Вы находитесь на странице: 1из 159

Ма1со1т Мапп

л 51:еуе Тау1оге-Кпо\л/1е5

51и(1еп1'$ В оок
1пс1ис1е$ та1ег1а1 ^ог КЕТ

ш
.Л Й А С М 1 Ш Ш
С оШ епи
ипи Кеа(Л пд Ы ог(1ромег! ( 1 ) С га тш а г 1
Ч
Ы о гёр о м ег! (2 )
5оипс1$ро1

И51:еп1п§ Гог §151: / с1а11у И & 8уИаЫ е5 р г е з е Ш 5 1 тр 1 е а п д р го Ы е (к о а а !


зр е сШ с т Г о г т а Н о п (т!;го(1 и с1 :1 оп 5 ) р гезеШ с о Ш т и о и з п е 1 ш о гк 1 п § 511:е)
(1(1еп1:11^у 1:ор1С5, с Ь о о з е

с о г г е с !: ш о М к )

И51:еп1п§ & г §151 / Ь о Ь Ы е 5 апс1 51;ге55 ш 1 Ы п \уогс 15 ра51:51тр1е: Г и г Ш е г 1 п1Ъ гта1 ета 1 1
5реайс т Г о гт а Н о п 1е15иге (е х р г е 5 5 ш § 1гге§и1аг & г т 5
(Т/Р, 5еп1;епсе р ге Г е г е п с е 5 )

сотр1е1ю п )

И51еп1п§ Гог §151: / Г а у о и г И е 51:огу 51ГС55 т (ЛУО- о г Ш г е е - 1трега1:1уе, 1 п й п Ш уе5 , Б Ь гу


5рес1Йс 1 п & гт а 1 :1 0 п (е х р г е 5 5 ш § р и г р о 5 е ) \уог(1 р Ь га к е б -ш ^ Г о гт
( 1 с1 е п 1:1 { у 1:о р 1 с,

т и 1 и р 1 е-с Ь о 1 с е -
5 еп 1 еп се с о т р к И о п )

[ и51еп1п§ & г §151: / р1апп1п§ а р а П у 81:ге55 1п ас1с1ге55е5 р гек еп ! р е г Г е й п о 1 е 1о а Гг1епс1


Г 5рес1Йс 1пГогта1:1оп ( т а к 1 п § о{Гег5 апс1 51 тр 1 е 2 { е у е г / п е у е г )
1 (Т / Р , по1:е с о т р 1 е 1 ю п ) 5觧е51ю п5)

^ 1 15 1еп т§ & г §151 / Ги Ш ге ЬоИс1ау5 51ГС55 1П 5еп1:епсе5 рге5еп1: 5 1тр 1 е апс1 р о5 1 са гй


5рес1Йс 1 п Г о г т а и о п (1:а1к1п§ аЬ ои 1 Ги Ш ге рге5еп1: с о п и п и о и 5 10
(ти11:1р1е-сЬо1се р1ап8 ап с1 1 п 1 е п Н о п 8 ) 1а1к а Ь о и 1 1 Ь е Ги Ш ге
1 ^ и е5 1 ^ о п 5 ,5еп1:епсе

сотркИ оп)

и51еп1п§ Гог §151: / 5с Ь о о 1 (е х р г е 5 5 ш § р г о п и п с 1 а 110 п тос1а15 2 к й е г § 1У 1 п §


5 р е сШ с т Г о г т а Н о п оЫ1§а1:1оп, 1аск оГ оГ кауе ас1у1се
(й е п И Г у 5 р еак ег5 , оЫ1§а1:1оп, § т п §

ти11:1р1е-сЬо1се - ас1у1се)

р1с1:иге5)

И51еп1п§ Ь г §151: / 1есЬ п о1 о§у 5(ге55 1п {\^о-\уогс1 Ш е ра551Уе 2: и51п§ Ьу ай уег!:


5 р е сШ с 1пГогта1:1оп (е х р ге5 5 1 п § а § г е е т е п 1 ;, рЬга5С5
(1(1еп1:11у 1 о р к 5 , с115а§геетеп1:,

5 еп 1еп се с о т р к и о п ) сотгасИ си оп )
геас11п§ Гог §181 / 1ор1с уосаЬикгу шогё ГогтаНоп
5рес1Йс 1пГогта11оп
(ти111р1е та1сЫп§,
Ые1гс1 Мог1(1! г1§Ь1, \угоп§,
с1ое8п1: зау)

геа(11п§ &г §151 / 1:ор1с уосаЬи1агу соип1;аЫе апс1 р гер о5 1 И оп 5

зресШс 1п&гта 1:10п ипсоиШаЫе


(1с1епиГу 1ех1:1уре5, поип5 2 {1 о(5 о/,

и а ш апу то ге ? зиттагу з1:а1етеп15) по1 тап у / тиск,


а ИМе, а/ем/)

геа(11п§ Гог §151: / 1ор1СуосаЬикгу \уогс1 Гогтаиоп


5рес1Йс 1пГогта11оп
(ти1(:1р1е ша{сЫп§,
\V'0^с^апа1у518)

геаё1п§ Гог §181 / 1ор1с уосаЬи1агу сотрага1:1Уе8


8рес1Йс 1пГогтаиоп
(тиШр1е-сЬо1се
диезИопз, гаЫе

’рШ 96 '
геас11п§ Гог §181 / 1ор1с уосаЬикгу гето апс1 ЙГ81; соИосаИопб
зресШс 1пГогта11оп сопс1111опа1
(8еп1епсе С0тр1е1;10п,
тик1р1е та1;сЫп§)

РАСЕ104
геас11п§ Гог §151: / 1:ор1с уосаЬиЬгу ргеро8Шоп8 оГ Ите со11оса11оп5
8рес1Йс 1пГогта1:1оп ап(1 р1асе
(ти11:1р1е-сЬо1се
^ие81:^оп8,1ех1
сотр1е1юп)
РАСЕ114
геас11п§ Гог §181; / 1:ор1с уосаЬикгу г е Ь Н у е с1аи8е5 пе§аиуе ргейхез
5рес1Йс 1пГогта1:юп
(сЬоо5е а 5иттагу,
тиШр1е-сЬо1се
.РАСЕ122 ^ие5^:^оп5)
с
ф

3
+->

(1
и51еп1пд
«1
5р еак1пд 5оип(1$ро1 С га тта г 2
ч
Ы пИпд
и
с
о

Р Н81;еп1п§ & г § 181: / Ш е паШ га! ш огЫ ргопипс1а1:1оп с о и п г а Ы е апс1 (1е8сг1р1:1оп

Е 5рес1Й с 1 п й )гт а 1 :1 о п (е х р ге8 8 1 п § (1е§гее5 оГ о Г а , а п , (:ке ипсоитаЫ е о 5 а р 1асе

К (ти11:1р1е т а 1 :с Ы п § , сег1:а1п1:у апс1 с1оиЬ1;) П0Ш18 1

К 8еп1:епсе с о т р к г ю п )

р 1181;еп 1п § & г § 181; / Гоос! апс1 с1г1пк 8у11аЫе8 с1аи8с8 апс1 с о п п е с Н у е в гес1ре

8ресШ с т & г т а Н о п (1:а1к1п§ а Ь о и !: р к с е з

^ (с Ь о о 8 е Ш е 1о е а ! )

3, соггес !: шогс18,

В т и к 1 р 1 е -с Ь о 1 с е -

к р1с1:иге5

Г И51:еп1п§ Ь г § 181; / р е о р 1 е (с 1 е 8 с г1 Ь т § р го п и п а а И о п ас1]ес1:1Уе5 (1е8Сг1р1:1оп

' 8 р е с 1Й с 1 п & г т а и о п р е о р 1 е апс1 о1^ Ш е 8 и Ш х ~/и1 ап(1 ас1уегЬ8 оГ а р е г 8 0 п

(ти11:1р1е т а 1 :с Ы п § , ар р еа га п се)

т и 11:1р 1е - с Ь о 1с е

4ие81:ю п8)

И51;еп1п§ Ь г §151; / & 5Ы 0 П а п й с Ь Ш е к 51:ге58 \У11;Ы п VV0^(^5 с о т р ага Н у е з апй ро81:ег (Г а з Ь 10 п

5рес1Йс хпГогтаиоп (1а1к1п§ а Ь о и 1 с1о1;Ье8 5ирег1а1:1уе5 зЬош )


(т и к х р к та1:сЫп§, апс1 р а у 1 п §

т и к 1 р 1 е -с Ь о 1 с е с о т р И т е п 1 ;5 )

^ие81:^оп5)

И81еп1п§ & г §181: / 8рог1; (1с1епи1у1п§ апс1 81:ге88 1П 1:\уо-\уогс1 з е с о п с ! соп с1Ш оп а1 с1е8Сг1р1:1оп о !' а

8р е с 1Й с 1 п & г т а 1 :1 о п с 1 е8 сп Ы п § о Ь ]е с 1 8 ) р Ь га8 С 8 8Р0Г1

(1(1еп1:1Гу \у1ппег8,

8 е п (:е п се С 0тр1е1 :1 0п)

И81:еп1п§ Ь г § 181: / т е е П п ^ реор1е 8ау1п § 1;1т е 8 р г ез еп !: регГес!: 1 п Г о гт а 1 е т а 1 1

5рес1Й с 1 п Ь г т а 1 :1 о п ( т а к 1 п § апс1 апс1 с1а1:е8 8 1 т р 1 е 3 (/ о г / $ т с е )

( 1(1 е п 111у 1:ше г е к р о п с И п ^ 1;о ой'ег8 /

з Ы е т е п й , тик1р1е 8觧е5 и оп 8 )

т а г с Ы п ^ - р1с1:иге8)

И 81;е п 1п § Гог § 181; / Ш е тесИ а р г о п и п с 1а 1:1 0 п о1^ д и е 81:10 п 1;а§8 а г 1:1с 1е ( у о и п §

8 р е с 1Й с 1пГогта1;1оп (а 5 к 1 п § & г г е р е Й 1 0 п / 4 о у о и 1п д и е в И о п з р е о р 1 е ’8 т а § а 21 п е )

( с Ь е с к с1е1:а118, по1:е с1аг1йса1:1оп)

сотркИ оп)

\\^гШ п § <1а1аЬа8е р а § е 132 С г а т т а г <1а1аЬа8е р а § е 146

У о с а Ь и 1 а г у й агаЬаяе р а § е 140 1 г г е§ и 1 аг у е г Ь в с1а1;аЬа8е р а § е 1 55

8 р е а к 1 п § с1а1аЬа8е р а § е 144 8 о п §8 а п (1 Ш еЬд и с81;8 р а § е 156


ТИе Уои1И оТ Т(и1
^ м -
Се(геа<1у!
1 Ос ЬЬе г
1 о о к а п й сЬооБе (Н е с о гге с ! \л/огс1.:
А (ур1са1 8сИ о о 1 с1ау!
Неге’з а 1ур1са1 с1ау 1п т у 11Те оп а зсМоо! с1ау
Му а1агт с1оск ппдз а1; 7.30ат. I де^ ои^
Ьес1, апс1 до Ь 1:1пе Ьа^Игоот. I Иауе а ди1ск
з[^ОVVе^ апс11:1пеп I де! с1геззес1. \Л/е \л/еаг а
зсИоо! ип1Тогт а1: т у зсЬоо1, зо I с1оп’1:Иауе
^о сИоозе \л/Иа^1:о \л/еаг! I до с1о№Пз1:а1гз апс1
Науе Ьгеак1^аз1- изиа11у]и1се, сегеа! апс1
^оаз^ - \л/1111 т у т и т апс1 с1ас1.
А1'1ег Ьгеак^аз^, I ЬгизЬ т у 1ее1:1п, ди1ск1у
сИеск т у ета11 апс1 ри1: т у Ьоокз 1п т у
Ьад. I изиаНу пс1е т у Ыке ^о зсИоо!, Ьи^ I! 1Ие
\л/еа1Иег’з Ьас1, т у т и т с1пуез те. I де^ Ш
1 §е1: ир /ои! оГЬеё 4 г1йе /йпуе а Ыке зсЬоо! аХ 8.45.
ТИе Т1гз^ 1еззоп з1аг1з а^ п1пе о’с1оск.
Ьеззопз 1аз1 Тог 40 т1пиТез. \Л/е Иауе а
Т\л/епТу-т1пи1:е Ьгеак Тгот 1И о 11.20. Оиппд
ТИе Ьгеак, т у Тпепс1з апс11 изиаНу р1ау 1п*Ие
р1аудгоипс], апс1 \л/е зоте1:1тез Ьиу зпаскз
Тгот ТИе уёпсЛпд тасИ1пе.
АТ 12.40, ше Ьауе 1ипсИ 1пТЬе зсИоо!
сапТееп. 8 о т е к1с1з Ьппд Т1пе1Го^п
запс1\л/1сЬез, ЬиТ I Ьиу а ИоТ теа1.
\Л/е Иауе ТИгее тоге 1еззопз 1пТЬе аТТегпооп,
апс1 ТИеп аТ 1па1ТразТ ТЬгее \л/е е11;Иег с1о зрог!
ог асТ1у111ез. Оп Мопйауз, \Л/ес1пезс1ауз апс1
2 Ьауе /<1о а §Ьо\уег 5 1оок /сЬеск уоиг ета11 Рпс1ауз \л/е р1ау ТооТЬаН, апс! оп Тиезс1ауз
апс1 ТИигзс1ауз \л/е Иауе с1иЬз. Г т 1пТИе
рИоТодгарИу с1иЬ. 1Т’з дгеаТ Тип!
I до Йоте аТ Иа1Т разТ Тоиг. I с1о т у Иоте\л/огк
ИгзТ, ТИеп I ш'Ле т у Ыод апс1 сИеск т у ета11.
I зрепс! аЬоиТ ап Иоиг ог Т\л/о опНпе тозТ
(^ауз. ЗотеТ1тез I зепс1 ТехТ теззадез То т у
Тпепс15 ТОО.
I Иауе зиррег \л/1ТИт у т и т апс1 с1ас1 аТ аЬоиТ
Ьа1Т разТ 31Х. АТТег зиррег, I сИаТ уу1Т11т у
Тпепс1з опПпе, ог р1ау \л/1ТИт у пе1дИЬоигз
оиТз1с1е, ог дааТсИ ТУ, ог геас! а Ьоок.
Оп ТИигзс1ауз, I до То а с1апсе с1азз
3 ЬгивЬ / с1еаг уоиг 1;ее1;Ь 6 (1о /р1ау ГооЛаИ Тгот 7.30 То 9.30.
I до То Ьес1 аТ аЬоиТ 9.45 тозТ п1дЬТз,
ЬиТ I геас11п Ьес1 - ог зепс! ТехТ теззадез -
О ЬеТоге I до То з1еер.
1 Веас!(Не1ех1апс1^л/^^^еа\л/огс1^гот1ИеЬох1пеасЬдар.Уои\л/111оп1у
изезбУбпо^1Ие\л/огс15.
а1агпп • Н о т е зсНоо! • Ыод р а 1п 1:1пд 1:1те5
соипИпез • рЬоЮ • \л/а1:с11 • с11агу геас1 • ууеек

НИ Му пагле’8 У221е 1 ТЫз 18 Ы221е’8. . еп1гу & г 131Ь Ос1оЬег.

ап() Г т (ше1уе уеаг8 оШ. 2 ТКеге’з а _____ оГЫггхе а1 Ше Шр.


3 ТЬе Ы о§ 18 аЬои1: а п о г т а ! <1ау (1иг1п§ Ш е ____________
I \'т т а уМ1аде пеаг Ох1огс1,
4 Ь 1221е 8репё8 то81: о5 Ше тогп 1 п § апс1 айегпооп а1:____________
1п№еик.
5 8Ье и8иа11у 8репс15 Ше еуеп1п§ а1____________
\Л/е1соте1о шуЫод! 6 ТКе с о т т е Ш з аге Г го т к1с18 луЬ о ____________ \уЬа1 Ыггхе \уп1:е8.
7 ТЬеу а11 Иуе 1п с11Яегеп1:____________

ТИа1’з т у 1;ур1са1 с1ау! 1з уоиг


с1ау сШ^'егеп!? 1п\л/Иа1: \л/ауз?
2 О К Е Т Оес1с1е з Ш е т е Ш з аге 1гие (Т ) ог ^а15е (Р).
1 Ы 221е Иуе81п ВгИ:а1п. Т/Р
Роз^ уоиг соттеп1:з Ье1о\л/!
2 А1ех Ьа8 Ь п с Ь а1:8с1юо1 еуегу ёау. Т/Р
3 Ыпс1а \уеаг8 а 8сЬ оо 1ип1Гогт. Т/Р
Н|, Ь|221е! Н е ге 1п С ге е с е ,
ш е с1опЧ е а 1 1и п с >1 а\ 8сИоо1. 4 Уиг1 §е18 ир 1;\\юЬоиг8 Ь е Ь ге Ыггхе. Т/Р
VVе И ауе 1и п с 11 VVНеп \л/е д е ! 5 Не1еп Ьаз а с1апсе с1а88 оп Тие8с1ау еуеп т§8. Т/Р
К о т е , а1 аЬои1 Иа1Т раз^ 6 Ыпс1а апс1 Не1еп авк Ыггхе а ^ие81;^оп 1п Шехг соттеп1:8. Т/Р
С геа1 Ыод!
А1ех
ТЬезза1оп1к|, Огеесе
3 УУгИе а \л/огс1, п и т Ь е г о г 51юг1 рИ газе 1о а п з ^ е г еасИ я и е з И о п .
1 Шка1: й т е с1ое8 Ы г 21е ’8 а1агт с1оск п п § ? _______________
\Л/К|а1’з у о и г зсИ оо ! и п 1^ о г т 2 \УЬа1 и т е с1ое8 Ы г 21е §е1:10 ксЬоо! 1п Ше т о гп 1 п § ? ______________
Мке, Ь|2218? I ||уе 1п 1Ие 3 Но\у 1оп§ (1ое8 еасЬ 1е880п 1а81;?_______________
8га 1 е з, апс1 \ме с1опЧ И ауе
4 \УЬа1: И т е с1ое8 Ше т 0ГП1П§ Ьгеак ЙП18Ь ? _______________
а 8с)1001 и п11огт. I изиаПу
\л/еаг ]е а п з апс1 а 1-зИ|г1 5 \\^Ьеп 181ипсЬ?_______________
10 зсЬ оо!. 6 \УЬа1: И т е с1ое8 Л е рЬо1:о§гарЬу с1иЬ 81аг1:?_______________
11пс1а 7 Но\у т а п у 1:1те8 а \уеек ёое8 Ы гг[е р1ау ГооЛаП ?_______________
СИаМойезуШе, \/1гд1п1а, У8А
8 \УЬа{ и т е с1ое8 §о Ь о т е ? _______________

1|221е, 11оуе у о и г Ы од! I геас! 9 О п \уЫсЬ <1ау с1ое8 Ы 221е Ьауе а ёапсе с1а881п гЬе еуеп1п§?_____
11 еVе^у с1ау а П е г зсИ оо!. 10 \УЬа1: и т е с1ое8 Ы г 21е §о 10 Ь е ё ? _______________
Г т 1п 1Не 1 о с а 1 8 т 1 т т 1 п д
1еапп, 3 0 I де1 и р а 1 5 .3 0 а т
апс1 д о 8 ш 1 т т 1 п д Ье^оге
зсИ оо !. ТНа^’з геаПу еаг1у, МогЛромег!
1зп4 II?!
Уиг1 Ш к е опе \«огс11П еасН дар 1о сотр1е1е 1118 5еп1епсе5.ТЬе 1е«ег 15
Ыоуоз1Ыгзк, Визз1а д 1у е п 1 о Ье1руои.
\УЬа1 и т е ёое8 уоиг а1агт с1оск г___________ ?
НеПо { г о т Аиз^гаПа, Ь1221е!
\/У 11а 1 к 1пс18 оТ с1апсе Ьо уои Ооб8 Ы 221е с___________ \уЬа1:10 шеаг т Ше тогп1п§?
1еагп аХ. с1апсе с1азз? В о уои \уеаг а 8сЬоо1 и_ . гЛ уоиг 8сЬоо1?
I а1зо ИаVе а с)апое с1азз Вое8 Ы 221е’8 (1ас1 <1_____ _Ьег 1;о 8сЬоо1?
оп ТИигзс1ау е у е п 1пд з. _ еуегу йау?
В о уои \угИ;е уоиг Ь___
\Nе с1о то с1 егп с1апсе, ]а 22,
Но\у 1оп§ с1о уои 8_____ . опИпе еуегу с1ау?
Ы р Иор апс11ар.
Не1еп В о уои 8о т е 1:1т е 8 с___ шИЬ уоиг Гпепё« опИпе?
Ас1е1а1с1е, Аиз1гаНа 8 Но\у т а п у 1;1те8 а с1ау с1о уои с_ уоиг етаИ?
9 Но\у т а п у 1ех1: те$8а§е8 (1ое8 Ье 8_______ еуегу (1ау?
10 В о уои 6___________ Ьотеш огк айег 8сЬоо1 еуегу ёау?

Н О М ЕЫ О ПК!
□ о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е з 4 апс15
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
С га тта г 1
Рге5еп1:51тр1е
1оок!
Му а1агт с1оск ппдз аХ У.ЗОат.
I Ьауе а дшск зНошег апё тЬеп I де{ ёгеззеё.
^е55оп5Iа5^^'о^55 ттиГев.
...\л/е с1оп'1 еа { !ипсЬ аХзсЬоо!.
\А/На1: к'тдз о^дапсе до уо и 1еагп аХ ёапсе с1а55?

иве

\Л/е изе гНе ргезеп!; 51тр1е го 1:а1к аЬои1:511:иа1;1оп5 гНаг а1ууау5 ог пеуег (парреп,
ог Иарреп депегаНу, еуегу с1ау, геди1аг1у, изиаИу, о1"1:еп ог 5оте1:1те5.

\Л/огс]5 апс] р|1га5е5 \л/е о1^1:еп изе \л/11:Н гНе ргезеШ: 51тр1е:

4
100 % 0%

а1\л/аув еуегу 6ау/'неек,еХс изиаНу о^Хеп геди1аг1у зотеИтез пеувг


Рог тоге 1п1'огта1:1оп,5ее Сгаттаг даГаЬазе 1 оп раде 146.

1 Ри11ИеуегЬз1п1огНергезеШ51гпр1е 2 У\/п1е д о п '1 ог д о в з п 'г 1п еасЬ дар 1о сотр1е1е 1Ие


1осотр1е1е1ИезеШепсез. 5еп1епсе5.
1 I __________ 1п Ше и К Ьи1; Не1еп 1 I ___________ §е1: ир а1: Ьа1Грае! йуе.
___________1п Аи81гаИа. Иуе 2 Т Ьеу___________ р1ау ГооШаИ оп ТЬиг8с1ау8.
2 Ы г / 1 е _____ а 8сЬюо1ип11огт 1;о 3 §Ь е ___________Ьауе а с1апсе с1а88 оп \Уес1пе8с1ау8.
5сЬ оо1. луеаг 4 У и п __________ Иуе ш Ш еиЗЛ.
3 Ы221е апс1 Ыпёа___________ир а! Ьа1Г 5 ТЬе таШ з 1е880п___________ 81аг1: а1 Ьа15раз! 1еп.
раз! зеуеп Ьи1 Уиг1___________ир а!: Ьа1Г 6 \Уе__________ \усаг а ип1&гт а!: т у 8сЬоо1.
ра81 йуе. §е1
4 I ___________1ипсЬ а1 зсЬоо! Ьи1 А1ех 3 \Л/гИе яиезИопз апс15Иог1 апзшегз. 1)561Ие Ыод еп1гу
оп радез 6 апс17 1о Ие1р уои.
___________1ипсЬ а!: Ьоте. Ьауе
1 Ы 221е’8 а1агт с1оск пп§8 а! З.ЗОат.
5 I ойеп___________Т У 1п Л е еуеп1п§ Ьи!
Оо&ь игггев а\агт с1осК п п р а / ^.?0ат ? N 0, И
т у 8181:ег пеуег___________ТУ. \\га1:сЬ
6 Ш _________ . Ь о т е а1: Ьа1Гра81 &иг 2 Ы 2 21С и8иа11у Ьа8 )и1се, сегеа! апс11оа81: & г Ьгеак&81:.

Ьи1; А1ех. Ь о т е а!; Ьа11^


ра81: ^^уо. §о 3 Ы221е 8оте1;1те8 Ьиу8 8паск8 ^гот Ше уепс11п§ тасЫпе.

4 А1 Ы 221е’8 8сЬоо1, Л е у еа11ипсЬ т 1Ье 8сЬоо1 сапгееп.

5 А1ех 1;аке8 Ы81ипсЬ 1;о 8сЬоо1.

6 Ып(1а апс1 Уиг1 Иуе 1п Аи81;гаИа.

7 А1ех, Ыпс1а, Уиг1 ап(1 Не1еп геа<1 Ы221е’8Ыо§.

Н О М Е М О КК!
Ооехегс15е5 1-40П радебо?уоиг\Л/огкЬоок.

О
Мог(1ромег1
1 Ма(с11 еасН с1еАп111оп \л/ИИ а рЬ газа! уегЬ.
1 81:ор 51еер1п§___ §о ои1
2 1еауе уоиг Ьеё _ Шгп оп
3 1еауе уоиг Ьоизе ■№аке ир
4 г е Ш г п Ь о т е ___ Шгп ойГ
5 81:аг1: а сотри1;ег, И§Ь1:, е1с §е1ир
6 зШр а сотри1:ег, И§Ь1:, е1с §е1; Ьаск

2 \Л/г11е а рИ газа! уегЬ (^го т ехегс15е 1 1п еасИ д ар.


5ипс1ау 15т у &УоигИ;е йау Ьесаизе I с1опЧ Ьауе 1е880П8 апс!
I йопЧ Ьауе апу Ьотелуогк! I изиаПу (1 )______________ еаг1у,
Ьи1181:ау 1п Ьеё апс! Ьауе а Ье 1п &г аЬои1; ап Ьоиг! I
(2 )______________ т у 1ар(:ор апс1 сЬеск т у етаП. 18о т е 11т е 8
8епё 1ех1: тс88а§е81о т у {^г1епс181п Ьей, ог сЬа11о Л е т опИпе.
I (3 )______________ \уЬеп I §е1 Ьип§гу апс! \уап1: Ьгеак&81;!

АЙег Ьгеак5а81:, I (4 )______________ 1о тее!: т у Гг1епс!8. \^е


и8иаИу 1аке оиг Ыке8 го Ше рагк. Ш е г1(1е агоипс! апс! Ьауе Ь(:8
о^Гии! 5оте(:1те8 \уе р1ау &о1:Ьа11 ог оШег §атс8. ОАеп, \уе
Ьг§е11о Ьауе 1ипсЬ!

I (5 )------------------ 1п 1Ье еаг1у еуепт§. \\^е Ьауе а Ы§ 8иррег,


апс! Л еи I \уа1:сЬ Т У шхШ т у &т11у. I §о 1о Ьес! а1 аЬои!: 10
НОМЕМОПК! о’с1оск, Ьи11 геас! 1п Ьес! Ь г Ьа!^ ап Ьоиг ЬеГоге I
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 7 (6 )______________ т у Ь§Ь1: апс! §о 1о 81еер.
о ^ у о и г\/У о гк Ь о о к .

^ 1|$1еп1пд
1 ^ 1 1|5геп10 50те0песа1Ипдагас1|0 51а110п. 2 ^ 1 1|51епада1папс1с11005е1Иес0ггес1
Аз уо и М51еп, И с к ( | / ) 1Ье 1Н|пд5 Ье 1а1к5 аЬои1. ууогс! ог рИгаве 1о сотр1е1е еасЬ 5еп1епсе.
1 А ё а т 18 1:Ь1г 1;ееп / 1:Ь1г1у уеаг8 о!с!.
1 \уЬеге Ье Иуез
2 Не Ьа8 а са1 /<1о§.
2 Ыз ГашНу
3 ]Те с!ое8пЧ §е1: ир еаг1у /1а1:е оп 5а1:игс1ау8.
3 Ыз ЬГе а1: зсЬоо! 4 Не апс! Ыз Гпепс!8 8о т е 1:1т е 8 /ивиаИу
4 Ыз &уоигие с!ау § 0 1о Л е с1пета.

5 Ыз шоЬНе рЬопе 5 Не ге1игп8 Ь о т е а! аЬои! з1х / 8еуеп о’с1оск


1п Ше еуеп1п§.
6 Ь 18 сотри1ег
6 Не р1ау8 сотри1ег §ате8 /\уа(;сЬе8 Т У
7 айегпооп ас11У111ез 1П Ше еуеп1п§.
8 \уа1сЫп§ Т У 7 Не §ое81о Ьес! а!: аЬои1:10 о’с1оск / т1(1п1§Ь1: оп
9 сЬеск1п§ ешаИ 8а1игс!ау8.
8 Не изиаНу \уакез ир еаг1у /1а1:е оп
10 §Ьш§ 1о Ьес!
5ипс!ау тогп1п§8.

НОМЕЫ ОКК!
□ о е х е гс 1зе 1 о п р а д е 7
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к . О
I ) 5реак1пд
1 о КЕТ Рео^сIе^^^^еVVО^сI5^отаке^ие5^^оп5. 2 с К Е Т 1п ра1г5,а5капс1ап5\л/ег111еяие5г10п5 1п
ехегс15е 1. Мо1е Ьо>л/п у о и г раг1пег'5 ап5\«ег5.
1 пате - уоиг - \уЬа1:’8
У^Ьа1'б '^оиг пате? _____________________________
2 Ьо\у - уои - о1с1 - аге
^=3 Н ат е:
3 <1о - \уЬеге - уои - Иуе ____
Ш е: _
4 ЬгоЛегз - йо - Ьауе - уои - апу - 8181:ег8 - апс1
^ г о 1Ь егб ап^

5 апу - регз - с1о - Ьауе - уои Ш .Ц те;


Р а геп 1б:
6 рагеп1;8 - \уЬа1: - ёо - с1о - уоиг
• д РауоигИ е ^а^:
7 уоиг - \у11а(:’8 - ГауоигИе - \уеек - оГ - Ше - ёау МогШ пд:
А р егп о о п :
8 тогп1п§ - ^уЬа!: - уои - с1о - (1о - 1п - Ше

9 уои - (1о - \уЬа1 - с1о - 1п - айегпооп - 1:Ье

10 \уЬа1 - еуеп1п§ - с1о - уои - с1о - Ше - 1п

11 -^Ьа! - Ьеё - уои - с1о - И те - 1о - §о

РИгазе Вапк!
!п(гос1истд апс1 с1е5спЬтд 3 и з е у о и г по1е5 ^ г о т ехегс15е 2 1о 1е111Не с1а55
о(И ег реор1е а Ь о и 1 у о и гр а П п е г.
ГЬ/5/5С|огд1.
Не'з 11 уеагз о1с1./Не'511.
Не1Ые51П ТЫИ51.
Н е'здо П ^^о ЫоХ.\пег5./Не ЬазпЧ:до1 а 5151:ег.
Н15 т и т /5 а с1ос1:ог апс1 Ыв с1асИ5 а п асЮг.

Д $оип(15ро1
1 ^ 2 Но\л/тапу5у11аЫ е5с1ог11е5е\л/огс15 2 ^ 3 1|51епада1папс1гереа1. Весаге^и1Ио\л/
изиаИ у Ь ауе уу/Ьеп \л/е зау 1 Н е т? С иезз, гЬ е п у о и зау 1Ие \л/огс15 ^ о т ехегс15е 1!
И51епапс1
сН еск.
1 еуеп1п^ 1\уо/1Ьгее
2 (ИЯегеп!: 1\уо/4Ьгее
3 5ауоигИ:е 1:\уо/1Ьгее
4 §епега11у 1Ьгее/&иг

О
С га тта г 2 3 Ри11Ие уегЬ51п1о гЬ е соггес1 ^ о г т (р ге зе Ш
51гпр1е о г р ге зе Ш с о п И п и о и з ) 1о с о тр 1 е 1 е 1Ме
1ех1 те 5 5 а д е 5 .
Рге5ет51гпр1еапс1
ргезеШ: соп1:1пиои5 Н 1 , Е у а ! \л/На1; уоц гт д И и
пом? уои/с1о
1о о к!
/ изиаНугеас! 1пЬед Ье(оге I до Ю5/еер.
{Не тотеШ, 1'тгеасИпд а геаНудоос! Ьоок. Н1 л 'т ! (1 ) ТУ.
У о и ? |/№а1сЬ
Ц5е
\Л/е изе 1:Не ргезеШ 51тр1е го 1:а1к аЬоиг 511:иа1:10П5
хЬаХ а1\л/ау5 ог пеуег Иарреп, ог Иарреп депегаИу, ---------------------------- а с о т р и г е г
еуегу с1ау, геди1аг1у, изиаПу, о1"1:еп ог 5оте11те5. д ате т у Ь г о г И е г . 1/р1ау

\Л/е иве 1:116 ргезеШ: соп1:1пиои510 1:а1к аЬоиг


511:иа1:1оп5 Нарреп1пд по\л/, аг гИе т о т е Ш :, С оо1! (3 ) ап пИе
огагоипс! поуу. т о т е п и ? уо и /ш 1 п
УУогс15 апс1 рНгазез ууе о<"1:еп изе \л/11:11 гНе
рге5еп1:соп1:1пиои5; N0 , т у ( 4 ) -------------------- © А ге
пощ г1дН(пощ апНетотет. уо и оп у о и г о\л/п? Ь гогИ ег/ш 1п
Рог тоге 1п<'огта1:1оп, зее СгаттагдаХаЬа$е 2
оп раде 146. N0 , т у ( 5 ) — ТУ 1:00.
р аге п г$ /ш а 1 сЬ

1 VV^^^е'С'^о^депегаМу,ог'М'<^огпо\л/.
1 I Иуе 1п а зтаИ Йа1; 1п {Ье сеШге о1^1:о\уп. N1 с е !

2 \\^е’ге 51ау1п§ шИЬ т у ипс1е апё аип!:.


3 Н1 КасЬеИ \УЬа1; аге уои (1о1п§?
4 \УЬа1 с1о уоиг рагеп1:8 с1о? У е а Н , ( б ) --------------------- ТУ
5 Во уои \уеаг а зсЬоо! ип1&)гт? Ю д е н И е г оп 5а1зигс]ау е у е т 'п д .
6 5Ье 18пЧ \уеапп§ Ьег зсЬоо! ип1&гт. ше/а1шау5/№а1сЬ

2 Иск(✓)1Не\л/огс15огрИгазев1Иа1агесоггес1. \л/Иа1: Пт т е ( 7 ) ------------------------


Ве\л/гИе(ИеопезгЬа!аге1псоггес1. Ьес] оп 5а-1;игс1ау5? у о и /д о
■Со

1 Оп ЗаШгйауз, 8агаЬ §ое8 10 Ьес1 а1; т1йп1§Ь1:.

АЬои1: ттс1п1дИ1:. У о и ?
2 Сагу 18 ияиаИу §еШп§ ир а!: зеуеп о’с1оск.

3 Ьаига ЬгизЬез Ьег 1:ее1:Ь а1: Ше тотеп!;.


ме Н о о . \л/Иа1: И т т е ( 8 )
------------------------- оп 5ипс1ау т о г т ’ п д з ?
4 В о уои а1луау8 р1ау ЬоЛаИ оп ЗаШгйау
у о и /д е 1 и р
айегпоопз?

5 \УЬа1: Ьоок (1о уои геаё, Зхтоп? дЬои1; т ' п е .

6 ТЬеу йопЧ р1ау сотри1ег §ате5 г1§111: по\у.

Н О М Е М О К К !
□о ехегс15е5 1 - 4 оп раде 8
о 1^уо иг\Л /огкЬ о ок.

О
%§ №№пд
Рго]ес1: ^ ^ №\^\л/.(ИуТееп511:е.огд/Ьапс1Ни-1пс11а
у^пИпд а рго^1е
1 ОКЕТ Реас1(ИергоП1еапс1 ту МуЬе5г{г1епс1$
ап5\л/ег гЬ е я и е з И о п з . 1ееп
1 \\^Ьеге ёо уои 8ее
ргой1е8 Ике Ш15?
811е
А ш аЬоок
В о п а \у е Ь 811:е № 1 с о т е 1о
С т а п е \У 8 р а р е г В а п с 1 1 1 и ’5 р а д е ! Апек15
2 \^Ьо 18 СоИп? ууагсЫпдТУ.
А Вапс1Ьи’8 &1Ьег АЬоШте
Му п а т е ’з ВапйЬи ап(1 Г т 11 уеагз
В опе оГВапс1Ьи’8 Гпепйз
оЫ. I Иуе 1п М итЬа! 1п 1п(11а.
С ВапёЬи’з саг
3 ТЬе ргой1е зау81Ьа1:, М у^атМ у
г1§Ь1 по-№, Вап(1Ьи 18 р1ау1п§. Му т и т ’8 саПей ОйапзаИ.
А 1:Ье§и11:аг. 8Ье’з а с1ос1;ог. Му йай’з саПей Ьау
В ЬазкеЛаИ. апё Ье’з а рИо!;. Гуе §о1:1;\уо 8181;ег8, МаИпа 15
С сЬе85. саПей Е1;а ап(1 Е1а. ТЬеу’ге 1тп8, Ьэу|пд 1ипсЬ.
апй Шеу’ге п1пе уеагз оЫ. Гуе ако
§ 01; а Ыйеп саПей СоИп. Не’8Ыаск
апй \у]111;е апй уегу й тпу!
МурИого$
М у 1п1еге515
I р1ау Ше у 1оИп 1п Ше зсЬоо!
огс11е81:га. I ако р1ау 1Ье р1апо, апй
а1; Ше тотеп1; Г т 1еагп1п§ 1:ор1ау
Ше §ш1:аг! I аЬо 1оуе р1ау1п§ сЬезз
ап(1 Ьаск§аттоп. те СоИп
А 11И е т о т е Ш , Г т
р1ау1пд ЬаБкегЬаН \л/11;Ь ("Г1епс15.

2 К е а с 1 р г о й 1 е ада1п апс1 т а г с Н еасН р а гг о^1Ие ргой1е уу НИ а 51а 1 етеп 1 .

1 АЬои1 т е ___ а ТЫз 1е118 из \уЬа1 уои’ге (1о1п§ г1§Ь1: по\у.


2 М у^'атИу Ь ТЫ81е118 и8 уоиг п а т е , а§е апё шЬеге уои Иуе.
3 М у 1п1:еге81;8___ с ТЫя 1е118 и8 аЬои1: уоиг рагеп1:8, ЬгоЛегк апс18181:ег8, апс1 ре1;8.
4 М у Ьб81: Гпепёз й ТЫз 1е118 из \у11а1; о Л е г реор1е аге с1о1п§ г1§Ь1 по\у.
5 М у рЬо1:о8 е ТЫз зЬо\Уз из уоиг р1с1:иге8.
6 А11Ье т о т е Ш , Г т { ТЫз геПз из \уЬа1; уои Ике с1о1п§.

1апдиаде1аЬ
Кеас11Ие5е 51а1етеп15. Р1пй а п й ипс1егИпе е х а т р 1 е 5 1 п гЬ е рго(11е.
1 \Уе оЛеп изе зЬоП & г т з 1п ш & гт а ! \угШп§ Ике гЫз. Н О М Е М О К К !
2 \\^е изе ргезеп! з1тр1е Ь г §епега1 з11;иа1;10П8. О о ехегс15е5 1 апс) 2 о п р а д е 9
3 \Уе изе ргезеп!: сопИпиоиз Ь г 1 Ь 1п§з Ьарреп1п§ по\у ог агоипс! по\у. о ^ у о и гУ У о гк Ь о о к .
4 \Уе изе ехсктаИ оп тагкз 10 т а к е \уИа1; \уе зау ехсШп§.

е
4
Р1ап уоиг рго]ес1!
1 Уои аге до1пд (о \уг11е а ргой1е^ог а м /еЬ5|(е.
Р|Г51 о^аМ, с1ес1с1е уу И о у о и аге до1пд ю \л/г11е аЬои1. Уоиг ол\^п 1(1еа.

Ме- ОпеоГтуГпепав:
А С а т о и й р е гв о п -.

2 Ап5\л/ег 1Не я и е з И о п з аЬои1 у о и г ргой1е 1о с о т р 1 е ге гЬ е р1аппег.


Р1АММЕК
Р а П о^ р го Ш е Уке^и! 1п{огта11оп Уоиг по!е$
№еЬ511е ас1с1ге55 Узе уоиг 1та д 1па1:10п!
\м\А/\л/.МуТеепЗНе.огд/ЬапёЬи-Ы1а

V V е Iс о те т е к з а д е Узе уоиг 1тад1па11оп!


]/\/е1соте Го ВапсИю'в р аде !

А Ь о и1те уоиг пате


уоигаде
\л/11егеуои 1|уе
М у^атН у уоиграгеШз'патеБ
уоиграгеп1:5']оЬ5
уоиг Ьго1Нег5 апс15151:ег5
о1:[1ег1'ат11у тетЬегз
уоигрегз
М у 1п1еге51$ уоиг ИоЬЫез, 1п1:еге515 апс1 гЬ^пдз уои
Пке/1оуес1о1пд

М у Ье5{ {пепс15 Непс11


1:Не1гпате
\л/(1 а1:1:Ьеуагес1о 1пд по№
^г1епс12
г11е1гпате
№1131гНеу аге с1о1пд по\л/
Непс! 3
1:Не1Г пате
\л/11а1:гИеу аге с1о 1пд по\л/
М у рЬо1о5 рИо1о 1 р) 1о 1о 2
М еИ М у Ш о 5/5Гег5.//ИусотриТег, е1:с

А « 1 Н е т о т е п 1 Г т .. . р1ау1пд ЬазкегЬаИ <а/'п Ь {пепс15.

1
01И е г ТЫб 15уоиг раде! \Л/11а1: огНег гЫпдз с1о
уои №ап1: Ш зау аЬоиг уоигзеИ^?Тгу го соте ир
опе тоге 5ес1:1оп. Узе уоиг 1тад1паг1оп!
М у ^ауоигИе И1т$!/Му ^тоипте Т \/ ргодгат т ез!

3 М а к е у о и г рго]ес1. и з е гЬ е 1с1еа51п у о и г р1аппег апс1 рИо1о5 ог с1га\л/1пд51о


сгеа1е а ргоЛ1е.\Л/Иеп у о и И ауе а11 Лп15Ьес1, \«Н у по1 с115р1ау у о и г рго]ес1з о п 1Ье \л/а11?
О
Реа<1тд

Р|пс1 гЬе \л/огс151о с о т р 1 е 1 е 1Не рИ газез.


ТИ еп зау о^1Ие асП уЩ ез уо и Ике 1о с1о.
1 §о1о1Ь е ____________________________________
2 р1ау Л е ________________________________
3 §о 10 а ________________________________
4 5игГ 1Ье ________________________________
5 §о -----------------------------------------
6 1:аке ________________________________

2ак: В1с1 уои §о ои11а81: П1§Ь1:?


МаМ: I \уеп1; 10 Ше с1пета. I заш а
§геа1; Й1т!
2ак: КеаПу? I )и81:81ауей а1 Ь о т е апё
1 АМ1СЕМ 4 Е К ТТМ Е Ш \уа1сЬеё ТУ. к \уаз а ЬИ Ьог1п§. I пеуег
кпо\у \уЬа1:1о ёо 1п т у 5гее 11т е .
МаИ: I Ьауе Л е оррозИе ргоЫет!
I Ьауе 1о1:8 о5ЬоЬЫе8 ап<11 пеуег Ьауе
И те 10 с1о а11о51Ьет. 1п Ше ра81:, I Ьас1
еуеп тоге. I \уаз а т е т Ь е г о5 а 101 оГ
с1иЬ8 а1:8сЬоо1, Ьи11 (1ес1с1ес1 к 1оок
Шо ти сЬ Ите. Мо\у Г т оп1у 1п Ше
сотригег с1иЬ.
2ак: МауЬе I зЬоиИ ) 01п а с1иЬ. Му {'гее
ите^и81: зеетз 10 сЬзарреаг!
2 К А У ТТС 5 АТЕВАКС1В05КК
МаМ: Уои ргоЬаЫу с1о т о ге гЬап уои
1:Ь1пк. \Л^Ьа1: (11с1уои ёо 1п уоиг &ее
1;1те 1а51: \уеек?
2ак: Ье1;’5 зее. Оп Мопёау апё Тиезёау
еуеп1П§, I р1ауеё у1ёео §ате8. ТЬеп
оп \Уес1пе8ёау зо т е ^г1еп(18 сате 1о
Ьап§ ои! а!: т у Ьоизе. \Уе зигГеё Ше
1п1:егпе1:. Оп ТЬиг8с1ау еуеп1п§ I сЬёп’!:
Ьауе апу &ее 11те Ьесаизе I Ьай а 1о1: о!'
Ьоте\уогк. Оп Рг1(1ау I \уеп1 ои1 \у11;Ь
т у Гат11у 10 а гез1:аигап1:.
3 М ТОЕССК 6 ТН Н8СО РКАРО

О
Кеас11Не сИа1одие ци1ск1у апс1 И с к ( ✓ ) 1Не т а 1 п 1Ыпд
2 а к апс1 М а П аге 1а1к1пд аЬои1.

луЬа! Шеу (Ий 1а51: п1§Ь1: | |


\уЬу МаП 18пЧ 1п апу с1иЬ8
лука! Ш еу ё о 1п 1;Ье1г Ггее й т е

■^уЫсЬ 8рог1:8 Л е у Ике □


Реас! 1Ие с11а1одие ада1п апс1 уугИе 1Ие соггесг п а т е пехг 1о
еасЬ 51а1етеп1.

2ак• МаП

ТЫ8рег80п ...
(ИёпЧ (1о апу1;Ып§ 1п1:еге81;т§ 1а81 п1§Ь1;________
(11(1 а 101 о5 гЫпдз 1п Ыз 5гее И т е 1п Л е раз!________
8а\у Гг1еп(18 опе еуеп1п§ 1а81; шеек________
81аг1;е(1 а ЬоЬЬу Ьесаи8е о5 8отеопе 1п Ы8 к т П у . ____
(11(1 а Гип ас1;1у11:у \у11:Ь 8отеопе 1п Ы8 ^атПу гесепйу.,

3 \Л/Г11е а ууогс! о г 5Н 0 П р Ь га з е 1п еасИ д а р Ю зИоуу ууЬеп


111656 г Ы п д з Ь а р р б п е с !.
Май \уеп11о 1Ье с т е т а _______________
2ак№а1;сЬе(1ТУ_______________
М ай Ьа(11о1:8 оГЬоЬЫез__
2ак Ьип§ ои1 ш Л 5г1еп(18.
2ак Ьа(1 100 т и с Ь Ноте\уогк 10 §о ои1.
М аИ’8 ёа(1 §ауе Ы т 8 о т е со1п8________
МаП: 118оипс18 аз уои пеес! а ЬоЬЬу.
\\Ъу п о ! 1еагп 10 р1ау ап 1п81;гитеп1:?
I р1ау Ше §и11:аг апё 11:’8 а 1о1: оГ йдп. Могбромег!
О г Ьо\у аЬои1: соИесИпд 8оте1Ып§?
I со11ес1 со1п8. М у ёас! §ауе т е х о т е 0 К Е Т \Л/п1б а \«огс1 о г рИ газе Ю та 1 с И басИ с1бйп1110п.
А тег1сап сош8 а уеаг а§о, апс! по\у Гуе ТИб ЙГ511е«ег 15 д |у е п 1о Не1р у о и .
§о1 Ьипс1гес18, Г г о т а11 оуег Ше \уогЫ!
1 И те \уЬеп уои сап ёо \^Ьа1; уои \уап1: (п)
Так: \Уе11,1 ёопЧ Ике Л е 1с1еа оГ
{ 1________
соИесИп^ 1Ып§8, ап(1 Г т п о ! уегу §оос1
2 8отеопе \уЬо 181п а с1иЬ (п)
а!: ти81С.
т __________________
М а П : О о уои Ике (1о1п§ 8рог1? А 8рог1
сап Ье а §геа1: ЬоЬЬу. I р1ау 1епп 18 апс1 3 Ьесоте раг1 о5 а с1иЬ ( у )
ЬазкеЛаП еуегу \уеек. А п ё I \уеп1 ) --------------
5ка1:еЬоагс11п§ 1а81: \уеек \у11;Ь т у оЫег 4 е1ес1:гоп1с §ате8 р1ауе(1 оп а Т У (п)
ЬгоЛег. Г т а Ь е§ 1ппег, Ьи1:11; \уаз а 1о1; V ----------------- д ---------------------
Гип!
5 8реп(1 и т е ^'г1еп(18 (рЬг у )
Т а к : ТЬа! 8оипс18 геаИу 1п1еге81:1п§. Г<1 Ь _________ о ________
Ике 1о 1:гу 1;Ьа1;.
6 а Гип асПуИу уои (1о ге§и1аг1у (п)
М а П : Сгеа1:! Ье1:’8 са11 т у Ь г о Л е г апй
Ь ____________
8ее \уЬеп Ье’8 й-ее.
7 §е1: ап(1 кеер 1п1:еге81:1п§ 1;Ып§8 (у)
с ___________________
8 8отеопе \уЬ о 1881;аг1:1п§ Ш 1еагп 8отеШ1п§ (п)
Ь ______________________

Ш Н О М Е Ы О П К !

О о ехегс15е5 1 - 3 о п радез 10 апс111


о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
О
С га тта г 1 1
5еп1епсе5.
1 8куе__________ 1;о а сопсег! 1а81 П1§Ь 1: Ьи{
Ра51:51тр1е: геди1аг апс!
зЬе (11с1п’1: еп)оу й. §о
Ьа51С1ггеди1аг1'огт5
2 I --------------а!: Ь о т е оп ЗаШгйау апс1 луа^сЬес!
> 1оок!
го т у ГауоигИе Т У 8Ьо\у. 81ау
X / 1\^еп1 ю тЬеспета. 3 ___________Ьису ап<12ое уои оп Мопёау еуеп1п§? Ье
/Г1^05 а ЫхЬоппд. 4 __________ уои___________ МаИ йэоШаИ ргасИ се
ОпМопс1ауапс1ТиезЬауеVеп^пд, 1р1ауес1 уе81;егс1ау? «ее
уШеодатез.
5 . 8ка1:еЬоаг(11п§ Ц8 Ьесаиве Ье \уа8 Ш.
и$е по4 с о т е
\Л/е изе гИе ра51:51тр1е Ю га1к аЬои1: 6 этепс! апс11________ 8оте рЬо1:о8
51пд1е асИопз 1п гИе рази, ог гереа1ес1 оГ оиг уШа§е 1п Л е 8по\у. 1аке
асИопз 1п гИе ра$1: гНа!: с1оп'1:
Нарреп по№. 2 \Л/Г11е о п е \л/огс1 ^ г о т 1Ие Ьох 1п еасИ д а р Ю с о т р 1 е 1 е
\Л/огс15 апс1 рМгазез \л/е 01^1:011 иве (И ес11а1одие.
гНе раз!: 51тр1е: с о т е • с11с1п'1: 5иг<^ес1 с1|с1 Иас1 ууепг 01с1 Изуе
уевШдау, /я5Гп1дЫМеек, опМопёау,
аТ5/х о'сЬск, ауеагадо, (Ыв тогп 'тд. КиЬу: \УЬа1: (1 )______ . уои с1о 1а81 \уеекеп(1?
Рог тоге 1п1'огта11оп, зее Сгаттаг СЫое: I (2 )___________а 1о1: о5\уогк 10 с1о 80 181:ауеё а!; Ьоте.
с1а{аЬа5е3оп раде 147. \УЬа1: аЬои1; уои?
КиЬу: I (3 )___________ 10 СаГеСоЯее ш1Ь Ьисаз апс1 Рорру.
СЫое: КеаПу? В1с1 уои (4 )_________ Гип?
КиЬу: ОЬ, ус8. ТЬеу’уе § 0 1 5гее 80 \уе (5 )___________ А е
3 VV^^^еа у е г Ь ^ г о т 1Н е Ь о х 1п е а с И д а р 1п1;егпе1:1о§е1:Ьег.
1п гЬ е рэ5151гпр1е. Уои ууШ и зе 5 о т е СЫое: (6 )___________уои Ьауе ЬпсЬ Шеге?
уегЬ з т о г е 1Иап о п се . КиЬу: N 0, (7 )___________еа1: Шеге. 'УУе Ьас1 а ГаШавИс 1ипсЬ
а!: Ше рххга р1асе пех1; с1оог.
авк • д|уе • риг Ье до $ее сЬоозе
СЫое: Г т 80ггу I (8). . \уШ1уои. Ье1:’5 §о 1Ы8
Науб • 1:аке • дег • Пке №ап1:
\уеекеп(1!

^^'^■ШЫод.со.икЛасоЬ-Ыо д

5отеЬос1у(1)
5отеЬ ос1у(1) ,,
В10С! < < <~ <"
I /т) ~ зЬои{ ЬоЬЫ вз. \Л/е11 1п

I (14) ____ 'Г ~ еуегу Ы пЬдау V,Ьеп


Уоипдег, апс1 пои, т у гоот 15Гии оПйещ.

НОМЕиОКК!
О о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 12 о ^ у о и г \Л /огкЬ оо к.

О
/

у Мог(1роиег!
X 1 о о к а ( 1Ье м о гс 15 1ог 1Ье реор1е |п 1Ье р к 1 и ге 5 . сус1е
Т Ь еп \л/гИе гЬ е р е гзо п ^ог еасИ 1Не \л/огс15 о п гНе Г1д Ы . §ате
§о1Г
§ииаг
ра1п1;
р 1ю 1;о§гар ]1
р1апо
р1ау
8ка1;е
8игГ
у 1о Ип

тпёкигГ

В е саге^иИ
Мо1:1се 1ю\л/ \л/е зреИ
со И е сШ .
ЬогЬаПег
ди11ап51

2 \Л/гИе о п е \л/огс) ^ г о т ехегс15е 1 1п еасН д а р .


Уои зЬоиЫ зее т у ЬгоЛ ег оп Л е 1се! Н е’з а Гап1;а81;1с___________ ! 0 3 НО НЕиО КК!
Т Ь е ____________ \у 11:Ь Л е то81: ро1п1;8 а! Ше еп(1 оГ 1;Ье § а т е топ8!
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 13
Т Ъ е____________ \у Ь о Ьас1 Ше Ыке \уоп Л е гасе. о^уои^VVо^кЬоок.
Му 8181:ег’8 а геа1. . апс18Ье 8репс18 Ьоиг8 р1ау1п§ опИпе.
I Ике аг1; с1а88с8 а1; 8сЬоо1 апй Гс11оуе 1:о Ье а ____________
ТЬеге 18 и8иа11у оп1у о п е ____________ 1п а с1а881са1 огсЬе81;га.

@ 1151еп1пд
4 1|51еп го 11115 рос1са51 апс1 с1ес1с1е 1^1116
51а1етеп15 аге 1гие (Т ) ог ^а15е (Р).
1 ТЫз 18 Ы1у’8 ЙГ81 ро(1са81;. Т/Б
2 М оИ а ттес! 18 опе оГ Ы1у’8 &1епс18. Т /Р
3 ЬИу сгеа1е(1 а 8игуеу 10 а8к Ьег &1епс18. Т /Р
4 Ы1у а8кес1 Ьег &1епс18 аЬои!: 1;Ье1г 8сЬоо1\Уогк. Т/Р
Ы1у изес! а11 Ьег М еп ёз’ ап8\уег81п Ьег 8Ьо\у. Т/Р

2 5 1 1 5 ге п 1 о 1 И е п е х1 р а г1о Н И е р о с 1с а 51 .
\Л/гИе а ууогс! ог зН о П рИ газе 1п еасЬ д а р 1о
с о тр 1 е 1 е 1Ие 5еп1епсе5.
В и п п § 1Ье 1а81: т о п Ш , Ра1§е ...
\уеп1; 1:о Ше с 1 п е т а _____________
\уа1:сЬе(1 Т У 5ог арргох1та1:е1у_______ . а \уеек.
\уеп1;________________ оп1у Л г е е 1;1те8.
р1ауес1___ . а! а пе\у с1иЬ. НОМЕМОКК!
§о1апе\у_ & г Ьег соПесИоп. О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 13
р1ауес1___ .пе\уу1с1ео §ате8. о(^ у о и г У У о гкЬ оок.

О
5реак1пд
% И с к ( ✓ ) гН е р|с1иге щ Ы сЬ 5Но\У5 у о и г т а т ЬоЬЬу. 1Гуоиг т а 1 п
Ь оЬ Ь у 15п'1 Неге, с1га№ а р1с1иге 1о зИ ош II.

2 М а к е п о !е $ 1о а п з ^ е г гН езе я и е з И о п з аЬои1 у о и г НоЬЬу.


\У1т1а1; ехасйу 18 уоиг та1п ЬоЬ Ь у?_______________
В1с1 уои Ьауе апу оШег ЬоЬЫ ез Ье& ге Ша!:?_______________
\УЬу с1о уои Ике Ш18 ЬоЬЬу?

\УЬеп {11(1уои 81;аг1: <1от§ к ?______________


Но\у (11(1 уои 81;аг1: й? В М апуЬос1у 11е1р уои?

3 Э К Е Т Те111Не с1э55 аЬои1 у о и г т а 1 п Н оЬ Ь у.Тгу го 1а1к^ог о п е


гп1пи1е, апс11пс1ис1е гН езе ро1п15.
• 5ау тоЬа!: уоиг та1п ЬоЬЬу 18 ап(1 \уЬа1: ЬоЬЫез уои Ьас1 Ье&ге Шаг.
• 5ау \уЬу уои Ике (1о1п§ 1Ы8 ЬоЬЬу.
• 8ау шЬеп уои 81;аг1;ес1 с1от§ 11: ап(1 \уЬа1; Ьаррепес1.

РНга$е Вапк!
Е х р ге 5 $ тд Ике$, сИзИкез апс1 рге^егепсез
М у т ат ЬоЬЬу /5 со11ес1:1пд 51:атр5.
I (доп'1) геаИуИке р1ау1пд д а т е з .
Гт (по1) 1пШе$1ед 1п та к1 п д 1Н|пд5.
/ геаНу еп}оу И Ьесаизв И'з а 1о1: 1"ип.
!рге^ег ра 1п 1:1пд Ю с1о1пд вроп:.

{ 5 $оип(1$ро1
1 б 1|51еп апс1 сИ оозе 1Не соггес151ге55.
1 а РНОТо§гарЬ Ь рЬоШСКАРН
2 а РНОТо§гарЬег Ь рЬоТО§гарЬег
3 а Р1апо Ь р1АНо
4 а Р1ап181: Ь р1АХ181;

с1о1пд з о т е г Н т д аг1:151:1с 2 7 1|51еп апс1 ге р е а П Ь е з е зеШ еп се з.


1 ТЬе рЬоШ^гарЬег Шок 1о1;8 оГ рЬо1:о§гарЬ8.
2 ТЬе р1ап181; р1ауес1 а Ы§ луЬИе р1апо.

О
Сгаш таг 2
Разг 51т р1е: п Ь е г 1ггеди 1а Г1"огт5
1 о о к! и$е
/5аШ ту та 'т ЬоЬЬу /5соНесИпд Натрз. ТМеге аге 1о1:5 о<^ 1ггеди1аг уегЬз 1п ЕндИзН. зоте,
Магк дгет а геаИу дооё р1с1:иге о^те. \л/е Ь г т 1:116 разГ 51гпр1е Ьу с11апд1пд а уо\л/е1 5оипс1.
УУНИ огИегБ, \л/е Иауе 1:о таке с111Тегеп1 сНапдез. \Л/11:Н
зоте уегЬз, гИе разг З1тр1е 1з 1:11е зате аз гНе 1п11п1г1уе.
Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее Сгаттаг дагаЬазе 4 оп раде 147.

1 С Ь оозе о п е уегЬ Ю с о т р 1 е ге еасН зеп^епсе апс1 ри1 II 1п1о 111е р э5151тр1е.


1 I ___________(<1о /кпо\у /1еасЬ) ту5е1<^Ьо\у 10 г1ёе а Ыке апё по\у Г т а уегу кееп сусИз!;!
Му т и ш ___________(вау /«реак /1е11) т е 10 с1о т у Ьоте-^огк ЬеЬге I ркуей у1(1ео §атез.
Виг1п§ 1Ье таЮЬ, I ___________(Ы1 /811/51ап(1) апс! Ьиг1: т у апЫе!
Ату. . (Ьпп§ /сЬоо8е /си!) а Ьи§е саке Ш т у Ь1г1;Ь(1ау раПу.
I ____ . (Ьк /1еауе /1о8е) Л е Ьа11 зо Ы§Ь Ла!; 11: Лзарреагес! оуег Ше шаП!
Ш . (Ьиу /са1:сЬ /рау) а 1о1: &г Л е сопсег! Иске^з, Ьи111:шаз \уог1Ь И!

2 \Л/г11е5еп1епсе5и51пд111ерготр15.
1/по1 ипс1ег81ап(1/\уЬа1 уои зау/1а51 п1§Ь1----------------------------------
Озсаг \У1П а ргхге/Ьесаизе/Ье гип/зо &з1----------------------------------
М у рагеп1з по11е1 т е §о ои1/уез1ег(1ау/Ьесаи5е/1 Ьгеак а ш1пс1о\у..
Ьаз1 п 1§]11/1 тее 1 ^г1епс15 опИпе/апё/зепс! а Геш ета Н з----------------
11еауе/1Ье сЬезз с1иЬ/1аз1 уеаг/Ьесаизе/1 Гее1/Ьогес1--------------------

3 \Л/гИе а уегЬ 1'гот 1Ье Ьох 1пеасИ дар 1п1Ие раз151тр1е Ю сотр1е1е 1Ие 1ех1.
Ье • 11Пс1 геас1 Ьи11с1 де! • зрепс! с1га\л/ кеер • 1а1к еа! т е е ! • \л/п1е

^ Е Е Т1МЕ ТНЕМ А N ^ NО\V


Оиг 8Га„<1раге„,5' г « ° ы т " м Т о & Г а Т П Г “ ''г
тап у уоип^реоЫе ( 1 ) , ^^й^егеш! 1п 1Ье раз1,
( 2) ,, , ---- ш ап а!Ьит. ог
Ш -"^ °‘^^^аегор1апез.1Ъеу(3) и ,
( 4) - -------------- — 01С1пгрс --------- Ьоокз ог
. Р апс18оте;
а„<1 » о т е . , т е . (5 ). -------------
А е 1 г*р е п Г п е— „ * ,Р^е г Ы
ш р 5е 11,еу(б).
у ( б) .1 .
1п1ПСТС сп«^К ^ .1 __
Лш§8, зисЬ аз с]о1Ье8 0<^гп.,гс * е !г й т е таЫп,

>Ье.е,Ы„,.Ь„„Ье,„е„„и;рХ2Гь:^Г-!!:!!!°

оЫег, ,Ь е у Ш > -------------

Н О М Е Ы О К К !
О оехегс15 е5 1-4 0 П р а д е М о ^ у о и г У У о г к Ь о о к .
О
^ М гН т д

Р го]ес1: т г Ш п д а п 1П^огта1 ета11

X О К Е Т Реас11Ы5ета11 апс1 ап5\л/ег


гНериезИопБ.

1 \УЬо с1о уои 1Ыпк Ьиса 18?


А Ре1;ег’8 Гг1епс11п апоЛег соипггу
- М п^ ,1 1 |Ш П -|м м 1 1 М 1 ^ ^
В Ре1ег’5 5сЬоо1Гпепс1 То: 1иса Ми11ег <ти11егасе@-6а21:та11.сот>
С Ре1ег’8 ^еасЬег Б и Ь д е с !: 1п т у -Ргее И т е
2 ШЫсЬ \уогс1 (1е8сг1Ье8 Ре1;ег’8 етаИ? Н1^ 1иса!
А ипГг1епс11у
В &гта1 ТНапкз -?ог уоиг е т а И . I 11кес1 Неаг1п§ аЬои1:
С {“гхепсИу уоиг НоЬЫеБ. Уои 5а1с1 уои 11кес1 у1с1ео §ате 5
апс1 уои Ьои§Н1: а пем опе, ТНа^-’ з §геа 1;!
3 \^]ю (1о \уг11;е Ш18 к1пс1 оГ 01с1 уои еп]оу 11:?
1п&гта1 етаИ 1о?
А М епёз ап<1 &т11у Уои авкес! аЬои! ту -|=гее-1:1те ас-1;1У11:1е5. иеН^
I с1о а 1о1: о-{^ ыогк -Рог зсЬ оо!, Ьи1: I Ьауе 5оте
В ас1и11;8-№е(1оп’1;кпо\ууегу'№е11
-Ргее 1:1те. I врепс! а 1о-1: о-р 1:1те опИ пе. I §о1: а
С реор1е аге (1о1п§ Ьи8те88
пем сотри-Ьег а топ1:И а§о^ апс1 I изе 11; еуегу с1ау
1а$1: п1§Н1;д I \л/а1:сНес1 у1с1ео5 опИ пе 1л/11;Н
ту -Рг1 епс15 .

I аХзо ге а Н у 11ке так1п§ тойеХз. I Ьи111: ту


и й г з ! тос1е1 а уеаг а§о. II: ма$ а тос1е1 о-Р 1:Ие
5расе 5Ьи1:1:1е! I Науе 1:еп поы. I 1:оок а р1ю1;о
1;о бНом уои! 11:'$ \л/11:Н 1 Ы 5 е т а И .

ЫгИе 5ооп^ апс1 зепс! те рНо1:о5 о-Р уоиг -Рг^епйБ!


Ре1;ег

2 Реас! 1116е т а И ада1п апс1 та 1 с И еас11 р а П е т а И \л/1111 а 5 1 а 1 етеп 1 .


Т о :___ а ТЫ8 8ЬоАУ8 \уЬа1; Л е етаИ 18 аЬои1.
8иЬ]'ес1;:___ Ь ТЫ81е1151Ье Рг1епс1 аЬои1 Ше йг81 ЬоЬЬу.
Н1 Ьиса!___ с ТЫ8 8Ьо\У8 У1^Ьо Ше етаИ 18 §о1п§ 10 .
Рага§гарЬ 1. й ТЫ81е118 оиг Гг1еп<11о \угИ:е Ьаск 1с и8.
Рага^гарЬ 2. е ТЫ8 18 а §00(1 \уау оГ 8ау1п§ Ье11о 1о а Гг1епс1.
Рага^гарЬ 3. { ТЫз 8Ьо\У8 вдЬо 18 8епс11п§ 1Ье етаИ.
\Уг11;е 800п _ § ТЫ81е1181Ье Гпепс! аЬои!: 1Ье 8есопс1 ЬоЬЬу.
Ре1;ег___ Ь ТЫ81а1к8 аЬои180ше1:Ь т§ 1п а ^'г1епс1’81а81; етаИ.

^ 1апдиа§е1аЬ
Кеас! гЬ езе 51а1етеп15. Р|пс1 апс1 ипс1егПпе е х а т р 1 е 5 т 1Ие е т а И .
1 \Уе и8е оиг Рг1епс1’8 ЙГ81 пате. Щ Н О М Е М О Я К !
2 \Уе иве зЬоП Рогтз {И’з, е1;с). Оо ехегс15е5 1-3 оп р а д е 15
3 \Уе и8е ехск тай о п тагкз 1о зЬото ехсйетеп!:. о1 ^уси г\/\/о гкЬ о о к.
4 \Уе и8е \Vо^с^8 Ике \Vе^^ 1о т1гос1исе 8 оте 8еп1;епсе8.
Р1ап уоиг рго|ес1!
Реас! 1И|5 ех1гас1 ^гот ап ета11 ^гот
а ^Г1епс1.VV^1а^сИс1уоиг ^Г1епс) с1о
1а$( п1д111? 1-’ т геа11у Ьизу а1: ■|:Ье тотеп-Ы I с1о1т’ 1: Науе
апу -<^гее 1:1те! Ые11^ I Иауе а Ы1;. I 1л;еп1; 1:о а
Кеас11Р|е ета11 ада1п апс1 Иск ($/) 1\л/о сопсеП; Хаз! П1§Ы;. Ые Нас1 а §геа-|; И т е ! ЫНа1;
^ие5^^оп5 уои 5Иои1с1 ап5\л/ег 1пуоиг с11с1 уои с1о 1821 ; п1§Ы:? ЫНа1: еХзе с1о уои с1о 1п
етаП.ТНеп ипс1егПпеа р1есе уоиг -Ргее 1:1те?
уои сап тепИоп 1пуоиг ета11.
Апуыау, I Нас! ап ехат Хаз! 1л;еек. 11: ыаз Нагс1!
I §01: 1:Ье гезиИ: уе$1:егс1ау, апс1 I раззес!!
Сап уои Ь еН еуе 11:?

3 Уои'ге до1пд ЮуугИе а гер1уЮуоиг ^г1епс1. изе уоиг 1ппад1па(1оп


1о сотр1е1е 1Ие р1аппег.
| Р 1 А М М Е К

^ Р а г( о ^ е т а И Узе^и! 1 п {о гта(1 о п Уои г по*е5


: То У\/Ьа\.'$ уоиг Мепс1'5 п а т е ?

5иЬ^ес^ УУНаг'Б уоиг ета11 аЬоиГ?

: 15(М п е /-// + 1пг51пате,


Оеог + Г 5 1 п а т е .

Р агадгарН 1 ТНапк уоиг Мепс! Ь г 11пе1г ета11.


М епИоп 5оте1Н |пд 1п гЬек ета11.

Р агад гарН 2 Те11 уоиг Жепс! \л/На1: уои с11с11а51: п!д111:. \Л/1пеге \л/еге уои?
УУИо шеге уои ууИН? \/\/На1 с11с1 уои с1о?
/ 5репг 1:Нв е^еп'тд аг Н от е тИН /г/епс/5 апс1 т е ...

: Р агад гарН 3 Те11 уоиг 1^г1епс1 \л/На1: е15е уои с1о 1п уоиг 1^гее И т е .
1п т у ^гее Ште, 1изиаНу...
Еуегу теекепс!, 1...
'1
; С1о51пд 1'ув до1 Го д о п о т Ь еса и ве...
: ехрге5510П5 ]/\/гИе Ь аск 500п!
1оув,
Вуе ^ог пот !
Ргот,

Р1па1 Мне Уоиг1йг51 п а т е

4 \Л/гИе у о и г е та 11 . У зе 1Ие 1с1еа51п у о и г р1аппег. Р е т е т Ь е г 1о Ье ^г1епс11у!


О
Кеи1510п
и п 1 и 1 -2

1 УосаЬи1агу: р а П е т з
Ма1сН 1о т а к е 5еп1епсе5.

I Ьауе а ____ а т у етаИ 10 т1пи1:е8 а§о.


В1с1 уои Ьш8Ь. Ь уоиг 1ее1:Ь 1:Ы8 тогшп§?
5 ат П(1е8 Ыз _ с 10 Л е с1пета Ш18 еуеп1п§.
I сЬескес!____ а Л е §иИ:аг геаИу \уе11.
Ье1’5 § 0 ____ е 8Ьо\уег еуегу т о г п 1п§.
ЕШе р1ау8____ а рЬо1;о§гар11 о^^Ла!;!
Но\у ойеп (1о уои 8иг^^_ ё Л е ш1:егпе1:?
I \уап1:1о 1:аке____ Ь Ыке 1о 8с Ь о о 1 еуегу с1ау.

2 \/осаЬи1агу:р11га$а1 уегЬ$
С Н о о з е 1116 СОГГ6С1 №ОГс1.

1 \УЬа1: и т е ё1(1 уои §е1: ои1 / ир оГ Ьеё 1Ы8 тогп1п§?


2 I ивиаПу §о Ггот / ои1 оп ЗаШгйау еуеп1п§ чуНЬ т у Гг1еп<18.
3 Тигп оп / оуег Л е И§111:! И:’8 дагк 1п Ьеге.
4 \Уаке ир / 1п! Й’з И те Ш §о 10 зсЬоо!.
5 Тигп <1о\уп / оЯР Ше сошри1:ег \уЬеп уои ЙП18Ь.
6 \УЬа1:1:1т е с1о уои изиаИу §е1: ир / ой! 1п Л е т о гп т § ?
7 Уои §о1 ой! / Ьаск 1а1:е 1а81: п1§Ь1;. \УЬеге \^еге уои?
8 I Ике Ьап§т§ ои1 / ойГ т Ш т у ^'г1епс18 1п Л е рагк.

3 \/осаЬи1агу: с1а11у П^е


\Л/гИе а ууогс! <^гот 1 |1 е Ь о х 1п еасИ д а р .

сНа1: • сМеск • с1о • ]о1п » ппд • 5епс1 • зрепс! • \л/еаг

1 \УЬа1: И те Лс1 уоиг а1агт с1оск___________ 1Ы8 тогп1п§?


2 Во уои--------------- а 8сЬоо1 ип15огт а! уоиг 8скоо1?
3 Но\у шисЬ И те с1о уои __ опИпе еасЬ -\уеек?
4 Но\у ойеп с1о уои _______ . уоиг йепё8 опИпе?
5 уоиг ета11 апс1 зее 1ГЬису герИес!.
6 Во уои. ________ а 1о 1 о 5 гех!: тс88а§е8?
7 \УЬеге с1о уои изиаИу____________ уоиг Ноте\уогк?
8 \УЬу ё1с1 у ои . ________ 1;Ьа1: у1с1ео с1иЬ?

О
гч
4 VосаЬиIа^у:VVо^с1^о^та(^оп I
\Л/г11е о п е \л/огс11п еасИ д а р Ю с о тр 1 е 1 е гНе зеШ епсеБ .
с
А рег80п \уЬо ра1п1;8 15 са11е<1 а ---------------- э
А рег80п луЬо сус1е8 18 са11ес1 а ---------------- с
о
А рег80п \уЬо со11ес1;81:Ып§8 18 саПеё а _ 12
■>
А рег8оп \уЬо р1ау8 Л е §и11:аг 18 саИеё а . ш
СИ
А рег80п р1ау8 ГооЛаП 18 са11ес1 а __
А рег80п \уЬо р1ау8 Ше р1апо 18 са11ес1 а _
А рег80п лVЬо 8ка1;е8 18 саИес! а _________
8 А рег80п шЬо р1ау8 Ше уюИп 18 са11е(1 а .

5 РгезеШ 51тр1е апс1 ргезеШ соп(1пиои5


Р и 1 1(16 у е гЬ 5 1п 1о 1Не соггес1 ^ о г т , рге5еп151гпр1е ог р ге зе Ш сопг1пиои5.

________________ а §геа1: Ьоок а1; Ше т о т е т . 1/геа(1


________________ &о1Ьа11 еуегу ТЪигзёау еуеп1п§. Не/р1ау
\УЬа1:1;1те________________ оп §ип(1ау8? уои/§е1: ир
________________ Ьгеак&81; а1 Ше т о т е п !? Шеу/Ьауе
________________ Ш 8сЬ оо1оп 8а1:игс1ау8. \Уе/по1/до
______________________ Т У г 1§]11; по\у. Вас1/по1:/\уа1;сЬ

Ра5151тр1е: геди1аг уегЬз


Ри1 гИе уегЬ51п1о гНе рэ5151гпр1е.
I ____________ т у т и т апс1 ёас1 Ьи1 Л е у 8а1с1 по. аяк
I геаПу___________ Шаг ге81аигап1;. Ике
Топу. . 10 §0 8ка1;еЬоаг(11п§ Ьи1: Л е вдеаЛег ша8 Ьай. \уап1:
_У1с1ео §ате8 а11 с1ау? 1Ьеу/р1ау
Ш . Т У 1а81: п1§Ь1;. по1:/луа1;сЬ

7 Ра$(51тр1е:1ггеди1агуегЬ5
Риг 1Не уегЬ з 1п1о гНе рз5151гпр1е.

Ве1^оге 1:110 1п гегп е 1:


Ы & ( 1 ) ______________ (Ье) уегу сИЯегеп!: Ье&ге Л е
ш1:ете1:. Реор1е (2), _______________ (по1/8еп(1) ета118. ТЪеу
(3 )-------------------- . (отк е) 1еиег8 апс1 (4).
(1аке) 1Ьет 1:о Ше роз! оШсе. Мо-опе (5 ) ____________ ■(Ьиу)
Л1п§5 ог ( 6 )_________________ (р а у ) Ь г 1;Ьт§8 опИпе.
\УЬеп к1(18 (7). _____________ (йо) рго]ес1;8 а! зсЬоо!, Шеу
( 8 ) __________ (§о) 10 Л е ИЬгагу 10 Бп(11п&гта1;1оп.
ТЬеу ойеп (9 )_________________ (врегк!) Ьоиг8 1гут§ 1о йпё
шГогтаиоп \уЫс11 Шёау \уе сап йпс! 1п опе 8есопс1.
(1 0 )_________________(реор1е/Ьауе) ргойкз оп \уеЬ8И:е8 Ике
РасеЬоок? N 0 , А е у (1 1 )_________________ (йо/поО, Ьесаизе
Шеге (1 2 )_________________(по1:/Ье) апу \уеЬ811;е8!

©
гд Кеай'шд
^ --
1 Кеас1 раг15 й у е сИ ^егеШ 5го г1е$. У\/г11е а з1огу
1ур е ^ г о т С е» геас1у! пех1 Ю еасИ о п е . О о п Ч
>л/оггу |(^уои с1опЧ кпо\л/ а111Ие \л/огЙ5!

М г С гап §ег с1!с1п'1 Иеаг {Ье <1оог ореп. Не №Э5


51еер1п§ - с1геат1п§ аЬоиС Ыз сЫ1с1Ноос11п
У1еппа. Не с11с1п'( Неаг 1Ье ЛоогЬоаг<15 сгеак о г ^ее1
1Ье со1с1 а!г еЬаг епсегес! сНе г о о т . Не с11с1п’1 5гпе11
1Ье 5(гап§е с1атр 5те11 сНаг йИес! Н15 Ь е д го о т . Не
с11с1п'1: 5ее 1Ье ^Ы се А§иге а № о та п 1Ьа1 ЯоаЛес!
асго551Ье г о о т , 1оокес1 с1оууп лХ. Ыгп !п Ыз Ьес1,
апс1 сЬеп с1!5арреагес1 {Н гои^Ь 1Ье т И !п1:о гНе
(го т гЬ е Ь о х \л /№ е а с И р -1 с 1 и ге . г о с т пех1 ёоог.
1УЛа1сЬа5гогу1уре
Юуевгогу д ь о з и ш гу
аауетиге згогу
с^1е1;есг^Vе зюгу
5оеп се^сгю п 5гогу

П г5[: 0 № с е г Тоу1ог ш о 5 5!;аг1пд


№оидИ{;Ги11у ои!: оР 1:Ье ш1пс1ош об Ш паг
Ехр1огег 2 1апс]ес1 оп №е с1и51у р1апе1:,
Не Ш05 шогг1ес1,ТПеге ш еге по 5!дп5 оР
1ипаг Ехр1огег 1 , ШИеге ш о5 СИе о1:11ег
БросесгоГЕ? Ш [1еге ш еге Ш е сгеш ?
'Ше11, 1:И|5 15II:,' Ие 501с] 1;о !11т5е1Г,И '5 [:1те
1:0 Нпс! оиС 1ГШ еге геаНу 15 оНеп УРе оп
СепШ го,' Не 1оокес1 а(: Сар(:а1П Ш ог1оск.
БИе пос]с1ес], Т 1 те Ш до ои1;51с]е апй ш ке

а 1о о к; 5Ье 5а1с1,

ТЬе \у1пс1 \ у э 8 Ы о \у 1п З апс18 П О \ у \У38 81аг1;1п§


10 Га1138 СоИп сИтЬес! Ше 81еер, йагк ЬхП. Ви1
Ье с11с1по1 поИсе 1Ье соЫ. Не кер1 гереаНпЗ
опе \уогс11о Ьхтзе!?а& Ье сИтЬес!: ‘Ыпс1а,
ипс1а, ипйа.’ Р1па11у, Ье 8а\у 11: а {а1п1 11§Ы 1п
(Ье ё 18(апсе. Не гап 1Ье 1з81 Ьа1ГтН е 1о 1Ье
о1ё, \уоос1еп Ьи1. Не сг1е(Л ои(;, ‘Ыпйа, аге уои
1Ьеге?’ Ьи1 Ье кпе\V 1п Ы8 Ьеаг11Ьа1 зЬе шаз
\уа111п5 Гог Ы т. ТЬе с1оог орепеё апс1 ипс1а
8100(3 Шеге 1п Ггоп!; оГЫ т. ТЬеу гап (о еасЬ
о1Ьег. ‘Ыпйа, 11оуе уои,’ Ье 8а1с1^епИу.
‘11оуе уои 1оо, СоИп!’ зЬе 8а1с1. ‘С о т е 1П81(1е
\уЬеге к ’8 ш а г т .’

