Вы находитесь на странице: 1из 57

�������, ��� ������� ����� � ���������� ����������� ���������� Royallib.

ru:
http://royallib.ru

��� ����� ������: http://royallib.ru/author/klimov_grigoriy.html

��� �� ����� � ������ ��������:


http://royallib.ru/book/klimov_grigoriy/klyuchi_poznaniya.html

�������� �����!

������ �������� ��������

���� �������

�������� ������

����� ��������

�����������. ���� ��������

�� ������

����� 1. �������� ������� ��� ����� ������� �� �����

����� 2. ������� ��������� �����������

�����������

���� ��������

������� ������� ��������� ������� �� ����� ��� 80-����

- �������� �������� �� ��������� � ����� ������� ����, ����� � ���������� ������ -


��� 50 ���. ��� ��� �� ���? ��� ����� "�������� ������"? ��� ����� "�������� ����"?
� ��� ��������� ���� ���� ��������?

����� ������� ������������ ����� ���� �� �����, �� ���� �� ����� ����� �����
������������. ��� ������, ������ ���� ��������� ����. ������� ��������� ����� �����
��������������. �� ������� ������.

���� �� ������ ����������� ������� ����� ������� ����� ����� � �������� ���������
����� �� ��������� ����� �����, �� ��� ����� ����� 4-5 ��������� ����� �����
�����������. ������ �� �� ����-���� �����, ������ ��������� ��������� �����, �
������ ��� ��� �� ��������� 5.000 ���?

���������. ��� �� ����� ��� �����.

������ ���������� ������� ���������� ���������� - ������ ��� ���������� �������


������������, ������������, ���� ���� �������������� ������� ���� ������ �������. �
������ �� ��� ������������ ���� ��������� ����� ������.

��� ���������� �������� ��� "����������", "������" (���� ������), �� ������������ �


���� ��� �� �������� ��� "��������" � "�������������" (���� ������������). ����
"���� ������" � "���� ������������" - ������ ������.
��� ��� �������� ������. ������� ���.

������ ������� ��������� �� ����� ������� ������ - �� ������ ������ ����������


(�������������), � ������� ������� � ������ ��� 50 ���.

����������� ��� ������� �����, ��� �������, ���� ���� ���������� ����������
�������� ������.

���� ��������, ��� �������, ������ ����������� ������������ �������, ������� � ���
������� ����� � ��������� �����������������. �������� ��������� �����������������
������ ("�������� ����") ��������� ������� � ��� � ����� 40-� ������ 50-� �����.

������� �������� ���� ������ ������������� ������� ������������ ���� �����������


������. ��� ��, ������ � ������ �������������� ������������ �������, � �
����������� ������� � ���� �����. ���� �������, ������ ����� �� ���� ���������
����, ����� �������� � ���������� � ������ ������� ������� ��� ����� � �������
��������� ����.

���� ����� ���������, ��� ����� �������������� �����, ������ ������ ��� ���� ��
���� ����������� ����� � ������������ � ���� ���� ��������� 5.000 ���, ���� �������
������������ ��� ����, ��� ������ ��� ������, ��� ����������, �� ��� � ������.

��� �� ������ �� ���������� ��� 5 - 6 ����������� ��������� �� ����� ��������� �


����� ��������� �����������. ������, ����������� ���� �������� ����� ���������
����, ����� �������� ���������� �������� �������� ��������������� �������������
��������� ��������� ������ ������.

��� ��� - ��� ������ ��������� ��������.

�� ���������� ���� ������ ��� ���� �������� �������� ���������� ������� �����, ��
���� ����� ������������ ���� ���������� ����� ������ � ������, ����������� ��
������������ �������� ����� �, ��� �� ����� �����, ������ ��������� ������
���������� � ����. �� �� ����� �������� � � ������ � ������� ������ ����������,
������, ���������� - ����� ���������� � ���������� �����, ��� ������� ������. ���
����� ����� ���������� (�� ������������ � ����� ������) ��� ������������� ������.

����������, ��� �������, �������� ���������� ����.

�� ��������� ������� ������������� ������������ �������� ��� ���� ������������


�����-����������, ����������� ��� � ������ � ����� �����������, ���� ������ ��
������� ������������� �������-����������, ������������ ��� �� � ������ �� �����
������� �����������.

�������� � �������� ���������� ���� ������ �� ������ � �������������� �����������


������� �������������� �����.

�� ������ ��� �������� - ��� ��� �������? ��� ������� ����� ���������.

������, ���������, ������ � ��� ����� (... �� ��� ������, ��� ��� ����� - ��������
���� ���...) ��� ��� �����, ��� ���������� ����������� ������� �� ����������
��������� ���������� �, ��� ������������� ������ ������� ����-�������������
������������ ����������, ������� ������� ���������� �� � ������� ������.

- ��� �������� �����������?

������� ������� ��������� - ��� �� ����� ����������.

������ �����, ��� ������ ��������� �� ������ ���������� ��� ����� �����������
������, � �� ��� ����������� �����. �� �� ��� ��� �� ����� ���������� ����
���������� ����� ������� (� ����� � �������� �� 50 ��� �������� �����, �������� �
������������ ������) ����� ������� ��� ������ ����������, ������, ��������. �������
- � ��������� ��� ���� ����������� ����� ���� ����� �������� �����, ������
����������� ��������� �������� � ������� ����.

����, ���������� - ��� ������������ �������, ������� ���������� �� ����� ��� �����
���. ���������� - ��� ����������� ����� ���������� �����. ��������, ������,
��������, ���������� �����, ������. �� ������ ��������������� �������� ���� �������
������ ���� ��� ������ � ��� �� ����� ������ �������. �� ����� ����� �������� �
����������� �� ������ ����� (�����).

������ �������� ��� ����� �������� �������� �� ��, ��� ��������� ���� ������ �����
����� �� ��������� ���� ��������������� ��������. ������, ��� ������� ��� (��� ��
������� �������, ���� ������) ���� ������� ����� �������� ������ ������� ������� ��
����� �� ����� ������� �����.

����� �� ������ ���� ��� ������ ����� �������� � ������� � ������ ����� �����������
������, ������� ��� (������� �������) ���� ��� ������ ������. ���� ������ �������
������ ����� � ���, ��� ���� ������� ����� �����, �� ����� �������� � �����.
��������� ��� � ���, ��� ��������� ��������� ��� � ���������� ���� �����
������������ ������� ���������.

���� ���� ������� ����� ���� � �������� ���������, ��� �� ������� �� ����������
�������� �����, �� ��� ������� ������ ��������. � ����� ������� ���� ������
��������� ����������� ����������� � ��� ����� ��������� ������� � ��������� �����
�������������������, ����� ��� - ���������� ���������, ��������� �����, ���������
����������. ����� ����� ����� ���� ���������� ������� ����� ����������� ������ �, �
����� ������, ����� � ���� ���, ������� ��� ����������������� ����� � ����� � �����
������ �����.

� ������ �������, ���� ��� ������� ����������� ����, ����, ���������� ������ ����,
�� ��� ����� ����� ������������ ���� ����� � ����� ������� �������� ������ �������
���� ������� �����.

��� �������� �������� ���� ������������� ����������� (������� ��������), ����


�������� ������� - ����� � �����, � ���������� � ����� ������, ��� ��� � ��������,
��� � �������, ��� � ������ ������ ( "�... ��� ����").

���� ��������� ���� ��� - ����, � ��������� ����-���������� (��� �� ��� ���������)
���� � ������ �������� � ������� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� �������������
��������� ����������� ���� ("�� ����� �... � ��� �������").

��� ������ - ������� ����� ���� � ����� ��� ��� ����� � ������� ���� ������ � ���
�� ������, ����������� �� ������ �����, ����������.

��� ���, ����� ����� ������������, �������������� ����� ������ ������������ �


������������� ������������� ������������������� �������������� ���������,
������������� �����, ������������� ����������.

����� �������� �������� ���������� ��� ����� �������� ����, ��� ��� ��, ��� ���
�������� - ��������� � ��� � ���� ��� ������ �������, � ���, ��� ����� �� ���������
- �������� ������� � ���� �������� ���������.

�� ����� �������� ������� ��� (������� �������) ������ ���� ������ ������. �
������������ ������� ����� ��������� ����������� �������. ���� �� � ����� ����� -
���� ���������� ������������ � ����� ������ � �����, �������� ������ � ���������
������ � ���� ���������� ��������, ����� ��� ��������� (������), �������� �����
(��������), ���� ����, ����� �����, ���������� � ��� ����� � ���� ��������. �
����������, �����������, ������� ��� ����������� ���� ������������ ����� �
������������ ����� � ������� ������-���� ���������. ��� ��, ������� � ������� ���,
������� ������� �� ���������� ������������� ������� ����������?

���� - ���������� ����� ��� (3) ������:

1. ������� ���������.

2. ����������� �������.

3. ���������� �������.

������, ����� �� ������������� � ���� ������� �����������, ����� �������� � ������


������� � ���, ��� �������� �����������.

�� ����� ������ �� ��������.

���������� �� �������� ����� ������� �����. ���� �������� ����� �������, ���� ��
��� ����� ����� ������ � ����� �����, �������� ������� (�������� �����) - �����
���� �������� ���������� � �������� ����. ���� �� ������ �������� ����� �������
(����� ��������� ���), ���� ��� ����� ����� ��������� ������ (����������,
����������� �������, ������������ ����) - �� �������� �� ���� ��� ���������� �
������ ����� ������. ���, ��� ��� ������� �������, ��� ��� ���������� ����� �� ���
�������������� ���� - ������������� ��� �� �������������. ��� ���� ������� ��������
�����. ����������� ������������� � ����, ��� ���� ���� ������������ � ��������� ���
�����. ������������� �� �� �� ���������� � ���������, ����� � ���������� ��� ��
����� ������ ������ � ���� � ������������ ���������� ���������, ��������� ����� �
��������� ����������.

- ��� �� �������, ����� �� �����������?

���������� �� ������� (3) ������ ����������� (���������� �������) � ���������� ��


������ (2) ������ ����������� (����������� �������) �������� � �������� ������. ��
������ ����� �� ����. ���������� �� �� ������ ������ ����������� (�������
���������) - ����� �� ���-�� ������.

������� ������� ������, �������������� � ��� �������� Wittels � �������� Kinsi.


������ Wittels � ����� ����� "���������� ����� ������������ ������" ���� ���
������� ����������:

���������� �������

20% ����� ������������ ��������������� ���� � ������� ���������

51% ������� � ��������������� ���� � ������� ��������� ������ �� �������

�������� �������

15% ����� ������������ ��������������� ���� � ������� ���������

32% ������� � ��������������� ���� � ������� ��������� ������ �� �������

�� � ��� ���� ������ � ������?

������ Kinsi ���� ��� ������� ����������:

4% ����� ������������ ��������������� ���� � ������� ���������

33% ������� � ��������������� ���� � ������� ��������� ������ �� �������


������ ������� ����� ��� ��� ��������� ������ ������� ������, �� ����������� �� ���
�������� � ��������� 33 - 50 %. ����� ������� - ������ ������ (������ ������)
������� �������� � ����� ����� �����������.

����� �� ��� ������ ���� ���������������� �� ����������������� ��������, ��


���������� �������� ��������� �������:

5% ����������� (�������)

10% ������� (���������)

50% �������������

75% ��������� ���������� � ���������

90% ��������� ������� �������� ����������

��� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��� � ������ ������� (��������� ������). ������
��������� ������ �� ������� � �������, � ����������� � ����������� �����.

������ ���-���� ����� ������������ ���������� ����������� ������������ �������


������������ ������. ��� ���������������� 78 ���������� ��������� � �������
������������, � ���������, ���:

37% ����� ������ �������� ������� �� ��������� �����

83% ���� ������ �����������

10% ���� ������ �����������

7% ���� ����������� �����

����� ������������ ������ �� 35 ����� ������� ������ � ������� ������������, ��


���������, ���:

40% �������� ������� ��������� ��������

90% ���� �����������

��� ������ � ������������� ��������� ��� "������ 90%", ��� �������� ������
���������� ���� ���������� ���������:

90% ���� ��������� ������������ ������ � �����������

90% ���� �������� (�� ���������� ������������) ������ � �����������

90% ���� ������ � ������� ������������ ���� ������������

� ����� ���� ������� ��� 50 ��� �, ����� ����� ����� ������������ ��


����������������� ������ �������, ������ � ������:

������������ ���������� ������� ������� ��������������� ������������ ���� ���


�������� �����. ��� ����� �� ����, ����� �� ������� ������ �� ������ ������ - ����
�� ���� - ���� ������ � ������������� ���� ������� �������������� �����.

� ����� ���������, ����� ������ ������������� ���� ������� � ������� ������ ���� �
������ ����� �����, ����� ���������� ��� ����� � ������������� ��������� ������
����������� � ������ �� ������� ���������� ����� � ��������� �� ������� ��������
�����.
- ������ �� ������, ����� ����, �� ���� ���������?

� ���������� ������� �� �������� � �������� �� ���������� �� ��������� �����. ���


������� � ������������ ������ ����-������������ ��������� ����������� �������.

������ ���� � ������ ������. ��� ���� �������-����������, ��� �� ����� �����
�������� �������? ��� ���� �������� ����, ���� � ����������� ������� ��
�������������� �������� �������� ������ �� ������ �� ���� (����� ��� ���� �� ����
���� ����������)? ��� �������� ���� ����� �������� ��������, ��� ��� � �� ��������
�������� - ���� ����.

����� ������ ����������� ���������� ��� ����� ����� ���������� ����������, ��� �
��� ��� ��� ���� ���� ������. �������� - ������ �� ��, ��� ���������� �����
�������� ���������� �������� �����? ����� ���� � ���. ��� �������� ���� �� �����
���� � ������ � ��������� ������ ����������� (�� ��� �������� ����� � ������������
������� ��������� ����� �����������).

��� �������� ����, ����� �������� ���� ��������� ��� ����, ����� ������, ������,
������ ����� ����� �������������� ������ �, � ����� ������, ������ �������
��������, ������� ���� ��� ����� �� ����������, �������� ��������. ��� ����� �����
����� ��������� �� 100%, �� ��� ������, ����� �� �����, ����� �� 100% ��������, ���
��� ���� ����������, ��� ��� � ����� � ��� ����� �������� ��� ��������������
��������� ����� "���������" � ������.

������, ��� ��� ����� �����������?

��� ������ � ������������� ��� ������� � ������� ������ ������ � 90% � ������� �
100%. ��� ���� � ����� ���� "�������� ���" ����� ������ �������:

��! �� - 100% ����������, �� ������ ��� ���� � ������� ���������!

������ - ���������� �� ���!

�� - ����������!

���� ���� - ����������!

��� �� �� ��� ��� ��� �������� - ���� �� ��� ����������?

�� ����� ������. ������ ����� ������ ������� ������ ����-������������.

� ����, ��� �������� � ����� ����� ����������� (���������� �������) � �� �����


����� ����������� (����������� �������) ����� �� ��� ����.

������� ���������� - ��������� �� �� � ����� ����� ����������� (������� ���������).

� ��� ������������� ��� ������ ������� ��������� ��� ��������� ��������������


���������� � ��������� �������� ���������� (���-����������) ����� ��� ���� �� ��
������. ������ 69 ��� ������������ � ����� ��� ��� ������� �����������������
��������. ������ �� ������ ���������� ���� ����� ���� ���������. ��� ��� �� ���
����� ��������� ��� �� ������� ������� ����������?

�� ����� ������.

���������� ������� ��� �� �����������, ��� ���� ���� � ���� ������ �� ���� � ���,
"����� � ���� - � ������� �������".
��������� ���.

��� ������.

�� ��������� ���������� ����, ����� ����� � �����, ��� ����� � ������ �������� ���
� �������, ��� �� �������:

���� ���������� ���� ������������ ����� �������������� - ��� �� � ��� �����������.


��� ������ ������� ����� ������������� ���������� � �������� ��� ������ ���������
����. ���� ���� ��������� �������� "������ ��������� �����" ���� ������ ��������� -
�� ��� ��������, ��� ��� ������ �� ������� ��� �� - �������� �������, ��� �����
�������� �� ������� - ��� ��� ���� ��������� ������.

���� �� ��������� �����-������������ �� ������� ��������� ������� ����������, �����


- �� ������� ��� ��� ������� ���������� �����. �� �� ���� �� ��������� �����.

- � ������ �� �� ������������, ��� ��� �� ����������?

��� ������ �������� ��� ������ �� ����� ������ ������-�������, ������ ����� ������
�������� �� ��� �������� �������� � ����� �����:

���� ��� - ������, ��� ��� - ��..��

� ����, ��� ����� ������ �� �������������� ���� ����� �� ����� ��� ����, ����������
� ���������. ��� �� ����� ������ ���� � ���. ��� �����, ��� ���� ��� ����� ��, ���
���.

���������, ��������� ����, ������-�������, ���������� � ���������. ������


���������� ����� � ��������� ���������� ����. ��� ����� ����, ������, ����� �
�������. ��� ��������� �������� ����� ���� � ���������, ������� � ���������. ���
����� � ������. ��� �������� ������.

���������� ���� ��� �����, ��� �� ������������� ������ ������ ����������� ��� � ��
������ �� ����������, ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� ���.

��� �������� ����� �� �������� �������� ������� ����� ����� ����������.

- ��� �� ������� �� ������ �������������� �������� �����?

��������� ������ ��������������� ������ �� ������ ����������� ���� ��, ����� ����
��������� ������ ���������������� ������ �� �������.

��� �������� ����������, ����� "�������� �� ��� � ������������� ��������������",


����� ��������� ����������� �����������-����������. ��� ������ ���������� � ������
������� ���������, � ����� ������� � ��� ��������� ���������� ������������������
������������� ����������� �� ���������� ������.

������ �� �� ����������� ���� ��� �������� �������� ����������, ��� �� ����������


��������� ������ �� �� ����� ������?

�� �� ����� �������� � � ��������� ������� ���������� ���������� ���������� - ����


�������������� �������� �������-�����������.

�������, ������ �� ��� ������, � ���� ��� 90% ������� ��� ������ ����
�������������� ������������. ��������� ����� ���� ����������� - ������� �����������
�������� - � ���� ���������� ������ �������������, ����� �� �������� ���������
�������� �� ������ ������������ ������� � ������������ ����� ������.

- ��� �� ������� �� ������ ������� � ��� �������?


� ����, ��� ��� ������ � ��� ����������� ������ � ���, ��� ��� ����� ����� ��
������ � ��������� �� ���������� - ��� ������ ������� �� ����� ������.

��� ����� ������� �����������.

��� ��� - ����� �����������, ���������� ������ ��, ��� ��� � �����, ������ ��������
�������. �� ������ ������

������� ��������� ���������� ������ � ���� � �����, �� � ����� ���������� �����

����� � ���� ��� ������� �������� ��� ����� ������ �����

���������� �� �� ���������, ������ �� ������ �������

�������� ���������� ��������� ��������� ������

����������� ��� ��� ��������

� ����� �������

������� ������� �������� � ������� ������ �� ������ �������

� ����, ��� � ������������ ������� ��� ���������� �������� �������. � �� �����


�������� �������� �������� ������ �������� ����� - ��� ����� �� � ������� ��������
���� �������� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���� � ������� ��������������
�����.

- ����� �� � ������ ���� ���������� �������������?

��� ������ �� ������ �������� ������������� (��� �� ������������� ����� �������


�����������) ������ ��� �� ������ ����� ����� ������ � �����������.

� ������ ����� �� ������ � ���, ��� ���������� �������������� ����� ����������� -


���� �������� ����������� ����������� ���������� ����. �� ������ ����� ���� ������
�� �������, ��� ����� ����������� - �����������.

���������� ����� ���� �������, ������ � �������. ������ - ������� ����������,


������ ���������� � ������� ������� ���� �������������.

�����, � ������� ���, � ���� �����������, ��� ������ ��������� ����������� ���� ���
����� ����������� ������ (����������) � �� ������ ������������� ��� �����������
�����.

� ������ ���������� ��������� - ������ �������������. �.�. ���� ���������� �


�������� ������� ������-������������ ����� ������� ���������� ����� ��������������
���������, �� �� �� ����� �� ������ ������������� �����������. ��, ������ �����,
������ ��������� ������, ������, ������������� � ������ �����������, ���
������������ ���������� �������, �� ������ ����� ����� ����� ������ � ��������.
��������� �� ���� �� ��������� � ������ ���.

��� - ���� ����� ����������, ������� ��� ����� ����������� (�����������). ���
����������� ������ ����� � ���������� ����� ������ ����� ����������� �����. ������
�� ����� ������������ ����������� �����������, ��� ����� � ������ �����������
���������. ��� ������ �� ���� ������������ � �� �� ������ �� ���������� � ����
���������. � ���� ��, ��� � ��� �������, � ���� �� ���� �����. ��� ��� � ��������
��� ������� ��� � ��������� ������� �����������.

� ����, ��� �� ������ ��� �������� - � ��� ��� ����� ���������� �����?
������ �� - ���� ���� ���� � ���� ���� �������� ������������ � ������� ����� �����
� ����� ����� �������� ��� � �������� ����������� - ��� ������� ��������, ��� ��
���� ����� ���������� ��� ����. �������� - ���� �����������, ��� �������, ��������
�������� ��� �� ������, ��� ������� �� ��������, � ����� ���� - ��� ��������� ����
�������������� ���� �� ������ �����. ������� �������� ����� ����� ������ ������
"����"? ���� ��� �������������, � ��� ���� ������������� � ��� ��� �����������
���������. ��� - ������� ������. ��� ������ ����������� (�������) ������ �����
������ ��������� �� �������� � �������� - ������� ���������.

��� ������ �� ����� ���� ���, �� ����� ������� � ������ ������� � ����������
�������������.

����, ����� �� ������� � ���������, ��� � ����, ��������� ��������� ��� �����������
� �������� � ��������� �� ����?

��, �����. �� ������ �������� �������.

��, ����� �����������, �� �, �������, �������� �� ������ ������.

��, ����� �����������, �� �� ����� ������� ������ �� ������ �� ������ ������.

� ��������� �� �������� ����� - �� �� ������ ���� �����������, �� ����� � ������.

�� ��������� � ���� � ����� ����?

������ ������� � ����������� ������������� ������� ��� ����� ����������� � �����


����� �������� � ��������� ������� � �������� �������.

�� �� �������� ��������� � � ��������� � ������� ������ ... �� ������.

������ ������� � ����������� �������� ������ ������ (����������� �������������


����-������) ����� �������� � ����� �� ������.

