Вы находитесь на странице: 1из 896

. .

2006

2
4
RPEHCROBHE
Ora innia a,oconana canon nnoionnconnon iaroionn no,n
nnncinx aornnion no,nnnncinn cocran, qoi,moan, aiy
moian n ,yinn cnonnancran co co,nnn no,nnnncinn oa:ona
nnon. Ona nnnorcn nnnnnnnaino nonin cnanonnnion, co:,an
nin na ocnono ra,nnnn, connmnxcn nn no,ioronio cnanonnix
n:,annn ,n nairnnocinx nanon n oronocrnonnix no,nnnncinx n
nniono,nn.
Cnanonnni co,onr naronai, ioroio n conoiynnocrn ,ar
nnniono,nnocioo ocnomonno a:nnnix croon ,onroinocrn
co,noio no,nnnncioio noconaa. I aqannrnon non,io acnoo
oni crarin, aciinamno a:nnnio qoni narooinn: onncani
:aoonannn, iynni oo:non, cnn,oni n cnnnroni, nonoci no
oronon ,nainocrnin n oia:annn icronnon no,nnnncion nono
mn. I nnoonnn no,cranon noononi ocnonnix oiacrnonnix
acronnn, a:omonnix i nnnononn n no,nnnncion nairnio.
Anroi n cocrannron cnanonnnia cronnnci i rony, nroi
ninonnio n noio naronai in naicnnaino ,ocrynni ,n
nocnnnrnn. I n,o cynaon nnqonannn, no,o ncoio nairnno
cioio nana, no,cranona nocioiio no,onoo, non ro royorcn
n aniax ocrioio qonainoio a:iannnonnn ,onroinocrn nana
n aornnion co,noio no,nnnncioio :nona. O,naio raion no,xo,
oocnonnnaor nnraro no:nonocri nn oannn acmnnri cnon
no:nannn n oacrn nairnnocion no,nnnni.
I co:,annn cnanonnnia nnnnna ynacrno oimon iooirnn
ynonix, nairnnocinx nanon, o,airoon, ioroio c aio,ano
cri nnnyr no:nnimno y nnraroon :anonannn, no,oonnn n no
oannn.
Aomojt
AB

OPT noinanno oononnocrn n coin ,o 28 no,, cnnran c no


noio ,nn noco,non noncryannn. Ia:nnar canonon:noinin n nciyccr
nonnin aor.
Caonponanoxunm aopv (niin,im, cnonrannin aor) canono
n:noinoo noinanno oononnocrn ,o 28 no,. I :anncnnocrn or coia
noinannn oononnocrn yconno a:nnar annnn (,o 12 no,) n no
:,nnn (c 12 ,o 28 no,) canonon:noinin aor. Ioinanno oononnocrn
noco 28 no, oinno na:inar no,onononninn o,ann. Canonon:
noinin aor, nonronmnncn nn co,ymnx o,na :a ,yion oonon
nocrnx (ooo 2 a:), na:inar nnninnin niin,imon. Iio nnnnnann
noiyr iri ,ncqyninnn nnnnnion, ioi na,nononnnion, nocnanroinio
:aoonannn noonix oianon, no,mocrnymno nciyccrnonnio aori,
ocoonno nn nonon oononnocrn, n ,yino qairoi.
^oxann:n canonon:noinoio aora a:nnon. I n,o cynaon cnanaa
no:nniar coiamonnn narin, ni:inamno orconiy no,noio nnna.
I ,yinx cynanx coiamonnnn narin no,mocrnyor inoi no,noio nnna
(nn roicnio:ax oononnix, nnqoinnonnix :aoonannnx oononnon
n ,.). Inoi,a orconia n inoi no,noio nnna n coiamonnn narin no
ncxo,nr o,nonononno.
Ii,onr co,ymno cra,nn canonon:noinoio aora: yioa
mnn, nananmnncn, aor n xo,y, nononin n nonin aor. In yio
amon aoro ornonarcn omymonno rnocrn nn caio rnnymno on
nnn:y nnora n oacrn iocrna, nn aoro n no:,nno coin noiyr iri
on cxnariooa:noio xaairoa. Ionnnncrio ni,oonnn no:nannroi
nio nn orcyrcrnyr. Ionia narin no yioonona, naynin :on oo :a
iir, ronyc narin nonimon. Ionnnna narin coornorcrnyor coiy oo
nonnocrn.
In nananmoncn aoro cxnariooa:nio on n ionnnncrio ni,oo
nnn ooo niaoni, non nn yioamon. Io,noo nnno orcannaorcn na
nooimon ynacrio, norony nonnnna narin coornorcrnyor coiy oonon
nocrn. Ionia narin coxanona, iana oo :aiir nn coiia nnoriir.
Aor n xo,y xaairon:yorcn cxnariooa:ninn onnn nnn:y nnora,
niaonnin ionorononnon. Io,noo nnno naxo,nrcn n ianao monin narin,
nnnnn noc oio noor nicrynari no naianmo. Aor n xo,y noor :a
nomnricn nononin nn nonin aoron.
A
4
RPEHCROBHE
Ora innia a,oconana canon nnoionnconnon iaroionn no,n
nnncinx aornnion no,nnnncinn cocran, qoi,moan, aiy
moian n ,yinn cnonnancran co co,nnn no,nnnncinn oa:ona
nnon. Ona nnnorcn nnnnnnnaino nonin cnanonnnion, co:,an
nin na ocnono ra,nnnn, connmnxcn nn no,ioronio cnanonnix
n:,annn ,n nairnnocinx nanon n oronocrnonnix no,nnnncinx n
nniono,nn.
Cnanonnni co,onr naronai, ioroio n conoiynnocrn ,ar
nnniono,nnocioo ocnomonno a:nnnix croon ,onroinocrn
co,noio no,nnnncioio noconaa. I aqannrnon non,io acnoo
oni crarin, aciinamno a:nnnio qoni narooinn: onncani
:aoonannn, iynni oo:non, cnn,oni n cnnnroni, nonoci no
oronon ,nainocrnin n oia:annn icronnon no,nnnncion nono
mn. I nnoonnn no,cranon noononi ocnonnix oiacrnonnix
acronnn, a:omonnix i nnnononn n no,nnnncion nairnio.
Anroi n cocrannron cnanonnnia cronnnci i rony, nroi
ninonnio n noio naronai in naicnnaino ,ocrynni ,n
nocnnnrnn. I n,o cynaon nnqonannn, no,o ncoio nairnno
cioio nana, no,cranona nocioiio no,onoo, non ro royorcn
n aniax ocrioio qonainoio a:iannnonnn ,onroinocrn nana
n aornnion co,noio no,nnnncioio :nona. O,naio raion no,xo,
oocnonnnaor nnraro no:nonocri nn oannn acmnnri cnon
no:nannn n oacrn nairnnocion no,nnnni.
I co:,annn cnanonnnia nnnnna ynacrno oimon iooirnn
ynonix, nairnnocinx nanon, o,airoon, ioroio c aio,ano
cri nnnyr no:nnimno y nnraroon :anonannn, no,oonnn n no
oannn.
Aomojt
AB

OPT noinanno oononnocrn n coin ,o 28 no,, cnnran c no


noio ,nn noco,non noncryannn. Ia:nnar canonon:noinin n nciyccr
nonnin aor.
Caonponanoxunm aopv (niin,im, cnonrannin aor) canono
n:noinoo noinanno oononnocrn ,o 28 no,. I :anncnnocrn or coia
noinannn oononnocrn yconno a:nnar annnn (,o 12 no,) n no
:,nnn (c 12 ,o 28 no,) canonon:noinin aor. Ioinanno oononnocrn
noco 28 no, oinno na:inar no,onononninn o,ann. Canonon:
noinin aor, nonronmnncn nn co,ymnx o,na :a ,yion oonon
nocrnx (ooo 2 a:), na:inar nnninnin niin,imon. Iio nnnnnann
noiyr iri ,ncqyninnn nnnnnion, ioi na,nononnnion, nocnanroinio
:aoonannn noonix oianon, no,mocrnymno nciyccrnonnio aori,
ocoonno nn nonon oononnocrn, n ,yino qairoi.
^oxann:n canonon:noinoio aora a:nnon. I n,o cynaon cnanaa
no:nniar coiamonnn narin, ni:inamno orconiy no,noio nnna.
I ,yinx cynanx coiamonnnn narin no,mocrnyor inoi no,noio nnna
(nn roicnio:ax oononnix, nnqoinnonnix :aoonannnx oononnon
n ,.). Inoi,a orconia n inoi no,noio nnna n coiamonnn narin no
ncxo,nr o,nonononno.
Ii,onr co,ymno cra,nn canonon:noinoio aora: yioa
mnn, nananmnncn, aor n xo,y, nononin n nonin aor. In yio
amon aoro ornonarcn omymonno rnocrn nn caio rnnymno on
nnn:y nnora n oacrn iocrna, nn aoro n no:,nno coin noiyr iri
on cxnariooa:noio xaairoa. Ionnnncrio ni,oonnn no:nannroi
nio nn orcyrcrnyr. Ionia narin no yioonona, naynin :on oo :a
iir, ronyc narin nonimon. Ionnnna narin coornorcrnyor coiy oo
nonnocrn.
In nananmoncn aoro cxnariooa:nio on n ionnnncrio ni,oo
nnn ooo niaoni, non nn yioamon. Io,noo nnno orcannaorcn na
nooimon ynacrio, norony nonnnna narin coornorcrnyor coiy oonon
nocrn. Ionia narin coxanona, iana oo :aiir nn coiia nnoriir.
Aor n xo,y xaairon:yorcn cxnariooa:ninn onnn nnn:y nnora,
niaonnin ionorononnon. Io,noo nnno naxo,nrcn n ianao monin narin,
nnnnn noc oio noor nicrynari no naianmo. Aor n xo,y noor :a
nomnricn nononin nn nonin aoron.
A
6 AIOIT
In nononon aoro no,noo nnno nacrnnno n:ionnorcn n: noocrn
narin, na,arcn cxnariooa:nio on nnn:y nnora n ionorononno
a:non nnroncnnnocrn. Iana monin narin aciir, nn naianmnon nc
co,onannn cnoo,no nonyciaor naon, naria nniionaron ioncncronnnn,
nonnnna oo nonimo no,noaiaonoio coia oononnocrn. I nario oinno
:a,onnarcn no,nio ooonin, nanonra nn oo nacri.
In nonon aoro, ioroin namo na,aorcn n no:,nno coin oo
nonnocrn, no,noo nnno nixo,nr n: noocrn narin, naria coiamaorcn,
ionorononno noiamaorcn.
Icn coiamonnn narin, no:nniamno noco inon no,noio nnna, no
,ocraronni ,n oio n:inannn, noncxo,nr no,onnan orconia no,noio nn
na, ioroan noor conono,aricn ,nroinin nooninin naronnin io
norononnon, nnno,nmnn i a:nnrn anonnn. In annnx coiax oonon
nocrn no:noon moonnin aor. I ron cynao naynin naronnin :on no
aciinaorcn, a no,noo nnno, nonocri orcannanci, onyciaorcn n o
:yiraro coiamonnn narin n iana monin narin, cronin iorooio acrn
innarcn, n monia narin nnooraor oniooa:ny qony. Oror nn, ca
nonon:noinoio aora co,yor ,nqqoonnnonari c 6cjc+cnnocmt wc
cuno, ioi,a no,noo nnno nnionnorcn n ianao monin narin.
In canonon:noinon aoro no:nono nonninononno nnioqoi
n: naianma n noocri narin c noco,ymnn a:nnrnon nocnanroinoio
nonocca. Inqnnnonannin (nxoa,onnin) aor noor crari nnnnnon io
noan:onannix conrnnocinx :aoonannn. In ron ornonarcn nxoa,
ia, raxnia,nn, onionnro:, naria noor iri no a:noy oimo noni,
oo:nonna nn nainannn, nonnnrcn inoonn,nio ni,oonnn n: noonix
nyron. I cynao acnocranonnn nnqoinnn cocronnno yxy,maorcn, nonn
nrcn on, o:no, ,ncnoncnnocino n ,n:ynnocino nnonnn, n:nononnn
ionn: nicoinn onionnro:, nonimonnan COO, a:nnnarcn inonnin cai
nnninr, naanornr, noinnononronnr, concnc.
, n a i n o : canonon:noinoio aora ycranannnar na ocnonannn
innnnocion iarnni, ,annix naianmnoio, naianmnomnocronon
noio n yira:nyionoio ncco,onannn.
In yioamon canonon:noinon aoro n I rnnocro oononnoc
rn ononno noor nono,nricn n oncion ioncyirannn nyron oiann:annn
crannonaa na ,ony. I cynao, ocn n rononno 3 ,non cnnnroni yi
o:i noinannn oononnocrn no crnxar, oononnan ,ona iri na
nanona n crannona. o n o n n o yioamoio noinannn oononnoc
rn ionnoicnoo, ono ninaor nocroinin onn, co,arnnnio, cna:non
rnnocino co,crna, n I rnnocro noia:ana iononainan roannn n
:anncnnocrn or nnnnn yio:i noinannn, iononainix noia:aroon
ionn n (nn) nonn, coia oononnocrn.
In yioamon canonon:noinon aoro no II n III rnnocrax o
ononnocrn onmnny co,yor iocnnran:nonari, rai iai nooxo,nni no
cronnnin ionroi :a cocronnnon monin narin, ononia cocronnnn no,a.
,n ononnn ncnoi:yr roionrnnocino n cna:nonrnnocino co,crna.
In nananmoncn canonon:noinon aoro noia:ana connan iocnnra
n:annn nn on coio oononnocrn. ononno n ocnonnon raioo o, iai
n nn yioamon niin,imo. ,n noiamonnn ionnnncrix ni,oonnn
nn nananmoncn aoro n I rnnocro oononnocrn nnnonnr croionco
,oamno nonaari. Ioco noiamonnn ionnnncrix ni,oonnn nn o,
nonononno c nnioqonnon na:nanar noiocroon nn oio cnnrornno
AIOIT 7
cinn anaoi rynna. In oninix ionnnncrix ni,oonnnx iononai
nan roannn nananmoiocn aora no qqoirnnna.
In aoro n xo,y, nononon, nonon n moonnon aoro nono,nr nn
crynonrainoo y,aonno ocrarion no,noio nnna n ciycrion ionn noro,a
nn niciannannn nn naiyynicioxoannn, nro no:nonor ocranonnri
ionorononno n no,ornarnri nnqnnnonanno.
In noocononnon nnqnnnonannon aoro y,aonno ocrarion no,
noio nnna nono,nrcn na qono anrnaironainon roannn. Innnnn ono
nnn nn ocononnon nnqnnnonannon n conrnnocion aoro raion o, iai
n nn nocoo,onon conrnnocion nnqoinnn.
In nococronnmoncn aoro ,nroinoo nin,anno nonoocooa:no.
I I rnnocro oononnocrn noinmoo nnno y,anr nncrynonraino. I o
oo no:,nno coin oononnocrn nono,nr o,ono:y,onno. Ioo, rnn no
oxo,nno non:nocrn ncco,onanno cnorinamon cncroni ionn. Ioco y,a
onnn no,noio nnna na:nanar anrnaironainy roann n co,crna, co
iamamno nariy.
O c o n o n n n. Inanmnnn ocononnnnn nn canonon:noi
non aoro nnnrcn naronnoo ionorononno nco,crnno :a,oin nacron
no,noio nnna n noocrn narin nn naymonnn cnorinamon cncroni
ionn n cynao ,nroinoio nin,annn nn nococronnmoncn aoro (n rn
oix cynanx noor a:nnricn ,ICcnn,on cn. uccc+unujocannoo
cnmjucocoucmoo cccjmtcanun cunojo+), nnqnnnonanno narin nnori
,o a:nnrnn concnca n nnqoinnonnoroicnnocioio moia; ocononnn, cnn:an
nio c roxnnnocinnn noiomnocrnnn nn niciannannn nn o,oa:omo
nnn noqoannn narin, a:in roa nn monin narin. Or,aonnio oc
ononnn: nocnanroinin nonocc n noonix oianax (cainnniooqonr,
n,onornr), ,ncqyninnn nnnnnion, ocno,no, xononnnronona, oocro
nno icraionnrainix :aoonannn, a:nnrno o:ycconcnnn:annn nn no
co,ymon oononnocrn n ,.
I o i n o : coxanonnn oononnocrn nn canonon:noinon aoro
:anncnr or cra,nn nonocca. Coxanonno no:nono nn yioamon niin
,imo, oo nn nananmoncn.
Ioco canonon:noinoio aora onmnna ,ona naxo,nricn no, na
,onnon nana oncion ioncyirannn ,o noccranononnn nonainoio
nrna noncryannn (nn yconnn orcyrcrnnn iainxno nnqoinnonnix oc
ononnn). oo: 3 noc noco aora noocooa:no oco,onanno cocron
nnn ono,yirnnnon cncroni cynyocion nai ,n nincnonnn nnnnn ca
nonon:noinoio noinannn oononnocrn n nono,onnn nooxo,nnix o
annrannonnix noonnnrnn ,n no,ioronin i co,ymon oononnocrn.
Hcuyccvncnnm aopv no,nanoonnoo noinanno oononnocrn
n coin ,o 28 no,. Iciyccrnonnin aor nnnorcn o,nnn n: mnoio nn
nonnonix noro,on nannonannn conin n n ono,oonnon crononn oia:ina
or nnnnno na yononi o,aonocrn. Ocnonninn nnnnnann nciyccrnonno
io aora nnnrcn oanno onmnni oiannnnri nnco ,oron n conio nn
noomo nx no nnori, noaionnnrnin ncnxooinnocinn innar n conio, no
no:nonocri (nn nooanno) conorari aory nn ynoy c o,onnon
n nocnnrannon oonia, nro ocoonno xaairono ,n noo,ix conon, a rai
o nannno naoniioio oonia, nnoio,ornocri, oo:ni o,noio n: nonon
conin, noy,onornonroinio naronainoironio yconnn n ,. Iicoian
nacrora nciyccrnonnix aoron no nnoion oyconona nn:inn yonnon nn
qonnonannocrn nacoonnn o nicoioqqoirnnnix noro,ax n co,crnax
6 AIOIT
In nononon aoro no,noo nnno nacrnnno n:ionnorcn n: noocrn
narin, na,arcn cxnariooa:nio on nnn:y nnora n ionorononno
a:non nnroncnnnocrn. Iana monin narin aciir, nn naianmnon nc
co,onannn cnoo,no nonyciaor naon, naria nniionaron ioncncronnnn,
nonnnna oo nonimo no,noaiaonoio coia oononnocrn. I nario oinno
:a,onnarcn no,nio ooonin, nanonra nn oo nacri.
In nonon aoro, ioroin namo na,aorcn n no:,nno coin oo
nonnocrn, no,noo nnno nixo,nr n: noocrn narin, naria coiamaorcn,
ionorononno noiamaorcn.
Icn coiamonnn narin, no:nniamno noco inon no,noio nnna, no
,ocraronni ,n oio n:inannn, noncxo,nr no,onnan orconia no,noio nn
na, ioroan noor conono,aricn ,nroinin nooninin naronnin io
norononnon, nnno,nmnn i a:nnrn anonnn. In annnx coiax oonon
nocrn no:noon moonnin aor. I ron cynao naynin naronnin :on no
aciinaorcn, a no,noo nnno, nonocri orcannanci, onyciaorcn n o
:yiraro coiamonnn narin n iana monin narin, cronin iorooio acrn
innarcn, n monia narin nnooraor oniooa:ny qony. Oror nn, ca
nonon:noinoio aora co,yor ,nqqoonnnonari c 6cjc+cnnocmt wc
cuno, ioi,a no,noo nnno nnionnorcn n ianao monin narin.
In canonon:noinon aoro no:nono nonninononno nnioqoi
n: naianma n noocri narin c noco,ymnn a:nnrnon nocnanroinoio
nonocca. Inqnnnonannin (nxoa,onnin) aor noor crari nnnnnon io
noan:onannix conrnnocinx :aoonannn. In ron ornonarcn nxoa,
ia, raxnia,nn, onionnro:, naria noor iri no a:noy oimo noni,
oo:nonna nn nainannn, nonnnrcn inoonn,nio ni,oonnn n: noonix
nyron. I cynao acnocranonnn nnqoinnn cocronnno yxy,maorcn, nonn
nrcn on, o:no, ,ncnoncnnocino n ,n:ynnocino nnonnn, n:nononnn
ionn: nicoinn onionnro:, nonimonnan COO, a:nnnarcn inonnin cai
nnninr, naanornr, noinnononronnr, concnc.
, n a i n o : canonon:noinoio aora ycranannnar na ocnonannn
innnnocion iarnni, ,annix naianmnoio, naianmnomnocronon
noio n yira:nyionoio ncco,onannn.
In yioamon canonon:noinon aoro n I rnnocro oononnoc
rn ononno noor nono,nricn n oncion ioncyirannn nyron oiann:annn
crannonaa na ,ony. I cynao, ocn n rononno 3 ,non cnnnroni yi
o:i noinannn oononnocrn no crnxar, oononnan ,ona iri na
nanona n crannona. o n o n n o yioamoio noinannn oononnoc
rn ionnoicnoo, ono ninaor nocroinin onn, co,arnnnio, cna:non
rnnocino co,crna, n I rnnocro noia:ana iononainan roannn n
:anncnnocrn or nnnnn yio:i noinannn, iononainix noia:aroon
ionn n (nn) nonn, coia oononnocrn.
In yioamon canonon:noinon aoro no II n III rnnocrax o
ononnocrn onmnny co,yor iocnnran:nonari, rai iai nooxo,nni no
cronnnin ionroi :a cocronnnon monin narin, ononia cocronnnn no,a.
,n ononnn ncnoi:yr roionrnnocino n cna:nonrnnocino co,crna.
In nananmoncn canonon:noinon aoro noia:ana connan iocnnra
n:annn nn on coio oononnocrn. ononno n ocnonnon raioo o, iai
n nn yioamon niin,imo. ,n noiamonnn ionnnncrix ni,oonnn
nn nananmoncn aoro n I rnnocro oononnocrn nnnonnr croionco
,oamno nonaari. Ioco noiamonnn ionnnncrix ni,oonnn nn o,
nonononno c nnioqonnon na:nanar noiocroon nn oio cnnrornno
AIOIT 7
cinn anaoi rynna. In oninix ionnnncrix ni,oonnnx iononai
nan roannn nananmoiocn aora no qqoirnnna.
In aoro n xo,y, nononon, nonon n moonnon aoro nono,nr nn
crynonrainoo y,aonno ocrarion no,noio nnna n ciycrion ionn noro,a
nn niciannannn nn naiyynicioxoannn, nro no:nonor ocranonnri
ionorononno n no,ornarnri nnqnnnonanno.
In noocononnon nnqnnnonannon aoro y,aonno ocrarion no,
noio nnna nono,nrcn na qono anrnaironainon roannn. Innnnn ono
nnn nn ocononnon nnqnnnonannon n conrnnocion aoro raion o, iai
n nn nocoo,onon conrnnocion nnqoinnn.
In nococronnmoncn aoro ,nroinoo nin,anno nonoocooa:no.
I I rnnocro oononnocrn noinmoo nnno y,anr nncrynonraino. I o
oo no:,nno coin oononnocrn nono,nr o,ono:y,onno. Ioo, rnn no
oxo,nno non:nocrn ncco,onanno cnorinamon cncroni ionn. Ioco y,a
onnn no,noio nnna na:nanar anrnaironainy roann n co,crna, co
iamamno nariy.
O c o n o n n n. Inanmnnn ocononnnnn nn canonon:noi
non aoro nnnrcn naronnoo ionorononno nco,crnno :a,oin nacron
no,noio nnna n noocrn narin nn naymonnn cnorinamon cncroni
ionn n cynao ,nroinoio nin,annn nn nococronnmoncn aoro (n rn
oix cynanx noor a:nnricn ,ICcnn,on cn. uccc+unujocannoo
cnmjucocoucmoo cccjmtcanun cunojo+), nnqnnnonanno narin nnori
,o a:nnrnn concnca n nnqoinnonnoroicnnocioio moia; ocononnn, cnn:an
nio c roxnnnocinnn noiomnocrnnn nn niciannannn nn o,oa:omo
nnn noqoannn narin, a:in roa nn monin narin. Or,aonnio oc
ononnn: nocnanroinin nonocc n noonix oianax (cainnniooqonr,
n,onornr), ,ncqyninnn nnnnnion, ocno,no, xononnnronona, oocro
nno icraionnrainix :aoonannn, a:nnrno o:ycconcnnn:annn nn no
co,ymon oononnocrn n ,.
I o i n o : coxanonnn oononnocrn nn canonon:noinon aoro
:anncnr or cra,nn nonocca. Coxanonno no:nono nn yioamon niin
,imo, oo nn nananmoncn.
Ioco canonon:noinoio aora onmnna ,ona naxo,nricn no, na
,onnon nana oncion ioncyirannn ,o noccranononnn nonainoio
nrna noncryannn (nn yconnn orcyrcrnnn iainxno nnqoinnonnix oc
ononnn). oo: 3 noc noco aora noocooa:no oco,onanno cocron
nnn ono,yirnnnon cncroni cynyocion nai ,n nincnonnn nnnnn ca
nonon:noinoio noinannn oononnocrn n nono,onnn nooxo,nnix o
annrannonnix noonnnrnn ,n no,ioronin i co,ymon oononnocrn.
Hcuyccvncnnm aopv no,nanoonnoo noinanno oononnocrn
n coin ,o 28 no,. Iciyccrnonnin aor nnnorcn o,nnn n: mnoio nn
nonnonix noro,on nannonannn conin n n ono,oonnon crononn oia:ina
or nnnnno na yononi o,aonocrn. Ocnonninn nnnnnann nciyccrnonno
io aora nnnrcn oanno onmnni oiannnnri nnco ,oron n conio nn
noomo nx no nnori, noaionnnrnin ncnxooinnocinn innar n conio, no
no:nonocri (nn nooanno) conorari aory nn ynoy c o,onnon
n nocnnrannon oonia, nro ocoonno xaairono ,n noo,ix conon, a rai
o nannno naoniioio oonia, nnoio,ornocri, oo:ni o,noio n: nonon
conin, noy,onornonroinio naronainoironio yconnn n ,. Iicoian
nacrora nciyccrnonnix aoron no nnoion oyconona nn:inn yonnon nn
qonnonannocrn nacoonnn o nicoioqqoirnnnix noro,ax n co,crnax
8 AIOIT
ionranonnnn, no,ocrynnocri nx ,n oimon nacrn nacoonnn, a raio
orcyrcrnnon corn cnonnan:nonannix yno,onnn (no,a:,oonnn, ian
noron), :annnamnxcn nonocann nannonannn conin, ninan oiann:a
nn aori no ionranonnnn. Iciyccrnonnio aori oyconnnar oi
mno no,nio,onoiaqnnocino n iononnnocino noron, rai iai nnno,nr
i ocry innoiooinnocion :aoonaonocrn, ocno,n, cnococrnyr no:
nninononn canonon:noinix aoron n no,onononnix o,on nn no
co,ymnx oononnocrnx, nonimonn yonnn naronncion n nonnarai
non cnornocrn.
Ocnonnin noro,on n o q n a i r n i n nciyccrnonnix aoron nn
norcn nno,onno conononnix ionranonrnnnix co,crn. Icnoi:onanno
onmnnann ono,yirnnnoio no:acra conononnix noro,on n co,crn
ionranonnnn nnno,nr i cnnonn nciyccrnonnix aoron n no oia:inaor
n noco,ymon ornnaroinoio nnnnnn na cocronnno :,oonin onmnn,
,oroo,ny qyninn, a raio na yononi o,aonocrn. ,ocrninyri cron
ioio cnnonnn yonnn nciyccrnonnix aoron no:nono roiio nn yco
nnn nono,onnn noonananonnon aori no ionranonnnn n conorannn
c ininonnnocinn nocnnrannon nacoonnn, ocoonno no,ocrion.
^o,nnnncinn nciyccrnonnin aor nono,nrcn aiymooninnoiooion
n cnonnan:nonannon or,oonnn oinnni, o,ninon ,ono nn oncion
ioncyirannn nn oannn onmnni nonari oononnocri n no no,nnnn
cinn noia:annnn n rox cynanx, ioi,a coxanonno oononnocrn n o,i no
,yr i yxy,monn cocronnnn :,oonin n no,crannr yio:y ,n n:nn
onmnni, no nn ninnonnix anonannx a:nnrnn no,a. Hanooo
acnocranonnin nnnorcn no,nnnncinn nciyccrnonnin aor n annno
coin oononnocrn (,o 12 no,). Ioinanno oononnocrn n coin, no
nimamno 12 no,, ocymocrnnorcn iannin oa:on no no,nnnncinn noia
:annnn. Hooxo,nnocri aora no no,nnnncinn noia:annnn ycranannnaor
aiymoinnoiooi connocrno co cnonnancrann coornorcrnymoio noqnn
(roanonron, xnyion, oniooion, ncnxnaron n ,.) n yiono,nroon o
nonoio yno,onnn noco oco,onannn nannonrin n crannonao.
Iciyccrnonnin aor nn coio oononnocrn ooo 12 no, n ,o 28 no,
a:omon, ocn o,onno oonia nooaroino n cnn:n c noioroinn co
nnaininn qairoann: nannno, noconomonnoornon oononnon (no
no,nrcn c coiacnn o,nroon), cnori nya oononnon, noinannon
onmnni nn oo nya n :ainonnn, nmonnon oononnon nan naro
nncrna, nnoio,ornocri (ooo ,oron n conio), a:no,on no nonn o
ononnocrn, oononnocri noco n:nacnonannn, nannnon n conio oon
iannnan,a.
Iornnonoia:annnnn i nciyccrnonnony aory nnnrcn ocrio n no
,ocrio nocnanroinio nonocci noonix oianon, nannno inonnix ona
ion no:anncnno or nx oian:annn, coi nonoo 6 noc noco no,mocrny
moio noinannn oononnocrn, ocrio nnqoinnonnio :aoonannn. I no
:,nno coin aor nornnonoia:an, ocn noinanno oononnocrn n ror
nono, ooo onacno ,n :,oonin n n:nn, non no,oonno oononnoc
rn n o,i.
Ioo, noinannon oononnocrn no:anncnno or oo coia nono,nr
innnnocino anan:i ionn n nonn, aironocionn na:ia n: naianma,
oainn Iacconana n na IInnqoinn, ono,onr iynny ionn n o
:ycnnna,onocri. Ioo, noinannon oononnocrn n no:,nno coin
ncco,yr cnorinamy cncrony ionn n nono,nr cnonnainio ncco,o
AIOIT 9
nannn n :anncnnocrn or xaairoa ocnonnoio :aoonannn, nocynnmoio oc
nonannon ,n aora (oiroia,noiaqnn, ncco,onanno qyninnn nonoi,
nononn n ,.).
Iciyccrnonnoo noinanno oononnocrn n annno coin non:no,nr
noro,ann ctcta6ucanun nn cat+tcto+cauu. In :a,oio noncr
yannn na coi ,o 2O ,non noinanno oononnocrn noro,on naiyynic
ioxoannn rai na:inaonin nnnnaor nono non:no,nri iai n crann
onao, rai n anyarono.
I n a n m n o o c o n o n n n no nonn onoannn nciyccrnonno
io noinannn oononnocrn nn ncioo noco noo noqoannn narin,
ionorononno. Canin nacrin ocononnon nnnorcn ocranonno n noocrn
narin nacron no,noio nnna. ,n no,yno,onnn roio ocononnn ca:y
noco aora nono,nr yira:nyionoo ncco,onanno, n cynao onayo
nnn ocrarion no,noio nnna onn:n noocrn narin.
O r , a o n n i o o c o n o n n n: nocnanroinio :aoonannn no
onix oianon, ,ncqyninnn nnnnnion n na,nononnnion, ocno,no, noni
namnnanno oononnocrn, nnonaronnan oononnocri n ,. In noco,y
mnx oononnocrnx n o,ax no:acraor nacrora nornoo,aonocrn, ac
qnicnn n iononrnnocion oo:nn nonoo,onnoio. Iynny ncia no
no:nninononn ocononnn cocrannr onmnni, nnomno rn n ooo
aoron n ananno:o, cra,amno nocnanroininn :aoonannnnn nn,ar
ion narin, naymonnnnn noncryainoio nnia, :aoonannnnn ionn, no
onocmno anoo onoarnnnio nnomaroicrna na nario n nnnnniax. ^oro,
naiyynicioxoannn (ocoonno nnnnaor) nnoor n, nonnymocrn noo,
niciannannon n cnn:n c nonimon rannarn:annon monin n cronoi roa
narin, coiamonnon nononn onoannn, ynonimonnon nacrori nanmnx
n or,aonnix ocononnn.
,n nciyccrnonnoio noinannn oononnocrn n no:,nno coin nnno
nnr naoo iocaono cononno (nn rnoix icraionnrainix :aoona
nnnx oononnon), nno,onno innoronnnocioio acrnoa xon,a narnn
nn nonaaron nocraian,nnon n no,nin ny:ii. Io,nanroino c no
nomi yira:nyia yronnnr oian:ann nanonri. Inanao nono,nr
annnononro: (noio no,noio ny:in) n y,anr 1O2O n (n :anncn
nocrn or coia oononnocrn) oioono,non n,iocrn. Saron n noocri
annnona no,onno nno,nr 2O acrno xon,a narnn n ionnocrno, na
3OO n nonimon, non nino,ono oioono,non n,iocrn. aronrnin
nono, or nononra nno,onnn acrnoa ,o nonnonnn cxnaroi iooorcn
or 17 ,o 21 n. Iiin,im noncxo,nr, iai nanno, noo: 2426 n. Oco
nonnn noiyr iri cnn:ani c roxnnnocinnn noiomnocrnnn (nno,onnon in
noronnnocioio acrnoa xon,a narnn n riann, cocy,ncroo yco, na
nonry); na,arcn raio ro o ocononnn, nro n nn canonon:
noinon aoro ionorononnn, nocnanroinio :aoonannn noonix
oianon, a:ini monin narin, oocronnn ocnonnoio :aoonannn n ,.
Ioqnairnia ocononnn cocronr n rmaroinon no,ioronio i onoannn
n ronnon co,onnn oo roxnnin.
Ino,onno n noocri no,noio ny:in nonaaron nocraian,nna nono
,nrcn no ron o nannan, nro n innoronnnocioio acrnoa xon,a narnn,
no nonaar nocraian,nna nno,nr n noocri annnona ca:y noco noioa
no,noio ny:in o: no,nanroinon naiyannn oioono,non n,iocrn.
In ncnoi:onannn nocraian,nnon niin,im noncxo,nr icroo. Ocono
nnn no:nniaor nonimo, non nn nno,onnn innoronnnocioio acrnoa xon,a
8 AIOIT
ionranonnnn, no,ocrynnocri nx ,n oimon nacrn nacoonnn, a raio
orcyrcrnnon corn cnonnan:nonannix yno,onnn (no,a:,oonnn, ian
noron), :annnamnxcn nonocann nannonannn conin, ninan oiann:a
nn aori no ionranonnnn. Iciyccrnonnio aori oyconnnar oi
mno no,nio,onoiaqnnocino n iononnnocino noron, rai iai nnno,nr
i ocry innoiooinnocion :aoonaonocrn, ocno,n, cnococrnyr no:
nninononn canonon:noinix aoron n no,onononnix o,on nn no
co,ymnx oononnocrnx, nonimonn yonnn naronncion n nonnarai
non cnornocrn.
Ocnonnin noro,on n o q n a i r n i n nciyccrnonnix aoron nn
norcn nno,onno conononnix ionranonrnnnix co,crn. Icnoi:onanno
onmnnann ono,yirnnnoio no:acra conononnix noro,on n co,crn
ionranonnnn nnno,nr i cnnonn nciyccrnonnix aoron n no oia:inaor
n noco,ymon ornnaroinoio nnnnnn na cocronnno :,oonin onmnn,
,oroo,ny qyninn, a raio na yononi o,aonocrn. ,ocrninyri cron
ioio cnnonnn yonnn nciyccrnonnix aoron no:nono roiio nn yco
nnn nono,onnn noonananonnon aori no ionranonnnn n conorannn
c ininonnnocinn nocnnrannon nacoonnn, ocoonno no,ocrion.
^o,nnnncinn nciyccrnonnin aor nono,nrcn aiymooninnoiooion
n cnonnan:nonannon or,oonnn oinnni, o,ninon ,ono nn oncion
ioncyirannn nn oannn onmnni nonari oononnocri n no no,nnnn
cinn noia:annnn n rox cynanx, ioi,a coxanonno oononnocrn n o,i no
,yr i yxy,monn cocronnnn :,oonin n no,crannr yio:y ,n n:nn
onmnni, no nn ninnonnix anonannx a:nnrnn no,a. Hanooo
acnocranonnin nnnorcn no,nnnncinn nciyccrnonnin aor n annno
coin oononnocrn (,o 12 no,). Ioinanno oononnocrn n coin, no
nimamno 12 no,, ocymocrnnorcn iannin oa:on no no,nnnncinn noia
:annnn. Hooxo,nnocri aora no no,nnnncinn noia:annnn ycranannnaor
aiymoinnoiooi connocrno co cnonnancrann coornorcrnymoio noqnn
(roanonron, xnyion, oniooion, ncnxnaron n ,.) n yiono,nroon o
nonoio yno,onnn noco oco,onannn nannonrin n crannonao.
Iciyccrnonnin aor nn coio oononnocrn ooo 12 no, n ,o 28 no,
a:omon, ocn o,onno oonia nooaroino n cnn:n c noioroinn co
nnaininn qairoann: nannno, noconomonnoornon oononnon (no
no,nrcn c coiacnn o,nroon), cnori nya oononnon, noinannon
onmnni nn oo nya n :ainonnn, nmonnon oononnon nan naro
nncrna, nnoio,ornocri (ooo ,oron n conio), a:no,on no nonn o
ononnocrn, oononnocri noco n:nacnonannn, nannnon n conio oon
iannnan,a.
Iornnonoia:annnnn i nciyccrnonnony aory nnnrcn ocrio n no
,ocrio nocnanroinio nonocci noonix oianon, nannno inonnix ona
ion no:anncnno or nx oian:annn, coi nonoo 6 noc noco no,mocrny
moio noinannn oononnocrn, ocrio nnqoinnonnio :aoonannn. I no
:,nno coin aor nornnonoia:an, ocn noinanno oononnocrn n ror
nono, ooo onacno ,n :,oonin n n:nn, non no,oonno oononnoc
rn n o,i.
Ioo, noinannon oononnocrn no:anncnno or oo coia nono,nr
innnnocino anan:i ionn n nonn, aironocionn na:ia n: naianma,
oainn Iacconana n na IInnqoinn, ono,onr iynny ionn n o
:ycnnna,onocri. Ioo, noinannon oononnocrn n no:,nno coin
ncco,yr cnorinamy cncrony ionn n nono,nr cnonnainio ncco,o
AIOIT 9
nannn n :anncnnocrn or xaairoa ocnonnoio :aoonannn, nocynnmoio oc
nonannon ,n aora (oiroia,noiaqnn, ncco,onanno qyninnn nonoi,
nononn n ,.).
Iciyccrnonnoo noinanno oononnocrn n annno coin non:no,nr
noro,ann ctcta6ucanun nn cat+tcto+cauu. In :a,oio noncr
yannn na coi ,o 2O ,non noinanno oononnocrn noro,on naiyynic
ioxoannn rai na:inaonin nnnnaor nono non:no,nri iai n crann
onao, rai n anyarono.
I n a n m n o o c o n o n n n no nonn onoannn nciyccrnonno
io noinannn oononnocrn nn ncioo noco noo noqoannn narin,
ionorononno. Canin nacrin ocononnon nnnorcn ocranonno n noocrn
narin nacron no,noio nnna. ,n no,yno,onnn roio ocononnn ca:y
noco aora nono,nr yira:nyionoo ncco,onanno, n cynao onayo
nnn ocrarion no,noio nnna onn:n noocrn narin.
O r , a o n n i o o c o n o n n n: nocnanroinio :aoonannn no
onix oianon, ,ncqyninnn nnnnnion n na,nononnnion, ocno,no, noni
namnnanno oononnocrn, nnonaronnan oononnocri n ,. In noco,y
mnx oononnocrnx n o,ax no:acraor nacrora nornoo,aonocrn, ac
qnicnn n iononrnnocion oo:nn nonoo,onnoio. Iynny ncia no
no:nninononn ocononnn cocrannr onmnni, nnomno rn n ooo
aoron n ananno:o, cra,amno nocnanroininn :aoonannnnn nn,ar
ion narin, naymonnnnn noncryainoio nnia, :aoonannnnn ionn, no
onocmno anoo onoarnnnio nnomaroicrna na nario n nnnnniax. ^oro,
naiyynicioxoannn (ocoonno nnnnaor) nnoor n, nonnymocrn noo,
niciannannon n cnn:n c nonimon rannarn:annon monin n cronoi roa
narin, coiamonnon nononn onoannn, ynonimonnon nacrori nanmnx
n or,aonnix ocononnn.
,n nciyccrnonnoio noinannn oononnocrn n no:,nno coin nnno
nnr naoo iocaono cononno (nn rnoix icraionnrainix :aoona
nnnx oononnon), nno,onno innoronnnocioio acrnoa xon,a narnn
nn nonaaron nocraian,nnon n no,nin ny:ii. Io,nanroino c no
nomi yira:nyia yronnnr oian:ann nanonri. Inanao nono,nr
annnononro: (noio no,noio ny:in) n y,anr 1O2O n (n :anncn
nocrn or coia oononnocrn) oioono,non n,iocrn. Saron n noocri
annnona no,onno nno,nr 2O acrno xon,a narnn n ionnocrno, na
3OO n nonimon, non nino,ono oioono,non n,iocrn. aronrnin
nono, or nononra nno,onnn acrnoa ,o nonnonnn cxnaroi iooorcn
or 17 ,o 21 n. Iiin,im noncxo,nr, iai nanno, noo: 2426 n. Oco
nonnn noiyr iri cnn:ani c roxnnnocinnn noiomnocrnnn (nno,onnon in
noronnnocioio acrnoa xon,a narnn n riann, cocy,ncroo yco, na
nonry); na,arcn raio ro o ocononnn, nro n nn canonon:
noinon aoro ionorononnn, nocnanroinio :aoonannn noonix
oianon, a:ini monin narin, oocronnn ocnonnoio :aoonannn n ,.
Ioqnairnia ocononnn cocronr n rmaroinon no,ioronio i onoannn
n ronnon co,onnn oo roxnnin.
Ino,onno n noocri no,noio ny:in nonaaron nocraian,nna nono
,nrcn no ron o nannan, nro n innoronnnocioio acrnoa xon,a narnn,
no nonaar nocraian,nna nno,nr n noocri annnona ca:y noco noioa
no,noio ny:in o: no,nanroinon naiyannn oioono,non n,iocrn.
In ncnoi:onannn nocraian,nnon niin,im noncxo,nr icroo. Ocono
nnn no:nniaor nonimo, non nn nno,onnn innoronnnocioio acrnoa xon,a
1O AIOIT
narnn; nona,anno nocraian,nnon n riann no ni:inaor nx noio:a. ^oiyr
iri noonnio nnonnn: romnora, nora, nonoc, ioonnan oi.
Iornnonoia:annnnn i noinann oononnocrn nyron nno,onnn o
iacrnonnix co,crn n no,nin ny:ii nnnrcn rnoio co,onnococy
,ncrio :aoonannn, :nannroinoo nonimonno A,, :aoonannn ]HC, no
noi, ionn, ionorononnn, oycononnio no,oannon nn no,ono
nonnon orconion nanonri, n ,.
I nocoaornon nono,o nooxo,nno co,nri :a cocronnnon narin, xa
airoon ni,oonnn n: noonix nyron, omnn cocronnnon onmnni. Io
,onno nocoaornoio nono,a nn noinannn oononnocrn n no:,nno
coin raioo o, iai nocoo,onoio nono,a, co,yor nnnnnari noi ,n
no,anonnn airannn, nono,nri ononno ocnonnoio :aoonannn. Io:ycor
nnaroinin nannonrian no:anncnno or coia oononnocrn ocymocrnnr
noqnairniy o:ycconcnnn:annn (n nonio 48 n noco aora nno,nr
anrno:ycnin nnnynoioynn).
Kpnnnaxunm aopv noinanno oononnocrn canon onmnnon
nn ,yinn nnon, non:no,onnoo nno ononoio yno,onnn. nno, non:
no,nmoo onmnno innnnainin aor, nocor yioonny ornorcrnonnocri.
Innnnon innnnainoio aora namo nnnorcn oanno onmnni ciiri
oononnocri. ,n innnnainoio aora ncnoi:yr noxannnocino, xnnn
nocino, no,nianonro:nio co,crna n ,. Aor noo,io non:no,nr n anrn
cannranix yconnnx, n cnn:n c non nacro no:nniar rnoonmno conrnno
cino ocononnn, ,ICcnn,on, nnqoinnonnoroicnnocinn moi, nononnan,
nonononnan no,ocraronnocri. I ,ainonmon nacro nacrynaor ocno,no, na
,arcn noninamnnanno oononnocrn n ,yino ocononnn.
Hoo,io nn innnnainon aoro no:nniar oranonnn, cnn:annio
c nno,onnon nnyri nn naonroaino nonaaron, na:inaonix n onxo,o
aornnninn co,crnann. I nnn ornocnr nonaari oncinx noonix io
nonon n nx cnnrornnocino anaoin (qoniynn, norncra,no, cnncro,
,nrncrnicro, noiocroon, noinnn); co,crna, crnnynymno nyc
iyaryy narin nonaari cnoinin (iora, ionornn, iorannn
n ,.); nonaari :a,non ,on innoqn:a (oicnronnn, nnrynrnn n ,.), crnn
rnnnn, cqooqn:nn, n:ononn; co,crna, crnnynymno nariy roiio nn
nx nnnononnn n roicnnocion ,o:o (naxniannn, xnnnn).
Innnnocian cnnnronarnia oranonnn yia:anninn nonaarann cnn
:ana c nx n:naroinon roicnnnocri n nnnnron ,o:on, ioroan, iai na
nno, :nannroino nonimaor nicmy a:ony n cyronny. Cnnnroni or
anonnn nonaarann oncinx noonix iononon n nx cnnrornnocinnn
anaoiann nonnnrcn nn nonimonnn nicmnx cyronnix ,o: n 1O a:
n ooo. In ron no:nniar ,ncnoncnnocino accroncrna (romnora, no
ra), ioonnan oi, ioonoiyonno. Ornonarcn nonimonno A,, raxnia
,nn, no:noon orocrarnnocinn ioanc. In ,nroinon nnono (ooo
7 ,non) roicnnocinx ,o: rnx nonaaron no:nono roicnnocioo noaonno
nononn. Iono,on ,n nooronon iocnnran:annn oinno cynr nonno
nno naronnoio ionorononnn.
In oranonnn nonaarann :a,non ,on innoqn:a, a raio crnnrn
nnnon, cqooqn:nnon, n:ononnon n cynao nonimonnn nx cyronnon ,o:i
n 34 a:a no:nniar on n nnoro, ia,noroicnnocino nonnonnn (oco
onno nn naonroainon nno,onnn) accroncrno nrna n nono,nnoc
rn co,na. Ha OII oincrnyrcn oy,onionan icracncronn, a:
nnnio cra,nn arnononrniynnon oia,i, qnnnnnn oy,onion.
AIC]ICC 11
Io:noni ioanc n orainin ncxo,. Hanoimnn roicnnocinn qqoir
oyconnnaor nnon naxniannna, xnnnna, nonaaron cnoinin n ,o:ax,
nonimamnx n 23 a:a cyronny.
,nainocrnia rainx oranonnn :ary,nona nn orcyrcrnnn ,ocrononix
anannocrnnocinx ,annix, ioroio nacro ciinar. ononno oranonnn
aornnninn co,crnann oinno :a,onnaorcn nco,crnno no:,noio o
amonnn :a no,nnnncion nonomi. ,o:nnroicniannonnan roannn nina
or noninanno oy,ia noo: :on,, nno,onno nnyri O i airnnnonannoio
yin, canroinix co,crn (nn nooainix oranonnnx); qocnonan
nin ,nyo: c ncnoi:onannon nononnni nn a:nica. In rnoix oran
onnnx n 1o cyrin oionon,yorcn ionoconnn. Cnnnronarnnocioo ononno
nananono na no,,oanno qyninnn n:nonno nanix oianon, nn no
nnonnn naronnoio ionorononnn noia:ano icronnoo niciannanno no
ocrn narin.
In ncnoi:onannn ,n nciyccrnonnoio aora no nnooinnnnix yc
onnnx iaroron:annn noocrn narin c noco,ymnn nno,onnon noo: iaro
ro acrnoon anrnnornion, qyannnna, nonanianara iann, nia n ,.
nanoimy onacnocri no,crannor icroo (n rononno 23 ,non) a:nn
rno n,onornra, conrnnocioio cocronnnn n ocron nononnon no,ocraronnoc
rn (conrnnocinn aor).
ABCJ

LCC (cnn.: inonnni, nain) oriannnonnoo ciononno inon n


a:nnnix riannx n oianax. Acnocci noiyr oian:onaricn n ioo, no,
ionon iornario, oiinx, nononn, noniax, ioonnon no:io n ,.
Acnocc co,yor ornnari or nnnoni (ciononno inon n noocrnx roa
n noix oianax) n qoinoni (a:nroio inonnoio nocnaonnn rianon).
Ocoonnocri acnocca iai oriannnonnoio inonnoio nonocca nnnorcn na
nnno nnoionnon nonani (nnyronnon cronin inonnon noocrn, nicran
non ianynnnonnon riani), ioroan oriannnnnaor inonnonoiornno
cinn nonocc n no,ynnyor iccy,ar. Io:y,nroon inonnoio nonocca
oinno nnnorcn craqnoioii, namo n acconnannn c ,yinnn nnioann
(inmonnon naonion, noroon, cronroioiion n ,.). Oinno no:y,nroi
nnqoinnn nonniaor n:nno (i:oionnan nnqoinnn), xorn no:nona n n,o
ionnan nnqoinnn :a cnor :anoca no:y,nroon n: coco,nnx nn or,aonnix
oianon (o,onroionnio n nonron:nnnio acnocci). I n,o cynaon na
,aorcn a:nnrno rai na:inaonix aconrnnocinx acnoccon, ocn n :ony
noio:a no nno,nrcn no:y,nron nnqoinnn. Io:nninononn acnocca
noor cnococrnonari nno,onno n riann ionnonrnonannix acrnoon o
iacrnonnix nonaaron cyiqara nainnn, io,nannna n ,.
Ia:nnar ocrio n xonnnocino acnocci. In nonoxnocrno acno
oonnix ocrix acnoccax nocrnio nonnonnn xaairon:yrcn iaccn
nocinnn nn:naiann nocnaonnn: iacnoron, nnnyxocri, oi, nocr
nin nonimonnon ronnoaryi, naymonnon qyninnn; nn nainannn ac
nocca nono ninnnri :ionno (qiryann). Omno nonnonnn
acnocca no nnor cnonnqnnocinx nn:naion n rnnnnni ,n inonnonocna
nroinix nonoccon on oian:annn. Onn cno,nrcn i nonimonn ron
noaryi roa or cyqoninix nnq ,o 41 C n rnoix cynanx, o
mony no,onoiann, caocrn, noroo annornra, ioonnon on. I ionn or
nonarcn onionnro: ,o 2O OOO n ooo co c,nnion onionnranon
qonyi nono, ynonnonno COO. In xonnnocinx acnoccax omno n
nocrnio cnnnroni nao niaoni.
1O AIOIT
narnn; nona,anno nocraian,nnon n riann no ni:inaor nx noio:a. ^oiyr
iri noonnio nnonnn: romnora, nora, nonoc, ioonnan oi.
Iornnonoia:annnnn i noinann oononnocrn nyron nno,onnn o
iacrnonnix co,crn n no,nin ny:ii nnnrcn rnoio co,onnococy
,ncrio :aoonannn, :nannroinoo nonimonno A,, :aoonannn ]HC, no
noi, ionn, ionorononnn, oycononnio no,oannon nn no,ono
nonnon orconion nanonri, n ,.
I nocoaornon nono,o nooxo,nno co,nri :a cocronnnon narin, xa
airoon ni,oonnn n: noonix nyron, omnn cocronnnon onmnni. Io
,onno nocoaornoio nono,a nn noinannn oononnocrn n no:,nno
coin raioo o, iai nocoo,onoio nono,a, co,yor nnnnnari noi ,n
no,anonnn airannn, nono,nri ononno ocnonnoio :aoonannn. Io:ycor
nnaroinin nannonrian no:anncnno or coia oononnocrn ocymocrnnr
noqnairniy o:ycconcnnn:annn (n nonio 48 n noco aora nno,nr
anrno:ycnin nnnynoioynn).
Kpnnnaxunm aopv noinanno oononnocrn canon onmnnon
nn ,yinn nnon, non:no,onnoo nno ononoio yno,onnn. nno, non:
no,nmoo onmnno innnnainin aor, nocor yioonny ornorcrnonnocri.
Innnnon innnnainoio aora namo nnnorcn oanno onmnni ciiri
oononnocri. ,n innnnainoio aora ncnoi:yr noxannnocino, xnnn
nocino, no,nianonro:nio co,crna n ,. Aor noo,io non:no,nr n anrn
cannranix yconnnx, n cnn:n c non nacro no:nniar rnoonmno conrnno
cino ocononnn, ,ICcnn,on, nnqoinnonnoroicnnocinn moi, nononnan,
nonononnan no,ocraronnocri. I ,ainonmon nacro nacrynaor ocno,no, na
,arcn noninamnnanno oononnocrn n ,yino ocononnn.
Hoo,io nn innnnainon aoro no:nniar oranonnn, cnn:annio
c nno,onnon nnyri nn naonroaino nonaaron, na:inaonix n onxo,o
aornnninn co,crnann. I nnn ornocnr nonaari oncinx noonix io
nonon n nx cnnrornnocino anaoin (qoniynn, norncra,no, cnncro,
,nrncrnicro, noiocroon, noinnn); co,crna, crnnynymno nyc
iyaryy narin nonaari cnoinin (iora, ionornn, iorannn
n ,.); nonaari :a,non ,on innoqn:a (oicnronnn, nnrynrnn n ,.), crnn
rnnnn, cqooqn:nn, n:ononn; co,crna, crnnynymno nariy roiio nn
nx nnnononnn n roicnnocion ,o:o (naxniannn, xnnnn).
Innnnocian cnnnronarnia oranonnn yia:anninn nonaarann cnn
:ana c nx n:naroinon roicnnnocri n nnnnron ,o:on, ioroan, iai na
nno, :nannroino nonimaor nicmy a:ony n cyronny. Cnnnroni or
anonnn nonaarann oncinx noonix iononon n nx cnnrornnocinnn
anaoiann nonnnrcn nn nonimonnn nicmnx cyronnix ,o: n 1O a:
n ooo. In ron no:nniar ,ncnoncnnocino accroncrna (romnora, no
ra), ioonnan oi, ioonoiyonno. Ornonarcn nonimonno A,, raxnia
,nn, no:noon orocrarnnocinn ioanc. In ,nroinon nnono (ooo
7 ,non) roicnnocinx ,o: rnx nonaaron no:nono roicnnocioo noaonno
nononn. Iono,on ,n nooronon iocnnran:annn oinno cynr nonno
nno naronnoio ionorononnn.
In oranonnn nonaarann :a,non ,on innoqn:a, a raio crnnrn
nnnon, cqooqn:nnon, n:ononnon n cynao nonimonnn nx cyronnon ,o:i
n 34 a:a no:nniar on n nnoro, ia,noroicnnocino nonnonnn (oco
onno nn naonroainon nno,onnn) accroncrno nrna n nono,nnoc
rn co,na. Ha OII oincrnyrcn oy,onionan icracncronn, a:
nnnio cra,nn arnononrniynnon oia,i, qnnnnnn oy,onion.
AIC]ICC 11
Io:noni ioanc n orainin ncxo,. Hanoimnn roicnnocinn qqoir
oyconnnaor nnon naxniannna, xnnnna, nonaaron cnoinin n ,o:ax,
nonimamnx n 23 a:a cyronny.
,nainocrnia rainx oranonnn :ary,nona nn orcyrcrnnn ,ocrononix
anannocrnnocinx ,annix, ioroio nacro ciinar. ononno oranonnn
aornnninn co,crnann oinno :a,onnaorcn nco,crnno no:,noio o
amonnn :a no,nnnncion nonomi. ,o:nnroicniannonnan roannn nina
or noninanno oy,ia noo: :on,, nno,onno nnyri O i airnnnonannoio
yin, canroinix co,crn (nn nooainix oranonnnx); qocnonan
nin ,nyo: c ncnoi:onannon nononnni nn a:nica. In rnoix oran
onnnx n 1o cyrin oionon,yorcn ionoconnn. Cnnnronarnnocioo ononno
nananono na no,,oanno qyninnn n:nonno nanix oianon, nn no
nnonnn naronnoio ionorononnn noia:ano icronnoo niciannanno no
ocrn narin.
In ncnoi:onannn ,n nciyccrnonnoio aora no nnooinnnnix yc
onnnx iaroron:annn noocrn narin c noco,ymnn nno,onnon noo: iaro
ro acrnoon anrnnornion, qyannnna, nonanianara iann, nia n ,.
nanoimy onacnocri no,crannor icroo (n rononno 23 ,non) a:nn
rno n,onornra, conrnnocioio cocronnnn n ocron nononnon no,ocraronnoc
rn (conrnnocinn aor).
ABCJ

LCC (cnn.: inonnni, nain) oriannnonnoo ciononno inon n


a:nnnix riannx n oianax. Acnocci noiyr oian:onaricn n ioo, no,
ionon iornario, oiinx, nononn, noniax, ioonnon no:io n ,.
Acnocc co,yor ornnari or nnnoni (ciononno inon n noocrnx roa
n noix oianax) n qoinoni (a:nroio inonnoio nocnaonnn rianon).
Ocoonnocri acnocca iai oriannnonnoio inonnoio nonocca nnnorcn na
nnno nnoionnon nonani (nnyronnon cronin inonnon noocrn, nicran
non ianynnnonnon riani), ioroan oriannnnnaor inonnonoiornno
cinn nonocc n no,ynnyor iccy,ar. Io:y,nroon inonnoio nonocca
oinno nnnorcn craqnoioii, namo n acconnannn c ,yinnn nnioann
(inmonnon naonion, noroon, cronroioiion n ,.). Oinno no:y,nroi
nnqoinnn nonniaor n:nno (i:oionnan nnqoinnn), xorn no:nona n n,o
ionnan nnqoinnn :a cnor :anoca no:y,nroon n: coco,nnx nn or,aonnix
oianon (o,onroionnio n nonron:nnnio acnocci). I n,o cynaon na
,aorcn a:nnrno rai na:inaonix aconrnnocinx acnoccon, ocn n :ony
noio:a no nno,nrcn no:y,nron nnqoinnn. Io:nninononn acnocca
noor cnococrnonari nno,onno n riann ionnonrnonannix acrnoon o
iacrnonnix nonaaron cyiqara nainnn, io,nannna n ,.
Ia:nnar ocrio n xonnnocino acnocci. In nonoxnocrno acno
oonnix ocrix acnoccax nocrnio nonnonnn xaairon:yrcn iaccn
nocinnn nn:naiann nocnaonnn: iacnoron, nnnyxocri, oi, nocr
nin nonimonnon ronnoaryi, naymonnon qyninnn; nn nainannn ac
nocca nono ninnnri :ionno (qiryann). Omno nonnonnn
acnocca no nnor cnonnqnnocinx nn:naion n rnnnnni ,n inonnonocna
nroinix nonoccon on oian:annn. Onn cno,nrcn i nonimonn ron
noaryi roa or cyqoninix nnq ,o 41 C n rnoix cynanx, o
mony no,onoiann, caocrn, noroo annornra, ioonnon on. I ionn or
nonarcn onionnro: ,o 2O OOO n ooo co c,nnion onionnranon
qonyi nono, ynonnonno COO. In xonnnocinx acnoccax omno n
nocrnio cnnnroni nao niaoni.
12 AIC]ICC IOOIHOIO ^OSIA
I acno:nanannn acnoccon oimoo :nanonno nnoor ,nainocrnnocian
nyninnn. Ioynonno inon nn nyninnn, nonnno ycranononnn ,naino:a,
n connnroinix cynanx no:nonor nonocrn aironooinnocioo ncco,o
nanno (ni,oonno no:y,nron n ono,oonno oio nyncrnnroinocrn i anrn
nornian).
o n o n n o onoarnnnoo nciirno acnocca, onoononno n ,onn
onanno oio noocrn. Iciirno nonoxnocrno acnooonnoio acnocca ni
nonnorcn no, nocrnon nnqnirannonnon anocro:non O,2 nn O, acrno
on nonoianna nn no, iarionononnin nnyrnnonnin naio:on (cononn
non, nonroon, rnononraon narnn). Anocro:n xornon, iai nanno,
no nnnonnr. C noi ynonimonnn nnqnnnonannn onoannonnoio non
rmaroino n:onyr naoninn caqoriann ynacroi ion, i,o no,noa
iaorcn nciiri inonnni. Cnanaa nynirnyr acnocc, :aron no nio ac
coiar riann. C,oan nooimoo ornocrno n cronio acnocca, y,anr
inon, noco noio a:o: acmnnr, ocranmnncn inon n noiornnocino
riann y,anr. Ioocri acnocca noninar anrnconrnnocinn acrnoon
n ,onnyr c nonomi nonrnononon ryin nn o:nnonoio ninyci
nnia. In no,ocraronnocrn onoononnn noocrn acnocca noo: ocnonnon
a:o: ,oar ionranoryy.
ononno noco nciirnn acnocca nono,nrcn no nnnnnny ononnn
inonnix an. Iai roiio ana onncrnrcn or inon, noiorn:nonannix ria
non n nonnnrcn ianynnnn, nooxo,nr i nnnononn o,io cnonnonix na
:onix nonn:oi.
^ocrnoo nnnononno anrnnornion nn nocoonoannonnon ononnn ac
nocca nonoocooa:no, rai iai nannno noiorn:nonannix rianon n inon n
ano :nannroino cnnaor nx qqoirnnnocri. Xoomno o:yirari noco
nciirnn acnocca ,aor nocrnoo nnnononno noroonrnnocinx qononron, io
rooo co:,aor aionnnrnio yconnn ,n naoonnn annnx nronnnix mnon
na ianynymy any.
In ononnn acnocca n yconnnx xnyinnocioio crannonaa oio ncco
iar n no,oax :,oonix rianon n naia,inar nonnnnin mon; co,o
nnoo ani airnnno acnnnyr, nro no:nonor ,onricn :annonnn no
nnnnin narnonnon.
Omoo ononno y oinix c iynninn acnoccann, ocoonno nnyron
nnx oianon, ninaor omoyionnmy roann, noonnanno nonaa
ron ionn, na:ni n ,., nnnononno anrnnornion c ynoron nyncrnnroi
nocrn i nnn nnionon qoi, ncnoi:onanno co,crn, crnnynymnx
nnnynny cncrony oiann:na.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n co,onnn nann aconrnin, an
rnconrnin n roxnnin ninononnn ononix n ,nainocrnnocinx nono,y,
a raio n cnoonononnon n annonainon xnyinnocion oaorio cca,nn,
naannn, an n r. ,.
ABCJ

LCC OAOBH

OO M

O3A nniancynonannoo ciononno


inon n nomocrno no:ia; noor no:nniari nyron ionrairnoio acnocrano
nnn nnqoinnn (nn inonnon ornro, ocroonnonro, nacron,nro, cnnycnro),
ionaroionnoio noracra:nonannn n: or,aonnoio ncronnnia (oiinx, nooc
rn ra, ion, iocron, nnnon inmin, co,na) nn n o:yiraro nnnoio
nnqnnnonannn (nn noonnono:ionon ranno nn nonoxnyinnocion
nnomaroicrno). Y ,oron ooo 6O acnoccon no:ia cnn:ani c no,onni
nn nooiann co,na, conono,amnnncn cocon ionn cnana naono.
AIHOSIH 13
Io:y,nroon namo cyar cronroioiin, oo airoon,i, nrooaironn,
craqnoioiin, ini, y oinix c nn:inn nnnynnroron roicona:ni, no
ia,nn, innroioiin, ncronn. Io,acnoaiamnnn qairoann nnnrcn
:aoonannn, cnnamno nnnynnror: caxanin ,naor, :oianocrnonnio no
nooa:onannn (n ron nnco onio:i, nnqoni), CII,, nnnynocynoccnn
nan roannn, xonnnocino :aoonannn nononn n nonoi. Ioor namo nna
noo,oio no:acra.
,n acnocca ioonnoio no:ia xaairona rna,a nn:naion, nina
man ioonny oi, nxoa,iy, onaiony nonooinnociy cnnnronarniy
(nannno, ionnnao:, aqa:n nn ionnanoncn). O,naio n nonon nn,o
rna,a ncronaorcn no y ncox oinix. Tai, nonimonno ronnoaryi roa or
nonaorcn nmi n noonnno cynaon, iai nanno, ,o qonnonannn iancyi
acnocca. Ioco qonnonannn iancyi (oinno i ionny 2n no,on) omo
nnqoinnonnio nonnonnn ynonimarcn. ^onoo non y noonnni oinix
ornonarcn nonnnioainio cnnnroni, nnonrnnocino nnna,in, yinoronno
co:nannn, onaynnarcn :acronnio ,ncin :nroinix nonon.
, n a i n o : no,rno,ar c nonomi ionnironon n nainnrnoo:o
nancnon ronoiaqnn. Cnomonno co,nnnix cryiry no:ia noor iri ninn
ono c nonomi xonnoqaocionnn. nainan nyninnn nn no,o:onnn na
acnocc ioonnoio no:ia nornnonoia:ana. ,n ninnonnn ncronnnia nnqoinnn
nono,nr onrionoiaqn noona n iy,non iorin, xoia,noiaqn, yir
a:nyionoo ncco,onanno oianon mnon noocrn, aironooinnocioo ncco
,onanno ionn.
o n o n n o xnyinnocioo. On:aroino na:nanonno anrnaironai
nix co,crn. Oinno ncnoi:yr ionnnann noqaocnonna rorioio no
ioonnn (noqrnaicona nn noqoraicnna) c anrnnornion, ,oncrnymnn na
craqnoioiin (nannno, nanionnnnnon nn oicnnnnnon) n anrnairo
nainin co,crnon, ,oncrnymnn na anaonio aironn (noronn,a:o
on). Ha annon cra,nn acnocca nn nn nooimnx (,o 3 cn), nnoo
crnonnix nn no,ocrynnix ,n onoarnnnoio nnomaroicrna acnoccax
(nannno, n crnoo no:ia) anrnaironainan roannn noor iri o,nn
crnonnin cnocoon ononnn.
AHO3

HH yrara cnoconocrn y:nanannn nn coxannocrn oamnx


n ocnono y:nanannn nocrix nonoccon nocnnnrnn. Io:nniaor nco,crnno
noaonnn ono,oonnix ynacrion ioi oimnx noymann ioonnoio
no:ia nn onyxon, noonnono:ionon ranno n ,.
I :anncnnocrn or oian:annn noaonnn no:nniar :nroinan, cy
xonan, ocn:aroinan n ,yino qoni aino:nn. In :nroinon aino:nn (no
aonno :arionnon ,on) oinon c coxannin :onnon no y:naor no,
nori no nx nn,y nn no noor ocnicnri :nroiny iarnny n noon,
nocnnnnnan nmi or,oinio oo ,oran. I nacrnnnon :nroinon aino
:nn ornocnrcn aoicnn (accroncrno nronnn nco,crnno noy:nanannn yin)
n aino:nn nnora, nn ioroon oinon ronor cnoconocri a:nnari nnora
no,noron. In cyxonon aino:nn (noaonno nnconnon ,on) oinon
c coxanonnin cyxon no noor y:nanari oroiri no xaaironin ,n nnx
:nyian (naci no rniani, coaiy no a n r. n.). Haymonno y:nanannn
n nonnnannn onn (ononan aino:nn, nn conconan aqa:nn) no:nniaor nn
noaonnn :a,nnx or,oon onon nnconnon ,on. In ocn:aroinon aino
:nn y oinoio c coxanonninn nocrinn nn,ann nyncrnnroinocrn nay
maorcn cnoconocri y:nanari no,nori nyron nx omyninannn (acroooino:).
12 AIC]ICC IOOIHOIO ^OSIA
I acno:nanannn acnoccon oimoo :nanonno nnoor ,nainocrnnocian
nyninnn. Ioynonno inon nn nyninnn, nonnno ycranononnn ,naino:a,
n connnroinix cynanx no:nonor nonocrn aironooinnocioo ncco,o
nanno (ni,oonno no:y,nron n ono,oonno oio nyncrnnroinocrn i anrn
nornian).
o n o n n o onoarnnnoo nciirno acnocca, onoononno n ,onn
onanno oio noocrn. Iciirno nonoxnocrno acnooonnoio acnocca ni
nonnorcn no, nocrnon nnqnirannonnon anocro:non O,2 nn O, acrno
on nonoianna nn no, iarionononnin nnyrnnonnin naio:on (cononn
non, nonroon, rnononraon narnn). Anocro:n xornon, iai nanno,
no nnnonnr. C noi ynonimonnn nnqnnnonannn onoannonnoio non
rmaroino n:onyr naoninn caqoriann ynacroi ion, i,o no,noa
iaorcn nciiri inonnni. Cnanaa nynirnyr acnocc, :aron no nio ac
coiar riann. C,oan nooimoo ornocrno n cronio acnocca, y,anr
inon, noco noio a:o: acmnnr, ocranmnncn inon n noiornnocino
riann y,anr. Ioocri acnocca noninar anrnconrnnocinn acrnoon
n ,onnyr c nonomi nonrnononon ryin nn o:nnonoio ninyci
nnia. In no,ocraronnocrn onoononnn noocrn acnocca noo: ocnonnon
a:o: ,oar ionranoryy.
ononno noco nciirnn acnocca nono,nrcn no nnnnnny ononnn
inonnix an. Iai roiio ana onncrnrcn or inon, noiorn:nonannix ria
non n nonnnrcn ianynnnn, nooxo,nr i nnnononn o,io cnonnonix na
:onix nonn:oi.
^ocrnoo nnnononno anrnnornion nn nocoonoannonnon ononnn ac
nocca nonoocooa:no, rai iai nannno noiorn:nonannix rianon n inon n
ano :nannroino cnnaor nx qqoirnnnocri. Xoomno o:yirari noco
nciirnn acnocca ,aor nocrnoo nnnononno noroonrnnocinx qononron, io
rooo co:,aor aionnnrnio yconnn ,n naoonnn annnx nronnnix mnon
na ianynymy any.
In ononnn acnocca n yconnnx xnyinnocioio crannonaa oio ncco
iar n no,oax :,oonix rianon n naia,inar nonnnnin mon; co,o
nnoo ani airnnno acnnnyr, nro no:nonor ,onricn :annonnn no
nnnnin narnonnon.
Omoo ononno y oinix c iynninn acnoccann, ocoonno nnyron
nnx oianon, ninaor omoyionnmy roann, noonnanno nonaa
ron ionn, na:ni n ,., nnnononno anrnnornion c ynoron nyncrnnroi
nocrn i nnn nnionon qoi, ncnoi:onanno co,crn, crnnynymnx
nnnynny cncrony oiann:na.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n co,onnn nann aconrnin, an
rnconrnin n roxnnin ninononnn ononix n ,nainocrnnocinx nono,y,
a raio n cnoonononnon n annonainon xnyinnocion oaorio cca,nn,
naannn, an n r. ,.
ABCJ

LCC OAOBH

OO M

O3A nniancynonannoo ciononno


inon n nomocrno no:ia; noor no:nniari nyron ionrairnoio acnocrano
nnn nnqoinnn (nn inonnon ornro, ocroonnonro, nacron,nro, cnnycnro),
ionaroionnoio noracra:nonannn n: or,aonnoio ncronnnia (oiinx, nooc
rn ra, ion, iocron, nnnon inmin, co,na) nn n o:yiraro nnnoio
nnqnnnonannn (nn noonnono:ionon ranno nn nonoxnyinnocion
nnomaroicrno). Y ,oron ooo 6O acnoccon no:ia cnn:ani c no,onni
nn nooiann co,na, conono,amnnncn cocon ionn cnana naono.
AIHOSIH 13
Io:y,nroon namo cyar cronroioiin, oo airoon,i, nrooaironn,
craqnoioiin, ini, y oinix c nn:inn nnnynnroron roicona:ni, no
ia,nn, innroioiin, ncronn. Io,acnoaiamnnn qairoann nnnrcn
:aoonannn, cnnamno nnnynnror: caxanin ,naor, :oianocrnonnio no
nooa:onannn (n ron nnco onio:i, nnqoni), CII,, nnnynocynoccnn
nan roannn, xonnnocino :aoonannn nononn n nonoi. Ioor namo nna
noo,oio no:acra.
,n acnocca ioonnoio no:ia xaairona rna,a nn:naion, nina
man ioonny oi, nxoa,iy, onaiony nonooinnociy cnnnronarniy
(nannno, ionnnao:, aqa:n nn ionnanoncn). O,naio n nonon nn,o
rna,a ncronaorcn no y ncox oinix. Tai, nonimonno ronnoaryi roa or
nonaorcn nmi n noonnno cynaon, iai nanno, ,o qonnonannn iancyi
acnocca. Ioco qonnonannn iancyi (oinno i ionny 2n no,on) omo
nnqoinnonnio nonnonnn ynonimarcn. ^onoo non y noonnni oinix
ornonarcn nonnnioainio cnnnroni, nnonrnnocino nnna,in, yinoronno
co:nannn, onaynnarcn :acronnio ,ncin :nroinix nonon.
, n a i n o : no,rno,ar c nonomi ionnironon n nainnrnoo:o
nancnon ronoiaqnn. Cnomonno co,nnnix cryiry no:ia noor iri ninn
ono c nonomi xonnoqaocionnn. nainan nyninnn nn no,o:onnn na
acnocc ioonnoio no:ia nornnonoia:ana. ,n ninnonnn ncronnnia nnqoinnn
nono,nr onrionoiaqn noona n iy,non iorin, xoia,noiaqn, yir
a:nyionoo ncco,onanno oianon mnon noocrn, aironooinnocioo ncco
,onanno ionn.
o n o n n o xnyinnocioo. On:aroino na:nanonno anrnaironai
nix co,crn. Oinno ncnoi:yr ionnnann noqaocnonna rorioio no
ioonnn (noqrnaicona nn noqoraicnna) c anrnnornion, ,oncrnymnn na
craqnoioiin (nannno, nanionnnnnon nn oicnnnnnon) n anrnairo
nainin co,crnon, ,oncrnymnn na anaonio aironn (noronn,a:o
on). Ha annon cra,nn acnocca nn nn nooimnx (,o 3 cn), nnoo
crnonnix nn no,ocrynnix ,n onoarnnnoio nnomaroicrna acnoccax
(nannno, n crnoo no:ia) anrnaironainan roannn noor iri o,nn
crnonnin cnocoon ononnn.
AHO3

HH yrara cnoconocrn y:nanannn nn coxannocrn oamnx


n ocnono y:nanannn nocrix nonoccon nocnnnrnn. Io:nniaor nco,crnno
noaonnn ono,oonnix ynacrion ioi oimnx noymann ioonnoio
no:ia nn onyxon, noonnono:ionon ranno n ,.
I :anncnnocrn or oian:annn noaonnn no:nniar :nroinan, cy
xonan, ocn:aroinan n ,yino qoni aino:nn. In :nroinon aino:nn (no
aonno :arionnon ,on) oinon c coxannin :onnon no y:naor no,
nori no nx nn,y nn no noor ocnicnri :nroiny iarnny n noon,
nocnnnnnan nmi or,oinio oo ,oran. I nacrnnnon :nroinon aino
:nn ornocnrcn aoicnn (accroncrno nronnn nco,crnno noy:nanannn yin)
n aino:nn nnora, nn ioroon oinon ronor cnoconocri a:nnari nnora
no,noron. In cyxonon aino:nn (noaonno nnconnon ,on) oinon
c coxanonnin cyxon no noor y:nanari oroiri no xaaironin ,n nnx
:nyian (naci no rniani, coaiy no a n r. n.). Haymonno y:nanannn
n nonnnannn onn (ononan aino:nn, nn conconan aqa:nn) no:nniaor nn
noaonnn :a,nnx or,oon onon nnconnon ,on. In ocn:aroinon aino
:nn y oinoio c coxanonninn nocrinn nn,ann nyncrnnroinocrn nay
maorcn cnoconocri y:nanari no,nori nyron nx omyninannn (acroooino:).
14 AIIAHYO]ITOS
Omyninan c :aiirinn ia:ann no,nor, oinon onncinaor or,oinio oio
ianocrna (nonnnny, qony, narona, n: iorooio c,oan ror no,nor), no
no y:naor oio. Aino:nn noor nonnnricn n noy:nanannn :naionix ,on,
naymonnn cxoni roa, nco,crnno iorooio oinon no y:naor nacrn co
crnonnoio roa, omymaor nx ynonnonninn nn ynonimonninn. Ocoin rn
non aino:nn nnnorcn ano:oino:nn, nn ioroon oinon no oco:naor cno
oo:ni n ornnaor nannno cnn:annix c non naymonnn (naanna, nao:a
n ,.); raian aino:nn oinno ncronaorcn nn noaonnnx nanoio noyma
nn ioonnoio no:ia.
In aino:nn, nonnno ononnn ocnonnoio :aoonannn, nooxo,nno
ynacrno n ononon nonocco nononcnxooia c noi ionnoncannn yra
nonnon qyninnn.
APAHYAOJHT

O3 cnn,on, xaairon:ymnncn nonin nn no


nrn nonin ncno:nononnon n: ionn ianyonnron (:onncrix onionn
ron). Ia:nnar nnooroicnnocinn n nnnynnin aianyonnro:. ^nooroi
cnnocinn aianyonnro: noor no:nninyri nn naymonnn oa:onannn
ianyonnron n iocrnon no:io, nannno no, ,oncrnnon nonn:nymoio n:
ynonnn, naon on:oa, nnroroicnnocinx co,crn. Innynnin aianyo
nnro: na,aorcn nn a:ymonnn ianyonnron n ionn, nro no:nono
y ,on c nonimonnon nyncrnnroinocri i noioroin oiacrnonnin
co,crnan (nannno, ,naiay, ann,onnnny, qonanornny, anorncannn
onon incoro, anaiinny, yra,nony, qonoanray, anray, norn
rnoyanny, cyiqannann,an, n,y anrnnornion, nonaaran niminia,
nncnyra, :oora, ryrn). I ocnono noxann:na roio nonocca onr nnnyn
nin ionqnir. oiacrnonnio co,crna, coo,nnnnci c oion, nnoora
r cnoncrna anrnionon, nn ron oa:yrcn nnnynnio ionnoici, nn
ayroanrnroa, a:ymamno ianyonnri.
I n n n n o c i n aianyonnro: oinno nonnnorcn nxoa,ion, o:no
ann n nnqoinnonninn nonoccann, co,n ioroix namo ncronarcn crona
rnr, noiornnocian aninna, nnonnonnn, acnocci n qoinoni a:nnnon o
ian:annn. In nnooroicnnocion aianyonnro:o n cnn:n co cnnonnon co
,oannn n ionn rononnron no:noni raio ionorononnn (noconio,
oy,onnio, inmonnio n ,.). , n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ia
rnni nonqonnocion ionn, n ioroon ono,onorcn ynonimonno ionnocrna
onionnron (nonoo 1OOO n 1 ni) nn nnca ianyonnron (nonoo 7O n 1 ni).
In no,o:onnn na aianyonnro: oinoio co,yor conno nanannri
i nany. Ioinio aianyonnro:on no,oar iocnnran:annn. Cnoononon
noo n nanninoo ononno, ninamoo iannin oa:on na:nanonno anrn
nornion n iorniocroon,nix iononon, namo nnno,nr i ni:,oon
onn. I o q n a i r n i a nn n:nocrnon rnooinnocion qairoo cno
,nrcn i noiamonn ionraira c nnn (nannno, noono, na ,yiy
aory, :anomonno nnona coornorcrnymoio oiacrnonnoio nonaara).
AHC

OHOBA BOA

L3HL cn. Hcoocmamounocmt naonoucunutoc.


ALHOB

HPYCHmL BOA

L3HH (cnn.: a,ononnycnan nnqoinnn)


iynna nnqoinnonnix oo:non, ni:inaonix a,ononnycann; xaairon:y
rcn cnnnronann noaonnn cn:ncron ooonin ,ixaroinix nyron, ia:,
inmonnnia, a raio nnqon,non riann. Ixo,nr n iynny ocrix ocnna
ronix nnycnix nnqoinnn (OIII). Icronarcn nonconocrno, cocrannn
or 3 ,o 7 ncox OIII y ,oron n O,63 y n:ocix.
A,IHOIIIYCHII IOISHI 1
Cnoconocri a,ononnycon i a:nnoonn n nnronainix ioriax
,ixaroinix nyron, ionrnirnni, inmonnnia n nnqon,non riann oyc
onnnaor nnoiooa:no innnnocinx nonnonnn oo:nn. I coornor
crnnn c nooa,annon rox nn nnix cnnnronon ni,onr co,ymno
innnnocino qoni a,ononnycnix oo:non: ocroo ocnnaronoo :a
oonanno (nnoqanninr, nnoqannioron:nnr, nnoqannioonxnr),
qannioionrnirnnainan nxoa,ia, ocrin qoniynnin n nonna
rin ionrnirnnnr, nn,onnnocinn ioaroionrnirnnnr, a,ononnycnan
nnonnonnn, iacronrooionr.
Or noonoia ni,oono 37 coornnon a,ononnycon, nnnon a:nio co
ornni noiyr ni:inari o,ny n ry o qony :aoonannn n, naooor, o,nn
coornn a:nio qoni. A,ononnyci nicoioycronnnni i nn:inn ron
noaryan n oiio nnairnnnyrcn nn naionannn n no:,oncrnnn ,o:nn
qnnnymnx co,crn.
Icronnnion no:y,nroon nnqoinnn nnnrcn oinon noonoi, a rai
o noooonmno nna, ioroio ni,onr nnyc n rononno O ,non n ooo,
n :,oonio nnyconocnron. Ocnonnon nyri noo,ann no:y,nroon nnqoi
nnn no:,ymnoianoinin (nn a:ionoo, iamo, nnxanio). Io:noon
raio qoiainooainin nyri noo,ann nnyca (noo: nnmy, nocy,y, ni
ymin, o,o,y, a raio ncnanonnn, co,oamno nnyc). Hanooo noc
nnnnnnni i nnqoinnn ,orn n no:acro or 6 noc ,o or. Saoonanno
oincrnyorcn na nornonnn ncoio io,a, ocoonno n xoo,noo nonn io,a,
n nn,o nn,onnnocinx ncnimoi n cnoa,nnocinx :aoonannn. Hanooo
nacro :aaonno a,ononnycann noncxo,nr n yconnnx rocnoio omonnn
,oron.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Iniyannonnin nono, cocrannor
n co,non 7 ,non c iooannnnn or 3 ,o 14 ,non. Hanao oo:nn namo
ocroo: o:no, ynoonnan ioonnan oi, cnnonno annornra, no:noni o
nnmno on n iocrnx, cycranax, nimnax. Ha 23n ,oni oo:nn noor no
nicnricn ronnoarya ,o 3839 C. Xaaironin ,n a,ononnycnon nn
qoinnn nnnorcn noco,onaroinocri nonnonnn nonix cnnnronon oo:nn
n nooa,anno nocrnix cnnnronon na, omnnn. C nonoio ,n oo:nn
ornonaorcn nnnr c onininn coo:nocn:ncrinn, no:o cn:ncroinon
ninn ni,oonnnnn, cn:ncran ooonia ra n :ona oronna, innoonnn ni
aona noo:io; nacro ornonarcn on n ioo, iamoi n oxnnocri.
Hoo,io no:nniaor qanninr. Sa,nnn cronia iorin nn ron oinno oron
na, coiia innoonnonana, c iynninn, nicrynamnnn na, nonoxnocri
cn:ncron ooonin ynonnonninn qoniyann (nnoqanninr). Io:nono
ynonnonno nnn,ann, nacro c nonnonnon oonarix ixix naoron n nn
,o ronoi nn ocronion (nnoqannioron:nnr).
Y nnoinx oinix n nonio 3 ,nn oo:nn a:nnnaorcn ionrnirnnnr,
nnanao oinno o,nocroonnnn. On nonnnorcn o:i nn oi n ia
:ax, oninin cn:ncrin or,ononin, innoonnon ionrnirnni. Inoi,a
noo: 13 ,nn na ionrnirnno nonnnrcn nonin coonaroooio nnora.
Ionrnirnnnr nacro conono,aorcn oroion noi, nnoi,a o:io niaon
nin. I noioroix cynanx noaaorcn oionnna (ioaroionrnirnnnr).
acro na,aorcn ynonnonno nnqarnnocinx y:on, nonnymocr
nonno no,nocrnix n :a,nomonnix. Inoi,a noaarcn ioonnio
nnqarnnocino y:i (no:a,onnr); nn ron no:nniar nncrynooa:nio
on n nnoro, ornonaorcn oo:nonnocri nn nainannn nnnon nacrn
nnora.
14 AIIAHYO]ITOS
Omyninan c :aiirinn ia:ann no,nor, oinon onncinaor or,oinio oio
ianocrna (nonnnny, qony, narona, n: iorooio c,oan ror no,nor), no
no y:naor oio. Aino:nn noor nonnnricn n noy:nanannn :naionix ,on,
naymonnn cxoni roa, nco,crnno iorooio oinon no y:naor nacrn co
crnonnoio roa, omymaor nx ynonnonninn nn ynonimonninn. Ocoin rn
non aino:nn nnnorcn ano:oino:nn, nn ioroon oinon no oco:naor cno
oo:ni n ornnaor nannno cnn:annix c non naymonnn (naanna, nao:a
n ,.); raian aino:nn oinno ncronaorcn nn noaonnnx nanoio noyma
nn ioonnoio no:ia.
In aino:nn, nonnno ononnn ocnonnoio :aoonannn, nooxo,nno
ynacrno n ononon nonocco nononcnxooia c noi ionnoncannn yra
nonnon qyninnn.
APAHYAOJHT

O3 cnn,on, xaairon:ymnncn nonin nn no


nrn nonin ncno:nononnon n: ionn ianyonnron (:onncrix onionn
ron). Ia:nnar nnooroicnnocinn n nnnynnin aianyonnro:. ^nooroi
cnnocinn aianyonnro: noor no:nninyri nn naymonnn oa:onannn
ianyonnron n iocrnon no:io, nannno no, ,oncrnnon nonn:nymoio n:
ynonnn, naon on:oa, nnroroicnnocinx co,crn. Innynnin aianyo
nnro: na,aorcn nn a:ymonnn ianyonnron n ionn, nro no:nono
y ,on c nonimonnon nyncrnnroinocri i noioroin oiacrnonnin
co,crnan (nannno, ,naiay, ann,onnnny, qonanornny, anorncannn
onon incoro, anaiinny, yra,nony, qonoanray, anray, norn
rnoyanny, cyiqannann,an, n,y anrnnornion, nonaaran niminia,
nncnyra, :oora, ryrn). I ocnono noxann:na roio nonocca onr nnnyn
nin ionqnir. oiacrnonnio co,crna, coo,nnnnci c oion, nnoora
r cnoncrna anrnionon, nn ron oa:yrcn nnnynnio ionnoici, nn
ayroanrnroa, a:ymamno ianyonnri.
I n n n n o c i n aianyonnro: oinno nonnnorcn nxoa,ion, o:no
ann n nnqoinnonninn nonoccann, co,n ioroix namo ncronarcn crona
rnr, noiornnocian aninna, nnonnonnn, acnocci n qoinoni a:nnnon o
ian:annn. In nnooroicnnocion aianyonnro:o n cnn:n co cnnonnon co
,oannn n ionn rononnron no:noni raio ionorononnn (noconio,
oy,onnio, inmonnio n ,.). , n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ia
rnni nonqonnocion ionn, n ioroon ono,onorcn ynonimonno ionnocrna
onionnron (nonoo 1OOO n 1 ni) nn nnca ianyonnron (nonoo 7O n 1 ni).
In no,o:onnn na aianyonnro: oinoio co,yor conno nanannri
i nany. Ioinio aianyonnro:on no,oar iocnnran:annn. Cnoononon
noo n nanninoo ononno, ninamoo iannin oa:on na:nanonno anrn
nornion n iorniocroon,nix iononon, namo nnno,nr i ni:,oon
onn. I o q n a i r n i a nn n:nocrnon rnooinnocion qairoo cno
,nrcn i noiamonn ionraira c nnn (nannno, noono, na ,yiy
aory, :anomonno nnona coornorcrnymoio oiacrnonnoio nonaara).
AHC

OHOBA BOA

L3HL cn. Hcoocmamounocmt naonoucunutoc.


ALHOB

HPYCHmL BOA

L3HH (cnn.: a,ononnycnan nnqoinnn)


iynna nnqoinnonnix oo:non, ni:inaonix a,ononnycann; xaairon:y
rcn cnnnronann noaonnn cn:ncron ooonin ,ixaroinix nyron, ia:,
inmonnnia, a raio nnqon,non riann. Ixo,nr n iynny ocrix ocnna
ronix nnycnix nnqoinnn (OIII). Icronarcn nonconocrno, cocrannn
or 3 ,o 7 ncox OIII y ,oron n O,63 y n:ocix.
A,IHOIIIYCHII IOISHI 1
Cnoconocri a,ononnycon i a:nnoonn n nnronainix ioriax
,ixaroinix nyron, ionrnirnni, inmonnnia n nnqon,non riann oyc
onnnaor nnoiooa:no innnnocinx nonnonnn oo:nn. I coornor
crnnn c nooa,annon rox nn nnix cnnnronon ni,onr co,ymno
innnnocino qoni a,ononnycnix oo:non: ocroo ocnnaronoo :a
oonanno (nnoqanninr, nnoqannioron:nnr, nnoqannioonxnr),
qannioionrnirnnainan nxoa,ia, ocrin qoniynnin n nonna
rin ionrnirnnnr, nn,onnnocinn ioaroionrnirnnnr, a,ononnycnan
nnonnonnn, iacronrooionr.
Or noonoia ni,oono 37 coornnon a,ononnycon, nnnon a:nio co
ornni noiyr ni:inari o,ny n ry o qony :aoonannn n, naooor, o,nn
coornn a:nio qoni. A,ononnyci nicoioycronnnni i nn:inn ron
noaryan n oiio nnairnnnyrcn nn naionannn n no:,oncrnnn ,o:nn
qnnnymnx co,crn.
Icronnnion no:y,nroon nnqoinnn nnnrcn oinon noonoi, a rai
o noooonmno nna, ioroio ni,onr nnyc n rononno O ,non n ooo,
n :,oonio nnyconocnron. Ocnonnon nyri noo,ann no:y,nroon nnqoi
nnn no:,ymnoianoinin (nn a:ionoo, iamo, nnxanio). Io:noon
raio qoiainooainin nyri noo,ann nnyca (noo: nnmy, nocy,y, ni
ymin, o,o,y, a raio ncnanonnn, co,oamno nnyc). Hanooo noc
nnnnnnni i nnqoinnn ,orn n no:acro or 6 noc ,o or. Saoonanno
oincrnyorcn na nornonnn ncoio io,a, ocoonno n xoo,noo nonn io,a,
n nn,o nn,onnnocinx ncnimoi n cnoa,nnocinx :aoonannn. Hanooo
nacro :aaonno a,ononnycann noncxo,nr n yconnnx rocnoio omonnn
,oron.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Iniyannonnin nono, cocrannor
n co,non 7 ,non c iooannnnn or 3 ,o 14 ,non. Hanao oo:nn namo
ocroo: o:no, ynoonnan ioonnan oi, cnnonno annornra, no:noni o
nnmno on n iocrnx, cycranax, nimnax. Ha 23n ,oni oo:nn noor no
nicnricn ronnoarya ,o 3839 C. Xaaironin ,n a,ononnycnon nn
qoinnn nnnorcn noco,onaroinocri nonnonnn nonix cnnnronon oo:nn
n nooa,anno nocrnix cnnnronon na, omnnn. C nonoio ,n oo:nn
ornonaorcn nnnr c onininn coo:nocn:ncrinn, no:o cn:ncroinon
ninn ni,oonnnnn, cn:ncran ooonia ra n :ona oronna, innoonnn ni
aona noo:io; nacro ornonarcn on n ioo, iamoi n oxnnocri.
Hoo,io no:nniaor qanninr. Sa,nnn cronia iorin nn ron oinno oron
na, coiia innoonnonana, c iynninn, nicrynamnnn na, nonoxnocri
cn:ncron ooonin ynonnonninn qoniyann (nnoqanninr). Io:nono
ynonnonno nnn,ann, nacro c nonnonnon oonarix ixix naoron n nn
,o ronoi nn ocronion (nnoqannioron:nnr).
Y nnoinx oinix n nonio 3 ,nn oo:nn a:nnnaorcn ionrnirnnnr,
nnanao oinno o,nocroonnnn. On nonnnorcn o:i nn oi n ia
:ax, oninin cn:ncrin or,ononin, innoonnon ionrnirnni. Inoi,a
noo: 13 ,nn na ionrnirnno nonnnrcn nonin coonaroooio nnora.
Ionrnirnnnr nacro conono,aorcn oroion noi, nnoi,a o:io niaon
nin. I noioroix cynanx noaaorcn oionnna (ioaroionrnirnnnr).
acro na,aorcn ynonnonno nnqarnnocinx y:on, nonnymocr
nonno no,nocrnix n :a,nomonnix. Inoi,a noaarcn ioonnio
nnqarnnocino y:i (no:a,onnr); nn ron no:nniar nncrynooa:nio
on n nnoro, ornonaorcn oo:nonnocri nn nainannn nnnon nacrn
nnora.
16 A,IHOI,I
,n qannioionrnirnnainon nxoa,in xaairono conoranno n
xoa,in, ionrnirnnnra n qanninra c nocrnon oainnon nnqarnnocinx
y:on. Inoi,a c nonix ,non oo:nn ornonarcn innnnocino n onrio
nooinnocino nn:nain noioonaionon nn onaionon nnonnonnn, cionnon
i :arnnony rononn (a,ononnycnan nnonnonnn).
Y noioroix oinix c nonix ,non oo:nn ynamaorcn cry, ncna
nonnn n,ino, nnoi,a c nnnoci cn:n, na,arcn on n nniacrai
non oacrn, romnora n nora (iacronrooionr). Ocoonno nacri ,nc
noncnnocino accroncrna y nonoo,onnix. Orn nnonnn noo,io conora
rcn c noaonnon noxnnx ,ixaroinix nyron.
Tonnoarynan oainnn nn a,ononnycnon oo:nn n co,non ,nrcn
7 ,non, nnoi,a ,o 1418 ,non. ^ocrnio iaraainio nnonnn ,oarcn
,o 1O12 ,non n ooo. ,nroinocri iaraainix nnonnn n ronnoary
non oainnn, nn:nain ynoonnon nnroicniannn, ionrnirnnnr, ynonno
nno nnqarnnocinx y:on, noo,io noaonno oy,onnoinmonnoio rai
ra ornnar a,ononnycny nnqoinn or innna n oimnncrna ,yinx
ocnnaronix nnycnix oo:non.
O c o n o n n n nn a,ononnycnon oo:nn (ornr, cnnycnr, aninna,
nnonnonnn) cnn:ani c nncoo,nnonnon aironainon nnqoinnn nn oo
cronnon conyrcrnymnx xonnnocinx nocnanroinix nonoccon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni n o
:yiraron aoaronix ncco,onannn. aoaronio noro,i ,nainocrnin
nnnonnrcn na nairnio o,io. Io:nono onayonno anrniona nnyca
n nocoioronnon cn:n, or,ononon ia: c nonomi nnnynoqononrnoio
anan:a, oo ni,onr nnyc n iyiryo ioroi. ,nqqoonnnainin ,n
aino: nono,nrcn c innnon n ,yinnn ocnnaroninn nnycninn nnqoi
nnnnn, nnqoinnonnin nononyioo:on, rnqonaarnqo:ninn :aoonannnnn,
IInnqoinnon.
o n o n n o oinno nono,nrcn n ,onamnnx yconnnx. Ioinon ,oon
iri n:ononan n or,oinon ionnaro nn oio nocroi co,yor orioo,nri
mnnon. I nxoa,onnon nono,o nooxo,nni nocroinin onn, nono
nonnoo nnranno, oiaran nnrannnann nnma. Ha:nanar nnrannni, moonnio
nniannnn. ^ocrno (nnrana:aino) noiyr nnnonnricn oiconn, rooqon,
qoonai n nn,o na:on. Anrnnornin noia:ani nmi nn ocononnnx ai
ronainon nno,i.
I o i n o :, iai nanno, aionnnrnin. O,naio y ,oron na,moio
no:acra nn nncoo,nnonnn nnonnonnn no:noni orainio ncxo,i.
I o q n a i r n i a cno,nrcn i annony ninnonn, n:onnnn n o
nonn oinix, nacrony nonornnann nonomonnn, i,o naxo,nrcn oi
non, nono,onn ,o:nnqoinnn ni,oonnn oinoio, nocy,i, oin, o,o
,i, nocroinix nnna,onocron, nonomonnn, no,noron ocranonin. n
na, yxannamno :a oininn, ,oni nocnri naciy n: 46 coon
nocrnannon n niiaonnon nan, niri yin noco omonnn c oinin.

narooinnocian innoroqnn ioronnon nnn,anni.


