Вы находитесь на странице: 1из 280

. .

810


2-,

1982
81.2-9
68

4306021500-614
_ 2 8 - 0 2 5 - 1 9 8 2 .
103(03)82

, 1974 .
, 1982 ., .

-
-
VIIIX
.
-
, -
.
-
. -
, -
.
-
: .
-
( ) (-
).
, -
.
-
-
.

,
.

.

1
-
,
-
, .
-
.
,
,
. , -

.
-
. -
,
.
. . -
, . . , . .
. . .


, .
, : , -
, .
, :
, -
, --
.

. .1.
. ,
. : ^
tian , , , , jf ,
jz da , Q bai , fe zou , , he
, wu , -f* shf .

.
.
,
, , -
-
.
2. -
. ,
. ,
,
. , -
, .
,
, . -
.
, ,
.
, ,
.
3.
, -
. , . yishang ( !
, % shang ), ^ pengyou (
peng , ~fc you ), ffltfc shumu ( shu , ^
mu ).
-
, , :
fXiS dajl (fj da , \\ ), $1 sMyong -
(<dg shi , yong ), ^ | laiwang
( ^ lai , wang ).
, -
. , -
, ^ shure ( shu , *t re ), gg?
hanleng (; han , & leng ), kuan-
kuo (% kuan , kuo ).
, -
, . , ,
Jf- kai ^ guan , ,
J f ^ kaiguan .
\ chu X
churu , .
cai $j feng -
caifeng . .
4. -
.
-
, . -
: gongren (X gong -
, ), ~\, feijl (~% , ^L ji -
), '. huoche (> hu5 , . che ).
-
, . -
: ^* kuoda #*" kuo ,
A* da , . . , ;
$|/JN suoxiao suo , /J\ xiSo , . .
, .
-
, .
: pfngfeng ( ping
, feng ), ^ chuban ( chu -
, $ ban ), %>& shangxln (-fjj shang -
, t\j. xin ).
, -
,
. -
, . -
, : di-
zhen (jfa di , |jf zhen ), >\^ xinteng
(>\j> xln , - teng ), & nianqmg ( ^
nian , qing ), j[>S xlnzhong (JO xln -
, zhdng ).
5. , -
, . -
: | | baba , ; mama
, ; gege ; JSffi jiejie -
pa . , wSng-
w&ng , ; fenfen , .
6. , -
-
.

. , , ^ z
. : ^-
fangz , ^ maoz , ffij- pangz , %^ guiz .
| 4 tou ,
,
: ^ : mutou , %^k gutou , ,^ quantou ,
: ;t^c niantou
, %^k zhaotou .
, ,
,
jia ^ zhe: f^^ zuojia , huajia , ffB^f
jizhe , ^ duzhe .
.
: ^ mSidao , ^ di^nzhao -
, tfjjMi tingjian , xiangqi , fpfjj zuo-
chu . -
-
.
,
.
^ ran.
: . huran ,
, {0$ rengran -.
, -
, : * diyl
, di'er ..
(, -
), -
. , . . , -
. :
zhlzhu , . liuda , hudie , ^
lingli .
7. ,
, ,
( ), : ^ dianqihua
, SZi^M. jiaoheb^n , . xitieshi ,
slxiangjia , : jingtixing ,
:fc;Ei{. zibenzhuyi , ^f^^Si gongchanzhuyi -
, ^kf^^iStii gdngchanzhuyizhe .
, ,
. , . . -
,
. : ^ ^ f f f t j S bu'-
ershiweike , jS^p lubu , tuolasl .
, . . , -
, ,
, , : [13%
fifcfp ziw6 piping , ^ wuchanjiejf .
, ,
,
.


8. . -
. -
, , . . ,
, , .

: , , , ,
.
: , , , ,
, .

9. . , -
.
.
, -
.
.
,
(. 158). -
. , , -

.
10. .
.
,
: 15Jx Sima Qian
, | LU , fliffl Huanghe , 4 Beijing
, 1 Sichuan , Dongtmghu , &
Jl Jlnxlng , ? Shuihuzhuan , .
Hongloumeng .
,
: 5=$ fuqin , fg*E
ylsheng , ^. zhexuejia , ^J- zhuoz ,
qianbi , , feng , . , jjj shan , he
, 3[Jpi pingguo , j ^ T i H zidlngxiang , TJJtfalEi ke-
nengxing , #f(J shengli .
-
.
,
, .
-
, (.
109110).
11.
. : )
, ( ); ) , -
, wan .
, -
, , , -
, .

-
:
)
, .
-
: 1^^? yi ge chawan , ' wan
cha .
wSn
-^ ge,

.
) , -
, , , -
, , -
s
: n zhang zhi -
, zr-j^^l-? san zhang zhuoz .

jjrg zhang , -
. ,
.
$fc zhang ,
. -
, .
) , ,
, ; -
, , -
: ^ san da zhang zhi ,
^ 1 ? san zhang da zhuoz ; 3\ []
yi da bu tongyuan , -ft^lf-?
da yiz . '
12. . -
.
^ z -
; -
: !? fangz ,
MJ~ zhuoz .
)l r -
: 7EJL ^ , JQJL bar 1.
^k tou , ,
, . . , -
: ffi^k zhentou , ^B^k
shftou , -
: ^ ^ niantou , ^ ^ zhaotou -
2.
^ zhe ,
: ^.^ weiwuzhuyizhe ,
^'& weixlnzhuyizhe , -
jiazhe .
. jia ,
: - zhengzhijia , sl-
xiangjia , f p ^ zuojia .
-
.
yuan ,
: . hciiyuan , yundongyuan
.
JU< xln ,
: > naixin , ^jj>
duoxln , j j i ^ i > xurongxin -
.
xing -
, -
-, -, - [-: ^^'^ geming-
xing , $ zuzhlxing -
.
4 hua ,
, -
-, -
-: XJ/jb gongyehua , $.^
jitihua .
zhuyi , -
- , --
,
1
)\j r .
2
2JL tou , , .

10
-, -
-: ||2^3i5 zibenzhuyi , ff|S&3l
St maoxianzhuyi .
13. . -
,
. ,
.

. .
,
: . ranjiaoyuan , ^.
ntijiaoyuan ; & gongjl , : mujl
.
14. -
: ,
.
.
-
fg men.
.
f3 m e n
, : ^$.
^3 tongzhimen , ^^ xueshengmen .
fjj men -
, -
, :
1. &
.
2. & [1
- .
. ' ]

.
^ men -
, -
:
.
2. *1&7.,

1 19]
-
(), .
1
( ) ,
,
.

11
m e n
. |f5 -
. . -
: ', 0 * 1]~ , -

, .
f3 m e n >
:
) ,
, : ^-JL
H&ng ge gongren , & san ge nongmin
.
) , -
, ffg
men
: Ja^MfPiK-^-Mff!! zhihul-
yuan he zhandbuyuanmen , % ? #
f5 daibifio, guanchayuan he jizhemen , -
.
15. .
, : - ^ ^ jintian
, ; 0 ^ ^ mingtian , -
; ^L_fc, zaoshang , ; g^-h wanshang , .
-
. -
.
-
. .
.

16. . , -
.

.
, -
.
, -
. , ,
.
, -
-
- .
.
17. .
.
12
-
: ffi. hong , 1 , tian ,
gg suan , nieili , ;g 1 , zk. da -
, ffi hao , t kuai , off^ ^ .
.
^7 duo /i? shao <>, .

-
1: ; zuo , ; you- , heng -
, shu , zhen , jg jil .
18. . -
, . -
, .
-
: |jf hen , jg geng , zui .
-
.

, -
: dian,
&, yi dian, & xie, & ylxie , , ; ?
duo , , ; f yi bei .
(.
287288).
&. y6udian, youxie , -
, , , -
-
, . :
1.

, .
2. tt^&lfco

.
19.
,
. , -
,
le> i guo If zhe.
.


.
1
-
(. 158).

13

, .

-
.
-
: g ^ 5 qilai (: 0^ qTqu), "^- xialai,- "f
xiaqu.


.
2. [ft]

(:
).

( ).
4. >^7 []

( ).
~f xiaqu
.
#-^tt-^lffT*o [ft]

.
20. -
. ( )
, , -
: duanduan -,
.. houhou -, ^^ ganganjingjing -
-.
-
. .
7" I . 1 guo, zhe
.
-
, .
1. , ^ ^ s t # ? o tft]
(-),
.
.
. ^-%0 [ft]
.
14
21. -
, -
. -
31 jiben . -
zui .

. , , -
'& ! dian , -
.
-
. -
le, guo, zhe, -
.

,
.

! !

22. . , -
,
.
,
. , -
- , -
.
, , , , -
.
,
.
.
23. .
.

: wu , -j-jK shf wu ,
51+ wushi ; -^ * ^ , 7 N ^ ^
ge , - ershi nian .

. fjf
di: f g n di'er , fjtS diwu , -jr dishi .
24. . . -
, -
. , -
.
-
15
, :
.
, -
, , : ,, n , H yi, er, san , ,
; -^^ &- ^ # yi ben shu, H3ng ben shu, san ben
shu , , .

, -
. -
, , -
: J j l H ^ A disan ge -
, 0 H S M disan gongl/ .
. , ,
,
: ' 7 L 3 L 3 : P yi jiu wu wu nian
(: -
); ^. san deng (:
).

diyl
.

( ),
.
25. . , -
, -
.
: ! /, - 2, san 3, si 4, 3 wu
5, -^ 1 6, -fcr q! 7, ba 8, % jiu 9, - ling 0.
: ,
, .

,
, 2J wan -
, , . -
-(, yi ( TjTif wanwan).
, -
: -^ ge , -+ shi , "g bai , =f
qian , Jj wan , { yi .
]if bai, ^ qian, Jj wan, { yi -
-
. "g" ylbai, "" bai; -^
ylqian, ^ qian; -fj ylwan, J wan;
^2 ylyi, -J2 yi.
-f- shi, -
. -f- shi, * yi shi. -
16
+ shi -
: H W - ^ + H . sanbai yishi san 313.

:
) : ^ - + ylwan
sanqian qlbai sishi liu 13.746.
)
: -fc^p^flE qiqian ling wu 7.005.
) : HjfSl^p erwan wuqian
25.000.
26. -
: Hang. -
. zl Hang ,
, . . ,
, Hang , . . -
: yi, , san , , ; jSJ^A Hang
ge ren .

: + z : ershi ; - f - ^ . shi ge ren
.
if bai , =f- qian , Jj wan
, -
, (f nian , mao -
), zl , Hang.
, 2 -
, lieng, -
: ^^. Hangqian erbai ling wu 2.205; M J f n =f
zi"g" liangwan erqian erbai 22.200.
27. -
:
) -
: ^ fen ,
. -
^ zhi: H ^ ^ z i san fen
2
zhl (: ).
) , , -
; If53" bai
fen , : ~^~.
. + bai fen zhl sanshi ba 38% (:
).
) -
X you: H X H ^ ^ san you san fen zhf yi <?.
) -
& dian /]^. xiaoshudian , -
( ): ^-f*
31 liu dian sanshi wu 6,35.
2-479 17
) j ^ (%) fi cheng:

H j S san cheng j Q {30%).
28. . ,
:
) -
, : 5 san-si tian

- ; If HE-f-i&i ylbai san-sishi kuai qian
*
.
) ^ duo ,
, : -\*$1. shi duo kuai qian -\-^^ shi kuai duo
_
qian ; -f-^^M' shi duo ge yue .
', ^$? Hang ge duo yue .
, ^ duo
: ,
, , , -
,
. ^ duo -
,
(-\-$^1^ shi duo kuai qian
; -t^-^M shi duo ge yue -
). ^ duo -
, , -
( - f - ^ ^ i l shi kuai duo qian -
; ^-? Hang ge duo yue ).
) 3J5 lai :
H " h ^ ^ sanshi lai nian ; -^ Hang ge
lai yue ; + ^ ^ shi lai ge yue
.
^5 lai , ,
, ,
, .
, ^ lai -
( 2). , -
, .., ^ lai -
( 3).


29. . ,
, -
, , -
.
18
-
, . -
.
,
.
. ,
.
30. .
, , , -
, , .
.

w 0
1- . 1- 3fg women .
2- # . 2- $?fg rumen .
3- ta , , . 3- ftfeffD tamen .
, :
)
3%^ w5men Pgf3 zanmen. -
. -
, Bgf5 zanmen
: , , ; ^,^3
w5men : ,
, , .
) -
$ m ** nin .
) ta -
: ta , ta -
, ; ta , -
; *g ta ,
.
31. .

1- % wod , , , .
2- $| nid , , , .
3- ftfefl9 tad , .

1- !${[" w5mend , , , .
2- #< nimend , , , .
3- 115 tamend .
-
5 zijid , , , .
32. .
zhe , , , ; , , , .
2* 19
zheyang, zheban, # nayang, $$f& naban
(), , , .
33. .
^ mei , , , .
, fan, fanshi, {nj renhe , , , -
; , , , .
|S zi, ||j S ziji , , , .
bied, pangd , , , ; ,
, , .
-fgj ylqie , .
j^M. dajia, ^.^) dahuor .
34. .
f t shei (shui) ?
fUStf sheid (shufd) ? ? ? ?
ft & (%) shenme 1) ? 2) ? ? ? ?
1^ ? ? ? ?
ji?
%>' duoshao ?
-
:
) ff& shenme -
?, -
?
) ?
. , -
,
.
\\{. shenme
, .
, -
, , -
ji.
1.
?
2.
? (:
?
3. 4 - ^ 0 ?
?
) ji , -
, , -
%?> duoshao
.
20
35. .
:g mou , , , .
-

:
shei (shui) -, -, -.
5 shuid -, -, -.
f t ^ (4 shenme1) -, -, -;
2) -, -, -.
-, -.
ji -.
' duoshao -.

, - ( ).
ft

- .
3. %%1&'\ [1
- -!
36. .

-
,
, .
shui shui ... .
3 shuid shuid ... JJTOT.
<ff& shenme shenme1) ... ;
2) ... .
... .
}1 j 7 ... .
%>' %' duoshao duoshao ... .


, .
, .
. &', ^4>
, .
. . -
, , -
-
(. 205).

21
37. . -
, -
, -ftjj ta ^ tamen
.
ta.
-
, .

. .
, -
,
, > ta *Sf5 ta-
men.
,
, -
. ,
A S renmin -
fltjff3 tamen .
, -
Q d(e),
.
1.
.

.
38. "
,
-
& xie: ^- zhe ben shri ;
z he xie shfl .
,
, .

, .
,
, .

.
2. ^,
-^-

, .
. -
:
- . '

22
mei -
! -
(
): mei yl ge , # mei ge ren
.
39. , -

ff*& shenme ? ?

?
2. '
*
- ?
3. '

(: -
).

- - -
, .
.
5. %
-*& shenme -
,
( 1). ,
( 2). -
\\% shen-
me ( 3 5),
( 4).


40. . , -
. ,
.
.
, -
.
, . -
,
(. 161).
.
41. . -
.
-
. -
.
23
-
.
42. , -
, -
: tf huo , , ^ zuo ,,-
xi , gtjR5 piping .
43. , -
, -
.
-
-.
44. ,
, . -
,
: fpjra
zuowan , - xiehao .
45. - ,
, . .
, -
: ^
f zuoxia , $ nachu .
, -
, : _
zhushang , =gjf xiaokai .
46. -
.
.
, -
, , , ,
.
47. , -
, .
, :
1) neng, jtg{$ nenggou , ;
2) BJ ke, , njfg keneng ;
3) ^ hui , ;
4) de , .
, -
; -
.
, -
.
^ hui , -
, ;
, -
, ...
24
de ,
- -
, .
48. , :
1) & ying, dang, gai, yingdang, . ymggai,
^ gaidang , , , ;
2) dei , , , ;
3) , , , xudei , , -
.
-
().
-
.
-
$ , .
49. , :
, , yuan, yuanyi, , ;
xiang, xiangyao , ;
jif" ken , , ;
jffc gan , , .
50. :
-fig shi, , ;
qing , ;
fg rang , ;
11 j i a o , ;
poshi , .
,
. -
( qing ) -
( poshi ). shi
.
51. , , -
, , :
JFJt& kaisM , ;
jixu ;
lh tingzhi , .
52. , , -
:
^ lai ( );
^ qu ( );
shanglai )
shangqu- / ;
25
xialai 1
xiaqu / ;
jinlai \
jinqu / ;
chulai ^
chuqu \ ;
guolai \
guoqu / ;
qilai \
qiqu / nV* " ;
huilai "\ ,,
huiqu / ;
Railai \ ,
kaiqu J 1.
-
, , -
, :
jinqu (), ;^ zou jinqu ().
, -
, -
: ^ xiang chulai , &.$ qingxing
guolai .
cj^Iai ~f^ xiaqu -
( , -
): | ^ shuo qilai ; ^~f^ xie xiaqu -
.
53. . -
-
.


dao :
zhaodao , modao .
zhao :
dengzhao , &^ dianzhao *.

