Вы находитесь на странице: 1из 113

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ïîä ðåäàêöèåé ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÍÀÍ Óêðàèíû


Â.Ä. ÁÀÇÈËÅÂÈ×À
ÊÈÅÂÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
èìåíè ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÎ

Ñåðèÿ
“ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ Ó×ÅÁÍÈÊ”

Ñåðèÿ îñíîâàíà â 2004 ãîäó


Ïîä ðåäàêöèåé
÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà
ÍÀÍ Óêðàèíû,
äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà Â.Ä. ÁÀÇÈËÅÂÈ×À
ÓÄÊ 330.101.541(075.8)
ÁÁÊ 65.05ÿ73
Á17
Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ — ïðåïîäàâàòåëè Êèåâñêîãî íàöèîíàëü-
íîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî: Â.Ä. Áàçèëåâè÷ —
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ
Óêðàèíû, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, äåêàí ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè
Óêðàèíû, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè
íàóêè è òåõíèêè (ðåäàêòîð, ïðåäèñëîâèå, òåìû 1, 4, 5, 10, 13);
Å.Ñ. Áàçèëåâè÷ — êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû
ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ (òåìû 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15); Ë.À. Áàëàñòðèê
— êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè (òåìû 2, 7, 12, 14, 16)
Ó÷åáíèê ðåêîìåíäîâàí ó÷åíûì ñîâåòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Òàðàñà
Øåâ÷åíêî (ïðîòîêîë ¹ 3 îò 30 îêòÿáðÿ 2012 ã.)
Ðåöåíçåíòû: È.Ô. Ðàäèîíîâà — äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð êàôåäðû ìàêðîýêîíîìèêè è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
Âàäèìà Ãåòüìàíà; Â.Í. Òàðàñåâè÷ — äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè Íàöèî-
íàëüíîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé àêàäåìèè Óêðàèíû; Þ.Å. Ïåòðóíÿ —
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìå-
íåäæìåíòà âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Àêàäåìèè òàìî-
æåííîé ñëóæáû Óêðàèíû, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè
Óêðàèíû
Áàçèëåâè÷ Â.Ä.
Á17 Ìàêðîýêîíîìèêà : ó÷åáíèê / Â.Ä. Áàçèëåâè÷, Å.Ñ. Áà-
çèëåâè÷, Ë.À. Áàëàñòðèê ; ïîä ðåä. Â.Ä. Áàçèëåâè÷à ;
Êèåâ. íàö. óí-ò èì. Ò. Øåâ÷åíêî. — Ê. : Çíàííÿ, 2015. —
694 ñ. — (Êëàññè÷åñêèé óíèâåðñèòåòñêèé ó÷åáíèê).
ISBN 978-966-346-878-5 (ñåðèÿ)
ISBN 978-617-07-0085-8
 ó÷åáíèêå ðàñêðûâàþòñÿ íàèáîëåå âàæíûå çàêîíîìåðíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ñîöè-
àëüíàÿ îáóñëîâëåííîñòü âîçíèêíîâåíèÿ èçâåñòíûõ íûíå òåîðåòè÷å-
ñêèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ êîíöåïöèé, èõ ïðåèìóùåñòâà è îãðàíè-
÷åíèÿ, îáîáùàþòñÿ äîñòèæåíèÿ ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêîé íàóêè. Êàæäîå ñóùåñòâåííîå ýêîíîìè÷åñêîå ÿâëåíèå,
êàæäûé ýêîíîìè÷åñêèé ïðîöåññ ðàññìàòðèâàþòñÿ âñåñòîðîííå,
ñ ïîçèöèé ðàçíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ øêîë è íàïðàâëåíèé. Îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ êåéíñèàíñòâó è íåîêëàññè÷åñêèì ïîäõîäàì ê ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêîìó àíàëèçó.
Ó÷åáíèê ðàññ÷èòàí ïðåæäå âñåãî íà ñòóäåíòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñïåöèàëüíîñòåé. Êíèãà áóäåò ïîëåçíîé òàêæå ïðåïîäàâàòåëÿì,
íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì âñåõ óðîâíåé
è âåòâåé âëàñòè.
ÓÄÊ 330.101.541(075.8)
ÁÁÊ 65.05ÿ73
ISBN 978-966-346-878-5 Â.Ä. Áàçèëåâè÷, Å.Ñ. Áàçèëåâè÷,
(ñåðèÿ) Ë.À. Áàëàñòðèê, 2015
Èçäàòåëüñòâî “Çíàííÿ”, îôîðìëåíèå,
ISBN 978-617-07-0085-8 2015
nck`bkemhe

Ïðåäèñëîâèå .............................................................. 11

×àñòü I. ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÓ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ


ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ....... 15

Òåìà 1. Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè ..... 16


1.1. Óðîâíè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû è èõ âçàèìîñâÿçü ...17
1.2. Ïðåäìåò, ôóíêöèè è ìåñòî ìàêðîýêîíîìèêè
â ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê........................... 19
1.3. Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå ................................................ 29
Ó÷åáíûé òðåíèíã ............................................. 41
Òåìà 2. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà
ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äîõîäîâ ........................... 44
2.1. Ýêîíîìè÷åñêèé êðóãîîáîðîò â çàêðûòîé ÷àñòíîé
ýêîíîìèêå: ïðîñòàÿ è óñëîæíåííàÿ ìîäåëè.
Ðîëü ïîñðåäíèêîâ â êðóãîîáîðîòå ....................... 45
2.2. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ýêîíîìèêè
ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà .................................... 53
2.3. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà îòêðûòîé ýêîíîìèêè ......... 56
Ó÷åáíûé òðåíèíã ............................................. 59
Òåìà 3. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå
íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ....................................... 62
3.1. Ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ
ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) äëÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ... 63
3.2. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ
ÑÍÑ. Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè................................................... 64
3.3. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç áàëàíñîâ íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà (ÁÍÕ) è ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) 70

5
Îãëàâëåíèå

3.4. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ÑÍÑ. Ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû


âíåäðåíèÿ ÑÍÑ-93 â Óêðàèíå ............................ 74
3.5. Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:
ïîòîêîâ, çàïàñîâ, ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ... 78
3.6. Íîìèíàëüíûå è ðåàëüíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ..................................................... 94
3.7. Îáùåñòâåííîå áëàãîñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû
åãî êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ...................... 97
3.8. Íîâûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: èíäåêñ
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð), èíäåêñ ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ), óðîâåíü ãëîáàëèçàöèè (ÓÃ),
óðîâåíü òåíèçàöèè (ÓÒ), èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
íàñòðîåíèé (ÈÏÍ), èíäåêñ îæèäàåìîé äèíàìèêè
áåçðàáîòèöû (ÈÎÄÁ), èíäåêñ èíôëÿöèîííûõ
îæèäàíèé (ÈÈÎ) ........................................... 101
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 109

×àñòü II. ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ


ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÃÎ ÑÏÐÎÑÀ È ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÃÎ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß.......................................... 113
Òåìà 4. Ñîâîêóïíûé ñïðîñ è ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå ... 114
4.1. Ñîâîêóïíûé ñïðîñ: ñîäåðæàíèå, ñòðóêòóðà,
ôàêòîðû, åãî îïðåäåëÿþùèå. Êðèâàÿ
ñîâîêóïíîãî ñïðîñà (ÀD) ................................. 115
4.2. Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå: ñîäåðæàíèå, ôàêòîðû,
åãî îïðåäåëÿþùèå. Êðàòêîñðî÷íàÿ è äîëãîñðî÷-
íàÿ êðèâûå ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ (ÀS)....... 127
4.3. Ðàâíîâåñèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ. Ìîäåëü AD ― AS. Ýôôåêò õðàïîâèêà... 138
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 147
Òåìà 5. Ïîòðåáëåíèå, ñáåðåæåíèÿ è èíâåñòèöèè ........... 150
5.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîòðåáëåíèÿ
è ñáåðåæåíèé ................................................ 151
5.2. Òåîðèè ïîòðåáëåíèÿ ....................................... 156
5.3. Èíâåñòèöèè è ñáåðåæåíèÿ............................... 171
5.4. Ïîòðåáëåíèå, ñáåðåæåíèÿ, èíâåñòèöèè
è óñëîâèÿ ðàâíîâåñíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ..... 178
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 184

6
Îãëàâëåíèå

Òåìà 6. Ìîäåëü ìóëüòèïëèêàòîðà — àêñåëåðàòîðà ........ 187


6.1. Àâòîíîìíûå èíâåñòèöèè. Êåéíñèàíñêàÿ è íåî-
êëàññè÷åñêàÿ ôóíêöèè àâòîíîìíûõ èíâåñòèöèé 188
6.2. Ìóëüòèïëèêàòîð èíâåñòèöèé .......................... 194
6.3. Èíäóöèèðîâàííûå èíâåñòèöèè. Ìîäåëü
àêñåëåðàòîðà ................................................. 210
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 215

×àñòü III. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÎÂÈß


ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß ÍÀ ÒÎÂÀÐÍÎÌ, ÄÅÍÅÆÍÎÌ
ÐÛÍÊÀÕ È ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ......................... 217

Òåìà 7. Íàöèîíàëüíûé ðûíîê áëàã è åãî ðàâíîâåñèå ..... 218


7.1. Ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîãî ðûíêà ... 219
7.2. Ðûíîê áëàã (âåùåñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã)
è åãî ðàâíîâåñèå. Êåéíñèàíñêèå ìîäåëè
ðàâíîâåñèÿ: “êåéíñèàíñêèé êðåñò”, ìîäåëü IS,
ìîäåëü Õèêñà ................................................ 220
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 242
Òåìà 8. Ðûíîê äåíåã è ïðîáëåìû åãî ðàâíîâåñèÿ ........... 244
8.1. Ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà äåíåæíîé ìàññû ......... 245
8.2. Äåíåæíûé ðûíîê: ñîäåðæàíèå, îáúåêòû,
ñóáúåêòû, ôóíêöèè ........................................ 250
8.3. Ñïðîñ íà äåíüãè: êëàññè÷åñêàÿ,
êåéíñèàíñêàÿ è ñîâðåìåííûå òåîðèè ................ 251
8.4. Ïðåäëîæåíèå äåíåã è ôàêòîðû, åãî îïðåäåëÿþ-
ùèå. Ìóëüòèïëèêàöèÿ äåïîçèòîâ è áàíêîâñêèõ
êðåäèòîâ ...................................................... 264
8.5. Ðàâíîâåñèå íà äåíåæíîì ðûíêå ....................... 277
8.6. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå íà òîâàðíîì
è äåíåæíîì ðûíêàõ ....................................... 283
Ó÷åáíûé òðåíèíã ........................................... 289
Òåìà 9. Íàöèîíàëüíûé ðûíîê òðóäà è åãî âçàèìî-
äåéñòâèå ñ òîâàðíûì è äåíåæíûì ðûíêàìè ....... 292
9.1. Çàíÿòîñòü è áåçðàáîòèöà êàê ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ........... 293
9.2. Ðûíîê òðóäà è åãî ðàâíîâåñèå: êåéíñèàíñêàÿ
è íåîêëàññè÷åñêàÿ ìîäåëè .............................. 299

7
Îãëàâëåíèå

9.3. Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå


â ìîäåëè Ë. Âàëüðàñà .................................... 313
9.4. Óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ òðåõ ðûíêîâ â ìîäåëè
Õèêñà ― Õàíñåíà ......................................... 316
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 319

×àñòü IV. ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß


ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ .................................... 321

Òåìà 10. Öèêëè÷íîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ .......... 322


10.1. Öèêëè÷åñêèå êîëåáàíèÿ è èõ âèäû ................. 323
10.2. Êëàññè÷åñêèé è ñîâðåìåííûé
ýêîíîìè÷åñêèå öèêëû. Òðåíäîâûå òåíäåíöèè
â ýêîíîìèêå ................................................ 330
10.3. Ìåõàíèçì ðàñïðîñòðàíåíèÿ öèêëè÷åñêèõ
êîëåáàíèé. Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ...... 339
10.4. Àäàïòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ê öèêëè÷å-
ñêèì êîëåáàíèÿì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ àíòèöèêëè-
÷åñêàÿ ïîëèòèêà .......................................... 355
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 359
Òåìà 11. Èíôëÿöèÿ è áåçðàáîòèöà .............................. 363
11.1. Èíôëÿöèÿ: ñóùíîñòü, ïðè÷èíû è âèäû.
Èçìåðåíèå èíôëÿöèè ................................... 364
11.2. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ
èíôëÿöèè ................................................... 381
11.3. Áåçðàáîòèöà êàê ïðîÿâëåíèå ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè. Çàêîí À. Îóêåíà ..... 391
11.4. Ñâÿçü èíôëÿöèè è áåçðàáîòèöû. Êðèâàÿ
À. Ôèëëèïñà................................................ 402
11.5. Àíòèèíôëÿöèîííàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà
è ïîëèòèêà çàíÿòîñòè ................................... 416
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 423

×àñòü V. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ ............................. 427

Òåìà 12. Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà........................ 428


12.1. Ñóùíîñòü, íåîáõîäèìîñòü, èñòî÷íèêè,
òèïû è ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ............ 429

8
Îãëàâëåíèå

12.2. Êåéíñèàíñêèå ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà áåç


ó÷åòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà Å. Äîìàðà è
Ð. Õàððîäà .................................................. 435
12.3. Íåîêëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà Ð. Ñîëîó .............................................. 443
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 459

×àñòü VI. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ


ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ........................................... 463

Òåìà 13. Ãîñóäàðñòâî â ñèñòåìå ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî


ðåãóëèðîâàíèÿ ............................................. 464
13.1. Îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî
âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó. Îòêàçû ðûíêà
è îòêàçû ãîñóäàðñòâà .................................... 465
13.2. Òåîðèÿ îáùåñòâåííîãî âûáîðà ........................ 477
13.3. Ñîäåðæàíèå, öåëè, èíñòðóìåíòû è ìóëüòèïëè-
êàòîðû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ........... 485
13.4. Òåîðèè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ........... 492
13.5. Ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Çàêîí À. Âàãíåðà. Ýôôåêòèâíîñòü Â. Ïàðåòî .... 503
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 510
Òåìà 14. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà........................ 513
14.1. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ñèñòåìà: ñîäåðæàíèå,
ñòðóêòóðà, îáúåêòû, ñóáúåêòû. ×åðòû
ñîâðåìåííîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ñèñòåìû ....... 514
14.2. Íåáàíêîâñêèå ôèíàíñîâûå è êðåäèòíûå èíñòè-
òóòû êàê ñóáúåêòû äåíåæíî-êðåäèòíîé ñèñòåìû 523
14.3. Ñîäåðæàíèå è òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè
äåíåæíî-êðåäèòíîé (ìîíåòàðíîé) ïîëèòèêè..... 526
14.4. Öåíòðàëüíûé áàíê è åãî ðîëü â îñóùåñòâëåíèè
äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ........................ 529
14.5. Ñðåäñòâà íåïîñðåäñòâåííîãî âëèÿíèÿ öåíòðàëü-
íîãî áàíêà íà ïðåäëîæåíèå äåíåã. Ýìèññèîííàÿ
ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà. Óðîâåíü ìîíåòèçàöèè.
Ìóëüòèâàëþòíîñòü ýêîíîìèêè ....................... 532
14.6. Îïîñðåäîâàííûå èíñòðóìåíòû äåíåæíî-
êðåäèòíîé ïîëèòèêè ..................................... 538

9
Îãëàâëåíèå

14.7. Ïåðåäàòî÷íûé ìåõàíèçì äåíåæíî-êðåäèòíîé


ïîëèòèêè .................................................... 544
14.8. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà â Óêðàèíå:
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû............................... 554
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 563
Òåìà 15. Ôèñêàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà ................. 567
15.1. Ñîäåðæàíèå, âèäû è çàäà÷è ôèñêàëüíîé
ïîëèòèêè .................................................... 568
15.2. Áþäæåòíàÿ ñèñòåìà. Ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò 573
15.3. Âëèÿíèå èíñòðóìåíòîâ è ìóëüòèïëèêàòîðîâ
ôèñêàëüíîé ïîëèòèêè íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ .................................................... 579
15.4. Ñîñòîÿíèå ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.
Áþäæåòíîå îãðàíè÷åíèå. Êîíöåïöèè
áàëàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ..... 596
15.5. Ãîñóäàðñòâåííûé äîëã è åãî âëèÿíèå
íà íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó ......................... 605
15.6. Âçàèìîñâÿçü äåíåæíî-êðåäèòíûõ
è ôèñêàëüíûõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâà ................. 608
15.7. Ôèñêàëüíàÿ ïîëèòèêà â Óêðàèíå:
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû............................... 613
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 615
Òåìà 16. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà â îòêðûòîé
ýêîíîìèêå ................................................... 619
16.1. Ðàâíîâåñíûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà è äîõîäà
â îòêðûòîé ýêîíîìèêå .................................. 620
16.2. Ðàâíîâåñèå òîâàðíîãî, äåíåæíîãî è âíåøíåãî
ðûíêîâ. Ìîäåëü Ìàíäåëëà — Ôëåìèíãà
äëÿ ìàëîé îòêðûòîé ýêîíîìèêè ..................... 632
16.3. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìîíåòàðíîé, ôèñêàëü-
íîé è âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè ïðè ïëàâàþ-
ùåì è ôèêñèðîâàííîì îáìåííûõ êóðñàõ ......... 637
Ó÷åáíûé òðåíèíã ......................................... 650
Ãëîññàðèé ................................................................ 653

10
opedhqknbhe

Òåîðåòè÷åñêîå îñìûñëåíèå òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåñ-


ñîâ ñîâðåìåííîãî ìèðà âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè ïîçíà-
íèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ îñíîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
íàöèîíàëüíûõ õîçÿéñòâ, èõ âçàèìîñâÿçåé è âçàèìîçàâèñè-
ìîñòè, òðåáóåò ïîíèìàíèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ îáùåöèâèëè-
çàöèîííîãî ïðîöåññà. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé ïîäõîä îáóñëîâëè-
âàåò íåîáõîäèìîñòü ïîäãîòîâêè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ,
òâîð÷åñêè ìûñëÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ó÷èòüñÿ,
àíàëèçèðîâàòü è ñîïîñòàâëÿòü ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðî-
öåññû, äåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû è äåéñòâîâàòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîâûìè óñëîâèÿìè. Äëÿ ïîäãîòîâêè òàêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ íåîáõîäèìû íîâûå êà÷åñòâåííûå ó÷åáíèêè, ðàñêðûâàþ-
ùèå ýêîíîìè÷åñêóþ ïðèðîäó ñëîæíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ,
èìåþùèå ñîâðåìåííóþ àðõèòåêòîíèêó è ïîáóæäàþùèå ê ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì çàíÿòèÿì. Èìåííî òàêèì ÿâëÿåòñÿ ýòîò ó÷åá-
íèê, àâòîðû êîòîðîãî èìåþò ìíîãîëåòíþþ ïðàêòèêó ïðåïî-
äàâàíèÿ ìàêðîýêîíîìèêè â âåäóùèõ óíèâåðñèòåòàõ ñòðàíû,
ïîäãîòîâèëè ðÿä îðèãèíàëüíûõ òðóäîâ ïî ýêîíîìè÷åñêîé òåî-
ðèè è ìàêðîýêîíîìèêå.

11
Ïðåäèñëîâèå

Îñîáåííîñòü ó÷åáíèêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî àâòîðû ñòðåìÿòñÿ


ðàñêðûòü ôóíäàìåíòàëüíûå âîïðîñû ìàêðîýêîíîìèêè, èñ-
ïîëüçóÿ äîñòèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè è õîçÿéñòâåííîé
ïðàêòèêè, à òàêæå ôèëîñîôèè, ïñèõîëîãèè è ìàòåìàòèêè.
 ó÷åáíèêå ðàññìàòðèâàþòñÿ íå òîëüêî êåéíñèàíñêèå è
íåîêëàññè÷åñêèå òåîðèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè, íî è íîâåéøèå òåîðèè, ïóñòü íå ïðåòåíäó-
þùèå íà âñåîõâàòûâàþùóþ ôóíäàìåíòàëüíîñòü, çàòî äàþùèå
îòâåòû íà çëîáîäíåâíûå âîïðîñû ïðàêòèêè. Àâòîðû ñòðåìè-
ëèñü ïîêàçàòü äîñòîèíñòâà è îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ òåîðåòè-
÷åñêèõ êîíöåïöèé, ïðîøåäøèõ ïðîâåðêó âðåìåíåì è çàñëó-
æèâàþùèõ òîãî, ÷òîáû íàçûâàòüñÿ òåîðèÿìè.
 ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îäíè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íà÷èíàþò ñíà-
÷àëà èçó÷àòü ìèêðîýêîíîìèêó, à çàòåì ìàêðîýêîíîìèêó,
äðóãèå, íàîáîðîò, íà÷èíàþò ñ ìàêðîýêîíîìèêè, à ïîòîì èçó-
÷àþò ìèêðîýêîíîìèêó, â ó÷åáíèêå òùàòåëüíî îñâåùàþòñÿ
ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ìàêðîýêîíîìèêè, ÷òî äàåò âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ýòîò ó÷åáíèê êàê îäíèì, òàê è äðó-
ãèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ýòîò ó÷åáíèê îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ, âî-ïåðâûõ, ñòðåìëå-
íèåì àâòîðîâ íå ïðîñòî íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâèòü èìåþ-
ùèåñÿ òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè è ìîäåëè ìàêðîýêîíîìèêè,
à äàòü ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòèõ ìîäåëåé è ïîêà-
çàòü âîçìîæíûå ãðàíèöû èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñîâðåìåííîé
ýêîíîìèêè, ðàññìîòðåòü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìàêðîýêîíî-
ìèêè, êîòîðûå åùå â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè íå îñìûñëåíû, è
àðãóìåíòèðîâàííî îáúÿñíèòü, â ÷åì ñîñòîèò ñëîæíîñòü èõ ïî-
çíàíèÿ è ðàçðåøåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ òàêèõ ñëîæíûõ ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, êàê ìóëüòèïëèêà-
öèÿ, àêñåëåðàöèÿ, öèêëè÷íîñòü, ðåàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ, îïðåäåëåíèå ïîâåäåí÷åñêèõ
ôóíêöèé ñóáúåêòîâ â ýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêå è ïðèíÿòèè
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, â ó÷åáíèêå ïðèâåäåíû îðèãèíàëü-
íûå ïðèìåðû, äîêàçûâàþùèå ìàòåìàòè÷åñêè è ëîãè÷åñêè
èñòèííîñòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé, è ïîêàçàíû ìåõà-
íèçìû èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
 òðåòüèõ, â ó÷åáíèêå ñèñòåìíî è ïîñëåäîâàòåëüíî, ñ
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, ðàñêðû-

12
Ïðåäèñëîâèå

âàþòñÿ çàêîíîìåðíîñòè è ïðîòèâîðå÷èÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ


è ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîãî ðûíêà. Òàê, òåìû 7, 8, 9 ïîñâÿùå-
íû àíàëèçó íàöèîíàëüíîãî ðûíêà, ìåõàíèçìàì ñòàíîâëåíèÿ,
íàðóøåíèÿ è ñàìîâîçîáíîâëåíèÿ ðàâíîâåñèÿ íà ðûíêàõ áëàã,
äåíåã è òðóäà, à òàêæå îáùåãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíî-
âåñèÿ, à â òåìàõ 13, 14, 15, 16 àíàëèçèðóþòñÿ ïðîáëåìû ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñ-
íîâå ïîçíàíèÿ îáúåêòèâíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, íî ïðåäïî-
ëàãàåò ñîçíàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà èõ èç-
ìåíåíèå. Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñòðåìëåíèå àâòîðîâ ðàç-
ãðàíè÷èòü îáúåêòèâíûå ðûíî÷íûå ìåõàíèçìû è ìåõàíèçìû
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ýòî äàåò îñíîâàíèå äëÿ ïîíèìàíèÿ
òîãî, â êàêîé ñòåïåíè ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé ïîäõîä
ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì.
×èòàòåëþ, ïðîøåäøåìó âñëåä çà àâòîðàìè òåðíèè ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè, ñòàíåò ïîíÿòíî, êàêèì îáðàçîì âëèÿ-
þò íà ñóäüáó ïðîèçâîäèòåëÿ è ïîòðåáèòåëÿ êîñâåííûå íàëîãè
è êàê ïðÿìûå íàëîãè âëèÿþò íà ðûíîê òðóäà. Îí ïîëó÷èò íà-
âûêè ðàññ÷åòà íàèáîëåå âàæíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëåé è îòêðîåò äëÿ ñåáÿ øèðîêèé ñïåêòð âîçìîæíîñòåé èõ
èñïîëüçîâàíèÿ.
Àâòîðû ââîäÿò ÷èòàòåëÿ â èíòåðåñíûé è ïîñòîÿííî ìåíÿ-
þùèéñÿ ìèð ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè, óáåæäàÿ êîíêðåòíûìè
ôàêòàìè â íàëè÷èè îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ãðàíèö íà-
øåãî ïîçíàíèÿ è âîçìîæíîñòåé âëèÿíèÿ íà ðåàëüíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïðîöåññû.
 ó÷åáíèêå äîñòàòî÷íî îñíîâàòåëüíî îñâåùàþòñÿ òåîðèè è
ìîäåëè öèêëè÷åñêèõ êîëåáàíèé, ïðèðîäû èíôëÿöèè, äåôëÿ-
öèè, ñòàãôëÿöèè è ñëàìôëÿöèè, ðàñêðûâàþòñÿ èõ âçàèìî-
ñâÿçè ñ áåçðàáîòèöåé â äîëãîñðî÷íîì è êðàòêîñðî÷íîì ïåðèî-
äàõ, âûÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ è ïóòè èõ ðàçðåøåíèÿ.
Ó÷åáíèê îñíàùåí ãðàôèêàìè, òàáëèöàìè, ñõåìàìè, ìåòî-
äèêàìè ðàññ÷åòà è òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà. Ê êàæäîé òåìå
ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è òâîð÷åñêèõ çàäàíèé.
Ïðåäëàãàåìûé ó÷åáíèê ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûì, ñè-
ñòåìíûì èññëåäîâàíèåì ñëîæíûõ ïðîöåññîâ ìàêðîýêîíîìè-
êè.  íåì íàøëè îòðàæåíèå íîâåéøèå ìåòîäè÷åñêèå ïðèåìû
èçëîæåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ÷åòêî îïðåäåëåíû êëþ÷åâûå

13
Ïðåäèñëîâèå

ïðîáëåìû, ñèñòåìàòèçèðîâàíû ôàêòîðû è ïîêàçàòåëè êàæ-


äîãî ÿâëåíèÿ èëè ïðîöåññà, ðàññìàòðèâàåìîãî â îïðåäåëåí-
íîé òåìå. Ó÷åáíèê ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èíòåðàêòèâíûå
ìåòîäû îáó÷åíèÿ, ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ ïîäãîòîâêè
ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ. Íà îñíîâå ýòîãî ó÷åáíèêà àâòîðàìè
ïîäãîòîâëåí è èçäàí ïðàêòèêóì, ñîäåðæàùèé êðàòêîå èçëî-
æåíèå òåîðèè ïî êàæäîé òåìå, à òàêæå òåñòû, òâîð÷åñêèå çà-
äàíèÿ, çàäà÷è ñ îòâåòàìè è îáðàçöàìè ðåøåíèÿ òèïè÷íûõ çà-
äà÷. Ýòîò ó÷åáíèê áóäåò ïîëåçíûì êàê ñòóäåíòàì, òàê è àñïè-
ðàíòàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì è ñëóæàùèì ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
Àâòîðû ñîçíàòåëüíî íå ïåðåãðóæàëè ó÷åáíèê ñòàòèñòè÷å-
ñêèìè ìàòåðèàëàìè, à âûíåñëè îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêèå ïîêàçàòåëè â ïðèëîæåíèå ê “Ïðàêòèêóìó”. Ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿì äàâàòü êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå
çàäàíèÿ, à ñòóäåíòàì — îñóùåñòâëÿòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé
àíàëèç.

14
×àñòü I
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÓ.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ

Òåìà 1. Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðî-


ýêîíîìèêè.
Òåìà 2. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà
ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äîõîäîâ.
Òåìà 3. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå
íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ.

15
Òåìà 1
opedleŠ, leŠnd{ h trmj0hh
l`jpn}jnmnlhjh

1.1. Óðîâíè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû è èõ âçàèìî-


ñâÿçü.
1.2. Ïðåäìåò, ôóíêöèè è ìåñòî ìàêðîýêîíîìèêè
â ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
1.3. Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå.
Ó÷åáíûé òðåíèíã.

16
1.1. Óðîâíè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû
è èõ âçàèìîñâÿçü

Ýêîíîìèêà — ïîëèñèñòåìíîå îáðàçîâàíèå. Îíà èìååò


ñëîæíóþ ñòðóêòóðó, êîòîðóþ ìîæíî èçó÷àòü ñ ðàçëè÷íûõ
ïîçèöèé, â ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ â çàâèñèìîñòè îò êðèòåðèÿ,
ïîëîæåííîãî â îñíîâàíèå èññëåäîâàíèÿ åå ñòðîåíèÿ.  ÷àñò-
íîñòè, ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äîëæíà èññëåäîâàòüñÿ íà ðàç-
íûõ åå óðîâíÿõ: ìèêðî-, ìåçî-, ìàêðî-, ìåãà-.
Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû
èçó÷àåò ìèêðîýêîíîìèêà. Îíà èññëåäóåò ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
âåäåíèå êàêîãî-ëèáî èíäèâèäà èëè ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ
è ìåõàíèçì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíêðåòíûõ ðûíêîâ. Ìèêðî-
ýêîíîìèêà âûÿâëÿåò ìîòèâû è ìåõàíèçì ïðèíÿòèÿ õîçÿé-
ñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè óïðàâëåí÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ
ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ìàêñèìèçàöèþ ïîëåçíîñòè â óñ-
ëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ.

Ìåçîýêîíîìèêà — ýòî ïðîìåæóòî÷íûé óðîâåíü ýêîíîìè÷å-


ñêîé ñèñòåìû ìåæäó ìèêðî- è ìàêðîýêîíîìèêîé. Îáúåêòîì
èññëåäîâàíèÿ íà ìåçîóðîâíå ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíî-
ìèêà, à òàêæå òàêèå ïîäñèñòåìû íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
êàê àãðàðíî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ (ÀÏÊ), òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ (ÒÝÊ), âîåííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
(ÂÏÊ) è äð. Ìåçîýêîíîìèêà êàê íàóêà èçó÷àåò ñîäåðæàíèå,
ñòðóêòóðó è ïîâåäåí÷åñêèå ôóíêöèè ýòèõ ïîäñèñòåì.

Ìàêðîýêîíîìèêà — ýòî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà íà óðîâíå


íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íàóêà ìàêðîýêîíîìèêà èññëåäóåò
óñëîâèÿ, ôàêòîðû è ðåçóëüòàòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè êàê åäèíîãî öåëîãî.

Ìåãàýêîíîìèêà — ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà íà óðîâíå ìè-


ðîâîãî õîçÿéñòâà. Íàóêà ìåãàýêîíîìèêà èññëåäóåò ñèñòåìó

17
Òåìà 1

ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, åå ñîäåðæàíèå, ñòðóêòóðó è ïîâåäåíèå


ñóáúåêòîâ íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé.

Ðàññìîòðèì êðàòêî ñóáîðäèíàöèþ, âçàèìîçàâèñèìîñòü è


âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ýêîíîìèêè.
Íå ñëó÷àéíî ïåðâîå ìåñòî â ýòîé ñóáîðäèíàöèè çàíèìàåò
ìèêðîóðîâåíü. Èìåííî íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèé ñîçäàþòñÿ
ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, óäîâëåòâîðÿþùèå íàñóùíûå ÷åëîâå÷å-
ñêèå ïîòðåáíîñòè. Ìåçîóðîâåíü ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì îò
ìèêðîóðîâíÿ â ïðîöåññå åãî ñòàíîâëåíèÿ. Åãî îáðàçîâàíèå è
îòíîñèòåëüíî îáîñîáëåííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå îñíîâàíî íà
óãëóáëåíèè îáùåñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà, êîòîðîå çèæ-
äåòñÿ íà ñïåöèàëèçàöèè è êîîïåðàöèè. Óæå íà ýòîì óðîâíå
ïîòðåáíîñòü â ñîãëàñîâàíèè äåÿòåëüíîñòè âûõîäèò äàëåêî çà
ïðåäåëû îòäåëüíîãî ïåðâè÷íîãî õîçÿéñòâóþùåãî çâåíà (ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ôèðìû).
Ìàêðîóðîâåíü ïðîèçâîäíûé îò äâóõ ïðåäûäóùèõ â òîì
ïîíèìàíèè, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì èõ âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ìåãàýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü — ðåçóëüòàò èíòåðíàöèî-
íàëèçàöèè è ãëîáàëèçàöèè õîçÿéñòâåííîé æèçíè.
Íî òàêàÿ èåðàðõèÿ óðîâíåé õîçÿéñòâåííîé æèçíè âîâñå
íå îçíà÷àåò, ÷òî òîëüêî ìèêðîýêîíîìèêà îïðåäåëÿåò êàæäûé
ïîñëåäóþùèé óðîâåíü. Ê ïðèìåðó, ÂÏÊ — ïîäñèñòåìà, âêëþ-
÷àþùàÿ â ñåáÿ êàê âîåííûå, òàê è ãðàæäàíñêèå îòðàñëè.
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ëó÷øèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà
áûëè èñïîëüçîâàíû, ïðåæäå âñåãî, â âîåííûõ îòðàñëÿõ.
Èìåííî ýòè îòðàñëè èñïîëüçóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Â óñ-
ëîâèÿõ ìèëèòàðèçàöèè ýêîíîìèêè ãðàæäàíñêèå îòðàñëè
ñòðîãî ïîä÷èíåíû âîåííûì.
Íà ýòàïå äåìèëèòàðèçàöèè âîåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ öåëüþ
óäåðæàíèÿ ñâîèõ ïîçèöèé â âîåííîì áèçíåñå âûíóæäåíû
ðàñøèðÿòü ïðîèçâîäñòâî ãðàæäàíñêèõ îòðàñëåé. Òàêèì îáðà-
çîì, ìåçîóðîâåíü ñàì îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ìèêðîóðîâåíü, à
íå òîëüêî èñïûòûâàåò íà ñåáå âëèÿíèå ïîñëåäíåãî.
Ìàêðîóðîâåíü, â ñâîþ î÷åðåäü, ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà
ìèêðî- è ìåçîóðîâíè. Íàïðèìåð, îòðàñëè, ðàáîòàþùèå â
ÂÏÊ, îïåêàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì ïîñðåäñòâîì ãîñçàêàçà, ëüãîò-
íîãî êðåäèòîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ. Öèêëè÷åñêèå êîëåáà-

18
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

íèÿ ýêîíîìèêè îùóòèìî âëèÿþò íà ïîâåäåíèå äîìîõîçÿéñòâ


è ôèðì.
Ìåãàýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ìà-
êðî-, ìåçî- è ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé óðîâíè ïîñðåäñòâîì ìåæ-
äóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, ìåæäóíàðîäíûõ ïðà-
âîâûõ íîðì è ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîðÿäêà.