3 —
'Ьоок^Мапа-ТЬегеЦ,-^!'
‘Ап а \уЬеге ^Vе^е уои \V11еп уои Ьеагд Ше
Нег Йпа:ег5 Г г е т Ь Ы а " з Ь е 'о р ^ “ !! ® Ьа§
зсгеат?’ азкед 1 п 8рес1 ог СаПег. М иша1,
VVе^е
Ье ^уа8 хуеагшё Ы81оп§ Ьгош ! соа1 апй
ЬоЫшё а 8пга11 по1 еЬоок Репа1. N 0 180 ,аШ а уо^Г °^^еге!'
‘ 1\^а8ЬаУШ§аЬа1;Ь, герИеЛ М мь ° «Ь а й о т. Не шр «Беррес!
С и Ш Ь е П з о п . ‘I а1>уау8 Ьауе аЪаШ о п Ьа(, апи Не шаз Ьын 8щг апй а
Тие8(1ау еуеп1п§8 а ! Ш а П х т е .
т е (Ье шар. Мои'!’ ^^апг апу (гоиЫе.
‘А п д ^ у Ь а Ы х а у о и а о ? ’ .и;Ы гРП
■Ко1Ып 8. I (Ьои8Ь( И « а * )и51 й « сЬМ геп 51о4 , ^е°Ьап1е7о"” г ««р е .
р1ауш8. ТЬеп, » Ы к I «а ^ 8еЮп8 агекеа
У ш ап Ьоиг 1а<ег. Ап8е1а саше а „а ю М
т е1 Ь еп е«.Т егг1 Ы е,)и й 1 егп Ы е.

2 Ои1ск1у геас1 (Н е р а г(5 51ог1е5 ада1п. Аз уо и 4 Уои сап в о т е И т е Б ипаег51апс1 а \л/огс1 уои а о п Ч
геас1, с 1гс 1е а111Ие сИ^ТегеШ реор1е 1Не йгб1 И т е кпо\л/ Ьу 1оок1пд а1 т Ь а ! к |п а о^\л/ога к 1$. 1 о о к
гЬ еу аге т е п И о п е с !. а1 гЬ езе зе Ш е п се з ^ г о т гЬе 51ог1е5. VVI^а^ к1па о!'
\л/ога 151Ие ууога 1п Ь о И ?
3 \Л/г 1^е шогЬб ^ г о т (Н е Ь охез 1о с о тр 1 е 1 е 1Ие 1 Не ахапЧ Ьеаг Ше йоогЬоагак сгеак ог Гее1 Ше
5еп1епсе5 аЬ ои11Н е 51опе5. соЫ а1г Лаг еп1;егеа Ше г о о т . поип/уегЬ
Мау1пд Ыс11пд с1оог д1ю51: 2 Не а !а п ’1: зтеИ Л е 81:гап§е а а т р 8те11 Ла!: йИеа
1оок1пд 51еер1пд т а р • Бсгеагп Ы8 Ь еа го о т. аа]ес 1:1Уе/поип
5по\л/1пд БрасезЫр 3 Р1г81; ОШсег Тау1ог \уа8 81:аг1п§ 1Ьои§Ь4^и11у ой!
о^^Л е \У1пао\у... аа]ес11уе/аауегЬ
81огу 1: Мг Сгап§ег \уа8. - "^уЬеп Л е 4 ... а8 Ьипаг Ехр1огег 2 к п аеа оп Ше ди81у р1апе1:.
. епгегеа Л е гоот. аа)ес11Уе/аауегЬ
81огу 2: Р1г81; ОШсег Тау1ог \уа8__________ 5 ТЬе ш п а теа8 Ыо\у1п§ апа 8по\у ’№а8 81аг1;1П§
ой! оГ Л е \у1пао\у \уЬеп Ше___________кп^еа оп 1:0 Ы1 а8 СоИп сИ тЬеа Ше 81:еер, аагк ЬШ.
Л е р1апе1:. аа^есИуе/поип
81;огу 3: Й №а8___________\уЬеп Ыпаа орепеа 6 ИпаПу, Ье 8а\у 11: а &1п1: И§Ь1:1п Л е а181;апсе.
аа^есИуе/поип
Ш е__________
7 ‘I \уа8 Ьауш§ а ЬаШ,’ герИеа Мг8 Си1;11Ьег1:80п.
81огу 4: Мг8 СиШЬег^зоп \уа8. . а ЬаЛ
поип/уегЬ
луЬеп зЬе Ьеага а ___________
8 ‘N 01:80 &81,’ 8а1а а аеер уо1се. А кг§е т а п 81ерреа
81огу 5: А 1аг§е т а п л^а§_____ _\уЬеп Маг1а
ои! оГ Ше 8Ьаао\У8. поип/уегЬ
апа 8орЬ1е Гоипа Ше________

иог(1роиег!
0 К Е Т \Л/гИе а \л/ога о г рН газе 1о т а г с Н еасН а е й п Щ о п .Т И е йгб1 1е«ег
15д|уеп 1о 11е 1р у о и .
1 ТЫз 18 Л е 11те \уЬеп уои аге а сЫЫ. 6 8оте1:Ып§ 18 1:Ь18,11:’8Гаг а\уау.
с _________________________ т Ш е а _____________________
2 8оте1Ып§ 18 Ш18, й’з по1: погта! ог по! и8иа1. 7 8о т е 1;Ь1п§ 181;Ь18, и’8уегу Ьаа.
8 __________________ I ________________________
3 ТЫ8 181:Ьеорро811:ео5‘арреагеа’. 8 ТЫ8 теап8 ипЬаррИу’, ог Ъесаи8е оГЬаа 1иск’.
а _________________________
4 уои аге 1Ы8, уои Гее1 апх1ои8 аЬои18оте1;Ып§.
Н О М Е М О К К !
5 1Гуои аопЧ ао Ш18, уои аопЧ 8ее 8оте1Ып§.
□ о ехегс15е51 - 4 о п р а д е з 17 а п й 18 о^
п _______________ у о и г\Л /о гк Ь о о к .

©
2!
Сгатш аг 1 \Л/гИе ^ие5^^оп5 апс1 ап5\«ег5 и51пд гИе р г о т р 1 5 .
1150 гМе 1п1^0гта110п 1^гот ехегс15е 1.

1 Ье/гЫе/Ыке/здЬеп/зее/ДИ
Раз! 51ппр1е апс1 ра51: сопИпиоиз
И/(35 Ье п4т^ Ыв Ь/Ке \иЬеп Ы ба» Ш ? _________
1оок!
N0, Не кабпУ. Не уаб Уй1Кщ Лоуп
Мг вгапдег с1Шп'1 Неаг (Не доог ореп.
Не тав $1еертд... 2 Ье/1:а1к/}апе/\уЬеп/а с1о§/соте ир
ПгзИ О Ш е г Тау1ог та$ $Ш 'т д 1НоидН{1'и11у оиХ
1:Не \л/1пс1отаз Ш паг Ехр1огег 2 1апс1е{1 оп (Не
дивгу р1апет. 3 Ье/р1ау сз1!\у11еп/тоЬИе р1вдпе/г1п§
А пё \л/Ьеге тегеуои \л/Неп уои Ьеагд 1Ье зсгеат?'
а$кеё !п$рес1ог СаПег.
71У05 Наут д а ЬаГЬ,'герНес! Мгз СихЬЬеПзоп.
4 Ье/1а1к1;о/с1ас1/’№Ьеп/с1о§/]итр ир
и$е
\Л/е изе 1:11е раз! соп1:1пиои5 го бНоуу 1;На1: а 511:иа1:1оп
\л/э5 1п ргодгезз \л/Ьеп апо1:11ег 511:иа1:1оп, 1пгНе ра$1: 5 Ье/\уа1к/’№Ьеп/Ье/&11оуег
51тр1е, Иаррепес!.

Мг Сгапдег та$ 51евр1пд.


ТЬе ёоог орепед. X 6 Д11/1аи§Ь а1/Ыт/\уЬеп/с1о§/соте Ьаск
УУе а150 изе гНе раз1: сопИпиоиз Ю з110уу 1:11а1:
а 511:иа1:1оп таз 1п ргодгезз а1 а раг1:1си1аг 1:1те
1п гЬе раз1.
7 Ыз тит/зШ ! зЬоиип§/\уЬеп/(1о§/соте Ьаск
\А/На{ теге уои с1отд а1 Иуе о'сЬск?
I та$ </отд ту Ьотетогк.
I та$ с1о1пд ту Ьоте\^огк аТ Иуе о'с1оск. X

Рог тоге 1п1'огта1:10п, зее Сгаттаг даЮЬазв 5 3 Ри11(16 уегЬз 1П Ьгаске151п1о 1Ие соггес1 (о гт,
оп раде 148. рэ5151гпр1е ог ра$1 соп1:1пиои5.

1 С И о о 5егИ есо ггес1ууо гс1о гр Ь га5е. 1 § А А С ’5 5 Т О К Т


1 \УЬИе I \уаз \уа1к1п§ с1о\уп Л е 51;гее1:,
18алу /\уа8 8ее1п§ т у ^хепс! }Ш. ТЪе вип (1) ------------( * « " ' >
( 2 ) ___________( 8Ш§), 30 1заас аесхаед Ю §о
2 11а1кес1 /\уа81а1к1п§ 10 Д11\уЬеп а
с1о§ сате ир. ои1 з1ае. Ш Н е Ье \уаз 81Шп§ 1п Ы8 §агаеп, Ье
3 Аз \уе \уа8 /луеге р1ау1п§ «И Ь Ше (-3 ) __________ ( 81аг1 ) Ю 1оок а! ап арр1е 1 гее.
с1о§, т у тоЬИе рЬопе гап§. \ V Ь а ^ М 4) I ------------ Л е 1гее, ап
4 Аз I \уаз 1;а1к1п§ 1:о т у т и т оп Ше арр1е М1 & о т Ше 1гее ап^ кпаей оп 1Ье
рЬопе, Л е с1о§ )итре(1 ир апс11оок / вгоипс!. МЫ1е Ье (5 )------------ (1«<>В
\уа81ак1п§ Л е рЬопе! аррк, Ье а8кеа Ыт5е1Г а яие51юш « Ь у ^141Ье
5 \УЫ1е I гап /\уа8 гипп1п§ айег Ше арр1е Ы1 ао\уп апа по1 §о ир? Аз Ье \уаз
с1о§, I &11 оуег.
1Ыпк1п§ аЬои! Шхз ^ие81;^оп, Ье ( 6) -------------
6 \\^Ы1е }Ш \уаз Ье1р1п§ т е , А е с1о§
(Ьауе) ап 1аеа: тауЬе Л е ЕагШ ри11з Л е
с а т е /луа8 сот1п§ Ьаск.
арр1е 1о\уагаз и.
7 Аз Ше с1о§ саше Ьаск т о Л Ше рЬопе
1п 11:8тоиШ , т у т и т 841111а1кей / ТЫз Ьаррепеа шоге Лап 300 уеагз а§о, апа
\уа8 8Ш1 1 а1к 1п§ оп ± е рЬопе! 1заас 1з зШ1 Гатоиз юдау. Во уои кпо\у Ыз Ы1
пате? Во уои кпол^ \уЬа1 Ье (7 )-------------
((118СОУег) шЫ1е Ье \уаз зИНп^ т Л е §агаеп?

Д З Н О М Е М О К К !
□о ехегс15е5 1-3 оп раде 19 ’
о^уоиг\Л/огкЬсок. ^
Могс1ромег!
1 С Ь оозе 1Не соггес1 ууогс!.
1 I азкес! т у т и т Гог / о {/ 1о 8оте топеу.
2 \Уеа111аи§Ье(1й)г/а1/Ьу1:Ье^оке.
3 ЗЬе 1оокеё оГ/\уИЬ /а1 Ше Ьоок.
4 Ье1:’81а1к аЬои1 /Ггот /Ьу Ше раг1:у!
5 В1с1 уои 1:а1кГог /1о /Ггот 51топ Ш18 тогп1п§?
6 I ойеп гЫпк Гог /т Г Ь / аЬои1 Ы т.

С о тр 1 е 1 е 1Ие рие5г1оп5 апс1 \л/гИе ап5УУег5 аЬои1 у о и .

\УЬа1: (11(1уои а§к уоиг рагеп1;8 уе8(:ег(1ау? I 1Ыт {ог боте топ^^.
\\^Ьеп \уа8 Л е 1а81: И те уои 1аи§Ье(1__________ а ^оке? .
ШЬа!; шеге уои 1оок1п§___________йуе т1пи1:е8 а§о?
\УЬа1: \уеге уои 1:а1к1п§___________1;еп т1пи1;е8 а§о?
\УЬо (11(1уои 1а1к___________1:Ы8тогп1п§?
'У'/Ьа1 аге уои 1Ыпк1п§. . г1§Ь1: по\у?

Н О М Е М О К К !
□ о ехегс15е5 1 апс1 2 рп р а д е 2 0 о Г у о и г VVо^кЬоок.

1181еп1пд
8 1|51еп1о51хгеепадег5 2 ^ 9 С К Е Т 1|51епада1папс1
1а1к1пд. А5 у о и И5(еп, с1ес1с1е с о т р 1 е г е 1Ье зе Ш е п с е з. Ве сагеГиПТИе
\л/Иа1 к|пс) оГ51огу 1Неу аге зреакегБ аге по№ 1п а с1|<Тегеп1 огс1ег!
1е1Ппд. )Л/г11е'Римму'Гог а 1 Зреакег 1: ТЬе §1г11о81:...
Г и п п у 51огу,'5АО 'Гог а $ас1
А арЬопе. В аГг1еп(1. С ЬегЬа§.
Б^огу, апсI'5ТКАN СЕ'Го^ а 51огу
а Ь о и 1 5оте1111пд $1гапде. 2 Зреакег 2: Мг Рагкег §ауе Ы т ...
А а с1о§. В а \уа1сЬ. С а реп.
Зреакег 1; __________
Зреакег 2 3 Зреакег3:ТЬе§1гИо1(1 а81:огу...
Зреакег 3 А Ш Ьег 1;еасЬег.
В аЬои!; Ьег {еасЬег.
Зреакег 4
С &г Ьег ^еасЬег.
Зреакег 5
4 Зреакег 4: ТЬе т а п ...
Зреакег 6
А Ьа8 а 51:гап§е Гасе.
В шеп1:8Ьорр1п§.
С тас1е а т181;аке.
5 Зреакег 5: ТЬе §1г18 ...
А \уеге пеуег §оос1 Мепс18.
В аге 81111§00(1 Гг1еп(18.
С \уеге §00(1 Гг1еп(181п 1Ье ра81;.
6 Зреакег 6: ТЬе \уеа1Ьег ...
А (11(1п’1:геаПу сЬап§е а1 а11.
В сЬап§ес1 Ггот Ьас11:о §оо(1.
С сЬап§её 5гот §ооё 10 Ьас1.

Н О М Е Ы О Я К !
О с е х е гс 1$е 1 о п р а д е 2 0
о Г у о и г\Л /о гкЬ с о к . е
| ] $реак1пд
С ап у о и г е т е т Ь е г 1Ие 51ог1е5 уо и Иеагс! 1п 1Ие 1|51еп1пд зесИ о п (р а д е 27)? 1п ра1г5,
с1|5си55 \л/11аг И аррепес! 1п 1Ие 51опе5. У зе 1Ье5е по1е51о Не1р уо и .
81огу 1: §1г1/8сЬоо1/тоЫ1е рЬопе/зепс! 1:ех1: тезза^е/сапЧ йпс1 рЬопе
81;огу 2: Ьоу/\уап1: ёо^/азк т и т апё с1ас1/Ыг1:Ь(1ау/Ьеаг а с1о§ Ьагк/Мг Рагкег
84огу 3: §1г1/1:е1181огу/Ы81;огу 1;еас11ег/\уа1к 1п1:о Ше гоот/5а11у по1 геаИзе
81огу 4: тап/Ьиу пе\V то1огЫке/§1гГ8 тит/5Ьоррт§/1:гаШс И§Ь1;8/гес1
81:огу 5: §1г1/Ье81: Мепс1/соте81о Ьои8е/сгу1п§
81огу 6: Ьоу/а1: Ьоте/ЬгоШег/’^еаЛег/гат

ТИ1пк о ^ 5 о т е 1 И |п д 1Иа1 И аррепес! 1о у о и , о г з о т е о п е у о и кпо\л/.


М а к е по1е$ 1о а п з ш е г 1Ие р и е зИ о п з . (1^ у о и с а п '1 1 |11п к о^ а 1гие з1огу,
изе у о и г 1т а д 1п а 11оп!)

М у 5»огу Е хатр1е
151:Ь|5 51:огу 5зс1,1^иппу ог 51:гапде? /мппу
\Л/|1еп с11с111: (пзрреп? ^VIО т е К б адо

УУЬеге с11с1 И Нзрреп? 1п /Ье 1т пд гоот а ! Ьот с

УУЬо №35 гНеге? т у Ьго^Нег <]пс1 т (

\/УНз1: \л/еге уоиЛЬеу с1о1пд? Ш иеге р1с1'/тд сЫ &б.


\Л/Ьз1:11зррепес 1 пех1? Му Ьго^Нфг ГП0 а 11оидМ
апс! Ь/7 /Ье ^с^ЬЬ.
ТЬе ЬгоИ0 апс1 ^уегу^Ы пд /е11
о п }(70/1оог.

1п ра1г5, изе у о и г по1ез 1^гот ехегс15е 2 1о 1е11


у о и г 51ог1е5. У зе гЬ е е х а т р 1 е Ье1о\л/ аз а ди1с1е. РЬгазе Вапк!
ТЫ 8 18 а 1^иппу 81;огу. Т\VЮ\уеек8 а§о, I \уа8 а1
Весаиве: ехрге551пд р и гр о зе
Н оте т у ЬгоШег. \и е ^Vе^е р1ау1п§ сЬе88
а п с 1 д т п д геэ50П5
1п Ше 1 т п § гоош . М у Ь г о Л е г 1оЫ т е а ]ок е - 1
сапЧ г е т е т Ь е г ^Ьа!: к \уа8 по\у - Ьи1:1 з^аПес!
Не \л/35 гипп1пд 1^351: Ьесаизе Не \л/ап1:ес1 Ю саИсН
1аи§Ь1п§. I Ьк Ше 1аЫе Ьу т 181;аке Ьесаизе I \уа8 1|1е с 1од.
1аи§111П§ 80 т и с Ь . ТЪе 1:аЫе Ьгоке, апё еуегу1:Ып§
Не 1^е11 оуег Ьвсаиве Не \л/э5 ги пп 1пд 1^351:.
оп 11; Ге11 оп 1Ье йоог!
Не №35 гипп 1пд 1^351: зпс11:гу1пд Ю сэгсН гМе с1од.
Весаизе 01^1:1115, Не 1^е11 оуег.

^ 5оип(15ро1
10 № 111сН\л/огс 1 о гр а гго ^ а \л /о гс 1 с1о
уо и 1Ы пк 13 з1геззес1 гИе т о з 1 ? С и е зз, 1Иеп
Из1еп апс1 сИ еск.
1 §Ь о81 8 Т0 К у/С Н 08 Т 81огу
2 1оуе 8ТОКу/ЬОУЕ 81огу
3 аёУЕМШге 81огу/АВуеп1иге 81огу
4 с1е1:есТ1УЕ 81огу/с1еТЕС11уе 81огу
4 С1озе у о и г Ь о о к . \Л/11Иои11оок1пд а1 у о и г по1ез 1п 5 8С1епсе йсИоп 81огу/5с1епсе Р1С11оп 81огу
е х е гс 1зе 2 , 1е111Ие с1азз у о и г з1огу.
11 11з(еп ада1п апс1 ге р е а (.
Сгатш аг 2 1 Маке111е1п51гис110п5педа1|уе.

1 Те11 т е !
1т р е г а 1:1Уе, 1п<1п11:|уе5, -1пд 1^огт Р оп'^ Ш 1 т е!
2 С1уе А1ех Ше Ьоок!
1оок!
ТеИ те а вХогу!
Ооп'г {вИ т е { Ш зЮгу - 1еН те а ШегеШвХогу! 3 81:апс1ир!

и$е 4 \Уг11:е а §ас181:огу!


\Л/е иве г11е 1трега1:1уе го 1е11 реор1е Ю с1о 1:111пд5,
апс1 го д1уе гИет ас1у1се апс15идде51:1оп5.
5 Ьеагп Шезе уегЬз!
1оок!
I таШуои {о ?е//те а Ногу! 6 Ы81:еп 1о С1а1ге!
I Нке Неаппд уоигзЮпез!
7 Во Ше пех1: ехегс18е по-^!
У5е
Боте уегЬз аге ивиаИу {"оИоотес! Ьу уегЬз 1пгНе
1"и111п1пп11:1Уе.Т11е5е уегЬз 1пс1ис1е: одгее, азк, сНоозе,
2 Соггес11Н е ууогЬ з ог рН газез 1п Ь о И .
деаёе, (огдеХ, Норе, о^ег, р1ап, ргот ’ие, ге^изе,
веет, \ А / а Ш . 1 Ш Ъу (11(1Ье с1ес1с1е Ьиу1п§ а Ыке?__________
2 I йп15Ье(11о 1:е11Л е ]оке ап(1 поЬос1у 1аи§Ье(1!
Боте уегЬз аге изиаПу 1"о11о\л/ес1 Ьу уегЬз 1пгНе -1пд
1"огт.ТИе5е уегЬз 1пс1ис1е: еп'ру, Лп/5/1, ЬаХе, Нке, 1оуе,
т/55, гететЬег, зХор, виддевХ. I геаИу т1581;о Ьауе Ьег а8 а Гг1епё________
I ргогп18е 1;еШп§ уои \уЬа1: Ьаррепес!______
Боте уегЬз аге 1^о11о\л/ес] Ьу е11:Ьег уегЬз 1пгИе
\У11еп зЬе 1еЙ 1Ье Ьоизе, 8Ье Гог§о1; с1о81п§
{"иИ1п^п11:1уе ог гЬе чпд {"огт.ТИезе уегЬз 1пс1ис1е:
Ьедт, сопХ'тие, вХагХ. Л е 1:гоп1: с1оог___________
6 I геГизе И81:епш§ Ш Лаг 81:огу а§а1п!__________
1оок!
I ваVVЫт та1к с1отп хНе вХгееХ. 3 Реа(^ зеШепсез апс1 уугИе УЕ5 ог N0 Юап5\л/ег
15ЯИ/Ыт т аШ пд с1отп хНе вХгееХ. 1Иеяие5г10П5.

и&е 1 \Уе Х}ге т а п гип оиХ о/х1ге Ьапк.


Боте уегЬз (|пс1ис11пд вее, таХсН, Ьеаг, НвХеп Хо, ВЫ Л е у ргоЬаЫу 8ее 1Ье (1оог ореп?__________
похке) аге 1"о11о\л/ес1 Ьу ап оЬ]ес1: + а уегЬ 1пгНе 2 ван' Хке т а п ги п т щ оиХ о/Х1ге Ьапк.
Ьаге 1п11п11;|уе, ог а уегЬ 1пгЬе -1пд 1"огт. В1(1 Шеу ргоЬаЫу 8ее Ше с1оог ореп?__________
\Л/е изе гЬе Ьаге 1п1пп11:|уе^ог а сотр1е1:е асг1оп: 3 Не кеагс1 МеЫвва вт§1п§ а зоп^.
1ва\А/ХИеХгееМ1оуег ({"гот $1;аг1:1:о11П15Ь). В1(1 Ье Ьеаг Ше 80п§ 1'гот 81аг1; 10 йп18Ь?__________
4 Не Неагй МеИзза зт § а зоп§.
\Л/е изе гЬе -1пд 1"огт <^огап 1псотр1е1:е ас1:1оп:
1п хЫз рЬоХо, уои сап вее хНе Хгее Ш И пд ОVв^ В1с1 Ье Ьеаг Л е 80п§ Ггот 81;аг1:1о ЙП18Ь?__________
(оп1у раг1:01"1:Ьеас1:10п, по1:1'гот згаП: 1:о11П15Н). 5 Ткеу м/аХскей а й о^ )и тр оуег а саг.
В1(1 Л е (1о§ оп1у )и т р опсе?__________
Рог тоге 1п('огта1:1оп, $ее (Згаттаг ёоХаЬаве 6
оп раде 148. 6 Ткеу ■л'аХскеА а 4 о § ]и тр т§ оуег а саг.
В1(1 Л е (1о§ оп1у )и т р опсе?__________

- ^ л

Щ Н О М Е М О К К !
□ о ехегс15е5 1-4 о п радев 21
ф
апс12 2 о ^ у о и г ^ о г к Ь о о к .
^ М
У иг И
т т
т д
у

Р г о ] е с 1 : 1А11Г1
г 1+1 11П
ш\^Г111пд п д а 5 1 огу

ТегеШ раП 5 о ^а зго гу. Р и Н Н е т 1п 111е соггес1 огс1ег.


X Реас1гР|ес1|^егеп1раг1
Р агИ :___ Раг1;2:____
Раг1;2 РРаПЗ:__
„ , . _ РаП4:_
Р а „4 :_ Ряп
Р а „ ._

О „ „Г .не

"«неа '» ' - ^ Г а , № ...' .г т .

_ N ^ЛС‘Ь‘Ь\

^Ъ 1орГ б Ь о и Ы ту Ьго1Ьег, Ьи1 П мД5 1оо Ш е. ГЬе Ы Ь к ЬгоЧе,


^^^гу1Ы пд оп а /^11 оп 1Ье/1оог - о иг сЬ ^^в дате, Ы о
д к б б е в о^о^(^пд^^и^се, апс1 оиг т о Ы к рЬоп^б. И ш в ^ т Ы е .

О
Ш Ь е г са те т /

Т«о ^ оп й е о » т сьег

4 1 ' ''« т е „„А

' " '* « Н утд ■ '« --оттд \ и ы !^ ‘ ''- Н

2 Реас11Ие $го гу ада1п апс1 т а к е по1е51о а п з ^ е г


^^^е^ие5^^оп5. 1апдиаде1аЬ
1 Уои геас! а зтИ аг 81огу оп апоЛег ра§е оГ гЫз Кеас1 гИ езе 51а1етеп15. Р1пс1 апс1 ипс1егИпе
Ьоок. \УЫсЬ ра§е?__________ е х а т р 1 е 5 1п 1Ье з1огу.
2 18Ш18 81огу 1оп§ег ог зЬоЛег Шап Ше оШег опе? 1 \\^е и8иа11у §1уе а 81огу а 1:Ше.
2 \Уе изе Л е ра81 сопипиои8 Ш 8Ьо\у а 811;иаиоп 1п
3 \УЫсЬ рег80п 18 1п Ш18 81огу Ьи1 по!: ш Ше оШег рго§гб88 \уЬеп 8оте1;Ып§ Ьаррепеё.
опе?__________ 3 \Уе и8е Л е хтрегаИуе 1;о §1уе 1п81:гис1;1оп8.
4 ШЬа1; ех1;га хп&гтаНоп (1ое8 гЫз 81;огу Ьауе? 4 \\^е и8е Ъесаизе 1о §1уе геа80П8 &г 1:Ып§8.
Р1пс1 а8 тап у ехатр1е8 а8 уои сап. 5 \Уе и8е ^ио^:е т а г к з 1о 8Ьо\у Ше ехас!; \уог<18Л а г
реор1е 8а1с1.

ш Н О М Е М О П К !
Оо ехегс15е5 1 апс12 оп раде 22 о ^ у о и г
У У о гкЬ оок.
ф
Р1ап уоиг рго|ес11
1 Уои аге до1пд 1о ш г к е а $1огу. Р!г51, с1е с 1с1е ^л/ЫсН зЮ гу у о и аге до1пд 1о №гИе.

ТЪе 8Югу I (оЫ 1п Л е 8реакш§ зесйоп оп ра§е 28, ш Л т о ге 1п&гтайоп □

Апе^V,а^йе^епи^о^у^

2 Апзууег 1Ие яие5110п$ аЬои1 у о и г $1огу 1о с о тр 1 е 1 е 1Не р1аппег.

Р аг1о^51огу Узе^и! 1п^огта11оп Уои г погез


............. ............
Тк1е 1)80 у о и г 1 т а д 1 п а 1 :1 о п !
ед А дате, а]оке апд а ХегпЫе тезз!

РагадгарИ 1 Ш еп7 1
\Л/(1еге?
Ш о7
УУНаг \л /е ге у о и Л Н е у с1о1пд? !
Ш у1
1
РагадгарИ 2 УУНа!: Иаррепес! 1пг51:? !
□1с1 а п у о п е 5 а у а п у г Ы п д ? УУНаг?

РагадгарИ 3 У\1Ьа1 Наррепес! пехГ?


Ш у1

РагадгарИ 4 У\/Иа1: Наррепес] а1:1:Ье епс1?


1

3 У\/г11е1Иейг51с1га?1о^уоиг51огу. В е^о геуо и з И о у у Ш о у о и гге а с И е г,


И с к { ✓ ) 1Не 51а1етеп1511па1 аге 1гие аЬои1 у о и г зЮ гу.
Му 81;огу Ьа8 а 1Ше.
М у 81;огу Ьаз а! 1еа81: &иг рага§гарЬ8.

М у зШгу изе8 Ше раз!: 81тр1е апё ра81: соп1;1пиои8.


М у 81;огу Ьа8 8 оте с11гес1: зреесЬ.
М у 81:огу и8С8 Ьесаизе 1о §1уе а геа80п.

4 \Л/11е п у о и г 1еасЬег Иаз зее п у о и г з1огу, VV^^^е II ада1п VV^^^^ои^


гп151аке5 о п а р1есе о^ р ар ег.

5 Ога\л/ а р 1с 1и ге о г йпс1 а рИо1о соппес1ес1 Ю у о и г зЮ гу 1п з о т е \л/ау.

6 М а к е у о и г рго]ес1.511ск у о и г з1огу апс1 у о и г р1с1иге о п а р1есе о^


сагс1. \Л/Г11е у о и г п а т е а1 гНе Ь о Н о т . УУИеп у о и Науе а11 йп15Иес1,
\л/Иу по1 с1|5р1ау у о и г рго]ес15 о п 111е \л/а11?
О
4 Пеа(11пд
Реас11Ие о п Н п е сИа1 апс111ск ( ✓ ) 1:Ие 1111пд51Иа1
Н оП у Иа5с1опе.
зеп! ШУ11а1юп 8

1ег'5 Се1еЬга1е1 гоЫ реорк опИпе


(1ес1(1ес1 \уЬеге 1Ье раПу 18
Ьои§Ь1:8паск8
огйегес! рхгхаз
»> Се1геа<1у! ог§ап18ес1 т и 81С

Ма1сН гЬе р!с1иге5 Ю 1Не \л/огс15. ог§ап18е<1 ухёео §атс8


ри1 ир ёесогаИопз |
а ге^'гезЬ тепгз
Ь хпуИаНоп
с §иез1;8
СШ 18 ;Ы1СИа14Ы5.1а5ег
(1 ёесога1юп8 (’ЭгОТТТПГГЛ О
е рге8еп1:
м к е ге :
]ааеТНои$е
Н1 НоНу.Аге уои1:11еге?
:1
КиЬу
Н1 КиЬу! Уб5, Гп Ьеге. Нода аге уои?
щ -
НоМу
Гпп ^1пе. Нарру В1|1Ыау! кап Ч то И
:Ч 1ог уоиг ра11у ^Н15 \л/еекепс1!
КиЬу
........... Г т по1;геас1у1^ог11! ©
' ТНеге аге 511111оК 1Н1пд51Ьауеп'1 с1опе.
НоПу
ОопЧ \л/оггу! Г1111е1р. 1е^'5 зйИ а1 гЬе
^ \ Ьед1пп1пд.Науеуои5еп1:1пу11а11оп5
10еуегуЬос1у?
Уез.Апс! Гуе 1о1с1 реор1еоп11пеаЬоиг ИДоо.
Гуе 1пуИес1 еуегуопе 1сап гЫпк о1 Гуе а1геас1у Нас!
НоИу герНез ^гот то51 реор1е апс] 11:1оок5 Нке гЬеге'Н Ье
аЬоиг 30 диез^з.

КиЬу
1 ОК. Апс115гИе рапу до1пд го Ье 1пс1оогз ог
ои1с1оог5? Ш аХ га1п5?

1ИауепЧ гИоид1и аЬои^ 111 сап а5к


М и т ууЬа!: 5Не 1:И1пк5 апс11Иеп с1ес1с1е.
НоПу

КиЬу
1 Науе уои 1ЬоидИ1 аЬои1: ге^ге5Нтеп1:5 уе1;?
Реор1е пеес] 5оте{Н|пд 1о еа1: апс1 с1г1пк.

1 Гуе ЬоидЬг 5паск5, апс1 Мит'5 до1 а саке, Ьи1


2 _ реор1е т 1д111: тап! тоге 1:Нап 1:Ьа1.1Ьауеп'1 Нас]
НоИу 11те Ю огдап15е апу^Ыпд е15е.

О
2 о К Е Т Кеас11Ьес11а1ада1папс11'огеас11яие511оп,с11005е
1Ие соггес1 апБУУег А , В ог С.
1 КиЬу 1е115 НоИу Лаг зНе ...
А сапЧ с о т е 1:о Ьег раг1:у.
В 151оок1п§ &г\уагс11о Ьег раг1у.
С \уап1;81о Ьауе а раг1;у 1Ы8 шеекепс!.
2 ТЫг1:у реор1е Ьауе 1оЫ НоПу 1;Ьа1; Ш еу...
А сапЧ с о т е го Ше раг1:у.
В №ап1:1;о со т е 10 Л е раг1у
С ЬауепЧ Ьас1 ап хпуИаНоп 1о Ше раг1у.
3 НоИу ЬазпЧ ог§ап18е(1 тисЬ Гоос! Ьесаизе ...
А Ьег т и т ШЫ Ьег по11:о.
В Ьег ш и т 18 соок1п§ Ше &ос1.
С 8Ье Ьа5 Ьееп 100 Ьизу.

3 \Л/гИе 1Ье соггес1 пате 1пеасИ дар Юсотр1е1е


111е5еп1епсе5.
чя- РиЬу НоИу • Оу1ап
1 Ьа81;а1кес1 аЬои!: Ше раг1:у оп 1Ье 1п1;егпе1:.
2 теп1;1оп8 а ро881Ые ргоЫет Л е луеаЛег.
3 \у1Иазк зошеопе еке Ь г ас1у1се.
\Л/е сап 1еауе 1Не Бпаскз оп ^Не 1аЫе
1ог реор1е тН еп 1Неу агг1уе. ТНеп 1а1ег 4 Ьа8 а§геес11:о ргоу1с1е еп1;ег1;а1п т е 1И:.
КиЬу те сап огс1ег р122а 50 те с1оп'1: пеес] 1о 5 тепиоп8 оЛ ег рагйе8 8Ье’8Ьееп 1:о.
соок! Рес1го'5 Рта 15 геа11у рори1аг, 50
еуегуопевдШ 11ке1На1Апс111:'5 сЬеар,
1оо! ^ \/\/[1а1:аЬои1епге11а1птеп1?
Мог(1ромег!
Гуе а5кес1 Оу1ап 1о Ьг1пд 5 оте С05, апс1
0 К Е Т \Л/г11е а VVо^с^ ог рЬ газе 1о т а 1 с Ь еасИ с1е<1П111оп.
Не'5 Ьарру Ш с1о ^Ьа! Апс1 Гуе ри1:5оте
НоИу ти51с оп^о т у МРЗ р1ауег, 50 \л/е сап ТЬ е ЙГ511еНег 15 д |у е п 1о Не1р уо и .
с1апсе. I НауепЧ с1опе апугЫпд е15е. 1 а п8 \у е г8 ( п )

ч
Гуе Ьееп 1о 5 оте рагИез даЬеге 1:Неу
Иас1 у1с1ео д атев Ю р1ау 1е1:'5 с1о 2 Ш81с1е, 1п а Ьи11с1т§ (ас1у)
КиЬу Г11 Ьппд т у датез.
1__________________
Сгеаг! ОЬ, апс1 Гуе ЬоидЬ!: 1о1б 3 ои181с1е, ои1; оГ а ЬиИсЬп^ (ас1у)
с1есогаг1оп5, ЬиПНеу'ге 511111п 1Ье Ьох.
о ______________________
НоМу
4 геасЬ ог §е1; 1о а р1асе ог еуеп1: (у)
1ег'5 риг гЬ е т ир Юде^Ьег оп 5а1:игс1ау
тогп1пд. Гуе ]и51 гЬоидНг о1^ опе т о ге
РиЬу гЫпд. \Л/е пеес] 1о г1с1у ир а11ег ^Не раг1у. 5 а8к Гог &0(1, е1;с 1п а ге81:аигап1: (у)
\Л/Но сапНе1р? 0 ____________
ТНа1'5 еа5у! ТЬе Ьоу5! © 6 Икес1 Ьу т а п у реор1е (ас1])
3 ^ ТНапк5, ВиЬу Уои'уе Ьееп а дгеа111е1р. р ------------------------
НоИу 7 по1; ехреп81уе (ас!))
ТНаг'5 ОК. К1дНг - 1Иауе 1о до апс1 с1о т у
Ноте\л/огк. Бее уои аг 5с1юо11отогго\л/! 8 таке а р1асе с1еап айег а раг1у, е1с (рЬг у)
РиЬу
1___________и __

Н 0 И Е М 6 К К !
Оо ехегс15е5 1 - 3 оп радез 2 3 апс1 2 4 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

©
Сгаш таг 1 2 1оок а1гЬе р1с1иге апс1VV^^геап5\л^ег51о
риезИопБ.

РгезеШ: рег^ес151тр1е 1
1оок!
Н т е уои 5вп11т1ш'юп5 Го еуегуЬоду?
I'Vв 1' т Н е д еVе^уопе I сап тЫпк о1
I'Vв ЬоидЫ /оГ5 ёесогаНопз.

1156
УУе и5е гНе ргезеп!: рег<"ес1; 5 1 т р 1 е Ю 1а1к
аЬоиг 1:116 ргевеп!: ге5и11:5 о!" разг ас1:1оп5.
Сотраге 1:1115\л/11:11гНе раз1:51тр1е.

Раз1:51тр1е: I ЬоидН{ зпаскз (ог тНе раПу.


(ТНе зреакег 1$с1е5сг1Ыпд зотегЫпд гЬа!:
Иаррепес] 1п1:11е раз!. ТНе раз1: ас1:1оп 1$1трог1:ап1:.)
ОН, по! 1оок аг вдНаг Ра1:с11 апс1 Бшокеу Науе с1опе!
РгезеШ: рег1"ес1:51тр1е: 1^е Ь о и д Ы $паск$
(оПНераПу. (ТЬе зреакег 155ау1пд гНаг по\л/ 1 Науе Шеу пррес! Ше (1есога1:1опз?
Не Ьа5 5паск5.ТИе ргезеШ: гези11:151трог 1:ап1:.) У^б, Ьоуе. Т Ь ^ /у е пррес! (\есогаИоп$.
\Л/огс15 апс1 р11га5в5 ^е о1"1:еп изе №11:И1:Ье 2 Науе1:Ьеуз1;оос1оп1:Ь1е)е11у?
ргезеШ: рег^есг 51тр1е; акеоду, уе(,]и5Т.

Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее Сгаттаг даХаЬазе 7 3 Науе Шеу кпоскес! Ше саке оп Ше йоог?
оп раде 148.
4 Науе Шеу зрШес! Л е с1г1пк8?

X о К Е Т С И оо5е1Н есоггес1ууогс1огр11га5е.
5 Науе Шеу Ьгокеп Л е СВз?
1 Ьео___1пу11;е(1АЫ§а111о Ыз раг1у.
А кауепЧ
В Ьазп’!: 3 \Л/п1е еасН уегЬ 1П1Не ргезеШ рег^ес151гпр1е.
С с11с1п’1;
1)50 5р10г1^оггп5 ууИеге ро55|Ые.
2 Ваё-----зоте &ос1 &г }аке’зЫгШйау раг1:у.
А Ьазтайе
В с1оезтаке 14ТН М АВ .С Н
С Ьазтаке
3 Г т зоггу - 1 апу зпаскз оп Ше 1:аЫе ^г1е-пА?>,
Ь г Ше §иез1;8.
А ЬазпЧри!: апс\ 1(Я) ---------- --------
В Ьауеп’1:ри1; а\№0б^ &у&г^опе>.
С по1;ри1; а герЦ ЬиН'л&б^
4 А1ес агг1уес1 уе1:? ■тибИ оЖ Щ
А Науе ап^ 1 (“5 ) -------
В Воез т
С Наз
ТЬеу’уе ]из1:. . 1о Ьауе Ше раг1:у оиМоогз. 0)
А <1ес1(1т§
В с1ес1(1е П ® ) ____ - = . I ___ 1'^лл йчс'Лг.Л! 11ь
С (1еа(1ес1
Науе уои__ . Ше СВ &г Ше раг1:у уе1;? е-уе-г! Л
А йпс1
В &ип(1
до'шд
Л
С йпс18 Н О М Е М О К К !
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 25
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
МоМромег! Ве саге^иИ

1 С Ь оо5егЬесоггес1№ огс1. Ас1]ес1:1уе5 \л/11:11-1пд с1е5спЬе \л/На1:5оте1:111пд ог


зотеопе 15Пке.
1 Му 8181:ег’8 \уес1ё1п§ \уаз а т а ге й / а т а 21п§!
Ре1:ег15 атаг'тд. (Не атагез те.)
I \^а8 атагей /а т а 21п§ 1ю\у тап у реор1е
здеге Шеге. Ас1]ес1:|уе5 \л/11:И-её с1е5спЬе Но\л/ зотеопе <'ее15.
2 ТЬе хпуИаНоп 1оокес1 уегу 1п1;еге81:е<1 /1п1еге81:1пд. Ре1ег 15 атагвс!. (Не Иаз а 1"ее11пд о1^ата2етеп1:.)
I с1ес1с1ес1 {о §о 10 Ше раг1:у Ьесаи8е I \уа8 ш1;еге81:е(1
/1п 1:еге811п§ 1п 8ее1п§ \уЬа1:11:\уа8 Ике.
3 Г т 80 ехсИе<1 /ехсШпд! Й 8оип<18 а81ГШе раг1у \Уеге уои 8игрп8е<1 / 8игрп8ш§ -^Ьеп ЕШо1
18 §о1п§ 1о Ье геаПу ехсПей / ехсШпд! §ауе уои а Й8Ып§ го(1? I Л о и ^ Ь ! 11\уа§ а геаИу
4 Уоиг со81ите 1ог 1Ье На11о\уееп раг1:у \уа8 геаИу 8игрп8С(1 / 8игрп 81п§ ргезеп!.
^Г1§Ь 1:епеи /{'г1§Ь 1еп1п§! 8 оте о1^Л е §ис81;8 \уеге 1 1Ьои §111 Ше с11гес11оп810 1Ье раг1у \уеге
^г1§Ь1:епес1 /1^г1§Ыеп1п§ Ьу 11. сопГивес! /с о п Ш 8 т § ! I §о1 соп^ивес! / соп^и 81 п §
апй со и И п ’1 й п ё 1Ье аёс1ге88.

2 иве 1Ие ^л/огс15 д |у е п 1п сарИа151о ^ о г т а \л/огс11Иа1 Й151п 1Ие д а р 1п гН е з а т е Ипе.


Нот 1о ИаVе {Не регЫсЬ раг{у!
5о уои Ьауе 1о ог§ап18е а раг1;у! Г т 8иге уои’ге (1 )___________Ьу 1Ье 1с1еа, ЕХС1ТЕ
Ьи1 ргоЬаЫу ако а Инк (2 )____________Но\у сап уои Ье 8иге уои’уе Р К IС Н Т Е N
с1опе еуегу1Ып§ \уЬеп 11сап §е1:80 (3). . ? ТЬе 8есге! 181о таке С О М Р иЗЕ
1181:8 - 1о 18 о Г 11818! Й’81Ье оп1у \уау 1о таке 8иге уои ёопЧ §е1 ( 4 ) ____________ СОКРП8Е
\уЬеп 1;Ып§8 81аг1:1о §о \у г о п §. Уои’П Ье (5 )___________Ьо\у ти сЬ 11818 сап А М А 2Е
Ье1р. Маке а Из! о1^еуегу1:Ып§ уои Ьауе 1о с1о. 1Г8 (6). . Ьо№ тап у 1Ш:1е 5ИКРК15Е
)оЬ8 Шеге аге \уЬеп уои ог§ап18с а раПу. 8 оте оГ 1Ьет \уШ Ье (7 )____________ Ш ТЕКЕ8Т
апс1 уои’И еп^оу Л е т , Ьи1 уои ^уопЧ Ье (8 )__________ 1п а11о1^1Ьет. Ш ТЕКЕ8Т
К ететЬег, Лои§Ь, 1Ьа1: уои Ьауе 1о с1о а11о Г Л е т 1о таке уоиг раг1у а виссезз!

ш Н О М Е Ы О П К !
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 2 6 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

@ 1151е111пд

1 2 1|51еп 1о гЬеве 1шо Ьоу5 р1апп1пд ап 2 ^ 1 2 О К Е Т 1|51епада1папс1 VV^^^еаVVо^сI,


еуеп1. Аз у о и И51еп, сЬ со зе 1гие (Т ) ог ^а15е (Р). п и т Ь е г ог зИог! рИгазе 1п еасИ д ар 1о сотр1е1е
ТЬеу Ьауе а1геас1у рг1п1е(11Ье 1пу11:а1:1оп8 Т/Р 1Ье1ПУ11а110п.
1о Ше раПу.
Ы а т’8рагеп18 аге Ьарру 1о Ьауе 1Ье раг1у Т/Р
Ч 0 а « 1 1И 11Л ТЕ0Т0
а! 1Ье1г Ьоизе. ; ^^^^^^^^^______'5$игрп5еРагГу.
Мах 8ау8 Ы8 §агёеп 181оо 8та11 &Г а раг1у.
Ьиз
Ы ат Ьа8 Ьои§Ь1 а ГооЛаП зЫг! аз а §1Й.
Мах Ьаз Ьои§Ь1 а Ьоок аз а §1Й.

Н О М Е Н О К К !
□ о ехегс15е1 о п р а д е 2 6
о<^уои^V V о^кЬ оок. ©
| ] 5реактд
X Т|ск ( ✓ ) 1Ие еуеп15 уои Науе Ь ееп Ю апс1 зау \л/ЫсЬ уои Пкес11Ие т о 5 1 .
1 а ЫйЬёау раг1:у
2 а ГатИу се1еЬга1:юп Ц
3 а ше(1ёт§ гесериоп
4 а8сЬоо1ргот
5 а зигрше раг1у

(е-д а ёигрп&е- рагХу/ог оиг^г1е-П(^ б тт а 'в Ь/г^Ыау)


\МЬо 1П У ||е :_____ _______________________________
(ед еуегуот/гот оиг 5пд11ёЬ с1аеб)
2 Уои аге до1пд 1о огдап15е ап е у е ш ууНИ уоиг
раПпег. Оес 1с1е ууИаг к1пс1 о^еуеп1 апс1 сотр1е1е \л1Ьеге:____________________________________
4Ие по1е$ 1оде1Нег.Тгу 1о т а к е II а ^ип еуепИ (е-д а! Мапа'ё Ноиёе, оиШогё)
Ио\м с а п реор1е де! Ж е г е ? ---------------------------------------
81:и<1еп1; А : \УЬа1: еуеШ зЬаИ ’^е сЬоозе ? 1 !
81:и<1еп4 В: Ье1’8 ог§ап 18е а зигрпзе раг1у \М Ь е п : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
Гог оиг 1еасЬег. \л1Ьа^ е1бе 4 о \ме пее<11о ог9ап15е? У^Ьа! Ь ауе « е
81и(1еп!; А : Сгеа!: 1ёеа! \Уе сап 1пуЦ;е еуегуопе
1п оиг с1а58.
I- аЬои^

8Ш<1еп1 В: Уе8,1е1:’8 с1о Ша!:. \Уе сап Ьауе 1Ье раг1у


а! 8с Ь о о 1.
I" (е-д (^ио^а^^опё - СНаг11е сап Ьппд Ш т , е-^с)
81:и(1еп1 А : \^11у с1опЧ I Ьг1п§ 8 о т е СВ8? \МЬа^ 4 о пее<1 Ь г 1П 9?

3
81и«1еп4 В: Т11а1;’8 а §оо(18觧е81:1оп.

Те111Ье с1а$5 №На1 уо и Ьауе с1ес1с1ес11о с1о ^ог у о и г


I:
е уеп 1.Т е111И ет \л/Ьу И 'з а п ехс111пд р аП у.У У И еп
уо и И ауе Неагс! а111Не раг1у р1ап5, уо1е о п ^л/Н|сИ
р а П у уо и \л/ап11о д о 1о! $5 5оип(1$ро1
1 3 1|51еп апс1 сЬ оозе 1Ие с о гге с 1 51ге55.
РИгазе Вапк! 1 а 47 Ьопс1оп КОЛО Ь 47 ЬОМёоп Коаё
М а к т д апс1 ге$ропс1тд 2 а 47 Ьопаоп 8ТКЕЕТ Ь 47 ЬОКс1оп 81:гее1:
(о о ^ ег$ апс15идде$(1оп$ 3 а 10 Во\Упт§КОАО Ь 1 0 ^ 0 \V N ^ п § К о а а
\/\/Ьуёоп'Х I Ьг1пд зо те СОз? 4 а 10Во\Ушп§5ТКЕЕТ Ь 1 0 ^ 0 \ V N ^ п § 81ге е 1
ШНуои таке а саке?
/.еГ'5азкО ауИ 1о Ьг1пд с1есога1:1оп5. 2 ^ 1 4 1|5(епапс1 ге р е а 1 (Н е 5 е $ е п 1 е п с е 5 .
ТНа1'5 а дооё зиддезИоп. 1 ТЪе раг1;у’8 а!: 17 Магке1; 81гее1;. И’з пеаг
Сгеа1:1с1еа! Са81:1е К.оас1.
Уев, /еГ'5с/о ХЬаХ. 2 С о т е (1о\уп Магкег Коас1 апё 22 СазЙе
Зггее!; 18 оп уоиг 1еЙ.
О
г
Сгаш таг 2 Ма1сИ го т а к е з еШ еп се з.

Гуе Ьееп 1;о а ЫгШйау раг1у,.


РгевеШ: рег1^ес1; 51тр1е 2 Гуе р1ауес1 §атс8 а1: раШез, _
Гуе пеуег Ьееп 1о а \уес1с11п§, _
1оок!
Гуе Ьеаг<1 аЬои!: 8сЬоо1 рготк,.
Н т е у о и еуег Ьееп Го а $игрте раП у Ье^оге?
Гуе пеуег Ьас! а ЫгШйау раг1:у.
1'уе пеуегИа<Л а ЫпЬс1ау раПу.
I ЬауепЧ тас1е а саке Ье&ге,__
и зе
Ьи1 Гуе Ьееп 1пуИ:е(110 т у соияхп’з пех1: т о п Л .
\Л/е и5е пИе ргезеШ: рег1"ес1:51тр1е го 1:а1к аЬоиг
Ьи1; Г111гу т у Ье81; 1;о таке опе.
ра51: ас1:1оп5 \л/11еп 1:11е 1:1те гНеу Иаррепес! 15п'1:
Ьи1 Гуе пеуег Ьееп 1о а 8игрг18е раг1;у.
1гпр0г1:ап1: ог 15п'1: кпо\л/п.
Ьи1; Гуе пеуег Ьееп 1о опе.
У^огдз апс1 рНгазез №е о1"1:еп иве у711:Н Ьесаиве оиг Ьоизе 18 ^и^1:е 8та11.
гНе ргезеШ рег1"ес1:51тр1е: еуег, пеуег.
Ьи1 пог у1с1ео §ате8.
Рог тоге 1п1'0гта1:10п, вее Сгаттаг ёаХаЬа$е 8
оп раде 149.

^ И с к ( ✓ ) 1Ие гЫ пдБ у с и И зуе с1опе апс1 сгозз (X ) № И е о пе шогс1 ^ го т 1Ие Ьох 1П еасИ дар.
гИе гЫ пд з у с и Ь ауепЧ с1опе 1п у о и г И^е.ТЬеп ТНеге аге 1\л/о ех1га ууогс15 уси с1опЧ пеес1.
уугИе ^ие5^^оп5 апс1 ап5\л/ег5.
Ьееп Наз пеуег зееп с1опе
Ьгеакуоигагш 0 Ьауе пог УУОГП еуег тас1е
Нду^ уои 0У^г Ьго1с^п уоиг а г т ?
А д ге а * Гапсу й ге зз р а г(у
/ев, I Ьауе.
Науеуои(1). . Ьееп (о а Гапсу <1гезз раг(у?
1 йу оп а р1апе Т1га{’з а раг1у V7]:^е^е Ше диез1з а11шеаг соз1итез.
Апуопе (2 )_________ Ьееп 1о Ше ОБА кпошз
11та1Шеу’ге рори1аг (Ьеге а1 НаПоч^ееп. Неге 1п
Епд1апс1, (Ьеу’ге рори1аг а11уеаг.
3 8ее ап екрЬап!: 1п геа1 Ц
Гуе (3). - а {еV7, ап(1 Гуе
(4 )----- . а р1га1е соз1ите, а дЬоз! соз1ите
апй ап аз1гопаи1 соз1ите. Ви{ (Ье Ьез1 раг1у
^ § 0 1о а сопсег1; I (5 )_________ еуег Ьееп 1о \л?аз Ше опе 1аз1 п1д]11!
ТЬе Ш ете V7азТИпгз’. Гуе (6 )_________ 1о1з
о! Штз, 301с11с1п’1кпо^7 1о сЬоозе.
1п 11ге епй, I йешйей 1о до аз Зрхйегтап.
1:гауе1 оп а 1:га1п
ТЬеу’уе (7 )_________ а Гетл? Зр1с1егтап Штз,
ап<1 Гуе V7а^с]:^е(^ 11гет а11!

I изиаПу таке т у ошп соз1ите, Ьи( (Ыз Ите


Ьи1Ы а 8по\утап I с11с1п’1Ьауе И те зо I Ыгей опе Ггот а зЬор.
Гуе (8 )_________ Ыгей а созШте ЬеГоге, Ьи1
1Ье соз1ите ^лгаз дгеа(, ап<11 Ьай а {ап1азИс
Ите а1 (Ье раг(у!
Ье оп Т У

Н О М Е М О К К !
О с ехегс15е51 - 3 о п раде 27 ©
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
^ М г 1 1 1 п д

Р го ]е с 1 : >лАГ111пд а п о 1 е 1о а ^г1епс1
1 о К Е Т Кеас11(115 по{еапсIап5VVе^^Н е^ие5^^оп5.
Т>еаг (^гскху ,
1 Ка1;1е зауз Ла(: 8 а т ...
А 181оок1п§ 1Ьг\уагс110 Ше раг{у. ТЫ4^[^^иМ^а'^и^<:к'поСе^Ь:>^ет^пx^/успVаЬxУ1Л(: 1
В 18п ’1; уегу ехсйес! аЬои(: Ше раПу. о/{ем) И ^ р а г ^ у . Гт/иу-е-хоССе^! 5я/Ж/|
С (ЗоевпЧ кпо\у аЬоиг Ше раг(:у. \юШу1сп/е/СС. I Ксфе'1^11к^нлА^гС^е^'АпД/1
Корв' по-апе'’у'(:о Ы ' КШ ь аЬоиЛ: Ш
2 Ка1;1е \уап1:8 Сгасе 1:о ...
А таке 1пу11:а1:10п 8&г 1Ье §ие51;8. Т Ь е'{гг^ Х Ы п д ^ю е'п е^Х :(> с1< > 14/(У гд ш гШ '€ке/
В Ьг1п§ Ьег сотри1:ег 1о В голуп 51гее1. 1ш/и:сс(л<упу. ^еллу\^ сш Л ' I Кеше- аггоцп^еЛ/
С так е хиге 8 ат сотез а!: 7.30. е\'егуиш г^, п^ееЛ'успьЬсгр1^ш^:'Скет/
о уьуо и г сошриХ:ег. Сш^уои/с1<у-'бгаЛ:? и>е'’у&'
3 КаИе 8觧е51:8 Шаг ...
с1еои1ес1' Со- еА'егуопе' {го-аггСл/е' сиг 7рт/ аХ:
А Сгасе Ьиу« а СО ог ап МРЗ р1ауег аз а ргезеп!;.
т у Уиуиле/, 42 Вгспоп/З^ггее^:. 1\е'Спл/иге^5шп/
В еусгуопе 1аке81Ье1г о\уп т и 81С1о 1Ье раг1у.
Со-сот е/оуег 7.30 1:о'‘(1о-оигкош ем 1огь
С Сгасе азкз §ие818 \уЬа(: т и 81с Л е у Ике. Со^еблег’]

ТЪ^ ^е<мпЛ/1:Ыг^ е^ ег1 сШ ш 1 е^ . 1


1спом) 5сш ь ЪСке^ го сЬ тмш > , ЬиХ: I (^оуV^ гехШ у
Кал/е/шлу. ^елгпу <м\хЛ/1 Уш^е^КаЛ/сш/'ьЛ^еа/,
и ю 1лд^. \\>}ху (1(Уг^1:\{)еуел/егуоуье/'(:о-Ъг{лщ-
^^оиг{Л :е' С'Ок о т '6'\уелл- МРЗ^рЬауеп/Ьо-
1^ке/рал<:у? ТКси:\иау, \^е'’1ЬУим/е'1ои-о{^утШ^о
1:о-сКоо1^{гот/. Ссш/уоиури(г1:Ы^(:оп/€ке'
ЪоШпп/ о{^йКе' Сш/ШхСиУп^? ТКа^пЬ^!
С&Су о/^1о\е',

К сШ е'

Л ^

2 К е а д 1Ке по1е ада1п апс1 т а Ю И еасИ раг1 гЬ е по1е \л/ИН а 51а1е т е п 1 .

1 Оеаг Сгасе, а ТЫз з Ь о т \уЬо Л е по1;е 18 Ггот.


2 Рага§гарЬ 1___ Ь ТЫз ехр1а!п8 \уЬа1 А е по1е 18 аЬоиг апй Ьош зотеопе 5ее1з.
3 Рага§гарЬ2 с ТЫз Ыкз аЬоиПЬе зесопс! т а т р о т ! 1п Л е по1;е.
4 Рага§гарЬЗ <1 ТЫз 1з а §оой шау о58ау1п§ §ооёЬуе.
5 Ьо18 оПоуе, е ТЫз зЬошз шЬо Л е по1:е 1з Гог.
6 КаИе ^ ТЫз Ыкз аЬоиПЬе йг8(: т а т рош! 1п Л е по1е.

@ иапдиаде1аЬ
Кеас! гЬ езе з г а г е т е Ш з . Р1пс) апс1 и п й е гИ п е е х а т р 1 е з 1п 1Не по1е. т НО М ЕЫ О ЙК!
1 \Уе изе зо т е зЬог!:, 81тр1е 8еп1:епсе8. О о ехегс15е5 1 апс12 о п
2 \'/еи8езЬог1;&гт8(г7'5, е1:с). р а д е 2 8 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
3 \Уе § 1Уе [п&гтаНоп с1еаг1у.
4 \Уе изе сап Ш азк Л е оЛег регзоп 1о с1о зотеШ тд.

©
Р1ап уоиг рго|ес1!
1 5 Уои апс1 зоте^Г1епс15 аге огдап151пд а з и гр п з е р а г 1 у а 1еасНегууЬо 15
1еау1пд у о и г 5сНоо1.1|51еп 1И 15 у о 1 с е т а || т е з з а д е апс1 сЬ оозе гНе соггес1 ап5\л/ег5.
1 ТЬе раПу 18 &г а 1:еасЬег са11ес1 М г /Мг8 5гп11:11.
2 Аппа шап^з уои 1о са11 /\угИ;е а по1е 1:о Веп.
3 ТЪе раг1у 15§о1п§ 1:оЬе а1; Веп’8 /уоиг Ьоизе.
4 ТЪе раг1у 18 оп Рпс1ау г.Х.717 .3 0 .

2 У ои 'ге до1пд 1о \л/г11е а гер1у 1о у о и г ^Г1епс 1.1)5е у о и г ! т а д 1п а 110п


1о с о тр 1 е 1 е гЬ е р1аппег.

Р1АММЕК
Ра г* о{по1е УБе^и! 1п{огта11оп Уоиг по1б5
151 Ипе Н1 + 1ЙГ51: пате,
Оеаг + Ы и пате,

РагадгарИ 1 Те11 уоиг Непс1 Ноуу уои 1"ее1 аЬоиг гИе раПу
апс1 тМаг уои аге 1оок1пд 1"ог\л/агс11о.
1'т геаНу ехс'Лед аЬоиХ...
\
?• 1'т геаНу 1оок1пд 1"отагд Го...

РагадгарИ 2 Те11 уоиг <"г1епс1 \л/Неп апЬ \л/Ьеге гНе раПу 15.
Те11 уоиг Мепс! Ното реор1е сап дег гНеге.
ТЬе раПу /5аС...
Оп {Не 1т1Шюп5, сап уои 1е11рвор1е Го...

РагадгарН 3 Те11 уоиг 1^пепс1 тНаГ е15е уои Ьауе с1опе


1^ог1:Ие раПу.
ОН, 1'уе тас1е а дгеаХ саке!

С1о51пд 1'уе дот Го д о пои/ Ьесаизе...


ехрге5510П5 Ш е,
Вуе ^ог пот !
Ггот,

Р1па1 Ипе Уоиг1пг51: пате

3 О К Е Т VV^^^е у о и г по1е. 1)561Не 1с1еа51п у о и г р1аппег. Р е т е т Ь е г Ю Ье 1"г1епс11у!

©
К е у |5 1 0 п
и п 1и 3 -4
1 УосаЬи1агу:51ог1е5
К е а гга п д е 1Ье 1е«ег5 Ю йпс1 гЬ е 1уре5 вЮ гу. ТН е й г5 11 е «е г еасН
ууогс! 15д|уеп 1П Ьо1с1.

1 УТАЫ КВЕиЕ . 510ГУ


2 ЫС1ТССЮЕЕР18М 81;огу
3 УЕОЬ . 51;огу
4 Н ОТС8 . 81;огу
5 ТЕ 1С ТВ Е Е У . 81;огу

2 УосаЬи1агу: р а и е гп 5
Ма1сИ Ю т а к е 5еп1епсе5.

\УЬеп уои зее Теггу, рказе азк Ы т . а а.1т у -№Огк \уЬ,еп уои Ьауе коте Ите.
Уои зЬоиЫ пеуег 1аи§Ь____ Ь аЬои1; уоиг ргоЫетз 1оо тисЬ.
Гс1 Ике уои 1о 1оок____ с Гог Л е Ьоок I §ауе Ы т 1а81: дуеек.
Ьису апё I \уеге 1а1к1п§____ Л аЬои1:1;Ье зЬор \уЬеге зЬе Ьои§Ь1: Ьег пе\у зЬоез.
I йп(111:уегу сИШсик 1:о 1а1к. е Ш 1ап Ьесаизе Ье’з 80 пегуоиз а11 Ше й те.
Уои зЬоиЫ 1:гу по! 1о 1Ыпк _ а1 реорк \уЬо агепЧ аз 1иску аз уои.

3 УосаЬи1агу: рагИ ез
\Л/п1е а \л/огс1 ^ г о т гЬе Ь ох 1п еасЬ д а р .

агпуес! • с1есога1:1оп5 •» диез^з • 1пуЦ:а1:1оп5


ргезепгз ге^езМтепгз • герПез 1:1с)у

М у р аП у
I Ьаё а §геа1: раг1у &г т у Ь1г1:11(1ау Ь з! \уеек! I ёесхёес! 1:о хпуНе 20
____________ , 3 0 1\уго1:е (2 )____________ 1о еуегуопе апё зеп1: Л е т .
( 1) ---------------
I зооп §о1 (3). _ Ггот еуегуопе зау1п§ Шеу \уап1:е(11о соте.
I Ьои§Ь1; (4) _ ., 1пс1ис11п§ запёшгсЬез апй (1г1пкз, апс11 ри1
ир ЬаИоопз апс1 о Л е г ( 5 ) _____________ ТЪе райу з1:аг1;ес1 апс1 еуегуопе
( 6 ) ____________ оп И те. I §01 з о т е §геа1: (7 ) _____________Ггот т у
Гг1еп(1з, апс1 з о т е о5 Л е т еуеп оЯегес! 10 Ье1р ( 8 ) ---------------- ир Л е
пех1; (1ау!

О
4 Ра5151гпр1еапс1ра51соп11пиои5 го
I
Ри1 еасИ уегЬ 1п 1о 1Ье р э5151тр 1е ог рэ51 с о п И п и о и з.
с
1 I. . (Ьауе) а 8Ьо\уег шЬеп 5ис1(1еп1у Ш еге. .(Ье) э
а кпоск а! Л е с1оог. с
о
2 К _____________ (81аг1:) га1п1п§ \уЫ1е I . . (\уа1к) Ь о т е ап<1
■>
I _____________(§е1) сотр1е1;е1у \уе1! ш
сс
3 ‘\^Ьеге_____________(Ье) уои апс1 -^Ьа!:____________ у о и _____________ (до)
гЛ 1;еп 1а81; п1§Ь1:?’ авкес! Ше с1е1:ес1:1уе.
4 I _________________(по1 Ьеаг) Ы т '^ЬепЬ е________ . (1е11) т е \уЬа1; Ыз
п а т е \уа8.
5 КеПу_____ . (\уогк) \уЬеп I . ________ (са11) Ьег 80 \уе сНёпЧ
1:а1к Гог 1оп§.
6 Уе81:егс1ау, I _ . (Ьгеак) а ШоШ \у1111е I ________________ (еа1)
а 8апс1^\^1с]1 !
7 В а п _________ (Ив^еп) Ш Ы8 Гауоигйе зЬо^у оп Ше гас110 ^Ьеп а11
Л е И§Ь1:8 . (§о) ой".
I ________ . (1Ыпк) аЬои! Ьаигеп л^Ьеп 8ис1с1еп1у I ____________ (вее)
Ьег асго88 Ше гоас1.

5 1 т р е га (|у е , тЛ п № у е $ , -тд ^огш


С И оозе гЬ е соггес1 \л/огс1 ог рИ газе.
1 \\^Ьеп уои §е1; 10 Л е ге81;аигап1:, С е т т а 10 са11 т е .
А уои авк В с1о уои азк С 10 а8к В азк
СЬп8 йпаПу (1ес1с1ес1 Л е )оЬ 1п Ме\у Уогк.
А 1о ассер1 В ассер1 С ассер1:т§ В Ье ассер1:8
В о уои г е т е т Ь е г ____ }аск уои Ике Ь1т 1а81; п1§Ь1:?
А 1:о1;е11 В 1;е11 С уои(:е11 В 1еШп§
I Ь ор е____ агоипй Л е \уогЫ опе с1ау.
А 1;гауе1 В 1;о1;гауе1 С 1;гауе1Ип§ В 10 1;гауе1Ип§
В о уои Ш188 . _Аппа Ьеге 1:о 1:а1к 1:о аЬои!: уоиг ргоЫ етз?
А 1оЬауе В Ьауе С Ьау1п§ В уои Ьауе
’УУ'Ьеп ше §о ой! Л 18 е у е п т § , апуопе кпо\у оиг кесге!.
А поио1е1; В \уе с1опЧ 1е1; С по1е1; В с1оп’1:1е1:

6 Рге$еп1 рег^ес( 51тр1е


\Л/гИе еасИ уегЬ 1п 111е рге5еп1 рег^ес151тр1е.

I _________________ зисЬ а Гиппу )оке т т у Ь&! (пеуег/Ьеаг)


Но\у 1оп§__________________ 1П1;Ы8 Ьои8е? (уои/Иуе)
. еуегуопе & о т 8сЬоо11о Ше раг1:у? (уои/1ПуЦ:е)
I Ьауе а &еИп§ 1;Ьа1;. _____________8оте\уЬеге Ье&ге. ("иге/тее!)
. 8оте1;Ып§ апй 1Ьеп геаИзес! й шаз а т181;аке?
(уои/еуег/8ау)
}иИе__________ . р 122а Ье&ге. Сап уои ЬеИеуе й? (по1:/еа1:)

О
^ .,^ 1 :1 КеайГпд 5!?««
!► «^№5с11оо11г1р51о1опс1оп.со.1ик

■|

0 ^ \л/еСо! Й оте
$ с 1 1 0 0 1 (п р $ (0 |0 1 1 (1 0 Е
рпсез
Неге 31:5сЬоо1Тг1р5То1опс1оп,
1п1^о \л/е'11 огдап15ееуегу1ЫпдЬгуои
Се(геаЛу! 50 уои апс1 уоиг 51:ис1еп1:5 сап
И с к ( ✓ ) 1Не 1Н|пд51п 1опс1оп у о и кпоуу.
]и51; ге1ахап(^ еп]оу уоиг5е1уе5!
Неге аге 5 о т е о^*Не р1асе5
уои'Н апс1 (И|пд$ уои'И с1о.
СПск оп (Не Ипк5 (о 11пс1 о и ( т о г е .

2 Реас11116 ш е Ь р а д е ада1п апс11аЬе11Не р1ю1о5.

Щ' ш " й ш ш
Ш Ш ш ш
I—I ^/дЭеп
О Ноибебо/р^г1/степ/
О р01ссе
О 1^пс^опРипдеоп
О 0>оыШпд
О ТЬе Ьопе^оп Сур

О Мсгс/^те Тивваи^^

О 1^1^егТНатев

О Тгф1д^г 5с}иаге

1 Ои1ск1у геас! гИе 1ех1. С И оозе гИе соггес1


\л/огс1 о гр Н га з е .
1 \уеЬра§е / т а § а г 1пе аг1:1с1е /
Т Ы з 18 ^ ^ г о т а
§ео§гарЬу Ь о о к.
2 ТЪе 1:ех118 & г 1еепа§ег8 / 1:еасЬег8 / рагеп18.
3 ТЪе 1г1р 18 & г 1еепа§ег8 оп1у / 1;еасЬег8 апй
81:и(1еп18 /рагеп18 апё сЫИгеп.

О
П)е 1оп(1оп Еуе ТЬе 1оп(1оп Оипдеоп Ма(1атеТи$$аи(1$ ^опсIопVVаIк
•ои'И дег 1:Ье Ье51: у1е№ Теепадег5 \л/1111оуе1Ье Мо1пр1:о 1опс1оп 15 УУе'И 51агг а1 Виск1пдЬат
_эпс1оп 1"гот 1Ие 1опс1оп 1опс1оп Оипдеоп! Неге, сотр1е1:е №11:1пои1а у1511: 10 Ра1асе, гЬе о№с1а1 Йоте
Еуе.ТИе Юр 15 13 5 т аЬоуе 1Неу'111еагп аЬои11опс1оп'5 Мас1атеТи55аис15. Неге, о^Оиееп ЕИгаЬе^Н И.
п е дгоипс!, т е а п т д уои зИгапде апс15сагу ЫзЮгу. уои'П 5ее Ьипс]гес]5о1' ТЬеге, же'11\л/а1:сМ1Не
зп 5ее аЬои!: 40к т оп ВиПНеу \л/оп'151:ис1у 1'атои5 реор1е <"гот поуу СИапд1пд о1"1:Ие (Зиагс1.
5с1еагс1ау.Уои'11 зрепс! И|51:огу ЬоокзИНеу'П 5ее апс11"гот Ы51:огу - а11тас1е Т11еп\л/е'11\л/а1к1:огНе
аЬоиг 30 гп1пи1:е5 оп ^:^^е асЮгБ 1п5сагу созШтез, о1'\л/ах. Ргот 5рог1:5 51:аг5 Нои5б5о('Раг11атеп1:.
Еуе - гЬаН'Б 1:Не 1:1те II: гакез \л/а1сЬ 5Ио\л/5\л/И:Ь5рес1а1 5исЬ а5 Оау|с1 ВескЬат, А11уоиг51:ис1еп1:5аге
гздогоипс1опсе. е<^ес1:5, апс1 до оп г1с1е5Нке рор 51:аг55исМа51ас1у до1пд Ю\л/ап1:1:о1аке
-» М оге... гЬе'Огор К1с1еТо Ооот'. Садаапс! Е1у15 Рге51еу, рМоЮБ о1"В|д Веп!У\/е'11
ТИеу'П Ьеаг зсгеатз апс) ^1т 51:аг55исИ а5 АпдеНпа а150 \л/а1кра51: Оо\л/п1пд
5ее 1015 Ыоос1, ЬиИгМеу'Н ^оI^е апс1 СЬагИе СНарИп, 51:гее1:, \л/Ьеге гЬе Рг1те
е. геа11уеп]оу II! ЮроИ11с1ап5, к1пд5 апс1 М|П151:ег Иу05 апс1 \л/огк5.
М о ге ... риееп5, апЬсаПооп \Л/е'11Иауе 1ипсИ Ьу гИе
сНагас1ег5.Уои'ге до1пд го Р1уегТ11ате5, апс) сЬеп до
Ьауе ап ехрег1епсе уои'Н 1:оТга1'а1даг5диаге.
П0уег('огде1:! ^ М о ге ...
М о ге ...

3 \Л/г11е а 1е11ег^гот111еЬох1оап5\л/ег111еяие511оп$.

а ТЬе Ьопёоп Вип§еоп Ш Ьеге \у Ш 81;и(1еп1;8 ...


Ь ТЪе Ьопйоп Еуе 1 8реп(1 аЬои1 Ьа1Г ап Ьоиг?.
с М арате Ти8§аис18 2 8ее 1о1:8 Гатои8 реор1е?.
<1 Виск1п§Ьат Ра1асе 3 1еагп аЬои!: 81:гап§е апё &1§Ь1;епт§ 1;Ып§8?.
е ТЬе Нои8е8 оГРагИатеп!; 4 1:аке р1ю1;08 о1^В1§ Веп?___
^ В о \У п1п§ Зггее!; 5 8ее а11оГЬопс1оп 1^гот а уегу Ы§Ь р1асе? —
6 Ье 8саге(1 Ьи(; Ьауе Гип?___
7 у 1811; Л е Ь о т е о!" а ^иееп?.
ро881Ыу 8се роИ1:1с1ап8?__

Могс1ромег!
\Л/гИе о п е \ыог6 1п еасН д а р 1о с о тр 1 е 1 е 1Не зеШ еп сеБ .Т И е 1йг511еНег 15 д |у е п
1о Н е1руои .
уои о _________ _ а ЬоИ(1ау, уои р1ап 11:.
уои е_________ - уоиг8е1Г, уои Ьауе Гип.
11^уои V_________ _ а р1асе, уои §о Ш й.
уои { _________ . ои1 т оге аЬои!: 8оте1:Ып§, уои 1еагп т о ге аЬои111:.
ТЬе V___________’ 18 \уЬа1 уои сап 8ее 1^гот а р1асе.
1ГШеге аге по с1оис181п Л е зку, 11:’8 а с___________с1ау.
1Гуои Ьауе ап 1п1:еге81:1п§ е___________, уои (1о 80ше 1:Ь1п§ 1п1:еге81:т§.
уои \^а1к р ___________а р1асе, уои у1811: 11:Ьи1 ёопЧ §о 1п81(1е.

ш Н О М Е М О Й К !
Оо ехегс15е5 1 - 4 о п р а д е ЗОапс! 31 о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
Сгаш таг 1
\л/Шаг\6 Ьедо1пд Ю
1оок1
\Л/11еп ууе 1:а1каЬоиН р1ап5 гНа!: а1геас1у Ьэуе,
Теепадеп тШ 1оув (Не 1опдоп Оипдеоп! \л/е изиаПу изе Ье д о 'тд Го апс1 пог \л/И1:
Неге, хЬеу'И 1еагп аЬоиХ ^опсIоп'5 Игапдв Гт до'тд Го Ье а Хга\/е! адепХ шЬеп 1'т оИег.
апс1 зсагу ЫзЮгу.
ВиТ {Неу топ'151:ис1у ЫзХогу Ьоок$! \Л/Иеп \л/е ргесИсг 5оте1:111пд Ьесаизе о<^\л/Иа1: \л/е $ее
АИуоиг$Шёеп1$ агв до'тд го шаШ Го гаке поуу, \л/е изиаИу изе Ье до 'тд Хо апс1 пог IV///:
рЬоХо$ о1'В1д Веп! 1Х'5дот д Ю з п о т з о о п .
Уои'ге до'тд {о Ит е ап ехрепепсеуои'И УУИеп \л/е таке о1^ег5 апс1 гедиез^з, \л/е ивиаИу изе \л/Ш
пеVе^(о^де^^ апс1 П01: Ье до 'тд Хо\
и$ е }/1/И1уои Не1р те? О^соигзе I \л/ИИ

УУе изе тШапё Ье до'тд ХоХо 1:а1каЬои1:гИе<'и1:иге. Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее йгатппагёаХаЬазе 9
0<"1еп, гИеге'5 по 1трог1:ап1: с1И^егепсе Ь еШ ееп VV^II оп раде 149.
апс1 Ье до 'тд Х0-.
Уои'ге до'тд (о НаVе ап ехрепепсеуои'Ипеувг Ш деИ
Уои'11 НаVе ап ехрепепсе уои'ге пеуег до'тд (огдвП

1 М а 1с 111о т а к е з е Ш е п с е з . 3 о К Е Т №г11еопе\л/огсЛп
1 \ У е ___ а §о1п§ 10 Ье соЫ? еасИ д а р Ю с о тр 1 е 1 е гЬ е 1ех1.
2 \Уе’ге. Ь зре ак Еп^И зЬ, Г11 зр е а к Киззхап! ‘ОК, еуегуЬоёу, Из1:еп сагеГиИу, р1еазе.
3 18 И__ с §о 10 Кес18^иа^е? \\^е’ге §о1п§ (1 )___________1:аке а рЬо1о оГ
4 уои. й аге §о1п§ 1о Яу Ш Киззха пех1 \уеек! а11оГ из Ье1о\у В1§ Веп, апс1 Шеп ше’ге (2)
5 I \уопЧ _ е 1о зее Ш е В о к Ь о ! Ва11е1; р е г Ь г ш . ___________ 1:0 \уа1к оуег 1о ВисктдЬат
6 8ас11у, \^е’ге по1: § 01П§. ( I \уШ ! Ра1асе. \УЬа1:’з 1Ьа1:, Ыпёа? N 0, уои (3)
7 Ш 1 ___ § уо и зепс! т е а розЮагс!? ___________ Ье аЫе 1:о изе Л е 1о11е15 Шеге.
8 0^' соигзе___ Ь §о1п§ 10 з1:ау 1п М о зсо \у! И’з Л е ^иееп’8 Ьоизе! (4 )___________зЬе
Ье Шеге? I ёопЧ кпош, Ьи1: \уе ргоЬаЫу (5)
2 \Л/г11еап5\л/ег5.
^_________ зее Ьег, зо с1оп’1:§е1: ехсИес!!
1 1з 11:§о1п§ (о га1п 1а1:ег 1:ос1ау?
\УЬа1: шаз 1Ьа1:, Весса?
ь/' у^б. а 16.
(6) __________ I §о1п§ 10 кпоск
X N0, И 'ип'1
оп 1Ье (1оог апс1 азк &г Ьег? N 0 , Г т
2 Аге 1Ьеу §о1п§ 1;оу1з11: ТЬШз1?
(7 ) __________ ! В о п Ч Ье зШ у! \УЬа1 (11(1
✓ _____________ уои зау, ТоЬу? \УЬеп
3 \УШ 11:Ье соЫ?
(8 ) __________ \Vе §о1п§ 1о Ьауе 1ипсЬ?
\Уе’11Ьауе зоте1Ып§ 1о еа!: 1п аЬои1 ап
4 \УШ зЬе згау шИЬ Гг1еп(1з 1п 1з1:апЬи1? Ьоиг, ОК? Мо\у, 1е1’з 1аке Ла1: рЬоШ..

5 Аге уои а11§о1п§ 1о §о оп Л е зате р1апе?

