Вы находитесь на странице: 1из 525

Alfabetul

Словарь:
1 материя 2
объекты 3 живые
существа 4
явления события
Хим елементы
Природ об
(неорг, орг)
рукотворны
Материалы
Хим соединения
существительніе
Substantivul
теория
substantivul

1 2 3 4
4 характеристики:

2 4
1 3
Род(genul) Число(numărul)
Падеж(cazul)
(артикль)articolul hotărât sau
articolul nehotărât

Существует 3рода
Единственое 5 падежей
Определеную
неопределёную

Множественое
форму
Dativ
Nominativ
femenin netru singular3
masculin
Cui?
Vocativ
Сe?Cine?
articolul
5
Кому?
Кто? Что?
nehotărâ
hotărât
t 1

plural 2
Acuzativ
Genitiv
4
Ce? Pe Cine?
Pe Ce? Pe
Cine?Что?
Кого?
Кого?Чего?
1 Именитльный падеж
выражает Имименование
предмета (объекта)
2 Родительный выражает
приднадлежность объекта
3 Дательный выражает
выражающими действие,
направленное к этому
предмету
4 Винительный акузативный
падеж выражает действие
направленое на объект
5 звательный выражает
обращение к предмету

substantivul
И
хар
Определение рода
1 Если существительное
выражает живое существо с
окончание м (и заканчивается
на гласные) относится к
женскому роду

2 Если существительное
выражает живое существо с
окончание м (или
заканчивается ) на гласные
относится к мужскому роду
3 Если существительное
выражает неодушевлёный
предмет с окончание м
относится к среднему роду

Образование
множественого числа

1 Если мы хотим образовать


множественое число
существительного мужского
рода то тогда добавляем
гласную
В мужском роде существует
чередование согласных

2 Если нам надо образовать


множественое число
существительного женского
рода то тогда окончание

Также существует
чередование гласных
3 Если мы хотим образовать
множественое число
существительного среднего
родам к окончанию
добавляем

substantivul
5 падежей(способов
взаимодействий со
существительным)
1-называть
2-родить
3-давать
4-винить
5-звать
ч
un salut

Salut!

Bună
Bună Ziua!
noaptea!
Salut!
dimineaţa

Bună Dimința! Bună Seara!

Рa! Pe curând!
LaPe
revedere!
mâine!
(niște)
transport

autobuzul
maşina
troleibuze
o mașină un autobuz
(un) taxi
camionul
(niște)
camiono)
troleibuz
bicicletă
(niște)
motociclete
(niște)
o) bicicletă trenuri
(un) tren tramvaie
(niște)
(un) tramvai motocicletă
biciclete
niște bărci
nave
o barcă
navă
iahturi
iaht

scutere
scuter

niște
avioane
un avion
aeroplane
parașute
baloane
dirijabile
(un) aeroplan
balon parașută
dirijabil

niște) elicoptere
un) elicopter

transporturile
transportul

taxiurile
maşinile
camioanele
avionulautob
troleibuzele
nișteuzele
autobuze
elicopterul
niște camioane trenurile
troleibuzul
tramvaiele
motociclet
maşini
bicicletele
motociclet
bicicleta a
trenul tramvaiul

bărcile
transportu
navele
rile
nava
iahturile
iahtul
scuterele

scuterul

avioanele
avionul
parașutele
baloanele
dirijabilele
aeroplanul
parașuta balonul
dirijabilul

elicopterele

elicopterul
Нуклеїнові
кислоти

niște plante
PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
gender  ATI ATI ATI ATI
n. ON ON ON ON
NOMINun viru nișt viru
ATIVE/
ACCU e
SATIV viru viru suril
E s sul suri e
uno
GENITI unui viru r viru
VE/DA viru sulu viru suril
TIVE s i suri or
VOCA
TIVE — — — —

virusule virusurilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT NIT
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e) bact
SATIV bact bact bact eriil
E erie eria erii e
(un (un
GENITI ei) or) bact
VE/DA bact bact bact eriil
TIVE erii eriei erii or
VOCA bacterie,bacteriil
TIVE bacterio or

femini
masculin
n

adjectiv ne
(A2) neart arti art arti
icula cul ic cul
t at ul at
at
no sin  eu e e e
mi gul ca u u u
na ar rio c c c
tiv- t a a a
ri r r
i i
o
o o
t
t t
ul
ă a
e
ac e u
uz e u c
u c a
ati  eu
c a r
v plur ca
a r i
al rio
ri i o
ți
o o t
ții t e
e l
e
ge sin  eu e e e
niti gul ca u u u
v- c
c c
da a
a a
tiv r
ri r
ar rio i
o i
t o
t o
t
ul t
e
ui e
i
plur  eu e e e
al ca u u u
rio c c c
ți a a a
ri r r
o i i
țil o o
o t t
r e e
l
o
r
sin
vo gul — —
ca ar
tiv plur
— —
al
PR LICZBA
ZY POJEDY LICZBA
PA NCZA MNOGA
DE FOR FO FOR FO
K MA RM MA RM
NIE A NIE A
OKR OK OKR OK
EŚL RE EŚL RE
ŚL ŚL
ON ON
ONA A ONA A
o niște pla
M. / plant pla plant ntel
B. ă nta e e
unei unor pla
D. / plant pla plant ntel
C. e ntei e or

SING

NOMINATIVE/AC
GENITIVE/DA
VOCATIV

SINGULAR
INDEFINI DEF
TE E
ARTICUL ART
ATION ATI
NOMINATIVE/A (o)
CCUSATIVE ciupercă ciupe
GENITIVE/DATI (unei)
VE ciuperci ciupe
VOCATIVE ciupercă, ciupe
0 celulă

o) structură

un virus o)eucariot
bacterie
un) animal
o)ociupercă
plantă

(un) pește

(o) pasăre

insectă
o) arahnidă

moluscă

stea

vierme
ubstantiv
masculin
(M45) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  vier  vier
mel
ativ- ular me
e
acuza
plur  vier  vier
tiv
al mi mii
sing  vier
 vier
mel
geniti ular me
ui
v-
 vier
dativ plur  vier
milo
al mi
r
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv neartic articula
feminin
(F152)
Surse ulat t
flexiune: DOR
nomin sing  stea
 stea
ativ- ular ua
acuza plura  stel  stele
tiv l e le
sing  stel  stele
genitiv ular e i
-dativ plura  stel  stele
l e lor
sing
vocati ular —
v
plura —
l
steauă substantiv feminin
n
e ar
ar ti
substantiv feminin
ti cu
(F152.1)
cu la
la t
t
no singular  s
min s t
ativ t e
- e a
acu a u
 a
s
t
e
a
u
ă
zati
s
v 
t
s
e
t
plural l
e
e
l
l
e
e
geni singular  s
tiv- s t
t e
e l
l e
e i
s
dati
 t
s e
v
t l
plural
e e
l l
e o
r
singular —
voc plural —
ativ articu
nearticulat
lat

m
m
o
o
singula l
l
u
r u
s
s
c
c
a
ă
nominativ-
m
acuzativ 
o
m
l
o
u
l
plural ș
u
t
ș
e
t
l
e
e
genitiv-dativ  m
m o
o l
singula l u
r u ș
ș t
t e
e i
plural  m
m o
o l
l u
u ș
ș t
t e
e l
o
r
singula

vocativ r
plural —
PLUR
SINGULAR AL
INDEFINITE DE IN DE
ARTICULATI FI DE FI
ON NI FI NI
TE NI TE
A TE A
RT A RT
IC RT IC
UL IC UL
AT UL AT
IO AT IO
IO
N N N
NO (ni
MIN ște
ATIV )
E/A ar ar ar
CCU ah ah ah
SATI nid nid nid
VE (o) arahnidă a e ele
(u
no
GEN r) ar
ITIV ar ar ah
E/D ah ah nid
ATIV (unei) nid nid elo
E arahnide ei e r
VOC arahnidă, arahni
ATIV
E arahnido delor
UBS
TAN
TIV
FEM
ININ
(F1)
SUR
SE
FLE
XIU
NE: articul
DORnearticulat at
no sin  insec 
min gul tă i
ativ ar n
s
e
c
t
a
- 
acu i
zati n
s
v
plur  insec e
al te c
t
e
l
e
gen sin  insec 
itiv- gul te i
dati n
v s
e
ar c
t
e
i
plur  insec 
al te i
n
s
e
c
t
e
l
o
r
sin
gul —
voc ar
ativ
plur

al
PLUR
SINGULAR AL
INDEF DE IN DE
INITE FIN D FI
ARTIC ITE E NI
ULATI AR FI TE
ON TIC NI A
UL T RT
ATI E IC
ON A UL
R
TI
C
U
L
A
TI AT
O IO
N N
NO
MIN (ni
ATIV șt
E/A e)
CCU pas pă pă
SATI (o) ăre să săr
VE pasăre a ri ile
GEN (unei) păs (u pă
no
ITIV r)
E/D pă
ATIV să săr
E păsări ării ri ilor
VOC
ATIV pasăre, păsăr
E pasăreo ilor

SINGU PLUR
LAR AL
IN DE IN D
DE FI DE E
FI NI FI FI
NI TE NI NI
TE AR TE T
AR TI AR E
A
R
TI
C
TI TI U
CU CU CU L
LA LA LA A
TI TI TI TI
O O O O
N N N N
NO
MIN
ATI (ni
VE/ (un ște
ACC ) pe ) pe
USA pe ște pe ști
TIVE ște le ști i
GEN
ITIV (un (un
E/D ui) pe or) pe
ATI pe ște pe ști
VE ște lui ști lor
VOC
ATI peștil
VE pește or
())()()))()_+

1
celule
(niște) structuri

niște virusuri niște) eucarioți


bacterii

niște)
(niște) animale
nișteciuperci
plante

(niște) pești
niște) păsări

insecte

(niște) arahnide

moluște
stele

viermi
2

celula

structura

virusul eucariotu
bacteria
ciuperca
animalul
planta

peștele

pasărea

insecte
arahnida

molusca

steaua
viermele

celulele

insectele

structurile
virusurile eucarioții
bacteriile

plantele
ciupercile
animalele

peștii
păsările

insectele

arahnidel

moluștel
stelele

viermii

celulă
(unei) structuri

unui virus eucariot


unei) bacterii

(unui)
unei)
uneiciuperci
animal
plante

unui) pește
unei) păsări

insecte

unei) arahnide

moluște
stele

vierme

ubstantiv nearti articul


masculin culat at
(M45)
Surse
flexiune:
DOR
 vier
nomin sing  vier
mel
ativ- ular me
e
acuza
plur  vier  vier
tiv
al mi mii
sing  vier
 vier
mel
geniti ular me
ui
v-
 vier
dativ plur  vier
milo
al mi
r
vocati sing

v ular
plur —
al
substantiv
feminin
neartic articula
(F152)
ulat t
Surse
flexiune: DOR
nomin sing  stea
 stea
ativ- ular ua
acuza plura  stel  stele
tiv l e le
sing  stel  stele
genitiv ular e i
-dativ plura  stel  stele
l e lor
sing

vocati ular
v plura

l
steauă substantiv feminin
n
e ar
ar ti
substantiv feminin
ti cu
(F152.1)
cu la
la t
t
no singular  s
s t
min t
ativ e
- a
acu  e
zati s a
t u
v
e a
a
u
ă
plural  s
s t
t e
e l
l e
e l
e
 s
s t
t e
singular
e l
l e
geni e i
tiv- s
dati  t
v s e
t l
plural
e e
l l
e o
r
voc singular —
plural —
ativ articu
nearticulat
lat
nominativ- 
m
acuzativ m
o
o
singula l
l
u
r u
s
s
c
c
a
ă
plural  m
m o
o l
l u
u ș
t
ș
e
t
l
e
e
genitiv-dativ  m
m o
o l
singula l u
r u ș
ș t
t e
e i
plural  m
m o
o l
l u
u ș
t
ș e
t l
e o
r
singula

vocativ r
plural —
PLUR
SINGULAR AL
INDEFINITE DE IN DE
ARTICULATI FI DE FI
ON NI FI NI
TE NI TE
A TE A
RT A RT
RT
IC IC IC
UL UL UL
AT AT AT
IO IO IO
N N N
NO (ni
MIN ște
ATIV )
E/A ar ar ar
CCU ah ah ah
SATI nid nid nid
VE (o) arahnidă a e ele
GEN (unei) ar (u ar
ITIV arahnide ah no ah
E/D nid r) nid
ATIV ei ar elo
ah
nid
E e r
VOC
ATIV arahnidă, arahni
E arahnido delor
UBS nearticulat articul
TAN at
TIV
FEM
ININ
(F1)
SUR
SE
FLE
XIU
NE:
DOR
no 
min i
ativ sin n
- gul  insec s
acu ar tă e
zati c
t
v
a
plur  insec 
al te i
n
s
e
c
t
e
l
e
gen 
itiv- i
dati n
v sin s
gul  insec
e
te
ar c
t
e
i
plur  insec 
al te i
n
s
e
c
t
e
l
o
r
sin
gul —
voc ar
ativ
plur

al
PLUR
SINGULAR AL
INDEF DE IN DE
INITE FIN D FI
ARTIC ITE E NI
ULATI AR FI TE
NI
T
E
A
R
TI
C A
U RT
L IC
TIC A UL
UL TI AT
ATI O IO
ON ON N N
NO (o) pas (ni pă
MIN pasăre ăre șt săr
ATIV a e) ile
E/A pă
CCU
SATI să
VE ri
(u
GEN no
ITIV r)
E/D pă pă
ATIV (unei) păs să săr
E păsări ării ri ilor
VOC
ATIV pasăre, păsăr
E pasăreo ilor

