Вы находитесь на странице: 1из 18

ZAXARIAS 1

1 En t gd mhn touw deutrou p Dareou gneto lgow kurou prw Zaxarian tn

to

[ ]

Baraxiou ufln Addv tn profthn lgvn 2 Vrgsyh kriow p tow patraw mn rgn meglhn. 3

ka

rew

prw

atow

Tde

lgei

kriow

pantokrtvr

Epistrcate

prw

me,

ka

[]

pistrafsomai prw mw, lgei

kriow.

neklesan

atow ofl proftai ofl mprosyen lgontew

Tde lgei

kriow

pantokrtvr

4 ka m gnesye

kayw ofl patrew mn, ow

Apostrcate p tn dn mn tn ponhrn ka p tn pithdeumtvn mn tn ponhrn, ka

o prossxon to

, .

afina zsontai 6 pln tow lgouw mou ka t nmim mou dxesye,

pnemat mou

tow doloiw mou

sa

ka kat

t pithdemata mn, otvw pohsen mn. 7 T tetrdi

ndekt

mhn-

otw stin mn

katelbosan tow patraw mn. ka

g ntllomai n

tow proftaiw, o

pekryhsan ka epan Kayw parattaktai kriow pantokrtvr to poisai kat

efisakosa mou, lgei kriow. 5 ofl patrew mn po efisin ka ofl proftai m tn

[]

[]

tw dow mn

ka efikdi

[]

[]

Sabat- n t deutr tei p Dareou gneto lgow kurou

prw Zaxarian tn

to Baraxiou ufln Addv tn profthn lgvn 8 Eraka tn nkta ka fido

[ ]

nr pibebhkw p ppon purrn, ka otow eflstkei n mson

kataskvn, ka psv ato ppoi purro ka caro


,

krie

kriow to

periodesai tn gn.

[]

mson

www.bible.in.ua 21.06.2009

T otoi,

[] : ,

Oto efisin ow

Perivdekamen psan tn gn,

ka suxzei. 12 ka pekryh ggelow kurou ka epen Krie

japstalken

11 ka pekryhsan t ggl kurou t festti n

tn rvn ka epon

[]

tn rvn ka epen prw me

[]

tn do rvn tn

[]

n mo Eg dejv soi t stin tata. 10 ka pekryh

nr festhkw n mson

ka poikloi ka leuko. 9 ka epa

ka epen prw me ggelow laln

ka fido psa g

katoiketai

pantokrtvr, vw tnow

: ,

[]

m lesw tn Ierousalhm ka tw pleiw Iouda, w


peredew toto bdomhkostn tow 13 ka

[]

pekryh kriow pantokrtvr t ggl t lalonti

kriow pantokrtvr Ezlvka


:

sunepitiymena

kriow Epistrcv p Ierousalhm n ofiktirm,

Tde lgei

g mn rgsyhn lga, ato d

Ierousalhm ti. 17 ka epen prw me ggelow laln

mgan 15 ka rgn meglhn

ka

okw mou noikodomhysetai n at, lgei kriow pantokrtvr, ka mtron

ka lgouw

ny

: :

n mo Ankrage lgvn

sunepyento efiw kak. 16 di toto tde lgei

tn Ierousalhm ka tn Sivn zlon

[]

g rgzomai p t ynh

n mo =mata kal

paraklhtikow. 14 ka epen prw me ggelow laln


.

ktaysetai p

[ ]

n mo Ankrage lgvn

Tde lgei

kriow pantokrtvr Eti diaxuysontai pleiw n gayow, ka lesei kriow ti tn Sivn ka aflretie
:

ti tn Ierousalhm. 18 Ka ra

epa

tow fyalmow mou ka edon

t krata t

tktonaw. 21 ka epa

ka epen

T otoi rxontai poisai ka epen

[] :

jnai

prw me

Tata

prw me

Tata t krata t

[]

at efiw xeraw atn t tssara krata t ynh

[]

tn gn

diaskorpsanta tn Ioudan ka tn Israhl katajan, ka odew atn ren


otoi to

diaskorpsanta tn Ioudan ka tn Israhl. 20 ka deijn moi kriow tssaraw

ka fido tssara krata. 19 ka

prw tn ggelon tn lalonta n mo T stin tata, krie

[]

kurou to

kefaln: ka efislyon

pairmena kraw p

diaskorpsai atn.

[]

ZAXARIAS 2

1 Ka ra

tow fyalmow mou ka edon

gevmetrikn. 2 ka epa
.

