Вы находитесь на странице: 1из 41

“МАКУЛДАШЫЛДЫ” “БЕКИТЕМИН”

Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология


башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б. факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________ _________________________________________
“____”_________________________2020-ж. “_____”_____________________________2020-ж.

2020-2021 - окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык
сессиясынын өткөрүү графиги.
Студенттердин саны: 114
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар

Багыты «Биология 520200», «Биоэкология 520900», «Биотехнология 720200», «Биология. Лабораториялык иш»
Өтүм
1. 18.12.2020 В On-line Дене тарбия/Физическая культура и спорт 1 Межфак.кафедры физической Б(б)-1-20
режиме через культуры и спорта Дуйшенов Р
AC AVN сайт: Межфак.кафедры физической БЭ(б)-1-20
http://avn.knu.kg культуры и спорта
портал вход для Межфак.кафедры физической БТ(б)-1-20
тестирования в культуры и спорта Санатбаев М
дом.условиях Межфак.кафедры физической ЛДК-1-20
культуры и спорта Карыбеков Т.
Сынактар
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line Орус тили/Русский язык Межфакультетская кафедра Б(б)-1-20, 3-поток
режиме через русского языка Эралиева Ы.С
AC AVN сайт: Межфакультетская кафедра БЭ(б)-1-20, 1-поток
http://avn.knu.kg русского языка Оторбаева Н.
портал вход для Межфакультетская кафедра БЭ(б)-1-20, 1-поток
тестирования в русского языка Мурзалиева Дж.
дом.условиях Межфакультетская кафедра БЭ(б)-1-20, 2-поток
русского языка Есенкулова А.Н
Межфакультетская кафедра ЛДК-1-20, 1-поток
русского языка Чонмурунова Н. ЛДК-1-20, 2-поток
Межфакультетская кафедра БТ(б)-1-20,2-поток,
русского языка Матикеева А.К.
2. 21.12.2020-25.12.2020 Кыргыз тили ж/а адабияты/ Кыргызский язык Межфакультетская кафедра Б(б)-1-20, 3-поток
и литература 1 гозязыка Узекеева Ж.Ш.
Межфакультетская кафедра БЭ(б)-1-20, 3-поток
гозязыка Доолотбакова Р.
Межфакультетская кафедра ЛДК-1-20, 4-поток
гозязыка Узекеева Ж.Ш.
Межфакультетская кафедра ЛДК-1-20, 6-поток
гозязыка Думанаева М.
Межфакультетская кафедра БТ(б)-1-20,3-поток,
гозязыка Доолотбакова Р.
Межфакультетская кафедра БТ(б)-1-20,5-поток,
гозязыка Думанаева М.
В On-line Математика Алгебры, геометрии, топологии и Б(б)-1-20, 4-поток
режиме через преподования высшей БЭ(б)-1-19, 4-поток
3. 21.12.2020-25.12.2020 AC AVN сайт: математики Талантбеков А.Т.
http://avn.knu.kg (рус)
портал вход для Алгебры, геометрии, топологии и Б(б)-1-20, 3-поток
тестирования в преподования высшей БЭ(б)-1-19, 3-поток
дом.условиях математики Исраилова Г. (кырг) ЛДК-1-20, 4-поток
БТ(б)-1-20,4-поток,
Алгебры, геометрии, топологии и ЛДК-1-20,2-поток,
преподования высшей БТ(б)-1-20,2-поток,
математики Мунапысова Г.Т.
(рус)
Информатика Информатики и вычислительной Б(б)-1-20, 9-поток
техники Туракеева М.У. (рус) БЭ(б)-1-20, 1-поток
ЛДК-1-20, 2-поток
БТ(б)-1-20,10-поток,
4. 21.12.2020-25.12.2020
Информатики и вычислительной Б(б)-1-20, 6-поток
техники Мамытбекова Ж. (кырг) ЛДК-1-20, 7-поток
БТ(б)-1-20,10-поток,
5. 21.12.2020-25.12.2020 Манасоведение/Манас таануу Мировой литературы и Б(б)-1-20, 1-поток
манасоведение Иймангазиева А БЭ(б)-1-20, 1-поток
ЛДК-1-20, 2-поток
БТ(б)-1-20,1-поток,
Мировой литературы и Б(б)-1-20, 4-поток
манасоведение Жекшен к. С. БЭ(б)-1-20, 4-поток
(кырг) БТ(б)-1-20,5-поток,
6. 21.12.2020-25.12.2020 Неорганической химии и Б(б)-1-20, 1-поток
химической технологии БЭ(б)-1-20, 1-поток
Кожомуратова Э. (рус) ЛДК-1-20, 1-поток
Химия (органикалык эмес) 1/ Химия
БТ(б)-1-20,1-поток,
(неорганическая) 1
Неорганической химии и Б(б)-1-20, 1-поток
химической технологии БЭ(б)-1-20, 1-поток
Сапалова С. (кырг) ЛДК-1-20, 1-поток
БТ(б)-1-20,1-поток,
Багыты «Биология 520200»
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line Ботаника 1/ Ботаника 1 Каф. БФР. Асаналиева Н.А. (рус). Б(б)-1-20, 1-поток
режиме через Каф. БФР. Солпиева К.Т. (кырг). Б(б)-1-20, 1-поток
2. 21.12.2020-25.12.2020 AC AVN сайт: Биоэкологии Рыскулова Г.К. Б(б)-1-20, 1-поток
http://avn.knu.kg Айлана чойрону коргоо / Охрана окружающей (рус)
портал вход для среды Биоэкологии Жунусов У.Т. Б(б)-1-20, 1-поток
тестирования в (кырг)
дом.условиях
3. 21.12.2020-25.12.2020 Биология экологиянын негиздери менен / Биоэкологии Карипова Н.Т. Б(б)-1-20, 1-поток
Биология с основами экологии
4. 21.12.2020-25.12.2020 Илимий изилдоонун негиздери / Основы БФР Юсупов Т.Т. (рус) Б(б)-1-20, 1-поток
научных исследований БФР Конурбаева Р.У. (кырг) Б(б)-1-20, 1-поток
Багыты «Биоэкология 520900»
Өтүм
1. 7.12.2020-11.12.2020 В On-line 1-курс учун курстук иш / Курсовая работа за Жунусов У.Т. БЭ(б)-1-20, 1-поток
режиме через 1 курс
AC AVN сайт: Дисциплина: Токой иши жана анчылык Нуржанов Э.К. БЭ(б)-1-20, 1-поток
http://avn.knu.kg жайыттар / Лесное дело и охотничьи угодья БЭ(б)-1-20, 1-поток
Домашов И.А.
портал вход для
Изабекова А.К. БЭ(б)-1-20, 1-поток
тестирования в
дом.условиях Рыскулова Г.К. БЭ(б)-1-20, 1-поток
Акматова В.Э. БЭ(б)-1-20, 1-поток
Кулумбаев М.Т. БЭ(б)-1-20, 1-поток
Сынактар
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line Биоэкологии Нуржанов Э. (рус) БЭ(б)-1-20, 1-поток
режиме через Токой иши жана анчылык жайыттар / Лесное
AC AVN сайт: дело и охотничьи угодья Биоэкологии Жунусов У.Т. БЭ(б)-1-20, 1-поток
http://avn.knu.kg (кырг)
2. 21.12.2020-25.12.2020 портал вход для Биология экологиянын негиздери менен / Биоэкологии Карипова Н.Т. БЭ(б)-1-20, 2-поток
тестирования в Биология с основами экологии
дом.условиях
3. 21.12.2020-25.12.2020 БФР Юсупов Т.Т. (рус) БЭ(б)-1-20, 3-поток
Илимий изилдоонун негиздери / Основы
научных исследований
БФР Конурбаева Р.У. (кырг) БЭ(б)-1-20, 2-поток
Багыты «Биотехнология 720200»
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line Экология/ Экология Каф. БФР. Асаналиева Н.А. (рус). БТ(б)-1-20,1-поток,
режиме через Каф. БФР. Сагындыкова Н. БТ(б)-1-20,1-поток,
AC AVN сайт: (кырг)
http://avn.knu.kg
2. 21.12.2020-25.12.2020 портал вход для Биотехнологиялык процесстер, аппараттар Каф. БФР. Байчубакова Н. (рус) БТ(б)-1-20,1-поток,
тестирования в жана оборудованиялар / Биотехнологические Каф. БФР. Акылбекова Т. (кырг) БТ(б)-1-20,1-поток,
дом.условиях процессы, аппараты и оборудование
3. 21.12.2020-25.12.2020 Илимий изилдоонун негиздери / Основы БФР Юсупов Т.Т. (рус) БТ(б)-1-20,2-поток,
научных исследований БФР Конурбаева Р.У. (кырг) БТ(б)-1-20,3-поток,
Багыты «Биология. Лабораториялык иш»
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line Каф. ЗФЧиЖ Шаршеева Б.К. ЛДК-1-20, 1-поток
Ботаника жана Зоология / Ботаника и Зоология
режиме через Каф. ЗФЧиЖ Тротченко Н.В. ЛДК-1-20, 1-поток
2. 21.12.2020-25.12.2020 AC AVN сайт: КЛДда медициналык этиканын, Биоэкологии Кененбаева А. ЛДК-1-20, 1-поток
http://avn.knu.kg деонтологиянын негиздери жана Биоэкологии Кененбаева А. ЛДК-1-20, 2-поток
портал вход для Катастрофалардын медицинасы / Основы
тестирования в медицинской этики, деонтологии в КЛД и
дом.условиях Медицина катастроф