��� ������� �������������.

��� ������ � ������ - ������������ �������� ������ �������� �� ����� ����.

����, ����� ����������� - �����������.

���������� ����� �������, ������ � �������.

������� ���������� ������ ���� � ����� ���� ����� � �������. � ������������� ���
������ ����� ������� � �������� ������������, ��� ����������� �������� ����� �
������������� ����������.

������ ���������� � ������������� - ����� ������ ��� ��� ������ �� ����������. ���
���� �� �������� ���������� ������� ����������� �� ���� �� ���� �� ����� ����������
����.

������� ���������� ������ ������� � ����� �� ������� �����������, ��� �������


����������, ��� ������� ������� ���������, ����� ������ ���������� �
���������������� ������� �����������. ����� ��������� ������� ����������� �
������������� - ������� ���������� ���������� ������� �������������� ����� ������
����� ������ ���������� ����.

� �����������-��������� ��������� ���� ������� �������� ������� � �������� � ������


������������������, ��� ��������� ������������� ���������. �� ����� ��� �� ���
������ �������������� ���� ����� ���: SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR �.e. ��������
��������� �������� (������ �������� ������������ ��������).

���� - ��� �� ���������� ���� �� ������� ���������� � �������������?

�� ��� �� ��������, ��� �� ��������� - ���� �� � ��� ����� ��� �������. �� ������
����� � ������� � �����, ���� ��� ����, �������� ������ ��� �����.

������� �� �������� ����� �����:

��� ������������� ��������� �� �������� �� ����� ����������?

��� ������������� ��������� �� ������� ����� �� ����������� ������������?

��� ������������� �������� �������� ������ ���������� ����������?

��� ������������� �������� �������� ��������������� ������ �����������?

������� �������. ������� ������. ������� ����.

�� �� �������� ����� ���� ��������� � ���� ������ ��������� - �����, ���������,


�����, ������, ����������...

���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ������ � ����������� ��������
������������ �������� ������������, ����� ������� � �������� ����� ��� ������������
������ ����������� � ����� ������� ��� ��������� ������� �����������, �������
��������� �����, ����� � ������� ���, � ������ � ���� ����� ���������� ����������,
�� �������� ���� ������� �����������.

��� ����� ��������� - � ����� �� ���� ���������� ��� � ������? ��� ����� �� ����
������: ������������ - ��. �� �� ��������, ���� ���������� ������� ������ �� ������
- �� ��� ����� �� ��������. �� ����� �� � ������ ������ - � ������� ���� - ��
������ ����.

- ��� �� ������� � ������ �� "������� �����"?

������� ��� ��������� ������ � ���� �����. ������� ��� ��������� ���� ��� � ���,
��� �����-�� ����� ����� ������� ��� ��������� �������. ��� ������ � ������ �����
���������.

������� ������� ����. ��� �������������� ���� - "���� � �����" - ����� ������
������� �� ���� � � �����, ��� ������ ����� ������� ������ ���� �� � ���
����������� ����� ��� ��� ���� ����� ������� ������.

���� �������, ������� ��������� �������� "������� �����" ����������� �������


��������� ������ �� ���������� ��� ������ ��������������, ������� �������� �������
����������� ����� �����. �������� ���� ��� - �������� ����.

���������� ��� ��� - �� ����� ������� � ������ ����� ����������� �����.

- ��� �� ������� � ����������� (��������) "����� �����"?

������� ���������� ����, ��� ���-�� ������ ������� ������ �������������� ����� �
���� �����, �� ������... �� ������ ���������� (A ���� ��� �� ����� ������ � �����
30-x �����. ��������� � ������� - ����� ���������...).

��� ����� ���������� �� ���, �� ������, ������, �������, �����, ������, ������� ...
���� ��� ������ ��� ������ ������� ���� �� �����. ��� �� �������, ����� �����
��������� ���� ������? ���������� ����?
��� ��� ��� ����� �� ��� ������ � ������ ����� ������� �������������� ����� �
�������� "����� �����" ����������.

������ ����� �������� ��������� ��� ��������� ������ ����� ������� ��������������
����� � ������� (��������) ����������.

������ �� - ����������� ������ ���������� ���� ���. ����� � �������� ����������,


�������.

����� ����� - �� ����������� �������� ����� ������ ������� � ������� "����". ���
���� ��������� ����� ��� �� � ��� �������� ������ (�������) ��������� � ����������.

����� �������, ���� ��������� ������ ������� �� ������� ������� ���������� �������
�� ������ ����������� ������ ���� � ��� �������������� �����. ������
��������������� ������� ���������-������� ������������ ���.

������� �� �������� �� ������� "���������� �����" � ������� "��������� �������


������"?

������������� �����, ��� �����, �������� ��������� � ��� ���� ���������������


������� ����������� ��������. ��� ������� ��� �������� ������ ������, ��������
������ ������� �� ���� ����� ����.

����������� ��������� ������ ����� ������� �������������� ����� � ������� ��������


���������� �������� ������� ����� ����� ������������ - ������� � ������
(����������������).

������������ ����� �� ����� ��������� ����� - ����������� ��� �������� ����, �� ���
��� ���� �� ������ ������.

- A ��� � ��� ������ �������?

� - ������� �������� ������� �, ��� � ����������� ������� ���� - ����� ���


������������. ������ � �� ������ ��������� ������� ����� �� ���������� �������
������. ������ ������� ������, ��� ��� ����� ���� �������� ��������� ����
���������� �������-��������.

������? � �� ��������� ����� ������� ���� "���� � �����" ��� �� ���������� ������
������� ������ � ������ ������ ������. ��� ��� �� ��� �����:

": ����� ����� ������ ������ ������ ����� ��� ������ � ����� ������� ��������� ��.
��������� �� ��������� ����, � ��� ����� �������� ������� ��������� �� �������
������������� ����������, ��� ����� ������ ������.

���� (������ �����)

"� ������ ��� �������... � ��� ���� � ����� ������ ���� ���� ����� � ����� ����
����� �� ��� ������ ��� �����, ��� ������� � ����, � ����� �������, � ����� �
������ ���� �����... � ������ ��� ���� �� ����� �����, ������ ������ �� �� ���
����� ���... ����� ������� ������ ���� �����, ������� ������ � ������� ���, �����
����� ��, ����� ������ ���� �� ����� � ��������...

� ����� �������, ��� ���� ������� �� ����, �� ������� ��, � �������� �� ����������;
� �� �������� � ���� ��������, �� ������� �� �������; �� �������� ������ � ����...
� ��������� �� ������, � ��������� �� �������... ��� �� ����� ����� ��� ��������,
����� �����; � �������, ��� ���� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ���, ��� �����
��������, ��� �� ���� �����... � �� ������� ��� ������, ������� �������, ��� ����
������� ����; ���� ���� �� ����� ����� � ��� �������... �� �������, ��� ����
������� �� ����, � �������� �� ������ �����������, ���� �� ����� ��� ����������...

� ������� ����� �� � ���� ����, � �� ��������� �� �� �� �����������; �� ������


����� ������ ���, ������ �� ���������� ��... ����� �����, ���� ������ ���� ���,
����� �����... ���� �� ����� ������� ����� ����� ���� ������... � �� ������� ���
�������, ������� �������, ��� ���� ���� ���� � ��������, �� ������ � ����� ������,
��� �����...

� ������ ������ ������ ������ �������, �� ��� ����� ������ �� ������... ���������
��� �����, ��� ������, �������� �� ���������, ������� ����� �����...".

(������������)

����� �����

"������������� ����������, ��� �������� ������ ����������... � ������ �� ���������


(������ ��������) �� ��������� ��... �� �������, ��� ���� �������, ����� �� �����
������� ����� � ���������� ������ �����. �� � ����� ���, ����� ����� ������... ��
���� �� ��� ������ �����, � �� �� ���������... �� ��������� �������� �� �����...
���� ������ �������� ���� �������� ���� �����, �� ������� ���� ���?

��� �������, ���� ������... ��� - ����� � ������ ��������; � ����� ���� ��: ���
�������� ������, ��� ������ ���. �� ���� ���� �������� ���� ��� ������ � �������...
���� ������� ���, �������, � ��� �� - �����... �� ���������� ����� �������... ���
������� ����������, �� ����� ��������... ���� ���, �������� � �������... ��� ��
���� ���, ��� ������ ��������... ��� ������ ������� ��������� �� �����
�������������� �� ���� ����, ��� ������������� �� ���� �������... ������ ��, ��� ��
�����, ��� �����...

���, ��������� ���� ��� � ���, ��� � ���... � ������ ��� ������ �� ����� �����...
������, ��� �������� �������� ������� �������, � ������� ���... ��� ��������, ���
�� ����� ������� ���� �����, �� ���� ���� �������, �� ��� ������, �� ������, ��
���� �� ��������� ����..." (���������, ���� � �������)."

��� ������ - ������, ��� ���� ������ � �������������, ��� �������, � �������������,
�������, ��� �������, � � ��������� �� ����������� ���� ������� �� ��������. ����
������ ��������, ��� �� ����� ������� - ��� ������� ��������� ��������� �������.
��� ��� (�� �����):

�������, ��� ��� � �������� ������������ ��������� ���, ��� �������� ��� ����������
����. ��� ��� ������� �������� ���� ����� �����. �� ����� ��� ���� �� - �� ����
������� � �������� ���. ����� �� � �� ������� ������� � ������� ��, ����� ���
������ �� �� ��������� ���� � ������� �����������, ��� �� ��� ��� ���� ���. �� ����
������ � ����� ���� - �������� ����� ������ � ���������. �� ���� ��������������
������ - �� ��� ��� ������, ��� ��� ���������� ����. ����� ��� ���� � �������
����������� � ������ ������ ����� ����, ������ �� ����� � �� ������. �������, ���
��� ���� ��������� ��������� ����������� �� � ���� ������� ���. �������� ��� ���� �
����� ��� �������, ������, �������, �������, ������� � �����. �����.

- � ���� � ���� ������, ��� ������� �������...

������, ��� ������� �������: ��� � ��� �������, ���������� - ��� ����������� �����
���������� �����. ���� ������� ���� ��� ����� ���. ������ ������ ��� �������� ��
�������.

����� ���������, ��������������� ��������� �������� ������� �������� ��� ��


��������� �� ������, ���������� ���� - � ���� ������� �����. �� ����� ����� �������
�����������, ������ ����������� ��� �� ������� ��������.
������� ���������� ��� �� ������� �������.

����� ������� ������������� ����-��������� �������� ������� ������� �����������


������� ����������� - ������ � ������������, � ��������,

� �������� - �� �����:

1. �������� � ������ ������ ����� (��� �� ������������ ���) � ������ ������� �


������� ������� ���������� ���� .

2. ��������� � ����� ���. ����� ����������� � ������ ������� � �������� �� ������


������� ������������ ����.

�� ������ �������?

�� �� ����� �������� � � �������.

���� ������� ����-��������� ������������ ����������� �������������� �������


����������� - �� ����� �������� � ���� ���������� ��������, ��� �����, ��� �������,
����� ������� � �������� �����������, ������� ��� ������� � ����� ��������. �
���������� ������� ���� ����������� ���� ������ � ���� ����. �� ������ � ��� � ���
����� - ����, �������, ������ ���������� ����, ��������, � ������� - �������
(���������).

������ �� �� �������, ��� ������� ����������� ��������� � ������ � ��������


�����������, ���������� �� ����� ������������� ����� � ��������� �������� (��
������� ���� - ��� ���� ������). �� ��� �� ���� - � ��� �� ����� � ���� �������.
��� ��� ��� �������������� �� ����� ����������� �����. ��������� �����������
������� ����� ������ ��������� � ������� �������������. ���-�� � ������� �������,
���������������, �������� ����������� ������ ���������� �������. ������� ����������
����� ����� ����� � �������.

����� �������� ����������� �������� - �� �������� ���� ������� �� ������ �����, ��


��� ������ �� ������������ ���� �������� ��������������� �������� - �� ��� ��
�������� �������� ������ � ���������� � ��� ���� ����������� ����������� ���
�������� � ������� ��������.

������� ��� ��� - ��� ��� ������� ���������, �� � ����, ��� ��� ������� ����������
����� ������� �������� � �� ���������.

��� ������.

� ������ �������, ����-��������� ����� �������� � ���� ����������� (���������,


������, ������ � �.�. � �.�.) �������������� �������� �������������� ����� �� ����,
����� ��������� ������������� ������ ������� �����������-�������� ������ ����������
����, ������ ���������� �������� ������ �����������.

��� ����� ������.

A ��� �� ����� - �����?

����� ����� �����, ����� ���� ��������� �� ��������� �� ����� (�������), �� ������
�� �������� �������������� ����� (��� ����� ������), � ��������� �������� ������
������� ���� ����� ����� �� ���������� �������� � ����� ������� �������� ���������
��� �� ����� � ���������� ����� � � �������� ����.

��������� ���������� - ����� ������ �� ����. ����� � ��� ������ ����.

- ��������� ����-�� ������ �������������. ��� �� ��������� �� ������� �����.


������������ ����������� ������������ ������ � ���� � ���������
��������...���������, ��� ������ ���, ��� ��� �� ������� �����...

�� �� ���! ��� ��� ��������! � ������ ������ ������ ���������� ����������������


������, ������ ��������� � ���� � ������ �����.

������� ��, ����������� ������ ����������, �����������, ��� ������ ������ (������)
������� ���������� � ��� ��� ���� ���� ������� ����������������, �� ������ ������
���������. ���-�� ���� �� ������, ������ ���������, ������ �������, ��� ��� ��� -
���� ������� �������������...

�� ��� ������ �� ������ �����.

���� �� �������� ���������� �������� ����� �� ������� �������, �� � ����, ���


������ �� ������� ��� ����, ��� �������� ���� ����� �������� ����� �������� �
��������� ��������, ���� ����� - � ������� �������� � ���� ����� � ���������,
��������� ����� �������� �������. �������� ��� �� �������� � �� ������. ����� ��
������ ������� ���� �� ��, ��� ���� �������, � ����� ������, ���������. ��� -
������������ �������.

���������� - ��� ���� ������������ �������. ��� ���������� �������� ��������������


����, ��� �� ���������� � �������� ������.

������ ���������� ������� �� ������� ����������� - ����� ������������ ������. ���


����� �� ���, � ������, �� ������� �������� - ����� ������������ �����.

���� �� �������� � ���, ��� ��������� �������������� �������� ������ ����, �����
�������� ��� ���� � �������� ����������� �����, �������� ������������� �����������
� ������� �������� ��������.

������ ���������� ����������, ��� ������ ���������� ����� ��������������� ������ ��


���� ������ �����, � �� �� ����� ����� ���������. �������, ������ "������� �����"
������� �������� - "������� ������ ���������� ���������".

��������, ��������� ��� �� "��������" ���������� � �����-�� ���� ��������, � � ����


- ������� �������� ��������� ����� ������ ����������� ����.

�������� - ��, ���� �� �������� "�����������", ������ ������ ������ � ��� � ����
������������, ��� �������, ������ ������� � ���� �������� ���� � ������������
���������� ���������� �����������, ������� �������� ������� �������������� ����� �
����������� ������ �����.

�� ��, ���� �� �������� "��������������", �������� ������ ������ �, �����


��������������, ��������� ��� ���.

������� ���������� - �������� (��� - �� ���������), � ������������� �������� (��� -


��� ������ �����).

���������� ������� �� ������ ������� � ���� �������, ����������� �� �� �����


���������. ������������� �� - ��� ������������ ������ ����� ������� ����������� ��
����� ���������� ����� ������������. ����������, ����������� � ������������.

����� ��� ��������� ��������� ����� �������� - �������� ����� ���������� �� �����
���� � ��� ����� ������ ������ ����.

������� �� �������, ��� �� ������ �� ���������-�����������. ���� �� ����� ���� ��-


�����������, ���� � ������ ���, �� �� ������ � �����-�� ���� �������������� ��� ���
� ���������� ������� ��� � ���������.
���� �� �� ������ ���� � ���� ������������, �� - �������������� ��� ���� ����, �
��, � ��� �������, ����� �������� ������� ������� ���� ������� �����.

��� ������������ ���� ����� - ��� ��� ���������� ������ ������, �� ���� ��
���������� ����������� ���������� �� ������� ����� ��������, �� ��� ������� � �����
����� ��� ������������� ��� ������ ������.

������� - ����� ����������� ������ ���������� - ��������� ��� �������������� �����


�� ���������. �� �������� �����. ������ �� ������� �������� ���� �� ����������
����� ��������������� �����.

����� ����������� - ���� ���������� ��������������� � ����� �������������� ����� �


��������� �������� � ����� �������� (� ��������). ���� �������� ������. �����
�������� ��������� � �������� ����� - ��� ��� ���� � ��� ������...

��� �����-�� �������� � ������ �� �������� ������������� ��������� � �����.


��������� ���� �� ���� � ������ ��������� �� ���� ���� �������� - �� ����� ��
������...

������ ���� ������ �������� � �� ��, ��� ������ ��������-���������� ����� ����� ��
�����...

������� ����������, �������� �������� �������� ����������, �������� �������� ���


����������� �� ���������. �������, ������������� � ������ �����������, ��� ���
��������, ��� �������, �������� ��� ���������� � ���������� ��������������
�����������, � � �� ����� ���� ������ ������.

�������, �� ��������� ���� ������� � ������� �����������, ���� ��������� �


����������� ���������� �������� ���������� ���� - ������ ������ � ����� �
����������� ����� � ���� � ������� ������� �� ���� ��� ������ ��� ��������, ������
����� ���� � ���������.

������� ���������� - ��� �� ������� �������� ����������, ��� �� �������


�����������, ��� �� ���������!!!

������ ��������� ����� ���, ������ ��������� �������� 300 ������� ��������
��������� � ��������� ������������ ��������, ������ ����������� ����, ��� � ������
�������-�� ��������� ���� ������������� - ������ ���� ����������� � ����������
���������� ���� ����� �������� ����� ��� �������� �������� ���������� �� ���������
��������� �� ������� �����������.

��� �� "��������", ������� ������ ���� �������� ������ ������ ��������, ���������
��� ����-��������, ������� � ����� ����� ������ �������� �������� ����� �� �����
�������� ��������, ������ ����, ����� ������� ������� ������� ��� ������,
���������� �������, � ������, ���� ��� �� ������, ��������� ��� ������ �����������.

- ����� ���� ������ � ���������?

���������, ��������, ������, �������, ����������� � ����� � �����: (...�� ���


������, ��� ��� ����� - �������� ���� ��� ...) - ��� ��� ����� �� ����, �������
�������� ��� "����������", �������, ����������� � �������� ����������, �������,
��������� ��� ���� ������ ���������� ��������������� ����������. ��� ��� ������
���� ������ ���� ����� ��������� � ���������.

� ����������� �� ��������� ��� ������� � ��� ��� ���� �������������� ����.


���������, ������ ��� ����� ��������� ������ - ������, ������� ����� �������
����������, ������, ����������. ������� �� ���� ���� �������������� ������ - ������
�������� ����-�������, ������� �� ��������� �� ����� ���, ����� �������� � ������.
������� - ������ ��� ���������� ��������.

- ���� ������ �� ����������� � �� �� ������ � ������?

����� ������� ��������� ������� �� ����� ������ �����. ������� ��, ��� �����������
�������� � ������ � ���� �������� ����������. �� ��, ��� ��������� ������������
������, ������� - ����� ������ ��������������� � ���� ������� �������, ��� ��, ���
������� ������ � ���������� ������ ������, � ���� ���������� � ��������, �.�. �����
�������� ������� � ��������� ����������.

� ��, ��� �������� ��� ������, ��-������, ��������� ������ ���� ���� ����� �� �����
���������� ��������, � ��-������, ������ ����� - ������ �� ���� � ������� ��������
��������, ������ ������� ������-���������� ������������.

- ��� �� ��������, ���������� �� ��������� �������?

��������� ������� ...

������ ��, ���������� - ��� ��� �� ������� ����. ��� ������ �������� ��������, �� �
���� ������� ������ � ���.

���������� - ��� ��� �� ������ �����. ��� ������ � ��������� �������� �������
���������, ������� ��� � ������.

���� �� ������� ������� �� �������� ��������� ���������?

���� �� ������ ���� ����� � ���������� �������� ������?

� �� ����, ����� � �������� � �������� ��� �����-�� ��������� ������� ������


�������� ����. ��� ������ �������� � ������ �� ����� �������. ������ ������� ������
��� ������ ����������.

������� � ��� ����...

������ ���� ���-�� ����� ���������� ���������� � ��������� ���� � �������������


������ ������ - �� ������� �����, �� ��������, � ���������� ����� �������� �
�������� ��� ����� ������ ���� - � ��� ���� �����-���� ����?

���� ���-�� ���������� ����������� �� ������������� ������ ����� � ������, ��


�����������, � ������� ����������, � ����� - � ��� ���� �����-���� ����?

��������-�� �� ��� �� ���� ������ ....

- � ��� �� ������ ������ ������ ����� ������ �� ������ ����������?

������ ������� ������� ���� ������ �� ������ ���������� ������ ������ � ����������
���, ������ � ���������� �������� ���� ����� ����, ������ � �������� ��������
�����, �.�. ������ � �������� �����. ���� ����� ���� ��� ����������.

�� ����� ���������� ������ � ��������� ��������� ��� ���� �������� � ��������


������ ���������� � ��� ����� ������ � �������� ������ ���������� �������� �����
����� ��������� ���� � ������� ������������.

������ ������� ������� ���� ������ �� ������ ���������� ������ ������ �


�����������, �.�. ������ �� ���� �����������.

�������, ������� ���������� - ������ ����, ���� � ����� ���� ����� � �������. ���
����� ������ ����� ������ ������� ����������� � ������������ �� ��������� ���������
�������� �� ������ ������������ � ������ �� ���� ����������� ������ ������ �����
������������� �����������, ������� ����������� ��������� ������ ����� �� ����������
������� ���� � ������� ������ ��� ���� ��������� ����������������������� �����
���������� ������, ��������� � ���������� ������� ������ �����, ������� � �������.

- ����� �� ���������� ����� �����?

������ ���������� ����������, ��� ���� � �������� ���� �����-�� �������� ���������
(� ������������ �� ��� ������ ��������� � ������ �������� ���� ��� �� ����������),
�� ��� ����� �� ��������, ��� ��� ���� ���������� ���������� ���� ��� � ������� �
���������.

