Вы находитесь на странице: 1из 11

$A) Интернализм; $B) Экстернализм; $C) Гноститсизм; $D) Верификатсия; $E) Фалсификатсия;

$A) Николай Коперник; $B) Иоанн Кеплер; $C) Галилео Галилей; $D) Љордано Бруно; $E) Исаак Нютон;
.
$A) Ба вуљуд омадани фалсафаи илм ба марњилаи чањоруми инќилоби илмию техникї (охири ќарни ХХ) мувофиќ меояд; $B)
Ба давраи элинистии ташаккули фалсафаи аттиќа рост меояд; $C) Миёнањои њазорсолаи якуми то мелод; $D) Миёнањои
ќарни XIX эљод шудааст; $E) Дар низоми натурфалсафаи замони Эњё ташаккул ёфтааст;

$A) Онтология; $B) Гносеология; $C) Монадология; $D) Феноменология; $E) Эпистемология;
.
$A) Олими британї М.Поланї; $B) Файласуфи австрягї Л.Витгейнштейн; $C) А.Уайтхед; $D) В.П. Кохановский; $E) В.С. Степин;

$A) Бенедикт Спиноза; $B) Арасту; $C) Готфрид Лейбнитс; $D) Рене Декарт; $E) Фрэнсис Бэкон;

$A) Гноститсизм; $B) Верификатсия; $C) Интернализм; $D) Фалсификатсия; $E Экстернализм;

$A) Фалсификатсия; $B) Типологизатсия; $C) Дедуксия; $D) Верификатсия; $E) Пролифератсия;

$A) Коррелятсия; $B) Корпускуляр; $C) Дифраксия; $D) Квазиэксперимент; $E) Фалсификатсия;

$A) П.Фейерабенд; $B) И.Лакатос; $C) Томас Кун; $D) Л.Витгейнштейн; $E) М.Полани;

$A) Фридрих Энгельс; $B) Карл Маркс; $C) Огюст Конт; $D) Эрнст Мах; $E) Фред Бон;

$A) Д.И. Ивановский; $B) С.П. Тимошенко; $C) Б.И. Спасский; $D) Я.Дорфман; $E) В.И. Вернадский;

$A) Афсарон, хизматчиёни давлатї, шўрои нависандагон, иттињодияи рўзноманигон, Академияи фанњо; $B Иттифоќи бастакорон, шоирону
нависандагон, файласуфону рўњониён;
$C) муњаќќиќи алоњида, иттињоди олимон, коллективи олимон ва дар њадди охир кулли љомеа;
$D) Корманди китобхона, роњбалади сайёњон, меъморон, мусаввирон ва иттињодияи олимону рўзноманигорон;
$E) Њунарпешањои театр, хидматчиёни идораи давлатї, муаллимон, аспирантњо ва унвонљўён;

$A) Фањмиши геосентристии олам, фарзияи небулярї, ќонуни љозибаи олам ва њоло бошад назарияи майдонњои гравитатсионї;
$B) Манзараи табиатшиносии илм (ќабл аз њама физика), ки дар заминаи механикаи классикї эљод шуд, электродинамика, механикаи квантї
ва назарияи нисбият (аз аввали ќарни 20), дар замони муосир – синергетика;
$C) Ќонуни Архимед, конвенсионализми классикї, назарияи ноосфера ва дар замони муосир бошад модели планетарии атом;
$D) Ќонуни Бойл-Мариот, назарияи электромагнитии рўшної, назарияи диссосиатсияи электролитї, консепсияи ќитъањои шинокунанда;
$E) Физиологияи фаъолияти олии асаб, назарияи ирсияти хромосомї, кашфи кислород, дар замони муосир бошад классификатсияи заррањои
элементарї – лазер;

$A) Форобї; $B) Сино; $C) Пифагор ; $D) Архимед; $E) Арасту;

$A) Р.Декарт; $B) Ф.Бэкон; $C) Б.Спиноза; $D) И.Нютон; $E) Г.Лейбнитс;

$A) Д.Юм; $B) Љ.Беркли; $C) И.Кеплер; $D) Г.Гегел; $E) Ж.Бюфон;

$A) Б. Рассел; $B) Л.Витгейнштейн; $C) Р.Карнап; $D) Э.Мах; $E) О.Конт;

$A) Ф.Энгелс; $B) А.Гресли; $C) Э.Геккель; $D) Р.Бойл; $E) Д.Бернулли;

$A) Марњилаи элинистии фалсафаи аттиќа; $B) Замони Эњё; $C) Миёнаи асри XIX; $D) Асри XX; $E) Асрњои XVII-XIX;

$A) Охири ќарни XVIII ва аввали асри XIX; $B) Замони Нав, асри XVII-XVIII; $C) Давраи инќилоби аввали илмию саноатї;
$D) Нимаи аввали ќарни 20; $E) Замони муосир;

$A) Марњилаи дуюми инќилоби илмї-саноатї; $B) Марњилаи римии фалсафаи аттиќа; $C) Асрњои XVII-XVIII; $D) Нимаи
дуюми ќарни XX; $E Миёнањои асри XIX;

$A) Э.Дюркгейм; $B) П.Сорокин; $C) М.Вебер; $D) Д.Безнюк; $E) К.Бринкман;

$A) Э.Лейтон; $B) О.Майер; $C) Г.Башляр; $D) Г.Сколимовский; $E) А.Койре;
$A) Б.Рассель; $B) К.Поппер; $C) Л.Витгейнштейн; $D) Т.Кун; $E) Г.Лоренс;

$A) Ф.Бэкон ва Р.Декарт; $B) Љ.Беркли ва Д.Юм; $C) Б.Спиноза ва Г.Лейбнитс; $D) Љ.Локк ва Г.Гротси; $E) Т.Гоббс ва

$A) П.Лаплас; $B) Л.Эйлер; $C) Г.Гегел; $D) И.Фихте; $E) И.Кант;

$A) Ж.Ламетри; $B) Т.Љефферсон; $C) Х.Вольф; $D) И.Кант; $E) А. Смит;

$A) И.Фихте; $B) Г.Гегел; $C) А.Шопенгауэр; $D) Л.Фейербах; $E) Г.Коллонтай;

$A) П.Л. Капитса; $B) П.А. Черенков; $C) Л.Д. Ландау; $D) И.Е. Тамм; $E) И.М. Франк;

$A) Винер Норберт; $B) Освальд Веблен; $C) Герман Вейл; $D) Роже Апери; $E) Паул Бернайс;

$A) Т.Кун; $B) И.Лакатос; $C) П.Фейерабенд; $D) А.Койре; $E) К.Поппер;

$A) А.Д. Сахаров; $B) А.Эйнштейн; $C) Л.Д. Ландау; $D) П. Кюри; $E) В. Хейзенберг;

$A) А.Пуанкаре; $B) У.Плейфэр; $C) А.Тюринг; $D) Т.Байес; $E) П. Лаплас;

$A) Љ.Бардин; $B) У.Брэгг; $C) Р.Фейнман; $D) Б.Моттельсон; $E) П.Зееман;

$A) Афлотун; $B) Пифагор; $C) Р.Декарт; $D) Ф.Бэкон; $E) И.Кеплер;

$A) Дар пештоќи даромадгоњи Донишгоњи Алберт – Людвиг дар Фрайбург; $B) Дар болои манораи коллељи Магдален: Оксфорд; $C) Дар
пешайвони Тринити-коллељи Кембриљ; $D) Болои дарвозаи Шлиссербург; $E) Дар пештоќи даромадгоњи Академияи Афлотун;

