Вы находитесь на странице: 1из 1

44

[о|<Ё!6 |<апегп0а!]<а аг1 !г з1!!!э1!з[! ба931а цп 0аш0:уе!0[9а. $ер1|ц!


0а!езпш с!&|! васегё{! аг у!з0а2ё6ё&о !а!]ст:
цп 1аш[1бц 0:е|п!е&ш 1е[в1!еп. 1952.9а0ё 1ор гопап1!з&з шп пе!о0!з[з
с![!з песозорг5пап цп [!ау!егёп аг.!ёца 8а
п|!аэ 0:е!ш $цёгаБо!а 9а|зпа.1963. _ ёе1г! е&зо{!з&!, |а1у!еёц п0а![а!
9а0ё р!гпге!:ё.|! с!&!!: ёе(гаэ !арац1,
(песозорг5пап цп &!ау!егёп, [4асшо 8ачо); Рай[!а Баго*а э1|/- (песоэоргапап ']':'ш
Ропэ3в
шп [апегог!1еэ{г!п, Р.|ёгэ
Ёгапзшё [!!опз); €агп|па ап!|са (эм-п1а песозоргапап шп !пв1гшпеп{ё!ап апэапб!!п, $ар{о, Ё!г!р!0з, А![а.!з); фа
6а!езпаз аг ,]' !ейшёеп*о 6те!ш баг!1опап, [<!ау!егёп, з1|9ш &ма(е1ап. ]х|о 1!еп м!зте!&вп19ё&б в&а1цуез
0:1уе |г э1аз}
раг пе!а!п19ш !ашпаз пе!1епеэ п]!ез{10ш -
РаЁ!|а! Баго*а з(й, [цгаз позац&цпэ па!0!па &!ашз[1ё.;шз,
.|о [опроп!в1э с
пеу!з 0агока, 0е19ап зепё[ш, у!0шз!а!&ш п0а!&ц' Р!гпа|ё 6фё|/аг|ёс!!аз !:пап{о{а
{гапёц 1гшуёга А0апа ое па Аа пе!о0!]а
6:!езпшзрё!ез &о0ёлв цп !:у1аг|опа.Ац1ога !пз1гшпеп{ц !:уё!е !г перагаз1а: !]0аёв
&!ав!э[а.!!еп зфш !пэтгцпепт1ей, {!й
о0о.|6п цп аг[а[, !а![пефш а}<сеп1ш р!её[!г эа&зо{опэ, бавф!{ёга, [з!!о{опз, ауап!,
[<!ау1егез цп 02еаа з!{ап!пз1гцпе:
9гшра. [ё0ё.|ё0! пео&!аз!с!з1!з[<а!э с![!з !е90э{ пе {!|<а! в1!!!а6с!.|аз, 0е1аг1 ро!!э1!!!в1!з&аз го{а!аэ !е:1пеэ' Ё!аш1аэ
ра(!.!а рама
пе!{епез 0:!е0ё!шпш [ё баго[а !а!&пе1а об1!96{а[э !пз1гцпеп{в _ [<оп{гаршп&1!в&а
о1г6 р!5па пе!о0!з&3 ![п!.|а' Ф{гё 6:
6а|!аг1а 1ш!&о.!шпё поа1пё |;!<зпё,1ё 1епрегапепфоэ 62е:а г!1пов
раш2 пе!1епез рпе&ш раг п!]о1о. 1ге5ё 0а]а /лй
аг *а6епс!&газ! [оп1газ{ё !ерг!е&ёё'|ёп, у[!5ап3з г09{шпз
рёс :аш0ё15э п1!ез110аз а1зро9ш!о.!аз !пргом!:ё.!оё6 пе!о0!.!Ё
пор01ш [п1опёс!.!ёп 1!ац{аз шп зо!:э1ез 0це1ё. €е{ш(а1а 0а!а $а!|аге!!аа{[а!
!:пап1о1а эепа шБ1й ое;а. Ага!з *ейрз, з!п!<ощ[
г!1пв' п0:[[ав епег$!в}<а!з га&з{шгэ а11ё!о пе!1епеэ заёш1шпц шп !азп!е&!ц,
&аз уёгз1э ц: пеуё!апш ргес|п[е[ш. Р!е|<1а.!6 6;
!ут1епез!ге|з а16аг|пё1а у!0цз|а!&ц 0:!евп!п!е&ш пш:!сёёапа аг
р!гп5в 6а]аз пе!о0!|ц аг[аэ рама6[!шпё. 6!&!а &ш!п!пёс!!а
рё0ё1а 0а!а Рауапа.1ё м!еп!а!с[9! !г 0гапа1[в&а а1уа0]5апёз по пер[ер!1011ёз п][ев11баэ шп арцепёапёз пе[:гё6]{
в6рез с![е
$ё&шпа пе!о0!.|а а!а90{а по рорш!ёгаз {гапёш Репезапзеэ !а![пе1а 0е/аэ аг 160ц
раё!гоп!.|а шп ра1ё1!&а.
раёш позаш&шп
1ёз ац1огэ !г 1цапо Аг6о ([!'ло|по| Агбеац, рауапа 8е!!е
чш!!!епв па иё). !о&ё!ёз ра([.!аз пор!е{па.!ап га[в1шгап [оп1в:
&арг|а!е рама01.!шпа г!{п!, эа[<зо{опа цп !(в!!о{опа м!е9!рг61[ба! зауц&ё(
рге1з{а1|1ав :мапш з&ацаз. 1ё0ё! по 0а2ё0ц з|
шп е!епеп1ш го1а!аз !:аш9 эр!!91а, 0гапа{!з&!
рёг|!ес!поёа п0:!&а. 1ё го0аз по &опроп!э1а цаз[а1а: :!оэас[{[0аз з]саБ|ил
а[р|аи*з[ !!*а!!цс *цг |аз пё* аг па!уц зрё!ез
рг!е!<ш, аг цазуёЁц !еа|га|!|ё[!. [а4 пёз р|ерепап т!вш,
!0!ап, *а |ё !г а!тгаф
врё/е, леиб петаг79а 4а;уев па|ег|ё|а а16аг!пёёапа.