6 \УШ уои йу оуег Ше Сгапс! Сапуоп, Апс1у?

7 \УШ уои Ьиу т е а ргезеШ 1п К оте, Е т т а ?

8 Аге уои §о1п§ 10 Ье зсагеё а! Л е Ьопйоп


Оип§еоп, Саг1?

Н О М Е М О К К !
О о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 3 2
О о^^уои гУ У огкЬ о ок.
Ыогс1ромег1
X Р е а гга п д е гИ е 1еН ег5Ю йпс1
гНе рИга5е5.
1 сгеёН
I с1 г 1у 1п §

' §и1с1е
4 §и1с1ес1
5 5с Ь о о 1

- 5ип
Юиг
' 1га1п

2 СИооБе а рИгазе ^гот ехегс15е 1 Ю та1сЬ еасЬ 5еп1епсе.


Еуегуопе 1пту с1а8815§о1п§ сатр1п§ 1Ы5\уеекепс1!.
5Ье 1; 1 1 из аЬои1 Ше Ь181;огу оГ1Ье р1асе---------------
о с

Ри1: ±15 оп ог уои’ИЬигп------------------


Г11§61:11: а1Ше 51аиоп 1пЛе тогп1п§------------------
I ЬауепЧ §о1 апу топ еу оп т е 5о Г11 изе 1Ы 5-------------------
Таке Л 15 \у11:11уои оп ЬоИёау - И:’5 § 0 1 1о1:5 оГ §ооё 1п&гта1:1оп 1п к.

7 \УЬеп зЬе §е1:811:, зЬе’Ис1г1уе10’^огк еуегу ёау._________


8 11^\уе §0 оп 1Ы5, Шеу сап 1е11и5 аЬои! Ше Ьи1Ыт§’8ЫзШгу.

В Н О М Е М О К К !
□ о ехегс15е5 1 апс1 2 о п р а д е 33 о ^ у о и г \Л/огкЬоок.

^ 11$(еп1пд
1 ^ 1 6 О К Е Т 1151еп1оа{^ат||у1а1к1пдапс1 3 ^ 1 6 ^^5^епада^п.VV^^^еопео^^VVОVVО^с^5^п
ап5\«ег 1Не яиезИопз. еасЬ д а р 1о с о тр 1 е 1 е 1Ие зеШ еп се з.
1 ТЬеу аге ... 1 ТЬеу’ге §о1п§ 1о еа1:______________
А 1па1:га1п. \уЬеп Шеу §е1: Леге.
В шасаг. ТЪеу’ге §о1п§ Ш 1оок гоипс! а .
С оп а р1апе. ТЬеу’ге §о1п§ 10 1аке а . . оГ Ше р1асе.
1 ТЬеу’ге §о1п§ ... Апс!ге\у 5ау5 Ьису §о1:1о81: оп а-----------------
А оп а 1оп§ ЬоИёау. Шеге.
В 1оапоШег соип1:гу. Апс!ге\у §о1 з о т е ______________ ш1Ь Ы т.
С оп а <1ау1г1р. Ваё’з §о1: Ыз______________ \у11:ЬЫ т.
3 ТЬе реор1е луе Ьеаг аге ... Вас! 1зп’1геа11у §о1п§ 1о Ьиу-----------------
А Мит ап(1 Вас!, апё 1:Ье1г 50п апс1йаи^Ьгег. &г 1Ье сЫЫгеп.
В Ваё ап<1Мит апй 1Ье1г 1Ьгее сЫИгеп.
С Вас!, Ыз 1\Уо с!аи§Ь1ег5 апс1Ы5зоп.
2 1оок а11116 зеШ епсеБ 1п ехегс15е 3. Сие55 \л/Н|сЬ
ш Н О И Е Ы О Я К !
□о ехегс15е 1 оп р а д е 33 о^уоиг\Л/огкЬоок.
ууогс15Й11п111едар5.

©
^ М гШ п д

Рго]ес1: \л/Г111пд а ро51сагс1


1 СКЕТ Р еас1(11|5ро51сагс1апс1такепо1е51оап5\л/ег1Н еяи е$11о п5.

Н/ Не1еп1 . еитшег ЬоИН-


Номйге уои^' пор
митг,Р.

Не1еп
10
1^р^1о\ип

(ч/Т4

иК
г& Г11 Ргеб/аеп1

::х:^:::--
Эу&/0ГП0»<'
Ыб о/1о№
Мйй1|'е

\У'Ьо \уго1:е Л е ро81:сагс1?__________ 6 \\^Ьа1: ’^Ш 8Ье Ьиу?___________


\УЬо 18 зЬе 8епс11п§ Ше ро81саг(11:о?. 7 \У11еп 18 8ке 1еау1п§ Уогк?.
\УЬеге 18 Ка1:аИе по\у?_________________ 8 ■уУНеге 15 8Ье §о1п§ пех1?______
ШЬеге ё1(18Ье §о уе81;ег(1ау?____ 9 Но\у 1оп§ \уШ 8Ье 81ау Леге?.
\\^]1 а1:’8 зЬе (1о1п§ Л 18 айегпооп?. 10 ■уУЬеп {1ое8 зЬе §е1; Ь о т е ? ___

2 Реас1 1Ие ро51сагс1 а д а 1П апс1 та1с11 еасН р а П о Н Н е ро51сагс1 ууЛИ а з Ш е т е Ш .

1 ТЫ8 8ау8 шЬеге Л е шгйег 18 по\у.___ а Не1епЫ1;1;1е/10Меа(1о\уКоа(1...


2 ТЫ8 8ау8 Ье11о 10 Ше геас1ег____ Ь Ш Н екп!
3 ТЫ8 8ау8 \уЬа1; 1Ье шгйег 18 с1о1п§ 1;отогго\у.. с Но\у аге уои?
4 ТЫз 18 А е геас1ег’8 а<1(1ге88----- (1 \Уе’ге Ьеге 1п Ме\у Уогк!
5 ТЫ8 8ау8 \уЬа1: Ше \уг11:ег 18 с1о1П§ 1о(1ау.___ е Т1118тогшп§,...
6 ТЫз 8ау8 §оос1Ьуе Ш Л е геаёег____ ^ \Уе’ге1еаут§...
7 ТЫ8 азкз Ше геаёег а дие81;1оп____ § \Уе §е1: Ьаск...
8 ТЫз 8ау8 \уЬеп Ше \уг11:ег л-уШ геШгп Ьоте. _ Ь Вуе &г по’№!

^ 1апдиаде1аЬ
Кеас! 1Ие5е 51а1етеп15. Р1пс1 апс1 ипс1егИпе е х а т р 1 е 5 1п гЬе ро5(сагс1.
1 \Уе и8е 8Ьог1; & гт8 \уЬеп \уе’ге \угШп§ 1:о а 5г1епс1.
2 \Уе и8е ехсктаИоп тагк81;о 8Ьош ехсйетеп!;.
ш Н О М Е Ы О К К !
О о ехегс1$е5 1 апс12 о п р а д е 35
3 \\/"е и8е дие81:10п тагк8 гЛ Ше епё о^^^ие81:^оп8. о<^ у о и г\Л /о гкЬ о о к .
4 \^е изе рЬга8е81о 8ау §оос1Ьуе Ье&ге -^е \уг11;е оиг пате а1 Ше епё.
Р1ап уоиг рго]ес1!
1 Уои а г е д о |п д 1о т а к е апс1 а ро5(сагс1. р|Г51 о^а11, т а к е по1е5 (о с о тр 1 е 1 е
1Ие 1п ^ о г т а 11о п . 1)56 у о и г 1т а д 1п а 11оп!

У о и гН е п с ! Р1Г51: п а т е
Б и гп а т е
Ас1с1ге55

У о и г )1 о 1 |с 1 а у УУИегеагеуои по\л/?
У У Н е ге с11с1 у о и д о /У У И а г с11с1 у о и с1о уе$1:егс1ау?

\Л/11а 1: аге уои до1пд 1:о с1о гЫв тогп1пд?


УУНа!: аге уои до1пд 1:о с1о гЫз а1'1:егпооп?
УУИеп аге уои 1еау1пд 1:1115 р1асе?
\Л /И еп \л/111 у о и д е г Н о т е ?

-2 С о тр 1 е 1 е 1Не р1аппег <^ог у о и г ро51сагс1.

Р1АММЕК
РагХ р о згс а гс ! У зе^и ! т ^ о г т а Н о п У о и гп о ге з

Я1дН(51с1е Р1г 51: пате + зигпате о<"уоигСг1епс1 апс1 уоиг


Мепс1'51'и11 ас1с1ге55

81с1е : М п е 1 Сгее!: уоигМепс! (\л/г11:еН|5/11ег11Г51: пате оп1у).


№ ...
О е а г ...
1
Р ага д га р И 1 АзкуоигМепс! 5оте дие51:1оп5.
Нотагеуои? 1Норе...
Ш а Т / Ш е п , егс
Р ага д га р Н 2 5 а у \л /Н еге у о и а ге . 5 а у \л/11а1:11:'5 И ке.
5 а у \л /Н а г у о и с11с1 уез1:егс1ау.
Меп1:1оп 1:Не р1сШге оп гНе 1"гоп1: о1"1:11е ро51:сагс1.
Р ага д га р И 3 5ау \л/На1: уои'ге с1о1пд 1:ос1ау.

1
1
Р ага д га р И 4 | 5ау\л/11епуои'ге1еау|пдапс1\л/На1:уои'ге
1 с1отд пехг.

Р ага д га р И 5 } Б аутоЬ еп уои д ег Н о т е .


: 5 а у №На1:уои'11 с1о1:Иеп.

С 1о 51пд р И г а з е $ [ 5аудоос1Ьуеапс1ехрге55уоиг1оуе.
1 Вуе! Вуе{огпо\л/1 Зееуоизооп!
\ Ш5о{"1оуе, 1оуе,
Уоиг п а т е Уоиг 1пг51: пате оп1у

3 Ога\л/ о г йпс1 а р1с1иге о Н Н е р1асе о г 1И|пд ^ох 1Ие ^ о Ш о ^ у о и г ро51сагс1.

4 М а к е у о и г рго]ес1. и $е 1Не 1с1еа51п у о и г р1аппег апс1 у о и г р1с1иге 1о сгеа1е а


ро51сагс1. \Л/Иеп уо и Науе а11 Йп15|1ес1, ^ И у по1 с1|5р1ау у о и г рго]ес1з о п 1Ие \л/а11?
О о 1 п д I I К ‘| д Ы !

Се1 геаЛу!
Ш 'Л е а ш огЬ ^ г о т 1Ие Ьох 1п еасН д а р 1о с о т р 1 е ге
1Ье5еп1епсе5.
с1а55та1:е5 рирИз ги1ез
5иЬ]ес1:5 гегппз ипП'огт

1 Уоиг. . аге Ше реорк ш Ше $ате с1а83 а8


уои аге.
2 8сЬоо1 _ 1пс1ис1е таШз, 8с1епсе
ап(1 Еп^ИзЬ.
3 1п Ше 11К, тоз!: ксЬооЬ Ьауе {Ьгее.
а уеаг.
4 ЗсЬоокЫЫгеп аге ако саПеё___________
5 8сЬоо1__________ 18 8рес1а1 с1о1;Ып§ уои \уеаг
а1: 8сЬ о о 1.
6 ТЪе 8сЬ о о 1________ . 1:е11уои \уЬа1: уои сап
апё сапЧ с1о.
$1; а г ! 1 п д
а пеы 5 с Ь о о 1
^ РеасИпд ТИеге аге тапу геаБопз ^ог
о К Е Т Кеас! 1И15 о п И п е аг11с1е ди1ск1у апс1 51:аг1:1пд а1: а пеуу 5сНоо1. РегНар^
^ог еасЬ яие5г1оп, сИ оозе гНе соггес1 ап5\л/ег опе о1^уоиг рагепгз Ьаздога пе\
А ,В о г С . ]оЬ апс1 уои'уе тоуес! Ьоизе. Ог'
регЬарз 11;'5]и$1:1;1те 1"ог уои го
Р го т Ше агйск, опе геазоп Ь г § 01П§ 10 а пе\у
1еауе рг1тагу зсЬоо! апЬ згагг
зсЬоо! 18 ...
зесопс1агу 5с1юо1.Т11е ^1Г51: гегт
А уои с1опЧ Ике уоиг оЫ зсИоо!. а1\л/ау5 с)1№си11: апс1 уои'П ргоЬаЭД
В уоиг ГашНу тоуез 10 а пе\у агеа. Ье пегуоиз. Уои'И Ье 1опе1у апс1
С уои \уап11о §е1 Ьейег §гас1е8. Ье Нагс1 Ю таке <"г1епс15. \Л/е'
\УЬа1: йое8 Л е аг1;1с1е зау аЬои! уоиг оЫ Ггхепёз? дог зо т е дгеаг ас1у|се ^ог рирЛз
А Бог§е1 аЬои! 1Ьет. ^и51: Ике уои.
В У1811: Л е т шЬеп уои сап.
С Та1к 10 Л е т аЬои!: 1;Ы п § 8 .
Уои сап йпс1 реорк \уЬ о аге Ике уои Ь у ...
А ГоПо\У1П§ 1Ье зсЬоо! гикз.
В с]1 ап§1п§ уоиг регзопаИ^у.
С ) о т т § с1иЬз апё геатз.

О
2 Кеас11Ие опГш е агИс1е ада1п апс111ск ( ✓ )
3 \Л/пЧе о п е шогс! ^ г о т (Н е аП1с1е 1п еасН д а р Ю
1Ие 1 Ы п д 5 1Ие аг11с1е $идде515 у о и с1о. Сго5$ (X ) с о т р 1 е 1 е 1Не з и т т а г у .
гЬ е 1Ь |п д 5 гЬ е аг11с1е 5идде515 у о и с1опЧ с1о.

кагп уоиг 8сЬес1и1е


ге т е т Ь е г уоиг 1:еасЬег5
кпо\у \уЬа1 Ш шеаг
1о8е соп1:ас1: ш Л оЫ 1т1епс15
сЬап§е Ьо\у уои ЬеЬауе
;о1п сЬЬк

’^ои аП ’ вЫгИпд а пеы &сЬоо1, &иге '/ои


Ипо\и бсЬоо! ( О ___________ а всЬоо!
( 2 ) _________ ;/уоо Ьаус 1о. ш со п Ш ! ыИЬ
_ Ьесаибс сап Ы р уои.
уоиг о^(^ ( ^ ) -------
уоигвЫ/ап(} сЫп^^.
Тгу (о ( 4 ) ------ ------- - _________ \о т Ш пеы р»ор1е.
Оо/п с1иЬб ап(\ (5)

У Могс1роиег!
\Л/гКе опе VVО^с^ 1п еасИ дар 1о сотр1е1е 1Не
зеШепсеБ.ТНе 1пг511еПег 15д1уеп 1о Ие1р уои.
1 А р ____________5сЬ о о 1 18 опе уои §о 1о ир
{о Л е а§еоП1.
2 А 8___________ 8 с 1 ю о 1 18 опе уои §о 1о ^’г о т
Уои 5Ьои1с1 т а к е зиге уои кпо\л/уоигпе\л/
11Ш 16.
5сИоо1. \Л/Иеп с1о уои с1о еасН 5иЬ]ес1? \Л/ЫсЬ
(еасЬегз с1о уои Иауе? Оо уои Иауе го \л^еаг 3 ШЬеп уои аге п___________уои аге а Ипк
5сЬоо1 и п 1 Ь гт , ог сап уои \л^еаг уо и г о\л/п Гг1§Ь1:епе(1 апс1 ип8иге \уЬа1:1о с1о.
с1о1Ие5? 1еагп 1Не 5сЬоо1 ги1е$ апс1 уои'П кпода 4 ШЬеп уои аге 1___________уои Гее1 Ике уои ёопЧ
\л/Иа1 уои ти51 апс1 т и з Ш 'г с)о.
Ьауе апу й•^еп(^8.
Ооп'1 ("огде1 Ю са11 уо иг о1с11"г1епс)5.Уои т и в г 5 \УЬеп уои т . 5пепс18 8отеопе,
51ау 1п ЮисН \л/И:11 у о и г с1э55та1е51^гопп уоиг уои тее1 Л е т апё Ьесоте с1о8е.
о1с15сЬоо1.ТИеу сап геаПу Ие1р уои \л/Ьеп уои'ге
1 ШЬеп уои аге 1п 1__________ ш Л вотеопе, уои
ипНарру. Опе с1ау, уои'Н Иауе а пе\^ дгоир
о)'Спепс15, Ьи1 уоиг о1с1 дгои р о<"Мепс1515 51111 соттип1са1:е шШ Л е т .
1трог1ап1:. Уои сап изе ета11 апс1(Не 1е1ерНопе А § ___________ оГ ^г1епс1818 а п и тЬ ег о^ реор1е у/Ьо
ШсНаИ. Ике еасЬ оШег апс18репс1 И те 1:о§е1:Ьег.
Уои 5Иои1с1п'1 сЬапде Ш деГ оНИег реор1е Ю Нке Уоиг 1___________ аге уоиг ЬоЬЫе8 апё оШег 1:Ып§8
уои.Уои Ьауе Ю Ье уоигвеИ". Р е т е т Ь е П Ь а г уои Ике с1о1п§.
о 1:(1ег реор1е\«111 М кеуои1'ог№ Ноуои аге.

Уои 5Нои1с1 ]о1п бс Но о ! с1иЬ5 ог 5сНоо1 (е а т в .


К'5 а дгеа1 \л/ау 1:о т е е г реор1е ои151с1е (Не Щ Н О М Е М О К К !
с1а55гоот « /к Ь (Н е заппе 1п1еге51:5 аз уои . Апс1 О с ехегс15б5 1 - 4 о п р а д е з 3 6 ап Ь 3 7
уои'И Ьауе<'ип! о^ у о и гУ У о гк Ь о о к .
Н ^о с 1 1 и с аг уоиг
~юс11иск пе\л/ б с Ио о И

О
С га тта г 1
Мос1а151: аЫПгу, регт15510п, оЬНдаНоп апс1 ас1у|се
1 о о к! и$е
Уои з Н о и И таке вигеуои кпо\л/уоиг пет зсНоо!. \Л/есап и$е сап 1:0 1:а1каЬои1:аЫИ1:у.
Ооуои Науе Ю теагзсЬоо! ипП'огт, ог сап уои ш а г
УУе сап и з е с а Ш ю 1:а1каЬои1: р е г т 1 5 5 1 о п .
уоиготп с1о{Нб5?
\Л/есап а1$о изе соиШХо а5к1'ог регт1$5юп.
^еа^п хЬв зсЬоо! ги!е$ апёуои'Н кпот тНаГуои ти$Х
апд тизХп'Х ёо. \Л/есап и5етс/5?апс1 НауеХоХо 1а1каЬои1:
оЬИдаНоп.
\Л/есап и$е 5Нои1с1 Хо д\уе а6у\се.

Рог тоге 1пЬгта1:1оп, зее Сгаттаг ёаХаЬаве 11


оп раде 150.

Ма1с111о т а к е 5еп1епсе5.

1 (1оп’1: Ьауе 1:о____ а сЬе\у § и т с1ипп§ 1е880пз.


2 \Уе сап’1:81;ау___ Ь (1о Ьюте\Уогк еуегу с1ау а1 т у 8сЬоо1.
3 РирИз т и з Ш Ч ___ с а по1:е Ггот Ше йосгог \уЬеп уои’ге Ш.
4 Уои зЬоиЫ §е1:___ й оЛ ег рирИз’ -^усгк.
5 РирИз сап 1еауе___ е 1п Л е с1а85гоот с1игт§ Ше Ьгеак.
6 Уои зЬоиЫ п’!: сору. { \\гЬеп Ше Ье11 §ос8.

г С Н оозе 1Ие соггес1 ууогс! о г рИ газе.


1 Уои сапЧ /йопЧ Ьауе 4о сЬап§е Л е 8сЬоо1 ип1&гт, еуеп уои \уап1 ш!
2 Уои ти81:пЧ /сапЧ &г§е1; 10 &11олу Ше зсЬоо! ги1ез.
3 Уои ёопЧ Ьауе 1о / зЬоиЫпЧ Ье 1а1:е &г уоиг кззопз.
4 Уои тиз1:пЧ / (1оп’1; Ьауе 10 \уеаг Ыаск зЬоез, Ьи(: уои сап.
5 Уои ти81 /сап ’^еаг а зЫг!: шИИ зЬог!; зкеуез 1п 1Ье з и т т е г уои \уап1; 1;о.

О К Е Т С Ь оозе 1Ие соггес1 VVО^сI5.


А т Ь е г: 81г, (1 ) I азкуои а диезйоп?
М г Мо88: 01^соигзе уои (2 )____, АтЬег. У/Ьа1:1з к?
АтЪ ег: I (3 ) ёо А е Ьоте-^огк. I с1оп’1:ипёегзгапс! -^Ьа!; \уе (4 ) Ш с1о.
М г Мо88: \Уе11,1е1; т е зее 151 (5 ) Ье1р уои. (6 ) I зее уоиг по1ез?
А т Ь е г; Неге уои аге.
М гМ о88:АЬ!И Ы пк1(7). . зее уоиг р го Ы е т . Уои ( 8 ) изе Шезе по1;ез.
А т Ь е г: ОЬ, \уЬу?
М г Мо88: Весаизе Шезе аге Ггот 1аз1: уеаг!
1 А соиЫ В ти81 С зЬоиМ
2 А зЬоиЫ В сап С Ьауе 1;о
3 А сапЧ В зЬоиЫпЧ С ши81;п’1;
4 А зЬоиЫ в тиз1: с Ьауе
5 А тиз1; в сап с Ьауе го
6 А СоиЫ в Ми81; с 8ЬоиЫ
7 А сап в тиз1: с зЬоиЫ
8 А соиЫпЧ в зЬоиЫпЧ с (1опЧ Ьауе 10

Н О М Е М О К К !
□ о ехегс15е5 1 - З о п р а д е 3 8 о < 'у о и гУ \/о гк Ь о о к .

©
0 Могс1ромег!
1 СИоо5е1Несоггес1№огс1. 2 С о тр 1 е 1 е я и еБ И о пз апс1 \л/гИе апзууегз аЬои1 у о и .
1 Ы81:еп а1 /1о /т Ш уоиг ^еасЬег ог уои’П
1 Во уоиг рагеп1;8 И81:еп уои \у11еп уои Ьауе ргоЫет8?
1П188 8 о т е Л т § .
/Ьеу \Шеп ^0 т е апс! фУе т е Ы у!с^._____________
2 \\^Ьа1 с11<1уои 1еагп аЬои! /оп /Гог а!
8сЬоо1 1:ос1ау? 2 Науе уои ёесхйес!. . а ГиШге сагеег уе1?
3 Науеуоис1ес1(1е(1 л И о п ! апе\у
8 с Ь о о 1 & г Веп? 3 На8 а геасНег еуег рипхзЬес! уои ог уоиг Мепс18.
4 I Лапкес! Ьег а1 / Ь г /оп Ье1р1п§ т е оп 8оте1;Ып§?
т у ЙГ81; с1ау.
5 Оиг 1еасЬег рип18}1ес1 т е & г /^’г о т / 4 \УЬеп \уа8 Л е 1а81:1;1т е уои а§геес1. - 8отеЬос1у?
Шгои^Ь 1;а1к1п§, Ьи1:11:\уа8пЧ т е !
6 Во уои а§гее &И о п ! \у11Ь т е ог 5 \УЬа1: с11с1уои 1еагп. . 1п уоиг 1а81: Еп§И8Ь[ 1с880п?
81топ?

6 \УЬа1: -№а8 Ше 1а81:1;]11п§ уои Лапкес! 8отеЬос1у.


Н О М Е М О К К !
□ о ехегс15е5 1 апс12 оп
р а д е 3 9 о ^ у о и г \Л /огкЬ оок.

@ 1151еп1пд

1 1 9 1|51еп(0<1Уе5110г1с1|а10дие5. Р огеасН 3 \\^]1 а(; 18 Ше зате а1 Ь о Л 8сЬоо18?


о п е , сН оозе 1Ие реор1е уо и 1Н1пк аге 1а1к|пд Ю
еасЬ о1Ьег.
1 а а геасЬег ап(1 а рир11
Ь а рагеп! апё а сЫЫ
2 а а си81:отег апс1 а 8Ьор а88181;ап1:
П. Й П
Ь а рагеп!: апс1 а 1еасЬег
3 а 1:\Уо рирИз Гго т Ше 8ате зсЬоо!
4 \УЬа1 тоП Ше §1г1 с1о айег Ьег пех11е880п?
Ь 1:\Уо рирИ8 & о т (11Яегеп1; 8сЬоо18
4 а а 1еасЬег апс1 а рирИ
Ь а рагеШ; ап(1 а сЫЫ
5 а а рагеп! апс1 а 1:еасЬег о
Ь 1;\уо рагеп1:8

|2 1 9 О К Е Т 1151епада1папс1^огеасИ
с о п у е гза Н о п , сИ оозе 1Ие соггес1 а п з ^ е г А , В ог 5 \УЬа1; асйуНу 18 Л е т а п ’8 с1аи§Ь1:ег §о1п§ 1;о с1о Шёау?
С .Т Ь е ге (з о п е я и е з И о п ^ог еасИ с о п у е гза Н о п .
1 \УЫс118Ыг1:8ЬоиЫ Ше Ьоу \уеаг? /О '

2 \УЬа1: ти81:п’1:Ьоуз тееаг а1; Л18 8сЬоо1?


Ш Н О М Е М О К К !
О о ехегс15е 1 о п р а д е 3 9
о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

В
11 5реак1пд
1 Т Ы п к а Ь о и (у о и г 5сЬоо1.\Л/п1е(Ье 1с1ед5 |п (Ь е 1 а Ы е . Ас1с15о т е 1с1е а 5 о (у о и г 0№п.

№ е И а у е 1 о ... № е с1оп'( И а у е 1 о ...


Ь ооги лй о**»
^ е а г а ъс

</о ^п/ипс/,
®*о,

^Пс/
Уе,Ог

си^
5-0
■^с/,
Оо 2
р и ю и гН ап д и р «'«е NN30110 537 0/7

•131/в а зЬошЕг вПвг РЕ

1п ра1г5 ог 35 3 д го и р , 1а1к аЬои1 а рег<^ес1


5сНоо1 (5С>100135 у о и \л/ап1 И 1о Ье!).
РНгазе Вапк!
81и<1еп1: А: А1: а рег&с!: 8сЬоо1, уои с1оп’1:Ьауе Ехрге5$1пд оЬИда^юп апс1
10 \уеаг а зсЬоо! ип1&гт. Уои сап \уеаг \уЬа1; 1аск0^0Ы 1да(10п
уои Ике. Уои/И/е Ьауе Хо гигп сиг рИопез о1^.
81идеп1 В: КеаПу? 11Ыпк а1 а рег&с1; зсЬоо!, уои УоиЛЛ/е ё о п 'х Ь т е Го до Ю 5с1юо1 оп 5аШгс]ау5.
Ьауе 10 \уеаг а 8сЬоо1 ип1&гт. ТЬеп уои с1оп’1:
С 1 у т д ас1уке
Ьауе 1о \уоггу аЬои1 \уЬа1; с1о1:Ье81;о \уеаг еасН
тогп1п§. I гЫ пкуои 5Нои1с15реак 1:о уоиг геасНег.
\МЬу б о п 'г уо и дег з о т е д1а55ез?
1п рз1Г5, с1|5си551Не5е р г о Ы е т 5 . РоИош гНе Ч\1ЬаХ/Но'м оЬоиХ 5|Шпд а! гИе <"гоп1: гЬе с1аз5?
1П51гис110П5. \Л/Неп уои Ьзуе йп15Нес1,5\л/ар го1е5.
Г т 1а1:е &г 8сЬоо1 еуегу с1ау.
I ойеп Гог§е1:1о <1о т у Ьотелуогк. 3 $оип(1$ро1
I Ьауе ргоЫет8 8ее1п§ 1Ье Ьоагё с1еаг1у.
I Гее1 йгес! а11ёау а!: 8сЬоо1. 2 0 1|51:еп 1о 1(1056 5еп1епсе5 апс1 с1ес1с1е
|^1Не 51з1етеп15 з ге 1 ги е (Т) ог^з15е (Р).
81ийеп4 А: ВезспЬе Ше ргоЫет.
Науе уои §01 а реп?
I Ьауе 10 вШёу & г а 1ез1:.
84ис1еп1 В: С1уе 81ис1еп1: А зо те аёу1се.
Уои с1оп’1;Ьауе 10 \уг11:е 1;Ы8 с1о\уп.
I гЫпк "^уе Ьауе а т а Л з 1:ез1:1:ос1ау.
81и(1еп1: А: Г т 1а1:е !ог 8сЬоо1 еуегу йау. I ёопЧ
Уои Ьауе 1:о с1о Шхз Ь оте^огк 1:оп1§Ь1:!
кпо\\г\у11а1:1:о йо!
1 ТЬе \уогс1 Науе 1з ргопоипсес! Л е зате
81и(1еп1: В: 11Ыпк уои зЬоиЫ §е1 ир а17 о’с1оск
1п а11Буе зеШепсез. Т/Р
апс1 по1; 7.30.
2 ТЬе ргопипс1а1;1оп оГ {Ье уегЬ Науе
84и(1еп1: А: 11гу, Ьи1:1 а!\уау8 \уаке ир 1а1:е.
15ё1Яегеп1: Ггот Л е ргопипс1а1;1оп
81идеп1: В: \УЬу с1оп’1:уои Ьиу ап а1агт с1оск?
оГ Ше уегЬз кауе апс1 кауе^оХ. Т/Р
81:ийеп1: А: I сапЧ Ьеаг к шЬеп Г т а81еер!
81иёеп1 В: \УЬа1: аЬои1; а8к1п§ уоиг ш и т 2 2 1 1 |5 ге п а д а 1 п а п с 1 ге р е з1 . Весзге^и1у7ИЬ
1:0 \уаке уои ир? Ио\л/ у о и вауНауе'.
81:и(1еп1 А: С ооё 1(1еа!

О
2 РеVV^^^е 1118 5еп1епсе5 и51пд 1Ье ш о гс! д |уе п ,
С га тта г 2 501118 т е а п 1 п д з1ау51Не 5 а т 8 .

Мос1а15 2:ро55|ЫП1:у 1 И’б ро881Ые 1:Ьа1: Л е у \ у Ш Ьауе а (ек!:


1:отогго\у. т 1§Ь 1:
апс1 ргоЬаЫПгу
ТЬ^^ т щ Ы 0 ^от оггоу. __________________
1оок! 2 И’з ро881Ые Шаг М г М ооге 18Ш Шёау. т а у
ТЬеу тау Ьауе а 1ез1: Ютогго\л/.
ТНеу т!дЫ Ь т е а 1е5{ 1отопо\А/.
3 \Уе’И ргоЬаЫу кпо\у зооп. 8ЬоиЫ
ТЬеу соиШ Ьауе а Ге5Г готоггот.

4 И’з ро881Ые Л а ! Мг8 }опе8 ш111аке Ше с1а58


\Л/е сап изе тау, т 'ф г апс1 соиИ 1:о зЬот 1п81:еа(1. т а у
1:1131:5оте1:111пд 15 ро551Ые (депегаПу, поуу
ог 1п1:116 ("ишге). 5 И:’8 ро881Ые Ша1: зЬе’И к ! из р1ау §атез. соиЫ
\Л/е сап изе зНоиШ 1:о зЬоуу 1На1:5оте1:Ыпд \л/||1
ргоЬаЫу Нарреп, ог 15 ргоЬаЫу 1гие. 6 Ей! й ’з а1зо розз1Ые Л а г зЬе’П §1уе из а 1е81:. т1§Ь1
Рог тоге 1п<'огта1:10п, зее Сгаттаг даТаЬазе /2
оп раде 150. 7 М г М ооге тоИ ргоЬаЫу Ье Ьаск а!: зсЬоо!
^:ото^^о^V. $ к о и М

1 \Л/п1е а 1еНег ^ г о т гИе Ьох пех11о еасН зе Ш е п с е .


3 С И о о 5 8 1(18 СОГГ8С1 ууогс1. В8 саг8^и1! 5 о т е 1 1 т 8 5
т о г е 1Иап о п е \л/огс115 соггес1.

^V1орем^иопЧ\^\сМЫопеV.е.^N&а^по^^..

^0 тоЫ'п, 60 тиь\
«ЬзУе. У1арр&п'ш9 ьооп!

ш Н О М Е и О Я К !
Оо 8 Х 8 Г С 1 5 8 5 1 - 3 СП р а д 8 40
о^ уои^VVо^кЬоок.

©
^ Ы гИ тд

Рго]ес1: >л/п11пд а 1еи ег д |у |п д ас1у|се


1 Кеас! 1Ы5 1е«ег апс1 т а к е по1е51о сотр1е1е 1Ье (аЫ ез.
Н/, Ме1с^т'^,

ри Ш ту /с^^з. т& 1спо^ ^На1^оисНоове!


Щ^/ог по\/^!

1-оуе-,

Лпде-1с1

Т1115 регзоп уугоге гНе [еПег.


Т1115 регзоп \л/111 геас1 гНе 1е1:1:ег.
ТЫз рег50п'5 то1:11ег \л/35 III.
ТИ15 регБоп Маз го с1о а р го ]е а.
Т1115 регзоп т а к е з з о т е зиддезгюпз апс1 д|уез з о т е ас1у1се.
ТЫз регзоп \л/ап1:з го кпо\л/ \л/11а1: гМе огИег регзоп сЬоозез.

Ма1п 1(1еа Е х а тр 1 е 5
БиддезИоп 1: а дгеа^ заепИзХ
Биддезгюп 2:
5идде51:1оп 3:

^ 1 а п д и а д е 1 а Ь

Реас! Ипезе 51а1етеп15. Р1пс1 апс1 ипс1егИпе е х а т р 1 е $ 1п И1 е 1е«ег.


1 УЯе изе ехсктаНоп тагкз 10 зЬош ехсПетеп!:.
2 \^е изезЬог!: Гогтз (г'^5, егс).
ш НОМЕМОКК!
Оо ехегс15е5 1 апс12 оп
раде 41 уоиг VVо^кЬоок.
3 \\^е изе зкоиЫ, у^^ку йопЧуои, коу^ аЪои{ апё \Vка^ аЪоШ
1о таке 8觧е81:10П8.
4 \Уе ёопЧ аЫауз шгИе сотр1е1е зеШепсез 1п ап 1п&гта11ейег.
_ Р 1 а п у о и г р г о ]е с 1 !

Реас111115 ех1гас1 ^ г о т а 1е«ег ^ о т а ^Г1епс1.


VV^^^е а \л/огс1 о г б Ио П рН газе 1^гот 1Ме 1еНег
1П еасЬ д а р 1о с о тр 1 е 1 е 1Ие 5еп1епсе5.
1 Г т §1ас1 уоиг______________ раззес!
Ыз______________
н м ^ 'А п у Ы е м т
2 8о, уои’уе § 0 1 Ш с1о а рго^ес!; оп зотеопе
! уои______________ап(1 уои с1оп’1:кпо\у \уЬо 1;

1п ра1г5 ог аз а дгоир, сИзсизв зиддезИопз ап 5. М а к е по1е$.

1И а 1п 1с1еа Е х атр 1е 5
5идде51:10п 1 а дгеаг 5с1еп1:151:

5идде51:1оп 2 а тетЬего1^уоигМепс]'5<'ат11у

БиддезИоп 3

5иддезГ:10п 4

5иддез1:10п 5

С о т р 1 е ге 1Не р1аппег ^ог у о и г 1е«ег.

Р1АМ М ЕК
РаП 1е«ег Узе^и! 1п{огта11оп 1 Уои г по1ез
Р!г$1 Ипе О еа г + Ьгъх пате,
Н1, + ^гз1: п а т е ,
Р агадгарН 1 ТИапк уоиг Мепс11^ог 1:Ье1г [епег. Та1к аЬои!: зоте1:Ы пд 1п
1:^1е1г 1е1:1:ег (Ьи1: по1:1:Ие рго]ес1:).
ТНапкз (о г ... /г И/Я51оуе1у/дгеа1 Го Ь ва г (го т у ои !
1'т (геаИу) д!ос1... /Г \А/аз дгеаТ То Ь еа г хЬаТ...

Р агадгарИ 2 Та1к аЬоиг гМе рго]ес1:. М аке уоиг Ягз15идде51:1оп.


: 5 о ,у о и 'у е д о И о ...
М а у Ь е у о и зН о и И ...
Р агадгарН 3 ■ М аке апогНег зиддезИоп.
\Л/Нус1оп'Туои...?
Р агадгарН 4 М аке апогНег зиддезИоп. 1
]А/На1:/Но\л/ а Ь о Ш ...?
Р агадгарН 5 \Л/п1:е 1:\л/о ог гМгее 11па1 зеШ епсез.
1Н оре у о и Нке...
^е{ т е к п о т ...
1'уе дох То д о п от Ь е са и зе ...
С 1о51пд рН газез 5ау доос1Ьуе апс1 ехргезз уоиг 1оуе.
Вуе! Вуе(огпо\л/! Зееуои зооп ! Ш зоП оуе, ^0Vе,

Уоиг п а т е Уоиг1пг51: п а т е оп1у

4 \Л/г1ге у о и г 1 е « е г. У зе 1Не 1с1еа51п у о и г р 1 а п п е г. К е т е т Ь е г 1о Ье ^Г1епс11у!

О
Кеи1510п
ип115 5-6
1 \/осаЬи1агу: р а((егп 5
С Н оозе гИе соггес1 \л/огс1.
Аге уои 1п ШисЬ \у11Ь / 1:о уоиг ^^г1епс18 Ггот уоиг оЫ 8сЬоо1?
Г т зиге уои’И таке {'гхепёз ^гот / \уИЬ Ше оЛег реор1е 1п уоиг скзз.
А1\уау8 Из^еп а1 / 1о уоиг геасЬег.
У'/е’ге 1еагп1п§ аЬои! / АМ са 1п §ео§гарЬу а1 Л е тотеп1:.
уои <1ес1с1е оп / Гог а 1;Ше &г уоиг рго^ес1;?
ТЪапкз 1:0 / Гог Ье1р1п§ т е ог§ап18е Л е 1;г1р.
ТЬеу’ге §о1п§ 10 рипхзЬ Саг1 Ггот / Гог и81п§ Ыз тоЬНе 1п скзз.
I а§гее оГ / луНЬ 51топ!

\/осаЬи1агу: рНгазез
\Л/г11е а \л/огс1 Г г о т 1Ие Ь ох 1п еасЬ д а р 1о с о т р 1 е 1 е 1Ие зе Ш е п с е з. 11561Ие
\л/огс151П Ь о И 1о Ие1р у о и .

Ьоок . сагс1 • с ге а т • ди1с1е Псепсе • И с к е !« Юиг • 1:г1р

1 Му с1ас1’8 §о1 а сгес1и_______ Ьи1; I ЬауепЧ.


2 Му 8181;ег’8 ]из1 §о1 Ь.ег (1 г т п § .
3 Му т и т Ьои§Ь1; а §и1<1е_____ _ !ог оиг ЬоИс1ау.
4 \Уе’ге §о1п§ оп а §и1(1е(1______ . оГ Л е саз1:1е.
5 \Уе изиаИу §о оп а зсЬоо!_______ _ опсе а уеаг.
6 КететЬег 1о ри1 оп ш п ________ . \уЬеп уои’ге оп 1Ье ЬеасЬ.
7 А 1оиг_____________ШЫ из а11 аЬои!: 1Ье Ь1з1;огу оГ Виск1п§Ьат Раксе.
8 Но\у тисЬ (И<1 Ше 1 га1п . С081?

3 \/осаЬи1агу: $сНоо1 П^е


Р е а гга п д е 1Не 1 е « е г5 1 о Япс11р|е \л/огс15.Т11е 1е« е г 15 д |у е п 1о 11е1р у о и .

Вап \уаз геа11у (1) п (гпеоузи) \уЬеп Ье тоуес! Ггот Ы8


(2) р------------ (ур1тгга) зсЬоо! 10 Ыз (3) з_____________(сеоуйпазг)
зсЬоо1. II: \уаз а Ы§ зсЬоо!, тоШ Ьгз оГ (4) р________
________ (ирярН). Оп Л е
йгз1 с1ау, Ье Гек (5) 1_____________(ео1пу1) апс1 зсагес!. Не с11с1пЧкполу Ыз пе\у
(6) с___________ (8са1е8а8т1), апё сИйпЧ кпо\у Ше зсЬоо! (7) г____________
(зкие) екЬег. Не Гек з1:гап§е \^еапп§ а зсЬоо! (8) и. (тиГгшо),
ап(1 по\у Ье (11с1пЧ]из1: с1о ‘зсхепсе’, Ье сИс1 (9) з_____ (с8Ьи8^е1:) шкЬ
патез Ике рЬузхсз, сЬет1з1:гу апё Ыо1о§у. ТЬеп, Ье §о1: а §оос1
(10) §-----------------(рго§и) оГГпепёз, апё Ье геаИу еп]оуес1 Л е йгз1:
(1 1 ) 1____________ (е1шг).

©
4 \/осаЬ и1агу:1пр5 I

ЕасЬ о Й Ь е ууогс 15 1п Ьо1с1 15 1п гЬе \л/гопд зеп^епсе. \Л/п1е гЬ е соггес1 \л/огс1
оп (Н е 11пе. С
3
с
о
’(Л
‘>
О)
сс

1 Оиг 1еасЬег еп^оуес! а §геа11:г1р 1:о Ьопёоп_____________


2 \\^е геаИу ухяНей оиг5е1уе5 оп Ше 1:г1р_____________
3 \\^е ог§ап18е(11018 о^' геаПу 1п1;еге51:1п§ рксез_____________
4 ТЬе ехрег1епсе Ггот Л е Шр о^ Л е Ьопёоп Еуе \уаз Гап^азИс!____________
5 . Уои сап зее 1Ье шЬо1е оГ Ьопс1оп оп а рае! йау.____________
6 К \уа8 а уегу 1п1;еге81;1п§ у 1с\у_____________
7 \Уе \уа1кес1 с1еаг МитЬег 10 Во\уп1п§ 81:гее1;, \уЬеге Л е Р п т е Мт181:ег Иуез.

5 Т а 1 к 1 п д а Ь о и (1 И е ^ и 1 и г е
С И оозе 1Не соггес1 \л/огс1 ог рИгазе.
Во уои гЫпк И’з §о1п§ га1п1п§ / 1о га1п 1;ос1ау?
ТЪеу’И 1е11 / 1о 1е11 из шЫсЬ с1аззгоот 10 §о 1;о.
8Ьа11 / \\^Ш I Ьиу Л е иске!:8 опИпе?
Ше \уопЧ / по4 §е1 Леге ипШ аЬои!; 1:еп о’с1оск.
18 / Аге уои §о1п§ 1о ухзй уоиг §гап(1рагеп1:8 Шхз ^уеекепё?
ТЪе ^^еггу 1еаус8 / луШ 1еаус8 а1 з1х о’сЬск 1;отогго\у тогп1п§.
\Уе агепЧ 1ак1п§ / ёопЧ 1аке 1Ье <1о§ оп ЬоИёау \уИ;Ь из 1;Ыз 8иттег.
\УЬа1 и т е йоев / 18 Ше 1:га1п аггхуе?

М ос1а15
С Н оозе 1Ие соггес1 \лгогс1 ог рИгазе.
Уои Ьиу Ше искегз опИпе - к’з сЬеарег.
А Ьауе В зЬоиЫ С т1§Ь1:
И’з 5ип(1ау, зо Маг1а 10 §е1 ир еаг1у.
А сапЧ В ти зтЧ С с1оезп’1;Ьауе
М и т, _ I 81;ау |еппу’8 1;оп1§Ь 1:, рЬазе?
А сап В тиз1; С зЬоиИ
Уои_ . зепё 1;ех1 тезза^ез с1иг1п§ 1:Ье Ьззоп!
А тизгпЧ В (1 о п ’ 1: Ьауе 1:о С т1§Ь1; по1
I йпё ои1 \уЬа1 И те 1Ье сазйе орепз. Сап уои Ье1р те?
А зЬоиИпЧ В тизШЧ С сапЧ
ТЬе \уеа1;Ьег Ье геаИу §оос11отогго\у, I Ш тк.
А тиз1: В зЬоиЫ С сап

©
■уу. -У.'.

К е а (1 1 п д

1 1 о о к а^1Ь ер^с^и^е5Ь и1сIоп'^геасI^Ь е^и^2


Яие5110П5. У\/Ьа1 аге 1Не 1Н!пд51п гНе р1с1иге5
са11ес1? СиезБ |'^уои'ге по15иге!
1 ■• 'У.;:;;-;;._______ 5___________
2 ■ ■' 6 __________________
З: :--,,,:,.;; .! ' , ■'________ 7

2 О о 1Не я и 12 апс1 сН оозе 1Не соггес1 а п Б ^ е гз.


С и е зз - ог изе 4Не 1п 1е гп е 1 - 1^уои'ге по1 зиге!

: Ма1сН 1Нё №0гс15 1п 1Не Ьох 1о 1Ие р!с1иге5

Ьи11с1 с1е51дп с1е51:гоу


с 1 |5 с о у е г 1пуеп1: ра1п1:
3 ^оокада^па^^I1е^и^2.VVI1^сI1 р1с(иге5 51ю№...
У М о г с 1 р о м е г !
: а1оу?___
; 1:а11Ьи11с11п§8?____________
\Л/п1е о п е \л/огс11п еасН д а р 1о с о тр 1 е 1 е 1Не
5отегЫп§ 1Ьа1: пеес18 а ЬаИегу?. 5еп1епсе5. Ве саге^иП ТН е ууогс15 сап с о т е ^ г о т
реор1е 8№1т т 1п§?___ апу\л?Неге т 1Ие РеасИпд зес И о п , 1пс1ис1|пд 1Ие
р1асе§ уои сап у 1811; ? __________ ехегс15е5 апс11Не'Но\л/ \л/е11 с1|с1 у о и с1о?'раг1.
р1асе8 ш Е ш ор е?____________ 1 А уегу Ы§ Штоп 18 са11ес1 а ___________
5оте1:Ып§ уои изе 10 §о оуег \уа1:ег?. 2 А ___________ 18 ап ех1;гете1у с1еуег рег8 0 п.
1;Ып§8 оуег опе Шоизапс! уеаг8 оЫ? 3 А 1:а11 Ь и 1 Ы т § 18 8 о т е и т е 8 са11ес1 а _________

1Ып§8 уои сап ЬоЫ 1п уоиг Ьапё? _ 4 А 8^иа^е Ь о х 18 8 о т е 1 : 1 т е 8 са11ес1 а __________

8оте1:Ьт§ 1Ьа1; \уа81о81: апс1 Шеп &ипс1?. 5 А гекрЬопе уои сап 1:аке т Ш уои 18 са11ес1 а
___________рЬопе.
6 А 8та11 тасЫпе \уе 8отеНте8 и8с 1п та1;Ь8
1е880П818 са11ес1 а ___________
пот т и с И с1о у о и к п о ш а Ь о и ( 1Ие шог1с1 а го и п с ! 7 А 8та111;Ып§ Ша!; ргос1исе8 е1ес1:г1с11:у 18 са11е<1 а
уои? Т а ке 1И151Рип яи12 г о Апс1 ои1!
8 уои_____ . ой! 8оте тЬгта1:1оп, уои
^ ТЫз 181п Рап8/Коте/А1Ьеп8.
{118соуег к.
П \уа8 Ьшк ш 1789/1889/1989.
ТЫ8 №а81пуеп1:ес11п
Тигкеу/Котап 1а/Нип§агу. НОМЕИОПК!
Й \уа8 туеШес! т 1954/1974/2004. Оо ехегс15е5 1 - 4 оп радез 4 3 апс14 4
о ^ у о и г)Л /о гкЬ о о к.
ТЫ8 Ьг1с1§е 18 1п Л е 175А/Ки881а/1:Ье 11К.
11;’ 8 саПес! То\уег Вг1й§е/Вп1:а1п Вг1(1§е/
Ьопёоп Вг1(1§е.

ТЫ8\уа81;]1е\уогЫ’ 8ЙГ81:
тоЬНе рЬопе/ 1е1ерЬопе/са1си1а1ог.
И \уа8 с1е81§пе(11п 1963/1973/1983.
^ ТЫ8 Ьи1Ы1п§ 181П |8шиэЗв ЭЛ
■ЭД0Э8 Зит2вшв т ядвщ, [э^ягрэдэи! ;Мод\ •
Меххсо С^^у/Nе\VУо^к/Токуо.
1рэ88эдс1шт эд эд\ 'ХЗори^ээ} рив Хцс1вд8 оэ8 ‘Хло}81ц
Й \уа8 Ьи111:1п 1 уеаг/5 уеаг8/Ю уеаг8. }появ в мои 5[ поХ }вщ рив ‘Хдошэш роо§ в 108 эл поХ
11;\уа8 йш8Ьес1 ш 1921/1931/1941. }Вф ‘810[ рвэд поХ авя} двэ]э 8Д1 |роо8 Хлэл ‘Алэд :е 1-01 •
|>[ЭП] р о о э (}по рид О} эю ш ^о] в 8элэц) рив
ТЬе8е шеге с118соуегес11п 1733/1833/1933
ээв[с13;я в 8Д1 - 8ию 8 с1ээ:5[ }пд -р^дом эца ^поцв зЗитщ
1п Еигоре/Аи81:га11а/1;Ье 8аЬага Вевег!. ^о }01 в э}1пЬ мои 5] поХ }вц) двэр 8Д1 щв }в рвя }о^<[ -в -9 •
ТЬеу \уеге ра1п1:ес1 аЬои!: |ЭЭВ1с1 Зит;8эдэ}ит ив 8Д1
1,000/5,000/10,000 уеаг8 а§о. •поХрпподв рром эщ }появ 8ио1}8эпЬ эдош8и;>]8в1дв18
;пд |Э}В[ 004 дэлэи 8дт- ритшдэлэ^ 18Э1ШОЗ^эмэ^рив
ТЫ8 рЬоШ \уа81;акеп 1п Л е с11у ит8^ЭЕ^щш 8>]оояэлошрвэл 0} рээи по^^|ЛВэр‘цо :е-Т •
оГ РотреИ/ А1:Ьеп8/Коте. г}ц8ы}э8 поХртрХившмон
ТЬе сйу \уа8 с1е81;гоуе(11п 79/179/1079 АВ. ■гтЬ эц} ЦТ8иор8ЭпЬ ^\ эдэмэдэцх
ТЪе сйу \уа8 сИзсоуегес! а§а1п 1п ^ о р поЛ р |р ЦЭМ М О Н
1599/1799/1999.
С г а ш т а г 1 2 \Л/г1(е (И е р а 5 ( раг(1с1р1е о1^1Ие уегЬ$ 1о с о тр 1 е 1 е
1Ие 5еп1епсе5.
ТИе ра551Уе 1 1 ТЫ8 рхсШге \уа8___________1п 2010. раш1:
2 ТЬе Ругат1ё8 \уеге__________ Лоизапёз оГуеаг8
1оок!
а§о. Ьи^М
И 15 саИед 1Не Етр1ге 5 Ш е ВиИсИпд.
3 ТЬе рЬо1о \уа8___________1п К оте. 4аке
Впёдез аге ЬиИ1 ОVе^ гЫегз.
ТН15 рНоЮ таз {акеп 1п АхЬепз. 4 \УЬу 18 11:___________Ше Етр1ге 51;а1;е
ТНеу теге р а Ш е д аЬоиТ 5,000 уеап адо. Ви1Ыт§? са11
5 ТЬе оЫ сИу ша8п ’ 1:__________ &г а уегу 1оп§
056
Ите. Лвсоуег
УУе сап изе гНе ра551уе \л/Иеп И'з пот (троПапг,
6 \УЬеп \уа8 Л е 1:е1ерЬопе___________? 1пуеп1ед
ог \л/е с1оп'1: кпо\л/, \мЬо с1ое5 зотегЫпд.
Впёдез аге ЬиИ{ оуег тег$.
УУНо Ьи11с15 гНе Ьг1с1де5? к 'з по11трог1:ап1;.
3 Ри1 гЬ е уегЬ з 1п 1о гЬе ра551Уе 1о с о тр 1 е 1 е гЬе 1ех1.
ТЫ$ рЬоЮ 1^051акеп 1пА1Неп5.
V\/\^^ог о о к гИ е р1ю1:о? \Л/е с1оп'1; кпо\л/.

Рог тоге 1п1'0гта1:10п, зее СгаттагдагаЬазе 13


оп раде 150.

\Л/гИе гЬе уегЬ Ье 1пгИе соггес1 ^огт


Ю сотр1е1е 1Не 5еп1:епсе5.
1п РгепсЬ, Ше Е1Йе1 То\^ег__________ са11ес1
‘1аТоиг Е1ЯеГ.
Са1си1а1;ог8___________ойеп изес! т таШз
1е880П8.
ТЫ8 §гоир оГ 81:опе8 (1 )__________ (са11)
I ___________§ 1Уеп а тоЬ11е рЬопе &г т у
81опеЬеп§е.
ЫгШёау 1а81; уеаг.
Ьа81: Рг1(1ау, \уе______ . гакеп оп а 1оиг 81опеЬеп§е 18 1п \\^1к8Ыге, 1п Ше 8ои1;Ь оГ
о^РотреИ. Еп§1апс1, апё (2 )______________ (ЬшЫ)
ТЪе т о п ё о т оп Ша! Ьи11с11п§. 1Ьои8апс18 оГ уеаг8 а§о. Мо-опе кпо\У8 ехасйу
с1еапе<1 еуегу \^еек. шЬеп, ог Ьо\у; и (3 )______________ (таке).
Му пате 18 Т1то1Ьу Ьш I ____ . и8иа11у \Уе ёопЧ кпош ^уЬеге а11Ше 81:опе8 сате
^и81; саИеё Т1т.
Ггот. Опе 1с1еа 181;Ьа1: Шеу (4 )______________
(йпй) 1п Ша1е8, аЬои1250кт а\уау, 1п аЬои!:
2500ВС. ТЬеп, Л е у (5 )______________ (саггу)
1о 81:опеЬеп§е. АпоШег 1с1еа 18 Ша! реорк
с11(1п’1:саггу Ше вШпез - ке Ьгои§Ь{ Л е т ! Теп8
оГ 1:Ьои8ап(18 о5 уеаг8 а§о, Шеге \уеге г1уег8 оГ
1се - саИес! §1ас1ег8 - а11оуег Еигоре. МауЬе Ше
81;опе8 (6 )______________ (р1ск ир) т а §1ас1ег 1п
\Уак8 апё (7 )______________ (1аке) 1о \У’111:8Ыге
паШгаИу.

И’ 8ро881Ьк 1:Ьа1; Ше агеа агоипё 51:опеИеп§е


(8 )______________ (и«е) &Г 1трог1:ап1: еуеп1;8
т о ге Лап 10,000 уеаг8 а§о!

НОМЕМОКК!
О о ехегс15е5 1 - 4 о п раде 4 5 у о и г \Л/огкЬос
2 \Л/г1ге еасИ рИ газе ^ г о т ехегс15е 1
1п111есоггес1 Ьох.

Р1асе5 Узе^и! гЫпдз

НОМЕМОКК!
О о ехегс15е$ 1 апс12 о п р а д е 4 6
о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

2 23 1|51епада1папс1 \л /гИ е а \л /о гс 1 о гп и тЬ е г
1о с о тр 1 е 1 е 1Ие зе Ш е п с е з. Ве саге^иП ТЬе з р е а к е гз
аге по\ы 1п а с1|<Тегеп1 огс)ег!

1 Зотеопе §ауе Л е Ьоу 1:Ы8 &г Ыз___________


ТЬе_________________ Ь 1гп ир 1п Ше тогп1п§.
2 ТЪе саг рагк \уаз а . . 51;а1;10п 1п Л е ра81.
Уои сап рагк Шеге &г 5гее & г . Ьоиг8.
ТЪе 8Ьорр1п§ сеШге 18_______ . уеагз оЫ.
И’ 8 §01 1о1;8 о Г ___________8Ьор8.
5Ье’ 8 §о1: Ьипс1ге(18 о5___________оп к.
8Ье \уеаг8___________\уЬеп 8ке и8С8 И.
Не Ьа8 а______ -\уа8Ып§ тасЫпе 1п Ше кИсЬеп.
Н18 8Ь1г1:8аге уегу______
ТЪе Ьи11(11п§ \уа8 ЬиШ ш .
ТЪе 20Л йоог 181:Ъе____ . йоог.

Щ НОМЕМОКК!
О оехегс15е 1 о п р а д е 4 6 о ^ у о и г\Л /о г к Ь о о к .

@
$реактд
1 1оок а( 1Не5е р1с1иге5 о М № г е п { дас1де(5. 3 Н а у е а с1а55 с1|5си5510П. е1уе у о и г 0р 1п 10п оп
Ма1сЬ 1Не \л/огс151п 1Ие Ьох 1о гИе рЬ оЮ з апс1 1Иезе 51а1етеп15 апс15ау И^уои а д ге е ог сИзадгее
И с к еасН дас1де( у о и изе. \л/|1И 1Ие о1Ьег реор1е 1п у о и г с1а55.
тоЬНерНопе сотриГег с11д11:а1сатега • Й’ 8 О К 10 8ау ‘Нарру ВхгЛёау’ 1п а 1:ех1; тезза^е
1ар1:ор загпау дате5соп5о1е апё по! зепс! а сагс1.
• Уои сап 1еагп 1Ьт§8 Ьу р1аут§ у1с1ео §атез.

51ис1еп1 А: геас1 гИе йг51:5Гз1:етеп1 апс1 зау


II"уои адгее ог сИзадгее тИН II:. 5ау ууИу.

4.
5(ис1еп( В: 1;е1151:ис1еп1: А уои адгее ог сИзадгее
№11:11111т/11ег. 5ау \л/1пу.

4
5«ис1епг С:1:е11 51:ис1еп1:5 А апс1 В И'уои адгее ог
сИзадгее \л/11:1п1:11ет. 5ау ууЬу.

РМгазе Вапк1
А д ге етд
Уои'ге пдЬх. I адгее тИН уои. Уез, тНаТ'з пдЫ.

01$адгеетд
1'т 50ггу. I ёоп'1 адгее \л/ИНуои.
I сИзадгее Ьесаизе сотри1:ег5 аге тоге изе<^и1
1:Нап сИдИа! сатегаз.
/ёоп’х хЫпк хьах'з пдЬг Ьесаизе сотригегз аге
тоге изе^'и! гИап с11д11:а1 сатегаз.

2 1п1егу|е\« у о и г р аг1п ег апс1 т а к е Ьг1е^ по1е51о


с о т р 1 е 1 е гЫ з зи гу е у. \Л/Иеп у о и Науе Лп15Иес1,
5оип(1$ро1
5ууар го1е5.
24 1|51еп апс1 гереа1.

51Г655 оп 1Ие $1ге55 СП 1Не


ЙГ51 №ОГС1 $есопс1 №огс1
роЫСЕ 81:а(:1оп т1сго\уауе ОУеп
\УА8Н1п§ та сЬ 1пе 1о\уп СЕN^;^е
Р08Т оШсе а1§ка1 СЬОСК
2 Но^иойепйо
МРЗ р1ауег
У0изепйгехгп.еззадез?
ОРРке Ыоск
:шоиИуои11ке{оЬауе? 5 Н О Ррт§ сеШге

1\а1дайде^сапуои
Щ
5 Оо
уоигЫпкзоте дайде1:загеизей1:оотисИ?
ШЫсН?

2 М о\« ри1 гЬ езе с о т р о и п с ! п о и п з 1п 1о (Н е 1аЫ е.


саграгк тоЬНерНопе аггдаИегу
С г а т ш а г 2

ТНе ра$51Уе 2 :и$1пдЬу


1п ап аг1:1с1е аЬоиг Арр1е 1пс. уои т1д1И: ^пс1 гИе
1 о о к! ра55|уе зепгепсе:
Арр1е 1пс. т а з 5Ш1е<1 Ьу З Ш в ^оЬ5. Арр1е 1пс. таз зТаПед Ьу Б Ш е ^оЬ5.

Ы$е \Л/е с1оп'1: изиаИу изе Ьу \л/Иеп т е с1оп'1; кпош \л/Ио


.7 М е п т е у у гИ е о г 5 а у а з е Ш е п с е , \л/е и з и а И у р и г с1ое5 ог с11с1зотегЫпд:
:Г 1е 1: о р 1с аХ 111е Ь ед тп1пд , п е \л / 1п < 'о гта 1:1 0п
Му 1РНопе™ таз ${о1еп уезХегбау.
с о п п 1п д а П М е епс1. (Мог: Му1РНопе та5з1:о1вп Ьу вотеопе уезХегдау.)
Не с а п и $ е г Н е р а 5 5 1 у е г о с1о 1 Н15. \Л/е и з е Ьу 1:о з а у Рог тоге 1п<^0 гта 1:10п, зее Огаттаг даШЬазе 14
й /М о с1ое5 о г с11с15оте1:111пд 1:о г Ь е 1:ор1с. оп раде 151.
Р о г е х а т р 1 е , 1п а п аг1;1с1е а Ь о и 1 : Б г е у е ^ о Ь 5 , у о и
т 1д 111:1ппс1 г Н е ас1:1уе в е п г е п с е :
5^еVе^оЬ5 зХаПед Арр!е 1пс.

1 о К Е Т С 1 ю о 5 е 1 Ь е с о гге с 1 р И га 5 е 1 о с о т р 1 е 1 е 3 КеVV^^^е еасИ 5еп1епсе 1п1Ие ра551Уе,


еасИ зеШ еп се . 1Иеп дие$51И е соггес1 у е а г ^ о т 1Не
Му Гауоигйе Ьи11(11п§8 аге Л е Ругатхёк. ТЪеу---- Ьох. Но\л/ т а п у о Й И е т с1о у о и кпоуу?
Л е Е^урИапз. 1 ТЬеу йпхзЬес! Л е Етр1ге 51:а1:е
Л Ьи11с1Ьу В \уегеЬш11;Ьу С агеЬиИ!: Ви1Ы1п§ ш ...
: ТЬе Зуёпеу Орега Ноизе а ВапгзЬ агсНкес!: ТЬе 6тр1г0 и/д5 {/п/бМ
са11ес11огп Шхоп. т _______________________________
А 18с1е81§пес1 В луаз с1е81§пе(1 Ггот С \уа8 с1е81§пес1 Ьу
2 М1п1:епс1о® сгеагеё Ше \УЬ” §атез
ТЬе Е1Я'е1 То\уег___ тНИопз оГреор1е еуегу уеаг. сопзо1е 1п ...
А 18 у18Йес1 Ьу В 18У1811;ес1 С -^аз ухзкес!
^ ТЬе ЙГ81; е1ес1:г1с И§Ь1:___ ап Еп§Ь8Ьтап са11ес1
НитрЬгу Вауу 1п агоипс! 1800.
3 ВШ Са1;е8 апс1 Раи1 АИеп з1;аг1:ес1
А тас1еЬу В \уа8тас1еЬу С 18тас1еЬу М 1сго8оА ® ш ...
г ТЬеоЫсазйе Ягет1997.
А У4^а8ёезггоуес! В \лгазс1е81:гоуЬу С \уаз с1ез1:гоуес1 Ьу
-■ МоЬНе рЬопез__ _реор1е о1^а11а§ез. 4 ТЬеу орепеё Л е ЗгаШе о!!' ЫЬеггу 1п
А агеизес1Ьу В агеизе С 1зизес1Ьу

\Л/г11е 5еп1епсе5 и51пд 1Не р го т р 1 5 .


5 А1ехап(1ег СгаЬат Ве111пуеп1:е<1 Ше
: 81: РаиГз Са1:Ье(1га1/с1е81§п/81г СЬг181;орЬег \Угеп гекрЬопе 1п ...
51 ?аи\'б Сс|^^^е<^^а^ кав Ьу 5 /г ^ Ы б ^ о р Н е г У^геп.

1 ТЬе ЫЯ'е! Т о \ у е г / < 1 е з 1 § п / С и 8 1 :а у е Е1Яе1


6 ТЬеу 1пуеп1:ес11Ье В У В 1п ...
ТЬе СоЬззеит/ЬшЫ/Ле Котапз

4 ТЬе ’У^ЬНе Ноизе/с1ез1§п/}ате5 НоЬап


1876 1886 +93+ 1975 1995 2006

Щ НОМЕМОРК!
О с ехегс15е5 1 - 4 СП р а д е 4 7 о ^ у о и г\Л /о г к Ь о о к .
^ М гИ т д
Рго]ес1: \л/пг1пд ап ас1уег1
1 Реас11(115 ас1Vе^^ апс1 ап5\л/ег {Н е я и е з И о п з .

Зспоо! шн1 пвивг С ТИе ^ап(а511с Т -С Н 0 1 ! И'5 по1


]и51 а гоЬо1. И'51Ье 1еасНег
гИе ^и1иге. И с1ое5 еVе^у^:^^^пд а
Ье 5 в т е адакп^. И и т а п 1еасНег с1ое5 - апб т о г е !
Неге аге ]'и51 а ^еVV 1Ие а т а пд 21
^ас15 аЬои( 1Ие Т-СНВ1!
о ► Уоисапи5е11:1папус1а55гоот,агапу1;1те,
апуууЬеге!
► II: кпоууз еуегугЫ пд аЬои1 еуегугЫ пд!
ТЬеТ-СН Р1 Ьа5 а Ь!д т е т о г у !
► Оо уои пеес] гезгз? ТЬеу аге рг1п1ес1 Ьу 1Ие
Т-СНК1 1П 5есопс15!
► ТНеуаге тагкес! 11птес1|а1:е1у Ьу1Ие
Т-СНК1 '5 сотри1ег Ьга1п!

Е ТЬ еТ-С Н Р1 15 1оуес1 Ьу с Ы И ге п апс1 рагепГз


еуегуууЬеге II дое5! СИ11с1геп 1оуе II: Ьесаи5е
гЬеу 1еагп у егу ди1ск1у. Рагеп^з 1оуе II: 1"ог гИе
з а т е геазоп!

уоиг зсИоо! де^


а Т -С Н Ш

1 т а г1 8 Л е Т -С Н К 1 ?
2 \УЬа1: сап 11: с1о?
1апдиаде1аЬ
3 \^Ьу (1о реор1е Ике И?
Реас11Ие5е 51а1етеп15. Р|пс1 апс1 и п й егИ п е

2 Реас! гЬе ас1уеП ада1п апс1 т а г с Ь еасН 5 Ш е т е п 1 е х а т р 1 е 5 1 п гЬ е ас1уег1.


1 \Уе Ц8е ехсктаИоп тагк81о таке 11:
1о а р а П 01^1116 ас1уег1, А -Р .
ехс11:1п§.
1 ТЬе ас1уег1: Ьаз ап ехсШп§ 1:Ше.
2 Ше П8е а(^^ес1:1Vе81:о ёезсгхЬе }ю\у §ооё
2 ТЫз рага§гарЬ ехр1а1п8 луЬу реор1е Ике 11:.
Л е т а с Ь т е 18.
3 ТЫ8 Из! 8ау8 №Ьа1 Ше Т-СНК1 сап с1о 1п с1е1:а11.
3 \Уе сап изе А е раз81уе апс1 Ьу 1:о 8Ьо\у
4 А ркШге 18ихес! 1о 8Ьо\у \уЬа11Ье Т-СНЯ118Ике. \уЬа1: Ше тасЫпе сап с1о.
5 ТЫ8 8еп1:епсе 1еП8 уои \уЬа1: Ш с1о пех!:. 4 \Уе и8е Л е 1трега1:1уе (о 1:еИреор1е \уИа1:
6 ТЫ8 рага§гарЬ с1е8сг1Ье8 Ше Т-СНК11п §епега1. Ш с1о пех1:.

Щ НОМЕМОПК!
О о ехегс15е51 апс12 о п р а д е 4 8
о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
Р 1 а п у о и г р г о | е с 1 !

Уои аге до1пд 1о т а к е ап ас1уег1 ^ог а т а с Ы п е ог а дас1де1.


Р|Г51 о^аМ, с1ес1с1е \л/На1 уо и аге до1пд го >л/гИе аЬои1.
СЬ оозе <^гот 1Ке5е 1с1еа5, ог \л/гИе у о и г о ^ п 1с1еа.
о пп 1:е 1 и д е п 1; ыНеп уои «еаг 11:
а дааде^ .а к е з уои шоге г Ш . т э

>Ьо1; сап с1о апу ^оЬ агоипс! ^Ие Йоте


а дас1де1: 1: 1131: такез апуопе 1п1:о а ыопаегГи! зхпдег

^ '^°ЬоЬ реь ^ сап с1г1^е а с<


:аг

уоиг ОУП 1с1еа:

А п 5\л /еггН ер ие5110п5аЬ ои 1уои гас1уег1 Ю с о т р 1е 1е 111е р1аппег.

Р1АММЕК
’ \Л/|1а1:15уоигтасЫпеса11ес1?ед Т-СНН1____________

2 '^\г\а1 доос! ас1]ес1:1уе5 сап уои 1:Н1пко(^1:о с1е$сг1Ье II:? ед а т а п пд ___

3 \Л/11а1:151:Иета1п1:Ыпд 11:сапс1о?____________

4 \МЬаХ 1"оиг гЫпдз (^оез II: с1о ехас1:1у? ОезспЬе гНет 1пс1е1:а11.

5 \Л/Но Нке5 II:?.

6 УУ11у с1о1:Неу Нке II:?.

7 \Л/|1 а1: с1о уои таШ реор1е 10 с1о а1"1:ег геас1тд 1Не ас1уег1:?.

8 \МЬа115а доос! 1:11:1е^ог уоиг ас1уег1:?____________

3 О гаууа р 1сги ге о ^ у о и гд а с 1д е 1 о г т а с Ы п е . Р е т е т Ь е г 1 о ...


• 8Ьо№ А-ука! уоиг тасЫпе/§ас1§е1: Ьокк Ике.
• 8Ьо\у й 1п асйоп 80 реор1е сап кее \уЬу 11:15а т а 21П§.
• 8Ьо\у Шаг реор1е Ике 11.

4 М а к е у о и г рго]ес1. и з е гИе 1с1еа51П у о и г р1аппег апс1 у о и г р1с(иге


го сгеа1е ап ас1уег1. \Л/11е п у о и Ь ауе а11 Йп15|1ес1, ш Ь у по1 с1|5р1ау
у о и г рго]ес15 о п 1Не ууэИ?

©
1л(е1Г(1 1л/ог1(Л
01<1 у о и кп о ^у?
ТЬе VVо^IсI сап Ье а VVеI^сI р1асе!
}» Се( геайу! Ргодх сап |^аи ^гот 1Не 5ку апс1
1Не Ь|дде$1 д ев еП 15 соуегес! ш
\Л/гИе а \л?огс1 <"^ 011Не Ьох |п еасН д а р Ю с о тр 1 е С е гНе
зеШ еп се з. к е ! Ооп'1; ЬеИеуе т е ? ТН еп геа д
оп 1о |1пс1 ои1 т о г е аЬои1 о и г
с1е5ег1: • еаПЬяиаке Нд111:п1пд $Ьоууег • 1:Нипс1ег ууе1гс1 апс1 ууопс1ег^и1 VVо^^с1!
1 А (п )-------- . 18 \уЬеп 1Ье §гоипё эЬакез.
2 А ( п ) ________ . 18 шЬеп и га1п8 Ь г а 8Ьог{ 11те.
3 ___________ 18 аЫ§йазЬо!^НдЬ1:ёиг1П§а81:огт.
4 А(п ) _______ 18 а р1асе \уЬеге 11;<1ое8пЧ ойеп га1п.
5 ____ . 18 Л е 8оипс1 ше Ьеаг айег а йазЬ оП1§Ы;п1п§.

Кеа(1тд
ТН е пехС И т е 1 Кеге'$ а 51ю\л/ег га1п, 1оок
1 Кеас! 1Не агИс1е яи1ск1у апс1 сН о о зе 1Не соггесг VVО^с^ и р . \/\/Ьа1:'51;11а1 (^аШпд )" го т (Н е 5ку? \Л/а1;ег?
1о т а к е гН е 5 Ш е т е п 1 5 гги е. Аге у о и 5и ге к Ч по1 (^год$? О г ^1511? 1п Р еЬ гиагу
1 Р15Ь апс11^год8 Ьауе ГаИеп Ггот Ше вку 1п 1Ье ря81:. 1 8 6 1 , а /г е г а п е а п Н р и а к е , )15Ь )"е11 (^гот нЬе $ку
а ойеп Ь гаге1у 1п 5 1 п д ар о ге а п д 1оса1 реор1е с а и д Ь г г Н е т !п
Ь а Б к е ь . II: а1$о га1пес1 /йзН ш 1ои151апа ш
2 АпгагсИса а йезег!.
115А (П 1 9 4 7 а п с 1 |п 1 а ^ а т а п и , Див^гаИ а, 'ш 2 0 1 0 .
а 18 Ь 18ПЧ 1п 2 0 0 5 , 1:(1е реор1е о|" Ос)2а с 1 !п 51Ьег1а « а гс Н е с !
3 0§Ь1п1п§___ 81:пке8 (Ье 8ате регзоп 1:шсе. 05 (:11о и 5а п с 15 о Ц г о д $ га1пес1 с1о№п <^иг1пд а
а пеуег Ь 8отег1те8 Е Ю г т . ТЬ е 5а т е »:(1 т д Ь а р р е п ес) т ^ а р а п т
2 0 0 9 апс1 (п Н и п д а г у 1п 2010.\Д/11а(:'$ д о т д оп?
11;'5 а с Ш о И у д и к е с о т т о п . II; 5 е е т 5 сНаС
2 К е а й гН е агг1с1е ада1п апс1 т а 1 с Н 1Ье р 1а с е 5 Ю гЬе
й и г т д о Б Ю г т , 51гопд «ш с15 р1ск |^год5 о г ир
5 » а ге те п 1 5 .
)^гот 1аке$ о г е у е п СНе в е а .Т Ь е у И)'! И 1 е т Ы дИ
АтагсИса • Оеа1:И\/а11еу • Нипдагу 1п 1 о 1116 5к у апс1 с а п с а ггу г Н е т а 1опд \« а у .Т Ь е у
^арап • К1<'ика • 1а]атапи 1 ои 151апа гЬ е п )^а11 с1о\л/п Ю СЬе дгоипс1 - опс1 ро551Ыу о т о
Ос12ас1 • ЗаНага • 5'шдароге реор1е'$ КеаЙБ!
УУЬа!; д о у о и ИЫ пк о)" теНеп у о и Ь е а г 1;11е п о г ё
1 ТЬеве р1асс8 сап §е1 уегу Ьо!;____________________________ 'с1е5еП'? Р е гИ а р з у о и 1 Ы п к о|^ гИе Б о Ь а га , \л/11;11

2 Т Ь 18 р1асе сап §е1 уегу соЫ .

3 ТЬе8е р1асез ехрег1епсес1 &о§8 & Ш п § Ггот Ш е 8ку.

4 Т Ьезе р1асез ехрепепсес! йзЬ Ы И п § Ггот Л е 8ку.

5 11118 р1асе Ьа8 а 1о1 оГ 1:Ьип<1ег81;огт8____________


к а » « 1пс1 апс1 сате1$, \л/11Н гЬе 5ип Б Ы п тд
3о К Е Т С И о о 5 е'К 1 д Н 1 ','\Л /го п д 'о г'О о е 5 п 'г5а у '
. т 1:116 5ку. О г т а у Ь е О е а гЬ \/а11еу т 1Ие 1 К га1П8 йзЬ Ьесаизе еа^1:Ь^иаке8 Шгош Л е т 1п(;о Ше а!г.
. А* 1еге 1 е т р е г а 1 и ге 5 с а п геасЬ о у е г 5 6 ° С. А Ш§Ь1; В У/гоп^ С ВоезпЧзау
I уои Ье 5игрг|$ес1 Ю Неаг № аг А т а гс И с а
2 А 81огт сап Ыо\у 8та11 апхтак Ь1§Ь 1п1:о (Ье а1г.
»а с1е 5ег 1:? Н '5 50 с о И Ипеге 1На1 II; а1то$1
ГГ01П5 о г 5ПО№5 апс1 (Неге а ге п о Сгеез А К 1§Ь1; в \\^гоп§ С ВоезпЧзау
^►165 а { а11! Уегу }е\л/ сгеасигез 11уе 1п 3 Атагсиса 18 8о соЫ Ша! к 8по\У8 Шеге уегу ойеп.
1(са, апс11 ( 1 0 5 6 с1о, 5исЬ а$ р е п д и т 5 ,
А Ш§Ь1; В С ВоезпЧзау
‘ -■гапИб 5еа.
Т983, а г е т р е г а г и г е о )"-8 9 .6 °С \л /а 5 4 ТЬеге аге а1то81: по р1ап1:8 ог апхтак 1п Ап1:агс1:1са.
ь ^ е й . У о и г )"геегег а1; Ь о т е 1$ а Ь о и г -2 0 ° С, А Ш§Ь1; В \Угоп§ С ОоезпЧзау
^ с а п 1 т а д т е 1 Ь а 1 а п у о п е ои1;51с1е 1п 1Ка1;
5 А йазЬ оП1§Ь1:п1п§ 81:аг181п Ше с1оис18 апд. сотез ёошп.
е га Ш ге №0 и 1с1 Ш гп ю 1се у е гу д и 1с к 1у!
А К.1§Ь1 В \\^гоп§ С ПоевпЧзау
6 ВаП И§Ь1:п1П§ 18 т о ге с1ап§егои8 Лап оЛег И§111:п1п§.
А К,1§Ь1; В \Угоп§ С ОоезпЧзау

1л/ог(1роыег!
С К Е Т \Л/г|1е а шогс! о г рН газе 1о т а 1 с И еасН с1ейп11:10п.
ТН е й гзг 1 е« е г Г5 д |у е п 1о Ье1р у о и .
1 81гап§еап<1ипи8иа1(ас1))
____________
2 по! гаге, изиа! (ас!;)

3 1аг§е агеа о5 \уа1:ег (п)


1_______
4 теа8игеоГЬо1:апс1со1с1(п)
I __________________
Евегу зесопс!, 11д111:птд Ы и 1Не Е о П Н аЬ о и 1 5 1 тп § Шш§8 (ап1та18, Ш8ес1:8, е1;с) (п)
I вЬипс(гес11(гпе5.Т11а1'5 2 5 т П П о п П д Н т т д
®г;<ке5 а у е а г! О и г 11ю5е, сЬоШ : 2 ,0 0 0 Ы):
6 а 1 а г § е з Ш г т Л а ! сгеа1:е8 И § Ь 1 ;п 1 п § ( п )
зеор1е. М о 51 реор1е \л/Но а ге Ы г $игу|уе,
о п е т а п , Р а г к К а п д е г Р оу 5и11(уап, 1ю5
>;иг\|уес1 Ь е’ш д Ы г Ьу И д Ы п ш д 5еуеп 1;1те5! 7 Л е й о о г о г е а г Л и п ё е г у о и г Гее! (п )
~та1 т1д1и по1 Ье $о ипи$иа11п 1:11е 5та11 Ютеп
§ -------------------
2ГМ ^ика 1п гЬе О е т о с га И с РериЬИс Сопдо.
8 а з и с М е п Ь г 1 § Ы И § Ь 1 1 Ь а 1 8 0 0 П (1 1 8 а р р е а г8 ( п )
> &еб5 т о г е И д К гп т д 1Ьап апу\л/Кеге еЬе
гНе »огИ, { ___________
; ""У 1|дЬштд з ю т №(1еп а ГЬипс1ег51огт
оса1е5 е1ес1г1сИ:у.ТН|5 саи5в5 а ЛазИ о/
^ Н (п (п д апс) а сгазЬ о/"(:11ипс 1ег. 01с1 у о и кп о м / Щ НОМЕМОКК!
“ К 11 т о $ 1 П д К г п т д П азКе? д о /" го т дгоипс!
О о е х е га з е з 1 - 4 о п р а д е $ 4 9 апс15 0
^ апс1 п о г |" г о т гК е с1оис(5 с1о№П? Апс1 (Ь е у 'ге
о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
- оуег 27,500° С! Т К а г'з / 1уе СНе
'.е т р е г а Ш г е о)" гЬ е 5ип!
Л Я г а п д е Суре о|^ И д Ы п ш д 1$ Ьо11 И д Ы п т д .
И $ е е т 5 го Ье а Ьа11 о \ ^\ге СЬоС )1оа1;5 ш 1Ие а1г
'ОГ а п и т Ь е г $есопс15 апс1 СЬеп ехр1ос1е5.
■'Т10 ЬоИ 15 о Ь о и П О ю 2 0 с т и Ш е опс1 с а п ра55
гпго и д Н №а115 апс1 VV^пс1от. 5с1еп1:151:5 51111
а ге п Ч в ш е е х а с И у №Ьа1: Ь а111|дЫ п!пд 15, Ьи1
-п а п у реор1е Ь ауе йезспЬ ес! 5 е е (п д Ш
С г а т ш а г 1

Аг1:1с1е5 1
1оок! \Ме иве тЬе тИеп гНеге 1$оп1у опе о1"5оппе1:Ыпд:
ТНе \А/огШсап Ье а те'1гс1р1асе! гЬе ЕаПН, гЬе зку, (Не зеа.
ТЬе пехх Ите тЬеге'з а зЬ о ш г о^га1п, 1оок ир. ]А/е депегаИу с1оп'1: и$е ап аг1:1с1е \л/11:И р1асе патез:
1п ГеЬгиагу 1861, аНегап еапЬ^иоке, взН (е11(гот 1Не АизПаНа, ^арап.
вку'шБ'тдароге...
\Л/е изе хЬе \л/11:Н$оте р1асе патез: хЬе иЗА, (Не УК.
1156
\Л/е с1оп'1: изиаПу изе ап аг1:1с1е \л/11:11гНе патез
\Л/е изе а апс1 ап 51пди1аг поип5 \л/11еп\л/е аге
тоип1:а1пз, 1акез ог 1з1апс1з: МоиШ: ЕуегевХ, 1аке
П01: Ье1пд 5рес1^с:с7 5Гогт.
]/1аопа, ЕаИег151апс1.
\Л/е и5е Г/7е\л/11:Н51пди1агапс1 р1ига1 поип5\л/Неп ууе
аге Ье1пд зресИйс: тЬезТогт \л/еЬас1уе5^егс1ау, 1Ье \Л/е изиаИу изе Г/?е№11:111:11е патез о1"зеаз, г|уегз
зНогтз \л/еЬад 1аИуеаг. апс1 с1езег1:з: 1ЬеА1:1апПс, гЬеН1уегАтагоп, (НеЗаЬага.

