Вы находитесь на странице: 1из 9

ц А0 | о 5сп | т5Р

{ :$1 тп к с А 16 0 = !Ё'Р $ = 51!5А| { ) @1тпксА 26 !5Ав[ !­!­Ё)


(| ] ,!
= !] п | 1Ё[Р !Ё\ | /,Р Ё 15 =
(Фн уён $т}А Фя 3 | ш п у тЁ ! в ш 2
}: |Ё , 1'гп ] е{ . 1'гп !п 5а1ев . | 1{ : 5о тм } :а! 6о у ош 49 | е1
аБз 1е?
$: |Ё ,] е# . !'гп 5ц в ап . 1 то г ! 1п ц гп Ёа оезц.гсР 15: 1тм ог[ [ ог а р} тагп ешс | !са1 осш ап у.Р 1Б а геа}зс т ав!з |з ап { .
{: о тм Ё аг е | } т1 т 3 з
3ой 3 !п у ош г 4ераг( гп е ( ? !1{ : €
ап у ош !е11 гп е о аБ { у ош г тм ог[ !п 9 0ау?'\ { а1
Б 4о у оп 4о м г } те п у ош
5: г еф Р 3оо4' 1 еп ] о у тп у м г о т[ . } 1у ос11еарес аг е геа11у п ! е,с ап ё | ]][е 3е! !о тм ог[ ?
гп у о в Б . ег Ё п аг е ' з ] ш 6у 3аг1отм . 0о у оп [ п о тм [ ег ? !5: | 'гп а 1 тя а у з а! гп у 4ев [ а! в етп о'1
с о[с . 1Ё !гз , 1 1
с [тес гп у е ­ г п а1 1 а п 4 тп у
]; } ,ез в } :е' в п | е.с йу 6оз |в &!саг4
Б й о аз п . е'Ё в п ос те г у й еп ё1 у шБ т &а9. 1[ еп 1Бате а ос # е и г! | Б тп у ос11еарев .
е'Б з а 3оо6 г п а 3 ег . ![ : \ { 1тег 4о ау е Б 1ц?
п Бс
у оп
$: \ ,{ е1| т} :а'с в т[ е тп о 5 | !тог{п Р ап ! 1Бй3. Ф1(, тм } :а! аг е уо а тй 3
Б [ ог 1ш ?
п Бс !5: 1 ёо п с о с рз [ о г 1ш п 1
с т. 1 ш шз а11у ау е Б а ап з 6 м л ! 1
с т а{ гп у [ёез .
}: ] :Бп[ 1'] 1 [ ау е а а1
с аё . 11л а1'с тма{Б 1 ш в ш а11у ау е Б [ ог 1ц п [с т } те г . | ] п! : от Ё о& еп 6о у ош | г ау е 1 { о г тм о г [ ?
!5: 1 п еу г !гауе1{ ог тм ог[ . |й а 1 тм а у з !п йе ойе.с
шш|т 2 ш оп к шА о | ­Ё| 5ц п в !!{ : \ { 'Ба{ оцаБ{ йе тм е[ еп 4?\ { ас Б ёо ёо ?
уо
с 1 тп к с А
0 17 !5: ] 'уе 8о| { шо $(п а11 !Бс 10гещ во 1 11[ е | о р ез п 0 | !тп е тм ! Б с й ег п . 0п
вп5
Р ош 1 5аш Ё г6ау етп | п 3,з тм е в отп е1!гп ез й!е { г 1 еп 6 в го ц п ё [ ог &л п ег ог тм е
\ ,!'е11, 1й а р го 6 ш Ёс г п а 3 ег , ап 6 тм 1:а1'с !тп рог1ап 1 [ о г гп е |з а фБ а1
з ау , 1оп 9 3о { о 1Бе !с п ет а. 1с ёер п 4 в !{ 'тм е ап с а у1
саБ ег.Ё
3е{
} :о1!0аус ап 6 е1
Б р{ ш 1 ос11еар.ез 1 оп 1у а те Б г то о[ :Беэ б гп у р ге п з : ] !оБ 0
с 1тпксА 27 (] = ![ 1Ё\Р / !Ё| г| ,Р Ё 0 = 0А! т! )
0
с 1 кст А 18 !ш тв п у] в ш 3
'\ { а!Б
п5
Ё Р ош 2 !: 4о уоп 4о, 0ап ?
1 и г ап { !о е Б а а1
с г е пз а , оз' тп ' } та! 'з !гп рог! ап { { ог гп е 1з а о с тп р а у щс 0: 1Б а а1
з ео тп а 3 е г [ ог {А г! ас ап 6 ш Ё г о р е.
р аг [ й 3 [ |ас 1!| !ев ап 4 а гп!оБ 1е р } то п е . !: 11э11тп е оцаБ! уошс 'тм ог[ й 36ау\ ,!Б16о у ош 4о' тм [ :еп уош 3е{ !о * ле о 6 е?
с
с 1 тп к с А
0 19 0: |Р гв 1, 1 } :ате а тп е! !п 9 тм | 1} : гп у { е а тп . 1[ :еп | [ес Б гп у 1
Б [ас егуБ ап 6
п5
€Р ош з г ер 1 у оЁ | тп р о { а п 1 е_гп а! 1о.
'1{ } :еге
1й ап о с а ц п 1 ап ! . \ 4/'аЁ Б в | тп р о г ! а п { [ ог гп е !з а { г! еп 61у ,оз Б 1гате1
!: ёо у оц 1тауе 1ц?
п Бс
ог{Р о ш п | 1| е5 ... о} ц ап ё !оБ в шес г | у .
5: 1 ш шс а11у 1тате 1ш п |с !п 1Бе ос гп р а у г!ез аш гап ! . 6
А оп | | тл и . 1се а тм е 1 9
1
3о ош с [ ог 1ш п Бс т, т| | } : у1в | !о.гз
ос 1 тп к с А 20
вп5
Р ош
]: {Ё отм * еп ёо у ш { г а те 1 о пц в Б ! п ?
зе
4
5: 1Б а тм у а 1о{ . 1 т1!с { !Бе а!з ез о { ес Ё 1п 5оц ( } л [А г1ас 1Бге !| тп е$ а у е а[ .
ав 1
Р рготп 1!оц 11ех11
Б е о ц Бгз ап 4 о г п е р оз г 1 з [ |ас 1!{ !ез аг е и а1
гБ 'з
л Аё 1й | п ш Ё го ре о п ес а гп о { Б [ о г а тм е ] < .
!гп рог| ап { [ ог г п е. | тм о [ ] п цс!з отп ег егзй.с
1: п А4 тм а с Б у ош ёо о п фе тм е [ е п 4 ?
0
с 1 тп к с А 21 0: 1 11[ е ч ш !е{
'тм е[ еп 6.с 1 г е аё а 1о( ап 4 1!5!еп !о тп ш $!с. Фп 5ш п ёау
1 а! с п ф тп ог ! п 3,з 1
р 1 ау 3о1{ .
2 !п { еБ ц гап Ё
с 1 тп к с А
0 28 (Р = 1А Р ' 1 = 1| | ,| )
3 о п { } те 15(ьо[ гшеь ат
:Р !Ё , 1йа1Р . | [!ът ц | 5п 1| [ ?
4 оп 1[ ш 6
г з ау
[ 1е,с !Б а!Р . } :[ !се 1о тп е {
5 !п фе а* е г п о
зР '\ { '} та*
6о 6о !п уош г
у ош .
!о?
Б
6 оп [ ш 4
е з ау е т п 1 п 9
ъ 1 гп а 3 е
у ош
а тм е Б !еатп а{ ап 1? осп ра у.
7 1п ] ш п е
:Р ,БА п Аё [ о тм тп а у о ш Б г з а и л е[ 4о м го [ ?
8 а! } .{ ет [ е аг (3г)Ё / оп ] .] етм } е аг (Агп)Б
} 0зш а11у
у ев .
ег т п Б 30 ап 4 35 [ тош ,гз шБ ! оз: п е1!тп ез
у ош
11! а 1о1 тп оге.
9 а| й е ' тм е [ е п 4 (в гв ) / оп 1Бе м г е [ еп а (Апв ) :Р у е3 ' !{ ъ йе 5агп е й тп у ц !Б 11:ауе !о { г ау е 1 аг о п 6 а 1о!
| ,оБ ч й 1е
0
с 1тпксА 22 (! = ![ [\Р Ё '] \Ё | /,Р Б Р = ,Р Ф5 о пм 9
РЁ т: 0Б­ } тш !л , ап 4 м г [ та 1 6о у ош !1[ е 1
ез Б ошаБ 1уош г ]?
оБ
!з ап
€ уо 6егс|з е Б а у р|Ё а1
с тм п о 3
гЁ 6ау? :Р '\ { 'е1| ,
1 тм о г [ 0ех! 1
Б е ошБ г,с и г! !сБ !з 3геа| . п А6 1 ] !!е т} те р ео 1 е 1 тм о г [
:Р \ 4/ е[ а:тБ 1 еп ] о у { еБ тп о|с о ш аБ ! 1[ :е тог[ (Ба! ] ёо !с !Ба! { ег Б !в и г| { | . 0о г п е1 у о ш г ос11еарез е г аф тм о г [ ?
у ош
по шз }с : 1Б! п 9 ас а у р ! а1
с 4ау. 1 тм о г [ [ ог 4| 6егеп с [с еп ! о оп 6![ егп ! } { ,ез { го п 1| гп е 1о 1] гп е. '\ { 'е эогп е1!гп е5 8о { ог а г п е а1 а1 а п | ес ге$!ац гап 1
рто!,з Ёес ап 4 тм } те п | еБ 1
с !еп ! п е6 в гп е [ ог озгп е! 1тй 9, 1 а те Б 1о еБ п е ат 1} :е ойе.с
г е а4 у !о г р е оз п 6 . 5о ] апс е Б 1п гп е! !п 3в , 1 ап с е Б гш п | п 6 а
.тм ог! в [ ор :Р Ф[ :, г} :а'с с п ! е.с &ё а:тц Б 4о у ош 6о !п уоп г еЁ !гп е?
ог а 6| шсз |з оц ог 9ш !{ е о * еп 1 ап с е Б !п гл у о тм п о { ес Ё | п { го п { о{ а п 1 1оте р оз г ! о . ! геа11у 11!е [ аг : е ап 4 1 1оте р13фп 3о1[ ' 3ц { 1Б п о1
ос1ег ц Ёп Р 5сгещ ог оп 1} :е о п р Б е. геа11у !п { егэ| е6 й та { п Б 9
с р оз г 1 з оп 1\ [ 1 3оп : еп ] оу :м а{ п Б3
с
0
с 1тпксА 2з (! = !1';!1Ё[Р !Ё[ | |,Р Ё Р п о5 о к м ю РЁ рго{ !зе оп а1 3о1{ , [ ог е х аг л р 1 е . \ 4/ !а{ о ш аБ 1 у ош ?
=
1: 0о у ош [ :ате еп о ш ф { 1гп е { о г 1 е1 в ш г е? :Р 1 1![ е 3о1[ ос , в ЁБ 1'гп а1 в о !п { о г еп Б с Р |с п ет а ао6 !аа гп в ! .с 1 !![ е
:Р \ ,{ е11, о зг п е тм е } < з ! 4о тм ог[ тегу 1оп 9 ошБ гв , ап 6 1 а1 о з 1тауе 1ееп а8е
та! [с тй 3 ![ !з ап 4 1 геа11у еп ] о у 3о! п 8 |о осп ег! 5. 1 а1оз 1| [ е р13аф [с :е

