Вы находитесь на странице: 1из 4

B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THNG QUC GIA NM 2017

Mn: TING NGA


THI MINH HA Thi gian lm bi: 60 pht, khng k thi gian pht
( thi c 04 trang)

Chn phng n ng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng trong mi cu sau:


Cu 1. ______ .
A. B. C. D.
Cu 2. ______ .
A. B. C. D.
Cu 3. ______ .
A. B. C. D.
Cu 4. ______.
A. B. C. D.
Cu 5. ______ .
A. B. C. D.
Cu 6. ______ , .
A. B. C. D.
Cu 7. . ______.
A. B. C. D.
Cu 8. , ______.
A. B. C. D.
Cu 9. ______ .
A. B. C. D.
Cu 10. , , ______ ?
A. B. C. D.
Cu 11. , ______ .
A. B. C. D.
Cu 12. , ______ , .
A. B. C. D.
Cu 13. ______, .
A. B. C. D.
Cu 14. -, - ______, .
. B. C. D.
Cu 15. ______ .
A. B. C. D.
Cu 16. ______ .
A. B. C. D.
Cu 17. ______, .
A. B. C. D.
Cu 18. ______ .
A. B. C. D.
Cu 19. ______ .
A. B. C. D.
Cu 20. ______ .

1
A. B. C. D.
Cu 21. ______ .
A. B. C. D.
Cu 22. , ______ .
A. B. C. D.
Cu 23. , ______ .
A. B. C. D.
Cu 24. , ______
.
A. B. C. D.
Cu 25. ? ______ .
A. B. C. D.
Cu 26. ______ .
A. B. C. D.
Cu 27. ______ .
A. B. C. D.

Chn phng n ng (ng vi A hoc B, C, D) hon thnh mi cu sau:


Cu 28. ______.
A. B. ,
C. D.
Cu 29. , ______.
A. B.
C. D.
Cu 30. , ______.
A. B.
C. D.
Cu 31. , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 32. , ______.
A. B.
C. D.

Chn phng n (ng vi A hoc B, C, D) ng ngha vi mi cu sau:


Cu 33. .
A. ?
B. .
C. .
D. .
Cu 34. ?
A. ?
B. ?
C. ?
D. ?
Cu 35. , .
A. .

2
B. .
C. .
D. .
Cu 36. .
. , . . , .
. , . D. , .
Cu 37. .
A. .
B. .
C. .
D. .

Chn phng n (ng vi A hoc B, C, D) ng vi tnh hung trong mi cu sau:


Cu 38. , . ?
A. ? !
B. ! .
C. .
D. !
Cu 39. . .
A. , !
B. , .
C. , !
D. , .
Cu 40. , , .
A. , !
B. , .
C. -, .
D. !

Chn phng n thch hp (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng trong on vn sau, t cu 41


n cu 45:


. .
(41)______ ,
, ,
(42)______ . ,
.
. 25 . ,
, . ,
, (43)______ .
, (44)______ .
, . ,
. . ,
, - , (45)______ .
(.. , : - ,
, ,. , 2007)
Cu 41. A. B. C. D.
Cu 42. A. B. C. D.
Cu 43. A. B. C. D.
Cu 44. A. B. C. D.
3
Cu 45. A. B. C. D.

Chn phng n ng theo ni dung bi c (ng vi A hoc B, C, D) cho mi cu, t cu 46 n cu


50:

,
,
. ,
.
- , ,
. :
.

.

, ,
. - ,
.
(.. , .. . -: . . -
2012. C. 199)

Cu 46. ?
A. .
B. .
C. - .
D. .
Cu 47. ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 48. - ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 49. ?
A. .
B. .
C. .
D. , .
Cu 50. , ?
A. .
B. .
C. .
D. .

----------HT----------

Вам также может понравиться