Вы находитесь на странице: 1из 4

Необходимая нормативная литература

A.01. Principiile şi metodologia reglementării în construcţii


Принципы и методология нормирования в строительстве
Sistemul european de clasificare a reacţiei la foc
CP A.01.02/G:2014
Европейская система классификации по реакции на пожароопасность
60 1
Aplicarea şi utilizatea Eurocodurilor 11
CP A.01.02/L:2014
Применение и использование Еврокодов 1
6
Modul de adoptare a documentelor normative interstatale şi naţionale ale altor ţări
NCM A.01.05-96 Порядок применения межгосударственных нормативных документов и 12 1
национальнх нормативных документов других государств

A.05. Managementul în construcţii


Менеджмент в строительстве
Regulament privind funcțiile beneficiarului în construcții
CP A.05.01:2015
Положение о заказчике строительства
75 1
A.06. Prospecţiuni pentru construcţii
Изыскания в строительстве
Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice
periculoase. Date generale
NCM A.06.01-2006
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 60 1
геологических процессов. Основные положения
Executarea lucrărilor geodezice în construcţii
NCM A.06.02:2015
Геодезические работы в строительсте
95 1
B.01. Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor
Планирование территорий и поселений

C.01. Construcţii civile


Гражданские здания
Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi
accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi 11
NCM C.01.06:2014 1
Общие требования по безопасности строительных объектов при их 5
использовании и доступности для маломобильных групп населения
Proiectarea şi construcţia mansardelor 30
NCM C.01.10:2016 1
Проектирование и строительство мансард 0
C.02. Construcţii şi clădiri industriale
Промышленные здания и сооружения
Clădiri de depozitare
NCM C.02.03-2004
Складские здания 24 1

C.04. Exigenţe funcţionale


Функциональные требования
Iluminatul natural şi artificial 29
NCM C.04.02:2017
Естественное и искусственное освещение 1
5
Acoperiri de izolare şi finisare 11
NCM C.04.05:2016
Изоляционные и отделочные покрытия 1
5
Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranţă în clădiri şi construcţii
CP C.04.04 - 2012
Проектирование систем аварийного освещения в зданиях и сооружениях
37 1

D.02. Drumuri şi poduri


Дороги и мосты
Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane şi rurale 18
СP D.02.11-2014 1
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 5
Recomandări tehnice privind structurile şi tehnologiile de construcţie ale drumurilor,
trotuarelor,platformelor pe teritoriile cu destinaţie socio-culturală
CP D.02.20 - 2012 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства 63 1
дорог, тротуаров, площадок на территориях культурно-бытового
назначения

E.02. Fiabilitatea în construcţii


Надежность строительных конструкций
NCM E.02.02:2016 Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de 80 1
bază
Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения

E.03. Siguranţa la încendii


Пожарная безопасность
Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stingere a
incendiilor
NCM E.03.03-2003
Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками
40 1
пожаротушения и пожарной сигнализацией
Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a
încăperilor şi clădirilor
NCM E.03.04-2004
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
70 1
опасности
Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru
proiectare 16
NCM E.03.05-2004 1
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации. 0
Нормы проектирования

E.04. Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant


Защита от воздействий внешней среды
Protecţia termică a cladirilor 10
NCM E.04.01- 2006 1
Тепловая защита зданий 0
Protecţia contra zgomot
NCM E.04.02:2014 Защита от шума 80 1
Erata nr.1
Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor 24
NCM E.04.04:2016 Проектирование противокоррозийной защиты строительных 1
конструкций
0
F.01. Teren de fundare şi fundaţii
Основания и фундаменты
Geofizica proceselor naturale periculoase
NCM F.01.01-2007
Геофизика опасных природных воздействий 30
F.02. Construcţii din beton şi beton armat
Бетонные и железобетонные конструкции
F.03. Construcţii din zidărie
Каменные конструкции
Sistem semimonolit de planșee din elemente prefabricate. Lucrări de execuție
CР F.03.01:2015 Полумонолитная система из сборных элементов и плит перекрытия. 83 1
Производство работ
F.03. Construcţii din lemn
Деревянные конструкции
G.03. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare
Установки и сети водоснабжения и канализации
Rețele și instalații exterioare de canalizare 41
NCM G.03.02:2015 1
Наружные сети и сооружения канализации 0
Înstalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare 24
NCM G.03.03:2015 1
Внутренний водопровод и канализация 5

