Вы находитесь на странице: 1из 28

34 SPCR 2 EN1 C

1995-03-06

SPCR 8C27 10. 02. 1997

ABB Network Control -


& Protection

IRF

STEP

RESET

TRIGGER / READY

SPCR 8C27

; , ,
,
.
12 , 0...100% .
, 12 ,
.
,
, .
,
, .
.
.
RS232 C,
SPA .
,
, .
,
.
,
.

1
1

3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
7
8
8
9
, 10
10
10
11
11
13
14
16
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
, 22
22
22
23
24
28

2
SPCR 8C27
, , .

, ,
. , .

, ,
. ,
, .
.

SPCR 8C27 ,
,
SPACOM. , ,
. ,
.

,
, .
, ,
.

.
,
.
.

,
. ,

,
.
20 % ,
,
.

. ,
.

. , .
.

, , SPA
RS232 C, .

3
, 12 .,
. 0...100% .
0.5 .
, . 0.5 , 24 .

.
, ,
.

10 , .

- 500 .

.
.

. .

.
RS 232 SPA.

( ),
. , ,
.
.
.

, .
, ,,
.

RS 232 SPA ,
.

, , IBM - .

. , ,
, .
.
.

.
,
.

4
Ïîäñòàíöèÿ
Äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò
Ðåëå çàùèòû ñåðèè SPACOM
ñ ðåãèñòðàòîðîì àíîðìàëüíûõ
ðåæèìîâ òèïà SPCR 8C27
f = 50 HzI =1 5AA
60 H z I =0, 25A(AI)
2
5
3I>
I
I I I I IRF
Ìîäåì
Ïðèíòåð
SPA C 801

ÏÊ
88...242 V
U I >/
I
t> [ s]
k
SP CJ 4D57 I>>/I
ÐÅ ÃÈ ÑÒÐÀ ÖÈÈßÍ Ä . Ä Å É ÑÒÂÈt>> ß [s]
I>>>I /[ s]
t>>>

Âõîäÿùèå ñèãíàëû
1 I /I 1I> Ï ÓÑÊ I >/I
2 /II 2I> Î ÒÊ Ë
3 I /I 3I> Ï> ÓÑÊ kt > [ s]
4 t I>
( )[ %] 4I> Î> ÒÊ Ë I >>/
I
5 t I>
( > )[% ] 5I> >>Ï ÓÑÊ t >>[ s]
6 I /I 6 I>Î >>ÒÊ Ë tI>[%
>[s] ]
7 t I( ) [%] 7I> Ï ÓÑÊ
8 t I(>> )[ %] 8I> Î ÒÊ Ë S GF
9 DI >
11Im ax[ %]
) 9I> >
0I> >ÏÑÐÀ
ÓÑÊÁ
11I> ÑÐÀ Á S GB
À ÓÐÎ Â S GR
ÑÐÀ Á

èçìåðåíèÿ, áëîêèðîâêè
SPCJ 4D 28
01
Í ÅÈ ÑÏ Ð.

L2210

1 1 1 1 1 1 t [s]
2 2 2 2 2 2 t[ s]

è ñîñòîÿíèÿ
3 3 3 3 3 3 t [s]
4 4 4 4 4 4 t [s]
5 5 5 5 5 5 t[ s]
6 6 6 6 6 6 SG1
7 7 7 7 7 7 SG2
8 8 8 8 8 8 SG3
à ÐÓÏ Ï À ÃÐÓÏ
1 Ï ÀÃÐÓÏ
2 Ï ÀÃ1ÐÓÏ Ï ÐÅÃ
À 2 È ÑÒÐÀÖ È ß , ÑÈ ÃÍ À Ë È ÇÀ ÖÈ ß
ÂÕÎ Ä Í Û Å ÑÈ Ã ÍÂÀÛËÛ
ÕÎ Ä Í Û Å ÐÅË Å