1.2. Ïðåäìåò, ôóíêöèè è ìåñòî ìàêðîýêîíîìèêè


â ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê
Ðàññìîòðèì, ïðåæäå âñåãî, îáúåêòèâíóþ íåîáõîäèìîñòü è
âîçìîæíîñòü èññëåäîâàíèÿ ìàêðîýêîíîìèêè êàê îòäåëüíîé
äèñöèïëèíû.
Íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü ìàêðîýêîíîìèêó êàê ÿâëåíèå è
êàê ñôåðó çíàíèé (íàóêó).
Ìàêðîýêîíîìèêà êàê ÿâëåíèå — ýòî ñèñòåìà ñåìåéíûõ
õîçÿéñòâ (äîìîõîçÿéñòâ), ïðåäïðèÿòèé (ôèðì), îáúåäèíÿå-
ìûõ â îïðåäåëåííûå îòðàñëè è ñåêòîðû ýêîíîìèêè, êîòîðûå
âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé, ñ ãîñóäàðñòâîì è çàãðàíèöåé
â ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ, îáìåíà è ïîòðå-
áëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã.
Ìàêðîýêîíîìèêà â ãíîñåîëîãè÷åñêîì àñïåêòå ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñèñòåìó çíàíèé î ôóíêöèîíèðîâàíèè ýêîíîìèêè
êàê åäèíîãî öåëîãî, ýëåìåíòàõ è óðîâíÿõ ýêîíîìèêè êàê ñè-
ñòåìû, èõ âçàèìîäåéñòâèè.
Äî òåõ ïîð, ïîêà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ îñ-
íîâûâàëèñü íà òîì, ÷òî ðàâíîâåñèå íà ìèêðîóðîâíå àâòîìà-
òè÷åñêè îáåñïå÷èâàåò ðàâíîâåñèå íà ìàêðîóðîâíå, ïîòðåáíî-
ñòè â ìàêðîýêîíîìèêå êàê îòäåëüíîé íàóêå íå âîçíèêàëî,
õîòÿ òàêèå ÿâëåíèÿ ìàêðîóðîâíÿ, êàê íàöèîíàëüíûé äîõîä,
óðîâåíü èíôëÿöèè, óðîâåíü áåçðàáîòèöû èññëåäîâàëèñü. Íî
ýòî, ñêîðåå âñåãî, áûëà îïðåäåëåííàÿ ñôåðà çíàíèé îá ýêîíî-
ìèêå íà îáùåãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 1929—1933 ãã. ïîêîí÷èëà ñ äîãìàòîì
îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ðàâíîâåñèå â ìàñøòàáàõ îáùåñòâà ìî-
æåò óñòàíàâëèâàòüñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ðûí-
êîì. Ýòî ïîáóæäàëî ê òåîðåòè÷åñêîìó îñìûñëåíèþ ìåõàíèç-

19
Òåìà 1

ìà óñòàíîâëåíèÿ è íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ ñíà÷àëà â ïðåäå-


ëàõ íàöèîíàëüíîãî, à ñî âðåìåíåì è âî âçàèìîäåéñòâèè íà-
öèîíàëüíîãî è ìèðîâîãî ðûíêîâ, ðàçâèòèþ ìàêðîýêîíîìèêè
êàê îòäåëüíîé íàóêè.
Ìàêðîýêîíîìèêà — ðàçäåë ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, èçó-
÷àþùèé ýêîíîìèêó êàê åäèíîå öåëîå. Ýòîò ðàçäåë ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â ó÷åáíèêå êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé ïðåäìåò. ×òî îáóñëîâèëî íåîáõîäèìîñòü è âîç-
ìîæíîñòü ïðåâðàùåíèÿ ýòîãî ðàçäåëà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
â ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðåäìåò ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí?
Íåîáõîäèìîñòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ êàê
îòíîñèòåëüíî îáîñîáëåííîãî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî,
âî-ïåðâûõ, àíàëèç ïîâåäåíèÿ ìàëûõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ (òàêèõ êàê äîìîõîçÿéñòâî, ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâî-
äèòåëü è ïîòðåáèòåëü, ñîáñòâåííèê êàïèòàëà è íàåìíûé ðà-
áîòíèê, áàíêèð è ñîáñòâåííèê äåïîçèòîâ è ò. ï.) è îòíîøå-
íèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó íèìè íà ìèêðîýêîíîìè÷åñêîì
óðîâíå, íå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü îòâåòû íà ðÿä âîïðîñîâ, âåñü-
ìà âàæíûõ äëÿ ñóäüáû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Íàèáîëåå
âàæíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
 êàê ìîæíî èçáåæàòü ãëóáîêèõ ïàäåíèé îáúåìîâ ïðîèç-
âîäñòâà, âûñîêîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû, ãèïåðèíôëÿöèè;
 êàê âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ôèðì è áëàãîñîñòîÿíèå äîìîõîçÿéñòâ, íåçàâèñèìî îò èõ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäå;
 êàê è ïî÷åìó ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ óñëîâèé äåëîâîé
àêòèâíîñòè.

Ýòè ïðîáëåìû àíàëèçèðóåò è îáúÿñíÿåò ìàêðîýêîíîìèêà.

Âî-âòîðûõ, îòìå÷åííûå âûøå ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ


(êàê è ìíîãî èíûõ, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû äàëåå) íå ìî-
ãóò áûòü îáúÿñíåíû êàòåãîðèÿìè è çàêîíàìè ìèêðîýêîíîìè-
êè.  ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü ââåäåíèÿ â íàó÷íûé
îáîðîò äîïîëíèòåëüíîãî ïîíÿòèéíîãî è êàòåãîðèàëüíîãî àïïà-
ðàòîâ (ñîâîêóïíûé ñïðîñ è ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå, ñîâîêóï-
íûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà, ñîâîêóïíûé îáúåì äîõîäà, óðîâåíü
öåí è ò. ï.). Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîìó óðîâíþ õîçÿéñòâîâàíèÿ
ñâîéñòâåííû çàêîíû, îòëè÷àþùèåñÿ îò òåõ, êîòîðûå âûðàæà-
þò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ åäèíè÷íûõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ.

20
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

Â-òðåòüèõ, ìàêðîýêîíîìèêà — íå ïðîñòî îãðîìíîå êîëè-


÷åñòâî îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ìàêðîýêîíî-
ìèêà — íîâîå ñèñòåìíîå êà÷åñòâî1.
Âîçìîæíîñòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé ïîÿâëÿåòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèåì îãðîìíûõ ìàññèâîâ ñòàòè-
ñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùèõ îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷å-
òû àãðåãèðîâàííûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (âàëî-
âîé âíóòðåííèé ïðîäóêò, âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä, îáú-
åì ïîòðåáëåíèÿ, îáúåì èíâåñòèöèé è ò. ï.).
Òàêîå âûäåëåíèå ìàêðîýêîíîìèêè â îòäåëüíûé ïðåäìåò
ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ïðîèçîøëî â 30-å ãîäû ÕÕ â.

Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ìàêðîýêîíîìèêè

Ñîâðåìåííàÿ ìàêðîýêîíîìèêà èñïîëüçóåò äëÿ àíàëèçà è


òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìèêðîýêîíîìèêè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ
òåì, ÷òî, âî-ïåðâûõ, âûÿâèòü îáùåýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè
ìîæíî òîëüêî áëàãîäàðÿ ó÷åòó îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñóáúåêòîâ. Íàïðèìåð, äëÿ âûÿâëåíèÿ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþ-
ùèõ îáúåì ñîâîêóïíîãî ïîòðåáëåíèÿ (ñïðîñà), íåîáõîäèìî
çíàòü ìåõàíèçì ïðèíÿòèÿ äîìîõîçÿéñòâîì (ñåìüåé) ðåøåíèÿ
ïî ïîâîäó òîãî, êàêóþ äîëþ äîõîäà ñëåäóåò ïîòðàòèòü â òåêó-
ùåì ïåðèîäå, à êàêóþ — îòëîæèòü íà áóäóùåå. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïðåäâèäåòü îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó, ñëåäó-
åò èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèå ôàêòîðû îïðåäåëÿþò
ñêëîííîñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ê èíâåñòèðîâàíèþ è ò. ï.

Âî-âòîðûõ, ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ìàêðîóðîâíå ÿâëÿþòñÿ


ðåçóëüòàòîì (ðàâíîäåéñòâóþùåé) ìíîãîìèëëèîííûõ ðåøå-
íèé ôèðì è äîìîõîçÿéñòâ â ïðîöåññå èõ âçàèìîäåéñòâèÿ íà
ðûíêå.

1
Ñèñòåìà íå ðàâíà ïðîñòîé àðèôìåòè÷åñêîé ñóììå åå ýëåìåíòîâ.
Ñèñòåìà — ýòî îïðåäåëåííàÿ ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ, îáðàçóþùàÿ
öåëîå. Åå ñâîéñòâà îáóñëîâëèâàþòñÿ êàê âçàèìîäåéñòâèåì ñîñòàâëÿþ-
ùèõ åå ýëåìåíòîâ ìåæäó ñîáîé, òàê è âçàèìîäåéñòâèåì ýòèõ ýëåìåí-
òîâ ñ ñèñòåìîé êàê öåëîñòíîñòüþ. Ïîòîìó ñèñòåìà — êà÷åñòâåííî íî-
âîå îáðàçîâàíèå, îòëè÷íîå îò ìåõàíè÷åñêîé ñóììû åå ýëåìåíòîâ.

21
Òåìà 1

Ïðåäìåò è çàäà÷è ìàêðîýêîíîìèêè

Ïðåäìåòîì ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ÿâëÿåòñÿ ïîâåäå-


íèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ íà óðîâíå ýêîíîìèêè
êàê åäèíîãî öåëîãî â óñëîâèÿõ îïðåäåëåííûõ îáúåêòèâíûõ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ðåàëèé.

Îáúåêòîì åå èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ àãðåãèðîâàííûå ïî-


êàçàòåëè. Ïîýòîìó ìàêðîýêîíîìèêà — íàóêà îá àãðåãèðîâàí-
íîì ïîâåäåíèè â ýêîíîìèêå. Îíà èçó÷àåò äîìèíèðóþùèå
òåíäåíöèè â ýêîíîìèêå, îñòàâëÿÿ çà ïðåäåëàìè âíèìàíèÿ
÷àñòè÷íûå èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îòäåëüíûõ äîìîõîçÿéñòâ
è ôèðì.

Íàïðèìåð, ìàêðîýêîíîìèêà èíòåðåñóåòñÿ èçìåíåíèåì


óðîâíÿ öåí, ÷òî òðåáóåò ðàñ÷åòà îïðåäåëåííûõ èíäåêñîâ, ïðå-
íåáðåãàÿ ïðè ýòîì òåì, ÷òî, ê ïðèìåðó, ïîä âëèÿíèåì ïîãîä-
íûõ óñëîâèé èëè ïîä äàâëåíèåì äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà ïðî-
èçîøëè èçìåíåíèÿ â öåíàõ íà åäèíè÷íûå òîâàðû èëè èõ
ãðóïïû (îâîùè èëè îáóâü).

Çàäà÷è ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè:


1) èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåê-
òîâ è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè:
 íà îáúåì ïîòðåáëåíèÿ è èíâåñòèöèé;
 âàëþòíûå êóðñû è óðîâåíü èíôëÿöèè;
 òîðãîâûé áàëàíñ è ò. ï.;
2) âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ:
 èçìåíåíèÿ óðîâíÿ öåí;
 èçìåíåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû;
 îáúåì äåíåæíîé ìàññû;
 ñòèìóëèðóþùóþ èëè îãðàíè÷èòåëüíóþ ôèñêàëüíóþ è
ìîíåòàðíóþ ïîëèòèêó è ò. ï.;
3) âûÿâëåíèå ïðè÷èí êîíúþíêòóðíûõ êîëåáàíèé â ýêî-
íîìèêå êàê â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå (äåëîâîé öèêë), òàê
è â äîëãîñðî÷íîì (ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îáúåìîâ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà):

22
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

 âûÿâëåíèå âëèÿíèÿ êîíúþíêòóðíûõ êîëåáàíèé íà äè-


íàìèêó íàöèîíàëüíûõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, óðîâåíü èí-
ôëÿöèè, áåçðàáîòèöû è ò. ï.;
 îïðåäåëåíèå âëèÿíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
íà ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìèêè êàê â êðàòêî-, òàê è â äîëãî-
ñðî÷íîì ïåðèîäàõ;
 èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé íà
ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò, ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, ãîñóäàðñòâåí-
íûé äîëã è ò. ï.

Çà÷åì íóæíî èçó÷àòü ìàêðîýêîíîìèêó?


Ìàêðîýêîíîìèêà êàê íàóêà îáåñïå÷èâàåò ïîïîëíåíèå
îáúåìà è ïîëíîòû íàøèõ çíàíèé îá ýêîíîìèêå áëàãîäàðÿ òî-
ìó, ÷òî îíà èññëåäóåò âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ðûíêîâ:
òîâàðíîãî, ôèíàíñîâîãî, òðóäà. Îíà ïîëåçíà è èíòåðåñíà äëÿ
êàæäîãî ñóáúåêòà õîçÿéñòâåííîé æèçíè.
Äëÿ ïðàâèòåëüñòâà ìàêðîýêîíîìèêà äàåò îòâåòû, â
÷àñòíîñòè, íà âîïðîñû:
 êàê ìîæíî èçáåæàòü ãèïåðèíôëÿöèè è ãëóáîêèõ ïàäå-
íèé â ýêîíîìèêå;
 êàêóþ (ñòèìóëèðóþùóþ èëè îãðàíè÷èòåëüíóþ) ìîíå-
òàðíóþ è ôèñêàëüíóþ ïîëèòèêó íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü â
òîé èëè èíîé ôàçå äåëîâîãî öèêëà;
 ñòîèò ëè ïðîäîëæàòü óâåëè÷èâàòü ãîñóäàðñòâåííûé
äîëã äàëüøå, èëè äàëüíåéøåå íàðàùèâàíèå äîëãà òàèò â ñåáå
çíà÷èòåëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû è ò. ä.
Ïðåäïðèíèìàòåëþ ýòà íàóêà äàåò âîçìîæíîñòü ïîíÿòü è
ñêîððåêòèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâî íå ñêðûâàåò ñâîèõ íàìåðåíèé îòíîñèòåëüíî ïðîâîäèìîé
èì ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.  ÷àñòíîñòè, îíà îáúÿñíÿåò,
êàê èçìåíåíèå âàëþòíîãî êóðñà âëèÿåò íà äîõîäíîñòü ýêñ-
ïîðòåðîâ è èìïîðòåðîâ, à îæèäàåìàÿ èíôëÿöèÿ — íà èíâå-
ñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü è ò. ä.
Äîìîõîçÿéñòâàì ìàêðîýêîíîìèêà äàåò îáúÿñíåíèå, êà-
êèì îáðàçîì èçìåíèòñÿ èõ áëàãîñîñòîÿíèå ñ èçìåíåíèåì ýêî-
íîìè÷åñêîé ñðåäû, êàê ïîâëèÿåò èçìåíåíèå âåëè÷èíû ñòàâ-
êè ññóäíîãî ïðîöåíòà íà ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðàçëè÷-

23
Òåìà 1

íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ñòîèò ëè ïðè îïðåäåëåííûõ ýêîíîìè-


÷åñêèõ óñëîâèÿõ óâåëè÷èâàòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ, èëè ëó÷øå
ïåðåðàñïðåäåëèòü èõ íà óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ è ò. ï.
Ìàêðîýêîíîìèêà ïðèçâàíà äàòü îòâåò è åùå íà îäèí, êà-
çàëîñü áû, âå÷íûé âîïðîñ, ìîãóò ëè ñóùåñòâåííî è â íóæíîì
íàïðàâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà âëèÿòü íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ? ×òî ïðåîáëàäàåò âñëåäñòâèå òàêîãî âìåøàòåëü-
ñòâà: ïîòåðè èëè âûãîäà? Ðàçëè÷íûå øêîëû äàþò äèàìå-
òðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå îöåíêè âîçìîæíîñòåé ïðàâè-
òåëüñòâ óëó÷øèòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, íî ïîèñê
îïòèìàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâåííîãî âëèÿíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

Íàèáîëåå âàæíûå òåîðèè ìàêðîýêîíîìèêè:


 òåîðèè óñòàíîâëåíèÿ, íàðóøåíèÿ è âîçîáíîâëåíèÿ ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ;
 òåîðèè äåíåã, èíôëÿöèè, çàíÿòîñòè;
 òåîðèè öèêëè÷åñêèõ êîëåáàíèé ýêîíîìèêè;
 òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà;
 òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè;
 òåîðèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìåñòî ìàêðîýêîíîìèêè â ñèñòåìå íàóê

Îïðåäåëèòü ìåñòî êàêîé-ëèáî ïîäñèñòåìû èëè ýëåìåíòà â


ñèñòåìå îçíà÷àåò íå ÷òî èíîå, êàê íàéòè è ðàñêðûòü ñâÿçè
ìåæäó ñàìèìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû, à òàêæå ñâÿçè ýëåìåí-
òîâ ñ ñèñòåìîé êàê öåëûì. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåñòî ìàêðîýêîíî-
ìèêè â ñèñòåìå íàóê îïðåäåëÿåòñÿ ñâÿçÿìè ýòîé íàóêè ñ äðó-
ãèìè (íåïîñðåäñòâåííî èëè îïîñðåäîâàííî), à òàêæå ñ ñèñòå-
ìîé íàóê êàê öåëîñòíîñòüþ.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
íåäîñòàòî÷íî èìåòü èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ è èõ äèíàìèêå. Êàê ãîâîðèëîñü âûøå,
ìíîæåñòâî ïðîáëåì íà ìàêðîóðîâíå ñâÿçàíû ñ ìèêðî-, ìåçî-
è ìåãàýêîíîìèêîé. Íî íàóêà ìàêðîýêîíîìèêà íåïîñðåä-
ñòâåííî ñâÿçàíà è ñ äðóãèìè íàóêàìè, â ÷àñòíîñòè ñî ñòàòè-
ñòèêîé, êîòîðàÿ íå òîëüêî ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá

24
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

àãðåãèðîâàííûõ ïîêàçàòåëÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íî è


îáåñïå÷èâàåò ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèè, âûÿâëåíèÿ òåíäåíöèé è ò. ï.
Êðîìå òîãî, ìàêðîýêîíîìèêà òåñíî ñâÿçàíà ñ äåìîãðàôè-
åé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò åå èíôîðìàöèåé î íàðîäîíàñåëå-
íèè, åãî ñòðóêòóðå, ñïîñîáíîñòè ê ìîáèëüíîñòè è ò. ä.
Ìàêðîýêîíîìèêà, òàêèì îáðàçîì, ñâÿçàíà ñî ìíîãèìè
ýêîíîìè÷åñêèìè íàóêàìè, íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî îíà áåçðàç-
ëè÷íà ê íåýêîíîìè÷åñêèì íàóêàì.
Ìàêðîýêîíîìèêà îùóùàåò íà ñåáå âëèÿíèå ïîëèòè÷å-
ñêîé èäåîëîãèè. Êðîìå òîãî, îíà çèæäåòñÿ íà îïðåäåëåííîé
ôèëîñîôèè. Öåëûé ðÿä ñîáñòâåííî ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ ðåàãèðóåò íà ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîòèâû ïîâåäåíèÿ õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, è â ýòîì ïëàíå ìàêðîýêîíîìèêà ñâÿçà-
íà ñ ïñèõîëîãèåé.
Ìàêðîýêîíîìèêà ñâÿçàíà òàêæå ñ ñîöèîëîãèåé. Êàê îòìå-
÷àë âûäàþùèéñÿ àâñòðî-àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò É. Øóì-
ïåòåð, ýêîíîìè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû óçíàòü, êàêèì áóäåò ïîâåäåíèå ëþäåé â êàêîé-ëèáî
ìîìåíò è ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ýòî ïðèâåäåò.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ îòâå÷àåò íà âîïðîñ î òîì, êà-
êèì îáðàçîì ëþäè ïðèøëè ê òîìó, ÷òîáû âåñòè ñåáÿ òàê, êàê
îíè ýòî äåëàþò.
Ìàêðîýêîíîìèêà ñâÿçàíà ñ ýêîëîãèåé. Ó ÷åëîâå÷åñòâà ïî-
ÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî-
áëåìû îêðóæàþùåé ñðåäû âûäâèíóòü íà ïåðâûé ïëàí, ïîä-
÷èíèâ ñîáñòâåííî ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ïðîáëåìàì ñî-
õðàíåíèÿ ïðèðîäû è ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà.
Íàèáîëåå òåñíàÿ ñâÿçü ñóùåñòâóåò ìåæäó ìàêðîýêîíîìè-
êîé è ìàòåìàòè÷åñêèì ìîäåëèðîâàíèåì.

Ðàçëè÷àþò ïîçèòèâíóþ è íîðìàòèâíóþ ìàêðîýêîíîìè-


êó êàê íàóêó.
Ïîçèòèâíàÿ ìàêðîýêîíîìèêà ïðèçâàíà îáúÿñíèòü ñî-
äåðæàíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ è ïîâå-
äåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ â ýòèõ óñëîâèÿõ. Ýòî ïîíè-
ìàíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ôóíêöèé è îáúåêòèâíûõ ðåàëèé íà ìà-
êðîóðîâíå íåîáõîäèìî äëÿ ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà. Ïîçèòèâ-

25
Òåìà 1

íàÿ ìàêðîýêîíîìèêà, òàêèì îáðàçîì, äîëæíà äàòü îòâåò íà


âîïðîñ: êàêîé åñòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå.
Íîðìàòèâíàÿ ìàêðîýêîíîìèêà — ñîâîêóïíîñòü ïðåä-
ñòàâëåíèé î òîì, êàêîé äîëæíà ñòàòü ýêîíîìèêà.
Îíà çèæäåòñÿ íà îïðåäåëåííûõ èäåîëîãè÷åñêèõ îñíîâàõ
(ýãîèñòè÷åñêîãî èíäèâèäóàëèçìà, ïðåâàëèðîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ íàä èíäèâèäóàëüíûìè, èëè êàêèõ-ëèáî
åùå) è “ýòàëîííûõ” ïîâåäåí÷åñêèõ ôóíêöèÿõ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñóáúåêòîâ.
 ñôåðå ïîçèòèâíîé ýêîíîìèêè õîòü è ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî ðàçëè÷èé âî âçãëÿäàõ ó÷åíûõ ðàçíûõ øêîë è íàïðàâëå-
íèé, íî èõ îáúåäèíÿåò è ìíîãî îáùåãî â ïîíèìàíèè ìíîãèõ
ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ.
Íàìíîãî áîëüøå ðàñõîæäåíèé âî âçãëÿäàõ ó÷åíûõ, à òàê-
æå ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâ, ïàðëàìåíòàðèåâ è ðÿäîâûõ ãðàæäàí
â îáëàñòè íîðìàòèâíîé ýêîíîìèêè. Íàïðèìåð, íåâûïëàòà çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è ïåíñèé â òðàíñôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêå
Óêðàèíû ïî-ðàçíîìó çàòðàãèâàëà èíòåðåñû òåõ, êòî, îòðàáî-
òàâ, ìåñÿöàìè, à èíîãäà ãîäàìè, íå ïîëó÷àë çàðïëàòû, è òåõ
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâ, êîòîðûå ñîçäàâàëè èëëþçèþ äëÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé îá óìåíüøåíèè áþä-
æåòíîãî äåôèöèòà è ñíèæåíèè èíôëÿöèè.
Ñêàçàííîå âûøå îçíà÷àåò, ÷òî âîïðîñû îòíîñèòåëüíî òî-
ãî, ÷òî ëó÷øå: ñáàëàíñèðîâàííûé èëè äåôèöèòíûé áþäæåò;
÷òî ÿâëÿåòñÿ áîëåå îïàñíûì: èíôëÿöèÿ èëè áåçðàáîòèöà; êà-
êîå ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ ìîæíî ñ÷èòàòü áîëåå ñïðàâåäëè-
âûì è ò. ï. — íå èìåþò îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íè ñðåäè ó÷åíûõ-
ýêîíîìèñòîâ, íè ñðåäè ïîëèòèêîâ, íè ñðåäè øèðîêèõ ìàññ
äðóãèõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè.
Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò?
Âî-ïåðâûõ, ìíîãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé èìåþò ñè-
òóàòèâíûé õàðàêòåð. Òàê, ê ïðèìåðó, êåéíñèàíñêàÿ òåîðèÿ
— òåîðèÿ äåïðåññèâíîé ýêîíîìèêè, à íåîêëàññè÷åñêàÿ —
òåîðèÿ óñëîâèé ïîëíîé çàíÿòîñòè è ïîòåíöèàëüíîãî îáú-
åìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Êåéíñèàíñêàÿ òåîðèÿ èñ-
ñëåäóåò ýêîíîìèêó êðàòêîñðî÷íîãî ïåðèîäà, à íåîêëàññè-
÷åñêàÿ — äîëãîñðî÷íîãî.
Èçâåñòíî, ÷òî ýêîíîìèêå ñâîéñòâåííû ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó òåêóùèìè è ïåðñïåêòèâíûìè èí-

26
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

òåðåñàìè, öåëÿìè è çàäà÷àìè. Èìåííî ïîýòîìó î÷åíü ÷àñòî


òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áëàãîì äëÿ òåêóùåãî ìîìåíòà, òàèò â ñåáå
îïàñíîñòü äëÿ ïåðñïåêòèâû, è íàîáîðîò.

Âî-âòîðûõ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ öåëè, òîãî, êàê äîëæíî


áûòü, î÷åíü âàæíû íðàâñòâåííûå ôàêòîðû, äóõîâíûå öåííî-
ñòè, èäåîëîãèÿ. Ýòî ïðèâíîñèò ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â
ïðåäñòàâëåíèÿ î æåëàåìîì áóäóùåì ýêîíîìèêè.

Â-òðåòüèõ, ýêîíîìè÷åñêàÿ ôîðìà äâèæåíèÿ èìååò äåëî


íå òîëüêî ñ ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè, à è ñ ëþäüìè, êîòî-
ðûå ìîãóò ñåáÿ âåñòè: ðàöèîíàëüíî è íåðàöèîíàëüíî, âçâå-
øåííî è èìïóëüñèâíî è ò. ï. Âñå ýòî ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü
ïðîãíîçîâ â ýêîíîìèêå.

Â-÷åòâåðòûõ, ýêîíîìèêà îòäåëüíîé ñòðàíû ñóùåñòâóåò


â ñîöèàëüíîé ñðåäå, íà íåå âëèÿåò ïðèðîäà, ìèðîâûå òåíäåí-
öèè è ò. ï., ÷òî òîæå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñëîæíÿåò âîç-
ìîæíîñòü êàê òî÷íîãî ïîçíàíèÿ, òàê è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïî-
âåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.

Ýòàïû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà

Âûäåëÿþò òðè ýòàïà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ


(àíàëèçà).
Ïåðâûé ýòàï îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîñûëêå ñóùåñòâîâà-
íèÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé (ñðåäíåé òèïè÷íîé) ôèðìû è ðåïðå-
çåíòàòèâíîãî äîìîõîçÿéñòâà.
Èñïîëüçóÿ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé, èññëå-
äóþò ïîâåäåíèå äîìîõîçÿéñòâ (ñì. òåîðèè ïîòðåáëåíèÿ äîìî-
õîçÿéñòâ, òåìà 5) è ïîâåäåíèå òèïè÷íîé ôèðìû (ñì. ìîäåëü
AD — AS, òåìà 4) è èçó÷àþò ìåõàíèçì ïðèíÿòèÿ òàêèìè
ñóáúåêòàìè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Íà âòîðîì ýòàïå ïðè ïîìîùè àãðåãèðîâàíèÿ, òî åñòü
îáîáùåíèÿ âñåé ñîâîêóïíîñòè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ äîìîõî-
çÿéñòâàìè è ôèðìàìè, âûÿâëÿþòñÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå çà-
êîíîìåðíîñòè è òåíäåíöèè. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâà-
þòñÿ ìóëüòèïëèêàöèîííûå ýôôåêòû. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà

27
Òåìà 1

ýòîãî ýòàïà ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âûðàáîòêè ïðàâèòåëü-


ñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Ñóùíîñòü òðåòüåãî ýòàïà ñîñòîèò â ïðîâåðêå òåîðèè
ïðàêòèêîé. Íà ýòîì ýòàïå ãèïîòåòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, âû-
ÿâëåííûå íà ïðåäûäóùåì ýòàïå ëèáî ïîäòâåðæäàþòñÿ (ïðå-
âðàùàÿ ãèïîòåçû â òåîðèè), ëèáî íå ïîäòâåðæäàþòñÿ, ïðî-
äîëæàÿ îñòàâàòüñÿ ãèïîòåçàìè â îæèäàíèè ñâîåãî ïîäòâåðæ-
äåíèÿ, èëè îòáðàñûâàþòñÿ êàê îøèáî÷íûå.
Åñëè ãèïîòåçû îêàçàëèñü ïðàâèëüíûìè, îíè â îïðåäåëåí-
íîé ñòåïåíè ìîãóò îáúÿñíèòü êàê ïðîøëîå, òàê è ïðåäâèäåòü
áóäóùåå.
 ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìàêðîýêîíîìèêà êàê íàóêà èíòåðåñóåò-
ñÿ ñîñòîÿíèåì ýêîíîìèêè â ïðîøëîì, â òåêóùåì ïåðèîäå è
ñòðåìèòñÿ ïðåäâèäåòü ïåðñïåêòèâó, ðàçëè÷àþò àíàëèç ex
post è ex ente.
Àíàëèç ex post îñíîâàí íà îïðåäåëåíèè ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïàðàìåòðîâ ïðîøåäøåãî ïåðèîäà ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè î òîì, êàê íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà ôóíêöèîíè-
ðîâàëà è êàêèõ ðåçóëüòàòîâ äîñòèãëà. Íà îñíîâå àíàëèçà ex
post îñóùåñòâëÿþò êîððåêòèðîâêó óæå ñóùåñòâóþùèõ ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêèõ êîíöåïöèé è ðàçðàáîòêó íîâûõ.
Öåëüþ àíàëèçà ex ente ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ è
ìåõàíèçìîâ âëèÿíèÿ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â
áóäóùåì.
Àíàëèç ex ente — ýòî ïðîãíîñòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ íà îñíîâå îïðåäåëåííûõ
òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé.
Òàêèì îáðàçîì, ìàêðîýêîíîìèêà êàê íàóêà ïðèçíàíà îáú-
ÿñíèòü çàêîíû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ïîêàçàòü, êàêîé îíà
ìîãëà áû ñòàòü, è âûÿâèòü èíñòðóìåíòû (ñðåäñòâà) âëèÿíèÿ
íà ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ
æåëàåìîãî ñîñòîÿíèÿ.

Ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè êàê íàóêè

Ìàêðîýêîíîìèêà êàê íàóêà âûïîëíÿåò òàêèå ôóíêöèè:


1) òåîðåòèêî-ïîçíàâàòåëüíóþ (ãíîñåîëîãè÷åñêóþ), ñìûñë
êîòîðîé ñîñòîèò â ïîçíàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ïðîöåñ-

28
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

ñîâ è ïîâåäåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, à òàêæå â


ñîçäàíèè òåîðåòè÷åñêèõ ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåê-
òàì èññëåäîâàíèÿ;
2) ïðàêòè÷åñêóþ, ñîäåðæàíèå êîòîðîé ñîñòîèò â ðàçðà-
áîòêå ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé íà îñíîâå ýêîíîìè÷åñêîãî
àíàëèçà. Ýòà ôóíêöèÿ ðåàëèçóåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ðàçðàáîòêå
ýêîíîìè÷åñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Êðîìå òîãî, òåî-
ðèþ ìàêðîýêîíîìèêè èñïîëüçóþò â ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè äîìîõîçÿéñòâà, ôèðìû è çàãðàíè÷íûé ìèð;
3) ïðîãíîñòè÷åñêóþ, ñîñòîÿùóþ â îöåíêå ýêîíîìè÷å-
ñêîé êîíúþíêòóðû è ïðåäâèäåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàíû â ïåðñïåêòèâå;
4) âîñïèòàòåëüíóþ è ìèðîâîççðåí÷åñêóþ. Ñóùåñòâó-
þùèé â îáùåñòâå ýêîíîìè÷åñêèé ïîðÿäîê ôîðìèðóåò ñîîò-
âåòñòâóþùèé òèï ýêîíîìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è ñâîåîáðàçíîå
ìèðîâîççðåíèå.

1.3. Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ


èññëåäîâàíèé. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå

Ìåòîäîëîãèÿ — ýòî ñèñòåìà íàó÷íûõ çíàíèé î ïóòÿõ, ìåòî-


äàõ, ñðåäñòâàõ, èíñòðóìåíòàõ ïîçíàíèÿ èñòèíû.

Ìåòîäîëîãèÿ ìàêðîýêîíîìèêè îñíîâûâàåòñÿ íà ñèñòåìå


íàèáîëåå îáùèõ ïðèíöèïîâ, ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ïîçíàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì.

 íàèáîëåå îáùåì ïëàíå ìåòîäîëîãèÿ ìàêðîýêîíîìèêè


îñíîâûâàåòñÿ íà äâóõ îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ: îáùåíàó÷-
íûõ ìåòîäàõ ïîçíàíèÿ, âêëþ÷àþùèõ äèàëåêòèêó è ëîãè-
êó, è ñïåöèôè÷åñêèõ, âêëþ÷àþùèõ àãðåãèðîâàíèå, ïðèí-
öèï ðàâíîâåñíîñòè, ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëè-
ðîâàíèå, ïðîãíîçèðîâàíèå è ò. ï.
Ëîãè÷åñêèé ïðèíöèï ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî èññëåäîâà-
íèÿ ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ëîãèêà ïîíÿòèé, êàòåãîðèé, ïðèíöèïîâ

29
Òåìà 1

è çàêîíîâ ìàêðîýêîíîìèêè êàê íàóêè ÿâëÿåòñÿ òåîðåòè÷å-


ñêèì îòðàæåíèåì ëîãèêè îáúåêòèâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ.
Äèàëåêòèêà êàê ìåòîä ïîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ðàññìî-
òðåíèå âñåõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ñ ìîìåíòà èõ âîçíèêíîâå-
íèÿ â îïðåäåëåííûõ ôîðìàõ ê ìîìåíòó èõ ïåðåõîäà â èíóþ
ôîðìó. Äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä, â ñâîþ î÷åðåäü, èìååò
ñëîæíóþ ñòðóêòóðó: åäèíñòâî êîíêðåòíîãî è àáñòðàêòíî-
ãî, àíàëèçà è ñèíòåçà (ñòðóêòóðû è ôóíêöèè), èíäóêöèè è äå-
äóêöèè, ëîãè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêîãî, êîëè÷åñòâåííîãî è êà-
÷åñòâåííîãî àíàëèçà.
Âñå ýòè ñîñòàâëÿþùèå äèàëåêòè÷åñêîãî ìåòîäà ðàññìà-
òðèâàëèñü â êóðñå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Ïîýòîìó â ýòîì
ó÷åáíèêå ìû ðàññìîòðèì èõ î÷åíü êðàòêî ïðèìåíèòåëüíî
èìåííî ê íàøåìó ïðåäìåòó.
Ïîçíàíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû êàê åäèíîãî öåëîãî
òðåáóåò, ÷òîáû ïîçíàþùèé ñóáúåêò îòòàëêèâàëñÿ (íà÷èíàë)
îò êîíêðåòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû êîíêðåòíîé ñòðàíû â
êîíêðåòíûé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä åå (ñèñòåìû) ðàçâèòèÿ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïîçíàíèå íà÷èíàåò ñâîå äâèæåíèå îò êîí-
êðåòíîãî. Íî êîíêðåòíîå, â ÷àñòíîñòè, ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèñòåìà — äîñòàòî÷íî ñëîæíûé îáúåêò. Ïîçíàòü åãî âî âñåé
ñëîæíîñòè â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî, òåì áîëåå, ÷òî ñèñòåìà
ïðåáûâàåò â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè, ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ, îä-
íè ôîðìû ñìåíÿþòñÿ äðóãèìè, îíè ïåðåõîäÿò èç êîðîòêîãî
ïåðèîäà â äîëãîñðî÷íûé, è íàîáîðîò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå-
òàêè ñäåëàòü ïîïûòêó ïîçíàòü ýòó ìåíÿþùóþñÿ öåëîñòíîñòü,
íåîáõîäèìî àáñòðàãèðîâàòüñÿ (îòâëå÷üñÿ) îò ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ.
Ñòðåìëåíèå îñìûñëèòü îáúåêò âî âñåõ ýòèõ èçìåíåíèÿõ
ÿâëÿåòñÿ áåçíàäåæíûì. Ïîýòîìó íåò èíîãî ïóòè äëÿ ïîçíà-
íèÿ, íåæåëè îñâîáîæäåíèå (îòâëå÷åíèå) îò íåñóùåñòâåííîãî,
ñëó÷àéíîãî, à ñíà÷àëà ïðîñòî êàêîãî-ëèáî âíåøíåãî è ðàñ-
ñìîòðåíèå îáúåêòà íà îñíîâå âûäåëåíèÿ â íåì ñóùåñòâåííî-
ãî, òèïè÷íîãî, óñòîé÷èâîãî.
Ðåçóëüòàòîì òàêîãî âûäåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûå ïîíÿ-
òèÿ, êàòåãîðèè, çàêîíû êàê ñòóïåíüêè è èíñòðóìåíòû ïîçíà-
íèÿ. Ïîýòîìó èçëîæåíèå ïîçíàâàåìîãî ÿâëåíèÿ èëè ïðîöåññà
âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ àáñòðàêòíîãî è äâèæåòñÿ â íàïðàâëåíèè

30
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

êîíêðåòèçàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîöåññ ïîçíàíèÿ êàê ïðî-


öåññ èññëåäîâàíèÿ îáúåêòà — ýòî äâèæåíèå îò êîíêðåòíîãî
ê àáñòðàêòíîìó, à ïðîöåññ íàó÷íîãî èçëîæåíèÿ ïîçíàâàå-
ìîãî îáúåêòà — ýòî äâèæåíèå îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåò-
íîìó. Êîíêðåòíîå ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ — ñàìîå áîãàòîå,
àáñòðàêòíîå — ñàìîå áåäíîå. Íî ïîçíàòü ñëîæíûé îáúåêò íå-
âîçìîæíî áåç ýòîãî óïðîùåíèÿ (àáñòðàãèðîâàíèÿ). Ïîýòîìó
ìåòîä ïîçíàíèÿ è íàçûâàþò “åäèíñòâî êîíêðåòíîãî è àá-
ñòðàêòíîãî”.
Ïðèìåðîì òàêîãî åäèíñòâà ïðè èçó÷åíèè ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, òî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèñòåìà Óêðàèíû íå òîæäåñòâåííà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå
Ðîññèè, òåì áîëåå îíà íå òîæäåñòâåííà ýêîíîìè÷åñêèì ñèñòå-
ìàì ÑØÀ èëè Àíãëèè. Íî ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü ôóíê-
öèîíèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ðûíî÷íîé ñèñòåìû, ìåõàíèçìû
óñòàíîâëåíèÿ, íàðóøåíèÿ è âîçîáíîâëåíèÿ åå ðàâíîâåñèÿ,
íåçàâèñèìî îò òîãî, î êàêîé ñòðàíå èäåò ðå÷ü. À çàòåì ðàññìî-
òðèì îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ âûÿâëåííûõ ïðèíöèïîâ, ìå-
õàíèçìîâ è çàêîíîâ â êîíêðåòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
(Óêðàèíû, Ðîññèè, ÑØÀ è ò. ï.).

Àíàëèç è ñèíòåç, èõ åäèíñòâî

Àíàëèç — ìåòîä íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, ïðè êîòîðîì ñëîæ-


íûé îáúåêò ïîçíàíèÿ ïîäëåæèò ðàñ÷ëåíåíèþ (â ýêîíîìè÷å-
ñêîé íàóêå óìñòâåííîãî, à, ê ïðèìåðó, â áèîëîãèè, ôèçèîëî-
ãèè è ò. ï. — è ôàêòè÷åñêîãî) ñ öåëüþ ïîçíàíèÿ åãî ñòðóêòó-
ðû (ñîñòàâëÿþùèõ, âûÿâëåíèÿ èõ ôóíêöèé).
Ñèíòåç — ñóòü âûÿâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé ìåæ-
äó ýëåìåíòàìè ðàñ÷ëåíåííîé ñèñòåìû, à òàêæå ñ ñèñòåìîé
êàê öåëûì. Ìåòîä åäèíñòâà àíàëèçà è ñèíòåçà ëåæèò â îñíîâå
ôóíêöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíîãî ìåòîäà.
Ïðèìåðîì èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ìåòîäà â ìàêðîýêîíîìèêå
ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ óñòàíîâëåíèÿ, íàðóøåíèÿ è
âîññòàíîâëåíèÿ ðàâíîâåñèÿ íà îòäåëüíûõ ðûíêàõ (áëàã, òðó-
äà, äåíåæíîì) è èçó÷åíèå îáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâå-
ñèÿ íà òðåõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ðûíêàõ îäíîâðåìåííî.

31
Òåìà 1

Åäèíñòâî èíäóêöèè è äåäóêöèè

Èíäóêöèÿ — äâèæåíèå ïîçíàíèÿ îò èçó÷åíèÿ åäèíè÷íûõ


êîíêðåòíûõ ôàêòîâ (ÿâëåíèé) ê âûÿâëåíèþ îáùèõ ïðèíöè-
ïîâ, îáúåäèíÿþùèõ ýòè ÿâëåíèÿ è ôàêòû.
Äåäóêöèÿ — äâèæåíèå ïðîöåññà ïîçíàíèÿ îò ïðèíöèïîâ
è çàêîíîâ (îò îáùåãî) ê åäèíè÷íîìó (ê êîíêðåòíûì åäèíè÷-
íûì ôàêòîðàì).
Åäèíñòâî èíäóêöèè è äåäóêöèè îáåñïå÷èâàåò äèàëåê-
òè÷åñêóþ ñâÿçü îáùåãî, îñîáîãî è åäèíè÷íîãî.
Ïðèìåðîì èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ìåòîäà â ìàêðîýêîíîìèêå
ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïîâåäåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîõîçÿéñòâ ïðè
ðàñïðåäåëåíèè èõ ñåìåéíîãî äîõîäà íà ïîòðåáëåíèå è ñáåðå-
æåíèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ ôóíêöèè ïîòðåáëåíèÿ êàê îáùåãî
ïðèíöèïà (èíäóêöèÿ) è èñïîëüçîâàíèå ýòîé ôóíêöèè ïðè
ïðîãíîçèðîâàíèè ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ îòäåëüíîãî äî-
ìîõîçÿéñòâà ïðè èçìåíåíèè óðîâíÿ äîõîäà (âðåìåííîãî èëè
òåêóùåãî), îæèäàíèé è ò. ï. (äåäóêöèÿ).

Åäèíñòâî ëîãè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêîãî

Ðàíåå ìû óæå îòìå÷àëè, ÷òî ëîãèêà êàòåãîðèé è çàêîíîâ


ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé íàóêè ÿâëÿåòñÿ òåîðåòè÷åñêèì îòðà-
æåíèåì ëîãèêè ðåàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöåññà (ÿâëå-
íèÿ, îáúåêòà). Ïîñêîëüêó ëþáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà äåé-
ñòâóåò â îïðåäåëåííûõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ïîñëåäíèå
îáÿçàòåëüíî îáóñëîâëèâàþò îñîáåííîñòè ñèñòåìû. Íàïðè-
ìåð, Óêðàèíà, îñóùåñòâëÿþùàÿ ïåðåõîä ê ðûíêó îò ïîñòñî-
âåòñêîé ñèñòåìû, èìååò ñâîåîáðàçíóþ ëîãèêó ýòîãî ïðîöåññà
â ñðàâíåíèè ñî ñòðàíàìè Áàëòèè, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øèé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä íàõîäèëèñü â ñîâåòñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå.
Íî äàæå ñðåäè ñòðàí, êîòîðûå ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêî-
âûé ïåðèîä âðåìåíè ïðåáûâàëè â ñèñòåìå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ñîöèàëèçìà, èñòîðè÷åñêèå, ìåíòàëüíûå è äðóãèå îñîáåí-
íîñòè âëèÿþò íà ñåãîäíÿøíèå ïðîöåññû. Íåñìîòðÿ íà ñïåöè-

32
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

ôèêó, äâèæåíèå âñåõ ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí ê ðûíêó îáúåäèíÿ-


åò åäèíàÿ îáùàÿ ëîãèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöåññà (ïåðåõîä ê
ïðåâàëèðîâàíèþ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñøèðåíèå ãðàíèö
ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû è îòâåòñòâåííîñòè, èçìåíåíèå óäåëü-
íîãî âåñà è ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå è ò. ï.).

Åäèíñòâî êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà

Ìàêðîýêîíîìèêà îïåðèðóåò ïðåèìóùåñòâåííî êîëè÷å-


ñòâåííûìè ïàðàìåòðàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ âûÿâëåíèÿ:
 ïîâåäåí÷åñêèõ ôóíêöèé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåê-
òîâ;
 ïðîïîðöèé â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè;
 òåíäåíöèé è ôàç ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû;
 òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ò. ï.

 òî æå âðåìÿ, ìàêðîýêîíîìèêà àïåëëèðóåò ê êà÷åñòâåí-


íûì ïîêàçàòåëÿì, íå èìåþùèì êîëè÷åñòâåííîé îïðåäåëåí-
íîñòè, íî äîñòèæåíèå êîòîðûõ òðåáóåò ðåøåíèÿ îïðåäåëåí-
íûõ ïðîáëåì, èìåþùèõ ÷åòêóþ îïðåäåëåííîñòü êîëè÷å-
ñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ. Òàê, óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû
îïðåäåëÿåòñÿ îïîñðåäîâàííî ÷åðåç êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè
è ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû, õîòÿ èçìåðÿåòñÿ â áàëëàõ. Íå èìååò êîëè÷åñòâåí-
íîé îïðåäåëåííîñòè è ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, íî ïîñðåä-
ñòâîì óðîâíÿ äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ, ïîòðåáëåíèÿ, ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ò. ï. ìû ìîæåì ñóäèòü î íàëè÷èè
èëè îòñóòñòâèè ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.
Åäèíñòâî êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà â ìà-
êðîýêîíîìèêå äîñòàòî÷íî ÷åòêî ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè îïðåäåëå-
íèè åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû è èíôëÿöèè, ïðåäåëü-
íî áåçîïàñíîãî óðîâíÿ äåôèöèòà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà è
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è ò. ï.
Êðîìå íàçâàííûõ âûøå, â ìàêðîýêîíîìèêå èñïîëüçóþò
ìåòîä àíàëîãèè (îí äîëæåí ó÷èòûâàòü åäèíñòâî èñòîðè÷åñêî-
ãî è ëîãè÷åñêîãî, êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà)
è ìåòîä ñðàâíåíèé.

33
Òåìà 1

Ìû ðàññìîòðåëè êðàòêî îáùåíàó÷íûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ


ìàêðîýêîíîìèêè. Ñåé÷àñ æå íàì íàäëåæèò ðàññìîòðåòü ñïå-
öèôè÷åñêèå ìåòîäû.
Ñïåöèôèêîé ìàêðîýêîíîìèêè êàê íàóêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
îíà îïåðèðóåò àãðåãèðîâàííûìè ïîêàçàòåëÿìè, èçó÷àåò àãðå-
ãèðîâàííûå ñóáúåêòû è îáúåêòû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàññìîòðèì
êðàòêî ìåòîä àãðåãèðîâàíèÿ, ñóùíîñòü êîòîðîãî ñîñòî-
èò â îáúåäèíåíèè â åäèíîå öåëîå íà îñíîâå îïðåäåëåííûõ
÷åðò ìíîæåñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, ÿâëåíèé èëè
ïðîöåññîâ.
Ìàêðîýêîíîìèêà èçó÷àåò ýêîíîìèêó êàê öåëîå, ãäå ñóáú-
åêòàìè âûñòóïàþò:
 ñåêòîð äîìîõîçÿéñòâ, ïðåäëàãàþùèé òðóäîâûå óñëó-
ãè íà ðûíêå òðóäà, äðóãèå ðåñóðñû íà ðûíêå áëàã, ïîëó÷àþ-
ùèé äîõîä îò ïðîäàæè ýòèõ ðåñóðñîâ, ÷àñòü êîòîðîãî ïîòðå-
áëÿåò, à ÷àñòü ñáåðåãàåò (íàêàïëèâàåò). Ìàêðîýêîíîìèêà íå
èññëåäóåò, êàêîé äîõîä èìååò îòäåëüíàÿ ñåìüÿ è êàê îíà ðàñ-
ïðåäåëÿåò åãî (äîõîä), åå èíòåðåñóåò ïîâåäåíèå àãðåãèðîâàí-
íîãî ñóáúåêòà — ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ;
 ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð, êîòîðûé ìàêðîýêîíî-
ìèêà ðàññìàòðèâàåò êàê ñîâîêóïíîñòü âñåõ ïðåäïðèÿòèé
(ôèðì) â ñòðàíå, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþò ñïðîñ íà ðåñóðñû,
ïðåäëàãàþò ïðîäóêòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå áëàã, çà
÷òî ïîëó÷àþò äîõîäû, ÷àñòü èç êîòîðûõ ïîòðåáëÿþò, à ÷àñòü
ñáåðåãàþò, îñóùåñòâëÿþò èíâåñòèöèîííûé ïðîöåññ è ò. ï.

Ìàêðîýêîíîìèêà îïåðèðóåò òàêæå àãðåãèðîâàííûìè ïî-


êàçàòåëÿìè ðåçóëüòàòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òàêè-
ìè êàê ÂÂÏ, ÂÍÄ, ×ÍÄ è ò. ï.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòîäîì ïîçíàíèÿ ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå.
Ìîäåëèðîâàíèå — ýòî îïîñðåäîâàííûé ìåòîä èññëåäîâà-
íèÿ, êîãäà îðèãèíàëüíûé îáúåêò èññëåäîâàíèÿ çàìåíÿåòñÿ
èäåàëüíûì — ìîäåëüþ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò â îïðåäåëåííîé
çíàêîâîé ôîðìå, ôóíêöèîíèðóåò ïî çàêîíàì ëîãèêè è îòðà-
æàåò ðåàëüíûå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû ìàòåðèàëüíîãî ìèðà.

34
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè — ýòî ìàòåìàòè÷åñêèå


óðàâíåíèÿ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ â óïðîùåííîì (àáñòðàêò-
íîì) âèäå îòîáðàæàþòñÿ ðåàëüíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ÿâ-
ëåíèÿ è ïðîöåññû.

Ñîçäàòü ìîäåëü îçíà÷àåò íàéòè ôóíêöèþ, ñâÿçûâàþùóþ


ýíäîãåííûå (âíóòðåííèå) è ýêçîãåííûå (âíåøíèå) ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû.
Ýíäîãåííûå ïàðàìåòðû ôîðìèðóþòñÿ âíóòðè ñèñòåìû è
îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ. Íàïðèìåð, âåëè÷è-
íà çàðàáîòíîé ïëàòû, íàöèîíàëüíîãî âàëîâîãî è ÷èñòîãî äî-
õîäà è ò. ï.
Ýêçîãåííûå ïàðàìåòðû — êàê ïðàâèëî, âõîäÿùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ, ââîäèìàÿ â ìîäåëü èçâíå. Ýòî òåõíîëîãè÷åñêèé óðî-
âåíü ïðîèçâîäñòâà, ïîâåäåíèå ñóáúåêòîâ íà ðàçíûõ ðûíêàõ,
óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ, îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê,
îáúåì ïðåäëîæåíèÿ äåíåã è ò. ï.

Êëàññèôèêàöèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó ýíäî-


ãåííûìè ïàðàìåòðàìè

1. Ìàòåìàòè÷åñêè ïîâåäåí÷åñêèå ôóíêöèè âûðàæàþò


çàâèñèìîñòü ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ îò êîí-
êðåòíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Íàïðèìåð, îáú-
åì ïîòðåáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé îò îáúåìà äîõîäà, ò. å.:
Ñ = Ñ(Y), èëè îáúåì èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé îò ïðî-
öåíòíîé ñòàâêè: I = I(i). Ýòî ïðèìåð ïîâåäåí÷åñêèõ ôóíêöèé,
ïîñêîëüêó, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ïðèìåðû, ïîâåäåíèå èíâå-
ñòîðà îïðåäåëÿåò ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, à ïîâåäåíèå ïîòðåáèòå-
ëÿ — îáúåì äîõîäà.
2. Òåõíîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè îòðàæàþò òåõíîëîãè÷åñêèå
è îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ñâÿçè. Ïðèìåðîì òåõíîëîãè-
÷åñêîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, âûðà-
æàþùàÿ ôóíêöèîíàëüíóþ çàâèñèìîñòü îáúåìà ïðîèçâîäñòâà
îò îáúåìà èñïîëüçóåìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ
Q = f(x1, x2, … xn).

35
Òåìà 1

3. Èíñòèòóöèîíàëüíûå ôóíêöèè îòðàæàþò óñòàíîâ-


ëåííûå èíñòèòóòàìè çàâèñèìîñòè ìåæäó ïàðàìåòðàìè ìîäå-
ëè. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü íàëîãîâàÿ ôóíêöèÿ, âûðàæà-
þùàÿ çàâèñèìîñòü íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò (Ò) îò
T
îáúåìà äîõîäà (Y) è îò íàëîãîâîé ñòàâêè ⎛⎜ ⎞⎟
⎝Y⎠
⎡ ⎛ T ⎞⎤
T = f ⎢Y ; ⎜ ⎟ ⎥ .
⎣ ⎝ Y ⎠⎦
4. Äåôèíèöèîííûå ôóíêöèè âûðàæàþò çàâèñèìîñòè,
âûòåêàþùèå èç äåôèíèöèé (îïðåäåëåíèé) ýêîíîìè÷åñêèõ
ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ. Íàïðèìåð, ñîâîêóïíûé ñïðîñ (AD) ðàâ-
íÿåòñÿ ñóììå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà äîìîõîçÿéñòâ (Ñ), èí-
âåñòèöèîííîãî ñïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà (I),
ñïðîñà ãîñóäàðñòâà â ëèöå ïðàâèòåëüñòâà (G) è ñïðîñà äðóãîãî
ìèðà, ò. å. çàãðàíèöû (NE),
Y = C + I + G + NE.

Êëàññèôèêàöèÿ ìîäåëåé

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè êëàññèôèöèðóþò ïî ðàç-


íûì êðèòåðèàëüíûì ïðèçíàêàì, â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷. Îñíîâíûå êðèòåðèè è òèïû ìîäåëåé îòðàæåíû
â òàáë. 1.1.
Âàæíûì ïðèíöèïîì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï ðàâíîâåñíîñòè.
 ýòîì ó÷åáíèêå ìû ðàññìàòðèâàåì äîñòàòî÷íî ìíîãî ðàâ-
íîâåñíûõ ìîäåëåé. Îíè çèæäóòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî
âçàèìîñâÿçàííûì ðûíêàì áëàã, äåíåã è öåííûõ áóìàã, à òàê-
æå ðûíêó òðóäà åñòåñòâåííî ïðèñóùå ðàâíîâåñèå. È, íåñìî-
òðÿ íà òî, ÷òî îíî (ðàâíîâåñèå) ìîæåò íàðóøàòüñÿ, ðûíî÷íàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà èìååò äåéñòâåííûå ìåõàíèçìû åå ñà-
ìîâîññòàíîâëåíèÿ. Òàêèìè ðåãóëÿòîðàìè âîññòàíîâëåíèÿ
íàðóøåííîãî ðàâíîâåñèÿ ÿâëÿþòñÿ ñâîáîäíûå (ãèáêèå) öåíû,
ññóäíûé ïðîöåíò è ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû.

36
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

Òàáëèöà 1.1. Òèïû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé

¹ Êðèòåðèè êëàññèôèêàöèè
Òèïû ìîäåëåé
ï/ï ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé

1 Ïî ñïîñîáó îòðàæåíèÿ èñ- Ëîãè÷åñêèå.


ñëåäóåìîãî îáúåêòà Òàáëè÷íûå.
Ãðàôè÷åñêèå.
Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå

2 Ïî äëèòåëüíîñòè èññëåäóå- Êðàòêîñðî÷íîãî ïåðèîäà.


ìîãî ïåðèîäà Äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà

3 Ïî ñòåïåíè îòêðûòîñòè Çàêðûòûå (íå ó÷èòûâàþò ñåê-


ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû òîð “çàãðàíèöà”).
äðóãîìó ìèðó Îòêðûòûå (ó÷èòûâàþò ñåêòîð
“çàãðàíèöà”)

4 Â çàâèñèìîñòè îò ïîëíîòû Ïðîñòûå (îõâàòûâàþò ñåêòîð


îõâàòà ìîäåëüþ ýêîíîìè- äîìîõîçÿéñòâ è ïðåäïðèíèìà-
÷åñêèõ ñóáúåêòîâ òåëüñêèé ñåêòîð).
Ïîëíûå (îõâàòûâàþò, êðîìå ïå-
ðå÷èñëåííûõ âûøå, ãîñóäàðñò-
âåííûé ñåêòîð)

5 Ïî õàðàêòåðó îòðàæåíèÿ Ñòàòè÷åñêèå (ôèêñèðóþò ýêî-


ôàêòîðà âðåìåíè íîìè÷åñêèé ïðîöåññ â íà÷àëå è â
êîíöå ïåðèîäà, íå îòðàæàÿ ïåðå-
õîäà îò îäíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äðó-
ãîìó).
Äèíàìè÷åñêèå (îòðàæàþùèå äè-
íàìè÷åñêèé ïðîöåññ âî âðåìåíè)

6 Â çàâèñèìîñòè îò ïðåäïî- Ðàâíîâåñíûå (èñõîäÿò èç òîãî,


ñûëîê, íà êîòîðûõ îñíî- ÷òî ðàâíîâåñèå — åñòåñòâåííîå
âûâàåòñÿ ìîäåëü ñâîéñòâî ñèñòåìû).
Íåðàâíîâåñíûå (ðàâíîâåñèå íå
ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ñâîé-
ñòâîì ñèñòåìû).
Ñòðóêòóðàëèñòñêèå (ðàâíîâå-
ñèå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ)

37
Òåìà 1

Îêîí÷àíèå òàáë. 1.1


¹ Êðèòåðèè êëàññèôèêàöèè
Òèïû ìîäåëåé
ï/ï ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé

7 Â çàâèñèìîñòè îò öåëè èñ- Îáúÿñíÿþùèå (îáúÿñíÿþò ðå-


ñëåäîâàíèÿ àëüíóþ èëè âîçìîæíóþ ñèòóà-
öèþ â ýêîíîìèêå).
Ïðîãíîñòè÷åñêèå (ñòðåìÿòñÿ
ïðåäâèäåòü ÿâëåíèå èëè ïðîöåññ
â áóäóùåì).
Óïðàâëåí÷åñêèå (âûÿâëÿþò
ñðåäñòâà âîçäåéñòâèÿ íà äîñòè-
æåíèå íàìå÷åííîé öåëè)

Ðàâíîâåñíûé ïðèíöèï ïîëîæèëè â îñíîâó íåîêëàññè÷å-


ñêèõ, ìîíåòàðèñòñêèõ ìîäåëåé è òåîðèè ðàöèîíàëüíûõ îæè-
äàíèé.
Ïðèíöèï íåðàâíîâåñíîñòè ëåæèò â îñíîâå êåéíñèàíñêèõ
ìîäåëåé ìàêðîýêîíîìèêè. Ýòîò ìåòîä èññëåäîâàíèÿ èñõîäèò
èç ïðåäïîñûëêè î òîì, ÷òî ðàâíîâåñèå âñåõ âçàèìîñâÿçàííûõ
ðûíêîâ â óñëîâèÿõ ìîíîïîëèé íå ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîé ÷åð-
òîé ðûíî÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Èìåííî ïîýòîìó öåíû,
ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû è ïðîöåíò, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ãèá-
êèìè â ýòèõ óñëîâèÿõ, íå ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå
ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðîÿâëÿåòñÿ
ýòî â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò äåôèöèò ýôôåêòèâíîãî ñïðîñà íà
ðûíêå áëàã, ïðèâîäÿùèé ê íàðóøåíèþ ðàâíîâåñèÿ íà ðûíêå
òðóäà â ôîðìå áåçðàáîòèöû, ïðåâûøàþùåé åñòåñòâåííûé óðî-
âåíü. Èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ, ïî ìíåíèþ ñòîðîííèêîâ ýòîãî
ïîäõîäà, ìîæåò òîëüêî ãîñóäàðñòâî â ëèöå ïðàâèòåëüñòâà.
Íà ïðèíöèïå íåðàâíîâåñíîñòè îñíîâûâàþòñÿ è ñòðóêòóðà-
ëèñòñêèå ìîäåëè. Íî, â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ, îíè âèäÿò
ïðè÷èíó íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ íà îòäåëüíûõ àãðåãèðîâàí-
íûõ ðûíêàõ è â ñèñòåìå â öåëîì â ðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòíî-
øåíèÿõ è ñ÷èòàþò, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèþ
äîõîäîâ ìîæíî âîññòàíàâëèâàòü íàðóøåííîå ðàâíîâåñèå.
Ïðåîáëàäàþùåå áîëüøèíñòâî ìîäåëåé ýòîãî ó÷åáíèêà ÿâ-
ëÿþòñÿ îáúÿñíèòåëüíûìè. Ñ èõ ïîìîùüþ ìû ìîæåì ïî-
íÿòü, êàêèå óñëîâèÿ îáåñïå÷èâàþò ðàâíîâåñèå íà ðûíêå áëàã,
ôèíàíñîâîì, òðóäîâûõ óñëóã è êàêèå óñëîâèÿ îáåñïå÷èâàþò

38
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå (âñåõ òðåõ ðûíêîâ) â ðàç-


íûõ êîíöåïöèÿõ.
Íî öåëüþ íàóêè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî
åñòü è ÷òî áûëî, íî è ïðåäâèäåíèå òîãî, ÷òî ìîæåò áûòü. Ýòó
ôóíêöèþ âûïîëíÿþò ïðîãíîñòè÷åñêèå ìîäåëè.
Ïðîãíîç — íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ ãèïîòåçà î âåðîÿòíîì ñî-
ñòîÿíèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû èëè îòäåëüíîãî åå ýëåìåíòà
â áóäóùåì. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå ïðîãíîçèðîâàíèå çèæäåòñÿ
íà èçó÷åíèè çàêîíîìåðíîñòåé è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ñ ó÷åòîì èõ ìíîãîâàðèàíòíî-
ñòè, âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ïðèåìëåìûõ àëüòåðíàòèâíûõ âàðè-
àíòîâ ðàçâèòèÿ. Ðàçëè÷àþò ïîèñêîâîå è íîðìàòèâíîå ïðîãíî-
çèðîâàíèå ýêîíîìèêè.
Ïîèñêîâîå — õàðàêòåðèçóåò ãíîñåîëîãè÷åñêèé àñïåêò.
Åãî öåëü — îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàêèìè áóäóò èçó÷àåìûå ýêî-
íîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû â áóäóùåì, åñëè íèêîèì îá-
ðàçîì íå âëèÿòü íà ñèòóàöèþ, è êàêèìè îíè áóäóò, åñëè âëè-
ÿíèå íà íèõ áóäåò îêàçàíî îïðåäåëåííûì ñïîñîáîì.
Íîðìàòèâíîå ïðîãíîçèðîâàíèå — ýòî óïðàâëåí÷åñêèå
ìîäåëè. Îíè îïðåäåëÿþò âîçìîæíûå æåëàåìûå âàðèàíòû ðàç-
âèòèÿ è ïðåäïîëàãàþò ñðåäñòâà âëèÿíèÿ íà ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ
áû ïîçâîëèëà ðåàëèçîâàòü æåëàåìûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ.

Ïðè ðàçðàáîòêå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãíîçîâ íåîáõî-


äèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ìàêðîýêîíîìèêó âëèÿþò òðè ãðóïïû
ôàêòîðîâ:
1) âíåøíèå (êëèìàò, ïîãîäà, êàòàêëèçìû â ïðèðîäå, âîé-
íû è ò. ï.);
2) ïîëèòè÷åñêèå, âêëþ÷àþùèå ïðàâèòåëüñòâåííîå âëèÿ-
íèå íà ýêîíîìèêó;
3) ïîáóäèòåëüíûå, ò.å. òå öåëè, êîòîðûõ îáùåñòâî ñòðå-
ìèòüñÿ äîñòè÷ü.

Ãðàíèöû ïîçíàíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé


è ïðîöåññîâ

Êàê áû íå ðàçâèâàëàñü òåîðèÿ ìàêðîýêîíîìèêè, êàêèå áû


òåõíîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà îíà íå èñïîëüçîâàëà, ïîçíàíèå ÷å-
ëîâåêîì òîãî, ÷òî åñòü, à òåì áîëåå òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü,

39
Òåìà 1

âñåãäà áåäíåå ñàìîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òà-


êèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.

Âî-ïåðâûõ, ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò ïðèðîä-


íûõ òåì, ÷òî â ïåðâûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìûñëÿùèå ñóáú-
åêòû, æåëàþùèå èçìåíèòü ñèòóàöèþ â íóæíîì èì íàïðàâëå-
íèè, è ñ ýòîé öåëüþ âîçäåéñòâóþò íà ýêîíîìèêó.

Âî-âòîðûõ, ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, âîçíèêøàÿ åñòå-


ñòâåííûì ïóòåì, áåçóñëîâíî, èìååò ìåõàíèçì ñàìîðàçâèòèÿ.
Âìåñòå ñ òåì îíà ïîñòîÿííî îùóùàåò íà ñåáå âëèÿíèå èíèöè-
èðîâàíèÿ åå ïðåîáðàçîâàíèé. Ýòè èíèöèàòèâû âñåãäà íàïðàâ-
ëåíû íà ðåàëèçàöèþ èíòåðåñîâ îïðåäåëåííûõ êðóãîâ, ñëîåâ
íàñåëåíèÿ èëè îòäåëüíûõ ëèö. Èíòåðåñû ïîñëåäíèõ äàëåêî
íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ èíòåðåñàìè áîëüøèíñòâà. Èíîãäà
“áîëüøèíñòâî” îñóùåñòâëÿåò äàâëåíèå íà èçìåíåíèÿ â íà-
ïðàâëåíèè, ïðîòèâîïîëîæíîì ïðåäûäóùåìó èíèöèèðîâà-
íèþ. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîèñõîäÿò âîçìóùåíèÿ ñèñòåìû íå-
ñâîéñòâåííîãî åé õàðàêòåðà. Ýòî óñëîæíÿåò ïîíèìàíèå (ïî-
çíàíèå) ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ.

Â-òðåòüèõ, ëþáàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü îñíîâûâàåòñÿ


íà ïðåäïîñûëêàõ (ïðåäïîëîæåíèÿõ) òàêèõ êàê “ïðè ïðî÷èõ
íåèçìåííûõ óñëîâèÿõ”, “ïðè óñëîâèè ðàöèîíàëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ”, “ïðè íåèçìåííîì óðîâíå
öåí” è ò. ï., òîãäà êàê íà ñàìîì äåëå âñå â ýòîì ìèðå èçìåí-
÷èâî.

Â-÷åòâåðòûõ, íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó âëèÿþò


íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå, íî è èäåîëîãè÷åñêèå, ïîëèòè÷å-
ñêèå, ìåæäóíàðîäíûå, ïðèðîäíûå è äðóãèå ôàêòîðû, ÷òî òî-
æå óñëîæíÿåò âîçìîæíîñòü åå ïîçíàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Íî, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå íåîïðåäåëåííîñòè â ýêîíîìèêå,
íåêîòîðûå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû ìàêðîýêîíîìèêè ìîæíî îïðå-
äåëèòü è ïðåäâèäåòü ñ äîñòàòî÷íûì óðîâíåì âåðîÿòíîñòè.

40
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

Ó×ÅÁÍÛÉ ÒÐÅÍÈÍÃ

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Àãðåãèðîâàíèå. Àíàëèç ex post è ex ente. Ãðàíèöû ïîçíà-


íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ. Ìàêðîìîäåëè: îò-
êðûòûå; êðàòêîñðî÷íûå; íåðàâíîâåñíûå; ãðàôè÷åñêèå; äèíà-
ìè÷åñêèå; äîëãîñðî÷íûå; ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå; çà-
êðûòûå; ëîãè÷åñêèå; ðàâíîâåñíûå; ïîëíûå; îáúÿñíÿþùèå;
ïðîãíîñòè÷åñêèå; ïðîñòûå; ñòàòèñòè÷åñêèå; ñòðóêòóðàëèñò-
ñêèå; òàáëè÷íûå; óïðàâëåí÷åñêèå. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå
ñóáúåêòû. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü. Ìåãàýêîíîìè÷å-
ñêèé óðîâåíü. Ìåçîýêîíîìè÷åñêèé óðîâåíü. Ìåòîäû ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé óðî-
âåíü. Íîðìàòèâíàÿ ìàêðîýêîíîìèêà. Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ
ìàêðîýêîíîìèêè. Ïîçèòèâíàÿ ìàêðîýêîíîìèêà. Ïðåäìåò
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè.
Ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ìåæäó âíóòðåííèìè ïàðàìåòðàìè
ìàêðîìîäåëåé: ïîâåäåí÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå, èíñòèòó-
öèîíàëüíûå, äåôèíèöèîííûå. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà.
Ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåííûå. Ýíäîãåííûå ïåðåìåííûå.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ


1. Äàéòå îïðåäåëåíèå è ðàñêðîéòå âçàèìîñâÿçè ìåæäó
ìèêðî-, ìåçî-, ìàêðî- è ìåãàóðîâíÿìè ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
ñòåìû.
2. Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå îíòîëîãè÷åñêîãî è ãíîñåîëîãè-
÷åñêîãî àñïåêòîâ ìàêðîýêîíîìèêè.
3. Ðàñêðîéòå äèàëåêòè÷åñêóþ ñâÿçü ìåæäó ïðåäìåòîì è
îáúåêòîì ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
4. Êàêèå îñíîâíûå çàäà÷è ïðèçâàíà ðåøèòü ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêàÿ òåîðèÿ?
5. Äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî èçó÷àòü ìàêðîýêîíîìèêó?
6. Íàçîâèòå îñíîâíûå òåîðèè ìàêðîýêîíîìèêè.
7. Îïðåäåëèòå ìåñòî ìàêðîýêîíîìèêè â ñèñòåìå ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê.

41
Òåìà 1

8. ×òî èçó÷àåò íîðìàòèâíàÿ, à ÷òî — ïîçèòèâíàÿ ìà-


êðîýêîíîìèêà?
9. Íàçîâèòå ýòàïû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ðàñ-
êðîéòå èõ ñîäåðæàíèå.
10. Êàêîâà öåëü àíàëèçà ex post è ex ente â ìàêðîýêîíî-
ìèêå?
11. Êàêèå ôóíêöèè âûïîëíÿåò ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ
íàóêà?
12. ×òî òàêîå ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêîãî àíàëèçà?
13. ×òî òàêîå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè? Îõàðàêòåðè-
çóéòå èõ.
14. Äàéòå îïðåäåëåíèå è ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïîâåäåí÷å-
ñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ, äåôèíèöèîííûõ è èíñòèòóöèîíàëü-
íûõ ôóíêöèé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé.
15. ×òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîãíîñòè÷åñêèå ìîäåëè?
×åì îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíü èõ âåðîÿòíîñòè?
16. Îõàðàêòåðèçóéòå ðàçëè÷íûå òèïû ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêèõ ìîäåëåé â çàâèñèìîñòè îò êðèòåðèÿ êëàññèôèêàöèè.

Ëèòåðàòóðà

1. Àíàë³òè÷íà åêîíîì³ÿ: ìàêðîåêîíîì³êà ³ ì³êðîåêîíîì³êà :


ï³äðó÷íèê : ó 2 êí. / Ñ.Ì. Ïàí÷èøèí, Ï.². Îñòðîâåðõ, Â.Á. Áóíÿê òà
³í. ; çà ðåä. Ñ.Ì. Ïàí÷èøèíà, Ï.². Îñòðîâåðõà. — Êí. 1: Âñòóï äî
àíàë³òè÷íî¿ åêîíî쳿. Ìàêðîåêîíîì³êà. — Ê. : Çíàííÿ, 2009. —
723 ñ.
2. Áàçèëåâè÷ Â.Ä. Ìàêðîåêîíîì³êà : íàâ÷. ïîñ³á. / Â.Ä. Áàçèëå-
âè÷, Ë.À. Áàëàñòðèê. — Ê. : Àò³êà, 2009. — Ñ. 5―15.
3. Âå÷êàíîâ Ã.Ñ. Ìàêðîýêîíîìèêà / Ã.Ñ. Âå÷êàíîâ, Ã.Ð. Âå÷êà-
íîâà. — ÑÏá. : Ïèòåð, 2002. — Ñ. 11―21.
4. Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ: ìàêðî- ³ ì³êðîåêîíîì³êà : íàâ÷. ïîñ³á. /
çà ðåä. Ç. Âàòàìàíþêà, Ñ. Ïàí÷èøèíà. — Ê. : Àëüòåðíàòèâè, 2001.
— Ñ. 118―124.
5. Ãàëüïåðèí Â.Ì. Ìàêðîýêîíîìèêà : ó÷åáíèê / Â.Ì. Ãàëüïå-
ðèí, Ï.È. Ãðåáåííèêîâ, À.È. Ëåóññêèé, Ë.Ñ. Òàðàñåâè÷ ; ïîä îáù.
ðåä. Ë.Ñ. Òàðàñåâè÷à. — ÑÏá. : Ýêîí. øê., 1994. — Ñ. 5―16.

42
Ïðåäìåò, ìåòîäû è ôóíêöèè ìàêðîýêîíîìèêè

6. ̳êðîåêîíîì³êà ³ ìàêðîåêîíîì³êà : ï³äðó÷íèê : ó 2 ÷. / çà


çàã. ðåä. Ñ. Áóäàãîâñüêî¿. — Ê. : Îñíîâè, 1998. — Ñ. 219―229.
7. Îâ÷èííèêîâ Ã.Ï. Ìàêðîýêîíîìèêà / Ã.Ï. Îâ÷èííèêîâ. —
ÑÏá. : Òåõí. êí., 1993. — Ñ. 5―18.
8. Ðàä³îíîâà ².Ô. Ìàêðîåêîíîì³êà: òåîð³ÿ òà ïîë³òèêà :
ï³äðó÷íèê / ².Ô. Ðàä³îíîâà. — Ê. : Òàêñîí, 2004. — Ñ. 9―19.
9. Ñàêñ Äæ.Ä. Ìàêðîýêîíîìèêà. Ãëîáàëüíûé ïîäõîä : ïåð. ñ
àíãë. / Äæ.Ä. Ñàêñ, Ô.Á. Ëàððåí. — Ì. : Äåëî, 1996. — Ñ. 20―38.

43
Òåìà 2
l`jpn}jnmnlh)eqj`“ lndek|
jprcnnanpnŠ` peqrpqnb,
opndrjŠnb h dnundnb

2.1. Ýêîíîìè÷åñêèé êðóãîîáîðîò â çàêðûòîé ÷àñòíîé


ýêîíîìèêå: ïðîñòàÿ è óñëîæíåííàÿ ìîäåëè. Ðîëü
ïîñðåäíèêîâ â êðóãîîáîðîòå.
2.2. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà â çàêðûòîé ýêîíîìèêå ñ ó÷à-
ñòèåì ãîñóäàðñòâà.
2.3. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà â îòêðûòîé ýêîíîìèêå.
Ó÷åáíûé òðåíèíã.

44
2.1. Ýêîíîìè÷åñêèé êðóãîîáîðîò â çàêðûòîé
÷àñòíîé ýêîíîìèêå: ïðîñòàÿ è óñëîæíåííàÿ
ìîäåëè. Ðîëü ïîñðåäíèêîâ â êðóãîîáîðîòå

Îñíîâîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü


êðóãîâûõ ïîòîêîâ (èëè ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðî-
äóêòîâ è äîõîäîâ).
 çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñêîëüêî è êàêèå ñóáúåêòû ìàêðî-
ýêîíîìèêè âêëþ÷àþòñÿ â ìîäåëü, ðàçëè÷àþò ïðîñòóþ è
óñëîæíåííóþ ìîäåëè çàêðûòîé ÷àñòíîé ýêîíîìèêè, çà-
êðûòóþ ìîäåëü ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà è îòêðûòóþ ìî-
äåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äîõîäîâ.
Ðàññìîòðèì êðàòêî îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ñóáú-
åêòû è âèäû èõ äåëîâîé (ýêîíîìè÷åñêîé) àêòèâíîñòè.
Êàê îòìå÷àëîñü â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå, ìàêðîýêîíîìèêà
èìååò äåëî ñ àãðåãèðîâàííûìè ñóáúåêòàìè.

