Вы находитесь на странице: 1из 6

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНШРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА


АРХIТЕКТУРИ»

Кафедра будiвельноi" механiки та опору матерiалiв


(повна назва кафедри)

Вiдповiдi на запитання до теми


Теорiя розрахунку оболонок

Виконала: ст.гр.БЦI 19-1


Фiрсова А.В .

Перевiрив викладач: Кожемякiна I. Ф.

м. Днiпро-2021 рiк
J, J~ a._J(,OC,. уУ)(..Л D Нс._) (? 1&о, r,j ~ ()д OЛ0 "С /{;!) С: _}
VJ'°~t9'1.k,&J Нс-~ ь /ЬС, ~1(,.,L me11t.? , 02()0-'rvJv "rf.Nf-"Q r!. у ьJ ).,(i'- 1f(>Vibc71uHe~- µ6/м» /V) 6V7x·
~OU'n.&Jл.1л, / ~ C:UY'O Rh i).(}_, µС 11LJ ~ 1--,д()tl{)17ыЛJvV- 1 HQ3ь I ее. е. ~е_ 1'()Vl1lJL-¾ tLH 1!)i:' ,(JJ).JJIJ по
с.ра_Gненц ~ с зrr1JJA,v ее · fty,д('Pцv ,

) . rи11{)те~ьl Y\fUkцм°'e.лм,it лrи {)o._Crc e·mc t1)0/1 KUX 0iJJJ)Oteк .


I

1-) Н i.D(V-t Qпь нь, (,{ ~"- o/J LtJ.m ,[)~ пи&()х 1-rouri ()_, nr,_(}мonv ~ei; м61 LJ э н,.ме rr, oдOllottw ()dлf
~ e.Df о{)JJ.a_ 4Ufл. о сто ( m~ f1{1~~~ A1..1.J1e.tfн 6f).}._,, 1,t. кдрАо (};ь k 6 1ц К Jtf tqo JJМ(>O'Co11н1Jt-,-
CГ,~8 u.,Hн ol no'6e,yf1.(r(Dч11 (л.__ Ч, Cv xrc.,,н.R.t(h_ сбою JЛU.li;f J!rz l cY~L. 1f l z(),

.i) Nиr)JЦЬИЬ/€ k•nf-'- Щнu, , оsро.пеJьнь,t <Хе,. .<'с ,"'" щ по '{К6нц.,щ!Jс ~r:f1V4Pvc и
(/vJ)JJ,, .,{,{;)1 ve f1 0 r
пр е fi е ~ У 6 ~ l "'" V

3) Т<о.с~ м,1\ ь Н о1 е µо n{"- "Ci! н ц..., 't,i. ~ 7,., , ?'.'lf , fк, jJC<rмo "/'" Ь, !Jrrv 11 " Crco(l'I _ч
ieC.kv.~ VJc.v'-rhOfЬl1 f-l,e g¼fn61бe.(YV)Цl'lx ~~~6 C JrJ(O(J«(!._¼fЛ -R...JJ.м Lt,, Ory->tj OJ~lne,.Jl 01--{t.л ~
~Ц).~(№\ f'F-Gм~еемд
7fro rnu. f;O{f:-'HAк..' (. 'йru. tJfJ{'ie:Je.~eни.u. дщп:- (PJOfl0fl(U nonrr-i1-161b':16v.~_
Y'J€J()&"iC<C.(:r>,CJr r-cr>i O
rc__&(f1. ну лµ,, нv vDX~rrJl-!4)mC,J- rIOrf(f'71-f(je 0.,.Л~/ : Ух~ )_~;р zO .' ln. уО ,- lrc 10.
J., r-{)f..J ()iJ'IQ ')Q..G(YJU I l,(Y) 0 Jfllt нй._ OfY1(1831<..P /-t,c. н ,()(W'tJJ'ru-- ',,lR ц3 ме f-1~Pfn(~ / ни б1: 7 о.

