Вы находитесь на странице: 1из 18

Mühazirə 5.

Мцяййян интегралın tərifi və onun хассяляри. Orta qiymət haqqında teorem.


1. Мцяййян интегралын тярифи
Рийази анализин ясас анлайышларындан бири олан мцяййян интеграл рийазиййат, физика,
механика вя башга фянлярдя ясас тядгигат васитясидир. Сащя, гювс узунлуьу, щяъм, иш, сцрят,
йол, яталят (инерсийа) моменти вя с. мцщцм кямиййятлярин щесабланмасы мцяййян
интегралларын щесабланмасына эятирилир.
Сонлу [ a , b] парчасында йерляшян вя a  x0  x1  x2  ...  xn  b
мцнасибятини юдяйян x 0, x 1, x 2, …, x н нюгтяляри верилдикдя, дейирляр ки, [ a , b] парчасы кичик
[ xk , xk 1 ] (к=0, 1,…,н-1) щиссяляриня бюлцнмцшдцр. [ xk , xk 1 ] парчасынын узунлуьуну xk иля
ишаря едяк: xk  xk 1  xk . xk (к=0,1,…н-1) ядядляринин ян бюйцйц бюлэц аддымы адланыр вя
 иля ишаря олунур:   max xk .
0  k  n 1

Тутаг ки, й=ф(х) функсийасы сонлу [ a , b] парчасынын тяйин олунмушдур. [ a , b] парчасынын


бюлцндцйц кичик [ xk , xk 1 ] парчаларынын щяр биринин дахилиндя ихтийари бир к (к=0,1,…,н-1)
нюгтяси эютцрцб ашаьыдакы кими ъям дцзялдяк:
n 1
f (0 )x0  f (1 )x1  ...  f ( k )xn 1   f (k )xk (1)
k 1

Бу ъямин гиймяти [ a , b] парчасынын бюлцнмя гайдасындан вя к нюгтяляринин


сечилмясиндян асылыдыр. (1) ъяминя f (x) функсийасынын [ a , b] парчасында интеграл ъями дейилир.
[ a , b] парчасыны мцхтялиф цсулларла щиссяляря бюлмякля (1) шяклиндя интеграл ъямляр
ардыъыллыьыны аларыг.
Тяриф. f (x) функсийасы цчцн [ a , b] парчасында дцзялдилмиш (1) интеграл ъямляри
ардыъыллыьы  0 шяртиндя сонлу лимити варса, онда f (x) функсийасына [ a , b] парчасында
интегралланан функсийа, щямин лимитя ися онун [ a , b] парчасында мцяййян интегралы дейилир вя
b

 f ( x)dx иля ишаря едилир:


a
b n 1

 f ( x) dx  lim
 0
 f (
k 0
k ) x k . (2)
a

Бурада f (x) функсийасы интегралалты функсийа, a вя б ядядляри, уйьун олараг, мцяййян


интегралын ашаьы вя йухары сярщядляри, x дяйишяни ися интеграллама дяйишяни адланыр.
Тярифдян айдындыр ки, мцяййян интегралын гиймяти интеграллама дяйишяниндян асылы
b b b
дейилдир:  f ( x)dx   f (t )dt   f (u )du  ... .
a a a

Мцяййян интегралын тярифиня ялавя олараг гейд едяк ки, a =б олдугда мцяййян интеграл
b b a


a
f ( x)dx  0 бярабярлийи иля, a б олдугда ися  f ( x)dx  -  f ( x)dx кими тяйин олунур.
a b

Тутаг ки, йухарыдан й= f (x) яйриси, ашаьыдакы й=0 дцз хятти (абсис оху) вя йанлардан
x = a , x =б дцз хятляри иля щцдудланмыш мцстяви фигуру верилмишдир. Беля фигура отураъаьы [a,
b] парчасы олан яйрихятли трапесийа дейирляр.

11
[ a , b] парчасыны a  x0  x1  x2  ...  xn  b нюгтяляри иля кичик [ xk , xk 1 ] (к=0,1,…,н-1)
парчаларына айыраг. f (x) функсийасынын [ xk , xk 1 ] парчасында ян кичик вя ян бюйцк
гиймятлярини уйьун олараг мк вя Мк иля ишаря едяк. Щяр бир [ xk , xk 1 ]
парчасына уйьун ики дцзбуъаглы гурмаг олар. y
Бунлар, щяр икисинин бир тяряфи [ xk , xk 1 ] пар-
часы, диэяр тяряфи ися уйьун олараг й=мк вя C
y  f (x) D
й=Мк олан АБЪД вя ABCD дцзбу-
ъаглыларыдыр.
Биринъи нюв дцзбуъаглыларын сащяляринин
ъямини x
n 1 n 1 0 x0  a x1 x k xk 1 xn  b
Sn   mk xk ( 1 ) Sn   M k xk ( 1 ) x2
k 1 k 1

иля ишаря едяк (бюлэц аддымы  -дыр).


Тяриф. ( 1 ) вя ( 1 ) ъямляринин  0 шяртиндя бир-бириня бярабяр олан лимитляри варса,
щямин лимитя яйрихятли трапесийанын сащяси дейилир вя С-ля ишаря олунур.

S  lim Sn  lim Sn


 o  0

[ a , b] парчасында кясилмяйян f (x) функсийасы интегралланан олдуьундан


b
S   f ( x)dx ( f ( x)  0) (3) олар.
a

Бурадан мцяййян интегралын щяндяси мянасы алыныр:


Интегралалты f (x) функсийасы [ a , b] парчасында кясилмяйян вя мянфи олмайан олдугда
b

 f ( x)dx интегралы яйрихятли трапесин сащясиня бярабяр олар.


a

Мцяййян интегралын варлыьыны мцяййян едян ашаьыдакы теореми гейд едяк:


Теорем. [ a , b] парчасында кясилмяз f (x) функсийасы щямин парчада интегралланандыр.