Îñíîâíûå ñóáúåêòû ìàêðîýêîíîìèêè:

1) ñåêòîð äîìîõîçÿéñòâ;
2) ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð;
3) ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð;
4) ñåêòîð “çàãðàíèöà”.

1. Ñåêòîð äîìîõîçÿéñòâ ïðåäñòàâëÿåò âñå ÷àñòíûå õî-


çÿéñòâà ñòðàíû, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå èõ ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé. Èì ñâîéñòâåííû
òàêèå âèäû äåëîâîé àêòèâíîñòè:
à) ïðåäëîæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (ôàêòîðîâ ïðî-
èçâîäñòâà) íà ðûíêå ðåñóðñîâ;
á) ïîëó÷åíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ;
â) ïðåäúÿâëåíèå ñïðîñà íà ðûíêå áëàã è ïîòðåáëåíèå ÷à-
ñòè òåêóùåãî äîõîäà;
ã) ñáåðåæåíèå ÷àñòè òåêóùåãî äîõîäà.

45
Òåìà 2

2. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð — ýòî ñîâîêóïíîñòü


âñåõ ïðåäïðèÿòèé (ôèðì), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ïðåäåëàõ
ñòðàíû, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå ïðè-
áûëè.
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó ñåêòîðó ñâîéñòâåííû òàêèå âèäû
äåëîâîé àêòèâíîñòè:
à) ïðåäúÿâëåíèå ñïðîñà íà ðûíêå ðåñóðñîâ;
á) ïðåäëîæåíèå ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè — ýêîíî-
ìè÷åñêèõ áëàã íà ðûíêå áëàã;
â) ïîëó÷åíèå äîõîäà îò ðåàëèçàöèè ïðîèçâåäåííûõ áëàã;
ã) èíâåñòèðîâàíèå.

3. Ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ïðåäîñòàâëåí


âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè èíñòèòóòàìè (ïðåäïðèÿòèÿìè, îð-
ãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè), äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà-
ïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî îáùåñòâåííûõ áëàã.

Åìó ñâîéñòâåííû òàêèå âèäû äåëîâîé àêòèâíîñòè:


à) ïðîèçâîäñòâî îáùåñòâåííûõ áëàã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
äëÿ ïîòðåáëåíèÿ áåñïëàòíî (÷èñòûå), èëè íà ïëàòíîé îñíîâå
(ñìåøàííûå);
á) ïðåäúÿâëåíèå ñïðîñà íà ðûíêå ðåñóðñîâ íà ôàêòîðû
ïðîèçâîäñòâà äëÿ ïðîèçâîäñòâà îáùåñòâåííûõ áëàã;
â) ïðåäúÿâëåíèå ñïðîñà íà êðåäèòíûå ðåñóðñû (çàèìñòâî-
âàíèÿ);
ã) íàëîãîîáëîæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ;
ä) âûïëàòà òðàíñôåðòîâ.

Öåëüþ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî ñåêòîðà ÿâ-


ëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé â îáùåñòâåííûõ áëàãàõ,
îáåñïå÷åíèå ðîñòà îáùåñòâåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
è ñíèæåíèå òðàíñàêöèîííûõ ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ.
4. Ñåêòîð “çàãðàíèöà” (äðóãîé ìèð) ïðåäñòàâëÿåò âñå
ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ çà ïðåäåëàìè ñâîåé
ñòðàíû, âêëþ÷àÿ èíîñòðàííûå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû.
Âëèÿíèå çàãðàíèöû íà îòå÷åñòâåííóþ ýêîíîìèêó îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè òàêèõ âèäîâ äåëîâîé àêòèâíîñòè:
— îáìåí ðåñóðñàìè, âåùåñòâåííûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè;
— îáìåí íàöèîíàëüíûìè âàëþòàìè.

46
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû ïðèíèìàþò ýêîíîìè÷å-


ñêèå ðåøåíèÿ ïîä âëèÿíèåì òàêèõ ôàêòîðîâ:
 íà îñíîâå ñâîèõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ;
 ïîä âëèÿíèåì êîíúþíêòóðû;
 â îòâåò íà äåéñòâèÿ äðóãèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñóáú-
åêòîâ.
Ïðîñòàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ (áëàã)
è äîõîäîâ â çàêðûòîé ÷àñòíîé ýêîíîìèêå îñíîâàíà íà âçàèì-
íûõ îòíîøåíèÿõ äâóõ îñíîâíûõ ÷àñòíûõ àãðåãèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ: ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêî-
ãî ñåêòîðà.
Óñëîæíåííàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà â çàêðûòîé ÷àñòíîé
ýêîíîìèêå, êðîìå äâóõ íàçâàííûõ âûøå ñóáúåêòîâ, âêëþ÷à-
åò ïîñðåäíèêîâ.
Çàêðûòàÿ ýêîíîìèêà ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà ïðåäïî-
ëàãàåò äîïîëíåíèå åùå îäíèì ñóáúåêòîì — ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñåêòîðîì.
Îòêðûòàÿ ýêîíîìèêà, êðîìå âûøåíàçâàííûõ, âêëþ÷àåò
ñåêòîð “çàãðàíèöà”.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàñêðûòèþ ñîäåðæàíèÿ ïðîñòîé
ìîäåëè, îïðåäåëèìñÿ â ïîíÿòèÿõ “ïîòîê” è “êðóãîâîé ïîòîê”.
Ïîòîê — íåïðåðûâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïðîöåññ, èçìåðÿ-
åìûé â äåíåæíûõ åäèíèöàõ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè
(ìëðä äåí. åä. çà ãîä).
Êðóãîâîé ïîòîê (êðóãîîáîðîò ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äî-
õîäîâ) — ýòî ïîòîê ðåñóðñîâ è óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåñóð-
ñàìè, êîòîðûå äîìîõîçÿéñòâà ïðåäëàãàþò ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîìó ñåêòîðó, à òàêæå ïîòîê ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, êîòîðûå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð ïðîèçâîäèò è ïðåäëàãàåò äîìî-
õîçÿéñòâàì, óðàâíîâåøåííûé ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîòîêàìè
äåíåæíûõ ïëàòåæåé, âûñòóïàþùèõ ïëàòîé çà ïðîäàííûå
èëè ïðåäñòàâëåííûå â ïîëüçîâàíèå ðåñóðñû, âåùåñòâåííûå
ïðîäóêòû è óñëóãè.
Ïðîñòàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà îïèñûâàåò ïîòîê ðåñóð-
ñîâ, âåùåñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã (ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã), êî-
òîðûìè îáìåíèâàþòñÿ äîìîõîçÿéñòâà è ôèðìû, óðàâíîâå-
øåííûé ñ ïîòîêîì äåíåæíûõ ïëàòåæåé, îáñëóæèâàþùèõ
îáìåí ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñóáúåêòàìè (ðèñ. 2.1).

47
Òåìà 2

Îùëìè ûèìëìêæõãïèæó ßéÞá

4 3
7 8

Ïãèðìî âìêìóìåýçïðà ÍîãâíîæëæêÞðãéúïèæç ïãèðìî

6 5
1 2
Îùëìè îãïñîïìà

Ðèñ. 2.1. Ïðîñòàÿ ìîäåëü êðóãîâûõ ïîòîêîâ â çàêðûòîé ÷àñò-


íîé ýêîíîìèêå

Ïðåäïîñûëêè ìîäåëè:

1) ó÷àñòèå òîëüêî äâóõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ — äîìîõî-


çÿéñòâ è ïðåäïðèÿòèé (ôèðì);
2) îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíî-
ìèêó;
3) îòñóòñòâèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ âíåøíèì ìèðîì
(çàãðàíèöåé);
4) çàìêíóòîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû;
5) äîõîäû äîìîõîçÿéñòâ ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäàìè äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé, à äîõîäû ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäàìè äëÿ äî-
ìîõîçÿéñòâ;
6) ñóììà äîõîäîâ îáîèõ ñóáúåêòîâ ðàâíà ñóììå èõ ðàñõî-
äîâ.

Íà ðèñ. 2.1 îòîáðàæåíû:


1. Ïðåäëîæåíèå äîìîõîçÿéñòâàìè ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ íà ðûíêå.
2. Ïîêóïêà ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñåêòîðîì ðåñóðñîâ,
ïðåäëîæåííûõ äîìîõîçÿéñòâàìè.
3. Ïðåäëîæåíèå ïðîèçâåäåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì
ñåêòîðîì ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã.
4. Ïîêóïêà äîìîõîçÿéñòâàìè ïðîèçâåäåííûõ è ïðåäëàãà-
åìûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñåêòîðîì íà òîâàðíîì ðûíêå
ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã.

48
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

5. Ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà íà ïîêóïêó


ðåñóðñîâ.
6. Ïîëó÷åíèå äîìîõîçÿéñòâàìè îò ïðîäàæè ðåñóðñîâ äî-
õîäîâ, ïðèíèìàþùèõ äëÿ îòäåëüíûõ õîçÿéñòâ ôîðìû çàðà-
áîòíîé ïëàòû, ðåíòû, ïðîöåíòà, ïðèáûëè, à äëÿ âñåãî ñåêòîðà
äîìîõîçÿéñòâ — ôîðìó íàöèîíàëüíîãî äîõîäà.
7. Ïðåâðàùåíèå äîõîäîâ ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ â ðàñ-
õîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, ïðî-
èçâåäåííûõ è ïðåäëîæåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñåêòî-
ðîì íà òîâàðíîì ðûíêå, êîòîðûå (ðàñõîäû) ïðèíèìàþò âèä
ðàñõîäîâ íà ÷èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò.
8. Ïðåâðàùåíèå ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ íà ïðèîáðåòåíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã â äîõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòî-
ðà, íà êîòîðûå îíè îïÿòü ïîêóïàþò ðåñóðñû, è êðóãîîáîðîò
ïðîäîëæàåòñÿ.
Äâèæåíèå ïðîäóêòîâ è ðåñóðñîâ îáîçíà÷åíî ñïëîøíîé ëè-
íèåé, à äâèæåíèå ïëàòåæåé (äîõîäîâ è ðàñõîäîâ) — ïðåðûâà-
þùåéñÿ ëèíèåé. Êàê âèäíî íà ñõåìû (ðèñ. 2.1), ýòè äâà ïîòî-
êà â îäíî è òî æå âðåìÿ äâèæóòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ.
Âûâîä, ñäåëàííûé èç ýòîé ìîäåëè, ñîñòîèò â òîì, ÷òî îáú-
åì ïðîäàæ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñåêòîðîì â äåíåæíîì èç-
ìåðåíèè ðàâåí ñóììàðíîé âåëè÷èíå äîõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ.
Çíà÷èò, äëÿ çàêðûòîé ÷àñòíîé ýêîíîìèêè îáùèé îáúåì
íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ðà-
âåí ñóììàðíîé âåëè÷èíå äîõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ (íàöèî-
íàëüíîìó äîõîäó).
Êîíå÷íî, òàêàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü îáúåìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è äîõîäà íà ìàêðîóðîâíå âîçìîæíà òîëüêî ïðè óñëîâèè,
÷òî âñå äîõîäû ðàñõîäóþòñÿ. Òàêàÿ ìîäåëü ñâîéñòâåííà ïðî-
ñòîìó âîñïðîèçâîäñòâó íàöèîíàëüíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà.
Íà ñàìîì äåëå ÷àñòü ïîëó÷àåìîãî äîìîõîçÿéñòâàìè äîõî-
äà ñáåðåãàåòñÿ (íàêàïëèâàåòñÿ). Ïîýòîìó ñëåäóþùàÿ ìîäåëü
êðóãîîáîðîòà äîëæíà ó÷èòûâàòü òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê ñáåðå-
æåíèÿ, èíâåñòèöèè è ôèíàíñîâûå ðûíêè (ðèñ. 2.2).
Íà ðèñ. 2.2 ñ öåëüþ óïðîùåíèÿ íå îòðàæåíî äâèæåíèå ðå-
ñóðñîâ è ïðîèçâåäåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêèõ
áëàã, à ëèøü ïîêàçàíî äâèæåíèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ â ïðîòèâîïîëîæíóþ îò âåùåñòâåííûõ ïîòîêîâ ñòîðîíó.

49
Òåìà 2

Îùëìè
ûèìëìêæõãïèæó
ßéÞá
Ïìàìèñíëùã âìóìâù Ïìàìèñíëùã
ìð îãÞéæåÞôææ îÞïóìâù
ëÞôæìëÞéúëìáì ëÞ íìðîãßéãëæã
íîìâñèðÞ

Æëàãïðæôææ Ïßãîãäãëæý
ÍîãâíîæëæêÞ-
ÒæëÞëïìàùç Ïãèðìî
ðãéúïèæç
îùëìè âìêìóìåýçïðà
ïãèðìî

Ïßãîãäãëæý
ÎÞïóìâù
ëÞ íîæìßîãðãëæã ËÞôæìëÞéúëùç
îãïñîïìà âìóìâ

Îùëìè
îãïñîïìà

Ðèñ. 2.2. Óñëîæíåííàÿ ìîäåëü äåíåæíîãî êðóãîîáîðîòà â ÷àñò-


íîé çàêðûòîé ýêîíîìèêå

 ñîâðåìåííûõ ðûíî÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ îáú-


åì åæåãîäíûõ ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ, êàê ïðàâèëî, ìåíüøå
ãîäîâûõ îáúåìîâ èõ äîõîäîâ.
×àñòü äîõîäà äîìîõîçÿéñòâ, íå èäóùàÿ íà ïðèîáðåòåíèå
ïîòðåáèòåëüñêèõ âåùåñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã, à òàêæå íà
óïëàòó íàëîãîâ, íàçûâàåòñÿ ñáåðåæåíèÿìè (S).

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ôîðìàìè ñáåðåæåíèé äëÿ


äîìîõîçÿéñòâ ÿâëÿþòñÿ òàêèå:

 íàëè÷íîñòü;
 âêëàäû íà ñ÷åòàõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ;
 ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã.

50
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

Âûÿñíèì, êàêèì îáðàçîì ñîîòíîñÿòñÿ äîõîäû è ðàñõîäû


ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò, ïðåäïðèÿòèÿ åæåãîäíî
ðàñõîäóþò íåñêîëüêî áîëüøå, ÷åì ïîëó÷àþò âûðó÷êè îò
ðåàëèçàöèè. Îáúÿñíÿåòñÿ òàêîå ïîâåäåíèå ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé òàê äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ (ðàñ-
øèðÿòü ïðîèçâîäñòâî), îíè äîëæíû èíâåñòèðîâàòü.
Èíâåñòèöèè — ýòî äîëãîñðî÷íûå âëîæåíèÿ êàïèòàëà â
ðàçíûå ñôåðû è îòðàñëè ýêîíîìèêè, êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê
è çà åå ïðåäåëàìè, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè.
Èíâåñòèöèè âûñòóïàþò â ðàçíûõ ôîðìàõ â çàâèñèìîñòè
îò êðèòåðèÿ, ëåæàùåãî â îñíîâå èõ êëàññèôèêàöèè:

 â îñíîâíîé êàïèòàë;
 â çàïàñû òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé;
 â æèëèùíîå õîçÿéñòâî;
 â “÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë”, ò. å. ðàñõîäû íà ïîâûøåíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ ðàáîòíèêîâ, èõ çäîðîâüÿ, ìîáèëü-
íîñòè, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÷åëîâå÷å-
ñêîãî òðóäà.

Äëÿ ïðåäïðèÿòèé íà ýòîì óðîâíå àíàëèçà íàèáîëåå ðàñ-


ïðîñòðàíåííûìè âèäàìè âëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ èíâåñòèöèè â
îñíîâíîé êàïèòàë è â çàïàñû òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé.
Çà ñ÷åò àìîðòèçàöèîííîãî ôîíäà ïðîèñõîäèò îáíîâëåíèå
èçíîøåííîãî êàïèòàëà. Çà ñ÷åò íîâûõ èíâåñòèöèé — ðàñøè-
ðåíèå è òåõíîëîãè÷åñêîå îáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà.
 ýòîé ìîäåëè îòñóòñòâóåò âðåìåííîé ëàã (ïåðèîä ìåæäó
èçíîñîì îñíîâíîãî êàïèòàëà è åãî âîçîáíîâëåíèåì), ïîýòîìó
àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê èñ-
òî÷íèê ñáåðåæåíèé.
Âêëþ÷åíèå â ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ñáåðåæåíèé è èíâåñòè-
öèé ïðåäïîëàãàåò íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ äâóõ ñïîñîáîâ
äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò äîìîõîçÿéñòâ ê ðûíêó áëàã:
1) ïîñðåäñòâîì ïðÿìûõ ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ïîòðå-
áèòåëüñêèõ áëàã íåïîñðåäñòâåííî íà ðûíêå áëàã;
2) ïîñðåäñòâîì ôèíàíñîâîãî ðûíêà.

51
Òåìà 2

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðåîáëàäàþùåå áîëüøèíñòâî


ñáåðåæåíèé îñóùåñòâëÿþò äîìîõîçÿéñòâà, à ïðåîáëàäàþ-
ùåå áîëüøèíñòâî èíâåñòèöèé — ïðåäïðèíèìàòåëè.
Ôèíàíñîâûé ðûíîê — ýòî òîò îïîñðåäîâàííûé ìåõàíèçì,
ïðè ïîìîùè êîòîðîãî ñáåðåæåíèÿ äîìîõîçÿéñòâ ïðåâðàùà-
þòñÿ â èíâåñòèöèîííûé ðåñóðñ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ñåêòîðà.
Ìåòàìîðôîçà (ïðåâðàùåíèå) ñáåðåæåíèé â èíâåñòèöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ ïóòÿìè:
1) ïóòåì ïðÿìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ (ñðåäñòâà îñóùåñòâëÿ-
þò äâèæåíèå íåïîñðåäñòâåííî îò ñîáñòâåííèêà ñáåðåæåíèé
ê çàåìùèêó);
2) ïóòåì îïîñðåäîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ (äâèæåíèå
ñáåðåæåíèé äîìîõîçÿéñòâ è ïðåäïðèÿòèé ê ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîìó ñåêòîðó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ôèíàíñîâûõ ïî-
ñðåäíèêîâ â ëèöå áàíêîâ, ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, èíâåñòèöè-
îííûõ è äðóãèõ ôîíäîâ).

Ïðÿìîå ôèíàíñèðîâàíèå òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ


ñïîñîáàìè:

1) ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ ïðîñòûõ (îáûêíîâåííûõ) àêöèé


äîìîõîçÿéñòâàìè è äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, äàþùèìè ïðà-
âî íà äîëþ ñîáñòâåííîñòè ôèðìû, ÿâëÿþùåéñÿ ýìèòåíòîì
ýòèõ àêöèé;
2) ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ îáëèãàöèé, ò. å. ïðÿìîãî çàèì-
ñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèåì ñáåðåæåíèé äîìîõîçÿéñòâ èëè äðó-
ãèõ ïðåäïðèÿòèé.

Êàê âèäíî èç ðèñ. 2.2, âðåìåííî ñâîáîäíûå (íå ïîòðåáëåí-


íûå) äåíåæíûå ñðåäñòâà (ñáåðåæåíèÿ) äîìîõîçÿéñòâ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿÿ äâèæåíèå ÷åðåç ôèíàíñîâûå
ðûíêè, äàþò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü íå ïîòðåáëåííûå â òå-
êóùåì ïåðèîäå äåíåæíûå ñðåäñòâà îäíèõ ñóáúåêòîâ äðóãèìè.
Ñáåðåæåíèÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ ÿâëÿþòñÿ “óòå÷êàìè”
èç ïîòîêà “äîõîäû-ðàñõîäû”. Ýòè óòå÷êè íàðóøàþò áàëàíñ
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ðàâíî-
âåñèÿ èõ íåîáõîäèìî ïðåâðàòèòü â “èíúåêöèè” â ïîòîê “äî-
õîäû-ðàñõîäû”. Ýòî ïðåâðàùåíèå è îáåñïå÷èâàåò ìåõàíèçì

52
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ. Ïðè óñëîâèè, ÷òî ñáåðåæåíèÿ (S) ðàâíû


èíâåñòèöèÿì (²), êðóãîîáîðîò íå áóäåò íàðóøåí, áóäåò èìåòü
ìåñòî ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî îáúåìà íàöèîíàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ìû çàêîí÷èëè äîñòàòî÷íî óïðîùåííîå
ðàññìîòðåíèå ìîäåëè êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ÷àñòíîé ýêîíî-
ìèêè.
Íà ñàìîì äåëå ñåãîäíÿ íå ñóùåñòâóåò òàêîé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ìîäåëè. Ýòî ïðîñòî àáñòðàêòíàÿ ìîäåëü, êîòîðóþ ëåã-
÷å ïîíÿòü, ïîýòîìó ìû ñ íåå è íà÷àëè ñâîé ïðîöåññ ïîçíàíèÿ.
Ñëåäóþùåé ñòóïåíüêîé íàøåãî âîñõîæäåíèÿ ê êîíêðåò-
íîìó ïîçíàíèþ ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ýêî-
íîìèêè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäûäóùàÿ
ìîäåëü äîëæíà áûòü äîïîëíåíà âçàèìîäåéñòâèåì åùå îäíîãî
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà.

2.2. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ýêîíîìèêè


ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà

Äëÿ àíàëèçà êðóãîîáîðîòà ïî ýòîé ìîäåëè ñëåäóåò îòìå-


òèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð ñâÿçàí ñ ÷àñòíûì ñåêòîðîì
(äîìîõîçÿéñòâàìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè) ñëåäóþùèì îáðà-
çîì (ðèñ. 2.3):

1) ïîñðåäñòâîì ÷èñòûõ íàëîãîâ (Ò÷), èëè (NT), êîòîðûå


îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó íàëîãîâûìè ïîñòóïëåíèÿ-
ìè â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò è òðàíñôåðòíûìè ïðàâèòåëü-
ñòâåííûìè âûïëàòàìè èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà (äâèæå-
íèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñåêòîðó);
2) ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ýêîíîìè÷å-
ñêèõ áëàã (G) (äâèæåíèå äåíåæíûõ ïîòîêîâ íà ðûíîê áëàã);
3) ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâîâàíèé, ïî-
òðåáíîñòü â êîòîðûõ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà îáúåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêóïîê ïðåâûøàåò îáúåì ÷èñòûõ íàëîãîâ, òî åñòü
â íàëè÷èè äåôèöèò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ýòè çàèì-
ñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâî â ëèöå ïðàâèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò íà
ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ, ìåõàíèçì äåéñòâèÿ êîòîðûõ áûë îïè-

53
54
Âìóìâù ìð íîìæåàìâïðàÞ
æ îãÞéæåÞôææ ëÞôæìëÞéúëìáì Íìðîãßæðãéúïèæã
íîìâñèðÞ Îùëìè ûèìëìêæõãïèæó ïìàìèñíëùã îÞïóìâù
ßéÞá

Æëàãïðæôæìëëùã ÍîÞàæðãéúïðàãëëùã îÞïóìâù


îÞïóìâù
ÐîÞëïòãîðù
ËÞéìáæ
ÍîãâíîæëæêÞðãéúïèæç ÁìïñâÞîïðàãëëùç
ÐîÞëïòãîðù ËÞéìáæ Ïãèðìî âìêìóìåýçïðà
ïãèðìî ïãèðìî

ÁìïñâÞîïðàãëëùã
åÞæêïðàìàÞëæý
Æëàãïðæôææ
Ïßãîãäãëæý
Ïßãîãäãëæý ÒæëÞëïìàùç îùëìè

ÍéÞðãäæ åÞ îãïñîïù ËÞôæìëÞéúëùç âìóìâ


Îùëìè îãïñîïìà

Ðèñ. 2.3. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ýêîíîìèêè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà


Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

ñàí â ïðåäûäóùåé ìîäåëè. Îñîáåííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé


îïåðàöèè ïðàâèòåëüñòâîì ñîñòîèò â òîì, ÷òî çäåñü èìååò ìå-
ñòî ïðîäàæà è ïîêóïêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã.

Îòìåòèì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò äâå


ñîñòàâëÿþùèå:
 ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè (G);
 òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè (Òr).

Ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè âêëþ÷àþò:


 ïëàòåæè ïðàâèòåëüñòâe çà êóïëåííûå ðåñóðñû, âåùå-
ñòâåííûå òîâàðû è óñëóãè;
 çàðàáîòíóþ ïëàòó âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ.
Ïðàâèòåëüñòâåííûå òðàíñôåðòû (Òr) ÿâëÿþòñÿ ôîð-
ìîé ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ è ïîýòîìó íå âêëþ÷àþòñÿ â ñòîè-
ìîñòü ÂÂÏ è ÂÍÄ.
Åñëè â ýêîíîìèêå ñîçäàåòñÿ ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé ÷è-
ñòûå íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ïðåâûøàþò ïðàâèòåëüñòâåííûå
ðàñõîäû, òî åñòü èìååò ìåñòî ïðîôèöèò áþäæåòà, òî ýòîò èçëè-
øåê èñïîëüçóþò äëÿ ïîãàøåíèÿ íàêîïëåííîãî çà ïðåäûäó-
ùèå ïåðèîäû ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà. Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ
ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ôèíàí-
ñîâûå ðûíêè, èñïîëüçóÿ ñâîè äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà. Òîãäà
ñòðåëêà íà ðèñ. 2.3 áóäåò íàïðàâëåíà â îáðàòíîì íàïðàâëå-
íèè (îò ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ê ôèíàíñîâîìó ðûíêó).
 ýòîé ìîäåëè óòå÷êè îáðàçóþò ñáåðåæåíèÿ (S) è ÷èñòûå
íàëîãè (NÒ), à èíúåêöèè — èíâåñòèöèè è ãîñóäàðñòâåííûå
ðàñõîäû íà çàêóïêè ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, ò. å. (² + G).
Åñëè S + NT = I + G, ò. å. ñóììà èíâåñòèöèé è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ðàñõîäîâ óðàâíîâåøèâàåòñÿ ñ ñóììîé ñáåðåæåíèé
è ÷èñòûõ íàëîãîâ, òî ñèñòåìà íå íàðóøàåò êðóãîâîãî ïîòîêà
ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äîõîäîâ.
Èòàê, ìû ðàññìîòðåëè òðè ðàçíûå ïî ñòåïåíè ñëîæíîñòè
ìîäåëè êðóãîîáîðîòà çàêðûòîé ýêîíîìèêè. Íî ñåé÷àñ ïðåîá-
ëàäàþùåå áîëüøèíñòâî ñòðàí ìèðà äîñòàòî÷íî òåñíî ñâÿçàíî
ñ âíåøíèì ìèðîì. Êàêèì îáðàçîì äðóãîé ìèð (ñåêòîð “çàãðà-
íèöà”) âëèÿåò íà ìîäåëü êðóãîîáîðîòà, íàì íàäëåæèò ðàñ-
ñìîòðåòü â ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå.

55
Òåìà 2

2.3. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà îòêðûòîé ýêîíîìèêè

Ñâÿçü íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ñ äðóãèì ìè-


ðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ýêñïîðòà (âûâîçà) è èìïîðòà (ââî-
çà) ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ìèðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ ðûíêîâ (êóïëÿ-ïðîäàæà èíîñòðàííûõ âàëþò è èíî-
ñòðàííûõ öåííûõ áóìàã) (ðèñ. 2.4).
Êàê âèäíî èç ðèñ. 2.4, îòêðûòàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà
ñâÿçàíà ñ âíåøíèì ìèðîì ïðåæäå âñåãî ýêñïîðòíî-èìïîðò-
íûìè îïåðàöèÿìè. Ïîñêîëüêó ìîäåëü îòîáðàæàåò äâèæåíèå
òîëüêî äåíåæíûõ ïîòîêîâ (ñ öåëüþ óïðîùåíèÿ), ðàñõîäû íà
èìïîðò íàïðàâëåíû ñòðåëêîé çà ãðàíèöó, à äîõîäû îò
ýêñïîðòà — ñòðåëêîé âíóòðü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
(íà ðûíîê áëàã).
Âòîðûì çâåíîì ýòîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ äâèæåíèå êàïèòàëîâ
â ôîðìå ññóä è êðåäèòîâ, êóïëè-ïðîäàæè ðåàëüíûõ è ôèíàí-
ñîâûõ àêòèâîâ. Ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå îïåðàöèè òàê-
æå îáóñëîâëèâàþò ïðÿìîå (âíóòðü ñòðàíû) è îáðàòíîå (çà ïðå-
äåëû ñòðàíû) äâèæåíèå ïîòîêîâ ïëàòåæåé. Äåíåæíûå ïîòî-
êè íàïðàâëÿþòñÿ âíóòðü ñòðàíû ïðè óñëîâèè, ÷òî äðóãèå
ñòðàíû ïîêóïàþò ó íåå àêòèâû èëè ïðåäîñòàâëÿþò åé çàéìû.
Ïðîèñõîäèò ïðèòîê êàïèòàëà â ñòðàíó.
Åñëè æå äåíåæíûå ïîòîêè íàïðàâëÿþòñÿ çà ïðåäåëû ñòðà-
íû, òî èìååò ìåñòî îáðàòíûé îïèñàííîìó âûøå ïðîöåññ.
Ñòðàíà ïîêóïàåò àêòèâû â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà èëè ïðåäî-
ñòàâëÿåò èì ññóäó. Ïðîèñõîäèò îòòîê êàïèòàëà èç ñòðàíû.
Åñëè ïðèòîê êàïèòàëà ïðåâûøàåò åãî îòòîê, íàáëþäàåòñÿ
÷èñòûé ïðèòîê êàïèòàëà.
Åñëè ðàñõîäû ïî èìïîðòíûìè îïåðàöèÿìè íå ïîêðûâàþò-
ñÿ ïîñòóïëåíèÿìè îò ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé, òî ðàçíèöà ïî-
êðûâàåòñÿ ïóòåì çàèìñòâîâàíèé ó çàãðàíè÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïîñðåäíèêà ëèáî ïóòåì ïðîäàæè ðåàëüíûõ èëè ôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ èíîñòðàíöàì.

Èç ñêàçàííîãî âûøå âûòåêàåò ñëåäóþùåå:


1) ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîäèò ïîëèòèêó ÷èñòîãî ýêñïîðòà
(E > Z), åñëè â ñòðàíå èìååò ìåñòî ÷èñòûé îòòîê êàïèòàëà;

56
Âìóìâù ìð íîìæåàìâïðàÞ
æ îãÞéæåÞôææ ëÞôæìëÞéúëìáì ÎÞïóìâù
íîìâñèðÞ Îùëìè ûèìëìêæõãïèæó ëÞ æêíìîð
Ïãèðìî “åÞáîÞëæôÞ”
ßéÞá
ÎÞïóìâù
ëÞ æëàãïðæôæìë- Âìóìâù ìð ûèïíìîðÞ
ëùã ðìàÞîù ÎÞïóìâù
ëÞ áìïñâÞîïðàãëëùã ÎÞïóìâù ëÞ íìðîãßéãëæã
åÞèñíèæ
ËÞéìáæ ÐîÞëïòãîðù
ÍîãâíîæëæêÞ- ÁìïñâÞîïðàãëëùç ËÞéìáæ
ÐîÞëïòãîðù Ïãèðìî âìêìóìåýçïðà
ðãéúïèæç ïãèðìî ïãèðìî

Ïßãîãäãëæý
Ïßãîãäãëæý
ÁìïñâÞîïðàãëëùã
åÞæêïðàìàÞëæý
Æëàãïðæôæìëëùã
îãïñîïù
ÒæëÞëïìàùç îùëìè Àùàìå èÞíæðÞéÞ åÞ áîÞëæôñ

Íìïðñíéãëæý æëìïðîÞëëìáì èÞíæðÞéÞ

ÍéÞðãäæ åÞ îãïñîïù
Îùëìè îãïñîïìà ËÞôæìëÞéúëùç âìóìâ

Ðèñ. 2.4. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è äîõîäîâ â îòêðûòîé ýêîíîìèêå


Òåìà 2

2) ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîäèò ïîëèòèêó ÷èñòîãî èìïîðòà


(Z > Å), åñëè èìååò ìåñòî ÷èñòûé ïðèòîê êàïèòàëà.

 îòêðûòîé ìîäåëè êðóãîâûõ ïîòîêîâ óòå÷êè èç ïîòîêà


“äîõîäû-ðàñõîäû” äîïîëíÿþòñÿ åùå îäíèì êîìïîíåíòîì —
ðàñõîäàìè íà èìïîðò (Z) — è ðàâíû:
Óòå÷êè = S + NT + Z.
Èíúåêöèè, â ñâîþ î÷åðåäü, òàêæå èìåþò åùå îäíó äîïîë-
íèòåëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ — ïîñòóïëåíèÿ îò ýêñïîðòà (Å),
ò. å.:
Èíúåêöèè = I + G + E.
Ñóììà âñåõ èíúåêöèé âìåñòå ñ ñîâîêóïíûìè ðàñõîäàìè íà
ïîòðåáëåíèå, çà èñêëþ÷åíèåì èìïîðòà, âñåãäà ðàâíÿåòñÿ îáú-
åìó íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå.
Ñëåäîâàòåëüíî:
Y = Ñ + ² + G + (E – Z), (1)
ãäå Y — îáúåì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà;
Ñ — îáúåì ïîòðåáëåíèÿ äîìîõîçÿéñòâàìè;
² — èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ñåêòîðà;
G — ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû íà çàêóïêó ýêîíîìè÷åñêèõ
áëàã;
(E – Z) — ÷èñòûé ýêñïîðò.
Îáúåì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæíî âûðàçèòü è
äðóãèì ñïîñîáîì:
Y = Ñ + NÒ + S, (2)
ãäå NÒ — ÷èñòûå íàëîãè;
S — ñáåðåæåíèÿ.
Óðàâíÿâ ïðàâûå ÷àñòè óðàâíåíèé (1) è (2), ïîëó÷èì:
Ñ + ² + G + (E – Z) = Ñ + NÒ + S. (3)
Ñäåëàâ íåêîòîðûå ïðîñòûå ïðåâðàùåíèÿ â óðàâíåíèè (3),
ïîëó÷èì:
² + G + E = NÒ + S + Z. (4)

58
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

Ëåâàÿ ÷àñòü óðàâíåíèÿ (4) — èíúåêöèè, ïðàâàÿ — óòå÷êè.


Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî óòå÷êè è èíúåêöèè, îáðàçóåìûå äåé-
ñòâèÿìè â ðàçíûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè, íåîáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü ðàâíîâåñíûìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, íå îáÿçàòåëüíî
÷òîáû ² = S, NÒ = G, à E = Z, íî âàæíî, ÷òîáû
I + G + E = S + NÒ + Z. (5)
Äëÿ îòîáðàæåíèÿ ðîëè ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ äëÿ ýêîíîìè-
êè, ïðåäñòàâèì óðàâíåíèå (5) â èçìåíåííîì âèäå:
I + (G – NÒ) = S + (Z – E). (6)
Ëåâàÿ ÷àñòü óðàâíåíèÿ (6) ïîêàçûâàåò ñïîñîáû èñïîëüçî-
âàíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ.
Ïðàâàÿ ÷àñòü ýòîãî óðàâíåíèÿ îòîáðàæàåò âåëè÷èíó âíó-
òðåííèõ ñáåðåæåíèé (S) è ïðèòîêà êàïèòàëà (Z – E).

Âûâîä: ðåàëüíûé è äåíåæíûé ïîòîêè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåç


ïðåãðàä ïðè óñëîâèÿõ:
à) êîãäà ñîâîêóïíûå ðàñõîäû (Ñ + ² + G + NE) ðàâíû ñîâî-
êóïíîìó îáúåìó ïðîèçâîäñòâà (Y), ò. å.
Ñ + ² + G + NE = Y;
á) êîãäà óòå÷êè èç ïîòîêà “äîõîäû-ðàñõîäû” ðàâíû èíú-
åêöèÿì, ò. å.:
I + G + E = S + NÒ + Z.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÒÐÅÍÈÍÃ

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð. Çàêðûòàÿ ÷àñòíàÿ ýêîíîìèêà.


Çàêðûòàÿ ýêîíîìèêà ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà. Èíúåêöèè.
Êðóãîâîé ïîòîê. Ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è
äîõîäîâ. Îòêðûòàÿ ýêîíîìèêà. Ïîòîê. Ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèé ñåêòîð. Ñåêòîð “çàãðàíèöà”. Ñåêòîð äîìîõîçÿéñòâ.
Ñóáúåêòû ìàêðîýêîíîìèêè. Óòå÷êè.

