Вы находитесь на странице: 1из 39

Pile. 1.

CAO B [JOXO~HOM nOnOlKemm npa MilKCJIMilJIbHOM KJlHpeHCe (BH~CJIeBa)

4

Puc. 2. CAO B ITOXOjlllOM IlOJlOiKeHliJI llplI MlIIIHMil.1bHOM xnnpence (BU,,-

C3a)l,H)

PIlC. 3. CAO 13 6oeBoM nOJlOLKeHillI nps MaJ.{ClfM3J1bHOM KmrpeHce H yrne

B03Bbl]JleHflH Opy,uHH 45° (BUA CJ1eBa)

Pac, 4. CAO B {ioeBoM nOHo:m:eJ:nm npn MHFlUM3HhHOM xnapeace Hyrne aoaauureaaa Opy,aTlH 80° (SHA cnpaaa)

I I
I
I lEo
I
~
11
r
19 18 i?

13 "

Buii A nOf,sjJl1r;ma 14

D

B

Pac, 5. Boesoe orneneane:

J - PY"Ka cronopa: 2 - npx60p Ha6.mo.a.eJIIIR mfiO-170A; 3 - WThlPI> 57.060; 4 - cronop 57.040: 5 _ npmten L08; 6 - cexTOp 51.127: 7 - uoaopOTBJoIII b1eJ<lInHSM 57.370: 8 -YKasaTeJlb 51.128; 9- opyAHe 00.OOO/2A61; f(} - cronop 57.323; 11- .aenpootioPY)lOBalme 95.000; 12 - aannrraoe CTeKJIO COlT!; 13 - l<J1anftoua" 'l<op06xII 57.100: 14 - apetiop HalSmop;eluul MK-I; 15 - noron 52.000; 16 - CHAeHbe 59.110; 11- cnaease 59.010; 18 - 60eYKJlIIA1UI 68.000; J9 - nomn<Jl 98.000; A - KOJIDaK nallOPaMhI~

E - naesMo060pYiLoBsHue; B - KphD1lKa JlIOKa SSPHlK3 'omCI"O; F - ,l<phlWKa JlIOKa HaBO)I,'I1lKa

? 3 6 B

5 C
F
r 1,,"

Ii 19


n 7

18

l->l060B8l1 KOlloiSKa 51.020; 2-p~ .. 57.029; 3-Y[lop 57.082; 4-nOpyqeub 915.61.071; 5-KCCIitBK8 57.041; 6-KpollmTea:a 57.074; 7-cKo15a 915.94.098; 8-ynop 57.045; 9-lIcpyqeRb 57.059; 10-KpoamTeAn 51.052; II - BTYJtltB 51.054: 12 - 06eQaAKB lIH.BopaMW 57.048; 13 - oCieqaiIKa 925.50.081-2; 14 - YAep>KIIIlK. 57.058; 15 -nopyqellb 915.61.071; 16 - o(ieqaill<a 57.049; 17 - <I>"8aeQ, 57.043; 18 - OO'OA 67.025; 19 - KpOBmTe.An 67.057; 20 - BT;vnu 57.08.5; 21 - CTOlbta 67.0lJ..l; 22 - KDJllIBK 57.044: 23 - KopciSRa 51.000': 24 - Dllopa 57.058; 13 - 6D1llilmK8; B - BTY"""'S; r - oraepcrue )l,JIB ye'TSBOBKH nOA'LeM:.Horo a4e.x_8UB.S;M.a: )1- npHD8JlOtt'BaH noaepxaoers Jg].R YCTSHOBKB' lIOll".h'eMROro _Hex.a~

2*

r- t

20

rl\ I

/ /

/

/

5-5 21+

8-8

27

PIle .. 6. Bamas:

1IB31o!8; E - caao npaneaa DPHMOA BaBO~; Jfi. - -"10& "al"llR"lO~ero: lJ ~ molt U8BOAqaKa; If - OTaepcrae AJUI BhlDo)J.a nallopaMIii npauezra: K-OTBepCTHe,!UUI CTOK8 BOAtiI; JI-sM6paaypa; M- 11I0'lOK AJIR ,ll.OCTYDs K UpoTHBoOnSnll;lJd YCTpoAcTBSM; H - OTBepCTBe )l,JIli ycraUOBKB npu60pa asiSmoAeHHlI MR>4; 0 - oraepcrae AJIli yCTaaoDJrn npB60pa aaCi>llOAeHRII THnO-l70A; fI -lIpaBaR "O.llhlra; P -lleSQ.s "O,ll.m-a; C - ~an<l>""lIoe rnesll.o; T - O'fBeIlCTBe A;>I.R YCTaHowm npCiopa HS(imo-

,ll.eIlRII Ml(-4

A

29

/7

Puc .. 7. illTblPb:

I - (j)J!allen 57.092; 2 - "POHO)). snBn.31 0,35; 3 - Tpy6a B c(iope 57.070;. 4 - KOJlibIlO OJ.8-Cl22-$; Ii - waJlJSa 15; 6 - apYlKIiHHa.~ moAti. 16; 1- ralh<a MIS; 8 - GC!> 51.093: 9 - KOpoCi!!s 57.0:>0: 10 - pbl.'1lir 67.09]: 11 - PY'lli3 lIepeKJllO'IeQH.!l A71517-10·; 12 - PY'lKl\ A5152!-20; 13 - ranxa A510!1-19; 14 - upY>KHlla A512JO-281; /5 - crasaa A51912-97: Iii - crepIKe" .. A51602-29: 17- onopa57.056; 18 - npOKJl~.llKa 57:142; 19 - cenac 57.380: 20 - "PYJKHHHa 1I malitia 6; 21 - BIIBT BM6X 16: 22 - na !dITa MH30 - 0,1-02: -23 - C'l'eKJlO 57.088; 24 - naacrana 57.087; 25 - xonna"OK 57.086; 26 - )3m1T M3X6: 27 - rrpOKJ13J\!(.a 57.089; '18 - rra-rpon IIPMI; 29 - awn BM4XIO; 8f} - 'IJ,,,,,,,.a 5i1".113.:111- H.~J)HeqH~J< H1.?50.105;

92 ~ ElilJnlC,a pas-eeeea ..I1P-2; 5-- ncaccx; .B - 6a~oBoe paccYOJ"IHHoE!:

10

x:;

\~ ~-I
I I I
>- \ <,
, -e "
»: "-
\ <.> :'
X
/' ..,-, ,
..- \ /'
/ ,
,
, T \
I-

I.;;
--~1 ""
iD I- I/
I
1_- _._--
L ______ J JlIJ. n/)~(tIJJlym!)
/
ls-_J,( ,I
I
I

;1
=,> I "-
'-, I
,
5 ,
\-/
r-. ~ 6
7
-----
_l-lL 6-6
32
8ua X 15 16 17

r - r n08epllymo

H-H

Puc. 8. YCTanoBl<a xpuurex JIJOKOB:

f - npaBb.ll xponnrreau 925.61.066; 2 - npasaa KPblWI18 92~,61.050-IA: 3 - craopsa neTJI}! 9Z5.61.085; 4 - craopxa nerrm 915.61.058; 5 - oca 12-IOX,X6S; 6 - JleBaR KPhlWKa 925.61.050-1 A: 7 - JleBb.1i KpoHwTeltu 925,61.055; /lynop 915.51,IIB-A; 9 - n.'!8HKa 925.61.037-1; 10 - 1l0JlT M6X 16; II - npy"mn!lan maMa 6; .12 - PYQKa 925.61.058; 18 - BaJlJIK 925,6] .035; H - rna nil. J 0; 15 - m~mfHT

