Вы находитесь на странице: 1из 2

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor
_____________________________________________________________ numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Adresa/Адрес: sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare.
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
(o dată pe an) 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ - имеют право получать статистические данные от всех
Село (коммуна), город Статистическое обследование физических и юридических лиц, независимо от формы
(1 раз в год) собственности;
Strada_______________________________________________nr. _______ - гарантируют конфиденциальность полученных индиви-дуальных
Улица данных и их использование только в статистических целях.
Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
NR. 6-P является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Cod CUIÎO ________________
действующим законодательством
Код
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Utilizarea terenurilor fondului de nr. 98 din 29. 11. 2016
Cod IDNO __________________________ rezervă Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код în anul 201___ № 98 от 29. 11. 2016
Conducătorul _____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Использование земель резервного Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
фонда teritorial pentru statistică la 5 iunie de către primăriile
в 201___ году satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a
terenurilor)
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________
L.Ş. М.П. Этот вопросник представляется на бумажном носителе 5 июня в
адрес территориального органа статистики примэриями сел (коммун),
городов (по месту нахождения земель)

Executantul ___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Utilizarea terenurilor fondului de rezervă
Использование земель резервного фонда
Nr. rînd Suprafaţa, ha
№ стр. Площадь, га

Terenurile fondului de rezervă – total 01 Наличие земель резервного фонда – всего

inclusiv pămînt arabil 02 в том числе пашня

din care au fost atribuite în folosinţă temporară (inclusiv în arendă): из нее выделено во временное пользование (включая в аренду):

întreprinderilor agricole şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) 03 сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам

altor întreprinderi 04 прочим предприятиям

cetăţenilor 05 гражданам

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE


УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
În rîndul 01 se indică suprafaţa totală a terenurilor fondului de rezervă. Pe По коду 01 указывается общая площадь земель резервного фонда. По
codul 02 se reflecta suprafaţa efectivă a terenurilor arabile. коду 02 отражается фактическая площадь пахотных земель.
Primăriile, care аu permis înregistrări greşite şi alte eronări în dările de Примэрии, допустившие искажения отчетных данных, обязаны
seamă sînt obligate să le corecteze urgent, efectuînd о notă despre motivele исправить их безотлагательно, сделав соответствующие примечания к
corectărilor la darea de seamă şi să aducă la cunoştinţă organului teritorial pentru отчету о причинах внесения исправлений и сообщить исправленные
statistică datele corectate. отчетные данные территориальному органу статистики.
Persoane vinovate poartă responsabilitatea personala de faptele Виновные лица несут персональную ответственность за факты
înregistrărilor greşite din dările de seamă statistice de stat şi sînt atraşi la искажения государственной отчетности и привлекаются к ответственности
răspundere conform legislaţiei în vigoare. в соответствии с действующим законодательством.

Direcţia statistica Управление статистики сельского хозяйства и


agriculturii şi mediului окружающей среды