Вы находитесь на странице: 1из 8

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


���������� ��������������� ������������ �������� ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ������������
�������� �������
��������
�������
������
���
�������������� ����
�������
������� ���
������������������������������������� �������������������������� �� �������� ��
���������������������� �������������� ���
������������������������������� ����������������������������
���������������� ������������ ���������������������������������� ���������������������������� �������� �����������
���������������� ��������������������������� �������������������������������������������� ������� ����
������������������������ �������� ��
�������������������������������� ����������������������������������� �������������� ���
������������������ ������ ���������������������������������������� �����
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ A°² Æ>Úë‰Ë �������� ����
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. �������������������������������������������� �������������� �������� ����
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ ÐéÇ
AÀ{´ëÄæý*Ë$ ¡çÜ$Mø»Z™èþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü �������� ���������������������������������������������������� ����� ����
°Äæý$…{™èþ×ý™ø ´ër$ ÌêMŠüyú¯Œþò³O¯é ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$.
Æðÿ…yø Ñyæþ™èþ ÌêMŠüyú¯Œþ Væüyæþ$Ðèþ# çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ² {MæüÐèþ$…ÌZ ����������������������� ������������������������������������ �������� ����
{糫§é° °ÆæÿÓíßý…^óþ ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$
çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ Cç³µ ������������������������������������������������������������������� ����������� ����
sìýMóü A¯óþMæü Ðèþ*Ææÿ$Ï {糫§é° ïÜG…Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. �������� ���
™öË$™èþ Ðèþ*Ça 20¯èþ ^èþÇa…_ 24¯èþ ÌêMúz¯Œþ {ç³Mæüsìý…
^éÆæÿ$. H{í³ÌŒý 11¯èþ Ðèþ$ÆøÝëÇ ïÜG…Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
���������������������������������� �������������� ���
GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ ïÜG…Ë$ ÌêMúz¯Œþ ´÷yìþW…ç³#¯èþMóü Ððþ$$Væü$Y ����������������������������������������������� ��������������� ������������ ���
^èþ*ç³yæþ…™ø Ðóþ$ 3 ÐèþÆæÿMæü$ ´÷yìþW…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ 3
°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$*yø ¿ôýsîýÌZ MæüÆø¯é ��������� �� � ��������������������������������������������������� �� �������������������������
���������
�����������������
�����������������
����������������� ���������������
��������������� ���������������
�������
�����������������
���������������������������������
����������� ����������������������
��������
������� ������
������������������������� ������������������ ��� �������
������������������������ �������� ������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ ������ �����
ç³Mæüyæþ¾…©V> AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> MæüÆø¯é
ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 2
����� �����
Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# çÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. �� ������� ������
Ðèþ$ÇMö¨ª ÆøkË$ {ç³fË$ ÌêMŠü yú¯Œþ Mæü$
çÜçßýMæüÇ…_, MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ °Æø«§é°Mìü {糿æý$™èþÓ…
��������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������� ������ ������
çÜ*_…_¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ ´ësìýõÜ¢ ç³Çíܦ†
Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ������������������� ��������������������������������������� ���� ������������������������ ���� ����������� �����
A°² Æ>çÙ‰éË Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø fÇVóü {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ
§óþÔèý ç³Çíܦ† Mæü*yé ™ðþË$çÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ EÐèþ$ÃÐèþ§æþª° MæüÆø¯é MæürtyìþMìü D AËÐér$¯èþ$ Ðèþ*¯èþ$MøÐéË° ������������������������������� ������������ ���
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$, ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$Ë$, fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜàÄæý$Mæü çÜÓ^èþe¿êÆæÿ™ŒþÌZ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† C_a¯èþ í³Ë$ç³#¯èþ$
{ç³fË$ ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ðèþ$$QÅ…V> ´÷V>Mæü$ E™èþµ
{糫§é¯èþ Ðèþ$…{† Ðèþ$äå í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. "ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþ
ÔéÌZÏ EÑ$ÃÐóþÄæý$yæþ… çÜÆðÿO¯èþ 糧æþ®† M>§æþ° Ðèþ$¯èþ…§æþÇMîü ��������������������������������� ����� �����
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ B¨ÐéÆæÿ… {ç³Væü†
¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{† DrË ™èþ$¢Ë$, ´ë¯Œþ Ðèþ$ÝëÌê ¯èþÑ$Í GMæüPyæþç³yìþ™óþ AMæüPyæþ ™ðþË$çÜ$. ^éÌê ^ørÏ C¨ Cç³µsìýMîü Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨.
���������� ����������������������� ����������� �����
EÐèþ$Ãyæþ… ^éÌêÐèþ$…¨Mìü AËÐér$V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. §é°° °Ææÿ*ÃÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ D ÐðþOÆæÿ‹Ü MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$Ðóþ$
Æ>gôý…§æþÆŠÿ, {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yìþhí³ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, ������� ���
{糿æý$™èþÓ Ðèþ$$QÅ çÜËà§éÆæÿ$ Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿÃ, Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ G‹Ü. ¯èþÇÞ…VŠü B¨ÐéÆæÿ… Ðèþ$¯Œþ Mîü »ê™ŒþÌZ {ç³çÜ…W…_¯èþ {糫§é¯ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…' A° {糫§é° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. B §æþ$ÆæÿË ������������������������ �������
Æ>Ðèþ#, Ôé…™èþ Mæü$Ðèþ*Ç, Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ Æ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
çÜà ÑÑ«§æþ hÌêÏÌZÏ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ ç³Çíܦ†° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$.
Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ çÜÇV>Y D §æþ$ÆæÿËÐér$¯óþ {ç³Ýë¢
Ñ…^éÆæÿ$. {ç³fË ¡Ææÿ$ò³O AçÜ…™èþ–í³¢° ÐèþÅMæü¢ç³Ç^éÆæÿ$.
Ðér$¯èþ$ §æþ*Ææÿ… ^óþçÜ$Mæü$…sôý ç³ÇÔèý${¿æý™èþ¯èþ$ ò³…^èþyæþ…
™ø´ër$, MøÑyŠþ™ø ´ùÆæÿ$Mæü$ ºË… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™èþ$…§æþ° ��������������������� ����������� ��������
{糿æý$™èþÓ °Ææÿ~Äæý*Ë$, °º…«§æþ¯èþË$ çÜÇV>Y AÐèþ$Ë$ M>Ðèþyæþ… ç³rÏ çÜ…™èþGí³¢
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Mæü…sñýO¯ðþÃ…rÏÌZ��������� �� �
ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ EÐèþ$Ãyæþ… MæüÆø¯é ÐéÅí³¢° GMæü$PÐèþ
^óþçÜ$¢…§æþ° B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ
A¯é²Ææÿ$. ÌôýMæü´ù™óþ {ç³fË iÑ™é˯èþ$ {ç³Ðèþ*§æþ…ÌZ
ç³yóþíܯèþsôýt¯èþ° BÄæý$¯èþ ��������� �� � ������������������������������������������� �������
������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������ ���������

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: 20ÐóþË MóüçÜ$Ë$ §ésìý¯èþ §óþÔéÌZÏ ¿êÆæÿ™Œþ ^ør$ ™èþÆ>Ó™èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ ™èþVæü$Y§æþË ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. C§óþ ç³Çíܦ†
çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ 20 ÐóþË$ §éryæþ… Mö¯èþÝëW™óþ Ðèþ^óþa ÐéÆæÿ… Ðèþ$$WõÜÌZV> D çÜ…QÅ 33 ÐóþË ÐèþÆæÿMæü$
B…§øâæý¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Çíܦ™óþ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü, MóüçÜ$Ë ¯èþÐðþ*§æþ$ ÐóþVæü… Ôé™èþ… ^óþÆæÿ$™èþ$…§æþ° A…^èþ¯é. çÜVæür$ ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. ÆøkMæü$ 8.7 Ôé™èþ… çÜVæür$™ø D 10ÐóþË MóüçÜ$Ë$
™èþVæüYyæþ… FÆæÿr°^óþa A…Ôèý…. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> 200Mæü$ ò³OV> §óþÔé˯èþ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢° ç³ÇÖÍõÜ¢... òßý^èþ$a™èþVæü$YË$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ™öͯéâæýÏÌZ MóüçÜ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý çÜVæür$™ø
D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ MæüËÐèþÆæÿò³yæþ$™ø…¨. 17 §óþÔéÌZÏ Ðèþ*{™èþ… »ê«¨™èþ$Ë çÜ…QÅ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ™öÍ 100 MóüçÜ$Ë$ Ðèþ^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆøkMæü$ çÜVæür$¯èþ çÜÐèþ*¯èþ…V> E¯èþ² AÐðþ$ÇM> B ™èþÆ>Ó™èþ ÐóþVæü…V> ÐðþãÏ´ùÆÿ$$…¨. {ç³ç³…^èþ
20 ÐóþË$ §ésìý…¨. D gê¼™éÌZ ™öÍ MóüçÜ$ ÐðþË$Væü$ ^èþ*íܯèþ ^ðþO¯é, 16.1 Ôé™èþ… ò³Ææÿ$Væü$§æþË Mæü°í³…_…¨. B ™èþÆ>Ó™èþ 100, 500 MóüçÜ$ËÌZ Væü×ê…M>Ë {ç³M>Ææÿ….. Ôèý°ÐéÆæÿ… E§æþÄæý*°Mìü AÐðþ$ÇM> 9 Ë„æüË$ §ésìý
A™èþÅ«¨Mæü ´ëhsìýÐŒþË$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯èþ² AÐðþ$ÇM>, Ðèþ$Ææÿ×êË Æóÿr$ GMæü$PÐèþV> Ðèþ*{™èþ… ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> 22.3 Ôé™èþ… ò³Ææÿ$Væü$§æþË ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. B ™èþÆ>Ó™èþ MæüÆø¯é MóüçÜ$ÌZϯèþ* A{VæüÆ>fÅ…V>¯óþ °Í_…¨. D ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³çÜ$¢¯èþ²
E¯èþ² CrÎ, Ððþ$$§æþsZÏ Ñf–…À…_.. ™èþÆ>Ó™èþ ™èþVæü$Y Ðèþ$$Q… ç³sìýt¯èþ CÆ>¯Œþ 500&1000 MóüçÜ$Ë$ 13.6 Ôé™èþ… ÐóþVæü…™ø, 1,000&5,000 MóüçÜ$Ë$ MóüçÜ$Ë çÜVæür$ B«§éÆæÿ…V> B ™èþÆ>Ó† Ý릯éÌZÏ fÆæÿñ, ^ðþO¯é, òܵÆÿ$$¯Œþ,
Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ´ëhsìýÐŒþË$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ™öͯéâæýÏÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü 20.6 Ôé™èþ…, 5,000&10,000 MóüçÜ$Ë$ 12.9 Ôé™èþ… çÜVæür$¯èþ
��������� ÐéÅí³¢ C™èþÆæÿ §óþÔéË™ø ´ùÍõÜ¢ Mö…^ðþ… GMæü$PÐèþV>¯óþ Mæü°í³…_¯é ÌêMŠüyú¯Œþ ò³ÇV>Æÿ$$. CMæü 10 ÐóþË ¯èþ$…_ 20 ÐóþË$ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*{™èþ… A† ™èþMæü$PÐèþ
rÈP, CrÎ, Äæý$*Móü, {¸ë¯ŒþÞ, ÆæÿÚëÅ, {»ñýhÌŒý, Mðü¯èþyé, ¿êÆæÿ™Œþ, »ñýÍjÄæý$…,
CÆ>¯Œþ, íÜÓrjÆ>Ï…yŠþ, ¯ðþ§æþÆ>Ï…yŠþÞ, ´ùÆæÿ$aVæüÌŒý §óþÔéË$¯é²Æÿ$$. �����������������
C™èþÆæÿ {´ë…™éË ¯èþ$…_ «§é¯èþÅ… Æ>Ðèþyæþ…™ø Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþ®™èþ$ «§æþÆæÿ Æ>Ðèþyæþ…

������������
���������
�� �����������
����������������������������������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†,çÜ*Ææÿź*ÅÆø: AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Æ>çÙ‰{糿æý$™èþÓ… «§æþÓ…çÜ… AÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìýMóü ç³Ë$ {´ë…™éÌZÏ Mø™èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ MæüÌêÏÌZÏ
Ìôý§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌê «§é¯èþÅ… Æ>Mæü$…yé Mæürtyìþ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é™ø
´ër$ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ §ðþº¾¡ÔéÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2019&2020 BǦMæü
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ¯óþ «§æþÆæÿË íܦÈMæüÆæÿ×ý °«¨Mìü Ææÿ*.3 ÐóþË Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ° B Ððþ$$™èþ¢…
¯èþ$…_ °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…_ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$˯èþ$…_ ÐèþçÜ*Ë$
^óþõÜ ±sìý ¡Ææÿ$Ðé 糯èþ$² Æðÿsìýt…ç³# ^óþÄæý*˯óþ BÌZ^èþ¯èþ çÜÇM>§æþ¯é²Ææÿ$.Wr$t»êr$
Ððþ…r¯óþ ò³r$tºyìþ Æ>Æÿ$$¡ A…¨…^éË° f¯èþõܯèþ A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý yìþÐèþ*…yŠþ E¯èþ² ç³…r ±r Ðèþ$$°W ´ùÆÿ$$…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. §ðþº¾†¯èþ² ÐèþÇ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ «§æþÆæÿË$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܧæþ$´ëÄæý$… ÌôýMæü Cº¾…§æþ$ÌZÏ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë ´ùÌêËMæü$ ±sìý

2
^óþÔéÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü$Çíܯèþ AM>Ë ÐèþÆ>ÛËMæü$ {糿æý$™èþÓ… Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ ç³£æþM>Ë$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. Ææÿ…Væü$ Ðèþ*ǯèþ ¡Ææÿ$Ðé¯èþ$ ò³…^é˯èþ$ MøÐèþyæþ… ™èþVæü§æþ¯óþ ò³…ç³# {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ Eç³
ÆðÿO™é…Væü… ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÇ, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², E§éůèþ ç³…r˯èþ$ «§é¯éÅ°² {糿æý$™èþÓÐóþ$ Ðèþ$«§æþ®™èþ$ «§æþÆæÿ ^ðþÍÏ…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. çÜ…çßýÇ…^èþ$MøÐéË° ç³Ðèþ¯Œþ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜ*_…^éÆæÿ$.

���������������������������������� ��������������������
����������������������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) :
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþzMìü Móü…{§æþ çßZ…
Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë ¸ù¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$.
��������������������������������������� ÌêMŠüyú¯Œþ ç³Ç×êÐèþ*Ë$, B ™èþÆ>Ó™èþ
A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$Åçßý…ò³O AÑ$™Œþ
Úë, ïÜG… fVæü¯Œþ™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$.
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O {ç³fÌZÏ «§ðþOÆæÿÅ…...¿æýÆøÝë ����������������������� Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýMæü$
°…´ëË° A«¨M>ÆæÿÏMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz B§óþÕ…^éÆæÿ$. ¡çÜMæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AÑ$™Œþ ÚëMæü$
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Üò³O ÑÑ«§æþ {ç³ÝëÆæÿÐèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ {ç³fÌZÏ MæüÍW…_¯èþ ¡{Ðèþ B…§øâæý¯èþ ������������������������������������ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÑçÜ¢—G™èþ…V> MæüÆø¯é ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°
ÐèþËÏ ÝëÐèþ*hMæü…V> ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ñç³Ç×êÐèþ*Ëò³O ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ������������������������������������������ ïÜG… fVæü¯Œþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {糆 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ f¯é¿êMæü$ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü »êǯèþ ç³yæþMæü$…yé ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Æ>çÙ‰…V> {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ E¯é²Ðèþ$° ïÜG… ^ðþ´ëµÆæÿ$.
¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$, çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþË$ Ý릯èþ…ÌZ {ç³fÌZÏ ¡{Ðèþ ���������������������������������������������� AÌêVóü H{í³ÌŒý 20Ðèþ ™óþ© ™èþÆ>Ó™èþ C_a¯èþ çÜyæþÍ…³æ#Ë {糿êÐèþ…ò³O¯é Mæü*yé
¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$, Ìôý°´ù° A´ùçßý˯èþ$ MæüÍW…^èþyæþ…ò³O A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ñ^éÆæÿ… CÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ$ ¯óþ™èþË$ ^èþÇa…^éÆæÿ$.
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$° çÜ…³æNÆæÿ~ BÆøVæüÅ…™ø †ÇW C…sìýMìü ����������������������������� �����������
Ððþãϯé Ý린Mæü$Ë$ Ayæþ$zMøÐèþyæþ…, _ÐèþÆæÿMæü$ A¨ E{¨Mæü¢™èþMæü$ §éÇ¡íܯèþ
JMæüsìýÆðÿ…yæþ$ çœ$r¯èþ˯èþ$ Mæü*yé çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$
������������������������������������������� ��������������������������
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. B¡ÃÄæý$™èþ, Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ… ´ùÆÿ$$ ÑÐèþ„æü, ѧóþÓçÙ…, ™èþMæü$PÐèþV> ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. H{í³ÌŒý 20 ¯èþ$…_ C_a¯èþ ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: BVóü²Äæý$ º…V>âê
^èþ*yæþz… Ìê…sìý ¿êÐèþ¯èþË$ ™èþÌñý™óþ¢Ìê AMæüPyæþMæüPyé ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ çÜyæþÍ…³æ#Ë$, Ðésìý AÐèþ$Ë$ò³O BÄæý$¯èþ™ø ^èþÇa…_¯èþr$tV> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ Rê™èþ…ÌZ Ðóþ$ Ððþ$$§æþsìýÐéÆæÿ…ÌZ A˵ï³yæþ¯èþ… HÆæÿµyóþ
ïÜG… §æþ—GíÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. Mö°² Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦË$ Ñç³È™èþ ´ùMæüyæþ, ¡{Ðèþ ç³Ç×êÐèþ*Ë$, ©° ™èþÆ>Ó™èþ A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$ÅàËò³O ^èþÇa…_¯èþr$t AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ñç³™èþ$¢Ë °ÆæÿÓçßý×ý ÔéQ
B…§øâæý¯èþ MæüÍW…^óþÌê {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢…yæþyæþ… ©°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$° ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ¡çÜMæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ AÑ$™ŒþÚëMæü$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ…™ø MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Mæü¯èþ²»êº$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.. ©°
D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. ©°ò³O ïÜG… çܵ…¨çÜ*¢.. {ç³fÌZÏ ¡{Ðèþ ´ër$.. Æ>çÙ‰…ÌZ ÑçÜ¢—G™èþ…V> ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ §æþ—GíÙtMìü M>Ææÿ×ý…V> ÐéÅí³…_…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý sñýçÜ$tË$ çÜ…™èþ—Gí³¢MæüÆæÿ çœÍ™èþ…V> MøÝ뢅{«§æþÌZ ç³Ë$^ørÏ í³yæþ$Væü$Ë™ø
B…§øâæý¯èþ º§æþ$Ë$ «§ðþOÆæÿÅ…, ¿æýÆøÝë, òÜ•¦ÆæÿÅ…, AÐèþV>çßý¯èþ, gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mðüãϯèþr$t ïÜG… fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$Ë Ðèþ§æþª {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. {糆 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ °ÆæÿÓíßý…_ §óþÔèý…ÌZ¯óþ Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZ E¯é²Ðèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*yìþ¯èþ ™óþÍMæü´ësìý ¯èþ$…_ Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yóþ
´ësìý…^óþÌê, ^ðþO™èþ¯èþÅ… MæüÍW…^óþÌê Ðèþ$Ç°² Ayæþ$Væü$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$MóüÄæý*Ë° f¯é¿êMæü$ 1274 ^ö糚¯èþ A™èþÅ«¨Mæü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Æ>çÙ‰…V> Hï³ ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ©°ÐèþËÏ Æ>çÙ‰…ÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³Çíܦ† H…sìý, HÆæÿMæü…V> AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¡Ææÿ… Ððþ…ºyìþ
B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Ìê…sìý Ñç³™èþ¢¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐéË…sôý BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ E…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ _Mæü$PMæü$´ùÆÿ$$¯èþ ™ðþË$Væü$ {糿êÐèþ… ^èþ*³æ#™ø…¨, òßýOÇçÜŠP E¯èþ²ÐéÇò³O ÐðþOÆæÿ‹Ü ^èþ*í³…^óþ {糿êÐèþ… ™èþ¨™èþÆæÿ Væü…rMæü$ 40&50 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÐóþVæü…™ø D§æþ$Ææÿ$
Ðèþ˜ÍMæüçܧæþ$´ëÄæý*Ë Mæü˵¯èþ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> ÝëV>Ë° ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ çܵçÙt… Ðèþ$™èþÅÞM>Ææÿ$˯èþ$ †ÇW Æ>çÙ‰é°Mìü Ææÿí³µ…^èþyæþ…ò³O ™é¯èþ$ Móü…{§æþ BǦMæüÔéQ Ðèþ$…{†, A…Ôé˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÑçÜ¢—G™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³È„æüË$ ^éÌê V>Ë$Ë$ Ò^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°.. Æ>VæüË 48 Væü…rË$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ
^óþÔéÆæÿ$. ¯éyæþ$ ¯óþyæþ$ Mìü…§æþ {糆´ë¨…_¯èþ 糯èþ$˱² ³æNÇ¢^óþÄæý*Ë° MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË MøçÜ… Æ>çÙ‰é°Mìü Móü…{§æþ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ ¯øyæþÌŒý Ñ$°çÜtÆŠÿV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯é²Äæ$ý ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ A¯èþ…™èþÆæÿ… 41&43 yìþ{XË$ A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþË$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄôý$Å AÐèþM>Ôèý…
A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é Ìê…sìý Ñç³™èþ$¢Ë¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐéË…sôý ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² °ÆæÿÃÌê ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ™ø Ðèþ*sêÏyìþ¯èþr$t ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯óþ °Ææÿ~Äæý*Ë$, B™èþÆ>Ó™èþ ç³Ç×êÐèþ*ÌZÏ ¿êVæü…V> ÐðþO§æþÅ ç³Ææÿ…V> GÌê…sìý E…§æþ° Ñç³™èþ$¢Ë °ÆæÿÓçßý×ý ÔéQ ™ðþÍí³…¨. EÆæÿ$Ðèþ$$Ë$, Ððþ$Ææÿ$³æ#Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ
Ðèþ˜ÍMæü BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ˜ÍMæüçܧæþ$´ëÄæý*Ë Mæü˵¯èþ ^éÌê A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐèþ$°, A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ A«¨M>Ç çÜ¡‹Ù ÐèþNÅà˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^é˯èþ²§é°Mìü D A«§æþÅÄæý$¯èþ…, ÑÔóýÏçÙ×ýË$ ÐèþÆæÿÛ… ç³yóþ糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$, Mæü*ÎË$, ç³Ôèý$, Vö{ÆðÿË M>ç³Ææÿ$Ë$ Ððþ…r¯óþ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ
™èþ§éÓÆ> ÑÑ«§æþ ÆøV>˯èþ$…_ {ç³fË {´ë×êË$ °Ë$³æ#MøVæüËÐèþ$° ïÜG… ÐðþOG‹Ü ^èþ…{§æþ ^èþ*çÜ$Mæü$…sêÆæÿ° Móü…{§æþ Ðèþ$…{†Mìü ™ðþÍÄæý$gôýÔé¯èþ°, B Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$…{† ™øyéµr$¯èþ…¨Ýë¢Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.Ðèþ*çÜŠPË$ «§æþÇ…^èþyæþ…, ç³ÇÔèý${¿æýÐðþ$O¯èþ Ðèþç܈鰲 {´ë…™éËMæü$ ÐðþâêÏË°, {ç³fË$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yìþ ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$
fVæü¯Œþ A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ GÐèþ$Æðÿj±Þ MóüçÜ$Ëò³O¯é §æþ—GíÙtò³sêtË° M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_ JMæü A«¨M>Ç° C…§æþ$MøçÜ… MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ° ïÜG… fVæü¯Œþ Mæü糚MøÐèþyæþ… Ìê…sìý ^èþÆæÿÅË$ MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé Ðóþ$Ë$^óþÝë¢Äæý$° D ¡çÜ$MøÐéË° Mæü¯èþ²»êº$ çÜ*_…^éÆæÿ$.
ïÜG… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ õÜÐèþËMæü$ Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ* Cº¾…¨ ^ðþ´ëµÆæÿ$. C§æþªÇ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Mæü$¨Ææÿa, ™ðþË$Væü$ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ Hï³Mìü çÜÒ$„æüÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ çÜ*_…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ
MæüËVæüMæü*yæþ§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³×êãMæü {ç³M>Ææÿ… RêäV> E¯èþ² yéMæütÆæÿ$Ï, ¯èþÆæÿ$ÞË
´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. ©°ò³O A«¨M>Ææÿ$Ë$ çܵ…¨çÜ*¢ ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢Mìü
¡çÜ$Mö^óþa…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °ÆæÿÃÌê
ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯ŒþMæü$ ^ðþí³µ¯èþr$t ïÜG… fVæü¯Œþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. çÜÐèþ$${§æþÐèþ*ÆæÿY… §éÓÆ>
{糆 Ðèþ$°íÙMîü Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*çÜ$PË ^ö糚¯èþ ç³…í³×ìýò³O ïÜG… fVæü¯Œþ BÆ> ¡ÔéÆæÿ$.
Cç³µsìýMóü 1.3 MørÏMæü$ò³OV> Ðèþ*çÜŠP˯èþ$ ÆðÿyŠþ MæüÏçÜtÆæÿÏÌZ ç³…í³×îý^óþÔéÐèþ$° �����������������������������������������
íܧæþ®…V> E¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$™èþÅÞM>Ææÿ$˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü, {ç³Äæý*×ìýMæü$Ë ¯úMæüMæü$ Móü…{§æþ çßZ… A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆøkMæü$ 40 Ë„æüË ^ö糚¯èþ Ðèþ*çÜŠPË$ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ
ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯èþçÙt´ùMæü$…yé Ððþ…r¯óþ ´ùV>Mæü$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ ¯èþ$…_ çÜ…º…«¨™èþ Ñ¿êV>Ë ¯èþ$…_ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, A™èþÅ…™èþ ÐóþVæü…V> ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° RêäV> ç³yæþ$¯èþ² G±tBÆŠÿ {rçÜŠt ¿æýÐèþ¯Œþ¯èþ$ MæüÆø¯é
A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅËò³O ïÜG… ÐðþOG‹Ü AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ°, ©°Mìü ^éÌê çÜÐèþ$Äæý$… ç³sôýt AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ©°ò³O ïÜG… çܵ…¨çÜ*¢ yéÓ{M> çÜ…çœ*ËMæü$ CÐèþÓyæþ…ÐèþËÏ ÐéÇMìü Bçܵ{†Mìü C_a ^èþ…{§æþ»êº$ ™ðþË…V>×ý {ç³fË
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz B¨ÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ °ÐéçÜ…ÌZ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D °Ðóþ¨…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™é¯èþ$ D {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþíܯèþr$t D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… ç³È„æüË çÜ…QÅ ò³…^èþ…yìþ Ææÿ$×ý… ¡Ææÿ$aMøÐéË° ÐðþOïÜï³ G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ òܵçÙÌŒý ïÜG‹Ü fÐèþçßýÆŠÿÆðÿyìþz, ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é (MøÑyŠþ&19) ç³È„æüË çÜ…QÅ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æðÿyìþz çÜ*_…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ B¨ÐéÆæÿ…
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. {ç³M>Ôèý… hÌêÏÌZÏ ´ùV>Mæü$ Mö¯èþ$VøË$ Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> 231 Ðèþ$…¨ MøÑyŠþ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$° BÆøVæüÅ…™ø CâæýÏMæü$ ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ19 °ÐéÆæÿ×ý BÄæý$¯èþ ÐèþÆæÿçÜ sîýÓr$Ï ^óþÔéÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ
Móü…{§éË$ ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ E¯èþ²…§æþ$¯èþ r…Væü$r*Ææÿ$, Mö…yðþí³ÌZÏ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÐðþâêÏÆæÿ° çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©°ò³O ^èþÆæÿÅË™ø ´ër$, ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢° °Äæý$…{™èþ×ýò³O B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ RêäV> ç³yæþ$¯èþ² G±tBÆŠÿ {r‹Üt ¿æýÐèþ¯Œþ ¯èþ$ MæüÆø¯é
ÐóþË…´ër Móü…{§éË HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °Ææÿ~Äæý$… çܵ…¨…_¯èþ ïÜG… ÐðþOG‹Ü jVæü¯Œþ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü Mæü*yé Ææÿ*.2ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ™éyóþç³ÍÏÌZ° ïÜG… M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ E¯èþ²™éÝë¦Æÿ$$ çÜÒ$„æü àíܵrÌŒý Mæü$ CõÜ¢ ™ðþË…V>×ê {ç³fË Ææÿ$×ý…
¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏ f…V>ÆðÿyìþzVæü*yðþ…ÌZ Mæü*yé ^ö糚¯èþ A…¨…^éË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMóü Mö…™èþÐèþ$…¨Mìü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ëò³O D ¡Ææÿ$aMæü$¯èþ²rtÐèþ#™èþ$…§æþ° »êº$Mæü$ A¿æýÅÆæÿ¦¯èþË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢™èþ$¯é²Æÿ$$. Cr$Ðèþ…sìý
´÷V>Mæü$ Mö¯èþ$VøË$ MøçÜ… ÐóþË…´ër Móü…{§éË$ °ÆæÿÓíßý…^éË° ïÜG… A…¨…^éÐèþ$°, Ñ$Wͯèþ ÐéÇMìü Mæü*yé A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÇa…^éÆæÿ$. {糆 hÌêÏÌZ¯èþ* sñýíÜt…VŠü ÌêÅ»Œý HÆ>µr$Mæü$ MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$ Mæü¯èþºÆ>aÍ. ´ëÈt ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yìþ B™èþà Mæü*yé
B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. Æóÿç³sìý¯èþ$…_ ÐóþË…´ërË$ °ÆæÿÓíßý…^éË° çÜ…º…«¨™èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÌêVóü Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> MóüçÜ$Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ ïÜG…Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþÄæý*Ë° ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. AÌêVóü ÆðÿyŠþ gZ¯èþ$ÏÌZ Ôé…†çÜ$¢…¨ A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. »êº$ ç³¼ÏíÜsîý çÜt…rÏ
A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. D HÆ>µrϯèþ$ çÜÓÄæý$…V> ç³ÇÖÍ…^éË° ç³ÕaÐèþ$ ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ MóüÐèþË… C§æþªÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë M>Ææÿ×ý…V> Mæü—GçÙ~Ë…MæüÌZ° JMæü A°² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° çÜ*^èþ¯èþË$ C^éaÆæÿ$. D çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MðüO³æ#ÌZ Ðèþ$$°W ™óþͯèþ sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$, fVæü¯Œþ V>Ææÿ$ Gr* ÐðþâæýÏÆ> A° ÔZM>Ë$
Vø§éÐèþÇ, {ç³M>Ôèý… hÌêÏË MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ B§óþÕ…^éÆæÿ$. Ò«¨ÌZ, M>ÇÃMæü¯èþVæüÆŠÿÌZ° JMæü Ò«¨ÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ðèþ^éaÄæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ {糿æý$™èþÓ çÜËà§éÆæÿ$ çÜfjË Æ>Ðèþ$Mæü—GÚë~Æðÿyìþz, òßýÌŒý¢ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MðürÈ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. A™èþ°Mìü sê»ñýÏsŒý ÐóþÄæý$…yìþ, C™èþ°Mìü sñý…ç³Æóÿ^èþÆŠÿ ^èþ*yæþ…yìþ A°
AÌêVóü Móü…{§æþ çßZ… Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë ™èþ¯èþMæü$ ¸ù¯Œþ ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý*°² ïÜG… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇÌZ Mæü*yé ÉìþÎϯèþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐèþÅMìü¢ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, C™èþÆæÿ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. »êº$Ìê {yéÐèþ*ÌêyéËr! {糿æý$™èþÓ Äæý$…{™é…Væü… õÜÓ^èþeV> ç³°^óþÝù¢…¨.
íÜG… V>Ææÿ$ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§é? A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz
��������������������� ��������������������������������������������������������������������� {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Móü…{§é°Mìü ™é¯óþ ÌôýRê Æ>Äæý$Ìôý§æþ° °Ðèþ$ÃVæüyæþz HG¯ŒþI ÐéÆ>¢