1
^ ^ qlqu, J f ^ kailai, J f i kaiqii -
.
2
zhao, , -
zhe, - .

26
zhu :
jizhu , & zhanzhu .
jian
: ^ kanjian
, IJfJi, tlngjian .
hao : ^ $ ?
xiuhao , $ yubeihao -
.
J& cheng : fEJIjSJ zuo-
cheng , $, xiecheng .
^2 wan : ffg^ chl-
wan , ft% zuowan ().
J" liao : f ^ T
zuoliao ()1.
. diao ,
, :
cadiao , j ^ ^ shaodiao .
. de ( , dao):
tfngde , kande (. 65).
54. - .
_h shang : ^ _ h zoushang ,
_h paoshang .
f xia : fef zouxia , ^
xia .
j jin : z6ujin ,
paojin .
{} chu : ^ zouchu ,
paochQ .
guo : fej zSuguo , -
; paoguo , 2.
jE $ : "XjiQ ieiqi , ^-^
shengqf .
hui : ^ z5uhui -
, gg[si paohuf .
kai : TEJf zoukai ,
^ paokai .
1
~ liao, ,
~~? , - .
2
;Q guo, - ,
8 . - -
.

27
55. .
. -
-, -
. , -
.
56. - .
, 7 le1, ,
() ().
7 le -
, ,
. , -
,
.
1.

. .
2. ^* mi
.

?

.
6. 716

.
7. - ^ ^ 7 [*]

.
8. 1 7 11

.

.
, -
, "J" 1 -

-

. .
1
" 1, - ,
~J Hao, ,
"j* le.

28
2. &&^% iwi

.
-
. , -
-
.
1. () , .
2.
7
. 4fc5
() , .
. ,
^ ]
() , .

() , .
5. , &% []
() (), .

.
1. , ,

]
, , .

! '.

- .

, - .
5. , ^
* (1
, ().
, 1, -
,
( ) . (.:
: . ; :

. ,
"J* 1 , : 1. | 4 ^ T ( )

. 2. ^ - ^ ^ ^ ] -
. '
29
57. , guo1, ,
()
().
guo -
( -
).


.
2. & f 14# 1
.
. , mi
, .
.
5. ^ . 1)
.
6. & ! t#]
*
?
7. - ^ 0 []
0 9 *

() .
, guo, -
jg ( ^ ) mei (meiyou).
1. &

.

.
3. - * ? ^ [*1

.
2
. 58. , Jf zhe , ,
() , -
, ().
zhe -
1
i
guo, - .
,
J guo, - -
.
2
3|ff zhe, - ,
zhao, .

30
1. ,

, .
#
.
3. %7> { ^ []
, - .
4. * , &, i i 7 I I I ) 5 - f o [*]
() ,
, ( ) .
,
, , -
( -
).

.
2.
*
.
, , -
g5jf ( laizhe (lai).
*
.

?

?
$. laizhe ,
.
59. ,
, , -
, (
).

.
zhe , -
, - -
, . . .

.
2. ? \
.
31
3.
.

.
, zhe,
.
^
gj mei.


, .
2. &1

(: )?
60. , ,
, 1,
guo If zhe. -
j * 1 , .

.
2. ^&
mi
.

(: -
).
61. , ^ zai, -
, () , -
, ().
^ zai -
.
*
.
2. m&ffimtf&i []
*
?
3. ^ )
.
4. *8, * 8 , & []

, , .
,
, , -
( -
).
32
1.

.
3. , 1 ^ . f 4 [*]
- , , , .

, .
62. -, ,
, -
$ zar .

, .
2. [ ]

.
3. .
^ zai ,
zhe.

( ) .
2.

? , , -
, .
,
^ zai, -
~J le (pg la), , -
.


?
2. T^J H&, [ # ]
,
.
1
63. .
, de2, ,
.
1
, .
2
, .

3-479 33
de
-
.
-
.
1. ^ (laideliao) ? []

?
2. * | ? []

?
3. &$5&? 1]

?
*
() ?
5. + , # 7 (zoudeliao) ? []

, ?

?
, -
, -
.


, .


.
. &
*im

().
,
, ^ meiyou.
,
.
1. M f > 2 # 7 (chldeliao) o [ # ] ]

.
2. ffittM, 5 []
. .
3. , ^A^t^f#T,SM-^Ag7 o [in

, -
.
64. , ^f bu, , -
.
34
, sf. bu
-
.
1. ^ (paobuliao)o

.
2. ^ (bangzhubuliao) []

.

, .

.

.
65. , de, ,
.
de -
-
.
yf.hu
,
.


- ?
2. &&'7 [#]
* *
.
3. ., mi
, (:
).
#
(:
).
5. (: ) -
?
6. , * - & # []

, .

7.
.
: de
(. 53). : ^ P ' ^ ^ J f
35
] , ,
.
66. , -
bei, , , ,
, , ,
.
bei
, ,
.
1.
0
0

.
2.

.
.
.

.
, .
.
6.
9

.

.
-, , -
, bei
.

.
.
2. .^

.
3.
(
).

67. . , -
, -
. , -
. -
.
36
, ,
, -
. ,
(. 162).
68. . -
, , -
.
-
: huran , $ jueran , 1$
mengran , iUft lianmang , fn^f qiahao ,
{510 rengjiu -, zhujian .
, -
, : BS yijing , \-%
gangcai , ^. jianglai , -, , JE
hai , 3 you , ^ 1 , , ^ kuai , ,
J H ^ Htou , zhouwei , _ mashang .
:
hen, #J hao, -jz da, , shen , , geng
, ^ zui, Jg ding , , , \\ , %. tai -
, ^ feichang .
69. . -
.
#& ran ; -
: ^$* ouran
, % rengran -, 5 ^ ^ turan 1.
di : hudi , (3f
andi , .tedi .
^ tou : fff-^ qiantou
, _h^: shangtou .
: zher , )[,
2.
70. . -
. -
. -
.

(:
).
-
,
(, , -
).
1
^ ran .
2
^ tou JL, , -
k tou, , .

37
1.
.

.
. '^ )
(:
).
-
.
.
1- 7 1
.

, .
71. -
. , : jffjfff
jianjian , RIJRIJ ganggang , changchang
, -
.

.
72. .
, .
-
.
.
-
.
, .
.
73.
:
: zheli, )1 zher ; -
, ; ' zheme, zheyang, ' zheban, $E
ruci ; name, g^l nayang, . naban , ,
.
: []# daochu, ^$ chuchu ,
; : zongshi, ^ g . laoshi .
: nali, ffi)L nar ? S^Pg duo-
zan ? ^(L zenme, ^{, zenmeyang, i g # zenyang, $fl{Bj
mhe ? $? duo, %,% duome? ?

-
38
: nali, )1 -, -, -
; ?$ duozan -, -, -.

- ?
2. & ^ ) 1 []
*
, , - .
-
-
, -
, :
. nali nali ... , ^ 0 | #@ duozan
...... duozan ... , %'J>, *&% zenme zenme
... .

, .

, .
: ^ duo! ?{L> duome! ! !
.' !

, !
2.
, -
!
. : %?%){, duo-
huir ? ( B J J ^ hebi, ^ ganma ? ? ^fl"J zhemen, K^-(P5
namen, x%=$ zhedeng , , . 1) ^^^.'- [] -
.' 2) i R j ^ S p H f S ? [] ?
3) , , ^^ , ,
.

74. .
.
,
(, , , ). ,
-
( ),
.

. -
.
: ,
, , , ,
, .
(. 113
117).


1
75. . , -
, , ,
.

, ,
.

. . -
. : 1. ^
: (^ zai , ).
2. ftE-^MS.'ffi (^ z ai , -
).

1
, . 150,
172, 177, 183.

40
76. .
. -
.
, : ^ gei (?),
ffl yong (?), bei (?), ti ( ?), 5ft duiyu ( -
?), ^ guanyu ( ?) .
,
.
77. , :
^ zai , dao , _h shang , xiang , i^ cong .

. .
78. , : ^ zai ,
) cong , dao .
-
. .
79. , : %j wei, %)
~J weile, ;&^f weizhe , .
, -
.
80. , : yin,
yinwei, ~ weile -, .
, -
.

81. . 1 ,
,
.
, , -
, -
,
. -
. , , -
. : 1. J t p ^ - ^ ^ R f f i
( ^ Htou , ). 2. > ^
*
p ^ W l f t ( ^ : 1'tou ,
).
82. .
.
.
, :
shangbian , (] zhongjian , jSTf dixia ,
qiantou , fs3k houtou .
1
, . 178, 184.

41

. .
, : jy,fff yiqian
, yihou ,
^ yilai , J,pg yinei .

. .

83. . , -
, , , -
, , , , -
, .
1 ,
, , ,
.
. ,
.
. -
. , 1 -
; ^ff hao $J hao .
84. ( ). -
.
.
: fp he, bing , ; . erqie ,
; ^{ 5. budan bingqie, ^< bu-
jin erqie ... , ...
.
-
.
85. : {i. dan, { danshi, c[J| keshi,
ran'er , , ; ^ rfn;H bushi ershi ...
.
,
.
86. : R hud, # huozhe, j | i hai-
shi , ; ig:# pg:# huozhe huozhe, JEM 2
haishi haishi ... , ... .
-
, .
87. : $ ^ ruguo ze, #
^ ( ruguo name ... ; ^ g| bushi
jiushi, yfC| +k bushi bianshi ... .
1
. :
, , -
.

42

.
88. : wei, ~ weile, weideshi,
i yi. yibian , .

.
89. : yln, yinwei, youyu,
weile , - ; ffiiX yinwei suo-
, ^ youyu ' ... .
,
.
90. : Jg yao, ^ ruo, tang, . yaoshi,
ruoyao, $S%& tangran , ; $qjf| ruguo -
; fj?f<@f tangshi, jg$q jiaru ; |J#&
jiran , ; g| jiushi ; ip{&g jishT
; zhiyao ; %\\ ze, ^---
yaoshi , $ ^ ' ruguo name ... ;
-?/! jiran yushi ... .

.
91. : sin, ^ sulran, ^ jm-
guan , ; zong, zongran, ggfg ,
; ^ sul ran, ^ IS sulran dan,
R J M sulran keshi, .* {^ jmguan danshi
... , ... .
,
.
92. : . xiang, . haoxiang,
fangfu , ; rutong , ; -6jj^ yuqi ;
] xiang shid, $] fangfu shid ,
; . - haoxiang yiyang , .

.
93. ( ). -
.
: ^ bing, tfe-M. bingqie , , ,
; {i. dan, |!1 danshi , , ; BJJ huo, ^ hudzhe
, ; wei, $~ weile , ; g yln,
yinwei , ; , . yaoshi
, ; sul, ^ sulran , ; . xiang, . hao-
xiang , .
.
94. : xiang shid, {%{$,
fangfu shid , ; . . xiang yl-
y^ng -~- rutong yiyang , .
-
.
95. : JgJH ^ vaoshi hua, # " -
43
SS ruguo hua , ; flg#fl jiaru
shi , ; yinwei yuangu,
. youyu yuangu , .

.
96. ( ).
.
: -$ he, -fej , ; ^ yibian, J hao
, ; {|[ jishi ; ^ ^ zongran , ;
haoxiang shid , ; $ - rutong
yiyang , .
.
.
97. : ^ n huo huo, ^ ^
jjg^t huozhe huozhe, 1 haishi haishi ...
, ... .
.
98. : yln gu ... ;
%$ ... ; | sui dan .-..
; ^ { 1 ffjJJL budan erqie, ^ - R ^ bujin bing-
qie ... , ... ; ^PJH
bushi ershi ... ; ^ : bushi jiushi
... ; % . yinwei suoyi, %ffi weid
suoylf ... ; fft^X ^ suoyi yinwei, .
$}? suoyi youyu ...; $ ^ W>% ruguo
name, p ^ |!J ruguo ze ...; ffi$k '. jiran
name ... ; $. ( suiran danshi, g ^
ifo suiran er, J . ^ ^ jmguan danshi ...
, ... .
.
. ,
, : $nJJ| ffj 1$^
ruguo hua name, j g ^ fj ffl jiaruo hua na
.- .

99. .

.
, -
, ,
.

: : zai yiqian, ^ ffl yu qian
; ^ ] ^ zai yihou, ^- j ^ yu hou
; d ^ (,^5 zicong yilai . 1
1
. 441442, 449, 474, 308
( 4) 309 ( 5).
44

100. . -
, -
( ),
( -
), , , -'
.

.
101. . -
-, , -
, , ,
, .

.
102. -1
. ,
.
,
.
- shi, %
wei, Jb nai, ^ xi , .
103. 2 , -
, , .

. ,
.
. :
, yi "> , ;
5L you, qie, , -;
() que, jJIJ ze , , , -,
;
2 hai, 3t you , , ,
;
jiu, 4fg bian, p ji , , ;
^ cai, Jj fang, #& s h i , ;
$ , " 1-1 ,
... , ... ;
, ji , ji yi, 5L ji you,
8 ji qie ... .
1
- . 265268.
2
. : -
, , -
, .

45
104. 1
. -
.
, jiu, gfc| jiushi, {g bian, { bianshi,
ip ji. i P H jishi, jiulian, shenzhi, ^ shenzhi-
lian, SSfcfe shenzhi jiushi ,
.
-. , > dou .
shi , ,
,
65 de.
105. 2 -
. -
, .
zhi, - zhishi, ^ zhiyou, <& jm, {| jinshi,
% guang, yt^k guangshi, wei, weiyou, du,
^ duyou, weidu, JM dan, \& danyou, { ^ danshi
, , , , ,
-, - -
.
g jiu, ztf cai , ,
.
sfxt buguo , , -
,
bale jfoB eryi.
106. 3 .
-
sf. , ^ j H bushi, $J mei, .'
meiyou, ^ fei, 5 wu, ^ wei , .

^ buyao, JglJ bie, sf.ffl buyong, ^ beng, $: xiu, ty wu.
107. 4 , (-
), , (-
), .
f[$
dou, jie, jej jun. .
108. 5
. -
.
1
. 204205, 207210, 212213,
215, 217218.
2
. 206, 211, 214, 216.
3
. 122, 129, 236237, 250,
266, 274.
4
. 189, 201202.
5
. 121122, 124, 126130.

46
" le 1 1 ,
.
[Jig ne 1$ .
ft5 de , -
.
bale !
.
.
, .
Iff .

109. . 2
, , .

, ,
.
,
-
.
.
, ,
: 1. - ( ^ ^ ^ . . 2. ^^^
~\ [] - .
.
. -
.
jjrg zhang , -
(, , , -
.).
$3 , (,
.; ).
Hang ,
(, .).
%. tiao , ,
(, , , -
, , , .).
zuo ,
(, , , .).
ffi suo ,
( .).
1
"j* le f le* "J" liao.
2

. , -
, .

47
jian ,
( .).
{$ jian , , ,
, .
{ wei ,
(, , , , ,
.).
;: ben , , ,
.
feng , , -
.
^ zhl , , -
, .
zhl , , ,
, ,
(, , , .).
gC pi , , ,
.
ge ( -
, : -
, , .).
-f- ge
,
-
.


111. .
, ( )
.
^ zhe ; -
, -
1
.
, ^5 lai, ;
,
(. 241).
JE , jiang ;
, , -
(. 229, 231, 237,
241245).

1
. ^ ^ {]
. *
} ( de, . zhl ;
-
(. 156166).
(.}) de ;
, (.
168169).
() de ;
, (.
169, 235, 244, 255).

112. . -
1 ,
, -
.

(). -
^j de (^Ifzhe,
$ sub).

, ,
.
de ^ zhe -
, pjf suo .
-
.

2
3
113. .
. ,

. -
,
.
.