Ioronnan nnn,anna naxo,nrcn na cno,o nocoiorin. Ona xoomo a:
nnra n ,orcion no:acro; nnn:nroino c 12ornoio no:acra ynonimaor
cn n a:noax. Y n:ocix nocoioronnan nnn,anna, iai nanno, aro
qnyorcn.
Innnni innoroqnn ioronnon nnn,anni a:nooa:ni. acro
icrin ocr a,onon,on nononnyr nnqoinnonnio oo:nn (ioi,
A,IHOI,I 17
ioim, ciaarnna, ,nqronn, innn n ,.), ni:inamno nocnaonnn
cn:ncron ooonin noocrn noca n oainn nnqon,non riann nocoior
in. Io,acnoaiar i a:nnrn a,onon,on noaionnnrnio ironio yc
onnn n no,ocraronnoo nnranno. Ioimoo :nanonno n a:nnrnn a,onon,on
nn,ar raio aoinn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ocnonnio innnnocino nonnonnn
a,onon,on: nono,nnocioo nn nocronnnoo naymonno noconoio ,ixannn,
oninio ni,oonnn n: noca, nacro croiamno n nocoioriy. Io:nniar
:acronnio nnonnn n nocy n ,ao n oioonoconix na:yxax, no,ymno i na
yxann n nocnaonn cn:ncron ooonin. acro a:nnnaorcn xonnno
cinn nnnr. I o:yiraro :ary,nonnoio noconoio ,ixannn ,orn, cra,a
mno a,onon,ann, cnnr c oriirin ron, con nx oinno inaor ocnoion
nin, noo,io conono,aorcn ioninn xanonnon n ,ao nncrynann
y,ymin; yron oonoi inaor nnin n anarnnnin, noo,io ayorcn na
ioonny oi. In oimnx a,onon,ax ornonaorcn naymonno qonannn,
iooc ronor :nynnocri, nnnnnaor iyxonarin orronoi.
Saiinan ornocrnn cyxonix ry, a,onon,i nnno,nr nnoi,a i :na
nnroinony nonnonn cyxa, n cnn:n c non oonoi noor iri acconn
nin n nonnnnaroinin. I::a nonnonnn cyxa ,orn annoio no:acra
nnoi,a ,oio no noiyr naynnricn iononri nn c ry,on ona,onar oni.
Ico,crnno roio, nro y oonia :ary,nono nn orcyrcrnyor noconoo ,i
xanno n nocronnno oriir or, ornonarcn ornncanno nnnon nocrn,
ciannanno nocoiynix cia,oi. ,nroinoo ,ixanno noo: or noor
conono,aricn naymonnnnn ocra cioora nna. Ocoonno :anorno n:no
nnorcn qona noxnon nocrn: ona y,nnnorcn, iai i c,annnaorcn c o
ion, n no,crannorcn innooa:non, rno,oo noo nnooraor qony,
ioroy cannnnar c iornnocinn cno,on. Inoi,a ornonaorcn nonanni
noo acnooonno :yon. Orn n:nononnn n conorannn c nnin n o:a:nn
nin niaonnon nna noo,io na:inar a,onon,nin nnon. ,nroi
noo :ary,nonno noconoio ,ixannn y oonia noor oyconnri nonanni
noo a:nnrno iy,non iorin.
Iy,nio ,orn noonocnr :ary,nonno noconoio ,ixannn rnooo, non
,orn cramoio no:acra. Iocnoionnin con, naymonno cocannn no,yr i no
,oiannnann, noo,io na,aorcn nonnon iamoi. Inqnnnonannio
a,onon,i y ,oron iy,noio no:acra nacro nnnrcn nnnnnon a:nnrnn
onxnron n onxonnonnonnn.
Y ,oron, cra,amnx a,onon,ann, ornonarcn naymonnn qyninnn o
y,onnoinmonnoio raira (noxon annornr, nonronan nora, :anoi n no
noci) n ,ixannn (no,ocraronnoo nocrynonno incoo,a), nro nnno,nr i
naoionn n ncxy,ann. Ho,ocraronnoo ynanonno n onnmonno no:,yxa
cnococrnyr a:nnrn nnnra, anninra, raxonra, onxnra. Io:noon
raio ocrin ornr.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocinx ,annix n o
:yiraron anniooinnocioio oco,onannn oonia.
o n o n n o ,ono iri cnoonononnin, ,o a:nnrnn ornononnix na
ymonnn. amo nnoiar i onoarnnnony nnomaroicrny y,aonn
a,onon,on (a,onoronnn). Ioco onoannn n rononno 7 ,non ncinaorcn
ionnan, iyan, ocran n coonan nnma, moioa,, nornnonoia:ani airnn
nio nii n noinanno oonia na conno. Hooxo,nno co,nri :a ron, no
nonnnoci n y oonia ionorononno (oio nocnr cnoninari cny n ca
qoriy).
16 A,IHOI,I
,n qannioionrnirnnainon nxoa,in xaairono conoranno n
xoa,in, ionrnirnnnra n qanninra c nocrnon oainnon nnqarnnocinx
y:on. Inoi,a c nonix ,non oo:nn ornonarcn innnnocino n onrio
nooinnocino nn:nain noioonaionon nn onaionon nnonnonnn, cionnon
i :arnnony rononn (a,ononnycnan nnonnonnn).
Y noioroix oinix c nonix ,non oo:nn ynamaorcn cry, ncna
nonnn n,ino, nnoi,a c nnnoci cn:n, na,arcn on n nniacrai
non oacrn, romnora n nora (iacronrooionr). Ocoonno nacri ,nc
noncnnocino accroncrna y nonoo,onnix. Orn nnonnn noo,io conora
rcn c noaonnon noxnnx ,ixaroinix nyron.
Tonnoarynan oainnn nn a,ononnycnon oo:nn n co,non ,nrcn
7 ,non, nnoi,a ,o 1418 ,non. ^ocrnio iaraainio nnonnn ,oarcn
,o 1O12 ,non n ooo. ,nroinocri iaraainix nnonnn n ronnoary
non oainnn, nn:nain ynoonnon nnroicniannn, ionrnirnnnr, ynonno
nno nnqarnnocinx y:on, noo,io noaonno oy,onnoinmonnoio rai
ra ornnar a,ononnycny nnqoinn or innna n oimnncrna ,yinx
ocnnaronix nnycnix oo:non.
O c o n o n n n nn a,ononnycnon oo:nn (ornr, cnnycnr, aninna,
nnonnonnn) cnn:ani c nncoo,nnonnon aironainon nnqoinnn nn oo
cronnon conyrcrnymnx xonnnocinx nocnanroinix nonoccon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni n o
:yiraron aoaronix ncco,onannn. aoaronio noro,i ,nainocrnin
nnnonnrcn na nairnio o,io. Io:nono onayonno anrniona nnyca
n nocoioronnon cn:n, or,ononon ia: c nonomi nnnynoqononrnoio
anan:a, oo ni,onr nnyc n iyiryo ioroi. ,nqqoonnnainin ,n
aino: nono,nrcn c innnon n ,yinnn ocnnaroninn nnycninn nnqoi
nnnnn, nnqoinnonnin nononyioo:on, rnqonaarnqo:ninn :aoonannnnn,
IInnqoinnon.
o n o n n o oinno nono,nrcn n ,onamnnx yconnnx. Ioinon ,oon
iri n:ononan n or,oinon ionnaro nn oio nocroi co,yor orioo,nri
mnnon. I nxoa,onnon nono,o nooxo,nni nocroinin onn, nono
nonnoo nnranno, oiaran nnrannnann nnma. Ha:nanar nnrannni, moonnio
nniannnn. ^ocrno (nnrana:aino) noiyr nnnonnricn oiconn, rooqon,
qoonai n nn,o na:on. Anrnnornin noia:ani nmi nn ocononnnx ai
ronainon nno,i.
I o i n o :, iai nanno, aionnnrnin. O,naio y ,oron na,moio
no:acra nn nncoo,nnonnn nnonnonnn no:noni orainio ncxo,i.
I o q n a i r n i a cno,nrcn i annony ninnonn, n:onnnn n o
nonn oinix, nacrony nonornnann nonomonnn, i,o naxo,nrcn oi
non, nono,onn ,o:nnqoinnn ni,oonnn oinoio, nocy,i, oin, o,o
,i, nocroinix nnna,onocron, nonomonnn, no,noron ocranonin. n
na, yxannamno :a oininn, ,oni nocnri naciy n: 46 coon
nocrnannon n niiaonnon nan, niri yin noco omonnn c oinin.

narooinnocian innoroqnn ioronnon nnn,anni.


Ioronnan nnn,anna naxo,nrcn na cno,o nocoiorin. Ona xoomo a:
nnra n ,orcion no:acro; nnn:nroino c 12ornoio no:acra ynonimaor
cn n a:noax. Y n:ocix nocoioronnan nnn,anna, iai nanno, aro
qnyorcn.
Innnni innoroqnn ioronnon nnn,anni a:nooa:ni. acro
icrin ocr a,onon,on nononnyr nnqoinnonnio oo:nn (ioi,
A,IHOI,I 17
ioim, ciaarnna, ,nqronn, innn n ,.), ni:inamno nocnaonnn
cn:ncron ooonin noocrn noca n oainn nnqon,non riann nocoior
in. Io,acnoaiar i a:nnrn a,onon,on noaionnnrnio ironio yc
onnn n no,ocraronnoo nnranno. Ioimoo :nanonno n a:nnrnn a,onon,on
nn,ar raio aoinn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ocnonnio innnnocino nonnonnn
a,onon,on: nono,nnocioo nn nocronnnoo naymonno noconoio ,ixannn,
oninio ni,oonnn n: noca, nacro croiamno n nocoioriy. Io:nniar
:acronnio nnonnn n nocy n ,ao n oioonoconix na:yxax, no,ymno i na
yxann n nocnaonn cn:ncron ooonin. acro a:nnnaorcn xonnno
cinn nnnr. I o:yiraro :ary,nonnoio noconoio ,ixannn ,orn, cra,a
mno a,onon,ann, cnnr c oriirin ron, con nx oinno inaor ocnoion
nin, noo,io conono,aorcn ioninn xanonnon n ,ao nncrynann
y,ymin; yron oonoi inaor nnin n anarnnnin, noo,io ayorcn na
ioonny oi. In oimnx a,onon,ax ornonaorcn naymonno qonannn,
iooc ronor :nynnocri, nnnnnaor iyxonarin orronoi.
Saiinan ornocrnn cyxonix ry, a,onon,i nnno,nr nnoi,a i :na
nnroinony nonnonn cyxa, n cnn:n c non oonoi noor iri acconn
nin n nonnnnaroinin. I::a nonnonnn cyxa ,orn annoio no:acra
nnoi,a ,oio no noiyr naynnricn iononri nn c ry,on ona,onar oni.
Ico,crnno roio, nro y oonia :ary,nono nn orcyrcrnyor noconoo ,i
xanno n nocronnno oriir or, ornonarcn ornncanno nnnon nocrn,
ciannanno nocoiynix cia,oi. ,nroinoo ,ixanno noo: or noor
conono,aricn naymonnnnn ocra cioora nna. Ocoonno :anorno n:no
nnorcn qona noxnon nocrn: ona y,nnnorcn, iai i c,annnaorcn c o
ion, n no,crannorcn innooa:non, rno,oo noo nnooraor qony,
ioroy cannnnar c iornnocinn cno,on. Inoi,a ornonaorcn nonanni
noo acnooonno :yon. Orn n:nononnn n conorannn c nnin n o:a:nn
nin niaonnon nna noo,io na:inar a,onon,nin nnon. ,nroi
noo :ary,nonno noconoio ,ixannn y oonia noor oyconnri nonanni
noo a:nnrno iy,non iorin.
Iy,nio ,orn noonocnr :ary,nonno noconoio ,ixannn rnooo, non
,orn cramoio no:acra. Iocnoionnin con, naymonno cocannn no,yr i no
,oiannnann, noo,io na,aorcn nonnon iamoi. Inqnnnonannio
a,onon,i y ,oron iy,noio no:acra nacro nnnrcn nnnnnon a:nnrnn
onxnron n onxonnonnonnn.
Y ,oron, cra,amnx a,onon,ann, ornonarcn naymonnn qyninnn o
y,onnoinmonnoio raira (noxon annornr, nonronan nora, :anoi n no
noci) n ,ixannn (no,ocraronnoo nocrynonno incoo,a), nro nnno,nr i
naoionn n ncxy,ann. Ho,ocraronnoo ynanonno n onnmonno no:,yxa
cnococrnyr a:nnrn nnnra, anninra, raxonra, onxnra. Io:noon
raio ocrin ornr.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocinx ,annix n o
:yiraron anniooinnocioio oco,onannn oonia.
o n o n n o ,ono iri cnoonononnin, ,o a:nnrnn ornononnix na
ymonnn. amo nnoiar i onoarnnnony nnomaroicrny y,aonn
a,onon,on (a,onoronnn). Ioco onoannn n rononno 7 ,non ncinaorcn
ionnan, iyan, ocran n coonan nnma, moioa,, nornnonoia:ani airnn
nio nii n noinanno oonia na conno. Hooxo,nno co,nri :a ron, no
nonnnoci n y oonia ionorononno (oio nocnr cnoninari cny n ca
qoriy).
18 A,IHO^A
I o i n o : noco onoarnnnoio nnomaroicrna aionnnrnin, o,na
io n nacrn cynaon no:noni onn,nni.
I o q n a i r n i a no,yno,onno n cnoonononnoo ononno :a
oonannn noxnnx ,ixaroinix nyron, :aiannanno oiann:na.
ALH

OMA ,ooianocrnonnan onyxoi, a:nnnamancn n: nnro


nn oo:ncrix oianon. A,onona no,crannor coon oiyion qoni
y:o, norio oiannnonnin or oiyamon riann. Ia:nnar nocrio a,o
noni, n ioroix nooa,aor a:acranno oo:ncroio nnronn, n qno
a,ononi, n ioroix nooa,aor a:acranno croni. A,onona noor crari
ncronnnion a:nnrnn :oianocrnonnon onyxon. ononno, iai nanno, ono
arnnnoo.
ALH

OMA HPLCT

ATLALHOH XLAL3

m ,ooianocrnon
nan onyxoi no,craroinon oo:i. Icronaorcn n no:acro cramo O or.
I noncxo,onnn a,ononi nanoo :nanonno nnor ,nciononainio nay
monnn, nocrarnr, a raio nono:nin :acron n naon ra:y.
A,onona no,craroinon oo:i cocronr n: co,non n ,nyx oionix
,oon. Iocr oo noor iri nananon nonnymocrnonno n croony nnnon
inmin, oo n nocnor nononoio ny:in. Iocr a,ononaro:nix y:on oyc
onnnaor y,nnonno n c,anonno nocrarnnocion nacrn nononcnyciaroi
noio ianaa n n:nononno oio innn:ni. Ionia nononoio ny:in nnno,
nnnaorcn a,ononon. I o:yiraro :ary,nonnoio orroia nonn n: nononoio
ny:in nocrononno a:nnnaorcn ionnoncaronan innoroqnn oio nimon
non cronin, ioroan :aron cnonnorcn aronnon.
I n n n n o c i a n i a r n n a n r o n o n n o : a o o n a n n n :a
nncnr no,o ncoio or crononn naymonnn onoononnn nononoio ny:in.
I nanao :aoonannn ornonarcn nnan cryn nonn, :ana:,inamoo na
nao nononcnyciannn, ynamonnio no:ini na nononcnycianno, ocoonno
n nonnoo nonn. O,naio onoonnorcn nononon ny:ii nonocri n nor cy
mocrnonnix n:nononnn nononix nyron (I cra,nn). ,oionnoncannn nimon
non cronin nononoio ny:in n nannno rai na:inaonon ocraronnon nonn
noco ocrocrnonnoio nononcnyciannn n ionnocrno 1OO n n ooo yia:ina
r na nooxo, no nroy, cyionnoncnonanny cra,n. Ionnocrno ocra
ronnon nonn no,oaor ynonnnnaricn, n nocrononno nonnnorcn omymo
nno nononoio onoononnn nononoio ny:in. I rorion, ,oionnoncno
nannon cra,nn nncoo,nnnrcn nn:nain nononnon no,ocraronnocrn
a,a, nonynn, noxon annornr, :anax nonn n ni,ixaonon no:,yxo.
Ha,aorcn naa,oicainoo conoranno :a,oin n no,oannn nonn
nonon:noinoo ni,oonno nonn no iannn nn noonononnon nononon
ny:io (naa,oicainan nmynn).
I I n II cra,nnx :aoonannn no:noni cynan ocron :a,oin nono
ncnyciannn, ioroon cnococrnyr nnon aioion, noooxa,onno, rai
na:inaonoo cnryannonnoo noo,oanno nonn. I cnn:n c a,ononon no,cra
roinon oo:i a:nnnaorcn acmnonno non monin nononoio ny:in, n o
:yiraro iorooio no:nona rorainan o:oonan naioionarynn (cn. Ic
+amjun). ,nroinin yocra: n nncoo,nnnnmancn nnqoinnn noo,io
cnococrnyr oa:onann iannon nononoio ny:in (cn. Moucta+cnnan
6oc:nt). I rnx cynanx xaaironi ynamonno nononcnyciannn, ocoonno
nn airnnnix ,nnonnnx, rncion o:,o; on, na,nnymno n io
oniy noonoio nona. A,onona no,craroinon oo:i no,acnoaiaor
A,IHO^A III,CTATIIHOI IISI 19
i no:nninononn nocnanroinoio nonocca n nononoonon cncrono. Hano
oo io:nin nnnorcn nnoonoqnr, ioroin noroiaor ocro n xonnno
cin, cnococrnyor noioccnonann nononnon no,ocraronnocrn.
, n a i n o :. In oco,onannn oinoio oimoo :nanonno nn,ar
rmaroinony coy ananno:a, aoan, ocoonno na n:nononno xaairoa
nononcnyciannn. Ocnor, nainannn n noiyccnn no:nonr ninnnri
niyxamnn na, onnin conononnon noonononnin nononon ny:ii.
In oirainon nainonon ncco,onannn no,craroinan oo:a nnoor nor
ino iannni, ia,iy nonoxnocri, annonony ryioacrnnociy ion
cncronnn, ciaonny no,oony oo:,iy. Ioinony nooxo,nno no
nocrn aoaronio ncco,onannn, n nacrnocrn omno anan:i ionn n no
nn. I cynao onayonnn y oinoio nn:naion a,ononi no,craroinon
oo:i oio co,yor nanannri na ioncyirann i yooiy. Ia:noi no,
craroinon oo:i, oo cryiryy, nannno iannon n nononon ny:io, io
nnocrno ocraronnon nonn nono ycranonnri c nonomi yira:nyionoio
ncco,onannn. C nonomi onrionooinnocioio ncco,onannn ononnnar
cocronnno nonoi n noxnnx nononix nyron. Ico nncrynonrainio noro,i
ncco,onannn (nncrocionn, oroia,ny yoro n nncroiaqn) nino
nnor yooi.
o n o n n o n I cra,nn :aoonannn nonnymocrnonno ionconarnnnoo.
Ono nananono na nonan:ann ionooamonnn n oianax naoio ra:a,
ninn,ann nocnanroinoio nonocca n no,craroinon oo:o, ynonimo
nno a:noon a,ononi. Ioinin oionon,yr n:oiari ,nroinoio no
inannn n nooonnn cn,n, inno,nnannn, conomari noiyin na cnoon
no:,yxo yron n nonoon noo, cnon, :annnaricn ononon qn:iyiryon,
ninamon ynanonnn ,n nimn ra:onoio ,na n o,o. ,n ynonimonnn
nonnoio ,nyo:a oiannnnnar nnon n,iocrn na noni, n: annona no
nocri ncinar aioioi, oiannnnnar nnon ocrix , n ionco
non. Honan:annn aira nononcnyciannn n onoononnn nononoio ny:in
cnococrnyor na:nanonno an,oionon: nornrocrocroon O,OO i no 3 a:a
n ,oni n rononno 1 noc, nn nooxo,nnocrn noo: 1 noc iyc nonronr;
1 acrnoa rocrocroona nonnonara nnyrnnimonno n rononno 23 no,
c nooinann n 24 no, (no ooo 3 iycon), cycranon2O nnyrnnimonno
(2 n) 1 a: n nocnn. Iaionnnrnin qqoir nn :ary,nonnn nononcnyc
iannn, cnn:annon c a,ononon no,craroinon oo:i n nocrarnron, ,ar
nnyrnnimonnio nnroinnn anoona no 1 n oo,nonno n rononno 1 noc,
,onocrara (,onoiocraiona) no 2OO ni nnyrnnimonno 1 a: n no,o n ro
nonno 23 noc. Iono,nr ,nroinin iyc ononnn ononnon, o,no
nononno ononno nocrarnra, nncrnra n nnoonoqnra, ioroio nacro
oconnr ocnonnoo :aoonanno.
Ocran :a,oia nononcnyciannn n naa,oicainan nmynn nnnrcn
noia:annon ,n icronnon iocnnran:annn. In ocron :a,oio nononc
nyciannn nooronan nonomi :ainaorcn n iaroron:annn nononoio ny:i
n. ,n noccranononnn ionnoncaronix no:nonocron nononoio ny:in
,onyciaorcn oio ,onnonanno n rononno 13 ,non roninn yorainin
nn nonoronnnionin iaroroon. Oicronnan iocnnran:annn noia:ana rai
o nn rorainon naioionarynn. Ioia:annnnn i onoannn nnnrcn o:
ycnomnocri ionconarnnnoio ononnn, ,oionnoncannn qyninnn nononoio
ny:in c no:acramnn ionnocrnon ocraronnon nonn, naymonno yo
,nnannin noxnnx nononix nyron c a:nnrnon xonnnocion nononnon
no,ocraronnocrn, naa,oicainan nmynn. Iannoo ninnonno a,ononi
18 A,IHO^A
I o i n o : noco onoarnnnoio nnomaroicrna aionnnrnin, o,na
io n nacrn cynaon no:noni onn,nni.
I o q n a i r n i a no,yno,onno n cnoonononnoo ononno :a
oonannn noxnnx ,ixaroinix nyron, :aiannanno oiann:na.
ALH

OMA ,ooianocrnonnan onyxoi, a:nnnamancn n: nnro


nn oo:ncrix oianon. A,onona no,crannor coon oiyion qoni
y:o, norio oiannnonnin or oiyamon riann. Ia:nnar nocrio a,o
noni, n ioroix nooa,aor a:acranno oo:ncroio nnronn, n qno
a,ononi, n ioroix nooa,aor a:acranno croni. A,onona noor crari
ncronnnion a:nnrnn :oianocrnonnon onyxon. ononno, iai nanno, ono
arnnnoo.
ALH

OMA HPLCT

ATLALHOH XLAL3

m ,ooianocrnon
nan onyxoi no,craroinon oo:i. Icronaorcn n no:acro cramo O or.
I noncxo,onnn a,ononi nanoo :nanonno nnor ,nciononainio nay
monnn, nocrarnr, a raio nono:nin :acron n naon ra:y.
A,onona no,craroinon oo:i cocronr n: co,non n ,nyx oionix
,oon. Iocr oo noor iri nananon nonnymocrnonno n croony nnnon
inmin, oo n nocnor nononoio ny:in. Iocr a,ononaro:nix y:on oyc
onnnaor y,nnonno n c,anonno nocrarnnocion nacrn nononcnyciaroi
noio ianaa n n:nononno oio innn:ni. Ionia nononoio ny:in nnno,
nnnaorcn a,ononon. I o:yiraro :ary,nonnoio orroia nonn n: nononoio
ny:in nocrononno a:nnnaorcn ionnoncaronan innoroqnn oio nimon
non cronin, ioroan :aron cnonnorcn aronnon.
I n n n n o c i a n i a r n n a n r o n o n n o : a o o n a n n n :a
nncnr no,o ncoio or crononn naymonnn onoononnn nononoio ny:in.
I nanao :aoonannn ornonarcn nnan cryn nonn, :ana:,inamoo na
nao nononcnyciannn, ynamonnio no:ini na nononcnycianno, ocoonno
n nonnoo nonn. O,naio onoonnorcn nononon ny:ii nonocri n nor cy
mocrnonnix n:nononnn nononix nyron (I cra,nn). ,oionnoncannn nimon
non cronin nononoio ny:in n nannno rai na:inaonon ocraronnon nonn
noco ocrocrnonnoio nononcnyciannn n ionnocrno 1OO n n ooo yia:ina
r na nooxo, no nroy, cyionnoncnonanny cra,n. Ionnocrno ocra
ronnon nonn no,oaor ynonnnnaricn, n nocrononno nonnnorcn omymo
nno nononoio onoononnn nononoio ny:in. I rorion, ,oionnoncno
nannon cra,nn nncoo,nnnrcn nn:nain nononnon no,ocraronnocrn
a,a, nonynn, noxon annornr, :anax nonn n ni,ixaonon no:,yxo.
Ha,aorcn naa,oicainoo conoranno :a,oin n no,oannn nonn
nonon:noinoo ni,oonno nonn no iannn nn noonononnon nononon
ny:io (naa,oicainan nmynn).
I I n II cra,nnx :aoonannn no:noni cynan ocron :a,oin nono
ncnyciannn, ioroon cnococrnyr nnon aioion, noooxa,onno, rai
na:inaonoo cnryannonnoo noo,oanno nonn. I cnn:n c a,ononon no,cra
roinon oo:i a:nnnaorcn acmnonno non monin nononoio ny:in, n o
:yiraro iorooio no:nona rorainan o:oonan naioionarynn (cn. Ic
+amjun). ,nroinin yocra: n nncoo,nnnnmancn nnqoinnn noo,io
cnococrnyr oa:onann iannon nononoio ny:in (cn. Moucta+cnnan
6oc:nt). I rnx cynanx xaaironi ynamonno nononcnyciannn, ocoonno
nn airnnnix ,nnonnnx, rncion o:,o; on, na,nnymno n io
oniy noonoio nona. A,onona no,craroinon oo:i no,acnoaiaor
A,IHO^A III,CTATIIHOI IISI 19
i no:nninononn nocnanroinoio nonocca n nononoonon cncrono. Hano
oo io:nin nnnorcn nnoonoqnr, ioroin noroiaor ocro n xonnno
cin, cnococrnyor noioccnonann nononnon no,ocraronnocrn.
, n a i n o :. In oco,onannn oinoio oimoo :nanonno nn,ar
rmaroinony coy ananno:a, aoan, ocoonno na n:nononno xaairoa
nononcnyciannn. Ocnor, nainannn n noiyccnn no:nonr ninnnri
niyxamnn na, onnin conononnon noonononnin nononon ny:ii.
In oirainon nainonon ncco,onannn no,craroinan oo:a nnoor nor
ino iannni, ia,iy nonoxnocri, annonony ryioacrnnociy ion
cncronnn, ciaonny no,oony oo:,iy. Ioinony nooxo,nno no
nocrn aoaronio ncco,onannn, n nacrnocrn omno anan:i ionn n no
nn. I cynao onayonnn y oinoio nn:naion a,ononi no,craroinon
oo:i oio co,yor nanannri na ioncyirann i yooiy. Ia:noi no,
craroinon oo:i, oo cryiryy, nannno iannon n nononon ny:io, io
nnocrno ocraronnon nonn nono ycranonnri c nonomi yira:nyionoio
ncco,onannn. C nonomi onrionooinnocioio ncco,onannn ononnnar
cocronnno nonoi n noxnnx nononix nyron. Ico nncrynonrainio noro,i
ncco,onannn (nncrocionn, oroia,ny yoro n nncroiaqn) nino
nnor yooi.
o n o n n o n I cra,nn :aoonannn nonnymocrnonno ionconarnnnoo.
Ono nananono na nonan:ann ionooamonnn n oianax naoio ra:a,
ninn,ann nocnanroinoio nonocca n no,craroinon oo:o, ynonimo
nno a:noon a,ononi. Ioinin oionon,yr n:oiari ,nroinoio no
inannn n nooonnn cn,n, inno,nnannn, conomari noiyin na cnoon
no:,yxo yron n nonoon noo, cnon, :annnaricn ononon qn:iyiryon,
ninamon ynanonnn ,n nimn ra:onoio ,na n o,o. ,n ynonimonnn
nonnoio ,nyo:a oiannnnnar nnon n,iocrn na noni, n: annona no
nocri ncinar aioioi, oiannnnnar nnon ocrix , n ionco
non. Honan:annn aira nononcnyciannn n onoononnn nononoio ny:in
cnococrnyor na:nanonno an,oionon: nornrocrocroon O,OO i no 3 a:a
n ,oni n rononno 1 noc, nn nooxo,nnocrn noo: 1 noc iyc nonronr;
1 acrnoa rocrocroona nonnonara nnyrnnimonno n rononno 23 no,
c nooinann n 24 no, (no ooo 3 iycon), cycranon2O nnyrnnimonno
(2 n) 1 a: n nocnn. Iaionnnrnin qqoir nn :ary,nonnn nononcnyc
iannn, cnn:annon c a,ononon no,craroinon oo:i n nocrarnron, ,ar
nnyrnnimonnio nnroinnn anoona no 1 n oo,nonno n rononno 1 noc,
,onocrara (,onoiocraiona) no 2OO ni nnyrnnimonno 1 a: n no,o n ro
nonno 23 noc. Iono,nr ,nroinin iyc ononnn ononnon, o,no
nononno ononno nocrarnra, nncrnra n nnoonoqnra, ioroio nacro
oconnr ocnonnoo :aoonanno.
Ocran :a,oia nononcnyciannn n naa,oicainan nmynn nnnrcn
noia:annon ,n icronnon iocnnran:annn. In ocron :a,oio nononc
nyciannn nooronan nonomi :ainaorcn n iaroron:annn nononoio ny:i
n. ,n noccranononnn ionnoncaronix no:nonocron nononoio ny:in
,onyciaorcn oio ,onnonanno n rononno 13 ,non roninn yorainin
nn nonoronnnionin iaroroon. Oicronnan iocnnran:annn noia:ana rai
o nn rorainon naioionarynn. Ioia:annnnn i onoannn nnnrcn o:
ycnomnocri ionconarnnnoio ononnn, ,oionnoncannn qyninnn nononoio
ny:in c no:acramnn ionnocrnon ocraronnon nonn, naymonno yo
,nnannin noxnnx nononix nyron c a:nnrnon xonnnocion nononnon
no,ocraronnocrn, naa,oicainan nmynn. Iannoo ninnonno a,ononi
2O A,IIOSOIIHITAIHAH ,ICTIOuIH
no,craroinon oo:i no:nonor ninonnri oo rancyorainy oi
roo:oinn. In a,onono oimnx a:noon nnoiar i nocny:inon
a,ononironnn. Ioi,a nnanao nooxo,nno crann:nonari naymonnio
qyninnn nononoio ny:in n nonoi, nonin ranon nnnorcn nnnncrocro
nnn, noo: 12 noc noco ioroon nono,nr a,niainy onoann.
I o i n o : ,n n:nn nn a,oinarnon ononnn n noocononnon ro
nonnn aionnnrnin. Ioqnairnnocino noonnnrnn nananoni na
nonan:ann ionooamonnn n naon ra:y, no,yno,onno nocrarnra.
AHHO3OLHHT

AALHAH HCTPOd

HH conoranno ononnn n
innoiona,n:na, oycononnoo noaonnon nonon,oinnnon cncroni.
Iai canocronroinoo :aoonanno a,nno:oionnrainan ,ncroqnn a:nnna
orcn oinno n ,orcion no:acro, namo y nainnion 612 or. Innnnon
noiyr iri nnqoinnonnio (n ron nnco n nnyrnyronio), rannarnno
cino, cocy,ncrio n onyxoonio noaonnn innoraanyca n innoqn:a. A,n
no:oionnrainan ,ncroqnn noor raio nnnricn ocnonnin cnnnronon
n,a noaonnn innoraanyca n innoqn:a. I ron cynao a:nnrno a,nno
:oionnrainon ,ncroqnn no:nono n on no:acro.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Haymonno qyninnn innoraanyca
nn a,nno:oionnrainon ,ncroqnn oyconnnaor narooinnocioo nonimo
nno annornra (cn. Iu+un), xonnnocioo nooo,anno n iai o:yirar roio
ononno. Haymonno coionnn iona,oronnix iononon innoqn:on nn
no,nr i innoiona,n:ny. Saoonanno noor noroiari c nronnnin inno
rnoo:on, no,ocraronnocri qyninnn ioi na,nononnnion (innoiornnn:
non), nocaxanin ,naoron, :a,oion ocra.
Ornonaorcn annononoo ononno, noonio oiani no,oa:nnri, nro
nnnio noonio nn:nain nonrn no niaoni, ncronaorcn tjunmoj+u:+.
Y nynnn a:nnnaorcn onooconno no onciony rnny, iooc ocraorcn ,or
cinn, nimni no,oa:nnri, nonrn y ncox oinix ornonar nociocronno,
nonimonny no,nnnocri cycranon. Xaairona cionnocri i aronainon
innoron:nn. Inrooir, iai nanno, no naymon, no n rox cynanx, ioi,a
a,nno:oionnrainan ,ncroqnn c canoio nanaa conono,aorcn innorno
o:on, nnrooir noor iri cnnon. Y onmnn c a,nno:oionnrainon ,n
croqnon noncryannn nooiynni nn orcyrcrnyr concon. Co,oanno
n ionn qoniyocrnnynymoio n ronnn:nymoio iononon, roc
rocroona n cra,noa cnnono.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn xaaironix cnnnronon
ononnn n innoiona,n:na, a raio o:yiraron innnionoxnnnnocioio o
co,onannn. , n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : c :aoonannnnn,
conono,amnnncn ononnon, no,crannor :nannroinio ry,nocrn n
nono,nrcn n cnonnan:nonannix innniax.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni no:nninononnn :ao
onannn: nn nannnn onyxon na:nanar ynony roann na innoraa
noinnoqn:any oacri, noia:ano onoarnnnoo y,aonno onyxon; nn
nocnanroinix nonoccax nono,nr nornnonocnanroiny roann. ,n
ononnn ononnn na:nanar nn:ioiaonnny ,nory, onony qn:iyi
ryy, oiacrnonnio co,crna, cnnamno annornr. ononno innoiona,n:
na cocronr n na:nanonnn iona,oronnix iononon, an,oionon, croionon
n ,.
Ionony n:ononn a,nno:oionnrainan ,ncroqnn no no,,aorcn. Ioi
nio no noiyr nnori ,oron. un:nnocian ry,ocnoconocri nx oiannnona.
A,HIICIT 21
AHLKC

HT (cnn.: cainnniooqonr) nocnaonno nn,arion narin


(naronnix ry n nnnnnion).
A,noicnr ni:inaorcn cronroioiion, craqnoioiion, xann,nnnn, io
noioiion, inmonnon naonion, nnioaironon ryoiyo:a. Io:y,nron
nnqoinnn nonniar n nn,arin narin n: naianma, monin n roa narin;
:nannroino oo onn acnocrannrcn no iononocnin n nnqarnnocinn
cocy,an (nannno, nn ryoiyo:o). Inqnnnonanno nanooo nacro
noncxo,nr no nonn nciyccrnonnoio aora, ,nainocrnnocioio nicianna
nnn n ,yinx nnyrnnaronnix nannnynnnn. I nocnanroinin nonocc
oinno nnanao nonoiarcn naronnio ryi (cainnninr), :aron nnnnnin
(ooqonr). I n,o cynaon nonocc acnocrannorcn na oiyamy
mnny (nona,noicnr). Haiononno nocnanroinoio iccy,ara n no
cnoro naronnon ryi nnno,nr i oa:onann nomornaroio oa:onannn
(cairocainnnica). Cionnnmnncn n nocnoro naronnon ryi iccy,ar
noor iri no:annin (in,ocainnnic) nn inonnin (nnocainnnic).
A,noicnr inaor o,nocroonnnn n ,nycroonnnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a n r o n o n n o a,noicnra :anncnr or
no:y,nron n oairnnnocrn oiann:na. Tai, a,noicnr, ni:nannin craqno
ioiion, cronroioiion, ionoioiion, noroiaor ocro nn xonnnocin, ,n
xann,nnnoio n ryoiyo:noio a,noicnra rnnnnno xonnnocioo rononno.
Ocvpm ancucnv xaairon:yorcn cnininn onnn nnn:y nnora
n n oacrn iocrna. I n,o cynaon on noiyr conono,aricn n:,yrnon
nnora, romnoron, noron, :a,oion crya. In nainannn ninnnorcn
o:ian oo:nonnocri n nnnnx or,oax nnora, nnoi,a c niaon
nin cnnnronon nimonnon :amnri. Tonnoarya roa noor nonimaricn
,o 39 C. I ionn ninnnrcn onionnro:, c,nni onionnranon qonyi
nono, ynonnonno COO. Hanooo coio:nio ocononnn n ror nono,
nooxo, nonocca na ra:ony mnny c a:nnrnon noinnononronnra
n oa:onanno acnocca n ,yiaconon (naronnonnnoinmonnon) nocran
crno. I cynao oa:onannn nnocainnnica oimy onacnocri no,cran
nor a:in naronnon ryi, conono,amnncn nonninononnon inon
n mny noocri n a:nnrnon inonnoio nonronnra. I noocononnix
cynanx nnonnn ocroio a,noicnra ,oarcn 71O ,non, :aron on no
crononno crnxar, ronnoarya roa n noia:aron ionn nonan:yrcn.
Xponnuccun ancucnv a:nnnaorcn canocronroino nn nnnorcn nc
xo,on ocroio nonocca. Ioinio ornonar on nnn:y nnora n n naxonon
oacrn, or,amno n iocron n :a,nnn noxo,, nro, iai nanno, oycon
ono oa:onannon camonnn noiyi naronnix ry n nnnnnion. Cnaonnin
nonocc n naronnix ryax noor nnnocrn i naymonn nx noxo,nnocrn
n 6ccnoou. In xonnnocion a,noicnro noo,io na,arcn naymo
nnn noncryainoio nnia, nonnnmnocn onininn n ,nroininn io
norononnnnn. Hoo,io, ocoonno nn xonnnocion a,noicnro, o,nncrnonnin
nn:naion :aoonannn nnnorcn ocno,no. Xonnnocinn a,noicnr on
rnooinn noroiaor c onnccnnnn n onn,nnann, ioroio oycononi ai
rnnn:annon ,onmon nnqoinnn no, no:,oncrnnon nooyrononnn, nooox
a,onnn n ,yinx nocnonnqnnocinx qairoon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ,annix ananno:a, xaairoa
oon, nx oian:annn, nonimonnn ronnoaryi roa, o:yiraron innoio
oinnocioio ncco,onannn (nn ,nyynnon ncco,onannn ornonaorcn ynon
nonno n naymonno no,nnnocrn nn,arion narin n cnn:n c oa:onannon
cnaoi).
2O A,IIOSOIIHITAIHAH ,ICTIOuIH
no,craroinon oo:i no:nonor ninonnri oo rancyorainy oi
roo:oinn. In a,onono oimnx a:noon nnoiar i nocny:inon
a,ononironnn. Ioi,a nnanao nooxo,nno crann:nonari naymonnio
qyninnn nononoio ny:in n nonoi, nonin ranon nnnorcn nnnncrocro
nnn, noo: 12 noc noco ioroon nono,nr a,niainy onoann.
I o i n o : ,n n:nn nn a,oinarnon ononnn n noocononnon ro
nonnn aionnnrnin. Ioqnairnnocino noonnnrnn nananoni na
nonan:ann ionooamonnn n naon ra:y, no,yno,onno nocrarnra.
AHHO3OLHHT

AALHAH HCTPOd

HH conoranno ononnn n
innoiona,n:na, oycononnoo noaonnon nonon,oinnnon cncroni.
Iai canocronroinoo :aoonanno a,nno:oionnrainan ,ncroqnn a:nnna
orcn oinno n ,orcion no:acro, namo y nainnion 612 or. Innnnon
noiyr iri nnqoinnonnio (n ron nnco n nnyrnyronio), rannarnno
cino, cocy,ncrio n onyxoonio noaonnn innoraanyca n innoqn:a. A,n
no:oionnrainan ,ncroqnn noor raio nnnricn ocnonnin cnnnronon
n,a noaonnn innoraanyca n innoqn:a. I ron cynao a:nnrno a,nno
:oionnrainon ,ncroqnn no:nono n on no:acro.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Haymonno qyninnn innoraanyca
nn a,nno:oionnrainon ,ncroqnn oyconnnaor narooinnocioo nonimo
nno annornra (cn. Iu+un), xonnnocioo nooo,anno n iai o:yirar roio
ononno. Haymonno coionnn iona,oronnix iononon innoqn:on nn
no,nr i innoiona,n:ny. Saoonanno noor noroiari c nronnnin inno
rnoo:on, no,ocraronnocri qyninnn ioi na,nononnnion (innoiornnn:
non), nocaxanin ,naoron, :a,oion ocra.
Ornonaorcn annononoo ononno, noonio oiani no,oa:nnri, nro
nnnio noonio nn:nain nonrn no niaoni, ncronaorcn tjunmoj+u:+.
Y nynnn a:nnnaorcn onooconno no onciony rnny, iooc ocraorcn ,or
cinn, nimni no,oa:nnri, nonrn y ncox oinix ornonar nociocronno,
nonimonny no,nnnocri cycranon. Xaairona cionnocri i aronainon
innoron:nn. Inrooir, iai nanno, no naymon, no n rox cynanx, ioi,a
a,nno:oionnrainan ,ncroqnn c canoio nanaa conono,aorcn innorno
o:on, nnrooir noor iri cnnon. Y onmnn c a,nno:oionnrainon ,n
croqnon noncryannn nooiynni nn orcyrcrnyr concon. Co,oanno
n ionn qoniyocrnnynymoio n ronnn:nymoio iononon, roc
rocroona n cra,noa cnnono.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn xaaironix cnnnronon
ononnn n innoiona,n:na, a raio o:yiraron innnionoxnnnnocioio o
co,onannn. , n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : c :aoonannnnn,
conono,amnnncn ononnon, no,crannor :nannroinio ry,nocrn n
nono,nrcn n cnonnan:nonannix innniax.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni no:nninononnn :ao
onannn: nn nannnn onyxon na:nanar ynony roann na innoraa
noinnoqn:any oacri, noia:ano onoarnnnoo y,aonno onyxon; nn
nocnanroinix nonoccax nono,nr nornnonocnanroiny roann. ,n
ononnn ononnn na:nanar nn:ioiaonnny ,nory, onony qn:iyi
ryy, oiacrnonnio co,crna, cnnamno annornr. ononno innoiona,n:
na cocronr n na:nanonnn iona,oronnix iononon, an,oionon, croionon
n ,.
Ionony n:ononn a,nno:oionnrainan ,ncroqnn no no,,aorcn. Ioi
nio no noiyr nnori ,oron. un:nnocian ry,ocnoconocri nx oiannnona.
A,HIICIT 21
AHLKC

HT (cnn.: cainnniooqonr) nocnaonno nn,arion narin


(naronnix ry n nnnnnion).
A,noicnr ni:inaorcn cronroioiion, craqnoioiion, xann,nnnn, io
noioiion, inmonnon naonion, nnioaironon ryoiyo:a. Io:y,nron
nnqoinnn nonniar n nn,arin narin n: naianma, monin n roa narin;
:nannroino oo onn acnocrannrcn no iononocnin n nnqarnnocinn
cocy,an (nannno, nn ryoiyo:o). Inqnnnonanno nanooo nacro
noncxo,nr no nonn nciyccrnonnoio aora, ,nainocrnnocioio nicianna
nnn n ,yinx nnyrnnaronnix nannnynnnn. I nocnanroinin nonocc
oinno nnanao nonoiarcn naronnio ryi (cainnninr), :aron nnnnnin
(ooqonr). I n,o cynaon nonocc acnocrannorcn na oiyamy
mnny (nona,noicnr). Haiononno nocnanroinoio iccy,ara n no
cnoro naronnon ryi nnno,nr i oa:onann nomornaroio oa:onannn
(cairocainnnica). Cionnnmnncn n nocnoro naronnon ryi iccy,ar
noor iri no:annin (in,ocainnnic) nn inonnin (nnocainnnic).
A,noicnr inaor o,nocroonnnn n ,nycroonnnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a n r o n o n n o a,noicnra :anncnr or
no:y,nron n oairnnnocrn oiann:na. Tai, a,noicnr, ni:nannin craqno
ioiion, cronroioiion, ionoioiion, noroiaor ocro nn xonnnocin, ,n
xann,nnnoio n ryoiyo:noio a,noicnra rnnnnno xonnnocioo rononno.
Ocvpm ancucnv xaairon:yorcn cnininn onnn nnn:y nnora
n n oacrn iocrna. I n,o cynaon on noiyr conono,aricn n:,yrnon
nnora, romnoron, noron, :a,oion crya. In nainannn ninnnorcn
o:ian oo:nonnocri n nnnnx or,oax nnora, nnoi,a c niaon
nin cnnnronon nimonnon :amnri. Tonnoarya roa noor nonimaricn
,o 39 C. I ionn ninnnrcn onionnro:, c,nni onionnranon qonyi
nono, ynonnonno COO. Hanooo coio:nio ocononnn n ror nono,
nooxo, nonocca na ra:ony mnny c a:nnrnon noinnononronnra
n oa:onanno acnocca n ,yiaconon (naronnonnnoinmonnon) nocran
crno. I cynao oa:onannn nnocainnnica oimy onacnocri no,cran
nor a:in naronnon ryi, conono,amnncn nonninononnon inon
n mny noocri n a:nnrnon inonnoio nonronnra. I noocononnix
cynanx nnonnn ocroio a,noicnra ,oarcn 71O ,non, :aron on no
crononno crnxar, ronnoarya roa n noia:aron ionn nonan:yrcn.
Xponnuccun ancucnv a:nnnaorcn canocronroino nn nnnorcn nc
xo,on ocroio nonocca. Ioinio ornonar on nnn:y nnora n n naxonon
oacrn, or,amno n iocron n :a,nnn noxo,, nro, iai nanno, oycon
ono oa:onannon camonnn noiyi naronnix ry n nnnnnion. Cnaonnin
nonocc n naronnix ryax noor nnnocrn i naymonn nx noxo,nnocrn
n 6ccnoou. In xonnnocion a,noicnro noo,io na,arcn naymo
nnn noncryainoio nnia, nonnnmnocn onininn n ,nroininn io
norononnnnn. Hoo,io, ocoonno nn xonnnocion a,noicnro, o,nncrnonnin
nn:naion :aoonannn nnnorcn ocno,no. Xonnnocinn a,noicnr on
rnooinn noroiaor c onnccnnnn n onn,nnann, ioroio oycononi ai
rnnn:annon ,onmon nnqoinnn no, no:,oncrnnon nooyrononnn, nooox
a,onnn n ,yinx nocnonnqnnocinx qairoon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ,annix ananno:a, xaairoa
oon, nx oian:annn, nonimonnn ronnoaryi roa, o:yiraron innoio
oinnocioio ncco,onannn (nn ,nyynnon ncco,onannn ornonaorcn ynon
nonno n naymonno no,nnnocrn nn,arion narin n cnn:n c oa:onannon
cnaoi).
22 A,IIHOIIHITAIHII CIH,IO^
,n ninnonnn nnnnni nocnanroinoio nonocca nono,nr airon
ooinnocioo ncco,onanno or,ononoio nononcnyciaroinoio ianaa, monin
narin n naianma; ,n ncinonnn ionoon nono,nr nonoiannonnio
noi. In no,o:onnn na a,noicnr ryoiyo:non rnooinn nnnonnr
,nainocrnnocioo niciannanno, nocon noncryainon ionn, norocai
nnnioiaqn, ryoiynnonio noi oainnn ^anry, Ioxa. Ionoioii,
nnioaironn ryoiyo:a n xann,nn oinno ni:inar ,nycroonnnn,
cronroioii, craqnoioii n inmonnan naonia o,nocroonnnn a,noicnr.
C nno,onnon n innnnociy nairniy anaocionnn ,nqqoonnnainin
,naino: c naymonnon rynon oononnocri (cn. nc+amounan 6cjc+cn
nocmt), naanornron, annon,nnnron, noinnononronnron :nannroino ynoc
rncn. In nonnonnn cnnnronon ocroio nnora (on n nnoro, romnora, no
ra, cnnnron nimonnon :amnri n ,.) qoi,mo on:an oiann:onari conny
n ma,nmy rancnornoniy oinon na nocniax n nanmnn crannona.
o n o n n o ocroio n niaonnix oocronnn xonnnocioio a,noicnra
nono,nr n crannonao. Ioinin na:nanar nocroinin onn, noxannnocin
n xnnnnocin ma,nmy ,nory, o, na nn: nnora, anrnnornin, cyiqanna
nn,nio nonaari, ooyronmno co,crna. In ninn,annn ocrix nno
nnn no:nono nnnononno qn:noroanonrnnocinx nono,y (yira:nyia,
yira:nyionoio oynonnn, oiroqoo:a oiacrnonnix nonaaron, ,na
ronnn, naaqnnonix annniannn). In xonnnocion a,noicnro, a raio no
oionnannn ocroio nono,a (no anoo non noo: 4 no,) noia:ano ononno na
in:onix iyorax n na iyorax c coono,oo,ninn n a,ononinn no,ann.
In ryoiyo:non a,noicnro ononno cnonnqnnocioo, nono,nrcn n norn
noryoiyo:non ,ncnancoo nn crannonao.
I o i n o : nn noocononnon a,noicnro oinno aionnnrnin,
o,naio n n,o cynaon no:nono a:nnrno cronioio ocno,nn, naymonnn
noncryainon qyninnn, ynonnnnaorcn nci no:nninononnn nnonaronnon
oononnocrn.
I o q n a i r n i a nananona na no,yno,onno nciyccrnonnix
aoron, nanninoo no,onno nocoo,onoio nono,a (no,yno,onno nn
qoinnn). ,n noqnairnin oocronnn a,noicnra co,yor n:oiari noo
oxa,onnn, nooyrononnn n nonimonnon qn:nnocion naiy:in, ocoonno
n nono, noncryannn. Hooxo,nno nonnnri, nro ocnon,onnio noonio
ionrairi nnnrcn ncronnnion nnqnnnonannn n :aoonannn a,noicnron.
APLHOLHHT

AALHmH CHHP

OM narooinnocioo cocronnno,
oycononnoo no,onnon nnnn:nymon ,ncqyninnon ioi na,nonon
nnion, conono,amoncn, iai nanno, no,ocrarion n oiann:no iio
iornion,on n n:irion an,oionon.
Ioinio c a,onoionnrainin cnn,onon nn o,onnn oinno orn
narcn oimon naccon n ,nnon roa, o,naio yo n 1112 or iocrnio
:oni ocra y rainx ,oron :aiinarcn, n oinio ocrarcn nn:ioocinn
c yrnonanno nycinn rnnon qniyi: nonn :nannroino mno ra:a, ry
onnmo iynnoo, iononnocrn ioorino. Iano, nnoi,a yo n nono, c 3 ,o
7 or, y ,ononoi onaynnarcn nn:nain nnnn:annn: nonnaorcn
iooc, na nno n roo nonnnrcn nooci, acrymno no nyciony rnny;
y nainnion c a,onoionnrainin cnn,onon n ron no:acro ornonar rai
na:inaonoo onoo annoo noonoo co:onanno. Inoi,a y oinix inar
nono,i o:ioio nonimonnn ronnoaryi roa, nro orncnnr niocon
n ioni n:ironnoio ionnocrna o,noio n: na,nononnnionix an,oionon
rnoxoanoona.
A,IIHOIIHITAIHII CIH,IO^ 23
Hanooo nacro a:nnnaorcn nnninan qona a,onoionnrainoio
cnn,ona (,o 9O oinix), nn ioroon na,nononnnin niaarinar n:
ironnoo ionnocrno an,oionon, a no,yinnn iioiornion,on n nnno
aoiornion,on coornorcrnyor nnnon iannno noni. In rnoon na
nanro nnninon qoni cnn,ona y no,a c oncinn ionornnocinn noon
no, nnnnnon na,nononnnionix an,oionon nonannino qonnyrcn na
ynio noonio oiani, nnooramno cxo,crno c nycinnn. Omnia
nn ono,oonnn noa rainx ,oron nonor :a coon rnoio no,nnnncino
n connainio noco,crnnn. I cynao oiioio rononnn nnninon qoni
cnn,ona ,ononia o,aorcn c nannino cqonnonanninn nayninn
nooninn oianann, a nn:nain nnnn:annn nonnnrcn n nyorarnon
nono,o.
In coironmon qono a,onoionnrainoio cnn,ona n:iroi nia
arinaonix na,nononnniann an,oionon conoraorcn co :nannroino cnn
onnin oa:onannon iioiornion,on n nnnoaoiornion,on. Innnno
cin coironman qona cnn,ona nonnnorcn nn:naiann nnnn:annn,
a raio cnnnronann na,nononnnionon no,ocraronnocrn romnoron, no
ron, nonocann, cnnonnon A,. In orcyrcrnnn nanninoio ononnn raino
,orn noinar n nonio nocnni n:nn, nn ron cnnnroni na,nononnnio
non no,ocraronnocrn nacro omnonno acnonnnarcn iai nonnonnn ,nc
noncnn nn nnoocna:n.
In innoronnnocion qono a,onoionnrainoio cnn,ona na,nonon
nnin n n:irio cnnro:nyr n an,oioni, n nnnoaoiornion,i. Ora
qona cnn,ona xaairon:yorcn conorannon cnnnronon nnnn:annn c a
no nonnnmoncn cronion aronainon innoron:non, nnno,nmon nn or
cyrcrnnn nanninoio ononnn i naymonn no:ionoio ionooamonnn n no
nonnon no,ocraronnocrn.
Ico qoni a,onoionnrainoio cnn,ona noiyr a:nnnaricn n y oon
ia c nycinn ionornnocinn noon. ,naino: n ron cynao ononi coon.
I n n n n o c i n :aoonanno xaairon:yorcn cnnnronann onoio
no,onononnoio noonoio co:onannn: noonon non ynonnnnaorcn n a:
noax, ano nonnnorcn onooconno na oio n n no,nimonnix nna,nnax,
no nnnin ocrarcn naoniinnn. Iocr oinix ocraorcn nn:inn. I :anncn
nocrn or qoni cnn,ona innnnocian iarnna ,ononnorcn no cnnnro
nann na,nononnnionon no,ocraronnocrn, no aronainon innoron:non,
no nono,nnocinn nonimonnon ronnoaryi roa.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn o:yiraron innnnocioio o
co,onannn n onrionooinnocioio ncco,onannn, ono,oonnn noonoio xona
rnna, onayonnn nonimonnoio ni,oonnn c nonon 17iorocroon,on. Ico no
noo,onnio c nonanninin croonnon naynix noonix oianon ,oni
iri noia:ani n,oinnooiy; ocn naynio noonio oiani nanonnnar
nycino, no nnnin no ono,onrcn, na 8o cyrin noco o,onnn y oon
ia ,oni iri ncco,onani noonon xonarnn n, nn no:nonocrn, icio
nnn c nonon 17iorocroon,on. Co,onno rnx roonannn oocnonnr annoo
nanao ononnn oinix c a,onoionnrainin cnn,onon, nro c,oaor no:no
nin ianonnnnoo qn:nnocioo n noonoo a:nnrno oonia.
o n o n n o ncox qon cnn,ona cocronr n :anocrnroinon roannn i
ioiornion,ann, nn coironmon qono ,ononnroino na:nanar nn
noaoiornion,i n xon, narnn, nn innoronnnocion qono xon,
narnn n annono oiannnnnar. I n,o cynaon non:no,nr nacrnnocino
onoannn na naynix noonix oianax.
22 A,IIHOIIHITAIHII CIH,IO^
,n ninnonnn nnnnni nocnanroinoio nonocca nono,nr airon
ooinnocioo ncco,onanno or,ononoio nononcnyciaroinoio ianaa, monin
narin n naianma; ,n ncinonnn ionoon nono,nr nonoiannonnio
noi. In no,o:onnn na a,noicnr ryoiyo:non rnooinn nnnonnr
,nainocrnnocioo niciannanno, nocon noncryainon ionn, norocai
nnnioiaqn, ryoiynnonio noi oainnn ^anry, Ioxa. Ionoioii,
nnioaironn ryoiyo:a n xann,nn oinno ni:inar ,nycroonnnn,
cronroioii, craqnoioii n inmonnan naonia o,nocroonnnn a,noicnr.
C nno,onnon n innnnociy nairniy anaocionnn ,nqqoonnnainin
,naino: c naymonnon rynon oononnocri (cn. nc+amounan 6cjc+cn
nocmt), naanornron, annon,nnnron, noinnononronnron :nannroino ynoc
rncn. In nonnonnn cnnnronon ocroio nnora (on n nnoro, romnora, no
ra, cnnnron nimonnon :amnri n ,.) qoi,mo on:an oiann:onari conny
n ma,nmy rancnornoniy oinon na nocniax n nanmnn crannona.
o n o n n o ocroio n niaonnix oocronnn xonnnocioio a,noicnra
nono,nr n crannonao. Ioinin na:nanar nocroinin onn, noxannnocin
n xnnnnocin ma,nmy ,nory, o, na nn: nnora, anrnnornin, cyiqanna
nn,nio nonaari, ooyronmno co,crna. In ninn,annn ocrix nno
nnn no:nono nnnononno qn:noroanonrnnocinx nono,y (yira:nyia,
yira:nyionoio oynonnn, oiroqoo:a oiacrnonnix nonaaron, ,na
ronnn, naaqnnonix annniannn). In xonnnocion a,noicnro, a raio no
oionnannn ocroio nono,a (no anoo non noo: 4 no,) noia:ano ononno na
in:onix iyorax n na iyorax c coono,oo,ninn n a,ononinn no,ann.
In ryoiyo:non a,noicnro ononno cnonnqnnocioo, nono,nrcn n norn
noryoiyo:non ,ncnancoo nn crannonao.
I o i n o : nn noocononnon a,noicnro oinno aionnnrnin,
o,naio n n,o cynaon no:nono a:nnrno cronioio ocno,nn, naymonnn
noncryainon qyninnn, ynonnnnaorcn nci no:nninononnn nnonaronnon
oononnocrn.
I o q n a i r n i a nananona na no,yno,onno nciyccrnonnix
aoron, nanninoo no,onno nocoo,onoio nono,a (no,yno,onno nn
qoinnn). ,n noqnairnin oocronnn a,noicnra co,yor n:oiari noo
oxa,onnn, nooyrononnn n nonimonnon qn:nnocion naiy:in, ocoonno
n nono, noncryannn. Hooxo,nno nonnnri, nro ocnon,onnio noonio
ionrairi nnnrcn ncronnnion nnqnnnonannn n :aoonannn a,noicnron.
APLHOLHHT

AALHmH CHHP

OM narooinnocioo cocronnno,
oycononnoo no,onnon nnnn:nymon ,ncqyninnon ioi na,nonon
nnion, conono,amoncn, iai nanno, no,ocrarion n oiann:no iio
iornion,on n n:irion an,oionon.
Ioinio c a,onoionnrainin cnn,onon nn o,onnn oinno orn
narcn oimon naccon n ,nnon roa, o,naio yo n 1112 or iocrnio
:oni ocra y rainx ,oron :aiinarcn, n oinio ocrarcn nn:ioocinn
c yrnonanno nycinn rnnon qniyi: nonn :nannroino mno ra:a, ry
onnmo iynnoo, iononnocrn ioorino. Iano, nnoi,a yo n nono, c 3 ,o
7 or, y ,ononoi onaynnarcn nn:nain nnnn:annn: nonnaorcn
iooc, na nno n roo nonnnrcn nooci, acrymno no nyciony rnny;
y nainnion c a,onoionnrainin cnn,onon n ron no:acro ornonar rai
na:inaonoo onoo annoo noonoo co:onanno. Inoi,a y oinix inar
nono,i o:ioio nonimonnn ronnoaryi roa, nro orncnnr niocon
n ioni n:ironnoio ionnocrna o,noio n: na,nononnnionix an,oionon
rnoxoanoona.
A,IIHOIIHITAIHII CIH,IO^ 23
Hanooo nacro a:nnnaorcn nnninan qona a,onoionnrainoio
cnn,ona (,o 9O oinix), nn ioroon na,nononnnin niaarinar n:
ironnoo ionnocrno an,oionon, a no,yinnn iioiornion,on n nnno
aoiornion,on coornorcrnyor nnnon iannno noni. In rnoon na
nanro nnninon qoni cnn,ona y no,a c oncinn ionornnocinn noon
no, nnnnnon na,nononnnionix an,oionon nonannino qonnyrcn na
ynio noonio oiani, nnooramno cxo,crno c nycinnn. Omnia
nn ono,oonnn noa rainx ,oron nonor :a coon rnoio no,nnnncino
n connainio noco,crnnn. I cynao oiioio rononnn nnninon qoni
cnn,ona ,ononia o,aorcn c nannino cqonnonanninn nayninn
nooninn oianann, a nn:nain nnnn:annn nonnnrcn n nyorarnon
nono,o.
In coironmon qono a,onoionnrainoio cnn,ona n:iroi nia
arinaonix na,nononnniann an,oionon conoraorcn co :nannroino cnn
onnin oa:onannon iioiornion,on n nnnoaoiornion,on. Innnno
cin coironman qona cnn,ona nonnnorcn nn:naiann nnnn:annn,
a raio cnnnronann na,nononnnionon no,ocraronnocrn romnoron, no
ron, nonocann, cnnonnon A,. In orcyrcrnnn nanninoio ononnn raino
,orn noinar n nonio nocnni n:nn, nn ron cnnnroni na,nononnnio
non no,ocraronnocrn nacro omnonno acnonnnarcn iai nonnonnn ,nc
noncnn nn nnoocna:n.
In innoronnnocion qono a,onoionnrainoio cnn,ona na,nonon
nnin n n:irio cnnro:nyr n an,oioni, n nnnoaoiornion,i. Ora
qona cnn,ona xaairon:yorcn conorannon cnnnronon nnnn:annn c a
no nonnnmoncn cronion aronainon innoron:non, nnno,nmon nn or
cyrcrnnn nanninoio ononnn i naymonn no:ionoio ionooamonnn n no
nonnon no,ocraronnocrn.
Ico qoni a,onoionnrainoio cnn,ona noiyr a:nnnaricn n y oon
ia c nycinn ionornnocinn noon. ,naino: n ron cynao ononi coon.
I n n n n o c i n :aoonanno xaairon:yorcn cnnnronann onoio
no,onononnoio noonoio co:onannn: noonon non ynonnnnaorcn n a:
noax, ano nonnnorcn onooconno na oio n n no,nimonnix nna,nnax,
no nnnin ocrarcn naoniinnn. Iocr oinix ocraorcn nn:inn. I :anncn
nocrn or qoni cnn,ona innnnocian iarnna ,ononnorcn no cnnnro
nann na,nononnnionon no,ocraronnocrn, no aronainon innoron:non,
no nono,nnocinn nonimonnon ronnoaryi roa.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn o:yiraron innnnocioio o
co,onannn n onrionooinnocioio ncco,onannn, ono,oonnn noonoio xona
rnna, onayonnn nonimonnoio ni,oonnn c nonon 17iorocroon,on. Ico no
noo,onnio c nonanninin croonnon naynix noonix oianon ,oni
iri noia:ani n,oinnooiy; ocn naynio noonio oiani nanonnnar
nycino, no nnnin no ono,onrcn, na 8o cyrin noco o,onnn y oon
ia ,oni iri ncco,onani noonon xonarnn n, nn no:nonocrn, icio
nnn c nonon 17iorocroon,on. Co,onno rnx roonannn oocnonnr annoo
nanao ononnn oinix c a,onoionnrainin cnn,onon, nro c,oaor no:no
nin ianonnnnoo qn:nnocioo n noonoo a:nnrno oonia.
o n o n n o ncox qon cnn,ona cocronr n :anocrnroinon roannn i
ioiornion,ann, nn coironmon qono ,ononnroino na:nanar nn
noaoiornion,i n xon, narnn, nn innoronnnocion qono xon,
narnn n annono oiannnnnar. I n,o cynaon non:no,nr nacrnnocino
onoannn na naynix noonix oianax.
24 ASOTI^IH
In nnninon qono cnn,ona na qono :anocrnroinon iononainon
roannn noncxo,nr qonnnn:annn oonia c ionornnocinn oncinn noon,
norony, ocn nn o,onnn no i ono,oon nonono, noccranannnar
ncrnnnin no; ocn o n::a no:,noio oamonnn i nany noccranononno
ncrnnnoio noa yo nono:nono, noco iacrannn n xnyinnocion iooi
nnn ,ononnroino na:nanar nycino noonio iononi an,oioni.
I o i n o : coironmon qoni a,onoionnrainoio cnn,ona o:
ononnn noaionnnrnin, innoronnnocion qoni nocina coio:nin.
In nanninon ononnn, iorooo ,ono nono,nricn no, ionroon n
,oinnooia, oinio c a,onoionnrainin cnn,onon coxannr ry,o
cnoconocri.
A3OTLM

HH n:ironnoo co,oanno n ionn noioroix no,yiron


a:orncroio onona: nononnni, nononon incori, ioarnna, ioarnnnna
n ,. A:oronnn namo ncoio oyconona no,ocraronnocri ni,onroinon
qyninnn nonoi, no noor :anncori n or nnonononnix qairoon noni
monnoio acna,a oia (nn ooiax), :ary,nonnn nononi,oonnn (nn
a,onono no,craroinon oo:i, c,anonnn nonoronnnion). o n o n n o
nananono na ocnonnoo :aoonanno. Cnnnronarnnocioo ononno ninaor
oiannnonno n annono nnrannn no,yiron, co,oamnx ooi, n nacrnocrn
nnca, na:nanonno anaonnocinx iononon (,n ynonimonnn acna,a o
ion) n noonnnrnn, nananonnio na ynonnonno ,nyo:a, n ron nnco
nnnononno ,nyornion. I crannonao nn nooxo,nnocrn nono,nr iono
,nan:. Cn. raio Houcunan ncoocmamounocmt.
AKAALKYA

HH naymonno cnoconocrn y:nanari nnca n non:no


,nri c nnnn anqnornnocino onoannn (cnnrari). Io:nniaor nn noao
nnn ono,oonnix or,oon ioi nooa,amoio (,onnnanrnoio) noyma
nn ioonnoio no:ia (nn ionon:nnnnn, onyxon, ranno no:ia). In
aiaiiynn oinio nyrar iaqnnocin n:ino nnqi (6 n 9, IX n XI),
nnmyr, nannno, 1O48 iai 1OOO n 48, no noiyr ninonnri ycrnio n nnci
nonnio onoannn cnora. Aiaiiynn nacro conoraorcn c conconon aqa:uc.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno, nooxo,nno noccranonn
roinoo ononno c nonomi cnonnancra nononcnxooia.
AKAHTOJLdAA3m ioinnnro:i, no:y,nronnn ioroix nnn
rcn cionn, nn ionoioonio.
Icronarcn o,io. In aianronoqao:ax no:nniar accroncrna
qyninnn oy,onnoinmonnoio raira on n nnoro, nonoc, n:,yrno
nnora, romnora, nora n ,. Io:noni nxoa,ia, o:nnoqninin on
ionnro:. , n a i n o : ycranannnar na ocnonannn onayonnn nnn
cionon n qoiannx. o n o n n o nono,nr icrairon nycioio nano
ornnia. I o q n a i r n i a ninaor ninnonno n ononno oinix
aianronoqao:on cnnnon, ncroonno raaianon, nimon, iic.
AKKAHMATH3

AJHH nonocc nncnocoonnn oiann:na noono


ia i nonin innaroiooiaqnnocinn yconnnn (ionon nocrnocrn, yconnnn
aioio nn xoo,noio innara n r. n.).
Auuxnavnaannn n ropno ccvnocvn. Ocnonninn qairoann, ornna
roino nnnmnnn na oiann:n n yconnnx ionon nocrnocrn, nnnrcn
cnnonno ionnonrannn incoo,a n no:,yxo n nonnonnoo aonornno
cioo ,anonno, a raio nicoian nnroncnnnocri yiraqnooronoio n:yno
AIII^ATISA]IH 2
nnn conna. I nonocco nncnocoonnn i rnn yconnnn ornonaorcn
ionnoncaronoo ynonnonno co,oannn ionoionna n nnca nronnron
n ionn, ycnonno oionnon nonrnnnnn n nonimonno nnnyrnoio orona
co,na, :ano,onno cioocrn ionoroia, cnnonno yonnn ocnonnoio ono
na, ooo iononnoo acxo,onanno noiornnocinx ocycon.
Auuxnavnaannn u ycxonnn napuoro uxnava. Ocnonninn qairoa
nn, nnnmnnn na oiann:n noonoia, nona,amoio n yconnn aioio
innara, nnnrcn nicoian ronnoarya no:,yxa, nnnamancn i ron
noaryo roa, :nannroinan nnroncnnnocri cononnoio n:ynonnn, nicoian
nanocri arnocqonoio no:,yxa (ronnin n cyronnin), o:ino iooa
nnn ronnoaryi oiyamon co,i na nornonnn cyroi (nycrinn nn
noynycrinn). Ionocc aiinnarn:annn i aiony innary conono,a
orcn nonimonnon ronoor,ann :a cnor acmnonnn cocy,on n ycnonnn no
roor,oonnn. In nicoion ronnoaryo n nonimonnon nanocrn no:,yxa
ncnaonno c nonoxnocrn roa :ary,nono, n cnn:n c non naymaorcn ro
nooiynnnn. ^oiyr na,aricn nonimonno ronnoaryi roa, ynamonno
,ixannn n nyica, innoonnn ion nn ornocnroinon ynonimonnn iono
cnaonnn nnyronnnx oianon. Orn nnonnn ycnnnarcn nn nimonnon
naiy:io. Ornonaorcn raio ciymonno ionn nn ynonimonnn co,oannn
n non nonon xoa, iann n narnn. oonoi ncnirinaor nyncrno noyron
non a,i n omymonno nocronnnon nanocrn roa. Snannroinan :ani
onnocri no:,yxa, na,aonan oinno n :acymnnix anonax, nnno,nr
i oa:onann romnn na iyax, ionrnirnnnran n :aoonannnn noxnnx
,ixaroinix nyron. Iocrononno nyncrnnroinocri i nin nocioiio cnn
aorcn.
Io noo aiinnarn:annn nonocci ronooiynnnn crann:nyrcn
n coornorcrnnn c ronnoaryninn yconnnnn; nonan:yorcn onon; :aia
ocanor ,oncrnno n:ironnoio yiraqnooronoio n:ynonnn conna.
O,naio n n,o cynaon (ocoonno y nn c naymonnnnn qyninnn co,on
nococy,ncron cncroni) aiinnarn:annn noor no nacrynari n rononno nno
inx or.
I: narooinnocinx cocronnnn, a:nnnamnxcn n yconnnx aioio
innara, nanooo xaaironi rononon y,a, rononoo ncromonno c nno
nnnnn ioanca n no:nannroinin nonimonnon ronnoaryi roa, rono
nio cy,ooin (nn oimon noroo nnnoainix coon). ,n no,yno
,onnn rnx naymonnn n ycioonnn aiinnarn:annn oimoo :nanonno nno
or nncnocoonno onna ry,a n or,ixa i nocrnin yconnnn. Tai,
aonnn ,oni n cranax c ainn innaron nannnaorcn oinno ononi ano
n ,onrcn na ,no noonnni c ,nroinin nooinon n canio aino no
y,onnio naci. Inon nnmn noonocnrcn na yronnno n nononno naci.
Ioimoo ininonnnocioo :nanonno nnor o:oononno n ynanonno ronro
nn, mnornan ononrannn cronmnxcn :,annn, ncnoi:onanno n nnx cran
non n a:n na oinax, ion,nnnonoon n r. ,.
Auuxnavnaannn na Ccncpc. Ocnonninn qairoann innara Conoa,
noaionnnrno nnnmnnn na oiann:n, nnnrcn nn:ian ronnoarya oi
yamon co,i (n :nnnno nocnni ,o 6O C), naymonno cnoronoio o
nna (nonnan noni n nonnin ,oni), yiraqnooronan no,ocraron
nocri. I nanainon nono,o aiinnarn:annn na Conoo noncxo,nr o:ioo
n:nononno oairnnnocrn oiann:na. Tonooiynnnn n rnx yconnnx ocy
mocrnnorcn n ocnonnon xnnnnocinn nyron: nonimaorcn ronono,yinnn :a
cnor ycioonnn ononnix oainnn, acmarinaorcn nncymnn ,annony
24 ASOTI^IH
In nnninon qono cnn,ona na qono :anocrnroinon iononainon
roannn noncxo,nr qonnnn:annn oonia c ionornnocinn oncinn noon,
norony, ocn nn o,onnn no i ono,oon nonono, noccranannnar
ncrnnnin no; ocn o n::a no:,noio oamonnn i nany noccranononno
ncrnnnoio noa yo nono:nono, noco iacrannn n xnyinnocion iooi
nnn ,ononnroino na:nanar nycino noonio iononi an,oioni.
I o i n o : coironmon qoni a,onoionnrainoio cnn,ona o:
ononnn noaionnnrnin, innoronnnocion qoni nocina coio:nin.
In nanninon ononnn, iorooo ,ono nono,nricn no, ionroon n
,oinnooia, oinio c a,onoionnrainin cnn,onon coxannr ry,o
cnoconocri.
A3OTLM

HH n:ironnoo co,oanno n ionn noioroix no,yiron


a:orncroio onona: nononnni, nononon incori, ioarnna, ioarnnnna
n ,. A:oronnn namo ncoio oyconona no,ocraronnocri ni,onroinon
qyninnn nonoi, no noor :anncori n or nnonononnix qairoon noni
monnoio acna,a oia (nn ooiax), :ary,nonnn nononi,oonnn (nn
a,onono no,craroinon oo:i, c,anonnn nonoronnnion). o n o n n o
nananono na ocnonnoo :aoonanno. Cnnnronarnnocioo ononno ninaor
oiannnonno n annono nnrannn no,yiron, co,oamnx ooi, n nacrnocrn
nnca, na:nanonno anaonnocinx iononon (,n ynonimonnn acna,a o
ion) n noonnnrnn, nananonnio na ynonnonno ,nyo:a, n ron nnco
nnnononno ,nyornion. I crannonao nn nooxo,nnocrn nono,nr iono
,nan:. Cn. raio Houcunan ncoocmamounocmt.
AKAALKYA

HH naymonno cnoconocrn y:nanari nnca n non:no


,nri c nnnn anqnornnocino onoannn (cnnrari). Io:nniaor nn noao
nnn ono,oonnix or,oon ioi nooa,amoio (,onnnanrnoio) noyma
nn ioonnoio no:ia (nn ionon:nnnnn, onyxon, ranno no:ia). In
aiaiiynn oinio nyrar iaqnnocin n:ino nnqi (6 n 9, IX n XI),
nnmyr, nannno, 1O48 iai 1OOO n 48, no noiyr ninonnri ycrnio n nnci
nonnio onoannn cnora. Aiaiiynn nacro conoraorcn c conconon aqa:uc.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno, nooxo,nno noccranonn
roinoo ononno c nonomi cnonnancra nononcnxooia.
AKAHTOJLdAA3m ioinnnro:i, no:y,nronnn ioroix nnn
rcn cionn, nn ionoioonio.
Icronarcn o,io. In aianronoqao:ax no:nniar accroncrna
qyninnn oy,onnoinmonnoio raira on n nnoro, nonoc, n:,yrno
nnora, romnora, nora n ,. Io:noni nxoa,ia, o:nnoqninin on
ionnro:. , n a i n o : ycranannnar na ocnonannn onayonnn nnn
cionon n qoiannx. o n o n n o nono,nr icrairon nycioio nano
ornnia. I o q n a i r n i a ninaor ninnonno n ononno oinix
aianronoqao:on cnnnon, ncroonno raaianon, nimon, iic.
AKKAHMATH3

AJHH nonocc nncnocoonnn oiann:na noono


ia i nonin innaroiooiaqnnocinn yconnnn (ionon nocrnocrn, yconnnn
aioio nn xoo,noio innara n r. n.).
Auuxnavnaannn n ropno ccvnocvn. Ocnonninn qairoann, ornna
roino nnnmnnn na oiann:n n yconnnx ionon nocrnocrn, nnnrcn
cnnonno ionnonrannn incoo,a n no:,yxo n nonnonnoo aonornno
cioo ,anonno, a raio nicoian nnroncnnnocri yiraqnooronoio n:yno
AIII^ATISA]IH 2
nnn conna. I nonocco nncnocoonnn i rnn yconnnn ornonaorcn
ionnoncaronoo ynonnonno co,oannn ionoionna n nnca nronnron
n ionn, ycnonno oionnon nonrnnnnn n nonimonno nnnyrnoio orona
co,na, :ano,onno cioocrn ionoroia, cnnonno yonnn ocnonnoio ono
na, ooo iononnoo acxo,onanno noiornnocinx ocycon.
Auuxnavnaannn u ycxonnn napuoro uxnava. Ocnonninn qairoa
nn, nnnmnnn na oiann:n noonoia, nona,amoio n yconnn aioio
innara, nnnrcn nicoian ronnoarya no:,yxa, nnnamancn i ron
noaryo roa, :nannroinan nnroncnnnocri cononnoio n:ynonnn, nicoian
nanocri arnocqonoio no:,yxa (ronnin n cyronnin), o:ino iooa
nnn ronnoaryi oiyamon co,i na nornonnn cyroi (nycrinn nn
noynycrinn). Ionocc aiinnarn:annn i aiony innary conono,a
orcn nonimonnon ronoor,ann :a cnor acmnonnn cocy,on n ycnonnn no
roor,oonnn. In nicoion ronnoaryo n nonimonnon nanocrn no:,yxa
ncnaonno c nonoxnocrn roa :ary,nono, n cnn:n c non naymaorcn ro
nooiynnnn. ^oiyr na,aricn nonimonno ronnoaryi roa, ynamonno
,ixannn n nyica, innoonnn ion nn ornocnroinon ynonimonnn iono
cnaonnn nnyronnnx oianon. Orn nnonnn ycnnnarcn nn nimonnon
naiy:io. Ornonaorcn raio ciymonno ionn nn ynonimonnn co,oannn
n non nonon xoa, iann n narnn. oonoi ncnirinaor nyncrno noyron
non a,i n omymonno nocronnnon nanocrn roa. Snannroinan :ani
onnocri no:,yxa, na,aonan oinno n :acymnnix anonax, nnno,nr
i oa:onann romnn na iyax, ionrnirnnnran n :aoonannnn noxnnx
,ixaroinix nyron. Iocrononno nyncrnnroinocri i nin nocioiio cnn
aorcn.
Io noo aiinnarn:annn nonocci ronooiynnnn crann:nyrcn
n coornorcrnnn c ronnoaryninn yconnnnn; nonan:yorcn onon; :aia
ocanor ,oncrnno n:ironnoio yiraqnooronoio n:ynonnn conna.
O,naio n n,o cynaon (ocoonno y nn c naymonnnnn qyninnn co,on
nococy,ncron cncroni) aiinnarn:annn noor no nacrynari n rononno nno
inx or.
I: narooinnocinx cocronnnn, a:nnnamnxcn n yconnnx aioio
innara, nanooo xaaironi rononon y,a, rononoo ncromonno c nno
nnnnn ioanca n no:nannroinin nonimonnon ronnoaryi roa, rono
nio cy,ooin (nn oimon noroo nnnoainix coon). ,n no,yno
,onnn rnx naymonnn n ycioonnn aiinnarn:annn oimoo :nanonno nno
or nncnocoonno onna ry,a n or,ixa i nocrnin yconnnn. Tai,
aonnn ,oni n cranax c ainn innaron nannnaorcn oinno ononi ano
n ,onrcn na ,no noonnni c ,nroinin nooinon n canio aino no
y,onnio naci. Inon nnmn noonocnrcn na yronnno n nononno naci.
Ioimoo ininonnnocioo :nanonno nnor o:oononno n ynanonno ronro
nn, mnornan ononrannn cronmnxcn :,annn, ncnoi:onanno n nnx cran
non n a:n na oinax, ion,nnnonoon n r. ,.
Auuxnavnaannn na Ccncpc. Ocnonninn qairoann innara Conoa,
noaionnnrno nnnmnnn na oiann:n, nnnrcn nn:ian ronnoarya oi
yamon co,i (n :nnnno nocnni ,o 6O C), naymonno cnoronoio o
nna (nonnan noni n nonnin ,oni), yiraqnooronan no,ocraron
nocri. I nanainon nono,o aiinnarn:annn na Conoo noncxo,nr o:ioo
n:nononno oairnnnocrn oiann:na. Tonooiynnnn n rnx yconnnx ocy
mocrnnorcn n ocnonnon xnnnnocinn nyron: nonimaorcn ronono,yinnn :a
cnor ycioonnn ononnix oainnn, acmarinaorcn nncymnn ,annony
26 AIIO^O,A]IH
oiann:ny nnninnin yononi annonocnn c oiyamon co,on. Saron
noncxo,nr nocrononnan noocronia nncnoconroinix noxann:non. Oror
nonocc, ocoonno y ocaonnix, nyncrnnroinix i iooannnn norooo
oinnocinx qairoon (arnocqonoio ,anonnn, ronnoaryi no:,yxa n ,.)
nn, a raio y ,oron oconnorcn ,n:a,anrannonninn noroonono:ann,
nonnnmnnncn no:nonon yronnonocri, nonoo,onnon connnocri
n ,nonnio naci, nonnonnin annornron, nnoi,a o,imion. Haymonno
nnninnoio cnoronoio onna (cnoni ,nn n nonn) noor nnnocrn i oc
connnno n nonornnocinn cocronnnnn.
Io noo aiinnarn:annn nonimaorcn :nanonno qn:nnocion ronooiy
nnnn: ynonnnnaorcn oron nniynymon ionn, acmnnorcn nonqo
nnocioo cocy,ncroo yco, ynonnnnaorcn oron ionoroia n iononnocrnx.
Aiinnarn:nonanmnocn na Conoo ,n, rai o iai n nocrnio nro
n, ,oimo noonocnr oxa,onno, y nnx icroo noccranannnaorcn no
nainan ronnoarya ion noco oxa,onnn. Ycioonn aiinnarn:annn
cnococrnyr nanninan oiann:annn nnrannn, oocnononno coornorcrny
mon o,o,on, co,onno ininonnnocinx non co,oannn nix n omo
crnonnix :,annn, ocnomonnocrn. Iaonnnocri cyronnoio nnmonoio ann
ona na Conoo ,ona nonimari iaonnnocri annona ,n nroon yno
onnoio innara na 12O, nnnon oioo noonnni annona ,oni
cocrannri oin n ni nnornoio noncxo,onnn. Inmonio no,yiri,
no,na:nanonnio ,n nacoonnn cononix anonon (n nony onoo,i ,o
ron, no,ocrion, oononnix n ionnmnx naroon), ,oni iri nnrann
nn:nonani, ocoonno nnrannnann C, I
1
, A n I. O,o,a ,n nroon Co
noa ,ona nnori noro n naio:amnrnoo noiirno. Tonnoaryy no:,yxa
n nix nonomonnnx n omocrnonnix :,annnx co,yor no,,onnari na
23 C nimo, non n co,non nooco. Inroncnnnocri nciyccrnonnoio ocno
monnn n nono, nonnon nonn nooxo,nno ynonnnnari. Ioimoo :nano
nno nnor nanninoo noo,onanno ry,a n or,ixa, :annrnn qn:nnocion
iyiryon n cnoron.
AKKOMO

AJHH n:nononno noonnmon cni ia:a, oocnonn


namoo oio cnoconocri ncno nn,ori no,nori, naxo,nmnocn na a:nnnix
accronnnnx. un:nooinnocinn noxann:n aiiono,annn cocronr n ron, nro
nn coiamonnn nooion ocnnnnon nimni ia:a noncxo,nr accao
nno ocnnnnoio noncia, c nonomi iorooio xycrani nnionon i oc
nnnnony roy. In ron ynonimaorcn narnonno cynin xycrania, n on
aio,an cnonn acrnnocinn cnoncrnan cranonnrcn ooo ninyiin. Iac
caonno ocnnnnon nimni no,or i yromonn xycrania. Innonannn
ocnnnnon nimni ocymocrnnorcn ia:o,nniaroinin n cnnnarnnocinn no
nann. Aiiono,annn ia:a no:nona n no,oax, oiannnonnix nan
mon n ,ainonmon (nanooo or,aonnon) roniann ncnoio :onnn. Ionan
ono,onorcn nannonimnn accronnnon, na ioroon nono nnrari noinn
mnqr; nroan nanoimnn accronnnon, na ioroon ncno a:nnnn
no,nor nn orcyrcrnnn aiiono,annn. Ynonnonno noonnmon cni on
rnnocion cncroni ia:a, ,ocrniaonoo nn naicnnainon nannonnn aiio
no,annn, na:inar oo oronon, nn cnon. Oron aiiono,annn cnnaorcn
c no:acron nco,crnno ynonimonnn acrnnnocrn xycrania.
Io, cna:non aiiono,annn nonnnar oo ooo nn nonoo ,nroinoo na
nnonno, no,oamoocn n noco roio, iai ia:a noocran qnicnonari
n:inn no,nor. Tainn oa:on, cna:n nonnnorcn ycnonnon oqainnn
AIIO^IIAIH 27
ia:a n no:nniaor oinno y noo,ix ,on nn nonimonnon :nroinon
naiy:io, nn rannax ia:a, naymonnn nnnonannn ocnnnnon nimni,
no, nnnnnon noioroix oiacrnonnix co,crn (nannno, nnoiannna).
]onrainio naannn aiiono,annn oycononi noaonnon n,a
ia:o,nniaroinoio nona nco,crnno a:nnnix nnroicniannn n nnqoinnn
(cnqnnc, nnoqanr, innn n ,.) nn canoio ia:o,nniaroinoio nona
nn rannax, onyxonx, nonnninro n r. ,. Ionqonnocino naannn ai
iono,annn no:nniar nn ymnax ia:a, nnono nnyri nn :aianinannn
n ionrnirnnainin nomoi nonaaron aronnna. Iaannn n nao:i
aiiono,annn xaairon:yrcn nono:nonocri a:nnari noinn mnqr
na n:ion accronnnn. In nao:ax aiiono,annn nnoi,a na,aorcn
nciaonno qoni n a:noon nn,nnix no,noron.
,n o n o n n n cna:na n naanna aiiono,annn ia:a oinix na
nannr i oqrainooiy.
AKPOMLAA

HH nonon,oinnnoo :aoonanno, ni:inaonoo no


aonnon innoraanyca n (nn) innoqn:a n nonnnmoocn narooinno
cinn ynonnonnon incron, cron, iocron nnonoio cioora, a:acrannon
nniinx rianon, ynonnonnon nnyronnnx oianon, yromonnon ion, a rai
o naymonnon onona nomocrn.
Io:nninononno aionoiann oyconono n:ironnin ni,oonnon
n ioni conaroronnoio ionona (ionona ocra) nn iononainoairnn
non onyxon (a,onono innoqn:a) nn nonimonnn coionnn nn:nniqai
roa ionona ocra conarononna innoraanycon noco noonnono:ionon
ranni, ocron nn xonnnocion nononnqoinnn, ncnxnnocion ranni
n ,. Y nacrn oinix aionoianon ornonar raio nonimonnoo co,oa
nno n ionn noairnna. Saoonanno a:nnnaorcn o,nnaiono nacro y on
mnn n nynnn n no:acro or 2O ,o O or.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Aionoiann xaairon:yorcn cono
rannon cnnnronon, ni:inaonix n:irion ionona ocra (nnoi,a n no
airnna) n no,ocrarion ,yinx iononon innoqn:a, a raio cnnnronon
nonimonnn nnyrnnoonnoio ,anonnn n c,anonnn :nroinix nonon
acrymon onyxoi. Saoonanno a:nnnaorcn nocrononno. Ha,aorcn
n:nononno nnomnocrn oinix. ori nx nna cranonnrcn iyinn, ynon
nnnarcn na,onnio ,yin, noc, nnnnn nocri, acmnnrcn no:ynio
nonoyrin, naymaorcn nniyc. Ioioccnymoo ynonnonno cron n inc
ron, ocoonno n mnnny, niny,aor oinix noi:onaricn oyni n no
nariann oimnx a:noon. Y oinix aionoianon ornonar ncinno
nno no:nononnnia, ynonnonno a:noon iy,non iorin n noo,no:a,non
nananonnn (oniooa:nan iy,nan ioria). acro a:nnnarcn aro:i,
nonnnorcn iyoo onooconno, ioa yromaorcn n oa:yor cia,in, xa
airona nonimonnan nornnocri. Ynonnonno iorann, n:iia (naioioc
cnn) n iooconix cia,oi nnno,nr i n:nononn iooca: on cranonnrcn
xnnonarin n nn:inn. Ynonnonno a:noon n nacci nnyronnnx oianon
(cnanxnonoiann) conono,aorcn naymonnon nx qyninnn a:nnnaor
cn co,onnan no,ocraronnocri, nonimaorcn A,, nonnnrcn innnnocino
nn:nain ,ncroqnn nononn n nqn:oni oiinx. ,n nanainoio nono,a
:aoonannn xaaironi rnooroicnio: n nonnonno y:on n mnronn,non
oo:o. Io:o nn oimnx a:noax onyxon innoqn:a ornonar a:nn
rno innornoo:a n no,ocraronnocri na,nononnnion, nro nonnnorcn naac
ramon nimonnon caocri, oroiann. Y noonnni nannonron naymaorcn
26 AIIO^O,A]IH
oiann:ny nnninnin yononi annonocnn c oiyamon co,on. Saron
noncxo,nr nocrononnan noocronia nncnoconroinix noxann:non. Oror
nonocc, ocoonno y ocaonnix, nyncrnnroinix i iooannnn norooo
oinnocinx qairoon (arnocqonoio ,anonnn, ronnoaryi no:,yxa n ,.)
nn, a raio y ,oron oconnorcn ,n:a,anrannonninn noroonono:ann,
nonnnmnnncn no:nonon yronnonocri, nonoo,onnon connnocri
n ,nonnio naci, nonnonnin annornron, nnoi,a o,imion. Haymonno
nnninnoio cnoronoio onna (cnoni ,nn n nonn) noor nnnocrn i oc
connnno n nonornnocinn cocronnnnn.
Io noo aiinnarn:annn nonimaorcn :nanonno qn:nnocion ronooiy
nnnn: ynonnnnaorcn oron nniynymon ionn, acmnnorcn nonqo
nnocioo cocy,ncroo yco, ynonnnnaorcn oron ionoroia n iononnocrnx.
Aiinnarn:nonanmnocn na Conoo ,n, rai o iai n nocrnio nro
n, ,oimo noonocnr oxa,onno, y nnx icroo noccranannnaorcn no
nainan ronnoarya ion noco oxa,onnn. Ycioonn aiinnarn:annn
cnococrnyr nanninan oiann:annn nnrannn, oocnononno coornorcrny
mon o,o,on, co,onno ininonnnocinx non co,oannn nix n omo
crnonnix :,annn, ocnomonnocrn. Iaonnnocri cyronnoio nnmonoio ann
ona na Conoo ,ona nonimari iaonnnocri annona ,n nroon yno
onnoio innara na 12O, nnnon oioo noonnni annona ,oni
cocrannri oin n ni nnornoio noncxo,onnn. Inmonio no,yiri,
no,na:nanonnio ,n nacoonnn cononix anonon (n nony onoo,i ,o
ron, no,ocrion, oononnix n ionnmnx naroon), ,oni iri nnrann
nn:nonani, ocoonno nnrannnann C, I
1
, A n I. O,o,a ,n nroon Co
noa ,ona nnori noro n naio:amnrnoo noiirno. Tonnoaryy no:,yxa
n nix nonomonnnx n omocrnonnix :,annnx co,yor no,,onnari na
23 C nimo, non n co,non nooco. Inroncnnnocri nciyccrnonnoio ocno
monnn n nono, nonnon nonn nooxo,nno ynonnnnari. Ioimoo :nano
nno nnor nanninoo noo,onanno ry,a n or,ixa, :annrnn qn:nnocion
iyiryon n cnoron.
AKKOMO

AJHH n:nononno noonnmon cni ia:a, oocnonn


namoo oio cnoconocri ncno nn,ori no,nori, naxo,nmnocn na a:nnnix
accronnnnx. un:nooinnocinn noxann:n aiiono,annn cocronr n ron, nro
nn coiamonnn nooion ocnnnnon nimni ia:a noncxo,nr accao
nno ocnnnnoio noncia, c nonomi iorooio xycrani nnionon i oc
nnnnony roy. In ron ynonimaorcn narnonno cynin xycrania, n on
aio,an cnonn acrnnocinn cnoncrnan cranonnrcn ooo ninyiin. Iac
caonno ocnnnnon nimni no,or i yromonn xycrania. Innonannn
ocnnnnon nimni ocymocrnnorcn ia:o,nniaroinin n cnnnarnnocinn no
nann. Aiiono,annn ia:a no:nona n no,oax, oiannnonnix nan
mon n ,ainonmon (nanooo or,aonnon) roniann ncnoio :onnn. Ionan
ono,onorcn nannonimnn accronnnon, na ioroon nono nnrari noinn
mnqr; nroan nanoimnn accronnnon, na ioroon ncno a:nnnn
no,nor nn orcyrcrnnn aiiono,annn. Ynonnonno noonnmon cni on
rnnocion cncroni ia:a, ,ocrniaonoo nn naicnnainon nannonnn aiio
no,annn, na:inar oo oronon, nn cnon. Oron aiiono,annn cnnaorcn
c no:acron nco,crnno ynonimonnn acrnnnocrn xycrania.
Io, cna:non aiiono,annn nonnnar oo ooo nn nonoo ,nroinoo na
nnonno, no,oamoocn n noco roio, iai ia:a noocran qnicnonari
n:inn no,nor. Tainn oa:on, cna:n nonnnorcn ycnonnon oqainnn
AIIO^IIAIH 27
ia:a n no:nniaor oinno y noo,ix ,on nn nonimonnon :nroinon
naiy:io, nn rannax ia:a, naymonnn nnnonannn ocnnnnon nimni,
no, nnnnnon noioroix oiacrnonnix co,crn (nannno, nnoiannna).
]onrainio naannn aiiono,annn oycononi noaonnon n,a
ia:o,nniaroinoio nona nco,crnno a:nnnix nnroicniannn n nnqoinnn
(cnqnnc, nnoqanr, innn n ,.) nn canoio ia:o,nniaroinoio nona
nn rannax, onyxonx, nonnninro n r. ,. Ionqonnocino naannn ai
iono,annn no:nniar nn ymnax ia:a, nnono nnyri nn :aianinannn
n ionrnirnnainin nomoi nonaaron aronnna. Iaannn n nao:i
aiiono,annn xaairon:yrcn nono:nonocri a:nnari noinn mnqr
na n:ion accronnnn. In nao:ax aiiono,annn nnoi,a na,aorcn
nciaonno qoni n a:noon nn,nnix no,noron.
,n o n o n n n cna:na n naanna aiiono,annn ia:a oinix na
nannr i oqrainooiy.
AKPOMLAA

HH nonon,oinnnoo :aoonanno, ni:inaonoo no


aonnon innoraanyca n (nn) innoqn:a n nonnnmoocn narooinno
cinn ynonnonnon incron, cron, iocron nnonoio cioora, a:acrannon
nniinx rianon, ynonnonnon nnyronnnx oianon, yromonnon ion, a rai
o naymonnon onona nomocrn.
Io:nninononno aionoiann oyconono n:ironnin ni,oonnon
n ioni conaroronnoio ionona (ionona ocra) nn iononainoairnn
non onyxon (a,onono innoqn:a) nn nonimonnn coionnn nn:nniqai
roa ionona ocra conarononna innoraanycon noco noonnono:ionon
ranni, ocron nn xonnnocion nononnqoinnn, ncnxnnocion ranni
n ,. Y nacrn oinix aionoianon ornonar raio nonimonnoo co,oa
nno n ionn noairnna. Saoonanno a:nnnaorcn o,nnaiono nacro y on
mnn n nynnn n no:acro or 2O ,o O or.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Aionoiann xaairon:yorcn cono
rannon cnnnronon, ni:inaonix n:irion ionona ocra (nnoi,a n no
airnna) n no,ocrarion ,yinx iononon innoqn:a, a raio cnnnronon
nonimonnn nnyrnnoonnoio ,anonnn n c,anonnn :nroinix nonon
acrymon onyxoi. Saoonanno a:nnnaorcn nocrononno. Ha,aorcn
n:nononno nnomnocrn oinix. ori nx nna cranonnrcn iyinn, ynon
nnnarcn na,onnio ,yin, noc, nnnnn nocri, acmnnrcn no:ynio
nonoyrin, naymaorcn nniyc. Ioioccnymoo ynonnonno cron n inc
ron, ocoonno n mnnny, niny,aor oinix noi:onaricn oyni n no
nariann oimnx a:noon. Y oinix aionoianon ornonar ncinno
nno no:nononnnia, ynonnonno a:noon iy,non iorin n noo,no:a,non
nananonnn (oniooa:nan iy,nan ioria). acro a:nnnarcn aro:i,
nonnnorcn iyoo onooconno, ioa yromaorcn n oa:yor cia,in, xa
airona nonimonnan nornnocri. Ynonnonno iorann, n:iia (naioioc
cnn) n iooconix cia,oi nnno,nr i n:nononn iooca: on cranonnrcn
xnnonarin n nn:inn. Ynonnonno a:noon n nacci nnyronnnx oianon
(cnanxnonoiann) conono,aorcn naymonnon nx qyninnn a:nnnaor
cn co,onnan no,ocraronnocri, nonimaorcn A,, nonnnrcn innnnocino
nn:nain ,ncroqnn nononn n nqn:oni oiinx. ,n nanainoio nono,a
:aoonannn xaaironi rnooroicnio: n nonnonno y:on n mnronn,non
oo:o. Io:o nn oimnx a:noax onyxon innoqn:a ornonar a:nn
rno innornoo:a n no,ocraronnocri na,nononnnion, nro nonnnorcn naac
ramon nimonnon caocri, oroiann. Y noonnni nannonron naymaorcn
28 AITIHO^IIOS
rooanrnocri i iio:o, onaynnarcn nn:nain caxanoio ,naora.
Ionrn y ncox onmnn no, nnnnnon n:iria noairnna n no,ocraria io
na,oronnix iononon naymaorcn noncryainin nni, nacro na,a
orcn ni,oonno nooia n: noonnix oo:, no cnn:annoo c oononnocri
n o,ann, iaairoon. Y rorn nynnn cnnaorcn noonan noronnnn.
Inoi,a nonnaorcn coionnn anrn,nyornnocioio ionona, nro ni:inaor
nonnonno nn:naion nocaxanoio ,naora. Io noo ocra onyxon innoqn
:a n nonimonnn nnyrnnoonnoio ,anonnn no:nniar nocronnnan ioonnan
oi, nora, ioonoiyonno, naymonno :onnn.
In nonnonnn xaaironix n:nononnn nnomnocrn, nro ,aor nono, :a
no,o:nri y oinoio aionoian, on ,oon iri nono,onno nananon
na ioncyirann i nany. ,ainonmoo oco,onanno nono,nr n cnonnan
:nonannon crannonao.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn xaaironoio nnomnoio nn,a
oinix. On no,rno,aorcn nicoion ionnonrannon ionona ocra n ionn
n o:yirarann onrionooinnocioio ncco,onannn noona n cioora. O a:
noo a,ononi innoqn:a (ocn ona cynr nnnnnon nonimonnoio oa:ona
nnn ionona ocra) n xaairoo oo ynonnonnn cy,nr no ,annin onriono
iaqnn noona n ,nnannio, ionnironon ronoiaqnn iooni, a raio na
ocnonannn iarnni ia:noio ,na n ono,oonnn cocronnnn noon :onnn.
,nqqoonnnainin ,naino: nono,nr c oo:ni Io,ora, conono
,amoncn cnonnqnnocion ,oqonannon ,nnnix iocron n cno,a noona.
o n o n n o nn ninnonnon a,onono innoqn:a :ainaorcn n xny
innocion y,aonnn onyxon nn oo a,noxnyinnocion a:ymonnn. In
nono:nonocrn onoannn nn noqqoirnnnocrn ynonon roannn ,nroino
nnnonnr nao,o nonaar, cnoconin no,annri coionn ionona
ocra. Cnnnronarnnocioo ononno nananono na cnnonno nnyrnnoonno
io ,anonnn n ,.
I o i n o : ,n n:nn nn cnoonononno nocranonnon ,naino:o n na
nninon ononnn aionnnrnin, no:nono noiorooo yynmonno nnomnocrn
:a cnor ynonimonnn orona nniinx rianon, xorn nonocri iocnornnocino
,oqoiri no ncnannrcn. In oimnx, icro acrymnx noonoaoinix
onyxonx n rnoix accroncrnax qyninnn co,onnococy,ncron cncroni
noino: :aoonannn noxon. Ioinio aionoianon ,oni nocronnno na
xo,nricn no, na,onnon n,oinnooia, oqrainooia n nonoxnyia.
AKTHHOMHK