|Бс 1ёгеп . 1!те осгп!Б п а! !оп о[ 1} тов е !тц о 11т1п 3с 6оез озтп е! !гп ео тп а 1 < е р ! аг с . 1Б й | ег!з е4 й остп рш 1ег 3атп ,ез шБ { 1й п о1 те у 9ооё а! й ег п .
!{ а! п шс 1{ | о 6п а еп ош 3[ { тп е { ог 1е! пзге, { ог г п у в е1 [ . 8ш !, о с 1 тп к с 2
А 9 (} { Р = } { 0!!/ !А[ 5
к Ё о ш п вс 5 ' м Р
1о ап в м г е = | у !0
Ё ]А ]Р _А] :| !{)Р Ё
уош г ч ш ео! !ощ еу п 5о ... уе5, 1 1ь1л } 1 ао а те ь еп о ш ф { !гп е [ ог 1е| цсге. :Р Ё ] ё 11[ е {о [аз у ош а [ е тм 9п е5!!оп $ о аьц | у оп г тм о г [ . \ 4/ } :а1 ех!ас 1у |з

Ф1тпкс2
А 4 (| = !!{ [\Р Ё / | !\ | /,Р Ё Р = 5Ф Р о к м ю РЁ у ош г !о? Б
!: \ '1/ а1
Б 4о уо ||[е 4о! п 91о г е 1 ах ? !1/ !Р: 1Б а тп е & а р 1 ап е г .
:Р 1
А { [ :е тм е & е п 6 в , р ез п ё о [ гп у } !Р: Ф1(, оз и г 1 та с 4о у ош 4о а{ тм о г [ ?
1 а 1о| 1!гп е теа6!п 3 | еБ п е тм в р а е г .
! а1с 1с т пр оп { е Б п е тц з | го п !Бе п А4 а1 о з 1 тг у : о /А !Р: '\ ,!'е11, ос рш с 1: !з гп р1у 1 4е|с ёе йе г п е& а тм е цве { ог ош г а 4 те г | | 1
з п3
ргет| ош 'с тм е[ . 3о
ош { гш п ! п 9 . \ оч гш п й 3 тп а у п о1 яоц п 4 11!е озгп е1п Б31} :а1 |в те у агсп р19п в . 1 р ез п ё а 1о1 о[ !| тп е Беас 4ау а1
с [ й3 !о р ео 1 е й г аё 1 о ,

г е 1 ах ! п 3 , шБ ! | 1Б| п ! 1Ба{ !{ 'э те у !гог1


п Р ап 1 | о 8е! о ц 1 в ! ёе е1
с е й в ! о п ап 6 * 1те ргев,с ав тм е 1 1 аз тм 1 { Б 1п | егп ! остп ра | .ез \{ е ш ез а1 1
1п { о { еБ
[ г е эБ а! г ап 4 ве | 1те ос п ! гу|с 6е. 5о { [ :а1'с' тм 1ту | гш п .
[ !п 4з о [ г п о ёе г п е4 ] а [ о г оц г а6уег| !з! п 9 атпс р| 3п.з
:Р Ё Ф1(, й ап ! < уош .\ ,!1а{ оцБгс 4о у оп тм о г [ ?
0
с 1тпкс2
А 5 (!
= !1!1Ё[Р !Ё| 1|,Р Ё |1
тд
= | 1д| $РА !с/ !Р:гп тЁ. 1{ 6ереп ёв . 1[ м л е' ге тм ог[ !п 3 оп а 1
Б 3 а4тег1!в | п 3 агсп р| 3ц 1
!ш тв п у! €
ш 1
$1аг{ а1 е! 8ь! ап о* еп 4оп ! 1еау е !Бе о 6 ес гп ц Бс е{Б оге п! пе ог 10 | п
!: 59 й аг \ у ош тм о г [ [ ог а { }аз т| оп ос гп р а у й й 11ап . ] е[ гп е о ц аБ т
йе етп | п 3 . 11тег' в а 1о| о{ ргвезш ге !п тп у
тм ой ! п 91![ е. \ { ас Б !о.Б
у оп г 4о у ош 6о тм } те п у ош 3е1 {о тм о г [ ?
:Р Ё 1 ап с ез { а{Б . \ ,![ :ас о ц аБ ! геа[Б ?
с о и гЁ 1оп 9 6о а те Б [ о г 1ш п 1
с т?
й: !Б 1
гз , 1 о ау 1те11о ос а1 1 гп у ос11еарез ап 4 11теп 1 1
с [тес гп у е_гп а! 1.
!| !Р: 0в ш а11у
у ош
'\ { 1тег 1 6о: | ! 1тауе геа[Б 1о.п Бс а ап с 4 м г ! Б с
!: 6о у оп 1тауе 1ц п 1
с т?
ап 6 е а! тп у 6е[з .
а а1 1
9е!
е тп ф
ас :[ :е 1оа1
с 4е1!
'\ ,!'е 11 а1 | !тате а рго е 1ш п 1
с т о п ес ог | тм | е с а
!| / | : ау е Б 1оп 91ш п }с т геа[Б . | озтп е! !гп ез
а
9о отпБе { ог 1ш п [с аце с з Б !!'з
гп о { .Б
'тм ог1< .
4ов е [о 11те о { те г 6ауз ! } л а те 1оп Бс тм | й ос11еаре5 1п а [ е5!аш !ап [ . '\ { 1та:
| :Р й тп г , у оп аг е ш Б у з . 5о 1е11 г п е, [ отм 6о у ош [ е1 о ш аБ с у ош г ]?
оБ
!: о тм Ё гп ш }с т 4о у ош 1гате1 [ ог у ош г !о?
Б 4о у ош 1![ е о ш аБ 1 !!?
![ / !: \ о! а 1о| , шБ | 1 а1'тм аус
3о [ о { еБ [1
а з т1 о п [з :отм в !п аг|Р в ап 4 ] .{ етц } о г[ . !!| :Р 1[ :еге' з а ] о! о { та г ! е 1 у |п тп у ' тм о г [ . 1 тп е { 1о{ з о[ й | ег|з 1п 3 р ео 1 е
!з п А6 тм 1 та г 4о у ов 6о оп { 1те е!ъг еп ё?
ош 1з| 6е !Бе ойе,с ап 6 гп а у о { тп у ос11еарес аг е а1 в о [ г | еп 6 в . 1 геа11у
й: Фп 5ашс гёау (зп ф , | тп е ! [ г | еп 6 в | о г а г п е а1 о г' ш е 3о 1
с |Бо п 3.
еп ! оу тм ог[ !п 3 тм 1 ф :1тетп .
[ :Р !Р 3Б,с о з и ас г Б 4оп 1уош 1!!е опаБ1 { еБ ]?
оБ