SINGU PLUR
LAR AL
IN DE IN D
DE FI DE E
FI
NI
T
E
FI FI A
NI NI NI R
TE TE TE TI
AR AR AR C
TI TI TI U
CU CU CU L
LA LA LA A
TI TI TI TI
O O O O
N N N N
NO (un pe (ni pe
MIN ) ște ște ști
ATI pe le ) i
VE/
ACC
USA pe
TIVEște ști
GEN
ITIV (un (un
E/D ui) pe or) pe
ATI pe ște pe ști
VE ște lui ști lor
VOC
ATI peștil
VE pește or
celulă

(unor) structuri

unor virusuri unor)eucarioți


bacterii

unor) ciuperci
unor plante
animale
unor) pești

(unor) păsări

insecte

(unor) arahnide
moluște

stele

viermi
ubstantiv
masculin
(M45) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
 vier
nomin sing  vier
mel
ativ- ular me
e
acuza
plur  vier  vier
tiv
al mi mii
geniti sing  vier
 vier
v- mel
ular me
dativ ui
plur  vier  vier
milo
al mi
r
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv
feminin
neartic articula
(F152)
ulat t
Surse
flexiune: DOR
nomin sing  stea
 stea
ativ- ular ua
acuza plura  stel  stele
l e le
tiv
sing  stel  stele
genitiv ular e i
-dativ plura  stel  stele
l e lor
sing

vocati ular
v plura

l
steauă substantiv feminin
substantiv feminin n ar
(F152.1) e ti
ar cu
ti la
cu
la t
t
no singular  s
min s t
ativ t e
- e a
acu a u
 a
zati
s
v
t
e
a
u
ă
s

t
s
e
t
plural l
e
e
l
l
e
e
geni  s
tiv- s t
dati t e
singular
v e l
l e
e i
plural  s
s t
t e
l
e e
l l
e o
r
singular —
voc plural —
ativ articu
nearticulat
lat
nominativ- singula  m
acuzativ r m o
o l
l u
u s
s c
c
ă a
m

o
m
l
o
u
l
plural ș
u
t
ș
e
t
l
e
e
genitiv-dativ singula  m
r m o
o l
l u
u ș
ș t
t e
e i
m
 o
m l
o u
l ș
plural
u t
ș e
t l
e o
r
singula

vocativ r
plural —
PLUR
SINGULAR AL
IN
DE DE DE
FI FI FI
NI NI NI
TE TE TE
A A A
RT RT RT
IC IC IC
UL UL UL
INDEFINITE AT AT AT
ARTICULATI IO IO IO
ON N N N
NO (o) arahnidă ar (ni ar
MIN ah ște ah
ATIV nid ) nid
E/A a ar ele
CCU ah
SATI nid
VE e
(u
no
GEN r) ar
ITIV ar ar ah
E/D ah ah nid
ATIV (unei) nid nid elo
E arahnide ei e r
VOC
ATIV arahnidă, arahni
E arahnido delor
UBS nearticulat articul
TAN at
TIV
FEM
ININ
(F1)
SUR
SE
FLE
XIU
NE:
DOR
no 
min i
ativ sin n
- gul  insec s
acu ar tă e
zati c
t
v
a
plur  insec 
al te i
n
s
e
c
t
e
l
e
gen sin  insec 
itiv- gul te i
dati ar n
v s
e
c
t
e
i

i
n
s
e
plur  insec
c
al te
t
e
l
o
r
sin
gul —
voc ar
ativ
plur

al
PLUR
SINGULAR AL
INDEF DE IN DE
INITE FIN D FI
ARTIC ITE E NI
ULATI AR FI TE
ON TIC NI A
UL T RT
ATI E IC
ON A UL
R AT
TI IO
C N
U
L
A
TI
O
N
NO
MIN (ni
ATIV șt
E/A e)
CCU pas pă pă
SATI (o) ăre să săr
VE pasăre a ri ile
(u
GEN no
ITIV r)
E/D pă pă
ATIV (unei) păs să săr
E păsări ării ri ilor
VOC pasăre, păsăr
ATIV pasăreo ilor
E

SINGU PLUR
LAR AL
IN DE IN D
DE FI DE E
FI NI FI FI
NI TE NI NI
TE AR TE T
AR TI AR E
TI CU TI A
CU LA CU R
LA TI LA TI
TI O TI C
O N O U
N N L
A
TI
O
N
NO
MIN
ATI (ni
VE/ (un ște
ACC ) pe ) pe
USA pe ște pe ști
TIVE ște le ști i
GEN
ITIV (un (un
E/D ui) pe or) pe
ATI pe ște pe ști
VE ște lui ști lor
VOC pește peștil
ATI or
VE

celulă

(unor) structuri

virusului eucariotului
bacteriei

ciupercii
animalului
plantei
peștelui

păsării

insectei
arahnidei

moluște
i

stelei

viermelu
ubstantiv
masculin
(M45) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
 vier
nomin sing  vier
mel
ativ- ular me
e
acuza
plur  vier  vier
tiv
al mi mii
sing  vier
 vier
mel
geniti ular me
ui
v-
 vier
dativ plur  vier
milo
al mi
r
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv
feminin
neartic articula
(F152)
ulat t
Surse
flexiune: DOR
nomin sing  stea
 stea
ativ- ular ua
acuza plura  stel  stele
tiv l e le
sing  stel  stele
genitiv ular e i
-dativ plura  stel  stele
l e lor
sing

vocati ular
v plura

l
steauă substantiv feminin
substantiv feminin (F152.1)
nominativ-acuzativ

genitiv-dativ

vocativ

substantiv feminin
(F8)
Surse flexiune:
DOR
nominativ-acuzativ
genitiv-dativ

vocativ

SINGULA

INDEFINIT
NOMINATIVE/AC
CUSATIVE (o) arahnidă
GENITIVE/DATIV
E (unei) arahnid
VOCATIVE arahnidă, ara
UBSTANTIV
FEMININ (F1)
SURSE
FLEXIUNE: DOR nearticulat
nominativ- singular
acuzativ plural
singular
genitiv-dativ
plural
singular
vocativ
plural

SINGULAR
INDEFI
ARTICUL
NOMINATIVE/AC
CUSATIVE (o) pasăre
GENITIVE/DATIV
E (unei) păsări
VOCATIVE pasăre, pasă

SINGULAR
INDEFINI
TE DE
ARTICUL A
ATION A
NOMINATIVE/AC
CUSATIVE (un) pește pe
GENITIVE/DATIV (unui)
E pește pe
VOCATIVE pește

celulă

structurilor

virusurilor eucarioților
bacteriilor
ciu animalelo
ciupercilor
plantelor

peștilor

păsărilor

nsectelor
arahnidelor

moluștelor

stelelor

viermilor
ubstantiv
masculin
(M45) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
 vier
nomin sing  vier
mel
ativ- ular me
e
acuza
plur  vier  vier
tiv
al mi mii
geniti sing  vier  vier
ular mel
me
ui
v-
 vier
dativ plur  vier
milo
al mi
r
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv
feminin
neartic articula
(F152)
ulat t
Surse
flexiune: DOR
nomin sing  stea  stea
ativ- ular ua
acuza plura  stel  stele
tiv l e le
sing  stel  stele
genitiv ular e i
-dativ plura  stel  stele
l e lor
sing

vocati ular
v plura

l
steauă substantiv feminin
substantiv feminin n ar
(F152.1) e ti
ar
ti cu
cu la
la t
t
no singular  s
min s t
ativ t e
- e a
acu a u
 a
zati
s
v
t
e
a
u
ă
s

t
s
e
t
plural l
e
e
l
l
e
e
geni  s
tiv- s t
dati t e
singular
v e l
l e
e i
plural  s
t
s e
t l
e e
l l
e o
r
singular —
voc plural —
ativ articu
nearticulat
lat
nominativ- singula  m
acuzativ r m o
o l
l u
u
s
s
c
c
a
ă
m

o
m
l
o
u
l
plural ș
u
t
ș
e
t
l
e
e
genitiv-dativ singula  m
r m o
o l
l u
u ș
ș t
t e
e i
m
 o
m l
o u
l ș
plural
u t
ș e
t l
e o
r
vocativ singula —
r
plural —
PLUR
SINGULAR AL
IN
DE DE DE
FI FI FI
NI NI NI
TE TE TE
A A A
RT RT RT
IC IC IC
UL UL UL
INDEFINITE AT AT AT
ARTICULATI IO IO IO
ON N N N
NO (o) arahnidă ar (ni ar
MIN ah ște ah
ATIV )
E/A ar
CCU ah
SATI nid nid nid
VE a e ele
(u
no
GEN r) ar
ITIV ar ar ah
E/D ah ah nid
ATIV (unei) nid nid elo
E arahnide ei e r
VOC
ATIV arahnidă, arahni
E arahnido delor
UBS nearticulat articul
TAN at
TIV
FEM
ININ
(F1)
SUR
SE
FLE
XIU
NE:
DOR
no sin  insec 
min gul tă i
ativ ar n
- s
acu e
zati c
t
a

i
n
s
v plur  insec e
al te c
t
e
l
e
gen sin  insec 
itiv- gul te i
dati ar n
v s
e
c
t
e
i

i
n
s
e
plur  insec
c
al te
t
e
l
o
r
voc sin —
ativ gul
ar
plur

al
PLUR
SINGULAR AL
INDEF DE IN DE
INITE FIN D FI
ARTIC ITE E NI
ULATI AR FI TE
ON TIC NI A
UL T RT
ATI E IC
ON A UL
R AT
TI IO
C N
U
L
A
TI
O
N
NO
MIN (ni
ATIV șt
E/A e)
CCU pas pă pă
SATI (o) ăre să săr
VE pasăre a ri ile
GEN (unei) păs (u pă
ITIV păsări ării no săr
E/D r) ilor
ATIV pă

E ri
VOC
ATIV pasăre, păsăr
E pasăreo ilor

SINGU PLUR
LAR AL
IN DE IN D
DE FI DE E
FI NI FI FI
NI TE NI NI
TE AR TE T
AR TI AR E
TI CU TI A
CU LA CU R
LA TI LA TI
C
U
L
A
TI TI TI
O O O O
N N N N
NO
MIN
ATI (ni
VE/ (un ște
ACC ) pe ) pe
USA pe ște pe ști
TIVE ște le ști i
GEN (un pe (un pe
ITIV ui) ște or) ști
E/D pe lui pe lor
ATI
VE ște ști
VOC
ATI peștil
VE pește or

celulă

structură, structuro
celulă
structurilor
11

substantiv nearti articula


feminin culat t
(F135)
Surse
flexiune:
DOR
nomin sing mat mate
ativ- ular erie ria
acuza plur mat mate
tiv al erii riile
sing mat mate
genitiv ular erii riei
-dativ plur mat mate
al erii riilor
vocati sing

v ular
plur —
al

substantiv
neutru
(N24) neartic
articulat
Surse ulat
flexiune:
DOR
sing univ unive
nomi
ular ers rsul
nativ-
acuz plur univ unive
ativ ersu rsuril
al
ri e
geniti sing univ unive
v- ular ers rsului
univ unive
plur
dativ ersu rsuril
al
ri or
sing

vocati ular
v plur

al

ubstantiv
neutru
(N24) neartic
articulat
Surse ulat
flexiune:
DOR
nomi sing cos cosm
ular mos osul
nativ-
acuz plur cos cosm
ativ mos osuril
al
uri e
sing cos cosm
geniti ular mos osului
v- cos cosm
plur
dativ mos osuril
al
uri or
sing

vocat ular
iv plur

al

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV gala gala gala gala
E xie xia xii xiile
GENITI (un gala (un gala
VE/DA ei) xiei or) xiilo
gala gala
TIVE xii xii r
VOCA galaxie, galaxiilo
TIVE galaxio r

LICZBA
POJEDY LICZBA
NCZA MNOGA
FO FO
RM RM
FOR A FOR A
PR MA OK MA OK
ZY NIE RE NIE RE
PA OKR ŚL OKR ŚL
DE EŚL ON EŚL ON
K ONA A ONA A
M. /o con niște con
cons stel
telați stel cons ațiil
B. e ația telații e
con con
unei stel unor stel
D. / cons ațiie cons ațiil
C. telații i telații or

