Вы находитесь на странице: 1из 34

Еуегагйо 2ара1а ЗапйНапа

Щ ю - Р аЛ т ьгЛ у

№ 1

Рег1епесе а:

О Е с И с ю п е 8 С о д и Н о
РКЕ5ЕМ ТАСЮ М

/_а езсгНига ез ипа де /аз тчепс'юпез таз 1трог1ап1ез дие Ьауа сопсеЫдо 1а
ШвНдвпс/а с1еI ЬотЬге. Рог т едю де е11а Ьетоз росИдо гесодег 1а ехрепепс/а де /оз
з/'д/оз рага 1гапзтШг пиеVа8 /деаз, сопди1з1аз у азр/гас'юпез а 1аз депегасюпез Мигаз.

ЗНиадоз еп е/ сатро де 1аз (ёспюаз, поз регтНе 1гапзПаг рог 1оз сат 'тоз де 1а
с/елс/а у /а 1еспо/од/а, еп е/ типдо дие по Пепе Ипдез.

Еп 1а езсгНига зе деЬеп д/зИпдшг, адетаз де 1аз Гогтаз дие арип/ап аI азрес/о


саНдгаИсо, 1аз дНегеп/ез ез1гис1игаз де 1а ехргез'юп, рогдие еЧа ез ип VаI^озо
тз1гитеп1о де сотитсас 'юп.

Миез1га со/есс'юп “СаНдгаТ/а” 1а (огтап зе/'з сиадегпоз редадод/сатеп/е


зе си еп а адо з рага зег иННгадоз еп 1одоз /оз дгадоз де Едисас'юп Рптапа, еп /оз
сиа/ез зе етр/еа ипа /е/га Ндегатеп/е /'псНпада /7ас/а /а дегесЬа, Про “Ра/тег".

Еп1ге ип е)егасю у о(го, еп сада ипа де /аз рад/паз де /оз зе/з сиадегпоз, зе Ьа
/п/годиадо а д м п а т а з, 1гаЬа/епдиаз, сипоз/дадез у гед/аз оЛодгаЛсаз дие арог/ап
тепза}ез VаI^озоз еп /а Iогтас'юп де/ п/по.

СаНдгаЯа № 1.- 8е иИНга сиапдо е/ а/итпо Ьа /одгадо д/зарИпаг зиз ЬаЫИдадез


рз/сото1псез, соп е/ /?л де Цаг а зи чет е/ тоде/о де /е/га -а/ю га /псИпада- аргепд/до еп
е/ Рптег Сгадо.

СаНдгаЛа № 2.- 8е /п/с/а соп е/ а р г е п д ^ е де /аз тауйзси/аз, ргезеп/адаз еп Тогта


ргодгезма, рага сопс/шг соп /а езсгНига де потЬгез ргорюз, огасюпез у геГгапез.

СаНдгаЯа № 3, 4 у 5.- 8е рег^ессюпап /оз /гагоз де /аз /е/газ, у з/ди'юпдо ип пдигозо


ргосезо де з/8/етаПт.ас'юп саНдгаЯса, е/ (атапо де /аз дгаЛаз уа д/зт 'тиуепдо.

СаНдгаЯа № 6.- Ад и/ /а аНига де /аз /е/газ Ьа д/зт/пи/до рага тауог сотод/дад у


гар/дег де/ а/итпо. /.оз е/елс/'с/'оз еп ёз1е у аШепогез Ши/оз зоп а Ьазе де огасюпез
сог/аз о тах/таз рага даг/е таз з/дпШсааоп аI (гаЬар езсо/аг.

