Вы находитесь на странице: 1из 1

¾Ñèðèóñ¿, ñåíòÿáðüñêàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà  2020, 10 êëàññ ¾Ñèðèóñ¿, ñåíòÿáðüñêàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà  2020, 10 êëàññ

Ìíîãî÷ëåíû2: òåîðåìà Áåçó. 3 ñåíòÿáðÿ Ìíîãî÷ëåíû2: òåîðåìà Áåçó. 3 ñåíòÿáðÿ


Îïðåäåëåíèå. Ìíîãî÷ëåí A äåëèòñÿ íà íåíóëåâîé ìíîãî÷ëåí B , åñëè Îïðåäåëåíèå. Ìíîãî÷ëåí A äåëèòñÿ íà íåíóëåâîé ìíîãî÷ëåí B , åñëè
ñóùåñòâóåò ìíîãî÷ëåí Q, íàçûâàåìûé ÷àñòíûì òàêîé, ÷òî A = B · Q. ñóùåñòâóåò ìíîãî÷ëåí Q, íàçûâàåìûé ÷àñòíûì òàêîé, ÷òî A = B · Q.
Îïðåäåëåíèå. àçäåëèòü ìíîãî÷ëåí A íà íåíóëåâîé ìíîãî÷ëåí B ñ Îïðåäåëåíèå. àçäåëèòü ìíîãî÷ëåí A íà íåíóëåâîé ìíîãî÷ëåí B ñ
îñòàòêîì  ýòî íàéòè ìíîãî÷ëåíû Q, R òàêèå, ÷òî âûïîëíåíî ðàâåíñòâî îñòàòêîì  ýòî íàéòè ìíîãî÷ëåíû Q, R òàêèå, ÷òî âûïîëíåíî ðàâåíñòâî
A = B·Q+R, ïðè÷åì deg R < deg B 1 . Ìíîãî÷ëåí Q íàçûâàåòñÿ íåïîëíûì A = B·Q+R, ïðè÷åì deg R < deg B 1 . Ìíîãî÷ëåí Q íàçûâàåòñÿ íåïîëíûì
÷àñòíûì, ìíîãî÷ëåí R íàçûâàåòñÿ îñòàòêîì. ÷àñòíûì, ìíîãî÷ëåí R íàçûâàåòñÿ îñòàòêîì.
1. a) Ïîäåëèòå ìíîãî÷ëåí x4 −3x3 + 3x2 + ax+ b â ñòîëáèê íà x2 −3x+ 2. 1. a) Ïîäåëèòå ìíîãî÷ëåí x4 −3x3 + 3x2 + ax+ b â ñòîëáèê íà x2 −3x+ 2.
Ïðè êàêèõ a è b îñòàòîê áóäåò ðàâåí íóëþ? Ïðè êàêèõ a è b îñòàòîê áóäåò ðàâåí íóëþ?
b) Ïðè êàêèõ n ìíîãî÷ëåí xn + x + 1 äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí x2 + x + 1? b) Ïðè êàêèõ n ìíîãî÷ëåí xn + x + 1 äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí x2 + x + 1?
Óêàçàíèå: íà÷íèòå äåëèòü â ñòîëáèê. Óêàçàíèå: íà÷íèòå äåëèòü â ñòîëáèê.
2. Àëãîðèòì äåëåíèÿ ¾â ñòîëáèê¿ äà¼ò íàì ïðèìåð êàêèõ-òî Q è R, 2. Àëãîðèòì äåëåíèÿ ¾â ñòîëáèê¿ äà¼ò íàì ïðèìåð êàêèõ-òî Q è R,
äëÿ êîòîðûõ A = B · Q + R. Äîêàæèòå, ÷òî äðóãèõ Q è R áûòü íå äëÿ êîòîðûõ A = B · Q + R. Äîêàæèòå, ÷òî äðóãèõ Q è R áûòü íå
ìîæåò, ò.å. äîêàæèòå, ÷òî íåïîëíîå ÷àñòíîå è îñòàòîê ïðè äåëåíèè A íà ìîæåò, ò.å. äîêàæèòå, ÷òî íåïîëíîå ÷àñòíîå è îñòàòîê ïðè äåëåíèè A íà
B îïðåäåëÿþòñÿ îäíîçíà÷íî. Óêàçàíèå: ïðåäïîëîæèòå ïðîòèâíîå. B îïðåäåëÿþòñÿ îäíîçíà÷íî. Óêàçàíèå: ïðåäïîëîæèòå ïðîòèâíîå.
3. a) àçäåëèòå ìíîãî÷ëåí x100 íà x − 1 è x + 1 ñ îñòàòêîì. 3. a) àçäåëèòå ìíîãî÷ëåí x100 íà x − 1 è x + 1 ñ îñòàòêîì.
b) ×åìó ðàâíû îñòàòêè ïðè äåëåíèè ìíîãî÷ëåíà P (x) = anxn + . . . + a0 b) ×åìó ðàâíû îñòàòêè ïðè äåëåíèè ìíîãî÷ëåíà P (x) = anxn + . . . + a0