���������������������
çÜ…çܦMæü$ ^ðþ´ëµyæþ$. ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ÐðþâôýÏrç³µsìýMìü M>§æþ$ ¯óþ¯óþ Æ>Ôé
A¯é²yæþ$. ÌñýrÆŠÿ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ Ðèþ_a…§æþ° íÜIyìþ {´ë£æþÑ$Mæü…V> °Æ>¦Ç…_…¨.
������������������������������������ 35 Hâæý$Ï íÜÑÌŒý çÜÆðÿÓ…sŒý V> ^óþíܯèþ ÐèþÅMìü¢ GÐèþÇ ^óþ†ÌZ ´ëÐèþ#V> Ðèþ*Æ>yø
{Væüíßý…^éÍ A° ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
�����������������������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : AM>Ë ÐèþÆ>ÛË™ø ç³…r ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ������������������������������������������
ÆðÿO™é…V>°² {糿æý$™èþÓ… B§æþ$Mæü$…r$…§æþ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MæüÆø¯é ��������������������������� ���������������� (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ
Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AM>Ë ÐèþÆ>ÛË$&ç³…r ¯èþçÙt…ò³O A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ$…{† MæüÚëtË$ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$ËMæü$ ™èþõ³µÌê
çÜÒ$„æü ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ç³…r ÑÐèþÆ>˯èþ$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Mæü°í³…^èþyæþ…Ìôý§æþ$. Væü™èþ ¯ðþË Ðèþ*«¨ÇV>¯óþ D ������������������������ {糆Æøk ¿êÈV> ò³ÇW´ù™ø¯èþ² MæüÆø¯é MóüçÜ$Ëò³O
Ðèþ*i Ðèþ$…{† Äæý$¯èþÐèþ$Ë Æ>Ðèþ$Mæü—çÙ$~yæþ$ B…§øâæý¯èþ
AyìþW Ðèþ$…{† ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ç³…r ¯èþçÙt…ò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯Œþ ¯ðþË i™éÌZϯèþ* {糿æý$™èþÓ… Mø™èþ ò³rt¯èþ$¯èþ²¨.
ÌêMŠüyú¯Œþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
���������������������������������������� ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D Æøk BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø
Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ÐéMæüº$ ^óþÔéÆæÿ° Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$ . ç³…r Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ CÌêVóü MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$
¯èþçÙt… ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþãÏ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë H{í³ÌŒý ¯ðþË Ðóþ™èþ¯éËò³O B¨ÐéÆæÿ… BǦMæü ÔéQ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. AÌêVóü {糿æý$™èþÓ ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏMæü$
Mæü*yé D ¯ðþË ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ A…¨…^éË° {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Væü™èþ ò³ÇW™óþ Ðóþ$ 3 ¯ésìýMìü Æ>çÙ‰…ÌZ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ
{糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿœæ#¯èþ ÆðÿO™é…V>°² A°² Ñ«§éË$V> B§æþ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. C¨ B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… M>ÏÇsîý C_a…¨. 2,000Mæü$ ^óþÆæÿ™éÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Móü…{§æþ
ÆðÿO™èþ$ {糿æý$™èþÓ… A° Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ AM>Ë ÐèþÆ>ÛË MæüÆø¯é MæürtyìþMìü ¡{Ðèþ…V> Mæü—íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² ¯ðþË™ø ÒÇMìü 50Ôé™èþ… ò³¯èþÛ¯Œþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþÍÏ…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
C¨ÌêÐèþ#…sôý ò³¯èþÛ¯Œþ ™èþWY…³æ#ò³O {ç³Ðèþ$$Q ¯éÅÄæý$Ðé¨ f…«§éÅË ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$Ë º—G…§æþ…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é
ÐèþËÏ ÑÑ«§æþ hÌêÏÌZÏ fÇW¯èþ ç³…r ¯èþçÙt… ÑÐèþÆ>˯èþ$ Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ´ùÎçÜ$Ë$, ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅÔéQ, çÜ_ÐéËÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ Hï³Mìü ÐèþçÜ$¢…§æþ° Væü$Ææÿ$¢
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. íܺ¾…¨, ´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$ËMæü$ 100 òßýOMøÆæÿ$tMæü$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ÌôýQ¯èþ$ ¯éÅÄæý$Ý릯èþ… çÜ$Ððþ*sZV> Ñ^éÆæÿ×ýMæü$
ïÜÓMæüÇ…_…¨. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ™èþ$¨ Ñ^éÆæÿ×ý E…r$…§æþ° Væü™èþ ÐéÆæÿ… òßýOMøÆæÿ$t ^óþÔéÆæÿ$. ™éÐèþ$$ Móü…{§æþ A«¨M>Ææÿ$Ë º—G…§é°² MæüË$Ýë¢Ðèþ$°, Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é
Ôé™èþ… i™éË$ ^ðþÍÏ…^éË° °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. Ñ$Wͯèþ E§øÅVæü$ËMæü$ Væü™èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… ™óþÍV>Y ¡çÜ$Mæü$…§æþ° ÐéÇMìü íœÆ>ŧæþ$ ^óþÝë¢Ðèþ$°
���������� ¯ðþË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ çÜVæü… i™èþ… ^ðþÍÏ…^èþ¯èþ$…¨. Ñ$Wͯèþ E§øÅVæü$ËMæü$ {V>‹Ü
i™èþ… ¯èþ$…_ 50 Ôé™èþ… ^ðþÍÏ…^éË° {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
{ç³Mæüsìý…_…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ ^ðþÍÏ…^éË…r* BǦMæüÔéQ iÐø
gêÈ ^óþíÜ…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. Äæý$¯èþÐèþ$Ë Æ>Ðèþ$Mæü—GçÙ$~yæþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþÌôý MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ C…™èþV>
fÆæÿVæüyé°Mìü M>ÆæÿMæü$ËÄæý*ÅÆæÿ° ™éÐèþ$$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÝë¢Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é
����������������������������
����������������������������������
MóüçÜ$Ë$ ò³ÇW™óþ C¯Œþòœ„æü¯Œþ Æóÿr$ GÌê ™èþVæü$Y™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯éò³O çÜÆðÿO¯èþ ÌñýMæüPË$ ^ðþ´ëµË¯é²Ææÿ$.
ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ÐðþOÔéQÔèý$§æþª ™èþ¨Äæý$° ³æ#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° íÜ…çßýWÇò³O
Ðóþ…^óþíÜíܯèþ {Ö ÐèþÆ>çßý ËMîü‡ ¯èþ—GíÜ…çßýÝëÓÑ$ ^èþ…§æþ¯ø™èþÞÐèþ… ™öÍÝëÇ
¿æýMæü$¢Ë çÜ…§æþyìþ ÌôýMæü$…yé¯óþ B¨ÐéÆæÿ… fÇW…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé A°² ^èþÆæÿÅË$
���������������������������������
{糿æý$™èþÓ… B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³ÇÑ$™èþ ÐðþO¨Mæü íܺ¾…¨™ø¯óþ E™èþÞÐé°² ��������������������������������������������� ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é¯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
°ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. BËÄæý$ Ýë…{糧éÄæý$… {ç³M>Ææÿ… MóüÐèþË… Ðèþ…Ôèý´ëÆæÿ «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢, {ÖM>Mæü$âæý…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ððþ$$¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ {´ë…™èþ…V> E¯èþ² {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ MøÑyŠþ ÌêÅ»Œý¯èþ$ °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÝù¢…§æþ° Ðèþ*iÐèþ$…{† ASË{í³Äæý$
{rçÜŠt»ZÆæÿ$z ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ çÜ…^èþÆÿ$$™èþ Væüf糆Æ>k ÝëÓÑ$ÐéÇ ™öÍ §æþÆæÿدèþ… {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæüyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÐèþ$Ææÿ° Æ>çÙ‰ Eç³ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>í³yŠþ, {r* Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. MæüÆø¯é Ðèþ$–™èþ§óþà˯èþ$ §æþçßý¯èþ…
^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿ³æ#¯èþ §óþÐèþÝ릯èþ… DÐø¯óþ ÝëÓÑ$Mìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ Mæü$r$…º çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† Bâæýå ¯é° ¯ésŒý MìürÏ §éÓÆ> ç³È„æüË$ ^óþÄæý*Ë° Móü…{§æþ… ^ðþí³µ…§æþ°, hÌêÏÌZÏ
ç³r$tÐèþç܈é˯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. ™ðþËÏÐéÆæÿ$gêÐèþ$$¯èþ 2.30 Væü…rË ¯èþ$…_ ÐðþO¨Mæü A¯é²Ææÿ$. hÌêÏÌZ ÐðþOÆæÿ‹Ü ºÄæý$rç³yìþ¯èþ Ððþ…r¯óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, gñýÐŒþ$Þ Bçܵ{†° A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ³æNyìþaò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°,
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, 3.30Væü…rË ¯èþ$…_ ÝëÓÑ$ÐéÇò³O E…yóþ ^èþ…§æþ¯èþ… ÑçÜÆæÿj¯èþ, fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ™èþ¯èþ¯èþ$ Ððþ…r¯óþ {ÖM>Mæü$âæý… ÐðþâêÏÍÞ…¨V> B§óþÕ…^éÆæÿ° hÌêÏ MøÑyŠþ Bçܵ{†V> Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$° VúÏkË$ AMæüPyóþ Ðèþ¨ÌôýÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ^èþ$r$tç³MæüPË
Ðèþ$«§éÅçßý²… 3Væü…rË ¯èþ$…_ AÚùt™èþ¢Ææÿ Ôèý™èþ MæüËÔèý ³æNf, ÝëÄæý$…{™èþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯éò³O A…§æþÆæÿ* gê{Væü™èþ¢ Ðèþíßý…^éË°, hÌêÏò³O ïÜG… {ç³™óþÅMæü BâæýÏ¯é° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. GÐèþÇMðüO¯é {V>Ðèþ*Ë {ç³fË$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.
5Væü…rË ¯èþ$…_ çÜçßý{çÜ çœ$sêÀõÙMæü… °ÆæÿÓçßý×ý, ™èþ§æþ$ç³Ç ™öÍÑyæþ™èþ §æþ–íÙtò³sêtÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ gêÈ^óþíܯèþ MøÑyŠþ ÐðþOÆæÿ‹Ü Ë„æü×êË$ E…sôý {ç³fË$ ´÷¯é²³æ#Ææÿ… {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ yéůŒþÞË$
^èþ…§æþ¯èþ… çÜÐèþ$Ææÿµ×ý °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. AÆæÿaMæü$Ë$ çÜà ç³ÇÑ$™èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ A…§æþÆæÿ* ´ësìý…^éË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. M>V> {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ çÜÓÄæý$…V> ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. Æ>í³yŠþ ÆðÿÝ뵯ŒþÞ sîýÐŒþ$Ë$ íܧæþ®…V> Ðóþíܯèþ E§øÅVæü$˯èþ$ çÜòܵ…yŠþ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ G…ï³
íܺ¾…¨™ø¯óþ ÝëÓÑ$ ³æNgê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ fÇV>Æÿ$$. CMæü BËÄæý$ ^èþÇ{™èþÌZ Ôèý°ÐéÆæÿ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ™öÍ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D E…yéÍ. Ë„æü×êË™ø E¯èþ² 3718 Ðèþ$…¨ ç³Çíܦ†° VæüÐèþ$°…^éÍ. Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ BÐðþ$ Ýë¯èþ$¿æý*† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$
¿æýMæü$¢Ë$ ÌôýMæü$…yé¯óþ íÜ…à{¨ Aç³µ¯èþ² ^èþ…§æþ¯ø™èþÞÐèþ… fÆæÿVæür… C§óþ ™öÍÝëÇ. ¯óþç³£æþÅ…ÌZ AòÜ…½Ï ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>…™ø MæüËíÜ BâæýÏ ¯é° B¨ÐéÆæÿ… {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ çÜÆóÿÓ »êV> ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$¯é Ðèþ$ÆøÝëÇ Ðèþ$Ç…™èþ ç³Mæüyæþ¾…©V> Cç³µsìýMðüO¯é Mæüâæý$Ï ™ðþÆæÿÐéË° ASË{í³Äæý$ íßý™èþÐèþ#ç³ÍM>Ææÿ$.
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> BËÄæý$ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ ¿æýMæü$¢ËMìü A¯èþ$Ðèþ$† hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ çÜÒ$„æü ^óþç³sêtÆæÿ$.A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° çÜÆóÿÓ ^óþÄæý*Í. {糆 ÐèþÅMìü¢Mìü {ç³™óþÅMæü Væü§æþ$Ë$ HÆ>µr$ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÍ. hÌêÏ
°Æ>MæüÇ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é {糿êÐèþ…™ø D Hyé¨ íÜ…à^èþÌôýÔèý$yìþ °fÆæÿ*ç³
§æþÆæÿد鰲 ¿æýMæü$¢Ë$ Ò„ìü…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. íÜ…çßýWÇò³OMìü ÐðþâôýÏ çœ*sŒý Æøyæþ$z™ø
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. §æþ$Ææÿ§æþ—GçÙtÐèþÔé™èþ$¢ {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ Mæü*yé
ÝùMìü…§æþ¯é²Ææÿ$. hÌêÏÌZ 4 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ E¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† Bâæýϯé°
MøÑyŠþ BçÜ$ç³{†ÌZ ÐðþO§æþ$ÅË$ ™èþMæü$PÐèþV> E…sôý ¿æýÈ¢ ^óþÝ뢅. ´ëÇÔèý$§æþ®Å
M>ÇÃMæü$ËMæü$ Mæü*yé ï³ï³D, Ðèþ*çÜ$PÏ CÐéÓÍ. òßýO{yéMîüÞ MøÏÆøMìüÓ¯Œþ Ððþ$yìþíܯŒþ™ø
���������������������������������������������
´ër$ Ððþ$rÏ Ðèþ*Æ>Y°² Mæü*yé A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ 3,576 Ðèþ$…¨Mìü ¯ðþVðüsìýÐŒþ Ðèþ_a…§æþ°, MæüÆø¯é ´ër$ GÇ{™øÐðþ$OíܯŒþ Ðèþ$…§æþ$Ë$ íܧæþ®…V> E…^éÍ A° A¯é²Ææÿ$. (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Væü™èþ Ðèþ…§æþ
Ðèþ*«§æþÐèþ«§éÆæÿ Mö…yæþò³O ¯èþ$…_ Æøyæþ$z, Ððþ$rÏ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ´ùÎçÜ$Ë$ º…§øºçÜ$¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ G糚yæþ* CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$Ë$
^óþç³sêtÆæÿ$.
����������������� ����������������������������������������������������� †Ææÿ$Ðèþ$Ë †Ææÿ$糆 §óþÐèþÝ릯èþ… (sîýsîýyîþ)ÌZ Æ>Ìôý§æþ°
^ðþOÆæÿïŒþ ÐðþOÒ çÜ$»ê¾Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é, ÌêMŠü yú¯Œþ
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¿æýMæü$¢ËMæü$ §æþÆæÿدéË$ Bõ³íÜ Cç³µsìýMìü
�������������������������� ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë
çÜ…QÅ »êV> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°, {ç³fË$ Ðèþ$Ç…™èþ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË°
Ðèþ$…¨Mìü ´ëhsìýÐŒþ Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é².. {ç³fË$
gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìý…^èþyæþ…Ìôý§æþ° AçÜçßý¯èþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Cç³µsìýMðüO¯é {ç³fË$
¯èþË¿ñýO I§æþ$ ÆøkË$ AÆÿ$$…§æþ° A¯é²Ææÿ$. {糆
¯ðþÌê Ðèþ^óþa çßý$…yîþ B§éÄæý$…, õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$,
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÑçÙÄæý$…ÌZ °™èþÅÐèþ$* Mæü–Úë~ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. {ç³fË$ °ÆæÿÏ„æüÅ…™ø E…sôý BÌZ_…_ ïÜÓÄæý$ °Äæý$…{™èþ×ý ´ësìý…^éË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÌêÅ×Z™èþÞÐéË$, {ç³Ýë§éË$, Ææÿ*ÐŒþ$ Æðÿ…sŒýÞ CÌê
Aº§é®Ë$ ^ðþº$™èþ*, ÐðþOïÜï³ Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$Åyæþ$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz, K {糿æý$™èþÓ… G°² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ–«§é¯óþ AÐèþ#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$Ï ºÄæý$rMæü$ ÐèþõÜ¢ FÆæÿ$Mø… : ÌêMŠüyú¯Œþ Ðóþâæý CçÙt… Ðèþ_a¯èþr$Ï Òsìý §éÓÆ> Ðèþ^óþa B§éÄæý$… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ææÿ*.150 ¯èþ$…_ Ææÿ*.175 MørÏ ÐèþÆæÿMæü$
MæüÐóþ$yìþÄæý$¯Œþ V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ° ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt ¯óþ™èþ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å òÜsñýOÆæÿ$Ï BÄæý$¯èþ ïÜï³ §éÓÆæÿM> †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>Ðèþ#™ø MæüÍíÜ Mæü–çÙ~Ë…Mæü {´ë…™éËÌZ ºÄæý$rMæü$ ÐèþõÜ¢ Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ïÜï³ §éÓÆ>M> †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>Ðèþ# E…r$…§æþ° A¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ç³Çíܦ™èþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> B§éÄæý$ Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$
ÐóþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ B¨ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ™èþ¯èþ sìýÓrtÆŠÿ Rê™éÌZ K sîýÓsŒý ò³sìýt¯èþ ç³ÆæÿÅsìý…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. »ê«§æþÅ™èþÆ>íßý™èþÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ ÐéÇò³O {MìüÑ$¯èþÌŒý MóüçÜ$Ë$ ÌZr$ HÆæÿµyìþ…§æþ°, Æ>»ZÄôý$ M>Ë…ÌZ GÌê ³æNyæþ$aMøÐé˯óþ ÑçÙÄæý$Ððþ$O
BÄæý$¯èþ, ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyîþz V>Ææÿ$ ò³§æþª sìýÓrtÆŠÿ ÒÆæÿ$yæþ$.BÄæý$¯èþ sîýÓr$Ï A±² Mæü—GçÙ~Ë…Mæü, M>ÇÃMæü ¯èþVæüÆŠÿ, Q$§æþ*®‹Ü ¯èþVæüÆŠÿ {´ë…™éËÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. Mæü–çÙ~Ë…Mæü {´ë…™èþ…ÌZ ïÜïÜ {ç³×êãMæüË$ Ææÿ_…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° A¯é²Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$Ððþ$O
Aº§éªÌôý. ¯èþÐèþ$ÃÔèýMæüÅ… M>°Ñ. ÌôýMæü´ù™óþ, Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆö¯é Ñç³È™èþ…V> MóüçÜ$Ë$ GMæü$PÐèþV> ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D {´ë…™éËÌZ ÝëÐèþ$*íßýMæü MðüÐðþ$Æ>Ë$ HÆ>µr$ ^óþíÜ {ç³fË Æ>Mæü´ùMæüËò³O ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ M>Ë…ÌZ
ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ²§æþ° A…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþ$™èþ$…sôý, Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆö¯é Mæürtyìþ çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ ò³rtyæþ… ÐèþÌôýÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…¨¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. JMøPMæüP ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ*Æ>YËÌZ {ç³fË ÆæÿÐé×êò³O {yø¯Œþ MðüÐðþ$Æ>Ë™ø °çœ* sîýsîýyîþ QÆæÿ$aË$, ÐèþÅÄæý*Ë$ ™èþWY…^óþ ÑçÙÄæý$Ððþ$O A«¨M>Ææÿ$Ë$, E§øÅVæüçÜ$¢Ë$,
»êV>^óþÝëÆæÿ° {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ AÀ¯èþ…¨…_¯èþr$Ï »êMæü F§æþ$™éÆæÿ$. D ÐèþÅMìü¢ §éÓÆ> 20 Ðèþ$…¨Mìü ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü…§æþ° Ñ^éÆæÿ×ýÌZ ™óþÍ…§æþ¯é²Ææÿ$. hÌêÏ ò³yæþ™éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ò³ÇVóüMö©ª ´ùÎçÜ$Ë$ ^èþÆæÿÅË$ ´ëËMæü Ðèþ$…yæþÍ çÜ¿æý$ÅË$ çÜçßýMæüÇÝë¢Ææÿ° BÕ…^éÆæÿ$. ´ëËMæü Ðèþ$…yæþÍ
{糿æý$™éÓ°Mîü ò³§æþª ѧæþ*çÙMæü$yîþÄæý$¯èþ A° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ÐéÅç³¢…V> 7,500 Ðèþ$…¨Mìü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýõÜ¢.. 170 ¡{Ðèþ…V> E…sêÄæý$¯é²Ææÿ$. çÜ¿æý$ÅË$, ^ðþOÆæÿïŒþV> ™é¯èþ$ i™éË$ ¡çÜ$MøÌôý§æþ° Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$.
��������������������������������� ��������������������������
´ëÈt 20Ðèþ BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÈt VæüÐèþ*Å°² Ðèþ$$§éªyìþ¯èþ ´ëÈt §óþÔèý…ÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt JMæüPsôý A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 20Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿ¾…V> ������������
M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßýMæü A«§æþÅ„æü$yæþ$, Ðèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# MóüsîýBÆŠÿ E§éƒsìý…^éÆæÿ$. E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$yìþV>, ç³Ç´ë˯èþ A«§æþÅ„æü$yìþV> {ç³fË™ø ´ër$ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ���������
ÆæÿMæü¢§é¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {ç³çÜ$¢™èþ… HMæüM>Ë…ÌZ õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMøVæüËVæüyæþ… MóüÐèþË… MóüïÜBÆŠÿMóü ^ðþÍÏ…§æþ° çÜ*¹Ç¢°_a¯èþ {´÷òœçÜÆŠÿ fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ, ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Æ>Ðèþ# Ìê…sìý
E¯èþ² MìüÏçÙtç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ JMöPMæüPÆæÿ$V> ÆæÿMæü¢«§é¯èþ… ^óþÄæý*Ë° ¨Ðèþ…Væü™èþ ¯óþ™èþ AÆæÿ$׊ý gñýOsîýÏ Væü™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ™ø çÜÓÄæý$…V> ^ðþ´ëµÆæÿ° G…§æþÆø Ðóþ$«§éÐèþ#˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢…^èþ$Mæü$…sêÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ �� �����������
MøÆ>Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ ÐéÆæÿ… ÆøkË ´ër$ ÆæÿMæü¢§é¯èþ… MóüsîýBÆŠÿ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. 2008, 2009 ÌZ G¯ø² Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË ´ër$ {ç³gê§æþÆæÿ×ý ´÷…§æþ$™èþ* {ç³fÌZÏ °Ëºyìþ¯èþ

3
^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ çÜÒ$ç³ {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ ÐðþO§æþ$Å˯èþ$ MæüÍíÜ G§æþ$Ææÿ$ §ðþº¾Ë$ †¯é²Ðèþ$°, Ðèþ$äÏ ïœ°MŠüÞ ç³„ìüÌê ò³OMìü GWÆ>Ðèþ$° ´ëÈtË$ Ðóþâæýå Ò$§æþ ÌñýMæüPò³rtÐèþ^èþ$a¯èþ°, ÐésìýÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt
ÆæÿMæü¢§é¯èþ… ^óþÄæý*Ë°, AÌêVóü »o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$. A«¨¯óþ™èþ MóüïÜBÆŠÿ §æþVæüYÆæÿ ™é¯èþ$, DsñýË, çßýÈ‹Ù Ìê…sìý E…yæþr… çÜ…™øçÙMæüÆæÿ… A° MóüsîýBÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 60 Ë„æüË Ðèþ$…¨
MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþÍÏ…¨ : íÜ…WÌŒý ´ëÆÿ$$…sŒý Ggñý…yé™ø ™èþ¯èþ Ýët…yæþÆŠÿz ¯óþ™èþË$, C…M> ^éÌêÐèþ$…¨ ¯óþ™èþË$ Õ„æü×ý ´÷…§éÆæÿ° M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë™ø sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt AgôýÄæý$ ÔèýMìü¢V> °Í_…§æþ¯é²Ææÿ$.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������ {ç³Ôèý²: ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ…...A¯èþ…™èþÆæÿ… Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtV> AÐèþ™éÆæÿ…


Væü$Ç…_ ^ðþº$™éÆ>?
{ç³Ôèý²: H Ææÿ…V>ÌZÏ ™ðþË…V>×ý §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ²¨.
MóüsîýBÆŠÿ: ™ðþË…V>×ý A°² Ææÿ…V>ÌZÏ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$$QÅ…V>
���������������������������� MóüsîýBÆŠÿ: ´ëÈt Ýë¦í³…_¯èþ糚yæþ$ "íÜ…WÌŒý Hgñý…yé'? {ç³™óþÅMæü
Æ>çÙ‰…V> HÆ>µr$ Ë„æüÅ…. A¯èþ…™èþÆæÿ… fÇW¯èþ Äæý$$§æþª çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Isìý Ææÿ…Væü…ÌZ çœ$¯èþ±Äæý$ AÀÐèþ–¨® Ý뫨…_…¨. sîýG‹Ü
I´ë‹Ü, sîýG‹Ü¼ ´ë‹Ü Mö™èþ¢ ™èþÆæÿàÌZ ´ë˯èþ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$
������������������������������� ´ëÈt ´ùÆ>sê°² ç³sìýt…^èþ$MøMæü´ùÐèþyæþ…™ø Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtV> ^óþÄæý$yæþ…™ø ò³r$tºyæþ$Ë$ ¿êÈV> ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A§óþ Ñ«§æþ…V> {ç³fËMæü$
Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$, {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰… E§æþÅÐèþ$ ¯óþ™èþ ´ë˯èþ¯èþ$ DiV> ^óþÔé….
���������������������������� MóüïÜBÆŠÿ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. B {ç³Mæür¯èþ™ø¯óþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtV> G°²MæüÌZÏ {ç³Ôèý²: {糆糄æü ´ëÈt Ë$ ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² BÆøç³×ýË$?
´ùsîý ^óþÔé…. MóüsîýBÆŠÿ: Æ>çÙ‰…ÌZ {糆糄æü ´ëÈt˯èþ$ {ç³fÌôý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$Væü$
��������������������������������� {ç³Ôèý²: sîýBÆŠÿG‹Ü BÆóÿâæýÏÌZ Ý뫨…_¯èþ A…ÔéË$ HÑ$sîý? ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> CsîýÐèþË fÇW¯èþ fyîþµ G°²MæüÌZÏ 32 fyîþµË¯èþ$
MóüsîýBÆŠÿ: sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈtMìü AÆæÿ$§ðþO¯èþ A§æþ–çÙt…, ¿êVæüÅ… MæüÍW…¨.
������������������������������������ E§æþÅÐèþ$¯óþ™èþMóü ´ë˯èþ ç³V>YË$ A…¨…_¯èþ BÆóÿâæýÏ ´ë˯èþÌZ Ý뫨…_¯èþ
sîýBÆŠÿG‹ÜMæü$ Mæürt»ñýsêtÆæÿ$. AÌêVóü G…ï³sîýïÜ, G…ï³Ë$, Ðèþ$$°Þç³ÌŒý
G°²MæüÌZÏ 95Ôé™èþ… sîýBÆŠÿG‹Ü §æþM>PÆÿ$$. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… MóüïÜBÆŠÿ
�������������������������� ÑçÙÄæý*Ë$ A¯óþMæü…. ç³…^èþ º*™éË$ ™ðþË…V>×êÌZ BÑçÙP−–™èþÐèþ$
Äæý*ÅÆÿ$$. ¿æýÑçÙÅ™Œþ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$Q_{™é°² Ðèþ*Ææÿ»Z™èþ$¯èþ²¨. Äæý*Ðèþ™Œþ
¯éÄæý$Mæü™éÓ°² {ç³fË$ ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
"çÜ*ÆæÿÅ' {糫§é¯èþ {糆°«¨Mìü C_a¯èþ {ç³™óþÅMæü C…rÆæÿ*ÓüÅ
������������������������������������������� §óþÔèý… ^èþ*ç³# Æ>çÙ‰…ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…¨. Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ E§æþÅÐèþ$ ¯óþ™èþ,
BÄæý$¯èþMóü {ç³fË$ ´ë˯èþ¯èþ$ Mæürt»ñýrtyæþ…™ø ±âæý$Ï, °«§æþ$Ë$,
(Væü${Ææÿ…ç³ÍÏ Ðèþ*×ìýMæüÅ{糿æý$)
������������������������������� °Äæý*Ðèþ$M>Ìôý Ðèþ$$QÅ…V> ´ë˯èþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. BÆóÿâæýÏ çÜÓ˵ {ç³Ôèý²:A°² G°²MæüÌZÏ ÑfÄæý$ç³Ææÿ…ç³Ææÿ Mö¯èþÝëW…^èþyé°Mìü M>Ææÿ×ý…?
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ Ðèþ$$QÅ…V> AÆÿ$$§æþ$ Ñç³ÏÐéË$ Ý뫨…^é…. C…§æþ$ÌZ MóüsîýBÆŠÿ: {ç³fË ¯éyîþ ™ðþÍíܯèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ. Æ>çÙ‰
����������������������������������������� Ðèþ$$…§æþ$V> fËÑç³Ï… (ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË$), çßýÇ™èþ(çßýÇ™èþàÆæÿ…) AÀÐèþ–¨®Mìü, õ³§æþË$, ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯èþ²
Ñç³ÏÐèþ…, ±Í Ñç³ÏÐèþ… (Ðèþ$™èþÅüÞ), „îüÆæÿ Ñç³ÏÐèþ… (´ëË$). íÜ…MŠü Ñç³ÏÐèþ…(
��������������������������������������� ¸û[Ît, Ðèþ*…çÜ…) Ý뫨…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. Òsìý™ø ´ër$ Ñ$çÙ¯ŒþM>Mæü¡Äæý$,
Mæü–íÙ ÐèþÌôýÏ {ç³fË$ ÑfÄæý*°² A…§æþ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü A…sôý
ÑfÄæý*°Mìü _ಅV> {ç³fË$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Móü {ç³fË$
Ñ$çÙ¯Œþ¿æ XÆæÿ£æþ, ÆðÿO™èþ$ º…§æþ$, ÆðÿO™èþ$ÁÐèþ*, ò³¯èþÛ¯èþÏ$, ™èþ¨™èþÆæÿ Ðèþ$Æðÿ¯ö²
����������������������������� ç³£æþM>Ë$ ¡çÜ$Mö^éa….
ïÜG…¯èþ$ ´ëÈt° VðüÍí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
{ç³Ôèý²: sîýBÆŠÿG‹Ü Ððþ*yæþÌŒý A…r$¯é²Ææÿ$. H ÑçÙÄæý$…ÌZ?
�������������������� ���������������������� MóüsîýBÆŠÿ: §óþÔèý…ÌZ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… íܨ®…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ {ç³fË Ðèþ$¯èþ²¯èþË$
´÷…¨, Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË$ °Ëºyæþz ´ëÈtË$ ÐóþâæýÏò³O ÌñýMìüP…^ö^èþ$a.
��������������������������������� A…§æþ$ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü, sîýyîþï³. sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt {ç³fÌZÏ
çÜMðüÞ‹ÜV> B§æþÆæÿ×ý ´÷…¨…¨. çÜ$©Ææÿƒ Æ>fMîüÄæý$ {ç³Ý뢯èþ…
���������������������� Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯èþ²¨. 60Ë„æüË Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË™ø BgñýÄæý$ÔèýMìü¢V>
°Ëºyìþ…¨. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… AÆÿ$$¯èþ {ç³fË$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$
������������������������������������� ÕÆæÿçÜ$ÞÐèþ…_ ´ë§éÀÐèþ…§æþ¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é². ����������������������������
���������������������������������������� {ç³Ôèý²: sîýBÆŠÿG‹Ü §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØÐèþ*? ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐéË$ çœ$¯èþ…V> fÆæÿ$ç³#MøÐéÍ
MóüsîýBÆŠÿ: Ðèþ$$Ðèþ*ÃsìýMìü §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØÐóþ$. {ç³f˯éyîþ, Æ>çÙ‰ E¯é²..MæüÆø¯é Mæürtyìþ™ø fÆæÿ$ç³#MøÌôýMæü ´ù™èþ$¯é²Ðèþ$°, Væü™èþ Hyé¨
AÀÐèþ–¨® Væü$Ç…_ °™èþÅ… BÌZ_…^óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ E…yæþyæþ…. Mæü*yé ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý G°²MæüË$…yæþyæþ…™ø fÆæÿ$ç³#MøÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. {糆
A°² Ææÿ…V>ÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ, ç³r$t§æþË, Ððþ$$…yìþ™èþ¯èþ…, ÑçÙÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢, ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ™èþÐèþ$ CâæýÏò³O Væü$Ìê¼gñý…yé¯èþ$ GVæü$ÆæÿÐóþíÜ
��������������������������������� ç³Çgêq¯èþ… E…yæþyæþ… ÐèþÌôýÏ ¯óþyæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…V>ÀÐèþ–¨®ÌZ ™ðþË…V>×ý
¿ê…yéV>Ææÿ… Ðèþ*Ç…¨. ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý…,
BÑÆ>ÂÐèþ E™èþÞÐéË$ C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþ…V> fÆæÿ$ç³#MøÐéË°
í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. AÌêVóü ïÜG… çÜàÄæý$°«¨Mìü ™ø_¯èþ…™èþ çÜàÄæý$…
Mæü$ËÐèþ–™èþ$¢ËMæü$ ´÷™éÞçßý…, BǦMæü…V> ºËÐðþ$O¯èþ Æ>{çÙt…V> ^óþÄæý*Ë°, ÌôýMæü$…sôý °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ø_¯èþ çÜàÄæý$…
���������������������������������������������� ¡Ça¨§éªÆæÿ$. ^óþÄæý*Ë° MóüsîýBÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$.
{ç³Ôèý²: MóüïÜBÆŠÿMæü$ AÆæÿ$§ðþO¯èþ VúÆæÿÐèþ… ËÀ…_…r$¯é²Ææÿ$? GÌê? {ç³Ôèý²: M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ ò³§æþª§é? ´ëÈt ºÌZõ³™èþ… : sîýBÆŠÿG‹Ü´ëÈt {V>Ðèþ$ {V>Ðèþ*¯èþ ºË…V>
������������������������������������������ MóüsîýBÆŠÿ: Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ E§æþÅÐèþ$¯óþ™èþ MóüïÜBÆŠÿ {´÷õœçÜÆŠÿ fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ, MóüsîýBÆŠÿ: §óþÔèý…ÌZ, {ç³ç³…^èþ…ÌZ {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý… §æþÔé»êªË$V> E…§æþ° MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍÝëÆæÿ$. A°² hÌêÏ Móü…{§éÌZÏ ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*Ë
��������� ��������������������������������� ѧéÅÝëVæüÆŠÿÌê…sìý Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ#Ë {´÷™éÞçßý…, {糆 JMæüPÆæÿ$ MæüÍíÜ
Æ>Ðèþyæþ…™ø AÆæÿ$§ðþO¯èþ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…¨. E§æþÅÐèþ$ ¯óþ™èþ E…sôý¯óþ Æ>çÙ‰…,
Mö¯èþÝëVóü§æþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ïÜG… AMæü$…v™èþ ©„æü, ç³r$t§æþË™ø
Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Æó âZÏ M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t ç³NÇ¢ M>»Z™èþ$¯èþ²¨. Væü™èþ…ÌZ
¿æýÐèþ¯éË$ ç³NÇ¢ AÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ ´ëÈt
M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$°, Äæý*MìütÐŒþ
��������������������������������� Ðèþ$¯èþ… »êVæü$ç³yæþ$™éÐèþ$° {ç³fË$ ¿êÑ…_, Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï VðüÍí³…^éÆæÿ$.
ÐéÇ BÔèýÄæý*ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ´ë˯èþ Mö¯èþÝëW…^èþyæþ…™ø ™èþMæü$PÐèþ
GÝëÞÆðÿïÜÞ 50Hâæý$Ï °ÇÃ…^éÆæÿ$. §óþÔè …ÌZ¯óþ M>§æþ$ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$V> ¡Ça¨§æþ$ª™éÐèþ$¯é²Ææÿ$.
™ðþË…V>×ý ç³£æþM>Ìôý Móü…{§é°Mìü {õ³Ææÿ×ý
M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t Ðèþ$Ît õÜti Íçœ#tÇVóüçÙ¯Œþ {´ëgñýMæü$t. 90Ò$rÆæÿÏ Mìü…¨
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØ Æ>çÙ‰…V> Væü$Ç¢…ç³# ¯èþ$…_ 618Ò$rÆæÿÏ G™èþ$¢ÌZ° Mö…yæþ´ù^èþÐèþ$à ÝëVæüÆŠÿMæü$ ±âæý$Ï ™ðþË…V>×ýÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ ç³£æþM>Ë B§æþÆæÿØ…V>¯óþ Móü…{§æþ
ËÀ…_…¨. Móü…{§æþ Ðèþ$…{† AÆæÿ$׊ýgñýOsîýÏ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ™ø A¯èþ² G†¢´ùÄæý$yæþ… A¯èþ¯èþÅÐðþ$O…¨. Ðèþ$*yóþâæýÏÌZ ç³NÇ¢ ^óþÄæý$yæþ… ïÜG… {糿æý$™èþÓ… ç³£æþM>Ë$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ²§æþ° MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$
Ðèþ*r˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. B…§øâæý¯èþ M>Ææÿ$yæþ$, Ðèþ$…_ MóüïÜBÆŠÿMæü$ E¯èþ² ç³r$t§æ Ë, ©„æü§æþ„æü™èþMæü$ °§æþÆæÿدèþ…. º…§æþ$, ÁÐèþ*, E_™èþ MæüÆðÿ…r$ ™èþ¨™èþÆæÿ ç³£æþM>˯é²Ææÿ$. ï³G… MìüÚ믌þ
E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$yìþV> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…§éyæþ°, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ÆðÿO™èþ$º…§æþ$ {õ³Ææÿ×ý A¯é²Ææÿ$., fÌŒýÔèýMìü¢ AÀÄæý*¯ŒþMæü$ Ñ$çÙ¯Œþ¿æ XÆæÿ£æþ,
{ç³Ôèý²: ™ðþË…V>×ý ¿êçÙ, Äæý*çÜò³O Ò$ AÀ{´ëÄæý$…? Ñ$çÙ¯ŒþM>Mæü¡Äæý$ {õ³Ææÿ×ý A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ…
çœÆðÿ¹MŠütV> ´ë˯èþ¯èþ$ MóüïÜBÆŠÿÌZ ^èþ*Ôé¯èþ° AÀ{´ëÄæý*°² ÐèþÅMæü¢… MóüsîýBÆŠÿ: Væü™èþ…ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ™ðþË…V>×ý
^óþÔéÆæÿ$. DÄæý$¯èþ™ø ´ër$ Ðèþ*i Æ>çÙ‰ç³{† {ç³×ý¿ŒýÐèþ$$QÈj òÜO™èþ… ïÜG… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³£æþM>˯èþ$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑÑ«§æþ
¿êçÙ, Äæý*çܯèþ$ gZMæü$Ë$ ÐóþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰… Æ>çÙ‰éË$ çÜ*¹Ç¢V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüsîýBÆŠÿ
MóüïÜBÆŠÿ ™èþ¯èþ Ë„>üÅ°² Ý뫨…^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ Ë„æüÅ…V> , Ý뫨…_¯èþ HÆ>µr$ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¿êçÙMæü$ ò³§æþªï³r ËÀ…_…¨. íÜ°Ðèþ*Ë$,
Ë„>üÅ°Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ËÀ…^èþyæþ… AÆæÿ$§ðþO¯èþ VúÆæÿÐèþ… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt Ðèþ$${§æþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Æ>fMîüÄæý$
ç³{†MæüË$, sîýÒÌZÏ ™ðþË…V>×ý ¿êçÙ, Äæý*çÜ MösŸt_a¯èþr$Ï Äæý$Ðèþ°Mæüò³O çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ$¢¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$.,
§æþMìüP…§æþ° A¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆæÿÂÑ…_ Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË$ M>¯èþ$¯èþ²


çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ {ç³fË$, ´ëÈt {Ôóý×ý$ËMæü$ ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$, ïÜG… MæüËÓMæü$…rÏ
^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþÆæÿ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 9.30 Væü…rËMæü$ ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ´ëÈt ç³™éM>°² MóüïÜBÆŠÿ
�����������������������������������������
BÑçÙPÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt BÑÆ>ÂÐé°² ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° BÄæý$¯èþ K çÜ…§óþÔèý… Ñyæþ$§æþË ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ*rËò³O {ç³fÌZÏ ÑÔéÓçÜ… Æøk ÆøkMæü$ ÝëÄæý$ 糯èþ$ËMæü$ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÄæý*Ë° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ {糫§é¯
^óþÔéÆæÿ$. {糫§é¯èþ Ë„æüÅÐðþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰² Ý뫨…^èþyæþ…™ø ´ër$, Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$., Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ M>Mæü C™èþÆæÿ Æ>Úë‰ÌZÏ° {ç³fË$ èþÐèþ$…{†Mìü Æ>íܯèþ ÌôýQò³O GÌê…sìý çܵ…§æþ¯èþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ
Æ>çÙ‰…ÌZ A°² Ææÿ…V>ÌZÏ Vöç³µ ÑfÄæý*˯èþ$ sîýBÆŠÿG‹ÜÝ뫨…_…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ…„óüÐèþ$…, òÜO™èþ… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™éyæþ…sôý sîýÒË Ðèþ$$…§æþ$ Mæü*Ææÿ$a…r$¯é²Ææÿ° ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ ïÜG…Ë™ø {糫§é¯èþÐèþ$…{† ÒyìþÄñý*M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ E…§æþ°
ѧæþ$Å™Œþ, Ðèþ$…_±Ææÿ$, ÝëVæü$±Ææÿ$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ Ææÿ…V>ÌZÏ Vöç³µ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ*rÌZÏ ÑÔéÓçÜ…, ç³Çgêq¯èþ… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÌôýQò³O çܵ…§æþ¯èþ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ² BÔèý¯èþ$ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
ÑfÄæý*Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…§æþ° MóüïÜBÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MóüïÜBÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™éÓ°² ÑÔèýÓïÜçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ ™èþ*˯éyìþ¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý… çÜ…„ø¿æýçÜÐèþ$Äæý$…ÌZ E…§æþ°, CÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
™ðþÆ>çÜ ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… §óþÔé°Móü B§æþÆæÿØ…V> °Í^óþÌê G¯ø² ç³£æþM>Ë$, ÐéâæýÏ$ ¯óþyæþ$ MóüsîýBÆŠÿ ´ë˯èþ¯èþ$, ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ Ððþ$^èþ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ°, Æ>fMîüÄæý*Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ… ¿êÐèþÅ… M>§æþ¯é²Ææÿ$.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ AÐèþ$Ë$ ^óþÝù¢…§æþ°.. C¨ sîýBÆŠÿG‹Ü {Ôóý×ý$ËMæü$, Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ G…™ø ÚùçÙÌŒýÒ$yìþÄæý*ÌZ ¸ùçÜ$tË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ Ðèþ$…§æþ$ §öÇMóü ÐèþÆæÿMæü$ gê{Væü™èþ¢V> E…yéÌñý : {ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ²
VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ýÐèþ$° ïÜG… A¯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü BÑÆæÿÂÑ…_ Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË$ Væüyìþ_¯èþ çÜ…„ø¿æý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MðüíÜBÆŠÿ V>Ç {ò³‹Ü Ò$sŒý MøçÜ… MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü Ðèþ$…§æþ$ §öÇMóü ÐèþÆæÿMæü$ gê{Væü™èþ¢V> E…yéË°
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Vöç³µV> fÆæÿ$ç³#MøÐéÍÞ¯èþ Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ G§æþ$Ææÿ$^èþ*õÜ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö° E¯èþ²¨. C¨ {ç³ç³…^èþ…ÌZ E¯èþ² ™ðþË$Væü$ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ çÜÐèþ$*ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$
°Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> °ÆæÿÓíßý…^éË° ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…§æþ°.. Ðèþ$Æø çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ {ç³fËMìü BÄæý$¯èþ Ò$§æþ E¯èþ² ÑÔéÓçÜ°Mìü °§æþÆæÿدèþ…sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt DÆøk ÐèþÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$…_ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³fË iÐèþ¯èþ ÔðýOÍÌZ
´ëÈt ¨Ó§æþÔ鼪 E™èþÞÐé˯èþ$ çœ$¯èþ…V> ^óþ§éªÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$, ´ëÈt C°² ÑfÄæý*Ë$ Ý뫨…_ D íܦ†ÌZ E¯èþ²§æþ…sôý §é°Mìü M>Ææÿ×ý… Mæü*yé ¿êÈV> Ðèþ*Ææÿ$µË$ çÜ…ºÑ…^éÄæý$¯é²Ææÿ$. {ç³fË †…yìþ™ø
¯éÄæý$Mæü$Ë$ GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ {´ë…™éÌZÏ A™èþÅ…™èþ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> ç³™éM>ÑçÙPÆæÿ×ý ^óþíÜ Mæü_a™èþ…V> MðüíÜBÆŠÿ V>Ç ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…, BÄæý$¯èþ C_a¯èþ çÜ*¹Ç¢¯óþ M>Ææÿ×ý…. ´ër$ †Ææÿ$Væü$yæþ$ò³O Mæü*yé {糿êÐèþ… ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$. D ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐèþËÏ
™ðþË…V>×ý AÐèþ$ÆæÿÒÆæÿ$ËMæü$ °Ðéâæý$Ë$ Aǵ…^éË° MóüïÜBÆŠÿ í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. D ÌêMŠüyú¯Œþò³O Móü…{§æþ ¯èþ$…_ çܵ…§æþ¯èþ : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü¯èþ$ Ayæþ$zMæü$ {ç³fÌZÏ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ´ëÇÔèý$§æþªüÅ…ò³OMìü §æþ–íÙt Ðèþ$ãÏ…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÈt {Ôóý×ý$Ë$ Mæü_a™èþ…V> ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ¯óþ…§æþ$Mæü$ ÌêMŠüyú¯Œþ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø Æ>Úë‰Ë BǦMæü ç³Çíܦ†° ^è MæüP»ñý ™èþWY¯é Ðèþ$…§æþ$Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^óþa…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$V>
^ðþ…§æþMæü$…yé {糿æý$™èþÓ… çÜ*_…_¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ ´ësìý…^éË° BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$. sêtË°, G‹œBÆŠÿ½G…¯èþ$ ´÷yìþW…^éË°, G¯ŒþBÆŠÿCiG‹Ü¯èþ$ ÐèþÅÐèþ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
�������� ������������������������� ���������������������������������������������������������
������� ���������������������������������������
™é¯èþ$ H ÑçÙÄæý*°² {ºçßýà §æþVæüYÆæÿ ™ðþË$çÜ$Mæü$° ÐéÎÃMìüMìü
E糧óþÕ…^éË° Ðèþ^éayø, BÑçÙÄæý*°² Væü$Ç…^óþ ÐéÎÃ
º$$ïÙÔèýÓÆæÿ$Ë$ çÜ…¿êíÙ…^èþ$Mö¯óþr糚yæþ$ ÌoMìüMæü {ç³çÜ…V>Ë$ ^óþÄæý$Ææÿ$. M>ºsôýt
ÐéÎÃMìü {ç³Õ²…_…¨ AÐèþ™éÆæÿ Ðèþ$*Ç¢ Væü$Ç…^óþ&¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ fÐé¼_a…© AÐèþ™é
Ææÿ Ðèþ$*Ç¢° Væü$Ç…^óþ. ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ ^ðþí³µ¯èþ çÜ…„ìüç³¢ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…ÌZ, Æ>Ðèþ$$yìþ°
AyæþÐèþ#ËMæü$ ç³…í³¯èþ…§æþ$ÐèþËÏ §æþÔèýÆæÿ£æþ$yæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþyæþ…™ø, Æ>gêÅÆæÿ$áyðþO¯èþ gôýÅçÙx
³æ#{™èþ$yæþ$ AÆæÿ×êÅËÌZ Ðèþ#¯èþ²…§æþ$¯èþ, Æ>fÅ… AÆ>fMæü… M>Mæü$…yé Ðèþ#…yéË°

� ��������������������� ����
editpage@suryaa.com Ðèþ¯èþ…gêÓÌê
Mìü {ç³Õ²…_¯èþ…§æþ$ÐèþÌêÏ, Ôèý™èþ Møsìý ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ Æ>Ðèþ*
Äæý$×ý… ™é¯èþ$ {ºçßýÃÐèþËÏ Ñ¯èþ²…§æþ$ÐèþÌêÏ, ™èþ¯èþMæü$ ™ðþÍíܯèþ
ÑçÙÄæý$Ðóþ$ ÐéÎÃMìü AyìþW¯èþ…§æþ$ÐèþÌêÏ çÜ$Ë¿æý…V> ^ðþ´÷µ
¯èþÆæþÜí …àÆ>Ðèþ# ^èþ$a¯èþ° ¿êÑ… ^éyæþ$ ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$. Æ>Ðèþ$Væü$×ýçÜÃÆæÿ×ýÐèþ$¯óþ
™èþË_¯èþ ÐèþÕçÙ$xyæþ$&C™èþÆæÿ ò³§æþªË$, Æ>fÅ¿êÆæÿ… Ðèþíßý…^éË° ¿æýÆæÿ™èþ$yìþ°
{´ëǦ…_¯é BÄæý$¯ö糚MøÌôý§æþ° Ðèþ#…¨. çÜ*ÆæÿÅ Ðèþ…Ôèý³æ# Æ>kËMæü$
³æ#Æøíßý™èþ$yæþ$ ÐèþÕçÙ$xyæþ$. BÄæý$¯èþ §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþ AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ^ðþí³µ¯é
¿æýÆæÿ™èþ$yæþ$ †ÆæÿçÜPÇ…^èþyæþ… çܺ»ôý¯é&Væü$Ææÿ$ ÐéMæüÅ… Ò$ǯèþr$Ï M>§é A¯èþ²
����������������������� 80081 37012 AÐèþ$–™èþ ´ë¯é°Mìü AÐèþM>Ôèý… ËÀ…_…§æþ° çÜ…™øçÙ
ç³yé¢yæþ$. AÆÿ$$™óþ ™ðþÍÄæý$° ÑçÙÄæý*°² AyæþVæüMæü$…yé
çÜ…§óþçßý… Æ>Ðèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ Æ>k ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ*r˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÕçÙ$xyæþ$ ^ðþ
´ëµyóþ M>°, ò³§æþªÐéyæþ$…yæþV> _¯èþ²Ðéyæþ$ Æ>fÅ… HËyæþ… A¯éÅÄæý$Ðèþ$° BÄæý$
™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ððþ$…§æþ$Mæü$ AyìþV>yæþ$ ÐéÎÃMìü? {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ° BÄæý$¯èþ GÆæÿ$Væü$¯èþ$ ¯èþMæü* ™ðþË$çÜ$. CMæü ¿æýÆæÿ™èþ$yóþÐðþ* ¿æýVæüÐèþ™Œþ ç³Ææÿ™èþ…{™èþ$yæþ$. ™èþ¯èþ¯èþ$, ™èþ¯èþ §óþà°²,
Mæü§é! AÄñý*«§æþÅ çÜÒ$ç³…ÌZ¯óþ, BÄæý$¯èþ Æ>fÅ…ÌZ¯óþ ÐéÎÃMìü B{ÔèýÐèþ$… Ðèþ#…¨ ™èþ¯èþ çÜÆæÿÓÝëÓ°² Æ>Ðèþ*Ææÿµ×ý… ^óþÝëyæþ$. §é°² Ðèþ$ÆæÿË {Væüíßý…^èþyæþÐèþ$…sôý ´ëÆæÿ
Mæü§é? {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ° Væü$Ç…_ ÐéÎÃMìüMîü ™ðþË$çÜ$&¯éÆæÿ§æþ$yìþMîü ™ðþË$çÜ$. Ðèþ$Ç ™èþ…[™èþÅ ÑÆø«§æþÐóþ$. A…sôý çÜÓÆæÿ*ç³ à° MæüËVæüyæþÐóþ$. C¨ B™èþÃçßý™èþÅÌê…sìý
{ç³Ôèý²&fÐéº$ G…§æþ$Mæü$? ÐéÎÃMìü AyìþW¯èþ {ç³Ôèý² ÌZMø™èþ¢Ææÿ ÑçÙÄæý*°Mìü {糫§æþÐèþ$ Ðèþ$$Q §æþÆæÿدèþ… Mæü*yé MúçÜËŧóþ. ´ëË$&±âæý$Ï ´ùíÜ, Ðèþ$$§æþ$ªÌêyìþ…© òœ*Ææÿ ´ëç³…. Ðèþ*r ѯèþMæü´ù™óþ ÐèþÕçÙ$xyæþ$ Ôèýí³…^èþÐèþ^èþ$a M>° B™èþà à°
çÜ…º…«¨…_…¨. AyìþW¯èþÐéyæþ$, fÐé¼^óþaÐéyæþ* Ðóþ§é…™èþ kqÌôý. CÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ* MúçÜÌôýÅ. »êË {MîüyæþË$ ^èþ*íÜ B¯èþ… ¨…_¯èþ «§æþ¯èþÅ™èþ MúçÜËÅMæü$ MæüÍW…¨. MúçÜÌêÅ Mæü*ÆæÿaÌôýyæþ$. AÆÿ$$¯é ÐèþÕçÙ$xyæþ$ {´ëǦ…^éyóþ V>° ÔéíÜ…^èþÌôý§æþ$.
çÜÆæÿÓ§é ¿æýVæüÐèþ™Œþ _…™èþ¯èþ ^óþõÜÐéÆóÿ. AÆÿ$$™óþ, ÐéÎÃMìü Ðóþíܯèþ {ç³Ôèý² ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ çÜ${ç³f Æ>Ðèþ* A° Æ>Ðèþ$$ yìþ° çÜ…»Z«¨…^éyæþ$ ÑÔéÓÑ${™èþ$yæþ$. Ýë„>™èþ$¢ »êË M>…yæþÌZ° çÜ…„ìüç³¢ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…ÌZ ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ AÄñý*«§æþÅM>…yæþ AÆ>¦°²
Væü$Ç…^óþ AÆÿ$$™óþ, B ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yæþ$ çÜVæü$×ý$yé, °Ææÿ$Y×ý$yé, ÝëM>Ææÿ$yé, ÑçÙ$~Ðèþ$*Ç¢ Ðèþ$$Q §æþÆæÿØ ¯èþ… Ððþ$$§æþË$ MæüÍW…¨ MúçÜËÅMóüV>° §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþMìü çÜ…{Væüçßý…V> ^ðþí³µ, í³™èþ–ÐéMæüÅ ´ë˯èþ A¯óþ ÝëÐèþ*¯èþÅ «§æþÆ>ð², ÝëÓÐðþ$O¯èþ
°Æ>M>Ææÿ$yé, {§æþÐèþÅÐèþ*, A{§æþÐèþÅÐèþ*, HMæü™èþ™èþÓÐèþ*, A¯óþMæü ™èþ™èþÓ Ðèþ* A° AyæþMæüP M>§æþ$. §æþÔèýÆæÿ£æþ ³æ#{™èþ$ yæþ…sôý H ¿êÆæÿÅMæü$ ³æ#sìýt¯èþ H Möyæþ$Mø A¯èþ$MøÐèþ^èþ$a. ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ ÑçÙÄæý$…ÌZ §éçÜ$yæþ$ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ MðüO…MæüÆæÿÅ Ðèþ–†¢°, {ç³ç³¯èþ$²yæþ$ ¿æýV
Væü$×êËVæü$Ç…^óþ G…§æþ$Mæüyìþ V>yæþ$? A¯èþ$Úëx¯èþ… {糫§é¯èþ… V>°, Ðé§æþ… M>§æþ$. MúçÜËÅMæü$ JMæüPyóþ Möyæþ$Mæü$. {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ° ™èþ¯èþ Ððþ…r Äæý*Væü Ææÿ„æü×ýMðüO ç³…ç³Ðèþ$° æüÐèþ™Œþ ç³Ææÿ™èþ…{™èþ$yìþV>¯óþ Ðèþ#…yé˯èþ² ÑçÙÄæý*°², {ç³ç³†¢Mìü ¿æý…Væü… MæüÍVóü 糯èþ$Ë$
Ðèþ*Ñ$yìþç³…yæþ$ †…sôý¯óþ ¡´ù&³æ#Ë$´ù ™ðþË$çÜ$¢…¨. A¯èþ$Úëx¯èþ Ææÿ*ç³MæüÐðþ$O¯èþ ¿æýMìü¢ ÑÔéÓÑ${™èþ$ yæþ$ Møǯèþ糚yæþ$, ´ëÐèþ$Ææÿ$yìþÐèþÌñý A…XMæüÇ…^èþÌôý§æþ$ §æþÔèýÆæÿ£æþ$yæþ$. GÐèþÆæÿ$ ^ðþí³µ¯é ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ¯óþ ÑÔóýçÙ «§æþÆ>ð² ™ðþÍÄæý$ ç³Ææÿ$Ýë¢yæþ$.
Ðèþ$°íÙ° VæüÐèþ$Å… ^óþÆóÿa §éÇ Ææÿçßý§éÇ Ðèþ*Ææÿš BàÓ°…^èþ§æþW¯èþ§óþ Ðèþ*ÆæÿYÐóþ$ {ÔóýçÙx…. ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ ¿æýMæü$¢yæþ$. ™èþ™èþÓÑ^éÆæÿ…Mæü…sôý Væü$×ý Ñ^éÆæÿÐóþ$ ³æ#{™èþ$yìþ {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MøÇ, MúçÜËÅ Ðèþ*Ææÿ$ Ðèþ*sêÏyæþMæü$…yé A…XMæüÇ…_…§óþ M>°, ïÜ™èþ¯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ »ZÆÿ$$ Æ>Ðèþ×ý$yìþ ÐèþËÏ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ fsêÄæý$$Ðèþ#Mæü$ §æþçßý¯èþ çÜ…
B³æ#¢Í² B¡ÃÄæý$$Ͳ MæüÍõ³ AÆÿ$$™óþ.. {ÔóýÄæý$çÜPÆæÿÐèþ$° BÄæý$¯èþ ¯èþÐèþ$ÃMæü…. ÐéÎÃMîü B MøÐèþMìü ^ðþ…¨¯èþÐéyóþ. A…§æþ$Móü ™èþ¯èþ ÐèþâZÏ Ðèþ#…^èþ$Mæü$° Ðèþ$$§æþ$ªÌêyæþÌôý§æþ$. A…§æþ$Móü MúçÜÌêůèþ…§æþ ÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$ A° ÝëPÆ>Ë$ ^óþíÜ Æ>Ðèþ$$yæþ$ ÔZMìü…^éyæþ° çÜ…„ìüç³¢ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…ÌZ ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$
Ðèþ$…_§éÇ B Ðèþ*Ææÿš Ðèþ*¯èþÐèþÑM>Ôé°Móü V>± ¿æýVæüÐèþ™Œþ Væü$×ý ÐèþÆæÿ~¯èþ ÐéÎÃMìü ^óþÄæý$ V>¯óþ ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ çÜ…™øíÙ…^éyæþ$. ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$, MúçÜÌêÅ çÜ${ç³f Æ>Ðèþ* A° ÑÔéÓÑ${™èþ$yæþ$, ÌZMæü^èþÄæý$¿æýÆæÿ¢ ^ðþ´ëµyæþ$. Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Ðèþ$*Ç¢ ÑçÙ$~Ðèþ# AÐèþ™éÆæÿÐðþ$O¯èþ…§æþ$¯èþ BÄæý$¯èþMæü$ C™èþÆæÿ Ðèþ*
JMæü糚yæþ$ Ðèþ$sìýt §éÆæÿ$Ë$¯é² Ðèþ*¯èþÐèþѯéÔé°Mìü Ðèþ$*Ë… M>Æ>§æþ$ A…§æþ…V>&Ôéç܈…ÌZ ^ðþí³µ¯èþr$ÏV>, ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ JMæü§é°MöMæüsìý çÜÇ´ù Äôý$ Ôèý$¿æýÐèþ$† Äæý* MøçÜË ™èþ¯èþÄæý$ V>…^ðþ A° ïÜ™é§óþÑ ^ðþç³µyæþ… VæüÐèþ$°…^éÍ. ¯èþÐèþ#ËÐèþÌñý ÔZMæü Ððþ*àË$…sêÄæý* A¯èþ² çÜ…§óþçßý… MæüËVö^èþ$a. Ðèþ$¯èþ$çÙ$ÅË
{ç³Äæý*×ý… ¿êÆæÿÐðþ$O¯é Ðèþ$§æþÅ´ë¯èþ… Ñ$†Ò$ǯèþ ÐóþVæü… AÐèþÄæý$ÐéË$ Æ>Ðèþ$$yìþMìü Ðèþ#¯é²Äæý$° ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ ÐéÎÃMìüMìü ^ðþç³µyæþ…ÌZ ^éÌê §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþMæü…sôý MúçÜÌôýÅ {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ððþ$O…§æþ° BÐðþ$ õ³Ææÿ$ ^ðþç³µºyìþ…¨. Mæü$ÔèýË MðüÌê…sìý ÔZMæü Ððþ*àË$ {´ëí³¢Ýë¢Äñý*, AÌê¯óþ Æ>Ðèþ$$yìþMìü {´ëí³¢…^éÄæý$°
Ðèþ$°íÙMìü „óüÐèþ$… E…yóþ¨ A…§æþÐðþ$O¯èþ §éÆæÿ$Ͳ AÆæÿ¦Ðèþ$$…¨. Mæü¯èþ$»ŸÐèþ$Ë$, Ðèþ$$Mæü$P ³æ#sêË$, Mæüâæý$Ï, ^ðþÐèþ#Ë$, ò³§é Ë$, ^èþ¯èþ$ ¿êÐèþÐóþ$ MúçÜËÅ….ÐéÎÃMìü AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²ÌZÏ, ¯éÆæÿ§æþ$yìþ_a¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ…ÌZ, ¿êÑ…^èþÆ>§æþ$. Ðèþ$°íÙMìü ÔZMæü Ððþ*àË$ MæüËVæüyé°Mìü M>Ææÿ×ý… M>Ðèþ$&{Mø«§éÌô.ý
Ðèþ$¯èþçÜ$Mìü {ç³Ôé…™èþ™èþ E…yóþ¨ Ðèþ$–™èþ$ŧéÆæÿ$Ë$V> ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$Mæü$PË$, Ððþ*^óþ™èþ$Ë$, Ðèþ$×ìýMæür$t, Ððþ*M>âæý$Ï, Ðèþ–çÙ×êË$, í³Ææÿ$§æþ$Ë$, ÑÔóýçÙ×ê˱² ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþMóü A¯èþÓÆÿ$$…_ ^ðþí³µ, Æ>Ðèþ*Äæý$×ê°² ò³§æþª Ðóþ§é…™èþ {ç³Mæü–† ç³Ç×êÐèþ$Ðóþ$ §óþçßý…. {ç³Mæü–† Væü$×ýÐóþ$ ÆæÿfçÜ$Þ. ÆæÿgZ Væü$×êËÐèþËÏ
Ðèþ$°íÙ ÐðþOgê~°Mæü…V> G¨V>yæþ$ Ýù§æþÆ>. ^óþ™èþ$Ë$, M>âæý$Ï, í³MæüPË$, GÐèþÇMìü çÜÐèþ*¯èþ…V> Ðèþ#…sêÄñý* ÐéÆæÿ$ ¿æý*Ñ$° {Væü…£æþ… ^óþÝëÆæÿ° B„óüí³…^èþÐèþ^èþ$a. B Væü$×ê˱² E™èþ¢Ðèþ$³æ#Ææÿ$çÙ$ËMæü$ Mæü*yé f°Ã…_¯èþÐóþ M>Ðèþ$&{Mø«§éË$. M>Ðèþ$… Ñçœ$²Ððþ$O™óþ Møç³…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨.
Mö…yæþͲ í³…yìþ ^óþÝëyæþ$ Ðèþ$§æþÅ… Òyæþ$ ÐóþVæü…™èþWY…^èþ$ HË$™éÆæÿ° ÝëÐèþ$${¨Mæü Ôéç܈…ÌZ Ðèþ#…¨. f…r&f…rV> Ðèþ#…yóþ D Ðèþ#…yö ^èþ$a¯èþ° A¯èþÐèþ^èþ$a. {ÖÐèþ${§éÐèþ*Äæý$×ý… «§æþÓ°M>ÐèþÅÐèþ$° AÆæÿ¦… CçÙtç³yóþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ# §öÆæÿMæüP´ùÆÿ$$¯é &´ùVör$tMæü$¯é² ÔZMæü… MæüË$Væü$™èþ$…¨.
Ææÿçßý§éÆæÿ$Ͳ ¯èþÒMæüÇ…^éyæþ$ f¯èþ™èþ¯èþ$ M>´ëyìþ AÐèþÄæý$ÐéËÌZ, f…rÌZ° Æðÿ…yæþ$, JMæü§é°MöMæüsìý çÜÐèþ*¯èþ…V> Ðèþ#…yæþyæþÐóþ$ ^óþçÜ$MøÐéÍ. A§ø Væü*ÉéÆæÿ¦Væü$…À™èþ…. ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éË$, ÐèþÅÆæÿ¦ ÑÔóýçÙ×êË$ AçÜÌôý Ððþ*à°Mîü M>Ææÿ×ý… Møç³Ðóþ$. {ç³Mæü—† ç³Ç×êÐèþ$Ððþ$O¯èþ §óþçßý…, {ç³Mæü–† Væü$×êÌñýO¯èþ
M>Ìê°² B§é ^óþÝëyæþ$ {í³Äæý$f¯èþ»ê…«§æþÐèþ#yìþV> °Í_´ù. M>Mæü$…yé BM>Ææÿ… çÜÇV> Ðèþ#…yéÍ. CÐèþ±² Æ>Ðèþ$$yìþMæü$¯é² Äæý$° ¿êÐèþ¯èþ. Mæü¯èþç³yæþÐèþ#. Æ>Ðèþ*Äæý$×êÆæÿ¦… çÜÇV>Y {Væüíßý…^éË…sôý A¯óþMæü Ôéç܈éË gêq¯èþ… çÜ™èþÓ&ÆæÿfçÜ$Þ&™èþÐèþ$çÜ$Þ˯èþ$ Mæü˧ðþO Ðèþ#…r$…§æþ±, Mö§øª&Vö´ùµ D Ðèþ$*yæþ$
{ç³Äæý*×ýÝ뫧æþ¯èþ… MúçÜËÅ B¯èþ…§é°² AÀÐèþ—G¨® ^óþçÜ*¢, MúçÜÌêÅ ¯èþ…§æþ¯èþ$yæþ° {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ$yæþ$ Ðèþ#…yéÍ. A¨Ìôý°ÐéÇMìü Äæý$§éÆæÿ¦ gêq¯èþ… MæüËVæü§æþ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü ¯éÆæÿ§æþÐèþ$…sôý Væü$×êË$ ÌôýMæü$…yé §óþíßý Ðèþ#…yæþyæþ±, ÆæÿfçÜ$Þ M>Ææÿ×ê¯èþ ÔZMæü&Ððþ*àË$
Æðÿ…yæþ$ ^èþ{M>Ë ¯èþ$…yìþ GÐŒþ$.BÆŠÿ.Ñ. çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÐèþ$*Ç¢. õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ° ¯éÆæÿ§æþ$yæþ…sêyæþ$. Æ>Ðèþ$$yæþ$ ™èþ…{yìþ õ³Ææÿ$ ^ðþç³µÌôý°Ðéyæþ° Ðóþ$çœ$Ðèþ$ ° AÆæÿ¦…. Ðóþ$çœ$… ±ãÏçÜ$¢…¨. °ç³šË$ Mæü$Çí³…^èþ§æþ$. ¯éÆæÿ§æþ$yæþ…sôý MæüË$Væü$™éÄæý$°, CÐèþ±² ³æNÆæÿÓ f¯èþÃÌZ ^óþíܯèþ ´ë´ëË Ðèþ$*Ìê¯èþ D f¯èþÃÌZ
¯éË$Væü$ ^èþ{M>ËMìü Ðèþ*Ææÿš ^ðþ…¨…¨ 9848663735 M>±, A…§æþ$Móü ™èþÍÏ õ³Ææÿ$ ^ðþ³æ#™èþ$¯é²yóþ A°V>± ¿êÑ…^èþÆ>§æþ$. gêq¯èþ §é™èþ. gêq¯èþ §é™èþ ^óþÄæý*ÍÞ…¨ gêq¯èþÐèþ$$糧óþÕ…^èþyæþÐðþ*, Ððþ*„æü ÑçÙÄæý$… çœÍ™èþ… A¯èþ$¿æýÑ…^ éÍÞÐèþçÜ$¢…§æþ± Ôéç܈… ^ðþ³æ#¢…¨. A…sôý, {ç³Mæü—G†
§æþÔèýÆæÿ£æþ$yæþ$ °ÚëPÆæÿ×ý…V> {ÖÆ>Ðèþ$$yìþ° AyæþÐèþ#ËMæü$ ç³…´ëyæþ$. MúçÜËÅ ¯èþÐèþÒ$ ^ðþç³µyæþÐðþ* AÄæý$$Å…yéÍ. ¯éÆæÿ§æþ$yæþ$ ¯éÆ>Äæý$×ý$yìþ Ðèþ§æþª ¿êVæüÐèþ™é°² Ñ°, º§æþ$®yðþO¯èþ ³æ#Ææÿ$çÙ$yæþ$, {ç³ Mæü–† Væü$×êÌñýO¯èþ ÔZMæü&Ððþ*àË Ðèþ˯èþ ï³yìþ…^èþ
���������������� {Ðèþ™éË$ ^óþíÜ Æ>Ðèþ$$yìþ° Mæü°…¨. ¿æýÆæÿ¢ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü, ³æ#{™èþ Ðé™èþÞËÅ… ÐèþËÏ
iÑ…_, {ÖÆ>Ðèþ$ ç³sêtÀõÙM>°² ^èþ*íܯèþ «§æþ¯èþ$ÅÆ>Ë$. Asìýt «§æþ¯èþÅ™èþ §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþMìü
MæüËVæüÌôý§æþ$. 糯ðþ²…yæþ$ ¯ðþËË$ {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ$yìþ° VæüÆæÿÂ…ÌZ «§æþÇ…_…¨ MúçÜËÅ.
´ë…^èþÆ>{™èþ BVæüÐèþ$… HÆæÿµÇ^éyæþ$. A…§æþ$Móü §é°² ¯éÆæÿ§æþ ´ë…^èþÆ>{™èþ…
A…sêÆæÿ$. C§óþ Ýë™èþ¢Ó™èþÔéç܈…. ÐéÎÃMìüMìü E糧óþÕ…_¨§óþ. B E糧óþÔèý…™ø
ÐéÎÃMìü {ÖÐèþ${§éÐèþ*Äæý$×ý… Ææÿ_…^éyæþ$.
ºyæþ$™éyæþ° A¯èþ$MøÐéÍ. AÌê…r糚yæþ$ {ç³Mæü–†Mìü A¡™èþ$yðþO¯èþ ÑçÙ$~Ðèþ#, {ç³Mæü–†
Væü$×êË Ðèþ$*Ìê¯èþ GÌê ï³yìþ…^èþºyæþ$™éyæþ¯èþ² çÜ…§óþçßý… MæüËVö^èþ$a. AÐèþ™éÆæÿ
§æþÔèýÌZ {ç³Mæü–†Mìü ÑçÙ$~Ðèþ# Mæü*yé º§æþ$®yæþ¯óþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ糚MøÐéÌê?

