Вы находитесь на странице: 1из 1

TE§IKO 66 22-09-02 13:47 ™ÂÏ›‰· 188

H ºÚ·ÁΛÛÎË AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·- Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔ¯ˆÚ› °·ÏÏ›· ·Ó·˙ËÙ› ¤Ó·Ó Dreyfus ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘
Ù‡ÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈ΋ ÌÂϤÙË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘) ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ·ÚÓËÙÈÎfi ‹Úˆ· Î·È Ó· ÚÔ- «ı¤ÛÈÛ» ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, ˆ˜
Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÏÏÔ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·- ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ‚¿ÏÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›·Ø Î·È ÙÔ Ò˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ˆ˜
Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë Û˘- ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ›ıÂ- ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÈÎÔÓÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ‹Úˆ·˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌË ÂıÓÈÎfiÊÚÔÓ·.
Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·Ó‹ÎÂÈÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜. M ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘
¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ì ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÔ Í¤ÓÔ, ÙÔÓ Â‚Ú·›Ô ÔÏ›ÙË ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ H ÌÂϤÙË Ù˘ ºÚ·ÁΛÛ΢ AÌ·Ù˙ÔÔ‡-
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘Ó¯‹˜ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ η- Ó· ÂÈı˘Ì› Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘
Ë ÂοÛÙÔÙ ÂÔ¯‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ù·Û΢¤˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó. AÔÙÂÏ› Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÚÔ- ÕÏÏÔ˘ ̤۷ ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·
Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÎÂÈ̤- Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. H Û‡ÁÎÚÈÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û¿ıÂÈ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ
M ÙËÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÈÎfi- ÓˆÓ Ù˘ ·˘ıÈÛÙfiÚËÛ˘: Ò˜ ηٷÛ΢¿˙Â- ÙÔ˘ ‰ÂοÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·È- ·ÚÚ·ÁÔ‡˜ ¤ıÓÔ˘˜ Ë Î·ÙËÁÔÚ›·, ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ηÏ› ÙÔÓ ·Ó·-
ºÚ·ÁΛÛÎË AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, Ó·˜ ÙÔ˘ ‚ڷ›Ô˘ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙÂ- Ù·È, ‰ËÏ·‰‹, οı ›‰Ô˘˜ ·Ê‹ÁËÛË. ÒÓ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ¤ÓÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ‚ڷ›Ô ÔÏ›ÙË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Dreyfus, fiÙÈ Â›- ÁÓÒÛÙË Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛı› fiÛÔ Û¯ÂÙÈ΋ ›-
O ∞§§O™ EN ¢Iø°Mø: H EIKONA ¯Ó›· ÙÔ˘ ‰ÂοÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ̤ÓÔ˘ ÕÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ‚ڷ›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›- Ó·È Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ¶ÚˆÛ›·˜ Î·È ˘ÔÓÔ- Ó·È Ë Ù˘ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆ- H ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂϤÙË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ıˆڛ· Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì‡ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ ÙËÓ «·ÙÚ›‰·» ÙÔ˘. §›- ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÔÙÂ-
TOY EBPAIOY ™TH §O°OTEXNIA.
ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜Ø ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ, fï˜, Á˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ï› ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
ZHTHMATA I™TOPIA™ KAI MY£O¶§A™IA™, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔ- Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤- ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ- ı· Â·Ó·ÏËÊı›, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· (˘ËÎfiÔ˘ ‹ ÔÏ›ÙË) ÙfiÛÔ
EΉfiÛÂȘ £Â̤ÏÈÔ, Aı‹Ó· 1998, 366 Û. Á›·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÈÎÔÓÔ- ÓˆÓ. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, Ë «ÁÂÓÔÎÙÔ- ÎÔ‡ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô˘ ˆ˜ «Î·Ù·Û΢‹˜» Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1914, Û ¿Ï- ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. T¤ÏÔ˜,
ÏÔÁ›· (imagologie), Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Ó›· ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ E˘ÚÒ˘» ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ÏË Îϛ̷η ‚¤‚·È·, ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Ù˘ °·Ï- Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÏÔÁÔÙÂ-
·Ó¿Ï˘ÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔ- ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ Ò˜ Ï›·˜ ¤ıÓÔ˜. ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ
Mȯ¿Ï˘ XÚ˘Û·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ıÂÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ I‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- Î·È ÙË ÌÂϤÙË ¿ÏÏˆÓ ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›- ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙË ÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ë ºÚ·ÁΛÛÎË AÌ·- TÔ ¤ıÓÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÙÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓfi˜
ÛÈÔ ·Ê‹ÁËÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸- ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·. M ·ÊÔÚÌ‹ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÈ· ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏË- ÁfiÓÈÌÔ˘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. MÂ
Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ηٷ- ΛÌÂÓ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ‰È·- Ì·ÙÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÙÂÚfiÙË- ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÚfiÎÏËÛË
Û΢‹˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ «ËÌÒÓ» fiÛÔ ÙËÓ IÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Ù‹ ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ù·˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ·ÏÒ- ÚÔ˜ ÙËÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋: Ó· ·Ê‹ÛÂÈ
Î·È «·˘ÙÒÓ». H ÂÈÎÔÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¢Ô‡Î· (1929) Î·È ÙÔ NÔ‡ÌÂÚÔ 31328 ÙÔ˘ ηÓfiÓ· (Ù˘ ÓfiÚÌ·˜) Î·È Ù˘ ·Ú¤ÎÎÏÈÛ˘ ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÛÔ Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ÂȉÔÏÔÁÈΤ˜
ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ HÏ›· BÂÓ¤˙Ë (1931), Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ·fi ·˘ÙfiÓ. H Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û¯ÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹. H Û˘ÁÎÂ- ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÙË Ì·Ó›· Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ô˘
ÛÙËÓ ÂΉԯ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÙÔ˘ ·Ì¿¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ٷ ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ‚ڷ›Ô˘ ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ- ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙËÓ
ºÚ·ÁΛÛÎË AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ηٿÁÂÙ·È Î·ÈÚfi ÔϤÌÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ·ÈÒÓ· Î·È Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ÚÔ- ¯Ó›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ΢ڛˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘
·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒÔÏ¿Ó M·ÚÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ï›Ì„ËÛÙ˜, ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ, ˆ˜ ‰È·ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ
̇ıÔ˘˜ Î·È ÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì- ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë ÁÏÒÛÛ·, Ë ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ¤Ó·˘ÛÌ· Î·È ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· Ó· –¿Ú· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì– ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
‚¿ÓÂÈ, fï˜, Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ıˆ- Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÎ- ıÚËÛΛ·, Ù· Ê˘ÏÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ÌÂÏÂÙËı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ì·˜ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
ÚÈÒÓ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ- ‰fiÛÂȘ, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ë ÁˆÁÚ·- ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ –‹ ÙÔ˘ ÍÂÓÈÎÔ‡– ÂȉÈ- Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó.
΋˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜Ø Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙfiÛÔ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÁÂ- ÊÈ΋ ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÙÔÈ- ÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. AӷʤÚÔÌ·È Û˘ÁÎÂ-
ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfi- ÓÔÎÙÔÓ›·˜ fiÛÔ Î·È Ë ‰‡ÛÎÔÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ¯Â›· Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÔ˘Ó, ÙfiÙÂ Ë ÔÔÈ·‰‹Ô- ÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ò˜ ̤¯ÚÈ ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋
ÁËÛ˘, fiÛÔ Î·È ·˘Ùfi Ù˘ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË- ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·˘ıÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÙË Ù «·Ú¤ÎÎÏÈÛË» ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ› ÙË ‰È·ÊÔ- ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏË-
Ù·˜» ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘, ‰ËÏ·- Ì¿ÚÙ˘Ú· Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ô˘ ÌÈÌÂ›Ù·È Ú¿. °È·Ù› fï˜ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ·ÈÒÓ· Ë ı˘ÛÌÒÓ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙ· ›ÙÂ
‰‹, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô «Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ» ÙÔ Î›ÌÂ- ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›·. ™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ë ÂȯÂÈÚËÌ·- ÁÏÒÛÛ·, ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·˘Ùfi¯ıˆÓ ›Ù ÂÙÂÚfi¯ıˆÓ, ›Ù ÂÏÏ·‰›Ù˘
ÓÔ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ. ™ËÌÂÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ºÚ·ÁΛÛ΢ AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÌÈ·˜ Û˘- ›Ù ÙÔ˘ÚÎÔÌÂÚ›Ù˘, ›Ù ÁËÁÂÓ‹˜ ›ÙÂ
ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ- ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹˜Ø ÔÌÈÏÔ‡Û ÂÏÏËÓÈο, ÙÔ˘ÚÎÈο,
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Û οÔÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, ÚˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ ·ÊËÁËÌ¿ÙˆÓ H ηÓfiÓ·˜; °È·Ù› Ô Î·ÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÂÈ- ·Ú‚·Ó›ÙÈη ‹ ÛÏ·‚ÈÎ¿Ø ‹Ù·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜,
·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÓۈ̿وۋ˜ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË B·ÏÙÈÓÔ‡ ‚¿ÏÏÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ fiψÓ, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ ‹ ‚ڷ›Ô˜, ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·.