\Л/е с1оп'1: и$е ап агИс1е \л/11:М р1ига1 поип5 \л/11еп \л/е Рог т о г е 1п1^огта1:1оп, зее <Згаттагс1а1:аЬа5е 15
аге пог Ье1пд 5рес1^с: зГгопд VV^псI5, (годз, 1акез. оп раде 151.

Реас1 1:Н|5 ех1гас1 апс1 ^о11о\л/ 1Ье 1П51гис41оп5. 3 УУгНеаууогс! ^готг11еЬох1пеас11дар.


1^ п о аг11с1е 15 песе55агу, ри1 а с)а5Ь (-).
ТЬе пехг т т е иНеге'з а зМоууег о^ га1п, 1оок ир. \Л/Ьа1:'51:1131:
а • ап •
1"а1Ппд <"гот гНе зку? \Л/а1:ег? Аге уои зиге И'з по1 <"годз?
Ог ^зЬ? 1п РеЬгиагу 1861, а<"1ег ап еаПЬдиаке, ^зИ <"е11
1"гот гНе зку 1П 51пдароге апс11оса1 реор1е саидНг гИет 1п
Ьазкегз. II: а1зо га1пес11п5|11п 1ои1з1апа 1пгИе У5А 1п 1947
апс11п 1а]атапи, АизггаПа, 1п 2010.1п 2005, гЬе реор1е о<"
Ос12ас11п 51Ьег1а \л/а1:сНес1 аз 1:[1оизапс15 о1'1'годз га1пес1
с1о\л/п с1иппд а зШгт.ТНе зате гЫпд 11аррепес1 1п^арап 1п ТЬе 5 (га п д е Мог^Иегп
2009 апс11п Нипдагу т 2010. 1Гуои йп(1 уоиг8е1Г 1п (1 )__________
М о т а у ог оШег погШегп р1асе8 а!:
п1§Ь1:, уои т1§Ь1: Ье 1иску епои§Ь 1о 8ее
1 С1гс1е еасЬ ехатр1е о5 а ог ап изеё \уЦ:Ь а 81п§и1аг поип.
Ше аигога ЬогеаИз, ог погЛегп И§Ь1:8.
2 ипёегИпе еасЬ ехатрк оГ р1асе патез т Л о и !; ап агйск.
3 Т1ск (»/) Л е ехатрк о5 Ше изес! 1п а р1асе пате. 5ее1п§ (2 )__________И§Ь1:818 ап а та 21П§
ехрепепсе. З о тей тез Шеу 1оок Ике
4 Вга\у ап аггош ( ) ротИп^ 10 еасЬ ехатр1е оГ {Не изеё
\у11:Ь 8оте1Ь1п§ Шеге 13оп1у опе оГ. (3 )___________Ьапс! оГ§гееп со1оиг
5 Вга\у а Ьох агоипс! еасЬ ехатрк о^^1ке изес! а зрес1Йс асгозз (4 )__________ зку, апс1 а1: оШег
51п§и1аг поип. 1:1те81Ьеу1оокИке (5 )__________
сиг1 а1П8 о^ ригр1е, гес1 апс1 §гееп.
2 С1юо5е гИе соггес1 ап5\л/ег. А с1а5Н (-) теап5 по аП1с1е 15 \\^Ьа1: саизез {Ь ет? Епег§у ^^гот
песб55агу.
1 Науе уои еуег зееп а /Ше йазЬ оГИ§Ь1:п1п§ аЬоуе уоиг (6 ) 8ип 811Г8 ир а^отз Ь1§Ь
Ьоизе? ир 1п (7 )___________а^тозрЬеге. ТЬе
2 I \VоиИ 1оуе 1о зее 11:га1п - /1Ье йзЬ оп оиг 1:о\уп! ЕагШ 18 Ике (8 )___________1аг§е та§пе1
3 81:гоп§ т п ё з ойеп ИЙ зтаП ап1та1з ир 1п1:о а / 1Ье зку. ап(1 й 1гар8 (9 )___________а^отз. ТЬезе
4 \Уе Ьас1 ап /Ше ипизиа! 1:Ьип(1ег81;огт 1аз1: п1§Ь1:. аШтз 1Ьеп ге1еазе 1:Ье1г епег§у, апё 1Ь 18
5 ТетрегаШгез сап геасЬ 50 °С 1п - / 1Ье АгаЫап Везег!:. рго(1исе8 И§Ь1:. Ехас1:1у (10)__________
6 Р1зЬ 5е11оп 1Ье уШа§е оГКп1§Ь1:оп 1п - /Ше 11К 1п 2004. зате 1Ьт§ Ьаррепз т 1Ье &г зоиЛ,
\уЬеге (11)___________И§Ь1:8 аге кпошп
аз (12)___________аигога аиз^гаИз.

НОМЕМОКК!
О
Ш О с ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 51
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
Ц М о г ( ) р о м е г !

1 Веас! гИе с а р И о п апс1 с о тр 1 е 1 е 1Ие ги1е.


\\^е сап &ГЩ 8оте ас1]'ес1:1Уе810 с1е8СГ1Ье Ше
чуеаШег Ьу ас1(11п§___ 1;о Ше поип.
\Уе ёоиЫе Ше йпа1 сопзопап!: ^V]1 еп
{Ье поип е п ё з т Л а ________________ + С 0 п 8 0 п ап 1 :.

2 и в е 1Не у7огс15 д |у е п 1П с а р к а Ь 1о ^ о г т а ууогс! 1На1 Й1$ 1п 1Не д а р 1п


г Н е з а т е Ипе.

ТООАУ’8 Р 0 В Е С А 8 Т
Не11о, Шеге. Й’з §о1п§ 1:о Ье а (1). . (1ау &г то81; о!' сьоив
уои, а11;11ои§Ь й’И Ье ^и^1:е ( 2) __ . 1п Ше Гаг погЛ. 8^N
АЙег а (3 )__________ 8ШГ1:10 Л е с1ау, гетрегаШгез шШ Г18е, РО С

Ьи1: и’И Ье ^и^1:е (4 )___________а11тогп1п§. 11;\уопЧ Ье а8 М18Т

(5 )___________аз уе81;егс1ау, Ьи1 й’П Ье соЫ &г 1Ье Н те оГ КАШ

уеаг апй 1п р1асе8 И’И Ье ^и^1:е (6 )___________, 80 ёопЧ &г§е1:


уоиг На! апс1 зсагЕ Топ1§Ь1: Ье (7 )___________ , РК05Т

ап(11отогго\у м^е сап ехрес1 (8). . ■^еаШег 1п 8ТОКМ

р1асе8, рагиси1аг1у Ше 8ои1Ь. (9). _ \уеа1:Ьег 18 оп 8NО\V


Ше \уау 1а1;ег 1:Ы8 шеек. СоойЬуе, по\у.

ш НОМЕЫОКК!
О о ехегс15е51 апс12 о п р а д е 5 2 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

0 1 1 $ 1 е п 1 п д

2 5 О К Е Т 1151еп1ораПо<^агасЛо511о\л/.А 5уоиМ 51еп, та 1 с И


еасИ з р е а к е П о а зиЬ]ес1.
Топу МагуеИ___ а а 81:гап§е оЬ)ес1:
А т у Рг1се___ Ь 8оте1;Ь1п§ уегу оЫ
ВаУ1па Кееуе8___ с \уе1гс1 тееаШег
СЬаг1ойе Апс1ге\У8. а ипизиа! га1п

25 1|51еп 1о 1Ие зИ ош ада1п апс1 ш г к е о п е \л/огс11п еасИ д а р .


1 Топу 8ау8 Ша!: ЬаЬу___________Ге11 Ггот 1Ье зку 1п 2010.
2 А т у 8ау8 Л е 81:аШе \Vа81п Ше 8Ьаре оГ ап___________
3 ВаУ1па 8ау811:’8 а ___________ехасйу \уЬеге Ше 1:гее 18.
4 СЬаг1ойе 8ау8 Л е айегпооп \уа8. . ап(1 Ше 1:етрега1:иге Ге11.

ш НОМЕМОПК!
□ оехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 5 2 о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к . О

'
( ] Зреактд
1Т1ск ( ✓ ) \л/Н1сИ ^о11о\л/1пд 1Н|пд5 у о и Иауе 3 1п ра1г5, с)о1Ие го1е-р1ау. Ро11о\л/1Не 1П51гис11оп5.
1п у о и г 1оса1 агеа. М а ке по1ез аЬои1 \л/Ьу 1оиг1515 \Л/11еп уо и Ь ауе йп15Иес1,5\л^ар го1б5.
т1 д Ь г е п ]о у У15111пд гЬ езе р1асе5.
81ис1еп1: А: Уои аге а гасИо рге8еп1:ег.
5ау Ье11о 1о уоиг §ие81 апс1 а8к \уЬеге Л е у аге
Ггот.
А8к уоиг §ие81: аЬои!:...
• Ше паШга! аигас1:10П8 1п 1Ье агеа.
• \у11а1; Л е у Ш тк 1;оиг181;8 \уоиЫ Ике 10 ухзИ
1п Ше агеа.
• 1:Ье тееаЛег 1п (Ье агеа а! ёхЯегеп!: 1:1те8 оГ
Л е уеаг.
• Ше Ьс81: и т е 1:о У1811: апё \уЬу.

Р1асе ^NЬу 1оиг1515


т1д111еп]оу
81и<1еп1 В: Уои аге Ье1п§ т1;егу1е\уес1.
V^5^^^пд К
8ау \у]1 еге уои аге 1^'гот.
Лп8\уег ^ие8^;^оп8 аЬои(:...
• Ше паШга! аПгас1:1оп81п уоиг агеа.
• \уЬа1; уои 1;Ыпк 1оиг181;8 луоиИ Ике 1о У18И:
1п уоиг агеа.
• 1Ье шеаЛег 1п уоиг агеа а!: ё1Яегеп1: Итез
о5 ± е уеаг.
2 1п ра1г5 о г 35 а д го и р , сИзсизз 111е$е я и е зИ о п з. • Л е Ье81 й т е 1о У1811: апё -^Ьу.
М а к е по1ез о ^ у о и г апзууегз.
ШЬаг’з 1:Ье \уеа1:Ьег Ике 1п уоиг агеа 1п ...
РЬгазе Вапк!
8рПП§? 8иттег?
Ехрге551пд с1едгее5 о( с е г (а т ( у
апс1с1оиЬ(
аиШтп? \уш1;ег? 1'т аЬ$о1и1е1у виге У1511:ог5\«ои1с11оув гМе зеа.
Реор/е \л/ои1с1 деИпИ:е1у\оуе 1:116 тоип1:а1п5.
Реор1в \л/оиШргоЬаЫу Ике сиг ЬеасЬез.
\УЬа1;’81;Ье Ьез! й т е уеаг &г а 1;оиг181: 1'т потзозиге реор1е ууои1с1 Ике оиг г1уег.
1о У18И: уоиг агеа?_____________________ I с1оиЬпоиг\т \л?ои1с1 Ике оиг рагкз.
\УНу?_________________________________

{ 5 5 о и п (1 $ р о (

1^ 26 1|51еп1о1Н е5е5еп1епсе5апс1 р а у 2 27 1|51еп апс1 гереа1.


а И е п И о п 1о 1Не \л/огс151п Ь о И .Т Ь е йгз11И гее 1а а 8Ьо\уег
Науе 1118 з а т е зо и п й Ьи11Ье <^оиггИ 1$ с1ИТегеп1. саи§Ь1; 1п а 8Ьо\уег
5ау\л/Иу. I §о1: саи§Ь1:1п а вЬо\уег.
I §о1 саи§Ь1:1п а 8Ьо\уег. 2 ап ап еайЬдиаке
ТЬеге \уа8 ап еаггЬдиаке 1а81 п1§]11;. ап еагШдиаке 1а81: п1§Ь1:
ТЬеге \уа8 ап еа^1:Ь^иаке 1а8(: п1§к1:.
01с1 Гго§8 Ы \ & о т 1Ье 8ку?
3 1Ье гке 8ку
\Уе1гс1 ± 1п§8 Ьарреп а11 оуег (Ье ЕаПЬ.
!'а115гот Л е «ку
В1(1 ^го§8 5а115гот Ше 8ку?
4 гИе гЬе ЕагШ
а11оуег 1Ье ЕагЛ
\Уе1гс1 1Ып§8 Ьарреп а11оуег Л е ЕагЛ.
С гатш аг 2
СоиШ аЫ е апс1 ипсоипгаЫ е поипБ 1
1оок1 Р1ига1 с о и Ш а Ы е п о и п 5
Н т еуои еуегзееп а р Ы ури з? УУЬеп \«е аге 1:а1к1пд депегаИу, \л/е изе по аг1:1с1е.
ТНеге теге $ е у е п \ ы о п д е г з о и Ь е апаепХ \а / о г Ш . /1оув ап1та15!
I IоVе ^^1е а!г пеаг (Не $еа! \Л/Неп ууе аге Ье1пд 5рес1йс, \л/е изе тНе.
Воте ап1та1$ Науе хЫск На1г. ТНв ап1та15 т АизШНа аге текд!
УУеизеар1ига1уегЬ.
5оте поип5 аге соиШаЫе. VVе сап соип1:1:11ет: опе
1аке, Шо 1аке5. и п с о и п га Ы е п о и п $
Боте поип5 аге ипсоипгаЫе. \Л/е сап'1: соипг 1Нет: \/УНеп \л/е аге 1:а1к1пд депегаИу, \л/е изе по аг1:1с1е.
а!г, таХег, аду1се. Мопеу доевп'Х та к е уои Нарру.
51пди1аг с о и п 1 а Ы е п о и п з УУИеп же аге Ье1пд зрес1^с, \л/е изе {Не.
ТНе топеу 1п ту Ьад Ьаз допе!
УУМеп \л/е аге 1:а1к1пд депегаНу, ууе изе а ог ап.
\Л/е изе а з1пди1аг уегЬ.
Науеуои Ьееп т а гЬипдег$Хогт?
\Л/Неп же аге Ье1пд зресИпс, же изе (Не. Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее (Згаттаг ёаа Ь а зе 16
О И уои Ьеаг {Не гЬипёеШогт 1а5{ п1дНг? оп раде 151.
V^е изе а 51пди1аг уегЬ.

» И с к ( ✓ ) 1Не сои п1аЫ е п о и п з апс1 с1гс1е 1Не и п со и п 1 а Ы е п о и п з.


О п е \л/огс1 сап Ье Ьо1И а йИТегеп» т е а п 1пд.
I I ап1та1 Ц Ьа1г топеу е1ес1;г1с11:у 1п&гта1:1оп
I I тоиЛ &ос1 кпо\у1ес1§е пе\У8 Ьо1:
МаЮ Н 1о та к е 5еп1епсез.

1 Гш аГгаЫ {Ье 1п&гта1;1оп а соп81з{8 о58та11 сгеа1игез.

1 I (1оп’{ Ьауе апу кпо\у1ес1§е Ь 1з 1п уоиг роске{, \уЬеге уои 1еЙ


- I {Ы п к уоиг то п е у с 18уегу йап^егоиз.
4 ОеЬЬу, уоиг Ьа1г а 1оокз &п{а8{1с!
? 1Гуои’ге по{ саге5и1, е1ес{г1с1{у е оГЫо1о§у 8 0 1 сап’{ Ье1р уои.
- А р1а{уриз’8 Гооё уои Ьауе 1з \угоп§.

3 С Н оо5е111есоггес1\л/сгс1сгрИ га5е.

ТИе Р1а1ури5
ТЬе р1а1ури818 ( 1) а т а 21П§ / ап а т а г т § ап1та1.1п &с1:, И’з 80 а т а 21 п§
1Ьа1: а(: ЙГ81: (2) 8с1еп1:181;8 / Ше 8с1еп1:181:81:Ьои§Ь111\уаз а^оке! ТЬеу ёхёпЧ
Ьауе (3) апу / 8оте 1с1еа 1:Ьа1:11:\уаз а геа1 ап1та1. (4 ) А п е т / К е т оГ
{Ье ап1та1 с а т е {о Еигоре 5гот Аиз1;га11а 1п 1798. Сармат }оЬп Нип1:ег
5еп1 (5) 8к1п / 1Ье вкт о5а йеас! ап1та1 Ьаск 10 Еп§1апс1. II; Ьаё
(6) 1:Ыск / а 4Ыск Ьа1г апё (7 ) тои1Ь / а т о и Ш Ике а йиск’з.
ТЬеу 1;Ьои§Ь1; зо тео п е Ьаё зШ ск а ёиск’з Ьеай оп а Ьеауег’з Ьойу!
ТЬе р1а1:ури8’8 &ос1 (8) тс1ийе /!пс1и(1е8 \уогт8,1п8ес1:8 апё зЬгтрз.
II: Ьаз еуез апс1 еагз, Ьи1:11а1зо Ьаз апоЛег а т а г т § ог§ап: 11:8‘Ы1Г а11Ье
Ггоп1; оГИз Ьеас1. АП ап1та18 ргоёисе (9) е1ес1:г1с11у /ап е1ес^:^^с^^у, апс1
{Ье р1а1:ури8 сап 5ее1 {Ыз ш Из Ы11. II; изез 11;{о йпс18та11 сгеаШгез 1о еа!;!

НОМЕЫОКК!
□ о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д еЗ З о ^ ^ у о и гУ У с гкЬ о о к.
^ ЫгИ!пд
Рго]ес1: VV^^^^пда с1е5сг1р110п о^а 1оса1 р1асе
1 о КЕТ Пеас1(Н|5с1е$спр11опапс1ап5\л/ег
гНеяиезИопз.
1 \УЬа1 (1ое81Ье ■VV^^1;е^зау аЬои! Л е рагк?
А Реор1е оп1у изе й 1п киттег.
В Реорк оп1у изе й 1п шп(;ег.
С Реорк и§е К; 1п сИЯегеп!; кеакопз.
2 \А/Ьа1; с1ое81Ье рагк 1оок Ике?
А Уои сап зее паШга! апс1 тап-та(1е каШгез.
В Й Ьокз Ике а 8рог1;8 сеп{ге.
С Уои сап зее зЬорк апс1 гекШигап^з.
3 ’\А/Ь1сЬ ас1:1уйу 1з по1; тепИопеё 1п 1:Ье с1е8сг1р1:1оп?
А сИтЫп§ 1п Ше к)гез1;
В з т т т ш § 1п 1Ье 1аке А ДЛ/опс1ег^и1
С еа1:т§ ш Л е рагк
1оса1 Р а г к
2 Неас11Не безспрИоп ада'т апс1 та1сН еасН М у Ш уоигйе 1оса1 р1асе 1з КеуоЫ йоп Рагк,
рагадгарН а 5га1етепг.ТНеге 15опе №Ы с11орепей 1п 2005. К ’з 1п Ше сеп1;ге оГ т у 1о№п
5Ш е т е п 1 уои с1о по1 пеес! и5е. апй й ’з уегу рори1аг ш Ш еуегуопе. Оп зиппу
йауз, уои сап зее реорк Иаухпд а р1сшс апй оп
1 Рага§гарЬ 1 с1е8сг1Ье8 ___ зпошу йауз реорк §о Шеге 1:о т а к е зпош теп.
2 Рага§гарЬ 2 ёе8сг1Ье5 ___ К ’в а 1о1 оГ 1’и п!
3 Рага§гарЬ 3 ёезсггЬез ___ КеУ01и1;10п Рагк 1 8 1агде апй Ш еге аге Ы з оГ
1;геез. Раг1: оГ Ше рагк 1з Ике а паШ га! йгез!:, апй
а луЬа! Ше рагк 1оок8 Ике апё 8оте кеу каШгез. Ш еге’з а ЬеаийГи! 1аке 1п Ш е т !й й к . ТЬеге 1з
Ь \уЬа1: Ьаррепес! Ш Ше шгйег 1п 1Ье рагк. а1зо ап агеа Ь г р1аут§ 1;епш8 апй оШег врог18.
с Л е рагк §епегаИу апс1 зауз ^у^Ьеге й 15. Реор к йо йЖегеп!: №1п§з 1п Ше рагк. 8 о те
реорк \уа1к ог р1ау №1 Ш Ше1г Гат1Иез. ОШ ег
<1 \уЬа1 реорк §епегаИу (5о 1п Ше рагк.
реорк йо зрог! ог пйе Ы сускз. Уои сап а1зо
сИ тЬ Ш е 1геез! Гш аЬзо1и1;е1у зиге У18 Й:ог8
шоиМ к у е Кеуо1и1;1оп Рагк.

@ 1апдиаде1аЬ
Кеас1 {Н езе 5 4 а 1 е т е Ш 5 . Р|пс1 а п д и п Ь е гН п е е х а т р 1 е 5 ш гН е с1е5сг|рг1оп.
1 \Уе § 1Уе Ше ЛезсгхрИоп а Шк.
2 ■\Уеизе8Ьог1:Гогт8(г?5, е1с).
3 Ш е и8е ех сЬтаИ о п т а гк з 1о зЬ о \у ехсйетеп1;.
4 \^е и8е ай^есЦуез 1о таке оиг с1е8сг1р1;1оп 1п1егез(:ш§.

ш НОМЕМОЯК!
О о е х е го з е з 1 - 3 о п р а д е 5 4 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.

О
Р1ап уоиг рго]ес1!
1 \№На( 1оса1 р1асе аге у о и д о т д (о №гИе аЬои1?Т1ск (✓)о п е о^1|1е5е р1с(иге5,
ог ас1с1 уоиг о^п 1с1еа.

[ а 5рес1а1 ЬиЛсИпд (\л/111с11?) I I а рагког р1аудгоипс1 (ууЫсИ?)

а 1аке ОГ пуег (ууЫсН?) а тоип1:а1п (\л/111с11?) апо1:11ег р1асе (\л/111с11?)

2 Сотр1е1е111е р1аппег^огуоигс1е5сг1р11оп.

Р1АМЫ ЕК
Раг1 о^с1е5сг1р(1оп Узе^и! 1пЬгта11оп Уоиг погез
Т|Ие Маке 11:5оипс11п1;еге51:1пд!
Оиг ЬеаиШи! сНигсН

Р1г5( рагадгарЬ С1уе а 111:1:1е 11151:огу И'уои сап, апс1 а депега!


с1е5сг1р1:1оп.
орепесИп 1850 \
еуегуопе деТ$ тагпеё 1Неге
уегурори1аг
Бесопс! рагадгарИ □е5сг1Ье №[131:1:Ье р1асе 1оок$ Пке. 1
!
1/егу 1агде, тИН /оГ5 о^ркгигез оп гЬе таНз
а ЫдЬ Ютег \л/'пИа с1оск

ТЫгс! рагадгарН □е5сг1Ье даИаг Иаррепз гЬеге.


реор/е Ьт е 1огде шедсИпдз
еуегуопе тееН 1п {Не1г ЬевГ сЫНез

3 М а к е у о и г рго]ес1.1)5е 1Ие 1с1еа51п у о и г р1аппег апс1 р1ю1о5 ог


с1га\л/1пд51осгеа1еа с1е5СГ1р11оп о ^а 1оса1 р1асе.\Л/Ьеп у о и Иауе а11
йп15Иес1, \л/Иу по1 с]|5р1ау у о и г рго]ес15 о п гЬ е у^а11?
е
Кеу1$1оп
ипН5 7-8
1 \/осаЬи1агу: ^пVеп^^пд апс1 с1|5СОУеппд
\Л/г11е а уегЬ ^ г о т 1Ие Ьох 1п гЬ е соггес1 ^ о г т 1п еасН д а р .

Ьи11с1 • с1е51дп • с1е51:гоу • с1|5соуег • 1ппс1ои1: • 1пуеп1: • ра1п1:

8с1еп1181:5. . Ше р1апе1; МерШпе т 1846.


1огп ТЛгоп. _ 8ус1пеу Орега Ноизе 1п 1957 апс1 Ьи11с1т§ 81:аг1;е(1 1\уо
уеаг51а1;ег.
И г е _______ . тап у Ьш Ы1п§8 т Ьопс1оп 1п 1666.
МоЬе! Р п 2 б8 аге патес! айег АИ'гес! МоЬе1, \уЬо___________ с1упат11;е т 1867.
Но\у сап тее____________ \уЬеп 1Ье 1е1еУ1810п ша81пуеп1;е(1?
Ьеопаг(1о с1а У 1 п а. . Ше М опа Ы$а, а 1'атои8 рхсШге оГ а \уотап.
ТЬе Е§ур1;1ап8____ . Ше ругат1(1810 ри1; (\еав. к!п§81п.

2 УосаЬ и1агу:сотроипс1 поип5


\Л/Г11е о п е \«огс11п еасН д а р .
1 ТЬе р1асе вдЬеге роИсе оШсегз \уогк. р ___________ 8______
2 \Уе теа8Ь оиг с Ь Л е з №11;1И;Ы8. ___________ т ______
3 Уои § 0 Ьеге 1 0 1оок а!: раш1;т§8. а ___________ § ______
4 ТЪеге аге 1018 оЫ1Яегеп1; 8Ьор8 Ьеге. 8____________ с ______
5 Уои И81еп 10 т и з к оп 1Ы8. М ___________ р -----
6 Т Ы з 18 а Ьш1с1т§ \уИЬ 1о18 оГ оШсе81п 11. о ___________ Ь______
7 ТЫ з 18 ап 1трог1ап1 Ь ш Ы т§ 1п а 1о\Vп. 1___________ Ь ______
8 Уои § 0 Ьеге 1о Ь и у з1атр8 ог 8епс11е11ег8. р ______ о ___

3 VосаЬиIа^у:VVеа(Не^апс1(ИеVVО^Iс^
С Ь оозе 1Ие соггес1 \мог6 ог рН газе.

1 й ’8 80 Ьо1! Гш 8 0 1Ыг51у! I Ьоре \уе §е1 ои1 оГ 1Ы8_____ 8 0 0 п!


А 8Ьо\уег В 1аке С с1е8ег1
2 ТЬе §гоипс1 то у е с ! 1Ьеп! 11Ы пк И’8_____ !
А айазЬ В апеа^1Ь^иаке С а8Ьо\уег
3 \У^Ьа1’81Ье____ 1ос1ау? \Уо\у! Й’з оуег 35 с1е§гее8!
А сгеа1иге В И§Ь1п1п§ С 1етрега1иге
4 И \уа8 у е г у _____ с1игш§ 1Ье п1§Ь1 ап(1 по\у т у саг 18 соуегес! 1п 1се!
А 8иппу В с1оис1у С Гго81у
5 \^Ьа1 -^еаШег! О пе т1пи1е И’8 8иппу апс11Ье пех1 И’з 8по\у1п§!
А \уе1гс1 В со тто п С т181у
6 Ы81еп! I сап Ьеаг . А 81огт 18 оп 118\уау.
А 11§Ь1п 1п § в 1Ьипс1ег С §гоипс1

©
00
4 ТНе ра551Уе I
С о тр 1 е 1 е еасН з е Ш е п с е и51пд 1Ье ра551Уе.
с
3
с
о
'1/5
■>
О)
сс

1 }ате5 \уго1:е Л е етаИ .


ТЪе е т а И ____________
2 ТЬе СЬ1пе8е 1пуеп1:е(1 рарег.
Рарег______________________
3 М у ^гапёГаШег сНёпЧ 1:аке 1Ы8 рЬо1о§гар11.
ТЫз рЬого^гарЬ___________________________
4 Еуегу уеаг, тН И опз оГ реор1е у1811: М о8со\у.
Мозсоад_________________________________
5 |ап т е !: т е а1 Л е а1грог1:.
I ________________________
6 Апйу ШагЬо! с11с1п’1:ра1п1; 1Ы8 рхсШге.
ТЫ8 рхсШге____________________________________

5 АП1с1е$
С Н оозе 1Не соггес1 \л/огс1.1^ п о аг11с1е 15 п есеззагу, сЬоове
1 Гуе §о1: а / ап /1Ье / - §геа1; 1с1еа &г уоиг раг1:у Ш18 \уеекеп(1.
2 ТЬа1;’8 а / ап / (Ь е / - т1;еге811п§ 8觧е81;1оп. Г11гЫ пк аЬои!; 11.
3 В1(1 уои \уа1:сЬ а / ап /1Ье / - р го § га тте 11;о1(1уои аЬои1?
4 В о уои гЫ пк а / ап / 1Ье / - реор1е саге епои§Ь аЬои! (:Ье р го Ы ет?
5 11оокес1 ир а!: а / ап / 1Ье / - зку апс! заш а 81:гап§е И§Ь1.
6 I \У18Ь \уе Ьас1 а /ап /Ше / - 1п(11ап ге81аигап11п сиг Шшп.
7 Аге уои 1оок1п§ &г\уагс11:о у 18И:1п § а / ап / 1Ье / - С Ы па?
8 I Ьоре а / ап / 4Ье / - Ьеас11:еасЬег §1уе8 и81Ье с1ау оЯ" 8сЬоо1!

6 Соип1аЫеапс1 и п со и п (а Ы еп о и п 5
С И оозе С (соип1аЫ е) ог I) (и п с о и Ш а Ы е ) ^ог еасИ п о и п .

1 то п е у С/и
2 &ос1 с/ и
3 ап1та1 с/ и
4 а(1у1се с/ и
5 е1ес1г1с11;у с/ и
6 1(1 еа с/ и
7 ш & гта й о п с/ и
8 а1г с/ и
9 1:е1ерЬопе с/ и
10 п е т с/ и
О
0 ■

К е а < Л п д

1 О и 1 с к 1 у 1 о о ка (1 {1 е с 1 № ге п и е )((5 . Оес|с 1е\№ На[ |


к 1пс1 1е х 1 еасН о п е 15.
а ап ас1уег1;
Ь а81§П ;
с а гес1ре
й 1 п & гта и о п оп а ^^еЬзИе аЬои1 ЬеаИЬу еа11п§

е а 1ех{: те88а§е
Г а 5Ьорр1п§ 1181
§ а гесехр!:
Ь 1 п 5о гтай о п оп & о ё раска§ 1 П§

С „,,Ь е сН Л ет *з™ ^ ^

ТНЕ РО О О
АЫ О 0 К 1 Ы К С А М Е !
Неу! Ые-’ уе оп1у до-Ь а
Ьгеас! 1е-р1:. Сап
уои §6-1: з о те т о г е апс1
а -Рем арр1б5 оп у о и г
мау Ноте? Т И а п кз! С I)

Ки1е5
• Еуегу рег80П 81;аг1:5\уИ:Ь Шгее ро1п1:8.
• Опе рег50п 8ау8 а \уогс1 соппес1;ес110 Гоос!
апс1 (1г1пк, &г ехатр1е: Ьапапа.
• ТЬе пех1: рег80п тиз!: 8ау а шогё соппес^ес! 1о
&ос1 ап(1 с1г1пк 1;Ьа1:81:аг1;8 шИЬ 1Ье кз! 1ейег
Л е \уог<1 Ье&ге. ТЬе 1а81:1еиег оГЬапапа 18
а, 80 а \уог(1 Ье§1пп1п§ т Л а т1§Ь1: Ье арр1е.
• ТЬе пех1 рег80п соШтиез 1п Ше 8ате \уау,
&г ехатр1е: 姧.
• уои сапЧ Ш^пк оГ а \уогс1, уои 1о8е а ро1п1:,
апс1 уои 81;аг1: Ше §ате а§а1п шИЬ а пе\у "^^огс!.
• Уои сапЧ зау а \уог(1 Шаг 8отеопе Ьа8
а1геаёу 8а1с1.
• \УЬеп уои Ьауе по рош1:81еА, уои’ге ои!
о [ гЬе §ате.

О
2с К Е Т Р еас1111е1ех15ад а1п.М а(сЬ еасН 1ех(1о
а 5 1 а 1 етеп 1 . ТЬ еге 15 о п е 5 1а 1 е те п 1 уо и с1о по1
пеес11о изе.
Те х! 1 ___ Тех1:3 ___ Техг 5 ____ Т е х 1 7 ____
: тапу Лггу с1г1пк$ соп1а1п по 5и§аг Те х! 2 ___ Т е х! 4 ___ Т е х! 6 ____ Т е х! 8 ____
эН. Оиг5 йоез. Р 122-И . То(а11у, аЬ$о1иге1у а I пеес1 уои 1:о §о зЬоррхп^ Гог т е .
сотр1е1е1у $и§аг-Тгее. То1а11у, аЬ$о1иге1у Ь I т и з ! Ь иу Ш езе 1:Ьт§8 "^Ьеп I §о 8Ь орр 1п§.
;1 сотр1е1е1у <а51у! с У о и сап §е1 {го геп сагго^з 1п гЫз раг1: оГ Л е
зи р е гта гке !:.
<1 К ’з Л е Ьез1: з и р е г т а г к е ! 1п Ш е агеа.
е ТЪеу \уШ сЬап§е со1оиг.
( В о п ’11еауе Шхз 1п а у е гу Но! р1асе.
д 5 о т е аге ЬеИег Л а п о Л е гз .
Ь И ’з § о о ё & г уо и а п ё 1:а51е5 п1се 1оо.
А I5 ^ Е 1 I зрей ! пеаг1у € 5 0 оп Ь о ё .

Ргогеп Роой
1се сгеат,). Ргогеп
РГП7ЛГ\ уеде
-- 1:аЫе5,
I П МогЛромег!
РГОгеП Р12285
ЕасЬ №огс151п Ьо1с1151п 1Не \л/гопд Б е ш еп с е .
\А/г'Пеа \л/огс11п Ь о И ^ г о т апо1И ег 5еп ге п с е 1о
гер1асе 1Ие 1п с о ггес 1 о п е .
1 Соокз апс1 сЬеГз изиаПу изе а зЬагр кп1Ге 10 ^гу
<^гш1;, уе§е{аЫез ап(1 теа1;___________
То1;а1: 4 8 € 2 уои си! &ос1, уои соок к 1п Ьо1: оИ--------------
3 Вийег 13 зхтИаг 1о 1п§ге<11еп1;8, Ьи ! Ьийег Ьаз то ге
ТЬапк уои -Рог 5Ьорр1п§ а1: 1п 11;----------
РгезН Роос15 5ирегтагк е1 :!
4 Огап§е )и к е 1зп4 а ^гогеп ё г т к Ьесаизе и йоезпЧ
Ьауе ЬиЬЫ ез____________
5 А с1г1пк \у11:Ь п о зи§аг 1п 1з зи§аг-1:а81у----------
6 Роос1 уои кеер 1п Ше 1^гес2ег 1з саПеё ГгезЬ &о<1.

7 Роос! Ике ГгиИ Ш а! 1з по1 Ггогеп ог 1п Ипз 1з саИес!


Ггее & о ё ____________
8 1ГШеге’з зи§аг 1п а саке Л еп зи§аг 1з опе оГ Л е
Й о ге 1п а с о о 1, йгур1асе. 8паск____________
3 т е к ! о(орептд 9 А таг§аппе 1з 8оте1;Ьт§ Ике а раске! оГ сг1зрз
-«з'"«Чаг,.а1,,р,ез.г,ай,«,1ето„)и 1се Л а ! уои еа1 Ье1\уееп теа1з____________
10 ‘И’з ИггуГ теапз Ша! уои Ике И___________

Щ НОМЕМОКК!
«^/\А/.(ооат!о-Ы од.сот
О с ехегс15е51 - 3 о п р а д е з 5 6 апс157
уои^VVо^кЬоок.
АIVVау51оокаиИе Пзг оПпдгесИепгз
саге^'иНу ЬеСоге уои сНоозе зпаскз 1"огуоиг ^
сИЛйгеп, Рог ехатр1е, 5оте ЫзсиКз соп1:а1п й
)о15 о<^5идаг, Ьиг о1:Нег5 аге тисН тоге |
ИеакИу. СЬеск Ноуу тисН зидаг 15 !п гНет,
о г - 1с1еа11у- Лаг гЬеу Науе по зидаг аг а11.___
С гаш таг 1 2 ^еппу'5 по\л/ 1а1к1пд аЬои1 \л/Ьа1'51п 1Ие
^Г1с1де. С Н оозе 1Ие соггес1 \л/огс1 о г рИгаз

С о и Ш а Ы е апс1 и п с о и т а Ы е п о и п 5 2
1оок!
. ..5оте ЫзсиНз сопХа'т Ы з о^зидаг...
N01 т а пу а н у ёппк.5 соШшп по зидаг аг а11.
СНеск гЬеге'5 по1тисН видаг 'т тЬет...
И/е'ие оп1у дог а НШв Ьгеаё 1еЛ.
Сап уои деТ... а арр1в5 оп уоиг тауЬоте?

изе
\Л/е с а п иве /оГ5 о(, о г а /оГ о^, \л/11:Н с о и Ш а Ы е апс! и п с о и Ш а Ы е
поип5.

\Л/е сап и$е (поГ) тапу соипгаЫе поип5: тапу = Ы в о^/


аЫ о^

\Л/е с а п и5е (поГ) тисН \л/1гИ и п с о и п га Ы е п о и п з : тисН = 1оТз


о^/аЫ о^

\Л/е сап изео^еи/уукМ соиШаЫе поипз: а = ю т е Ьи1


поШ апу
О К , 8 0 1Ьеге хвпЧ (1) тисЬ / т ап у
\Л/есап иве а 1И1:1е \м'Л]г\ ипсоипгаЫе поит , а Нп1в = воте Ьиг тДк 1еЙ Ьи1; Шеге’8 а (2) 1о18 /1о1
поШ исН оГогап§е ^ике. ТЬеге аге а (3 ) Гелу /
Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее Сгаттагс1аТаЬа5е /7оп раде 151. тап у {отаШез ... оЬ, Ша1;’8 \угоп§ -
Леге аге 81х, апё а (4) 1о1: / арр1е8
1 0 0 . ТЬеге 18пЧ (5) апу / т ап у сЬеезе.

1 ^ е п п у 151е1Ипд Иег т и т ууЬа^'в 1п 1Ие кИ сН еп О Ь, \уаШ ТЬеге 18 а (6 ) 1Ш1е, Ьи1:


(7) по1: тисЬ /1о1;. ТЬеге агепЧ (8)
сирЬоагс!. Оес1с1е \л/Иа1 зИе т е а п 5 .
тисЬ / т ап у Ьапапаз - оп1у Шгее,
1 Ше кауеп1^о1 а Ш о/ЫзшИв т 1ке сирЪоагй. I Л т к - Ьи1 Шеге’8 (9) а 1о1 оГ /1о1:8
姧8. ТЬеге аге (10) 1018 / тисЬ
Ы зсийз 100.
ТЬеге аге 8оте Ьи1; по1: тапу Ызсийз.
Ь ТЬеге агепЧ апу Ы8сиИ;8.
3 \Л/На1 Н а у е у о и еа1еп огс1гипкс1иг1пд
’ ТНеге 15пЧ тисН $щаг. 1Ье рз51 \л/еек? \Л/п1е аЬои1 у о и .
1 по1:/тисЬ
а ТЬеге’з а 1о1; оГ 8и§аг. I ^ и п тисИ сЬосоШс._________
Ь ТЬеге’8 а ИШе 8и§аг. 2 а1о1 оГ

3 ТНеге агепЧ т а п у раске1$ о /стрз.


3 по1/тисЬ

а ТЬеге аге а 5е\у раске1;8 сп8р8.


4 по1/тапу
Ь ТЬеге аге 1о1:8 оГраске1;8 о5 сп8р8.

4 Ткегез а ИШе со^ее. 5 аГе\у

а ТЬе ] аг соЯее 18 уегу зтаП. 6 а иШе


Ь ТЬеге’8 зо те соЯее Ьи1; по1: а 1о1:.
7 1о18 оГ
5 ТНеге аге а/е^V Ыпз о/зоир.

а ТЬеге’8 а 1о1: о5 зоир.


Ь ТЬеге’8 8оте 8оир Ьи1; по1; 1о1;8. В НОНЕМОКК!
Оо ехегс15е5 1-4 оп раде 58
о^уоиг\Л/огкЬоок.
Ыог(1ромег! ^ и$1еп1пд
X № |( е а №0гс1 ^ г о т 1Ие Ьох 1п еасИ д а р .У о и \№||1 1 2 8 1|51еп1оа1еепадед1г11а1к1пд.
пеес11о и$е 5 о т е \л/огс15 т о г е гЬ ап опсе. СИоо5б 1118 СОГГ0С1 VVо^с^ ОГ рИ газе.

^ог 1"гот Пке \л/11:М 1 СагоИпе 181:а1к1П§ оп 1Ье гаШо /XV.


2 СагоИпе \уа8 оп 1Ье гаЙ10 / X V а !е\у \уеек8 а§о.
ТЫ з (1г1пк 1:а81:е5_________ . Ьопеу. ог 3 ТЬе р го §га т те 18 са11ес1 ОопЧ Реаг / N 0Реаг.
ТЫ з с1г1пк 1а81е8_________ . Ьопеу. 4 О п Ше р го§гатте, реор1е Ьауе 1о ёо 81:гап§е /
ВиМег 18 т а ё е _______ . т И к ог сгеат. ^иппу1:111п§8.
Тота1;ое8 ог1§1па11у с о т е . 5 СагоИпе Нас! Ю (1ппк /еа18оте1:111п§.
БоиШ Атег1са.
\\^е’ге -^аШп^__________ . Ше \уа11:ег 1о Ьг1п§ 2 ^ 2 9 О К Е Т М о№ Н 51еп1о111есотр1еге
1п 1егу|е№ . Рог еасИ ^ие5^^оп, сИ оозе 1Не соггес1
Л е ЬШ.
ап5\л/ег А, В о г С .
ТЫ8 Ы гШ ёау саке 1оок8 _
а то ЬН е рЬопе! 1 Но\у оЫ 18 СагоИпе г1§И{ по\\^?
Ке^сНир с 1 о е 8 п ’ 1: § о _______ . 1 се с г е а т !

13
Г11 рау___________ Л е с1г1пк8, Шеп \уе сап §о.

\Л/гИе о п е \л/огс11п еасИ д а р .


Оо уои кпо\у \уЬа1; сЬеезе 18___________Ггот?
А В
\УЬа1 аге \уе___________&г?. Ье1:’8 §о!
\УЬа1: ктс18 оГ 8аисе с1ое8 5ра§Ье«1__________ 2 \УЬеге с1о Л е 姧8 с о те Гго т?

\У11а1 с1ое8 Ша!: Ыие с1гтк___________ о5?


(
Гуе оп1у §о1 йуе еиго8. Но\у т а п у ёг1пк8 <1ож е
Ьауе 1 0 ___________ & г?
Ш Ьеге с11с11:Ье8е арр1ез___________ Гго т?
в С
Уои 8ее Ша!: шаНег оуег Шеге. \УЬо с1ое8 Ье
3 \УИеге ёое» Ше сИвЬ с о т е Гго т?
______________Ике?
Уоиг гес1 (1г1пк 1оок8 п1се. \УЬа1 йоез 11;
___________ Ике?
Аи$(га11а Е81оп1а

^ НОМЕМОКК!
А В
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 5 9
о ^ у о и гУ У о гкЬ о о к. 4 \УЬа1; с1о Ше 姧81оок Ике?

А В
5 \УЬа1: с1о Ш еу 1:а81:е Ике?

А В

НОМЕМОПК!
□ о ехегс15е 1 о п р а д е 5 9
о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
О
$реак1пд
1п ра1г5, геас! {Н е с11а1одие а1оис1. 2о КЕТ 1пра1г5,с1о1Него1е-р1ау. Ро11о\л/1Ие1п51гис110п5.*
А1ех; Неге’з ап ас1уег1: &г Ла1; пе\у \Л/Иеп у о и Иауе 1йп1511ес1,5\л/ар го1е5.
р122ег1а 1п Ше Шшп сеп1;ге.
81:и(1еп1; А; Неге 18 ап ас1уег1: Ь г а пе-\у ге81:аигап1. Изе Л е |
8ат: О Ь. \УЬа1:’811са11ес1?
1пЬгта1:1оп 1П Л е аёуег! 1;о апзшег ЗШёеп!: В’8 диез1;10П8.|
А1ех: Ьи1§1’5 Рхггаз.
8ат: \УЬа1:’8 Ш е ас1с1ге85?

А1ех: 27 ЗоиШ Зггее!;.


8 ат: О Ь, I кпо\у \уЬеге ±а1:18.
Аге Л е у ореп оп 5ипс1ау8?
\/Уе'уе )и51; орепес!!
А1ех: Уез, Ггош Буе о’с1оск 1о п1пе 4^1 Т Н Е САЫ ТОЫ
о’сЬ ск .
С Н 1 М Е 5 Е
8ат: Сгеа1! В о Ш еу с1о уе§е1 аг1 ап &ос1?
--------------------- К Е 5 Т А 0 К А Ы Т
Му 8181ег с1ое8п’1;егЛ теа1.
А1ех: Тек, Шеу <1о. И 8ау8 Л е у ’уе §о1; а 42 Н'1§Ьег Яоа(1
1аг§е гап§е оГ уе§е1;аг1ап сИзЬез. Мопаау-Рпаау. 6рт-9рт
8 ат: I гЫ пк Г11 Ьоок а 1:аЫе Гог Зипёау
еуеп1п§. \УЬа1’8 Ше рЬопе п и тЬ ег?
А1ех: 693456. \/е§е1апап5 у^е1соте,
8 ат: Г11 са111:Ьет по\у.
Т е1 : 54»219

81:ииеп1; В: Уоиг Ы епс! Ьа8 8 оте 1п&гта11оп аЬои1 а пе\у


ге81аигап1. Изе Ше по1:е8 Ье1ош 10 азк диезйопв аЬои! 1Ье
ге81;аигап1:.

1 1 1 1 Л I I Л
П 0 те?

^Р^п/ТЪигбс1ау$?
/оос{?
Р(^оп0 питЬег?
РЬгазе Вапк!
Т а 1 к т д аЬ о и ( р1асе$ еа(
Неле'5 ап ас1уег1: ^ог...
I кпо\л/т11егеХ.ЬаИ5.
Я 5оип(15рог
Аге {Неу ореп оп...?
ТНеу'ге ореп ^гопп. ..Хо...
30 И з ге п 1о зе у е п 5еп1епсе5. Н оуу т а п у зуИаЫ ез
с1ое5 гНе зреакег д1уе еасИ \л/огс1 Ье1оУ7?
О огЬеудо...?
11Ыпк /7/Ьоок а гаЫе ^ог... 1 уе§е1аЫе8 1Ьгее/Гоиг
ГИсаИхЬетпот. 2 уе§е1аг1ап Гоиг/йуе
3 ге81:аигап1 1луо/1:Ьгее
4 сЬосоЬге 1луо/1:Ьгее
5 0П10П 1\уо/1:Ьгее
6 гесе1р1: 1;\уо/1Ьгее
7 Ь18сиИ;8 1тео/1Ьгее

2^ 3 1 1|51епада1папс1гереа1.

ф
С гатш аг 2
С1аи5е5 апс1 соппес1:1Уе5
1оок! Узе
/У Ике а ИатЬигдег р1еа5е а п ё сап I Ьауе сЫрв т (Н \А/е и зе а п ё , Ьи1, ог, Ьесаиве, \л/Неге апс1 т Нвп Ш
{НаПоо? с о п п е с и Ш о с1аизе5 го т а к е о п е з е т е п с е .
I \ыаг\1е6ке сгеат Ьи{ ХЬеу сИс1п'ХЬ т е апу. УУе изе а п д 1:о1:а1каЬои1:5оте1:Ыпд ех1га.
^е{'5 до 10 МсВигдегз, ог т е сап Пу (На{ пе\л/р'и г е т /Т \Л/е изе Ьи1Хо 1:а1каЬои!: соШгазг.
уои Нке. \Л/е изе о П о 1:а1каЬои1: а сЬо1се.
1Уе сап'1 до гЬеге Ьесаизе тЬеу ёоп'1 Ьа\/еапу \/Уе изе Ь есаизе Ю1:а1каЬои1: а геазоп.
Vедв^а^^ап ^^оо(^. \Л/е изе \л/Ьеге го 1а1каЬои1 р1асез.
ТЬаХ'в 1Ье р1асе тНвгв 1Неу 1пауе 1о^е1у$а1ад$. \Л/е изе \л/Неп ю 1:а1каЬои1:1:1те.
I сап'г гететЬег тНеп 11а$1Нас! И$Ь.
Рог тоге 1п1'огта1:1оп, зее С га т т а г ё а ю Ь а з е 18
оп раде151.

1 Ма1сН 1о т а к е 5еп1епсе5.

: И’з еазу 10 соок ап<1___ 1 1 1акез а 1оп§ й т е 10 ргераге.


1 И’5 а §геа1: сИзЬ Ьи1___ ше сИёпЧ Ьауе а те п и .
\\^е сап § 0 ои! & г а т е а ! 1оп1§Ь1: ог _ \уоиЫ уои ргеГег 1;о з1:ау 1п?
\Уе сНёпЧ огйег а рххга Ьесаизе___ \уе аИ \уеп1: ой! Гог а сиггу?
ТЬаг’з Ше гс81;аигап1; \уЬеге___ 11:’8 уегу 1:аз1:у 1оо.
Оо уои г е т е т Ь е г Ше еуеп 1п§ \\гЬеп. ше Ш ок Т 1 т оп Ы з Ы пЬёау.

2 о К Е Т СНоо5е111есоггес1\л/огс1. 3о К Е Т VV^^^еаVVО^с^ ^ о т 1 И е Ь о х 1 п е а с Ь д а р .
1 I с1оп’1: Ике Ша!; ге81;аигап1:____И’з уегу апс1 • Ьиг ог Ьесаизе \л/Неге \л/Ьеп
ехреп51Уе. Ьег’з §о з о т е -^ Ь е г е еЬе.

А Ьи1 В ог С Ьесаизе
ТИе^г1с1де
2 \\^е сап §о 1о Ше зЬор гоипё Л е согпег
■уУЬа1’з 1Ье то з1 изеГи! р1есе оГ е^и^ртеп1:
\уе сап с1г1уе 1;о Ше Ы§ зирегшагке!;
т а кИсЬеп? 1з 11:Ше соокег, (1 )__________
ой! оГ 1о\уп.
1311:1Ье Гг1<1§е? 5 о те реор1е т!§Ь1: зау И’з
А ог В \^Ьеге С Ьесаизе гЬе Гг1ё§е (2 )___________ уои сап зИИ соок
? Г(1 Ике зоир 1о з1аг1 \у 11:Ь а сЬеезе \у11:Ьои1 а соокег. Уои )из1: Ьауе 10 И§Ь1: а
за1аё Гог т у т а 1 п соигзе, р к азе. йге. \и11Ьои1 а Гг1(1§е, И’з уегу (ИШсиИ 1о
А Ьи1; В ог С апс1 кеер &ос1 апс1 т11к ГгезЬ. ВеГоге ГгИ^ез
4 Ше \уеп1:1о а §геа1; {"аз^-Гоос! гез1аигап1: \уеге 1пуеп1:е(1, реор1е ойеп изеё 1се
1Ьеу Ьауе 1о1:з о5 ГгезЬ, ЬеакЬу, го кеер Гоос! ГгезЬ, (3 )___________ гЫз
1аз1;у &ос1. \уаз уегу сИШсик (4 )___________ 1Ье 1се

А \уЬеге В луИеп С Ьи1: текес! ди1ск1у. 1п р1асез (5 )___________


гЬеге \уаз по 1се, 11:луаз уегу с о т т о п 10
изе зак Ш кеер шеаг ГгезЬ. В о уои кпо\у
(6 ) __________ реор1е Бгзг з1:аггес1 изш§
е1есгг1с Гг1с1§ез? 'У\^аз 1150 уеагз а§о?
100 уеагз а§о? Науе а 1оок опИпе
(7 ) ___________зее 1Гуои сап йпс1 ои1!

НОМЕЫОПК!
□о ехегс15е5 1-4 оп радез 60 апс161
уои ^V V о ^кЬ о о к.
^ МпИпд
Р^о^ес^: шп(1пд а гес1ре
1 Реас111115 гес1ре апс1 та 1 с И еасИ рН газе \л/ИИ Из с1е11п1110п.
1 Н о те та (1 е уапШ а 1се с г е а т . а ТЫ з 1е118 из \уЬ,а1 & 0 (1 /с1г т к , е!:с \уе пеес! 10 иве 1:о т а к е Ше сИзЬ.
2 РгерагаНоп И т е :___ Ь ТЫ з {еПз из Ьо\у 10 т а к е Ше сИкЬ.
3 1п§гес11еп1;5:___ с ТЫ з геПз из \уЬа1: Ше гес1ре 18 !ог.
4 Уои’П аЬо пеес1:___ (1 ТЫ з 1:е118 и8 Л е оЛ ег 1 Ь 1 п §8 №е пеес! 10 и8е Ш т а к е Л е сИзЬ.
5 \УЬа1:1;о ё о :___ е ТЫ з §1уе8 из ех1:га 1 П & гтаи о п .
6 Мо1е;___ Г ТЫ81е118 из Ь о \у 1о п § И 1;аке8.

^ ^ иг»м.соокГог?ип.со.ик/

№Иа{(ос1о:
►ТакегЬевтаИ Ьад апс1ас1с11:Ье тПк,
Н отетас1е {Не уапШа апс1{Ме 5идаг. 5еа1{Ме Ьад.
►Таке {Не 1агде Ьад апс1ас)с1{Не 1се
уапШа сиЬб5 апс1{Не госк 5а1{.ТНе Ьад
5Нои1с1Ье аЬои{ Ьа111и11оПсе.
1се с ге а т ► Ри{{Не5та11Ьад1п51с1е{Не1агде
Ьад, апс15еа1{Не 1агде Ьад.
►5Наке{Не 1агде Ьад (\л/1{Н{Не 5гпа11
Ьад 1п51с1е1{)1огаЬои{йуе тти{е5
ип{|1{Не т1х{иге 1п{Не 5та11 Ьад
ТИ|515гМе 6351651: апс1 ди1скб51 тоау Ю таке Ьесоте5 1се сгеат.
уапШа 1сбсгбат а! Ноте. 11'5дгеа11'ип1оо! ► Ореп {Не 1агде Ьад апс1 гетоуе
{НеБгпаИ Ьад.
Ргерага^юп (!те: ►С1еап{Не5та11Ьад,{Непореп
5 т1пи1е5 1оос1згогаде Ьад |{ саге1и11у.
1пдгес11еп15: ►Уоиг 1сесгеат 15геайу {о еа{!
1гаЫезрооп о^зидаг
’Ласиро^тНк Мо4е:
У4о1а1еа5рооп о1уапН1а ТН|5такб5 епоидН 1огаЬои{ опе зсоор
6таЫезроопз о1госк 5а11 о11се сгеат. Иуои \л/ап{, уои сап с1оиЫе
Уои'11а150пеес!: {Не атоип{5 {о таке {\л/о5соор5, Ьи{
1сесиЬе5 с1оп'{ таке тоге {Нап {Н15а{ опе {1те
1 5гпа11(0.5 (Игез) р1а51:1с1оос1зЮгаде Ьад
1 1агде (4 (Игез) р1а511с1оос1БЮгаде Ьад Ьесаизе {Не Ьад5 де{ Неауу.
аЬои150 1сесиЬез

2 Реас! 1Ье гес1ре ада1п апс1 ап5VVе^ 1Ие я и е з И о п з .


1 \УЬа118 1Ы8 гес1ре Гог?
^ 1апдиаде1аЬ
Реас11Не5е 51а1етеп15. Р1пс1 апс1 ипс1егИпе
2 Но\у 1оп§ с1ое8111аке 1о т а к е ? е х а т р 1 е $ 1П 1Не гес1ре.
1 \Уе изе 1Ье 1трега11уе (е§ Оо М $) 1о §1уе
3 \УЬа1 &иг т§гес11еп18 с1о уои пеей? 1п81гис11оп8.
2 \Уе изе 1ке пе§а11уе 1трега11уе (е§ Поп1 йо 1ка1)
4 \У11а1 еЬе с1о уои пеес1? 1о § 1Уе \уагп1п§8.
3 \Уе сап изе 1кеп 1о зау \уЬа1 Ьаррепз пех1.
5 \Л^Ьа1 Шгее 111т§8 §о 1п1о 1Ье 1аг§е Ьа§? 4 \Уе сап изе 1]^уои у^апи 1о §1уе реор1е а сЬо1се.
5 \Уе сап изе Ь е с а ш е 1о т1гос1исе а геазоп.
6 \УЬеп 1Ье Ьа§8 аге геас1у, луЬа1 <1о уои с1о?
Щ НОМЕМОЯК!
7 Но\у т и с Ь 1се сге а т с1ое81Ы8 гес1ре т а к е ? Оо ехегс15е5 1 апс12 оп раде 61
о1^уоиг\Л/огкЬоок.
@
Р1ап уоиг рго]ес(!
Уои а ге до1пд Ю уугЛе а гес1ре. Р!г51 а11, с1есгс1е ууИа1 (ЛзН у о и 'ге до1пд Ю
\л/гИе аЬ ои1. С Ь оозе ^ г о т гЬ езе 1с1еа5, о г \л/гИе у о и г о\л/п 1с1еа.

5радЬе№ В о Ь д п е зе
Сгееп 5а1а<1
С Н о с о 1 а ^ е с а к е
Тоа$!ес1 сЬеезе $апс1у^1сЬ

Арр1е р1е
У о и г о \ л / п 1 с 1 е а : ___________________________

[2 О о у о и кпоуу е х а с 11у 1ю\л/1о т а к е у о и г сЛзЬ? 1^ у о и с1о, д о Ю


ехегс15е 3.1^ у о и с1оп'1, с1о з о т е гевеагсИ. 1)56 а с о о к Ь о о к о г до
оп П п е. Р|пс1 а доос1 гес1ре ^ог у о и г 615Н.

3 С о тр 1 е 1 е 1Ие р1аппег ^ог у о и г гес1ре.

Р1АММЕК
Р аг( гес1ре Кзе^и! 1п{огта(1оп У о и гп о 1 е 5
ТШ е \Л/Иа1:'5уоиг гес1ре <^ог?
ипс1ег 1:1101:11:1е, \л/п1:е опе ог 1:\л/озепгепсез
аЬоии11ес1|511.

Ргерага«1опг1те Но\л/ 1опд с1ое511:1:аке го таке?

1пдгесЛеп15 \А/11а1: аге а111:11е сИ№гет 1:И1пд5111а1:


до 1п1:огЬе сИзН? Но\л/ тисН с1о уои
пеес1 о<^еасЬ опе?

У0и'11а150пеес1 \Л/1па1: е1$е с1о уои пеес1?Т111пк аЬои1: рап5,


р1а1:е5, Ьо\л/1з, кп1уе5, ап оуеп, е1с.

\Л/НаКос1о 1151: а11гЬе с1И^егеп1:1Нтд5 уои Науего с1о,


1погс1ег. С1уе аз тисН с1е1:а11ав уои сап.
ВететЬегго изегНе 1трега1:|уе.

Моге 15гНеге апу ехгга 1п<'огта1:1оп уои пеес11:о


д|уе? И^гИеге 15, теп1:1оп 11:Иеге.

4 О гаш а р1с1иге о ^ у о и г сИзН, о г йпс1 а рИо1о опИ пе.

5 М а к е у о и г рго]ес1. и з е 1Ие 1с1еа51п у о и г р1аппег апс1 у о и г р1с1иге 1о сгеа1е а


гес1ре.УУЬеп у о и И ауе а11 йп15Ьес1, \л/Ну по1 сЛ5р1ау у о и г рго]ес1$ о п гНе шаМ?
Nа^:Ьап: Уои’уе §о11018 о5 рЬо1;о8 оп уоиг]
сотригег. \УЬо’8 т 1Ы8 опе?
ТКео: ТЬа1:’8 т у сои 81п, Р1егге. Не Иуез 1п
Бгапсе. Не’8 а геаИу п1се §иу. Н е’8уегу
50с1аЫе апс1 Ьаз 1о1;8 оГ 5г1епс18. Не §геу
ир гЬеге, 80 Ье 8реак8 РгепсЬ. ухзке

АН $оП5 о1 Реор1е! Ы т 1а81; уеаг апё Ьаё а ЬпШап1: И те.


Ка1Ьап: \УЬо’8 Ла!: \у11;Ь Ы опё Ьа1г пех1:1
10 Ы т ?

ТЬео: О Ь, гЬаг’з Ы8 Гг1епс1, Ьео. Н е’з а


\уа11;ег. Н е’8 геаИу 1^иппу, апс1 Ье Ь о к из
Се1геа(1у! 80 ш е §геа{ р1асе8. ТЪе РгепсЬ геаПу кп;
Ьо\у 10 Ьауе Гип!
С1гс1е 1Не ас)]ес1|уе5 \л/е сап и зе 1о с)е5СГ|Ье реор1е. Ма1Ьап: \УЬа1 аЬои1 Л 18 рЬоЮ ? \У1ю’811:
пех110 уои? Н е 1оокз геаПу соо1!
ЬеаигИ'и! еп]оуаЫе 1^пепс11у 1^иппу М1д11 1п1:еге51:1пд
к1пс1 1опд пагго\л/ пе\л/ бНоП 1:а11 уоипд ТЬео: ТЬа1;’8 т у Гг1епё Ы а т . Н е’8уегу
1геп(1у апс1 а1\уауз 1оок8 §оос1. Н е’8уег\
агизИс а8 \уе11. Гуе § 0 1 опе о1^Ь18 р1с1;иге

Кеа<1тд оп т у \уа11.
Ка1Ьап: 11оуе 1Ы8 рЬоШ . II 1оок8 Ике уо 1
X Реас1 (Ь|5 с1!а1одие д и к к 1 у ап(1 И с к { ✓ ) 1Ие т а 1 п 1Ы пд с1ас1 - Ьи ! Ье’8 § 0 1 а ЬеагсИ
Nа^I^апапсIТ^^еоа^е^аIк^пдаЬои^. ТЬео: Уе8, И’з т у ёаё. II \уаз 1акеп 1\уеп1:)^
уеаг8 а§о, \уЬеп Ье \уа8 уоип§. Не Ьас1
\уЬ о Шехг Ье81: й-хепёз аге
а тои81;асЬе, апс11Ьеп Ье §геш а Ьеагё.
\у Ь о Ше реор1е аге 1п зо т е рЬоШ з Н 18 Ьа1г \уа8 геаИу 1оп§ а5 \уе11.1 {Ьхпк 1
Ь о кей ^и^^:е Ьапс18оте!
\уЬеге Ш еу изиаИу §о оп НоИйау
N3^311: Ап(1 1 8 1Ьа1: уоиг т и т ? 8Ье V^^а8
\уЬа1: Л е у \уеге Ике 1п Ше раз! уегу ргеНу
ТЬео: Уе8.8Ье 1оокз ^и^1;е зЬу 1п ± 1 8 рЬогЗ
Ике $Ье’8 а Ь !! пегуоиз. 8Ье ^уаз а 1еасЬе|
1Ьеп, Ьи1; зЬе \уогкз 1п ап оШсе по\у.
Ка:1Ьап: А п ё \уЬо’з 1п 1Ы8 рЬо1о? Н Ь о к ?]
Ике а уоип§ Ьо у
ТЬео: О Ь, Ье \уа8 а уегу с1еуег Ьоу апс1 Ье]
§о1 ехсеИеШ та г к з а! 8сЬоо1. Апс1 Ье
\уа8 а1\уау8 роИ1е апё к1пё 1олуаг(18 оШй
реор1е. Апс1 Ье \уаз уегу §епегоиз ап<1
а1\уау8 зЬагес! 1Ып§8 ^у ПЬ Ы з 5г1еп(18!
КаШап: 8о \уЬо 18 к?
ТЬео: И’з т е !
2 Кеас! 1Не с11а1одие а д а 1п апс1 т а 1 с И еасН р е гзо п 1о гЬ е соггес1
5 1 а 1 етеп 1 . ТЬ еге 15 о п е 5 1 а 1 е т е п г у о и с1о по1 пеес! 1о изе.
1 Р1егге. а \уеаг8 ГазЫопаЫе сЬ Л е в апс1 ёгахуз \уе11.
2 Ьео_ Ь 18 а гекИуе оГТЬео’8 апй §геш ир 1п апоШег соипггу.
3 Ы ат _ с Ь о к з уегу йИТегеп!; полу сотрагес! 1о 1п Ше раз!,
4 ТЬео’8с1ас1- ё таке8 реорк 1аи§Ь апс1 Ьаз И§]11; Ьахг.
5 ТЬео’з т и т . е Ьа8 с11ап§ес1 сагеег 1п Ше раз!.
Г с11с1у е г у \уе11 гЛ 8сЬоо1 апс1 \уа8 к1пс11о &1епс18.

3 ипс1егИпе а111Ие асI^ес^^Vе51п 1Ие с1|а1одие. С о т р а ге \л /И И


а р а П п е г Иоуу т а п у у о и И ауе ^оипс1. С И оозе 51х ас1]ес1|уе5
апс1 \л/п1е а 5еп1епсе ^ог еасЬ о п е .
1 (иппу Му /г/епс/ 5ат /5 геаИу (ипп'/ ап4 бН^ Ч п о т Ш$ о ( 1оЧеб.
2 _____
3 ______
4 ______
5 ______
6 ___
7 ______

Ыог(1роыег!
0 К Е Т \Л/п1еа ууогс! о г рИ газе 1о т а 1 с Н еасН с1е<1П111оп.ТИейг511еНег
15д1Уеп1о И е1р уои .
1 Ьоу, т а п (п)
8 -------
2 ГпепсИу, §00(1 гЛ тее1:т§ реорк (а(1^)
8______________________
3 ГазЫопаЬк, 81;уИ8Ь (ас1))

4 §оо(1а1;с1га\ут§ограт1:т§(а<1])
а ______________________
5 §оо(1-1оок1п§ (1:о с1е8сг1Ье а т а п ) (ас1^)
Ь ________________________
6 пегуои8 луНЬ реорк уои йопЧ кпо\у (ас!^)
8_____
7 §00(1 а!:8ауш§‘рка8е’,ЧЬапкуои,е!;с(а<1])

8 Ьарру 10 § 1Уе оШег реорк 1;Ып§8 (аф)


8 ----------------------------

НОМЕМОКК!
□ о ехегс15е5 1 - 4 о п р а д е 62 апс163
о<^уоиг\Л /огкЬ оок.
С гаш таг 1 1 СНооБе гИе соггес1 ап5\л?ег. А с1а5И (-) т е а п з по агИс1е
15 песеззагу.
1 М у ЬгогЬег 18 - / а сЬеГ 1п а 1оса1 гезгаигапг.
АП1с1е5 2
2 М у Гг1епс18а11у Ьаз - / а р а к зкхп апс1 Ыие еуе8.
1оок! 3 С е т т а ’з с1а(11 8 1п - /1Ье роИсе, апс18 0 18 Ьег т и т .
Не'з а \л/аИег. 4 1п гЬе разг, I Ьаё - / а зЬогг Ьа1г Ьиг по\у И’з ^и^ге 1оп§.
... зЬе \А/огк51пап оШсе пои/. 5 I ас1т1ге - / 1Ье }арапе8е Ьесаизе гЬеу аге уегу роИге.
Ш о 'з ХЬаХ т!гН Ыопд На!г пехТ То Ыт 1 6 11оуе - / 1Ье К.и881ап, Ьиг 1г’8 а с11Шси1г 1ап§иа§е го 1еагп.
ТНв ГгепсН геаНу кп0VVI^0VV^0 Науе ^ип!

изе 2 \Л/гИе5еп1епсе5и51пд1Нерготрг5.

\Л/е изе а ог ап го 1:а1каЬои1 гИе]оЬ 1 ШсЬагс1/Ье/ратгег


зотеопе с1ое5.
У\/е а1$о изе я ог ап го 1:а1каЬои1: ууЬеге 2 М у 818гег/\уогк т/сЬ гЬ е з зЬор
5отеопе\л/огк5.
И^Ботеопе 1$раП о<"ап о№с1а1
3 1/\уои1ё Ике/Ье 1п/пауу/\уЬеп I §голу ир
0гдап15а1:10п \л/е изе тЬе.
Му даё'в ап епд'теег.
ЛИ \л/огк51п а (асХогу пеаг Неге. 4 Му ЬгогЬег/Ьауе/тоизгасЬе/апс1/1оп§ Ьа1г
ЕтНап 151п {Не агту.

изе а ог ап \л/1гНсоипгаЫе поипз 5 Дт/Ье/п1се §иу/апс1/Ье/Ье/§оос1 геасЬег.


го с1е5сг1Ье зотеопе'з арреагапсе.
\Л/е с1опЧ изе ап агИс1е \л/1гНипсоипгаЫе 6 1/гЫпк/ВигсЬ/йп(1/Еп§И8Ь/еа8у 1ап§иа§е го 1еагп
поипз го с1е5спЬе зотеопе'з
арреагапсе.
^ое'5до^аЬеа^с^. 3 \Л/Г11е а, а п ог хЬе 1п еасИ д а р . 11" п о аП1с1е 15 песеззагу,
Мапа'з доТзЬоП Ьа1г. ри1ас1а5|1 (-).
\Л/е с1оп'г изе ап агг1с1е \л/1гЬ паг10паПг1е5.
\/\/есап изе хЬеХо га1к аЬоиг реор1е 1"гот 1У1у (г е п с 1 у с о и 5 т
асоипггу1пдепега1. ТЫ818 (1 )___________р1сгиге о5 т у
УУе с1оп'г изе ап агг1с1е го га1к аЬоиг
сои81п ВегЬапу. ЗЬе’з га11, апс1 зЬе’8
а 1апдиаде.
§ог (2 )___________1оп§ Ыаск Ьа1г. 1^-
МуМепс1, УаоМ'тд, /5СЫпезе.
ТНе СЫпезе аге уегу тагт апс11"г1впс11у. 8Ье Ьа8 (3 )___________ра1е 8к1п апё
I сап'х зреак СЫпеве. 8Ье и8иа11у \уеаг8 (4 )___________(1агк
таке-ир. 5Ье Ьаз (5 )__________
Рог тоге 1п<'огтаг1оп, зее Сгаттаг
ёаГаЬазе 79 оп раде 151. Ьеаиг1Ги1 зтИе апс1 (6 )__________
ргеггу еуе8. 5Ье с1оезп’г \уеаг
(7 ) §1а88С8. 8Ье 18 уегу
ггеп(1у апс1 ойеп \уеаг8 (8 )__________
Ыаск ёгез8 \у1гЬ (9 )___________Ыаск
Ьоогз. 8оте реор1е гЫпк зЬе Ьокз
ипизиа!, Ьиг I гЫпк зЬе’з уегу ргеггу.
8Ье’8 (10)___________тапа§ег апс1
8Ье \уогкз 1п (1 1 )___________оШсе.
8Ье 18 уегу агг18г1с, апё 8Ье сап зреак
(12)___________Сегтап. I ас1т1ге Ьег
а 1ог, апё I \уоиЫ Ике го Ье Ике Ьег
^уЬеп Г т оЫег!

НОМЕМОПК!
О сехегс15е5 1 апс! 2 о п р а д е 6 4 о ^ у о и г\Л /о г к Ь о о к .
Мог(1роыег!
Р о г т ап ас1]ес11Уе ^ г о т еасИ \л/огс1 и51пд еН Ьег -^и1 о г -1с. Уои т а у пеес1 Ю т а к е
5 о т е 5ре1Ипд сИ апд ез. и з е а сИ сИ опагу 1о сЬ е ск а п у VVо^сI5 у о и с1опЧ кпо№ .
Ье1р______ а1Ые1:е ор1;11П15т
аи1у- ре881ГП18т . саге__ 1;11ои§Ь(;__
ег_ \уопс1ег___ Ьг§е1:. епег§у___

1)561Не \л/огс15 д |у е п 1п сарИа151о ^ о г т а ууогс! 1На1 Й151п 1Не д а р 1П 1Ие в а т е Ппе.

Тж т$

Вет§ а1 :\ут 15 а (1 ). 1Ып§. Уои’уе а1\уау8 §0 1 8отеопе \VОN^ЕК


ю Ье (2 )______ . \уЬеп уои пеес! 11:, апс1 зо тео п е \у Ь о сап т а к е НЕЬР
уо и ГееЦ З)______ -^Ьеп уои’ге ипЬарру. N 0 1 а11 1:\у1П8 аге Ше СНЕЕК
5ате, Ш ои^Ь. Таке т у Гг1еп<15 Ьису апс1 ЬПу. ТЪеу’ге ЬоШ (4 ). ВЕЛиТУ
Ьи1: араг15гот 1Ьа1: Ш еу’ге уегу с11Яегеп1;! Ьису 18 (5 )_________ _апс1 О РТ Ш 15М
а1\уау8 зеетз Ьарру. ЗЬе’з ( 6 ) ___________ апс1 ра 1п1;8 5ап1а81:1с р1с1:иге8. АКТ18Т
$Ье 18 уегу (7 ) ___________ апс1 аЫауз соп81(1ег8 оШег реор1е’8&еИп§8. ТНОУСНТ
Ьиу 18пЧ Ике 1Ьа1 а11! 8Ье’8 (8 )______ . апс1 ойеп зеетз 10 Ье РЕ88Ш 18М
ипЬарру. 5Ье’8 уегу (9 )___________ апс1 с1ое8п’1:8еет 10 гЫпк аЬои1; РОКСЕТ
о1Ьег8.8Ье сапЧ с1га\у, Ьи1; 8Ье’8уегу (1 0 )___________ апс! с1ое8 а 1о1 о1^ АТНЬЕТЕ
$рог1;. Т\у 1п 8 сап 8оте1:1те8 Ье уегу сИДегеп!: Гго т еасЬ о1:Ьег!

ш НОМЕМОКК!
□ о ехегс15е5 1 апс! 2 о п р а д е 6 5 о ^ у о и г№ о гкЬ о о к .

и51еп1пд
3 2 1|51еп 1о 51Х 1еепадег51а1к1пд. Аз у о и П51еп, Зреакег 3 8ау8 Л аг Ье ...
сЬ оозе ап ас1]ес1|уе 1о с1е5спЬе 1Не р е гзо п гЬ еу аге А 18п ’1:опе оГТоЬу’8 с1озе 5г1епс18.
1а1к1пд а Ь о и г.Т Ь е ге аге з о т е асI^ес^^Vе5 у о и уу о п '1 изе. В ипс1ег81:ап(18\уЬуТоЬу§е1:8пегуои8.
С 1:Ыпк8 ТоЬу 18а 1о1 о^ Гип.
ор1:1т151:1с зЬу • 1:гепс1у 50С1аЫе
^огде1:<'и1 а1:111е1:1с • [1е1р1'и1 • аг1:151:1с депегоиз Зреакег 4 зау8 Шаг зЬе апё СЫ ое ...
А аге сИДегеШ 1п 80 ш е \уау8.
5реакег1 Зреакег 4 В Ьо1;Ь Ьке §о1п§ ой! апё тее11п§ реор1е.
Зреакег 2 Зреакег 5 С Ьо1Ь §е1: §оос1 тагкз Гог 1;Ье1г 8сЬоо1\уогк.
Зреакег3: Зреакег 6 Ассогё1п§ 10 Зреакег 5, реор1е 8ау Ш а!:...
А Ы8 то Ш ег 18уегу ргейу.
с. 3 2 О К Е Т 1|51епада1папс1^0геас11яие5110п, В Ы8 ГаШег \уогг1е81:оо т и с Ь .
сЬ оозе гЬ е соггес1 а п з т е г А, В о г С. С Ы8 5а1;Ьег 18§оос1-1оок1п§.

. \УЬеп М о Ь а т т е ё с11с1п’1: арреаг, Зреакег 1 ... Зреакег 6 8ау8 Ша!; Ьег Гг1еп(1 РоПу...
А гап§ Ы т апё азкес! \уЬеге Ье \уа8. А 1оок8 Ике а &тои8 регзоп.
В 8а\у Ше Ы т СП Ы8 о\уп. В \уоп’1:1е1; реор1е зее Ьег аЫИНез.
С ^из!; шаНес! ип1:11 Ье агг1уес1. С 1з аЫе 10 <1о зоте!:Ы п§ уегу \уе11.

: Зреакег 2 апс1 Ьег со и зт 8 и ш тег ...


А пеуег с1о апу1:Ып§ 1п1еге81;т§ 1;о§е1:Ьег. НОМЕМОКК!
В Иуе 1п сИЯегеп!: Ш\уп 5 апё гаге1у тее1:.
Оо ехегс15е 1 оп раде 65 о1"уоиг \Л/огкЬоок.
С изиаПу с1о 1:Ып§8 Л а ! с1оп’1;со81: т и с Ь то п еу.
^ 5реактд
1 1 о о к а11Ье р1с1иге5 о И Ь е реор1е. С И оозе о п е 2 Кеас11(10 1П51гисИоп5 апс1 р1ау'\Л/1ю а т I
апс1 с1е5сг|Ье II 1о у о и г раг1пег. Уои г р а П п е г №||1 {|11п к |п д о^?'.
д и езз \л/ЫсЬ р е гзо п у о и аге с1е5сг|Ы пд.ТИеп
5№ар го1е$. 81:и(1еп1: А : СЬооке опе о5 гЬе реорк 1^'гот
ехегс18е 1 Ьи1 с1оп’1:1;е11 Зшйеп!: В.
• Ап8\уег еасЬ оГ 81;ис1еп1; В ’з ^ие81^оп8
еИЬег уе5 ог по. ОопЧ зау апу1111п§ еке.
• \У'Ьеп Зшйет: В §ие58б8 соггес1:1у, 8\уар го1е8.

81и<1еп1 В : Уои аге 1гу1п§ 1;о §ие88 уу^Ьо Зш ёеп!; А


Ьа8 сЬозеп.
• А зк ^ие51;^оп8 аЬои!; Ше реор1е т Л е рхсШгез.
• \УЬеп 81и(1еп1; А ап8\уег8, ри1: а сго88 пех1;
1:0 Ше реорк \у^Ьо сапЧ Ье Л е соггес1 ап8\^ег.
(1)8е а репсИ апс1 уои сап р1ау Л е § а те то ге
1Ьап опсе.)
• Кеер а8к1п§ ^ие8^:^оп8 ипШ Шеге 18 оп1у опе
рег80 п к й .
• 'У'/Ьеп уои §ие88 соггесйу, 8"\уар гок8.

81и<1еп1 В : Воез 1;Ы8 рег80 п Ьауе 1оп§ Ы аск Ьак?