G.04. Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului


Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe
combustibil gazos
NCM G.04.04-2012
Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на
53 1
газовом топливе
Reţele termice 30
NCM G.04.07:2014 1
Тепловые сети 0
Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor 12
NCM G.04.08-2006 1
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 0
Centrale termice. 33
NCM G.04.10:2015 1
Котельные установки 0
Certificatul energetic al clădirii
CP G.04.01-2002
Энергетический паспорт здания
36 1
Regulament privind auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de
încălzire şi preparare a apei calde menajere
CP G.04.02-2003
Правила энергетического аудита существующих зданий и установок 50 1
отопления и горячего водоснабжения
Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de încălzire cu utilizarea ţevilor de
oţel cu acoperire de polimeri
CP G.04.04-2006
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 76 1
использованием металлополимерных труб
Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor 13
СР G.04.05-2006
Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 1
6

Norme de deviz
Сметные нормы
Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii 22
NCM L.01.01-2012 1
Правила определения стоимости обьектов строительства 0
Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Instrucţiuni generale
de utilizare a Indicatoarelor de preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în
11
NCM L.02.11-2013 construcţii 1
Базовые цены на проектные работы для строительства. Общие указания по 0
применению сборников базовых цен на проектные работы для строительства
Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Indicatorul nr.1
Obiecte de construcţii locative şi civile 32
NCM L.02.11-1:2013
Базовые цены на проектные работы для строительства. Сборник № 1. 1
5
Объекты жилищно-гражданского строительства
Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Indicatorul nr.3.
Întreprinderi de transport auto
NCM L.02.11-3:2013
Базовые цены на проектные работы для строительства. Сборник № 3 62 1
Предприятия автомобильного транспорта
СНиП
Строительство в сейсмических районах
СНиП II-7-81* Внесено в текст изменение: 1 MD- M.С. vol. 1(22), 2(23) а. 2001 52 1
(п. 3..35 -3.51) зам. на NCM F.03.02-2005
Нагрузки и воздействия. Приложение .№3 зам. на NCM E.01.02-05
СНиП 2.01.07-85
Внесено в текст изм.1, добавлен раздел 10 Прогибы и перемещения 75 1
Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в 24
кСНиП II-7-81 1
сейсмических районах 3
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений 95 1
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под 12
к СНиП 2.02.01-83 1
колонны зданий и сооружений 0
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 95 1
СНиП II-23-81* Стальные конструкции изд.1990г. 86 1
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 72 1
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Внесенные в текст изменения: 1 MD-M.С. vol. 1 a. 1994, 2MD- М.С. vol. 6 a. 1994, 11
СНиП 2.04.05-9 1
3MD- М.С. vol. 1(10) a. 1996, 4MD- М.С. vol. 1(15), 2(16) a. 1997, 5MD -M.C. vol. 1(26) а. 3
2003
к СНиП 2.04.05-91 Пособие 1.91. Расчет и распределение приточного воздуха 69 1
к СНиП 2.04.05-91 Пособие 2.91. Расчет и поступление теплот солнечной радиации в помещение 55 1
к СНиП 2.04.05-91 Пособие 5.91 Размещение вентиляционного оборудования 23 1
к СНиП 2.04.05-91 Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды 15 1
Пособие 8.91. Численность персонала по эксплуатации систем отопления,
к СНиП 2.04.05-91
вентиляции и кондиционирование воздуха 30 1
Пособие 9.91. Годовой расход энергии системами отопления вентиляции и
к СНиП 2.04.05-91
кондиционирования 35 1
к СНиП 2.04.05-91 Пособие 10.91. Проектирование антикоррозионной защиты 42 1
Пособие 12.91. Рекомендации по расчету инфильтрации наружного воздуха в
к СНиП 2.04.05-91
одноэтажных производственных зданиях. 46 1
Пособие 13.91. Противопожарные требования к системам отопления,
к СНиП 2.04.05-91
вентиляции и кондиционирования 60 1
СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий 85 1
Административные и бытовые здания
СНиП 2.09.04-87 Внесенные в текст изменения: 1 MD-M.С. vol. 1(24), 2(25) a. 2002, 38 1
2MD -М.С. vol. 1(26) a. 2003. + NCM C.01.04-2005
Здания и помещения для хранения и переработки сельхозпродукции
СНиП 2.10.02-84
Внесенные в текст изменения: 1 MD-M.С. vol. 1(22), 2(23) a. 2001.
15 1
СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники 20 1
СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна 40 1
СНиП 2.11.02-87 Холодильники 15 1
Несущие и ограждающие конструкции 17
СНиП 3.03.01-87 Раздел 2 заменен на NCM F.02.03-2005 1
Раздел 7 заменен на NCM F.03.03-2004 8
13
СНиП III-18-75 Металлические конструкции 1
8
РСН 29-90 Сборник республиканских норм времени и цен на работы выполняемые 15
Молд.ССР проектно-производственными архитектурно-планировочными бюро 1
0
СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий 95 1
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих
СН 460-74
чертежей зданий и сооружений
36 1
ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей 45 1

Вам также может понравиться