59
Òåìà 2

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Íàçîâèòå îñíîâíûå ñóáúåêòû ìàêðîýêîíîìèêè è îõà-


ðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå âèäû èõ äåëîâîé àêòèâíîñòè.
2. Ñôîðìóëèðóéòå ïðåäïîñûëêè è èçîáðàçèòå ñõåìàòè-
÷åñêè ïðîñòóþ è óñëîæíåííóþ ìîäåëè êðóãîîáîðîòà â çàêðû-
òîé ÷àñòíîé ýêîíîìèêå.
3. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé “óòå÷êè èç ïîòîêà äîõî-
äû-ðàñõîäû” è “èíúåêöèè â ïîòîê äîõîäû-ðàñõîäû”. Ðàñêðîé-
òå ñòðóêòóðó óòå÷åê è èíúåêöèé äëÿ çàêðûòîé ÷àñòíîé,
çàêðûòîé ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà è îòêðûòîé ýêîíîìèê.
4. Êàêèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ ñâÿçûâàþò
÷àñòíûé ñåêòîð ñ ãîñóäàðñòâåííûì, à íàöèîíàëüíóþ ýêîíî-
ìèêó ñ âíåøíèì ìèðîì?
5. Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ðåàëüíûé è äåíåæíûé ïîòîêè îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ áåñïðåïÿòñòâåííî?
6. Ðàñêðîéòå ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå òîæäåñòâ:
1) I + G + E = S + NÒ + Z;
2) I + (G – NÒ) = S (Z – E);
3) C + I + G + NE = Y.

Ëèòåðàòóðà

1. Àíàë³òè÷íà åêîíîì³ÿ: ìàêðîåêîíîì³êà ³ ì³êðîåêîíîì³êà :


ï³äðó÷íèê : ó 2 êí. / Ñ.Ì. Ïàí÷èøèí, Ï.². Îñòðîâåðõ, Â.Á. Áóíÿê òà
³í. ; çà ðåä. Ñ.Ì. Ïàí÷èøèíà, Ï.². Îñòðîâåðõà. — Êí. 1: Âñòóï äî
àíàë³òè÷íî¿ åêîíî쳿. Ìàêðîåêîíîì³êà. — Ê. : Çíàííÿ, 2009. —
723 ñ. — Ñ. 37—43.
2. Áàçèëåâè÷ Â.Ä. Ìàêðîåêîíîì³êà : íàâ÷. ïîñ³á. / Â.Ä. Áàçèëå-
âè÷, Ë.Î. Áàëàñòðèê. — Ê. : Àò³êà, 2009. — Ñ. 15—18.
3. Áëàóã Ì. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ìûñëü â ðåòðîñïåêòèâå : ïåð. ñ
àíãë. / Ì. Áëàóã. — Ì. : Äåëî ËÒÄ, 1994. — Ñ. 22—24.
4. Âå÷êàíîâ Ã.Ñ. Ìàêðîýêîíîìèêà / Ã.Ñ. Âå÷êàíîâ,
Ã.Ð. Âå÷êàíîâà. — ÑÏá. : Ïèòåð, 2002. — Ñ. 37—41.
5. Ãàëüïåðèí Â.Ì. Ìàêðîýêîíîìèêà : ó÷åáíèê / Â.Ì. Ãàëüïåðèí,
Ï.È. Ãðåáåííèêîâ, À.È. Ëåóññêèé, Ë.Ñ. Òàðàñåâè÷ ; ïîä îáù. ðåä.
Ë.Ñ. Òàðàñåâè÷à. — ÑÏá. : Ýêîí. øê., 1994. — Ñ. 5―21.

60
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü êðóãîîáîðîòà ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ...

6. Èâàøêîâñêèé Ñ.Í. Ìàêðîýêîíîìèêà : ó÷åáíèê / Ñ.Í. Èâàø-


êîâñêèé. — Ì. : Äåëî, 2000. — Ñ. 10—15.
7. ̳êðîåêîíîì³êà ³ ìàêðîåêîíîì³êà : ï³äðó÷íèê : ó 2 ÷. / çà
çàã. ðåä. Ñ. Áóäàãîâñüêî¿. — Ê. : Îñíîâè, 1998. — Ñ. 219—229.
8. Ñåëèùåâ À.Ñ. Ìàêðîýêîíîìèêà / À.Ñ. Ñåëèùåâ. — ÑÏá. : Ïè-
òåð, 2000. — Ñ. 20—27.

61
Òåìà 3
l`jpn}jnmnlh)eqjhe
onj`g`Šekh b qhqŠele
m`0hnm`k|m{u q)eŠnb

3.1. Ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ


ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) äëÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà.
3.2. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ
ÑÍÑ. Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
3.3. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç áàëàíñîâ íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà (ÁÍÕ) è ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
(ÑÍÑ).
3.4. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ÑÍÑ. Ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû âíå-
äðåíèÿ ÑÍÑ-93 â Óêðàèíå.
3.5. Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: ïîòî-
êîâ, çàïàñîâ, ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
3.6. Íîìèíàëüíûå è ðåàëüíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè.
3.7. Îáùåñòâåííîå áëàãîñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû åãî êî-
ëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ.
3.8. Íîâûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: èíäåêñ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð), èíäåêñ ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ), óðîâåíü ãëîáàëèçàöèè (ÓÃ), óðî-
âåíü òåíèçàöèè (ÓÒ), èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
íàñòðîåíèé (ÈÏÍ), èíäåêñ îæèäàåìîé äèíàìèêè
áåçðàáîòèöû (ÈÎÄÁ), èíäåêñ èíôëÿöèîííûõ îæè-
äàíèé (ÈÈÎ).
Ó÷åáíûé òðåíèíã.

62
3.1. Ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ
ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) äëÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà

Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) ― ýòî ñîâîêóï-


íîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé è êëàññèôèêàöèé, îòðà-
æàþùàÿ ðåàëüíûå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû ýêîíîìèêè íà ìàêðî-
óðîâíå. Îíà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ñóáúåêòàõ, ïðè-
íèìàþùèõ ó÷àñòèå â ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ; îòðàæàåò
âñå ýêîíîìè÷åñêèå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì,
ðàñïðåäåëåíèåì è ïåðåðàñïðåäåëåíèåì äîõîäîâ, íàêîïëåíè-
åì àêòèâîâ, êîíå÷íûì ïîòðåáëåíèåì.
Äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìà ÑÍÑ? Ó÷åíûå ñâÿçûâàþò ïîÿâëåíèå
ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ñ íàèáîëåå ýêñòðåìàëüíûìè
ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäèâøèìè â îáùåñòâå. Ê ïðèìåðó, Ïåð-
âàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïîñòàâèëà ïåðåä ïðàâèòåëüñòâàìè ñòðàí,
âîâëå÷åííûõ â íåå, ïðîáëåìó ðàñ÷åòà àãðåãèðîâàííûõ ïîêà-
çàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè, ñïîñîáíîé ðåàëèçîâàòü âîåííûå è ïîëèòè÷åñêèå öåëè.
Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 1929—1933-õ ãîäîâ óñèëèëà ïîòðåá-
íîñòü â ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ. Îíè íóæíû áûëè
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü “äèàãíîç” ýêîíîìèêå è ðàçðàáîòàòü
ìåðîïðèÿòèÿ âëèÿíèÿ ïðàâèòåëüñòâà íà ýêîíîìèêó ñ öåëüþ
îãðàíè÷åíèÿ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà íåå öèêëè÷åñêèõ êîëåáà-
íèé.
Ñëåäîâàòåëüíî, èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ â ñèñòåìå íà-
öèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, íåîáõîäèìà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè äëÿ âûðàáîòêè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè, ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ðàçðàáîòêè ïðî-
ãíîçîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Åå ïîëüçîâàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå èíñòèòóòû è âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ÷åðïàþùèå
èç ÑÍÑ èíôîðìàöèþ äëÿ èçó÷åíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ÿâ-
ëåíèé è ïðîöåññîâ, âûÿâëåíèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ìàêðîýêî-
íîìèêè, ðàçðàáîòêè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé è ìîäåëåé.
Êðîìå òîãî, â íåé çàèíòåðåñîâàíû ìåíåäæåðû, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêèå è áèçíåñ-ñòðóêòóðû, íóæäàþùèåñÿ â èíôîð-

63
Òåìà 3

ìàöèè î ñîñòîÿíèè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû, â êîòîðîé


îíè ïëàíèðóþò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.
ÑÍÑ ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, êðàéíå íåîáõîäèìóþ ìåæ-
äóíàðîäíûì ýêîíîìè÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (ÎÎÍ, ÌÂÔ,
ÌÁÐÐ è äð.) äëÿ ïðèíÿòèÿ âçâåøåííûõ ðåøåíèé ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ êðåäèòîâ, ïîìîùè è ò. ï. ñòðàíàì-ó÷àñòíèöàì.

3.2. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðèíöèïû


ïîñòðîåíèÿ ÑÍÑ. Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ îñíîâàíà íà êîíöåïöèè


ðàñøèðåííîãî òîëêîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà. ÑÍÑ, óòâåðæäåí-
íàÿ Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ â 1993 ã., îõâàòûâàåò êàê
îòðàñëè, ïðîèçâîäÿùèå ìàòåðèàëüíûå áëàãà, òàê è îòðàñëè,
ïðîèçâîäÿùèå óñëóãè (îòðàñëè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, èñêóññòâà, êóëüòóðû, ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, ôèíàíñîâ, ñòðàõîâàíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî è ò. ï.). Îíà íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü äîìîõîçÿéñòâ, íî ñ îïðåäåëåííûìè îãðàíè÷åíè-
ÿìè. Íàïðèìåð, åñëè óõîäîì çà äîìîì è äâîðîì, âîñïèòàíèåì
äåòåé èëè óõîäîì çà ïðåñòàðåëûìè ëèöàìè çàíèìàåòñÿ íàåì-
íàÿ ïðèñëóãà, òî åå äåÿòåëüíîñòü ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ïîäñ÷åòå
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà è äîõîäà; åñëè ýòè âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþò ñàìè ÷ëåíû ñåìüè ― íå ó÷èòûâàåò-
ñÿ. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòîò ïàðàäîêñ ïðåæäå âñåãî ñëîæíîñòüþ ñáî-
ðà èíôîðìàöèè î íàçâàííûõ âûøå âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.
ÑÍÑ îõâàòûâàåò ÷àñòè÷íî è òåíåâóþ ýêîíîìèêó, íî â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî åå îáúåìû ðàññ÷èòûâàþò îïîñðåäîâàííûì ïó-
òåì è ïðàâèòåëüñòâà ñòðàí ñîãëàøàþòñÿ íà ïóáëèêàöèþ èí-
ôîðìàöèè î òåíåâîì ñåêòîðå, ïðîèçâîäÿùåì íåçàïðåùåííûå
çàêîíîì ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, íî èçáåãàþò ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè î ïðîèçâîäñòâå çàïðåùåííûõ çàêîíîì ýêîíîìè÷å-
ñêèõ áëàã (íåëåãàëüíîå ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëÿ îðóæèåì,
òîðãîâëÿ æèâûì òîâàðîì è ÷åëîâå÷åñêèìè îðãàíàìè, íàðêî-
áèçíåñ è ò. ï.), òî ýòî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü îøèáêè ïðè ðàñ-

64
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

÷åòàõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, íî íå ïîçâîëÿåò èõ


èçáåæàòü.
Îñíîâíûå âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòðàæàå-
ìûå â ÑÍÑ-93, ïîêàçàíû â òàáë. 3.1.

Òàáëèöà 3.1. Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-


ñòè â ÑÍÑ-93
¹ ï/ï Âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
1 Ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïðîäà-
æè è íàêîïëåíèÿ
2 Ïðîèçâîäñòâî íåôèíàíñîâûõ óñëóã äëÿ ðåàëèçàöèè
3 Äåÿòåëüíîñòü ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé (áàíêîâ, ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé è ò. ï.)
4 Äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ íåðûíî÷íûå óñëóãè (îáùåñòâåííûå áëàãà) äëÿ
ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå îòäåëüíûì äîìîõîçÿé-
ñòâàì èëè èõ ãðóïïàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
5 Äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþ-
ùèõ äîìîõîçÿéñòâà (ïàðòèéíûå, ïðîôñîþçíûå è îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè)
6 Äåÿòåëüíîñòü äîìàøíåé íàåìíîé ïðèñëóãè (íàåìíûå íÿíè,
ïîâàðà, ñàäîâíèêè, äâîðíèêè, øîôåðû è ò. ï.)
7 Æèëèùíûå óñëóãè, ïðåäñòàâëÿåìû ñîáñòâåííèêàìè äîìîâ
è êâàðòèð äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî óñëîâíàÿ îöåíêà æèëèùíûõ


óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîìîâëàäåëüöàìè ñàìèì ñåáå, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñòàâîê êâàðòèðíîé ïëàòû çà àíàëî-
ãè÷íûå äîìà è êâàðòèðû. Òàêîé ïîäõîä íèâåëèðóåò âëèÿíèå
èçìåíåíèé äîëè àðåíäîâàííîãî æèëüÿ íà îáùèé íàöèîíàëü-
íûé äîõîä.

 ÑÍÑ ãîäîâîé ðåçóëüòàò ïðîèçâîäñòâà íå âêëþ÷àåò:

 ðåçóëüòàòû åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà ðàñòåíèé è æèâîò-


íûõ, åñëè ýòîò ïðèðîñò îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè;

65
Òåìà 3

 óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ, îáóñëîâëåííîå èíôëÿ-


öèîííûìè ôàêòîðàìè, è ò. ï.
Êðîìå íàçâàííîãî âûøå, ÑÍÑ-93 îñíîâûâàåòñÿ íà êîíöåï-
öèè ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ. Ýòà êîíöåïöèÿ ïî ñîäåðæàíèþ
î÷åíü áëèçêà ê êîíöåïöèè ôàêòîðíûõ äîõîäîâ. Ãëàâíîå îò-
ëè÷èå ìåæäó íèìè ñîñòîèò â òîì, ÷òî òåîðèÿ ôàêòîðíûõ äî-
õîäîâ ðàññìàòðèâàåò äîõîäû ãîñóäàðñòâà êàê âòîðè÷íûå, ïî-
ëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ôàêòîðíûõ äîõî-
äîâ.
Ôàêòîðíûå äîõîäû ôîðìèðóþòñÿ òàêèìè ðåñóðñàìè (ôàê-
òîðàìè): çåìëÿ, êàïèòàë, òðóä.
Êîíöåïöèÿ ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ èñõîäèò èç òîãî, ÷òî îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïî ñóòè ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè-
÷åñêèìè ðåñóðñîì; äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ðåñóðñà â
ôîðìå ÷èñòûõ íàëîãîâ íà ïðîèçâîäñòâî è èìïîðò âõîäÿò â öå-
íó ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãà, êàê è äîõîäû îò íàçâàíûõ âûøå ðå-
ñóðñîâ â ôîðìàõ ðåíòû, ïðèáûëè, ïðîöåíòà, çàðàáîòíîé ïëà-
òû, àìîðòèçàöèè (ïðè ðàñ÷åòå âàëîâîãî äîõîäà).
Ïåðâè÷íûå äîõîäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé êîíöåïöèåé ―
ýòî äîõîäû, ïîëó÷àåìûå ñóáúåêòàìè ýêîíîìèêè â ïðîöåññå
ïåðâè÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëàãà (ïåðâè÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñîçäàííîé ñòîèìîñòè).
 òàáë. 3.2 îòðàæåíà ñòðóêòóðà ñóáúåêòîâ, ïîëó÷àþùèõ
ïåðâè÷íûå äîõîäû, è ôîðìû ýòèõ äîõîäîâ.
Òàáëèöà 3.2. Ôîðìû ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè
¹ ï/ï Ïîëó÷àòåëè ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ Ôîðìû ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ
1 Ïðåäïðèÿòèÿ è êîðïîðàöèè Âàëîâàÿ ïðèáûëü è âàëî-
âîé ñìåøàííûé äîõîä
2 Ñîáñòâåííèêè çåìëè è êàïèòàëà Àðåíäíàÿ ïëàòà, ðåíòà,
ïðîöåíò
3 Íàåìíûå ðàáîòíèêè Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñ-
ëåíèÿìè â ôîíäû ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ, â % îò
ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû
4 Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî Íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî è
óïðàâëåíèÿ èìïîðò

66
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ÑÍÑ-93

1. Îòðàæåíèå õîçÿéñòâåííîãî êðóãîîáîðîòà â òðåõ àñïåê-


òàõ ― ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ è êîíå÷íîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ.
2. Ãðóïïèðîâêà èíñòèòóöèîíàëüíûõ åäèíèö â ñåêòîðû
ýêîíîìèêè.

Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ åäèíèöà ― õîçÿéñòâåííàÿ åäèíè-


öà, âëàäåþùàÿ àêòèâàìè, èìåþùàÿ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü õî-
çÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, âåäóùàÿ ïîëíûé íàáîð áóõãàë-
òåðñêèõ îïåðàöèé è íåñóùàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì îáÿçà-
òåëüñòâàì.
×åðòû èíñòèòóöèîíàëüíîé åäèíèöû ñâîéñòâåííû äâóì
ãðóïïàì õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ― þðèäè÷åñêèì ëèöàì è
îòäåëüíûì ôèçè÷åñêèì ëèöàì, îáúåäèíåííûì äëÿ ñîâìåñò-
íîãî âåäåíèÿ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà.
ÑÍÑ ðàññìàòðèâàåò äîìîõîçÿéñòâà êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé
ñóáúåêò â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî:

 âî-ïåðâûõ, äîõîäû ÷ëåíîâ ñåìüè (äîìîõîçÿéñòâà) ïîë-


íîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïîñòóïàþò â îáùåå âëàäåíèå;
 âî-âòîðûõ, îðãàíèçàöèÿ, ó÷åò èçäåðæåê íà ïîòðåáëå-
íèå è ñáåðåæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òîæå íà ñîâìåñòíîé (êîë-
ëåêòèâíîé) îñíîâå ÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâ.

Äîìîõîçÿéñòâà è ãðóïïû þðèäè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ


èíñòèòóöèîíàëüíûìè åäèíèöàìè, îáúåäèíÿþò â ñåêòîðû
ýêîíîìèêè.

ÑÍÑ âûäåëÿåò òàêèå ñåêòîðû:

 íåôèíàíñîâûå ïðåäïðèÿòèÿ è êîðïîðàöèè;


 ôèíàíñîâûå êîðïîðàöèè;
 ñåêòîð îáùåãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
 äîìîõîçÿéñòâà;
 íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùèå äîìî-
õîçÿéñòâà.

67
Òåìà 3

3. Ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó äâèæåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã


è ïîòîêàìè äîõîäîâ (çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðåíòà, ïðîöåíòíûå
äîõîäû, ïðèáûëü).
4. Ðàçãðàíè÷åíèå ïîòîêîâ è çàïàñîâ.
Ïîòîêè ― ïîêàçàòåëè, äàþùèå êîëè÷åñòâåííóþ õàðàê-
òåðèñòèêó ïðîèçâîäñòâà, çàêóïîê, âûïëàò è ò. ï.
Çàïàñû ― ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàëè÷èå ðåñóð-
ñîâ íà îïðåäåëåííóþ äàòó. Íàïðèìåð, íàëè÷èå îñíîâíîãî êà-
ïèòàëà íà êîíåö ãîäà.
Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðîÿâëÿåòñÿ â
òîì, ÷òî âåëè÷èíà çàïàñà íà êîíåö ãîäà ðàâíÿåòñÿ âåëè÷èíå
çàïàñà íà íà÷àëî ãîäà ïëþñ ïîòîê, õàðàêòåðèçóþùèé ïîñòó-
ïëåíèå îïðåäåëåííîãî ðåñóðñà â çàïàñû, ìèíóñ “óòå÷êè” ýòî-
ãî ðåñóðñà èç çàïàñîâ:

ÅÞíÞï ÅÞíÞï Íìïðñíéã- “Ñðãõèæ”


îãïñîïÞ îãïñîïÞ ëæã îãïñîïÞ îãïñîïÞ
ëÞ èìëãô = ëÞ ëÞõÞéì + à åÞíÞï – æå åÞíÞïÞ . (1)
áìâÞ áìâÞ à ðãõãëæã à ðãõãëæã
áìâÞ áìâÞ

5. Ðàçãðàíè÷åíèå êîíå÷íîãî è ïðîìåæóòî÷íîãî ïðî-


äóêòà.
Ýòî ðàçìåæåâàíèå íåîáõîäèìî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áåç ïîâòîðíîãî ñ÷åòà.
Ðàçãðàíè÷åíèå ïðîäóêöèè íà êîíå÷íóþ è ïðîìåæóòî÷-
íóþ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå íà îñíîâå ôèçè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ
ïðîäóêòà, à íà îñíîâå ñïîñîáà èñïîëüçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ìó-
êà, êóïëåííàÿ äîìîõîçÿéñòâîì äëÿ âûïå÷êè ïèðîãîâ äëÿ ñâî-
åé ñåìüè ― êîíå÷íûé ïðîäóêò. Ìóêà, êóïëåííàÿ õëåáîêîì-
áèíàòîì äëÿ âûïå÷êè õëåáà ― ïðîìåæóòî÷íûé.
Êîíå÷íûé ïðîäóêò ― ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, èíâåñòèöèé èëè ýêñïîðòà.
Ïðîìåæóòî÷íûé ïðîäóêò ― ïðîäóêò, èñïîëüçóåìûé
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ.
6. Ðàçìåæåâàíèå ïåðâè÷íûõ è âòîðè÷íûõ äîõîäîâ. Ýòîò
ïðèíöèï âàæåí äëÿ èçáåæàíèÿ ïîâòîðíîãî ñ÷åòà.

68
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

7. Ðàçìåæåâàíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íà òåêóùèå è êàïè-


òàëüíûå è îòðàæåíèå èõ â ðàçëè÷íûõ ñ÷åòàõ. Ñóììèðîâàòü
èëè âû÷èòàòü ýòè âèäû ðàñõîäîâ (äîõîäîâ) íåïðàâîìåðíî.
Òåêóùèå äîõîäû ― ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðèáû-
ëè, òðàíñôåðòîâ (ïåíñèé, ñòèïåíäèé, ïîìîùè è ò. ï.).
Òåêóùèå ðàñõîäû ― ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ïîòðåáè-
òåëüñêèõ òîâàðîâ, ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûå òåêóùèå ïëàòåæè
(óïëàòà íàëîãîâ, âçíîñîâ è ò. ï.).
Êàïèòàëüíûå äîõîäû ― ýòî òðàíñôåðòû åäèíîâðåìåííî-
ãî õàðàêòåðà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèîáðåòå-
íèÿ îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà è ñáåðåæåíèé.
Êàïèòàëüíûå ðàñõîäû ― ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîá-
ðåòåíèåì îñíîâíîãî êàïèòàëà è ïðèðîñòîì çàïàñîâ.
8. Ðàçìåæåâàíèå íàëîãîâ íà ïðîäóêòû è íàëîãîâ íà ïðî-
èçâîäñòâî.
Íàëîãè íà ïðîäóêòû óñòàíàâëèâàþò ïðîïîðöèîíàëüíî
ñòîèìîñòè èëè îáúåìó ïðîèçâåäåííîé è ðåàëèçîâàííîé ïðî-
äóêöèè (ýòî ÍÄÑ, àêöèçû, íàëîã ñ ïðîäàæ è ò. ï.).
Íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî óñòàíàâëèâàþò ïðîïîðöèîíàëü-
íî ôàêòîðàì ïðîèçâîäñòâà (íàëîã íà çåìëþ, ñòðîåíèÿ, îñíîâ-
íîé êàïèòàë, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû).
ÑÍÑ ðàññìàòðèâàåò ñóáñèäèè êàê îòðèöàòåëüíûå íàëî-
ãè. Èõ òîæå äåëÿò íà ñóáñèäèè íà ïðîäóêòû è ñóáñèäèè íà
ïðîèçâîäñòâî.
Ñóáñèäèè íà ïðîäóêòû óñòàíàâëèâàþò ïðîïîðöèîíàëüíî
îáúåìàì ïðîèçâåäåííûõ è ðàñïðåäåëåííûõ ïðîäóêòîâ.
Ñóáñèäèè íà ïðîèçâîäñòâî ðàñïðåäåëÿþò ïðÿìî ïðîïîð-
öèîíàëüíî ýêîíîìè÷åñêèì ðåñóðñàì, èñïîëüçîâàíèå êîòî-
ðûõ ñóáñèäèðóþò.

Ýêîíîìè÷åñêèå îïåðàöèè è ñèñòåìà öåí â ÑÍÑ

ÑÍÑ îòðàæàåò ñèñòåìó ýêîíîìè÷åñêèõ îïåðàöèé ìåæäó


ñóáúåêòàìè ìàêðîýêîíîìèêè.
Ýêîíîìè÷åñêèå îïåðàöèè ― ýòî äîáðîâîëüíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â ñâÿçè ñ ïðîèç-
âîäñòâîì è èñïîëüçîâàíèåì ïðîäóêöèè, ðàñïðåäåëåíèåì è

69
Òåìà 3

ïåðåðàñïðåäåëåíèåì äîõîäîâ, ïðèîáðåòåíèåì ôèíàíñîâûõ


àêòèâîâ è ïðèíÿòèåì ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Îöåíèâàíèå îïåðàöèé â ÑÍÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òàêèõ öåíàõ:
Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ) îöåíèâàåòñÿ â öå-
íàõ êîíå÷íîãî ïîêóïàòåëÿ.
Âàëîâîé âûïóñê îöåíèâàåòñÿ â öåíàõ ïðîèçâîäèòåëÿ,
èëè â îñíîâíûõ öåíàõ.
Öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ ― öåíà, ïîëó÷àåìàÿ ïðîèçâîäèòå-
ëåì çà ïðîèçâåäåííûå áëàãà, âêëþ÷àþùàÿ íàëîãè íà ïðîäóê-
òû, êðîìå ÍÄÑ è íàëîãîâ íà èìïîðò, è íå âêëþ÷àþùàÿ ñóáñè-
äèé íà ïðîäóêòû.
Îñíîâíàÿ öåíà ― öåíà, ïîëó÷àåìàÿ ïðîèçâîäèòåëåì çà
ïðîèçâåäåííûå ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, íå âêëþ÷àþùàÿ íàëî-
ãîâ íà ïðîäóêòû, íî âêëþ÷àþùàÿ ñóáñèäèè íà ïðîäóêòû.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÑÍÑ äîïóñêàåò îöåíêó âàëîâîãî âû-
ïóñêà â îñíîâíûõ öåíàõ è öåíàõ ïðîèçâîäèòåëÿ, áîëåå òî÷-
íûé ðåçóëüòàò îòðàæàþò îñíîâíûå öåíû, òàê êàê îíè âêëþ-
÷àþò ñóáñèäèè.

3.3. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç áàëàíñîâ


íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ÁÍÕ) è ñèñòåìû
íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÑÍÑ)
Áàëàíñû íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ― ýòî ñèñòåìà âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ñîçäàííàÿ â 20-å
ãîäû ÕÕ â. â ÑÑÑÐ, ïðè ïîìîùè êîòîðîé îïèñûâàëèñü è àíàëè-
çèðîâàëàñü ìîäåëè öåíòðàëèçîâàííîé ïëàíîâîé ýêîíîìèêè.
Åå ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé áûëà ìàðêñèñòñêàÿ ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ òåîðèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ÁÍÕ èìåëè îãðàíè÷åííóþ
ñôåðó èññëåäîâàíèÿ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ― ñôå-
ðó ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Öåíòðàëüíûì çâåíîì ÁÍÕ
ÿâëÿëñÿ ìàòåðèàëüíûé áàëàíñ, îïèñûâàþùèé ïðîèçâîä-
ñòâî, ïîòðåáëåíèå è íàêîïëåíèå îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà.
Ìàòåðèàëüíûé áàëàíñ îòðàæàë äâèæåíèå ðåñóðñîâ è èñ-
ïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëüíûõ áëàã. Ñôåðà óñëóã ðàññìàòðèâà-
ëàñü êàê ñèñòåìà ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòíîøåíèé è íå

70
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ó÷èòûâàëàñü ïðè ðàñ÷åòå ñîâîêóïíîãî îáùåñòâåííîãî ïðî-


äóêòà (ÑÎÏ).
Ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ è îïåðàöèé ñ ôèíàíñîâûìè àêòè-
âàìè â ÁÍÕ íå ïîëó÷èëè íàäëåæàùåãî îòðàæåíèÿ, ïîñêîëü-
êó â öåíòðàëèçîâàííî-ðàñïðåäåëèòåëüíîé ýêîíîìèêå îíè íå
èìåëè ðåøàþùåãî çíà÷åíèÿ.
Ñðàâíèâàÿ äâå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî îíè èìåëè îáùóþ öåëü: îïèñàòü ñóùåñòâóþùóþ
ìîäåëü.
Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ÑÍÑ è ÁÍÕ ïîêàçàíî â òàáë. 3.3.
Òàáëèöà 3.3. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÑÍÑ è ÁÍÕ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà

ÁÍÕ ÑÍÑ
1. Îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ (îïèñàíèÿ)
Öåíòðàëèçîâàííàÿ ïëàíîâàÿ ýêî- Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà
íîìèêà

2. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïîñòðîåíèÿ


― ìàðêñèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ ― êîíöåïöèÿ ðàñøèðåííîé
ñóæåííîãî òðàêòîâàíèÿ îáùå- òðàêòîâêè ïðîèçâîäñòâà, èñõî-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà êàê ìàòå- äÿùàÿ èç òîãî, ÷òî â ñîçäàíèè
ðèàëüíîãî, â êîòîðîì ñîçäàåòñÿ ÂÂÏ è ÂÍÄ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
ñîâîêóïíûé îáùåñòâåííûé ïðî- êàê ðàáîòíèêè, ñîçäàþùèå
äóêò (ÑÎÏ); âåùåñòâåííûå òîâàðû, òàê è ñî-
― ïåðâè÷íûå äîõîäû — ýòî äîõî- çäàþùèå óñëóãè (ôèíàíñîâûå,
äû ðàáîòíèêîâ ñôåðû ìàòåðèàëü- îáðàçîâàòåëüíûå, çäðàâîîõðà-
íîãî ïðîèçâîäñòâà; íåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
― ñôåðà óñëóã è ãîñóäàðñòâåííûå ëåíèÿ è ò. ï.);
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ïîëó÷àþò âòî- ― ïåðâè÷íûå äîõîäû òðàêòóþò-
ðè÷íûå äîõîäû, ÿâëÿþùèåñÿ ðå- ñÿ çíà÷èòåëüíî øèðå, â íèõ
çóëüòàòîì ïåðåðàñïðåäåëèòåëü- âêëþ÷àþòñÿ âñå âèäû äîõîäîâ,
íûõ îòíîøåíèé; ñîñòàâëÿþùèõ öåíó ýêîíîìè÷å-
― ðåçóëüòàòîì ãîäîâîé ïðîèçâîä- ñêîãî áëàãà êàê âåùåñòâåííîãî,
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ òàê è â ôîðìå óñëóã;
íå òîëüêî êîíå÷íûé ïðîäóêò, íî è ― ðåçóëüòàòîì ãîäîâîé äåÿ-
ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå ñôå- òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ òîëüêî êî-
ðû ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íå÷íûé ïðîäóêò, íî âñåõ ñåêòî-
ðîâ ýêîíîìèêè

71
Òåìà 3

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3.3


Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà

ÁÍÕ ÑÍÑ
3. Ïîäõîäû ê êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
Íåò ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ äîõî- Èìååòñÿ ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå
äîâ è ðàñõîäîâ íà òåêóùèå è åäè- äîõîäîâ íà êàïèòàëüíûå è òåêó-
íîâðåìåííûå (êàïèòàëüíûå) ùèå
4. Ðàçëè÷èÿ â ó÷åòå ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ
― ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèÿ íà ñïîðòèâíûå, êóëüòóðíûå è äðóãèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ:
 ÿâëÿþòñÿ êîíå÷íûì ïîòðåáëå-  ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûì
íèåì ïîòðåáëåíèåì
― èçäåðæêè ïðåäïðèÿòèé íà ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè:
 îáðàçóþò ïåðâè÷íûå äîõîäû  ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûì
ïîòðåáëåíèåì
― ðàñõîäû íà ñïåöîäåæäó îòíîñÿò ê:
 êîíå÷íîìó ëè÷íîìó ïîòðåáëå-  ïðîìåæóòî÷íîìó ïîòðåáëå-
íèþ íèþ
― ðàñõîäû ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â ñâÿçè ñî ñòèõèéíû-
ìè áåäñòâèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
 êîíå÷íûì èñïîëüçîâàíèåì  ïðîìåæóòî÷íûì ïîòðåáëå-
íàöèîíàëüíîãî äîõîäà íèåì
5. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ ïî îïðåäåëåíèþ êðèòåðèÿ êëàñ-
ñèôèêàöèè ñòàòåé êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ:
 íåò ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ñáåðå-  ñáåðåæåíèÿ ― ýòî íåèñïîëü-
æåíèé. Èõ ðàññìàòðèâàþò êàê çîâàííàÿ ÷àñòü äîõîäà
ôîðìû ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íàöèî-
íàëüíîãî äîõîäà
― îïðåäåëåíèå ñáåðåæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ:
 íà ÷èñòîé îñíîâå, òî åñòü çà âû-  íà âàëîâîé îñíîâå (áåç âû÷åòà
÷åòîì àìîðòèçàöèè àìîðòèçàöèè) è áåç ó÷åòà ïî-
òåðü, îáóñëîâëåííûõ ñòèõèé-
íûìè áåäñòâèÿìè
― èçìåíåíèÿ îáúåìà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îòíîñÿò ê:
 ïðèðîñòó ìàòåðèàëüíûõ îáîðîò-  íàêîïëåíèþ îñíîâíîãî êàïè-
íûõ çàïàñîâ òàëà â âèäå êàïèòàëîâëîæåíèé

72
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Îêîí÷àíèå òàáë. 3.3


Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà

ÁÍÕ ÑÍÑ
― ðàñõîäû íà âîåííóþ òåõíèêó îòíîñÿò ê:
 íàêîïëåíèþ  êîíå÷íîìó ïîòðåáëåíèþ
6. Ðàôèíèðîâàííûå çîëîòûå ñëèòêè è ïðî÷åå ìîíåòàðíîå çîëî-
òî îòíîñÿò ê:
 íàêîïëåíèþ îáîðîòíûõ àêòèâîâ  íàêîïëåíèþ ôèíàíñîâûõ àê-
òèâîâ
7. Ïðèðîñò îñíîâíîãî êàïèòàëà ïîñîëüñòâ, èíîñòðàííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ è ïðî÷èõ çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèé âêëþ÷àþò â:
— êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå ñòðàíû, — êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå îòå÷å-
íà òåððèòîðèè êîòîðîé ðàçìåùå- ñòâåííîãî ïðîäóêòà òîé ñòðàíû,
íû ýòè îðãàíèçàöèè êîòîðóþ îíè ïðåäñòàâëÿþò
8. Ôèíàíñîâûå ïîòîêè îïðåäåëÿþò:
— êàê ôîðìû âðåìåííîãî ïåðåðàñ- — êàê âèä èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
ïðåäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî äîõîäà òåëüíîñòè

Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ ìåæäó ðàññìàòðèâàå-


ìûìè ñèñòåìàìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé áàëàíñû
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñóùåñòâåííî ïîâëèÿëè íà ÑÍÑ. Ýòî âëè-
ÿíèå îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî ÁÍÕ áûëè ðàçðàáî-
òàíû ñòàòèñòè÷åñêèìè îðãàíàìè ÑÑÑÐ çíà÷èòåëüíî ðàíüøå
ÑÍÑ. Ïåðâûé áàëàíñ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îïèñûâàåò ñîâåò-
ñêóþ ýêîíîìèêó â 1925―1926 ãîäàõ.

Ñèñòåìîé íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ çàèìñòâîâàíû:

 òàáëèöû ÁÍÕ, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ ìåæîòðàñëåâûå


ñâÿçè ýêîíîìèêè;
 êëàññèôèêàöèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà êîëëåêòèâ-
íîå è èíäèâèäóàëüíîå;
 êîíöåïöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò. ï.

Ýòè äâå ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ ìàêðîýêîíî-


ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñíà÷àëà ðàçâèâàëèñü îòíîñèòåëüíî ñà-

73
Òåìà 3

ìîñòîÿòåëüíî. È òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â. ïðèíöèïû


ñîñòàâëåíèÿ ÁÍÕ è èõ ïîêàçàòåëè íà÷èíàþò íåïîñðåäñòâåí-
íî êîîðäèíèðîâàòüñÿ ñ ÑÍÑ.

3.4. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ÑÍÑ. Ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû


âíåäðåíèÿ ÑÍÑ-93 â Óêðàèíå

Âûäåëÿþò äâà ýòàïà ðàçâèòèÿ ÑÍÑ. Ïåðâûé ýòàï (äî Âòî-


ðîé ìèðîâîé âîéíû) õàðàêòåðèçóåòñÿ óñèëåíèåì çàèíòåðåñî-
âàííîñòè ñòàòèñòèêîé íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ íåèñïîëüçóåìûìè ïðî-
èçâîäñòâåííûìè ìîùíîñòÿìè, áåçðàáîòèöåé, èíôëÿöèåé.