81и(1еп1: А : N 0 .
ЕШап
51ис1еп1 В сап ри1 а сго55 п ех11о АЫ даИ
апс1 В го о ке.

С оппогI РИгазе Вапк!


О е 5 с г|Ь тд реор1е
ЗНе'з дох с1агк/Пд111:/ра1е 5к1п.
5Ье 1оок5 Нке зЬе'з доХ Ыие еуез.
Не/5и/еог/пд аса р.
Не и/еог5 д1а55е$.
Н/5На1г15 1опд апс1 Ьго\л/п.

5оип(15рог
Вгооке 3 3 1|51еп апс1 гереа1. Рау а П е п И о п 1о гЬе
5оипс1 а 1 1116 епс1 о^еасИ \л/огс1.

ЬеаиНЫ саге^и! сЬеегИ


Гог§е1Ги1 11е1р^'и1 Шои^Ьг^^и!
\уоп(1егГи1

3 4 З ау 111656 5бп1бпсе5. ТИ еп Изгеп


апс1 сНбск.
1 ЕПа 18 а \уоп<1егГи1, сЬеегГи!, 1Ьои§Ь1;Ги1,
ЬеаиИГи! рег80п.
2 Уои’ге 80 &г§е1Ги1. Тгу 10 Ье сагеГи! апё
11е1р^'и1 1п81еа<1.
б га тш а г 2
Ас1]ес1:|уе5 апс1 ас1уегЬ5
иоок! Ас1уегЬ5 Ике соге^иНу апс151от1у с1е5сг1Ье уегЬз.
5пе'5 дох ЬеаиШи! 1опд Ыопде На1г. \Л/е сап о1"1;еп 1'огт ап ас1уегЬ Ьу ас1с11пд -1у опШ
-е сиг Нег На1г саге^иИу. 1:Не епс1 о1"ап ас1]ес1:1уе [сагеМ, сагеМ!у). 11' 1:11е
ас1]ес1:1уе епс151п -у, сИапде II: 1:о -/ Ье1'оге
11$е ас1с11пд -1у{Нарру, ЬаррИу).
Ас1]ес1:1уе5 Ике 1опд апс1 Ыопде с1е5Сг1Ье поип5. УУИеп №е
Ас1уегЬ5 с а п с1е5СпЬе (ю у у 5оте1;111пд И аррепБ
лауе тоге гИап опе ас1]есг1уе, \л/е изиаПу ри1:1;11ет 1п 1:1115
{сагеМ!у), Ьо\л/ о1'1:еп 5оте1:Н1пд Н аррепБ
огс1ег;
(и/ее/с/у), апс] Ио\л/ т и с И з о т е г Ы п д М а р р е пз
0р 1П10п 5126 аде со1оиг поип {сотр1еТе1у).
ЛтуНаз Ы е1у зНоП гед На1г.
Рог тоге {П^'огтаНоп, 5ее Сгаттаг даХаЬазе 20
]аск'1$а (иппу уоипд тап.
оп раде 152.

- 1)561Не р г о т р г з 1о уугИе 5еп1епсе5. Р и 11:116 3 С о тр 1 б 1 б 1Иб 1ех1 о п б №Огс1 ^гош 1Ие Ьох 1п
ас1]ес11Уе51п гИб соггбс1 огс1ег. еасН д а р . и 5е еасИ №огс1 о псе.
ВШ/Ьауе §о1:/Ыаск и§1у 1оп§/Ьеагс1 ата 21пд саге1'и11у с1агк ^па11у Не1р<^и1 Пд1И:
Э(7/ Ьаб ап ид1</ 1опр ЫасК Ьт Ы .________ 1оис1 ди1ск1у ди1е1:1у зНоП: зис1с1еп1у \л/е11
. Мауа/Ьауе/геё &п1;а81;1с 1оп§/Ьа1г

^'^МЧЬ1од.со.ик/1аскЫпп
Её/оЙепМеаг/Ыие оЫ Ы§/соа1:

- 1аке/Ьауе §о1;/Ыаск зШу 5Ьог1:/тои81:асЬе


15ау\, ,1Ь арреп!
Й5оипс18 (1),
I ' ' ------ -— .ЬиН ’уе
■ АИ80п/и8иа11у/\уеаг/Ы§ соо1 \уЫ1;е/1:га1пег8 ес„теаае(есиуе!1е(п,е1е11уоц
»Ь а ,Ы р р е „е < 1 л ».«Ш п 8 ш „у
Ьес1гоот,геаат§(2)_____
■ М у Ье81: Мепс1/]1ауе § 01/оЫ уеПо'УУ 8та11/сар
'УЬеп I Ьеага а (3) ’
1(4) --------------
Ь ^е"^Ь8еегVЬа{VVа8
ЕасЬ о Н Н е ууогс15 1п Ьо1с1 151П 1Не \л/гопд 5бп1бпсе. аррепш8.5отеопе вдв ,акш„
Ш 'Л е а \л/огс11п Ьо1с1 ^ г о т апо1Ибг 5бп1бпсе Й ш ^^ГготЛ еЬ ои к п ехЫ оог!
гбр1асб 1Не 1ПСОГГ6С1 о п б .
ЙГ8{, I соиШп’{ 8ее уегу Г5)
ТЬе т а п Шгпес! гоипс! апё I \уе11 геаИзес! - Ьесаи8е!(: \уа5
луЬ о Не \уа8____________
1ап {игпес! гоипН яп^ т /"7\ ^
М у ЬгоЛ ег агг1Уе8 еуегу\уЬеге топ1Ыу
апс118 пеуег оп И т е ____________
11г1ес11о Ш т к 1а1:е шЬа!: Л е т а п 1оокес1 Ике.

4 I §о 10 Ш е Ь а 1 г (1 г е 8 8 е г ’ 8 1о1а11у &г а Ьа1гси1:.


»<аНол. I а к с г Ш е й м ' Т I "> *'>•=
(8 )_____ * ' Ы " Ь
18и(1<1еп1у а§гее Ла!: 81топ’8шоиз^асЬе
1оок8 81;ир1(1___________ Ш7 <1 «сп р «„„
Ве8сг1Ып§ «отеопе саге^и11у 1п а 5е\у \уогс18
18п ’1: еазу.__________ (12) ‘ "О *’ <>“ '■». Л е у

01) НОМЕМОЯК!
О оехегс15е5 1 - 4 0 П р а д е 6 6 о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к . О
^ М пИпд
Р^о^ес^: >л/г1г 1пд а с1е5сг1р1юп о^а регзоп
1 Реас1 1И|5 с1е5сг1рг10п апс1 сН оозе 1Не соггес1 р1с1иге.
Тгепс1у и п с 1 е Ш сИагс!

М у &уоиг11;е гекЦуе 18 т у 1)пс1е


К1с11аг(1. Не’з т у т и т ’з Ьго^Ьег.
Гуе кпол^п Ы т а11 т у ИГе апс1 ше
а1\уау8 Ьауе а 1о1; оГ Гип ^о^еШег.

Не’81а11 апс1 Ье 18 уегу


Ьапйзоте. Н18 Ьа1г 18пЧ 1оп§
- 1 1 ’8 8Ьог1: апё Ьго\УП. Не’8 §о1:

И§Ь1:8к1п, Ыие еус8 апс1 Не \уеаг8


§1а88е8. Не Ьа8 а §геа1: Ий1е Ьеагй
ап(1 тоизгасЬе. Не изиаПу
\уеаг8 а Ьа8еЬа11 сар ап<1 Ье’8
уегу 1гепс1у. Еуегуопе а§гес8 Ье
а1\уау8 Ь ок з §геа1:!

Не’з уегу 8ос1аЫе апс1 Ьа81018 оГ


Мепс18. Не’8 ако геаИу §епегои8.
Не ЬаррИу 8Ьаге8 апу1Ып§ Ье
Ьа8 \у11:Ь о Л е г реор1е. Не ойеп
§ 1уе 8 т е т о п е у апё рге8еп18 апс!
1:аке8 т е ой! Ы т . \У^Ьеп I
Гее18Ьу, Ье а1\уау8 Ье1р8 т е 1;о
ге1ах апс1 Ье Гг1епс11у. 11оуе т у В
ипс1е уегу т и с Ь апс11 кпо\у Ье
1о у с 8 т е !

Реас! 1Не с1е5сг1р110п а д а 1П апс! т а 1 с Ь еасЬ р а гад га р И \л/И11 а


51а 1 етеп 1 . ТЬ еге 15 о п е 5 1 а 1 етеп 1 уо и с1о по1 пеес! 1о изе.

Рага§гарЬ 1 с1е8сг1Ье8___ а \уЬо А е рег80 п 18 апё 1п1;го(1исе8 Ы т/Ьег.


Рага§гарЬ 2 (1е8Сг1Ье8___ Ь ^уЬа11Ье рег80 п ’8 сЬагас1ег 18 Ике.
Рага§гарЬ 3 (1е8сг1Ье8___ с 8оте1:Ьт§ гЬа!; Ьаррепес! 1;о 1Ье рег80 п.
(1 \уЬа1 Ше рег80п 1оок8 Ике.

^ 1апдиаде1аЬ
Реас! гЬ езе 51а1етеп15. Р1пс1 апс1 ипс1егНпе е х а т р 1 е 5 1 п 1Ье с1е5сг1р110п.
1 \Уе §1Уе 1Ье (1 е 8 с г 1 р й о п а 1;Ше.
2 \^е И8е ас1^ес1;1уе81о с1е8сг1Ье арреагапсе.
3 \\^е и8е ай^есИуез 10 с1е8Сг1Ье сЬагас1;ег.
4 \Уе изе а(1уегЬ81;о с1е8спЬе Ьоте 8отеопе ас18.

ш НОМЕМОКК!
О о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 6 7 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
Р1ап уоиг рго|ес(!
Уои аге до1пд 1о хл/гИе аЬои1 у о и г ^ауоигИ е 2 М а к е по1е51о с1е5СГ|Ье 1Не регзо п'з а р р е а га п с е .
ге1а1|уе. А п зш е г гИеае я и е з И о п з .
\\"к1сЬ гекИуе аге уои §о1п§ 10 \угйе аЬои1?

^VЪу Ьауе уои сЬозеп 1Ьа1; регзоп?

Н о л у 1о п § Ьауе уои кполуп Л е т ?

Но\у ойеп с1о уои вее Л е т ?

\УЬа1: ёо уои изиаИу с1о 1:о§е1:Ьег?

УУгИе гИ гее ас1)ес1|уе51о Ас1;ес11уе51о №Иу 1 И ауе сНозеп


с1е5СГ|Ье 1Ие р е гзо п . 1 о о к с1езспЬе 1Ие регзо п (Н аг ас1]ес11Уе
гЬ гоидИ 1Н 15 и п П ^ог ас1]ес11Уе5 ед агЫеНс Ьесаиве $Ье доев а Ы о (з р о П
о г и з е у о и го уу п 1с1еа5.ТИеп а п ё Икез Го кеер И1
т а к е по1е$ о п \л/Иу еасИ
Ас1]ес1:1уе 1:
ас^^ес^^Vе5 с1е5СГ|Ье51Не р е гзо п .
Ас1]ес1:1уе 2:
Ас1]ес1:1уе 3:

4 Соппр1е1е 1Ие р1аппег ^ог у о и г с1е5сг1р110п.

Р1АММЕК
Раг1 с1е$сг1р11оп Узе^и! 1 п {о гта(1 о п У о и г по1е$
ТШе Маке 11:зоипс! {пгегезИпд!
Мудепегоив аиШ

Р1гз1 рагад гарН \ 5ау\л/1ю1:11е регзоп 15апс) 1п1;гос1исе 1п1т/11ег. ^


туёаё'5 51$гег;
1вее Нег еуегу с1ау;
1'\/екпо\А/пЬега11туНк.
$есопс1 рагад гарН Ое5сг1Ье \л/На1: гЬе регзоп 1оокз Пке. ;
ёагк 5к1п, Ьготп еуеъ, 1опд Ьготп На!г, Ыд
зтИе, теагв оИ сЬтНез

ТЫгс! р а гад га р Ь | 0е5сг|Ье\л/На1:1:11ерег5оп'5с11агас1:ег15Пке.


I депеюиз - д1уе$ тергезептз
Ье1р1'и1- Ы р з т е тИН т у Ьоте^А/огк

М аке уоиг рго]ес1. изе 1Ие 1с1еа5 аЬоуе апс1 рНогоз ог с1гаш1пдз 1о
сгеа1еас1езсг1р110п о^уоиг^ауоигИе ге1а11уе.У\/Иеп уои ИауеаН
йпгзНес!, VV1^у по1 с1|зр1ау уоиг рго]ес1з оп 1Ие \л/а11?
К е у |5 1 0 П
ип115 9-10
1 \/о саЬ и 1агу:р аи егп 5
С И оозе 1Не соггес1 \л/огс1.
1 СЫр8 §0 Гог / еуегугЫп^, с1оп’1:Шеу?
2 ГИ рау Ь г /луНЬ уоиг 1ипсЬ.
3 \^е шаНес! Ьа!^ ап Ьоиг Гог /1о сиг &о<110 соте.
4 181се сгеат т а ё е Ьу / Ггот шИк?
5 ТЫз ЬееГ сотез 1о /Ггот Аг§еп1:1па.
6 ТЪе р122а 1ооке(1 а! /Ике а регзоп’з &се!

2 \/осаЬи1агу:^оос1апс15Норр1пд
\Л/г11е а ууогс) ^ г о т 1Не Ьох 1п еасИ д а р .

^22у • ^ 02еп • 1пдгес11еп1:5 • N51: • гесе1р1: • гес1ре • зпаск • зидаг

Ье1:’8 т а к е а 8Ьорр1п§. . Ье& ге ш е §о 10 Л е зирегтагке!;.


В г 1 п к 8 Л аг агепЧ____ . -Ггее аге Ьас1 & г уоиг 1;ее1:Ь.
Уои Ьауе 1:о кеер_____ . Гоос! 1п Л е Ггеехег.
С о к 18 ап ехашр1е оГ а . й гтк.
I \уап1:1:о т а к е а саке Ьи1:1 ЬауепЧ §о1 а11 Ш е____________ I пеес1.
Науе уои §о1 а ____________ & г а геаПу 1;а8(;у сЬосо1а1:е саке?
II; 8ау8 Ьолу т и с Ь \уе ра1с1 оп Ш е_____________
Уои сап Ьауе а 8та11____________ по\у, Ьи1: с1оп’1;еа!; 1:оо тисЬ.

3 \/осаЬи1агу:АЛ/огс1^огта(юп
С о тр 1 е 1 е 1Ие ууо гй з .
1 ‘Саг1а пеуег гететЬег8 апугЬт^.’ 511е’8уегу &г§е1.
2 ‘Е1ате’8§о1:1о1;8 оГ епег§у.’ 5Ье’8уегу епег§е1____
3 ‘А 2 1 г’8 а!\уау8 Ьарру.’ Н е’8 уегу сЬеег____
4 ‘ Е.ос1’ 8 уегу §оос1 а!; 8рог1;.’ Не’з уегу а1Ые1:____
5 ‘Нагп 80п 8уегу §оой а1 <1га\ут§.’ Не’8уегу аги81:__
6 ‘В1апса а1\уау8 гЫпкз аЬои1 оШег реор1е’8ГееИп§8.’
5Ье’8уегу Шои^Ь!;____

О
4 \/осаЬи1агу:ас1]ес(1Уе5с1е5спЫпд реор1е I
М а 1с 11. <т>

Вг1ап 1е118 §геа1 ^окек апё аЫ ауз та к е з т е к и ^ Ь .. 1гепс1у с


Сга1§ аЫ ауз зауз рказе апё Ш апк уои_____ роИге 3
с
АИзоп аЫ ауз \уеагз соо1 апс1 ГазЬ10 паЫе сЬШ ез. _ {^иппу о
12
З а та п Л а 1оуез тее1:1п§ пе\у реор1е_____ зЬу ■>
Ф
Ег1с’з а геаИу §ооё-1оок1п§ §иу, хзпЧ Ь е ?_____ Ьап ёзо те ОС
I (1 о п ’ 1: геаИу Ике 1;а1к1п§ Ш реор1е I ёо п Ч к п о \^ \уе11______ { зос 1аЫе

5 С оиШ аЫ еапс! ипсоип1аЫ епоип5


С И оозе 1110 СОГГ6С1 \л/огс1 ог рЬ газе.

5реак1пд 1п риЬПс
N 01 (1) т ап у / ти сЬ реор1е Ике з1:апс11п§ ир 1п ^^гоп1: оШ ег реор1е апй
§ т п § а 1:а1к. к ’з зсагу, ап(1 по1: (2 ) т ап у / тисЬ 1^ип а!: а11! Н о \уеуег, (3 ) а 1о4
/ Ы оГ реор1е Ьауе 1о с1о 11: з о т е И т е з . ТЬеге аге а ( 4 ) / П и к 1;Ып§8 уо и

сап ё о 10 т а к е 11: еаз1ег. Б1гз1:, ргасИзе шЬа1: у о и ’ге §о1п§ 1о зау (5 ) 1о1 / Ы з
оГ й т е з . 8есопс1,1аке а (6 ) / Ш Й е 1 1те Ь е Ь ге уо и з1:аг1: зреак1п§ 10 ге1ах.
Ь о о к а1 Ш е реор1е 1п Ш е аисИепсе а п ё з т И е . ТЫгс1, зр еа к с1еаг1у апс11оис11у,
апс1 с1о п ’ 1: зр еак 1оо 5аз1. (7 ) N 0 / N 01 т а п у реор1е Ике Из1:еп1п§ {о зо ш ео пе
\уИо 1Иеу сапЧ ипс1егз1:ап(1!

6 С1аи5е5апс1соппес11Уе$
\Л/Г11е а ууогс! ^ г о т 1Ье Ьох 1п еасИ дар.

апс1 • Ьесаизе • Ьи1 • ог • \л/Неп • \л/Иеге

В о уои г е т е т Ь е г Ш е И т е _ _\уе у\геп1:1:о Л е 2 0 0 ?


\Уе \уеп1:1 0 1Ье р1асе________ . 1Ьеу \уазЬ 1Ье е1ерЬап1:8.
___________а зкеё уо и 1Гуо и \уап1ес1 10 Ье1р.
ТЬе гоокеерег с а т е ир 10 уо и ________
Не за1с1 уои сап шазИ Ше е1ерЬап1з____________ §1уе ± е т зо те !оос1.
Уои шеге зсагеё____________ ± е еЬрЬаШ з \уеге зо 1аг§е.
Уои за1с1 уои ёИ п Ч \уап11о Ие1р. . Ье сИйпЧ ЬеИеуе уои!

А г(1 с 1 е 5
ЕасИ о Н И е №огс15 о г рИгазев 1п Ь о И 151псоггес1. Ке\л/г11е 1 Ь е т соггес11у.

М у с1а(1’8Ш е р11о1:. \^Ьа1 с1ое8 уоиг с1ас1 с1о?____________


I Л т к \Vе зИоиЫ саИ а роИсе_____________
Вас1, аге уои § г о \у 1п § 1Ье Ьеагй?____________
Наз уоиг з1з1ег §о1: а зЬог! Ьа1г?____________
I сапЧ зреак 1Ье РгепсЬ уегу \уе11_____________

©
11 СНАМ01М
СЕАК
1оок1пд Соо(1! 4 0 у е а г з о !' Т е е п Р а з Ы о п
Теепадег5 о^(еп Ике (о 1оок с1№егет 1 го т
1Не1г рагеп1:5 - ог еуеп (Не1г о1с1ег Ьго(Иег$
Се(геа(1у! апс1 $1$гег5. УУе 1оок Ьаск а( 5 о т е 1Не кеу
1еепаде ^а5И ю п$ оуег 1Не с1есас1е5.
Р 1ау1Н ёдате.
_
У\1Ьа1 15II? ^1Г15
• Уоиг 1:еасЬег \уШ зау а -^огс! апс1 ■уугйе 11;оп Васк 1 п Ше 19 5 0 5 , §1г18 ойеп шоге
Ше Ьоагс!. кпее-1еп§1;Ь ог апк1е-1еп§;1;Ь 5к 1г1;5
• Уои тиз!: (1ес1с1е шЬа1: И’з ап ехатр1е оГ. 1 Ьа(; шеге ди11:е \У1Йе а1; Ше Ь с й о т ,]
• Рог ехатр1е, И уоиг 1:еасЬег §ау8 соаи апс1 8Ьог1;-51ееуе 1;ор8. ТКеу аЬо
1:Ьа1:’8 сЫНез. И"Шеу 8ау ЬиНоп, 1Ьа1:’8раг1 о/ ^VО^е 5Ьог1 \уЫ 1;е зоскз дийе
& г т а 1 БЬсез.
ап Н е т о /сШ кт§ , е1;с.
1п 1Ье 19605, §1г15’ 5к1г1:5
• Уои §е1 опе рот!: &г еасЬ опе уои §е1: г1§Ь1:.
Ьесате 8Ьог1;ег. ТКе т1п15к1г1; луав!
• ТЬе р е г 8 0 П Ше т о 8 1 ; ро1п1;8 18 Л е \у1 п п ег.
1п1;гос1исес11п Ше т 1с1-19 бо 5 Ьу
Магу ^иап1;, а Вг11;18Ь с1е51§пег.
С1о1Ие5 РаП о^ап Л е т Ву Ше еп<1 оГ 1;Ье 19 6 0 5 , та п у
с 1о () 1т д 1:еепа§е §1г15 Ьас1 Ьесо те Ы рр 1е5 .
ТКеу \уоге уегу со1оиг5и1, йо\Vе^у
соаТ ЬиПоп
с1о1;Ье5 , апё ойеп Нас! 1оп§,
51;га1§1г11; Ка 1г. А 5 К 1рр1е5 , 1 Ье 1г
5к1г15 ^Vе^е по\у 1 оп§ег Шап
а 5е\у уеаг5 ЬеЬге - ойеп йошп
А р а г( 0^ 1)16 Ьос1у Ап ассб550гу
1:0 1 Ье апЫе.
В15СО тц51с 1п Ше еаг1у 19 70 8
Ьеаё сЬап§ес1 {'а5 Ь 10 п а§а1п. ТЫ§Ь-
Ьад
1еп§1;Ь йгеввез \у11;Ь Ы§Ь кпее-
1еп§1:Ь Ьоо (;5 Ьесате рори1аг.
''Х^Ьеп §1г15 \уегеп’1;луеаг1п§
с1ге55е5,1;Ьеу о^1:еп \уоге та1;сЫп§]
1;ор5 апс11 г о и 5 е г 5 , шЫсЬ шеге
ойеп йагес!. (ТЫ з теап5 Ше
Кеа(||пд ЬоИот оГ Ше 1е§ 15 тисЬ т<1ег
Шап а1; Ше кпее.)
Ву Ше епс1 о!"(;Ье 19 7 0 5 , 5оте
X о К Е Т Пеас11Ьеаг11с1еди1ск1уапс1сНоо5е(Ье §1г15 Кай Ьесо те рипк5. ТКеуш огП
соггесг апБш ег, А, В о г С. 11§К(: Ы аск с1о1;Ке8 апс! Кас1 с1уес1,
5р1ку Ка1г.
1 ТЪе аг1:1с1е 18 та1п1у аЬои ! Ьо\у ... 1п Ше 19 8 0 5 , та п у §1г15 Кас1
А §1г18’ & 8Ы оп 18 уе гу сИЯегеп!: 10 Ьоуз’ & 8Ь 1оп. регтей (уегу сиг1у) Ка1г, апй \уоге^
В 1:еепа§е ^азЫоп Ьа8 сЬап§ес1 оуег Л е уеаг8. 1о 1;5 о Г ассе550Г1е5 Ике )еше11егу
С & 8Ь.10П8 (1опЧ геаПу сЬап^е т и с Ь а1 а11. апс! Ы§ еагг1п§5.
5 о те шошеп апс1 §1г15 \уап1;ес1
2 У/ЫсЬ о1^Шезе 18 К О Т тепНопес! 1п Л е агНс1е?
1;Ке1г 5Кои1с1ег5 (:о 1оок \у1с1ег Лап]
А Ьо\у 1оп§ ог 8Ьог1 §1г18’ 8к1г1;8 апс1 Ье&ге, 50 1;Кеу 81;аг1:ес11;о шеаг
Йге88е8\уеге 5КоиЫег райе 1п]аске1;5.
В 1ю\утисЬ Ше Ьоуз’ апс! §1г18’ сЬЛев С081
С Ьо-№1оп§ ог 8Ьог1; Ьоуз’ Ьа1г -^аз
2 оК Е Т Кеас1гН е аг1 1 с1 е ад а 1 п ап с 1 со тр 1 е1 е (И е1 а Ы е .
19505 С1г15
• кпее/апк1е-1еп§Ш ___
• (1 )___________Юрз
• (2 )___________шЬНе зоскз
В о у5
• (3 )___________шЬке ог Ыаск 1-8Ыг15
ап(1 (4 )__________
• Теёёу Воу8 шоге со1оиг5и1 (5 ).

1 9 6 0 5 С1г15
• 8Ь о г 1 :(6 ).
• Ырр1е5 шоге (7 )___________ -1еп§1:Ь 8к1г18
Воу5
ю уз • (8 )___________ 1гои5ег8 а1 Л е 81;аг1; оГ Л е (1еса(1е
• (9 )___________ 1гои8ег8 а1 Л е епё оГ Ше йесаёе
па§е Ьоуз 1п Л е 19505 ойеп
1ге р1а1п 1;-5Ыг15 (\уЫ1;е ог Ыаск)
1(1)еап8. 1 9 7 0 5 С1г15
1п Вп1а1п, 5 о те 1еепа§е Ьоуз • 1:Ы§Ь-1еп§1:Ь (1 0 )___________. ап(1 кпее-1еп §1 Ь
г1ей \уеапп§ со1оиг{'и1 зиНз ( 11) --------
11Ь 1о п § )аске1;5. ТКеу ш еге кпош п • о г(1 2 )___________ш11:Ь(13). . Шаг та1сЬес1
Теййу Воу8.
• рипк8шоге (14 ). . Ы аск сЬШ ез
А1:1Ье 51;аг1; 1Ье 1 9 6 0 8 , т а п у
Воу5
па§е Ьоуз шоге 8и 11;8 1;1§Ь1;
|Ц8ег8, ап(1 Ьаё зКогг Ьа1г. • 1оп§(15). -апс11оп§ 8Ы г 1 (16).
Ву Ше епс1 оГ Л е йесайе • р и п к з ш оге ( 1 7 ) ___ . ) еап8 апс1 Ы аск (18)
егу1;Ып§ Ьа<1 сЬап§е<3. ТЬе1г Ьа 1г .]аске1;8
5 т и с Ь 1оп§ег, 1:Ье1г с1о1Ьез шеге
ге со1оигГи1 апй §епега11у т о г е
1 9 8 0 5 (Ыг15
иа1. ТКе1г ;еапз апё 1:гои8ег8 шеге
• 1о1;8 о5 а с с е 880г 1е 8 8и сЬ а8 еагг1п§8 апс1
;иа11у йагей. А з шИЬ 1еепа§е §1г18,
пу Ьоуз шеге Ырр1е8 а ! Ш е еп й (1 9 )---------
1Ье 6о8. • р а ё з 1п ( 2 0 ) _______________т а ё е 8 Ь о и Ы е г 8 1 о о к ш1с1ег
ТЬгоидЬои!: то51 о^' 1Ье 19705, Воу5
Ьоуз Нас! 1оп§ Ьа1г апс1 шоге • ( 2 1 ) _______________ 11а 1г а п ё ( 2 2 ) _______________сЫ п о 8 ,
1аге(1 ;еап5. 5Ыг15 ойеп Ьай уегу
ог )еап 8
к>п§ соПаг5.
А з шкЬ §1г18Ш ои^Ь, Ьу Ш е еп<1
1Ье 708 5 о те Ьоу8 Ьай Ь е с о те
рипк8, ш и к 8к1ппу ]еап5, Ы аск
1еа(:Ьег ]аске1;8 апё ёуей, зр 1ку Ьа1г.
^ Мог(1роыег!
1п 1Ье 1 9 80 8 , Ьоу8’ Ьа 1г шаз
«ЬоПег Ш ап 11; Ьа<1 Ьееп 1п 1Ке 19705 ,
Р е а гга п д е 1Ие 1е«ег5 Ю йпс11Ие ууогс15.
апд с1о1Ье5 шегеп’1: зо ех1гете. 1 ТЪа!: гес1 апс! Ыие гор 18 уегу. оигсПио^
ТЪе 1оок ша5 §епега11у с1еап-си1;: 2 Нег Ьа1г 18пЧ 81га1§Ь1 - И’з __ .. уис1г
5Ьог1 Ьахг, 5Ыг1;5 шкЬ соПаг5
3 Раи1 с а т е 1:о Ше раг1у Ш11;]1 _ _ геё Ьа1г! ейду
апй ИдМ'СоЬигес! сЬто8,
ог ЬеУ1 501 ]еап8. 4 М у с1аё шеаг8 а 8и11: ёиг1п§ Ше шеек апс1______ . с1о1Ье8
а1 Ше ш еекепё. $аика
5 М у ЬгоШ ег изиаПу шеаг8 а ___________ ш Ь 11:е 1-8Ыг1: апс! )еап8. р1па1
6 1Гуои ри1; 8 о те §е! 1п уоиг Ьа1г, И’П Ь е с о те ____________ р18ук
7 И"уоиг ггоизегз аге, а!: Ше ша181;, уои ёопЧ пее<1 а Ьек.
.^еап8 аге и§Ь1:5гот Л е шахз!: 1;о Ше Ь о й о т о!" Л е 1е§. пувхкп

Щ н о м е м о к к !

О оехегс15е$ 1 - 5 о п р а д е з 6 9 а п с 1 7 0 о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
©
С гаш таг 1 2 М а к е зе Ш е п с е з и51пд 1Ие с о гге с 1 ^ о гт о^1Ие
№огс1 д |у е п .
1 Саг1а’з Ьа1г 1з уегу 1оп§. С1ео’з Ьа1г 1з по1:
С о т р а га 1:1Уе$ уегу 1оп§. 1оп§
1оок! С а гк'б На1г /а 1опдег ^Ьап С1ео'б._________________
Теепадегв оНеп Ике Го 1ооксИИ^егвШ(тт... 2 С1ео’з Ьа1г 15уегу сиг1у. Саг1а’з Ьа1г 1з а ИШе ЬИ
1Ие1г оШег ЬгохЬегз апс1 з1$Хег$. сиг1у. сиг1у
1п хЬе 1960$, д1г15'5к1П5 Ьесате вЬогХег.
ТИв1г На1г таз тисН 1опдег, тЬе1г сЫ Ьез теге тоге
3 С1ео’з Ьоо1з аге уегу сот& г1аЫ е. Саг1а’з Ьоо1:8
со1оиг^и1 апс1 депегаИу тоге са$иа1.
агеп’1:уегу сош &П аЫ е. сотГог1аЫе
... {Не1г 5к1П5 теге п о т 1опдег ХЬап а (е т
уеагз Ье^оге...
Боте тотеп апс1 д1г1з таШес! хЬе'пзЬоиШегз 4 С1ео’з §оос1 гХ с1о1:Ье8 зЬорр 1 п§. Саг1а 15п’1:. доо(1
Го 1оок тШег 1Нап Ье^оге...
1п ТЬе 1980$, Ьоу$' На1г таз $Ног{ег гЬап к Ьас1 Ьееп 5 С а гк ’з §00(1 а 1 81уИп§ Ьег о\уп Ьа1г. С1ео’з по1 уег
1п {Не 19703... §00(1 а1 Ша!;. §ооё

\)$е
6 С1ео’з Ьа1г 1з ех1:гете1у гес1. Саг1а’8Ьа1г
\Л/е изе сотрагаНуез го 1а1к аЬоиН гЫпдз гМа!;
13а Ь к ге(1. ге<1
аге с1И^егеп1:1^гот о1Ьег 1:Н|пд5.

Рог тоге 1п<^0гта1:10п, 5ее Сгаттагс1аТаЬазе21


оп раде 152. 3 Ри(111е\л/огс15 1п Ьгаске15
1п 1о 1Ие с о т р а г а И у е 1^огт.
Ас1с1 а п у о1Ьег шогс15
у о и пеес1 (зисИ аз ТНап).
И 1^а VVО^сI ог рЬ газе 1п Ьо1с115 соггес», ри1 а И с к ( ✓ ) .
1^ 1г'51псоггес1, ге\л/г 11е Л соггес11у о п 1Не Ипе.
VVI1а^ Мо1То\Л^еаг
1 Раи11 8 1:\уо то п Ш з оЫег & о т ВШу.
1п 1:Ье Атег1сап
X V р го § га тте
2 ВШ у’8 Ьа1г 18 1оп§ег Ш ап РаиГз.
У ^ к М М о Х То У /еаг, Ше
1:\уо ргезепгегз - 81:асу
3 РаиГз Ьа1г 18 сиг1у Л ап ВШ у’з.
ап<1 СИШ оп - Ье1р реор1е Ь е со те
(1 ) (ГавЫопаЫе). ТЬеу 1:Ьго\у
4 ВШ у’з ^аске!: 18 т о г е Ы д Л а п РаиГз.
алуау а111;Ье1Г оЫ сЬ Л е в апс! §1уе Л е т $5,000

5 РаиГз )еап8 аге т о г е ^авЫопаЫ е Ш ап ВШ у’з.


10 Ьиу (2) _______________ (§00(1) опез. ТЬеу
1еасЬ 1 Ьет Ьо\у 1о зЬор апс! Ьо\у 10 сЬоозе §геа1:
с1о1:Ьез. Опе с о т т о п р го Ы ет 1з Ла!: Ы§ реор1е
6 \УЬо8е 8Ыг1:1з со1оиг^и1ег, ВШ у’з ог РаиГз?
\уеаг сЬШ ез Л аг аге (3 )_______________ (41§Ь1)
гЬеу зЬоиЫ Ье, ап<1 зтаП реор1е \уеаг сЬгЬез
7 Раи11з доо<1 Ш ап ВШ у а.18Ьорр1п§ & г сЬШ ез.
Шаг аге (4 )_______________ (Ы § ) 1Ьеу зЬоиЫ Ье.
Й’з (5 )_______________ (1трог1ап1) Шаг сЬгЬез
8 ВШ у 18 Ьай(1ег Ш ап Раи1 а1 с1ес1(11п§ \^Ьа1; 1:о \уеаг
йг гЬап гЬаг гЬеу 1оок уегу соо1 апё ггепёу 1п
1п 1Ье тогп1п§.
гЬе зЬор. Виг зо т е реор1е аге (6 )______________
(Ьад) згиёепгз гЬап огЬегз, апс! с!оп’г Изгеп го
^уЬаг Згасеу апс! СИпгоп геИ г!1 е т . 1п гЬе епс1,
8гасу апс! СИпгоп а!\уауз зиссееё апс! гЬе §ие8гз
1еауе гЬе вЬо\у (7 )______________ (Ьарру) апё
(8 ) (81уи8Ь) \у11еп г!1 еу агг1уес1.

НОМЕМОКК!
□о ехегс15е51-4 оп раде 71 оГ
уои^VVо^кЬоок.
Мог(1ромег!
X С о тр 1 е 1 е еасЬ рИга5а1 2 \Л /гг1еар 11га5а1уегЬ ^го техегс15е1 1п1Ие
уегЬ и51пд а VVО^с^ ^ г о т соггес1 ^ о г т 1о с о т р 1 е 1 е еасИ 5еп1епсе.
1Ие Ьох.
1 Уоиг зЬоез аге т и с М у !___________ Л е т
___________ЬеГоге уои с о т е 1п Ше Ьоизе!
2 ___________ уоиг зЬоексев ог уои’П 1г1р
оуег Ш ет!
с1о • с1ге55 • Напд • Науе (дог)
ЗагаЬ \уоке ир, апс1. . Ьег §1а88С8 80 8Ье
1еауе ри1: • Таке • ггу
соиЫ 8ее ^уЬа1; 11те 11;\уаз.

. оп - з^<^(^ ап Н е т оГ с1о1:Ь1п§ ог I ___________ а8 а р1га1;е &г Ше 1апсу с1ге88 раг^у


1а81:8а1;игс1ау.
ассе880гу 10 \у11а1:уои’ге \уеаг1п§
__________ о1Г- гетоуе ап Н ет о5 сЬгЫп^ ог I Ике 1Ие8е ^еап8.11:И1пк Г11___________ 1Иет

ассе850гу Гго т \уЬа1: уои’ге \уеаг1п§ ___________ 10 8ее 15Ш еу й!.

__________ оп - айс! ап Н ет о^"с1о1:Ып§ 1о $ее В о п Ч 1еауе уоиг с1о1Ье8 оп Ше й оо г!__________

15уои Ике 11: апё 118иН:8 ог Й1;8уои Л е т ___________ 1п 1Ье ^уагёгоЬе!

__________ ир - Не 8Ьое1асе8, ог Газ^еп ЬиПопз, 7 Н:’8 соМ 1п Иеге 80 Г11. . т у соа1:


_______________& Г П0"№.
а 21 р, а ЬеН, а Не, е1с
__________ ир - \уеаг сЬШез 5ог Гип 1;о таке 8 Му т и т сапЧ зепс! 1:ех1; те88а§е8 \уЬеп зЬе

уои 1оок Ике 8отеопе еке ___________Иег §агс1еп1裏1о у с 8 _______________

__________ ир - ри1; сЬ Л ез оп а соа1;-]1 ап§ег


__________ оп - Ье \уеаг1п§ гХ а рагНсикг НОМЕЫОКК!
тотеп!
О о ехегс15е51 апс12 о п р а д е 7 2 о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к
.оп - сопНпие 10 \уеаг апс1 по1 гет о уе

1151ептд

1 3 5 с К Е Т 1|51еп 10 51Х 5Ьог1 \УИа1: (1ое8 Ше а88181ап1; 8ау 1;Ие си$1;отег сап Иауе?
с о п у ег5 аИ о п 5. Ма1сН еасН С0пуег5аг10п А 81хе 421п §гееп
\л/11Н 1Ие р1асе ш Н е ге к'5 Н а р р е п 1пд. В 81ге 421п гей
СопуегзаНоп 1. а!: Ше ёосШ г’з С 81ге 401п §гееп
СопуегзаНоп 2. 1п а ге81;аигап1: \УИа1: зИоиЫ Ваппу ёо \у11:ИИ18 сИг1:у с1о1;Ье8?
СопуегзаНоп 3. а1; а раг1у А 1еауе Л е т оп Ше йоог
Сопуег8а1:1оп 4. 1п а зИое зИор В Ьап§1;Иетир
СопуегзаИоп 5. 1п а Ь е ёго о т С ри1; Л е т 1п Ше \Vа8Ып§ Ьа8ке1;

СопуегзаИоп 6. 1п а с1а88гоот \\^Ьа1; (1ое8 Кеуш’8 т и т Ие1р Кеу1п \у11;Ь?


А 1:ак1п§ой'И18 8И1г1;
2 ^ 3 6 о К Е Т Ы 5(епад а1папс1^огеасН В рии1п§ И18 8И1г1Ьаск оп
д и е з И о п , сИ оозе 1Не соггес1 апзууег А , В о г С. С с1о1п§ ир Ше Ьийопз оп Ыз зЫг!:
Ве саге1^и1!ТИе сопуегБ аН оп з а ге 1п а с1ИТегеп1 ШИаг с1ое8 Мгз \Уа11;ег8 N 0 7 Штк?
огс1ег1Н|511те!
А 1Ьа1; Ваппу вИоиЫ шеаг а Не
1 \УЬо 18\уеаг1п§ 5апсу ёге88? В 1Ьа1; Ваппу’в Не Ииг1;8 Ыв песк
А оп1уАп§е1а С 1;Иа1; Ваппу вИоиЫ с1о ир Ыз Не и§Ь1;1у
В еуегуопе ехсер1; Ап§е1а
С оп1у Ап§е1а апс1 С гаИ ат
Н О М Е Ы О К К !
\УЫсИ о5 Шезе ёоез ВгИпеу’з (1ас1КО Т тепИоп?
А а ЬазеЬаП сар
□о ехегс15е 1оп раде 72 о^уоиг\Л/огкЬоок.
В §1о у с 8 апс18ип§1а88е8
С аЬа8еЬа11;аске1:
^ 5реак1пд
X 1пра1г5, геас1(Иес11а1одие5а1оис1.
1 МеИкка: ШЬа1 с1о уои (Ыпк (:Ь18 5к1г1?
1и811пе: П’з 1оуе1у. И’8 ти сЬ п1сег Лап Ше оШег
опе уои )и81; 1:г1ес1оп.
МеИ88а: Во уои 1;Ыпк 80?
1и81:1пе: УеаЬ, 11:геаПу 8иИ;8 уои. Апс111;§оез геаПу
\уе11\у11;Ьуоиг 1;ор 1;оо.
Ме1188а: 11Ыпк ГП §е1:11.
1и81:ше: Уои зЬоиЫ. Уои 1оок §геа1:1п 11.

2 Сге§: ШЬа1: с1о уои 1:Ыпк оГ(Ьезе ]еапз?


РаиЬ ТЬеу’ге §геа1. ТЬеу’ге ти сЬ Ьейег 1Ьап Ше
оШег ОПС8 уои ^из1:1г1е(1 оп.
Сге§: Оо уои 1Ыпк 80?
Раи1: УеаЬ, Шеу геаПу 8и11: уои. Апс1 Шеу §о геаИу
\уе11\у11:Ьуоиг 1:-8Ыг11оо.
Сге§: I Л ш к Г11 §е1: Л е т .
Раи1: Уои зЬоиЫ. Уои 1оок §оос11п Л е т .

2 1пра1Г5, с1огНе го1е-р1ау. Ро11о\л/ 1Ие 1П51гис110П5.


\Л/Ьеп уои Ьауе <1П15Иес1,5\л/ар го1е5.

51;и<1еп1; А: Уои’ге 1;гу1п§ оп 8отеЛ1п§ ш а с1оЛе8, зЬое


ог ассез80г1е8 81гор. Р1г81;, <1ес1ёе -^Ьа! уои’уе ]и811г1е(1 оп
(а Шр, ^еап8, еагг1п§8, е!;с). ТЬеп а8к уоиг ^г1еп(1 \уЬа1 Ье/
зЬе Л т к з .

5Шйеп1 В: Уоиг 5г1епё 18(:гут§ оп 80шеЛ1п§ 1п а сЬЛез,


зЬое ог ассе880г1е8 зЬор. Уои 11ке \у11а1: Л е у ’ге 1гу1п§ оп.
С1уе уоиг ор1п1оп апй 8ау шЬа1; Л е Н ет дос8 ше11 шИЬ.

РЬгазе Вапк!
Та1к1пд аЬ о и ! с1о(Ие$ апс1 р а у т д с о т р М т е п Ь
И'в/ТЬеу'ге тисН п1сег ХЬоп...
И'5/ТЬву’гедгеаитопдегМ/^ап1:а5Ис/Ые1у/ЬеаиИШ
1ТгеаИу зиНз уои./ТЬеу геаНу $иИуои.
И дое$ (геаНу и/е//^ \л/ИН.. ./ ГЬеу до [гваНу и/е//) )л/ИЬ...
Уои 1оок дгеаХ/дооЬ 1п...

Я $оип(15ро1
1 1 о о к а ггИ е \« о гс 1 5 1п Ь о 1с1. 2 3 7 1|51еп апс1 сИ еск.
\/\/И|сН зуИ аЫ е с1о уо и 1Ы пк 15 51ге55ес11Не то51?
1 ТКе8е еагг1п§8 аге шоп(1егГи1! \Vоп-^е^-^и1 ^ 3 8 1|51еп ада1п апс1 гереа1.
2 ТЬа1;Юре&п1а81:1с! ^ап-*а8-41С
3 ТЬо8е зЬоез аге Ьеаи Н Ы ! Ьеаи-И-Ги!
4 ТЫ8заске1’8геа11у1оуе1у! 1оуе-1у
С гаш таг 2 1 Ри1 гЬ е ас^^ес^^Vе51п1о 1Ье зирег1а1|уе 1^огт.
1 ТЬезе аге ('п1се) рягпп^ч Т’ур
Сотрага1:1Уе5 апс15ирег1а1:1Уе5 еуег зееп!
2 ТЬя!^’^ (Ы § ) Ьа1:1п 1Ье \УОгЫ!
1оок!
?> ТЬ1>;1Я (1оуе1у) ра1г оГ зЬоез 1п
ТЬе$е $Ьое5 аге тсе . (погта! ас1]есг1уе)
Ш е зЬор.
ТНезе зЬоев аге п!сег {Нап г/ю5е. (сотрага1:1Уе)
4 ТЬозе аге (^с п 1п п г Л 11'1 ^ряпч
ТЬв$в зЬоез аге {Не пкез!. (5ирег1а1:1уе)
ТНезе аге 1Ье пкв5{ зИоез !'уе еуег зееп! у о и ’уе еуег \у о гп .
(5ирег1а1:1уе) 5 ТЬа1;’8 (Ьай) с Ь Ш е з зЬор Гуе
еуег Ьееп 1п.
1156
в ТНеяе яге (§оо<1) \уа1к1п§
Аз ууе за\л/ 1п Сгаттаг 7, \л/е изе 1:11е сотрагаЦуе
Ьоо1з еуег.
Ю 1:а1к аЬои11111пд5 гЬаг аге с1И^егеп1: <"гот о1;11ег
гЫпдз.
7 ’\^Ьа1’з (еазу) \уау 1:о 1оок
зЬ тте г?
УУе изе 5ирег1а1:1уе 1:о сотраге опе гЫпд
\л/1г[1 о1:11ег 1:111пд5 1п1:11е 5ате дгоир, апс1 $ау 11:'5
аХ гМе Юр ог ЬоПот о1"1:11е дгоир (гЬе Ыдде51, тЬе
$таИе$11Ье 1агде$г, 1:Не ЬезТ, тЬе оИезТ, е1с).

Рог тоге 1п<'огта1:1оп, зее Сгаттаг ёа1:аЬа$е 22


оп раде 152.

2 и з е 1Ие 1п ^ о г т а 110п 1о т а к е зеп^епсез. Ве саге^иП З о т е И т е з


уои'И пеес11 о изе гИе с о т р а г а Н у е апс1 Б о т е И т е з уои'Н пеес1
го изе 111е 5ирег1аИуе.

Рю па Н!сИ N^ску
5Ное5 сНеар уегу с11еар ех1:гете1у сИеар
На1 ех1:гете1у Ыд Ыд уегу Ыд
^еап$ 1^а$ЫопаЫе ех1:гете1у {"азЫопаЫе уегу <^азЫопаЫе
$оск$ ата 21пд1у 1оуе1у геаИу 1оуе1у 1оуе1у
]а с к е г сот1^ог1:аЫе уегу сот^оггаЫе ех1:гете1у сотЬг^аЫе
доос] а1 с>10051пд $Н|г1$ ех1:гете1у доос1 доос1 уегу доос1

1 зЬоез: Ш сЬ - Рю па Р-!сЬ'б бЬоев е]ге сНеор^г ^Ьап Попа'б (бЬоеб).


2 зЬоез; № ску М1сЧ'^'б зИоеб <зг0 сЬеарЫ.______________
3 Ьа!;: № ску - Ш сЬ
4 Ьа1;: Р1опа
5 ^еапз: Ш сЬ - М ск у
6 ;еап8: Ш сЬ
7 зоскз: Р1опа
8 зоскз: Р1опа - Ш сЬ
9 }аске1;: Ш сЬ - Р1опа
10 ]аске1;: М ск у
11 §оос1 а!: сЬоо51п§ зЬк^з: № ску - Ш сЬ
12 §00(1 а1 сЬоо 81п§ зЫггз: Рю па

НОМ ЕМ ОКК!
Оо ехегс15е5 1-4 оп радез 73 апс174 о^уоиг \Л/огкЬоок.
ч 1 л / п 1 т д

Рго]ес1: т а к 1пд а ро$1ег ^ог а ^азНюп 5Но\л/


1 Реас! (И|5 ро51ег яи!ск1у апс1 с1ес1с1е 1^ 1Не
5 1а 1етеп 15 аге 1гие (Т ) ог ^а15е (Р).
1 ТЬе ро81:ег 18 ас1уег$:18ш§ а ГазЫоп зЬо№ Т/Р РьзН Ьоигпе 8сНоо1

2 II \уШ {аке р1асе т р18ЬЬоигпе Тошп На11. Т/Р р го и Ш у рге&еп18


3 ТЬеге \уШ Ье 5атои8 рго1е8810па1
ГазЫоп т о й е Ь Шеге. Т/Р А N Е У Е Ы Ш С ОР

Г А 8 Н I0 N !
С о те 10 Ш зНЪоигпе ЗсН ооГз
/ 1Г8( еубг/авШ оп зНом;!

щ
№ с Ь о и г в ш й е ш т о Д е !* р ге *е Ш :
1^е1а1е8Игепй8
^^1Ъе81^гЫапйЪоу,’саша1х^еаг
т е то81/а8НюпаЫе зропви^еаг
^^^^о81Ъеаий]и1,Ное,ап(Игатег,
т е то81/апШ8Ыс ассеззопез
ап й т и с к ти сН то ге !

ТЬеМашНаП,
КзЬЬоигпе 8сЬоо1
Рпс1ау,24ШАрп1
8 -ю р т
★ Ргее егИгапсе! ★
★ Ке6-е8Ьтеп1:8 ауаН аЫ е! ★
М а п у Л а п к а Ю О ищ Ы а О ера П т еШ 8 ю ге
Р гк т М у р го у Ш т ^ а т Н е с Ы Н е а ,
вкоев а п Л ассеввопев.

Реас11Ие ро51ег ада1п апс1 т а к е п о(е$ 1о а п з ж е г


1Иерие511оп5. 1апдиаде1аЬ
\УЬа1:’8 Ше пате о!" Л е еуеп1?______________
Р еай 111656 51а1бтеп15. Р|пс1 апс1
\\^Ьеге 18 и 1а1ап§ р1асе?______________
ипс1бгПпе е х а тр 1 б 5 1 п 1116 ро51ег.
Оп \уЫ сЬ ёау?______________
1 \Уе сап и8е Ше трегаИуе (е§ В о М з)
\УЬа1; И те ёоез 1181аг1:?______________ 1о епсоига§е реор1е 1о <1о 8оте1:Ып§.
\УЬа1 И те с1ое811:епй?______________ 2 \Уе иве ап ехс1ата11оп тагк 10 таке
На8 Л е 8с Ь оо1 Ьаё а ГазЫоп 8Ьо\\^ ЬеГоге?. 8оте1:Ып§ 8оипс1 ехс11;1п§.
Но\у т и с Ь с1ое8 И С0 8 1 1о 8ее Ше ___ 3 \\^е Ц8е гЬе 8ирег1а1:1уе 1о таке
\\^Ьа1: \у 111Л е 8Шс1еп<:8 Ье тос1еШ п§?---- 80ше1;Ып§ 8оип<1 уегу 1трге881уе.
9 Араг1: Гго т Ше ГазЫоп 8Ь о\у, \уЬа1: еЬе 18 ауаПаЫе 1Ьа1; 4 \Уе и8е ас1уегЬ8 Ш с1е8сг1Ье уегЬз.
еуеп1п§?______________
10 \^Ьеге ёИ Л е сЬЛ ез соте Ггот? Щ Н О М Е М О К К !
О о бхегс15е5 1 апс12 о п р а д б 74
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
Р1ап уоиг рго]ес1!
Уои а ге до1пд Ю ргос1исе а ро51ег ^ог а ^а5Ь|оп зИош . Р1г51 о^а11, изе
у о и г 1т а д 1п а 110п Ю с1ес1с1е о п И 1е к е у 1п^огта11оп. С Ь оозе ^ г о т 1Ье5е
1с1еа$, ог и г Л е у о и г ОVVп 1с)еа.

\А/Но аге 1Ье тос1е15? VVНа( VV^II 1Неу Ье тос1е1Мпд?


П П !
,^5 Я Т У 0 1Л ?5 С Н 00 (Уои сап сНоозе т о ге гНап опе!)

5ТЬ'0
М и Ч е п 1 * а 1 а п о 1 Ь е г .с Ь о о 1

тетЬегз а уои+ИI с1иЬ . ^Р оП 5 у ,еа г


:1 а Ш ^
> с у
с/ге^ /
' гШ '
® ^?0 /т,е5 ® ^ Х Х 8
РКО РЕ5510НА1 М 0В Е 15

теа1вУ
оим п
уои»

р 2 С о тр 1 е 1 е Ипе р1аппег ^ог у о и г роз1ег.

IР 1 А М М Е К
: РаП ро51ег Узе^и! 1п{огта(10п Уоиг по1ез
ТНе патео^ 4Не УУИо 15огдап151пд {Не еуеп1:?
огдап15ег(5)

Мех1Мпе ргоисИу ргезептз


/5р1еа$её Ю ргезепТ
1тИе$уои То
Мех(Мпе Епсоигаде реор1е Но аиепс!.
С оте Ю...

N0x4 зесИсп Ое5Сг1Ье ууНаИ реор1е №||1 зее а1: {Не еуеШ.

Мех* 5ес(1оп 1п1'огта1:1оп оп \л/Неге гНе еуепг 151:ак1пд р1асе,


{Не с)а1:е, \л/Иеп 11:51:аг{5 апс1 \л/Неп 11:епс15.

N6x1 зесИоп РиПНег 1п1'огта{1оп, 5исН Э5 Ноуу тисН 11:со51:5 1


{0 де!: 1п, апс1 \л/На1: е15е 15ауаНаЫе.

Рта1 зесИоп \Л/Но с1о {Не огдап15ег5 пеес1 {о {Напк? \Л/На{ <"ог?

3 Ога\л/ а р1с1иге 1^ог у о и г ро51ег, ог йпс1 а р И оЮ о п П п е ог 1п а т а д а 21пе.

4 М а к е у о и г р^о^ес^. и з е 1Ие 1с1еа51п у о и г р1аппег апс1 у о и г р1с(иге


Ю сгеа1е а ро51ег. № Иеп у о и И ауе а11 йп15Иес1, т Ь у по1 с1|5р1ау у о и г
р^о^ес^5оп^^1еVVаI1?
12
И'5 а Соа1!

Се1геа(1у!
Ма1сИ а \л/огс1 ^ о т 1Ие Ьох VV^^^1 еасЬ р1с1иге.

Ьас1т1т:оп Ь азкегЬ аИ ’ сусП пд


дутпа51:1с5 • ]ис1о • ги п п 1 п д • зкИ пд
1:аЫе1:епп15 « уоПеуЬаН • \л?а1:егро1о

т у Ы о ^ а Ь о и !: т у И ^ ’е
а п (1 т у о р ш ю п з

ТЬе пеш т е ...


Роз1ебоп М а уа 119:33
Н1а11.
\Л/е11,1^’з Ьееп а Те\л/с1ауз з1псе 11аз1 роз1ес1. Апс1
уои кпо\л/ \л/Иа11 зау аЬои^ Ыодз. 1Туои с1опЧ \л/г11е
5отеШ1пд еуегу с1ау, реор1е з^ор геасИпд! 8о, I Поре
уои’ге 3^111Шеге геасИпд аЬои1 т е апс1 т у НТе.
11пас1 а ^ап1аз1:1с \л/ёекепс1! Му Тпепс! А1ех Шок раг11п
а ЬазкеШаН таШИ апс1 Ье 1пу11:ес1 т е апс1 т у Тат11у
до а1опд апс1 зее 1п1т р1ау. УУе до! 1о ^Ие з1ас11ит еаг1у
1о де1 доос1 зеа1з, апс1 дгас1иа11у а11Ше зрес^а1огз
агг1уес1. ТМе геатз \меге р1ау1пд 1п а сотре11^1оп, апс1
^Ыз дате №аз Ипе Т1па1, зо реор1е \л/еге уегу ехс11ес1. II
ууаз а дгеа! таШН, апс1 А1ех’з 1еат \л/оп!
1^до1 т е гЫпк1пд. I зНоиИ 1:аке ир а зрог1. Д11Ье
тотепг, I с1оп’1с1о апу зрог1, апс1 Гс1 геаНу Нке 1:о де1
I с11с1зро111п Ше раз^ — I \л/аз 1па уоНеуЬаП Шат
— Ьи11 Иас11о д|уе ир Ьесаизе I с11с1пЧНауе епоидЬ
11те. II №аз а зНате Ьесаизе I геаНу еп]оуес1 II ТИе
ргоЫет 1з, Гуе до^ по 1с1еа ууИа1: зроП Ь ^гу. Зо I
гИоидМ Гй азк уои диуз. \NЬа^ с1о уои гМ1пк?
2 Кеас1 {Н е Ы од ада1п апс1 ш гИ е а №Огс1 ог 5И ог( рН газе !п еасИ д а р .
8агаЬ гЫ пкз 118 а §оос11с1еа 1о \уг11е уоиг Ы о§ ____________
ЗагаЬ ап(1 Ьег &т11у §о1;___________Ьесаизе Ш еу § 0 1 Шеге еаг1у.
1п 1Ье раз!, 8агаЬ р1ауес1___________1п а 1еат.
Ьи ё тН а 1Ыпк5 §утпа8ис8 сап Ье1р уо и ____________
5агаЬ т1§Ь1; )о1п___________ 1о 1еагп Ьо\у 1:о с1о )ис1о.

3 \Л/гИе гЬ е соггес1 п а т е пех11о еасИ 5 1 а 1 етеп 1 .


А1ех • 1ис1т11а • 5ап1 • БагаМ

ТЫ8 рег80 п ...


азкеё 8отеопе 1о с о т е апё \уа1:с11 Л е т с1о а зроП:..
Шхпкз (1о1п§ а зрог!: та к е з уои Ьарр1ег.___________
ёоезпЧ Ьауе \уЬа1 уои пеес! 1о §о сусИп§___________
\уоп а уегу 1трог1:ап(: § а те ____________
1:Ыпк8 уои §е! Ьейег теЬеп уои ргас1:18е____________

II Мог(]ромег!
М агсЬ еасН VVО^с^ о г рИ газе \л/11И с1ейп 1110п.
1 1аке раП (р Ь г ).
2 та1;сЬ (п )___
1Уои зИоиМ сопз1с1ег
дутпаз^1сз! И’з а 1о^ о^1"ип 3 81;ас1шт (п )___

к апс1 а дгеа1 \нау 1:о де1:1п


зИаре. I! уои ^га1п 1\(у1се а
4 5рес1;а1;ог8 (п )___
5 йпа1 (п )___
\л/еек, уои’Изооп де! Ьейег
6 1:аке ир (рЬг у ) ___
аХ УУНу по! до 1о уоиг
пеагез1: д ут апс1 азк аЬои! 7 §е1: Й1 (р Ь г )___
)е II? Апо1Иег 1с1еа 1з 1аЫе 8 ггахп ( у ) ___
1епп1з. I р1ау еуегу \л/еек!
а д ате
п иис1т|1а Ре(гоуа Ь 1аг§е Ьи1Ы1п§ \уЬеге реор1е \уа1:сЬ 8рог1;
'1о Пизз1а
с Ше 1а81; § а те 1п а сотреН И оп
и1у Сгеа11с1еа, ^ис]т^Iа!
I с1оп’1 кпоVV Ш е ге ’з а
а Ь е со те ЬеакЫ ег

1С| д у т п е а г Н еге, Ьи1 Г11 ||пс1 е 81;аг1: с1о1п§ (а ЬоЬЬу, зрог1, е1с)
I. II ои1! 8 а га И { Ье 1пуо1уес11 п ап асйуйу
ё ргасИзе ап(11еагп а зрог!:
11"уои ехегс1зе, уои Тее1
Ь реор1е \уа1:с11 т § а 8рог1;
тисЬ ЬеМег. I кпо\л/
Ьесаизе I с1о а 1о! о^ зро11!
Неге аге з о т е 1:111пдз уои
сои1с11:гу: гипп1пд, сусИпд,
ог ]ис1о. Соос! 1иск!
ш НОМЕМОПК!
□ о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е з 7 5 апс17 6 о ^ у о и г\Л /о гкЬ о о к.
8ап1 АЬасИа
М1дег1а
Т И а п к з ^ог № е
з и д д е зМ о п з, 8 ап г. I ||пс1
ш п п ш д а ЬН Ь о п п д а п б
I с1оп’1 И ауе а Ы ке , Ьи1
]ис1о 8оипс1811ке а доос!
1(1еа. М а у Ь е Г111гу 11пс1
а с1а8з! З агаЬ
С га тта г 1
2его апс1 сопс1Шопа1
1оок! и$е
2его сопс111:1опа1: \Л/е изе гНе гего сопс1Шопа1 Ш 1:а1каЬои!: гЫпдз ХЬаХ
И^уои с/оп'1 тгИе зотеХЫпд е\/егу Ьоу, аге а1\л/ау5 ггие, Пке 5с1еп1:111с 1"ас1:5, ог ги1е$, е1с.
реор1е $1ор геасИпд!
УУе изе гЬе 1пг51: сопс1|1:1опа1 ш 1:а1каЬои1 геа1
1(уои вхвгаве, уои (ее! тисН ЬеПег.
ро551ЫП1:1е5 ше 1И1пк аге Пке1у 10 Иарреп.
П г51: сопсИИопа!:
Рог тоге 1п1'огта1:10п, зее в г а т т а г ёМаЬо$е 23
!^уои *гат Хтсе а теек, уои'Изооп дв1
оп раде 153.
ЬеПегаШ

X М а1сЬ 1о таке$еп1епсе5.

1Гуои Ьауе ЬазкеЛ аП 1е$80П8,. а уои ш11 §е1 т по 1;1те!


уои \уап1: Ш §о сусИ п §,___ Ь уои ш118 0 0 П 1еагп Ьо\у 1о р1ау к.
I!' уои (1о п ’1:Ике 1:еат зроП з, _ с уои 8соге (Ьгее ро1п(:8.
уои 81аг1; гипп1п§ 1о \УОгк, _ и уои \уШ Ьауе а сЬапсе о5\у1пп1п§ Ш е сир.
1^'уои §е11о Ш е йпа1, __ е уои пеес! 1о Ьауе а Ы к е !
1Гуои Лгош Ше Ьа11 Л гои^Ь Ше Ьоор,__ { уои \уоп’1: еп^оу уоПеуЬаП.

2 СН005е1Иес0Ггес10р110П. 3 СНоо5е111есоггес1 \л/огс1 ог рр|гз5е.


1 1Гуо и ____ 1Ье Ьа111п 1Ье пе1;, уои зсоге а
Р01П1. Нош Ю р1ау к е Иоскеу
а §ег
Ь \уШ§е1; 1се Ьоскеу 18 а §геа1 §ате. 15уои (1) 1еагп /т111еагп
1Ье ги1с8, уои еп^оу \уа1сЫп§ 11тоге. Апс115уои
2 уои 1е11 т е \уЬа1; уои Ике, I --- а §рог1;
(2) еп)оу /луШ еп^оу \^а1сЫп§ 11:тоге, уои т1§Ь1 VV^ап^:
10 1аке ир.
10 р1ау 11;, 1:оо! Г т 8иге Л а ! 15уои 1гу И, уои (3) 1оуе /луШ
а 8觧е$1:
1оуе Ш
Ь \уШ8觧е81:
3 1Г а р1ауег 1Ье Ьа11 \у 11Ь Лехг Ьапс18, ЕасЬ 1се Ьоскеу 1еат Ьаз 81х р1ауег8, \уЬо Ы1; Ше риск
и’8 а репа11у. (а 8та11 гоипё сИзс) \у11:Ь Шек 811ск8. Уои ра88 Ше риск
а Ш исЬез Ш уоиг 1:еат-та1:е8 апё уои 1;гу 1:о §е1:111п1:о Ше оЛег
Ь ш И гоисЬ 1еат’8 пег. 151Ье риск (4 ) §се8 / §о 1п , уои 8соге а
4 уоиг 8181:ег \уап1:81:о с о те 1:о Ше та1:сЬ, §оа1. ТЬе 1;еат \у11;Ь Ше то81: §оаЬ \у1п8 Ше та1;сЬ.
т у ёаё апоЛег Иске!;. 15уои (5) ЬоЫ /луШ ЬоЫ 1Ье риск \у11:Ьуоиг Ьапс18,
а Ьиу8 11; (6) 18 /луШ Ье саИеё ‘5а111п§ оп Ше риск’. 15уои
Ь ш И Ьи у (7 ) Ьх! / луШ Ь!!; апоШег р1ауег \у 11:Ь уоиг е1Ьо\у, И’8 саИеё
5 Шеге по зеа1;81еЙ а1 Ше 8(:ас1шт, ‘е1Ьо\у1п§’. 15уои ёо апу1:Ып§ Ике Ша1;, Ше ге5егее
Ш1§Ь1; 81:ап(1 1Ье Ьаск. (8) ЫолУ8 /18 Ыо\у1п§ Ы8 \уЫ81;1е апё 1;Ье оЛ ег 1:еат
а аге §е18 а репаку.
Ь ш Ш Ье
1се Ьоскеу 18а 1о1; о5 5ип, апс1 реор1е а11оуег 1Ье
6 \уе Ьауе а та1 сЬ оп 5а1;игс1ау,
шогЫ 1оуе 11;!
I уои.
а 1е11
Ь \уШ1:е11

ш НОМЕМОКК!
О о ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 77
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
Мог(1ромег!
1 С о т р 1 е (е 1Ие5е рН га5е5 и51пд 1Ие 1л/огс151п (Н е Ьох. 2 1пра!г$ ог 5гпа11 д го и р $ , т а к е а 1151
о1Иег з р о П з у о и кпо\л/. Рог еасН о п е ,
Ьеа1: • с1о • до • 1еагп р1ау * 5соге 1:га1п • \л/1п с1ес1с1е \«Ие1Иег ууе и5е д о , с/о ог р1ау.

3 № |1 е о п е № о гс 1 |п е а с 1 1 д а р .
1 В окоп \Уапс1егег5___________МапсЬе51:ег
Ш И ес! 3-0 т а &п1;а81;1с § ате.
2 II: 1:аке8 а 1оп§ й т е 10 ___________Ьо\у 1;о
р1ау §о1Г.
. а ро1п1; . Ьо\у 10 с1о
3 ТЪ еу___________ ЬазеЬаИ 1п СиЬа апё
}арап, ак \уе11 а81п Атег1са.
4 \Уе аге___________ Ьог8е-г1с11п§ 1;отогго\у.
I сап’! \уа11:!
5 уои ГП1881Ье Ьа11, Ше оЛ ег р1ауег
. а та1;сЬ .Ьог8е-пс1т§ ___________Шгее рот1:8.
6 Ка1;е 81аг1:е(11о__________ ^иёо \уЬеп
8Ье \уа8 оп1у Гоиг уеаг8 оИ .
7 Г ус Ьееп ___________ & г Ше сусИп§
со тр еи и оп Гог оуег 1:\уо уеаг8 по \у.
8 Миггау___________Ше йпа! та^сЬ айег
. Ше оЛ ег 1:еат 7 р1ау1п§ & г пеаг1у & и г Ьоиг8!

ш НОМЕЫОКК!
О о ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 78
о ^ у о и г)Л /о гкЬ о о к.
. Гог ап еуеп1; 8 .ЬазеЬаП

^ 11$1еп1пд
1 3 9 и 51 е п 1о 1Н е5 р о г1 5 п е\л /5 . 2 3 9 1|5гепада1папс1 \л /гке а \л/огс1ог5Ног1р11га5е1п
Т1ск ( ✓ ) 1Ье р1ауег ог 1 е а т у у Н о \л/оп еасН д а р .
еасИ т а 1с 11. 1 ТЪе 1:епп18 р1ауегз \уеге 1п ап 1т р о г 1:ап1; йпа! Гог
И тС геу Ц 81Ыо Ва88о
М1(1(11е1оп СИу СЬез^егГогс! ШНес! 2 Т1т Сгеу \уа8 8ир рог1 :ес1 Ьу тап у оГ Ш е __________
3 Рог гЬе 1а81:______________ , СЬе81:егГог(1 Ьауе Ьееп
АгдепИпа Ргапсе
а1 Л е гор.
М1а Ва\У80п СаШ т О’Соппог 4 1п Ш е 8 е с о п ( 1 ____________________ , СЬе81:егГогс18 со гес1
Лгее §оа!8.
5 ТКе Аг§еп11па-Ргапсе §ате пеаг1у сНёпЧ Ьарреп
Ьесаизе оГ______________
6 ТЬе 8соге \уа8 1-О айег______________ оГ Ше §ате.
7 О’Соппог )1 а8 \уоп. . гесеп1; сотре1;Шоп8.
8 В а т о п Ьа8 пеуег арреагеё 1п 8исЬ а 1аг§е
______________ ЬеГоге.

В Н0 М6М 0 КК!
Оо ехегс15е5 1 апс12 оп раде 78
о^уоиг\Л/огкЬоок.
Ц 5реак1пд
1 \Л /г к е а 5 р о г1 ^ го т 1 [1 е Ь о х 2 С И оо5е а 5рог1 уо и Пке. Уои сап сИ оозе о п е 1Ие з р о П з 1п
1П еасИ д а р 1о с о тр 1 е 1 е ехегс15е 1 ог а п у о1Ьег з р о П . С о тр 1 е 1 е 1Ие 1аЫ е.
гЬ е рИ газез.
М у 5рог1:
ЬазеЬаИ • <п5Ыпд ■ ^оогЬаП \Л/На1: уои пеес! Ш с1о гЫз врог!::
до11^ • 5 № 1 тт 1 п д • 1:епп15 Но\л/ уои с1о 1:Н|5 5рог1::
VV^^у I ИкегЫз зроП::

3 1п ра1г5, с1о1Ие го1е-р1ау. Ро11оуу1Не 1П51гисг1оп5. \Л/Иеп у о и Ьауе


йп15Иес1,5\л/арго1е5.

1 а. . §1оуе 81:ийеп1: А: Ехр1а1п \уЬа1; уои пеес! 1о с1о 1Ы8 8рог1;. Ехр1а1п Ьо\у уои
ёо/р1ау (Ы з 8рог1;. 8ау ш Ьу уои Ике 1Ы8 8рог1:. 15уои’ге по1; зиге,
иве уоиг 1та§1пайоп!

81;и(1еп1 В: А зк 81и(1еп1: А дие81:1оп8 аЬои!: 1:Ье1г зрог!;. Авк аЬои1


.§о§§1ез
{Ье е^и^ртеп1: уои пеес1. А зк аЬои! Ьош уои <1о/р1ау 1:1115зрог!;.

81:ийеп1 А: Г т §о1п§ 1о 1;а1каЬои1; §о1Г. То р1ау §о15, уои пееё а Ьа11 ап(1
5оте с1иЬ8.
81;и<1еп1 В: \УЬа1 аге 1Ье с1иЬ8 Ьг?
3 а. . гаске! 81ийеп1 А: ТЬеу’ге Ь г Ы Ш п§ 1Ье Ьа11. Уои ЬИ Ше Ьа11 \у11:Ь Л е сЬ Ь з ап<1
1гу 1о §е1; 11;1п Ше Ьо1е.
8Ш<1еп1 В : Но\у ёо уои зсоге а ро1п1;?
8(;и(1еп1: А: Уои соиШ Ьо\у тап у 1;1те8 уои Ьк Ше Ьа11.1ГШе о1Ьег
р ег 5 0 п каз т о ге Ы(8, уои т п .

81ийеп1 В : \УЬу <1о уои Ике §о1Г?


81:и<1еп1; А: I Ике 11:Ьесаияе И’з сИШсик Ьи1; 118 еп)оуаЫе.

5 а. -гоё РИга$е Вапк!


Ое5сг1Ыпд оЬ]ес15 апс11Ье1г изе
Уои и$е К /’о г Ыи'шд 1Ье Ьа11. Уои /и'пНе Ьа11 \л/лН к.
И'5 (ог /1/Шпд гЬе Ьа11. /Г'5 ивед (о Нл 1;Ье Ьа11.
Уои иве И Го ЬИ иНе Ьа11.

{В $оип(15ро1
1 40 11$1епапс1ипс1егНпе1Не5у11аЫ е1Ьа(15 51ге55ес11Не 2 ^ 41 1|51еп апс1 гереа1.
то51.1$ II 1п гЬе Лг51 \л/огс1 о г 1Ие зесопс! \л/огс1? 1 1пеес1апе\ура1гоГЬохт§§1оуе5.
2 I сапЧ йпё т у 8^иа8Ь гаске1.
3 Науе уои 8ееп т у ги§Ьу Ьа11?
4 8Ьа111 Ьг1п§ т у зк1 тазк?

8к1 шазк
С г а ш т а г 2

Зесопс! сопс 1|1:10п а 1


1оок!
1ПНас! тоге Ите, I тоиШ с1о тоге зроП.
Иуои {оок ир а зроП, уои тоиШ Ье Ьеа1{Н1ег.

Ц5е
\Л/е и зе гИе весогк^ сопсЛ1:1опа1 Ш 1ппад1пе гНе ргезеШ : Ье1пд сИ1^егеп1:,
апс1 Ю 1а1к а Ь о и ! ро55|ЫП1:1е5 гН аг №е 1:111пк аге ипПке1у 10 М а рреп .

Рог т о г е 1п^0 г т а 1:10п, зе е Сгаттаг (ЛаГаЬаве 24 о п р а д е 153.

Ма1сН Ю т а к е 5еп1епсе5.

1 I^^уои \уеге геаИу §оос1 а! ЬазкеЛаИ,. а I \Vои1с^ 1оуе 1:о 1аке раг11п гасез.
2 И I кпе\у Ьош 10 8ЛV^т,___ Ь Г т зиге \уе’с1а115ее1 а 1о1; Ьейег.
3 15Шеге \уа8 а § у т пеаг т е , ___ с шЬа1: геат луоиЫ уои р1ау 5ог?
4 15еуегуопе с11(1тоге 5рог1:,___ (1 I'^оиЫ 1аке ир Й8Ып§.
5 151 Иуе(1 пеаг а 1аке,___ е I \уоиЫ ] о1п II; апс11:гу 1о §е1 Й1:.
6 1511п11:ес1Ьои§Ь1 пе\у р1ауег8,___ 5 Шеу №оиЫ т п тоге та1сЬе8.

2 С И 0 0 5 е 1 И е с 0 гге с 1 0 р 1 1 0 п . 3 №11:е гИе уегЬ з 1п 1Ие соггес1 ^ о г т . Ас1с1 а п у оПпег


1 15уои___ Ьаг(1ег, уои \уоиЫ ’№1П \«огс15уои пеес1.
11118 сотре1:Шоп.
а 1;г1ес1 Егш: Г т 8о Ьоге<1! 15\уе Ьас18оте топеу, \уе
Ь \УоиЫ1:гу (1) ______________ С§о) 8ее а 5оо1Ьа11 та1сЬ.
2 151 сНё тоге 8рог1,1 ЬеНег. В а 18у: УеаЬ. Апё 15\уе \уеп1:1 0 Ше 81:ас11ит, ше
а 5е11; (2) ______________ (по1/Ье) Ьогеё.
Ь \уоиЫ5ее1
Е гт : ОЬ, -^еП. \^е Ьауеп’!: §о1 апу топеу, 8 0 1е1;’8 йо
3 15уои___ а 1;еат, уои соиЫ таке 8оте1:Ьт§ еке.
пе’№5пепс18.
В а 18у: ОК. Гуе §о1 а диезИоп. ШЬа!; 8рог1; \уоиЫ уои с1о 15уои
а )о1пес1
(3) ______________ (Ьауе) Ше сЬапсе?
Ь \уоиЫ^ош
Епп: I (4 )_______________ (1аке ир) Ьох1п§. Гуе аЫауз \уап1:е(1
4 1511;га1пес1 тоге,. . а Ьейег 5оо1;Ьа11ег?
1;о 1;гу й.
а \уа8!
Ь \уоиЫ I Ье В а 18у: КеаПу? 15уои (5 )___________ . (1;аке ир) Ьох1п§,

15Ше йске1;8 \уеге сЬеарег, I ___ уои (6 )_______________ (§е1) Ьигг.


тоге та1;сЬе8. Ег1п: N 0 , Изуегуза5е. \\^Ьа1:аЬои!:уои?У/Ьа!8рог1
а \уа1:сЬес1 (7 ) (уои/(1о) 15уои Ьас1 Ше сЬапсе?
Ь \уоиЫ№а1:сЬ В а 18у: }ис1о.
15\уе Нас! гаске1:8, л^е а §ате о51:епп18. Епп: 1ис1о? \УЬу (8 )__________ . (уои/сЬоо8е) Шаг?
а Ьас1
В а 18у: То рго1:ес1; ту8е!5 5гот уои апс1 уоиг Ьох1п§!
Ь соиЫЬауе

НОМЕЫОКК!
□ о ехегс15е5 1 - З о п р а д е 79
о1^уо иг\Л /огкЬ о ок.
у Ы гИтд
Рго]ес1:: дл/гЛтд а с1е5сг1р110п о^а з р о П
X Кеас1 1И|5 с1е5спр110п апс11аЬе11Не р1с1иге.

а г го у у : Ь о у у • г а гд е !:

5 Р 0 К 'Г

О пе 5рогС^ С/1аС I Ике Г5 вгсЬвгу. {('з поС Vв^у рори1аг


1п т у с о и т г у апс1 реор1е 1:111п к И'з а ЬИ ипивиа!.
1г'5 а с11№си11 зрогт, Ьиг 11:'5 а150 уегу еп]оуаЫ е. Уои
сап с1о II: оп уоиг о\л/п 1п уоиг дагс1еп, ог уои сап
]о1п ап агсМегу с1иЬ. II: сап Ье с1апдегои$, 50 уои
1пауе го Ье саге1'и1.

То с1о агсМегу, уои пеес! а Ьо\л/, 5оте агго\л/5 апс1 а


Гагдег.ТМе Ьоуу 15 тас1е о<"\л/оос1 ог те1;а1, апс1
агго\л/5 аге изиаИу \л/оос1.Т1пе 1агде1: [1а5 уе11о№,
гес1 апс1 Ыие с1гс1е5 оп 11:.ТЬе Ьо\л/ 15 изес! го бНоо!:
а гго \л /5 аПЬе гагде!:.

ЕасМ р1ауег зИоогз гИгее аггот а11:агде1:. И"


уои ЫиИеуе11о\л/С1Гс1е, уои всоге 10 ро1т5.Т11е
огНег с1гс1е5 аге \л/ог1:И<"еууег ро1п1:5.Уои ас1с1гЬе
ро1п1:51"гот уоиг гЬгее агго\л/5 апс11:11а1: д|уе5 уои
уоиг1:о1:а1 Бсоге. И^уои зсоге тоге ро1п1:5111ап гНе
огНег реор1е, уои VV^пгИе сотре1:И:1оп.

Кеас11Ие с1е5спрг10п а д а 1п а п й т а 1 с Ь еасН р а гад га р Ь ш ЛИ а


Б Ш е т е Ш .Т Н е г е 15 о п е 5 1а 1 е те п 1 у о и Ьо по1 пеес! 1о и зе.
1 Рага§гарЬ 1 с1е5сг1Ье5. а 1 ю \ у у о и й о Ш 18 з р о П а п < 1 8 о т е о^^ 1 Ь е ш к з .

2 Рага§гарЬ 2 с1е8сг1Ье8. Ь \у]1 а 1; у о и п е е с ! 1;о с1о 1 Ы 8 8 р о г 1 апс1 Ь о № 1 :Ы п §8 а г е и в е с !.

3 Рага§гарЬ 3 (1е8сг1Ье8. с Ь о \ у Ш е \уг11ег Ьесате 1п1:еге81е(11п г Ь е 8 р о П .

А \уЬа1: Л е з р о г ! 18 апс1 § 1 у е 8 8 о т е § е п е г а ! 1 п & г т а 1 1 о п .

1апдиаде1аЬ
Реас! 1Ие5е 5 1 а ге те п 1 5 . Р|пс1 апс1 ипс1егИпе е х а т р 1 е 5 1 п 1Не с1е5СГ1р11оп.
1 \Уе § 1Уе Л е (1е8сг1р1;1оп а Й1:1е.
2 \Уе и8с гего сопс1Шопа181о 1:а1каЬои1 гЫез.
3 \Уе и8е Ше ра881Уе Уо1се 1о йезсгШе ап оЬ^ес1:’8ригро8е.
4 \Уе и8е Ш е ргезеп!: 81тр1е 1;о (1 е8С г1Ье -^Ьа! а ркуег (1ое8.