O3 nnqoinnonnoo :aoonanno, no:nniamoo n o


:yiraro nno,onnn n oiann:n airnnonnnoron.
Airnnonnio: noor noaari nco oiani n riann, no namo na,a
orcn airnnonnio: nocrnonnonon oacrn n mon. amo oor nynn
ni, nonnymocrnonno ioo,cino nron.
Saoonanno a:nnnaorcn nn nonninononnn n riann airnnonnnor, ioro
oo conono,aorcn qonnonannon cnonnqnnocinx ianyon. I nocr
nonnonon oacrn ncronnnion nnqoinnn nnnrcn iano:nio :yi, naro
oinnocino ,ocnonio ianani nn :aoonannnx nao,onra, :ary,nonnon
noo:inannn :yon, cn:ncran ooonia noocrn ra nn oo ranno, nnn,a
nni, noroin cnnix oo: n ,. Airnnonnio: no:nniaor nn cnnonnn
nocnonnqnnocinx :amnrnix oainnn oiann:na n nnnynnrora, namo na qono
inonnonocnanroinix nonoccon n rann. Airnnonnnori noiyr acnocra
nnricn n oiann:no ionrairnin, nnqoionnin n ionaroionnin nyrnnn n na
mo oco,ar iannin oa:on n ixon coo,nnnroinon riann.
AI^IHTAIHAH ,ICTIOuIH 29
I n n n n o c i a n i a r n n a. Omoo cocronnno oinoio n nanai
nix cra,nnx :aoonannn n:nonnorcn nao. Tonnoarya roa cyqo
ninan. In ,nroino roiymnx qonax airnnonnio:a ronnoarya roa
noor no nonimaricn. In airnnonnio:o nocrnonnonon oacrn a:nn
naorcn nornin caooo:nonnin nnqnirar, ioroin no,onno a:nni
naorcn. Ioa oinno cnanna c nnqniraron, innoonnonana. Onai (nn
onain) acno,nyr c oa:onannon cnnmon, noco noio nnqnirar oia
nnnnnaorcn, no nonocri no accacinaorcn. Hoo,io na,aorcn nocna
nroinan ionrairya onaroinix nimn. Saoonanno noroiaor c oo
cronnnnn, ioroio nacro no,yr i acnocranonn nonocca c oa:ona
nnon nonix onaion airnnonnio:a.
In roaiainon airnnonnio:o noaarcn oiino, iy,nan cronia,
co,ocronno; nn a,onnnainon namo ncoio noonoiainin yio inmon
nnia, noo,nnn mnan cronia.
Ionnno oiainoio nonocca, no:noni noracrarnnocioo noaonno
ioonnoio no:ia, oiinx, a:nnrno annon,o:a nnyronnnx oianon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocinx ,annix n o
:yiraron ncco,onannn or,ononoio n: onaia (onayonno n non ,y: ai
rnnonnnoron), ,nainocrnnocion ionoaoinnocion oainnn c airnnon
:aron, ,yinx noro,on nnnyno,nainocrnin, onrionooinnocioio, a n n,o
cynaon naronoqooinnocioio ncco,onannn. Iono roio, nono,nr nnro
oinnocioo ncco,onanno oiamonnix na:ion na nannno nnnonn airnno
nnnoron, a nnoi,a ni,oonno naroionnon iyiryi nyron nocona.
o n o n n o ionnoicnoo. Ono ninaor xnyinnocino noro,i, noro
,i nonimonnn nnnynnrora nyron ncnoi:onannn airnnon:ara nn ,yinx
nnnynocrnnynroon (rnnnnn, Tairnnnn), crnnynymy n omoyion
nmy roann, na:nanar anqoronnnn I, anrnnornin, cyiqannann
,i, anrnconrnnocino n ,oconcnnn:nymno nonaari, qn:noroanonrn
nocino nono,yi. Oron n xaairo onoarnnnoio nnomaroicrna :anncnr
or qoni :aoonannn n oian:annn oio onaion.
I o i n o : ,n n:nn nn airnnonnio:o nocrnonnonon oacrn,
iai nanno, aionnnrnin, nn airnnonnio:o ,yinx oian:annn on
noor iri coio:nin.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n canannn noocrn ra, ycranonnn
onaion inonnon nnqoinnn, nonimonnn conornnnonocrn oiann:na.
AAHMLHT

APHAH HCTPOd

HH (cnn.: ioo,nan oo:ni, oio


nin oroi) oo:ni ,nroinoio no,ocraronnoio nnrannn, nonnnmancn
omnn ncromonnon, oroiann, accroncrnon ncox nn,on onona nomocrn,
,ncroqnon rianon n oianon c naymonnon nx qyninnn.
Innnnon annonranon ,ncroqnn nnnorcn ,nroinoo no,oo,anno
nn cnnonnon omon noiornnocion nonnocrn nnmn n ,oqnnnro oia
n annono. Oinno annonranan ,ncroqnn conoraorcn c nnrannnnon no
,ocraronnocri. Ia:nnrn oo:nn cnococrnyr rnoin qn:nnocinn
ry,, nnqoinnonnio :aoonannn, nonnonainoo noonannonno, nooox
a,onno. In no,ocraronnon nocrynonnn n oiann:n nnmonix nomocrn
,n nocnononnn noiornnocinx :arar nocrononno acxo,yrcn :anaci
non n yiono,on, ycnnnaorcn iaraon:n oia n ynonimaorcn oio cnn
ro: n::a no,ocraronnoio nocrynonnn no:anonnnix annnoincor. In
rnoon annonranon ,ncroqnn nonocri ncno:ar nonio ,ono n
:anaci inioiona n oiann:no, no:nniaor aroqnn nimn, ninnnrcn
28 AITIHO^IIOS
rooanrnocri i iio:o, onaynnarcn nn:nain caxanoio ,naora.
Ionrn y ncox onmnn no, nnnnnon n:iria noairnna n no,ocraria io
na,oronnix iononon naymaorcn noncryainin nni, nacro na,a
orcn ni,oonno nooia n: noonnix oo:, no cnn:annoo c oononnocri
n o,ann, iaairoon. Y rorn nynnn cnnaorcn noonan noronnnn.
Inoi,a nonnaorcn coionnn anrn,nyornnocioio ionona, nro ni:inaor
nonnonno nn:naion nocaxanoio ,naora. Io noo ocra onyxon innoqn
:a n nonimonnn nnyrnnoonnoio ,anonnn no:nniar nocronnnan ioonnan
oi, nora, ioonoiyonno, naymonno :onnn.
In nonnonnn xaaironix n:nononnn nnomnocrn, nro ,aor nono, :a
no,o:nri y oinoio aionoian, on ,oon iri nono,onno nananon
na ioncyirann i nany. ,ainonmoo oco,onanno nono,nr n cnonnan
:nonannon crannonao.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn xaaironoio nnomnoio nn,a
oinix. On no,rno,aorcn nicoion ionnonrannon ionona ocra n ionn
n o:yirarann onrionooinnocioio ncco,onannn noona n cioora. O a:
noo a,ononi innoqn:a (ocn ona cynr nnnnnon nonimonnoio oa:ona
nnn ionona ocra) n xaairoo oo ynonnonnn cy,nr no ,annin onriono
iaqnn noona n ,nnannio, ionnironon ronoiaqnn iooni, a raio na
ocnonannn iarnni ia:noio ,na n ono,oonnn cocronnnn noon :onnn.
,nqqoonnnainin ,naino: nono,nr c oo:ni Io,ora, conono
,amoncn cnonnqnnocion ,oqonannon ,nnnix iocron n cno,a noona.
o n o n n o nn ninnonnon a,onono innoqn:a :ainaorcn n xny
innocion y,aonnn onyxon nn oo a,noxnyinnocion a:ymonnn. In
nono:nonocrn onoannn nn noqqoirnnnocrn ynonon roannn ,nroino
nnnonnr nao,o nonaar, cnoconin no,annri coionn ionona
ocra. Cnnnronarnnocioo ononno nananono na cnnonno nnyrnnoonno
io ,anonnn n ,.
I o i n o : ,n n:nn nn cnoonononno nocranonnon ,naino:o n na
nninon ononnn aionnnrnin, no:nono noiorooo yynmonno nnomnocrn
:a cnor ynonimonnn orona nniinx rianon, xorn nonocri iocnornnocino
,oqoiri no ncnannrcn. In oimnx, icro acrymnx noonoaoinix
onyxonx n rnoix accroncrnax qyninnn co,onnococy,ncron cncroni
noino: :aoonannn noxon. Ioinio aionoianon ,oni nocronnno na
xo,nricn no, na,onnon n,oinnooia, oqrainooia n nonoxnyia.
AKTHHOMHK

O3 nnqoinnonnoo :aoonanno, no:nniamoo n o


:yiraro nno,onnn n oiann:n airnnonnnoron.
Airnnonnio: noor noaari nco oiani n riann, no namo na,a
orcn airnnonnio: nocrnonnonon oacrn n mon. amo oor nynn
ni, nonnymocrnonno ioo,cino nron.
Saoonanno a:nnnaorcn nn nonninononnn n riann airnnonnnor, ioro
oo conono,aorcn qonnonannon cnonnqnnocinx ianyon. I nocr
nonnonon oacrn ncronnnion nnqoinnn nnnrcn iano:nio :yi, naro
oinnocino ,ocnonio ianani nn :aoonannnx nao,onra, :ary,nonnon
noo:inannn :yon, cn:ncran ooonia noocrn ra nn oo ranno, nnn,a
nni, noroin cnnix oo: n ,. Airnnonnio: no:nniaor nn cnnonnn
nocnonnqnnocinx :amnrnix oainnn oiann:na n nnnynnrora, namo na qono
inonnonocnanroinix nonoccon n rann. Airnnonnnori noiyr acnocra
nnricn n oiann:no ionrairnin, nnqoionnin n ionaroionnin nyrnnn n na
mo oco,ar iannin oa:on n ixon coo,nnnroinon riann.
AI^IHTAIHAH ,ICTIOuIH 29
I n n n n o c i a n i a r n n a. Omoo cocronnno oinoio n nanai
nix cra,nnx :aoonannn n:nonnorcn nao. Tonnoarya roa cyqo
ninan. In ,nroino roiymnx qonax airnnonnio:a ronnoarya roa
noor no nonimaricn. In airnnonnio:o nocrnonnonon oacrn a:nn
naorcn nornin caooo:nonnin nnqnirar, ioroin no,onno a:nni
naorcn. Ioa oinno cnanna c nnqniraron, innoonnonana. Onai (nn
onain) acno,nyr c oa:onannon cnnmon, noco noio nnqnirar oia
nnnnnaorcn, no nonocri no accacinaorcn. Hoo,io na,aorcn nocna
nroinan ionrairya onaroinix nimn. Saoonanno noroiaor c oo
cronnnnn, ioroio nacro no,yr i acnocranonn nonocca c oa:ona
nnon nonix onaion airnnonnio:a.
In roaiainon airnnonnio:o noaarcn oiino, iy,nan cronia,
co,ocronno; nn a,onnnainon namo ncoio noonoiainin yio inmon
nnia, noo,nnn mnan cronia.
Ionnno oiainoio nonocca, no:noni noracrarnnocioo noaonno
ioonnoio no:ia, oiinx, a:nnrno annon,o:a nnyronnnx oianon.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocinx ,annix n o
:yiraron ncco,onannn or,ononoio n: onaia (onayonno n non ,y: ai
rnnonnnoron), ,nainocrnnocion ionoaoinnocion oainnn c airnnon
:aron, ,yinx noro,on nnnyno,nainocrnin, onrionooinnocioio, a n n,o
cynaon naronoqooinnocioio ncco,onannn. Iono roio, nono,nr nnro
oinnocioo ncco,onanno oiamonnix na:ion na nannno nnnonn airnno
nnnoron, a nnoi,a ni,oonno naroionnon iyiryi nyron nocona.
o n o n n o ionnoicnoo. Ono ninaor xnyinnocino noro,i, noro
,i nonimonnn nnnynnrora nyron ncnoi:onannn airnnon:ara nn ,yinx
nnnynocrnnynroon (rnnnnn, Tairnnnn), crnnynymy n omoyion
nmy roann, na:nanar anqoronnnn I, anrnnornin, cyiqannann
,i, anrnconrnnocino n ,oconcnnn:nymno nonaari, qn:noroanonrn
nocino nono,yi. Oron n xaairo onoarnnnoio nnomaroicrna :anncnr
or qoni :aoonannn n oian:annn oio onaion.
I o i n o : ,n n:nn nn airnnonnio:o nocrnonnonon oacrn,
iai nanno, aionnnrnin, nn airnnonnio:o ,yinx oian:annn on
noor iri coio:nin.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n canannn noocrn ra, ycranonnn
onaion inonnon nnqoinnn, nonimonnn conornnnonocrn oiann:na.
AAHMLHT

APHAH HCTPOd

HH (cnn.: ioo,nan oo:ni, oio


nin oroi) oo:ni ,nroinoio no,ocraronnoio nnrannn, nonnnmancn
omnn ncromonnon, oroiann, accroncrnon ncox nn,on onona nomocrn,
,ncroqnon rianon n oianon c naymonnon nx qyninnn.
Innnnon annonranon ,ncroqnn nnnorcn ,nroinoo no,oo,anno
nn cnnonnon omon noiornnocion nonnocrn nnmn n ,oqnnnro oia
n annono. Oinno annonranan ,ncroqnn conoraorcn c nnrannnnon no
,ocraronnocri. Ia:nnrn oo:nn cnococrnyr rnoin qn:nnocinn
ry,, nnqoinnonnio :aoonannn, nonnonainoo noonannonno, nooox
a,onno. In no,ocraronnon nocrynonnn n oiann:n nnmonix nomocrn
,n nocnononnn noiornnocinx :arar nocrononno acxo,yrcn :anaci
non n yiono,on, ycnnnaorcn iaraon:n oia n ynonimaorcn oio cnn
ro: n::a no,ocraronnoio nocrynonnn no:anonnnix annnoincor. In
rnoon annonranon ,ncroqnn nonocri ncno:ar nonio ,ono n
:anaci inioiona n oiann:no, no:nniaor aroqnn nimn, ninnnrcn
3O AI^IHTAIHAH ,ICTIOuIH
,ncroqnnocino n:nononnn nnoia,a, nononn, coo:onin, cn:ncrix ooo
noi. Airnnnocri oimnncrna ioronnix qononron na,aor, naymaorcn
nonnan n n,oinnnan oiynnnn noiorarnnnix qyninnn n onona no
mocrn, naacraor qyninnonainan no,ocraronnocri co,onnococy,ncron,
,ixaroinon, nnmonanroinon cncron. Cnnaorcn yononi caxaa ionn,
xoocronna n nonrainoio na, nonimaorcn yononi noonnon incori,
a:nnnaorcn rianonon ann,o:. Co,oanno oia n na:no ionn cnnaor
cn, ynonimaorcn oniornnocioo ,anonno na:ni, nro nnno,nr i a:nnrn
omoio oroia rianon. Oronnan n,iocri ciannnaorcn n no,ionon ior
nario n coo:nix noocrnx. O,naio oroin no nnnrcn on:aroinin nn
:naion oo:nn, no:nona n o:oronnan qona.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ioinio ayrcn (ocoonno n na
nao oo:nn) na nynnroinoo nyncrno ioo,a, a,y. ^noinn oinin
cnoncrnonno nonimonnoo noroonno nonaonnon con. Iocrononno naac
raor oman caocri, na,aor ry,ocnoconocri, nonnnrcn on n nim
nax, :niocri. Xaairono o:ioo ncromonno, ioa oinoio nnooraor
:onncrocoin nnor, cranonnrcn nomnnncron; nimni aroqnnni. acro
ornonarcn cnnnroni ioccnra, ynonio :anoi nn nonoci nco,crnno
no,ocraronnocrn nnmonanroinix qononron. Hoo,io na,arcn nac
rio no:ini i nononcnyciann, nonynn. I rnoix cynanx noor iri
no,oanno nonn. Oroin (n cynao nx nonnonnn) acno,onrcn n no,
ionon iornario ornocnroino annonono: oronni nno, ryonnmo,
iononnocrn; noo,io ninnnorcn n,iocri n mnon noocrn (acnnr)
n n nonainon noocrn (in,oroaic). Tonnoarya roa oinno nonno
na; ono,onrcn a,nia,nn, iyxocri co,onnix ronon, cnnonno A,.
Iai nanno, naymaorcn qyninnn noonix oo:, y onmnn nacry
naor anonoon. Inrannnnan no,ocraronnocri nnno,nr i a:nnrn anonnn,
a raio nonnonnron, nro, nan,y c aroqnon nimn, ni:inaor cninio
on n noiax. Ioinio cranonnrcn a:,anroininn, aioccnnninn,
naicnninn, cynnaorcn iyi nnroocon. I ooo rnoix cynanx no:nn
iaor anarnn, connnocri.
Ii,onr rn crononn rnocrn :aoonannn. In annonranon ,ncr
oqnn I crononn ornonaorcn noxy,anno, ,yino cnnnroni oo:nn niao
ni noo:io, oroion nor, nn onn no:nniar nmi nono,nnocin; ry,ocno
conocri cnnona. In annonranon ,ncroqnn II crononn na,aorcn
niaonnoo ncromonno, ncno:aor nonan iornaria, nco cnnnroni oo:
nn nio niaoni, nacro no:nniar ycronnnnio oroin. Annonranan ,n
croqnn III crononn xaairon:yorcn rnoin cocronnnon oinix: onn
o:io ncromoni (noron nacci roa noor ,ocrniari 4OO), anarnnni;
naacraor qyninnonainan no,ocraronnocri ncox cncron oocnononnn n:
no,onroinocrn, noor nacrynnri iona n cnori. Annonranan ,ncroqnn
nacro oconnorcn onxnron, nnonnonnon, ryoiyo:on, oy,onnoin
monninn nnqoinnnnn.
o n o n n o. In rnoon annonranon ,ncroqnn oinio no,oar
iocnnran:annn. Hooxo,nni co,oanno oinix n rono, yxo, :a ioon,
ininona noocrn ra. Inranno ,ono iri ,onin, nainn nonnnnn c nc
noi:onannon oiioycnononix no,yiron. I rnoix cynanx (nn a:nnrnn
ioo,non ioni) noia:ano naonroainoo nno,onno annnoincornix cnocon,
oionix in,on:aron, iio:i, oironron, nnrannnon. Ynonnonno
noiornnocion nonnocrn nnmn n acmnonno accornnonra no,yiron nnrannn
,ono nono,nricn nocrononno na qono nno,onnn nnyri nonqononrnix
nonaaron (nan:nnona, qocraa n ,.).
AIOIOIS^ 31
I o i n o : :anncnr or rnocrn :aoonannn. In cnoonononnon
n nanninon ononnn annonranon ,ncroqnn I crononn noino: aion
nnrnin. I rnoix cynanx, ocoonno nn a:nnrnn ionaro:noio cocron
nnn n nannnn conyrcrnymnx :aoonannn, noino: yxy,maorcn.
AAHMLHT

APHAH AHXOP

AKA nonimonno ronnoaryi roa


y nonoo,onnix n iy,nix ,oron, cnn:annoo c noroon n,iocrn, ycnon
nin acna,on oia, a raio c oimon oionon naiy:ion. Io,acnoa
iamnnn nononrann i a:nnrn annonranon nxoa,in nnnrcn: y no
noo,onnix naymonnn yxo,a, iononno noo:nnon, ornocnroino
oiman noron n,iocrn (namo na 3n ,oni noco o,onnn) nco,
crnno ncnaonnn no,i noo: ioy nn no,ocraronnon oo nno,onnn; y ,oron
iy,noio no:acra iononno nciyccrnonninn cnocnnn, nacimonninn
oion (nannno, no,ocraronno a:no,onnin cyxnn nn ciymonnin no
oion nn nooion c ,oanonnon i nony oimoio ionnocrna rnooia),
a raio nno,onno n:ironnoio ionnocrna nonaonnon con. Inoor :nano
nno noconomoncrno ronooiynnnn y nonoo,onnix n iy,nix ,oron,
I n n n n o c i n annonranan nxoa,ia nonnnorcn nonimonnon
ronnoaryi roa ,o 384O C, ocnoionnin nono,onnon, nnoi,a na qono no
nimonnon ronnoaryi no:nniar cy,oonin cnn,on, rono iononnocron.
, n a i n o : ycranannnar roiio noco ncinonnn ,yinx nnnnn
nonimonnn ronnoaryi roa. Y nonoo,onnix nnn noiyr iri nooio
nanno, ranni n nnyrnnoonnio ionon:nnnnn, no,onnio nnqoinnn,
concnc; y iy,nix ,oron ocrio nnqoinnn, ornr, innonnrannno: I n ,.
o n o n n o :ainaorcn n na:nanonnn oninoio nnrin ( acrnoi
,oicro:i, iio:i, n:oronnnocinn acrno xon,a narnn n ionnocrno
no ooo 1O nacci roa oonia n cyrin). In ononi nicoion ronnoaryo
nno,nr aononnamno co,crna anaiinn, ann,onnnn.
C noi noqnairnin nooxo,nno co,onno nann yxo,a, ncian
nnannn ,oron n nnrionoio onna nonoo,onnix n iy,nix ,oron.
AAKOOA

H3M noynoonnoo noroonno aioion, oia:inamoo


naiynoo nnnnno na :,oonio, ry,, aiococronnno n nancrnonnio ycron
omocrna. I cnn:n c rnn aioion:n nnnorcn no roiio no,nnnncion, no
n connainon noonon. Iio connainio noco,crnnn, n ornnno or no,n
nnncinx, noiyr qonnonaricn yo na cra,nn ironoio ninncrna. Cymocr
nyr a:nnnio iaccnqniannn aioion:na n ninncrna, a:aorannio
c ynoron innnnocinx, ncnxooinnocinx, n,nnocinx n ,yinx inronon.
Hanooo nocron nnnorcn co,yman: 1n iynna no ynoronmno
aioioinio nannrin; 2n iynna ynoronmno ynoonno (ocnoon
noo ninncrno); 3n iynna :oynoronmno cnnrnin (nonnonno no
on, cnn:annix c ninncrnon, n conio nn na aoro), no o: nn:naion a
ioioinon oo:nn; 4n iynna oinio aioion:non. Ionnrno :oy
noroonno aioioon oro,nnnor ninncrno n aioion:n, rai iai o:
naiooia cono ornnnri oinoio aioion:non or ironoio ninnnni.
Xponnuccun axuoroxna :aoonanno, oycononnoo cncronarn
nocinn ynoroonnon cnnrnix nannrion n nonnnmoocn qn:nnocion
n ncnxnnocion :anncnnocri or aioion, qonnonannon acrnnonrnoio
cnn,ona n a:nnrnon nn:naion aioioinon ,oia,annn. Can no coo
aioion:n no nnnorcn ncnxornnocinn accroncrnon, no nn non no:nn
iaor nairnnocin ncn ocnonnan ncnxonarooinnocian ianna: i:oionnio
3O AI^IHTAIHAH ,ICTIOuIH
,ncroqnnocino n:nononnn nnoia,a, nononn, coo:onin, cn:ncrix ooo
noi. Airnnnocri oimnncrna ioronnix qononron na,aor, naymaorcn
nonnan n n,oinnnan oiynnnn noiorarnnnix qyninnn n onona no
mocrn, naacraor qyninnonainan no,ocraronnocri co,onnococy,ncron,
,ixaroinon, nnmonanroinon cncron. Cnnaorcn yononi caxaa ionn,
xoocronna n nonrainoio na, nonimaorcn yononi noonnon incori,
a:nnnaorcn rianonon ann,o:. Co,oanno oia n na:no ionn cnnaor
cn, ynonimaorcn oniornnocioo ,anonno na:ni, nro nnno,nr i a:nnrn
omoio oroia rianon. Oronnan n,iocri ciannnaorcn n no,ionon ior
nario n coo:nix noocrnx. O,naio oroin no nnnrcn on:aroinin nn
:naion oo:nn, no:nona n o:oronnan qona.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ioinio ayrcn (ocoonno n na
nao oo:nn) na nynnroinoo nyncrno ioo,a, a,y. ^noinn oinin
cnoncrnonno nonimonnoo noroonno nonaonnon con. Iocrononno naac
raor oman caocri, na,aor ry,ocnoconocri, nonnnrcn on n nim
nax, :niocri. Xaairono o:ioo ncromonno, ioa oinoio nnooraor
:onncrocoin nnor, cranonnrcn nomnnncron; nimni aroqnnni. acro
ornonarcn cnnnroni ioccnra, ynonio :anoi nn nonoci nco,crnno
no,ocraronnocrn nnmonanroinix qononron. Hoo,io na,arcn nac
rio no:ini i nononcnyciann, nonynn. I rnoix cynanx noor iri
no,oanno nonn. Oroin (n cynao nx nonnonnn) acno,onrcn n no,
ionon iornario ornocnroino annonono: oronni nno, ryonnmo,
iononnocrn; noo,io ninnnorcn n,iocri n mnon noocrn (acnnr)
n n nonainon noocrn (in,oroaic). Tonnoarya roa oinno nonno
na; ono,onrcn a,nia,nn, iyxocri co,onnix ronon, cnnonno A,.
Iai nanno, naymaorcn qyninnn noonix oo:, y onmnn nacry
naor anonoon. Inrannnnan no,ocraronnocri nnno,nr i a:nnrn anonnn,
a raio nonnonnron, nro, nan,y c aroqnon nimn, ni:inaor cninio
on n noiax. Ioinio cranonnrcn a:,anroininn, aioccnnninn,
naicnninn, cynnaorcn iyi nnroocon. I ooo rnoix cynanx no:nn
iaor anarnn, connnocri.
Ii,onr rn crononn rnocrn :aoonannn. In annonranon ,ncr
oqnn I crononn ornonaorcn noxy,anno, ,yino cnnnroni oo:nn niao
ni noo:io, oroion nor, nn onn no:nniar nmi nono,nnocin; ry,ocno
conocri cnnona. In annonranon ,ncroqnn II crononn na,aorcn
niaonnoo ncromonno, ncno:aor nonan iornaria, nco cnnnroni oo:
nn nio niaoni, nacro no:nniar ycronnnnio oroin. Annonranan ,n
croqnn III crononn xaairon:yorcn rnoin cocronnnon oinix: onn
o:io ncromoni (noron nacci roa noor ,ocrniari 4OO), anarnnni;
naacraor qyninnonainan no,ocraronnocri ncox cncron oocnononnn n:
no,onroinocrn, noor nacrynnri iona n cnori. Annonranan ,ncroqnn
nacro oconnorcn onxnron, nnonnonnon, ryoiyo:on, oy,onnoin
monninn nnqoinnnnn.
o n o n n o. In rnoon annonranon ,ncroqnn oinio no,oar
iocnnran:annn. Hooxo,nni co,oanno oinix n rono, yxo, :a ioon,
ininona noocrn ra. Inranno ,ono iri ,onin, nainn nonnnnn c nc
noi:onannon oiioycnononix no,yiron. I rnoix cynanx (nn a:nnrnn
ioo,non ioni) noia:ano naonroainoo nno,onno annnoincornix cnocon,
oionix in,on:aron, iio:i, oironron, nnrannnon. Ynonnonno
noiornnocion nonnocrn nnmn n acmnonno accornnonra no,yiron nnrannn
,ono nono,nricn nocrononno na qono nno,onnn nnyri nonqononrnix
nonaaron (nan:nnona, qocraa n ,.).
AIOIOIS^ 31
I o i n o : :anncnr or rnocrn :aoonannn. In cnoonononnon
n nanninon ononnn annonranon ,ncroqnn I crononn noino: aion
nnrnin. I rnoix cynanx, ocoonno nn a:nnrnn ionaro:noio cocron
nnn n nannnn conyrcrnymnx :aoonannn, noino: yxy,maorcn.
AAHMLHT

APHAH AHXOP

AKA nonimonno ronnoaryi roa


y nonoo,onnix n iy,nix ,oron, cnn:annoo c noroon n,iocrn, ycnon
nin acna,on oia, a raio c oimon oionon naiy:ion. Io,acnoa
iamnnn nononrann i a:nnrn annonranon nxoa,in nnnrcn: y no
noo,onnix naymonnn yxo,a, iononno noo:nnon, ornocnroino
oiman noron n,iocrn (namo na 3n ,oni noco o,onnn) nco,
crnno ncnaonnn no,i noo: ioy nn no,ocraronnon oo nno,onnn; y ,oron
iy,noio no:acra iononno nciyccrnonninn cnocnnn, nacimonninn
oion (nannno, no,ocraronno a:no,onnin cyxnn nn ciymonnin no
oion nn nooion c ,oanonnon i nony oimoio ionnocrna rnooia),
a raio nno,onno n:ironnoio ionnocrna nonaonnon con. Inoor :nano
nno noconomoncrno ronooiynnnn y nonoo,onnix n iy,nix ,oron,
I n n n n o c i n annonranan nxoa,ia nonnnorcn nonimonnon
ronnoaryi roa ,o 384O C, ocnoionnin nono,onnon, nnoi,a na qono no
nimonnon ronnoaryi no:nniar cy,oonin cnn,on, rono iononnocron.
, n a i n o : ycranannnar roiio noco ncinonnn ,yinx nnnnn
nonimonnn ronnoaryi roa. Y nonoo,onnix nnn noiyr iri nooio
nanno, ranni n nnyrnnoonnio ionon:nnnnn, no,onnio nnqoinnn,
concnc; y iy,nix ,oron ocrio nnqoinnn, ornr, innonnrannno: I n ,.
o n o n n o :ainaorcn n na:nanonnn oninoio nnrin ( acrnoi
,oicro:i, iio:i, n:oronnnocinn acrno xon,a narnn n ionnocrno
no ooo 1O nacci roa oonia n cyrin). In ononi nicoion ronnoaryo
nno,nr aononnamno co,crna anaiinn, ann,onnnn.
C noi noqnairnin nooxo,nno co,onno nann yxo,a, ncian
nnannn ,oron n nnrionoio onna nonoo,onnix n iy,nix ,oron.
AAKOOA

H3M noynoonnoo noroonno aioion, oia:inamoo


naiynoo nnnnno na :,oonio, ry,, aiococronnno n nancrnonnio ycron
omocrna. I cnn:n c rnn aioion:n nnnorcn no roiio no,nnnncion, no
n connainon noonon. Iio connainio noco,crnnn, n ornnno or no,n
nnncinx, noiyr qonnonaricn yo na cra,nn ironoio ninncrna. Cymocr
nyr a:nnnio iaccnqniannn aioion:na n ninncrna, a:aorannio
c ynoron innnnocinx, ncnxooinnocinx, n,nnocinx n ,yinx inronon.
Hanooo nocron nnnorcn co,yman: 1n iynna no ynoronmno
aioioinio nannrin; 2n iynna ynoronmno ynoonno (ocnoon
noo ninncrno); 3n iynna :oynoronmno cnnrnin (nonnonno no
on, cnn:annix c ninncrnon, n conio nn na aoro), no o: nn:naion a
ioioinon oo:nn; 4n iynna oinio aioion:non. Ionnrno :oy
noroonno aioioon oro,nnnor ninncrno n aioion:n, rai iai o:
naiooia cono ornnnri oinoio aioion:non or ironoio ninnnni.
Xponnuccun axuoroxna :aoonanno, oycononnoo cncronarn
nocinn ynoroonnon cnnrnix nannrion n nonnnmoocn qn:nnocion
n ncnxnnocion :anncnnocri or aioion, qonnonannon acrnnonrnoio
cnn,ona n a:nnrnon nn:naion aioioinon ,oia,annn. Can no coo
aioion:n no nnnorcn ncnxornnocinn accroncrnon, no nn non no:nn
iaor nairnnocin ncn ocnonnan ncnxonarooinnocian ianna: i:oionnio
32 AIOIOIS^
ncnxo:i, iai co,crnno naymonnoio noraon:na, n,oionnio ncnxo:i,
cnononnonannio oninnonnon, a n ncxo,non cra,nn nco crononn a:nn
namoncn ,ononnnn. I rononnn aioion:na ni,onr 3 cra,nn.
cvann xaairon:yorcn nonimonnon rooanrnocrn (noonocnnocrn)
i aioio, ncno:nononnon nornoio oqoica, no:nninononnon ncnxnno
cion :anncnnocrn c rnion i cocronnn oninnonnn, cnnonnon ionnocrnon
noio ionron (noo,o:nonia nnnnroio nannria), naymonnon nnoo
ronnix anoo ionnynniarnnnix cnn:on.
cvann conono,aorcn a:nnrnon acrnnonrnoio (noxnoinoio)
cnn,ona n nooxo,nnocri nonronoio nnona aioion ,n nononnoio
ooinonnn cnooio cocronnnn. Io,onroinocri noxnoinoio cocronnnn
nocrononno naacraor, nro nnno,nr i no:nninononn a:nnnix qon
ninncrna. Hanooo nacran ncon,o:anonnoo ninncrno (onio :anon),
iorooo xaairon:yorcn no:nninononnon :anoon, :anncnmnx or connai
noncnxooinnocinx qairoon (ionon aonon no,on, :anara, ncrona
,y:on n r. ,.) n oiannnnamnxcn roiio n o:yiraro nnomnnx ocro
nroicrn (orcyrcrnno ,onoi, nooxo,nnocri nixo,a na aory, airnnnoo
nornno,oncrnno oiyamnx n r. ,.). Ionnnrcn nn:nain aioioinon
,oia,annn: nnocri, noynonimonno a:noon cnooio ninncrna, oiyo
nno, nonnonno aioioinoio noa, cnnonnon nnrooca io ncony,
iono ninnnin, nonimonnan a:,anroinocri n, iai co,crnno rnx
nor, noqoccnonainan n connainan ,oia,annn, noron conin, ao
ri. Ocnonninn nn:naiann II cra,nn nnnrcn: nonoo,onnoo nononno
i aioio, naicnnainoo naacranno rooanrnocrn, yrara no roiio io
nnocrnonnoio, no n cnryannonnoio ionron, nonnonno conarononooin
nocinx naymonnn n atootnt+ ncu+o:oc.
cvann xaairon:yorcn cnnonnon rooanrnocrn i aioio, :na
nnroinin yxy,monnon conarnnocioio cocronnnn nco,crnno aioioinoio
noaonnn nnyronnnx oianon n niaonninn nonooinnocinnn ac
croncrnann, ioroio ,oxo,nr ,o nonnonnn n cocronnnn acrnnonnn nn
onrono,onix nnna,ion n a:nnnix aioioinix ncnxo:on. Ycnnna
rcn nori connainon ,oia,annn, nnrooiryainonnocrnnocino nay
monnn, a:nnnaorcn anarnnocioo cocronnno, iorooo oinno nnnnro
oo:nanari iai aioioinoo caoynno. Sanncnnocri or aioion nnoo
raor no croiio ncnxnnocinn, cioiio noxnnnnocinn xaairo.
Aioion:n conono,aorcn nocrononnin n:nononnon nnnocrn. Ononn
onainio oainnn oinix xaairon:yrcn ro aio,ymnon n ocnonno
cri, ro oiio no:nniamnnn a:,aonnon, inonnnocri, nonnn:nonnin
n aioccnnnin ornomonnon i oiyamnn, no,o ncoio i nonan conin.
nnan, cra,amnn aioion:non, cnoncrnonna ocrairnocri, cionnocri
i iyony noy, xnacroncrno n nnocri, nonoonroinoo ornomonno
i cnonn on:annocrnn. I:nononno nnnocrn nnnorcn nacron nnnnnon co
nomonnn a:nnnix nocrynonnn, n ron nnco cnn:annix c ninononnon
noqoccnonainix on:annocron.
In aioion:no no:nniar nnoionnconnio conarnnocino accroncr
na. I nony onoo,i cra,aor oy,onnoinmonnin rair. Cnanaa ycn
nnaorcn coionnn oy,onnix oo: n nonnnorcn oninoo ni,oonno
oy,onnoio coia c nicoion incornocri. Ionronio a:,aonnn cn
:ncron ooonin oy,ia nnno,nr i ncromonn qyninnn oo:ncroio an
naara n a:nnrn axnnn. Ornonarcn cronino oiannnocino noaonnn
oy,ia ocrin nn xonnnocinn iacrnr, noo,io nrooionr, oo
crnorcn n:nonnan oo:ni; a:nnnaorcn nno: nononn. Xaaironi raio
AIOIOIHAH AICTIHIH]IH 33
xonnnocinn nanioarnr n noaonno nonoi. Ornonarcn aronainan in
noron:nn n aioioinan nnoia,no,ncroqnn, ioroan xaairon:yorcn
onnn n oacrn co,na, o,imion nn qn:nnocion naiy:io, n:nononnnnn
na OII. I ,ainonmon o,imia cranonnrcn nocronnnon, nonnnrcn n ,y
ino nn:nain co,onnon no,ocraronnocrn.
Aioioi oia:inaor nnnnno na nnrannnnin aanc, n nony onoo,i
nnrannnon iynni I. In ,oqnnnro nnrannnon ron iynni ycyiynrcn
,ncroqnnocino nonocci n nononn, a:nnnarcn nonqonnocino nonnri,
noor no:nninyri rnoonmoo accroncrno aioioinan nnoqaonarnn
(cn. Atootntc ncu+o:t).
Aioioi nacrnnno ni,onorcn oiinnn n nn ron a:,aaor cn:nc
ry oooniy ,ixaroinix nyron. I o:yiraro noor no:nninyri xo
nnnocinn onxnr, nro noo,io nnno,nr i a:nnrn nqn:oni oiinx
n nnonnocioo:a. Io:ioo cnnonno conornnnonocrn oiann:na cnococr
nyor no roiio no:nninononn n,a oo:non, nannno ryoiyo:a oi
inx, no n yrnonor rononno nnomnxcn :aoonannn: oocrnrcn inno
ronnnocian oo:ni, ionoyonoqnr, nnonr, nncrnr.
o n o n n o aioion:na ninaor nocioiio ranon. Ionin iy
nnonanno :anon nn acrnnonrnoio cnn,ona. Iarooinnocioo nononno
i aioio oinno nonocri no ycrannorcn, a nmi no,annorcn. ono
nno cocrnonno aioion:na nocnr noqnairnnocinn, nornnoonn,nnnin
xaairo n :ainaorcn n nnnononnn a:nnnix co,crn iai no,nia
nonro:noio n,onnn, cnoai (roryan, a,oro), nora,ocn n ,., rai
n ncnxoroanonrnnocioio xaairoa (ncono:nonio nananri io,nona
nnn n nonno noro,i cyiiocrnnnoio no:,oncrnnn). ]oi concnnn:ny
mon roannn no,annri nononno i aioio n c,oari qairnnocin no
no:nonin oio nnon, rai iai no:onononno aioion:annn na qono roio
ononnn ni:inaor rnoio noiorarnnnio accroncrna. Iananron concnn
n:nymon roannn nnnorcn co:,anno n oiann:no ,ono anrayca: no, io
y nnnanrnyr croninin cnoai, qanaiooinnocian ,nroinocri
,oncrnnn iorooio noor ,ocrniari 69 noc.
Inoorar nonynnocri raio qnroroannn, aiynynirya, ionoona
rnnocioo ononno, o qqoirnnnocrn ioroix nono iononri nmi n ron
cynao, ocn onn conono,arcn ncnxoroannon. Ianonmnn (nairnno
cin naoa:aorannin) ran no,,onnaman roannn. Iacnocra
nonnan n CIA cncrona anonnnnix aioionion noia n namon crano
nnnnaorcn noxo. Ioqnairnia :aoonannn n ocnonnon cno,nrcn i
nnnononn oinoio i cnoonononnony nonroonn non,onnoio noro,a
anrnaioioinoio ononnn n roannn conyrcrnymon aioion:ny conarn
nocion narooinn (aioioinin nno: nononn, aioioinan ia,nonnona
rnn n ,.). Inny,nroinoo ononno aioion:na no nono,nrcn n (nn or
cyrcrnnn :aornnix o,crnonnnion) nooanno oinix onnricn ionna
orcn ,n nnx rainnocin. Icnxoanan: no o: ocnonannn accnarnnaor
aioion:n iai no,onny qony canoynncrna.
Oqqoirnnnan n o q n a i r n i a ,ona ninari ionnoic no
roiio no,nnnncinx, no n a,oinarnix n,nnocinx n connainix noon
nnrnn, conoramnx oiannnnroino:anomamno noi c aoron no noni
monn omon iyiryi nacoonnn.
AAKO

OALHAH ABCTHH

LHJHH (aioioinin acrnnonrnin


cnn,on) cnnnronoionnoic conarnnocinx, nonooinnocinx n ncn
xonarooinnocinx accroncrn y oinoio aioion:non, no:nniamnx
32 AIOIOIS^
ncnxo:i, iai co,crnno naymonnoio noraon:na, n,oionnio ncnxo:i,
cnononnonannio oninnonnon, a n ncxo,non cra,nn nco crononn a:nn
namoncn ,ononnnn. I rononnn aioion:na ni,onr 3 cra,nn.
cvann xaairon:yorcn nonimonnon rooanrnocrn (noonocnnocrn)
i aioio, ncno:nononnon nornoio oqoica, no:nninononnon ncnxnno
cion :anncnnocrn c rnion i cocronnn oninnonnn, cnnonnon ionnocrnon
noio ionron (noo,o:nonia nnnnroio nannria), naymonnon nnoo
ronnix anoo ionnynniarnnnix cnn:on.
cvann conono,aorcn a:nnrnon acrnnonrnoio (noxnoinoio)
cnn,ona n nooxo,nnocri nonronoio nnona aioion ,n nononnoio
ooinonnn cnooio cocronnnn. Io,onroinocri noxnoinoio cocronnnn
nocrononno naacraor, nro nnno,nr i no:nninononn a:nnnix qon
ninncrna. Hanooo nacran ncon,o:anonnoo ninncrno (onio :anon),
iorooo xaairon:yorcn no:nninononnon :anoon, :anncnmnx or connai
noncnxooinnocinx qairoon (ionon aonon no,on, :anara, ncrona
,y:on n r. ,.) n oiannnnamnxcn roiio n o:yiraro nnomnnx ocro
nroicrn (orcyrcrnno ,onoi, nooxo,nnocri nixo,a na aory, airnnnoo
nornno,oncrnno oiyamnx n r. ,.). Ionnnrcn nn:nain aioioinon
,oia,annn: nnocri, noynonimonno a:noon cnooio ninncrna, oiyo
nno, nonnonno aioioinoio noa, cnnonnon nnrooca io ncony,
iono ninnnin, nonimonnan a:,anroinocri n, iai co,crnno rnx
nor, noqoccnonainan n connainan ,oia,annn, noron conin, ao
ri. Ocnonninn nn:naiann II cra,nn nnnrcn: nonoo,onnoo nononno
i aioio, naicnnainoo naacranno rooanrnocrn, yrara no roiio io
nnocrnonnoio, no n cnryannonnoio ionron, nonnonno conarononooin
nocinx naymonnn n atootnt+ ncu+o:oc.
cvann xaairon:yorcn cnnonnon rooanrnocrn i aioio, :na
nnroinin yxy,monnon conarnnocioio cocronnnn nco,crnno aioioinoio
noaonnn nnyronnnx oianon n niaonninn nonooinnocinnn ac
croncrnann, ioroio ,oxo,nr ,o nonnonnn n cocronnnn acrnnonnn nn
onrono,onix nnna,ion n a:nnnix aioioinix ncnxo:on. Ycnnna
rcn nori connainon ,oia,annn, nnrooiryainonnocrnnocino nay
monnn, a:nnnaorcn anarnnocioo cocronnno, iorooo oinno nnnnro
oo:nanari iai aioioinoo caoynno. Sanncnnocri or aioion nnoo
raor no croiio ncnxnnocinn, cioiio noxnnnnocinn xaairo.
Aioion:n conono,aorcn nocrononnin n:nononnon nnnocrn. Ononn
onainio oainnn oinix xaairon:yrcn ro aio,ymnon n ocnonno
cri, ro oiio no:nniamnnn a:,aonnon, inonnnocri, nonnn:nonnin
n aioccnnnin ornomonnon i oiyamnn, no,o ncoio i nonan conin.
nnan, cra,amnn aioion:non, cnoncrnonna ocrairnocri, cionnocri
i iyony noy, xnacroncrno n nnocri, nonoonroinoo ornomonno
i cnonn on:annocrnn. I:nononno nnnocrn nnnorcn nacron nnnnnon co
nomonnn a:nnnix nocrynonnn, n ron nnco cnn:annix c ninononnon
noqoccnonainix on:annocron.
In aioion:no no:nniar nnoionnconnio conarnnocino accroncr
na. I nony onoo,i cra,aor oy,onnoinmonnin rair. Cnanaa ycn
nnaorcn coionnn oy,onnix oo: n nonnnorcn oninoo ni,oonno
oy,onnoio coia c nicoion incornocri. Ionronio a:,aonnn cn
:ncron ooonin oy,ia nnno,nr i ncromonn qyninnn oo:ncroio an
naara n a:nnrn axnnn. Ornonarcn cronino oiannnocino noaonnn
oy,ia ocrin nn xonnnocinn iacrnr, noo,io nrooionr, oo
crnorcn n:nonnan oo:ni; a:nnnaorcn nno: nononn. Xaaironi raio
AIOIOIHAH AICTIHIH]IH 33
xonnnocinn nanioarnr n noaonno nonoi. Ornonarcn aronainan in
noron:nn n aioioinan nnoia,no,ncroqnn, ioroan xaairon:yorcn
onnn n oacrn co,na, o,imion nn qn:nnocion naiy:io, n:nononnnnn
na OII. I ,ainonmon o,imia cranonnrcn nocronnnon, nonnnrcn n ,y
ino nn:nain co,onnon no,ocraronnocrn.
Aioioi oia:inaor nnnnno na nnrannnnin aanc, n nony onoo,i
nnrannnon iynni I. In ,oqnnnro nnrannnon ron iynni ycyiynrcn
,ncroqnnocino nonocci n nononn, a:nnnarcn nonqonnocino nonnri,
noor no:nninyri rnoonmoo accroncrno aioioinan nnoqaonarnn
(cn. Atootntc ncu+o:t).
Aioioi nacrnnno ni,onorcn oiinnn n nn ron a:,aaor cn:nc
ry oooniy ,ixaroinix nyron. I o:yiraro noor no:nninyri xo
nnnocinn onxnr, nro noo,io nnno,nr i a:nnrn nqn:oni oiinx
n nnonnocioo:a. Io:ioo cnnonno conornnnonocrn oiann:na cnococr
nyor no roiio no:nninononn n,a oo:non, nannno ryoiyo:a oi
inx, no n yrnonor rononno nnomnxcn :aoonannn: oocrnrcn inno
ronnnocian oo:ni, ionoyonoqnr, nnonr, nncrnr.
o n o n n o aioion:na ninaor nocioiio ranon. Ionin iy
nnonanno :anon nn acrnnonrnoio cnn,ona. Iarooinnocioo nononno
i aioio oinno nonocri no ycrannorcn, a nmi no,annorcn. ono
nno cocrnonno aioion:na nocnr noqnairnnocinn, nornnoonn,nnnin
xaairo n :ainaorcn n nnnononnn a:nnnix co,crn iai no,nia
nonro:noio n,onnn, cnoai (roryan, a,oro), nora,ocn n ,., rai
n ncnxoroanonrnnocioio xaairoa (ncono:nonio nananri io,nona
nnn n nonno noro,i cyiiocrnnnoio no:,oncrnnn). ]oi concnnn:ny
mon roannn no,annri nononno i aioio n c,oari qairnnocin no
no:nonin oio nnon, rai iai no:onononno aioion:annn na qono roio
ononnn ni:inaor rnoio noiorarnnnio accroncrna. Iananron concnn
n:nymon roannn nnnorcn co:,anno n oiann:no ,ono anrayca: no, io
y nnnanrnyr croninin cnoai, qanaiooinnocian ,nroinocri
,oncrnnn iorooio noor ,ocrniari 69 noc.
Inoorar nonynnocri raio qnroroannn, aiynynirya, ionoona
rnnocioo ononno, o qqoirnnnocrn ioroix nono iononri nmi n ron
cynao, ocn onn conono,arcn ncnxoroannon. Ianonmnn (nairnno
cin naoa:aorannin) ran no,,onnaman roannn. Iacnocra
nonnan n CIA cncrona anonnnnix aioionion noia n namon crano
nnnnaorcn noxo. Ioqnairnia :aoonannn n ocnonnon cno,nrcn i
nnnononn oinoio i cnoonononnony nonroonn non,onnoio noro,a
anrnaioioinoio ononnn n roannn conyrcrnymon aioion:ny conarn
nocion narooinn (aioioinin nno: nononn, aioioinan ia,nonnona
rnn n ,.). Inny,nroinoo ononno aioion:na no nono,nrcn n (nn or
cyrcrnnn :aornnix o,crnonnnion) nooanno oinix onnricn ionna
orcn ,n nnx rainnocin. Icnxoanan: no o: ocnonannn accnarnnaor
aioion:n iai no,onny qony canoynncrna.
Oqqoirnnnan n o q n a i r n i a ,ona ninari ionnoic no
roiio no,nnnncinx, no n a,oinarnix n,nnocinx n connainix noon
nnrnn, conoramnx oiannnnroino:anomamno noi c aoron no noni
monn omon iyiryi nacoonnn.
AAKO

OALHAH ABCTHH

LHJHH (aioioinin acrnnonrnin


cnn,on) cnnnronoionnoic conarnnocinx, nonooinnocinx n ncn
xonarooinnocinx accroncrn y oinoio aioion:non, no:nniamnx
34 AIOIOIHOI OIIHHIHII
n o:yiraro nno:annoio noiamonnn :anon nn cnnonnn ,o: aioion;
nnon cnnrnoio (onoxnoonno) nononno ycrannor nn cnninaor rnocri
cocronnnn. In:nain acrnnonnnn :anncnr or nn,nnn,yainix conarnno
cinx n ncnxnnocinx ocoonnocron oinoio. I on:aroinin nn:naian or
nocnrcn: rono, nyncrno a:nrocrn, nornnocri, a,a, orcyrcrnno anno
rnra, ronoia, accroncrna cna, noy,onnoo nononno i aioion:annn.
I cryiryo acrnnonrnoio cnn,ona nn aioion:no nono ncrornri
a:nooa:nio ncnxonarooinnocino naymonnn: acronnnocino (a:,an
roinan caocri, ncromaonocri, nocnoconocri ionnonrnonari nnnnanno,
nonnonno aorocnoconocrn, oninio noiorarnnnio cnnnroni), aqqoi
rnnnio (rononocri, noono,oonnio craxn, nocronino n,on ornomonnn
n onnnonnn, nonnonnoo nacroonno; n ,yinx cynanx ncnimin a:,a
onnn, nacroonno c orronion :oi n no,onoicrna; no:noni ncronno
cino qoni nono,onnn). I rnoix cynanx na,arcn cyxonio n :n
roinio iannnannn, ioroio no:nniar nn :acinannn nn noy,o
nnn (ia:a nn ron :aiiri!); cyxonio onani nocnnnrnn nonnnrcn
n nn,o oinion no nnonn n myno ioocon. In rnoon acrnnonrnon cnn,
ono nnoi,a no:nniar cy,oonio nnna,in.
In ononnn rnoon aioioinon acrnnonnnn ncoi,a co,yor non
nnri o no:nonocrn a:nnrnn atootnoo ncu+o:a, ocoonno ocn oni
n,or o conarnnocin ocaonnon oinon nn crao n:nocrno, nro naianyno
on noonoc cy,oonin nnna,oi.
C noi ,o:nnroicniannn oinony crannr onncrnroiny in:ny, ,ar
ninnri a,coonr (airnnnonannin yioi, nonqonan) n nno,nr nnyrnnonno
n:oronnnocinn acrno xon,a narnn nn acrno c ,oanonnon nnrann
na I
6
, acionnonon incori, oannyna, rnocyiqara narnn, nananinna.
,n nonan:annn cna nnyri na:nanar qona:onan ,o 2 ni (nn nnra
:onan, oa,on ,o 12O ni), i ioroony n cynao cronion occonnnni
,oannr 12, ni rn:onnna. ,n noqnairnin a:nnrnn cy,oonoio
cnn,ona (n nn nooxo,nnocrn ycnnri ,oncrnno cnornonoio) raio nnyri
na:nanar iona:onan ,o 2 ni nn qonoanra ,o O,OO,1 ni. Oq
qoirnnno naaoinoo nnnononno nonaaron nooronnoio n,a (nnano
ran, nniannon, annnaon, nnoqao). Ioinio ,n ooinonnn cnooio co
cronnnn noiyr nciari cnnrnio nannrin (nx noiyr no,onri n ,oo
co,onnio coco,n no naaro), norony :a,anon co,noio no,nnnncioio
noconaa nnnorcn nonnonno n ron ornomonnn ocoon ,nroinocrn.
AAKO

OALHOL

OHLHH

LHHL. I ono,oonnix ,o:ax aioioi


cnnnaor ncnxnnocioo nannonno, nonimaor nacroonno, co:,anan omymo
nno acionannocrn n nocoocrn. Orn omymonnn, a,n ioroix ,n n ynor
onr cnnrnio nannrin, nononni n no noo ynonnonnn ,o:i aioion
cnonnrcn cocronnnon no:y,onnn c yraron canoionron n inrnnocion
ononin cnryannn, a noo,io :onocri, aioccnnnocri nn ,onoccnnnin
nacroonnon. Inonno n raion cocronnnn oninnonmnn conomaor anrnconn
ainio nocrynin nnori ,o rninx nocrynonnn. Cocronnno no,anonnoc
rn n yinoronnocrn nnoi,a nnno,nr oninnonmoio i canoynncrny. In o,no
iarnon nnono oimnx ,o: aioion noor a:nnricn rnooo aioioinoo
oranonno. Cncronarnnocioo :oynoroonno cnnrninn nannriann ni:i
naor oo:nonnoo nncracrno i aioio.
In nnono cnnrnix nannrion no noo ncacinannn aioion n: o
y,ia n inmonnnia ionnonrannn oio n ionn naacraor, ,ocrnian naicn
AIOIOIHOI OIIHHIHII 3
nyna (nn a:onon nnono) na 2n nacy, a :aron nocrononno na,aor;
1O aioion ni,onorcn n: oiann:na noo: oiino, nonin n ioy n no
n:nononnon nn,o, ocranmoocn ionnocrno oincnorcn n nononn. Ycranono
no, nro co,i a:onoio nnona aioion :,oonin noonoion coxannrcn
n oiann:no n rononno 2 no,, xorn n: ionn aioioi ncno:aor noo: 4 n,
a nn o,noiarnon nnono oimon ,o:i noo: 12 n. Hanoiman ion
nonrannn aioion nononanaino ornonaorcn n nononn n nimnax, :aron
on nonniaor n ]HC cnanaa n no,ioionio oa:onannn n no:onoi,
noron n ioy ioonnoio no:ia, i,o coxannorcn ,oimo ncoio. Ioimno ,o
:i aioion ni:inar ronoonno ioi ioonnoio no:ia n n:nonno na
nix nonron no,oionaroio no:ia (,ixaroinoio, cocy,o,nniaroinoio),
nro n oyconnnaor rnoio accroncrna ,ixannn n ionooamonnn
ocnonny nnnnny cnorn nn rnoon aioioinon oninnonnn.
Cioocri nonnonnn nonix nn:naion oninnonnn :anncnr or ionocrn
nannria n crononn nanononnn oy,ia nnmon. Crononi oninnonnn ono,o
norcn ionnocrnon nnnnroio aioion na 1 ii nacci roa, nn,nnn,yai
non noonocnnocri oio n cocronnnon oiann:na no nonn nnona cnnr
noio. In ycraocrn, ncromonnn naio ,o:i aioion noiyr ni:nari rn
ooo oninnonno; n cocronnnn ncnxnnocioio nannonnn oninnnmoo
,oncrnno cnnrnix nannrion cnnaorcn. ,orn, cranin, nna, cra,amno
:aoonannnnn nononn, oy,ia, noioroinn n,oinnninn naymonnnnn,
ocoonno nyncrnnroini i aioio.
Yconno ni,onr rn crononn oninnonnn: oiioo, oninnonno co,non
crononn n rnooo. Co,oanno aioion n ionn nn oiion oninnonnn
cocrannor O,1,, nn oninnonnn co,non crononn 1,2,, nn
rnoon 2,3. In ynonnonnn co,oannn aioion n ionn ,o
3 a:nnnaorcn rnooo oranonno c no:nonin orainin ncxo,on.
Acruoc onunncnnc xaairon:yorcn no,ronon nacroonnn, aio,ymnon,
crononnon i omonn. In ron cnnaorcn cnoconocri i ionnonrannn
nnnnannn, acconnannn cranonnrcn nonoxnocrninn, nonoco,onaroininn,
ycioonninn. Cy,onnn oia:inarcn oiionocninn, cocrnonnio no:no
nocrn :animarcn. Haymaorcn nocnnnrno nononn n nocrancrna, norony
onacno oninnonno nn aoro c ,nnymnnncn noxann:nann, na rancnoro.
Oroirnnno na,aorcn acmnonno nonqonnocinx cocy,on (noo:ononno,
norononno ion, oci ia:), ynonimonno nacrori co,onnix coiamonnn
c ynonnonnon co,onnoio nioca (:ano,onnin nonin nyic), cnnonno
ronyca cocy,ncron cncroni n noon (na,onno A,), nimonnoio ronyca, ,nc
qyninnn no:onia (nimni nniino na omyni, ,nnonnn noronnio n :ano,
onnio).
In onunncnnn cpcnc cvcncnn nacro nonnnorcn a:,anroi
nocri, noo,io c nyncrnon on,i, no,onoicrna, :oi, nro oraaorcn
n nicia:inannnx. Io:nono aioccnnnoo nono,onno. Iaccroncrna nimo
nnn yiynrcn. Ynamaorcn nyic, nonimaorcn A,; o,naio nonqonno
cino cocy,i ocrarcn acmnonninn, naymaorcn iannnnin ionoroi,
norony nno cranonnrcn iacnin. Haymonno oiynnnn cocy,ncroio ro
nyca n ron cra,nn oninnonnn noor ni:nari nncryn cronoia,nn, cna:n
no:ionix aronn. Haacraor naymonno ioo,nnannn ,nnonnn, nocro
nonno a:nnnarcn connnocri, nnocri, nacrynaor iyoinn con. In no
y,onnn ornonarcn a:nrocri, rnocri n ioono, no,anonnoo na
croonno, no,onoicrno coon n oiyamnnn, a:,anroinocri, orcyr
crnno nn cnnonno annornra; :ary,noni ocnicnnanno n ionnonrannn
34 AIOIOIHOI OIIHHIHII
n o:yiraro nno:annoio noiamonnn :anon nn cnnonnn ,o: aioion;
nnon cnnrnoio (onoxnoonno) nononno ycrannor nn cnninaor rnocri
cocronnnn. In:nain acrnnonnnn :anncnr or nn,nnn,yainix conarnno
cinx n ncnxnnocinx ocoonnocron oinoio. I on:aroinin nn:naian or
nocnrcn: rono, nyncrno a:nrocrn, nornnocri, a,a, orcyrcrnno anno
rnra, ronoia, accroncrna cna, noy,onnoo nononno i aioion:annn.
I cryiryo acrnnonrnoio cnn,ona nn aioion:no nono ncrornri
a:nooa:nio ncnxonarooinnocino naymonnn: acronnnocino (a:,an
roinan caocri, ncromaonocri, nocnoconocri ionnonrnonari nnnnanno,
nonnonno aorocnoconocrn, oninio noiorarnnnio cnnnroni), aqqoi
rnnnio (rononocri, noono,oonnio craxn, nocronino n,on ornomonnn
n onnnonnn, nonnonnoo nacroonno; n ,yinx cynanx ncnimin a:,a
onnn, nacroonno c orronion :oi n no,onoicrna; no:noni ncronno
cino qoni nono,onnn). I rnoix cynanx na,arcn cyxonio n :n
roinio iannnannn, ioroio no:nniar nn :acinannn nn noy,o
nnn (ia:a nn ron :aiiri!); cyxonio onani nocnnnrnn nonnnrcn
n nn,o oinion no nnonn n myno ioocon. In rnoon acrnnonrnon cnn,
ono nnoi,a no:nniar cy,oonio nnna,in.
In ononnn rnoon aioioinon acrnnonnnn ncoi,a co,yor non
nnri o no:nonocrn a:nnrnn atootnoo ncu+o:a, ocoonno ocn oni
n,or o conarnnocin ocaonnon oinon nn crao n:nocrno, nro naianyno
on noonoc cy,oonin nnna,oi.
C noi ,o:nnroicniannn oinony crannr onncrnroiny in:ny, ,ar
ninnri a,coonr (airnnnonannin yioi, nonqonan) n nno,nr nnyrnnonno
n:oronnnocinn acrno xon,a narnn nn acrno c ,oanonnon nnrann
na I
6
, acionnonon incori, oannyna, rnocyiqara narnn, nananinna.
,n nonan:annn cna nnyri na:nanar qona:onan ,o 2 ni (nn nnra
:onan, oa,on ,o 12O ni), i ioroony n cynao cronion occonnnni
,oannr 12, ni rn:onnna. ,n noqnairnin a:nnrnn cy,oonoio
cnn,ona (n nn nooxo,nnocrn ycnnri ,oncrnno cnornonoio) raio nnyri
na:nanar iona:onan ,o 2 ni nn qonoanra ,o O,OO,1 ni. Oq
qoirnnno naaoinoo nnnononno nonaaron nooronnoio n,a (nnano
ran, nniannon, annnaon, nnoqao). Ioinio ,n ooinonnn cnooio co
cronnnn noiyr nciari cnnrnio nannrin (nx noiyr no,onri n ,oo
co,onnio coco,n no naaro), norony :a,anon co,noio no,nnnncioio
noconaa nnnorcn nonnonno n ron ornomonnn ocoon ,nroinocrn.
AAKO

OALHOL

OHLHH

LHHL. I ono,oonnix ,o:ax aioioi


cnnnaor ncnxnnocioo nannonno, nonimaor nacroonno, co:,anan omymo
nno acionannocrn n nocoocrn. Orn omymonnn, a,n ioroix ,n n ynor
onr cnnrnio nannrin, nononni n no noo ynonnonnn ,o:i aioion
cnonnrcn cocronnnon no:y,onnn c yraron canoionron n inrnnocion
ononin cnryannn, a noo,io :onocri, aioccnnnocri nn ,onoccnnnin
nacroonnon. Inonno n raion cocronnnn oninnonmnn conomaor anrnconn
ainio nocrynin nnori ,o rninx nocrynonnn. Cocronnno no,anonnoc
rn n yinoronnocrn nnoi,a nnno,nr oninnonmoio i canoynncrny. In o,no
iarnon nnono oimnx ,o: aioion noor a:nnricn rnooo aioioinoo
oranonno. Cncronarnnocioo :oynoroonno cnnrninn nannriann ni:i
naor oo:nonnoo nncracrno i aioio.
In nnono cnnrnix nannrion no noo ncacinannn aioion n: o
y,ia n inmonnnia ionnonrannn oio n ionn naacraor, ,ocrnian naicn
AIOIOIHOI OIIHHIHII 3
nyna (nn a:onon nnono) na 2n nacy, a :aron nocrononno na,aor;
1O aioion ni,onorcn n: oiann:na noo: oiino, nonin n ioy n no
n:nononnon nn,o, ocranmoocn ionnocrno oincnorcn n nononn. Ycranono
no, nro co,i a:onoio nnona aioion :,oonin noonoion coxannrcn
n oiann:no n rononno 2 no,, xorn n: ionn aioioi ncno:aor noo: 4 n,
a nn o,noiarnon nnono oimon ,o:i noo: 12 n. Hanoiman ion
nonrannn aioion nononanaino ornonaorcn n nononn n nimnax, :aron
on nonniaor n ]HC cnanaa n no,ioionio oa:onannn n no:onoi,
noron n ioy ioonnoio no:ia, i,o coxannorcn ,oimo ncoio. Ioimno ,o
:i aioion ni:inar ronoonno ioi ioonnoio no:ia n n:nonno na
nix nonron no,oionaroio no:ia (,ixaroinoio, cocy,o,nniaroinoio),
nro n oyconnnaor rnoio accroncrna ,ixannn n ionooamonnn
ocnonny nnnnny cnorn nn rnoon aioioinon oninnonnn.
Cioocri nonnonnn nonix nn:naion oninnonnn :anncnr or ionocrn
nannria n crononn nanononnn oy,ia nnmon. Crononi oninnonnn ono,o
norcn ionnocrnon nnnnroio aioion na 1 ii nacci roa, nn,nnn,yai
non noonocnnocri oio n cocronnnon oiann:na no nonn nnona cnnr
noio. In ycraocrn, ncromonnn naio ,o:i aioion noiyr ni:nari rn
ooo oninnonno; n cocronnnn ncnxnnocioio nannonnn oninnnmoo
,oncrnno cnnrnix nannrion cnnaorcn. ,orn, cranin, nna, cra,amno
:aoonannnnn nononn, oy,ia, noioroinn n,oinnninn naymonnnnn,
ocoonno nyncrnnroini i aioio.
Yconno ni,onr rn crononn oninnonnn: oiioo, oninnonno co,non
crononn n rnooo. Co,oanno aioion n ionn nn oiion oninnonnn
cocrannor O,1,, nn oninnonnn co,non crononn 1,2,, nn
rnoon 2,3. In ynonnonnn co,oannn aioion n ionn ,o
3 a:nnnaorcn rnooo oranonno c no:nonin orainin ncxo,on.
Acruoc onunncnnc xaairon:yorcn no,ronon nacroonnn, aio,ymnon,
crononnon i omonn. In ron cnnaorcn cnoconocri i ionnonrannn
nnnnannn, acconnannn cranonnrcn nonoxnocrninn, nonoco,onaroininn,
ycioonninn. Cy,onnn oia:inarcn oiionocninn, cocrnonnio no:no
nocrn :animarcn. Haymaorcn nocnnnrno nononn n nocrancrna, norony
onacno oninnonno nn aoro c ,nnymnnncn noxann:nann, na rancnoro.
Oroirnnno na,aorcn acmnonno nonqonnocinx cocy,on (noo:ononno,
norononno ion, oci ia:), ynonimonno nacrori co,onnix coiamonnn
c ynonnonnon co,onnoio nioca (:ano,onnin nonin nyic), cnnonno
ronyca cocy,ncron cncroni n noon (na,onno A,), nimonnoio ronyca, ,nc
qyninnn no:onia (nimni nniino na omyni, ,nnonnn noronnio n :ano,
onnio).
In onunncnnn cpcnc cvcncnn nacro nonnnorcn a:,anroi
nocri, noo,io c nyncrnon on,i, no,onoicrna, :oi, nro oraaorcn
n nicia:inannnx. Io:nono aioccnnnoo nono,onno. Iaccroncrna nimo
nnn yiynrcn. Ynamaorcn nyic, nonimaorcn A,; o,naio nonqonno
cino cocy,i ocrarcn acmnonninn, naymaorcn iannnnin ionoroi,
norony nno cranonnrcn iacnin. Haymonno oiynnnn cocy,ncroio ro
nyca n ron cra,nn oninnonnn noor ni:nari nncryn cronoia,nn, cna:n
no:ionix aronn. Haacraor naymonno ioo,nnannn ,nnonnn, nocro
nonno a:nnnarcn connnocri, nnocri, nacrynaor iyoinn con. In no
y,onnn ornonarcn a:nrocri, rnocri n ioono, no,anonnoo na
croonno, no,onoicrno coon n oiyamnnn, a:,anroinocri, orcyr
crnno nn cnnonno annornra; :ary,noni ocnicnnanno n ionnonrannn
36 AIOIOIHOI OIIHHIHII
nnnnannn, naymona ioo,nnannn ,nnonnn, :ano,on ronn ncnxnnocinx
nonoccon.
In vnncxo onunncnnn naymona ononrnonia n oiyamon, oni
:ano,norcn n noonoaorcn nay:ann, yrannnaorcn nnnnia. Ornonarcn
nocrnynnio accroncrna ioonoiyonno, romnora, nora. C naac
rannon oninnonnn ycnnnaorcn naymonno co:nannn, nnori ,o a:nnrnn
ioni, :ano,norcn ,ixanno, nonnaorcn ronyc co,onnococy,ncron cncro
ni, a:nnnarcn oo:,nnonnocri, accaonno nimn. I o:yiraro na
anna ,ixaroinoio nn cocy,o,nniaroinoio nonra noor nacrynnri
cnori. Ioco rnooio oninnonnn ncnxnnocino n nonooinnocino ac
croncrna niaoni cninoo. oonoi no nonnnr, nro noncxo,no c nnn
n cocronnnn oninnonnn.
Or oinnoio (nocroio) oninnonnn co,yor ornnari rai na:inaonoo
narooinnocioo oninnonno, no,crannmoo coon ocoy qony nonano
nnn co:nannn (cn. Atootntc ncu+o:t).
I ocnono i c n o r n : i a i o i o i n o i o oninnonnn onr in
nnnocian ononia cocronnnn oinoio, ocnonannan na anan:o oio nono,onnn,
a raio noiorarnnnix n nonooinnocinx accroncrn. Oroirnnnin no,
rno,onnon innnnocion ononin nnnorcn ono,oonno co,oannn aio
ion n ionn, nono nn cno aoaroninn noro,ann. Innonnr raio
a:nnnoio o,a nn,niaronio ycroncrna, no:nonmno onaynnari a
ioioi n ni,ixaonon no:,yxo. In ocnoro oinoio no,nnnnciony aor
nniy nano no roiio :anornri cocronnno oninnonnn, no n nannino onn
cari oio n no,nnnncion ,oiynonrannn, nro noor nnori n noco,ymon
oimoo n,nnocioo :nanonno. I:aiarcn cno,onnn o nnomnon nn,o oc
nn,oroicrnyonoio, oio nono,onnn, nonnonainon qono, onn, noiorarnn
nococy,ncrix oainnnx, cocronnnn ,nniaroinon cqoi. Iono,onno no
,nnnncioio ocnn,oroicrnonannn cano no coo noo,io nnnorcn cninin
ncnxoionnin qairoon, oia:inamnn nnnnno na qn:nooinnocioo n ncn
xooinnocioo cocronnno noonoia. In nannnn connonnn (n cynanx oi
ioio aioioinoio oninnonnn) noocooa:no nonocrn oainn Ianonora
nn nocnoi:onaricn nn,niaronon ryion ^oxonaInniaonio. Ho
narnnnio airi oionon,yr noi:onaricn co,ymnnn :ainonnnnn:
To:n, nn:naion noroonnn aioion nor; Ycranonon qair ynoro
onnn aioion, no nn:nain oninnonnn no ninnoni (nnorcn or,oinio
nn:nain ,oncrnnn aioion n conorannn c :anaxon aioion n:o ra n ni
nnonnon aioion n ni,ixaonon no:,yxo xnnnnocinn cnocoon); Aio
ioinoo oninnonno; Aioioinan iona; Cocronnno o,ynannnannn, ni
:nannoo naiornnocinnn nn ,yinnn nomocrnann; To:n, no nnorcn
naymonnn qyninnonainoio cocronnnn, roymno orcranonnn or aori
c ncronnnion nonimonnon onacnocrn no cocronnn :,oonin.
In ,nainocrnio oninnonnn co,yor ynnrinaor, nro cxo,nan innnno
cian iarnna noor na,aricn nn n,o rnoix :aoonannn n naroo
innocinx cocronnnn ionon:nnnnn n ioonnon no:i, nnqairo nnoia
,a, ,naornnocion iono n ,. Iono roio, rn :aoonannn noiyr a:nnricn
na qono oiioio oninnonnn, nn ron :anax aioion, ncxo,nmnn or oi
noio, cynr nnnnnon ,nainocrnnocinx omnoi.
I o n o m i n n a i o i o i n o n o n i n n o n n n. In co,
non crononn oninnonnn nono,nr co,ymno ononio noonnnrnn: ,n
ynonimonnn ncacinannn aioion oinony ,ar ninnri 23 croo
nio oin n:noinonnoio airnnnonannoio yin (nn nonqonana), :aron
AIOIOIHII ICIXOSI 37
(noo: 1O1 nnn) noninar oy,oi nn ni:inar nory; noco roio
oinony no,aiar ninnri craian no,i c acrnoonnin n non namari
nin cnnron (81O ianoi na craian) n nnyrnnonno nno,nr 2 n 1O ac
rnoa ioqonna nn io,nannna c 4O acrnoon iio:i. Saron nono
noonri ioin i noian nn nocrannri ionnnnnin. Inyri ,ar ninnri
canroinoo: ,o 3O i cyiqara nainnn.
In rnoon crononn oninnonnn non,oi ,oncrnnn no,nnnncioio a
ornnia ,oon iri co,ymnn. Cnanaa co,yor ncinnri conarn
nocino ocononnn (n nony onoo,i noonnono:iony ranny!),
roymno canocronroinoio nnomaroicrna, n roiio :aron nncrynari
i niro:nonn. Ioinony noninar oy,oi noo: rocrin :on, no
oimnnn nonnnnn (no 3OOOO n) ronon no,i (ncoio ,o 121 )
c ,oanonnon iaonara narnn nn caoio acrnoa nonanianara iann.
]oocooa:ni iaroron:annn nononoio ny:in n n,ixanno namarinoio
cnnra. Ioinony nno,nr nnyrnnonno anaonrnnociy cnoci, cocronmy
n: 1O n O, acrnoa onoin,a, 1 n io,nannna, 1 n 2O acrnoa
ioqonna, 1 n 1O acrnoa ioa:oa n 17 n n:oronnnocioio acrnoa xo
n,a narnn nn 4O acrnoa iio:i. In a:nnnamnxcn naymonnnx ,i
xannn nno,nr nnyrnnimonno O, n nnrnrona nn oonna. Io noia:annnn
nono,nr nnryann raxon ,n no,ornamonnn acnnannn nornix nacc,
y,onnar n:ii n:iio,oaroon, orcacinar cn:i n: noocrn iorin.
I canix iannnx cioononomnix cynanx nono nnoinyri n i ra
iony cnocoy: n:nri :a ioony oamoio na cnnno nornonin ninnoio no
onoia rai, nroi a,onn yi in naooni na oio ymn, a :aron icro
n cnino roori oa yxa. Innn ionn i ioono noor nnnocrn oninnon
moio n co:nanno, n noo: nnnyry on y,or ,ao n cocronnnn yia:ari cnon
a,oc. Icrocrnonno, nro n noco,ymon nooxo,nr i ionnoicy onncannix
nimo nono,y.
AAKO

OALHmL HCHX

O3m. Ocnonninn qairoann, nnno,nmnnn


i no:nninononn aioioinix ncnxo:on, nnnrcn naymonnn onona no
mocrn, ni:nannio xonnnocinn (oinno no nonoo or) :oynoroonnon
cnnrninn nannriann.
Bcxan ropnuua (aioioinin ,onnn) a:nnnaorcn oinno na qono ac
rnnonrnoio cnn,ona nn o:ion noiamonnn ninncrna nn (oo) n nono,
no:,oannn or aioion n cynanx nncoo,nnonnn conarnnocinx :aoona
nnn, rann (ocoonno nooonon). Hanaininn nn:naiann oon ionnin
nnnrcn yxy,monno nonnoio cna, or,oinio noiorarnnnio cnnnroni (nor
nnocri n ,oanno yi), a raio oman cyornnocri oinoio. Ha norn
onnn ioorioio nononn nono ornornri a:nnnio orronin nacroonnn,
n ro nonn iai oinno nn noxnoinon cnn,ono nacroonno o,nooa:no,
xaairon:yorcn no,anonnocri n ronoion. Cocronnno yxy,maorcn i no
noy (c nacrynonnon ronnori), n ro nonn iai ,non ono noor nacroiio
yynmaricn, nro no:nonor oinony ninonnri cnon noqoccnonainio
on:annocrn. I ,ainonmon nonnnorcn occonnnna, na qono ioroon cna
naa no:nniar :nroinio n:nn, a :aron a:nnnio aunauu
n 6jco. Xaairono nooa,anno :nroinix iannnannn, ioroio xa
airon:yrcn nnoocrnonnocri oa:on n no,nnnocri. amo ro na
coionio (raaiani, yin, nyxn) n noino nnornio (iomin, iici,
nimn). Xaaironi nn,onnn noron, :non, naoniinx nnonanornn,
ynomnx o,crnonnnion. Hoo,io o,nonononno ornonarcn cyxonio,
36 AIOIOIHOI OIIHHIHII
nnnnannn, naymona ioo,nnannn ,nnonnn, :ano,on ronn ncnxnnocinx
nonoccon.
In vnncxo onunncnnn naymona ononrnonia n oiyamon, oni
:ano,norcn n noonoaorcn nay:ann, yrannnaorcn nnnnia. Ornonarcn
nocrnynnio accroncrna ioonoiyonno, romnora, nora. C naac
rannon oninnonnn ycnnnaorcn naymonno co:nannn, nnori ,o a:nnrnn
ioni, :ano,norcn ,ixanno, nonnaorcn ronyc co,onnococy,ncron cncro
ni, a:nnnarcn oo:,nnonnocri, accaonno nimn. I o:yiraro na
anna ,ixaroinoio nn cocy,o,nniaroinoio nonra noor nacrynnri
cnori. Ioco rnooio oninnonnn ncnxnnocino n nonooinnocino ac
croncrna niaoni cninoo. oonoi no nonnnr, nro noncxo,no c nnn
n cocronnnn oninnonnn.
Or oinnoio (nocroio) oninnonnn co,yor ornnari rai na:inaonoo
narooinnocioo oninnonno, no,crannmoo coon ocoy qony nonano
nnn co:nannn (cn. Atootntc ncu+o:t).
I ocnono i c n o r n : i a i o i o i n o i o oninnonnn onr in
nnnocian ononia cocronnnn oinoio, ocnonannan na anan:o oio nono,onnn,
a raio noiorarnnnix n nonooinnocinx accroncrn. Oroirnnnin no,
rno,onnon innnnocion ononin nnnorcn ono,oonno co,oannn aio
ion n ionn, nono nn cno aoaroninn noro,ann. Innonnr raio
a:nnnoio o,a nn,niaronio ycroncrna, no:nonmno onaynnari a
ioioi n ni,ixaonon no:,yxo. In ocnoro oinoio no,nnnnciony aor
nniy nano no roiio :anornri cocronnno oninnonnn, no n nannino onn
cari oio n no,nnnncion ,oiynonrannn, nro noor nnori n noco,ymon
oimoo n,nnocioo :nanonno. I:aiarcn cno,onnn o nnomnon nn,o oc
nn,oroicrnyonoio, oio nono,onnn, nonnonainon qono, onn, noiorarnn
nococy,ncrix oainnnx, cocronnnn ,nniaroinon cqoi. Iono,onno no
,nnnncioio ocnn,oroicrnonannn cano no coo noo,io nnnorcn cninin
ncnxoionnin qairoon, oia:inamnn nnnnno na qn:nooinnocioo n ncn
xooinnocioo cocronnno noonoia. In nannnn connonnn (n cynanx oi
ioio aioioinoio oninnonnn) noocooa:no nonocrn oainn Ianonora
nn nocnoi:onaricn nn,niaronon ryion ^oxonaInniaonio. Ho
narnnnio airi oionon,yr noi:onaricn co,ymnnn :ainonnnnn:
To:n, nn:naion noroonnn aioion nor; Ycranonon qair ynoro
onnn aioion, no nn:nain oninnonnn no ninnoni (nnorcn or,oinio
nn:nain ,oncrnnn aioion n conorannn c :anaxon aioion n:o ra n ni
nnonnon aioion n ni,ixaonon no:,yxo xnnnnocinn cnocoon); Aio
ioinoo oninnonno; Aioioinan iona; Cocronnno o,ynannnannn, ni
:nannoo naiornnocinnn nn ,yinnn nomocrnann; To:n, no nnorcn
naymonnn qyninnonainoio cocronnnn, roymno orcranonnn or aori
c ncronnnion nonimonnon onacnocrn no cocronnn :,oonin.
In ,nainocrnio oninnonnn co,yor ynnrinaor, nro cxo,nan innnno
cian iarnna noor na,aricn nn n,o rnoix :aoonannn n naroo
innocinx cocronnnn ionon:nnnnn n ioonnon no:i, nnqairo nnoia
,a, ,naornnocion iono n ,. Iono roio, rn :aoonannn noiyr a:nnricn
na qono oiioio oninnonnn, nn ron :anax aioion, ncxo,nmnn or oi
noio, cynr nnnnnon ,nainocrnnocinx omnoi.
I o n o m i n n a i o i o i n o n o n i n n o n n n. In co,
non crononn oninnonnn nono,nr co,ymno ononio noonnnrnn: ,n
ynonimonnn ncacinannn aioion oinony ,ar ninnri 23 croo
nio oin n:noinonnoio airnnnonannoio yin (nn nonqonana), :aron
AIOIOIHII ICIXOSI 37
(noo: 1O1 nnn) noninar oy,oi nn ni:inar nory; noco roio
oinony no,aiar ninnri craian no,i c acrnoonnin n non namari
nin cnnron (81O ianoi na craian) n nnyrnnonno nno,nr 2 n 1O ac
rnoa ioqonna nn io,nannna c 4O acrnoon iio:i. Saron nono
noonri ioin i noian nn nocrannri ionnnnnin. Inyri ,ar ninnri
canroinoo: ,o 3O i cyiqara nainnn.
In rnoon crononn oninnonnn non,oi ,oncrnnn no,nnnncioio a
ornnia ,oon iri co,ymnn. Cnanaa co,yor ncinnri conarn
nocino ocononnn (n nony onoo,i noonnono:iony ranny!),
roymno canocronroinoio nnomaroicrna, n roiio :aron nncrynari
i niro:nonn. Ioinony noninar oy,oi noo: rocrin :on, no
oimnnn nonnnnn (no 3OOOO n) ronon no,i (ncoio ,o 121 )
c ,oanonnon iaonara narnn nn caoio acrnoa nonanianara iann.
]oocooa:ni iaroron:annn nononoio ny:in n n,ixanno namarinoio
cnnra. Ioinony nno,nr nnyrnnonno anaonrnnociy cnoci, cocronmy
n: 1O n O, acrnoa onoin,a, 1 n io,nannna, 1 n 2O acrnoa
ioqonna, 1 n 1O acrnoa ioa:oa n 17 n n:oronnnocioio acrnoa xo
n,a narnn nn 4O acrnoa iio:i. In a:nnnamnxcn naymonnnx ,i
xannn nno,nr nnyrnnimonno O, n nnrnrona nn oonna. Io noia:annnn
nono,nr nnryann raxon ,n no,ornamonnn acnnannn nornix nacc,
y,onnar n:ii n:iio,oaroon, orcacinar cn:i n: noocrn iorin.
I canix iannnx cioononomnix cynanx nono nnoinyri n i ra
iony cnocoy: n:nri :a ioony oamoio na cnnno nornonin ninnoio no
onoia rai, nroi a,onn yi in naooni na oio ymn, a :aron icro
n cnino roori oa yxa. Innn ionn i ioono noor nnnocrn oninnon
moio n co:nanno, n noo: nnnyry on y,or ,ao n cocronnnn yia:ari cnon
a,oc. Icrocrnonno, nro n noco,ymon nooxo,nr i ionnoicy onncannix
nimo nono,y.
AAKO

OALHmL HCHX

O3m. Ocnonninn qairoann, nnno,nmnnn


i no:nninononn aioioinix ncnxo:on, nnnrcn naymonnn onona no
mocrn, ni:nannio xonnnocinn (oinno no nonoo or) :oynoroonnon
cnnrninn nannriann.
Bcxan ropnuua (aioioinin ,onnn) a:nnnaorcn oinno na qono ac
rnnonrnoio cnn,ona nn o:ion noiamonnn ninncrna nn (oo) n nono,
no:,oannn or aioion n cynanx nncoo,nnonnn conarnnocinx :aoona
nnn, rann (ocoonno nooonon). Hanaininn nn:naiann oon ionnin
nnnrcn yxy,monno nonnoio cna, or,oinio noiorarnnnio cnnnroni (nor
nnocri n ,oanno yi), a raio oman cyornnocri oinoio. Ha norn
onnn ioorioio nononn nono ornornri a:nnnio orronin nacroonnn,
n ro nonn iai oinno nn noxnoinon cnn,ono nacroonno o,nooa:no,
xaairon:yorcn no,anonnocri n ronoion. Cocronnno yxy,maorcn i no
noy (c nacrynonnon ronnori), n ro nonn iai ,non ono noor nacroiio
yynmaricn, nro no:nonor oinony ninonnri cnon noqoccnonainio
on:annocrn. I ,ainonmon nonnnorcn occonnnna, na qono ioroon cna
naa no:nniar :nroinio n:nn, a :aron a:nnnio aunauu
n 6jco. Xaairono nooa,anno :nroinix iannnannn, ioroio xa
airon:yrcn nnoocrnonnocri oa:on n no,nnnocri. amo ro na
coionio (raaiani, yin, nyxn) n noino nnornio (iomin, iici,
nimn). Xaaironi nn,onnn noron, :non, naoniinx nnonanornn,
ynomnx o,crnonnnion. Hoo,io o,nonononno ornonarcn cyxonio,
38 AIOIOIHII ICIXOSI
rairninio, oonnroinio iannnannn. In ron nacroonno oinix
ianno n:nonnnno: n rononno ioorioio nononn nono na,ari crax,
aio,ymno, no,oynonno, y,nnonno, ornannno.
Ioinio oinno nonoinno ,nniarcn, nnnnia nx nia:nroina.
,nniaroinio oainnn coornorcrnyr cymocrnymnn n ,annin nononr ia
nnnannnn n nacroonn. Tai, nn craxo n ycramamnx iannnann
nx oinon nnnorcn, ooonnorcn, no:y,on, n nono, aio,ymnoio na
croonnn naccnnon. Io, orinonon n oraaor co,oanno iannnannn,
namo ro o, noco,onannn. Ioinio oinno nonannino ononrnona
ni n nocro (naxo,nci n oinnno, iononr, nro onn ,ona, na aoro n r. ,.),
no ononrnonani n cocrnonnon nnnocrn. ,n oon ionnin xaairono
nono,nnocioo ncno:nononno nacrn cnnnronon, r. o. ornonarcn cnorio
nonoyrin, a raio :aiononono niaonnoo ycnonno cnnnronon nono
on n noni.
Ioan ionnia nocronnno conono,aorcn a:nooa:ninn noiorarnnninn
accroncrnann ,oannon yi, o:ion nornnocri, innoonnon ion,
ocoonno nna. Tonnoarya roa namo cyqoninan. Iyic ynamon.
Io: ononnn oan ionnia :arninnaorcn na 11, no,, noor oco
nnricn aioioinon nnoqaonarnon. Ii:,oononno namo noncxo,nr noc
o iyoioio no,onroinoio cna.
Axuoroxunm raxxmnnnoa a:nnnaorcn nn acrnnonrnon cnn,ono
nn na nicoro :anon. In ron ocnonnin accroncrnon nnnrcn oni
nio cyxonio iannnannn, conoramnocn c o,on noco,onannn.
Ioinon oinno cimnr cona, non:nocnnio oimnn nncon
,on, xo ioocon. acro noncxo,nr a:iono ioocon no,y coon
o oinon, oo onn a,ocyrcn i canony oinony. In ron iooca
yioar, onnnnr, ocionr. Hoo,io iannnannn nocnr n:,ona
roicin ,a:nnmnn xaairo, ro ycnnnarcn ,o inia, ro ocaonar ,o
monora. Io,onio n,on (o, noco,onannn, qn:nnocioio ynnnroonnn)
rocno cnn:ani c co,oannon cyxonix iannnannn, onn orinonni
n nocncronarn:nonani. I nacroonnn nooa,ar nannonnan ronoia
n crax. I nanao aioioinoio iannno:a y oinix na,aorcn ,nn
iaroinoo no:y,onno, no ncioo nonnnorcn noioroan :aronoonnocri
nn o ynon,ononnoo, nacinymoo oo:ni nono,onno, nro co:,aor o
noo n onacnoo no,cranonno o yynmonnn cocronnnn. Iai nanno, cnnn
roni oo:nn ycnnnarcn n nononoo n nonnoo nonn. Ornonarcn oin
nio ,n acrnnonrnoio cnn,ona noiorarnnnio accroncrna. ,nroinocri
aioioinoio iannno:a or 23 ,non ,o nocioiinx no,oi, n o,inx
cynanx on :arninnaorcn ,o nocioiinx nocnnon.
Axuoroxunan cnpcccnn nonnnorcn na qono acrnnonrnoio cnn,ona,
xaairon:yorcn no,anonnorononin nacroonnon, co:nnocri, n,on
nn canoynnnroonnn, a raio or,oininn o,oninn n,onnn ornomonnn
n noco,onannn. Io,onroinocri or nocioiinx ,non ,o 12 no,.
I cocronnnn aioioinon ,onoccnn oinio noiyr ionnnri n:ni cano
ynncrnon.
Axuoroxunan onnxcncnn xaairon:yorcn oimnnn cy,ooninn
nnna,iann, ioroio no:nniar n nanao acrnnonrnoio cnn,ona (nnn
nci no,nocrnnion nannnamoiocn aioioinoio ,onnn), nn oon io
nnio, oo na nicoro oninnonnn. ^aix nnna,ion, cynoonnix no
nanonnn co:nannn, ay (cn. Onucncun) nn ron no inaor. C noiamo
nnon :oynoroonnn aioioon nnna,in namo ncoio ncno:ar.
AIOIOIHII ICIXOSI 39
Axuoroxunm napanon a:nnnaorcn n cocronnnn acrnnonrnoio cnn,
ona nn na nicoro :anon, xaairon:yorcn nannnon o,a. Co,oanno
o,onix n,on ncnoninaorcn n,onnn noco,onannn nn cynyocion no
nonocrn. I nonon cynao oinio cnnrar, nro cymocrnyor iynna ,on,
cronnmnxcn nx oianri nn ynri. I ocrax, nocryniax n conax oiy
amnx onn nn,nr no,rno,onno cnonx nicon. Xaairona acronn
nocri, nannonnan ronoia, nacro cnonnmancn craxon. Iocrynin oi
nix nocnr nnnyicnnnin xaairo: onn cniinnar na xo,y c rancnora,
nno:anno ocarcn n oicrno, oamarcn :a nonomi n oiani nnnnnn,
nnoi,a conomar nana,onnn na nooaaonix naion. I n,o cynaon
o, conono,aorcn noonininn conocninn n:nnnn n iannna
nnnnn, or,oininn ,onno:ninn cnnnronann, no:nniamnnn n nononoo
n nonnoo nonn. Aioioinin naanon, no,oaorcn or nocioiinx ,non
,o nocioiinx no,oi, n:o,ia nocioiio nocnnon.
Axuoroxunm pc pcnnocvn no:nniaor nonrn ncinnroino y ny
nnn, iai nanno, noco 4O or, a:nnnaorcn ncno,noi. Inanao oinon
ornonaor, nro ona craa i nony ornocnricn nonnnnaroino, a co nononon
nocro c nonnn:ni. Ico namo, no oio nnonn, ona nonnnor xoo,nocri
n nnrnnnix ornomonnnx n ,ao nocro yionnorcn or nnx. O,nonononno
ony iaorcn, nro ona nannnaor rmaroinoo co,nri :a cnonn nnomnnn nn
,on, nco namo iy,aro yxo,nr, nocronnno :a,onnaorcn, a, nn,n ,onon,
niin,nr nooinno onnonnon n cnymonnon. Ioinon cranonnrcn iy
in, no:y,nnin, noc,oannin, on royor orncnonnn, nro nonor :a
coon nco ynamamnocn cian,ai. O,naio nono,onno oni nmi yxy,
maorcn. Io,o:onnn o oo nononocrn, nnanao cnyrnio n no:nniamno
n cnn:n c :anonninn cocronnnnnn, cranonnrcn nocronnninn n ooo ynoon
ninn. Ioinon oinno yrno,aor, nro ona n:nonnor ony c ionnny,i n:
nynnn nanmoio oiyonnn noo,inn o,crnonnniann, coco,nnn. Icn
cnanaa n:noni conomarcn nno ,ona, ro co nononon ona naioor
n no,aorcn a:nary yo n cnoon inarno. Ioinon nannnaor co,nri :a
onon, oamaorcn :a nonomi n a:nnnio nncrannnn n noor ,ao nnno
nnri n ornomonnn oni nacnicrnonnio ,oncrnnn, nacro conomaor ynn
crno. C noioccnonannon :aoonannn oinon nannnaor yrno,ari, nro
ona n:nonna ony n n nomon, omo ,o :anyocrna, n nro ,orn na canon
,oo o,nnci no or noio. Aioioinin o, onnocrn oinno nnnnnaor
xonnnocioo rononno c nono,nnocinnn oocronnnnn.
Axuoroxunmc onncqaxonavnn no:nniar nn aioion:no, conono
,amoncn xonnnocinn iacrnron nn nronron, nonnymocrnonno y nn,
ioroio nnoio nir, no nao o,nr. Onn a:nnnarcn oinno na qono in
nonnrannno:a n noconnno nocnni. Hanooo nacro ncronamancn qona
ocrix aioioinix nnoqaonarnn nnoqaonarnn IanoIonnio. Ona
oinno nannnaorcn nocrononno, no,oaorcn 23 noc, oo ,oimo. Io:
nniaor naacraman acronnn, nonnnmancn caocri, ncromaonocri
n conorannn c accroncrnann nannrn. Cnnaorcn, a :aron n nonocri
nona,aor annornr, accrannaorcn nonnon con, nocioiio oo na,a
rcn n,inn cry, nora, ioonnio on, ioonoiyonnn, noron anno
nocnn. Io:nniamnn nn ron ncnxo: namo ncoio no,cranon noqoccn
onainin nn nyccnrnymnn ,onnon, oo rononoo,oninn
cocronnnnnn. Cnycrn nocioiio ,non noco nonnonnn rnx naymonnn or
nonarcn oiymonnocri nn cnnnroni anarnnocioio crynoa, nooxo,nmno
n iony. Honooinnocino accroncrna nocronnni n niaoni: ninnnorcn
38 AIOIOIHII ICIXOSI
rairninio, oonnroinio iannnannn. In ron nacroonno oinix
ianno n:nonnnno: n rononno ioorioio nononn nono na,ari crax,
aio,ymno, no,oynonno, y,nnonno, ornannno.
Ioinio oinno nonoinno ,nniarcn, nnnnia nx nia:nroina.
,nniaroinio oainnn coornorcrnyr cymocrnymnn n ,annin nononr ia
nnnannnn n nacroonn. Tai, nn craxo n ycramamnx iannnann
nx oinon nnnorcn, ooonnorcn, no:y,on, n nono, aio,ymnoio na
croonnn naccnnon. Io, orinonon n oraaor co,oanno iannnannn,
namo ro o, noco,onannn. Ioinio oinno nonannino ononrnona
ni n nocro (naxo,nci n oinnno, iononr, nro onn ,ona, na aoro n r. ,.),
no ononrnonani n cocrnonnon nnnocrn. ,n oon ionnin xaairono
nono,nnocioo ncno:nononno nacrn cnnnronon, r. o. ornonarcn cnorio
nonoyrin, a raio :aiononono niaonnoo ycnonno cnnnronon nono
on n noni.
Ioan ionnia nocronnno conono,aorcn a:nooa:ninn noiorarnnninn
accroncrnann ,oannon yi, o:ion nornnocri, innoonnon ion,
ocoonno nna. Tonnoarya roa namo cyqoninan. Iyic ynamon.
Io: ononnn oan ionnia :arninnaorcn na 11, no,, noor oco
nnricn aioioinon nnoqaonarnon. Ii:,oononno namo noncxo,nr noc
o iyoioio no,onroinoio cna.
Axuoroxunm raxxmnnnoa a:nnnaorcn nn acrnnonrnon cnn,ono
nn na nicoro :anon. In ron ocnonnin accroncrnon nnnrcn oni
nio cyxonio iannnannn, conoramnocn c o,on noco,onannn.
Ioinon oinno cimnr cona, non:nocnnio oimnn nncon
,on, xo ioocon. acro noncxo,nr a:iono ioocon no,y coon
o oinon, oo onn a,ocyrcn i canony oinony. In ron iooca
yioar, onnnnr, ocionr. Hoo,io iannnannn nocnr n:,ona
roicin ,a:nnmnn xaairo, ro ycnnnarcn ,o inia, ro ocaonar ,o
monora. Io,onio n,on (o, noco,onannn, qn:nnocioio ynnnroonnn)
rocno cnn:ani c co,oannon cyxonix iannnannn, onn orinonni
n nocncronarn:nonani. I nacroonnn nooa,ar nannonnan ronoia
n crax. I nanao aioioinoio iannno:a y oinix na,aorcn ,nn
iaroinoo no:y,onno, no ncioo nonnnorcn noioroan :aronoonnocri
nn o ynon,ononnoo, nacinymoo oo:ni nono,onno, nro co:,aor o
noo n onacnoo no,cranonno o yynmonnn cocronnnn. Iai nanno, cnnn
roni oo:nn ycnnnarcn n nononoo n nonnoo nonn. Ornonarcn oin
nio ,n acrnnonrnoio cnn,ona noiorarnnnio accroncrna. ,nroinocri
aioioinoio iannno:a or 23 ,non ,o nocioiinx no,oi, n o,inx
cynanx on :arninnaorcn ,o nocioiinx nocnnon.
Axuoroxunan cnpcccnn nonnnorcn na qono acrnnonrnoio cnn,ona,
xaairon:yorcn no,anonnorononin nacroonnon, co:nnocri, n,on
nn canoynnnroonnn, a raio or,oininn o,oninn n,onnn ornomonnn
n noco,onannn. Io,onroinocri or nocioiinx ,non ,o 12 no,.
I cocronnnn aioioinon ,onoccnn oinio noiyr ionnnri n:ni cano
ynncrnon.
Axuoroxunan onnxcncnn xaairon:yorcn oimnnn cy,ooninn
nnna,iann, ioroio no:nniar n nanao acrnnonrnoio cnn,ona (nnn
nci no,nocrnnion nannnamoiocn aioioinoio ,onnn), nn oon io
nnio, oo na nicoro oninnonnn. ^aix nnna,ion, cynoonnix no
nanonnn co:nannn, ay (cn. Onucncun) nn ron no inaor. C noiamo
nnon :oynoroonnn aioioon nnna,in namo ncoio ncno:ar.
AIOIOIHII ICIXOSI 39
Axuoroxunm napanon a:nnnaorcn n cocronnnn acrnnonrnoio cnn,
ona nn na nicoro :anon, xaairon:yorcn nannnon o,a. Co,oanno
o,onix n,on ncnoninaorcn n,onnn noco,onannn nn cynyocion no
nonocrn. I nonon cynao oinio cnnrar, nro cymocrnyor iynna ,on,
cronnmnxcn nx oianri nn ynri. I ocrax, nocryniax n conax oiy
amnx onn nn,nr no,rno,onno cnonx nicon. Xaairona acronn
nocri, nannonnan ronoia, nacro cnonnmancn craxon. Iocrynin oi
nix nocnr nnnyicnnnin xaairo: onn cniinnar na xo,y c rancnora,
nno:anno ocarcn n oicrno, oamarcn :a nonomi n oiani nnnnnn,
nnoi,a conomar nana,onnn na nooaaonix naion. I n,o cynaon
o, conono,aorcn noonininn conocninn n:nnnn n iannna
nnnnn, or,oininn ,onno:ninn cnnnronann, no:nniamnnn n nononoo
n nonnoo nonn. Aioioinin naanon, no,oaorcn or nocioiinx ,non
,o nocioiinx no,oi, n:o,ia nocioiio nocnnon.
Axuoroxunm pc pcnnocvn no:nniaor nonrn ncinnroino y ny
nnn, iai nanno, noco 4O or, a:nnnaorcn ncno,noi. Inanao oinon
ornonaor, nro ona craa i nony ornocnricn nonnnnaroino, a co nononon
nocro c nonnn:ni. Ico namo, no oio nnonn, ona nonnnor xoo,nocri
n nnrnnnix ornomonnnx n ,ao nocro yionnorcn or nnx. O,nonononno
ony iaorcn, nro ona nannnaor rmaroinoo co,nri :a cnonn nnomnnn nn
,on, nco namo iy,aro yxo,nr, nocronnno :a,onnaorcn, a, nn,n ,onon,
niin,nr nooinno onnonnon n cnymonnon. Ioinon cranonnrcn iy
in, no:y,nnin, noc,oannin, on royor orncnonnn, nro nonor :a
coon nco ynamamnocn cian,ai. O,naio nono,onno oni nmi yxy,
maorcn. Io,o:onnn o oo nononocrn, nnanao cnyrnio n no:nniamno
n cnn:n c :anonninn cocronnnnnn, cranonnrcn nocronnninn n ooo ynoon
ninn. Ioinon oinno yrno,aor, nro ona n:nonnor ony c ionnny,i n:
nynnn nanmoio oiyonnn noo,inn o,crnonnniann, coco,nnn. Icn
cnanaa n:noni conomarcn nno ,ona, ro co nononon ona naioor
n no,aorcn a:nary yo n cnoon inarno. Ioinon nannnaor co,nri :a
onon, oamaorcn :a nonomi n a:nnnio nncrannnn n noor ,ao nnno
nnri n ornomonnn oni nacnicrnonnio ,oncrnnn, nacro conomaor ynn
crno. C noioccnonannon :aoonannn oinon nannnaor yrno,ari, nro
ona n:nonna ony n n nomon, omo ,o :anyocrna, n nro ,orn na canon
,oo o,nnci no or noio. Aioioinin o, onnocrn oinno nnnnnaor
xonnnocioo rononno c nono,nnocinnn oocronnnnn.
Axuoroxunmc onncqaxonavnn no:nniar nn aioion:no, conono
,amoncn xonnnocinn iacrnron nn nronron, nonnymocrnonno y nn,
ioroio nnoio nir, no nao o,nr. Onn a:nnnarcn oinno na qono in
nonnrannno:a n noconnno nocnni. Hanooo nacro ncronamancn qona
ocrix aioioinix nnoqaonarnn nnoqaonarnn IanoIonnio. Ona
oinno nannnaorcn nocrononno, no,oaorcn 23 noc, oo ,oimo. Io:
nniaor naacraman acronnn, nonnnmancn caocri, ncromaonocri
n conorannn c accroncrnann nannrn. Cnnaorcn, a :aron n nonocri
nona,aor annornr, accrannaorcn nonnon con, nocioiio oo na,a
rcn n,inn cry, nora, ioonnio on, ioonoiyonnn, noron anno
nocnn. Io:nniamnn nn ron ncnxo: namo ncoio no,cranon noqoccn
onainin nn nyccnrnymnn ,onnon, oo rononoo,oninn
cocronnnnnn. Cnycrn nocioiio ,non noco nonnonnn rnx naymonnn or
nonarcn oiymonnocri nn cnnnroni anarnnocioio crynoa, nooxo,nmno
n iony. Honooinnocino accroncrna nocronnni n niaoni: ninnnorcn
4O AIOIOIHII ICIXOSI
nonimonno ronyca nimn n nyncrnnroinocrn i on, nannno i yioan.
acro no:nniar a:nooa:nio innoinno:i. Ionnonno naanna ia:o,
nniaroinix nimn, cnoroon:nn, nncraina oinno cnn,oroicrnyor o nic
mon qa:o oo:nn. Ha,arcn a:nnnio no nnroncnnnocrn n oian:a
nnn nnonnn nonnononarnn. I: noiorarnnnix cnnnronon oinno ornona
rcn naymonnn co,onnoio nrna n ,ixannn, nxoa,ia nonrainoio
noncxo,onnn, no,oanno nonn n iaa; ioa o,nan nn ronnoyan.
Omoo qn:nnocioo cocronnno oinix xaairon:yorcn noioccnymnn
noxy,annon, nnori ,o iaxoicnn. Saoonanno o: ononnn namo ncoio :a
iannnnaorcn cnori.
I xonnnocinn aioioinin nnoqaonarnnn ornocnr iocaioncinn
ncnxo: n aioioinin ncon,onaann. I o,nnx cynanx onn a:nnnarcn n
rononno n,a nocnnon, n ,yinx ocro, iai nanno, noco oon ionnin.
Kopcauoncun ncnxoa a:nnnaorcn na qono xonnnocioio aioion:na,
namo noco noonoconnoio rnooio aioioinoio ,onnn. Ionnnrcn
iyio naymonnn nannrn na roiymno coirnn c nono:nonocri :anonn
nannn n nocnon:no,onnn (qnicannonnan anno:nn). Iai co,crnno nnocrn
nocinx accroncrn nonnnorcn ,o:ononrnonannocri n nocro n nononn,
noy:nananno oiyamnx. Iooi n nannrn :anomarcn oninn noc
nonnnannnnn. Ianoo nnooronnio naniin n :nannn oinno coxannrcn
n ,ocraronnon orono. Hacroonno noor nocnri nqonnocinn orronoi
n conorannn c nonin nn nacrnnnin orcyrcrnnon inrnin i cnoony cocro
nnn. I nonooinnocion craryco nonnnrcn oqrainonoinn, nncrain,
araicnn, naymonnn cyxoninix n na,iocrnnnnix oqoicon n noxnnx
n nnnnx iononnocrnx, nnoi,a conoramnocn c aroqnon nimn.
Axuoroxunm nccnonapaxnu xaairon:yorcn caoynnon c niaon
ninn naymonnnnn nannrn: accroncrna :anonnnannn n conorannn c ion
qaynnnnnn (cn. A+nc:un), noroon nnooronnix :nannn n naniion,
naymonnnnn cy,onnn, orcyrcrnnon inrnin i cnoony :aoonann. uon
nacroonnn ono,onorcn ocnonnocri, n n,o cynaon ornonarcn n,on no
nnnn. Tononno ,nroinoo.
Havoxornuccuoc onunncnnc o,inn nananr ocroio ncnxo:a, noro
iamnn c iarnnon cynoonnoio accroncrna co:nannn nn ocroio naa
non,noio cnn,ona, ioroin a:nnnaorcn noco ynoroonnn nooimnx
,o: aioion n noor nacrynnri nco, :a cocronnnon nocroio aioioino
io oninnonnn. Iarooinnocioo oninnonno namo no:nniaor y nn c oiann
nocinn noaonnon ]HC, nnoncnon, onioqonnon, ncnxonarnon n ,nr
cn or nocioiinx nnnyr ,o nocioiinx nacon c noco,ymnn iyoinn
cnon n anno:non ncoio noncmo,moio. Iono,onno oinoio ono,onorcn
o,oninn noonnannnnn craxa, iannnannnnn, n cnn:n c non on co
nomaor noa,oinarnio aioccnnnio ,oncrnnn, cynnn,ainio nonirin.
Inomno raioo cocronnno nonnnorcn xaornnocinn ,nniaroinin no:y,o
nnon, namo nonannin, conono,aorcn o:ion o,nocri nna. Cynan
narooinnocioio oninnonnn nonrn ncoi,a cranonnrcn no,noron noco,y
mnx cy,ononcnxnarnnocinx icnorn:.
^ o , n n n n c i a n r a i r n i a. I nony onoo,i nooxo,nno nci
nnri (nn oco,onannn oinoio) rannarnnocinn ncnxo:. Haacranno rnoc
rn cocronnnn, yiyonno naymonnn co:nannn, nonnonno n ycnonno nono
oinnocinx accroncrn c nonnnioaininn cnnnronann, orcyrcrnno yynmonnn
cocronnnn n rononno ,nn, croniocri ,onno:nix accroncrn :acrannr no,
noaiari conin (aioioinorannarnnocinn) xaairo ,onnn.
AIIIIH 41
C ynoron roio, nro ncnxornnocino accroncrna nn ocron aioioinon
ncnxo:o noiyr nononno iynnonaricn nnonon nnyri aioion, noocoo
a:no noo, nanaon nnqy:nonnon roannn ncnoi:onari cnoci O,3O,4 i
qonoanraa, acrnoonnoio n 3OO n rnonoio cnnra c ,oanonnon
1OO12O n no,i, ioroy ,ar ninnri oinony. Saron nooxo,nno (oco
onno n nonio naci) no:aornricn o noxannnocion qnicannn oinoio.
^ono nocnoi:onaricn ,n roio, nannno, corion or oinnoio ,annoio
ianaia, naiin o oinoio: nn ncon nnomnon nonnin,nocrn ro nanno
noo rannnymoo co,crno n no,nonrnroinoo omonnnnrix nn:oi.
ononno aioioinoio ,onnn ocnoninaorcn ncinnroino na naroio
nornnocinx nnnnnnax. Inroncnnnan nnqy:nonnan roannn (raian o, iai
nn aioioinon acrnnonnnn) ,ona conoraricn c oimnnn ,o:ann ncn
xoronnix co,crn: nnyrnnonno nn nnyrnnimonno nno,nr 34 n O,
acrnoa co,yicona ,o 23 a: n cyrin; nnyrnnimonno 12 n O, ac
rnoa iaonon,oa, 23 n 2, acrnoa rn:onnna nn annna:nna (no
co,nno n cynanx niaonnon ncnxornnocion cnnnronarnin nono nnocrn
n nnyrnnonno). Hooxo,nni oimno ,o:i nnrannna I
1
(no n 34 a:a
n ,oni). ynmnn noino: na,aorcn nn ,oanonnn oimnx ,o: noor
onna (,o i nooaino nn ,o 2O n nnyrnnonno).
Inqy:nonnan roannn nn aioioinix iannno:ax nono,nrcn
oinno o,noiarno n nmi n cynanx niaonnix noiorarnnnix ac
croncrn. Ocnonnoo nocro n ononnn nnna,onr ncnxoronnin co,cr
nan: rn:onnny, iaonon,oy, croa:nny (rnqra:nny), ioroio n nonio
,nn nno,nr naonroaino.
In ononnn aioioinix nnoqaonarnn ocnonnoo nnnnanno y,onr
naccnnnon nnrannnoroannn (nnrannni iynni I n C) n nooronnin co,
crnan.
Ha ncox ranax ononnn aioioinix ncnxo:on co,nnn no,nnnncinn no
cona ,oon c no,oinon rmaroinocri ncnonnri nco na:nanonnn, nnnna
roino co,nri :a n:nononnnnn n cocronnnn oinoio n ,oia,inari o nnx
nany. Snannnocri cocrnncioio yxo,a :a oinin c aioioinin ncnxo:on
nnannnnaorcn i :nannnocrn yxo,a :a nocoonoannonnin oinin.
AAALP