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.

“МАКУЛДАШЫЛДЫ” “БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б. факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________ _________________________________________
“____”_________________________2020-ж. “_____”_____________________________2020-ж.

2020-2021-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык
сессиясынын өткөрүү графиги.

Студенттердин саны : 86
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар

Багыты «Биология 520200», «Биоэкология 520900», «Биотехнология 720200», «Биология. Лабораториялык иш»
Өтүм
1. 18.12.2020 В On-line режиме Дене тарбия/Физическая культура 3 Межфак.кафедры физической Б(б)-1-19
через AC AVN сайт: культуры и спорта Осмонбеков А.А.
http://avn.knu.kg Межфак.кафедры физической БЭ(б)-1-19
портал вход для культуры и спорта Токонова Г.Т.
тестирования в Межфак.кафедры физической БТ(б)-1-19
дом.условиях культуры и спорта Санатбаев М
Межфак.кафедры физической БТ(б)-1-19
культуры и спорта Токонова Г.Т.
Сынактар
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line режиме Философия Каф. Философии Турукманов К. Б(б)-1-19, 1-поток
через AC AVN сайт: (кырг) БЭ(б)-1-19, 1-поток
http://avn.knu.kg ЛДК(б)-1-19, 3-поток
портал вход для БТ(б)-1-19, 2-поток
тестирования в Каф. Философии Апсаматова Э.Ж Б(б)-1-19, 1-поток
дом.условиях (рус) ЛДК(б)-1-19, 2-поток
БТ(б)-1-19, 1-поток
2. 21.12.2020-25.12.2020 Химия (органикалык) 2 /Химия Органической химии и химической Б(б)-1-19, 1- поток
(органическая) 2 технологии Сарымзакова Р.К. БЭ(б)-1-19, 4-поток
(кырг) ЛДК(б)-1-19, 4-поток
БТ(б)-1-19, 2-поток
Органической химии и химической Б(б)-1-19, 1- поток
технологии Хаперская Л.С. (рус) ЛДК(б)-1-19, 3-поток
БТ(б)-1-19, 2-поток
3. 21.12.2020-25.12.2020 Общей физики Мурзакулова И. Б(б)-1-19 1- поток
(кырг) БЭ(б)-1-19, 1-поток
ЛДК(б)-1-19, 3-поток
Физика 2 БТ(б)-1-19, 2-поток
Общей физики Осмоналиева А. Б(б)-1-19, 1-поток
(рус) ЛДК(б)-1-19, 3-поток
БТ(б)-1-19, 2-поток
4. 21.12.2020-25.12.2020 Математика жана информатика Алгебры, геометрии, топологии и Б(б)-1-19, 1-поток
(Математика) 1 / Математика и преподавания высшей математики БЭ(б)-1-19, 7-поток
информатика (Математика) 1 Исраилова Г. (кырг) БТ(б)-1-19, 6-поток
Алгебры, геометрии, топологии и Б(б)-1-19, 1-поток
преподования высшей математики ЛДК(б)-1-19, 3-поток
Мунапысова Г. (рус)
Алгебры, геометрии, топологии и ЛДК(б)-1-19, 3-поток
преподования высшей математики
Талантбеков А.
5. 21.12.2020-25.12.2020 Гистология/Гистология Каф. ЗФЧиЖ Сооданбекова А. Б(б)-1-19 1-поток
(кырг) БЭ(б)-1-19, 6-поток
ЛДК(б)-1-19,7-поток
БТ(б)-1-19, 3-поток
БТ(б)-1-19, 4-поток
Каф. ЗФЧиЖ Сооданбекова А. (рус) Б(б)-1-19, 2-поток
ЛДК(б)-1-19, 8-поток
БТ(б)-1-19, 4-поток
Багыты «Биология 520200»,
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line режиме Цитология /Цитология БФР Мусаева К . Э Б(б)-1-19, 1-поток
через AC AVN сайт: БФР Мусаева К.Э Б(б)-1-19, 5-поток
2. 21.12.2020-25.12.2020 http://avn.knu.kg Биоэкологии Карипова Н.Т. (кырг) Б(б)-1-19 1-поток
портал вход для Жалпы биология / Общая биология
Биоэкологии Токтосунов Т.А. (рус) Б(б)-1-19, 1-поток
3. 21.12.2020-25.12.2020 тестирования в БФР Невераев У (кырг) Б(б)-1-19,1-поток
дом.условиях Ботаника 3/Ботаника 3
БФР Асаналиева Н. (рус) Б(б)-1-19,1-поток
4. 21.12.2020-25.12.2020 Каф. ЗФЧиЖ Кадырова Б. (кырг) Б(б)-1-19 1-поток
Зоология 3/ Зоология 3
Каф. ЗФЧиЖ Тротченко Н. (рус) Б(б)-1-19, 1-поток
Багыты «Биоэкология 520900»
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line режиме Жалпы биология / Общая биология Биоэкологии Карипова Н.Т. (кырг) БЭ(б)-1-19, 2-поток
2. 21.12.2020-25.12.2020 через AC AVN сайт: Цитология /Цитология БФР Мусаева К . Э. БЭ(б)-1-19, 3-поток
http://avn.knu.kg
3. 21.12.2020-25.12.2020 портал вход для Ботаника 3/Ботаника 3 БФР Невераев У (кырг) БЭ(б)-1-19, 2-поток
4. 21.12.2020-25.12.2020 тестирования в Каф. ЗФЧиЖ Кадырова Б. (кырг) БЭ(б)-1-19, 2-поток
дом.условиях Зоология 3/ Зоология 3

Багыты «Биология. Лабораториялык иш»