���� � ���, ��� ���������� ����������� �� ��������� ��������� �, ���� � ����


��������� ��� ��� �� ������ ���� - ���������� �� ��� ���, �� ����� �����
������������ ������� ���� �������� ��������� �������� (�� � ������������
������������� ��� � ���� ������ ����������).

�� ����, ���� � ��� ���� �����-�� ��������, ������ �� �� ������� � ������� �����
����������������, �� ����� ����� ����� �������� ������� ���� �������� ����� ����.

���� ���� ��������� � ���������� ��� ������ ������������, �.�. ��������������


�����������, ��� ����������, ��� ������� ����-����������� - �� ����� �� ��� �����
����� ������ ������� � ��������. ������, ���� ��� ������� ���� ������ ����������� �
������ ������� ��������� ������������ ���������, �� ����� � ������ ��� ����� �����
������ ����� �������� � ��������� �� �������� ���� ��������� ���, ����� ��� ��� ��
�������� ����� ���������� ��������.

������ ����� - ���� �� �� ������� � ������� ������ ��������� � � ����� ��������� ��


��������, �� �� ������ ������������ ��� ������� ����� ����.

���� ��� ������� ������������, �� ������������ � ������ ����������� ������� ��


�������������� ���� ��������� � ����� ���� ����� � �������� �����, �� ���� ��� �
����� ����������� � ������ �����������, ����� ��������� � ������������� �� ���
������������� ��������, �� ������, ������� ����������� ��������� � �����
�������������� ���������, ������� ������ �� ���������� ����������� � ��������.

- ��� �� �������, ������ �� ������� X - �����������?

����� ��� ��� �������� �� ���� ������, � ���� ��������� �� ���� ���� ��������, ��
���� �����������, ��� � ������, ��� ������, �� ���� ��������� � ����������� ��� ���
������ �������-�� ����� �������� �� �������� ���������� - �� �� �� �� ���� �� �� 36
������������ �� 2 ���� �����?!!

��� ������� ����� - ��� ���������� ��� �����, ��� ������� � ������� ����������,
������� ������ � ���������... ����������, ��� ��� ����������� ����������� ��� ���
����� (���. - �������� ����� web �������� ������� ������� www.ddlinks.com/klimov ).

���� ���� ���-���� �� ������� � ����������� ��� �����������, � ���� ������ ����
�����: �� ����� ���� ������� �����������, ������ ����������� ��� �� �������
��������.

� ������ ������� ������ ����� �������������� ����� ����� ����� ��� ��� ���� -
����������. ������ �� ��� ���� ��������� ������, ��� �� �� �������� ���� ���������
������. � ���� ������ - 90% ���������� ���� � ������� ������������ ����
������������. ��� �� ��� �� ������ ������� ��� ������� X �� ��� �� ��������?
����������, ������ ����� ��������� � ������������ � ��������������.
��� � ��� ������������ �����, ������ ���������� - ��� ����� ����������� ������,
����� �� ����������� ��� �������������, �� ������������ ��� � ��� �� ������. �� ��
�� ������� ������������������ ���� � ������� ��������� ����� ������ - ���� ������ �
���-�����������.

�������� ��� �����. ��������. ���������. ������� ���������� ��� ����������� � �� �


���� ������ �� ������� � ��������.

����� � ������ ������� �������� ������������� ����������� ������ ����� ���� ��� ��
��� ��� ������� �� ����. ��������� ���.

��� ������� - �������� �������� ���������� ������������������ 5 - 6 ��������������


����������� ����� ���� ����������� � �������� �����������. ���� ���� ��� �� �����
������� �� ���� ������������ - �� � �� 100% ���������, �� ��� ���� ����� ������� �
�������� �����������, ����� ������� � ������� �������������� ������������ - �� ��
�������� �������� ����� ������ � ��������.

� ��� ���� ����� - � ������� ����� ����� �� ���� ��������� �� ������ ����� ����. ��
���������, ����� ��������, ������, ������, ������, �������, ���, ��������,
������... � ����� �� ���� ������� ���� ���� ����� ���������� ��������� - ���
�������� ������ ��� ����� ���� ����� ������, ��� ��������� �������, � �����
�������� �� �� ������. ��������� ������ ��� ���� � ��� �� ��� ����� �������� �����
��� ���������� ������.

����� �������, ������ �� �������� �� ��� ������, �� ��� �����, �� �� web ��������
�� ������ ������������� ������� ������ ���� ������ � �������� "X" � � ������ ������
���������.

�� ������

��� ����� ������ �������� ����, ��� ��������� ����� � �������.

� �������-����������� ������ �� ��� ���� ������ ����� ���������������: "�����


�������������� ������ �� ���������� ������� � ��������, ����������, ��������� �
����, ������������ ����������� � �����������".

�������� ����������� ������������� ����, �������� ����������� �����������������


������ � ��������� �������, �� ��������������� �� ���������� ���� ����� ����� �����
�� ���.

���� ����� � ������, �� ��������� ��������� � ��������� ����������: ��� ���


���������� ������� - ������������� ������-������������ ������� �� ����, �.�. �
��������� ���� "������ � ����������", �� ��� ������ �� ������� ���������
����������, ��� ��� �� �������� ��������� ����� "����������".

�� ���� ����, �.�. �� ���� ���, ��� ��������� ��������� ��� � �������������, � ����
���������, ��� � ��� ���� ��� ������� �������� - �� ��� ����, ��� ��� ����
��������.

������ ���, ������� �������� ����� ���� - ������ ������, � ����� �������� �����,
��� �� ������� ������������ ��������.

������ ��� ��������, �. �����������, � 1905 ���� �����: "��� ����� �� �����������
��������, ������������, �������� "����������� � �������", �������, ������ ������ �
�������".

������ ��� ��������, �������-������� ������ ���-������, � ���� ���� ����� �


��������� ������ "�������" � ��-�����: "���� �� � ��� ���� �� ������ ���, �� �
������, � �� �������� ������ ������� ������� ����... ������ ���� ������� ����
������� �� � ���, ����� �������������� ��� �������� �, ������� �������� �������
�������������, ������������... ������ �������������� ���������. � ���� ���������,
��� ���������� � ����� ����� ������������� ������� ����������� � ������� �� ����
����� ���� �� � ����� ��� ������, ��� ����������, ������� ���������� �����
��������� ������� ���������� ����������".

����, ��� ������ ���� ���� ����� ������������ ��������� ����� �� "����������"
����������� ���� �� �� � "��������".

�� ��� �� ����� ��, ��� ���������� ��� �����? ���� � ����� ����� ���� �����
�������� ���������, ��� � �������� ��������, � ���, ��� ��� ������ ���, ������, ���
"����������"?

��� ������ �������� � ������, ��� ����� �������� ������� � ��� ��� �������� �����
����������� � ��������������, ��� ��� �� �� ������ ������ � ��������.

�������, �� ��������� ��������� ��������� � �������������, ������ ������ � ��


���������� ��� ������ ���, � ��������, �� ���� ��������� ����������� ������� �
������������� ����� ������������� ��������� �������.

�� ����������� � ������� �� ���� ������ �� ������� ������������, �������������,


�������� � ������ ������� - � ��������� ������� ��������� � ������ ���, ����������
����������� �������� ����� ����������� �����.

�������� �������� ������.

����� 1

��������� ������� ��� ������ ������� �� �����

"������� - ��� ����������,

������� ����� ���������,

����� �������� ������ ������"

St. Cyprian (����� ������)

������� �������� � ����, ��� � ������ - ������� ������ ���� �������������. ������
���������, ��� ��� �������� ��� ������� � ��� ������ ����� ����� �������� �����...

������ ��� ������ ���� ����������, ��� �� ������� - ���� �������������, ������ ���
�� ����������� ������� �� ������� ���������� � �������� �����. ����� ��� ����� ����
� ��� ���� �������� �������, ������ �������� ���: "�����, ���������� � �������:" -
�, ������� ������������, �������� - ":�� �� ��� ��������� � �� ������..."

������� � �������� ������ ����� ��� � ��������, � ������ ������. ��� 1950 ���.
����� �� ���� 19 ���, � ���� ��� ����������� ������� �������� "�� ������� �������
�����". � �� ��� ����� ������ 32 ������ �������� � ������� ����������� �������
������������� ���� (����������� ����������� ������������ ���������� ���� �� ������
������������ ���������� ����� ��������������� ����� � �����������).

���� ������ - ���� �������������� �����, ������ ��� �����������, �� �� �������


�����������, � ���������� "������� �������������� ������". �� � ������ ��������
������������ ���, ��� ��� ���� ���� �� ������ ������, � ��� ��� ������ ��� �����,
�. �. ��� - ������� ������ � ���������� �� ���������� �������� �����.

� ������ ������ ������ ���������� ���� ����� ������� ������ ��� � ����� ������ �
��� ���� �������� ������� � ��� ��� �� ������ ������� ������ (��� ����� ��������� -
��� ������). ������ �� ������ �������, ��� �� ��� ��� �������, � ������ ��� �����,
��� ��� ������� ������� � ������� �������� � ��� �������������� - � ����� �������
������������� ��� ���� �����, ���������� ����� ������ ������������� ������������.
��� ������������ �������� �����, ������, � ����� ������, ���� ������� ����������� �
�������, � ���� ���������� ���-�� ���� ���� ������.

����� 1954 ���� �� ��������� ����� � �������� �� ��������� ������ � ������� � � ��-
����� ����� �������� ������. �� ���� ��� ����� � ��� ���������, ��� ������������
�������� ���������, �, ����� ����� ��������� ������ � ��������, � ������ �����
������ �����������, �� ������� ��� ��� �� �������� ���������. �� ����������
���������� �, ��� ��� ����� ������ ��������� ���������.

�� ��������� ������������ � ������ � �����, � ������, ������� �� "��������


�������������", ����������� � ��-����� � ������� ��������� �� ��� ������� �����.
������ ������ ��� �� �������, ����� �� �������, � ��� ��� � �� ���������, �����
���� ������ ��� � ������� ��� �������� ��� ���� �� "��������� ���������������".

����� ��� � ������� � �������. �������� � ��������� � ����� �� ����� �������� �


����� � ���� �������, ������ ������� ���������� �������� � ������������� ������
"������ �������". �������� � ���, ��� ������ ���� ������, ����� ����� �������� �
�������� ��������. ����� ������� ������...

��� ������� ���������� �� ���, ��� �� ������ ��������, ������� �� ������ ����� �� �
�� ��������, � ����� ���������� ������. � �������� ����� �� ���� � ����, �������
������ ��������� ���.

- � ��� ����? ������ �� �� ��������? - � ���� ������� � ������.

- � ����������... - ��������, �������� �� �������� �������.

- �� ������ �� �� �� �������� ��� �� ����?!

- ��, � ���� ����� �����... ����� ����... ����� ����...

-���?

- � ������� �������...

- �� ���� � �� ��������� ��� � �������, � �� ��� ������ �� ���� �� ������?!

- ��� ���������� ��� ����������... ��� ��� � ������ �������... � ������ � ����
������ ������������� ���, ��� ��� ���������� � � �������, �� ������-�� � ������ ��-
�-�...

- ��� ��?

���������� ������� ������� ������������ �����:

- ��, ������... ������� � �������� �������... �������� �����... � �������� � ����


�� ����� ���...

� � ����� �� ��� � ����, ��� �� �������� ������� ����, �, ������ ���� �����. ��
������ - ����� �� ����. ���� ������, ��� ��� ��� ������ � ������ �� �����.

***

��� ��������� �������� �������� ����� � �����, � � ����� ���������� ������� ����.
������ ������ �� ��� ����� �������� �����, ��� ������ ������� � ����� ����� �����
���������, ��� �, �������, ��� �����, ���� ��� ��� ������, ������� � �������, � ���
��� ���� �� ��������...

������ � ����� ������ ������� ������� ������� ���� �������, �� �� �������� �������
������ ��� ��������. ��� ���� ��������� ������� ��� ���������. ������ ����, �
�������� ����� ������ ������� ��� ����������� �������, �� �� ������ ��� �����
������� ��������� � ���� � �����, ��� ������� ������, ������� � ���.

����, ������ � ����� ������������ �� ���������� � �������� ���������� ����� ������


������, � ������� ����������� ������� ��������� ������, �������� � �������
��������� ��������. ���������� ���� ������������� ��������� ������� � �����
�������, ��� � ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����������.

��� ���������� ��� ��������. � �������� ������ �� ����. ��� ������ 20 ��� ����
���������������� �� ���������� � ������ �� ��� ������ ������, ��� � ������������
����, �.�. � 1945-1955 �����, �� ��������, �� ���� �� ��� ���� � �������� �
�������� ������� �� ����. ��������� ������ ��� ���� ���� � ���� �����, � ����������
�������� �� ���������� �� �� ����� � ��������� ��� ���������.

"������, ��� � ���� ������ ������� - ������ ��������� �����������", ������� �, �


���� ����������� ������������� ��� ��� ��������. ����� ���� � ����������, �
���������� �� ����� � ������ ��������� �� ��������. � ����������� ������ �����
�������� �... ���� �� ����� - ���� �� ����, ��� �� ��� ��������!

�������� ������� ���������� � ����, ��� � ���� ������ �������� �������� ���������
��� �� ������. ����������, �������� - ������� ������, ��� �� ������������, ��
���������� �� �������� ������. ��������� ��� ��, ��� �������� ����� ���� ����� -
�������� � ���������. �������� ��������, ��� �������, ����� ���� ������, �
��������� �������� - ����� ���� ������. � ��� �� ������ ��� �������� ������� �
���������.

� ����� ����������, ��� �������� �������� ��������� �� ������ ���������� � �����


��� ������ ����� �������, �������� ��������, ��� ���� - �� ���������� ��������,
���������������� ���������. ��-��������� �� ��� � ������� "������", �� ����
��������...

� ��� ��� ����� ���������� ������ ���������� ������ ���� ������ "���������
�������". ����� � ����� ��� ������ � ������, ����� �� 35 ������, ����� ��� ��������
�����. � ��� ��������� ������ ����� � ����...

"���� ������, ���� � �� ���� ���� �� ������ �� ����� ����������� �������� ���������
����... ��� �� - �������� ������� � ����!" - ������� �, � ���� ����������� �
������������� ��� �� �������� ����������, �� ������� � ������ ������ �� �������
�������.

�����������, ��� ������� � ����� � ��� ����� ����� �� ����, �������������� ��


������� ������. � ��� ���� � ��� ���� ������ �������� ����� ����, ������ ������ �
��� �� ������� ����� ��. ��� ���, �����������, � �������� ������ ���� ���� �������
������ � ��� ��� �����, ����������, ��� ���� ��� ������� ��� ����� ������. ���� ��
����. �� ���� � ��� ��������� ��������� � ������. �� ����� �� ����� - ����
����������, � ������ ����� �������� �� �����, � ������ ������� �� ��� ����� �,
����������, ������ ��� �����: "������� ��� � �������� ��� �� ���������� �� ���
������!". �� ���� ��, ��� ����, ���� ����� ��������� � ���� �����-�� ������
���������.

"�� ���� ���, ������, ���� ������ ��������" - ������� �, �������� ���� ������.
����������� ��� ��, ��� �� ������ ���� ��� ��� ��������� ��� ������� ������
���������.
��� �� � ��������, ��� � ������, ������, ��� � ������ �������� ���������� ����� �
������ ��������. �� �������� ����� ���� �� �������� �������� � ������������
���������. ��� ��� �������� ����� � ��������� ������ "������ �������", � �� �����
����������� ��� ��� ������� "������ ������". ������ ����� ��������� ���������� �
������ ��������, � ����� ��� ��� - � ����� �������. �������� ��� �������� ������, �
�� ����� ����������� ������ ����� ������ ������� �����: "��� ���� ����������-
��������� ������������, �� ���� �����������, �� ���� ��� �����!".

������, ��� ���� �� ����� �����, ������� ������ ��� ������, ����� ��� ����, ��� ���
- ��� ������� �������. ��� ��� �������� ������ ���� ����������� � ��� ��� �����, �
� ������ ����� �� ����� � ������ �� ����������. ��� � ������: "������ ����� - ��
����, ������ ��� - �� ������".

������ ��������� ���. ����� �������� 25 ��� � ���, ���� ������� � ������ �����,
���������� ����� �����, � ������ - ������ �� ���� �������� ��� �����������, �������
������� �� "����� �������", ������ ��� �����, ��� �� �������� ��������. ��� ������
����... ��� ��� ���� - "����� ����". ������ �� ��������� ����, ���������� � ������,
��� �� ���� ���� �������� �����.

��� �����-�� � ��������� ��� ����������� ����� � ��-�����, � ������ - �� ���� � ��-
�����. ���� ����� ��������� ������ ������� �������� �� ��-�����, ��� ����� �����
������� �����, �.�. ��� ��� ����� ������ ���� "������� �������".

�������� ����������� ������ ������ � ������������ ������������� �������� ��� � ���


������ ����� � ���������, � ������� �������� � �� ��� ��������� ����������� � ��
���������. ��� ������ � ����������� ����� ����� �� ��� �����, ������ � �������
����� ���� ���, ������, ��� ��� ���� ����������, ����� ���, ��� � ��� ���� ������
"����� ������ �����" � ��� �����, ��� ��� ����� ����� � ��� ��������. ����� �� �
��������� ��, � ��� ���� ����, ��� ������� �������� ��� �� ���������, ������� ���
�� ����������� �� "������ �������" � ������.

����� ��������� � ���� �������� ������. �� ��� ��������� ���, ������� �� ��������
������ �� � ����. ����� � ������ �� ��� �����, �� ������-�� � ���������, ��� ��
�������� ������� ������ ������, ��� ����������� �� ���������� �, �� ������ ����,
��� ������� ����� ���������, ��� ������� � ���, � ����� ����� ���, ��� ������� �
���������...

� ��� ��� ���� � ��������� �� ����, ����� ������������� �� ��������� ����� � ������
��������. ��, �� ��� ��� "����� ����"... ������, ���� ��������, ������ ���-���� �
����� ����� "����� ����", ���� ��� �� �������. ��� �� ��� ����� �� �����������
�����, � ���� � ���� ���� ������ ���������. ����� �� ����� ��� ��������� �����
����� �� �������, �������� �� �����? ��������, ��� � � ��� ���� ��� �����-��
���������� ������...

��� �������� �� ����� ����� �����. ����� � ��� �� ���� �, � ����� ������, ��� ����
���� ��������� �������, ���������� �� ������ ��� ����, ������ ������ � �����������
���. ������, ���-���� ���� ��� ������� ��������������, � � ������������� ��� -
������� ������.

����������� ��� � ��, ��� ���-�� ���, ����� ������ ��� ������ ��� �����������
�������, ��� ���������� � ���� � ����� ���������� � ��������� ����� ����� �������,
������� ��� ����� ������� � ��� ������. � ��� ���� ����, ��� �� ������, � ��� �����
�������� ���������� � ����������: "��, ��� ��������!".

����� �� �� ���� ������ � �������� �� ���� � ���� ���� ����� ��� "����� �����", ��
�������� ������� ������� ��� �� ����, ����� �, �������� �� ���, �������: "��,
�����, ����, ��� � ��� � ����� ������ �� ��������. ���� �� � ����� ��������-������
�������... � ��� ��� ������ ��� ��������, �� �� ������� ���������. �����
����������� �� ����, ��� ����� �� ��������� ��������, � � ������� �� ������ �����,
��� ������� �� ������...".

��� ������ ������� ������������, ��� ��� �� �����, ��� ��� - ������ ��� �����,
������ ���������� ��� �����, ��� ��������� ������. ������ - ��� �������� ������� ��
�������� ��������� ����. ���� � ���� ��� �� �������, � �������.

����� � �������, ��� ��� �� ������� ��� ��� - �����������, �� ������ � ����������
������� �������: "� ��� ������ ��� ������ ����� ���� �����? ��� � �� ���� ����� ��
�����, � ��� - ���� ����� ��������� ������. ����� �������?"

��� ��� ���� ���������� - ���� �� ���-�� � ���� ��������� �������� �� ��-�����, �
����� ������ ����� ������. �� ��� ������� �������� �� ��� �, ���� �������,
���������� ��� �� ���: "������, �����, � ���� ����� ��� ������, ��� ������..."
����� � �������, ��� ��� ��� ������� �����, � ������ �� �������, ���� ������ � �
�������� ����� ���� ������������������...

Ox, ����� ���� ����� ���� �����������, ������� � �������, �� �� �������.

��� ��� ���� ���������� - ����� ���� ������� � ����� ������ ������ ���������
�������� � ����� ����� � ��� ���� ��������� ��� ����� �������������� ������:

1. ������ � ��� � ����, � ������ ���� ������ ����� � �������.

2. ������� ����������� ��������. ����� �� ����� � ������ ��������.

3. ��� �� ����� ����� ����� �����, ������� �� ������ ����� � ���� ��������� ��� 6.

4. ��� ����� ���������� ��� ��������.

������ ������ ����������� �� ������������ "����� �������" ���, ��� ���������, �����
������... ������������� �����������. �� ��� ����������� ����� ������ �������:
"������������� �����������... ��������". ��� ���� �� ������ � ������� ����� ������
������� ���� �����, �������� ���� �, ����������� �� ���, ���� ��� �����������,
����� � �� ��� �� ������, ��� ��� �� � ��� ���� ����� �� ��������, � ��� ������ -
��� ��� ����� �������.

� ���� ����� ��� ����� � ������ �� �������. ������� �� ����� � ������ ����������
��� ��� ����, ���� ��� ������ �������, � ������ ����� ��� �� ��� � ������������.
��� ��������! ������ ����� ��� ����� ��������� ��� � ������ ������ �����... �������
������, ��� ����� �����...

�������� ����� ������� � ���������, �� �������� �� ����������� � ��������


���������, � � ������� ������� ������ � ����� �� ��������� ����� ���� �����: "��
������ ��� ���, ������ � ��� ���-�� �� � ������, ������ �� ������������ ��� �� -
��������, ������ �� ����� ���� � ���� ���������".

����� � ����� �� �����, ��� ��� ��������. ������� � ��� - ������ ���, ������. ��
��� ��������� - ���� ������� � ����� �� � ����� ������� �����. ����� � ��� ����
�������� � �������, ��������, ��� ��������� ���, ��� �������� �����.

� ��� �� �� ���� �����, �������� ��? ��� �� ��� ���� �� ������? � ��������
�������...

