Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ДАЭУГ 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 он 2020 оны 09-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,283.35 12,283.50 11,289.69 91.91% 95612.90
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 65,791.56 65,905.00 66,322.80 100.63% 604173.36


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 246,876.83 260,190.39 267,312.17 102.74% 2549862.43
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 22,453.14 22,035.00 22,100.86 100.30% 212565.85
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,350.60 7,132.00 7,234.52 101.44% 89022.77
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 18,900.20 16,846.00 20,486.10 121.61% 176569.80
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - 2,232.00 2,013.46 90.21% 19408.38
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 22,281.02 19,964.00 19,507.46 97.71% 185792.89
9 УХАА-ХУДАГ цах м.квтц 1,191.96 1,621.62 1,641.16 101.20% 22367.60
ДҮН цах м.квтц 397,128.65 408,209.52 417,908.21 102.38% 3,955,375.98
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 3,898.00 3,000.00 4,844.00 161.47% 132,960.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 67,499.00 72,385.00 68,589.00 94.76% 1,407,305.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 207,683.00 213,693.00 215,909.00 101.04% 2,577,246.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 21,426.00 21,114.00 21,969.00 104.05% 349,723.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 26,760.00 26,452.00 27,393.00 103.56% 376,208.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 11,700.00 10,500.00 12,700.00 120.95% 199,800.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 39,917.00
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 6,150.25 6,314.90 6,880.80 108.96% 101,277.80
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 4,490.90 4,500.00 4,312.59 95.84% 55,628.46
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 1,281.40 1,108.10 1,630.10 147.11% 23,879.50
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - 2,930.00 3,382.28 115.44% 47,349.80
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,436.20
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 10,249.00 15,287.00 10,589.00 69.27% 438,978.00
ДҮН дул Гкал 361,137.55 377,284.00 378,198.77 100.24% 5,776,708.76
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц 276.60 100.00 94.55 94.55% 1,415.37
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 493.53


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 28.25 25.03 24.54 98.04% 235.17
ДҮН цах м.квтц 304.85 125.03 119.09 95.25% 2,144.07
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,792.70 4,156.00 4,768.92 114.75% 36,149.80
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,037.30 2,040.00 1,297.56 63.61% 18,359.64
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - 110.00 137.51 125.01% 545.92
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 118.93 650.00 580.10 89.25% 2,699.50
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 180.00 180.00 214.02 118.90% 955.02
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 14.35 10.00 15.30 153.00% 73.53


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 11.98 27.00 15.10 55.93% 155.78
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 29.47 15.00 29.54 196.93% 244.47
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 8,860.04 9,177.27 9,175.72 99.98% 95,945.85
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 10,320.82 10,733.26 9,579.15 89.25% 103,908.64
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,525.00 423.70 1,332.92 314.59% 12,418.23
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,525.51 494.02 506.92 102.61% 11,744.20
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,050.42 1,306.06 1,312.38 100.48% 17,729.09
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 12730.74 11,763.49 9,923.30 84.36% 111,829.28
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,632.35 552.35 1,079.86 195.50% 12,457.39
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц 2,672.34 1,370.00 1,774.74 129.54% 17,981.26
ДҮН цах м.квтц 47,501.94 43,008.14 41,743.04 97.06% 443,197.59
дул Гкал 361,137.55 377,284.00 378,198.77 100.24% 5,776,708.76
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 444,935.45 451,342.68 459,770.34 101.87% 4,400,717.64

Вам также может понравиться