. ,
.
114. :
1. deng, dai, gan , ...
.
1
. 13?, 144, 154.
2
.
3
. -
.
4479
49
2. j lai, qu , ;
{jg shi, jiao, rang , ;
% mian, ig,f# miande, shengde , -
.
.
3. : , % ping, i&% renping, sui, suibian -
, .
.
4. ^ shi, $. shide, g zhi, jgfc^ig zhlshi, nongde -
, ... .
.
115. :
shi, ^ shihou, ^ shUen ;
^ J L dangr, fix, ji ;
chana , .
.
116. :
1. yi, yijing, \ gang, RIJ gangyl, ^ cai, ^ cai-
yi , , , , ,
.
2. zhidao, yizhi dao ... .
.
117. :
1. f t ^ W ^ shenme shihou - ;
% yitian, 0 yiri ;
yidan , - ;
@* mei yi, % mei dang, ^ ^ meifeng ,
.
.
2. ~?f.1$ buru , ;
ruhe, (] heru ?
ningke ;
^jif ningken ;
fifl ningyuan .
.

118. . 1 -
. ,
, -
.
1
. .

50
, -
, .
, -
, . -
, , -
.

. .
119. . -
.
, : ^ $ dangran , g ^
ziran , , , j{&^ bi-
ran , jzi yiding , , j f ^ guoran,
i(Jgt zhenshi, ^ ^ E shizai, dique , -
, .
1. ^ [ft]
, .
2. |^*)1 [ft]
, .
.
, , .
, : ^. dagai, ;*:$} dayue
, , ; &# huozhe, J&ff huo-
, i&ff , ; ^ kanlai ,
, -, xianglai , ;
. ^' kongpa .
1. , -<, [ft]

, ; , .
2. [ft]
, , .
3. 5 , 1 2 # 1 . [ft]
, , .
, : %$ weibi, ^^ bujiande
, , .
1. ^ [ft]
.
2. *#{-[ft]

().

**.

120. -
. .
. -
.

: , .

: , .

121. ,
.
.
) :

.
2.
.
3. #
.

.
5. 1]
.
6. ^- [#]
.
52
7. &? [ft]
.
.
9. ^& [ft]
.
. W.WT, ^
, ,
) 1 :
( ).
2. ^
( ).
3. ^
() .
4. 7 7 * [ft]
, () .
5. ^577 [ft]
() -
.
6. ^ ^ [ft]
, .
7. mm, && mi
, , , .
8. ^

- () .
3. &
() .
() .
. %&%&&* [ft]
() .
12. , : * 3 7 !
, !
13. ^ [ft]
!

. 108.

53
122. . -
yf. , _ mei, '^ meiy6u.
) :

.
2. ^

() ().
5. /
.
.
) :
1. BgWio
.
2. ^
.
3. 6
( ) .
4. &&, [*]

, .

() .
6. ^
, , .

.
8. ? L B # ; X M ^ T o [*]

.

123. . -
-
-
54
. ,
, .
124.
. -
, .
, -
( :
), JH shi ^
Jg bushi, .
,
.
.

) :


?

?
.


?

?

?
6. --

?
7.
& if?

?

?
55
?
.

) :

1- # ? []
?

() ?
.
?
12. ( J F f # m S f i 9 ^ # f ? [ ]
?
13. - ^ & ? I ]
?
14. ; 7 ? 1*1
, ( )?
.
125. -
. : -
( ),
.
56
'
jg shi bushi , ; %i^% dm bu dui , ; ^
hao bu hao , ; ff ^ f r xing bu xing , -
, : ?
? ? ? ? ? ?
, -
.

() , ?
2. , []

, ?
3. &, , *?]

,
, ?
- ,
, ?

-
, , ?
126. , -
. ,
, .
-
. ,
.
-
.
,
, .
) ' :
1. ?
?
2. ^'
?
. ^^^^

? ( ?)
?

?
57
6.
?
7.
?

?
9.
?
.
( ) ?
) :

?
2. 1-&0?

.
s ?
?
4.

- ?
5. fiiPNt4JS7? []

?

?

?
8. %&mmji&7mi

? .
9. 71 []

?
127.
.
.
g shi, hai-
shi, .
: )
(
); ) ( -
).
58
) :
1. ? []

?

?
. .-, 2 ? []
?

?
5. &, ^? []
?
6. , &

?
?
) :


?
2. , HJt^5fe? []
* *
, ?
3. ^, '? 1)

?

?
5. flc0g, ^ ^ * ? [ ]

?

128. .
, , .
, .
) :

, , .
2. ^-^
.
59
. ,
; -
!
4. #JL,
, .

) :

, .
. %mi, []
, .
- .
-
, - .
6. %&&# [*)
- - .
129. . , -
, ^ p g (gjj) buyao (bie),
) buyong (beng).
) :

.
3. ^-^%, ^/^^^
, .
4. '^ []

, . .
) :
.
60
2. ^>
.

( ).

, .
130. , ,
, , -
,
.
) :
1. '\ []
!
2. 51 []
! !
. , mm^mi ]
, !
) :

!
2. ? []
?!
3. ^-? [*]
- ?!

- !

, !


131. .
,
.

: ; -
, .

,
.
61

132. .
, ,
1.
133. .
, , ,
- , -
, .
-
.

.
2. &
.
134. , -
.
1. ^
.

?
135.
.
1. , ^

.

,
.
136. -
.


, ()
.
2. ^, , 10

[]
: , (
) .
1
. -
, , -
.

62
137.
- -
,
5 de (4 zhe).


, (, -
, , ).

.
138. -
, -
.


(
).

139. . -
, ,
1.
140. .
: , , ,
, , , -
- , - -
- .

( ) -
( ).
#
.
2. []
.
141.
( ).

, .
2.
(
).
1
.
, .

63
142.
, (
) ( -
).

() .

() .
143. , -
, ( ).

? ( ?)

? ( ?)
144. -
( ).

, (, -
, , ).
145. -
( ).

,
.
146. - -
( -
).

( ).
147. - -
(
).


( ).
148. - -
(-
).

( ).
1
.

64

149. .
, .
,
( ).
, -
, , -
. -
.

150. .
-
:
$ gel, 5tf dui, [6] xiang -
, ? ?
yong ,
?
bei, $ gei, % wei, jiao, rang, you -
,
? ?
J , _ jiao ,
? ?
[] xiang ,
?
gen ,
?
wei, ti , -
? ? ? ?
g jiu , -
? ?
%^J- duiyu , -
? ? -
?
^ ^ guanyu ,
? ? ? -
?

151. .
: ,
, - , -
.
-
.
-479 65
.

.
. & [\

.

.

-
.
152. , -
.
1.
.
2. ^, ^

, .
?
153. --
.


.

.
. -fteit^^si^o
.
154. -
.

-.
2.
--
.

155. .

, .
66
2.
, .

156. .
,
.
$ de ( ;. zhl) .
157. .
: ,
, , , , -
, - , --
, - , -
- .
-
.

( ) .

, .

.
158. -
.

.
159. -
1. -
.

1
, -
- ( . s ^ n ben shu ),
, .
.

** 67
.

*
.

160. -
, , , -
.

- ?

161. -
. , , -
ffj de.


.
162. -
.

.
.
163. - -
05 de.
68
9

( 65 "
).
164. - -
65 de.

( 65 -
).
165. - -
65 de.


( , 65
).
166. - -
65 de.


( 05 ).
167. ,
, .
,
, -
.
,
, .

, .


.
2.

.

168. . -
,
, . , -
, , ,
. -
(5) de, (5) de.
169. . -
: ,
69
, , , , -
- , - -
, -
.
-
, . , -
.

.
2.
.
3. ^^-
.

#
.

?
170. -
.


.
2. []
.
. # , - \
, .

.

-.
70
-.

1.

.
9. ', & []

, -
.

.
171. -
. -
, zhe.

*
- .
2. mmstmmmzrm&o
.
. &
.
172. -
.
1. [*]
.
2. 1}7^ []

2
.
, -
, .
:
wei, weile, weizhe , , , ;
0 yln, @ 7 yinle, g | f ylnzhe, yinwei, |a %j
wei, Jg~J weile, weizhe -, , , ,
.
1
. 17.
2
, - -
, ,
- .

.

71

.

.
.

,
.

.
5.
.

fff
6. AHff
-
.

- .
173. , -
.

.

, .
. - \
#
.
174.
- .

.
175. -
- .

( ).
2. ^^
.
K l i f i f * ^ j-'Xo

, , .
176. ()
1 .
1
.

72
-
, -
.
177. . -
-
:
^ zai, ^ , ( , ?);
dao, _h shang, fq] xiang, IRJ^I xiangzhe, wang, chao
( , ?);
, cong, f j da, ( , ?);
^ cong, f]' da, you ( );
dao ( ).
178. -
, -
:
_h shang, .k shangtou, . shangmian, _ h ^ shangbian
, , ;
~ xia, "f^. xiatou, ~F"g xiamian, T J U [xiabian, J^f dixia
, , ;
ftf qian, fif^; qiantou, qianmian, qianbian, gen-
qian, Hi|f( mianqian , , ;
/n hou, /g-^; houtou, ffiJEi houmian, ^ houbian , -
, ;
$\- wai, ^[sj^ waitou, ^ waimian, ^j- waibian
;
lii ^ litou, limian, libian -
;
" duimian, jt^fji duiguo ;
^? pang, bian, ^ pangbian ;
Ffi zhong, jian, FffSj zhongjian, ^ dangzhong, % dang-
jian , ;
zhouwei ;
nei, yinei , .
179. .

*
.


.
73
4.

.
5. +^ [1

.
6.
&
.
180. .

.

.
3.

.
.


.
6. W *

- .
, -
(),
, : . zheli, j ^ J L
zher ; $ nali, ggJL nar .

( ).
3. &
*

.
4. .. )
.
, .
181. .


.
2. 1 * ,

.
74
3. ^
.
182. -
^ zai , () -
.


() .
2. *?

() .
. ^^

() .

() .

() .
6. 5

() .

() .
8. &

() .

() .
183. . -

:
|h zai, ^p ( , ?);
:
) cong, fj da, g zi, gj you , ( -
);
dao, g? zhi , ( ).
184. -
, :
JE li. limian, M^: litou ;
Fp zhong, jian, zhongjian ;
nei, (, yinei ;
qian, { yiqian ;
1 hou, ^ yihou ;
yilai ;
lai, 1,^ yilai , .
75
185. .


.
2. #, ^ ^

.

.

.

.


.


.


, : ^" shi, (ft-jjii shihou , shiqi ,
^jJL dangr . , ,
.
1. +&,
.

.
186. .
1. -HP*, -?

() .

.
3. ^, &.&% [*]
9


.
4. &7^^ ]
, -
.
76
187. .


-
. .

.
. &^

.
4.
.

188. -
, ,

. .
-
-
: , , -
.
189. .
1- 4^ - ' ^
, , , -
.

, , .
190. .
: fp he, gg gen, tong, . j'
-% ~ , .
1.
.
2. ^^^
.
. ]
.

.
: jajj hud, F ^ J I huoshb ^ huo-
z
he, ^ g haishi , ; ~^ bulun huoshi
... .
77
2:16 haishi -
, .

?
2. , , &&
,
.
3. ,
- ]
, .
191. .

, .
2. /1-, [*]
, .
. , \
, .
192. .
:
bing, bingqie, erqie, fp he , ;
^ { t f i ( f f i f i ) budan bingqie (erqie), ^. t l
bupn bingqie (erqie), & feidan
bingqie (erqie) ... , ... .
9

.
2. ^* im\
.

.


.

, .
- .
, .

, .
: qjf keshi, {; danshi,
ran'er , , ; ^ -^k bushi ershi ....
78
1. -
, .
2. $:7, & []
, .
3. <^^^, ^
*
, .
: 3S4 huo, ^ huoshi, ^ huo-
zhe, haishi, .

.
() ?
: ^ j H bushi
jiushi - ... , ... .

: , .
2. , &, ^^* \
*
:
, .
193. :
, , ; X > ,
-; gt jiu, {g bian , , ; | g gg
yue yue, i^ j|r yu yu ... , ...
.
1-
, .

.
. ^
, .
4. , , []

, ;
, ' .
5. *
,
.
194. .
1. ^, B5J&, mm,
, , , .
79
' () , , .

() , () .
195.
, .

.
9

.
196. -
, .

-
, .

, , , .
2.
? (-
-
?)
. 5,
( ,
).
197. .

, .
2. *. &^)^^^^-~
, -
.
198. .
: fp he, jfjj , faJ=L erqie ,
.

.
: { dan, , .

, .
80
2.
, .
199. :
you you ... .

.
2.
.
200. .

.
2. *##, ^, ^
, ,
.
201. .

() , () .
2. & ]
, .
202. .
: 3j=L bingqie, erqie,
, , .
9

-
.

, .

?
2. , ffiJS-f&&

, .

203. .
, .
-
6479 81
, 1,
.
204. ( -
) -
:
) Han, jiulian, ^. jiushi, ^ g ^ bianshi, i p g jishi,
~ shenzhi, 5 } | | shenzhilian , , -
;
) - , fp dou , -
.

.
2. ^^\^ 1]

.
. '^ []
.

.

[ ,
, () .

.

, -
.

-
().
205. , -
, -
shui -, - (
, , ) -,
dou .
*
( ).
2.
( ).

1 . ,
. 227235,
;
241249.

82
,
shui -,
- ( , , )
-, fp dou .
1.

( ).

( ).
206. ( -
)
:
) zhishi, ^ " zhiyou, . weiy5u, / duyou
, , ;
) zt cai, Jj fang, , -
.

.
2. ^ 2 1 ^


.
. -^ im)

.

.
207. , ,
.
.
208. (
) -
.
. , ,
,
, - =5 dou .
1.
) .
) - (
).
2. m
) .
) - .
83
.

) .
) - .
)
4. .
) - .
-
: - fp dou.

- .
2. fE^tmss-^o []
- .
. (
, ) -
JH shi, 5 de.
,
, .
1. 1
.
2. ^ []
.

().
4. ^^* []
0
( ).

5 de.

.
209. ( , -
) , -
gfc jiu, bian, i|j ji ,
, , , , , .

.
() .
84
210. (
) -
Jg shi } de.
,
.
, .

() .

() (: ).

() .
4. && [#]
*
() .

; shi.
() .
2. mi
() .
211. -
.
.
-
: zM, zhishi, -R. jin, { jfrishi, f
jiu, zt cai , , , ,
, -, - .
1.
0

.
2. - [*]
.
. iAMfffiio [#]
.

, , -
.

1
fg ( ) ,
.

85
5. 5^? ]
-
, .
-
.
( ),
.
: - zhbhi bale, ^
7 buguo bale, ; buguo eryi
, , -, -
, , .
1. 1 []
.
. 2. ^%^
]
.
. , , ', ^^, -
^ S leJ
, , , , -
,
.
212. ( -
) , -
. -
,
(. 204). -
, -
.

.

.
.

.

.
213. , -
, -
\\% shenme -, - (
) - fp dou (.
205).
1.
( ).
86
2.
( ).
. ,
,
ft% shenme -
, - ( ) -
dou (. 205).
1. '

( - ).
2. fETt^-^

( - ).
214. ( -
)
.
, -
(. 206).
.

.
2. ^, &
.
215.
.
,
(. 204).
.
.
2.
.
3. ^


( ), .
(
).
5.


(

).
).
1

( ) ,
.
.

87
216.
. -
,
(. 206). -
.

().

-
.
217. -
sfti $} de
.

( ) .

() .

() .
.
. : ~^..}
.

218.
, -
.

.
2. ^ 8 > 1
.

219. .
, ,
.
.
. -
. -
.
.
220. .
.
88
, -
, , .

, , .

, .
3. 2 ^ 5 * ? [ ]
, 1.
221. , ,
. -
.

.
2. &<1 []
, , ?
3. - , 2 1 [ # ]

, 2.

222. -
-
.


223. .
-
.
-
.


.

224. -
, -
3
, .
225. . -
,
1
. 119.
2
. 399, 587.
3
(. 248)

89
, -
1. -
.
-

, .
-
.
(
) :
2.

.
ff-!

,
.
,
.
3.

.
2.1
.
3.

.
6. f f c T T & i u T o []
.
)
.
1
,
.
2
, , -
: , , .
3
, , .
.

90
.

.
. [ ]
.
12. $^
.
13.
.
. ^^
.
15. )
.
226. 1.
.
, .
,
: +
+ + 2.

^ %\

1.
.
-
.
.
-
( ).
227. .
, -
, (
1
, -
(. 167).
2
, :
, .

91
),
1. , , -
( ), -
( -
).
228. . , -
, , , ,
, , -
.
, -
. , -
, .
.

1.
.
2. 3
.
3. 4 [ft]

() .

- .
5. , ^ [ft]

, .
( ) .

.
8. - - ^ , ^ ^

.

1
-
.