2X25; 16 - l"aJlKa M1D: /7 - nPY}l(II11a 700-38-919; 18 -

(jlHKcaTop 765-69-49; 19 - aTYJlKa 925.61.034; 20 - CTaKaH 925.61.033-A; 21 - tlOJl1! 3M8X20; 22 - maJl6a 8; 23 - BRUl' BM8XI6; 24-ynJlOTAeHHe 925.61.007-1; 25-oCb 22-8X, X 28; 26 -150.rr7 M8X2S; 27 - maMa 8: 28 - npoxJ1aAKa 925,61.058; 29 - w-rn<j)T 3np2,.X 12: 110 - xopnyc croncpa 915.61.014-1 E: 81 - npYlKHHa 915,61.128; 32- UITIl<pT 916.51.129; 33 - cronop 9IS_GUSI; 84 - xcasno CT-26-19,o-4; 35 - PY'lKa 915.61.132-A; 36 - 8 MOPT'll3aTOP aI5.61.0SS; 117 - ynop 925,61.062·A; 38 - n8KJ1aAKa 57-201;

39 - aaxnerrxa axil; 10 - pywa 57.310: 4/ - xpsnnxa

57.129: 42- railxa MB; 43- npOKJI8)l.KB 57.13); 44-

mnHJlbK8 M8XT.X20; 45-tlOJlT M6X16; 46-S81.\en

67.203: 47 -llHpKa 57.204; 48 - (iOJlT 3M6X 12; 49 - npo-

B0J10KQ K.0-1,0; 50 - c-roJtlta 57.202

~40 ~

2

/

A-A

/

11 10

PIfC. 9. CTOllOP 0pYJVUI:

1- KpoHOlTe.!lFl 57.057; 2 - YAep1KHHK 57.058; 3 - OCh 22-20X,X65: 4 - upOK.TIaJ\Ka 57.145; 5 - Old- 6a 20; 6 - mUJUIOT 4X25; 7 - PpYlKlI,oa A51230-85:8 - ¢lIIIca TPP 57.0£8; 9 - CTOPOp 51.067; 10 ~ "lillI' M6 X8; /1 - "f,llT~ 51.056; 5 - sanen

20 19 18

17 15

i5 14 13

39

7 8

29

35 B131t-

31

30

9

10

if

.12

r-r

I

5

44

Puc. 10. I(OJlnaK nauopaMl:.i e npKllO)l.OM yrrpaBJlemUI KpblillKofr:

J - KplillDKa 57.390; 2 - npOltllll;!JJ!:a 51.392, S - Kopnyc 57.157; 4 - npymHllllaJI mall:Cla 5, 5 - maMa 27 - DIIl.llKBT 2.5XfTj· 28 - OCb 22-IOX.XI40; 29 - maMa 10; :w - raka MS; 81- GonT M6X25:

5; 6 - SIfIlT BI.M5XI2: 7 - aaa-ureerepaa 57.159; 8 - maMa 6; 9 - npY>KUBHall waACSa 6; 10 - BaHT 32 - I[poHDITeAu 57.413; 33 - KpOHID1'ellu 57.410.; 34 -IloH.11:Ka 57.411; 35 - KPoumreA:a 57.052; 86-

BI.M5XI6; 11- q,HKCSrop 57.240; lll-IDTKcPT oC.X22: 18 - PY'!'OIlTKD 57 .. 260; 14 - KpbItDK3 57.311; )[OJlbD;O 0IJ8..0f2-25; 37 - mTOIl 57.321; 38- BT)'JIKa 67_054; 89 - p)"IIIta 51.318; 40 - maA(la 6' 41-

15-npoK.IIaro<a 57.156; 16-<:TOliop 51.155; j1-'1exoJl YlI.IIOTRellllll 56_006; 18-KOm.c;O CII-193-183-5; mIlJlBaT IXIO; 411-T!lI'a 51.326; 43-maA6a 4; 44-oclo 22-4XoX16; 45-oclo 22-6X.X25:

19 - I1PlilKUIlUoe 1[0.111>11;0 66.007; 20 - o6eQalbta naliopaMhl 67.00: :1I- sy6QaTOe KOJleCO 57.319; 46 - BIlUT MIOXI6: 41- npymnaa 27-216/52-II-482; 48- nPY:!KllaB 51_154; 49 -KOllbD,O 016-020-26;

22 - mapBI[ HS-LOQ; 23 -KOJlhIl;O cn-232-222-5; 24- KOJlhltO 57.158; 25 - maMa 6; 26 - 60JlT M6X55; 50 - mapBK H6.100

I 2

\

r::

13

7

9

;;-A

i9

PHe. II. 3alD,HTHOe CTeKJIO co CTeKJIOOTU!CTHTeJleM;

1- maMia 6; 2 _ limIT M6X30; ;1 - aaW;BTHoe cTelOIO C.9T-l; 4 - CTeKJlOO~RCTBTeJlb '57.420; 5 - npy:amoH 1>7.423; 6 -llep:l!<aaKS 57.424; 7 _ STYJll{S 57.425; B - pb\'1Sr 57.42.2; 9 - SliBT BM5X20; 10 - PY'lKH s ello!,>e 57.430; J1-IIJ1IlCTDI!Il 67,426; 12 -npy>Kuaa 15.!l11/2A3,7; 13 -KOJlbl\O 008-!l12"25; . 14 - pyqKa 57,431; 15 - BTYm<a

57.131l; 16 -ll!mrHHT 2X20; 17 - ranxa MS; IB -llIan6a 12; 19 - OTollKa 57.139

Pile, 12. 'YCTaflOBKa npuaxeanoro nepl!CKODH'leCKOrO npaoopa

Ha6mo)l.eH!U'1 .MK-4:

1 _ MSH:>KeTa 57.317; 2 - npy>KIIHHB:iI ll!a!\6a 6; iJ - BRIIT BM6X20; 4 _ IllllKBMHOe KO'!!I>II;O 57.316; 5 - I1pH(iap Ha6mop,eall>! MK·4; 6 - aep,;aH!I IlpHSMa. 7 - KphIIllKIl 57.280; B - (jIJJHHeIl npllciopa; 9 - CIlJlhHIlK

57.315. 10 - KOllbI\O 57.314. J I - ol'ie'la~Ka 51.049; 12 - npoaaanxa:

13 _ 3aMOK: 14 - PYI<01lTKa; 15 - lU!:l!<HIU! npH3li!a; 16 - H<tJlo6!{1IK;

17 _ nepepIll!<lla>l, !lpIl3Ida; 18 - KOPUYC npH6opa; 19 - ,I'iOJIT M8X30;

20 - npy,",lHIll"" maMa 8

1

2D

19

18

17

15

14

15

PHC. 13. YCTaRoBKa npn60pa THIIO·170A:

J - rOJIOBK3 npxtiopa: 2 - KOpOyc; 3 - nJIIiCTlUla C TOKOnpOBOttmIVlM nOKpblTlleM; 4 - npRat.Ja; 6 - BHUT BM6Xi6; 6 - nPYlKRH!fali ma·l!6a 6; 7 - mal!Oa 6; 8 - npasaa: 9 - Ha.1loCiHHK 57.340; 10 - repssacrcp; 11- nJIaCTIlBa c TO&OnpOBO.IUi1ll,HM nOKpblTaeM; 12 - Jl,OBhlIIIl<O; IS - IIlTenCeJ1bHblA pas'!>"",; 14 - psrsar 57.333; 15 - 3UKl1lot 57.330;

16 - cepsra 57.331; L7 - mDnUHT I ,6X 12; 18 - OCb 57.325; 19 - ymKo 57.324; 20 - P""If!!<lB3& npoKna.,iI;X.a

s

6

7

8

... f7 16 15

13

f

PIfC, 14. YCTaHOBK3 KJl311amw!i aopoesn:

1- OonT M6X65; ~ - croncpaaa waMa. 6; 3 -Ij)JJ3I1ec; 57.L06; 4 - 9IleKTpOlll.8r. nar (raroaoe pene) PM6-IC; 5 - zopnyc 57.110; .6- xaanaa 57.220; 7 - maitO. 12; 8 - npYlKHHa 2·17/TI(B-033; 9 - nposaanxa 57.21 J; 10 - maMa 6: IJ _ npy",lIb!!"" waMiaG; 12 - BilBY BI.M6XI6; IS - mUJlHHT 2X20' 14 - KHOITKa 57103· 15 - np)'JKHBa 2-58/9 B 370M; 15 - CTO.DOp 57.101; 17 - TOllK";e.1Ib 57.102; /8 ..:. ael.

113 DPOBO;lOKH 1(0·2,0; 19 - cep sra 57.105

PRC. 15. YCTMIOBKa QPYllHlI:

J - a8TBOp 02.000/2A51; 2 - roPM03 M'ltara i)8.000/2A51; iJ - DlleBMoo(50PYAoBaHHe 03.000; 4 - PYKOjJTKa 02.060j2A51: 5 - HaJ!;a.TBIDI: 07.000j2A5!: 6 - eTHOn Ol.OOO/2A5!; 7 _ xcscyx OO.OIO!2A51; 8 - "'Onb. xa 09.000/2A51; 9 - PYIl:OllTKa. ncaropacrc B3BO,lla !O.070j2A51; 10 - orpalK.l\e"H" IO.OOO/2A5!: 11 _ PYKO>lTKB CUYCK8 1O.060/2A51; 12- Melnpoo(l0PY.IlOBaHHe 04.000/2A5J; 13 - nO)(1)e''Hh,1l .MeXaBJJ3M 21.000/2A51; 14 - IlIT114>T 16npz •• X40; 15 - MaCKa 51.050; 16 - ral!Ka M12; 17 - upY>KJHma" maAlla

_______________________________________________________________ 3

BUG A

12; 18 - mall6a 12; 19 - mmI.llbKa 51.047; 20 - YKllaa,.e"'b orxara IO.090/2A51; 21 - KBOIIKa onncrronsoenero IIKHIO'IeIlU"·BhD<JlIO'IeUU>I HA3.6()4.011 Co; 22 - ny .... I>T 1l0CBJID 04.350/2A51; 23 - pbl'l3r C6 10,35/2A26; 24- pbl'lar 10·181/2A26; 25 - o;anllla 09.008/ZAfiI; 26-mapBlipubllI nOJI;mUIIBHK illC.40; 27 - [(Bnllle 09.008/2A61: 28- I1pOK.!la,ll;.Kll 51.001, 51.001·01, 51.001·02; 29 - reAKa Me; 30 - cronopaaa mallOa 8; 31- mnnasxa M8XT,X20; 32 - ralhta M!2; 33 - md6a 12; 34 -. CTODOPIIIIII maMa 12;