L2210

Îáùåñòâåííàÿ
òåëåôîííàÿ
ñåòü
Ïîäñòàíöèÿ
Ðåëå çàùèòû ñåðèè
ñ ðåãèñòðàòîðîì
Ïðèíòåð ÏÊ ðåæèìîâ òèïà SPCR
3I>
2 I
f = 50 Hz
I =1 A5A 5 I I I I I RF
60 HzI =0, 25A(I
A)
SPA C 801
88...242 V I I>/
U
kt> [s]
SP CJ 4D57 I> >/ I
ÐÅÃ È ÑÒÐÀÖÈÈÍ ßÄ . ÄÅ É ÑÒ t> È >ß [ s]
I> >>
t> >>/I [s]

Âõîäÿùèå ñèãíàëû
1 I /I 1I>Ï ÓÑÊ I>/I
2 /I 2I>Î ÒÊ Ë kt> [s]

Ìîäåì
3 tII>
4 (/I )[ %] 3I>>
4I>>ÏÎ ÓÑÊ
ÒÊ Ë I>> I /
5 t I>
( > )[ %] 5I>>Ï >ÓÑÊ t>>[ s]
6 tII(/I)[ %] 6 I> Î ÓÑÊ
Ò
>>
ÊË t>[ I>[ s%]
]
7 7I>Ï
8 t I(>> )[ %] 8I>Î ÒÊ Ë S GF
9 9I>>Ï ÓÑÊ
11D I>ax[ %]
Im ) 0I>>ÑÐÀ Á S GB
11I>ÑÐÀ Á S GR
À ÓÐÎ Â ÑÐÀ Á

èçìåðåíèÿ, áëîêèðîâêè
SP CJ 4D28
01
Í Å È ÑÏ Ð.
L2210
1 1 1 1 1 1 t[ s]
2 2 2 2 2 2 t[s]

è ñîñòîÿíèÿ
3 3 3 3 3 3 t[ s]
4 4 4 4 4 4 t[ s]
5 5 5 5 5 5 t[s]
6 6 6 6 6 6 SG1
7 7 7 7 7 7 SG2
8 8 8 8 8 8 SG3
à ÐÓÏ Ï À
ÃÐÓÏ
1 Ï ÃÀÐÓÏ
2 Ï À ÃÐÓÏ
1 ÏÐÅÃ
À 2È ÑÒÐÀÖ È ß , ÑÈ ÃÍ À Ë È ÇÀ ÖÈ ß
 ÕÎ Ä Í Û Å ÑÈ Ã ÍÛÕÎ
À ËÛÄ Í Û Å ÐÅ Ë Å

L2210

b)
a)

Ïîäñòàíöèÿ

Ïðèíòåð ÏÊ

RS 232C

Øèíà SPA

Âõîäÿùèå ñèãíàëû
3 I> 3I > 3I >
2 I 2 I 2 I

f = 50 Hz I = 1 A 5 A f = 50 Hz I = 1 A 5 A f = 50 Hz I = 1 A 5 A
5 I I I I I RF 5 I I I I I RF 5 I I I I I RF
60 Hz I = 0, 2 A 5 A( I) 60 Hz I = 0, 2 A 5 A( I ) 60 Hz I = 0, 2 A 5 A( I )

SPAC801 SPAC801 SPAC801

88. . . 242 V I >/ I 88. . . 242 V I >/I 88. . . 242 V I >/I


U t> [ s]
U t> [ s]
U t> [ s]
k k k
SPCJ 4D57 SPCJ 4D57 SPCJ 4D57
I>>/ I I>>/ I I>>/ I
ÈÍ Ä. ÄÅÉÑÒ ÂÈß t > [ s]
> ÈÍ Ä. ÄÅÉÑÒ ÂÈß t > [ s]
> ÈÍ Ä. ÄÅÉÑÒ ÂÈß t > [ s]
>
I>>>/ I I>>>/ I I>>>/ I
ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß
t >> [ s]
> t >> [ s]
> t >> [ s]
>