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL ATI UL ATI
ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (o) stea stel stel
E stea ua e ele
(un (un
GENITI ei) or)
VE/DA stel stel stel stel
TIVE e ei e elor
VOCA
TIVE stea stelelor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI EFI
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV gau gau gău gău
E ră ra ri rile
(un (un
GENITI ei) or)
VE/DA gău gău gău gău
TIVE ri rii ri rilor
VOCA gaură,
TIVE gauro găurilor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (un) soa (nișt sorii
ATIVE/ soa rele e)
ACCU re sori
SATIV
E
(un
GENITI ui) (un
VE/DA soa soa or) soril
TIVE re relui sori or
VOCA
TIVE soare sorilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV lumi lumi lumi lumi
E nă na ni nile
(un (un
GENITI ei) or)
VE/DA lumi lumi lumi lumi
TIVE ni nii ni nilor
VOCA lumină,
TIVE lumino luminilor

substantiv nearti articula


feminin (F1)
Surse
culat t
flexiune:
DOR
nomin
 pla
ativ- sing  plan
net
acuza ular eta
ă
tiv
 pla
plur  plan
net
al etele
e
geniti sing  pla
 plan
v- net
ular etei
dativ e
plur  pla  plan
net etelo
al
e r
sing

vocati ular
v plur

al

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL ATI UL ATI
ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (un) focu focu focu
E foc l ri rile
(un
GENITI (un or)
VE/DA ui) focu focu focu
TIVE foc lui ri rilor
VOCA
TIVE focule focurilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI EFI
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (un) rug rug rug
E rug ul uri urile
(un
GENITI (un or) rug
VE/DA ui) rug rug urilo
TIVE rug ului uri r
VOCA
TIVE rugule rugurilor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (o) flac (nișt flăc
ATIVE/ flac ăra e) ările
ACCU ără flăc
SATIV
E ări
(un (un
GENITI ei) or) flăc
VE/DA flăc flăc flăc ărilo
TIVE ări ării ări r
VOCA flacără,
TIVE flacăro flăcărilor

ubstantiv
neutru (N1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  fulg  fulge
ativ- er rul
acuza
ular
tiv
plur  fulg  fulge
al ere rele
sing  fulg  fulge
geniti ular
er rului
v-
plur  fulg  fulge
dativ
al ere relor
sing

vocati ular
v plur

al

substantiv neartic articula


feminin ulat t
(F117)
pl. utilizat
la
ATRAGE
(DLRM)
Surse
flexiune:
DOR
nomi
nativ sin  elect  electr
- gul ricita icitat
acuz ar te ea
ativ
plur
— —
al
sin  elect
geniti gul  electr
ricită
icității
v- ar ți
dativ plur
— —
al
sin
gul —
vocat
ar
iv
plur

al

substantiv neartic artic


feminin (F1) ulat ulat
Surse
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  febr  fe
br
acuzat ular ă
a
iv
plura
— —
l
sing  febr  fe
genitiv ular br
e
ei
-dativ
plura
— —
l
vocativ sing

ular
plura —
l

substantiv
feminin
(F43) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  căld  căld
acuza ular ură ura
tiv
plur  căld  căld
al uri urile
sing  căld  căld
geniti ular uri urii
v-  căld
dativ
plur  căld
urilo
al uri
r
sing

vocati ular
v plur

al

PR LICZBA
ZY POJEDY LICZBA
PA NCZA MNOGA
DE FOR FO FOR FO
RM RM
A A
MA OK MA OK
NIE RE NIE RE
OKR ŚL OKR ŚL
EŚL ON EŚL ON
ONA A ONA A
niște ger
M. / un ger gerur uril
B. ger ul i e
unor ger
D. / unui ger gerur uril
C. ger ului i or

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (un) frig frig frigu
E frig ul uri rile
GENITI (un frig (un frigu
VE/DA ui) ului or) rilor
frig
TIVE frig uri
VOCA
TIVE frigule frigurilor

SINGULARPLURALINDEFINI
TE ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATION
NOMINATIVE/ACCUSATIVE
(un) continent continental
(niște) continente
continentele
GENITIVE/DATIVE(unui)
continentcontinentului(unor)
continente continentelor
VOCATIVE continentule
continentelor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL ATI UL ATI
ATI ON ATI ON
ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV insu insu insu insu
E lă la le lele
(un (un
GENITI ei) or)
VE/DA insu insu insu insu
TIVE le lei le lelor
VOCA insulă,
TIVE insulo insulelor
ast:insulă chr:insulă

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/
ACCU (nișt
SATIV (o) e) țăril
E țară țara țări e
GENITI (un (un
VE/DA ei) or) țăril
TIVE țări țării țări or
VOCA
TIVE țaro țărilor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (o) gra (nișt gra
ATIVE/ gra nița e) nițel
ACCU niță gra e
SATIV
E nițe
(un (un
GENITI ei) or) gra
VE/DA gra gra gra nițel
TIVE nițe niței nițe or
VOCA graniță, granițelo
TIVE granițo r

substantiv
feminin
(F51) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  vam  va
ativ-
acuzat ular ă ma
iv
 vă
plura  văm
mil
l i
e
sing  văm  vă
ular i mii
genitiv
 vă
-dativ plura  văm
mil
l i
or
sing

vocati ular
v plura

l
ubstantiv
neutru (N1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  pun  pun
acuza ular ct ctul
tiv
plur  pun  pun
al cte ctele
geniti sing  pun  pun
v- ular ct ctulu
i
 pun
plur  pun
dativ ctelo
al cte
r
sing

vocati ular
v plur

al

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (un) e)
SATIV ora ora ora oraș
E ș șul șe ele
(un (un
GENITI ui) ora or)
VE/DA ora șulu ora oraș
TIVE ș i șe elor
VOCA
TIVE orașule orașelor
roa-rup:oraș chr:oraș
vec:oraș
PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (un) satu (nișt sate
ATIVE/ sat l e) le
ACCU sate
SATIV
E
GENITI (un (un
VE/DA ui) satu or) sate
TIVE sat lui sate lor
VOCA
TIVE satule satelor

substantiv
neutru
(N24) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  blo  bloc
ativ- c ul
acuza
ular
tiv
plur  blo  bloc
al curi urile
sing  blo  bloc
geniti ular c ului
v-  bloc
dativ
plur  blo
urilo
al curi
r
sing

vocati ular
v plur

al

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV cas cas cas cas
E ă a e ele
GENITI (un cas (un cas
VE/DA ei) ei or) elor
cas cas
TIVE e e
VOCA casă,
TIVE caso caselor

substanti
v neutru
(N1) neartic
articulat
Surse ulat
flexiune:
DOR
nomi sin  apar  apart
nativ gul tame ament
- ar nt ul
acuz
ativ
 apar  apart
plu
tame ament
ral
nte ele
sin  apar  apart
gul tame ament
genit
ar nt ului
iv-
dativ plu  apar  apart
tame ament
ral
nte elor
sin
gul —
voca ar
tiv
plu

ral
SINGULARPLURALINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONNOMINATIVE/A
CCUSATIVE
(o) clădire clădirea (niște)
clădiri
clădirile
GENITIVE/DATIVE
(unei) clădiriclădirii(unor)
clădiriclădirilorVOCATIVEclădire
, clădireoclădirilor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN(o) cam(niștcam
ATIVE/
ACCU e)
SATIV cam cam erel
E eră era ere e
(un (un
GENITI ei) or) cam
VE/DA cam cam cam erel
TIVE ere erei ere or
VOCA cameră, camerel
TIVE camero or

substantiv nearti articul


feminin culat at
(F113)
Surse
flexiune:
DOR
nomin
 intr
ativ- sing  intr
are
acuza ular are
a
tiv
plur  intr  intr
al ări ările
sing  intr  intr
ular ări ării
genitiv
 intr
-dativ plur  intr
ărilo
al ări
r
vocati sing —
v ular
plur

al

SINGULARPLURALINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONNOMINATIVE/A
CCUSATIVE(
o) ieșire ieșirea (niște) ieșiri
ieșirile
GENITIVE/DATIVE(unei)
ieșiriieșirii(unor)
ieșiriieșirilorVOCATIVEieșire,
ieșireoieșirilor

ubstantiv
neutru
(N52) nearti articula
Surse culat t
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  antr  antre
acuza ular eu ul
tiv
plur  antr  antre
al euri urile
sing  antr  antre
geniti ular
eu ului
v-
plur  antr  antre
dativ
al euri urilor
sing

vocati ular
v plur

al

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT NIT
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (nișt
ATIVE/ (o) e)
ACCU buc buc buc buc
SATIV ătăr ătăr ătăr ătări
E ie ia ii ile
(un (un
ei) or)
GENITI buc buc buc buc
VE/DA ătăr ătăr ătăr ătări
TIVE ii iei ii ilor
bucătări
e,
VOCA bucătări bucătării
TIVE o lor
chr:bucătărie
substantiv
feminin (F1) nea arti
Surse rtic cul
flexiune: ulat at
DOR
t
nomi  to o
nativ- singu al al
acuz lar et e
ativ ă t
a
t
o
 to
al
al
plural e
et
t
e
el
e
geniti t
v-  to o
dativ singu al al
lar et e
e t
ei
plural  to t
al o
et al
e e
t
el
o
r
singu
vocati lar —
v
plural —

SINGULAR PLURAL
IND DEF IND DEF
EFIN INIT EFIN INIT
ITE E ITE E
ART AR ART AR
ICU TIC ICU TIC
LATI UL LATI UL
ON ATI ON ATI
ON ON
NOMINA
TIVE/AC (nișt
CUSATI (o) e) băil
VE baie baia băi e
GENITIV
E/DATIV (unei (uno băil
E ) băi băii r) băi or
VOCATI
VE baie, baiobăilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI EFI
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (nișt
ATIVE/ (un) e) dor
ACCU dor dor dor mito
SATIV mito mito mito arel
E r rul are e
GENITI (un dor (un dor
VE/DA ui) mito or) mito
TIVE dor rului dor arel
mito mito or
r are
VOCA dormitor dormitoa
TIVE ule relor

?????? cameră de zi

=-=-=-=
substantiv
feminin
(F134) neartic articula
Surse ulat t
flexiune:
DOR
nomi
 sufr
nativ- sing  sufra
ager
acuz ular geria
ie
ativ
 sufr  sufra
plur
ager geriil
al
ii e
sing  sufr
 sufra
ager
geniti ular geriei
ii
v-
 sufr  sufra
dativ plur
ager geriil
al
ii or
vocat sing

iv ular
plur —
al

substantiv
neutru (N52)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  biro  biro
acuza ular u ul
tiv
plur  biro  biro
al uri urile
geniti sing  biro  biro
v- ular u ului
 biro
plur  biro
dativ urilo
al uri
r
sing

vocati ular
v plur

al

substantiv
feminin
(F1) nearti articula
Surse culat t
flexiune:
DOR
nomi sing  aud  audie
nativ-
ienț
acuz ular nța
ă
ativ
 aud
plur  audie
ienț
al nțele
e
sing  aud
 audie
ienț
geniti ular nței
e
v-
 aud  audie
dativ plur
ienț nțelo
al
e r
vocati sing —
v ular
plur

al

substantiv
feminin (F51)
neartic artic
Surse
ulat ulat
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  sal
 sală
acuzat ular a
iv
plura  săl
 săli
l ile
genitiv sing  săli  săl
ular ii
-dativ plura  săl
 săli
l ilor
sing

vocati ular
v plura

l

substantiv
feminin
(F51) nearti articul
Surse culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  că  căm
ativ-
mar
acuza ular ara
ă
tiv
 că
plur  căm
măr
al ările
i
sing  că
 căm
măr
geniti ular ării
i
v-
 că  căm
dativ plur
măr ărilo
al
i r
vocati sing —
v ular
plur

al

substantiv nearti articula


neutru (N1) culat t
nomi
 ves
nativ- sing  vesti
tibu
acuz ular bulul
l
ativ
 ves  vesti
plur
tibu bulel
al
le e
geniti sing  ves  vesti
v- ular tibu bulul
l ui
 ves  vesti
plur
dativ tibu bulel
al
le or
sing

vocati ular
v plur

al

substantiv
neutru (N24)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  hol  hol
ativ- ular ul
acuza
tiv
 hol
plur  holu
uril
al ri
e
sing  hol
ular
 hol
ului
genitiv
 hol
-dativ plur  holu
uril
al ri
or
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv
neutru (N1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  foai  foaie
acuza ular er rul
tiv
plur  foai  foaie
al ere rele
sing  foai  foaie
geniti ular
er rului
v-
plur  foai  foaie
dativ
al ere relor
sing

vocati ular
v plur

al

substantiv
neutru (N1)
nearti articula
Surse
culat t
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  cul  culo
acuza ular oar arul
tiv
plur  cul  culo
oar
al arele
e
sing  culo
 cul
arulu
geniti ular oar
i
v-
 cul  culo
dativ plur
oar arelo
al
e r
sing

vocati ular
v plur

al

coridor
(@20 : en:hall en:lobby fr:corr
idor )
culoar
(@20 : en:hall en:lobby fr:corr
idor )
vestibul
(@12 : en:hall en:lobby fr:vesti
bule )
antreu
(@11 : en:hall en:entry fr:vesti
bule )
hol
(@9 : en:hall en:lobby en:loun
ge )
hol de intrare
(@8 : fr:vestibule es:vestíbulo 
zh:門廳 )
sală de aşteptare
(@6 : en:lobby zh:大廳 zh:大
厅 )
antecameră
(@5 : en:entrance
hall en:lobby en:hall )
pasaj
(@4 : fi:käytävä pt:corredor it:
corridoio )
trecere
(@4 : fi:käytävä pt:corredor it:
corridoio )
foaier
(@4 : en:lobby en:foyer fr:foye
r )
intrare
(@3 : en:entry en:hall sv:entré 
)
anticameră
(@2 : en:lobby en:antechambe
r )
atriu
(@2 : pt:átrio it:atrio )
cameră de zi
(@2 : en:lounge sw:sebule )
coridor aerian
(@2 : es:pasillo de:Korridor )
alergător
(@2 : fr:corridor pt:corredor )
sufragerie
(@2 : en:lounge sw:sebule )
salon
(@2 : en:lounge en:hall )
sală
cabină de schimb
substantiv nearti articul
feminin (F1) culat at
Surse
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  cabi  cabi
acuza ular nă na
tiv
plur  cabi  cabi
al ne nele
sing  cabi  cabi
geniti ular ne nei
v-  cabi
dativ
plur  cabi
nelo
al ne
r
vocati sing —
ular
v plur

al
Гардеробная???
Тех помещение,???
proces
(@13 : en:process fr:procédé d
e:Prozess )
flux de lucru
(@7 : en:workflow fr:workflo
w fi:työnkulku )
procese
(@5 : en:process de:Prozess fi:
prosessi )
procedură
(@3 : en:procedure en:process 
fr:procédé )
procedeu
(@3 : en:procedure en:process 
fr:procédé )
urmărire
(@2 : sk:proces cs:proces )
proces de producție
(@2 : en:manufacturing
process fr:procédé de
fabrication )
cauză
(@1 : de:Prozess )
comportament
(@1 : fr:procédé )
dezvoltare
(@1 : en:process )
conduită
(@1 : fr:procédé )
caz judiciar
(@1 : de:Prozess )
funcție
(@1 : en:procedure )
funcţie
(@1 : en:procedure )
funcțiune
(@1 : en:procedure )
operaţie
(@1 : en:process )
proces tehnologic
(@1 : pl:proces
technologiczny )
prelucrător
(@1 : en:processing )
Proces zigzag de bază
camera cazanelor
substantiv
feminin (F1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  tera  tera
acuza ular să sa
tiv
plur  tera  tera
al se sele
geniti sing  tera  tera
v- ular se sei
 tera
plur  tera
dativ selo
al se
r
sing

vocati ular
v plur

al
substantiv
feminin
(F134) nearti articula
Surse culat t
flexiune:
DOR
nomi
 spăl
nativ- sing  spălă
ători
acuz ular toria
e
ativ
 spăl
plur  spălă
ători
al toriile
i
sing  spăl
 spălă
ători
geniti ular toriei
i
v-
 spăl  spălă
dativ plur
ători toriilo
al
i r
sing
vocat —
ular
iv
plur —
al