!59
шА 0!о 5сп | т5Р

!| / !Р:ш Ё \ 1тотм 1оп 3 а те Б у ош 3о1? Ф1(, ! 4оп с 1| [ е тм ог1!с п 3 в ш [с 1оп 9 о ш Б гз $: ок. ] ­в _г­ Р н __
А у _о_о­ ш .
'тлд1ц |фо а геа[Б . 1 } та е а у ош п 9 6аш 31т{ ег ап 4 1 4от1{ ез г п ц Б с о { ег Б } !1;5огч осш 16 у ош тера[ !} ,ас р 1 е?
аз
аше с Б е з 1 1тотп е оз 1а! е. ! о * еп тм о г [ оп фе тм е ] < е п 6 1{ тм е 1л ауе !о $; ,­в ­­Ё г н ­­А у­ о­ о_ш .
9е!
а геа11у |Б 3 а 4 те г ! | в й 3 аг с п р | р . 5о гп у' тм ог[ ­1![ е а1
Б ап е с !зп с 81: к 8!ь . ­с в ­ г­ Ё н ­­А 1­о­ о­ ш ?
р 1 ап
3ооё. ?оо тп ш }с :'тм оф п о{ еп о ш ф !гп е { ог 1е! шз ге, [ ог !:п !ас 1у! !| ев . }{. } .{ 9 п о! , ] .] ­Ё' ­Б­.Ё &4Ёау4оп [ ас
€ а! п о! ап !. н ­­А у­ о­ о­ ш .
} :1ос еп ош 3Б | !тп е { о г е тБ { агп 11у ­ й'ас з гп у р1
г о Б ег п . &: &| 3Б.с @\ 1'те 3ос г1,а[ 1Бп1с те у тп ш .Бс
н: \о рго61етп .
ц ­ щ т­ ­3­Рв9щ в щ 9 _ 1й : 1'11 р ез а [ ос у ош оз ц агу.Ё 3уе.

{ ш 1тпкс3
А 0 { Ф1 тп к с А 3в (85 = 8Б[!Р Б !Ё 5!} 1Р59} { ' ] 5 = ] кс]А Ё 5!ш 6Ёк)
8Р п$
Б !| 1 [ьАс 1
\ л й ' е11, 1 :Б| п [ т1 те 1
Б 99ев ! | з 'тмеп Б 'тм е ау е Б 1а! е 4е1!уег1.ез 1Беп &5: е1Ё 1о?
р1
г о Б е тп
й ег | в # 1 еп ош 3Б о[с Ёз | о е1
з 1 !о цс(з отп егв . \{ е а1 в о о с г п е ! | тп е з 3е[ !5; е1Ё 19 ] е Ё ас 5| п 3ег ег.Б ап
€ | р ез а [ ос етг 1
Б еу 51гп ро ц р 1 е?
аз
ф$сш 1с ц о с гз п е 'тс о Б тм а п | у ош !о р ез п 6 а 1ос о[ | !тп е 'тл ' !| } т й ег п , о г ' тм [ о $5: 5реа[ | п 9. !{ отг апс | } :е1р у ош ?
м г ап { й е| г тп о е у !ас Б { ог по г о е аз п ! !$: 1'те 3о1 а р1 г о Б ег п . | ап с с г п е! у оп г овБ,с 9апазе 6ог6оц п ех (
'\ { 'е4п 4
е з ау .
5огйп 3
Бес 'в о с тп е п р .
ш 1тпкс3
А 1
р6&5Фг{ 2 85: Ф\ 1'11р5
аз оп у оц г 1п е$5а3е. 1'гп шз ге те ап с аг п 9 е а п о ! } те г { !гп е.

1 [ :ате !Б 3 тп 1 й йе о с г п р ц | ег 5у51еп . 1{ 5еегп в [о г сав Б о п ес о г [ тц ! е с !5: 1БапБ те у гп ш 1


с т. уе.Б
р1
г о Б ег п с
а тм е [ . \ { 1:еп !Б| в } та р е п э , |{ г п еа в 1 а#
с | 'тм ог[ . 1} :е е г о тБ !Б 3 р1
г о Б ег п !в 0
с 1тпксА 39 (!'!8 = | | 1] (Ё]ЁА ­ 8Ё] { 5@] { ,3( = 5} { п ] ц цс п ю
'тм е 1тате а 1о! о[ 6ошс гп е ! в , тм!Б [с аг е о з г п е[ | г п ез 416сц! с ос 6п ё. 1| 'в а 1
Б 3 'Ас '! 2
о6е,с ап 0 а 1оЁ о[ 4ошс гп е | э 9о тп | о|с п 9 тм [ те п р ео 1 е 4о( | г шес г п !Бегп. й $;€
о4 тп о г | п 9 , { !Б з !з \ :[ !сае1
Б еп Б в о ц 1Р (] 1Ё |ес гоп | .зс
5(; ФБ е1
Б 1о, й | [с :ае| й! з !с 5} те| 1а [ 1аг| . \ ^ / 'ас Б з йе р1
г о Б ег п ?
{ в1 тп к с А 2
з
!$8;1с' в о ц аБ с { еБ 6е1!тец о[ гп!оБ 1е о п р Б е э. 1тш ап с 50, п о1 15.
п$
Ё Р {Фр з
'\ ,{ 'е11,
тм е ' г е те ц ш Б уз' 1| 'с п етг 1 { еБ тм о 1
гз ${ : 5огу ошаБ 1 .ас Б 1'11 ёеа1'тм ! Бс !| | гп т е4!а{ е1у .
а 1 тм а у з ч ш 1е( . р зес р1
г о Б ег п ,
гв 6 е !о оп ео р 1
Р е [с т1п & &| э€
о Б4 . ] п е4 ег п Б с уБ е Бс еп ё о[ фе тм е [ .
ар Ё [ го п й а{ , !з рео 1е и о л Б аг е у ош 1} те р} :оп е.
й с еу ап с эа у ап у й ! п 3 аше с Б е з й еу а/с { ез 5оп е! 1тп е5 | !ъ а1{ [ цс1с ос 5{ ; Ф(. 1с' з по р1
г о Б ег п . 3уе | ог п о' ш '.
у ош .
шс !з огп е.с &й 8:1| ап } з [ ог у ош г е1
Б р. уе.Б
еБ ро1!те ос а1 ] !Бе

тп к с А 0
с 1тпксА 40 ($& = 0Б] ,!] 5Ё п ов ] ш 5' м! = | !тд | $ |0
А 6Ф] '| )
{ &1 33
а*Р 5{ } ш {+
!дс ­!3
0&; 6оо4 тп о г 1 п 3 , агё!Б п 3!({ еп Бтмс аге, )еп ! ез &о!Б п в п 3
р ез а Ё .
\ /А е[ !с апс е Б те у п о| у а| 1| гп ,ез шБ 1 { ог г п е, ![ а! 'з п о1 а р1
г о Б ег п ' 1 |1
ь л 1<
й} : е1Ё 19 гп у п аг е !з 1!1| 1се] 1
а с о з пс . 1'гп о ш аБ | гп у 4| }з :тмег.Баз
| { 'з п ог а1. 1[ :е м го{с рго61егп | з е п тБ йе гп }ас т! п еу теа[Б в 4оч л п ап 4 ч ге р [ то п | п 3
ап ё { еБ еп 3!п е.гз 11те о! 1тег 1Бег аг е по й(з гш !с | оп з |п йе р[ас а3е.
ап с : тог! .'1,!'е 1тате | о о р Ёз ргоёш !с { оп а1
с 1

