Вы находитесь на странице: 1из 30

Рентген цевка и рентген

зрачење
ПРВАТА РЕНТГЕН
СНИМКА Е ОД
ШАКАТА НА БЕРТА –
СОПРУГАТА НА
ВИЛХЕЛМ РЕНТГЕН
Рентген цевка/рентген зраци – откриени од
германскиот физичар Вилхелм Рентген во 1895
година, Х ЗА НЕПОЗНАТО!!!
• ЕЛЕКТРИЧНА НАПРАВА ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА РЕНТГЕН
ЗРАЦИ

• ГЕНЕРИРАЊЕТО НА РЕНТГЕН ЗРАЦИ СЕ ВРШИ СО


АКЦЕЛЕРАЦИЈА (ЗАБРЗУВАЊЕ), А ПОТОА И НАГЛО
КОЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНИ

• ЕНЕРГИЈАТА НА РЕНТГЕН ЗРАЦИТЕ ЌЕ ЗАВИСИ ОД


КИНЕТИЧКАТА ЕНЕРГИЈА НА ЕЛЕКТРОНИТЕ

• ГРАДБА

- СТАКЛЕНА ЦЕВКА (ВАКУУМИЗИРАНА) – ПИРЕКС


СТАКЛО КОЕ ИЗДРЖУВА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
- КАТОДА – НЕГАТИВНО НАЕЛЕКТРИЗИРАНА ЕЛЕКТРОДА
ИЗГРАДЕНА ОД ФИЛАМЕНТ (ТУНГСТЕН) И ФОКУСИРАЧКА КАПА
(НИКЕЛ) КОЈА ИМА ФУНКЦИЈА ДА ИСФРЛА И ФОКУСИРА
ЕЛЕКТРОНИ

- АНОДА – ПОЗИТИВНО НАЕЛЕКТРИЗИРАНА ЕЛЕКТРОДА, 2 ТИПА-


СТАЦИОНАРНА И РОТИРАЧКА

- ЗАШТИТНА ОБВИВКА
РЕАЛЕН ФОКУС – РЕГИЈА НА АНОДАТА ОД КОЈА СЕ ЕМИТУВААТ ФОТОНИ
ЗАШТИТНА ОБВИВКА – ХАУБА
• СОСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕНТГЕН АПАРАТ

- ВИСОКОНАПОНСКИ ГЕНЕРАТОР НА РЕНТГЕН ЗРАЦИ


- КОНТРОЛНА СТАНИЦА ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ
ФАКТОРИ И ИНИЦИЈАЦИЈА НА РЕНТГЕН
ЕКСПОЗИЦИЈАТА (мА, кВ, време)
- ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОДИФИЦИРАЊЕ НА ВОЛТАЖАТА
НА ВЛЕЗНАТА НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
Рентген зраците се форма на електромагнетно
зрачење слично на светлосното, но со помала
бранова должина
Карактеристики на рентген зраците
(електромагнетно зрачење составено од мали
пакети на енергија, наречени фотони!!!
• СЕ ДВИЖАТ СО БРЗИНА НА СВЕТЛИНА
• СЕ ДВИЖАТ ПРАВОЛИНИСКИ
• НЕВИДЛИВИ
• ВИСОКО ПЕНЕТРАНТНИ
• ГИ ЗАТЕМНУВААТ РАДИОГРАФСКИТЕ
ФИЛМОВИ
• СЕ РАСЕЈУВААТ
• ИМААТ РАЗЛИЧНИ ЕНЕРГИИ, ХЕТЕРОГЕН СНОП,
ЕЛЕКТРИЧНО НЕУТРАЛНИ
• КАРАКТЕРИСТИЧНОТО РЕНТГЕН ЗРАЧЕЊЕ Е
МОНОЕНЕРГЕТСКО И ТОА СЕ КОРИСТИ ВО
ФОРМИРАЊЕ НА СЕНКА НА ФИЛМОТ

• СО ИНТЕРАКЦИИТЕ НА ТУБАТА, 99% ОД


ФОТОНИТЕ СЕ ПРЕТВАРААТ ВО ТОПЛОТНА
ЕНЕРГИЈА, САМО 1% ВО КОРИСНО,
КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗРАЧЕЊЕ
КАКВА Е ИНТЕРАКЦИЈАТА НА РЕНТГЕН ЗРАЦИТЕ СО
ПАЦИЕНТИТЕ?!
1. ДЕЛ СЕ АПСОРБИРАНИ
2. ДЕЛ ПОМИНУВААТ НИЗ ПАЦИЕНТОТ
3. ДЕЛ СЕ РАСЕЈУВААТ
ИНТЕРАКЦИЈАТА ЗАВИСИ ОД
1. ЕНЕРГИЈАТА НА РЕНТГЕН ЗРАЦИТЕ (Кв)
2. АТОМСКИОТ БРОЈ НА АПСОРБЕРОТ
3. ДЕБЕЛИНАТА И ГУСТИНАТА НА ОБЈЕКТОТ

ЈАЧИНАТА НА РЕНТГЕН ЗРАЧЕЊЕТО ОПАЃА СО


КВАДРАТОТ ОД РАСТОЈАНИЕТО ПОМЕЃУ РЕНТГЕН
ЦЕВКАТА И ОБЈЕКТОТ!!!
ПРЕДНОСТИ
1. ЕФТИНА МЕТОДА, ВО СПОРЕДБА СО КТ И МРИ
2. НЕИНВАЗИВНА
3. МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ И МОБИЛНА АПАРАТУРА,
ПОРТАБЛ ВО ОДРЕДЕНИ СИТУАЦИИ
ЛИМИТАЦИИ
1. РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКАТА КОРИСТИ ЗРАЧЕЊЕ КОЕ ВО
ПРОЛОНГИРАНИ ПЕРИОДИ МОЖЕ ШТЕТНО ДА ВЛИЈАЕ
ПО ПАЦИЕНТИТЕ
2. ПРОБЛЕМОТ НА СУПЕРПОЗИЦИЈА НА СТРУКТУРИ- НЕ
НОСИ ДОВОЛНО ИНФОРМАЦИИ ВО СПОРЕДБА СО КТ И
МРИ
3. НАОЃА УПОТРЕБА ВО РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА И
СТОМАТОЛОГИЈА
Јонизирачко зрачење
Јонизирачко зрачење
• Јонизирачко зрачење е зрачење које може
да предизвика јонизација на материјата
кроз која поминува. Поседува вишеструко
поголема енергија од онаа која е потребна
за ексцитација и јонизација на атомите
Јонизирачко зрачење
• КОРПУСКУЛАРНО • ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО
(ЧЕСТИЧНО) 1. Рентгенско зрачење
1. Алфа зрачење 2. Гама зрачење
2. Бета зрачење 3. УВ зрачење
3. Електронско зрачење
4. Протонско зрачење
5. Јонска зрачења
6. Неутронско зрачење
Јонизирачко зрачење
• Јадро на радиоактивни атоми
– Алфа зраци
– Бета зраци
– Гама зраци

• Останати јонизирачки зраци --- вештачка


генерација
Јонизирачко зрачење
• Бета распад
– Бета - распад се користи во терапија на
тумори на тироидната жлезда, кожата и окото
– Бета + распад се користи во PET

• Гама распад
– Дијагностика: радиологија/нуклеарна
медиција
– Терапија: радиотерапија