2. Мцяййян интегралын ясас хассяляри


Мцяййян интегралын интеграл ъяминин лимити олмасына ясасланараг онун ашаьыдакы
хассялярини гейд етмяк олар. Гейд олунан хассялярдя бахылан функсийаларын [ a , b] парчасында
интегралланан олдуьу гябул олунур.
Хасся 1. Сабит вуруьу мцяййян интеграл ишаряси хариъиня чыхармаг олар:
b b

 Af ( x)dx A f ( x)dx (А сабит ядяддир).


a a
Хцсуси щалда, f (x)  1 оларса, онда

b n 1 b

 Adx  A lim

 x
0
k 0
k  A(b  a) вя бурадан А=1 олдугда  dx  b  a олар.
a a

Хасся 2. Сонлу сайда f1 ( x), f 2 ( x),..., f n ( x) функсийаларынын ъяминин мцяййян интенгралы


топлананларын мцяййян интегралларынын ъяминя бярабярдир:
b b b b

  f1 ( x)  f 2 ( x),..., f n ( x)dx  f1 ( x)dx   f 2 ( x)dx  ...   f n ( x)dx


a a a a
Бу ики хассядян алыныр.

12
b b b
Нятиъя.   f ( x)   ( x)dx  f ( x)dx    ( x)dx
a a a

Хасся 3. Истянилян ъ нюгтяси цчцн


b c b

 f ( x)dx  f ( x)dx   f ( x)dx


a a c
бярабярлийи доьрудур.

b
Хасся 4. a хб парчасында f (x) 0 оларса, онда  f ( x)dx  0
a

Нятиъя. [ a , б] парчасында f (x) ( x ) бярабярсизлийи юдянилярся, онда


b b


a
f ( x)dx    ( x)dx
a

Хасся 5. a хб парчасында кясилмяйян f (x) функсийасы цчцн


b b

 f ( x)dx   f ( x) dx
a a

бярабярсизлийи доьрудур.
Хасся 6. (орта гиймят теореми). f (x) функсийасы [ a , б] парчасында кясилмяйяндирся,
b
онда бу парчада еля  нюгтяси вар ки, ашаьыдакы бярабярлик доьрудур:  f ( x)dx  (b  a) f ( )
a
b b
1 1
Бу бярабярлийи 
ba a
f ( x)dx  f ( ) кимидя йазмаг олар.
b  a a
f ( x)dx ядядиня f (x)

функсийасынын [ a , б] парчасында орта гиймяти дейилир. Орта гиймят теореминдян


b
m(b  a)   f ( x)dx M (b  a) бярабярсизликлярини йазмаг олар.
a

13
Mühazirə 6.
Yuxarı sərhəddi dəyişən müəyyən inteqral.Нйутон –Лейбнис дцстуру.
Müəyyən inteqralın hesablanması üsulları.
1. Yuxarı sərhəddi dəyişən müəyyən inteqral. Нйутон –Лейбнис дцстуру
Тутаг ки, й= f (x) функсийасы [ a , б] парчасында тяйин олунмуш кясилмяйян функсийадыр.
Онда бу функсийа истянилян [a, x ] (а x б) парчасында интегралланан олар. щямин парча цзря
эютцрцлмцш интегралы
x
F ( x)   f (t )dt (3)
a

иля ишаря едяк a сабит ядяд, x ися [ a , б] парчасында дяйишян кямиййят олдугда (3) интегралы
x -ин функсийасы олар. Буна эюря дя, (3) интегралына йухары сярщядди дяйишян олан мцяййян
интеграл дейилир.
Теорем. Яэяр f (x) функсийасы [ a , б] парчасында кясилмяйяндирся, онда щямин
парчанын истянилян x нюгтясиндя
x
d
dx a
F ( x)  f ( x) (4) вя йа ( f (t )dt)  f ( x)

бярабярлийи доьрудур, йяни мцяййян интегралын йухары сярщядя нязярян тюрямяси интегралалты
функсийада интеграллама дяйишяни явязиня йухары сярщядди йаздыгда алынан гиймятя
бярабярдир.
Мцяййян интегралын интеграл ъяминин лимити кими щесабланмасы нисбятян чятин мясялядир.
Щятта садя интегралалты функсийалар цчцн интенрал ъяминин лимитини щесабламаг бязян бюйцк
техники чятинликлярля баьлыдыр.
Интегралалты функсийанын ибтидаи функсийасы мялум олдугда мцяййян интегралы
щесабламаг цчцн чох ялверишли бир дцстур вардыр.
Теорем. [ a , б] парчасында кясилмяйян f (x) функсийасынын ибтидви функсийаларындан бири
Ф (x ) функсийасыдырса, онда
b

 f ( x)dx  F (b)  F (a)


a
(5)

дцстуру доьрудур. (5) дцстуруна Нйутон-Лейбнис дцстуру дейилир.


Гейд едяк ки, (5) дцстурунун саь тяряфиндяки фярги чох вахт
b
F (b)  F (a)  F ( x)
a
кими ишаря едирляр. Буна эюря дя Нйутон-Лейбнис дцстуруну
b
b
 f ( x)dx  F ( x) a  F (b)  F (a)
a

кими йазырлар. Бу ону эюстярир ки, верилмиш мцяййян интегралы Нйутон-Лейбнис дцстуру
васитясиля щесабламаг цчцн, яввялъя интенгралалты функсийанын ибтидат функсийасыны тапмалы,
сонра ися онун йухары вя ашаьы сярщядлярдяки гиймятляри фяргини тапмаг лазымдыр.
3
dx
Мисал . 1 x
1
2
интегралы щесабламалы.

14
1
Щялли: Интегралалты f ( x) 
функсийасынын ибтидаи функсийаларындан бири Ф (x )
1  x2
=арътэ x функсийасыдыр. Верилмиш интегралын щесабланмасына Нйутон-Лейбнис дцстуруну
тятбиг етсяк:
3
dx 3   
1 x
1
2
 arctgx
1
arctg 3  arctg 1    .
3 4 12
2
Мисал .  (3x 2  1)dx интегралы щесабламалы.
0

Щялли: Интегралалты функсийанын ибтидаи функсийасы x 3- x олдуьундан


2
2
 (3x  1)dx  ( x3  x)  (23  2)  (03  0)  6
2

0
0
e x , 0  x  1,
Мисал . f ( x)  
3  x,1  x  4
функсийасынын мцяййян интенгралыны ([0,4] парчасы цзря) щесабламалы.
Щялли: f (x) функсийасы [0,1] вя [1,4] парчаларында кясилмяйян олдуьундан цчцнъц
хассяйя ясасян йаза билярик.
4 1 4 1 4