35 - 1Dn1I1I,bK8 MI2XT,X26

B-B

31 - JO '29

5-5

,
/ 15
~
~~ )f{
~~~/ J
34
JJ
I
5
7
-,
A -,
--
J;
,Ii
8" J{
Z,
9 ;_
'J 8-8

J7 38 39

40

PHe. 16. YCTaHoBKa npnnena:

1- MeXllHHqecKIli! npanerr c Yl'JlOM comacoaaaaa AJJ6.044.Q29; :1 - !lonT M6X 16; 3 - XnOnqaTo!lyMa>KHble HHTRII N. DO: 4 - qaxon ynnorneHHH 56.006; 5 - np">K"MHOe KORbll.O 56.007; (j - M3)<OBH'IOiC' AJI8.330.091; 7 - TOpM03Hoa YCTpol\cTBo; 8 - ypoBeHb AJIS.817.003; 9 - oK}'JHlpnaJ] '13CTb; J() - pyKO"TKO }\JJ6.354.036; 11 - ecopnyc AJIS.1l2.D41: 12 - PYKO!lTK3 AJI8.333.112; 13 - sraxoanuox AJJ8.330.093~ 14 - orrranecxua nprmen 1030 AJI3.BI2.015-03; 15 - nalla,'JIenOrpaMu.,dl npxeon AJ16.337.121; 16- nauopaeca AJ13.8IZ.DIG-DI; J7 - .... XOB .... OK AJI8.330.168; J8 - WRan" TO'l1lCrO OTCQcr3 AJl7.025.QS5;

Blld 5

fPnOllfq napaJ/ne.'lDZpiJAWfi

J

ci: ;41

IU/

19 - f(OJlb"O AJl8.210.0i25; 20 - rallKa M8; 21 - rara 56.001; 22 - Ba1IBl< 56.010; 23 - KO,rr",Q.O 825; :14 - nOIl,JIlBITURK 1205; 25 - malt6a 56.005; 26 - <l!nsueIl 56.01 t; :n - BIIBT BM6X20; 28 - maaaa AJl7.025.OM; 29 - maaaa AJl7.02S.003; 110 - m'«Ma A.JJ1.025.030; 31- .waXODB'lOK AJlS.330.312.; $/",,1<11118 epy6oro O'I'c .... ra AJl7.025.062; 83 - IlplIOOP Ins.; 34 - ><a,,08""'0ll: AJJ8.saD.09S; J5 - "u;oe"" AJl8.830.IG8; 36 - "".,.HiIIT 3I1p2 .. X8. 37 ·-150".,. MJ4x35; 3B - mailt5a 14; 39 - nalleq 56.003; 4()upot1Jca 56.004; 41 - nSJleu; 56.002; A, 15. B - ",oupo"""",,, 1IJIOll\a;u<H; F - IlpOP;Oru.owA ypOUel'tb;

J! - 1l0nepMIIJ>ll1 ypoBe .... ; H - aaaoa, iK - II.pella>t<>loe OT"ep""""

16 2

5

~-~----- - -~

~
nU5l.'pHym~

f} ~
10

(
-~-I
1 /1 I "\ \

13 12 I I \

,

-_.L- -------

PM!:. 17. Ilorcaaoe YCTPOlkTBO:

1 _ 60JIT M8X30; 2 _ CTOllopaall maMa 8; 3 - ¢JYTOPKa 52.0(}3; 4 - 110"",,0 672-57-12; 5 - eepxl!ull aOTOIf 52.010; 6 - YIl1lC7Belflic 675-57-11; 1 _ IInacTM8cCoBhlit map IUO-2; 8 - Bl<lKmll! noroa 52.001; 9 - BHBT

BM4X10; 10 _ YX8"3Ten'b 57.128; 11- ceKTOp 57.127; J2 - 3arn¥W1(8

52.012; /3 _ npY>luIBH3H mall.CS8 6; 14 - raAn MS: 15 - mnl<llbK8

52.013; 16 - !lOJIT M8X35; 17 -lItDWlbKa 700-29-511

r-r

BuB fj

Bua A

15

13

5

B - B

Pile. 18. ¥cTaaoBKa noaopornoro Me:x3);!113Ma:

/ _ nOBopoTll1oll! "'''X8J1J1.i11d 57.3711; 2 - npO!Ul8:ttKl1 100-40-&1. 700-«J-85, 700·40-86, 100-4ll-87; 3 - spoamTei!u 765-55-56; 4 _ mnHlIbB:a 70a·2IJ-517; 5 - maAOs 10; 6 - ra!!:!<8 MJO; 7 - maAOa B; 8 - nmaaar 2X2a; 9 _ ra.iI:J;a MS; 1fJ - 8TY1lKa 52.329; II - OTl<BJlHOA OOJlT 700-2-8·589; 12 - np~a 57.32B; 13- rrpYlR.URa811 ma:ilOa 10; 14- OOJIT MIOX20; /5 - BaJIBK c ronollXOl! 100-47-159; /5 -KpoalIITeAs 57.147; 17 _ mnJIHBT 2,6X25; 18 - npOXJI3J1.Kl1 765-55-67; /9 - KpOUlllTeAH 67.148; 20 - OCb 700-47.359-02:

2/ ~ WTHIPT Sllp2 .. X25

17

?:o

21 12 es 14 25

f8

19

8

40

Jg

PRC. 19. I1 OBOPOfHhlH MexaHll3M:

J _ npOKllll}lKa 700~40-84; 2 _ OCh 765-55-81;, a - ldy$Ta 755-55-8; 4 - arYIlKa 57.374; 5 - Ida 6>«eTa qa,. a " npY>Klma 762-3S- 7; 89 - pallKa 700-30-536; 40 - mnJT}!HT 2X25; 41 - mTIJIIUIT 2X20; 42 - rail~a

C6 411-82-IA RJlll SOS30 C6; 6 _ xoasneaaa IIPYlI.<HBa 411-94; 7 - KOJlblJ;o 700-31-68~; 8 _ KO;nbU;O MS; 4B - maMa 8; 44 - nOAUIllnH"K 8.100; 45 - 60"" M6X14; 45 - maMa 6: 47 - I<O"'Y" 765-55-163;

765--55-168; 9 _ no,o.wJ:llllu!1! 202; W _ KOJlbL\O @S; 11 _ jlllCK 755-55-47; 12 - npol(Jlall,Ka 765-55-77; 48 - npOKJlaAKa 57.372: 49 - 60Jl'!" MaX 20; 50 - npy>«u.Jrna" maMa 8; 51 - KI'!>lUlKa 57.37,3;, 52-

J;3 - npOKJlaAKa 7~5-55-46; !4 _ npYlI{ffilHa H ma,tll5a 6; 15 _ raliKa MS; 16 _ KOIll""faqOK 765-55-148; KOHTaKTHoe Ko,nllO 755-55-C6 J 36; 53 - npOK,lI"1I,K3 700-40-116; ,54 - B!!>lT M6X 16: 55 - caJlbHHK

17 _ Kop,nyc 7'65..,S-,CI!'i 108'; 18 _ qCPII~'lHbdl' BaJl 765-55-!'; 19 _ san-weCTePHl! 765-55-CI!'i 124; 20 - 730-77-85; 56 - CTOlIOpRal! wal!6a .700-31-764; 57 - eronopaaa ral\.Ka ,612-30-23; 58 - MaXOBHK

"p~"a "65-S5~155; 21 _ mal!6" 12; 22 _ IIlnmlHT 3.ZX25; 23 _ rallKa MI2X I ,25; 24 _ npo"llallKa 765-55.(:;6 115; 59 - CaJlbll!<K 765-55-130; 50 - xpsrnrxa 765_55_107 ll.IIH 765-55-165; 51- 811"T

765-'05-16; 25 _ c('ioj'j"a 765-55-C6 123; 26 _ npoxnaruca 765-55-21; rr - BllaT M6;.; 12; 28 ,- Kj>hllilKa M6X25; 62 - TpyCia 765-55-73;. 68' - Dal1~IK 765-55-1~7; 64 - npoxaanxa 700-40'1I3; 65 - mecrepan