$A) Г.Гегел; $B) И.Кант; $C) Д.Бернулли; $D) Л.Эйлер; $E) Б.Паскаль;

$A) А.Пуанкаре; $B) Ж.Лагранж; $C) А.Тюринг; $D) Т.Байес; $E) Ч.Бэббидљ;

$A) Поль Дирак; $B) Феликс Блох; $C) Вернер Гейзенберг; $D) Карл фон Вайцзеккер; $E) Эрвин Шрёдингер;

$A) Густав Гертс; $B) Шарль Гильом; $C) Нилсь Дален; $D) Љорљ Томсон; $E) Брайан Джоефсон;

$A) Э.Гидденс; $B) У.Макдугалл; $C) Т.Уильям; $D) Р.Парк; $E) Р.Мертон;

$A) В.И. Вернадский; $B) А.П. Быстров; $C) Н.Д. Зелинский; $D) Н.Н. Зинин; $E) В.А. Фок;

$A) Г.Спенсер; $B) О.Конт; $C) Љ.Милль; $D) Р.Авенариус; $E) Э.Мах;

$A) М.Вебер; $B) Ф.Энгельс; $C) К.Маркс; $D) Л.Фейербах; $E) Е.Дюринг;

$A) В.Ленин ва Г.Плеханов; $B) К.Маркс ва Ф.Энгельс; $C) Э.Мах ва Авенариус; $D) А.Эйнштейн ва Л.Инфельд; $E)
К.Поппер ва Л.Витгейнштейн;

$A) Э.Резерфорд; $B) А.Эйнштейн; $C) Х.Крамерс; $D) Љ.Слейтер; $E) Н.Бор;

$A) Р.Фейнман; $B) Ю.Весс; $C) Ю.Вигнер; $D) С.Вилани; $E) К.Вильсон;

$A) Верификатсияи илм; $B) Дифференсиатсияи илм; $C) Фалсификатсияи илм; $D) Пролифератсияи илм; $E) Спетсиализатсияи илм;

$A) Раванди пролифератсия; $B) Раванди фалсификатсия; $C) Раванди интегратсия; $D) Раванди детерминатсия; $E) Раванди
спетсиализатсия;

$A) Методи индуксияро, ки дар раванди маърифат аз далелњои (фактњо) љузъї ба муќаррароти нисбатан умумї, ќабл аз њама
ба аксиомањои мињна омадан аст, ки амали таъсирпазире доранд; $B) Методи диаелектикӣҳамчун методологияи умумии
маърифати илмї, ки масъалањои шарњи робитањои ќуллро ба эътибор мегирад; $C) Методи эмпирикиро дар назар дорад, ки
мушоњида ва озмоишро фаро гирифта, воќеияти њастиро тадќиқменамояд; $D) Ба сифати чунин метод дедуксияро пешнињод
мекунад, ки мувофиќи он аз муњокимањои умумї ба хулосањои љузъї омадан аст; $E) Методи метафизикиро дар назар дорад,
ки объекту зуњуротњоро алоњида; бидуни робитаи байнињамдигарї статикї (бењаракатї) тадќиќнамуда; ягонагию зиддияти
онњоро аз эътибор соќит мекунад;
$A) Фрэнсис Бэкон; $B) Блез Паскал; $C) Рене Декарт; $D) Бенедикт Спиноза; $E) Готфрид Лейбнитс;

$A) Пантеизми ирфонии Никола Малбранш; $B) Назарияи дефинитсияи Томас Гоббс; $C) Идеяи беинтињоии воќеї (идея
актуалёной бесконечности)-и Блез Паскал; $D) «Идеяњои фитрї»-и Рене Декарт; $E) Редуксионализми сенсуалистии
Бернардино Телезио;

$A) Танќиди схоластика, антропосентризм, тараннуми фароѓати инсонї, тањияи манзараи нави олам; $B) Дар нисбати калисо
муќобили назар доштан, назарияи гелиосентризм, проблемаи назарияи давлат, идеяи сохтори љомеаи тахаюлї, таваљљуњ ба
мундариљаи зуњуротњо на ба шакли онњо; $C) Гносеологияи антисхоластї ва сенсуалистї, метафизикаи дуалистї, идеяњои
фитрї, тасвири механикии олам, идеяњои диалектикї ва детерминизм, масъалаи каромот ва фатализм; $D) Проблемаи
субстансия (љавњар), назарияи маърифат, пантеизми натуралистї, этика, масъалаи муносибати мутаќобилаи озодї ва зурурат;
$E) Назарияи иќбол («консепсия фортунї»), гуманизми маорифпарварї, интиќоди скептикї, масъалањои санъат ва идеяи
љомеаи боадолат;

$A) Томас Гоббс; $B) Рене Декарт; $C) Гуго Гротси; $D) Николло Макиавелли; $E) Жак Маритен;

$A) Љ.Беркли; $B) Т.Гоббс; $C) Љ.Локк; $D) Д.Юм; $E) Ф.Бэкон;

$A) Т.Гоббс; $B) Ф.Бэкон; $C) Љ.Локк; $D) Р.Декарт; $E) Б.Спиноза;

$A) Р.Декарт; $B) Б.Спиноза; $C) Ф.Бэкон; $D) Т.Гоббс; $E) Љ.Локк;

$A) Р.Декарт; $B) Т.Гоббс; $C) Љ.Локк; $D) Ф.Бэкон; $E) Љ.Беркли;

$A) Т.Гоббс; $B) Б.Спиноза; $C) Љ.Беркли; $D) Љ.Локк; $E) Ф.Бэкон;

$A) Ф.Бэкон: «Атлантидаи Нав»; $B) Р.Декарт: «Оѓози фалсафа»; $C) Т.Гоббс: «Левиафан»; $D) Љ.Локк: «Ду рисола дар
бораи идораи давлат»; $E) Г.Гротси: «Дар бораи њуќуќи љанг ва сулњ»;

$A) Д.Юм; $B) И.Фихте; $C) Љ.Локк; $D) Љ.Беркли; $E) Т.Гоббс;

$A) Т.Гоббс; $B) Ф.Бэкон; $C) Љ.Беркли; $D) Д.Юм; $E) Љ.Локк;

$A) Франсуа Фурёе; $B) Габриеэл Мабли; $C) Франсуа Бабеф; $D) Верас д’Алле; $E) Клод Сен-Симон;

$A) И.Фихте; $B) Г.Гегел; $C) Ф.Шеллинг; $D) Л.Фейербах; $E) И.Кант;

$A) Материализми антропологии Л.Фейербах, Чернишевский; $B) Материализми вулгарии Бюхнер, Фохт, Моллешот; $C)
Идеализми «физикии» Паули; $D) Материализми метафизикї ва позитивизми Е.Дюринг; $E) Назарияи рефлексияњои шартии
И.П. Павлов;

$A) Г.Лейбнитс: монадањо, модусњои нави силлогизм, принсипи баргузории эквивалентњо; $B) Љ.Локк: сифатњои аввал,
шуур «тахтаи тоза», идеяи модусњо; $C) Г.Гегел: тезис, антитезис, синтез; $D) И.Кант: донишњои апостериорї, донишњои
априорї, «чизњои дар худ»; $E) Д.Юм: идроки аввал, назарияи репрезентативии (фарзияи аз худ чизеро гузоштан)
абстраксияњо, ассосианизм-таълимот дар бораи сабабњо;

$A) Донишњои апостериорї; $B) Донишњои априорї; $C) «Чизњои дар худ»; $D) Донишњои субъекти трансенденталї; $E)
Антиномияњо;

