Вы находитесь на странице: 1из 6

12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

Проект Акафистник.рф — Akafistnik.ru

Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый)


Припев: Святы́й великому́чениче и победоно́сче Гео́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.); 06 мая (23
апреля ст. ст.)

Глас 2.

П  с н ь а҃ .
І рмо́съ: Во глꙋбин постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство
преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грхъ потреби́ло
є сть, препросла́вленный гдⷭ ь҇ , сла́внѡ бо просла́висѧ.
Те́плою врою и҆ любо́вїю призыва́ющыѧ тѧ̀ , мч҃ниче хрⷭт ҇ о́въ,
вѣнцено́сче геѡ́ ргїе, предстоѧ̀ всесвтелъ чⷭ ҇тно́мꙋ престо́лꙋ всми
́
владꙋщагѡ, твои́ми моли́твами и҆ предста́тельствы сохранѝ.
҇ ꙋ̀ бы́ лъ є҆ сѝ, геѡ́ ргїе, мꙋченически
Благоро́дно воздланїе хрⷭт ́
воздланъ дѣѧ̑ нїи, и҆ ꙗкѡ бога́тство пресла́вно въ нбⷭ н҇ ыхъ тѧ̀
сокро́вищахъ положѝ подвигополо́жникъ, ꙗкѡ преизѧ́ щнѣ
хра́брствовавшаго.
Тве́рдѡ и҆ терпѣли́внѡ ᲂу҆ стреми́лсѧ є҆ сѝ самозва́нъ къ
подвигѡ́ мъ, пребл҃же́нне геѡ́ ргїе, и҆ низложи́въ свирпое мꙋчи́телей
ѡ҆ полче́нїе, моли́твенникъ ѡ҆ всхъ призыва́ющихъ тѧ̀ бы́ лъ є҆ сѝ.
Блаже́ннꙋю, сла́вне, жи́знь ны́ нѣ воспрїе́мь, во хрⷭт ҇ 
сокрове́ннꙋю, геѡ́ ргїе, ѡ҆ не́йже подвиза́лсѧ є҆ сѝ до кро́ве: врою
пою́щымъ тѧ̀ молѝ спасти́сѧ ѿ всѧ́ кагѡ, страстоте́рпче,
ѡ҆ бстоѧ́ нїѧ.
Бг҃оро́диченъ: Не́бо была̀ є҆ сѝ слове́сное, сло́во нбⷭ н҇ ое въ твое́й
ᲂу҆ тро́бѣ, бг҃ома́ти, вмщшаѧ, имже всѧ̑ бы́ ша, нб҃о же и҆ землѧ̀ ,
и҆ ꙗже вы́ шше си́хъ: тмже со дерзнове́нїемъ молѝ спастѝ
пою́щыѧ тѧ̀ .
П  с н ь г҃ .


https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 1/6
12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

І рмо́съ: Процвѣла̀ є сть пꙋсты́ нѧ


ꙗ҆зы́ ческаѧ ꙗкѡ крі́нъ, гдⷭ и҇ ,
неплодѧ́ щаѧ цр҃ковь прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆ тверди́сѧ моѐ
се́рдце.
Вѣнце́мъ страда́нїѧ сїѧ́ ѧ, сла́вне, благоче́стнѡ призыва́ющыѧ тѧ̀ ,
́
молѝ и҆зба́вителѧ и҆ бг҃а, ѿ всѧ́ кїѧ нꙋжды, бл҃же́нне, и҆зба́вити.
́
Бога́тыми просвѣща́емь сїѧ̑ нїи, премꙋдре, мра́чнꙋю ѿженѝ печа́ль,
и҆ мглꙋ̀ страсте́й ѿ на́съ, врою восхвалѧ́ ющихъ тѧ̀ .
Наде́ждею ᲂу҆ твержда́емь и҆ любо́вїю, врою же ѡ҆ гра́ждсѧ, геѡ́ ргїе,
҇ о́вою, ідѡльскꙋю пре́лесть низве́рглъ є҆ сѝ.
и҆ си́лою ᲂу҆ крпльсѧ хрⷭт
Бг҃оро́диченъ: Просвщшаго концы̀ , пречⷭ ҇таѧ, родила̀ є҆ сѝ съ
пло́тїю безпло́тнаго, и҆ пре́жде всхъ ѻ҆ ц҃ꙋ̀ собезнача́льна: тмже
тѧ̀ бцⷣ врнїи чти́мъ.
С ѣ д а́ л е н ъ :
́
Благоче́стїѧ ѻ бразы мꙋжески хра́брствꙋѧ, нече́стїѧ пре́лесть
низложи́въ, мч҃ниче, попра̀ є҆ сѝ врага̀ шата̑нїѧ: и҆ бжⷭ҇твеннымъ
жела́нїемъ при́снѡ разгара́емь, мꙋчи́телей ᲂу҆ гаси́лъ є҆ сѝ безбо́жное
свирпство. тмже досто́йнѡ возме́здїе мꙋкъ ́ прїѧ́ лъ є҆ сѝ вѣне́цъ,
и҆ подае́ши и҆сцѣлє́ нїѧ врою притека́ющымъ. страстоте́рпче
геѡ́ ргїе, молѝ хрⷭт ҇ а̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ ставле́нїе дарова́ти
пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋю ́ па́мѧть твою̀ .