1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line режиме Изилдоолордун жыйынтыгын Биоэкологии Нуржанов Э. К ЛДК(б)-1-19, 1-поток
через AC AVN сайт: статистикалык обработка / Биоэкологии Домашев И. А. ЛДК(б)-1-19, 1-поток
http://avn.knu.kg Статистическая обработка результатов
портал вход для исследований
2. 21.12.2020-25.12.2020 тестирования в БФР Мусаева К . (кырг) ЛДК(б)-1-19, 1-поток
дом.условиях Микробиология/Микробиология
БФР Мусаева К (рус) ЛДК(б)-1-19, 2-поток
5. 21.12.2020-25.12.2020 Биоэкологии Карипова Н.Т. (кырг) ЛДК(б)-1-19, 1-поток
Жалпы биология / Общая генетика
Биоэкологии Токтосунов Т.А. (рус) ЛДК(б)-1-19, 1-поток
Багыты «Биотехнология 720200»
1. 21.12.2020-25.12.2020 В On-line режиме Цитология /Цитология БФР Мусаева К . Э БТ(б)-1-19, 1-поток
через AC AVN сайт:
БФР Мусаева К.Э. БТ(б)-1-19, 4-поток
http://avn.knu.kg
2. 21.12.2020-25.12.2020 портал вход для Электроники и теоретической БТ(б)-1-19, 1-поток
тестирования в Инженердик графика / Инженерная физики Токторбаев Э.(кырг)
дом.условиях графика Электроники и теоретической БТ(б)-1-19, 2-поток
физики Токторбаев Э. (рус)
3. 21.12.2020-25.12.2020 Биоэкологии Марасулов А.(кырг) БТ(б)-1-19, 1-поток
Биохимиянын негиздери / Основы
Биохимии Биоэкологии Асанакунов Б. (рус) БТ(б)-1-19, 1-поток
4. 21.12.2020-25.12.2020 Битехнологиянын негиздери / Основы Каф. БФР. Мамбетов Т.К. (кырг) БТ(б)-1-19, 1-поток
биотехнологии Каф. БФР. Мамбетов Т.К. (русс) БТ(б)-1-19, 2-поток

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.

“МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2020-2021- окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 3-
курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү графиги.

Студенттердин саны: 84
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар

Багыты «Биотехнология 720200»


Өтүм
1. 7.12.2020- В On-line Кафедра БФР Сулейманова Ш.С. БТ(б)-1-18, 1-
11.12.2020 режиме через 3-курс учун курстук иш 2 / поток
AC AVN Курсовая работа за 3 курс 2 Асаналиева Н.А. БТ(б)-1-18, 1-
сайт: Дисциплина: поток
http://avn.knu. Биотехнологиялык Джапаралиев Н.Т. БТ(б)-1-18, 1-
kg портал ондурушторду поток
вход для проектештируу / Мамбетов Т. К. БТ(б)-1-18, 3-
тестирования Проектирование поток
в биотехнологических Акылбекова Т.К. БТ(б)-1-18, 2-
дом.условиях производств поток
Сагындыкова Н.А. БТ(б)-1-18, 2-
поток
2. 7.12.2020- 3-курс учун курстук иш / Шекеков А.Ш. БТ(б)-1-18, 1-
11.12.2020 Курсовая работа за 3 курс поток
Дисциплина: Биотехнологияда Юсупов Т.Т. БТ(б)-1-18, 1-
процесстер жана аппараттар / поток
Процессы и аппараты в Солпиева К.Т. БТ(б)-1-18, 1-
биотехнологии поток
Мамбетов Т. К. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Чегиров С. Б. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Мусаева К. Э. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Невераев У. А. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Акылбекова Т.К. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Сагындыкова Н.А. БТ(б)-1-18, 1-
поток
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Биотехнологиялык БФР Юсупов Т.Т. БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 режиме через ондурушторду (кырг) поток
AC AVN проектештируу / БФР Юсупов Т.Т. (русс) БТ(б)-1-18, 2-
сайт: Проектирование поток
http://avn.knu. биотехнологических
kg портал производств
2. 21.12.2020- вход для Биотехнологияда процесстер БФР Сагындыкова Н. БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 тестирования жана аппараттар / Процессы и (кырг), поток
в аппараты в биотехнологии БФР Юсупов Т. (русс) БТ(б)-1-18, 1-
дом.условиях поток
3. 21.12.2020- Электротехника жана Электроники и БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 электроника / Электротехника теоретической физики поток
и электроника Токторбаев Э.(кырг)
Электроники и БТ(б)-1-18, 2-
теоретической физики поток
Токторбаев Э. (рус)
4. 21.12.2020- Биотехнологияды БФР Акылбекова Т. БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 биотехнологиялык (кырг), поток
менеджмент / БФР Байчубакова Н. БТ(б)-1-18, 1-
Биотехнологический (русс) поток
менеджмент в биотехнологии
5. 21.12.2020- Ондуруш продуценттердин БФР Чегиров С. (кырг), БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 биотехнологиясы / поток
Биотехнология промышленных БФР Чегиров С.(русс) БТ(б)-1-18, 2-
продуцентов поток
6. 21.12.2020- Адамдын жана Каф ЗФЧиЖ БТ(б)-1-18, 2-
жаныбарлардын физиологиясы Чалданбаева А. (кырг) поток
25.12.2020 / Физиология человека и
животных Каф. ЗФЧиЖ Джантаева БТ(б)-1-18, 1-
Г. (рус) поток
7. 21.12.2020- Азык-тулук биотехнология Каф. БФР. Мамбетов Т. БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 жана Айлана чойронуу (кырг), поток
коргоо / Пищевая Каф. БФР Мамбетов Т. БТ(б)-1-18, 2-
биотехнология и Охрана (русс) поток
окружающей среды
8. 21.12.2020- БФР Шекеков А.Ш. БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 (кырг), поток
Вирусология /Вирусология
БФР Шекеков А.Ш. БТ(б)-1-18, 2-
( (рус) поток
9. 21.12.2020- Осумдуктордун БФР Исаева В.(кырг) БТ(б)-1-18, 1-
25.12.2020 иммунитетинин генетикалык поток
негиздери / Генетические БФР Исаева В (русс) БТ(б)-1-18, 2-
основы поток
иммунитета растений
Багыты «Биология 520200»
1. 21.12.2020- В On-line Адамдын жана Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 режиме через жаныбарлардын физиологиясы Сооданбекова А.(кырг) поток
AC AVN / Физиология человека и Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
сайт: животных Чалданбаева А. (рус) поток
2. 21.12.2020- http://avn.knu. Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 kg портал Адамдын биологиясы / Чалданбаева А.(кырг) поток
вход для Биология человека Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
тестирования Джантаева Г.А. (рус) поток
3. 21.12.2020- в Кобойунун жана орчуунун Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 дом.условиях биологиясы / Биология Джантаева Г.А(кырг) поток
размножения и развития Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18,2-
Джантаева Г.А. (рус) поток
4. 21.12.2020- Биоэкологии Марасулов Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 А.(кырг) поток
Биохимия 2 /Биохимия 2 Биоэкологии Б(б)-1-18, 1-
Асанакунов Б. (рус) поток
5. 21.12.2020- БФР Солпиева К. (кырг) Б(б)-1-18, 1-
Осумдуктордун орчуусунун
25.12.2020 поток
биологиясы / Биология
БФР Солпиева К. (рус) Б(б)-1-18, 2-
развития растений
поток
6. 21.12.2020- Экология жана жаратылышты Биоэкологии Карипова Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 уномду пайдалануу / Экология Н.Т. (кырг) поток
и рациональное Биоэкологии Токтосунов Б(б)-1-18, 1-
природопользование Т.А. (рус) поток
7. 21.12.2020- Жаныбарлардын салыштырма Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 анатомиясы жана Курактык Иманалиев Т.И. (кырг), поток
физиология / Сравнительная Каф. ЗФЧиЖ Б(б)-1-18, 2-
анатомия животных и Иманалиев Т.И. (рус) поток
Возрастная физиология
8. 21.12.2020- Генетика жана селекция жана Биоэкологии Карипова Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 Эколюциянын теориясы / Н.Т. (кырг) поток
Генетика и Биоэкологии Токтосунов Б(б)-1-18, 1-
селекция и Теория эволюции Т.А. (рус) поток
9. 21.12.2020- Биоэкологии Исакова Б(б)-1-18, 1-
25.12.2020 Молекулярдык биология / Ж. (кырг) поток
Молекулярная биология Биоэкологии Б(б)-1-18, 1-
Асанакунов Б. (рус) поток
Багыты Биология. Лабораториялык иш.
1. 21.12.2020- В On-line Клиникалык диагностика / Каф. Биоэкология преп. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 режиме через Клиническая диагностика Асанакунова Г. (кырг, поток
AC AVN русс) ЛДК-1-18, , 2-
сайт: поток
2. 21.12.2020- http://avn.knu. Каф. Биоэкология доц. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 kg портал Медициналык биохимия / Марасулов А (кырг, поток
вход для Медицинская биохимия русс) ЛДК-1-18, ,2-
тестирования поток
3. 21.12.2020- в Каф. ЗФЧиЖ доц. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 дом.условиях Адамдын анатомиясы / Чалданбаева А.(кырг) поток
Анатомия человека доц. Джантаева Г. (рус) ЛДК-1-18, , 1-
поток
4 21.12.2020- Каф. Биоэкология преп. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 Лабораториялык аналитика / Дуйшоналиева Н. (кыр, поток
Лабораторная аналитика рус) ЛДК-1-18, , 2-
поток
5. 21.12.2020- Адамдын физиологиясы жана Каф. Биоэкология доц. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 патофизиология 1 / Марасулов. (кырг, русс) поток
Физиология человека и ЛДК-1-18, , 2-
патофизиология 1 поток
6. 21.12.2020- Каф. Биоэкология ст.пр. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 Фитопатология / Акматова В. (кырг) поток
Фитопатология доц. Аубекерова Н. ЛДК-1-18, , 1-
(русс) поток
7. 21.12.2020- Биохимияда ченөө тех. Каф. Биоэкология доц. ЛДК-1-18, , 1-
25.12.2020 принциптери/ Принципы Эстебесов С. (кырг, поток
измерительных технология в русс) ЛДК-1-18, , 2-
биохимии поток