SINGULAR
I
AR
NOMINATIVE/ACCUSATIVE(o)
GENITIVE/DATIVE (un
VOCATIVE ba

SINGULAR
I
AR
NOMINATIVE/ACCUSATIVE(o)
GENITIVE/DATIVE (un
VOCATIVE be
substantiv
feminin (F1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
 ca
nomi
singu  cabi
bin
lar na
nativ- ă
acuz  ca
 cabi
ativ plural bin
nele
e
singu  ca  cabi
geniti bin
lar nei
v- e
dativ  ca  cabi
plural
bin nelo
e r
vocat singu

iv lar
plural —
nearti
articulat
culat
nomi singu  ves  vesti
nativ- lar tiar arul
acuz  ves  vesti
ativ plural tiar arel
e e
geniti singu  vesti
 ves
v- arul
lar tiar
dativ ui
plural  ves  vesti
tiar arel
e or
singu
vocat lar —
iv
plural —
ESTIÁR, vestiare, s.
n. Garderobă (într-o clădire
publică). ♦ Mică încăpere la
intrarea într-o locuință, unde
se lasă paltoanele, pălăriile
etc. ♦ Încăpere într-un spital
sau într-o întreprindere unde
se lasă hainele în păstrare
sau se îmbracă
echipamentele de protecție.
[Pr.: -ti-ar] – Din fr. vestiaire.
Intrare: garderobă
garderobă substantiv
feminin
substantiv
feminin (F1)
neartic
Surse articulat
ulat
flexiune:
DOR
nomi sing  gard
 garde
nativ- ular erob
roba
acuza ă
tiv plur  gard  garde
erob
al robele
e
 gard
sing  garde
erob
geniti ular robei
e
v-
 gard  garde
dativ plur
erob robelo
al
e r
sing

vocati ular
v plur

al
garderob1 (pl.
-uri) substantiv neutru
substantiv neartic articulat
neutru
(N24)
Surse ulat
flexiune:
DOR
nomi sing  gard  garder
nativ ular erob obul
-  gard  garder
acuz plur
erob oburil
ativ al
uri e
sing  gard  garder
geniti
ular erob obului
v-
plur  gard  garder
dativ
al erob oburil
uri or
sing

voca ular
tiv plur

al

1
biliard  (pl. -e) substantiv
neutru
 silabație: bi-li-ard 
substantiv
neutru (N1)
nearti articula
Surse
culat t
flexiune:
DOR
nomin sing  bilia  biliar
ativ- ular rd dul
acuza plur  bilia  biliar
tiv al rde dele
sing  bilia  biliar
genitiv ular rd dului
-dativ plur  bilia  biliar
al rde delor
sing

vocati ular
v plur

al
Intrare: biliard (joc)
biliard1 (pl. -e) substantiv
neutru
 silabație: bi-li-ard 
substantiv
neutru (N1)
nearti articula
Surse
culat t
flexiune:
DOR
nomin sing  bilia  biliar
ativ- ular rd dul
acuza plur  bilia  biliar
tiv al rde dele
genitiv sing  bilia  biliar
-dativ ular rd dului
plur  bilia  biliar
al rde delor
sing

vocati ular
v plur

al
saună substantiv feminin
 silabație: sa-u- 
substantiv
feminin (F1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  sau  sau
ativ- ular nă na
acuza plur  sau  sau
tiv al ne nele
sing  sau  sau
geniti ular ne nei
v-  sau
dativ
plur  sau
nelo
al ne
r
sing

vocati ular
v plur

al

SINGULARPLURALINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONNOMINATIVE/A
CCUSATIVE
(un) acoperiș acoperișul
( niște) acoperișuri
acoperișurile
GENITIVE/DATIVE (unui)
acoperiș acoperișului (unor)
acoperișuri acoperișurilor
VOCATIVE acoperișule
acoperișurilor
acoperiș n (plural acoperișu
ri) ;; declension of acoperiș
SINGULA
R PLURAL
INDE INDE
FINI DEFI FINI DEFI
TE NITE TE NITE
ARTI ARTI ARTI ARTI
CUL CUL CUL CUL
ATIO ATIO ATIO ATIO
N N N N
(nișt
NOMINA e)
TIVE/AC (un) acop acop
CUSATI acop acop erișu erișu
VE eriș erișulri rile
(unor
(unui )
GENITIV ) acop acop acop
E/DATIV acop erișulerișu erișu
E eriș ui ri rilor
VOCATI acoperișul acoperișur
VE e ilor
SUBSTA
NTIV
NEUTRU
(N24)
SURSE
FLEXIU
NE:
DOR nearticulat articulat
nominat s
iv- u
sing  subsol
acuzativ ular b
ul
s
ol
plur  s  subsol
al u urile
b
s
ol
ur
i
s
sing u
 subsol
b
ular ului
s
ol
genitiv- s
dativ u
b
plur  subsol
s
al urilor
ol
ur
i
sing

ular
vocativ
plur

al

SINGULAR PLURAL
INDE INDE
FINI DEFI FINI DEFI
TE NITE TE NITE
ARTI ARTI ARTI ARTI
CUL CUL CUL CUL
ATIO ATIO ATIO ATIO
N N N N
NOMINA (o) (nișt
TIVE/AC scar scar e) scăril
CUSATI ă a scări e
VE
GENITIV (unei (unor
E/DATIV ) ) scăril
E scări scării scări or
VOCATI scară,
VE scaro scărilor

substantiv nearti articul


neutru (N1) culat at
Surse
flexiune:
DOR
nomin sing  etaj
 etaj
ativ- ular ul
acuzat plura  etaj  etaj
iv l e ele
sing  etaj
 etaj
genitiv ular ului
-dativ plura  etaj  etaj
l e elor
sing

vocati ular
v plura

l
LICZBA
POJEDY LICZBA
NCZA MNOGA
FO FO
RM RM
FOR A FOR A
PR MA OK MA OK
ZY NIE RE NIE RE
PA OKR ŚL OKR ŚL
DE EŚL ON EŚL ON
K ONA A ONA A
M. / o curt niște curț
B. curte ea curți ile
D. / unei curț unor curț
C. curți ii curți ilor
PLURA
SINGULAR L
IND
DE EFI DE
FINI NIT FINI
TE E TE
INDEFI AR AR AR
NITE TIC TIC TIC
ARTIC UL UL UL
ULATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMI
NATIV (nișt
E/ACC e) par
USATI (un) par par curil
VE parc cul curi e
GENIT (unui) par (un par
IVE/D parc culu or) curil
ATIVE i par or
curi
VOCA parcurilo
TIVE parcule r
PLURA
SINGULAR L
IND
DE EFI DE
FINI NIT FINI
INDE TE E TE
FINIT AR AR AR
E TIC TIC TIC
ARTI UL UL UL
CULA ATI ATI ATI
TION ON ON ON
NOMI (o) păd (nișt păd
NATIV pădur ure e) urile
E/ACC e a păd
USATI
VE uri
(un
GENIT or) păd
IVE/D (unei) păd păd urilo
ATIVE păduriurii uri r
VOCA pădure, pădurilo
TIVE pădureo r

SINGULARPLURAL
IND DEF IND DE
EFI INIT EFI FINI
NIT E NIT TE
E ART E AR
AR ICU AR TIC
TIC LAT TIC UL
UL ION UL ATI
ATI ATI
ON ON ON
NOMI
NATIV (nișt
E/ACC (o) e)
USATI piaț piaț pieț pieț
VE ă a e ele
(un (un
GENIT ei) or)
IVE/D pieț pieț pieț pieț
ATIVE e ei e elor
VOCA piață,
TIVE piațo piețelor
chr:piață

SINGULARPLURALINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONINDEFINITE
ARTICULATIONDEFINITE
ARTICULATIONNOMINATIVE/A
CCUSATIVE
(o) stradă strada (niște) străzi
străzile
GENITIVE/DATIVE(unei)
străzistrăzii(unor) străzistrăzilor
VOCATIVEstradă,
stradostrăzilor
stradă f (plural străzi) ;;
declension of stradă
SINGUL
AR PLURAL
IND IND
EFI DE EFI
NIT FINI NIT
E TE E
AR AR AR DEFI
TIC TIC TIC NITE
UL UL UL ARTI
ATI ATI ATI CULA
ON ON ON TION
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) e)
SATIV stra stra stră străzil
E dă da zi e
GENITI (un stră (uno străzil
VE/DA ei) zii r) or
TIVE stră stră
zi zi
VOCA stradă,
TIVE strado străzilor
PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DEF
NIT FINI NIT INIT
E TE E E
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (un) bule (nișt bule
ATIVE/ bule vard e) vard
ACCU vard ul bule ele
SATIV vard
E e
(un
(un or)
GENITI ui) bule bule bule
VE/DA bule vard vard vard
TIVE vard ului e elor
VOCA bulevard bulevard
TIVE ule elor
Проспект???
PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL ATI UL ATI
ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (un) cerc cerc cerc
E cerc ul uri urile
(un
GENITI (un or) cerc
VE/DA ui) cerc cerc urilo
TIVE cerc ului uri r
VOCA cercurilo
TIVE cercule r

SING
NOMINATIVE/ACCUS

GENITIVE/DATIV
VOCATIVE
SUBSTANTIV FEMIN
SURSE FLEXIUNE:

nominativ-acuza

genitiv-dativ
vocativ

substantiv feminin (F151)


Surse flexiune: DOR

nominativ-acuza

genitiv-dativ
vocativ

SINGULAR

NOMINATIVE/ACCUSATI

GENITIVE/DATIVE

VOCATIVE
SINGULAR

NOMINATIVE/ACCUSATI

GENITIVE/DATIVE
VOCATIVE
SUBSTANTIV FEMININ (F1
SURSE FLEXIUNE: DOR
nominativ- singul  inter
acuzativ secți
ar
e
plural  inter
secți
i
singul  inter
secți
ar
i
genitiv-dativ
 inter
plural secți
i
singul

vocativ ar
plural —
substantiv
feminin (F107) nearti
artic
Surse flexiune: culat
DOR
singul  tre
ar re
nominativ-acuzativ
 tre
plural
ri
singul  tre
ar ri
genitiv-dativ
 tre
plural
ri
singul

vocativ ar
plural —

trecere
autostrăzile
șoselele
drumurile
cărările
intersecțiile
trecerile
intersecție
loc de parcare
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DOR
nominativ- sin
acuzativ p
sin
genitiv-dativ
p
sin
vocativ
p

SI
NOMINATIVE/ACCUS
ATIVE (un) gara

GENITIVE/DATIVE (unui) ga
VOCATIVE garajule

SINGULAR

IND
ARTIC
NOMINATIVE/ACCU
SATIVE (un) pod

GENITIVE/DATIVE (unui) pod


VOCATIVE podule

SINGULAR

INDEFINITE
ARTICULATIO
NOMINATIVE/
ACCUSATIVE (un) semn
GENITIVE/DA
TIVE (unui) semn
VOCATIVE semnule

SINGULAR P
INDEFINIT DEF
E TE
ART
ARTICULA ULA
TION ON

NOMINATIVE/
ACCUSATIVE (un) simbol simb

GENITIVE/DA (unui) simb


TIVE simbol ui
VOCATIVE simbolule
substantiv
feminin (F74) nearticula artic
Surse flexiune: t ulat
DOR
nominativ- sing  pl  pl
ac ac
ular ă a
acuzativ  pl  pl
plur
ăc ăci
al
i le
sing  pl  pl
ăc ăci
ular
i i
genitiv-dativ
 pl  pl
plur
ăc ăci
al
i lor
sing

ular
vocativ
plur

al
adresa

publicitatea

semnele
simbolurile
plăcile

adresele
platcă substantiv feminin
substantiv feminin (F74)
Surse flexiune: DOR

singu
nominativ-acuzativ
plura

singu

genitiv-dativ
plura

singu
vocativ
plura
substantiv feminin (F1) nearti
Surse flexiune: DOR at

singu
nominativ-acuzativ
plura

singu
genitiv-dativ
plura

singu
vocativ
plura
substantiv feminin (F1) nearti
at
Surse flexiune: DOR

nominativ-acuzativ

genitiv-dativ

vocativ

substantiv feminin (F117)


Surse flexiune: DOR

nominativ-acuzativ

genitiv-dativ

vocativ

SINGULAR

INDEFINITE
ARTICULATIO
NOMINATIVE/
ACCUSATIVE (un) câmp
GENITIVE/DAT
IVE (unui) câmp
VOCATIVE câmpule