П  с н ь д҃ .
І рмо́съ: Прише́лъ є҆ сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни агг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ и҇ ,
вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆ сѝ всего́ мѧ человка. тмъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ
твое́й, гдⷭ и҇ .
Пое́мъ твоѧ̑ по́двиги, пребл҃же́нне геѡ́ ргїе, имиже разсы́ палъ є҆ сѝ
ідѡльскїѧ слжбы: всю́ же ᲂу҆ праздни́лъ є҆ сѝ де́мѡнскꙋю пре́лесть,
пресла́вне.

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 2/6
12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

Оу҆ ти́ши напа́стей и҆ бдъ смꙋще́нїе, и҆ всѧ́ кое навтїе ѕло́е


де́мѡнѡвъ ѿженѝ ѿ пою́щихъ тѧ̀ хрⷭт ́
҇ о́ва во́ина, досточꙋдне.
Возсїѧ́ лъ є҆ сѝ ꙗкѡ ѕвѣзда̀ свѣтоно́снаѧ, геѡ́ ргїе, дꙋше́вною
до́блестїю, и҆ тве́рдостїю вры, пре́лесть мра́чнꙋю ѿгонѧ̀ , и҆ спаса́ѧ
пою́щыѧ тѧ̀ .
Бг҃оро́диченъ: Спасе́нїе ́
сꙋщественное, дв҃о, родила̀ є҆ сѝ,
бога́тствомъ бл҃гости и҆ є҆ сте́ственною бл҃госты́ нею спаса́ющее
человка, и҆ и҆стлвшїй ѻ бразъ назида́ющее.
П  с н ь є҃ .
҇ ѐ сп҃се
І рмо́съ: Просвѣще́нїе во тм лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭт
мо́й, къ теб ᲂу тренюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́ нїемъ твои́мъ:
и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀ , бо́га не зна́ю.
Мч҃ническое дерзнове́нїе ꙗкѡ и҆мѧ ко влцѣ, ⷣ просѝ ᲂу҆ се́рднѡ
спасе́нїѧ тѧ̀ пою́щымъ, дꙋше́вныхъ недгъ и҆змѣнѧ́ ѧ твои́ми
мольба́ми, мч҃ниче страстоно́сче, пребл҃же́нне геѡ́ ргїе.
́ ꙗкѡ мч҃никъ ликостоѧ̑ нїи, и҆ безсме́ртныѧ
Со агг҃льскими ликꙋѧ
и҆ блаже́нныѧ, вѣнцено́сче, насыща́ѧсѧ сла́вы, покро́вꙋ твоемꙋ̀
прибѣга́ющыѧ, всѧ́ кагѡ треволне́нїѧ и҆ бꙋ́ри и҆схитѝ.
́
Изба́ви на́съ ѿ всѧ́ кїѧ нꙋжды, ꙗкѡ ми́лостивъ, грѣхо́вное и҆
бдное ѿгонѧ̀ многоразли́чное смꙋще́нїе, геѡ́ ргїа твоегѡ̀ ᲂу҆ го́дника
моли̑твы, хрⷭт҇ ѐ, прїе́млѧ.
Бг҃оро́диченъ: До́лгъ прама́тере єѵы, бг҃ома́ти, ѿдала̀ є҆ сѝ: пло́тїю
бо ѡ҆ бложи́ла є҆ сѝ, и҆зъ тебє̀ рожде́нна сп҃са мі́ра. тмже тѧ̀ всѝ
блажи́мъ, ѡ҆ бра́дованнаѧ дв҃о всенепоро́чнаѧ.
П  с н ь ѕ҃ .
І рмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ ѧсѧ, неизслднꙋю милосе́рдїѧ
твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃ е, мѧ̀ возведѝ.