Äîñòèæåíèÿìè ýòîãî ïåðèîäà ÿâëÿþòñÿ:

 ðàçðàáîòêà îáùèõ ïðèíöèïîâ ðàñ÷åòà íàöèîíàëüíîãî


äîõîäà;
 ðåøåíèå ðÿäà òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ðàñ-
÷åòà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé;
 îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ó÷åòà óñëîâíûõ îöåíîê
æèëèùíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîáñòâåííèêàìè äîìîâ
è êâàðòèð ñàìèì ñåáå, äëÿ ïîäñ÷åòà îáúåìà íàöèîíàëüíîãî
äîõîäà;
 îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè èçúÿòèÿ èç äåíåæíîé
îöåíêè ãîäîâîãî îáúåìà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà èçìåíåíèé
ñòîèìîñòè àêòèâîâ â ñâÿçè ñ èíôëÿöèîííûìè ïðîöåññàìè;
 äîêàçàòåëüñòâî íåîáõîäèìîñòè îöåíêè îáúåìà íàöèî-
íàëüíîãî äîõîäà íå ïî ôàêòîðíîé ñòîèìîñòè, à ïî ðûíî÷íûì
öåíàì;
 ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îöåíêè íåðûíî÷íûõ óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
 ðàçãðàíè÷åíèå ïðîèçâåäåííîãî, ðàñïðåäåëåííîãî è èñ-
ïîëüçîâàííîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è ðàçðàáîòêà òðåõ ñïî-
ñîáîâ åãî èçìåðåíèÿ (ïî äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, ðàñïðåäåëè-
òåëüíûé è ìåòîä êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ);

74
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

 ðàçãðàíè÷åíèå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåìîãî â


ôàêòîðíûõ öåíàõ, è íàöèîíàëüíîãî äîõîäà â ðûíî÷íûõ öå-
íàõ, ÷òî ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü ìåñòî ðàñõîäîâ íà îáîðîíó â
íàöèîíàëüíîì ïðîäóêòå.
Âòîðîé ýòàï íà÷èíàåòñÿ ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Â
ýòîò ïåðèîä ïåðåä ïðàâèòåëüñòâàìè âîçíèêàþò íîâûå çàäà÷è
― âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîé ýêîíîìèêè, íàëàæèâàíèå
ìèðíûõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ò. ï.

Õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè ýòîãî ýòàïà:

 èíòåãðàöèÿ â åäèíóþ ñèñòåìó ñëåäóþùèõ áëîêîâ: íà-


öèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà è ò. ï.;
 âîçðàñòàíèå ðîëè ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãà-
íèçàöèé (ÎÎÍ, ÌÂÔ, ÌÁÐÐ, ÎÝÑÐ è äð.) â ðàçðàáîòêå ìåòî-
äîëîãèè, ìåòîäèêè è âíåäðåíèé ÑÍÑ.

Äîñòèæåíèÿ II ýòàïà ðàçâèòèÿ ÑÍÑ:

 ðàçðàáîòêà ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè íà-


öèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà;
 ñîçäàíèå åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâû äëÿ ñáîðà,
ñèñòåìàòèçàöèè è ñîïîñòàâëåíèÿ â ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòà-
áå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé;
 øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ÝÂÌ è ìàòåìàòèêè â ðàçðàáîò-
êå ÑÍÑ.

Íà ýòîì ýòàïå â 1993 ã. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ


ïðèíÿëà ðåøåíèå è íà÷àëà âíåäðåíèå íîâîé ÑÍÑ, ðàáîòà íàä
êîòîðîé äëèëàñü áîëåå äåñÿòè ëåò.
ÑÍÑ-93 ñîäåðæèò áîëåå 500 ñòàíäàðòíûõ ñ÷åòîâ è 26 âñïî-
ìîãàòåëüíûõ òàáëèö. Ñîñòàâëÿþòñÿ îíè, êàê è â áóõãàëòåð-
ñêîì ó÷åòå, ïî ïðèíöèïó äâîéíîé çàïèñè.

Âñå ñ÷åòà ñèñòåìû ðàçäåëÿþò íà òðè êëàññà.


I êëàññ ― êîíñîëèäèðîâàíûå ñ÷åòà, õàðàêòåðèçóþùèå îñ-
íîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïðîïîðöèè:
1) ñ÷åò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà è ðàñõîäîâ íà íåãî;

75
Òåìà 3

2) ñ÷åò íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è åãî ðàñïðåäåëåíèÿ;


3) ñ÷åò ôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ çàòðàò;
4) ñ÷åò âíåøíèõ îïåðàöèé.

Ñ÷åòà II êëàññà ñîçäàþòñÿ íà îñíîâå ñ÷åòîâ I êëàññà îò-


íîñèòåëüíî ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáëåíèÿ è êàïèòàëîîáðàçîâà-
íèÿ îòäåëüíûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã. Ñþäà âõîäÿò ñ÷åòà:
1) äëÿ ðûíî÷íûõ âåùåñòâåííûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã;
2) ïðî÷èõ (íåðûíî÷íûõ) ïðîäóêòîâ è óñëóã;
3) îòðàñëåé, ïðîèçâîäÿùèõ òîâàðû;
4) ïðîèçâîäèòåëåé óñëóã ÷àñòíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìîõîçÿéñòâà;
5) îáñëóæèâàíèÿ îäíèõ äîìîõîçÿéñòâ äðóãèìè.

Ñ÷åòà III êëàññà ÿâëÿþòñÿ ñ÷åòàìè äîõîäîâ, ðàñõîäîâ è


ôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Îíè âêëþ÷àþò òà-
êèå ñ÷åòà:
1) äëÿ ôèíàíñîâûõ êîðïîðàòèâíûõ è ïîëóêîðïîðàòèâ-
íûõ ïðåäïðèÿòèé;
2) ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé;
3) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
4) ÷àñòíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþ-
ùèõ äîìîõîçÿéñòâà;
5) äîìîõîçÿéñòâ, à òàêæå ÷àñòíûõ íåôèíàíñîâûõ íåêîð-
ïîðàòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû âíåäðåíèÿ ÑÍÑ-93 â ïîñò-


ñîâåòñêèõ ñòðàíàõ è â Óêðàèíå

Óêðàèíà, êàê è äðóãèå ïîñòñîâåòñêèå ñòðàíû, íà÷àëà îñó-


ùåñòâëåíèå ïåðåõîäà ê óíèôèöèðîâàííîé ÑÍÑ â 1993 ãîäó.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé, ïðåäëîæåííîé Ñòàòèñòè÷å-
ñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ, íà÷àëè ðàññ÷èòûâàòü îñíîâíûå ìàêðîý-
êîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: ÂÂÏ, ÂÍÄ è ïðîèçâîäíûå îò íèõ.
Âíåäðåíî ñîñòàâëåíèå ñåêòîðíûõ íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
ïî ïÿòè ñåêòîðàì.
 1998 ã. â Óêðàèíå âíåäðåíà íîâàÿ áþäæåòíàÿ êëàññèôè-
êàöèÿ, ñîãëàñîâàííàÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè.

76
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ìåòîäîëîãèþ âåäåíèÿ ñ÷åòîâ ïåðâè÷-


íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà (íàëîãîâ íà ïðîèçâîäñòâî è èì-
ïîðò) è äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè, óïëà÷èâàåìûõ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò.
Îïðåäåëåííûå äîñòèæåíèÿ èìåþòñÿ â ïðîöåññå îïðåäåëå-
íèÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ.
È âñå æå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îïèñàííûå âûøå ― ëèøü
ïåðâûå øàãè â ðàçðàáîòêå öåëîñòíîé ÑÍÑ-93. Êëþ÷åâîé ïðî-
áëåìîé ïåðåõîäà ê ýòîé ñèñòåìå â ïîëíîì îáúåìå ÿâëÿåòñÿ
âíåäðåíèå ðàçëè÷íûõ êëàññèôèêàöèé. Äî 2000 ã. â Óêðàèíå
âñÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü áàçèðîâàëàñü íà îáùåì êëàñ-
ñèôèêàòîðå îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ÎÊÎÍÕ), ðàçðà-
áîòàííîì â 1987 ã., êîòîðûé îòâå÷àë òðåáîâàíèÿì ÁÍÕ è ÷åò-
êî ðàçãðàíè÷èâàë îòðàñëè ýêîíîìèêè íà äâà ñåêòîðà ― ïðî-
èçâîäñòâåííûé è íåïðîèçâîäñòâåííûé.
Ñ 2001 ã. Óêðàèíà íà÷àëà îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä íà êëàñ-
ñèôèêàöèþ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÊÂÝÄ) â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ÑÍÑ. Ýòîò ïåðå-
õîä áûë ñîïðÿæåí ñî çíà÷èòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè, íî âñå æå
ìîæíî ñ÷èòàòü åãî çàâåðøåíèå óñïåøíûì.

Äëÿ âíåäðåíèÿ ñ÷åòîâ êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîìîõî-


çÿéñòâ, ñåêòîðà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþ-
ùèõ äîìîõîçÿéñòâà, ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
ïîòðåáîâàëîñü ââåäåíèå òàêèõ êëàññèôèêàöèé:

 êëàññèôèêàöèè èíäèâèäóàëüíîãî öåëåâîãî ïîòðåáëå-


íèÿ (ÊÈÖÏ);
 êëàññèôèêàöèè öåëåé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
(ÊÖÍÎ), îáñëóæèâàþùèõ äîìîõîçÿéñòâà;
 êëàññèôèêàöèè ôóíêöèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ (ÊÔÎÃÓ).

ÊÈÖÏ îòðàæàåò ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ íà ïèòàíèå, ñî-


äåðæàíèå æèëüÿ, ïðåäìåòû äîìàøíåãî ïîòðåáëåíèÿ, òðàíñ-
ïîðò, îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíó è ò. ï.
ÊÖÏÎ îòðàæàåò ðàñõîäû íà óñëóãè â îòðàñëÿõ èññëåäîâà-
íèé, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîìîùè, êóëüòóðû, ðå-
ëèãèè, ïðîôñîþçíûõ îáúåäèíåíèé è ò. ï.

77
Òåìà 3

ÊÔÎÃÓ ― ðàñõîäû ñåêòîðà íà ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, óëó÷-


øàþùèå áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõ-
ðàíåíèå, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü), èëè
ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ è óñëóãàìè íà ïðîèçâîäñòâå (óñëó-
ãè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ñåëüñêîãî, ëåñíîãî è
ðûáíîãî õîçÿéñòâà, äîáûâàþùåé è îáðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è ò. ï.), à òàêæå íà òå áëàãà, êî-
òîðûå íåïîñðåäñòâåííî íå âëèÿþò íà óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ (îáåñïå÷åíèå îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà, îáîðîíà).

Äëÿ àíàëèçà äîõîäîâ è ñáåðåæåíèé ÑÍÑ èñïîëüçóåò òàêèå


òèïû õîçÿéñòâ:
 äîìîõîçÿéñòâà ëèö, ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó;
 äîìîõîçÿéñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé;
 äîìîõîçÿéñòâà ñàìîçàíÿòûõ (ëèöà ñâîáîäíûõ ïðîôåñ-
ñèé, ìåëêèå ôåðìåðû, òîðãîâöû è ò. ï.);
 äîìîõîçÿéñòâà, æèâóùèå íà òðàíñôåðòû (ïåíñèîíåðû,
ñòóäåíòû è ò. ï.);
 äîìîõîçÿéñòâà, æèâóùèå íà äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè
(ïðîöåíòû, äèâèäåíäû, àðåíäíàÿ ïëàòà).

Ýòà êëàññèôèêàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå åùå íå âíåäðåíà íè â


îäíîé èç ñòðàí ÑÍÃ.
Èç âûøåîòìå÷åííîãî ñëåäóåò, ÷òî â Óêðàèíå, êàê è â äðó-
ãèõ ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ, èìååòñÿ ìíîæåñòâî åùå
íå ðåøåííûõ ïðîáëåì ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ âíåäðåíèÿ ïîëíîöåííîé ÑÍÑ.
Íî ìíîãîå óæå ñäåëàíî. À âïåðåäè åùå íàïðÿæåííàÿ è êðî-
ïîòëèâàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ è
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâûõ ðåñóðñîâ.

3.5. Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:


ïîòîêîâ, çàïàñîâ, ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè óñëîâíî äåëÿò íà òðè
ãðóïïû: ïîòîêîâ, çàïàñîâ è ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
Ïîêàçàòåëè ïîòîêîâ îòðàæàþò ïåðåäà÷ó öåííîñòåé îä-
íèìè ñóáúåêòàìè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äðóãèì. Îíè

78
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

èçìåðÿþòñÿ îïðåäåëåííûì ïðîìåæóòêîì âðåìåíè (ìåæäó


äâóìÿ âðåìåííûìè òî÷êàìè).
Ïîêàçàòåëè çàïàñîâ ― ýòî ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåííûå,
îòðàæàþùèå íàêîïëåíèå è èñïîëüçîâàíèå öåííîñòåé ýêîíî-
ìè÷åñêèìè ñóáúåêòàìè. Îíè âûâîäÿòñÿ íà îïðåäåëåííóþ äà-
òó (íà íà÷àëî ãîäà, êîíåö ãîäà, êâàðòàëà, ìåñÿöà è ò. ï.).
Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ― ýòî ïåðå-
ìåííûå, ñâÿçàííûå ñ êîëåáàíèÿìè äåëîâîé àêòèâíîñòè. Îïè-
ñàííàÿ âûøå êëàññèôèêàöèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé îòðàæåíà íà ðèñ. 3.1.
ÊÞèîìûèìëìêæõãïèæã íìèÞåÞðãéæ

Íìðìèìà: ÅÞíÞïìà: Ûèìëìêæõãïèìç


— àÞéìàìç àùíñïè; — æêñ÷ãïðàì èìëøüëèðñîù:
— àÞéìàìç àëñðîãë- (Þèðæàù îãÞéúëùã æ — íîìôãëðëÞý
ëæç íîìâñèð; òæëÞëïìàùã); ïðÞàèÞ;
— àÞéìàìç ëÞôæì- — îãÞéúëùã — ñîìàãëú ôãë;
ëÞéúëùç âìóìâ; âãëãäëùã — ñîìàãëú
— àÞéìàìç ëÞôæì- (èÞïïìàùã) ìïðÞðèæ; æëòéýôææ;
ëÞéúëùç âìóìâ — ëÞôæìëÞéúëìã — ñîìàãëú
à îÞïíìîýäãëææ; ßìáÞðïðàì ßãåîÞßìðæôù æ ð. í.
— õæïðùç àëñðîãë-
ëæç íîìâñèð;
— õæïðùç ëÞôæì-
ëÞéúëùç íîìâñèð;
— íìðîãßæðãéúïèæã
îÞïóìâù;
— æëàãïðæôæìëëùã
îÞïóìâù;
— áìïñâÞîïðàãëëùã
îÞïóìâù;
— îÞïóìâù åÞáîÞ-
ëæôù æ ð. í.

Ðèñ. 3.1. Ñòðóêòóðà îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé

Ðàññìîòðèì íàèáîëåå âàæíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêà-


çàòåëè áîëåå äåòàëüíî.

Âàëîâîé âûïóñê (ÂÂ) ― ýòî ñóììàðíàÿ ñòîèìîñòü âñåõ


ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, ïðîèçâåäåííûõ ýêîíîìèêîé çà îïðåäå-

79
Òåìà 3

ëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Îí ñîäåðæèò âñå ýêîíîìè÷åñêèå


áëàãà, âêëþ÷àÿ ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå è áëàãà, èñ-
ïîëüçóåìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã.

Îáúåì âàëîâîãî âûïóñêà, ïðîèçâåäåííûé â óñëîâèÿõ ïîë-


íîé çàíÿòîñòè, íàçûâàþò ïîòåíöèàëüíûì, èëè óðîâíåì
åñòåñòâåííîãî âàëîâîãî âûïóñêà.

Ñòðóêòóðà âàëîâîãî âûïóñêà ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè

Âàëîâîé âûïóñê íåôèíàíñîâîãî ñåêòîðà âêëþ÷àåò:

 ðåàëèçîâàííûå ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà;


 ïðîèçâåäåííóþ ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèé ýòîãî ñåêòî-
ðà, èñïîëüçóåìóþ äëÿ îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà;
 ïðîäóêöèþ, îáìåíÿííóþ íà áàðòåðíûõ óñëîâèÿõ;
 ñòîèìîñòíóþ îöåíêó èçìåíåíèé â çàïàñàõ òîâàðîâ, ïðî-
èçâåäåííûõ ýòèì ñåêòîðîì.

Âàëîâîé âûïóñê ñåêòîðà ôèíàíñîâûõ êîðïîðàöèé


âêëþ÷àåò:

 ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã (êîìèñ-


ñèîííûå, êàññîâîå îáñëóæèâàíèå, èíêàññàöèîííûå ðàñõîäû
è ò. ï.);
 ðàçíèöó ìåæäó ïîëó÷åííûìè è âûïëà÷åííûìè ïðî-
öåíòàìè ïî çàèìñòâîâàíèÿì è äåïîçèòàì êðåäèòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé;
 ðàçíèöó ìåæäó ñòðàõîâûìè ïëàòåæàìè è ñòðàõîâûìè
âîçìåùåíèÿìè, âêëþ÷àÿ îò÷èñëåíèÿ â ðåçåðâû ñòðàõîâàíèÿ
æèçíè ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè.

Âàëîâîé âûïóñê ñåêòîðà îáùåãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-


ëåíèÿ âêëþ÷àåò:
 ïðîäóêöèþ ïðåèìóùåñòâåííî íåðûíî÷íîãî õàðàêòåðà
(îáùåñòâåííûå áëàãà), ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ èíäèâèäóàëü-

80
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

íîãî è ñîâìåñòíîãî ïîòðåáëåíèÿ äîìîõîçÿéñòâàìè è îáùå-


ñòâîì â öåëîì;
 ðûíî÷íóþ ïðîäóêöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Âàëîâîé âûïóñê ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ âêëþ÷àåò:

 ïðîäóêöèþ äîìîõîçÿéñòâ, ïðîèçâåäåííóþ äëÿ ïðî-


äàæè;
 ïðîäóêöèþ äîìîõîçÿéñòâ, ïðîèçâåäåííóþ äëÿ ñîá-
ñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ;
 óñëîâíî ðàññ÷èòàííûå äîõîäû íàñåëåíèÿ îò ïðîæèâà-
íèÿ â ñîáñòâåííûõ äîìàõ;
 óñëóãè, ïðåäîñòàâëåííûå äîìîõîçÿéñòâàì íàåìíîé ïðè-
ñëóãîé.

Âàëîâîé âûïóñê ñåêòîðà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,


îáñëóæèâàþùèõ äîìîõîçÿéñòâà, âêëþ÷àåò:

 óñëóãè ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-


çàöèé;
 óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî óñëóãè ñâîèì ðàáîòíèêàì ïî ëüãîòíûì öåíàì;
 ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîäàæè
ïî ðûíî÷íûì öåíàì.

Íåäîñòàòêîì ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, âêëþ÷àÿ


â ñåáÿ ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, îí èñêàæàåò ãîäîâîé îáú-
åì ïðîèçâîäñòâà â ñòîðîíó åãî çàâûøåíèÿ íà âåëè÷èíó ïî-
âòîðíîãî ñ÷åòà (ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ).
Åñëè èç âàëîâîãî âûïóñêà âû÷åñòü îáúåì ïðîìåæóòî÷-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïîëó÷èì âàëîâóþ äîáàâëåííóþ ñòîè-
ìîñòü (ÂÄÑ).
Ïîêàçàòåëÿìè, óñòðàíÿþùèìè íåäîñòàòîê ïîêàçàòåëÿ
“âàëîâîé âûïóñê”, ÿâëÿþòñÿ âàëîâîé âíóòðåííèé ïðî-
äóêò (ÂÂÏ) è âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä (ÂÍÄ).
Ýòè äâà ïîêàçàòåëÿ áëèçêè ïî ñîäåðæàíèþ è ïî êîëè÷åñò-
âåííîé îïðåäåëåííîñòè. Îíè îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî ÂÍÄ (gross
national income ― GNI) ― ïîêàçàòåëü ãîäîâîãî îáúåìà íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, à ÂÂÏ (gross domestic product ―

81
Òåìà 3

GDP) ― âíóòðåííåé. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÂÍÄ ― ñòîèìîñòü


âñåõ êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ, ïðîèçâåäåííûõ íàöèîíàëüíûìè
ðåñóðñàìè êàê â ïðåäåëàõ ñâîåé ñòðàíû, òàê è çà åå ïðåäåëà-
ìè, çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä (êàê ïðàâèëî, çà ãîä).
ÂÂÏ ― ñòîèìîñòü êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ (âåùåñòâåííûõ
òîâàðîâ è óñëóã), ïðîèçâåäåííûõ â ïðåäåëàõ íàöèîíàëüíîé
òåððèòîðèè îïðåäåëåííîé ñòðàíû çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðè-
îä (çà ãîä) êàê íàöèîíàëüíûìè, òàê è èíîñòðàííûìè ðåñóðñà-
ìè (ðåçèäåíòàìè è íåðåçèäåíòàìè)1.
Åñëè èç ÂÂÏ âû÷åñòü ñóììó äîáàâëåííûõ ñòîèìîñòåé,
ñîçäàííûõ íà òåððèòîðèè îïðåäåëåííîé ñòðàíû èíîñòðàííû-
ìè ðåñóðñàìè, è äîáàâèòü ñóììó äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, ñî-
çäàííîé íàöèîíàëüíûìè ðåñóðñàìè çà ãðàíèöåé, ïîëó÷èì
ÂÍÄ.
ÑÍÑ-93 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü îáà ïîêàçàòåëÿ (ÂÂÏ è
ÂÍÄ), íî ïðåäïî÷òåíèå îòäàåò âàëîâîìó âíóòðåííåìó ïðî-
äóêòó (ÂÂÏ).

Èñïîëüçóþò òðè ñïîñîáà èçìåðåíèÿ âåëè÷èíû ÂÂÏ


(ÂÍÄ):

1. Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåòîä îïðåäåëÿåò ÂÂÏ êàê ñóì-


ìó äîáàâëåííûõ ñòîèìîñòåé. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîçäàíèè
ÂÂÏ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ñåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, ÂÂÏ â ðûíî÷íûõ öåíàõ ðàâåí ñóììå âàëîâûõ äîáàâëåí-
íûõ ñòîèìîñòåé (ÂÄÑ) ïëþñ ÷èñòûå íàëîãè íà ïðîäóêòû è èì-
ïîðò (NÒïðîä. èìï.). ×èñòûå íàëîãè îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðàçíèöà
ìåæäó íàëîãàìè è ñóáñèäèÿìè íà ïðîäóêòû è èìïîðò. ÂÂÏ
ïî ýòîìó ìåòîäó ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü ïóòåì âû÷èòàíèÿ
èç îáúåìà âàëîâîãî âûïóñêà ïðîìåæóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ.
2. Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ìåòîä âû÷èñëåíèÿ ÂÂÏ èñõî-
äèò èç òîãî, ÷òî âåëè÷èíà ÂÂÏ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ïåð-
âè÷íûõ äîõîäîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.

Ðåçèäåíòû — þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîñòîÿííî çà-


1

ðåãèñòðèðîâàííûå èëè ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â îïðåäåëåííîé


ñòðàíå, íåçàâèñèìî îò ãðàæäàíñòâà.
Íåðåçèäåíòû — þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ðàáîòàþùèå
çà ãðàíèöåé (èíîñòðàííûå äèïëîìàòè÷åñêèå, êîíñóëüñêèå, âíåøíå-
òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà è ò. ï.).

82
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ïåðâè÷íûå äîõîäû ñåêòîðîâ ôèíàíñîâûõ è íåôèíàíñî-


âûõ êîðïîðàöèé âêëþ÷àþò ïðèáûëü è ïðèðàâíåííûå ê íåé
äîõîäû.

Ïåðâè÷íûå äîõîäû ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ:

 çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
 ïðèáûëü è ïðèðàâíåííûå ê íåé äîõîäû îò ïîäñîáíîãî
ëè÷íîãî õîçÿéñòâà.

Ïåðâè÷íûå äîõîäû ñåêòîðà îáùåãîñóäàðñòâåííîãî


óïðàâëåíèÿ ïðèíèìàþò ôîðìû:

 ÷èñòîãî íàëîãà íà ïðîèçâîäñòâî è èìïîðò;


 ïðèáûëè è ïðèðàâíåííûõ ê íåé äîõîäîâ îò ñîáñòâåííî
ãîñóäàðñòâåííûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà
ïðåäïðèÿòèé.
Ïåðâè÷íûé äîõîä íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëó-
æèâàþùèõ ñåêòîð äîìîõîçÿéñòâ, âûðàæàåòñÿ â ôîðìå
âàëîâîé ïðèáûëè

ÅÞîÞßìðëÞý Õæïðùã ÀÞéìàÞý


íéÞðÞ ï ïì- èìïàãëëùã íîæßùéú
ôæÞéúëùêæ ëÞéìáæ ëÞ èìîíìîÞôæç
ÀÀÍ = ìðõæïéãëæ- + íîìæåàìâïðàì, + æ àÞéìàìç =
ýêæ îÞßìðì- æêíìîð ïêãöÞëëùç
âÞðãéãç æ íîìâñèðù âìóìâ

ÒÞèðìîëùã âìóìâù Èìïàãëëùã


(åÞîÞßìðëÞý íéÞðÞ õæïðùã
ï ïìôæÞéúëùêæ ëÞéìáæ
ìðõæïéãëæýêæ ëÞ íîìæå-
= îÞßìðìâÞðãéãç + + (¾êìîðæåÞôæý) + àìâïðàì, . (2)
+ îãëðÞ + íîìôãëð + æêíìîð
+ íîæßùéú + íîìõæã æ íîìâñèðù
âìóìâù ìð ïìßïðàãë-
ëìïðæ)

83
Òåìà 3

Ñìåøàííûé äîõîä (ÑÄ) — äîõîä íåêîðïîðàòèâíûõ ïðåä-


ïðèÿòèé, ïðèíàäëåæàùèõ ÷ëåíàì ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ýëåìåíòû âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóä è ïðè-
áûëü îò ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå òÿæåëî ðàçãðàíè÷èòü.
 óïðîùåííîì âèäå ôîðìóëà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé âû-
÷èñëÿþò ÂÂÏ ïî ðàñïðåäåëèòåëüíîìó ìåòîäó, âûãëÿäèò êàê
ÂÂÏ = W + P + ³ + R + NTê + A, (3)
ãäå W ― çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ ñîöèàëüíûìè îò÷èñëåíèÿìè;
P ― ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé è êîðïîðàöèé;
³ ― ÷èñòûé ïðîöåíò;
R ― ÷èñòàÿ ðåíòà;
NTê ― ÷èñòûå êîñâåííûå íàëîãè íà áèçíåñ;
À ― àìîðòèçàöèÿ.
 íåêîòîðûõ ó÷åáíèêàõ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êîñâåííûå íàëî-
ãè íà áèçíåñ íå ÿâëÿþòñÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ ôàêòîðíûìè
äîõîäàìè, íî âõîäÿò â ñîñòàâ ÂÂÏ ïî ðàñïðåäåëèòåëüíîìó ìå-
òîäó. Ýòî çàìå÷àíèå ñëåäóåò ðàññìîòðåòü áîëåå òùàòåëüíî.
Âñïîìíèì, ÷òî êîíöåïòóàëüíîé îñíîâíîé ÑÍÑ ÿâëÿåòñÿ
òåîðèÿ ïåðâè÷íûõ, à íå ôàêòîðíûõ äîõîäîâ. Ïîýòîìó âêëþ-
÷åíèå äîõîäîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ôîðìå
íàëîãîâ íå ïðîòèâîðå÷èò ýòîé êîíöåïöèè, à ñîîòâåòñòâóåò åé.
Àìîðòèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé ïåðâè÷íûõ äî-
õîäîâ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íîé ôîðìîé âàëîâîãî äîõîäà,
ïîñêîëüêó âõîäèò â öåíó ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãà.
3. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ÂÂÏ ïî ïîòîêàì ðàñõîäîâ (ìå-
òîä êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ) îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî
ñòîèìîñòü ãîäîâîãî ñîçäàííîãî âíóòðåííåãî (íàöèîíàëüíîãî)
ïðîäóêòà ðàâíà ñóììå ñòîèìîñòè ðåàëèçîâàííîãî ïðîäóêòà.
È òî, ÷òî äëÿ îäíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ðàñ-
õîäàìè, äëÿ äðóãèõ ― äîõîäàìè. Íàïðèìåð, äëÿ ôèíàíñîâî-
ãî ñåêòîðà êàê êðåäèòîðà ññóäíûé ïðîöåíò ― ôîðìà äîõîäà,
à äëÿ çàåìùèêà ― ôîðìà ðàñõîäîâ. Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîãî ñåêòîðà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ― ñòàòüÿ ðàñõîäîâ, à äëÿ
äîìîõîçÿéñòâ ― ôîðìà äîõîäà è ò. ï. ÑÍÑ-93 èñõîäèò èç òîãî,
÷òî âåñü êîíå÷íûé ãîäîâîé ïðîäóêò ïîêóïàåòñÿ äîìîõîçÿé-
ñòâàìè, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñåêòîðîì, ïðàâèòåëüñòâîì
(ãîñóäàðñòâîì) è çàãðàíè÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Ïîýòîìó

84
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ÂÂÏ (èëè GDP) = Ñ + I + G + NE, (4)


ãäå Ñ ― ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ;
I ― âàëîâûå ÷àñòíûå âíóòðåííèå èíâåñòèöèè;
G ― ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà (ïðàâèòåëüñòâà) íà çàêóïêè
ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã;
NE ― ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà (÷èñòûé ýêñïîðò).
Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåòîä è ìåòîä êîíå÷íîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ― íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå.
Ïðîèçâîäíûìè îò ÂÂÏ ÿâëÿþòñÿ òàêèå âàæíûå ïîêàçàòå-
ëè êàê âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä (ÂÍÄ, èëè GNI ― gross
national incom) è âàëîâîé ðàñïîëàãàåìûé ëè÷íûé äîõîä
(ÂÐËÄ, èëè GNDI ― gross national disposable incom).
ÂÍÄ = ÂÂÏ + ×ÏÄ, (5)
èëè
GNI = GDP + NIf,
ãäå ×ÏÄ (èëè NIf) — ÷èñòûå ïåðâè÷íûå äîõîäû, ïîëó÷åííûå
èç-çà ãðàíèöû, îïðåäåëÿåìûå êàê ðàçíèöà ìåæäó ïåðâè÷íû-
ìè äîõîäàìè, ïîëó÷åííûìè èç-çà ãðàíèöû (çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà, äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè, ÷èñòûå íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî
è èìïîðò [NT = Ò – Sb]), è àíàëîãè÷íûìè ïåðâè÷íûìè äîõî-
äàìè, âûïëà÷åííûìè äðóãîìó ìèðó:
×ÏÄ = ×ÔÄ + T÷, (6)
èëè
NIf = NFI + NT,
ãäå ×ÔÄ (èëè NFI) ― ÷èñòûå ôàêòîðíûå äîõîäû, ïîëó÷åí-
íûå èç-çà ãðàíèöû;
Ò÷ (èëè NT) ― ÷èñòûå íàëîãè, ïîëó÷åííûå èç-çà ãðàíèöû.
Íàëè÷íûé èëè âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ðàñïîëàãàåìûé äî-
õîä ÂÍÄÐ, èëè GNDI, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
ÂÍÄÐ = ÂÍÄ + NTr (7)
èëè ïî ôîðìóëå
GNDI = GDP + NFI + NTr + NT, (8)
ãäå NTr ― ÷èñòûå òðàíñôåðòû, ïîëó÷àåìûå èç äðóãèõ ñòðàí.
Îíè îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó òðàíñôåðòàìè, ïîëó-

85
Òåìà 3

÷åííûìè ñòðàíîé “Õ” îò äðóãèõ ñòðàí, è òðàíñôåðòàìè, âû-


ïëà÷åííûìè ýòîé ñòðàíîé äðóãèì ñòðàíàì;
NT ― ÷èñòûå íàëîãè, ïîëó÷åííûå îò äðóãèõ ñòðàí; îïðå-
äåëÿþòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó íàëîãàìè è ñóáñèäèÿìè íà ïðî-
èçâîäñòâî è èìïîðò;
NFI ― ÷èñòûå ôàêòîðíûå äîõîäû.
Ïðîèçâîäíûìè îò ÂÍÄ è ÂÂÏ ïîêàçàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïî-
êàçàòåëè, îïðåäåëÿåìûå íå íà âàëîâîé, à íà ÷èñòîé îñíîâå
(ýòî, ïðåæäå âñåãî, ÷èñòûé íàöèîíàëüíûé äîõîä (×ÍÄ) è ÷è-
ñòûé âíóòðåííèé ïðîäóêò (×ÂÏ)). Íàèáîëåå ÷àñòî â ñòàòèñòè-
êå è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ èñïîëüçóþò ïîêà-
çàòåëü ×ÍÄ (NNI ― net national income), êîòîðûé îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïóòåì âû÷èòàíèÿ èç ñòîèìîñòíîé îöåíêè ÂÍÄ ñòîèìî-
ñòè èçíîøåííîãî êàïèòàëà (àìîðòèçàöèè). Òàêèì îáðàçîì
×ÍÄ = ÂÍÄ – À,
èëè
NNI = GNI – A. (9)
×èñòûé âíóòðåííèé ïðîäóêò (×ÂÏ, èëè NDP — net do-
mestic product) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
×ÂÏ = ÂÂÏ – À,
èëè
NDP = GDP – A, (9.1)
ãäå ×ÂÏ (NDP) ― ÷èñòûé âíóòðåííèé ïðîäóêò.
Ñ÷åò “Âòîðè÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
äîõîäîâ” îòðàæàåò ïðîöåññ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæ-
äó ñåêòîðàìè ýêîíîìèêè ïðè ïîìîùè ïåðåðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, íàçûâàåìûõ â ÑÍÑ òðàíñôåðòàìè.
Òðàíñôåðòû ― ýòî ýêîíîìè÷åñêèå îïåðàöèè, ïîñðåä-
ñòâîì êîòîðûõ îäíè èíñòèòóöèîíàëüíûå åäèíèöû áåñïëàò-
íî è áåçâîçâðàòíî ïåðåäàþò äðóãèì âåùåñòâåííûå òîâàðû,
óñëóãè, àêòèâû èëè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
Òðàíñôåðòû ìîãóò âûðàæàòüñÿ â íàòóðàëüíîé è äåíåæ-
íîé ôîðìàõ. Ïðèìåðîì íàòóðàëüíîé ôîðìû òðàíñôåðòîâ
ÿâëÿþòñÿ ïðîäîâîëüñòâåííûå òàëîíû, áåñïëàòíûé îáùå-
ñòâåííûé òðàíñïîðò, áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü è ò. ï.

86
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ïðèìåðîì äåíåæíîé ôîðìû òðàíñôåðòîâ ÿâëÿþòñÿ âûïëàòû


ïåíñèé, ñòèïåíäèé, ñóáñèäèé è ò. ï.
Êðîìå òîãî, òðàíñôåðòû áûâàþò òåêóùèå è êàïèòàëü-
íûå.

Òåêóùèå òðàíñôåðòû âêëþ÷àþò:

 òåêóùèå íàëîãè íà äîõîäû è ñîáñòâåííîñòü (èìóùå-


ñòâî);
 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöñòðàõ;
 ñîöèàëüíûå âûïëàòû;
 ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå;
 ïðî÷èå ïëàòåæè (øòðàôû, ïåíè è ò. ï.).

Êàïèòàëüíûå òðàíñôåðòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàñõî-


äû íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà:

 êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò;


 óïðåæäåíèå íàñòóïëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé;
 ãåîëîãî-ðàçâåäûâàòåëüíûå ðàáîòû;
 ïðî÷èå áåçâîçâðàòíûå îäíîðàçîâûå ðàñõîäû.
Êàæäûé ñåêòîð âíóòðåííåé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ ïëà-
òåëüùèêîì è ïîëó÷àòåëåì òðàíñôåðòîâ.
Ðàññìîòðèì â íàèáîëåå îáùåì âèäå ñòðóêòóðó òðàíñôåð-
òîâ îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè.

Ñåêòîð ñóáúåêòîâ äîìîõîçÿéñòâ ïëàòèò:

 ãîñóäàðñòâó: íàëîãè ñ ëè÷íîãî äîõîäà, ïîäëåæàùåãî


íàëîãîîáëîæåíèþ, íàëîãè íà èìóùåñòâî, ïåðåõîäÿùåå îò îä-
íèõ ôèçè÷åñêèõ ëèö ê äðóãèì ïðè íàñëåäñòâå è äàðåíèè;
 “çàãðàíèöå”: ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö,
âûåçæàþùèõ çà ãðàíèöó íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî (âûïëà-
÷åííûå òðàíñôåðòû ìèãðàíòîâ).

Ýòîò æå ñåêòîð ïîëó÷àåò:


 îò ãîñóäàðñòâà: ïåíñèè, ñòèïåíäèè, ðàçëè÷íûå âèäû
âûïëàò è ïîìîùè;

87
Òåìà 3

 èç çàãðàíèöû: ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö,


âúåçæàþùèõ â äàííóþ ñòðàíó íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî èç
äðóãèõ ñòðàí.