1
Б 9 | з 'тмеп Б цс 5 [ о гп е 5 '\ { ап [ {о }с :ап 3е { е|Б г ог6е.гз 0&; ФБ 4еат! 5огу |о е аг Б { 1т.ас \ ^ / !Б 1
с т г п о 4 е1 1з | :?
р1
г о Б ег п
!\ { !: о1
Ё 4 оп , 1'11 [ес Б ... | 'с з |с е ]Р 1095 г п о 6 е1 '
в с 1 тп к с А 34 (| = !] ,| 1Ё\Р '] \Ё '| |,Р Ё } (Ё = |{Б Р Ё 1д1} $Ё! ­Ё9
'\ ,!Ба! 0&: 1Б осгц ! 6!6/ : [са т[ :а| . ош 14
€ у ош г е р а| !!, р1е?
аь
|; аг е ф> 1са1'тм ог[ р1
г о Б ег п з [ ог у ош ? } / 1!: [Р 1095 г п о 4 е[
!$; зА а осп цз1!ап { , 1 гш п гп у о тм п ц1
з Б п зес ап 6 1'тп о 1 еп оп г п у о тм ц шБ !
}Ё &; 6о{ 1!. 1'11 епс 6 у ош о зг п е п е тл г ! п 1
з гш {с !оп в г19Б( а ' тм а у .
гп у 1
с !еп ! з !тате ч ш !!е остп р1!са1её р1
г о Б ег п в |фа т1 те у п её !о г о е з 1 те .

1\ { !уБ 33ев ! !з 1тай п 3 еп о ц ф { !п е |о 6о а [с е $


с } кст А 41 (8Р = 0А[ 10 п 5
тЁ А Р о ш ' = ] !| тл 1 8ЁФ Р 1Р 5)
р1
г о Б ег п 3оо0 !о'Б тм 1Бс
аг п о ц ! о { тм о г 1 с 1'те !о ёо. пАё п фе 1 а1 о з [ е ас ш г 3 еп 1 г еч ш ев ! в [ ог !ьдс /}

3о{
[ те 1 р тм 1 те п 1'гп а1геа4у те ц ш Б уз. :Р е1Ё 1о?

!Ё к у)Ё !&: е1Ё 1о.


шЁ1 тп к с А 35 (*
= !1{ 1Б[Р !Ё\ { | |'Р Ё |к = ||Б Р Б 1д! }
ц6
Ё ос п ап 6 о€
гп ра у . а€
п ос] !гп
0Р; 0ау| 4 а[Р еогзп } те г , 1 р ез а 1 с
!; \ ,{ 1та| аге !1т1
еБ 33ев 1 р1
г о Б е тп з й о с тп р а 1 е в у о ш [ п о тм ?
&оег{Б ,з р 1 е ао ?
!} } { : й ов с о[ й е о се тп р а Ё 1и го [ ­тм | й аг е !Б 3, !п { егп а! !оп а1 о с г п р а ! ез
| !еу [ е ас
!&: 5реа1|с п 9.
[1
ас п 3 осгп р1!са| е4 в | | ц а{ 1оп.з 1
аБ г о Р у е Бс 1
Б 33егз р1
г о Б ег п 0Р: 1[ :еге' з а р1
гоБ егп ' тм 1!Б | еБ й у о | ес у ош еп з ! г п е.
|в фе аг п о ц | о[ [с ап 3е !} :еу а те Б ос 9о гоштБ ф а1 1 йе | !гп е, ап 4 еу Б с
!Ё: Ф!т, геа11у?
} :ате !о 9о: гошБ ф й а| }с :ап 3е [1
аз , а! в р е 6 .
} :Р !е,с 1 а/с | г е а4 !{ теу м 11. 1Бе' тц ог3з аг е п о[ 1
с е аг .
5еосп 41у еу Б с [ п6 !с те у 41{ шс Ё 1с !о р 1 ап !} те| г п е6 в ап ё 11тет[ оге
} :Р !А , озгуцаБ! { а{ь .
а1 о з | о р 1 ап !Бе! г ге5оц ге5
с ' 1п о й ег тм ог4,з й е| г !з а$ { еБ еч ш !ргп е ! ,
0Р: в А9 | 1
Бс л [ йе 63ш гез аг е ш го п 9 .
!} :е руго,еЁ !1те г п о еу й еу п е6 ос в а! 1эф е!Бс г цс! огп е.с л А4
] &; 1'11 1оо1с !п ! о { е Б !тп аЁ ег ап 4 еп з 4 у ош ап о { е г Б й уо1е.с 1з { а!Б 01(?
е!Б Ё г ц с ! о тп е г з ехр|с { етпь | о г е6 п е с (Бе! г а1 { е Б в аг п е 1| гп е ас
р г | евс } :Р |Ё п е' 1[ ап [ з те г у гп ш 1
с т.
1[ етз о с г п р а | ез ате Б !п г!сеаз п 3 осв ! .з 5о !1теу ате Б !о е Б гп ш Бс гп о е
гп ш Бс тп о г е е6!с еп ! , а11| е Б !с гп е. вс 1 кст А 42
рго4в!с !те,
6{ .'ё$т !!
0
с 1тпксА 36 ([ = !] { 1Ё\Р '!Ё\ г1'Ё,Р !{ (Ё|Ё ­Б| )
= ||Ё Р Ё 1г! 1 6аг[ . 1Бег' с по 1фс
1 6оп с 1| [ е г п её у о Б г п а| а11. !1'з геа11у в тп а 1 1 ап 4
}: ап
€ уош 3!те ап е х аг п р 1 е о[ а р1
г о Б ег п уош 'те в о 1 те 4 ?
!п !Бе е1
с 1й 9, ап 4 о п е о{ й е та61е 1!3Б! в |в го[Б еп . 1Бег' з а 1о1о[ п о| ез
} | { .; йу шс |з огп ез ш в ш а11у !аз тп е { о 1те1р 1} тегп о з 1 те осгп р1!са! е4
ап 4 ! 4оп ау е Б й е тм о[ { е Б !с ф. 1
А йе аг е
оц!зс 6е 1[ л е' тм ! п 6ощ с а тм а11в
р1
гоБ егп,з тм 1 те г 1о1з о [ р ео 1 е п е6 !о еБ 1п уо1уе6 1п 4е!з 3п й 3
3геу ап 6 | } те г аг е по р1{с ш г.ез 11те у тп ав Б по еч ш !ртп е | , ап 4 !Бе ацсп
фе о з1 ц ! о п . епс {Р 1у ге Фе тм а з а ш о с тп Р | е ( 5у3!егп ас Б [ :аё 1о еБ
!з п етг о р еп .
1п ! го6це4
с !} та! а# {ес её гп | 1| | оп з о [ цс1
з о гп е з ап 4 й е1 г |Б 11з.

!А 1Бе 1ав { тп о г е п ! , а р1 аг о е с й а! а{ е6еФ 1Бе тм } то 1 е у з| ег п . вс { тпксА 4з


г о Б ег п
гошБ 3[ :с йе п Б!ес а1
с !еатп , йе ш Б в ! п зе 1еагп , 1[ те | е аг п ап ё 6ш €
$т ?
1 рго| |ес
{ 1те ош р1!егз | о 9 е{ ег Б |п оп е г о п , ап 4 уБ ш п 6 е г1
с ап 6 | п 9 йе тм о 1
Б е й е ё г у о Б тп ' з ос гпз а11. 1| 1в т1т г!Б 3Б: , ап 6 { еБ тм а11з аг е 3геу. 1} те