 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx   e dx   (3  x)dx 


x

0 0 1 0 1

1 x2 4 1 1
e x  (3x  )  e  1  (12  8)  (3  )  e  1  4  3   e  0,5.
0 2 0 2 2
2. Мцяййян интегралын щесабланма цсуллары
Мцяййян интегралларын Нйутон-Лейбнес дцстуру васитясиля щесабланмасы ялверишгли
цсулдур. Лакин, бу цсулла мцяййян интегралы щесабладыгда яввялъя уйьун гейри-мцяййян
интегралы щесабламаг тяляб олунур ки, бу да чох вахт ялверишли олмур. Буна эюря дя бир чох
мцяййян интеграллары бязян хцсуси цсулларла щесабламаг даща мцнасиб олур. Беля цсуллардан
бир нечясини геййд едяк.
1) Щисся-щисся интеграллама.
Теорем. [ a , б] парчасында кясилмяйян вя кясилмяйян тюрямяляри олан у=у( x ) вя
в=в( x ) функсийалары цчцн
b
b b
a udv  uv a  a vdu (6)

бярабярлийи доьрудур. Бу дцстура мцяййян интеграл цчцн щисся-щисся интеграллама дцстуру


дейилир.
2
Мисал . x ln x интегралы щесабламалы. Щялли: Верилмиш интегралы (6) дцстуру иля щесабламаг
2

dx x3
цчцн у=лнх, du  вя dv  x 2dx, v  щесаб едяк. Онда
x 3
2
x3 2 1 2 3 dx 8 1 1 32
1 
1 3 1
    x 
2
x ln xdx ln x x ln 2 ln 1
3 x 3 3 9 1
8 8 1 8 7
 ln 2    ln 2  .
3 9 9 3 9
15
1
arcsin x
Мисал . 
0 1 x
dx интегралы щесабламалы.

dx dx
Щялли у=аръсинх, du  вя dv  ,
1 x2 1 x
v  2 1  x эютцрсяк (6) дцстуруна эюря йаза билярик
1 1
arcsin x 1 dx
0 1  x dx  2 1  x arcsin x
0
 2 
0
1 x
1  x 2

 1
 2 2   4 1  x  2  4.
2 0
2) Мцяййян интегралда дяйишяни явязетмя.
Теорем. Тутаг ки, а) f (x) функсийасы [ a ,b] парчасында кясилмяйяндир; б) x =(т)
функсийасы вя онун  (t ) тюрямяси [, ] парчасында кясилмяйяндир; ъ) [, ] парчасында
a   ( )   (t )   (  )  b
мцнасибяти юдянилир. Онда
b  (7)

a
f ( x)dx   f [ (t )] (t )dt

бярабярлийи доьрудур.
Бу дцстура мцяййян интегралда дяйишяни явязетмя дцстуру дейилир.
1
Мисал . 
0
1  x 2 dx интегралы щесабламалы.

Щялли: Верилмиш интегралы дяйишяни явязетмя дцстуру васитясиля щесаблайаг.x =синт явязлямясини эютцряк, т дяйишяни 0  t  парчасында дяйишдикдя 0  x  1 олур.
2
Онда д x =ъостдт олдуьундан (7) дцстуруна эюря:
  

1  cos 2t
1 2 2 2

 1  x dx   1  sin t cos tdt   cos tdt   dt 


2 2 2

0 0 0 0
2

1 sin 2t 2 
 (t  ) 
2 2 0 4
Бир чох щалларда мцяййян интеграл (7) бярабярлийинин саь тяряфиндяки кими, йяни
b

 f [ ( x)] ( x)dx
a

шяклиндя верилмиш олур. Бу щалда ( x ) =т явязлямясини эютцрмякля верилмитш интегралы


 f (t )dt

интегралына эятирмяк олур. Бурада =(а), =(б).

Гейд. Мцяййян интегралда дяйишяни явязетмя дцстуруну тятбиг едяркян теоремин


бцтцн шяртлярини йохламаг лазымдыр. Онлардан щяр щансы бири юдянмядикдя (7) дцстуру доьру
олмайа биляр.

16
3) Тяк вя ъцт функсийанын симметрик парча цзря интегралы.
Тутаг ки, ф( x ) функсийасы симметрик [- a , a ] парчасында тяйин олунмуш ъцт функсийадыр,
йяни x -ин [- a , a ] парчасындакы бцтцн гиймятляриндя
f (- x )= f (x)
a a
бярабярлийи юдянилир. Онда  f ( x)dx  2 f ( x)dx
a 0
(8)

Демяли, ъцт функсийанын симметрик парча цзря интегралы, щямин функсийанын парчанын йарысы
цзря интегралынын ики мислиня бярабярдир.
Инди фярз едяк ки, [- a , a ] парчасында f (x) функсийасы тяк функсийадыр, йяни x -ин [- a , a ]
парчасындакы бцтцн гиймятляриндя f (- x )=  f (x) бярабярлийи юдянилир.
a
Онда
a
 f ( x)dx  0. (9)

1
Мисал .  x dx
1
интегралы щесабламалы.Щялли: Интегралалты f (x) = x функсийасы ъцт

1 1 1
1
функсийа олдуьундан, 
1
x dx  2 x dx  2 xdx  x 2
0 0
0
 1.

1
Мисал . f ( x)  функсийасынын [1,2] парчасында орта гиймятини тапмалы.
2  x  x2
Щялли: Верилмиш функсийанын орта гиймятини (4) дцстуру иля тапаг:
 1
d x  
2x  1 
2 2 2
1
f ( )  
dx 1
   2 1
 arcsin  .
3 1 2  x  x 2 3 1 9  1
2 3 3 1 6
x 
4  2
1
dx
Мисал . 8 x
1
3
интегралын гиймятляндирилмясинин йухары сярщяддини тапмалы.