Ierousalhm to

phlkon t pltow atw stin

laln

n mo eflstkei, ka ggelow terow jeporeeto efiw

www.bible.in.ua 21.06.2009

[]

prw me

Diametrsai tn

ka phlkon t mkow. 3 ka fido ggelow

[]

prw atn Po s pore ka epen

[]

fiden

ka fido nr ka n t xeir ato sxoinon

sunnthsin at 4 ka epen

prw

atn lgvn Drme ka llhson prw tn neanan kenon lgvn Katakrpvw katoikhysetai

Ierousalhm p plyouw nyrpvn ka kthnn n ms

kriow, diti

naszesye, ofl katoikontew yugatra Babulnow. 8 diti


,

djhw pstalkn me

p t ynh

kriow: 7 efiw Sivn

skulesanta mw, diti

borr, lgei

tde lgei kriow pantokrtvr Opsv

ptmenow tw krhw to fyalmo ato: 9 diti

atw. 6 fegete p gw

k tn tessrvn nmvn to orano sunjv mw, lgei

atw: 5 ka g somai at, lgei kriow,

texow purw kuklyen ka efiw djan somai n ms

ptmenow mn w

[]

fido g pifrv tn xer mou p atow, ka

sontai

skla

tow

douleousin atow, ka gnsesye diti

kriow

pantokrtvr

[,]

pstalkn me.

n ms sou, lgei

sontai at efiw lan

prw s.

fido g rxomai ka kataskhnsv

poll p tn krion n t mr& ken ka

12 ka kataklhronomsei kriow tn Ioudan tn merda ato p tn gn

tn gan ka aflretie ti tn Ierousalhm. 13 elabesyv


ka kataskhnsousin n ms sou, ka pigns ti kriow pantokrtvr

japstalkn me

kriow. 11 ka katafejontai ynh

, .

10 trpou ka efranou, ygater Sivn, diti

psa srj p prospou kurou, diti

[]

jeggertai k nefeln gvn ato.


ZAXARIAS 3

1 Ka deijn

moi Ihson tn flera

dibolow eflstkei k dejin

kriow n so,

Ierousalhm: ok
;

stta pr prospou gglou kurou, ka

ato to

[]

dibolon Epitimsai
:

tn mgan

ntikesyai

dibole, ka pitimsai

at. 2 ka epen kriow prw tn

[] .

, ,

kriow n so

klejmenow tn

fido toto w dalw jespasmnow k purw 3 ka Ihsow n ndedumnow flmtia

[]

[]

=upar ka eflstkei pr prospou to gglou. 4 ka pekryh ka epen prw tow sthktaw pr

prospou ato lgvn Aflete t flmtia t =upar p ato. ka epen prw atn Ido frhka

www.bible.in.ua 21.06.2009

[]

tw nomaw

sou, ka ndsate atn podrh

5 ka pyete

[] []

kdarin kayarn p tn kefaln

ato. ka peribalon atn flmtia ka pyhkan kdarin kayarn p tn kefaln ato, ka ggelow
.

kurou eflstkei. 6 ka diemartrato


.

diakrinew

pore

diafuljw

ka ge

gv tn doln mou

chlafsv psan tn dikan

dvka

fido g

lgei

kastow tn plhson ato poktv mplou

kriow pantokrtvr, ka

, ,

pr prospou Ihso, p tn

kenhw n mr& mi. 10 n t mr& ken, lgei

tw gw

pantokrtvr, sugkalsete
,

ka s

mgaw, s ka ofl

pt fyalmo efisin: fido g rssv byron,

lyow, n

ndrew teratoskpoi efis: diti

Anatoln: 9 diti

lyon tn na

kriow

tn aln mou, ka dsv soi

plhson sou ofl kaymenoi pr prospou sou, diti

nastrefomnouw n ms tn sthktvn totvn. 8 koue d, Ihso flerew

ka n t prostgmat mou fuljw,

tn okn mou: ka n

ggelow kurou prw Ihson lgvn 7 Tde lgei

pantokrtvr En n taw dow mou


:

kriow

ka poktv

sukw.
.

ZAXARIAS 4

1 Ka pstrecen ggelow laln

j pnou ato 2 ka epen


tow

to lampadou

[]

ka

n mo ka epen prw me

ginskeiw t

: []

6 ka pekryh ka epen prw me lgvn Otow lgow kurou

Ok n dunmei megl od n fisxi,

www.bible.in.ua 21.06.2009

Ox, krie.

[] : ,

prw Zorobabel lgvn

xrus lh,

pnv atw, ka pt parustrdew

5 ka pekryh ggelow laln

stin tata ka epa

Eraka ka fido luxna

[] :

4 ka phrthsa ka epon prw tn ggelon tn lalonta n mo lgvn T stin

[].

trpon tan jegery nyrvpow

pnv atw: 3 ka do laai pnv atw, ma k dejin

tata, krie

T s blpeiw ka epa

pnv atw, ka pt lxnoi

ma j evnmvn.

: ?

lxnoiw tow

prw me

ka t lampdion

n mo ka jgeirn me

ll

n pnemat mou, lgei

kriow pantokrtvr. 7 tw
.

josv

s, t row t mga,

pr prospou Zorobabel to katorysai ka

prw me

diti

tw joudnvsen

pekryhn ka epa

[] ?

lain ofl

prw atn T
:

[]

prw s.

10

prw me

11 ka

tw luxnaw

[]

prw atn T
:

k dejin

[]

14 ka epen

piblpontew p psan tn gn.

tw parustrdaw tw xrusw 13 ka epen

afl do laai atai afl

[]

ka

ofl do kldoi tn

[]

n taw xersn tn do mujvtrvn tn xrusn tn

krie.

12 ka phrthsa k deutrou ka epa

[]?