$A) Донишњои субъекти трансенденталї; $B) Донишњои априорї; $C) Донишњои апостериорї; $D) «Чизњои дар худ»;$E)
Антиномияњо;

$A) Антиномияњо; $B) Субъекти Трансенденталї; $C) «Чизњои дар худ»; $D) «Форономия»; $E) «Императиви категориявї»
(«Амри њидоятбахшанда»);

$A) Табиат ин тамоми олами атроф (аз љумла инсон ва љамъият), яъне Олам; $B) Табиат аз нигоњи Гегел њамон муњите, ки
њаёти инсон ва љамъият љараён дорад; $C) Табиат ин ќабати болоии Замин бо тамоми љињатњою хосиятњои сифаташ, аз
ќабили иќлим, канданињои фоиданок ва ѓайра; $D) Табиат (муњити атроф) њамчун идеяи ѓайригаштаю бегонашуда
(«инобытие») ё ин ки антитезиси идея, шакли дигари мављудияти идея; $E) Табиат - ин ќабл аз њама табиати аввал, яъне
њамон њиссаи табиат, ки њоло инсон дигаргун насохтааст. Сипас: табиати дуюм, яъне њамон њиссаи табиат, ки инсоният
дигаргун сохта, ба доираи муносибатњои љамъиятї ворид намудааст;
$A) Рўњи субъективї; $B) Хиради љањонї; $C) Рўњи мутлаќ; $D) Рўњи объективї; $E) Идеяи мутлаќ;

$A) Р.Филмер, Љ.Бремхолл; $B) Љ.Освалд, Д.Стюарт; $C) М.Тиндал, Т.Вулстон; $D) Љ.Беркли, Д.Юм; $E) Р.Гревилл, Т.Мор;

$A) Се марњила: позитивизми классикї, мактаби Лвов-Варшава, «Мањфили Вена»; $B) Ду марњила: позитивизми аввал,
махизм; $C) Чор марњила: позитивизми классикї, махизм, неопозитивизм, постпозитивизм; $D) Чор марњила: позитивизми
О.Конт, эмпириокрититсизм, фалсафаи тањлили забони илм (Б.Рассел; Л.Витгенштейн), «Мањфили Вена»; $E) Чор марњила:
позитивизми классикї, назарияи Г.Спенсер, махизм, марњилаи мактаби Лвов-Варшава (А.Тарский, Я.Лукасевич);

$A) Г.Спенсер; $B) О.Конт; $C) Э.Мах; $D) Б.Рассел; $E) Л.Витгенштейн;

$A) Марњилаи аввали пайдоиши кантчигии нав: Либман, Ф.Ланге, Гелмголс; $B) Самти физиологии кантчигии нав; $C)
Самти психологии кантчигии нав: Корнемиус, Нелсон; $D) Самти реалистии кантчигии нав: Рилл, Кюлпе; $E) Мактаби
Марбург: Г.Коген, П.Наторп, Э.Кассирер, мактаби Баден: В.Винделбанд, Г.Риккерт;

$A) Мактаби Марбург: П.Наторп; $B) Самти психологии кантчигии нав: Нелсон; $C) Мактаби Баден: Г.Риккерт; $D) Самти
реалистии кантчигии нав: Кюлпе; $E) Мактаби Баден: В.Винделбанд;

$A) Прагматизм; $B) Позитивизм; $C) Экзистенсиализм; $D) Структурализм; $E) Инструментализм;

$A) К.Л. Строс, Ж.Лаван ва файласуфи америкої Ч.Пирс; $B Файласуфи америкої У.Љеймс ва мутафаккирони немис
М.Хейдеггер, Г.Плеснер; $C) Ч.Пирс, У.Љеймс, сањми махсусро дар тањияи баъдинаи прагматизм Љон Дюи гузоштааст; $D)
Ж.Лиотар, Р.Рорти ва сањми махсусро дар ташаккули прагматизм Ч.Пирс гузоштааст; $E) Г.Кэлен, Хук, К.И. Люис дар
прагматизми америкої ва Поппер, Гадамер дар фалсафаи прагматистии аврупої наќш гузоштаанд;

$A) Ч.Пирс; $B) У.Љеймс; $C) Г.Кэллен; $D) Љ.Дюи; $E) К.И. Люис;

$A) З.Фрейд; $B) Г.Юнг; $C) А.Адлер; $D) Э.Фромм; $E) Г.Салливан;

$A) Г.Спенсер; $B) О.Конт; $C) Э.Мах; $D) М.Шлик; $E) Г.Рейенбах;

$A) Файласуфони мактаб Марбург. Г.Коген: П.Наторп, Э.Кассирер, Мактаби Оксфорд: Райл, Остин, П.Остроусов; $B)
Фалсафаи физикњои астрономии англис: Љ.Инс, А.Эддингтон, Г.Дингл, фалсафаи позитивизми мантиќї; $C) Фалсафаи
панвитализми А.Н. Уайтхед, идеализми семантикии мактаби А.Кожибский, натурализми У.Мак-Дугалл ва Прайс дар
фалсафаю психологияи англис, философњо Б.Рассел, Л.Витгенштейн; $D) Файласуфони «Мањфили Вена»: М.Шлик,
Р.Карнап, О.Нейрат, Г.Рейенбах, намояндагони мактаби Лвов-Варшава: А.Тарский, Я.Кукасевич, файласуфон Б.Рассел,
Л.Витгенштейн; $E) Файласуфони «љамъияти фалсафаи эмпирикї». Ф.Краус, В.Дубислав, К.Греллинг, фалсафаи имманентии
Шулле, Шуберт-Золдерн, Ремке, файласуфони «мунақидони маданият»: Лита, Шпрангер, А.Вебер, Ротхакер, Трёлч;

$A) К.Гемпел; $B) Б.Рассел; $C) Л.Руже; $D) Й.Йоргенсен; $E) Э.Кайла;

$A) М.Шлик; $B) А.Тарский; $C) Г.Рейенбах; $D) Л.Витгенштейн; $E) Р.Карнап;

$A) Постпозитивизм; $B) Неопозитивизм; $C) Махизм-шакли дуюми позитивизм; $D) Позитивизми классикї; $E)
Позитивизми «Мањфили Вена»;

$A) Б.Рассел, Л.Витгенштейн; $B) А.Тарский, Я.Кукасевич; $C) К.Поппер, Т.Кун; $D) М.Шлик, Р.Карнап; $E) О.Нейрат,
Рейенбах;

$A) Т.Кун; $B) И.Лакатос; $C) П.Фейерабенд; $D) К.Поппер; $E) Л.Витгенштейн;

$A) Б.Рассел; $B) Л.Витгенштейн; $C) И.Лакатос; $D) П.Фейерабенд; $E) К.Поппер;

$A) Т.Кун; $B) И.Лакатос; $C) К.Поппер; $D) Фейерабенд; $E) Б.Рассел;

$A) У.Куайн; $B) А.Уайтхед; $C) Т. Кун; $D) К.Поппер; $E) Р.Карнап;

$A) П.Фейрабенд; $B) И.Лакатос; $C) Т.Кун; $D) К.Ясперс; $E) А.Камю;

$A) П.Фейерабенд; $B) Т.Кун; $C) И.Лакатос; $D) М.Уайт; $E) Љ.Уисд;
$A) Г.Спенсер; $B) Э.Мах; $C) О.Конт; $D) Б.Рассел; $E) Л.Витгенштейн;