92
229. . , -
, -,
, .
, , -
Jg ba { jiang).
,
7 1.S3 S

1.
.
2. 5 ^ 7 [ft]
.

.


.

.


.
230. ( ). -
:
, , -
.
-
.

.
2. &
.
. *

.
93
231. -
JE , ,
() .
1.
.
2.
.
3. \
( ) .

.
.


, 1.
232.
, () -
.

.
3. ^%
.
. -
: $-^^, { + ^ &
9

233. ( ). -
-
: , ,
.
-
, , -
, ()
.
1.
.
2.

.
1
.
94
3.
*

.

.
234. -
, ,
, () .
.
2. ^ - ^ [ft]
.
3. ^,
( ) .
4. , &7-&&**, \
- -
, .

.
235. -
, .

.
2. -%, [fti
.
3. &1-4&-? [ft]
?
4. 5 ^ ;

.

.
236. .
-
^ bu, -
$ mei _ meiyou. -
glj bie .
.
95
.
2. ^
.
3. St/J^JL2at,
.

6. --*
.
.
8. & 1)
.
.

.
. -& [*]
.
12. &, 3&&&0
, .
13. , ^$*
.

.
237. , -
( JG -
, ),
.


.
2. ^'- \

?
96
.
.


.

.
6. && []

.
238. -
. -
, , ,
.
1.
.
2. &
.
3. ^^
, , .

, ,
.

239. . -

.
-
.
- (-
).
240. . -
: -
.
, -
, -
.
:
(? ?) (?).
7-479 97


(?)
(?)

.
3. &
.
.
-
1 yi.

.
. &&&<>
.

.
:
(? ?) ( ?).


(?) ( ?)


'

1.
.
2. &%
.
3. im-]
98 .
:
( ? ?) (?).


(
(?)
?)

1.
( ).
.
.
- : 1. f^
2-
241. . -
: ( ) + -
.fill -

1.

. ^
*
.

".
6. '& ]
'* . 99
. 7. &

.
-
: ^ lai, ^ qu, (fo . -
-
.
.

.
2. &^^
-
.

.
242. . -
: JG (
) + .
.
-

.
4.
.
5. *
.
6.
.


.
100
243. . -
: #3 + -
.

to

() .

.
. ^
.

() .
244. . -

+ f
: de .
^ ( ) + -

45

1-

.
() .
lot
4.
.
5.
- .


() .

.
.
- : ^-
, -
, , .
245. . -
: #3 + -
+ .ffe

1.
.

.
.

( ).
246. ().
: -
/ .

/

%
(-)

102
.

-
.
3. ^-^ []
(-) .

.
5. I I ^ g f - t A l i . ]
( ).

- .

- .

- -
.

.
247. -
, , ,
: -
-
. ,
, .
, .
,
- -
. -
, -
,
.
-
- .
, -
, , -
1.
1

: i ^ ' j i ' ^ " " ^ - ^ ]
.
103
, , -
' , , ,
_ mei. -
, ' you
/ .
you .
you -
. ,
, ,
.
. -
, ,
:
) , ,

( - , ), ,
,
.
) , ,
, (
- . ), ,
.


248. -
, -
, 1.
-
, -
.
-
(. ).
(
) : +
.

' 71*]

1
(. 224).

104
-
: bei, | gei, (gc) jiao, rang,
% wei,i ^^ you1.

.
2. mi-^
.
3. -
.

.
5. ^^ []
.
6. ^%7
( ).

( ).
8. [ I
( -
).
9. ]
(
).

.
. '
.
12. &
- .
. (-
) -
. ,
, -
.

1

: 1) .] ; 2) ^
7[] .

105
249.
, .
: -
. ,
bei.


.

.
3.

.

.

.
6.

.

.
.
) : 1. ffe|P!Jelt$5
. 2. $^~9< . 3. ^ ^

^ (: -
) () ^ ai,
shdu, i H i zaoshou. -
,
: .
) ^ (:

)
. .
-
: 1. &[] (:

); 2. J - ? f i l 5 i t 7 [ 1 i ? ] RM (-
; ). * " *
106
) ^-^ () -
.
,
jH shi ffi de .

: (. 217).
250. .
,
.
1.
.
2.
.
.
.
,
, , -
, .


.

.
3. ^8*

.
251. , -
, bei,
, (. 66).
1. 0

.
2. ]

.
3. ^^ 1]

.
252. ,
, , -
$ gei. -
-
/ s u -
107
.
2. & ]
() -
.
3.
.
4.
.
. $- gei
,
Jg ba: 1. J p ^ ^ ^ A f f i f f e l p f T T

. 2. &^%)1?&1'[]
.

253. . -
, , ,
, -
.
-
. -
( ).
254. . -
: .

/>*

( ) .
. } []
( ) .
255. . -
: + -
+ de .
108

9 #

1.
.


(: ).
256. . -
: + -
$ gei (ffi suo) + .


-

-

1. ^-%

{:
).
2.
.


257. .
-
.
. -
, ,
, , .
.
. -
, .
109
-
-
.

258.
.

, 1. -

: .

1.

.

.
. ^ []
(: ).

.
5. ' ]

.
6. mm, [#]

, !
.

, , .
259.
-
.
1
. 4749.

110

1.
1 .

#
?
3. *&^%^
.
4. mm&mm&tmmmiko i*i

.
, ,
, -
.
.

.
260. -
, ,
2
.
: -
( . 258)..
2. *
.
3.

.
1
^ -
-f- . -
" .
2
, , . 51.
111
4. &&
(: -
, ) .
5.
# )
.
261. -
, 1. -

: -
(

).

.
2. []

.
3. --^ )

- (
).

-
.


.

262. , -
, -
: + -
.
1
. 50.

112

ft

#

.
2. & \\

.
3. & []
.

263. -
-
.

264. .
-
() Jj| shi, %}
wei, Jb nai, ^ xi, .

.
.
() -
.
. , .

, -
.
265.
:
.

%*
()

8-479

.
2. []

- .
. ttmMo []

.
5.
4. -#^
[]

.
6.

.

.
.
266. .
^f. .
.
fp dou, -
.
1. fE^PMScMo
.

.
. ^ ]
.

.
5.
.

.
267. -
. -
. -
.
114
.
: ,
.

()
() ,

1. ^
, , ,
.
2. ftitt
,
.
268. . -
: -f -
.

1. j
^
.

.

269. .
-
.
-
: fp zuo, fp^7 zuowei , ...; ^
dang , , ...; cheng, jfjftyt/
chengwei , ; 32 bian, gg)*? bianwei, ^Jfa bian-
cheng , .
8* 115
,
-
.
270.
: -
.


.

.
# #
.
4. -%-^ [*]

.
5. [*]
().

271. -

.


272. -
. -
.
.
, , -
. (-
) .
273. -
:
.
116


1.
2. =?/
.
3. 4fcfc@tt.7o []
.

() .
5. / ^ , ^FrXX'Po [#]
.
.
6. $-%%. 1]
.

.
9. &^**
-
.

.
. - ^ ^ ? []
* '

?
12. # ^ / []

.
274. .
^ bu, -
.
1
(:
. 210.

7
1.
.
2. -**.
.

.
4. ^ ;
.
5. )

.

.
, (
).
275. , -
( ),
.

.
2. &^
.
3. *
.
4. -'

.
5. ^-
, ( -
).
#
-
. .

.
8. ^&^
.
, .
118
.

.
. ,
*<
[#]
, .
276. -
.
1. '
.

.
. ^
, .
0 m
(
,
277.
.
. -
,
, .
-
.
278. . -
1
: + de -
.

# ]

.
2.
.
3.
.
de 5

119
4.
.
.
6. []
.
279. . -
: + -
.

1. =
.

(: )
.
. -
: ^"?>^1 , (-
: ).
280. . -
: + -
1
. () .

281. -
:
5 shid , , ;
1
,
.

120
# yiyang, $ ylban , ,
.

1.
*
.
2. r * j ^ r * j .
.
3. ^^- m

, ( -
).
4. -^
.
5. & 1)

.
6. -^ \

.
7. ^ [*]
.
.

, ( ).
282. . -
: -

.
.
(),fn

283.
:
xiangsi, xiangxiang, ^ xiangruo, fgflj xiafigfang
, ;
^@|R| xiangtong, xiangdeng
, .
121

.

2. &
()
.

3. &., ^


.

4. &$., &

()
.

5. , ^^ im\

() -
(: ).
.
1.
,
,
- . ,
-
, ,
, (. 355358) -
(. 369371).
2. -
. ,
, ( ,
), , -
, -
( ,
). -
: -
, .
3. , , ,
,
,
. -

: s n i ^ , ; ^@{ xiangsi
; -. ylyang , ; xiangtdng -
.
284. . -
: -f- -
.
-
122
, .

285.
& , jiao, j;| bijiao
. , ..., . . .

().
2. &-&&&-(& [*]

().

().

().

().
6. 0&^)
().
, .

, .

, .

, .

, .
12. 1
().
13.
.
123
286. . -
: + -
.
, -
, , -
.

&

287. -
, ,
: j ^ yl dian, fis ylxie -
, , ; f yl bei .

- ( + -
).

().
2. ^^&--

.

.
5. : -

.

, -
.
, .
8.

-
.
124
, .
288. -
^ duo , , .

(Q) de.
la ("J 1) -
de .

().
2. ^-&
().
3. &&
().

, .

, -
.
6. ^&^ mi
.

( -
).
. 7 [*]
.


289. -
.
() -
.
-
, () -
()
. , -
, .
,
, -
.
125
290. -
, - .
:
.

1.

.

.
3. ^^^^&

.
9

(: ).
5. &* ]
(: ).
291. -
, - .
:
( . 290).
1. ' ^ + ^
.
2. --^

.
. ^ []

() .

.
292. -
, - .
:
( . 290).
1. (:
).
126
2.
.
3. '-%. ]
.


(: -
).
5. & mi
0 0 0 0

(: ).
6. ^& 1]
0 0 0

(:
).
7. ]
0 0 0 0

, .
8.
(: -
).

293. .
, .

.
, -
.
,
,
.
-
: -
.
.

294.
.
-
,

.
, -
,
127
,

.

, -
. ,
-
.
,
, -
.
,
.
295. .

. -
. -
.

,
.

296. , -
, , -
, -
.
,
,
- .
297.
.

, (: -
).
2.

, (: -
).
3. ^
, , (-
: ).

, -
(: -
).
128
5. &mf
, -
(:
).
6
- "T^r
1917

(: 1917 -
-
).

,
(: -
).
8.
kkml
, ,
, -
(: -
, ,

).

-
(:

).


, ,
-
, (-
: -
,
, ).

298. , ,
, -
-
.
9179 129
, , , -
.
, , , , , , -
, . , -
.
299. , -
.
1.
, (: -
).

, (: -
).
9

, -
(: -
).

, (: -
).
..
,
(: -
).
6. ^ []

, (:
).
, - (-
: -
).

#
,
(: ,
).

, ? (:
?)
1.-[&&%%<,
, , , (-
: , ).
130
.
,
(: -
).


300. ,
, -
. -
, , , -
.
301. , -
-
.

, (:
).
2. , &&&, % \
, -
(:
).
3. ^

(: -
).

,
(:
).(:
).
6.
, -
- -
(: , ,
-
).
7, mmm
,

131
(: , ,
-
).


302. , ,

-
.

.
.
, -
.
,
, ,
.
303. .

-

.
-
, , , -
, , , ,
, .

, -
, , -
.

,

304.
-
. -
, .
, ,
.
,

.
, ,
, . -

.
132
, ,

, , , -
.
-
.
305. ,
, , -
.
: ^ zai, ^ d a n g , g ^ zicong .
: J,|fj ylqian , jy,)fj -
hou , ^ : yilai .
: ^ J^fiJ
zai yiqian , , , -
; ^ -&Un z&i yihdu ; g i A jy,
^ zicong yilai , .
^ J,/j=f zicong yihou,
: .
-
, , -
, : [ft shi,
0^ shihou ; ! , ; j3 yldan -
(: ); meifeng ,
; dengdao, jizhi .
,
, jiu, <d| bian -
, ; JE hai, 5 () , -, -
. -
.
306. , -
, :
) , -
;
) , -
;
) , -
.
307. , -
. , -
, , -
.

(: ), .
2. &
(: -
), .
133
.
, (: ,
), .

(:
), -
.

(: ),
, .

(:
, ), -
, .
308. , -
. ,
, ,
.

( -
), -
.
2. , &%&
( -
), .
.

(
), .

.
, , -
, , -
, ,
.
4.

, , ,
, -
.
, ,
-
.
134
309. , -
. , -
, , , -
.
,
, , -
.
, -
.
1.

(:
), .

(:
) .

, , -
.

, !

, (:
), -
.
,
, -
.
, -
.


(:
) .
2. , -?

(: -
) .

(: -
) .
(:
) .
135
5. 7/5, 8-% 1\

, ,
(: ,
).
,

310.
.
-
-
, .
, ,
-
.
, ,
, . -
. -
, -
.
, , -
-
, ( ), -
.
-
. ,
.
311. , -
, :
) , -
;
) , -
- .
312. ,
. -
, -
.
, -
,
:
) , -
;
) , -
;
) , -
;
136
) , -
.
313. , -
-
.
:
.

- -
,

314.
:
1) % wei, 5 weishi, weile, ;%|f weizhe, % weid,
} weideshi , , , -
, ;
2) , ^ yibian , , ;
3) Iff h a o , , ,
.
, weizhe, -
. $J hao
.
.
315. ,
.

, -
.

,
.

, -
.
4.

-
, -
.
137
5.
, ,
?
.
, -
.
7.
,
.

8. >, mi
,
-
.
316. ,

, .

.
1.
, -
.

, -
.
. ,%
, -
, .


, -
.


, -
-
.
6.

,
.
138
7.
, -
, , .
317. ,
, . -
-
.
1. , &

, .

,
.
.
,
, .
4. 7%>,
,
(),
(: ).
318. ,

. -
: -
.

, -
,

319.
:
1) miande, shengde , ,
( -
,
);
139
2) 3 lai, f qu ,
(
).
-
.
320. , -
.

, .

, .
.
() , -
.

,
, .
5. , ]

, -
.
6. ,
, -
.

, -
.

,
.

, -
.
321. ,

.
: -
.
140

322.
:
1) ^j wei, ^ weishi, %j~? weile, $ weizhe, %]$} weid,
%}ffiflk weideshi , , ,
, ;
2) SJ, yi , , .
-
:
1) miande, shengde, % mian , -
, (
,
);
2) 5j lai, ^ qu ,
(
);
3) g yao , (
-
).
-
.
323.
, -
--
.


, .

, , ,
.

,
.
141
4.

(: )
, ?
5. * ? 7 ? []

, .
6.
, . ,
, .
324. , ,
. -
, .

. !
.


, -
.
2.
, ,

.
.

(: -
), , .
325. ,

.
: -

.

1
,

142
326.
: * wei qijian,
1 wle qijian, S+ wei ji, ft
weizhe ji , , , , , .
, -
.
327. ,
,
-
.


, -
.
2. %, , ^. mi

, , , ,
.
3. { 1 & 7 , -^ []

, , -
(: ).

, .
5. ,
5 2 0 ] []
(: ) -
.
328. , -
- . -
,
-
.
, , -
: .- -

mm,
-
,
329.

143
: su5yi ...... weile, % su6yr
weizhe, ^Kj suoyi weid, 79 su6yi
weideshi ... (), ... , ...
().
fiffl suoyi -
^ (5) zhi (de).
y$~J weile,

.
.
330.
,
.
1-

,
-
,
2.
] * ' ' '
, ,
-
.


,
-
.
#
,
.

*
(- -
), -
.
6. &,
*
,
, .
-
.


,
( ).
144
. -
,
. -
(-
) , -
.

331. -
.
,
.
, ,
-
.
, ,
, . -
.
332. , -
, , -
.
: g^7 ylnwei, ~? weile, ^ weishi,
^7&tf weid, y^S^li: weideshi , , - ,
, .
: g ^ Ffi&J, ylnwei suoyi",
ylnwei guci, weid suoyi, ^
weideshi suoyi . ... .
weile, ^ | | weishi, %j$) weid, ^/^ weideshi
.
.
333.
, -
.


, -
.
2. ; 1 : , 7 []

, ,
.
.

, -
, .
10-479 145
4.
, -
.

,
.
6.
(: -
), .
, -
, .
334. -
.

1.
, .
2. ^, -^ .]
JI
, -
.

, -
.