1 1 1
Щялли. x -ин [1,1] парчасындакы бцтцн гиймятляриндя   бярабярсизликлярини
9 8 x 3
7
1
йазмаг олар. Бурадан f ( x)  функсийасынын [1,1] парчасындакы ян бюйцк гиймяти
8  x3
1 1
M  , ян кичик гиймяти m  олдуьундан (5) бярабярсизлийиня ясасян
7 9
1
2 dx 2
 
9 1 8  x 3
7
2
mцнасибяти алынар. Демяли, верилмиш интегралын гиймятляндирилмясинин йухары сярщядди
7
2
ашаьы сярщядди ися олар.
9

17
Mühazirə 7.
Мцяййян интегралын bəzi тятбигляри. Mцяййян интегралын тягриби щесабланмасы

1. Мцстяви фигурунун сащясинин щесабланмасы


Тутаг ки, f (x) [ a , b] парчасында кясилмяйян вя мянфи олмайан ( f (x) 0) функсийадыр.
b
Онда мцяййян интегралын щяндяси мянасына эюря S   f ( x)dx (1)
a

бярабярлийини йазмаг олар


Мисал . y  x , x  3, y  0 хятляри иля щцдудланмыш фигурун й
(яйрихятли трапесин) сащясини тапмалы. y x
Щялли: Верилмиш фигур й охунун мцсбят истигамяти тяряфдя
йерляшдийиндян, (1) дцстуруна эюря
b
2 3
S   x dx  x x  2 3 олар. 0 3 х
a
3 0
Яэяр [ a , b] парчасында кясилмяйян f (x) функсийасы мцсбят дейился, онда
b

 f ( x)dx  0
a

олар. Бу интегралын мцтляг гиймяти йухарыдан [ a , b] парчасы, й


a b
ашаьыдан й= f (x) яйриси, йанлардан x = a вя x =б дцз хятляри иля
b x
ящатя олунмуш трапесин сащясиня бярабяр олар: S   f ( x)dx
a
(2)

Яэяр [ a , b] парчасында кясилмяйян f (x) функсийасы y  f (x)


b
ишарясини сабит сахламырса, онда  f ( x)dx
a
мцяййян интегралы ох

охундан йухарыда вя ашаьыда йерляшян яйрихятли трапесийаларын


сащяляринин ъябри ъяминя бярабяр олар. ох охундан йухарыда й
йерляшян трапесийаларын сащяляри ъямя мцсбят ишаря иля, ашаьыда й
й=ф(х)
йерляшянляринки ися мянфи ишаря иля дахил олар.
Яэяр [ a ,b] парчасында кясилмяйян й= (x ) , й= (x ) функ-
й=
0 а б х
сийалары  (x )  (x ) мцнасибятини юдяйярся, онда ашкардыр ки, (х)

онларын ямяля эятирдийи фигурун сащяси


b
S    ( x)   ( x)dx
й=(х)
0 а
a б
дцстуру иля щесабланар.
й
Мисал . x =0. x =2 дцз хятляри вя й= 2 x , й= 2 x  x 2 яйриляри иля
ящатя олунмуш фигурун сащясини тапмалы. й=2х
Щялли: й= 2 x  x 2 функсийасы 1-я бярабяр максимум 1 й=2х-х2
гиймятини x =1 нюгтясиндя алдыьындан вя [0, 2] парчасында й= 2 1 x

0 2 х
2 x 2  2 x3  2
 
2
3 4
олдуьундан S   2  (2 x  x ) dx 
x 2
  x    
0
ln 2 0  3  0 ln 2 3
18
олар.
Верилмиш яйрихятли трапесийаны ящатя едян й= f (x) ( x 0) яйриси параметрик шякилдя верил-
дикдя дя онун сащясини щесабламаг олар. Тутаг ки, й= f (x) (а x б) функсийасы

 x   (t )
 (  t   )
 y   (t )
параметрик шякилдя верилмишдир. Бурада x =(т) функсийасы мо- й
нотондур, [,] парчасында кясилмяйян тюрямяси вардыр вя Б
()=а, ()=б бярабярликлярини юдяйир. Онда (3) интегралында
б
x   (t ), dx   (t )dt явязлямясини апарсаг вя 0 А
й= f (x) = f  (t )   (t ) олдуьуну нязяря алсаг, а х
b  
S   f ( x)dx  f  (t ) (t )dt   (t ) (t )dt (4) олар.
a  

Мисал . Йарымохлары a вя б олан еллипс яйриси иля ящатя олунмуш фигурун сащясини
тапмалы.
Щялли: Мялумдур ки, йарымохлары a вя б олан еллипсин параметрик тянлийи
 x  a cos t
   t  2
 y  b sin t
шяклиндя йазылыр. Еллипсин биринъи квадратда йерляшян щиссясинин сащясини (4) дцстуру иля
щесаблайаг:
   
a 2
1 2 2
ab 2
S   ydx    y (t ) x (t )dt    b sin t ( a sin t )dt  ab  sin tdt 
2 0
 2
(1  cos 2t )dt 
4 0 0 0 0

ab 1 ab
 (t  sin 2t ) 2 
2 2 0 4
Бурадан еллипсин сащяси цчцн S  ab ифадясини аларыг.

2. Яйрихятли секторун сащяси


Мцстяви цзяриндя ОА вя ОБ радиус-векторлары вя АБ яйриси иля щцдудланмыш фигура
бахаг. Беля фигура мяркязи координат башланьыъында олан яйрихятли сектор дейилир.
Полйар координат системиндя АБ яйрисинин   a( ) (     ) тянлийи верилдикдя
ОАБ яйрихятли секторунун сащясини щесаблайаг.
Бу мягсядля [, ] парчасынын 0    1  2  ...
Б
 n 1  n   бюлэцсцнц эютцряк вя   0   ,   1,
=ф()
  2 ,...,  n   шцалары иля верилмиш сектору н щиссяйя бюляк.
1
Чякилмиш радиус-векторлар арасындакы буагары уйьун олараг
0
1  2 ,..,  n иля ишаря едяк.
 k иля  k 1 арасында йерляшян бир  k буъаьына уйьун радиус- к к+1 

векторун узунлуьуну  k иля ишаря едяк.


Радиусу  k вя мяркязи буъаьы  k олан даиря секторунун сащяси
19
1 n 2 1 n
S k 
1 2
 k  k олдуьундан   k 
Sn k    f ( k )2  k
2 2 k 1 2 k 1
ъями пиллявари секторун сащясини веряр.
Бу ъям   f ( ) функсийасынын      парчасында интеграл ъямидир вя она эюря
  0 шяртиндя онун лимити
 