SINGULAR P
INDEFIN
ITE DEFIN
ARTICU ARTIC
LATION ATIO

NOMINATIVE/ (un)
ACCUSATIVE stadion stadio
GENITIVE/DAT (unui) stadio
IVE stadion i
VOCATIVE stadionule
loc de joacă
publicitate
(niște) stadioane

publicității
stadioanele
ссылка:
loc de joacă in румынский-
русский dictionary
переводы:
детская площадка
Да, тут много места
для детской площадки, и
местный детский сад очень
хороший.
Destul spaţiu pentru un loc de
joacă şi grădiniţa cartierului e
fantastică.
substantiv
neutru (N24)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  locu
 loc
acuza ular l
tiv
plur  locu  locu
al ri rile
genitiv sing  loc  locu
ular lui
-dativ plur  locu  locu
al ri rilor
sing

vocati ular
v plur

al

ubstantiv nearti articula


neutru culat t
(N24)
Surse
flexiune:
DOR
nomin
ativ- sing  tere  teren
acuza ular n ul
tiv
plur  tere  teren
al nuri urile
sing  tere  teren
geniti ular
n ului
v-
plur  tere  teren
dativ
al nuri urilor
sing

vocati ular
v plur

al
depresiune

SINGULA
R PLURAL
IND DEF IND DEF
EFI INIT EFI INIT
NIT E NIT E
E ART E ART
ART ICU ART ICU
ICU LAT ICU LAT
LAT ION LAT ION
ION ION
NOMI
NATIV
E/AC
CUSA (nișt
depres (un) e)
iune mun mun mun mun
TIVE te tele ți ții
GENI (unu (uno
TIVE/ i) r)
DATIV mun mun mun mun
E te telui ți ților
VOCA
TIVE munte munților
câmpie f (plural câmpii) ;;
declension of câmpie
SINGULA PLURA
R L
IND
IND EFI DE
EFI NIT FIN
NIT DEFI E ITE
E NITE AR AR
ART ARTI TIC TIC
ICU CUL UL UL
LATI ATIO ATI ATI
ON N ON ON
NOMI (niș
NATIV te)
E/ACC (o) câ câ
USATI câm câmp mpi mpi
VE pie ia i ile
GENIT (unei câmp (un câ
IVE/D ) iei or) mpi

câm mpi
ATIVE pii i ilor
VOCA câmpie, câmpiil
TIVE câmpio or
substantiv
ne
feminin
ar
(F107) articula
tic
Surse t
ul
flexiune:
at
DOR
nomin sin  d  depr
ativ- gul e esiun
acuza ar p ea
tiv r
e
s
i
u
n
e
d
e
p
r
 depr
plu e
esiun
ral s
ile
i
u
n
i
genitiv d
-dativ e
p
r
sin  depr
e
gul esiun
s
ar ii
i
u
n
i
plu  d  depr
ral e esiun
p ilor
r
e
s
i
u
n
i
sin
gul —
vocati ar
v
plu

ral
depresie substantiv
feminin
 silabație: de-pre-si-e 
substantiv
nearti articula
feminin
culat t
(F135)
nomin
 dep
ativ- sing  depre
resi
acuza ular sia
e
tiv
plur  dep  depre
al resii siile
sing  dep  depre
genitiv ular resii siei
-dativ plur  dep  depre
al resii siilor
sing

vocati ular
v plur

al
Жидкость???

lichidele

1
lichid  (adj.) adjectiv
adjectiv femi
masculin
(A3) nin
Surse nearti ar n a
flexiune: culat tic e rt
i
ar
c
ti
ul u
c
DOR at l
ul
a
at
t
no l
mi 
i
nat li
c
c 
iv- singul  lich h
h l
ac ar id i
i
uz d
d
ati u
ă
v l
plural  lich l  
i
li
c
c
h
h l
izi i
i
z
d
i
e
i
ge singul  lich l  
niti ar id i li l
v- c c
dat h h
iv i i
d d
u e
l
u
i
l
i

c
li
h
c 
 lich i
plural h l
izi z
i
i
d
l
e
o
r
vo singul — —
cat ar
iv plural — —
PLUR
SINGULAR AL
INDEFINI DE IN D
D
EF EF
INI INI
TE TE
A A
R R
TI TI
FIN C C
ITE U U
AR L L
TIC A A
TE UL TI TI
ARTICUL ATI O O
ATION ON N N
NOMIN (o) apă apa (ni ap
ATIVE/ șt el
ACCU e) e
SATIV ap
E e
(u
no
GENITI r) ap
VE/DA ape ap el
TIVE (unei) ape i e or
VOCA apelo
TIVE apă, apo r
SUBS nearticulat articu
TANTI lat
V
NEUT
RU
(N46-
AIE)
SURS
E
FLEXI
UNE:
DOR
nomi si
nativ n p
 pâ
âr
- g râ
â
acuz ul u
ul
ativ ar
p
pl  pâ âr
ur rai ai
al e el
e
genit si  pâ p
iv- n râ âr
g â
ul u ul
ar ui
dativ p
pl  pâ âr
ur rai ai
al e el
or
si
n
g —
voca ul
tiv ar
pl
ur —
al
SINGULA PLURA
R L
D
EF
IN INI
DE TE
FI A
NI R
TE TI
IND DEF A C
EFIN INIT RT U
ITE E IC L
ART ART UL A
ICU ICU AT TI
LATI LAT IO O
ON ION N N
NOM
INAT (ni
IVE/ ște
ACC ) râ
USA (un) râ uri
TIVE râu râul uri le
(u
GENI no
TIVE r) râ
/DAT (unui râul râ uri
IVE ) râu ui uri lor
VOC
ATIV râuril
E râule or

SINGU PLU
LAR RAL
IN IN
D D D D
EF EF EF EF
INI INI INI INI
TE TE TE TE
A A A A
R R R R
TI TI TI TI
C C C C
U U U U
L L L L
A A A A
TI TI TI TI
O O O O
N N N N
NOM (o) ba (ni bă
INAT ba lta șt lțil
IVE/
ACC e)
USA bă
TIVE ltă lți e
GEN (u (u
ITIV ne no
E/D i) r) bă
ATIV bă bă bă lțil
E lți lții lți or
VOC
ATIV baltă, bălțilo
E balto r

SINGULAR PLURAL
IND DEF IND DEF
EFIN INIT EFIN INIT
ITE E ITE E
ART ART ART ART
ICU ICU ICU ICU
LATI LAT LATI LAT
ON ION ON ION
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCUS (o) mar e) măril
ATIVE mare ea mări e
GENITI (unei (uno
VE/DAT ) mări r) măril
IVE mări i mări or
VOCAT mare,
IVE mareo mărilor
PRZYP LICZBA LICZBA
ADEK POJEDY MNOGA
NCZA
FOR FOR FOR FOR
MA MA MA MA
NIE OK NIE OK
OKR REŚ OKR REŚ
EŚL LON EŚL LON
ONA A ONA A
un niște oce
ocea oce ocea anel
M. / B. n anul ne e
unui oce unor oce
ocea anul ocea anel
D. / C. n ui ne or
бассейн для плавания????
substantiv feminin (F96)
Surse flexiune: DOR
nominativ-acuzativ sin
p
sin
genitiv-dativ
p
sin
vocativ
p

SINGULAR

NOMINATIVE/ACCUSATIV
E (un
GENITIVE/DATIVE (un
VOCATIVE ghe

SINGULAR
INDEFIN
ARTICU
ON
NOMINATIVE/ACCUS
ATIVE (un) aisb
(unui)
GENITIVE/DATIVE aisberg
VOCATIVE aisbergu

Шторм?

SINGULAR PLURAL
IND DEF IND DEF
EFI INIT EFI INIT
NIT E NIT E
E E
ART ART ART ART
ICU ICU ICU ICU
LAT LAT LAT LAT
ION ION ION ION
NOMIN (nișt
ATIVE/ (o) e)
ACCUS furtu furtu furtu furtu
ATIVE nă na ni nile
(une (uno
GENITI i) r)
VE/DAT furtu furtu furtu furtu
IVE ni nii ni nilor
VOCATIfurtună,
VE furtuno furtunilor

SINGULAR PLURAL
IND IND
EFI DEF EFI DEF
NIT INIT NIT INIT
E E E E
ART ART ART ART
ICU ICU ICU ICU
LAT LAT LAT LAT
ION ION ION ION
NOMIN (nișt
ATIVE/ e)
ACCUS (un) untu untu
ATIVE unt untulri rile
(uno
GENITI (unu r)
VE/DAT i) untuluntu untu
IVE unt ui ri rilor
VOCATIuntule unturilor
VE
benzină f (uncountable) ;;
declension of benzină
(singular only)
SINGULAR
INDEFINITE DEFINITE
f ARTICULA ARTICULA
gender TION ON
NOMI
NATIV
E/ACC
USATI
VE (o) benzină benzina
GENIT
IVE/D (unei)
ATIVE benzine benzinei
VOCA benzină, benzino
TIVE
substantiv
neutru
(N1) neartic
articulat
Surse ulat
flexiune:
DOR
nomin
sin
ativ-
gul  gaz  gazul
acuza
ar
tiv
plu
 gaze  gazele
ral
geniti sin  gaz  gazului
v- gul
ar
dativ plu
 gaze  gazelor
ral
sin
gul —
vocati ar
v
plu

ral

SINGULAR PLURAL
INDEFI DEFINITE IND D
NITE ARTICUL EFI F
ARTICU ATION NIT I
LATION E A
AR T
TIC U
UL
ATI A
ON O
NOMI
NATIV (niș
E/ACC te)
USATI aer a
VE (un) aer aerul e e
(un
GENIT or)
IVE/D (unui) aer a
ATIVE aer aerului e e
VOCA
TIVE aerule aerel
SUBS nearticulat articu
TANTI
V
NEUT
RU
(N29)
SURS
E
FLEXI
UNE:
DOR
nomin
sin
ativ-  oxige
gul  oxigen
acuza nul
ar
tiv
plu
— —
ral
geniti sin  oxigen  oxige
v- gul nului
ar
dativ plu
— —
ral
sin
gul —
ar
plu
vocati —
ral
v
ne
art
articulat
icu
lat
nomin sin  vânt  vânt
ativ- gul ul
acuza ar
tiv
plu  vânt  vânt
ral uri urile
sin
 vânt
geniti gul  vânt
ului
v- ar
dativ plu  vânt  vânt
ral uri urilor
sin
gul —
vocati ar
v
plu

ral
PLURAL
SINGULA
R
IND
EFI DE DE
NIT FINI FIN
E TE ITE
AR AR AR
TIC TIC INDEFINI TIC
UL UL TE UL
ATI ATI ARTICUL ATI
ON ON ATION ON
NOMI
NATIV
E/ACC cer
USATI (un) cer (niște) uril
VE cer ul ceruri e
GENIT (un cer (unor) cer
IVE/D ui) ului ceruri uril
ATIVE cer or
VOCA
TIVE cerule cerurilor

SINGULA
R PLURAL
IND
EFI DE DE
NIT FINI FINI
E TE TE
AR AR AR
TIC TIC INDEFIN TIC
UL UL ITE UL
ATI ATI ARTICU ATI
ON ON LATION ON
NOMI (un) nor (niște) norii
NATIV nor ul nori
E/ACC
USATI
VE
GENIT (un
IVE/D ui) nor (unor) noril
ATIVE nor ului nori or
VOCA
TIVE norule norilor
SUBS nearticul articulat
TANTI at
V
NEUT
RU
(N11)
SURS
E
FLEXI
UNE:
DOR
c
nomin i
sin
ativ- c  ciclo
gul
acuza l nul
ar
tiv o
n
c
i
c
 ciclo
plu l
anel
ral o
e
a
n
e
geniti sin  c  ciclo
i
gul c
nulu
l
ar i
o
n
v- c
i
dativ
c
 ciclo
plu l
anel
ral o
or
a
n
e
vocati sin —
v gul
ar
plu

ral

SINGULA PLURA
R L
IND IND
EFI DE EFI
NIT FIN NIT
E ITE E
AR AR AR DEFINI
TIC TIC TIC TE
UL UL UL ARTIC
ATI ATI ATI ULATI
ON ON ON ON
NOMI (o) torn (niș tornad
NATIV torn ada te) ele
E/ACC adă torn
USATI
VE ade
(un (un
GENIT ei) torn or)
IVE/D torn ade torn tornad
ATIVE ade i ade elor
VOCA tornadă,
TIVE tornado tornadelor
chr:tornadă

SINGULAR PLURAL
IND DEFINI INDEFINI D
EFI TE TE I
NIT ARTIC ARTICUL
E ULATI ATION A
ART ON I
ICU L
LAT
ION I
NOMIN
ATIVE/ (un) u
ACCUS urag uragan (niște) a
ATIVE an ul uragane e
(unu
GENITI i) u
VE/DA urag uragan (unor) a
TIVE an ului uragane o
VOCAT
IVE uraganule uraganelor
SUBST nearticulat articulat
ANTIV
NEUTR
U (N1)
SURSE
FLEXIU
NE:
DOR
nomin
sin  mi
ativ-  mira
gul raj
acuzat j
ar ul
iv
 mi
plu  mira
raj
ral je
ele
genitiv sin  mi
-dativ gul  mira raj
j ulu
ar
i
plu  mira  mi
ral je raj
elo
r
sin
gul —
ar
plu

vocativ ral
ne
arti
articulat
cul
at
nomin  că
sin
ativ- ld  căldur
gul
acuzat ur a
ar
iv ă
 că
plu ld  călduri
ral ur le
i
sin  că
gul ld  călduri
ur i
ar
genitiv i
-dativ  că
plu ld  călduri
ral ur lor
i
vocativ sin
gul —
ar
plu —
ral