HH nooinnan (nonimonnan) nyncrnnroinocri oiann:na


i no:,oncrnn noioroix qairoon oiyamon co,i (xnnnnocinx no
mocrn, nniooiann:non n no,yiron nx n:no,onroinocrn, nnmonix no
,yiron n ,.), na:inaonix aoionann. Aoinn nnno,nr i a:nnrn
aoinnocinx :aoonannn.
Aoinnocino :aoonannn mnoio acnocranoni no ncon nno
n nnor ron,onnn i ocry. Innnni mnoioio acnocranonnn rnx o
o:non a:nnni. Ioimy oi niaor :ain:nonno no:,ymnon co,i,
mnoioo nnnononno anrnnornion n ,yinx oiacrnonnix co,crn, no
nnonno oimoio ionnocrna cnnrornnocinx naronaon, iacnroon, crn
ainix noomion n ,yinx a:nooa:nix non:no,crnonnix n ironix
nomocrn, nnoino n: ioroix noiyr iri aoionann.
Aoionann noiyr iri a:nnnio coo,nnonnn or nocrix xnnnno
cinx nomocrn (on, no,) ,o canix conix (oin, noncaxan,i). O,
nn n: nnx nona,ar n oiann:n n:nno (i:oionnio aoioni), ,yino o
a:yrcn n canon oiann:no (n,oionnio aoioni, nn ayroaoioni).
Co,n i:oionnix aoionon ni,onr nooinnocino, oiacrnonnio,
ironio, niinonio, nnmonio, nonimonnio.
4O AIOIOIHII ICIXOSI
nonimonno ronyca nimn n nyncrnnroinocrn i on, nannno i yioan.
acro no:nniar a:nooa:nio innoinno:i. Ionnonno naanna ia:o,
nniaroinix nimn, cnoroon:nn, nncraina oinno cnn,oroicrnyor o nic
mon qa:o oo:nn. Ha,arcn a:nnnio no nnroncnnnocrn n oian:a
nnn nnonnn nonnononarnn. I: noiorarnnnix cnnnronon oinno ornona
rcn naymonnn co,onnoio nrna n ,ixannn, nxoa,ia nonrainoio
noncxo,onnn, no,oanno nonn n iaa; ioa o,nan nn ronnoyan.
Omoo qn:nnocioo cocronnno oinix xaairon:yorcn noioccnymnn
noxy,annon, nnori ,o iaxoicnn. Saoonanno o: ononnn namo ncoio :a
iannnnaorcn cnori.
I xonnnocinn aioioinin nnoqaonarnnn ornocnr iocaioncinn
ncnxo: n aioioinin ncon,onaann. I o,nnx cynanx onn a:nnnarcn n
rononno n,a nocnnon, n ,yinx ocro, iai nanno, noco oon ionnin.
Kopcauoncun ncnxoa a:nnnaorcn na qono xonnnocioio aioion:na,
namo noco noonoconnoio rnooio aioioinoio ,onnn. Ionnnrcn
iyio naymonnn nannrn na roiymno coirnn c nono:nonocri :anonn
nannn n nocnon:no,onnn (qnicannonnan anno:nn). Iai co,crnno nnocrn
nocinx accroncrn nonnnorcn ,o:ononrnonannocri n nocro n nononn,
noy:nananno oiyamnx. Iooi n nannrn :anomarcn oninn noc
nonnnannnnn. Ianoo nnooronnio naniin n :nannn oinno coxannrcn
n ,ocraronnon orono. Hacroonno noor nocnri nqonnocinn orronoi
n conorannn c nonin nn nacrnnnin orcyrcrnnon inrnin i cnoony cocro
nnn. I nonooinnocion craryco nonnnrcn oqrainonoinn, nncrain,
araicnn, naymonnn cyxoninix n na,iocrnnnnix oqoicon n noxnnx
n nnnnx iononnocrnx, nnoi,a conoramnocn c aroqnon nimn.
Axuoroxunm nccnonapaxnu xaairon:yorcn caoynnon c niaon
ninn naymonnnnn nannrn: accroncrna :anonnnannn n conorannn c ion
qaynnnnnn (cn. A+nc:un), noroon nnooronnix :nannn n naniion,
naymonnnnn cy,onnn, orcyrcrnnon inrnin i cnoony :aoonann. uon
nacroonnn ono,onorcn ocnonnocri, n n,o cynaon ornonarcn n,on no
nnnn. Tononno ,nroinoo.
Havoxornuccuoc onunncnnc o,inn nananr ocroio ncnxo:a, noro
iamnn c iarnnon cynoonnoio accroncrna co:nannn nn ocroio naa
non,noio cnn,ona, ioroin a:nnnaorcn noco ynoroonnn nooimnx
,o: aioion n noor nacrynnri nco, :a cocronnnon nocroio aioioino
io oninnonnn. Iarooinnocioo oninnonno namo no:nniaor y nn c oiann
nocinn noaonnon ]HC, nnoncnon, onioqonnon, ncnxonarnon n ,nr
cn or nocioiinx nnnyr ,o nocioiinx nacon c noco,ymnn iyoinn
cnon n anno:non ncoio noncmo,moio. Iono,onno oinoio ono,onorcn
o,oninn noonnannnnn craxa, iannnannnnn, n cnn:n c non on co
nomaor noa,oinarnio aioccnnnio ,oncrnnn, cynnn,ainio nonirin.
Inomno raioo cocronnno nonnnorcn xaornnocinn ,nniaroinin no:y,o
nnon, namo nonannin, conono,aorcn o:ion o,nocri nna. Cynan
narooinnocioio oninnonnn nonrn ncoi,a cranonnrcn no,noron noco,y
mnx cy,ononcnxnarnnocinx icnorn:.
^ o , n n n n c i a n r a i r n i a. I nony onoo,i nooxo,nno nci
nnri (nn oco,onannn oinoio) rannarnnocinn ncnxo:. Haacranno rnoc
rn cocronnnn, yiyonno naymonnn co:nannn, nonnonno n ycnonno nono
oinnocinx accroncrn c nonnnioaininn cnnnronann, orcyrcrnno yynmonnn
cocronnnn n rononno ,nn, croniocri ,onno:nix accroncrn :acrannr no,
noaiari conin (aioioinorannarnnocinn) xaairo ,onnn.
AIIIIH 41
C ynoron roio, nro ncnxornnocino accroncrna nn ocron aioioinon
ncnxo:o noiyr nononno iynnonaricn nnonon nnyri aioion, noocoo
a:no noo, nanaon nnqy:nonnon roannn ncnoi:onari cnoci O,3O,4 i
qonoanraa, acrnoonnoio n 3OO n rnonoio cnnra c ,oanonnon
1OO12O n no,i, ioroy ,ar ninnri oinony. Saron nooxo,nno (oco
onno n nonio naci) no:aornricn o noxannnocion qnicannn oinoio.
^ono nocnoi:onaricn ,n roio, nannno, corion or oinnoio ,annoio
ianaia, naiin o oinoio: nn ncon nnomnon nonnin,nocrn ro nanno
noo rannnymoo co,crno n no,nonrnroinoo omonnnnrix nn:oi.
ononno aioioinoio ,onnn ocnoninaorcn ncinnroino na naroio
nornnocinx nnnnnnax. Inroncnnnan nnqy:nonnan roannn (raian o, iai
nn aioioinon acrnnonnnn) ,ona conoraricn c oimnnn ,o:ann ncn
xoronnix co,crn: nnyrnnonno nn nnyrnnimonno nno,nr 34 n O,
acrnoa co,yicona ,o 23 a: n cyrin; nnyrnnimonno 12 n O, ac
rnoa iaonon,oa, 23 n 2, acrnoa rn:onnna nn annna:nna (no
co,nno n cynanx niaonnon ncnxornnocion cnnnronarnin nono nnocrn
n nnyrnnonno). Hooxo,nni oimno ,o:i nnrannna I
1
(no n 34 a:a
n ,oni). ynmnn noino: na,aorcn nn ,oanonnn oimnx ,o: noor
onna (,o i nooaino nn ,o 2O n nnyrnnonno).
Inqy:nonnan roannn nn aioioinix iannno:ax nono,nrcn
oinno o,noiarno n nmi n cynanx niaonnix noiorarnnnix ac
croncrn. Ocnonnoo nocro n ononnn nnna,onr ncnxoronnin co,cr
nan: rn:onnny, iaonon,oy, croa:nny (rnqra:nny), ioroio n nonio
,nn nno,nr naonroaino.
In ononnn aioioinix nnoqaonarnn ocnonnoo nnnnanno y,onr
naccnnnon nnrannnoroannn (nnrannni iynni I n C) n nooronnin co,
crnan.
Ha ncox ranax ononnn aioioinix ncnxo:on co,nnn no,nnnncinn no
cona ,oon c no,oinon rmaroinocri ncnonnri nco na:nanonnn, nnnna
roino co,nri :a n:nononnnnn n cocronnnn oinoio n ,oia,inari o nnx
nany. Snannnocri cocrnncioio yxo,a :a oinin c aioioinin ncnxo:on
nnannnnaorcn i :nannnocrn yxo,a :a nocoonoannonnin oinin.
AAALP

HH nooinnan (nonimonnan) nyncrnnroinocri oiann:na


i no:,oncrnn noioroix qairoon oiyamon co,i (xnnnnocinx no
mocrn, nniooiann:non n no,yiron nx n:no,onroinocrn, nnmonix no
,yiron n ,.), na:inaonix aoionann. Aoinn nnno,nr i a:nnrn
aoinnocinx :aoonannn.
Aoinnocino :aoonannn mnoio acnocranoni no ncon nno
n nnor ron,onnn i ocry. Innnni mnoioio acnocranonnn rnx o
o:non a:nnni. Ioimy oi niaor :ain:nonno no:,ymnon co,i,
mnoioo nnnononno anrnnornion n ,yinx oiacrnonnix co,crn, no
nnonno oimoio ionnocrna cnnrornnocinx naronaon, iacnroon, crn
ainix noomion n ,yinx a:nooa:nix non:no,crnonnix n ironix
nomocrn, nnoino n: ioroix noiyr iri aoionann.
Aoionann noiyr iri a:nnnio coo,nnonnn or nocrix xnnnno
cinx nomocrn (on, no,) ,o canix conix (oin, noncaxan,i). O,
nn n: nnx nona,ar n oiann:n n:nno (i:oionnio aoioni), ,yino o
a:yrcn n canon oiann:no (n,oionnio aoioni, nn ayroaoioni).
Co,n i:oionnix aoionon ni,onr nooinnocino, oiacrnonnio,
ironio, niinonio, nnmonio, nonimonnio.
42 AIIIIH
Inooinnocinnn aoionann noiyr iri aironn, nnyci, ini,
ioinnnri, cinoorin n nainnni. Ia:nnrno nnoinx nnqoinnonnix oo:
non (ynoo:, ona, ryoiyo: n ,.) conono,aorcn nnqoinnonnon
aoinon. Saoonannn, ni:nannio aironnnn, inann nn nnycann,
n a:nnrnn ioroix oimy oi niaor aoinn, na:inar nnqoinnon
noaoinnocinnn. Aoinn nn ioinnnro:ax a:nnnaorcn n cnn:n c nca
cinannon no,yiron acna,a n onona ioinnnron.
oiacrnonnin aoionon noor iri nairnnocin on oiacr
nonnin nonaar. I cnn:n co :nannroinin acnocranonnon anrnnorn
ion nnonno onn, n n nony onoo,i nonnnnnn, nanooo nacro ni:inar
aoinnocino oainnn. acrora rnx oainnn no:acraor no noo nonro
onnn iyca ononnn. Ionnnnnn namo ,yinx oiacrnonnix co,crn
cynr nnnnnon aoinnocinx oainnn co cnoroinin ncxo,on, nnnon
,o:a, ni:inaman oainn, noor iri ononi nooimon.
Iironio aoioni (,onamnnn nii, rai na:inaonio nn,onainio
aoioni nooci, mocri, noxori nnornix, anoi ,aqnnn, ioroin
nnnonnr iai cyxon ion ,n ainanynnix i, nonaari ironon xn
nnn, ocoonno crnainio noomin) namo ncoio ni:inar aoinno
cino :aoonannn ,ixaroinix nyron (onxnainan acrna, aoinnocinn
nacnoi).
Iiinonio aoioni namo ni:inar nacnoi, ionrnirnnnr n ,y
ino nonnonnn nonno:on.
Inmonio aoioni (nyri n no nco nnmonio no,yiri; namo ,yinx
nooio, nnna, nnco, ia, nonn,oi, nnryconio, moioa,, iynnia,
:onnnnia, ain), nonnno cnnnronon (iannnnnna, nxoa,ia), ni:inar
naymonnn qyninnn oianon oy,onnoinmonnoio raira (nora, nonoc).
Ionimonnio aoioni (cinnn,a, nnnoainio naca, nnioi,
xon, nimini, ,oiori, ,yninio nomocrna, a:onaqroonio n nonno ia
cnron, ain, nncoiroqyninnn,i, nomocrna, co,oamno aionr, qona
nn, nononnny, noicn,nio cnoi, ,oroionri, annnoon:oi, non:
no,nio xnnonna, xoon:oa, iacnron ,n nooc, onon n ocnnn,
naqnonio nomocrna, n,iocrn ,n nooc; ncnoi:yonio n qoroaoa
ronnx noro, in,oxnnon, coo,nnonnn ona) namo oyconnnar a:nn
rno aoinnocinx noaonnn ion.
Ocoy iynny aoionon cocrannr qn:nnocino qairoi rono,
xoo,, noxannnocioo no:,oncrnno. Cnnrar, nro no nnoinx cynanx no,
,oncrnnon rnx qairoon n oiann:no oa:yrcn ono,oonnio nomocrna,
ioroio n cranonnrcn aoionann.
I ornor na nno,onno n oiann:n aoiona a:nnnarcn aoinnocino
oainnn, ioroio noiyr iri cnonnqnnocinnn n nocnonnqnnocinnn. I ro
nonnn cnonnqnnocinx aoinnocinx oainnn a:nnar rn cra,nn. I I cra
,nn a:nnnaorcn nonimonnan nyncrnnroinocri i nnonio nonanmony n o
iann:n aoiony concnnn:annn. Ioncxo,nr ro n o:yiraro niaor
in anrnro, oa:ymnxcn n ornor na nno,onno roiio ,annoio aoiona,
nn nonnonnn nnqonnron, cnoconix n:anno,oncrnonari c ,annin ao
ionon. Icn i nononry nx no:nninononnn aoion y,aon n: oiann:na,
nniainx oo:nonnix nonnonnn no ornonaorcn. In nonronon no:,oncr
nnn aoiona na yo concnnn:nonannin i nony oiann:n aoion
coo,nnnorcn c oa:onanmnnncn anrnroann nn c nnqonnrann. C roio
nononra nannnaorcn cra,nn oa:onannn no,naroon (II cra,nn). I o:yi
raro noncxo,nr n, noxnnnnocinx nonoccon c ni,oonnon nooinnocin
AIIIIH 43
airnnnix nomocrn incrannna, cooronnna n ,. Icn ionnocrno no,n
aroon n nx coornomonno oia:inaorcn noonrnnainin, ro onn ni:inar
nono,onno ioroi, rianon, oianon. Ia:nnnaorcn III cra,nn naroqn:n
ooinnocian, nn cra,nn innnnocioio nonnonnn nono,onnn, r. o. cocr
nonno aoinnocino oainnn. Ionimonnan nyncrnnroinocri oiann:na n ra
inx cynanx cnonnqnnna, r. o. ona nonnnorcn no ornomonn i aoiony,
ioroin anoo ni:na cocronnno concnnn:annn.
Io noxann:ny a:nnrnn cnonnqnnocino aoinnocino oainnn a:,o
nr na 4 rnna. Ia,in n: rnx rnnon nnoor ocoin nnnynnin noxann:n
n nncymnn ony nao no,naroon. Orn ocoonnocrn ono,onr n innn
nociy iarnny :aoonannn.
vnn aoinnocinx oainnn aoinnocian oainnn nono,onnoio
rnna (oainnonin, anaqnairnnocinn nn aronnnocinn rnn oainnn). Io a:
nnrno cnn:ano c oa:onannon anrnro, noynnnmnx na:nanno oainni.
Onn ornocnrcn iannin oa:on i iaccy nnnynoioynnon I (IgI). Io
ainni qnicnyrcn na rynnix ioriax n a:oqninix onionnrax. In
coo,nnonnn oainnon c coornorcrnymnn aoionon n: rnx ioroi ni,o
nrcn no,naroi incrannn, iynna xonoraicnnocinx qairoon, iona
nn, rononnrairnnnymnn qairo, oniornoni n ,. Innnnocino
nonnonnn oainnn no:nniar oinno noo: 12O nnn noco ionraira
concnnn:nonannoio oiann:na co cnonnqnnocinn aoionon (orc,a
n na:nanno oainnn nono,onnoio rnna). In ron na ioo nonnnrcn
no,in, ornonarcn onxocna:n, accroncrno qyninnn oy,onnoin
monnoio raira. I aoinnocinn oainnnn nono,onnoio rnna ornocnr
anaqnairnnocinn moi, nonno:i, iannnnnny, aronnnociy onxnai
ny acrny, oroi Innnio, aronnnocinn ,onarnr (nono,onnr), aoinno
cinn nnnr (cn. Anaquatcun).
Hoioroio n: ynonnnyrix :aoonannn (aronnnocian onxnainan
acrna, aronnnocinn ,onarnr, aoinnocinn nnnr, nonno:) ornocnrcn
i iynno rai na:inaonix aronnnocinx oo:non (aronoc crannin, noo
innin). I nx a:nnrnn oimy oi niaor naco,crnonnan no,acno
oonnocri nonimonnan cnoconocri ornonari aoinnocion oainnon
na ,oncrnno i:oionnix aoionon, norony n noioroix cynanx yronno
nno aoiooinnocioio ananno:a o,crnonnnion nannonra no:nonor n:o
ari na:nanonnn noronnnaino onacnix oiacrnonnix nonaaron.
vnn aoinnocinx oainnn nnroroicnnocinn. In ron rnno o
ainnn oa:yrcn anrnroa i iorian rianon, no,cranonnio iannin o
a:on iaccann IgC n Ig^. Anrnroa coo,nnnrcn c coornorcrnymnnn
ioriann, nro nnno,nr i airnnannn cncroni cinooronnix oion
ionnononra. Oa:yrcn airnnnio qainonri ionnononra, ioroio ni
:inar nono,onno ioroi n ,ao nx a:ymonno. I nnroroicnnociony
rnny oainnn ornocnrcn raino nonnonnn oiacrnonnon aoinn, iai
oniononnn, rononnrononnn, iononrnnocian anonnn n ,. Oror o rnn
oainnn na,aorcn nn nona,annn n oiann:n ionooinnnix anrnionon,
nannno nn noonnannn ionn (n nn,o aoinnocinx ionorancqy:non
nix oainnn), nn iononrnnocion oo:nn nonoo,onnix.
vnn aoinnocinx oainnn nono,onno rianon nnnynninn
ionnoicann (rnn Arca, nnnynoionnoicnin rnn). Aoion n rnx cy
nanx nnoor acrnonny qony (aironainio, nnycnio, inionio
anrnioni, oiacrnonnio nonaari, nnmonio nomocrna). Oa:ymnocn
anrnroa ornocnrcn nonnymocrnonno i iaccan IgC n Ig^. Orn anrnroa
42 AIIIIH
Inooinnocinnn aoionann noiyr iri aironn, nnyci, ini,
ioinnnri, cinoorin n nainnni. Ia:nnrno nnoinx nnqoinnonnix oo:
non (ynoo:, ona, ryoiyo: n ,.) conono,aorcn nnqoinnonnon
aoinon. Saoonannn, ni:nannio aironnnn, inann nn nnycann,
n a:nnrnn ioroix oimy oi niaor aoinn, na:inar nnqoinnon
noaoinnocinnn. Aoinn nn ioinnnro:ax a:nnnaorcn n cnn:n c nca
cinannon no,yiron acna,a n onona ioinnnron.
oiacrnonnin aoionon noor iri nairnnocin on oiacr
nonnin nonaar. I cnn:n co :nannroinin acnocranonnon anrnnorn
ion nnonno onn, n n nony onoo,i nonnnnnn, nanooo nacro ni:inar
aoinnocino oainnn. acrora rnx oainnn no:acraor no noo nonro
onnn iyca ononnn. Ionnnnnn namo ,yinx oiacrnonnix co,crn
cynr nnnnnon aoinnocinx oainnn co cnoroinin ncxo,on, nnnon
,o:a, ni:inaman oainn, noor iri ononi nooimon.
Iironio aoioni (,onamnnn nii, rai na:inaonio nn,onainio
aoioni nooci, mocri, noxori nnornix, anoi ,aqnnn, ioroin
nnnonnr iai cyxon ion ,n ainanynnix i, nonaari ironon xn
nnn, ocoonno crnainio noomin) namo ncoio ni:inar aoinno
cino :aoonannn ,ixaroinix nyron (onxnainan acrna, aoinnocinn
nacnoi).
Iiinonio aoioni namo ni:inar nacnoi, ionrnirnnnr n ,y
ino nonnonnn nonno:on.
Inmonio aoioni (nyri n no nco nnmonio no,yiri; namo ,yinx
nooio, nnna, nnco, ia, nonn,oi, nnryconio, moioa,, iynnia,
:onnnnia, ain), nonnno cnnnronon (iannnnnna, nxoa,ia), ni:inar
naymonnn qyninnn oianon oy,onnoinmonnoio raira (nora, nonoc).
Ionimonnio aoioni (cinnn,a, nnnoainio naca, nnioi,
xon, nimini, ,oiori, ,yninio nomocrna, a:onaqroonio n nonno ia
cnron, ain, nncoiroqyninnn,i, nomocrna, co,oamno aionr, qona
nn, nononnny, noicn,nio cnoi, ,oroionri, annnoon:oi, non:
no,nio xnnonna, xoon:oa, iacnron ,n nooc, onon n ocnnn,
naqnonio nomocrna, n,iocrn ,n nooc; ncnoi:yonio n qoroaoa
ronnx noro, in,oxnnon, coo,nnonnn ona) namo oyconnnar a:nn
rno aoinnocinx noaonnn ion.
Ocoy iynny aoionon cocrannr qn:nnocino qairoi rono,
xoo,, noxannnocioo no:,oncrnno. Cnnrar, nro no nnoinx cynanx no,
,oncrnnon rnx qairoon n oiann:no oa:yrcn ono,oonnio nomocrna,
ioroio n cranonnrcn aoionann.
I ornor na nno,onno n oiann:n aoiona a:nnnarcn aoinnocino
oainnn, ioroio noiyr iri cnonnqnnocinnn n nocnonnqnnocinnn. I ro
nonnn cnonnqnnocinx aoinnocinx oainnn a:nnar rn cra,nn. I I cra
,nn a:nnnaorcn nonimonnan nyncrnnroinocri i nnonio nonanmony n o
iann:n aoiony concnnn:annn. Ioncxo,nr ro n o:yiraro niaor
in anrnro, oa:ymnxcn n ornor na nno,onno roiio ,annoio aoiona,
nn nonnonnn nnqonnron, cnoconix n:anno,oncrnonari c ,annin ao
ionon. Icn i nononry nx no:nninononnn aoion y,aon n: oiann:na,
nniainx oo:nonnix nonnonnn no ornonaorcn. In nonronon no:,oncr
nnn aoiona na yo concnnn:nonannin i nony oiann:n aoion
coo,nnnorcn c oa:onanmnnncn anrnroann nn c nnqonnrann. C roio
nononra nannnaorcn cra,nn oa:onannn no,naroon (II cra,nn). I o:yi
raro noncxo,nr n, noxnnnnocinx nonoccon c ni,oonnon nooinnocin
AIIIIH 43
airnnnix nomocrn incrannna, cooronnna n ,. Icn ionnocrno no,n
aroon n nx coornomonno oia:inaorcn noonrnnainin, ro onn ni:inar
nono,onno ioroi, rianon, oianon. Ia:nnnaorcn III cra,nn naroqn:n
ooinnocian, nn cra,nn innnnocioio nonnonnn nono,onnn, r. o. cocr
nonno aoinnocino oainnn. Ionimonnan nyncrnnroinocri oiann:na n ra
inx cynanx cnonnqnnna, r. o. ona nonnnorcn no ornomonn i aoiony,
ioroin anoo ni:na cocronnno concnnn:annn.
Io noxann:ny a:nnrnn cnonnqnnocino aoinnocino oainnn a:,o
nr na 4 rnna. Ia,in n: rnx rnnon nnoor ocoin nnnynnin noxann:n
n nncymnn ony nao no,naroon. Orn ocoonnocrn ono,onr n innn
nociy iarnny :aoonannn.
vnn aoinnocinx oainnn aoinnocian oainnn nono,onnoio
rnna (oainnonin, anaqnairnnocinn nn aronnnocinn rnn oainnn). Io a:
nnrno cnn:ano c oa:onannon anrnro, noynnnmnx na:nanno oainni.
Onn ornocnrcn iannin oa:on i iaccy nnnynoioynnon I (IgI). Io
ainni qnicnyrcn na rynnix ioriax n a:oqninix onionnrax. In
coo,nnonnn oainnon c coornorcrnymnn aoionon n: rnx ioroi ni,o
nrcn no,naroi incrannn, iynna xonoraicnnocinx qairoon, iona
nn, rononnrairnnnymnn qairo, oniornoni n ,. Innnnocino
nonnonnn oainnn no:nniar oinno noo: 12O nnn noco ionraira
concnnn:nonannoio oiann:na co cnonnqnnocinn aoionon (orc,a
n na:nanno oainnn nono,onnoio rnna). In ron na ioo nonnnrcn
no,in, ornonarcn onxocna:n, accroncrno qyninnn oy,onnoin
monnoio raira. I aoinnocinn oainnnn nono,onnoio rnna ornocnr
anaqnairnnocinn moi, nonno:i, iannnnnny, aronnnociy onxnai
ny acrny, oroi Innnio, aronnnocinn ,onarnr (nono,onnr), aoinno
cinn nnnr (cn. Anaquatcun).
Hoioroio n: ynonnnyrix :aoonannn (aronnnocian onxnainan
acrna, aronnnocinn ,onarnr, aoinnocinn nnnr, nonno:) ornocnrcn
i iynno rai na:inaonix aronnnocinx oo:non (aronoc crannin, noo
innin). I nx a:nnrnn oimy oi niaor naco,crnonnan no,acno
oonnocri nonimonnan cnoconocri ornonari aoinnocion oainnon
na ,oncrnno i:oionnix aoionon, norony n noioroix cynanx yronno
nno aoiooinnocioio ananno:a o,crnonnnion nannonra no:nonor n:o
ari na:nanonnn noronnnaino onacnix oiacrnonnix nonaaron.
vnn aoinnocinx oainnn nnroroicnnocinn. In ron rnno o
ainnn oa:yrcn anrnroa i iorian rianon, no,cranonnio iannin o
a:on iaccann IgC n Ig^. Anrnroa coo,nnnrcn c coornorcrnymnnn
ioriann, nro nnno,nr i airnnannn cncroni cinooronnix oion
ionnononra. Oa:yrcn airnnnio qainonri ionnononra, ioroio ni
:inar nono,onno ioroi n ,ao nx a:ymonno. I nnroroicnnociony
rnny oainnn ornocnrcn raino nonnonnn oiacrnonnon aoinn, iai
oniononnn, rononnrononnn, iononrnnocian anonnn n ,. Oror o rnn
oainnn na,aorcn nn nona,annn n oiann:n ionooinnnix anrnionon,
nannno nn noonnannn ionn (n nn,o aoinnocinx ionorancqy:non
nix oainnn), nn iononrnnocion oo:nn nonoo,onnix.
vnn aoinnocinx oainnn nono,onno rianon nnnynninn
ionnoicann (rnn Arca, nnnynoionnoicnin rnn). Aoion n rnx cy
nanx nnoor acrnonny qony (aironainio, nnycnio, inionio
anrnioni, oiacrnonnio nonaari, nnmonio nomocrna). Oa:ymnocn
anrnroa ornocnrcn nonnymocrnonno i iaccan IgC n Ig^. Orn anrnroa
44 AIIIIH
na:inar nonnnnrnymnnn :a nx cnoconocri oa:oninari nonnnnrar
nn coo,nnonnn c coornorcrnymnn anrnionon. I ono,oonnix yconnnx
raion o nonnnnrar nnnynnix ionnoicon qonnyorcn n oiann:no, nro
no,or i airnnannn ionnononra, oa:onann innnnon. Honroqni qaio
nnrnyr nnnynnio ionnoici n nn ron ni,onr n:oconainio qo
nonri. Ycnnnaorcn noroon: n nocrax oroonnn nnnynnix ionnoicon.
I o:yiraro noncxo,nr nono,onno rianon n iai oainnn na ro nono
,onno a:nnnaorcn nocnaonno. Tornn rnn aoinnocinx oainnn nnnorcn
no,ymnn n a:nnrnn cinooronnon oo:nn, i:oionnix aoinnocinx
ainoonron, n noioroix cynanx oiacrnonnon n nnmonon aoinn, nn
n,o ayroaoinnocinx :aoonannn (onnaron,nin arnr, cncronnan
iacnan nonania n ,.).
V vnn aoinnocinx oainnn aoinnocian oainnn :ano,onnoio
rnna (innonyncrnnroinocri :ano,onnoio rnna, ioronnan innonyncrnn
roinocri). In ron rnno oainnn oi anrnro ninonnr concnnn:n
onannio nnqonnri, nnomno na cnonx nonanax cryiryi, anaoinn
nio anrnroan. Coo,nnonno raioio nnqonnra c aoionon, ioroin
noor naxo,nricn na ioriax nn iri n acrnonnon qono, nnno,nr
i ni,oonn nnqonnron n,a nomocrn, noynnnmnx na:nanno nnqoin
non. Onn ni:inar ciononno n ron nocro naioqaion, ,yinx nnqonn
ron, nco,crnno noio no:nniaor nocnaonno.
Ioainnn :ano,onnoio rnna a:nnnaorcn n concnnn:nonannon oiann:no
noo: 12 cyr noco ionraira c aoionon. Oror rnn oainnn onr n ocnono
a:nnrnn noioroix innnionaroionornnocinx nananron nnqoinnonnoao
innocion qoni onxnainon acrni, nnnra, ionrairnoio ,onarnra, ayroa
oinnocinx :aoonannn (,onnonnn:nymno :aoonannn nonnon cncroni,
noaonnn n,oinnnix oo: n ,.). On qonnyorcn nn ryoiyo:o,
ono, ynoo:o, cnqnnco n ,yinx nnqoinnonnix oo:nnx.
Hocnonnqnnocino aoinnocino oainnn (ncon,oaoinnocino, nonn
nynooinnocino aoinnocino oainnn) no:nniar nn nonon ionrairo c
aoionon o: no,mocrnymon concnnn:annn. Onn nnor roiio ,no
cra,nn a:nnrnn cra,n oa:onannn no,naroon n naroqn:nooinno
ciy. Iona,amnn n oiann:n aoion can ni:inaor oa:onanno no
mocrn, nono,amnx iorin, riann n oiani. Io cocrany no,naroon n
innnnocion iarnno nocnonnqnnocino aoinnocino oainnn cxon co
cnonnqnnocinnn aoinnocinnn oainnnnn. I:nocrni co,ymno nyrn
oa:onannn no,naroon nn nocnonnqnnocion aoinnocion oainnn: oc
noo,onno no,naroon aoinn rynninn ioriann no, nnnnnon qn:n
nocinx (,oncrnno nicoion ronnoaryi, yiraqnooronoo oynonno,
nonn:nymoo n:ynonno) nn xnnnnocinx qairoon (a:nnnio oiacr
nonnio nonaari, nannno onrionoionracrnio co,crna). ^accnnnoo
ocnoo,onno no,naroon aoinn noor nnnocrn i a:nnrn anaqn
airon,noio moia, nx ocnoo,onno n ioo i iannnnnno, n onxax
i onxocna:ny.
Airnnannn ionnononra no:nona no, nnnnnon nnoinx oiacrnonnix
nonaaron, aironainix nnononcaxan,on, noioroix n,oionno oa
:ymnxcn qononron (rnncnn, ianionn, na:nnn). Oror noxann:n oyc
onnnaor, n nacrnocrn, naco,crnonnin ncon,oaoinnocinn oroi Innnio.
Haymonno noraon:na aaxn,ononon incori co c,nnion n croony
ycnonnoio oa:onannn oniornonon no:nono no, nnnnnon nonaiorn
nocinx anaiiornion (non:no,nio cannnonon incori, nna:oononoio
AIIIIH 4
n,a, nocroon,nio nornnonocnanroinio co,crna). Haiononno onior
nonon n onxax nnno,nr i a:nnrn onxnainon acrni rai na:i
naonan acnnnnonan acrna, n ioo i a:nnrn iannnnnni n ,yinx io
nix nicinannn.
Iono,onno, oycononnoo ,oncrnnon nnnynnix noxann:non na co
crnonnio oin, iorin, riann, na:inar ayroaoinon, cann o nono
,onnio oin, iorin, riann, ni:inamno ayroaoin, oo:nanar iai
ayroaoioni (n,oaoioni, ayroanrnioni).
Ia:nnar ocrocrnonnio n nnooronnio ayroaoioni. I ocrocrnon
nin ornocnrcn noioroio oin nonainix rianon. Inooronnio ro
oin oiann:na, y ioroix nonnnrcn nyoo,nio cnoncrna nn ooiax,
ynonon oo:nn n ,yinx nonoccax, a raio nn coo,nnonnn c airon
aininn roicnnann, oiacrnonninn co,crnann n ,. I oinnix yconn
nx i cocrnonnin oian nnoorcn ycronnnnocri n cocrnonnio riann no no
no,arcn, r. o. nornn nnx no oa:yrcn concnnn:nonannio nnqo
nnri n anrnroa (ayroanrnroa). In ayroaoinn ,oncrnno nnnynnix
noxann:non nananono nornn cocrnonnix rianon. I ron :ainaorcn
cyri ayroaoinnocioio nonocca. Icn nono,onno rianon, oyconon
noo ,oncrnnon nnnynnix noxann:non, cranonnrcn ,ocraronno niaonnin,
nonocc nooxo,nr n ayroaoinnociy oo:ni. I nncy rainx :aoona
nnn nnna,oar noioroio nn,i iononrnnocinx anonnn, rnoan ni
monnan caocri (nnacronnn), onnaron,nin arnr, ionoyonoqnr
n n, ,yinx :aoonannn. Io,noaiar ynacrno ayroaoinn n a:nnrnn
onnarn:na, n:nonnoio nocnonnqnnocioio ionra, n noioroix cynanx nn
qoinnonnoaoinnocion onxnainon acrni.
I ,nainocrnio aoinnocinx :aoonannn ononi naon rmaroinin on
oc oinoio, nn ioroon ycranannnar no roiio xaairo :aoonannn,
no n yconnn, nn ioroix ono no:nnio. Oro ,aor no:nonocri no,noo
nri, iaian iynna aoionon noia nnnricn nnnnnon :aoonannn. Ioni
ornio aoioni, ornorcrnonnio :a a:nnrno :aoonannn, ninnnr c no
nomi cnonnainix ,nainocrnnocinx no n aoaronix ncco,onannn.
o n o n n o. 1) Ioiamonno ionraira c ninnonnin aoionon
ninaor y,aonno aoiona n no,yno,onno oio ,oncrnnn. Oro nono
ocymocrnnri nn oiacrnonnon n nnmonon aoinn n :nannroino ry,noo
c,oari nn aoinn i ,onamnon nin, nn nonno:o no nonn nnoronnn
acronnn, nn nnqoinnonnoaoinnocinx :aoonannnx.
2) Iaroionornnocian roannn :ainaorcn n nnnononnn nonaaron,
oinymnx a:nio cra,nn aoinnocinx oainnn (nnnynooinnociy,
oa:onannn no,naroon, naroqn:nooinnociy). Ix no,o nono,nr
c ynoron xaairoa cra,nn n rnna aoinnocion oainnn. Tai, anrnincra
nnnnio co,crna n nonaari, oinymno ocnoo,onno incrannna, oia
:inar noonroinoo ,oncrnno roiio nn I rnno oainnn.
3) Cnnnronarnnocian roannn nananona na ninn,ann or,oinix
cnnnronon :aoonannn. Hannno, nn na,onnn A, na:nanar cocy,ocy
nnamno nonaari, nonan:ymno oio, a nn onxocna:no oia
crnonnio co,crna, oa,amno onxonrnnocinn ,oncrnnon.
4) Cnnonno nyncrnnroinocrn i aoiony na:inar cnonnqnnocion
innoconcnnn:annon (,oconcnnn:annon). ^oro, ocnonan na ron, nro
n ornor na noo,noiarnoo n nocrononnoo nno,onno n oiann:n aoiona
n no:acramnx ,o:ax n oiann:no nannnar oa:oninaricn ocoio, o
inymno anrnroa, ioroio, iai nnnnro cnnrari, cnn:inar aoion
44 AIIIIH
na:inar nonnnnrnymnnn :a nx cnoconocri oa:oninari nonnnnrar
nn coo,nnonnn c coornorcrnymnn anrnionon. I ono,oonnix yconnnx
raion o nonnnnrar nnnynnix ionnoicon qonnyorcn n oiann:no, nro
no,or i airnnannn ionnononra, oa:onann innnnon. Honroqni qaio
nnrnyr nnnynnio ionnoici n nn ron ni,onr n:oconainio qo
nonri. Ycnnnaorcn noroon: n nocrax oroonnn nnnynnix ionnoicon.
I o:yiraro noncxo,nr nono,onno rianon n iai oainnn na ro nono
,onno a:nnnaorcn nocnaonno. Tornn rnn aoinnocinx oainnn nnnorcn
no,ymnn n a:nnrnn cinooronnon oo:nn, i:oionnix aoinnocinx
ainoonron, n noioroix cynanx oiacrnonnon n nnmonon aoinn, nn
n,o ayroaoinnocinx :aoonannn (onnaron,nin arnr, cncronnan
iacnan nonania n ,.).
V vnn aoinnocinx oainnn aoinnocian oainnn :ano,onnoio
rnna (innonyncrnnroinocri :ano,onnoio rnna, ioronnan innonyncrnn
roinocri). In ron rnno oainnn oi anrnro ninonnr concnnn:n
onannio nnqonnri, nnomno na cnonx nonanax cryiryi, anaoinn
nio anrnroan. Coo,nnonno raioio nnqonnra c aoionon, ioroin
noor naxo,nricn na ioriax nn iri n acrnonnon qono, nnno,nr
i ni,oonn nnqonnron n,a nomocrn, noynnnmnx na:nanno nnqoin
non. Onn ni:inar ciononno n ron nocro naioqaion, ,yinx nnqonn
ron, nco,crnno noio no:nniaor nocnaonno.
Ioainnn :ano,onnoio rnna a:nnnaorcn n concnnn:nonannon oiann:no
noo: 12 cyr noco ionraira c aoionon. Oror rnn oainnn onr n ocnono
a:nnrnn noioroix innnionaroionornnocinx nananron nnqoinnonnoao
innocion qoni onxnainon acrni, nnnra, ionrairnoio ,onarnra, ayroa
oinnocinx :aoonannn (,onnonnn:nymno :aoonannn nonnon cncroni,
noaonnn n,oinnnix oo: n ,.). On qonnyorcn nn ryoiyo:o,
ono, ynoo:o, cnqnnco n ,yinx nnqoinnonnix oo:nnx.
Hocnonnqnnocino aoinnocino oainnn (ncon,oaoinnocino, nonn
nynooinnocino aoinnocino oainnn) no:nniar nn nonon ionrairo c
aoionon o: no,mocrnymon concnnn:annn. Onn nnor roiio ,no
cra,nn a:nnrnn cra,n oa:onannn no,naroon n naroqn:nooinno
ciy. Iona,amnn n oiann:n aoion can ni:inaor oa:onanno no
mocrn, nono,amnx iorin, riann n oiani. Io cocrany no,naroon n
innnnocion iarnno nocnonnqnnocino aoinnocino oainnn cxon co
cnonnqnnocinnn aoinnocinnn oainnnnn. I:nocrni co,ymno nyrn
oa:onannn no,naroon nn nocnonnqnnocion aoinnocion oainnn: oc
noo,onno no,naroon aoinn rynninn ioriann no, nnnnnon qn:n
nocinx (,oncrnno nicoion ronnoaryi, yiraqnooronoo oynonno,
nonn:nymoo n:ynonno) nn xnnnnocinx qairoon (a:nnnio oiacr
nonnio nonaari, nannno onrionoionracrnio co,crna). ^accnnnoo
ocnoo,onno no,naroon aoinn noor nnnocrn i a:nnrn anaqn
airon,noio moia, nx ocnoo,onno n ioo i iannnnnno, n onxax
i onxocna:ny.
Airnnannn ionnononra no:nona no, nnnnnon nnoinx oiacrnonnix
nonaaron, aironainix nnononcaxan,on, noioroix n,oionno oa
:ymnxcn qononron (rnncnn, ianionn, na:nnn). Oror noxann:n oyc
onnnaor, n nacrnocrn, naco,crnonnin ncon,oaoinnocinn oroi Innnio.
Haymonno noraon:na aaxn,ononon incori co c,nnion n croony
ycnonnoio oa:onannn oniornonon no:nono no, nnnnnon nonaiorn
nocinx anaiiornion (non:no,nio cannnonon incori, nna:oononoio
AIIIIH 4
n,a, nocroon,nio nornnonocnanroinio co,crna). Haiononno onior
nonon n onxax nnno,nr i a:nnrn onxnainon acrni rai na:i
naonan acnnnnonan acrna, n ioo i a:nnrn iannnnnni n ,yinx io
nix nicinannn.
Iono,onno, oycononnoo ,oncrnnon nnnynnix noxann:non na co
crnonnio oin, iorin, riann, na:inar ayroaoinon, cann o nono
,onnio oin, iorin, riann, ni:inamno ayroaoin, oo:nanar iai
ayroaoioni (n,oaoioni, ayroanrnioni).
Ia:nnar ocrocrnonnio n nnooronnio ayroaoioni. I ocrocrnon
nin ornocnrcn noioroio oin nonainix rianon. Inooronnio ro
oin oiann:na, y ioroix nonnnrcn nyoo,nio cnoncrna nn ooiax,
ynonon oo:nn n ,yinx nonoccax, a raio nn coo,nnonnn c airon
aininn roicnnann, oiacrnonninn co,crnann n ,. I oinnix yconn
nx i cocrnonnin oian nnoorcn ycronnnnocri n cocrnonnio riann no no
no,arcn, r. o. nornn nnx no oa:yrcn concnnn:nonannio nnqo
nnri n anrnroa (ayroanrnroa). In ayroaoinn ,oncrnno nnnynnix
noxann:non nananono nornn cocrnonnix rianon. I ron :ainaorcn
cyri ayroaoinnocioio nonocca. Icn nono,onno rianon, oyconon
noo ,oncrnnon nnnynnix noxann:non, cranonnrcn ,ocraronno niaonnin,
nonocc nooxo,nr n ayroaoinnociy oo:ni. I nncy rainx :aoona
nnn nnna,oar noioroio nn,i iononrnnocinx anonnn, rnoan ni
monnan caocri (nnacronnn), onnaron,nin arnr, ionoyonoqnr
n n, ,yinx :aoonannn. Io,noaiar ynacrno ayroaoinn n a:nnrnn
onnarn:na, n:nonnoio nocnonnqnnocioio ionra, n noioroix cynanx nn
qoinnonnoaoinnocion onxnainon acrni.
I ,nainocrnio aoinnocinx :aoonannn ononi naon rmaroinin on
oc oinoio, nn ioroon ycranannnar no roiio xaairo :aoonannn,
no n yconnn, nn ioroix ono no:nnio. Oro ,aor no:nonocri no,noo
nri, iaian iynna aoionon noia nnnricn nnnnnon :aoonannn. Ioni
ornio aoioni, ornorcrnonnio :a a:nnrno :aoonannn, ninnnr c no
nomi cnonnainix ,nainocrnnocinx no n aoaronix ncco,onannn.
o n o n n o. 1) Ioiamonno ionraira c ninnonnin aoionon
ninaor y,aonno aoiona n no,yno,onno oio ,oncrnnn. Oro nono
ocymocrnnri nn oiacrnonnon n nnmonon aoinn n :nannroino ry,noo
c,oari nn aoinn i ,onamnon nin, nn nonno:o no nonn nnoronnn
acronnn, nn nnqoinnonnoaoinnocinx :aoonannnx.
2) Iaroionornnocian roannn :ainaorcn n nnnononnn nonaaron,
oinymnx a:nio cra,nn aoinnocinx oainnn (nnnynooinnociy,
oa:onannn no,naroon, naroqn:nooinnociy). Ix no,o nono,nr
c ynoron xaairoa cra,nn n rnna aoinnocion oainnn. Tai, anrnincra
nnnnio co,crna n nonaari, oinymno ocnoo,onno incrannna, oia
:inar noonroinoo ,oncrnno roiio nn I rnno oainnn.
3) Cnnnronarnnocian roannn nananona na ninn,ann or,oinix
cnnnronon :aoonannn. Hannno, nn na,onnn A, na:nanar cocy,ocy
nnamno nonaari, nonan:ymno oio, a nn onxocna:no oia
crnonnio co,crna, oa,amno onxonrnnocinn ,oncrnnon.
4) Cnnonno nyncrnnroinocrn i aoiony na:inar cnonnqnnocion
innoconcnnn:annon (,oconcnnn:annon). ^oro, ocnonan na ron, nro
n ornor na noo,noiarnoo n nocrononnoo nno,onno n oiann:n aoiona
n no:acramnx ,o:ax n oiann:no nannnar oa:oninaricn ocoio, o
inymno anrnroa, ioroio, iai nnnnro cnnrari, cnn:inar aoion
46 AOII]IH
n iai i no,ornamar oio ionrair c aoinnocinnn anrnroann, qni
cnonanninn na ioriax rianon, a co,onaroino, aoinnocioo nono
,onno ioroi n aoinnocian oainnn no a:nnnarcn. Cnonnqnnociy in
noconcnnn:ann, iai nanno, nono,nr n nono,, ioi,a y oinoio nor
nn:naion :aoonannn.
I o q n a i r n i a aoinnocinx oo:non :ainaorcn n co,o
nnn no, no,yno,amnx nonronio ionrairi c nomocrnann, oa,a
mnnn niaonnin concnnn:nymnn ,oncrnnon, n n no,yno,onnn
naymonnn :amnrnix oainnn oiann:na. ,n ,ocrnonnn nonon non
oiannnnnar nnon oiacrnonnix co,crn, na:nanan nx roiio n nooxo
,nnix cynanx. Iany oi niaor nno,onno na nonimonnix
no,nnnrnnx noo,onon roxnooinn, ncinamon ionrair aoramnx
c aoionann. I inarnax noi:n ,onyciari ciononnn ,onamnon nin.
Io nroon iynno no ornocnrcn ninn,annn no:nonix onaion xonnno
cion nnqoinnn n oiann:no, nnnmnxcn ncronnnion concnnn:annn.
Honan:annn qyninnn oianon oy,onnoinmonnoio raira cnnaor no:
nonocri a:nnrnn nnmonon aoinn. Ianonmnn noqnairnnocinn
co,crnon nnnorcn nciannnanno ,oron iy,nin nooion. Ornonono, nro
y ,oron, naxo,nnmnxcn na nciyccrnonnon nciannnannn, aoinnocino
:aoonannn nnoco,crnnn a:nnnarcn namo. Ioimoo :nanonno nnoor na
nninin onn ry,a n or,ixa.
AAOHLJ

HH (cnn.: oiconno, nomnnocri) ,nqqy:noo (acnocr


anonnoo) nn oiannnonnoo nina,onno nooc.
Ia:nnar no,onny, ino:,ny, no,onononny, nn noconni
ny, n cnnnronarnnociy aononn. Bponcnnan axoncnnn no,on
noo orcyrcrnno nooc nn noo,onno nx. Inoi,a ona conoraorcn c n:nono
nnnnn noiron, :yon, ion. Icronaorcn o,io n noor nocnri cononnin
xaairo.
ncanan axoncnnn nonoo nina,onno nooc na o:io oiannnonnix
ynacriax ion, namo n oacrn noocncron nacrn iooni, oo,i, ycon, o
o na onnx n ocnnnax, n no,nimonnix nna,nnax. Ornonaorcn nonny
mocrnonno y nn noo,oio n co,noio no:acra. Ona noor iri oycon
ona noonoconninn nnqoinnonninn oo:nnnn, n,oinnninn n non
noncnxnnocinnn accroncrnann, no:,oncrnnon onriononcioio n:ynonnn
n ,. Ynacrin oiconnn nnor iyiy nn onainy qony, a:nnny
nonnnny, nnco nx iooorcn or 1 ,o 3 n ooo. Cnnanci, ynacrin
oiconnn noo,io oa:yr oimno onain c nonannininn onorannn
nn. Ioa n onaiax ino:,non aononnn ocrnman, ia,ian. I nanao :ao
onannn nn,ni ornocrnn ycrion noocnnix qoniyon, no:,noo onn cia
nnarcn. Ha annnx cra,nnx :aoonannn nooci, nanmno i iannno
oiconnn, oiio y,anrcn. ,nroinocri :aoonannn or 2 noc ,o 1,
2 or n ooo. Ia:nonn,nocrnnn ino:,non aononnn nnnrcn :oianocrnon
nan, nn rorainan, aononnn, nn ioroon nooci nina,ar nonocri,
n iaonan aononnn, nn ioroon nina,onno nooc noncxo,nr no ia no
ocncron nacrn iooni (namo cnnnornnno n oacrn :ariia); rononno
rnx a:nonn,nocron aononnn ,nroinoo.
HpcwcnpcMcnnan, nn npcccnnnnan, anuncnnn nina,onno nooc
na ioono y nynnn, iai nanno, noo,oio n co,noio no:acra, no:nn
iamoo noo,io na qono cooon n cnn:annoo c naco,crnonninn oco
onnocrnnn ocra n a:nnrnn nooc. Iina,onno nooc nannnaorcn oinno
AIIIOHIHII OXIHOIOIIOS 47
c onon nn rononnon oacrn, nocrononno noioccnyor. I a:nnnio
coin (namo noo: nocioiio or) nacrynaor nonoo oiconno, nn noo
ci ocrarcn nmi no iann noocncron nacrn iooni. Ha nocrax oico
nnn ioa cranonnrcn ocrnmon, ncronnaorcn. Y onmnn no,ononon
nan aononnn, iai nanno, niaaorcn nmi oimnn nn nonimnn no
o,onnon nooc.
Cnnvoavnuccuan axoncnnn a:nnnaorcn iai co,crnno a:nnnix na
rooinnocinx nonoccon, nannno cnqnnca, iacnon nonanin, ryoiy
o:a ion, a raio n o:yiraro inionoio noaonnn nooc (nniocno
nn, rnxoqnrnn, qanyc n ,.) n nocnr nononnin nn nocronnnin xaai
ro n :anncnnocrn or n:nononnn ion, ni:nannix ocnonnin :aoonannon.
o n o n n o. In ino:,non aononnn nnnonnr iorniocroon,i,
nonaari, yynmamno nnionniynnn (ionnannn n ,.), cocy,oac
mnnmno co,crna (nannno, nomna, nniomnan), nnrannni iynni I,
co,arnnnio co,crna n ,. Hayno na:nanar na:n c iorniocroon,ann,
nannno no,nn:oonony na:i, oicnior, nnnonnr raio yiraqn
ooronoo oynonno n conorannn c qoroconcnnn:nymnnn nonaarann
(ncoaon n ,.), oqoirony qn:noroann na monnio cnnnarnnocino
y:i. In no,onononnon aononnn n ioy noocncron nacrn iooni
nrnar a:,aamno co,crna, nannno cnnronon acrno cannno
non incori, nono,nr nacca, yiraqnooronoo oynonno, na:nanar
nnrannni. In cnnnronarnnocion aononnn ononno nananono na ocnon
noo :aoonanno.
I o i n o : :anncnr or qoni aononnn. In no,onnon n n noioroix
cynanx nn rorainon aononnn ,ocrnni ocra nooc no y,aorcn. In no
,onononnon aononnn nono nnocranonnri noioccnonanno nonocca.
AALBLOA

HPHmH DXHHOKOKK

O3 (cnn.: ainooioiio:, nnoioia


nonin xnnoioiio:) ioinnnro: n: iynni ronnn,o:on, xaairon:y
mnncn nonnymocrnonnin noaonnon nononn c oa:onannon naa:nra
nix y:on.
Icronaorcn n n,onnnnix anonax. Saoincrnonan nonnymocrnonno
n Sana,non Cnnn, Iacnoncion n Xaaoncion ianx, Iiyrcion, ^a
ia,ancion, Iannarcion oacrnx, Hiyrnn, Iaminnn, Taracrano, Ia:ax
crano, Inin:nn, Y:oincrano n ,.
Io:y,nroi ainooioii (IcLiiococcus muItiIocuIaiis), n noono:o
on cra,nn naa:nrnymnn n ronion inmio nocna, ncnni, noia, coain,
iomin (oionnaroinio xo:nona), a n cra,nn nnnnin y ,ninx nimonn,
nix ii:ynon (nonoyronnio xo:nona). Y noonoia naa:nrnyor nnn
nonnan cra,nn no:y,nron. ,nna noono:ooio ainooioiia 1,32,2 nn;
na noo,non ionno oio roa nnoorcn ioonia c 4 nimonninn nncociann
n nonnnion inion; :a ioonion (ciooicon) co,yr 24 nonnia.
nnnnia ioinnnra no,crannor coon onyxoonn,noo oa:onanno, co
cronmoo n: nnoocrna noinx ny:iiion, oro,nnonnix qno:non
riani, n co,oamoo oronary n,iocri, a raio ciooici naa:nra.
Inqnirarnnnin ocr naa:nra noncxo,nr :a cnor qonnonannn no no
nqonn nonix ny:iiion.
Icronnnion nnna:nn nnnrcn nnornio oionnaroinio xo:nona
ioinnnra. oonoi noor :aa:nricn noo: no,yiri nnrannn, :ain:nonnio
qoiannnn rnx nnornix, co,oamnnn nnna n nonnin ainooioiia.
46 AOII]IH
n iai i no,ornamar oio ionrair c aoinnocinnn anrnroann, qni
cnonanninn na ioriax rianon, a co,onaroino, aoinnocioo nono
,onno ioroi n aoinnocian oainnn no a:nnnarcn. Cnonnqnnociy in
noconcnnn:ann, iai nanno, nono,nr n nono,, ioi,a y oinoio nor
nn:naion :aoonannn.
I o q n a i r n i a aoinnocinx oo:non :ainaorcn n co,o
nnn no, no,yno,amnx nonronio ionrairi c nomocrnann, oa,a
mnnn niaonnin concnnn:nymnn ,oncrnnon, n n no,yno,onnn
naymonnn :amnrnix oainnn oiann:na. ,n ,ocrnonnn nonon non
oiannnnnar nnon oiacrnonnix co,crn, na:nanan nx roiio n nooxo
,nnix cynanx. Iany oi niaor nno,onno na nonimonnix
no,nnnrnnx noo,onon roxnooinn, ncinamon ionrair aoramnx
c aoionann. I inarnax noi:n ,onyciari ciononnn ,onamnon nin.
Io nroon iynno no ornocnrcn ninn,annn no:nonix onaion xonnno
cion nnqoinnn n oiann:no, nnnmnxcn ncronnnion concnnn:annn.
Honan:annn qyninnn oianon oy,onnoinmonnoio raira cnnaor no:
nonocri a:nnrnn nnmonon aoinn. Ianonmnn noqnairnnocinn
co,crnon nnnorcn nciannnanno ,oron iy,nin nooion. Ornonono, nro
y ,oron, naxo,nnmnxcn na nciyccrnonnon nciannnannn, aoinnocino
:aoonannn nnoco,crnnn a:nnnarcn namo. Ioimoo :nanonno nnoor na
nninin onn ry,a n or,ixa.
AAOHLJ

HH (cnn.: oiconno, nomnnocri) ,nqqy:noo (acnocr


anonnoo) nn oiannnonnoo nina,onno nooc.
Ia:nnar no,onny, ino:,ny, no,onononny, nn noconni
ny, n cnnnronarnnociy aononn. Bponcnnan axoncnnn no,on
noo orcyrcrnno nooc nn noo,onno nx. Inoi,a ona conoraorcn c n:nono
nnnnn noiron, :yon, ion. Icronaorcn o,io n noor nocnri cononnin
xaairo.
ncanan axoncnnn nonoo nina,onno nooc na o:io oiannnonnix
ynacriax ion, namo n oacrn noocncron nacrn iooni, oo,i, ycon, o
o na onnx n ocnnnax, n no,nimonnix nna,nnax. Ornonaorcn nonny
mocrnonno y nn noo,oio n co,noio no:acra. Ona noor iri oycon
ona noonoconninn nnqoinnonninn oo:nnnn, n,oinnninn n non
noncnxnnocinnn accroncrnann, no:,oncrnnon onriononcioio n:ynonnn
n ,. Ynacrin oiconnn nnor iyiy nn onainy qony, a:nnny
nonnnny, nnco nx iooorcn or 1 ,o 3 n ooo. Cnnanci, ynacrin
oiconnn noo,io oa:yr oimno onain c nonannininn onorannn
nn. Ioa n onaiax ino:,non aononnn ocrnman, ia,ian. I nanao :ao
onannn nn,ni ornocrnn ycrion noocnnix qoniyon, no:,noo onn cia
nnarcn. Ha annnx cra,nnx :aoonannn nooci, nanmno i iannno
oiconnn, oiio y,anrcn. ,nroinocri :aoonannn or 2 noc ,o 1,
2 or n ooo. Ia:nonn,nocrnnn ino:,non aononnn nnnrcn :oianocrnon
nan, nn rorainan, aononnn, nn ioroon nooci nina,ar nonocri,
n iaonan aononnn, nn ioroon nina,onno nooc noncxo,nr no ia no
ocncron nacrn iooni (namo cnnnornnno n oacrn :ariia); rononno
rnx a:nonn,nocron aononnn ,nroinoo.
HpcwcnpcMcnnan, nn npcccnnnnan, anuncnnn nina,onno nooc
na ioono y nynnn, iai nanno, noo,oio n co,noio no:acra, no:nn
iamoo noo,io na qono cooon n cnn:annoo c naco,crnonninn oco
onnocrnnn ocra n a:nnrnn nooc. Iina,onno nooc nannnaorcn oinno
AIIIOHIHII OXIHOIOIIOS 47
c onon nn rononnon oacrn, nocrononno noioccnyor. I a:nnnio
coin (namo noo: nocioiio or) nacrynaor nonoo oiconno, nn noo
ci ocrarcn nmi no iann noocncron nacrn iooni. Ha nocrax oico
nnn ioa cranonnrcn ocrnmon, ncronnaorcn. Y onmnn no,ononon
nan aononnn, iai nanno, niaaorcn nmi oimnn nn nonimnn no
o,onnon nooc.
Cnnvoavnuccuan axoncnnn a:nnnaorcn iai co,crnno a:nnnix na
rooinnocinx nonoccon, nannno cnqnnca, iacnon nonanin, ryoiy
o:a ion, a raio n o:yiraro inionoio noaonnn nooc (nniocno
nn, rnxoqnrnn, qanyc n ,.) n nocnr nononnin nn nocronnnin xaai
ro n :anncnnocrn or n:nononnn ion, ni:nannix ocnonnin :aoonannon.
o n o n n o. In ino:,non aononnn nnnonnr iorniocroon,i,
nonaari, yynmamno nnionniynnn (ionnannn n ,.), cocy,oac
mnnmno co,crna (nannno, nomna, nniomnan), nnrannni iynni I,
co,arnnnio co,crna n ,. Hayno na:nanar na:n c iorniocroon,ann,
nannno no,nn:oonony na:i, oicnior, nnnonnr raio yiraqn
ooronoo oynonno n conorannn c qoroconcnnn:nymnnn nonaarann
(ncoaon n ,.), oqoirony qn:noroann na monnio cnnnarnnocino
y:i. In no,onononnon aononnn n ioy noocncron nacrn iooni
nrnar a:,aamno co,crna, nannno cnnronon acrno cannno
non incori, nono,nr nacca, yiraqnooronoo oynonno, na:nanar
nnrannni. In cnnnronarnnocion aononnn ononno nananono na ocnon
noo :aoonanno.
I o i n o : :anncnr or qoni aononnn. In no,onnon n n noioroix
cynanx nn rorainon aononnn ,ocrnni ocra nooc no y,aorcn. In no
,onononnon aononnn nono nnocranonnri noioccnonanno nonocca.
AALBLOA

HPHmH DXHHOKOKK

O3 (cnn.: ainooioiio:, nnoioia


nonin xnnoioiio:) ioinnnro: n: iynni ronnn,o:on, xaairon:y
mnncn nonnymocrnonnin noaonnon nononn c oa:onannon naa:nra
nix y:on.
Icronaorcn n n,onnnnix anonax. Saoincrnonan nonnymocrnonno
n Sana,non Cnnn, Iacnoncion n Xaaoncion ianx, Iiyrcion, ^a
ia,ancion, Iannarcion oacrnx, Hiyrnn, Iaminnn, Taracrano, Ia:ax
crano, Inin:nn, Y:oincrano n ,.
Io:y,nroi ainooioii (IcLiiococcus muItiIocuIaiis), n noono:o
on cra,nn naa:nrnymnn n ronion inmio nocna, ncnni, noia, coain,
iomin (oionnaroinio xo:nona), a n cra,nn nnnnin y ,ninx nimonn,
nix ii:ynon (nonoyronnio xo:nona). Y noonoia naa:nrnyor nnn
nonnan cra,nn no:y,nron. ,nna noono:ooio ainooioiia 1,32,2 nn;
na noo,non ionno oio roa nnoorcn ioonia c 4 nimonninn nncociann
n nonnnion inion; :a ioonion (ciooicon) co,yr 24 nonnia.
nnnnia ioinnnra no,crannor coon onyxoonn,noo oa:onanno, co
cronmoo n: nnoocrna noinx ny:iiion, oro,nnonnix qno:non
riani, n co,oamoo oronary n,iocri, a raio ciooici naa:nra.
Inqnirarnnnin ocr naa:nra noncxo,nr :a cnor qonnonannn no no
nqonn nonix ny:iiion.
Icronnnion nnna:nn nnnrcn nnornio oionnaroinio xo:nona
ioinnnra. oonoi noor :aa:nricn noo: no,yiri nnrannn, :ain:nonnio
qoiannnn rnx nnornix, co,oamnnn nnna n nonnin ainooioiia.
48 AIIO^IHOIIH
Saaonno no:nono raio nn ionrairo c coaiann, oaorio miy nym
nix :noon, nnrio cion no,i n: nno,nix no,oonon, nn ynoroonnn n
nnmy ,nioacrymnx ran n nio,, :ain:nonnix qoiannnn oinix nnor
nix.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ioo:ni n rononno nnoinx nocnnon
n ,ao or ronor occnnnronno. Saron nonnnrcn nonocronnnio n nocro
nonno naacramno nomno on n nyncrno rnocrn n nanon no,ooio
nn n nniacrainon oacrn. In nainannn noor ono,onricn ononi
nornoo, yincroo oa:onanno no, nononi, o:oo:nonnoo nn coiia
oo:nonnoo. Ionainnonari nono nmi iynnio y:i. I ionn ,o
noino nacro na,aorcn o:nnoqnnn. Ico,crnno a:ymonnn cocy,a
n nonro y:a no:nono nno:annoo ionon:nnnno n noocri acna,a.
I rnx cynanx nonnnrcn o:ino on, no,onoianno, nnoi,a nxoa,on
noo cocronnno nco,crnno nnqnnnonannn no,yirann acna,a ioinnnra.
Y:o, acnooonnin nn:n iynnix onnix noroion nn noornon
noni, noor c,annri nx, nro nnno,nr i a:nnrn .cm+u no (ononi
o,io) acuma, +oanuma. ,yinnn ocononnnnn, oinno no:nniamn
nn n ooo no:,nno coin, nnnrcn noacranno y:a n nnoamno o
iani (nany noniy, ,naqainy, oy,oi, noorny nony) n noracra:no
nanno n oiino, ioonnon no:i.
, n a i n o : ocnoninaorcn na ,annix nn,onnooinnocioio ananno:a,
innnnocion iarnno, onrionooinnocioio n yira:nyionoio ncco,ona
nnn, anaocionnn n ionnironon ronoiaqnn, o:yirarax coooinno
cinx oainnn, c nonomi ioroix nono ninnnri :aoonanno ,o nonno
nnn oio innnnocinx nn:naion.
o n o n n o onoarnnnoo a,niainoo y,aonno y:on. In nronn
non nnqoinnn onnix nyron na:nanar anrnnornin mnoioio cnoira
,oncrnnn. I rononno or noco a,niainon onoannn oinio naxo,nrcn
na ,ncnanconon na,onnn. In nono:nonocrn onoarnnnoio ononnn
nnnonnr noon,a:o (nonoic).
I o i n o : :anncnr or roio, nacioiio cnoonononno acno:nano :aoo
nanno, n or oian:annn y:on; nn nono:nonocrn a,niainon onoannn on
coio:on. Iaio,an no,onnony ocry y:on oinio noiyr nri nocioiio
or. Innnnon inon oinix nnnrcn a:nnrno noxannnocion oryxn, na
ymonnn qyninnn nononn, oo noracra:i ainooioiia n ioonnon no:i.
I o q n a i r n i a. Ocnonon noqnairnin ainoonnoio xnno
ioiio:a nnnorcn annoo ninnonno oinix n n,onnnnix :onax co,n
,on, nanooo no,noonnix :aaonn, nyron oco,onannn nx c nonomi
coooinnocinx oainnn. I nony onoo,i oco,yr oxornnion, nacryxon,
nn, nocronnno ionrairnymnx c coaiann, :annnamnxcn cnnrnon n ni
,oion miy nymnix nnornix. In noonroinix oainnnx nono,nr
nncrynonrainoo n innnnocioo oco,onanno. Co,yor rmaroino niri
yin noco ionraira c coaiann n aori co miyann nnornix, a raio
niri ,nioacrymno nio,i n rani noo, ynoroonnon nx n nnmy.
AALOMLHOP

LH oo:nonnio noncryannn. Conoranno oo:non


nix noncryannn c nooiynninn na:inar aiio,ncnonooon. Aiiono
noon nnnorcn nacrin accroncrnon noncryainon qyninnn, na,aor
cn y ,onymoi n noo,ix onmnn.
Ia:nnar nonnnny n nronnny aiiononoo. Ionnnnan aiiono
noon cnn:ana c qyninnonaininn accroncrnann n,oinnnon, noiora
A^IIIAS 49
rnnnon n nonrainon nonnon cncroni. I oo no:nninononnn no,ymy oi
niar cnacrnnocino coiamonnn narin nco,crnno nonimonnn oa:ona
nnn nocraian,nnon (rianonix iononon, ni:inamnx coiamonno ia,
ion nyciyaryi). Cxnariooa:nio on nacro conono,arcn ioon
ninn onnn, romnoron, noron, n,inn cryon. Ion, iai nanno,
nonnnrcn :a 12 ,nn ,o noncryannn, na,arcn n ocnonnon y no
nnonaino aninix ,onymoi c nonnonnon naccon roa.
Ironnnan aiiononoon a:nnnaorcn nn nocnanroinix :aoonann
nx noonix oianon a:nnnon rnooinn, n,onorno:o, nooiax a:nnrnn
n ,yinx narooinnocinx n:nononnnx noonix oianon.
Ionnnorcn o:innn nomnnn onnn n nnnnx or,oax nnora, n
a,nnymnnn n noncnnnny n iocrnony oacri. Ion no:nniar
oinno c nanaon noncryannn n no,oarcn nonio 2 ,nn, oo ,o
oionnannn noncryannn, noo,io conono,arcn nonimonnon ronnoary
i roa, romnoron, noron, caocri, ioonnon oi.
o n o n n o na:nanaor nan noco innoiooinnocioio ncco,onannn.
In nonnnnon aiiononooo noia:ana omoyionnman roannn, nanan
onnan na oiynnn qyninnn nonnon n n,oinnnon cncron. ,n ynoni
monnn oon ncnoi:yr cna:nonrnnocino n anaio:nymno co,crna
(nomna, anaiinn n ,.), a raio co,crna, nninnymno cnnro: nocrai
an,nnon (nanocnn, nn,onorannn, yra,non). I noioroix cynanx ,n
cnnonnn no:y,nnocrn narin nnnonnr co,crna, rono:nmno onynnn,
cnnrornnocino croioniocraionnio nonaari: nionn,on, nanoon, rn
oio, rninna. In nronnnon aiiononooo nooxo,nno nono,nri o
nonno ocnonnoio :aoonannn. Toannn ninaor raio annonainoo nnra
nno, ynon,ononno onna ry,a n or,ixa, ycranonno nnnnn, oia:ina
mnx noaionnnrnoo nnnnno na ncnxniy, na:nanonno co,arnnnix co,crn,
ncnxoroann.
,n no,yno,onnn aiiononoon ,ononiy co,yor no,ioronnri i no
nnonn noncryannn, accia:ari on o qn:nooinnocion on noncryai
non qyninnn. Hooxo,nno co,onno nann nnnon ininoni, :aianna
nno oiann:na, nanninoo nnranno, annonainin onn, co,onno
no no,ocroonocrn n ornomonnn nnqoinnonnix oo:non n cnoononon
noo nx ononno.
AMLBH

A3 nnna:nonnan oo:ni, xaairon:ymancn :arnnin ro


nonnon, n:nonnin noaonnon rocron inmin n noo,io oa:onannon ac
noccon n a:nnnix oianax (n nononn, oiinx, noniax, ioonnon no:io,
ioo n ,.).
Anona: oincrnyorcn no ncox cranax; ocoonno nicoian :aoona
onocri na,aorcn n :onax aioio innara. amo oor n:ocio.
Io:y,nroi ,n:onronnnan anoa, ioroan cymocrnyor n nn,o noio
rarnnnon nocnornon n rianonon qon, a raio n nn,o nncr. I oiann:no
noonoia rn qoni noiyr nooxo,nri o,na n ,yiy n :anncnnocrn or yc
onnn.
Icronnnion no:y,nron nnna:nn nnnorcn roiio noonoi (oinon
anona:on), nn nncronocnroi, ni,onmnn nncri c qoiannnn. Io:y
,nroi noo,aorcn noo: yin, a:nnnio no,nori ,onamnoio onxo,a,
nnmy n no,y, :ain:nonnio qoiannnn, co,oamnnn nncri. I,nnnnnio
cynan :aoonannn nn iynnonio ncnimin ncronarcn nonnymocrnonno
n aioo nonn io,a; onn cnn:ani c ynoroonnon n nnmy nonirix
48 AIIO^IHOIIH
Saaonno no:nono raio nn ionrairo c coaiann, oaorio miy nym
nix :noon, nnrio cion no,i n: nno,nix no,oonon, nn ynoroonnn n
nnmy ,nioacrymnx ran n nio,, :ain:nonnix qoiannnn oinix nnor
nix.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ioo:ni n rononno nnoinx nocnnon
n ,ao or ronor occnnnronno. Saron nonnnrcn nonocronnnio n nocro
nonno naacramno nomno on n nyncrno rnocrn n nanon no,ooio
nn n nniacrainon oacrn. In nainannn noor ono,onricn ononi
nornoo, yincroo oa:onanno no, nononi, o:oo:nonnoo nn coiia
oo:nonnoo. Ionainnonari nono nmi iynnio y:i. I ionn ,o
noino nacro na,aorcn o:nnoqnnn. Ico,crnno a:ymonnn cocy,a
n nonro y:a no:nono nno:annoo ionon:nnnno n noocri acna,a.
I rnx cynanx nonnnrcn o:ino on, no,onoianno, nnoi,a nxoa,on
noo cocronnno nco,crnno nnqnnnonannn no,yirann acna,a ioinnnra.
Y:o, acnooonnin nn:n iynnix onnix noroion nn noornon
noni, noor c,annri nx, nro nnno,nr i a:nnrn .cm+u no (ononi
o,io) acuma, +oanuma. ,yinnn ocononnnnn, oinno no:nniamn
nn n ooo no:,nno coin, nnnrcn noacranno y:a n nnoamno o
iani (nany noniy, ,naqainy, oy,oi, noorny nony) n noracra:no
nanno n oiino, ioonnon no:i.
, n a i n o : ocnoninaorcn na ,annix nn,onnooinnocioio ananno:a,
innnnocion iarnno, onrionooinnocioio n yira:nyionoio ncco,ona
nnn, anaocionnn n ionnironon ronoiaqnn, o:yirarax coooinno
cinx oainnn, c nonomi ioroix nono ninnnri :aoonanno ,o nonno
nnn oio innnnocinx nn:naion.
o n o n n o onoarnnnoo a,niainoo y,aonno y:on. In nronn
non nnqoinnn onnix nyron na:nanar anrnnornin mnoioio cnoira
,oncrnnn. I rononno or noco a,niainon onoannn oinio naxo,nrcn
na ,ncnanconon na,onnn. In nono:nonocrn onoarnnnoio ononnn
nnnonnr noon,a:o (nonoic).
I o i n o : :anncnr or roio, nacioiio cnoonononno acno:nano :aoo
nanno, n or oian:annn y:on; nn nono:nonocrn a,niainon onoannn on
coio:on. Iaio,an no,onnony ocry y:on oinio noiyr nri nocioiio
or. Innnnon inon oinix nnnrcn a:nnrno noxannnocion oryxn, na
ymonnn qyninnn nononn, oo noracra:i ainooioiia n ioonnon no:i.
I o q n a i r n i a. Ocnonon noqnairnin ainoonnoio xnno
ioiio:a nnnorcn annoo ninnonno oinix n n,onnnnix :onax co,n
,on, nanooo no,noonnix :aaonn, nyron oco,onannn nx c nonomi
coooinnocinx oainnn. I nony onoo,i oco,yr oxornnion, nacryxon,
nn, nocronnno ionrairnymnx c coaiann, :annnamnxcn cnnrnon n ni
,oion miy nymnix nnornix. In noonroinix oainnnx nono,nr
nncrynonrainoo n innnnocioo oco,onanno. Co,yor rmaroino niri
yin noco ionraira c coaiann n aori co miyann nnornix, a raio
niri ,nioacrymno nio,i n rani noo, ynoroonnon nx n nnmy.
AALOMLHOP

LH oo:nonnio noncryannn. Conoranno oo:non


nix noncryannn c nooiynninn na:inar aiio,ncnonooon. Aiiono
noon nnnorcn nacrin accroncrnon noncryainon qyninnn, na,aor
cn y ,onymoi n noo,ix onmnn.
Ia:nnar nonnnny n nronnny aiiononoo. Ionnnnan aiiono
noon cnn:ana c qyninnonaininn accroncrnann n,oinnnon, noiora
A^IIIAS 49
rnnnon n nonrainon nonnon cncroni. I oo no:nninononnn no,ymy oi
niar cnacrnnocino coiamonnn narin nco,crnno nonimonnn oa:ona
nnn nocraian,nnon (rianonix iononon, ni:inamnx coiamonno ia,
ion nyciyaryi). Cxnariooa:nio on nacro conono,arcn ioon
ninn onnn, romnoron, noron, n,inn cryon. Ion, iai nanno,
nonnnrcn :a 12 ,nn ,o noncryannn, na,arcn n ocnonnon y no
nnonaino aninix ,onymoi c nonnonnon naccon roa.
Ironnnan aiiononoon a:nnnaorcn nn nocnanroinix :aoonann
nx noonix oianon a:nnnon rnooinn, n,onorno:o, nooiax a:nnrnn
n ,yinx narooinnocinx n:nononnnx noonix oianon.
Ionnnorcn o:innn nomnnn onnn n nnnnx or,oax nnora, n
a,nnymnnn n noncnnnny n iocrnony oacri. Ion no:nniar
oinno c nanaon noncryannn n no,oarcn nonio 2 ,nn, oo ,o
oionnannn noncryannn, noo,io conono,arcn nonimonnon ronnoary
i roa, romnoron, noron, caocri, ioonnon oi.
o n o n n o na:nanaor nan noco innoiooinnocioio ncco,onannn.
In nonnnnon aiiononooo noia:ana omoyionnman roannn, nanan
onnan na oiynnn qyninnn nonnon n n,oinnnon cncron. ,n ynoni
monnn oon ncnoi:yr cna:nonrnnocino n anaio:nymno co,crna
(nomna, anaiinn n ,.), a raio co,crna, nninnymno cnnro: nocrai
an,nnon (nanocnn, nn,onorannn, yra,non). I noioroix cynanx ,n
cnnonnn no:y,nnocrn narin nnnonnr co,crna, rono:nmno onynnn,
cnnrornnocino croioniocraionnio nonaari: nionn,on, nanoon, rn
oio, rninna. In nronnnon aiiononooo nooxo,nno nono,nri o
nonno ocnonnoio :aoonannn. Toannn ninaor raio annonainoo nnra
nno, ynon,ononno onna ry,a n or,ixa, ycranonno nnnnn, oia:ina
mnx noaionnnrnoo nnnnno na ncnxniy, na:nanonno co,arnnnix co,crn,
ncnxoroann.
,n no,yno,onnn aiiononoon ,ononiy co,yor no,ioronnri i no
nnonn noncryannn, accia:ari on o qn:nooinnocion on noncryai
non qyninnn. Hooxo,nno co,onno nann nnnon ininoni, :aianna
nno oiann:na, nanninoo nnranno, annonainin onn, co,onno
no no,ocroonocrn n ornomonnn nnqoinnonnix oo:non n cnoononon
noo nx ononno.
AMLBH

A3 nnna:nonnan oo:ni, xaairon:ymancn :arnnin ro


nonnon, n:nonnin noaonnon rocron inmin n noo,io oa:onannon ac
noccon n a:nnnix oianax (n nononn, oiinx, noniax, ioonnon no:io,
ioo n ,.).
Anona: oincrnyorcn no ncox cranax; ocoonno nicoian :aoona
onocri na,aorcn n :onax aioio innara. amo oor n:ocio.
Io:y,nroi ,n:onronnnan anoa, ioroan cymocrnyor n nn,o noio
rarnnnon nocnornon n rianonon qon, a raio n nn,o nncr. I oiann:no
noonoia rn qoni noiyr nooxo,nri o,na n ,yiy n :anncnnocrn or yc
onnn.
Icronnnion no:y,nron nnna:nn nnnorcn roiio noonoi (oinon
anona:on), nn nncronocnroi, ni,onmnn nncri c qoiannnn. Io:y
,nroi noo,aorcn noo: yin, a:nnnio no,nori ,onamnoio onxo,a,
nnmy n no,y, :ain:nonnio qoiannnn, co,oamnnn nncri. I,nnnnnio
cynan :aoonannn nn iynnonio ncnimin ncronarcn nonnymocrnonno
n aioo nonn io,a; onn cnn:ani c ynoroonnon n nnmy nonirix
O A^IIIAS
onomon n qyiron, a raio no,i n: :ain:nonnix ncronnnion. I nn,onn
ooinnocion ornomonnn ocoonno onacni nncronocnron, nnco ioroix no
nnoio a: nonimaor nnco oinix c innnnocin niaonninn qonann
n ,ocrniaor n noioroix cranax 4O nacoonnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Iniyannonnin nono, ,nrcn or 1
4 no, ,o nocioiinx nocnnon. Oinno nanao oo:nn nocrononnoo: orno
narcn no,onoianno, caocri, no:nannroinoo ynamonno crya, nonnonno
nnnocn cn:n n qoiannx, ioroio nocrononno cranonnrcn n,innn.
Saron cry ynamaorcn ,o 1 a: n cyrin n ooo, n qoiannx nonnnorcn
nnnoci no roiio cn:n, no n ionn, nro nn,aor nn xaaironin nn,
n,ian cn:ncroionnnncran nacca (nannonoo oo). Ion n nnoro
cnanaa noono,oonnio, :aron cxnariooa:nio, oian:ymnocn n na
non noonnno nnora, no:noni oo:nonnio no:ini na ,oqoiann o:
ni,oonnn nn c ni,oonnon nooimoio ionnocrna iaa (rono:ni). n
nor nn nainannn oo:non, oimo n nanon no,n:,omnon oacrn, i,o
nainnyorcn ynornonnan conan inmia. Inoi,a oo:ni nannnaorcn ocr
o, nanonnnan n rnx cynanx ,n:onron. Ocrio nonnonnn inmonnoio
anona:a ,nrcn or o,non ,o nocioiinx no,oi, :aron, iai nanno, crnxa
r, n oo:ni nnnnnaor xonnnocioo rononno co cnonon nono,on oocro
nnn n onnccnn. Oocronnn noiyr nacrynari 24 a:a n io,, nnoi,a oo.
Innnnocian iarnna oocronnn cxo,na c raionon nn ocron anona:o.
Io:nono a:nnrno anonnn, ncromonnn, oionon n nnrannnnon no,ocra
ronnocrn, noaonno co,onnococy,ncron n nonnon cncroni, nncoo,nno
nno nronnnon nnqoinnn.
O c o n o n n n. I inmonnin ocononnnn ornocnrcn noo,onno
cronin inmin c a:nnrnon inonnoio nonronnra, inmonnio ionorononnn,
ocrin anonin annon,nnnr, ynonio cyonnn rocron inmin, oa:ona
nno anainix cnnmon.
I n o i n m o n n i o n o n n o n n n anonin ionarnr, anonio
acnocci nononn, oiinx, ioonnoio no:ia, anonio n:ni na ioo (namo na
ioo nononocrn, nio,nnax, noiyi inonnix cnnmon, no:nniamnx noco
nciirnn anonix acnoccon nononn). ^oiyr na,aricn no nonn ocrix
nonnonnn anona:a nn cnycrn nocioiio nocnnon, a nnoi,a ,ao or. Han
ooo nacroo n: nnx anonin acnocc nononn, ioroin nonnnorcn nico
ion nxoa,ion c oimnnn iooannnnn ronnoaryi n rononno cyroi, o:
noann, oninin noroor,oonnon, naacramon nnroicniannon. Xaairo
ni cninio on n oacrn nononn, ycnnnamnocn nn ,nnonnnx n nn
nainannn nononn. Io:noni noin acnocca n mny noocri c a:nn
rnon nonronnra, oa:onanno no,,naqainainoio acnocca c noinon
n coco,nno oiani (oiino, nonia, n ,.) n oa:onannon n nnx acnoccon.
, n a i n o : ocnoninaorcn na innnnocion iarnno, ,annix nn,onn
ooinnocioio ananno:a (nnirno n: nocr no:nonoio acnocranonnn
anona:a), oiroonanocionnn n o:yirarax aoaronix ncco,onannn.
Xaaironinn n:nononnnnn, ninnnoninn nn oiroonanocionnn nn
ioonocionnn, nnnorcn nannno iyoinx c no,irinn iannn n:n, oiy
onnix oo,ion innoonnn, ,nanoron or 2 ,o 2O nn, ,no ioroix niin
,nr cainin. Acornin ,oia:aroicrnon anona:a nnnorcn onayo
nno noiorarnnnix rianonix qon no:y,nron n qoiannx, noioro, or,o
nonon ionix n:n, co,onnon acnoccon.
,n onayonnn ano n qoiannx nooxo,nni nnoioiarnio ncco
,onannn (81O a:) on:aroino cnonx qoiann (no no:,noo 1O2O nnn
A^IHOIIH 1
noco ,oqoiannn). uoiann oyr n nncry nocy,y, rmaroino orniry
or ,o:nnqnnnymnx nomocrn. Ioionon,yorcn naianyno ncco,onannn ,ari
oinony coonoo canroinoo.
,nqqoonnnainin ,naino: nono,nr c ,n:onronon, n:nonnin no
cnonnqnnocinn ionron, nonno:on, nonooa:onannnnn inmonnnia.
o n o n n o. On:aroina iocnnran:annn na noci nono, ononnn. In
nonnr nornnoanonio co,crna (xnnnoqon, nornn, anniia, noronn,a
:o, rnnn,a:o n ,.). In anonix acnoccax n cynao noqqoirnnnocrn
ononnn nornnoanoninn co,crnann noia:ano onoarnnnoo ononno.
I o i n o : nn cnoonononnon cnonnqnnocion ononnn oinno a
ionnnrnin.
I o q n a i r n i a. Iinncia oionnaocnonron n: crannonaa no
n:no,nrcn noco innnnocioio ni:,oononnn n rox ornnaroinix ncco
,onannn qoiann na naroionnio nocronmno c nnronaon n 23 ,nn. Io
ooonmno anona:on, ocoonno nna, aoramno na nnmonix no,
nnnrnnx n nnannonnio i nnn, naxo,nrcn na ,ncnanconon ynoro; nn
accroncrno qyninnn inmonnnia nono,nr ionooinnocioo, aironoo
innocioo n noro:oooinnocioo ncco,onanno qoiann.
I onaio nnna:nn nono,nr roiymy n :ainnroiny ,o:nnqoinn.
Hooxo,nni co,onno nann nnnon ininoni (nirio yi noo, o,on
n noco nocomonnn ryaora), rmaroinoo nirio qyiron n onomon, innnno
nno no,i ,n nnrin, oxana nnmonix no,yiron n no,i or :ain:nonnn
qoiannnn, oia c nyxann.
AMLHOP

LH orcyrcrnno noncryannn n rononno 6 noc n ooo. Ia:


nnar qn:nooinnociy n narooinnociy anonoo. un:nooinnocian
anonoon na,aorcn n ,orcion no:acro, no nonn oononnocrn, aira
nnn, n nono, nocrnononay:i. Ii,onr ony n ncrnnny narooinno
ciy anonoo. In onon anonooo n oiann:no noncxo,nr rnnnnnio
,n noncryainoio nnia n:nononnn, no orcyrcrnyr noncryainio io
nnnncrio ni,oonnn. onan narooinnocian anonoon oyconona nay
monnon orroia noncryainon ionn n na,aorcn nn nooiax a:nnrnn
noonix oianon (nannno, nn orcyrcrnnn naianma nn oio nacrn,
cnomnon ,oncrnonnon nono), a raio nn nnooronnix :aamonnnx
(aro:nnx) ianaa monin narin, naianma, ,oncrnonnon noni.
Hcvnnnan acnopcn cnn:ana c accroncrnann ono,yirnnnon cncro
ni n o:yiraro no:,oncrnnn na oiann:n noaionnnrnix qairoon
(nonn:nymoo n:ynonno, nnqoinnn, crocc, ioo, n ,.); ona no:nniaor
raio nn ionornnocinx naymonnnx, :aoonannnx nonrainon nonnon
n n,oinnnon cncron, no,onnon orcyrcrnnn (ana:nn) narin n nono
,onnn n,onornn. Iarooinnocian anonoon inaor nonnnnon, ocn non
cryannn no io nn a:y n n:nn, nn nronnnon, ocn n nomon ia
xorn i o,na canocronroinan noncryannn. I :anncnnocrn or yonnn no
aonnn ono,yirnnnon cncroni yconno ni,onr nooainy, inno
raannnociy, innoqn:any, nnnnniony n naronny qony anonoon.
In ncox qonax anonoon na,aorcn 6ccnoouc.
Jcpcpaxunan, nn ncnxorcnnan, acnopcn no:nniaor nn rnoix
ncnxnnocinx nornconnnx (nannno, anonoon noonnoio nononn) nn ncn
xnnocinx :aoonannnx. I ron qono ornocnr raio anonoo nn onon
oononnocrn.
O A^IIIAS
onomon n qyiron, a raio no,i n: :ain:nonnix ncronnnion. I nn,onn
ooinnocion ornomonnn ocoonno onacni nncronocnron, nnco ioroix no
nnoio a: nonimaor nnco oinix c innnnocin niaonninn qonann
n ,ocrniaor n noioroix cranax 4O nacoonnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Iniyannonnin nono, ,nrcn or 1
4 no, ,o nocioiinx nocnnon. Oinno nanao oo:nn nocrononnoo: orno
narcn no,onoianno, caocri, no:nannroinoo ynamonno crya, nonnonno
nnnocn cn:n n qoiannx, ioroio nocrononno cranonnrcn n,innn.
Saron cry ynamaorcn ,o 1 a: n cyrin n ooo, n qoiannx nonnnorcn
nnnoci no roiio cn:n, no n ionn, nro nn,aor nn xaaironin nn,
n,ian cn:ncroionnnncran nacca (nannonoo oo). Ion n nnoro
cnanaa noono,oonnio, :aron cxnariooa:nio, oian:ymnocn n na
non noonnno nnora, no:noni oo:nonnio no:ini na ,oqoiann o:
ni,oonnn nn c ni,oonnon nooimoio ionnocrna iaa (rono:ni). n
nor nn nainannn oo:non, oimo n nanon no,n:,omnon oacrn, i,o
nainnyorcn ynornonnan conan inmia. Inoi,a oo:ni nannnaorcn ocr
o, nanonnnan n rnx cynanx ,n:onron. Ocrio nonnonnn inmonnoio
anona:a ,nrcn or o,non ,o nocioiinx no,oi, :aron, iai nanno, crnxa
r, n oo:ni nnnnnaor xonnnocioo rononno co cnonon nono,on oocro
nnn n onnccnn. Oocronnn noiyr nacrynari 24 a:a n io,, nnoi,a oo.
Innnnocian iarnna oocronnn cxo,na c raionon nn ocron anona:o.
Io:nono a:nnrno anonnn, ncromonnn, oionon n nnrannnnon no,ocra
ronnocrn, noaonno co,onnococy,ncron n nonnon cncroni, nncoo,nno
nno nronnnon nnqoinnn.
O c o n o n n n. I inmonnin ocononnnn ornocnrcn noo,onno
cronin inmin c a:nnrnon inonnoio nonronnra, inmonnio ionorononnn,
ocrin anonin annon,nnnr, ynonio cyonnn rocron inmin, oa:ona
nno anainix cnnmon.
I n o i n m o n n i o n o n n o n n n anonin ionarnr, anonio
acnocci nononn, oiinx, ioonnoio no:ia, anonio n:ni na ioo (namo na
ioo nononocrn, nio,nnax, noiyi inonnix cnnmon, no:nniamnx noco
nciirnn anonix acnoccon nononn). ^oiyr na,aricn no nonn ocrix
nonnonnn anona:a nn cnycrn nocioiio nocnnon, a nnoi,a ,ao or. Han
ooo nacroo n: nnx anonin acnocc nononn, ioroin nonnnorcn nico
ion nxoa,ion c oimnnn iooannnnn ronnoaryi n rononno cyroi, o:
noann, oninin noroor,oonnon, naacramon nnroicniannon. Xaairo
ni cninio on n oacrn nononn, ycnnnamnocn nn ,nnonnnx n nn
nainannn nononn. Io:noni noin acnocca n mny noocri c a:nn
rnon nonronnra, oa:onanno no,,naqainainoio acnocca c noinon
n coco,nno oiani (oiino, nonia, n ,.) n oa:onannon n nnx acnoccon.
, n a i n o : ocnoninaorcn na innnnocion iarnno, ,annix nn,onn
ooinnocioio ananno:a (nnirno n: nocr no:nonoio acnocranonnn
anona:a), oiroonanocionnn n o:yirarax aoaronix ncco,onannn.
Xaaironinn n:nononnnnn, ninnnoninn nn oiroonanocionnn nn
ioonocionnn, nnnorcn nannno iyoinx c no,irinn iannn n:n, oiy
onnix oo,ion innoonnn, ,nanoron or 2 ,o 2O nn, ,no ioroix niin
,nr cainin. Acornin ,oia:aroicrnon anona:a nnnorcn onayo
nno noiorarnnnix rianonix qon no:y,nron n qoiannx, noioro, or,o
nonon ionix n:n, co,onnon acnoccon.
,n onayonnn ano n qoiannx nooxo,nni nnoioiarnio ncco
,onannn (81O a:) on:aroino cnonx qoiann (no no:,noo 1O2O nnn
A^IHOIIH 1
noco ,oqoiannn). uoiann oyr n nncry nocy,y, rmaroino orniry
or ,o:nnqnnnymnx nomocrn. Ioionon,yorcn naianyno ncco,onannn ,ari
oinony coonoo canroinoo.
,nqqoonnnainin ,naino: nono,nr c ,n:onronon, n:nonnin no
cnonnqnnocinn ionron, nonno:on, nonooa:onannnnn inmonnnia.
o n o n n o. On:aroina iocnnran:annn na noci nono, ononnn. In
nonnr nornnoanonio co,crna (xnnnoqon, nornn, anniia, noronn,a
:o, rnnn,a:o n ,.). In anonix acnoccax n cynao noqqoirnnnocrn
ononnn nornnoanoninn co,crnann noia:ano onoarnnnoo ononno.
I o i n o : nn cnoonononnon cnonnqnnocion ononnn oinno a
ionnnrnin.
I o q n a i r n i a. Iinncia oionnaocnonron n: crannonaa no
n:no,nrcn noco innnnocioio ni:,oononnn n rox ornnaroinix ncco
,onannn qoiann na naroionnio nocronmno c nnronaon n 23 ,nn. Io
ooonmno anona:on, ocoonno nna, aoramno na nnmonix no,
nnnrnnx n nnannonnio i nnn, naxo,nrcn na ,ncnanconon ynoro; nn
accroncrno qyninnn inmonnnia nono,nr ionooinnocioo, aironoo
innocioo n noro:oooinnocioo ncco,onanno qoiann.
I onaio nnna:nn nono,nr roiymy n :ainnroiny ,o:nnqoinn.
Hooxo,nni co,onno nann nnnon ininoni (nirio yi noo, o,on
n noco nocomonnn ryaora), rmaroinoo nirio qyiron n onomon, innnno
nno no,i ,n nnrin, oxana nnmonix no,yiron n no,i or :ain:nonnn
qoiannnn, oia c nyxann.
AMLHOP

