Вы находитесь на странице: 1из 2

Бог Ищу Тебя

(God I Look To You)


Rhythm Master by Francesca Battistelli
q = 68 Transc: Felipe Alvarado

#### ™™44 ™ ™™
Intro B(“4) B B/F© F© E G©‹7 F©

& # œ œ ˙™ œ™ œ ˙ ™ œ™ œ ˙™ ˙ ˙
Verse

#### ™ ™™
& # ™V V V V
B B(“4) F© E G©‹7 F©

V V V V V V V V V V V V
5 Intro x1

Piano Simile
D. C. al Fine

Interlude

####
B(“4) B B/F© F© E G©‹7 F©

& # œ ™ œ ˙™
9

œ™ œ ˙ ™ œ™ œ ˙™ ˙ ˙
Band In, building...

Chorus

####
E C©‹7 F© E C©‹7 F© B/D©

& #V V V V V V V V V V V V V V V V
13

####
E C©‹7 F©/A© B E F©

& #V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
17

Breakdown
Bridge

#### ™
& # ™V V V V
E C©‹7 F© E C©‹7 F© B/D©

V V V V V V V V V V V V
22

x1 Piano Only

1.2.

#### ™™
E C©‹7 F©/A© B E F© B

& #V V V V V V V V V V V V V V V V
26
#### ™ œ™ œ ˙ ™ œ ™ œ ˙™ œ™ œ ˙™
2 3.

& # ™ ™™
30 B(“4) B B/F© F© E G©‹7 F©

Interlude
˙ ˙

####
E C©‹7 F© E C©‹7 F© B/D©

& #V V V V V V V V V V V V V V V V
34
Bridge

####
E C©‹7 F©/A© B E F©

& #V V V V V V V V V V V V
38

Breakdown

####
B

& #V V V V V V V V V V V V V V V V
41

Bridge / Ending

#### ™
& # ™V V V V
E C©‹7 F© E C©‹7 F© B/D©

V V V V V V V V V V V V
45

Piano Only

#### ™™
E C©‹7 F©/A© B E F© B

& #V V V V V V V V V V V V V V V V
49

Вам также может понравиться