ш НОНЕМОЯК!
□ о 0хегс15е5 1 а п й 2 о п р а д е 8 0 о ^ у о и г V V о^кЬоок.
Р1ап уоиг рго]ес(!
1 Уои а ге д о ш д 1о №г1(е а Ь о и о 5 р о г( у о и а ге 1п1еге5(ес1 |п.
Ап5VVе^ 111056 диехИопз.

1 \УЫсЬ 8рог1 аге уои §о1п§ 1о №гИ:е аЬои1;?

2 1811: а 1;еат 8рог1 ог ап 1пс1тс1иа18рог1? 1Гй’8 а 1;еат зрог!,


Ьо\у тап у реор1е аге 1п а 1еат?

3 1811; рорикг 1п уоиг соип1:гу? \УЬа1: ёо то81: реор1е 1Ыпк оГ И?

4 ШЬеге сап уои с1о Ш18 зрог!:? Сап уои ) о1п а 1еат ог а с1иЬ?

2 Огауу а р1с1иге о Й И е 1Ы пд5 уо и пеес14о с1о 1И 15 з р о П апс1


VV^^^е №1131 еасН о п е 1$ са11ес1. Ехр1а1п \л/Ьа1 еасН 1Ы пд 1$ ^ог.

уои пеес! \Л/На* И'5 ^ог


ЫШпд хЬе Ьа11 Го иНв оХЬегрегзоп

3 С о тр 1 е 1 е 1Ие р1аппег ^ог у о и г де5сг1р110п.


Р1АММЕК
Раг( о^с1е$сг1р(юп Узе^и! 1п^огта1!оп Уоиг по*05
ТК1е Маке 11:зоипс! 1п1:еге51:1пд!
Ап ехсШпд $роП

Р|Г5( рагадгарЬ 5ау \л/1па1:1:Ие зроП: 15 апс1 (^е5сг1Ье 11:депегаПу.


Опе о Ш у (ауоиг'Пе $роП$ /5...
/тои!ё Ике Ю везспЬе Ьо\л/ То р1ау...
5есопс1 рагадгарН □езспЬе \л/На1 уои пеес! го с1о 1Не вроП:.
Ехр1а1п \л/1па1: зоте о1^1Ье 1Ыпд5 аге 1^ог.
Рог ЬазеЬаН, уои пеес1 а ЬаН апс1 а Ьа1
Уои а1во пеед...
ТНе ЬаХ /5изеё То Ь'П 1Ьв ЬаИ.
1 .. ■
ТЫгс! рагадгарИ Ое5сг1Ье 1ю\л/уои с]о 1 Ы5 зроП.
Опе р1ауег {Ьгот хЬе ЬаН То тНе р1ауег тТЬ
ТНеЬаТ. ТЬвп...

4 М а к е у о и г рго]ес1.1)5е 1с1еа5 а Ь о уе апс1 рНо1о5 о г с1га\л/1пд51о


сгеа1е а с1е5сг1р110п о^ а зрог1. \Л/Иеп у о и Науе а11 <1П15|1ес1, ууМу по1
с1|5р1ау у о и г р^о^ес^5 о п 1Ие ууаМ?

Ф
К е у |$ 1 0 п
ип115 1 1 - 1 2

1 \^осаЬи1агу:с1о1Не5
\Л/п1е а ууогс! ^гот 1Не Ьох 1пеасН дар.
с а з и а ! • со1оиг1'и1 • с1уес1 • 5к1ппу • 5р1ку • 1:1дМ1:

1 Во уои Ьауе_________ Ьа1г, ог 1811; паШгаИу Ша^: со1оиг?


2 Г т \уеаг1п§ а р1а1п ёгезз, 80 1\уап1: а ____________ Ьек 1:о таке 11; т о ге 1^ип.
3 I изе §е1 оп т у Ьа1г еуегу с1ау 80 1Ьа1; 11; 81;ап(18 ир ап(11оок8----------------
4 ТЪе8е зЬоез аге 1;оо_____________ Во уои Ьауе а Ь1§§ег 81ге?
5 1и81; сЬоо8е__________ сЬШез 1;о \уеаг Ш Л е раг1у. И’8 по1; уегу &гта1.
6 I рге5ег____________ ) еап81;о йагей опе8 Ьесаизе Шеу таке уоиг 1е§8
1оок ЬеПег.

2 \/осаЬи1агу:5рог1
\Л/п1е опе \л/огс11ПеасИ дар.
Г т Л т к т § аЬои1; 1;ак1п§____________ а 8рог1;. \УЬа1; йо уои Л т к ?
15уои \уап1; 1о____________ Й1, \уЬу по1 ]о1п а §ут?
Ы ат’81;га1п1п§_______ . Ше тагаЛоп пех1; топШ.
\^е йпаИу тапа§ес11;о. 1Ье о1Ьег 1еат 3-0!
Й’8 по! еа8у 1;о1еагп__ . Ш г1с1е а Ьогзе.
Г т 8иге гЬеу’П 1е1; уои _ раг1; 1п 1;Ье §ате 15уои азк Л е т .

3 УосаЬи1агу:рИга$а1 уегЬз
УУг1ге а \л/огс1 ^ г о т 1Ие Ьох 1п еасИ д а р .Т И е ге аге 5 о т е шогс15 у о и \л/оп'1 ихе
апс1 у о и изе 5оте \л/огс15 т о г е гИап оп се.

СП • о1^ • ир • ои1; • 1П

Си81ошег: Ехсизе т е . Сап 1 1;гу Ша! с1ге88 ( 1 ) ___

А 88181:ап1;: 05 соиг8е. }и81; 1;аке уоиг соа! (2 )____ . апй ГИ Ьап§ 11


(3 )____________ 5ог уои.
Си81:отег: Неге уои аге. ГИ 1еауе т у 1-8Ыг1; (4) _ апё ри11;Ье с1ге88
(5 ) оуег Ша!:. ТЪеге. Но\у’81Ьа1?
А88184ап1;: Ье1: т е ]П81; (1о 11; (6 )_____ . а1; Ше Ьаск. 1з 11сот5ог1;аЫе?
Си81ошег: Уез, И’з §геа1. ГИ 1;аке 11;!

Ф
гм
4 Сотра^а(^Vе5 апс15ирег1а(|уе5 т
Кеас! 1Не 1п ^ о г т а 11о п апс1 \л/г11е а \л/огс1 ог з И о П р И газе 1П еасН д а р .

К|ск: 14уеаг5о1с1,1.45гта11,уегу51пог1: Ьа1г


с
Оепп15:13 уеагз о1с1,1,5т 1:а11, уегу 1опд 1па1Г 3
РоИу: 12 уеаг5 о1с1,1.35т га11, тесИитЧепдгН На1г с
о
А§е >
ш
1 В еп п 1818 о Ы е г. . РоПу, Ьи1:. . гЬап Шск. сс
2 РоИу 18 Л е _____ . о1^Ше Шгее, апё Шск 18.
Не1§Ь1
3 К1ск 18_________ . В еп п 18, Ьи1: Ье’8. . РоПу.
4 Вепп1818 Л е __ - о51Ье Шгее, апй РоПу 18.

На1г
5 РоИу’8 Ьа1г 18__ . К1ск’5, Ьи1. .ВеПП 18’ 8.
6 В еп п 18’8 Ь,а1г 18. . оГ 1Ье Шгее, апё К1ск’8 18.

5 Р1г5(сопс111юпа1
VV^^^е Лг51 сопс1111опа15еп1епсе5 и51пд 1Ье рготр15.

1 I §0 Ш Ше раПу /1гаке а рге8еп1;


И_______________________________________________________
2 уои по1861: уоиг а1агт с1оск /уои по! \уаке ир а1 гЬе г1§Ь1:1:1т е
и _______________________________________________________
3 К кк Ьеаг аЬои1; 1Ы8/Ье Ье ап§гу?
1Г_______________________________________________________
4 11га1п/\уе по! Ьауе а р1сп1с оп 5ипс1ау
И_______________________________________________________
5 I по18Шс1у/1(1о ЬасПу 1п Ше ехат
1Г_______________________________________________________
6 т у рагеп1:8 зау уез /181ау шИЬ уои Ш18 \у^еекеп(1
1^_______________________________________________________

6 5есопс1сопс1|(10па1
\Л/п1е весопс! сопс1|110па15еп1епсе5 и51пд 1Не рготр15.
1 I Ье уои /1по! 1е11Ас1ат аЬои! 11;
и _______________________________________________________
2 I Ьауе тоге топеу /1Ьиу а пе\у рЬопе
К __________________________________________________________
3 Е т т а по! Ье 8о 1агу/ вЬе ойГег 1о Ье1р и8
И __________________________________________________________
4 т у рагеп18 по! \уоггу аЬоШ т е /Л еу 1е1: т е §о 1:оШе сопсег!
И __________________________________________________________
5 уои Ьиу ЬеМег с1о1:Ье8/Шеу 1а81:1оп§ег
К __________________________________________________________
6 \уе 1о8е Л е та!:сЬ /Ьо\у уои Гее1?
1Г_________________________________________________________________

ф
Реа<)тд
Т Ь |п к аЬ ои11Н е 1а51 И т е у о и аггапдес! тее1 -Ь-
з о т е о п е . М а к е п о ге з 1о с о тр 1 е 1 е 1Не 1п^0г т а 110п, 1 .-
гИ еп 1е11 у о и г р а П п е г аЬ о и г \«Ьа1 Н аррепес!. 1 о о к а1
1Н еехатр 1е.

\л/е(1пе$(1ау - б р т
Е1Пе: Н1, Ка1гта! И’з Е1Ие.
Ка1ппа: ОЬ, Ы, ЕШе! Но\у аге уои?
ЕШе: Ете Шапкз. Ыз^еп, \уоиЫ уои Ике 10 соте
\у11;Ь т е 1о а сопсег! оп 8а{игс1ау п1§Ь1:? Гуе §о1;
1:\уо Ггее Иске^з!
Ка4ппа: Зоипёз §геа1! 'У^Ьо’з р1ау1п§?
ЕШе: ТЬеу’ге а 1оса1 госк Ьапс! са11ес1 ВезрИе
Еуегу1:Ып§. ТЪеу’ге уегу §оос1!
Ка 1г1па: Сгеа!:! Г(11оуе го соте. \УЬеге апё \уЬеп
зЬаП \уе тее!;?
Е111е: \Уе11,1Ье сопсей’з аг Ше ^иееп’8ТЬеа1ге т
и,гг — — тер
Л е 1о\уп сепгге. Во уои кпо\у \уЬеге Лаг 18?
Ка4г1па: N 01 геаИу.
ЕШе: И’з пех1; 1о Л е та1п ро$1: оШсе. Уои кпо\у,
Му <^г1епс1Уизи<'апс11 аггапдес! го тее1: ои1:51с1е оррозИе Ше ЬозрИа!. П’з ^и^1:е пеаг Шаг пе\у
гНе С1пета аг 7 о'с1оск оп 5а1:игс1ау. УихиЫазп'!: 8Ьорр1п§ сепгге.
1а1:е Ьи11 ууаз. АЛег \л/е тег, \л/е\л/еп1:1:о 1:р1е Ка1:г1па: ОЬ, I кпо\у!
с1пета1:о 5ееа^1т.
Е1Ие: Сгеаг. И згаггз а! 9 о’сЬск, 80 зЬаИ \уе теег
ои!:81с1е гЬе Леагге аг, зау, Ьа15раз! е1§Ь1?
Ка^ппа: На1Гра81 е1§Ьг оиг81(1е гЬе гЬеагге. ОК.
ЕШе: ВгИИаШ! ОК - зее уои гЬеп, Ка1ппа!
Ка 1:г1па: Вуе! Апс! гЬапкз!
ЕШе: Вуе!

^ 2
$ а г и г ( 1 а у - 8 .4 0 р т
ЕШе: Ш, Кагг1па! И’з ЕШе.
Ка1:ппа: ОЬ, Ы, ЕШе! Но\у аге уои?
Ш д ащоп^ 1 Ф ? ЕШе: Г т йпе гЬапкз. Егг.. .\уЬеге аге уои?
Ка1;гша: \УЬеге а т I? Г т аг Ьоте. \\^Ьу?
^/с( уои ЕШе: Весаизе уои’ге зиррозес! 1о Ье тее1:т§ т е .
\Уе’ге §о1п§ 1о а сопсег11оп1§Ь1;, гететЬег?
ф Ка1:ппа: Топ1§Ь1:? Виг уои за1с1 И’з оп 5ипс1ау.
1 О и 1с к 1у геас1 ГНе 1Нгее с о п у е гза Н о п з апс1 2 Реас) 1Ие с о п у е гза И о п з ада1п апс1 \л/п(е а шогс1 ог
сИ о о зе 1Ье соггес» а п з ^ е г з , А, В о г С. 5И0 П рН газе гп еасИ д а р 1о с о тр 1 е ^ е 1Ие 1ех1.
ТЬе 1;\уо §1г1з аге____
Оп(1), . еуеп1П§, ЕШе са11е(1 Ка1г1па
А 8епс1т§ 1ех1 те88а§с8
апс11пуЦ:ес1 Ьег 1:о а Везрйе Еуегу1Ып§ сопсег!: оп
В Ы1ап§ оШЬе рЬопе
(2 )______________ п1§Ь1: а11Ье (3 )________________
С ЫИп^ Гасе-1;о-&се
ТЬе 1;Ьеа1:ге 18 (4). . 1Ье т а т ро81; оШсе,
ТЪе ЙГ81: ргоЫ ет 18 Ша1 Ка1г1па §е18 Ше___
(5) -------------------- . 1Ье Ьозрйа! апс1 ^и^^:е
\УГОП§.

А (1ау В р1асе С йте


(6) ----------- - а пе\у 8Ьорр1п§ сеп^ге 1п
Ше (7 )__________ ТЬе сопсег!; 81аг1;е(1 а!:
ТЬе 8есоп(1 ргоЫет 18 1Ьа1: Ка1г1па §е1;8 Л е .
( 8 ) ----------- -, 80 Шеу аггап§ес110 тес!
\угоп§.
(9 )------------------- . Ше Шеагге а1: (10)_________
А (1ау В р1асе С 1:1те
1п Ше епс1, 1о Ше сопсег!; т Ш Е1Ие. Оп (11). . еуеп1п§, айег \уа111п§ 1ог
А Ка1ппа с 1 о е 8 п ’ 1: §о Ка1:г1па Гог 10 т1пи1;е8, ЕШе (1ес1(1е(110 са11 Ьег.
В Ка1:гта§ое8 Ка1:г1па \уаз а! (12)______________ Ьесаизе зЬе’с!
С \уе ёопЧ кпо\у Ка1 г1па §ос8 т а ёе а т181;аке. 8Ье 1Ьои§Ь1; Ше сопсег! \уаз оп
(13)-----------------------5Ье азкес! Ьег ёас110 1аке

ЕШе: N 0, 1с11с1п’1:. 18а1с1 ЗаШгёау. Ьег го Ше 1Ьеа1ге ^и^ск1у. 5Ье 1Ьои§Ь1: зЬе соиЫ
Ка1г1па: ОЬ, по! §е1; Шеге 1п (14)______________ т1пи1;е8.
Е111е: \Уе11, И’з по! 8ирро8ес11о з1;аг1: &г Ш1огШпа1:е1у, зЬе §0 1 1:Ье пате оГ Ше Шеагге
апоЛег 20 шти1;е8 апё Шебе 1:Ып§8 а1\уау8 \угоп§ ап(1 еп(1е(1 ир а! 1Ье (15)_______________
81:аг1:1а1:е. В о уои \уап1:1:о соте? Сап уои §е1: 1п81;еа(1.
Ьеге 1п ите?
Ка1г1па: Г11 §с1: т у с1а(110 с1г1уе те. Г11Ье
Шеге 1п 10 тти^ез! \Уа11; &г те!
ЕШе: ОК. 8ее уои 800п!
Мог(1рошег!
Ка1:ппа: Вуе! УУгИе опе м^огб 1п еасН дар 1о сотр1е1е 1Ие
5еп1епсе5. Узе 1Ие с1ие5 !п Ьгаске1$ 1о Ьеф уои.
э З
1 Сап уои--------------------- Ьеге 1п 1еп тши1;е8?
5 а 1 и г с 1 а у -8 .5 3 р т (= агг1уе, Ье)
Ка1г 1па: Н1, ЕШе. Й’з те. Г т Ьеге, Ьи1:1 сапЧ 2 Г11______________ т у т и т 10 с1г1уе т е .
8ее уои. \УЬеге аге уои? (= азк, рег8иас1е)
ЕИхе: Г т 81:ап(11п§ г1§Ь1; 1п Ггоп!: о51:Ье та1п 3 ЬеГз таке зиге \уе’ге 1Ьеге______________
ёоог8. \УЬеге аге уои? . 1ог 1Ье зЬо\у. (= по! 1а1:е)
Ка1гта: К.1§Ь1; 1п 5гоп1: оГ Ше та1п с1оог8. 4 Г т __________ ЬеЫпёуои!
Е1Ие: Уои сапЧ Ье.
(= ехасйу, (ИгесЙу)
Ка1г1па: I а т !
5 ТЬаГз Ше______________ с1оог оуег 1Ьеге.
ЕШе: \\^Ьа1: со1оиг аге 1Ьеу?
(= Ь1§§ез1;, т о з! 1трог1:ап1:)
Ка1г1па: В1аск.
6 11:Ь1пк \уе’уе с о т е 1о Ше______________ р1асе.
Е1ие; А п ё.. .шЬаГз 1Ье пате аЬоуе Ше с1 оог8 ?
( = П 01; соггес!)
Ка1:ппа: ТЬе К1п§’8ТЬеа1:ге.
7 ТЬе ЬоокзЬор 1з_______________ Ше сЬет181;.
Е1Не: ОЬ, по! Уои’ге 1п Ше \угоп§ р1асе! Уои’уе
(= &С1П2)
допе 10 Ше \угоп§ 1;Ьеа1:ге!
8 \УЬа1: с1оез Ше 81§п______________ 1Ье зЬор зау?
(= оуег, ОП 1;ор о5)

НОМЕНОКК!
О о е х е гс 1 5 е 5 1 - 5 о п р а д е в 8 2 апс1 8 3
о^ у о и г \Л /огкЬ оо к.

Ф
С гатш аг 1 \Л/п1е 5Иог1 ап5\л/ег5 аЬои1 у о и . и з е ргерсзЩ оп Б .
\УЬеп’8уоиг Ыг1:Ь(1ау? оп М ау
Ргер0511:10П5 о Н |т е апс1 р1асе Ноду с1о уои §е11о зсЬоо!?______________
\У]1 еге ёо уои Иуе?_______________
1оок!
\УЬеге’8уоиг Ье81: Гпепё г1§Ь1: п о \ у ? _____________________
... тоиИуои Ике Юсоте \а/1хЬте *о а сопсеП оп
\УЬеге аге уои г1§Ь1; по\у?_______________
ЗаШёау п1д111?
■уУ^Ьеге \уеге уои Ьиг Ьоиг8 а§о?____
..ЛЬесопсеП'5 {Не Оиееп'в ТИеаПет 1Ье Хо \а/п
сепПе. \УЬеп йо 1Ье 8иттег ЬоИс1ау8 81;аг1:?.
пехг {Не та 'тро${ о№се. Уои кпощ \УЬеге ё1ё уои §о 1а81: ЗаШгёау?_____
орровИе {Не Но5р1{а1.1{'з ци'Пе пваг {На{ пет 9 уои §о 1:0 апоШег соип1:гу, Ьо\у уои
5Норр1пд сеп{ге. §е1 гЬеге?_______________
1{5{аП5 а{ 9 о'сЬск, во зНаНте тее{ оиг$Ше {Не 10 \^Ьа1: Ите (11(1уои §е1: ир Л18 тогп1п§?
{Неа{ге а*... На1^раз{ е1дН{?
... 1{'$ по{ зиррозес! Го 5{аг{ (ог апо{Нег 20 тти{е$.
/7/Ье {Неге т 10 тти{ез! 11 \У11еге’8 Ше \уа8Ып§ тасЫпе 1п уоиг Ьоизе/Йа1;?
Гт 5{апсИпд пдН{ т ^гопг о1 {Не та 'т доогз.
... тНа{'$ {Не пате аЬоув {Не доог$?

1(56
3о К Е Т \/\/г1 1 е о п е № о гс 1 1 п е а с 1 1 д а р {о с о тр 1 е (е
1Не1ех1.
\Л/е изе ргеро5111оп5 Ье('оге Птез апс1 р1асе$,
апс1 Ю 1:а1каЬоиг тоуетеп!:.
Б (гапде Ьи1 ( т е !
Рог тоге 1п<'огта1:1оп, вее Сгаттаг с1а{аЬа5е 25
Еуегуопе Ьа§ Ьеаг(1 о5 ТИапк, 1Ье 8Ь1р
оп раде 153.
\уЫсЬ, (1 )___________ 1912, Ы1; ап 1сеЬег§
(2) ___________ 1Ье КогШ АЙапИс
1 СИ оо5е111есоггес1>л/огс1огрЬга5е. (3 ) .............. 11.40рт (4 )____________141:Ь

1 Г115ее уои а Ш п / оп ТЬигзйау! АргИ апс1 \уЫсИ запк (5 )___________ 2.20ат

2 Г11Ье Ьаск о п И п 1 а1 аЬои1:15 т1пи1е8. Ше пех1: с1ау. Ви1: Ьеге’з зотеШ тд уегу з1:гап§е.

3 Ьег’з тее!: оп / 1п / а1 ^иа^1:е^ ра$1 Шгее. ТКеге’з а Ьоок са11е(1 РиНШу, ог {Не \Угеск о/
4 I \уа11:е(1 &г Ыш <1ипп§ / й)г / 1п оуег ап Ьоиг! {Не ТИап, хугхИеп Ьу а \уг11;ег саПеё Мог§ап
5 ТЬе сай’з ^и^1;е пех1: / 1п Ггоп1 / пеаг Ше рагк. КоЬейзоп. 1п 1Ье зШгу, Шеге’з а зЫр са11ес1
6 К’з по1 Гаг - 1е1:’8 §о оп /Ьу /\укЬ &о1. Тйап. Ыке ТНапк, И’з Ше Ь1§§е81 осеап Ипег
7 ШЬеп №6 §о1: л1/ т/ 1о Ше с1пета, И \уаз зЬи!:. (6 ) Ше \уогЫ ап(1, Ике ТИапк, И’з
8 8агаЬ \уаз 81;ап(11п§ ш /оп / 1п1:о Ше Ьп<1§е, за1Ип§ асгозз 1Ье КогШ АЙапис (7 )___________
\уау1п§ а1 из. АргИ \уЬеп 11ЬИз ап 1сеЬег§ (8 )___________
9 ШЬа1 Ите ёоез Ше р1апе 1апс11п / оп / а4 п1§Ь1; апё зткз. \\^Ьа1:’8 80 з1:гап§е аЬои! Шаг?
НеаЛголлг А1грог1:? ТЬе Ьоок шаз шпПеп (9 )___________ 1898 -
10 ШЬа!; Ите с1о уои агг1уе 1п / оп / а1 Ьопйоп? {Ьаг’з 14уеагзЬе&ге ТНапк
(10)___________ Ьег опе ап(1 оп1у уоуа§е!

НОМЕМОКК!
О с ехегс15е5 1 - 3 о п р а д е 84
о ^ у о и г\/У о гк Ь о о к .
Мог(1ромег! 2 4 2 С К Е Т 1|51еп 101Н ес0п уег$а110п
ада1п. Рог еасЬ д и е з И о п , сЬ оозе 1Ие соггес1
ап5\л/ег А, В о гС .
X С о т р 1 е г е (Ь е (а Ы е о п е «/огс1 ^ г о т (Н е Ь ох
■ п еасИ д ар . 1 \УЬаг 13Ме1ап1е (1о1п§ \уЬеп Наггу са11з?
с1о Ьауе [1 ауеог 1:аке таке гаке

ап аггап§етеп1/ ап арро1пгтеп1/
а р1ап/ а т 181аке
зотеопе а Гауоиг/Ьоте’^огк/
Ьоизе\уогк/уоиг Ьез!
3 а Ьиз /гга1п /р1апе /уоиг й т е
2 Аг йгзг, \уЬеге ёоез Ме1ап1е гЫпк зЬе \уШ Ье оп
4 а §ооё/ §геа1, егс й те/ а раПу
Загигёау еуеп1п§?
5 а зЬо^уег

2 № И е а уегЬ ^ г о т ехегс15е 1 1п гИе соггес1 ^ о г т


1П еасН д а р Ю с о т р 1 е 1 е 1Ие з еШ еп се з.
1 \УЬеп (1о уои изиаИу__________ уоиг
Ьоте\уогк? А В С
2 ТЬеге’з по Ьиггу!__________ уоиг г !т е !
3 \УЬеп 13Ме1ап1е асгиаПу теег1п§ }еппу?
3 Г т §о1п§ 1о__________ а зЬо\уег.
4 СоиЫ уои__________ т е а Гауоиг?
5 ЬеГз__________ Ше Ьиз 1п1:о 1о\уп - й’з 1оо 5аг
1о \уа1к.
Рпйау 8аШгс1ау 8ип[1ау
Гс1 Ике го_____ . ап арро1пгтепг го зее гЬе
ёосгог, р1еазе.
А в с
4 \УЬаг г1те ёоез Наггу’з раггу згагг?
НОМЕИОКК!
О о ехегс15е51 апс12 о п р а д е 85
о{'уои^VVо^кЬоок.

11$1еп1пд А В
5 Но\у луШ Ме1ап1е §ег гЬеге ?
X 4 2 1 |5 1 е п 1 о 1 » о р е о р 1 е 1 а 1 к 1 п д о п (Н е
р И о п е . Рог еасИ д и е з И о п , И с к { ✓ ) 1Ие
5 1 а 1 е т е п 1 1 Н а 1 151гие.

1 а Ме1ате апё Наггу аге


ог§ап131п§ а раггу го§егЬег.
Ь Наггу 13ог§ап1з1п§ а раггу
А В С
апс1 \уапгз го 1пу1ге Ме1ап1е.
6 \УЬаг (1оез Наггу \уапг гЬе раггу го Ье Ике?
а Аг йгзг, Ме1ап1е гЫпкз зЬе’з
^^^ее оп 5агиг(1ау п1§Ьг.
Ь Аг йгзг, Ме1ап1е гЫпкз зЬе’з
пог ^'гее оп 8агигс1ау п1§Ьг.

а 1п гЬе еп(1, Ме1ап1е зауз зЬе


сап’г ассерг Наггу’з 1пу1гаг10п.
Ь 1п гЬе епй, Ме1ап1е ассергз
Наггу’з 1пу1гаг1оп.

Щ Н0М6М0КК!
Оо ехегс15е 1 о п р а д е 85
о ^ у о и гУ У о гк Ь о о к .
Ф
^ $реак1пд
1 1п ра1г5, геас1 {Ие 1\л/о с11а1одие5 а1оис1.
©
СЬа<1: Аге уои §от§ 8 т о т т 1 п § пех1 ТЪиг8с1ау
еуеп1п§?
Вгад: Уе8,1 ^Ы пк 8 0 .
СЬа(1: ОК. 8Ьа11 ллге тее!; а1 б р т ои181с1е Ше
8\у1тт1п§ роо1?
Вгаё: 8иге! 5о 1:Ьа1’8пех1; ТЬигзёау а16 о’с1оск.
СЬа(1: Сгеа1! 8ее уои Шеп!
М 1пйу: Аге уои р1апп1п§ 1о §о
1о МоИу’8раг1у оп 8а1:иг(1ау?
Мапёу: Уез! II зоипёз ^Л1п!
Мхпйу: Сгеа!;! 5Ьа11 -^е §о Ш^еШег? \Уе соиЫ
тее!: 1п 1топ1; о5 Л е Леа1:ге а1; ЬаИ" ра81 п1пе.
Мап(1у: В о уои теап Л е К1п§’8ТЬеа1;ге ог Л е
Оиееп8 ТЬеа1ге?
М1пйу: ОЬ, Ше К1п§’8 ТЪеа1:ге. к ’з уегу пеаг
МоИу’8Ьоизе.
Мапйу: Сгеа1;! 5ее уои Шеге!

2 Т Ы п к о Н о и г с1ИТегеп1 з к и а Н о п з ууНеге реор1е т е е 1 , апс! с о т р 1 е 1 е Ипе 1аЫ е.


\Л^11а1? Мее1 «/Неге? Оау? П т е?
Ехатр1е 1 вттт'тд оиХвШеХЬезттт'тд роо! пехХТЬигзёау 6 о'с1оск
Ехатр1е 2 МоНу'зраПу 1п ^юп1 о1"1:11е ТЬеаХге ЗаХигёау 9.30
51Ша110П 1
51Ша1:10п 2
51Ша1;10п 3
511:иа1:1оп 4

3 1п ра1г5, НаVе а сопуегзаНоп ^ох еасН


БкиаНоп. 1^51ийеп1 А 15зиддезИпд гИе Л5 5оип(1$ро(
И т е апс! р1асе, 51ис1еп1 В 5НоиИ сНеск
1Иеу Науе ипс1ег51оос1 соггес11у. X 43 ТИе\л/ауу7е\л/г11е11те5апс1с1а1е5 15 5оте11те5
с1ИТегеп11о \л/ау \л/е зау 1 И ет. 1151еп апс! №пге шЬаг
РИгазе Вапк! уои Иеаг.

С И е с к т д т (е п 1 ю п №е шгЛе... №е 5ау/Ьеаг...
Ехатр1е У.ЗОрт Ьа!^разХ7 т Г/1е еуеп'тд
Агеуои до'тд...?
Аге уои р1апптд Го... 1 1 171:11 МагсН
2 5ат
С Н есктд т е а п т д
3 бат
5о ХЬаХ'в...
4 7.45рт
Ооуои т е а п ...?
5 РеЬ 281(1
У\1ЬаХ/У\1Ьеге до уои теап ехас11у?
6 ПЛ5рт

44 1|51еп ада1п апс! гереа1.


;С га т т а г 2 2 № гИ е а п 5 \л /е г5 а Ь о и (у о и .
1 Но\у 1оп§ Ьауе уои Ьееп \уЬеге уои аге г1§Ь1: по\у?
]Еог /Уе {ог Ы 1{ап Ноиг.____________
РгезеШ; рег1^ес1:51гпр1е 3
81ПСС /Уе Ьееп Неге в'тсе^ Ы Н 1Ъиг._________
1оок!
2 Но\у 1оп§ Ьауе уои Ьееп \V11е^е уои аге г1§Ь1 по\у?
I'Vе Ьееп Неге ^ог ап Ноиг.
(ог ______________________________________________
!\е Ьееп Неге в'тсе опе о'с1оск.
8шсе_________________________________________
ЗНе'з !Ыед Неге Ш Ьиг тоШНз.
ЗНе'з 1Ыес1Неге з'тсе АргН. 3 Но-^ 1оп§ Ьауе уои Иуес! здЬеге уои Иуе г1§Ь1; по\у?
^ог _________________________________________
1156
81ПСе.
У\/е и$е /ог гМе ргезеп!: рег<"ес1:51тр1е
4 Но^у 1оп§ Ьауе уои §опе 1о Ше 8сЬоо1 уои
го 51по\л/ И о \л/ 1опд а вкиаНоп Наз соп1:1пиес1.
§о 1о по\у?
УУе изе 5/псе \л/11:11 гЬе ргевеШ: рег1^ес1:51тр1е 10
51ю\л/ \л/11еп а 511:иа1:1оп - \л/111сИ1$з1:||1соп1:1пи1пд Гог __________________________________
- згаггес!. 81П Се.

5 Но\у 1оп§ Ьауе уои Ьас1 а ре1;/Ыке/тоЫ1е рЬопе/


Рог тоге 1пЬгппа1:10п, зее С га тта г ёаЮЬаве 26
§ате8 соп8о1е? [сЬоозе опе]
оп раде 154.
Гог _________________________________________
81ПСе_________________________________________
1 \Л/Г1ге ( о г ог 5/псе 1п еасИ д а р 1о с о тр 1 е 1 е
1Ие 5еп1епсе5. 3 М а к е 5 еп (е п с е$ и51пд (Н е шогс1($) д |у е п .
1 Гуе Ьееп Ьеге______ . 20 тхпигез! "У^Ьеге 1 ТЬеу тоуес! 10 1Ы81;о\уп 1Ьгее уеаг8 а§о. Иуеё/Гог
\уеге уои? ТЪеу'уе 11уес1 т \Ь1б 1о»п (ог 1Нгее у^гб.__________
2 Гуе Ьееп Ьеге______ - 1\уо о’с1оск. \^Ьеге
2 I §о1; т у сотри1;ег а уеаг а§о. Ьаё/Сог
\уеге уои?
3 Гуе ^ц 81: § о1:Ьеге Ьи1: Ва\уп’8Ьееп Ьеге______
3 Не §0 1 Ы8 (11§11:а1 сатега 1а81: ВесетЬег. Ьа<1/81псе
Ьа1Гра81 опе.
4 Гуе )и81; §о1 Ьеге Ьи1; Ва\УП8 Ьееп Ьеге______
4 Ег1с §01 Ьеге 10 т1пи1;е8 а§о. Ьееп
1Ьгее Ьоиг8.
5 ТЬеу’уе Иуес11п Ма(1г1(1___________Л е ра81
5 1иИе агг1уе<1 Ьеге а! диаг1ег раз!: Лгее. Ьееп
е1§Ь1; уеаг8.
6 ТЬеу’уе Иуес! 1п Ы пг___________1а81: }апиагу.

НОМЕЫОКК!
□ о ехегс15е51 - 4 о п р а д е з 8 6 апс187
у о и г\Л /о гкЬ о о к .
^ М пИпд
Рго]ес1: >л^п11пд ап 1п^огта1 е т а Л
1 о К Е Т Реас! гН е е т а Л апс1 ш гИ е а \могб о г 5И 0 П р И газе 1п еасИ
д а р Ю с о тр 1 е 1 е ВоЬЬу'з по1е5.

То: ВоЬЬу Ктсе <Ьгтсе15С00Ш’Ра51:таП .сот>


БиЬзесг: Ь е г'з Мее!
I
ма М 1 —
ш ^
Г,:|
ш ш
Нт , ВоЬЬу!
Му У1бИ \о ъее Т1т - ^Ыпдз 1о г ш е т Ь е г
ТНапкз -Рог уоиг ета11! 1 ’т геа11у д1ас1 уои
1муе- Ы ш р о г !: А /^ Т € Р ^ ^ О О N ( ( ^ ___________________
с)1 с1 и еП 1 п уоиг ехатз. 1л/еП Ьопе!
Тоигп^'/ Ите- 1о йЬои\ ( 2 ) -------------
5о, уои’уе до1: зоте -Ргее пт те 1п иНе $иттег (тиё^ Ьи^ ( ? ) _______________ Ш Ш !) Т1т ю11 т Ш те-
апс1 сап соте апс1 утзти те -рог а иеекепс^. ТЬа-С’з
■Рап1:а51;1с! 1 ’т зо Нарру! 1А/е’ П Иауе а дгеа1: (4 )- ^ _ Пт'в Ьоме-
1:1те! (1 ’уе Ттуес! Иеге -{^ог гшо уеагз по1л/ апс1 Рг/Исзу (5)-----------
уои’уе пеуег утзтиес) те, 50 т г ’ з г;1 те уои йтс!!)
(^оип(^& дгеаЮ
Неге’ 5 \ч11а1; I зиддез!:. 1л/(1у Ьоп'г; уои соте оп
Ргтс1ау 291:Р1 Зи1у тп "СЬе а-р1:егпооп? Уои сап гаке $й^ыг^<зу аиг/пд ^Ь^ М - ■
. ог
■сЬе -Сгатп -Ргот Меирогг: но Сагс11 -Р1^. 11 ; оп1у -Сакез тШ пд: 0) -------
аЬои-С 20 ттпиНез. 1 ’ П теег уои а ! 1:Ье з-Сагтоп.
VVе’ ^1 Ьауе сИппег аг ту Ноизе оп Рг1с1ау еует'п д .
ЪаМаг- 1ичсЬ, Леп (5)
(Му ти т’ з а дгеа-с с о о к !) ТИеп оп 5а1;игс1ау \л/е сап Ю Ш ва'/Шд
до зИорртпд йип'пд гЬе с1ау апс1 тауЬе до го гИе Ии6^ (ю)
стпета ог а сопсег!; 1п 1:11е еуептпд. Оп 5ипс1ау П а\\ ёоип(^6 дгмИ
^Vе’ п дег ир 1аге апс1 до -рог ТипсИ Ье-Роге уои
до Йоте. 1/\/Иа1; с1о уои нЬтпк?
1л/г11;е Ьаск зооп!
1оуе,
Ттт

2 О К Е Т Кеас1 гИе ета11 ада1п апс1 т а Ю Н еасЬ т а 1 п р а гад га р И а зШ етеШ .


1 Рага§гарЬ 1__ а ТЫз рага§гарЬ 1;а1к8 аЬои1; Шехг 1с1еа оГУ18Шп§.
2 Рага§гарЬ 2 __ Ь ТЫз рага§гарЬ ёе8сг1Ье8 \уЬа(: Шеу’П ёо оуег Ше \уеекеп<1.
3 Рага§гарЬ 3 __ с ТЫз рага§гарЬ Шапке ВоЬЬу &г Ыз ета11 апс11а1к5 аЬои1; зоте1:Ып§ Ье тепИопес!.
4 Рага§гарЬ4 с1 1Ъ1з рага§гарЬ з觧ез1;з ггауе! р1апз.

1апдиаде1аЬ
Реас11Ие50 5 га 1 е те п 1 5 . Р|пс1 апс1 ипс1егПпе ехаппр1е51п гЬ е еппаИ.
1 \\^еизезЬог1&гт8(г^5, е1;с). НОМЕМОКК!
2 \\^е изе ехсктаНоп тагкз 1о зЬ о^у ехсПетеШ. О с ехегс1505 1 апс12 о п р а д е 87
3 \^е изе ^уогс1з Икс 8о 1:о 1п1гос1исе зоте зеп^епсез. о ^ у о и гУ У о гк Ь о о к .
4 \Уе изе рагеШЬезез ( ) 10 §1уе ех1га хпГогтаНоп.
Р1ап уоиг рго]ес(!
Реас1 1И|5 ех1гас1 ^^гогп а п е т а И ^ г о т
а ^Г1епс 1. ипс1егИпе о п е 1Ы пд у о и сап
ОМ, 1 ’ уе дот: зоте дгеаг пе\л/5 . 1 ’ уе ]о1пес1
т е п И о п 1п р а гад га р Н 1 о ^ у о и ггер 1 у , ■сЬе зсНоо! с1гата с1иЬ. 11: 51юи1с1 Ье -рип!
апЬ с 1гс 1е 1Ие о1Иег 1т р о г 1а п 1
1п<'0 г т а 110п уои'И га1к а Ь о и 1 1п NоVV, 1 ’ уе до-с воте -Ргее 1:1те тп 1:11е зиттег
у о и г гер1у. ЬоТтйауз Ье1:\л/ееп 151:Н апс1 301:[1 Аидиз! апс1 1 ’ с1
1оуе -со соте апс) 51:ау у\/т1:11 уои -рог а йауз.
Аге уои агоипс! 111еп? I Норе зо! 1е1: те кпои ир1еп
уои’ ге -Ргее апс1 ууе’ И аггапде зоте-сЫпд. 1 ’ уе
пеуег зееп уоиг Ноизе зо 1 ’ с1 1оуе 1:о соте!

2 Vои'^едо^пд^оVV^^^еа ге р 1 у Ю у о и гМ е п с 1 .1)56 у о и г 1гп а д 1п а 110п


1о с о тр 1 е 1 е 1Ие р1аппег.

Раг1 о^етаИ У5е^и11п{огта1юп Уоиг по(е$


То УУИаГ'з у о и г Рг1епс1'5 п а т е ?

5иЬ]ес1 УУНаг'з у о и г ета11 а Ь о и г?

151 Мпе Н1 + Р1Г51: п а т е ,


Оеаг + ^\г$1 п а т е .

РагадгарЬ 1 Т И а п к у о и г Рг1епс1 Рог 1:Ие1г е т а И .


Меп1:1оп з о т е г Ы п д 1п 1:Р|е1г е т а И .

РагадгарИ 2 Та1к а Ь о и г 1:11е1г 1с1еа оР У1511:1пд.

РагадгарЬ 3 Б и д д е з!: гН е с1ау а п с1 11т е оР с1ау 1:Р|еу з Р ю и И


с о т е . Б и д д е з г Рю\л/ гИ е у з Р ю и И де1 гН е ге .
М е п И о п гИ е ] о и г п е у 1:1те.
5 а у ш Р |еге у о и 'И т е е ! : г Н е т . 1
1
Неге'5 и//?оГ/зиддезх.
\А/Ну доп'Хуои... ?
Уои сап...
/ГоЫугакез...
\'Итеегуоиа1...
РагадгарН 4 О е5сг1Ье \л/ЬаГ у о и 'И с1о с1иг1пд 1:Р|е у 1511:.
1/1/е7/...
И/е с а п ...
'А/ЬаХёоуоиХЫпк?
С1о5'тд 1'уе дох Го до поVV Ьесаизе...
ехрге5510П5 И/г/Ге Ьас/с 500п/
1оуе,
Вуе^огпо\/\/!
Ггот,
Р1па1 Мпе УоигР|Г51: пате
!

- _____ 1

3 УУгИе у о и г ета11. У зе гНе 1с1еа51П у о и г р1аппег. Р е т е т Ь е г Ю Ье ^Г1епс11у!


14
Ыог(15 ап(1 Р1сгиге5!

Се1геа()у!
Рог еасИ гу р е пе\м $р ар ег ог т а д а 21пе, п а т е о п е
КЕАО АН
уои кпом / 1п у о и г 0№п с о и Ш гу . 1^уои с ап , а1$о п а т е
о п е 1На( а р р е а г5 1 п Епд1|5Н.
двоит 1Т!
1 а с1а11у пе'^зрарег
2 а \уеек1у та§аг1пе 18II ро88|Ые 1На( опе с1ау у/е у/Ш
3 а уоип§ рег5оп’5 та§агш е по 1оп§ег рг1п( пе\^8рарег8 апс1
4 а ти51с та § а 21пе
т а § а 2ш е 8р I I 8 е е т8 ипЬеГюуаЫе
(о(1ау, Ьи( реор1е у/Но у/о гк ш Ию
те(11а аге VV0^^^е(I. РегНарз же
ш ; К е аЛ тд зИоиШ г е т е т Ь е г 1Иа1 Ию ге \\^аз а
(1 т е Ье1'оге пе\л/8рарег8, ап(1 {Неге
X йеас! 1Ь|5 т а д а г т е а г ( 1с1е ц и к к | у а п й И с к (✓} т1§Н( Ье а И т е а1^(ег пеу/зрарегз.
1Ье т а 1п 1И1пд 1Не ууп1ег 151а1к!пд а Ь о и !. ТЬе йгз1: йа11у педазрарег рг1п1;е(1 ш ЕпдИвЬ
\уЬу 8оте пе^V8раре^8 \\геге зиссезз^и! \уаз 1Ье ВаИу СоигаШ 1п 1702. II: луаз Ше йгз1:
1:01пГогт Вп1:18Ь геайегз еуегу йау аЬои1;
Ьолу Ше тед !а аге сЬап§1п§
\уог1(1 печ75. К VVа8 а т а г т ё Л а ! а сору о!" а
I Ьо\у 1;о §е1; а ^оЬ 1П Л е теЙ 1а
пе^узрарег соиМ 1;е11уои аЬои1:1;Ып§з Ша1:
■ О Л е Ье51: пе\У8рарег5 Ш геаё \уеге Ьарреп1п§ Гаг атеау. 8 т се 1Ьеп, шапу
пе\узрарег8 апй т а § а 21пез Ьауе арреагей.
2 Веас! 1116 т а д а г 1п е аг(1с1е ада1п апс1 сЬ оо$е 1Ие
8оше Ьауе Ьай а 1оп§ ИГе - ТНе Тш в8 Ьаз
Ь е $1 5 и тта гу. Ьееп агоипй зт се 1785, Гог ехашр1е - апй
а Ые\узрарег5 аге уегу рори1аг. Уои сап 1еагп луЬа1:18 Ьйау Шеге аге аЬои* з1х апй а Ьа1Г Шоизапй
Ьарреп1п§ еуегулуЬеге. |оигпаИ81:8 отИе аЬои1: Ше йхГГегепГ йаПу пе\У8рарегз \уогМму1йе. Рог
пе\У81п пе^узрарегБ. Уои сап геа<18оте та §а 21пе8 оубг Шгее Ьипйгей уеагз, герог1;з апй аг1:1с1ез
СП уоиг рЬопе. Ьу ^оигпаИзГз Ьауе арреагей ш пе\У8рарегз
Ь \Уе Ьауе Ьас1 пе\У8рарег8 &г {Ьгее Ьип<^^е<^ уеаг8, апй ша§а 2т е 8.
Ьи1; 1Ье теё1а аге сЬап§1п§. Тоёау, реор1е луап1 Ш
Тойау, 1Ьои§Ь, ГЫп§з аге сЬап§1п§ уегу
геаё 1Ье п е т опИпе. 1п Ше ГиШге, \уе т 1§111 по1;
ди1ск1у. Моге апй тоге оГ из аге йпй1п§ 1Ье
рг1п1 пе\У8рарег5 а! а11.
пеш8 опИпе. ТпзГеай оГ Ш гпт§ а ра§е, ^уе
с ТЬе ОаИу Соигап1: арреагес! 1п 1702. ТНв Т те $
сПск оп а зГогу апй геай аЬои! Ь: ог ^уа1сЬ
арреагеё ш 1785. Тоёау, ше Ьауе Ше 1Рас1™
а У1(1ео сКр. ЕсИГогз оГ пе\У8рарегз апй
апс11Ье 1РЬопе” . 1п Ше ^иШге, т е Ьауе
т а д а гт ез Ьауе дааГсЬей Ше1г за1ез Га11.
т о ге рЬопез апс1 т о г е сотри1;ег8.
ТаЫе1: сошриГегз зисЬ аз ГЬе 1Рай“ Ьауе
тай е 1Ье ргоЫет \Уогзе Ьесаизе по^у реор1е
сап §0 опИпе даЬегеуег Шеу \уап1:.
3 оК Е Т Реас! гИ е (ех1 ада1п апс1 ^ог еасН
Я и е 5110п, сЬ оозе соггес1 ап5>«ег, А , В о г С.
1 ТЬе ВаНу Соигап(^ \уа81Ье йгз1 пешзрарег 1о ...
А арреаг еуегу (1ау.
В арреаг ш Еп §И8Ь.
С арреаг еуегу с1ау 1п ЕпдИзЬ.
2 Тке Т1те$ 18 ап ехатр1е а пе\У8рарег \уЫсЬ ...
А 15 оЫег 1Ьап Л е ВаИу СоигаШ.
В Ьа§ арреагей еуегу ёау &г а 1оп§ йте.
С арреаг81п тапу рЬсез агоипё Л е \уог1(1.
3 ТЬе Ь1§§е51 ргоЫет &г пе\V8раре^5
18 Шаг реор1е ...
А \Vап{: (;о геас! Ше пе\У81п а ё1Яегеп{ \уау.
В агепЧ 1п1еге81е<11п 1Ье п е т .
С (1опЧ Ике \у11а1; зоигпаИ81;8 зау.
4 \^11а1: ёое81Ье откег вау т 1§}11: Ьарреп
1п 1Ье ГиШге?
А Уегу 5е\у реор1е ш11 геаё 1Ье пе\У5.
В Ми 81Ста§аг1пе8 т11 Ьесоте тоге рори1аг.
С ТЬеге шШ Ье по пе\У8рарег81п Ше зЬорз.

У Мог(1ромег!
0 К Е Т \Л/п1е а \л/огс1 ог р Ь газе 1о т а Ю Н еасЬ
с1е й п 1110п .Т И е Л г5 1 1е « ег 15 д |у е п Ю Не1р у о и .
1 1е1еу181оп, пе\У8рарег8, та§а 21пе8, е1с (п)

I __ т ______
2 ргойисе а пе\У8рарег, е1с ( у )

р ----------------
3 1е118отеопе 8о т е 1:Ь1п§ ог §1уе Л е т
1п&гта1:1оп (у)

4 Ше реор1е \уЬо геай а пе\У8рарег, агйс1е, еЮ (п)

Кешзрарегз ^Иозе еЙ11;огз ипйегзгапй Ше 5 а 81П§1е петрарег ог та§агше (п)


ргоЫет т1дМ зигухуе - Ьи11;11еу с __
Й1зарреаг Ггот Ше зЬорз. А1геас1у, зоте 6 реор1е \уЬо \уг11:е 1ог петрарегз апс1
пе\узрарегз аге ауаПаЫе аз ‘аррз’ - зта11 тада 21пе8 (п)
рго§гатз Ига! гип оп зтаг^рИопез зисЬ аз 111е
хРЬопе™. 8ооп, Ше оп1у р1асе шИеге уои сап
7 рге88 оп а Ипк оп а ра§е оп Ше 1п1егпе1: ( у )
йпй уоиг йаПу пешзрарег ог уоиг ГаУоиг11;е
тиз1с тадагш е соиМ Ье оп уоиг р1юпе ог
уоиг сотригег. 8 реор1е ^VЬо аге 1п сЬаг§е оГ пе\V8раре^8 (п)

8о, Ше пех<: 11те уои 1оок а^ а т а § а 21пе, ]из1:


гететЬ ег -11; т1§Ы; по1 Ье Шеге Гогеуег.

НОМЕЫОКК!
О с е х е га в е з 1 - 4 о п р а д е 8 8 апс189
у о и гУ У о гк Ь о о к.
С гатш аг 1
Ве1а1:|уес1аи5е5

1оок! и$е
... реор1е тНо тогк т {Не тесИа аге \А/огг1ес1. \А/е изе с1е^п1пд ге1аг1уе с1аи5е$ 1:о 51ю \л/ \л/Н1сН
ТЬе ИгзХс1аИупетрарег тЫсН та$ ргт^ед 1пЕпдИзН раг1:1си1аг 1:Н1пд \л/е аге 1:а1к1пд аЬои1::
1Л/Я5 Г/76 Оа11у СоигаШ:... Реор/е шНо шогк т ГЛе твШа аге \л/огпес1.
... а пешрарег соиИ ХеНуои аЬоиТ хЫпдз 1Иа{ и/еге (У\/111с11 реор1е аге №е 1:а1к1пд аЬоигРТЬе опез \л/1ю
Ьаррептд ^агатау. \л/огк1п 1:116 тес11а.)
Метрарегз тНозе вёНогв ипдеШапд ТНергоЫет
Рог тоге 1п1^огта1:1оп, зее С га тта г дашЬа$е 27
т'щ ЬХзитуе...
оп раде 154.
5ооп, 1:Неоп1ур1асе тНвгеуоисап Ип(1уоиг(1аИу
пв\л/$рарег... сои1(^ Ье оп уоигрНопе...

1 М а1 с И го та ке 5 е п 1 е п с е 5 .
1 I с1оп’1Ике геасИпд та§а 21пе8 ___ а \уЬо )из1 (:а1к аЬои!: Ше Иуез о5 секЬгкхез.
2 11еагпес1 аЬои1:1Ье зШгу ^'гош зотеопе _ Ь \уЬеге Шеу таке т у ГауоигИе зЬоте
3 \Уе §01 Л е сЬапсе 1;оу1511 Ше Т У зШсИо. с \уЬ1сЬ ^из1:1а1к аЬои! Л е Иуез оГсекЬгШез.
4 Гш по11п1:еге81;ес11п реор1е___ ё Лаг рг1п1;ес1 т у агИск аЬои1: Ше тесИа.
5 ТЬа1:’8Л е та§а 21пе___ е \уЬ о \уогкз ш Ше тесИа.

2 Т |с к ( ✓ ) 1Ье 5еп1епсе5 \л/Иеге 1Ие \«огс1 1П Ьо1с115 с о гге с 1 .1^ И'з уугопд, \л/гке
1И есоггес1 \л/огс1.

\УЬеге’з 1Ье та§агте 1Ьа1:1\уаз геасИпд?___________


ТЬе ^оигпаИз!: \уЬо8е ото1:е Ше агИск арреагес! оп Т У ..
ТЬе арр \уЬ о I Ьои§Ь1: (ИёпЧ шогк оп т у рЬопе_______
ТЬаг’з 1Ье Ьи1Ы1п§ луЬеге 1Ьеу ргт1; ТНе Тш е$ ________
ТЬеге \V^11Ье тап у реор1е 1п Ше тесИа \уЬо 1озе Лехг) оЬз..
ТЬе т и з 1Ст а § а гт е Ша!: I изиаИу геа(118 КоШ щ 81опе____

3 ОКЕТ \Л /г1 1 е о п е т о гс 1 |п е а с Н д а р 1 о с о т р 1 е 1 е 1 Н е ге х 1 .

А^оЬ^пТV

ТЬе гоот (1 )__ . 11а11Ьарреп8 \уЬеп уои’ге так1п§ а


Т У зЬо\у 18 са11е<1 (Ье ‘соп1:го1 гоот’. ТЬе реор1е (2). .\уогк
1п (Ье с о п 1г о 1 гоот (е11 еуегуопе еке у^Ьа( (о ёо, апс1 (Ье регзоп
(3 )___________ 131п сЬаг§е оГ (Ье соп(го1 гоот 1з (Ье сИгес(ог.
ТЬа(’8(Ье )оЬ (4 )___________ I \уоиЫ т о з( Ике (о с1о.

Уои 1оок а( (Ье зсгеепз (5). . аге 1п !'гоп( о5уои апд уои
(1ес1с1е \уЬкЬ зЬо(з (о изе. Уои со т т и п 1са(е (Ьгои§Ь а т1сгорЬопе
\У1(Ь (Ье 8(иё 10 (6 )___________ (Ье рго§гатте 1з Ье1п§ тас1е апё уои
(еИ (Ье реорк (7 )___________ аге соп(гоИ1П§ (Ье сатегаз \уЬа( (о Ш т и
пех(. ТЬеге’з а 1о( о^ ргеззиге (о §е( К п§Ь(, апс1 (Ье с1еаз10П8
(8 )___________ уои таке Ьауе (о Ье (Ье г1§Ь( опез. 1(’з (ои§Ь, Ьи( К’з
а уегу ехс1(1п§ сагеег!

4 Реас! 111е 1ех11п ехегс15е 3 ада1п апс1 И с к ( ✓ ) 1Ье ге1а11уе


р го п о и п з 1На1 сои1с1 Ье 1еЛ ои1.
НОМЕЫОЯК!
Оо ехегс15е51 - 3 о п р а д е 90
® о ^ у о и гУ У о гк Ь о о к .
3 Мог(1ромег!
1 \Л/г11е111е0рр0511е5 0^1Не5е
ип- 1П- 1ПП-
ас1]ес11Уе51п 111е 1аЫ е. 1)56
ед ипНарру
а сИ сИ опагу песеззагу.

аЫ е • а сИ уе Ь еИ еуаЫ е
с а р а Ы е сегга^п
с о т Ь г г а Ы е • 1^а5|11опаЫе
<^огта1 • Н а р р у • рег1^ес1:
роИ ге • ро55|Ы е виге

2 1)561Иб \«огс15 д |у е п 1п сарИа151о ^ о г т а \л/огс11На1 й151п 1Иб д а р 1п


1Нб5агпб Ипе.

А Сагеег 1п (Н е МесИа
1Гуои’ге (1 )___________ аЬои1; \у]1 а1: сагеег уои’с! Ике 1:о ёо, \уЬу по1 5УКЕ
соп81(1ег а сагеег 1п Л е тесИа? Уои гп1§Ь1;Ье (2 )___________Ла!: уои СЕКТАШ

Ьауе Ше г1§И1: ^иа1^^:^е8 ог Ш тк 1:Ьа1уои’с! Ье (3 )___________ 1п 5гоп1: СО М РО К ТАВЬЕ

оГ 1Ье сатега, Ьи1; И’з по1 (4). го йпс1 Ше )оЬ Лаг’з п§Ь1: Р0881ВЕЕ

&г уои. II; т1§111:8еет (5 )___ ., Ьи1: опсе уои 1гу Т У рге5епип§, ВЕЫ ЕУАВЬЕ

уои гп1§Ь1:Ике И! Ог уои’ге (6 )_______ оГгЬа!, уои соиЫ \уогк САРАВЬЕ

ЬеЫпс! Л е сатегак. И’з (7 )___________ сотрагес! Но ргезепИп^, ЬиС РА8НIОNАБ^Е


уои ёоп’1:Ьауе 1о \уоггу аЬои18аут§ 8оте1:Ып§ (8 )___________Ьу РО Ы ТЕ

т 181:аке! ТЬеге’з а сагеег 1П 1Ье тесИа &г еуегуопе!

Щ НОМЕМОКК!
О о 6Х6ГС1565 1 апс1 2 оп р а д б 9 1 о ^ у о и гУ У о гкЬ о о к .

^ и$1еп1пд
1 ^ 45 1|51бп101Ы5га(^10 5Н0№ IV Ргодгатте5
И с к ( ✓ ) 1Иб п и т Ь б г о^51аг5 гЬб 5р б акб г
д|уб5 басИ р г о д г а т т е 1Ы5 ууббк. • ТЬе СгеаТ Ои(с1оог$

1 2 3 4 5 БгагГз а1:: 1

★ ★ ★ ★ Везг 1:И1пд аЬоиГ 1:1115 р г о д г а т т е :\л/ИЬ 1оса1 реор1е
ТНе <3геа1: ОиХёоогз
• Тееп Т1те
Тееп Т1те
Ргезепгес! Ьу: ^еппу А1;к|п50п апс1 3
и(е Тотоггот
Вези гЫ пд аЬои!: 1 Ы 5 р г о д г а т т е : 4

2^ 4 5 9 К Е Т 1|51еп ада1п апс1 \л/гИе • т^е Ю тоггот


а ууогс! ог 5Ьогг рИ га5е 1п еасИ д а р 1о 51а Пз а1: 5
сотр1е1е1Иепо1е5. \Л/ог51: гЫ пд аЬ оиг 1:1115 р г о д г а т т е :

ш НОМЕМОКК!
□ о ехегс15е 1 о п р а д е 91
о ^ у о и г\Л /о гк Ь о о к .
$реак1пд
1 Т |с к { • / ) 1Ье 11Л/01уре5 о ^ Т У 5>1о и / уо и 2 С И оозе о п е р г о д г а т т е з ^ г о т ехегс15е 1
Ике 1Ие т о 5 1 .Т Ь е п \л/г11е 1Ие п а т е з апс1 с о т р 1 е 1 е 1Ие по1ез.
1Не ОП65 у о и изиаИ у \л/а(сН. Р го§гатте______________
Туре оГрго§гатте______________
\^Ьо 18 1п 11?______________
'У'/Ьеп 18 11оп ТУ? _
'У'/Ьу (1о уои Ике 11;?.

3 1п ра1г5, с1о 1Ие го1е-р1ау. Ро11о\л/ 1Ие 1П51гис11оп5. \Л/Неп


у о и И ауе йп15Ьес1, зууар го1е$.
паШге рго§гатте
51:и(1еп4 А: ТеИ 81ис1еп1; В аЬои! уоиг рго§гатте.
• 8ау \уЬа1 Ше рго§гатте 18апё \уЬа1; к1п(1
о5 рго§гатте 11;18.
• 8ау \уЬеп 118 оп Т У апс1 Ьо\у ойеп уои \уа1:сЬ 11:.
• 8ау\уЬууои11ке11.

81иёеп1: В: Зшёеш: А 18§о1п§ 10 1:е11уои аЬои!


а Т У рго§гатте.
• А8к ^ие81:^оп810 §е1: тоге т&гтаИоп.
5рог1;8 р г о § г а т т е • Маке а по1;е оГ \уЬа1:8Ш(1еп1 А 1:е118уои.
• \УЬеп 8Шс1еп1: А 11а8 йп18Ьес1,1:е11 Л е гев! оГЛ е с1а88
\уЬа1: уои 1еагп1;.

РИгазе Вапк!
А 5к|п д ^ог ге р е гК ю п апс1 с 1а г 1( 1с а ( 10п
СоиИ уои гереа1
1'т50ггу. \Л/НаЫ1с1 уои $ау?
й гата О Иуоивау...?
Нот ёо уои зреН 1 Ш ?
О оуои т еап...?

$ 5 $оип(15ро1
1 ^ 4 6 и 5 1 е п 1 о 1 И е 5 е 5 е п 1 е п с е 5 . Р а у а 11е п 110п 101Не
№Огс15 1пЬо1с1.
сотеёу рго§гатте
Ос уои теап уои Ике Ше ап1та!8?
Во уои Ике 11:Ьесаизе 11:такез уои 1аи§Ь?
Но\у <1о уои 8ре11 Л е паше о5 Ше рго§гатте?
ДЛ^Иа! йо уои Ике аЬои1 И?

г а 47 1151еп апс) гереа1.


Ооуои Во уои
Оо уои \уап1 Во уои И81:еп
Оо уои \уап1:10 \уа1сИ ТУ? Во уои И81:еп 1о 1Ье гаёю ойен
пе\У8 рго§гатте ёоуои ёоуои
Но\у с1о уои \^Ьа1: с1о уои
Но\у с1о уои 8ре11 уоиг пате? \УИа1: (1о уои \уап1:1:о 8ау?
С гаш таг 2 ^ 1 Т1ск ( ✓ ) еасИ 5 еШ е п се \л/Неге 1Ие р и е зИ о п 1ад 15 с о гге с 1 .1^I I 15
1п с о ггес 1, VV^^^е 1Не соггес1 ^ие5^^оп 1ад.
Маг1а 1:о1с1уои 1Ье §оос1 пе\У8, <11<1пЧвЬе?______________
О и еБ И оп га д Б
Уои шеге \уа1:сЫп§ Т У \уЬеп I гап§, <11йпЧ уои?_____
1оок! ТЬеге агепЧ апу §оос1 рго§гаттез оп ТУ, аге 1:Ьеге?.
Ш 5/50И/ /5 дгеаГ, ' п п Ч И ?
з
А1ехап(1ег \уогк8 &г а 1оса1 гасИо $1;а1;1оп, 18пЧ Ье?___
Уои \л/огк 1п 1Ье тесИа, (1оп'1уои?
Уои Ьауе а сору оГ ТеепИ/е та§а 21пе, агепЧ уои?____
изе \Уаупе \уеп1:1;о зее 1Ье зЬо\у Ье1п§ тас1е, (11(1пЧ Ье?_
\Л/е изе дие5г1оп 1адз Ю сЬ еск Уои с1оп’1: геас11Ье пе\У5рарег еуегу ёау, йопЧ уои? _
1п1^огта1:1оп 1:111п к 1$ соггес1 ТЬе Т У пе\У5 сап Ье геаИу Ьог1п§, 18пЧ И?___________
о г 10 сН еск гЬаг з о т е о п е
адгеез \л/11:Ь и$.

Рог т о г е 1п1'огта1:10п, $ее


С га т т а г ёаХаЬазе 28 о п
рад е 154.

Ма1сН (Н е 5 е п ге п с е5 1 о 1Ие яие5110п 1ад5. Т Н еге 15 о п е ех1га


риеБ И оп 1ад у о и \Nоп'^ иве.
ТЬеге аге тап у т о ге Т У сЬаппек по\у Лап 1п Ше ра81,___ а Ьа8 Шеге?
ТЬеге \уоп’1:Ье апу петрарегв 1еЙ 8ооп,___ Ь \уегепЧ 1Ьеге?
ТЬеге а1\уау8 8ееш81о Ье а 1о1 о5Ьас1 пе\У81п Ше тес11а,___ с соиЫпЧ 1Ьеге?
ТЬеге соиЫ Ье 8оте1Ьт§ т1еге81;1п§ оп Т У ,___ <1 18п’иЬеге?
ТЬеге Ьа8пЧ Ьееп апу пе\У8 аЬои1 Л е еаПЬдиаке,___ е йоевпЧ 1;Ьеге?
ТЬеге \уеге 8оте §геа1: рго§гатте8 оп 1а81: п1§Ь1:,___ ( \У1П 1Ьеге?
§ агепЧ Шеге?

3 № |1 е а д и е 5 1 1 о п 1 а д 1 п е а с И д а р .
Рге8еп1ег: I Ьауе \у11;Ьт е 1:ос1ау 1;Ье ^угНег Рге8еп1ег: К1§Ь1:. Апё Шеу’ге уегу рори1аг гоёау,
МаШе \УИ80П. Ко\у, МаШе, уои’уе ^и81: ^упПеп (4 )---------------------?
а пе\у Ьоок, (1 )_______________ ? МаШе: Уегу рори1аг. Гш 8иге 1Ьа1: уои’ге оп
МаШе: ТЬа1:’8 г1§Ь1;. И’з са11ес1 Ь т п ^ ШНН Тке РасеЬоок, (5 )_______________ ?
Меу^Мвйга. Рге8еп1ег: Уе8,1 ат. Апё И’з раг1 о!' Ше пе^л^ тесИа,
Рге8еп1;ег: Апс1 И’з аЬои1: тесИа 1п 1Ье тоёегп \уогЫ, ( 6 ) ---------------------- ?
( 2 ) ---------------------------------? Май1е: ОЬ, уе8. И’в а \^ау Ша!; реор1е изе 1;о§е1
МаШе: Уе8.1п Л е Ьоок, 18ау 1Ьа1; \уе а11 пеес! 1;о кпо\у 1п&гта11оп.
аЬои! гЬе пе\у тесЬа. Рге8еп1:ег: Ви1 Ше пеш тесЬа сЬЯег Ггот 1Ье оМ
Рге8еп1ег: ТЬа1 теапз 1Ь 1П§8 Ьке Ыо§8 апс1 ро<1са81:8, тесЬа, (7 )_______________ ?
(3 ) ? МаШе: Уе8. Опе 1трог1ап1; \уау 181Ьа1:1п81:еа(1 оГ
МаШе: Уе8,1:Ьа1:’8раП о5к. И аЬо 1пс1ис1е8 РасеЬоок )оигпаЬ81;8 сгеа1;1п§ Ше пе\У8, по\у \уе а11 сгеа1:е Ше
апс1 Т\у11:1;ег. пе\У8.
Рге8еп1ег: ТЬа1:’8уегу 1п1:еге81:1п§, Ьи1: \уе’уе гид
ой! оГ Ите. Уои’И с о т е Ьаск апс11;а1к 10 и8 аЬои1
Ше те(11а а§а1п, ( 8 ) _______________ ?
МаШе: ОГ соиг8е.

Щ НОМЕМОКК!
О сехегс15е5 1 - З о п р а д е 9 2 с ^ у о и г\Л /о г к Ь о о к .
Уоипд№П(его/(||е
^ М пИпд Неге а(; Гееи/г/е та§а 21пе м'е'ге Ьау1п§ сиг
Уоип§ \!С^п1:ег о?Ше Уеаг сотреШоп
Рго]ес1: \л/Г111пд а т а д а г т е аП1с1е Ь г реор1е а§ес1 16 апс1 ипс1ег. \Х^гке а зЬог!:
агСк1е (ир 1;о 150 ууогйб) апй уои соиИ Ье Ше
1 Кеас111115 ас1уег115етеп1 ^ог а с о т р е И И о п апс1 с1е с 1с1е \У1ппег! ТКе (;1{:1е &г уоиг агИс1е 15
1Ье 51а1етеп15 аге 1гие (Т) ог ^а15е (Р). ‘Тке СкащгщМесИа’. ’\Х/’г1(;еаЬои! Ко\у Л е
тесИа Кауе сЬап§ес151псе уоиг рагеп(:5
Уои сап \уг11:е а8 тапу \уогс18 аз уои Шее. Т/Р
\уеге уоип§.
Уои сап сЬоозе уоиг о\уп т к &г уоиг аг1:1с1е. Т/Р
Уои Ьауе а сЬо1се о^' 1;ор1с81;о \уг11;е аЬои!;. Т/Р 51тр1е, 15п’1к? КететЬег оиг геас1ег5 аге
уош1§ реор1е )и8(: Ике уои. Маке 1п<:еге5(:1п§
Уоиг геаёегз шП Ье оЛег уоип§ реор1е Ике уои. Т/Р {о 1Ьет апс1\уе гп1§Ь1;рг1п1;уоиг аШск! 5о
\уЬа1; аге уои \уаШп§ Ьг? Соос! 1иск!
Реас! 1^15 агИс1е апс1 т а 1с 11 еасЬ рага д га р И ууНИ
а 51а1етеп1.ТН еге 15 о п е 51а1етеп1 у о и \«оп'1 и5е.
Рага§гарЬ 1. а (1е8сг1Ье5 \уНа(; Ше тес11а \уеге Ике
Рага§гарЬ 2. 1п Л е ра8{.
Рага§гарЬ 3. Ь 8иттап8е8 Л е аг11с1е апё сопс1ис1е8.
Рага§гарЬ 4. с 1а1к8 аЬои!: 8оте о5 Л е \уг11:ег’8
^ауоигИе 8Ьо\У8.
й ёе8Сг1Ье8 \уЬа1 Ше тесИа аге Ике
1п гЬе рге8еп1.
е а8к$ ^ие8^:^оп8 апс1 ш(:го(1исе8 Ше 1орк.

ТИе СИ апд пд МесЛа 1


\Л/е а11\л/а1:с1пIV, с1оп'1: \л/е? Ви1 Науе у о и еуег гНоидИ!:
а Ь о и !: р10 \л/ 1:11е тесИа Ьэуе сНапдес!? \Л /И е п о и г
р а ге п 1 :5 \л/еге уоипд, гНе \л/ог1с1газ уегу с11Яегеп1:.

Оиг р а г е Ш з Иас1 кууТУ сНаппе15 го с М о о з е 1^гот.


ТНеу П з ге п е с ! го г Ь е гас11о т о г е апс1 реор1е геас1
апс1 т а д а 2 1 п е 5 . 01"соиг5е, гИеу с11с1п'1:
п е \л /5 р а р е г 5
1п1:егпе1:! \Л /Ь е п 5 о те 1 :1 1 1 п д Наррепес!,
Н а у е 1:[1е
II: Юок а 1опд 1:1т е <"оггНет ю 1еагп аЬоиг И.

ТНе тес11а \л/е Мауе Юйау аге тисИ <"а51:ег. Ме\л/5


1:гауе15агоипс1111е\л/ог1с11п5есопс15.УУе 51:111геас1
пе\л/5рарег5 апс^ тада21пе5, Ьи1: \л/е а150 изе гНе
1п1:егпе1:. Реор1е с1оп'1 Пзгеп 1о гИе гасЛо аз тисИ,
II апс1 №е Ьауе а 1о1: о1"Т\/сНаппе1з.

ТНе [К'е №0 1еас1 Юс1ау 1зуегу сИ1^егеп1: ^ о т гНе Иуез


о и г р а г е т з 1ес1. Но\л/еуег, зоте1:111пдз Иауе згауес!
гМе зате. \/Уеа11\л/ап1:1:о кпо№ \л/11а1:'5Иарреп1пд,
апс1 \л/е\л/ап1ю кпо\л/ аз зооп аз р о зз|Ы е !

1апдиаде1аЬ
Реас! 1Ие5е 5га1етегИ 5. Ппс1 апс1 ипс1егПпе е х а т р 1 е 5 1П 1Ие аг11с1е.
1 \Уе §1Уе оиг аг1:1с1е а Ийе. НОМЕМОПК!
2 \\^е и8е ^ие8^:^оп 1а§81:о азк оиг геас1ег8 го а§гее \у1гЬ И8.
Оо ехегс15е5 1 апс12 о п р а д е 93
3 \Уе изе м/е, и$ апс1 оиг 1о §е! сЬзе 1о оиг геас1ег8.
у о и г\Л /о гк Ь о о к .
4 \Уе изе ехсктаИоп тагкз Гог етрЬаз!».
Р1ап уоиг рго]ес(! Амвтмс
С0МРЕТ1ТЮМ м
Реас! (Ы з асIVе^^^5етеп^ апс1 ап5№ ег 1Не я и е з И о п з .
Тееп$ Тос1ау 15а пеу/ гпада21пе <^ог
1 'УУЬо геаёз 1Ы8 та§а 21пе?_______________ уоипд реор1е. Ше'ге до1пд Ш Науе
2 \^Ьа1; 18 Ше 1:И:1еГог 1Ы8 топШ ’в сотреИНоп?_______ а \л/Г1г1пд сотре 1:1С10п еуегу т о т Ь
3 \\^Ьа1:18 Ше шогс1 Игп11; &г уоиг агИсЬ?______________ апс1 \л/е'11рппГ гЬе ЬевГ аг1:1с1е5.Т1115
4 \УЬа1: <1о уои Ьауе 1;оотИе аЬои1?______________ топ1:Н'5 г!1:1е {бТогпоггоуу'б тесИа'.
Те11 и$ 1п 1е55гНап 150 \л/огс15Ьош уои
2 1п ра1г$ ог 5гпа11 д го и р з, 1а1к аЬои1 Н ош у о и (Ы п к (Ь е {ЫпкгНе тесИа о<^готогго\л/\л/||| Ье
с1ИТегеп1: (^гот гЬе тесИа оНос1ау!
т е с И а \«||1 с Ь ап д е 1п гЬ е !^и1иге. М а к е а по1е о^^уоиг 1с1еаз.

г а с 1 |о
п е«р ар ег5ап атадай Р «

ТУ г Ь е 1п 1 е г п е 1

3 С о т р 1 е г е 1Не р1аппег ^ог у о и г аг11с1е.


Р1АММЕК
Р а г( о{аг11с1е Узе^и! 1 п {о гта(1 о п Уои г по»ез
ТШ е Тотоггот'з тесИа

Р агад гарН 1 51:аг1: а дие51:1оп апс11п1:гос1исе уоиг 1ор1с.


Шеа11..., допЧте?
НаVеуоиеVе^...?

Р агад гарН 2 □е5сг1Ье \л/11а1: гНе те(^1а аге Ике 1ос1ау.


И/е Ьа\/е а /оГо(Т\/ сЬаппе!$.
Ш геаё Ыодз оп тЬе тТетеХ.

Р агад гарЬ 3 Ое5сг1Ье \л/11а1: гНе тесИа \л/111Ье Ике 1п1:Ье <"и1:иге.
/ЬеI^еVе реор1е \а/Шпо 1опдег И$1еп Го {Не гасИо.
1хЫпк петрарегз т И сИварреаг.
ТЬе 1п1егпе{ )л/И1де1 тисН {а$гег.
Р агад гарН 4 5иттаг15е уоиг аг1:1с1е апс1 сопс1ис1е.
5о, 1Не Миге т И Ье уегу ШегепХ.
Ш аТёоуои гЫпк Ютоггош'з тесИа т Н 1оок Ике?

4 М а к е у о и г рго]ес1.11зе 1Ье 1с1еаз а Ь о уе а п й рИ оЮ з о г с1га\«1пд5 Ю


сгеа1е а п а г 11с 1е ^ог а у о и п д р е гзо п 'з т а д а 21пе.\Л /Ь еп у о и Ь ауе а11
й п !з [ 1 ес 1, ууЬу по1 <Лзр1ау у о и г рго]ес1з о п 1Ье \л/а11?
К е у |5 ю п
Ц п К 5 1 3 -1 4
1 УосаЬи1агу: педаг1уе ас1]ес(|уе5
Сотр1е1е гЬ е \л/огс15.
1 ‘I с1опЧ кпо\у \уЬа1 Ш с1о.’ зиге
2 ‘\УЬу ё1(1п’1:уои зау Шапк уои?’ роИге
3 ‘Уои 1оок заё. ШЬа^’з \угоп§?’ Ьарру
4 ‘ТЬозе ^еапз 1оок а\уГи1 - Шеу’ге геаИу оЫ.’ &зЬ1опаЫе
5 ‘Мо-опе сап з1;ау ипс1ег\уа1;ег Гог ап Ьоиг ш1Ьои1: зреаа! е^и^ртеп^:.’
роззхЫе
6 ‘Гуе пеуег зееп апу1;Ып§ Ике 11;!’ ЬеИеуаЫе
7 ‘ТЬезе )еапз аге Юо . . сотЬпаЫ е
8 ‘1сапЧ(1оШ’ аЫе

2 \/осаЬи1агу: ра((егп 5
\Л/п1е а уегЬ ^ г о т 1Ье Ьох 1п (Н е соггес1 ^ о г т 1п еасИ д а р . Уои №||1 и зе 5 о т е
о^1Ие уегЬ з т о г е 1Иап о п с е .

с1о • Науе • т а к е • 1:аке

1 ____________уоиг И те уоиг Ьюте\уогк Ьесаизе I \уап1: уои 1о с1о 11:шеИ.


2 СоиЫ уои____________ т е а Гауоиг апс11оок айег т у с1о§ 1Ыз \уеекепс1?
3 ОЬ, по! Гуе_____________а Ы§ т1з1;аке!
4 11Ыпк Шеу_____________а геаПу §геа1: Ите а1 Ше раг1у 1аз1: \уеекепё.
5 Аге уои §о1п§ 1;о__ Ше 1га1п 1о Раг1з, ог йу?
6 I Ш тк уои зЬоиИ. ________ ап арро1п1;теп1:10 зее Ше с1еп1:1з1:.
7 Сооё 1иск 1п Ше 81п§1п§ сотреИНоп. I кпо\у уои’П____________ уоиг Ьез1:!
\УЬо____________ Ше Ьоизе\уогк 1п уоиг ГатИу?

3 \^осаЬи1агу:1Ьетес1|а
ЕасН о Й Н е \л/огс15 !п Ь о И 151п 1Ие \л/гопд 5еп1епсе.\Л/г11е гЬ е соггес1 \л/огс1
о п гИ е И п е .
Г т зиге Шеу’П с1кк из аз зооп аз Шеу кпо\у \уЬа1;’з Ьарреп1п§..
Науе уои §01 а е<111ог оГ1:ос1ау’5 рарег?____________
ТЬгее сорхез отИе а11Ше агИскз зо Шеу’ге уегу Ьизу_________
ТЬе т а § а 21пе такез а111Ье йпа1 ёесхзюпз аЬои1 А е пе\узрарег..
1из1; 1пСогт оп 1Ье Пик ап(111:111аке уои 10 Ше теЬзИе___________
Но\у тапу ]сигпаи818 ёо Л еу рпп! еасЬ ёау?____________
П’з а §геа1: сору. I §е1:11:еуегу РгМау.____________
0 11
4 Ргер051(10п5 ^ т е а п с р1асе 1 I
го
\Л/гИе о п е \л/огс11П еасЬ д а р .

ТМе5сНоо11:г1р с
3
с
Уе81ег<1ау \уеп1; (1). ________ 81;га1:Гогё оп а 8сЬоо11:г1р. о
СУУеП, а11о5 и8 араг1: й-ош 81:асеу. 5Ье 81;ауе(1 (2 )____________
■>
Ьоте Ьесаизе кЬе шаз Ш.) ш
сс
I §о1: ир (3 )_____________зеуеп о’сЬск Ьесаизе \уе Ьас11;о
тее!: (4 )____________ 8сЬоо1 (5 )_____________ е1§]11;. Ше \уеп1:
(6 )____________ а соасЬ, \уЫсЬ 18 Ике а сотГог1:аЫе Ьи8.18а1:
г1§Ь1; гЛ Ше Ьаск, пех1: (7 )____________ т у Ьез! {'г1епс18 Веску
ап(1 СагоИпе. 5оте оШег &1еп(18 8а11п (8 )____________ о5
и8, 80 \уе Ьай а §геа1; Ите. Ше 1;о1с11о1:8 оГ^окез ап(18ап§
80п§8. \\^Ьеп \уе §о1: Леге, \уе \уа1кес1 гоипё Ше 1:о\уп
(9 )----------------- Гоо1; (10)_____________аЬои1; ап Ьоиг, Шеп
Ьа(11ипсЬ 1п а &81:-&ос1 ге81;аигап1:. АЙег 1ипсЬ, ше 8а\у а
ЗЬакезреаге р1ау (11)____________ 1;Ье Шеагге. II: \уа8 уегу
§оос1, Ьи1: а ЬИ 1оп§. И \уеп1: оп (12)____________ пеаг1у Шгее
Ьоиг8! Ше а1181ер1: (13). . Ше соасЬ оп Ше 'V^гу
Ьаск - \уе \уеге 80 Игес!! Й №аз а §геа1 с1ау.