LH orcyrcrnno noncryannn n rononno 6 noc n ooo. Ia:


nnar qn:nooinnociy n narooinnociy anonoo. un:nooinnocian
anonoon na,aorcn n ,orcion no:acro, no nonn oononnocrn, aira
nnn, n nono, nocrnononay:i. Ii,onr ony n ncrnnny narooinno
ciy anonoo. In onon anonooo n oiann:no noncxo,nr rnnnnnio
,n noncryainoio nnia n:nononnn, no orcyrcrnyr noncryainio io
nnnncrio ni,oonnn. onan narooinnocian anonoon oyconona nay
monnon orroia noncryainon ionn n na,aorcn nn nooiax a:nnrnn
noonix oianon (nannno, nn orcyrcrnnn naianma nn oio nacrn,
cnomnon ,oncrnonnon nono), a raio nn nnooronnix :aamonnnx
(aro:nnx) ianaa monin narin, naianma, ,oncrnonnon noni.
Hcvnnnan acnopcn cnn:ana c accroncrnann ono,yirnnnon cncro
ni n o:yiraro no:,oncrnnn na oiann:n noaionnnrnix qairoon
(nonn:nymoo n:ynonno, nnqoinnn, crocc, ioo, n ,.); ona no:nniaor
raio nn ionornnocinx naymonnnx, :aoonannnx nonrainon nonnon
n n,oinnnon cncron, no,onnon orcyrcrnnn (ana:nn) narin n nono
,onnn n,onornn. Iarooinnocian anonoon inaor nonnnnon, ocn non
cryannn no io nn a:y n n:nn, nn nronnnon, ocn n nomon ia
xorn i o,na canocronroinan noncryannn. I :anncnnocrn or yonnn no
aonnn ono,yirnnnon cncroni yconno ni,onr nooainy, inno
raannnociy, innoqn:any, nnnnniony n naronny qony anonoon.
In ncox qonax anonoon na,aorcn 6ccnoouc.
Jcpcpaxunan, nn ncnxorcnnan, acnopcn no:nniaor nn rnoix
ncnxnnocinx nornconnnx (nannno, anonoon noonnoio nononn) nn ncn
xnnocinx :aoonannnx. I ron qono ornocnr raio anonoo nn onon
oononnocrn.
2 A^IHOIIH
nnovaxanuccuan acnopcn a:nnnaorcn nco,crnno noaonnn inno
raanyca (namo qyninnonainoio xaairoa) n nronnnoio cnnonnn iona
,oronnon qyninnn innoqn:a. Ona noor iri oyconona nnroicniann
on (nannno, nn nacrix aninnax), croccon, noonoconnon nononnqoi
nnon, narooinnocinn rononnon oononnocrn n o,on, a raio onyxoi
innoraanyca. In ron, nonnno anonoon n ocno,nn, y oinix noo,io
ornonarcn ioonnio on, cnnonno nannrn n aorocnoconocrn, ono
nno, n:ironnoo onooconno, aronainan innoron:nn. I innoraannno
cion raio ornocnr anonoo, no:nniamy y ,onymoi noco :nannroi
non noron nacci roa nco,crnno ncnoi:onannn a:nnnix ,nor; anono
o nn cnn,ono innoronoonnn innoqn:a, a:nnnamycn nnoi,a nn
ornono ionnnnonannix croioniocraionnix nonaaron (ncoiynn,
nanoon n ,.) noco nx ,nroinoio nnona; anonoo nn cnn,ono ia
airoon anonoo, oycononny nonimonnon coionnon noairnna.
In noco,nnx ,nyx qonax anonoon, nonnno naymonnn innoraannno
cion oiynnnn, no:noni onyxon innoqn:a (a,ononi), nro no:nonor
accnarnnari rn qoni anonoon iai innoqn:anio.
nnoqnaapnan acnopcn no:nniaor nn noaonnn innoqn:a, cono
no,amoncn cnnonnon niaorin iona,oronnix iononon. amo ona
a:nnnaorcn nn onyxonx innoqn:a.
Hnunnuonan acnopcn cnn:ana c no,ocraronnocri iononainon
qyninnn nnnnnion. Ona na,aorcn nn cnn,ono IoomoncioioTo
noa no,onnon nooio a:nnrnn noonix oo: (orcyrcrnno qyninn
onainon riann), oycononnon xonoconninn anonannnn. Hnnnnionan
anonoon no:nniaor raio nn cnn,ono ncromonnn nnnnnion y onmnn
nooo 3 or, anoo nnonmnx nonainin noncryainin nni. Oror
cnn,on, nonnno anonoon n ocno,nn, nonnnorcn nnnnann, norn
nocri; nn noncnn nnnnnion n anaocionnn onaynnar orcyrcrnno
qoniyon n nnnnnio. Anonoon na,aorcn nn cnn,ono o:ncronrnix
nnnnnion naio n nniocionnnocin non:nononnix nnnnnion, nonyncr
nnroinix i n,oionnin iona,oronnin iononan, a raio nn cnn,ono
ciooincro:nix nnnnnion. Iono roio, anonoon no:nniaor noco y,ao
nnn nnnnnion (iacrannn), nn iononainoairnnnix naciynnn:ny
mnx onyxonx nnnnnion, nnoi,a nn inonnon nocnaonnn nnnnnion.
Mavounan acnopcn oyconona no,onnin orcyrcrnnon narin,
a raio nono,onnon n,onornn nn aoro, ocononnix o,ax, ryo
iyo:non n,onornro, ioi,a n,onornn ronor cnoconocri ornonari na
iononainy crnnynnn.
In nannnn anonoon oiny nooxo,nno nanannri i innoiooiy
,n nono,onnn rmaroinoio innoiooinnocioio oco,onannn c noi ni
nnonnn nnnnni narooinn. Ionnno naianmnoio n nnanyainoio (,ny
ynnoio) ncco,onannn, nono,nr rocri qyninnonainon ,nainocrnin: n:
noonno a:ainon (oirainon) ronnoaryi, nnrooinnocioo ncco,ona
nno naianmnix na:ion, ono,oonno qononona :ania n ,. ,n
yiyonnoio n:ynonnn cocronnnn ono,yirnnnon cncroni nnnonnr inc
rooinnocioo ncco,onanno cocioon n,onornn, ono,onr co,oanno
n ionn iona,oronnix, noonix n na,nononnnionix iononon, nono,nr
qyninnonainio noi c iononann. Io noia:annnn ocymocrnnr yira
:nyionoo ncco,onanno narin n nnnnnion, incroocionn, incroocainnnio
iaqn, anaocionn. C noi ncinonnn onyxon innoqn:a ncco,yr
ia:noo ,no, nnoronio non :onnn, ninonnr iannoiaqn, ionniro
ny ronoiaqn noona.
A^HISIH 3
I o i n o : :anncnr or nnnnni n ,nroinocrn anonoon. In qyni
nnonainix naymonnnx ono,yirnnnon cncroni noino:, iai nanno,
aionnnrnin.
I o q n a i r n i a nananona na oocnononno :,oonon naco,cr
nonnocrn (ncinonno n:ioo,crnonnix aion n ,.), no,yno,onno
aoron, :aoonannn noonix oianon, no:,oncrnnn na oiann:n noaion
nnrnix qairoon (crocca, nonn:nymoio n:ynonnn, nnqoinnn n ,.),
cnoonononnoo n a,oinarnoo ononno :aoonannn ]HC n n,oinnnon cnc
roni.
AMHAOH

O3 qona oionon ,ncroqnn, nn ioroon n oianax
n riannx oria,inaorcn (nn oa:yorcn) anonainin ooi annon,. a
mo ncronaorcn nronnnin annon,o:, ioroin a:nnnaorcn nn xonnnocinx
:aoonannnx, conono,amnxcn nainoonnon n (nn) acna,on rianon (na
nnno, nn onxoira:ax, ryoiyo:o oiinx, iocron, xonnnocion ocroo
nnonro n ,.). In nronnnon annon,o:o noaarcn iannin oa:on
nonin, coo:onia, nononi, na,nononnnin. Ioo na,arcn ,yino qoni
annon,o:a, n nacrnocrn nonnnnin annon,o:, nn ioroon no onayn
naorcn xonnnocioio :aoonannn, conono,amoiocn nainoonnon. Ionnn
nin annon,o: xaairon:yorcn nonnymocrnonnin noaonnon nimn. In
ron noor a:nnnaricn rnoan nnacronnn c naannann, aroqnon nimn
n roqnnocinnn n:nann; no:nono noaonno co,na, oiinx, ion.
I n n n n o c i a n i a r n n a annon,o:a :anncnr or oio oian:a
nnn: nn noaonnn nonoi a:nnnaorcn noqornnocinn cnn,on (noronny
nn, innonoronnonnn, anacaia); nn noaonnn nononn ionaronoia
nn, nnoi,a norainan innoron:nn, acnnr, oo oryxa, ionoainn;
nn noaonnn co,na ia,nonoiann, anrnnn n rnoan co,onnan no
,ocraronnocri.
, n a i n o : annon,o:a noor iri ycranonon na ocnonannn yia:an
nix nn:naion, no no,rno,aorcn roiio nn noncnn noaonnoio oiana.
o n o n n o nn nronnnon annon,o:o nananono na ocnonnoo :ao
onanno. Cnonnqnnocian roannn nonnnnoio annon,o:a ninaor na:na
nonno iioiorniocroon,on, nnnyno,onoccanron, cnnnronarnnocian
ncnoi:onanno nonoionnix co,crn nn oroiax, anrnanrnnnocinx nonaa
ron nn anrnnnx.
AMHL3

HH naymonno nannrn; noor nicrynari iai n:ononannoo


naymonno (annocrnnocinn cnn,on) nn conoraricn c aqa:non, anaicnon,
aino:non. Hoo,io :a aoon na naymonno nannrn ciinarcn ,yino
nononcnxnnocino accroncrna (naymonno nnnnannn, onn, nimonnn)
nn aqqoirnnnio naymonnn (nannno, ronoia nn ,onoccnn). Haymo
nno nannrn ocoonno nacro no:nniaor nn ,nycroonnon noaonnn nnn
nocion cncroni, no,o ncoio innnoianna, ,nnnoqainon oacrn n no,n
ainoa:ainix or,oon onon ioi. In ron nonymocrnonno cra,aor
:anonnnanno nonoio naronaa. I o:yiraro oinon no nonnnr coi
rnn, non:omo,mnx noco nanaa :aoonannn (anvcporpanan ancann).
Inrooir, nnnnanno, ononio qyninnn y rainx oinix coxanoni, no
rony nn nonon oco,o onn nacro non:no,nr nnonaronno nnono :,oo
nix ,on. O,naio ocn oco,y c oinin nnmoci nonari xorn i na
nocioiio nnnyr, ro, nonynmnci i non, nono onaynri, nro oinon
no nonnnr nn cona n: roio, o non roiio nro c nnn iononn. I nonimon
2 A^IHOIIH
nnovaxanuccuan acnopcn a:nnnaorcn nco,crnno noaonnn inno
raanyca (namo qyninnonainoio xaairoa) n nronnnoio cnnonnn iona
,oronnon qyninnn innoqn:a. Ona noor iri oyconona nnroicniann
on (nannno, nn nacrix aninnax), croccon, noonoconnon nononnqoi
nnon, narooinnocinn rononnon oononnocrn n o,on, a raio onyxoi
innoraanyca. In ron, nonnno anonoon n ocno,nn, y oinix noo,io
ornonarcn ioonnio on, cnnonno nannrn n aorocnoconocrn, ono
nno, n:ironnoo onooconno, aronainan innoron:nn. I innoraannno
cion raio ornocnr anonoo, no:nniamy y ,onymoi noco :nannroi
non noron nacci roa nco,crnno ncnoi:onannn a:nnnix ,nor; anono
o nn cnn,ono innoronoonnn innoqn:a, a:nnnamycn nnoi,a nn
ornono ionnnnonannix croioniocraionnix nonaaron (ncoiynn,
nanoon n ,.) noco nx ,nroinoio nnona; anonoo nn cnn,ono ia
airoon anonoo, oycononny nonimonnon coionnon noairnna.
In noco,nnx ,nyx qonax anonoon, nonnno naymonnn innoraannno
cion oiynnnn, no:noni onyxon innoqn:a (a,ononi), nro no:nonor
accnarnnari rn qoni anonoon iai innoqn:anio.
nnoqnaapnan acnopcn no:nniaor nn noaonnn innoqn:a, cono
no,amoncn cnnonnon niaorin iona,oronnix iononon. amo ona
a:nnnaorcn nn onyxonx innoqn:a.
Hnunnuonan acnopcn cnn:ana c no,ocraronnocri iononainon
qyninnn nnnnnion. Ona na,aorcn nn cnn,ono IoomoncioioTo
noa no,onnon nooio a:nnrnn noonix oo: (orcyrcrnno qyninn
onainon riann), oycononnon xonoconninn anonannnn. Hnnnnionan
anonoon no:nniaor raio nn cnn,ono ncromonnn nnnnnion y onmnn
nooo 3 or, anoo nnonmnx nonainin noncryainin nni. Oror
cnn,on, nonnno anonoon n ocno,nn, nonnnorcn nnnnann, norn
nocri; nn noncnn nnnnnion n anaocionnn onaynnar orcyrcrnno
qoniyon n nnnnnio. Anonoon na,aorcn nn cnn,ono o:ncronrnix
nnnnnion naio n nniocionnnocin non:nononnix nnnnnion, nonyncr
nnroinix i n,oionnin iona,oronnin iononan, a raio nn cnn,ono
ciooincro:nix nnnnnion. Iono roio, anonoon no:nniaor noco y,ao
nnn nnnnnion (iacrannn), nn iononainoairnnnix naciynnn:ny
mnx onyxonx nnnnnion, nnoi,a nn inonnon nocnaonnn nnnnnion.
Mavounan acnopcn oyconona no,onnin orcyrcrnnon narin,
a raio nono,onnon n,onornn nn aoro, ocononnix o,ax, ryo
iyo:non n,onornro, ioi,a n,onornn ronor cnoconocri ornonari na
iononainy crnnynnn.
In nannnn anonoon oiny nooxo,nno nanannri i innoiooiy
,n nono,onnn rmaroinoio innoiooinnocioio oco,onannn c noi ni
nnonnn nnnnni narooinn. Ionnno naianmnoio n nnanyainoio (,ny
ynnoio) ncco,onannn, nono,nr rocri qyninnonainon ,nainocrnin: n:
noonno a:ainon (oirainon) ronnoaryi, nnrooinnocioo ncco,ona
nno naianmnix na:ion, ono,oonno qononona :ania n ,. ,n
yiyonnoio n:ynonnn cocronnnn ono,yirnnnon cncroni nnnonnr inc
rooinnocioo ncco,onanno cocioon n,onornn, ono,onr co,oanno
n ionn iona,oronnix, noonix n na,nononnnionix iononon, nono,nr
qyninnonainio noi c iononann. Io noia:annnn ocymocrnnr yira
:nyionoo ncco,onanno narin n nnnnnion, incroocionn, incroocainnnio
iaqn, anaocionn. C noi ncinonnn onyxon innoqn:a ncco,yr
ia:noo ,no, nnoronio non :onnn, ninonnr iannoiaqn, ionniro
ny ronoiaqn noona.
A^HISIH 3
I o i n o : :anncnr or nnnnni n ,nroinocrn anonoon. In qyni
nnonainix naymonnnx ono,yirnnnon cncroni noino:, iai nanno,
aionnnrnin.
I o q n a i r n i a nananona na oocnononno :,oonon naco,cr
nonnocrn (ncinonno n:ioo,crnonnix aion n ,.), no,yno,onno
aoron, :aoonannn noonix oianon, no:,oncrnnn na oiann:n noaion
nnrnix qairoon (crocca, nonn:nymoio n:ynonnn, nnqoinnn n ,.),
cnoonononnoo n a,oinarnoo ononno :aoonannn ]HC n n,oinnnon cnc
roni.
AMHAOH

O3 qona oionon ,ncroqnn, nn ioroon n oianax
n riannx oria,inaorcn (nn oa:yorcn) anonainin ooi annon,. a
mo ncronaorcn nronnnin annon,o:, ioroin a:nnnaorcn nn xonnnocinx
:aoonannnx, conono,amnxcn nainoonnon n (nn) acna,on rianon (na
nnno, nn onxoira:ax, ryoiyo:o oiinx, iocron, xonnnocion ocroo
nnonro n ,.). In nronnnon annon,o:o noaarcn iannin oa:on
nonin, coo:onia, nononi, na,nononnnin. Ioo na,arcn ,yino qoni
annon,o:a, n nacrnocrn nonnnnin annon,o:, nn ioroon no onayn
naorcn xonnnocioio :aoonannn, conono,amoiocn nainoonnon. Ionnn
nin annon,o: xaairon:yorcn nonnymocrnonnin noaonnon nimn. In
ron noor a:nnnaricn rnoan nnacronnn c naannann, aroqnon nimn
n roqnnocinnn n:nann; no:nono noaonno co,na, oiinx, ion.
I n n n n o c i a n i a r n n a annon,o:a :anncnr or oio oian:a
nnn: nn noaonnn nonoi a:nnnaorcn noqornnocinn cnn,on (noronny
nn, innonoronnonnn, anacaia); nn noaonnn nononn ionaronoia
nn, nnoi,a norainan innoron:nn, acnnr, oo oryxa, ionoainn;
nn noaonnn co,na ia,nonoiann, anrnnn n rnoan co,onnan no
,ocraronnocri.
, n a i n o : annon,o:a noor iri ycranonon na ocnonannn yia:an
nix nn:naion, no no,rno,aorcn roiio nn noncnn noaonnoio oiana.
o n o n n o nn nronnnon annon,o:o nananono na ocnonnoo :ao
onanno. Cnonnqnnocian roannn nonnnnoio annon,o:a ninaor na:na
nonno iioiorniocroon,on, nnnyno,onoccanron, cnnnronarnnocian
ncnoi:onanno nonoionnix co,crn nn oroiax, anrnanrnnnocinx nonaa
ron nn anrnnnx.
AMHL3

HH naymonno nannrn; noor nicrynari iai n:ononannoo


naymonno (annocrnnocinn cnn,on) nn conoraricn c aqa:non, anaicnon,
aino:non. Hoo,io :a aoon na naymonno nannrn ciinarcn ,yino
nononcnxnnocino accroncrna (naymonno nnnnannn, onn, nimonnn)
nn aqqoirnnnio naymonnn (nannno, ronoia nn ,onoccnn). Haymo
nno nannrn ocoonno nacro no:nniaor nn ,nycroonnon noaonnn nnn
nocion cncroni, no,o ncoio innnoianna, ,nnnoqainon oacrn n no,n
ainoa:ainix or,oon onon ioi. In ron nonymocrnonno cra,aor
:anonnnanno nonoio naronaa. I o:yiraro oinon no nonnnr coi
rnn, non:omo,mnx noco nanaa :aoonannn (anvcporpanan ancann).
Inrooir, nnnnanno, ononio qyninnn y rainx oinix coxanoni, no
rony nn nonon oco,o onn nacro non:no,nr nnonaronno nnono :,oo
nix ,on. O,naio ocn oco,y c oinin nnmoci nonari xorn i na
nocioiio nnnyr, ro, nonynmnci i non, nono onaynri, nro oinon
no nonnnr nn cona n: roio, o non roiio nro c nnn iononn. I nonimon
4 AHAIHAH TIIIIHA
crononn cra,aor nannri na coirnn, non:omo,mno ,o nanaa :aoonannn
(pcvporpanan ancann), nn ron oinno ynmo ncnonnnarcn ooo or
,aonnio coirnn, noon ro, nro nnon nocro cannnroino no,anno.
Inoi,a oinio c oroia,non anno:non :anonnr oa:onanmnocn no
nai n nannrn oninn nocnonnnannnnn (ionqaynnnnnn). Ocoonno
ycronnnna i annocrnnocinn nonoccan nnqonannn, iacamancn canon,on
rnqniannn (nannno, oinio ,ao c ononi iyon anno:non nonnnr cnoo
nnn). Iiaonnan oroia,nan anno:nn c nono:nonocri ncnonnnri
cnoo nnn nn nanooo :nannnio coirnn cnoon n:nn oinno nn:nai
ncnxoionnon anno:nn, na,amoncn nn ncronn nn ,yinx ncnxnno
cinx :aoonannnx.
Innnnon ocro no:nnimon anno:nn noiyr iri noonnono:ionan ran
na, nncyir, ionornnocinn nnoqanr, noraonnocino nnoqaonarnn, nn
roicniannn. Innnoiann ianno nyncrnnroon i innoicnn n nmonnn n noor
cra,ari nn ocranonio ionooamonnn, y,ymonnn nn oranonnn oinci
yioo,a. Iocrononno naacraman anno:nn inaor nonnonnon ,oionoa
rnnnoio :aoonannn ioonnoio no:ia, onyxon, ncnxnnocion oo:nn n ,.
Ioxo,nmno naymonnn nannrn noiyr iri oycononi nnoncnon, na
ymonnnnn no:ionoio ionooamonnn, nncrynann nnionn.
Tan:nronan ioainan anno:nn ncronaorcn y onmnn co,noio
n nonoio no:acra. Onn:o, raion anno:nn oinno no,oaorcn nocioi
io nacon n xaairon:yorcn nno:annon nonon yraron cnoconocrn :anonn
nari nony nnqonann n ynoonnon oroia,non anno:non n ocnonnon
na cannnroino no,annno coirnn. Ioinio ,o:ononrnonani n no
crancrno n nononn n niin,nr acronnninn. Onn nacronnnno nirarcn
nincnnri y oiyamnx, i,o naxo,nrcn, iai oia:anci :,oci, no, y,ynn
no n cocronnnn :anonnnri ornori, nocronnno :a,ar o,nn n ro o nonoci.
Cnycrn nocioiio nacon nannri noccranannnaorcn, anno:nyorcn nmi can
nn:o,. I ornnno or nnoncnn n noxo,nmnx naymonnn no:ionoio io
nooamonnn, ran:nronan ioainan anno:nn n no,annmon oimnn
crno cynaon ocraorcn o,noiarnin nn:o,on.
Io,ocroo a:nnrno n:ononannon nonnymocrnonno anrooia,non
anno:nn no:nono na qono xonnnocioio aioion:na nn naymonnn nn
rannn (iocaioncinn annocrnnocinn cnn,on) n cnn:ano c ,oqnnnron nn
rannna I
1
. Iocrononno a:nnnamancn anno:nn noor iri nn:naion o
o:nn Ainionnoa, ,ncnniynronon nnoqaonarnn nn onyxon no:ia.
acro ncronaorcn no:acrnoo cnnonno nannrn, iorooo oraaor nonoc
ci nonainoio craonnn no:ia, nnoor ,ooianocrnonnin xaairo n no
ni:inaor connainy ,o:a,anrann oinoio (,ooianocrnonnan crano
cian :ainnnnocri).
o n o n n o. In nonoioccnymnx :aoonannnx qqoirnnni no
ro,i nononcnxooinnocion oannrannn. ^o,nianonro:noo ononno
ninaor co,crna, nananonnio na ocnonnoo :aoonanno, nonaari,
ycnnnamno xonnoinnociy noo,any n no:io nnanoran no 24 icyr,
inarnnn 4OO8OO ni 3 a:a n cyr, nnnrnno (nnoqao) no 3OO
6OO nicyr, nooon:nn no 1O2O n nnyrnnonno, conaic.
AH

AALHAH TP

LHHHA (romnna :a,noio noxo,a) :aoonanno,


oycononnoo ,oqoiron cn:ncron ooonin :a,noio noxo,a; nonnnorcn
nnroncnnnon oi n ron oacrn n nono,nnocinnn ionorononnnnn. Io:
nniaor nco,crnno nono,onnn cn:ncron ooonin :a,noio noxo,a nn
AHAuIAICIH
:ary,nonnon airo ,oqoiannn, no nonn o,on n ,. Cnococrnyr qonn
onann anainon romnni nocnanroinio n:nononnn cn:ncron ooon
in nnnon inmin n :a,noio noxo,a (noirnr, innrnr, nannnr) n c
+ojjo.
Ion nn anainon romnno nnroncnnnio n ,nroinio (,o 6 n
n ooo), no:nniar no nonn n noco ,oqoiannn, nro oyconono ronnno
cinn cna:non anainoio cqnniroa.
Saoonanno noor noroiari ocro nn xonnnocin. In ocron rono
nnn on, iai nanno, nocina nnroncnnni n niny,ar oinoio :a,o
nnari ,oqoiann. Iornocri iaonix nacc nco,crnno roio ynonnnna
orcn, nro ni:inaor ,ononnroiny rannarn:ann cn:ncron ooonin :a,
noio noxo,a. Icn ,n ocroio rononnn xaaironi o:ino oonio
omymonnn no nonn aira ,oqoiannn, ro nn xonnnocion rononnn :aoo
nannn oi oinno ycnnnaorcn noco onoononnn inmonnnia.
In ocnoro anainan romnna nnoor nn, y,nnonnon, royioinon
qoni n:ni, oian:ymoncn, iai nanno, na :a,non cronio inmin. ,o
qoir cn:ncron ooonin oinno nonniaor ,o no,cn:ncroio con n nnoor
noonnio, a nn xonnnocion rononnn nornio (ono:ooio) ian.
Ioirainoo ncco,onanno nn ron :aoonannn co,yor nono,nri oc
roono, c ncnoi:onannon na:n, co,oamon nocrnoanocro:nymno co,
crna. Ioirocionn ninonnr nmi noco nnroinnn no, romnny 4 n
1 acrnoa nonoianna.
o n o n n o nn ocron rononnn :aoonannn, iai nanno, ioncona
rnnnoo: ma,nman ,nora, nnon canroinix co,crn n naco (na:onnono
io, no,cononnoio, oonnxonoio, iioio na) noo: or, nnioin:ni
(nacnnio nn c nacroon onamin), noco ,oqoiannn cn,nnno ronio
nannonin co cain acrnoon nonanianara iann. In noqqoirnnnocrn
rnx no, a raio nn xonnnocion rononnn :aoonannn nnnonnr
cnnrnonoiannonio oia,i nn nno,nr no, romnny nacnnio acrnoi,
nocrnoanocro:nymno co,crna nooninonannoio ,oncrnnn, a raio qo
no, cnnr. In orcyrcrnnn qqoira or ionconarnnnoio ononnn noia:ana
onoannn, :ainamancn n nccononnn romnni.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n oio c :anoann n cnoononon
non ononnn :aoonannn oo,onnon n nnnon inmin.
AHAdHAAKC

HH aoinnocian oainnn nono,onnoio rnna; no:


nniaor nn naonroainon (nnnyn oy,onnoinmonnin rair) nona,a
nnn aoiona n oiann:n n noo,io royor nooronon nonomn. Ia:n
nar aoinnocino oainnn oiino n co,non rnocrn (:y,, tjanucnua,
aoinnocinn junum, omct Icuntc) n rnoio (anaqnairnnocinn moi,
acrnarnnocinn craryc).
Anaqnxauvnuccun mou canin io:nin innnnocinn nananr ocr
on aoinnocion oainnn nanooo nacro na,aorcn noco nno,onnn
nonnnnnna. On noor no:nninyri noco nnnononnn anrnnornion, cyi
qannann,on, nnrannnon, ononix cinooroi, onrionoionracrnix no
mocrn n r.,., a raio noco yiycon nacoionix.
Ca:y o noco nnroinnn (no noo: 2O4O nnn) y oinoio nonn
nrcn nyncrno crocnonnn n iy,n, ioonoiyonno, ioonnan oi, ocno
ioncrno, no:y,onno nn ,onoccnn, o:ian caocri, omymonno aa
n roo, oi n nnoro, ionio nicinannn no rnny iannnnnni n ionoan
:onannin :y,, nnoon. O,nonononno no:nniaor y,ymio, cyxon na,ca,nin
4 AHAIHAH TIIIIHA
crononn cra,aor nannri na coirnn, non:omo,mno ,o nanaa :aoonannn
(pcvporpanan ancann), nn ron oinno ynmo ncnonnnarcn ooo or
,aonnio coirnn, noon ro, nro nnon nocro cannnroino no,anno.
Inoi,a oinio c oroia,non anno:non :anonnr oa:onanmnocn no
nai n nannrn oninn nocnonnnannnnn (ionqaynnnnnn). Ocoonno
ycronnnna i annocrnnocinn nonoccan nnqonannn, iacamancn canon,on
rnqniannn (nannno, oinio ,ao c ononi iyon anno:non nonnnr cnoo
nnn). Iiaonnan oroia,nan anno:nn c nono:nonocri ncnonnnri
cnoo nnn nn nanooo :nannnio coirnn cnoon n:nn oinno nn:nai
ncnxoionnon anno:nn, na,amoncn nn ncronn nn ,yinx ncnxnno
cinx :aoonannnx.
Innnnon ocro no:nnimon anno:nn noiyr iri noonnono:ionan ran
na, nncyir, ionornnocinn nnoqanr, noraonnocino nnoqaonarnn, nn
roicniannn. Innnoiann ianno nyncrnnroon i innoicnn n nmonnn n noor
cra,ari nn ocranonio ionooamonnn, y,ymonnn nn oranonnn oinci
yioo,a. Iocrononno naacraman anno:nn inaor nonnonnon ,oionoa
rnnnoio :aoonannn ioonnoio no:ia, onyxon, ncnxnnocion oo:nn n ,.
Ioxo,nmno naymonnn nannrn noiyr iri oycononi nnoncnon, na
ymonnnnn no:ionoio ionooamonnn, nncrynann nnionn.
Tan:nronan ioainan anno:nn ncronaorcn y onmnn co,noio
n nonoio no:acra. Onn:o, raion anno:nn oinno no,oaorcn nocioi
io nacon n xaairon:yorcn nno:annon nonon yraron cnoconocrn :anonn
nari nony nnqonann n ynoonnon oroia,non anno:non n ocnonnon
na cannnroino no,annno coirnn. Ioinio ,o:ononrnonani n no
crancrno n nononn n niin,nr acronnninn. Onn nacronnnno nirarcn
nincnnri y oiyamnx, i,o naxo,nrcn, iai oia:anci :,oci, no, y,ynn
no n cocronnnn :anonnnri ornori, nocronnno :a,ar o,nn n ro o nonoci.
Cnycrn nocioiio nacon nannri noccranannnaorcn, anno:nyorcn nmi can
nn:o,. I ornnno or nnoncnn n noxo,nmnx naymonnn no:ionoio io
nooamonnn, ran:nronan ioainan anno:nn n no,annmon oimnn
crno cynaon ocraorcn o,noiarnin nn:o,on.
Io,ocroo a:nnrno n:ononannon nonnymocrnonno anrooia,non
anno:nn no:nono na qono xonnnocioio aioion:na nn naymonnn nn
rannn (iocaioncinn annocrnnocinn cnn,on) n cnn:ano c ,oqnnnron nn
rannna I
1
. Iocrononno a:nnnamancn anno:nn noor iri nn:naion o
o:nn Ainionnoa, ,ncnniynronon nnoqaonarnn nn onyxon no:ia.
acro ncronaorcn no:acrnoo cnnonno nannrn, iorooo oraaor nonoc
ci nonainoio craonnn no:ia, nnoor ,ooianocrnonnin xaairo n no
ni:inaor connainy ,o:a,anrann oinoio (,ooianocrnonnan crano
cian :ainnnnocri).
o n o n n o. In nonoioccnymnx :aoonannnx qqoirnnni no
ro,i nononcnxooinnocion oannrannn. ^o,nianonro:noo ononno
ninaor co,crna, nananonnio na ocnonnoo :aoonanno, nonaari,
ycnnnamno xonnoinnociy noo,any n no:io nnanoran no 24 icyr,
inarnnn 4OO8OO ni 3 a:a n cyr, nnnrnno (nnoqao) no 3OO
6OO nicyr, nooon:nn no 1O2O n nnyrnnonno, conaic.
AH

AALHAH TP

LHHHA (romnna :a,noio noxo,a) :aoonanno,


oycononnoo ,oqoiron cn:ncron ooonin :a,noio noxo,a; nonnnorcn
nnroncnnnon oi n ron oacrn n nono,nnocinnn ionorononnnnn. Io:
nniaor nco,crnno nono,onnn cn:ncron ooonin :a,noio noxo,a nn
AHAuIAICIH
:ary,nonnon airo ,oqoiannn, no nonn o,on n ,. Cnococrnyr qonn
onann anainon romnni nocnanroinio n:nononnn cn:ncron ooon
in nnnon inmin n :a,noio noxo,a (noirnr, innrnr, nannnr) n c
+ojjo.
Ion nn anainon romnno nnroncnnnio n ,nroinio (,o 6 n
n ooo), no:nniar no nonn n noco ,oqoiannn, nro oyconono ronnno
cinn cna:non anainoio cqnniroa.
Saoonanno noor noroiari ocro nn xonnnocin. In ocron rono
nnn on, iai nanno, nocina nnroncnnni n niny,ar oinoio :a,o
nnari ,oqoiann. Iornocri iaonix nacc nco,crnno roio ynonnnna
orcn, nro ni:inaor ,ononnroiny rannarn:ann cn:ncron ooonin :a,
noio noxo,a. Icn ,n ocroio rononnn xaaironi o:ino oonio
omymonnn no nonn aira ,oqoiannn, ro nn xonnnocion rononnn :aoo
nannn oi oinno ycnnnaorcn noco onoononnn inmonnnia.
In ocnoro anainan romnna nnoor nn, y,nnonnon, royioinon
qoni n:ni, oian:ymoncn, iai nanno, na :a,non cronio inmin. ,o
qoir cn:ncron ooonin oinno nonniaor ,o no,cn:ncroio con n nnoor
noonnio, a nn xonnnocion rononnn nornio (ono:ooio) ian.
Ioirainoo ncco,onanno nn ron :aoonannn co,yor nono,nri oc
roono, c ncnoi:onannon na:n, co,oamon nocrnoanocro:nymno co,
crna. Ioirocionn ninonnr nmi noco nnroinnn no, romnny 4 n
1 acrnoa nonoianna.
o n o n n o nn ocron rononnn :aoonannn, iai nanno, ioncona
rnnnoo: ma,nman ,nora, nnon canroinix co,crn n naco (na:onnono
io, no,cononnoio, oonnxonoio, iioio na) noo: or, nnioin:ni
(nacnnio nn c nacroon onamin), noco ,oqoiannn cn,nnno ronio
nannonin co cain acrnoon nonanianara iann. In noqqoirnnnocrn
rnx no, a raio nn xonnnocion rononnn :aoonannn nnnonnr
cnnrnonoiannonio oia,i nn nno,nr no, romnny nacnnio acrnoi,
nocrnoanocro:nymno co,crna nooninonannoio ,oncrnnn, a raio qo
no, cnnr. In orcyrcrnnn qqoira or ionconarnnnoio ononnn noia:ana
onoannn, :ainamancn n nccononnn romnni.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n oio c :anoann n cnoononon
non ononnn :aoonannn oo,onnon n nnnon inmin.
AHAdHAAKC

HH aoinnocian oainnn nono,onnoio rnna; no:


nniaor nn naonroainon (nnnyn oy,onnoinmonnin rair) nona,a
nnn aoiona n oiann:n n noo,io royor nooronon nonomn. Ia:n
nar aoinnocino oainnn oiino n co,non rnocrn (:y,, tjanucnua,
aoinnocinn junum, omct Icuntc) n rnoio (anaqnairnnocinn moi,
acrnarnnocinn craryc).
Anaqnxauvnuccun mou canin io:nin innnnocinn nananr ocr
on aoinnocion oainnn nanooo nacro na,aorcn noco nno,onnn
nonnnnnna. On noor no:nninyri noco nnnononnn anrnnornion, cyi
qannann,on, nnrannnon, ononix cinooroi, onrionoionracrnix no
mocrn n r.,., a raio noco yiycon nacoionix.
Ca:y o noco nnroinnn (no noo: 2O4O nnn) y oinoio nonn
nrcn nyncrno crocnonnn n iy,n, ioonoiyonno, ioonnan oi, ocno
ioncrno, no:y,onno nn ,onoccnn, o:ian caocri, omymonno aa
n roo, oi n nnoro, ionio nicinannn no rnny iannnnnni n ionoan
:onannin :y,, nnoon. O,nonononno no:nniaor y,ymio, cyxon na,ca,nin
6 AHAuIAICIH
iamoi, nro oycononno a:nnrnon onxocna:na no oroia iorann co
crn,oo:nin ,ixannon. I rnoix cynanx niaoni cnnnroni moia:
o,nocri n nanonan oiacia ion, aionnano:; iononnocrn cranonnrcn
xoo,ninn, nyic nnronn,nin no no nomyninaorcn, A, na,aor no no
ono,onorcn. In anaqnairnnocion moio na,onno A, noor conoraricn
c a:nnrnon ionaro:noio cocronnnn. Cy,ooin c or,oonnon noni n:o ra,
nonon:noinin nononcnyciannon co,crnno rnoon innoicnn ioon
noio no:ia. I rainx cynanx noo: nocioiio nnnyr noco nanaa moia no
or nacrynnri cnori. I nonoo rnoix cynanx y oinix ornonarcn
cnnnroni onooia, conoramnocn c nornoin onxocna:non n na,onn
on A,.
Tainn oa:on, ocnonninn nonnonnnnn anaqnairnnocioio moia
cyar:
aronainan innoron:nn n oiymonnocri nn nornoon rononnn,
ioanc n noron co:nannn nn rnoon rononnn;
naymonno ,ixannn nco,crnno oroia iorann c a:nnrnon crn,oa
nn onxocna:na;
oi n nnoro, iannnnnna, ionin :y,.
o n o n n o. Hooronan nonomi nn anaqnairnnocion moio ,o
na iri oia:ana o: nono,onnn, nn ron royrcn icrora n noriocri
ninononnn na:nanonnn. Iorony n nono,ynix iannorax noninnni,
namnnax cioon nonomn, na nocrax no,nnnncinx cocro n qoi,mocinx
nynirax nooxo,nno nnori coornorcrnymno naoi oiacrnonnix
co,crn, o,noa:onio mnnni n ianoinnni. Ioco oia:annn nooronon
nonomn oinon ,oon iri iocnnran:nonan. ,ono iri oocnonono:
1. Ioiamonno ,ainonmoio nocrynonnn n oiann:n no,noaiaonoio
aoiona no:nono nyron naoonnn iyra nimo nocra nnroinnn nona
ara, ni:nanmoio aoinnociy oainn, no nyron oiainannn n nn
qnirannn nocra nnroinnn nn yiyca O,3 n O,1 acrnoa a,onanna.
2. Io,iono nno,nr O,3O, n O,1 acrnoa a,onanna, nn noo
xo,nnocrn nnroinnn nonronr ia,io 2O nnn n rononno naca. In nocra
ninon iono,nnannio c a:nnrnon nonoco,crnonnon yio:i ,n n:nn
no:nono nnyrnnonnoo nno,onno a,onanna.
3. Iooinnn aronainon innoron:nn n nocnononno orona nniy
nymon ionn c nonomi noonnannn coonix n ioon,nix acrno
on (OO1OOO n n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn, 4OO n non
iinna). Innononno na:onocconix annnon (,onannna, noa,onan
na) no:nono roiio noco nocnononnn orona nniynymon ionn.
4. O,nonononno nnyrnnonno nno,nr 122O ni in,oiorn:ona n
o 6O1O ni no,nn:oona nn 48 ni oranora:ona (noocrona), nno,o
nno iioiornion,on nono nonronri ia,io 6 n ,o iynnonannn ao
innocion oainnn. Croon,nio iononi no oia:inar nono,onnoio ,on
crnnn n nonio 612 n, no no,yno,ar onn,nni oainnn.
. In a:nnrnn onxocna:na n noqqoirnnnocrn a,onanna ,n oio
iynnonannn noia:ano nnyrnnonnoo nno,onno 1O n 2,4 acrnoa yqn
nna c 1O n n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn n nniannnn oraa,
ononnnornion (cayranoa, aynonra).
I o q n a i r n i a anaqnaicnn cno,nrcn i rmaroinony coy
aoiooinnocioio ananno:a noo, na:nanonnon oio oiacrnonnoio
co,crna.
AHAOIOIHAH IHuII]IH 7
AHADP

OBHAH HHd

LKJHH (anonan) nnqoinnonnin nonocc,


ni:inaonin anaoann. Xaairon:yorcn icro no:nniamnn n noioc
cnymnn noio:on rianon c oa:onannon n nnx ia:on n orcyrcrnnon ni
aonnix nocnanroinix nnonnn, rnoon nnroicniannon.
Ia:nnar ,no iynni nniooiann:non no:y,nroon anaonon
nnqoinnn. I nonon iynno ornocnr cnoooa:ymno anaoi, nn io
crn,nn (CIostiidium oiiiigois, CI. soticum, CI. oodomatiois n CI. Lis
toIyticum). Ianonan nnqoinnn, ni:nannan rnnn nniooiann:nann, nacro
oo:nanaorcn iai ia:onan ianiona no ia:onan qoinona. Iroan iyn
na nocnoooa:ymno, nn noiocrn,nainio, anaoi (airoon,i,
qy:oaironn, nonrocronroioiin, nonroioiin n ,.).
Ii,onr n,oionnio n i:oionnio anaonio nniooiann:ni.
On,oionnio anaoi nnnrcn cocrannon nacri nonainon nnioqo
i noonoia n onaynnarcn iannin oa:on n inmonnnio, oianax no
nonoonon cncroni. Ix nono raio ninnnri na nonoxnocrn ion, cn
:ncrix ooonoi, n or,ononon n: ,ixaroinix nyron. Oi:oionnio anao
i onaynnarcn n nonno, a:aiamnxcn oiannnocinx coo,nnonnnx, na
o,o,o noonoia. Ianonan nnqoinnn, ni:inaonan iocrn,nnnn, nnoor,
iai nanno, i:oionnoo noncxo,onno. Hoiocrn,nainio anaoi
n oimnncrno cynaon nnor n,oionny nno,y, nnnnci no:y,nronnn
inonnonocnanroinix nonoccon n oiann:no.
Io:nonocri no:nninononnn anaonon nnqoinnn :anncnr or ionno
crna anaoon n ano, noqooinnocinx ocoonnocron n nnyonrnocrn
no:y,nron, nnnnnn conyrcrnymnx nniooiann:non n ,. Ioan:annn
naroionnix cnoncrn anaoon no:nona nn coornorcrnymon cocronnnn
oiann:na n nmi nn nannnn ynacrion rianon, nmonnix ionocnao
nnn, xonnnocion nnroicniannn oiann:na, conono,amoncn cnnonnon
oio :amnrnix cn, n ,.
Ia:nnrno anaonon nnqoinnn, iai iocrn,nainon, rai n noiocr
n,nainon, noor iri nonnonocnin (,o 1 cyr c nononra ranni nn
onoannn), ocrin (n no,oax 34 cyr) n no,ocrin (ooo 4 cyr).
In ia:onon ianiono n nanao :aoonannn ornonarcn no:y,onno,
ocnoioncrno. Xaaironi aoi na acnnamno on n ano nn nyn
crno nonori n iononnocrn. Ion nacro no cnnnarcn naiornnocinnn
anaiiorniann. Iyic ynamaorcn ,o 1OO12O y,aon n 1 nnn, ronnoarya
roa nonimaorcn ,o 39 C. Io:o nonnnorcn orymnocri cio, naacraor
nqonn. Iiaonnan nnroicniannn nnno,nr i naymonnnn qyninnn ]HC
(nnori ,o iyoion ioni), ,ixaroinon no,ocraronnocrn, naymonnnn io
no,nnannin (cnnonno aronainoio n nono:noio ,anonnn), a raio no
nononnonononnon no,ocraronnocrn. acro a:nnnaorcn nnqoinnonnoroicn
nocinn moi. I ionn ninnnrcn anonnn n cnnonno ionaroinra, ynoon
nin onionnro:, o:inn c,nni onionnranon qonyi nono, nonimonno
COO. In ocnoro ani ono,onrcn niaonnin oroi rianon, nn
nainannn n noiyccnn ionnrannn n rnnnannnocinn :nyi. Oiacia io
n n :ono noaonnn nn iocrn,nainon nnqoinnn o,nan, ioyonaran
nn on:onan, a ronnoarya oo cnnona. Xaaironin nn:naion nnnor
cn acnocranonno oroia, a :aron n noio:a na oimoo accronnno or a
ni. Ianonoo or,ononoo oinno nnoor coo:noionnnncrin xaairo, no
or iri ciy,nin n nonncrin.
Hoiocrn,nainio anaoi nacro ninnnrcn nn a:nnnix inon
nix :aoonannnx: inonnon nonnro, acnoccax oiinx, ioonnoio no:ia,
6 AHAuIAICIH
iamoi, nro oycononno a:nnrnon onxocna:na no oroia iorann co
crn,oo:nin ,ixannon. I rnoix cynanx niaoni cnnnroni moia:
o,nocri n nanonan oiacia ion, aionnano:; iononnocrn cranonnrcn
xoo,ninn, nyic nnronn,nin no no nomyninaorcn, A, na,aor no no
ono,onorcn. In anaqnairnnocion moio na,onno A, noor conoraricn
c a:nnrnon ionaro:noio cocronnnn. Cy,ooin c or,oonnon noni n:o ra,
nonon:noinin nononcnyciannon co,crnno rnoon innoicnn ioon
noio no:ia. I rainx cynanx noo: nocioiio nnnyr noco nanaa moia no
or nacrynnri cnori. I nonoo rnoix cynanx y oinix ornonarcn
cnnnroni onooia, conoramnocn c nornoin onxocna:non n na,onn
on A,.
Tainn oa:on, ocnonninn nonnonnnnn anaqnairnnocioio moia
cyar:
aronainan innoron:nn n oiymonnocri nn nornoon rononnn,
ioanc n noron co:nannn nn rnoon rononnn;
naymonno ,ixannn nco,crnno oroia iorann c a:nnrnon crn,oa
nn onxocna:na;
oi n nnoro, iannnnnna, ionin :y,.
o n o n n o. Hooronan nonomi nn anaqnairnnocion moio ,o
na iri oia:ana o: nono,onnn, nn ron royrcn icrora n noriocri
ninononnn na:nanonnn. Iorony n nono,ynix iannorax noninnni,
namnnax cioon nonomn, na nocrax no,nnnncinx cocro n qoi,mocinx
nynirax nooxo,nno nnori coornorcrnymno naoi oiacrnonnix
co,crn, o,noa:onio mnnni n ianoinnni. Ioco oia:annn nooronon
nonomn oinon ,oon iri iocnnran:nonan. ,ono iri oocnonono:
1. Ioiamonno ,ainonmoio nocrynonnn n oiann:n no,noaiaonoio
aoiona no:nono nyron naoonnn iyra nimo nocra nnroinnn nona
ara, ni:nanmoio aoinnociy oainn, no nyron oiainannn n nn
qnirannn nocra nnroinnn nn yiyca O,3 n O,1 acrnoa a,onanna.
2. Io,iono nno,nr O,3O, n O,1 acrnoa a,onanna, nn noo
xo,nnocrn nnroinnn nonronr ia,io 2O nnn n rononno naca. In nocra
ninon iono,nnannio c a:nnrnon nonoco,crnonnon yio:i ,n n:nn
no:nono nnyrnnonnoo nno,onno a,onanna.
3. Iooinnn aronainon innoron:nn n nocnononno orona nniy
nymon ionn c nonomi noonnannn coonix n ioon,nix acrno
on (OO1OOO n n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn, 4OO n non
iinna). Innononno na:onocconix annnon (,onannna, noa,onan
na) no:nono roiio noco nocnononnn orona nniynymon ionn.
4. O,nonononno nnyrnnonno nno,nr 122O ni in,oiorn:ona n
o 6O1O ni no,nn:oona nn 48 ni oranora:ona (noocrona), nno,o
nno iioiornion,on nono nonronri ia,io 6 n ,o iynnonannn ao
innocion oainnn. Croon,nio iononi no oia:inar nono,onnoio ,on
crnnn n nonio 612 n, no no,yno,ar onn,nni oainnn.
. In a:nnrnn onxocna:na n noqqoirnnnocrn a,onanna ,n oio
iynnonannn noia:ano nnyrnnonnoo nno,onno 1O n 2,4 acrnoa yqn
nna c 1O n n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn n nniannnn oraa,
ononnnornion (cayranoa, aynonra).
I o q n a i r n i a anaqnaicnn cno,nrcn i rmaroinony coy
aoiooinnocioio ananno:a noo, na:nanonnon oio oiacrnonnoio
co,crna.
AHAOIOIHAH IHuII]IH 7
AHADP

OBHAH HHd

LKJHH (anonan) nnqoinnonnin nonocc,


ni:inaonin anaoann. Xaairon:yorcn icro no:nniamnn n noioc
cnymnn noio:on rianon c oa:onannon n nnx ia:on n orcyrcrnnon ni
aonnix nocnanroinix nnonnn, rnoon nnroicniannon.
Ia:nnar ,no iynni nniooiann:non no:y,nroon anaonon
nnqoinnn. I nonon iynno ornocnr cnoooa:ymno anaoi, nn io
crn,nn (CIostiidium oiiiigois, CI. soticum, CI. oodomatiois n CI. Lis
toIyticum). Ianonan nnqoinnn, ni:nannan rnnn nniooiann:nann, nacro
oo:nanaorcn iai ia:onan ianiona no ia:onan qoinona. Iroan iyn
na nocnoooa:ymno, nn noiocrn,nainio, anaoi (airoon,i,
qy:oaironn, nonrocronroioiin, nonroioiin n ,.).
Ii,onr n,oionnio n i:oionnio anaonio nniooiann:ni.
On,oionnio anaoi nnnrcn cocrannon nacri nonainon nnioqo
i noonoia n onaynnarcn iannin oa:on n inmonnnio, oianax no
nonoonon cncroni. Ix nono raio ninnnri na nonoxnocrn ion, cn
:ncrix ooonoi, n or,ononon n: ,ixaroinix nyron. Oi:oionnio anao
i onaynnarcn n nonno, a:aiamnxcn oiannnocinx coo,nnonnnx, na
o,o,o noonoia. Ianonan nnqoinnn, ni:inaonan iocrn,nnnn, nnoor,
iai nanno, i:oionnoo noncxo,onno. Hoiocrn,nainio anaoi
n oimnncrno cynaon nnor n,oionny nno,y, nnnnci no:y,nronnn
inonnonocnanroinix nonoccon n oiann:no.
Io:nonocri no:nninononnn anaonon nnqoinnn :anncnr or ionno
crna anaoon n ano, noqooinnocinx ocoonnocron n nnyonrnocrn
no:y,nron, nnnnnn conyrcrnymnx nniooiann:non n ,. Ioan:annn
naroionnix cnoncrn anaoon no:nona nn coornorcrnymon cocronnnn
oiann:na n nmi nn nannnn ynacrion rianon, nmonnix ionocnao
nnn, xonnnocion nnroicniannn oiann:na, conono,amoncn cnnonnon
oio :amnrnix cn, n ,.
Ia:nnrno anaonon nnqoinnn, iai iocrn,nainon, rai n noiocr
n,nainon, noor iri nonnonocnin (,o 1 cyr c nononra ranni nn
onoannn), ocrin (n no,oax 34 cyr) n no,ocrin (ooo 4 cyr).
In ia:onon ianiono n nanao :aoonannn ornonarcn no:y,onno,
ocnoioncrno. Xaaironi aoi na acnnamno on n ano nn nyn
crno nonori n iononnocrn. Ion nacro no cnnnarcn naiornnocinnn
anaiiorniann. Iyic ynamaorcn ,o 1OO12O y,aon n 1 nnn, ronnoarya
roa nonimaorcn ,o 39 C. Io:o nonnnorcn orymnocri cio, naacraor
nqonn. Iiaonnan nnroicniannn nnno,nr i naymonnnn qyninnn ]HC
(nnori ,o iyoion ioni), ,ixaroinon no,ocraronnocrn, naymonnnn io
no,nnannin (cnnonno aronainoio n nono:noio ,anonnn), a raio no
nononnonononnon no,ocraronnocrn. acro a:nnnaorcn nnqoinnonnoroicn
nocinn moi. I ionn ninnnrcn anonnn n cnnonno ionaroinra, ynoon
nin onionnro:, o:inn c,nni onionnranon qonyi nono, nonimonno
COO. In ocnoro ani ono,onrcn niaonnin oroi rianon, nn
nainannn n noiyccnn ionnrannn n rnnnannnocinn :nyi. Oiacia io
n n :ono noaonnn nn iocrn,nainon nnqoinnn o,nan, ioyonaran
nn on:onan, a ronnoarya oo cnnona. Xaaironin nn:naion nnnor
cn acnocranonno oroia, a :aron n noio:a na oimoo accronnno or a
ni. Ianonoo or,ononoo oinno nnoor coo:noionnnncrin xaairo, no
or iri ciy,nin n nonncrin.
Hoiocrn,nainio anaoi nacro ninnnrcn nn a:nnnix inon
nix :aoonannnx: inonnon nonnro, acnoccax oiinx, ioonnoio no:ia,
8 AHAOIOIHAH IHuII]IH
nononn, coo:onin, nonronnro, nocoo,onon nn nocraornon concnco,
conrnnocion ronoqonro n ,. Xaaironinn nn:naiann noiocrn,n
ainon nnqoinnn oriiron ani cyar oninoo ni,oonno inon ionn
nonoio nnora c o:inn :ononnin :anaxon, ,nqqy:nin noio: nniinx ria
non, nannno ny:iiion ia:a n ianooi na n anonon or,ononon, noni
monno ronnoaryi roa ,o 39 C, o:no, ynamonno nyica ,o 1OO12O y,aon
n 1 nnn, niaonnan nnroicniannn, nncoo,nnonno nonononnonononnon no
,ocraronnocrn.
In oco,onannn ono,oonnoo :nanonno nnoor aironocionnn ano
noio or,ononoio c oiacion nonaaron no Iany: nannno iyix, no
annonono yromonnix naonoi no,rno,aor ,naino: iocrn,nainon
nnqoinnn, a onno ioiionon nnioqoi cnoncrnonno noiocrn,nai
non nnqoinnn. Hoo,io na,aorcn acconnannn anaoon c aoninn
nniooiann:nann, nro ninnnorcn n o:yiraro nocona naronaa na nn
raroinio co,i. ,n nanonoio aironooinnocioio ionron ncco,yo
ny co,y (iyconin noaonnix rianon, anonon coior n ,.) nanann
r n aoaron, ninonnn cnonnainio nanna: noco nyninnn noy
nonnin narona ,ocrannr n mnnno nn n cnonnainix rancnornix
co,ax, nirocnnn n: nnx no:,yx.
O c n o n o n o n o n n n a n i nn iocrn,nainon n noiocrn
,nainon nnqoinnn nnnorcn onoarnnnoo nnomaroicrno: mnoioo acco
nonno onaia noaonnn n nccononno noiorn:nonannix rianon c oaor
ion anrnconrniann n a,oinarnin ,onnonannon. Onoarnnnoo nnomaroi
crno, iai nanno, ninonnr no, omon anocro:non.
Io,yman oi n ononnn noco onoannn nnna,onr anrnaironai
non roannn, n ocnono ioroon onr ncnoi:onanno anrnnornion, oinno
mnoioio cnoira ,oncrnnn: noycnnrornnocinx nonnnnnnon, noqaocno
nnon, annnoinio:n,on n ,., a raio nonaaron, n:naroino ,oncrny
mnx na anaoi (inn,annnnn, noronn,a:o n ,.). I rnoix cynanx,
iai nanno, na:nanar naicnnainio cyronnio ,o:i nonaaron. Iono ro
io, nnnonnr anrnconrnnocino co,crna, n:naroino ,oncrnymno na ana
oi: ,noicn,nn, ,nnoicn, n ,. Inoio ncnoi:yrcn nnqy:nonnan
roannn (nno,onno nonaaron ionn, na:ni, iono:anonnroon, acrnoon
annnoincor n ,.), conononnio noro,i ,oroicniannn (ionoconnn
n na:noconnn), nnnynocrnnynroi (onann:o), anaonnocino iono
ni, anrnioaiynnri n ,.
In iocrn,nainon anonon nnqoinnn nnnonnr nonnaonrny
nornnoianiono:ny cinooriy (nno,nr nnyrnnonno ianoino). ononan
,o:a 1O OOO ^I; noo, nnnononnon cinooriy a:no,nr n 3 a: n:o
ronnnocinn acrnoon xon,a narnn. Ioionon,yorcn nno,onno no nonoo
1 ,o:i cinoorin n cyrin.
I o q n a i r n i a cocronr n cnoonononnon n a,oinarnon xnyin
nocion oaorio an, rmaroinon co,onnn aconrnin n anrnconrnin nn
nanonix onoarnnnix nnomaroicrnax, annonainon ncnoi:onannn an
rnnornion. Cannranoininonnnocinn onn n naaro, i,o noinaor oi
non c anaonon nnqoinnon, ,oon ncinari no:nonocri ionrairnoio
acnocranonnn no:y,nroon nnqoinnn. Hooxo,nno co,ari coornor
crnymno roonannn i ,o:nnqoinnn nonomonnn n aoianoi, ryaornix
nnna,onocron, a raio no,nnnncinx nncrynonrann n annaaryi, no
onn:onnoio naronaa n ,.
AHIIHA 9
AH

HHA (cnn.: ocrin ron:nnr) ocroo nnqoinnonnoaoinno


cioo :aoonanno c nonnymocrnonnin noaonnon nonix nnn,ann. Ioc
nanroinin nonocc noor oian:onaricn n n ,yinx ciononnnx nn
qon,non riann iorin n n:innon, ioronnon nnn,annax, oionix na
niax (n:innan, orona:ainan aninna, aninna oionix nanion), a raio
n oacrn iorann (iorannan aninna).
Saoonann no,nooni ,orn ,omioinoio n mioinoio no:acra, a rai
o n:ocio n no:acro ,o 34O or. Ornonarcn niaonnio co:onnio
no,roni :aoonaonocrn n noconnnn n oconnnn nono,i.
Io:y,nronnn nanooo nacro nnnrcn cronroioii, craqnoioii,
nnonnoioii, ,oono,onio ini o,a Caidida n ,. Cymocrnonny oi
n no:nninononnn aninni noiyr niari anaonan nnqoinnn, a,ononnyci,
nnyci innna. Io,acnoaiamnnn qairoann cyar nocrnoo n omoo
noooxa,onno oiann:na, nooionanno, :anionnan arnocqoa, cnnonno
oairnnnocrn oiann:na, innonnrannno:i, nnoi,a noxannnocian ranna no
nix nnn,ann.
Inqnnnonanno noor iri i:oionnin nn n,oionnin. amo na
,aorcn i:oionnoo nnqnnnonanno. Io:noni ,na nyrn noo,ann no:y,nro
on nnqoinnn: no:,ymnoianoinin n annonranin. I nonon cynao, iai
nanno, :aaonno noncxo,nr nn rocnon ionrairo c oinin aninnon. On
,oionnoo nnqnnnonanno noncxo,nr nn nannnn n noocrn ra nn iorin
onaion xonnnocioio nocnaonnn (xonnnocinn ron:nnr, ianoc :yon, :a
oonannn ,ocon n ,.), a raio nn inonnix :aoonannnx noca n oioono
conix na:yx.
Hanooo nacro ncronarcn rai na:inaonio nyiianio (oinnio, a
nainio) aninni iaraainan, qoniynnan n aiynanan, a raio
qoinono:nan. Ia:nnar raio aninni, ioroio no:nniar nn ocrix
nnqoinnonnix oo:nnx (ion, ciaarnno, ,nqronn n ,.), xonnnocinx
nnqoinnonnix nonoccax (cnqnnco, ryoiyo:o), :aoonannnx ionn
(aianyonnro:o, nnqoonio:o n ,.), n ocoio qoni aninni, nannno
aninna CnnanoncioioIayraIoncana.
Kavapaxunan anrnna. Saoonanno oinno nannnaorcn c nonnonnn cy
xocrn, ca,nonnn, nomonnn n iorio. I rononno nonix cyroi nncoo,n
nnorcn oi nn iorannn. Tonnoarya roa y n:ocix cyqoninan,
y ,oron noor no,nnnaricn ,o 38 C. Ioinio ornonar omy caocri,
no,onoianno, ioonny oi. In ocnoro iorin ninnnrcn ynoonnan
nnnyxocri n innoonnn nonix nnn,ann n nnoiamnx ynacrion no
nix ,yoi. ^niioo noo n :a,nnn cronia iorin no n:nononi, nro nnnorcn
o,nnn n: ,nqqoonnnaino,nainocrnnocinx nn:naion, ornnamnx ry
qony aninni or ocroio qanninra. Ioinonanio nnqarnnocino y:i
noiyr iri ynonnoni n oo:nonni nn nainannn. I:nononnn n ionn
orcyrcrnyr nn noo:io niaoni (nooimon onionnro:, no:nannroi
nin c,nni onionnranon qonyi nono, COO ynoonno nonimona).
doxxnuyxnpnan n xauynapnan anrnnm xaairon:yrcn ooo nia
onnon innnnocion iarnnon. Iai nanno, na,arcn ocroo nanao,
noo,io o:no, nonimonno ronnoaryi roa ,o 394O C, nnoi,a nimo,
ocoonno y ,oron. Iiaoni nn:nain nnroicniannn caocri, norn
nocri, ioonnan oi, nyncrno onori n noncnnnnon oacrn n cycranax,
noron annornra. Ioinonanio nnqarnnocino y:i ynonnoni n oo:non
ni nn nainannn. In qanniocionnn ornonar niaonny innoonn
n nnnyxocri nonix nnn,ann n nnoiamnx ynacrion nniioio noa
8 AHAOIOIHAH IHuII]IH
nononn, coo:onin, nonronnro, nocoo,onon nn nocraornon concnco,
conrnnocion ronoqonro n ,. Xaaironinn nn:naiann noiocrn,n
ainon nnqoinnn oriiron ani cyar oninoo ni,oonno inon ionn
nonoio nnora c o:inn :ononnin :anaxon, ,nqqy:nin noio: nniinx ria
non, nannno ny:iiion ia:a n ianooi na n anonon or,ononon, noni
monno ronnoaryi roa ,o 39 C, o:no, ynamonno nyica ,o 1OO12O y,aon
n 1 nnn, niaonnan nnroicniannn, nncoo,nnonno nonononnonononnon no
,ocraronnocrn.
In oco,onannn ono,oonnoo :nanonno nnoor aironocionnn ano
noio or,ononoio c oiacion nonaaron no Iany: nannno iyix, no
annonono yromonnix naonoi no,rno,aor ,naino: iocrn,nainon
nnqoinnn, a onno ioiionon nnioqoi cnoncrnonno noiocrn,nai
non nnqoinnn. Hoo,io na,aorcn acconnannn anaoon c aoninn
nniooiann:nann, nro ninnnorcn n o:yiraro nocona naronaa na nn
raroinio co,i. ,n nanonoio aironooinnocioio ionron ncco,yo
ny co,y (iyconin noaonnix rianon, anonon coior n ,.) nanann
r n aoaron, ninonnn cnonnainio nanna: noco nyninnn noy
nonnin narona ,ocrannr n mnnno nn n cnonnainix rancnornix
co,ax, nirocnnn n: nnx no:,yx.
O c n o n o n o n o n n n a n i nn iocrn,nainon n noiocrn
,nainon nnqoinnn nnnorcn onoarnnnoo nnomaroicrno: mnoioo acco
nonno onaia noaonnn n nccononno noiorn:nonannix rianon c oaor
ion anrnconrniann n a,oinarnin ,onnonannon. Onoarnnnoo nnomaroi
crno, iai nanno, ninonnr no, omon anocro:non.
Io,yman oi n ononnn noco onoannn nnna,onr anrnaironai
non roannn, n ocnono ioroon onr ncnoi:onanno anrnnornion, oinno
mnoioio cnoira ,oncrnnn: noycnnrornnocinx nonnnnnnon, noqaocno
nnon, annnoinio:n,on n ,., a raio nonaaron, n:naroino ,oncrny
mnx na anaoi (inn,annnnn, noronn,a:o n ,.). I rnoix cynanx,
iai nanno, na:nanar naicnnainio cyronnio ,o:i nonaaron. Iono ro
io, nnnonnr anrnconrnnocino co,crna, n:naroino ,oncrnymno na ana
oi: ,noicn,nn, ,nnoicn, n ,. Inoio ncnoi:yrcn nnqy:nonnan
roannn (nno,onno nonaaron ionn, na:ni, iono:anonnroon, acrnoon
annnoincor n ,.), conononnio noro,i ,oroicniannn (ionoconnn
n na:noconnn), nnnynocrnnynroi (onann:o), anaonnocino iono
ni, anrnioaiynnri n ,.
In iocrn,nainon anonon nnqoinnn nnnonnr nonnaonrny
nornnoianiono:ny cinooriy (nno,nr nnyrnnonno ianoino). ononan
,o:a 1O OOO ^I; noo, nnnononnon cinooriy a:no,nr n 3 a: n:o
ronnnocinn acrnoon xon,a narnn. Ioionon,yorcn nno,onno no nonoo
1 ,o:i cinoorin n cyrin.
I o q n a i r n i a cocronr n cnoonononnon n a,oinarnon xnyin
nocion oaorio an, rmaroinon co,onnn aconrnin n anrnconrnin nn
nanonix onoarnnnix nnomaroicrnax, annonainon ncnoi:onannn an
rnnornion. Cannranoininonnnocinn onn n naaro, i,o noinaor oi
non c anaonon nnqoinnon, ,oon ncinari no:nonocri ionrairnoio
acnocranonnn no:y,nroon nnqoinnn. Hooxo,nno co,ari coornor
crnymno roonannn i ,o:nnqoinnn nonomonnn n aoianoi, ryaornix
nnna,onocron, a raio no,nnnncinx nncrynonrann n annaaryi, no
onn:onnoio naronaa n ,.
AHIIHA 9
AH

HHA (cnn.: ocrin ron:nnr) ocroo nnqoinnonnoaoinno


cioo :aoonanno c nonnymocrnonnin noaonnon nonix nnn,ann. Ioc
nanroinin nonocc noor oian:onaricn n n ,yinx ciononnnx nn
qon,non riann iorin n n:innon, ioronnon nnn,annax, oionix na
niax (n:innan, orona:ainan aninna, aninna oionix nanion), a raio
n oacrn iorann (iorannan aninna).
Saoonann no,nooni ,orn ,omioinoio n mioinoio no:acra, a rai
o n:ocio n no:acro ,o 34O or. Ornonarcn niaonnio co:onnio
no,roni :aoonaonocrn n noconnnn n oconnnn nono,i.
Io:y,nronnn nanooo nacro nnnrcn cronroioii, craqnoioii,
nnonnoioii, ,oono,onio ini o,a Caidida n ,. Cymocrnonny oi
n no:nninononnn aninni noiyr niari anaonan nnqoinnn, a,ononnyci,
nnyci innna. Io,acnoaiamnnn qairoann cyar nocrnoo n omoo
noooxa,onno oiann:na, nooionanno, :anionnan arnocqoa, cnnonno
oairnnnocrn oiann:na, innonnrannno:i, nnoi,a noxannnocian ranna no
nix nnn,ann.
Inqnnnonanno noor iri i:oionnin nn n,oionnin. amo na
,aorcn i:oionnoo nnqnnnonanno. Io:noni ,na nyrn noo,ann no:y,nro
on nnqoinnn: no:,ymnoianoinin n annonranin. I nonon cynao, iai
nanno, :aaonno noncxo,nr nn rocnon ionrairo c oinin aninnon. On
,oionnoo nnqnnnonanno noncxo,nr nn nannnn n noocrn ra nn iorin
onaion xonnnocioio nocnaonnn (xonnnocinn ron:nnr, ianoc :yon, :a
oonannn ,ocon n ,.), a raio nn inonnix :aoonannnx noca n oioono
conix na:yx.
Hanooo nacro ncronarcn rai na:inaonio nyiianio (oinnio, a
nainio) aninni iaraainan, qoniynnan n aiynanan, a raio
qoinono:nan. Ia:nnar raio aninni, ioroio no:nniar nn ocrix
nnqoinnonnix oo:nnx (ion, ciaarnno, ,nqronn n ,.), xonnnocinx
nnqoinnonnix nonoccax (cnqnnco, ryoiyo:o), :aoonannnx ionn
(aianyonnro:o, nnqoonio:o n ,.), n ocoio qoni aninni, nannno
aninna CnnanoncioioIayraIoncana.
Kavapaxunan anrnna. Saoonanno oinno nannnaorcn c nonnonnn cy
xocrn, ca,nonnn, nomonnn n iorio. I rononno nonix cyroi nncoo,n
nnorcn oi nn iorannn. Tonnoarya roa y n:ocix cyqoninan,
y ,oron noor no,nnnaricn ,o 38 C. Ioinio ornonar omy caocri,
no,onoianno, ioonny oi. In ocnoro iorin ninnnrcn ynoonnan
nnnyxocri n innoonnn nonix nnn,ann n nnoiamnx ynacrion no
nix ,yoi. ^niioo noo n :a,nnn cronia iorin no n:nononi, nro nnnorcn
o,nnn n: ,nqqoonnnaino,nainocrnnocinx nn:naion, ornnamnx ry
qony aninni or ocroio qanninra. Ioinonanio nnqarnnocino y:i
noiyr iri ynonnoni n oo:nonni nn nainannn. I:nononnn n ionn
orcyrcrnyr nn noo:io niaoni (nooimon onionnro:, no:nannroi
nin c,nni onionnranon qonyi nono, COO ynoonno nonimona).
doxxnuyxnpnan n xauynapnan anrnnm xaairon:yrcn ooo nia
onnon innnnocion iarnnon. Iai nanno, na,arcn ocroo nanao,
noo,io o:no, nonimonno ronnoaryi roa ,o 394O C, nnoi,a nimo,
ocoonno y ,oron. Iiaoni nn:nain nnroicniannn caocri, norn
nocri, ioonnan oi, nyncrno onori n noncnnnnon oacrn n cycranax,
noron annornra. Ioinonanio nnqarnnocino y:i ynonnoni n oo:non
ni nn nainannn. In qanniocionnn ornonar niaonny innoonn
n nnnyxocri nonix nnn,ann n nnoiamnx ynacrion nniioio noa
6O AHIIHA
n nonix ,yoi. In qoniynnon aninno nn,ni nainonnmnocn qon
iyi, nocnonnnamno cino:i cn:ncry oooniy n nn,o noinx ny:ii
ion oroooio nnora. In aiynanon aninno oa:yrcn oronaroo
io qnnno:nio naori, ioroio acnoaiarcn n ycrinx aiyn. Orn na
ori n ,ainonmon noiyr cnnaricn, noiinan nc nn nonrn nc
cnoo,ny nonoxnocri nnn,ann; onn oiio cnnnarcn mnaroon. I ionn
ornonarcn onionnro: co c,nnion onionnranon qonyi nono, noni
monnan COO (,o 4O4 nnn). Iai nanno, y o,noio n roio o oinoio
onaynnarcn nn:nain qoniynnon n aiynanon aninn; n:ono
nanno rn qoni ncronarcn o,io.
dxcronoanan anrnna ocroo inonnoo nocnaonno oioonnn,anio
non iornarin. Oinno nnnorcn ocononnon n a:nnnaorcn noo: 12 ,nn
noco :anomonnn o,non n: onncannix nimo qon :aoonannn. In qoi
nono:non aninno nonocc namo o,nocroonnnn. Ornonarcn o:ino on
n ioo nn iorannn, ioroio noon niny,ar oinoio oria:inaricn
or nnona ,ao n,ion nnmn, o:ian ioonnan oi, o:no, omymonno a:
nrocrn, caocrn, nonnnrcn inycanocri n rn:n onaroinix nimn, no
nimaorcn ronnoarya roa ,o 3839 C, xaairoon nonnnrnin :anax
n:o ra, oninoo ni,oonno cni. Ioinonanio nnqarnnocino y:i
:nannroino ynonnoni n oo:nonni nn nainannn.
Io:ian innoonnn n oroi nniioio noa noo,io :ary,nnr ocnor no
non nnn,anni, ioroan na croono noaonnn cnomona i co,non nnnn
n inn:y. In :nannroinon oiannnonnn no,nnnocrn nniioio noa n,
ian nnma niroiaor n: noca. I cynanx nicoion nnyonrnocrn nnioqo
i n nonnonnon oairnnnocrn oiann:na, :ano:,aoio nanaa ononnn na
6n ,oni n oioonnn,anionon iornario noor cqonnonaricn non
ron:nnnin (naaron:nnnin) acnocc. oian:yorcn on oinno cno
o,n n cnoxy or nonon nnn,anni (noo,nonoxnnn acnocc). Io:nono
acno,nonanno n n canon nonon nnn,anno, no n cnn:n c anaronnnocinnn
ocoonnocrnnn oo croonnn (nonn:ana iyoinnn aiynann) rn acnocci
no ,ocrniar oimnx a:noon. In co:onmon nonron:nnnon ac
nocco na qono cnnnronon, xaaironix ,n qoinono:non aninni, ninn
norcn ooorin ynacroi cn:ncron ooonin ncronnonnan cronia
acnocca. Ioco nciirnn acnocca (canocronroinoio nn nono,onnoio
onoarnnnin nyron) cocronnno oinoio icro nonan:yorcn.
O c o n o n n n. I: nocrnix ocononnn nanooo nacro ncronar
cn ocrin co,nnn ornr, ocrin anninr, oroi iorann, qoinona mon, na
aqannioainin acnocc, ocrin monnin nnqa,onnr. acro nonron
mnocn aninni cnococrnyr concnnn:annn oiann:na, na qono ioroon
noiyr no:nninyri onnarn:n, noqnr, xoonncrnr, oxnr, nonnninr n ,.
, n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : nono,nr co ciaarnnon,
,nqronon, ioi, innnon, ocrin qanninron, c noaonnnnn nnn,a
nn nn onio:ax, nnqoinnonnon nononyioo:o. Ioimoo :nanonno nnor
xaairo nocrnix n:nononnn, onaynnaonix nn ocnoro iorin n io
rann; o:yirari aoaronix noro,on ncco,onannn. Io,o:onno na
,nqron ,ono no:nninyri yo nn omon ocnoro: oinon nn, o
,on, a,nnannnon, ronnoarynan oainnn noor iri cao niaona
(n no,oax cyqoninon). Ornonarcn ynonnonno monnix nnqarnno
cinx y:on n niaonnin oroi iornarin mon. In aiynanon aninno na
ori oronaroooio nnora n oian:yrcn n no,oax nnn,ann, oiio
cnnnarcn mnaroon, nn ron onaynnaorcn non:nononnan nonoxnocri
AHIIHA 61
nnn,anni; nn ,nqronn naori in:nocooio nnora, nixo,nr :a no,o
i nnn,ann, c ry,on cnnnarcn mnaroon, noco y,aonnn naora ona
aorcn o:nonannin ynacroi. In aiynanon aninno noaonno ,nycro
onnoo, nn ,nqronn ono noo,io (ocoonno nn oiion qono n co,non
rnocrn) inaor o,nocroonnnn. In no,o:onnn na ,nqron :ona oi
noio nooxo,nno conno iocnnran:nonari n oicnonannoo or,oonno nn
qoinnonnon oinnni.
o n o n n o nono,nrcn, iai nanno, na ,ony. I nonio ,nn :aoo
nannn ,o nonan:annn ronnoaryi roa na:nanar nocroinin onn.
Ioionon,yr oninoo nnrio (qyironio coin, nan c nnonon, nooio,
moonnan nnnoainan no,a) n oiary nnrannnann ,nory. Hooxo,nno
co,nri :a qyninnon inmonnnia. oiacrnonnio co,crna co,yor nnno
nnri croio nn,nnn,yaino n :anncnnocrn or xaairoa aninni, cocronnnn
,yinx oianon n cncron. In oiion rononnn :aoonannn o: niaonnon
nnroicniannn na:nanar nnyri cyiqannann,nio nonaari. I rnoix
cynanx, nn niaonnon nnroicniannn, noia:ani anrnnornin. Ioinin
onnarn:non n :aoonannnnn nonoi no:anncnno or qoni aninni c no
noio ,nn oo:nn na:nanar anrnnornin, anorncannnony incory no
O, i 34 a:a n ,oni n acionnony incory no O,1 i 4 a:a n ,oni ,n
no,yno,onnn oocronnn.
,n noociannn ncnoi:yr ronio acrnoi nonanianara iann,
onon incori, qyannnna, in,oiaonara narnn, xon,a narnn,
a raio ornai maqon n onamin. ,ornn, no ynomnn noociari ioo,
,ar (noo: ia,io 3O6O nnn) nnri noionnnn nan c nnonon nn qyi
ronio coin. In oinonanon nnqa,onnro noia:ani coionamno ionn
occi na noni n ronan cyxan nonn:ia na mo ,non. Innonnr naonio
nniannnn. I nonocco ononnn nooxo,nno na,ari :a cocronnnon co
,onnococy,ncron cncroni, nono,nri nonronio ncco,onannn nonn n io
nn, c ron nroi cnoonononno ninnnri ocononnn n nanari nx ononno.
In :arnnynmnxcn nnqa,onnrax n anyaronix yconnnx nocrno nnno
nnr coic, roin YI. I cynao rnooio rononnn oo:nn n nn no:
nninononnn ocononnn oinon ,oon iri iocnnran:nonan.
I o i n o :, iai nanno, aionnnrnin, o,naio nn nonronix an
innax no:noni ocononnn.
I o q n a i r n i a. ^oonnnrnn no no,yno,onn aninn a:,o
nr na nn,nnn,yainio n omno. Iocioiiy aninna ocran nnqoinnon
nan oo:ni, oinoio co,yor nonocrnri n or,oiny ionnary, nacro nonor
nnari oo n nono,nri nany yoiy. ,n oinoio ni,onr cnonnai
ny nocy,y, ioroy noco ia,oio ncnoi:onannn o,ar innnrion nn
innnrnr. Oioo nocron oinoio ,n cnoninannn cni crannr cocy,
c ,o:nnqnnnymnn acrnoon. Oiannnnnar ionrair oinoio c oiya
mnnn, ocoonno c ,orinn, rai iai onn nanooo nocnnnnnnni i aninno.
,n no,yno,onnn aninn nanoo :nanonno nnoor cnoonononnan ca
nannn onaion xonnnocion nnqoinnn (iano:nio :yi, xonnnocinn ron
:nnr, inonnio noaonnn oioonoconix na:yx n ,.), ycranonno nn
nnn, :ary,nnmnx cnoo,noo ,ixanno noo: noc (y ,oron namo ncoio a,o
non,i).
Ioimoo :nanonno nnor raio :aiannanno oiann:na, nanninin
onn ry,a n or,ixa, ycranonno a:nnnix no,nocron, rainx iai nii,
,in (n ron nnco raannin), no:nono cyxon no:,yx, nnon aioion
n ,. I omnn noonnnrnnn no no,yno,onn aninn ornocnr ycranonno
6O AHIIHA
n nonix ,yoi. In qoniynnon aninno nn,ni nainonnmnocn qon
iyi, nocnonnnamno cino:i cn:ncry oooniy n nn,o noinx ny:ii
ion oroooio nnora. In aiynanon aninno oa:yrcn oronaroo
io qnnno:nio naori, ioroio acnoaiarcn n ycrinx aiyn. Orn na
ori n ,ainonmon noiyr cnnaricn, noiinan nc nn nonrn nc
cnoo,ny nonoxnocri nnn,ann; onn oiio cnnnarcn mnaroon. I ionn
ornonarcn onionnro: co c,nnion onionnranon qonyi nono, noni
monnan COO (,o 4O4 nnn). Iai nanno, y o,noio n roio o oinoio
onaynnarcn nn:nain qoniynnon n aiynanon aninn; n:ono
nanno rn qoni ncronarcn o,io.
dxcronoanan anrnna ocroo inonnoo nocnaonno oioonnn,anio
non iornarin. Oinno nnnorcn ocononnon n a:nnnaorcn noo: 12 ,nn
noco :anomonnn o,non n: onncannix nimo qon :aoonannn. In qoi
nono:non aninno nonocc namo o,nocroonnnn. Ornonarcn o:ino on
n ioo nn iorannn, ioroio noon niny,ar oinoio oria:inaricn
or nnona ,ao n,ion nnmn, o:ian ioonnan oi, o:no, omymonno a:
nrocrn, caocrn, nonnnrcn inycanocri n rn:n onaroinix nimn, no
nimaorcn ronnoarya roa ,o 3839 C, xaairoon nonnnrnin :anax
n:o ra, oninoo ni,oonno cni. Ioinonanio nnqarnnocino y:i
:nannroino ynonnoni n oo:nonni nn nainannn.
Io:ian innoonnn n oroi nniioio noa noo,io :ary,nnr ocnor no
non nnn,anni, ioroan na croono noaonnn cnomona i co,non nnnn
n inn:y. In :nannroinon oiannnonnn no,nnnocrn nniioio noa n,
ian nnma niroiaor n: noca. I cynanx nicoion nnyonrnocrn nnioqo
i n nonnonnon oairnnnocrn oiann:na, :ano:,aoio nanaa ononnn na
6n ,oni n oioonnn,anionon iornario noor cqonnonaricn non
ron:nnnin (naaron:nnnin) acnocc. oian:yorcn on oinno cno
o,n n cnoxy or nonon nnn,anni (noo,nonoxnnn acnocc). Io:nono
acno,nonanno n n canon nonon nnn,anno, no n cnn:n c anaronnnocinnn
ocoonnocrnnn oo croonnn (nonn:ana iyoinnn aiynann) rn acnocci
no ,ocrniar oimnx a:noon. In co:onmon nonron:nnnon ac
nocco na qono cnnnronon, xaaironix ,n qoinono:non aninni, ninn
norcn ooorin ynacroi cn:ncron ooonin ncronnonnan cronia
acnocca. Ioco nciirnn acnocca (canocronroinoio nn nono,onnoio
onoarnnnin nyron) cocronnno oinoio icro nonan:yorcn.
O c o n o n n n. I: nocrnix ocononnn nanooo nacro ncronar
cn ocrin co,nnn ornr, ocrin anninr, oroi iorann, qoinona mon, na
aqannioainin acnocc, ocrin monnin nnqa,onnr. acro nonron
mnocn aninni cnococrnyr concnnn:annn oiann:na, na qono ioroon
noiyr no:nninyri onnarn:n, noqnr, xoonncrnr, oxnr, nonnninr n ,.
, n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : nono,nr co ciaarnnon,
,nqronon, ioi, innnon, ocrin qanninron, c noaonnnnn nnn,a
nn nn onio:ax, nnqoinnonnon nononyioo:o. Ioimoo :nanonno nnor
xaairo nocrnix n:nononnn, onaynnaonix nn ocnoro iorin n io
rann; o:yirari aoaronix noro,on ncco,onannn. Io,o:onno na
,nqron ,ono no:nninyri yo nn omon ocnoro: oinon nn, o
,on, a,nnannnon, ronnoarynan oainnn noor iri cao niaona
(n no,oax cyqoninon). Ornonarcn ynonnonno monnix nnqarnno
cinx y:on n niaonnin oroi iornarin mon. In aiynanon aninno na
ori oronaroooio nnora n oian:yrcn n no,oax nnn,ann, oiio
cnnnarcn mnaroon, nn ron onaynnaorcn non:nononnan nonoxnocri
AHIIHA 61
nnn,anni; nn ,nqronn naori in:nocooio nnora, nixo,nr :a no,o
i nnn,ann, c ry,on cnnnarcn mnaroon, noco y,aonnn naora ona
aorcn o:nonannin ynacroi. In aiynanon aninno noaonno ,nycro
onnoo, nn ,nqronn ono noo,io (ocoonno nn oiion qono n co,non
rnocrn) inaor o,nocroonnnn. In no,o:onnn na ,nqron :ona oi
noio nooxo,nno conno iocnnran:nonari n oicnonannoo or,oonno nn
qoinnonnon oinnni.
o n o n n o nono,nrcn, iai nanno, na ,ony. I nonio ,nn :aoo
nannn ,o nonan:annn ronnoaryi roa na:nanar nocroinin onn.
Ioionon,yr oninoo nnrio (qyironio coin, nan c nnonon, nooio,
moonnan nnnoainan no,a) n oiary nnrannnann ,nory. Hooxo,nno
co,nri :a qyninnon inmonnnia. oiacrnonnio co,crna co,yor nnno
nnri croio nn,nnn,yaino n :anncnnocrn or xaairoa aninni, cocronnnn
,yinx oianon n cncron. In oiion rononnn :aoonannn o: niaonnon
nnroicniannn na:nanar nnyri cyiqannann,nio nonaari. I rnoix
cynanx, nn niaonnon nnroicniannn, noia:ani anrnnornin. Ioinin
onnarn:non n :aoonannnnn nonoi no:anncnno or qoni aninni c no
noio ,nn oo:nn na:nanar anrnnornin, anorncannnony incory no
O, i 34 a:a n ,oni n acionnony incory no O,1 i 4 a:a n ,oni ,n
no,yno,onnn oocronnn.
,n noociannn ncnoi:yr ronio acrnoi nonanianara iann,
onon incori, qyannnna, in,oiaonara narnn, xon,a narnn,
a raio ornai maqon n onamin. ,ornn, no ynomnn noociari ioo,
,ar (noo: ia,io 3O6O nnn) nnri noionnnn nan c nnonon nn qyi
ronio coin. In oinonanon nnqa,onnro noia:ani coionamno ionn
occi na noni n ronan cyxan nonn:ia na mo ,non. Innonnr naonio
nniannnn. I nonocco ononnn nooxo,nno na,ari :a cocronnnon co
,onnococy,ncron cncroni, nono,nri nonronio ncco,onannn nonn n io
nn, c ron nroi cnoonononno ninnnri ocononnn n nanari nx ononno.
In :arnnynmnxcn nnqa,onnrax n anyaronix yconnnx nocrno nnno
nnr coic, roin YI. I cynao rnooio rononnn oo:nn n nn no:
nninononnn ocononnn oinon ,oon iri iocnnran:nonan.
I o i n o :, iai nanno, aionnnrnin, o,naio nn nonronix an
innax no:noni ocononnn.
I o q n a i r n i a. ^oonnnrnn no no,yno,onn aninn a:,o
nr na nn,nnn,yainio n omno. Iocioiiy aninna ocran nnqoinnon
nan oo:ni, oinoio co,yor nonocrnri n or,oiny ionnary, nacro nonor
nnari oo n nono,nri nany yoiy. ,n oinoio ni,onr cnonnai
ny nocy,y, ioroy noco ia,oio ncnoi:onannn o,ar innnrion nn
innnrnr. Oioo nocron oinoio ,n cnoninannn cni crannr cocy,
c ,o:nnqnnnymnn acrnoon. Oiannnnnar ionrair oinoio c oiya
mnnn, ocoonno c ,orinn, rai iai onn nanooo nocnnnnnnni i aninno.
,n no,yno,onnn aninn nanoo :nanonno nnoor cnoonononnan ca
nannn onaion xonnnocion nnqoinnn (iano:nio :yi, xonnnocinn ron
:nnr, inonnio noaonnn oioonoconix na:yx n ,.), ycranonno nn
nnn, :ary,nnmnx cnoo,noo ,ixanno noo: noc (y ,oron namo ncoio a,o
non,i).
Ioimoo :nanonno nnor raio :aiannanno oiann:na, nanninin
onn ry,a n or,ixa, ycranonno a:nnnix no,nocron, rainx iai nii,
,in (n ron nnco raannin), no:nono cyxon no:,yx, nnon aioion
n ,. I omnn noonnnrnnn no no,yno,onn aninn ornocnr ycranonno
62 AHIIO^A
no,nocron na non:no,crno n n iry, :annrnn a:nnninn nn,ann cnora.
nna, nacro oomno aninnann (iai n:ocio, rai n ,orn), no,oar ,nc
nanconony na,onn.
Ocomc qopm anrnnm. Co,n nnx namo ncronaorcn aninna Cnnanon
cioioIayraIoncana, nn n:nonnononnaran aninna. Io ni:inaor no
oronooa:nan naonia n cnnno:o c oinnon cnnoxoron noocrn ra. Oro
:aoonanno namo no:nniaor y nn, ncromonnix n ocaonnix a:nnni
nn :aoonannnnn, cra,amnx innonnrannno:on.
Canonyncrnno oinoio oinno nao n:nonnorcn. acro on oamaorcn
:a nonomi n cnn:n c nonnonnon nonnnrnoio innocrnoio :anaxa n:o ra
n cnorononnn. I noocononnix cynanx ronnoarya roa, iai nanno,
nonainan nn cyqoninan, nmi nnoi,a :aoonanno nannnaorcn
c nicoion ronnoaryi (38 C n nimo) n o:noa. I ionn noor iri yno
onno niaonnin onionnro:. I ,ainonmon nonnnrcn oi nn io
rannn n ynonnonno oinonanix nnqarnnocinx y:on, oo:nonnix nn
nainannn. In noocononnon rononnn ,nroinocri :aoonannn 23 no,.
Ioinix c rnoinn qonann :aoonannn nooxo,nno iocnnran:no
nari. In qanniocionnn ninnnorcn noaonno, iai nanno, o,non nnn
,anni. Ora nnn,anna innoonnonana, ynonnona n a:noax, noiira co
onaroorin ixin naoron, ioroin oiio cnnnaorcn, n no, nnn ona
ynnaorcn coiia ionoronaman n:na c coonaroorin ,non n noonninn
iannn. I:rn:nonno, nonnno nnn,anni, noor acnocrannricn na ,y
in, a nnoi,a na ,yino or,oi oroiorin, cn:ncry oooniy moi, ,ocon.
O c o n o n n n na,arcn o,io, no ocn onn no:nniar, ro
noroiar rnoo (ao:nnnio ionorononnn, noqoannn rno,oio noa,
a:ymonno ,ocon n ,.).
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni n o
:yiraron aironooinnocioio ncco,onannn onayonno n nonio nn
n or,ononon n:ni oimoio ionnocrna nooronooa:nix naonoi n cnn
oxor noocrn ra.
o n o n n o: noociannn noocrn ra acrnoann nooincn no,oo,a,
nonanianara iann, nnny,nnanno n:nonnon nonoxnocrn noomion oca
coa. In orcyrcrnnn qqoira na:nanar nonnnnnn, nniornnony inc
ory.
AHH

OMA ,ooianocrnonnan onyxoi, a:nnnamancn n: cocy,on.


Aninona n: iononocnix cocy,on nocnr na:nanno ionaninoni, n: nnqarn
nocinx cocy,on nnqaninoni.
AHHOCH

A3M narooinnocioo cyonno nocnora aronn nimonno
io rnna nco,crnno nx cna:na, nnno,nmoo i ynonimonn ionocnaonnn
coornorcrnymoio oiana nn riann, nro n cno onoo,i ni:inaor naymonno
rianonoio onona. Aninocna:n nacro nnoor nonoionnoo noncxo,onno. ,n
roinin cna:n cocy,on co,na noor nnnricn nnnnnon cronoia,nn n nn
qaira nnoia,a. Cna:n no:ionix aronn nnnorcn o,non n: nnnnn nay
monnn no:ionoio ionooamonnn nn innoronnnocion oo:nn. Aninocna:n
or,oinix aronn na,aorcn raio nn nnionn, oo:nn Ionno, n,a
ronnrax. Io:nninononn aninocna:na noiyr cnococrnonari noooxa,o
nno, cninio oonio a:,aonnn, nnroicniannn (aioioon, nniornnon).
,n ycranonnn aninocna:na na:nanar cna:nonrnnocino co,crna, nono
,nrcn ononno ocnonnoio :aoonannn.
AHIIIIS^A AOITI 63
AHLBP

H3MA acmnonno nocnora aronn nco,crnno acrno


nnn n ninnnnnannn oo cronin (ncrnnnan anonn:na) no :a cnor nanonon
non ioni noocrn, oamon n riannx nno aronn, no coomamoncn
c non noo: ornocrno n cronio cocy,a (onan anonn:na). Icrnnnan anon
n:na nnoor nnnn,nnociy, nooronooa:ny nn nomionn,ny qony,
a:nnnaorcn iannin oa:on nn aroocioo:o, namo ncoio aori (cn.
Anccju:+a aojmt), nnoi,a noor iri no,onnon. I ncrnnnin anonn:
nan ornocnrcn n anonn:na co,na. I o,inx cynanx a:nnnaorcn rai na
:inaonan accannaman anonn:na, nn ioroon n romo cronin cocy,a
oa:yorcn noocri, coomamancn c nocnoron cocy,a. onan anonn:na,
no:nniaor n :ono nono,onnn cocy,a (rannarnnocian anonn:na) nn
nco,crnno a:ymonnn oio cronin narooinnocinn nonoccon (ao:nonnan
anonn:na). In rannarnnocion anonn:no aronn noor coomaricn
c nnoamon nonon no noo: anonn:narnnocinn nomoi (arononono:
nan anonn:na), no nonoco,crnonno, ocn nona raio ia nono,ona
(arononono:nin cnnm).
Ocnonnon nn:nai onon anonn:ni noinncrin, cnnxonnin
nyicy myn nn ayciyirannn na, no (nn aronainon anonn:no) nn
nonoinnin, no ycnnnamnncn nn nyiconon ronio (nn aronono
no:non anonn:no). Iyni noo,arcn no xo,y cocy,on n a:nix nanan
onnnx. In no,o:onnn na ony anonn:ny oinon ,oon iri con
no iocnnran:nonan n xnyinnocioo or,oonno.
AHLBP

H3MA A

OPTm narooinnocioo oiainoo (nomionn,noo)


ninnnnnanno cronin nn ,nqqy:noo (nniynnoo, nonimamoo ,nanor
nonainon aori n,noo) acmnonno ynacria aori. Io oian:annn a:
nnar anonn:ny cnnyca Iaicaini, nocxo,nmoio or,oa, ,yin n nncxo
,nmoio or,oa iy,non aori, anonn:ny mnon aori. Io rnooinn
ni,onr no,onnio anonn:ni aori (nanooo o,ino) n nnooron
nio, nonocnanroinio (aroocioornnocino, rannarnnocino nanooo
nacrio) n nocnanroinio (cnqnnrnnocino, ryoiyo:nio, onnarnno
cino, nnqoinnonnio); co,nnn no:acr oinix 4O7O or.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Anonn:na iy,non aori noor no
nnnricn onnn n oacrn co,na, o,imion, ocnnocri iooca, oroirnnno
noiyr ninnnricn nn:nain aorainon no,ocraronnocrn; anonn:na mnon
aori nono,nnocin no:nniamon oi n nnoro nn noncnnno, omymo
nnon nyicannn, nn ron nnoi,a y,aorcn nainnonari nyicnymoo oa
:onanno cona or no:nononnnia n oacrn nynia nn nimo n nicymari na,
nnn cncronnocinn myn.
Ioinocrnnocin noaionnnrnon nnnorcn accannaman anonn:na
aori, xaairon:ymancn noio:on n a:inon nacrn oo cronin c noco
,ymnn accoonnon oo ioni. I nanainon nono,o accannannn no
ncxo,nr na,in nnyronnon, a nnoi,a n co,non ooonin aori nn co
xanonnn noocrnocrn naynon oo ooonin. I ,ainonmon nonniaman
no, oimnn ,anonnon ioni accannaor nc croniy aori n noinaor
nayny oooniy, nro no,or i ninononnon cnorn oinoio or naccnn
nonmoio nnyronnoio ionorononnn. I ,yinx cynanx acnocranonno
accannannn n noicnnainon nananonnn nnno,nr i ionononia,y,
oriny aorainoio ianana, rnoon aorainon no,ocraronnocrn, oi
i:nn ioonanix aronn co,na. Iaccannanno noor :anomaricn no
nronin noinon nnyronnon ooonin aori nno nocra nanainoio
62 AHIIO^A
no,nocron na non:no,crno n n iry, :annrnn a:nnninn nn,ann cnora.
nna, nacro oomno aninnann (iai n:ocio, rai n ,orn), no,oar ,nc
nanconony na,onn.
Ocomc qopm anrnnm. Co,n nnx namo ncronaorcn aninna Cnnanon
cioioIayraIoncana, nn n:nonnononnaran aninna. Io ni:inaor no
oronooa:nan naonia n cnnno:o c oinnon cnnoxoron noocrn ra. Oro
:aoonanno namo no:nniaor y nn, ncromonnix n ocaonnix a:nnni
nn :aoonannnnn, cra,amnx innonnrannno:on.
Canonyncrnno oinoio oinno nao n:nonnorcn. acro on oamaorcn
:a nonomi n cnn:n c nonnonnon nonnnrnoio innocrnoio :anaxa n:o ra
n cnorononnn. I noocononnix cynanx ronnoarya roa, iai nanno,
nonainan nn cyqoninan, nmi nnoi,a :aoonanno nannnaorcn
c nicoion ronnoaryi (38 C n nimo) n o:noa. I ionn noor iri yno
onno niaonnin onionnro:. I ,ainonmon nonnnrcn oi nn io
rannn n ynonnonno oinonanix nnqarnnocinx y:on, oo:nonnix nn
nainannn. In noocononnon rononnn ,nroinocri :aoonannn 23 no,.
Ioinix c rnoinn qonann :aoonannn nooxo,nno iocnnran:no
nari. In qanniocionnn ninnnorcn noaonno, iai nanno, o,non nnn
,anni. Ora nnn,anna innoonnonana, ynonnona n a:noax, noiira co
onaroorin ixin naoron, ioroin oiio cnnnaorcn, n no, nnn ona
ynnaorcn coiia ionoronaman n:na c coonaroorin ,non n noonninn
iannn. I:rn:nonno, nonnno nnn,anni, noor acnocrannricn na ,y
in, a nnoi,a na ,yino or,oi oroiorin, cn:ncry oooniy moi, ,ocon.
O c o n o n n n na,arcn o,io, no ocn onn no:nniar, ro
noroiar rnoo (ao:nnnio ionorononnn, noqoannn rno,oio noa,
a:ymonno ,ocon n ,.).
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni n o
:yiraron aironooinnocioio ncco,onannn onayonno n nonio nn
n or,ononon n:ni oimoio ionnocrna nooronooa:nix naonoi n cnn
oxor noocrn ra.
o n o n n o: noociannn noocrn ra acrnoann nooincn no,oo,a,
nonanianara iann, nnny,nnanno n:nonnon nonoxnocrn noomion oca
coa. In orcyrcrnnn qqoira na:nanar nonnnnnn, nniornnony inc
ory.
AHH

OMA ,ooianocrnonnan onyxoi, a:nnnamancn n: cocy,on.