��������������������
ÝëVæü$™èþ$…sêÆÿ$$ ÐéÇ ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯éË$.
MæüÆø¯é ³æ#×ýÅÐèþ* A° {ç³^èþ$Ææÿ×ý AÄôý$Å ç³{†MæüËÌZ Mö°²
M>ï³Ë$ A´ëÆŠÿt Ððþ$…rÏ VóürÏ §æþVæüYÆæÿ AÌê¯óþ ç³yìþ E…r$ ¯é²
Æÿ$$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ^èþ¨Ðóþ ´ëuæÿMæü$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ M>Ë… ™èþÐèþ$
ç³{†MæüË$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^èþ*õÜ ^é¯èþâæý$å Ðèþ$Ç…™èþõܳæ#
^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ððþ$$»ñýOâæý$å Ððþ$$…yìþMóüõܧéM>, ^éÆŠÿj AÆÿ$$´ù
Äôý$§éM> Ðéyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Äæý$* r*Å»Œý ÌZ, ¯ðþsŒý ò³ÏMŠüÞ Ë,
ÌZ ç³°^óþõÜ C™èþÆæÿ íܺ¾… ¨° À¯èþ² Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> ™èþí³µ… AÐðþ$gꯌþ {ò³OÐŒþ$ ÌZ íÜ°Ðèþ*Ë$ Ðèþ§æþËMæü$…yé ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
yé. ¯éVæüçÜ*Ç Ðóþ×ý$Vø´ë̌ý, 9440732392 ^óþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>ÌñýO…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ç³{†MæüË$ ^èþ¨Ðóþ çÜÐèþ$Äæý$… 38 °Ñ$ÚëË ¯èþ$…_
Væü…ò³yæþ$ Mæü$…yæþͲ ¯ðþ†¢¯èþ Ððþ*çÜ*¢ {ÔèýÐèþ$ çœÍ™é°² BÕ…^èþMæü¯óþ
°ç³šË Væü$…yæþ… ÌZ…_ ÆøkË$ GËÏ©íÜ¢Ñ Mæü§é..! JMæü AÆæÿÔèý™éºª… {Mìü™èþ… B…{«§æþçÜ_{™èþÐéÆæÿç³{†MæüÌZ JMæü ¨¯èþç³{†MæüÌôý ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ {ç³™èþ$Ë™ø ç³{†Mæü˯èþ$ {ç³^èþ$ 60 °Ñ$ÚëË$$ AÆÿ$$…§æþ° sñýOÐŒþ$Þ B‹œ C…yìþÄæý* ÐéÆ>
VæüÎÏ VæüÎÏ †Ææÿ$Væü$™ø…¨ B ™èþÍÏ {ç³Mæür¯èþ ™èþÆæÿ^èþ$ Mæü¯èþºyóþ¨. AÆæÿõ³h {ç³Mæür¯èþ °…yé çœ$$ ÇçÜ*¢, Æ>»ZÄôý$ ¯èþ*Å‹Ü {í³…sŒý MöÆæÿ™èþ¯èþ$ ^éMæü^èþMæüÅ…V> ¢Mæü£æþ¯èþ…V> ™öÍõ³iÌZ CÝù¢…¨. AçÙt¨Væü¾…«§æþ¯èþ…ÌZ §öÇ
Mæü$…yæþËÐðþ*Ã.. Mæü$…yæþË…r*.. {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý ™ø¯óþ Ðèþ$, çœ$$Ðèþ$, çœ$$Ðèþ$ ... A¯óþ Ðèþ*rÌôý E…yóþÑ. Ðèþ$«§æþÅÌZ ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ò³§æþª Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ Mìü…§óþ AÐèþ$–™èþçœËÐèþ$¯óþ «§øÆæÿ×ìý Mæü§é! çÜ…§æþsZÏ çÜyóþóÑ$Äæý*
A§óþç³°V>..BÄæý*çÜç³yæþ$™èþ*E¯ö²MæüP Ðèþ$sìýt Mæü$…yæþË$ Ððþ$${Ç KÆÿ$$¯éÆÿ$$ ´ûyæþÆŠÿ yæþ»ê¾¯ø Ìôý§é Ýù² »êsìýÌŒý »ŸÐèþ$à E…yóþ¨. A…™óþ! ÝëÓ† ÒMîüÏ, ¯èþÐèþÅ ÒMìüÏ, B…{«§æþ¿æý*Ñ$ ÒMîüÏ ÐéÆÿ$$§éÐóþÔéÆÿ$$. A¯èþ²r$t & GÐèþÇMìü ™ø_¯èþ ÑçÙÄæý*Ë$ ÐéÇMìü ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯é
E³æNµÇ¯èþ ÆðÿOMæü C糚yóþ… JÆæÿVæü ò³yæþ™éÄæý$°..! C糚yæþ$ MæüÆø¯é ÐèþÅÐèþàÆæÿ… ^èþ*õÜ¢ & AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ EV>¨ çÜ…_MæüË™ø Bí³ÐóþÔéÆÿ$$. Ðèþ$¯èþMæü$…yóþ C™èþÆæÿ ÐéÆ Ë$V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ${§éçÜ$ÌZ fË{ç³âæýÄæý$…
Ææÿ…Væü$ ÐðþÍíܯèþ Ðèþ$$™èþMæü `Ææÿ A™éÅÔèý M>Mæü$…sôý!
BÐèþ$$§éË Vö…¨ §éM>, C…sê ºÄæý$sê, {糆^ør f¯èþ æÿç³{†MæüË$, Ðèþ*çÜç³{† MæüË$ Væü$Ç…_ ^ðþç³µ¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. JMæü MæüÆø¯éÐèþ$Äæý$…, MæüÆø¯é ÑËÄæý$… Ðèþ…sìý MæüÑ™èþÓ… JÍMóü Ðèþ_a¯èþ³æ#yæþ$ ¯éÝë & ¼¼íÜ ÐéÇ Mæü£æþ¯èþ… A…r* H§ø
Ððþ¯èþ$²ÌZ…_ ^ðþÐèþ$r M>Ë$ÐèþË$ ÌZçßýÆ>M>íÜ Mæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$ ÐóþâæýCº¾…¨ç³yìþ {ç³^èþ$Ç…_¯é B çÜ…_MæüË$ ÆæÿÐé×ê M>Ðèþ#, ÖÇÛMæüË™ø ™ðþË$Væü$ ç³{†MæüË$ Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ õ³iË MæüÆø ÐérÞ‹³ÌZ WÇMîüË$ Mösìýt…¨. ¯éÝë HÑ$sìý? ¼¼íÜ G…§æþ$
Ððþ$$çßý… °…yé ¨Væü$Ë$ Ðèþ$º$¾Ë$ º$ÐèþÓMæü$…yóþ Mæüyæþ$³æ#°…í³…¨ iÑ™èþ… A™èþ ÌêMæü$™èþËÐðþ$O…¨. HÐðþO³æ# ¯èþ$…_ H §æþ$Æ>ÓÆæÿ¢Ë$
ѯéÌZA¯óþ Á† Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Ðèþ$çßýÆ>[çÙtÌZ Äæý*¿ñýOÐèþ$… ºsêÓyé M>Ðèþ#. ´ëuæÿMæü$˯èþ$ ^óþÆ>Ë…sôý ¯ðþsŒý GyìþçÙ ¯èþ$Ï ¯é ÐéÆæÿ¢Ë$ CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. MæüÆø¯é ™èþÐèþ*ÚëË$ Mæü*yé ^óþÝù¢… Mæü$? & A¯óþ {ç³Ôèý²Ë$ GÐèþÇMìü Æ>Ðèþ#. sîý¼™ø Væü†…_¯èþ
JMæüP Mæü$…yæþ¯é².. VæüËÏVæü$ÇW ¯èþ$…_ V>f»Ÿ™èþ¢ §éM> Mö¯èþÝëW…^èþÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ ÐéÇ BÌZ^èþ¯èþË$ ÐóþÆæÿ$V> ¨. MæüÑ™èþÓ… A…sôý, Ýëíßý™èþÅ… A…sôý ç³yæþ° D¯éyæþ$ {糆
BMæüÍ° ¡Ææÿ$çÜ$¢…§óþÐðþ* Ðèþ$…Væü$âæý… ò³…Mæü¯èþ$…_ ¨Mìü ò³OV>, ™èþÑ$ âæý¯éyæþ$ÌZ ´ë†MæüÐèþ$…¨ §éM> fÆæÿ²ÍçÜ$tË$ Ðèþ–§æþ$®yìþ A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë$ Væü$Ç…_ B«§éÆæÿÆæÿíßý™èþ, AçÜ™èþÅ
A¯óþ ÐéÆæÿ¢Ë$ JMæüÐðþO³æ#; Mæüyæþç³ÌZ D¯éyæþ$ GyìþçÙ¯Œþ C§óþ E¯èþ²r$t A°í³Ýù¢…¨.çÜÆóÿ, CÌê AÆ>¦…™èþÆæÿ…V>, çÜÆðÿO¯èþ ÑÐèþ Æøl MæüÆø¯é MæüÑ™èþË ´ùsîý °ÆæÿÓíßý…_, {糆Æøl JMæü Mæü£æþ¯éË$ {ç³^èþ$Ç…^éÆæÿ° ç³…gêVæü$rt ´ùÎçÜ$Ë$ 5Væü$Ææÿ$
¯é¯èþ² Væü…ò³yéÔèý ! Ðèþ*ÆðÿçÜÆæÿ$º$yìþz §éM> Ææÿ×ý CÐèþÓMæü$…yé fÆæÿ² ÍçÜ$t˯èþ$ ™èþí³µ…^èþyæþ… HÑ$sìý A¯óþ
C…sìý°…yé Ðèþ$sìýt §ö…™èþÆæÿË ÐðþO¿æýÐèþÐóþ$.. M>Ææÿ×ý…ÌZ Ðèþ$*íÜÐóþ™èþ A° Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#; Væü§éÓÌŒý ÌZ JMæü MæüÑ™èþMæü$ Ææÿ$.1000 CÝù¢…¨. {MðüOíÜ‹Ü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ MæüÑ™èþÓ… ÐèþÅMæü$¢Ë Ò$§æþ¯èþ*, Ðèþ$*yæþ$ ç³{†MæüË$ (Æðÿ…yæþ$ C…XÏçÙ$, JMæü
í³ÍÏMæü*¯èþÌê Ðéyæþ Ðéyæþ Ðèþ$Ç糚yø.. sîýÒ fÆæÿ²ÍçÜ$ tMæü$ ÝùMìü…¨, BÄæý$¯èþ G…™èþÐèþ$…¨™ø ¨ ^éÌê Cº¾…¨ MæüÍY Ýù¢…¨. »Ÿ…»êÆÿ$$ ¯èþ$…_ Mö…§æþÆæÿ$ Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ÐèþÝù¢…¨. G±tÄæý*ÆŠÿ & ¯é§ðþ…yæþÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ {Ö{Ö ™ðþË$Væü$) Ò$§æþ¯èþ* MóüçÜ$Ë$ ò³sêtÆæÿ$. D õœMŠü ¯èþ*Å‹Ü Mìü Ðèþ$…
Ðèþyæþ»ZçÜ$¢…§é ™èþÍÏ M>Ë… ÑíÜǯèþ Mæü™èþ$¢ËÒ$§æþ FWçÜÌêyóþ MæüÍÔéyæþ$, GMæüPyðþMæüP yìþMìü Ððþâêåyæþ$ A¯óþ {ç³Ôèý²Ë$ C…MøÐðþO³æ# fÆæÿ²ÍçÜ$tË$ {ç³gê {ç³Äñý*f¯éË ÐéÅfÅ… (í³ÌŒý) ÐóþÔéÆæÿ±, MæüÑ™èþÓ³æ# ´ë§éË$ ÐéÆæÿ¢Ë ÖÇÛMæüË$ AÄæý*ÅÆÿ$$. ÝëÆ> {†™ø´ër$ G…™øÐèþ$…¨ çܵ…¨…^éÆæÿ$. {Ö¯èþVæüÆŠÿ
Vö…™ðþ…yìþ¯èþ ç³Äæý$¯èþ… & CÌê ¯èþyæþ$Ýù¢…¨ fÆæÿ²ÍçÜ$tË MæüÆø¯é Mæüà°! C…MøÐðþO³æ# A¨ D¯ðþË 28¯èþ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ ÐèþÝù¢…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. E§æþÅÐèþ$ õ³iËMæü$ ÝëÆ> ´ërË$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ´ùÎçÜ$Ë$ »êÆ>Ðèþ$$ÌêÏ çÜ…çœ$r¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_
BÐðþ$ iÆæÿMóüMæüË$ AÆæÿ×ýÅÆø§æþ¯óþ.. fÇW¯èþ…™èþM>Ë… õÜÐèþË$ ´÷…¨, MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> {ç³Mæür AÆÿ$$™óþ D çÜÐèþ*^é Ææÿ… ™ðþË$Væü$ Ò$yìþÄæý*ÌZ C³æ#yæþ$ MæüÑ™èþË ´ùsîý? CMæü ^é¯èþâæýå MæüÆø¯é Ðé^éË™èþÓ… AçÜ™èþÅÐéÆæÿ¢ C_a…§æþ° Ðèþ$Æøò³§æþª B…VæüÏç³{†Mæü Ò$§æþ MóüçÜ$
GMæüPyæþ ^èþ*íܯé AÐèþ*Ã! Mæü$…yæþËÐèþ*Ã..Cr$Æ> ™èþÎÏ.. ¯èþË$, çÜÆæÿ$PÌôýçÙ¯èþ$Ï ™èþVæüYV>¯óþ & õ³iË$, çÜí³ÏÐðþ$…r$Ï, GyìþçÙ Mæü¯èþºyæþÌôý§æþ$. MóüÐèþË… ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ ³æNÇ¢ ÑÐèþÆ>Ë$ ^ðþç³µ¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. AÆæÿ¦Ææÿíßý™èþ…V>, C¯Œþ òÜ°ÞsìýÐŒþ V> ò³sêtÆæÿ° & A§óþ ç³{†Mæü ™öÍ õ³iÌZ Æ>çÜ$Mæü$…¨.
Ðèþ$*íܯèþ ™èþË$³æ#Ë$.. W°² Ðèþ$…_Ë$Ï ™éW
¯èþ$Ï ™èþWY…^óþíÜ ™ðþË$Væü$ ç³{†MæüË$ fÆæÿ²ÍçÜ$t˯èþ$, ç³{†MæüË ÌôýMæü$…yé Mæü¯èþºyæþ$ ™ø…¨. MæüÆ>âæý¯èþ—™èþÅ…, Ðèþ$Ææÿ×ý Ðèþ$—§æþ…Væü…, ò³OÔé_Mæü ±yæþ & CÌê CÌê çÜÆæÿÓ… MæüÆø¯éÐèþ$Äæý$…V> Ò$yìþÄæý* ¿êíÜÝù¢…¨!
{´ë×êËÆæÿ^óþ™èþ ç³r$tMæü$¯èþ² f¯èþ… B Mæü$…yæþÍ_a ´ù§æþ$Ðèþ# ..B¯é²¯èþ$ V>±

������������������������������
MæüÆø¯é M>Ë… A§ðþ…™èþM>Ë… ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ* ¯éMæü$ ÐèþÆæÿÛ…Ìê Mæü$Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² {õ³Ðèþ$ _¯èþ$Mæü$ÌZÏ CçÙt…V> ™èþyìþ_´ùÆÿ$$…§óþÐðþ* D MæüÑ
¿æý*Vøâê°Móü ™éâæý… ç³yìþ…¨ ™ðþÍÄæý$°§é H…sìý.. ™èþÓ…... Ðèþ$«§æþ*ÍMæü....C…§æþ$ÌZ A±² {õ³Ðèþ$ MæüÑ™èþÌôý.... Ðèþ$¯èþçÜ$ Ððþ$$™é¢°Mìü
C糚sìýMîü çÜÇV>Y ¯ðþÌê Ðéyìþ´ù™èþ$¯èþ² Ððþ$$MæüPËMìü «§æþ*ç³Ðóþ$íÜ Ðèþ$Æø ÌZMæü… ÌZ ÑçßýÇ…ç³ ^óþõÜ Ðèþ$…{™èþÐóþ$§ø E…§æþ°í³çÜ$¢…¨ BÐðþ$
Mæü$ËÐèþ—G™èþ$¢Ë$ ÑËÑÌê ±âæý$Ï _ËMæüÇ…^èþyæþÐóþ$.. A„æüÆ>ËMìü....Ððþ$$§æþË$ò³sìýt¯èþ A„æüÆæÿ… ¯èþ$…yìþ _ÐèþÇ A„æüÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ ™óþ¯ðþ«§éÆæÿÌñýO¯èþ
^éMæüÍ Ðèþ$…VæüÍ MæüÐèþ$ÃÇ Mæü$Ðèþ$ÃÇ
Mæü*^èþ$…yìþ †¯óþ Væü$rtË$ ÐéâæýÏMðüMæüPyìþÐèþ°! M>Æø¯é..! M B A„æüÆæÿ ™èþ$…ç³ÆæÿÌZÏ ´ëuæÿMæü$Ë$ ™èþyìþ_´ùÐéÍ...A…™óþ....
^ðþÄæý*Åyæþ…§óþ ³æNr VæüyæþÐèþ§æþ$ æü$ËÐèþ—™èþ$¢Ë ÆðÿMæüPË$Æ>Í Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ° Ðèþ$«§æþ$Ææÿ ¿êÐéË$ ^óþíܯèþ A„æüÆæÿ çÜÐèþÓyóþ D Ðèþ*«§æþ$ÍMæü... õ³Ææÿ$ÌêVóü
MæüÑ™èþÓ… çÜ$Ðèþ$«§æþ$Ææÿ….... òßýO§æþÆ>»ê§Šþ °ÐéíÜÄñý$O¯èþ {ÖÐèþ$† ËMîü‡Æ>«¨Mæü E¯é²Ðèþ#V>.... Ðèþ$Ç D Ðèþ˜¯èþ… Ðèþ$¯èþ {õ³Ðèþ$Mæü$ Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþsôýÏMæü§é...Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ$ Ððþ$ÍÐóþõÜ Vöç³µ ¿êÐèþ
{ç³ç³…^èþÐóþ$ ÑËÄæý$™é…yæþÐèþÐŒþ$ Mæü*˺yæþ$™èþ$¯é²ÄŒý$! C³æ#yðþÌê Ayæþz…Mìü AÐèþ#™èþ$…¨ ^ðþ糚... ¯èþ$Ðèþ#Ó ¯é ÐèþÅMîü¢MæüÆæÿ×ý... //™èþ˳æ#Ë$ ™ðþÇ_¯èþ…™èþ ™óþÍV>Y ™èþ˳æ#ÌZÏMìü
C糚yðþÐèþÆæÿ$ ™èþÎÏ °¯èþ$² ç³sìýt…^èþ$Mæü$¯óþ¨.! ¯èþ$ÐèþÓ¯é²..MæüÆæÿ$×ìý…_ Ðèþ*Äæý$Ðèþ$ÐèþÓÆ>§óþ! Ææÿ_…_¯èþ Ðèþ^èþ¯èþ MæüÑ™èþÓ çÜ…³æ#sìý D Ðèþ$«§æþ*ÍMæü. C…§æþ$ÌZ 156MæüÑ™èþË$
Ðèþ*Ðèþ$*Ë糚yóþ Ðèþ* ™èþÍÏÑ Væü±.! E¯é²Æÿ$$. Ðésìý° Ðèþ$äå 糯ðþ²…yæþ$ Ñ¿êV>Ë$V> Ñ¿æýh…_ Æ>ÔéÆæÿ$....{糆 FçßýÌZÏ {º†Mìü E¯èþ²…™èþÐèþÆæÿMæü$ ¯óþ¯èþ$ ± çßý—§æþÄæý$…ÌZ Ðèþ^óþaÝë¢Ðèþ# ¯é Ðèþ$¯èþíÜ_a¯èþ B†«§æþÅÐèþ$…™èþ ¯èþ_a…§é...//
Ðèþ$sìýt ´ë{™èþË$ ÐéyæþMæü… A…™èþ…™èþ JMæüPÇ iÑ™èþ…ÌZ {õ³Ðèþ$ ç³ËÏÐèþ#Ë$ Ñ°í³…^óþ E…sêÆÿ$$...G糚yø °™èþÅ MæüâêÅ×ìý¯óþ...{õ³Ðèþ$Mæü$ ç³Æ>M>çÙt C§óþ... 'FçßýË Ðèþ$™èþ$¢' MæüÑ™èþÌZ...¯èþ$ÐöÓçÜ*¢¯óþ BÐóþ§æþ¯èþ…™é
™é™èþ˯ésìý ™èþËÆ>™èþ¯èþ$Mö° çÜ$gê™èþ ¯é…ç³ÍÏ JMæü糚yæþ$.... //ç³ÍMóü ò³§æþÑMìü ÑÆ>Ðèþ$Ñ$_a¯èþ…§æþ$MóüÐðþ* ´ëÐèþ#Æ>Æÿ$$Ìê GWÇ ´ù™èþ$…¨...±Ðèþ*rË Ðèþ$™èþ$¢ÌZ
{õ³Ðèþ$…sôý...... {õ³Ðèþ$…sôý K A§æþ$™èþ…... {õ³Ðèþ$…sôý K A°ÆæÿÓ^èþ±Äæý$…... çÜÓÆ>Ë$ ™ðþÍíܯèþ Vö…™èþ$ Ðèþ*{™èþ… ç³yìþ ¯é Ðèþ$¯èþçÜ$ ÐèþçÜ…™é°Mìü Ðèþ$$…§óþ MøÆÿ$$ÌñýO ´ùÆÿ$$…¨

�������������������� {õ³Ðèþ$…sôý Ðèþ$¯èþçÜ$ Mæü$Çí³…^óþ Ðèþ$«§æþ$Ææÿ ÐèþÆæÿÛ…....


{õ³Ðèþ$…sôý CÆæÿ$ Ðèþ$¯èþçÜ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐéV>ª¯éË ÝûÆæÿ¿æý…...
{õ³Ðèþ$Mæü$ C…™èþMæü¯é² ÐóþÆóÿ °ÆæÿÓ^èþ¯èþ… E…yæþ§æþ$ Mæü§é....
{õ³Ðèþ$V> ± õ³Ææÿ$¯óþ ç³ËÐèþÇçÜ$¢…¨//
'± Ðèþ˜¯èþ…' MæüÑ™èþÌZ....Ðèþ˜¯èþ… ç³ÍMóü ò³§æþÑMìü
Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü§é ÑÆ>Ðèþ*°²_a…¨... Ðèþ$Ç
™ðþË$Ýë...¯èþ$Ðèþ#Ó¯èþ²…§æþ$Móü¯óþÐðþ* ¯é Ðèþ$¯èþíÜ糚yæþ$
Ðèþ$ÌñýÏË ™øsñýO ç³ÇÐèþ$ãÝù¢…¨...G…™èþ ¡Äæý$¯ðþO¯èþ
¿êÐèþ¯èþ...
Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ° Ðèþ˜¯èþ… A„æüÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ B A„æüÆ>ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ç³ÇÐèþ$âæý… ¯éÐèþ$¯èþçÜ$ÌZ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ñ°í³…^óþ¨ ± õ³Æóÿ Mæü§é ¯é //{õ³Ñ$…^èþyæþ… ¯óþÆæÿ$aMøÐé ¯éÌZ° ¿êÐé˱² AyæþÑ
E…r$…¨ A¨ Mæü…sìý ^ðþÐèþ$è M>Ðèþ^èþ$a Ìôý§é Væü$…yðþ çÜÐèþÓyìþ¨ M>Ðèþ^èþ$a... ò³§æþÐèþ#Ë ò³O ¯èþÐèþ#Ó Ðèþ*Äæý$Ððþ$O¯é ¯é Ðèþ$¨ÌZ Ððþ¯ðþ²Ë M>^óþ GyéÆæÿÄôý$ÅÌZV>//
Ðèþ$Ç C糚yæþ$ Ðèþ$«§æþ*ÍMæü ÌZ Ðèþ$¯èþ… KÝëÇ AÌê ÑçßýǧéªÐèþ* ... Ðèþ$Væü™èþ ÌZMìü gêǯé... ¯é MæüËÐèþÇ…™èþÌZÏ E¯èþ²¨ ± 'KÄŒý$' MæüÑ™èþÌZ... A¯èþ$¿æý*™èþ$˱² A…VæüÐðþOMæüËÅ…™ø
Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿êÐé˯èþ$ Ððþ*çÜ$Mö_a…¨ V>Í Ææÿ*ç³Ðóþ$ Æóÿç³sìý Ððþ¯ðþ²ËMæü$ Ýë„æüÅ…V>...AÐèþ#¯é.... ò³¯èþ$Væü$Ìêyæþ$ ™èþ$¯é² Æÿ$$... Ðèþ$Ææÿ_´ùÆÿ$$¯èþ {õ³Ðèþ$¯èþ$
H MæüÑ™éÓ°² ™éW Ðèþ_a…§ø Ðèþ$Ç//... //K Ðèþ˜¯èþÐèþ*JMæüPÝëÇ ^èþ*³æ#™ø¯ðþO¯é Ðèþ*sêÏyæþÐèþN Ðèþ$äå Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ™ðþ^èþ$aMøÌôýMæü ´ù™óþ ´ùÄæý*Ðèþ# Ðèþ$äå
'± ¯óþ¯èþ$' MæüÑ™èþÌZ V>Íò³O¯èþ G…™èþ °…§æþ... ™èþ˳æ#Ë fyìþÐé¯èþÌZ ™èþyìþõÜ Ðèþ$¯èþçÜ$ ± Mæü¯èþ$Æðÿç³µË ÐéMìüÍMìü ™øÆæÿ×ýÐðþ$O Ñ$WÍ´ù™é°Mæü// {õ³Ñ$…^èþyæþ… ¯óþÆæÿ$aMø...A¯èþyæþ…ÌZ G…™èþ ÌêÍ™èþÅ…
ò³O V>Í ^óþçÜ$¢¯èþ² B AËÏÇMìü MæüÑ™èþÓÐóþ$Ððþ$O¯é ™éW…§óþÐðþ* A¯óþ _Ææÿ$ '°Ðóþ§æþ¯èþ' MæüÑ™èþÌZ... §éVæü$…¨...
Møç³…....{õ³Ðèþ$ÌZ Møç³… çÜçßýfÐóþ$ Mæü§é GÐèþÇMðüO¯é.... JMøPÝëÇ Ðèþ˜¯é°² ¿æýÇ…^èþyæþ… Mæü*yé MæüçÙtÐðþ$O ´ù™èþ$…¨. JMæüP ÝëÆðÿO¯é _ÐèþÆæÿV> C…Mø Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ MæüÑ™èþ¯èþ$ {çܵէ骅...
//±ÌZ Ðé¯ðþO Mæü$Çíܯèþ MæüÑ™èþÓÐóþ$ ¯éÌZ Ððþ¯ðþ²ÌñýO ÑÇíÜ…¨ Ñ_{™èþ…V>// '¯éÌZ ç³ËMæüÇõÜ¢ »êVæü$…yæþ°í³çÜ$¢…¨... ´ëyé˯èþ$Mæü$¯èþ² {糆 ´ërÌZ¯èþ* ± õ³Æóÿ //Ðèþ$¨ÌZ¯óþ çÜ…{糨…³æ#Ë$ Ððþ$$§æþÌñýsêt¯èþ$
Mæü$Çíܯèþ MúÐèþ$$¨' MæüÑ™èþÌZ... Ñ°í³çÜ*¢...ÐóþMæü$Ðèþ MìüÆæÿ×ý…ÌZ¯èþ* ± Ææÿ*õ³ AVæü$í³çÜ*¢ E… sôý...GÌê ¿æýÇ…^èþ¯èþ$ ± AËMóüÐðþ$O¯é ¡Ç…§óþÐðþ*¯èþ°// 'Ððþ¯ðþ²Ë M>³æ#' MæüÑ™èþÌZ....
{ç³Ðèþíßý…^óþ ^èþ$MæüPË ³æNË BM>Ôèý… ¯èþ$…yîþ ÐóþË A¯èþ$¿æý*™èþ$Ë$ ¯éMøçÜÐóþ$ gêÇ JMæüP ÝëÇ D Ðèþ˜¯é°² Òyæþ$... G…™èþ çßý—§æþÅ…VæüÐèþ$…... G…™èþ VøÐèþ$$V> E…© Ðèþ*rË$ AË$Mæü ¡Æ>Ë° MøÆæÿ$MøÐèþyæþ… Ðèþ$äå B AË$Mæü
™èþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ç³^èþa§æþ¯èþ…™ø ^ðþr$Ï {ç³Væü†Mìü Ððþ$r$Ï Mæüyìþ™óþ¯óþ ¯èþr$Ï ¯óþ¯ø Ððþ¯ðþ²Ë¯ðþO ´ù™èþ$…sê¯èþ$...¯èþ$Ðèþ#Ó MæüÑ™èþÓ…V> Ðèþ*ǯèþ „æü×êËÌZ //± Ñ{Ôé…† _Ææÿ$¯éÐèþ* ¡Ææÿyæþ… MøçÜ… çÜ…{糨…³æ#Ë$ Mæü*yé Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ¯óþ ^óþÄæý$yæþ…....
ç³Ææÿ^èþ$Mæü$…sôý¯óþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü AVæü^ér$Ï ¡Æóÿ¨ A¯èþyæþ…ÌZ G…™èþ B¡ÃÄæý$ çܵÆæÿØ Ððþ¯ðþ²Ë…™èþ ^èþËÏV>, ÐóþMæü$Ðèþ…™èþ ¯é çßý—G§æþÄæý$Ðèþ$° ™ðþÍÔéMæü D MæüÑ™èþÌZ¯óþ...
«§æþÆæÿ×ìý §óþçßý… Ýû¿êVæüÅ…™ø ÑÇíÜÌôýϨ ^ðþr$Ï BÆøV>Å°Mìü Ýù´ë¯éË$ Ððþ^èþaV>....Ðèþ$¯èþçÜ$ Væü*sìýÌZ Æðÿ…yæþ$ Væü$ÐèþÓË$ Væü$çÜVæü$çÜÌêyìþ¯èþ…™èþ B Ððþ$OÐèþ$Ææÿ$³æ#¯óþ ¯óþ¯èþ$ A¯èþ$¿æý*†V> Ðèþ$Ë^èþ$Mæü$¯é² //± Møç³… ÕÕÆ>°Mìü Æ>Ìôý _ÐèþÇ BMðüO™óþ »êVæü$…yæþ¯óþ BÔèýÌZ
™èþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ôèý$¿ê°Mìü çÜ*_Mæü\ Ðèþ–„>Ë$ BMæüÍ Ë„>Å˯èþ$ ¡ÇõÜ¢¯óþ Ðèþ$«§æþ$Ææÿ…V>.... ºçßý$Ôé ±Mæü$ ¯éMæü* §æþ*ÆæÿÐèþ$Ìê ™èþÇW…§óþÐðþ*// '°¯èþ$² Æ>Äæý*Ë°' MæüÑ™èþÌZ... ÐèþçÜ…™èþV>Í° ÒÄæý$Ðèþ$° Ðóþyæþ$Mæü$…r$¯é²...
iÑ Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVóü¨ //{ÔéÐèþ×ý…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü$ÇõÜ Ðé¯èþÌê °¯èþ$² Æ>Äæý$Mæü$…yé ¯éMóüÆóÿÆÿ$$ °§æþ$Ææÿ¯èþ²¨ Æ>§æþ$ í³ËÐèþMæü$…yé¯óþ ¯é çÜÓç³²…ÌZ H§ø „æü×ê¯èþ ¯èþ$ÐöÓ_a {õ³Ðèþ$V> ç³Ë$MæüÇÝë¢Ðèþ°...
Ððþ$$MæüPÐø° «§ðþOÆæÿÅ…™ø Ðèþ—„>Ë$ A¯èþ²… ò³sôýt A¯èþ²³æNÆæÿ~ ¯èþ$Ðèþ#Ó ¯é ÌZM>°Mìü A†«¨Ðé J¨W´ù™éÐèþ#... ¯éMæü…r* HM>…™èþ… Ìôý§æþçÜË$. Ðèþ$Ç ± Ñ{Ôé…† _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ$¨ÌZ Ðèþ$äå Ððþ¯ðþ²Ë M>³æ# M>Æÿ$$Ýë¢Ðèþ°...//
Ððþ$$MæüPË$ °Ëºyìþ™óþ¯óþ ™èþÆæÿVæü° AËË ™ðþËÏ° ¯èþÐèþ#ÓÌê ¯é çßý—G§æþÄæý$Ððþ$O¯èþ糚yæþ$ CMæü Ðèþ$¯èþ Ðèþ$«§æþůèþ §æþ*Ææÿ… GMæüPyæþ E…§æþçÜË$. ¯èþ$Ðèþ#Ó ± Møç³…...± Ðèþ˜¯èþ… G糚yæþ* ÕÕÆæÿ…ÌêVóü Ñ$WÍ´ù™óþ GÌê...? ¿æýÇ…^èþyæþ…
iÐèþMøsìýMìü {´ë×ýÐéÄæý$$Ðèþ# A…§óþ¨ &MæüÄæý$*ÅÆæÿ$ »êËçÜ${ºÐèþ$×ýÅ… ÐðþËMæürtÌôý° Ðèþ$ËÄæý$ çÜÒ$Ææÿ³æ# çܵÆæÿØÐèþ# Mæü§é ¯èþ$Ðèþ#Ó... ¯óþ¯èþ$ H ÆøgZ Ðèþ$¯èþÐðþ$O ´ùÄæý*Mæü..... G…™èþ MæüçÙt…...A…§æþ$Móü ± Møç³… ÕÕÆæÿ…ÌZ Æ>Ìôý _ÐèþÇ BMæüÐéÓÍ....A…™óþ
Ððþ$$MæüPË$ {糆 iÑMìü çÜ…iÐèþ° 9441791239 Væü…yìþç³yìþ™óþ ç³yæþ± Væü$…yðþMìü糚yæþ$// //M>Ë… MøÌZµÄæý*Mæü ™ðþÍÝ÷çÜ$¢…¨ C…Mæü Ðèþ$äå ± Møç³… Mæü°í³…^èþMæü*yæþ§æþ$....MæüÇW´ùÆÿ$$¯èþ Møç³… ±ÌZ {õ³Ðèþ$
'{ÔéÐèþ×ý³æ# Ðé¯èþ' MæüÑ™èþÌZ{ÔéÐèþ×ý…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü§é ÐèþÆæÿÛ… ç³yæþ$™èþ$…¨ Ðèþ$Ç °¯èþ² Ðèþ$ÆøÌê MæüÌŸ_a E…sôý »êVæü$…yóþ§æþ° ³æ#Ðèþ#ÓË$ ³æNÆÿ$$…^éÍ.. ¯èþ$Ðèþ#Ó Ðèþ$äå ¯éMøçÜ… ^ðþO{™èþÐèþ*çÜ… ÌZ Ñ°í³…^óþ
����������������������� ¯é Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ ± ™èþ˳æ#Ë ÐèþÆæÿÛ… Mæü$ÆæÿÐèþyé°Mìü M>Ë…™ø ç³°Ìôý§æþ$V> ¯èþ$ÐóþÓÒ$
¯éMæü$ A†«¨Ñ M>§æþ$ Mæü§é Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Mæü$Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² D Ðèþ˳æ# ÐèþÆ>Û°Mìü Væü$…yðþMìü
Ðèþ˜¯èþ Æ>Væü…™ø Ððþ$Íò³sôýt ¯èþËÏ° ´ër
DÆøk °fÐðþ$O¯èþ °Æ>Ôé„æü×ê˯èþ$ Mæü§æþË°ÐèþÓ§æþ$//
'¯èþËÏ° ´ër' MæüÑ™èþÌZ... GÐèþÇMðüO¯é §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅMóü ™ðþË$çÜ$¢…¨ º…«§æþ…
MøÆÿ$$Ë çÜÓÆæÿ…Ìê Æ>ÐéÍ... º™èþ$Mæü$¯èþ$ ÐèþçÜ…™èþ…Ìê Ðèþ*Ça Ððþ¯ðþ²Ë
Mæü$Çí³…^éÍ....{í³Äæý$Ððþ$O¯èþ A¿æýÅÆæÿ®¯èþ.... A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ K {õ³Ðèþ$ M>ÐèþÅ…
{ÖÐèþ$† ËMîü‡ Æ>«¨Mæü Ðèþ$¯èþçÜ$ ™ø Æ>çÜ$Mæü$¯èþ² D Ðèþ$«§æþ*ÍMæü.....
Væü…yìþ ç³yìþ™óþ ç³yæþ°Ðèþ#Ó A…r* MæüÑ™èþ ÝëW¯èþ ¡Ææÿ$ K ™öËMæüÇ fË$Ï ÌêVæü Ðèþ$¯èþ
çÜ–f¯èþÝëíßý† çÜ…çܦ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {Ö »ê³æ#Ææÿ… ¯èþÆæÿçßýÇ Æ>Ðèþ# ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Mæü*yé ³æ#ËMæüÇ…™èþË$ MæüÍWÝë¢Æÿ$$...Væü$…yðþMæü$ Væü…yìþ ç³yìþ™óþ¯óþ Mæü§é ÑË$Ðèþ. ´÷Væü$Ë$™èþ$¯èþ² §æþ$@Rê°² Bõ³ §éÇ Ðèþ$*çÜ$Mæü$ ´ùÄæý*Mæü ÐðþOÆ>VæüÅ… ¯é D çÜÒ$„æü ¯èþ_a™óþ Ò$Mæü*Pyé ™èþç³µMæü$…yéÐèþ$«§æþ*ÍMæü¯èþ$ ^èþ§æþÐéË°í³çÜ$¢…¨...
MöÆæÿMæü$ MæüÑ™èþ˯èþ$ BàÓ°çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. MæüÑ™èþ H§ðþO¯é ÝëÐèþ*hMæü A…Ôèý…™ø {õ³Ððþ$$Mæü {ç³ÐéçßýÐèþ$Äôý$Ũ... G…™ø §æþ*Ææÿ… Ìôý§æþ° ™ðþË$çÜ$¢…¨ A³æ#Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ MøÆÿ$$Ë Vö…™èþ$ »Ÿ…Væü$Ææÿ$ Ðèþ$Ç BËçÜÅ… ^óþÄæý$Mæü$…yé ^èþ¨ÐóþÄæý$…yìþ.
°yìþÑ 20 ÐèþÆæÿ$çÜËMæü$ Ñ$…^èþÆ>§æþ$.Ñgôý™èþËMæü$ {ç³£æþÐèþ$ ºçßý$Ðèþ$† 1,000/& //JMæü Ðèþ˜¯èþ… _¯èþ$MðüO Æ>Í…¨ ´ùÆÿ$$¯èþ Væü$Ææÿ$¢V>.... A糚yæþ$ Ðèþ˜¯èþ… MæüÇW´ùÆÿ$$¯é Ðèþ$¯èþçÜ$ Ðèþ*{™èþ… GÐèþÇ ËMîü‡ Æ>«¨Mæü MæüË… ¯èþ$…yìþ Ðèþ$Æðÿ¯ø² {õ³Ðèþ$ MæüÑ™èþË™ø
{´ù™èþÞçßýMæüÆæÿ 500/& ^ö糚¯èþ Æðÿ…yæþ$ MæüÑ™èþËMæü$ ÒÇMìü çÜ¿æýÌZ ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ K °Ôèýػꪰ² ™èþyæþÐèþ*Ë°.. JMæü ^ðþÐèþ$Ç…³æ# ± Mæü…¨…^éË° Ðèþ*r ѯèþ§æþ$... ´ër$V> ÝëÐèþ*hMæü A…ÔéË$ Mæü*yé MæüÑ™èþÌñýO
{糧é¯èþ… fÆæÿ$Væü$¯èþ$. Ò$ MæüÑ™èþË$ Ðèþ*Mæü$ ^óþÆæÿÐèþËíܯèþ _ÐèþÇ ™óþ©: 25.05. ± çÜ×G™èþ$ËÌZ ¯é Ææÿ*ç³… AçܵçÙtÐðþ$O¯é //± A¯èþ$¿æý*™èþ$Ë AËËÌZ ¯óþ¯ðþVæüíÜ ç³yìþ¯èþ糚yæþÌêÏ gêË$ÐéÆ>Ë° MøÆæÿ$Mæü$…r*....çßý—§æþÄæý$³æNÆæÿÓMæü
2020 DÐðþ$Æÿ$$ÌŒý: sivegari@gmail.com Mæü$ Ìôý§é ÕÐóþV>Ç _°²Mæü–çÙ~, †ÇW çÜÓ^èþeÐèþ$Äôý$Å…§æþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇ…^éË°// Ðèþ$Ç Ðèþ$—™èþ$ÅÐèþ# Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþsôýÏV>// AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþË$³æ#Mæü$…r$¯é²¯èþ$.
M>Ë$Ðèþç³ÍÏ, G…ï³. Mör*Ææÿ$ ´ù‹Üt, ç³ËÐèþ$¯óþÆæÿ$ Ðèþ$…yæþË…, _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏ, 'Ðèþ˜¯èþ ç³ËÏÑ' ...MæüÑ™èþÌZÐèþ˜¯èþÑ…_¯èþ {õ³Ðèþ$ÌZ çßý—§æþÄæý$… ç³yóþÐóþ§æþ¯èþ¯èþ$ 'çÜÖ† ÔèýMæüÌêË$' MæüÑ™èþÌZ ...
±Mæü$ B«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÖ™èþ$˱² ¯éÐóþ AÆÿ$$¯èþ糚yæþ$ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯é ¯é çÜÒ$„æüMæü$Æ>Ë$ : Ô酆 Mæü–çÙ~,
í³¯Œþ MøyŠþ: 517408 _Ææÿ$¯éÐèþ*Mæü$ ç³…´ëÍ. C™èþÆæÿ ÑÐèþÆ>ËMæü$ ^èþÆæÿÐé×ìý: Mæü±²âæýÏ™ø M>Mæü$…yé Ðèþ$¯øçßýÆæÿ…V> ^ðþ´ëµÆæÿ$ MæüÐèþÆÿ$${† .Ðèþ˜¯èþÑ…_…¨ ¯èþ$Ðèþ#Ó 9502236670
6300318230 ÌZ çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþa$. Ðèþ*{™èþÐóþ$ ± ™èþ˳æ#ÌZÏ, ± çÜÓ´ë²ÌZÏ °™èþÅ… ¯èþ$Ðèþ#Ó ¯èþ¯èþ$² ç³Æ>Ðèþ$ÇØçÜ*¢¯óþ gêqç³M>Ë$ Ñ$WÌôý E…sêÆÿ$$V> Ðèþ$Ç Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ#
fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ½Ðèþ* ÝûMæüÆæÿÅ… Mæü͵…^éÍ ..
�������������������������������������������������������� MæüÆø¯éò³O Ç´ùÇt…VŠü ^óþçÜ$¢¯èþ² fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ½Ðèþ* ÝûMæüÆæÿÅ…
Mæü͵…^éË…r* ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ Mæü¯é² ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$tË$
{ç³…sŒýÌñýO¯Œþ òÜO°Mæü$Ë$V> ç³°^óþçÜ$¢ {ç³f˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ������������
çÜ…çܦË$ ¡{Ðèþ ¯èþÚëtÌZÏ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÄæý*Äæý$° ,_¯èþ² ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Ðèþ$¯èþ$Væüyóþ MæüçÙt…V> ���������
��������������������������������� �������� Ðèþ*Ç…§æþ¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ _¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ç³#¯èþÆæÿ$iÐèþ… MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MøÑyŠþ 19 Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ç´ùÆæÿ$t ^óþçÜ$¢¯èþ²
fÆæÿ²ÍçÜ$tË…§æþÇMìü Ææÿ*.10 Ë„æüË ½Ðèþ* ÝûMæüÆæÿÅ… Mæü͵…^èþyæþ… §éÓÆ> çßýÆ>ůé �� �����������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†,çÜ*Ææÿź*ÅÆø: ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþ糫£æþÅ…ÌZ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ _¯èþ² çÜàÄæý$… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. Ððþ$O{Mø, ÝëÃÌŒý , Ò$yìþÄæý$… G…rÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$…§æþ$…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. §æþ$Ææÿ§æþ$çÙtÐèþ Ôé™èþ$¢ fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ Mæü*yé
ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… A…yæþV> E…yéË° Hï³ ½gôýï³ A««§æþÅ„æü$yæþ$ Mæü¯é² {ò³•gôý‹Ü Mæü…ò³±ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ѧæþ$Å™Œþ ¼Ë$Ï ^ðþÍÏ…ç³#˯èþ$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþÄæý*Ë° MæüÆø¯é »êǯèþ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$tËMæü$ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^éÍÞ¯èþ ¿ê§æþÅ™èþ