[]

j evnmvn

kriow pantokrtvr japstalkn me

xeir Zorobabel. pt otoi fyalmo kurou efisn ofl

efiw mraw mikrw ka xarontai ka contai tn lyon tn kassitrinon n

tn okon toton, ka afl xerew ato

pitelsousin atn, ka pigns diti

atw. 8 ka gneto lgow kurou

[] .

lgvn 9 Afl xerew Zorobabel yemelvsan

tn lyon tw klhronomaw fisthta xritow xrita

pixentvn ka panagntvn

[]

Ok

odaw t stin tata ka epa

: []

Ox,

[] : ,

Otoi ofl do uflo tw pithtow parestkasin t kur pshw tw gw.

ZAXARIAS 5

1 Ka pstreca ka ra

prw me

tow fyalmow mou ka edon

T s blpeiw ka epa

: ?

gw,

diti

pw

prw me

Ath r

klpthw k totou

ka fido drpanon petmenon. 2 ka epen

Eg r drpanon petmenon mkow

[] :

pltow pxevn dka. 3 ka epen

pxevn ekosi

[]

ka

kporeuomnh p prsvpon pshw tw

vw yantou kdikhysetai, ka pw

[]

porkow

totou

vw yantou kdikhysetai: 4 ka josv

at, lgei

kriow

pantokrtvr, ka

[]

efiselesetai

katalsei n ms

fid

[]

to okou ato ka suntelsei atn ka t jla ato ka tow lyouw ato. 5

Ka jlyen ggelow laln

efiw tn okon to klptou ka efiw tn okon to mnontow t nmat mou p cedei ka

[]

t kporeumenon toto. 6 ka epa

www.bible.in.ua 21.06.2009

n mo ka epen prw me

Anblecon tow fyalmow sou

T stin ka epen

[] : ?

ka

Toto t mtron

[ ]

t kporeumenon. ka epen
.

Ath dika

jairmenon, ka fido ma gun


,

noma:

kyhto n ms

stma atw. 9 ka ra

ka rricen atn n ms

atn n ps t g.

8 ka epen

mtron n mson

tw gw

prw tn ggelon tn

[]

prw me

ka nlabon t

[] ;

to orano. 10 ka epa

lalonta n mo Po atai pofrousin t mtron 11 ka epen


:

ka fido do gunakew kporeumenai, ka

ka n mson

Ath stn

pnema n taw ptrujin atn, ka atai exon ptrugaw w ptrugaw popow:

ka rricen tn lyon to molbou efiw t

[ ]

[ ].

tow fyalmow mou ka edon

to mtrou.

to mtrou

7 ka fido tlanton molbou

Ofikodomsai at ofikan

n g

Babulnow ka toimsai, ka ysousin at ke p tn toimasan

ato.

[]

ZAXARIAS 6

1 Ka pstreca ka ra

msou

tow fyalmow mou ka edon

do rvn, ka t rh n

[] ,

ka fido tssara rmata kporeumena k

rh xalk. 2 n t rmati t prt ppoi purro, ka n

t rmati t deutr ppoi mlanew, 3 ka n t rmati t trt ppoi leuko, ka n t rmati

t tetrt ppoi poikloi caro.

5 ka pekryh ggelow laln

4 ka pekryhn ka epa prw tn ggelon tn lalonta n mo

T stin tata, krie

n mo ka epen

Tat stin ofl

tssarew nemoi to orano, kporeontai parastnai t kur pshw tw gw: 6 n

ppoi ofl mlanew, jeporeonto p gn

poikloi jeporeonto p gn

to

gn.
.

ka epen

npausan tn yumn mou n g


san ofl

lgvn Ido ofl

jeporeonto ka pblepon to

Poreesye ka periodesate tn gn:

8 ka nebhsen ka llhsen prw me

ntou, 7 ka ofl caro

borr, ka ofl leuko jeporeonto katpisyen atn, ka ofl

periodesai tn gn.

[]

poreesyai

[]

ka perideusan tn

kporeumenoi p gn

borr

borr. 9 Ka gneto lgow kurou prw me lgvn 10 Lab t

k tw afixmalvsaw par tn rxntvn ka par tn xrhsmvn atw ka par tn pegnvktvn

www.bible.in.ua 21.06.2009

atn ka efiseles s n t mr& ken efiw tn okon Ivsiou to

Sofoniou to kontow

[]

Babulnow 11 ka lc rgrion ka xruson ka poiseiw stefnouw ka piyseiw p tn kefaln

Ihso to

Ivsedek to flervw

[]

to meglou 12 ka rew

prw atn Tde lgei

kriow

pantokrtvr Ido nr, Anatol noma at, ka poktvyen ato natele, ka ofikodomsei tn
:

okon kurou: 13 ka atw lmcetai retn

stai flerew

k dejin

[] ,

ka kayetai ka katrjei

p to yrnou ato, ka

ato, ka boul efirhnik stai n mson

[] ,

mfotrvn. 14 d

[] .

stfanow stai tow pomnousin ka tow xrhsmoiw atw ka tow pegnvksin atn ka efiw xrita

uflo Sofoniou ka efiw calmn n ok kurou. 15 ka ofl


n t ok kurou, ka gnsesye diti

makrn p atn jousin ka ofikodomsousin

kriow pantokrtvr pstalkn me

stai,

efisakoontew

efisakoshte

[] ,

tw

prw mw: ka

fvnw

kurou

to

yeo

mn.