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.


“МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2019-2020-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-


курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү графиги.
Студенттердин саны: 119
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар
Багыты «Биология 520200»
Өтүм
1. 9.12.2020- В On-line кафедра ЗФЧЖ Шаршеева Б.К. Б(б)-1-17, 2-
11.12.2020 режиме 4-курс учун курстук иш / поток
через AC Курсовая работа за 4 курс Чалданбаева А.К Б(б)-1-17, 3-
AVN сайт: Дисциплина: Жаныбарлардын поток
http://avn.k салыштырма анатомиясы Ахматова А.Т Б(б)-1-17, 2-
nu.kg жана Курактыт физиология / поток
портал Сравнительная анатомия Кадырова Б.К. Б(б)-1-17, 1-
вход для животных и Возрастная поток
тестирован физиология Сооданбекова А.С. Б(б)-1-17, 2-
ия в поток
дом.услови Джантаева Г.А. Б(б)-1-17, 3-
ях поток
Иманалиев Т.И. Б(б)-1-17, 2-
поток
2. 7.12.2020- В On-line Кафедра Биоэкологии к.с/х.н., доц. Аубекерова Б(б)-1-17, 2-
11.12.2020 режиме 4-курс учун курстук иш / Н.Г. поток
через AC Курсовая работа за 4 курс Ст. преп. Карипова Н.Т. Б(б)-1-17, 2-
AVN сайт: Дисциплина: Айлана поток
http://avn.k чөйрөөнү коргоо /Охрана Ст. преп. Акматцияева Б(б)-1-17, 1-
nu.kg окружающей среды Р.Ж. поток
портал Ст. преп. Акматова В.Э. Б(б)-1-17, 2-
вход для поток
тестирован
ия в
дом.услови
ях
3 7.12.2020- В On-line Кафедра БФР Доц. Асаналиева Н.А. Б(б)-1-17, 1-
11.12.2020 режиме 4-курс учун курстук иш / поток
через AC Курсовая работа за 4 курс Ст.пр. Солпиева К.Т. Б(б)-1-17, 1-
AVN сайт: поток
http://avn.k Шекеков А.Ш. Б(б)-1-17, 1-
nu.kg поток
портал
вход для
тестирован
ия в
дом.услови
ях
Преп. Невераев У. А. Б(б)-1-17, 1-
поток
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line каф. Биоэкологии доц. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 режиме Кененбаева А.М., поток
Иммунология / Иммунология
через AC (кырг, русс) Б(б)-1-17, 2-
AVN сайт: поток
2. 21.12.2020- http://avn.k Жашоо тиричиликтин каф. ЗФЧЖ преп. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 nu.kg коопсуздук эрежелери Рымбекова А. поток
портал /Безопасность (кырг,русс) Б(б)-1-17, 2-
вход для жизнедеятельности поток
3. 21.12.2020- тестирован каф. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 ия в Биоэкологии,ст.преп. поток
дом.услови Айлана чөйрөөнү коргоо Карипова Н.
ях /Охрана окружающей среды ст.преп. Рыскулова Г. Б(б)-1-17, 2-
(рус) поток
4. 21.12.2020- каф. Биоэкологии, доц. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 Нуржанов Э.К. (кырг) поток
Биофизика/Биофизика доц. Аубекерова Н.Г. Б(б)-1-17, 1-
(рус) поток
5. 21.12.2020- каф.БФР . доц. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 Ботаникалык география/ Асаналиева Н.А. (кырг, поток
Ботаническая география рус). Б(б)-1-17, 2-
поток
6. 21.12.2020- Фитоценология жана каф. БФР. доц. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 Кыргызстандын флорасы / Асаналиева Н.А. (кырг, поток
Фитоценология и Флора рус) Б(б)-1-17, 2-
Кыргызстана поток
7. 21.12.2020- Жаныбарлардын салыштырма каф. ЗФЧЖ ст.преп. Б(б)-1-17, 4-
анатомиясы жана Курактыт Иманалиев Т.И. поток
25.12.2020 физиология / Сравнительная Доц. Чалданбаева А. Б(б)-1-17, 2-
анатомия животных и (рус) поток
Возрастная физиология
8. 21.12.2020- Каф. Биоэкологии доц. Б(б)-1-17, 1-
Биологиянын тарыхы жана
25.12.2020 Нуржанов Э.К. (кырг). поток
методологиясы / История и
доц Аубекерова Н. Б(б)-1-17, 1-
методологии биологии
(рус). поток
9. 21.12.2020- каф. ЗФЧЖ доц. Б(б)-1-17, 1-
25.12.2020 Жогорку нерв ишмердуулук / Ахматова А.Т. (кырг, поток
Высшая нервная деятельность рус). Б(б)-1-17, 2-
поток
Багыты «Биоэкология 520900»
Өтүм
1. 9.12.2020- В On-line Кафедра Биоэкологии Карипова Н.Т. БЭ(б)-1-17,1-
11.12.2020 режиме 4-курс учун курстук иш / поток
через AC Курсовая работа за 4 курс Рыскулова Г.К. БЭ(б)-1-17,1-
AVN сайт: Дисциплина: Туруктуу поток
http://avn.k онугуунун концепциясы / Акматова В.Э. БЭ(б)-1-17,1-
nu.kg Концепция устойчивого поток
портал развития Жунусов У.Т. БЭ(б)-1-17,1-
вход для поток
тестирован Акматцияева Р.Ж. БЭ(б)-1-17,2-
ия в поток
дом.услови Акматова В.Э БЭ(б)-1-17,1-
ях поток
Изабекова А.К. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Кулумбаев М.Т. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Асанакунов Б.А. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Аубекерова Н.Г. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Домашов И.А. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Рыскулова Г.К. БЭ(б)-1-17,1-
поток
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line доц. Кененбаева А.М. БЭ(б)-1-17,3-
25.12.2020 режиме каф. Биоэкологии, поток
Иммунология / Иммунология
через AC (кырг, русс) БЭ(б)-1-17,4-
AVN сайт: поток
2. 21.12.2020- http://avn.k Экологиялык гидробиология каф. Биоэкологии БЭ(б)-1-17,1-
25.12.2020 nu.kg жана / ихтиология / ст.преп. Жунусов У. поток
портал Экологическая (кырг)