SINGULAR PLURAL
IND
EFI INDE DEF
NIT FINIT INIT
E DEFIN E E
ART ITE ARTI ART
ICU ARTIC CUL ICU
LAT ULATI ATIO LAT
ION ON N ION
NOMIN (niște
ATIVE/ (un) ) deș
ACCUS deș deșert deșer ertur
ATIVE ert ul turi ile
GENITI (unu deșert (unor deș
VE/DA i) ului ) ertur
deș deșer
TIVE ert turi ilor
VOCAT deșerturil
IVE deșertule or
SUBST
ANTIV
FEMINI
N (F1)
SURSE
FLEXIU
NE:
DOR nearticulat articulat
nomin  d
sin 
ativ- u
gul d
acuzat n
ar
iv ă
d

plu u
d
ral n
e
sin d

gul u
d
n
ar
genitiv e
-dativ d

plu u
d
ral n
e
vocativ sin
gul —
ar
plu —
ral

SINGULAR PLURAL
IND DEFINIT INDEFI D
EFI E NITE IN
NIT ARTICU ARTIC
E LATION ULATI A
AR ON T
TIC U
UL A
ATI O
ON
NOMIN
ATIVE/
ACCU (un) ni
SATIV nisi (niște) pu
E p nisipul nisipuri e
(unu
GENITI i) ni
VE/DA nisi (unor) pu
TIVE p nisipului nisipuri or
VOCAT
IVE nisipule nisipurilor
SUBST nearticulat articulat
ANTIV
NEUTR
U (N62)
SURSE
FLEXI
UNE:
DOR
nomin
sin
ativ-  tsuna  tsuna
gul
acuzat mi miul
ar
iv
 tsuna
plu  tsuna
miuril
ral miuri
e
sin
gul  tsuna  tsuna
mi miului
genitiv ar
-dativ  tsuna
plu  tsuna
miuril
ral miuri
or
sin
gul —
vocati ar
v
plu

ral

SINGULAR PLURAL
IND
EFI
NIT
E
AR DEFIN INDEF DEF
TIC ITE INITE NITE
UL ARTIC ARTIC ART
ATI ULATI ULATI CULA
ON ON ON TION
NOMIN
ATIVE/
ACCU (o)
SATIV piatr (niște) pietre
E ă piatra pietre e
(une
GENITI i)
VE/DA pietr (unor) pietre
TIVE e pietrei pietre or
VOCAT piatră,
IVE piatro pietrelor
SUBST nearticulat articulat
ANTIV
NEUTR
U (N24)
SURSE
FLEXI
UNE:
DOR
nomin  ci
sin
ativ- m  cimen
gul
acuzat en tul
ar
iv t
 ci
m
plu  cimen
en
ral turile
tu
ri
genitiv sin  ci
-dativ gul m  cimen
en tului
ar
t
plu  ci  cimen
m
en
ral turilor
tu
ri
sin
gul —
vocati ar
v
plu

ral

SINGULAR PLURAL
IND DEF IND DEFIN
EFI INIT EFI ITE
NIT E NIT ARTIC
E AR E ULATI
AR TIC ART ON
TIC
UL UL ICU
ATI ATI LAT
ON ON ION
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (un) e)
SATIV beto beto beto betoan
E n nul ane ele
(unu (uno
GENITI i) beto r)
VE/DA beto nulu beto betoan
TIVE n i ane elor
VOCAT
IVE betonule betoanelor
SUBST nearticul articulat
ANTIV at
NEUTR
U (N24)
SURSE
FLEXI
UNE:
DOR
nomin a
ativ- s
a
acuzat sin f
s
iv a
gul f
l
ar a
t
lt
u
l
plu a a
ral s s
f f
a
l
a t
lt u
u r
ri i
l
e
genitiv sin a a
-dativ gul s s
ar f f
a a
lt l
t
u
l
u
i
a
s
f
a
a
s
l
f
plu t
a
ral u
lt
r
u
i
ri
l
o
r
vocati sin —
v gul
ar
plu

ral
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DOR
nearticulatarticulatnominativ-
acuzativsingular
bitum
bitumul
plural
bitumuri
bitumurile
genitiv-dativsingular
bitum
bitumului
plural
bitumuri
bitumurilor
vocativsingular—plural—
substantiv neutru (N24)
Surse flexiune: DOR
nearticulatarticulatnominativ-
acuzativsingular
ghips
ghipsul
plural
ghipsuri
ghipsurile
genitiv-dativsingular
ghips
ghipsului
plural
ghipsuri
ghipsurilor
vocativsingular—plural—
substantiv
neutru (N24) nea arti
Surse rtic cula
flexiune: ulat t
DOR
nomina sing  c  c
tiv- ular hi hi
acuzati t tu
l
c c
hi hi
plur
v t tu
al
u ril
ri e
c
sing  c hi
hi tu
ular
t lu
i
genitiv-
c
dativ c
hi
hi
plur tu
t
al ril
u
o
ri
r
sing

ular
vocativ
plur

al

SINGULAR PLURAL
IND
EFI DEF
NIT IND INIT
E DEFI EFIN E
AR NITE ITE AR
TIC ART ART TIC
UL ICU ICU UL
ATI LATI LATI ATI
ON ON ON ON
NOMINA(o) culo (nișt culo
TIVE/AC e)
CUSATI culo culor
VE are area i rile
(une (uno
GENITIV i) r)
E/DATIV culo culor culor culo
E ri ii i rilor
VOCATI culoare,
VE culoareo culorilor

substantiv
neutru (N1)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
nomin sing  met  met
ativ- ular al alul
acuza plur  met  met
tiv al ale alele
sing  met
 met
alulu
geniti ular al
i
v-
 met
dativ plur  met
alelo
al ale
r
sing

vocati ular
v plur

al
ici n (plural lipiciuri) ;;
declension of lipici
SINGU PLURAL
LAR
IND IND
EFI DE EFI
NIT FIN NIT
E ITE E DEFI
AR AR AR NITE
TIC TIC TIC ARTI
UL UL UL CUL
ATI ATI ATI ATIO
ON ON ON N
NOMI
NATIV (niș
E/ACC (un) te)
USATI lipic lipic lipic lipiciu
VE i iul iuri rile
GENIT (un lipic (un lipiciu
IVE/D ui) iului or) rilor
lipic lipic
ATIVE i iuri
VOCA
TIVE lipiciule lipiciurilor

SINGULA PLURA
R L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FIN NIT FIN
E ITE E ITE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMI (un)var (niș var
NATIV
E/ACC te)
USATI var uril
VE var ul uri e
(un
GENIT (un or) var
IVE/D ui) var var uril
ATIVE var ului uri or
VOCA
TIVE varule varurilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DEF
EFI FINI EFI INIT
NIT TE NIT E
E AR E AR
AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (un) e) sun
SATIV sun sun sun etel
E et etul ete e
(un (un
GENITI ui) sun or) sun
VE/DA sun etul sun etel
TIVE et ui ete or
VOCA sunetelo
TIVE sunetule r
substantiv
neutru (N24)
nearti articul
Surse
culat at
flexiune:
DOR
singul  val
nomin  val
ar ul
ativ-
acuza  val
 val
tiv plural uril
uri
e
singul  val
ar
 val
geniti ului
v-  val
dativ plural
 val
uril
uri
or
singul

ar
vocati
plural —
v
nearti
articulat
culat
nomin singul  und  und
ativ- ar ă a
acuza  und  und
tiv plural
e ele
geniti singul  und  und
ar e ei
v-
dativ plural
 und  und
e elor
singul
vocati —
ar
v
plural —
substantiv
masculin
(M3) nearti articula
Surse culat t
flexiune:
DOR
 ma
nomi
sing  mag
gne
ular netul
nativ- t
acuza  ma
plur  mag
tiv gne
al neții
ți
geniti sing  ma  mag
v- gne netul
ular
dativ t ui
plur  ma  mag
gne nețilo
al
ți r
sing

vocati ular
v plur

al
unde electromagnetice.

SINGULAR
n gender INDE DEFI
FINIT NITE
E ARTI
ARTI CUL
CUL ATIO
ATIO
N N
NOMINAT (un)
IVE/ACCU Pămâ Pămâ
SATIVE nt ntul
(unui)
GENITIVE Pămâ Pămâ
/DATIVE nt ntului
VOCATIV
E Pământule

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT NIT
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/
ACCU (nișt
SATIV (un) solu e)
E sol l soli solii
GENITI (un (un
VE/DA ui) solu or) solil
TIVE sol lui soli or
VOCA
TIVE solule solilor
PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FIN NIT FIN
E ITE E ITE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMI
NATIV (nișt
E/ACC (o) e)
USATI câm câm câm câm
VE pie pia pii piile
(une (uno
GENIT i) r) câm
IVE/D câm câm câm piilo
ATIVE pii piei pii r
VOCA câmpie,
TIVE câmpio câmpiilor
Некоторые равнины сталкив
аются не только с огнём, но и
со льдом.
Alte câmpii trebuie să reziste
nu doar focului, ci şi îngheţului.

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI EFI
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (o) păd e)
SATIV păd ure păd păd
E ure a uri urile
(un (un
GENITI ei) or) păd
VE/DA păd păd păd urilo
TIVE uri urii uri r
VOCA pădure,
TIVE pădureo pădurilor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN(un) par (niștparc
ATIVE/
ACCU e)
SATIV par par
E c cul curi urile
(un (un
GENITI ui) par or) parc
VE/DA par culu par urilo
TIVE c i curi r
VOCA parcurilo
TIVE parcule r

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT NIT
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (nișt
ATIVE/ (un) e)
ACCU bule bule bule bule
SATIV var var var vard
E d dul de ele
(un (un
ui) bule or)
GENITI bule var bule bule
VE/DA var dulu var vard
TIVE d i de elor
VOCA bulevard bulevard
TIVE ule elor

PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FINI NIT FINI
E TE E TE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN (o) stra (nișt stră
ATIVE/ stra da e) zile
ACCU dă stră
SATIV
E zi
(un (un
GENITI ei) or)
VE/DA stră stră stră stră
TIVE zi zii zi zilor
VOCA stradă,
TIVE strado străzilor

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC UL TIC UL
UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU e)
SATIV (un) cerc cerc cerc
E cerc ul uri urile
(un
GENITI (un or) cerc
VE/DA ui) cerc cerc urilo
TIVE cerc ului uri r
VOCA cercurilo
TIVE cercule r

SINGU
NOMINATIVE/ACCUSATI

GENITIVE/DATIVE
VOCATIVE

SI
NOMINATIVE/A

GENITIVE/

VOCAT
SUBSTANTIV FE
SURSE FLEX
nominativ-a
genitiv-d

vocati

substantiv feminin (F62)


Surse flexiune: DOR

nominativ-acuzativ

genitiv-dativ
vocativ

SINGULA

NOMINATIVE/ACCUSATIV

GENITIVE/DATIVE
VOCATIVE
SUBSTANTIV FEMININ (F13
SURSE FLEXIUNE: DOR
singular
nominativ-
acuzativ
plural

singular
genitiv-dativ
plural

singular
vocativ
plural
SINGULAR

INDEFINITE
ARTICULATI A
ON
NOMINATIVE/A
CCUSATIVE (un) pod p
GENITIVE/DATI
VE (unui) pod p
VOCATIVE podule
SUBSTANTIV
FEMININ (F113)
SURSE
FLEXIUNE:
DOR nearticulat
sin
 parc
gul  parca
nominativ are
ar
-acuzativ
plu  parc
 parcă
ral ări
sin
 parc
gul  parcă
genitiv- ări
ar
dativ
plu  parc
 parcă
ral ări
sin
gul —
vocativ ar
plu

ral
SINGULAR PLURAL
INDEF DEFI INDE
INITE NITE INIT
ARTIC ARTI ART
ULATI CULA CUL
ON TION TIO
NOMINATIV
E/ACCUSAT (o) oprire (nișt
IVE oprire a oprir
GENITIVE/D (unei) (uno
ATIVE opriri opririi oprir
VOCATIVE oprire, oprireooprir
chr:oprire
parcare
Oprirea
opririle
parcările
cărările

stațiile

PLURA
SINGULAR L
IND DE IND DE
EFI FINI EFI FINI
NIT TE NIT TE
E AR E AR
AR TIC AR TIC
TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
NOMIN
ATIVE/ (nișt
ACCU (un) e) gar
SATIV gar gar gar ajel
E aj ajul aje e
(un (un
GENITI ui) gar or) gar
VE/DA gar ajul gar ajel
TIVE aj ui aje or
VOCA
TIVE garajule garajelor