ZAXARIAS 7

1 Ka gneto n t tetrt tei p Dareou to basilvw gneto lgow kurou prw Zaxarian

tetrdi

to mhnw to ntou, w

[] []

stin Xaseleu, 2 ka japsteilen efiw Baiyhl Sarasar ka

Arbeseer basilew ka ofl ndrew ato to

jilsasyai tn krion 3 lgvn

[]

prw tow flerew

tow n t ok kurou pantokrtorow ka prw tow proftaw lgvn Efiselluyen de n t mhn

t pmpt t gasma, kayti pohsa dh flkan


prw me

, ,

nhsteshte

nhstean nenhstekat

ox

otoi ofl lgoi efisn, ow


,

ox

lgvn En

www.bible.in.ua 21.06.2009

mprosyen, te

[] ,

n Ierousalhm katoikoumnh ka eyhnosa ka afl pleiw atw kuklyen ka rein


mew syete ka mew pnete 7

llhsen kriow n xersn tn profhtn tn

ka fido bdomkonta th m

, []

[],

phte,

ka prw tow flerew

n taw bdmaiw,

moi 6 ka n fghte

[] ?

[]

[]

kchsye n taw pmptaiw

th. 4 ka gneto lgow kurou tn dunmevn

lgvn 5 Efipn prw panta tn lan tw gw

ka

[]

pedin

katketo

8 ka gneto lgow kurou prw Zaxarian lgvn 9 Tde lgei kriow

[] ?

pantokrtvr Krma dkaion


:

krnate ka leow

ka ofiktirmn poiete kastow prw tn delfn

ato 10 ka xran ka rfann ka prosluton ka pnhta

m katadunasteete, ka kakan

kastow to delfo ato m mnhsikaketv n taw kardaiw mn. 11 ka peyhsan

prosxein

[]

12 ka tn kardan atn tajan

ow

peiy

to

m efisakoein

[]

m efisakoein to nmou mou

[]

to

[] []

ka dvkan nton parafrononta ka t ta atn brunan to

[]

ka tow lgouw,

japsteilen kriow pantokrtvr n pnemati ato n xersn tn profhtn tn

mprosyen: ka gneto rg meglh par kurou pantokrtorow. 13 ka stai n


;

kbal atow efiw pnta t ynh,

ka

kriow pantokrtvr. 14 ka

ok gnvsan, ka g

trpon epen

ok efiskousan ato, otvw kekrjontai ka o m efisakosv, lgei

[]

fanisysetai katpisyen atn

diodeontow

ka

nastrfontow:

ka

tajan

gn

klektn

efiw

fanismn.

[ ];

ZAXARIAS 8

1 Ka gneto lgow kurou pantokrtorow lgvn 2 Tde lgei

tn Ierousalhm ka tn Sivn zlon

mgan

ka yum megl zlvsa

kriow Ka pistrcv p Sivn ka kataskhnsv n ms


:

kriow pantokrtvr Ezlvsa

[]

atn. 3 tde lgei

[] .

Ierousalhm, ka klhysetai Ierousalhm

pliw lhyin ka t row kurou pantokrtorow row gion. 4 tde lgei kriow pantokrtvr Eti

kaysontai presbteroi ka presbterai n taw plateaiw Ierousalhm, kastow tn =bdon ato

xvn

ka korasvn paizntvn n taw plateaiw atw. 6 tde lgei

dunatsei

mo dunatsei

lgei

kriow pantokrtvr. 7 tde lgei

www.bible.in.ua 21.06.2009

kriow pantokrtvr Diti

npion tn katalopvn to lao totou n taw mraiw kenaiw, m

n t xeir ato p plyouw mern: 5 ka afl plateai tw plevw plhsysontai paidarvn

efi

ka npion

[]

kriow pantokrtvr Ido g

naszv tn lan mou p gw

kataskhnsv n ms

natoln ka p gw

dusmn 8 ka efisjv atow ka

Ierousalhm, ka sonta moi efiw lan, ka g somai atow efiw yen n lhye&

ka n dikaiosn. 9 tde lgei kriow pantokrtvr Katisxutvsan afl xerew mn tn kountvn n

taw mraiw tataiw tow lgouw totouw k stmatow tn profhtn, f w

okow kurou pantokrtorow, ka naw f o

mraw teyemelvtai

kodmhtai. 10 diti

[] .

pr

tn mern

kenvn misyw tn nyrpvn ok stai efiw nhsin, ka misyw tn kthnn ox prjei,

ka

t kporeuomn ka t efisporeuomn ok stai efirnh p tw ylcevw: ka japostel pntaw tow

nyrpouw kaston p tn plhson ato. 11 ka nn

tow katalopoiw to lao

mpelow

totou, lgei

o kat

trpon te

sesye n elog&:

patraw mn,

lgei

16 otoi ofl lgoi, ow

kaksai

mw n

tde lgei

15 otvw parattagmai ka

poisete: lalete lyeian kastow prw tn plhson ato ka krma efirhnikn

pantokrtvr. 18 Ka gneto
.

kalw poisai tn Ierousalhm ka tn okon Iouda: yarsete.

