Вы находитесь на странице: 1из 32

АРХИВИСТИКА

ШТО Е АРХИВ

 АРХЕОН-ГРЧКИ ЗБОР КУЌА НА ПОГЛАВАРОТ


 А ЛАТИНСКИ –АРХИВАРИУМ
 СТРУЧНО-НАУЧНИ УСТАНОВИ ВО КОЈ ТРАЈНО СЕ ЧУВАТ СТРУЧНО
ОБРАБОТЕНИ И ДАВАТ НА КОРИСТЕЊЕ АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ
 СПИСИ-РЕТКИ ПИШАНИ И ШТАМПАНИ ДОКУМЕНТИ
 ПОЛИТИЧКИ- ЕКОНОМСКИ,ОПШЕСТВЕНИ
 РЕШЕНИА, ЈАВНО-ПРАВНИ,ПРИВАТНО-ПРАВНИ,СУДСКИ,УПРВНИ И ДРУГИ
ПРАВНИ
ПОД ПОИМ АРХИВ СЕ ПОДРАЗБИРА
-АРХ.ЗГРАДА
-ДЕЛ ОД АРХ.ГРАЃА ВО КОЈ СЕ ЧУВАТ АРХИВАЛИИТЕ
-АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО ДЕПОАТА
ЦЕЛОКУПНИОТ ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ ПРОИЗЛЕЗЕЛ ОД РАБОТАТА
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ,УСТАНОВИЕ,ФАМИЛИИТЕ ПА И НА ПОЕДИНЦИ
 ПОСТОЈАТ ДВА ВИДА НА АРХИВИ:
 ОД ОПШТ – ДРЖАВНИ ИЛИ ЦЕНТРАЛЕН АРХИВ
 РЕГИОНАЛНИ ИЛИ ГРАДСКИ АРХИВ
 КАКО И СПЕЦИЈАЛНИ-ВОЕНИ,ДИПЛОМАТСКИ И СЛ
 ЗАДАЧИ НА АРХИВОТ:
 ОДБИРАЊЕ,ПРЕЗЕМАЊЕ ,СРЕДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
АРХИВСКА ГРАЃА
 НАДГЛЕДУВАЊЕ НА ГРАЃАТА КОЈА СЕ НАОЃА НАДВОР ОД АРХИВОТ
 ФАВОРИЗИРАЊЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЈА НА АРХ.ГРАЃА
 ПРЕЗЕМАЊЕ НА СИГУРНОСНИ МЕРСКИ ЗА ОПТИМАЛНА ЗАШТИТА ВО
ДЕПОАТА
 ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЗА ОПТИМАЛНА ЗАШТИТА
 ВОДЕЊЕ НА КНИГИ ЗА ПРИЕМ,ОПШТ ИНВЕНТАР,ИНВЕНТАР ЗА ПОЕДИНИ
ЗБИРКИ,КАКО И ВОДИЧ
 ИЗРАБОТКА НА ДРУГИ НАУЧНИ-ИНФОРМАТИВНИ ПОМАГАЛА СО ШТО
АРХИВИТЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ НА
ИНФОРМАТИКА,ДАВАТ ПОДАТОЦИ,ИЗДАВАТ ДОКУМЕНТИ, ПОТВРДИ И
ИВЕРУВАЊЕ НА БАРАЊА
 ОРГАНИЗИРА ИЗЛОЖБИ ,СЕМИНАРИ ,ПОТТИКНУВАТ НАУЧНИ
ИСТРАЖУВАЊА
 СЛУЖБА ЗА МИКРОФИЛМУВАЊЕ,РЕСТИТУЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА
АРХИВСКА ГРАЃА
 ПОИМ ЗА АРХИВСКА ГРАЃА
 АДОЛФ БРЕНЕК- ЗБИРКА НА ДОКУМЕНТИ КОЈ ПРОИЗЛЕГУВАТ ОД РАБОТАТА
НА ДЕЛОВНИТЕ И ПРАВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ФИЗИЧКИТЕ И ПРАВНИ
ЛИЦА, А ОДРЕДЕНИ ДА БИДАТ ТРАЈНО ЧУВАНИ КАКО ИЗВОРИ И
ДОКУМЕНТИ ОД МИНАТОТО НА НЕКОЕ ОДРЕДЕНО МЕСТО
 ДЕНЕС ВАЖИ СЛЕДНАТА ФОРМУЛАЦИЈА:
 ЦЕЛИОТ ИЗВОРЕН И РЕПРОДУЦИРАН МАТЕРИЈАЛ ВО КОЈ
ВЛЕГУВАТ:ПИШАНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ,ЦРТАНИТЕ
,ФОТОГРАФИРАНИТЕ,ПЕЧАТЕНИТЕ, И СЛ, КАКО И НА БИЛО КОЈ ДРУГ
НАЧИН ЗАБЕЛЕЖАН ДОК.МАТЕРИЈАЛ КОЈ ИМА ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈАТА,
ЗА КУЛТУРАТА А НАСТАНАЛ СО РАБОТАТА НА ДРЖАВНИТЕ
ОРГАНИ,УСТАНОВИ,ОПШЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ,ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА И ФАМИЛИИ
 АРХИВСКАТА ГРАЃА СЕ ДОКУМЕНТИ КОЈ ПОВЕЌЕ НЕ СЛУЖАТ ЗА
ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ НО ЗАСЛУЖУВАТ ТРАЈНО ДА СЕ ЧУВАТ ПОРАДИ
СВОЈАТА ДОКУМЕНТАРНА И ИСТОРИСКА ВРЕДНОСТ
ОПШТИ ПОИМИ ЗА АРХИВИСТИКАТА
И АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ
 КАКО ТРЕБА ДА СЕ СРЕДАТ АРХИВИТЕ
 ДА СЕ ЗАПОЗНААТ
 ДА СЕ ЧУАВАТ
 ДА СЕ УПРАВУВА
 ИСТОРИЈАТА НА АРХИВИТЕ И СО НАСТАНОКОТ НА АРХИВСКИОТ ФОНД
 И ЗБИРКАТА
 ПРОУЧУВАЊЕТО НА СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА И КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА АРХ. МАТЕРИЈАЛ СО
ИЗРАБОТКА НА НАУЧНО-ИНФ. АПАРАТ, ПУБЛИКАЦИЈАТА КАКО И СО
ТЕХНОЛОГИЈАТА НА ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
 КАЗАНОВ-
 1. УЧЕЊЕ ЗА ПРАКТИЧНАТА РАБОТА ВО АРХИВОТ ИЛИ АРХИВСКА ТЕХНИКА
 2. АРХИВСКА НАУКА ИЛИ ТЕОРИЈА КОЈА ГИ ПРОЧУВА МЕРКИТЕ ЗА
КОРИСТИЕЊЕ НА АРХИВАЛИИТЕ Т.Е МЕТОДИ НА ВНАТРЕШНОТО
УРЕДУВАЕР И СЕ ЗАНИМАВА СО ТИПОВИТЕ И СУШТИНАТА НА АРХИВИТЕ
 3. АРХИВСКО ПРАВО СО ИСТРОИЈАТА ЗА АРХИВСКТА СЛУЖБА
АРХИВИСТИКАТА ИМА ЗА ЦЕЛ