1 1
S    2 d вя йа S   f 2 ( )d (5)
2 2
яйрихятли секторун сащясини веряр.
3. Яйри гювсцнцн узунлуьу й
Тутаг ки,   (AB) мцстяви яйриси дцзбуъаглы коор-
динат системиндя й= f (x) (a  x  b) тянлийи иля верилмишдир. M k 1
A  M0 M 1 Mk Mn
[,] парчасынын ихтийари a  x0  x1  x2  ...  xn 1  xn  b
бюлэцсцня, яйри цзяриндя, координатлары уйьун олараг x к
вя йк= f ( xk ) (к=0, 1,…,н) олан А=М0,М1,…,Мн-1,Мн=Б 0
a  x0x1 x 2 x k xk 1 b  xn x
нюгтяляри уйьун олар. Бу нюгтяляри ардыъыл олараг дцз хятт
парчалары иля бирляшдирдикдя  яйриси дахилиня чякилмиш М0,М1,…,Мн-1,Мн сыныг хятти алыныр.
n 1
Онда  яйриси дахилиня чякилмиш сыныг хяттин узунлуьу Pn   lk олар. Сыныг хяттин ян бюйцк
k 0

тяряфинин узунлуьу  олсун:   max(l0 , l1 ,..., ln1 )


Тяриф.  яйриси дахилиня чякилмиш сыныг хяттин узунлуьунун   0 шяртиндя сонлу лимити
n 1
варса щямин яйрийя сонлу узунлуглу яйри вя   lim   k (6)
 0
k 0

лимитиня онун узунлуьу дейилир.


Щамар  яйриси цчцн (йяни f (x) функсийасы вя онун f (x) тюрямяси [ a , b] парчасында
кясилмяйян олдугда) (6) лимити вар. Доьрудан да, xk  xk 1  xk вя yk  f ( xk 1 )  f ( xk )
n 1
олдуьуну нязяря алсаг Pn   1   f ( k ) xk олар.
2

k 0

1   f ( x)
2
Бу ифадя [ a , b] парчасында кясилмяйян функсийасынын интеграл ъямидир.
Буна эюря дя мцяййян интегралын тярифиня ясасян
n1 b
  lim  1   f ( k ) xk   1   f ( x) dx
2 2
(7)
 0
k 0 a

 x   (t )
олар.Инди, фярз едяк ки, щамар  яйриси  (  t   )
 y   (t )
параметрик шякилдя верилмишдир вя  (t ) тюрямяси [, ] парчасында щеч йердя сыфра чеврилмир.
dy  (t )
Онда  олдуьуну нязяря алараг, (7) интегралында x =(т) явязлямясини ( a =(),
dx  (t )
б=() апармаг олар:

20
 2 
 (t ) 
 1    (t )dt    (t )2   (t )2 dt
   (t )  

Бурадан, параметрик шякилдя верилмиш щамар  яйрисинин узунлуьуну щесабламаг цчцн   xt2  yt 2 dt (8) дцстуру алыныр.

 x   (t )

Яэяр щамар  фяза яйрисинин параметрик тянлийи  y   (t ) (  t   )
 z   (t )

Шяклиндя верилярся, ейни мцщакимя иля онун узунлуьуну

  (t )2   (t )2   (t )2 (9) дцстуру иля щесабламаг олар.

Яйрисинин тянлийи полйар координатларла   f ( ) (      ) шяклиндя верилдикдя, онун


тянлийини x  f ( ) cos , y  f ( ) sin  параметрик шякилдя йазмагла
 
    (  ) d  
2 2
 f ( )2   f ( )2 d (10)
 

дцстуру алынар.
4. Ъисимлярин щяъминин щесабланмасы
1) Паралел кясикляринин сащясиня эюря щяъмин щесабланмасы.
Тутаг ки, фязада в ъисми верилмишдир. Бу ъисмин, ох охуна перпендикулйар мцстявилярля
кясийинин сащяси мялум олдугда, онун щяъмини щесабламаг олар. в ъисминин нюгтяляри
абсисляринин ян кичийи a , ян бюйцйц ися б олсун.
в ъисминин [ a , b] парчасынын x нюгтясиндя (a  x  b) ох охуна перпендикулйар
кечирилмиш мцстяви иля кясийинин сащясини с (x ) иля ишаря едяк. с (x )
функсийасынын [ a , b] парчасында кясилмяз олмасыны фярз едяк.
[ a , b] парчасынын истянилян с(х)
a  x0  x1  x2  ...  xn1  xn  b
a x
Бюлэцсцнц эютцряк вя x  xk (к=0, 1, 2,…,н) бюлэц нюгтяляриндян ох b x

охуна перпендикулйар мцстявиляр кечиряк. Бу мцстявиляр в системини лайлара бюлцр. Щяр бир
лайа кичик бир силиндр кими бахсаг, онда [ xk , xk 1 ] парчасына уйьун лайын отураъаьынын
S (k ) ( xk  k  xk 1 ) , щцндцрлцйц xk  xk 1  xk вя щяъми тягрибян S (k )xk ядядиня
бярабяр олар.
n 1
Онда бцтцн силиндрлярин щяъми цчцн vn   S ( k )xk (11)
k 0

бярабярлийини йазмаг олар.


Тяриф. (11) ъяминин   0 шяртиндя лимити варса щямин лимитя в ъисминин щяъми деййилир
n 1
вя в иля ишаря олунур: vn  lim  S ( k )xk (12)
 0
k 0

Сонлу щяъми олан ъисмя кубланан ъисм дейилир.

21
(11) ъями с (x ) функсийасынын [ a , b] парчасынын истянилян бюлэцсцня уйьун интеграл
b
ъямидир. Она эюря дя (12) бярабярлийиндян v   S ( x)dx (13)
a

мцнасибяти алынар.
2) Фырланмадан алынан ъисмин щяъми.
Яэяр в ъисми y  f ( x)  0 (a  x  b) яйрисинин ох оху ятрафында фырланмасындан
алынмышса, онда онун ох охуна перпендикулйар мцстявилярля кясикляри даиряляр олар.
S ( x)  y 2    f ( x)
2
Бу щалда олар вя буна эюря дя (13) дцстурундан
b
v     f ( x) dx (14)
2
алынар.
a

5. Фырланмадан алынан сятщин сащяси


Фярз едяк ки, [ a , b] парчасында тяйин олунмуш f (x) функсийасы щямин парчада
кясилмяйяндир вя кясилмяйян тюрямяси вардыр. й= f (x) (a  x  b) яйрисинин ох оху ятрафында
фырланмасындан алынан сятщин сащясини щесаблайаг.
Бу мягсядля [ a , b] парчасынын ихтийари
a  x0  x1  x2  ...  xn1  xn  b