ч 21 то {11<1kut, r'Ja.Clch о_ К(Jц(/ц3f;°' ~


u1GelmrtO ,-irnv J№-- ;.r>~ie>~ (()0'1:Klt, M~e{)Xh(}{fY/IJJ ,Мл)'JI.{ С-{е, rJ/70bc(f}1/j. J(f. hШ{UU. /t.l fJJ; и,
JJ-~;./ rpu.lчyrь1 VvOr,/.J{)ЬIX t:])f1t'.JtJ..tPli\ e,fDJ~rvvбtJ.A/4(..,L ':}/({Л)r,eJJD...,{;6/-{j)(/ht, j()',(), l<.(lиbVi!J'r-161

~Gьь) G a,µfV)CJ}- 2,ftO.~н6tмv- fPJIA.i(c.М,u- 1<p.,J?tл,J/16(: ~) --z,AI ~ /,(о1. ~/4J. ~?лo(-;htie к;м'1у161
о"Sьл ock,u- G-;, м

J..,оло, tC..(кu.e л(i ем56 vльнии.· ri1Jt1Ц,.(... no6<:.jl-111it µ;т,еп, 56 1,,.1,6 oflr,eJc neнtJ м.r,f'cneкve.J,..t,.J3/J--1
,ALL-f{M (-( Q {111:Rpx_нO (/IЛvv- 3-6gx k(J~1~0J.,Uf1 eл:(r-(6l!J kJ{St,,!((fr\,' nкr:n eC/YlfJe r..:J°/1/}i(}-(Cm vJьлно
п (!() t(, v. JЛ о wn (U,v-{(,u" vi о б н ы х кrr/Cц
3t-l
rrrt\)(,{')бljef-Шe ~~ х 2-Лr.Gнмл l<f'JLt g(л~rl- r~ k, .1, ; _ /-/ ~6( 60.е rrtJ- ljc(r0 (о~ '?И'ч:}о~:
o~()nO"C r(CJ , Ttc..cco6(1_, 1vJ/IQ,, C/vJ('r(I-.. err-tJ- 11+ \ ~СЖ.t чы111р;, Vk:!6rt. /JU ('( w.,,[ l((i v.би3ьь1 а
~ ():л hC(j)O fi'() ),( екьl м OJ Hif vrioro1f1 Ol'h ~(Je Jlлf/}1()/) 11u&e; )f.)-{0(fr}t,,.,