èçìåðåíèÿ, áëîêèðîâêè
I >/ I I >/I I >/I
1 I /I 1 I> Ï Ó ÑÊ 1 I / I 1 I> Ï Ó ÑÊ 1 I / I 1 I> Ï Ó ÑÊ
2 I/I 2 I> Î Ò ÊË t > [ s] 2 I /I 2 I> Î Ò ÊË t > [ s] 2 I/I 2 I> Î Ò ÊË t > [ s]
k k k
3 I /I 3 I >> Ï Ó ÑÊ 3 I /I 3 I >>Ï Ó ÑÊ 3 I /I 3 I >>Ï Ó ÑÊ
4 t (
I> ) [ % ] 4 I >> Î Ò ÊË I >>/ I 4 t (I> ) [ % ] 4 I >> Î Ò ÊË I >>/I 4 t (I> ) [ % ] 4 I >> Î Ò ÊË I >>/I
t >> [ s] t >> [ s] t >> [ s]
5 t(
I >> ) [ % ] 5 I >>> Ï Ó ÑÊ I>[ % ] 5 t (I >> ) [ % ] 5 I >>> Ï Ó ÑÊ I >[ % ] 5 t (I >> ) [ % ] 5 I >>> Ï Ó ÑÊ I >[ % ]
6 I /I 6 I >>>Î Ò ÊË t >[ s] 6 I /I 6 I >>>Î Ò ÊË t >[ s] 6 I /I 6 I >>>Î Ò ÊË t >[ s]
7 t (
I )[ %] 7 I > Ï Ó ÑÊ 7 t (I )[ %] 7 I> Ï Ó ÑÊ 7 t (I )[ %] 7 I > Ï Ó ÑÊ
8 I > Î Ò ÊË SG F 8 I> Î Ò ÊË SG F 8 I> Î Ò ÊË SG F
8 t(
I >> ) [ % ] 8 t (I >> ) [ % ] 8 t (I >> ) [ % ]
9 9 9
9 I >> Ï Ó ÑÊ 9 I >> Ï Ó ÑÊ 9 I >> Ï Ó ÑÊ
11 I m ax ) 0 I >> ÑÐÀÁ SG B 11 I m ax ) 0 I >> ÑÐÀÁ SG B 11 I m ax ) 0 I >> ÑÐÀÁ SG B

11 I > ÑÐÀÁ SG R 11 I> ÑÐÀÁ SG R 11 I> ÑÐÀÁ SG R


À Ó ÐÎ Â À Ó ÐÎ Â À Ó ÐÎ Â
ÑÐÀÁ ÑÐÀÁ ÑÐÀÁ

SPCJ 4D28 SPCJ 4D28 SPCJ 4D28

è ñîñòîÿíèÿ
0 1 0 1 0 1

Í ÅÈÑÏ Ð. Í ÅÈÑÏ Ð. Í ÅÈÑÏ Ð.

L2210 L2210 L2210

1 1 1
1 1 1 1 1 t [ s] 1 1 1 1 1 t [ s] 1 1 1 1 1 t [ s]

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 t [ s] 2 t [ s] 2 t [ s]

3 3 3 3 3 3 t [ s] 3 3 3 3 3 3 t [ s] 3 3 3 3 3 3 t [ s]

4 4 4 4 4 4 t [ s] 4 4 4 4 4 4 t [ s] 4 4 4 4 4 4 t [ s]

5 5 5 5 5 5 t [ s] 5 5 5 5 5 5 t [ s] 5 5 5 5 5 5 t [ s]

6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 SG 1 6 6 6 6 SG 1 6 6 6 6 SG 1
SG 2 SG 2 SG 2
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 SG 3 8 8 8 SG 3 8 8 8 SG 3

ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß, ÑÈÃÍ ÀËÈÇÀÖ Èß ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß, ÑÈÃÍ ÀËÈÇÀÖ Èß ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÃÐÓ Ï Ï À 1 ÃÐÓ Ï Ï À 2 ÐÅÃÈÑÒ ÐÀÖ Èß, ÑÈÃÍ ÀËÈÇÀÖ Èß

ÂÕ Î ÄÍ ÛÅ ÑÈÃÍ ÀËÛ ÂÛÕ Î ÄÍ ÛÅ ÐÅËÅ ÂÕ Î ÄÍ ÛÅ ÑÈÃÍ ÀËÛ ÂÛÕ Î ÄÍ ÛÅ ÐÅËÅ ÂÕ Î ÄÍ ÛÅ ÑÈÃÍ ÀËÛ ÂÛÕ Î ÄÍ ÛÅ ÐÅËÅ

L2210 L2210 L2210

Ðåëå çàùèòû ñåðèè SPACOM


ñ ðåãèñòðàòîðîì àíîðìàëüíûõ
ðåæèìîâ òèïà SPCR8C27

c)

. 1. SPCR 8C27
.

a) RS 232C
.
b) RS 232C
.
c) SPA.

5
,
. , ,“ ” “ ” .

“ ” . ,
,
” , . “ ”
,
, .

“ ”
“-” ,
01...15 , .

“ ” “ ” ,
.
.

STEP RESET “ ” .

, .

STEP RESET, SPC.

, , .
SPA RS 232 . V17:1
. “--
--” . V17:0.

. ,
,
.

, , RS 232 C
. RS 232 C ,
, SPA.

RS - ,
DSR, RS - .
.

, ,
. .

.
.

.
. ,
RS 232C.

,
. , ,
. ,
, ,
.

6
, . ,
, . ,
,
.

( ).
, . ,
. .
, ,
.

,
, . ,
” .

, ,
SPA RS 232 C.
“U” .

, .
.

V15 -
” V16 - “ ”,
RS - .
.

RS 232 , ,
80 , SPA.
V15, . “ ”.
,
, , , ,
.
, .
1. (RMS)
2.

(= )
. .
.

RS 232 C 1200 ,
5 . 40
9600 .

SPA , , SPA (V20).


,
. , SPA
.

SPA - , .

,
RS 232 C.

,
.
,
. .

7
,
.
.

IRF

STEP

9- D-
RS 232 C

RESET

TRIGGER / READY

SPCR 8C27

. 2. SPCR 8C27.

,
. ,
. , ,
(Ready - ), ,
.

, / .
.

IRF ,
,
. ,
, .
“1” .
,
. ,
” .

8
,
:

1 RAM

2 EPROM

4 (EEPROM)

,
. STEP , .

( . ).
, .

. 3.
.
. 3 - ). 5 ,
, . . .

. RESET
10 ,
. STEP RESET ,
.

Äèñïëåé ïîãàøåí = Âåëè÷èíà,ðåãóëèðóåìàÿ


â ðåæèìå ââîäà óñòàâîê

1 Íàïðÿæåíèå U12 (x Un)

2 Íàïðÿæåíèå U23 (x Un) STEP 0,5c

3 Íàïðÿæåíèå U31 (x Un)

4 Òîê IL1 (x In)

5 Òîê IL2 (x In)


STEP 1c

6 Òîê IL3 (x In)

7 Íàïðÿæåíèå íóëåâîé
ïîñëåäîâàòåëüí. Uî (% Un)

8 Òîê íóëåâîé
ïîñëåäîâàòåëüí. Iî (% In)

9 Âõîäíîé äèñêðåòíûé ñèãíàë


â äåñÿòè÷íîé ôîðìå RESET 1c STEP 1ñ

Ñêîðîñòü îáìåíà 2 Ñ÷åò÷èê ñàìîäèàãíîñòèêè


À Àäðåñ ìîäóëÿ 1 ãðàôèêà øèíû
øèíû SPA

STEP 0,5c
3 Ñêîðîñòü îáìåíà è
ïàðèòåò øèíû RS-232

.3. .
34SPC 2TN1 “ - .”