 1. ДА ГО УПАТИ АРХИВИСТОТ ВО ИЗВРЃУВАЊЕТО НА МЕТОДСКОТО И


РАЦИОНАЛНОТО СРЕДУВАЊЕ ИЛИ РАСПРЕДЕЛБАТА НА АРХИВСКИОТ
МАТЕРИЈАЛ ВРЗ ОСНОВА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА УСТАНОВАТА ОД КОЈА
ПОТЕКНУВА АРХ.МАЕРИЈАЛ
 ИЛИ ТРЕБА ДА ГО ПОУЧИ КАКО ПРАВИЛНО СЕ РАСПОРЕДУВААТ
ДОКУМЕНТИТЕ ВО САМИОТ АРХИВ ЗА ДА МОЖАТ ШТО ПОЛЕСНО ДА СЕ
ПРОНАЈДАТ И УПОТРЕБАТ
 2. СОСТАВУВАЊЕ НА КАТАЛОГ И ИНВЕНТАР
 КАКО И КАРТОТЕКА ЗА ЦЕЛОКУПНИОТ АРХ. МАТЕРИЈАЛ КОЈ СЕ ЧУВА ВО
АРХИВОТ
 ЗА ПОЛЕСНО ПРОНАОЃАЊЕ И ЗАПОЗНАВАЊЕ
 3. УПАТСТВА КАКО ДА СЕ СОЧУВААТ АРХИВАЛИИТЕ ОД РАЗНО РАЗНИ
ОШТЕТУВАЊА ( ИНСЕКТИ, ВЛАГА,ТОПЛИНА, И СОНЦЕТО КАКО И ПРИ
КОРИСТЕЊЕ И МАНИПУЛИРАЊЕ )
ДВА ДЕЛА
1. НАДВОРЕШНОТО УРЕДУВАЊЕ( ПОЛОЖБА НА ЗГРАДАТА, СМЕСТУВАЊЕ НА
РАЗНИ ПРОСТОРИИ,МАТЕРИЈАЛОТ И ОБЛИКОТ НА ПОКУЌНИНАТА Т.Е НА
СЕ ОНАА ШТО СЕ ОДНЕСУВА ЗА ЗАШТИТАТА И ЗАЧУВУВАЊЕТО НА
АРХИВАЛИИТЕ)
2. 2.ВНАТРЕШНОТО- ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РЕГИСТРАТУРСКИТО МАТЕРИЈАЛ,
СОБИРАЊЕТО,ИНВЕНТАРИРАЊЕТО,КАТАЛОГИЗИРАЊЕТО НА АРХИВСКИОТ
МАТЕРИЈАЛ,ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПОЛЗУВАЊЕТО,КАКО И
ПУБЛИКУВАЊЕТО НА АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ)
ПОИМ НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ

 1. ИСПРАВИ, ПРЕПИСИ ОД ИСПРАВИ, И СПИСИ КОЈ НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА


СО ЛИСТИНИТЕ
 2. ОДБРАНИ СПИСИ КОЈ СЕ ПОД ДРЖАВНА
НАДЛЕЖНОСТ,УСТАНОВИ,ПРЕТПРИЈАТИЈА, РАЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ(
СИНДИКАТИ И СЛ) ЗАЕДНО СО ЗАПИСНИЦИТЕ ЗА ПОРАЧКА ИЛИ СО
ПРОТОКОЛИТЕ И АЗБУЧНИТЕ ИНДЕКСИ ИЛИ РЕГИСТРИ
 3.АРХИВИТЕ НА ЦРКОВНИ УСТАНОВИ,ЕСНАФИ И СЛ
 4. МАПИ ,КАТАСТАРСКИ ЗЕМЈОКНИЖНИ КАРТИ,ГРАФИКИ,ЦРТЕЖИ, СКИЦИ
,ФОТОГРАФИИ, ГЕНЕОЛОШКИ И ХЕРАЛДИЧКИ ТАБЛИ И СЛ
 5 АРХИВИ НА ФАМИЛИИ И ЛИЦА,ПРИВАТЕН ПИШАН МАТЕРИЈАЛ
 6.ПЕЧАТИ,ПЛАНОВИ,ФИЛМОВИ И ФОТОДОКУМЕНТИ,КИНОФОТО И СЛ
АРХИВСКИ ПОМАГАЛА