�� �� ���� � ��� �������� �������. ������ ��� ���� ��������� � �����. �����
"�������" � ���� �������� ������. �� ��������� �� �������� ���� ���������, �����
���-������� ���� � ����������. ���� ���� �������, ����� � �������� �����������
�����, � �������, ������ �����, �� ���� ������� � ������� �� �� �����. � ��
�������� �������, �� ������� ������ ��� �����, �������� ������� ��� ����, � ���
������������ ������ ��� ������� � �������� �������.
***

� ���������� � ������ ���� � �������� ����� ��������� �� ������ ������� ����������


���������. �� ��� ���������� � ������� � �������� ��������� �������� �� ���� �����
������������ ������: "�����, ����� ��� �������, ������� � ����������, ������� �
"������ �������". � ��� �����... �� ��� �����... ������ ������ ����� ������ ���.
������ �� ����� �������� �������� ������ ���� ����� �������� � ������ ���� ���, ���
����� � ���� �� ���. �������, ���� ������ �� �� �����, ��� �� �������-���������,
�������� ������� ������ � ��� ����� �������� �� ����� �����������
�������������...".

� ������ ��� �������� ��� ���������: "���� ��, �����, �� �������, �� � ����
���������� - ����� ��������. ������� - ��� ���� �� �������. ��� ��� ������ ����
"���������� ����" � �����������, � ���������... ������� ������ �������? � ��������
�� ���� � ���� ������, ����� ����� ����, � ����� ������� � �������, �� ��������
���, �������, ����� ������ �� ����� ����������� �����".

������������ ���� ������ �������, � ��������� �� ���������� � ��-���� � ��� ������


��������� � ���� ������� �����. ������ �� � ������� ��� ����� ���������� ������ ��
������ ���� � ����� ����������� ���������. ���� ������ �������.

������� � � ������� ����� �������� ������������ ��������� (� ����� � ��� ����


10.000 �������� - �������� �� �� ����� ����� � �� ������, ����� �� ���) � ���������
� ����������� �� ������ ��� ������ ������������� �� ����. � ���� �� � ����� ������
��� ���� ����� � ����� ����� � �������� ����� ����� ����� - ������ �� ���������
����� � ����� ������ ����, � Homo sovetiqus, �.�. � " �������� ���������".

� �� ���� �� 10.000 �������� � ��-����� ����� ���� ������ ������� ����������� ���,
��� ���, � ������� � ������ ����. �� ���������� ���� ���� ��� ����� 250.000
��������. �.�. � �������� 50-� ����� � ������� 10.000 �������� ���� ��������
��������.

������ ��� � ����� �� �����, � ����� ��� ����� � ��-����� � ����, ��� �������� ����
�������� ���������� "Lincoln" � ������������ ������ ��������� ����� �������� �����.
����� ������ ������� ���������� �������� ������ �� 6.000 �������� � ����� �� ������
��� ����. � �� ����� "Lincoln" ������������ �������� ����� �� 2.000 �������� �
������ �� ��� �� ������� ��� ����� ���� ������� 10 ���.

����� ������, � ����� �� ��������� ����� ����� �����. �� ������� ���� ����������
����� - ����� ����� ���� ����, �� ����� ��������� � �����, ����� ������ ����� ��, �
��� �� ���������� ������. ��� � � ����� ����� �������� � ���� ����� ����� �� ������
� ������� ��� �����, �.�. ������ � ���, ��� "�������� �������", ����� ���������
�����-���������. ����� ��� �� ���������? � ����� ����� ������� ����� ��������� ��
��������, � ����� ������� ����������� ����� � ���������������.

��� ������ � ������� ���� �� ��� ����� ������� �����. � �������� 35 ���, � �������
� ����� ��������� � �����������������, �� ��� � � ���� ����������� �������. � ����
�� ���� ������ �� �������� � �� ������, ���� � ������� - ���� �� �� ��������
���������� ���� ���� ����� �������� ���� ����. ��� � � ����� ���� �������� ��� ���,
��� "���� ����������", �.�. ��� ��������� ���� ������ �� ��� ����.

����� � �� ���� �� ��������� ������������, ��� ��� ������� - ������� ����. ���� ��
� ������ ���� �����, ��� �� ���� ���� ������, �� �� ���� ������� �� �� ��� ���� ��
����. ���� � ����� �������, �� ��������� ��� ���� - ������ ����, ���� �������
������ � ��������, ��� � ������, ����� � ������, �� � ������ �������, ��� ���� -
������������ � ������ ������. ��� � ������ ��� ����� ��������: ������� ������� -
��� ��������, ������ ������� ������ ��������, ���� ������� � ����� ������������ - �
��� � ������ ��������. �� ������ �� ������ ���� ��������� ��� �� �������, ����� �
�������� ����.

����, ���� �, ���� ���� �����, � ����� ������������ ��� ��� ����� � �����
���������. ���-�� ������� � � ��������� � �������� ��������� ��� � ��������,
����������� �������������� ������ "������ �������", ������� ��������� ��� �����
���� �� ����, �������� �� ����, ����� �������� ��������� ��-�������� �������. �����
�� � ���, ����� ��������, � ����� �� ������ ��� ���������� ���: "��� ������ ��� ���
- ��������?" - � ������� �� ��� �������, ��� � ���� �� ��� �����������.

"� ����� ����, ��� ��������", - ������� � ���. "���� ���� ������ - ������
��������", - � ���������� ��� ���� ����� "����".

"������ ��� �� ��������!" - ��� � ���� ���-�� ��������� ��������� ����� ������.
"������ ��� ��� �������� ������, ��� �� �� �� ���������!". �� ������ �� ����
���������� ��� ���� ����� �������� �� ��������. � ���� ����� ���� ���� �������, �
�� ����� �� ����������� �����. � � ����� �� ���� � ���� ��� ��� - "���� ��� ��, ��,
��� ������������?".

� ��� ���� �����, ��� ������ ��� ���������� � ���� ����������� ��� ������
������������. �� ����� ����� ���� ����������, ����� ����, ����� ��� ��������
"���������", � ��� ��� ��������� �� ������� ��������� ��������������� � �� �����
���� ������, �.�. �� ������� � ���� ��������� ������, ��� ������ ������ �
����������. ����������� ��� ��, ��� ��� ����������� ���� � ���� ���� ����, ��� �
�������, � ������������� � ��������. � ��������, ��� � ���� ������...

� ���������� � �� ���� ��� ������ �����������, � �� ��������������� ������� �����


����������������. � ������ - ����� � �������, ���, ���� ������� ����� �� �����. �
����� ������� ������� �� �������-�� ������ ���� ������� �� ������ ��������. �������
��, ������, ��� � �������� �� ���. � ��������, ��� ������ ��� ��� ������ �����,
������ ����� ��� ���� ����... ������ ���������� ������� ���������, ������ ������ ��
���� ����� � ������ � ��� ���������. ��� � ������� � ��� �����: "���������
�����������, ������� � ������� ������, ��� ���� �� ������ ���������� ���������
����� � ���������� ������� ������� ����� �������������. ��� �������� �� ���� �����
����?"

������ ������ ������ ���� ���������� ����� ��������, �������� � ����� �������� ��-
�� �����. �� ������ ����� �� ��������� ��� ������, ��� �� ����� ������ ��� ��
��������� ����.

"���� �������������" - ������� �. "����� ��� ������� ����������, � ��� ����� ��


����������. ������-�� � ���, ��������, � ���� �������".

�����-�� � ������ ������ ������� ��� ��� ������ "���, ������� ������", � ������� ��
����������� � ���, ��� �� ������ �� ����� �� ���� ������� ������ 1937 ����,
�������, ��� ��� ���� ��������. ������, ��� ����������� ������ �������, � ����� ���
��� ����������� ��� ��� �����, � ���, ���� �� ������, � ������� �������� ��
��������� �������� ���� � ��� ������ �����, ������� � � ������ ��� ������ ��
�������. ��������, ������ � ���, ��� �� ������. ���� �� ����� ������� � ������, � �
��� � ����� ������ ����� ������ � ������� ����� ���������� ����� � ������ -
�������� ��������. � ��������, ��� ����� ����������� - ������, ��� � ����������
�����������. � ��� �� ����� ��� ����� � ���������� �������?

������, ��� ��� ������ ����� ���� ����� ������-�� ������� ����-������������...
����� ������ �����, ��� ��� ���������-����� ������-�� ���������� ��� �������,
������� �������� �� ��� ���������. ������ �����, ��� �� ����� ���� � ��� ������ �
��������� ���������� ����� - ��������� ����. � ���: ��, ��, �� - ��������� ����. �
�������� ���������, ������ ���� ����������, ����� ��� �� ����������� � ����� � ���
�� ���� ��������� ����...
��� ����� ������ ���� ���������� ����������� ������� ���: ���� ����� � �������, �
������ - �� �������. � ���������� ���� ������ ����� ����� - ��� � �������, � �� -
�� �������. ����� ��� ����� � ���������, ������ ������ �������� ���� ����������� �
������� �� �������, � ����� ������� �� �������. ����� ��� ���� ���������. �����
���� �������...

� ����� ������, ��� �������� ���� �� ���� ������������, ����������� ������ �����
���� ����������� � ��� ����� ������. ��� ��������� ����� ���� ���� �� ������,
������ ����� �� ��� �� ��������. ��������� ��� ���, � ����, ��� � ���, ������, ����
������ ������ �������� �������� ����������� �����. ������, ��� �������� ����
������� ���� ����� �� ����������, ��� � �� ������. ������ ������ �������� �� �
������� ������. ��� ��, ��� ������ ����� �� ��������� ����� ��� �������. ������-��
������ � �������� ������: ��� ��������-������� �������.

��� ��� ��� ����� ��� ������� ���������, �� ��������: ���� �� ���� - � ��� ��
������! ���� �� �������, ��� ��� ��� ������ ���������� ��� �� ��������� ��������, -
�� ������� ����������. ��� - ������ ��������� ������. ��� ������ ��� ������
�������, ������� ���� ��� ������� �����������, � ������� �� �������� �����������.

������ ���� ������� ���� ��� �� ����� ��������. �����-�� ������� ����� ������� ��
����, ��������� ���������, ����� ������ ��... ������ ���������� ������� ���������!
�������� �������? �����-�����, ������ �������? �� ���, ��� ��� ��������. � �����
����� ��� ��������...

�������� �� ��-����� ���� ���-����� ������� ��������� � � ��� �������� ����


�������� ��������� �������� ������� ���������� ���. ������ ����������� �������
������ ������ �������. ��� �� � ��� ��� ���� �� �����? ������, ��������� ������
���� ��� ����� �������� ������ � ������� ��� �������� ������ �� ������ ������
���������� ���������.

�� � ����� ��� ���� ���� ��������� ���������. ��� ������� �� ������� ������� �
����������� ��������� ���� �� �����, � ������ ����� ����� �� ����� �������� � ����
��������: "� ������ �� ����� ����, � ��� ������� � ��� �������� - �� 500 �������� �
����, � � ��� � ������� � 5 �������� ���..." ������ ������ ��������, ��� ������
���������, ����������� �� ����������, ������� ����� �������������. ��� ���
����������� ��� ��� ����� � ��� ��� ������.

����, ����� �� ���-�� � �������� � ���� �������� ��������� �� ���������� �


������������ �� ��������� � �������� � ������� ���������� �����. �������� ������
����� ������ �� ���� ������� � ������ ��� �����������: "��� ��� �������� ��������
������������� �������. �� � ����� ����, � ��� � ���� ����". � ����, ������� �����:
"����� ��, ������, ������, ��������. ������-�� �� � ���� �����, ��������,
����������� "������ �������". ������-��, ������, ��� � ������ ����������� � ���� ��
���� ������� ������".

� ������ ��� ������ ������ � �������� 53 ���. �� 25-������ ������� �� ����������


������ "������ �������", �.�. �� ������ ����� �� � ����. ���� ������ � ����.
������������! ��������! � �� ����� ���� - ���� ��� ��������. �� ���� ����� ��� ���
�����, ����� ������ ����� �� �����, ����� ����� ��, ��� ��������� ������� ������
������ ���������. �� ����� ���� ��� - �������� �������, �� ����� ������ ����
�������, ����� ������ ���� ������, �.�. ��������, ������� ������ ������ ��������.

��� �������, ��� ��� ������� - �������� � ��������� �������, � ������� ���������
������������ ������ ���������, �.�. �����������. ��� �� ����� ����� ��-���������,
��-�����������, ��-������. �� �����, �� �����. � ��� ��������� � ��������� -
���������, �.�. ���������� �������, ��� ��� ��� �� ������.

� ��������� ������� �� ������� "������� �����", �.�. ����� ��� �� ��������� ��-��
������� ������������� �����. ��� � ��������� ����� �������� ������� � ������ ��
���� (���� �� ����������) ��������� ���� ��� ���������. ��������� �� ������ �����
������, ������ � ������� ����-�������.

� ����� ������, ��� ������� ����� ����������� �� ���� ������ ��������� ������� ���.
���� ���� ��������, ��� �������, ������ ������� �����������, ������ ����� �����,
������ ����� ����� � ���� ��� ��� ���������� �������. �� ��� ��� �������? ��� �
������� ����� ����� ���������-������, ����������� ���� �������� ������ �����. �.�.
����������� �� �������������� ����� ��������� ����, ���� �� �������, � �������, ���
�������, � ������� �� ��� ���������. �� ������ �� �� �� ����� � ������ �����.

��� ��� ������ ��������� ����� ����������� �������� ���, � ��� ��� ������ ���������
����� �������� �������� ���. � ��� ������ ��������, ��� � ������� ����� ���� �����
������������ "������ �������", ����� ��� ��������� � ���� �� �������� ������� ����
��������, � � ���� - ����� ����� ������ �������, � ������ ����� � ������� ��� ��
���������� �� �������, ��� ������������� ��.

������, ���� ������ ��� ����� �� ������. � 30-� ����� �� ��������� ������ � ������
�� ��� �������� ��� �����. ��� ��� ������ �� �����, ����� ���� ��������. ������
������ ���������� �� �������� "������� �����". ����� ������� ��� ��� ��� ����������
�������� �� ������� ������ ����� ������. ��-�� ����-�� ����� ������ �����-������ �
�������� ��� ������� ������ ������������.

25 ��� ������ ����� �� "������ �������", ���������� ��������� �������� � ���������


����������� ������� � ����� ��������, ��� ��� "����������" ���������������, ���
�������, ������ ��� �������� �������. ������ ��� ����� ����� ������� �� ��������.
���� ������������, ������ - � ������ �����. ���� ���� ������ � ���� ������������ -
������ ������. ��������� ������� ��� ���������� ����, � ��� ������� ������, ���
�������� �� ���� ���� ��� ������� �������.

��������� ������ ����� ������������ ������� �� ���� � ������� � ������ ��


������������� ������, � ��� ����� ���� - �������, �������� ������� ��� ���� ����
���� � �� ������� ���������� ������� �����. ��������, �����������, � ��, ��������
�� ���������, ��������� ������ �� ���� ����������� �������, �������� ������� �����
�� ���� ���������: "�� ���� �� ��� �������!? ��� �� ��� ����� ��������!?".

��, ��������... �� ��� ������, �� �� � ��������. ������� ���������� �����, ��� ���
���� �����. ����������, ��� ��� ���� �������� ���� � ������� ������. � �� �����,
��� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �� ����� ��������� �� ����, ������� �� 25 ���
�������� ������� � �������.

������ ��� ����� ����, ��� ���� �� ������ � ��� ������ ���� �������� �������,
������� ������� ����� �� "����� �������". ������, ���� �������� ��� ��������
������������ ��������. �� ������� ��������� ������ "���������" � �������� ��������
�� �����. ������ - ��� �������, � ������ - ��� �����-��������� �����. �� �� ���
�������� � ��� ��������� ��������� ������� ������. � ���� ������ "�� ��� ������" ��
�������� �������� ������ ��� ����� ��������� ��������, ��� ������ �������.

������ ������ ���� �������� �������� ��� � ������� �� ����� � ��� �������������
���� �� ��������. � ����, ���� ���������, ���� ��� ������. ������ ��������� ����,
��� ������ ������� �������� �� "����� �������" ���������� � ���, ��� �� ������. � �
��� � � ���. ������ �� ���� � ��. ������� ������ ������, ��� ��� �������� ������
����� � � ���.

�������, ��� � ��������� "������ �������" � ������ - ����� ������� �������, �������
���� ����� ��������� ����� ��������� ���������, � ����� ����� ������� ����
��������. � ���� ���� ���� ���� ������������, � �� ���� ����� � ������ �� ������,
��� ������ ����� � ������ �� ����������. ���� ������� ��� �����, �� ����� � ���� ��
����. ������, ����� ������ ����� �������� � ���� � ������, �� ��� �������� ����,
��� �� �� ��� ��� "��� �������� ����".
�����, �������� ����� "��������� ����", � ������ ���: "������, ���� ������� ����
��������� ���������. ��� ������, ��� ��� � ������ �������� � ������� ����������".

"�������!" - ������ ������� ����� �������� ������. "��� �� ��� � ����� ��������
����!"

� � ����� �� ���� � ����: "������� � ���, ��, ����� ���. � ������ � ��� �� �� ����,
��� � � �������. ��������� � ��� ������ - ���� �� ���� � ��� �� ������".

������, �� �������, ��-�������� �������� ����������� �������, �.�. �� ���, ������,


�� ���� ��������. � ���� �� ����� ��� ������ � ����������� ����������, � ����
��������� ����� �������� �� ���������� ����. � ��������� ����������� � �����
������� "���, ������� ������" ������� ���� ������, ���� ������ ��������, ������� ��
����� ��������, ������ ������ ����������� ������� ������� �. �. ��������, �������,
� ��� �������, ������������ � ������ ���� ���� ���������� � �������� ����� ����
����������.

���� �����-�� ������� ������ ����������, ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� �� �����
- � �������� �� ������� ������ ��������� � �������� � ������ ������������������.

����� � ����� ������ ���������� � ����� �������� ������ "����, ������� �������
�������". ��� ����� ���� � ������, ������� � �������. ����� �����-��������, �������
������� � ��������, ���� �� ����������� ������������ ���������, ���� ���������
����������, � ����� - �������� ��������������� ��� � "������ �������", ���������
������������ "��������� �� �������� �����, ���� � ��������": �.�. �� - �������
������������.

� ��� ���� ������������ �������� ����� � ����� �����, ��� ������� ��� � �������� 20
���, ��� � ����������� ����� � ������, ���������� ���������, ���������� �
�������������� ����� �� ���������, � ���� ���� �� ��� ���� �������� ��������� -
������� � ������ ���������� ����������, ����� ������� �� �����, �� ���� - �����
1.000 �������. ������ ��� ��� ������ ��������� ����� ����-�� ��������� ������� � �
�������� ��������� �������� �� ������.

� ������ �� ��������� ������ ���� �����, ��� ��������� ����� ������������ ����
������� ��� �������. ����� ������� ���������, ��� �������� - ��� ��������� �
���������������� ������, �.�. ��� ���� ��� �� ����� ����� ���������.

������ ����� ���������� ������ � ������������� ����� � ����� ������ ��������� ����
�� ��� ����. � ��� ����� � ����� �� ������� �����, �.�. ����� ����������� (�
�������� - ������������). �� ���� ���� ��� ����� ����, ��� ������ - ��� ������
��������, �������� �� ����, ������� � ������� ���� �������� ���������, ���������� �
��������. ������������ ��������� ������� �� ����� � ����� � ������� � ������ ����
������� �� �������, � ����� 500 ��� �������� ��������� �������� �� ����������� �
������� �� � �������� ����.

������� ������ - �������� ������, �������� ������� � ���������� ������-��������


������ ��� �����, �� ����� "�������� �������". ������ ������ �� ���� �� ����
������� ������, ����� ��� ��� ������ ����������. �� � �������� �������, ���� �� �
����, ���� ����� �� ��� ��������. ���� ��������� ����� �� ������������ ��������
���������� ������������� ���� ���� "������ ������", ��� ������� �����.

� ����� ���������, ��� � ������, � ������� - ���� �� ���� �������������� ���.


������, ��������� ��� ����, ����� � ������� �������. ����� ��� �����, ���� �������.

������� �������, ��� �� �������� ��������� ����� �� ��� ������. �� ����������


������, ����������� ��� ��������� �����, ��-������� �������� "����". ������
��������, ��� ��� ��� ��� ���������, �.�. �������� ������, ������ ������� ���������
� ������������ �� ����� ����������. ������, ������ ���� ���� ����� "����". ���
����-�������� �� ���� ����� ��� � ���������� �����������, �� ���� ������ ������.
��� ��� ����������������� ��������� ����� � ������ - ���� �� ����� ������� ����.

� � ��������� �������, �������������� �� ������, ���� �����, ��� ��� �������� �


������������ ����������� ������ ���� �������� �� ������ ������ �����. ���� ��
������, ���� �� ���������� ���� ����� ���. �� ����� �������� ��������� �������
���������, ��� � ������� ���� ���� ������������. �������, �������, �� � ������
����� ������������ ������, ��� ������� �����, ��� ����������� ����� ���. ��� �
������� ���� ������� ����� ����� � ����� ���: "homo homini lupus" - �.�. �������
�������� ����.

***

������� � ��-����, � ��� ���� ������ ����� �� ��������� ����� �� ���������� �


������ 114-� ����� - � ������ ������������� ������������. ��������� ����� ���,
�������, ����� �������� ����� � ��-����� - ��������� ������� � ���������� � ������.
� ������ � ��� ���� ��� ���� � ������ ����� �� ������ � ������� ���������� �������.
��� ��� ����� ��������?

����� � ����� � ����, ������� �������� ��� ��������, ������� � ���� ����� ���
�����, ��� �����, ��������� ������ � ������� ������� � �������� ����� ���� ����� �
��������� ��� ������ ���� - � "���� ����������".

�� ������� �� ��� �������� ����, �� ���� �������, � ������, ����� �����������, ��


������ � ��� ������ �� ���� ����� ��������� �� ��-����� � ��� �����������. ������
�� ������ � � ���������.

������ � ���������� - �� ��� �� ����������� ��� �������, � ���������� � ��� ����


�������� ������� � ������� ��� �������, ������� ��������� ��� ����� � ���� � �����
�� ��� �����. ����� ��� ����� ������� ��� ��������� ���� � ����. �� ��� ��� ��
������ �������� "������������� �������� �� ������ � ������������", �������
��������� ����� � ������������ "����� �������". ����� ��� ����� ���� ����� �������,
��� ����� ��� ������� �� ����� ������ ����� � ������ �� ������ ���, � ��� ��� ��
������� ����� ��� ��� �������� ����� �� ���� ������ �������� ������� ��� �����,
������ � ��� ���� ���������� ������� ������ "������������� �������" - ������� ����
���������.