$A) Г.Гадамер: Герменевтика; $B) Теяр де Шарден: теярдизм; $C) Э.Гуссерл: феноменология; $D) Љ.Дюи: инструментализм;
$E) У.Љеймс: прагматизм;

$A) В.Винделбанд; $B) Г.Риккерт; $C) Р.Кронер; $D) Э.Ласк; $E) Г.Мейер;

$A) Г.Коген, П.Наторп, Э.Гуссерл, Х.Субири, Г.Риккерт, Г.Марсел; $B) Н.А. Бердяев, Л.Шестов, В.Винделбанд, Г.Шпет,
Г.Риккерт; $C) П.Рикер, Ж.Делез, Ж.Лаван, М.Морло-Понти, М.Фуко; $D) Ж.Деррида, Р.Рорти, Э.Гуссерл, Ж.Лиотар;
Н.Гартман; $E) Э.Гуссерл, М. Мерло-Понти, Н.Гартман, Х.Субири, Г.Шпет, М.К. Мамардашвили;

$A) Консепсияи семантикии њаќиќат;$B) Назарияи илмии семиотика;$C) Љараёни бадеї; фалсафию эстетикии символизм; $D)
Лингвистикаи дескриптивию этнолингвистикаи америкої; $E) Герменевтика;

$A) Э.Гуссерл, Г.Гадамер, К.Л. Строс, Ж.Деррида; $B) Ф.Шлейермахер, М.Хейдеггер, Г.Гадамер, П.Рикер; $C) Г.Риккерт,
Э.Кассирер, Ф.Шлейермахер, М.Бубер; $D) Г.Гадамер, Ж.Маритен, Э.Муне, Н.Лосский; $E) Ф.Шлейермахер, М.Бахтин,
Э.Гуссерл, Э.Жилсон;

$A) Ф.Шлейермахер; $B) Г.Гадамер; $C) П.Рикер; $D) М.Хейдеггер; $E) Ж.Деридда;

$A) Ж.Делез; $B) Р.Рорти; $C) П.Рикер; $D) М.Хайдеггер; $E) Г.Гадамер;

$A) Ж.Деррида; $B) П.Рикер; $C) Ф.Шлейермахер; $D) Г.Гадамер; $E) М.Хейдеггер;

$A) Х.Шухардт, Б.Кроче, Ж.Лакан, Ж.Деррида; $B) В.Гумболдт, Б-де Куртене, И.Трир, М.Фуко; $C) Клод Леви Стросс,
Ж.Лакан, М.Фуко; $D) Л.Блумфилд, Э.Харрис, Ч.Хокет, К.Л. Строс; $E) В.Гумболдт, М.Хайдеггер, Э.Гуссерл, Ж.Лакан;

$A) Постструктурализм; $B) Теологияи экзистенсиалї; $C) Љараёни динию фалсафии «теологияи озодшавї»; $D)
Постмодернизм; $E) Постпозитивизм;

$A) П.С. Мережовский; $B) Л.И. Шестов; $C) Н.А. Бердяев; $D) П.А. Сорокин; $E) П.П. Сувчинский;

$A) Љорљ Беркли; $B) Љон Локк; $C) Томас Гоббс; $D) Готфрид Лейбнитс; $E) Бенедикт Спиноза;

$A) Гносеология; $B) Психологизм; $C) Сотсиологизм; $D) Онтология; $E) Антропология;

$A) Динамикї; $B) Популятсионї; $C) Эволютсионї; $D) Флуктатсионї; $E) Бифуркатсионї;

$A) Я.Молешотт; $B) К.Фохт; $C) Ж. Гюйо; $D) П.Ж. Прудон; $E) Л.Бюхнер;

$A) Проблемаи инсон, мантиќи шаклї, њастї, маърифати њиссию аќлї, љамъият; $B) Проблемањои олами маънавї. таќдири
инсон, арзишњо, ахлоќ ва озодии инсон; $C) Проблемањои њастии моддию маънавї, маърифати олам, эволютсияи табиати
зинда, таърихи афкори фалсафї, идеяи Офариниш, шуури инсон; $D) Љамъият, иќтисодиёт, донисташавандагии олам,
ѓайрињастї, њаракат, њастии зуњуротњо ва проблемаи ягонагии олам; $E) Проблемаи њастї, ѓайрињастї, табиати шуур,
проблемаи ягонагии олам, проблемаи Худо, масъалаи њаракат ва ѓайра;

$A Яке аз бунёдгузорони материализми диалектикию таърихї Ф.Энгелс њастиро ќабл аз њама ба материалиёт айният дода
мафњуми њастии холис ва ѓайрињастии холисро сарфи назар мекунад; $B) Шарњи диалектикии категорияњои њастї ва
ѓайрињастиро дар айнияту фарќият бањамворидшудану ба якдигаргузаш-тан ва дар робитаи мутаќобила буданашон мутафак-
кири немис Г.Гегел тадќиќменамояд; $C) Афлотун дарк намуд;ки инкори ѓайрињастї аз љониби Парменид боиси сарфи назар
кардани имконияти муќоиса фарќгузорї мувофиќсозї умуман маърифат мегардад ва ў ѓайрињастиро њамчун вуљуди «як чизе»
дар таълимоташ љой намуд; $D) Намояндагони экзистенсиализм њастии инсонро аз њастии ашёњо ба куллї фарќгузошта;
чунин шакли ҳастї экзистенсияро њамчун њастии пурмаъно ва њақиќї меноманд, ки онро чун моњият ва мављудият бо њам
мувофиќменамоянд; $E) Арасту дар назар дошт ки мафњуми њастиро ба њар маъное ифода мекунанд ва мафњуми «моњият»
ин «асли њастї» мебошад. Ѓайрињастии мутлаќнест ва он дар нисбати њастї мебошад;

$A) Арасту; $B) Афлотун; $C) Эпикур; $D) Абуюсуфи ал-Киндї; $E) Бенедикт Спиноза;

$A) Араз; $B) њаракат; $C) Модда; $D) њаюло; $E) Љавњар;
$A) њастии материалї, њастии идеалї, њастии инсонї, њастии иљтимої; $B) њастии маънавї њастии табии њастии идеалї
њастии рўњонї; $C) њастии ашёњо њастии материалї; њастии табии њастии олами наботот њайвонот; $D) њастии предметњо
њастии зуњуротњо њастии моддї; $E) ҳастии рўњонї;

$A) Назарияи агностипсизм, дуализм, скептитсизм ва назарияи материалистї; $B) Назарияи феноменология экзистенсиализм
позитивизм прагматизм; $C) Назарияи монадалогия, атомизм, идеализми объективї, эмпиризм; $D) Назарияи материалистї,
идеализми объективї, идеализми субъективї, назарияи позитивистї; $E) Назарияи ратсионализм, материализм, диалектикї,
прагматизм, инструментализм;

$A) Материя асоси тамоми мављудот ба њисоб рафта шакли ашёњо њамчун инъикоси логос тасвир мегардад; $B) Материя ин
оѓози мављудоти олам Буда њамон њадди њастї аст ки руњ аз њолати сокин тањти зуњуроти материалї худро ифшо месозад;
$C) Материя бо рўњ алоќамандии наздик дошта то андозае материя «рўњи хуфта» аст; $D) Материя аз хиради љањони судур
шуда ба таври тадриљї амали шудани сифатњои хиради љањонист; $E) Материя асоси њастї буда, њама шаклњои дигари
њастї-рўњ, инсон, љамъият мањсули материя аст. Материя аввал буда, дар худ њастии воќеиро фаро гирифтааст;