755-55-37; 29 _ npYlKI!IlHOe I<O>lbI1_O 700-39-237; 30 _ apMlIpoB.oHa" "a"ll<eTa CCi 327-18-1A; 31 _ non- 76.5-55-76; 66 - "poKM)l.Ka 765-55-82; 57 - KphllIJKB 765-50-,B3; 58 - BII1IT Mfix 12; 59 - ra~Ka

!!IHn:nDK ~03;. a2 - 1I"...,K3 765-55-53; 33 - C3J1blll!K 765.55,71; 34 - xp .. "'''8 765-55-72 lIJlT! 700-30-436; 70 - !!IeCTCpD~ 755-55-ClS 133

765-55.164; iJ5 - w~c,.epnJl 765-55-167; 35 - !!POK,JI"IlKa 700·40·88; 37 - !"'Rye 765-55-J6G; 38 - Tapell ...

J

13

15

BUD A

Ef1- 3ACT

BHl.-1MAHI1E

HA nOXoAE M nEPEA TPAHCnOPTI1PDBKD0 CTonop YGTAH08V1Tb B nOJlO>«EHIiIE 3AGT

24

2J -22 21 20

PAceT

~e

PHC. 20. YC1"aROBK8 cronopa xcnnaxa:

i-cTonop 57.323; 2-0Cb 22-6X,X30; 3-w-nnE-aT 1,6X12: 4-maJl6a 6; 5 - Tilra a ceope 57.350; 6 - BTyJTKa 57.322; 7 - KOm,U;O 010-014-25: 8 - C"Onopnaa maA6a 24; 9 - raAKa ,\\,24; 10 - Tllra 67.351: 1 J - mall6. 6; 12 - PY'IKa 51.352; 13 - ll"a!lKa 51.142: 14 - BJtHT BM4XIO: 15 - npY'!OlIl!lB>r wallCia 4; 16 - DCb 22-16X,XIOO; 17 - mall6a 16; 18 - mrr ... iHT 4X32; 19 - cronxa 57.084; 20 - ynop 00.001; 21- 60m 2M8X30; 22 - raka M8; 23 -WllillHlT

2X20; 24 - maMa 8

35 17 -J8

-+----.~-- --------+---

,~ I

I

aui! f

Pile. 21. CnAeHbs aaSO)l'lHKa, 1-00:" Z2-12X.X60; 2-maAela 12; 3-nOAHO>KKa 59.150; 4-cBAellbe 59.110; 5-0Cb 59.011-01;

6 - KpoawTellu 59.120; 7 - ocaeaanae CHAeOhll 5!U40, 8 - 0"," 22-10X,X36; 9 - cnHHK3 59.030;

W - D0.<IYffiKH CIIHOKlI 59.070·01; /1- OCpOEfWTe!tH 59.002; /2 - "'BPOCH 57.204; 13 - npy",HHua" maa-

ela 6; 14 - BHHT BM6X 12; 15 - 41YTOPK8 59.003; 16 - KpoHIDTelh. 59.001; 11- !l1aAela 12; 18 - npy~allll mal6a 12; {9 - 60nT H12X35; 20 - 60JlT M12X60; 21 - po .. eB~ C np"'.lKKoA 94.020; 22 - "a-

1s

,+ 6-5

rz fJ 14

JJ.-fl.
IS 15
17
16'
17
18
20
B un )I{
--- aapazcaiomero H KOM8H)lHpa:

elHBl<a 59.052; 23 - "eKOIl CB);Iea.,,, 59.1110; 24 - MOOBKH 94.00 I; 25 - OCBOBaH!!", 59200; 20 - nonymxa C])HB.~H 59.070; 27 - OCflOBaHHe eHAeH.,,, 59.050; 28 - KpoaillTelis 59.013; 29 - BTy=a 59.012; 30 - OCb 59.011; 31- cnaease 59.010; 32 - OCb 22-1OX.X30; 33 - !lOABOlKKa 59.060; 34 - pelofcllb 59.170; 35- cHlJ,eUhe 59.210; 36 - rraaen 915.59.047; 37 - CIlHIlKa 59.190; 38 - lIo.n;yws:a CIIHI!I<1I 915.59.130-A; A-

MeC1'O YlUl8lJ,K" CH;u.en" 59.110

._j,_\._- ,----- ----I ~--l----t--t--I

:___-+H------

.2

__ !l_ pur;. 2J

BlIa A

I

I,

B-B flo6epHymo

14 IS 15 17

4S..........__ ~

»e ~

:: ~-!----

48.........-1, ;

I

-= .i]

-~'1

~,....,.....,.-,--,-, =~

Bua.a IB

19

Suf} 3

,PIIC. 23. EoeYKJla;:l.Im:

J8-npoBolloK8 R,O·I,O; 19-601lT 3M6x12; 20-)(0"Y7 68.400; 21-9a' 39-0Ch 22-SXsX25; 4O-llpOKnSllK8 68.111; 41-upxac 68.100; 42-

MOK 68.410; 22-0Ch 22----5X,X25; 28-Kapxac 68.380; 24-malt6a 12; mIlJlHHT IXIO; 43-maA6a 5; 44-001> 22--5X,X36; 45-6oJl'r MI2X5D;

25-(10)1'1' 3M12X60; 25-mnJlllllT 2X20; 27-rllllJu, M8,; 28-maaOa ~6-raaKa 1'0112; 47-I1pYlKBmJa<l mail6a 12; 48-BTYJQ(S 58.0U; 49-

6; 2!) - 4l0<IT M8XSO; 80 - neTHJI 68.091; 31- P)'II:OlIT"" 68.130: 32 - malt6a 12: 50 - RP"''IOK 68.009; 51- onopa 68.4.31; 52 - Oeb 68.m: 63-

oct. 22.6XsXSO: 83 -nplllKK8 ,68.080: 34 - Kp.......... 68.062; 35 - p".,eH.b pll.M8 68.432; 54 - pe6po 68.440; 55 - eYMK8 68.450; 56 - mtlmmT

58.070; 36 - .upY>r<BHa IlH1A/GM-90; S7 - ),)<0 68.074.: 38 - yxo 68.051: 1.6XHl: 57 - 0"" 22-6X,X 16; 58 - oJUUUta 68.012: A -ynop

/

11

. A - A n08f1pHvma 73

12

_------~---' I...---- .J _,~---

....---_./---npOilr:!J7bfft1J1 aCI;

XPblUJU Ifopnyca

24

2[;

28

PRe. 24. IIpIIcnoco5neHne AMI nOAa'll! BhICTpeJ

C r-pyara (nOTOK):

1 _ Ilepe,Q!1R~ ceKIl.!HI 75.010; 2 - aaaen 75.024; 3 - 3. Rlln CeKIUUi 75.020; 4 - 606blmKa 75.023; 5 - CTOI 75.092; 6 - ynop 75.014; 7 - nepel\Eull lKeJIo6 75.011: I saxaar 75.015; 9 - 0110P8 75.016; 10 - nepexO)lBHK 75.0 J 1_ 3alllllill >Keno6 75.013; 12 - UHIlT 75.025; /3 - rail 6apamcK 75.028; 14 - neara 75.027; 15 - 3aK"eOlta 3X 16 _ RaKOue'lBHK 3; 17 - '1e"a 75.090; 18 - KaHa,. 2, }9 _ KPOBJll"IeilH 75.031; 20 -ma.l16a LO; 21 - KpmUlrn 75.001; 22 - mnnuar 2.5X 16; 23 - ecs 22-IOX,X'!O; 2', 33K"enK3 &X30; 25 - JleflT3 75.018; 26 - np,nKK3 68.0 27 _ cephl'll. 75.053: 28 - phl'l2mOK Aii I 324-4' 29 - ,,",01