 1. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ- ВО ВРСКА СО АРХ.МАТЕР.,


ФОРМУЛАРИ,ЛЕТОВЦИ,ПЛАКАТИ,УРНЕЦИ ОД ХАРТИЈА И ДР НАПИШАН
МАТЕРИЈАЛ
 - ВОЛУМЕН ИЛИ ТОМ Е ЗБИР ИЛИ КНИГА ОД ЛИСТОВИ ЗАЕДНО ПОВРЗАНИ
КОЈ ПРЕД ТОА СЕ НАПИШАНИ СО РАКА ИЛИ СЕ ПЕЧАТЕНИ
 МАНУСКРИПТ- КОДЕКС АКО СОДРЖИ НЕКОЕ ЛИТЕРАТУРНО ИЛИ НАУЧНО
ДЕЛО ИЛИ Е СОСТАВЕН ОД ПОВЕЌЕ НАУЧНИ ДЕЛА ИЛИ ДОКУМЕНТИ
 - ПРОТОКОЛ- ЗБИР ОД ЛИСТОВИ КОЈ ПРЕД ИСПИШУВАЊЕТО ЗАЕДНО СЕ
ПОВРЗАНИ ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА
 РЕГИСТАР- ЗБИР ОД ЛИСТОВИ СЛИЧЕН НА ПРОТОКОЛ ОБИЧНО СЛУЖИ
КАКО ПОТСЕТНИК ( ПО АЗБУЧЕН ИНДЕКС )
 ФАСЦИКЛ- ЗБИР ОД СПИСИ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА САМО НА ЕДЕН ПРЕДМЕТ
 ИНКАРТ- ЗАБЕЛЕШКА ДОДАДЕНА КОН СПИСИТЕ ЗА ОБЈАСНУВАЊЕ
 ИНСЕРТ- ЛИСТ СТАВЕН ПОМЕЃУ ЛИСТОВИТЕ ЗА ДА БИДЕ ПОТСЕТНИК
 АЛЕГАТ ИЛИ ПРИЛОГ Е ДОКУМЕНТ ПРИЛОЖЕН И СОЕДИНЕТ СО ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ СО ЦЕЛ ДА БИДЕ ДОКАЗ НА НЕКОЈА МОЛБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ
 ФИЛЦА- ПОВЕЌЕ СРОДНИ ИЛИ РАЗЛИЧНИ СПИСИ КОЈ ЗАЕДНО СЕ СОШИЕНИ
 КАРТЕЛА БУСТА Е КАРТОНСКА КУТИЈА ВО КОЈА СЕ СМЕСТЕНИ
ФАСЦИКЛИТЕ
 КАРТУЛАР –НАПРАВЕН ОД ДВЕ КАРТОНСКИ КОРИПИ МЕЃУСЕБНО ПОВРАЗНИ
СО ВРВЦА ИЛИ КАРТОН МЕЃУСЕБНО СВРЗАН
 ПАКО- ВРЗОП ИЛИ ПАКЕТ ВО КОЈ СЕ СТАВЕНИ СПИСИТЕ
 ДОСИЕ- ПРЕДМЕТЕН АКТ КОЈ НАСТАНАЛ ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА ДОДЕКА
ВРЗОПЧЕТО ГО ИЗРАБОТИЛ ВО АРХИВОТ
 СПИСИ ОД ИСТ ВИД СОЧИНУВААТ ВРЗОП,ОПАКОВКА ИЛИ ПАКЕТ
 ТРОЈНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА АРХИВОТ:
 ЗБИРКА НА ПИШАНИ МАТЕРИЈАЛИ
 МЕСТО КАДЕ ШТО СЕ ЧУВА ТОЈ МАТЕРИЈАЛ
 ПОСЕБНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛОСТ

 УПРАВА-РЕГИСТРАТУРА-АРХИВ
 ПОМЕЃУ НИВ ПОСТОИ ПРИРОДНА ВРСКА
 УПРАВАТА –ГИ ЗАДОВОЛУВА ПРАВНИТЕ И ЕКОНОМСКИ ЗАДАЧИ БЕЗ
РАЗЛИКА ДАЛИ НИВ ГИ ВРШИ СЛУЖБЕНИ ИЛИ ПРИВАТНИ ЛИЦА
 А УПРАВНИТЕ ЗАДАЧИ СЕ ВРШАТ НАЈЧЕСТО ПО ПИСМЕН ПАТ СО ПОМОШ НА
ИСПРАВИ,АКТИ,КНИГИ И ДРУГ ПИШАН МАТЕРИЈАЛ
 ДОДЕКА РАБОТЕЊЕТО НЕ Е СОСЕМ ЗАВРШЕНА ПИШАНИОТ МАТЕРИЈАЛ СЕ
ЧУВА ВО РЕГИСТРАТУРИ
 ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ РАЗЛИКАТА- АРХИВИТЕ СЕ НАРЕКУВАТ-ИСТОРИСКИ
АРХИВ
 РАЗЛИКА ПОМЕЃУ БИБЛИОТЕКА И АРХИВ Е ВО ТОА ШТО СОСТАВНИТЕ
ДЕЛОВИ НА АРХИВИТЕ НАСТАНУВАТ ОД ПРАВНИТО РАБОТЕЊЕ,ОД
РАБОТИТЕ КОИ СЕ РЕШЕНИ ИЛИ ТРЕБАЛО ДА БИДАТ РЕШЕНИ
 БИБЛИОТЕКИТЕ НАСТАНАЛЕ ПОРАДИ ЗАБАВА,ПОУКА ИЛИ ОБУКА
 МАЛИ АРХИВИ,ГОЛЕМИ, ЦЕНТРАЛНИ АРХИВИ
 ВО АРХИВ МАТЕРИЈАЛИТЕ СЕ ЧУВАТ ПО СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И
КРИТЕРИУМИ ДОДЕКА ВО РЕГИСТРАТУРИТЕ САМО СЕ ЧУАВАТ
 ВО 19 И 20 ВЕК ПОЧНАЛО ДА СЕ СОЗДАВАТ ДЕФИНИЦИИ ЗА АРХИВОТ
 1. СПОРЕД ПОТЕКЛОТО
 2. ФОРМАЛНОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА
 3.ВО ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОГЛЕД
 4.ЦЕЛ
 ПРВИ АРХИВИ- ДОКУМЕНТИ НАПИШАНИ НА ПЛОЧКИ ВО ДВОРОВИТЕ НА
ИСТОЧНИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ
 ВО ГРЦИЈА ПОДАТОЦИ ЗА АРХИВИ ОД 7 ВЕК- ПРВИОТ ДРЖАВЕН АРХИВ ВО
МЕТРЕОН
 КАДЕ СЕ ЧУВАЛЕ ЗАКОНИ,АКТИ..
 ВО МАЛА АЗИЈА ЗА ВРЕМЕ НА РИМСКОТО ЦАРСТВО ИМАЛО АРХИВИ
 КАЈ РИМЈАНИТЕ ИМАЛО ТРИ ВИДА НА АРХИВИ:
 СЕНАТСКИ,ЦАРСКИ,ЦЕНЗОРСКИ
 ПО ХРОНОЛОШКИ РЕД
 ЗА ВРЕ Е НА НАПАДИ ВО ПАГАНСКИ ХРАМОВИ И БАЗИЛИКИТЕ
 ВО СРЕДЕН ВЕК АРХИВИТЕ БИЛЕ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ НА
ВЛАДЕТЕЛИТЕ, ФЕУДАЛЦИТЕ И ЦРКВАТА
 САМО ДА ГИ ДОКАЖАТ НИВНИТЕ ЗДОБИЕНИ ПРАВА И ИМОТИ
 ОД КНЕЖЕВСКИТЕ АРХИВИ ДО 13 ВЕК, А ГРАДСКИТЕ АРХИВИ ДО 12 ВЕК
 ЗА ВРЕМЕ НА КОМУНИТЕ ВО ИТАЛИЈА ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ НА АРХИВИТЕ
 ВО 14 И 15 ВЕК ПОЧНАЛО ДА СЕ ПОСВЕТУВА ВНИМАНИЕ НА АРХИВИТЕ И ДА
СЕ РЕОРГАНИЗИРААТ
 16 ВЕК Е ОД ОСОБЕНА ВАЖНОСТ ЗА АРХИВИТЕ
 ЗАЧЕТОКОТ НА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ
 ПРЕДНИЧЕЛА АВСТРИЈА
 НЕАПОЛ- КОНЦЕНТРАЦИЈА НА АРХИВИ ОД АНЖУЈСКО И АРАГОНСКО ВРЕМЕ
 ФИЛИП 2 ОД ШПАНИЈА ЈА ПОДОБРИЛ СОСТОЈБАТА СО АРХИВИТЕ И ГИ
КОЈНЦЕНТРИРАЛ БРОЈНИТЕ ШПАНСКИ АРХИВИ ВО ЕДЕН ДВОРЕЦ БЛИЗУ ДО
ВАЛОДОЛИДО
 УРБАН 7 ОСНОВАЛ И ПРЕУРЕДИЛ АРХИВИ
 ПОЧЕТОЦИТЕ НА АРХИВИСТИКАТА ПОВРЗАНИ СЕ СО СОЗДАВАЊЕТО НА
АДМИНИСТРАТИВНИОТ АПАРАТ ВО 14 ВЕК
 СО ЗАСИЛУВАЊЕ НА ПИСМЕНАТА КОРИСПОДЕНЦИЈА ДОАЃА ДО
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА АКТИТЕ ШТО ИМАЛО ЗА ПОСЛЕДИЦА