9
,

: ,
,
. 1...8 , .
. 3.

,
, , -
, - .
,
.( . W 3, 4, 5, . 5, 6 7).

, .
,
. , , ,
.

, , .

,
(xUn) (xIn).
Un
In.

0...255
9 .
, ,
SG1 .
.

, .

1 1
2 2
3 4
4 8
5 16
6 32
7 64
8 128

, , ,
.
. ,
.

10
, SPA RS 232 , .
001...899. “ ”
- 001. ,
, .

SPA, ,
RS 232 .

SPA, D-
, /c . ( ). : 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6
). 2
.

SPA ,
. 0...255, .
. 0, ,
, .

RS 232 ,
. 0 ( ) 2 .
8. .

“ ” RS 232 , 1.2
. , SPA.
, SPA.

MS-DOS PC-DOS
.
RS 232,
, SPA.
, ,
. SPCR EVAL 3
.
-
. SPA,
.
SPA.

, ,
. ,
, .

- IBM/PC, IBM/XT, IBM/AT


- 384
- 1 XMS .
- :
- EGA, VGA SVGA
- Hercules
- Toshiba T2100/T3100
- AT & T
Olivetti)
- MikroMikko 3
- Wyse GDA
- MS-DOS 2.11 .

11
IBM - 9- 24- Epson
LQ-2500 . 24-
Epson LQ-2500.

.4 ,
SPCR EVAL.

12
8
8
500 ( )
11
250 ( )

( )
-1 SPAM Max. 24
. 224
-4 SPAM ( .) . 26
. 992
(1 =1 0.5 )

- ;
1...3 0.0...2.5 Un 0.0...21 Un
- ;
4...6 0.0...2 In 0.0...20 In
- ;
7 0.0...102% Un
- ;
8 0.0...20% In 0.0...102% In
± 2%
>0.2 , f = 0...60 )

:
- ;
1...3 0.2... . . . Un
- ;
1...3 . ...
...21 Un

- ;
4...6 0.0...20.4 In
-
;
7 0.0...102% Un
-
; 0.0...102% In
-

5
<1
SPCR EVAL (3,5“ )
-10...+55°
-40...+70°

255-22-4 2 , 5/50 ,1
255-22-2 6
III 8

13
SPCR 8C27 ,
. SPACOM.

SPACOM

1 (8 ) U12 ( IL1’)
2 (8 ) U23 ( IL2’)
3 (9 ) U31 ( IL3’)
4 IL1
5 IL2
6 IL3
7 U0
8 I0

1 (AR2)
2 10 (AR3)
3 10 (AR1)
4 11 ARINH
5 11 *) CBPOS
6 12
7 12 *) . CBINH
8 13
BACTRL
5 13
6 14 *) BS1
7 14
8 15 *) BS2

...8 - 5...8.
R49 (a, b, c, d) R50 (a, b, c, d), . .6 7.*) .

EPROM = 64 = 512
W1 )

EPROM = 32 = 256

, .
W2 IRF - ( )

, .
IRF -

1= U12 ( , SPAU 330)


W3 )

1 = IL1’ ( , SPAD 330)

2= U23 ( , SPAU 330)


W4 )

2 = IL2’ ( , SPAD 330)

3= U31 ( , SPAU 330)


W5 )

3 = IL23 ( , SPAD 330)

. 5. W_ .

14
U12

IL 1
U 23

IL 2
U 31

IL3
IL 1 MUX Äèñïëåé
IL2

IL 3

U0
~
~
Øèíà SPA

~
I0
~
~
~ RS 232

1
2
3

Äèñêðåòíûå 4
a R49 W2
5
êàíàëû
6
b IRF
c
7
d
8

R50 a
5x
b
6x
c
7x

8x

R49a,R49b,R49c,R49d,R50a,R50b,R50c,R50d = .