335. -

. -
, .
, , -
. ,

.
, ,
, .
,
.
, ,
-
, . -
, , -
.
146
336. ,
, ,
.
:
1) U l i yaoshi, ^ ruoshi, ruoyao, .fjSjg tangyao .
, , , ;
2) ruguo, ^f^ ruoguo ,
;
3) jiashi, jiaru, jiaruo, _ tangshi .
, , , ;
4) jiran, U H jishi, fg yljing , , -
, ;
5) /lk jiushi, { bianshi, i p ^ jibian .,
, ;
6) #! jishi, EPTJ jiling ,
;
7) zhiyao , , , -
.
: jfg yaoshi hua, $ ^ " -
Jig ruguo hua, -jg.^ ^ jiaruo hua, |p$> ^
jishSf hua .^ , (); -
, (); , ().
: g jiu, {g bian, |p ji ,
, .
-
, -
. ,
-
. ,

.

337. , -
, -
.
,
.

, ( -
).
2.
9
, , -
, ()?
* 147
, - ,
.

(: ),
.

, , , , -
.
. jiran fg yijing -
.
6. ^^, ^-1-

,
- .
|{ jibian - .
7.
mi
(:
),
.
zhiyao -
.
338.
, -
.

,
, , .
2. -*%m%mm

,
fe
, !

,
.
339. ,
, .
1. ^
,
.
148
2. s a w , $&/, ,

, ,
; , ,
, , ,
.
-
.

,

340. -

. -
, .
, ,

.
, ,
, . -
-
.
, , -

, .
-
.
341. ,
,
, , -
.
:
1) 1 sulran, J=^ii jinguan , , , ;
2) zongran, gfl>f , , , -
;
3) 51 wulun, ^fH bulun, fif buguan -
-
: , , , -
, , . .

:
1) SP () que, hai , -, ;
2) til ye, fjS dou, z6ng , , -.
149
:
0: , Hffi renping, g stri, 1-0 suibian -
-
: , , , -
, , . .

, -
. -
,
.
342. -
, .
, -
.

, , , -
.

2. , -

, .
3. ^ , [*],
. . -

4. &&, wfeai R
R, .
! i $ | sulran , -
. zongran lg|$f -
. . zongran | | g
g ^ sulran .

*
, .

, -
.
7. '&':?,

,
{: ,
)!
| wulun, ^ f t | | bulun ^ buguan
- --
.
150
343. -
,
- .
1.

,
(
).
2.
,
.
. &, %$.^ []

, .
344. ,
, , -
.
1. , & mi
, ().
2. ^, &%- ]
, ()
.
3. &, ^ )

, (:
).
Ji#k sulran -
, ^ buguan
--
,
$gffi zenyang
-.

345. -

. -
, .
, ,
. -
, -
.
, ,
, .
, , -
(09)
de. -
151
, -
nongde, nongdao, i,igf yizhi , .
() de -
.
, .
346. , -
-
.
,
-
de.

, ( -
- ).
2. &^
, {: ,
, ).
. ^&
- , .

(: -
, ).
5. =?& []
, -
( ).
347.
.
.

(: ,
).

, (: -
, ).


(:
, ).
348. , -
-
.
152
1. ,
, -
.
2.
,
.
, -
, -
, -
, -
de, -
.

,

349. ,
-
-
.
, .
, , -
, ,
.
, ,
, .
.
, ,

.
350. , -
, :
) , ;
) , 1 .
351. ,
. ,
.
, ,
, , -
:
) , -
;

1
,
.

153
) , -
;
) , -
;
) ,
.
352. ,
. -
: -

.

( )

353. -.
-
: . ^ xiang shid, haoxiang
shid, MW haoxiang nayang . , ,
.
-
, -
.


, , .

[]
,
; .
3. -, -~$}&-& im]
, ,
.
4. &

, ,
, .
354. , -
, -
:
. xiang, haoxiang, #q ru . , , .
154

,
-
.

, .

, , .
3. mtmmmA, ]
, ,
.
4. /^, &**&1&*,

,
, .
355. ,
. -
:
-
.

, ,
,

356. , -
, -
: zheme, - zheyang, . zheban,
% name, g p # nayang, |$ naban , , , .
,
, -
: . xiang, haoxiang, $, fangfu
, , .
357. -
.
1. ' ]

, (
, ).
155
2.
, .
.

, -
(: , ).
4.
, , .

, ,
(: -
, ).
358. , , -
Tf. .' meiyou.
.


, ().
2. -' []

,
.
. ,
-
- , .
, -
, - ,
(. 280283).
359. ,
.

, .
, -
, -
: zheyang, zheban, Mffi nayang, naban
, .
-
, ,
xiang .
360. , -
,
.
1.

, , ( -
) - .
156
2.

, , ,
, .
3. &&, ^^? []

, , ? (:
, ?)

, ,
.
5. ^^^ ti

, !

, .

-
, .
361. ,
.
:
.

362. -
-
: ] xiang shid, - haoxiang shid,
< fangfu shid, jfffc Mff haoxiang na-
yang , , .
, -
, -
.

1.


,
,
-
.
(-
2.
: ).
157
.
, -
.
4. ^, -, &%,

, ,
, .
363. , -
,
:
xiang, haoxiang, # . , , ,
.

,
.
.

, .

, ,
, .
. ^%.^7> mmmmwo

-
, . -

, -, , -
.
364. ,
. ,
.
, ,
, , -
:
) , -
;
) , -
;
) , -
;
) , -
.
365. ,
. -
158
: -
-
.

, ,

366.

: . xiang yiyang, .
xiang yiban, . - haoxiang yiyang,
haoxiang ylban,_ $[ - rutong yiyang, $
USt rutong yiban , , .
367.
.
1.

, , .

, ,

() , , -
, (: ).
4.

, , .
368.

, : fp -^ he yiyang,
*# tong yiyang .
-
, .
1. *1-":-& mi
, ,
.

, , ,
, .
. -
]
, .
159
369. ,
. -
:
-
.


, ,
,

370. , -
, -
: . yiyang, jig; yiban , -
.
-
, , -
: fp he, gen, tong, - , .
xiang , , .
371. , -
.
1.

, .
2.
, (:
, ).
3. & { ! ? - # []
, (:
, ).

,
(: ,
).
5. ^ 1]

, (-
, ).
6.
, ,
( , ,
).
160
. -
,
- , .
, -
, - , -
(. 280283).

372. ,
.

, .
,
,
: # ylyang, $ ylban , -
.
-
, , -
: ^q he, gen, tong, - , . xiang ,
, .
373. -
, -
.


, .
2. -- []

, ( )
.
.
, ( ,
).
374. ,
. -
: -
.

, ()

375.
.
-4 161
# xiang ylyang, xiang yiban,
# haoxiang ylyang, . haoxiang yl-
ban, W rutong ylyang, # rutong yl-
ban , , .
, -
,
.
1.
-
(), .
2. - + ^7! +-N - + - , - f H , #11

! , ,
, .
.
[
, |;
.

376.
. -
: .

, . . -
-
. ,
, -
, .
, -
,


.
.
, .

. -
,
-
. ,
-
.
162

377. -
(, ,
, $} de).
, -
(- ,
, ). -
.

.

378. -
. , -
, -
, , .
-
.
-
.

, , , -
, - -
.

,

379. -
. ,

(: 400).
-
, -
.
380. , -
, -
: .

1~ > MM7W]
,

163
381. -
:
: er, JfnR erqie, . ( ) bing-
qie , , , , .
: ift.{Q. MB* ( budan erqie
(bingqie), ^Ffi ffil ( i l ) buj7n erqie (bingqie), #.-
-;. ( feidan erqie (bingqie), ^.
bute erqie (bingqie) ... , ... ,
... , ... .
-
. -
.
382.
, :
:
1) & , y i , ;
2) 5L > , 2i hai , -;
3) jiu, $5 bian, ip ji , ;
4) " cai, ~}j fang, Ifc shi , .
: & - , X 5L
you ... .
: % - you , ig % ji
you, ffi, & ji qie, ji ye, ffi ^ ji
yi ... .
-
.
, -
.
383.
. [
1.
, .

, .
3. * 7 , :7
, .

, .
5. , &]
, .
6. &$7, ^ 7 [*]
, .
164
7.
, .
8. , * \\
, .

, .

, .

, .
12. ^


,
.
384.
.


, .
*
, .
3. &:?5&, ^^
, .

, .
5. >, []
, .
6. -
, .
?
385.
(-
).
1.
* *
, .
2. , []

, .
165
.
, ,
.
4.

,
.
386. fixf -
,
(. 397).
-, , $ yi , ; % you, qie
, -.
1.

, ,
, .
2. , 7 ]
, -
.
387.

( ).


, ( ) .
2. TOffe^, ( ^ [*]

, .
3. , &^ ,

, -
.

, ( )
.
5. ,
, -
.
388.
-
.
166

,
.
2. , - im

( -

),
,

.
.
.

,
.
389. , -
,
:
( . 380).
: yln'er
, , ; . cong'er ,
, .

.
1. &
, ,
.
2.

-
, , -
.
. -, , .
( ) , -
, -
.

390. , -
, -
.
(: 406).

. -
-
167
, -
, . . .
391. , -
, :
.

392. -
.
:
1) dan, danshi, BJ ke, keshi, f$ ran, jfn er, ^
' , , , ;
2) ^ buguo , , .
: ^ bushi ershi ... 1 .
-
. -
.
393. , , -
, -
. -
.
:
1) (W) que, ze2 , -, ;
2) JE hai , ;
3) 3 you , , -, .
394. -
, ,
.

, .
1
Tf.^. rfff! bushi...
... ershi ... ^NJSI bushi ...
... jiushi ... . -
, .
2
[| ze
(, $ ^ fllj ru-
gu6 ze ... ).
.

168
2. cm, ,
, , .
3. &., &&- []
, - .
- , - .

,
.
395.
.
*
, .

, , ,
, -
.
3. ^^, :&
,
.

, ,
.
5. #
- , -
.
6.

-
, .

,
.

,
.
9.

, ,
, .
169
.
,
.

, -
(: , , ),
- , -
.
12. =

-
,
.
396. -
,
.


, .

,
- .

,
.

,
.

,
.
6. &

, , -
-.

, -
,
.
170
8. -, 9 0 9

, , ,
, .
397. -
, (. 386). -
, ffn
que, jjlj ze , -.

, -
.
2. - ^ ^ ^ - -,

1961 -
8,7%,
12 %.

.*! []
-
,
.
4.
,
( ).
5.
, , ,
, .
398. -
^fCJH ffilli bushi ershi ... a.


He , .

, ,
.

, ,
(. ).
399. , -
,
171
.
,
(. 587): dao, | J | | daoshi , ; nj ke,
B J H keshi , , .
-
-
.
1.

,
, , .
2. %

, ,
, .
,

400. -
1. -
,
(: 379).
, -
,
. -
,
.
401. , -
,
:
.

mm
,

402. -
:
: ^ huo, J&|t huoshi, pg^f huozhe, 3S4IIJ huo-
ze , .
1
-
.

172
: hub huo, nScH
shi huoshi, # ^ huozhe huozhe,
huoze huoze ... , ... , ... , ...
.

( , , .
404405).
:
1. -
, . -
, -
.
2. , -
,
-
. -
.
403.
, -
.
1.

() , , .
2. ^, []
#
() , .
#
, -
; .
4.
, ( )
, -
, , , , ,
.

-, [*]
, -
, :
, -
, , -
, , -
.
173
404. , -
, ,
, -
: ! haishi , ;
JEJg haishi haishi ... , ... .
405. -
, -
.
1. &, ?
?
2. *jt, *? [*]
#
* * *
() ?
. , & wi
?
-
Jg shi 2 haishi.
1.
- , ()
?
2. ^&,

?
,

406. -
.
(-
: 390).
, -
,
.
,
.

,
, , -
.
407. , -
, : -
-
.
174

408. ,
,
' ruguo name, #
ruguu ze . ... 1 .
, -
g jiu, { bian, ip ji , (-
).
, ,
-
. -

.
409. -
,
' .
1.

-
, -
.
2.


, -
.
410.
fft shuo
, ( -
).
1.
* #
,
().
1
. . .
" ,
.

175
2.


,
,
.

',
-
,
,
-
.
411.
-
. -
-
.
1.

. ( ) -
, -

.
2.
() . -
,
.
412. , -
- ,
:
.

176
413.
: ^ | "
...gJH bushi jiushi, ^ bushi bianshi
, ... , ... (
... , ... ).
1. -

, ; -
.

2. 2<, ^
;
, .
. ^, ^ \

, .

, .

, .
. , , -
- , , -
(. 400405), -
:
,
. -
, , -
,
, , --
, .

,
-
414.
-
.
.

- , -
.
- -
,
, -
.
12479 177
415. , -
- ,
:
( ).

416. --
.
- : \Y% shen-
me , ft shui , $?{p duoshao , nali ,
^P@ duozan , ^g& zenme, $n{nj ruhe .
: ffi jiu, { bian, - , dou.
-
-
,
.
417. -
- .


, .
2. ', ^' mi
#
, .
3. &, \

, .
, .
5. flfejg&W, ^ E ^ g ^ i & o [*]

, .
6. -, - \
, .

, .

, .
178

418.
. , -
, -
, ,
, .
-
, , ,
5 de.

-
, - -
. -
-
.

, , , ,
, , , , -
, .

419. , -
, (-
) .
-
.

, ,
.

-
.
.
,
-
.
.

-
j de zhl.
-
, -
, ,
- .
w 179
420. , -
, -
: 5 de -
.

, ,

421. ,
.
1.
,
?
2.
(:
, ).

(: , -
).
'
, (: ,
).
5.

, , ,
6. ,
.
7.

,
( ).
'8. ^^ []

9. - # ,
, .

, , -
.
422.
.
180
1.
, , , -
.
2. - ? []
, ?
423. -
, , -
fift su6.
ffi suo -
.
fft su6 ,

- -
-
.
1. && mi
, (, ).
2. ??] mi
, (, -
).
3. &

, (:
, ).
4.
, () .
5. ^- mi
, , .
6.
,
, .
7. 9

, ,
.
, -
su
/ o .

, (, -
).

,
, .
181
424. ,
, -
.

.
, xie
,
.
,
,
, -
.
1. #
, , .


, -
.

, ,
(:
, ...).
4.

,
, () .
425. , -
- .
: (-
) 65 de
().

426. , --
, -
182
,
: $f jg, xiaoxi , , @ wenti , @
yuanyin , $$ jieguo .
, -
- .
1.

-
(: -
, ).
, .

, -
.

(-
: ,
).

;
,
.
6. 0
, ,
.
7. ., ^ mi
, -
.

, .

,
, -
(: ...
, ).
427. , -
- ,
-
.

, -
, s u 0 -
183
. -
, .
, -
, .

,

428. , -
. -
,
, .

, -
, , .
429. , -
. ,
, , -
.
, -
, -
.
430. , -
, : -
5 de
.

431.
-
. .
:
1) shi, $ shihou, $$3$ shifen ;
2) SJL dangr, gp ji ;
3) Mffi chana , .
: ^ zai, ^ dang, ^ dangzhe, ^ .
-

, , .
184
fr^g shihou, ^ffl" shifen, )1 dangr, chana

de, ^ ji ;>
zhl. jfj shi, -
.
432. ,
.

, .

, ( -
) .
. ,
, -
,
.


,
, .
' ,
, , -
, , -
, .
6. ^^, &,
, ,
(: ) .
433. , -
, : -
.

: ^ ^
yltian yltian, 0 yiri y i r i ...
. -
.
,
,
, .

g jiu, bian, | p ji. -
.
183
434. .
, .

1. ^-,

, .

, -
.
. ,
(^^^

, () .
4. * -
, ( )
.
, -

: ,
; , -
, .
.
435. , -
, :
g^ de -
.

, ,

436.
:
1) ^ mei dang, meifeng , ;
2) shihou ( -
).
,
, .
437. -
, .
186
, ,

.

, , -
.
3.
, ^
, -
, -
, -.
438. , -
. ,
, , -
.
, -
-
.
439. , -
, : -
.

,
,

440.
-
: ^ ( ^ ) zai (yu) qian, t (?) zai ()
yiqian, ^ (^f) ^ffj zai (yu) zhlqian.
.

, , ,
, .
441.
, .
1.
, -
.
187
2.
,
.


, -
-
.


1492 , -
- -
.
442.
-
. -
, ,
, , ,
, -
.

,
.

, -
.
443. , -
,
: -
@^ de .

, ,
,

444.
:
188
1) . zhidao, ylzhi dao ,
,-
2) shi, % shihou .