[]

kardaiw mn ka rkon ceud m gapte, diti

tow

krnate n taw plaiw mn 17 ka kastow tn kakan to plhson ato m logzesye


kriow

t parorgsai me

kriow pantokrtvr, ka o metenhsa,

to

dianenhmai n taw mraiw tataiw to

pnta tata. 13 ka stai n

[]

, ,

trpon dienoyhn

efirnhn:

okow Iouda ka okow Israhl, otvw diassv mw ka

yarsete ka katisxete n taw xersn mn. 14 diti

pantokrtvr On

dsei t genmata atw, ka oranw dsei tn

n katr& n tow ynesin,

drson ato, ka kataklhronomsv tow katalopoiw to lao mou

kriow pantokrtvr, 12 ll dejv

tw mraw tw mprosyen g poi

dsei tn karpn atw, ka g

tata pnta mshsa,

lgow kriou pantokrtorow prw me

pantokrtvr Nhstea tetrw

lgei

kriow

lgvn 19 Tde lgei

ka nhstea pmpth ka nhstea bdmh

ka nhstea

dekth

sontai t ok Iouda efiw xarn ka efiw efrosnhn ka efiw ortw gayw ka

[]

www.bible.in.ua 21.06.2009

kriow

n taw

efranysesye, ka tn lyeian ka tn efirnhn gapsate. 20 tde lgei


,

jousin lao

kriow pantokrtvr Eti

pollo ka katoikontew pleiw pollw: 21 ka sunelesontai katoikontew pnte pleiw efiw

man plin lgontew Poreuymen dehynai to prospou kurou ka kzhtsai t prsvpon kurou

[]

pantokrtorow: poresomai kg. 22 ka jousin lao


;

pollo ka ynh

poll kzhtsai t

prsvpon kurou pantokrtorow n Ierousalhm ka to jilskesyai t prsvpon kurou. 23 tde

lgei

[]

[] .

kriow pantokrtvr En taw mraiw kenaiw n pilbvntai dka

ndrew k pasn tn

glvssn tn ynn ka pilbvntai to kraspdou ndrw Ioudaou lgontew Poreusmeya met

[]

so,

diti

khkamen

ti

yew

mey

mn

stin.

ZAXARIAS 9

1 Lmma lgou kurou: n g

Sedrax ka Damasko yusa ato, diti

nyrpouw ka psaw fulw to Israhl. 2 ka Emay n tow roiw

kriow for

atw, Trow ka Sidn, diti

frnhsan sfdra. 3 ka kodmhsen Trow xurmata aut ka yhsarisen rgrion w xon ka


.

sungagen xruson w phln dn. 4 di toto kriow klhronomsei atn ka patjei efiw ylassan

dnamin atw, ka ath n pur katanalvysetai. 5 cetai Askaln ka fobhysetai, ka Gza ka

dunhysetai sfdra, ka Akkarvn, ti

sxnyh

kayel

brin

6 ka katoiksousin llogenew

p t paraptmati atw: ka poletai

basilew k Gzhw, ka Askaln o m katoikhy.

n Azt, ka

lloflvn. 7 ka jar t ama atn k stmatow atn ka t bdelgmata

atn k msou dntvn atn, ka poleifysetai ka otow t ye mn, ka sontai w xilarxow

n Iouda ka Akkarvn w Iebousaow. 8 ka postsomai t ok mou nsthma to

diaporeesyai mhd nakmptein, ka o m ply p atow okti jelanvn, diti

n tow fyalmow mou.

www.bible.in.ua 21.06.2009

nn

[]

raka

9 Xare sfdra, ygater Sivn: krusse, ygater Ierousalhm: fido basilew


,

; ,

10

sou rxeta soi,

dkaiow

ka szvn

[] ,

non.

atw, praw ka pibebhkw p pozgion

ka plon

10 ka joleyresei rmata j Efraim ka ppon j Ierousalhm, ka joleyreuysetai tjon

polemikn, ka plyow ka efirnh


,

diekbolw gw.

12 kaysesye

j ynn:

ka katrjei

[] ;

11 ka s n

dtvn vw yalsshw ka potamn

amati diaykhw japsteilaw desmouw sou k lkkou ok xontow dvr.

n xurmati, dsmioi tw sunagvgw, ka nt miw mraw paroikesaw sou

ntapodsv soi: 13 diti


ntein se,

Iouda, maut

, ,

, ,

kriow stai p

tjon, plhsa

dipl

tn Efraim ka peger

w =omfaan maxhto: 14 ka

atow ka jelesetai w strap bolw,

[] ,

t tkna sou, Sivn, p t tkna tn Ellnvn ka chlafsv se

ka kriow pantokrtvr n slpiggi

salpie ka poresetai n sl peilw ato. 15 kriow pantokrtvr peraspie atn, ka

katanalsousin atow ka kataxsousin atow n lyoiw


sfendnhw

ka kpontai atow w onon

ka plsousin w filaw yusiastrion. 16 ka ssei atow kriow n t mr& ken, w prbata lan

ato, diti
,

lyoi gioi kulontai

ti

kaln

ti

gayn ato ka

par ato, stow neanskoiw

p tw gw ato. 17 ti

ka onow evdizvn efiw parynouw.