Ñåêòîð íåôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé êàê


ïëàòåëüùèê òðàíñôåðòîâ ïðåäîñòàâëÿåò ñåêòîðó äîìîõî-
çÿéñòâ ïîìîùü íà æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî è ïðî÷èå ïîòðåá-
íîñòè; ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì íàëîãîâ â ãîñóäàðñòâåííûé
áþäæåò è â òî æå âðåìÿ ïîëó÷àòåëåì òðàíñôåðòîâ â ôîðìå
èíâåñòèöèîííûõ ñóáñèäèé îò ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

Ñåêòîð ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷à-


òåëåì òðàíñôåðòîâ îò âñåõ ñåêòîðîâ âíóòðåííåé ýêîíîìèêè
â âèäå íàëîãîâ, à îò ñåêòîðà “çàãðàíèöà” ― â ôîðìå âîçìå-
ùåíèÿ ñòîèìîñòè îáúåêòîâ, ïîñòðîåííûõ çà ãðàíèöåé. Â òî
æå âðåìÿ ýòîò ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì òðàíñôåðòîâ â
âèäå:

 áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà âûïëàòû ñåêòîðó äîìîõî-


çÿéñòâ ïåíñèé, ñòèïåíäèé, ïîñîáèé è ò. ï.;
 áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íåôèíàíñîâîìó ñåêòîðó ýêîíîìè-
êè íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðå-
äîòâðàùåíèå íàñòóïëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ëèêâè-
äàöèþ ïîñëåäñòâèé ïðè èõ íàñòóïëåíèè, ïðî÷èå êàïèòàëü-
íûå ðàñõîäû íà áåçâîçâðàòíîé îñíîâå;
 ðàñõîäû íà âûïëàòû ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé ïî îáñëó-
æèâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è ò. ï.

Ìû ðàññìîòðåëè äàëåêî íå âñå ïîêàçàòåëè ïîòîêîâ. Íåêî-


òîðûå èç íèõ áóäóò ðàññìîòðåíû â ñëåäóþùèõ òåìàõ. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, ïîòðåáëåíèå, ñáåðåæåíèÿ, èíâåñòèöèè, ïðàâè-
òåëüñòâåííûå ðàñõîäû, ýêñïîðò, èìïîðò è ò. ï.

Êî âòîðîé ãðóïïå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îòíî-


ñÿò ïîêàçàòåëè çàïàñîâ.

Íàèáîëåå âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè çàïàñîâ ÿâëÿþòñÿ:


 èìóùåñòâî (àêòèâû);

88
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

 èìóùåñòâåííûå ïðàâà;
 ðåàëüíûå (äåíåæíûå) êàññîâûå îñòàòêè;
 íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî.

Ðàññìîòðèì ýòè ïîêàçàòåëè áîëåå äåòàëüíî.


Èìóùåñòâåííûå ïðàâà ― ýòî ïðèîáðåòåííûå ýêîíîìè-
÷åñêèìè ñóáúåêòàìè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ:

 çåìëåé, âîäîé, ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè è äð. ïðèðîä-


íûìè ðåñóðñàìè;
 ñòðîåíèÿìè, ñîîðóæåíèÿìè, îáîðóäîâàíèåì è ò. ï.;
 òîâàðíûìè çíàêàìè, òîðãîâûìè ìàðêàìè è ò. ï.;
 àâòîðñêèå ïðàâà è ò. ä.

Àêòèâû â ÑÍÑ áûâàþò ôèíàíñîâûå è íåôèíàíñîâûå.

Ôèíàíñîâûå àêòèâû îòðàæàþòñÿ â ôèíàíñîâîì ñ÷åòå


ÑÍÑ è âêëþ÷àþò:

 äåíåæíûå ñðåäñòâà;
 ôèíàíñîâûå òðåáîâàíèÿ;
 äåáèòîðñêèå îáÿçàòåëüñòâà â ðàçíûõ ôîðìàõ.

Ê íåôèíàíñîâûì àêòèâàì îòíîñÿò:

― ïðîèçâîäñòâåííûå àêòèâû, èñïîëüçóåìûå â ïðîöåññå


ïðîèçâîäñòâà è ñîñòîÿùèå èç:
 îñíîâíîãî êàïèòàëà;
 çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
 öåííîñòåé;

― íåïðîèçâîäñòâåííûå àêòèâû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ óñ-


ëîâèÿìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà è âêëþ÷àþò:
 çåìëþ;
 íåäðà;
 âîäíûå ðåñóðñû;
 áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû è ò. ï.
Âñïîìíèì, ÷òî îñíîâíîé êàïèòàë — ýòî ÷àñòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ àêòèâîâ, êîòîðàÿ ìíîãî ðàç ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â

89
Òåìà 3

ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå, ÷àñòÿìè ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîè-


ìîñòü íà âíîâü ñîçäàííûé ïðîäóêò, íå òåðÿÿ ïðè ýòîì ñâîåé
íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííîé ôîðìû. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ìà-
øèíû, îáîðóäîâàíèå è ò. ï.

Çàïàñû îñíîâíîãî êàïèòàëà îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå:


― öèêëè÷åñêèõ êîëåáàíèé ýêîíîìèêè, êîãäà îáðàçóþòñÿ
èçáûòî÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè â ïåðèîä äåïðåñ-
ñèâíîãî ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè;
― ñåçîííîãî õàðàêòåðà ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáëåíèÿ èëè
òðàíñïîðòèðîâêè (ðå÷íîé òðàíñïîðò);
― ðàçðûâà âî âðåìåíè ìåæäó äîñòàâêîé îñíîâíîãî êàïè-
òàëà è åãî óñòàíîâëåíèåì, çàïóñêîì â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðî-
öåññ è âûõîäîì íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü.

Çàïàñû ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ òîæå èìåþò


ñëîæíóþ ñòðóêòóðó. Âñïîìíèì, ÷òî îáîðîòíûå ìàòåðèàëü-
íûå ñðåäñòâà âêëþ÷àþò:

― îáîðîòíûé êàïèòàë;
― ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ, íàõîäÿùóþñÿ íà ñêëàäå, èëè òó,
êîòîðàÿ íå îïëà÷åíà ïîêóïàòåëåì.

Îáîðîòíûé êàïèòàë ― êàïèòàë, ïîëíîñòüþ ïîòðåáëÿå-


ìûé â êàæäîì ïðîèçâîäñòâåííîì öèêëå, òåðÿþùèé ïðè ýòîì
ñâîþ íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííóþ ôîðìó è âîïëîùàþùèé ñâîþ
ñòîèìîñòü âî âíîâü ñîçäàííîì ïðîäóêòå. Ñòðóêòóðà îáîðîòíî-
ãî êàïèòàëà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà äâóìÿ áëîêàìè:

― ïðåäìåòàìè òðóäà äî íà÷àëà ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà


(ñûðüå, ìàòåðèàëû, òîïëèâî, ýíåðãèÿ, çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ðå-
ìîíòà, òàðà, ìàëîöåííûå è áûñòðî èçíàøèâàåìûå èíñòðó-
ìåíòû);
― ïðåäìåòû òðóäà â ïðîèçâîäñòâå (íåçàâåðøåííîå ïðîèç-
âîäñòâî è ïîëóôàáðèêàòû ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà).

Ïðè÷èíû èçìåíåíèÿ îáúåìà çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ


îáîðîòíûõ ñðåäñòâ òîæå ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè (òåõíîëî-
ãè÷åñêèå, ñåçîííûå è âîçíèêøèå âñëåäñòâèå íåïðåðûâíîñòè

90
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà). Íî â íàèáîëåå îáùåì âèäå äëÿ


ìàêðîóðîâíÿ èçìåíåíèå îáúåìà çàïàñîâ îáúÿñíÿåòñÿ èõ ðî-
ëüþ áóôåðà ìåæäó îáúåìîì âûïóñêà è íåîïðåäåëåííûì îáú-
åìîì ïðîäàæ. Åñëè îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðåâûøàåò ôàêòè-
÷åñêèé îáúåì ïðîäàæ, òî ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå çàïàñîâ.
Åñëè îáúåì ïðîèçâîäñòâà íèæå îáúåìà ïðîäàæ, òî çàïàñû
óìåíüøàþòñÿ.
Èçìåíåíèÿ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ïîñòóïëåíèÿìè è âûáûòè-
åì ïðîäóêöèè â çàïàñû ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè. Äåíåæíàÿ
îöåíêà èõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðûíî÷íûõ öåíàõ íà ìîìåíò ïî-
ñòóïëåíèÿ è âûáûòèÿ.
 óñëîâèÿõ èíôëÿöèè ïðîèñõîäèò èíôëÿöèîííîå óäîðî-
æàíèå çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ñ öåëüþ ïî-
ëó÷åíèÿ ðåàëüíûõ ïîêàçàòåëåé áåç èíôëÿöèîííîãî âëèÿíèÿ,
ÑÍÑ òðåáóåò î÷èùåíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ îò òàê íàçûâàåìîé
“õîëäèíãîâîé ïðèáûëè”.
“Õîëäèíãîâàÿ ïðèáûëü” â ÑÍÑ ― ýòî ïðèáûëü (óáûòîê),
ïîëó÷àåìàÿ ñîáñòâåííèêîì àêòèâîâ âñëåäñòâèå èíôëÿöèîí-
íîãî èçìåíåíèÿ öåí íà ýòè àêòèâû çà ïåðèîä âëàäåíèÿ èìè,
áåç êàêîãî-ëèáî èçìåíåíèÿ ñàìèõ àêòèâîâ.
Ðàññìîòðèì åùå îäèí ýëåìåíò ïðîèçâîäñòâåííûõ àêòè-
âîâ ― öåííîñòè.  ÑÍÑ èìååòñÿ îòäåëüíàÿ ñòàòüÿ “÷èñòûå
ïðèîáðåòåíèÿ öåííîñòåé”.
Öåííîñòè ― ýòî ïðåäìåòû, ñïîñîáíûå ñîõðàíÿòü ñòîè-
ìîñòü íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà. Ê íèì îòíîñÿò:

 þâåëèðíûå èçäåëèÿ;
 ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà;
 àíòèêâàðèàò;
 çîëîòî â ñëèòêàõ.
Öåííîñòè ïðèîáðåòàþòñÿ èíâåñòîðàìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ
ñòîèìîñòè îò èíôëÿöèîííîãî îáåñöåíèâàíèÿ ñáåðåæåíèé.
×èñòîå ïðèîáðåòåíèå öåííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàç-
íèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ èõ ïðèîáðåòåíèÿ è ñòîèìîñòüþ
èõ âûáûòèÿ.
Ñõåìà ñ÷åòà “îïåðàöèè ñ êàïèòàëîì” ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 3.2.

91
Òåìà 3

Ñ÷åò “Îïåðàöèè ñ êàïèòàëîì”


Èñïîëüçîâàíèå Ðåñóðñû
1 Âàëîâîå íàêîïëåíèå îñ- 1 Âàëîâîå íàöèîíàëüíîå íàêî-
íîâíîãî êàïèòàëà ïëåíèå
2 Ïðèðîñò ìàòåðèàëüíûõ 2 Êàïèòàëüíûå òðàíñôåðòû, ïî-
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ëó÷åííûå îò äðóãèõ ñåêòîðîâ
è âíåøíåãî ìèðà (çàãðàíèöû)
3 ×èñòîå ïðèîáðåòåíèå 3 Êàïèòàëüíûå òðàíñôåðòû, ïå-
öåííîñòåé ðåäàííûå äðóãèì ñåêòîðàì è
âíåøíåìó ìèðó
4 Ïðèîáðåòåíèå çåìëè è
ïðî÷èõ íåïðîèçâîäñòâåí-
íûõ àêòèâîâ
5 ×èñòîå êðåäèòîâàíèå (+),
÷èñòîå çàèìñòâîâàíèå (–)

Ðèñ. 3.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñ÷åòà “Îïåðàöèè ñ êàïèòàëîì”

Ñëåâà â ñ÷åòå îòðàæåíà ñòîèìîñòü íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,


êîòîðàÿ ìîæåò óâåëè÷èâàåòñÿ âñëåäñòâèå ïðèîáðåòåííûõ íî-
âûõ àêòèâîâ è óìåíüøàòüñÿ âñëåäñòâèå èõ âûáûòèÿ. Ñïðàâà
ïîêàçàíû èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ îïåðàöèé. Áàëàí-
ñèðóþùåé ñòàòåé ýòîãî ñ÷åòà ÿâëÿåòñÿ ÷èñòîå êðåäèòîâà-
íèå (+) èëè ÷èñòîå çàèìñòâîâàíèå (–). Åñëè, ê ïðèìåðó, èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåâûøàþò ðàñõîäû íà ÷èñòîå ïðèîá-
ðåòåíèå íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, èìååò ìåñòî ÷èñòîå êðåäè-
òîâàíèå. È, íàîáîðîò, åñëè ðàñõîäû íà ÷èñòîå ïðèîáðåòåíèå
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ïðåâûøàþò âîçìîæíûå èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ, èìååò ìåñòî ÷èñòîå çàèìñòâîâàíèå.

Ðàññìîòðèì ïîêàçàòåëè ðåàëüíûõ çàïàñîâ ïëàòåæíûõ


ñðåäñòâ.
Ðåàëüíûå äåíåæíûå (êàññîâûå) îñòàòêè ― ýòî çàïàñ
ïëàòåæíûõ ñðåäñòâ, îáðàçîâàííûõ â ñâÿçè ñ îòñðî÷êîé èëè
óìåíüøåíèåì ðàñõîäîâ, äîñðî÷íûì èëè óâåëè÷åííûì ïîñòó-
ïëåíèåì äîõîäîâ, àêêóìóëÿöèåé ðåàëüíûõ ðåçåðâîâ, êîòî-
ðûå ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû æåëàþò óäåðæèâàòü â ôîðìå
íàëè÷íûõ äåíåã.

92
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Îáîáùàþùèì ïîêàçàòåëåì ñðåäñòâ ìíîãîëåòíåé äåÿòåëüíî-


ñòè ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà.
Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ― ýòî ñóììà àêòèâîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ äîìîõîçÿéñòâ, ôèðì è ïðàâèòåëüñòâà,
íàêîïëåííûõ îáùåñòâîì çà âñþ èñòîðèþ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà îïðåäåëÿåòñÿ,
êàê ïðàâèëî, íà íà÷àëî è êîíåö ãîäà. Ñòîèìîñòíîå èçìåðåíèå
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ óñëîæíÿåòñÿ íåâîçìîæíîñòüþ îöåíèòü â äå-
íåæíîé ôîðìå íåêîòîðûå åãî ñîñòàâëÿþùèå.

Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî âêëþ÷àåò:

 ðàçâåäàííûå è íåðàçâåäàííûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû


ñòðàíû (çàëåæè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âîäíûå, çåìåëüíûå,
ëåñíûå ðåñóðñû è ò. ï.);
 íàêîïëåííûå ðåñóðñû ïðîøëîãî òðóäà (ñîîðóæåíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, ñûðüå, ìàòåðèàëû, òîïëè-
âî, ïðåäìåòû äîëãîñðî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïðåäìåòû ñðåäíå-
ñðî÷íîãî è òåêóùåãî ïîòðåáëåíèÿ;
 ôèíàíñîâûå àêòèâû (íàëè÷íîñòü, èíâåñòèöèè, áàíêîâ-
ñêèå âêëàäû, äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, öåííûå áóìàãè è
ò. ï.);
 íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû (àâòîðñêèå ïðàâà, íîó-õàó, ïà-
òåíòû, ëèöåíçèè, òîðãîâûå ìàðêè, èíòåëëåêòóàëüíûé ïðî-
äóêò);
 íåìàòåðèàëüíîå áîãàòñòâî, ñâÿçàííîå ñ ÷åëîâå÷åñêèìè
ðåñóðñàìè (èõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé, îáðàçîâàòåëüíûé è êóëü-
òóðíûé óðîâåíü, à òàêæå óðîâåíü çäîðîâüÿ íàöèè, óðîâåíü
èíäèâèäóàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ò. ï.).
Êàê âèäíî èç ñòðóêòóðû íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, íå èìå-
þò ñòîèìîñòíîãî îïðåäåëåíèÿ íåðàçâåäàííûå ïðèðîäíûå ðå-
ñóðñû ñòðàíû è ÷åëîâå÷åñêèé ðåñóðñ. Îíè íå èìåþò â ÑÍÑ
ñòîèìîñòíîé îöåíêè, íî ÿâëÿþòñÿ î÷åíü âàæíûì ôàêòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Ê òðåòüåé ãðóïïå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, îò-


ðàæàþùåé ñîñòîÿíèå ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, ïðèíàä-
ëåæàò:

93
Òåìà 3

 ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî çàèìñòâîâàíèþ (i);


 íîðìà äîõîäíîñòè êàïèòàëüíûõ àêòèâîâ (r);
 óðîâåíü öåí (Ð);
 óðîâåíü èíôëÿöèè (P^ );
 óðîâåíü áåçðàáîòèöû (U) è äð.
Ýòà ãðóïïà ïîêàçàòåëåé áîëåå ïîäðîáíî áóäåò ðàññìîòðåíà
â ïîñëåäóþùèõ òåìàõ.

3.6. Íîìèíàëüíûå è ðåàëüíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå


ïîêàçàòåëè
Ïðåîáëàäàþùåå áîëüøèíñòâî ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè èìåþò íîìèíàëüíîå è ðåàëü-
íîå çíà÷åíèå. Ñâÿçü ìåæäó íîìèíàëüíûìè è ðåàëüíûìè âå-
ëè÷èíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè èíäåêñà öåí.
Íîìèíàëüíûå ïîêàçàòåëè îïðåäåëÿþòñÿ â òåêóùèõ öå-
íàõ, à ðåàëüíûå ― â ñîïîñòàâèìûõ (áàçèñíûõ).
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîïîñòàâèòü, ê ïðèìåðó, îáúåìû âíóòðåí-
íåãî ïðîèçâîäñòâà çà äâà ãîäà, íåîáõîäèìî ó÷åñòü èçìåíåíèå
óðîâíÿ öåí â ýêîíîìèêå. ×àùå âñåãî èñïîëüçóþò òàêèå àãðå-
ãèðîâàííûå èíäåêñû: èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ),
èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëÿ (ÈÖÏ) è äåôëÿòîð ÂÂÏ, à òàê-
æå åãî ñîñòàâëÿþùèõ.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ) îòðàæàåò èçìåíåíèÿ
öåí ðåïðåçåíòàòèâíîé êîðçèíû, ïðåäñòàâëÿþùåé íàáîð âå-
ùåñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã, õàðàêòåðèçóþùèõ òèïè÷íûé
óðîâåíü è ñòðóêòóðó ãîäîâîãî (ìåñÿ÷íîãî) ïîòðåáëåíèÿ äîìî-
õîçÿéñòâ, è èñïîëüçóþùåéñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà. Ñîäåðæàíèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû ôèêñèðó-
åòñÿ íà óðîâíå áàçèñíîãî ãîäà.
ÈÏÖ íàçûâàþò èíäåêñîì Ëàñïåéðåñà (Laspeyres) è ðàñ÷è-
òûâàþò ïî ôîðìóëå
n
∑ Pi1 ⋅ Qi0
i =1
IL = n
, (10)
∑ Pi 0
⋅ Qi 0

i =1

94
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ãäå Pi0 ³ Pi1 ― óðîâíè öåí ³-ãî áëàãà â áàçèñíîì (0) è òåêó-
ùåì (1) ãîäàõ ñîîòâåòñòâåííî;
Qi0 ― êîëè÷åñòâî ³-ãî áëàãà ñîîòâåòñòâåííî â áàçîâîì ïå-
ðèîäå.
Îãðàíè÷åííîñòü ýòîãî èíäåêñà ñîñòîèò â òîì, ÷òî èñïîëü-
çóÿ ïîòðåáèòåëüñêóþ êîðçèíó áàçèñíîãî ãîäà (Qi0) íå ïðèíè-
ìàþòñÿ âî âíèìàíèå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â ñòðóêòóðå
ïîòðåáëåíèÿ â òåêóùåì ïåðèîäå.
Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëÿ (ÈÖÏ) ― èíäåêñ ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ― îòðàæàåò èçìåíåíèå öåí, óñòàíàâëè-
âàåìûõ ïðîèçâîäèòåëÿìè äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ íà âíóòðåí-
íåì è âíåøíåì ðûíêàõ. Öåíû ïðîèçâîäèòåëåé íå ó÷èòûâàþò
ÍÄÑ (íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü) è àêöèçíûõ ñáîðîâ.
Äëÿ íàáëþäåíèÿ çà öåíàìè ïðîèçâîäèòåëåé îñóùåñòâëÿþò
âûáîðêó èç áîëåå ÷åì äâóõ òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðàÿ îõâà-
òûâàåò îêîëî øåñòè òûñÿ÷ âèäîâ ïðîäóêöèè âñåõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè. Âî âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ ðåãèñòðèðóþò öå-
íû, ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ íà 20 ÷èñëî òåêóùåãî ìåñÿöà.
Íà ïåðâîì ýòàïå îáðàáîòêè äàííûõ ðàññ÷èòûâàþò èíäè-
âèäóàëüíûå èíäåêñû êàæäîãî âèäà ïðîìûøëåííîé ïðîäóê-
öèè. Çàòåì èõ àãðåãèðóþò â èíäåêñû òîâàðíûõ ãðóïï, èíäåê-
ñû ïîäîòðàñëåé è îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. ×òîáû àãðåãè-
ðîâàòü èíäåêñû, öåíû âçâåøèâàþò ñîîòâåòñòâåííî ñòðóêòóðå
ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ïðåäûäóùåì èëè
áàçèñíîì ãîäó.
Äåôëÿòîð ÂÂÏ, èëè èíäåêñ Ïààøå, îòðàæàåò èçìåíåíèå
öåí íà âñå ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà, ïðîèçâåäåííûå â ýêîíîìè-
êå. Èíäåêñ Ïààøå (IP) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
n
∑ Pi1 ⋅ Qi1
i =1
IÐ = , (11)
n
Pi 0 ⋅ Qi1

i=n

ãäå Qi1 ― êîëè÷åñòâî ³-ãî áëàãà, ïîòðåáëåííîãî â òåêóùåì ïå-


ðèîäå. Åñëè âìåñòî ³-ãî áëàãà ïîäñòàâèòü âåñü íàáîð áëàã, ñî-
ñòàâëÿþùèõ ÂÂÏ, òî ïîëó÷èì äðóãîé èíäåêñ ― äåôëÿòîð ÂÂÏ.
ÂÂÏí
DÂÂÏ = , (12)
ÂÂÏð

95
Òåìà 3

ãäå DÂÂÏ ― äåôëÿòîð ÂÂÏ;


ÂÂÏí ― íîìèíàëüíûé ÂÂÏ;
ÂÂÏð ― ðåàëüíûé ÂÂÏ.
Ýòîò èíäåêñ òîæå èìååò îãðàíè÷åíèÿ.
Îí, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ôîðìóëà, ôèêñèðóåò îáúåì íàáî-
ðà áëàã, ñîçäàííûõ â îáùåñòâå â òåêóùåì ïåðèîäå, è íå îòðà-
æàåò èçìåíåíèé, ïðîèçîøåäøèõ â ñòðóêòóðå ýòèõ áëàã â áà-
çèñíîì ãîäó.
×àñòè÷íî íåäîñòàòêè èíäåêñîâ Ëàñïåéðåñà è Ïààøå óñòðà-
íÿåò èíäåêñ Ôèøåðà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
IF = IL ⋅ IP , (13)
ãäå IF ― èíäåêñ Ôèøåðà;
IL ― èíäåêñ Ëàñïåéðåñà;
IP ― èíäåêñ Ïààøå.
Îòíîøåíèå âåëè÷èíû òåêóùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîêàçà-
òåëÿ ê åãî çíà÷åíèþ â ïðåäûäóùåì ïåðèîäå, âçÿòîì çà áàçèñ
ðàcñ÷åòà, íàçûâàþò òåìïîì ðîñòà.
Îòíîøåíèå ïðèðîñòà âåëè÷èíû ýêîíîìè÷åñêîãî ïîêàçà-
òåëÿ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè ê åãî ïðåäûäóùåìó
óðîâíþ, ïðèíèìàåìîìó çà áàçèñ ðàcñ÷åòà, íàçûâàþò òåìïîì
ïðèðîñòà.
Äëÿ ïîêàçàòåëåé äèíàìèêè ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû
÷àñòî èñïîëüçóþò èìåííî òåìïû ïðèðîñòà. Íàïðèìåð, óðî-
âåíü èíôëÿöèè (P^ ) îïðåäåëÿåòñÿ êàê òåìï ïðèðîñòà öåí,
ò. å.:
P − P0
P^ = 1 , (14)
P0
ãäå Ð1 ― ñðåäíèé óðîâåíü öåí òåêóùåãî ãîäà;
Ð0 ― ñðåäíèé óðîâåíü öåí áàçèñíîãî ãîäà.

96
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

3.7. Îáùåñòâåííîå áëàãîñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû


åãî êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ

Îáùåñòâåííîå áëàãîñîñòîÿíèå ― ïîëíîòà îáåñïå÷åíèÿ


íàñåëåíèÿ ñòðàíû æèçíåííî íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè: ìà-
òåðèàëüíûìè, ñîöèàëüíûìè, êóëüòóðíûìè, ýêîíîìè÷åñêè-
ìè áëàãàìè. Èñõîäÿ èç ñêàçàííîãî âûøå, îáùåñòâåííîå áëà-
ãîñîñòîÿíèå îïðåäåëÿåòñÿ, êîíå÷íî æå, îáúåìîì ÂÂÏ, íî íå â
öåëîì, à íà äóøó íàñåëåíèÿ. Ýòî îáîáùàþùèé ïîêàçàòåëü
óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Íî, êàê ðûíî÷-
íûé ïîêàçàòåëü, îí îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ ìíîæåñòâî äðó-
ãèõ âåñüìà âàæíûõ àñïåêòîâ áëàãîñîñòîÿíèÿ, èñêàæàÿ åãî
ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ðàññìîòðèì èõ áëèæå.
Âî-ïåðâûõ, ïîêàçàòåëü ÂÂÏ, à ïîòîìó è âñå ïðîèçâîäíûå
îò íåãî ïîêàçàòåëè, íå ó÷èòûâàþò ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû. Ýòà ïðîáëåìà âåñüìà ìíîãîãðàííà. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòûâàåò
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò ― ïðîèçâîäñòâî áëàã, íî íå ó÷è-
òûâàåò óáûòêè, îáóñëîâëåííûå ñîïóòñòâóþùèì ïðîèçâîä-
ñòâîì àíòèáëàã. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî îáùåñòâî â öåëîì çà ãîä
äîáûâàåò 25―30 òîíí ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà îäíîãî æèòå-
ëÿ ïëàíåòû. Íî òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè íàäëåæàùåé
èõ ïåðåðàáîòêè âåñüìà îãðàíè÷åíû. Òîëüêî 5―7 % äîáûòûõ
èñêîïàåìûõ èñïîëüçóþòñÿ êàê ñûðüå. Âñå ïðî÷åå çàãðÿçíÿåò
àòìîñôåðó, èäåò â îòâàëû, òåððèêîíû, ñòî÷íûå âîäû, ïðèíî-
ñèò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå. Êàòàñòðîôè÷åñêè óìåíüøàåòñÿ
ïëîùàäü ëåñîâ, îáúåì ïðåñíîé âîäû, âûìèðàþò áèîëîãè÷å-
ñêèå âèäû, çàãðÿçíÿþòñÿ âîäû îêåàíîâ, èñòîùàþòñÿ ïî÷âû,
íàðóøàåòñÿ îçîíîâûé ñëîé, óõóäøàåòñÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
ëþäåé. Ýòè íåãàòèâíûå âíåøíèå ýôôåêòû äîëæíû áûòü èçú-
ÿòû èç ïîêàçàòåëÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ, èçìåðÿåìîãî êàê ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, ïîêàçàòåëü ÂÂÏ èãíîðèðóåò òàêîé âàæíûé
êîìïîíåíò áëàãîñîñòîÿíèÿ êàê ñâîáîäíîå âðåìÿ. Âåäü ëþäè
ìîãóò èìåòü äîñòàòî÷íî âûñîêèå äîõîäû, íî èì íåêîãäà èõ
áóäåò òðàòèòü. Îíè æèâóò, ÷òîáû çàðàáàòûâàòü. Èì íå õâàòà-
åò âðåìåíè íà îáùåíèå ñ ïðèðîäîé, äåòüìè, íåêîãäà âçâåøåí-

97
Òåìà 3

íî îñìûñëèòü ñìûñë ñâîåãî áûòèÿ è îöåíèòü ñâîè äåéñòâèÿ è


èõ ïîñëåäñòâèÿ. Î çäîðîâüå îíè âñïîìèíàþò òîãäà, êîãäà óæå
íåëüçÿ ïðåäîòâðàòèòü çàáîëåâàíèå è ò. ï.
Âñïîìíèì, çà÷åì ÷åëîâå÷åñòâî ïðèäóìàëî ñðåäñòâà ïðîèç-
âîäñòâà? Äà, èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëåå ïîëíî è áûñòðî óäîâ-
ëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè, ÷òîáû âûñâîáîäèòü ñåáÿ íà áîëåå ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ èç íåïîñðåäñòâåííîãî ïðîöåññà ïðîèçâîä-
ñòâà è óâåëè÷èòü ñâîáîäíîå âðåìÿ, êîòîðîå, ñîáñòâåííî, è ÿâëÿ-
åòñÿ ìåðîé îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà. Ïîýòîìó âàæíåéøåé ñî-
ñòàâëÿþùåé îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîáîä-
íîå âðåìÿ è ðàçíîîáðàçèå ñïîñîáîâ åãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Êàê ìû óæå îòìå÷àëè â ïåðâîì ïàðàãðàôå òåìû, ÑÍÑ ó÷è-
òûâàåò îïîñðåäîâàííî ðåçóëüòàòû òåíåâîé ýêîíîìèêè, íî
òîëüêî ðàçðåøåííîé, à çàïðåùåííîé (íàðêîáèçíåñ, óñëóãè
êèëëåðîâ, ìåæäóíàðîäíûé òåððîðèçì è ò. ï.) íå ó÷èòûâàåò.
Íà ñàìîì äåëå òåíåâîé ñåêòîð çàïðåùåííîé äåÿòåëüíîñòè ñî-
çäàåò àíòèáëàãà è ïîòîìó èõ ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà äîëæíà
áûòü èçúÿòà èç áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Ðàçðåøåííàÿ äåÿòåëüíîñòü òåíåâîãî ñåêòîðà, êàê óòâåðæ-
äàþò ñïåöèàëèñòû, âîçðàñòàåò. Ê òåíåâîé ýêîíîìèêå â øèðî-
êîì ñìûñëå ìîæíî îòíåñòè äåÿòåëüíîñòü ñåêòîðà äîìîõî-
çÿéñòâ, ÿâëÿþùóþñÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ âíåðûíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ïîñêîëüêó äîìîõîçÿéñòâà îáñëóæèâàþò ñàìè
ñåáÿ (ãîòîâÿò åäó, ïîêóïàþò ïðîäóêòû, ñìîòðÿò çà äåòüìè,
âîñïèòûâàþò èõ, âûðàùèâàþò äëÿ ñåáÿ îâîùè, ôðóêòû è
ò. ï.). Âî-âòîðûõ, îäíî äîìîõîçÿéñòâî ìîæåò îáìåíèâàòüñÿ
íà áàðòåðíûõ óñëîâèÿõ äåÿòåëüíîñòüþ èëè ïðîäóêòàìè äåÿ-
òåëüíîñòè ñ äðóãèìè äîìîõîçÿéñòâàìè. Ê ïðèìåðó, îòåö îä-
íîé ñåìüè çàíèìàåòñÿ ðåïåòèòîðñòâîì ñ ðåáåíêîì èç ñîñåäíåé
ñåìüè ïî ìàòåìàòèêå, à ìàòü èç ñîñåäíåé ñåìüè ïðåäîñòàâëÿåò
óñëóãè ïî ðåïåòèòîðñòâó ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó äëÿ ðåáåíêà
ñîñåäà-ìàòåìàòèêà è ò. ï. Â òðåòüèõ, ýòè óñëóãè ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ îäíèìè äîìîõîçÿéñòâàìè äðóãèì äîìîõîçÿéñòâàì íà
ïëàòíûõ óñëîâèÿõ, ïðè ýòîì äåÿòåëüíîñòü ýòèõ äîìîõîçÿéñòâ
íå çàðåãèñòðèðîâàíà. Ýòî óñëóãè ïî ðåïåòèòîðñòâó, ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ðåìîíòó êâàðòèð, ñòðîè-
òåëüñòâó ãàðàæåé è ò. ï.
Òåíåâîé ñåêòîð ëåãàëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, â îòëè÷èå
îò ñåêòîðà äîìîõîçÿéñòâ, ñâÿçàí ñ ïðèîáðåòåíèåì ðåñóðñîâ è

98
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ïðîäàæåé ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, è ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî äîë-


æåí ó÷èòûâàòüñÿ â ñòîèìîñòíîé îöåíêå ÂÂÏ.
Ïðàêòèêà îáóñëîâèëà ïîÿâëåíèå ìåòîäîâ îïîñðåäîâàííî-
ãî îïðåäåëåíèÿ è ó÷åòà äåÿòåëüíîñòè òåíåâîãî ñåêòîðà. Íà-
ïðèìåð, îïûòíûì ïóòåì óñòàíîâëåíî, ÷òî áëàãîïðèÿòíûìè
äëÿ òåíåâîãî ñåêòîðà ÿâëÿþòñÿ: îòðàñëè ñòðîèòåëüñòâà, ïðî-
èçâîäñòâà ëèêåðîâîäî÷íûõ èçäåëèé, òîðãîâëÿ è ò. ï.
Îïîñðåäîâàííûì ïðîÿâëåíèåì íàëè÷èÿ òåíåâîé ýêîíîìè-
êè ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷èÿ â ñðåäíåãîäîâûõ çàäåêëàðèðîâàííûõ
äîõîäàõ è ñðåäíåãîäîâîì óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ â ðåãèîíàõ.
Óêàçûâàåò íà “òåíü” è çíà÷èòåëüíûé óäåëüíûé âåñ íàëè÷-
íîñòè â äåíåæíîì îáîðîòå.
Â-òðåòüèõ, èìååòñÿ åùå îäèí âåñüìà âàæíûé ïîêàçà-
òåëü, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèé íà óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ, íî
íå îòðàæåííûé â ñòîèìîñòíîé îöåíêå ÂÂÏ. Ýòî ïîêàçàòåëü
êà÷åñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòè-
êà, áîëåå 30 % ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, êîòîðûå ïîòðåáëÿþò æè-
òåëè ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, îòðàâëåíû íèòðàòàìè,
ôîñôàòàìè, ïåñòèöèäàìè, ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, ïà-
ãóáíî âëèÿþùèìè íà çäîðîâüå. Óðáàíèçàöèÿ è ïðîèçâîë ìî-
íîïîëèé óñèëèâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ.
“Óòå÷êà èíòåëëåêòà” çà ãðàíèöó ― ñâèäåòåëüñòâî íèçêîãî
óðîâíÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ.
Ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ áîëåå òî÷íîãî èçìåðåíèÿ óðîâíÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå Óèëüÿì Íîðäõàóç è
Äæåéìñ Òîáèí ïðåäëîæèëè ïîêàçàòåëü ÷èñòîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (×ÝÁ, àíãëèéñêàÿ àááðåâèàòóðà —
NEW).

ËãáÞðæà- Àëãîùëìõ- ÎãåñéúðÞðù


ëùã ûèì- ëÞý âãýðãéú- ðãëãàìç
éìáæõãïèæã ëìïðú âìêì- âãýðãéúëìïðæ
ÕÛ¿ = ÀÀÍ – ûòòãèðù à + óìåýçïðà à + íîãâíîæý- –
âãëãäëìê âãëãäëìê ðæç, íîìæå-
æåêãîãëææ æåêãîãëææ àìâý÷æó ßéÞ-
áÞ (à âãëãä-
ëìê æåêãîã-
ëææ)

99
Òåìà 3

ÎãåñéúðÞðù Âãëãäëìã ËãáÞðæàëùã


ðãëãàìç àùîÞäãëæã íìïéãâïðàæý
âãýðãéúëìïðæ ñàãéæõãëæý íîìæåàìéÞ
íîãâíîæýðæç, ïàìßìâëìáì êìëìíìéæç æ
– íîìæåàìâý÷æó + àîãêãëæ –
ñîßÞëæåÞôææ . (15)
ÞëðæßéÞáÞ æ èÞõãïðàÞ (à âãëãäëìê
(à âãëãäëìê ìðâùóÞ æåêãîãëææ)
æåêãîãëææ)

Ïîäâîäÿ èòîã ñêàçàííîìó âûøå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî


ñòðàíû ñ îäèíàêîâûì óðîâíåì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ ìîãóò
èìåòü ðàçíûé óðîâåíü îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, ïî-
ñêîëüêó îí õàðàêòåðèçóåòñÿ, êðîìå íàçâàííîãî âûøå ïîêàçà-
òåëÿ, åùå ìíîãèìè âåñüìà âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè: ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü æèçíè, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, óðîâåíü çàêîíîïîñ-
ëóøíîñòè, ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïèòàíèÿ è ò. ï. Ýòè ïîêàçàòåëè
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò íå òîëüêî îò îáúåìà ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ, íî è îò ñòåïåíè äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ â
îáùåñòâå, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà è ò. ä.
 ñâÿçè ñ ýòèì ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îòðàæåíèÿ íîâûõ öåí-
íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ýêîíîìè÷åñêîãî áûòèÿ.

100
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

3.8. Íîâûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:


èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð),
èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ),
óðîâåíü ãëîáàëèçàöèè (ÓÃ), óðîâåíü
òåíèçàöèè (ÓÒ), èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
íàñòðîåíèé (ÈÏÍ), èíäåêñ îæèäàåìîé äèíàìèêè
áåçðàáîòèöû (ÈÎÄÁ), èíäåêñ èíôëÿöèîííûõ
îæèäàíèé (ÈÈÎ)

1. Èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð) ― èíòåãðàëü-


íûé ïîêàçàòåëü óðîâíÿ öèâèëèçîâàííîñòè ñòðàíû, àêêó-
ìóëèðóþùèé â ñåáå òàêèå ïîêàçàòåëè:
1) îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè;
2) óðîâåíü ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ è îæèäàåìàÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ;
3) îáúåì ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ.

Ïîêàçàòåëü È×Ð íàçûâàþò èíäåêñîì ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-


÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.

È×Ð èçìåðÿåòñÿ â îòíîñèòåëüíûõ âåëè÷èíàõ:


0 < È×Ð < 1. (16)

Ìåñòî ñòðàíû â îáùåìèðîâîì ðåéòèíãå îïðåäåëÿåòñÿ â ïî-


ðÿäêå óìåíüøåíèÿ íàçâàííûõ âûøå ñâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Äëÿ Óêðàèíû ýòîò èíäåêñ íà÷àëè ðàññ÷èòûâàòü ñ 1993 ã.
 1993—1994 ãã. Óêðàèíà ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ çàíèìàëà
45-å ìåñòî â ìèðå. Â 1995 ã. ― 54-å; â 1996 ã. ― 80-å; â 1998 ã.
― 102-å; â 1999 ã. ― 91-å; 2006 ã. ― 70-å; 2007 ã. ― 78-å;
2010 ã. ― 69-å ìåñòî.
Ñðåäè ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí â 2010 ã. ëèäèðóþò
Ýñòîíèÿ ― 34-å — è Ïîëüøà ― 41-å ìåñòà. Ðîññèÿ çàíèìàåò
65-å; Áåëàðóñü ― 61-å; Êàçàõñòàí ― 66-å; Ãðóçèÿ ― 74-å;
Ìîëäîâà — 93-å ìåñòî.

101
Òåìà 3

Ðàññìîòðèì áîëåå òùàòåëüíî ñîñòàâëÿþùèå È×Ð:


1) Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Ýòîò ïîêàçàòåëü îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïðè ðîæäåíèè. Îí ïîêàçûâàåò êîëè÷åñòâî ëåò, êîòîðûå
ìîæåò ïðîæèòü íîâîðîæäåííûé, åñëè íà ïðîòÿæåíèè åãî æèç-
íè óðîâåíü ñìåðòíîñòè áóäåò îñòàâàòüñÿ òàêèì æå, êàêèì îí
áûë ïðè ðîæäåíèè. Â Óêðàèíå ýòîò ïîêàçàòåëü â êîíöå 90-õ
ãîäîâ áûë ðàâåí 68,1 ãîäà. Ñàìûìè âûñîêèìè â íàøåé ñòðàíå
ýòè ïîêàçàòåëè áûëè â 1969—1970 ãã. ― 70,8 ëåò. Ñàìûå íèç-
êèå ― â 1996—1996 ãã. ― 66,9 ãîäà. Â 2010 ã. îæèäàåìàÿ ïðè
ðîæäåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ñîñòàâèëà 68,6 ëåò.
Ñàìûì âûñîêèì ýòîò ïîêàçàòåëü ñðåäè 162 ñòðàí ìèðà ÿâ-
ëÿåòñÿ â ßïîíèè ― 80,8 ãîäà. Ñàìûì íèçêèì ― â Ñüåððà-Ëå-
îíå ― 38,3 ãîäà.
Ñðåäíåìèðîâîé ïîêàçàòåëü ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè íà
êîíåö ÕÕ â. ― 66,7 ãîäà, íî â ñòðàíàõ, çàíèìàþùèõ 1―26-å
ìåñòà â ðåéòèíãå È×Ð, ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåò 75 ëåò.
2) Óðîâåíü ãðàìîòíîñòè ― ïîêàçàòåëü, ïðèìåíÿåìûé ê
íàñåëåíèþ â âîçðàñòå îò 15 ëåò è ñòàðøå è ïðåäïîëàãàþùèé
óìåíèå ÷èòàòü è ïèñàòü íåñëîæíûå òåêñòû.  íà÷àëå ÕÕI â.
äëÿ Óêðàèíû îí ñîñòàâëÿë 99,6 %. Â 2010 ã. ïîêàçàòåëü áûë
âèäîèçìåíåí. Ñåé÷àñ îí îòðàæàåò ôàêòè÷åñêóþ è îæèäàå-
ìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ.  2010 ã. â Óêðàèíå ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèëà 11,3 ãîäà,
à îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ ― 4,6 ëåò.
Ýòîò ïîêàçàòåëü âåñüìà âàæåí äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí,
ãäå â ñðåäíåì áîëåå 27 % íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå ñòàðøå 15 ëåò
áåçãðàìîòíîå.  ñðåäíåì â ìèðå áåçãðàìîòíûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ
20,8 %.
Îõâà÷åííîñòü íàñåëåíèÿ — ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé
ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ ëèö (íåçàâèñèìî îò
âîçðàñòà) â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ I—III óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ (íà-
÷àëüíîãî, ñðåäíåãî, âûñøåãî) ê ÷èñëåííîñòè òåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï, êîòîðûå äîëæíû áûòü îõâà÷åíû ýòèì îáðàçîâàíèåì.
 çàïàäíûõ ñòðàíàõ â êîíöå ÕÕ â. ýòîò ïîêàçàòåëü áûë ðà-
âåí 94 %, à â Óêðàèíå â 2011 ã. ñîñòàâèë 99,7 % âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ.
3) Îáúåì ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ. Äî 2010 ã. ýòîò ïîêà-
çàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ êàê îáúåì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ.

102
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Äëÿ Óêðàèíû îí ― ñàìîå ñëàáîå çâåíî â ñòðóêòóðå È×Ð. Ïî


ýòîìó ïîêàçàòåëþ ïåðâûå ìåñòà â ðåéòèíãå çàíèìàþò Ìîíàêî
― 230 900 äîëë. ÑØÀ; Ëèõòåíøòåéí ― 113 210 äîëë. ÑØÀ;
Íîðâåãèÿ ― 86 440 äîëë. ÑØÀ; ÑØÀ ― 47 240 äîëë. íà äóøó
íàñåëåíèÿ. Äëÿ Óêðàèíû ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë â 2010 ã.
ïî öåíàì 2008 ã. 6535 äîëë. ÑØÀ. Â Ðîññèè — 9370 äîëë.
ÑØÀ; â Áåëàðóñè ― 5540; Ëèòâå ― 11 410; â Êàçàõñòàíå ―
6740 äîëë. ÑØÀ.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé Âñåìèðíîãî áàíêà, ê ñòðà-
íàì ñ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà îòíîñÿò ñòðàíû ñ ÂÍÄ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ îò 12 196 äîëë. ÑØÀ è âûøå. Ñòðàíû ñ óðîâ-
íåì ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ îò 3946 äî 12 195 äîëë. îòíîñÿò
ê òåì, ó êîãî äîõîäû âûøå ñðåäíåãî; ñòðàíû ñ óðîâíåì äîõî-
äà, íèæå ñðåäíåãî, ― òå, ó êîòîðûõ ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ
ñîñòàâëÿåò îò 996 äî 3945 äîëë. Ê ñòðàíàì, èìåþùèì íèçêèé
óðîâåíü äîõîäà, îòíîñÿò ñòðàíû, ãäå ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ
ñîñòàâëÿåò 995 äîëë. è íèæå.
È×Ð â Óêðàèíå â 2010 ã. ðàâíÿëñÿ 0,796. Ýòî âûøå ñðåä-
íåìèðîâîãî óðîâíÿ, íî íèæå, ÷åì â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è
Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍà (0,821).
Ñàìûé âûñîêèé È×Ð â 2011 ã. îòìå÷åí â Íîðâåãèè, Àâ-
ñòðàëèè, Ãîëëàíäèè, ÑØÀ, Íîâîé Çåëàíäèè.
Ñàìûé íèçêèé È×Ð ó ÄÐ Êîíãî (187-å ìåñòî). Óêðàèíà â
2011 ã. ïîïàëà â ñïèñîê ñòðàí ñ âûñîêèì È×Ð è çàíÿëà 76-å
ìåñòî ñðåäè 187 ñòðàí. Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè â Óêðàèíå — 68,5 ëåò, çà ÷åðòîé áåäíîñòè æèâåò 2,2 % íà-
ñåëåíèÿ. Óðîâåíü ãðàìîòíîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò â íàøåé ñòðàíå 99,7 %.
Ñîãëàñíî ðåéòèíãó ïî È×Ð Ðîññèÿ çàíÿëà 66-å ìåñòî, Áå-
ëàðóñü — 65-å.

2. Èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ) ― àãðåãèðîâàí-


íûé ïîêàçàòåëü, âêëþ÷àþùèé äåñÿòü ôàêòîðîâ, êîòî-
ðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, èìåþò ñëîæíóþ ñòðóêòóðó è ñâèäå-
òåëüñòâóþò îá óðîâíå âìåøàòåëüñòâà ïðàâèòåëüñòâà â
ýêîíîìèêó.
×åì ñèëüíåå ïðàâèòåëüñòâåííîå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó,
òåì ìåíüøå óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû.

103
Òåìà 3

Ýêñïåðòû Heritage Foundation îïðåäåëÿþò ýêîíîìè÷å-


ñêóþ ñâîáîäó êàê îòñóòñòâèå ïðàâèòåëüñòâåííîãî âìåøàòåëü-
ñòâà èëè ïðåïÿòñòâîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâó, ðàñïðåäåëåíèþ è
ïîòðåáëåíèþ òîâàðîâ è óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì íåîáõîäèìîé
ãðàæäàíàì çàùèòû è ïîääåðæêè ñâîáîäû êàê òàêîâîé. Èí-
äåêñ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû áàçèðóåòñÿ íà 10 èíäåêñàõ:
 ñâîáîäû áèçíåñà;
 ñâîáîäû òîðãîâëè;
 íàëîãîâîé ñâîáîäû;
 ñâîáîäû îò ïðàâèòåëüñòâà;
 äåíåæíîé ñâîáîäû;
 ñâîáîäû èíâåñòèöèé;
 ôèíàíñîâîé ñâîáîäû;
 çàùèòû ïðàâ ñâîáîäû;
 ñâîáîäû îò êîððóïöèè;
 ñâîáîäû òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Èçìåðÿþòñÿ èíäåêñû ïîêàçàòåëÿìè îò 0 äî 100, ïðè ýòîì


100 ñîîòâåòñòâóåò ìàêñèìàëüíîé ñâîáîäå, à 0 ― ìèíèìàëü-
íîé.
Âåñ êàæäîãî èç 10 ôàêòîðîâ ñ÷èòàåòñÿ îäèíàêîâûì, ïîý-
òîìó èòîãîâûé èíäåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäíåå àðèôìåòè-
÷åñêîå èç ïîêàçàòåëåé.
Âñå ñòðàíû ïî ýòîìó èíäåêñó äåëÿòñÿ íà ñëåäóþùèå
ãðóïïû:

― ñâîáîäíûå ― ñ ïîêàçàòåëåì 80―100;


― â îñíîâíîì ñâîáîäíûå ― ñ ïîêàçàòåëåì 70―79,9;
― óìåðåííî ñâîáîäíûå ― ñ ïîêàçàòåëåì 60―69,9;
― â îñíîâíîì íåñâîáîäíûå ― ñ ïîêàçàòåëåì 50―59,9;
― äåñïîòè÷íûå ― ñ ïîêàçàòåëåì 0―49,9.

 2012 ã. ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû


èìåëè Ãîíêîíã ― 89,9; Ñèíãàïóð ― 87,5; Àâñòðàëèÿ ― 83,1,
çàíÿâøèå â ðåéòèíãå ñîîòâåòñòâåííî ïåðâîå ― òðåòüå ìåñòà.
Ñðåäè ñòðàí ÑÍÃ â ðåéòèíãå 2012 ã. Óêðàèíà çàíèìàåò
163-å ìåñòî ― 46,1 áàëëà, Áåëàðóñü ― 153-å ìåñòî ― 49,0;
Ðîññèÿ ― 144-å ìåñòî ― 50,5 áàëëà.

104
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ñòðàíû ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû


èìåþò áîëåå âûñîêèå äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ; ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè â ýòèõ ñòðàíàõ ïðèáëèçèòåëüíî íà 20 ëåò
ïðåâûøàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â ñòðàíàõ ñ ñàìûì
íèçêèì óðîâíåì ñâîáîäû. Â ñâîáîäíûõ ñòðàíàõ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü èíâåñòèöèé â 70 ðàç âûøå, ÷åì â íåñâîáîäíûõ.

3. Óðîâåíü ãëîáàëèçàöèè (èíäåêñ ãëîáàëèçàöèè) ― àãðå-


ãèðîâàííûé ïîêàçàòåëü, âêëþ÷àþùèé ÷åòûðå ïàðàìåòðà:

1) óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, îïðåäåëÿåìûé


îáúåìîì âíåøíåé òîðãîâëè, èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è
“èíîñòðàííûé âûïëàò”, âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó;
2) ïåðñîíàëüíûå êîíòàêòû:
 êîëè÷åñòâî ìåæäóíàðîäíûõ ïîåçäîê;
 êîëè÷åñòâî òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäîê;
 êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé ìåæäóíàðîäíîé ïî÷òîé;
 ìåæäóíàðîäíàÿ òåëåôîííàÿ ñâÿçü (êîëè÷åñòâî, ÷àñòîòà
è ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîíòàêòîâ);
3) òåõíîëîãèÿ:
 îáùåå êîëè÷åñòâî èíòåðíåò-ñåðâåðîâ;
 êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòîì;
 ñòåïåíü ó÷àñòèÿ ñòðàíû â ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçÿõ è äå-
ÿòåëüíîñòè â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

×åì áîëüøå îòìå÷åííûå âûøå ïîêàçàòåëè, òåì âûøå óðî-


âåíü ãëîáàëèçàöèè.
Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ 65 ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà àâòîðû èñ-
ñëåäîâàíèÿ World Values Survey ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî óðî-
âåíü æèçíè è ïðè÷àñòíîñòü ê ìèðîâîé èíôðàñòðóêòóðå ― ÿâ-
ëåíèÿ âçàèìîñâÿçàííûå.
 ñòðàíàõ ñ âûñøèì óðîâíåì ãëîáàëèçàöèè âûøå óðîâåíü
ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Íàèáîëåå ãëîáàëèçèðîâàííûìè îêàçàëèñü Ñèíãàïóð, Ãîí-
êîíã, Ãîëëàíäèÿ, Øâåéöàðèÿ, Èðëàíäèÿ.
 2010 ã. Óêðàèíà ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ çàíèìàëà 162-å
ìåñòî, òîãäà êàê Ðîññèÿ — 143-å, à Áåëàðóñü — 150-å.

105
Òåìà 3

4. Óðîâåíü òåíèçàöèè (ÓÒ) ýêîíîìèêè îïðåäåëÿåòñÿ ïî


ôîðìóëå

ÂÍÄòñ
ÓÒ = (17)
ÂÍÄîô + ÂÍÄòñ

ãäå ÂÍÄòñ ― âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä òåíåâîãî ñåêòîðà;


ÂÍÄîô ― îôèöèàëüíûé âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä
ñòðàíû.
Àâñòðèéñêèé ýêîíîìèñò Ô. Øíàéäåð èññëåäîâàë ýòîò ïî-
êàçàòåëü îòíîñèòåëüíî “ñåðîé” (ëåãàëüíîé) ñôåðû â 110 ñòðà-
íàõ ìèðà. “Ñåðàÿ” ñôåðà îõâàòûâàåò íåîáëàãàåìûå íàëîãîì
äîõîäû, ïîëó÷àåìûå îò ïðîèçâîäñòâà ëåãàëüíûõ ïðîäóêòîâ.
Åå ñëåäóåò îòëè÷àòü îò “÷åðíîé” (íåëåãàëüíîé) äåÿòåëüíîñòè
(òîðãîâëÿ íàðêîòèêàìè, êðàäåííûìè òîâàðàìè è ò. ï.).
Ïî îöåíêàì Ô. Øíàéäåðà, çà ïåðèîä 1990―2000 ãã. íàè-
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü òåíèçàöèè â ñôåðå “ñåðîé” ýêîíîìèêè
èìåëè àôðèêàíñêèå ñòðàíû (42 % ÂÍÄ), â ñòðàíàõ Þæíîé
Àìåðèêè ― â ñðåäíåì 41 % ÂÍÄ, â Àçèè ― 26 %; â ñòðàíàõ
áûâøåãî ÑÑÑÐ ― 38 %. Â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ýòîò ïî-
êàçàòåëü äîñòèãàë 18 %. Ê ñòðàíàì ñ íèçêèì óäåëüíûì âåñîì
òåíåâîé ýêîíîìèêè îòíîñÿò ÑØÀ, Âåëèêóþ Áðèòàíèþ, Íî-
âóþ Çåëàíäèþ.
Ãëàâíîé ïðè÷èíîé âûñîêîãî óðîâíÿ òåíèçàöèè ýêîíîìè-
êè ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçìåðíîå äàâëåíèå ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñòðóê-
òóð íà áèçíåñ. Â Óêðàèíå â 2010 ã. óðîâåíü òåíèçàöèè îöåíè-
âàåòñÿ â ïðåäåëàõ 40 %.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ íàñòðîåíèé (ÈÏÍ) ― íîâûé
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé ïîêàçàòåëü ñâÿçàííûé ñ èçó÷åíèåì ïî-
òðåáèòåëüñêèõ îæèäàíèé, êîòîðûå âåñüìà âàæíû äëÿ ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.
Ýòîò èíäåêñ â Óêðàèíå îïðåäåëÿþò íà îñíîâå âûáîðî÷íîãî
îïðîñà ãðàæäàí ñòðàíû. Ïðè ýòîì îïðîñó ïîäëåæàò 1000 ëèö
â âîçðàñòå îò 15 äî 59 ëåò. Íàñåëåíèå ýòîãî âîçðàñòà ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 61,3 % âñåãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû è ÿâëÿåòñÿ íàèáî-
ëåå àêòèâíîé åãî ÷àñòüþ. Âûáîðêà ÿâëÿåòñÿ ðåïðåçåíòàòèâ-
íîé ïî âîçðàñòó, ó÷èòûâàåò ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå è
ðàçìåð íàñåëåííîãî ïóíêòà. Ñòàòèñòè÷åñêîå îòêëîíåíèå îä-
íîãî ìåñÿöà íå ïðåâûøàåò 3,2 %.

106
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ÈÏÍ

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ íàñòðîåíèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà


îñíîâå ïÿòè èíäåêñîâ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîòîðûõ ïðîâîäÿò
îïðîñû ïî òàêèì ïîçèöèÿì.
1. Íà îñíîâå îïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ èçìåíåíèé ìàòåðèàëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ ñåìåé ðåñïîíäåíòîâ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øå-
ñòè ìåñÿöåâ, îïðåäåëÿþò èíäåêñ òåêóùåãî ëè÷íîãî ìàòåðè-
àëüíîãî ïîëîæåíèÿ (õ1).
2. Íà îñíîâå îïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îæèäàåìûõ èçìåíå-
íèé ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñåìåé ðåñïîíäåíòîâ â òå÷åíèå
ïîñëåäóþùèõ øåñòè ìåñÿöåâ, îïðåäåëÿþò èíäåêñ îæèäàå-
ìûõ èçìåíåíèé ëè÷íîãî ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ (õ2).
3. Èíäåêñ îæèäàåìîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â òå÷åíèå
áëèæàéøåãî ãîäà (õ3) îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå îïðîñà î òîì,
ñ÷èòàþò ëè îïðàøèâàåìûå ïðåäñòîÿùèå 12 ìåñÿöåâ áëàãî-
ïðèÿòíûìè èëè íåáëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ýêîíîìèêè.
4. Èíäåêñ îæèäàåìîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà ïðîòÿ-
æåíèè ïÿòè áëèæàéøèõ ëåò ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè
îïðîñîâ îòíîñèòåëüíî òîãî, áóäóò ëè ñëåäóþùèå ïÿòü ëåò áëà-
ãîïðèÿòíûìè èëè íåáëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ýêîíîìèêè (õ4).
5. Èíäåêñ öåëåñîîáðàçíîñòè îñóùåñòâëÿòü áîëüøèå
çàêóïêè (õ5) îïðåäåëÿþò íà îñíîâå îïðîñà î òîì, ÿâëÿåòñÿ ëè
áëàãîïðèÿòíûì âðåìÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðóïíûõ çàêóïîê.
Ïðè îïèñàíèè ðàññìîòðåííûõ âûøå ïÿòè èíäåêñîâ îïðå-
äåëÿþò òðè àãðåãèðîâàííûõ èíäåêñà:

 èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ íàñòðîåíèé (ÈÏÍ), îïðå-


äåëÿåìûé êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå èíäåêñîâ õ1 — õ5;
 èíäåêñ òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ (ÈÒÏ), îïðåäåëÿåìûé
êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå èíäåêñîâ õ1 è õ5;
 èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêèõ îæèäàíèé (ÈÝÎ), îïðåäåëÿå-
ìûé êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå èíäåêñîâ õ2, õ3, õ4.
Çíà÷åíèÿ èíäåêñîâ ìîãóò ìåíÿòüñÿ â ïðåäåëàõ îò 0 äî 200.
Çíà÷åíèå èíäåêñà ðàâíÿåòñÿ 200 ïðè óñëîâèè, ÷òî âñå ãðàæ-
äàíå ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàþò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.

107
Òåìà 3

Åñëè èíäåêñ ðàâåí 100, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óäåëüíûé âåñ


ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ îöåíîê îäèíàêîâ. Åñëè
çíà÷åíèå èíäåêñà ìåíüøå 100, ýòî îçíà÷àåò ïðåîáëàäàíèå íå-
ãàòèâíûõ îöåíîê.
Îñåíüþ 2010 ã. ÈÏÍ â Óêðàèíå èìåë òåíäåíöèþ ê ïîâû-
øåíèþ è ñîñòàâèë â îêòÿáðå 83,6. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðå-
îáëàäàíèè ïåññèìèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé, íî â òî æå âðåìÿ
èìååò ìåñòî òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ îïòèìèñòè÷åñêèõ îæè-
äàíèé ãðàæäàíàìè ñòðàíû.

Êðîìå îòìå÷åííûõ âûøå, âïîëíå îïðåäåëåííûé èíòåðåñ


ïðåäñòàâëÿþò èíäåêñ îæèäàåìîé äèíàìèêè áåçðàáîòè-
öû (ÈÎÄÁ) è èíäåêñ èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé (ÈÈÎ). Äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ýòèõ èíäåêñîâ îñóùåñòâëÿþò òàêèå îïðîñû ðå-
ñïîíäåíòîâ:

1) êàê âû ñ÷èòàåòå, â áëèæàéøèå 12 ìåñÿöåâ áåçðàáîòíûõ


áóäåò áîëüøå, ìåíüøå èëè îñòàíåòñÿ ñòîëüêî æå, ñêîëüêî
èìååòñÿ ñåé÷àñ;
2) êàê, ïî-âàøåìó, áóäóò ìåíÿòüñÿ öåíû íà îñíîâíûå ïî-
òðåáèòåëüñêèå áëàãà â áëèæàéøèå îäèí ― äâà ìåñÿöà?

Çíà÷åíèå ÈÎÄÁ è ÈÈÎ ðàññ÷èòûâàþò ñëåäóþùèì îáðà-


çîì: îò äîëè îòâåòîâ, óêàçûâàþùèõ íà îæèäàåìûé ðîñò áåç-
ðàáîòèöû (èíôëÿöèè) âû÷èòàþò äîëþ îòâåòîâ, óêàçûâàþ-
ùèõ íà óìåíüøåíèå áåçðàáîòèöû (èíôëÿöèè), è ê ýòîé ðàç-
íèöå äîáàâëÿþò 100, ÷òîáû èçáåæàòü ïîÿâëåíèÿ îòðèöàòåëü-
íûõ èíäåêñîâ. Çíà÷åíèå ýòèõ èíäåêñîâ ìîãóò ìåíÿòüñÿ â
ïðåäåëàõ îò 0 äî 200. Åñëè èíäåêñ ðàâåí 200, ýòî îçíà÷àåò,
÷òî âñå ãðàæäàíå îæèäàþò ðîñòà áåçðàáîòèöû (èíôëÿöèè);
åñëè èíäåêñ ðàâåí 100, òî êîëè÷åñòâî ãðàæäàí ñ ïîëîæèòåëü-
íûìè îæèäàíèÿìè òàêîå æå, êàê è ñ îòðèöàòåëüíûìè; åñëè
ìåíüøå 100 ― ïðåîáëàäàþò ïîëîæèòåëüíûå îæèäàíèÿ â äè-
íàìèêå áåçðàáîòèöû (èíôëÿöèè).

108
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

Ó×ÅÁÍÛÉ ÒÐÅÍÈÍÃ

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Àìîðòèçàöèÿ. Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò. Âàëîâîé âû-


ïóñê. Âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä. Âàëîâûå ÷àñòíûå èíâå-
ñòèöèè. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã. Äåô-
ëÿòîð. Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü. Äîõîä êîíå÷íîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ. Çàíÿòîñòü. Çàïàñû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èìóùåñòâî. Èí-
äåêñ ãëîáàëèçàöèè. Èíäåêñ èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé (ÈÈÎ).
Èíäåêñ Ëàñïåéðåñà. Èíäåêñ îæèäàåìîé äèíàìèêè áåçðàáîòè-
öû (ÈÎÄÁ). Èíäåêñ Ïààøå. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ íàñòðî-
åíèé (ÈÏÍ). Èíäåêñ Ôèøåðà. Èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ (È×Ð). Èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ). Èíñòèòó-
öèîíàëüíûå åäèíèöû. Êàïèòàëüíûå äîõîäû. Êàïèòàëüíûå
ðàñõîäû. Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Êîíöåïöèÿ ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ. Êîíöåïöèÿ ðàñøèðåí-
íîãî òðàêòîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà. Êîñâåííûå íàëîãè. Ìåæ-
îòðàñëåâîé áàëàíñ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Íàëîãè íà ïðîäóê-
òû. Íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî. Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî. Íà-
öèîíàëüíûé äîõîä: âàëîâîé, ðàñïîëàãàåìûé, ÷èñòûé. Íîìè-
íàëüíûé ÂÂÏ. Ïîâòîðíûé ñ÷åò. Ïîòîêè. Ïîòðåáèòåëüñêèå
ðàñõîäû íà ýêîíîìè÷åñêèå áëàãà. Ïðèáûëü. Ïðîìåæóòî÷íûé
ïðîäóêò. Ïðîöåíò. Ðåàëüíûå êàññîâûå îñòàòêè. Ðåàëüíûé
ÂÂÏ. Ðåçèäåíòû. Ðåíòà. Ñåêòîðû ýêîíîìèêè. Ñèñòåìà íà-
öèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ. Ñìåøàííûé âàëîâîé äîõîä. Ñóáñèäèè íà
ïðîäóêòû. Ñóáñèäèè íà ïðîèçâîäñòâî. Ñóáúåêòû ― ïîëó÷àòå-
ëè ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ. Òåêóùèå äîõîäû. Òåêóùèå ðàñõîäû.
Òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè: òåêóùèå è êàïèòàëüíûå. Óðîâåíü
áåçðàáîòèöû. Óðîâåíü òåíèçàöèè. Óðîâåíü öåí. Ôîðìû ïåð-
âè÷íûõ äîõîäîâ. Õîëäèíãîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê). Öåíû: îñ-
íîâíûå; ïðîèçâîäèòåëÿ; ðûíî÷íûå. ×èñòîå ýêîíîìè÷åñêîå
áëàãîñîñòîÿíèå (×ÝÁ). ×èñòûå ïåðâè÷íûå äîõîäû. ×èñòûå
íàëîãè. ×èñòûå òðàíñôåðòû. ×èñòûå ôàêòîðíûå äîõîäû. ×è-
ñòûé íàöèîíàëüíûé äîõîä. ×èñòûé ýêñïîðò.

109
Òåìà 3

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Äàéòå îïðåäåëåíèå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ


(ÑÍÑ) è ðàñêðîéòå ïðè÷èíû, îáóñëîâèâøèå íåîáõîäèìîñòü
åå âîçíèêíîâåíèÿ.
2. Íà êàêèõ êîíöåïöèÿõ îñíîâàíà ÑÍÑ? Ðàñêðîéòå èõ ñî-
äåðæàíèå.
3. Íàçîâèòå ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ÑÍÑ-93 è ðàñêðîéòå
èõ ñîäåðæàíèå.
4. Ñäåëàéòå ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ÁÍÕ è ÑÍÑ.
5. Ñäåëàéòå ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñîäåðæàíèÿ ïîêàçà-
òåëåé “âàëîâîé âûïóñê”, “âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò”,
“âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä”.
6. Ðàñêðîéòå ñòðóêòóðó ïåðâè÷íûõ äîõîäîâ ïî ñåêòî-
ðàì ýêîíîìèêè.
7. Ðàñêðîéòå ñòðóêòóðó òðàíñôåðòíûõ ïëàòåæåé ïî
ñåêòîðàì ýêîíîìèêè, ãäå ïîñëåäíèå âûñòóïàþò è ïëàòåëü-
ùèêàìè, è ïîëó÷àòåëÿìè òðàíñôåðòîâ.
8. Îõàðàêòåðèçóéòå ïîêàçàòåëè çàïàñîâ: àêòèâîâ (èìó-
ùåñòâà) è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ.
9. ×òî îçíà÷àåò ñòàòüÿ ÑÍÑ “÷èñòîå ïðèîáðåòåíèå
öåííîñòåé”?
10. Äàéòå îïðåäåëåíèå êàòåãîðèè “íàöèîíàëüíîå áîãàò-
ñòâî”. Ðàñêðîéòå ñòðóêòóðó íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Â
÷åì ñîñòîèò ñëîæíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî èçìåðåíèÿ ýòîãî
ïîêàçàòåëÿ?
11.  ÷åì ñîñòîèò ðàçëè÷èå ìåæäó íîìèíàëüíûìè è ðå-
àëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè? Ñäåëàéòå ñîïîñòàâèòåëüíûé àíà-
ëèç ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ), èíäåêñà Ëàñïåéðåñà, äåô-
ëÿòîðà (èëè èíäåêñà Ïààøå) è èíäåêñà Ôèøåðà.
12. Îõàðàêòåðèçóéòå êà÷åñòâåííóþ è êîëè÷åñòâåííóþ
îïðåäåëåííîñòü ïîêàçàòåëÿ “÷èñòîå ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîñî-
ñòîÿíèå” (×ÝÁ).  ÷åì ñîñòîèò ñëîæíîñòü åãî èçìåðåíèÿ?
13. Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå äëÿ ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîãî àíàëèçà íîâûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé:
èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð), èíäåêñà ýêîíîìè÷å-

110
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

ñêîé ñâîáîäû (ÈÝÑ), óðîâíÿ (èíäåêñà) ãëîáàëèçàöèè (ÓÃ),


óðîâíÿ òåíèçàöèè (ÓÒ).
14. Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå äëÿ ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ íà-
ñòðîåíèé (ÈÏÍ), èíäåêñà îæèäàåìîé äèíàìèêè áåçðàáîòè-
öû (ÈÎÄÁ), èíäåêñà èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé (ÈÈÎ).

Ëèòåðàòóðà

1. Àðòåìîâà Ë. Àíàëèç ó÷åòà êàïèòàëà â ñèñòåìå íàöèîíàëü-


íûõ ñ÷åòîâ / Ë. Àðòåìîâà, À. Íàçàðîâà. ― Ýêîíîìèñò. ― 1999. ―
¹ 2. ― Ñ. 82―94.
2. Áàçèëåâè÷ Â.Ä. Ìàêðîåêîíîì³êà : íàâ÷. ïîñ³á. / Â.Ä. Áàçèëå-
âè÷. ― Ê. : ÊÄÒÅÓ, 1995. ― Ðîçä. 1.
3. Áàçèëåâè÷ Â.Ä. Ìàêðîåêîíîì³êà : íàâ÷. ïîñ³á. / Â.Ä. Áàçèëå-
âè÷, Ë.Î. Áàëàñòðèê. ― Ê. : Àò³êà, 2009. ― Ðîçä. 2.
4. Ãåðàñèìåíêî Ñ.Ñ. Ñèñòåìà íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â : íàâ÷.
ïîñ³á. / Ñ.Ñ. Ãåðàñèìåíêî, Â.À. Ãîëîâêî, ².Ì. ͳê³ò³íà. ― Ê. : ²ÂÖ
Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè, 2005. ― 217 ñ.
5. Ãîëîâêî Â.À. Ñèñòåìà íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â Óêðà¿íè: ñó-
÷àñíèé ñòàí òà íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ / Â.À. Ãîëîâêî // Ñòàòè-
ñòèêà Óêðà¿íè : ùîð³÷íèé íàóê.-³íôîðì. æóðí. ― 2001. ― ¹ 1 (12).
― Ñ. 4―10.
6. Åâðîïåéñêàÿ ñèñòåìà èíòåãðèðîâàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñ÷å-
òîâ : ïåð. ñ àíãë. ― Ì. : Åêîíîìèêà, 1992.
7. Ìîòîðèí Ð.Ì. ̳æíàðîäíà ñòàòèñòèêà / Ð.Ì. Ìîòîðèí. ―
Ê. : Âèùà øê., 1993. ― Ñ. 126―132.
8. Ìîòîðèí Ð.Ì. Ñèñòåìà íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â : íàâ÷. ïîñ³á. /
Ð.Ì. Ìîòîðèí, Ò.Ì. Ìîòîðèíà. ― Ê. : ÊÍÅÓ, 2001.
9. Íîâèêîâ Ì.Ì. Ââåäåíèå â ñèñòåìó íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ :
ó÷åá. ïîñîáèå / Ì.Ì. Íîâèêîâ. ― Ìèíñê : Âûñøàÿ øê., 1995.
10. Ïåðåõ³äíà åêîíîì³êà : ï³äðó÷íèê / Â.Ì. Ãåºöü, ª.Ã. Ïàí÷åí-
êî, Å.Ì. ˳áàíîâà òà ³í. ; çà ðåä. Â.Ì. Ãåéöÿ. ― Ê. : Âèùà øê., 2003.
― Ð. 19.
11. Ðàä³îíîâà ².Ô. Ìàêðîåêîíîì³êà: òåîð³ÿ òà ïîë³òèêà :
ï³äðó÷íèê / ².Ô. Ðàä³îíîâà. ― Ê. : Òàêñîí, 2004. ― Ñ. 60―88.
12. Ðÿáóøêèí Á.Ò. Ñèñòåìà Íàöèîíàëüíûõ Ñ÷åòîâ / Á.Ò. Ðÿáóø-
êèí, Ò.À. Õîìåíêî. ― Ì. : Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1993.

111
Òåìà 3

13. Ñàâ÷åíêî À.Ã. Ìàêðîåêîíîì³êà : ï³äðó÷íèê / À.Ã. Ñàâ÷åíêî.


― Ê. : ÊÍÅÓ, 2005. ― Ñ. 33―63.
14. Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ― 1993. ― Áðþññåëü ; Ëþê-
ñåìáóðã ; Âàøèíãòîí ; Íüþ-Éîðê ; Ïàðèæ : Åâðîñòàò, ÌÂÔ, ÎÝÑÐ,
ÎÎÍ, Âñåìèðíûé áàíê, 1998.
15. Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ― èíñòðóìåíò ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà : ó÷åá. ïîñîáèå / Þ.Í. Èâàíîâ, Ë.À. Êàðàñåâà,
Ñ.Å. Êàçàðèíîâà è äð. ; ïîä ðåä. Þ.Í. Èâàíîâà ― Ì. : Ôèíñòàòèí-
ôîðì, 1996. ― 285 ñ.

112
Ó ÷åáíîå èçäàíèå
Ãëîññàðèé

Ñåðèÿ “Êëàññè÷åñêèé óíèâåðñèòåòñêèé ó÷åáíèê”

ÁÀÇÈËÅÂÈ× Âèêòîð Äìèòðèåâè÷,


ÁÀÇÈËÅÂÈ× Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà,
ÁÀËÀÑÒÐÈÊ Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Ó÷åáíèê

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

Ñåð³ÿ “Êëàñè÷íèé óí³âåðñèòåòñüêèé ï³äðó÷íèê”

ÁÀÇÈËÅÂÈ× Â³êòîð Äìèòðîâè÷,


ÁÀÇÈËÅÂÈ× Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà,
ÁÀËÀÑÒÐÈÊ Ëàðèñà Îëåêñàíäð³âíà

ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎ̲ÊÀ
ϳäðó÷íèê
Ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

Êíèãîòîðãîâåëüíèì îðãàí³çàö³ÿì òà îïòîâèì ïîêóïöÿì


çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044) 537-63-61, 537-63-62; ôàêñ: 235-00-44.
E-mail: sales@znannia.com.ua

ϳäï. äî äðóêó 03.10.2014. Ôîðìàò 6090 1/16. Ïàï³ð îôñ. Äðóê îôñ.
Óì. äðóê. àðê. 43,5. Îáë.-âèä. àðê. 40,5. Íàêëàä 300 ïð. Çàì.

Âèäàâíèöòâî “Çíàííÿ”, 01030, ì. Êè¿â, âóë. Ñòð³ëåöüêà, 28.


Ñâ³äîöòâî ñóá’ºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ÄÊ ¹ 3596 â³ä 05.10.2009.
Òåë.: (044) 234-80-43, 234-23-36
E-mail: sales@znannia.com.ua, http://www.znannia.com.ua

695