бюлэцсцнц эютцряк. x = x к (к=0, 1,..,н) бюлэц нюгтяляриня яйри цзяриндя уйьун олан нюгтяляр
Ak xk , f ( xk ) (к=0,1,..,н) олсун. Бу нюгтяляри дцз хятт парчалары иля бирляшдирдикдя
А0,А1,…,Ан сыныг хятти алыныр.
Щямин сыныг хяттин о x оху ятрафында фырланма- й
сындан алынан сятщин сащяси (кясик конусларын йан A1 A2
A0 Ak Ak 1 Ak
сятщляринин сащяляри ъями)
n1
yk  yk 1 n1
Pn  2   k    ( yk  yk 1 ) k (15) 0 a  x0x1 x 2 xk xk 1 xn  b x
k 0 2 k 0

олар. Бурада йк=ф( x к) (к=0, 1,…,н) вя


 k  Ak Ak 1  xk 2  yk 2  xk 1  xk 2   yk 1  yk 2 (k  0,1,...n  1)
Тяриф. (15) ъяминин   0 шяртинля лимити варса, щямин лимитя  сятщинин сащяси дейилир
n 1
вя п иля ишаря едилир: P  lim   ( yk  yk 1 ) k (16)
 0
k 0

 k -нин ифадясиндя yk  f ( xk 1 )  f ( xk ) фяргиня Лаьраужын сонлу артым дцстуруну тятбиг


етмякля, (16) бярабярлийиндя йазыб мцяййян чевирмя апардыгдан сонра лимитя кечяряк
b
фырланмадан алынан сятщин сащяси дцстуруну P  2  f ( x) 1   f ( x) dx (17) шяклиндя аларыг.
2

 x   (t )
Яйри  (  t   ) параметрик тянликляри иля верилдикдя (17) дцстурундан истифадя
 y   (t )
етмякля онун фырланмасындан алынан сятщин сащясини щессабламаг олар. Бунун цчцн щямин

22
 (t )
дцстурда x   (t ), y   (t ), y  йазмаг лазымдыр. Онда
 (t )
b
P( )  2  (t )  (t )   (t ) dt (18) олар.
2 2

6. Мцяййян интегралын тягриби щесабланмасы


[ a ,b] парчасында кясилмяйян ф( x ) функсийасынын ибтидаи функсийасы Ф( x ) мялум
b b
олдугда  f ( x)dx интегралыны Нйутон-Лейбнисын  f ( x)dx =Ф(б)-Ф(а) дцстуру иля щесабламаг
a a

олур. Лакин кясилмяйян функсийанын ибтидаи функсийасыны щямишя тапмаг мцмкцн олмур вя
йа ибтидаи функсийа гейри-елементар олур. Бир чох мясялялярин щяллиндя ися интегралалты
функсийа ъядвял шяклиндя верилир. Бцтцн бу щалларда верилмиш интегралы тягриби щесабламаг
лазым эялир.
Мцяййян интегралын садя тягриби щесаблама дцстурлары онун тярифиня ясасян алыныр.
ba
[ a , b] парчасыны xk  a  k (k  0,1,2,...,n) нюгтяляри васитясиля н бярабяр щиссяйя
n
b n 1 x k 1
айырыб  f ( x)dx    f ( x)dx
a k  0 xk
(3) бярабярлийини йазаг.

ba
1) Дцзбуъаглылар дцстуру. ф( x ) функсийасынын xk  a  k
(k  0,1,2,...,n)
n
нюгтяляриндяки уйьун гиймятлярини y0  f ( x0 ), y1  f ( x1 ),..., yn  f ( xn ) иля ишаря едяк. Бу
x k 1

щалда н-ин бюйцк гиймятляриндя  f ( x)dx  y x


xk
k k (4)

ba
тягриби бярабярлийини эютцрмяк олар. Бурада xk  xk 1  xk  (k  0,1,...,n)
n
b  a n 1
b
(4) тягриби бярабярликлярини тяряф-тяряфя топласаг,  f ( x)dx   yk
n k 0
(5)
a

тягриби бярабярлийини аларыг. Буна мцяййян интегралын тягриби щесабланмасы цчцн


дцзбуъаглылар дцстуру дейилир.
xk 1

(4) тягриби бярабярлийи явязиня  f ( x)dx  y


xk
k 1xk

тягриби бярабярлийини эютцрсяк, онда дцзбуъаглылар дцстуру уйьун олараг


b  a n 1
b

 f ( x)dx   yk 1 шяклиндя олар.


n k 0
a

(5) дцзбуъаглылар дцстурунун саь тяряфиндяки ифадя ф( x ) функсийасыннын интеграл


b  a n 1
b
ъямидир. Буна эюря дя lim
n 
 yk  f ( x)dx олар. Демяли, (5) дцзбуъаглылар дцстурунун
n k 0 a

b  a  n 1 
b
мцтляг хятасы Rn   f ( x)dx    yk  (6)
a
n  k 0 
n   шяртиндя сонсуз кичилян кямиййятдир.
ф( x ) функсийасынын [ a , b] парчасынын биртяртибли мящдуд тюрямяси олдугда

23
M1 (b  a)2
Rn 
12n
бярабярсизлийини исбат етмяк олар. Бурада M1  max f ( x) .
a  x b

2) Трапесийалар дцстуру.
Бу щалда (4) явязиня
x k 1
yk  yk 1
 f ( x)dx 
xk
2
xk (7)

тягриби бярабярлийи эютцрцлцр. Бу тягриби бярабярликляри тяряф-тяряфя топламагла


b  a  y0  yn 
b

 f ( x)dx 
a

n  2
 y1  y2  ...  yn 1 

(8)

тягриби бярабярлийи алыныр. Буна мцяййян интегралын тягриби щесабланмасы цчцн трапесийалар
дцстууру дейилир.
Трапесийалар дцстурунун мцтляг хятасы
yk  yk 1
n 1
M 2 (b  a)3
b
Rn   f ( x)dx   xk 
a k 0 2 12n
бярабярсизлийи иля тяйин олунур. Бурада M 2  max f ( x) .
a  x b

3) Параболалар (вя йа Симпсон) дцстуру. Мцяййян интегралы тягриби щесабламаг цчцн


[ a , b] парчасыны a  x0  x1  x2  ...  x2n1  x2n  b нюгтяляри васитясиля 2н сайда бярабяр
x 2 k 2