вход для гидробиология и ихтиология ст.преп. Домашев И. БЭ(б)-1-17,1-
тестирован (рус) поток
3. 21.12.2020- ия в Чон практикум / Большой каф. Биоэкологии БЭ(б)-1-17,1-
25.12.2020 дом.услови практикум ст.преп Акматова В. Э. поток
ях ст.преп Акматцияева Р. БЭ(б)-1-17,1-
Ж. поток
ст.преп Изабекова А.К. БЭ(б)-1-17,1-
поток
4. 21.12.2020- каф. Биоэкологии,доц. БЭ(б)-1-17,2-
25.12.2020 Нуржанов Э.К. (кырг) поток
Биофизика/Биофизика
доц. Аубекерова Н.Г. БЭ(б)-1-17,2-
(рус) поток
5. 21.12.2020- Биологиядыгы азыркы билим каф. Биоэкологии БЭ(б)-1-17,1-
25.12.2020 берүү технологиялары / ст.преп. Акматцияева Р. поток
Современные образовательные (кырг, рус) БЭ(б)-1-17,2-
технологии поток
6. 21.12.2020- Туруктуу онугуунун каф. Биоэкологии ст. БЭ(б)-1-17,1-
25.12.2020 концепциясы / Концепция преп. Карипова Н.Т. поток
устойчивого развития (кырг)
доц. Асанакунов Б. БЭ(б)-1-17,1-
(рус) поток
7. 21.12.2020- Жашоо тиричиликтин каф. ЗФЧЖ преп. БЭ(б)-1-17,3-
25.12.2020 коопсуздук эрежелери Рымбекова А. поток
/Безопасность (кырг,русс) БЭ(б)-1-17,4-
жизнедеятельности поток
Багыты «Биотехнология 720200»
1. 21.12.2020- В On-line каф. Биоэкологии доц. БТ(б)-1-17,3-
25.12.2020 режиме Нуржанов Э.К. (кырг) поток
Биофизика/Биофизика
через AC доц. Аубекерова Н.Г. БТ(б)-2-17,3-
AVN сайт: (рус) поток
2. 21.12.2020- http://avn.k Айыл чарба биотехнологиясы / БФР Исаева В. К. каф. БТ(б)-1-17,1-
25.12.2020 nu.kg Сельскохозяйственная (кырг, рус) поток
портал биотехнология БТ(б)-2-17,2-
вход для поток
3. 21.12.2020- тестирован БФР. доц. Конурбаева БТ(б)-1-17,1-
ия в Генндик инженериянын
25.12.2020 Р. каф. (кырг, рус) поток
дом.услови негиздери / Основы генной
БТ(б)-2-17,2-
ях инженерии
поток
4. 21.12.2020- Клеткалык биотехнология / каф. БФР Мамбетов Т. БТ(б)-1-17,1-
25.12.2020 Клеточная биотехнология (кырг. ,рус) поток
БТ(б)-2-17,2-
поток
5. 21.12.2020- Биотехнологияда каф. БФР Мамбетов Т. БТ(б)-1-17,1-
25.12.2020 инструменталдык методдор / (кырг. ,рус) поток
Инструментальные методы в БТ(б)-2-17,2-
биотехнологии поток
6. 21.12.2020- Антибиотиктердин биосинтези каф. БФР преп. БТ(б)-1-17,1-
25.12.2020 жана микроорганизмдердин Байчубакова Н. (кырг). поток
клеткасына алардын таасири / доц. Юсупов Т. (рус) БТ(б)-2-17,1-
Биосинтез антибиотиков и их поток
действия на клетки
микроорганизмов
7. 21.12.2020- Жашоо тиричиликтин каф. ЗФЧЖ преп. БТ(б)-1-17, 5-
25.12.2020 коопсуздук эрежелери Рымбекова А. поток
/Безопасность (кырг,русс) БТ(б)-2-17, 6-
жизнедеятельности поток
8. 21.12.2020- Молекулярдык биологиянын доц. Юсупов Т. (рус) БТ(б)-1-17,1-
25.12.2020 негиздери / Основы (кырг). каф. БФР поток
молекулярной биологии БТ(б)-2-17,2-
поток
Багыты Биология. Лабораториялык иш.
Өтүм
1. 10. 12.2020- В On-line Кафедра Биоэкологии Марасулов А.А. ЛДК-1-17,1-
15.12.2020 режиме 4-курс учун курстук иш / поток
через AC Курсовая работа за 4 курс Алымкулова А.Дж ЛДК-1-17,1-
AVN сайт: Дисциплина: Лабораториялык поток
http://avn.k кызматты уюштуруу / Асанакунова Г.М. ЛДК-1-17,1-
nu.kg Организация лабораторной поток
портал службы Кененбаева А.М. ЛДК-1-17,1-
вход для поток
тестирован Керималиев М.А. ЛДК-1-17,1-
ия в поток
дом.услови Асанакунов Б.А. ЛДК-1-17,2-
ях поток
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line каф. Биоэкологии,доц. ЛДК-1-17,4-
25.12.2020 режиме Нуржанов Э.К. (кырг) поток
Биофизика/Биофизика
через AC доц. Аубекерова Н.Г. ЛДК-1-17,4-
AVN сайт: (рус) поток
2. 21.12.2020- http://avn.k каф. Биоэкологии преп. ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 nu.kg Инфекциялык козомол / Алымкулова А (кырг, поток
портал Инфекционный контроль рус) ЛДК-1-17,2-
вход для поток
3. 21.12.2020- тестирован каф. Биоэкологии преп. ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 ия в Клиникалык цитология / Дуйшоналиева Н. поток
дом.услови Клиническая цитология (кырг, рус) ЛДК-1-17,2-
ях поток
4. 21.12.2020- каф. Биоэкологии ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 Клиникалык фармакология / ст.преп. Абдылдаева поток
Клиническая фармакология Б.М. (кырг, рус) ЛДК-1-17,2-
поток
5. 21.12.2020- каф. Биоэкологии доц. ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 Сапаттын менеджменти / Эстебесов С. (кырг, поток
Менеджмент качества рус) ЛДК-1-17,2-
поток
6. 21.12.2020- Лабораториялык кызматты каф. Биоэкологии преп. ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 уюштуруу / Организация Алымкулова А. (кырг, поток
лабораторной службы рус) ЛДК-1-17,2-
поток
7. 21.12.2020- каф Органической ЛДК-1-17,1-
25.12.2020 химии и поток
Фармацевтикалык химия / образовательных ЛДК-1-17,2-
Фармацевтическая химия технологий проф. поток
Сарымзакова Р.К (кырг,
рус)

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.

“МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2020-2021-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн I


жылдык магистранттарына кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү графиги.