5. J\o.l(JJ.t ,9д010 r1<µ, чмеf..Уh кy лetJJ:J 1 rюл o1ц,1i (rfilb'r'J 0 ,J~ 1л 1.1c.rrf--/l&kf',;; 1 t,\, ци:wo.J1ftjJJ
1~c.coG~ кrи!J и3н; ?
i;-
А~ OvV Л 01'ku.
,;
ЦUЛе о оц.
f? _, r:{;tcco 60~ t:nu.tcA3~r ь1 (u.1,tJJuН9!)u'ЩJ;-иe k kJ fllJ., Tf(,J<u e)
v' /: <.f/ '
cS'°) t)'ьiJЛDtf<U.. J~O.fi{,фC: _ 1{{)И-iц3н ь 1) (ho..J< )1( t (l,tJJ(JD, )J C/J!J_IO(rl(л Нс__'
,._ nuпiJiiшrne J1ьи@~: 1to.cco fJou! 1<.fи.биу,ы ( iь,flAJ , ,. _ ,('lме А. 1 /1.J.. >О)
1
('
П') WJCJH -x.JXJ,Ot) f OY1'rlVJfл& ?d '11
1
,.', 1om VJЦJ 'a]'O:.rf ' ,;, U,lf')f'J()Vu 9 9 1,\)1()71 /)v 1CJH111voC 1 ">'IY/J.Mt1 50 vroulЬ )f ?J9Hj,J:) Ji( C,1f'i1J\J 191f Y1]},
'YJ,W'J (Yi-J )1Ц 19-CI и У/ -17 V-оуу J(frl O'iJ
1
-c-:J ?ш vP-n-;;,,y-J о нЬ:!50,'УJ wRz_cvw ,'()U'тJ oW1 ( 't, ~иW -6'nrl -гiJ1J 'ЭЦ)1·:iс, -.190 1J1h -~
,' ( JO W Н 3 Y'r ('Y'f 'V Vt:J Х 19 f1 J-/J )_(ll)J
_(J t thC>? wэH} poи919U'J-JИ:Jf/ ~ ,.,Y>O r/ C) 'OVV 9L1J191 <1ИJ1J)(/~ t>1 ~ о'ис(},О uf-1 -a>11JJ1,;vн ' У
' J"'(YY н J-~
,
Jo ch _,,W11
, 8Y1' 7VJ vvo1 ~J l,,,tJg JYYYJJr{ '9-[J)"{)J-f~ J JCp u 7f'Xt Rm01 -.s-н2vr11-i oµ,~ щf\J ·'UI JoYYYl "Dl1 1DUOJ0 I
: ( -,_с; ni f ~ УО е,,,,,Jи,ц ,,,, .,,,_ 01 va,-., ,, тсs' к" и~с w~o'im,o,,, . ~h
с 1rnt(,'r:Jgc11нJSCVJO) -r:'YJf-/71Q'W'JC"J ()?,с, I-Jf'/'J)il -,,t/иvн CZDVIW H/J hcrrYI t,~_S ~ 11 ),t ~ ~ J7YIJ fi1 -rVJ~VIIJh
·'1)!wlfoJc ;э1fVJ}"r11J(>L оц J9JJJU of 'iJ JuJoe) ()'HJJ1t OJ.,/ J '1? -,,-n'rfY]лoJu'>JH (} Lil1- 1 ;ir-JJ.,1-ЭVt. o!J oUg~J),
9-d,
,vr"?)1ryµ-y(Jv1.)J)(YJ "У)'/9ЧН J11I -1 Uuof-f -YY ~J.li.uн<>)'t' ф>/tл-J
1
'-rJ IJJJ ':JJ / 9~ 'o fl ;101нJ1t>1foL/Jl,/ X !9 /1q1J JЩvJ'7lY/ 1 y?f uJ) {j'//]0'{1) 9 ,yyyyn mc'-ltc;u.Y) ~2i}1VyY) A ;,?c
-rfY) У! Mof 'O i...., 'J t 77 nYr/9 119 /i v>rrJ о 11 r J п Iirle1 R~-rtJ dw J.-1
с1Чv л ' ~ h 11 rC JJP) -ю Н н,•п
- 1 'б' J Vv;-f
---1 n JcJ-a L/A У) ot}U,t){;)'Jrcт-'r'W-_f ,nн--og,(}CjJJ :n!-v1 h ?ff)9()1/"J h "JYr.>1 и'J
~ "'>!JJ..o /10J о r H "VJ'Й111/ Ovi о[) o'J{,.i)C1C lfo l-aJV)w ---.sh}-J ') ) 1(
oUU u ;,f У! J) I i о 'vJI0)1 'o'JV. vH -ЭгУ',1-v ~ l
G"'lJJ..OfJ()_f о 'YJh J 02w ;--101-! WH-?VY(;YY 'w-J ~ --т'1.Мс1'0~ !qvJ VYl_ ~ '1Y)Vf'Y) ~ -J.J~J-IJC)- 2)rn1'o~ "ll,
1
С}:, _ V _ СО2 'Y) V' )) 0 nЧ HO IJJ
/ 7 ч -, !
o t'-<: 1J rf)l/'JJ I a19 w1Jv(YVJ.
г 1/
; n)'f )() ~~ O wC'J v ),Y){[ ~oU f9HtV1 9nJ.. f')~" 1 t
_J Rrt (7Yfl 91-/<t VVV! tlH э;э У/ 'V171 1(}'1fOJ 0 l~rJ,v-frn VDuJ -. i-yН)Y'fJQ'H\J.)O w D Y)uJ')ctrrn 'J YJ 9 -:i~ cJ
G -vWIY!>tHO W 2 n>{ -J)I v ' ПYY l '1 W)V0Ш ~jwC1-owY>i r:JYl)1 2, a UD~Q ?J1'f, o~L ·b
-Aft)f Juь IC)'r(qV ?J.l'0c/'Щ -c1шq vuJ,7Q -с~С) ,_-а;;, 'f''.;~C1 R\-;J~GJ
). 'VJH;Jf/ ·,мJо-,,, (7),) 9 У1 ш, rYЧ'>filll снv 1 '), w ""?WicJ , 1:, "J,м1 ':' (1>{9v0 r/111 otlи СС' ,'10') о\Ьi
,,,'VJ J fi11 c11½'tэv&o '1 () 'rf J) 1 й9 g r,Ju :31 9н r-] ') 2 l!OU ('?') У) l,OIJO_SCI
f а /qv)l-j (1 Yl t?'t' и J н .J u,J ( ~
--с hH ?'r-n~()- 1l'Y\1 0VOgO ( 'Q
~ "1d 1ouo.9q YY-l/ad '-o~t1~ d9cf ~
' {q н r'r)9vi ,Jy1 r ~ rit-/ ""JYYY) YY') Y) Y)lO l/Oso ~
(c17 -ev' v JJ9uJfrr1209) /911~VJ ~nJ~ ~011?0))rJЙ/ J1CH-1 C)V'dW'o~'Y1 ЦUJ, a а
t:
- ~-J~a.,k:ue, bkJ' тr - ~ w, f\И,л 4(,{,(('(\ ь I бо.юrпСJ~. {а .J.A.,D~/-f rnfJv!)~ rnUJ('vv- о Jv40 (е"' '}
fil w~v..л- /4.е'1~ет~ Sonec Ой~ LЛ- ('(101µ.J~ . h('f'JyJOf/~?c.V~ / '( f'rюнcr )(1.J!./fU.J.. ц6 /