Aninona n: iononocnix cocy,on nocnr na:nanno ionaninoni, n: nnqarn
nocinx cocy,on nnqaninoni.
AHHOCH

A3M narooinnocioo cyonno nocnora aronn nimonno
io rnna nco,crnno nx cna:na, nnno,nmoo i ynonimonn ionocnaonnn
coornorcrnymoio oiana nn riann, nro n cno onoo,i ni:inaor naymonno
rianonoio onona. Aninocna:n nacro nnoor nonoionnoo noncxo,onno. ,n
roinin cna:n cocy,on co,na noor nnnricn nnnnnon cronoia,nn n nn
qaira nnoia,a. Cna:n no:ionix aronn nnnorcn o,non n: nnnnn nay
monnn no:ionoio ionooamonnn nn innoronnnocion oo:nn. Aninocna:n
or,oinix aronn na,aorcn raio nn nnionn, oo:nn Ionno, n,a
ronnrax. Io:nninononn aninocna:na noiyr cnococrnonari noooxa,o
nno, cninio oonio a:,aonnn, nnroicniannn (aioioon, nniornnon).
,n ycranonnn aninocna:na na:nanar cna:nonrnnocino co,crna, nono
,nrcn ononno ocnonnoio :aoonannn.
AHIIIIS^A AOITI 63
AHLBP

H3MA acmnonno nocnora aronn nco,crnno acrno


nnn n ninnnnnannn oo cronin (ncrnnnan anonn:na) no :a cnor nanonon
non ioni noocrn, oamon n riannx nno aronn, no coomamoncn
c non noo: ornocrno n cronio cocy,a (onan anonn:na). Icrnnnan anon
n:na nnoor nnnn,nnociy, nooronooa:ny nn nomionn,ny qony,
a:nnnaorcn iannin oa:on nn aroocioo:o, namo ncoio aori (cn.
Anccju:+a aojmt), nnoi,a noor iri no,onnon. I ncrnnnin anonn:
nan ornocnrcn n anonn:na co,na. I o,inx cynanx a:nnnaorcn rai na
:inaonan accannaman anonn:na, nn ioroon n romo cronin cocy,a
oa:yorcn noocri, coomamancn c nocnoron cocy,a. onan anonn:na,
no:nniaor n :ono nono,onnn cocy,a (rannarnnocian anonn:na) nn
nco,crnno a:ymonnn oio cronin narooinnocinn nonoccon (ao:nonnan
anonn:na). In rannarnnocion anonn:no aronn noor coomaricn
c nnoamon nonon no noo: anonn:narnnocinn nomoi (arononono:
nan anonn:na), no nonoco,crnonno, ocn nona raio ia nono,ona
(arononono:nin cnnm).
Ocnonnon nn:nai onon anonn:ni noinncrin, cnnxonnin
nyicy myn nn ayciyirannn na, no (nn aronainon anonn:no) nn
nonoinnin, no ycnnnamnncn nn nyiconon ronio (nn aronono
no:non anonn:no). Iyni noo,arcn no xo,y cocy,on n a:nix nanan
onnnx. In no,o:onnn na ony anonn:ny oinon ,oon iri con
no iocnnran:nonan n xnyinnocioo or,oonno.
AHLBP

H3MA A

OPTm narooinnocioo oiainoo (nomionn,noo)


ninnnnnanno cronin nn ,nqqy:noo (nniynnoo, nonimamoo ,nanor
nonainon aori n,noo) acmnonno ynacria aori. Io oian:annn a:
nnar anonn:ny cnnyca Iaicaini, nocxo,nmoio or,oa, ,yin n nncxo
,nmoio or,oa iy,non aori, anonn:ny mnon aori. Io rnooinn
ni,onr no,onnio anonn:ni aori (nanooo o,ino) n nnooron
nio, nonocnanroinio (aroocioornnocino, rannarnnocino nanooo
nacrio) n nocnanroinio (cnqnnrnnocino, ryoiyo:nio, onnarnno
cino, nnqoinnonnio); co,nnn no:acr oinix 4O7O or.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Anonn:na iy,non aori noor no
nnnricn onnn n oacrn co,na, o,imion, ocnnocri iooca, oroirnnno
noiyr ninnnricn nn:nain aorainon no,ocraronnocrn; anonn:na mnon
aori nono,nnocin no:nniamon oi n nnoro nn noncnnno, omymo
nnon nyicannn, nn ron nnoi,a y,aorcn nainnonari nyicnymoo oa
:onanno cona or no:nononnnia n oacrn nynia nn nimo n nicymari na,
nnn cncronnocinn myn.
Ioinocrnnocin noaionnnrnon nnnorcn accannaman anonn:na
aori, xaairon:ymancn noio:on n a:inon nacrn oo cronin c noco
,ymnn accoonnon oo ioni. I nanainon nono,o accannannn no
ncxo,nr na,in nnyronnon, a nnoi,a n co,non ooonin aori nn co
xanonnn noocrnocrn naynon oo ooonin. I ,ainonmon nonniaman
no, oimnn ,anonnon ioni accannaor nc croniy aori n noinaor
nayny oooniy, nro no,or i ninononnon cnorn oinoio or naccnn
nonmoio nnyronnoio ionorononnn. I ,yinx cynanx acnocranonno
accannannn n noicnnainon nananonnn nnno,nr i ionononia,y,
oriny aorainoio ianana, rnoon aorainon no,ocraronnocrn, oi
i:nn ioonanix aronn co,na. Iaccannanno noor :anomaricn no
nronin noinon nnyronnon ooonin aori nno nocra nanainoio
64 AHIIIIS^A AOITI
accannannn. Oa:yorcn rai na:inaonan ,nycrnoia; o,naio raino aio
noynnio cynan canon:ononnn no:ninanno o,in. Iaccannaman anon
n:na aori namo no:nniaor y nynnn nonoio no:acra c aroocioo
:on n aronainon innoron:non n ananno:o, oo nn cnqnnrnnocion
aornro. Cnn,on ^aqana, no,onnio nooin aorainoio ianana rai
o ornocnrcn i qairoan ncia accannannn aori.
3aoonanno nannnaorcn ocro, ronn a:nnrnn ynin. Ocnonnin cnnn
ronon oo:nn nnnorcn ocronanman oi n iy,n, na,nnyman n cnnny
n noo,io acnocrannmancn n no,oonny oacri. Ioinon no:y,on,
nonorcn, or on no naxo,nr coo nocra. Hoo,io ca:y nco, :a oi a:
nnnaorcn iarnna rnooio ioanca c na,onnon A,, nnronn,nin nyicon,
nonqonnocinnn nonnonnnnn cocy,ncron no,ocraronnocrn; ninocrn oi
noio n: ioanca nonrn nnioi,a no y,aorcn. I ,yinx cynanx nonin oo
non nncryn conono,aorcn o:inn nonimonnon A,, nonnonnon :nannroi
non acnnnornn ,anonnn na nanon n onon yiax, nnoi,a cnnnronann na
ymonnn no:ionoio ionooamonnn, nn:o,ann noron co:nannn.
Ioco nonoio rnoonmoio oonoio nncryna noor nacrynnri iar
ionononnoo ooinonno, cnonnmoocn :aron nonin nncrynon nonnx
oon. oo,onanno oonix nncrynon n cnorix nonoyrion cnn:ano
c ron, nro accoonno cronin aori noncxo,nr nnoi,a n nocioiio ranon.
Iono roio, nonononno nonix ynacrion cronin aori n nonocc accoonnn
noor nonnri nocro nanoimon niaonnocrn on. Ioco nanainoio
nncryna on n iy,n n ,ainonmon ona noor oian:onaricn nonnymo
crnonno n nnoro, noncnnno, nro co,yor ynnrinari nn ,nainocrnio. Ion
ononno n nonocc mnon aori oinno conono,aorcn naymonnon
ionooamonnn n acconno ocnonnix ioonnix cocy,on c nncoo,nno
nnon iarnni rnoon inmonnon nonoxo,nnocrn. I noonnno cynaon nn
oroirnnnon ncco,onannn ninnnorcn aorainan no,ocraronnocri c rn
nnnnin ,nacronnocinn mynon n ronio nicymnnannn aori, no:noni
rannona,a co,na, nmonnn ioonnoio n cnnnnoio no:ia, iononnocron (nro
,oaor nono:nonin ono,oonno A, na o,non nn oonx yiax). Or no
nonra nanainoio na,ina nnyronnon ooonin ,o oionnaroinoio noi
na naynon ooonin n cnorn oinoio noxo,nr or nocioiinx nnnyr
,o nocioiinx cyroi, n rononno ioroix nnoi,a nacrynar nono,on
roinio nono,i ornocnroinoio aionoynnn.
, n a i n o : accannamon anonn:ni aori noor iri no,rno
,on nn onrionooinnocion n yira:nyionon ncco,onannn n nonqnnn
onan nn aoroiaqnn n yconnnx cnonnan:nonannoio yno,onnn.
Iaccannamy anonn:ny aori oinno nnxo,nrcn ,nqqoonnn
onari c unqajtmo+ +uotajoa, nro no,crannor :nannroinio ry,noc
rn n::a cxo,crna oonix nonnonnn n cnnnronarnin oonx :aoonannn
n noon, ocoonno n nanainon nono,o oo:nn.
Co,yor ynnrinari, nro nnnonnonio nn ocron nnqairo nnoia,a
anrnioaiynnri nn accannamon anonn:no aori nornnonoia:ani.
o n o n n o. Hooronan nonomi nn no,o:onnn na accannanno
anonn:ni aori :ainaorcn n co:,annn acornoio noion, cnnrnn oo
noio cnn,ona nno,onnon 12 n 1 acrnoa noqnna no,iono nn nnyr
nnonno. ,n icronnoio cnnonnn A, na ,oiocnnrainon rano noor nn
nonnricn nnqo,nnnn n ,o:o 1O2O ni cynninaino (no, n:ii) ia,io 2
4 n co,crno ,ocraronno qqoirnnnoo n o:onacnoo. Ioinon c no,o:o
nnon na accannamy anonn:ny aori no,onr connon iocnnran:annn
nn yconnn co,onnn acornoio noion nn rancnornonio.
AHIIIIS^A CII,]A 6
I yconnnx cnonnan:nonannoio or,oonnn ,n iooinnn nonimon
noio A, nn no,o:onnn na accannanno anonn:ni aori noia:ana ion
nnnonannan roannn narnn nnronyccn,on n oraa,onooiaroann
nnyrnnonno (,n no,ornamonnn ni:inaonoio narnn nnronyccn,on
ynonnonnn co,onnoio nioca n ,ainonmoio nono,onnn nnrnni ao
ri). ]oi roannn nnnorcn cnnonno A, ,o nnnnnainoio yonnn, con
nocrnnoio c a,oinarnon noqy:non ioonnoio no:ia, co,na n nonoi (oin
no cncronnocioo A, nn ron cocrannor 1OO12O nn r. cr., ,nacro
nnocioo no nonimaor 8O nn r. cr.). Aironarnnon noiyr cynri
noanann nnyrnnonno n ,o:o O,O niii nn aorao nnyrnnonno cna
naa n ,o:o 2O ni, ,aoo 2O4O ni ia,io 1O2O nnn ,o nooxo,nnoio
cnnonnn A, nn ,ocrnonnn cynnanon ,o:i 3OO ni. aorao ynoni
maor omoo nonqonnocioo conornnonno, cymocrnonno no nnnn na co
,onnin nioc, nro no:nonor ncnoi:onari ror nonaar n ianocrno
nonoroannn nn accannannn aori; noco icronnon iooinnn A,
n oionnannn nnqy:nn no:noon nooxo, na nnon nonaara nnyri (1OO
2OO ni 24 a:a n cyrin). Innononno yia:annix co,crn royor ocr
ioio ionron OII, nacrori co,onnix coiamonnn n A,, nro oiannnn
naor no:nonocri nx ncnoi:onannn na ,oiocnnrainon rano.
In accannamon anonn:no aori c ycnoxon ninonnr icronnoo
noro:nonanno aori, nro ,oaor ocoonno nanon nanniny ann
,nainocrniy roio io:noio :aoonannn. Ioco icronnon iooinnn a
ronainon innoron:nn noia:ani nono,onno oco,onannn ,n nonqnia
nnn ,naino:a (onrionoiaqnn iy,non iorin, yira:nyionoo ncco,ona
nno) n ioncyirannn cocy,ncroio xnyia ,n omonnn nonoca o nooxo
,nnocrn onoarnnnoio noconn. Onoannn :ainaorcn n y,aonnn ynacria
aori c anonn:non n :anono oio aonoro:on. Iornnonoia:annon i ono
annn nnnrcn rnoio conyrcrnymno :aoonannn, ocononnio ,ixa
roinon, co,onnon, nononnon no,ocraronnocri. Io: onoarnnnoio ononnn
noino:, iai nanno, noaionnnrnin, orainocri n rononno io,a ,ocrn
iaor 9O. I ianocrno no,,onnamon innoron:nnnon roannn n on,annn
onoannn nn nn nono:nonocrn oo nono,onnn ncnoi:yr anraionncri
iainnn n oraa,onooiaroi c noi no,,oannn cncronnocioio A,
na yonno no ooo 13O14O nn r. cr.
AHLBP

H3MA C

LPJA narooinnocioo oiainoo ninnnnnanno


cronin co,na n nocro oo ncronnonnn. I no,annmon oimnncrno cynaon
anonn:na co,na oa:yorcn n noxymio onoio oy,onia; ocoo ni,on
r anonn:ny nooy,onionon nooioo,in, niyxamy n noocri na
noio oy,onia, i,o ,anonno ionn nonimo, non n onon.
Hanooo nacran nnnnna anonn:ni co,na rancnyainin nn
qair nnoia,a n oacrn noo,non crononn onoio oy,onia, nnnono
n 1O cynaon oconnmnncn oo qonnonannon.
Ia:nnar ocry n xonnnociy anonn:ny co,na. Ocran anonn:na
co,na a:nnnaorcn n ocron nono,o nnqaira nnoia,a, ioi,a noiorn:n
onannin (onornonmnn) ynacroi nnoia,a a:nninaorcn n no, nnnnnon
nonimonnoio no nonn cncroi ,anonnn ionn n onon oy,onio niyxa
or inayn nn (nn noaonnn nooy,onionon nooioo,in) n noocri
nanoio oy,onia. I nonocco ynonannn nnqaira nnoia,a ocran anon
n:na noor ncno:nyri nn coxannricn, nonarnnmnci n xonnnociy.
In ron ynonimaorcn co,onnin nioc, rai iai nacri y,anoio orona
nona,aor n noocri anonn:ni, n a:nnnaorcn co,onnan no,ocraronnocri.
64 AHIIIIS^A AOITI
accannannn. Oa:yorcn rai na:inaonan ,nycrnoia; o,naio raino aio
noynnio cynan canon:ononnn no:ninanno o,in. Iaccannaman anon
n:na aori namo no:nniaor y nynnn nonoio no:acra c aroocioo
:on n aronainon innoron:non n ananno:o, oo nn cnqnnrnnocion
aornro. Cnn,on ^aqana, no,onnio nooin aorainoio ianana rai
o ornocnrcn i qairoan ncia accannannn aori.
3aoonanno nannnaorcn ocro, ronn a:nnrnn ynin. Ocnonnin cnnn
ronon oo:nn nnnorcn ocronanman oi n iy,n, na,nnyman n cnnny
n noo,io acnocrannmancn n no,oonny oacri. Ioinon no:y,on,
nonorcn, or on no naxo,nr coo nocra. Hoo,io ca:y nco, :a oi a:
nnnaorcn iarnna rnooio ioanca c na,onnon A,, nnronn,nin nyicon,
nonqonnocinnn nonnonnnnn cocy,ncron no,ocraronnocrn; ninocrn oi
noio n: ioanca nonrn nnioi,a no y,aorcn. I ,yinx cynanx nonin oo
non nncryn conono,aorcn o:inn nonimonnon A,, nonnonnon :nannroi
non acnnnornn ,anonnn na nanon n onon yiax, nnoi,a cnnnronann na
ymonnn no:ionoio ionooamonnn, nn:o,ann noron co:nannn.
Ioco nonoio rnoonmoio oonoio nncryna noor nacrynnri iar
ionononnoo ooinonno, cnonnmoocn :aron nonin nncrynon nonnx
oon. oo,onanno oonix nncrynon n cnorix nonoyrion cnn:ano
c ron, nro accoonno cronin aori noncxo,nr nnoi,a n nocioiio ranon.
Iono roio, nonononno nonix ynacrion cronin aori n nonocc accoonnn
noor nonnri nocro nanoimon niaonnocrn on. Ioco nanainoio
nncryna on n iy,n n ,ainonmon ona noor oian:onaricn nonnymo
crnonno n nnoro, noncnnno, nro co,yor ynnrinari nn ,nainocrnio. Ion
ononno n nonocc mnon aori oinno conono,aorcn naymonnon
ionooamonnn n acconno ocnonnix ioonnix cocy,on c nncoo,nno
nnon iarnni rnoon inmonnon nonoxo,nnocrn. I noonnno cynaon nn
oroirnnnon ncco,onannn ninnnorcn aorainan no,ocraronnocri c rn
nnnnin ,nacronnocinn mynon n ronio nicymnnannn aori, no:noni
rannona,a co,na, nmonnn ioonnoio n cnnnnoio no:ia, iononnocron (nro
,oaor nono:nonin ono,oonno A, na o,non nn oonx yiax). Or no
nonra nanainoio na,ina nnyronnon ooonin ,o oionnaroinoio noi
na naynon ooonin n cnorn oinoio noxo,nr or nocioiinx nnnyr
,o nocioiinx cyroi, n rononno ioroix nnoi,a nacrynar nono,on
roinio nono,i ornocnroinoio aionoynnn.
, n a i n o : accannamon anonn:ni aori noor iri no,rno
,on nn onrionooinnocion n yira:nyionon ncco,onannn n nonqnnn
onan nn aoroiaqnn n yconnnx cnonnan:nonannoio yno,onnn.
Iaccannamy anonn:ny aori oinno nnxo,nrcn ,nqqoonnn
onari c unqajtmo+ +uotajoa, nro no,crannor :nannroinio ry,noc
rn n::a cxo,crna oonix nonnonnn n cnnnronarnin oonx :aoonannn
n noon, ocoonno n nanainon nono,o oo:nn.
Co,yor ynnrinari, nro nnnonnonio nn ocron nnqairo nnoia,a
anrnioaiynnri nn accannamon anonn:no aori nornnonoia:ani.
o n o n n o. Hooronan nonomi nn no,o:onnn na accannanno
anonn:ni aori :ainaorcn n co:,annn acornoio noion, cnnrnn oo
noio cnn,ona nno,onnon 12 n 1 acrnoa noqnna no,iono nn nnyr
nnonno. ,n icronnoio cnnonnn A, na ,oiocnnrainon rano noor nn
nonnricn nnqo,nnnn n ,o:o 1O2O ni cynninaino (no, n:ii) ia,io 2
4 n co,crno ,ocraronno qqoirnnnoo n o:onacnoo. Ioinon c no,o:o
nnon na accannamy anonn:ny aori no,onr connon iocnnran:annn
nn yconnn co,onnn acornoio noion nn rancnornonio.
AHIIIIS^A CII,]A 6
I yconnnx cnonnan:nonannoio or,oonnn ,n iooinnn nonimon
noio A, nn no,o:onnn na accannanno anonn:ni aori noia:ana ion
nnnonannan roannn narnn nnronyccn,on n oraa,onooiaroann
nnyrnnonno (,n no,ornamonnn ni:inaonoio narnn nnronyccn,on
ynonnonnn co,onnoio nioca n ,ainonmoio nono,onnn nnrnni ao
ri). ]oi roannn nnnorcn cnnonno A, ,o nnnnnainoio yonnn, con
nocrnnoio c a,oinarnon noqy:non ioonnoio no:ia, co,na n nonoi (oin
no cncronnocioo A, nn ron cocrannor 1OO12O nn r. cr., ,nacro
nnocioo no nonimaor 8O nn r. cr.). Aironarnnon noiyr cynri
noanann nnyrnnonno n ,o:o O,O niii nn aorao nnyrnnonno cna
naa n ,o:o 2O ni, ,aoo 2O4O ni ia,io 1O2O nnn ,o nooxo,nnoio
cnnonnn A, nn ,ocrnonnn cynnanon ,o:i 3OO ni. aorao ynoni
maor omoo nonqonnocioo conornnonno, cymocrnonno no nnnn na co
,onnin nioc, nro no:nonor ncnoi:onari ror nonaar n ianocrno
nonoroannn nn accannannn aori; noco icronnon iooinnn A,
n oionnannn nnqy:nn no:noon nooxo, na nnon nonaara nnyri (1OO
2OO ni 24 a:a n cyrin). Innononno yia:annix co,crn royor ocr
ioio ionron OII, nacrori co,onnix coiamonnn n A,, nro oiannnn
naor no:nonocri nx ncnoi:onannn na ,oiocnnrainon rano.
In accannamon anonn:no aori c ycnoxon ninonnr icronnoo
noro:nonanno aori, nro ,oaor ocoonno nanon nanniny ann
,nainocrniy roio io:noio :aoonannn. Ioco icronnon iooinnn a
ronainon innoron:nn noia:ani nono,onno oco,onannn ,n nonqnia
nnn ,naino:a (onrionoiaqnn iy,non iorin, yira:nyionoo ncco,ona
nno) n ioncyirannn cocy,ncroio xnyia ,n omonnn nonoca o nooxo
,nnocrn onoarnnnoio noconn. Onoannn :ainaorcn n y,aonnn ynacria
aori c anonn:non n :anono oio aonoro:on. Iornnonoia:annon i ono
annn nnnrcn rnoio conyrcrnymno :aoonannn, ocononnio ,ixa
roinon, co,onnon, nononnon no,ocraronnocri. Io: onoarnnnoio ononnn
noino:, iai nanno, noaionnnrnin, orainocri n rononno io,a ,ocrn
iaor 9O. I ianocrno no,,onnamon innoron:nnnon roannn n on,annn
onoannn nn nn nono:nonocrn oo nono,onnn ncnoi:yr anraionncri
iainnn n oraa,onooiaroi c noi no,,oannn cncronnocioio A,
na yonno no ooo 13O14O nn r. cr.
AHLBP

H3MA C

LPJA narooinnocioo oiainoo ninnnnnanno


cronin co,na n nocro oo ncronnonnn. I no,annmon oimnncrno cynaon
anonn:na co,na oa:yorcn n noxymio onoio oy,onia; ocoo ni,on
r anonn:ny nooy,onionon nooioo,in, niyxamy n noocri na
noio oy,onia, i,o ,anonno ionn nonimo, non n onon.
Hanooo nacran nnnnna anonn:ni co,na rancnyainin nn
qair nnoia,a n oacrn noo,non crononn onoio oy,onia, nnnono
n 1O cynaon oconnmnncn oo qonnonannon.
Ia:nnar ocry n xonnnociy anonn:ny co,na. Ocran anonn:na
co,na a:nnnaorcn n ocron nono,o nnqaira nnoia,a, ioi,a noiorn:n
onannin (onornonmnn) ynacroi nnoia,a a:nninaorcn n no, nnnnnon
nonimonnoio no nonn cncroi ,anonnn ionn n onon oy,onio niyxa
or inayn nn (nn noaonnn nooy,onionon nooioo,in) n noocri
nanoio oy,onia. I nonocco ynonannn nnqaira nnoia,a ocran anon
n:na noor ncno:nyri nn coxannricn, nonarnnmnci n xonnnociy.
In ron ynonimaorcn co,onnin nioc, rai iai nacri y,anoio orona
nona,aor n noocri anonn:ni, n a:nnnaorcn co,onnan no,ocraronnocri.
66 AHIIIIS^A CII,]A
Xonnnocian anonn:na co,na n :anncnnocrn or omnnocrn n iyn
ni noaonnn nnoia,a noor iri nocion (coiia niyxamon na, no
noxnocri co,na), nomionn,non n ,ao inonn,non. I noocrn anon
n:ni nacro oa:yrcn roni, ioroio noiyr crari ncronnnion nonn
aronn oimoio iyia ionooamonnn. Anonn:na cronin onoio oy
,onia co,na nnno,nr i naymonn oio coiarnroinon qyninnn, nia
onnocri iorooio :anncnr or a:noon anonn:ni n romnni oo cronin.
In anonn:no nooy,onionon nooioo,in naymaorcn nacocnan qyni
nnn n nanoio oy,onia, noocri iorooio nacrnnno :anonnor niyxa
man n noo anonn:na.
I n n n n o c i n o n o n n o n n n ono,onrcn a:noann anon
n:ni, oo oian:annon n cnn:anninn c nannnon anonn:ni ocononnn
nn. Ocran anonn:na nooy,onionon nooioo,in nonnnorcn cnnnro
nann nanooy,onionon co,onnon no,ocraronnocrn (ynonnonno nononn,
oroin, in,oroaic, acnnr). Ioinio c xonnnocion anonn:non co,na no
iyr n rononno nnoinx or no no,rnnnri nniainx ao. O,naio noo,io
xonnnocian anonn:na cynr nnnnnon rnoix naymonnn co,onnoio
nrna, n ron nnco oy,onionon raxnia,nn (cn. Ajum+uu). aoi
oinix c anonn:non onoio oy,onia co,na namo ncoio coornorcrnyr
nonnonnnn oio no,ocraronnocrn: oinio ornonar o,imiy n co,nono
nno nn qn:nnocion naiy:io, a nn oimon anonn:no raio n noioo;
no:noni nncryni ccjocuno acm+t, ioroio noiyr ciannaricn nn
nncoo,nnonnn nanooy,onionon no,ocraronnocrn co,na. I n,o cyna
on nooa,ar aoi, cnn:annio c ronononnnn aronn ioonnoio
no:ia, nonoi, coo:onin, iononnocron n ,.
Ocnor nnoamon i anonn:no oacrn iy,non cronin nn oionon
ocnomonnn no:nonor onaynri nn ocron anonn:no noo,non cronin
onoio oy,onia narooinnociy nyicann n nooonix nonoyr
iax. In ayciyirannn ninnnorcn cncronnocinn myn, noo,io nrn ia
ona. Ioimoo :nanonno ,n yronnonnn ,naino:a anonn:ni co,na nnoor
oiroia,noiaqnn. Xaairona rai na:inaonan nonoqa:nan innan
:acrinman oiroia,noianna, ,nroinoo (ooo 6 no,) coxanonno
nnno,nnroio coinonra ST (iai nanno, n conorannn c iyoinn :ynon
Q, cnnamoiocn nn oinnon rononnn nnqaira nnoia,a, nannnan c 3
io ,nn oo:nn). Ia:noi n croonno anonn:ni nono ono,onri c no
nomi xoia,noiaqnn, no:nonmon ninnnri ,ncinno:n (naa,oi
cainio ,nnonnn) cronin onoio oy,onia n oo ncronnonno, nncronon
nin rono:.
o n o n n o oinix c noocononnon nocion anonn:non co,na
n ncxo,o nnqaira nnoia,a no,noaiaor n ocnonnon croioo oiannnonno
qn:nnocion airnnnocrn. In nonnonnn nonix nn:naion co,onnon no
,ocraronnocrn (raxnia,nn, o,imia nn xo,io) crannrcn nonoc o nooxo
,nnocrn n no:nonocrn xnyinnocioio ononnn, rai iai ionconarnnninn
noro,ann ononnn anonn:na no ycrannorcn. In anonn:no, ocononnon
rnoinn anrnnnnn nn nncrononnin rono:on n onn,nnnymnnn
ronononnnn, a raio nn anonn:no nooy,onionon nooioo,in
xnyinnocioo ononno noor iri non:no,ono no n:nonnin noia:ann
nn. Ono :ainaorcn n nccononnn anonn:ni n no,oax :,oonoio nnoia
,a nn nornoio coo,nnnroinoriannoio ian anonn:ni c noco,ymnn
ymnnannon; nacrnio nooy,onionon nooioo,in.
AHI^II 67
I o i n o : nn ocron anonn:no co,na connnroon, rai iai oo nan
nno cymocrnonno nonimaor onacnocri a:ina co,na na 21On ,oni :ao
onannn. In xonnnocion nocion anonn:no co,na, noroiamon o: oc
ononnn, noino: ornocnroino aionnnron; on o:io yxy,maorcn c no
nnonnon nonix nn:naion co,onnon no,ocraronnocrn. Hoaionnnron
noino: nn nomionn,non n inonn,non anonn:nax, ocoonno nacro oc
onnmnxcn nnyrnco,onnin rono:on, oy,onioninn naymonnnnn
nrna co,na n rnoon co,onnon no,ocraronnocri.
I o q n a i r n i a conna,aor c noonnnrnnnn, nananonninn na
no,yno,onno unqajtma +uotajoa, amcjoctcjo:a, uwc+uuccto 6oc:
nu ccjoa. Y oinix c a:nnnmnncn ocrin nnqairon nnoia,a noqn
airnia cocronr n croion co,onnn n ionronyonon acmnonnn ,nn
iaroinoio onna n rononno 2 noc (nono, qonnonannn nonnoio yna)
n annon na:nanonnn nninnroon aninoron:nnionnornymoio qononra
(ianronna, naanna n ,.).
AHLM

HH (cnn.: naoionno) iynna a:nooa:nix narooinno


cinx cocronnnn, n ocnono ioroix onr ynonimonno co,oannn ionoio
nna n (nn) nronnron n ionn. Ia:nnar anonnn nco,crnno ionono
roi (nocrionoainnocino), nonimonnoio a:ymonnn nronnron (iono
nrnnocino) n naymonnn nx oa:onannn.
A n c n n n c x c c v n n c u p o n o n o v c p u {n o c v r c o p-
p a r n u c c u n c}.
Ocvpan nocvrcopparnuccuan ancnn no:nniaor nco,crnno rann, cono
no,amnxcn naymonnon noocrn iononocnix cocy,on, ionorononnn n:
nnyronnnx oianon (namo nn noaonnn oy,onnoinmonnoio raira,
narin, oiinx), noco ocron iononoron nn ocononnnx oononnocrn
n o,on, nn naymonnnx ionocra:a.
In ocron iononoroo (1OOO n n ooo) n rononno ioorioio nononn
na nonoo nocro nicrynar nn:nain toanca n wota. I n n n n o c i n
raian anonnn xaairon:yorcn o,nocri ion n nn,nnix cn:ncrix oo
onoi, caocri, ioonoiyonnon, cyxocri no ry, a,on, mynon n ymax,
xoo,nin nninn noron, ynamonnin ,ixannon (cnanaa iyoinn, :aron
nonoxnocrnin), o:inn cnnonnon A, n ronnoaryi roa, nacrin nyi
con caoio nanononnn (nnronn,nin), cncronnocinn mynon no ncox ron
iax nicymnnannn co,na, no:y,onnon, cnonnmnncn onoonnin cocro
nnnon, nnoi,a noron, nnano:on, cy,ooiann. Ha OII noor ninnnricn
,onoccnn coinonra ST, nro nnoi,a nnno,nr i omnonnon ,nainocrnio nn
qaira nnoia,a. Ioncxo,nr noron :nannroinoio ionnocrna oo:a
(OO ni n ooo). I ionoianno nacro ornonaorcn nooimon onionnro:,
c,nni onionnranon qonyi nono ,o nnoonnron, orniyonnro:.
o n o n n o cocronr n no:nomonnn iononoron. Ha ,oiocnnrainon
rano nocnonnr oron nniynymon ionn (O]I) c nonomi nnna
nnn n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn, acrnoa iio:i, noni
inna, n crannonao oinony noonnar nonaari ionn (nn ionono
roo cnimo 1 ), no,oar roann rainnn iono:anonnronnn, iai no
niinn, acrno aiynnna, a raio coonio acrnoi n orono,
:anncnmon or nonnnni iononoron. In a:nnrnn ,oqnnnra oo:a n no
co,ymon na:nanar nonaari oo:a.
I o i n o : :anncnr or ,nroinocrn ionorononnn, orona yranon
non ionn, ionnoncaronix no:nonocron oiann:na n oionoaronon
cnoconocrn iocrnoio no:ia.
66 AHIIIIS^A CII,]A
Xonnnocian anonn:na co,na n :anncnnocrn or omnnocrn n iyn
ni noaonnn nnoia,a noor iri nocion (coiia niyxamon na, no
noxnocri co,na), nomionn,non n ,ao inonn,non. I noocrn anon
n:ni nacro oa:yrcn roni, ioroio noiyr crari ncronnnion nonn
aronn oimoio iyia ionooamonnn. Anonn:na cronin onoio oy
,onia co,na nnno,nr i naymonn oio coiarnroinon qyninnn, nia
onnocri iorooio :anncnr or a:noon anonn:ni n romnni oo cronin.
In anonn:no nooy,onionon nooioo,in naymaorcn nacocnan qyni
nnn n nanoio oy,onia, noocri iorooio nacrnnno :anonnor niyxa
man n noo anonn:na.
I n n n n o c i n o n o n n o n n n ono,onrcn a:noann anon
n:ni, oo oian:annon n cnn:anninn c nannnon anonn:ni ocononnn
nn. Ocran anonn:na nooy,onionon nooioo,in nonnnorcn cnnnro
nann nanooy,onionon co,onnon no,ocraronnocrn (ynonnonno nononn,
oroin, in,oroaic, acnnr). Ioinio c xonnnocion anonn:non co,na no
iyr n rononno nnoinx or no no,rnnnri nniainx ao. O,naio noo,io
xonnnocian anonn:na cynr nnnnnon rnoix naymonnn co,onnoio
nrna, n ron nnco oy,onionon raxnia,nn (cn. Ajum+uu). aoi
oinix c anonn:non onoio oy,onia co,na namo ncoio coornorcrnyr
nonnonnnn oio no,ocraronnocrn: oinio ornonar o,imiy n co,nono
nno nn qn:nnocion naiy:io, a nn oimon anonn:no raio n noioo;
no:noni nncryni ccjocuno acm+t, ioroio noiyr ciannaricn nn
nncoo,nnonnn nanooy,onionon no,ocraronnocrn co,na. I n,o cyna
on nooa,ar aoi, cnn:annio c ronononnnn aronn ioonnoio
no:ia, nonoi, coo:onin, iononnocron n ,.
Ocnor nnoamon i anonn:no oacrn iy,non cronin nn oionon
ocnomonnn no:nonor onaynri nn ocron anonn:no noo,non cronin
onoio oy,onia narooinnociy nyicann n nooonix nonoyr
iax. In ayciyirannn ninnnorcn cncronnocinn myn, noo,io nrn ia
ona. Ioimoo :nanonno ,n yronnonnn ,naino:a anonn:ni co,na nnoor
oiroia,noiaqnn. Xaairona rai na:inaonan nonoqa:nan innan
:acrinman oiroia,noianna, ,nroinoo (ooo 6 no,) coxanonno
nnno,nnroio coinonra ST (iai nanno, n conorannn c iyoinn :ynon
Q, cnnamoiocn nn oinnon rononnn nnqaira nnoia,a, nannnan c 3
io ,nn oo:nn). Ia:noi n croonno anonn:ni nono ono,onri c no
nomi xoia,noiaqnn, no:nonmon ninnnri ,ncinno:n (naa,oi
cainio ,nnonnn) cronin onoio oy,onia n oo ncronnonno, nncronon
nin rono:.
o n o n n o oinix c noocononnon nocion anonn:non co,na
n ncxo,o nnqaira nnoia,a no,noaiaor n ocnonnon croioo oiannnonno
qn:nnocion airnnnocrn. In nonnonnn nonix nn:naion co,onnon no
,ocraronnocrn (raxnia,nn, o,imia nn xo,io) crannrcn nonoc o nooxo
,nnocrn n no:nonocrn xnyinnocioio ononnn, rai iai ionconarnnninn
noro,ann ononnn anonn:na no ycrannorcn. In anonn:no, ocononnon
rnoinn anrnnnnn nn nncrononnin rono:on n onn,nnnymnnn
ronononnnn, a raio nn anonn:no nooy,onionon nooioo,in
xnyinnocioo ononno noor iri non:no,ono no n:nonnin noia:ann
nn. Ono :ainaorcn n nccononnn anonn:ni n no,oax :,oonoio nnoia
,a nn nornoio coo,nnnroinoriannoio ian anonn:ni c noco,ymnn
ymnnannon; nacrnio nooy,onionon nooioo,in.
AHI^II 67
I o i n o : nn ocron anonn:no co,na connnroon, rai iai oo nan
nno cymocrnonno nonimaor onacnocri a:ina co,na na 21On ,oni :ao
onannn. In xonnnocion nocion anonn:no co,na, noroiamon o: oc
ononnn, noino: ornocnroino aionnnron; on o:io yxy,maorcn c no
nnonnon nonix nn:naion co,onnon no,ocraronnocrn. Hoaionnnron
noino: nn nomionn,non n inonn,non anonn:nax, ocoonno nacro oc
onnmnxcn nnyrnco,onnin rono:on, oy,onioninn naymonnnnn
nrna co,na n rnoon co,onnon no,ocraronnocri.
I o q n a i r n i a conna,aor c noonnnrnnnn, nananonninn na
no,yno,onno unqajtma +uotajoa, amcjoctcjo:a, uwc+uuccto 6oc:
nu ccjoa. Y oinix c a:nnnmnncn ocrin nnqairon nnoia,a noqn
airnia cocronr n croion co,onnn n ionronyonon acmnonnn ,nn
iaroinoio onna n rononno 2 noc (nono, qonnonannn nonnoio yna)
n annon na:nanonnn nninnroon aninoron:nnionnornymoio qononra
(ianronna, naanna n ,.).
AHLM

HH (cnn.: naoionno) iynna a:nooa:nix narooinno


cinx cocronnnn, n ocnono ioroix onr ynonimonno co,oannn ionoio
nna n (nn) nronnron n ionn. Ia:nnar anonnn nco,crnno ionono
roi (nocrionoainnocino), nonimonnoio a:ymonnn nronnron (iono
nrnnocino) n naymonnn nx oa:onannn.
A n c n n n c x c c v n n c u p o n o n o v c p u {n o c v r c o p-
p a r n u c c u n c}.
Ocvpan nocvrcopparnuccuan ancnn no:nniaor nco,crnno rann, cono
no,amnxcn naymonnon noocrn iononocnix cocy,on, ionorononnn n:
nnyronnnx oianon (namo nn noaonnn oy,onnoinmonnoio raira,
narin, oiinx), noco ocron iononoron nn ocononnnx oononnocrn
n o,on, nn naymonnnx ionocra:a.
In ocron iononoroo (1OOO n n ooo) n rononno ioorioio nononn
na nonoo nocro nicrynar nn:nain toanca n wota. I n n n n o c i n
raian anonnn xaairon:yorcn o,nocri ion n nn,nnix cn:ncrix oo
onoi, caocri, ioonoiyonnon, cyxocri no ry, a,on, mynon n ymax,
xoo,nin nninn noron, ynamonnin ,ixannon (cnanaa iyoinn, :aron
nonoxnocrnin), o:inn cnnonnon A, n ronnoaryi roa, nacrin nyi
con caoio nanononnn (nnronn,nin), cncronnocinn mynon no ncox ron
iax nicymnnannn co,na, no:y,onnon, cnonnmnncn onoonnin cocro
nnnon, nnoi,a noron, nnano:on, cy,ooiann. Ha OII noor ninnnricn
,onoccnn coinonra ST, nro nnoi,a nnno,nr i omnonnon ,nainocrnio nn
qaira nnoia,a. Ioncxo,nr noron :nannroinoio ionnocrna oo:a
(OO ni n ooo). I ionoianno nacro ornonaorcn nooimon onionnro:,
c,nni onionnranon qonyi nono ,o nnoonnron, orniyonnro:.
o n o n n o cocronr n no:nomonnn iononoron. Ha ,oiocnnrainon
rano nocnonnr oron nniynymon ionn (O]I) c nonomi nnna
nnn n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn, acrnoa iio:i, noni
inna, n crannonao oinony noonnar nonaari ionn (nn ionono
roo cnimo 1 ), no,oar roann rainnn iono:anonnronnn, iai no
niinn, acrno aiynnna, a raio coonio acrnoi n orono,
:anncnmon or nonnnni iononoron. In a:nnrnn ,oqnnnra oo:a n no
co,ymon na:nanar nonaari oo:a.
I o i n o : :anncnr or ,nroinocrn ionorononnn, orona yranon
non ionn, ionnoncaronix no:nonocron oiann:na n oionoaronon
cnoconocrn iocrnoio no:ia.
68 AHI^II
Xponnuccuan nocvrcopparnuccuan ancnn nnnorcn co,crnnon no
nronix no:nannroinix iononoroi n: oianon oy,onnoinmonnoio
raira, narin, n:rn:nnnmnxcn ionoon,ainix y:on n ,. Onn nnno,nr
i ncromonn :anacon oo:a n oiann:no n cnnonn oionoaronon cno
conocrn iocrnoio no:ia.
I n n n n o c i a n i a r n n a coornorcrnyor oo:o,oqnnnrnon ano
nnn (cn. nno).
Ycnnn no,nnnncinx aornnion ,oni iri nananoni no,o
ncoio na ninnonno n ycranonno nnnnni iononoron, a raio nocno
nonno ,oqnnnra oo:a (oionon,yrcn nonaari oo:a n rononno 2
3 n ooo nocnnon no, ionroon ionoionna nronnron n co,oannn
oo:a n cinoorio ionn).
A n c n n n c x c c v n n c n o n m m c n n o r o p a a p y m c -
n n n o p n v p o n n v o n {r c o x n v n u c c u n c} no:nniar n rox cy
nanx, ioi,a a:ymonno nronnron nooa,aor na, nx noccranononnon.
Ionon: nn iononrnnocinx anonnnx noor iri ni:nan iai nonononon
nocri cannx nronnron, namo no,onnon, rai n nnonronnrninn
qairoann (n ocnonnon nnooronnoio xaairoa). Omno ,n ncox qon
iononrnnocinx anonnn nn:nain noiyr iri oycononi nonimonnin c
+ou:o+ (ynonnonno ionnonrannn n ionn cnoo,non qainnn nnynna
nn rnoon ionon:o c a:nnrnon oryxn, cnononoiann), nonimonnin
ni,oonnon croionnna c iaon n yonnnonix ro c nonon, nnoi,a io
noionnonnn n ionoionnynn c coornorcrnymnn n:nononnon nnora no
nn), a raio ycnonnon oionoannon nronnron (ynonnonno nnca orn
iyonnron, nonxona:nn nronnron, nroacro: iocrnoio no:ia n ,.).
Hacxccvncnnmc rcoxnvnuccunc ancnn, cnn:annio c n:nononnnnn nr
onnron, ninar nniocqoonnrany iononrnnociy anonn (nn o
o:ni ^nnioncioioIoqqaa), nocqoonnranio iononrnnocino anonnn,
nannno onaonnrany iononrnnociy anonn, ionoionnonarnn n ,.
^niocqoonnranan iononrnnocian anonnn xonnnocioo :aoona
nno, naco,yonoo no ,onnnanrnony rnny, ninnnorcn oinno n cramon
,orcion nn nomocion no:acro. Ocnonninn innnnocinnn nn:naiann
oo nnnrcn orymnocri ion, cio n cn:ncrix ooonoi, nnroncnn
nocri ioroon noor nonnricn; caocri, o,imia, nnoi,a (namo y onmnn)
ocro no:nniamno iononrnnocino in:i c onnn n nanon no,ooio
n onnon ionion. Y oimnncrna oinix ynonnona coo:onia; ynon
nonno nononn na,aorcn y noonnni oinix. C io,ann y oinix no
nnnorcn xaaironan ,oqonannn nnonoio noona. In oco,onannn o
naynnar ynoonny anonn, nn:nain ionon:a n oionoannn nro
nnron (co,oanno orniyonnron ynonnono ,o 2O n ooo), a raio
cqoonnro: (ynonimonnin oron nronnron, nnomnx maonn,ny
qony) n nonnonno nx ocnornnocion croniocrn. Iincnnri nnnnny o
ryxn no:nonor ncocroonnoo oco,onanno oinoio n ninnonno nn:na
ion :aoonannn y o,crnonnnion. Ocnonnon n o r o , o n o n n n cno
nironnn. In niaonnon anonnn n nono, rnooio iononrnnocioio
in:a noia:ano noonnanno nronnrnon nacci. I o i n o : nn cnoo
nononnon cnonironnn aionnnrnin.
Onaonnranan iononrnnocian anonnn raio nnnorcn naco,crnon
nin :aoonannon n xaairon:yorcn nannnon n ionn nonimonnoio io
nnocrna nronnron onainon qoni (onaonnron). Innnnocian iarn
na n ononno n ocnonnon raino o, iai nn nniocqoonnranon ionon
rnnocion anonnn.
AHI^II 69
Ionoionnonarnn oycononi nannnon n nronnrax anonainix
(narooinnocinx n nooinnix) ionoionnon (ianocrnonnio ionoion
nonarnn) nn naymonnon oa:onannn nonon nonainoio ionoionna
(ionnocrnonnio ionoionnonarnn). I ianocrnonnin ionoionnonarnnn
ornocnrcn, nannno, cononn,noioronnan anonnn, i ionnocrnonnin
raacconnn. Hoioroio qoni ionoionnonarnn innnnocin no nonnn
rcn, ,yino noroiar c rnoin iononrnnocinn in:on (oryxa, n
xoa,ia, nora), roymnn nono,onnon iocnnran:annn.
Hpnopcvcnnmc rcoxnvnuccunc ancnn. I nnn ornocnrcn naoicn:nai
nan nonnan ionoionnynn (nn oo:ni ^ainaqani^nion), ,n ioro
on xaairono nonnonno n ionn nronnron, oa,amnx nonimonnon nyn
crnnroinocri i nonainony ionnononry na:ni; iononrnnocino anonnn
(ayronnnynnio, n:onnnynnio n ioroonnnynnio), oycononnio nono,o
nnon nronnron anrnroann; iononrnnocino anonnn, cnn:annio c noxannno
cinn nono,onnon nronnron, nro na,aorcn, nannno, noco noro:n
onannn aorainoio nn nnrainoio ianana; roicnnocino anonnn, ioroio
noiyr a:nnricn nn noioroix nnqoinnonnix oo:nnx, nannno onmna
nno:o, nannn. Orn anonnn oinno conono,arcn orymnin oiamnna
nnon ion n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, norony nx co,yor ,nqqoon
nnonari c :aoonannnnn nononn (ono,onr co,oanno ionoionna n
qainnn nnynna). I: ononix noonnnrnn canin nanin nnnorcn
ycranonno nnnnni anonnn. In naoicn:nainon nonnon ionoionnynn
na:nanar noonnanno nronnrnon nacci; ononno iononrnnocinx anonnn,
oycononnix nono,onnon nronnron anrnroann, ocymocrnnorcn c no
nomi iioiornion,on, nnnyno,onoccanron, nono,nr cnonironn.
In rnoon rononnn iononrnnocion anonnn no:nona anonnnocian
(iononrnnocian) iona. Inci oo a:nnrnn ocoonno noni nn ayronnnyn
non iononrnnocion anonnn. Xaaironinn nn:naiann anonnnocion (io
nonrnnocion) ioni nnnrcn cnyrannocri co:nannn, raxnia,nn, nn
roncnnnan oryxa, oniynn, ioanc; n ionn cnnono co,oanno
nronnron, :nannroino nonimono ionnocrno nonnnoio nnynna
n cinoorio ionn. Tainx oinix nooxo,nno iocnnran:nonari. Io
ino: nn cnoonononno nanaron ononnn aionnnrnin.
A n c n n n c x c c v n n c n a p y m c n n n o p a a o n a n n n
o p n v p o n n v o n. Ii,onr ,oqnnnrnio, innonacrnnocino (anacrnno
cino) n noranacrnnocino anonnn.
,oqnnnrnio anonnn noiyr iri ni:nani no,ocraronnocri rainx qai
roon ionornoonnn, iai oo:o (oo:o,oqnnnrnio anonnn), nnrannn
I
12
n qononan incora (noiaoacrnio anonnn).
Xcxcaocqnnnvnmc ancnn, nonnno onncannix nimo nocrionoain
nocinx, noiyr iri annonraninn, r. o. cnn:anninn c naymonnnnn nn
rannn, n n,oionninn. I o,inx cynanx annonranio anonnn inar no
n,oqnnnrninn, r. o. ni:nanninn ,oqnnnron oo:a, oia, nnrannna I
12
n ,. Snannroino namo oo:o,oqnnnrnio anonnn ni:inarcn n,oion
non no,ocraronnocri oo:a. Oro noncxo,nr nco,crnno no,ocraronnoio
ycnoonnn oo:a nn nonainon nocrynonnn oio n oiann:n, nro noor
na,aricn nn o:oinnn oy,ia, inmonnnia, nronro, nnono oia
crnonnix nonaaron, yinoramnx ncacinanno oo:a; nco,crnno noni
monnon noronocrn oiann:na n oo:o, nannno y no,ocrion n noo
xo,non no:acro (ocoonno y ,ononoi), n nono, oononnocrn n airannn,
n o:yiraro nonimonnon noron oo:a (nannno, c noron nn aoro
n ionnnx noxax n n aion innaro).
68 AHI^II
Xponnuccuan nocvrcopparnuccuan ancnn nnnorcn co,crnnon no
nronix no:nannroinix iononoroi n: oianon oy,onnoinmonnoio
raira, narin, n:rn:nnnmnxcn ionoon,ainix y:on n ,. Onn nnno,nr
i ncromonn :anacon oo:a n oiann:no n cnnonn oionoaronon cno
conocrn iocrnoio no:ia.
I n n n n o c i a n i a r n n a coornorcrnyor oo:o,oqnnnrnon ano
nnn (cn. nno).
Ycnnn no,nnnncinx aornnion ,oni iri nananoni no,o
ncoio na ninnonno n ycranonno nnnnni iononoron, a raio nocno
nonno ,oqnnnra oo:a (oionon,yrcn nonaari oo:a n rononno 2
3 n ooo nocnnon no, ionroon ionoionna nronnron n co,oannn
oo:a n cinoorio ionn).
A n c n n n c x c c v n n c n o n m m c n n o r o p a a p y m c -
n n n o p n v p o n n v o n {r c o x n v n u c c u n c} no:nniar n rox cy
nanx, ioi,a a:ymonno nronnron nooa,aor na, nx noccranononnon.
Ionon: nn iononrnnocinx anonnnx noor iri ni:nan iai nonononon
nocri cannx nronnron, namo no,onnon, rai n nnonronnrninn
qairoann (n ocnonnon nnooronnoio xaairoa). Omno ,n ncox qon
iononrnnocinx anonnn nn:nain noiyr iri oycononi nonimonnin c
+ou:o+ (ynonnonno ionnonrannn n ionn cnoo,non qainnn nnynna
nn rnoon ionon:o c a:nnrnon oryxn, cnononoiann), nonimonnin
ni,oonnon croionnna c iaon n yonnnonix ro c nonon, nnoi,a io
noionnonnn n ionoionnynn c coornorcrnymnn n:nononnon nnora no
nn), a raio ycnonnon oionoannon nronnron (ynonnonno nnca orn
iyonnron, nonxona:nn nronnron, nroacro: iocrnoio no:ia n ,.).
Hacxccvncnnmc rcoxnvnuccunc ancnn, cnn:annio c n:nononnnnn nr
onnron, ninar nniocqoonnrany iononrnnociy anonn (nn o
o:ni ^nnioncioioIoqqaa), nocqoonnranio iononrnnocino anonnn,
nannno onaonnrany iononrnnociy anonn, ionoionnonarnn n ,.
^niocqoonnranan iononrnnocian anonnn xonnnocioo :aoona
nno, naco,yonoo no ,onnnanrnony rnny, ninnnorcn oinno n cramon
,orcion nn nomocion no:acro. Ocnonninn innnnocinnn nn:naiann
oo nnnrcn orymnocri ion, cio n cn:ncrix ooonoi, nnroncnn
nocri ioroon noor nonnricn; caocri, o,imia, nnoi,a (namo y onmnn)
ocro no:nniamno iononrnnocino in:i c onnn n nanon no,ooio
n onnon ionion. Y oimnncrna oinix ynonnona coo:onia; ynon
nonno nononn na,aorcn y noonnni oinix. C io,ann y oinix no
nnnorcn xaaironan ,oqonannn nnonoio noona. In oco,onannn o
naynnar ynoonny anonn, nn:nain ionon:a n oionoannn nro
nnron (co,oanno orniyonnron ynonnono ,o 2O n ooo), a raio
cqoonnro: (ynonimonnin oron nronnron, nnomnx maonn,ny
qony) n nonnonno nx ocnornnocion croniocrn. Iincnnri nnnnny o
ryxn no:nonor ncocroonnoo oco,onanno oinoio n ninnonno nn:na
ion :aoonannn y o,crnonnnion. Ocnonnon n o r o , o n o n n n cno
nironnn. In niaonnon anonnn n nono, rnooio iononrnnocioio
in:a noia:ano noonnanno nronnrnon nacci. I o i n o : nn cnoo
nononnon cnonironnn aionnnrnin.
Onaonnranan iononrnnocian anonnn raio nnnorcn naco,crnon
nin :aoonannon n xaairon:yorcn nannnon n ionn nonimonnoio io
nnocrna nronnron onainon qoni (onaonnron). Innnnocian iarn
na n ononno n ocnonnon raino o, iai nn nniocqoonnranon ionon
rnnocion anonnn.
AHI^II 69
Ionoionnonarnn oycononi nannnon n nronnrax anonainix
(narooinnocinx n nooinnix) ionoionnon (ianocrnonnio ionoion
nonarnn) nn naymonnon oa:onannn nonon nonainoio ionoionna
(ionnocrnonnio ionoionnonarnn). I ianocrnonnin ionoionnonarnnn
ornocnrcn, nannno, cononn,noioronnan anonnn, i ionnocrnonnin
raacconnn. Hoioroio qoni ionoionnonarnn innnnocin no nonnn
rcn, ,yino noroiar c rnoin iononrnnocinn in:on (oryxa, n
xoa,ia, nora), roymnn nono,onnon iocnnran:annn.
Hpnopcvcnnmc rcoxnvnuccunc ancnn. I nnn ornocnrcn naoicn:nai
nan nonnan ionoionnynn (nn oo:ni ^ainaqani^nion), ,n ioro
on xaairono nonnonno n ionn nronnron, oa,amnx nonimonnon nyn
crnnroinocri i nonainony ionnononry na:ni; iononrnnocino anonnn
(ayronnnynnio, n:onnnynnio n ioroonnnynnio), oycononnio nono,o
nnon nronnron anrnroann; iononrnnocino anonnn, cnn:annio c noxannno
cinn nono,onnon nronnron, nro na,aorcn, nannno, noco noro:n
onannn aorainoio nn nnrainoio ianana; roicnnocino anonnn, ioroio
noiyr a:nnricn nn noioroix nnqoinnonnix oo:nnx, nannno onmna
nno:o, nannn. Orn anonnn oinno conono,arcn orymnin oiamnna
nnon ion n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, norony nx co,yor ,nqqoon
nnonari c :aoonannnnn nononn (ono,onr co,oanno ionoionna n
qainnn nnynna). I: ononix noonnnrnn canin nanin nnnorcn
ycranonno nnnnni anonnn. In naoicn:nainon nonnon ionoionnynn
na:nanar noonnanno nronnrnon nacci; ononno iononrnnocinx anonnn,
oycononnix nono,onnon nronnron anrnroann, ocymocrnnorcn c no
nomi iioiornion,on, nnnyno,onoccanron, nono,nr cnonironn.
In rnoon rononnn iononrnnocion anonnn no:nona anonnnocian
(iononrnnocian) iona. Inci oo a:nnrnn ocoonno noni nn ayronnnyn
non iononrnnocion anonnn. Xaaironinn nn:naiann anonnnocion (io
nonrnnocion) ioni nnnrcn cnyrannocri co:nannn, raxnia,nn, nn
roncnnnan oryxa, oniynn, ioanc; n ionn cnnono co,oanno
nronnron, :nannroino nonimono ionnocrno nonnnoio nnynna
n cinoorio ionn. Tainx oinix nooxo,nno iocnnran:nonari. Io
ino: nn cnoonononno nanaron ononnn aionnnrnin.
A n c n n n c x c c v n n c n a p y m c n n n o p a a o n a n n n
o p n v p o n n v o n. Ii,onr ,oqnnnrnio, innonacrnnocino (anacrnno
cino) n noranacrnnocino anonnn.
,oqnnnrnio anonnn noiyr iri ni:nani no,ocraronnocri rainx qai
roon ionornoonnn, iai oo:o (oo:o,oqnnnrnio anonnn), nnrannn
I
12
n qononan incora (noiaoacrnio anonnn).
Xcxcaocqnnnvnmc ancnn, nonnno onncannix nimo nocrionoain
nocinx, noiyr iri annonraninn, r. o. cnn:anninn c naymonnnnn nn
rannn, n n,oionninn. I o,inx cynanx annonranio anonnn inar no
n,oqnnnrninn, r. o. ni:nanninn ,oqnnnron oo:a, oia, nnrannna I
12
n ,. Snannroino namo oo:o,oqnnnrnio anonnn ni:inarcn n,oion
non no,ocraronnocri oo:a. Oro noncxo,nr nco,crnno no,ocraronnoio
ycnoonnn oo:a nn nonainon nocrynonnn oio n oiann:n, nro noor
na,aricn nn o:oinnn oy,ia, inmonnnia, nronro, nnono oia
crnonnix nonaaron, yinoramnx ncacinanno oo:a; nco,crnno noni
monnon noronocrn oiann:na n oo:o, nannno y no,ocrion n noo
xo,non no:acro (ocoonno y ,ononoi), n nono, oononnocrn n airannn,
n o:yiraro nonimonnon noron oo:a (nannno, c noron nn aoro
n ionnnx noxax n n aion innaro).
7O AHI^II
Y oinoio ornonarcn caocri, icran yronnonocri, o,nocri io
n n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, :non nn myn n ymax, ioonoiy
onno, o,imia, co,nononno nn no:nannroinon qn:nnocion naiy:io,
rai na:inaonio anonnnocino myni, nicymnnaonio na, oacri co,na
n nonnon nonon. Xaaironi raio n:nononnn noiron (oniocri, ncno
nonnocri, oiooa:nan qona), nina,onno nooc; ornonarcn ioccnr,
:ao,a, qyninnonainio n:nononnn co,onnococy,ncron cncroni n oy
,onnoinmonnoio raira, n:namonno niyca (noo,anno iacoi, iaxnaa,
inni, i,a, noa) n :anaxa, n n,o cynaon ,n:ynnocino nnonnn, n na
crnocrn, ncocj.anuc +ouu. I ionn ornonaorcn innoxonnan anonnn
cnnonno co,oannn ionoionna n nn:inn nnornon noia:aroi (O,6
O, n nno), ann:onnro: n noninonnro:, cnnonno co,oannn oo:a
n qonrnna n cinoorio ionn.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni anonnn n na ninn,a
nn ,oqnnnra oo:a (nnon nonaaron oo:a).
I o q n a i r n i a oo:o,oqnnnrnon anonnn nono,nrcn y nn,
nxo,nmnx n iynni ncia (,onoi, ,nroino ,amno ioni, onmnni
c innononooon n ,.). In na:nanar nonaari oo:a n naix ,o:ax;
oionon,yorcn nnma, oiaran oiann, nnrannnann, oo:on n ,yinnn
nnioononrann (nnco, qyiri).
In no,ocraronnocrn nnrannna I
12
n (nn) qononon incori no:nn
iair B

-cqnnnvnan ancMnn n (nn) qunncnucqnnnvnan ancnn. In


nnnon I
12
,oqnnnrnon anonnn nnnorcn orcyrcrnno nnyronnoio qairoa
Iaca iacronyionoronna, niaarinaonoio cn:ncron ooonion o
y,ia. Inyronnnn qairo Iaca nooxo,nn ,n ycnoonnn nnomnoio qai
roa Iaca nnrannna I
12
, nn ,oqnnnro iorooio n iocrnon no:io na
ymaorcn co:onanno nroacron. In ron no:oio iorin (no
iaoacri) innyr, n ioni nocrynar nononononnio nronnri
noiaonnri, no,noiamnocn no,onononno ionon:y. Innnnann ,oqn
nnra nnrannna I
12
noor iri aroqnn cn:ncron ooonin oy,ia (nan
ooo nacran nnnnna), o:oinnn oy,ia, nocnanroinio :aoonannn
inmonnnia, y,aonno oio ono,oonnix ynacrion, incrnan nnna:nn, no,o
craronnocri nnrannna I
12
n nnmonix no,yirax (co,onrcn n nnco, o
onix).
Iaccnnocian I
12
,oqnnnrnan anonnn (:oianocrnonnan, nn nonnnn
o:nan) ncronaorcn y nn n no:acro cramo 4O or, a:nnnanci nocrononno.
Innnnocin xaairon:yorcn noaonnon ionornonon riann (oinix
ocnoionr o,imia, oman caocri, co,nononno), nnmonanroinon (or
cyrcrnno annornra, iynno on n n:iio, on n nnoro, :anoi, nonoci)
n nonnon cncroni (naocro:nn, a:,anroinocri, ,onoccnn, naymonnn
nnoronocnnnrnn). In ocnoro ninnnrcn naymonnn noxo,in n ionon
nyncrnnroinocrn, qyninnonainio (anonnnocino) co,onnio myni, cia
onnocri n noiacnonno coconion n:iia (nononannin n:ii), nina,o
nno oqoicon, nomarinanno n no:o Ionoia, no:nona nxoa,ia. Iononi
n coo:onia noiyr iri ynonnoni. Saoonanno noroiaor c oocronnnnn.
Tnoin ocononnon nnnorcn anonnnocian iona, ioroan nonnnorcn no
roon co:nannn, o:noon, nnoi,a nonimonnon ronnoaryi roa, nacrin
nonoxnocrnin ,ixannon, raxnia,non, cnnonnon A,, o:inn na,onnon
co,oannn ionoionna. Ioa y oinix o,nan c oiinn orymnin
orronion, nanan. Iono roio, no:noni ionnioronnnocino cy,ooin,
nonnnioainio cnnnroni, oniynn.
AHI^II 71
I ionn na,aorcn innoxonnan anonnn ynonimonno ionnocrna
nronnron, nacimonnix ionoionnon; nronnri nnor oimno a:
noi (noiaonnri), nnornon noia:aroi oinno anon 1,11,3; ncronar
cn qainonri n,o nronnron (roina on), inianrcino innocoi
nonrnonannio nonroqni, ornonarcn oniononnn n rononnrononnn.
I iocrnon no:io ninnnrcn n oimon ionnocrno noiaoacri.
o n o n n o nno,onno nnanoioaannna (nnrannna I
12
) nnyrnni
monno. In anonnnocion iono oinix conno iocnnran:nyr. Ioino:
nn cnoonononno nanaron ononnn aionnnrnin. Ioinio I
12
,oqnnnrnon
anonnon naxo,nrcn na ,ncnanconon ynoro. ,n no,yno,onnn onn,nnon
na:nanar nnroinnn nnrannna I
12
.
uonono,oqnnnrnio anonnn no:nniar n o:yiraro no,ocraronnoio
nocrynonnn n oiann:n qononon incori nn orcyrcrnnn n annono nn
rannn coix no,yiron, nn nonimonnon noronocrn n non (y oonon
nix), y nn c naymonnon ncacinannn qononon incori y oinix a
ioion:non, cny, nonainon n ,.), nn na:nanonnn noioroix nornno
nnonrnnocinx nonaaron. uonono,oqnnnrnio anonnn noroiar oino,
non I
12
,oqnnnrnio; noaonnn nonnon cncroni no inaor. I ionn or
nonarcn nn:nain innoxonnon anonnn (nannno oimnx nronnron),
ninnnrcn inianrcino naonion,onio onionnri, noncoinonrannn nx
n,o n rononnrononnn; n iocrnon no:io noiaoacri. In qonono
,oqnnnrnix anonnnx na:nanar nnyri qonony incory.
nnonxacvnuccunc {anxacvnuccunc} ancnn oycononi yinoronnon
ionornonon qyninnn iocrnoio no:ia n nonnnrcn nannnrononnon
no,ocraronnin oa:onannon nronnron, onionnron n rononnron. I oi
mnncrno cynaon nnnnna oo:nn non:nocrna. Y nacrn oinix innonac
rnnocian anonnn noor no:nniari n o:yiraro yinoramoio nnnnnn na
ionornoonno n,a i:oionnix qairoon (nannno, nornnonocnanroi
nix, nornnocy,oonix oiacrnonnix co,crn, anrnnornion, nncoirn
nn,on, nonn:nymoio n:ynonnn) nn n,oionnix nnnnnn (nannno,
nnnynnoio ionqnira, naymonnn qyninnn n,oinnnix oo:, ,nroi
noio nnqoinnonnoio nonocca). Io:nona innona:nn iocrnoio no:ia
n cranocion no:acro.
Xaaironinn i n n n n o c i n n n n n : n a i a n n nnnrcn o,
nocri ion, ionon:nnnnn n cn:ncrio ooonin n ioy, noconio, naron
nio n ,yino ionorononnn. acro ornonarcn raino nnqoinnonnio oco
nonnn, iai nnonnonnn, ornr, nnonr, nocnanroinio n:nononnn cn:ncron
ooonin ra, nnnon inmin. Coo:onia n nnqarnnocino y:i no ynon
noni. Y nacrn oinix ninnnorcn nooimoo ynonnonno nononn. I ionn
cnnono co,oanno ncox qononnix ononron, n iocrnon no:io nonan
riani nooa,aor na, nnoon,non.
o n o n n o noonnanno nronnrnon n rononnranon nacci,
iorniocroon,nio anaonnocino iononi, nnnyno,onoccanri, cnoniro
nnn, nno,onno oma,nnoio anrnnononnranoio ioynna, nnoi,a nooca,ia
iocrnoio no:ia. In ionorononnnx noia:ani ionocrarnnocino co,crna
(rononnrnan nacca, annnoianononan incora n ,.). Ioqnairnia :a
inaorcn n ionroo :a cocranon ionn nn na:nanonnn oiacrnonnix
nonaaron (anrnnornion, raninnn:aroon, nornnocy,oonix nona
aron n ,.), ni:inamnx yinoronno ionornoonnn.
Mcvanxacvnuccunc ancnn a:nnnarcn nn noracra:nonannn :oia
nocrnonnon onyxon n iocrnin no:i, a raio nn onio:ax. amo ro na
,aorcn nn aio noonnon, mnronn,non, no,craroinon oo:, oiinx,
7O AHI^II
Y oinoio ornonarcn caocri, icran yronnonocri, o,nocri io
n n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, :non nn myn n ymax, ioonoiy
onno, o,imia, co,nononno nn no:nannroinon qn:nnocion naiy:io,
rai na:inaonio anonnnocino myni, nicymnnaonio na, oacri co,na
n nonnon nonon. Xaaironi raio n:nononnn noiron (oniocri, ncno
nonnocri, oiooa:nan qona), nina,onno nooc; ornonarcn ioccnr,
:ao,a, qyninnonainio n:nononnn co,onnococy,ncron cncroni n oy
,onnoinmonnoio raira, n:namonno niyca (noo,anno iacoi, iaxnaa,
inni, i,a, noa) n :anaxa, n n,o cynaon ,n:ynnocino nnonnn, n na
crnocrn, ncocj.anuc +ouu. I ionn ornonaorcn innoxonnan anonnn
cnnonno co,oannn ionoionna n nn:inn nnornon noia:aroi (O,6
O, n nno), ann:onnro: n noninonnro:, cnnonno co,oannn oo:a
n qonrnna n cinoorio ionn.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni anonnn n na ninn,a
nn ,oqnnnra oo:a (nnon nonaaron oo:a).
I o q n a i r n i a oo:o,oqnnnrnon anonnn nono,nrcn y nn,
nxo,nmnx n iynni ncia (,onoi, ,nroino ,amno ioni, onmnni
c innononooon n ,.). In na:nanar nonaari oo:a n naix ,o:ax;
oionon,yorcn nnma, oiaran oiann, nnrannnann, oo:on n ,yinnn
nnioononrann (nnco, qyiri).
In no,ocraronnocrn nnrannna I
12
n (nn) qononon incori no:nn
iair B

-cqnnnvnan ancMnn n (nn) qunncnucqnnnvnan ancnn. In


nnnon I
12
,oqnnnrnon anonnn nnnorcn orcyrcrnno nnyronnoio qairoa
Iaca iacronyionoronna, niaarinaonoio cn:ncron ooonion o
y,ia. Inyronnnn qairo Iaca nooxo,nn ,n ycnoonnn nnomnoio qai
roa Iaca nnrannna I
12
, nn ,oqnnnro iorooio n iocrnon no:io na
ymaorcn co:onanno nroacron. In ron no:oio iorin (no
iaoacri) innyr, n ioni nocrynar nononononnio nronnri
noiaonnri, no,noiamnocn no,onononno ionon:y. Innnnann ,oqn
nnra nnrannna I
12
noor iri aroqnn cn:ncron ooonin oy,ia (nan
ooo nacran nnnnna), o:oinnn oy,ia, nocnanroinio :aoonannn
inmonnnia, y,aonno oio ono,oonnix ynacrion, incrnan nnna:nn, no,o
craronnocri nnrannna I
12
n nnmonix no,yirax (co,onrcn n nnco, o
onix).
Iaccnnocian I
12
,oqnnnrnan anonnn (:oianocrnonnan, nn nonnnn
o:nan) ncronaorcn y nn n no:acro cramo 4O or, a:nnnanci nocrononno.
Innnnocin xaairon:yorcn noaonnon ionornonon riann (oinix
ocnoionr o,imia, oman caocri, co,nononno), nnmonanroinon (or
cyrcrnno annornra, iynno on n n:iio, on n nnoro, :anoi, nonoci)
n nonnon cncroni (naocro:nn, a:,anroinocri, ,onoccnn, naymonnn
nnoronocnnnrnn). In ocnoro ninnnrcn naymonnn noxo,in n ionon
nyncrnnroinocrn, qyninnonainio (anonnnocino) co,onnio myni, cia
onnocri n noiacnonno coconion n:iia (nononannin n:ii), nina,o
nno oqoicon, nomarinanno n no:o Ionoia, no:nona nxoa,ia. Iononi
n coo:onia noiyr iri ynonnoni. Saoonanno noroiaor c oocronnnnn.
Tnoin ocononnon nnnorcn anonnnocian iona, ioroan nonnnorcn no
roon co:nannn, o:noon, nnoi,a nonimonnon ronnoaryi roa, nacrin
nonoxnocrnin ,ixannon, raxnia,non, cnnonnon A,, o:inn na,onnon
co,oannn ionoionna. Ioa y oinix o,nan c oiinn orymnin
orronion, nanan. Iono roio, no:noni ionnioronnnocino cy,ooin,
nonnnioainio cnnnroni, oniynn.
AHI^II 71
I ionn na,aorcn innoxonnan anonnn ynonimonno ionnocrna
nronnron, nacimonnix ionoionnon; nronnri nnor oimno a:
noi (noiaonnri), nnornon noia:aroi oinno anon 1,11,3; ncronar
cn qainonri n,o nronnron (roina on), inianrcino innocoi
nonrnonannio nonroqni, ornonarcn oniononnn n rononnrononnn.
I iocrnon no:io ninnnrcn n oimon ionnocrno noiaoacri.
o n o n n o nno,onno nnanoioaannna (nnrannna I
12
) nnyrnni
monno. In anonnnocion iono oinix conno iocnnran:nyr. Ioino:
nn cnoonononno nanaron ononnn aionnnrnin. Ioinio I
12
,oqnnnrnon
anonnon naxo,nrcn na ,ncnanconon ynoro. ,n no,yno,onnn onn,nnon
na:nanar nnroinnn nnrannna I
12
.
uonono,oqnnnrnio anonnn no:nniar n o:yiraro no,ocraronnoio
nocrynonnn n oiann:n qononon incori nn orcyrcrnnn n annono nn
rannn coix no,yiron, nn nonimonnon noronocrn n non (y oonon
nix), y nn c naymonnon ncacinannn qononon incori y oinix a
ioion:non, cny, nonainon n ,.), nn na:nanonnn noioroix nornno
nnonrnnocinx nonaaron. uonono,oqnnnrnio anonnn noroiar oino,
non I
12
,oqnnnrnio; noaonnn nonnon cncroni no inaor. I ionn or
nonarcn nn:nain innoxonnon anonnn (nannno oimnx nronnron),
ninnnrcn inianrcino naonion,onio onionnri, noncoinonrannn nx
n,o n rononnrononnn; n iocrnon no:io noiaoacri. In qonono
,oqnnnrnix anonnnx na:nanar nnyri qonony incory.
nnonxacvnuccunc {anxacvnuccunc} ancnn oycononi yinoronnon
ionornonon qyninnn iocrnoio no:ia n nonnnrcn nannnrononnon
no,ocraronnin oa:onannon nronnron, onionnron n rononnron. I oi
mnncrno cynaon nnnnna oo:nn non:nocrna. Y nacrn oinix innonac
rnnocian anonnn noor no:nniari n o:yiraro yinoramoio nnnnnn na
ionornoonno n,a i:oionnix qairoon (nannno, nornnonocnanroi
nix, nornnocy,oonix oiacrnonnix co,crn, anrnnornion, nncoirn
nn,on, nonn:nymoio n:ynonnn) nn n,oionnix nnnnnn (nannno,
nnnynnoio ionqnira, naymonnn qyninnn n,oinnnix oo:, ,nroi
noio nnqoinnonnoio nonocca). Io:nona innona:nn iocrnoio no:ia
n cranocion no:acro.
Xaaironinn i n n n n o c i n n n n n : n a i a n n nnnrcn o,
nocri ion, ionon:nnnnn n cn:ncrio ooonin n ioy, noconio, naron
nio n ,yino ionorononnn. acro ornonarcn raino nnqoinnonnio oco
nonnn, iai nnonnonnn, ornr, nnonr, nocnanroinio n:nononnn cn:ncron
ooonin ra, nnnon inmin. Coo:onia n nnqarnnocino y:i no ynon
noni. Y nacrn oinix ninnnorcn nooimoo ynonnonno nononn. I ionn
cnnono co,oanno ncox qononnix ononron, n iocrnon no:io nonan
riani nooa,aor na, nnoon,non.
o n o n n o noonnanno nronnrnon n rononnranon nacci,
iorniocroon,nio anaonnocino iononi, nnnyno,onoccanri, cnoniro
nnn, nno,onno oma,nnoio anrnnononnranoio ioynna, nnoi,a nooca,ia
iocrnoio no:ia. In ionorononnnx noia:ani ionocrarnnocino co,crna
(rononnrnan nacca, annnoianononan incora n ,.). Ioqnairnia :a
inaorcn n ionroo :a cocranon ionn nn na:nanonnn oiacrnonnix
nonaaron (anrnnornion, raninnn:aroon, nornnocy,oonix nona
aron n ,.), ni:inamnx yinoronno ionornoonnn.
Mcvanxacvnuccunc ancnn a:nnnarcn nn noracra:nonannn :oia
nocrnonnon onyxon n iocrnin no:i, a raio nn onio:ax. amo ro na
,aorcn nn aio noonnon, mnronn,non, no,craroinon oo:, oiinx,
72 AHISOIOIIH
oy,ia, inmonnnia. Ornnnroininn ocoonnocrnnn rnx anonnn nnn
rcn niaonnin nrononoacro: n onionon,nan iarnna ionn, n
noioroix cynanx noor a:nnricn nannnrononnn.
AHH3OKOP

HH noanoncrno nonnnni :anion, iorooo noor


iri ni:nano nono,onnon ia:a, naacnnnarnnocinx nooion, nnnonn
ymnx nimny, cynnamy :anoi, nn cnnnarnnocinx nooion, nnno
nnymnx nimny, acmnnmy :anoi.
Ann:oionn nacro no:nniaor nn rynon ranno ia:a :a cnor nono,o
nnn nimni, cynnamon :anoi. I o:yiraro :anoi nnanao cynnaorcn,
no yo noo: nocioiio nnnyr acmnnorcn n noocraor oainonari na
cnor, aiiono,ann n ionnoionnn. Iocnaonno a,yin (nnr) oinno
ni:inaor cyonno :ania. Imonnn a,yin nn :aiiroyioinon iayio
no ni:inaor nn,na: n cnnonno ncox :anionix oainnn, oinno na qono
niaonnon on n ia:non noio n cnnonnn :onnn. Honanninan qo
na :ania oinno co,crnno oiainoio nono,onnn a,yin.
Ycnonno ann:oionn na cnory nn:nai naymonnn naacnnnarnno
cion nnnonannn ia:a, iorooo oinno conono,aorcn acmnonnon
:ania (nn,na:on) n ocaonnon ncox :anionix oainnn. Hanooo nac
ran nnnnna noaonno ia:o,nniaroinoio nona, nn ioroon nn,na:
oinno conono,aorcn oiannnonnon ,nnonnn ia:noio noia, acxo,n
mnncn iocoia:non, ,noonnon n nro:on. C,anonno ia:o,nniaroinoio no
na noor iri oyconono onyxoi, anonn:non, a raio ninnonnon
inia innnoianna n nio:iy nanora no:onia (cn. nmjuucjcnnan u
ncjmcn:un). Iroan nnnnna naacnnnarnnocion ,ononannn noaonno
ocnnnnoio ianinn n ia:nnno nco,crnno nnqoinnn (ononcinamnn io
noc), ranni nn nmonnn (nn caxanon ,naoro n nnconnon aronnro).
I ron cynao yrannnaorcn oainnn :ania na cnor, no coxannorcn, xorn
n cranonnrcn :ano,onnon, oainnn na aiiono,ann n ionnoionnn. In
noonomonnn n:oa n,ai :anoi acmnnorcn ononi no,onno (ronnnocinn
:anoi). In cnn,ono On,n, xaairon:ymnncn ,oionoannon naacnnna
rnnocinx nononon ocnnnnoio ianinn, ronnnocinn :anoi conoraorcn c na
ymonnon aiiono,annn (nonoriocri :onnn), a raio ,nqqy:nin yinoro
nnon cyxoninix oqoicon. Oro ,ooianocrnonnoo cocronnno inaor no
o,ion nnnnnon o,nocroonnoio nn,na:a y noo,ix onmnn.
Icn ann:oionn ycnnnaorcn nn y,aonnn ncronnnia cnora n n ron
noro, ro ona cnn:ana c cnn,onon Ionoa nn nocron ann:oionon. Cnn,
on Ionoa, ni:inaonin naymonnon cnnnarnnocion nnnonannn ia:a,
nonnnorcn ynoonnin nno:on, nro:on n anin,o:on nna. I::a nooo
nnn noi nnoi,a no:nniaor nnonaronno, nro ia: ooo iyoio acnooon
n onro (ncon,onoqrain). Ioainnn :anion na cnor, aiiono,ann n ion
noionnn no cra,aor. Cnn,on Ionoa noor iri ni:nan noaonnon
crnoa nn noxnomonnoio or,oa cnnnnoio no:ia (nn cocy,ncrix, ,onn
onnn:nymnx :aoonannnx, onyxon nn cnnnionnonn), aion no
xymin oiioio. I noco,non cynao cnn,on Ionoa conoraorcn c onnn,
na,nnymnnn no no,nainon nonoxnocrn yin, n noxy,annon noinx
nimn incrn. Innnnon c,anonnn cnnnarnnocinx nooion noiyr raio
iri monnoo oo, ynonnonnio nnqarnnocino y:i na moo, ai mn
ronn,non oo:i, ranna, onoarnnnio nnomaroicrna, onyxon nn ia
nyonaro:noo nocnaonno na ocnonannn noona n ia:nnno, rono: connon
aronn. In rannarnnocion accoonnn connon aronn cnn,on Ionoa
AHIIOCTO^I,OSI 73
conoraorcn c iaorn,nnnon (cn. ucctc 6ou) n naymonnon no:ionoio
ionooamonnn na ron o croono. Y ,oron nnnnnon cnn,ona Ionoa
noor iri nonoacrona n noxnoiy,non nn monnon nacrn cnnnarnno
cion nononin.
Iocran (nn cconnnainan) ann:oionn na,aorcn nacro n a:n
nno n nonnnno :anion n co,non inaor nononio (no ooo O, nn).
Inoi,a ann:oionn nnoor noxo,nmnn xaairo (nannno, o,nocroonnnn
nn,na: noor conono,ari nncryn nnionn). Sanionio oainnn n ron
cynao coxanoni.
AHKHA

O3 nonoo orcyrcrnno ,nnonnn n cycrano n o:yiraro ca
monnn cycrannix ionnon cononnmnxcn iocron. ^oor no:nninyri nco,
crnno nono,onnn cycranon, ,nroinon nnnonn:annn iononnocrn, a rai
o nnqoinnonnoio, ,ocryirnnnoio nn nnoi,a ,ncroqnnocioio nonocca
n nnx. I :anncnnocrn or rnna riann, coo,nnnmon cycrannio nonoxnocrn,
ni,onr iocrnio (ncrnnnio) n qno:nio (onio) anino:i. Ioco,nnn
noor conono,aricn ooninn omymonnnnn, ioroio ycnnnarcn nn
qyninnonainon naiy:io. C noi acno:nanannn xaairoa anino:a no
no,nr onrionoiaqn. Ia:nnar anino:i n qyninnonaino niio,non
(y,onon) n noniio,non (noy,onon) nooonnn.
Anino: n noonnon (noniio,non) nooonnn n qno:nin anino: c
oonin cnn,onon nnnrcn noia:annnnn i onoarnnnony nnomaroicrny
(ocrooronnn, aro,o:y, aronacrnio, n,onoro:nonann).
I o q n a i r n i a anino:on :ainaorcn n annon na:nanonnn
,nnonnn n noaonnon cycrano. ,n noqnairnin no:nninononnn n no
ioccnonannn ajmjo:a n coco,nnx cycranax n cnn:n c ycnonnon naiy:ion
na nnx oinony oionon,yr nocronnnio :annrnn ononon qn:iyiryon.
AHKHAO3

HPYKHHH CHOHHA

HT cn. Ic+mcjcca 6oc:nt.


AHKHAOCTOMH

O3m ioinnnro:i, ni:inaonio aninocronn


,ann; a:nnar aninocrono: (no:y,nroi aninocrona) n noiaroo:
(no:y,nroi noiaro). Oa ioinnnro:a nnor cxo,ny innnnociy
iarnny.
Aninocronn,o:i mnoio acnocranoni nonnymocrnonno co,n na
coonnn ronnnocion n cyronnnocion :on, n cranax Inon n ]onrai
non Anonin, Inon A:nn, Aqnin. Onain aninocronn,o:a ncronarcn
n na io Inoni, a raio n noioroix anonax Iy:nn n A:oan,ana.
Io:y,nron ,na n:inx nn,a iyiix nonon (nonaro,): anino
crona (AicyIostoma duodoiaIo) n noiaro (Nocatoi amoiicaius), ornocnmno
cn i iooioinnnran. Ia:noi aninocroni: ,nna canna 811 nn, canin
1O14 nn; a:noi noiaroa: ,nna canna 9 nn, canin 912 nn. Io
ono:oio aninocronn,i onrar n noxnon or,oo ronion inmin noo
noia. Ono,ornoonnio canin oo,nonno oria,inar 6OOO1O OOO nnn,
ni,onmnxcn c qoiannnn oinoio. I: nnn n nonno nn t 27 C (onrn
nainan ronnoarya) n ,ocraronnon nanocrn noo: 12 cyr nixo,nr no
nnna:nonnio nnnnin, ioroio n rononno 712 ,non nooorar nnna:n
onnocri n coxannr oo or 78 no, ,o 1, or. Ia:nnrno nnnnoi no:nono
nn t 144O C. nnnnin ionnonrnyrcn oinno n nonoxnocrnon coo
nonni na iynno ,o 1O nn, a raio noiyr no,nnnaricn na 2O22 nn no
nanin cronn acronnn.
72 AHISOIOIIH
oy,ia, inmonnnia. Ornnnroininn ocoonnocrnnn rnx anonnn nnn
rcn niaonnin nrononoacro: n onionon,nan iarnna ionn, n
noioroix cynanx noor a:nnricn nannnrononnn.
AHH3OKOP

HH noanoncrno nonnnni :anion, iorooo noor


iri ni:nano nono,onnon ia:a, naacnnnarnnocinx nooion, nnnonn
ymnx nimny, cynnamy :anoi, nn cnnnarnnocinx nooion, nnno
nnymnx nimny, acmnnmy :anoi.
Ann:oionn nacro no:nniaor nn rynon ranno ia:a :a cnor nono,o
nnn nimni, cynnamon :anoi. I o:yiraro :anoi nnanao cynnaorcn,
no yo noo: nocioiio nnnyr acmnnorcn n noocraor oainonari na
cnor, aiiono,ann n ionnoionnn. Iocnaonno a,yin (nnr) oinno
ni:inaor cyonno :ania. Imonnn a,yin nn :aiiroyioinon iayio
no ni:inaor nn,na: n cnnonno ncox :anionix oainnn, oinno na qono
niaonnon on n ia:non noio n cnnonnn :onnn. Honanninan qo
na :ania oinno co,crnno oiainoio nono,onnn a,yin.
Ycnonno ann:oionn na cnory nn:nai naymonnn naacnnnarnno
cion nnnonannn ia:a, iorooo oinno conono,aorcn acmnonnon
:ania (nn,na:on) n ocaonnon ncox :anionix oainnn. Hanooo nac
ran nnnnna noaonno ia:o,nniaroinoio nona, nn ioroon nn,na:
oinno conono,aorcn oiannnonnon ,nnonnn ia:noio noia, acxo,n
mnncn iocoia:non, ,noonnon n nro:on. C,anonno ia:o,nniaroinoio no
na noor iri oyconono onyxoi, anonn:non, a raio ninnonnon
inia innnoianna n nio:iy nanora no:onia (cn. nmjuucjcnnan u
ncjmcn:un). Iroan nnnnna naacnnnarnnocion ,ononannn noaonno
ocnnnnoio ianinn n ia:nnno nco,crnno nnqoinnn (ononcinamnn io
noc), ranni nn nmonnn (nn caxanon ,naoro n nnconnon aronnro).
I ron cynao yrannnaorcn oainnn :ania na cnor, no coxannorcn, xorn
n cranonnrcn :ano,onnon, oainnn na aiiono,ann n ionnoionnn. In
noonomonnn n:oa n,ai :anoi acmnnorcn ononi no,onno (ronnnocinn
:anoi). In cnn,ono On,n, xaairon:ymnncn ,oionoannon naacnnna
rnnocinx nononon ocnnnnoio ianinn, ronnnocinn :anoi conoraorcn c na
ymonnon aiiono,annn (nonoriocri :onnn), a raio ,nqqy:nin yinoro
nnon cyxoninix oqoicon. Oro ,ooianocrnonnoo cocronnno inaor no
o,ion nnnnnon o,nocroonnoio nn,na:a y noo,ix onmnn.
Icn ann:oionn ycnnnaorcn nn y,aonnn ncronnnia cnora n n ron
noro, ro ona cnn:ana c cnn,onon Ionoa nn nocron ann:oionon. Cnn,
on Ionoa, ni:inaonin naymonnon cnnnarnnocion nnnonannn ia:a,
nonnnorcn ynoonnin nno:on, nro:on n anin,o:on nna. I::a nooo
nnn noi nnoi,a no:nniaor nnonaronno, nro ia: ooo iyoio acnooon
n onro (ncon,onoqrain). Ioainnn :anion na cnor, aiiono,ann n ion
noionnn no cra,aor. Cnn,on Ionoa noor iri ni:nan noaonnon
crnoa nn noxnomonnoio or,oa cnnnnoio no:ia (nn cocy,ncrix, ,onn
onnn:nymnx :aoonannnx, onyxon nn cnnnionnonn), aion no
xymin oiioio. I noco,non cynao cnn,on Ionoa conoraorcn c onnn,
na,nnymnnn no no,nainon nonoxnocrn yin, n noxy,annon noinx
nimn incrn. Innnnon c,anonnn cnnnarnnocinx nooion noiyr raio
iri monnoo oo, ynonnonnio nnqarnnocino y:i na moo, ai mn
ronn,non oo:i, ranna, onoarnnnio nnomaroicrna, onyxon nn ia
nyonaro:noo nocnaonno na ocnonannn noona n ia:nnno, rono: connon
aronn. In rannarnnocion accoonnn connon aronn cnn,on Ionoa
AHIIOCTO^I,OSI 73
conoraorcn c iaorn,nnnon (cn. ucctc 6ou) n naymonnon no:ionoio
ionooamonnn na ron o croono. Y ,oron nnnnnon cnn,ona Ionoa
noor iri nonoacrona n noxnoiy,non nn monnon nacrn cnnnarnno
cion nononin.
Iocran (nn cconnnainan) ann:oionn na,aorcn nacro n a:n
nno n nonnnno :anion n co,non inaor nononio (no ooo O, nn).
Inoi,a ann:oionn nnoor noxo,nmnn xaairo (nannno, o,nocroonnnn
nn,na: noor conono,ari nncryn nnionn). Sanionio oainnn n ron
cynao coxanoni.
AHKHA

O3 nonoo orcyrcrnno ,nnonnn n cycrano n o:yiraro ca
monnn cycrannix ionnon cononnmnxcn iocron. ^oor no:nninyri nco,
crnno nono,onnn cycranon, ,nroinon nnnonn:annn iononnocrn, a rai
o nnqoinnonnoio, ,ocryirnnnoio nn nnoi,a ,ncroqnnocioio nonocca
n nnx. I :anncnnocrn or rnna riann, coo,nnnmon cycrannio nonoxnocrn,
ni,onr iocrnio (ncrnnnio) n qno:nio (onio) anino:i. Ioco,nnn
noor conono,aricn ooninn omymonnnnn, ioroio ycnnnarcn nn
qyninnonainon naiy:io. C noi acno:nanannn xaairoa anino:a no
no,nr onrionoiaqn. Ia:nnar anino:i n qyninnonaino niio,non
(y,onon) n noniio,non (noy,onon) nooonnn.
Anino: n noonnon (noniio,non) nooonnn n qno:nin anino: c
oonin cnn,onon nnnrcn noia:annnnn i onoarnnnony nnomaroicrny
(ocrooronnn, aro,o:y, aronacrnio, n,onoro:nonann).
I o q n a i r n i a anino:on :ainaorcn n annon na:nanonnn
,nnonnn n noaonnon cycrano. ,n noqnairnin no:nninononnn n no
ioccnonannn ajmjo:a n coco,nnx cycranax n cnn:n c ycnonnon naiy:ion
na nnx oinony oionon,yr nocronnnio :annrnn ononon qn:iyiryon.
AHKHAO3

HPYKHHH CHOHHA

HT cn. Ic+mcjcca 6oc:nt.