. 6. - SPCR 8C27.

W3

W4
R50 d c b a
EPROM R49 d c b a W5
PLD
R9
D9S W1

EPROM CPU

W2

RAM

Öåïü áàòàðåéêè/÷àñîâ Öåïü áàòàðåéêè


DS 1216E DS 1213D

. 7. .

15
,
SPCR 8C27 RS 232,
.
, -
. .

SPCR 8C27

9-

1 DCD<---
2 RxD <---
3 TxD --->
4 DTR/+11 V --->
5 GND
6 DSR <---
7 RTS --->
8 CTS <---
9

IBM PC-AT . IBM PC-AT .

9- . 25- . 25- .

- - -
2 ---> RxD 3 ---> RxD 2 ---> TxD
3 <--- TxD 2 <--- TxD 3 <--- RxD
8 ---> CTS 5 ---> CTS 4 ---> RTS
7 <--- RTS 4 <--- RTS 5 <--- CTS
1,4 <--- DCD, DTR 8,20 <--- DCD, DTR 6 <--- DSR
5 GND 7 GND 7 GND
6 <--- DSR 6 <--- DSR 8 <--- DCD
6 ---> DSR 6 ---> DSR 20 ---> DTR

9-
D- . IBM PC-AT , ,
9-
D- . , 25- ,
25- - .

, .
,
. .

16
IBM PC-AT . IBM PC .

25- . 9- . 25- .

1 - -
2 TxD <--- 3 <--- TxD 2 <--- TxD
3 RxD ---> 2 ---> RxD 3 ---> RxD
4 RTS <--- 7 <--- RTS 4 <--- RTS
5 CTS ---> 8 ---> CTS 5 ---> CTS
6 DSR ---> 6 ---> DSR 6 ---> DSR
7 GND 5 GND 7 GND
8 DCD ---> 1 ---> DCD 8 ---> DCD
20 DTR <--- 6 <--- DSR 20 <--- DTR

, 25- D- ,
, 9- D- ,
IBM PC-AT . 25- D-
, IBM PC .

SPA-ZP17A_
9- D- .

9- D- 9- D-

DCD 1 1
RxD 2 2 RxD
TxD 3 3 TxD
4 4 DTR
GND 5 5 GND
DSR 6 6
7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
9 9

. 8. SPA-ZP17A_.

17
.
.
SPA : (ss.sss, , )
. , RS 232 ,
(yy-mm-dd hh.mm; ss.sss).

- 1... 16 50, 51. 1... 16 , ,

(V155). - . 1... 16
1, 2, 4...32768.
0 ( ) 1 ( )
( : ).

0...65535.
- 65535. , ,
, . 52... 56 ,
SPA.
.

SPCR 8C27 :

.
.

1 (IL1, IL2, IL3) 1 1


2 . (U0) 2 1
3 (I0) 4 1
4 . .(U12, U23, U31) 8 1
5 . . (U12, U23, U31) 16 1
6 1 32 1
7 2 64 1
8 3 128 1
9 4 256 1
10 5 512 1
11 6 1020 1
12 7 2048 1
13 8 4096 1
14
8192 1
15 (V21) 16384 1
16 . (V22, V23) 32768 1
50 ( =1) * -
51 . .( =2) * -
52 * -
53 * -
54 * -

0
1
*
-

!
SPACOM 52... 54
.

18
,
:

, .
V17, . “
” ( . 5).

, , . , ,
I1...I8 I10. , ,
In Un.
36 37, .
“ ”.

.
V2...V14. .

.
, ., ,-
, , -
.

.
, . .
, ,
.

.
S1 S10, V7...V14,
.

, ,
:

-
- , ,
-
- ,
. V24.
-
0 27.

S1...S6 S10.

,
.

,
, “
” ( . 9).