1,tve. H-R.. Jdht.J- (){) (У1 ол U,(fu--H: r'1,() /, шtб./k о м.J- ;/-J,<,7H #- R, е. е. ёf f-Щ (/- ! l;; Lrrtlg V ('r. w~1-
k?uttлe, &~ty /Ylr. ~ CiиliU~ ." lлJ иvt~J,Jlt'1l)e., Lv K()'j(М--v1 U.,U: М,.)/ле1--.rnь , /4,{ У 1 /J ( , /v<.6J"
М f'R-('/:::сиь 1 е ем н.,l, tJ.:1- ~ HO()JJ,Q Л ьf-lьt t и c_dfм7.c~ vf<!'e ~~tvJ-- /~, rlt ✓ r1
QJ :
11
(о T'\c\t..Ц.t {11j('('r. i(м l\UJ.; G ь)11 uи~ IJ{Y) ~ I.X,(,CJ.,J.,. j.1,.JJ'{ rr'(X;-1 11.-:J~-.
1
oS"otJv'r'/{e ('()~- iX.(UJ.,(,L'

Jvl,VY'lrV(r lr{ О~
c}cr:..v-1.«ev"y1 - o◊J/1 D'lp"
1'1 ('_ 1() j':)< е_ ?
nOl't~
rO().»i/j {\(, f 8М, UХ ory-eJ Ц
1c_U'rc.i. Ь()°'- v~ e};ц e.,v. ;-'V11X.кv; К(!v &Jv.-
eJ-ilA д..
( Ш()'1]и..д 1-rr.. ) ul'rtJ..,.J,
1
v.л rru,r,i-t,D J_tл.. l . lilQКJ.Ae, oS\)rvr~l,L JA o )&,бc.юfh ьJv 11~нкс,~ {f,crfV.,,, и A...
~ (, k,,d т re. 1-4 н 1,(~; ~ ,.-u.J 6() J j,< (.1., U,., 1-< ~ 1-D (У). \,(t 4 ) (;{_ i/"11 /-Н, /-е.. Jщ (}v ,J... 1\/1 \.1.. t-1~
rJ,.._ ~ l Jt ~ с: - вl.(JfYI V..KC)(., fJQ.L fl[>.:f-.kЧV.J..._ 6се(./ fJJ&ep~HDCfrV--
)J(г s:ntf 1 • •

ko..lh ' V'ft.(, tPw.U: 11 ._ iJrnc..oe-н!-'-JJ.:J т1,1.. w,1, oJOqOU{&.


/ , jJК(.I I JV.,. ~ (
µ Q ,,,r..Jl.. ) l (e кu-<- 1Pf1rf J Ul~J,,,Ji б, -, :, ~ 6. . 7 r1~
) n!O(JЬI racлre-- J {/l f/·I U~ 6нd ; () J{-t,{I/LUJI
j{. Gr;;cc ш Ll «e. !YJj>1.,,{нO:- O)&IOf/1. f r()i,\
~ etf (1УVЬ u v, (..Д 5 vr-,(;Cli К LJ1л!J ~е. С с. -
l~ ~ n{1<> JЬI di Щt< Х cp0(1»-tf /v ;м]'r-{ к,] t И~ f,rr\t,,...

rv~-,} R
J:.
_,_
CJ S'f r- 1
- C.J,t.f 1
- )
fro iqc. Э-ntJ Л6 1
J 1· ./J m
~ /
R_ -:- -1
/ \ ~" =]
/ \ V ~• / / \

\~
~
\,1~-,
..----- - -

{;}_ . 7irno fnc-Kдt 1<(!е. С бt')~ э- r Df е_ мп ?