ап 4 уБ ш п ёе!гз ап 31п 3 1
е ас т о{ е'гзБ | п 4| т! 6ш а1 тп ' е а1
Б го Б п | пз ! ъ'е11 еч ш !рре4. 1[ тег' с по аф Б ап 6 { еБ в 1 то м е г 4опез {
р1
г о Б е тп , р1
г о Б ег п в ,
аг с п е шр и г| { Б йе оз1ц ! !оп { а!Б оз1те6:[ те а 1 то 3 е й г . тм ог! тм е11.
р1
г о Б ег п
1| аз Б !Б егп 1, ц !Б !| 'в ос ещ ;еп|з те { о ш ес ­ $ 10 ап о ц Бг! 1 ау е Б ап о16
{ ш1 тп к с А 37 (& = (Б Р 1
Р Б | @[ !51, &! = м пА!с "А }| = 9Р А Ё
{ е1ей!з оп 1п фе о| !!й 3 го п ' 11тег ате по а!з е1[ е Ё рго9агп т ,ез ] ц!з !!те
&; е1
Б 19 [ 1п | 1е6 о6
Ё о€
гр а! !оп .
ог { оц г 1оа1
с о п ев , о з 1 агс: '| та 1 1
с т ?! 1п 1Бе е т п3
Б .
&'[ ; 6ооё гп о 1 п 3 , тп у п аг е ' з й аг1
с а] оп ,ез о те Ё 5| огев .
&; 6оо6 гп о | п 9 . о тм Ё ап с 1 } :е1р? $
с 1" тп к с А 44
&1; 1 6 1| [ е то р ез а [ ос аг ц Ё а|Р гп е, ш 5Р т
€ 3
р1е.аз
п о с а р у Б ' тм ! { Б еБ Ё ар г 1 г п е | . 1Бе е4
Б г о тп ' з оЁ гсп а11, ап 6 | еБ а1 т
&; о1
Ё ё оп атп | п ш !е, 1'11
рш !уош $
с тош 3Б ... 1'гп

!'{ ; агу Ё а1Р гп е. осп 4!{ 1оп ! п 3 4о:ез т' 1 тм о г ! . 1[ е !з |Ё !п 3 го п 6о#


е з с а те Б еп о ш ф $ц гп | | ц те.
1Бег | з ] ш |з оп е о16 в о й ап ё п о 6е[з . 1!| [ е !о |тдз тп еу 6ау шБ с йе ро 1'я ос
1Ё 1: !Ё , аг у Ё } 1аг|с а } :еге.
в гп ф ап ё йе тм а ! е г | в( | 1
с е ап . 1Бе те г а с ап 0 3аг4еп аг е п 1е,с шБ ! й ег !з по
} $; !Ё , 1м 1аг!с а.
(ш п | ш Ё ге й ег , по ог 1
с та! гв .!А п 1ф{ , !!ъуеуп о1уоп 1!з ёе шй еБ !14ь3.
й: 1 п е6 о з тп е !п [ огп а{ !оп . ап
€ у ош 3!те гп е { е Б п аг е о[ у ош г п е тм !а1
Б ес

тп а г [ е ! | п 3 |за !з ап ! , р 1 е?
аз 1 п её {о осп { !ас !Б гп . 0
с ! тп к с А 45
} '} : €
е г ! а| п 1 у . !Ё з п аг е! ] е# ау4
Ё оп . &ш $
Б т 4
# !: €ош14 у ош рез11Бз п аг е [ ог г п е, р 1 е?
аз 1!те ар г { г п е { з 1оо! 3ооё й е Бс а6|теЁ етпз ! , ш Б ! и ' 1теп у ош 9е! 1:еге,
ц А0 | о 5сп | т5Р

етгпуБ3'з ё| й етп [ .17'лБеас | в о п аБ с 20 ]Ё отл е! гео аи л у п о1)ш !з а { е тм )с 1тпксА 58


г п и ш евс уБ аг с . п Аё { ет Б аг е во гп а у оп !(. 11тег' з по ап з ф е!г'Фе ^Р п т4
р ео 1 е
1 } та { е * та | [ !п 6 о{ }еас Б :, 6о( 1 у ош ?
.А е1Ё 1о,} { ер| ш пе] гауе1.
8: е]Ё 1о. !0 \ 1се то о Б[ а !А ф [ то п !оп ёо !о атпц вБЁ оп $ц п ау'

ш оп к: ш с п с Ао 5 5 цс ш ш п в 5 1 :А €епа!п1у 1е! 'з е.з г,Ё !Бег аг е !д ф[ в а! 9.30 а. тп . ап ё 3.30 р. гп '

с 1 кст А
0 46 8: 16е 9.30 1в е5Б | 'ш а1ь | !гп е ао е з !( аг! у е?

{ ..1п 4апесгз4| п 9 61п | п 9 !аБ зс |п &$егеп { ц с 1 { ц г ес |5 | о г1


тп Р а п ! 1гуоц ' [ м ап { & 11.45.

ос 6ш | 14 г со з п 3 ц|зБ п зе ге1а! оп}з л ! рв . 1Бе !еу !з ргеат( 1оп . 5о, е{Б оге 8: 1[ 'ас э 6п е'

{о ап о{ } :ег шс 1!ш ге, 6п 4 оц 1 о ц аБ { [с л е! г 3!п ! п 9 } :а!Б ос. :А 5о й'ас з 8А341 &огп еа!Ё [ :гощ ?егтп ! п а1 5.
у ош 9о
Б з тЁ тм о г [ 1
з то р 'тм е аг е 9о! п 3 1о 1оо! а[ еу з п аг е в й а: у ош 1
з тош 16 Ф1тпксА 59 (! = !] '| 1Б\Р '] \Ё { | 'Ё,Р !с = [|7 0
пс Ё )Ё
'\ ,!'Бу
ге а Б з с е[Б оге у оц | г ау е 1 г о а ё Б. 1: ёо уош 3о оп ш Б |з п вез | г| ?
рз
1'11 !з аг! 'тш !{ Б а г | та 1 . 1з | ( !гп рог1ап { !о еь ц п |сР ц а1, !о аг| те оп !| тп е? ог Ё !(: 1[ ег аг е гш о г е а эо п в й ас 1
3о оп ш Б !з п ев э !г| рв ' 1[ те 6гв { 1з 1о тм о г ] <

е х аг п р 1 е , |т !еп г аф 1| 'з п о! !о аг 1 у е 1а{ е. в !Б й 1{ а1у у ош ап с аг 1 у е тм | й г п у 1


с !еп ! ,з тм } :о аг е е ё аз Б а1 1 о у ег !Бе тм о г 1 ё . 1
А !1те гп о : п е { , !
3ооё
а1 &п п ег шр 1о 30 гп й ц ( ез 1а! е. { г ау е 1 !о г п А в | е г 4 аг п о ш аБ { ету гп о { .Б 1} те о ес зп ё г о е аз п | з 1о у| в! [

5еосп ё1у еа!с !п 3. \ { '} то !з !в тм е г ?


Б 5Бош 14 е{Б оге !з |с б3 ё о тм п ? гп у ос11еареэ. 1} теу аг е е ё аз Б !п 5!п 3ароге ап ё 1
€ т! а 3
с о, ап 6 1 ш а те 1
уош 'тм а1!
$ог е х аг п р 1 е , !п 6егп а у' | | !5 г п а ег с {о 'тм а1! ш п { !1 у ош аг е }з :отп ос е з й фе о ц аБ 1 ш Ё !се а у е аг . п Аё 1п е!Б тм еп !!тп еэ, ! осп ! (ас тп фе
8оо4
тм } :еге !о 1
з !. уБ р [ то п е ап ё й ёео о с п { ег п 1
с п 3.
1Б! г61у о тм Б гп ш Бс !о е а{ ? Б } х ] о г та у й а1ау!з а ап ё 5й 3ароге, !1 !в гш 6е !о !: \ { 1т| [с т !в у оц г | ау о ц г ! | е ц вБ 1 п зе 1оа!с !оц ап ё м г[ :у?

1еате { о6 оп шБ | Б у р|Ё ап 4 ба,€


Б 1еауе а 1| | 1
с е [ о4 оп у оц г !(: й у { атоп г1:е 1оа!с !оп !з ош г 51п 3арогеп о{ е.с Ё л Аё !1:е г о е аз п 1 ] ![ е
у ош г р 1 а{ е .
|о }з :отм уоц аг е [ ш 1] . !1та! а 1о! 1з аце с з Б 1!'з е ё аз Б !п е Бс о16 то я п о[ 5!п 8ароге, ап ё п о!
р 1 а[ е
о ш Ё гй 1 у тм а с Б ц яе {о е а1 . 0о ш ез а [ п| [ е ап 6 [ оф орвБс1!с[ з ог ]п { [ :е ц1
з Б п ев 415| г11
с . 1! а5
ь а 1о| о[ аг(сБ ег, ап 4 | 1'с 3геа! !о еБ
у оц у оп
ап Б 4 ?
з Б &аБ шс [ ш г,ез у ош о[ :оп 1ё п о{ е а{ тп | ф у ош г 1е& ап Б ё . 1
аБ е {о ех р г { еп с 51п 9ароге 1![ 9 га{ [ :ег !Бап !ш |з !Бе 1то! е1з [ ог йе
1'11гп оуе оп | о 6г! п [ | п 9' Б в о тп е шс 1ш г,ез а1о1
сБ | з п о1 а] 1о' тм е4. п А4 !п ц!зБ п ев о !з ёе.
о{ егь осц п ш 1е3 5вБс аз 1(огеа, ап 6 ш Р1
з 4 !{ 1з г ш ёе о г ш п 1ш ф !о
] ар п 0
с 1тпксА Ф (1
= !] ,!1Ё& \ '] \Ё г1'Ёк, [с = !­!2 п0
с Б )Ё
ро ш г у ош г о тм п 4г| п [ < .
(о гЁез
1: \ :[ 'ас Б в у ош г [ атош т! !е тм а у о[ !гате111п 3?
о4
Б у 1ап ра9е !в ап о й е г !гп рог( ап ! аг е . 1з !1 аё Б е1
Б та ! о ш г у ош г 'тм ау гп е |о
[ (: й у [ атош г| !е о[ тае11й 3 | э !о { 1у ш Б !з п зе 1
с ао.с 1[ та{ а11отм з