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 3/6
12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

Па́че є҆ стества̀ и҆ сло́ва, и҆ по́мысла, до́блести твоеѧ̀


хра́брствѡванїѧ, непреста́ннѡ ́
пѣва́єма, пребл҃же́нне мꙋчениче
геѡ́ ргїе.
Во́инствꙋ нбⷭ н҇ омꙋ собесдникъ, блаже́нне, бы́ въ, и҆ бжⷭ҇твенное
́
ꙗ҆вле́нїе, є҆ ли́кѡ дости́жнѡ зрѧ̀ , тѧ̀ врою чтꙋщыѧ спаса́й.
Всми ѻ бразы бг҃ꙋ возложе́нъ, и҆ блиста̑нїѧ чꙋде́съ прїе́млѧ,
дарова̑нїѧ тре́бꙋющымъ раздава́еши, пребл҃же́нне геѡ́ ргїе.
Бг҃оро́диченъ: Ны́ нѣ къ теб прибѣга́ю, пречⷭ ҇таѧ, спаси́ мѧ
моли́твами твои́ми и҆ соблюдѝ: є҆ ли́кѡ бо хо́щеши, мо́жеши, ꙗкѡ
́
мт҃ и всемогꙋщагѡ.
К о н д а́ к ъ :
Воздланъ ѿ бг҃а, показа́лсѧ є҆ сѝ благоче́стїѧ длатель
честнйшїй, добродтелей рꙋкоѧ̑ ти собра́въ себ: сѧвъ бо въ
҇ а̀
слеза́хъ, весе́лїемъ жне́ши, страда́льчествовавъ же кро́вїю, хрⷭт
прїѧ́ лъ є҆ сѝ: и҆ моли́твами, свѧ́ те, твои́ми, всмъ подае́ши
прегрѣше́нїй проще́нїе.
І к о с ъ :
За мїрскі́й живо́тъ дꙋшꙋ ́ ҇ а̀ цр҃ѧ̀ жела́ѧ
свою̀ положи́вшаго, хрⷭт
во́инъ тщи́тсѧ ᲂу҆мре́ти за него̀ , ре́вность же ве́лїю бжⷭ҇твеннꙋю въ
се́рдцы и҆мѧ, себѐ самаго̀ приведѐ. того̀ ᲂубо и҆ мы̀ всѝ,
бжⷭ҇твеннаго геѡ́ ргїа, ꙗкѡ те́пла предста́телѧ, воспои́мъ врою,
́
ꙗкѡ сла́внаго сꙋща ҇ о́ва раба̀, подо́бѧщасѧ ꙗвѣ своемꙋ̀ влцѣ,
хрⷭт ⷣ и҆
всѧ́ комꙋ молѧ́ щꙋсѧ приходѧ́ ща: спѣши́тъ бо при́снѡ и҆ мо́литъ
сп҃са, всмъ пода́ти согрѣше́нїй проще́нїе.
П  с н ь з҃ .
І рмо́съ: Бг҃опроти́вное велнїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ
пла́мень вознесло̀ є сть: хрⷭт ҇ о́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆ трокѡ́ мъ
ро́сꙋ дꙋхо́внꙋю, сы́ й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

̀
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 4/6
12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

Твоемꙋ̀ подо́бѧсѧ, мч҃ниче, влцѣ, ⷣ во́лею поте́клъ є҆ сѝ къ


подвигѡ́ мъ, сла́вне, и҆ побдꙋ взе́мъ, цр҃кве хрⷭт ҇ о́вы храни́тель
бы́ лъ є҆ сѝ: сїю̀ при́снѡ сохранѧ́ й предста́тельствомъ твои́мъ.
Ꙗкѡ мч҃никъ непобѣди́мь, ꙗкѡ страда́лецъ, ꙗкѡ неѡдолнный
вры побо́рникъ, ны́ нѣ сто́лпъ непоколеби́мь восхвалѧ́ ющымъ тѧ̀ ,
́
премꙋдре ́ ѡ҆ гражда́ѧ моли́твами твои́ми.
геѡ́ ргїе, бꙋди
́
Мꙋдрѣ земледлавъ бжⷭ҇твенное смѧ, и҆ сїѐ ᲂу҆мно́жилъ є҆ сѝ,
крове́й твои́хъ тече́ньми напои́въ, бл҃же́нне, и҆ болзней тща́нїемъ,
и҆ разли́чными ра́нами: имиже свирпство мꙋчи́телей ᲂу҆ гаси́лъ є҆ сѝ.
Бг҃оро́диченъ: Дв҃а пребыла̀ є҆ сѝ и҆ по ржⷭ҇тв, бг҃а бо родила̀ є҆ сѝ,
пита́ющаго всѧ́чєскаѧ, за неизрече́ннꙋю ми́лость, и҆ милосе́рдїе
мно́гое, чл҃вка бы́ вшаго, чⷭ ҇таѧ: є҆ го́же ны́ нѣ молѝ, спасти́сѧ
всмъ на́мъ.
П  с н ь и҃ .
І рмо́съ: Пе́щь и҆ногда̀ ѻ гненнаѧ въ вавѷлѡ́ нѣ дйства раздѣлѧ́ ше,
бж҃ їимъ велнїемъ халдє́ и ѡ҆ палѧ́ ющаѧ, врныѧ же ѡ҆ роша́ющаѧ,
пою́щыѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
Пото́къ лю́тыхъ страсте́й же и҆ бдъ, и҆ мѧте́жнагѡ ѡ҆ бстоѧ́ нїѧ,
и҆ болзней падє́ нїѧ, и҆ де́мѡнѡвъ кѡ́ зни, и҆ ѕлочести́выхъ
стремлє́ нїѧ, ᲂу҆ кротѝ твои́ми моли́твами, вѣнцено́сче геѡ́ ргїе.
Ве́сь свтомъ, бл҃же́нне, трⷪ ч҇ ескимъ чи́стѡ ѡ҆ блиста́емь, ꙗкѡ
мч҃никъ непобѣди́мь, ꙗкѡ бл҃гоче́стїѧ побо́рникъ, ꙗкѡ побѣди́тель
́
бг҃овѣнча́ненъ, спасѝ, нбⷭ н҇ ый жи́телю, тѧ̀ чтꙋщыѧ, моли́твами
твои́ми.
́
Вѣнце́мъ разꙋмнымъ ҇ вїѧ дїади́мою, и҆
разли́чнѡ ᲂу҆ кра́шенъ, и҆ црⷭт
ски́птромъ ᲂу҆ добре́нъ, и҆ багрѧни́цею ѡ҆ бложе́нъ, твое́ю ѡ҆ багре́нъ
кро́вїю, бл҃же́нне, сца́рствꙋеши цр҃ю̀ си́лъ.