() , () -
, -
( ).
-
zhidao weizhL
1 shihou
5 de. [ft shi, Jgih
weizhi .
445. -
, -
.

9
-
, .

, -
, .

. -^, ^&?,
[*]
, ,

, .

446. , -
. , -
, ,
.
, -
, , -
, ,
, ,
.
447. , -
, :

.
189

to
,

448.

: ~$ ( ^ ) jjjj zai (yu) hou, ^ (^F)--
1/5 zai (yu) yihou, ^E ( ^ ) Jff zai (yu) zhl-
hou.

.
.

jiu, ffi bian, |p ji , ; zfr cai, ~fi fang, $ shi
, .
449. ,
.

, -
.
2.
,
, .
.
, ,
, -
.
450. -
, -
, ft$ shi, ^ shi-
hou ., , ?
.

,
, .
190
451.
.

,
.
452. , -
, : -
.

453. -
: yl,
yljlng1, iJ gang, gangyl, \\ ganggang, gangcai, 3J" cai,
Zf caiyi, ~f5 fang , , , , ,
, , , , ,
, , .
, -
jiu, _ , ji
, .
-
, -
.
454. -
, .
1. ~%, []
, .

, ,
.
. -, &
, .
1
" | y u i n 6 ,
,

191
,
.
5.
( ), , -
, .


,
.

, .

,
.

,
.

, .
. , []
, .
455. , -
, : -
.

, ,

456.
:
1) ~~ m e i yi> meifeng , ;
2) $ shihou ( -
).
,
, .
, -
g jiu, {g bian, p ji
, .
192
^ meifeng -
, mei -
.
-
.
457. -
, .

1. &, & mi

, , ,
.

, , -
(: -
) .
. --^^, & ]

, ,
(:
).

, , -
.
5.
, - ,
, .

458. , -
, :
-
.

-* -
;
2.15,
( ), ,

459. -
. -
.
13-479 193
:
1) deng, dengdao, ffi dai, ^ daidao, gan,
gandao , ;
2) j@J dao, JJ ji, 3? zhi, 231 jizhi, ,
.
: f hou, / yihou, ^./g zhihou.
, , -
,
, -
; , , -
, -
, . -
:
1) , ; , 1;
2) .
460. -
, .
1. ,
, ( )
, .
2.
( ) ( ) ,
, , -
.

. ^^]&, ,
, ( ) -
,
, , , .
461. ,
, -
: dengdao -
(. 459) -
, ftj$% shihou
.
^-^ shihou
5 de.

ffi jiu, bian, | p ji , .

1
,
.

194
462.
, -
.
1.

( ),
, .

,
.

, -
.

,
.
463. -
, , -
zhidao
~3f
cai , .
1.
,
, .


, ,
( ) .
464. , -
, -
: .

465. -
yldan -
, ( :
)
jiu, . bian, ip ji , -
13* ' 195
. . yldan
.
: -
.

.
466. -
, .
1. -

[]
,
{:
).
2. -., , ,
,
, ,
.
467. , -
, : -
.

468. -
:
^@ % duozan duozan ... ; ff-^H\ff|
/ shenmeshihou shenme shihou, nashi
nashi ... . -

. , -
-
g jiu, {tg bian, |p ji ,
.
469. -
, .

( ) , ( )
.
196
2.

: ,
!
. #
; .
470. , -
, -
: -
.

'.

471.

: giA zicong yihou, gM.
J3 zicong zhihou.
, , -
,
, ;
, ,
, , -
. -
: 1)
; 2) .
,
, g
jiu, $ ! b i a n , p ji- , .
472. -
^JA / zicong yihou.
1-

( ) ,
?

( ) ,
(: ).
.

( ) ,
.
197
473. ,
,
,
zicong yilai, g zi yilai, iA
cong yilai.


. -
.
-
ft jiu, -gi bian, | p ji , .
474.
|=} < zicong
yilai.


,
.
2.
,
.
3. 0


,
.
4.
1958
,
.
5.

,
.

, -
.

475. , -
, ,
. -
.
198

, -
, , -
- (: 497502).
476. , -
, -
: -
.

#7
,

477. -
wei, - weishi, weile, ;&Jf-weizhe, ) weid,
ffijOk weideshi , , .
-
. -
, , -
:
1) -fig shi1, (i) jiao, rang , ;
, ;
2) , .
-
, .
,
weizhe, .
-
, .

| $ jiu, {g bian, if! ji.
478. ,

: -
.

1
{sg shi
, .

199
1. %:&},
, -
,
.
2.

-
, -
.
. %7^, -^-
, () -
, .
4.

,
.
#
, , ,
.
. -

: g $1 shide.

479. -

.
: ^ -IL
wei qijian, ;% ft weizhe ji . ,
, , .

#
(:
) .
480.
, -
: & miande, % shengde -
, , , .

, , ,
, .
481. ,
, -
200
:
.

]

,

482.
.
:
1) wei, ^Jg; weishi, ^ 7 " weile, weizhe, ;fj weid,
>&1: weideshi , , , ,
;
2) jy, yi, -! yibian , , ;
3) ? hao , , ,
.
:
1) $L shi, jiao, rang , ; -
, ;
2) , ;
3) 3& mian, & miande, shengde , -
, , .
& yibian
.
483. ,

.

- ,
.

-
, .
201
3.
0
,
.

, , ,
.

5. ,
,
, -
(
).

: -
,
.


,
.
*
, -
, .
. -
,
J^-gj ylbian.

[]
, ,
.

,
, -
.
.

, , ,
,
, .
202
12. --. $
&&}
:
,
".
. -
:
& Shi.

484. ,
-
5^65JS weideshi
, 482.
1- && -
-
( ),
.
2.
, -
, ,
, (: )
, -
.
. , \

, -
.

, -
: !"
485. ,
, ,
. ,
^ mian, ,
482.

.
,
.

, .
203
.
,
.
4. m&ws. ,
, , ,
.
5.
; , ()
.
6. , #^^ I*I
, (: ),
.

,
.

- , -
(: ).


, , -
, .

- ( ), .

486. , -
- , :
(: 497).


8 Jb
VO \ - \

^ ^
^
^

cu aj
1 ) ,

204
487.
. -
, - -
,
.
, , -
. -
, ^/ suoyi weid shi,
# % suoyi weizhe shi, / suoyi
weile rang ... (), .. ().

,
.
, -
-
jiu, shi, gfcjg jiushi , ,
, zhi, | zhishi,
Rill jinshi , , .

, -
.
,
^ zhl de.
488. , -
-
, - .

1.

,
.

2.
, -
.

.
,
.

. ,

.

()

205
,

489. , -
, ,
, -
. ,
, .
-
,
, , -
, - (: 486
488).
490. , -
, :
.#

,

491. -
g yln, ylnwei, " ? youyu, wei, ^ J g weishi, y$~J
weile, weid, weideshi , ,
, , ,
, , , - , ,
.
: -
.
wei, ;/!! weishi, weile, weid,
weideshi .
-
, -
. -
jiu, {g bian, gp ji, ;J" cai.
492.
, -
.

, .
2. >, 77 []
, .
206

, -
.

, ,
.

#
- ,
.


-
, -
, -
-
.
7.

,
,
, .


- ,
-
.


, -
, , -
.

493. ,
, .
, -
: / ylnwei suoyi, f
suoyi, weid suoyi, ;%
Weideshi sueyl, " ? youyu ' .
... .
494. -
,
.
207
1. , ^ [*]

,
.

, .

, .


, -
.
5.
* *
,
.
6.

[]
-
, -
.

, -
.

8. %=&, & mi
,
.


,
.


, -
.


-
, .
495. , -
,
: .
208

%

,

,
, 491.
496. ,
, -
-
.

, .

,
.
3. * 9 , []
, , -
( ).

, ,
,

, -
.
6.
[]
, -
, -
.
7.
]
, ,
-.


,
.
14-479 209

,
, .

,
, .
497. , -
- , :
(: 486).i

O
\
3
VO
- --
U, ( )

498.
. -
, - -
,
.
, --
, :
suoyi ymwei, & ? suoyi youyu,
su
suoyi weid, # ? yi weideshi
. ... , ... .
-
,
-
.
, -
f jiu,
shi, gfcH jiushi , , , -
zhi, zhishi, { jinshi , ,
.
-
,
.
210
, ,
, -
, ^ zhl
de.
499. , -
, -
- .
1.
%
, -
.
2.

, -

.

, -
.
4.

,
(: ) -
.
5.

, , , -
-
.
6. ] ? , %.$1-& []

,
.
7.

, -
-
.
8.
\ 9
-
,
.
500. , -
- , , -
14* 211
. -
: g;& () yinwei
yuangu, 1 ? . () yuangu, ^ ; 9 .
() weid yuangu, ) suoyi yuan-
yin, ) suoyi yuangu, g j (ft
) yinle yuangu.
.

pjfH su5yi, -
.
,
-
. -
-
de.
^ zhl
5 de,
.
-
,
.
501.
,
.

# #
,
.
2.

() -
, .
3. >

,
.
4. &

,

.
502.
,
.
212

, (
).
. -
, ,
-
. -
. (-
) .

,

503. , -
, ,
, -
. ,
, .
-
,
, - , --
,
.
504. , -
,
: -
.

'
,

505. -
.
:
1) g yao, ia , ^ , tang, ^ g5u, g j | yaoshi, ^ g
ruoshi, iaM rush), ? , jffi^ tangyao, tangru, #
tangruo, -fJS}^ tangran , , , ;
213
2)' rugu5, ^ ruogu6, ^ ^ guoran , ,
, ;
3) ##> rushi, ^ ruoshi, #?$! tangshi, jiashi, $ she-
sttf, ^ 4 ? jialing, |i jiashe, jiaru, jf^ jiaruo, ^ # sheru,
! sheruo , , , -
.
:
1) jiu, ^ig bian, ip ji, ^ cai , ,
;
2) -ffi , yi , , -, .
: -
^ . -
-
.
506.
, -
. -
.

, .
2. ^, ^^ []
, .
. gg w
* - i E M f t i , *
[]
, .

, .
5.
( )
, .
. &

,
.
7. ^

(: ),
,
.
507.
.


, () .
214
2. ^
, .
3. , & [#)
, .

, -
.

- -
, .

, !
7.

, (-)
.
8. ^ (:

), .

" ( ) ,
.
.
( ) ,
, .
508. , , -
.

, .

, .

. , ^ ]

, -
, .

, - ,
.
, , ,
, - .
215
6. 7,
>
, ?


( ), -
.
8. f&ff
, -
-
.
509. , -
,
, .
:
1) 1 ze, 3g ||J ruo ze, " yao
, | g | l ffl (') yaoshi (name), ^ |$
& ) ruoshi (name), fa% ($&) tangruo
(name), ^^g (') tangshSf (name) . ...
(), ... ();
2) fllj ruguo ze, paM (') rugu6
(name)1, ^ 10 ruoguS ze, ^ | ') ruo-
gu6 (name) . ... (),
... (), ... ();
3) ( jiaru (name), WB (
{) jiamo (name), j g ^ (ffl&) jiashi (-
) . ... (), ... (), -
... ().
:
1) |g yaoshi hua, - tangyao ....... hua
., , (),-
2) #nj^ ruguo hua, ~^. |g ruoguo , hua
. , , ;
3) |# jiaru hua, fiit-dg |g tangshi hua
. , , .
510. ,
-
.

1
: J^> 5 name, glj ruguo ze
. ...
, -
.

216
:
, .
2. &, ! ]
, ( -
: ).
. &&, ,
# #
, -
, .

, -
.
5.
,
.
6.
,
, , .
7. ^', r j . r

,
: ,
.
8. ,
, ,
-
.
511. -
, -
.


, ,
, , .

, .
. g

- , -
.
217
4.

, -
,
.

f !
, -
, ,
, : , ".
512. -
-
.
: $|"""1
ruguo hua name, flgj=f jiaruo hua
. ^ tangshi hua name .
() ... ; () ...
(); ... ().


, -
.
2.

- ,
, ().
513. , -
.
, , -

, -
.

( ) -
, .
2. , mmm%.r$km,
/3 IHN
,
, -
.
514.
tanghud, # ^ ruhuo.
218
, , -
, .
-
, ; , ; -
, .

, ?

, ,
.
515. , tanghuo,
ruhuo, Jj wanyl. -
; , ;
, .
1-
() , , -
?
2.

() - ,
!
-
.

, ,
, .
516. -
i;$q birii $ pirii.
, ,
. $ $ pirii
(), -
; () , .
' name -
.
1.
, , - ,
: !"
2.


, , -
-
,
.
219
517. ,
, -
-
.
.

, .

,
.
4. , ]
,
.
5. &. % t*i
, , ,
.

-
.

518.
,
^ J H
bushi.
, -
, , ,
.

*
,
?
2. *

, -
, , -
( ).

519. ,
,
: .
220

520.
(. 505) (. 509).
1- *,
, .
*
,
.
.
, ( ) .

, , ,
( ), -
.
521. , -
- , :

.

, ,

522. -
- -
: fct (fl\fHO yaoshi
hi (shihou), 3 g g B\f ) ruoshi shi (shihou), $
) ruguo shi (shihou), flg$n ) jiaru shi
221
(shihou) . (), (-
), , , , .


,
.
2. { %
,
, , ,
.
523. - -
- yldan , - .
.
' , -
, , -
, , , .
-
jiu, $> bian, gp ji.


-
, .
2. - 7 , & * - ^ 1 # * : [ft]

-
, , , (-
: ).
524. , -
- ,
: .

525.
.
:
1) jiushi, ( bianshi, ||J$ jibian, jiubian
, , ;
2) &$ jisW, IfJ^j jiling , ,
;
222
3) | jIhuo ,
(), ().
:
1) , dou , ;
2) J hai , -, .
-
,
.
.
526. ,
- .


, - .
2. $ , []

, .
3. , ^

[*]
, , ,
.

, .

, , -
- .
6. , '[*]

,
.
,
.
8.

, ,
-.
, -
.
*
,
.

, .
225
12.
,
.

,
, .
.
,
, .
527. , --
, : -
( -
. 519).
(.
525).

, .
528. , -
, -
: -
.

529.
.
: U ji, U l i jishi, U$S jiran, |g
yljlng , , , 1.
: jiu, {jgbian, ip ji , .
-
.
-
.
530. , -
-
1
-. yijing , -
.

224
,
.


, .

, -
.

, .

, ?

, .

,
.

, -
.

, , .
9. 17-1, SSI^^UffiR. I]
, , ,
.

,
.

, -
.
12. , '^,, &$., im]

- ,
- , .
13.
''%
-mmm,
, -
,
.
'5-479 225
531. |S yijing, , -
, -
. .

, , , ,
.
532. , -
fj
Ill jiran ze, | ( jiran (name),
| ^ jiran yushi, fg ') yijing
(name) . ... (), ... (), .
,
, -
.

, -
, .

, -
?

, ,
?
*
, ,
, .
533. , -
, -
: -
.

,
( )


() zhiyao, [ ziyao, ., danfan, \ danxu
226
, , ,
, , , , ,
.
534.
.

, .
2.

, -
.
3. , ^& 1

, , -
.

, -
, .
#
,
.
6. , ^ []
- , -
.
7. ^5
. []

, -
.
535. , -
,
: -
( . 519).
zhiyao.
1. -, .
, .

,
.

, -
.
* 227
536. -
^ chufei. -
zhiyao.
^ chu-

: ^ chufei.
^ chufei
- .
,
, .
,
: ,
.
,
, -
.
(: 538).

, .

, ,
.
537. : |^^
chufei zlf cai, 7J
fang, # shi .
- chufei
zhiyao, , , -
,
( . 533535).


, -
, .

,
, .
538. : ^ ^
chufei fouze (^fiffi bu-
ran) .
^ chufei
, , ^ | I J fouze ( ^ $ $
buran) , .
| I J fouze (^F$ buran) -
^ ^ chufei
, , -
(: 536).
228
1. ,
**
0
mi
,
.
2. .*&&%&, mm, .]

,
- -
,
.
.
: ,
, ,
.
539. $ ^
chufei : -
( .
519).

, -
.
2. * # , ?*&&%. []
, .
3. *
, -
.
,

540. , -
, ,
, -
, -
. , -
, .
-
,
, -
, - .
541. , -
, -
:
.
229

542. -
.
:
1) sul, suiran, iig suishuo, | 1 | sulze, jinguen
, , , ;
2) zong, zongran, zongshi, ^ zongling, ^
, , , .
:
1) SP (P) que, f hai , -, ,
;
2) zong, f[$ dou ;
3) , yi , -, , .
: -
.
-
.
-
,
. , -
. , , -

.
543. -
, -
. -
.
1. M f l W 3 $ , ) []

, () - .
2. ^,
# ^

, .
3. &&,

, .
, ,
, .
230
5.
, - -
.
6.