PLURAL
SINGULA
R
IND
EFI DE DE
NIT FIN INDE FIN
E ITE FINIT ITE
AR AR E AR
TIC TIC ARTI TIC
UL UL CUL UL
ATI ATI ATIO ATI
ON ON N ON
NOMI
NATIV (un) (niște aer
E/ACC aer aer ) opo
USATI opo opo aerop rturi
VE rt rtul orturi le
GENIT(un aer (unor)aer
ui)
aer opo opo
IVE/D opo rtul aerop rturi
ATIVE rt ui orturi lor
VOCA aeropor aeroportu
TIVE tule rilor
PLURA
SINGULAR L
IND IND
EFI DE EFI DE
NIT FIN NIT FIN
E ITE E ITE
AR AR AR AR
TIC TIC TIC TIC
UL UL UL UL
ATI ATI ATI ATI
ON ON ON ON
(niș
te) aer
NOMINA (un) aer aer odr
TIVE/AC aer odr odr om
CUSATI odr om om uril
VE om ul uri e
(un
(un or) aer
ui) aer aer odr
GENITIV aer odr odr om
E/DATIV odr om om uril
E om ului uri or
VOCATI aerodro aerodro
VE mule murilor
SINGULAR
I
AR
NOMINATIVE/ACCUSATIVE(un
GENITIVE/DATIVE (un
VOCATIVE po
substantiv feminin (F51)
Surse flexiune: DOR
nearticulatarticulatnominativ-
acuzativsingular
gară
gara
plural
gări
gările
genitiv-dativsingular
gări
gării
plural
gări
gărilor
vocativs
substantiv neutru (N2)
Surse flexiune: DOR

nominativ-
acuzativ

genitiv-dativ
vocativ
substantiv feminin (F51)
Surse flexiune: DOR

nominativ-acuzativ

genitiv-dativ

vocativ
substantiv feminin (F51)
Surse flexiune: DOR

sing
r
nominativ-acuzativ
plu
sing
r
genitiv-dativ
plu
singular
vocativ
plural
substantiv neutru nearticulat
(N67)
Surse flexiune:
DOR
singula
nominati  chei  ch
r
v-
acuzativ plural  cheiu
 ch
ri
singula
r
 chei  ch
genitiv-
dativ  cheiu  ch
plural
ri r
singula

vocativ r
plural —
autogară
cheiuri
autogări
conacele
autogările

autogările

1-

univers
O materie
o) stea
Un cosmos o constelație
o) galaxieo) gaură

un) soare

 o) lumină
planetă
electricitate
O

un) aerodrom

un) aeroport

autogară
 fulger
o)
un) oprire
port
(o) flacără
un) frig un ger un)un)
 foc
rug
febră
căldur
stație
gară

un) continent
o)
o) stradă
o) țară apartament
un) oraș
cameră
autostradă
parcare
o) insulăun)o) graniță

un)
o) parc
piață
bulevard
conac
bloc
un) cerc
șosea
o)
o) clădiră
cărare
pod
garaj
O intrare
un)
o) sat
pădure
 vamă
casă
o) ieșire

 punct
un) stadion
Un

un) dormitor

un) câmp
o) bucătărie

baie
depresiun o) câmpie
un) munte
 toaletă

Camera de
lichid
sufragerie

o) apă baltă un
o) ocean
un)mare
benzină
unt
furtună

un) gaz
dormitor

un) cer
Un nor
un) aer (un) vânt
uragan
ciclon
o) tornadă

 birou
gheață

audiență

 sală
O
-

 vestibu
foaier

culoar

 hol

cămară
cabină de
cabină
cabină de
probă
 cabină
schimb
vestimentară

camera cazanelor
 terasă
O
spălătorie
1-мн

niște geruri
gerul
gerurile
frigul
(niște) friguri
Frigurile
 vama
 vămi
 vămile
 punctul
 puncte
 punctele

câmpul
(niște) câmpuri
câmpurile
(
stadionul
(niște) stadioane
stadioanele
loc de joacă

loc
locul
locuri
locurile
terenul
terenuri
terenurile
(
muntele
(niște) munți
munții
(
câmpia
(niște) câmpii
câmpiile
depresiunea
depresiuni
depresiunile
depresie
depresia
depresii
depresiile

lichid
lichidul
lichidă
lichida
lichizi
lichizii
lichide
lichidele
(
apa
(niște) ape
apele
pârâu
pârâul
pâraie
pâraiele
(un) râu
râul
(niște) râuri
Râurile

balta
(niște) bălți
bălțile

marea
(niște) mări
mările
oceanul
niște oceane
oceanele

gheața
ghețuri
ghețurile
(un) ghețar
ghețarul
(niște) ghețari
ghețarii
(aisberg
aisbergul
(niște) aisberguri
aisbergurile
(

furtuna
(niște) furtuni
furtunile
(
untul
(niște) unturi
unturile
(
benzina
gazul
gazele
(
aerul
(niște) aere
aerele
oxigen
oxigenul


vântul
vânturi
vânturile
(
cerul
(niște) ceruri
cerurile
NOMINATIVE/ACCUSATIVE
(
norul
(niște) nori
norii
ciclonul
cicloane
cicloanele
(
tornada
(niște) tornade
tornadele
uraganul
(niște) uragane
Uraganele

miraj
mirajul
miraje
mirajele
căldură
căldura
călduri
căldurile
(un) deșert
deșertul
(niște) deșerturi
deșerturile
dună
duna
dune
dunele
(un) nisip
nisipul
(niște) nisipuri
nisipurile
tsunami
tsunamiul
tsunamiuri
tsunamiurile
(o) piatră
piatra
(niște) pietre
pietrele
ciment
cimentul
cimenturi
cimenturile
gaze
niște) câmpuri

materii

un universuri

niște constelații
niște)
niște)stele
cosmosuri niște) galaxii găuri

niște) sori

niște) galaxii
niște) lumini

 fulgere

niște) ruguri
niște)
niște) focuri
flăcări
 călduri

niște) continente niște) țări


niște) camere
niște) orașe
blocuri
niște) granițe niște) insule
apartament
niște) dirile

niște)
niște)ieșiri
case
niște) sate
intrări
antreuri

niște) bucătării

niște) băi
toalete

sufragerii

niște) dormitoare
 birouri

audiențe

 săli

-
vestibule

 holuri

 cămări
 terase

spălătorii
 cabine
1-1-

câmpul
(niște) câmpuri
câmpurile
(
stadionul
(niște) stadioane
stadioanele
loc de joacă

loc
locul
locuri
locurile
terenul
terenuri
terenurile
(
muntele
(niște) munți
munții
(
câmpia
(niște) câmpii
câmpiile
depresiunea
depresiuni
depresiunile
depresie
depresia
depresii
depresiile

lichid
lichidul
lichidă
lichida
lichizi
lichizii
lichide
lichidele
(
apa
(niște) ape
apele
pârâu
pârâul
pâraie
pâraiele
(un) râu
râul
(niște) râuri
Râurile

balta
(niște) bălți
bălțile

marea
(niște) mări
mările
oceanul
niște oceane
oceanele
gheața
ghețuri
ghețurile
(un) ghețar
ghețarul
(niște) ghețari
ghețarii
(aisberg
aisbergul
(niște) aisberguri
aisbergurile
(

furtuna
(niște) furtuni
furtunile
(
untul
(niște) unturi
unturile
(
benzina
gazul
gazele
(
aerul
(niște) aere
aerele
oxigen
oxigenul


vântul
vânturi
vânturile
(
cerul
(niște) ceruri
cerurile
NOMINATIVE/ACCUSATIVE
(
norul
(niște) nori
norii
ciclonul
cicloane
cicloanele
(
tornada
(niște) tornade
tornadele
uraganul
(niște) uragane
Uraganele

miraj
mirajul
miraje
mirajele
căldură
căldura
călduri
căldurile
(un) deșert
deșertul
(niște) deșerturi
deșerturile
dună
duna
dune
dunele
(un) nisip
nisipul
(niște) nisipuri
nisipurile
tsunami
tsunamiul
tsunamiuri
tsunamiurile
(o) piatră
piatra
(niște) pietre
pietrele
ciment
cimentul
cimenturi
cimenturile
materia

universul

cosmosul galaxiaconstelația
steaua
gaura

soarele

steaua
 planet
lumina

 electricitatea
 fulgeru

rugul
focul
flacăra
 febra
căldur

continentul apartame
camera
granița
insula țara  blocul
orașul

ieșirea
satul
casa
intrarea
antreul

bucătăria

baia

toaleta
sufrageri

dormitorul
 biroul

audiența

 sala

-
vestibulul
culoarul
foaierul

 holul

cămara

Cabina
Cabina
Cabina
de
de probă
vestimentară
schimb
cabina
 terasa

spălători
dormitorul
dormitoarele
 birourile
 un) dormitor cabina

 audiențele
 sălile
 cămările
 vestibulele
 holurile
 foaiere
 foaierele
 culoare
 culoarele
 cabinele
 terasele
spălătoriile

11-11-
câmpul
(niște) câmpuri
câmpurile
(
stadionul
(niște) stadioane
stadioanele
loc de joacă

loc
locul
locuri
locurile
terenul
terenuri
terenurile
(
muntele
(niște) munți
munții
(
câmpia
(niște) câmpii
câmpiile
depresiunea
depresiuni
depresiunile
depresie
depresia
depresii
depresiile

lichid
lichidul
lichidă
lichida
lichizi
lichizii
lichide
lichidele
(
apa
(niște) ape
apele
pârâu
pârâul
pâraie
pâraiele
(un) râu
râul
(niște) râuri
Râurile
balta
(niște) bălți
bălțile

marea
(niște) mări
mările
oceanul
niște oceane
oceanele
gheața
ghețuri
ghețurile
(un) ghețar
ghețarul
(niște) ghețari
ghețarii
(aisberg
aisbergul
(niște) aisberguri
aisbergurile
(
furtuna
(niște) furtuni
furtunile
(
untul
(niște) unturi
unturile
(
benzina
gazul
gazele
(
aerul
(niște) aere
aerele
oxigen
oxigenul


vântul
vânturi
vânturile
(
cerul
(niște) ceruri
cerurile
NOMINATIVE/ACCUSATIVE
(
norul
(niște) nori
norii
ciclonul
cicloane
cicloanele
(
tornada
(niște) tornade
tornadele
uraganul
(niște) uragane
Uraganele

miraj
mirajul
miraje
mirajele
căldură
căldura
călduri
căldurile
(un) deșert
deșertul
(niște) deșerturi
deșerturile
dună
duna
dune
dunele
(un) nisip
nisipul
(niște) nisipuri
nisipurile
tsunami
tsunamiul
tsunamiuri
tsunamiurile
(o) piatră
piatra
(niște) pietre
pietrele
ciment
cimentul
cimenturi
cimenturile
materiile

universurile

cosmosurile galaxiile constelați


stelele
găurile
constelațiile

sorii sorii

sorii
planetele
luminile
fulgerele

rugurile
focurile
flăcările
căldurile

continent orașele
granițele
clădirile
apartamentel
insulele țările camerelе
blocurile

ieșirile
casele
satele
intrările
antreuril

bucătăriile

toaletele

băile
sufrageriile

dormitoarele
-
Oameni-i

Om-ul

1
femeile
Bărbații
femeia
Bărbatul

Люди
8 9

Fetele
Flăcăii
fata
Flăcăul

7
6
Băieții
Fetițele
fetița
Băiatul

4
Copiii
Copilele
Copilul copila

2 3

familii
O familie
Семья
bunici
bunice
O bunică Un bunic

1 2
tați
Un tată matuși
unchi
mame
О mamă O matușă
Un unchi

3 4 56

O fică Un fiu surorifice


frați fii
Un frate
О soră

7 8 9
10
nepoți
nepote
O
Unnepotă
nepot

11
12

rude
soții
soți
membri
Un membru O rudă Un soț O soție

13 4 1 11

familile
familia
Семья
bunicii
bunicele
bunica bunicul

1 2
tații
mama tatal unchiul
mamele
matușa
unchiul
matușii

3 4 56

frații fice
surorile
fica fiul fratelefii
sora

7 8 9
10
nepoți
nepote
nepota
nepotul

11
12

rudele
soțile
soții
membrii
membrul ruda soțul soția

13 4 1 11
1
Fin\lan\dez/i
Sue\dezi
Fin\lan\dez/e
Nor\ve\gie\ni
Sue\de/ze
Nor\ve\gia\ne
ii i

24
3
Ru\și
Es\tо\ni
Ru\soiace
Es\tо\ne

5
Le\to\nie/ni
Le\to\nia/ne

6
Li\tua\nie/ni
Li\tua\nia/ne

Ger\ma\ni Bie\lo\ru\soaice
Bie\lo\ru\și
Po\lo\nezi
Po\lo\neze
Ger\ma\ne

8
10
9

Uc\ra\in/ia/ne
Ce\hi Uc\ra\in/ie/ni
Slo\va\ce
Slo\va\ci
Ce\he

11
13
12
Mol\do\ve/ni
Mol\do\vea/nce

14

Ro\mâ\ni
Ro\mâ\nce

15
Bul\ga\roaice
Bul\ga\ri

16

1
Fin\lan\dez/ii
Sue\dezii
Fin\lan\dez/ele
Sue\de/zele
Nor\ve\gie\nii
Nor\ve\gia\nele
ii ii

24
3
Ru\și
Es\tо\nii
Ru\soiace
Es\tо\nele

5
Le\to\nie/nii
Le\to\nia/nele

6
Li\tua\nie/nii
Li\tua\nia/nele

Bie\lo\ru\soaicele
Ger\ma\nii Bie\lo\ru\și
Po\lo\nezelee
Ger\ma\nele
Po\lo\nezii
i

8
10
9

Uc\ra\in/ia/nele
Ce\hiiUc\ra\in/ie/nii
Slo\va\cele
Slo\va\cii
Ce\hele

11
13
12
Mol\do\ve/nii
Mol\do\vea/ncele

14
Ro\mâ\nii
Ro\mâ\ncele

15

Bul\ga\roaicele
Bul\ga\rii

16

Страны
Fin\lan\dia
Nor\ve\giaSue\dia
Ru\sia
2 4
3
1

5
Es\tо\nia

6
Le\to\nia

7
Li\tua\nia
Ger\ma\nia10
8
9
Bie\lo\ru\sia
Po\lo\nia

13
11
12
Uc\ra\ina

14
Mol\do\va

15
Ro\mâ\nia

16
Bul\ga\ria
Национальности

1
Fin\lan\dezul
Sue\de/za
Sue\dezul
Fin\lan\de/za
Nor\ve\gia\naa Nor\ve\gia\nul

24
3
Ru\soiacă
Ru\s
Es\tо\nul
Es\tо\na

5
Le\to\nia/nul
Le\to\nia/na
6
Li\tua\nia/na
Li\tua\nia/nul

Ger\ma\nulBie\lo\ru\soaica
Bie\lo\ru\sul
Ger\ma\na
Po\lo\neza
Po\lo\nezul

8
10
9

Uc\ra\in/ia/nul
Slo\va\ca
Uc\ra\in/ia/nca
Ce\hul Slo\va\cul
Ce\ha

11
13
12
Mol\do\vea/nul
Mol\do\vea/nca

14
Ro\mâ\nul
Ro\mâ\nca

15

Bul\ga\rul
Bul\ga\roaica

16

О Nor\ve\gia\nă
Un 1
Sue\dez
О Fin\lan\dez
Sue\de/ză
О Fin\lan\de/ză
Un Nor\ve\gia\n

