Вы находитесь на странице: 1из 10

Во задачите 1 – 28 со примена на таблицата на интеграли и основните правила за

интегрирање пресметај ги дадените интеграли.

 5 x 
 3 x 2  2 x  1 dx .
4
1.

Решение.  5 x 4  3 x 2  2 x  1dx  5  x 4 dx  3 x 2 dx  2  xdx   dx 


x5 x3 x2
 5   3   2   x  C  x5  x3  x 2  x  C .
5 3 2

3x 3  x  2
2.  x dx .
3x 3  x  2 dx x3
Решение.  dx  3 x 2 dx   dx  2  3   x  2 ln x  C  x3  x  ln x 2  C .
x x 3

4x3 5 x
3.  dx .
x

1 1 27 37
4x3 5 x  40 10
Решение.  dx  4  x 3  x 5  x 2 dx  4  x 10 dx  x C .
x 37

 x 
 3 x  5 x 5 dx .
2
4.

 x    x8 3x 7 5 x 6
Решение. 2
 3x  5 x 5 dx   x 7  3x 6  5 x 5 dx    C .
8 7 6

5.  28 x5 dx .

28 x  2
 
x 28 x
Решение.  2 8x5
dx  2 5
2 dx  2 
8 5
C  C.
ln 28 ln 2

6.  10 x 5  x  2  x  10  x dx   5 x 2 x 5  x  5 x 2 x 2  x  10 x10  x dx   2 x  5 x  1dx 


2x 5x
   xC .
ln 2 ln 5

3  2 x  2  3x
7.  dx .
2x
x
3
 x
 x  
3 2  2 3
x x
3 3 2
Решение.  dx   3  2  dx  3 dx  2    dx  3 x  2     C .
2 x
 2   2 3
 ln
2

e3 x  1
8.  dx .
ex 1

Решение. 
e3 x  1   
e x  1 e2 x  e x  1
   x

e 1
x
dx   e 1
x
dx   e 2 x  e x  1 dx   e 2  e x  1 dx 

e2 x
  ex  x  C .
ln e 2

1  sin 3 x
9.  dx .
sin 2 x

1  sin 3 x dx
Решение.  2
dx   2   sin xdx   ctg x  cos x  C .
sin x sin x

1  cos 3 x
10.  cos 2 x dx .
1  cos 3 x dx
Решение.  cos 2 x dx   cos 2 x   cos xdx  tg x  sin x  C .

 tg
2
11. xdx .

sin 2 x 1  cos 2 x dx
 tg xdx     dx  
cos 2 x 
 dx  tg x  x  C .
2
Решение. 2
dx 2
cos x cos x

12.  ctg 2 xdx .

cos 2 x 1  sin 2 x dx
Решение.  ctg xdx   2
2
dx   2
dx   2   dx   ctg x  x  C .
sin x sin x sin x

dx
13.  sin 2
x  cos 2 x
.

dx sin 2 x  cos 2 x dx dx
Решение.  2  dx     2  tg x  ctg x  C .
sin x  cos x
2
sin x  cos x
2 2 2
cos x sin x
cos 2 x
14.  dx .
sin x  cos 2 x
2

cos 2 x cos 2 x  sin 2 x dx dx


Решение.  sin 2 x  cos2 x dx   sin 2 x  cos 2 x dx   sin 2 x   cos2 x   ctg x  tg x  C .
dx
15.  .
x 9
2

dx dx 1 x 3 1 x 3
Решение.   2 2  ln  C  ln C .
x 9
2
x 3 23 x  3 6 x3

4 xdx
16.  .
x2  4

4 xdx xdx 1
Решение. x 2
4
 4 2
x 2 2
 4  ln x 2  4  C  2 ln x 2  4  C .
2

2x  6
17.  dx .
x2  9

2x  6 xdx dx 1 1 x 3
Решение.  dx  2 2  6 2  2  ln x 2  9  6  ln C 
x 9
2
x 9 x 9 2 6 x3
x3
 ln x 2  9  ln  C  2 ln x  3  C .
x3