щиссялляря бюлцб [ x2k , x2k  2 ] (k  0,1,2,...,n) парчасы цзря эютцрцлмцш  f ( x)dx


x2 k
интегралынын

тягриби гиймятини щессаблайаг. Бу мягсядля y  Ax2  Bx  C квадрат цчщядлисинин


(параболасынын) ямсалларыны еля сечяк ки, онун графики ( x 2к, й2к), ( x 2к+1, й2к+1) вя ( x 2к+2,
x2 k 2
ba
й2к+2) нюгтяляриндян кечсин, онда 
x2 k
ydx 
bn
( y2 k  4 y2 k 1  y2 k  2 ) олдуьуну алмаг олар. й

функсийасынын [ x2k , x2k  2 ] парчасында графики (парабола) ф( x ) функсийасынын щямин парчадакы


x2 k 2
ba
графикиня йахын олдуьундан 
x2 k
f ( x)dx 
bn
( y2 k  4 y2 k 1  y2 k  2 ) (9)

тягриби бярабярлийини алмаг олар. Бу тягриби бярабярликляри тяряф-тяряфя топласаг,


ba
b

 f ( x)dx  ( y0  y 2n )  4( y1  y3  ...  y 2n1 )  2( y 2  y 4  ...  y 2n2 ) (10)


a
bn
тягриби бярабярлийини аларыг. Буна мцяййян интегралын тягриби щесабланмасы цчцн параболалар
дцстуру (вя йа Sимпсон дцстуру) дейилир.
ф( x ) функсийасынын [ a ,b] парчасында дюрдтяртибли мящдуд тюрямяси олдугда параболалар
дцстурунун мцтляг хятасы
b  a n 1 M 4 (b  a ) 5
b
цчцн Rn   f ( x)dx   ( y 2k  4 y 2k 1  y 2k 2 )  180  (2n) 4 (11)
bn k 0
a

бярабярсизлийин доьрулуьуну исбат етмяк олар. Бурада


M 4  max f v ( x)
a  x b

24
Mühazirə 8.
Гейри-мяхсуси интеграллар .
1. Сонсуз сярщядли гейри мяхсуси интеграллар
Верилмиш ф( x ) функсийасынын [ a ,b] парчасында мцяййян интегралы тяйин едиляркян [ a , b]
парчасынын сонлу вя ф( x ) функсийасынын мящдуд олмасы тяляб олунур. Интеграллама парчасы
гейри мящдуд олдугда онун цчцн интеграл ъямини дцзялтмяк мцмкцн олмур. Буна эюря дя
гейри-мяхсуси интеграла интеграл ъяминин лимити кими тяриф вермяк олмур.
Лакин бир чох мясялялярин щяллиндя мцяййян интегралын сонсуз областлар вя гейри-
мящдуд функсийалар цчцн цмумиляшмяси тяляб олунур. Беля цмумиляшмя бир чох щалларда
мцмкцндцр.
Мцяййян интегралларын сонсуз областлар вя гейри-мящдуд функсийалар цчцн
цмумиляшмяси олан интеграллара гейри мяхсуси интеграллар дейилир. Гейри мяхсуси интеграллар
ики нюв олур: сонсуз сярщядли интеграллар вя гейри-мящдуд функсийаларын интегралы.
Тутаг ки, й=ф( x ) функсийасы [a,) областында тяйин олунмуш вя истянилян сонлу [ a ,b]
b
(b> a ) парчасында интегралланан функсийадыр. Онда истянилян б цчцн  f ( x)dx
a

интегралы сонлудур вя b   шяртиндя онун лимитиндян данышмаг олар.


b
Тяриф. Яэяр сонлу lim
b  f ( x)dx лимити варса, онда щямин лимитя ф( x ) функсийасынын
a
 b
[a,) областында гейри-мяхсуси интегралы дейилир вя a
f ( x)dx  lim
b  f ( x)dx (1)
a

кими ишаря олунур. Бу щалда, йяни (1) лимити сонлу олдугда ф( x ) функсийасына [a,)
областында гейри-мяхсуси мянада интегралланан функсийа дейилир.

(1) лимити варса, онда  f ( x)dx
a
гейри-мяхсуси интегралы йыьылан, якс щалда, йяни (1)

лимити олмадыгда ися щямин гейри-мяхсуси интеграл даьылан адланыр.



f ( x)  0 олдугда гейри-мяхсуси интегралын садя щяндяси мянасы вардыр:  f ( x)dx
a

гейри-мяхсуси интегралы й=ф( x ), x = a хятляри вя абсис оху арасында галан гейри-мящдуд


(сонсуз) областын сащясини ифадя едир.
й
й

ф(х)

ф(х)

а б 0 а
0 х 2
 x 
S   1    
1  y 
(, b] вя (, ) интервалларында да гейри-мяхсуси интеграл анлайышы охшар гайда иля
b b  c 
верилир:  f ( x)dx  lim  f ( x)dx,

a  
a
 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx.
  c

25

dx
Мисал .  1 x
0
2
интегралы щесабламалы.Щялли: (1) бярабярлийиня ясасян


dx
b
dx b 
0 1  x 2  blim 
 1  x
0
2
 lim arctgx  lim arctgb  олар.
b 0 b 2

dx
Мисал . -нын щансы гиймятляриндя  x
1
интегралынын йыьылыб даьылан олмасыны

b
dx 1 1 b 1 1 1 1
арашдырмалы.Щялли.   1 олдугда,  
 x  (b1  1)   b
1
x 1 1 1 1 1
 1

dx 1 1  ,   1 olduqda ,

1 
олдуьундан 
  lim b    1
1
x  1  1 b  
 ,   1 olduqda .

dx b
  1 олдугда 1 x b 1  blim
 lim ln x
 
ln b   олар. Беляликля,


dx 1
  1 олдугда  x
1

 1
интеграл йыьыландыр.


dx
  1 олдугда  x
1
  интеграл даьыландыр.

Бир чох щалларда гейри-мяхссуи интегралын йыьылан вя йа даьылан олмасыны билмяк, бязян
ися ону гиймятляндирмяк кифайят олур. Бунун цчцн ашаьыдакы цч теореми гейд едяк:
Теорем 1. Яэяр истянилян х a цчцн 0  f ( x)   ( x) бярабярсизлийи юдянирся, онда
   

  ( x)dx йыьылан олдугда


a
a
f ( x)dx интегралы да йыьылар вя  a
f ( x)dx    ( x)dx
a

бярабярсизлийи доьру олар.



dx
Мисал . x
1
2
(1  e x )
интегралын йыьылыб даьылан олмасыны арашдырмалы.Щялли: x  1


dx 1 dx 1
олдугда  2
x (1  e ) x
2 x
бярабярсизлийини йазмаг олар. x 1
2

2 1
 1 интегралы йфыьылан


dx
олдуьундан x
1
2
(1  e x )
интегралы да йыьылар, гиймяти ися ващиддян кичик олар.