$A) Назарияи материализми вулгарї; $B) Назарияи материалистї; $C) Назарияи идеализми объективї; $D) Назарияи
позитивизм; $E) Назарияи эмпириокрититсизм;

$A) Табиати дуюм-мањсули фаъолияти истењсолии инсон олами ѓайризинда олами ќудс; $B) њастии инсон љамъият кайњон;
$C) Табиати ѓайризинда, табиати зинда, сотсиум (љамъият); $D) Табиати аввал – њамон ќисми табиат, ки њанўз ба доираи
фаъолияти инсон ворид нест олами инсонї наботот; $E) Олами њайвонот биосфера ноосфера табиати ѓайризинда;

$A) Олами Кабир; $B) Олами Асѓар; $C) Табиати зинда; $D) Табиати ѓайризинда; $E) Сатњи биосфераю литосфера;

$A) Олами наботот; $B) Олами њайвоноту наботот; $C) Олами ѓайризинда; $D) Табиати зинда; $E) Сатњи биосфера;

$A) Олами Кабир; $B) Олами материалї; $C) Табиати зинда; $D) Сатњи сотсиум (љамъият); $E) Табиати зиндаю ѓайризинда;

$A) Оромї, њаракат, инкишофи ѓайриташаккулёбї, мављудият дар фазо, ќобил ба фаношавї; $B) њаракати биологї, оромї,
инкишофи мустаќим, љойгир будан дар ваќт, ќобилияти инъикос ёфтан; $C) њаракати механикию биологї, оромї, фаношавї,
азнавэњёгардї, мављудият дар ваќт, ќобилият надоштан аз инъикоси воќеї; $D) њаракат худташаккулёбї, фаношавї; $E)
њаракат, худташаккулёбї, љойгир будан дар фазо ва ваќт, ќобилият ба инъикос доштан;

$A) њаракати ростхата, спиралї, мунтазаму доимї ва биологї; $B) њаракати механикї, физикї, кимиёвї, биологї ва иљтимої; $C)
њаракати дискурсї, њаракати флуктатсионї, њаракати механикї, њаракати эволютсионї; $D) њаракати љањишмонанд,
эволютсионї, њаракати популятсияњо, њаракати механикию физикї, олами зиндаю ѓайризинда; $E) њаракати мунфасила ва
мутассила, кимиёвию биологї, њаракати атому молекулањо;

$A) Дар љараёни таѓйиротњои сифатию миќдорї атрибут нуќтаи ибтидоиест, ки мањз аз он таѓйирёбии сифатї оѓоз мегардад
ва заминаи тањаввули комили предмету объектњо мегардад; $B) Хосияти ѓайримуњим фосиладор буда ба табиати зинда хос
аст вале дар табиати ѓайризинда њузур надорад; $C) Хосияти инъикосшавандагии предмету объектњо буда, марњила ба
марњила маърифати инсонї онро фаро мегирад; $D) Хосияти муњими њаракати биологию физикии материя буда;дар љараёни
аз як сифат ба сифати дигар гузаштани объектњо аз худ дарак медињад; $E) Атрибут-ин хосияти зарурї муњим ва
људонопазирест, ки бе он предмет объект вуљуд дошта наметавонад;

$A) Идеализм, дуализм, материализм; $B) Монизм, дуализм, плюрализм; $C) Детерминизм, дуализм, скептитсизм; $D)
Реализм, дуализм, материализм; $E) Релятивизм, дуализм, субстансиализм;

$A) Чизњо зуҳуротњои њастии моддию маънавї, ки мутобиќба сохтори таркибии материя ташаккул меёбанд; $B) Ашёњо
њодисањои олами биосфера ноосфера, ки ба низоми элементњои материяи зиндаю ѓайризинда дохиланд; $C) Чизњо
(вещество) ва майдонњо. Онњо сифатан аз њам фарќ мекунанд, аммо нишонаю хосиятњои умумї дошта, бо њам алоќаманданд
ва метавонанд ба якдигар табдил ёбанд; $D) Чизњо, ашёњо, зуњуротњои табиати зиндаю ѓайризинда, ки фарогири шаклњои
њаракати материя буда, вобаста ба шакли мушаххаси он ба таѓйироти сифатии фарқкунандае хоњанд овард; $E) Ашёњо чизњо
микромир, ки шомили шакли њаракати механикию физикии материя буда хосияти умумї доранд ва љињатњои фарқкунандаи
онњо бошад имкони ба якдигар гузаштани онњоро сарфи назар мекунад;

$A) Олами Акбар ва Олами Асѓар, ки њанўз мутафаккирони антиќа зимни он њарф заданд; $B) Сайёраҳо ситораҳо ва низоми
галактикї. Сайёраи Замин чун мувофиқтарин сайёраест, ки на аз Офтоб дуртар аст ки сард гардад ва на ба Офтоб наздик аст,
ки тафсон шавад; $C) Низоми хаос (хараљу мараљ) ва тартиб, ки ба Олами зинда ва табиати ѓайризинда хос буда, заминаи
инкишофи ѓайрихатї ѓайрипаралелї ва ташаккули худ ба худи олами материалист; $D) Макро, микро, мегаолам. Онњо аз
нигоњи масштаб ва бузургии объектњои материалї гуногунанд. Аз инкишофи макромир ба сўи амиқият рафтани он ин
микроолам (микромир) ба сўи пањноият рафтан мегаолам аст; $E) Табиати ѓайризинда, табиати зинда њамчун элементњои
асосии материя дар навбати худ микроолам ва макроолам буда, њастии иљтимоиро сарфи назар мекунад;

$A) Метафизикаи монистиро танќид карда ў ду ќабати табии оламро зикр мекунад физикї-материалї таърихї-маънавї. Ин
ќабатњо дар навбати худ ба ќабатњои хурдтаре таќсим шуда манзараи оламро тасвир месозад; $B) Дар асараш «Онтологияи
кўњна ва нав» се ќабати табии оламро физикї-химиявї;биологї-иљтимої ва таърихию маънивиро ном бурда идеяи монистї
будани консепсияи ташаккули оламро ба шубња мегузорад; $C) Бисёрќабата будани оламро Николай Гортман зуњури
консепсияи плюрализм дониста бунёди оламро як љавњар мењисобад. Онтологияи фундаменталии Хейдегерро, ки маънои
њастиро ба миён мегузошт аз аввал иштибоњ мешуморад; $D) Ќабатњои асосї чањортоанд: физикї-материалї органикї-зинда
рўњонї таърихї-маънавї. Ќабати нисбатан болотар комилан дар заминаи ќабати нисбатан поёнтар сохта шуда аммо ќисман ба
воситаи он муайян мегардад. Категорияи нисбатан поинтар ба ќабати болої ворид шуда ќисмати муњими ў он љо мемонад; $E)
Ќабатњои сохтори табии олам беохиранд ва ягонагии материалии олам њамчун назарияи монистї ќобили ќабул нест;

$A) њаракати нисбї, мутлаќ, њаракате, ки робитаи ду шакли аввалаи њаракатро ба ўњда дорад; $B) њаракати пайдо шудан,
фано гаштан ва барќарор шудани њама њастї; $C) њаракат ба таври воќеї вуљуд надорад зеро ки њар лаҳзаи он ворид ба
лањзаи устувории оромист; $D) њаракат дар дохили як моњият ва шакл дар се љињат сифат миќдор ва макон амалї магардад;
$E) њаракат ин шакли куллии мављудияти њастии материя буда, мањз дар материя зуњур меёбад;

$A) њама чиз дар Олам ќобил ба њаракат аст њаракат ин тарзи мављудиятест, ки аз моњияти материя берун меояд; $B)
њаракат бе материя низ вуљуд дошта метавонад ва њамчун энергия хосияти берун аз материя аст; $C) Пайдошавї, фано шудан
ва худи њаракат, ки њамчун амалї шудани мављудиятро дар имконияти вай ва гузариши онро ба воќеият дар назар дорад; $D)
Тамоми таѓйирот ва њаракат мувофиќи назарияи гирдгардон сурат гирифтааст, ки баъд аз марњилаи муайянеро тай кардан боз
ба нуќтаи аввала баргаштани он аст; $E) њаракат - ин оташест, ки гоње шўълавар ва гоње хомўш мегардад;

$A) Арасту; $B) Мактаби Элеат; $C) Нютон; $D) Лаплас; $E) Гегел.