Магистранттардын саны: 31
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар
Багыты «Биология 520200»
Сынактар
1. 11.01.2021- В On-line Кафедра МБ(б)-1-20 1-
Биологияда комьютердик
16.01.2021 режиме Инфрмационные поток
технологиялар / Компьютерные
через AC технологии. проф.
технологии в биологии
AVN сайт: Курамаева Т.
2. 11.01.2021- http://avn.k Илимдин философиясы жана Кафедра Философии. МБ(б)-1-20 7-
16.01.2021 nu.kg методологиясы / Философия и доц. Сартбаева М.К. поток
портал методология науки
3. 11.01.2021- вход для Кесиптик ишмердикте чет тили / Кафедра Ин. языков МБ(б)-1-20 3-
16.01.2021 тестирован Иностранный язык в доц. Абдимомунова А. поток
ия в профессиональной деятельности
4. 11.01.2021- дом.услови Биологиянын заманбап каф. ЗФЧиЖ ст.преп. МБ(б)-1-20 1-
16.01.2021 ях койгойлор / Современные Иманалиев Т.И. поток
проблемы в биологии
5. 11.01.2021- Экологиялык прогноздоштуру / каф Биоэкологии МБ(б)-1-20 1-
16.01.2021 Экологическая прогнозирование ст.преп. Рыскулова Г.К. поток
6. 11.01.2021- Глобальное загрязнение каф Биоэкологии проф. МБ(б)-1-20 1-
16.01.2021 биосферы Токторалиев Б. поток
7. 11.01.2021- Углубленный курс зоологии и каф. ЗФЧиЖ доц. МБ(б)-1-20 1-
16.01.2021 физиологии человека Чалданбаева А.К., поток
8. 11.01.2021- Системы регуляции и каф. БФР доц. МБ(б)-1-20 1-
16.01.2021 интеграции растений Асаналиева Н. поток
9. 11.01.2021- Физиологические аспекты каф. БФР доц. МБ(б)-1-20 2-
16.01.2021 селекции и семеноводства Тентиева Б.Т. поток
растений
Багыты «Биоэкология 520900»
1. 11.01.2021- В On-line Кафедра БЭК(м)-1-20 2-
Биологияда комьютердик
16.01.2021 режиме Инфомационные поток
технологиялар / Компьютерные
через AC технологии. проф.
технологии в биологии
AVN сайт: Курамаева Т.
2. 11.01.2021- http://avn.k Илимдин философиясы жана Кафедра Философии. БЭК(м)-1-20 9-
16.01.2021 nu.kg методологиясы / Философия и доц. Сартбаева М.К. поток
портал методология науки
3. 11.01.2021- вход для Кесиптик ишмердикте чет тили / Кафедра Ин. языков БЭК(м)-1-20
16.01.2021 тестирован Иностранный язык в доц. Абдимомунова А. 18-поток
ия в профессиональной деятельности
4. 11.01.2021- дом.услови Биологиянын заманбап каф. ЗФЧиЖ ст.преп. БЭК(м)-1-20 1-
16.01.2021 ях койгойлор / Современные Иманалиев Т.И. поток
проблемы в биологии
5. 11.01.2021- Экологиялык прогноздоштуру / каф Биоэкологии БЭК(м)-1-20 2-
16.01.2021 Экологическая прогнозирование ст.преп. Рыскулова Г. поток
6. 11.01.2021- Талаа экологиялык каф Биоэкологии БЭК(м)-1-20 1-
16.01.2021 изилдоолордун методдору / ст.преп. Рыскулова Г. поток
Методы полевых экологических
исследовании
7. 11.01.2021- Экологиялык экспертиза / каф Биоэкологии преп. БЭК(м)-1-20 1-
16.01.2021 Экологическая экспертиза Кулунбаев М поток
8. 11.01.2021- Осумдуктордун экологиялык каф. БФР доц. БЭК(м)-1-20 1-
16.01.2021 физиологиясы / Экологическая Асаналиева Н. поток
физиология растений
9. 11.01.2021- Изилдоолордун каф Биоэкологии БЭК(м)-1-20 1-
16.01.2021 жыйынтыктарына камералдык ст.преп. Рыскулова Г. поток
обработка жургузуу /
Камеральная обработка
результатов исследовании
Багыты «Биотехнология 720200»
1. 11.01.2021- В On-line Ондуруш биотехнологиясы / каф. БФР доц. Исаева БТК(м)-1-20 1-
16.01.2021 режиме Промышленная биотехнология В.К. поток
2. 11.01.2021- через AC Табият тануунун философиялык Кафедра Философии. БТК(м)-1-20 4-
16.01.2021 AVN сайт: койгойлору / Философские доц. Сартбаева М.К. поток
http://avn.k проблемы естествознания
3. 11.01.2021- nu.kg Чет тили / Иностранный язык Кафедра Ин. языков БТК(м)-1-20 1-
16.01.2021 портал доц. Абдимомунова А. поток
вход для
4. 11.01.2021- Жашоо тиричиликтин каф. ЗФЧиЖ преп. БТК(м)-1-20 7-
тестирован
16.01.2021 коопсуздугу / Безопасность Токторбаева Э.А. поток
ия в
жизнедеятельности
дом.услови
5. 11.01.2021- Биотехнологияды изилдоолордун каф. БФР доц. Юсупов БТК(м)-1-20 1-
ях
16.01.2021 методологиялык негиздери / Т.Т. поток
Методологические основы
исследований в биотехнологии
6. 11.01.2021- Азык-тулук биотехнологияды каф. БФР преп. БТК(м)-1-20 1-
16.01.2021 сапаттын койгойлору / Мамбетов Т.К. поток
Проблемы качества в пищевой
биотехнологии
7. 11.01.2021- Биотехнологиялык каф. БФР доц. Юсупов БТК(м)-1-20 1-
16.01.2021 ондуруштордо сапаттын Т.Т. поток
менеджменти / Менеджмент
качества в биотехнологических
производствах

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.


“МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2020-2021-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн II


жылдык магистранттарына кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү графиги.
Магистранттардын саны: 32
№ Өткөрүү күнү Өткөрүү Сабактардын аталышы Окутуучулар Тайпалар
убактысы
Багыты «Биология 520200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Эксперименталдык каф. ЗФЧиЖ доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 режиме через физиологиянын методдору / Джантаева Г.А. поток
AC AVN Методы экспериментальной
сайт: физиологии
2. 21.12.2020- http://avn.knu Физиологиялык каф. ЗФЧиЖ доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 .kg портал функциялардын адаптациясы / Ахматова А. поток
вход для Адаптация физиологических
тестирования функци
3. 21.12.2020- в Ботаниканын жана каф. БФР доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 дом.условиях осумдуктордун Асаналиева Н.. поток
физиологиясынын
терендетилген курсу /
Углубленный курс ботаники и
физиологии растений
4. 21.12.2020- Селекциянын жана каф. БФР доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 осумдуктордун уруктарын Тентиева Б.Т. поток
ондуруунун физиологиялык
аспектилери /
Физиологические аспекты
селекции и семеноводства
растений
5. 21.12.2020- Биологиялык процесстерди каф Биоэкологии доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 математикалык Эстебесов С. поток
моделдештируу /
Математическое
моделирование биологических
процессов
6. 21.12.2020- Тоо жаныбарлардын каф Биоэкологии доц. МБ(б)-1-19 1-
25.12.2020 озгоруусунун эколого- Токтосунов Т.А. поток
генетикалык негиздери жана
алардын эволюциясы /
Эколого-генетические основы
изменчивости горных
животных и их эволюция
Багыты «Биоэкология 520900»
1. 21.12.2020- В On-line Тоо жаныбарлардын каф Биоэкологии. доц. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 режиме через озгоруусунун эколого- Токтосунов Т.А. каф 2-поток
AC AVN генетикалык негиздери жана Биоэкологии. (рус)
сайт: алардын эволюциясы /
http://avn.knu Эколого-генетические основы
.kg портал изменчивости горных
вход для животных и их эволюция
2. 21.12.2020- тестирования Айлана-чойроонун биотикалык каф Биоэкологии. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 в регуляциясы / Биотическая ст.преп. Домашев И.А. 1-поток
дом.условиях регуляция окружающей среды
3. 21.12.2020- Биожабыркоонун экологиялык каф Биоэкологии. доц. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 негиздери / Экологические Аубекерова Н.Г.) 1-поток
основы биоповреждения
4. 21.12.2020- Биоэкологияда ГИС каф Биоэкологии. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 технологиялар / ГИС ст.преп. Домашев И.А. 1-поток
технологии в биоэкологии
5. 21.12.2020- Экологиялык токсикология / каф Биоэкологии. доц. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 Экологическая токсикология Аубекерова Н.Г. 1-поток
6. 21.12.2020- Экорлогиялык менеджмент / каф Биоэкологии. доц. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 Экологический менеджмент Токтосунов Т.А. 1-поток
7. 21.12.2020- Айлана-чойроону баалоо жана каф Биоэкологии. БЭк(м)-1-19
25.12.2020 ченоо / Оценка и преп. Кулумбаев М. 1-поток
нормирование окружающей
среды
Багыты «Биотехнология 720200»
1. 21.12.2020- В On-line Осумдуктордон пайда болгон каф. БФР проф. БТК (м)-1-19
25.12.2020 режиме через сырьенун Джапаралиев Н.Т. 1-поток
AC AVN биотрансформациясы /
сайт: Биотраснформация сырья
http://avn.knu растительного происхождения
2. 21.12.2020- .kg портал Микроорганизмдердин каф. БФР проф. БТК (м)-1-19
25.12.2020 вход для генетикасы жана селекциясы / Джапаралиев Н.Т. 1-поток
тестирования Генетика и селекция
в микроорганизмов
3. 21.12.2020- дом.условиях Биотехнологиялык каф БФР доц. Шекеков БТК (м)-1-19
25.12.2020 ондуруштордо санитардык А.Ш. 1-поток
нормалар жана талаптар /
Санитарные нормы и
требования в
биотехнологических
производствах