5 Р ге5еп (рег{ес151тр1е
\Л/п1е Л э го г5ш с е 1п еасИ д а р .

Гуе кпо\уп Веп____________ йуе уеаг8.


ТЬеу’уе Иуес! пех1 <1оог 1о из. . Ос1:оЬег.
\Уе’уе Ьееп й-1епс18_________ _ \уе \уеге зЬс уеаг8 оЫ.
Гуе оп1у Ьееп Ьеге__________ . аЬои120 т1пи1:е8.
Науе уои Иусс! 1п Л е 8ате ЬоиБе. . уои \Vе^е Ьогп?

6 О е 1 1 п т д ге1 а1 |уе с 1 а и 5 б 5
С И оозе 1Не соггес4 \«огс1 о г рЬ газе.

1 ТЬаГз Ше тап \^Ьо /луЬ хсЬ раш1:ес1 оиг Ьоизе Гог из.
2 ТЫз 18 Ше Ьоок \уЬо /луЫсЬ 11:о1(1 уои аЬои!;.
3 ТЬеге’8 а р1асе пеаг Ьеге \уЬ1сЬ /м^Ьеге уои сап §е1: геаИу сЬеар сЬШез.
4 Гуе §о1 а 1г1епс1 \уЬ о Ыя /шЬове ЬгоШег 18 а X V з1;аг.
5 181Ы8 Л е §ате 1Ы8 / 1Ьа1; уои §ог Ь г уоиг Ыг1:Ьс1ау?

7 О и езИ о Ш а д з
\Л/г 11е 1Не соггес1 р и е х И о п 1ад 1о с о т р 1 е г е еасЬ з е Ш е п с е .
Уоиг ЬгоШег \уеп1:10 ип1уег811у,_
И’8соЫ 1:о(1ау,__________________?
Уои с1о п ’1 Ике сЬосо1а1;е,_________
ТЬеге \уеге зоте реор1е уои кпе\у Шеге,.
Уои’уе §о1; а Ыке,_________________ ?
6 У ои \уШ с о т е 10 т у раг1у,.
Ы п 1 1 п д (1 а 1 а Ь а 5 е

1п(гос1ис(юп

Ве&ге уои \уг11е 8оте1:Ып§ 1п Еп^ИзЬ, • АгИскз, с1е8сг1р1:1оп8 апй 81;ог1е8 зЬоиЫ Ьауе а И й е .
аЫауз азк уоигзе!^' 1:\уо ^ие81:^оп8: • Рага§гарЬ8 Ье1р Л е геаёег геаё Л е 1:ех1. ЕасЬ та1п 1с1еа
1 ^Vка^ ат I 1811: а 1еПег, а зЬоиЫ Ьауе 11:8о\уп рага§гарЬ.
ро81:сагё, а по1е, а та§аг1пе аг11с1е, • \Уе ойеп И8е зЬог!: Гогтз {Из, е1с) 1п шГогта! \угШп§.
а 81:огу, а с1е8спр1:юп, ог а ргоШе, е1с. • \Уе изе ехсктаИоп тагкз &г етрЬа818 апс11о таке \уЬа1
ТЫ8181т р о г 1:ап1 Ьесаизе \уг11:е \уе 8ау 8оип(1 ехс11:1п§.
(11Яеге1И: \угИ:1п§ 1уре81п сИйегепг у^ауз. • \Уе изе 1Ье ргезеШ: з1тр1е Гог §епега1 зИиаНопз.
ТКеу 1оок ё1Яегеп1; оп Л е ра§е, апё
• \\^е изе 1Ье ргезеп! сопИпиоиз Ь г 1:Ып§8 Ьарреп1п§ по\у ог
8отеите8 Шеу иве сИйТегеп!: 1ап§иа§е.
агоипё по\у.
2 Шко 1$^о1щ 1о геай м/ка1 Гт ш И щ ? • Ше изе 1Ье ра81 сопИпиоиз 1:о зЬо\у а зИиаИоп 1п рго§ге88
ТЫз 151трог1ап1: Ьесаизе \уе зо те и те з шЬеп 8оте1:Ып§ Наррепеё.
изе <11ЙГегеп1 1ап§иа§е шИЬ 5г1еп(18 Шап
• \Уе изе дио1е тагкз ( ‘НеПоО 1о зЬо\у Ше ехас1: \уог<1з Шаг
\уЬеп \уе’ге \уг11:1п§ 1о/5ог 81гап§ег8.
реор1е за1с1.
А кНег 10 а 5г1епс1 зЬоиИ изе уегу
• \Уе изе ^иез1:1оп шагкз а1 Ше епё о^ ^ие5^:1оп5.
Гг1епс11у (1пЬгта1) 1ап§иа§е. ОШег 1;уре8
\уг11:1П§ гп1§Ь1 пееё 10 зоипё т оге • \Уе изе диезИоп 1а§з (е§ 1 1 ктк 1ка1’$^геа1, йопЧуои?) 1о азк I
8епои8 (Ьгта1). оиг геаёегз 10 а§гее \у11:Ьиз.
• ■у^е изе сап 1о азк 1Ье оШег регзоп 1о с1о зоше1:Ып§.
Оп Ше &Ио\У1п§ ра§е8,1Ьеге аге ехатркз
о5 а11 Ше сИйГегеп!: \уг11;1п§ 1уре81п 1:Ы8 Ьоок. • кМегз, \уе изе рЬгазез 1о зау §оос1Ьуе Ье&ге \уе лугИе
оиг пате а!: Ше епс1.
Неге аге 8оте Ьа81с ги1ез 1о Ье1р уои ш1Ь
уоиг \уг11:1п§. • \\^е йопЧ а1\уауз \угИ:е сотр1е1:е зеп1:епсез 1п ап
1п&гта11еиег.
• Ше изе Уои вкоиЫ..., У/ку йоп1уои..., Ноу^ аЬоШ... апс1
]^ка1: аЪоШ... 1:о таке з觧ез11опз.
• \Уе изе аё]ес1:1уез 1:о с1езсг1Ье Ь о\у §ооё зоте1:Ып§ 1з, апс11:о
(1езсг1Ье арреагапсе апй сЬагас^ег.
• \Уе изе аёуегЬз 1о йезспЬе уегЬз, ап<11о (1е8сг1Ье Ьо\у
зотеопе ас18.
• \Уе изе Ше 1трега11уе (е§ В о 1Ы$!) 1о §1уе 1пз1:гис11опз,
1:0 1:е11реор1е \уЬа1:1:о (1о, апс11о епсоига§е реорк 1:о с1о
зотеШ т^.
• \Уе изе 1Ье педаИуе 1трега11уе (е§ Ооп1 йо ^ка^!) 1о §1уе
\уагп1п§з.
• \Уе сап изе Л е п 1о зау \уЬа1: Ьаррепз пех1:.
• \Уе сап изе 1/уои у^ап1.., 10 §1уе реорк а сЬо1се.
• \Уе сап изе Ьесаизе 1;отггоёисе а геазоп.
• \Уе изе Л е зирег1а1;1уе {Л е Ье$1,1ке 1аг§е$1:, е1с) 10 таке
зоте1:Ып§ зоип<1 уегу 1тргезз1уе.
• \Уе сап изе Ше гего сопсНИопа! 10 1а1к аЬои1: гикз.
• \Уе сап изе 1:Ье разз1уе уо1се 1о ёезсгШе ап оЬ^ес1:8 ригрозе.
• \\^е изе рагеШЬезез ( ) 1о §1уе ех1га 1п&гта1:юп.


ш
«3
4-*
го
тз
с

Т^1^515 уоиг \л/е1соте те5 5 ад е.

Т1п15 15гЬе \меЬ5И;е ас1с1ге55

шш\м.МуТееп$!(е.огд/сагг!е
Бесг'ю п! 15а Ь о и 1;у о и .

№ 1 с о т е (о С агпе'з раде! \Л /еи5е гЬерге5еп1;


51тр1е<'огдепега1
А Ь ои^те ^ 511:иа1;1оп5.
ЕасЬ ЬИТегеШ 5ес1:1оп
ЬазагШе. Му пате'5 Сагг1е апс1 Гт 11 уеагз о1с1.111уе 1п 1опс1оп, 1П1:Ье УК.
^Му1ат11у ---------------------------------------- Б Ь о г н Ь г т з а г е ^ п е .
5ес1'юп 215 аЬоиН
Му ти т'5 са11ес1 Бизап. 5Не'5 а уег. Му с1ас1'5са11ес1 Реге апс1
уоиг("ат11у.
Ье'5 а 1:га1Пс1пуег. 1'уе доИа Ьго1:Иег саНес) Ооид апс1 т о 5151:ег5
- Не1еп апс1 ВагЬага. Ооид'з 8 уеаг$ о1с1. Не1еп'5 буеагз о1с1апс1
ВагЬага'з 5 уеаг5 о1с1. \Л/е'уе а1$о доГ а рирру са11ес1 Рис^де.
5Ме'$ Ьгоууп апс1 ууЬНе апс1 уегу ?иппу! •— —-------- Ехс1атаг1оп та г к 5

•Му т(еге$($ таке1:11тд5


5ес1;1оп315аЬои1 БоипЬ ехс11;1пд.
уо и г ЬоЬЫеБ. 11оуе р1ау1пд У1с1ео дате5 апс15ка1:еЬоагс1|пд.
I а150 Пке 5\л/1тт1пд апс1 с1апапд. А 1 :т о т е Ш :,
>Г т 1еагп1пд го р1ау гЬе р1апо! 1пс1ис1ерЬого5|1^уои
\Л/е иве 1Ье ргеБеШ
Ьауе 5 о те.
соп1:1пиои5 <^ог гЫпдБ МуЬе$( 1 пепс15
Ь а р р е п 1пд по\л/ог
агоипс! по\л/.

ТЬ|5 5Ьо\л/5 \л/На1;уоиг


<^пепс15агес1о1пд
Мас1с]1е Татту
г1дЬг по\л/. §1ерН
15 р1ау1пд Ьа5ке1Ьа11. 1$ у!511!пд{пепс15. 15 опИпе.
М у рН 0(05
Т Ь е в е а ге у о игр Ьогоз.
ЕасЬ о п е пееЬв
а с1е5сг1р1;1опЛ|1:1е.

Ме Рис1де __________ _
' ТН'15 5ау5\л/11а1уои'ге
А1г11етотепг,Гт ууа^сЫпдТУ.
с1о 1пд г1дЬг по\л/.
Му^ауоип(е сЖез
1опаоп, Ые\л/Уогк, АгР)еп5, Мозсо\л/, 5ус1пеу, 151апЬи1, У1еппа, Ноте

ТЬЙ соий Ьа: Му/«оил.ерор дгоир., Му ЬооХ5, «с.


О)

ГО Ап т ^ о г т а ! ета11
+(Т5
->
ш
тз Т Ы б 151Ье п а т е апс^ ета11 ас)с1ге55
о Й Ь е регБоп уои аге жгШ пд ю .
с

ы ан асе <е«а11асв^^а5Ш а11.со«


Т Ы б 5ау5 \л/Ьа1: иНе е т а Н
15аЬоиг.
5иЬзес1: Му НоЬЫез •
Сгеег уо игМ еп с)
(йг5 гп атео п 1 у).
. Н1, Е111ап. .л I 1 1 к е ( ^ 1п е а г 1 п е а Ь о и !
.Т И а п к в у о и V .е п 1 Ю сШ еш а.
ТЬапкуоигМ епс! ^о^
г 11е 1г е т а 11. т и ^ ^ '^ Л ^ д г е а Н ! 0 1 с1 * Р а г а д г а р Ы :А 5 к у о и г ( ^ п е п с 1
. \д |р 1 1 I с1оп'11 1 ^ а V е 5 о т е р и е 5 1 :ю п 5 .
..У о и а зке с! аЬоиН т у р Х а уШ в сотриН ег
РагадгарЬ2:Те11уоиг а юг ^гее I Ьа«е
Мепс1 аЬои1уоигйг51
та1п ро1п1. апа
\Л/еи5е5НогНогт5.
о ^ ^ : и п 1: о р 1 а у 1 о 8 е 1: П е г . м . ипс1е

^ I 3 1 5 0 г е а П у 1 ^ ^ ? н \ ' п а \ ' Г ? ^ ' у е а ' •’ I


РагадгарЬ 3:Те11уоиг еаVе те а с о т ^ г о т 1еп
Мепс1 аЬои^уоиг «а . 1 п «ге «1 п | Л ^ е г е '.
5есопс1 т а т ро1п1.

. :Г« .ООП, а „ . =е„а . е р Ь о.о. о . уои. . а . и у ,


Те11уоиг1'г1епс11о
\л/г11:е 500П. З а ке \Ые иве ехс1ата1:юп тагкз
Ю 5Ио\л/ е х сП е те п г.
Т
УУгИе уоигйг51 патеа1:1Ьеепс1.

А $(огу

С1уе уоиг 51огу а доос! ИШе. шу с о и а т - /„ « \Л/е и5е 1Ме ра51 сопИпиои5 Ю
5Ио\л/ а 511:иа1:10п 1п ргодгезз
1п рагадгарЬ 1,\л/еап5\л/ег \л/Иеп з о т е ^ Ы п д Ьаррепес!.
сЬе5едие51:1оп5:
УУНеп? т е г е ? Ш о1
УУИаг \л^еге у о и Л И е у ...?
\Л/е и5е гИе ра$1:51гпр1е <"ог 1Ье
т а т е у е Ш 5 1п а 51:огу.
1п рагадгарЬ 2, \л/е зау №Ьа1:
Наррепес! пех1. Ьргай™,Мгайу;„г?7с1«Ы «1»И

УУе иве дио1е т а г к з Со б Ь оул/


виЦ ,.!, ,ь .
сЬеехасТ \л/огс]51Иа1
реор1е5ау.

И"с1|1Тегеп1: реор1е вреак, \«е


51а гг е асЬ рег50п'5 5реесИ оп
а пе\л/Ипе. \Ые изе Ьесаизе Ю д|уе
а геазоп.

' т а * ап<(/ м Л у " ! ^ ' ' « " > тоге' « ф г - 1п рагадгарНЗ, \л/е 5ау\л/Иаг
Ьаррепес! а^гег гИа!:.
1п рагадгарИ4, \л/е 5ау№Ма1
Иаррепес! а11Ие епс101"
гЬе 51:огу.
" « А “ ■* ^ ' Х’о^Ь,

0
Сгее1: уоиг)'г1епс)
((пг51патеоп1у).

РагадгарНТ: Ехр1ат \л/ИаиЬе


по1е 15 аЬои{ апс1 \л/Ьу уои'ге
\л/г111пд 1Г.

РагадгарИ 2:Та1к аЬои1 уоиг


ЙГ51 та 1п ро1п1:.

(^Пбрв апс^ саксе? ОЬ апИ , 9' зотегЫпд изтд сап.

РагадгарИ 3:Та1каЬои1:уоиг
зесопс! та1п ро1пг.

Т И апкуоигМ епс!. ' ТЬапкё!

и )Ы о / 1о\/е,
иБеарИгазезисНаз
Шз оПоVе Ю епс1 гИе поГе. Овсаг

У\1пХе уоиг пгзг п а т е аИ (Не епс1.

А ро$1сагс1
Сгее1:уоиг('г1епЬ
(ЙГ51: п а т е оп1у).
т, Рауо!
Но^аг^Чои?1ЬорпоиЬЩОг1п9 ^Ье■е.и ттп
РагадгарЬ 1: А зк у о и г М е п с ! 10^^т иипШ.
Ботед иезИ оп з.

РагадгарИ 2 : 5ау \л/Неге уои аге,


\л/Ьа1:11:'5 Нке апс1 \«Иа1: уои с11с1
« Л « » ( ф п ,о т » I =М1
Рсц/е ип^егмоо^
уе51:егс)ау. М епСюп 1Ие р1с1иге
оп 1Ье {"гоШ о1" 1:116 ро51сагс1. 271^ге-еп Ш е
1Ь,/гоШ о/Ы ровиМ )
1ипШ
РагадгарИ З:5ау\л/Иа1 уои'ге
с1о1пд 1ос1ау. Ш ? 4РЙ

\Л/Г11е 1:Не(1Г5гпате

РагадгарИ 4 :5ау \л/Иеп уои'ге апс1 з и г п а т е , апЫ 'иН


^опс^оп/о^^^о с1ар1о\^1ёИтр
1еэу|пд апс1 \л/На1 уои'ге айс1ге55 о1"1:Ие регзоп
П1 бее уои'ге адгШпд ш .
с1о1пд пех1:.
.Ш оп е^^еп/ид. 11
РагадгарИ 5 :5ау \л/Меп уои дег
I Ьот^.
Й о т е , апс1 \л/Иа1 уои'Н с1о 1:Иеп.
• $ее '{ои ёооп!
5ау доос1Ьуе (апс) ехргезз
у о и г 1оуе К^уои \л/ап1:(:о). :Гс1т/е-

Т
Ш Пе уо иг ЙГ51: п а т е .
ш
ю
ГО А 1еиег д т п д ас1у1се
I
+го
->
го УУпге Оеагох Н1, + 11Г51: п а т е оп1у.
■о Р е т е т Ь е г го ри1: а с о т т а ог
СП
с ехс1ата1юп т а г к а 1'1е п : 11е п а т е .
Н/, Р-ирегГ,
У\/е и$е ехс1ата1:юп т а гкБ
РагадгарМ 1:Т11апкуоиг1'пепс1Ьг
1:о5Но\л/ ехс11:етепг.
1:Ие1г 1е«ег (ог ета11).Та1каЬои1
Б о те гЫ пд 1п 1Ье1г 1еПег (Ьи1 по1
1Ие рго]есг). \Л/е сап иве зЬоП ^о гт$
РагадгарИ 2:Та1каЬоииМ е гг/""’'? Ьесаиве 11:'5 а 1'г1епсЛу 1еПег.
рго]ес1:. М аке уоиг
зиддезИоп.
/ 111^111
Непг. у V\/__________
\Л/есап и$е зНоиИ, \л/Ну
РагадгарЬ 3: М аке апоНЬег ёоп'^уои, Ьо\л/аЬои1апд
ТЬе ч / т о ш ^ист?
зиддезИоп. тЬтаЬош хотаке
5идде511оп5.

РагадгарН 4: М аке апоИНег


5идде5г1оп.

№ с1опЧа1\л/ау5\л/г11:есотр1е1:е
,: ^ « '? » « / - ы , Г 1 „
веШепсеБ 1па 1^г1епс11у1еПег.

5ау доос1Ьуе (апс) ехргезз уоиг ' /о г поу! РагадгарИ 5: УУгЛе 1\л/о ог
1оуе 11^уои\«ап1 ю ). 1Игее йпа1 зеШ епсез.
*и>уе,
• ^ оа п п е-
\Л/г11:еуоигйг51 пате.

Ап ас1уег(

е !уе уоигас1уеггапехсШпд1:11:1е.
• м шШ ск1влде уо и г »»в - <огЕивг‘
|,е «папу Ьеге! Н о т е ^ ° " ^ ^
|в ап а т а п п д сотриьег ргоу ^ ^

Ехр1а1п \л/Иу пИе геас1ег пеес151Ы5


ргос)ис1:1о т а к е 1:Не1гП<'е Ьеиег. "н :р е а п е а 1 е » ^ П И е а п .а к п д .Ь - ,п д в
Н о т е ш о г к М а б № г с а п а о

Та1каЬоиПИейг5{та1п1:И|пд гЬе МаШ5,Ы5Шгу,Епд1|зН-^пепи


ргос1ис1:с1ое5.
.Г = "«/ :е * е .»в з И .с а п .в п
Та1каЬоииИе5есопс1 т а т н Ы п д
\л/пШеззауз! Ноте\л/огк
гЬергос1ис1с1ое5.
'■ " Г : Г с а п Ь * у о и Р - р а г е Ь у » > « п д , с и
Та1каЬои1гЬегЬ:гс1 та1п1И1пд
пИе ргос)ис1 с1ое5. ехасШ \л/Ьа^V0^^
сы и геп е «е г,«ье ге 'о«= Но—

\Л/е изе ехс1атаг1оп та гкз Ю 5Ио\л/ ехс11:етеп1. \Л/еге11оиг геас1ег51:о до ои1 апс1 Ьиу И
и5тд1:Ие1трега11уе.
си

го
4го
С1уе уоиг с1е5сг1р1юп ап
1п1еге51тд Иг1е.
IIЛ |||1^ ■о
СП
->
ГО

с
. л еелиприи юса11ак
РагадгарМ 1:Та1каЬои1:
гНе р1асе депегаНу апс15ау " " У ’’”"’
ууНеге II15. зее рмрк ёы тттд т гЬе 1с^ке апИ ■

РагадгарН 2:Та1каЬои1: иве ас^^еа^Vе5 (о


\л/Иа1:1:Ие р1асе 1оок5 Ике т а к е уоиг с1е5сг1р1:10п
апс15оте кеу ^еа1иге5. 1п1еге5г1пд.

РагадгарЬ 3;Та1каЬои1: ‘’^ гр еср к ы ,е , р , „ , „„


\л/Ьа1: реор1е с1о нЬеге.

5ау Ьо\л/ тисМ уои гЫ пк реор1е \л/оиИ Ике 1Н15 р1асе.


«' '

А гес1ре

• Н О М ЕМ АО Е АРР1-Е ЗАОСЕ
5ау \л/Иа1 сЬе гес1ре 15^'ог. № , з т е .а з И а р р 1 е з а и с е у о .« « е - е а .И 5ау опе ог 1\л/о г111пд5 аЬои! 1Не сИбИ
т а к е II Боипс! п1се!
• ргерага110п 11те;
5ау Ьо\л/1опд И 1аке5
Ю т а ке .
30 т'ши^ез •
1пдгес11еп+5: • —- 1151: а!1 сЬе с1ИТегеп1:1Ыпд51:Иа1 до 1п1:
4 арр1е2 гНе сИбИ. 5ау Иода ти сИ уои пеес! о1"
зд 0^а сир оЫа1ег
еасИ опе.
1/4 0^а сир оЫ Ь »е зидаг
Уг ^еазрооп о! сшпатоп
-• Уоо'Н а150 пеей;
1151а111Ьео1:Нег1Н1пд5
уои пеес) Ютаке 1Ие с115Н. 1151: а111:Ьес1ИТегеп1:гЫпд5 уои Науе
1Иеа1 зоигсе 1Ьо\л/1
ю с1о, 1п огЬег. С1уе а5 ти сИ с1е1:а11
1 зИагр кШ^е
аБуои сап.
\Л;ЬсЛ^о
''т Г т 1с1о
^р; 1 е з а п а с .1 0 Я .Ь е р е е 1 « ^
— • • Таке^Ьео^.,—
1)5е 1Ье 1трегаг1уе Ю д|уе а зЬагр кп'|^е.
1п51гис1:1оп5. в Г о р р 1 е с о ,е .^ -

а„а Ше сшпотоп с1 а

, Й "о и с е р а п (.о т Ш е .е а и Ь е п 1 й «

/ м °а *Г в ''а р р 1 е з ».Ь о (о гк и п «,о и Ь »е


151Мегеапу ех1га
1п^огтагюп уои пеес! Ю • ?иПЬ?арр1е5аисетаЬо\л/1.
д|уе? И^нИеге 15, те п И о п
II Неге.

\л/ЫсНуоирге^ег.


ГО А с1е5сг1р(1о11 о1 а рег50п
4го
->
ГО
■о
с
сл
С1уе уоиг с)е5сг1р1:юп ап
1п1:еге51тд1:11:1е.
П IIIП II л I I л
—• ^оо1 А и м Т а с Ш

РагадгарИ 1:Та1каЬоиг
\л/1ю1:Ие рег50п 1$апс1
1гИ:гос1исе 1:Ьет. /пепс1в. ^ о/ту Ьев!

РагадгарН 2:Та1каЬои1:\л/Иа1:
1Ье рег$оп 1оок$ Ике.
^е<}гв бипд1авв^е, Ь Ь иб1м1к '
апс^ &Ы а1 тр Ш в спп'\7''^ ^'^П'/<^^ЬюпаЬк сЫ Ь&
□е5сг1Ье1:Ьес1о1:Ме5
1Иеу и5иа11у\л/еаг.
РагадгарИ 3;Та1каЬоиШЬа1
(Ье рег50п'5 сИагас1:ег 1$ Нке.

5ау Иож уои <"ее1 аЬои1


иНе регБоп.

А ро5(ег
тне твмвоикые 5ау \л/Но 15 огдап151пд 1Ье еуеШ.
оквмвскоир
1)50 а р И газе 5исН аз 1пу/ге{5)
• 1пу‘11;е5уои но
уои Юог ргоисИургезепКз).
ЯП Еиеп'шд
оР 5опд апй Оапсе. 5ау жНаИ (Ье еуеп1:15 са11ес1.

Соте Хо ^^1е 5Ьои/! •------------- Епсоигаде реор1е Ю с о те .


Вппд уоиг ^пепдз!

Т\л;о Иоиг5 зопдз апс1 бапсез


ПотЫгти51са15,5ис11а5.
,С и у 5 а 0 о И 5 ,Н 1дЬ5ос1егу . б у л а
Ое5сг1Ье \л/11а1: реор1е \л/111 зее • СаЬагй . 5ои№РасЛс
аиИееуеШ:.
апб тисЬ , тисЬ то ге!
---------------- •►
ТатЬоигпе
|атоии'"'= То\л/п На11,
-----------
5ау \л/11еге 11:'5 Ьарреп1пд, Н1о Ь 5( г е_ _х ТатЬоигпе
е г Т-» гтлКг\1 IГПР
гЬе с1а1:е, ууНеп вгаггз 5а1иг(1ауД9№1ипе,8-10рт
апсIVVЬеп 11:йп15Ие5.

(Ыуе Сиг1:Ьег т('огта1:1оп, 5исИ


_ х ю с Ь т е п 15 а\/аИаЫв! а5Ьо\л/тисН11со5г5апс1\л/Ьа1:

Мапу^Г1апк5^о
^ I ^ +г^ТатЬоигпе Соипсй
татЬш 1гпе СоипсИ
5ау \л/1ю гНе огдап15ег5 пеес! Ю То^к^пс11VРГОV^с^^пд^ИеVепие
1Мапк,апс1 \л/Ьа1Ьг. апйге^ге5^1тет5,
■ •Ц

9 01"I
I I I I №Л
^ [^(]у 1о
С1уе уоигс1е5сг1рг1оп ап
РагадгарИ 1:Та1каЬои1\л/Иа1: [Ш егезИ п д 11г1е.
пИе 5рог1:15 апс1 д|уе 5 о т е
депега! 1п^огтагюп.

'/ с * Ь т й * „ гф ,. ^
РагадгарИ 2:Та1каЬои1:\л/Иа1:
уои пеес1 Ю с1о 1:1115 БроП.
I , « »/ ««« Кш а

и5егЬерге5еп1:51тр1е
Ю с1е5Сг1Ье \л/ЬаПИе
р1ауег5с1о.
РагадгарН 3:Та1к аЬои1: Ио\л/
уои с1о гИ|5 5рог1: апс1 5 о т е
ги1е5.
Ы5егею сопс1Шопа15Ю
га1каЬои1 ги1е5.
МП

А ш а д а гте аг(1с1е

С1уе уоигаг11с1еап
1п1:еге51:1пд1111е.

$с1юо1 Щ о (И о » 0 " ‘ * --------------------------


А5к дие51:1оп5 Ю а«гас1:
РагадгарИ 1: 1п1гос1исе уоиг геас1ег5'а«еп1:1оп.
1Ье 1ор1с апс15ау а <"е«
депега! 1Ыпд5.

РагадгарН 2: Макеуоиг<1Г51:
с1е5сг1Ье \л/Иа1:
т а т ро1п15, ед
1Итд5 \л/еге Ике 1п 1Ье ра51:.

РагадгарН 3:М акеуоиг5есопс1


та 1п ро1п1:5, ед с1е5спЬе\л/11а1
1:Ыпд5агеНкепо\л/. ы «< .й Р »л о р т ; * ''" " *

РагадгарН 4; 5 и т т а п 5 е уоиг 1)56 и/е, Ц5, апс1 о и г ю де1

о р т 1 о п апс1 сопс1ис)е. с1о5е Ю уоиггеас1ег.

а шв
\/осаЬи1агу (1а1аЬа$е

ас1уеп(иге ас1уеп1:иге зЮ гу /1оуе геасИпд ас1уетиге зТопез!


адгее а д ге е №11:11 з о т е о п е Ооуои адгее тИН т е ?
арро1п1теп1 т а к е а п а р р о 1 п 1 :т е п 1 : 1'дИке Го т а к е ап арро 'тШ еШ Го вее ТЬе ёосШ , р1ео5е.
аггапдетеШ т а к е ап а г г а п д е т е Ш : 1'уе тад е ап аггапдетеШ ^ог Раи! Го 1оок а^Тег {Не ёод
тЫ1е 1'т а\л/ау.
аг* а П д а П е гу ^е^'5до Го ап аПдаИегуоп ЗаШ дау!
азк а з к з о т е о п е ^ог Б о т е ^ Ы п д И/е азкес) 1Не таНег ^ог а Ыд р т а .
ЬазеЬаИ р1ау ЬазеЬаП Науеуои еуегр1ауес1 ЬазеЬаИ?
Ьес1 де1:ои1:о<' Ьес1 ЗЬедоХоиТ о^Ьед апё орепеё тЬе сиПа'тв.
Ьб5( с1оуоигЬе51: 7 у 5Г с1оуоиг ЬезИп тНе гасе.
Ыке пс1еа Ы ке /5/Г с1апдегои5 Го пс1е а Ыке 1па Ыд сИу?
Ыоск о№ се Ы о с к /Г'5 Г/1е Га//е5Го/?7се Ыоск1п ^Ье Хо\л/п.
Ыод уугИ еа Ы од 1тгИе т у Ыод еуегу еуеп'тд.
Ьоок ди1с1е Ь о о к ТЬе дшёе Ьоок зауз тНе саз^е 1зЗООуеагз оИ.
ЬгизН Ь ги з М у о и П е е гИ ВгизЬ уоиг геегь еуегу тогп'тд апё еуеп'тд.
Ьи$ га к е а Ь из 1'т до'тд Го Га/се хЬе Ьиз 1пТо (Не Гои/Т) сеШге.
Ьи$ Ь и згкке г Но\л/тисН \л/аз хЬе Ьиз Иске{?
саг с а гр а гк ТНеге аге 1о1з о^сагз 1п хЬе саграгк.
сагс! сгес111: сагс1 М у т и т раИ Ь г т у зЬоез тИН а сгедИсагё.
са5иа1 са зи а ! с1о1:Не5 М уёаё теагз сазиа! сЫНез оГ (Не теекепс!.
сеШге 5|1орр1пд с е Ш ге ТЬе пе\л/зНорр1пд сеШге'з до1 Ьип(^гес15 о^зЬорз.
с11а1 сИ аг (\л/11:11 Б о т е о п е ) о п И п е 1ойеп сЬа1 \л/ИЬ т у Мепёз опИпе.
сНеск сН е с ку о и ге та И 1сНеск т у етаН 10 Итез а с1ау!
стета д о 1 :о 1 :Ь е с 1 п е та 1и/епГ Го 1Ье а п е т а \л/НИт у Ьез^ Мепё.
с1еаг а с1еагс1ау Уои сап зее Г/1е зеа ^гот Неге оп а с1еаг ёау.
с1оск с11д|1:а1 с1оск Гуе до1 а сИдИа! с1оск Ьу т у Ьес1.
с1о1Не$ са$иа1 с1о1:11е5 Му с1ас1\л/еагз сазиа! с!оГ!1ез аПЬе шекепд.
соте с о т е ^ о т зо те гН тд Нопеусотез (гот Ьеез.
сопсеП д о г о а СОПС6Г1: 0!ёуоидо Го г Л е Ш сопсеП!аз1 топХЬ?
сгеат зип с г е а т Ри(зип сгеат оп ЬеЬгеуои до ои1
сгес1|1 сгесИгсагс! М у ти тр а И (о гту зЬ о е з \а/ИЬ а сгедпсагс!.
сиНу сиг1у На1г ЗагаЬ'з до1 уегу сиг1у !ю!г.
с1аНу с1а11у пе\л/5рарег ! геас! ХЬе с1а!!у петзрарег еуегу тогп1пд.
с1ау ас1еагс1ау Уои сап зее хЬе зеа (гот Ьеге оп а с!еаг бау.
с1ес!с1е с1ес1с1еоп5оте1:Ы пд Науеуои ёес!с!еёоп а гезХаигап!: (ог (оп!д!11:?
с1е1ес(№е с1е1:ес1;|уе 51:огу ! !оуе геасИпд ёе1есИуе зШ !ез!
с11дка1 с11д11:а1 с1оск !'уе дота сИдИа! с!оск Ьу т у Ьес!.
с11$гапсе 1п1:1пес1|51:апсе ! 1Ыпк! сап зее а саг !п г/?е сИзТапсе.
с1о с1о 1 ю т е \л /о гк !'!! до т у !ютеууогк аНег зиррег.
с1о с1о 1ю и5е\л/огк ! !')ауе Го с!о зо те Ьоизеууогк М з а(1егпооп.
с1о с1о]ис1о !'уе Ьееп с1о!пд}иёо (ог а уеаг пои/.
с1о с 1 о 5 о т е о п е а 1 'а у о и г Сои!ёуои с/о т е а (ауоиг?! пеес! зо те Ье!р сапу!пд
Г/1в5е Ьохез.
с1о с 1 о у о и гЬ е 5 г ^из^сIоуои^Ьез^^п гЬегасе.
с1оир с1о и р 5Ьое1асе5, Ь и П о п з , егс Оо ир уоиг !асез огуои'И (аН оувг!
с1ге5$ ир с1ге55 и р 1П 1^апсу с1ге55, егс 1е1'з ёгезз ир !п зШу соз1итез (ог тЬе сат!уа! раПу.
с1г1пк 1п22ус1г1пк Моз1: Иггу ёппкз сопТа!п зидаг.
с1г1уе с1г1уе зотеопеШ 5с1юо1, Юа р1асе, еГс М у т и т изиаНуёгЫез из ТовсЬоо!.
с)г|утд с1г1у|пд Псепсе Му ЬгохЬег'з]изХ до1 Ыз с1г!у1пд Псепсе.
с1уес1 с1уес111а1г Ш з о(ааогз Ьауе дуеё !па!г.
ета11 сЬескуоигетаИ ! с!1еск т у етаН 101:1те з а ёау!
еп]оу е п ]о у т узе И '/уо и гзе И ', егс О/с/ гЬеуепру хЬетзе!уез аГ Г/)ерагГу?
{ауоиг с1о Б о те о п е а 1"ауоиг СоиИ уои до те а ^'аVои^? 1пееё $оте Не1р сапу 'тд ф
«л
хЬезе Ьохез. го
Ас(1оп 5с1епсе1пс1:10п згогу 11оуе геасИпд ваепсе ^сИоп вЮпев. 4Г->
О
Апс1ои( ^пс1 ои11п1'0гтаг10п, егс У\!ЬаХ сИс1уои впс1 ои^ аЬоиХ {Не сопсеП? ГО
■О
1пеед То деХ Ье1"оге ХЬе гасе. >ч
I-
Аггу ^22ус1ппк Мозг Иггу с1ппк5 соп 1а1п видаг. _ГО
^оос1 1^оос1 РгезН {ооё /5Неа11:Ыег 1Нап Иппес! ^оод.
{оос1 ^ 02еп 1"оос1 Уои зНоиИ кеер ^го1 еп (оод 1п 1Не Л-еегег. ГО
и
{оо^ЬаМ р1ау 1^001:5311 /.еГ'5 р1ау {ооЛаИ т хЬе рагк (Ыз аНегпооп.
^гее 1"гее-1:1т е ]/\/Ьа1с1оуои с1о 'туоиг(гее Ите?
^гее зидаг-^ее Маке виге {На!: дппк /5 видаг-^гее.
1"оос1 РгезН (ооё /5Неа1гН1ег хНап Иппеё ^ооё.
1^г1епс15 дгоир о1"Мепс15 О оуоиН ауеа 1агде дгоир о^1"пепс15?
^г1епс15 т а к е Сг1епс15 (уу!1:Ь Б о тео п е) 1тас1е ^г/еп(^5\а/ИН а дк! \л/Неп 1\л/еШ Ю ^опёоп.
^гогеп 1^го2еп <"оос1 Уои вНоиИ кеер {гогеп ^ооё 1п хНе (геегег.
даИегу аг1:да11егу 1еТ'$ до Го ап аП даИегу оп 5аТигёау1
датез у1с1еодаппе5 \//На1: агеуоиг (ауоигИе уШео даппез?
де1 де1:й1: 1пеес! ХодетШ ЬеЬге (Не гасе.
де» де!: ИегеЛНеге, Ю а р1асе \А/На1: Ите тШуои дет То тНе тНеаТге?
де* де!: з о т е о п е Ю с1о 5оте1:111пд СеТуоигёаё То ё т е уо и То тНераПу.
де(Ьаск де1: Ьаск 1 ю те , 1:о а р1асе \А/НаТ Т1те тИуои деТ Ьаск То зсНоо! а^Тег тНе зсНоо! Тпр?
де(ои1 де!:ои1:о1'Ьес1 ЗНедотоиТ о^Ьед апё орепед тНе сигТа'тв.
де*ир де1:ир 1п 1:11ето гп 1п д ,агзеуеп о 'с1о ск, И/ЬаГИ т е ёоуоии5иаИуде1 ир 1птНетогп'тд?
еХс
дИо$1 дМо51:51:огу 11оуе геасИпд дНовТ зТопев 1п Ьеё аТ п1дН т!
до доМогзе-псИпд И/е VVепТ Ногзе-пё'тд оп НоИс1ау !а$Туваг.
до до\«11:Н 5оте1:111пд Ооев ТЫз заисе до ттН сН1скеп?
до до рази (а р1асе) И/е VVепТра5Т тНе тизеит ЬиТсИс1п'Тдо 'т.
до дозкагеЬоагсИпд 1еТ'$ до зкаТеЬоагётд оп ЗаТигёау!
до д о Ш а сопсеП О И уо и д о То тНе 112 сопсеП1а$ТтопТН?
до д о 1:о 1:11е с 1п е т а 1\л/епТ То тНе с'тета ттН ту ЬевТ (пепд.
доои1 до оиг (о1"1:Ие Ьоизе, ЬиИсИпд, егс) 5Не (огдоТ То 1оск тНе доог \л/Неп вНе шпТоиТ.
дгоир дгоир о1'<'г1епс15 Ооуои Науе а 1агде дгоир о^Мепдз?
ди1с1е ди1с1е Ьоок ТНе диИе Ьоок зауз тНе са$т1е /5 ЗООуеагз оШ.
ди1с1е 1:оигди1с1е ТНе Тоигдшёе ТоИ из тНаТ тНе сазТ1е 1зЗООуеагз о/с/.
ди1с1ес1 ди1с1ес11:оиг ^еТ'5 до оп а диШеё Тоиг о{^тНе сазТ1е.
диНаг р1ау1:Иеди11:аг Но\л/ 1опд Науеуои р!ауеё тНедшТаг?
)1а1г сиг1у Ьа1г ЗагаН'з доТ уегу сиг1у Нап.
На1г с1уес111а 1г /.0Г5 о^асТогз Науе ёуес! На1г.
На1г 5р1ку На1г Лт'з дот уегу зр1ку На1г.
Иа11 1:о №п Ьа11 ТНе Тошп НаИ 1з пехТ То тНе с'тета.
Иапдои1 Иапд оиг \л/11:М <"г1епс1з, егс Ш у ёоп'Туои соте апд Напд оиТ ттН из ТотдНт?
Иапд ир Иапд и р с 1о 1:[1ез, егс Ооуои \/\/апТте То Напдуоиг]аскеТир?
ИаVе Иауе а доос1/дгеа1: И т е И/е Нас1 а дгеаТ Т1те оп Гпс1ау п1дНт.
Ьауе Науеа раггу Тт до'тд То Науе а рагТуоп туЫгТНёау.
ЬаVе Иауе а зНоууег /7 / }изТНауе а зНо\л/егапс1 тНеп те сап до оиТ.
Ьауе (дог) оп Ьауе (до!) с1о1:Нез/ассе53ог1е5 оп 01с1уоиНауеуоигпетзНоезоп тНепуои теге
р1ау1пд Т^ооТЬаН?
Котешогк с1о И о т е т о г к /7 / до ту Нотетогк а^Тег зиррег.
>10г5е-г1с1|пд доНогзе-пс]|пд И/е \л/епТ Ногзе-псИпд оп НоИс1ау1азТуеаг.
Ноизешогк с1о Ьоизе\л/огк 1НауеТос1о зоте Ноизетогк тН1з аНегпооп.
■пИте 1п 1:1т е (Ь г) зо те гЫ п д О И уои дет То тНе с/пета 1п Т1те (ог тНе Шт?
т(егпе( зиг1"1:Не 1п1:егпе1: Ооп'Тзрепд аН еуетпд зиг^пд тНе тТегпеТ.
]ис1о с1о]ис1о Туе Ьееп ёо'тд ]ис1о (ог а уеаг по\л/.
1аидН 1а и д 11 а1 а ]оке/зоппе 1:111пд Мо-опе 1аидНес1 аТ 51топ'з]оке.
^иппу, егс
1еагп 1еагп аЬоиг зоте1:Ы пд И/е 1еагпес1 аЬоиТАМса 1п зсНоо! Тоёау.
1еагп 1еагп Ио\л/ 1:ос1о Уои зНоиИ 1еагп Нот То с1г1уе.
1еауе оп 1еауе с1о1:Ьез/ассеззог1ез оп Т т до 'тд То 1еауе т у соаТ оп Ьесаизе 1т'зсоШ 1п Неге.
(и И5(еп Изгеп го БотегЫ пд/зоппеопе /ёоп'Х //5Геп Го т изк уегутисЬ.

03
XI 1оок 1оок аг 5оте1:111пд/5отеопе ^оок а( ХЫ$! /Г'5 атаг'тд!
«3 1оок 1оок Пке 5отеопе/5оте1:И1пд ТЬа1: тап 1оокз Нкеуоиг с1ас1!
го
тз 1оуе 1оуе зШгу Мутит 1оуе$ геад'тд !оуе $Хопе5.
>ч тасЫпе \л/а$111пд т а с 111пе Ри1:уоигсИпус1оХИез т хЬе \л/а$Ыпд тасЫпе.
_го т а д а 21пе ти51С т а д а 21пе 1геаё ап аШс1е аЬоиХ Ыт 1п а т и ж тадаппв.
э
та1п та1п с1оог(5) П1 тееХуои оиТзИе хЬе та'т ёоог хЬеаХге.
го
и таке т а к е а гп15(аке ОЬ, по! 1хЫпк I'Vе тас1е а т1Иаке!
таке такеар 1ап ^е^'5 таке а р1ап ^ог За Ш д а у п/дЬг.
таке т а к е ап аггапдетеп1:/арро1п1:теп1: /УНке Го таке ап арро 'тХтеШ Го 5ее ХЬе ёосХог, р/еазе.
таке т а к е Жепс15 (\л/11:11 з о т е о п е ) /таёе Иепс15 тХЬ а д/л/ /и/епг Го 1опёоп.
таке т а к е ^ го т/Ь е тас1е1'гот 5оте1Н |пд ВиХХег15 таде ('гот тИк.
та(сЬ \л/1па тагсЬ, егс И/е \л/оп хЬе таХсЬ оп БаХигёауЬу Хто доа1$!
т1сгошауе т1сго\л/ауе (оуеп) /7/соок хЬезе 1п хЬе т1сго\л/ауе.
т15(аке т а к е а т151:аке ОЬ, по! 1хЫпк 1'ув таёе а т1$Хаке!
тоЬНе тоЬНе (рЬопе) СаИ те оп уоиг тоЬНе Куаи пеед те.
МРЗ МРЗ р1ауег 1а!тау5 Хаке ту МРЗ р1ауег тХЬ т еоп хЬе Ьи$.
т и зк ти51С т а д а 21пе 1геаё ап агх1с1е аЬоиХ Ыт т а т изк тадалпе.
ту5е1{/уоиг$е1{, еп]оу ту5е11^/уоиг5е1^, е1с 01с1 ХНеу еп]оу ХЬетзеЫез аХ хЬе рагХу?
е(с
пежзрарег с1а||у пе\л/$рарег 1геас! хЬе с1аИу пет рарег еуегу тогптд.
о№се о№се Ыоск 1Х'$ хЬе ХаНезХ оШсе Ыоск 1п хЬе Хотп.
о№се розГ о№се 1'т до 'тд Го Хаке хЬезе 1еХХегв Го хЬе ровХ оШсе.
опИпе сИа1: (уукН зотеопе) опИпе 1оНеп сЬаХ тТ/? ту Ш п д $ опНпе.
оуеп оуеп /7/соок хЬезе 1п хЬе оувп.
рагк саг рагк ТЬеге аге 1оХз о^сагз 1п хЬе саг рагк.
раг( гаке раП (1п 5оте1:111пд) 1п хЬе епд, 1ёШп'Х Хаке рагХ т хЬе дате.
раПу Науеа раПу Гт до'тд XоЬаVеа рагХу оп ту ЫгХМау.
ра5( \л/а1к/до ра$1: (а р1асе) И/е\л/а1кес1разХ ХНе тизеит ЬиХ сИдп'Хдо 1п.
рау рау<^ог5оте1:111пд Му с1ас1раШ (ог хЬе теа! тхЬ а сгесИх сагд.
рНопе (тоЬ Н е) рИопе СаН те оп уоигрЬопе И'уои пеес! те.
рНо1одгар>15 гаке рНогодгарНз Оо уои Нке Хак'тд рЬоХодгарЬз?
р1а1п р1а1п1-5ЫггЛор,егс РаиГз теаппд а р Ы п тЫХе Х-$ЫгХ.
р1ап т а к е а р1ап 1еХ'з таке а р!ап ^огЗаХигёау п 'щЬх.
р1апе га к е а р1апе ЗЬе'з Хак1пд хЬе 3 о'с1оскр1апе.
р1апе р1апег1скег Нот тисЬ таз ХЬе р1апе ХккеХ?
р1ау р1ау ЬазеЬаН На\/еуои еуегр1ауес1 ЬазеЬаН?
р1ау р1ауЬогЬа11 1еХ'з р1ау (ооХЬаН 1п хЬе рагк хЫз аНегпооп.
р1ау р 1а у г 11е д и 1гаг Нот 1опд Ьауеуои р1ауе<^ ХЬе дшХаг?
р1ауег МРЗ р1ауег 1а1тауз Хаке ту МРЗ р1ауег т'пЬ те оп хЬе Ьиз.
ро1п« 5согеа ро1пг/ро1пг5 Нот тапуро'тХз сНс1уоиг Хеат зсоге?
роМсе роПсе згаНоп ТЬе с'тета'з пехХ Го гЛе роНсе зХаХ'юп.
ро$1 розг о№се 1'т до 'тд Го Хаке хНезе 1еХХегз Го хНе розх оШсе.
рг1тагу р п т а г у 5с1юо1 ]А/ЫсН рг1тагу зсЬоо!сНс!уои до Го?
рип15Н рип1511 з о т е о п е ^ог зо те гЫ п д Оиг ХеасЬег рип1зЬед из ^ог Ха1к1пд.
ри1оп риг с1ог11е5/ассеззопез оп 1'11риХ тузЬоез оп апЬ хЬеп те сап до оиХ.
г1с1е пс1еа Ыке 1з /Г дапдегоиз Го г/с/е а Ыке т а Ыд аХу?
пдИг Ье111пс1/|п1'гопго1' БЬе'з зХапсНпд пдЬх ЬеЫпдуои!
5сИоо1 5с1юо1гпр И/е'ге до 'тд Го хЬе хЬеаХге оп а зсЬоо! Хпр пехХ теек.
5С)1001 зсЬоо! ипП'огт Ооуои теагазсЬоо! ипП^огт?
5СИоо1 рг1тагу зсНоо! \/\/ЫсЬ рптагу зсЬоо! сНс1уои до Го?
5сНоо1 зесо пс^а гу зсН оо! 1до Го хЬе 1оса1зесопдагузсНоо1.
5с1епсе зс1 е п се ^сг1 о п з го гу 11оуе геасНпд зс1епсе ^сХюп зХопез.
зсоге зсо ге а р о 1 п г/р о1 п гз Нот тапуротХз сИдуоиг Хеат зсоге?
5есопс1агу зесопс1агу зс(ю о1 1до Го хЬе 1оса1 зесопдагу зсЬоо!.
5епс1 зепс1 а гехг те з з а д е /7/ зепс!уои а ХехХ теззаде т11еп 1деХ хЬеге.
5Ьорр1пд 5[1орр1пд сепгге ТЬе петзЬорр'тд сепхге'з дохЬипдгеёз 0^зЬорз.
5 Ношег Н а у е /га ке а зНо\л/ег /7/ }изХ Науе/Хаке а зЬотег апд хЬеп те сап до оиХ.
5ка1еЬоагс11пд д о з ка ге Ь о а гс И п д ^еX'з до зкаХеЬоагсНпд оп ВаХигдау!
$к1ппу 5к1ппу]еап5/1:гои5ег5 /и/опГ Го Ьиувоте 5к1ппу]еап5. ш

5репс1 5репс11:1те (опИпе) ГО
НоттисЬ Ите а\А/еекёоуои врепё опИпе? X!
5р1ку 5р1ку Иа1г Лт'$ доХ \/егу зр/'/су Ы г . +Г->
О
5Ш 10П роИсе 51:а1:1оп ГО
ТНе апета'5 пех1 Го тНероИсе ИаНоп. ■а
51огу ас1уепшге 51:огу 1IоVе геасИпд адуеШиге зХопез! >ч
к-
51огу с1е1:ес1:1уе $1:огу 11оуе гвасИпд ёеТесИуе зХопез! _го
э
5*ОГу д1ю51: згогу 11оуе геасИпд дЬозХ$Хопе$ 1п Ьес1 аГ п1дНИ
510Гу 1оуе 51:0гу Мут ит 1оув5 геасИпд ЫезХопез. го
и
5»ОГу 5с1епсе^с1:1оп з^огу 11оуе геасИпд зс/епсе ИсИоп зГог/ез. 5
5 идаг зидаг-1'гее Маке виге гЬа1 дппк /з 5идаг-1"гее.
5ип Б и п с ге а т РиГзип сгеат оп Ье^огеуои до оиХ.
5иг^ зигЙМе 1п 1:егпе 1: Ооп'1 $репё о11вувп 'тд зигвпд хЬе 'тХегпеХ.
гаЫ е 1:аЫе1:епп15 О оуои VVап^а дате оНаЫе Хепп1$?
га к е гакеа $110\л/ег /7/уизГ Хаке а 5Ьо\л/ег апд хЬеп VVесап дооих.
1а ке гакеа Ьи5Лга1п/р1апе Гт до'тд Хо Хаке хНе Ьи$ 1пХо ХИе Гои/л сепХге.
1а ке гаке уоиШ те ТЬеге'з по Ниггу. Такеуоиг Х1те.
«аке гаке рагг (|п 5оте1:Н|пд) 1п хНе епс1,1сИс1п'х ХакерагХ 1п хЬе дате.
«аке гаке рИогодгарЬз Ооуои Нке Хак'тд рНоХодгарЬз?
1акео^ гаке с1огНе5/ассе550пе5 о1Т Сап 1Хаке тузНоез оШ
(а к е ир гакеира ИоЬЬу, егс ]А/Неп ёШуои Хаке ир\иёо?
1а1к га1к аЬоиг 5отег111пд 1еХ'з Ха1к аЬоиХуоиг ЫгхЬдау рагХу!
1а1к га1кго вотеопе /7/Ха1к Хоуоиг ХеасЬег оп Мопёау.
1а5«е газге ИкезотегЫпд ТЫз ХазХез Нке сЫскеп, ЬиХ'Л'з поХ.
1а$1е газге о1"зотег 111пд ТЫз 5оир ГозГез о^^ИзЬ.
1ее(11 ЬгизИуоиггеегИ ВгизЬ уоиг ХееХЬ еуегу тогп'тд апс1 еуеп'тд.
!епп15 гаЫегепп13 Ооуои \л/апХ а дате о1"ХаЫе Хепп1з?
(Напк гИапк зотеопе ("ог зотегЫпд Ооп'Х (огдеХ Хо хНапк ВоЬ (ог Ыз Ие!р.
(Ыпк г111пкаЬоиг зотег111пд ог зотеопе 1\л/аз хЫпк!пд аЬоиХуои!
г1скег гга1п/Ьиз/р1апе г1скег Нот тисН \л/аз хНе Ьиз ХккеХ?
Ис1у и р г1с1уа гоот ир, егс 1НауеХо хШу ту гоот ир опсе а теек.
11д1и г1д 11гггоизегз,]еапз 1\А/апХХо Ьиузоте Х1дНх]еапз.
Ите <"геег1те \А/НаХс1оуои ёо туоиг^гее Х1те?
Ыше 1пг1ппе(1'огзотегЫпд) О И уои деХ Хо хЬе с!пета 1п XIте (ог хЬе й/т?
*1гпе (пауе а доос1/дгеаг г1те И/еНас1 а дгеаХ Х1те оп ГгШау п1дЬх.
*1те зрепс1г1те(опИпе) Нот тисЬ х1те а теек ёоуои зрепс! опНпе?
Ы те гаке уоигг1те ТЬеге'з по Ниггу. Такеуоиг х1те.
1оисН 1п гоисН (\л/1г11 зотеопе) Агеуои т ХоисН тХЬуоиг соиз'т ш Атепса?
(оиг ди1с1ес1 гоиг ^еX'з до оп а ди!с1ес1 Хоиго(хЬе сазХ1е.
(оиг гоигди1с]е ТНе Хоигдшёе Го/с/из хЬаХ хЬе сазХ1е 1з БООуеагз оШ.
1ошп го\л/п На11 ТЬе Хотп НаН 1з пехХ Хо хЬе с'тета.
1га1п гакеагга1п 1'т до'тд Хо Хаке хНе Хга'т 1пХо хНе Хотп сепХге.
1га1п гга1п1'ог5отег111пд Оауе'з Хга1п1пд (ог хНе таХсН пехХ \л/еек.
1га1п гга1пг1скег НоттисЬ таз хЬе Хга'т ХккеХ?
Ипр зсНоо! гг1р VVе'^е до 'тд Хо хЬе хЬеаХге оп а зсЬоо! Хпр пехХ теек.
1 гу о п ггу с1ог1пе5/ассе550пе5 оп 1'т до 'тд Хо Хгу хНезе Хгоизегз оп.
1игпо^ гигп (а сотригег, Пд|1 г, егс) Тит о((ХНеИдНхз тЬепуои 1еауе.
1игпоп гигп оп (а сотригег, ИдИг, егс) 1х'з ёагк 1п Неге. ТН Хит оп хНе НдНх.
и п 1 {о гт (зсЬоо!) ипК'огт Ооуои теага ипКогт аХуоигзсНоо!?
у1с1ео у1с1еодатез \А/НаХ агеуоиг (ауоипХе у1с1ео датез?
№а1( \л/а1г1"ог зотегЫпд ог зотеопе /7/та!Х (огуои оиХз1с1е хНе са(ё.
ш акеир \л/аке ир 1п гИе тогп1пд, аг зеуеп \Л/НаХ Х1те сНс1уои таке ир ХН1з тот 'тд?
о'с1оск, егс
ша1к \л/а1кразг (а р1асе) И/е та!кеёразХ хНе тизеит ЬиХ сНёп'Х до т.
шазЫпд \л/азИ1пд т а с 111пе РиХуоиг сИгХу с!оХНез 1п хНе тазН 'тд тасН 'те.
№1П №1па тагсН, егс И/е топ хНе таХсН оп ЗаХигёау Ьу Хто доа!з!
шг11е \л/г1геа Ыод 1тп'Хе ту Ыод вуегу еуеп1пд.
5реак1пд (1а1аЬа5е

т
1п(гос1истд апс1 с1е5Сг1Ьтд о(И ег реор1е Т а 1 к т д аЬ о и ( (Н е ^и(иге
• ТЫ515С|Огд|. апс1 т а к т д ргес11с(1оп$
• Не'5 П уеаг5о1с1. Г т (геаИу) 1оок1пд <"ог\л/агс1 го до1пд о п а сги15е.
• Не'5 11. I сап'г \л/а1г!
• Не 11уе51ПТЫИ51. I сап'г \л/а1гго до оп гНе сги1$е!
• Не'5 дог 1:\л/оЬго1:Иег5. 1г'5до 1пд го Ье 1"апга5г1с!
• Не На5п'1: дог а 5151:ег. 1гН|пк1г'11 Ьедгеаг<^ип!
• Н15 т и т 15а с1ос1:огапс1 Н15с1ас) 15ап асШг. 1с1оп'гг111пк1г'11 Ье Ьог1пд!

Е х р ге $ $ тд Мке$, с1|$Ике5 апс1 рге^егепсез Ехрге551пд оЬИдаНоп


• Мута1пЬоЬЬу15со11есИпд51:атр5. апс11аско^оЫ 1да(ю п
• I (с1оп'1:) геаПу Пке р1ау1пд дате5. • У0иЛЛ/е11ауег0гигп0игр110пе5 01^.
• 1'т (пог) 1п1:еге5гес11п так1пд 1:111пд5. • Уои/\Л/е с1оп'г Иауе го до го 5с1юо1 оп $агигс1ау5.
• I геаИу еп]оу II: Ьесаи5е 11:'5а 1о1: о1'1'ип.
• I рге<"егра1п11пд1:ос1о1пд 5рог1:.

Сз|утд ас1у|се
• I г(11пкуои 5Иои1с] БреакгоуоиггеасНег.
Весаизе: ехрге551пд р и гр о зе
• \Д/11ус1оп'гуоидег5отед1а55е5?
апс1д1утд геа$оп$ • \Л/Иаг/Но\л/ аЬоиг 51гг1пд аг гНе 1^гопг о1^гЬе с1а55?
• Не \л/а5гипп1пд 1"а5г Ьесаи5е Не \л/ап1ес1
ЮсаюИ 1:р1ес 1од.
• Не^еИ оуег Ьесаи5е [1е \л/а5 гипп1пд 1^а51:.
• Не \л/а5гипп1пд 1^351: апс11:гу1пд 1:о са1:с1пгНе с1од.
Весаи5е о1"1:1115, Ье 1"е11оуег. А д ге етд
• Уои'гепдНг.
• 1адгее№1г11уои.
• Уе5,гНаг'5пдНг.

М а к т д апс1 ге$ропс1тд (о о № г$
ап с15 и д де$ (ю п 5
• УУНус1оп'1:1Ьппд5отеС05?
0 1 $ а д ге е т д
• \/У111уоитакеасаке?
• 1е1:'5а5к □ау1с1 го Ьг1пд с1ес0гаг10П5. • ГтБоггу. 1 с1оп'гадгее\л/1гИуои.
• Т1паг'5а доос15идде5г1оп. • I с1|5адгее Ьесаи5е сотригег5 аге тоге и5е1^и1 гНап
• Сгеаг 1с1еа! с11д1га1 сатега5.
• Уе5,1е1'5 с1о гИаг. • I с1оп'г гЫпкгНаг'5 пдНг Ьесаи5е сотригег5 аге тоге
и5е1"и1 гЬап с11д1га1 сатегаБ.

е
а;

«3
го
+-
Ехрге551пд с1едгее5 с е г (а т ( у апс1 с1оиЬ( ОезсНЫ пд оЬ^ес(5 апс1 (Ие1г и$е го
тз
• Гт аЬ 5о1и ге1у з и г е у1511:ог5\л/ои1с11оуе гИе з е а . • Уои и5е!г1^ог11И:1:1пд1:11еЬа11. ет
с
• Реор1е \л/ои1с1 с1еЛп11:е1у 1оуе гЬе то и п 1 :а 1 П 5 . • 11:'5<'ог111П1пд1:НеЬа11.
го
• Р е о р 1 е \л/ои1с1 р г о Ь а Ы у П ке о и г Ь е а с Н е з . • Уои и50 II: 1:о Ы1: гНе Ьа11. ф
• Г т п о г 5 0 з и г е р е о р 1 е №ои1с1 И к е о и г пуег. • Уои ЫиНе Ьа11 ууЦН II о.

• I с1оиЬ1:1:оип51:5 \л/ои1с1 Н ке о и г р а г к з . • 1г'5 и5ес110 НШНе Ьа11.

Т а 1 к т д аЬои1 р1асе5 (о еа1 С И е с к т д т 1 е п (ю п


• Неге'5апас1уег1:Ьгар122ег1а. • Агеуоидо1пд51юрр1пдоп5а1:игс1ау?
• I кпо\л/ууНеге1:11а1:15. • Агеуои р1апп1пд1:о1:е11 РИППр?
• АгегИеу ореп оп 5ипс1ау5?
• ТНеу'ге ореп 1"гот 51х о'с1оск го е1еуеп о'с1оск.
• Оо 1:11еус1оуеде 1:аг1ап 1'оос1?
• И:Н1пк Г11Ьоок а гаЫе Ь г е1д111: о'с1оск.
СИеск1пд т е а п т д
• иИ1пкГ11 Ьоока1:аЫе^ог<'оигреор1е.
• Г11са111:11етпо\л/. • 5ог11аг'5 6976353544?
• Ос уои теап 1:110 с1пета 1п111е 1о\л/п сеМге?
• \NиаX./^NЬе^е с1о уои теап ехас11у?
Я
Ое$сг1Ыпд реор1е
• 511е'5до1:с1агк/ПдМ1:/ра1е5к1п.
• Б11е1оок5 11ке511е'5до1:Ыиееуе5.
А $ к т д ^ог гер е(№ оп апс1 с1агЖса1юп
• Не15\л/еаг1пдасар. • Сои1с1 у о и г е р е а П Ь а ! : ?

• Не\л/еаг5д1а55е5. • Гт50^^у.VVI1а1:сI^сIуои5ау?
• Н1511а1г 151опд апс1 Ьго\л/п. • ^Iс^уои5ау^оI1ппуо^^еппу?
• Нотс1оуои5ре111:[1а1:?
• О о уои т е а п гМ е о И 5 \ л /1 т т 1 п д роо1 ог г Н е п е \л / о п е ?

Та1ктд аЬои( с1о(Ье$


апс1 раутд сотрИтеп15
• 11:'5ЯНеу'ге тисН пкеПНап 1:116Ьго\л/п]аске1.
• 11:'5Я1пеу'ге дгеа1:Мопс1ег<'и1Дап1:а51:1с/1оуе1у/
ЬеаигИ'и!.
• кгеаПу 5и11:5уои.
• ТЬеу геа11у5и11:уои.
• II: доб5 (геа11у \л/е11) \л/11:11уоиг ]еап5.
• Уои 1оок дгеаг/доос11п Ыаск.
Сгаттаг(1а1аЬа5е

1 Рге5еп151тр1е
Р о гт
Кеди1агуегЬ5
!Э о и 1 с к сн Е ск
Ро511:1уе ЫедаНуе Ри4 а Ипе ^ Ь го и §Ь Ш е 1псоггес1
1/Уои/\\^е/ТЬеу е а ! 1ипсЬ а 1 1р т . 1/Уои/\Уе/ТЬеу й о по1/йопЧ е а ! 1ипсЬ а11рш. 8еп1епсе.
Не/5Ье/И е а !» 1ипсЬ а! 1 р т . Не/ЗЬе/Й й о е * по1;М ое*пЧ еа11ипсЬ а!: 1 р т . 1 5Ье ир а17 о ’с Ь с к . / 8Ье §е1з
ир а17 о ’с Ь с к .
2 В о уо и \уа1сЬ Т У еуегу
РиезИоп еуеп 1п§? / \Уа1сЬ у о и Т У еуегу
О о 1/уои/№е/{Ьеу еа11ипсЬ а 1 1 р т ? Уез, 1/уои/\уе/1Ьеу йо. еуеп1п§?
N 0 , 1/уои/\уе/1Ьеу й о по1/с1опЧ. 3 5Ье по1: с1о Ь ег Ь о т е ^ о г к 1п 1Ье
т о г п т § . / 5Ье с1ое5п’1 йо Ьег
В о е * Ье/зЬе/к еа11ипсЬ а 1 1 р т ? Уез, Ье/вЬе/И ёоев. Ь о т е \ у о г к 1п Л е т о г п 1п§.
N0, Ье/8Ье/и йоев по1/дое8пЧ. 4 П о у о и Икер 1г г а ?
Уе8,111ке. / Уез, I йо.
Щ|ВЕСАКЕРи1!
5 8апс1га саггуз Ь ег Ь оо к з
1/Уои/Ше/ТЬеу §о Не/ЗЬе/К §ое5 1П а Ы § Ьа§. / 5апс1га сагг1ез Ьег
1/Уои/\Уе/ТЪеу луа^сЬ Не/ЗЬе/К \уа1сЬе8 Ь о о к з 1п а Ы § Ьа§.
1/Уои/\Уе/ТЪеу с а гг у Не/5Ье/Й с а гг 1е*

1ггеди1агуегЬ5
1/Уои/Ше/ТЬеу Ь а у е Не/5Ье/ИЬа8 1ат Уои/У/е/ТЬеу аге Не/5Ье/И:18

РгезеШ 51гпр1е апс1 ргезеШ соп(1пиои5

Р о гт
Р гезеШ с о п И п и о и з
Рог 1Ье Г о г т оГ 1Ье ргезеШ з1тр1е, зее С га т т а г йаШЪаве 1 аЬоуе.

Ро511:1Уе Ые^аНуе ( З о ш с к СНЕСК


I а т / ’т еаП п^ по\у. I а т / ’ т по1 еа11п§ по^у. Ри1 а Ипе 1 Ь гои § Ь 1Ье 1п с о г ге с 1
Уои/'УУе/ТЬеу аге/’ге е а ^ п ^ по^у. Уои/Ш е/ТЬеу аге/’ге п о ! еа11п§ по^у. 8еп1епсе.
Не/8Ье/И 18 еа11п§ по\у. 1 ЗЬе §е1;з ир а17 о ’с Ь с к еу е гу
Н е ’ з/ЗЬе’ з/П’ з еа й п д по\у. Не/ЗЬе/П 18 по1/’ з по1/18п’1; еа11п§ по\у. т 0ГП1П§. / ЗЬе 13 §е1;ип§ ир а! 7
о ’с Ь с к е у е гу т о т 1 п § .
2 \УЬа1; с1о у о и ^уа1:сЬ а11Ье т о т е Ш ?
ОиезИоп
/ \УЬа1: аге у о и \уа1сЫп§ а11Ье
А ш I е а й п ^ по\у? Уез, уо и аге.
тотеп1?
N 0 , у о и агеп ’г/’ге по1.
0 Ь зк е \\>огЫщ гщ Ы пом/? N 0, зЬе
3
А г е у о и еа1:1п§ по\у? Уез, I аш.
с1оезп’1. / N 0, зЬе 1зп’1:.
N 0 , 1 а т / ’ т по1.
4 Т Ь е у по1 г1сЬп§ Л е х г Ьхкез по\у. /
18 Ь е еа 11 п § по\у? Уез, Ье 18. Т Ь е у агеп’1 Г1с11п§ 1:Ье1г Ы кез по\у.
N 0 , Ье 18п ’ 1/’8 по1. 5 А г е у о и к т 1 щ 1 и п с к ? N 0 , Г т по1. /
1з зЬе е а ( 1п § по\у? Уез, зЬе 18. N 0, Г т по1: ЬаУ 1п§.
N 0 , зЬе 18п ’ 1/’8 по1.
1811: еа Н п § по\у? Уез, 1118.
N 0 .11 18п’1/’ 8 по1.

А г е \уе еа11п§ по^у? Уез, '^Vе/уои аге.


N 0, \уе/уои агеп ’1:/’ге по^.
о;
ш
3 Ра5( 51тр1е: геди1аг апс1 Ьа51с 1ггеди1аг ^ о гтз Ш
ГО
Р о гт ГО
Т5
Кеди1агуегЬ5 ОгИегуегЬз ГО
Ро5111Уе Ые§а11уе УегЬ Ра81 51тр1е УегЬ Рах181тр1е
Е
Е
1/Уои/Не/5Ье/И/\Уе/1Ъеу 1/Уои/Не/5Ье/И/Ше/ТЬеу Ш п о 1 /Й1ё п Ч сЬоо8е сЬо8е Ьауе Ьаа ГО
р1ауе<11епп151а81 у^еек. р1ау 1е п п 18 1а81: у^еек. соте сате таке тас1е о
с1о (Иа ри1 ри1
§е{ §01 8ее 8а\V
^ие8^^оп
§0 \уеп1 1аке 1оок
В1(1 1/уои/Ье/8Ье/Ш \уе/ У с 8 , 1/уои/Ье/8Ье/^^/\Vе/^Ьеу д И . §1уе §ауе
{ Ь е у р1ау 1е п п 18 1а81: \уеек? N 0 , 1/уои/Ье/зЬе/11/\Vе/1Ьеу
(11(1по):/(11ЛпЧ. < Э о и 1с к СНЕСК
Ри4 а 11пе Л г о и ^ Ь 1Ье ш с о г г е с ! 8еп(епсе.
Ва51С1ггеди1агуегЬ$ 1 ТЬе Й 1т ша8 &п1а81;1с! /ТЬе Шт \уеге &п1а811с!
Ье 2 Ш еге уо и р1ау 1епп18 уе81ег(1ау? / 01(1 у о и р1ау
1:епп18 ус81еп1ау?
РовШуе Ме^аНуе 3 \Уа5 А1ех а{ ^Ие ге5Шигап1? Уе8, Ье ша8. /
1/Не/5Ье/к ... 1/Не/5Ье/Й ^ а * по«;/\уа5пЧ... Уб8, Ье с11с1 Ье.
Уои/Ш е/ТЬеу л у е г е ... Уои/Ш е/ТЬеу \уеге по1/луегепЧ... 4 I (11(1п ’1 кпе\у у о и Ьа(1 а (1о§. / 1 <11(1п’1кпоу^' у о и
Ьа(1 а (1о§.
5 \\^е Ьа(1 а 1о1 оГ Гип а1 Ш е рагк. / \У^е ЛVе^е Ьауе а 1о1
ОиезИоп
оГ Сип а11Ье рагк.
Ш а* 1/Ье/8Ье/1(:...? Уек, 1/Ье/5Ье/11 \уа«.
N 0 , 1/Ье/8Ье/11 \уа* по4/луа*п’1;.

Ш е ге уои/\уе/1Ьеу...? Ус8, уои/\Vе/^Ьеу ^ е г е .


N 0, уои/\уе/Шеу ^ е г е по1/луегепЧ.

4 Ра5151гпр1е: ^иПИег 1ггеди1аг ^оггп5


Р о гт
\/егЬ 5 \л/И11 а уо\л/е1 $оипс1 >с И апде \/егЬ $ \л/11И о1Нег сЬ апд ез

УегЬ Ра81 81тр1е У егЬ Ра8181тр1е У егЬ Рав1 81тр1е У егЬ Ра8181тр1е

Ьесоте Ьесате кпо\у кпе\V Ьг1пд Ьгои§Ь1 рау ра1(1


Ье§1п Ье§ап тее1 те( Ьи1Ы Ьи11{ 8ау 8а1с1
Ыо\у Ые\у геа(1 геас! Ьиу Ьои§Ь1 8еп(1 8еп1
Ьгеак Ьгоке гип гап са1сЬ саи§Ьг 8реп(1 8реп1
сЬоове сЬо8е 8Ш§ 8ап§ 5ее1 8{апс1 81оос1
(1га\у с1ге\у 8И 8а{ й§Ь1 СоидЬ1 1еасЬ 1аи§Ь{
<1г1пк (1гапк 8реак зроке кеер кер1 1еЦ ЮЫ
еа{ а1е \Vаке \уоке 1еауе 1еЙ Л тк 1Ьои§Ь1
Ы\ М\ \уеаг ш оге 1о8е 1о 51 ип(1ег81ап(1 ипс1ег81оо(1
Бпс1 Гоип(1 шп \УОП
§ГО\У §ге\у отИ е \уго1е < Э о и 1 С к СНЕСК

Ри1 а Ипе (Ь г о и д Ь 1Ье 1псоггес18еп1епсе.


^ В Е СА КЕРШ ! 1 М у Ь г о Л е г апс11 й§Ь1ес! а 1о1 \уЬеп ше мгеге уои п §. /
Т Ь е ра81:1епзе оГ геас} 18 8ре11е<11Ье 8 а т е , Ьи11в р г о п о и п с е с ! М у Ь г о Л е г апс11 & и§Ь1 а 1о1 \уЬеп ш еге уои п §.
И к е ^ес^. 2 О Ы у о и са1сЬ а соЫ 1п 1Ье га1п? / В1<1 у о и саи§Ь1 а с о И
1п (Ь е га1п?
3 Ьа81 луеек, I гип Ю 8сЬоо1 еу е гу с1ау. / Ьа з! \уеек, I гап Ю
УегЬз \л/И11 по сИапде
8сЬоо1 еу е гу с1ау.
УегЬ Р а 8 { 81тр1е 4 Т о т \уа8 Ьеге Ьи1 Ье 1еЙ. / Т о т луа8 Ь еге Ьи(: Ь е 1еауес1.
си1: ст 5 Н а ггу с11с1п ’1 1е11 т е аЬои1 Ш е 1е81. / Н а ггу (11с1пЧ {о Ы т е
Ы( Ы1 аЬои1 {Ь е 1ез1.
1е1 1е1:
ф

га Раз151гпр1е апб раз* сопИпиоиз
4га
->
га Рогш ОиезИоп
■а
V.
га \Уе о й е п иве \Vкеп, \Vк^^е апс1 а$. Ш а* 11о о к 1п§? Уе8, у о и \уеге.
Е М г С г а щ е г п ’а з &1еер1Щ м^кеп {Не (^оо^ орепеЛ. N 0 , у о и шеге по1:/\уегеп’1:.
Е
Ц^кИе М г С г а щ е г ^Vа$ з к е р т ^ , {ке й о о г ореп ей .
2 Шеге у о и 1о о к 1п§? Уек, I \уа*.
а М г С га щ е г $1еерт§, 1ке й о о г орепес!. N 0 , 1 \уа8 по1/\уа8пЧ.

\Уе а Ь о иве Ш е р а з ! с о п и п и о и з 10 5Ьо\V 1:Ьа1 а \ У а « Ье/кЬе/И 1оок1пд? Уе8, Ье/вЬе/И ^ а * .


вхШ аиоп \Vа5 1п р го§ге$ 8 а1 а р а г Н с и Ь г И т е 1п Ш е ра51. N 0 , Ье/ 8Ь е /11 ^ 3 8 по1/ш а8пЧ.

У/ка1 м^егеуои < (о т ^ а 1 /1уе ос1оск? \Уеге уои/\уе/1Ьеу Уе8, уои/\уе/ 1Ьеу \уеге.
1 1Уа5 4 о т § т у кот е\^огк. 1оок1п§? N 0 , уои/\уе/1:Ьеу луеге по^/луегепЧ.
I у^а$ Ло1щ т у к о т е ^ о г к а{_(1уе оЫ оск

Рэ51 с о п 11п и о и $
Ро8111Уе Ые§а11уе
1/Не/8Ье/11 \уав 1оок1п§. 1/Не/5Ье/11: ^уа8 по4/ш а8пЧ
1оок1п§.

Уои/V V е/ТЬеу луеге 1оок1П§. У о и / \ У е/ ТЬ еу \уеге по!:/


\уегепЧ 1оок1п§.

(Э о и 1 с к сн Е ск
Ри1 а Ипе »;Ьгои§Ь 1Ье 1псоггес1 8еп1епсе.
1 I 8а\у А п § 1 е 1п 1Ье 8 и р е г т а г к е 4 уе81егс1ау. / 1 \Vа8 8е е 1П § А п § 1 е 1п Ш е 8 и р е г т а г к е (: уе51:егс1ау.
2 \УЬа1 \уа8 А п § 1 е с1о1п§ \уЬеп у о и 8а\у Ь ег? / \УЬа1 А п д х е с1о1п§ \уЬеп у о и 8аш Ь ег?
3 \\^аз А щ !е Ъиугщ ^ооЛ^ог (Не раг1у? N 0, 8Ье \уа8пЧ Ьиу1п§. / N 0 , зЬе \уа8пЧ.
4 С о п о г \уа8 Ьгеак1п§ Ш е тпс1о\у ^уЬеп \уе \уеге р1ау1п§ ГооЛаП . / С о п о г Ьгоке (Ь е ш п с 1олу

\уЬеп ше \уеге р1ау1п§ &о1Ьа11.


5 Ц^ка1 ц^еге у о и й о 1щ а12 ос1оск? I Ьас11ипсЬ. / 1 \уак Ьау1п§ 1ипсЬ.

6 1т р е г а 11Уе, 1п11п11|уе5, чпд ^ о гт


19 ве САКЕРШ! * Э о и 1 с к СНЕСК
\ У Ь е п \\ге Ц8е Ье^ т , со п И п и е , 51аг1 Ри1 а Ипе 1Ьгои§Ь 1Ье т с о г г е с ! «еп^епсе.
1п 1Ье рге8еп1: с о п И п и о и з о г ра81 1 5а11у, уои 1о\уаке ир! /5а11у, \Vаке ир! '
с о п И п и о и в , \уе а1\уау8 и8е Л е 5и11 2 А<1ат, по1: таке а тезе! /Аёат, <Зоп’1:таке а те88!
1пйп111уе. 3 Згеп ргош18ес1 Ю Ье1р т е . / 51еп р г о т х в е й Ье1р1П§ т е .
Н’ 8 81 а Л 1П § 1о га1п. ✓ 4 Оо уои еп;оу со11ес11п§ 81атрв? /Оо уои еп]оу 1о соИес181атр8?
И'8 81:аг(:1п§ га 1п 1п § . 5 1п(Ы8 рЬо1:о, уои сап 8ее р10па гипп1п§. /1п1Ы5 рЬоШ, уои сап 8ее Р1опа гип.

7 РгезегИ рег^ес151тр1е 1
Рогш ОиевИоп
\Уе Г о г т Ш е ргевеШ регГес! 81тр1е и 81п § Ш е ра8(: р аг 11с 1р 1е. Н ауе 1/Уои/\Уе/ТЬеу Уе8,1/уои/\уе/1:Ьеу Ьауе.
Т Ь е ра81 раП1С1р1е8 о1^ге§и1аг уегЬ8 епс11п -ес1. Р ог 1гге§и1аг 1ПуИ;еЛ...? N 0 , 1/уои/\уе/1Ьеу Ьауе по4/
у егЬ », у о и пеес! 1о 1еагп 1Ье ра8^ раШ схрк. 5ее р а§е 155 ЬауепЧ.
Ь г а И81.
Н а * Ье/8Ье/к ш у к е с !...? Уе8, Ье/вЬе/И Ьав.

Ро81иуе Ыеда11Уе N 0 , Ье/8Ье/11 Ьа8 по1/Ьа8пЧ.

1/Уои/\\^е/ТЬеу Ьауе/’у е 1/Уои/Ше/ТЬеу Ь а у е по4/


^ ф Ш С К СНЕСК
1ПУ1!е й ... Ь а у с п ’1 х п у к е й ...
Ри1; а Ипе 1Ьгои§Ь (Ь е 1псоггес18еп4епсе.
Не/§Не/1(: Ьа8 ш у й е й ... Н е/5Ье/И Ьа8 по1/Ьа8пЧ
1 М у с1ас1 д1уеп т е 8 о т е т о п е у . / М у с1а(3’8 §1уеп т е 8 о т е т о г
шуие<1 ... 2 \У11а1 Ь а у е у о и ё о п е 1о у о и г а г т ? / \УЬа1 у о и Ь а у е с1опе
1о у о и г а г т ?
3 А г е у о и в е п ! А е 1Пу11:аиоп8? / Н а у е у о и 8еп1: Ш е 1пу11аиоп8?
4 Н а у е у о и к а й ап асас1еп1? Уев, I Ь а уе . / У ез, Г у е Ьас1.
5 I п о ( Ь а у е з е е п Ре1ег 1ос1ау. / 1 Ь а у е п Ч в ееп Ре1ег 1;ос1ау.
ш
8 Рге5епгрег^ес151гпр1е2 (/>
та
та
Рогш та
тз
Р о г 1Ье й г т о !'Ш е ргевеШ: р ег& с 1 5 1 т р 1 е, зе е С г а т т а г йаШ Ьа^е 7, а Ь о у е .
ТО
О д ш с к с н Е с к
Е
Е
Ри1 а Ипе 1Ьгои§Ь 1Ье 1псоггес1 *еп1епсе. 2
1 Г у е а1геа<1у з е е п 1Ьа1 Й 1 т. / 1 а1геас1у «а\у 1Ьа( Й 1 т.
о
2 Г у е Ь е е п 1о С Ь 1п а апс11п(11а 1а8(: уеаг. / 1 ^уеп1 Ю С Ы п а а п ё 1пс11а 1а81 уеаг.
3 Н а у е у о и е у е г У1511ед А т е г 1 с а ? / ДД^еге у о и е у е г У1511 А т е г 1 с а ?
4 Г у е е у е г по1 т е 1 у о и г Ь г о Л е г . / Г у е п е у е г т е ! у о и г Ьго1Ьег.
5 Н а у е у о и ге а й {Ы з Ъ оок? N 0 , 1 Ь а у е п Ч геас1. / N 0 , 1 Ь ауеп Ч .