$A) Диалектикаи соддалавњона ва диалектикаи объективї; $B) Диалектикаи субъективї ва диалектикаи объективї; $C)
Диалектикаи теологї ва диалектикаи ирфонї; $D) Диалектикаи идеалистї ва диалектикаи градуалистї; $E) Диалектикаи
стихиявї ва диалектикаи материалистї;

$A) Љањиш ва инкишоф; $B) Револютсия ва љањиш; $C) Эволютсия ва инкишоф; $D) Детерминизм ва индертерминизм; $E)
Таѓйироти синергетикї ва диалектикї;

$A) Моделњои эволютсионї; $B) Консепсияи њаракат; $C) Консепсияи ваќту фазо; $D) Моделњои анъанавии инкишоф; $E)
Консепсияи идеяњо;

$A) Таѓйироти мутаассил, хаотикї, самти таѓйирот доштан;$B) Таѓйироти бифуркатсионї ба нуќтаи аввал баргаштан, њаракати
љанбањои алоњида; $C) Куллият, детерминизм, молики њаракат, дар фазо ва ваќт љой доштан; $D) Интегратсионї куллият
сабабият баргарданда даврзананда ва ба нуќтаи аввал баргаштан; $E) Куллият, барнагарданда, вуљуд доштани самти
таѓйирот;

$A) њаракати механикї; $B) њаракати динамикї; $C) Худташаккулёбї; $D) Инкишоф; $E) Эволютсия;

$A) Зуњури миќдории њаракат ин гузаштани материя энергия ба фазо аст; $B) Ин таѓйироти њаракат танњо дар табиати зинда
ба вуќўъ мепайвандад; $C) Зуњури миќдории њаракат дар инкишофи сотсиум (љамъият) сурат гирифта дар табиат ноаён аст;
$D) Зуњури миќдории њаракат хоси танњо њаракати механикї буда, шаклњои дигари њаракатро фаро намегирад; $E) Таѓйирот
миќдорї њамзамон таѓйирёбии сифатї, буда ба таѓйироти кулл меорад;

$A) њаракати сабабї ва имкониятии он; $B) њаракати динамикї ва популятсионї; $C) Инкишофи эволютсионї ва
љањишмонанд; $D) њаракати спиралї ва мустаќим; $E) њаракати системавї ва тасодуфї;

$A) њаракати системавї; $B) њаракати потенсиалї; $C) њаракати популятсионї; $D) њаракати динамикї; $E) њаракати спиралї;

$A) Диалектика; $B) Эклектика; $C) Синергетика; $D) Метафизика; $E) Герменевтика;

$A) Бифуркатсионї; $B) Динамикї; $C) Спонтанї; $D) Флуктатсионї; $E) Диссипативї;

$A) Флуктатсионї; $B) Бифуркатсионї; $C) Диссипативї; $D) Спонтанї; $E) Аттрактор;

$A) Флуктатсия; $B) «Структураи диссипативї»; $C) Аттарактор; $D) Бифуркатсионї; $E) Спонтанї (худ ба худ);

$A) Њаракат; $B) Тафаккур; $C) Ваќт; $D) Фазо; $E) Худташаккулёбї;
$A) Њаракат; $B) Идея; $C) Ваќт; $D) Фазо; $E) Худташаккулёбї;

$A)Њаракат; $B) Тафаккур; $C) Ваќт; $D) Худташаккулёбї; $E) Фазо;

$A) Табиат; $B) Фазо; $C) Њаракат; $D) Худташаккулёбї; $E) Ваќт;

$A) Детерминистї ва индетерминистї; $B) Релятсионї ва субстансиалї; $C) Атомистї ва монадалогия; $D) Назарияи нисбият ва
релятсионї; $E) Назарияи небулярї ва субстансиалї;

$A) Назарияи нисбият; $B) Субстансионалї; $C) Релятсионї; $D) Назарияи небулярї; $E) «Назарияи механикаи осмон»;

$A) Назарияи небулярї; $B) Назарияи персептуалии фазо ва ваќт; $C) Назарияи консептуалии фазо ва ваќт; $D) Релятсионї;
$E) Субстансиалї;

$A) Назарияи небулярї; $B) Консепсияи типологии ваќт, С.В. Майен; $C) Консепсияи органикии ваќт, Г.Бакман; $D) Назарияи
механикаи квантї; $E) Назарияи нисбияти А.Энштейн;

$A) Консепсияи органикии ваќт Г.Бакман; $B) Назарияи нисбият А.Энштейн; $C) Назарияи квантї М.Планк; $D) Консепсияи
типологии ваќт: С.В. Майен; $E) Назарияи Майелсон-Морли;

$A) Хотира; $B) Тафаккур; $C) Аќл; $D) Рўњ; $E) Шуур;

$A) Назарияи сенсуализм; $B) Назарияи инъикос; $C) Назарияи материалистии шуур; $D) Назарияи идеатории шуур; $E)
Назарияи интенсионалии шуур;

$A) Мантиќият, аќлоният, эњсосият; $B) Тафаккур, идеалият, мантиќият; $C) Архитипњо, аќлоният, интенсионалї; $D)
Идеалиёт, интенсионалї, идеаторї; $E) Архетипї, бешуурї, идеаторї;

$A) Сенсуализм физикализм идеализми субъективї материализми вулгарї; $B) Физикализм, солипсизм, идеализми объективї,
материализми эътидолї; $C) Физикализм, идеализм ратсионализм эмпиризм; $D) Фидеизм идеализми субъективї физикализм
экзистенсиализм; $E) Материализм физикализм идеализми субъективї герменевтика;

$A) Тейяр де Шарден; $B) Толбет; $C) Рейзер; $D) Шерингтон; $E) Э.Кассирер;

$A) Толбет; $B) Тейяр де Шарден; $C) Ч.Шарингтон; $D) Рейзер; $E) Э.Кассирер;

$A) Метафизика; $B) Эклектика; $C) Диалектика; $D) Софистика; $E) Эмпиризм;

$A) Таѓйироти сифатї; $B) Таѓйироти миќдорї; $C) Ягонагї ва муборизаи зидњо; $D) Инкишоф; $E) Эволютсия;

$A) Ќонунњои илмї; $B) Ќонунњои эмпирикї; $C) Ќонунњои тафаккур; $D) Ќонунњои љамъият; $E) Ќонунњои диалектика;