Ѿ
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 5/6
12/21/2018 Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый) — Акафистник

Бг҃оро́диченъ: Ѿ ѻ҆ ц҃ а̀ безлтнѡ рожде́ннаго, и҆ пре́жде вкъ


возсїѧ́ вша, всѧ́чєскаѧ сотво́ршаго, ви̑димаѧ же и҆ неви̑димаѧ, дв҃о
мт҃ и, родила̀ є҆ сѝ. тмже тѧ̀ бцⷣ всѝ ꙗ҆зы́ цы сла́вимъ.
П  с н ь ѳ҃ .
І рмо́съ: Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ ь҇ , вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ
ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆ мрачє́ ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ ннаѧ: тмъ всептꙋю
бцⷣ велича́емъ.

Непреста́ннѡ гдⷭ а҇ молѝ ѡ҆ на́съ, пою́щихъ тѧ̀ , бл҃же́нне, ꙗкѡ


҇ о́ва мч҃ника, ꙗкѡ побѣди́вша мꙋчи́телѧ, ꙗкѡ лꙋка́выхъ
хрⷭт
́
дꙋхѡ́ въ ѿгони́телѧ, ꙗкѡ храни́телѧ неꙋсы́ пна, ꙗкѡ застꙋпника
непосты́ дна.

Страда́нїй воздаѧ́ нїѧ бога́тнѡ теб дарова̀ всхъ влка, ́
є҆ мꙋже
предстоѧ̀ со дерзнове́нїемъ, требл҃же́нне, мч҃ническимъ, и҆ съ
весе́лїемъ призыва́ющыѧ тѧ̀ ѡ҆ б̾ем
́ ь, сохранѝ.
Землѧ́ тѧ сокры̀ , и҆ нб҃о прїѧ́ тъ, и҆ ѿве́рзесѧ теб две́рь ра́йскаѧ
ꙗвѣ, въ не́мже ра́достнѡ, страстоте́рпче, ликꙋѧ ́ и҆ и҆гра́ѧ, врнѡ
пою́щыѧ тѧ̀ твои́ми моли́твами соблюдѝ.
Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ свиднїѧ снь проѡбразѝ, пречⷭ ҇таѧ, въ не́йже
скрижа̑ли и҆ ста́мна, и҆ златы́ й кївѡ́ тъ: ꙗкоже бо ѻ наѧ, та́кѡ и҆
ты̀ безнача́льное сло́во во ᲂу҆ тро́бѣ вмѣсти́ла є҆ сѝ, бцⷣе,
воплоща́емо.
С вѣ т и́ л е н ъ :

Весна̀ на́мъ возсїѧ̀ , свтлое влчнее и҆ бжⷭ҇твенное воскресе́нїе, къ
нбⷭ н҇ ѣй па́сцѣ ѿ землѝ на́съ пресыла́ѧ: съ не́юже просїѧва́етъ
всесла́внагѡ мч҃ника геѡ́ ргїа па́мѧть свѣтоза́рнаѧ, юже свтлѡ
соверши́мъ, да бжⷭ҇твенныѧ сподо́бимсѧ бл҃года́ти ѿ хрⷭт҇ а̀ сп҃са.

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu-pervyj/ 6/6

Вам также может понравиться