íà ìíîãî÷ëåíû x − 1 è x + 1? Ñîðìóëèðóéòå è äîêàæèòå ïðèçíàêè íà ìíîãî÷ëåíû x − 1 è x + 1? Ñîðìóëèðóéòå è äîêàæèòå ïðèçíàêè
äåëèìîñòè íà ýòè ìíîãî÷ëåíû. Ïðèçíàêè äåëèìîñòè íà êàêèå ÷èñëà îíè äåëèìîñòè íà ýòè ìíîãî÷ëåíû. Ïðèçíàêè äåëèìîñòè íà êàêèå ÷èñëà îíè
âàì íàïîìèíàþò? âàì íàïîìèíàþò?
4 (òåîðåìà Áåçó). Äîêàæèòå, ÷òî îñòàòîê îò äåëåíèÿ ìíîãî÷ëåíà 4 (òåîðåìà Áåçó). Äîêàæèòå, ÷òî îñòàòîê îò äåëåíèÿ ìíîãî÷ëåíà
P (x) íà x − a ðàâåí P (a), ò.å. P (x) = Q(x)(x − a) + P (a). Âûâåäèòå P (x) íà x − a ðàâåí P (a), ò.å. P (x) = Q(x)(x − a) + P (a). Âûâåäèòå
èç ýòîãî, ÷òî ÷èñëî a ÿâëÿåòñÿ êîðíåì ìíîãî÷ëåíà P (x) òîãäà è òîëüêî èç ýòîãî, ÷òî ÷èñëî a ÿâëÿåòñÿ êîðíåì ìíîãî÷ëåíà P (x) òîãäà è òîëüêî
òîãäà, êîãäà P (x) äåëèòñÿ íà x − a. òîãäà, êîãäà P (x) äåëèòñÿ íà x − a.
5. a) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè x1 , x2 , . . . , xn  ðàçëè÷íûå êîðíè ìíîãî÷ëå- 5. a) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè x1 , x2 , . . . , xn  ðàçëè÷íûå êîðíè ìíîãî÷ëå-
íà P , òî îí äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí (x − x1)(x − x2) . . . (x − xn). Âåðíî ëè íà P , òî îí äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí (x − x1)(x − x2) . . . (x − xn). Âåðíî ëè
îáðàòíîå óòâåðæäåíèå? îáðàòíîå óòâåðæäåíèå?
b) Ïðè êàêèõ a è b ìíîãî÷ëåí x4 −3x3 +3x2 +ax+b äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí b) Ïðè êàêèõ a è b ìíîãî÷ëåí x4 −3x3 +3x2 +ax+b äåëèòñÿ íà ìíîãî÷ëåí
(x − 1)(x − 2)? (x − 1)(x − 2)?
6. a) Äîêàæèòå, ÷òî ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè n èìååò íå áîëåå n ðàçëè÷íûõ 6. a) Äîêàæèòå, ÷òî ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè n èìååò íå áîëåå n ðàçëè÷íûõ
êîðíåé. b) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè çíà÷åíèÿ äâóõ ìíîãî÷ëåíîâ ñòåïåíè íå êîðíåé. b) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè çíà÷åíèÿ äâóõ ìíîãî÷ëåíîâ ñòåïåíè íå
âûøå n ñîâïàäàþò â n + 1 òî÷êå, òî è ñàìè ìíîãî÷ëåíû ðàâíû. âûøå n ñîâïàäàþò â n + 1 òî÷êå, òî è ñàìè ìíîãî÷ëåíû ðàâíû.
7. Ïóñòü a, b, c  íàòóðàëüíûå ÷èñëà. Âåðíî ëè, ÷òî îáÿçàòåëüíî ñó- 7. Ïóñòü a, b, c  íàòóðàëüíûå ÷èñëà. Âåðíî ëè, ÷òî îáÿçàòåëüíî ñó-
ùåñòâóåò êâàäðàòíûé òð¼õ÷ëåí ñ öåëûìè êîýèöèåíòàìè, êîòîðûé â ùåñòâóåò êâàäðàòíûé òð¼õ÷ëåí ñ öåëûìè êîýèöèåíòàìè, êîòîðûé â
íåêîòîðûõ öåëûõ òî÷êàõ ïðèíèìàåò çíà÷åíèÿ a3, b3, c3? íåêîòîðûõ öåëûõ òî÷êàõ ïðèíèìàåò çíà÷åíèÿ a3, b3, c3?
1 èëè R=0 1 èëè R=0

Вам также может понравиться