KB ~x20; 80 - Ael'",aTellb, 7S.o~il

21

30 29

J

1 \

2

3

5

6

7

8

~ ~

31

15

/7 75

PIlC. 25. TIaesMoo6opyp.osa1ll:le. YUJlOTlIeHHe MaCKH:

f - IlJlBHKa 57.133; 2 _ ""omeTa 57.132; 3 - BOflT B1.M4XI8; 4 - naaaxa 57.134: 5 - nonT BI.M6X 16; cp>!Moll npoxonrrax 57.146: 18 - rsl'io.a MI4XI: 19 - mOOn.bo.B M8XT,X80; 20 - Tpy6Ka 57.190; 21- pe-

_ IlpYlK:B1maa waMa 6; 7 _ XOMyTHK 57.153; 8 _ 8sepTuall yraJlbUHK 1-S-22-13A; 9 _ HBepTuol'! ape- AYOTOP 57.360; 22 - uaKone<rI!1lK 51.163; 23 - A3KHAHaH rallKa; 24 - Tpy6KB 57.160; 25 - Tpy6KB

XOAIlB1< 8-13A; 10 -wllllnbK8 M8XToX70; 11 _ 6anJIOH AJIH B03JJ:yxa S.150Jl; 12 _ ra!tKa M8; 13 - xo- 57.170; 26 - aanneas 1-8-21: 21- oaKH)l.1I811 rallKa B; 28 - npoxcnsaa KpeCT"DBUBa S.13A; 29 ~ npoac-

IiY'I" 57.250; 14 _ TpyOKa 57.180; 15 _ aar-nyuixa 57.290; 15 _ tnnaar Bb[COKOro AaeneRIIB 51.540; 17 - .l'!QU 1.0; 30 - Tpy6o.a 57.160·0]; 31- npoxaanxa 23-160/62-n-482

2 .>

J2~

I

50~

2L

29 -,

26

!lI8')

WI

8

/

/

/

/9/0/

/ / rtl_-----,

/.1 I liil"""''-'_-_.j

W2

16'0

W4

-~i9

/ 23

-,

20

21

_-

1i12

Pile. 26. Q6ma.f[ :mcK'I'pHqeCKaR cxeua 86.000 86:

1, 6, 12, 16 II 3·0 - mneMoq,oRbT Till-a; 2. 13 H 32 - HarPYIIHbte nepexaionare.m B!\0.60B-003-04!lBlI6:

J - nplll'iop aCioHellTa BB2 BK2.089.052/1BI16; 4 - KaC'ieJlI> ].I, 4 86.1J40; 5 - Ka6enL n. 2 86.020; 7- BarpY)lH",l\ nepeKJUo'!aTem. BI(3.G08.003-03/1B116; 8 H 11- Ilpl1Ciopb:l aCiOHeHTa BBI BK2.089.06ljIBI16; 9 -KaCiem. No 5 8S.050; 10 - Kal'iem. No 10 86_110; 1'1 - Kalienb 1'4', 9 86.090; 15 - HarpYIlHhIiI. nepeKmo'laTenb BK3.608.003-05/lBI16; 17 - KaCienb N. 8 86.080; 18 - rrpHeiop KOMMYUll,HH MHI BK3.628.007/IBI16; 19 -BDO.t\tlhIA ll(1ITOiC; 2O-Ka6eJrb N,7 86.070; 21-npH6op q,liJJ.bTpa Il1IT3UHiI EB2 BK2.081.004.; 22 - ><a6eJ1b N2 6 81l.060; 23 - 6-'10>< nrrraana pallHOc..-aHIlDn P-1Z3M; 24 - asreuna paJl.HOCTaoltlHl P-l23M; 25 - KaCiem. BIT{ HB4.850.039-9; 26 - KaOeJIb nurauaa I1B4.853.066-3; 27 - palI"Oc-r3fl'JUJ" P-I23M; 28 - "a6Mb Nlo j 86.010; 29 - corIL8cY.101lI:D1l 6.Nt< Bep-I B~.068.005-02/1BI16;

3J - KaOem. JI/; 3 86.030

/

5

6

",

\.._______~ --', .

\

I

-"---=--=1--- ----t=--t-- ----~-------4 i

-'- I I

I

I ,

---'_ -- ------'l--i

-----"

r:

I

( \

I

I I

\

I

~J

/

/ ,..

18

I

I I -j I

---t --- .>: ~ :

/~-_/ ---- --:1- " I

-_--- j~~ '"

- / - ',!!

n

CTB CBH3H 86,000 M4: lIepa.llIOQnem.

PRC. 27. YCTaHoBKa cpen B1(2089,061; ~-lIarp,?,"f!_naHeru. 86.00l:

8 np}16op BB I . Ka(leJlb 86.090, Hallenb 86.050.

:1 KO(leJlb 86.100; - e eKnlO'IaTen~; 6 - B BK2089.061; 11 - >In P.I23M

1 - K.6enb 86.080; -;:;Ka ):In" aarpynnoro ~ O~O. 10 _ npH60p B,,~ 6JI0K paABOCT~H" BK3.628.oo1;

BK3.608.oo3.0~(I 502=tl"lt9B870M; 9 BK~~08.00~04; , 13 - COI'JI~~~i~ 16 _ Ul'HG~P ~~2 BK2.089.062

8 - Kn,,_a II nepel<JlIOQ8Tem. • SO 030. 15 - Ka6eJJb K2 087.001: l!il _ npa "P

12 - oarpYllo"'068 005-02; 14- K8!1"-'Ib. 18'- npn60p EB2.B .

tBCP-1J BK2. 8~ 020 8!!.O~O. 86.060,

17 Ea(i"nll " •

10

11

f2

~.+Ol 'Id--I-----Id+* t (Q)

+-

sopoeaa 95.030:

PHC. 29. PaCnpe)(e.nElTe.JlbIla~nnKI_2 c np"AOXp3HBTeJJ~~

5 -3' 2 - ,il,ep""aTeJlH..... 9- 060. {; _ HB'l'OM31' r

J - npoxaasxa 9 .0" • 15 MTI: 4 - na UeJlb ~2 prS.430.001; 8 _ KO: nu ·45·5' 3 - MHKpO'rYM JlncpPM2. 7 - KOJlna~OK IB a lUPr20n4.3IIIB •

• ~, , <><0. (; - na-rpoa , 95 051· 10 - KOJlO,il,K M3 S' 13 _

DB A3C-Loi), zn 123III!' 9 - xoprryc . 001• 12 _ BK81' B X.

aonsa IIlPr3_ '2 B--IOO O .. ±I -c ,

11 - P"3HCTOp OMJlT~r;;aK3 3eMS-! ATB4.885.047

5

11

2

Q

:5

6

7

PRC. 28. 06mall 3J1eKTpH'leCKaJI cxexa 95.000 36:

J - sanra-moe 9J1eKTpoo6orpesHoe CTeKJlO C9T·I; :1 - 6J!OK llHTBHfH! AJl5087.025 asnelUll! IfIS; J - WTHPb 67.060; 4 - IT][a<jJoH nMB-7l: 5 - xaane aaa s xopcoxa 57.100; {; - npa6oph! Ra6mo.aeHHI1 THnO·170A; 7 - pacnpenenarem.naa xopooxa 95.050; 8-

Ka6"Jl1> N1 I 95.110; 9 - E:3l'ie][b N.2 95.130

PHC. 29. Pacnpenennrerrsnaa Kopo6K8 95.030:

1 - npOKJI3.ll.K3 95.053; 2 - )leplK3TeJlH .n.nK.I-2 c npeAOXpaBBTeJlI1Jil.1I rue-45·5; 3 - MaE:pcnYM6.,ep MTl; 4 - Jl3BeJlb 95.060; {; - 3BTOM3T THna A3C-2i.i; 6 - nn-rpos TIP M2; 7 - xcnna QOK IB 12 prS.430.001; 8 - KO- 1I0,UK3 mpr32n 129Wl; 9 - xopnyc 95.051; 10 - E:OJlO)LK3 wpr20n4.3IIIB; 11 - pe.'IIICTOp OMJlT -2-B-1 00 OM ± 1 OOA,; 12 - BRPT BM3X8; /3 -