[ ]

ZAXARIAS 10

1 Afitesye etn par kurou kay

ran primon ka cimon: kriow pohsen fantasaw, ka

[ ]

etn xeimerinn dsei atow, kst botnhn n gr. 2 diti

kpouw,

ka ofl mnteiw

ofl pofyeggmenoi llhsan

rseiw ceudew, ka t npnia ceud lloun, mtaia parekloun: di

toto jryhsan w prbata ka kakyhsan, diti

ok n

asiw.

3 p tow poimnaw

parvjnyh yumw mou, ka p tow mnow piskcomai: ka piskcetai kriow yew pantokrtvr

t pomnion ato tn okon Iouda ka tjei

ato pblecen

atow w ppon eprep ato n polm. 4 ka j

ka j ato tajen, ka j ato tjon n yum: j ato jelesetai pw

www.bible.in.ua 21.06.2009

11

jelanvn

n t at. 5 ka sontai w maxhta patontew phln n taw dow n polm ka

paratjontai,

diti

tn okon Iouda ka tn okon Ivshf ssv ka katoiki atow, ti


n

trpon ok pestrecmhn atow, diti

gphsa atow, ka sontai

[] .

karda atn w n

on: ka t tkna

- ;

ka ofl

pollo: 9 ka

, ;

dielesontai n yalss sten

byh

ew:

11 ka

Assurvn, ka skptron Afigptou periaireysetai. 12

ka katisxsv atow n kur ye atn, ka n t nmati ato katakauxsontai, lgei

ka patjousin n yalss kmata, ka jhranysetai pnta t

[]

potamn, ka faireysetai psa briw

Afigptou ka j Assurvn efisdjomai atow ka efiw

tn Galaadtin ka efiw tn Lbanon efisjv atow, ka o m poleify j atn od

makrn mnhsysonta mou, kyrcousin t tkna atn ka

karda atn p t kur. 8 shman atow

lutrsomai atow, ka plhyunysontai kayti san

atow.

pistrcousin. 10 ka pistrcv atow k gw


.

sper atow n laow,

g kriow yew atn ka pakosomai

ka efisdjomai atow, diti

atn contai ka efranysontai, ka xaretai

7 ka sontai w maxhta to Efraim, ka xarsetai

kriow met atn, ka kataisxunysontai nabtai ppvn. 6 ka katisxsv

kriow.

ZAXARIAS 11

1 Dinoijon, Lbanow, tw yraw sou, ka katafagtv pr


,

diti

pptvken kdrow, ti

Basantidow, ti
,

meglvw megistnew

tw kdrouw sou: 2 lolujtv ptuw,

[]

talaiprhsan: loljate, drew tw

fragma to Iordnou. 4 tde lgei

tetalaiprhken t

kriow pantokrtvr Poimanete t prbata tw sfagw, 5

ofl kthsmenoi katsfazon ka o metemlonto, ka ofl pvlontew at legon Eloghtw kriow

ka peploutkamen, ka ofl poimnew atn ok pasxon odn p atow. 6 di

tetalaiprhken megalvsnh atn: fvn ruomnvn lentvn, ti

katespsyh drumw smfutow. 3 fvn yrhnontvn poimnvn, ti

www.bible.in.ua 21.06.2009

toto o fesomai

12

okti p tow katoikontaw tn gn,

lgei kriow, ka fido g paraddvmi tow nyrpouw kaston

, ,

efiw xeraw to plhson ato ka efiw xeraw basilvw ato, ka katakcousin tn gn,

jlvmai k xeirw atn. 7 ka poiman

lmcomai maut

do =bdouw- tn man klesa Kllow


poynskon poynsktv, ka t

to

diaskedsai tn diaykhn mou, n

[]

stn. 12 ka r
.

pepasye: ka sthsan
;

prw atow Efi

ka porrcv atn

katsxesin n mson

Iouda ka n mson

klimpnon

trpon dokimsyhn pr

Sxonisma, to

diaskedsai tn

[]

to Israhl. 15 Ka epen kriow prw me

seaut skeh poimenik poimnow perou. 16 diti

ka nbalon atow efiw tn okon kurou efiw t

[]

13 ka epen kriow prw me

stin,

xvneutrion. 14 ka prrica tn =bdon tn deutran, t


.

tn misyn mou

lgow kurou

dte stsantew

[].

dkimn

atn. ka labon tow trikonta rgurow


.

tn misyn mou trikonta rgurow.

Kyew atow efiw t xvneutrion, ka skcai efi

kaln npion mn stin,

dieymhn prw pntaw tow laow: 11 ka diaskedasysetai

n t mr& ken, ka gnsontai ofl Xananaoi t prbata t fulassmena, diti

katloipa katesyitvsan kastow

O poiman mw: t

[] :

klepon kleiptv, ka t

ka barunysetai cux mou p

9 ka epa

tw srkaw to plhson ato. 10 ka lmcomai tn =bdon mou tn kaln

ka

[] ;

atow, ka gr afl cuxa atn pvronto p m.