5
ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. DÐóþ$ÆæÿMæü$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ Mæü¯é² ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. ïÜG…¯èþ$ Mæü¯é² MøÆ>Ææÿ$.D °Ææÿ~Äæý$… ÐèþËÏ G¯ø² _¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ Ðèþ$*™èþ ç³yæþMæü$…yé {糿æý$™èþÓ…ò³O E…§æþ¯é²Ææÿ$. Ñ«§æþ$ÌZÏ E¯èþ² Ò$yìþÄæý* íܺ¾…¨Mìü ½Ðèþ* ÝûMæüÆæÿÅ…
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ M>Ææÿ×ý…V> ÌêMŠüyú¯Œþ™ø Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ A°² E™éµ«§æþMæü,õÜÐé, Ðé×ìýfÅ E…yóþ ç³Çíܦ† E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. Mæü͵…^éË° Mæü¯é² ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

�����������������������������
�����������������������������������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Ðèþ$…VæüâæýWÇ GÆÿ$$ÐŒþ$Þ (BÌŒý C…yìþÄæý*
�������������������������������������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢°
°ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Væü$fÆ>™Œþ ÌZ¯èþ* ÌêMŠü yú¯Œþ
Ñ«¨…^èþyæþ…™ø Hï³Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐóþËÐèþ$…¨
Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$ AMæüPyóþ _Mæü$PMæü$´ùÄæý*Ææÿ$. ÒÇÌZ
C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Ððþ$yìþMæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü)ÌZ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³Mìü Móü…{§æþ… A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨.
������������������������ {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆóÿ A™èþÅ«¨Mæü…V>
E¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$¯èþ$ Hï³ {糿æý$™èþÓÐóþ$ B§æþ$MøÐéË…r*
Mö¨ª ÆøkË {Mìü™èþÐóþ$ GÆÿ$$ÐŒþ$ÞÌZ CÐèþ$$ůø£ðþÆæÿï³, ¸ëÆæÿÃMø£ðþÆæÿï³Mìü òÜ…rÆŠÿ B‹œ
GMŠüÞÌñý¯ŒþÞ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ÐðþO§éÅÆøVæüÅÔéQ Móü…{§é°Mìü ÌôýQ Æ>íܯèþ
�������������������������������� CsîýÐèþÌôý ÐéÆæÿ$ K ÒyìþÄñý*ÌZ Ððþ$$Ææÿò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$.
©°ò³O çܵ…¨…_¯èþ ïÜG… fVæü¯Œþ Væü$fÆ>™Œþ ¯èþ$…_ Hï³
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ çܵ…¨…_…¨. ����������������������������������� Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$ Ææÿí³µ…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ
Ðèþ$…VæüâæýWÇÌZ GÆÿ$$ÐŒþ$ÞÌZ ´ëÏÝëà £ðþÆæÿï³Mìü HÆ>µr$Ï ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…_…¨. BÄæý$¯èþ Móü…{§æþ BǦMæüÔéQ Ðèþ$…{† °ÆæÿÃÌê ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯ŒþMæü$ ¸ù¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. Hï³Mìü
D Ðóþ$ÆæÿMæü$ I§æþ$Væü$Ææÿ$ ÐðþO§æþ$ÅË™ø M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü MæüÑ$sîý°, BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ Væü$fÆ>™ŒþÌZ _Mæü$PMæü$´ùÄæý*Ææÿ°, ÐéÇ°
ÐðþO§æþ$ÅË™ø Ýë…Móü†Mæü MæüÑ$sîý º—G…§é°² °Äæý$Ñ$…_…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é( MøÑyŠþ&19) ÐéÅ«¨° Mæürtyìþ ^óþÄæý$yé°Mìü B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÝëÄæý$ç³yéË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ïÜ°Äæý$ÆŠÿ IHG‹Ü
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÒÌñýO¯èþ…™èþ ™èþÓÆæÿV> ÌêÅ»ŸÆóÿrÈ HÆ>µr$Ï ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë° Móü…{§æþ… B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ,BÆøVæüÅÔéQ MøÑyŠþ&19 Hï³ ¸ëÆæÿÃïÜ A¯óþ õ³Ææÿ$™ø Ððþ$$»ñýOÌŒý A«¨M>Ç çÜ¡‹Ù ^èþ…{§æþMæü$ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³µW…^éÆæÿ$.
B§óþÕ…_…¨. Äæý*‹³¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_ Ôèý°ÐéÆæÿ… Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍí³…¨. fÓÆæÿ…, §æþVæü$Y,
MøÑyŠþ19 KGïÜzV> fÄæý$^èþ…{§é Æðÿyìþz : MøÑyŠþ19Mæü$ çÜ…º…«¨…_ ÐðþO§æþÅ
BÆøVæüÅ ÔéQ, Mæü…{sZÌŒý Ææÿ*… ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýMæü$ {ç³™óþÅMæü A«¨M>Ç (KGïÜz)V> yéMæütÆŠÿ
ÔéÓçÜ Ðèþ…sìý Ë„æü×êË™ø Ððþ$yìþMæüÌŒý Úë³æ#ËMö^óþa ÐéÇ ÑÐèþÆ>Ͳ D Äæý*‹³ÌZ
´÷…§æþ$ç³Æ>aË° Ððþ$yìþMæüÌŒý Úë³æ# Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…¨.
����������������������
ï³GÌŒý.fÄæý$^èþ…{§é Æðÿyìþz° {糿æý$™èþÓ… °Äæý$Ñ$…_…¨. Ñ«§æþ$ËMæü$ ™èþ„æü×ý… ©…™ø Ý린Mæü {糿æý$™èþÓ Ððþ$yìþMæüÌŒý BïœçÜÆŠÿ Ðèþ_a çÜ…º…«¨™èþ ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ çÜÓÄæý$…V> (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : §óþÔèýÐéÅç³¢…V>
àfÆæÿ$ M>ÐéÍÞ…¨V> BÄæý$¯èþ$² B§óþÕçÜ*¢ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ _Mìü™èþÞ A…¨Ýë¢Ææÿ° ™ðþÍí³…¨. CMæü Ððþ$yìþMæüÌŒý Úë³æ#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ MæüÆø¯éò³O Äæý$$§æþ®… fÆæÿ$Væü$™èþ$…sôý ÐðþOïÜï³, sîýyîþï³
M>ÆæÿŧæþÇØ yéMæütÆŠÿ MóüG‹Ü.fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz Ôèý°ÐéÆæÿ… E™èþ¢Ææÿ$ÓÍ^éaÆæÿ$. fÄæý$^èþ…{§é Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯èþ…ºÆŠÿ §éÓÆ> D Äæý*‹³ÌZMìü ÌêW¯Œþ AÐéÓË° õ³ÆöP…¨. ÌêW¯Œþ Úë³æ#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇ…^é° B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ sìýÓrtÆŠÿ ÐéÆŠÿ Ðèþ$Ç…™èþ ¡{Ðèþ…V>
Æðÿyìþz B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐðþO§æþÅ Ñ«§é¯èþ ç³ÇçÙ™Œþ gêÆÿ$$…sŒý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿV> 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý AÄæý*ÅMæü Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯èþ…ºÆŠÿ Ìôý§é Ððþ$yìþMæüÌŒý Úë³æ# Iyîþ ¯èþ…ºÆŠÿ G…rÆŠÿ ^óþÄæý*Ë° ÔéQ Ñfqí³¢ ^óþíÜ…¨. CMæü Væü™èþ Mö°² ÆøkË$V> MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüÌZÏ Æ>çÙ‰… ÝëVæü$™ø…¨. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ E¯èþ² sîýyîþï³
^óþÔéÆæÿ$ BÆøVæüÅ ÔéQ ™ðþÍí³…¨. Væü*Væü$ÌŒý õ³Ï ÝùtÆŠÿ ¯èþ$…_ 19 Äæý*‹³¯èþ$ yú¯ŒþÌZyŠþ §æþ*çÜ$Mæü$Ððþâæý$™ø…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ M>Æ>ÅËÄæý$… G±tBÆŠÿ ¿æýÐèþ¯Œþò³O ÐðþOïÜï³ Æ>fÅçÜ¿æý
MøÑyŠþ&19 Hï³ ¸ëÆæÿÃïÜ Äæý*‹³ Ñyæþ$§æþË : Hï³ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^óþçÜ$MøÐéË° BÆøVæüÅ ÔéQ MøÇ…¨. MøÑyŠþ&19ò³O ´ùÆ>r…ÌZ Ððþ$yìþMæüÌŒý ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>çÙ‰…V> B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. çÜ¿æý$Åyæþ$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz çÜ…^èþ˯èþ ÐéÅQÅË$
^óþÔéÆæÿ$. G±tBÆŠÿ {r‹Üt ¿æýÐèþ¯Œþ¯èþ$ MæüÆø¯é

�������������������������������
àíܵrÌŒýMæü$ CõÜ¢ ™ðþË…V>×ý {ç³fË Ææÿ$×ý…
¡Ææÿ$aMæü$¯èþ²rtÐèþ#™èþ$…§æþ¯èþ² A¿æýÅÆæÿ¦¯èþË$ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢™èþ$¯é²Äæý$°
ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ ÐèþÅ…V>Åç܈… çÜ…«¨…^éÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìý MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ò³§æþª
Ðèþ$¯èþçÜ$ Mæü¯èþºÆ>aË° sìýÓrtÆŠÿÌZ íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. §é°ÐèþËÏ ´ëÈt ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yìþ
B™èþà Mæü*yé Ôé…†çÜ$¢…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ©°ò³O sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÎÞ º$§éª
Ððþ…Mæü¯èþ² çܵ…¨çÜ*¢... òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ RêäV> E¯èþ² C…{§æþ ¿æýÐèþ¯èþ… Ìê…sìý
ÌZr‹Ü ´ë…yŠþ, »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$øÏ RêäV> E¯èþ² Äæý$Ëçßý…Mæü Æ>f {ç³Ýë§æþ… MæüÆø¯é
^óþç³sêtÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ E¯èþ² Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$˯èþ$
�������������������������� ¡çÜ$Mö^óþa…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$° Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
BçÜ$ç³{†Mìü CÐéÓË° sìýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$° MøÆ>Ææÿ$. B«§æþ$°Mæü
ÐèþçÜ™èþ$Ë$ E¯èþ² ¿æýÐèþ¯éË$ M>Ðèþyæþ…™ø MæüÆø¯é ÆøVæü$ËMæü$ Ðèþ$…_ ÐðþO§æþÅ… A…¨…^óþ
����������������������������� ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {ÖM>Mæü$âæý… ÐðþâêÏË°
B§óþÕ…^éÆæÿ$, A…§æþÆæÿ* gê{Væü™èþ¢ Ðèþíßý…^éÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…,
AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyæþ$™èþ$…§æþ° Ý린Mæü {ç³fË$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Mú…rÆŠÿ GsêMŠü
^óþÔéÆæÿ$. ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ò³§æþª Ðèþ$¯èþçÜ$Þ ^óþçÜ$Mö° B ¿æýÐèþ¯éË$ CõÜ¢ {ç³gꫧæþ¯èþ…
{ÖM>Mæü$âæý…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ 81 MæüÆø¯é §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔé™èþ$¢ {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏMæü$ Mæü*yé ÝùMìü…¨, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MösôýtíÜ ¯èþÆæÿM>°Mìü Ððþãϯèþ ÐðþOM>´ë B™èþÃMìü Mö…™èþ FÆæÿr Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý…
MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÄæý$° yìþ³æNÅsîý ïÜG… BâæýÏ ¯é° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ôéçܯèþ çÜ¿ê糆 fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz {ç³™óþÅMæü §æþ—GíÙt Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$, MøÑyŠþ E…r$…§æþ° º$§éª ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>…™ø MæüËíÜ Æ>çÙ‰ Eç³ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{†, ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ Mæü$r$…º Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ A…§æþÆæÿ* ´ësìý…^éÍ, M>ÌŒý òÜ…rÆŠÿ HÆ>µr$™ø ´ër$
çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† Bâæýå M>ä Mæü–çÙ~ {Ö°Ðé‹Ü B¨ ÐéÆæÿ… hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ MæüÆø¯éò³O çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë$, ¿æýÐèþ¯éË ÔéRê
sZÌŒý {ïœ ¯èþ…ºÆæÿ$ A…§æþÇMîü ™ðþÍÄæý*Í, Ë„æü×êË$ E…sôý {ç³fË$
çÜÓÄæý$…V> ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Í, Æ>í³yŠþ ÆðÿÝ뵯ŒþÞ sîýÐŒþ$ Ë$ íܧæþ®…V> E…yéÍ ��������������������������
Ðèþ$…{† «§æþÆ>ïèþ {MìüçÙ~ §é‹Ü, G…í³ »ñýÌêϯèþ ^èþ…{§æþ ÔóýQÆŠÿ, Ôéçܯèþ çÜ¿æý$ÅË$ «§æþÆ>ïèþ A° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ gñý °Ðé‹Ü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÉìþÎÏ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
{ç³Ýë§æþÆ>Ðèþ#, VöÆðÿÏ MìüÆæÿ׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ¯èþ$…yìþ Ðèþ*Ça 10 ¯èþ$…yìþ 22Ðèþ ™óþ© ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ ÑÐèþÆ>Ë$ °Ææÿ*Ã˯èþÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz
B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ {ÖM>Mæü$âæý…ÌZ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¡çÜ$Mæü$¯é²…, ÐéÆæÿ…§æþDZ M>ÓÆæÿ…sîý¯Œþ ÌZ ò³sêt…. M>ÓÆæÿ…sîý¯Œþ ÌZ E¯èþ² ³æNÇ¢V> ÑçœË… AÄæý*ÅÆæÿ° Ðèþ*iÐèþ$…{† fÐèþçßýÆŠÿ
Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… MæüÆø¯é »êǯèþç³yìþ¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ 1097Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…§æþ°, 835 ÐèþÅMìü¢Mìü Mæü*ÅBÆŠÿ MøyŠþ, 糨 Ðèþ$…¨Mìü JMæü ÐðþO§æþÅ A«¨M>Ç, hÌêÏÌZ 15483 õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ™èþ¯èþ M>Æ>ÅËÄæý$… ¯èþ$…_
Ðèþ$…¨ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ 4 MæüÆø¯é Ðèþ$…¨° M>ÓÆæÿ…sîý¯Œþ ÌZ ò³sêt… ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ç³{†Mæü {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$.
´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 3576 Ðèþ$…¨Mìü ¯ðþWsìýÐŒþ C¨ÌêÐèþ#…sôý Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü…V> Mæü–Úë~ hÌêÏ ÌZ 52 Æ>çÙ‰…ÌZ A°²hÌêÏÌZÏ {糆Æøk ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$
Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. 1145 Ðèþ$…¨ ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ^éaÆæÿ°..ÒÇ™ø 4271 Ðèþ$…¨ MóüçÜ$Ë$, Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ 6768 Ðèþ$…¨ ¯èþ$…_ Ôé…í³ÌŒýÞ ÑÐèþÆ>Ë$ Æðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï {糿æý$™èþÓ…
M>…sêMæŠüt AÄæý*ÅÆæÿ¯é²Ææÿ$. ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ 230, Ðèþ$$…»ñýO ¯èþ$…_ 488 Ðèþ$…¨ ^óþÔéÐèþ$°, Æ>Åí³yŠþ, {r*¯ésŒý MìüsŒýÞ §éÓÆ> ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† õÜMæüÆæÿ×ý, MæüÆæÿ*²ÌŒý ÌZ 4,Væü$…r*Ææÿ$ 3, A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… 2, ç³_aÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. hÌêÏÌZ¯óþ BÆŠÿsîýï³ïÜBÆŠÿ ç³È„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. gñýÐŒþ$Þ º$Ísñý¯Œþ Ñyæþ$§æþË ^óþõܧæþ¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ Ðèþ*{™èþ…
Ðèþ^éaÆæÿ°, ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇÌZ JMæüÇ° Væü$Ç¢…_ ç³È„æüË$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. 2, Mæü–Úë~ 52, Mæüyæþç³ 3, {ç³M>Ôèý… 3 ^ö糚¯èþ Mö™é¢Y ´ëhsîýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ MóüçÜ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$ ºíßýÆæÿY™èþ… ^óþÄæý$Mæü$…yé hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ °Äæý$…{†_ 24
MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$˯èþ$ MøÑyŠþ BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é BçÜ$ç³{†° hÌêÏ MøÑyŠþ BçÜ$ç³{†V> ^óþÔéÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. 32 M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ¯èþÐðþ*§æþ$, Ððþ$$™èþ¢…V> A™èþÅ«¨Mæü…V> MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ 279 MóüçÜ$Ë$, Væü$…r*Ææÿ$
Móü…{§éÌZÏ ³æNÇ¢ ÝûMæüÆ>ÅË$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$.´ë™èþç³r²… {´ë…™é°² Væü…rËMæü$ JMæü º$Ísñý¯Œþ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$r…ò³O A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz 214, Mæü–Úë~ hÌêÏÌZ 177 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÄæý*ÅÆÿ$$. Væüyæþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Æ>çÙ‰…ÌZ AçÜË$ ÐéçÜ¢Ðèþ MóüçÜ$Ë$ G°²? §é_ò³sìýt¯èþ MóüçÜ$Ë$ G¯ø² ? {糿æý$™èþÓ…
B§óþÕ…^éÆæÿ° MæüÆø¯éMæü$ ¿æýÄæý$ç³yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, gê{Væü™èþ¢Ë$ ÆðÿyŠþgZ¯ŒþV> {ç³Mæüsìý…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. 50 ^ðþMŠü´ùçÜ$tË$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$°.. A™èþÅ«¨Mæü…V> Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> 81 ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$, MæüÆø¯é
´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…§óþÑ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ™èþ„æü×ýÐóþ$ {ç³Mæüsìý…^éË° fÐèþçßýÆŠÿ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$
´ësìý…^éË° Ðèþ$…{† çÜ*_…^éÆæÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏÌZ MæüÆø¯é ÌêÅ»Œý HÆ>µr$ ´ëhsìýÐŒþ™ø 231 Ðèþ$…¨ ÆøVæü$Ë$ MøË$Mæü$° BçÜ$[í³¢ ¯èþ$…_ yìþÔéaÆæÿŠj AÄæý*ÅÆæÿ$. {ç³fËMæü$ MóüçÜ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$¢¯é²Æÿ$$ A…sôý Ò$ Äæý$…{™é…Væü… GÌê
ç³°^óþçÜ$¢…§ø ™ðþË$çÜ$MøÐéË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz°

������������������������������������� òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V>


Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþ 31 Ðèþ$…¨Mìü Gr$Ðèþ…sìý BÇ®Mæü ÝëÄæý$… ^óþÔéÆø
^ðþ´ëµË¯é²Ææÿ$.©…™ø ´ër$ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ ¯èþ$…_ MøË$Mæü$° yìþÔéaÆŠÿj AÆÿ$$¯èþ
231 Ðèþ$…¨Mìü Gr$Ðèþ…sìý ¿æýÆøÝë Mæü͵…^éÆø {糿æý$™èþÓ… ÐðþËÏyìþ…^éË°
fÐèþçßýÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

������������������������������
������������������������������ ����������� ��������������������������������� ��������������������������
_™èþ*¢Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: hÌêÏÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������� A§æþ$³æ#ÌZ E…§æþ° MøÑyŠþ {ç³™óþÅM>«¨M>Ç
��������������������������� ��������������������������������������������������������������� íÜÝùyìþÄæý* A¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væüyìþ_¯èþ I§æþ$ ÆøkË$V>
§érMæü$…yé Ðèþ$Ç…™èþ °çœ* ò³sêtË° Ðèþ$…{† ´ùÎçÜ$˯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*çÜ$PË$ A…¨Ýë¢Ðèþ$° àÒ$ C^éaÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ${Ç´ëyæþ$ {ÖM>âæýçßýíÜ¢ÌZ Mö™èþ¢ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
°Äæý$…{™èþ×ýMóü A…§æþÆæÿ… ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² {ç³fËMæü$ çÜçßý¯èþ…V> Ðèþ$…yæþË…ÌZ¯èþ* Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ç³ÆæÿÅsìý…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BMæüíÜÃMæü…V> M>Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ÖM>âæýçßýíÜ¢ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêtÐèþ$°
AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. B™èþÃMæü*Ææÿ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ÆðÿyŠþ ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$, {ç³fË AÐèþV>çßý¯èþ, õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. AMæüPyæþ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ò³ÆæÿVæüyæþ…
gZ¯Œþ V> E¯èþ² B™èþÃMæü*Ææÿ$ Ðèþ$$°Þ´ëÍsîý ç³Ç«¨ÌZ° Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$ çÜçßýM>Ææÿ…ò³O Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý çÜ…™èþ—í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ´ùÎçÜ$ B…§øâæý¯èþ MæüÍW…_…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é MæürtyìþMìü A°²
Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… °™éÅÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ^óþa A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæüv¯èþ…V> ÌêMŠü yú¯Œþ¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢¯óþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ºsìýt ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ÖM>âæýçßýíÜ¢ÌZ Mö…§æþÆæÿ$ E§øÅVæü$ËMæü$
{ç³fË™ø Ææÿ©ª ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯èþ² Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ BÌZ^èþ¯èþ™ø Ðèþ$…{† AMæüPyæþ BMæüíÜÃMæü Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…™ø çܵ…¨…^éË° Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz çÜ*_…^éÆæÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY MæüÆø¯é ÝùMìü…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$Ë$ÌZ Mæüv¯èþ…V>
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Ðé×ìýfÅ, I.sîý, ¯ðþO³æ#×êÅÀÐèþ—¨®, ™èþ°T °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ AÐèþ$$ÃMæü$¯óþ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$, {ç³fËMæü$ G糚yæþ$ GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ_a¯é GËÏ糚yæþ* ™é¯èþ$¯é²¯èþ…r* ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Õ„æü×ý ÔéQ Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… B™èþÃMæü*Ææÿ$ò³O Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìýçÜ$¢¯é²Æ> Ìôý§é A¯èþ² A…Ôé°² Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ¿æýÆøÝë C^éaÆæÿ$. Væü™èþ ¯ðþËÆøkË MæüÆø¯é Ñç³™èþ$¢ÌZ
{ç³™óþÅMæü °çœ* ò³sêtÆæÿ$. çÜ…Væü…, B™èþÃMæü*Ææÿ$, Ðèþ${Ç´ëyæþ$ Ðèþ$…yæþÌêËÌZ
çÜ$yìþV>Í ç³ÆæÿÅr¯èþ ^óþçÜ*¢ ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$.
{ç³™èþÅ„æüÅ…V> ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^éÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ Ý린Mæü$˯èþ$
AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™égêV> B™èþÃMæü*Ææÿ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ sñýíÜt…VŠü MìürÏ
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fËMæü$ ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ™èþÆæÿ³æ#¯èþ °™èþÅ… °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$
ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯èþ² ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ Ðèþ$…{† AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$
��������������������������������
Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz BMæüíÜÃMæü ™èþ°T™ø JMæüPÝëÇV> °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY Äæý$…{™é…Væü… §éÓÆ> ç³È„æüË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ñ«§é¯é°² A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. {ç³gê õÜÐèþÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ*¯óþ ™èþVæü$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ������������������������������������������������������
A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O…¨. Ðèþ${Ç´ëyæþ$ Ðèþ$…yæþË çÜÒ$ç³…ÌZ° {Ö ´÷sìýt{ÖÆ>Ðèþ$$Ë$ hÌêÏ ÐèþÆæÿMæü* ÐðþâæýÏMæü$…yé B™èþÃMæü*Ææÿ$ÌZ¯óþ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…yæþyæþ…ò³O {ç³fË$ ¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ$…{† í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. {ç³fË$ Mæü*yé CÌêVóü °º§æþ®™èþV> Æ>çÙ‰,
¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ çÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™é°² Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^éÆæÿ$. çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$…{†Mìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ Móü…{§æþ {糿æý$™éÓË çÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìýõÜ¢ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ MæüÆø¯é ¯èþ$…_
�������������������������������
™èþ°TËÌZ ´ùÎçÜ$ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. {ç³fËMæü$ E¯èþ² {糫§é¯èþ Cº¾…§æþ$Ëò³O A«¨M>Ææÿ$Ë™ø BÆ> ¡ÔéÆæÿ$. A…§æþÆæÿ… ºÄæý$rç³yæþ™éÐèþ$° Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$ (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Væüyæþ$Ðèþ# Ò$ǯèþ ºM>Æÿ$$Ͳ ^ðþÍÏõÜ¢¯óþ Mö™èþ¢ Ææÿ$×êË
GÐèþÆðÿO¯é BMæüͧæþç³šË Ðèþ…sìý A™èþÅÐèþçÜÆæÿ Cº¾…§æþ$ÌZÏ E…sôý Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…™ø »êVæü$…yæþyæþ… MøçÜÐóþ$ D gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅË° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mæü_a™èþ…V> CÌêVóü ´ësìý…_ çÜçßýMæüÇ…^éË° °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fË…§æþÇMîü Ðèþ$…{† ^ðþÍÏ…³æ# A…Ôé°² ç³ÇÖ˯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° gê¡Äæý$ çÜçßýM>Ææÿ AÀÐèþ—
çܵ…¨…_ ÝëÄæý$… ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. Æ>™èþâæý$Ï GÐèþÓÆæÿ* çÜÇçßý§æþ$ªË$ Ðèþ*çÜ$PË$, VúÏkË$ «§æþÇ…_ ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðé˯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ° í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. G¨® çÜ…çܦ (G¯ŒþïÜyîþïÜ) Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü ™óþÍa ^ðþí³µ…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒý™ø
çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… ¯èþ$…_ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² çÜ$çßý–§éÂÐèþ çÜ…º…«§éË §æþ–ÚëtÅ H{í³ÌŒý