CTOll"KB 3CM8-1 ATB4.886.047

10

Psc. 30. MOHTa}& sJleKTpOo6opy.u.oBaHIDl 95.000 M4:

J _ Ka6eJIb Nil 3 04.710}2A51; 2 _ .. aelMb AJI6.644.090; 95.110; 7 - rrpallol' aallnlO)leBOUI THnO-170A; 8 ~n .. ao%lol<

8 _ Kallen" ),,'11 2 95.130; 4 _ 61101< 111IT'Illl'" AJl5.087.025j- nMB-71; 9 - M.9""'JUlIO~ 111'080"" 95J60; 10 - salIV'T-

5 ~ pacnpeAeJlIITen"B8H ",opollKa 95.050; 6 - Ka6eJlj, N. Hoe 911eKrpoollOl'peBBOe CTeK.nO CST-l

8

W,!

113 .'i7.D50

39

~-------------------,~

. 31

~W6

~~---lr-----'

W2

l

WI.

a 95.000 33 PRe. 31. Flpammnaam.nan 3JleK7pllljeCKlill cxea

2

J

/

I

I

/

I

\

1

/

I

_Jc:h- 1 tl

I~ --'I1~1-_$

-r--~------+-~------~-~------------ .4-~~----------

. -----t-t---

LJ

J t-

t-.l.- +

+ +- +

+- +j..

+ +

-'--.-f.

_[-1 ~

+ t-

I

I

---,------~

l i

!

/

/

6

/

5

4

PRe. 32. nOJIHIrn:

J - KOXY;< 98.007; 2 - DOJlBl[ 98.020; S - 1I01lBK 98.030; 4 - nOJIBK 98.0601 5 - CpeAHIlJ1 neoN!'! J!BCT 9B.005; 6 - nepe;D.HKA }IeohlA 1!HCT 98.004; 7 - UHCTBJI 98.001; 8 - 60}lT Ml!X16; 9 - npYll(HDB311 maJl6a 8; 10 - ma96a 8

J

J

2.

, I'

----=--~------'I-----==1=:!:::::=:::==i=~==*!-----~~-J

f ---------!------/----i--f---I "=="\'='---'t---'----

\

13

6

(2

II

10

7

s

Il,.M.

t

nOflepHgIDlJ

Puc. 33. Cxeaa pasuetnemrn 3MT!:

1 - KaTyuIlr3 TK-.2: 2 - CYlolKa 94_200, nar .. aSHIlK r73.56.132, upHaMa B onpase r44.31.110, nplllMa B oapaae A. U:.5,935.024, q, .. aaeneaan ca .. ~eTKa 200X200: :3 - CYM,K3 (YCTallOOO'lllblll KmO'! A72930-~6, KJ1eDl.lI A72930-56): 4 - npa aas "MKOCTb (OaIlllBK 130 A72927-52, OABBO'lllhlJ! KO]lllIllCI<'1' 3Hn 2A51 3U-O, Denali C 3HTI 91leKTPooOOpYAOBBBBlI 94.050. aarpya-

HhLll nenexmoxarene CO UIHYPOM A1!HHoll 10 M BK3.608.003-(}3 unH RarpYAHMlI nepexmosareae co ID.RYPOM AIIBHOil 7 M

)K<1J3.602.026-03, KaiSellb AJI6.649.008): .; - 'Ielto" 94.(}IO; 6 - CyMK8 (paap"AIlIIK 4 I. 320/2A5 I , npll(5o!lmrK 41.180/2A5l); 7 - $YTmlp c KOllDJleKTOM 3HIT ms AJI4.161.193-03: 8 +asneaae K-l B ¢lyrJlllpe 51-0IT-211K: 9 -m'1"anra 52-IOT-412/41-542 C Bexol1 52-IOT-412/41-~3: ;0 - KJ]JO'l AJl8.392.007; 11 - nHTheeoll 6aQOK (2 ..,): 12 - rpeaora 1(-1

TMAJI4.136.001: [3 - oraerynnrreas OY-2

PHC. 34. Cxexa YCl"aHOBKI1 npncnOC06JH!HHl'I 94.120:

l-cTPon (!VIlIna 15.0.0 iIIM) 94.13.0; 2-oTpon (illllHta 1900 MM) 94,13.0·01;

3-cK06a 84.122; 4-00Jl'1' 94.123; 5-railxa M16

4

5

o

J

Pille. 85. CxeMa YCTaHoBKH 6aulHH C opY)J;HeM 2A51 aa rrO,ll;CTaBKH:

J. S H 6 - AepeBsHHlila 6pYCKll; 1- nO,ll.C'I'BIIKB !lOA eraca: 3 - eTHOI! Op)'AHn 2A51; 4 - !'laIllBs; 7- nOAC'I'IIBXII DOll OamB.lO; 8 - DpIlC(lOCOOneoHe; 9 - noncraexu DOli. npacncccdaeaae

PSt. 36. CxeMa CH£THH (ycTaHoBKH) t'iawRH C OPY,lI;Hll 2A51:

I B J - nO,ll.CT8BKH; :1- C'l'POD (AmIlia 1900 iii III) 94.130·01; 4 - CTpOD (AJI1lBD 1500 1iI1I) 94.130

3CIW3 f
t:::> 625xJ'" f875
'<I-
""
lj
'"
II;: t:i t:::> /
t; I.r.>
Ol:: ::c
=>- '"
._, eo
!i:} t;
ee
<:: 4 3cJ(I/J' 2
'"
t:::
2 J -~ ,
• '" '
,..,
,t
I.r.>
...,
150 100 ;]CfiUJ J

Jl,mr fmamrpopM C aepe(JnHHblMU 60prnaMu

2050

6

5

"

,

£POPMO oPycbeB 2

h= 75 MM; b = !sO MM, L :400 MM

PJlC. 37. Cxeaa pasaenieans llKpeUJleHRH )l;B~ 1f3J1.e.1J1ta 2C9 ua lKeJle3Ho.n;0pOiKHoi1

naardiopae:

J-J:IpO.ll,OnloBwI! ()PYc 130XI30X.~500 M (2 m'T.): 2-DpoBonoKa ,nIlU,UPOM 6 M!It (3S nor ... ); 3- ynOPllblA: ()pyc 75Xl50X400 M (4 nrr.}; 4 - rBOSIl!' 6.0X200 [44 U1T.); 5 - CKO()", )l.HaMeTPoM 8 M". AJIHHoli 250 MM, AnDHol1 70 .... (8 !!IT); 6 - CKO()b! )l,HBMeTpOtl 8 NM. }l.lIJ<Holl 250 MM. ...nlIHoll

70 >tM (12 m-r.)

I<peflJleHUe Tt! K - 2 YC/lOBHO He nOIWJlJHO

11.

J

E

r

Pile. 38. YCTauoBKB TaJIKOBOrO nepacsona xoxauaapa TIlR-2:

1- $naHeu: 49.001; 2 - Hal><">lROe KO.~bLlO 49.013; 8 - YU.>!OTllHTenl>HOe KOJIhQ.O 49.005; 4 - 60.lfT 3M6X25; 5 - aamarsce !MeKTpOo6orpeHHoe CTeJ(.>!O C31.000A: 6 - npoxaanxa 49.006; 7 - npaaua II onpase; 8 - KOlmBI< 49.020; 9 - aepxHHl! ¢lnBHel{ 49.002; 10 - SHRT BM4X8; 11 - ;maellKa 49.011; 112- OrDB~OIf'lUTeJT" 49.009; 13 - YKB3aTenb 49.008; 14 - (So.n 3M6X 10; 15 - I5UROKYruIp; 11i -I'Copnyc B c(Sope; /7 - PYKOfl"l"KB; /8 - OSrJIB98BK; 19 - BRIIT 609Hca; 2Q - aepxHuR RO·