AHKHAOCTOMH

O3m ioinnnro:i, ni:inaonio aninocronn


,ann; a:nnar aninocrono: (no:y,nroi aninocrona) n noiaroo:
(no:y,nroi noiaro). Oa ioinnnro:a nnor cxo,ny innnnociy
iarnny.
Aninocronn,o:i mnoio acnocranoni nonnymocrnonno co,n na
coonnn ronnnocion n cyronnnocion :on, n cranax Inon n ]onrai
non Anonin, Inon A:nn, Aqnin. Onain aninocronn,o:a ncronarcn
n na io Inoni, a raio n noioroix anonax Iy:nn n A:oan,ana.
Io:y,nron ,na n:inx nn,a iyiix nonon (nonaro,): anino
crona (AicyIostoma duodoiaIo) n noiaro (Nocatoi amoiicaius), ornocnmno
cn i iooioinnnran. Ia:noi aninocroni: ,nna canna 811 nn, canin
1O14 nn; a:noi noiaroa: ,nna canna 9 nn, canin 912 nn. Io
ono:oio aninocronn,i onrar n noxnon or,oo ronion inmin noo
noia. Ono,ornoonnio canin oo,nonno oria,inar 6OOO1O OOO nnn,
ni,onmnxcn c qoiannnn oinoio. I: nnn n nonno nn t 27 C (onrn
nainan ronnoarya) n ,ocraronnon nanocrn noo: 12 cyr nixo,nr no
nnna:nonnio nnnnin, ioroio n rononno 712 ,non nooorar nnna:n
onnocri n coxannr oo or 78 no, ,o 1, or. Ia:nnrno nnnnoi no:nono
nn t 144O C. nnnnin ionnonrnyrcn oinno n nonoxnocrnon coo
nonni na iynno ,o 1O nn, a raio noiyr no,nnnaricn na 2O22 nn no
nanin cronn acronnn.
74 AHIIOCTO^I,OSI
nnnnin aninocroni nona,ar n oiann:n noonoia nonnymocrnonno
noo: or n, a:nnnanci n inmonnnio (o: nniannn), ,ocrniar noo: 4
no, noonon :oocrn. nnnnin noiaroa oinno airnnno nno,nrcn
n nonono,onny ioy n, nonnian n iannni, nninyr no oimo
ny n naony iyiy ionooamonnn. ,ocrninyn oiinx, onn noo: onxn,
raxo n nnmono, nona,ar n inmonnni, i,o noo: 81O no, a:nnnarcn
no n:ocix naa:nron. Io:nono a:nnrno aninocroni n nn :aaonnn
noo: ioy, a noiaroa nn :aaonnn noo: or. I:ocio aninocro
ni naa:nrnyr n inmonnnio 8 or, noiaro ,o 1 or.
Icronnnion nnna:nn nnnorcn roiio noonoi. Iacconnann nnnnoi
n oiyamon co,o cnococrnyr :ain:nonno nonni qoiannnn, a:ni
nanno nnnoninn ,o,nnn niionix nn, a raio ncnoi:onanno nooo:
:aaonnix qoiann ,n y,oonnn oioo,on. Saaonno noonoia nonc
xo,nr nn ionrairo c nonnon n noaionoynnix no ,annony ioinnnro:y
anonax (xo,ia ocnion, oanno na :ono, ninononno coicioxo:nncr
nonnix n :onnnix aor), ynoroonnn n nnmy onomon, qyiron, :oo
nn, :ain:nonnix qoiannnn, co,oamnnn nnnnin aninocronn,, noo:
in:nio yin. I cyronniax nonna n oimnncrno onaion :a :nny nono
cri onnmaorcn or nnnnoi, norony :aaonno ,on noncxo,nr n ono
,oonnin co:on, no,oamnncn oioo 6 noc.
I nono, nniannn nnnnoi noncxo,nr concnnn:annn oiann:na noo
noia no,yirann nx onona n acna,a. Io:yiraron roio nnnrcn nicinannn
na ioo, :y,, onxnr, onxonnonnonnn, o:nnoqnnn ionn ,o 3O6O.
I:ocio naa:nri, nnionnnci i cn:ncron ooonio noxnoio or
,oa ronion inmin, nono,ar cn:ncry oooniy n iononocnio cocy
,i. Innnnocin ro nonnnorcn rainnn cnnnronann, iai caocri, ioon
nio on, ioonoiyonno, o,imia, on n nnoro. Ia:nnnarcn inno
xonnan anonnn, ncromonno nnori ,o iaxoicnn, y ,oron no:nona
:a,oia qn:nnocioio n yncrnonnoio a:nnrnn.
, n a i n o : ocnoninaorcn na onayonnn nnn n co,onnon ,nona,
narnnocrnon inmin, noynaonon nn ,yo,onainon :on,nonannn n n qo
iannx, a raio na o:yirarax coooinnocinx oainnn ionaiirnnannn,
aroicaiirnnannn. I ionn na,aorcn ynonimonno ionnocrna ionoion
na n nnca nronnron ,o 1 OOO OOO8OO OOO n 1 ni ionn co cnnonnon
nnornoio noia:aron ,o O,3O,, ynonnonno COO, o:nnoqnnn.
o n o n n o (,oioinnnrn:annn) nono,nr anyarono noon,a:oon,
naqrnnoon, nnanroon. In anonnn na:nanar nonaari noccranonon
noio oo:a n ,yino nornnoanonnnocino co,crna. I rnoix cynanx
noia:ano noonnanno nronnrnon nacci.
I o q n a i r n i a cocronr n: noonnnrnn, nananonnix na ni
nn,ann cymocrnymnx onaion aninocronn,o:a n no,yno,onno no:
nninononnn nonix onaion. ninn,annn onaion nono,nrcn nyron ,oioi
nnnrn:annn nacoonnn, cannranoio aioycroncrna nacoonnix nyniron,
oxani oiyamon co,i or :ain:nonnn qoiannnn, oo::aannannn
:aaonnix ynacrion nonni. C noi ,oioinnnrn:annn nacoonnn 1 a:
n io, nono,nrcn ionooinnocioo ncco,onanno ncox nroon n,onnnnix
no aninocronn,o:y nacoonnix nyniron. Icon ninnonnin oinin no
no,nr ,oioinnnrn:ann naqranonon. ,n ynnnroonnn nnnnoi na no
oimnx ynacriax nonni, nannno noiyi niioon na,nonix yonix,
nono,nr oaoriy nonni nonaonnon coi n: acnora O,1 ii na 1 n
2
nn :annar oo iyrin innnrion o,nn a: n 1O ,non n rononno co:ona
no:nonoio :aaonnn.
AHOIYHTOIHII ]II 7
,n no,yno,onnn no:nninononnn nonix onaion aninocronn,o:a
n nocrax c nanin ronin innaron nna, nninamno n: noaionn
nrnix no aninocronn,o:y nocrnocron, no,noiarcn o,noiarnony iono
oinnociony ncco,onann c noco,ymnn ononnon nnna:nonannix.
nnan, ioroin no,cronr aorari n maxrax, no,nanroino nono,nr
ionooinnocioo ncco,onanno; ninnonnio oinio no,oar on:aroi
nony ononn.
Ionnamno n onaiax aninocronn,o:a ,oni co,ari ocnonnio
nanna nn,nnn,yainon noqnairnin: niri yin noo, o,on, ninonnri
a:nnnio :onnnio n coicioxo:nncrnonnio aori n oynn n yiannnax,
rmaroino niri noo, ynoroonnon onomn, nio,i, qyiri n o,anari nx
innnrion.
AHOBYAHT

OPHmH JHKA noncryainin nni, xaairon:y
mnncn orcyrcrnnon onynnnn nn nannnn coxanonnoio nrna (noo: 24
28 ,nn) noncryainono,onix ionorononnn. In ron o,nn nn nocioiio
qoniyon ,ocrniar cra,nn :oocrn, no n ornnno or nonainoio (onyn
ronoio) noncryainoio nnia onynnnn (nixo,a :oon nnnoiorin n: qo
niya nnnnnia n mny noocri) no noncxo,nr. Icioo raino qoniyi
no,noiarcn oarnony a:nnrn (aro:nn). I ornor na cna, n oiann:no
yonnn croionnix iononon no:nniaor noncryainono,onoo ionorononno,
iorooo nnomno nonrn no ornnaorcn or oinnon noncryannn.
Hanooo nacro ncronaorcn n nono,i noonoio co:onannn, nononona
y:i, no nonn airannn. I rnx cynanx anonynronin nni accnarnnar
iai qn:nooinnocioo cocronnno. Y onmnn ,oroo,noio no:acra on noor
no:nniari raio nn ,oncrnnn noaionnnrnix qairoon, ni:inamnx na
ymonno qyninnn roio nn nnoio :nona cncroni innoqn: innoraanyc
nnnnnin (nannno, nn ncnxnnocinx nornconnnx, naymonnnx nnrannn,
nnqoinnonnix :aoonannnx, xonnnocinx nnroicniannnx). Orcyrcrnno ony
nnnn y onmnn ,oroo,noio no:acra nnnorcn nnnnnon 6ccnooun.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn rocron qyninnonainon ai
rnnnocrn nnnnnion nonoqa:non a:ainon (oirainon) ronnoaryi,
nn:naion niaonnix croionnix nnnnnn no nroon noonnno nnia
(acmnonno naynoio ornocrnn ianaa monin narin n nannno n non
no:annon cn:n noonroinin cnnnron :ania, xaaironio n:no
nonnn nnrooinnocion iarnni naianmnoio co,onnoio n ,.), a rai
o o:yiraron incrooinnocioio ncco,onannn cocioon n,onornn, no,
rno,amnx orcyrcrnno nn:naion coionnn n cn:ncron ooonio narin
:a 23 ,nn ,o no,noaiaonon noncryannn.
In:naion anonynnnn, ninnnonin nn yira:nyionon ncco,ona
nnn, cynr orcyrcrnno ,onnnnymoio (,onnnanrnoio qoniya) nn
,nnannnocion ncco,onannn nnnnnion. In onynronon nnio ,onnnanr
nin qoniy ninnnorcn na 7n ,oni nnia n nn,o n,iocrnoio oa
:onannn ,nanoron nnnono 1O nn n i coo,nno nnia ,ocrniaor 2224 nn.
Ioco onynnnn ro oa:onanno ncno:aor n n no:a,nnaronnon nocrancrno
nn:yan:nyorcn oioo 2O nn n,iocrn.
o n o n n o. Anonynronin nni, na,aonin n nono,i noonoio
co:onannn n nonononay:i, no nonn airannn, ononnn no royor. ono
nno noia:ano onmnnan n nono,o noonon :oocrn, ocoonno nn ocno
,nn. Iono,nr ononno nan. ,n crnnynnnn onynnnn nnnonnr cro
ioniocraionnio, anrncroionnio, iona,oronnio nonaari.
74 AHIIOCTO^I,OSI
nnnnin aninocroni nona,ar n oiann:n noonoia nonnymocrnonno
noo: or n, a:nnnanci n inmonnnio (o: nniannn), ,ocrniar noo: 4
no, noonon :oocrn. nnnnin noiaroa oinno airnnno nno,nrcn
n nonono,onny ioy n, nonnian n iannni, nninyr no oimo
ny n naony iyiy ionooamonnn. ,ocrninyn oiinx, onn noo: onxn,
raxo n nnmono, nona,ar n inmonnni, i,o noo: 81O no, a:nnnarcn
no n:ocix naa:nron. Io:nono a:nnrno aninocroni n nn :aaonnn
noo: ioy, a noiaroa nn :aaonnn noo: or. I:ocio aninocro
ni naa:nrnyr n inmonnnio 8 or, noiaro ,o 1 or.
Icronnnion nnna:nn nnnorcn roiio noonoi. Iacconnann nnnnoi
n oiyamon co,o cnococrnyr :ain:nonno nonni qoiannnn, a:ni
nanno nnnoninn ,o,nnn niionix nn, a raio ncnoi:onanno nooo:
:aaonnix qoiann ,n y,oonnn oioo,on. Saaonno noonoia nonc
xo,nr nn ionrairo c nonnon n noaionoynnix no ,annony ioinnnro:y
anonax (xo,ia ocnion, oanno na :ono, ninononno coicioxo:nncr
nonnix n :onnnix aor), ynoroonnn n nnmy onomon, qyiron, :oo
nn, :ain:nonnix qoiannnn, co,oamnnn nnnnin aninocronn,, noo:
in:nio yin. I cyronniax nonna n oimnncrno onaion :a :nny nono
cri onnmaorcn or nnnnoi, norony :aaonno ,on noncxo,nr n ono
,oonnin co:on, no,oamnncn oioo 6 noc.
I nono, nniannn nnnnoi noncxo,nr concnnn:annn oiann:na noo
noia no,yirann nx onona n acna,a. Io:yiraron roio nnnrcn nicinannn
na ioo, :y,, onxnr, onxonnonnonnn, o:nnoqnnn ionn ,o 3O6O.
I:ocio naa:nri, nnionnnci i cn:ncron ooonio noxnoio or
,oa ronion inmin, nono,ar cn:ncry oooniy n iononocnio cocy
,i. Innnnocin ro nonnnorcn rainnn cnnnronann, iai caocri, ioon
nio on, ioonoiyonno, o,imia, on n nnoro. Ia:nnnarcn inno
xonnan anonnn, ncromonno nnori ,o iaxoicnn, y ,oron no:nona
:a,oia qn:nnocioio n yncrnonnoio a:nnrnn.
, n a i n o : ocnoninaorcn na onayonnn nnn n co,onnon ,nona,
narnnocrnon inmin, noynaonon nn ,yo,onainon :on,nonannn n n qo
iannx, a raio na o:yirarax coooinnocinx oainnn ionaiirnnannn,
aroicaiirnnannn. I ionn na,aorcn ynonimonno ionnocrna ionoion
na n nnca nronnron ,o 1 OOO OOO8OO OOO n 1 ni ionn co cnnonnon
nnornoio noia:aron ,o O,3O,, ynonnonno COO, o:nnoqnnn.
o n o n n o (,oioinnnrn:annn) nono,nr anyarono noon,a:oon,
naqrnnoon, nnanroon. In anonnn na:nanar nonaari noccranonon
noio oo:a n ,yino nornnoanonnnocino co,crna. I rnoix cynanx
noia:ano noonnanno nronnrnon nacci.
I o q n a i r n i a cocronr n: noonnnrnn, nananonnix na ni
nn,ann cymocrnymnx onaion aninocronn,o:a n no,yno,onno no:
nninononnn nonix onaion. ninn,annn onaion nono,nrcn nyron ,oioi
nnnrn:annn nacoonnn, cannranoio aioycroncrna nacoonnix nyniron,
oxani oiyamon co,i or :ain:nonnn qoiannnn, oo::aannannn
:aaonnix ynacrion nonni. C noi ,oioinnnrn:annn nacoonnn 1 a:
n io, nono,nrcn ionooinnocioo ncco,onanno ncox nroon n,onnnnix
no aninocronn,o:y nacoonnix nyniron. Icon ninnonnin oinin no
no,nr ,oioinnnrn:ann naqranonon. ,n ynnnroonnn nnnnoi na no
oimnx ynacriax nonni, nannno noiyi niioon na,nonix yonix,
nono,nr oaoriy nonni nonaonnon coi n: acnora O,1 ii na 1 n
2
nn :annar oo iyrin innnrion o,nn a: n 1O ,non n rononno co:ona
no:nonoio :aaonnn.
AHOIYHTOIHII ]II 7
,n no,yno,onnn no:nninononnn nonix onaion aninocronn,o:a
n nocrax c nanin ronin innaron nna, nninamno n: noaionn
nrnix no aninocronn,o:y nocrnocron, no,noiarcn o,noiarnony iono
oinnociony ncco,onann c noco,ymnn ononnon nnna:nonannix.
nnan, ioroin no,cronr aorari n maxrax, no,nanroino nono,nr
ionooinnocioo ncco,onanno; ninnonnio oinio no,oar on:aroi
nony ononn.
Ionnamno n onaiax aninocronn,o:a ,oni co,ari ocnonnio
nanna nn,nnn,yainon noqnairnin: niri yin noo, o,on, ninonnri
a:nnnio :onnnio n coicioxo:nncrnonnio aori n oynn n yiannnax,
rmaroino niri noo, ynoroonnon onomn, nio,i, qyiri n o,anari nx
innnrion.
AHOBYAHT

OPHmH JHKA noncryainin nni, xaairon:y
mnncn orcyrcrnnon onynnnn nn nannnn coxanonnoio nrna (noo: 24
28 ,nn) noncryainono,onix ionorononnn. In ron o,nn nn nocioiio
qoniyon ,ocrniar cra,nn :oocrn, no n ornnno or nonainoio (onyn
ronoio) noncryainoio nnia onynnnn (nixo,a :oon nnnoiorin n: qo
niya nnnnnia n mny noocri) no noncxo,nr. Icioo raino qoniyi
no,noiarcn oarnony a:nnrn (aro:nn). I ornor na cna, n oiann:no
yonnn croionnix iononon no:nniaor noncryainono,onoo ionorononno,
iorooo nnomno nonrn no ornnaorcn or oinnon noncryannn.
Hanooo nacro ncronaorcn n nono,i noonoio co:onannn, nononona
y:i, no nonn airannn. I rnx cynanx anonynronin nni accnarnnar
iai qn:nooinnocioo cocronnno. Y onmnn ,oroo,noio no:acra on noor
no:nniari raio nn ,oncrnnn noaionnnrnix qairoon, ni:inamnx na
ymonno qyninnn roio nn nnoio :nona cncroni innoqn: innoraanyc
nnnnnin (nannno, nn ncnxnnocinx nornconnnx, naymonnnx nnrannn,
nnqoinnonnix :aoonannnx, xonnnocinx nnroicniannnx). Orcyrcrnno ony
nnnn y onmnn ,oroo,noio no:acra nnnorcn nnnnnon 6ccnooun.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn rocron qyninnonainon ai
rnnnocrn nnnnnion nonoqa:non a:ainon (oirainon) ronnoaryi,
nn:naion niaonnix croionnix nnnnnn no nroon noonnno nnia
(acmnonno naynoio ornocrnn ianaa monin narin n nannno n non
no:annon cn:n noonroinin cnnnron :ania, xaaironio n:no
nonnn nnrooinnocion iarnni naianmnoio co,onnoio n ,.), a rai
o o:yiraron incrooinnocioio ncco,onannn cocioon n,onornn, no,
rno,amnx orcyrcrnno nn:naion coionnn n cn:ncron ooonio narin
:a 23 ,nn ,o no,noaiaonon noncryannn.
In:naion anonynnnn, ninnnonin nn yira:nyionon ncco,ona
nnn, cynr orcyrcrnno ,onnnnymoio (,onnnanrnoio qoniya) nn
,nnannnocion ncco,onannn nnnnnion. In onynronon nnio ,onnnanr
nin qoniy ninnnorcn na 7n ,oni nnia n nn,o n,iocrnoio oa
:onannn ,nanoron nnnono 1O nn n i coo,nno nnia ,ocrniaor 2224 nn.
Ioco onynnnn ro oa:onanno ncno:aor n n no:a,nnaronnon nocrancrno
nn:yan:nyorcn oioo 2O nn n,iocrn.
o n o n n o. Anonynronin nni, na,aonin n nono,i noonoio
co:onannn n nonononay:i, no nonn airannn, ononnn no royor. ono
nno noia:ano onmnnan n nono,o noonon :oocrn, ocoonno nn ocno
,nn. Iono,nr ononno nan. ,n crnnynnnn onynnnn nnnonnr cro
ioniocraionnio, anrncroionnio, iona,oronnio nonaari.
76 AHOIIICIH
I o i n o : n ornomonnn noccranononnn ,oroo,non qyninnn y oi
mnncrna oinix aionnnrnin.
I o q n a i r n i a anonynronoio nnia y onmnn ,oroo,noio
no:acra :ainaorcn n co,onnn annonainoio onna ry,a n or,i
xa, nanninon nonononnon nnrannn, no,yno,onnn croccon, nnqoi
nnonnix :aoonannn, roicnnocinx no:,oncrnnn.
AHOPLKC

HH orcyrcrnno annornra nn nannnn qn:nooinnocion


noronocrn n nnrannn. Innnnann anooicnn nnnrcn no:nonoo no
nnonainoo no:y,onno, ncnxnnocino :aoonannn, n,oinnnio ac
croncrna, ocrio n xonnnocino nnqoinnn, nnroicniannn, naymonnn o
nona nomocrn, oo:nn oianon nnmonaonnn (ocrin iacrnr, oocronno
xonnnocioio iacrnra, ai oy,ia n ,.), nooiynnoo o,nooa:noo nn
ranno, a raio noxno niyconio ianocrna nnmn, noaionnnrnan ocra
nonia ,n nnona nnmn. I anooicnn noor nnnocrn ynoroonno o
iacrnonnix nonaaron nonnnrnoio niyca, no,annmnx coiorony
qyninn oy,onnoinmonnoio raira nn ,oncrnymnx na ]HC. In
,nroinon anooicnn cnnaorcn conornnnonocri oiann:na n nonima
orcn nocnnnnnnnocri oio i a:nnnin :aoonannnn.
Anooicnn y ,oron oyconona ronn o nnnnnann, nro n y n:ocix,
o,naio nnoor cnon ocoonnocrn. amo ona a:nnnaorcn y ,oron annoio no:
acra nco,crnno nonimonnon no:y,nnocrn ]HC n caon nncnocon
onocrn oy,onnoinmonnoio raira. Anooicnn noor no:nninyri nn
n:nononnn nnninnix yconnn iononnn, yxo,a, onna. Haymonno
ocnonnix nann nno,onnn nniona noor ni:nari y oonia rai na:i
naony :amnrny anooicn, a:nnrn oo cnococrnyor raio nacnicr
nonnoo iononno. Y ,oron cramoio no:acra yiacanno no:y,nnocrn nn
monoio nonra n oimnncrno cynaon oyconono naymonnon onna nn
rannn, a raio ynoroonnon o,nooa:non noniycnon nnmn.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno. Hooxo,nni raio
oiann:annn onna nnrannn, nno,onno n annon a:nooa:nix ,. Ha
:nanar no:y,amno annornr nonaari. In rnoon anooicnn c nc
romonnon noia:ani nonnnrannni, anaonnocino iononi. In non
ornnocion qono ocnonnoo :nanonno nnoor ncnxoroannn, na:nanonno
ncnxoqanaiooinnocinx co,crn. I ncinnroinix cynanx no:nniaor
nooxo,nnocri n nciyccrnonnon nnrannn n naonroainon nno,onnn coo
nix acrnoon.
Hcpnno-ncnxnuccuan anopcucnn :annnaor ocooo nocro n no,crannor
coon narooinnocioo cocronnno, nonnnmoocn n co:naroinon oiann
nonnn nnmn n nonx noxy,annn. Io:nniaor n no:acro 12 or, namo
y onmnn. Ionnnorcn nann:nnnoo no,cranonno o n:ironnon nonoro
n nooxo,nnocrn noxy,ori. Ioinon nannnaor oiannnnnari con n nnmo,
nnoiari i ,yinn cnocoan, nroi noxy,ori, nannno ycnonno :annna
orcn cnoron, qn:nnocinn ry,on, ni:inaor nory noco o,i, nnnnnaor
canroinio co,crna. Annornr nnanao no naymaorcn, noonoi ,ao noor
ncnirinari nyncrno ioo,a, n cnn:n c non nononann no:nniaor nooo,anno.
Iicro na,aor nacca roa. Ornonarcn iooannn nacroonnn or nonimon
noio i nonnonnony, nonimonnan ,nniaroinan airnnnocri, crononno ac
cnarnnari cnoo roo n :oiao.
In ninnonnn y oinoio onncannix cnnnronon qoi,mo ,oon
nanannri oio i ncnxnary.
AHTIHATAIHAH IATOOIIH 77
AHOCM

HH orcyrcrnno oonnnnn. Iinaor oyconono noaonnon
ononroon n nono,nmnx nyron oonnroinoio anan:aroa nn o:ono, xo
nnnocinx inonnix cnnycnrax, nonnro oonnroinoio nona nnqoinnonnoio
noncxo,onnn, oranonnn nniornnon, noqnnon, aronnnon, acnocco n
onyxon ioonnoio no:ia, nnoqanro, nooonax omornaron iocrn ocnona
nnn noona c a:inon nnron oonnroinoio nona n ,. Ionnonno oonn
nnn (innocnnn) no:nniaor n o:yiraro naymonnn noconoio ,ixannn nn ra
inx n:nononnnx n noocrn noca, iai ncinnonno noconon nooioo,in, non
ni, onyxon n ,. Tainn oa:on, anocnnn n innocnnn nnnrcn cnnnronann
a:nix :aoonannn n nono,onnn, ,nqqoonnnainan ,nainocrnia ioro
ix noo,io inaor :ary,nona n ocnoninaorcn na o:yirarax rmaroinoio
innnnocioio oco,onannn nannonra.
AHTLHAT

AALHAH HATOA

OHH naymonno nonainoio nnyr
nyronoio a:nnrnn, no:nniamoo c nononra oa:onannn ono,ornoon
non nnnoiorin (:niori) ,o nanaa o,on n o:yiraro no:,oncrnnn no,
nix qairoon; i anronarainon ornocnr raio narooin noonix ioroi
(ianor).
Co,n nnoiooa:nn no:,oncrnnn, oia:inamnx no,noo nnnnno na
:ao,im nn no,, ni,onr qn:nnocino, xnnnnocino n nooinnocino.
I nony iynny nxo,nr noxannnocino n ronnoarynio qairoi, nonn:n
ymoo n:ynonno; no nroy ,oncrnno noioroix oiacrnonnix no
naaron, nnroicniannn xnnnnocinnn nomocrnann (ocrio n xonnnocino),
incoo,nan no,ocraronnocri (nannno, nn ,oionnoncnonannon nooio
co,na y oononnon, naymonnn naronnonanonranoio ionooamo
nnn); n rori nnqoinnn (aironainio, nnycnio, noro:onnio), na
ymonnn nnrannn (innonnrannno:i, oionin ,ncaanc n ,.), iono
nainan no,ocraronnocri (caxanin ,naor, innornoo: n ,.), noaion
nnrnio nonnoncnxnnocino no:,oncrnnn, naco,crnonnocri.
,aoio no ncoi,a nnnnno iaioiono no,noio qairoa ni:inaor
nono,onno no,a. Saoonanno oononnon (nannno, nnqoinnonnoo) n
o,nnx cynanx noor nnnocrn i inon :ao,ima nn no,a, n ,yinx
nonrn ,n nnx occo,no. Oro oyconono oimon oi, ioroy ni
ar qairoi, cnococrnymno nn nonnrcrnymno oan:annn noron
nnainix no:nonocron a:nnnoio o,a naroionnix no:,oncrnnn. I cnn:n
c rnn nooxo,nno ynnrinari ironio n innarnnocino yconnn, no:acr
onmnni (craan nn nan nonoo,nman, r. o. coornorcrnonno nna cra
mo 3O nn nooo 18 or), oo ioncrnrynn, cocronnno nicmon nonnon ,o
nroinocrn, a iannoo coi oononnocrn.
I anronarainon narooinn ornocnrcn:
1. Saoonannn no,innanrannonnoio nono,a nco,crnno ,oqoiron
ionon nn xonocon n noonix ioriax o,nroon (nnnoioriax, cnona
ro:on,ax). Oro rai na:inaonan naco,crnonnan narooinn, qonnymancn
,o cnnnnn noonix ioroi. C ,oqoirann ionon cnn:ani noioroio qoni
ionoqnnn, iononrnnocion anonnn, caoynnn n ,. I xonoconnin ,oqoi
ran, no:nniamnn noco cnnnnn n n nanainix cra,nnx ,oonnn ono
,ornoonnix nnnoioroi, ornocnrcn oo:ni ,ayna, ,nciono:nn iona, (orcyr
crnno qyninnonainon riann nnnnnion), cnn,on Iannqoiroa (no,oa:
nnrno nnnoi) n ,. I noonnconnix cynanx no, n:nocnocoon n o,aorcn
c yia:annon narooinon. Cymocrnyor anronarainan narooinn, ioi,a na
,onmy nnnoioriy ,oncrnyr raino nono,amno qairoi, iai
76 AHOIIICIH
I o i n o : n ornomonnn noccranononnn ,oroo,non qyninnn y oi
mnncrna oinix aionnnrnin.
I o q n a i r n i a anonynronoio nnia y onmnn ,oroo,noio
no:acra :ainaorcn n co,onnn annonainoio onna ry,a n or,i
xa, nanninon nonononnon nnrannn, no,yno,onnn croccon, nnqoi
nnonnix :aoonannn, roicnnocinx no:,oncrnnn.
AHOPLKC

HH orcyrcrnno annornra nn nannnn qn:nooinnocion


noronocrn n nnrannn. Innnnann anooicnn nnnrcn no:nonoo no
nnonainoo no:y,onno, ncnxnnocino :aoonannn, n,oinnnio ac
croncrna, ocrio n xonnnocino nnqoinnn, nnroicniannn, naymonnn o
nona nomocrn, oo:nn oianon nnmonaonnn (ocrin iacrnr, oocronno
xonnnocioio iacrnra, ai oy,ia n ,.), nooiynnoo o,nooa:noo nn
ranno, a raio noxno niyconio ianocrna nnmn, noaionnnrnan ocra
nonia ,n nnona nnmn. I anooicnn noor nnnocrn ynoroonno o
iacrnonnix nonaaron nonnnrnoio niyca, no,annmnx coiorony
qyninn oy,onnoinmonnoio raira nn ,oncrnymnx na ]HC. In
,nroinon anooicnn cnnaorcn conornnnonocri oiann:na n nonima
orcn nocnnnnnnnocri oio i a:nnnin :aoonannnn.
Anooicnn y ,oron oyconona ronn o nnnnnann, nro n y n:ocix,
o,naio nnoor cnon ocoonnocrn. amo ona a:nnnaorcn y ,oron annoio no:
acra nco,crnno nonimonnon no:y,nnocrn ]HC n caon nncnocon
onocrn oy,onnoinmonnoio raira. Anooicnn noor no:nninyri nn
n:nononnn nnninnix yconnn iononnn, yxo,a, onna. Haymonno
ocnonnix nann nno,onnn nniona noor ni:nari y oonia rai na:i
naony :amnrny anooicn, a:nnrn oo cnococrnyor raio nacnicr
nonnoo iononno. Y ,oron cramoio no:acra yiacanno no:y,nnocrn nn
monoio nonra n oimnncrno cynaon oyconono naymonnon onna nn
rannn, a raio ynoroonnon o,nooa:non noniycnon nnmn.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno. Hooxo,nni raio
oiann:annn onna nnrannn, nno,onno n annon a:nooa:nix ,. Ha
:nanar no:y,amno annornr nonaari. In rnoon anooicnn c nc
romonnon noia:ani nonnnrannni, anaonnocino iononi. In non
ornnocion qono ocnonnoo :nanonno nnoor ncnxoroannn, na:nanonno
ncnxoqanaiooinnocinx co,crn. I ncinnroinix cynanx no:nniaor
nooxo,nnocri n nciyccrnonnon nnrannn n naonroainon nno,onnn coo
nix acrnoon.
Hcpnno-ncnxnuccuan anopcucnn :annnaor ocooo nocro n no,crannor
coon narooinnocioo cocronnno, nonnnmoocn n co:naroinon oiann
nonnn nnmn n nonx noxy,annn. Io:nniaor n no:acro 12 or, namo
y onmnn. Ionnnorcn nann:nnnoo no,cranonno o n:ironnon nonoro
n nooxo,nnocrn noxy,ori. Ioinon nannnaor oiannnnnari con n nnmo,
nnoiari i ,yinn cnocoan, nroi noxy,ori, nannno ycnonno :annna
orcn cnoron, qn:nnocinn ry,on, ni:inaor nory noco o,i, nnnnnaor
canroinio co,crna. Annornr nnanao no naymaorcn, noonoi ,ao noor
ncnirinari nyncrno ioo,a, n cnn:n c non nononann no:nniaor nooo,anno.
Iicro na,aor nacca roa. Ornonarcn iooannn nacroonnn or nonimon
noio i nonnonnony, nonimonnan ,nniaroinan airnnnocri, crononno ac
cnarnnari cnoo roo n :oiao.
In ninnonnn y oinoio onncannix cnnnronon qoi,mo ,oon
nanannri oio i ncnxnary.
AHTIHATAIHAH IATOOIIH 77
AHOCM

HH orcyrcrnno oonnnnn. Iinaor oyconono noaonnon
ononroon n nono,nmnx nyron oonnroinoio anan:aroa nn o:ono, xo
nnnocinx inonnix cnnycnrax, nonnro oonnroinoio nona nnqoinnonnoio
noncxo,onnn, oranonnn nniornnon, noqnnon, aronnnon, acnocco n
onyxon ioonnoio no:ia, nnoqanro, nooonax omornaron iocrn ocnona
nnn noona c a:inon nnron oonnroinoio nona n ,. Ionnonno oonn
nnn (innocnnn) no:nniaor n o:yiraro naymonnn noconoio ,ixannn nn ra
inx n:nononnnx n noocrn noca, iai ncinnonno noconon nooioo,in, non
ni, onyxon n ,. Tainn oa:on, anocnnn n innocnnn nnnrcn cnnnronann
a:nix :aoonannn n nono,onnn, ,nqqoonnnainan ,nainocrnia ioro
ix noo,io inaor :ary,nona n ocnoninaorcn na o:yirarax rmaroinoio
innnnocioio oco,onannn nannonra.
AHTLHAT

AALHAH HATOA

OHH naymonno nonainoio nnyr
nyronoio a:nnrnn, no:nniamoo c nononra oa:onannn ono,ornoon
non nnnoiorin (:niori) ,o nanaa o,on n o:yiraro no:,oncrnnn no,
nix qairoon; i anronarainon ornocnr raio narooin noonix ioroi
(ianor).
Co,n nnoiooa:nn no:,oncrnnn, oia:inamnx no,noo nnnnno na
:ao,im nn no,, ni,onr qn:nnocino, xnnnnocino n nooinnocino.
I nony iynny nxo,nr noxannnocino n ronnoarynio qairoi, nonn:n
ymoo n:ynonno; no nroy ,oncrnno noioroix oiacrnonnix no
naaron, nnroicniannn xnnnnocinnn nomocrnann (ocrio n xonnnocino),
incoo,nan no,ocraronnocri (nannno, nn ,oionnoncnonannon nooio
co,na y oononnon, naymonnn naronnonanonranoio ionooamo
nnn); n rori nnqoinnn (aironainio, nnycnio, noro:onnio), na
ymonnn nnrannn (innonnrannno:i, oionin ,ncaanc n ,.), iono
nainan no,ocraronnocri (caxanin ,naor, innornoo: n ,.), noaion
nnrnio nonnoncnxnnocino no:,oncrnnn, naco,crnonnocri.
,aoio no ncoi,a nnnnno iaioiono no,noio qairoa ni:inaor
nono,onno no,a. Saoonanno oononnon (nannno, nnqoinnonnoo) n
o,nnx cynanx noor nnnocrn i inon :ao,ima nn no,a, n ,yinx
nonrn ,n nnx occo,no. Oro oyconono oimon oi, ioroy ni
ar qairoi, cnococrnymno nn nonnrcrnymno oan:annn noron
nnainix no:nonocron a:nnnoio o,a naroionnix no:,oncrnnn. I cnn:n
c rnn nooxo,nno ynnrinari ironio n innarnnocino yconnn, no:acr
onmnni (craan nn nan nonoo,nman, r. o. coornorcrnonno nna cra
mo 3O nn nooo 18 or), oo ioncrnrynn, cocronnno nicmon nonnon ,o
nroinocrn, a iannoo coi oononnocrn.
I anronarainon narooinn ornocnrcn:
1. Saoonannn no,innanrannonnoio nono,a nco,crnno ,oqoiron
ionon nn xonocon n noonix ioriax o,nroon (nnnoioriax, cnona
ro:on,ax). Oro rai na:inaonan naco,crnonnan narooinn, qonnymancn
,o cnnnnn noonix ioroi. C ,oqoirann ionon cnn:ani noioroio qoni
ionoqnnn, iononrnnocion anonnn, caoynnn n ,. I xonoconnin ,oqoi
ran, no:nniamnn noco cnnnnn n n nanainix cra,nnx ,oonnn ono
,ornoonnix nnnoioroi, ornocnrcn oo:ni ,ayna, ,nciono:nn iona, (orcyr
crnno qyninnonainon riann nnnnnion), cnn,on Iannqoiroa (no,oa:
nnrno nnnoi) n ,. I noonnconnix cynanx no, n:nocnocoon n o,aorcn
c yia:annon narooinon. Cymocrnyor anronarainan narooinn, ioi,a na
,onmy nnnoioriy ,oncrnyr raino nono,amno qairoi, iai
78 AHTIHATAIHAH IATOOIIH
nnqoinnn, nnroicniannn, nonn:nymoo n:ynonno, noioroio oiacr
nonnio nonaari, nonnrcrnymno a:nnrn :ao,ima. I no,onix cy
nanx oononnocri noiamaorcn ,o nno,onnn ono,ornoonnon nnnoior
in n cn:ncry oooniy narin, r. o. ,o 6 ,nn noco ono,ornoonnn.
2. I nono, nnnanrannn, c 7io no 16n ,oni noco ono,ornoonnn,
nnqoinnonnio roicnnocino qairoi noiyr ni:nari accacinanno :ao,i
ma n cryiry, n: ioroix qonnyorcn ,orcioo nocro. I nonon cynao
a:nnnaorcn rai na:inaonan annnonnn nycron :ao,imonon nomoi,
,ocraronno norio ono,ononin nn yira:nyionon ncco,onannn. In
no:,oncrnnn nono,amnx qairoon oiman nacri :ao,imon noiama
or a:nnrno n noncxo,nr canonon:noinin niin,im na 4n no,oo.
3. Ioco :anomonnn nnnanrannn c 16io ,nn ,o 91O no, ninn
roino noncxo,nr nnoiono:. I ron nono,o qonnyrcn ocnon
nio oiani n qyninnonainio cncroni nnona. In no:,oncrnnn no
no,amnx qairoon noaarcn oiani n cncroni, naxo,nmnocn c 3 no
9 no,o n rai na:inaonon inrnnocion nono,o a:nnrnn. Io:nniar
nooin a:nnrnn (nnonarnn) nonnon, co,onnococy,ncron, iocrnon cnc
ron, oianon nnmonaonnn. In ornocnroino ,nroinon nono,o no,noio
no:,oncrnnn no:nono qonnonanno nnoocrnonnix nooion a:nnrnn.
4. I rai na:inaonon no,non nono,o a:nnrnn c 1O no, ,o o,on oc
nonnio cncroni n oiani cqonnonani, noncxo,nr nx ocr n ,nqqoon
nnonia, onn naxo,nrcn n cocronnnn qyninnonainon no:oocrn. I ror
nono, nnnnno no,nix qairoon (namo :aoonannn naron) nnno,nr
no i nooian a:nnrnn, a i naymonnnn qyninnonainon airnnnocrn no
ioroix qn:nooinnocinx cncron no,a. ^noino nono,amno qairoi
nnomnon co,i, nnqoinnn n nnroicniannn naron noiyr ni:inari naymo
nno nonainoio a:nnrnn n qonnonannn nanonri n no,o ncoio oo
cocy,ncron cncroni. Haymonnn ionooamonnn, iononainon qyninnn
n nonnnaonocrn nanonri nnno,nr i a:nnrn nanonranon no,ocraron
nocrn, naymamon a:nnrno no,a. Ionnoicnin nonnonnon nanon
ranon no,ocraronnocrn cyar :a,oia a:nnrnn no,a, innoroqnn n
a:nnnio crononn incoo,noio ioo,annn innoicnn.
Cymocrnyr a:nnnio n o r o , i n i n n o n n n anronarainon na
rooinn nnnio n iocnonnio. C nonomi nnnix noro,on n:ynar
nonoco,crnonno no,. I nnn ornocnrcn yira:nyionoo ncco,onanno, onr
ionoiaqnn cioora n nniinx rianon (annnoiaqnn n qoroiaqnn); qono
ia,noiaqnn n oiroia,noiaqnn, naynan ooincrooiaqnn; annn
ocionnn n qorocionnn; noncnn annnona, nanonri; annnononro:, no:non
mnn nono,nri nnrooinnocino, noxnnnnocino n ,yino ncco,onannn
oioono,non n,iocrn. Iocnonnio noro,i ninar ncco,onannn ionn
n nonn oononnon (nannno, co,oanno n ionn n nono crnoa, xon
onnnocioio iona,oronnoio ionona) n ,. Ioia:aroon naymonnn a:nn
rnn no,a nnnorcn nonimonno n ionn naron co,oannn aiqaqorono
ronna nnonainoio oia. Oro oionoo nomocrno oa:yorcn n o
ronnon nomio n nononn no,a, nonniaor n oioono,nio no,i n ioni
naron. I ionn no,a co,oanno aiqaqoronoronna ,ocrniaor naicnny
na i ionny nonoio rnnocra (1213 no,), n ionn naron acror ,o
32 no,. Ionimonno nonainoio yonnn roio nnonainoio oia na
,ar nn nooiax a:nnrnn ]HC, nnmonanroinon cncroni n ,. In
nioo roio nn nnoio noro,a cnonnainoio ncco,onannn yiono,crnyrcn
AOITIT 79
innnnocinnn ,anninn n ynnrinar qony narooinn oononnocrn nn
:aoonannn, na qono iorooio oononnocri noroiaor. I cnn:n c no:no
ninn ocononnnnn nn noioroix ncco,onannnx ncnoi:onanno nx ,o
no iri naicnnaino onan,annin. ,nainocrnnocian nonnocri oio no
ro,a :nannroino nonimaorcn, ocn on nnnonnorcn n ,nnannio. I nacron
moo nonn nco oimoo :nanonno nnoorar yira:nyionoo ncco,onanno
n cnocoi qyninnonainon ,nainocrnin naymonnn n:annocnn:n n cncrono
nari no,. In ron ncco,yr oainnn no,a na ,o:nonannio no:,on
crnnn, ioroin no,noiaorcn oononnan.
I o q n a i r n i a anronarainon narooinn :ainaorcn n ,ncnan
con:annn ncox oononnix, iannin nnnnnnon ioroon nnnorcn nn,nnn
,yainoo na,onno :a cocronnnon :,oonin onmnni, rononnon oonon
nocrn, a:nnrnon no,a n oia:anno noqnairnnocion n ononon nonomn
iai naron, rai n nnyrnyronony nannonry, a raio rmaroinin anan:
naco,crnonnon orniomonnocrn.
AHYP

HH orcyrcrnno nononcnyciannn n cnn:n c nonin noiamo


nnon nocrynonnn nonn n nononon ny:ii (n ornnno or ocron :a,oin
nononcnyciannn, ioi,a nononon ny:ii naooor noononon).
I :anncnnocrn or nnnnni a:nnar aonainy, noonainy, o
nainy n cyonainy anyn. Aonainan anynn inaor y nonoo
,onnix nn no,onnon orcyrcrnnn oonx nonoi nn nacrynaor n cnn:n
c omnonnin y,aonnon o,nncrnonnon nonin. Ioonainan anynn no:nn
iaor nco,crnno noiamonnn nn no,ocraronnoio nnroia ionn i nonio,
n nacrnocrn nn niaonnon co,onnon no,ocraronnocrn. Ionainan any
nn oyconona :aoonannon nonoi nn nx rannon (ionoyonoqnr,
nnoonoqnr, noqoaninocioo: n ,.) co :nannroinin nono,onnon
nononnon naonxnni. Cyonainan anynn nnnorcn co,crnnon naymo
nnn orroia nonn nn oryannn noxnnx nononix nyron iannnnn nn nx
c,anonnn onyxoi, ynann, nocnanroinin nnqniraron.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ananno:a (orcyrcrnno no:i
non i nononcnyciann), orcyrcrnnn nonn n nononon ny:io (ono,onorcn
noiyrono n nyron iaroron:annn nononoio ny:in) n nn nannnn nn
:naion yonnnocion nnroicniannn. Ioinon c anynon ,oon iri iocnnra
n:nonan n yooinnocinn crannona.
o n o n n o :anncnr or nn,a anynn, oo nnnnn n nonnonnn. In
cyonainon anynn nono,nr noonnnrnn, nananonnio na noccranon
onno naymonnoio naccaa nonn (iaroron:annn nonoronnnion, noqonn
oocronnn). In aonainon, noonainon n onainon anynn ononno
oinoio ,ono ocymocrnnricn n nononnon nonro, ocnamonnon annaa
ryon ,n iono,nan:a
AOPT

HT nocnaonno cronin aori nnqoinnonnon nn aoinno


cion (ayronnnynnon) nno,i. Ha,aorcn nn cnqnnco, concnco (oco
onno cronroioiionon), ryoiyo:o, onnarn:no n ,. Xaairon:yorcn
acmnonnon noaonnoio ynacria cocy,a nnori ,o oa:onannn anonn:
ni aori. Hoo,in on :a iy,nnon (aorainn), ioroio ry,no or
nnnri or cmcnotajouu (nncryni aorainn oinno ooo ,nroini n no
iynnyrcn nnroinnonnon). I o q n a i r n i a n o n o n n o :a
inarcn n airnnnon roannn ocnonnoio :aoonannn; nn oa:onannn
anccju:+t aojmt noor noroonaricn xnyinnocioo ononno.
78 AHTIHATAIHAH IATOOIIH
nnqoinnn, nnroicniannn, nonn:nymoo n:ynonno, noioroio oiacr
nonnio nonaari, nonnrcrnymno a:nnrn :ao,ima. I no,onix cy
nanx oononnocri noiamaorcn ,o nno,onnn ono,ornoonnon nnnoior
in n cn:ncry oooniy narin, r. o. ,o 6 ,nn noco ono,ornoonnn.
2. I nono, nnnanrannn, c 7io no 16n ,oni noco ono,ornoonnn,
nnqoinnonnio roicnnocino qairoi noiyr ni:nari accacinanno :ao,i
ma n cryiry, n: ioroix qonnyorcn ,orcioo nocro. I nonon cynao
a:nnnaorcn rai na:inaonan annnonnn nycron :ao,imonon nomoi,
,ocraronno norio ono,ononin nn yira:nyionon ncco,onannn. In
no:,oncrnnn nono,amnx qairoon oiman nacri :ao,imon noiama
or a:nnrno n noncxo,nr canonon:noinin niin,im na 4n no,oo.
3. Ioco :anomonnn nnnanrannn c 16io ,nn ,o 91O no, ninn
roino noncxo,nr nnoiono:. I ron nono,o qonnyrcn ocnon
nio oiani n qyninnonainio cncroni nnona. In no:,oncrnnn no
no,amnx qairoon noaarcn oiani n cncroni, naxo,nmnocn c 3 no
9 no,o n rai na:inaonon inrnnocion nono,o a:nnrnn. Io:nniar
nooin a:nnrnn (nnonarnn) nonnon, co,onnococy,ncron, iocrnon cnc
ron, oianon nnmonaonnn. In ornocnroino ,nroinon nono,o no,noio
no:,oncrnnn no:nono qonnonanno nnoocrnonnix nooion a:nnrnn.
4. I rai na:inaonon no,non nono,o a:nnrnn c 1O no, ,o o,on oc
nonnio cncroni n oiani cqonnonani, noncxo,nr nx ocr n ,nqqoon
nnonia, onn naxo,nrcn n cocronnnn qyninnonainon no:oocrn. I ror
nono, nnnnno no,nix qairoon (namo :aoonannn naron) nnno,nr
no i nooian a:nnrnn, a i naymonnnn qyninnonainon airnnnocrn no
ioroix qn:nooinnocinx cncron no,a. ^noino nono,amno qairoi
nnomnon co,i, nnqoinnn n nnroicniannn naron noiyr ni:inari naymo
nno nonainoio a:nnrnn n qonnonannn nanonri n no,o ncoio oo
cocy,ncron cncroni. Haymonnn ionooamonnn, iononainon qyninnn
n nonnnaonocrn nanonri nnno,nr i a:nnrn nanonranon no,ocraron
nocrn, naymamon a:nnrno no,a. Ionnoicnin nonnonnon nanon
ranon no,ocraronnocrn cyar :a,oia a:nnrnn no,a, innoroqnn n
a:nnnio crononn incoo,noio ioo,annn innoicnn.
Cymocrnyr a:nnnio n o r o , i n i n n o n n n anronarainon na
rooinn nnnio n iocnonnio. C nonomi nnnix noro,on n:ynar
nonoco,crnonno no,. I nnn ornocnrcn yira:nyionoo ncco,onanno, onr
ionoiaqnn cioora n nniinx rianon (annnoiaqnn n qoroiaqnn); qono
ia,noiaqnn n oiroia,noiaqnn, naynan ooincrooiaqnn; annn
ocionnn n qorocionnn; noncnn annnona, nanonri; annnononro:, no:non
mnn nono,nri nnrooinnocino, noxnnnnocino n ,yino ncco,onannn
oioono,non n,iocrn. Iocnonnio noro,i ninar ncco,onannn ionn
n nonn oononnon (nannno, co,oanno n ionn n nono crnoa, xon
onnnocioio iona,oronnoio ionona) n ,. Ioia:aroon naymonnn a:nn
rnn no,a nnnorcn nonimonno n ionn naron co,oannn aiqaqorono
ronna nnonainoio oia. Oro oionoo nomocrno oa:yorcn n o
ronnon nomio n nononn no,a, nonniaor n oioono,nio no,i n ioni
naron. I ionn no,a co,oanno aiqaqoronoronna ,ocrniaor naicnny
na i ionny nonoio rnnocra (1213 no,), n ionn naron acror ,o
32 no,. Ionimonno nonainoio yonnn roio nnonainoio oia na
,ar nn nooiax a:nnrnn ]HC, nnmonanroinon cncroni n ,. In
nioo roio nn nnoio noro,a cnonnainoio ncco,onannn yiono,crnyrcn
AOITIT 79
innnnocinnn ,anninn n ynnrinar qony narooinn oononnocrn nn
:aoonannn, na qono iorooio oononnocri noroiaor. I cnn:n c no:no
ninn ocononnnnn nn noioroix ncco,onannnx ncnoi:onanno nx ,o
no iri naicnnaino onan,annin. ,nainocrnnocian nonnocri oio no
ro,a :nannroino nonimaorcn, ocn on nnnonnorcn n ,nnannio. I nacron
moo nonn nco oimoo :nanonno nnoorar yira:nyionoo ncco,onanno
n cnocoi qyninnonainon ,nainocrnin naymonnn n:annocnn:n n cncrono
nari no,. In ron ncco,yr oainnn no,a na ,o:nonannio no:,on
crnnn, ioroin no,noiaorcn oononnan.
I o q n a i r n i a anronarainon narooinn :ainaorcn n ,ncnan
con:annn ncox oononnix, iannin nnnnnnon ioroon nnnorcn nn,nnn
,yainoo na,onno :a cocronnnon :,oonin onmnni, rononnon oonon
nocrn, a:nnrnon no,a n oia:anno noqnairnnocion n ononon nonomn
iai naron, rai n nnyrnyronony nannonry, a raio rmaroinin anan:
naco,crnonnon orniomonnocrn.
AHYP

HH orcyrcrnno nononcnyciannn n cnn:n c nonin noiamo


nnon nocrynonnn nonn n nononon ny:ii (n ornnno or ocron :a,oin
nononcnyciannn, ioi,a nononon ny:ii naooor noononon).
I :anncnnocrn or nnnnni a:nnar aonainy, noonainy, o
nainy n cyonainy anyn. Aonainan anynn inaor y nonoo
,onnix nn no,onnon orcyrcrnnn oonx nonoi nn nacrynaor n cnn:n
c omnonnin y,aonnon o,nncrnonnon nonin. Ioonainan anynn no:nn
iaor nco,crnno noiamonnn nn no,ocraronnoio nnroia ionn i nonio,
n nacrnocrn nn niaonnon co,onnon no,ocraronnocrn. Ionainan any
nn oyconona :aoonannon nonoi nn nx rannon (ionoyonoqnr,
nnoonoqnr, noqoaninocioo: n ,.) co :nannroinin nono,onnon
nononnon naonxnni. Cyonainan anynn nnnorcn co,crnnon naymo
nnn orroia nonn nn oryannn noxnnx nononix nyron iannnnn nn nx
c,anonnn onyxoi, ynann, nocnanroinin nnqniraron.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ananno:a (orcyrcrnno no:i
non i nononcnyciann), orcyrcrnnn nonn n nononon ny:io (ono,onorcn
noiyrono n nyron iaroron:annn nononoio ny:in) n nn nannnn nn
:naion yonnnocion nnroicniannn. Ioinon c anynon ,oon iri iocnnra
n:nonan n yooinnocinn crannona.
o n o n n o :anncnr or nn,a anynn, oo nnnnn n nonnonnn. In
cyonainon anynn nono,nr noonnnrnn, nananonnio na noccranon
onno naymonnoio naccaa nonn (iaroron:annn nonoronnnion, noqonn
oocronnn). In aonainon, noonainon n onainon anynn ononno
oinoio ,ono ocymocrnnricn n nononnon nonro, ocnamonnon annaa
ryon ,n iono,nan:a
AOPT

HT nocnaonno cronin aori nnqoinnonnon nn aoinno


cion (ayronnnynnon) nno,i. Ha,aorcn nn cnqnnco, concnco (oco
onno cronroioiionon), ryoiyo:o, onnarn:no n ,. Xaairon:yorcn
acmnonnon noaonnoio ynacria cocy,a nnori ,o oa:onannn anonn:
ni aori. Hoo,in on :a iy,nnon (aorainn), ioroio ry,no or
nnnri or cmcnotajouu (nncryni aorainn oinno ooo ,nroini n no
iynnyrcn nnroinnonnon). I o q n a i r n i a n o n o n n o :a
inarcn n airnnnon roannn ocnonnoio :aoonannn; nn oa:onannn
anccju:+t aojmt noor noroonaricn xnyinnocioo ononno.
8O AOITOAITIIIIT HICII]IuIICIII
AOPTOAPTLPH

HT HLCHLJHd

HHLCKHH (cnn.: oo:ni orcyr


crnnn nyica, oo:ni Taiancy) ayronnnynnoo nocnaonno iy,non aori
n orxo,nmnx or noo iynnix aronn, no,ymoo i cyonn nocnora noaon
nix cocy,on n i oiannnonn ionocnaonnn oianon. Cyonno nocnora a
ronn noor ,ononnroino ycyiynricn nncoo,nnonnon rono:a. Orn
ooinn non:nocrna. Ioo:ni nannnaorcn n no:acro 13O or, y onmnn
ncronaorcn n 8 a: namo, non y nynnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or oian:annn n crononn co
cy,ncrix noaonnn. amo noaarcn nonoioonnon crno n no,i
nnnnio aronn, nro nonnnorcn acnnnornon nyica n nonnnni A, na
yiax, noo,io c nonin orcyrcrnnon rnx noia:aroon na o,non yio.
Oinno ro conono,aorcn nimonnon caocri, icron yronnonocri
yi nn naiy:io, aroqnon nimn nononoio nonca, noxoo,annon n n:no
nonnon ionon nyncrnnroinocrn yin, cnaaonon ioni noo: noaon
ny aron, noiornnocinnn n:nann ion nainon n nna. Iacnocra
nonno narooinnocioio nonocca na aronn, nnramno ioni ioonnon
no:i, noor nonnnricn ioonoiyonnon, onooiann, yxy,monnon :o
nnn, onaionon nonooinnocion cnnnronarnion; na, noaonninn conninn
aronnnn nn ron nacro nicymnnaorcn cncronnocinn myn. Ioaonno
nononnix aronn co,na oyconnnaor a:nnrno nmonnn n nnqaira nno
ia,a. Crono:nonanno nornon mnon aori noor iri nnnnnon ,nc
qyninnn inmonnnia, rai na:inaonon mnon ai. Cyonno nononnix
aronn conono,aorcn aronainon innoron:non, ninnnonon nn n:
noonnn A, na nonoaonnon yio nn na noiax. Cyonno nocnora nn
:aiynoia no,n:,omnix aronn nonnnorcn caocri n onnn n noiax,
cnnnronann noonoamoncn xonori. Co,onnan no,ocraronnocri a:nn
naorcn nco,crnno rnoon aronainon innoron:nn, noaonnn nonon
nix aronn co,na, no,ocraronnocrn aorainoio ianana.
Tononno :aoonannn noor nnori nonooa:nin xaairo c o,innn
ncnimiann aoinnocioio nocnaonnn, iorooo nonnnorcn cyqoni
non ronnoaryon, caocri, nornnocri, ynonnonnon COO. In no
noinno onn,nnnymon rononnn nonocca raino nn:nain ninnnrcn
(n cynao orcyrcrnnn ononnn) nonrn nocronnno.
, n a i n o : ycranannnar c nonomi aoroiaqnn, no:nonmon
ninnnri cyonno nornon iy,non aori.
o n o n n o nananono na no,anonno airnnnocrn aoinnocioio nocna
onnn (nnnonnr iioiornion,i), no,yno,onno rono:on n yyn
monno rianonon nnionniynnnn (na:nanar anrnaioianri). In nmonnn
nnoia,a, co,onnon no,ocraronnocrn n aronainon innoron:nn nono,nrcn
cnnnronarnnocian roannn. I n,o cynaon nn :nannroinon cyonnn aro
nn, cnaamnx ioni n:nonno nanio oiani, ocymocrnnr oioncr
yirnnnio xnyinnocino onoannn na noaonnix aronnx.
I o i n o : noaionnnrnin, n oimnncrno cynaon nannonri noin
ar or nnqaira nnoia,a nn nncyira.
AHOHALKC

HH H

HHHHKA (cnn.: a:in nnnnnia) nno:anno na


crynnnmoo ionon:nnnno n nnnnni, conono,amoocn naymonnon oio
noocrn n ionorononnon n mny noocri.
Hanooo nacro na,aorcn nn a:ino oroio roa, iorooo oa
:yorcn n nnnnnio noco onynnnn. Io:noon a:in oroio roa no nonn
oononnocrn. amo anonoicnn nnnnnia noncxo,nr na qono narooinno
AIIIH,I]IT 81
cinx n:nononnn cocy,on n riann nnnnnia nco,crnno nocnaonnn nn,arion
narin (cn. Aonctcum), xonnnocioio annon,nnnra n ,. Iononnymnnn
nononrann noiyr nnnricn ranna, qn:nnocioo noonannonno, noonoo
cnomonno (ocoonno nonannoo). O,naio anonoicnn nnnnnia noor a:
nnricn n n cocronnnn nonoio noion (,ao no cno).
Io:nniaor anonoicnn nnnnnia nonnymocrnonno y onmnn 2O36 or,
oinno n coo,nno nn nroon noonnno noncryainoio nnia. Ino:anno
nonnnorcn ocran oi nnn:y nnora na croono noaonnn, ioroan n
a,nnyor n :a,nnn noxo,. In :nannroinon ionorononnn ornonarcn
ioonoiyonno, caocri, xoo,nin nor, romnora, nora, o,nocri ion
n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, ynamonno nyica, cnnonno A,, nnoi,a
onoonnoo cocronnno. I n,o cynaon n: noonix nyron nonnnrcn ciy,
nio ionnnncrio ni,oonnn.
In nainannn ono,onrcn nannonno nimn noo,non mnon
cronin, noo,io niaonnio cnnnroni a:,aonnn mnni. In na
ianmnon ncco,onannn ninnnr ciaonnocri n nacro:nocri :a,noio cno
,a naianma, nnoi,a y,aorcn nainnonari ynonnonnin o:io oo:non
nin nnnnni nniion ioncncronnnn. I cynao :nannroinoio ionon:nnnnn
n mny noocri n nn niaonnix cnnnronax a:,aonnn mnni
nainannn narin n oo nn,arion :ary,nona.
In nonnonnn yia:annix cnnnronon qoi,mo ,oon icronno ,ocra
nnri onmnny n nanmnn crannona. Ioiny rancnornyr na nocniax
n nooonnn oa na cnnno (nonon ionon nocnoi coiia no,nnnar).
o n o n n o nn naccnnnon nnyrnmnon ionorononnn onoarnn
noo ymnnanno a:ina nn o:oinnn nnnnnia. In anonoicnn nnnnnia
y oononnon a:in nnnnnia ymnnar, oononnocri nn ron coxannor
cn. Yia:annio nnomaroicrna n iynnix crannonaax nono,nr anaocio
nnnocinn nyron. anaocionnn n no,onix cynanx no:nonor nonocrn
,nqqoonnnainin ,naino: no,y nnonaronnon oononnocri n annon
,nnnron. I noioroix cynanx nn no:nannroinon nnyronnon iono
rononnn, y,onornonroinon cocronnnn oinon n nonon ynoonnocrn
n ,naino:o nono,nr ionconarnnny roann (noion, xoo, na nnor,
nornnonocnanroinio co,crna). I o i n o : nn cnoonononnon ono
nnn aionnnrnin.
AHHLHHJ

HT nocnaonno nonooa:noio orocria (annon,nica)


conon inmin, canoo acnocranonnoo :aoonanno co,n ocrix oo:non
oianon mnon noocrn. Ha noio nnxo,nrcn ,o 7O cynaon ocroio
nnora. I co,non ooio,no n: ia,ix 2O noonoi o,nn :aoonaor ocr
in annon,nnnron. orainocri or ocroio annon,nnnra cocrannor O,1
nn nonoqononannon orocrio n ,o 3 nn oio noqoannn, nnnon o
rainocri co,n iocnnran:nonannix n 1o cyrin n 1O a: nno, non
co,n nannonron, nocrynnnmnx n crannona n ooo no:,nno coin. In
no,onnio ,annio no,noinnar nooxo,nnocri annon ,nainocrnin roio
:aoonannn: n oimnncrno cynaon cnori oinix nono io no,orn
arnri nn yconnn cnoonononnon ,nainocrnin n no:ano,nroino no,
nnnnron onoannn.
I n a r o i o n o : o ocroio annon,nnnra no,yman oi nnna,onr :a
iynoio nocnora annon,nica (nnnnnon noiyr iri oa:onanno iaonix
iannon n oio nocnoro, nona,anno n orocroi nnoo,nix ro, oio nooin)
no n:rn:nonn oio cn:ncron ooonin (no:nono, nnycnoio iono:a).
8O AOITOAITIIIIT HICII]IuIICIII
AOPTOAPTLPH

HT HLCHLJHd

HHLCKHH (cnn.: oo:ni orcyr


crnnn nyica, oo:ni Taiancy) ayronnnynnoo nocnaonno iy,non aori
n orxo,nmnx or noo iynnix aronn, no,ymoo i cyonn nocnora noaon
nix cocy,on n i oiannnonn ionocnaonnn oianon. Cyonno nocnora a
ronn noor ,ononnroino ycyiynricn nncoo,nnonnon rono:a. Orn
ooinn non:nocrna. Ioo:ni nannnaorcn n no:acro 13O or, y onmnn
ncronaorcn n 8 a: namo, non y nynnn.
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or oian:annn n crononn co
cy,ncrix noaonnn. amo noaarcn nonoioonnon crno n no,i
nnnnio aronn, nro nonnnorcn acnnnornon nyica n nonnnni A, na
yiax, noo,io c nonin orcyrcrnnon rnx noia:aroon na o,non yio.
Oinno ro conono,aorcn nimonnon caocri, icron yronnonocri
yi nn naiy:io, aroqnon nimn nononoio nonca, noxoo,annon n n:no
nonnon ionon nyncrnnroinocrn yin, cnaaonon ioni noo: noaon
ny aron, noiornnocinnn n:nann ion nainon n nna. Iacnocra
nonno narooinnocioio nonocca na aronn, nnramno ioni ioonnon
no:i, noor nonnnricn ioonoiyonnon, onooiann, yxy,monnon :o
nnn, onaionon nonooinnocion cnnnronarnion; na, noaonninn conninn
aronnnn nn ron nacro nicymnnaorcn cncronnocinn myn. Ioaonno
nononnix aronn co,na oyconnnaor a:nnrno nmonnn n nnqaira nno
ia,a. Crono:nonanno nornon mnon aori noor iri nnnnnon ,nc
qyninnn inmonnnia, rai na:inaonon mnon ai. Cyonno nononnix
aronn conono,aorcn aronainon innoron:non, ninnnonon nn n:
noonnn A, na nonoaonnon yio nn na noiax. Cyonno nocnora nn
:aiynoia no,n:,omnix aronn nonnnorcn caocri n onnn n noiax,
cnnnronann noonoamoncn xonori. Co,onnan no,ocraronnocri a:nn
naorcn nco,crnno rnoon aronainon innoron:nn, noaonnn nonon
nix aronn co,na, no,ocraronnocrn aorainoio ianana.
Tononno :aoonannn noor nnori nonooa:nin xaairo c o,innn
ncnimiann aoinnocioio nocnaonnn, iorooo nonnnorcn cyqoni
non ronnoaryon, caocri, nornnocri, ynonnonnon COO. In no
noinno onn,nnnymon rononnn nonocca raino nn:nain ninnnrcn
(n cynao orcyrcrnnn ononnn) nonrn nocronnno.
, n a i n o : ycranannnar c nonomi aoroiaqnn, no:nonmon
ninnnri cyonno nornon iy,non aori.
o n o n n o nananono na no,anonno airnnnocrn aoinnocioio nocna
onnn (nnnonnr iioiornion,i), no,yno,onno rono:on n yyn
monno rianonon nnionniynnnn (na:nanar anrnaioianri). In nmonnn
nnoia,a, co,onnon no,ocraronnocrn n aronainon innoron:nn nono,nrcn
cnnnronarnnocian roannn. I n,o cynaon nn :nannroinon cyonnn aro
nn, cnaamnx ioni n:nonno nanio oiani, ocymocrnnr oioncr
yirnnnio xnyinnocino onoannn na noaonnix aronnx.
I o i n o : noaionnnrnin, n oimnncrno cynaon nannonri noin
ar or nnqaira nnoia,a nn nncyira.
AHOHALKC

HH H

HHHHKA (cnn.: a:in nnnnnia) nno:anno na


crynnnmoo ionon:nnnno n nnnnni, conono,amoocn naymonnon oio
noocrn n ionorononnon n mny noocri.
Hanooo nacro na,aorcn nn a:ino oroio roa, iorooo oa
:yorcn n nnnnnio noco onynnnn. Io:noon a:in oroio roa no nonn
oononnocrn. amo anonoicnn nnnnnia noncxo,nr na qono narooinno
AIIIH,I]IT 81
cinx n:nononnn cocy,on n riann nnnnnia nco,crnno nocnaonnn nn,arion
narin (cn. Aonctcum), xonnnocioio annon,nnnra n ,. Iononnymnnn
nononrann noiyr nnnricn ranna, qn:nnocioo noonannonno, noonoo
cnomonno (ocoonno nonannoo). O,naio anonoicnn nnnnnia noor a:
nnricn n n cocronnnn nonoio noion (,ao no cno).
Io:nniaor anonoicnn nnnnnia nonnymocrnonno y onmnn 2O36 or,
oinno n coo,nno nn nroon noonnno noncryainoio nnia. Ino:anno
nonnnorcn ocran oi nnn:y nnora na croono noaonnn, ioroan n
a,nnyor n :a,nnn noxo,. In :nannroinon ionorononnn ornonarcn
ioonoiyonno, caocri, xoo,nin nor, romnora, nora, o,nocri ion
n nn,nnix cn:ncrix ooonoi, ynamonno nyica, cnnonno A,, nnoi,a
onoonnoo cocronnno. I n,o cynaon n: noonix nyron nonnnrcn ciy,
nio ionnnncrio ni,oonnn.
In nainannn ono,onrcn nannonno nimn noo,non mnon
cronin, noo,io niaonnio cnnnroni a:,aonnn mnni. In na
ianmnon ncco,onannn ninnnr ciaonnocri n nacro:nocri :a,noio cno
,a naianma, nnoi,a y,aorcn nainnonari ynonnonnin o:io oo:non
nin nnnnni nniion ioncncronnnn. I cynao :nannroinoio ionon:nnnnn
n mny noocri n nn niaonnix cnnnronax a:,aonnn mnni
nainannn narin n oo nn,arion :ary,nona.
In nonnonnn yia:annix cnnnronon qoi,mo ,oon icronno ,ocra
nnri onmnny n nanmnn crannona. Ioiny rancnornyr na nocniax
n nooonnn oa na cnnno (nonon ionon nocnoi coiia no,nnnar).
o n o n n o nn naccnnnon nnyrnmnon ionorononnn onoarnn
noo ymnnanno a:ina nn o:oinnn nnnnnia. In anonoicnn nnnnnia
y oononnon a:in nnnnnia ymnnar, oononnocri nn ron coxannor
cn. Yia:annio nnomaroicrna n iynnix crannonaax nono,nr anaocio
nnnocinn nyron. anaocionnn n no,onix cynanx no:nonor nonocrn
,nqqoonnnainin ,naino: no,y nnonaronnon oononnocri n annon
,nnnron. I noioroix cynanx nn no:nannroinon nnyronnon iono
rononnn, y,onornonroinon cocronnnn oinon n nonon ynoonnocrn
n ,naino:o nono,nr ionconarnnny roann (noion, xoo, na nnor,
nornnonocnanroinio co,crna). I o i n o : nn cnoonononnon ono
nnn aionnnrnin.
AHHLHHJ

HT nocnaonno nonooa:noio orocria (annon,nica)


conon inmin, canoo acnocranonnoo :aoonanno co,n ocrix oo:non
oianon mnon noocrn. Ha noio nnxo,nrcn ,o 7O cynaon ocroio
nnora. I co,non ooio,no n: ia,ix 2O noonoi o,nn :aoonaor ocr
in annon,nnnron. orainocri or ocroio annon,nnnra cocrannor O,1
nn nonoqononannon orocrio n ,o 3 nn oio noqoannn, nnnon o
rainocri co,n iocnnran:nonannix n 1o cyrin n 1O a: nno, non
co,n nannonron, nocrynnnmnx n crannona n ooo no:,nno coin. In
no,onnio ,annio no,noinnar nooxo,nnocri annon ,nainocrnin roio
:aoonannn: n oimnncrno cynaon cnori oinix nono io no,orn
arnri nn yconnn cnoonononnon ,nainocrnin n no:ano,nroino no,
nnnnron onoannn.
I n a r o i o n o : o ocroio annon,nnnra no,yman oi nnna,onr :a
iynoio nocnora annon,nica (nnnnnon noiyr iri oa:onanno iaonix
iannon n oio nocnoro, nona,anno n orocroi nnoo,nix ro, oio nooin)
no n:rn:nonn oio cn:ncron ooonin (no:nono, nnycnoio iono:a).
82 AIIIH,I]IT
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ocnonnon nnnnnon, noy,amon
oinoio ocrin annon,nnnron oarnricn :a no,nnnncion nonomi, nn
norcn nno:anno no:nniman ,nroinan oi n nnoro, no,oamancn
46 n. Ona nnoor a:nron xaairo, no n nonio naci oinio ocoonno
nacro oian:yr oo n nniacrainon oacrn (rai na:inaonan nniacr
ainan qa:a). I noco,ymno naci canocronroinio on nannnar o
ian:onaricn n nanon no,n:,omnon oacrn (cnnnron noonomonnn oon
IoxoaIoionnna). Oinno onn nocnr nocronnnin xaairo n, iai na
nno, ynoonno niaoni. Ioi nn annon,nnnro noor iri ro ooo
cninon, ro caon, nnoi,a rononnio oinio na:inar oo no:nannroi
non, no ona no noiamaorcn nn na nnnyry. Ino:annoo n o:ioo ycnonno
oon, iai nanno, nnnorcn no:ninanno rononin nn:naion n cnn,o
roicrnyor o noqoannn nonooa:noio orocria. Io:ino on, conono
,amnocn ocnoioncrnon oinix, ncronarcn nn qonax ocroio annon
,nnnra, xaairon:ymnxcn oa:onannon n nonooa:non orocrio :an
inyron inonnon noocrn (rai na:inaonan nnnona orocria). Iai nn
ncnion, ,ao nocrnon, nonronnro, on nn ocron annon,nnnro ycnn
narcn nn xo,io, ,nnonnnx, a raio n nooonnn na onon oiy.
Ioinio ocroono crynar, oinno nn,onnan yiann nany no,
n:,omny oacri. Xaaironoo maonno nnora ca:y oamaor na con
nnnnanno. Crnxanno on nn ocron annon,nnnro ,aoio no ncoi,a cnn,o
roicrnyor o nacrynnnmon aionoynnn. Sarnmio noor iri oyconono
noioccnymon ianionon orocria n onornonnon nyncrnnroinix non
nix oionnannn coo:noio noiona orocria n oio ionin. Ioonon cnn,
on nn ocron annon,nnnro nnoor cnon ocoonnocrn no nroon noonnno
oononnocrn: on nonoo niaon n oian:yorcn nimo, non oinno (nco,
crnno cnomonnn annon,nica nnox n i:a,n ynonnonnon narion).
Xaairona noron annornra, nnnono n noonnno cynaon inaor
romnora n o,noiarnan nora n nonio naci :aoonannn. Ionronan nora
oy,onnin co,onnin nn oni nn ocron annon,nnnro cnn,o
roicrnyor o noioccnonannn nonronnra. Hoo,io ornonaorcn :a,oia
crya. Sano nnnorcn co,crnnon nao:a inmonnnia, xaaironoio ,n
ncnioio nonronnra. Sa,oia crya, nnnnnaonan nnoi,a :a nnnnny :a
oonannn, nno,nr n :ay,onno oinoio, oio o,crnonnnion, a noo,io
n no,nnnncinx aornnion, nro nonor :a coon nnnononno nonynix
n no,nix no, nananonnix na y,aonno co,onnoio inmonnnia (in:
ni n canroinio). In oronoiainon acnooonnn annon,nica noiyr
ornonaricn ,n:ynnocino accroncrna.
In ncco,onannn nnora ninnnorcn iarnna nocrnoio nonronnra
n nanon no,n:,omnon oacrn. Ona cia,inaorcn n: o:ncronrnocrn nimn
n oiainon oo:nonnocrn nn nainannn n nanon no,n:,omnon oacrn
(rn cnnnroni orcyrcrnyr roiio nn acnooonnn annon,nica no:a,n
conon inmin nn n noocrn naoio ra:a). Iiaoni n cnnnroni nocrnoio
a:,aonnn mnni (cnnnron IorinnaInoia n noiyronan o
o:nonnocri ynacria noo,non mnon cronin n no,n:,omnon oacrn
cnana). In noioannnannn, ,ao ocroonon, oinio ornonar oi
n nanon no,n:,omnon oacrn nco,crnno cornconnn nocnaonnon mn
ni (cnnnron Ia:,oicioio). Iainxno naroinononnnnix, r. o. xaairo
nix roiio ,n ocroio annon,nnnra, oroirnnnix cnnnronon no cymocr
nyor. I oimnncrno cynaon cnnnroni nocrnoio niaonnoio nonronnra
n nanon no,n:,omnon oacrn inar nonnonnon ocroio annon,nnnra.
AIIIH,I]IT 83
Crononi nimonnon o:ncronrnocrn noo,non mnon cronin nn ocron
annon,nnnro noor :nannroino nainonari. Ona noor iri ononi cao
niaona y cranion c ,ninn nimnann, a raio y onmnn, no,anno
noonocmnx o,i, no nnnnaroinoo oco,onanno nonrn ncoi,a no:nonor
ninnnri ry nn nny crononi oiainon nimonnon :amnri.
,ononnroinio nn:nain ocroio annon,nnnra:
cnnnron Ion:nnia oo:nonnocri n nanon no,n:,omnon oacrn
nn roniooa:nix na,annnannnx nainann n onon no,n:,omnon oac
rn (:a cnor noonomonnn ia:on no rocron inmio);
cnnnron Cnrioncioio ycnonno on n nooonnn na onon oiy
(:a cnor cnomonnn conon inmin n annon,nica n narnonnn nocnaonnon
mnni);
cnnnron Iaronio^nxoicona no:acranno oo:nonnocrn nn
nainannn n nooonnn na onon oiy;
cnnnron Iocioconcioio oo:nonnocri n nanon no,n:,omnon
oacrn nn ,nnonnn yion or nniacrnn i nanon no,n:,omnon oacrn
noo: narnnyry yamiy;
cnnnron Oa:nona ycnonno oo:nonnocrn nn no,nnnannn ni
nnnonnon nanon noin n nooonnn oa na cnnno.
3a ncinonnon o,io ncronamnxcn n ononi icro noioccny
mnx rai na:inaonix innoroicnnocinx qon ocroio annon,nnnra, omoo
cocronnno oinix n nonio naci naymaorcn cannnroino nao n nonrn
ncoi,a ocraorcn y,onornonroinin. Tonnoarya oinno no:nannroino
nonimona, o,io ,ocrniaor n omo oo nonimaor 38 C n ooo nicoinx
nnq, nnoi,a ocraorcn n no,oax noni. I ionn ornonaorcn ynoonnoo
nonimonno ionnocrna onionnron ,o 1O OOO12 OOO, oo ,o 1 OOO n 1 ni,
co c,nnion qonyi nono (nonnonno ynonnonnoio ionnocrna naonio
n,onix onionnron).
Tainn oa:on, ,nainocrnia ocroio annon,nnnra ocnoninaorcn na xa
aironon innnnocion iarnno, ioroan n rnnnnnix cynanx ninaor
oi, cnanaa oian:onanny n nniacrainon oacrn, noonomamy
cn noco nonnonnn romnori n nori n nany no,n:,omny oacri),
n oiainio nn:nain a:,aonnn mnni n nanon no,n:,omnon o
acrn. O,naio ,aoio no ncoi,a ocrin annon,nnnr noroiaor n rnnnnnon
qono. Ocnonnon nnnnnon arnnnnnoio rononnn cynr arnnnnnoo acno
oonno nonooa:noio orocria, iannin oa:on ra:onoo (n noocrn na
oio ra:a) nn oronoiainoo (no:a,n conon inmin). Ta:onio n oro
noiainio annon,nnnri ornnarcn nanooo rnoin rononnon, ioa:,o
namo na,arcn ianiono:nio n noqoarnnnio qoni, onn xaairon
:yrcn :nannroino oimon orainocri. Oro noncxo,nr no norony, nro
anonainoo acnooonno nonooa:noio orocria no,acnoaiaor i o
oo rnoony rononn nocnanroinoio nonocca, a roiio norony, nro ra
:onio n oronoiainio annon,nnnri noo,io acno:narcn no:,no yo
nn nonnonnn rnoix ocononnn (nonronnr, :amnnnan qoinona).
Xaaironon ocoonnocri ra:onix annon,nnnron cynr nonnonno
,n:ynnocinx accroncrn (ynamonnoo, c o:i nononcnycianno), nacroio
n,ioio crya, nnoi,a c rono:nann. Orn cnnnroni oycononi nooxo,on
nocnanroinoio nonocca co cnncamoio n nain ra: nonooa:noio or
ocria na croniy nononoio ny:in nn nnnon inmin. Onn nnnrcn nn
nnnon nacrix ,nainocrnnocinx omnoi, ioi,a nnocro ocroio annon,nnnra
no,noaiar innoiooinnociy narooin, nncrnr, a namo ncoio nnmony
82 AIIIH,I]IT
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ocnonnon nnnnnon, noy,amon
oinoio ocrin annon,nnnron oarnricn :a no,nnnncion nonomi, nn
norcn nno:anno no:nniman ,nroinan oi n nnoro, no,oamancn
46 n. Ona nnoor a:nron xaairo, no n nonio naci oinio ocoonno
nacro oian:yr oo n nniacrainon oacrn (rai na:inaonan nniacr
ainan qa:a). I noco,ymno naci canocronroinio on nannnar o
ian:onaricn n nanon no,n:,omnon oacrn (cnnnron noonomonnn oon
IoxoaIoionnna). Oinno onn nocnr nocronnnin xaairo n, iai na
nno, ynoonno niaoni. Ioi nn annon,nnnro noor iri ro ooo
cninon, ro caon, nnoi,a rononnio oinio na:inar oo no:nannroi
non, no ona no noiamaorcn nn na nnnyry. Ino:annoo n o:ioo ycnonno
oon, iai nanno, nnnorcn no:ninanno rononin nn:naion n cnn,o
roicrnyor o noqoannn nonooa:noio orocria. Io:ino on, conono
,amnocn ocnoioncrnon oinix, ncronarcn nn qonax ocroio annon
,nnnra, xaairon:ymnxcn oa:onannon n nonooa:non orocrio :an
inyron inonnon noocrn (rai na:inaonan nnnona orocria). Iai nn
ncnion, ,ao nocrnon, nonronnro, on nn ocron annon,nnnro ycnn
narcn nn xo,io, ,nnonnnx, a raio n nooonnn na onon oiy.
Ioinio ocroono crynar, oinno nn,onnan yiann nany no,
n:,omny oacri. Xaaironoo maonno nnora ca:y oamaor na con
nnnnanno. Crnxanno on nn ocron annon,nnnro ,aoio no ncoi,a cnn,o
roicrnyor o nacrynnnmon aionoynnn. Sarnmio noor iri oyconono
noioccnymon ianionon orocria n onornonnon nyncrnnroinix non
nix oionnannn coo:noio noiona orocria n oio ionin. Ioonon cnn,
on nn ocron annon,nnnro nnoor cnon ocoonnocrn no nroon noonnno
oononnocrn: on nonoo niaon n oian:yorcn nimo, non oinno (nco,
crnno cnomonnn annon,nica nnox n i:a,n ynonnonnon narion).
Xaairona noron annornra, nnnono n noonnno cynaon inaor
romnora n o,noiarnan nora n nonio naci :aoonannn. Ionronan nora
oy,onnin co,onnin nn oni nn ocron annon,nnnro cnn,o
roicrnyor o noioccnonannn nonronnra. Hoo,io ornonaorcn :a,oia
crya. Sano nnnorcn co,crnnon nao:a inmonnnia, xaaironoio ,n
ncnioio nonronnra. Sa,oia crya, nnnnnaonan nnoi,a :a nnnnny :a
oonannn, nno,nr n :ay,onno oinoio, oio o,crnonnnion, a noo,io
n no,nnnncinx aornnion, nro nonor :a coon nnnononno nonynix
n no,nix no, nananonnix na y,aonno co,onnoio inmonnnia (in:
ni n canroinio). In oronoiainon acnooonnn annon,nica noiyr
ornonaricn ,n:ynnocino accroncrna.
In ncco,onannn nnora ninnnorcn iarnna nocrnoio nonronnra
n nanon no,n:,omnon oacrn. Ona cia,inaorcn n: o:ncronrnocrn nimn
n oiainon oo:nonnocrn nn nainannn n nanon no,n:,omnon oacrn
(rn cnnnroni orcyrcrnyr roiio nn acnooonnn annon,nica no:a,n
conon inmin nn n noocrn naoio ra:a). Iiaoni n cnnnroni nocrnoio
a:,aonnn mnni (cnnnron IorinnaInoia n noiyronan o
o:nonnocri ynacria noo,non mnon cronin n no,n:,omnon oacrn
cnana). In noioannnannn, ,ao ocroonon, oinio ornonar oi
n nanon no,n:,omnon oacrn nco,crnno cornconnn nocnaonnon mn
ni (cnnnron Ia:,oicioio). Iainxno naroinononnnnix, r. o. xaairo
nix roiio ,n ocroio annon,nnnra, oroirnnnix cnnnronon no cymocr
nyor. I oimnncrno cynaon cnnnroni nocrnoio niaonnoio nonronnra
n nanon no,n:,omnon oacrn inar nonnonnon ocroio annon,nnnra.
AIIIH,I]IT 83
Crononi nimonnon o:ncronrnocrn noo,non mnon cronin nn ocron
annon,nnnro noor :nannroino nainonari. Ona noor iri ononi cao
niaona y cranion c ,ninn nimnann, a raio y onmnn, no,anno
noonocmnx o,i, no nnnnaroinoo oco,onanno nonrn ncoi,a no:nonor
ninnnri ry nn nny crononi oiainon nimonnon :amnri.
,ononnroinio nn:nain ocroio annon,nnnra:
cnnnron Ion:nnia oo:nonnocri n nanon no,n:,omnon oacrn
nn roniooa:nix na,annnannnx nainann n onon no,n:,omnon oac
rn (:a cnor noonomonnn ia:on no rocron inmio);
cnnnron Cnrioncioio ycnonno on n nooonnn na onon oiy
(:a cnor cnomonnn conon inmin n annon,nica n narnonnn nocnaonnon
mnni);
cnnnron Iaronio^nxoicona no:acranno oo:nonnocrn nn
nainannn n nooonnn na onon oiy;
cnnnron Iocioconcioio oo:nonnocri n nanon no,n:,omnon
oacrn nn ,nnonnn yion or nniacrnn i nanon no,n:,omnon oacrn
noo: narnnyry yamiy;
cnnnron Oa:nona ycnonno oo:nonnocrn nn no,nnnannn ni
nnnonnon nanon noin n nooonnn oa na cnnno.
3a ncinonnon o,io ncronamnxcn n ononi icro noioccny
mnx rai na:inaonix innoroicnnocinx qon ocroio annon,nnnra, omoo
cocronnno oinix n nonio naci naymaorcn cannnroino nao n nonrn
ncoi,a ocraorcn y,onornonroinin. Tonnoarya oinno no:nannroino
nonimona, o,io ,ocrniaor n omo oo nonimaor 38 C n ooo nicoinx
nnq, nnoi,a ocraorcn n no,oax noni. I ionn ornonaorcn ynoonnoo
nonimonno ionnocrna onionnron ,o 1O OOO12 OOO, oo ,o 1 OOO n 1 ni,
co c,nnion qonyi nono (nonnonno ynonnonnoio ionnocrna naonio
n,onix onionnron).
Tainn oa:on, ,nainocrnia ocroio annon,nnnra ocnoninaorcn na xa
aironon innnnocion iarnno, ioroan n rnnnnnix cynanx ninaor
oi, cnanaa oian:onanny n nniacrainon oacrn, noonomamy
cn noco nonnonnn romnori n nori n nany no,n:,omny oacri),
n oiainio nn:nain a:,aonnn mnni n nanon no,n:,omnon o
acrn. O,naio ,aoio no ncoi,a ocrin annon,nnnr noroiaor n rnnnnnon
qono. Ocnonnon nnnnnon arnnnnnoio rononnn cynr arnnnnnoo acno
oonno nonooa:noio orocria, iannin oa:on ra:onoo (n noocrn na
oio ra:a) nn oronoiainoo (no:a,n conon inmin). Ta:onio n oro
noiainio annon,nnnri ornnarcn nanooo rnoin rononnon, ioa:,o
namo na,arcn ianiono:nio n noqoarnnnio qoni, onn xaairon
:yrcn :nannroino oimon orainocri. Oro noncxo,nr no norony, nro
anonainoo acnooonno nonooa:noio orocria no,acnoaiaor i o
oo rnoony rononn nocnanroinoio nonocca, a roiio norony, nro ra
:onio n oronoiainio annon,nnnri noo,io acno:narcn no:,no yo
nn nonnonnn rnoix ocononnn (nonronnr, :amnnnan qoinona).
Xaaironon ocoonnocri ra:onix annon,nnnron cynr nonnonno
,n:ynnocinx accroncrn (ynamonnoo, c o:i nononcnycianno), nacroio
n,ioio crya, nnoi,a c rono:nann. Orn cnnnroni oycononi nooxo,on
nocnanroinoio nonocca co cnncamoio n nain ra: nonooa:noio or
ocria na croniy nononoio ny:in nn nnnon inmin. Onn nnnrcn nn
nnnon nacrix ,nainocrnnocinx omnoi, ioi,a nnocro ocroio annon,nnnra
no,noaiar innoiooinnociy narooin, nncrnr, a namo ncoio nnmony
84 AIIIH,I]IT
roicnionnqoinn. Ty,nocrn ,nainocrnin ycyiynrcn ioa:,o nonoo ni
aonnon, a nnoi,a nonocri orcyrcrnymon nimonnon :amnron noo,
non mnon cronin nn ra:onix annon,nnnrax. I rnx cynanx noo,io
omamy oi niaor oirainoo, a y onmnn n nainnainoo ncco,ona
nno, no:nonmoo ornornri o:iy oo:nonnocri ra:onon mnni, no
xaairony ,n ornononnix :aoonannn, a n ooo no:,nnx cra,nnx ni
nnnri n nnqnirar noiyi nocnaonnoio annon,nica.
Imo ooo :ary,nono acno:nananno oronoiainoio annon,nnnra,
nn ioroon noo,io nnanao nonanyr nnonnn omoio non,ia (n
xoa,ia, ioonnan oi, nora), a nocrnio cnnnroni niaoni no:nann
roino. I rnx cynanx oo:nonnocri nacro ornonaorcn :nannroino aro
ainoo nanon no,n:,omnon oacrn n ninnnorcn nn nnanyainon
(,nynn yiann) mnononcnnnnon ncco,onannn n nooonnn oinoio
na onon oiy. Ocoan ornorcrnonnocri :a acno:nananno rnx qon ocro
io annon,nnnra onrcn na no,nnnncioio aornnia, i ioroony oinon
oamaorcn n nonio naci :aoonannn, ioi,a, iai nanno, nnnnaroinin
co ananno:a n rmaroinoo oroirnnnoo oco,onanno no:nonr acno:
nari ocrin annon,nnnr c arnnnnnon oian:annon orocria nn, no ncn
ion cynao, :ano,o:nri oio. In ,ainonmon a:nnrnn :aoonannn, ioi,a
oi noo,io crnxaor, nonanyr nnonnn omoio non,ia n no:nniar
ocononnn, oio acno:nananno cranonnrcn nco ooo :ary,nonnin.
O c o n o n n n no:onrononr (nocnaonno ionin nonoo
a:noio orocria), nnqnirar (noor a:nnricn na 34o cyrin :aoona
nnn nn oriannnonnn nocnanroinoio nonocca), acnocc (nonnnorcn
ynonnonnon nnqnirara n a:noax n nonnonnon ioirnnocion nxoa,
in), nonronnr (a:nnnaorcn ca:y o noco oonoio nncryna nn na 3
4o cyrin nco,crnno ianioni nn noqoannn orocria), concnc.
, n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : nono,nr c nanocroonnon
nononnon ionion (,n noo xaairona na,nannn on n ionnrann, no
noncnyciaroinin iana, a raio ,n:ynn); y onmnn c aonctcumo+
n cnc+amouno 6cjc+cnnocmt; c ocrin +ocucmumo+ (,n noio xaai
roni na,nannn on n nanoo nono nn onariy, qonniyccnn,on);
c ocrin nantjcamumo+, ncnjo+oou+ocmt tuwcuno. Iocioiiy nn an
non,nnnro o,nonononno c oi n nniacrnn no:nniaor nora, a oinio
yia:inar na no:nono no,ooianocrnonnin xaairo nnnnron nnmn,
y nannonra noo,io no,o:onar ocrin iacrnr, nnmonoo oranonno, no
ninar oy,oi, ,ar canroinio co,crna, crannr in:ny, r. o. nono
,nr noonnnrnn ocnoo:nio, a nnoi,a nornnonoia:annio. ^o,y ron
nnnnaroinoo oco,onanno oinoio no:nonor yo n nonio naci ninnnri
oiannnonnoo nannonno nimn n oiainy oo:nonnocri nn naina
nnn n nanon no,n:,omnon oacrn.
o n o n n o ncox qon ocroio annon,nnnra roiio onoarnnnoo. Ioi
nio c ,naino:on ocroio annon,nnnra (nn nn no,o:onnn na ro :aoona
nno) ny,arcn n nono,onnon iocnnran:annn n xnyinnocioo or,oonno,
c naicnnainin noioon nn rancnornonio n nooonnn oa. Iaroion
nocin nornnonoia:ani in:ni n canroinio co,crna, ycnnnamno no
ncrairniy. Hooronan nonomi na ,oiocnnrainon rano cno,nrcn i na
:nanonn nocroinoio onna n :anomonn nnona no,i n nnmn.
In cnoonononno nono,onnon onoarnnnon ononnn n o i n o : a
ionnnrnin, ry,ocnoconocri oinix noccranannnaorcn cnycrn 34 no,
noco onoannn.
AIIT^II 8
APAXHOH

HT oiannnonnoo nocnaonno nayrnnnon ooonin io


onnoio n cnnnnoio no:ia. ^oor nnnricn ocononnon nnoinx nnqoinn
onnix oo:non, a:nnnaricn nn nocnanroinix nonoccax n oioonoco
nix na:yxax, co,non yxo, nn noonnono:ionix rannax.
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or acnocranonnn n oia
n:annn narooinnocioio nonocca, xaairoa n crononn niaonnocrn na
ymonnn nniynnnn nooocnnnainon n,iocrn, nnno,nmnx i qonn
onann nnyrnnoonnon innoron:nn.
I :anncnnocrn or oian:annn a:nnar nooainin, cnnnainin
n nooocnnnainin aaxnon,nr.
]ooainin aaxnon,nr nonnnorcn omono:ioninn cnnnronann:
ioonnon oi, noron, ioonoiyonnon. Hoo,io n nanao oo:nn or
nonar nonimonno ronnoaryi roa, ynoonno niaonnin nonnnioai
nin cnn,on. Onaionio nonooinnocino cnnnroni :anncnr or oian:a
nnn nonocca. Tai, nn aaxnon,nro ninyion nonoxnocrn ioonnoio no:
ia noo,io no:nniar cy,oonio nnna,in. In oian:annn nonocca
n oacrn nooiocra :nroinix nonon nacrynaor cnnonno :onnn, n rn
oix cynanx conora. Aaxnon,nr n oacrn :a,non noonnon nnin
xaairon:yorcn niaonnon ioonnon oi, noron, ioonoiyonnon,
araicnon n nncrainon. oonnio noni (V, VI, VII, VIII nai) noaa
rcn nanooo nacro nn aaxnon,nro ocnonannn no:ia, n oacrn nocro
no:onionoio yia.
Cnnnainin aaxnon,nr (aaxnon,nr cnnnnoio no:ia) nonnnorcn o
nnn n nocrax nixo,a nonnix ioomion na yonno noaonnn n nono,
nnioninn accroncrnann (naymonno ,nnonnn, nyncrnnroinocrn). Io
nocc namo oian:yorcn na yonno iy,nix, noncnnnnix coinonron cnnn
noio no:ia n n oacrn ioncioio xnocra.
]ooocnnnainin aaxnon,nr xaairon:yorcn conorannon innnnocinx
nonnonnn, cnoncrnonnix nooainony n cnnnainony aaxnon,nran.
, n a i n o c r n i a ocnoninaorcn na ,annix nonooinnocioio oco
,onannn, ninamoio ncco,onannn ocrori :onnn, noon :onnn n ia:
noio ,na, ,annix iannoiaqnn, o:yirarax ncco,onannn nooocnn
nainon n,iocrn (noo,io ono,onorcn ynonnonno n non nnca ioroi,
ionnocrna oia, nonimonno ,anonnn ,o 2O3OO nn no,. cr.).
o n o n n o ,ono nono,nricn ,nroino, iycann. Innonnr norn
nonocnanroinio, accacinamno, ,oin,arannonnio, innoconcnnn:ny
mno n ,yino co,crna. In a:nnrnn cnnnnnoio nonocca c oa:onannon
cnaoi nn incro:noio nonocca no noia:annnn non:no,nr nonoxnyinno
cino onoannn ,n ycranonnn nonnrcrnnn nniynnnn nooocnnnainon
n,iocrn. I o i n o : ,n n:nn aionnnrnin n cynao cnoonononno na
naroio ononnn.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n cnoonononnon n qqoirnnnon ono
nnn nocnanroinix nonoccon (cnnycnron, ornron n r. n.), a,oinarnon ono
nnn n onno nn ucjcnno+o:oco mjac+c.
APHTM

HH naymonnn nrna co,na. ^oiyr oconnri rononno


rainx coio:nix :aoonannn, iai nnqair nnoia,a, ia,nocioo:,
ocrin nnoia,nr, ianannio onnarnnocino nooin co,na. Ia:nnar
co,ymno ocnonnio naymonnn nrna n nono,nnocrn: cnnyconio na
ymonnn nrna, cynanonrniynnan (na,oy,onionan) icracncronn,
naoicn:nainan cynanonrniynnan raxnia,nn, nonanno n ronoranno
84 AIIIH,I]IT
roicnionnqoinn. Ty,nocrn ,nainocrnin ycyiynrcn ioa:,o nonoo ni
aonnon, a nnoi,a nonocri orcyrcrnymon nimonnon :amnron noo,
non mnon cronin nn ra:onix annon,nnnrax. I rnx cynanx noo,io
omamy oi niaor oirainoo, a y onmnn n nainnainoo ncco,ona
nno, no:nonmoo ornornri o:iy oo:nonnocri ra:onon mnni, no
xaairony ,n ornononnix :aoonannn, a n ooo no:,nnx cra,nnx ni
nnnri n nnqnirar noiyi nocnaonnoio annon,nica.
Imo ooo :ary,nono acno:nananno oronoiainoio annon,nnnra,
nn ioroon noo,io nnanao nonanyr nnonnn omoio non,ia (n
xoa,ia, ioonnan oi, nora), a nocrnio cnnnroni niaoni no:nann
roino. I rnx cynanx oo:nonnocri nacro ornonaorcn :nannroino aro
ainoo nanon no,n:,omnon oacrn n ninnnorcn nn nnanyainon
(,nynn yiann) mnononcnnnnon ncco,onannn n nooonnn oinoio
na onon oiy. Ocoan ornorcrnonnocri :a acno:nananno rnx qon ocro
io annon,nnnra onrcn na no,nnnncioio aornnia, i ioroony oinon
oamaorcn n nonio naci :aoonannn, ioi,a, iai nanno, nnnnaroinin
co ananno:a n rmaroinoo oroirnnnoo oco,onanno no:nonr acno:
nari ocrin annon,nnnr c arnnnnnon oian:annon orocria nn, no ncn
ion cynao, :ano,o:nri oio. In ,ainonmon a:nnrnn :aoonannn, ioi,a
oi noo,io crnxaor, nonanyr nnonnn omoio non,ia n no:nniar
ocononnn, oio acno:nananno cranonnrcn nco ooo :ary,nonnin.
O c o n o n n n no:onrononr (nocnaonno ionin nonoo
a:noio orocria), nnqnirar (noor a:nnricn na 34o cyrin :aoona
nnn nn oriannnonnn nocnanroinoio nonocca), acnocc (nonnnorcn
ynonnonnon nnqnirara n a:noax n nonnonnon ioirnnocion nxoa,
in), nonronnr (a:nnnaorcn ca:y o noco oonoio nncryna nn na 3
4o cyrin nco,crnno ianioni nn noqoannn orocria), concnc.
, n q q o o n n n a i n i n , n a i n o : nono,nr c nanocroonnon
nononnon ionion (,n noo xaairona na,nannn on n ionnrann, no
noncnyciaroinin iana, a raio ,n:ynn); y onmnn c aonctcumo+
n cnc+amouno 6cjc+cnnocmt; c ocrin +ocucmumo+ (,n noio xaai
roni na,nannn on n nanoo nono nn onariy, qonniyccnn,on);
c ocrin nantjcamumo+, ncnjo+oou+ocmt tuwcuno. Iocioiiy nn an
non,nnnro o,nonononno c oi n nniacrnn no:nniaor nora, a oinio
yia:inar na no:nono no,ooianocrnonnin xaairo nnnnron nnmn,
y nannonra noo,io no,o:onar ocrin iacrnr, nnmonoo oranonno, no
ninar oy,oi, ,ar canroinio co,crna, crannr in:ny, r. o. nono
,nr noonnnrnn ocnoo:nio, a nnoi,a nornnonoia:annio. ^o,y ron
nnnnaroinoo oco,onanno oinoio no:nonor yo n nonio naci ninnnri
oiannnonnoo nannonno nimn n oiainy oo:nonnocri nn naina
nnn n nanon no,n:,omnon oacrn.
o n o n n o ncox qon ocroio annon,nnnra roiio onoarnnnoo. Ioi
nio c ,naino:on ocroio annon,nnnra (nn nn no,o:onnn na ro :aoona
nno) ny,arcn n nono,onnon iocnnran:annn n xnyinnocioo or,oonno,
c naicnnainin noioon nn rancnornonio n nooonnn oa. Iaroion
nocin nornnonoia:ani in:ni n canroinio co,crna, ycnnnamno no
ncrairniy. Hooronan nonomi na ,oiocnnrainon rano cno,nrcn i na
:nanonn nocroinoio onna n :anomonn nnona no,i n nnmn.
In cnoonononno nono,onnon onoarnnnon ononnn n o i n o : a
ionnnrnin, ry,ocnoconocri oinix noccranannnaorcn cnycrn 34 no,
noco onoannn.
AIIT^II 8
APAXHOH

HT oiannnonnoo nocnaonno nayrnnnon ooonin io


onnoio n cnnnnoio no:ia. ^oor nnnricn ocononnon nnoinx nnqoinn
onnix oo:non, a:nnnaricn nn nocnanroinix nonoccax n oioonoco
nix na:yxax, co,non yxo, nn noonnono:ionix rannax.
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or acnocranonnn n oia
n:annn narooinnocioio nonocca, xaairoa n crononn niaonnocrn na
ymonnn nniynnnn nooocnnnainon n,iocrn, nnno,nmnx i qonn
onann nnyrnnoonnon innoron:nn.
I :anncnnocrn or oian:annn a:nnar nooainin, cnnnainin
n nooocnnnainin aaxnon,nr.
]ooainin aaxnon,nr nonnnorcn omono:ioninn cnnnronann:
ioonnon oi, noron, ioonoiyonnon. Hoo,io n nanao oo:nn or
nonar nonimonno ronnoaryi roa, ynoonno niaonnin nonnnioai
nin cnn,on. Onaionio nonooinnocino cnnnroni :anncnr or oian:a
nnn nonocca. Tai, nn aaxnon,nro ninyion nonoxnocrn ioonnoio no:
ia noo,io no:nniar cy,oonio nnna,in. In oian:annn nonocca
n oacrn nooiocra :nroinix nonon nacrynaor cnnonno :onnn, n rn
oix cynanx conora. Aaxnon,nr n oacrn :a,non noonnon nnin
xaairon:yorcn niaonnon ioonnon oi, noron, ioonoiyonnon,
araicnon n nncrainon. oonnio noni (V, VI, VII, VIII nai) noaa
rcn nanooo nacro nn aaxnon,nro ocnonannn no:ia, n oacrn nocro
no:onionoio yia.
Cnnnainin aaxnon,nr (aaxnon,nr cnnnnoio no:ia) nonnnorcn o
nnn n nocrax nixo,a nonnix ioomion na yonno noaonnn n nono,
nnioninn accroncrnann (naymonno ,nnonnn, nyncrnnroinocrn). Io
nocc namo oian:yorcn na yonno iy,nix, noncnnnnix coinonron cnnn
noio no:ia n n oacrn ioncioio xnocra.
]ooocnnnainin aaxnon,nr xaairon:yorcn conorannon innnnocinx
nonnonnn, cnoncrnonnix nooainony n cnnnainony aaxnon,nran.
, n a i n o c r n i a ocnoninaorcn na ,annix nonooinnocioio oco
,onannn, ninamoio ncco,onannn ocrori :onnn, noon :onnn n ia:
noio ,na, ,annix iannoiaqnn, o:yirarax ncco,onannn nooocnn
nainon n,iocrn (noo,io ono,onorcn ynonnonno n non nnca ioroi,
ionnocrna oia, nonimonno ,anonnn ,o 2O3OO nn no,. cr.).
o n o n n o ,ono nono,nricn ,nroino, iycann. Innonnr norn
nonocnanroinio, accacinamno, ,oin,arannonnio, innoconcnnn:ny
mno n ,yino co,crna. In a:nnrnn cnnnnnoio nonocca c oa:onannon
cnaoi nn incro:noio nonocca no noia:annnn non:no,nr nonoxnyinno
cino onoannn ,n ycranonnn nonnrcrnnn nniynnnn nooocnnnainon
n,iocrn. I o i n o : ,n n:nn aionnnrnin n cynao cnoonononno na
naroio ononnn.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n cnoonononnon n qqoirnnnon ono
nnn nocnanroinix nonoccon (cnnycnron, ornron n r. n.), a,oinarnon ono
nnn n onno nn ucjcnno+o:oco mjac+c.
APHTM