,

ka tn tran klesa Sxonisma- ka

poiman t prbata. 8 ka jar tow trew poimnaw n mhn n,


ka o m

t prbata tw sfagw efiw tn Xanaantin:

Eti lab

fido g jegerv poimna p tn gn: t

o m piskchtai ka t dieskorpismnon o m zhts ka t suntetrimmnon o m

fishtai ka t lklhron o m kateuyn ka t kra tn klektn katafgetai ka tow

straglouw atn kstrcei. 17 ofl poimanontew t mtaia

ka ofl kataleloiptew t prbata:

mxaira p tow braxonaw ato ka p tn fyalmn tn dejin ato: braxvn ato

jhrainmenow

jhranysetai,

ka

www.bible.in.ua 21.06.2009

fyalmw

dejiw

ato

ktuflomenow

ktuflvysetai.

13

ZAXARIAS 12

1 Lmma lgou kurou p

ka plssvn

tn Israhl: lgei

kriow ktenvn

psi tow laow kkl, ka n t Iouda& stai periox


,

ysomai

mpazvn mpajetai, ka pisunaxysontai p


,

tw gw. 4 n t mr& ken,

kriow pantokrtvr, patjv pnta ppon n kstsei

katapatn atn

atn pnta t ynh

p Ierousalhm. 3 ka stai n t mr& ken

tn Ierousalhm lyon katapatomenon psin tow ynesin: pw

lgei

pnema nyrpou n at 2 Ido g tyhmi tn Ierousalhm w pryura saleumena

orann ka yemelin gn

ka tn nabthn ato n

parafronsei, p d tn okon Iouda dianojv tow fyalmow mou ka pntaw tow ppouw tn lan
,

patjv n potuflsei. 5 ka rosin ofl xilarxoi Iouda n taw kardaiw atn Ersomen autow

tow katoikontaw Ierousalhm n kur pantokrtori ye atn. 6 n t mr& ken ysomai

xilirxouw Iouda w daln purw n

k dejin

[]

jloiw ka w lampda purw n

ka j evnmvn

okou Dauid ka parsiw

pvw m megalnhtai kaxhma

[],

tn katoikontvn Ierousalhm p tn Ioudan. 8 ka stai n t mr& ken

peraspie kriow pr tn katoikontvn Ierousalhm, ka stai syenn n

pntaw tow laow kuklyen, ka katoiksei Ierousalhm ti kay

[]

tow

kalm, ka katafgontai

autn. 7 ka ssei kriow t skhnmata Iouda kayw p rxw,


.

atow n ken t

mr& w okow Dauid, d okow Dauid w okow yeo, w ggelow kurou npion atn. 9 ka stai n

t mr& ken zhtsv

to

jrai pnta t ynh

[]

t perxmena p Ierousalhm. 10 ka kxe

p tn okon Dauid ka p tow katoikontaw Ierousalhm pnema xritow ka ofiktirmo,

piblcontai prw me

ny n

ka dunhysontai dnhn

www.bible.in.ua 21.06.2009

ka

w p prvtotk. 11 n t mr& ken megalunysetai kopetw n

katvrxsanto ka kcontai p atn kopetn w p gaphtn

Ierousalhm w kopetw =onow

n ped kkoptomnou, 12 ka kcetai g

kat fulw

14

fulw, ful kay autn


,

ka afl gunakew atn kay autw,

afl gunakew atn kay autw,

autw,

kay autn

ful to Sumevn

14 psai afl fula

ka

ka afl gunakew atn kay

ka afl gunakew atn kay autw,

ka afl gunakew atn kay autw,

autn

ful okou Nayan kay autn

13 ful okou Leui kay autn

ful okou Dauid kay autn

afl poleleimmnai ful kay

ka afl gunakew atn kay autw.

ZAXARIAS 13

1 En t mr& ken stai pw

lgei

tpow dianoigmenow n t ok Dauid. 2 ka stai n t mr& ken,

kriow, joleyresv t nmata tn efidlvn p tw gw,

nyrvpow ti, ka re

zs,

ti

[]

3 ka stai n profhtes

ndsontai drrin

t profhteein

prw atn T
:

g efimi, ti

[]

atn, ka

Ok efimi profthw g, diti

nyrvpow gnnhsn me

ka re

k nethtw mou. 6 ka

tn xeirn sou

t profhteein

afl plhga atai n mson

atn. 4 ka stai n t mr& ken

tn gn

trixnhn ny n cesanto. 5 ka re

nyrvpow rgazmenow
r

kataisxunysontai ofl proftai, kastow k tw rsevw ato n

ceud llhsaw p nmati kurou: ka sumpodiosin atn patr ato ka

mthr ato ofl gennsantew atn n

prw atn patr ato ka mthr ato ofl gennsantew atn O

ka okti stai atn mnea: ka

tow ceudoproftaw ka t pnema t kyarton jar p tw gw.