�����������������������������
22 ¯ésìýMìü ™èþÐèþ$Mæü$ ^ðþÍÏ…^éÍÞ¯èþ Ææÿ*.225.89 Mørϯèþ$ Ððþ…r¯óþ fÐèþ$
¯óþ糫§æþÅ…ÌZ BÄæý* hÌêÏÌZÏ Mæü*yé ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Q_a™èþ…V> ^óþÄæý*Ë…r* G¯ŒþïÜyîþïÜ G…yîþ çÜ…©‹³Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ¯éÄæý$MŠü {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ
AÐèþ$ËÄôý$ÅÌê ^èþ*yéË° Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. M>ÆæÿŧæþÇØ ±Ë… Ýëíßý²Mìü ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ gŸ¯èþ², Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², ç³çÜ$³æ#
Ææÿ…gꯌþ ™èþ¨™èþÆæÿ ç³ÆæÿÓ¨¯é˯èþ$ ³æ#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ {ç³fË$ JMæü ç³…rË õÜMæüÆæÿ×ýMæü$ Ææÿ*.2 ÐóþË Mørϯèþ$ Hyé¨ M>Ìê°Mìü Ææÿ$×ý…V> CÐéÓË°
^ør Væü$Ñ$Mæü*yæþ Mæü$…yé GÐèþÇ CâæýåÌZ ÐéÆæÿ$ BÌê…sìý Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ H{í³ÌŒý 8¯èþ G¯ŒþïÜyîþíÜMìü Ðèþ*ÆæÿŠPòœyŠþ
fÆæÿ$³æ#MøÐéË° BÄæý$¯èþ íßý™èþÐèþ# ^óþÔéÆæÿ$. DÑçÙÄæý$Ððþ$O BÄæý* Ðèþ$™èþò³§æþªË™ø ÌôýQ Æ>íÜ…¨. ©°Mìü Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ §é^èþÐèþ§æþª°, JMæü Ðóþâæý Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ Ðèþ*sêÏyìþ ™èþW¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ CÐéÓË° àÒ$ C_a…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$
MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW¯é B…§øâæý¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ° Móü…{§æþ Móü¼¯óþsŒý òÜ{MæürÈ Æ>iÐŒþ ^ðþ´ëµÆæÿ$.ÆóÿçÙ¯Œþ §æþ$M>×êË$, °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ ^ør B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° çÜçßýM>Ææÿ ^èþMðüPÆæÿ
Vúº õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü °Äæý$…{™èþ×ý ^èþÆæÿÅËò³O B¨ÐéÆæÿ… ÉìþÎÏ ¯èþ$…yìþ Ìôý§é ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿ$Ë$,GsìýG…Ë$, »êÅ…Mæü$Ë$ Ðèþ…sìý {糆 ^øsê {糆 MæüÆ>ÃV>Æ>ËMæü$ G¯ŒþïÜyîþïÜ 2019
Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éË {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË™ø JMæüPÆæÿ* ¿o†Mæü §æþ*Æ>°² ´ësìý…^óþÌê {ç³fË…§æþÇÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ðèþ*Ça, H{í³ÌŒý ¯ðþËÌZÏ Ððþ$$™èþ¢…
ÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…. ÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° íÜG‹Ü ˯èþ$ Ææÿ*.200 Mørϯèþ$ Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË™ø MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýÌZ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ Móü¼¯ðþsŒý M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº B§óþÕ…^éÆæÿ$. DÒyìþÄñý* Ææÿ$×ý…V> Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. ™öÍ
Ðèþ*Ææÿš Mæü¯èþç³yæþ$™ø…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü MóüçÜ$˯èþ$ §é^èþÐèþ§æþª°, çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ±Ë… Ýëíßý² Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ñyæþ™èþ Ææÿ$×ê°² D Hyé¨ íœ{ºÐèþÇ
MóüçÜ$Ë$ A«¨Mæü…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯é B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþÐèþ§æþª° A¯é²Ææÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý MöÑyŠþ ç³È„æüË$ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZV>, Æðÿ…yø Ñyæþ™èþ
Mö°² Æ>çÙ‰éÌZÏ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ sñýçÜ$tË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ðèþ…sìý M>Ææÿ×êË$ ÐèþËÏ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… H…sìýgñý¯Œþ sñýçÜ$tËMæü$ BÇtí³íÜBÆŠÿ,{r*¯ésŒý Ææÿ$×ê°² Ðèþ*Ça ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZV>
GMæü$PÐèþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÐèþ#™éÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. àsŒý ÝëµsŒý {´ë…™éË$, ç³ÇMæüÆ>Ë$ §éÓÆ> ÆøkMæü$ G°Ñ$¨ ÐóþË Ðèþ$…¨Mìü ç³È„æüË$ Ðèþyîþz™ø çÜà †ÇWÐéÓÍ. Ððþ$$™èþ¢…
Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý gZ¯èþÏò³O {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$MøÐéË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° DçÜ…Qůèþ$ 糨 ÐóþËMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþâôýå…§æþ$Mæü$ Mæü—GíÙ Ðèþyîþz™ø MæüÍí³ Ææÿ*.225.89 Mør$Ï
Mö°² hÌêÏÌZÏ C…™èþÐèþÆæÿMæü* MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Mæü´ùÆÿ$$¯é CsîýÐèþË BÄæý* ^óþçÜ$¢¯èþ^èþ¯èþr$t íÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý² ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.§æþ„ìü×ý MöÇÄæý* ^ðþÍÏ…^éÍ. Væüyæþ$Ðèþ# §ésìý¯é H{í³ÌŒý
hÌêÏÌZÏ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÐèþ#™èþ$¯èþ² ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ BÄæý* hÌêÏÌZÏ Mæü*yé ÌêMŠü ¯èþ$…yìþ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² MìürÏ™ø ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ sñýçÜ$tË$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t 22 ÐèþÆæÿMæü$ D Ððþ$$™èþ¢…
yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Q_a™èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° íÜG‹Ü ˯èþ$ Móü¼¯ðþsŒý ^ðþ´ëµÆæÿ$. C…M> GÐèþÆðÿÐèþÇMìü GMæüPyðþMæüPyæþ sñýçÜ$tË$ °ÆæÿÓíßý…^é˯óþ ^ðþÍÏ…^èþÌôý§æþ°, B {ç³{MìüÄæý$
M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº B§óþÕ…^éÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ gZ¯èþ$Ï, Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý {´ë…™éÌZÏ {ç³™óþÅMæü §æþ—GíÙt ÝëÇ…^éË° A¯é²Ææÿ$. §é°ò³O Ðèþ$Ç°² çܵçÙtÐðþ$O¯èþ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÄæý*Ë° íÜG‹Ü ±Ë… Ýëíßý² Móü¼¯ðþsŒý ³æNÆæÿ¢Æÿ$$™óþ¯óþ Mö™èþ¢ Ææÿ$×ý…
Mæür$t¨rt…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…™ø §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Ðèþ$…_ Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþË A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² A°² çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ³æNÇ¢V> Ñ°Äñý*W…^èþ$ MøÐéË° M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>iÐŒþ Vúº¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. D ÒyìþÄñý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ çßZ… ÔéQ {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü
Mæü°í³Ýù¢…§æþ° C§óþ çÜ*µÇ¢° Ðèþ$ÇMö°² ÆøkË$ ´ësìý…^èþ VæüÍW™óþ MæüÆø¯éò³O AÆÿ$$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$.Cç³µsìý ÐèþÆæÿ$Mæü* §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Mö°² hÌêÏÌZÏ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÑÔèýÓh™Œþ,Ih ѱ™Œþ {¼gêÏÌŒý, ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ Mæü$r$…º ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° çÜ…©‹³Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
´ùÆ>r…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþ VæüË$Væü$™éÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÆðÿyŠþ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Mæü$…yé BÄæý* hÌêÏÌZÏ AMæüPyæþMæüPyæþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ AÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ Mðü.¿êçÜPÆŠÿ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$…»ñýO : sîýÑ$…yìþÄæý* íܵ¯èþ²ÆŠÿ Äæý$kÐóþ…{§æþ ^èþçßýÌŒý ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý*ÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y E…sêyæþ¯èþ² çÜ…Væü† {ç³™óþÅMæü…V> ^ðþç³µ¯èþ ����������������������������������������������
������������ ÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ÌêMŠüyú¯Œþ™ø BrËMæü$ ÑÆ>Ðèþ$… ËÀ…^èþyæþ…™ø {MìüMðürÆæÿÏ…™é ÝùçÙÌŒý Ò$yì Ðèþ^ðþaÄŒý$. CMæü iÑ™èþ…ÌZ °¯èþ$² MæüËÐèþ§æþª°, ^èþ*yæþMæü*yæþ§æþ° A¯èþ$¯èþ$Mæü$…r$¯é²' A…r* VóüÌŒý
������������ þÄæý*ÌZ ™ðþVæü çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ^éçßýÌŒý Ðèþ*{™èþ… çÜçßý^èþÆæÿ$Ëò³O H§ø JMæü 眱² C¯ŒþÝët{V>ÐŒþ$ ÌñýOÐŒþÌZ ^èþçßýÌŒý™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* õ³ÆöP¯é²yæþ$. M>V> CsîýÐèþË C¯ŒþÝët{V>ÐŒþ$ ÌñýOÐŒþ
����������� ´ùÜŠt ^óþíÜ çÜÆæÿ§éV> ÐéÇ° Brç³sìýtçÜ$¢…sêyæþ$. DÝëÇ Ðèþ*{™èþ… Ñ…yîþ‹Ü ÝëtÆŠÿ »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$¯èþ² sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý MøïßýÏ, Kò³¯èþÆŠÿ Æøíßý™Œþ ÔèýÆæÿà Mæü*yé ^èþçßýÌŒý
{Mìü‹Ü VóüÌŒý ÇÐèþÆŠÿÞÌZ ^éçßýÌŒý¯óþ çÜÆæÿ§éV> {sZÌŒý ^óþÔéyæþ$. '^èþçßýÌŒý ¯óþ¯èþ$ ±™ø ÑíÜW´ù™èþ$¯é².. sìýMŠüsêMŠü ÒyìþÄñý*Ë Væü$Ç…_ {sZÌŒý ^óþÔéÆæÿ$. M>V> Iï³GÌŒýÌZ MøïßýÏ, ^éçßýÌŒý™ø MæüÍíÜ VóüÌŒý
sìýMŠüsêMŠü ÒyìþÄñý*Ë™ø ÑíÜWçÜ$¢¯é²Ðèþ#. A…§æþ$Móü °¯èþ$² »êÏMŠü ^óþçÜ$¢¯é².. °¯èþ$² »êÏMŠü ^óþÄæý*Ë° Væü™èþ…ÌZ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Æ>Äæý$ÌŒý ^éÌñý…fÆŠÿÞ Byìþ¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. {ç³çÜ$¢™èþ… {Mìü‹Ü VóüÌŒýMìü…VŠüÞ
6 sìýMŠüsêMŠüMæü$ Mæü*yé ^ðþº$™é. Cç³µsìýMìü糚yæþ$ ¯èþ$Ðèþ#Ó ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* ¯èþ$…_ ºÄæý$rMæü$ GÌñýÐðþ¯Œþ ç³…g껌ýÌZ E¯é²yæþ$.

����������������������������������������
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : yøí³…VŠüÌZ ç³r$tºyæþr…™ø ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$íßýâê
Ñ$yìþÌŒý yìþòÜt¯ŒþÞ Ææÿ¯èþ²ÆŠÿ lÐèþ* Rê™èþ*¯Œþò³O A…™èþÆ>j¡Äæý$
A£ðþÏsìýMŠüÞ çÜÐèþ*QÅ ¯éË$VóüâæýÏ´ër$ °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_…¨.
A…™èþÆ>j¡Äæý$ yøí³…VŠü °Æø«§æþMæü çÜ…çܦ (Ðéyé) °ÆæÿÓíßý…_¯èþ
ç³È„æüÌZ BÐðþ$ °õÙ«¨™èþ E[™óþµÆæÿMæü… yìþ òßýO{yøMøÏÆøÑ$£ðþOÌŒý
sñýÝùtíÜtÆ>¯Œþ Ðéyìþ¯èþr$Ï ™óþÍ…¨. 2018 l¯ŒþÌZ Væü$Ðéçßýsìý
Ðóþ¨MæüV> fÇW¯èþ A…™èþÆŠÿ Æ>çÙ‰ ^é…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ÌZ kÐèþ*
1500, 5000 Ò$rÆæÿÏ Ñ¿êV>ÌZÏ M>…çÜÅ ç³™èþM>Ë$
��������������������
������������������������� � �����������������������������������������
Ý뫨…_…¨. D ´ùsîýË çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÐðþ$ ¯èþ$…_ gê¡Äæý$
yøí³…VŠü sñýíÜt…VŠü Ìôý»ŸÆóÿrÈ (G¯ŒþyîþsîýGÌŒý) Ôé…í³ÌŒýÞ õÜMæüÇ…_ ç³È„æü ^óþÄæý$V> ¯ðþVðüsìýÐŒþ A°
� ������������������������������������
™óþÍ…¨. AÆÿ$$™óþ A§óþ Ôé…í³ÌŒý¯èþ$ Ðéyé ç³È„ìü…^èþV> ´ëhsìýÐŒþV> ™óþËyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
kÐèþ*ò³O °õÙ«§æþ… D Hyé¨ Ñ«¨…_¯é... D °õÙ«§æþ… Ðèþ*{™èþ… 2018 ¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü �����������������
� ����������������������������������������
Æ>¯èþ$…¨. çœÍ™èþ…V> 2018 l¯Œþ ¯èþ$…_ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ BÐðþ$ ´ëÌŸY¯èþ² DÐðþ…sŒýÞÌZ
Ý뫨…_¯èþ A°² çœÍ™é˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÔéÆæÿ$.

������������������������ �������������������
������������������������������������������������� � ��������������������������������
Ðèþ$$…»ñýO : Væü™óþyé¨ Ðèþ¯óþz {ç³ç³…^èþMæü‹³ Ððþ$V>
sZȲÌZ òÜÒ$òœO¯èþÌŒý ç³Æ>fÄæý$… ™èþ¯èþ¯èþ$ C…M>
����������������������
Ððþ…sêyæþ$™ø…§æþ° ¿êÆæÿ™èþ ÝëtÆŠÿ »êÅsŒýÞÐèþ$¯Œþ MóüG
ÌŒý Æ>çßý$ÌŒý ^ðþ´ëµyæþ$. òÜÒ$‹ÜÌZ ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ {MìüMðürÆæÿ$Ï òÜO™èþ… CÐóþ A¯èþ$¿æýÐéË$
^óþ†ÌZ KrÑ$° sîýÑ$…yìþÄæý* C…M> Ðèþ$Ça´ù ÐðþËÏyìþ…^èþyæþ… ^èþ*çÜ$¢…sôý... çÜ_¯Œþ
Ìôý§æþ° Æ>çßý$ÌŒý A¯é²yæþ$. H§ðþO¯é JMæü Ðèþ*Å^Œþ G…™ø ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ…™ø òÜÏyìþj…VŠü¯èþ$
çœÍ™é°² Ðèþ*Æóÿa ÔèýMìü¢ Væü¯èþMæü ™èþ¯èþMæü$ ËÀõÜ¢ Mæü_a G§æþ$ÆöP¯óþÐéyæþ° AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨.
™èþ…V> ÐèþÆæÿËŠzMæü‹³ òÜÒ$‹Ü Ðèþ*Å^Œþ çœÍ™é¯óþ² †ÆæÿVæü A¯èþÐèþçÜÆæÿ…V> »oËÆæÿÏ E^èþ$aÌZ
Æ>Ý뢯èþ° Æ>çßý$ÌŒý õ³ÆöP¯é²yæþ$. Ðèþ*ÌZ GÐèþÆæÿ* _Mæü$PMøMæü$…yé, ™èþ¯èþ Ôé…™èþ Ðèþ^èþ
Mæü*yé B Ðèþ*Å^Œþ Ñ$WÍa¯èþ »ê«§æþ¯èþ$ C…M> ¯éË™ø †ÇW Ðéǯóþ B™èþÃÆæÿ„æü×ý
Ðèþ$Ææÿ_´ùÌôý§æþ$. A¨ C…M> Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ Ððþ…sêyæþ$ Ðèþ$$…»ñýO : {MìüMðüsŒý Byóþ §óþÔéË°²…sìýÌZ B[õÜtÍÄæý* G… {»ñýsŒý Î ÑÐèþÇ…^éyæþ$. CsîýÐèþÌôý ´ëMŠü B‹œ íܵ¯Œþ ¨VæüYf… ÌZMìü ¯ðþsôýtÐéyæþ° ™ðþË$Ýù¢…¨.
™ø…¨. sZȲ BÝë…™èþ… Ðóþ$… Ððþ$Ææÿ$V>Y ™ø {ç³™óþÅMæü…. BïÜ‹Ü {MìüMðürÆæÿ$Ï Br¡Ææÿ$™ø¯óþ M>§æþ$ çÜM>ÏÆÿ$$¯Œþ Ðèþ$$Ýë¢MŠü Mæü*yé C§óþ ™èþÆæÿà AÀ{´ëÄæý$… çÜ_¯Œþ ÇM>Ææÿ$zͲ MøíßýÏ çÜÐèþÇÝë¢yæþ$ : {»ñýsŒý Î
Æ>×ìý…^é…. _ÐèþÇÐðþ$r$tò³O »ZÌê¢ç³yéz…. ^éÌê Ðèþ*r¡Ææÿ$™ø¯èþ* {ç³™èþÅǦò³O B«¨ç³™èþÅ… ^ðþÌêÆÿ$$…^éË Ððþͺ$^éayæþ$. çÜ_¯Œþ¯èþ$ KÝëÇ òÜÏyìþj…VŠü ^óþíܯèþ ÑçÙ ¿êÆæÿ™èþ ¨VæüYf {MìüMðürÆŠÿ çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$
»ê«§éMæüÆæÿ…. JMøPÝëÇ D ï³yæþMæüË™ø ¯óþ¯èþ$ °{§æþ ÌôýçÜ$¢…sê A° Æ>çßý$ÌŒý ¯ésìý KrÑ$° ¯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. òÜÏyìþj…VŠüMæü$ Ðèþ*Ææÿ$õ³Ææÿ$Ìê °Í^óþ Mæü…V> Äæý$… ^ðþº$™èþ*... Aç³µsZÏ ¯óþ¯èþ$ MðüÈÆŠÿ ç³Ææÿ…V> sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý MøíßýÏ Ðèþ$Ç Mö¯óþ²âæýÏÌZ A…
™èþË$aMæü$ ¯é²yæþ$. MøÑyŠþ19 M>Ææÿ×ý…V> A¯èþ*çßýÅ…V> ËÀ…_¯èþ D ÑÆ>Ðèþ$ çÜÐèþ$Äæý*°² Ææÿ* BrV>âæý$Ï K {MìüMðürÆŠÿ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… G…™ø G§æþ$Væü$™èþ$¯èþ² ÆøkËÑ. Mðü¯èþyé Ðóþ¨MæüV> ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMŠü §æþ$Mæü$…sêyæþ° B[õÜtÍÄæý* Ðèþ*i õ³çÜÆŠÿ {»ñýsŒýÎ AÀ
BÝëÓ¨çÜ$¢ ¯é²¯èþ° Æ>çßý$ÌŒý ^ðþ´ëµyæþ$. ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ {ç³Ôé…™èþ…V> Væüyæþ$³æ#™èþ$¯é². M>õܳæ# gê{Væü™èþ¢V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþÐéÆæÿr. B {MìüMðürÆŠÿ GÐèþÆø çÜàÆ> Mæü‹³ÌZ ´ùsîýç³yézÆÿ$$. A糚yæþ$ çÜ_¯Œþ¯èþ$ òÜÏyìþj… {´ëÄæý$ç³yézyæþ$. çÜ_¯Œþ ¯ðþËMö͵¯èþ 100 òÜ…^èþÈË ÇM>
C…sìý糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é². Ðèþ$ÇM>õܳæ# ´ë™èþ {糧æþÆæÿدèþË ÒyìþÄñý*Ë$ ^èþ*çÜ*¢ ¯øsŒýÞ ™èþÄæý*Ææÿ$ M>§æþ$... ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý §óþÐèþ#yæþ$ çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ. D VŠü ^óþÔé¯èþ$. §é…™ø çÜ_¯Œþ Ææÿ$z¯èþ$ MøíßýÏ Ðèþ$Æø
^óþçÜ$Mæü$…r$¯é². Òsìý §éÓÆ> ¯óþ¯èþ$ C…M> H A…ÔéÌZÏ Ððþ$Ææÿ$VæüÐéÓÌZ ™ðþË$çÜ$Mæü$…r$¯é² A° ÑçÙÄæý*°² BïÜ‹Ü Ðèþ*i ¸ë‹Üt »oËÆŠÿ {»ñýsŒý Î çÜÓÄæý$… ¯é Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a, ¯óþ¯ðþ糚 Hyð þ ° Ñ$§ó þ â æ ý Ï Ì Z
Æ>çßý$ÌŒý A¯é²yæþ$. V> ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. K C…rÆæÿ*ÓÅÌZ Î Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... yæþ* ±™ø AÐèþ$Æ>ŧæþV> çÜÐèþÇÝë¢yæþ° õ³ÆöP
™é¯èþ$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý Byóþ ÆøkÌZÏ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ {ç³ÐèþÇ¢…^èþÌôý§æþ$, Ðèþ$Ç ¯èþ$ ¯é²yæþ$. ™èþ¯èþ ¯ðþO³æ#
������������������������������������������������������������ »oËÆŠÿ VðüϯŒþ Ððþ$MŠü {V>™Œþ fr$tÌZ° C™èþÆæÿ ¸ë‹Üt »oËÆæÿÏMæü$ ÐðþÓ…§æþ$Mæü$ ¯é™ø A¯èþ$_ ×ýÅ…, íœsŒý¯ðþ‹Ü, Ðèþ* Æ>×ìýçÜ$¢¯é²yæþ$. A…§æþ$Móü Ðèþ$Æø Hyðþ°Ñ$§óþâæýÏÌZ çÜ_¯Œþ
MæüÆ>` : ´ëMìüÝ뢯Œþ Ðèþ$íßýâæýË {MìüMðüsŒýÌZ ÝëtÆŠÿ õ³ÏÄæý$ÆŠÿV> Væü$Ç¢…³æ# ´÷…¨¯èþ Ðèþ*i Mðüò³t¯Œþ çܯé Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþÐéyæþ°, MðüÈÆŠÿ Ððþ$$§æþsZÏ ™èþ…V> {ç³ÐèþÇ¢çÜ$¢¯é²Ðèþ#. ¯èþíÜMæü ºË…™ø MøíßýÏ õ³Çr E¯èþ² ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ MøíßýÏ º§æþªË$ Möyæþ™éyæþ$ A°
Ò$ÆŠÿ A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý ¯èþ$…_ ÒyøPË$ ¡çÜ$Mæü$…¨. ™èþ¯èþ 15 HâæýÏ MðüÈÆŠÿÌZ 34 HâæýÏ çܯé A™èþyæþ$ ™èþÐèþ$™ø ^ðþí³µ¯èþ ÑçÙÄæý$… G…™ø BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍ ¯èþ$ÐðþÓ…™ø Ðèþ$…_ ÐèþÅMìü¢ H ÇM>Ææÿ$zÌñýO¯é A… Î õ³ÆöP¯é²yæþ$. Ðèþ¯óþzÌZÏ çÜ_¯Œþ 49 òÜ…^èþÈË™ø
Ò$ÆŠÿ ´ëMìüÝ뢯Œþ ™èþÆæÿœæ#¯èþ 120 Ðèþ¯óþzË$, 106 sìý20 Ðèþ*Å^ŒþË$ Byìþ…¨. 2009 ¯èþ$…_ 2017 W…_…§æþ° A¯é²yæþ$. {糆 Ðèþ*Å^ŒþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ fr$t Ðèþ°, {糆¿êÐèþ…™èþ$yðþO¯èþ §æþ$Mæü$…sêyæþ° {»ñýsŒý A{VæüÝ릯èþ…ÌZ E…yæþV>... {ç³çÜ$¢™èþ… ÑÆ>sŒý 248
Ðèþ$«§æþÅ 137 Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ BÐðþ$ ´ëMŠü fr$tMæü$ Mðüò³t¯ŒþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_…¨. ÇsñýOÆðÿÃ…sŒýMæü$ C§óþ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äôý$Ũ. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ððþ$MŠü{V>™Œþ Ðèþ* {MìüMðürÆŠÿÐèþ° A¯èþ$Mæü$¯é² Î A¯é²yæþ$. »êÅsŒýÞ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ 43 Ôèý™èþM>Ë™ø Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$.
çÜÐèþ$Äæý$…V> ¯óþ¯óþ ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$. ¯é {MìüMðüsŒý {ç³Äæý*×ý…ÌZ A…yæþV> °Í_¯èþ fr$t çÜ¿æý$ÅËMæü$, sêÏyæþ$™èþ*... çÜ_¯Œþ™ø gê{Væü™èþ¢ A° ^ðþ´ëµyæþ$. òÜÏyìþj…VŠü ¯èþ$. A…r* çÜÐèþ*«§é¯èþÑ$ Ðèþ$¯ŒþV> MøíßýÏ ¯ðþO³æ# sñýçÜ$tÌZÏ Ðèþ*çÜtÆŠÿ 51 òÜ…^èþÈË$ ^óþÄæý$V>... MøíßýÏ 86
{õ³„æüMæü$ËMæü$ ¯é «§æþ¯èþÅÐé§éË$ A° çÜ¯é ™ðþÍí³…¨. Ðèþ¯óþzÌZÏ 1,630 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíܯèþ BÐðþ$ ^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ_¯Œþ™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ…sôý B Æøf…™é ^éayæþ$. çÜ_¯Œþ¯èþ$ òÜÏyìþj…VŠü ×ýÅ… Væü$Ç…_ Mö™èþ¢ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ 27 òÜ…^èþÈË$ »ê§éyæþ$. çÜ_¯Œþ KÐèþÆ>ÌŒý
151 ÑMðür$Ï Mæü*yé ¡íÜ…¨. ™èþ§éÓÆ> ´ëMŠü ™èþÆæÿœæ#¯èþ Ðèþ¯óþzÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü ÑMðür$Ï ¡íܯèþ »oËÆŠÿV> »ê«§æþç³yéÍÞ ÐèþçÜ$¢…§æþ° òßý^èþaÇ…^éyæþ$. GÐèþÇ™ø Ðèþ* ^óþÄæý$yæþ… A§óþ BQÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$Æðÿ糚yæþ* ¯óþ¯èþ$ V> ^ðþç³µMæüPÆóÿϧæþ$. CMæü íœsŒý¯ðþ‹ÜÌZ A™èþ°Mìü †Ææÿ$Væü$ Ìôý§æþ$. òÜ…^èþÈË ÇM>Ææÿ$zMæü$ MøíßýÏ C…M> 30 òÜ…^èþÈË
°Í_…¨. CMæü sìý20 ¸ëÆ>ÃsŒýÌZ 802 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_¯èþ BÐðþ$ 89 ÑMðür$Ï ç³yæþVösìýt…¨. sêÏyìþ¯é çÜ_¯Œþ™ø Ðèþ*sêÏyö§æþ$ª A° çܵçÙt… ^óþÔéyæþ…r* çÜ_¯Œþ gZÍMìü ÐðþâæýÏÌôý§æþ° ™ðþÍ´ëyæþ$. C糚yæþ$ BïÜ‹Ü CMæü Ðèþ*¯èþíÜMæü ºË…™ø Mæüv¯èþ Ðèþ*Å^ŒþÌZϯèþ* §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯é²yæþ$.

����������������������
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ¿êÆæÿ™ŒþÌZ MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ÆøkÆøkMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨.
Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ §óþÔèý…ÌZ Mö™èþ¢V> 1,975 MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ©…™ø Ððþ$$™èþ¢… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 26,917Mìü
^óþÇ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ BÆøVæüÅ ÔéQ òßýÌŒý¢ º$Ísñý¯Œþ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨.
������������������������������
¯éVŠüç³NÆŠÿ: §óþÔèý… Äæý*Ðèþ™èþ*¢ Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ MæüÆø¯é™ø ¿æýÄæý*Ë$ ò³r$tMøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°,
�����������������������������
ÑÔéQç³r²…: BVóü²Äæý$ º…V>âêRê™èþ…ÌZ Ðóþ$ Ððþ$$§æþsìýÐéÆæÿ…ÌZ A˵ï³yæþ¯èþ…
HÆæÿµyóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ñç³™èþ$¢Ë °ÆæÿÓçßý×ý ÔéQ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
©° çœÍ™èþ…V> MøÝ뢅{«§æþÌZ ç³Ë$^ørÏ í³yæþ$Væü$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ ™óþÍMæü´ësìý ¯èþ$…_
Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¡Ææÿ…
´ùyæþ$™èþ$…sôý {ç³fͲ Æðÿ^èþaVösôýt…§æþ$Mæü$ Mö…§æþÆæÿ$ »ê«§æþÅ™èþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° MøÆ>Ææÿ$. Ððþ…ºyìþ Væü…rMæü$ 40&50 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ ÐóþVæü…™ø D§æþ$Ææÿ$ V>Ë$Ë$ Ò^óþ
Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ MæüÆø¯é ¯èþ$…_ MøË$Mæü$¯èþ² 5,914 Ðèþ$…¨ Bçܵ{™èþ$Ë ¯èþ$…_ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°, Æ>VæüË 48 Væü…rË$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ 41&43 yìþ{XË$
yìþÔéaÆŠÿj AÆÿ$$¯èþr$t ™ðþÍí³…¨. MæüÆø¯é™ø Væü™èþ 24 Væü…rÌZÏ 47 Ðèþ$…¨ íܧæþ®…V> E…sêÆæÿ°, ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ¿æýÆæÿ™èþÐèþ*™èþ¯èþ$ Ðèþ$$MæüPË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$…r* Mö…§æþÆæÿ$
A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° ¿êÆæÿ™èþ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ {ç³f˯èþ$ Æðÿ^èþaVösôýt 糯èþ$Ë$ ^óþÝë¢Ææÿ°, ÐésìýÌZÏ A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþË$ ¯èþÐðþ*§æþÄôý$Å AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ñç³™èþ$¢Ë
Ðèþ$–†^ðþ…§æþyæþ…™ø.. Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$–™èþ$Ë çÜ…QÅ 826Mìü ^óþÇ…¨. M>V>, {ç³çÜ$¢™èþ… °ÆæÿÓçßý×ý ÔéQ ™ðþÍí³…¨.
§óþÔèý…ÌZ 20,177 MæüÆø¯é Äæý*MìütÐŒþ MóüçÜ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ ÑÆæÿ$§æþ®…V> ç³°^óþÝë¢Ææÿ°Æ>[ïÙtÄæý$ çÜÓÄæý$…õÜÐèþMŠü Mö…§æþÆæÿ$ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë {ç³Ðóþ$Äæý$… Mæü*yé
A™èþÅ«¨Mæü…V> 7,628 MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>V>, 323 Ðèþ$…¨ çÜ…‹œ$ (BÆŠÿG‹ÜG‹Ü) `‹œ Ððþ*çßý¯Œþ ¿æýVæüÐèþ™Œþ E…r$…§æþ° A¯é²Ææÿ$. GÐèþÆø Mö…§æþÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ ������������������������
Ðèþ$–†^ðþ…§éÆæÿ$. A¯é²Ææÿ$. AÌê…sìýÐéÇç³rÏ gê{Væü™èþ¢V> E…yéË°, ^óþõÜ ™èþí³µ§éËMæü$ Ððþ$$™èþ¢… çÜÐèþ*gê¯óþ² °…¨…^èþz…

������������������������������������
Gr$Ðèþ…sìý ÑÐèþ„> ÌôýMæü$…yé »ê«¨™èþ$Ë…§æþÇMîü
çÜàÄæý$… ^óþÄæý*Ë° BÆŠÿG‹ÜG‹Ü {Ôóý×ý$˯èþ$
MøÆ>Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> §óþÔèý… ÝëÓÐèþË…º¯èþ BǦMæü
ÐèþÅÐèþçܦ AÀÐèþ–¨® ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÄæý*Ë° ¯öMìüP
Ðèþ$…_¨ M>¨² †¾ÏX {´ëÆæÿ$¦²Ï² E§óþªÕ…_ Ððþ*çßý¯Œþ
¿æýVæüÐèþ™Œþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$
BÆŠÿG‹ÜG‹Ü çÜÓÄæý$… õÜÐèþMæü$˯èþ$ E§óþªÕ…_ §óþÖÄæý$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯óþ ÐéyéË° {ç³fËMæü$ BÄæý$¯èþ
B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ™èþ¯èþ çÜ…§óþÔèý… Ñ°í³…^éÆæÿ$. í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$. MøÑyŠþ MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Móü…{§æþ
�����������������
òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. MøÑyŠþ ´ùÆæÿ$ÌZ {ç³fË$ çÜçßýM>Ææÿ… »êVæü$…§æþ° {糫§é° D
^ðþ´ëµÆæÿ$. §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a¯èþ §óþÔèý…ÌZ E¯èþ² 130 MørÏ Ðèþ$…¨ ¿æýÆæÿ™èþÐèþ*™èþ {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ç³°^óþÝù¢…§æþ°, {ç³fË$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> B¯èþ…§æþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
™èþÆ>Ó™èþ ™öÍÝëÇ BÄæý$¯èþ ¯éVŠü³æNÆŠÿ ¯èþ$…_ ¼yæþzÌôý¯èþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. GÐèþÆæÿ* GÌê…sìý Mæü*yé çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MøÑyŠþ »ê«¨™èþ$Ë$ §æþWY¯èþ³æ#yæþ$, ™èþ$Ñ$ïèþ³æ#yæþ$ ÐðþË$Ðèþyóþ ™èþ$…ç³ÆæÿÏ §éÓÆ> ÐðþOÆæÿ‹Ü