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.

“МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2019-2020-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн


шартту түрүндѳ которулган 4-курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү
графиги.
Студенттердин саны: 15
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын Кред Семес Окутуучулар Тайпа Студенттер
аталышы ит тр лар
Багыты «Биология 520200»
Сынактар
1 21.12.2020- В On-line Экология жана 5 Биоэкологии Б(б)- Борболдоева Ж.
25.12.2020 режиме жаратылышты Токтосунов 1-17,
через AC уномду Т.А. 1-
AVN сайт: пайдалануу / поток
4/120
http://avn.k Экология и
nu.kg рациональное
портал природопользовани
вход для е
2 21.12.2020- тестирован Молекулярдык 5 Биоэкологии Б(б)- Барыктабасова
25.12.2020 ия в биология / Асанакунов 1-17, С.
дом.услови Молекулярная 4/120 Б. 1-
ях биология поток
Багыты «Биоэкология 520900»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Экологиялык 4/120 5 Каф. БЭ(б)- 1. Касымова А.
25.12.2020 режиме коопсуздук, айлана- Биоэкологии 1-17, 2. Медербекова
через AC чѳйрѳнүн Аубекерова 1- Д.
AVN сайт: мутагенези / Н.Г. поток 3. Адылбекова
http://avn.k Экологическая Г.
nu.kg безопастность,
портал мутагенез
вход для окружающей среды
2. 21.12.2020- тестирован Популяциялык 4/120 5 Каф. БЭ(б)- 1. Рысбек кызы
25.12.2020 ия в генетика / Биоэкологии 1-17, А.
дом.услови Популяционная Кененбаева 7- 2. Адылбекова
ях генетика А.М. поток Г.
3. 21.12.2020- Факториялык 4/120 5 Каф. БЭ(б)- 1. Касымова А.
25.12.2020 экология / Биоэкологии 1-17, 2. Медербекова
Факториальная Нуржанов 3- Д.
экология Э.К. поток
4. 21.12.2020- Эволюциянын 2/60 5 Каф. БФР БЭ(б)- Касымова А.
25.12.2020 теорииясы / Теория Солпиева К. 1-19,
эволюции 1-
поток
5. 21.12.2020- Гистология 2/60 3 Каф. БЭ(б)- Касымова А.
25.12.2020 /Гистология Биоэкологии 1-19,
6-
поток
Багыты «Биотехнология 720200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Гистология 2/60 3 Каф. БТ(б)- Касымалиев Д.
25.12.2020 режиме /Гистология ЗФЧиЖ 1-19,
через AC Сооданбеко 3-
AVN сайт: ва А. поток
2. 21.12.2020- http://avn.k Биотехнологияда 4/120 5 БФР БТ(б)- Касымалиев Д.
25.12.2020 nu.kg процесстер жана Юсупов Т. 1-18,
портал аппараттар / (русс) 1-
вход для Процессы и поток
тестирован аппараты в
ия в биотехнологии
3. 21.12.2020- дом.услови Биотехнологияды 2/60 5 БФР БТ(б)- Касымалиев Д.
25.12.2020 ях биотехнологиялык Байчубакова 1-18,
менеджмент / Н. (русс) 1-
Биотехнологически поток
й менеджмент в
биотехнологии
Багыты Биология. Лабораториялык иш.
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line 5 Каф. ЛДК- 1. Агачиев С.
25.12.2020 режиме Биоэкология 1-17, 2. Карабекова
Клиникалык
через AC преп. 2- К.
диагностика / 5/150
AVN сайт: Асанакунов поток 3. Мамышова
Клиническая
http://avn.k а Г. (кырг, Ш.
диагностика
nu.kg русс) 4. Мунарбек к.
портал А.
2. 21.12.2020- вход для 5 Каф. ЛДК- 1. Агачиев С.
25.12.2020 тестирован Медициналык Биоэкология 1-17,
ия в биохимия / доц. 2-
4/120
дом.услови Медицинская Марасулов поток
ях биохимия А (кырг,
русс)
3. 21.12.2020- Лабораториялык 6/180 5 Каф. ЛДК- 1. Жанабил к.
25.12.2020 аналитика / Биоэкология 1-17, Н.
Лабораторная преп. 1-
Дуйшоналие поток
5 ва Н. (кыр, ЛДК- 1. Агачиев С.
аналитика рус) 1-17, 2. Хазиева К.
2- 3. Мунарбек к.
поток А.
4. 21.12.2020- 5 Каф. ЛДК- 1. Жанабил к.
25.12.2020 Адамдын Биоэкология 1-17, Н.
физиологиясы жана доц. 1-
патофизиология 1 / Марасулов. поток
4/120
Физиология 5 (кырг, русс) ЛДК- 1. Сопалиева Б.
человека и 1-17,
патофизиология 1 2-
поток

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.


МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.