��� ���, ��� ����� ��������� ��� ����� ����� ���������� ��������� ������, ������
�������� �������� "������������ �������", �� � ������������ ��� � ����������
��������. ��� ������ �������� �� ����������� �������� ��� ���� ����� ���������� ���
������ � ����������, �� � �� � ���� ������� �������.

- ����� ���� ������ ���� �����, - ����� � �����.

������, �� ���� ����� ����� ����� ��� ����� �������� � ������� ���������, ������� �
��� ���� ������� ����� ���� ������ "� ������ �������". �����-��, ����������, ��
���������, � ����� �������, � ������� ��������� ����� ���������, � �������
��������� ��� ����� ������, ����� ���������. ������ ��������� ������� ������
������������ � ���� ���������� ��������, ������� �� ������ ��������� � ��� �����.
����� �� ����� � ��������� �������, ������������ �����, � ������ ����� � � ������.
� ����� ������, �� ����������...

��� - ������� ������ ��� �������� �������, ������ ������� ������ ��������
"����������� ��������". ��� ����� ������������� ������, ������� ������������ "���
������ � ����������", � ���������� �������� ������ ������� ��� ���� ����, �� ����
������� ������.
����� ��������� ����� ���� �������� ���� �����������, ������ ������� ����� ��
��������� ������ � ��-�����. ������������ ��� �� ����� ������������ �����. ��������
��� �� ���� ����� ���� ������ �: ������� ������� � �������� �����. ����� ���� ����
��� ���� ���������� � ���������� �� ��������� ������ � ������, ��������� ���� ���
���� ����. ���������� ���������������� �������. � � ������ ����� ����� �����:
"������ � �������!". ������� ��� ��������� � ����������� ����. � ���������������
������������ ����������� ����.

����� �� ����������� �� ��������� ������ � ��-����� ������ �������. �.�. ��������


��� ����� ������. � ������ ���� �����: "������ �������!" � ��������� ������� ���
�������� ���� ��� ����� � ����������� ����. � ��������������� ������������
����������� ����.

� ��� ��� ���������� �� � ������������ ����, � � ��������������� �������.

� � ���� �� ����������, �������� ��� ������ ������ � ��������� ��� ��� �������
��������������� �����. ��� ��� �� ����� ���� ����? � ����� ������� - ���������,
���������� � �������. � ������ ������� - ������, ������� � ������ �����. ���� ����,
��� ���� ����� �������� ������ ������, � ��� ��� ��� ��� ���� - � �� � ������,
������ �����. ����� ��� ���������� �� ������� ������ ��������� � �������� � ������
������������������.

����� ������ ������� - ������ ����� �������� ����� "������� ������ �������", ��-
����, 1956 ���, � ������� ����� ������� ����� ��������, ��� �� �������� �������
������ ��� ������������� ������� �������, � ����� ������� �� ��, ��� � ���������
������� ������ �������� ���������� (���. 40).

���������� ��������� ���� ������������ � � ����� ������� ���������� ��� �������


����� "������ � ���������", ��-���� 1967, ���. 400.

������ � ���������������� - � ��-����� �������� � ���� ���� ����������


"���������������� �������", ����� ������ �����������, ������� ����� ��� �����
���������� �� ����� ������. ������� ��� ������ �������� ������ ���������, ��������
���� ��� ����� ��� ���, � ������� ��� � ���� ���� ��������� �������� ������.

���������� ���� ��� ���������, �� ������������.

��� ���, � ���� "�����������" � ������ �� 22 ������ 1936 ���� �� 21-�� ��������
���� ������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� "��� ������������� ����������
�������� (�� ����� ������ �����������) ", � ������� ���� ����������, ��� �� ����
������� ������ ������ ���������: ����������������, ��������, ��� �������, ����
����� ��� �������.

�� ����, �������� �������������� ������ - ������� ������ ��� ��� � ���������


�������� ����������, ������� ����� ���������, ��� �� ���� ������� ������ �������
������ ��������� ���� ��������. ���� - �� ������� ������ ��������� � �������� �
������ ������������������. ����� �� ����� ������� �����, ��� ������� ������ ���
���������������� ����������.

***

��� � ��� ������� - ������ ����� �������� ���� ������������, ��� ��� �������, ���
��� - ��� �����, �� ����� � ���� ����� ���������� ������� �� �������� ������, ��
��� ��������� ����, ������ ������� ��� ����, ���� ��������� ����� �������.
���������, ��� ���� �����, ���� ������ �������-���������, �� ����� ���� ��� ��
������-���������.

� �� ���� � ������� ������ �����-�������� �� ����� ����������� ������� �����������


� ������������ ����� ������� ��������� ��������, ������� ���� ��� ������ �����
����� ����� ���������� �������� ������� � ��� ����� ������. ����, ��-��������, �
������� ��������� ��� ������-����������. �� ����� ����� ��� �� ����� � ���� �����.
�� ��� ����� ������ ����� �������� ������ �����-�������� � ������-������. � 30-�
�����, ��� � ��������, �� ������ ������������ ����, �� ���������� ��� ����� ��
�������. ���� ������ ������, ������, ������� �� ���� �� ������ �����, � ������
��������� ��� �����.

�� ��������� �����, ��� ��� � ������, ���� ����� ����� ������ ���������
������������ �, ������ ���������� "������� �������������� ������", ������������
���������� �������������� ���������� �������, �������� ��� ������������� �������
������������ ����������. �� � ��� �� ���� �������.

����� ������ �����-��������� ����� ��������� ���� ���� � ����� ������������� ���
����� ������. �� ������� � ��� ������ "��� ������" � ����������� �� �������. ��� ��
������ � ������� �� ������������� � ����� �����������, �� � ���� �� ������ ��������
������ �������. � ������ ��� ��� � ��������: �����-�������.

����� �������, � ���������� ����� ������������ ���������, ��� �� ����� ��������


�������, ������ �������� ��� �� ������ �������, ��������� ����� �� ��������, �
���������. � ���� �� ��� ��������� �� ������, � �����������, ��� ��� ���������
�������� �� ����, ������ ��� �� ���������, ��� � �� ���� ���� ���������.

��������� ������ ������ ��� ����������� ������������ �������� ����� ������ ������,
�� ���, ��� ���������, ����� ����� �� ����������, ����� ���� ������ ���������� �
������� �� ���������.

����, � ������, ��� ������ ���� ��������, � ��� ��������, ��� ��� ���� �����������.
���������� �� ������� �� ������� ���������� � ������������ �� �������� �������.
��������, � ������ ������������� ������������ ��������� ����� �� ���������� �
������������� �� ���������.

������ ���������� - ��� ����� �������������, ��� - ������� ��������� ������� ����,
� ��������� �������� �������� �� ������������� ������������ ���� ������ ��������
����� ��������� ������. ��� � ���� � ����� �� ������ ��������� ������ ������ "���"
�����-���������, � ����� �� ������� ��������� ����������.

��� �� ������ ���������� �� �� ��������� �������, � ��������� ������ ����� ���


����� �������� ��������. �� ��� �������� ���������. �� �������� �� ��� ����� ��
����. ������, ���� ������������ � ���� ��������������, �� ��������� ��������, ���
���� ������� ������� ����� ��� �� ����������...

������ ������� ����� �� �� ������ ������� �� ������� �����, � �� ������������ �


���������� ������ �� ����� ������-��������, ������ � ���� �� ���� �����������
������ ������ ����������� ����-��������. ��� ��� ��������� �� ��, ��� � ��� ������
��� ������, �.�. �������� ��������. ��� ����� ��� ���� � ���� ���� �� �������, � -
��� ����. ��� �� �������, ������� ��� ���, ����� � ������ - "�... ��� ����, ����
����� ��� ����������!!!". � ��� ��-������ �����...

����, � ������� �� ����� ������� ������� �������, � ������� ���� �����, � ��� -
����. � �� �������� ����, � �� ���������. �� ��� ����, �.�. �� ���� ���� ��������
���� � ���������, ���������� ����� �� ���������� ����. ��������, �������� ����� �-
�� ���� ���������� "��� � ��������", ������ ��� ���� �������� ����� �����������
��������������.

�-� ��������� ��� ������������ ����� ���������� ������������ �� ����. �� �������


������� � ����� ������ �����������. ������ ��������, �������, ��������� � ������
����������� �������. � 1902 ���� �� ������� ��� ����������, ������ ����������� �
���� ����� "��� � ��������" � �� ������ ��� ��������� ����� ������� �������
���������. ���� ��� ����� 22 ����, ������ � ��� ����, ����� �� ������� ������
������� ���������, �� ������� �� ��������� � ������������. ����� ����� 22-�������
�������� �������� ����� �� ���� ���. ��-������� ��� ��������� ����� 40 ������� �
���� ��� �� ���������� �� ������ ����� ����, � ��� ����� � �� ������� ����.

���������� �-�� ���������� ������� ��� ������, � ��� ����� �������� ���
�����������, �����������, ��������� � �����������. ��� �� �-� ��������� ���������
����� ������������ ����� ����� ���� � ������� ��������� � ������ ����������. ���
��� ��� ���� ��������� ����������:

� ����� ����� "��� � ��������" �� ��������� ���������� �� ������������ ��������� �-


� ��������� ���������, ��� ������� (�������� ���������� �������) - ��� ������ �����
��������������, ������������� � ����������, � ������� (����� ��, ������, ���� �
���� ������-�������) - ��� ��� �������������, �������������� � ����������. �� �-��
���������� ��� ��� ������������ ��������� � ������������� ��� �� �������� �����,
��� ��������� ������� �������, �.�. ������� ��������� � �������, �.�. ������
���������.

��� ��������� �� ���� ���� ��� � ��� ���� �������������, �� ������������ ����
�������� ��������� ������ ������� �����������, �� ���� ����������, �������, ������,
��� ����� ��������� ����������� �� ���� ������� �������. �� ����, �����
���������...

������ �� �������� � ���������, �����-������� �-� ��������� �������� ��� �����


��������� ���������. �� ����������� ������ �... �������������� ��������. ������ ���
����� ��� ������, ����� ����� ��� ����� "� ��������� ����� (������ � ��������)", �
������� ���� ��� ������ �������������, ��� � ��� ������ �����. �� ��� ��� - �������
���������, ������� �������� �������, ��������� �� ������ ����� - �������� ������� �
������� �������.

����� � ���, ��� ��� ��� ���� ������������� �������� � ���������������


�������������� ���������, �-� ��������� �������� ���� � ���� ���� ���� ����-����� �
���-����, �.�. ���� ����� ������ ������-���������� � ��� ����-����� (������� �����
������� ����, ������� ������ ����� �� ������).

������, ���� ���������, ��� �-� ��������� ��� ����, � ���������� �-�� ����� � �-��
��������� ����������, ��� ����� �������� ������� � ������ ����� � ����� �����, ��:
��� �� ��������� � ���� ������? ���� ����� �� ���� �� �����������. ��� �������,
������, ��������� ���������� �-� ��������� � ����� ��� �����������.

***

��� ���� � ����� ����� ��� ��������� �������, ������� ��� ������ � ���-�� �������
����������. ����� � �����, ��� � ����� ���� ������ ��� ������� � �������� ����� �,
����� ���, � �������: "����� ����, ��� ��� ��� ����� ��������".

� ������ �����-��������� ����� ��������� ������ ��������. ������� ���� �����


��������, � �������� ������� - ����������. � ������� ��� ��� �� ��� ��������, ����
�� ����� ��� �� ��������? ����� �� ��� ����� �� ��� �����, �������� �� �� ���
�����, � �� ���� ������ �������� ������� �� ��� - � ������. ����� ���� ��� ������ -
������. ������� �� ��� � ��� ����� �����, � � �� �� ��� ������ �� ��� �����. � ����
�� ��� - �����������, ������ ��� ���� �� ��� ���� �� �������������� (��� ������), �
����� �� ��� �������, �� ������ ��������, ��� ����� �� ��� ������ �� ���������, ���
� �� ����.

������ ��� ������� ����� ��� ���, ��� � �� ������, ��� � ���� ���������� ��� �� ���
������� ���-��� ��������, �� ����� �����-����� ���. ��������� ��� ������, �� �
������... ���� �� � ����� ���� �� ������ �� ��������...

��������������� �� ��� ��������� � ���� ������ �������, � ��� �������� �����


��������, ������ ���� ��� ��������� ������ � ������� ������� ���. ��� ����� �������
����, ������� ����� ��� ������� ��� ����� � ��. ������ �� ���� ���� ������
��������� ���� ��������� ���� � ���... ������� ����, ���� ������� ����� � ���,
������ � ��������, ��� � ������, ����� � ������. � ��� � ���� ��������� ����, �
������ � �� ����� �����. ��� �� ����� ������? ���� ���� ������: "������ ��, ���
����, ������ ����� � ���" (��� 3: 5).

����� 2

������� ��������� �����������

"������ ����� ����� ������� �� ���,

� ������� ����� ������� �"

���� ������� (����. 7:26)

������� ������-����������, ���� ������ ����� ������������, ����������� ������ �����


��� ������ �����. ��� ��� � �, ���� ������, ������� ���������� ������������
������������ � ����� � ��� ���� ��������� ������ ��������� ����, �������� ����
������ ��������� �� ������ ���������.

��������� ��������� ��������������� �������� ���� ������������� ����� � �����


���������, ������� � "��� � ���� ���������" � ���� ���������� ������������� �� ����
������ ���� ���������� �������� �����������. � ����� ������� - �� ����� "��������
�������", �����-�������� ������ ��� �����. ���� ������ ������ � ������� ���������
��� ����� ����� ������ �������� ����, ������� � ������ ��� � �������, �� ����������
�� �������� �� �������� �������.

����, ���� � � ����� ������ �� ����������, �������� ������ � ��������:

����� 1945 ����, ����� � ��� ��� ��������� �������� � �������, ��� ��������� -
������� �������, ���-�� ��� �������� ��� ������ ��������� � ��������� � ���� � ����
����������� ���� ������� (��������� � ��� ��. "����� ���������" ���. 283-291). ����
���� �������, ����� ������. ������� � ����� � ���� �� �������� � �������� ������ ��
� �������� ��������� ��������: � ��� � ��������� ������������ �����.

� �� ���� ��������� �������� ��� ������ �� ������ ����������� ����� �����-���� ����
� ������� ����������, � ��� ���� ���� � ���� �� ��� � �������� �, ��� �������� ���
����� ���� ��������� ����������� ��� ����� �������� ��������, ��� �� ����� ������
���, ��� � ��� �� - ������ �������. �����, � ������� ��������� ���������, ��� ����
��������� ������� � ����������� ��������.

����, ���� - �������, � � ����� � ��� � ��������� ������������ �����-�������: � ���


- � ��������� ����, ��� �� ������ ���� ���� ������� � �������.

"�������:" - ������� � �����. �� ������ ����� ��� ������� ��, ��� ����� "�������"
�� ��� ���� ��� 15, �.�. ��� ��� �� ������� �����, � �� �������� �����������
���������. ������������, ��������� �������, � ������ �������� �������������� �����.
������ ���, ������ ������� ����� ������� � ���������, ��� ������ ������. ���� ����
������� �� ����������, � �������, ������ ������� ��� ������:

- ������ ��������� �� �� ������. � ���������� � ��� �������� ������.

�������������� �� ������� ������� �� ��� ��� ���� ����������� �������, ������ �� �


���-�� ����� ������ ���������. �������: ���� ��� ����� � ����� �������� ������ �
������������� ������, ������ ����� �������������� �������� ���� ������, � ��� �����
� ����� � ��� ������-�� ����������� �����������: ������, ����� �� ������������ ���
� ���� ���� � ������ �����.
����� � ������ ��� � �� ����, � ������ ������� ��� ���: "� ��� ��� � ����
����������� ������ - ������� ������� � ��� �� ��������?".

�� ����, ������, ��� �� ��������. ��� ������������� ���������� � ��� ������.


�������� ������. ������ ������ � ������ ������.

����������� ��� ����� � ��, ��� � 1952 ����, ��� ��� �� ������ � ������ ������
���������� "�������� ������-�������� ������", � ����� ������ � �������� ������ �
����� ��� �������. ����� ��� ���� �� ������ � ����� �������� ��� �� ���������
������-�������, ��� ����������������� ����������� ��� � ���� ��������� �����-�����,
������� ��������� ��������������� �����������, �������� � ����� ��������.

�������� ��� ����������� ������� ����� ����, �� ���������� ���, ��� � ������� �
������� � �� ��������� - ���������� ������ ������. � �������� �� ��������
���������: "��������� ��� ��, ��� ������� ������ ������".

������, ���������, ��� � ���� ��������� ������ ���� �������� ����������� �������
����. ������ � ��������� �� ��� �� �� ���������, ��� ��� ����� ����� �������������
��-��� ��� � ��� ����� ���������� ���������� �� ���������� �����. ��� ��� ������?
���� ������� ���� ��� ���, ��� � ����, �� ���-�� �������� ���������� �� � ���, ���
������ ��...

�� � ��� ����������� ������ �� ��� �, ����� ���������, ���� ��������� �� ���������


�����. ������, ��� ������ � ����� ��������� � ��� ��-���������, ������ ���� �����
������������� �� ��� ��� � ����� ������� �� ����. �������������� ���� �������
��������, ��� ��� ������� - ��� ��� ���������� ����� �� ���� ��������� (���� ������
�� ������� ����� �� ��������� "������������ �������").

� �������� ��� ������ ���� �� ��������� � � ����� "���������" � ������� ������� �


�� �������� �����, ������ ��� ����� ������, ��� �� ���� ����: ������ �����. ���
"�����" ����� ���� ���� ����� ��������� �������, ����� ������ ������� � �����
������ � ����� ���������� �������.

�� � ���� ���, � ������� ��� "������ ����" � �������� �������� �� ��������


���������� - � ��� ��� ��� ����� 15-������ �������, ������, �����������, ��� ������
������. ���� ��� ���� ���������� ���������� - � ��������, ��� � ���� ��������.
������, ����� ���������� ����� �����, � ������� �� ������� ����, ���� ������ ���
�����, ��� ��� ��� - �� �������.

"� ����� ������ ���� ���������� ������ ���������� 15-������ ���������!?" - �����
������� �. �� � � ���� ��� - � ���� �� ���� ��� ������� ���������.

�������� �� ���� ���������� ���������� � ���, ��� � ����� � ������, ��� ��� �����
������ � ���� "��������� ����", �� ����� ���� ���� ���������� �����, � � �����
������ ������ ������� ���� - ������� ����, �.�. �������-����������� ��������, � ��
�������� - �������� � ����������. ��� ��� ��� ������������ ��������� � ��������, �
��-������ ��� ����� ���� ���������� ������������.

������� �������� ������ ���� ��� "� � �������" � �������� ��������� �� ���� ��
��������, � �� ������� ��������� ����� ���� ��� "� � �������" � �������, �
���������� ������, ��� ����������� ���� ������������ ���������, ��� �������, ����
���������� ����, � ��������� �� ������ �� ����������.

� ��������, ����� ��� ��� �� �����-�� ��� ������ ��������� - ����� ���������� ��
����������� ���������, � ������ � ������ ���������������� �������. ���������� �-��
����� ����������, ��� � ��� ���� ����� ������� ��� ���� �������� 52% ��� � 54%
�����, �.�. ����������� ������ ������ �������� ����������. ��� ������-��, ��������,
������ ������ ���� � ��� � ������������ ��������. �� ��� ���� ���� �����, ������
���������� ��� �� ����� ���� �� ����� ������, ��� �� ������� ���, � ���������
�������� ��� ���� �� ����� ��������������� �������������� �������...

������ � ������ ���� ������ � ������������ - ��� ���� ������� � ����� ����, ��� �
�� �������� ������� ������ �����-���������, ������, ������, � �������� 20 ���, ����
���� ���� ������� �� ����� ������ �� 15-������� �����������. � ������ �� - �����-
�������� ���� ��� � ������ ����� �� ������������. ������-�� � ������ �� �� �������
� ���������� ������, �� ��� ������ ���.

�� ����� �����, �� ������ ����� - ��������� ������������ �������� ���������


�������� ������� ����� ��������� ����:

������ ������ �� ��� �������: �������� � �� ��� �����, ����� ����� �������
���������� ������, �, ����� �� ��������� ����� �������� �������, ����� ��������� �
�����������:

���-�� ������ ��������� ���� ������ �� � ���� "��������� ��������" �� ������ �����
�� ���� ��-����� � � ��������� ����������, ������������� � ��� ��� �� ����� � ���
����, ������� ���� ����� �� �������: ����� ������ ���������� ��� ����� ������, ���
� ������ ��� ��������� �� �������, � ��� � ���� ����� ��� ����� ����� �����
���������. ��� ���-�����... �� ��� ����������� ������, ��� � ����������
������������� ��������:

- �� ����� ���� �� ������ ����� �����, �� ����� ����� �������, ������� � �����, �
����� ������, �����������.

� ����� ��������� �� ������, ����������� ��������� �� ��� � ������:

- �� ��� ���� �� �������� ������, �� �� ������ ���� �� �� ������ �� ��������.

- ���, ���, ���! � � �� ����� ������! - �������� ���������� �� ������� � ����


������ ���� �����. - � �� ����� ������ �� ���� �� ��� ����!

�������������, ��� � �������� ����� �� ������� �����. � ��� �� ��� ���� ����?
������ ����� ���� 22 ����, �� ���� - 55 ���, � ������ ���-�� ��� 65. ���� ������ �
��� - ������������ ��������. �������� ���, ����� �� ���� ���� 33 ����, � ������ 43.
����������... �� � ���� ������ ��� �������, ��� ����� �� ������ ����� �����, �
����� �������, ������� � ���-��� �� �������.

������? ������ ����� ��������� ������������ �� 43 ���? ������ ������ ��� ����������
��������� �� ��, ��� ��� �������� �� ������ �� ������ ���� � ������ ��� ���� �����
�� ���� ��������� �� ������������� ����������?

���, ��� ���� ������, �.�. ����-�������� �������, ��� ������, �� �������� ���� ����
������� � ����� ������� �� ������ ������� ��������-�����������.

������� ����� ������ ���� ��������� � ����� �� ����� ����� �������� � �������
����������� ������: "��� ��� ����. ������ ������� � ������ ��������� ������ �����
������ � �� ������ �� �������� ������ ������ ������� �� ������-�������, �� �� ��
����-����".