23
4
О Ru\soiacă
Un Ru\s
UnEs\tо\nă
О Es\tо\n

5
ОUn Le\to\nia/n
Le\to\nia/nă

6
UnLi\tua\nia/nă
О Li\tua\nia/n

7
Un Ger\ma\nОUn Bie\lo\ru\s
О Bie\lo\ru\soaică
ОUnPo\lo\neză
Ger\ma\nă
Po\lo\nez

8
10
9
Un оCe\h
Un О Slo\va\că
Uc\ra\in/ia/ncă
UnО Slo\va\c
Uc\ra\in/ia/n
Ce\hă

11
13
12
Un Mol\do\vea/n
О Mol\do\vea/ncă

14
О Un
Ro\mâ\ncă
Ro\mâ\n

15
О Bul\ga\roaică
Un Bul\ga\r

16

Професси ед

un cân/tă\reț О cân/tă\reaţă O psi/ho\log/ă


Un psi/ho\log
OUn
fer/mi/eră
fеr/mi/er

scrii\to/r
scrii\to/are
ОUn
Un act/or O act/riță

O Un
edu/cф/to/are /r
edu/ca/to
Un în/vă/ță/to/r
O în/vă/ță/to/are
O
Unpro/feso/ară
pro/fe/so/r

OUn
stu/dent/ă
stu/dent
o el/ev/ă Un el/ev

O
O Un Un ca/si/er
ОO
ad/mi/ni/stra/to/r
Unzi/ar/istă
zi/ar/ist
Ad/mi/ni/stra/to/are
Un sec/re/tar
Unsec/re/to/are
Un di/rec/to/r O di/rec/to/are OUn
eco/no/mi/stă
O pro/gra/ma/to/are
pro/gra/ma/to/r
eco/no/mi/st

O
Un Un ca/si/er
O pre/zen/ta/to/are
ca/si/er/ă
Un
О în/tre/prin/ză/to/аrе
de pre/zen/ta\to/r
OUn O ag/ent/ă
Un ag/ent
con/ta/bi/l
con/ta/bi/l/ă
televiziune
Un în/tre/prin/ză/to/r Oștiri
fo/to/grafa
fo/to/graf
de
OUn ma/nă/ge/r
ma/nă/ge/ră

Un
О avo/ca/tă Un ju/rist О ju/ri/stă Un
Un avo/cat un con/sul
unmi/ni/stru
con/sul
mi/ni/stru
avocajurist
О
O Un
O pre/șe/din/te
pre/șe/din/tă
Un assistent
as/si/ste/nt/ă
am/ba/să/do/are
am/ba/să/dor
Un
O ju/de/că/to/are
ju/de/că/tor

O Un
O Un Un mun/ci/to/are
Un mun/ci/to/r
de/sig/ner
in/ge/ne/r in/ge/ne/ră de/sig/ner
о in/sta/la/to/аrе
Un in/sta/la/tor

ОUn
Luc/ră/to/are
Luc/ră/to/r

Un O
OUn
ar/hi/tec/to/r Ar/hi/tec/to/arе
O su/do/are
el/ec/tri/cia/n
Un su/do/r
el/ec/tri/cia/nă
O Un Un
Ofi/țer
Un Un
ag/ra/no/mă O Ofi/țer de
ag/ra/nom Ode
Un politie
ma/nă/jer
о chel/ne/riță
Un chel/ner
doc/to/riță
Un doc/tor
ma/nă/jeră
in/ves/ti/ga/to/are
in/ves/ti/ga/tor
Un politie
Unpom/pi/er
pom/pi/er

O UnUn
bu/că/tar
bu/că/tar
sal/va/tоr
sal/va/to/are
Un Un
O
fеr/mi/er gar/dian
fer/mi/eră
Професси

cân/tă\reți cân/tă\reaţe psi/ho\log/e


psi/ho\logi

scrii\to/ri
scrii\to/are
act/ori act/rițe

edu/cф/to/are /ri
edu/ca/to
în/vă/ță/to/are
OUn
fer/mi/eră
fеr/mi/er
în/vă/ță/to/ri
pro/feso/are
pro/fe/so/ri

stu/dent/e
stu/denți
el/ev/e el/evi

ca/si/er/e
ad/mi/ni/stra/to/ri
Ad/mi/ni/stra/to/are
ca/si/eri
sec/re/to/are
zi/ar/iste
zi/ar/isți
sec/re/tari
pro/gra/ma/to/ri
di/rec/to/ri di/rec/to/are eco/no/mi/ste
pro/gra/ma/to/are
Un eco/no/mi/sți

pre/zen/ta\to/ri
vănzator
pre/zen/ta/to/are
vânzatoare
de știri
de televiziune
fo/to/grafi
fo/to/grafe
ag/ent/e
ag/enți
con/ta/bi/li
în/tre/prin/ză/to/riîn/tre/prin/ză/to/аrе con/ta/bi/l/e
ma/nă/ge/ri
ma/nă/ge/re

avo/cațiavo/ca/te ju/rișt ju/ri/ste con/suli


con/suli
mi/ni/ștri
iiiiavocajuri

pre/șe/din/te
am/ba/să/do/are
pre/șe/din/tă
as/si/ste/nt/e
assistenți
am/ba/să/dori
ju/de/că/to/are
ju/de/că/tori

O
mun/ci/to/are
mun/ci/to/ri
in/ge/ne/ri in/ge/ne/re
de/sig/neri de/sig/neri
i in/sta/la/to/аrе
in/sta/la/tori

Luc/ră/to/are
Luc/ră/to/ri

ar/hi/tec/to/ri Ar/hi/tec/to/arеel/ec/tri/cie/ni
su/do/are
su/do/ri
el/ec/tri/cia/ne

Ofi/țeri
Ofi/țeri de
in/ves/ti/ga/tori
in/ves/ti/ga/to/are
de politie
ag/ra/nomi ag/ra/no/me politie
ma/nă/jeri
chel/ne/rițe
chel/neri
doc/to/rițe
doc/tori
ma/nă/jere
pom/pi/eri
pom/pi/eri
bu/că/tari
bu/că/tar
sal/va/tоri
sal/va/to/are

fеr/mi/eiri gar/dieni
fer/mi/ere

Професси единств

cân/tă\rețul cân/tă\reaţa psi/ho\log/a


psi/ho\logul
OUn
fer/mi/eră
fеr/mi/er

scrii\to/rul
scrii\to/are
act/orul act/rița

edu/cф/to/are /rul
edu/ca/to
în/vă/ță/to/rul
în/vă/ță/to/are
pro/feso/ară
pro/fe/so/rul

stu/dent/ă
stu/dentul
ael/ev/a

ca/si/er/a
ad/mi/ni/stra/to/r
Ad/mi/ni/stra/to/are
ca/si/erul
sec/re/to/are
zi/ar/ista
zi/ar/istul
sec/re/tarul
pro/gra/ma/to/ru
di/rec/to/rul di/rec/to/are eco/no/mi/sta
l
pro/gra/ma/to/are
eco/no/mi/stul

vânzatoare
pre/zen/ta\to/rul
pre/zen/ta/to/are
vânzatorul
în/tre/prin/ză/to/аrе dede știrifo/to/graf
ag/ent/a
ag/entul
con/ta/bi/lul
con/ta/bi/l/a
televiziune
în/tre/prin/ză/to/rul fo/to/grafa
ul
ma/nă/ge/rul
ma/nă/ge/ra

mi/ni/stru
avo/catul
avo/ca/ta ju/ristul ju/ri/sta con/sulul
mi/ni/strul
con/sulul
ulululavocaj
as/si/ste/nt/a
am/ba/să/dor
pre/șe/din/te
am/ba/să/do/are
pre/șe/din/ta
/ul assistentul
ju/de/că/tor
ju/de/că/to/are

mun/ci/to/are
mun/ci/to/r
de/sig/ner
in/ge/ne/r in/ge/ne/ră de/sig/nerul
ul
ul
in/sta/la/to/аrе
in/sta/la/torul

Luc/ră/to/are
Luc/ră/to/r

ar/hi/tec/to/r Ar/hi/tec/to/arе
ul
el/ec/tri/cia/n
el/ec/tri/cia/nă
ulsu/do/rul
su/do/are

Ofi/țeriul
Ofi/țerul de
in/ves/ti/ga/toru
in/ves/ti/ga/to/are
de politie
ag/ra/nomul ag/ra/no/ma politie
l ma/nă/jerul
doc/to/rița
doc/torul
ma/nă/jera
chel/ne/rița
chel/nerul
pom/pi/erul
pom/pi/erul

gar/dian
gar/dienul
ul
sal/va/tоr
sal/va/to/are
ul
bu/că/tarul
bu/că/tarul
fеr/mi/eir
fer/mi/era
Професси

cân/tă\reții cân/tă\reaţele psi/ho\log/ele


psi/ho\logii

scrii\to/rii
scrii\to/arele
act/orii act/rițele
OUn
fer/mi/eră
fеr/mi/er

edu/cф/to/are /ru
edu/ca/to
l în/vă/ță/to/rul
în/vă/ță/to/are
pro/feso/ară
pro/fe/so/ril

stu/dent/ele
stu/denții
el/ev/ele el/evii

ca/si/er/el
ad/mi/ni/stra/to/ri
Ad/mi/ni/stra/to/are
ca/si/erii
le sec/re/to/arel
iш zi/ar/istele
e
zi/ar/iștii
sec/re/tarii
pro/gra/ma/to/rii
di/rec/to/rii di/rec/to/arele e
eco/no/mi/stele
pro/gra/ma/to/arele
eco/no/mi/știi
ag/ra/nomii
fer/mi/erele
fеr/mi/eirii
ag/ra/no/mele bu/că/tarii
chel/ne/rițele
bu/că/tarii
gar/dienii
in/ves/ti/ga/to/are
in/ves/ti/ga/torii
pom/pi/erii
ma/nă/jerii
sal/va/to/arel
pom/pi/erii
doc/to/rițele
ma/nă/jerele
doc/torii
Ofi/țerii
chel/nerii
sal/va/tоri
Ofi/țeri
de
e e politie
i ide politie

vânzatoare
pre/zen/ta\to/r
pre/zen/ta/to/are
vânzatorii
le
fo/to/grafi
în/tre/prin/ză/to/аrеle
le de ii de știri
ag/ent/ele
ag/enții
con/ta/bi/lii
con/ta/bi/l/ele
televiziune
în/tre/prin/ză/to/rii fo/to/grafele
i
ma/nă/ge/rii
ma/nă/ge/rele

avo/cații
avo/ca/tele ju/risții ju/ri/stele con/sulii
con/sulii
mi/niștrii
avocajurist

ii
as/si/ste/nt/e
am/ba/să/dor
pre/șe/din/ții
am/ba/să/do/are
pre/șe/din/tele
le assistenții
/ii
ju/de/că/tor
ju/de/că/to/arele
ii
mun/ci/to/r
in/ge/ne/ri in/ge/ne/re de/sig/nerii
mun/ci/to/arel
ii
le ee
i
in/sta/la/to/аrеle
in/sta/la/torii

Luc/ră/to/arel
Luc/ră/to/iir
e

ar/hi/tec/to/r Ar/hi/tec/to/arеl
ii el/ec/tri/cie/n
el/ec/tri/cia/ne
e
leii su/do/rii
su/do/arele

Udoc/tor
Ofi/țeri i
Ofi/țerii de
in/ves/ti/ga/torii
in/ves/ti/ga/to/are
de politie
ag/ra/nomii ag/ra/no/mele politie
doc/to/rițele
doc/torii
ma/nă/jerele
ma/nă/jerii
chel/ne/rițele
chel/nerii
e
papetărie papetăriile
papetării
papetăria

(o) foaie
Un pix pixul
foaia
foile
pixuri
(niște) foi
pixurile
caiet caietul
caietele
caiete
Un stiloustiloul
stilouri
stilourile

o carte cartea
cărţile
niște cărţi
creion creionulc
creioane
creioanel
reioane
e

manual manualul
manuale
manualele
carioca
dicţionarul
carioca
carioci
cariocile

cariocă

marker
markerul
markerele
markere
lucrare de referință

radieră
radiere
radiera
radierele

un dicționar niște rigla


dicţionare
riglă
rigle
dicţionarul
riglele
dicţionarele

vocabular ghiozdanel
ghiozdan
ghiozdanul
ghiozdane
vocabulare
vocabularul
vocabularele

jurnal
jurnalele
Semn de carte
Semn de carte
carte
jurnalul
Semn de
penarul jurnale

(un) penar

(un) agenda
penar
agendeend
Agendă (niște) penare
penarul
penarele
ele

albumul
compas
compasul
album albumealb
compasuri
albumele
 compas
umulalbu
le uri

fotografiile
raportorii
raportor
o raportorul
niște fotografii
raportori
fotograf fotografia
iefotogr

(un) calendar tablă


tabla
table
tablele
calendarul
(niște) calendare
calendarele

(o) bancă
harta hartaniște
niște)
hărţilebănci
banca
o) bancă
hărţi

tabloutablo o imagine
imaginile
imaginea
ul niște imagini
atlasele
globurile
atlase
niște) globuri
atlasul
globul
un) glob atlas