,
S10. 0 = ,
1= . 1, 2,

19
3...8 . 00001111, ,
, 1...4 , 5...8 - .

, .
V22.
V22,
. , ,
.
V23. V23 .

V22 0, .

,
V21. 0,
1.

, V24.
, V155, . “ ”( .17).

27, .
! ( )
. ,
, .
. 27
, ,
. : ,
, ,
- . , 1 5 1,
, 6 ,
( 1). ,
.

1... 5 ,
,
35. , , ,
, .

, , V155, .
. .
L. , ,
, ,
L, , . ,
.

, ,
, 34.
, . : Ix Io
Ux, Ix , Io -
, Ux - .
.
,
, U
.

20
34 (Ix) . (Io) Ux

000 0...20 In 0...20 % In 0...2.5 x Un


001 0...20 In 0...20 % In 0...21 x Un
010 0...20 In 0...102 % In 0...2.5 x Un
011 0...20 In 0...102 % In 0...21 x Un
100 0...2 In 0...20 % In 0...2.5 x Un
101 0...2 In 0...20 % In 0...21 x Un
110 0...2 In 0...102 % In 0...2.5 x Un
111 0...2 In 0...102 % In 0...21 x Un

, ,
36 37. 36
( 34=0), 37
( 34=1).

100 % .
,
.

,
. , 38,
,
, .

32.

: REC CHA BLO, REC -


. . CHA
. ,
( 9 ). BLO
. 27.

! , ,
32 , .
,
.

,
, . .
, 0.

, (c )
, V1.
, ,
.

V25 .

, .
“ ”( . 6).

,
V20 V15. SPA

21
V20, M28...M31.
, . V16.

, ,
33. , ( )
. ( )
33.
, . , ,
, .
:

1 (U12) 1
1 (U23) 2
1 (U31) 4
1 (I1) 8
1 (I2) 16
1 (I3) 32
1 (Uo) 64
1 (Io) 128
1 (8 256
)

, :

- ( 21)
- ( 22)
- ( 23... 25)

, ,
. 21 22
( ). 22,
, ,
( ).
.
: 4 L1 - , 4 L1. ,
21 22 <> : /, &.
23... 25.

( ) V200,
- V201. ( SPA)
. V201 ,
.

V102.

V165
(IRF).

F , V205
.

T D .

22
SPAC 531 C.

S1 7 1...3
V24 224 , 1...3
(32 + 64 + 128 = 224)
M21 5 plant ( )
M22 4 I1
M22 5 I2
M22 6 I3
M22 7 Uo
M22 8 Io
M23 20 ( )
M24 1000 ( )
M25 70 ( )
27 14 6
27 14 7
27 11 8
M33 504 ( )
M34 010 Io
M35 10
M38 2 1260 ,

, ,
SPAC 531 C1.
AR1...AR3. (
1...3) .

, AR2 AR3, 2.5 ,


0.5 - ( ) .
. , AR1,
(0.5 + 0.5 ), AR1 ( )
.

,
30 %. , 37 , .
7 . 5
, 38.
2 , .2 6 5 = 60 .

23
,

SPA RS 232
(I data), (S data), (V data)
. ,
SPA.

.
.

SPA 0,
SPA.

U12 I1 R SPA/RS 0...2.558 Un


0...21.3 Un
U23 I2 R SPA/RS 0...2.558 Un
0...21.3 Un
U31 I3 R SPA/RS 0...2.558 Un
0...21.3 Un
IL1 I4 R SPA/RS 0...20.46 In
0...2.046 In
IL2 I5 R SPA/RS 0...20.46 In
0...2.046 In
IL3 I6 R SPA/RS 0...20.46 In
0...2.046 In
U0 I7 R SPA/RS 0...102.3 % Un
I0 I8 R SPA/RS 0...20.46 % In
0...102.3 % In
, I10 R SPA/RS 0...255

, S1 R, W SPA/RS 0...255.