2019-2020-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн


шартту түрүндѳ которулган 3-курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү
графиги.
Студенттердин саны: 12
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын Кред Семес Окутуучулар Тайпа Студенттер
аталышы ит тр лар
Багыты «Биология 520200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Илимий 1 БФР Конурбаева Б(б)- 1. Таалайбек
25.12.2020 режиме изилдоонун Р.У. (кырг) 1-18, кызы А.
через AC негиздери / 2/60 1-
AVN сайт: Основы научных поток
http://avn.k исследований
2. 21.12.2020- nu.kg Химия 4/120 3 Органической Б(б)- 1. Таалайбек
25.12.2020 портал (органикалык) химии и 1-18, кызы А.
вход для 2 /Химия химической 1-
тестирован (органическая) 2 технологии поток
ия в Сарымзакова Р.К.
дом.услови (кырг)
3. 21.12.2020- ях Гистология/Гист 2/60 3 Каф. ЗФЧиЖ Б(б)- 1.
25.12.2020 ология Сооданбекова А. 1-18 Рахматжонов
(кырг) 1- а Э.
поток
4. 21.12.2020- Жалпы биология 4/120 3 Биоэкологии Б(б)- 1. Мурадил к.
25.12.2020 / Общая Токтосунов Т.А. 1-18, Т.
биология (рус) 1-
поток
Багыты «Биотехнология 720200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Философия 4/120 3 Каф. Философии БТ(б)- 1.
25.12.2020 режиме /Философия Апсаматова Э.Ж 1-18, Батырканов
через AC (рус) 1- Б.
AVN сайт: поток 2. Идырова
http://avn.k А.
2. 21.12.2020- nu.kg Математика 4/120 3 Алгебры, БТ(б)- 1.
25.12.2020 портал 1 /Математика 1 геометрии, 1-18, Батырканов
вход для топологии и 6- Б.
тестирован преподования поток
ия в высшей
дом.услови математики
ях Исраилова Г.
3. 21.12.2020- 1 Мировой БТ(б)- 1.
25.12.2020 Манас таануу / литературы и 1- Беирманова
2/60
Манасоведение манасоведение 18,1- А.
Иймангазиева А. поток,
4. 21.12.2020- Биокоопсуздук / 2/60 3 Каф. БФР. БТ(б)- 1.
25.12.2020 Биобезопасность Мамбетов Т. 1-18, Беирманова
2- А.
поток
Багыты Биология. Лабораториялык иш.
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line Философия 4/120 3 Каф. Философии ЛДК( 1.
25.12.2020 режиме /Философия Апсаматова Э.Ж б)-1- Джумалиева
через AC (рус) 18, 2- А.
AVN сайт: поток 2.Камчыбеко
http://avn.k ва Н.
nu.kg 3.
портал Тойчубекова
вход для Г.
тестирован 4. Орозбек
ия в кызы Д.
2. 21.12.2020- дом.услови Математика 4/120 3 Алгебры, ЛДК( 1.
25.12.2020 ях 1/Математика 1 геометрии, б)-1- Джумалиева
топологии и 18, 3- А.
преподования поток 2. Бакытова
высшей Ч.
математики
Мунапысова Г.
3. 21.12.2020- Манас таануу / 1 Мировой ЛДК- 1. Орозбек
25.12.2020 Манасоведение литературы и 1-18, кызы Д.
манасоведение ЛДК-
2/60
Иймангазиева А. 1-19,
2-
поток
4. 21.12.2020- Гистология 2/60 3 Каф. ЗФЧиЖ ЛДК( 1. Орозбек
25.12.2020 /Гистология Сооданбекова А. б)-1- кызы Д.
19,7-
поток
5. 21.12.2020- 4/120 3 БФР Мусаева К ЛДК( 1. Шарипова
25.12.2020 Микробиология/ (рус) б)-1- Б.
Микробиология 19, 2-
поток
6. 21.12.2020- 4/120 3 БФР Шекеков ЛДК( 1. Орозбек
25.12.2020 Вирусология / А.Ш. б)-1- кызы Д.
Вирусология 19, 1-
поток
7. 21.12.2020- Философия 4/120 3 Каф. Философии ЛДК( 1.
25.12.2020 /Философия Апсаматова Э.Ж б)-1- Джумалиева
(рус) 18, 2- А.
поток 2.Камчыбеко
ва Н.
3.
Тойчубекова
Г.
4. Орозбек
кызы Д.
8. 21.12.2020- Математика 4/120 3 Алгебры, ЛДК( 1.
25.12.2020 1/Математика 1 геометрии, б)-1- Джумалиева
топологии и 18, 3- А.
преподования поток 2. Бакытова
высшей Ч.
математики
Мунапысова Г.

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.

МАКУЛДАШЫЛДЫ”
“БЕКИТЕМИН”
Ж.Баласагын атындагы КУУнун АСБнын
Ж.Баласагын атындагы КУУнун Биология
башчысы п.и.к., доц. Абакирова Г.Б.
факультетинин деканы б.и.к., доц. Сулейманова Ш.С.
___________________________________
_________________________________________
“____”_________________________2020-ж.
“_____”_____________________________2020-ж.
2019-2020-окуу жылынын I-жарым жылдыгына Биология факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн
шартту түрүндѳ которулган 2-курсунун студенттерине кышкы өтүмдүк-сынактык сессиясынын өткөрүү
графиги.
Студенттердин саны: 14
№ Өткөрүү күнү Эскертүү Сабактардын Кред Семес Окутуучулар Тайпа Студенттер
аталышы ит тр лар
Багыты «Биология 520200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line 1 Мировой Б(б)- Токтосун у
25.12.2020 режиме Манас таануу / литературы и 1- А.
2/60
через AC Манасоведение манасоведение 19,1-
AVN сайт: Иймангазиева А. поток,
2. 21.12.2020- http://avn.k 1 БФР Юсупов Т.Т. Б(б)- Токтосун у
25.12.2020 nu.kg 1-19, А.
портал Илимий 1-
вход для изилдоонун поток
тестирован негиздери / 2/60
ия в Основы научных
дом.услови исследований
ях
Багыты «Биоэкология 520900»
Сынактар
1 21.12.2020- В On-line Зоология 1 / 3/90 1 Каф. ЗФЧиЖ БЭ(б)- Жумадылова
25.12.2020 режиме Зоология 1 Шаршеева Б.К. 1-19, Г.
через AC 3-
AVN сайт: поток
http://avn.k
nu.kg
портал
вход для
тестирован
ия в
дом.услови
ях
Багыты «Биотехнология 720200»
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line 1 Каф. БТ(б)- 1. Мирланова
25.12.2020 режиме Жалпы Биоэкологии 1- Н.
4/120
через AC биология/Общая Изабекова А. 19,1- 2.
AVN сайт: биология поток, Токтомурато
http://avn.k ва Д.
2. 21.12.2020- nu.kg 1 Мировой БТ(б)- 1. Мирланова
25.12.2020 портал литературы и 1-19 Н.
вход для манасоведение 1- 2.
тестирован Манас таануу / Иймангазиева А. поток, Токтомурато
2/60
ия в Манасоведение ва Д.
дом.услови 3. Тологон
ях кызы А.
Багыты Биология. Лабораториялык иш.
Сынактар
1. 21.12.2020- В On-line 1 Каф. ЗФЧиЖ ЛДК- 1. Тейитбек
25.12.2020 режиме Шаршеева Б.К. 1-19, кызы Т.
Зоология / 3/90
через AC 1- 2. Равшанбек
Зоология
AVN сайт: поток кыз Г.
http://avn.k 1 Каф. ЗФЧиЖ ЛДК- Джумабаева
nu.kg Тротченко Н.В. 1-19, А.
портал 1-
вход для поток
2. 21.12.2020- тестирован 1 Межфакультетск ЛДК- 1.
25.12.2020 ия в ая кафедра 1-19, Касымалиева
дом.услови русского языка 1- М.
ях Чонмурунова Н. поток 2. Ысакулова
Матикеева А. А.
Орус тили /
4/120
Русский язык
1 ЛДК- 1.
1-19, Мейманкулов
2- а С.
поток 2. Тейитбек
кызы Т.
3. 21.12.2020- 1 Информатики и ЛДК- Джумабаева
25.12.2020 вычислительной 1-19, А.
Информатика / 4/120
техники 2-
Информатика
Туракеева М.У. поток
(рус)
4. 21.12.2020- КЛДда 4/120 1 Биоэкологии ЛДК- Алымбекова
25.12.2020 медициналык Кененбаева А. 1-19, Г.
этиканын, 1-
деонтологиянын поток
негиздери жана 1 Биоэкологии ЛДК- 1.
Катастрофалард Кененбаева А. 1-19, Талантбекова
ын медицинасы / 2- К.
Основы поток 2.
медицинской Джумабаева
этики, А.
деонтологии в
КЛД и
Медицина
5. 21.12.2020- 1 Мировой ЛДК- 1. Сарыбаева
25.12.2020 литературы и 1-18, Д.
манасоведение ЛДК- 2.
Манас таануу /
2/60 Иймангазиева А. 1-19, Талантбекова
Манасоведение
2- К.
поток

6. 21.12.2020- 1 Каф. БФР ЛДК- Джумабаева


25.12.2020 Ботаника / Солпиева К. 1-19, А.
3/90
Ботаника 1-
поток
7. 21.12.2020- Инфекциялык 1 Каф. ЛДК- Алымбекова
25.12.2020 кѳзѳмѳл / Биоэкологии 1-19, Г.
2/60
Инфекционный Алымкулова А.Д. 1-
контроль поток

Курстун менеджери ____________________Асылбек кызы А.