� ��� �� ��� ���� ����?

�� ����� ������������ ��������� �������� �������� ������� ����� ��� �����, ��� �
����������� ������� � ��������� ����� � ������ ������� ����������. ��� ����������
�������, ��� ���� �� ���� ����� ������ �� ������������, ��� � ��� ����, � �� �
������, �, ����� ���� ���-�� ����� ��������, ��� ��������� ���� �� ����� ������,
���� ������� ��������� � ���, ��� �� �������� ������ ������ ���������������� �
�����, ����� �������� ��������� �������� � �������������� ���������, ��� �� ������
����� ������ ������� �� ������ ���. �������, ������ ��������� ������, �� ������
��������� �������� �����. ����� � �������� �������� �������� - "�� ����� �... � ���
�������" � "������� ��������". ������� ����� ����� ��� ������� �������� �� �����
����� � ������� ���� ��������� � ��� � ���� ����������� �� ������ ����� ����������,
� ���� ������, ��� ��������, - ��� ���� �����.

������� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ���� � ������ ��� �������� ���: "���� ����
���, � ������ ������� �, ���� ���� ��� ������� ������� �� ������� ��, �� �� �����
����� ������� ����� ���� ������, �.�. ��������. �����, ����� ������� ��� ������. ��
���� ������ �����, � ���� �����, �.�. �����, �� ��� ���� ��� ����� ������� ������
������� �� ������� ��, �� ���� ���� ������ ��� ����� �� ������, � ������������ ���!
���, ��� ����� ��� �� �������. ����� �� ����� �� ������ ������� �� �����!"

��� ��� � ��������� ��������� ����������� ������ ������ ��������� ������ � ��


��������. � ���� ������� ����� ������ ��������� ���� � ����������� �������.

�������� �������� ���� ������ ���� ������ �����-���������. ������ ���������, ���
�����, ��� �� ���������������� - ��� �� �����������, ��� ��� ���� �� �� ���������.
��� ������, ��� �� ���� � ���� - ������� ���� �, ��� ��� � ��� � ���� �����-��
�������� � ������, � ��� �������� ��� ������ ������ � �� �����. ��� ���� ����� ���
�����������, ��� ��� ���� �������, ������ � ���� � ��� ���� ���������� ������,
����� � �������� �������� � ��������� ��� ����.

����� ��� �������� ���� ����� ������������ ������ - ���� ��� �� ����, �.�. -
�������� �� ����� ��� �� ��������, � ����� �� ������ �� �������� �����? ��� �
��������� ��� ��� ����� ����� �������� ������ �� ������ �����. ��� � �����������
��� ����� �� ����� ������ ������ �������������� ���������. ����� ����, ��� ������,
��� � ���� - ���������? ������, ������ ��� ����������� �����, ��� ����� �� ����� ��
�������: "������������� ����������... ��������"!? �������� ������������ �� �������.

������, ������ ������ ����� �� �������� �������� ��������� � ��� ��� ��� � �������,
������ ������ ������� ����� �������-������������ ���� ���������, ���������� � ��
���� ������ � ������� � ��-�������� ������� ������������ �����. ����� ��� ��� �����
����� � ������ ���� �����, ���� ����������� ����� - ���� ���������� ��������, ��
�����, ��� �� ���� ������ ���������� ������� � ��� ����. ����� �������� ����������
������ ����� � ����������� ����� �� �����-�������.

� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������� - ��������� ������� �� ������� � ������ ���
�� ����� ������������ ��������� ������ ������� ��� ��������. ������, ��� �� �����,
��� ����� ����� ������ �� ������ ���. ������ ��� �� ����� ����, ��� ������ ����� ��
����� �������� - ����������� ������ �����.

"���������, - ������� �, - � ���� �� ��� ��� ������ �������������? ���, ����� ����,
��� ���� ����� � ������ ����� � �� ���������?"

��� ������ ����������� - ���������������� ������������ ����� ���������� ������ (13-


� ���� ����� ���� ��������) � �� ����� �������� �������� ������ ������-���������,
��������� �����. ��� ��� ���� ���� �������� �����.

���� ����� � ���-�� ��� � ����������� ���� � ���� ����� ������ ����� ��� ���������
�� ������ �����������. �������� �� � ��� � ���������� 30-������� ������� � �����
��� ��� ������:

- �����������. ��� ��� �������� ���. ��� ����� ���.

"���?" - ������� �. "� ���� ����� ����� ��� � ����� �����������������


�������������� ��������!?".
� �� ��������, ���������� ������, ���� ���� ������� ����� - ����� �������, �� �
���� �������� ������ � ��� ����� ���� ������� �����������. ����� ��� �� "�����"
����� �� ������-�� ���� ������������� ������ � ����� ������ �� ���� ����� ������ �
������ ��������, � � ���������� - ������ �� ���������.

������ � � �� ����� ������������ �����, ��� ���� ���������� ������ ������ ����� ���
�� ����� ����������. ���� ��� ��� �� ����, ������� � �����-�� ��������� ����������
�������� � �������� � �������:

- �����������. ��� ���� ��������� - ������ ������.

"������ ������?!" - ������ � �����. "�� ���� ��� �� ���� �� �������� ������! ���� �
�����?!!".

����� ������ ����� ������ ������ ����� ������������ ���, ��� �� ��� �������� ������
��������� ������. ������������ ��� ���-�� ��� � �����, ������� � ����� � �����
��������, ��� � �������� ������� ���-�� ��������� �����. ��� ����� ����� �� �����,
��� ��� ���� ��������� ������, � �� ������ ����������� ��������� ���� � �������.
��� �������! ����� ��������� ������ �� ������� �� �� ������� - ������ ������ ������
���� ����� ������� ������. ��������� � ������. � ����� ���� � ��� � ����� ���� ��
�����:

���� ���� ������������. ��� � ���������� ������� � "������ �������". ��� �


���������� ��������-��������. ��� � ���������� ���������. �� ����� ������.

������ ��������, ��� � ����� �������� 29 ���� 1851 ���� ���� ������� ������ ����
������: "� ������� �� ���� �������... �� � �������� ����� ������ � ������... �
������ � ������� ��� �� ���, ��� ����� ���������... ��������, �����, - � �����
�������� ��� �������� � �������".

������, ������� �� ��� �������������� ��������� � ����� ���������������, ����


������� ������� 13 �����. ������ ���������� ������� ��� ������� �����! ��� �����
�������� � ����� ������ � ������ �������� ���������� � ��������. ��� ���� ������� �
��������, ������, �������� ���� "������ ��������" ������� ����������� � ��������
������� ����� ��������!

�� �������� ������ ���������� ������ �������� ��� ���� ����������� � ����


�����������, 2-� ������ "����", � ����������� �������: "�������� ������� ���������
�������! ��� ��� ��� ���, �������, �������� ���� �� ���������� ������ � �����
������ ������������� ���������, �� �� �������, ���� ���������, �� ����� ����
������. ���������� ������, 10 ������ 1954 ����. ����� ������������ �����". � ���
��� ����������� ��������� ����� ���� ���� 2-� ������, �� ������������� ������ ��
�������� ����� �������� � ��� ��� � �� �����. � ���� ��� ������ ������ ����� ��
���� �������� - ��� � ���������� ������ ��������, ��� � � ���������� ��� ������
����������.

���� ������ ����������� ����, ���������� ������ � ������-��������� ������� �������


� ������ ����, ������� �� ����� ������� ������. �.�. ��� ���� ������� � ����
�������, ��� ���� ��� �� ������� � �����.

������, �� ������ �����-��������� ���� ������ ��� ������� � ����������� �����, �


��������� ��� �������. ����� � ������ �����. ���� �� ���� ���� ����������� ���� -
��� ������� ���������, ��� ���������� ������ �������� ����� ������ ����, � �������
��� ������� ����� �������, ��� ���� ��� ������� ��� ������� ������� ��������. �
������ ��������� ���������� �������, ��� ������� ��� �������� �������� ������ � 60
��������� ������������ ������...

��� ��� ��������� ����������� �������� ����, � �������� ���������� � ����� �����
������� ����� ���������� � ������� ��� �����, � ���� ������� ����������
�����������, ������ ���� ���� �� ����������� �� �� �����:

����, �������� ��������� ������ ����� ������� ��������, ��� �������� ���� � ����,
�.�. - ����� ����� ������, ���� ���� ������. ������� ������ �������������� �������
����� �� ��������� ������.

� ���� ���� � ��������� ��� ��������� � ������� ��������� ������ � � �� ������.


����� ������ ����� ���� ���� ������� ������, � ��������� ������ � ������������
�������������, ������ ������ � ������� ������, ������������ ��� ����, ��� ����, �
���� �� ���. ��� �� ���� ������ �����������, ��� ����� ��� � ����� �� ����. �� �
��� �� ����� ������ ������? ������ ��, �����������, ����� � ��� �����? �������
�������?

������ � ���� �� �����, � ���� ��������� ������, ���� ������ ����������, � ���
������ ����� �� ��������� ���������... �� �����-�� � ����� ������� � "������
�����", ������� �������� ��� ����� ��������. ��� �������� ��� ����� ����������
��������� ����, ��� �������, ��������, �������, ������, ������ � �������. �� ���
���� ���� ����� ��������� ����� ������� ������ ��������� �������, ������ ��� �
��������� - "������ ����" (��-���� 1957).

������� ���������, ��� ������ ������ ������� �����, �������, ����������, ���������,
��� � ������ �����, ��������� ������, ������� ����� � ������� �����������
����������� ������������. ������, ����� ����� ��� ������� �������� ������ �
���������� ���, ���� ����� - ��� ������� ���� ��������. ������������ ���������, ���
������ ������ ������� ����� � ��������� ������������ �������� ���... ������ � ����
���������, ������, �������� � ���� ������ - ������� ����.

����� ������� ����� �������� ���, ��� ������ ������, �����, ������� �: ������������
������ � ���������. ��� ���� ���� ������ ����� "�����" ������� � ��� �������� �����
�������-�������. ����, � ������ ��������� ������� ����� � ���� �������, ��� �����
������ � ��������, ��� � ������ � ��������� - � ������ ������������ � ������������
������� � �������� � ������ ������������������.

��������� ��� � ����� ������ - ���-�� ��� ������ ������ ������� � ��� �� ����� �
�������������, ��� ��� ����� �������� ����� ������, ��� "� ����� ���� ��� ����
������, ������ �������� �� "������ �������" � � ������� ��� ����� ������������
����, ������ - ����� ����, ����� � ��� �� ����". ��� ���� �����������?

� � ���� ������ ���� - ������ �� ������� ������ �������. �� ������� �� ��� ����� �
����� � ���� �� ����. ������, ���� �����-�� �������, �� - ������� �������.

������������� �������� ���������� ������� ��������������� ���������� ���������


������.

�����, � ���� ����, � �� ������� ������� �� ��� ��� ����. �����, ��� ��������,
�����. �� ���� �� ����� � ������ ����� ������: ���������� ����������, ���������� -
������������.

�����-�� � ������� ���������� ����� �� ��������������, � ������ � � �� �������


�������� ����� � ���������� ������� ������������� ������� ������ �������� "������
���������� � �����������" .

����� ��� ���� �������� ������� � ����������� �� �������� ��������� ��������


������, ������ ���� ������������� ������, ������� ������� ��������� � ����� �������
� �� ��� ����. �� ����� ������ ����������, ����� ���� ���� ���������� �
�������������, ��� ��� �� ������� ������������ ����� ���� ���� ������������� ����.

���� ���� ������ ������ ����� "�����" ������������ ����� "����������", �������
������� �� ������� ����������, ����������� �������� � ��������� ����������
���������� ������������� ���������. ����� �������, ��� ��� ������, ����, ����� �
����� ������� ���� - ���� ����� ��������� ����� ���������� �������������
����������� �������, �����������, �������� �����������. ��� ��� ������ � ��������,
������� � �������� - ���� ����� ���� ������������ ������� � ��������� � ������ ���
�� ��������� ����������� �������� �����������.

�������� �������� ������� ��������� ������������� ����������, � ������� ����� ����


� ������ ������ �������� ��� ������������ ������� � ������ � �������. ������ ���
�����, ��� ���������, ��������� ������������� ����� �������� ���� ������ ��������.
�� ����� ����� ����� ���� �����, ��� ����������, �.�. "���� � �������", ������ ����
���-�� ������ � ����� ������� ��������. ��� �����. ���� � ����� ����� ��� ������ ��
�����... ������������� ������������ - ������ �������������.

���� ����� � ����, ��� ����� ��������� ������ �����, ����� ��������� ������� ��
���� ��������� ��� ��� ���� ���� - ���������� ��������, ������ ���������� "������
������" ��� �� "������ ������".

��� � ��� � ���� ������� �������� � ����� ��� ��� ������������. "������ ������" ���
"����� ������" ��������� ����� ������ ��������� � ����������� �����. ���������, ���
��� ��� ������ ���� �� ���� ��� ����. ��������� �����, ��� �������, ������� �����
���� ������, ������� �� ������ ������ ��� �� �������� � ��� � ����. ��� ������, ���
�������, ���������� ��������������� � ���� � ��� ����� �� ������ ������� �� �������
�����. ����� ������ ������ ������ �� ������� ���� ������� ��� ������������ �����
��������� ����� � ��������. ������ ��� ����� ����� ����� ���� ��� ������� ����,
���, ��� ������� �������, ������ �� ���� �����, ���� ������, �� �����, ����� ���
����.

��� ��� ����� ������������� �������� ���������� ���������� ��������������


���������� ����������� � ����� ������������� ���������.

"����������� ������������� �������������� ����� ������� ���������� � ����� ������


����� "� ������������" �����: "����� ��������� ��� ������ �� ��� ������� �
��������, �� ������� ������� ����������... ������ ������������� �� ����� �������
������ ���� - � ������ ��� ������, ��� �������, ��� ������, �� ����� ��� �� ������
�����, � � ������ - ������ �� ����� ��� �� �� ������� �������".

������������� ������, ��� �������, ������ ��������� ����������� ��������� �


���������� ����� �, ���� �������� � ��� ������ ������, �� ����������� ��� ����
������������ ���������� ������. ������� �� ��� ���� ��������� ��������� �����,
����� ��� �� �����, ����� � ��� �� ����. �������� ������ �� ���� ��������� ��
����������� ���� � ��� ������ ��� ���� �� ������� �����, ��� ������ ������ �� ��
������� �� ���� �������.

����� � ���������� �� �������� ���������� ��������� - "������ � ���� ����� ����


����������, ��� ������". �.�. ����� ������������� ������-�������� ��������
��������� �� ����� ������ � ������ �������� � ��� ��� ��������, �� � ���� �����
���� � ��� ����������, ��� ������. ������-�����������, ����������, ��� ��� ������
������ �����:

��� ��� �����������, ��� ����� ������ �����-��������� ������� ��� ���� ��������
������ ������ �����, ��� �������� ��� ��������� ���� �� ���������� � ������������
�������� ���: "�� ������, ��� ��� �����?"

� ��������� � ������, ��� � ��� �� ����������, � ����� �������, �������� ���������


���� - ��������� ���� ������ ���������� � ��� �� ����������� ���� ��������� � ����
� ���� � ��� � ���� ����� ����������, ��� ������!

"����� � ���� ���������", - ������� ��� ����� ������, - "� ��� ����� ���� �������
������� ����. ��� ������ ������. ����� �� ��� ����������� ������ ���, ����� �����,
��� ��� ���� ����� ������� �� �������, � ����� ��� ����� � �������, ������� ��� �
�������. �� ���������, ��� � ���� ����� ���� ����� �������� �����, � �������
�������� �� �������� �� ����� �����, � ����� ��� � ��������� ������ (������
������). ��� � ������ � ��� ����� ����� ����".

��� ���� ��� ���������� ���������� �� ���, ������ ��������, ��� �, ��� ��� �����
��� ���. �� ���� �� ������, ���, ��������, ��������: "� ��� ���� ��� ���� �����
����: �� �����:"

����, � ������ �� ���������� � �� ����� ���� ��, ��� � ������� ���� ��������
"������ ������". �.�. � ������ ������ ���� ������ �� ���������������� ��� ������,
��� �������� ���������� � ���� � �������. ��� �, ������-����������� ���� �����.
���� ������ ������������� ��������� �����-���������. ��� ���� ������������ ������
��� ������ ���. ��� ������� � ������� ��� ������ - ���� �� ������ ������ ����������
� �� ������������ ������� ���� � ���, ��� ��� - ������, ���� �� �� ����� ������
���, � ��� ����� � ���, ���� ��� �����?

����� ������ ��������, ��� ���� � �������, ��� �������, ��������� �� �� �����, ���
������ ������� �� ����� ��������� � �� ��������� ����, �� ����� �� ������
������������.

��� �������: ��� ��� � ����: ������� � ������ ��� "���������" ���������� ����� �
������ ��������-�����, ����� ��� ���������� ����� ���������� �������� � ����� ��
��� ����� (��� ���� ������� ��� ����, ��� ����� ������� � ����������), � ����� -
���� � ������� ����� ����������� ����� �������� ��������� ���� � �������� �����
����������.

�������� �����, �� ����� ��� ��������, � �, ������ ��������� �����, � �����������


��������� � ������ ������ �������� ������ "������ ���������� � �����������":

"� 1222 ���� �����, �������� ����� ����������� �������, ��� ������ � �������� ��
�������� � �������������. ����� ������� �� �������, �� ���� ������� ����� �
�������". ��������� �. �. ����� ������: "������ �������� ��������, ��� ������������
������������ ������ ��������� ������ � ��������� �� ����������� � ��������� (� ����
- ���.), �� ��������� �� ������ ����� ������".

������ ���� ������� �������� ������������� ������ � ���, ������ �� ��������


������������ ����������� � �������� ��� �� ���� � �����������. ���������, ��������,
������ ��� ��������������. ������� ��� �� ����� ������ �������� ���� ������ �������
��������, ������� � ����� ���� � ������ �������� ������� � ���� �� ��� ���������
�����. �� ������� ����� ������������ ��� �������� ����� � ������� � ������ ������ �
��� ��������� ���������, "��������� ������������ � �������� ��� �� �� �����, ���
���� �� ������� ���������� � �������" (���. 106). ���� ������ �� ������ ����� -
����� �������� ��������� ���������� �������. � � ���� ���� ��� ������. ����� ��
���� ��� �����. ��, ������, ������, ���� ���� �����:

��� ��� ��������� ��� �����, � ����� �������� ����� ������: "������, �����, � ����
����� ��� ������, ��� ������". ��� ���� � �������� � ��, ��� ��� ���� ����������� �
�����-��������, � �������� ������ ����� �� ��������������: ������������ ���������
��� ��� ����� �������� ������. � ������ ��� ��� ���� �����, � ������ - ��� ��� ���
� �. ���������, ���, � ������ ������ ���� ������ �����-���������, ��� ����-����� �
�� ����� ������ ���� �� �� ������������ �������� �������� � ���������� �, ������
��������, ������ �� �� ������ ����������: ������ ��� ��� �����?

***

���� ����� � ��������� ����� ������ "����� ������� �����" � � ������ "�������"
���������� �������� ���������� �� ����� ���������: "28 ����� � ������������ ������
��. ������ ��������� ��������� �������������� ������ ������ ���������� ��� ������ -
������� �. ����� � ����� ����������". ������, � ���� ������ ����������� ������
�����-��������� ����� ���� ������� � ������� ����� ������ �� �� ������������.
�������� ����� ������� �������...

���� � �������� ������� � ��������� ���� � ������ ������, ��� ����� �����. ����,
������ ������ ��������� � ������, � � ������ ������ ���� ������ ����� ����� �����
�������� �� � ������������� � ��������� �� �� ������...

������ �������� ���� ����� �����, � ��� ���� ��� ����� �� ���� ����� ����������
�������� ����� ��������, ������, ��� �� �������, ���� ����� ����� �� ���������� (��
���������). ��� � ������ ����� ���� �������� ������� ������� - ����������, �����
����� ���� �������, ������� ����, ������, ��� ���������� � �������, ��� �� ���,
���������������� ���������� - "��, ��� ��������!", �� ��� ������ �������� - "���
���� �� ��� �������".

��� �� ��� ������, �� ���������� ���������� �-�� ����� � ��� ����� ������� ��� 52 %
��� � 54 % ����� �������� "������� ������", ���, ��� �������, ��������
�������������� ��������� ��������. ��� � ���������� ������ �������� �� ����� �����
����� ���� ������ ����� ����� ��������� �������. ��� �� ����������� ���������. ���
����� � ���� ������, � �� ����� � ��� ������. ������, ������, ������ ����� ��������
� � �������� ����������, � ����� - � ���������. ������� ����� �����? ���� ��������
� ������� ������ ������������... �� ���� � ����� �������� ����� ����� ������, ���
��, ��������� �������, ���� ��� ������ - ����.

����, ������ ������ � ����� ����� - ����� ���� �����, ����������� � ������
������������ ������ � ������� ��������������� ��� ���������� ����. �������� �� -
��� � ����, ����� ���� �����, ���� �� ������ ��� �� ���������, �� �� ������ �����-
�����������:

����, 15-������ ����������, ���� � �� ������� ������� � ������ � �������, ��� ��


����� ����� �������� �������� ����������������� ���������� � ������ ������� ��
���������. ���������� ��� ����, ��� ���������, ����������� ������ �� ����������, �
������ ��� � � �� ���� ����� ��������� � �������� ������, ���� � ������� �������
������� - ����� ���������, ����� �������� ��� �� ���� �������� ����� ����������
������ ���������� �����������.

������ � ��������� � ������� ���� �������� � ����� � ������, ��� ��������� �����
"����� �������", ������ �� ������ ���� � ������ ����� ��� ��� ����� "��������
�������" - ������ ������, ������ � ��� ���� ������� ������� �� �������, �����
��������� ��������� � ����� ������ � ������� � ����.

- ��� ����, ������ ��������? � ������, ��� �� ����� ����� �� ����? ������� �������
� ��.

- ���, ���, ���! - ��������� ���������� ��� ������. - �� �� �����, � ���������.

����� � ����� ����� ���������� ������:

- � ��� �� ��� ��������� ����� - ������ ��� ������?

- � ���� ���� �������, - ������� ����, ������� ������.

- ������, �� ���������� ������� �� - �����, - �������������� ����� �, ��� � ��� ���


- ����� �����?

������ � ����� ������ ���������� �����������.

- � ��� ������ � ������ ����? - �������� � ���� ������.