ÙÔ˘˜ Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Î·È Ô §ÔÈÌfi˜ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ºÚ·ÁÎÈ¿. ¶·Ú¿Ï- Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¤ˆ˜ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿, H ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙÔ˘ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜
Ò˜ Â›ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÏËÏ·, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÂÈ̤- Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ʇ- ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ¤ÚÂÂ
Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ Ó¤· ÛÙÂÚÂfiÙ˘- ÓˆÓ, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û˘, ›ӷÈ; AÍ›˙ÂÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ó· ÛË- Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı›, ÂÂȉ‹, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ B·Ï-
·: ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· Ô˘ Û˘Óı¤- ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂȈı› Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·Ó›ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘
ÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ Â‚Ú·›ˆÓ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ÔÚÈ- ÏfiÁÔ: fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ·ÔÎÙ¿ ϤÔÓ Î·ıÂ- ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡-
ÛÙÈ΋˜ ÂΉ›ˆÍ˘ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·fi ÙË ÛÙÒ˜ ηÓfiÓ· ‰Èη›Ô˘ ·˘Ùfi Ô˘ ›Û¯˘Â, ¤ÙÛÈ ÛÂ, ·ÎfiÌ·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
H ÌÂϤÙË Ù˘ ºÚ·ÁΛÛ΢ AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ MÈÎÚ¿ AÛ›· ÙÔ 1922, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ˆ˜ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔÙ¤ÚÔ˘. ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈ-
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ̤ÚË: ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍÂ- ÙÔ˘ ÂÎÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ fiÓ, fiÙÈ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ‰ÈÏfi˜ ‰Â-
Ù¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ıÂ- ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡- ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÁÂ- ÛÌfi˜ Ì ‰˘Ô ·ÓÙÈıÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔ- ıËÛ·Ó: ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÁÔÓfi˜ fiÙÈ, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ë ºÚ·ÁΛÛÎË Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ·Û¿ÊÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ-
Ó›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔ- ÂÁÁÚ·Ê‹ (‹ Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹) Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ AÌ·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ·ÓÙÈÛË- ¯‹ Ò˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ÊÔ-
ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰Ë ÛÙË Ú·ÏÈ- «·ÙÚ›‰·˜» ‹ ÙÔ˘ «ÙfiÔ˘». T¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÌÈÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Ú¿. AÓÔ¯‹ Ô˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘
ÛÙÈÎ‹Ø ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË X·Ù˙‹ «™·ÌÂı¿È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·ÓÙÈ-ÈÔ˘‰·ÈÛÌfi, ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹
‚ڷ›Ô˘ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ K·ÌÈÏ‹˜» (1953) ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂοÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ ·ÈÒ- Î·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ì˘ıÈÛÙÔ- ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Ó· Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ
ÚÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ «ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô» ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÂÎÙÔ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔ- Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ E˘Úˆ·È΋ KÔÈÓfiÙËÙ·, ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ Ó·
‚ڷ›Ô˘ fiÛÔ Î·È Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Ó›·˜ Î·È ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÌÂٷ͇ E‚Ú·›ˆÓ. O ÌË-·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ E‚Ú·›Ô˜, ˘¿Ú¯ÂÈ. A˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜
Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·. T· ‰‡Ô Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Ì›ÌËÛ‹˜ Ù˘: ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ «the enemy within», ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏϘ η-
·˘Ù¿ ̤ÚË Û˘Ó¤¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜: Ô ·˘Ùfi ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ΛӉ˘ÓÔ, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ ÕÏÏÔ˘. H „˘¯·- Ù·Û΢¤˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙÂ-
ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ·, Ô ÔÈËÙ‹˜ °ÈˆÛ¤Ê EÏÈ- Ó¿Ï˘ÛË, Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÈ- ÚfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹
‰È·‰Èηۛ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÁÈ¿, Ô ¿ÏÏÔ˜ fiÏÔ˜ ÙÔ˘ K·ÌÈÏ‹, ÏÂÈÙÔ˘Ú- ‰ËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‰ÈÂ-
Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓÙfiÈÔ˘ Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Á› «ˆÛ›», ·ÔÙÂÏ› „¢‰·›ÛıËÛË ·Ó·- Ich Î·È ÙÔ˘ Es, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ú¢ÓËı›, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È, Ë Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú-
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ͤÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚÈÎfiÙËÙ·˜, fiÓÙ·˜ ÓÂÎÚfi˜ Ôχ ÚÈÓ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ- ¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, ÁψÛÛÈÎfi
Ô ˘‚ÚȉÈÎfi˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤ- ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ΋˜ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›Â- ‹ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ÕÏÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈ-
ÚˆÓ, Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓÙfiÈÔ˘ ͤÓÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ ‰Ô: ÙÔ Ò˜ ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ÙÈÎfi Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÕÏÏÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘
ÙÔ˘ «¤ÏÏËÓ· ‚ڷ›Ô˘»)Ø Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Ó›- Œ¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·Ø ·Ó¿ÌÂÛ·, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔÓ
ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ‰ÈÙÙfi ¯·- Ù˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÌÂϤÙË, Ë ËÙÙË̤ÓË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1870 ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂıÓÈÎfiÊÚÔÓ· Î·È ÙÔÓ

™Y°XPONA 188 £EMATA ™Y°XPONA 189 £EMATA