Вы находитесь на странице: 1из 84

cьдьP)кA1lиЕ

fanялi

3

:

:

i

е ry6aвв

J""" ;

иopд

н!.

о6p,Ф.кye з

";?ii

:.;rff, *:,ф.*

b

o

.

'

" i".

стоян

и стaнs

лддвя'

Paз6oлелд.е

;."Ё;' ;;;

мoм.

Еленкэ

девo'кя в

!.

tr

--

"9p".-д

9

rv

-.

xълтg рввевиxв

н o'^ 6ел

l,l е яо' н o' co P-н

гинo' ги

o

д l ипo

"'.

r"""

J':; :l"" l

' e - яDм' к!,

",i

дpм'-к-P, кюpЬ{tсg 15

rl

-,

"'

_

кфpФ*св

i

i}"l; iъl

i

i

:

;j^",l. -ff::,;"жж,t.

"il".

_

йp"'а',l**'*

Aл'тeФиФ

н ед!

".

дpм,

*P':il:.ri"?1.?-'"',0

z'

l,l::: i:',; i;;;;;;"

::::;:'""

;iiil:

з 'л6

6и

i.

;:"

J;;;;"

;; ;;

мrмo,

;'"'

i

:

i

""j:

зiлюбяt_дpм'n,llv]

l., l,"" J"'ff J;jТxТi'1]::_,-д***'зъ'*,,

fl ::;i: 1""

заплаroла м!pи

N!

д

p

и

Х-'.:j" ]

l''".;

jii

ll,'i," T ;'

;i,l;," ;;

;

#,",';;J"a;r;:;il;,,

i

к o - l3pм.

e в€лдcх.

"

.'','"^ i ii;

.",ll:',i;}:]'i""i" .l:::.". ::.,."'

з6

*;ъ;i]il,il;;*,'

ь'

;

"";

;

l^;: j i l : здц;**lч

;;:."i""i.i

"";; ".

.' -

li"Ы

;ii': ;

.'

Т:ii,Ъ;'

"' " -_:_Yr^;IIH;'iiJ"

}::; Т*",

яякi

*li{Ц",1r?uxlж*

l

пРе uрv'A.кyш

l::1"^'",":,,"T;"i,ТliJ,:*"1,.* . ^,

Ё: : l:

н

j;

ъТi,

;:}

;J.";,-"*;l;к'л,ll'

я

;':";т;ilЧЗl, Еi, *"-*' *

6.5

:::"" "",:;j,;

"i "

"

iili'"

" _ *p., с', кyф@.

i;i:;"":};,^::t;;*if Ё,1T.-'."":Ь,.'

Ёi.i T.!

",i

fl

'Т.,

jj"ъ

gii:;i.;i

l"";x -:j'*'ъ.;,Y;;"'.

:,'l:т;-чfr'-'Е;]i#"ъ ъ

l8

60

f, :."i" ; ;'".x " J;J;, ;#"iil;:Т,

зAпялA Е xyБAвА ЙoРдАttА

СКAPAЛЕ

ми сЕ

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

o C Е]tt шoпски пЕсHи

-!.-+ -:.=

сIoяH

и сТAltА

РAзБoлEЛA сЕ ЕЛЕHкA

i

---=-

мAPкo сАкA мOPABкA лЕBoЙкя

li.

lli-

r

мoмA ЛАдAttА

)tсЬЛтA PAвЕtlикA

I

I

I

I

I

I

t

I

!

I

I

I

I

I

T

I

I

I

I

I

l.tЕllo' ItEHo, oBЧAP HЕHo

ГиHо' гиHo, БЕЛА Гинo

+ :'.ъё\'

,s| э |j12j

тPи гюЛA

тPи гюЛA

-

;a

I

t

г

г

I

F

г

I

сТoяttoвAТA /t1AЙчицA

ф4

=- c-l

cЕ-lffi

f

/:,

a-

+

I

I

T

T

ки|-lЕ лЕ

*,7-

a

a7

дЕtiE мЪРи' шAPЛия ЛЮБиш

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

пoхoдиx. мA]!1o, пoгЛЕJlAх

,t

= t!'

т

'1-1'

с'rlЪHЦEТ! ТPЕПТl | дA ЗAЙl1Е

|L-- Ё

-:a

-.)----

+ -'

2-tt--tz

+ . !t

f-

=-)

-)

1?)

|=

-2

HЕj1иHA Бy,ul JryмAшЕ

i

т

зAлЮБих' lt,tAмo. 3AJlЮБих

I

I

I

F

I

F

t

F

г

г

F

F

г

F

F

г

г

г

г

г

I

-a

РA.цo лЬo

I

I

I

I

I

It

I

I

!

t

t

I

I

t

I

-l I

I

I

PAtiкo мA

i!- .;

;-

.G

PЮкАЙ. lvlAЙЧинкo

1Т:

-

кd щr 'ш дDРa гФцв {2l

лЮБЕHo дA ми Uьид]!LL,

I

I

I

I

t

I

]\4OмицЕ мAРи' xУБABА

t+

е

;;

-

- ->;

I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

I

I

!

!

мAPи мAPиЙкo

t

t

I

I

I

I

I

!

I

I

I

I

:-=

д

*.a-.=---:-.=- 5 t:--tt=- *

зAпЛAкAЛA в BЕ-JlичкА

I

t

I

I

I

I

Г

I

I

I

I

!

I

I

!

I

rrм wФlEвФ|fiсц

(,)

мЪPи PAдc БялA PAдo

-\-

-

i**;:lТ"$#jн

I;Ё.:i".;* lffi} ,

t'#j""Чl}J"J#.

ii}л*"-##*'

сгУЯtlЕ БPЕ' xAЙдyтиilo

I

I

I

I

I

t

!

i] .;: -z

т

;1

пРoЧ.r' сЕ РA.цo. PА3}1иРCкo

+-=

|-.::

-:_-

.'-J----

T

t

I

I

I

I

I

l-

I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

I

I

-a-=;:=-=--:--

oмPъзtlAЛo ми' мАмo

:)-

La

3

1t

--r

I

I

I

I

I

I

I

l_

!

I

t-

t-

I

I

l-i

I

I

I

t

I

t

сТAtlи ми, стAl.|и, дЕвoЙкo

' ::Llllr":'.:tril;:i'j'

---

::=:у-

=:::

I

I

t

t

I

I

I

I

l-

I

5

I t-

li

I

Г

_l

I

I

I

I

I

I

t

киткA ти BиЕм. юнAчЕ

-------з-

I

стAHи ми' мAЙчo, oткAчи

t

I

I

I

I

I

I

t

I

I

t

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

хaAляlv1 тv| сА' юtlAчЕ

г

г

г

г

F

I

I

I

I

I

I

i

I

t

I

!

Г

!

мЕJlA'Й PAдA двoPoвЕ

r&

;t

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

пЕтPo' пЕтPУBлЕнкo

-:-

-

-,

янкA пЕЕ

l

I

I

t

I

t

I

I

I

l

I

F

I

I

I

I

t

I

I

I

пЕсЕH зA PAЙHA кHягиня

t

i

I

I

I

i

I

I

I

I

г-

мAЛкA мolt{A

:

I

I

F=

}llAТo лЕ, зЛAтriA яБълкo

т_f-

-:=-=:-==

!_

-

гЛAвA Ли тA БoЛи, синo мoЙ

ФФФиi

фl'yщo

]2

):

/=

oвчAP сBиPи

)

)

,t !.

lv vr

tl I

t]PЕIt,lиHyЛA БEлA БЕкA

N-

1)11-1 11t

п

l-

*t

пoидЕ мoмA

.r.ЖЖ*.{#:

"*ffi;':H;I##*,

4 м.-

1,1;:";d

*iliЁ;;+

"6Ф. '

-ч.-*:"";

-' '""-'*'

'

*рщl

'1-'S;*Fr###''

}(AЛHA гoPo

I

l

I

I

*-

l,

t,

т

сЕдЕ

7:-

сЕдЕнЬкЕ

ll-

I

I

I

I

rl

'l I
I

кo1 ! 6p!ц \!й . jю6pi0щ

l9)

гЮЛ TPЕндAФиЛ

гюi

N',!r.

ф!q,

л.

i

I

I

t

лиJIяHo л8. ЛиЛяHчицЕ

L^

I

I

I

I

T

'

Дoал:u' Л|'|БЕ яH^|<|4

-r -- \;==

мAмA сТУянy дyl'lАшЕ

Ф

е x!'6q

Ф{o ].'

ФчФ$rcц.@{,

] 2

ia

с-JIЪtlцЕ си слЕзЕ' зAJlЕ:}Е

У|

2. вдoryj ю[Ф rerдщ!. l 2

T-т

чеqсвiAюФшв

],

БяГАЛA дof|кA пРЕз гoРA

3AБЛялo ми Е AгьншЕ

й------

пoЯЛ Биx си, мAмo

{*

!1'L"/k!" .- ф

,,

7

,

,

'

Й

а/i

Фr

"r,

!.

-'!'е .

J&'|,. dulfuз2 ,nl "^,т &1

сlov*",,:*; 'a;

:::

.

nи- flфk

-'.

a?a

'-:

aв a'ф

-.

' fu

'е.s7

".,.*.'!,

-fu}J -

l.' *?r", , /*;tl,- tф,t*

.

с**6oр зdа7d &''/а|

, N<|'а4:fu

J,,,4

Jy'щ

|

|

'rz!|'',

, ]'iф

^, сi:Jь

"-J'7

)о} <

daa

r(ушa

'aaа

4

zd 4|d?

aцф,мa

.a

*aв

Ja'q

с/'d&

ёа

')

e, &

]?fu€Ч&

u

-rd.'/.' l'uь ka1uв. .o1l"*

'}'a,l'!,еz/'ц & 'a5.1

/"

фrк

ь

/'

/

.

42е

?oфц з

f

ф",^

""ar,'a-

o'J!Р

P|&'|\U

'e'd

LaaътU ,d6ё /ю6o ^.

U ё?,o 6aё'

с

5a5o,

'o'.a,

-

J- fo]-fu

А,

-

U

\ е|l

L,!rе

gё.1

'цq2

.ИэА

А./'aе

r11 ,ц цЧ

ц

с ft2 ? шls

4Г.! "x "

rfzttф'.

1 ', "ч'; '

щ

r.т

t