Вы находитесь на странице: 1из 5

www.mathpaper.net แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น สำมำรถที่จะนำ แจกจ่ำยใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ให้นกัเรียนแยกตวัประกอบของพหุนามต่อไปน้ี

1.

………………………………………………

………………………………………………

2

x 4

2.

2

x 25

……………………………………………

……………………………………………

x 2 − 7 2 + 11 x + 24 3. 4. x ………………………………………………
x
2
− 7
2
+ 11 x + 24
3.
4. x
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
+ 7 x + 12
……………………………………………
2
x
2 + 10 x + 21
5.
6.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
2
+ 3 x + 2
……………………………………………
x
2 + 18 x + 77
7.
8.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
+ 10 x + 25
……………………………………………
2
2
+ 6 x + 9
9.
10. x
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
4 x − 36
……………………………………………
2
25 x − 121
2
11.
12.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
1
1
2
+ 2 x − 15
a −
2
13.
9
100
14. x
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
2
+ 2 x − 3
……………………………………………
2
+ 3 x − 10
15.
16. x
………………………………………………
……………………………………………

………………………………………………

17.

………………………………………………

………………………………………………

19.

………………………………………………

………………………………………………

2

x + 2 x 48

2

x + 6 x 27

……………………………………………

18.

2

x + 3 x 4

……………………………………………

……………………………………………

20.

2

x + x 110

……………………………………………

……………………………………………

www.mathpaper.net แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น สำมำรถที่จะนำ แจกจ่ำยใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

21.

………………………………………………

………………………………………………

23.

………………………………………………

2

x + 2 x 195

2

x

5 x + 4

22.

2

x

6 x + 8

……………………………………………

……………………………………………

24.

2

x 9 x + 20

……………………………………………

……………………………………………… x 2 − 7 x + 6
………………………………………………
x
2
− 7 x + 6
……………………………………………
2
− 5 x + 6
25.
26. x
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
……………………………………………
2
− 47 + 90
x
2 − 3 x − 18
27.
28.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
− x − 42
……………………………………………
2
x
2 − 5 x − 14
29.
30.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
2
− 5 x − 6
……………………………………………
x
2 − 19 x − 42
31.
32.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
2
− 4 x − 21
……………………………………………
24 x
2
+
25 x + 6
33.
34.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
6 x + 29 x + 9
……………………………………………
2
5 x + 18 x + 9
2
35.
36.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
2 x + 5 x + 2
……………………………………………
2
16 x
2
+
88 x + 121
37.
38.

………………………………………………

………………………………………………

39.

………………………………………………

………………………………………………

41.

2

6 x + x 12

5

2

x +

4 x 1

……………………………………………

……………………………………………

40.

2

12 x 32 x 35

+

……………………………………………

……………………………………………

42.

2

3 x 14 x 5

+

www.mathpaper.net แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น สำมำรถที่จะนำ แจกจ่ำยใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

………………………………………………

………………………………………………

43.

………………………………………………

………………………………………………

2

2 x + 5 x 12

……………………………………………

……………………………………………

44.

2

3 x + 19 x 40

……………………………………………

……………………………………………

3 x + 14 x − 5 2 7 x − 20 x + 12
3 x + 14 x − 5
2
7 x − 20 x + 12
2
45.
46.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
15 x − 38 x + 24
……………………………………………
2
16 8 x + 1
x −
2
47.
48.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
4 x − 25 x + 6
……………………………………………
2
11 x 41 x − 12
2
49.
50.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x −
x − 35
……………………………………………
2
8 x − 26 x − 7
2
51. 12
52.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x −
x − 6
……………………………………………
2
7 x 40 x − 12
2
53. 2
54.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x −
2
16 x − 20
……………………………………………
11 x 12 x − 20
2
55. 13
56.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
2
+ 2 x − 5
……………………………………………
x + 8 x + 10
2
57.
58.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

www.mathpaper.net แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น สำมำรถที่จะนำ แจกจ่ำยใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน

………………………………………………

………………………………………………

59.

………………………………………………

………………………………………………

2

x

6 x + 2

……………………………………………

……………………………………………

60.

2

x 2 x 10

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
x + 10 x + 1
2
x
2 + 5 x − 2
61.
62.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
x
……………………………………………
2
− 7 x + 11
x − 9 x + 12
2
63.
64.
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

www.mathpaper.net แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น สำมำรถที่จะนำ แจกจ่ำยใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้เรียน หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกคน