Вы находитесь на странице: 1из 9

ஆஆஆஆஆ

ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ
ஆஆஆஆஆஆஆஆ
2020
Å¡Ãõ ¸Õô¦À¡Õû/¾¨ÄôÒ ¯ûǼì¸ò¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ

1-3
Ӿġõ ¬ñÎ «È¢Ó¸ Å¡Ãõ
01.01.2020 -
17.01.2020

4 1. «È¢Å¢Âø ¾¢Èý 1.1 «È¢Å¢Âø ¦ºÂüÀ¡íÌò 1.1.1 ¯üÈÈ¢¾ø


20.01.2020 - ¾¢Èý
24.01.2020

5
27.01.2020 -
31.01.2020

6 1.1.2 ¦¾¡¼÷Òì ¦¸¡ûÙ¾ø


03.02.2020 -
07.02.2020
7 1.2 «È¢Å¢Âø ¨¸Å¢¨Éò 1.2.1 «È¢Å¢Âø ¯À¸Ã½í¸¨ª Өȡ¸ô
10.02.2020 - ¾¢È¨É «È¢¾ø ÀÂýÀÎò¾¢ ¨¸Â¡Ù¾ø
14.02.2020 1.2.2 «È¢Å¢Âø ¯À¸Ã½í¸¨ª Өȡ¸×õ
À¡Ð¸¡ôÀ¡¸×õ ¨¸Â¡Ù¾ø
1.2.3 ¯Â¢Ã¢Éõ, ¯À¸Ã½õ ÁüÚõ «È¢Å¢Âø
8
17.02.2020 - ¸ÕÅ¢¸¨ª Өȡ¸ Ũþø
21.02.2020 1.2.4 «È¢Å¢Âø ¯À¸Ã½í¸¨ªî ºÃ¢Â¡É ӨȢø
Íò¾ôÀÎòоø
1.2.5 «È¢Å¢Âø ¯À¸Ã½í¸¨ª Өȡ¸×õ
À¡Ð¸¡ôÀ¡¸×õ ¨Åò¾ø

9 2.1 «È¢Å¢Âø «¨È¢ý 2.1.1 «È¢Å¢Âø «¨È¢ý Å¢¾¢Ó¨È¸¨Çô


24.02.2020 - 2. «È¢Å¢Âø Å¢¾¢Ó¨È¸û À¢ýÀüÚ¾ø
28.02.2020 «¨È¢ý
Å¢¾¢Ó¨È¸û

10 3. ¯Â¢ÕûǨÅ, 3.1 ¯Â¢ÕûǨÅ, 3.1.1 ¯Â¢ÕûǨÅ, ¯Â¢ÃüȨŸ¨Çì ¸£ú측Ïõ


02.03.2020 - ¯Â¢ÃüȨŠ¯Â¢ÃüȨŠ¾ý¨Á¸ÙìÌ ²üÀ ´ôÀ£Î ¦ºö¾ø
06.03.2020
3.1.2 ¯ÕÅÇÅ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¯Â¢Ã¢Éí¸¨Ç
11
Å⨺ôÀÎòоø
09.03.2020 -
13.03.2020
12
16.03.2020 - 13.03.2020 – 20.03.2020
20.03.2020 CUTI SEKOLAH
3.2.1 ¯½×, ¿£÷, ¸¡üÚ ¯Â¢ÕûǨÅ¢ý «ÊôÀ¨¼ò
13 3.2 ¯Â¢ÕûǨŸǢý §¾¨Å¸û ±ýÀ¨¾ì ÜÚ¾ø
23.03.2020 - «ÊôÀ¨¼ò §¾¨Å¸û
27.03.2020 3.2.2 ÁÉ¢¾ý, Å¢ÄíÌ, ¾¡ÅÃò¾¢üÌ ¦Åù§ÅÚ
Ũ¸Â¢ø ¯½×, ¿£÷, ¸¡üÚ §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ
14
±ýÀ¨¾ Å¢Åâò¾ø
30.03.2020-
03.04.2020

15 3.2.3 ÁÉ¢¾ý, Å¢Äí̸ÙìÌ Åº¢ôÀ¢¼õ §¾¨Å


06.04.2020 - ±ýÀ¨¾ Å¢Åâò¾ø
10.04.2020

16
3.2.4 ÁÉ¢¾ý, Å¢Äí̸ÙìÌ ¯½×, ¿£÷, ¸¡üÚ,
13.04.2020 -
ź¢ôÀ¢¼õ §À¡ýÈÅüÈ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¾¢ý
17.04.2020
¸¡Ã½ìÜÚ¸¨Çì ÜÚ¾ø

17 3.2.5 ¯Â¢ÕûǨÅ¢ý ¾ý¨Á, «ÊôÀ¨¼ò §¾¨Å¨Â


20.04.2020 - ¯üÈÈ¢óÐ ¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò,
24.04.2020 ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸
Å¢Çì̾ø

18 4. ÁÉ¢¾÷¸û 4.1 ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÒÄý¸û 4.1.1 ÒÄý¸ÙìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ÁÉ¢¾ ¯¼ø


À¡¸í¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø
27.04.2020 -
01.05.2020
4.1.2 «¨¼Â¡Çõ ¸¡½ôÀð¼ ¾ý¨ÁìÌ ²üÀ
¦À¡Õû¸¨Ç Ũ¸ôÀÎòоø
19
04.05.2020 -
08.05.2020

20 4.1.3 ÒÄý¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¬Ã¡öÅ¢ý ÅÆ¢


11.05.2020 - ¦À¡Õû¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø
15.05.2020
4.1.4 ¦ºÂøÀ¼¡¾ ÒÄÛìÌ Á¡üÚ ÒÄý¸¨Çì
¸ñ¼È¢óÐ ¯¾¡Ã½í¸Ù¼ý Å¢Çì̾ø
21
4.1.5 ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý ÒÄý¸¨Ç ¯üÈÈ¢¾Ä¢ý ÅÆ¢
18.05.2020 -
22.05.2020 ¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò,
¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸
Å¢Çì̾ø
22 25.05.2020 - 29.05.2020 * Cuti Sekolah
23 01.06.2020 - 05.06.2020 * Cuti Sekolah
5.1.1 «ÄÌ, ¦º¾¢ø, ÐÎôÒ, ¦ÁøĢ ¯§Ã¡Áõ,
24 ¦¸¡õÒ, ¯½÷ì ¸ÕÅ¢, ¾Êò¾ò §¾¡ø, µÎ, º¢ÈÌ,
08.06.2020 - þÈ쨸, ¾¨Ä, ¯¼ø, Å¡ø, ºù× À¡¾õ §À¡ýÈ
12.06.2020
Å¢Äí̸Ǣý ¯¼ø À¡¸í¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ
¸¡Ï¾ø

25 5.1.2 Å¢Äí̸Ǣý ¯¼ø ¯ÕôÒ¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý


15.06.2020 - ÀÂýÀ¡Î¸¨ÇÔõ ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòоø
19.06.2020

26 5.1.3 Å¢Äí̸Ǣý ¯¼ø À¡¸í¸¨Ç ¯¾¡Ã½í¸§Ç¡Î


22.06.2020 - Å¢Çì̾ø
26.06.2020

27 5.1.4 ¦Åù§ÅÚ Å¢Äí̸û ´§Ã Ũ¸Â¡É ¯¼ø


29.06.2020 - ¯ÚôÒ¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÉ ±ýÀ¨¾ô
03.07.2020
¦À¡Ð¨ÁôÀÎòоø
5.1.5 Å¢Äí̸Ǣý ¯¼ø À¡¸í¸¨Ç ¯üÈÈ¢óÐ
28 ¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ±ØòÐ
06.07.2020 - «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çì̾ø
10.07.2020

29 6. ¾¡ÅÃí¸û 6.1 ¾¡ÅÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸û 6.1.1 ¾¡ÅÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø


13.07.2020 -
17.07.2020 6.1.2 ¾¡ÅÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸Ç¡É þ¨Ä, â, ¾ñÎ, §Å÷
§À¡ýÈÅüÈ¢ý «Åº¢Âò¨¾ò ¦¾¡¼÷ÒôÀÎòоø
6.1.3 ¦Åù§ÅÚ ¾¡ÅÃí¸û ´§Ã Ũ¸Â¡É
30 À¡¸í¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÉ ±ýÀ¨¾ô
20.07.2020 - ¦À¡Ð¨ÁôÀÎòоø
24.07.2020
6.1.4 ¾¡ÅÃí¸Ç¢ý À¡¸í¸¨Ç ¯üÈÈ¢óÐ ¯ÕŨÃ,
¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ±ØòÐ «øÄÐ
Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çì̾ø

31 27.07. 2020 - 31.07.2020


27.07. 2020 - * Cuti Sekolah
31.07.2020

32 7. ¸¡ó¾õ 7.1 ¸¡ó¾õ 7.1.1 ¾õ Å¡úÅ¢ø ¸¡ó¾ò¾¢ý ÀÂýÀ¡ðÊý


03.08.2020 - ¯¾¡Ã½í¸¨Çì ÜÚ¾ø
07.08.2020
7.1.2 ºð¼õ, ¯Õ¨Ç, Ä¡¼õ, U ÅÊÅõ, Åð¼õ,
ŨÇÂõ §À¡ýÈ ¸¡ó¾ ÅÊÅí¸¨Ç
«¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø

33 7.1.3 Àø§ÅÚ ¦À¡Õû¸Ç¢ý Á£Ð ¸¡ó¾ò¾¢ý


10.08.2020 - ¦ºÂøÀ¡ð欃 ¿¼ÅÊ쨸¢ý ÅÆ¢
14.08.2020 ¦À¡Ð¨ÁôÀÎòоø
7.1.4 ¬Ã¡ö× §Áü¦¸¡ûžý ãÄõ ¸¡ó¾
34 ÐÕÅí¸Ù츢¨¼Â¢Ä¡É ®÷ôÒò ¾ý¨Á,
17.08.2020 – ±¾¢÷ôÒò ¾ý¨Á¨Â ÓÊ× ¦ºö¾ø
21.08.2020

7.1.5 ¦À¡Õû¸Ç¢ý Á£Ð ¸¡ó¾ ºì¾¢Â¢ý ¬üȨÄ


* 20.08.2020
(Khamis) * Cuti ¬Ã¡öÅ¢ý ÅÆ¢ ¯Ú¾¢ôÀÎòоø
Awal Muharam
7.1.6 ¸¡ó¾ò¨¾ ¯üÈÈ¢óÐ ¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò,
¦¾¡Æ¢øÑðÀõ, ±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸
35 Å¢Çì̾ø
24.08.2020 –
28.08.2020

36 8. ®÷ìÌõ ¾ý¨Á 8.1 ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¿£¨Ã 8.1.1 ¿£¨Ã ®÷ìÌõ, ®ì¸¡ ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÎûÇ
31.08.2020 – ®÷ìÌõ, ¬üÈø ¦À¡Õû¸¨Ç ¬Ã¡öÅ¢ý «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø
04.09.2020
8.1.2 ¿£¨Ã ®÷ìÌõ, ®ì¸¡ ¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÎûÇ
*31.08.2020 *
¦À¡Õû¸¨Ç Ũ¸ôÀÎòоø
Cuti Hari
Merdeka
8.1.3 ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¾ý¨Á째üÀ ¿£¨Ã ®÷ìÌõ
¬ü鬀 ¬Ã¡öÅ¢ý ÅÆ¢ Å¢Åâò¾ø
37
07.09.2020 - 8.1.4 Å¡úÅ¢ø ¿£¨Ã ®÷ìÌõ ®÷측 ¦À¡Õû¸Ç¢ý
11.09.2020 Ó츢ÂòÐÅò¨¾ì ÜÚ¾ø

8.1.5 ¿£¨Ã ®÷ìÌõ ¬üÈÖ째üÀ ¦À¡Õ¨Ç


ÅÊŨÁò¾ø

8.1.6 ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¿£¨Ã ®÷ìÌõ ¬ü鬀 ¯üÈÈ¢óÐ


¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ,
±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çì̾ø

38 9. âÁ¢ 9.1 âÁ¢Â¢ý §ÁüÀÃôÒ 9,1,1 Á¨Ä, ¸¼ü¸¨Ã, ÌýÚ, ÀûÇò¾¡ìÌ, ¬Ú,
14.09.2020 - ÌÇõ, ²Ã¢, ¸¼ø §À¡ýÈ âÁ¢Â¢ý
18.09.2020 §ÁüÀÃôÒ¸¨Çì ÜÚ¾ø
*16.09.2020 *
Cuti Hari
Malaysia

39 9.2 Áñ 9.2.1 §¾¡ð¼ Áñ, ¸Ç¢Áñ, Á½ø §À¡ýÈ Áñ


21.09.2020 - Ũ¸¸¨Çì ÜÚ¾ø
25.09.2020
9.2.2 ¦Åù§ÅÚ Å¨¸Â¡É Áñ½¢ý
¯ûǼì¸í¸¨Ç ¬Ã¡öÅ¢ý ÅÆ¢ ´ôÀ¢Î¾ø
40
28.09.2020 – 9.2.3 âÁ¢Â¢ý §ÁüÀÃôÒ, Áñ¨½ ¯üÈÈ¢óÐ
02.10.2020 ¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ,
±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çì̾ø

41 10. «ÊôÀ¨¼ 10.1 «ÊôÀ¨¼ À¡Ç 10.1.1 Ó째¡½õ, ºÐÃõ, ¦ºùŸõ, Åð¼õ §À¡ýÈ
05.10.2020 – ¸ðÎÁ¡Éõ ÅÊÅ¢Ä¡É ¸ðÎÁ¡Éõ «ÊôÀ¨¼ ÅÊÅí¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø
09.10.2020
42 10.1.2 ¸ÉîºÐÃõ, ¸ÉùŸõ, ÜõÀ¸õ,
12.10.2020 - Ó째¡½ôÀð¼¸õ, ÜõÒ, ¿£û ¯Õ¨Ç
16.10.2020 ¯Õñ¨¼ §À¡ýÈ «ÊôÀ¨¼ À¡Ç ÅÊÅí¸¨Ç
«¨¼Â¡Çõ ¸¡Ï¾ø
43
19.10.2020 - 10.1.3 «ÊôÀ¨¼ À¡Ç ÅÊÅí¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
23.10.2020 ¦À¡ÕÇ¢ý ÅÊÅõ «øÄÐ ¸ð¼¨Á¨Å
ÅÊŨÁò¾ø

44 10.1.4 ÀøŨ¸ À¡Ç ÅÊÅí¸Ç¢ý Ó츢ÂòÐÅò¾¢ý


26.10.2020 – ¸¡Ã½ìÜÚ¸¨Çì ÜÚ¾ø
30.10.2020 10.1.5 À¡Ç ÅÊÅò¾¢ý ¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ ¯üÈÈ¢óÐ
¯ÕŨÃ, ¾¸Åø ¦¾¡¼÷Ò, ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ,
±ØòÐ «øÄÐ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ Å¢Çì̾ø
45-47
02.11.2020 Á£ûÀ¡÷¨Å
-
20.11.2020