9 VV^IIап6Ьедо^пд^о
О В Е СА КЕРШ ! СНЕСК
оЯег81Ьа1 а ге ^ие5^^оп5, ш е (1опЧ и з е т11 \уИЬ I апс! V^>е. Р и 1 а И п е { Ь г о и ^ Ь 4Ье 1п с о г г е с 1

\Уе иве зНаИ: 8На111 Ъиу 1ке Иске1в? 5еп 1еп се.

1 У о и ’111оуе Л е 1оп с1оп Е уе! / У о и ’П


Рогш 1о 1оуе 1Ье Ь о п ё о п Е уе!
\л/Ш 2 А г е у о и § о1 п § Ю 1е11 Раи1? / А г е у о и
§ о 1 п § 1е11 Рац1?
Т Ъ е Ь г т 1$ Л е з а т е Ь г 1/У ои/Н е/8ке/Ш Ш /ТН еу.
3 Ь о о к а ( 1ка1 са1. II: ш11 Ы 1 ои1 о Г {Ь е
РозШ уе М е§а11уе .
1:гее. / К ’з § 0 1 П § 1о &11 с и ! о1^1Ье 1гее.
1/Уои \уШ/’11\Vа1к. Н е / 5 Ь е луШ п о 1;/л у о п Ч \уа1к.
4 I пее(1 з о т е о п е (о с а ггу Ш $ Ьа^.
I тШ / Г т § 0 1П § ш !
^ие5^^оп 5 11ПУ11:е В а п п у Ю А е с о п с е П
\У111 у/е \Vа1к? Уев, 1Ьеу \у Ш. 1оо? / 5Ьа111 [п у Н е В а п п у Ю Ш е
N 0 , 1 \у111 по1/луопЧ. с о п с е П Ю о?

Ье до'тд Го
Роз141уе Ые§а(1уе
I а т / ’ т § 01п § 1о \уа1к. I а т по1:/’ т п о ! §о1 п § 1о \уа1к.

Уои/Ш е/ТЬеу аге/’ ге §о1п§ 1:о \уа1к. Уои/\\^е/ТЪеу аге по1/’ ге по1/агепЧ §о1п§
1о \уа1к.

Не/ЗЬе/Й 1з/’ з §о1п81о ша1к. Не/5Ье/И 1* по1/1зпЧ § о т д \уа1к.

^ие5^^оп
А т I § 01П8 1о \уа1к? Уез, у о и аге.
N 0, уо и аге по1/’ ге по1/агепЧ.

А ге уои 801п § 1о \уа1к? Уез, I а т .


N 0, 1 а т по1/’ т по1.

1з Ье/зЬе/11 § о 1п § 1о \уа1к? Уез, Ье/зЬе/к 13.


N 0, Ье/зЬе/111з по1/1зпЧ.

А г е \уе/1;Ьеу § о 1П8 4о \уа1к? Уез, \уе/1Ьеу аге.


N 0 , \уе/1Ьеу аге по1/’ге по1/агепЧ.

10 Та1к1пд аЬои! (Не ^и(иге: ргезеШ 51тр1е апс1 рге$еп( соп(1пиои5


Рогш ^ Э о ш с к СНЕСК
Р о г Ш е & г т о1^1Ье р ге з е Ш 51тр1е, Ри1 а И п е 1Ьгои§Ь 1Ье 1п соггес1 зе п ^ е п с е .
зе е С г а т т а г <1аШЬа$е 1 о п р а § е 146. 1 I \уоп’1 р Ь о п е у о и ип1:111 §е1:1о (Ь е з^аНоп. / 1 \уопЧ р Ь о п е у о и и п и !
Г т §еП 1 п § Ю Л е з1:а1:1оп.
Р о г Ш е Ь г т о ? 1Ье р ге з е Ш с о п И п и о и з ,
2 Г11 са11 у о и аз з о о п аз I агг1уе. / Г11 са11 у о и аз з о о п I агг1уе.
зе е С г а т т а г йа1аЪа$е 2 о п ^ & ^ е 146.
3 \Уе § о1 п § 1о Л е 1Ьеа1ге о п 5а1игс1ау. / 'УУе’ге §о1 п § Ю 1Ье 1Ьеа1ге о п 5а1иг(1ау.
4 Т Ь е Й 1 т з1аг1з а): 7 о ’с1оск о п 1Ъигзс1ау. / Т Ь е Й 1 т \у 111 з1:аг15 а1 7 о ’с1оск о п ТЬигз(1ау.
5 \ У Ь а 1 1 1 т е с1оез Ш е р1апе 1апс11п§? / \ У Ь а 1 1 1 те с1ое5 Л е р1апе 1апс1?
О)

ге 11 Мос1а1$ 1: аЫМ(у, р е г т 15510П , оЬИдаНоп апс1 асIV^се
та
*->
(ТЗ
Т5
Р о гт
I-
го сап, соиШ, т и п , зЬоиИ
Е ТЬе Ь г т 181Ье в а т е &>г 1 /У о и /Н е /8 к е /И /Ш /Т к е у .
6
та Р о 8111уе Ме§а1:1уе ОиезИоп
а 5Ье сап/ ти 8 1 / в Ь о и И §о. 5Ье сапЧ /ти51пЧ /8ЬоиЫ пЧ §о. Сап/СоиЫ/8ЬоиИ зЬе до?

ЬаVе Го
Ро5111уе Ме§а{1Уе ^ В Е СА КЕРШ !
1/Уои/\\^е/ТЬеу Ьауе 1о §о. 1/Уои/\Уе/ТЬеу <1о по(/йопЧ Ьауе 4о до.
кауе 1о = ти$1 Ьи4
Не/5Ье/Й Ьав §о. Не/5Ье/11: йоев по1/йое8пЧ Ьауе 1о до.
(^оп^ кауе 1:о = 1 1 15по1: песекзагу
тизЫЧ =уои аге по1 а11оше(11о
^ие5^^оп
В о 1/уои/\уе/1:Ьеу Ьауе 4о §о? Уев, 1/уои/\уе/1Ьеу йо. *Зои1Ск снЕск
N 0, 1/уои/\уе/1Ьеу Ло по1/<1опЧ. Ри1 а 11пе 1ЬгоидЬ Ше 1псоггес18еп1епсе.

В о е8 Ье/зЬе/И Ьауе 1:о до? Уе8, Ье/зЬе/И йоев. 1 УоисапЬогго\утуЫке1ГуоиИке. /


N 0, Ье/зЬе/!!: <1ое8 по1/йое8пЧ. Уои тик!: Ьогго\у т у Ь1ке 1^^уои Ике.
2 СоиИ уои Ье1р т е \уЦЬ т у Ьоте\уогк? /
Ми81 уои Ье1р т е т у Ьоте^уогк?
3 Уои с1оп’1Ьауе 1о (1о 1 1 : уои с1опЧ \уап1: Ю. /
Уои ти51пЧ с1о 111? уои с1опЧ вдаШ 1о.
4 З Ь о и И I вреак 1о К о Ь аЬ ои ! 11:? /
5ЬоиЫ 11о 8реак 1о КоЬ аЬои! И?
5 О о е з О еЬ Ы е Ьауе 1о с о т е ? /
Оое8 ОеЬЫе Ьа81о соте?

12 Мос1а15 2: ро5$1ЫИ(у апс1 ргоЬаЬИКу


< Э о и 1с к СНЕСК
Ри1 а Ипе Ш гоидЬ 1Ье 1псоггес1 8еп1епсе.
1 \Уогк Ьаг<1 ап(1 у о и т1дЬ1 ра88 (Ь е 1е81. / \Уогк Ьагс1 апс1 у о и т!дЬ1: р а в з т д (Ь е Сев!
2 М1дЬ1 у о и до аЬгоай о п Ьо11с1ау? / Уо и т 1 д Ь { 1о до аЬгоас! оп ЬоИйау?
3 Т Ь е \уеа1Ьег вЬоиЫ Ье йпе (Ы з \уеекепс1. / Т Ь е \уеа1:Ьег зЬ ои Ы ш11 Ь е йпе Ш15 \уеекепс1.
4 Ш И уои Ье а( 1ке т ееИ щ ^ото^^о^V? Уез, I т 1 д Ь ( Ье. /Уез, I Ье.
5 Е й ц'оп’1 Ье 1а1е, т И ке? Мо, Ье т а у п Ч Ье. / N 0, Ье вЬоиИ пЧ Ье.

13 ТИера551Уе1
Р о гт * Э о и 1Ск СНЕСК
Ъе + (Ь е ра8( раП:1с1р1е о!" 1Ье та 1 п уегЬ. Ри4 а Ипе (Ьгои д Ь 1:Ье шсоггес!: 8еп1:епсе.
1 ТЫ з р к Ш г е \уав р а т И п д Ь у Р к аззо . /
Ргезепг 51тр1е ра55|уе ТЫ$ р1с1иге \уа$ ра1п1:ес1 Ь у Р к а ззо .

Ро81Иуе МедаНуе ^ие81:^оп 2 \У^Ьа1: И саПес!? / \УЬа1’з 11: саПес!?


3 Т Ы зЬ оо к \ у а 5 ш го 1 :е т2 0 1 1 ./
I аш са11её... II 15пЧ ш а Л е ... 1811:таЛ е...?
ТЫ з Ь о о к \уа8 шгШ еп 1п 2011.
И 18 тайе... \УЬу 18 И ш айе ...?
4 \УТ1еге луеге (Ь е р Ь о (о з (акеп? /
ТЬеу аге Ьшк...
\^Ьеге луаз (Ь е р Ь о (о з (акеп?
5 5Ье \уа8п’( (о Ы (Ь е пе\уз. /
Ра51!51тр1е ра551Уе
5Ье п о ( (о Ы (Ь е пе\уз.
РовШуе МедаНуе ОиевИоп
И \Vа81акеп... И \уа8пЧ ( а к е п ... Ш а8 11 (а к е п ...?
ТЬеу ууеге ра1п(е<1... \УЬеп луа8 11 таЛ е?
ш

14 ТИе ра551Уе 2: и51пд Ьу 17 Соип{аЫеапс1 ге
X!
ипсоиШ аЫ е поипБ 2 (Ч
■м
Р о гт ГО
тз
Рог Ш е Г о г т Ш е ра851Уе, зее С га т т а г йМаЪа$е 13 В В Е СА КЕРШ ! го
о п р а § е 150.
\Уе и з и а И у оп1у и зе ш апу апс1 т и с Ь 1п п е § а 11Уе з1:а1етеп18
Е
Е
О о ш с к СНЕСК а п ё ^иез^^оп8. О о п ’1 и зе ш апу апс1 т и с Ь 1п роз111Уе го
Ри1 а И п е 1 Ь г о и § Ь 1Ье 1псоггес1 в еп ^еп се.
з1а1:етеп1:5. а
1 М у Ы ке’8 Ь ееп 51о1еп! / М у Ы ке’з Ьееп 51о1еп Ьу з о т е о п е ! X Не Наз тисН скосоШе.
2 ТЬ15 рЬо1о \уаз 1акеп \уИЬ т у с1ас1. / ТЫ з рЬо1о \уа$ 1акеп Ьу ✓ Не каз^о1 а Ш о/скосоШе.
т у с1ас1. ✓ 8ке ка5пЧ§о1 тисН скосоШе.
3 В у т е 1Ье агИ ск \уаз о т 1Пеп. / Т Ь е агИ ск шаз « г Ш е п Ь у т е .
4 Т Ь е гасе \уаз ^ о п . / Т Ь е гасе \уа« Ь у 81:еуе А1Ьег1оп. ! 9 о и 1Ск СНЕСК
5 Т Ь е у^^е(1(11п§ 18 Ье1пд огдап18ес1 Ь у 1аск1е. / Т Ь е луес1с11п§ Ьу Р и 4 а И п е Ш г с и ^ Ь 4Ье 1 п с о г г ес 1 8 еп 1 е п с е.
1аск1е 18 Ье1п§ ог§ап15ес1. 1 Н ауе у о и §о11о1 о Г Ю уз? / Н ауе у о и §о1 а 1о( оГ Юуз?
2 Но\V т а п у т о п е у Ьауе у о и §о1? / Но\у т и с Ь т о п е у
Ьауе у о и §о1?
15 Аг(к1е5 1 3 Но\у т а п у Ьгеай зЬа111 Ьиу? / Н ош т и с Ь Ьгеас! зЬа11
1Ьиу?
О В Е СА КЕРШ ! 4 Т Ь еге аге а Ге\у огап§ез 1п Л е кИсЬеп. / ТЬ еге аге а Ип1е
\Уе и з е ап Ь еГ оге у о ш е ! в ои п й з: а п еа^^к^иаке. И ’8 Л е 8оипс! огап§е81п 1Ье к 11сЬеп.
1Ьа1:1 8 1трог1:ап1, по 1 1 Ь е 5ре1Нп§. \Уа1:сЬ ои1 & г \уогс15 Ике 5 Ри1 а зи§аг 1п Оас1’5 соЯее. / Ри1 а И й к зи^аг 1п
1Ье8е: а п Ноиг, а еи го, а и т / о гт , е1с. Вас1’8 с о & е .

СЭОШ СК СНЕСК
18 С1аи5е$апс1соппес11Уе5
Ри 1 а И п е 1 Ь г о и § Ь 1Ье 1псоггес1 « е Ш е п с е .
1 5ис1с1еп1у, Л е г е ш а« а Ьг1§Ь1 йазЬ. / 5ис1с1еп1у, Ш еге \уа8
Ьг1§Ь1 ЯазЬ.
* 9 о и 1 с к СНЕСК
2 Т Ь е г е аге Ь й о ? Ш е 5 1 о гт 8 1 п (Ы з агеа. / Т Ь е г е аге 1о1$ Ри1 а Ипе 1Ьгои§Ь 1Ье 1Псоггес4 «еШепсе.
8 1 о гт 8 1 п 1Ы8 агеа. 1 Ье1:’8 §е1 а р1гга апс1 а зак й . / Ье1’з §е1 а рхгга Ьи1 а за1а<1.
3 Н а у е у о и е у е г Ь е е п 1о Ш И е с ! К 1 п §с1 от ? / Н а у е у о и е у е г 2 I Ю о к з о т е т о п е у о г I <И(1пЧ Ь и у ап у1 Ы п §. / 1 Ю о к з о т е
Ь е е п 1о Л е 11п11е<1 К 1п §<1 от? т о п е у Ьи1; I сИёпЧ Ь и у ап у1 Ы п §.
4 N 0, Ьи1 Г у е Ь ееп 1о Ш е А т е г 1 с а . / N 0 , Ь и ( Гу е Ь ееп 3 Т Ь е Ш т ’з §геа1 Ьесаизе И’з зо {'иппу. / Т Ь е Й 1 т’з §геа1 Ьи1
Ю А т е г1 с а . И’з 30 {'иппу.
5 Гс11оуе 1о заИ оп Ш е Рас1йс О сеап. / Гс11оуе 1о 8а11 о п Рас1йс 4 \Уе са п § о ои1 о г \уе с а п з1ау 1п. / Ш е с а п § о ои1 Ь е с а и зе
О сеап. ш е с а п з1:ау 1п.
5 ТЬа1’8 Л е р1асе ш Ьеге ше шеп1 о п т у Ь1г1Ьс1ау. / ТЬа1’з (Ь е
р1асе \уЬеп ше \уеп1: оп т у Ь1г1:Ьс1ау.
16 СоиШ аЫ еапс!
ипсоип^аЫ е поипз 1 19 АПк1е5 2
\Уе сап иве $оте (1п р о 8111Уе 81а1етеп1:8) апс1 апу (1п 9и е 81:1о п 8
апс1 пе^аНуе 51а(;етеп18) р1ига1 соиШ аЫ е поип8 апс1 \у11:Ь ! 9 о и 1Ск СНЕСК
ипсоип1:аЫе поип8: воте^геЫз, $оте т/огтаИоп, е1с. Р и 1 а И п е 1 Ь г о и § Ь 1Ье 1П с о г г е с 1 зе п 1 е п се .

1 М у с1а(1’з отИег. / М у с1ас1’8 а \V^^1е^.


В В Е СА КЕРШ !
2 1з уо и г т и т 1п (Ь е роИсе? / 1з уо и г т и т 1п роИсе?
8 о т е \уогс18 Ша1 аге соиШ аЫ е 1п уо и г 1ап§иа§е т а у Ье 3 Я1сЬаг(1’з §01 а 1оп§ Ьа1г апс1 Ьеаг<1. / Ш сЬагй’з §о11оп§
ипсоип1:аЫе 1п Еп§И8Ь. Т Ь е оррозИ е т1§Ь1: Ье 1;гие аз \уе11. Ь а 1г апс1 а Ьеагс!.
Ша1сЬ ои1 Гог 1Ьозе ууогс18 апс1 Ь е саге1^и1. 4 Т Ь е РгепсЬ аге оА еп у е г у §оос1 соокз. / РгепсЬ аге оА еп
у е г у §оос1 соокз.
Я о ш с к СНЕСК
5 I с1опЧ кпо\у а \Уогс1 оГШ е 1арапезе. / 1 с1опЧ кпо\у а \уогс!
Ри1 а Ипе 1ЬгоидЬ 1Ье т с о г г е с ! 8еп1епсе.
о^'Уарапезе.
1 О и г 1оса1 го о Ьаз Иопз, Идегз апс1 ек рЬ аШ з. / О и г 1оса1 г о о
Ьаз Иоп, 1:1§ег апс1 е1ерЬап1.
2 На1г к е е р з Ш е Ю р о Г уо и г Ьеас! ш а г т . / А Ьа1г к е е р з 1Ье Юр
о ? у о и г Ьеас! \уагт.
3 \УЬеге’з т о п е у I §ауе уои? / Ш Ь е г е ’з Ш е т о п е у I §ауе уои?
4 У о и г ас1у1се \уеге у е г у изе<^и1. / У о и г ас1у1се ^уаз у е г у изеГи!.
5 В1с1 у о и \уа1сЬ а зЬош IЮ Ы уо и аЬои1? / В1(1 у о и ^уа1сЬ 1Ье
зЬо\у I ю Ы у о и аЬои1?


ге 20 А с 1 ]е с1 1 У е5 а п с 1 а с1 у е гЬ 5
«3
яз
тз * 9 д и 1 с к с н Е с к

го Ри1 а 11пе 1 Ь го и § Ь 1Ье 1псоггес1 «еп^епсе.


Е 1 \\^Ьа1: а 1оуе1у Ы ие йгезз! / \\^Ьа1 а Ы ие 1оуе1у йгекв!
Е 2 М у 5151ег’8 §о11оп§ Ыопс1е Ь а 1г. / М у 8151:ег’8 §о1 Ыопс1е 1оп§ Ьа1г.
го
3 Т Ь е тпс1о\у Ьгоке Ьесаиве у о и Ь И II Ьагс1. / ТЬ е \у1пс1о\у Ьгоке Ьесаизе у о и Ь 11 11: Ьаг<31у.
о
4 М ак е 8иге у о и с1о 11у е г у саге1^и1. / М а к е виге уои с1о 11у е г у саге^'иИу.
5 Т 1 т ’8 а Ь ап (1 8 оте уои п д т а п , 18п’1; Ье? / Т 1 т ’8 а у о и п § Ьапс18оте т а п , 18пЧ Ье?

2 1 С о тр ага Н уе з

Рогш
ге§и1аг а<1]ес1;1уез т Л опе зуИаЫе АсМ - е г 1 о Л е ас1]ес1:1уе. ед о Ы - > о Ы е г
ге§и1аг ай^есНуез \у11Ь опе зуИаЫе 1Ьа1епй 1п В о и Ы е Л е йпа11еПег о^ Л е е§ Ы § Ь г^ е г
а уо\уе1 + С0п80пап1 ас1]ес1:1уе апс1 асМ -е г.
ге§и1аг ай;ес11уе8 4луо зуПаЫез епйт§ 1п -у Кер1асе -у ш Л -гег. е§ к а р р у -> к а р р ге г
оЛег ге§и1аг ай^есИусз т Л Ь уо ог тоге 8у11аЫс8 Ас1<1 т о г е ЬеГоге Л е ас1]ес1:1уе. е§ со1оиг/и1 т о ге со1оиг/и1

1гге§и1аг ай^есНуев Уо и Ьауе 1о 1еагп Л е з е . §оос} ЬеП ег


Ьас} -> ч'огзе

Ц В Е СА КЕРШ !
Ь о о к а1 теЬ еп \уе с1о апс1 с1опЧ р и 1 1Ьап.
^/ М у Ь го (к е г 15 о М е г {к а п те. (с о т р а г а Н у е + ^кап Ье1:\уееп 1Ье {Ы п§8 Ье1п§ с о т р а г е й )
»/ Тка1'5 ту о Ш ег ЪгоЬкег. (п о ^кап шЬеп 1Ье с о т р а г а Н у е с1е8сг1Ье8 Ш е п о и п )
%/ 1п1:ке 1960$, §1г1$' $к1г1$ Ъ есат е $ ког1 ег. { = 5 ког1ег (к а п 1кеу ц’еге Ье/оге)

1Э о и 1ск СНЕСК
Ри1 а Ипе ШгоидЬ Ше 1псоггес1; 8еп1епсе.
1 Г т о Ы е г т у 8181ег. / Г т о Ы е г 1Ьап т у 8181:ег.
2 5а11у’8 А ш п е г Ш а п Е1а1пе. / 8а11у8 Ш ш е г ( Ь а п Е1а1пе.
3 Н е ’8 Ь арр1ег Л а п Ь е \уа8 уе81егс1ау. / Н е ’8 Ь а р р у е г Ш а п Ь е \уа8 уе81ег(1ау.
4 \УЬа1’81шрог1ап1:ег Ю у о и ? / \УЬа1’ 8 т о г е 1трог1:ап1: Ю у о и ?
5 ТЫ 8 Й1ш 18 Ь е П е г Л а п [Ьа1 о п е . / ТЫ 8 й1ш 1з §оос1ег Ш а п 1Ьа1 о п е .

2 2 С0трага11уе$апс15ирег1а(|уе5

Рогш
Р о г Л е & Г Ш о Г Л е с о ш р а га И у е , з е е С г а т т а г ((аШ Ьаве 21 аЬ о уе .

гедц1аг ас1;ес11уе8 т Л опе зуИаЫе Лс1с1 -е з1 1о Л е ас1]ес11уе. е§ оЫ оЫе$1

ге§и1аг ай^есИуез т Л опе вуИаЫе Л а 1 епй т О о и Ы е Л е йпа1 к И е г о1^Л е е§ Ы§ Ьщ^е$1


а уо\уе1 + сопзопап! ас1]ес11уе апс1 ас1(1 -е$1.

ге§;и1аг ай^есИуез 1\уо зуИаЫе* еп(11п§ 1п -у К ер1асе -у ш 1 Л -ге5?. е§ карру ^ к а р р 1ев 1

о^Ьег геди1аг а<1]ес11уе8 лу 11 Ь 1 \ у о ог т о г е зуИаЫез Ас1с1 о т о 5 ^ Ь е& ге Л е аф 'есИ уе. е § со1оиг/и1 ^ тов1 со1оиг/и1

1гге д и 1аг ай^есИуев У о и Ьауе 1о 1еагп Л е з е . § оо й Ье$^


Ьа(} -> ^VО^в^

ВЕ САПЕРШ !
\Уе а1шо81; аЫ аув р и 1 1ке ! З о и 1Ск СНЕСК
ЬеГоге {Ь е 8ирег1а11уе.
Ри1 а Ипе 1Ьгои§Ь Ше 1псоггес1:8еп1епсе.
Ткозе аге Л е Ы§^ев1
1 Ы 2 18 (;Ье с1еуеге81: р е г 80 п ш Ш е с1а88. / Ы г 18 с1еуеге81 р е г з о п 1п 1Ье с1аз8.
Хгои$ег$ Гуе еуег зееп!
2 Т Ьезе аге 1Ье \уог 81 зЬ оез 1п Ше зЬ ор ! / Т Ь езе аге Ш е \уогз1: зЬ оез 1Ьап 1п Ше зЬор.
3 Т Ь е з е 1орз аге п1сез1: Л а п Л о з е 1орз. / Т Ь е з е г о р з аге п1сег Л а п Л о з е 1:орз.
4 Н е ’з Л е Ьез1; Ь о Л а И р1ауег 1п Л е ^ о г Ы ! / Н е ’з Л е ЬеПег &оЛа11 р1ауег 1п Л е \\гогЫ!
5 \УЬа1;’8 Л е т о з !; со1оиг^'и1 з Ы л у о и ’уе § 01? / \УЬа1’з Л е с о Ь и г Ы е з ! зЫг1: у о и ’уе §о1?
Ф
23 2егоапс1Лг51сопс1|110па1 (Л
«1
Ш
+-
Р о гт Ч о ш с к СНЕСК ГО
■о
2 е го с о п с 111:10п а 1 Р и 1 а И п е 1 Ь г о и § Ь 1Ье 1 п с о г г ес 1 8 еп 1 е п с е.
ГС
г/+ р ге х еШ 51тр1е, р г е з е п ! 81тр1е: 1 I?уои §0 ЮРгапсе, уои’П1оуе 1Ье Ьо(1. /11^уои ш11§о Ю Е
1/уои й г о р 1ке ЪаИ, у о и 1о$е а р о М . Ргапсе, уои 1оуе 1Ье Ьос1. Е
2 И г р1ауег зсогея а §оа1, Ш е у §е1 о п е ро1п1. Ш г р к у е г \У1П
го
зс о г е а §оа1, Ш е у §е1 о п е ро1п1.
о
Р1г51:сопс1|1:1опа1
3 ш е \у111 § о 1о Ь о п ё о п , \уе гп 1 д Ь 1 8ее Л е Р и е е п ! /15\уе § о
г/ + р ге к е п ! 51тр1е, ш11 + Ь а ге 1п й п Ш у е:
{ о 1опс1оп, т 1§ Ь 1 5ее Ш е ^ и е е п .
1/уои 1гу ЬазеЬаИ, у о и ш И 1оуе И!
4 !{■ у о и си1 уоиг5е1Г, у о и Ы е е ё . / 1 ?уо и \у Ш си1 уоиг5е1С,

Я ве с а к е р ш ! у о и Ыее<1.
5 1511: га1п5, \уе’11пеей ап итЬгеИа. /1511: га1п, \уе пеес!
1п81еас1 о1^ т11, у/е с а п а Ь о и з е т1§Ы.
ап итЬгеИа.
✓ 1/уои (г у ЬазеЬаИ, у о и Ике Н!

24 Бесопс! сопс1Шопа1
Р о гт Я ве с а к е р ш !
г / + раз!; 51тр1е, у^оиЫ + Ьаге т й п Ш у е : 1п81еа(1 о5 \\’оиЫ , \уе сап а Ь о иве соиЫ.
1/1 к п е н ’]и(1о, I \моиЫ $Ноу\>уои к о ^ 1о й о И. ✓ 1/уои кай а когзе, у о и сои Ш ^о когве-псИ щ .

С о т р а г е 1Ье в е с о п й с о п й Ш о п а ! 1о Л е ЙГ81 сопс1Шопа1:


* Э 0 Ц 1СК СНЕСК
Р1Г51сопсИИопа! Р и 1 а Ипе Ш г о и д Ь 1Ье 1псоггес1 «еШепсе.
1 151 а т уои, I до Ю Ш е раПу. /151 »аз/\уеге уои, I
1/1 ка уе е п о и ф т о п е у оп 5аШ гйау, ГИ Ъиу а пе\\> 1епт$
луоиЫ § 0 1 0 1Ье раг1у.
га ск е1 (Р е г Ь а р з I \уШ Ь а у е е п о и д Ь т о п е у . )
2 151 ша5/«-еге г1сЬ, Гс1 Ь и у у о и а с11атопс1. /151 а т г1сЬ, Г11
Ь и у у о и а с11атопс1.
5есопс1 сопс1И:10па1
3 15у о и кве\у }е п ЬеНег, у о и ’с! Ике Ьег. /15у о и кпо\у 1еп
1/1 к а й е п о и ф т о п еу , I ц>оиЫ Ъиу а пеу^ 1епт з гаске1.
ЬеПег, уои \уШ Ике Ьег.
(Ви1; I с1оп’1, з о I с а п Ч .) 4 15уои \уШ 1о 81 у о и г ] оЬ, \уЬа1: \уои1<1 уоис1о?/15уои1о81
у о и г ^оЬ, \уЬа1 \уоиЫ у о и (1о?
5 151 \у Ш Ь а у е т о г е И т е , I \у Ш д о з ш т т ш д . /151 Ьас1 ш о г е
И т е , I \ у о и И д о 8\у1шш1пд.

25 Ргер05кюп5 0Й1теапс1 р1асе


а1 а19 о ’с1оск, а!: п1дЬ1:, а1 (Ь е 1Ьеа1ге, а! 1п(о \уа1к 1п1о а г о о т
Ь о т е , а1 зсЬоо1, а1 \уогк
пеаг пеаг Л е роз1 оШ се
ЬеЫп<1 ЬеЬ1п(1 (Ь е зи р е г т а г к е !
пех11о пех11о 1Ье с1пеша
Ьу до Ь у саг/Ьоа1/р1апе/1га1п/1ах1/
СП о п М о п ё а у , оп 23г(1 }и1у, о п (Ь е
ЬеИсор1ег/Ыке/Ьи8
Ь гИ д е, С П а р1апе/Ьиз/1:га1п/Ыке/
(1иг1пд с1иг1пд Ш е з и т т е г ЬоИс1ау8 Ьоа1, оп 5о о 1, оп а ^оигпеу/уоуаде, е1с

5ог 5ог Ш гее Ьоиг8 оррозИ е оррозИ е (Ь е с1 п ет а

1п 1п йуе т1пи1е$, 1п 1Ьгее т о п Л з , 1п си1 о5 \уа1к о и ( о5а г о с т


1и1у, 1п 1Ье \у1п1:ег, 1п Л е т о г п т д /
оуег/аЬоуе оуег/аЬоуе (Ь е зЬор
а й е гп о о п / е у е п т д , ш 2 0 5 0 ,1п
1о до/соте/\уа1к/(1г1уе, е(с (о а р1асе
1Ье кИсЬеп, 1п 1Ье {о ’^ п сеп1:ге, 1п
Ьоп(1оп, 1п Ки88ш, 1п 1Ье зеа, 1п 1Ье ип(1ег/Ье1о\у ипс1ег/Ье1о« (Ь е ЬгЫ де
\уогЫ, 1п Л е г1дЬ(/\угопд р1асе, 1п
Ьозр11а1,1п а саг/1ах1/Ье11сор1:ег Я ве с а к е р ш !
1п 5 г о п 1о5 ш 5г о п 1 о 5 Ш е с1оог Уои ^ до Н о т е , по1 X до 1о Н о т е.
Уои аге ^ лХ Н о т е , по1 X а1 ту/уоиг/4Ье Н о т е.
т$1с1е/оии1(1е ш з И е / о т з Ш е 1Ье г о о т
О)
1Л * 9 о и 1 С к с н Е с к
ГО
Ри1 а Ипе 1Ьгои§Ь гЬе 1псоггес1 «е т е п с е .
+го
->
го 1 Ь е ( ’8 § 0 Н о т е ! / ЬеС’з д о Ю Ь о т е !
■о 2 Н е ’х 51апс11п§ г1§Ь11п ГгоШ у о и ! / Н е ’з 81;апс11пд Г1§ Ь ( 1п ^гоШ о 5 у о и !
го 3 М у Ь о и з е 15 п е х 1 1Ье 81а 11 о п . / М у Ь о и з е 15 пех1 ю 1Ье 51а11оп.
Е 4 А г е 1 Ьеу §о1 п § Ь у р1апе? / А г е Л е у § 0 1 п § о п р1апе?
Е
го 5 Ш к еге$ 01апе? 8 Ь е ’5 а1 Ь е г Ь о т е . / З Ь е ’в гЛ Ь о т е .

2 6 Ргезеп^ рег^ес{ 51гпр1е 3


Рогш
Рог 1Ье Ь г т о1^Л е р г е з е п ! регГес!: 51тр1е, 8ее С гаттаг с}аШЬа$е 7 оп р а § е 148.

Ч о ш с к СНЕСК
Ри4 а Ипе гЬгоидЬ Ше 1псоггес1 8еп1епсе.
1 У о и ’уе Ь ееп оп Ш е р Ь о п е 81п се ап Ьои г! / У о и ’уе Ь ееп оп Ше р Ь о п е & г ап Ьоиг!
2 Г у е Ьас1 а Ы ке 51псе т у Ыг1Ьс1ау. / Г у е Ьас1 а Ы ке & о ш т у Ы пЬйау.
3 Н а у е 1:Ьеу Ь ееп а\уау Ь г 1:\уо \уеек5? / Н ауе (Ь е у Ь ееп а\уау 51псе 1\уо \уеекв?
4 Я о н ' 1ощ ка$ зке Иуей (Неге? 51псе Л г е е уеаг5. / Р ог Л г е е уеаг5.
5 Я о 1У 1оп§ Науе у о и Ьееп Неге? 51псе оп е о ’с1оск. / Р ог о п е о ’с1оск.

27 Ке1а(1уес1аи$е$ 28 Оие$(1оп(ад$
Рогш Р о гт
В е й п 1 п § г е к И у е с1аи5б5 51аг1: ш гЬ а г е к И у е р г о п о и п : к к о , Т о & г т а дие5110п 1а§, \уе 1оок а1 (Ь е т а 1 п у е г Ь
к к о$ е, ц’Неге, м/Ыск о г 1ка1. \Уе и5е: 1П А е 5еп1:епсе.

\Vко ог 1ка1 & г реор1е 1Г1и5... \уеиве.


\Vк^ск о г 1ка^ & г Ш т д з 1Ье у е г Ь Ъе Ье
^мкеге Ь г р1асе5
е д Тк1з 15 а ^ о о й ш Ъ з И е ,... 1$пЧ Н?
\\’ко$е & г ро55е551оп
а у е г Ь \уИЬ ап аи х1Ь агу у е г Ь (Ь е а и х 1Ь а г у у е г Ь
\Уе сап 1еауе ои11Ье ге1а11Уе р го п ои п \уЬеп И 15 по11Ье е § Уои Н а у е п Ч зе е п М з зком/ Ь е / о ге ,... кауеуои?
5иЬ]ес1 о^ 1Ье ге1аг1уе с1аизе:
е § Уои с а п $ р еа к А г а Ы с , ... са п Ч у ои ?
✓ Т к е р ег$ оп м>ко зр ок е 1о у о и 1^05 а ]о и гп а Н $ 1 а у е г Ь о п к з о\уп йо
Ж Т к е р е гз о п зр о к е 1 о у о и к а з а )ои гп а И з1 .
е § Уои \\>аиН а 1о1 о / Т У , ... Л о п ’1 уои?

‘Т Ь е р е г5 0 п ’ 15 Ш е 5иЬ]ес1 о ^ ‘\у Ь о 5 р о к е Ю у о и ’, 50 \уе п еес!


\ У Ь е п (Ь е т а 1 п у е г Ь 15 ро5111Уе, Ш е ^ие5^^оп 1а§ 15 пе§а11уе.
(Ь е ге1а11Уе р г о п о и п .
\ У Ь е п (Ь е т а 1 п у е г Ь 15 п е § а И у е , 1Ье ^ие51:^оп {а § 15 ро5к1Уе.

Т к е р е гз о п м гк о у о и за\у м/аз а ]о и гп а И з1 .
е § У ои И ке М з з к о щ Л о п Ч у о и ?
•/ Т к е р е гз о п у о и зау>/ н'Д5 а ]о и гп а Н з1 .
У ои Л о п Ч И ке М з з к о щ й о у о и ?

‘Т Ь е р е г5 0 п ’ 15 Ш е оЬ]ес1: о^ ‘\уЬо у о и 5а\у’, по1 Ш е 5иЬ]ес1:, 50


ш д ш с к СНЕСК
у/е с а п 1еауе о и 1 1Ье ге1аИуе р г о п о и п .
Ипе гЬгои§;Ь 1Ье 1псоггес1 5еп1епсе.
Ри1 а
^ЭО Ш СК СНЕСК 1 1оЬп’5 дцИе 1а11,18п’1 И? / 1оЬп’5 диНе 1а11,15п’1Ье?
Ри4 а Ипе 1ЬгоидЬ 1Ье 1псоггес4 «еп^епсе. 2 ТЬеу ЬауепЧ йп15Ьес1 Л е т е е 11п§ уе!:, ЬауепЧ Леу? /
1 Т Ь е \ у о т а п \VЬо у о и 5а\у ша8 т у аиШ . / Т Ь е \ у о т а п \у Ы сЬ ТЬеу Ьауеп’1йп15Ье(1 Ше тее11п§ уе1, Ьауе (Ьеу?
у о и 5а\у луа5 ш у аип1:. 3 В е п сап вреак Ки551ап, сапЧ Ь е? / В е п сап 5реак Ки551ап,

2 Т Ь е с1пеша \уЬеге \уе 5аш 1Ьа1 Й1т 15пЧ 1Ьеге по\у. / с1ое5пЧ Ь е?

Т Ь е с1пеша \уЬ1сЬ ше 5а\V 1Ьа1 Й 1т 15пЧ 1Ьеге по\у. 4 Ы а Л а п р1ау51епп15 4и11е а 1о1,15пЧ Ь е? / М а Л а п р1ау5

3 I геаИ5ес11Ье т а п у^а51оок1пд а1 ив ша5 а р о И с е т а п . / гепп15 ди Н е а 1о1, й о ев п Ч Ь е?

I геаИ5ес1 Ш е ш а п ш Ь о ш а51оок1п§ а1 и5 \уа5 а р о И с е т а п . 5 У о и луегепЧ \у11:Ь Р е п п у 1а51: п1§Ь1, \уеге у о и ? / У о и ^уегепЧ

4 151Ьа1: Л е т а п \уЬо5е \у 1П(1оуу у о и Ь го к е ? / 1в Л а !: Л е т а п \У1(:Ь Р е п п у 1а51 п1§Ь1, (Ис1 у о и ?

\у Ь о \у 1 п (1 о \у у о и Ь го к е?
5 01с11Ье у ^ о т а п у о и 5а\у 5 р еак Еп^И вЬ? / В1(11Ье \ у о т а п
у о и 5а\у \у Ь о 5 р о к е ЕпдИвЬ?
1гге§и1аг иегЬз ёа^аЬазе

Ваге 1пАп11№е Ра51$1тр1е Ра$1 раг{1с1р1е Ваге1пйп1(|уе Ра5<51тр1е Ра$1 раг(к1р1е

Ье \л/а$/\л/еге Ьееп 1еауе 1е^г 1е^г


Ьеаг Ьеаг Ьеагеп 1епс1 1епг 1епг
Ьесоте Ьесате Ьесоте 1ег 1ег 1ег
Ьед1п Ьедап Ьедип 1о5е 1озг 1озг
Ыо\л/ Ые\л/ Ыо\л/п таке тас1е тас1е
Ьгеак Ьгоке Ьгокеп теап теапг теапг
Ьппд ЬгоидНг ЬгоидНг теег тег тег
Ьи11с1 ЬиНг Ьи11г рау ра1с1 ра1с]
Ьигп Ьигпес1/Ьигп1: Ьитес1/Ьигп1: риг риг риг
Ьиу ЬоидНг ЬоидИ!: геас! геас] геас!
саИсН саидЬг саидЬг пс1е гоЬе пс1с1еп
сНооБе сИозе сНозеп ппд гапд гипд
соте сате соте гип гап гип
сиг си1 си1 зау за1с1 за1с1
с11д с1ид с1ид зее за\л/ зееп
с1о ё\6 с1опе зе11 зо1с1 зоИ
с]га\л/ с1ге\л/ с1га\л/п зепс! зепг зепг
с1геат с1геатес1/с1геат1: с1геатес1/6геатг зНаке зНоок зНакеп
с1г1уе с1гоуе с1г1уеп зЫпе зНопе зНопе
с1г1пк с1гапк с1гипк зНоог зНоог зНоог
еаг аНе еагеп зНо\л/ зНо\л/ес1 зНо\л/ес1/з110У7П
Ш ^е11 1"а11еп зНиг зНиг зНиг
^еед 1"ес1 1"ес1 з1пд запд зипд
<^ее1 1"е11 ^е11: з1г заг заг
1пд111: 1"оидН1: <"оидНг з1еер з1ерг з1ерг
^пс1 1"оипс1 <"оипс1 зреак зроке зрокеп
Яу Леуу Лоууп зрепс! зрепг зрепг
1^огде1: <"огдо1: <"огдо«еп згапс! згоос! згооЬ
дег дог дог згеа1 зго1е зго1еп
д|уе дауе д|уеп з\л/1т зууат з\л/ит
до ууеп1: допе/Ьееп гаке гоок гакеп
дго\л/ дге\л/ дго\л/п геасН гаидНг гаидНг
[1ауе Нас1 Нас] ге11 гоИ гоИ
Иеаг Иеагс! Неагс! гЫпк гНоидНг гНоидНг
111с1е |11с1с1еп гНго\л/ гЬге№ гНго\л/п
НИ Ы1: НИ ипс1егзгапс1 ипЬегзгоос! ипс1егзгоос1
Ьо1с1 НеИ Не1с1 \л/аке ир \л/океир ууокеп ир
НиП ^^и^г НиП \л/еаг \л/оге №ОГП

кеер керг керг \л/1п \л/оп \Л/ОП

кпо\л/ кпе\л/ кпо\л/п \л/г1ге \л/гоге \л/г1ггеп


1еагп 1еагпес1/1еагп1: 1еагпес1/1еагпг
5опд5 ап(1 ЫеЬдие^и

11п1«5 1 - 2 |5 о п д ип|(5 3 - 4 1У\/еЬяие51:


X 50М С ^ 4 8 Кеас11Ь е50пд 1уг1С5.Сиез5>л/И|сН 1 Р1пс1{|1еап5\л/ег5 опИ пе!
>л/огс1 Й115 еасН д а р .Т И е п И51еп апс1 сИ еск.

РаПуе1г1 1 8Ьег1оск Но1тс8 18 а йегесИуе 1п 1018 оГ


йегесИуе 81:ог1е8. \УЬо \уго1е 1Ье &тои8
ЗЬе пеуег -^акез (1). . \уЬеп Ьег а1агт
8Ьег1оск Но1те8 81ог1е8?
с1оск Г1П§8
5Ье §е18 (2 )________ . 1а1;е апс1 Ш е п ё о с 8 1 0 18 о Г
2 2001: А 8расе Ойузвеу 18 а 1 а т о и 8 8с1епсе
1;Ып §8
8Ье сЬеск8 Ьег (3) __ йсИоп Ьоок ап(1 Ш т. "УУ^Ьо \уго1;е (Ье Ьоок?
. апс18Ье сЬа1:8 опИпе
8Ье зепйк (4 )______ . т е 8 8 а § с 8 апс1
3 1п Л е Й1т ТНапк, 1Ье 1-№0 т а т
Ьа8 а §геа1: Ите
сЬагас1ег8 &111п 1оуе. ТЬе ас1:ог8 аге Ка1е
8Ье8 а раг1;у §1г1! \\^т81е1 ап<11еопагс1о 01Сарпо, Ьи1 \уЬа1
5Ье8 а раг1;у §1г1! аге гЬе ЙГ81 патез о51;Ье1г сЬагас1ег8?

Ьа1:ег 1п Л е с1ау 8Ье сЬоозез \у11а1:1;о (5 )___________


8Ье Ьги8Ье8 Ьег (6 )------------------апё зЬе Ьги8Ье8 4 \УЬо р1ау81пс11апа }опе81п 1Ье Гатоиз зепез

Ьег Ьа1г о^ ас1уеп1:иге Ытз?

8Ье аЫау8 Ьа8 а зЬошег Ье&ге 8Ье §ос8


(7 )----------------- 5 Сотр1е1;е 1Ье ийе о5 ±18 Гатоиз

8Ье (8 )____________ Ьаск 1а1:е - Ша1:8 \уЬа1: §Ьоз1: з1огу Ьу 8изап НШ:

зЬе’8 а11аЬои!:! Тке__________________ ш ___________________


1п ВгИат, сЫИгеп ойеп еа! )е11у а! рагИез.
8Ье’8 а раг1:у §1г1! 1п 1Ье 118А, 1Ьеу изе а зЬ§Ь1;1у (Ийегеп!: \уогс1
8Ье’8 а раг1;у §1г1! &г ‘)е11у’. ■У'/Ьа! 1з й?

1п Ше айегпооп, зЬе (9 )____________ у1с1ео §атс8


Ог (10 )------------------8ка1еЬоаг(11п§ Ьег Гг1еп(1 7 \Уе зотеИтез зрШ 1;Ып§8 а! рагйез. ТЬеге аге

}ате8 1\уо \уауз 10 зре111Ье рав1 з1тр1е оГ 1Ье уегЬ

\УЬеп Ше еуеп1п§ сотез, зЬе (11)____________ ‘зрШ’. \\^Ьа1 аге 1Ьеу?

Ьег §и11;аг ____________________ апс1____________________

8Ье’8 а (12)____________ о5 а госк Ьапс! - §оппа 8 \\^Ьеп 18 На11о\уееп?

Ье а 81;аг!
1п Вг11а1п, реор1е се1еЬга1е Вопйге М1§Ь1 а 1е^у
8Ье’8 а раг1:у §1г1! с1ау8 айег На11о\уееп. \УЬеп 18 Вопйге М1§Ь1?
8Ье’8 а раг1:у §1г1!
8Ье’8 а то(1егп §1г1! 1 ^ 1 0 Оп Вопйге М§Й1, реор1е таке уегу Ы§ йгез
|и81;араг1:у§1г1! змн ма
■ 1п рагкз ап(1 §а гс 1 е п 8 . ТЬеу ри18оте1Ып§
саИеё а §иу’ оп 1ор о5 еасЬ йге. 118 са11ес1
2 50М С ^ 4 8 1 |5 1 еп а д а 1п -а п с 15 1 п д а1 о п д !
а §иу Ьесаизе о5 а тап саИеё Сиу. \У'Ьа1 ша8
Ыз зигпате?

и ;!.

+-
11п145 7 - 8 1\Л/еЬрие51: 1Л
1 1 п 1 ($ 5 -6 1 5 о п д (Ы
э
С7
1 50МС ^ 49 Р е а с Н Ь е зо п д 1уг1С5.Сие55ш111сИ 1 р|Пс11Неап5\л/ег5 0пИпе!
\л/огс) й115 еасЬ д а р .Т Н е п М51еп апс1 сИ еск.
■О
С
1 1п шЬа! уеаг сИс1 СЬг1з1орЬег СоЬтЬиз го
А NеVV 1Л
(Изсоуег Атегка? а>
Вас1(1у 8ау8 Шаг И’П (1). .йпе с
о
Ап(1 М и т т у зауз \уе’И Ьауе а §оос1 йте. т
2 Си§Ье1то Магсоп! \уаз ап ЙаЬап 1пуеп1:ог,
‘Уои’И 800П (2 )____________ Ггхепёз, ]и81; \уа11; апё зее.’
Ьогп 1п 1874. \\^Ьа1: \уаз Ыз тоз1 Гатоиз
Ви1 поЬо(1у зеетз 10 Из1:еп (3 )------------------ те.
хпуепИоп?
‘Уои ти81п 1;\уоггу. Уои (4) _ _________ сгу.
Уои’П зооп йпё (5 )________ . Ше геазоп шЬу. 3 ВеГоге 1781, реор1е 1Ьои§Ь1: Шеге тееге
Уоиг зесопёагу(6 )________ . \у111Ье еуеп Ьеиег. 31Хр1апе1;з: Мегсигу, Уепиз, Еаг1Ь, Магз,
Уои сап з1;ау (7 )____________ гоисЬ \у11;Ьуоиг !'г1епс1з }ирИ:ег апй 5а1игп. \\^Ьо Лзсоуегес! Ше
Ьу киег.’

К’з §01П§ 10 Ье а пе\у з1;аг1;, Шеу зау.


I; пех1 опе, 11гапиз?

I .

I
4 1п \уЬа1 уеаг \уаз 1Ье 5ус1пеу Орега
5о \уЬу ёоез т у (8 )____________ ЬеаП; Ьигг гЫз \уау?
Ноизе йп1зЬес1?
(9 )_____________Шеу рип1зЬт§ те? В1с11 с1о
зоте1:Ып§ \угоп§?
5 Опе о1^1Ье йгз1 у1(1ео §атез \уаз са11ес1
Сап апуопе ои1: Шеге Ьеаг т у зоп§?
Роп§. ДЛ^ЫсЬ сотрапу тас1е И?
Му Ггхепёз 1еагпес1 (10)____________ 11;уез1;ег(1ау.

I
ТЬеу а11\уап1:1;о кпо\у \уЬу Г т §о1п§ а^уау. 6 ТЬе Ьойез1 р1асе 1п Ше \уогЫ 1з ЛГЛгхггуаЬ
ТЬеу 1:е11т е гЬа! I Ьауе 1о соте Ьаск апё 1п ЫЬуа. \^Ьа1: шаз Ше гетрегаШге Шеге
( 11) ----------- оп 131Ь ЗергетЬег 1922?
Й’з еазу 10 з^ау 1п 1оисЬ... ог 1з И?

И’з §о1п§ 10 Ье а пе^V з1;аг1:, ОК. 7 Ма\узупгат 1п ЫсЬа §с1:з оуег 11 те^гез
8о \уЬу а т I пегуоиз шИЬ по1Ып§ 1о зау? оГ\уЬа1:еуегууеаг?
1с1оп 1;\уап1; ^Ыз И1е 1Ьеу’уе йесЫес! (12)___________
Сап апуопе ои! Шеге Ьеаг т у зоп§? 8 \УЬа1 \уог(1 с1о ^ е изе 10 (1езсг1Ье 1Ье
Сап апуопе ои! Шеге Ьеаг т у зоп§? 8; зс1епийс з1ис1у о1^1Ье ^уеаШег?

2 50ЫС ^ 49 1151епад а1п-апс151пд а1опд ! -ят гт 9 А т а п саИей ЬазгЬ В1го 1пуеп1ес11Ье йгз1
■ -
ш: Ьа11-ро1п1 реп 1п 1938. ДЛ^ЫсЬ соип1гу
\уаз Ье Ггот?
■ :
■ ! 10 Д^Ьа! сЬё }атез Ма1зт11:Ь 1пуеп1:1п 1891 ?

ш :
■«л
*->

Ш 11п 1 (5 9 -1 0 15опд и т * 5 1 1 -1 2 |\Л /е Ь д и е 5 г
3
О-
О)
1 5 0 М С ^ 5 0 К е а с И Н е з о п д 1уг1С5.Сие55 VV^^^сI^ 1 Р1пс11Неап5>л/ег5 0п1|пе!
\л/огс1 ^ г о т гИ е Ьох ЛПз еасН д а р .Т Н е п Н51еп апс1
т: сНеск.
с 1 ТЬе 5атои8 ГазЬюп с1е81§пег Магу ^иап1;
ш
«л а г И з И с • Ь е а и гИ ^ и ! • е п е г д е г к • з М у 18 ВгШзЬ - Ьи1: зЬе 18п’1: Еп^ЬзЬ. ЗЬе’з
СП
С Не1р<'и1 • к1пс1 • псЬ • Иапс15оте ШеЬЬ. ТЫз теап8 зЬе сотез Ггот \уЫсЬ
о
1Л соипггу?
1 'у е С о ( А Р п е п с 1
Гус §о1 а Гг1епс1 - Ье’8 (1). 5» 2 Теёёу Воуз тееге саПеё Теёёу Воуз
Ви1 Ье’5а геаИу §геа1: §иу Ьесаизе Шеу \уоге сЬШез Ике Л е сЬШез
Не 18п’1: (2). . - 1оок8 Ике а §1гаЯе реор1е шоге \уЬеп К1п§
Не’8по1 уегу {гепёу Ьи1 Ье такез т е 1аи§Ь
Не такб8 т е 1аи§Ь 1:Ьои§Ь Ыз )оке8 агеп (: Лтпу VII \уаз Ше ВгШзЬ Кт§.
Н е8по1 (3 )____________ - Ье ЬазпЧ §о1; апу топеу 3 }еап8 аге шайе Ггот \уЫсЬ та1:ег1а1?
Не8 а1\уау81:Ьои§Ь1:^'и1, апс1 аЫауз сЬеег5и1 (С1ие: 11;з1;аг1;8т Ш 1Ье 1еПег У.)

I!
АЫау81'г1еп(11у, апё а1\^ау8 (4 )____________
Не’8уегу 1:а11апё Ье8 уегу 1;Ып 4 С Ь Л е з аге ойеп тайе о5\уоо1. \Уоо1
Апё (Ьеге’8 по1Ып§ \угоп§ Ыт сотез 5гош зЬеер. ШЬа(:’8 а 5ета1е зЬеер
N 0, Шеге’8 по1:Ып§ \угоп§ \у11:ЬЫ т саИеё?

Гуе §01 а Гг1епс1 - Ье’з (5 )____________


ТЪе к1пс1е51 регзоп уои’И йпё 5 КиЬЬег ог р1аз1:1с Ьоо1з \уе \уеаг ои1:81(1е

Не 18п’1: ЬапЙБоте - Ьокз Ике а Ьеаг №Ьеп И’з га1п1п§ ог т и ёёу аге оЙеп саПеё

Ви11 аЫау8 8т11е \уЬеп Ье 18 1Ьеге ■ !!


« "9
‘\уеИ1ез’. ТЬе1г йа11 пате 1з

\УЬеп Ье 18 Шеге ИГе 8еет8 ОК ____________________________________ Ьоо1:з.


лт мш
Со8 Ье’8 (6 )____________ 1п Ыз о\уп \уау 6 1п Л е §ате Ьас1т1п1:оп, уои йоп!: Ьк а

Не’8 по1 (7 )___________ , апс1 по1 аШкИс Ьа11. \УЬа1 <1о уои ЬИ?

Ко-опе 8ау8 Ье’в (8 )___________ А _______________________________________

Не’8уегу вЬог!: апё Ье’з уегу 5а1


Ап(1 гЬеге’в П01:Ь1П§ \угоп§ Ша!: II 7 1п 1аЫе 1:епп13, Ьо\у тапу ро1п1з
с1о уои изиаИу пее<110 \у1п а §ате?

N 0, гЬеге’б по1:Ып§ \угоп§ 1:Ьа1:


8 \УЬо сгеа1ес1)ис1о 1п }арап т 1882?
2 50Ы С ^ 5 0 и 5 1 е п а д а !п -а п с 1 5 1 п д а 1 о п д 1
9 Но'№ тапу р1ауегз аге Шеге 1п а уоПеуЬаИ
1еат?

10 151;\уо 1;еат8 аге р1ау1п§ ЬазкеЛаИ,


Щ ^ Ьо\у тапу р1ауегз аге р1ау1п§?

1 ’
+->
11п |45 13-14 |5 о п д Шп115 1 -1 4 1Епс1-о^уеагУ\/еЬяие51: (Л
Ш
э
1 50ЫС ^ 5 1 Реас1111е50пд 1уг1с5.Сие55\№>11с11 1 Р|пс11Ье ап5У7ег5 опП пе! сг
XX
\л/огс1 ЙИ5 еасИ д а р .Т И е п И51еп апс1 сН еск.
1 1п Ш й 1, уои \уго1;е а рег80па1 ргой1е, Ике тз
с
С о, В аЬ у,С о Ше ОП68 реор1е ри1 оп РасеЬоок. 1п \уЫсЬ го
V)
\Уе Нас! а §оос1 Ите. \уеге Ьау1п§ &п. ч уеаг \уа8 РасеЬоок сгеа1ес1?--------------------- с
Ви1; Шеп 11еагпес1 (1 )____________ уоиг ЬеЬаухоиг.
18а\у уои (2 )____________ 811:1:т§ (3 )------------------
а 2 1п Ш И 2, уои 1еагпес1 аЬои1 Ггее-Ите
ас1:1у11;1е8,8исЬ а8 р1ау1п§ т и 81 С. \^Ьа1:
о

1:0 8отеопе 1п81гитеп1: сНё Ше госк з1:аг }1т1 Неп(1г1х


Апй по\у I \уап1: уои 1о с1о т е а (4 )_____________ р1ау?____________________________________
3 1п Ш к 3, уои 1еагпес1 аЬои181:ог1е8. \УЬо
Со, ЬаЬу, §о.
\уго1:е 81;ог1е8 аЬои!: 1Ье 8ру }ате8 Вопс1?
1и81; §е1 а Иске!: апс1 (5 )____________ Л е 1гат.
Со, ЬаЬу, §о.
4 1п ипй 4, уои 1еагпес1 аЬои!: се1еЬга1:1оп8.
Ог еуеп Ьейег уои сап 1аке Ше (6 )_____________
\УЫсЬ соип1:гу се1еЬга1:е8 ТЬапк8§1у1п§?
Уои (7 )____________ а т181:аке, по^у Гуе
(8 ) а р1ап.
5 1п ШИ: 5, уои геас! аЬои11г1р 8 1о Ьопёоп.
Г т §оппа (9 )_____________8отеопе еке 1о Ье т у
’У'/Ьеп \уа8 Ше Ьопйоп Еуе ЬиИ!:?.
тап.
1п Ш и 6, уои геай а киег 1Ьа1: тепИопес!
К о ^ Гш каУ1п§ а раг1:у, §оппа с1о т у Уиг1 Са§аг1п. 1п \уЫсЬ уеаг с11с1Ье §о 1п1:о
( 1 0 ) --------- 8расе?___________________________________
То Ьг§е1 аЬоиг уои, апс1 -^Ьа! уои’уе с1опе. 7 1п Ш и 7, уои 1еагпес1 аЬои1 туепйопз
Гуе (11)____________ ап аггап§етеп1:. Науе уои апё (118СОУег1е8. Реор1е 1п ^уЫсЬ соиШгу
§ие88ес1? 1пуеп1;ес1 рарег?__________________________
Г т §оппа Иуе т у ИГе, §оппа Ьауе зоте Гип. 8 1п Ш11:8, уои кагпес! аЬои1 а 81:гап§е ап1та1,
Со, ЬаЬу, §о. Л е р1а1ури8. АпоШег з1:гап§е ап1та118 1Ье
1из1: §е1: а иске! апс! Шке 1;Ье (12)------------------ ахо1о11. \УЫсЬ соиШгу 1811:Ггот?

Со, ЬаЬу, §0 .
Апё \уЬеп уои §е1 Леге, ]и81; &г§е1 аЬои1 из. 9 1п Ш11:9, уои 1еагпе<1 аЬои1 Ьос1. \УЬа1:
Уои тас1е а т181:аке, по^у Гус тас1е а р1ап. аге Ше та1п т§гес11еп1:8 о1^1Ье ВгШзЬ сИзЬ
Г т §оппа §е18отеопе еке 1о Ье т у тап. соПа§е р1е?
Со, ЬаЬу, §о! ВееГ апё_________________________________
^ 1 0 1п Ш И 10, уои геас! аЬои1 1\у1п 8. \\^Ьа1: с1о
2 БОЫС ^ 5 1 и 5 1 е п а д а 1 п -а п с 1 5 1 п д а 1 о п д ! ^ \уе са11 Шгее ЬаЫб8 Ьогп а!: Ше 8аше Ите?

11 1п Ш И 11, уои кагпей аЬои!: сЬШез. \УоиЫ


уои ргоЬаЫу шеаг а сагс11§ап оп а Ьо1 с1ау ог
■Ч оп а соЫ ёау?_____________________________
12 1п Ш И 12, уои кагпеё аЬои!: 8рог1. \УЬеге
(11(11Ье 01утр1с81:аке р1асе 1п 1992?

щ
13 1п Ш И 13, уои геас1 аЬои! а \угИег саПес!
*
Мог§ап КоЬег1:80п. 1п \уЫсЬ уеаг \уаз Ье
Ьогп?_____________________________________
14 1п Ш И 14, уои кагпес! аЬоиг 1Ье тес11а.
1п \у Ы с Ь сИу 18 Ше та§а 21пе Ы еш ш ек
ргойисеё?________________________________

Ш,
М а с т Ш а п Е ё и са Н о п 1 т а § 1 п е С Ы п а р б 1 ( 1:!), С о г Ы з / С г е а Н у 5 1 и (!ю р 1 2 9 ( 1 г ),
В е 1\уееп То\УП5 Коас1, О хГогс! 0x 4 зрр Сог1э15/КеУ1п О о с1 § е р ю о , С о г Ы з / К а п й у Раг15 р 9 ( 1;),
А (1т510п о5МастШап РиЬИзЬегк ЬхтИес! С о гЫ з/ Е с И Ш Н е !(1 р з 8 , С о г Ы 8 / 1 т а § е 8 1 о р р ю 9 , С о г Ы з /
С о т р а п 1 е 8 апс1 гер гезеШ аИ у е» 1Ь г о и § Ь о и 1: Ш е \уогЫ В о и § ! а 8 К е1 8!ег р б 4 ( 6 ), С о г Ы з / О с е а п р 1 2 ( 1:г), С о г Ы з /
М ! с Ь е ! ! е Р ес1оп е р 6 , С о г Ы 8/ Р и г е 8(:оск/ 8 и р е г 81:о с к Р 1 2 3 ,
15ВК 978-0-230-42472-2
С о г Ы 8/ К о § е г К б 88т е у е г р 2 0 , С огЫ 8 /Р1 ск 1 К о 8 е / 5 А В А
Тех!, с1е51§п ап(1 Ши51;га1:1оп © МастШап РиЬИкЬегз р 1 2 8 (Ы ), С о г Ы 8/ Т о т а 8 К.ос1 г 1§ и е 2 р з з , С о г Ы з / К и Ь Ь е г Ь а !!
Ыткес! 2012 Р 99 , С о г Ы х / Р г е й г к 5 о !(:а п р б 1 ( г ) , С о г Ы з / Х а у е 5т11:Ь
Ш гШ е п Ь у М а к о 1 т М а п п & 81еу е Тау1оге-Кпо\у1е8 р р 1 7 ( Ь ) , 1 1 4 , С о г Ь 18/ Ь а г г у Ш 11 ! 1а т 8 р 1 2 8 ( с г ) , С о г Ы з /
Вау1с1 Ша1:1:8/У18иа!8 ип!1т11:ес1 р 7 3 , С о г Ы з / Ь а г г у \ У 1 !!1 ат8
Р 1г 81: риЬИвЬес! 2012
р 1 2 8 ( с г ) , С о г Ь 18 / У е!!о № р 1 2 (Ы ) ; Сгеа1а8 р б 4 ( з ) , 01§иа1
А П Г1§ Ь 1:5 гезегуес!; п о р а г 1: о1^1:Ь15 риЫ1са1:юп т а у Ье 81оск р р 6 з ( 4 ), 7 7 ; В1§11а1 У 1 8 ю п р 7 0 ; С е И у 1 т а § е 8
гергос1исес1,51:огес11п а ге1:г1еуа15у51:ет, ^га п к тШ ес! р р 1 7 ( 1:!), 3 2 - з з ( 8и п й о \ у е г ), 6 9 , 7 5 ( 0 ), 8 2 , 9 6 ( 1 , 0 ,), 9 7 ( 1 ),
1п апу &гт, ог Ьу апу теапк, е1ес1гоп1с, тесЬап1са1, 1 0 4 , 1 0 5 (о у о ! 181:), ю 5 (Я о \ у е г 8) , ю 6 , 1 0 8 ( 1 ), 119 ( 0), р 1 2 0 ,
рЬо1:осору1п§, гесогс11п§, ог оЛег\У15е, \у11:Ьои1;Ше рг1ог 13 3 ( с ) , 1 2 б ( 8 0 о о е г ), С е П у 1 т а § е 8 / А п п е А с к е г т а п р 8 6 ,
\уг11:1:еп регт 18810п оГ1Ье риЬИзЬегз. С е П у 1 т а § е 8 / А Р Р р р 4 2 (о г ) , 4 8 ( г ) , С е ( 1у 1 т а § е 8 / А п 1 :е п п а
Р 5 2 , С е Н у 1 т а § е 8 / А р о 8 1 :г о р Ь е Р го с 1 и о 11 о п 8 р 7 1 ( Ь ) , С е Н у
Ое51§пес1 Ь у Р е 1 ег Виг§е85
1 т а § е 8 / В ! о о т Ь е г § р р 6 о ( Ы ) , 6 4 ( 4 ), С е И у 1 т а § е 8 / К к Ь а г с 1
Ши51га1:ес1 ЬуУ1а(11т1г А1ек51с р р 88, 91 , 92 , 117 ;
В г у а п 1: р 4 3 ( Ь ) , С е И у 1 т а § е 8 / Д т С г а 1 § т у ! е р з з , С е И у
Шаз АгаЬоухНз р р б , 28, 32, 34, 4о(Ь); Магк Впегку р р 68 ,
1 т а § е 8 / О а !у & Ы е\\^оп р з 7 ( 4 ), С е й у 1 т а § е 8 / № с к Во!<11п§
71, 90; 1оЬп ОхПошРР26/27; №§е1 ОоЬЬуп р р 18 , 66;
Р 7 4 , С е И у 1 т а § е 8 / Е у е п 1 п § 51:ап<1агс1 р 9 б ( Ь ) , С е й у / Р и б е
Ес1 М с Ь а с Ы а п р р 29 , 6 о ; Ох1Ъгс1 Ве51§пег8 апс1 Ши51:га1ог5
р и о , С е й у 1 т а § е 8 / Т 1 т С г а Ь а т р 4 2 ( 1:!), С е й у 1 т а § е 8 /
Ыс1 Р Р 53, 81 , 84 , 93, 104 , 135 ; Кес1 Схгай'е р р 24 , 36 , 4 0 ( 1:), 107
Т 1 п § Н о о р и 9 ( г ) , С е И у 1 т а § е 8 / 1 т а § е З о и г с е р р 1 2 (Ь г ) ,
и з ; А 1е к 5апс1 аг 5о1;1гоУ8к1 р р 1 4 ,23
4 4 , С е 11у 1 т а § е 8 / 1 п и 51; С !а 1 г р 9 ( Ь ) , С е И у 1 та § е8 / Ь а Ш :и (5 е
С о у е г с1е81§п Ь у Р е 1 ег Виг§е58
51:оск/Р!о З т И Ь р 7 5 ( 1;!), С е И у 1 т а § е 8 / К о п Ь е у т е р р з 2 ,
Р1с1:иге гезеагсЬ Ь у А И з о п Рг1ог
87 , С е и у 1 т а § е 8 / К о т Ш у Ь о о к у е г р 3 7 ( 1 ). С е П у 1 т а § е 8 /
Р о р р е г Г о Ю р и б , С е И у 1 т а § е 8 / !о Ь п 1 и п (1 / М а г с К о т а п е ! ! !
А и Ш о г 8 аскпо\у 1ес1§ е т е п 1:8
р и 2 , С е « у 1 т а § е з / В о Ь Т Ь о т а з р 4 3 , С е П у 1 т а § е 8 / Д !!у
М а к о 1 т ап<151еуе \^оиЫ Ике 1о 1 Ь а п к Ш е 81:а ^ а1: \ У еп (!е!1 р 6 з ( Ь ) ; С о о й к Ь о о ! р р 4 8 , 6 о ( 1 ), 6 3 ( 3 ); Н а й й о п
М а с т Ш а п Гог аП 1Ь е 1г Ьагс! \уогк Ь г 1п § 1п § Л 18 р г о ]е с 1 1 о В а У 1 е 8 р 8 о ; /оаппе М к с Ь е П р р 9 3 . 131; М а с т Ш а п
{^гиШоп, апс1 аП Л е т а п у р е о р к агоипс! Ш е \уог1с1 - Гаг Ю о Аи81гаИа р 13 з ( 1 г ); М а с т Ш а п Р Ь о 1:о Ы Ь г а г у р р 1 7 ( 1 г ), 2 3 ;
т а п у 1 о т е п И о п - ^VЬо с о п И п и е 1о 8и р р о г 1: апс1 р г о у 1с1 е РЬо1оА11о Р 7 2 , РЬо1ос118с р р з 2 - з з ( с а ! ; ) , 75(с1),133 (Ь г ) ;
кес1Ьаск о п Л е Ь а зе г 8е п е 8. РЬо1оиЬгагу/Ре(:ег В е п п е й р 9 7 ( Ь ) , РЬо1о!1Ьгагу/М а11:Ье^у
С ! а т е г р 1 2 б ( г е р о П е г ) , Р Ьо 1 :о !1 Ь гагу/С о!о и гЬ !1 п с1
ТЬе аи(Ьог8 апс1 риЬИзЬегз \уоиЫ Ике 1о Лапк Ше р 1 2 4 , Р Ь о Г о И Ь г а г у / Е Ш А З Г о с к р 8 з , РЬо1:о!1Ьгагу/
{ Ы 1 о \ у 1 п § Гог р егт 18810п 1:о гергоёисе 1Ье1г рЬо1о§гарЬ8: К 1г8 1:у-А п п е С ! и Ы 811 р 8 9 , Р Ь о 1 о 11 Ь г а г у / К 1 с к С о т е г
Р 3 1 ( 1;г), Р Ь о 1 о !1 Ь г а г у / !о Ь п Н а г р е г р 4 2 ( с ) , Р Ь о 1:о ! 1Ь га гу /
А 1 а т у / К г у 8 В а1 ку р 68 , А 1 а т у / В Ь 1 т а § е 5 Ь М р р 4 2 (с г ),
5 1 е§Г гк с! К и и 1 § р 3 7 ( Ь ) , Р!1о1:о!1Ьгагу/51:оокЬгокег Р 1 4 - 13 ,
59, А1ату/|и(И1Ь С о Ш п 8 р р б 4 ( 1 ), 129 ( 0!), С огЫ з/
Р Ь о 1:о ! 1Ь га гу/ | а 1 т 1е Т г а у 18 р з б ; Р ! х 1 а ! р р 4 б, 6 о ( Ы ) ,
К о п Ы кке1/0е81§п Р 1С8 р и 8, А 1 а т у / 8 & К С ге е п Ь Ш
63; КасЬе! Р1пп1е р 4 7 ; Кех РеаШгек р р 4 з ( Ь г ) , 98, К ех
Р 51 (с 1), А 1 а т у / 1 о Ь п Не1§а50п р ю 8 ( т а 8к ), А 1 а т у / В
Р е а 1 и ге 8 / 1 Т У р 1 2 б ( Т У 81ю\у), К е х Р е а 1:и г е 8/|оЬп Р о\ у е!!
Н1г81; р 6з ( 1П 8е {), А 1 а ту / Р е 1 е г Н и § § 1 п 8 р ю 8 ( 6 ), А 1 а т у /
р з з , К К е х Р е а Ш г е 8/ К е п М с К а у р р з 7 ( 6 ), 7 1 ( 1 ), 1 2 5 , К е х
1 т а § е Ь г о к е г р 127 , А1ату/1.Р.Т.Ь. 1 т а § е 8 р ю 8 ( 3 ), А 1 а т у /
Р е а Ш г е 8/ В п а п К а з к р 1 2 б ( Т У зШ с И о ), К е х Р е а Ш г е з / К а у
Н о л у а гё Ю п § 8ПОг1:Ь р 75 ( 1 с ), А1ату/Ас1г1ап Ь у о п р б 4 ( 5 ),
Тап§ р ю 2 ; 81;оскЬу1е р 1 3 з ( 1;!); 8 и р е г 81 о с к р р 4 2 ( Ы ) , 62,
А 1 а ш у/ М а п о г Р Ь о 1 о § г а р Ь у рхб, А 1 а т у / М а г у Е уапз
§ирег81оск/В е11п(1а 1 т а § е 8 р 6 о ( г ) , 5 и р ег8 1 :о о к / 1 т а § е
Р1с1:иге Ы Ь га г у ра 8, А 1 ату/ | М аг8 аЫ 1 -Т г1 Ь ак уе 1 т а § е 5
8 о и г с е р 1 о 8 (г а с к е (:).
р 12 (и ) , А 1 а т у / 1 а т е 8 М а у р 12 (с ), А1ату/Вис1с1у М а у 8
р б 4 ( 2 ), А1ату/51:еуеп М И п е р р б о (Ь г ), 61 ( 1), А 1 ату/ М ос1 е
Т Ъ е 8е т а 1 е г1 а !8 т а у соп1:а1п !1пк8 Гог 1Ыг(1 р а г 1:у \уеЬ81(е8.
1 т а § с 8 р ю 8(Ьа11), А 1 ату/Р аи 1 М о о г е р ю 8 ( 5), А 1 а т у /
Ш е Ь а у е п о с о Ш г о ! о у е г , а п ё а ге п о 1: г е 8р о п 81Ь !е Гог, ( Ь е
Р Ь о ^ о А к о р и 8 (Ь ), А 1 а т у / А к х 5 е §ге ( 5 ), А т у / М 1 к е Р
с о п 1:еп 1;8 о Г 8и с Ь 1 Ы гс! р а г 1 у \уеЬ 811 е 8 . Р !е а 8е и в е с а г е \ уЬ еп
З Ь ерЬегс! р б 1 ( с ), А1ату/Ас1г1ап ЗЬ еггаП р 5о ( Ь ) , А 1 а т у /
а с с е 881п § ( Ь е т .
Р а и ! 5рпп§е11: р 51 (с ), А1ату/51ис11ото(1е р 129 (!), А !а т у /
Апс1гелу Т ш о П р 84 , А !а т у/ 1 а п 1 п е \Уе!с1е! Р Ь о 1:о § га р Ь у А ! 1: Ь о и § Ь \уе Ь а у е 1:г1е(11;о Г га се а п ё с о п га с !: ооруг1§Ь1:
р 5о ( 1 ), А !а т у / У е !е п 1:уп У о !к о у р 78 , А ! а т у / 2 е е р ю 8 ( 4 ); Ьо!с1ег8 Ь е Г о г е р и Ь ! 1 с а 11 о п , !п 8о т е с а 8 е 8 1 Ы 5 Ь а 8 п о 1 Ь е е п
В а п а п а 8< ;оск р 13 з (Ы ); В г а п ( 1Х р р з 7 ( 2 ), 7 з ( 1:г), 115 , р о 5 з 1Ь !е . 1Г соп1:ас1е<1 ш е \уШ Ь е р !еа 8 ес1 1 0 г е с 1;1 Гу а п у е г г о г з
1 1 9 ( 1 ); С о ш 81 о с к 1 т а § е 8 р ю 5 ( 81п § е г ) ; С о г Ы в рр37(з). о г 0 т 18810 П 8 а 1 Л е е а г ! 1е 81: о р р о П и п И у .
65 ( 2 ), 108 ( 2 ), ю 8 (§ 1 о у е ), 12 б (е !е р Ь а п г 8), 128 ( 1:г), СогЫ в/

Рпп1е<1 апс1 Ь с и п с! 1п ТЬаПапс!

2015 2014 2013 2012

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
■ - 'Ш '

А2
А \\ме\у, т о 11Уаг 1п§ апс11теге511п§ А2-1еие1 Ьоок 5рес1^са11у (1е$1§пе(]
мНИ {еепа^егБ 1п т 1пй, 1э5ег А 2 ргоуИ ез со тр ге ( 1епБ|уе соиега§е о1
{Не ёгагл таг, уосаЬи1агу апс15к||15 геди1ге(1 а! А2 1еуе1 а$ \л/е11 а5 Тоси$1п§
ге§и1аг1у оп гНе гурез оТ ас11и1г1е5 ^оипс! 1п КЕТ ^ог 5с1поо15 ехаш .

1э5ег А 2 1 е а 1 и ге $
Роиг1ееп 1п1еге${1п§ апс1 е п ^ а ^ т д Ю рк-Ь а^ес! ип11$
1ех1са1 апс1 §гатта 11 с а1 $у11аЬи$ Ьа$ес1 оп 1Ие А 2 1еие1 о1 {Ь е СоипсЛ Еигоре'з
С о т т о п Е игореап Р г а т е м о г к Ре1егепсе
С отрге11еп$!уе со уега§е апс1 (^ е V е Iо р те п г оТ соге геасЛп^, \л/г1гт§, ||5геп1п§ апс1
5 р е а к!п ё $к111$
\л/ог(1ро\л;ег! 5ес1юп5 с о у е г т е 1орк-Ьа$ес1 уосаЬи1агу, соМосаНопз, рЬга$а1 уегЬз
ап й \л/ог(1 Т о гта Н о п
РЬгазе Вапк! $ес11оп$ р ге 5 е п 1 т § Типсг10па1 рИга$е$ апс1 ехргезБюпБ
5оипс15ро1 $ес110п$ с1апТу1п§ етр11а5!$ ап(] $1:ге$$ р а П е гп 5
1 а п § и а § е 1аЬ зесИ опз ехр1ат1п§ (1№ егеп{ \л/г111пё гед и1гетеп1$ апс1 гесЬпгдие^
Ре§и1аг ргасИсе 1п КЕТ-1уре га$к5
Р еу|5ю п 5есг10П5 а^гег е у е гу 1\л/о и п 11$
Р о и П е е п с1е1а11е(] апс1 ${гис1иге(1 \л>п1т§ р1аппег5,1пс1ис1т§ зрасе 1ог $1ис1еп'(5'
о\л/п по1е$
С о тргеЬ еп 51уе (1а1аЬа$е$ соуеппд д г а т т а г , уосаЬи1агу, $реак1п§ апс1 \л/п11п&
1ог 51ис1еп15' геТегепсе
РиггНег геасИпе апс1 М 5 1 е п т§ ргасИсе 1п гНе Ы огкЬ оок
А ра§е4а11Ь^и1 01§1Ьоок у е гзю п о1111е 51ис1ет'5 В оок
51ис1ет'5 СО-РОМ м И Ь ип11-5рес1^с ехегс15е5 мЫ сИ 1пс1ис1е КЕТ-гуре 1Э5к5, го
ге1пТогсе {Не д г а т т а г апс11ех1са1 та1ег1а1
ТеасЬег'з 0 \/0 -Р 0 М «1111 ипП апс1 г е г т 1е$г5 аз \п;е11 Э5 а с о тр 1 е ге ргасИсе КЕТ
1051, а Т езг С епегагог апй а зег1е5 о11еас11ег-ге1агес1 у1с1ео$

С о тр о п е п 1 $
51ис1еп1'$ В оок \л/ИИ 51и (1 ет'5 СО-РОМ 15ВМ 9 7 8 -0 -2 3 0 -4 2 4 7 3 -9
Ы огкЬ оок м Н И кеу, р1и$ аисЛо СО 15ВМ 9 7 8 -0 -2 3 0 -4 2 4 7 4 -6
\л/огкЬоок 1л/Ш ю и 1 кеу, р1и$ аисЛо СО 15ВМ 9 7 8 -0 -2 3 0 -4 2 4 7 5 -3
ТеасИег'5 В оок \« 11Ь ТеасИег'5 ОУО-РОМ ап() 01е1Ьоок 15ВМ 9 7 8 -0 -2 3 0 -4 2 4 8 1 -4
С1а5$ АисЛо СО 15В \ 9 7 8 -0 -2 3 0 -4 2 4 8 2 -1

5У5ТЕМ РЕди1КЕМЕМТ5
ТЬе 1э5ег А2 5(ис1епг'5 СО-РОМ 15 сотраНЫе Ы1п(]ош5 ХР, \/Р51а & 7, ап(1 отИЬ Мас1гЛ05)1 05Х 10.5,10.6 & 10.7.
№\л^\л/.таст111апехатз.сот
СОММОЫ ЕиПОРЕАМ РКАМЕУУОПК

М А С М 1Ш Ш
\л л л /№ .т а с г п ||1 а п е п д И 8 Н .с о т