$A) Ќонуни зиддњо ва инкишоф, таѓйироти эволютсионї ва сифатию миќдорї; $B) Ќонуни инкишофи мутазод ва ягонагии он,
тағйироти миқдорї ва инкори тағйироти сифатї; $C) Ќонуни ягонагї ва муборизаи ба њам зидњо, ќонуни гузаштани таѓйироти
миќдорї ба сифатї, инкори инкор; $D) Ќонуни баќои энергия ва зиддияти он, таѓйироти сифатї ба миќдорї ќонуни таљзияи
диалектикї; $E) Ќонуни ягонагии мутазодњо, инкори таѓйироти миќдорї, инкори таѓйироти сифатї;

$A) Энгелс: моњият ва зуњурот; $B) Афлотун: идеяи муташаккилу мањдуд ва материяи номуайяну орї аз шакл; $C) Арасту:
идеяњо ва ашёњо; $D) Гегел: айният ва фарќият; $E) Гегел: зарурат ва тасодуф;

$A) Ягонагї; $B) Мундариља; $C) Робита; $D) Сабабият; $E) Андоза;

$A) Ќонуни синтези диалектикї; $B) Ќонуни ягонагї ва муборизаи ба њам зидњо; $C) Ќонуни инкори инкор; $D) Ќонуни
гузаштани таѓйироти миќдорї ба сифатї ва баръакс; $E) Ќонуни детерминизми инкишоф;

$A) Принсипњои такроршавандагї, детерминистї, робитаи кулл, самти муайян доштан; $B) Принсипи робитањои кулл,
принсипи муназзамият, принсипи сабабият, принсипи таърихият; $C) Принсипи баргаштан, ба ќонуне тобеъ будан, принсипи
сабабият, таърихият; $D) Принсипи робитањои кулл, такрорнашавандагї, принсипи ягона будан, самти муайян доштан; $E)
Принсипи робитањои кулл, принсипи сабабият, принсипи ба ќонуне тобеъ будан;

$A) Амалия; $B) Шуур; $C) Назарияи маърифат; $D) Дониш; $E) Таълимот дар бораи њастї;
$A) Якум оламро худ маърифат мекунад дуюм дар хотирааш наќш мегузорад сеюм онро инкишоф медиҳад чањорум онро
бањогузорї менамояд; $B) Аввалан олами муњитро бевосита маърифат намуда ё барои худ ё барои инсоният чизи наверо
ифшо месозад. Дуюм, олами муњитро ба воситаи натиљаи фаъолияти маърифатии наслњои дигар (аз китобњо,
филмњо,ёдгорињои маданияти моддию маънавї) маърифат месозад; $C) Оламро аввал аз таълимотњои асотирї, бадеї ва динї
маърифат сохта, маърифати илмиро сарфи назар карда, сипас ба наслњои баъдина моњияти онро ба мерос мегузорад; $D)
Табиатро маърифат намуда, натиљаи ин маърифаташро дар љамъият татбиќ месозад; $E) Олами муњитро танњо бо фаъолияти
муштараки одамони дигар дар якљоягї маърифат сохта, дар шакли ёдгорињои маданияти моддию маънавї ба наслњои оянда
боќї мегузорад;

$A) Се нуќтаи назар: гноститсизм, сенсуализм, ратсионализм; $B) Ду нуќтаи назар: гноститсизм ва агноститсизм; $C) Чањор
нуќтаи назар эмпиризм: гноститсизм, агноститсизм ва ратсионализм; $D) Панљ нуќтаи назар: агноститсизм, эмпиризм,
ратсионализм, гноститсизм. скептитсизм; $E) Як нуќтаи назар: гноститсизм;

$A) Сенсуализм; $B) Ратсионализм; $C) Гноститсизм; $D) Агноститсизм; $E) Скептитсизм;

$A) Гноститсизм; $B) Эмпиризм; $C) Ратсионализм; $D) Агноститсизм; $E) Солипсизм;

$A) Идеализми субъективи ва материлизми вулгарї; $B) Идеализм ва феноменология; $C) Материализм ва прагматизм; $D)
Материализм ва позитивизм; $E) Идеализм ва метериализм;

$A) Субъекти маърифаткунанда аслан тамоми њодисот зуњуротест, ки ба он маърифат равона шуда инчунин предмету
ашёњо низ њамчун субъекти маърифаткунанда баромад мекунанд; $B) Субъекти маърифаткунанда инсон-мављудест, ки
соњибақл буда фаровонии маърифати андўхтаи инсониятро аз худ кардааст. Субъекти дигари маърифат умуман љамъиятест,
ки дар таърихи худ њаљми бузурги маданияти моддию маънавиро ѓун карда ба сифати пешбарандаи натиљањои маърифат
хизмат менамояд; $C) Субъекти маърифаткунанда пеш аз њама таърихи инсоният аст, ки аз дастовардњои гузаштаи маънавию
моддї ба сифати бунёди маърифат истифода намуда дар раванди фаъолияти одамон ба ихтиёри онњо;ба хотири дарёфти
маърифати олам хотирањои наслњои гузаштаро вомегузорад; $D) Субъекти маърифат ин олами муњит, хусусан њамон њиссаи
олам аст, ки ба сўи он таваљљўњи маърифаткунанда нигаронида шудааст. Дар раванди маърифат дар сурати ба љамъият ва
фардњо нигаронида шудани маърифат онњо низ субъекти маърифат шуда метавонанд; $E) Субъекти маърифат танхо љамъият
аст, ки иттињодияњои олимон коллективњои эљодии илмию фарњангиро муттањид сохта, самти маърифати оламро њадафнок
ва бонизом месозад. Инчунин субъекти маърифат ин њамон объекту зуњуротест, ки мавриди омўзиш қарор ёфтаанд;

$A) Объекти маърифат дар симои маърифаткунанда таљассум ёфта њамаи он андешаю афкори оиди њодисоти оламро фаро
мегирад. Объекти маърифат ќабл аз њама инсон аст, ки ў ба маърифати олам пардохтааст; $B) Объекти маърифат протсесси
инфароди буда танњо инсони маърифаткунанда метавонад объекти маърифат бошад љамъият низ агар фаъолияти маърифатї
дошта бошад метавонад объекти маърифат ќарор гирад; $C) Объекти маърифат ин олами муњит (њасти бо тамоми гуногунї)
хусусан њамон њиссаи олами муњит аст, ки ба он таваљљўи маърифатии субъект равона гардидааст. Дар сурати ба љамъият
ва омўзиши фардњо нигаронида шудани маърифат онњо низ объекти маърифат буда метавонанд; $D) Объекти маърифат ин
фаъолияти илмию эљодии иттињодияњои олимон аст, ки ба низоми махсус самти муайяни тадќиќоти илми нигаронида
шудааст. Натиљаи тадќиќотҳои илмию маърифати объекти маърифат буда метавонанд; $E) Объекти маърифат ин ќабл њама
маърифаткунанда буда инсону љамъият бошанд пешбарандаи њамин маърифатанд њама гуна натиљаи мусбии фаъолияти илмї
низ метавонад объекти маърифат бошад;

$A) Њаќиќат; $B) Илм; $C) Аќл; $D) Тасаввурот; $E) Дониш;

$A) Асотирї, њаќиќї, ѓайриилмї, маърифатї образї, тахаюлї; $B) Сатњї номуњим, тахаюлї, илмї, ѓайримуќаррарї; $C) Аќлї,
эњсосї, таљрибавї, бадеї, ѓайриилмї, динї ва ѓайра; $D) Донишњои муќаррарї, образию бадеї, мифологї, динї, фалсафї, илмї;
$E) Донишњои объективї, субъективї, мутлаќ, нисбї бадеї, тахаюлї;

$A) Маърифати илмї; $B) Маърифати аклї; $C) Маърифати њиссї; $D) Маърифти таљрибавї; $E) Маърифати интуитивї;