'hы crr,pO 'J._J ff1J х D.. /.Dl <;J ее /-{A.yµщc.Hrr(}e, t.J ifY: OJ<.. н v. е µо. ';Jbi С O.i,O rt1.. K(Jc.. e 6, /J.... Зftf' ekr<..1-IJ " t
/{D fl(1.{J 111 e'нf-JJf.. Я-f-1 v. c. oS.?.,1 cO i к.u.. G(P.i..1/e..нv. JJ--
e,o{,(Yl .{).. ,3 tµ...t «JrA9/){h.f c,o дflfJJO. kJ fY! ьJ.. &_ е
') Gvt ~
~ C,,jl ... ~~(.,t7&,_fi(,1,9-..,, [е. а 4,J.{ЛeJ--rfY1 Н.0?,0 /.lo..Y)r..e. и.ikf,( ,J t..-0 Wiff',() .Я.H(Л . ,_ Ji()Dlte kjr--LC01~

.j._Jv[J l,re {У1 Dьfhb rn.peg(.,,(Y'tO. tл<?.11 0 (;, 61., .у_ Uif jJ, ).A...6/ Sмµ1J eнrv-, Н,IJ?,,J ~Cn(JJ.. 1, r е' нн.;J ?..!} Cvt:iY1V-
L l1t,\ .,,_ of iDЛu7i<u., t LytJ.,OlЛ. LL t~p-6 ,:yzj) э 0/tlf l? к7' ~

( ?-;. 1~ е. l,Q,~t - О дDfl. & Чс..и..- f'!C.. ~ Ь 1 Ь е. f.J ri-,.. п{)ло 2u .J....t.--u... ~
() J D/1'\)'t/.<r:~ С/Тм (}') o... efr,C,.J.., (luЛ I.JИV:; tiн..... ~ ?,Jл..ме )ul(f

3
1( t t{J 'J 1)/11, 0,; (IVC, /J Х / 101,(YI 1А Iа 2? /) !4"),211 1'1'1 ) t/ 1 ,; ,р f/P' J I уД IJllhi '1 {, 11 (Jj / ;<Н JI > 1/1 //, -
ff' v " ,, ncYJ Ow WV\ ь ~1"" k ~-,Р, ('и~ if е,;м, 0 т /, ь,,1t,, ,,;Р,;, 1лу1, ~,,1 л,р ,,;,,,, v 4 о/'1, if' ,,
~O(Л/J.~r/ {J(Мd),-'i (Yl)JJ.l',r(y, /J1д,1J40 '{/11. I.J {: 'f'(/(J / {(I , {f((} (/J 1; f~JIJ(,,{JЬff // (J ,Jf//1,1,1/,I /)/f1J t/Jf;/ 1/,//

i0Sо л 1?'r 1,( '·' ' ~ /</) т () bl ~ r .1.. 7. i j С!, >g/ (J / G, r,,,ri, y,(}!,{ 1; 1 ,,J1J1,'J (У /,1 / f (р t /1/Jfl 110/ '/,.,(:; /,,
o~0~O<. t" u , 6 {et, y,1N 1
I ·- , 1.1, ' -_ , 1/
/ 11, f<о..ю)е gr((/ (111/)eJ a.{() (/_, JCV.fl{.,j)/- Ч 't,Цf(lf;f ~(',J.{) rm "J, Л('U r P.f. / e ((1{" (IOA1J!J✓/
1
o,.,~J/,(}ftr,
d ,., ·· -;,
1 'J мn1r•' ,, "<<f_-Щ.
d I
,,,,,_ . ~ JM ~ ""- iи,: u-r,-&if А,/\" /4 з /)) -1 о т:1 UI/ -'! 1(IY Щ''- и-
J1 Р
v, / 'й /
rnb l / 11:> п.еrе, н~ые. CVi, (l b / ) мr)Jll.. }\.b J 1 Ьf{J, u.. c..pGмr' 1 ,11-ие- уи f/иУ
,;
.1
Г"J) ·re""-"'
1"
,, 1 1 ,, л G
ON\nl ' ' u.•·" . н\tJ.!'lh l • l ' ·
,,,v;., . V\ ,,._,, ('Р' с.7 1.л Y( 1f\.. ~ ..Jl,,.,,,_,,y,
.,v,v,_,... ()rл,.()/Jd
~•п, 1u
,~
1
~
O "Y'J I