Ед/с 'юпез СодиНо

©ОегесНоз Ле Аи1ог: 01з1пЬи1с1о рог: Апо : 2014


ЕуегагЬо 2ара1а ЗапИПапа № йе ЕсНаоп : Рптега
$.А. Ве1тргез16п: О ё а та
0|8епо СгаЛсо: \/епапс1о АуНа 1970, Св. Вюз Зиг Т1га|е : 36,000 е]етр1агез
Сагкзз А. Сиеуага В. Те!ё*. 339-7291 339-7432 Ута-Регй Апо с!е 1га. ЕсНаоп: 2,002
11и8(гас1опез:
^ гд е А1уа Ве|агапо РгоуесЮ ЕсШог1а1
1тргезо рог:
<Э1)ао евАРнюзРЕнйз.А. № 31501001400013
ЕсМайо рог:
Ау. 1.05 Рги1а1ез 344 - А1е
$А- Те1ё{. 205-3700 - У т а - Регй НесЬо е1 РерозИо 1_еда1 еп
\/епапс1о Ау Нэ 1970, СЬ. Вюз Зиг 1а В1Ыю1еса Ыасюпа! Йе1 Реги
Те!ёГ. 339-7457 339-3924 Ыта-Реги № 2013-21049
А б 'т п а , айЫ ю айог...
НаЫа у по Иепе Ьоса,
зиепа у поз еп1егпесе;
а зи чот. 1ап те1осИоза
1одо е/ т ипдо оЬедесе.

С УЪ С Г О -С ,о с т о ~Л с с

/ % 3 У 5 С У 8 7 / 0
з
О у с и а а Л /г г ь а а ^ с е /и ? с с /ц е л ъ а

АсИу/па, а сН у'тайог...
Тепдо со/а у по зо у ап/та!,
у аипдие уие1о уо т и у аИо,
с/е /аз а/аз с/е/ а\/е ез1оу 1аКо
у по риебо а т / ал/оу'о уо/аг.

сх/ъ о а /ъ о о аЛ оъ сг а Л хху сиг^е

у -г /л : : ^ —

- ~ 1 ......... г ~ т т ж ^ г ~'." "

/ 2 . 3 У 5 с ? 8 7 / о
4
л и л и , и у г г ь а у п А уо Сь о , и /г ь с /м у

А й Ы 'т а , асИ у'тадог.


НаЫо у по р/епзо,
Ного у по 81еп1о;
по 31П гагдп
у гт'еп(о зт 1п 1епс 1оп.

х а л Л - и у г ь о а . и хЖ & а ,

/0 9 8 ? С 5 У 3 -2 /
5
м л и м и и /г ш л г х о г ь и о а и м п /ь с и о х

Ас/М па, а д т п а д о г . ..
Тепдо 1а Тогта с/е/ 1готро
у со/ог с/е /а лалалуа;
зо у сотМа с/е/ солеуо
у с/е Н, диепйо у/е/о.

м Л л ? л л /г /г и х . и и /г ы /г . м У ь с ^ е

I 2 3 У 3
л& ь л /и / 1хх А лз/лиЖ л л 1с и .

А д /V I па, адЫ 'ю адог...

М1 аНтеп1о ез деИсадо,
с1и1се е/ ?ги{о де т / 1гаЬа]о;
ез {ет/Ые т1 чепдапга
сиапдо 1игЬап т / зоз/едо.

л ^ с г л ^с Ь и п л ^сС о с

/О ? 8 7 С,
7
сС си ^м а Ь гх^о о С си ^а

А дЫ 'т а, ад'ы 'т адог...

В1апса рог деп1го;


негде рог Тиега.
5 / ди/'егез дие ?е /о д/да:
езрега.

с1 Л л г с С с о -й * сС ул с /л ^ с сС о сь
;

А й М п а , а с Ч у'та д о г...
Уегде зо у еп т/ п/пег,
еп агЬиз1о сопуегИдо,
с(е сороз Ы апсоз т е сиЬго,
дие с!ап а/ ЬотЬге 4езНдо.

с ^ м и /у а с ^и л д С о . ср л ь о со о - < ^и л л ^с с

/О 7 8 7 С
9
< ^у т г ь а (^ Л а /г и г а /и л л /ь а .