8 xdx
18.  .
x2  9

8 xdx xdx 1
Решение. x 2
9
 8 2
x 9
 8  ln x 2  9  C  4 ln x 2  9  C .
2

2dx
19.  .
x2  3

2dx dx 2 x
Решение.   2  arctg C.
x 3
2
x2  3   2
3 3

2x 1
20.  dx .
x2  1

2x 1 xdx dx
Решение.  dx  2 2  2  ln x 2  1  arctg x  C .
x 1
2
x 1 x 1
xdx
21.  x2  3
.

xdx xdx
Решение.    x2  3  C .
x 32
x2   3 2

7x  2
22.  dx .
x2  9

Решение. 
7x  2
x 9
2
dx  7 
xdx
x 9
2
 2
dx
x 9
2
 
 7 x 2  9  2 ln x  x 2  9  C .

x 2 dx
23.  x2  9 .
x 2 dx x2  9  9 dx x
Решение.  2  2 dx   dx  9 2  x  3 arctg  C .
x 9 x 9 x 9 3

x2 1
24.  x 2  9dx .
Решение.
x2  1 x 2  9  10 dx 10 x 3 5 x3
 x 2  9  x 2  9 dx   dx  10 x 2  9  x  2  3 ln x  3  C  x  3 ln x  3  C .
dx 

2x 1
25.  dx .
x2  5

2x  1 xdx dx
Решение.  dx  2    2 x 2  5  ln( x  x 2  5 )  C .
x 52
x 
2
 5 2
x 
2
 5 2

 1 1 
26.    dx .

 1 x x 1 
2 2

 1
Решение.   
1 

dx  arcsin x  ln x  x 2  1  C .
 
 1 x x 1 
2 2

 th
2
27. xdx .
sh 2 x ch 2 x  1 dx
Решение.  th 2 xdx   2
dx   2
dx   dx   2  x  th x  C .
ch x ch x ch x

28.  cth 2 xdx .

ch 2 x sh 2 x  1 dx
Решение.  cth 2 xdx   2
dx   2
dx   dx   2  x  cth x  C .
sh x sh x sh x

Во задачите 29 - 49 со метод на замена пресметај ги следните интеграли.

x 3 x 2  1dx .
5
29.

3x 2  1  t 6
1 1t 5
 
5 6
x 3 x 2  1dx  6 xdx  dt   5 t dt   C  5 3x 2  1  C .
5
Решение.
dt 6 6 6 36
xdx  5
6

dx
30.  9  13x .

9  13 x  t
dx 1 dt 1 1
Решение.    13dx  dt      ln t  C   ln 9  13 x  C .
9  13 x dt 13 t 13 13
dx  
13

 3  2 x  dx .
5 3
31.

3  2x  t 8
Решение.  5
3  2 x  dx   2dx  dt   1  5 t 3 dt   5 t 5  C   5 5 3  2 x 8  C .
3

dt 2 16 16
dx  
2

dx
32.  9x2  7
.
3x  t
Решение. 
dx 1
 3dx  dt  
dt 1
 
dt 1
 
 ln t  t 2  7  C 
9x2  7
dx 
dt 3 t2  7 3 t2  7   2 3
3
1

 ln 3 x  9 x 2  7  C .
3

dx
33.  7  9x2
.

3x  t
dx 1 dt 1 dt 1 t
Решение.   3dx  dt      arcsin C 
7  9x2
dx 
dt 3 7  t2 3   2
7 t 2 3 7
3
1 3x
 arcsin C .
3 7

dx
34.  5  7x 2
.

7x  t
dx 1 dt 1 dt 1 t
Решение.   7
 7 dx  dt    arctg C 
5  7 x2
dx 
dt 7 5t
2
 5  t
2 2 35 5
7
1  7 
 arctg x   C .
35  5 

Забелешка. Може прво да се извлече 7 од именителот, па да се добие табличен интеграл.

dx
35.  x  1 3
x 1
.

dx x 1  t dt 
7
2 
5
2 5

 x  1   1   t 2 dx   t 2  C    x  1 2  C .

Решение. 
3
x 1 dx  dt 5 5
t 3t 2

Во задачите 36 - 49 со метод на замена пресметај ги дадените интеграли.

36.  sin 2 xdx .