/}r,f'/Jf!(лl/
/ '
r 1r<Jv7'2
{ 1

/1. e(e.J...L- OVТ1J1,1,-., (D e/n(,,,__ ~ /-11.fe jЛ-fL n ДG. (/'f'Щ Н6 1

ОУ1{1е-Jм~ е,..,,ц_, v- ,е.;..,,._ t.;Jf'rlf)().1.0. /д rr,e.,,9- 1-иr (>-Y-/J a.)?


\ а,(Л1,ц. wo t0 f'\1ee, ~
~и j<i)v'vl-.fJO

J.. Ь.Н(,.) ~
нtнrrщ /! Pt/ t (>Сще,_цщ,,___ IJOПO?DC OдOдOtJ(u 11(Р"
~е rn о л ы«J м rе;,,ц е. 111 fU< ц е.. по н QJ], ✓ f..D [?С и 'l и,~/) u....
kfl13 CЦ/nf-r67)..,)Jv...
рpt f,<J1 v. -А_ N-ArJ- -
l
')l [еf--{ил,.:', [/rlou. 11" jc-<A -emtл r' b нп о (1(1(,1. rc.c:re'rnLv и r1 fill. (/)'1(,1 г{_ / (.). os/J11Q1ek (!}Soy10.. 1..a.f)1

Ju.,cfJ~{Y!- ft;q (,I"Q., fl&f!ЬllJ


?
f) '[, ~ -1{ ц Лu..Нd ru. ~еС Кс R. 11te ,(1Y1/<,(} (/Yl~- l!)r7e..(J0 tfl{J /Jo.h •

l~(!-VJ.) 11;0
~ )._ · ~ r, 0
fe(.)..x. 9.a__q(:...'L
по.со. v7 " ~;,, -t ~ maKl 1te, fl{)V-<,~/Yl~fh 6tJ-if,i, ь rewt,-, 1,11» -J d ;

dх д ц,,..
~
~ ~ r,
rfИл.енцv. ,~°'jC:.."l__ r1fJftO'I.JЛX JJi!lП0 1eк (lnt,i.).} .eHлJ.JJ1 Jk<9()1Jfe.f.ti-l~u.a.16/-f6/(/4
.,_ J .2. I
{),r"R('P,(ilO/J rnu11.c... \'J~,_ '-k;,._ 1-f-<-;- .:i. tJC. /< - rг..JJr.f{;µ ь1& кrir✓.(GtJ
J..
Ць 1 vfo11mk 1.p_,
I Jj
~
cJ Х I r ·
. 7

'f-:,_ eэofrtJ.\u.tH)'Ylbl { !-9]0,, Мk/ M~if(}ЛY.._ЛIJ.-, f1{Ju., fAЦe,'f'rJC? f,,/1110.J.- ~&Hr¼Cf}HO


. , ,,,
tp-m{1e(/tfle kН О и 'J
H0 -'~f 'J'< И-- , /,,<- J Л..ll.. (),ЛО.(Л/ L1J,t. ,u.. lfi,-9-. oJO JIOre (,(_ r/J°f?~ f/C!-- цм f:/J Q._

tvj ; fr;,Гl--;: IG1,t 1


?) Но. , ен4,:,. m./n...-He'te,n,1-щ e. J .11.J..., t,Jдt;:Lt}( ~и..ле.нел (/
('nt?., !(?.

(HX..V....fJ/i6 f(d j Ле.. тe yr')J. .{ t)I \( lл.Hff1e,:;101L tp-&1-L о. f(дкu-и. 01/1c.3 1}--Ц., f ~ 6ff,:J/v11/7hv
r~слр-еуел . /-(QY7J1:Jt<.C!./ ( YJ1Jr,OI,{ енн еJ- f>(Jd /')О См-нуси, f1/)ejC..rflc___6~ (Л--JС,.:,.... mоЛь (Ц)

{-fe 1. iг., {'() 1,,16 ( J,U.,,.., ~.л енс м 1л ,

:S

Вам также может понравиться