,
( ) , .
7. *., &, -

, , ( ) -
.
544.
.

, .
#
, .


,
.
4.
,
.
5.
, , ,
.


, -
.


,
.


[]

, .
9.
,
( ).
231
. ,
,
'
.
545. , -
, -
, :
1) ^ sul ran, {! suiran danshi,
1 {: suishuo danshi, Hi$ RjJH suiran ke-
shi, ^ . ^ jfn jinguan er, || $ sulze ran'er
. , , ;
2) ^ { ( ) b u c u 6 dan(shi), ; $ - bu-
keshi, [ g ^ ( ( g ) guran dan (shi), ,
guran k e s h i ... , .
. xf\|f bucuo , ,
, -
. , , .

546. ,
-
.


, .

, -
, .

,
.

, () -
.

, .
6. ^

,
.
7.
, -
.
232
8.

, , -
.
9.

, -
- .

.
,
, , -
,
.
. ,

{: -
), , -
.

, -
, -
.
13.

-
,
.
547. , -
sul -
-
.
,
jf.1t jinguSn. -
,
.


,
.
233
2.


(: ),
.
548. -
, -
.


, ,
( ). >
2. ^m,
, {1]7-*$
1
, , ( ),
,
.


,
, ,
.
549. , -
,
: .


, -

550. -
: suiran, sulshuo, suize, !^. jinguan
, , .
: _ zong,
zongshi, "% zongling, %& zongran, -
. -
'\& , -
.
1.
9

, -
.
234
2. , .f
,
,
.
.
- , , ,
, , , -
.
551. , -
- , -
: -
.

552. - -
-
- .
: 361 "wulun, ^ f bulun, ^* buguan.
- : f f ^ shen-
me , fj shui , %'p duoshao , nali ,
.% zenme, % zenyang, $P{BI riihe .
- -
-
- .
, --
,
, zong, dou , .

,
.
553.
, -
- . -
56ti wulun, ypf| bulun.


, -
.
235
2. ^, \]

, , .

,
.

, -
.

,
.
554. ^* -
guan.


, .

, .
3. ^, \

, .
4. ^
,
.
5. *wfl!iAfftff-&,
# ^
, -
.
6.

(:
),
.
.
1. yf\^ buguan . ^ jinguan.
- ,
.
2. , , -
, --
^- zenyang, ${[ ruhe , , -
- , , -
ffl{b name, - nayang, f ^ j g naban , ,
.
236
555. -

- .
: , % ping, $.% renping, sui,
|{1! suibian , , .
-
-
-
, . , -
. , -
, -
, -
.
556. , -
, -
- .

*
, .
*
, .

, ,
.
4.

, (:
).
5.

,
, .
6.
,
( ).
557. , -
- ,
: -
( . 549).

: wulun, ^ bulun, ^ buguan.

*
]
, -
(: -
).
237
,

558. , -
, -
,
. -
, -
.

, -
, , -
.
559. , -
, -
: -
.

560. -

: {fg shi 1 , $i% shide, ndngde, (,=( yizhi, ^{sg zhishi.
-
. -

.
561. ,
.

,
.
2.
, -
.
1
<(sg shi
, .

238
. -^,
() , -
.

, -
(: -
).
5.

,
, ,

.
6. ^, &
,
.

,
-
.
562. , -
, -
: de -
.

181
,

563.
| | (()) de.

(05) de dao.
-
. , -
, ; -
, .

. -
239
^ lian, Kft dou, til . , ,
, .
564. -
, -
.
1.
, .
2. 1#&0 [ft]
(: ),
.
. ^^^- im

() ,
.

, .


, .
6. .& im\
, (-
: ).

, ,
, (:
).
8. ^^ [ft]
, (: -
, ).

, .
. ^^ [ft]
, .
11. &^- [ft]
,
.
12. ftil!SSffi#&iM*tiH?7o l]
, .
13. ^'& \
,
.
240
.

,
.
15.
[*]
, , ,
- , .

, ,
, .
565. , -
, -
.

% name, - nayang, n a b a n , , -
. -
.
-
.
1-

( ),
.
2. , mm,

,
, .
. , -
, ,
. -
(
), -
( -
).

566. , -
, (, , -
), ,
( , ) -
, -
.
!6479 241
567. , -
, : -
.

568. ,
, }.
, . -
... .
-
.
, -
ft jiu, $L bian, z%~ cai -
, .
( ) ().
569.
, -
.
1- 7, []
, .
2.
, .
3. * 5 # , ^ [*]
, .

,
( ) .
5. $1, '& [*]
, -
.

, , -
.
7. ,
;
# ,
w
, ;
, .
242
; -
, .


, -
, .

, -
-
.
570. ,
-
( ), | () ()
.
1. , ]
m
,
.

,
.

571.
, -
. -
, ,
.
-
, , -
, 1.
572. , -
, :

.

1
,
.

16* 243

573. ,
, .
: haoxiang, -. haosi, & haobi,
2# youru, $| rutong #J{$ fangfu , , ,
, , , .
:
1) xiang shid, Uffi haoxiang
shid, -it - haoW shid, & U fangfu shid
. , , , , , ;
2) MW xiang nayang, MW haoxiang
nayang, ffiik MW haoW nayang, i 5 # rutong
nayang, -#[5 ^ fangfu nayang .
.
-
,
.
574.
, .

() , (
) .
2.
JHo [ml
,
. .
. , ^ ^ & & ^ m\
, -
.

, -
.
5. &^, ,
, , -
.
244:
6. , &, mi
,
.
575. -
, .

9 9

,
.
*
, -
, .

,
(: ),
.
4. nmmmfa

, , -
.

.
576. ,
, ,
.

% name, - nayang, naban , , -
. -
.
1.

, -
.
2.

- , -
, , -
- .
577. , -
, :

.
245

578. ,
, -
: xiang
ylyang, # haoxiang ylyang, ffjk # hao-
W ylyang, # rutong ylyang, fcffi, .
fangfu ylyang, . ffi_ xiang yiban,
haoxiang yiban, %?& jjg; haobi yiban, #
rutong yiban, $) $ fangfu ^,
, .

.
579. , -
-
, .
1.

() ,
.
2. 5&&*, ,
-
, , .


,
.
4. ^ - , ^ [*]

, , ,
.
,

580. -
, -
. -
246
:
, , -
, .
581. , -
, : -
.

&
, -

582. ,
, - yuqi -
. :
1) -^ ^fiffi yuqi buru ... ;
2) -^ \ yuqi ruhe, igjf- |6J$p yuqi hem
... ?;
3) -^. f U yuqi ningke ... ;
4) - ^1' ningken ... -
;
5) JJjig: f g l yuqi ningyuan ... -
;
6) -fej^ yuqi wuning ... .
,
.
583. ,
.
1- -^,
0

, .
9 0 0 0

, .
. ^, ^^ )
( ) ,
.
0 0 0 0

, () ,
.
247
5.

, -
.

, , *
.
7.
,
, , .

( ) , ,
, , -

.
,
-
.

584.
. -
.
-
. -
.
-
.
,
-
,
.


.
, -
.

, -
.
-
, , -
.
248
,

585. ,
, -
.
.
.
.
,
. -
. -
.
-
. -
-
, .
, -
, , ,
.
586. ,
.

, .

, .
3. mk&tt, |?/>
, .

, .

, .

, .

, .

( ) , .
(: ),
(: ).

- .
587. ,

249
, (.
399): ] dao, daoshi , ; qj ke, -
shi , , .
-
.
.
588. -
, .

, , , .
2. / | ^ , i p f g i ^ . []
, , , .
3. , []
(: ), -
, , .
4.
, , -
, .

,

589. ,
, -
.
.
-
. ,
, .

.
, -
,
() ,
().
590. ,
.
1. , im
, -
.

, .
250
, () , -
.
4. - ^ , #,#*#11*,
, ,
, -
,
.


.
591. -
, ,
.

144
, -
; .
, .

,
.
,

592. ,
, , -
. -
.
.
( , -
, ).
, .
-
.
.
-
: ,
.
, , -
.
-
,
.
251

-
, , , -

I -
593. ,
.
1. , ^^ )
.
, , .
. , ^ ^ []
( ) -
.

, ,
( , )!
5. ^, S 2 ^ i i f o []

.
6. ^ , ^ []
() .
- , ,
.
8. , &) ,
;
(-
).
594.
-
.

.
595. -
, 7 1, -
-
.

.
252
2. -^, -

- -
.

596.
, -
.
:
, , , ,
, , , , , .
-
: , , -
, .
, -
,
. ,
, .
597. ,
, .
1. ( ) ,
.

.
2. (?)
.

?
3. (!) -
, .

!
4. (,). , -
:
) ,
.

, ,
.
) -
, .

.
) , -
. . .; .
253
1917
.
5. (% )
.

, , -
.
6. (;).

, - ,
,
.

, , -
; , ,
.
7. (:).
.

: ! -
!"
8. ( ) -
, , -
.
^
, , -
, , ...
9. ( ) -
.
[]
!
10. ( ( ) ) ,
.
.

( ).
11. ( (} , [~_1 ) -
.

: ! -
!"
254
.
, ,
. ,
.

598. ,
, ,
. :
1. ( ) -
. -
, .

.
2. (~)
, , . .
, .

.
3. (>) -
.
, .

.
*


. .
.
.
.
.
. .
, .
. .
.
. .
.
.
, .
. .

1
, , -
, .

256
budan bingqie IT<{S .

a m 47
a 4 /
budan erqie
B 44, 78, 164
buguan -^ 149, 150, 151, 235,
ba 47 236, 237
ba . 47; . 48, buguo ^ 168
93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, buguo bale ^fct 7
108, 111 46, 86
bale mj 46, 47 buguo eryi ^ ffiB
bei 41, 65, 105, 106; 46, 86
. 36, 106, 107 bujin bingqie ;f & .
ben ; 48 ( # 44, 78, 164
beng 46, 60 bujin erqie ^ { ^
W i t 65, 123 42, 78, 164
bian 73 bulun 149, 150, 235, 237
bian ^ co/o3. . 45, 79, 133, buran ^. 228
147, 164, 175, 185, 190, 191, buru yftu 50
192, 194, 195, 196, 197, 198, bushi ^ 46, 55, 220
199, 206, 214, 222, 224, 242; bushi bianshi 7%
, . 46, 84 J 42, 177
bian 3 115 bushi ershi ^, .
biancheng ^j$ 115 42, 44, 78, 168, 171
bianshi <g| , . 46, bushi jiushi gtg
82; 147, 222 42, 44, 79, 168, 177
bianwei ^ 115 bute bingqie ^ # &
bie glj 46, 60, 95 ( # . ) 164
bljiao i b ^ 123 bute erqie^# 164
bing 36 (^f) 42, 43, 78 buyao ^ g 46, 60
bingqie ^feE. ( # ) 43, 78, 81, buyong 7[<% 46, 60
164
bird itta 219 c
birii name : M'A 219
bu yp . . 32, 46, 54, cai ^" ^. 50, 191; .
95, 114, 117, 156; . 34, 35 . 45, 164, 190, 195, 206,
bucuo dan 232 214, 228, 242; .
bucuo danshi ^ . 46, 83, 85
232 caiyl zf 50, 191
bucuo keshi ^ & chana MM 50, 184
232 chao f 73
17-479 257
cheng & . . 115; . 27 69, 119, 125, 144, 151, 179,
chengwei J5^^7 115 180, 182, 184, 186, 188, 189,
chufei |;ft 228, 229 194, 205, 211, 212, 239; :
chufei .... .. buran . 46, 47, 84, 88, 107
228 de . 49, 69
chufei .... .. cai | ^ ^ - -% 228 de jg . 49
cong M, 41, 73, 75 de . 49, 69, 101, 108,
cong'er MM 167 119, 125, 151, 153, 239; .
cong ...... yilai -"- 198 33, 34; . 35
de . . 24, 25
D dei 25
deng 49, 194
da fj 73, 75 dengdao 133, 194
dai # 49, 194 . dengdao (deng) shihou (shi)
daidao (dai) shihou (shi) ( ^ ) g ^ () 194
^ ) ) 194 dengdao ylhdu -
dan iS. , . 46; /j=f 194
42, 43, 80, 168 di fljj . 37
danfan 227 di 7, 15
dang g . . 25, 115; npe- ding 37
133, 184 m y 41> 7 3
dang ji ^ gR 184 , _ . ;
,_ , ,, / /- , , dou fP J, v(.)
; .
dang shihou (shi) a
-R ) 184 46, 82, 83, 86, 87, 149, 223,
dangjian 73 230,235,240
dangr ^JL 50, 76, 184 dou %$ . . 46, 114
dangzhe ^ 184 . du 46
dangzhong % 73 d u l ^ 65
danshi \S.^L , . , , , _,,,. _
duigU
M 7 3
46; 0 42, 43, 78, 168
danxu ^1 227 duimian % 73
danyou {fiW 46 duiyii ^=f 41, 65
dao . 194; duo ^ 38
41, 73, 75, 239; . 7 duohuir %)L 39
dao #J 172, 250 d u 6 m e ^, 38
dao shihou (shi) U , _ ^ . na
W) 194 - f> Z a n ^ * f . ft ^
d u 6 z a n d u 6 z a n
daoshi - 172, 250 ^
d(e) 9 ^ # - 19 Og 196
de . 49, 63, 67, 68, diiyou 46, 83
258
E ganma = 39
ge -f- 9, 48
(e)r ;L . 10, 37 ge, ^ 41> 65> ( 7

. 48; 80, 81, g e n g g 6 5 7 7 1 6 0 1 6 1


164, 166, 168, 171 13 3 7

erqie jffifi 42, 78, 80, 81, 164 g e n q i d n 7 3


eryi 46, 47 g 6 u ^ 2 ] 3

guang 5 46
F guangshi }feg 46
fang ;# me^. c^oeo 191; . , ;,. ^ , f i '
8
</. 45, 83, 164, 190, 228 ' "

nayang
244
KngW
43, 157, 244
fangfu yfban ffiffi
246 H
fangfu yiyang tfjffl,
2 45 133
> > 149, 164, 168,
223, 230
h d i s h i 4 2
' 5 h8i - 7 7 -
79 m