е1отмБ з о п * те |1
аБ е , аз | | 1з !п ег п а у ?
€ 1оп 3е ап ё а те Б а г п е а1 е[Б оге | 0у . п А4 { еп Б о п ес
3о | п! о а шБ 1
з п зе
!Б п а11у 1еай п 9. Б п €Ба, !1 !с о с тп о п [о 1еауе оз п а& е г у ош г г п е а1 .
1'гп оп !1:е 1 1тауе а еа{з { а!Б б гп з 1
Б о а еф Б ап ё й'ас з 3геа{ [ ог
р 1 ап е ,
} { о те г , !п €
о1огп|Б а, |Ё |в ро1!{ е { о (з ау [ ог а ' тм 1
Б е а& е г фе г п е а1 .
аг ! у е а| йе о1ег Б еп 6 .
3е!с 1п 3 в 1 ер е[Б оге 1
\{ е 1оо[ Бе ас о[ й е еу з п а те в 1п 6е! а| | шБ [ геп т:Б ![ уош
тм ! 11 п ои л ас
1: )о уош 1![ е !о 51ау! п { еь $а1п е } то : е 1 в ?
п о( цз ге тц ! :а{ !о ёо' а! !Бе 4!п 1п 3 |1
аБ е , е п тБ 4о йе а г зп е ас у ош г овБ1 ог еу Б с
9о |ас Б
аг е [ (: 1е,з 1 ёо . 1 !гауе1 а 1о( ап ё | 1'з 1 | о а о|Б е1 ап 6
9еа! 'тм 1:еп
о й ег р ев 1 з тм 1 то [ п о тм фе шс 1{ ц ге.
г оес р ! в е г п е, { еу Б [ п о тм тп у п аг е , ап 4 { еу Б [ п о тм тм [ :ас 1 | ![ е :о ёо |п

фе о те 1
Ё . п А4 ет'Бс з оп е [ ауоц г! !е 1п гпА{з егёап { а!Б 1 3о
рат[ шс 1ат
цш | т 4 тп у А в | ­ !9 егтБ { еу Б ге п Б тма!Б тп у { ауоц т! !е 6г! й !з'
0
с 1 тп к с А 47 (( = €
] ] 5том 5 г]Фг п )Ё€ !п Ё Р 55)
0
с 1 тп к с А 61 (РР = 1А Р !!­ @
Р 8!] { 5@ш , |Р = | 00| тн
в х тп с А 1
!Р , : ац1Р &оозп Б р се а1 1
с п 9.
& 0о у оп ате Б ап у 4ш ф_&ее 3ооёв ? 1Р еаз еп о Р у оц г 5ц ' | а5
с е'
Ф[ , !о] ш ё! й ге|Р оз } те .
] :Р е1
Б 1ч аш Р 1. 11г! в
0
с 1 тп к с А 4в (Р = !Р !­@1 :Р } 11,] ш ё! й .
!хтпсА 2 р ай тй г п е1 й 3 . ап
€ г п а& е п ех ! \ /А е4п ев ёау?
'\ { { 'е ,р: а|с 1!п 9 о ш аБ { !1:а! у ош
зР 1Б1с !з у оп г р! 1оЁ реза[ !п 9. аг е п о ' тм !у! п 3 а{ 30,000 { .ес
:Р 1'гп озгу] ш &й . 1сап ' т. вцс 1 ап с г п а] е с 1[ тш ёгауз ог ёау'Ё Р
'\ ,!'е11,
шА ш ош ш п )Ёс ! ап с 0о 11тш гв 4ау в сБ г!Р ёау !з Ф1(.
0
с 1 тп к с А 49 (А = !А @
Р тР | :Р с

;Р Ф| (. г!Р 6ау | { !з. ап


€ тм е гп е1!п йе гп о ! п 3 ­ ау з 10 о 1
с о[с ?
х тп с А 3

гп у ос11еаре, 5аг{Б п а? 1ош гп е!
:А е п с аз 3
Р ег з { ог { 1'8ь1 6
Ас 42 {о &огп е, р 1 е ав 3о [о 8а[ е26. | :Р 1еп о'1
с о[с 'э 6п е. ,ФБ ап ё ап с 1Бг| п 3
1тег а! { 1те осп { егп .с
0
с 1 тп к с А 50 $ = 1Р\А 'Б! ­!Ё)Р
,Р : Ф[ осцег.з 1 ап с шр [ го п { еБ в й [ 1оп | [ у ош 1!} < е'
в х тп с А 4
р! [с уош
] :Р 6геа! ' 5ее оп г!Р 6ау. уе.Б
} 11:е о1
Ё е1 х е1
с Ё в 1 о г, р 1 е аэ .
у ош
0
с 1 тп к с А 62 (Р =1 Р€
Ё Р 1Ф[ | 5т' 5 = 5!| у1@] '!)
0
с 1 тп к с А 51 [ = 1Рч А / ]Ё ­!­Б)Р
:Р е1Ё 19 ар г !
€ о1
Ё е1 . о тм Ё ап с 1Бе1р у ош ?
в х тп с А 5
йе
* А 1
з п 31е !1с[ е! !о !Бе |с | у епс ! г е,
5: е1Ё 1о. 1 81![ е 1о о Б! а го п [ го п й о п 4 ау 1 Ф[ : {о \ '{ е4п 6
е з ау
р 1 е ав .
1Бе 12[ Б о [ * т! з гп о | .Б
0
с 1тпксА 52 (Р = | !­!€
1Ё [А 1Ёш 0Аш п :Р &!ф.[ еЁ гп е [с !ес . 1е,з 'тм е а у е Б о з тп е го п з { еп Б ' !о уош 'тм ап ! а
х тп с А
€ 6 !з п 31е г о тп ог а ёо 1
цБ е го п ?
[: 1Р еаз [ {аз еп у оц г 5еа1еиь5 ап 4 тшс 1сБс о$ ап у е1 &
ес о п | с ёеу | евс '
5: 5!п 31е, р1е.аз
0
с 1тпксА 5з (А = 51А[ !Ф] { }А { ] { ош ш п )Ёс :Р \ "{ !сБ а а{Б т ог а [з :отм ег?

в х тп с А 7 5: а{БА ,Б р1е.аз
:А 1[ е п ех ! 1га| п 1еатев о тп Ё р 1 а { [ о г тп 8. зР 1Р п е.

с 1 тп к с А
0 54 (6 = 61] 5Ё 1 5: } { о тм п ц 1
с т! в | трегп | 31тт?

х т п с ЁА 8
:Р 120 ец го.з

6: (ап 1 [ ау е ап а 1 а г тп а1
с 1 а! 6 а. г п . !огп о щ р 1 е?
аз
5: Ф1(.
:Р 5о !1та| 'в а |з п 31е го п тм 1 й а а!Б } т [ ог !тм о п ! 3Б| 'з п А6 уош 'ге аг13
тБ
0
с 1 тп к с А 55 оп !Бе 10сБ ап ё 1еай п 3 оп | 1те 12й ?
п Ат Р 1
5: 1ео, й'ас з .с гф
!А { еп ! | оп оп 1. 1} :е п ех { 1га| п !о аг| уе !з йе 14:32
а1 1
е пр з ас 9 е г в р 1 а! [ о г п зР \ ,!1а! !1тп е 4о у ош 1
с т1п [ уо/ь 11 аг ! у е ?
!о !оп 4оп . епза3Р егз оп р 1 а{ { о г п 2, йе п ех { { г а1 п !о ] !1а!езп Бс ег !з а[
5: ошБ А г 6 р . тп .
14:40. :Р 1[ :а'с в [ п е. ап
€ 1 !а[ е г с е & т­ а г с 4 6е! а| 1з, р 1 е?
аз
у оп г
ос 1кст А 56 0
с 1тпкс6
А 3 ((Ф =
(@| {ш Ё сР Ё Р оп 6шА ] 5Ёп'
п Ат Р 2 ((
€ 6] !5[ [А (Фш гп ш Б пс ш Ёс )тп Ё
=
1Ё !ф 8А125 | в п о тм о аг 4
Б !п 3 а{
9а! е 17. 1Р еав 9о !о { 1те 3а! е п о тм .
_Р1!31т1.. 6(0 6цваус о п { ег п с
€ еп { г е.