1
Решение.  sin 2 xdx   1  cos 2 x dx  1  dx  1  cos 2 xdx  x  1  cos 2 xdx 
2 2 2 2 2

2x  t
x 1 x sin t x sin 2 x
 2dx  dt    cos tdt   C   C .
dt 2 4 2 4 2 4
dx 
2

x
37.  cos 2 dx .
2

x
t
2
x dx 1
Решение.  cos 2 dx   dt  2  cos 2 tdt  2   1  cos 2t dt   dt   cos 2tdt 
2 2 2
dx  2dt

2t  u
1 sin u x sin x
 t   cos 2tdt  2dt  du  t   cos udu  t  C   C.
du 2 2 2 2
dt 
2

3x
38.  1  32 x dx .

x
3x  t
3 1 dt 1 1
Решение.  dx  3 x ln 3dx  dt    arctg t  C  arctg 3 x  C .
1 3 2x
dt ln 3 1  t 2
ln 3 ln 3
3 x dx 
ln 3

x e
2  x3
39. dx .

3
e x  t
1 1 1  x3
 
2  x3 2  x3
Решение. x e dx   3 x e dx  dt   dt   t  C   e C .
3 dt 3 3 3
x 2 e  x dx  
3

1
1
40.  2 a x dx, a  0 .
x
1
t
1
x t
1
1 dx a ax
Решение.  2 a x dx   2  dt    a t dt   C  C .
x x ln a ln a
dx
  dt
x2

41.  cos 3 xdx .

sin x  t
 
Решение.  cos3 xdx   1  sin 2 x cos xdx 
cos xdx  dt
 
  1  t 2 dt  t 
t3
3
C 

sin 3 x
 sin x  C .
3

sin 3 x
42.  dx .
cos x

sin 3 x 1  cos 2 x cos x  t 1 t2


Решение.  cos x dx   cos x sin xdx 
 sin xdx  dt
   t dt 
dt t2 cos 2 x
   tdt   ln t   C   ln cos x  C .
t 2 2

ln n x
43.  dx, n  Z \  1.
x

ln n x ln x  t t n1 ln n1 x
 x  dx
 dt 
    C.
n
Решение. dx t dt C
n 1 n 1
x

dx ln x  t dt
Забелешка. За n  1 , се добива  x ln x  dx
 dt
   ln t  C  ln ln x  C .
t
x

ln ln x   t
dx dt
44.   ln t  C  ln lnln x   C .
 dt  t
 dx 
x ln x ln ln x 
x ln x

Забелешка. Интегралот може да се реши и со две смени.

sin 2 x
45.  sin2
x 1
dx .
sin 2 x  1  t
sin 2 x dt
Решение.  sin 2
x 1
dx  2 sin x cos xdx  dt    ln t  C  ln sin 2 x  1  C .
t
sin 2 xdx  dt

e2 x
46.  x
dx .

e2 x 2 x t
 dx  dx   et dt  et  C  e 2 C .
x
Решение.
x  dt
x

dx
47. a x
 ax
,a  0 .

x
ax  t
dx dx a dx 1 dt arctg t
Решение. a x
a x
  2x
a 1
  2x
a 1
 a x ln adx  dt 
dt

ln a 1  t 2

ln a
C 
a dx 
x
ax ln a
arctg a x
 C .
ln a

dx
48.  sin x .
x x x x
sin 2  cos2 sin cos
dx 1 dx 1 2 2 dx  1 2 dx  1 2 dx ,
Решение.  sin x  2  x x 2

x x 
2 cos x 
2 sin x
sin cos sin cos
2 2 2 2  2  2
I1 I2

x
cos  t
x 2
sin
1 2 dx   sin dx  dt   dt   ln t  C   ln cos x  C ,
1 x
I1   t 1 1
2 cos x 2 2 2
2 x
sin dx  2dt
2
x
sin  t
x 2
cos
1 2 1 x x
I2   dx  cos dx  dt  ln t  C2  ln sin  C2 ,
2 sin x 2 2 2
2 x
cos dx  2dt
2

од каде добиваме

dx x x x
 sin x   ln cos 2  C 1  ln sin
2
 C2  ln tg  C .
2

dx
49.  .
e x 1

ex  1  t, ex  1  t 2
dx e x dx dt
Решение.  ex 1

2 e 1x
 dt  2
1 t 2
 2 arctg t  C   2 arctg e x  1  C .
dx 2dt
 x
e 1 e
x

Вам также может понравиться