А б Ы 'т а , а д М п а д о г...

Ап1еауег ЬиечесНо,
ауегсариННо.
Мапапа но1агё
с о т о ип ра]агНо.

< ^ а л . (^ а Х с г < ^ о С а . ^ и о а .

I 2 . 3 V <5
10
А д т п а , а д 'ы 'та б о г...
8НЬа 81П Ьоса,
согге 81П р/ез,
1е реда еп 1а сага
у 1й по 1о уез.
АсИ VI па, асН у'та д о г...
А резаг с/е ^епе^ ра1аз
у о по т е риебо то\/ег;
//е ю е п а т а 1а сот/да
у по 1а риедо сотег.

^ а л х / у^о м У ь а ^х о с г

/ 2 . 3 У 3
12
Л Л Л , оаЛ лъ

А с И у'та , а д Ы 'та д о г...


Ыеуо т / саза а! ЬотЬго,
сат 'то з/п ипа ра1а
у ноу тагсапдо т / НиеНа
соп ип ЫШо де р1а1а.
Л Л /ъ л < а у т а . л м г г и г Л и /г г ъ а .

А с/М па, ас/М падог..


Еп 1о аЧо у/Уе,
еп 1о а11о тога,
еп 1о аПо ^е^е
1а 1е}ебога.

У ъ и г /ь с с л ъ с с , /ь и с х / Л л г с л ь у ь ы /

I 2 . 3 У 5
14
с л х /п ъ а , ся /т /ъ о - о а л /ь а

А д Ы 'т а , а с Н у та д о г...
Еп е/ а/'ге уо т е ти е го ,
еп е/ адиа у /'уо Ыеп;
8/ уо р/со ип а ти е 1 о
ноу а баг а 1а заПёп.

СХ2У П схзугп лх сххги г с и угь а о а !

/О 7 8 ? С>
15
'п у п /п т и з /о -ь а г ш у ь к г ь г л /г Н о

АсИу/па, адЫ 'ш адог...


С иапдо 1о ует оз гор,
ез рогцие ез1а у / уо ;
811о ует оз педго,
зепаI дие ез1а тиеЛо.

у /у г и г г и у гь а . гьеуги. г и л ъ а . м /г и г

±__ —I

I 2 . 3 У 6
16
т
' /т . г г и /г и х 7 г и 2 /п л г ггъ о т ъ а

А с /м п а , а д т п а б о г ...
/.а ди/его сот о а т эта,
сот о т ат а те си/да;
е11а т е епзепа тисЬо
ргерагапдоте рага 1а VIс!а.

' ' /
ггъсхх, ггъсцпъс ггь и хз, ггиутъси ггь и г

/О 7 8 7 С
17
г г г г ^ г ц ~ и и 1 а гпси л т А 0 & /п

А д т п а , а д м п а д о г ...
Тепдо Iото у по зо у саЬаНо,
1епдо Ьо]аз у по зо у агЬо/,
1епдо 1ара у по зо у о11а.
А д м п а ^ди/ёп зоу?

гм ^си г м л ъ с с 'ъ п /г ъ с г 'ь г а л ^ с г м л п х

I 2 3 У 5
18
ш аяш ш яяяяяш ят

^ а л л а

А д Ы 'т а , а й Ы 'та й о г...


й о у а 1а сот/да
зи псо заЬог,
зо у Ыапса у теписШа
у де! таг \/епдо уо.

19
А д М п а , а й М п а й о г...
Тепдо о р з у по 1/ео,
зо у зе г дие 1а Негга спа,
у з/ а (/есез езсазео,
си!ра ез бе 1а зецша.

у л х А . у ^ а Л л . у л 4 м у л с о а а л ^ а .

/ 2 . 3 У 3
20
'У У 'Т у у' У Т У ъ а ^' а у п ^ а /^ с с ^ /Ю ,

АсЛу/па, а д Ы 'та д о г..


О/'зсо де ого
Непо де 1иг,
уме еп е/ с/'е/о,
поз с/а са!ог.

/^ с с ^ с с г
Хот гкс Л и ггь а Х олла.

Ад/у/па, а д Ы 'та д о г..


Раза сап1апдо
рог зи сат/по,
у зи з саида/ез
зе нап а/ таг.

Л л у . Л о и г ь а . Л я г ъ а . Х ш т ы г. Л л х г

/ 2 3 V 5
22
.*.*: ,!Н____ _|

ТГГ“ Г~: ”": — — ----- ,

А д Ы 'т а , а д м п а й о г ...

Сото с/е р Ш а,
сот о бе веба,
ЬпНа еп 1аз посЬез
т аз дие е/ тагЛ1.

ллЛ & у

/О 7 8 У С
23
Л г -а л /и г А ъ п л м А -и л /ъ о

АдЫ /па, а й м п а й о г...


АНо, аНапего,
дгап саЬаНего,
догга с/е дгата
у сара догада.

Л хга . х Л н зЛ а Д х г (л г Л пл ,

/ 2 . 3 У 5
24
тсА уА, 'Рьць1 о ~Рш/пъсг 'Рьилъсо

Ей

АЫ у/па, а с Ч у'та д о г...


Соп доШ аз с/е адиа
у ипоз гауоз бе Зо/,
уо т е Тогто еп 1аз аНигаз
рага зег 1и адт/гааоп.

'Р и г ъ с и Р
' ъ и ^л г ~ Р и ги уО - -А л л /х

I 2 3 У 3
26
Ы ъ сА , с /с и т г сА & Я а сА м утьо

А й м п а , асИ у'табог...
Тепдо еп т / саза диагбаба
ипа у'!е]а Щ и Н о са ;
сиегбаз Непе еп 1а Ьоса
у 1а Ьоса еп 1а Ьагпда.

огьит ъо с Л х х р ^ з , с& хг^а . оРъьсо-

/о ? 8 ? С,
27
& -$иУъа/гъ -^алтьспъсу

А д М п а , асИ у'та ёо г...


/.а саза ез1а Непа
де Ласоз зоМ адоз;
соп 1а саЬега го]а
у Ыеп асоз1ас!о5.
л уха Х уСХ Л д / х Х /у т ъ и о с Х кх

Ай'ы'т а, адЫ 'т адог...

\/о1агё бопде т е т апбез;


зеа бопбе зеа /ле;
а ш д и е по розео а1аз,
П1 1атросо 1епдо р/ез.

л о о & ъ с с а л ц г л о о '

/О 7 8 У С
29
а ггьаЛ, &*ццгугь<х о а /ь а

шж

п:

А с 1 т п а , а д 'м 'та д о г...


Еп Ы1егаз, Ыеп Тогтадаз,
ЬиШсюзаз зе 1аз т/га,
аГапозаз /г Ьизсапдо
рог доди/ега зи сот/да.

(1 а , а ссьсЬ а, с с и а Л 1х г Л и / ш г

/2 3 У 5
30
А с Ч у 'та , асИ у'табог..
А1итЬго Iи саза
соп т/з Шатеп1оз;
де посЬе, еп 1а саИе,
уо уе!о соп1еп1о.

^ 2 ^ и > с ^ ^ п X с ^ п с и е /и -о , л г -а л /и . Л г и /п
я л /г и г Х ш п л Л о а и л г г ъ г /ь & а г

АсИу/па, асН у'та д о г...


Рог 1а Иегга чоу годапдо,
зо у с/е 1одоз е /] идие1е;
сиап1о т аз у т аз те редап,
т аз зе пеп у с!мег1еп.

т м Л ггоМ . ттьсигш. ^ ш г /г о /х

Вам также может понравиться