;з п отм оатё!Б п 3 а1 23. 1Р еаз ос { е Б 3а! е п о и г. [ ав { а1
с 1 { ог а1 1
;А527 3а{ е 3о о с 3 н еш о , !1ъ,111!!агп о 6 ег Б [ г о тп ] о € 0е1
з 3п.з
[ ог [ 113| с 5А238 ас 12.1Бе 1
с о в ея !п 6уе гп й | 'ез
е п рз а 3 е г в 3а{ е 3а{ е 6(&Р| ,] ![ 1т'оъ ап с 1Б?ф
'\ ,!'е1!'тм е осп { егп 'с \ { 'е' 4
0
с 1 тп к с А 57 (Ф: тм а п [ !о [ ау е гп о е гп е в Б о [ в ! а$ а1 оц г
п Ат Р 3 1![ е !о 1тауе ап о ! е г Б 30 егп р1оу.ез 1в й а| Ф(?
:А ап
€ 1 [ес Б !1те { !гп е о[ { !Б з а& е г п о ' з | г а1 п !о 6
Б !пш Б?гф 6(&й тп , 1Б п о| ш з г е, геа11у. 5о у о ш тм а п { 65 рео 1е аЁ йе ос# егп ,с п о{ 35?
8: { ,ез | | 1еатев а| 14:25 &отп р 1 а | [ о г тп 7. \ о, в о гу !1та| 'с тп г о 3 . 1'гп (@: 11та: 'з г! 3Б| .
1оо[ 1п 3 а! 5а| ш г6ау. 11'з 14:16 [ го п 5. 6(0й тп . €
ай 1 а1
с 1уош [ас Б ? | '1! а1
с [ го тп у ос11еарез ап 4 1е! у ош !п отм '
р 1 а{ { о г п
(Ф: Ф(, р 1 е ав ёо у ош г е э1
Б [ ог ш .з 1Бап1.с 6оо6уе'Б

167
цА0!о 5ск| т5Р

!'­ц ш 5 г­ 99 о ­4ц о !ц щ !щ !щ щ с ш ш !т 6 вш у! ш 6 шА о 5Ё| ­| ­!ш 6


{ &1 тп к с А 64 (# = й!А { ' }ф = [ | @{ п : :| !А !) ос 1 тп к с А 70
&: \ ,{ ош 14 у ош 1| [ е а в { аг ! е г ? 5РквАР Ё 1
8{ { ; { ,ез р1е.аз \ { а|Б 4о у ош г оес п : п е 6 ? ! шБ у а 1о! о[ о Б оп йе 1п 1егп ! 1 о 1 еп 1оо[ а| т[ :етп {п | еБ о Б[ о р Б з
&: \ ,{ е11, !Бе агс8
ез о | 5 ­ { еь 5п а| 1с !п 3ат1!с ш Б ег Ё _ аг е у ег !а5!у. &4 е Бс шБ { | еп Б шБ у о п 1 й е. 1с' з тп ш Б с еарг,Бс ап 6 !} теу аг1те те у ч п ! [с 1у. 1{ 'з
| о1п а! о 5оц р !5 у ег 3оо4 ег.Б 3геа{ . 1
рз е 1 шБ у а о Б[ ету !тм о тм е[ ,з 5аРрегБ 1п о! е.
??; 1 6 11[ е е Бс | о тп а ! о 5о11Р.
ос 1 тп к с А
'\ { '1та1 71
&1: 6геа1. п Аё | |тБ п [ 1'11 } та у е йе п с а1 ] в . тм ош 16 у ош 11[ е [ ог у оп г 5Рп кЁ€
А 2
г п а1 п о с п ег ?
з
1 1оте т[ е ] а п ш а у а1
з .ез | 6ш у й 3з !![ е е1!ес | а1
с 3оо4з аое с в Б | еБ
$$; €ап у ош е|Б р гп е' тм | !1т йе гп е ш ? \ л й ' [ а: 'з рае11а? 4!зосш п 1в ап 0 р|езс а1 о { ег з аг е оз } о ш ап с в о тп е г е а1 аг 3
Б ай,з
3ооё. 3е1
ё* : 1| 'з 5рап | 1
з т. 1| 'в а [ 1п 4 о [ г! ес 6!в [ . !:'в г п а6 е тм 1 Б с еа[з о 4. р!езс а11у |п е Бс 1
ь 8 а е р г ! тп е ! $!ог.ез 1
3о е т у аг .
{ { # : 1Ба( о зц п 4 в п ! е.с 1'11 1тауе [с :а.с
0
с 1 тп к с А 72
&1| к| 8ь{ . 1 { |ь п ь 1'11Бате е тБ !ес в рф !. 51та11тм е ог4ег 6евегз! 1а! ег?
5Рк€
пА Ё 3
'\ ,!'е11, 1 ш Б у тп у гп ш !з с ап 4 тп о й е з о п 1 й е. 1
|ш1
з 6отл п 1оа6 1
с те г п . ] 'с з о з у е аз ап 6
&(1: 1тотм о ш аБ 1 о тп е 4ев ег1?
${ : шсА а11у о с п у е | еп { . 1 ш вза11у шБ у в огп е! 1тй 3 етц м г е [ . 1
р а6
гоБ 1у в р еп 4 о с
1'уе еа1еп [о тп.цБс 1'гп { ц 11. | т[ т] п [ 1'11!п в { а те Б а ос # е.
г п ц Б с аце с з Б | !'з оз уеаз!
$* : Ф1(Ал6 | '1| ате Б йе ар | е р ! е.
0
с 1тпксА 73 ((5 = (А[Р 5![ 5Р @| т! , 0
А = !А ­Ёх 0о00)
$Ё '} тп к с А 65
(5: е1Ё 1о. ап
€ 1 р се а[ то ехА 0оёф
$'; \ л / ош 14уош 1![ е а {з аг{ ег? р 1 е ав ?
0
А : 5реа[ | п 9'
8: 1 6 1![ е е Б Ё в ош р р 1 е ав . (5: 1Б| в | з | &г1 5!тп рв оп .
*: \ 4/ } :а: 4о у оц г оес п еп 6 [ ог !Бе г п а1 п о с ц ег ?
з
&; ] оц в 1 то ц 1 6 г су { е Б г о ав 1 4п !с ' 1:'з 4е1| !с оц.з
0
А ; }А т, у,ез йг 5| гп рв оп . !ош !аз е4 шз [ ог а р г| ес [ ог о зг п е 1{ 7з'
(5: } ,ез й а| 'з г19Б.с е[Б оге 1р1еас ап о г 4 е г , 1Бате $отп е
&: \ '1/ ош 14уош 1| [ еаёвгз! ? 9ц е511оп 5.
0
А : 5ц ге. 6о а} л е а4 .
!3; \9 }с :ап [ .с 1'гп [ ш 11.
(5: '\ { 'е| !,6гг1з у, 4о а
&; {Р | :.| '113е!!еБ Ё ] ] . у оп 3!те р аг п | е ?
9
А : } .ес 1!'з | то оп а1 1 оц г гл о4е1.з
&: 1Бап[ з те у тп'цБс 1[ :а{ тм а з а 1оте1у гп еа1' 1 геа11у еп ! о у е6 1с. у е аг в
(5: Ф1(. л А4 ч л } та | о ш аБ 1 а ёеро!з !?
{ * } кст А 66 (Ё
= ] [ ]т/Р Ё ] [Ё | 'Р Ё ] !{ = ]|Ё Р Ё $} $Б1­Ё| ) 0
А :
'\ ,!'е11,
тм е ав [ | оу а 15о/ о 4еров ! 1 оп 1аг3е о г 6 ег в ­ йа| 'з тп о г е { а п Б 50
!; отм Ёёуош еп | ег1а1пш Б !з п е55 осп ! 1
ас 5?
цп 1{ в .
] ${ ; 1 1| [ е !о 3е! 1о о тм Б гп у осп { .з Ёас 1
9| те { е тп Б а 1
с та п е с 1о !е11тп е о ц аБ Ё (5: [ ,ес 'ас Б з по &ё ёо 1:ате | } ле !п |з о[с ?
р1
г о Б ег п . у ош 3оо4с
* те г п 1
з у ез ап 6 тма{Б 'э !тпа р(оЁ |о й ег п , тма|Б | еу Б п е6 . 5о 1 а]с < е й е тп 0
А : } ,ес тм е а 1 тм а у в } :ате 3оо6з 1п {з о1
с 9 ап 4 тм е а 1 тм а у в ёе11уег оп 1!гп е.
ап с г а1 [ _ а ос # е, [ п ом л й ег п
р 1 е зас 1Ба{ тм е рег} :арв 1ш п }с т. 1{ 1 м ге11, (5: Ф& | :Б1п [ 1Ба: 'з етуй 1п 9. !4| 1[ е 1о ос гп р а е тм 111т
р г | ес
1 | а[ е 11тегп [ ог 6!п п ег ­ р 1 е зас | | а| тм е ап с в р е п 4 | !тп е тм ! !Б }еас : о { [ те г .
г п Ё ег в о п ' в , шБ | 1'11 осп ! |ас у ош а3 а1 п й 1 з а& е г п о .
!: \ 4/ а{Б 'в у оп г | ауоц г! (е е п ! е г ! а| п т е ! ?
а( |фе г о6е,с ап 4 1о3ей г
0
с 1 тп к с А 74
] !{ : &еепс ( 1у 1 тп е { а 41еп { тм е ' тм а 1 [ е 4 г асо з а р аг [
... ап 6'тм{Б 1е тм е тм а 1 [ е ф 'тм е * а1 [ е 3 . \ '[ е а3
Б а шс р о [ { еа а! йе о 0 те г в ! 4е
1 атефз 4е1!уег6