- �� ���. ��� � ��� ������ ����� ��� �� �����...

� ������ ��������� �� ��������� ������ ������ �� ���������� ���� ������ ������ �


������� ��� ��� - "�������� � �� ���� - � �������".

� ���� ������� � ��� ����, ��� �������� �������� ����������� �������� ������
������� � ����������� �������� - ��������� ��������� ������� ����. ��� � ����, ���
� � ����, � ��������� - � �����. ������� ���� �� ����������� �����, ��� �������,
���� ����� � ����������. �� ������, �� � ����������� �������. ��� �������-��,
��������, ����� � ������� � ����� ���� ����� - ����� � ������ �����.

- ���� � ��� ������ ���� �� ������, - �������� � �����, ��� ������� ������. - ����
�� �� �� ��� ��� ��������?

� ����� - ��������:

�������� ���� ������, � ����� �� ������ ����� "������ �������", ��� � ������ �
������ ������� � ��-���� ���������� ������ ��� ����� ����� ������.

***

������ �������� ����� ������. ����� �� ������� ������� ��������� ����� � �� �������
���������� ���� ���������, ������ ������ � ���� ���� �������� �������, ����� ���,
��� ��� ������� � ��������-�������, �������� � �������� �������. ���� �� ����� ����
����������, ������ �� � ��������, � � ���������� � ��������� ������� �������.

��������� ��, ��� ��� ������ ������ � ���� ���� ���� ������� ����� ��, ��� � �
������ - ���� ���� ����� ����� �� ����. � ���� ����, ���-������ ����� � ����������
- ���� ��������, ��� � ������, ��� ���� �������� ����������� ����� ���������, ���
������� ��� ��� �� ������ �����, � ������ ���������.

� ������������ �� ��� ����� ��� �����������, ��� �� �� ������������ ��������� �


���������, � ��� ����� �������� ���-������� ���� ����� ������� ����� �� ����. ���
�� ��� ����� ����������? �� ������ �� ���������� �������� ������, ��� ��������� -
��� ������ ����-���������?

�������� � ��� ������, ���� �� ��������� � ���������� � ����������, ��������


������� �� ������� �����, ����� ������� ���������� � ��������� �� ���� ����������
�����, � ���� ����� �������� ��� ������ ��� ����� � "���� ����������" - ������
�������� ������������� � ���������� ��, ��� ������� ������.

����, ����������� ������ "���" �����-���������, � ��������� �������� ��������� �


������ ��������: � ��� ����� ���� ���� ������������, ��� � ������, ���� ���,
������, � ������� �� ������, ����� � �� ��������. ���� ����� ���� ��� �� ������-
��������� � � ���� ���� ������ ������ ������, ���� �� ������ - ��������.

������ ��� ����������� ������� ��� �������������� �������� �������� � ����� ���
���������:

-�-�, ��� � ����� ������ ������ �����, � ������ �����, �.�. �����, �� �� ��
�������� �� �������. ��� ������ ����� - ������� �������. ��� ��� ����� �� �������.
��� ����� ������ ������, ��� ��� �����������.

�� ����� ������ � ����� ��������� ����� ����������-�������� �... ��� ��


���������?!! ����-��, ������� ����� ��������� ����� - ����� ���� �������� �� ������
�� ������ ����! ��� ��, ��� � ������ �� ������! ���� ����� ��� �������� �������
������, � ����� ���� ��������� ��������� � ������ �������, � ������� ������������
���������� �� ���� (��� �������� � ��� ��� ��������� ��������� � ����������, ��� �
�� ����).
������, � ����� ���� ��� � ������ ������, ������ ��� �����, ��� ��� �� ������ -
�������� ������� � ���� ��� �� ������ ��������� - �� ���� ������, ��� �����.
������, ������� ������� ������� ���� ������ ��� � �� ������. ������?

���������� ������ � � ����� �����. ������ ���� � ��� ���� ����� ������ - ��
��������� ������ �� ������� ������� ����� �������� � �������� � ����������� ��� ���
��� ����� ������� ���������, ���� ��� ������� �� �����������. ���� �� �������, ���
�����, ������� �� ������ ����������: � ����� ������ ��������� ����, ��� �������, ��
����������.

������ ������ � ����� �������� �����: ������, ��� ��� ����� �� ���� ����� ������ �
���� ���� ��������� �������, �� ������ ��� �� ������. ����� ��������� �������������
����� ������� ��������� �������, ���������� ������ ������� ������������� ������
����� ����, ������ � �������. ����� ������� ������ ����� �� ������������ ���� ���
������� ��������� ��������� � ������ ������������� ���������.

�� ��������� ������ ������ �� ����. � 1940 ���� ���� ���������� ���������� ���
������� ���� ��������� - � ������� ����. �� ��� ����� ��� ������ ����� ��������, �
����� ���������, ��� ������� �� �� ����. � ����� ������ ��������� � ����� �������
����, ��� �� ������. � ������ ������ ���� ������� ������� �� ��� ���� - ���� �����
� ��������, ����� ������� �������, � � ��� ���� ����� ���������� �� ������������
��� � ��� ������ �������� ����������� �����. ��������� � ���� � � ����, ���
�������, ���� � �� �� ������ �����, �� ����� � ������, ����� ����������� ����� ����
���� - ��� ��������. ����� ���������� ��� ������� � ���������� �������� � �������.
� ��� � ����� ��������� ������ ������ �����: � ��� ��������, ��� ���� ������ ����
�� �� ����, � �� ������ ���, � ����, �� ��� �����, ���� "������" ����. ��� �����
����� ���� ��������� ��� � ����� ����, ������ � ��� ���� ������ � ������ ���
������� �������?

��������� � ���� ������� � �������: "��������, �����-����� ����� ���� ������� �


������? �� ����� ���� ��� � ����-������ �� ����� ��������?"

***

����, ���� � �� ����� ������, ��������� ��������� ���������, � ��� ����


"�����������" ������� ��������� ����������� ��������� ������� ���� �� �����, ������
��� ����� ������ � �������. ��� ��� ����� ��������� ��� ���� ���� ��������� � �����
�������� ������ ��� �������� ������������� �������:

����� ��� ��������� ����� � ���� ��� ��� �� ����� �������� �� ����� ���������:
������ ��������. ������, ���� ����� ���� ��������� �������� ����, �� ��� ����
��������� �����-��������. �� ����, �� ��� � �� � ����, ��� ����� � ��� ���� �����
�����...

����� ��� ����� ��� ����� ����� �� ���� �����, ������� ������� ����� �� "������
�������" � ������. �� �� ���� ������, ������� �� �����-�����������. ������� ���
"�������" � ��������� ������������ ������, � ����� - ����� ����� �� ����.

������, ������� ������� ���� � � ����� ���������� �����������. � ����� �����


"������ 14", �� �������� �������� ������ ���� ������ ���� - ������ ����������. ���
���� ���������� ��� �������, ��� ������� ��� ���� ������� � ��������, � ����� -
����� ����� �� ����-�������� ����������, ������� ��� ������������ ���� �� ������ -
�����. � ���������� ����� ����� � ������ �� ���� ��������� ������� ����������.
����� �����������, ����� ������, �������� ��� ���� ��������� ������ - ����������
���� ���������� ����������� ������ ����� ������������� (����� ��� ���� ���� �� 3-��
����� ������������). �������� ��, ��������� ����, ��� ���� ����� ����� ���
����������, � �� ������-�� ��������. ������? ����� ����, �� ���� ����, ��� ��� ����
������������ �� �� ����, � �� ������ ���?
����� ���� ���� - ���� ������� ����� � ���� ���� �������� ������. �� ������ ������
�� ����� ���� ������ ���������� � ��������� ����� � ��������� �������� � ������� -
����� �������� ����������� ������. ���� �� ��� ��������� ����� ������ ������
������, � ����, ����� �������� ����, ��� �� ������ �� �����, ��� �����, ��� ��
"������ �������" �� ���� � ��������������� �������� ��������� ����. �������������,
��� ������ � ����� �� �������, ����� �� ����� �� ������� �� ������...

��� ������������ ����, � ���� ����� ����� ������ ���������� �� �������


�������������, �����, ���� ��� ��� �������� - ����� �� �� ������ � ����. ���� �� �
�� �� ����, �� ����� ��� ��� ��� � ���, �� ����� "����� �������" ��� �� �� "�����
������������".

������� � ����� �� ����� - ��� ���������, ���� ������, � ����� �� ������� - �


���������� ���. ����� ����� ������� - ��� ������� �� ��������������� �����, ���
����� ����, ��������� ��� �� "����� �������" � ������� ������������ �� ��� ����
������.

� �� ���� � ��� ��� ��������� ��������� ������ ������-�������� ������ � ��������


������� � ����� ���� ���� �����, ��� ����������� ������������ ���, ��� "������
�������". ������ ���� ��� ��� �������� ����� ��� �������� - "�� ���� � ����
�������!" ���� �������� ������ ������� �������, � ��� ��������� �������� � ��������
������ ���� ���� ������������ ��������-����������: ���� �� �������� ���������
�����������.

��� ��� - ���� �� � ������ � ������ �� ���� ������, �������������� �� �����������


�� ������� ����, � ��� ����� ����� ���������� �������� �����. ����� ����
����������� �� ������ � ����� �������� �� ���, �� ���� ���������� ���������� ���
��������, � ������ � �� ���� ��������� ����� ���������� ��������, ������� ��������
�������� � ������� ��������� ������� ����.

� ��� ������ ����� ����� ����� �, ������� �� �������, ���� ����� ����������� ���
����� � ������ � ����� �������, ��� � ���� ��� ��� ����� ���� � �� �� ������ ��
������� - ��� ����������� �����.

��, ���������� ���� � ��� ������ � ����. ����, ��� ���������.

����� ���� ����������� ����� ���� ������ �� ����. ������ ������ �� �� ������ ��� ��
�����, ��� ����� � ���, � �������� ����� ��� ���������� ������. � ������� �������
��� ���� ������ ������� ������� � ���� �������:

- �� ���... ������ �� ���...

***

��� ���������, ���� ����������� ��������, �����: "�������� ������ � ������ ������
��������". ��� � �, ��� ��������� ������, ���� ������ � ������ "����������" �
������ �� �������� ������� �������� �����������, ������� ��������� ������� �������
������� ������� ��������.

�������� � ����� ��� ���� ����� ���������, � � ��� ���� � ����������� �������
��������� ��� ���� ��������� - ���� ������, ��� ���� "������ ��������" ������.
������ ��� ���� ���� �� ������ ���� � ��������� ������ ����. ������ ��� ������� ���
������ � �������, ��� ���� ������ ����� �� �������� ��� ������ � ���������
��������� �� ��� � ����, ��� ����� ������, ������ ���� ��� ���, ������ ���������
��� � ����� ������.

������� � �������, ���� ������ ���������� � ������� �������, ��� ��� ����� ��� ��
�������� � ����������, � ������ � �������� �������� �� �� ���� � ��-�����. ����
������������ ��� �����, ��� ��� ��� ����� �����, ��� �� ��� ���� "����� � �����
������ �������, ��� ��� - ������, � ��� ������� ��������� � �������". ��� ��
������� ������ � ����� ��� ����� �����. �� ����� ����� ���� � ��� �, ��� �������,
������ � �����, ������ ��������� ���� � ���� ���� ��� ���� �����-�� ��������,
������ �� �� �� ���� ����.

����������� �� ����, ���� ����� ����������� � ���� � ������� � ���������:

- �����, �� � ��� �������?

����� ����� ��������� ��������� � ��� � ������ � ����� �������, ������� ��� ����
������ � �����-�� ������ �������, �� ��� ����������, ��� ��� ���� ����� ��� �����.

"�� � ������!" - ������� � ��� ���.

��� ���� ����� � �������� ������������ � �����������, �� ��� �� �����-��


������������, �����������, ��������: ���� ������ � ���� ���� ��� � ���� ����� ����!

��� ���������-������� ��� ���� ���� ������ �������������� ������ ������ ��������:

-�-�-�, ������ �� ���, �� ������ - �����. ���, ��� ����� ����� ��������� �����
�����, �� ��� ��� �� �������. ���� �� �������� ������� �� �����...

� �������������, �� ���� ���� ���� ��� ���-�� ������, � �� ���� ������ ��� ���� ��
������ �� ��������. �� �� ���� ������, ��� � � ������ �����-���������, ��� � �
����� ��������-�����. ���� ����-�� ��������������:

�������-�� ����� ��� ��� ��������, � � - ������ ������ ��������, � ���� ������� �
��� ��� ���� ���� - ��� ��� ��������� ��������, ���� ��� �������� �����-���.

���� ������ ���� ���� ����� �� � ��-�����, � ������� �� ������ ������. ��� �� ����
� ������ ������ ���� - ���������� ����� ����, ������ ��� �������� �������� ������
�� ������ ����, �������, ��� ��� ��� �����-������ ������. �� �� ����������, ��
��������, � ����� ���� ��������� �� ��������������� ������� �� ������������������,
� � �� �� ����.

� ��� �� ������� �� ������ ������ ���� � ������ ���� - ������ ������, ������ ��
������ ��������� ���� ����� ������ �� ������ - ��� ���� ���� ����� �����, �����
������ � ����� �������. ������� �� ���� �������� �������� �������� �� �� �� ���
���������� ������ - �� �������, �����, ��� ��� ���� ����� ������, ��� � ��� "����
����� ������". ������ ��� ����, ��� ������� � ����, � ������ ���� ��� ������ ����
�������� �����, ������� ��� ���, ��� �������� ���, � ������� ��������� ��� ���� ��
�������. � ����� ������ ������ ���� ������ � ���, ����� ��� ������ ����������, �
������ ����� ��������� ��� � � ������ ����� ��� ������:

- �����, ������� � ���� � ������ ����� �����!

- �� ����, ��� ���?

- ��� ���������! ����� ��, ��� ��� ������ - �������. ���� ��� �� ��� �� �������.

���-��� � ����� �� ��� �������.

����������� ��� �����, ��� ����� �� ������ � ����� �������� � ������, �� ������
���� ��������, ��� ������� ������ ������� ����� ����� �������� ����� � ��� ���
����, � ����� - ������ �� ���, ������ ����� ������������.

������ � ������ ����� �������� �������� �� ���� ������ ����� � ��������� �������:
- ����, �� ��� ������ ����������!

��-�, ������� ������ ����� ����� ������. ������, ��� ���� ������ ����� ��� ������
����������� � ��������� � ������� �������� � ���������� ����� ������ �� ����.

����, ���� ������ - ������� �� ������, ����� - ������ ���� ������. �� ���� �
����������� ������ ����� ���� �������� ���, ��� ��� ���� ����� ������, ��� ������,
� ����� ���� � ����� ����� �� ����.

��� ������-�� � ������� ������������ ���������, ��� ������������ � �������� - �� ��


�����, ��� � ������������ � �������. ��� ��� ��� �����. � ������ ��� ��� ��� � �.

������ ������������ ������ - ��� ����� �����, � ��� - �������?

��� ���� ���� ������ (���������� ������� ����, ������ �������� ������ �����), � ���
���� ����� ������ (���� ����, ������ ������ �� ���� ���� ����������� �����)?

��� ���� ����� ����� (����, ������ ����� ����� �� ������������ ����) � ��� ����
����� ����� (������, ������ ����� �������� � ���� � ������ ���� ������ ����
������)?

��� �� ��� �����, ��� �� ��� ����?

� �� ���� ������ ��� ���������� �������� ���� ��� �. �������� �� ������ � ��-�����.
���� ������ ����� ��������, ��� � ����� ������� ������ ������ �� ����� ������� � ��
���������� �������: ��� ��� ������ ���������� - ����� �������� ���������, ��������
���� �������� �� �� ������� �������� �����������, ���� ���� ������� ��������
�����������.

������������ �������������� ����������

� ����� ������� ����������� ����� ������ ������ ����� �� 5-�������� ������� (�


�������).

����� ���������

1. ������ ����� ������������ ������� ��� ������������ ���������� ������ �������


(����������� �����������), ������� ���������� �� "��������� ���������
����������������� ������", � ��� ����� ������� � 1949-50 �. �.

2. ������ ����������� ������������ ������������ (����������� ����� � ��-�����), ���


������������� �������������� �������� "��������", ������������� � ����������
��������� 1956 ����, � ��� ����� ������� � �������� ������������ � 1958-59 �����.

3. ������ ���������� ������, �������� � ���������� ������������������ ��� ���


���������, ���� ������ ����� ����������� "��������".

4. ������ ��� "��������", ������� ������ ���������� �� ���� �� �������. ��������,


���������� ������� ���� ������, ������� ������ ���������� ����� � ����������� ����
� ���������. �� ����� ��� ������ "������ �������� ��������� �������" � 6-�� �����.

������� �����

5. ���������-�������, �������� - "20 ����� � �����" � "������ ���� ���", ��-����,


(2). �����, � ��������, ���� ������ ��������� ��� ����������� ������. ��������
�������� ��������.

6. ������� �. �. - "������ ������", ������, 1969, (4). ������ ������� � ����


�������� ������������ ����� ������ ������ ���������������� � 1942-45 �����. �����
�������� �� "������� ��������". ����� ���� ����� ����� ���������� ���� �. �������
����� �����, � �������� �������, ������� � ����������������� ������-���������������
�������� � ������ (������), ������ � 1945 ���� ������� �. ������ (��. "�����
���������", ����� "������ �������").

7. �������, ����� - "������ �������� ���������", 8 �����, ������-�����, (5).


����������, ��� ���� � ���� 8-�� ����� �. ������� ������-�� �� ������� � ���, ���
������ - ��� ������ �������� ����������������.

8. ����������� �. 3. - "�� ���� � ���������", �����, 1931, (3+).

9. ��������, �-� �. �. - "��������� ����������� ������� ��������������", �������,


1972, (4). �� ���� ��������� � ��������. ����� ����������� � ���� ������ ����� �
������� ��� �� ���������� �� �������.

10. �������� �. - "���������� ����������� �����", ����� 1921, (-3).

11. ���������, �-� ���� - "��� � ��������", (5).

12. ���� �. - "�������� �������� � ������", ���. ���������� �����, (3).

13. ���������� �. �, - "� ���� ������� ����", ������, 1965, (3).

��� ������� ����� ����� ���� �. �. ������������ - ����� ������������� �����������.


��� �����, ��� ��� ������� "�� ���������� ��������� �����": �� ���� ���������
������, � ���� �����. ������� (���. 7). �� �������� ������ ��� �������, ����� ���.
������� �� ����. ����� ��������, ������������� � 1938 �. ����� ��������, ��� ����
�. �. ������������ ��� ������-����� (������� ��������� ��) ��������� �����������, �
���� ����� ���������� ���������. ����� ��������, ��� �. �. �����������, ����� ����,
��� ���������� �� ��������� (�� ����). ����� ���� � ����� ����� "�����������", ��-
����, �����, ��� ��� ������������ ��� ����������� �����������.

14. �����, ������ - "����� � ������ � � ����", 2-� �������, ��-����, 1978, (5).

15. ������������, �. �., ���� ���. ���� - "�������� ������ ���������", ������������
� 3-� �����, ���. �. �. ��������, ���������, 1917, (4).

16. ������� � �. ���� - "������������ ������", ���, 1906, (3).

17. ��������, ����. �. �. - "������ �������� ���������� �. �. ��������", �����


1960, (4).

18. ��������, ����. ������ - "������������ � ��������������", (5).

19. ������ �. �. - "����� ������ ���", �����, 1928, (4).

20. ������� �. - "�������� ����������", ������-�����, 1971, (3+).

21. ���������� �. �. - "�������� ���������� �������", ������-�����, 1957, (4+).

22. ������ �. �. - "�������� ���������", �������, 1910, (3).

23. ��������, ���. �. - "������� �������������", ������ �������, ��-����, 1962,


(5).

24. ����� �. �. - "��������� �������� ��������", ������-�����, 1955, (4).

25. ������-�������, �-� ���� - "����������", 3-� ������� ����-���������-�������,


1902, (5).

26. ������-�-������, ���� - "��������� ����". ���. ���., ��-����, 1954, (3).

27. �����, ����� - "����� ����� �������", ����-�����, �����, 1932, (0). �����
������ �������������. �������� ������ ������ ������ ��������� ����.

28. ��������, ���� - "�������� ����� ������ - ����� ������ ��������� 1731 - 1996",
702 ���., ������, ������, 1996 (+5+). �����, ������, �� ��������� ��������� ������
� ����, ��� ������ - ��� ���������������.

29. ��������, ���� - "�������� ����� ������ - ������ �������� ������ � �� ����", 2
���� (1039 ���. + 1041 ���.), ������, ������, 1997 (5-). ������� �����
������������� � ����������.

30. ��������, ���� - "�������� ����� ������ - ����� ���������. ������� � ���������
������ ������������ �����������", 877 ���., ������, ������, 1998 (5).

31. ��������, ���� - "�������� ����� ������ - ������� �������� ����������", 790
���., ������, ������, 1999 (5).

32. �����������, ����. �. - "������ � �����", ��-����, 1967, (4).

33. ���, ������ - "���� � �����", Dolphin Press, Durban, South Africa, (5).

34. �����, ����. ����� - "������ �������������", ���. "��������", ����������


������������� �����, ������, 1974, (4).

35. ��������, �������� - "��� ���������", ���. ���., ��-����, 1954, (-2). ���������
������ �� ����������.

36. ������, ���������� - "����", 2 �., ��-����, 1953, (4+).

37. ������ �. � ������ �. - "������� ������������ � �����", ������, 1968, (3+) .

38. ������� �. �. � ��. - "����� � ������� ��������� 1917- 1967", ��-����, 1968,
(4).

39. �����, ����� - "��������� �������", ��-����, 1954, (5+) . ��������� ������ 20-�
�����.

40. ������, �. �. - "������� � �����", ��������� �������� ���������, 1906, (4).

41. ������, �. �. - "������������� ������ �������������", (4).

42. ������� �. �. - "��� ��� � ��� �� �������...", 2-� ���., �����, 1930, (4+). �
�������� ������������� � ������.

43. �����, �-� ���� - "��������� �������", ��-����, 1922, (4). ������ �������.

����������� �����

44. Albrecht, Karl - "Der verratene Sozialismus", 11. Auflage, Berlin, 1941, (4+).

45. Aldrich, Ann - "We Walk Alone", Lesbianism, New York, 1955, (3).

46. Allen, Gary - "None Dare Call It Conspiracy", Secret Societies in USA, 3rd ed.,
California, 1972, (5).
47. Andics, Hellmut - "Der ewige Jude", Ursachen und Geschichte des Antisemitismus,
Wien, 1965, (4).