Теорем 2. Яэяр истянилян x  a цчцн 0   ( x)  f ( x) бярабярсизлийи юдянилярся вя


 

  ( x)dx даьылан оларса, онда


a
 f ( x)dx интегралы да даьылан олар.
a

x 1
Мисал .  1 x3
dx интегралын йыьылыб даьылан олмасыны арашдырмалы.


x 1 x 1 dx
Щялли: x  1 олдугда
x3

x3

x
олдуьу айдындыр. 
1 x
интегралы даьылан


x 1
олдуьундан, 1 x3
dx интегралы да даьылан олар.

26
 
Теорем 3. Яэяр  f ( x) dx
a
интегралы йыьыландырса, онда  f ( x)dx
a
интегралы да йыьылан

 
олар вя 
a
f ( x)dx   f ( x) dx бярабярсизлийи доьрудур.
a


sin x
Мисал . 
1
x 3
dx интегралын йыьылыб даьылан олмасыны арашдырмалы.

sin x sin x 1
Щялли: x дяйишянинин [1,  ) интегралындакы истянилян гиймятиндя  3  3
x3 x x
 
dx 1 sin x
олдуьундан вя  3  интегралы йыьылдыьындан,  dx интегралы да йыьылан олар вя
1
x 2 1
x3

sin x 1

1
x 3
dx  бярабярсизлийи доьрудур.
2
2. Гейри-мящдуд функсийаларын гейри-мяхсуси интегралы
Тутаг ки, ф( x ) функсийасы [ a ,б) йарыминтервалында кясилмяйяндир, лакин б нюгтясиндя
кясиляндир. Бу щалда ф( x ) функсийасы истянилян [ a ,b] (a  b1  b) парчасында кясилмяйян, йяни
b1

интегралланан олар. Бу щалда  f ( x)dx


a
интегралы, йухары сярщяддинин (a  b1  b) аралыьында

тяйин олунмуш функсийасы олар.


b1

Яэяр b1  b  0 шяртиндя  f ( x)dx


a
интегралынын сонлу лимити варса, онда щямин лимитя

ф( x ) функсийасынын [ a ,b] парчасында гейри-мяхсуси интенгралы дейилир вя


b b1

 f ( x)dx 
a
lim
b b  0  f ( x)dx
a
(1)

кими ишаря олунур.


(2) бярабярлийинин саь тяряфиндяки лимит сонлу олдугда, сол тяряфдяки интеграла йыьылан
гейри-мяхсуси интеграл, лимит олмадыгда йахуд сонсузлуьа бярабяр олдугда ися даьылан
интеграл дейилир.
[ a , b] парчасынын сол уъунда ф( x ) функсийасы кясиляндирся, онда
b b1

 f ( x)dx 
a
lim
b b  0  f ( x)dx
a

бярабярлийини йазмаг олар.


Яэяр ф( x ) функсийасы [ a ,b] парчасынын бир x = x 0 дахили нюгтясиндя кясиляндирся
b x0 b


a
f ( x)dx  
a
f ( x)dx   f ( x)dx
x0

бярабярлийини йазмаг олар.dx
Мисал . x
1
3
ln x
интегралы щесабламалы.

1
Щялли: Интегралалты f ( x)  3
функсийасы x =1 нюгтясиндя кясилян олдуьундан,
x ln x

27
 
dx dx 33 2  3 33 2  3
1 x3 ln x a10 a x3 ln x a10 2 ln x a  alim
 lim  lim  

1 0 2 2
ln a  
 2
Гейд. [ a ,b] парчасында тяйин олунмуш ф( x ) функсийасынын щямин парчада сонлу сайда
a 1, a 2,…, a н кясилмя нюгтяси оларса, онда ф( x ) функсийасынын [ a , b] парчасында интегралы
ашаьыдакы кими тяйин олунур:
b a1 a2 b


a
f ( x)dx  
a
f ( x)dx  
a1
f ( x)dx  ...,  f ( x)dx
an

Яэяр саь тяряфдяки интегралларын щяр бири йыьыландырса, онда верилмиш интеграл да
йыьыландыр. Интеграллардан бири даьылан оларса, онда верилмиш интеграл да даьылан олар.
Кясилян функсийаларын да гейри-мяхсуси интегралларынын йыьылыб даьылан олмасыны
арашдырмаг, йахуд гиймятляндирмяк цчцн сонсуз сярщядли интеграллардакы охшар теоремляри
гейд етмяк олар.
Теорем 1. ф( x ) вя ( x ) функсийалары [ a , b] парчасынын б уъунда кясиляндирся, парчанын
бцтцн нюгтяляриндя
0  f ( x)   ( x)
b b
бярабярсизлийи юдянирся вя   ( x)dx йыьылырса, онда  f ( x)dx йыьылыр вя
a a
b b


a
f ( x)dx    ( x)dx
a

бярабярсизлийи доьрудур.
Теорем 2. ф( x ) вя ( x ) функсийалары [ a , b] парчасынын б уъунда кясиляндирся, парчанын
бцтцн нюгтяляриндя
0   ( x)  f ( x)
b b
бярабярсизлийи юдянирся вя   ( x)dx даьыландырса, онда  f ( x)dx интегралы да даьылан олар.
a a

Теорем 3. Яэяр ф( x ) функсийасы [ a , b] парчасынын б уъунда кясиляндирся, парчанын


b b
бцтцн  f ( x) dx интегралы йыьыландырса, онда  f ( x)dx интегралы да йыьылан олар вя
a a

b b

 f ( x)dx   f ( x) dx
a a

бярабярсизлийи доьру олар.


1
Гейри-мяхсуси интегралалты функсийаны чох заман функсийасы иля мцгаися
( x  b) 
b
dx
едирляр. Асанлыгла йохламаг олар ки, 1 олдугда  ( x  b)  интегралы йыьылан 1 олдугда
a
b
dx
ися даьыландыр.Ашкардыр ки, бу тяклиф  ( x  b)  интегралы цчцн дя доьрудур.
a

28