^ M i
>
feidan erqie ^. 4 2 4 4 1 7 4 ^ ^
. ' ! * hao U 42, 44, 137, 201;
f e n g
48 . 27
f6uzeSIIj228 M A I ' f f 244
haobi nayang ["#; ^
G #244
haobi shid^th 244
gai ^ 25 haobi yiban
gaidang 25 ^ 246
gan 49, 194 haobi yiyang
gandao (gan) shi'hou (shi) . 246
& ( ) ) 194 haosl { 244
gang RIJ 50, 191, haoxiang 43, 154, 165, 158,
gangcai WJ^ 191 244
ganggang \\ 191 haoxiang nayang -
gangyl pjlj 191 . . 154, 157, 244
I?' 259
haoxiang shid U 50, 184
44, 154, 157, 244 ji qie ffi, R 45, 164
haoxiang ylban - ji ye U -, 45, 164
159, 162, 246 ji yi %. 45, 164
haoxiang ylyang ji you , % 45, 164
# 43, 159, 162, 246 jia 7, 10
he ft 42, 44, 77, 80, 160, 161 jialing ^ 214
he yiyang ft # 159 jian [ . 48;
hebi | B J ^ 39 73, 75
hen fg 13, 37 jian ft 48
herd 50 jiang 48, 93
hou fs 73, 75, 194 jiao ) . . 25; .
houbian / g ^ 73 50, 190, 201;
houmian ]^ 73 - 65, 105
houtou js^k 73 jiao 65, 123
hua ft 10 jiarii 43, 147, 214
hui ^ 24 jiaru hua . ffi 216
huo 42, 43, 77, 79, 172 jiaru name (na)
huo huo ^ 44, 173 % () 216
huoshi ^ ^ 77, 79, 172 jiaru shfhou (shi)
huoshi huoshi ) 44, 221
g 173 jiaruo 147, 214
huoze 172 jiaruo hua | g ^ ^ 147
huoze huoze B^|IJ pg jiaruo hua na
173 ...jjg 218
huozhe ^ ^ . 51; jiaruo name (na) ^
42, 43, 77, 79, 172 ' ) 216
huozhe huozhe ^ ^ gg jiashe j g ^ 214
# 42, 44, 173 jiashi . 147, 214
jiashi name (na) jg
j
jibian IPM 147, 148, 222
ji 37 jie 46
ji ip . . 45, 147, 164, jihuo ipiS 223
175, 185, 190, 191, 192, 194, jiling l p ^ 147, 222
195, 196, 197, 198, 199, 206, jin -R 46, 85
214, 222, 224; , , jinguan .* 43, 149, 230, 233,
46, 84 234, 236
ji g. . 194; 77 jinguan danshi^.^ {
ji U 224 43, 44
260
jinguan . 232 L
jinshi * 46, 85, 205, 210 ,a 47> 1 2 5

jiran 43, 147, 148, 224


^ '_ 2 5 , 140, 141;
iir4n n k m e
() & . 48, 50, 100;
< () 44, 226 7 5
jiran yiishi ^ i a i z he 31
4 3 2 2 6
' 1 7 . . 29, 47, 125;
* 8 Ill 226 2 8 2 9 9 3 2 52
jfsW | ^ 43, 44, 147, 222 1 g 73> 7 5

jfshi | p ^ 46, 82 l i d n jg 4 6 ) 82, 83, 240


jishi U g 147, 224 H 4 n g 4 7

JfsM hua ip^g sS 147 2 7 , 47


jiu E 65; , , ubian 73


45, 79, 133, 147, 164, 175, ^ Mffi 73
185, 190, 191, 192, 194, 195, &* 7 3
196, 197, 198, 199, 206, 214,
222, 224, 242; , . '
46, 84, 205, 210; .
. 46, 85 47, 55
jiubian 222 gj 30, 32, 46, 54, 95, 104
jiulian 46, 82 mei dang @ ^ 50, 186
jiushi , . 46, meifeng 50, 133, 186, 192
82, 205, 210; 43/ 147, 1 ^ ~
m e i 50
' 192
2 2 2 meiyou
i
30,
30 34,
34 46, 54, 95,
jfzhi 133, 194 J ^ 1]( 12

jizhi hou S S Jo 194^ 50, 141, 201, 203
jizW shi S S 194 miande ^ f f 50, 139, 141, 200,
jun 46 201
mianqian 73

oj . . 24; . . 47

172, 250; 168 ^ * - 20, 21
kenengoJtB24 naban M 155, 156, 236, 241,
^-4D
keshi q j ^ 172, na
j ^ 4 5 113
250; 42, 78, 168 name ' 155, 236, 241, 245
24 gflflj 39
261
( 43, 149, 150, 230, 234 R
nashf nashf $$
196 . ran f$ 168; . 7, 37
nayang ft 155, 156, 236, 241, ' 42, 78, 168
245 rang . . 25; .
Hjg 47 50, 199, 201, 205; 65,
nei ^ 73, 75 105
neng fg 24 50, 150, 237
nenggou 24 renping fi^ 50, 150, 237
ningke f p j 50 ru #p 154, 158, 213
ningken f-- 50 ru ze #p |IJ 43, 216
ningyuan ^ j g 50 ' ruguo $fl^ 43, 147, 214
nongdao . 152 ruguo hua - 43,
nongde # f # 50, 152, 238 147, 216
ruguo hua name #
JH IS S 5 ^ 44, 218
P ruguo name () #
^ () 42,43,44, 175,216
pang 73 riiguo shfhou (shf) fU^
pangbian % 73 ...& () 221
pi E 48 ruguo ze $^ 10 42,
ping % 50, 237 44, 168, 175, 216
pirri 219 . nine 1/Rffi 50, 235, 236
pirii name () %\\ riihuo # 218
% (M) 219 ruo ^ 43, 213
po 37 ruo ze ^ |IJ 216
ruoguo ^ 147, 214
ruoguo hua J=fH jfg 216
Q ruoguo name () ^.

qian fff 73, 75 ruoguo ze ^ ^ 216


qianbian 73 ruoshi ^^g 214
qianmian ftfUf 73 ruoshi ^Sfjg 147, 213
qiantou fff^ 41, 73 ruoshi name (na) ^ g
qie 45 M'A 216
qilai ^B3 26 ruoshi shihou (shi) ^jlk---
qu_^ . . 25, 140, 141; - & ( 221
. 48, 50, 100 ruoyao ^ 43, 147
que () 45, 133, 149, 168, nirud $ p ^ 213
171, 230 rush! - 214
262
rushi ^ 213 sui ...... dan gi . 44
rutong $n|U 43 sui ran ^ 43, 232
rutong nayang $pi sufbian 50, 150, 237
# 244 suiran M ^ 43, 149
rutong yiban suiran dan | {g, 43
159, 162, 246 suiran danshi M ^ {
rutong yiyang $ 44, 2 3 2
# 43, 44, 159, 162, 246 suiran er gf^ 44
suiran keshi nj
s ' 43, 232
suishuo ; 230, 234
shang _h 41, 73; - suishuo danshi
2 3 2
73; c#0. 27 '
shangbian 41, 73 suize 2 30, 234
shangmian _h]|] 73 suize ran'er J|IJ ^
shangtou $(; 73 232
shen g 37 suo Jff . 47; .
shengde ^-f# 50, 139, 141, 200, 49, 107, 109, 181
201 sudyi # 144
shenme shfhou \\{ 50 sudyi weid W\R
shenme shihou shenme shi- 144, 205, 210
houfj-^^ ft % 196 suoyi weld yuanyin
shenzhi 46, 82 (yuangu) %
2 2
sherd . 214 H (.) 1
sheruo ^^=f 214 , suoyi weideshi
sheshi 2\4 Kjg 144, 210
shi ^ 50, 76, 133, 184, 189, 190 sudyl weile flffil
shi ^ 45, 164, 190, 228 144, 205
shi ^g . . 25; . suuyi weizhe Jffl
50, 199, 201, 203, 205, 238 144, 205
shi 45, 113; , sudyi ylnwei Jff!. ?
. 46, 55, 58, 85, 88, 107, 44, 210
174, 205, 210 sudyi ylnwei yuanyin
shid m 120, 122 (yuangu) # '-.
shide $. 50, 200, 238 () 212
shifen U& 50, 184 . . ,
S U O y i y UyU
shihou f | 50,76, 133, 184, 186,
4 4 2 1 0
189, 190, 192 '
sui M 43, 230, 233 su6yi yuangu
sui gS 50, 150, 237 212
263
suoyi yuangu ylnwei wanyl JFj~ 219
. m% 212 wei m 46
suoyi yuanyin # wei & 48
m ( f @ ) 212 wei 3c 46
suoyi yuanyin ylnwei wei % 45, 113
0 US 213 wei 7 41, 65, 71, 105;
suoyi yuanyin yduyu 43, 137, 141, 199, 201,
? 213 206
wei ji % ff 143
T wei qijian ^ j g ^ 143,
200
tai 37 weid ^ 137, 141, 145, 199,
tang ffi 43, 213 201, 206
tanghuo 218 We
id suoyi ^5
tangran ^ ^ 43, 213 44, 145, 207
tangru 213 weid yuangu ^5
tangruo | ^ 213 $ (^jgr) 212
tangruo name () ^ - weideshi 3 / 43, 141, 145,
- ) 216 199, 201, 203, 206
tangshi 43, 147, 214 weideshi suoyl
tangshi
tangshi hua
hua--name216 ft ^ ^ jl' K
w e l d u
I S M 218 tiffl 46
weiIe
tangshi name (na) ^ ^ g - ^ 7 ^ 41, 71;
-' ) 216 43, 137, 141, 145, 199, 201,
tangyao ; 147, 213 206
ttngyao h u a ^ g flS 216 we ile qijian % T *B
t i # 41, 65 144
3
tiao ^ 4 7
w e i s h i 137
uingm 77, 160, i6i ^ ' I41> 1 4 5 ' I99>
tdng ylyang # 159 201, 206
tou ^ 7, 10, 37 weiyou 46, 83
weizhe $ 41, 71; /
W 137, 141, 199, 201
wai * 73
waibian ^(-. 73
w
waimian ^ 73 " 46
waitou $\.k 73 v/ii %} 46
wang ^ 73 wiilun 5 149, 150, 235, 237
264
X yao 44, 216

yaoshi mm 43, 147, 213


! , ^ 45, 113
xia T 73; q/<jb. 27
xiabian 73
xttnrian 73 , ) 43,216
x.ang [] 41, 65, 73 ^ h f t ( h f ) ...
1
x i a n g # 43, 154, 155, 156, 158, . . . ^ W ) 2 2 1 ' ^
' -tfe , (.) . 45,
u
"S ^ ^ ^ ^ 46,79,82,83,86/87,149,164,
1 6 6 2 1 4 2 2 3 2 3 0 2 3 5 2 4 0
.,,. ' ' ' ' '
154, 157, 244 y i _ 50> 133> 1 1
xia g ban
"
:
: y; - * . 43, , H I , M2, aoi

43
^ , ,
1
^ ^ - 44> 1 3 7
' 201>202
x.angdeng ffi^ 121 y f d 4 n 5 0 i 133> 1 9 5 5 2 22

xiangfang p 121 ^ 42> 75> 133, 1 9 4


xtangruo | g ^ 121 ijr _ 5 0 1 4 ? 8
J
xiangsi 121, 122 2 2 | 2 | ?
xiangtong 121, 122 ' ^ m e (nJ) _
xiangxiang | # 121 ^ ^ ( ) 226
xiangzhe 73 ^ ^ 42> 75> 1 3 3
xiaqu ^^ 2
2 Jn ^ 4J, 71; 43,
xiatou f $t 73 206
xie 2 2
^ yin gu m - 44
x l n )D> I 0
yinhi 42, 73, 75
! ^ tt 10 ym'er Sffn 167

xude. ^ # 25 y i n g g a .
xuyao ^ ^ 25 y I n l e

ylnle yuangu 7
212
yinwei 4J, 71;
va Bf 47
c0f03 4 3 1 4 5 2 0 6
yao
ao ^ ^ . . 25, 141; . ' '
3r
199, 200, 201, 203; ynwei g uc3r
H
H3&
42, 43, 213, 220 145
18479 265
=
yinwei suoyi g ) " , zhlhou f--- 190
43, < 14, 145, 207 " zhiqian
:
J--- -2. 187
yinwei yuangu H > ^ " ' M yuan J1 10
44, 212 yue .... yue jgg m 45, 79,
ylnzhe H * 71 242, 243
yiqian 42, 75, 133 yuqi 43, 247
yiri 0 50 yuqi... ... buru-Ej^-' yf-tia 247
yiri ... ... yiri 0 0 185 yuqi... ... herd -^-- 247
c
yltian - 5 * 50 yuqi .. .... ningke *=i ^
r
yltian . yltian ^ - . . 247

:85 yuqi .. .... ningken * m f#
yiyang # 121, 122, 160 247
yizhi 152, 238 yuqi .. .... ningyuan -*?
yizhi < - 50, 189 247
yizhi (dao shihou (shi) - yuqi .. .... r d h e - ^ - ] 247
mm cm) i89 yuqi .. .... wuning i
yong J 41, 65 247
you | 65, 73, 75, 105
you t 1 104
you 3. 17, 45, 79, 164, 166
z
, 1 6 8
you .. .... ye X - 164 zai ^ . 32,, 33;
you .. .... you 3 5L 164 40, 41, 73, 75, 133, 184
youru 244 zai ... ... dangr :|5:" SJL 184
youyu ? 43, 206 zai ... ... shihou (shi) ;
youyii suoyi 1 ? m< 184
207 zai ... ... hou ^ e 190
youyu yin'er ^ sro zai ... ... qian :- 187
43, 207 zai ... ... yl chana ;
youyii yuangu " 184,, 185
(.) 44, 212 zai ... ... yihou ^- 44,
yu J- 73, 75, 184 133 , 190
yu % 44, 77, 160, 161 zai ... ... yiqian ^E- 44,
yu ... ... hou ^ m 44, 190 133 , 187
yii ... ... ji =f EU84 zai ... ... zhlhou ^ f 190
y u . . . ... qian =f gff 4 4, ,187 zai ... ... zhiqian ^E ^ 1 | 187
yu ... ... shi =p- m 184 ze . . 45, 168, 171;
yd ... ... yihou =f- 190 168
yd ... ... yiqian =? f 187 zenyang ^ g # 151, 235, 23(
yu ... yu 45, 79, zhang 9, 47
245i, 243 zhao * 7, 26
266
zhe . 30, 31, 32, 71 zhiyao R g 43, 147, 148, 227,
zhe % . 48, 49, 63; 228
. 7, 10 zhiyou AW 46, 83
zheban . 155, 156 zhong 73, 75
zhedeng 39 zhongjian 41, 73, 75
zheme g ^ 155 zhouwei M S 73
zhetnen tfj 39 zhuyi ^JiC 10
z
zheyang 155, 156 0 ) ? - 7> 1 0
zhl ^ 17, 49, 67, 144, 179, 185, * 75
Z
205, 211, 212 I l,f\fQ *
_ h J 40 zicong g R 133
u- m ^ ,0 zicong yihou
zhi . 48 | 1Q7 J
zhSf , . 46, 85, z k 6 n g '
2 0 5 2 1 0
zhi gr' 50 44, 133, 198
194 zk6n
197 zhih6u
1
zhidao ]gai 50, 189, 195
2
zhfdao shihou (shi) Zong 149, 230, 235
- ) 189 Z 6n g 4 3 ) 230, 234

zhidao weizhi zdngling <% 230, 234


I t 189 zongran 43, 44, 149, 150.
230
zhihou _Js 194 ' 234
zhlqian^M187 zongshl 230, 234
ZUl 01
zhish? ^ 50, 238 z u 6* 4?
zhbhi 46, 83, 85, 205, 210 ZU 6 fp 115
zhSfshi bale 7 86 zuowei

. . . . . 3


5
5
8
8
9


12
12


13


15

, 16
.
17


18

268
18
. -
1920

21

; 22
2324


-


,
, 25
,

,
,
26
. . . .
- 27
. . . 28
-
, J 1
, j] S u o 30
, zhe
, ^ zai 32
33
, de
, ~3^. bu 34
, de 35
, ^ bei . . 36
36

' 37

269
37


38
39

40

40
'
41
,
,
,
,
,
41


,
, 42
42

( )
' 43
( )( ) 44270
45


-

46
47


48

49

49


50


50

51
,
,
,

52
53
54

*
54
55

271
56

57

58

59

59
,

60'. 61
61
61

62*

-
63

-63
64-
-
-
6566

272
- 66
,

67
.
68


-
- 69
-
-

.69


70

71

72
-
-

73
75
77

78
7
. . . " 80
81

81

82
. . 83
-.
84
85
86

273
87
88

8889
89
:

.

90
91

92
93
( )
( ) . 94
95
97
--- -
(? ?) (?) 98
(? ?) ( ?)
( ? ?) (?) . . . 99
JE3 ( ) +
# ( ) + 100
# 3 ba + 101
( ) + + de
ba + + 102
/ () .
104

+
106
107
108
. . . . .'
+ + ?# de
+ $ gei ( # f s u o ) + C 109


110

, 111
112

274
112

113114
. . . .
( -f- ) 115
+
115

116
116117
. . . 9
+ de
+ 120
+ ()
() 121
+ () 122
+ () 124
125

. .
(- ) 126
(- )
(- )
127

127


129
131
132

, * -

, -
133

275
, 134
, . 135
, -
136
, -

,
'. 137
, -
139

140
,
142
, -
143
, -
145
, -
146
,
149
,
151
, -
153
, . . .
, -
154
, -
155
, -
156
,
157
, . . 158
, -

, -
; . . . 160
, -
161
,

162

163

276
163
,

, -

,
167
,

,
172
,
174
, -

, -
- 176
, --
177
179
,

, -
180
, -
182
, -
184
, -

,

,
185
, -
186
, -
187
,

, -
188
, " 189
,

._. ' ,
191

277
, -
192
,
193
,
195
,
196
,
197
, -
198
,
199
, -
- 204
, -
206
,

, -
- 216
, -
213
,

, --
221
, --
222
, -
224
, -
226
,
. 229
,

, -
235
, -
i . . 238
,

, -
239
, -
, 241

276
,
243
, . .
, . . 245
,
246
248
,
249
, -
250
, -
251
253
256


810

. .
. .
. .
. .

4869
08.07.81.
25.05.82.
2.
. .
. . . 17,5. . . . 17,5.
.-. . 15,63. 3500 .
479. 35 ., .
, 3- , 41.

7

,
.
121019, . , 13.

Вам также может понравиться