АРХИВИРАЊЕ НА РЕГИСТРИ КАДЕ БИЛЕ ЧУВАНИ СПИСИТЕ
 СО ПРАКТИЧНАТА УПОТРЕБА НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВОВЕДУВА РЕД ВО
КОРИСТЕЊЕТО НА АКТИТЕ
 ВОДЕНИ СЕ ДИСКУСИИ ЗА ТОА ВО 17 ВЕК, ШТО ПРЕСТАВУВА ТЕМЕЛ НА
АРХИВИСТИКАТА КАКО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
 ВО 16 ВЕК МОЖЕМЕ ДА ЗБОРИМЕ И ЗА ПОЧНУВАЊЕТО НА СОЗДАВАЊЕТО
НА АРХИВИТЕ
 ТАКА НА ПРИМЕР ВО ХОЛАНДИЈА ОД 16 ВЕК СЕ ВОВЕДУВА ПОСТОЈАН
СИСТЕМ НА СРЕДУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПО ПРИНЦИПОТ НА
СЛОБОДНА ПРОВЕНИЕНЦИЈА
 ВО РУСИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ЦАР ИВАН 2 ИМАЛО ПОСЕБИ АРХИВИ НА
РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
 18 ВЕК БИЛ ПРЕСУДЕН ЗА РАЗВОЈОТ НА АРХИВИТЕ
 АВСТРИЈА СО НАЈГОЛЕМ УСПЕХ
 ВО 1749 МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА ГО ОСНОВА ВО ВИЕНА ЦЕНТРАЛНОТО
СКЛАДИШТЕ НА АРХИВОТ НА ХАБСБУРГШКАТА МОНАРХИЈА
 ВО ФРАНЦИЈА ДУРИ ПО ФРАНЦУСКАТА РЕВОЛУЦИЈА СЕ СТЕКНАЛЕ УСЛОВИ
ЗА СОЗДАВАЊЕ НА АРХИВ
 КАКО И ВО ПРАВЕЦ НА КОРИСТЕЊЕТО НА АРХИВАЛИИТЕ
 ТИЕ СТАНАЛЕ ДОСТАПНИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ
 ДО 18 ВО АРХИВИТЕ СЕ ЧУВАЛО САМО ГРАЃА КОЈА ИМАЛА САМО НЕКАКВА
ДОКАЗНА МОЌ ВО НЕКОЈ СПОР
 ДУРИ ВО 18 ВЕК ПОЧНУВА СОЗДАВАЊЕТО НА АРХИВИТЕ КАКО САМОСТОЈНИ
УСТАНОВИ
 ВЕЌЕ ВО 19 ВЕ КСЕ СОЗДАЛЕ ГОЛЕМ БРОЈ НА АРХИВИ
 БЕЛГИСКИ КРАЛСКИ АРХИВ
 ЦЕНТРАЛНИОТ ДРЖАВЕН АРХИВ ВО ЛОНДОН ВО 1883 ГОДИНА
 ВО 1919 ГОДИНА ВО ПОСТДАМ ВО ГЕРМАНИЈА
 ВО САД АРХИВСКАТА СЛУЖБА НЕМА ПОСТАРА ТРАДИЦИЈА
 ВО 1934 ГОДИНА ОРГАНИЗИРАН Е НАЦИОНАЛНИОТ АРХИВ ВО ВАШИНГТОН
 КАКО И НАДЗОРНА СЛУЖБА ЗА ЧУВАЊЕ И ПОПИШУВАЊЕ НА АРХИВСКИ
МАТЕРИЈАЛ
 ВО НЕКОЈ ЗЕМЈИ АРХИВИТЕ СЕ ПОТЧИНЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ПРОСВЕТА, ВО ДРУГИ НА МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ИЛИ НА ПРАВДА
 АРХ.НА ОН Е УСЛУЖНА ЕДИНИЦА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА ОН КАДЕ СЕ
ДЕЛИ АМТЕРИЈАЛОТ
 СО СЛОБОДЕН ПРИСТАП
 2 СИСТЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АРХИВСКАТА СЛУЖБА И МРЕЖИТЕ НА
АРХИВИРАЊЕ
 ЦЕНТРАЛИСТИЧКИ ( СО ЦЕНТРАЛНА УПРАВА И НАДЗОР НАД ДРУГИТЕ
АРХИВИ
 ОРГАНИЗИРАН СПОРЕД ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРАЧЈА
 КАКО ДА СЕ УСОГЛАСИ АРХИВСКАТА СЛУЖБА СО ОКОЛНОСТИТЕ И
БАРАЊАТА НА ВРЕМЕТО
 РЕЧИСИ СИТЕ АРХИВИ СЕ ИСПРАВЕНИ ПРЕД ИДЕНТИЧНИ АРХИВСКИ
ПРОБЕЛМИ И ИМАТ ИСТА ВРЕМЕНСКА ПРОБЛЕМАТИКА НА АРХИВИТЕ
ВООПШТО.
 УСПЕШНОСТА ВО РЕШАВАЊЕТО НА ОВОЈ ПРОБЛЕМ ЛЕЖВИ ВО
УСОГЛАСУВАЊЕТО НА АРХИВСКИТЕ СЛУЖБИ И ДЕЈНОСТИ НА АРХИВИТЕ СО
СОСТОЈБИТЕ ВО ОПШЕСТВОТО И КУЛТУРАТА