Aw

plghn

n t ok t gapht mou. 7 Romfaa, jegryhti p tow poimnaw mou ka p ndra polthn

mou, lgei kriow pantokrtvr: patjate tow poimnaw ka kspsate t prbata, ka pjv tn
, ;

xer mou p tow poimnaw. 8 ka stai n ps t g,

ka klecei, t d trton

lgei

kriow, t do mrh joleyreuysetai

, ,

poleifysetai n at: 9 ka dijv

[]

t trton

di

purw ka

[]

pursv atow, w purotai t rgrion, ka dokim atow, w dokimzetai t xruson: atw

www.bible.in.ua 21.06.2009

15

pikalsetai t nom mou, kg pakosomai at ka r Law mou otw stin, ka atw re

Kriow yew mou.

ZAXARIAS 14

1 Ido mrai rxontai to kurou, ka diamerisysetai t skl

pnta t ynh

lao mou

tw plevw n afixmalvs&, ofl d katloipoi to

o m joleyreuysin k tw plevw. 3 ka jelesetai kriow ka paratjetai n tow

ynesin

pliw, ka diarpagsontai afl ofikai, ka

afl gunakew molunysontai, ka jelesetai t misu


,

so. 2 ka pisunjv

p Ierousalhm efiw plemon, ka lsetai

sou n

kenoiw kayw mra paratjevw ato n mr& polmou. 4 ka stsontai ofl pdew ato n

[]

t mr& ken p t row tn lain t

row tn lain, t misu

ato prw ylassan, xow mga

to rouw prw borrn ka t misu

katnanti Ierousalhm j natoln: ka sxisysetai t

t misu

ato prw natolw ka t misu

sfdra: ka kline

ato prw nton. 5 ka

mfraxysetai fragj rvn mou, ka gkollhysetai fragj rvn vw Iasol ka mfraxysetai

kayw nefrgh

n taw mraiw to seismo

n mraiw Oziou basilvw Iouda: ka jei

kriow

yew mou ka pntew ofl gioi met ato. 6 n ken t mr& ok stai fw ka cxow ka pgow: 7 stai

man mran, ka mra kenh gnvst


,

tn prthn

ka t misu

[] []

noma ato n.

[]

Ierousalhm: Rama d p tpou mene


;

ato efiw tn ylassan

n t mr& ken stai kriow ew

10 kukln psan tn gn

ato efiw tn ylassan tn sxthn, ka n yrei ka n ari stai

otvw. 9 ka stai kriow efiw basila p psan tn gn:


.

t kur, ka ox mra ka o nj, ka prw spran stai

fw. 8 ka n t mr& ken jelesetai dvr zn j Ierousalhm, t misu


.

ka t

ka tn rhmon p Gabe vw Remmvn kat nton

p tw plhw Beniamin vw to tpou tw plhw tw prthw,

vw tw plhw tn gvnin ka vw to prgou Ananehl, vw tn polhnvn to basilvw. 11

www.bible.in.ua 21.06.2009

16

katoiksousin n at, ka ok stai nyema ti, ka katoiksei Ierousalhm pepoiytvw. 12 Ka ath


stai ptsiw, n

kcei

kriow pntaw tow laow, soi

pestrteusan p Ierousalhm:

taksontai afl srkew atn sthktvn atn p tow pdaw atn, ka ofl fyalmo atn

=usontai k tn pn atn, ka glssa atn taksetai n t stmati atn. 13 ka stai n

t mr& ken kstasiw

kurou p

atow meglh, ka pilmcontai kastow tw xeirw to plhson

ato, ka sumplaksetai xer ato prw xera to plhson ato. 14 ka Ioudaw paratjetai n
,

Ierousalhm ka sunjei tn fisxn

pntvn tn lan kuklyen, xruson ka rgrion ka flmatismn

efiw plyow

sfdra. 15 ka ath stai ptsiw tn ppvn ka tn minvn ka tn kamlvn ka tn

nvn ka pntvn tn kthnn tn ntvn n taw parembolaw kenaiw kat tn ptsin tathn. 16 ka

stai soi

niautn to

proskunsai t basile kur pantokrtori ka to

[]

tw skhnophgaw. 17 ka stai soi


.

to

n kataleifysin k pntvn tn ynn tn lyntvn p Ierousalhm, ka nabsontai

kat

ortzein tn ortn

[]

n m nabsin k pasn tn fuln tw gw

efiw Ierousalhm

proskunsai t basile kur pantokrtori, ka otoi kenoiw prosteysontai. 18 n d ful

[]

Afigptou m nab

ynh,

n m nab

to

ortsai

patjei kriow pnta t


tn ortn tw skhnophgaw. 19 ath stai

[]

marta Afigptou ka marta pntvn tn ynn, sa

mhd ly ke, ka p totoiw stai ptsiw, n

sa

m nab

to

ortsai

tn

, []

ortn tw skhnophgaw. 20 n t mr& ken stai t p tn xalinn to ppou gion t kur

pantokrtori, ka sontai ofl lbhtew ofl


,

yusiasthrou, 21 ka stai pw
,

okti

www.bible.in.ua 21.06.2009

n t ok kurou w filai pr

prospou to

lbhw n Ierousalhm ka n t Iouda gion t kur pantokrtori:

ka lmcontai j atn ka csousin n atow. ka ok stai

Xananaow

ka jousin pntew ofl yusizontew

ok

kurou

pantokrtorow

mr&

ken.

17

www.bible.in.ua 21.06.2009

18