.
: 255
S2 R, W SPA/RS [S3]...999.999 x Un
.:1.20 Un
S2 S3

S3 R, W SPA/RS 0.201...[S2] Un
.: 0.80 Un
S4 R, W SPA/RS 0...999.9 In
.: 2.00 In
S5 R, W SPA/RS 0...999.9 % Un
.:20.0% Un
S6 R, W SPA/RS 0...999.9 % In
.:5.0% In
S10 R, W SPA/RS XXXXXXXX,

1..8
=1-
=0-
.: 11111111

24
.

V1 R, X SPA/RS ,
=
.
= .,

V2 R, X SPA/RS U12, U23, U31

Un

V3 R, X SPA/RS U12, U23, U31.


. V2
V4 R, X SPA/RS IL1, IL2, IL3
In
. V2
V5 R, X SPA/RS U0.

% Un
V2
V6 R, X SPA/RS I0.
In
V2
V7... R, X SPA/RS .
1...8 V14
V15 R RS

RS 232
V16 W SPA/RS V16 0
1,
.
V17 X SPA/RS 0=

1=

V20 R, X SPA 0=
SPA
1=
SPA
28... 31

,
29 30
V21 R, X SPA/RS 0 1

15
V22 R, X SPA/RS 0...40 000 000
0=
V23 R, X SPA/RS 1...40 000 000

, V24 R, X SPA/RS 0...65535, . “


25
.

V25 R SPA/RS 0...65535


0= (
)
1= ,

3= ,

5=

7=

V102 X SPA/RS 1=
2=
V155 R, W SPA/RS 0...65535, .

V165 X SPA/RS 0=
(IRF)
1=

V200 W SPA/RS 001...899


V201 W SPA 20.3, 21.2, 22.4, 24.8
29.6 , 7
,
1 -
.

.
W RS 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6,
19.2 , 8
,
-
.
W RS 20.3, 21.2, 22.4, 24.8, 29.6
219.2 , 8
,
1 -
.

.
V205 R SPA/RS . NDR110
21 R, X SPA/RS ; .
64 .
! -
,

SPA.
22 R, X SPA/RS ,

,
(/).
. -6
.
,
,

26
.

( ), 23 R, X SPA/RS 0...9999.999

, ( ), 24 R, X SPA/RS 0...9999.999
25 R, X SPA/RS 0...9999.999
( ), . . 23
27 R, W SPA/RS a b Ex,
= -
.
b= -

.
1... 16
28 R SPA Ex b c ,
Ex =

b= -

= .

=
= -. ; . .
V20.
29 R, X SPA 1... -
SPA
30 R, X SPA 1...250
SPA
31 R SPA :
>1 R1/10 M31:xx
1/10 = 1...10
1...8 =

9=
10 = 8

32 R SPA/RS REC CHA BLO

33 R, W SPA/RS 0...511,

34 R, W SPA/RS Ix ., I .
., U . .
,

(0/1).
:000
35 R, X SPA/RS 0...1000
.: 120
36 R, W SPA/RS 8
1...65535.

:
U12, U23, U31, IL1, IL2,
IL3, Uo Io
. 37 R, W SPA/RS . 36

38 R, W SPA/RS REC CHA BLO

.
,

27
.

40 R SPA/RS
.
. 31
F R SPA/RS SPCR 8C27
T X SPA/RS 00.000...59.999 .
“ -

900
T R,X SPA/RS
.
D X SPA/RS , . T.
900

L R SPA/RS (
),
.
:
34.630 0 7/10.780 0 1

RS (
)
B R SPA/RS .
(L)
C R SPA/RS 0=

1=

2=

3= 1+2
C X SPA/RS 0=

R=
W= , (V17 = 1)
X= ( )

.
- 10 , ,
5 . IC.

Dallas DS 1216 E
Dallas DS 1213 D

28

Вам также может понравиться