о[ й е р аг [ ап 6 й еп тм а 1 [ е ё ]ас Б < г о 9 е * те г , р е з п 1 Фе !тп е !а11сй9 ошаБ {


2 1аш и го [ефп Бс е4

тм 1 та ! тм а з геа11у !тп рог! ап { . 1 геа11у еп ) о у е6 !т, ап 4 1 й ! п 1< й еу 6| 4, ос .


3 4е1
с 4её, т11
з !е4

тп к с А 67 [ !Ё ­Ёт) ос 1 тп к с А 75
{ ш* (}
= !] ,| ][Р Ё !Ё\ | /'Р Ё } к = ]|Ё Р Ё т: 1!
$; !з а тп еа1 |п а г1
е з ац г п 1 { е Б е 5
Б ! \ ,9'ау { о е п 1 е г 1 а| п цйсБвез осп ! |ас ?
с
!с аг| е6 6п !е4
Бз а 6 т1 е 4
з 1!уе6 тц а п 1 е 6 о р еп 4 тп 1е4
з

!| { : А г п е а1 | с а тм а у {о еп ! ег| а| п осп { {ас 5. !1 | еБ ап е Б с |о


о Б[ е6 !п у| 1е6
3оо4 8!тес у ош
!а1[ !о !Бегп, ап !о яп а ош 1 о аьц ! | ег п Б . | аг п агсе| :1 ошаБ ! йе п о| в е 0
с 1тпксА 76 (! = !] т! [[Р Ё ] !Ё 1|'Р Ё Р = 5Ф Р о п м уРЁ )
1еуе1 ап 4 о ц аБ 1 омБ л р г ! та 1 е |1 !в , ш Б 1 1 еп ] о у 1!. !: \ г{ а!Б а6у! ес тм ош 14 у оп 3!те 1о п е тм а 1
с ев в ! а$ ?
|: а€
п у ош 9!те ап е х аг п р 1 е о{ а гп ! !з а& е гп а6е' тм [ :еп е п { е г { а| п й 3 1
с !еп { в ? :Р йу а6 й е с тм ош 16 е:Б еБ р1
ас е п 1 . ?а[ е { !гп е {о 6ш !14 ге1а! | о1
пБз 'рз тм 1{ [ :
] 1{ : 16 ауз 4оп г | а[ е оц ! а1
с !еп ! у ош 4о[ с 1![ 9 6о/ 1тм 1
аз е 1Бе | !тп е. )оп ! { еБ р ео 1 е 1} :а1 у ош тм а п ( 1о е1
з 1 !ц ап 6 1Бе а1
з ез 'тм ! 11
о с г п е. 11 | з а| о з ,
1а[ е а 1
с !еп { !о а г[ез ац гп [ т, я' } тег еу Бс а:с / с е ас е тБ [ о 6. 5о ![ :Беу' ге о{ осш ег,з !гп рог! ап { !о г п а[ е шз ге !1та! у оп .Ё :11у ш п 4е!гз аг: 4 ап 4 аг е
те 3 е ! а т| а п , 8оп ! (а[ е тп фе 1о а в 1 е а! г е в { ац г п 1 . !оп 1 р ез п ё |о тп ш }с : [ п отм 1её3|еаБ е о ш аБ с е Б с рго 6 ш 1
с о г в ег у | е с (Ба{
у о ' ге е1
з 1!п 3.
г п о еу 4оп { гп а} < е !1 | о е щ е п в ! те , { ас Б гп 13Бс етпагвБз й е тп . !: \ 4/ а!Б г п | в 1 а[ е в 6о в а1резо ] е еп оф тп а ! е ?
:Р 1 [с 1л [ оп е о[ 1} :е |Б 53е!з г п 1 в 1 а[ е з й а| а1
з р е зо 1 е г п а[ е | в !о (гу
тп к с А
* * .: 68 ({
= !] ![9
Р Б !Ё! ,| 'Р Ё ] 5{ = ]|Ё Р Ё т: 11 [ |Ё ­в т)
$* !оц ау е Б [ ог
|о в е1 1 в огп е1п Б8 !о а ос в ! о гп е 1Ба{ !Бе цсв | огп е 4оез п о! а1Фас 1у
1о р 1 ап а г п е а1 а г п ! х е4 3гош р о[ п |ас оп а1!:!е.з \ 4/ 1татм оц 14
п е6 ог тм а п 1 . 11 1з гп ц Бс !еЁ Б ег 1о { а[ е | 1тп е | о п 6 е г в ! ап 4 тм } :а1 (Бе
у ош 6о?
.} [ { : 1 3е1 !о &п отм тм 1 та 1 { еу Б ап с е а| ап 4 тм [ а : еу Б с а;с { е а{ , ап \ м а!ь | еу ь
цс51отп ег ] м ап [ 5 _ тм ] 1с т 1} :а1 [ п отм 1е43е а в а 1 р е зог п ап с й6 !Бе
1![ е, [ го п ег п Б с реогзп а11у. 1 ав [ 1Бетп, | 6оп { ш з а тп е . 1 | } те п р 1 ап 11
г ое ас п в !Ба! ![ е шс !з отп ег тп а у } :ате |о п Бу йе рго4ц!с ог в егу] е.с &3
агсе[ ш 11у шБ * 1 а1 о з г е 1 ах , во 1Ба1 й еу ап с г е 1 ах ап 6 еп ] о у !{ .
ап у 1 ^ / ау ' цс51огл ез 11[ е 1о е Б 1| в | еп 4 |ч п о! 1о е Б га1[ е4 а1 .

{ :8!. тп к с А 69 (й [А [Ё , 0
с 1 тп к с А 77 (! = ] ] ,![[Р Ё !Б! 1 ,Р Б Р = 9 Р 5 о к м у Р Ё)
= &"4 = !| / !Ё! )
&; о тм Ё ап с тм е е п [ е г 1 а| п ош г у| !з !огз п ех! тм е [ ? \ ,{ ас Б ёо й 1п 1< ?
1: 1А/ ас Б ч п а11:!ев 6о у ош п е6 !о еБ а в п[зес ш 1 ш Б у ег ?
у ош
!* : \ 4/ е осц 14 }з :отм | егпБ 1} л е !азс 1е.
:Р ]о 6е а цвезс[ :1 ш Б у ег , ! 1Б! п 19 геч п 1гез а 1о! о[ ргеа1!оп . 1{ 'в

:А гп Р , 1 4оп | отБ а6 о ц с й а! . ] (Б| п [ тм е п е6 в о г п е| 1


Б п3 г п о те
о ш аБ 1 тм ог[ !п 3 оц ! ![ е тп а х | г п ш г п г]Р ес 1ьа{ у оц а( е рге а 4 |о р ау
!п { ег!з | п 3