$A) Бунёди консепсияи классикии њаќиќатро принсипи инъикос ташкил медињад, ки инъикоскунанда сурати инъикосшавандаро
бояд пурра бигирад; $B) Бунёди консепсияи классикии њаќиќатро принсипи прагматизм ташкил медињад, ки мувофиќи он дониш
њадафи маќсаднок дошта бошад; $C) Бунёди консепсияи классикии њаќиќатро принсипи герменевтикї ташкил медињад, ки
мувофиќи он њадафи њаќиќат ин фањмидану шарњ додани он аст; $D) Бунёди классикии њаќиќатро принсипи мутобиќат ташкил
медињад, ки мувофиќи он њаќиќат њамчун дониш дар бораи объект, бояд ба худи объект мутобиќат кунад; $E) Бунёди консепияи
классиккии њаќиќатро принсипи муоњида- яъне пазируфтани аксиомањои ќабулшуда аз љониби олимон ташкил медињад, ки
фарзияњои алоњидаи он аксиомањо,бояд дар таљриба санљиш гарданд;
$A) Консепсияи семантикаи њаќиќат ва назарияи њаќиќати диалектикию материалисти; $B) Консепсияи прагматизм ва
назарияи герменевтика; $C) Назарияи идеализми объективї ва консепсияи семантика; $D) Консепсияи сиентистии фалсафаи
Ѓарб ва назарияи фалсафию фарњангии постмодерн; $E) Консепсияи антисиентисти ва назарияи герменевтика;

$A) Прагматизм; $B) Феноменология; $C) Конвенсионализм; $D) Назарияи мактаби навкантчигии Марбург; $E) Консепсияи
парадигмањои Т.Кун;

$A) Консепсияи конвенсионализм; $B) Консепсияи диалектикию материалистї; $C) Консепсияи герменевтика; $D)
Консепсияи когерентии њаќиќат; $E) Консепсияи прагматизми њаќиќат;

$A) њаќиќати нисбї; $B) њаќиќати мутлаќ; $C) њаќиќати объективї; $D) њаќиќати ноуменали; $E) њаќиќати феноменалї;

$A) њаќиќати «Илоњї»; $B) њаќиќат и объективї; $C) њаќиќати нисбї; $D) њаќиќати мутлаќ; $E) њаќиќати ноуменалї;

$A) њаќиќати нисбї; $B) њаќиќати ноуменалї; $C) њаќиќати субъективї; $D) њаќиќати объективї; $E) њаќиќат и мутлаќ;

$A) Прагматизм; $B) Герменевтика; $C) Конвенсионализм; $D) Дилектикию материалистї; $E) Когерентї;

$A) Прагматизм; $B) Феноменология; $C) Фалсафаи тањлилї; $D) Постмодерн; $E) Фрейдизм;

$A) Таљриба; $B) Аќл; $C) Фаъолият; $D) Илм; $E) Амалия;

$A) Амалия; $B) Таљриба; $C) Аќл; $D) Илм; $E) Эксперимент;

$A) Маърифати њиссї; $B) Маърифати илмї; $C) Амалия; $D) Таљриба; $E) Маърифати ақлї;

$A) Консепсияи конвенсионализм; $B) Консепсияи феноменология; $C) Консепсияи фалсафаи тањлилї; $D) Консепсияи
когерентї; $E) Консепсияи семантикаи њаќиќат;

$A) Анализ ва синтез, индуксия, болошудан аз абстраксия ба конкрет, муќоиса; $B) Формализатсия, аксиоматикї, методи
гипотетикї, дедуктивї, идеализатсия; $C) Анализ ва синтез, мушоњида, индуксия, абстраксия, моделсозї; $D) Мушоњида,
эксперимент, муќоиса, тасвир, ченкунї; $E) Хулосабарорї, индуксия, дедуксия, синтез, муќоиса ва эксперимент;

$A) Ченкунї, эксперимент, методи гипотетикї, дедуктивї, идеализатсия; $B) Анализ ва синтез, абстраксиякунонї, башаклдарорї
(формализатсия), индуксия, идеализатсия; $C) Боло шудан аз абстраксия ба конкрет, анализ ва синтез, муќоиса, тасвир,
дедуксия; $D) Абстраксиякунонї, хулосабарорї, методи аксиоматикї, дедуксия; $E) Формализатсия, методи аксиоматикї,
методи гипотетикї-дедуктивї, боло шудан аз абстраксия ба конкрет;

$A) Анализ ва синтез, абстраксиякунонї, хулосабарорї, идеализатсия, индуксия; $B) Мушохида, эксперимент, формализасия,
методи аксиоматикї, дедуксия; $C) Ченкунї, муќоиса, тасвир, идеализатсия, анализ ва синтез, абстраксиякунонї; $D) Аз
абстраксия ба конкрет боло шудан, идеализатсия, методи гипотетики, хулосабарори; $E) Мушоњида методи аксиоматикї,
муќоиса, анализ ва синтез, дедуксия;

$A) Позитивизми амвољи аввал; $B) Махизм; $C) Сийентизм; $D) Антисиентизм; $E) Фалсафаи тањлилї;

$A) Сийентизм; $B) Махизм; $C) Герменевтика; $D) Антисийентизм; $E) Антропология;

$A) Махизм, постпозитивизм, антропологияи фалсафї, фалсафаи навкантчигии немис; $B) Материа-лизми эътидолї, фалсафаи
њаёт, ирратсионализм, фрейдизм; $C) Марксизм, маркузианї, неотомизм, теярдизм, фалсафаи тањлилї; $D) Герменевтика,
махизм, структурализм, постмодернизм, феномено-логия; $E) Экзистенсиализм, фалсафаи њаёт, герменевтика, антропологияи
фалсафї;

$A) Аз муборизаи байни материализм ва идеализм; $B) Аз прогрессии илмї-техникї ва баланд шудани ањамияти он; $C) Аз
мавќеи љањонбинии илмию техникї ва гуманитарию бадеї; $D) Аз харобшавии муњити зист ва роњњои рањої аз он; $E) Аз
мавќеи љањонбинии љамъияти то индустриалї ва љањонбинии постиндустриалї;

$A) Прагматизм; $B) Махизм; $C) Постпозивитизм; $D) Неопозитивизм; $E) Постструктурализм;

$A) Б.Рассел неопозитивизм; $B) Витгенштейн неопозитивизм; $C) Мах, Эвенариу, махизм; $D) К.Поппер постпозитивизм;
$E) М.Фуко постструктурализм;
$A) Назарияи верификатсия; $B) Назарияи фалсификатсия; $C) Назарияи пролифератсия; $D) Назарияи кумулиятивї; $E)
Назарияи система;

$A) Парадигма; $B) Верификатсия; $C) «Пешнињоди протоколї»; $D) Назарияи система; $E) Пролифератсия;

$A) П.Фейерабенд; $B) Т.Кун; $C) К.Поппер; $D )К.Леви-Строс; $E) Делез;

$A) Б.Рассел; $B) Л.Витгенштейн; $C) П.Фейерабенд; $D) Т.Кун; $E) К.Поппер;

$A) Верификатсия ва антиверификатсия; $B) Пролифератсия ва антипролифератсия; $C) «Пешнињодоти протоколї» ва


«беруназпротоколї»; $D) Кумулиятивї ва антикумулиятивї; $E) Парадигма ва антипарадигма;

$A) Назарияи факторњо; $B) Назарияи стратификасия; $C) Футурология; $D) Эсхатология; $E) Назарияи конвергенсия;