�������������������������
ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþ$™èþ$…§æþ¯èþ² A…Ôèý… A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ
{ç³fË$ EÑ$ÃÐóþÄæý$Mæü$…yé.. °õÙ§æþ… Ñ«¨…^éË° Móü…{§æþ BÆøVæüÅÔéQ
Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ gêÈ ^óþíÜ…¨. §é…™ø´ër$ ´ë¯Œþ Væü$sêP AÐèþ$ÃM>˯èþ$
°õÙ«¨…_…¨. ¿êÆæÿ™èþ ÐðþO§æþÅ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ (IïÜG…BÆŠÿ) Mæü*yé
ºíßýÆæÿ…Væü…V> EÐóþ$à AËÐér$¯èþ$ Ðèþ*¯èþ$MøÐéË° çÜ*_…_…¨. CMæü JyìþÔé,
™ðþË…V>×ý Æ>Úë‰Ë$, Ðèþ$$…»ñýO ¯èþVæüÆæÿ ´ëËMæü çÜ…çܦ ºíßýÆæÿ…Væü…V> EÑ$Ùóþ
¯óþÆæÿ…V> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ðèþ$° B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆÿ$$.
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰éËÌZ° ç³ÇÔèý$§æþªÅ 'MæüÆø¯éò³O òÜO°Mæü$ÌêÏ Äæý$$§æþª… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$'
¯Œþ ç³NÆæÿ¢Äôý$Å ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$ ™ðþÇ^óþ {ç³çÜMìü¢ Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÆÿ$$™ó
M>ÇÃMæü$ËMæü$, {ç³fËMæü$ õÜÐèþË$ A…¨çÜ$¢¯èþ² {糿æý$™èþÓ íܺ¾…¨Mìü àÅ…yŠþ �������������������������������������� ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ Mö…§æþÆæÿ$ A…sôý §é§éç³# 90Ôé™èþ… Ðèþ$§æþÅ… Úëç³#Ë ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø ¿êÆæÿ™Œþ {ç³gê ´ùÆ>r… ^óþÝù¢…§æþ° {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ
Ôé°{sñýOfÆŠÿ C_a ™èþ¯èþ Ñ™èþÆæÿ×ý¯èþ$ ^ér$Mö…r$¯é²Ææÿ$ ÐðþOïÜï³ Æ>çÙ‰ ¯óþ™èþ, G‹Ü
BÈÞ ÌêÅ»ZÆóÿrÈ Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ HË*Ç Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz. Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ ������������������������������������ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. A{MæüÐèþ$§æþ…§éMæü$ ™ðþÆæÿÌôý´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Æ>f«§é° Ððþ*yîþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯éò³O ´ùÆ>r… çÜÆðÿO¯èþ ¨ÔèýÌZ¯óþ ÝëVæü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ™ø ´ër$ A°² hÌêÏËÌZ »êÆæÿ$Ï, ÐðþO¯ŒþÚëç³#ËÄæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ {ç³fË…™é JMæüÇMöMæüÆæÿ$ A…yæþV> °ËºyézÆæÿ°, D ´ùÆ>sê°Mìü {ç³fÌôý
Æ>çÙ‰éËÌZ° ÑÑ«§æþ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý MæüÒ$çÙ¯èþÆæÿϯèþ$ MæüËíÜ àÅ…yŠþ Ôé°{sñýOfÆŠÿ ¯èþ$ ������������������������������������ »ñý¨Ç…ç³#ËMæü$ ¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糡 ´ûÆæÿ$yæþ$ JMæü òÜO°Mæü$yìþÌê MæüÆø¯é
´ëÇÔèý$§æþ®Å M>ÇÃMæü$Ë MøçÜ… A…¨…^éÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ iòßý^ŒþG…ïÜ gZ¯èþÌŒý
MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Ñ.Ðèþ$Ðèþ$™èþ¯èþ$ MæüËíÜ àÅ…yŠþ Ôé°{sñýOfÆŠÿ ¯èþ$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ���������������������������������� ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏ E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ »êÆæÿ$Ï, ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ GMðüOÞgŒý ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø Äæý$$§æþ®… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é çÜ…„ø¿æý Ðóþâæý ÆðÿO™èþ$Ë$ °ÇÓÆ>Ðèþ$…V>
ÔéQA«¨M>Ææÿ$Ë$ Úëç³#¯èþMæü$ Ðóþíܯèþ ïÜÌŒý ™öËWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™éâêË$ ¡íÜÚëç³#ÌZÏ° ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. GÐèþÆæÿ* Mæü*yé BMæüÍ™ø AËÐèþ$sìý…^èþMæü$…yé
§é™èþË…™é D MæüÆø¯é çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ý ���������������������������������� Ðèþ$§æþÅ… °ËÓ˯èþ$ A{MæüÐèþ$…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D{MæüÐèþ$…ÌZ E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ÔéÄæý*ÔèýMæü$¢Ìê {ÔèýÑ$çÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
MøçÜ… ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ çÜàÄæý$… A…¨…^éË° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> HË*Ç
Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ çÜàÄæý$…V> G‹Ü BÈÞ ÌêÅ»ZÆóÿrÈ ������������������������������ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏ ¯èþÆæÿÞ…õ³rÌZJMæü»êÆŠÿA…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, KÐðþO¯ŒþÚëç³# Ðèþ$$Rê°Mìü Ðèþ*‹ÜP iÑ™èþ…ÌZ ¿êVæüÐðþ$O…¨
°Æ>ÓçßýMæü$Ë$, ç³ÆæÿM>ËÌZyæþ JMæüÐðþO¯ŒþÚëç³# Äæý$fÐèþ*° Ayæþz…V> Ðèþ$$Rê°Mìü Ðèþ*‹ÜPË$ «§æþÇ…^èþyæþ… Ðèþ$¯èþ iÑ™éÌZÏ JMæü ¿êVæü…V>
™èþÆæÿœæ#¯èþ D çÜàÄæý$… A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ���������������������������������� §öÇMìü´ùÄæý*Ææÿ$. ÒÇò³OGMðü• ÞgŒý, ´ùÎçÜ$ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÑÑ«§æþ MóüçÜ$Ë$ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…§æþ° {糫§é° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ*‹ÜPË$ «§æþÇ…_¯èþ ÐéÇ° ÆøVæü$Ë$V>
������������������������ �������������������������� ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ*Ça 22¯èþ f¯èþ™éMæüÆæÿ*¹Å ^èþ*yæþMæü*yæþ§æþ¯é²Ææÿ$, AÑ ¯éVæüÇMæü çÜÐèþ*gê°Mìü _çßý²…V> Ðèþ*Æ>Äæý$°
fÇW¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. f¯èþ™é MæüÆæÿ*¹Å çÜ…§æþÆæÿÂ…V> GMðü• ÞgŒý ÔéQ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ… Ææÿ„ìü…^èþ$MøÐéË¯é² ÌôýMæü C™èþÆæÿ$Ͳ ÐéÅ«¨

����������������� ßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> A°² ÐèþÆ>YË


{ç³fË$, {糿æý$™éÓË$ ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^éÎ^éË° çÜÆæÿ$Mæü$Ë$,
ºÄæý$sìýMìü ÐðþâæýÏÌôýMæü C…sìýç³r$t¯óþ² E…r* C…sìý§æþVæüYÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ™ø A«¨Mæü
A«¨M>Ææÿ$Ë $Ðèþ*Ça 21¯èþ hÌêÏËÌZ° »êÆŠÿ A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, MæüÏ»ŒýË$, ç³»ŒýË$,
ÐðþO¯ŒþÚëç³#˯èþ$ Ðèþ$*íÜÐóþíÜï ÜË$ ÐóþÔéÆæÿ$. A¯èþ*çßýÅȆÌZ Ðèþ*Ça 23Ðèþ ™óþ©
¯èþ$…_ ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$ÌZÏMìüÐèþ_a…¨. ©…™ø BÄæý* »êÆŠÿ A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï,
¯èþ$…_ M>´ëyé˯é², Ðèþ*‹ÜPË$ «§æþÇ…^èþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅÐèþ$° Ððþ*yîþ
çܵçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* ÆðÿOÌôýÓ E§øÅVæü$Ë$ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ±,
ÐéÇMìü ™èþ¯èþ Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþË$ç³#™èþ$¯é²¯èþ± ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ

�����������������
{ç³fËMæü$ Cº¾…¨ MæüËVæüMæü$…yé °™éÅÐèþçÜÆ>Ë çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…§æþ^óþÄæý*Ë°
«§æþÆæÿËMæü$ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Mö¯èþVøË$ ^óþçÜ*¢ º™èþ$Mæü$ iÐèþ#yé A…r* iÐèþ^èþeÐéË$V>
º™èþ$Mæü$ ÐðþâæýÏ©çÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>ÇÃMæü$Ë$, ÐèþËçÜMæü*ÎË ç³Çíܦ† Ðèþ$È «©¯èþ…. Væü$yæþ$Ï,
Vøç³#Æ>Ë$, {糿æý$™éÓË$ òÜO™èþ… ¨Ðéâê ¡çÜ$¢…yæþV> Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$
Ðèþ*{™èþ… MæüÆø¯é "Mæürtyìþ3' Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ç…¨. ¯óþsìýMìü ÌêMŠüyú¯Œþ Ñ«¨…_
34 ÆøkË$AÐèþ#™èþ$…yæþV> Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ…Ðèþ$*yìþ…™èþË$ Æóÿr$Ï
ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$ Ðèþ$*íÜ E…yéÍÞ…§óþ¯èþ°, ™éâêËMæü$Ðóþíܯèþ ïÜË$™ðþÆæÿ$Ðö§æþª°GMðü•
ÞgŒýÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Úëç³#ËÄæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ
Ðèþ$§æþÅ… MöÆæÿ™èþ HÆæÿµyìþ…¨.
Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$ÅGÐèþ*ÃȵÐèþ$§æþÅ… »êsìýÌŒý Ææÿ*.4 ÐóþËMæü$AÐèþ$ÃMæü…:
»ñýËŠtÚëç³#Ë °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ Aç³µsìýMóü ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª E¯èþ² Ðèþ$§æþÅ… °ËÓ˯èþ$ «§æþÆæÿ
EÑ$ÃÐóþõÜ¢ MæüÍVóü A¯èþÆ>¦Ëò³O {ç³fÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ ò³ÇW…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é
ÐéÅí³¢° AÇMæürtyæþ…ÌZ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ^öÆæÿÐèþ A§æþ$™èþ…V>
E…§æþ…r* Mö°Äæý*yéÆæÿ$.

������������������
ò³…_ Ayæþz…V> §æþ…yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë$, »êÆæÿ$Ï, ò³…_ AÐèþ*ÃÆæÿ$. GÐèþ*Ãȵò³ OÆðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$Æóÿr ÏÐèþÆæÿMæü$« «§æþÆæÿË$ ò³…_
B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMìü V>…«¨ BçÜ$ç³{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² MæüÏ»ŒýË°² º…§ŠþV> {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ™èþÐèþ$ AÐèþ*ÃÆæÿ$. ©…™ø »êÆŠÿ A…yŠþ ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å GÐèþ*Ãȵ
ÐéÇMìü A…§æþ$™èþ$¯èþ² õÜÐèþ˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü §æþ$M>×êËMæü$ Ðóþíܯèþ ™éâæý… ÐóþíܯèþsôýÏ E…_, »êÅMŠü yøÆŠÿ §æþ…§é Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ Ðèþ$§æþÅ… »êsìýÌŒýMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ…Ææÿ*.4 ÐóþË «§æþÆæÿËMóü Ñ{MæüÆÿ$$çÜ*¢ Ý÷Ðèþ$$à °Äæý$…{™èþ×ý™ø ´ër$ §æþÔèýËÐéÈV> ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ G†¢ÐóþõÜ A…Ôèý…ò³O
ÝùMìü¯èþç³µsìýMîü, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$Ææÿ×êË$ Æóÿr$ gê¡Äæý$ çÜVæür$Mæü¯é² E¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ÐðþO¯ŒþÚëç³# ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ºÇ™ðþW…_ §æþ$M>×êË òÙrtÆæÿÏMæü$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐðþO¯Œþ Úëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ç ³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ C§óþ A§æþ¯èþ$V> ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Cç³µsìýMóü Móü…{§æþ…™ø ´ër$ Mö°² Æ>çÙ‰éË$
™èþMæü$PÐèþ Ðèþ#…yæþyæþ… Mö…™èþ FÆæÿr°^óþa A…ÔèýÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðóþíܯèþ ™éâêË$, ïÙË$Ï ¡íÜ Ðèþ$§æþÅ… ™èþÆæÿÍ…_ §ö…Væü^ér$V> Ðèþ$§æþÅ… ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. GMðü• ÞgŒýÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐóþíܯèþïÜÌŒý °ÆæÿÂÄæý$…V> ™öËW…_ Ææÿ…V>Ë ÐéÈV> Mö°² Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ CçÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Mö°² Æ>Úë‰Ë$
AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ ¯èþ$ Ðèþ$ÇMö…™èþ M>Ë… C§óþ 糧æþ®†ÌZ Mö¯èþÝëWõÜ¢, Ñ{MæüÄæý*˯èþ$ gZÆæÿ$V> Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ™öÍ Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$§æþÅ…°ËÓ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…_ A«¨MæüÆóÿrÏò³O AÐèþ$$Ùèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ*{™èþ… Ðóþ$ 3 ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ÌêMúz¯Œþ ´÷yìþW…^éË° MøÆæÿ$™èþ$¯èþ²r$Ï
{ç³fËMæü$ GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ç³ÇÔèý${¿æý™èþ ´ësìýõÜ¢, ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ÆøkÌZÏ Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï §öÆæÿMæüMæü Ðèþ$§æþÅ…, MæüË$Ï {í³Äæý$$Ë$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÆæÿ$. Ðèþ$Ç Mö…™èþÐèþ$…¨ ™èþÐèþ$ Úëç³#Mæü$ E¯èþ² »êÅMŠü yøÆŠÿ ™öËW…_ ÝëtMŠü¯èþ$ ™èþÆæÿÍ…_ ™ðþË$Ýù¢…¨. MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýÌZMìü Ðèþ^óþa ÐèþÆæÿMæü$ ÌêMúz¯Œþ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë°
¡çÜ$Mæü$…sôý Æ>»ZÄôý$ ÆøkÌZÏ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ³æNÇ¢V> ™èþWY´ùÄôý$ AÐèþM>Ôèý… AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ… ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ »êÅMŠüyøÆŠÿ §æþ…§é Mö¯èþÝëWçÜ$¢…yæþyæþ…™ø Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÄæý*Ë$ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ayæþ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# {糫§é° B¨ÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ Ðèþ$±P»ê™øÏ
E…§æþ° íÜG… A¯é²Ææÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… A°² Æ>çÙ‰éË Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë™ø {糫§é¯èþ {í³Äæý$$ËMæü$ ™éW¯èþ…™èþ Ðèþ$§æþÅ… §öÆæÿ$Mæü$™èþ$¯èþ²¨. AÆÿ$$™óþ Væü™èþ…ÌZ Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å MóüçÜ$ÌñýO¯é... M>çÜ$Ìôý sêÆðÿYsŒý..... Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {ç³çÜ$¢™èþ… Äæý$$§æþ®… Ðèþ$«§æþÅÌZ E¯é²Ðèþ$°, {ç³fË$ Ðèþ$Ç…™èþ
Ðèþ$…{† ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. A糚yæþ$ A…§æþÆæÿ$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$¯èþ² çœ#ÌŒý »êrÌŒý Ææÿ*.3ÐóþË ¯èþ$…_ Ææÿ*.3500Ë$V> Mö¯èþ$VøË$ ÌêMŠüyú¯ŒþÌZ¯èþ* Ýë„>™èþ$¢ A»êPÇÔéQ Ðèþ$…{† Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…, hÌê A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…r* ™èþW¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. K ÐðþO³æ#
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Æ>çÙ‰éÌZÏ ç³Çíܦ† ÑÐèþÇÝë¢Ææÿ$. §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ç³Çíܦ†ò³O §éà°² ¡Ææÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏÌZ Ðèþ$§æþÅ…AÐèþ$ÃM>Ë$ Ðèþ$*yæþ$ ç³#Ðèþ#ÓË$ BÆæÿ$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyé°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#Ë$ CçÜ$¢¯èþ² Ðóþâæý {糫§é°
K A…^èþ¯é ÐèþçÜ$¢…¨. ™èþ§æþ$ç³Ç ^èþÆæÿÅË$ GÌê E…yé˯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé {糿æý$™éÓ°Mìü ÐóþË Mør$Ï ¯èþçÙt…... M>Äæý$Ë$V> Ñ{MæüÄæý*Ë$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐðþO¯ŒþÚëç³#Ë Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ÐéÅQÅË$ A…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V> E¯é²Æÿ$$. ©°ºsìýt ÌêMúz¯Œþ ´÷yìþW…³æ# E…yóþ
Æóÿç³sìý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ ÌZ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. ™èþ§éÓÆ> ¿æýÑçÙÅ™Œþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýò³O Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë §éÓÆ> {糿æý$™éÓ°Mìü ¿êÈV> B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…¨. AÆÿ$$¯é Mö…§æþÆæÿ$ï Ü ÌŒý¯èþ$ ™öËW…_ A«¨Mæü«§æþÆæÿËMæü$ Ðèþ$§æþÅ… Ñ{MæüÆÿ$$…_ çÜ*^èþ¯èþË$ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A¨ H Ææÿ*ç³…ÌZ A¯óþ¨ Æóÿç³sìý ïÜG…Ë™ø ¿ôýsîý
çܵçÙt™èþ Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…¨ A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A¯é²Ææÿ$. {ç³fË BÆøVæüÅ… MøçÜ… ¿æý$™èþÓ… BB§éÄæý*°² Ðèþ§æþ$Ë$ Mæü$…¨. ÌêMŠüyú Ý÷Ðèþ$$Ã^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… çܵçÙt™èþ Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…¨.
���������������������� ������������

������������������������� ����������
��������������

ïßýÆøË…§æþ$ ÑfÄŒý$ §óþÐèþÆæÿMö…yæþ ÐóþÆæÿÄæý*.. A¯èþ²r$t D Æúyîþ ^èþÆæÿÅ˱²


Fà¡™èþÐóþ$. A…§æþÆæÿ* ÐóþâôýÏ Ææÿ*sŒý ÐðþâæýÏyæþ$. ™èþ¯èþMæü…r* {ç³™óþÅMæü…V> K §éÇ
ÐóþçÜ$Mæü$° Ðèþ$È Ððþâæý™éyæþ$. ¯èþË$Væü$ÇÌZ JMæüyìþÌê M>§æþ$.. B ¯èþË$Væü$Ææÿ$ †ÇVóü
7
^èþ*õÜ JMæüPyìþÌê A…§æþȲ BMæür$tMæü$…sêyæþ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿòÜ•µ ´ùÆ>r…
ÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™éÓËMæü$ íܱ ïßýÆøË$ BǦMæü ÑÆ>âêË$ {ç³Mæüsìý…_
A…yæþV> °ËºyézÆæÿ$. íܱ M>ÇÃMæü$Ë MøçÜ… MæüÆø¯é {MðüOíÜ‹Ü béÇsîý° Ýë¦í³…_
ÑÆ>âêË$ C^éaÆæÿ$. A…§æþÆæÿ* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a ™èþÐèþ$Mæü$ ™ø_¯èþ¨ CçÜ*¢ E…sôý
������������������������� H _¯èþ² íÜ°Ðèþ*Mìü AÆÿ$$¯é {õ³„æüMæü$Ë §æþ–íÙtÌZ
ç³yæþyæþ…, ÐéÇ {MóügŒý ^èþ*ÆæÿVö¯èþyæþ… A°²sìýMæü…sôý
ò³§æþª AdÐðþÃ…sŒý. _¯èþ² íÜ°Ðèþ* Mæü¯èþ$Mæü {õ³„æüMæü$Ë
ÑfÄŒý$ Ðèþ*{™èþ… òÜOÌñý…sêY E…yìþ´ùÄæý*yæþ$. AÌê…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÑfÄñý$•µ
ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ ÌñýMæüPÌñý¯èþ°² {sZÌŒýÞ Ðèþ^éaÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðér¯èþ²…sìýMìü JMóü
sîýÓsZ¢ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµyîþ Æúyîþ ïßýÆø.
§óþÐèþÆæÿMö…yæþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ §éÓÆ> ÑfÄŒý$ G…™ø Ðèþ$…¨Mìü ÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯èþ²
���������������� §æþ—GíÙtÌZ ç³yæþÌôý§æþ…sôý CMæü A¨ G糚yæþ$
Ðèþ_a…§ø, G糚yæþ$ ÐðþãÏ…§ø Mæü*yé
Væü$Ææÿ$¢…^èþ$MøÆæÿ$. A…§æþ$Móü ç³¼ÏíÜsîýò³O °Æ>ÙèþË$
_¯èþ² íÜ°Ðèþ*ËMìü Mæü*yé Møsìý, Æðÿ…yæþ$ Mør$Ï
çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¸û…yóþçÙ¯Œþ §éÓÆ> ÝëÄæý$… ´÷…¨° K {MîüyéM>Ææÿ$yæþ$ QÆæÿ$a ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ _¯èþ² íÜ°Ðèþ*ËMìü
gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³™èþMæü… Ý뫨…_ A…§æþȲ BÔèýaÆæÿÅç³Ç_¯èþ çÜ…Væü† Ðèþ*{™èþ… A§æþ¯èþ³æ# {ÔèýÐèþ$ ÌôýMæü$…yé {MóügŒý Ðèþ_a…¨.
™ðþÍíÜ…§óþ. ™égêV> ™èþ¯èþ ¸û…yóþçÙ¯Œþ §éÓÆ> CÌê…sìý Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Eò³µ¯èþ, 30 ÆøkÌZÏ {õ³Ñ$…^èþyæþ… GÌê
ÝëÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éayæþ$. ÑfÄŒý$ §óþÐèþÆæÿMö…yæþ ™égêV> _{™éËMæü$ ´ërË ÐèþËÏ Mør$Ï QÆæÿ$a ò³sìýt¯é Æ>°
Æðÿ…yæþ$ {ç³Mæür¯èþË$ ^óþÔéyæþ$. C…§æþ$ÌZ JMæüsìý E§øÅVæü Mæü˵¯èþ, Æðÿ…yø ç³¼ÏíÜsîý Ðèþ_a…¨. D íÜ°Ðèþ*Ë$ A¯èþ$Mæü$¯èþ²
°™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿMæü$˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… A…r* Òsìý Væü$Ç…_ „æü$×ý~…V> çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ñyæþ$§æþË AÆÿ$$ E…sôý B {MóügŒýMìü
ÑÐèþÇ…^éyæþ$. ™é¯ðþç³µsìý ¯èþ$…^ø K ïÜ{MðüsŒý {´ëgñýMŠüt ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ°, Ððþ$$§æþrV> Q_a™èþ…V> Ðèþ$…_ ÐèþçÜ*âæý$Ï ™ðþ^èþ$aMæü$° E…yóþÑ.
Mö…™èþÐèþ$…¨ AÐèþ*ÃÆÿ$$Ë$ A»ê¾Æÿ$$˯èþ$ ™èþÐèþ$ sîýÐŒþ$ G…^èþ$Mæü$…§æþ°, ÐéÇ ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ D _{™éË$ Mö°² ¯ðþËË ´ër$
§éÓÆ> Mö…™èþÐèþ$…¨Mìü íÜPÌŒý yðþÐèþË‹³ Ððþ$…sŒý {´ù{V>Ððþ*Ï ÐéÇMìü ¯ðþO³æ#×ýÅ Õ„æü×ý ÐéÆÿ$$§é ç³yézÆÿ$$. A糚yðþ糚yø E¯èþ² BçÜMìü¢ B
C^éaÐèþ$° ™ðþÍ´ëyæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ E…r$…§æþ¯óþ¨ yúsôý. Eò³µ¯èþ °Æ>ÙèþË$
_ÐèþÆæÿMæü$ K Äæý*¿ñýO Ðèþ$…¨° ™èþÐèþ$ sîýÐŒþ$ òÜÌñýMŠüt ^óþíÜ…§æþ°, A…§æþ$ÌZ K Ðèþ…§æþË MørÏ ÑË$ÐðþO¯èþ íÜ°Ðèþ*Ë$ ¡çÜ$¢…sêÆæÿ$
C§æþªÇMìü E§øÅV>Ë$ Ðèþ^éaÄæý$° ™ðþÍ´ëyæþ$. D ÌêMŠü yú¯Œþ ÐèþËÏ Ñ$Væü™é 48 Mæü¯èþ$Mæü Ðéâæý$å D ¿êÆæÿ… ™èþr$tMøVæüËÆæÿ$.M>± 30
Ðèþ$…¨ ÇfÌŒýt BW´ùÆÿ$$…§æþ° õ³ÆöP¯é²yæþ$. K ^óþ糯èþ$ CõÜ¢ JMæü ÆøkMæü$ ÆøkÌZÏò³O AÆÿ$$§æþ$ MørÏ ÐèþÆæÿMæü$ QÆæÿ$a ò³sôýtíܯèþ
çÜÇ´ù™èþ$…¨.. A§óþ ^óþç³Ë$ ç³rtyæþ… ¯óþǵõÜ¢ iљ酙èþ… º™èþ$Mæü$™éyæþ¯óþ °Æ>ÙèþMìü Ðèþ*{™èþ… C¨ ò³¯èþ$ ¿êÆæÿÐóþ$. Ksìýsîý
ÝëÐðþ$™èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ ¯èþÐèþ$$Ùé¯èþ° A…§æþ$Móü E§øÅVæü Mæü˵¯èþ¯èþ$ «§óþÅÄæý$…V> ¯èþ$…_ Mæü*yé D _¯èþ² íÜ°Ðèþ*Mæü$ A…™èþ Æ>§æþ$
ò³r$tMæü$¯é²¯èþ°, ™èþ¯èþ ÐèþËÏ Mæü±çÜ… Ë„æü Ðèþ$…§ðþO¯èþ E§øÅV>Ë$ çÜ…´ë¨…^é Mæü¯èþ$Mæü G°² ÆøkÌZÏ Ñyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$…§ø A°
˯é²yæþ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Ñç³™èþPÆæÿ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ G…´ëÏÄñý$Ã…sŒý {´ù{V>ÐŒþ$Mæü$ G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ*¢ ÐèþyîþzË$ Mæür$tMøMæü ™èþç³µ§æþ$
Møsìý ÑÆ>âæý… CçÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëyæþ$.

����������������� ����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������� �����������������
������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������
�������������������������� ������������������������������������������������������������ ������ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: D Æøk ÉìþÎÏ ¯èþ$…yìþ Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ
������������������������������������������������ ��������������������������������� çÜàÄæý$Ðèþ$…{† MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz çÜÓÄæý$…V> ¸ù¯Œþ ^óþíÜ Ðèþ*sêÏyæþr… fÇW…¨.
(™èþyìþ, ´÷yìþ ^ðþ™èþ¢) ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ™éÐèþ$$ õÜMæüÇ…^èþMæü´ù™óþ ç³Çíܦ† GÌê E…r$…§ø MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ$ÃÇ §óþÔé°² A…™èþ A™èþÌêMæü$™èþË… ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Móü…{§æþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ õ³§æþ {ç³fËMæü$ Ôéç³…V> M>Ææÿ$zË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ ™èþÐèþ$Mæü$ BÆøVæüÅ ¿æý{§æþ™èþ Mæü͵…^éË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. àsŒýÝëµsŒýÞ, M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ {´ë…™éËÌZ òÜO™èþ… ™éÐèþ$$ çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ çÜÓÄæý$…V> ¯éMæü$ ¸ù¯Œþ ^óþíÜ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ
Ðèþ*Ç…¨. ÆðÿM>Pyìþ™óþ V>° yöM>Pyæþ° õ³§æþ {ç³fË$ ç³çÜ$¢Ë™ø M>Ë… D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¿êVæüůèþVæüÆŠÿ V>ÆŠÿ»ôýh BsZ sìý糵ƊÿÞ ÐèþÆæÿPÆŠÿÞ ÐðþÌôý¹ÆŠÿ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ^ðþ™èþ¢¯èþ$ õÜMæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™èþÐèþ$¯èþ$ BǦMæü…V> B§æþ$MøÐéË° {糿æý$™éÓ°² BÆøVæüÅ „óüÐèþ$Ë$ AyìþW™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨.ÉìþÎÏ Móü…{§æþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
ÐðþâæýÏ©çÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæüÐðþOç³# MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþ$™èþ$…yæþV>..Ðèþ$ÆøÐðþOç³# A«§æþÅ„æü$yæþ$ Mðü.AÆæÿ$j¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ 1993&94 ¯èþ$…yìþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ MøÆ>Ææÿ$. JMæü ÐðþOç³# MæüÆæÿ¯ø Ðèþ$àÐèþ*ÃÇ™ø ´ùÆ>r… ^óþçÜ*¢¯óþ Ðèþ$ÆøÐðþOç³# {ç³fË ¯ðþË ÆøkË$V> ™ðþË…V>×ý, B…{§æþ{糧óþÔŒý Æ>Úë‰ËMæü$ MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMðüO
C…sìý…sìýMìü †ÇW ÐèþÅÆ>®Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…™ø ™èþÐèþ$ {´ë×êËMæü$ Ðèþ$$糚 ÐésìýÌôýÏ {糿æý$™èþÓ… A…¨…_¯èþ 5ÐóþË Ç„>Ë™ø´ër$ 2ÐóþË {ò³•Ðóþr$ Ðéçßý¯éË™ø {糆 BÆøV>Å°² ¯ðþ†¢¯èþ »ñýrt$Mö° ™èþyìþ ´÷yìþ ^ðþ™èþ¢¯èþ$ õÜMæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° AÆæÿ$j¯Œþ C…béÇjV> ç³°^óþçÜ*¢ G糚yæþ$ ¼iV> E…yóþ MìüçÙ¯Œþ Æðÿyìþz V>Ææÿ$ ¸ù¯Œþ ^óþíÜ
{ç³Ðèþ*§æþÐèþ$$…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… iòßý^ŒþG…ïÜ C…sìý ¯èþ$…_ ^ðþ™èþ¢¯èþ$ õÜMæüÇçÜ*¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅ«¨™ø {ç³ç³…^èþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Ç„> M>ÇÃMæü$ËMæü$ ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$z E¯èþ²ÐéÇMìü ¼Äæý$Å… Ðèþ*sêÏyæþr… ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> ´ëÈt gê¡Äæý$, Æ>[çÙt
M>ÇÃMæü$ËMæü$ Ðóþ™èþ¯éË™ø ´ër$ A§æþ¯èþç³# ´ëÇ™øíÙMæü…, Ýë°sñýOfÆæÿ$Ï, Ðèþ*‹ÜPË$, Ðèþ×ìýMìü´ù™èþ$¯é².. ™èþÐèþ$ {´ë×ê˯èþ$ ç³×ý…V> ò³sìýt õÜÐèþ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. çÜÆæÿçœÆ> fÇW…§æþ°, M>Ææÿ$z Ìôý° ç³Çíܦ† §éÆæÿ$×ý…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. iòßý^ŒþG…ïÜ A«§æþÅ„æü$Ë í³Ë$ç³#™ø °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ^óþçÜ$¢¯èþ² õÜÐé M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Væü*Ça
VúÏkË$ A…¨…_…§æþ°, ™èþÐèþ$ ç³rÏ °ÆæÿÏ„æüÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ BsZ sìý糵ƊÿÞ¯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ A…¨…_¯èþ糚yæþ$ G…™ø M>ÇÃMæü$ËMæü$ ¯èþVæü§æþ$ {´ù™éÞçßýMæü… CÐèþÓyæþ… ™éÐèþ$$ ÐèþņÆóÿMìü…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, ByìþW™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Gç³µsìý Mæü糚yæþ$ A°² Æ>Úë‰Ë A«¨M>Ææÿ$Ë™ø
A…r$¯é²Ææÿ$. {ç³gê{糆°«§æþ$Ë™ø ´ër$, Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ¯óþ™èþË$ Mæü*yé Væü$Ç¢…ç³#°^éaÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ GÌê…sìý {´ù™éÞçßýMæü… °™èþÅ… õÜÐèþË…¨çÜ$¢¯èþ² ™èþÐèþ$Mæü$ òßýÌŒý¢ M>Ææÿ$zË$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÄæý*Ë° Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™égê çÜÐèþ*^éÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…r* MæüÆø¯é °Äæý$…{™èþ×ýMðüO
™èþÐèþ$Mæü$ GÌê…sìý çÜàÄæý$, çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, {糿æý$™èþÓÐóþ$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. iòßýG…ïÜ ïÜÓç³Ææÿ$Ï, M>Ðèþ*sîýË$ ¯ðþË {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*‹ÜPË$, VúÏkË$, à…yŠþ Ðé‹Ù ™èþ¨™èþÆæÿ ™èþVæü$^èþ*^èþ¯èþË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ñ$± òßýO§æþÆ>»ê§Šþ V> õ³Ææÿ$ ´÷…¨¯èþ
™èþÐèþ$¯èþ$ A°² Ñ«§éË$V> B§æþ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌêVóü òßýÌŒý¢ ÆøkË$ ç³°^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é..{ç³fËMæü$ GÌê…sìý Cº¾…¨ MæüË$Væü§æþ°, CâæýÏÌZ° Ýë°sñýOfÆæÿϯèþ$ A…¨…^éË° MøÆ>Ææÿ$. Ú맊þ ¯èþVæüÆŠÿÌZ ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…yìþ ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ CMæüPyæþMæü$ Ðèþ_a
iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$Ë…§æþÇ Væü*Ça ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. MæüÆø¯é
¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ÐèþËçÜ M>ÇÃMæü$ËMæü$ Móü…{§æþ… A°²
���������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: BàÆæÿ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÇÎh…VŠü BÆæÿzÆŠÿ (BÆøÓ)Ë MøçÜ… Ðèþ*{™èþÐóþ$
Ñ«§éË$V> çÜàÄæý$… ^óþçÜ$¢…§æþ° Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü 262MørÏ
Ææÿ*´ëÄæý$Ë {ç³™óþÅMæü ºyðþjsŒý ç³…í³…^èþÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ C…M>
çÜàÄæý$… A…§æþ°ÐéÇ gê¼™é¯èþ$ Æ>çÙ‰ ´ëÈt §éÓÆ> Móü…{§é°Mìü ™ðþË´ëË°
ÐéÇMìü ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜàÄæý$… A…§æþgôýÄæý$$rMæü$ Mæü–íÙ^óþÝ뢯èþ° A¯é²Ææÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³™óþÅMìü…_ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ
MæüÆø¯é E«§æþª−–† ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Móü…{§æþ º–…§æþ… ç³ÆæÿÅr¯èþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Æðÿ…yøÆøk
¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$ Ôèý$¿æýÐéÆæÿ¢. MæüÆø¯é
ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ^óþa(Ðóþ$) ¯ðþËÌZ {糿æý$™èþÓ
Ò$ õÜÐé B¯ŒþÌñýO¯Œþ §éÓÆ> ^ðþÍÏ…³æ#Ë$ ^óþÄæý*Ë° ´ûÆæÿ
çÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ yîþËÆæÿϯèþ$ B§óþÕ…_…¨. ©…™ø DÝëÇ
��������������������������������������������
yîþiï³ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿÆðÿyìþz™ø ¿ôýsîý AÆÿ$$Å…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é °ÐéÆæÿ×ýMæü$, çÜ…V>Æðÿyìþz: çÜ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ MæüÆø¯é Ææÿíßý™èþ
^úMæü«§æþÆæÿË §æþ$M>×êË §éÓÆ> E_™èþ…V> E_™èþ ¼Äæý$Å…™ø ´ër$ MìüÌZ Mæü…¨ ç³ç³š Mæü*yé hÌêÏV> AÐèþ™èþÇ…_…§æþ° Æ>çÙ‰ BǦMæü ÔéQ
ÌêMŠüyú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ AÐèþ$Ë$, M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ, ÆðÿyŠþgZ¯èþÏÌZ Væüsìýt º…§øºçÜ$¢ ¼Äæý$Å…™ø´ër$ Mæü…¨ ç³ç³š Mæü*yé A…§æþ¯èþ$…¨. E_™èþ…V> ç³…í³×îý ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë
HÆ>µrÏò³O BÆ> ¡ÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> yîþiï³ Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿÆðÿyìþz Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$…{† çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# çÜ…™øçÙ… ÐèþÅMæü¢…
™égêV> ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ Ðóþ$ ¯ðþË ÆóÿçÙ¯Œþ A«¨M>Ç JMæüÆæÿ$ Ýë„ìüMìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^óþÔéÆæÿ$. hÌêÏ ç³Ç«¨ÌZ MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþV>
MæüÆø¯é Ñf–…¿æý¯èþMæü$ Ayæþ$zMæürt ÐóþÄæý$yæþ…, MæüÆø¯é ÑçܢDž^èþMæü$…yé ´ëhsìýÐŒþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë Møsê Mìü…§æþ E_™èþ ¼Äæý$Å…, Vø§éÐèþ$$ÌZÏ Møsê íܧæþ®… : Ðèþ$à¯èþVæüÆæÿ…ÌZ°
ÐèþÅMæü$¢Ì¯èþ$ MæüÍíܯèþ ÐéÇ° Væü$Ç¢…_ Ððþ…r¯óþ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ¯èþ$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… ™èþ¨™èþÆæÿ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ 8 Ðèþ$…¨ »ê«¨™èþ$ËMæü$
Mæü…¨ç³ç³š™ø ´ër$ Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$, ^èþMðüPÆæÿ Møsê¯èþ$ ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë Vø§éÐèþ$$ÌZÏ E_™èþ ¼Äæý$Å…, Mæü…¨ ç³ç³š ™égêV> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³È„æüÌZÏ ¯ðþWsìýÐŒþ
ÑçÙÄæý*˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ fËÔèýMìü¢ ÔéQ A§æþ¯èþç³# M>ÆæÿŧæþÇØ AÆæÿ$׊ý MóüsêÆÿ$$…_…¨. {糆 M>Ææÿ$z§éÆæÿ$yìþMìü Äæý$*°sŒýMæü$ Møsê íܧæþ®…V> E…¨. MæüÆø¯é ò³O {糿æý$™éÓË òßý^èþaÇMæüË™ø
ºÆøM> ¯óþ™èþ–™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ D º–…§æþ…ÌZ {ç³gêÆøVæüÅ °ç³#×ý$Ë$ yéMæütÆŠÿ Æ>Ðèþyæþ…™ø çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# B¯èþ…§æþ… ÐèþÅMæü¢…
12 MìüÌZË ^ö糚¯èþ ¼Äæý$Å…, MìüÌZ Mæü…¨ ç³ç³š õ³§æþË…™é 糯èþ$ËMæü$ ÐðþâæýÏMæü$…yé CâæýÏÌZ¯óþ E…r* ^óþÔéÆæÿ$. çÜÐèþ$íÙt Mæü—GíÙ™ø¯óþ C¨ Ý뫧æþÅç³
^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ, gê¡Äæý$ ´ùçÙM>àÆæÿ çÜ…çܦ çÜ…^éËMæü$Ë$ yéMæütÆŠÿ õßýÐèþ$Ë™èþ, E_™èþ…V> ç³…í³×îý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$.. çܼÞyîþ «§æþÆæÿò³O B§éÄæý$… ÌôýMæü BǦMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü
gê¡Äæý$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë ÐèþÅÐèþàÆ>Ë Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yìþ…§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é MæürtyìþÌZ ¿êVæü…V>
Æðÿ…yæþ$ MìüÌZË Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$ A…¨Ýë¢Ææÿ$. Mö…™èþ Ýë…™èþÓ¯èþ ^óþMæü*Æóÿa E§óþªÔèý…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Væü™èþ ¯ðþË {糆 ÆóÿçÙ¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ EËÏ…íœ$…_¯èþ ÐéÇ™ø
G‹Ü.G‹Ü.u>Mæü*ÆŠÿ, gê¡Äæý$ Ñç³™èþ$¢Ë °ÆæÿÓçßý×ý çÜ…çܦ AÝùíÜÄôý$sŒý {´÷òœçÜÆŠÿ Møsê MóüsêÆÿ$$…ç³# CÌê : {VóürÆŠÿ ç³Ç«¨ÌZ° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ææÿ…V>Æðÿyìþz, M>Ææÿ$zÌZ° Äæý$*°sŒýMæü$ 12 MìüÌZË ^ö糚¯èþ E_™èþ…V> ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý
ÔóýQÆŠÿ ^èþ™èþ$ÆóÿÓ¨ E¯é²Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… yîþiï³, ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨ ´ùÎçÜ$Ë$ Mæüv¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢ ¯é²Ææÿ°..
Ðóþ$yæþaÌŒý hÌêÏÌZ MæüÍí³ Ððþ$$™èþ¢… BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ M>Ææÿ$z MæüÍW¯èþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 16 ^óþíÜ…¨. A§óþÑ«§æþ…V> °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë MøçÜ… Ææÿ*.1500 »êÅ…Mæü$ÌZ {ç³fÌñýÐèþÆæÿ* ™èþ糚V> ¿êÑ…^ö§æþª° MøÆ>Ææÿ$. {ç³fË {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MøçÜÐóþ$
M>Ææÿ$Ë™ø ¿ôýsîý AÆÿ$$¯èþ Móü…{§æþ º–…§æþ… çÜ¿æý$ÅË$.. ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$Ë$Mæü$ Ë„æüË 930 Mæü$r$…»êË$ E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÌZ 55,75,583 ˼®§éÆæÿ$Ë fÐèþ$ AÄæý*ÅÆÿ$$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Mæü…¨ ç³ç³šMæü*yé E_™èþ…V> ç³…í³×îý
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ç³Çíܦ™èþ$Ëò³O BÆ> ´ùÎçÜ$Ë$ AÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍÞ ÐèþçÜ$¢…§æþ° çßýÈÔŒý Æ>Ðèþ# ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.
(Äæý$*°sŒý)ËMæü$ V>¯èþ$ 6,83,06,702 MìüÌZË ¼Äæý$Å… MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…_ ¯èþç³µsìýMìü Ý뫧æþÅç³yæþÌôý§æþ$. E_™èþ ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý Æ>çÙ‰…ÌZ ÌêMŠüyú¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糿æý$™éÓ°Mìü B§éÄæý$… ™èþWY¯èþç³µsìýMîü çÜ…„óüÐèþ$…
¡ÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ððþ$çßý©ç³r²… ÆðÿO™èþ$ºgêÆŠÿ¯èþ$ çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> 16 Ë„æüË 930 MìüÌZË Mæü…¨ ç³ç³š, 32 Ë„æüË 1860 MìüÌZË {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ´÷yìþW…_ D ¯ðþË 21 ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëW…^éÆæÿ$. ™égêV> Ðóþ$ ¯ðþË
ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$, ÆðÿO™èþ$Ë$, Ððþ$$»ñýOÌŒý ÆðÿO™èþ$ ºgêÆæÿÏ {Væü*ç³#Ë™ø çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… Ððþ¯èþMæü$P ™èþVæüYyæþ… Ìôý§æþ° çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ
Vø«§æþ$Ðèþ$Ë Møsê AÌêsŒý AÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$, ^èþMðüPÆæÿ MøsêËMæü$ Møsê¯èþ$ MóüsêÆÿ$$…_ Vø§éÐèþ$$ÌZÏ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ íܧæþ®…V> E…_…¨. AÐèþ$ÌZÏ E¯èþ²…§æþ$¯èþ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 4 Ë„æüË ™ðþËÏÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$z§éÆæÿ$ËMæü$
«§æþÆæÿË Væü$Ç…_ Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ºgêÆŠÿ
°ÆæÿÓçßý×ý »êVæü$…§æþ° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Móü…{§æþ º—G…§æþ… çÜ¿æý$ÅË$ Cç³µsìýMóü ÐéÇ »êÅ…Mæü$ Rê™éÌZÏ Ææÿ*. 1500 ^ö糚¯èþ fÐèþ$^óþíܯèþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$.
{ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… AÒ$ÆŠÿõ³r ç³Ç«¨ÌZ° ¯óþ^èþÆŠÿ Mæü*ÅÆŠÿ BçÜ$ç³{†°
Móü…{§æþ º–…§æþ… ç³ÇÖÍ…_…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ° ÑÑ«§æþ {´ë…™éÌZÏ Móü…{§æþ º–…§æþ…
ç³ÆæÿÅsìý…_ Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü MæüÆø¯éò³O ´ùÆæÿ$ÌZ ™øyéµr$¯èþ$ A…¨…^èþ¯èþ$…¨.
�����������������������������
������������������������������� »êÅ…Mæü$ÌZ ¯èþVæü§æþ$ ç³yæþ°Ðéâæý$å B«§éÆŠÿ, ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$z ¡çÜ$Mö° çÜÒ$ç³…ÌZ°
™èþ´ëÌê M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ÐðþãÏ yæþº$¾Ë$ ¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ$…{† çÜ*_…^éÆæÿ$. D
¯ðþË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ Ðèþ^óþa ¯ðþË Mæü*yé 12 MìüÌZË ¼Äæý$Å…, Ææÿ*. 1500 ¯èþVæü§æþ$
A…¨Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ 7.50 Ë„æüË ÐèþËçÜ Mæü*ÎËMæü$
¼Äæý$Å…, Ææÿ*. 500 ¯èþVæü§æþ$ ÝëÄæý$… A…¨…^éÐèþ$° Ðèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$. ´ëÈt
�������������������������������������������� BÑÆ>ÂÐèþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$, {糆 ç³rt×ý…ÌZ° Äæý$$ÐèþMæü$Ë$
������������������ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : MæüÆø¯é M>Ææÿ×ý…V> A¯óþMæü Cº¾…§æþ$ËMæü$ ÆæÿMæü¢§é¯èþ… ^óþÄæý*Ë° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$.
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> Æ>fÝ릯ŒþÌZ°
MørÌZ ™ðþË$Væü$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² Cº¾…§æþ$Ëò³O Eç³Æ>[çÙt糆
Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² í³…bèþ¯èþÆæÿÏMæü$ Mø™èþË$ ÌôýMæü$…yé í³…bèþ¯èþ$Ï CÐéÓË° MøÆæÿ$™èþ* Æ>çÙ‰
í³…bèþ¯èþÆæÿÏ çÜ…çœ$… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü. ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ#Mæü$ ÌôýQÆ>íÜ…¨.
��������������������
Ððþ…MæüÄæý$ůéÄæý$$yæþ$ çܵ…¨…^éÆæÿ$. Mør ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$Åyæþ$, ÌZMŠüçÜ¿æý ïܵMæüÆŠÿ
K… ¼Æ>Ï™ø ¸ù¯ŒþÌZ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Eç³Æ>[çÙt糆.. ™ðþË$Væü$ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ç³NÇ¢
çÜ…çœ$… ^ðþOÆæÿïŒþ Mðü. ËMæü‡Äæý$Å, Mø ^ðþOÆðÿïŒþ G…. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý, í³. Mæü–çÙ~
Ðèþ$*Ç¢, òÜ{MðürÈ f¯èþÆæÿÌŒý Ôèý$¿êMæüÆŠÿ Æ>Ðèþ#, MøÆŠÿ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$ H.
��������������������
çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °™éÅÐèþçÜÆ>Ë$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³Ç«¨ÌZ ÌñýOòܯŒþÞ
Æ>gôý…{§æþ»êº$, G….Ñ. ¯èþÇÞ…VŠü Æ>Ðèþ# ïÜG…Mæü$ Æ>íܯèþ ÌôýQ ç³NÇ¢ ´ëuæÿ… CÌê ÌôýMæü$…yé Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×êË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ðésìý° E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë º–…§æþ…
A…¨…^èþyæþ…™ø ´ër$, {ç³™óþÅMæü Õ¼Æ>°² HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï K… ¼Æ>Ï.. E…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ V>ÇMìü "{ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é ÐéÅ«¨
Eç³Æ>[çÙt糆Mìü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ™é¯óþ Ðèþ$*íÜ ÐóþÆÿ$$…^éÆæÿ$. f…r¯èþVæüÆæÿV>ÌZÏ A«¨MæüÔé™èþ… Ðèþ$…¨ Ðèþ*…çÜ… Ñ{Móü™èþË$
ÐéÅí³¢ ° AÇMæürtyé°Mìü {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… ÌZ A«¨Mæü «§æþÆæÿË$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþõÜ¢ Mö¯èþ$VøË$ §éÆæÿ$˯èþ$ §ø^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°
çÜÓÄæý$…V> ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ çÜÓÆ>[Úët°Mìü ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ çÜ™é¹Í™éË°ÐèþÓyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþMæüÆæÿÐèþ$Æÿ$$¯èþ ÑçÙÄæý$…. A¨ Ò$
™èþW¯èþ ÆæÿÐé×ê çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯èþ² Eç³ Æ>çى糆 çÜ*^èþ¯èþ¯èþ$ íœÆ>ŧæþ$Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. DÐóþ$ÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰ ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ®MæüÔéQ Ðèþ$…{† ™èþËÝë°
¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ¯óþ Ý뫧æþÅ…. A…§æþ$Mæü$ Ò$Mæü$ Æ>çÙ‰… ÌZ° {糿æý™èþÓ ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏ…§æþÇ {Ö°Ðé‹ÜÄæý*§æþÐŒþ {ç³™óþÅMæü º–…§é˯èþ$ HÆ>µr$^óþíÜ Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×ê˯èþ$
Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰Ë A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ™èþÆæÿ$œæ#¯èþ Mæü–™èþfq™éÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍÄæý$ ç³Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ° {糿æý$™èþÓ A°² Æ>çÙ‰éËÌZ ¯ðþË ÐéÈ ò³¯èþÛ¯ŒþÌZ ³æNÇ¢V> ^ðþÍÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ððþ$$§æþr
çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï K…¼Æ>Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ±sŒý Mø_…VŠüMæü$ Æ>fÝ릯ŒþÌZ° ™èþ°T ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$. DçÜ…§æþ§æþÆæÿÂ…V> B¨ÐéÆæÿ… ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü
ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏ §æþÄæý$±Äæý$ ç³Çíܦ† Væü$Ç…_ Ò$Ææÿ$ ç³Ë$ Ðèþ*Ææÿ$Ï ç³{†M> ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë Æ>fÝ릯Œþ, B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰éË$ Mø™èþ Ñ«¨çÜ*¢ B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíܯé, †ÇW ÔéQMæü$ ^ðþ…¨¯èþ I§æþ$Væü$Ææÿ$ A«¨M>Ææÿ$Ë MæüÑ$sîý ç³Ë$ Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×êÌZÏ
MørMæü$ Ððþãϯèþ ™ðþË…V>×ý, Hï³Mìü ^ðþ…¨¯èþ 200 Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ¡{Ðèþ çÜÐèþ*ÐóþÔéËÌZ ÑÐèþÇ…_ E¯é²Ææÿ$. §óþÔèý… ÌZ, {ç³ç³…^èþ… ÌZ ¯ðþËMö° E¯èþ² Ðésìý° Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mö° Äæý$«§éÑ«¨V> ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ ^ðþÍÏ…^óþÌê E™èþ¢Ææÿ$ÓË$
Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$§æþr {ç³Mæüsìý…_¯èþ 21ÆøkË ÌêMŠüyú¯Œþ A¯èþ… ÑçÜ¢−–™èþ…V> ™èþ°TË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. yéMæütÆŠÿ »êº$ »ñý{Ç Mæü±Ó¯èþÆŠÿV> E¯èþ² D
MæüÆø¯é Ñç³™èþPÆæÿ ç³Çíܦ† ÐèþËÏ Ððþ$$§æþr Ðóþ™èþ¯éËÌZ, ò³¯èþÛ¯Œþ ËÌZ 50 Ôé™èþ… Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆÿ$$. Ò$Ææÿ$ ç³Ë$ ÝëÆæÿ$Ï ÐèþM>P×ìý…_¯èþr$tV> Ðèþ$¯èþ¨ «§æþ°Mæü Æ>çÙ‰…. MæüÑ$sîýÌZ yéMæütÆæÿ$Ï íÜ…àÆ>Ðèþ#, Rê{¨, ¿êçÜPÆŠÿÆðÿyìþz E¯é²Ææÿ$.
™èþÆæÿ… CâæýÏMæü$ ÐðþãÏ´ùÐèþ^èþa° A¯èþ$Mæü$°, 15¯èþ ÆðÿOâæýÏMæü$ sìýMðür$Ï º$MŠü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ B§óþÔé˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ò³¯èþÛ¯Œþ Ò$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÌZ ºçßý$Ðèþ$$Q…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Æ>çÙ‰…. D Æ>çÙ‰…
Móü…{§æþ… ÌêMŠüyú¯Œþ¯èþ$ ´÷yìþW…^èþyæþ…™ø AÄñý*Ðèþ$Äæý$…ÌZ ç³yìþ´ùÄæý*Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ´ùÎçÜ$ íܺ¾…¨™ø MæüÍíÜ ^ðþ…W^ðþÆæÿÏ ÝëÏrÆŠÿçßo‹Ü,
§éÆæÿ$Ë$ G§æþ$Ææÿ$P…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþ ÌZMìü ¡çÜ$Mö° ò³¯èþÛ¯Œþ ËÌZ ÌZ Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ §æþÔé»êªË$ {糿æý$™èþÓ ç³£æþM>˯èþ$ ¨WÓfÄæý$…V> AÐèþ$Ë$ Ððþ‹ÜtÐèþ*ÆóÿyŠþç³ÍÏ, Mæü…sZ¯ðþÃ…sŒý, E糵̌ý, »Zyæþ$糵̌ý ™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™éÌZÏ° 20Mìü
E™èþ¢ÆŠÿ{糧óþÔŒý, bèþ¡¢‹ÜVæüÉŠþ, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý {糿æý$™éÓË$ ™èþÐèþ$ Æ>Úë‰ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 25 Ôé™èþ… ™èþÆ>Ó™èþ ^ðþÍÏ…^é˯èþ² °º…«§æþ¯èþ™ø Mø™èþ Ñ«¨çÜ*¢ {糿æý™èþÓ BÆæÿzÆŠÿ ç³Ç_ {ç³çÜ$¢™èþ… A¯óþMæü Ðèþ–§éªç³Å çÜÐèþ$çÜÅËÌZ E¯èþ² Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏMæü$
ѧéÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ {ç³™óþÅMæü ºçÜ$ÞËÌZ ¡çÜ$MðüãÏ´ùÄæý*Æÿ$$. ©…™ø ^éÌê {ò³OÐóþr$ ò³OV> Ðèþ*…çÜ… §æþ$M>×ê˯èþ$ ™èþ°T ^óþÔéÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿ¾…V> ÌñýOòܯŒþÞÌôý°,
Ñyæþ$§æþË AÆÿ$$Å…¨. D çÜ…§æþÆæÿ¾…V>, ^éÌê Ðèþ$…¨ ò³¯èþÛ¯èþÆæÿ$Ï BǦMæü…V> GÌê…sìý Mø™èþ ÌôýMæü$…yé ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ CÐèþÓyæþ… «§æþÆæÿÃÐèþ$° Ò$Mæü$ °º…«§æþ¯èþËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ®…V> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² 8 §æþ$M>×ê˯èþ$ Ðèþ$*íÜ
Ðèþç܆Væü–àË$ Rêä AÆÿ$$´ùÄæý*Æÿ$$. Mö°² Ðèþç܆Væü–àÌZÏ C§æþªÆæÿ$, Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ^éÌê ºËïßý¯èþ Ðèþ$Æÿ$$¯èþ íܦ† ÌZ E¯é²Ææÿ°, JMøP ò³¯èþÛ¯èþÆŠÿ Mæü$ Ððþ$yìþMæüÌŒý ¼Ë$ÏË Ñ¯èþ²Ñ…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. §æþÄæý$^óþíÜ Ðèþ* Ñfqí³¢° ç³ÇVæü×ý¯èþ ÌZMìü ¡çÜ$Mö°
ѧéÅÆæÿ$¦Ìôý Ñ$WÌêÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ ÒÇMìü Ðèþ…r^óþíÜ ÐóþÆÿ$$…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Mæü±çÜ §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^óþÌê gê{Væü™èþ¢Ë$
QÆæÿ$a ¯ðþËMæü$ ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZ E…r$…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°² Ò$ §æþ––íÙtMìü Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏ…§æþÇMîü GÌê…sìý Mø™èþ ÌôýMæü$…yé ³æNÇ¢ ò³¯èþÛ¯Œþ Ðèþ^óþaÌê ¡çÜ$MøÐéË° °Æ>ÓçßýMæü$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.
ò³sôýt…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*ç³yæþ… Ìôý§æþ$. ¡çÜ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏ ç³Çíܦ†° §æþ–íÙt ÌZ E…^èþ$Mö° §óþÔèý… ÌZ° B§óþÔéË$ gêÈ^ðþÄæý$ÅÐèþ$° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ðèþ$$.
������������
����������
��������������

8 features@suryaa.com

™ðþË…V>×ý {ç³fÌZÏ A…™èþÈϯèþ…V> ÆæÿVæü$Ë$™ø¯èþ² BM>…„æüË$.. B…„æüË ¯èþyæþ$Ðèþ$ A×ý_Ðóþ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™ø¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ
Ðèþ…§æþË Væü…rË Ðóþ$£øÐèþ$£æþ¯èþ…ÌZ…_ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ´ëÈt ™èþ¯èþ Ë„æüÅÐðþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>{çÙét°²
Ðèþ$$§éªyóþ…§æþ$Mæü$ E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$Ë$, MæüÐèþ#Ë$, Ðóþ$«§éÐèþ#˯èþ$ JMóü Ðóþ¨Mæüò³O ¡çÜ$Mö_a çÜÓÆ>[çÙt Mæü˯èþ$ ÝëM>Ææÿ… ^óþíÜ…¨.
A¯èþ…™èþÆæÿ… E§æþÅÐèþ$ ´ëÈt ¯èþ$…_ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtV> AÐèþ™èþÇ…_ ´ë˯é ç³V>Y˯èþ$ òÜO™èþ… A…§æþ$Mæü$…¨. sîýBÆŠÿG‹Ü Ñ$Wͯèþ
´ëÈtÌôýÒ A…§æþ$Mø¯èþ…™èþ G™èþ$M¢ æü$ G¨W…¨. çÜÒ$ç³ ¿æýÑçÙÅ™èþ$Ì¢ Z C…Móü ´ëÈt ´ùsîýç³yóþ AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé CÐèþÓÌôý¯èþ…™èþV>
ºËç³yìþ…¨. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ^óþç³sìýt¯èþ çÜ¿æÅý ™éÓÌZÏ 50 Ë„æüË Ðèþ*Ææÿ$P §ésìý´ùÐèþyæþ… C§óþ çÜ*_Ýù¢…¨.C糚yæþ$ MørÏ Ðèþ$…¨
B ´ëÈt Ððþ¯èþ²…sìý E¯é²Ææÿ$. MóüïÜBÆŠÿ ¯éÄæ$ý Mæü™èþÓ…ò³O ÑÔéÓçÜ…™ø ºËç³Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
ÝëVæüÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> Ý뫨…^éÆæÿ$. M>V>, EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰é°Mìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> Æðÿ…yø ÝëÇ ç³§æþÒ »ê«§æþÅ™èþË$
Ðèþ…§æþË Væü…rË Ðóþ$£øÐèþ$£æþ¯èþ…ÌZ…_ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ´ëÈt ™èþ¯èþ Ë„æüÅÐðþ$O¯èþ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ÐðþOÄæý$‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz BMæüíÜÃMæü Ðèþ$† ^ðþ…§æþyæþ….. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt A…™èþÆæÿY™èþ MæüËàË$ Ðèþ…sìý
™ðþË…V>×ý Æ>{çÙét°² Ðèþ$$§éªyìþ, {糿æý$™èþÓ ç³V>YË$ A…§æþ$Mæü$…¨. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† BÑÆ>ÂÐèþ…, ç³Ç×ýÐèþ*¯é˯èþ$ ™èþ¯èþMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ææÿ$aMö° ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ*°² E«§æþ—G™èþ… ^óþÔéÆæÿ$ MóüïÜBÆŠÿ.
ç³Ç×êÐèþ$…, E™é¦¯èþ ç³™èþ¯éË$, Ðèþ$àÔèýMìü¢V> Ðèþ*ǯèþ ¡Ææÿ$ ™ðþË…V>×ý ^èþÇ{™èþÌZ _ÆæÿÝë¦Æÿ$$V> ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… MøçÜ… Móü…{§æþ…ò³O J†¢yìþ ò³…^éÆæÿ$.
°Í_´ù™èþ$…¨. çßý$õÜÞ¯ŒþÝëVæüÆŠÿ Jyæþ$z¯èþ f˧æþ–ÔèýÅ…ÌZ 2001 H{í³ÌŒý 27¯èþ MóüÐèþË… Mö…™èþÐèþ$…¨
{糆°«§æþ$Ë çÜÐèþ$„æü…ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† Fí³Ç´ùçÜ$Mæü$…¨. EÐðþÓ™èþ$¢¯èþ GVæüíÜ ç³yìþ
BÑÆ>ÂÐèþ…™ø §æþÔé»êªË$V> A×ý_Ðóþ™èþMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ BM>…„æü JMæüP E§æþ$r$¯èþ EÐðþÓ™èþ$¢¯èþ GVæüíÜ ç³yìþ…¨.
M>…{VðüÜ‹ ™ø Mæü*rÑ$ ™ðþË…V>×ýÐé§æþ….. sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt Ðèþ$QÌZ ³æ#sìýt ³æ#º¾ÌZ ´ùÄôý$ »êç³™èþ$ M>§æþ° °Ææÿ*í³…_…¨. gôýHïÜ™ø
2004 G°²MæüÌZÏ ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ ´ëÈt sîýBÆŠÿG‹Ü ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþíÜ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ÌZMæüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… Ðèþ$Ðóþ$MæüÐðþ$O sîýBÆŠÿG‹Ü E§æþÅÐèþ$ ç³…£é A¯èþ$çÜÇ…_…¨. ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$….. {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰
¯èþ$…yìþ VðüË$´÷…§éÆæÿ$. 14Ðèþ ÌZMŠü çÜ¿æýÌZ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° Äæý$$¯ðþOsñýyŠþ {´÷{VðüíÜÐŒþ AËÄñý$¯ŒþÞ BM>…„æü.. §é°² ÝëM>Ææÿ… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZgêÆÿ$$…sŒý Äæý*„æü¯Œþ MæüÑ$sîý(gôýHïÜ)Ë$.. {ç³gê çÜ…çœ*Ë$, E§øÅVæü
Mæü*rÑ$Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ {ç³Mæüsìý…_ 5 ÌZMæüçÜ¿æý çÜ¿æý$Å˯èþ² sîýBÆŠÿG‹Ü ™èþÆæÿœæ#¯èþ MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$…{† 糧æþÑ ´÷… çÜ…çœ*Ë$, ѧéÅÆæÿ$¦Ë ´ë{™èþ A°ÆæÿÓ^èþ±Äæý$…. 1969 Ððþ$$§æþË$ 2014ÌZ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰
§éÆæÿ$. 2004 ¯èþ$…yìþ 2006 ÐèþÆæÿMæü$ Móü…{§æþ…ÌZ M>ÇÃMæüÔéQ Ðèþ$…{† 糧æþÑ° °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… °Ææÿ~Äæý$… ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ §æþÔèý ÐèþÆæÿMæü$ CÑ G…™ø {MìüÄæý* ÖËMæü…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆÿ$$. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt˯èþ$ òÜO™èþ…
Ðèþ*ǯèþ Æ>fMîüÄæý$ ç³ÇÐèþ*×êË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$…{†ç³§æþÐèþ#ËMæü$ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé D gôýHïÜË$, {ç³gê çÜ…çœ*Ë$ {糿êÑ™èþ… ^óþÔéÆÿ$$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ÌZ {糫§é¯èþ ¿æý*Ñ$Mæü
Äæý$*ï³H Mæü*rÑ$Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ Mæü*yé Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ´ùíÙ…^éÆÿ$$. 2009 yìþòÜ…ºÆŠÿ 24¯èþ HÆæÿµyìþ¯èþ Æ>fMîüÄæý$ gôýHïÜMìü ¯óþ™èþ—G™èþÓ… Ðèþíßý…_.. çÜàÄæý$
°Æ>MæüÆæÿ×ý, Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Ðèþ*ÆŠÿa, Ðèþ*¯èþÐèþ àÆæÿ…, çÜMæüË f¯èþ$Ë çÜÐðþ$Ã, ÝëVæüÆæÿ àÆæÿ…, gñýOÌŒý¿æýÆø, ÆðÿOÌŒýÆøMø,
™öÍ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> Ðèþ…sê ÐéÆæÿš Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ B…§øâæý¯èþ H§ðþO¯é sîýBÆŠÿG‹Ü
A{Væü¿êV>¯èþ °Í_…¨.
™ðþË…V>×ý {ç³fÌZÏ A…™èþÈϯèþ…V> ÆæÿVæü$Ë$™ø¯èþ² BM>…„æüË$.. B…„æüË ¯èþyæþ$Ðèþ$ A×ý_Ðóþ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™ø¯èþ²
™ðþË…V>×ý {ç³fË `ÆæÿM>Ë Ðé…bèþ AÆÿ$$¯èþ {ç³™óþÅMæü Æ>çى鰲 Ý뫨…_ ™ðþË…V>×ý Æ>Úë‰é°Mìü ™öÍ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙx…_¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ MæüËÓMæü$…rÏ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ#. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… °ÆæÿÐèþ«¨Mæü °Æ>àÆæÿ ©„æü
™èþÆæÿ$×ý…ÌZ BÑÆæÿÂÑ…_…¨. sîýBÆŠÿG‹Ü Æ>Mæü™ø EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ç³Çíܦ™èþ$Ìôý Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$.
{ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰… MøçÜ… fÇW¯èþ E§æþÅÐèþ*°² Ðèþ$$…§æþ$…yìþ ¯èþyìþí³…_…¨. E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$Ë$, MæüÐèþ#Ë$,
Ðóþ$«§éÐèþ#˯èþ$ JMóü Ðóþ¨Mæüò³O ¡çÜ$Mö_a çÜÓÆ>[çÙt Mæü˯èþ$ ÝëM>Ææÿ… ^óþíÜ…¨. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† MøçÜ… A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ºÍ§é¯éË$ ^óþÔéÆæÿ$.. G…™øÐèþ$…¨ ´ùÆ>yéÆæÿ$.. M>±, {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> 2009, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 29¯èþ °ÆæÿÐèþ«¨Mæü °Æ>àÆæÿ ©„æü Ððþ$$§æþË$ ò³sêtÆæÿ$. ©°° ©„> ¨ÐèþÝëY õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ç³Ë$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, çÜ¿æýË$, çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ Ððþ$$§æþË$ 2009 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 29¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$†° Ýë¦í³…_ Æ>çÙ‰… Ý뫨…^óþ ÐèþÆæÿMæü$ Ñ{ÔèýÑ$…^èþMæü$…yé ´ùÆ>yìþ¯èþ ÐèþÅMìü¢ MóüïÜBÆŠÿ {MæüÐèþ$…ÌZ ™ðþË…V>×ý ´ùÆ>r… E«§æþ—™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø CMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ CÐèþÓyæþ… ™èþí³µ™óþ Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY…
sîýBÆŠÿG‹Ü ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$ Mðü. ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ# BÐèþ$Ææÿ×ý °Æ>àÆæÿ©„æüMæü$ §éÇ ¡íܯèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ {ç³f˯óþM>§æþ$, A°² ´ëÈt˯èþ$ MæüË$³æ#Mæü$° ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… AÑ{Ôé…™èþ…V> ´ùÆ>yéÆæÿ$. Ìôý§æþ° ¿êÑ…_¯èþ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… .. 2009, yìþòÜ…ºÆŠÿ 9¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…
A¯èþ…™èþÆæÿ… E§æþÅÐèþ$ ´ëÈt ¯èþ$…_ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtV> AÐèþ™èþÇ…_ ´ë˯é ç³V>Y˯èþ$ òÜO™èþ… A…§æþ$Mæü$…¨. Ðèþ$Í §æþÔèý ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ ´ë{™èþ Væü$Ç…_ ™ðþË$Væü$ {ç³fË…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$. _…¨. AÆÿ$$™óþ, ïÜÐèþ*…{«§æþÌZ EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰… MøçÜ… B…§øâæý¯èþË$ Ñ$¯èþ²…ryæþ…™ø Aç³µsìý Äæý$*ï³H
{糿æý$™èþÓ… Ððþ¯èþMìüP ™èþWY…¨. ©…™ø ™ðþË…V>×ýÌZ Ðèþ$ÆøÝëÇ ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$… ¡{Ðèþ Ææÿ*³æ# §éÍa…¨.
MóüïÜBÆŠÿ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$, {ç³gê çÜ…çœ*Ë$, E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë$ ´ùÆ>r… ¡{Ðèþ ™èþÆæÿ…
jMóüïÜBÆŠÿ Æ>fMîüÄæý$ {ç³Ý릯èþ… CÌê ÐèþÆæÿ$çÜ Eç³ G°²MæüËÌZ ^óþÔéÆÿ$$. ©…™ø Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¨WÆ>Mæü ™èþç³µÌôý§æþ$. {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çى鰲 HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï
ѧéÅǦ §æþÔèýÌZ E¯èþ²ç³šyóþ Æ>fMîüÄæý$ A¯èþ$¿æýÐèþ… çÜ…´ë¨…_¯èþ ^èþ…{§æþ ÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ#.. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ E§æþÅÐèþ$ ´ëÈt° Æ>fMîüÄæý$…V> Ðèþ*ÆæÿayæþÐóþ$…r¯èþ² {ç³Ôèý²ËMæü$ MóüïÜBÆŠÿ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯éÌôý ^ðþº$™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. {ç³Mæüsìý…_…¨. ©…™ø 2014 l¯Œþ 2¯èþ ™ðþË…V>×ý §óþÔèý…ÌZ 29Ðèþ Æ>çÙ‰…V> ¯èþ*™èþ¯èþ…V> AÐèþ™èþÇ…_…¨.
™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈtÌZ ^óþÇ 1985ÌZ Æ>çÙ‰ ÔéçܯèþçÜ¿æýMæü$ G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. 1987&88 M>Ë…ÌZ Æ>çÙ‰ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Ý뫧æþ¯óþ Ë„æüÅ…V> ÌZMæüÞ¿æý çÜ¿æýÅ™éÓ°Mìü Mæü*yé Æ>i¯éÐèþ* ^óþíܯèþ MóüïÜBÆŠÿ.. A¯èþ…™èþÆæÿ… ¯èþ*™èþ¯èþ…V> HÆæÿµyìþ¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰é°Mìü ™öÍ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> l¯Œþ 2¯èþ {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY…ÌZ Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. 1999&2001 EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ Æ>çÙ‰ ÔéçܯèþçÜ¿æý yìþ³æNÅsìý ïܵMæüÆŠÿV> fÇW¯èþ Eç³G°²MæüËÌZ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ Ý릯èþ… ¯èþ$…yìþ Ðèþ$äå ´ùsîý^óþíÜ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ sìý iÐèþ¯Œþ Æðÿyìþzò³O C糚yæþ$ º…V>Ææÿ$ ™ðþË…V>×ý °¯é§æþ…™ø ´ë˯èþ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ M>…{Vðü‹Ü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰
ç³°^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈtMìü, yìþ³æNÅsìý ïܵMæüÆŠÿ 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* çÜÐèþ$ǵ…_ 2001 Æðÿ…yæþ$ Ë„æüËMæü$ò³OV> ¿êÈ Ððþ$gê Çsîý™ø ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ yìþÐèþ*…yø¢ 2008ÌZ Ðèþ$äÏ HÆ>µr$ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ^óþç³sìýt…¨. BÆæÿ$ §æþÔé»êªË MæüË çœÍ…_ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… HÆæÿµyìþ…¨. 14 Hâæý$Ï
H{ç³ÌŒý 27¯èþ ¯èþ*™èþ¯èþ…V> {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… °¯é§æþ…™ø ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ´ëÈt° HÆ>µr$ Æ>çÙ‰Ðèþ$…™èþsê sîýBÆŠÿG‹Ü çÜ¿æý$ÅË Æ>i¯éÐèþ*™ø fÇW¯èþ Eç³ G°²MæüÌZÏ Ðèþ$äÏ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ÌZMŠü çÜ¿æý Ý릯èþ… AÑ{Ôé…™èþ…V> {ÔèýÑ$…_¯èþ sîýBÆŠÿG‹Ü¯èþ$ {ç³fË$ Væü$…yðþMæü$ çßý™èþ$¢ Mæü$¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ ï³u>°² Aç³µgñý´ëµÆæÿ$.
^óþÔéyæþ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ>¯óþ Ë„æüÅ… ÝëM>ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯èþ² ÑÔéÓçÜ…™ø¯óþ BÄæý$¯èþ G°²MæüË ºÇÌZ ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþíÜ Ë„> 50 ÐóþË ò³OV> Ððþ$gêÇsîý™ø ¿êÈ ÑfÄæý*°² ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ 2009ÌZ
´ùsîý ^óþçÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ ´ëÈt A¯èþ$Mæü$¯èþ² VæüÐèþ*Å°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. ™ðþË…V>×ý Ðèþ_a…¨. fÇW¯èþ 15Ðèþ ÌZMŠü çÜ¿æý G°²MæüÌZÏ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ ÌZMæüçÜ¿æý Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþíÜ Ðèþ$äÏ ÑfÄæý$… & }ÐèþÍÏ ™èþ¯èþÃÄŒý$, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.

Вам также может понравиться