВЩИК
-замајац Ø900 за побијање цеви -Ларсен талпе ЛА640н -комбинована утоварна машина -утоваривач-рашчишћавање -стабилни циркулар Д.НЕДЕЉКОВИЋ, инж.стр.
-арматурни кошеви Ø900 -арматурни кошеви Ø600 -Ларсен талпе ЛА640н -просторије за раднике и чуваре
-аутодизалица "Coles"-допрема кошева -WC кабине РАЗРАДА / ИСПОЛНИТЕЛЬ
-арматурни кошеви Ø900 З.ГЛИГОРОВ, инж.стр.
ДИРЕКТОР / ДИРЕКТОР
СИНИША БРУСИН, инж.стр.

ЦРТЕЖ / ЧЕРТЕЖ

Распоред механизације и опреме


Расположение механизации и оборудки

РАЗМЕРА / РАЗМЕР ВЕЗА СА ЦРТЕЖИМА / СВЯАЗЬ С ЧЕРТЕЖОМ

1:500
ДАТУМ / ДАТА БРОЈ ПРОЈЕКТА / No ПРОЕКТА БРОЈ ЦРТЕЖА / No ЧЕРТЕЖA
ЈУЛ 2014.
ИЮЛЬ 2014. ПППР 1.3