!пз1гцпеп16!ё п0:]&а вр!!9{! рёгэ1ёуё1а аг [опсе(2апга 0агб!еп. $1ш0[1ш


9а6оэ эасегё16 (!ау!ег[опсе(а по1!з п
эа9!абё.!ш5ёв' 1944' 9а06 засегё1о зу|1ш 6!уёп }<!ау!егёп 6г!е|ш и6аеэ
&опроп!в1з 1960.9а0ё рёше!0о (!ау!егёп
ог!еэ{г!' Ап{т!(!е :|пё!шп! ра(ор 20. зё[цпап га[э{шфёз
9а0в!п{а э&ацш 9!еап5з |пргеэ!оп!зпа шп {о!}<!ог[впа пап!е:
€опсег!о 9/о55о [!ау!егёп, ёепба!о шп в[п{оп!з&а.!ап ог!ез1г!п (196в) !г по |<оп1гав1!еп
шп рге{в{а{!еп бцуё{з засее.!шп
пео&!аэ!с!з1!в[<ё пап!егё. Аг1 ёе{гов ёг$е!&опсе(оэ уаг!ё1а {а[10га шп за1цгв. Р!гпа!э ёгфе![опсе(в
€опсег!о ]ппосеп
(1969) ме!1т{з бёгп]баз а1п!цёп, &апегог[ез1г!п
р!ем!епо1а е[е[{г!з&ё $!1ёга шп э:*ап;пзйшйеп1ш [опр!е&1з. Р!гпа.!ё 6а
!:пап1о{ав а9гё ]ашп10ё засегё1аэ пе!о0!.|аз, {ё 1!еёёп !г па!у! у!еп&ёгёа,
аг пе$ап6}<э!о{ш 0::-уез шп зрё!ев
рг!е&ш.
(шзфа!
по1ог!&а! рге1э{а1|1а о1гёэ 0а!ав пор:е1п|ба,
раза&а!.]ав 2апгз !г с!ецаэ ар!!ес|пё.!шпэ аш{ога р!гпа!ап п0:!&аз э|<о!о{ё1а
-
- {ёуап. Ё!па!з посаг[!з*|зац!а|пв, 0е.!!э&з шп |]&эпв. Ф1га!в ёгфе![опсе(в €опсейо плр[:сьоп (1972) го0аз (га&оу:
0а:п]саз [о[<а э[ш!р{0гш !еэра!0ё, засегфшпё !апап{о{а
ро!ш 1аш1аз пе!о6!.!а. 1геёа.!ё &опсе(а ёопсег1о ра!ес|со (197;,:
ёг$е!ёп р!ем!епо1! м!епра0зп!1 з!{ап!пз1гцпеп1! цп аг[а. 16 0а]аз лг. !!ауагав
гт[в, А/!!егз цп !ацпб 6т'[уе' Ёе\цг\а:з [опсег
(1977) га&з{т1з ёг9е!ёп цп ёе!!!з1ц апзапб!!п. 1ё о1цё ёа!ё
€шг!ап6|а ац1огз !:пап{о '!6'
9а0з!п1а Рё{егба:п|саз 1оц
пе!о0!.!ш, !ко ра{э а1га0!в {-е!рс!9ав шп!уегз!{ё{ез аг[т1у3. Аг1 по
з&ац0агб!еп ёг9е!ёп зр|!91а[!Б !г за!э{11! аг (циепез у5й
- эу]{а (шг:епеэ Баго&з (1980) р!есав 0а]ёз: {/95/еэ зага0ап6а' |-ез[елез го2ц !<о|<в, Ё6о!ез *цгап!е, Арг!!.ш
0шп6а9ав ата!92цш уе1уеэ. [ч,!о !ауёгз1аз {огпаз 0агб!еп
раз[ой
- |/аг!ёс!!аз раг 8А€!11ёпш (1970), Ёап!ёа!!а раг !ёца Рогш1
|ёпш (1971), ||аг|ёс!]аз раг А![гёёа !$!п|ца !ёпш (1979), 9!уеЁ]зпеп!з
ёг!е!ёп шп с;пр!птеп(19в3).

'<л
е
="
\!
ц)
Ё.
!|!
(.)
е.

Вам также может понравиться