48. Barmine, Alexander- "Einer der entkam", Wien, 1945, (3+). ������ � ������� 25
��� ��� ����������� �������� ������ "������ �������", � ����� ��������� ��� ����� �
����������� ���� � ����������.

49. Basseches N. �. - "Stalin", London, 1952, (3). 3���� ���������, ��� 3-� �����
������� ���� ���� ���������, ������ ����� ���������� (���. 231).

50. Bayer, Dr. Raymond - "How the Soviet System Works", (3). ����� ��� ����������
������������ ������� � ������ � 1949-50 �. �. (�������� ������), �������� ���������
�������� ������ ����� �����.

51. Beaty, John, Ph. D., Col. in US Army Intelligence - "The Iron Curtain Over
America", Jews & Subversion in USA, Dallas 1952, 7th ed., (4+). ����� �����,
��������� ������������� ������ ������������ ������� ��������, ��������, ��� ����� �
������ ���� ���������� (���. 28).

52. Beauvoir, Simone de - "The Marquis de Sade", New York, 1953, (3).

53. Becker, Raymond de - "The Other Face of Love", Homosexuality, New York, 1968,
(3).

54. Bessy, Maurice - "History of Magic and the Supernatural", London, 1964, (3).

55. Binns, A. L. Vincent & Clare - "Gilles de Rais", The Original Bluebeard,
London, 1926, (4).

56. Bowen �. - "Curse of the Misbegotten", The Life of Eugene O'Neill, New York,
1959, (4).

57. Bronder, Dr. Dietrich - "Bevor Hitler kam", 2. Auflage, Schweiz, 1975, (4).
����� �����, ��������� ������� � ���-�����, ��������, ��� ����� �������������
������� � �������� ��� ������ � ������.

58. Brown, Bruce H. - "The World's Trouble Makers", Jews and World Unrest,
Tasmania, 1961 (4+).

59. Bruno, Father de Jesus-Marie, �. �. D., ed. - "Satan", New York, 1952, (3).

60. Bullock A. - "Hitler", New York, 1958, (4).

61. Cars, Guy des - "The Dammed One", Lesbianism, New York, 1956, (3).

62. Carr, William R. D., Commander R. C. N. - "The Red Fog Over America", Secret
Societies & Subversion in USA, 4th ed., California, 1968, (3+).

63. Cherep-Spiridovich, Count, Maj. -Gen. - "The Secret World Government", New
York, 1926, (-3).

64. Chesterton A. K. - "The New Unhappy Lords", Jews & Masonry, California, 1970,
3rd ed., (5).

65. Cole, Prof. Dr. W. - "Sex and Love in the Bible", New York, 1959, (3).

66. Conquest, Robert - "The Great Terror", Stalin's Great Purges, New York, 1965,
(5).
67. ���� D. - "The Homosexual in America", New York, 1954, (4).

68. Cory D. - "Homosexuality", A Cross Cultural Approach, New York, 1956, (4).

69. Daraul, Arkon - "A History of Secret Societies", New York, 1962, (4+).

70. De Martino, M., ed. - "Sexual Behavior and Personality Characteristics", New
York, 1963, (4).

71. Deriabin, Petr & Gibney F. - "The Secret World", Expose of the Soviet Secret
Police, New York, 1959, (3+).

72. Diky, Andrey - "Jews in Russia and in the USSR", transl. & publ. by L.
Volovlikoff, ed. 1975, (5).

73. Dillon, Monsignor George F., D. D. - "Grand Orient Freemasonry Unmasked" - As


the Secret Power Behind Communism, London, 1965, (5).

74. Dunn L. C., prof. & Dobzhansky Th., prof. - "Heredity, Race and Society", New
York, 1957, (4).

75. Ebon, Martin - "Svetlana", The Story of Stalin's Daughter, New York, 1967,
(4+).

76. Edwardes, Allen - "Erotica Judaica", New York, 1967, (5).

77. Fabricant, Dr. Noah, M. D. - "13 (?! G. K.) Famous Patients", Freud, Hitler,
Roosevelt, Gandhi, etc., New York, 1960, (3).

78. Farago, Ladislas - "Burn After Reading", German Espionage in WW II, New York,
1972, (4). ����� �����-�����, ���������� � ������������ ��������, ��������, ���
����� ���� ���������� ������� ��������, ������� ��� ���������� (���. 26).

79. Findley, Paul, Congressman - "They dare to speak out", People and Institutions
Confront Israel's Lobby, Lawrence Hill Books, USA, 1985, (4).

80. Fischer, Louis & Yakovlev, Boris - "Thirteen Who Fled", New York, 1949, (3).

81. Fischer, Ruth - "Stalin und der deutsche Kommunismus", Frankfurt a. M., 1952,
(3). ����� - ������ ���������� ������������� ���������� �������� �������, �������
������ �� ���� �� ��� � �������� �������.

82. Ford, Henry Sr. - "The International Jew", Jews in USA, OMNI Publ., California,
1968, (5+).

83. Foster J., Ph. D. - "Sex Variant Women in Literature", A Historical and
Quantitative Survey, New York, 1956, (4).

84. Frazer, Sir J. G. - "The Golden Bough", N. Y., 1927, (5).

85. Freud, Dr. Sigmund - "Leonardo da Vinci", N. Y., 1955, (5).

86. Freud, Dr. Sigmund - "Totem and Taboo", Resemblances between the Psychic Lives
of Savages and Neurotics, London, 1919, (4).

87. Frischauer W. - "Himmler", New York, 1962, (4). ����� �����-�����, ���������� �
������������ ��������, ��������, ��� � ���������� ������� �������� ���� ���� ����
��������� ������� � �������, � ��� ����� ���� ������� ��� ���������� (���. 17-18 �
30).
88. Fritsch, Theodor - "Handbuch der Judenfrage", 27. Auflage, Berlin, 1886, (4).

89. Garde, Noel - "Jonathan to Gide", Encyclopedia of Famous Homosexuals in


History, New York, 1964, (+5+).

90. Garde, Noel - "The Homosexual in Literature", A Chronological Bibliography, ca.


700 �. �. , 1958, New York, 1959, (5).

91. Gardner G. - "Witchcraft Today", New York, 1955, (-3).

92. Ginzburg, Eugenija - "Into the Whirwind", Stalin's Purges and Concentration
Camps, London, 1967, (3).

93. Gorbatov, A. V., General- "Years off My Life", London, 1964, (3).

94. Goulevitch, Arcene de - "Czarism and Revolution", OMNI Publ., California, 1962,
(5).

95. Gramont, Sanche de - "The Secret War", International Espionage, New York, 1962,
(5).

96. Grant, Robert, Prof. of New Testament - "The Secret Sayings of Jesus", The
Gnostic Gospel of Thomas, New York, 1960, (3).

97. Haecker, Theodor - "Kierkegaard the Cripple", London, 1948, (-3).

98. Hall, Radclyffe - "The Well of Loneliness", Lesbianism, New York, 1956, (-2).

99. Heckethorne, Charles - "The Secret Societies of All Ages and Countries", in 2
vol., University Books, New York, 1965, (-2). ������� ������������ � ���� �������.

100. Heinemann F. H. - "Existentialism and the Modern Predicament", New York, 1958,
(4).

101. Hill D. & Williams P. - "The Supernatural", New York, 1967, (3).
Psychopathology as "supernatural" phenomena.

102. Hirsch W. - "Genie und Entartung", Berlin, 1894, (3).

103. Hughes, Pennethorne - "Witchcraft", London, 1952, (3+).

104. Inquire Within - "The Trail of the Serpent", Jews and Masonry, OMNI Publ.,
California, 1969, (4).

105. Jordan, Colin - "Fraudulent Conversion", Jews in the Communist Movement,


London, 1955, (5+). ����� ���������, ��� ������ ��� ���������� ���������� (���.
25). ����, ����������, ���� ��� ���������� ��������� (���. 50).

106. Jung, Dr. G. G. - "Psychological Types", London, 1964, (5).

107. Kardel, Hennecke - "Adolf Hitler - Begruender Israels", 2. Auflage, Schweiz,


1978, (5+).

����� ���������, ��� �������� ����� ���������� ���� ��������� ������: ������ ������
(��� ��� - ����� �������������), ��� �������� ��� ����� ���� ���� � �������, �����
� ����������� ������� ������� ����, ����� � ����� ���� ���������� ������� ��������
�������, ������� ������� ���������, ��������� � ����� ������ �����, �������
�������� ����� ��� (����) � �. �. � ������� ����� ���������� ������ ������ ������
��� ��� ������������ ������. ����� ���� �������� �������� ���, ��� ��� ��� ��� ����
������������, ������� � ���� ��� �������� ����� - � ������� ���������� ������
������ (�������� �������).

108. Karpman, Dr. Benjamin, M. D. - "The Sexual Offender and His Offenses", New
York, 1954, (5).

109. Koestler, Arthur - "Sonnenfinstemis", Stuttgart, 1948, (-2).

110. Kommoss, R. - "Juden hinter Stalin", Berlin/Leipzig, 1938, (3).

111. Krivitsky, Walter - "I was Stalin's Agent", London 1940, (3).

112. Knupffer, George - "The Struggle for World Power", 3rd ed., London, 1971, (5).

113. Krafft-Ebing, Prof. Dr. R. von - "Psychopathia Sexualis", New York, 1965, (5).

114. Krich A. M., ed. - "The Homosexuals", New York, 1954, (4).

115. Krueger, Dr. Kurt - "I Was Hitter's Doctor", New York, 1953, (3+). �����
��������-����� ����������, ��� ������ ��� ����������, ����������� � ����������
(���. 267-71 � 315). ���� ������� ����� ������ ������� �� ������-����. � ��������-
��������� ��. �������� �������� ������� ����� � �������.

116. Krylov, Ivan - "My Career on the Soviet General Staff", as quoted in the Paris
journal "Le Nouveau Promethee", May 1961, (4). ����� ���������, ��� ������ ���
���������� ���������� (�������� ���� ���������� - ����� �. 3. �����������, �. ���.
�������� � ������).

117. Lange-Eichbaum, Dr. W. - "Genie, Irrsinn und Ruhm", Munchen, 1956, (4).

118. Langer, Dr. Walter - "The Mind of Adolf Hitler", The Secret Report to
President Roosevelt, New York, 1972, (5). ����� �����-����� �����, ��� ��� �������
��� ������ (���. 237).

119. LaVey, Anton - "The Satanic Bible", New York, 1969, (-1). Published by The
Hearst Corporation - compare with the criminal case of Patty Hearst.

120. Lazare, Bernard - "Antisemitism", London, 1967, (3).

121. Lea, H. C. - "History of Witchcraft", in 3 vol., New York, 1958, (-2).

122. Levine, Isaac Don - "Stalin's Great Secret", New York, 1956, (3+). ����� �����
��������, ��� ������ ��� �� ������ ������� �������, �� � ���������������� (���.
40).

123. Lewis, H. Spenser, F. R. C., Ph. D. - "The Mystical Life of Jesus",


Rosicrucian Library, 1959, (0). ����� "���������" �������-��������������
�����������, ��� ����� ���... �������!?

124. Lewis, Joseph - "In the Name of Humanity", Freethought Press, New York, 1967,
(3). ����� �����-�������� - ��������, ���� ����������� - ��������� ������ ��������.

125. Lewis, Joseph - "The Bible Unmasked", 29th ed., New York, 1963, (-2).

126. Lively, Scott & Abrams, Kevin - "The pink swastika", Founders publishing
corporation, Oregon, 1996, (+5+). ����� ������� ��� ��������������� � �������������
�������.

127. Lipper, Elinor - "Elf Jahre in sowjetischen Gerangnissen und Largern", Zurich,
1950, (3).

128. Litvinov, Maxim - "Notes for a Journal", Introduction by Prof. E. H. Carr and
General Walter Bedell Smith, former American Ambassador in Moscow and later
Director of U. S. Central Intelligence Agency CIA, New York, 1954, (-3). �����
"�����" �������� (� ���������������� ��� �. ���. ��������-����� �. 3. �����������)
����������, ��� ���� ������� ������� ��������� ���� ��������� � ������ ��������� �
�����-�������� ���� ������� (���. 169-70). ��� ���� ������������ ���������
������������ ��������.

129. Lombroso, Prof. Cesare - "Crime, its Causes and Remedies", New York, 1918,
(5).

130. Lombroso, Prof. Cesare - "The Face of Anarchist", (5).

131. Lombroso, Prof. Cesare - "Political Crimes & Criminals", (5).

132. Lyons, Eugene Natanovich - "Our Secret Allies - The Peoples of Russia", New
York, 1953, (3+).

133. MacKenzie, Norman - "Secret Societies", N. Y., 1968, (3+).

134. Maler, Juan - "Die sieben Saeulen der Hoelle", Freimaurerei, Buenos Aires,
1974, (4).

135. Mannix, Daniel - "Those About to Die", Sadism and Decadance in Rome, New York,
1959, (5).

136. Mannix, Daniel - "The Hell Fire Club", The Secret Society of Sex Perverts, New
York, 1959, (4+).

137. Mannix, Daniel - "The Beast", The Degenerate Life of Aleister Crowley, the
High Priest of Satanism, New York, 1959, (4+).

138. Marschalko, Louis - "The World Conquerors", Jews & Communists, London ,1958,
(3+).

139. Masters R. E. L. - "Eros and Evil", The Sexual Psychopathology of Witchcraft,


New York, 1962, (4).

140. Masters R. E. L. - "Perverse Crimes in History", New York, 1963, (3).

141. Masters R. E. L. - "The Homosexual Revolution", New York, 1962, (4+).

142. Mather, John S., ed. - "The Great Spy Scandal", Inside Story of Burgess and
Maclean, London, (4).

143. Michelet, Jules - "Satanism and Witchcraft", New York, 1939, (3).

144. Mullins, Eustace - "New History of the Jews", USA, 1968, (3+).

145. Mullins, Eustace - "The Biological Jew", USA, 1968, (3+).

146. Murphy, Gardner, Ph. D., ed. - "An Outline of Abnormal Psychology", New York,
1954, (3).
147. O'Donnel, Bernard - "The World's Worst Women", Criminal Women, London, (3).

148. O'Donnel, Bernard - "Should Women Hang?", Women & Crime, London, 1956, (3).

149. O'Hara, Noel - "The Last Virgin", Lesbianism, New York, 1959, (4+).

150. O'Grady, Olivia - "The Beasts of the Apocalypse", Jews in History, California,
1959, (+5+).

151. Orlov, Alexander (Lev Lazarevich Feldbin) - "The Secret History of Stalin's
Crimes", London, 1954, (3+).

152. Ostrovsky, Victor, ex Mossad agent - "By Way of Deception", St. Martin Press,
New York, 1990, (4).

153. Papini, Giovanni - "The Devil", New York, 1954, (3).

154. Peak, Marvyn - "Witchcraft in England", N. Y., 1947, (3).

155. Pearl, Jack - "The Dangerous Assassins", The Psychology of Asisassins, New
York, 1964, (4).

156. Page, Knightly and Leitch - "The Philby Conspiracy", Espionage, New York,
1968, (3).

157. Pendell E., Ph. D. - "Sex Versus Civilization", The Noontide Press, Los
Angeles, 1967, (3).

158. Pike, Theodore, rev., - "Israel: our duty: our dilemma", Big sky press, USA,
1984, (5+). ������ ��������� �������� (�����������������, �������� � ������������).

159. Poncins, Vicomte Leon de - "The Secret Powers Behind Revolution", Freemasonry
& Judaism, London, 1929, (4).

160. Possony, Dr. Prof. Stefan - "Lenin, The Compulsive Revolutionary", Chicago,
1964, (5).

161. Pranaitis, Rev. I. �., Prof. - "The Talmud Unmasked", Los Angeles, 1964, (4).
Translation of St. Petersburg ,1892, edition of Imperial Academy of Science.

162. Raguza, Ivan (pseudonim of G. Besedovsky) - "La vie de Staline", A. Fayard,


Paris, 1938, (3). ����� �. ���. ��������-����� �. 3. ����������� ���� ��������, ���
������ ��� ���������� ���������� (���. 14).

163. Reed, Douglas - "The Controversy of Zion", Veritas Publishing Company,


Australia, 1985, (5).

164. Reed, John - "��� Days that Shook the World", New York, 1960, (3+).

165. Reik, Dr. Theodor - "Masochism in Modern Man", New York, 1957, (3).

166. Reisner R. G. - "Show Me the Good Parts", A Bibliography of Perversions in


World Literature, New York, 1964, (4).

167. Rhodes H. �. F. - "Genius and Criminal", A Sociological Study, London, 1932,


(4).
168. Rhodes H. �. F. - "The Satanic Mass", A Sociological & Criminological Study,
New York, 1955, (4).

169. Roback A. A. and Th. Kiernan - "History of Psychology and Psychiatry",


Philosophical Library, N. Y., 1969, (4).

170. Roderich-Stoltheim F. - "The Riddle of the Jew's Success", California, 1965,


(3+).

171. Roemer, Wilhelm - "Die Hexenbulle des Papstes Innocenz VIII", Schaffhausen,
1889, (5).

172. Ross, Shelly - "Fall From Grace. Sex, scandals and corruption in American
Politics from 1702 to the present", Ballantine Books, New York, 1988, (4+).

� ���� ������ ����������������� ����� ����� ����������, ��� ���� ����������


��������� - ������� ��������, ���� �������� ��������, ������� ����� �� �����
��������� ���� � ����� ���� � ������� �� ������� ������ �� 14 ������� (��� 169-
179), ��� ��������� ��� �. ����� ��� ���� (���. 215-216), ��� ��������� ������� ���
���� (���. 212), ��� ��������� ������ ������ ��� ���� (���. 86), � �.�. � �.�.

173. Rougemont, Denis de - "The Devil's Share", An Essay on the Diabolic in Modern
Society, New York, 1956, (5+).

174. Rueda, Enrique - "The homosexual network", The Free Congress Research and
Education Foundation, Connecticut,1982, (4).

175. Scott, Sir Walter - "Demonology and Witchcraft", London, 1883, (3).

176. Schweitzer, Dr. Albert - "The Psychiatric Study of Jesus", Boston, 1948, (-3).

177. Senders, Frederic - "Brotherhood of Evil", Organized Crime in U. S., New York
1960, (4).

178. Skousen, W. Cleon - "The Naked Capitalist", Secret Societies in USA, Salt Lake
City, 1970, (5).

179. Smith E. E., former CIA operative - "The Young Stalin", New York, 1967, (4).

180. Sorokin, Prof. Pitirim - "The Crisis of Our Age", New York, 1957, (-3).

181. Sprenger 0. P., James - "Malleus Maleficarum", Frankfurt, 1582, New York,
1962, (4).

182. Stearn, Jess - "The Grapevine", A Report on the Secret World of the Lesbian,
New York, 1964, (4).

183. Stein, Dr. Leopold, M. D. - "Loathsome Women", The Witches Among Us, New York,
1959, (4).

184. Sterne, Julian (also see Nesta Webster?!) - "The Secret of the Zodiac", OMNI
Publ., California, (4).

185. Suetonius - "The Lives of the Twelve Caesars", N. Y., 1959, (5).

186. Summers, Montague - "The History of Witchcraft and Demonology", New York,
1956, (5).
187. Theen, Rolf H. W. - "Lenin", Genesis of a Revolutionary, New York, 1973, (4).
� ��������� ������� ������ ��. ���. 162-3.

188. Trotsky, Leon - "Stalin", transl. by Charles Malamuth, New York, 1941, (3).

189. Ulrichs �. H. - "Incubus, Urningsiebe und Blutgier", Leipzig, 1869, (4).

190. Webster, Nesta - "Secret Societies and Subversive Movements", 8th ed., London,
1964, (5).

191. Webster, Nesta - "World Revolution", London, (5).

192. Weirauch, Anna - "Of Love Forbidden", Lesbianism, New York, 1958, (3).
Translated from German by... Whittaker Chambers, the famous Communist spy (!!!).

193. Wells, H. G. - "The Open Conspiracy", London, (4). ��� ��� ����� �����,
������� ����� � ���������.

194. Werth, Alexander - in "New Statesman and Nation" of January 24, 1953, page 87.
����� ��������� ���������� �������� � ���������, ������� � 1941-45 ����� ���
������� ��������������� � ������, ��������, ��� ��������� ����-��� ��������� ����
��� ���������� ����������, ������ ������ ������. ��������� ���� ��� ����� � ���
���� ������ �����. ���������� ��������� ������ � � ������ ����������.

195. Whalen, William - "Christianity and American Freemasonry", Milwaukee, 1958,


(5).

196. Whitehead, Don - "The FBI Story", History of FBI, New York, 1958, (3).

197. Whiting, Charles - "Canaris", The International Espionage, New York, 1973,
(3).

198. Williams, Charles - "Witchcraft", New York, 1959, (-3).

199. Wise, David & Ross Th. - "The Invisible Government", The CIA in Action, New
York, 1965, (5).

200. Wise, David & Ross Th. - "The Espionage Establishment", History of CIA, New
York, 1967, (5).

201. Wittels F., M. D. - "Sex Habits of American Women", New York, 1953, (5).

202. Wittlin, Thaddeus - "The Commissar", Biography of Beria, New York, 1974, (3).
����� ���������, ��� ��������� ����-��� ��������� ���� ��� ���������� ����������
(�� ������-��������). ��. ���. 15.

203. Wolfe, Prof. Bertram - "Three Who Made a Revolution", London, 1966, (4).

204. Wsiadto, Marcin - "Genealogia Lenina" in the Polish magazine "Kultura", No. 6,
June 1970, p. p. 101-105, Paris, (5). ����� ���������, ��� ���� ������ (�� ����
�����, � �� ������ �������) ���� ������������ �������� (�� ������ ���������
��������� ������������ �������� ������, ������ �������������� ����� � ������ "����
��������", ������, 1957). ��������� ������ "��������" ������������ (�
�������������) ������������ ��������� ��-��-��, �� �������� ���� ��������
���������.

205. Wylie Fh. - "Generation of Vipers", USA Today, New York, 1958, (3).
�������, ��� ������� ����� � ���������� ����������� ���������� Royallib.ru:
http://royallib.ru

�������� ����� � �����:


http://royallib.ru/comment/klimov_grigoriy/klyuchi_poznaniya.html

��� ����� ������: http://royallib.ru/author/klimov_grigoriy.html

Вам также может понравиться