lKYX; 21 - oaJIol5lfHK; 1212 - 60nT 3M8X35; 23 - caJlbHHK 49.003; 24 - BRUT MI.2X45; 25 - TaARa MJ2; 26 - 3MopTHsaTop ~19.007; A - crsepcrae !llU' IIbl11lI:r.ISB.HJI DPH3~fbl; 15 - ynnoraeaae: B - sepxaao: r - DRHT DOBopO-Ta sepxaaa: /l- PY'lKa 33>1"a; E - BBHT eronopa Ka<t3'UUI; )I( ~ BHBT; 3 - sa~TuaH

nnaaaa; H-yaop; K-$n30eu:

2

1500

21575

'29';D'

PRe. 39. CxeM3 pa3MelAeHHII H uraaprosxn CAO 2C9 B C3MOJJere An·22:

1- UlBap"OBO'lHBJI uens 22.98.10.000.005; 2 - oepeBo'f>lblA aaCTHlI 22.9505.IIO.()OO; 3 - msaproaosaaa uens 22.9810.000.003; 4 - IIIIlapTOBO'lHbl.il op,oaapsh,A Y3ell 22.9501.0]0.000; 5 - BepeBOqOhl~ aacraa 2.2.9605.130.0W

5

\ ~IJ:, ME S I

1II

c$

H3iJenue J

J

+

t I

r

PHC. 40. CxeMH pH3MemeHfBI II maaproaaa CAO 2C9 B CaMOJleTe HJI.76:

1 - moapTOeO'lHIIH uern, %05.250.003; 2 - mBapTOBOQHaH qeob 9606.250.005; 3 -33lKOK 9604.730.000; 4 - ""o(la 9606.840.000: 5 - 6Yl<cllpoblll. «plOK 915.50.038-1; 5 - ItpoHmTcliH 915.50.338'2

I

BUD A

II

JaOH7IH 81./JlHa ?'--+-''';-,', un 11 nepeOH WI HpOHUlmeilH

lIJaefll.fH tCg

\

2 :1

.2 1

!J I ,21J 35·. 36 /., Is / J9
Ii ' 18 20 21 22 I 23 24 25 26 27 28 29 0 31 4U- 41 _
) j \ I I ~II I~I' I I I IltJ I<V / 1/ / I ! 7
\
~. __ J .J
4± --- f-;'" -4
J r--t= ~ lL-
I II -- ___ .L
J ,rv, pr== I-- ~l~ tz'"
.: .~
-41- .~.
-I l-!ll
!I"'~ V \ I ( .L
~ J7] , "/ V
I . 0-../- - I !-..,
/h~ r-, "
t) \ \ 'i"" n ' '-=1--- V' -
j ~

-lIT' ~t- If ~'l -~ ~
, ,
J. ::;::;-t#
--- -_
.1 1 .._
"f . J' --- ~ t---
4' Iffilj/1 ~ "--4 I
( 111 - i ,.
J I I I I I I i
I j i ~
I i) 3

1II

I

Pae. 41. Cxexa pa3MemeHHlI H wBapToBKH CAO 2C9B CaMOJleTe AH-12:

1 - BlBap'toBOqHblA TpOC n9404-0-2; 2 - mBapTOBoqRwA TPOC n9404-0-1; 3 _ 6YKCHPHblA KPIOI:

915.50.038-1; 4 ~ 6YKCHPRblA yseJl 915.40.4128; 5 -KHeXll' '925(2C9)50.06I: -6 - KPOHWTeAH

nEPElI EHb PI1CYH KOB

CTp.

PItC.

PRC.

PI1C.

PIlC.

PI1C. PMC. PMC. Puc, PMC. Puc, PIfC. Puc.

14 16 18 19 20

- 21

4

5

6 7 8 9

10 11 12

13

PMC. PIfC. Pnc, Puc. Puc, PHC. p}JC. PRe. PHC. PIfC. PMC. Pnc. PI1C. PMC. PHC. Pnc. Puc.

21. CHAe~lb}l HaBo,n4HKa, aapsoxatourero If KOMas,!!,Hpa

22. 6oeYRJIaJ!.K!1

23. 6oeYKJIa,nKH

24. Ilpncnocotinenae ,lJ,Mi nO,1L3tJrr BhICTpeJ10B C rpyura (JIOTOK)

25. ilHeBMoo6oPYAoB3HHe. YIlJlOTHeHHe MaCKH

26. 06Ul3fl 3JleKTprrlleCKa5! cxexa 86.000 36

27. YCT3HOBT<3 Cpe,1l.CTE CB5!3rr 86.000 M4

28. Otinian 3JIeKTpHLJeCK3sr cxex a 95.000 36

29. P3CnpeAeJTl'iTeJIbHaH Kopo6K3' 95.030

30. MOllT32K 3JTeKTpoo6oPY)];OBaHlHI 95.000 M4

ar. Ilpnnuanaansnas 3JlelnpH'JeCKaH cxeaa 95.000 33

32. nOJlUKH

33. Cxe» a pasaeutenas 3 HIT

34. Cxeu a YCTaHoBKH npucnOC06JICHl-iSl 94.120

35. CxeM3 YCTaHoBKl1 6allJlm C opynaex 2A51 H3 nO,1l.CTaBlUI

36. Cxcn a CHSITHSI (YCTaHOBI<H) 6awHit copy )];115'1 2A51

37. Cxe.M3 pa3MemeHHlI If xperrneuaa JI.ByX H3,1LeJIHH 2C9 na 2Ke~e3HO,lJ,opO*HOA nnaT¢opMe

38. YCTaHoBKa ranxouoro nepncxona ROMaHnlIpa TilK-2

39. Cxexa pa3Mew,eHHfi H wBapToBKH CAO 2C9 8 CaMOJ1eTe

AII·22

40. Cxen a pa3MClll,eHIUJ H wBapToBKH CAO 2C9 B CaMOJIeTe

I1Jl-76

41. Cxexa pa3MerueHH51 H WB3PTOBKH CAO 2C9 B CaMOJIeTe

AH-12

1. CAO 8 nOXO,1l.HOM rrOJlQ}KeHI1H rrpn MaKCl!MaJlbHOM l{JIlIpeHce (8ll.!!. CJleB a)

2. CAO B noxozmoa nOJI02KeHHH npa MHIlHMaJlbHOM KJIMpeHCe

(BHn C3a)];H)

3. CAO B 60eBQM nOJlO)KeHHH rrp" MaKCHMaJIbHOM RJlIfpeHCe H

yrvie aosauurenas 0PYJI.¥I5:L 45° (BlI)]; CJIeBa)

4. CAO 8 60eBOM nOJ1Q)KeHHH npa MHHHMaJIhHOM KJIHpelICe H yr-

.1e B03BbJWeHHH OpyJI.HH 800 (BUA cnpasa ) . . . .

Puc. 5. Boesoe OT,1l.eJIeHHe PMC. 6. BawHH

Puc, 7. Ill-rups

PMC. 8. YCT3HoBKa xpsnuex JIlOKOB

Puc. 9. Crorrop 0pYAHH •

PMC. 10. KOJInaK naaopawu C npHBO)];OM yrrpaaneimn KPWUKOH PMC. 11. 3aUJ,flTHOe C'l'eKJIO co CTeKJlOOqHCTHTeJleM

Pxc. 12. YCT8HoBKa npI13MeHHOro nepacxorrmecnoro nputiopa aa-

6JI1O)];eH!15l MK-4

13. Y CTaHOBKa npatiopa THITO·170A

14. YCTaHoBKa KJIanaHlIOH Kopo6KH

15. Y CTaHOBKa opynas

16. Y CTaHOBK3 npuucna

17. Ilorouaoe YCTPOHCTBO

18. YCTaHoBKa nosopornoro MexaflH3Ma

19. ilOBOPOTHbIH. M exa HH3M

20. YCTaHoBKa cronopa KOJInaKa

Pac. Pl1c.

Puc.

Puc.

CTp. 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34

3,S 36

37 38 39

Вам также может понравиться