HH naymonnn nrna co,na. ^oiyr oconnri rononno


rainx coio:nix :aoonannn, iai nnqair nnoia,a, ia,nocioo:,
ocrin nnoia,nr, ianannio onnarnnocino nooin co,na. Ia:nnar
co,ymno ocnonnio naymonnn nrna n nono,nnocrn: cnnyconio na
ymonnn nrna, cynanonrniynnan (na,oy,onionan) icracncronn,
naoicn:nainan cynanonrniynnan raxnia,nn, nonanno n ronoranno
86 AIIT^II
no,co,nn; oy,onionan icracncronn, naoicn:nainan oy,onio
nan raxnia,nn, ronoranno n qnnnnnn oy,onion; naymonnn nono
,nnocrn cnnoayniynnan oia,a, arnononrniynnan oia,a I, II
n III crononn, oia,i nooi nynia Inca.
Anrnanrnnnocian roannn noia:ana roiio nn noxon cyroirnn
non noonocnnocrn naymonnn nrna n nn iono,nnannnocin :nannnix
(ocononnix a:nnrnon onooia, ioanca, co,onnon no,ocraronnocrn)
n noinocrnnocin :nannnix anrnnnx; rn cnryannn nnnrcn raio noia
:annon i iocnnran:annn. Hoi:n :ainari, nro roannn anrnanrnnnocin
nn nonaarann ,aoio no ncoi,a oia:inaorcn o:onacnon. Ioonrnocri a:
nnrnn anrnoionnoio qqoira (r. o. a:nnrnn anrnnn nco,crnno nnnono
nnn oiacrnonnoio co,crna) cocrannor n co,non 1O ,n ia,oio n:
anrnanrnnion; ocoonno nacro on a:nnnaorcn nn oy,onionix anrnn
nx n nn oiannnocion noaonnn nnoia,a c naymonnon qyninnn onoio
oy,onia. Ioonrno norony n Ionannn c 1993 i. :anomono nnnononno
anrnanrnnnocinx nonaaron ,n ononnn naymonnn co,onnoio nrna,
no yioamnx n:nn.
Innononno anrnanrnnnocinx co,crn nnnorcn nonnymocrnonno no
oiarnnon nana; co,nony no,nnnnciony noconay noor iri noynon
ionroi :a qqoirnnnocri roannn n nonoyriax no,y nanoninn
ocnorann. I ro o nonn naymonnn nrna noo,io royr nooronon
nonomn, rai iai cranonnrcn nnnnnon rnoix naymonnn ionooamo
nnn, a nnoi,a cann no coo no,crannr yio:y ,n n:nn oinoio.
Co,crnnon anrnnn c naymonnon iono,nnannin noiyr crari nncryn cro
noia,nn, ocran co,onnan no,ocraronnocri, onooi, ioanc nn moi, na
ymonno no:ionoio ionooamonnn, ronononn. Iorony n cynao no
no:nonocrn oia:annn nanonon nonomn, n icronnix cnryannnx anrn
anrnnnociy roann nnxo,nrcn nono,nri qoi,moy.
Cnnyconio raxnia,nn, a,nia,nn n anrnnn, nocronnnan qona
nonannn n ronorannn no,co,nn o: nn:naion ,oionnoncannn, icra
cncronn (:a ncinonnon oy,onionon nn ocron nnqairo nnoia,a),
arnononrniynnan oia,a I n II crononn y nn o: nnqaira nnoia,a
n ananno:o, oia,i nooi nynia Inca n oimnncrno cynaon noomo no
royr no,nianonro:noio ononnn. Hoorony roann anrnnn nono
,nr nn naoicn:nainon cynanonrniynnon n oy,onionon raxn
ia,nn, naoicn:nainon qono nonaroinon anrnnn n nn naymonnnx
arnononrniynnon nono,nnocrn c a:nnrnon onooion (cnn,on ^o
ianinA,ancaCroica).
Hapoucnaaxunan vaxnuapnn nncryn co,nononnn c nacroron co
iamonnn co,na cnimo 16O n 1 nnn nn coxanonnn nanninon noco,o
naroinocrn coiamonnn. I oimnncrno cynaon nnnnnon naoicn:nai
non raxnia,nn cranonnrcn iyionoo ,nnonno nnnyica noxann:n no
nronoio nxo,a (iooitiy), oo ona ni:nana iorooionnin no,nroon
nrna (nooinnin onaion no:y,onnn, acnooonnin n no,co,nnx
nn oy,oniax). Iaoicn:nainan raxnia,nn noor no:nniari nn nn
qairo nnoia,a, nnoia,nro, nnrainon crono:o, rnooroicnio:o. I no
ncxo,onnn nncrynon ono,oonnoo :nanonno nnor naymonnn na a:nix
yonnnx nonnon oiynnnn nrna co,na.
Incryn nannnaorcn nno:anno. Ionnno co,nononnn, oinio noo,io
ncnirinar nyncrno craxa, nnoi,a nncoo,nnnrcn o,imia, cnnamno
on n oacrn co,na. Incryn ,nrcn or nocioiinx nnnyr ,o nocioiinx
AIIT^II 87
cyroi n noiamaorcn rai o nno:anno. Ioco roio oinon noo,io nc
nirinaor nyncrno nnnrnoio ooinonnn, conono,amoocn omymonnon
caocrn. Ioco nncryna oinno ni,onorcn oimoo ionnocrno no:an
non nonn.
Io nonn nncryna ninnnrcn o,nocri ion, nyic naoio nano
nonnn, nrnnnnin, o,naio croi nacrin, nro cocnnrari oio no y,aorcn. A,
cnnaorcn. Toni co,na ionino, nay:a no,y II n I ronon yioonona. In
nnoionaconon nncryno naoicn:nainon raxnia,nn a:nnnaorcn nnano:,
nonnnrcn nayxanno monnix non, o,imia, :nannroino cnnaorcn A,,
ynonimaorcn nyiconoo ,anonno, namo na,arcn aninno:nio on.
Innnnon a:nnrnn co,onnon no,ocraronnocrn nn ,nroinon naoicn:
nainon raxnia,nn nnnrcn naymonnn iono,nnannin c yioononnon
nononn ,nacroi, :ary,nonnon nnroia ionn i oy,onian co,na,
ynonimonnon y,anoio n nnnyrnoio orona co,na, yxy,monnon nco,crnno
roio nonqonnocioio n ioonanoio ionooamonnn.
On:aroinoo nn raion cnnnronarnio oiroia,noiaqnnocioo nc
co,onanno no,rno,aor nannno naoicn:nainon raxnia,nn n no:non
or ycranonnri oian:ann narooinnocioio no,nron nrna. I :anncnnoc
rn or oio acnooonnn naoicn:nainy raxnia,n a:,onr na na,
oy,oniony (cynanonrniynny) n oy,oniony qoni. In
cynanonrniynnon raxnia,nn na OII n no,annmon oimnncrno
cynaon oincrnyrcn no,oqonnonannio ionnoici QPS (nnoi,a nx
qona noor n:nonnricn nco,crnno naymonnn nono,onnn no:y,onnn),
nacrora co,onnix coiamonnn noor iri n no,oax 1O2O n nnnyry.
In oy,onionon raxnia,nn na OII ninnnrcn rn n ooo noco,o
naroinix mnoinx (ooo O,12 c) ionnoica QPS c nacroron 1OO2O n
nnnyry co cnomonnon coinonra ST n :yna T n croony, nornnonoony
ocnonnony :yny ionnoica QPS. oy,onionan raxnia,nn namo na
,aorcn nn iyon oiannnocion narooinn co,na n nnoor ooo coio:nin
noino:.
, n a i n o : naoicn:nainon raxnia,nn oinno ycranannnar na
ocnonannn xaaironix ao oinoio, ,annix oco,onannn, ninnn
mnx o:iy raxnia,n (cnimo 16O y,aon n nnnyry) nn nanninon
nrno coiamonnn co,na, n oiroia,noiaqnnocion iarnni.
H o o r o n a n n o n o m i nn nncryno cynanonrniynnon na
oicn:nainon raxnia,nn ,ona nannnaricn c ononin cocronnnn iono
oamonnn. Ia,onno A, c a:nnrnon cnnionainoio cocronnnn noia:a
nno ,n nono,onnon oironnnyicnon roannn a:n,on 1OO2OO ,
(nono,nrcn nanon). Icn iono,nnannia cranina, co:nanno oinoio
ncnoo, ro iynnonanno naoicn:na nannnar c nnonon, nananonnix na
a:,aonno y,amoio nona n :ano,onno nono,onnn noo: arn
ononrniynnin y:o. Inoi,a y,aorcn nonari nncryn :a,oion ,ixa
nnn, iamon, o:inn narynnannon noco iyoioio n,oxa (noa Iai
caini), nciyccrnonnon noron, noiarinannon ioin xoa, noiyonn
on nna n o,nny no,y. Hoo,io oinon c nonronmnncn nncrynon
naoicn:nainon raxnia,nn can :naor, iaion n: nnonon ony nonoiaor.
Hoqqoirnnnocri oqoironix nnonon royor connon iocnnran
:annn oinoio no oia:annn ony nanonon nonomn na nocro; ocn no
iainnno nnnnnan ro nono:nono, anrnanrnnnociy roann nono
,nr qoi,mo. Toann naoicn:nainon cynanonrniynnon raxnia
,nn nannnar c nnyrnnonnoio nno,onnn a,ono:nna (ATu), noinamoio
86 AIIT^II
no,co,nn; oy,onionan icracncronn, naoicn:nainan oy,onio
nan raxnia,nn, ronoranno n qnnnnnn oy,onion; naymonnn nono
,nnocrn cnnoayniynnan oia,a, arnononrniynnan oia,a I, II
n III crononn, oia,i nooi nynia Inca.
Anrnanrnnnocian roannn noia:ana roiio nn noxon cyroirnn
non noonocnnocrn naymonnn nrna n nn iono,nnannnocin :nannnix
(ocononnix a:nnrnon onooia, ioanca, co,onnon no,ocraronnocrn)
n noinocrnnocin :nannnix anrnnnx; rn cnryannn nnnrcn raio noia
:annon i iocnnran:annn. Hoi:n :ainari, nro roannn anrnanrnnnocin
nn nonaarann ,aoio no ncoi,a oia:inaorcn o:onacnon. Ioonrnocri a:
nnrnn anrnoionnoio qqoira (r. o. a:nnrnn anrnnn nco,crnno nnnono
nnn oiacrnonnoio co,crna) cocrannor n co,non 1O ,n ia,oio n:
anrnanrnnion; ocoonno nacro on a:nnnaorcn nn oy,onionix anrnn
nx n nn oiannnocion noaonnn nnoia,a c naymonnon qyninnn onoio
oy,onia. Ioonrno norony n Ionannn c 1993 i. :anomono nnnononno
anrnanrnnnocinx nonaaron ,n ononnn naymonnn co,onnoio nrna,
no yioamnx n:nn.
Innononno anrnanrnnnocinx co,crn nnnorcn nonnymocrnonno no
oiarnnon nana; co,nony no,nnnnciony noconay noor iri noynon
ionroi :a qqoirnnnocri roannn n nonoyriax no,y nanoninn
ocnorann. I ro o nonn naymonnn nrna noo,io royr nooronon
nonomn, rai iai cranonnrcn nnnnnon rnoix naymonnn ionooamo
nnn, a nnoi,a cann no coo no,crannr yio:y ,n n:nn oinoio.
Co,crnnon anrnnn c naymonnon iono,nnannin noiyr crari nncryn cro
noia,nn, ocran co,onnan no,ocraronnocri, onooi, ioanc nn moi, na
ymonno no:ionoio ionooamonnn, ronononn. Iorony n cynao no
no:nonocrn oia:annn nanonon nonomn, n icronnix cnryannnx anrn
anrnnnociy roann nnxo,nrcn nono,nri qoi,moy.
Cnnyconio raxnia,nn, a,nia,nn n anrnnn, nocronnnan qona
nonannn n ronorannn no,co,nn o: nn:naion ,oionnoncannn, icra
cncronn (:a ncinonnon oy,onionon nn ocron nnqairo nnoia,a),
arnononrniynnan oia,a I n II crononn y nn o: nnqaira nnoia,a
n ananno:o, oia,i nooi nynia Inca n oimnncrno cynaon noomo no
royr no,nianonro:noio ononnn. Hoorony roann anrnnn nono
,nr nn naoicn:nainon cynanonrniynnon n oy,onionon raxn
ia,nn, naoicn:nainon qono nonaroinon anrnnn n nn naymonnnx
arnononrniynnon nono,nnocrn c a:nnrnon onooion (cnn,on ^o
ianinA,ancaCroica).
Hapoucnaaxunan vaxnuapnn nncryn co,nononnn c nacroron co
iamonnn co,na cnimo 16O n 1 nnn nn coxanonnn nanninon noco,o
naroinocrn coiamonnn. I oimnncrno cynaon nnnnnon naoicn:nai
non raxnia,nn cranonnrcn iyionoo ,nnonno nnnyica noxann:n no
nronoio nxo,a (iooitiy), oo ona ni:nana iorooionnin no,nroon
nrna (nooinnin onaion no:y,onnn, acnooonnin n no,co,nnx
nn oy,oniax). Iaoicn:nainan raxnia,nn noor no:nniari nn nn
qairo nnoia,a, nnoia,nro, nnrainon crono:o, rnooroicnio:o. I no
ncxo,onnn nncrynon ono,oonnoo :nanonno nnor naymonnn na a:nix
yonnnx nonnon oiynnnn nrna co,na.
Incryn nannnaorcn nno:anno. Ionnno co,nononnn, oinio noo,io
ncnirinar nyncrno craxa, nnoi,a nncoo,nnnrcn o,imia, cnnamno
on n oacrn co,na. Incryn ,nrcn or nocioiinx nnnyr ,o nocioiinx
AIIT^II 87
cyroi n noiamaorcn rai o nno:anno. Ioco roio oinon noo,io nc
nirinaor nyncrno nnnrnoio ooinonnn, conono,amoocn omymonnon
caocrn. Ioco nncryna oinno ni,onorcn oimoo ionnocrno no:an
non nonn.
Io nonn nncryna ninnnrcn o,nocri ion, nyic naoio nano
nonnn, nrnnnnin, o,naio croi nacrin, nro cocnnrari oio no y,aorcn. A,
cnnaorcn. Toni co,na ionino, nay:a no,y II n I ronon yioonona. In
nnoionaconon nncryno naoicn:nainon raxnia,nn a:nnnaorcn nnano:,
nonnnrcn nayxanno monnix non, o,imia, :nannroino cnnaorcn A,,
ynonimaorcn nyiconoo ,anonno, namo na,arcn aninno:nio on.
Innnnon a:nnrnn co,onnon no,ocraronnocrn nn ,nroinon naoicn:
nainon raxnia,nn nnnrcn naymonnn iono,nnannin c yioononnon
nononn ,nacroi, :ary,nonnon nnroia ionn i oy,onian co,na,
ynonimonnon y,anoio n nnnyrnoio orona co,na, yxy,monnon nco,crnno
roio nonqonnocioio n ioonanoio ionooamonnn.
On:aroinoo nn raion cnnnronarnio oiroia,noiaqnnocioo nc
co,onanno no,rno,aor nannno naoicn:nainon raxnia,nn n no:non
or ycranonnri oian:ann narooinnocioio no,nron nrna. I :anncnnoc
rn or oio acnooonnn naoicn:nainy raxnia,n a:,onr na na,
oy,oniony (cynanonrniynny) n oy,oniony qoni. In
cynanonrniynnon raxnia,nn na OII n no,annmon oimnncrno
cynaon oincrnyrcn no,oqonnonannio ionnoici QPS (nnoi,a nx
qona noor n:nonnricn nco,crnno naymonnn nono,onnn no:y,onnn),
nacrora co,onnix coiamonnn noor iri n no,oax 1O2O n nnnyry.
In oy,onionon raxnia,nn na OII ninnnrcn rn n ooo noco,o
naroinix mnoinx (ooo O,12 c) ionnoica QPS c nacroron 1OO2O n
nnnyry co cnomonnon coinonra ST n :yna T n croony, nornnonoony
ocnonnony :yny ionnoica QPS. oy,onionan raxnia,nn namo na
,aorcn nn iyon oiannnocion narooinn co,na n nnoor ooo coio:nin
noino:.
, n a i n o : naoicn:nainon raxnia,nn oinno ycranannnar na
ocnonannn xaaironix ao oinoio, ,annix oco,onannn, ninnn
mnx o:iy raxnia,n (cnimo 16O y,aon n nnnyry) nn nanninon
nrno coiamonnn co,na, n oiroia,noiaqnnocion iarnni.
H o o r o n a n n o n o m i nn nncryno cynanonrniynnon na
oicn:nainon raxnia,nn ,ona nannnaricn c ononin cocronnnn iono
oamonnn. Ia,onno A, c a:nnrnon cnnionainoio cocronnnn noia:a
nno ,n nono,onnon oironnnyicnon roannn a:n,on 1OO2OO ,
(nono,nrcn nanon). Icn iono,nnannia cranina, co:nanno oinoio
ncnoo, ro iynnonanno naoicn:na nannnar c nnonon, nananonnix na
a:,aonno y,amoio nona n :ano,onno nono,onnn noo: arn
ononrniynnin y:o. Inoi,a y,aorcn nonari nncryn :a,oion ,ixa
nnn, iamon, o:inn narynnannon noco iyoioio n,oxa (noa Iai
caini), nciyccrnonnon noron, noiarinannon ioin xoa, noiyonn
on nna n o,nny no,y. Hoo,io oinon c nonronmnncn nncrynon
naoicn:nainon raxnia,nn can :naor, iaion n: nnonon ony nonoiaor.
Hoqqoirnnnocri oqoironix nnonon royor connon iocnnran
:annn oinoio no oia:annn ony nanonon nonomn na nocro; ocn no
iainnno nnnnnan ro nono:nono, anrnanrnnnociy roann nono
,nr qoi,mo. Toann naoicn:nainon cynanonrniynnon raxnia
,nn nannnar c nnyrnnonnoio nno,onnn a,ono:nna (ATu), noinamoio
88 AIIT^II
iyi nonronoio nxo,a :a cnor iarionononnoio :ano,onnn arnononr
niynnon nono,nnocrn n noo,io noxo,nmon ocranonin cnnyconoio y:
a. ,n a,ono:nna xaaironi icroo nanao ,oncrnnn n ioorinn nono,
noyacna,a (oioo 1O c), norony nnnononno oio o:onacno ,ao n cynao
omnonnoio na:nanonnn nn oy,onionon raxnia,nn. 2O ni (2 n 1 ac
rnoa) ATu nno,nr nnyrnnonno crynno n rononno 1O c, nn orcyrcrnnn
qqoira noo: 23 nnn nonrono nno,nr omo 2O ni (2 n 1 acrnoa).
Ioonnio qqoiri (iamoi, ,ncionqor n iy,non iorio, innoonnn io
n, a,nia,nn) noxo,nr canocronroino n rononno 1 nnn.
In noqqoirnnnocrn a,ono:nna noia:ano nnnononno anraionncra iai
nnn noananna (n:onrnna), raio yxy,mamoio arnononrniynny no
no,nnocri, no ,oncrnymoio ooo no,onroino (,o 3O nnn). Ionaar
nno,nr nnyrnnonno crynno n ,o:o 1O ni n rononno 2 nnn. In ncxo,non
innoron:nn (cncronnocioo A, nonoo 1OO nn r. cr.) no,nanroino nnyr
nnonno nno,nr OO1OOO ni xon,a iainnn. Io,onan no,ioronia no nnn
or na anrnanrnnnociy airnnnocri noananna, no no,yno,aor oio inno
ron:nnnoo ,oncrnno. Ioanann noccranannnaor nrn nn naoicn:nainon
na,oy,onionon raxnia,nn n 9O cynaon. In oy,onionon raxnia,nn
n cnn,ono IoiqaIainnconaYanra on nornnonoia:an, rai iai ynon
nnnaor nci a:nnrnn qnnnnnn oy,onion.
Ha,onin co,crnon no,oaor ocranaricn nonoiannann,, ioroin
nno,nr n nn,o 1O acrnoa no nn 1O n nnyrnnonno c 1O1 n 4O
acrnoa iio:i. I cnn:n c no:nonocri cnnonnn A, nonoiannann,
co,yor nno,nri n ion:onrainon nooonnn oinoio, nnon naiorono
mnnn c 1 n 1 acrnoa no:arona. Ino,onno ocymocrnnorcn no,onno,
n rononno 7 nnn, oaroino no, ionroon ayciyirannn. I nononr
noccranononnn nonainoio nrna, iorooo noo,io noncxo,nr no nonn
nnnannn, yinaino no, nion, nno,onno nonaara co,yor noiarnri.
Ionnymocrnon nonoiannann,a nnnorcn oio qqoirnnnocri nn naoicn:
nainon oy,onionon raxnia,nn.
Tairnia ononnn naoicn:nainon oy,onionon raxnia,nn raio :a
nncnr or craninocrn iono,nnannin. Icn y nannonra no ono,onorcn
nyic nn a:nnnci aronainan innoron:nn, o,imia, ocran co,onnan
no,ocraronnocri, cronoia,nn, oinony noia:ana icronnan oironn
nyicnan roannn ia,nonocnn a:n,on 2OO ,, nn noqqoirnnnoc
rn nonronin a:n, 36O ,.
In craninon iono,nnannio co,crnon nioa ,n iynnonannn na
oicn:nainon oy,onionon raxnia,nn nnnorcn n,oiann, nno,nnin
oinno nnyrnnonno no,onno no 4 n 2 acrnoa c noco,ymnn ia
noinin nno,onnon (6 n 2 acrnoa a:no,nr n 6O n acrnoa xon,a
narnn). n,oiann icro a:ymaorcn n nino,nrcn n: oiann:na, norony
nn nooxo,nnocrn on noor iri nno,on nonrono n ron o ,o:o noo:
2O3O nnn. ,ononnroinin co,crnon noor iri cyiqar nainnn, 1
2 i nonaara a:no,nr n 1OO n acrnoa iio:i n nno,nr nnyrnnon
no n rononno 12 nnn.
In ononnn raxnia,nn noycranononnon nno,i c mnoinn ionn
oicon QPS (oy,onionon, no cynanonrniynnon c naymonnon
nono,onnn nn oia,on nooi nynia Inca) ononno nannnar c nonoia
nnann,a, qqoirnnnoio nn ncox naoicn:nainix raxnia,nnx.
I cynao noqqoirnnnocrn nooronix noonnnrnn nn nonno
nnn cnnnronon co,onnon no,ocraronnocrn (nayxanno non mon, o,imin,
AIIT^II 89
nnano:, ynonnonno nononn, na,onno A,) n ,yinx nn:naion nocrani
nocrn iono,nnannin oinoio nooxo,nno iocnnran:nonari n roanonrn
nocinn crannona. Ioono:ia ,ona ocymocrnnricn n cannranon ranc
noro, na nocniax.
I o q n a i r n i a naoicn:non na,oy,onionon raxnia,nn noia
:ana nannonran, y ioroix onn no:nniar nacro nn conono,arcn rnio
crninn cyroirnnninn omymonnnnn. C ron noi ncnoi:yr noanann,
oraoiaroi, oo xnnn,nn, nonoiannann,. I noqnairnio naoi
cn:non oy,onionon raxnia,nn qqoirnnni xnnn,nn, nonoiannann,,
noicnrnon, anno,aon (io,aon); oraoiaroi nonoo qqoirnnni.
Ducvpacncvoxnn naymonno co,onnoio nrna, cnn:annoo c nonno
nnon ,ononnroinix onaion no:y,onnn, iononymnx nnoonoo,nio
nnnyici c no,onononnin coiamonnon co,na. Io oian:annn onaia
no:y,onnn a:nnar na,oy,oniony (cynanonrniynny) n o
y,oniony icracncron. Iocioiiy noco coiamonnn nnoia, ocra
orcn noiorooo nonn nonyncrnnroinin (oqaironin) i onoo,nony nn
nyicy n: cnnyconoio y:a, no:nniaor ,nroinan (ionnoncaronan) nay:a
no,y co,onninn coiamonnnnn. In oy,onionon icracncronn na
OII oincrnyorcn nnoonoo,non mnoinn (ooo O,12 c) ,oqonnonan
nin ionnoic QPS, ,ncio,anrnoo cnomonno coinonra ST n :yna T, no
nan ionnoncaronan nay:a (nnrona no,y no, n nocricracncronno
cinnn :ynann I anon y,noonnony nonainony nnronay II). Ioron
nnaino onacnon ,n n:nn noor cnnraricn oy,onionan icracncronn
nn ocron nnqairo nnoia,a (ioi,a ,ao o,nnnnnan icracncroa no
or ni:nari qnnnnn oy,onion) n nacran iynnonan icracncro
nn y nannonron c oiannnocinn noaonnon nnoia,a (nannno, nocrnn
qairnin ia,nocioo:on). In ocron nnqairo nnoia,a nonaaron
nioa ,n iynnonannn oy,onionix naymonnn nrna nnnorcn n,o
iann; n cynao oio noqqoirnnnocrn noor ncnoi:onaricn nonoiannann,.
I ocrainix cynanx namo ncnoi:yr oraa,onooiaroi, io,aon,
noicnornn, nonaqonon.
Mcpnavcxunan apnvnn (nonanno no,co,nn) accroncrno nrna,
nn ioroon orcyrcrnyor nx o,nonononrnoo coiamonno cncroa no,
co,nn, nnor nocro ocnon,onnio coiamonnn or,oinix iynn nimon
nix nooion nnoia,a no,co,nn. Co,crnnon roio nnnorcn naymonno
ioo,nnnonannon c coiamonnnnn no,co,nn aori oy,onion co,na,
no,onroinocri ,nacroi cranonnrcn nonocronnnon, naymaorcn na
nninan noco,onaroinocri coiamonnn co,na n coornorcrnonno nyico
nix non, nro ono,onorcn iai acornan anrnnn.
Iaoicn:nainan qona nonannn no,co,nn namo ncoio oconnor
rononno rnoix oiannnocinx :aoonannn co,na. Hanooo nacro ona
na,aorcn nn onnarnnocinx nnrainix nooiax co,na, ia,nocio
o:o, nnqairo nnoia,a, rnooroicnio:o. ^onaroinan anrnnn noor
no:nniari nono,nnocin n nn,o naoicn:non nn iri nocronnnon; ,an
nocri anrnnn ncoi,a no,onr yronnonn, rai iai no nnoion ono,onor
onony rairniy.
Innnia naoicn:na nonannn no,co,nn nanonnnaor iarnny naoi
cn:nainon raxnia,nn. Incryn nannnaorcn nno:anno, conono,aorcn
ronn o rniocrninn cyroirnnninn omymonnnnn. Oroirnnno ninnnr
o:iy noannononocri nonoyrion no,y or,oininn coiamonnnnn
co,na, raxnia,n c nacroron coiamonnn cnimo 16O n 1 nnn. acrora
88 AIIT^II
iyi nonronoio nxo,a :a cnor iarionononnoio :ano,onnn arnononr
niynnon nono,nnocrn n noo,io noxo,nmon ocranonin cnnyconoio y:
a. ,n a,ono:nna xaaironi icroo nanao ,oncrnnn n ioorinn nono,
noyacna,a (oioo 1O c), norony nnnononno oio o:onacno ,ao n cynao
omnonnoio na:nanonnn nn oy,onionon raxnia,nn. 2O ni (2 n 1 ac
rnoa) ATu nno,nr nnyrnnonno crynno n rononno 1O c, nn orcyrcrnnn
qqoira noo: 23 nnn nonrono nno,nr omo 2O ni (2 n 1 acrnoa).
Ioonnio qqoiri (iamoi, ,ncionqor n iy,non iorio, innoonnn io
n, a,nia,nn) noxo,nr canocronroino n rononno 1 nnn.
In noqqoirnnnocrn a,ono:nna noia:ano nnnononno anraionncra iai
nnn noananna (n:onrnna), raio yxy,mamoio arnononrniynny no
no,nnocri, no ,oncrnymoio ooo no,onroino (,o 3O nnn). Ionaar
nno,nr nnyrnnonno crynno n ,o:o 1O ni n rononno 2 nnn. In ncxo,non
innoron:nn (cncronnocioo A, nonoo 1OO nn r. cr.) no,nanroino nnyr
nnonno nno,nr OO1OOO ni xon,a iainnn. Io,onan no,ioronia no nnn
or na anrnanrnnnociy airnnnocri noananna, no no,yno,aor oio inno
ron:nnnoo ,oncrnno. Ioanann noccranannnaor nrn nn naoicn:nainon
na,oy,onionon raxnia,nn n 9O cynaon. In oy,onionon raxnia,nn
n cnn,ono IoiqaIainnconaYanra on nornnonoia:an, rai iai ynon
nnnaor nci a:nnrnn qnnnnnn oy,onion.
Ha,onin co,crnon no,oaor ocranaricn nonoiannann,, ioroin
nno,nr n nn,o 1O acrnoa no nn 1O n nnyrnnonno c 1O1 n 4O
acrnoa iio:i. I cnn:n c no:nonocri cnnonnn A, nonoiannann,
co,yor nno,nri n ion:onrainon nooonnn oinoio, nnon naiorono
mnnn c 1 n 1 acrnoa no:arona. Ino,onno ocymocrnnorcn no,onno,
n rononno 7 nnn, oaroino no, ionroon ayciyirannn. I nononr
noccranononnn nonainoio nrna, iorooo noo,io noncxo,nr no nonn
nnnannn, yinaino no, nion, nno,onno nonaara co,yor noiarnri.
Ionnymocrnon nonoiannann,a nnnorcn oio qqoirnnnocri nn naoicn:
nainon oy,onionon raxnia,nn.
Tairnia ononnn naoicn:nainon oy,onionon raxnia,nn raio :a
nncnr or craninocrn iono,nnannin. Icn y nannonra no ono,onorcn
nyic nn a:nnnci aronainan innoron:nn, o,imia, ocran co,onnan
no,ocraronnocri, cronoia,nn, oinony noia:ana icronnan oironn
nyicnan roannn ia,nonocnn a:n,on 2OO ,, nn noqqoirnnnoc
rn nonronin a:n, 36O ,.
In craninon iono,nnannio co,crnon nioa ,n iynnonannn na
oicn:nainon oy,onionon raxnia,nn nnnorcn n,oiann, nno,nnin
oinno nnyrnnonno no,onno no 4 n 2 acrnoa c noco,ymnn ia
noinin nno,onnon (6 n 2 acrnoa a:no,nr n 6O n acrnoa xon,a
narnn). n,oiann icro a:ymaorcn n nino,nrcn n: oiann:na, norony
nn nooxo,nnocrn on noor iri nno,on nonrono n ron o ,o:o noo:
2O3O nnn. ,ononnroinin co,crnon noor iri cyiqar nainnn, 1
2 i nonaara a:no,nr n 1OO n acrnoa iio:i n nno,nr nnyrnnon
no n rononno 12 nnn.
In ononnn raxnia,nn noycranononnon nno,i c mnoinn ionn
oicon QPS (oy,onionon, no cynanonrniynnon c naymonnon
nono,onnn nn oia,on nooi nynia Inca) ononno nannnar c nonoia
nnann,a, qqoirnnnoio nn ncox naoicn:nainix raxnia,nnx.
I cynao noqqoirnnnocrn nooronix noonnnrnn nn nonno
nnn cnnnronon co,onnon no,ocraronnocrn (nayxanno non mon, o,imin,
AIIT^II 89
nnano:, ynonnonno nononn, na,onno A,) n ,yinx nn:naion nocrani
nocrn iono,nnannin oinoio nooxo,nno iocnnran:nonari n roanonrn
nocinn crannona. Ioono:ia ,ona ocymocrnnricn n cannranon ranc
noro, na nocniax.
I o q n a i r n i a naoicn:non na,oy,onionon raxnia,nn noia
:ana nannonran, y ioroix onn no:nniar nacro nn conono,arcn rnio
crninn cyroirnnninn omymonnnnn. C ron noi ncnoi:yr noanann,
oraoiaroi, oo xnnn,nn, nonoiannann,. I noqnairnio naoi
cn:non oy,onionon raxnia,nn qqoirnnni xnnn,nn, nonoiannann,,
noicnrnon, anno,aon (io,aon); oraoiaroi nonoo qqoirnnni.
Ducvpacncvoxnn naymonno co,onnoio nrna, cnn:annoo c nonno
nnon ,ononnroinix onaion no:y,onnn, iononymnx nnoonoo,nio
nnnyici c no,onononnin coiamonnon co,na. Io oian:annn onaia
no:y,onnn a:nnar na,oy,oniony (cynanonrniynny) n o
y,oniony icracncron. Iocioiiy noco coiamonnn nnoia, ocra
orcn noiorooo nonn nonyncrnnroinin (oqaironin) i onoo,nony nn
nyicy n: cnnyconoio y:a, no:nniaor ,nroinan (ionnoncaronan) nay:a
no,y co,onninn coiamonnnnn. In oy,onionon icracncronn na
OII oincrnyorcn nnoonoo,non mnoinn (ooo O,12 c) ,oqonnonan
nin ionnoic QPS, ,ncio,anrnoo cnomonno coinonra ST n :yna T, no
nan ionnoncaronan nay:a (nnrona no,y no, n nocricracncronno
cinnn :ynann I anon y,noonnony nonainony nnronay II). Ioron
nnaino onacnon ,n n:nn noor cnnraricn oy,onionan icracncronn
nn ocron nnqairo nnoia,a (ioi,a ,ao o,nnnnnan icracncroa no
or ni:nari qnnnnn oy,onion) n nacran iynnonan icracncro
nn y nannonron c oiannnocinn noaonnon nnoia,a (nannno, nocrnn
qairnin ia,nocioo:on). In ocron nnqairo nnoia,a nonaaron
nioa ,n iynnonannn oy,onionix naymonnn nrna nnnorcn n,o
iann; n cynao oio noqqoirnnnocrn noor ncnoi:onaricn nonoiannann,.
I ocrainix cynanx namo ncnoi:yr oraa,onooiaroi, io,aon,
noicnornn, nonaqonon.
Mcpnavcxunan apnvnn (nonanno no,co,nn) accroncrno nrna,
nn ioroon orcyrcrnyor nx o,nonononrnoo coiamonno cncroa no,
co,nn, nnor nocro ocnon,onnio coiamonnn or,oinix iynn nimon
nix nooion nnoia,a no,co,nn. Co,crnnon roio nnnorcn naymonno
ioo,nnnonannon c coiamonnnnn no,co,nn aori oy,onion co,na,
no,onroinocri ,nacroi cranonnrcn nonocronnnon, naymaorcn na
nninan noco,onaroinocri coiamonnn co,na n coornorcrnonno nyico
nix non, nro ono,onorcn iai acornan anrnnn.
Iaoicn:nainan qona nonannn no,co,nn namo ncoio oconnor
rononno rnoix oiannnocinx :aoonannn co,na. Hanooo nacro ona
na,aorcn nn onnarnnocinx nnrainix nooiax co,na, ia,nocio
o:o, nnqairo nnoia,a, rnooroicnio:o. ^onaroinan anrnnn noor
no:nniari nono,nnocin n nn,o naoicn:non nn iri nocronnnon; ,an
nocri anrnnn ncoi,a no,onr yronnonn, rai iai no nnoion ono,onor
onony rairniy.
Innnia naoicn:na nonannn no,co,nn nanonnnaor iarnny naoi
cn:nainon raxnia,nn. Incryn nannnaorcn nno:anno, conono,aorcn
ronn o rniocrninn cyroirnnninn omymonnnnn. Oroirnnno ninnnr
o:iy noannononocri nonoyrion no,y or,oininn coiamonnnnn
co,na, raxnia,n c nacroron coiamonnn cnimo 16O n 1 nnn. acrora
9O AIIT^II
nyiconix non na nonqonn nn ron oinno :nannroino nonimo nnca
co,onnix coiamonnn, r. o. ono,onorcn ,oqnnnr nyica. Inoi,a orn
nnri naoicn:n nonannn no,co,nn or naoicn:nainon raxnia,nn
nono nmi na ocnonannn oiroia,noiaqnnocioio ncco,onannn. Ha
OII nn nonaroinon anrnnn orcyrcrnyr no,co,nio ionnoici, nn
ronai PP a:nnni.
Iaoicn:n nonannn no,co,nn :nannroino yxy,maor iono,nnanniy,
ycnnnaor nonnonnn co,onnon no,ocraronnocrn, conono,aorcn :anornin
cnnonnon A,. acro nonronmnocn naoicn:ni nonannn no,co,nn
oinno no,mocrnyr a:nnrn cronion qoni nonaroinon anrnnn.
^onaroinan anrnnn c nonicoion nacroron co,onnix coiamonnn
no royor icronnon roannn. In naoicn:no nonannn no,co,nn n no
craninon iono,nnannio nono,nr ia,nonocn (nannnan c a:n,a 1OO
,). Icn anrnnn c nicoion nacroron co,onnix coiamonnn noonocnr
cn xoomo, noia:ana no,nianonro:nan roannn. Toann nannnar c nno
,onnn nnyrnnonno no,onno 1O n 1O acrnoa nonoiannann,a n 2O n
acrnoa iio:i nn n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn.
I rox cynanx, ioi,a naoicn:n nonaroinon anrnnn ,nrcn ooo 2 cyr,
nn noomo ry,no ycranonnri coin no:nninononnn naoicn:na (noi:n
ncinnri raxnia,n y oinoio c nocronnnon qonon nonaroinon
anrnnn), co,crnon nioa ,n cnnonnn nacrori co,onnix coiamonnn
cranonnrcn co,onnio inio:n,i. Inyrnnonno crynno nno,nr 1 n O,O2
acrnoa ,nioicnna. Ioia:annon i nnnononn co,onnix inio:n,on nn
norcn raio co,onnan no,ocraronnocri, oinno icro naacraman nn
nonannn no,co,nn. In cnn,ono IoiqaIainnconaYanra noa
nann n ,nioicnn nornnonoia:ani.
Ioinio c :arnnynmnncn naoicn:non nonannn no,co,nn, a raio
c nn:naiann ,oionnoncannn ionooamonnn na qono nocronnnon nona
roinon anrnnn no,oar iocnnran:annn n roanonrnnocinn crannona na
cannranon rancnoro, na nocniax.
Avpnoncnvpnuyxnpnan xouaa naymonno arnononrniynnon
(or no,co,nn i oy,onian) nono,nnocrn namo ncronaorcn y oi
nix aroocioornnocinn ia,nocioo:on, nn nocnanroinix :aoona
nnn co,na nnoia,nrax onnarnnocion nn nnon rnooinn, nn ,nin
rancnon nnroicniannn (oranonnn nonaarann nanocrnnin) nn no
o,o:nonio ,yinx oiacrnonnix co,crn, nnnmnx na nono,nnocri.
Arnononrniynnan oia,a royor nooronon roannn n cynao a:
nnrnn onooion (cnn,ona ^oianinA,ancaCroica).
Ino:annan noron co:nannn namo no:nniaor:
1) nn arnononrniynnon oia,o II crononn II rnna. Or,oinio
nnnyici n: cnnyconoio y:a no ,oxo,nr nn ron ,o oy,onion n ni:i
nar nmi coiamonno no,co,nn; na OII oincrnyrcn nina,onnn o
y,onionoio ionnoica noco :yna I nn nonainon nn y,nnonnon nn
ronao IQ,
2) nn nooxo,o nononon arnononrniynnon oia,i n nony,
ioi,a nco nnnyici n: cnnyconoio y:a no ,oxo,nr ,o oy,onion, ioro
in nnxo,nrcn niaarinari cnon cocrnonnin nrn; nacrora oy,onio
nix coiamonnn oinno cocrannor 2O4O y,aon n 1 nnn, nro no,ocra
ronno ,n a,oinarnoio ionocnaonnn ioonnoio no:ia. Ha OII nonan
nonoonnan oia,a nonnnorcn nanninin nrnon no,co,nix ionn
oicon nnrona II o,nnaionin, orcyrcrnnon craninoio nnronaa IQ,
AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH 91
nono,nnocinn nacoonnon :ynon I na ionnoic QPS, nocronnnin nnro
naon PP, ionnoic QPS no n:nonon nn ymnon.
In rnx naymonnnx nono,nnocrn y noioroix nannonron no nonn
nay:i no,y coiamonnnnn nnoia,a no:nniar n cnonranno noiama
rcn nn:o,i qnnnnnn oy,onion, nro omo ooo yxy,maor noino:.
,n cnn,ona ^oianinA,ancaCroica xaairono ocroo nonno
nno nno:annon o,nocrn c noco,ymnnn noroon co:nannn, nayxannon
non mon, aionnano:on, no,oinnannon nnonix nimn, a :aron ronnnocin
nn omnnn cy,ooiann n conorannn c nono,nnocinn orcyrcrnnon nyica.
Ayciyirarnnno ninnnrcn o,ino nniymonnio roni, nononann nicy
mnnaorcn ioninn I ron, oycononnin o,nonononnin coiamonnon no,
co,nn n oy,onion. Yia:annio cnnnroni orncnnrcn ron, nro orcyrcr
nno coiamonnn oy,onion n nocrynonnn ionn n aory n oionnin crno
nonor :a coon a:nnrno ocron nmonnn no:ia n naacramon innoicnn ria
non. Incryni o,io no,oarcn ooo 2 nnn, noco noccranononnn
co:nannn na,aorcn innoonnn ion. Incryni ^oianinA,anca
Croica, iai nanno, no nnno,nr i nonooinnocinn ocononnnn, y noio
roix oinix noor ,nroino coxannricn cnyrannocri co:nannn.
O,naio ,aoio no ncoi,a na,aorcn no,onan a:nonyran iarnna
nncryna. Hoo,io no:nniar o,ynnonannio, aornnnio qoni, nia
amnocn n iarionononnix onooiax, omymonnn nonaa c noroon co
:nannn yinaino na ninononno. ,nroinocri rainx nncrynon nnoi,a no
nonimaor 12O c. Ionnonno y oinoio c co,onnon narooinon ao
na ynacrnnmnocn onooin, iarionononny noro co:nannn ncoi,a ,o
no nacroannari, rai iai no,onio cnnnroni noiyr iri nonnonnon
cnn,ona ^oianinA,ancaCroica.
^ o , n i a n o n r o : n o o o n o n n o iono,nnannnocin :nannnon a
,nia,nn nananono no,o ncoio na ynonnonno nacrori oy,onionix
coiamonnn. C ron noi n nononr nncryna nnyrnnonno no,onno nno
,nr aronnn (O,1,O ni), nno,onno nonronr ia,io 3 nnn ,o ,ocrn
onnn omon ,o:i 2 ni. In ocron nnqairo nnoia,a nno,onno aronnna
royor ocoonno rmaroinoio ionron, rai iai noor ycnnri nmonn
nnoia,a n cnononnonari oy,onionio naymonnn nrna; iono roio,
aronnn nornnonoia:an nn xonnnocion :a,oio nonn n iayiono.
Ioinon c nonon nonoonnon oia,on n nnonio nonnnnmnncn cnn,
onon ^oianinA,ancaCroica no,onr on:aroinon iocnnran:annn
n ia,nooinnocioo or,oonno, i,o ocymocrnnrcn nooxo,nnoo oco,onanno
n na,onno n nn nooxo,nnocrn nocronnnan nn nononnan oiroia
,nocrnnynnnn. Ioono:ia non:no,nrcn no nannan rancnornonin oi
nix nnqairon nnoia,a.
APTLPH

AALHAH HHLPT

LH3HH xaairon:yorcn croninn noni


monnon A, nimo iannn qn:nooinnocion noni (14O9O nn r. cr.).
I no,annmon oimnncrno cynaon nnnnny nonimonnn A, ycranonnri
no y,aorcn, nn ron iononr o cconnnainon innoron:nn, nn innoro
nnnocion oo:nn (oioo 9O cynaon aronainon innoron:nn). Saoo
nannn nonoi (ionoyonoqnr, nnoonoqnr, cyonno nononnix aronn)
oyconnnar 23, ononaciynnan innoron:nn 12, cnn,on
Iymnnia O,1, qooxononnrona O,1 cynaon aronainon inno
ron:nn; ,yinnn oo nnnnnann noiyr iri narooinnocinn innaic, rno
oroicnio:, :aoonannn ]HC, niaonnin aroocioo: aori n ,.
9O AIIT^II
nyiconix non na nonqonn nn ron oinno :nannroino nonimo nnca
co,onnix coiamonnn, r. o. ono,onorcn ,oqnnnr nyica. Inoi,a orn
nnri naoicn:n nonannn no,co,nn or naoicn:nainon raxnia,nn
nono nmi na ocnonannn oiroia,noiaqnnocioio ncco,onannn. Ha
OII nn nonaroinon anrnnn orcyrcrnyr no,co,nio ionnoici, nn
ronai PP a:nnni.
Iaoicn:n nonannn no,co,nn :nannroino yxy,maor iono,nnanniy,
ycnnnaor nonnonnn co,onnon no,ocraronnocrn, conono,aorcn :anornin
cnnonnon A,. acro nonronmnocn naoicn:ni nonannn no,co,nn
oinno no,mocrnyr a:nnrn cronion qoni nonaroinon anrnnn.
^onaroinan anrnnn c nonicoion nacroron co,onnix coiamonnn
no royor icronnon roannn. In naoicn:no nonannn no,co,nn n no
craninon iono,nnannio nono,nr ia,nonocn (nannnan c a:n,a 1OO
,). Icn anrnnn c nicoion nacroron co,onnix coiamonnn noonocnr
cn xoomo, noia:ana no,nianonro:nan roannn. Toann nannnar c nno
,onnn nnyrnnonno no,onno 1O n 1O acrnoa nonoiannann,a n 2O n
acrnoa iio:i nn n:oronnnocioio acrnoa xon,a narnn.
I rox cynanx, ioi,a naoicn:n nonaroinon anrnnn ,nrcn ooo 2 cyr,
nn noomo ry,no ycranonnri coin no:nninononnn naoicn:na (noi:n
ncinnri raxnia,n y oinoio c nocronnnon qonon nonaroinon
anrnnn), co,crnon nioa ,n cnnonnn nacrori co,onnix coiamonnn
cranonnrcn co,onnio inio:n,i. Inyrnnonno crynno nno,nr 1 n O,O2
acrnoa ,nioicnna. Ioia:annon i nnnononn co,onnix inio:n,on nn
norcn raio co,onnan no,ocraronnocri, oinno icro naacraman nn
nonannn no,co,nn. In cnn,ono IoiqaIainnconaYanra noa
nann n ,nioicnn nornnonoia:ani.
Ioinio c :arnnynmnncn naoicn:non nonannn no,co,nn, a raio
c nn:naiann ,oionnoncannn ionooamonnn na qono nocronnnon nona
roinon anrnnn no,oar iocnnran:annn n roanonrnnocinn crannona na
cannranon rancnoro, na nocniax.
Avpnoncnvpnuyxnpnan xouaa naymonno arnononrniynnon
(or no,co,nn i oy,onian) nono,nnocrn namo ncronaorcn y oi
nix aroocioornnocinn ia,nocioo:on, nn nocnanroinix :aoona
nnn co,na nnoia,nrax onnarnnocion nn nnon rnooinn, nn ,nin
rancnon nnroicniannn (oranonnn nonaarann nanocrnnin) nn no
o,o:nonio ,yinx oiacrnonnix co,crn, nnnmnx na nono,nnocri.
Arnononrniynnan oia,a royor nooronon roannn n cynao a:
nnrnn onooion (cnn,ona ^oianinA,ancaCroica).
Ino:annan noron co:nannn namo no:nniaor:
1) nn arnononrniynnon oia,o II crononn II rnna. Or,oinio
nnnyici n: cnnyconoio y:a no ,oxo,nr nn ron ,o oy,onion n ni:i
nar nmi coiamonno no,co,nn; na OII oincrnyrcn nina,onnn o
y,onionoio ionnoica noco :yna I nn nonainon nn y,nnonnon nn
ronao IQ,
2) nn nooxo,o nononon arnononrniynnon oia,i n nony,
ioi,a nco nnnyici n: cnnyconoio y:a no ,oxo,nr ,o oy,onion, ioro
in nnxo,nrcn niaarinari cnon cocrnonnin nrn; nacrora oy,onio
nix coiamonnn oinno cocrannor 2O4O y,aon n 1 nnn, nro no,ocra
ronno ,n a,oinarnoio ionocnaonnn ioonnoio no:ia. Ha OII nonan
nonoonnan oia,a nonnnorcn nanninin nrnon no,co,nix ionn
oicon nnrona II o,nnaionin, orcyrcrnnon craninoio nnronaa IQ,
AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH 91
nono,nnocinn nacoonnon :ynon I na ionnoic QPS, nocronnnin nnro
naon PP, ionnoic QPS no n:nonon nn ymnon.
In rnx naymonnnx nono,nnocrn y noioroix nannonron no nonn
nay:i no,y coiamonnnnn nnoia,a no:nniar n cnonranno noiama
rcn nn:o,i qnnnnnn oy,onion, nro omo ooo yxy,maor noino:.
,n cnn,ona ^oianinA,ancaCroica xaairono ocroo nonno
nno nno:annon o,nocrn c noco,ymnnn noroon co:nannn, nayxannon
non mon, aionnano:on, no,oinnannon nnonix nimn, a :aron ronnnocin
nn omnnn cy,ooiann n conorannn c nono,nnocinn orcyrcrnnon nyica.
Ayciyirarnnno ninnnrcn o,ino nniymonnio roni, nononann nicy
mnnaorcn ioninn I ron, oycononnin o,nonononnin coiamonnon no,
co,nn n oy,onion. Yia:annio cnnnroni orncnnrcn ron, nro orcyrcr
nno coiamonnn oy,onion n nocrynonnn ionn n aory n oionnin crno
nonor :a coon a:nnrno ocron nmonnn no:ia n naacramon innoicnn ria
non. Incryni o,io no,oarcn ooo 2 nnn, noco noccranononnn
co:nannn na,aorcn innoonnn ion. Incryni ^oianinA,anca
Croica, iai nanno, no nnno,nr i nonooinnocinn ocononnnn, y noio
roix oinix noor ,nroino coxannricn cnyrannocri co:nannn.
O,naio ,aoio no ncoi,a na,aorcn no,onan a:nonyran iarnna
nncryna. Hoo,io no:nniar o,ynnonannio, aornnnio qoni, nia
amnocn n iarionononnix onooiax, omymonnn nonaa c noroon co
:nannn yinaino na ninononno. ,nroinocri rainx nncrynon nnoi,a no
nonimaor 12O c. Ionnonno y oinoio c co,onnon narooinon ao
na ynacrnnmnocn onooin, iarionononny noro co:nannn ncoi,a ,o
no nacroannari, rai iai no,onio cnnnroni noiyr iri nonnonnon
cnn,ona ^oianinA,ancaCroica.
^ o , n i a n o n r o : n o o o n o n n o iono,nnannnocin :nannnon a
,nia,nn nananono no,o ncoio na ynonnonno nacrori oy,onionix
coiamonnn. C ron noi n nononr nncryna nnyrnnonno no,onno nno
,nr aronnn (O,1,O ni), nno,onno nonronr ia,io 3 nnn ,o ,ocrn
onnn omon ,o:i 2 ni. In ocron nnqairo nnoia,a nno,onno aronnna
royor ocoonno rmaroinoio ionron, rai iai noor ycnnri nmonn
nnoia,a n cnononnonari oy,onionio naymonnn nrna; iono roio,
aronnn nornnonoia:an nn xonnnocion :a,oio nonn n iayiono.
Ioinon c nonon nonoonnon oia,on n nnonio nonnnnmnncn cnn,
onon ^oianinA,ancaCroica no,onr on:aroinon iocnnran:annn
n ia,nooinnocioo or,oonno, i,o ocymocrnnrcn nooxo,nnoo oco,onanno
n na,onno n nn nooxo,nnocrn nocronnnan nn nononnan oiroia
,nocrnnynnnn. Ioono:ia non:no,nrcn no nannan rancnornonin oi
nix nnqairon nnoia,a.
APTLPH

AALHAH HHLPT

LH3HH xaairon:yorcn croninn noni


monnon A, nimo iannn qn:nooinnocion noni (14O9O nn r. cr.).
I no,annmon oimnncrno cynaon nnnnny nonimonnn A, ycranonnri
no y,aorcn, nn ron iononr o cconnnainon innoron:nn, nn innoro
nnnocion oo:nn (oioo 9O cynaon aronainon innoron:nn). Saoo
nannn nonoi (ionoyonoqnr, nnoonoqnr, cyonno nononnix aronn)
oyconnnar 23, ononaciynnan innoron:nn 12, cnn,on
Iymnnia O,1, qooxononnrona O,1 cynaon aronainon inno
ron:nn; ,yinnn oo nnnnnann noiyr iri narooinnocinn innaic, rno
oroicnio:, :aoonannn ]HC, niaonnin aroocioo: aori n ,.
92 AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or cra,nn n qoni :aoona
nnn. In orcyrcrnnn ocononnn, aronainan innoron:nn noor noroiari
occnnnronno n ninnnorcn nmi nn cynannon n:noonnn A,. I ,yinx
cynanx oinio no,rnnnr aoi na nono,nnocin no:nniamy io
onny oi, ioonoiyonno, myn n ymax, noiianno nymoi noo, ia
:ann, on n oacrn co,na, co,nononnn. ^oiyr nooa,ari aoi,
cnn:annio c ocnonnin :aoonannon (nn noqnro, rnooroicnio:o n ,.).
In oroirnnnon ncco,onannn ono,onrcn rno,in, nannonnin
nyic, ainonr II rona na, aoron. In ,nroinon rnoon aronainon
innoron:nn noiyr ninnnricn nn:nain noaonnn oianonnnmonon:
nonimonnan aora onoio oy,onia co,na nnno,nr i nonnonn
innnnocinx (acmnonno iannn co,na nono, ycnonnin noxymonnin
ronoi) n oiroia,noiaqnnocinx nn:naion innoroqnn onoio o
y,onia, n ,ainonmon i cronoia,nn n a:nnrn co,onnon no,ocra
ronnocrn; n:nononno cocronnnn cronoi aronainix cocy,on ia:noio ,na
i cnnonn ocrori :onnn, nn ncco,onannn ia:noio ,na ninnnrcn
cyonno, cioo: arono cornarin, nn :oianocrnonnon innoron:nn
oroi ,ncia :nroinoio nona (innoronnnocian ornnonarnn); noaonno
cocy,on ioonnoio no:ia nonnnorcn innoronnnocion nnoqaonarnon
n naymonnnnn no:ionoio ionooamonnn; noaonno nonoi, cioo: nx
iyonion naymonnon nx qyninnn n a:oronnon; a:nnnaorcn arooci
oornnocioo noaonno nonqonnocinx cocy,on, no:nono qonnona
nno anonn:n.
O,naio ocnonnin noro,on ,nainocrnin aronainon innoron:nn nn
norcn onayonno nonimonnoio A,. Oinno A, ono,onr n nooo
nnn nannonra cn,n; nn no,o:onnn na na:oonainy innoron:n, a rai
o y nonix nn co cionnocri i orocrarnnocinn oainnnn noo
cooa:no raio n:noonno A, n nooonnn cron n oa. Oinno A,
ono,onr na nanon yio, no nn ninnonnn nonimonnix oio :nanonnn
inaor noo:no ononnri raio a:nnny A, na yiax n noiax niaon
nan (ooo 2O nn r.cr.) oio acnnnornn na noxnnx iononnocrnx noor
cnn,oroicrnonari o cncronnon noaonnn cocy,on (nn aroocioo:o,
aoroaronnro), cnnonno A, na noiax nn nicoion A, na noxnnx io
nonnocrnx no:nonor :ano,o:nri ioairann aori iai nnnnny cnnn
ronarnnocion innoron:nn. Cncronnocioo A, ono,onorcn no nonnonn
I rona, ,nacronnocioo no nonony ncno:nononn ronon; nooxo,nno, o,
naio, nonnnri o ayciyirarnnnon nonao (nononnon ncno:nononnn ro
non Iooriona y oinix aronainon innoron:non), noiymon nnno,nri
i :nannroinon a:nnno no,y n:noonnin n ncrnnnin A,. Icn A, no
nimaor 14O9O nn r. cr., nono ioncrarnonari nannno aronainon
innoron:nn. Co,yor ynnrinari, nro nn n:noonnn A, n noninnnio
nn n oinnno ono nacro inaor nimo, non ,ona, nocioiiy y :,oonix
nn no:nono qn:nooinnocioo nonimonno A, na ioorioo nonn (nnny
ri, naci) nn :nannroinon qn:nnocion nn nonnonainon nannonnn.
Io yonn A, a:nnar nniiy aronainy innoron:n (A, no
nonimaor 16O1OO nn r.cr), ynoonny (A, ,ocrniaor 18O11O nn r.cr.),
rnoy (A, ,o 22O12O nn r. cr.) n ononi rnoy (A, nonimaor
22O12O nn r. cr.).
I rononno aronainon innoron:nn ni,onr 3 cra,nn: I nanai
nan, xaairon:ymancn nonocronnnin (ran:nronin) nonimonnon A,,
iorooo icro nonan:yorcn canocronroino; n ron cra,nn noaonno
AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH 93
oianonnnmonon orcyrcrnyor. Io II cra,nn craninoo nonimonno A, ycr
annorcn roiio nnnononnon oiacrnonnix co,crn, nnorcn nanainio
nn:nain noaonnn o,noio n: oianonnnmonon. I III cra,nn ninnnrcn
noio ionnoici nn:naion noaonnn oianonnnmonon, oycononnio
oiannnocinnn n:nononnnnn n cocy,ax n ionocnaaonix nnn oianax.
I on cra,nn :aoonannn no:noni o:ino no,roni A, uncjmonu
ucctuc tju:t).
, n a i n o c r n i a cconnnainon (nonnnnon) aronainon innoron
:nn ocnoninaorcn no,o ncoio na ninnonnn nonimonnix nonnnn cncron
nocioio n ,nacronnocioio A, n na ncinonnn nnnnn nronnnon (cnnnro
narnnocion) innoron:nn. Ioco,nnn noor iri :ano,o:ona n co,ymnx
cynanx: nn cronion nonimonnn A, c ,orcrna, n nomocion no:acro; no
nonn oononnocrn (noqonarnn oononnix); ioi,a A, na yiax nimo,
non na noiax, orcyrcrnyor nn :nannroino :ana:,inaor nyic na o,onnon
aronn (ioairannn aori); nn n:nononnnx nonn, onx n noncnnno (o
nainan innoron:nn); nn rnoix in:ax, conono,amnxcn ,oannon,
ycnonnin noroor,oonnon, co,nononnon, raxnia,non, cnnonnon ocro
ri :onnn (qooxononnrona); nn nn:o,ax o:ion nimonnon caocrn, no
xo,nmnx naannax n nao:ax, a,o, nonynn (innoianonnn, oo:ni
Iona); n cynanx aronainon innoron:nn, o:ncronrnon i nono,nnon in
noron:nnnon roannn. Tainx nannonron nyno nanannri n crannona ,n
nono,onnn cnonnainoio oco,onannn c noi yronnonnn ,naino:a.
o n o n n o nannnar c nono,nianonro:nix noro,on, ninamnx o
nonoo nnranno (c oiannnonnon nnona n,iocrn n nonaonnon con, nn
ononnn c oiannnonnon cyronnon iaonnnocrn); oiannnonno nnona
aioion, oria: or iyonnn, co,onno onna ry,a n or,ixa, ono
ny qn:iyiryy, qn:noroann (oirocon, oiacrnonnin oiroqo
o:, ronio xnonnio nn nocnio, a,ononio, yioincio, coono,o
o,nio nanni, nniynnin n noonin ,ym n r.,.).
^ o , n i a n o n r o : n o o o n o n n o aronainon innoron:nn, co
iacno oionon,annnn ^ocioncion acconnannn ia,nooion, co,yor no
no,nri n co,ymnx cynanx: nn nonimonnn A, ,o 16O1OO nn r. cr.
n nimo; nn A, nonoo 16O1OO nn r. cr. n cynao noqqoirnnnocrn no
no,nianonro:noio ononnn; nn nonononnn oianonnnmonon (innoro
qnn onoio oy,onia co,na, n:nononnn ia:noio ,na, n:nononnn nononoio
oca,ia nnn ynonnonno yonnn ioarnnnna ionn); nn nannnn ,nyx
n ooo qairoon a:nnrnn ncia nmonnnocion oo:nn co,na (,ncnnn,o
nnn, iyonno n ,.).
Io,o no,nianonro:non roannn ocymocrnnr no co,ymon crynon
naron cxono: 1n crynoni nonoroannn ,nyornion (rnanny 2 ra. yr
on, anqon 1 ra. yron) no oraoiaroon (no,nonronno or,aorcn
ia,nocooirnnnin nonaaran, oinno ncnoi:yr aronoo nn norono
o O ni 2 a:a n cyrin); 2n crynoni ionnnnonannoo ononno ,nyo
rnion n oraoiaroon; 3n crynoni ,oanonno i roannn na:o,na
raroa (nninnroon aninoron:nnionnornymoio qononra, nannno,
onnroia n ,o:o 2O ni 2 a:a n cyrin, nn anraionncra iainnn nonacia
n ,o:o 1O ni 1 a: n cyrin, nn aiqaa,onooiaroa na:o:nna, na
nnnan c ,o:i O, ni n cyrin).
ononno nono nannnari c oio rana n nn noqqoirnnnocrn roa
nnn nooxo,nri i co,ymon crynonn; no,o innoron:nnnon roannn no
or :annri nocioiio ,non nn no,oi. ononno ,ono iri ,nroinin
92 AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or cra,nn n qoni :aoona
nnn. In orcyrcrnnn ocononnn, aronainan innoron:nn noor noroiari
occnnnronno n ninnnorcn nmi nn cynannon n:noonnn A,. I ,yinx
cynanx oinio no,rnnnr aoi na nono,nnocin no:nniamy io
onny oi, ioonoiyonno, myn n ymax, noiianno nymoi noo, ia
:ann, on n oacrn co,na, co,nononnn. ^oiyr nooa,ari aoi,
cnn:annio c ocnonnin :aoonannon (nn noqnro, rnooroicnio:o n ,.).
In oroirnnnon ncco,onannn ono,onrcn rno,in, nannonnin
nyic, ainonr II rona na, aoron. In ,nroinon rnoon aronainon
innoron:nn noiyr ninnnricn nn:nain noaonnn oianonnnmonon:
nonimonnan aora onoio oy,onia co,na nnno,nr i nonnonn
innnnocinx (acmnonno iannn co,na nono, ycnonnin noxymonnin
ronoi) n oiroia,noiaqnnocinx nn:naion innoroqnn onoio o
y,onia, n ,ainonmon i cronoia,nn n a:nnrn co,onnon no,ocra
ronnocrn; n:nononno cocronnnn cronoi aronainix cocy,on ia:noio ,na
i cnnonn ocrori :onnn, nn ncco,onannn ia:noio ,na ninnnrcn
cyonno, cioo: arono cornarin, nn :oianocrnonnon innoron:nn
oroi ,ncia :nroinoio nona (innoronnnocian ornnonarnn); noaonno
cocy,on ioonnoio no:ia nonnnorcn innoronnnocion nnoqaonarnon
n naymonnnnn no:ionoio ionooamonnn; noaonno nonoi, cioo: nx
iyonion naymonnon nx qyninnn n a:oronnon; a:nnnaorcn arooci
oornnocioo noaonno nonqonnocinx cocy,on, no:nono qonnona
nno anonn:n.
O,naio ocnonnin noro,on ,nainocrnin aronainon innoron:nn nn
norcn onayonno nonimonnoio A,. Oinno A, ono,onr n nooo
nnn nannonra cn,n; nn no,o:onnn na na:oonainy innoron:n, a rai
o y nonix nn co cionnocri i orocrarnnocinn oainnnn noo
cooa:no raio n:noonno A, n nooonnn cron n oa. Oinno A,
ono,onr na nanon yio, no nn ninnonnn nonimonnix oio :nanonnn
inaor noo:no ononnri raio a:nnny A, na yiax n noiax niaon
nan (ooo 2O nn r.cr.) oio acnnnornn na noxnnx iononnocrnx noor
cnn,oroicrnonari o cncronnon noaonnn cocy,on (nn aroocioo:o,
aoroaronnro), cnnonno A, na noiax nn nicoion A, na noxnnx io
nonnocrnx no:nonor :ano,o:nri ioairann aori iai nnnnny cnnn
ronarnnocion innoron:nn. Cncronnocioo A, ono,onorcn no nonnonn
I rona, ,nacronnocioo no nonony ncno:nononn ronon; nooxo,nno, o,
naio, nonnnri o ayciyirarnnnon nonao (nononnon ncno:nononnn ro
non Iooriona y oinix aronainon innoron:non), noiymon nnno,nri
i :nannroinon a:nnno no,y n:noonnin n ncrnnnin A,. Icn A, no
nimaor 14O9O nn r. cr., nono ioncrarnonari nannno aronainon
innoron:nn. Co,yor ynnrinari, nro nn n:noonnn A, n noninnnio
nn n oinnno ono nacro inaor nimo, non ,ona, nocioiiy y :,oonix
nn no:nono qn:nooinnocioo nonimonno A, na ioorioo nonn (nnny
ri, naci) nn :nannroinon qn:nnocion nn nonnonainon nannonnn.
Io yonn A, a:nnar nniiy aronainy innoron:n (A, no
nonimaor 16O1OO nn r.cr), ynoonny (A, ,ocrniaor 18O11O nn r.cr.),
rnoy (A, ,o 22O12O nn r. cr.) n ononi rnoy (A, nonimaor
22O12O nn r. cr.).
I rononno aronainon innoron:nn ni,onr 3 cra,nn: I nanai
nan, xaairon:ymancn nonocronnnin (ran:nronin) nonimonnon A,,
iorooo icro nonan:yorcn canocronroino; n ron cra,nn noaonno
AITIIIAIHAH IIIIITIHSIH 93
oianonnnmonon orcyrcrnyor. Io II cra,nn craninoo nonimonno A, ycr
annorcn roiio nnnononnon oiacrnonnix co,crn, nnorcn nanainio
nn:nain noaonnn o,noio n: oianonnnmonon. I III cra,nn ninnnrcn
noio ionnoici nn:naion noaonnn oianonnnmonon, oycononnio
oiannnocinnn n:nononnnnn n cocy,ax n ionocnaaonix nnn oianax.
I on cra,nn :aoonannn no:noni o:ino no,roni A, uncjmonu
ucctuc tju:t).
, n a i n o c r n i a cconnnainon (nonnnnon) aronainon innoron
:nn ocnoninaorcn no,o ncoio na ninnonnn nonimonnix nonnnn cncron
nocioio n ,nacronnocioio A, n na ncinonnn nnnnn nronnnon (cnnnro
narnnocion) innoron:nn. Ioco,nnn noor iri :ano,o:ona n co,ymnx
cynanx: nn cronion nonimonnn A, c ,orcrna, n nomocion no:acro; no
nonn oononnocrn (noqonarnn oononnix); ioi,a A, na yiax nimo,
non na noiax, orcyrcrnyor nn :nannroino :ana:,inaor nyic na o,onnon
aronn (ioairannn aori); nn n:nononnnx nonn, onx n noncnnno (o
nainan innoron:nn); nn rnoix in:ax, conono,amnxcn ,oannon,
ycnonnin noroor,oonnon, co,nononnon, raxnia,non, cnnonnon ocro
ri :onnn (qooxononnrona); nn nn:o,ax o:ion nimonnon caocrn, no
xo,nmnx naannax n nao:ax, a,o, nonynn (innoianonnn, oo:ni
Iona); n cynanx aronainon innoron:nn, o:ncronrnon i nono,nnon in
noron:nnnon roannn. Tainx nannonron nyno nanannri n crannona ,n
nono,onnn cnonnainoio oco,onannn c noi yronnonnn ,naino:a.
o n o n n o nannnar c nono,nianonro:nix noro,on, ninamnx o
nonoo nnranno (c oiannnonnon nnona n,iocrn n nonaonnon con, nn
ononnn c oiannnonnon cyronnon iaonnnocrn); oiannnonno nnona
aioion, oria: or iyonnn, co,onno onna ry,a n or,ixa, ono
ny qn:iyiryy, qn:noroann (oirocon, oiacrnonnin oiroqo
o:, ronio xnonnio nn nocnio, a,ononio, yioincio, coono,o
o,nio nanni, nniynnin n noonin ,ym n r.,.).
^ o , n i a n o n r o : n o o o n o n n o aronainon innoron:nn, co
iacno oionon,annnn ^ocioncion acconnannn ia,nooion, co,yor no
no,nri n co,ymnx cynanx: nn nonimonnn A, ,o 16O1OO nn r. cr.
n nimo; nn A, nonoo 16O1OO nn r. cr. n cynao noqqoirnnnocrn no
no,nianonro:noio ononnn; nn nonononnn oianonnnmonon (innoro
qnn onoio oy,onia co,na, n:nononnn ia:noio ,na, n:nononnn nononoio
oca,ia nnn ynonnonno yonnn ioarnnnna ionn); nn nannnn ,nyx
n ooo qairoon a:nnrnn ncia nmonnnocion oo:nn co,na (,ncnnn,o
nnn, iyonno n ,.).
Io,o no,nianonro:non roannn ocymocrnnr no co,ymon crynon
naron cxono: 1n crynoni nonoroannn ,nyornion (rnanny 2 ra. yr
on, anqon 1 ra. yron) no oraoiaroon (no,nonronno or,aorcn
ia,nocooirnnnin nonaaran, oinno ncnoi:yr aronoo nn norono
o O ni 2 a:a n cyrin); 2n crynoni ionnnnonannoo ononno ,nyo
rnion n oraoiaroon; 3n crynoni ,oanonno i roannn na:o,na
raroa (nninnroon aninoron:nnionnornymoio qononra, nannno,
onnroia n ,o:o 2O ni 2 a:a n cyrin, nn anraionncra iainnn nonacia
n ,o:o 1O ni 1 a: n cyrin, nn aiqaa,onooiaroa na:o:nna, na
nnnan c ,o:i O, ni n cyrin).
ononno nono nannnari c oio rana n nn noqqoirnnnocrn roa
nnn nooxo,nri i co,ymon crynonn; no,o innoron:nnnon roannn no
or :annri nocioiio ,non nn no,oi. ononno ,ono iri ,nroinin
94 AITIIT
(nocnni, io,i), roann noocnarnnar, ocn ona noocraor iri qqoi
rnnnon, no ocn ninnnrcn noonnio qqoiri iainxno na:nanon
nix nonaaron. Iocnnran:annn nooxo,nna nn noqqoirnnnocrn a,oi
narnoio anyaronoio ononnn, a raio nn no,o:onnn na cnnnronarnno
ciy innoron:n ,n yronnonnn ,naino:a.
I o i n o : nn aronainon innoron:nn aionnnrnin n annnx
cra,nnx :aoonannn n yxy,maorcn nn oio rnoon rononnn n icron
noioccnonannn, nn niaonnon noaonnn oianonnnmonon. Iorony
rai nano annoo ninnonno :aoonannn nyron n:noonnn A, no nonn
no,ocnoron.
APTP

HT nocnaonno cycrana.
Iocnanroinio n:nononnn no:nniar no,o ncoio no nnyronnon, cn
nonnainon ooonio cycrana. Ia:nnnaorcn cnnonnr, nn ron n cycrannon
noocrn nacro ciannnaorcn nocnanroinin ninor iccy,ar. Iarooin
nocinn nonocc noor acnocrannricn na ,yino cryiryi cycrana
xnm, nnqn:i iocron, cocrannmnx cycran, iancyy cycrana, a raio na
oioocycrannio riann cnn:in, cyxonnn, cynin. Arnr o,noio cycrana
nocnr na:nanno nonoarnr, ,nyxrox cycranon onioarnr, ooo
rox cycranon nonarnr.
Arnr noor iri ni:nan rannon, nnqoinnon, aoinon, naymo
nnnnn cncroni nnnynnrora. Cymocrnyr ,ocnrin a:nnnix :aoonannn
cycranon, nonnnmnxcn arnron, nannno onnaron,nin arnr, o
o:ni Ioxroona, cnn,on Ionroa, no,aia, nconarnnocinn arnr. In
nnoinx oo:nnx arnr nnnorcn o,nnn n: cnnnronon, nannno ,nqqy:
nio oo:nn coo,nnnroinon riann, cncronnio naciynri, onnarn:n, cn
qnnc, ionoon n ,.
I n n n n o c i a n i a r n n a arnra o,nornnna: oi, omymonno
cionannocrn n noaonnon cycrano, nnnyxocri n nonimonno ronnoaryi
rianon na, nnn, oiannnonno ,nnonnn. I n,o cynaon, ocoonno nn ocr
on a:nnrnn n :nannroinon niaonnocrn arnra, on noor conono
,aricn rainnn omnnn innnnocinnn n aoaroninn nn:naiann, iai
nxoa,ia, oman caocri, onionnro:, nonimonno COO.
O,nornnnocri cnnnronon arnra :ary,nnor nocranoniy no:ooinno
cioio ,naino:a. I acno:nanannn xaairoa :aoonannn, nonnnmoiocn
arnron, nanoo :nanonno co,yor nn,anari rmaroinony accnocy n oc
nory oinoio. Iaccnoc nonoiaor noynnri raino cno,onnn, iai nn:nain
arnra n nomon (nncrynooa:noo rononno xaairono ,n nnoinx o
o:non, no ooo ncoio ,n onnarn:na n no,aii), a:nnrno arnra nco,
:a nnqoinnon nocoiorin (ooo cnoncrnonno onnarn:ny), noco ocroio
icro noxo,nmoio yornra nn nrooionra (xaairono ,n cnn,ona
Ionroa) nn aioioinoio icnocca (no,aia). In ocnoro oinoio on
:aroino ncco,onanno ncox cycranon iononnocron, a raio no:nononnnia.
Tai, cnnnornnnoo noaonno noinx cycranon incron n cron ooo xaai
rono ,n onnaron,noio arnra. Ionnymocrnonnoo nocnnnornnnoo noc
naonno cycranon nnnnx iononnocron, n ron nnco noinx cycranon cron,
on n oacrn nnroi rnnnnni ,n oo:nn Ioxroona, cnn,ona Ionroa,
arnron, a:nnnamnxcn noco nononix nn inmonnix nnqoinnn. In
rnx oo:nnx, n ornnno or onnaron,noio arnra, nacro ornonarcn o
n, cionannocri n oiannnonno ,nnonnn n no:nononnnio. Ioaonno nc
noqaanionoio cycrana I naina croni n ,yinx n:oamnx cycranon
(no,ncna, ioonocronnio) cnoncrnonno no,aio.
AITIOS 9
I:nononnn incron cnnrarcn nn:nrnon iaronion oo:non cycranon.
Ioaonnn rnx cycranon nn a:nnnix :aoonannnx nnor cnon ocoon
nocrn, n n n,o cynaon yo roiio ocnor incron no:nonor nannino
nocrannri ,naino:. Tai, nn onnaron,non arnro namo ,yinx cnn
nornnno noaarcn noicnnainio noqaanionio, nncrnoqaanionio
n yno:anncrnio cycrani. In ron noiyr a:nnnaricn xaaironio ,oqo
nannn: naon n nn,o mon oo,n (noicnnainin noqaanionin cycran
nooa:oinyr, a ,ncrainin noqaanionin cycran roio o naina co
inyr), naon n nn,o norn ,n nyionnni (noicnnainin noqaanionin
cycran coinyr, a ,ncrainin noqaanionin cycran roio o naina noo
a:oinyr), incri n nn,o nannnia noa (oriononno incrn no nnomn
croony n cinaroinio ionrairyi nncrnoqaanionix cycranon). In
nconarnnocion arnro xaairono nonnymocrnonnoo noaonno ,ncrai
nix noqaanionix cycranon nn ncox rox cycranon o,noio naina c oio
oroion (naon n nn,o cocncin) n aionocnnmnin nnoron ion.
Hyno oamari nnnnanno raio na cocronnno ion (nannno, n
rona na nno nn cncronnon iacnon nonanio), nonon iornarin (y:o
ionio oa:onannn roqyci nn no,aio nn onnaron,nio y:oin nn
onnaron,non arnro), ia: (ionrnirnnnr nn cnn,ono Ionroa, nn
,onninr nn oo:nn Ioxroona), nnyronnnx oianon (noaonno co,na
nn onnarn:no; co,na, oiinx, nonoi nn cncronnon iacnon nonanio).
I oco,onannn oinoio arnron on:aroino nxo,nr ncco,onanno
ionn n nonn, onrionoiaqnn noaonnix cycranon. Cymocrnyor n, cno
nnainix aoaronix ncco,onannn, nono,onno ioroix no:nonor yron
nnri xaairo arnra.
Ho co,yor ia,in nnnyxmnn cycran acnonnnari iai co,crnno ar
nra. Innyxocri noor iri ni:nana ciononnon n,iocrn n noocrn
cycrana o: niaonnix nn:naion nocnaonnn, onyxoi, nocnaonnon
cyxonnn, noxo,nmnx n oacrn cycrana. C noi yronnonnn xaairoa
noaonnn cycrana, nonnno yia:annix nimo noro,on, nono,nr ncco,ona
nno cnnonnainon n,iocrn, arocionn, noncn rianon cycrana.
o n o n n o arnra :anncnr or nnnnni n xaairoa :aoonannn, oio
ni:nanmoio. Icnoi:yr iai co,crna oiainoio no:,oncrnnn (qn:noro
ann, nnyrncycrannoo nno,onno oiacrnonnix co,crn), rai n noro,i
omoio no:,oncrnnn. I n,o cynaon noia:ano onoarnnnoo nnomaroicrno.
In noioroix arnrax mnoio nnnonnr onony qn:iyiryy, nac
ca, a raio canaronoiyornoo ononno (nno cra,nn oocronnn).
Tononno arnron nn a:nnnix :aoonannnx a:nnno. Tai, ,n on
narn:na n no,aii xaairono icroo, n rononno nocioiinx ,non nn no
,oi, nonoo oarnoo a:nnrno ncox cnnnronon. In onnaron,non arn
ro, oo:nn Ioxroona, nconarnnocion arnro nocnaonno cycranon namo
nnoor xonnnocioo rononno; co nononon n narooinnocinn nonocc no
iyr nonoiaricn nco nonio cycrani, na,aricn a:ymonno (,ocryinnn)
xnma n cycrannix or,oon iocron, a:nnnaricn cronino ,oqonannn cyc
ranon n ,ao nonan nx nono,nnnocri (anino:).
APTP

O3 (cnn.: ocrooaro:, ,oqonnymnn ocrooaro:) :aoo


nanno cycranon, n ocnono iorooio oar ,ncroqnnocino n:nononnn cyc
rannoio xnma.
Ia:nnar nonnnnin n nronnnin aro:. In nonnnnon aro:o nn
nnni ,ncroqnnocinx n:nononnn cycrannoio xnma noncni; no ncinono,
94 AITIIT
(nocnni, io,i), roann noocnarnnar, ocn ona noocraor iri qqoi
rnnnon, no ocn ninnnrcn noonnio qqoiri iainxno na:nanon
nix nonaaron. Iocnnran:annn nooxo,nna nn noqqoirnnnocrn a,oi
narnoio anyaronoio ononnn, a raio nn no,o:onnn na cnnnronarnno
ciy innoron:n ,n yronnonnn ,naino:a.
I o i n o : nn aronainon innoron:nn aionnnrnin n annnx
cra,nnx :aoonannn n yxy,maorcn nn oio rnoon rononnn n icron
noioccnonannn, nn niaonnon noaonnn oianonnnmonon. Iorony
rai nano annoo ninnonno :aoonannn nyron n:noonnn A, no nonn
no,ocnoron.
APTP

HT nocnaonno cycrana.
Iocnanroinio n:nononnn no:nniar no,o ncoio no nnyronnon, cn
nonnainon ooonio cycrana. Ia:nnnaorcn cnnonnr, nn ron n cycrannon
noocrn nacro ciannnaorcn nocnanroinin ninor iccy,ar. Iarooin
nocinn nonocc noor acnocrannricn na ,yino cryiryi cycrana
xnm, nnqn:i iocron, cocrannmnx cycran, iancyy cycrana, a raio na
oioocycrannio riann cnn:in, cyxonnn, cynin. Arnr o,noio cycrana
nocnr na:nanno nonoarnr, ,nyxrox cycranon onioarnr, ooo
rox cycranon nonarnr.
Arnr noor iri ni:nan rannon, nnqoinnon, aoinon, naymo
nnnnn cncroni nnnynnrora. Cymocrnyr ,ocnrin a:nnnix :aoonannn
cycranon, nonnnmnxcn arnron, nannno onnaron,nin arnr, o
o:ni Ioxroona, cnn,on Ionroa, no,aia, nconarnnocinn arnr. In
nnoinx oo:nnx arnr nnnorcn o,nnn n: cnnnronon, nannno ,nqqy:
nio oo:nn coo,nnnroinon riann, cncronnio naciynri, onnarn:n, cn
qnnc, ionoon n ,.
I n n n n o c i a n i a r n n a arnra o,nornnna: oi, omymonno
cionannocrn n noaonnon cycrano, nnnyxocri n nonimonno ronnoaryi
rianon na, nnn, oiannnonno ,nnonnn. I n,o cynaon, ocoonno nn ocr
on a:nnrnn n :nannroinon niaonnocrn arnra, on noor conono
,aricn rainnn omnnn innnnocinnn n aoaroninn nn:naiann, iai
nxoa,ia, oman caocri, onionnro:, nonimonno COO.
O,nornnnocri cnnnronon arnra :ary,nnor nocranoniy no:ooinno
cioio ,naino:a. I acno:nanannn xaairoa :aoonannn, nonnnmoiocn
arnron, nanoo :nanonno co,yor nn,anari rmaroinony accnocy n oc
nory oinoio. Iaccnoc nonoiaor noynnri raino cno,onnn, iai nn:nain
arnra n nomon (nncrynooa:noo rononno xaairono ,n nnoinx o
o:non, no ooo ncoio ,n onnarn:na n no,aii), a:nnrno arnra nco,
:a nnqoinnon nocoiorin (ooo cnoncrnonno onnarn:ny), noco ocroio
icro noxo,nmoio yornra nn nrooionra (xaairono ,n cnn,ona
Ionroa) nn aioioinoio icnocca (no,aia). In ocnoro oinoio on
:aroino ncco,onanno ncox cycranon iononnocron, a raio no:nononnnia.
Tai, cnnnornnnoo noaonno noinx cycranon incron n cron ooo xaai
rono ,n onnaron,noio arnra. Ionnymocrnonnoo nocnnnornnnoo noc
naonno cycranon nnnnx iononnocron, n ron nnco noinx cycranon cron,
on n oacrn nnroi rnnnnni ,n oo:nn Ioxroona, cnn,ona Ionroa,
arnron, a:nnnamnxcn noco nononix nn inmonnix nnqoinnn. In
rnx oo:nnx, n ornnno or onnaron,noio arnra, nacro ornonarcn o
n, cionannocri n oiannnonno ,nnonnn n no:nononnnio. Ioaonno nc
noqaanionoio cycrana I naina croni n ,yinx n:oamnx cycranon
(no,ncna, ioonocronnio) cnoncrnonno no,aio.
AITIOS 9
I:nononnn incron cnnrarcn nn:nrnon iaronion oo:non cycranon.
Ioaonnn rnx cycranon nn a:nnnix :aoonannnx nnor cnon ocoon
nocrn, n n n,o cynaon yo roiio ocnor incron no:nonor nannino
nocrannri ,naino:. Tai, nn onnaron,non arnro namo ,yinx cnn
nornnno noaarcn noicnnainio noqaanionio, nncrnoqaanionio
n yno:anncrnio cycrani. In ron noiyr a:nnnaricn xaaironio ,oqo
nannn: naon n nn,o mon oo,n (noicnnainin noqaanionin cycran
nooa:oinyr, a ,ncrainin noqaanionin cycran roio o naina co
inyr), naon n nn,o norn ,n nyionnni (noicnnainin noqaanionin
cycran coinyr, a ,ncrainin noqaanionin cycran roio o naina noo
a:oinyr), incri n nn,o nannnia noa (oriononno incrn no nnomn
croony n cinaroinio ionrairyi nncrnoqaanionix cycranon). In
nconarnnocion arnro xaairono nonnymocrnonnoo noaonno ,ncrai
nix noqaanionix cycranon nn ncox rox cycranon o,noio naina c oio
oroion (naon n nn,o cocncin) n aionocnnmnin nnoron ion.
Hyno oamari nnnnanno raio na cocronnno ion (nannno, n
rona na nno nn cncronnon iacnon nonanio), nonon iornarin (y:o
ionio oa:onannn roqyci nn no,aio nn onnaron,nio y:oin nn
onnaron,non arnro), ia: (ionrnirnnnr nn cnn,ono Ionroa, nn
,onninr nn oo:nn Ioxroona), nnyronnnx oianon (noaonno co,na
nn onnarn:no; co,na, oiinx, nonoi nn cncronnon iacnon nonanio).
I oco,onannn oinoio arnron on:aroino nxo,nr ncco,onanno
ionn n nonn, onrionoiaqnn noaonnix cycranon. Cymocrnyor n, cno
nnainix aoaronix ncco,onannn, nono,onno ioroix no:nonor yron
nnri xaairo arnra.
Ho co,yor ia,in nnnyxmnn cycran acnonnnari iai co,crnno ar
nra. Innyxocri noor iri ni:nana ciononnon n,iocrn n noocrn
cycrana o: niaonnix nn:naion nocnaonnn, onyxoi, nocnaonnon
cyxonnn, noxo,nmnx n oacrn cycrana. C noi yronnonnn xaairoa
noaonnn cycrana, nonnno yia:annix nimo noro,on, nono,nr ncco,ona
nno cnnonnainon n,iocrn, arocionn, noncn rianon cycrana.
o n o n n o arnra :anncnr or nnnnni n xaairoa :aoonannn, oio
ni:nanmoio. Icnoi:yr iai co,crna oiainoio no:,oncrnnn (qn:noro
ann, nnyrncycrannoo nno,onno oiacrnonnix co,crn), rai n noro,i
omoio no:,oncrnnn. I n,o cynaon noia:ano onoarnnnoo nnomaroicrno.
In noioroix arnrax mnoio nnnonnr onony qn:iyiryy, nac
ca, a raio canaronoiyornoo ononno (nno cra,nn oocronnn).
Tononno arnron nn a:nnnix :aoonannnx a:nnno. Tai, ,n on
narn:na n no,aii xaairono icroo, n rononno nocioiinx ,non nn no
,oi, nonoo oarnoo a:nnrno ncox cnnnronon. In onnaron,non arn
ro, oo:nn Ioxroona, nconarnnocion arnro nocnaonno cycranon namo
nnoor xonnnocioo rononno; co nononon n narooinnocinn nonocc no
iyr nonoiaricn nco nonio cycrani, na,aricn a:ymonno (,ocryinnn)
xnma n cycrannix or,oon iocron, a:nnnaricn cronino ,oqonannn cyc
ranon n ,ao nonan nx nono,nnnocri (anino:).
APTP

O3 (cnn.: ocrooaro:, ,oqonnymnn ocrooaro:) :aoo


nanno cycranon, n ocnono iorooio oar ,ncroqnnocino n:nononnn cyc
rannoio xnma.
Ia:nnar nonnnnin n nronnnin aro:. In nonnnnon aro:o nn
nnni ,ncroqnnocinx n:nononnn cycrannoio xnma noncni; no ncinono,
96 AITIOS
nro naymonnn noraon:na xnmonon riann oycononi ionornnocin.
Ocoon a:nonn,nocri nonnnnoio aro:a nnnorcn y:oionin aro:
cycranon incron.
Ocnonninn nnnnnann nronnnoio aro:a nnnrcn nooiy:ia :,o
onoio cycrannoio xnma nn oio nono,onno. Iooiy:ia cycrannoio xn
ma noor iri oyconona n:ironnon naccon roa, yioononnon o,non
n: iononnocron, X n Ooa:non qonann ioonn. Iono,onno cycranno
io xnma noor non:onrn nco,crnno ranni, xonnnocinx nocnan
roinix nonoccon n cycranax (cn. Ajmjum), cncronnix noraonnocinx
(nannno, no,aia) n n,oinnnix (nannno, innornoo:) :aoonannn,
a raio nco,crnno no,onnon ,ncna:nn cycranon n naymonnn a:nnrnn
xnmonon riann (oo:ni IamnnaIoia).
Ocnonnio n:nononnn nn aro:o noncxo,nr n cycrannon xnmo. Ha
,arcn nnioromnni n o:nn. Io iann n:nononnoio xnma oa:y
rcn iocrnio a:acrannn (ocrooqnri). C rononnon nononn, nonnno xn
ma, n:nononnnn no,noiarcn n ,yino riann cycrana. Ico,crnno nona,a
nnn noinx oonion xnma n noocri cycrana noor a:nnricn nocnaonno
nnyronnon (cnnonnainon) ooonin cnnonnr. I no:,nnx cra,nnx o
o:nn no:noni :nannroinan ,oqonannn noaonnoio cycrana, o:ioo
naymonno oio qyninnn.
Aro: canoo nacroo :aoonanno cycranon. Ia:nnnaorcn nonnymo
crnonno y onmnn n no:acro 4O or. amo noaarcn ncnoqaan
ionio cycrani I nainon cron, ioonnio, ra:oo,onnio cycrani, ,ncrai
nio n noicnnainio noqaanionio cycrani incron, a raio nncrnoqa
anionio cycrani I nainon incron. Cycrani ,yinx nainon noaarcn
nannoio oo, a nononio, oironio n ioonocronnio cycrani no:ninanno
o,io.
Ocnonnin i n n n n o c i n n n o n n o n n o n aro:a nnnrcn
on n cycranax, ioroio n oimnncrno cynaon nnor rai na:inaonin
noxannnocinn nrn, r. o. no:nniar nn naiy:io n ncno:ar n cocronnnn
noion. Io noo noioccnonannn :ooonannn oi cranonnrcn nocronn
non, nynnroinon. Ioi noor conoraricn c ryiono,nnnocri, icro
noxo,nmon nn ,nnonnn. I ornnno or onnaron,noio arnra cnnnro
narnia aro:a naacraor i nonoy. ,yino cnnnroni :anncnr or oian:a
nnn noaonnn. Iocioiiy aro: nnnorcn ,oionoarnnnin, a no nocnan
roinin :aoonannon, cncronnix nonnonnn no na,aorcn.
In y:oionon aro:o cycranon incron ornonarcn on n nonnnrcn
nornio oa:onannn a:noon c ioomnny y:oionoo yromonno ,nc
rainix (y:oin Ioo,ona) n noicnnainix (y:oin Iymaa) noqa
anionix cycranon incron. Ha riinon nonoxnocrn nainon oioo noiro
noio oa noiyr oa:oninaricn nornio oo:nonnio incri, acnooon
nio no, ioon n :anononnio nn:ion n,iocri. I n,o cynaon
noaonnio cycrani nocnanrcn, nro ycnnnaor oonio omymonnn, cno
cocrnyor naymonn qyninnn nainon n nonnonn cinaroinix ionr
airy.
Aro: ncnoqaanionoio cycrana I naina croni xaairon:yorcn o
nnn, no:nniamnnn nn qn:nnocion naiy:io (xo,io, ,nroinon cron
nnn). Iocronncrno oonix omymonnn, nx cnn:i c qn:nnocion naiy:ion
ornnar ro :aoonanno or no,aii, c ioroon nnoi,a nyrar aro: ,an
non oian:annn. Iocrononno a:nnnarcn oiannnonnn cinannn oimoio
naina n ron cycrano, noncxo,nr oio ,oqonannn. Onn:o,nnocin noor
ACIAII,OS 97
no:nniari nocnaonno cycrana n nnoamon i nony cynin (ycnr). acro
aro: roio cycrana conono,aorcn oriononnon oimoio naina croni
inayn n ,yinnn orono,nnocinnn anonannnn noo,noio or,oa croni
(mnoian nocian crona).
Aro: ra:oo,onnoio cycrana (ioicaro:) namo, non aro: ,yinx
cycranon, oyconon anonannnn a:nnrnn ra:oo,onnoio cycrana. Xaai
ron:yorcn onnn nn onoo na noiy, nn xo,io, oiannnonnon no,nn
nocrn cycrana. Co nononon a:nnnaorcn qnicnonannoo nooonno cina
nnn, nnno,onnn n naynon orannn, ornonaorcn nooioc ra:a.
Aro: ioonnix cycranon (ionaro:) nonnnorcn onnn, no:nn
iamnnn nn xo,io, ocoonno no ocrnnno nn no noocononnon nocrnoc
rn, a raio nn ,nroinon cronnnn. In ionaro:o namo, non nn ar
o:ax ,yinx cycranon, ornonaorcn xycr nn ,nnonnnx; ono,onrcn
nnnyxocri cycrana, oiainan innoonnn ion na, nnn, ionnrannn nn
ninononnn naccnnnix ,nnonnn.
, n a i n o : aro:a on oian:annn ycranannnar na ocnonannn
rnnnnnix innnnocinx nn:naion n xaaironix n:nononnn na onrio
noiannax. I nnn ornocnrcn ocroocioo:, ocrooqnri (iocrnio niocri
n oacrn iaon cycrannix nonoxnocron), incronn,nio nocnoronnn iocr
non riann n oacrn noaonnix cycranon, cyonno cycrannon mon n ,.
o n o n n o. Ia,niainix co,crn ionconarnnnoio ononnn no a:a
orano. Innonnmnocn noro,i :anncnr or qoni aro:a, oio oian:a
nnn n cra,nn oo:nn. In nronnnon aro:o ononi nano cnoonononnoo
ninnonno n naicnnaino no:nonoo ycranonno ocnonnix nnnnn nn
qairoon ncia a:nnrnn :aoonannn. In noaonnn cycranon nnnnx
iononnocron nooxo,nno ynonimonno naiy:in na rn cycrani: ncinonno
,nroinoio noinannn na noiax, coiamonno no,onroinocrn xo,i
i, noo,onanno xo,ii n or,ixa, ncnoi:onanno ,ononnroinon onoi
nn xo,io (nannno, rocrn), a raio nonan:annn nacci roa. In
aro:o ncnoqaanionoio cycrana I naina croni cymocrnonnoo :nanonno
nnoor nanninin no,o oynn: ona ,ona nnori mnoinn nocoi, noni
coinn n ycronnnnin iayi, nox n: naryainon ion. Ia:nnrno nia
onnon ,oqonannn oimoio naina croni royor nnnononnn cnonnai
nix orono,nnocinx noia,oi nn nomonnn orono,nnocion oynn.
I nono,i ycnonnn oon na:nanar nocroon,nio nornnonocnan
roinio co,crna; nono,nr qn:noroanonrnnocino nono,yi, nocrno nn
nonnr na:n. I cynao no:nninononnn cnnonnra n noqqoirnnnocrn yia
:annon roannn nnyri cycrana nno,nr nonaari iorniocroon,nix io
nonon. ononan qn:iyirya noia:ana nn aro:o iynnix cycranon
nnnnx iononnocron nno nono,a oocronnn. Ona nono,nrcn roiio n no
oonnn oa nn cn,n. Ioinin aro:ann nno nono,a oocronnn o
ionon,yorcn canaronoiyornoo ononno. I n,o cynaon nono,nr xny
innocioo ononno noaonnix cycranon.
ACKAPH

O3 ioinnnro: n: iynni nonaro,o:on, xaairon:y


mnncn nonnymocrnonnin noaonnon oy,onnoinmonnoio raira. Acia
n,o: acnocranon nonconocrno, iono airnnocinx oacron.
Io:y,nroi acian,a (Ascaiis IumLiicoidos); ,nna canin 24O cn,
,nna canna 12 cn. I:ocio acian,i onrar n ronion inmio,
i,o canin noco ono,ornoonnn oria,inar oo,nonno ,o 2OO OOO nnn.
Ia:noi nnn O,OO,O7 nn n O,O4O,O nn. Hnna c qoiannnn nocrynar
96 AITIOS
nro naymonnn noraon:na xnmonon riann oycononi ionornnocin.
Ocoon a:nonn,nocri nonnnnoio aro:a nnnorcn y:oionin aro:
cycranon incron.
Ocnonninn nnnnnann nronnnoio aro:a nnnrcn nooiy:ia :,o
onoio cycrannoio xnma nn oio nono,onno. Iooiy:ia cycrannoio xn
ma noor iri oyconona n:ironnon naccon roa, yioononnon o,non
n: iononnocron, X n Ooa:non qonann ioonn. Iono,onno cycranno
io xnma noor non:onrn nco,crnno ranni, xonnnocinx nocnan
roinix nonoccon n cycranax (cn. Ajmjum), cncronnix noraonnocinx
(nannno, no,aia) n n,oinnnix (nannno, innornoo:) :aoonannn,
a raio nco,crnno no,onnon ,ncna:nn cycranon n naymonnn a:nnrnn
xnmonon riann (oo:ni IamnnaIoia).
Ocnonnio n:nononnn nn aro:o noncxo,nr n cycrannon xnmo. Ha
,arcn nnioromnni n o:nn. Io iann n:nononnoio xnma oa:y
rcn iocrnio a:acrannn (ocrooqnri). C rononnon nononn, nonnno xn
ma, n:nononnnn no,noiarcn n ,yino riann cycrana. Ico,crnno nona,a
nnn noinx oonion xnma n noocri cycrana noor a:nnricn nocnaonno
nnyronnon (cnnonnainon) ooonin cnnonnr. I no:,nnx cra,nnx o
o:nn no:noni :nannroinan ,oqonannn noaonnoio cycrana, o:ioo
naymonno oio qyninnn.
Aro: canoo nacroo :aoonanno cycranon. Ia:nnnaorcn nonnymo
crnonno y onmnn n no:acro 4O or. amo noaarcn ncnoqaan
ionio cycrani I nainon cron, ioonnio, ra:oo,onnio cycrani, ,ncrai
nio n noicnnainio noqaanionio cycrani incron, a raio nncrnoqa
anionio cycrani I nainon incron. Cycrani ,yinx nainon noaarcn
nannoio oo, a nononio, oironio n ioonocronnio cycrani no:ninanno
o,io.
Ocnonnin i n n n n o c i n n n o n n o n n o n aro:a nnnrcn
on n cycranax, ioroio n oimnncrno cynaon nnor rai na:inaonin
noxannnocinn nrn, r. o. no:nniar nn naiy:io n ncno:ar n cocronnnn
noion. Io noo noioccnonannn :ooonannn oi cranonnrcn nocronn
non, nynnroinon. Ioi noor conoraricn c ryiono,nnnocri, icro
noxo,nmon nn ,nnonnn. I ornnno or onnaron,noio arnra cnnnro
narnia aro:a naacraor i nonoy. ,yino cnnnroni :anncnr or oian:a
nnn noaonnn. Iocioiiy aro: nnnorcn ,oionoarnnnin, a no nocnan
roinin :aoonannon, cncronnix nonnonnn no na,aorcn.
In y:oionon aro:o cycranon incron ornonarcn on n nonnnrcn
nornio oa:onannn a:noon c ioomnny y:oionoo yromonno ,nc
rainix (y:oin Ioo,ona) n noicnnainix (y:oin Iymaa) noqa
anionix cycranon incron. Ha riinon nonoxnocrn nainon oioo noiro
noio oa noiyr oa:oninaricn nornio oo:nonnio incri, acnooon
nio no, ioon n :anononnio nn:ion n,iocri. I n,o cynaon
noaonnio cycrani nocnanrcn, nro ycnnnaor oonio omymonnn, cno
cocrnyor naymonn qyninnn nainon n nonnonn cinaroinix ionr
airy.
Aro: ncnoqaanionoio cycrana I naina croni xaairon:yorcn o
nnn, no:nniamnnn nn qn:nnocion naiy:io (xo,io, ,nroinon cron
nnn). Iocronncrno oonix omymonnn, nx cnn:i c qn:nnocion naiy:ion
ornnar ro :aoonanno or no,aii, c ioroon nnoi,a nyrar aro: ,an
non oian:annn. Iocrononno a:nnnarcn oiannnonnn cinannn oimoio
naina n ron cycrano, noncxo,nr oio ,oqonannn. Onn:o,nnocin noor
ACIAII,OS 97
no:nniari nocnaonno cycrana n nnoamon i nony cynin (ycnr). acro
aro: roio cycrana conono,aorcn oriononnon oimoio naina croni
inayn n ,yinnn orono,nnocinnn anonannnn noo,noio or,oa croni
(mnoian nocian crona).
Aro: ra:oo,onnoio cycrana (ioicaro:) namo, non aro: ,yinx
cycranon, oyconon anonannnn a:nnrnn ra:oo,onnoio cycrana. Xaai
ron:yorcn onnn nn onoo na noiy, nn xo,io, oiannnonnon no,nn
nocrn cycrana. Co nononon a:nnnaorcn qnicnonannoo nooonno cina
nnn, nnno,onnn n naynon orannn, ornonaorcn nooioc ra:a.
Aro: ioonnix cycranon (ionaro:) nonnnorcn onnn, no:nn
iamnnn nn xo,io, ocoonno no ocrnnno nn no noocononnon nocrnoc
rn, a raio nn ,nroinon cronnnn. In ionaro:o namo, non nn ar
o:ax ,yinx cycranon, ornonaorcn xycr nn ,nnonnnx; ono,onrcn
nnnyxocri cycrana, oiainan innoonnn ion na, nnn, ionnrannn nn
ninononnn naccnnnix ,nnonnn.
, n a i n o : aro:a on oian:annn ycranannnar na ocnonannn
rnnnnnix innnnocinx nn:naion n xaaironix n:nononnn na onrio
noiannax. I nnn ornocnrcn ocroocioo:, ocrooqnri (iocrnio niocri
n oacrn iaon cycrannix nonoxnocron), incronn,nio nocnoronnn iocr
non riann n oacrn noaonnix cycranon, cyonno cycrannon mon n ,.
o n o n n o. Ia,niainix co,crn ionconarnnnoio ononnn no a:a
orano. Innonnmnocn noro,i :anncnr or qoni aro:a, oio oian:a
nnn n cra,nn oo:nn. In nronnnon aro:o ononi nano cnoonononnoo
ninnonno n naicnnaino no:nonoo ycranonno ocnonnix nnnnn nn
qairoon ncia a:nnrnn :aoonannn. In noaonnn cycranon nnnnx
iononnocron nooxo,nno ynonimonno naiy:in na rn cycrani: ncinonno
,nroinoio noinannn na noiax, coiamonno no,onroinocrn xo,i
i, noo,onanno xo,ii n or,ixa, ncnoi:onanno ,ononnroinon onoi
nn xo,io (nannno, rocrn), a raio nonan:annn nacci roa. In
aro:o ncnoqaanionoio cycrana I naina croni cymocrnonnoo :nanonno
nnoor nanninin no,o oynn: ona ,ona nnori mnoinn nocoi, noni
coinn n ycronnnnin iayi, nox n: naryainon ion. Ia:nnrno nia
onnon ,oqonannn oimoio naina croni royor nnnononnn cnonnai
nix orono,nnocinx noia,oi nn nomonnn orono,nnocion oynn.
I nono,i ycnonnn oon na:nanar nocroon,nio nornnonocnan
roinio co,crna; nono,nr qn:noroanonrnnocino nono,yi, nocrno nn
nonnr na:n. I cynao no:nninononnn cnnonnra n noqqoirnnnocrn yia
:annon roannn nnyri cycrana nno,nr nonaari iorniocroon,nix io
nonon. ononan qn:iyirya noia:ana nn aro:o iynnix cycranon
nnnnx iononnocron nno nono,a oocronnn. Ona nono,nrcn roiio n no
oonnn oa nn cn,n. Ioinin aro:ann nno nono,a oocronnn o
ionon,yorcn canaronoiyornoo ononno. I n,o cynaon nono,nr xny
innocioo ononno noaonnix cycranon.
ACKAPH

O3 ioinnnro: n: iynni nonaro,o:on, xaairon:y


mnncn nonnymocrnonnin noaonnon oy,onnoinmonnoio raira. Acia
n,o: acnocranon nonconocrno, iono airnnocinx oacron.
Io:y,nroi acian,a (Ascaiis IumLiicoidos); ,nna canin 24O cn,
,nna canna 12 cn. I:ocio acian,i onrar n ronion inmio,
i,o canin noco ono,ornoonnn oria,inar oo,nonno ,o 2OO OOO nnn.
Ia:noi nnn O,OO,O7 nn n O,O4O,O nn. Hnna c qoiannnn nocrynar
98 ACIAII,OS
n oiyamy co,y, i,o nn aionnnrnix yconnnx (,ocraronnon na
nocrn, ronnoaryo 143 C n ,ocryno incoo,a) n: nnx qonnyrcn
nnnnin. Ia:nnrno nnn no,oaorcn or 1 ,non ,o nocioiinx nocnnon
n :anncnnocrn or ronnoaryi n nanocrn nonni. In nona,annn :oix
nnn n inmonnni noonoia nnnnin ocnoo,arcn or nnnonix ooonoi
n nno,nrcn n iannni cronin inmin, no ioroin nona,ar n noor
ny, a :aron n nnn noy nony, nanin or,o co,na n nain iyi
ionooamonnn. oo: iannni onxno onn nixo,nr n no:,yxonoc
nio nyrn. C nonomi ocnnnoi nonaroinoio nnronn onxon nnnnin
,ocrniar noocrn ra, cnomnnarcn co cnon, noiarinarcn n nnoni
nona,ar n roniy inmiy, i,o a:nnnarcn no n:ocix naa:nron. ^nia
nnn ,nrcn 141 ,non; a:nnrno acian, (or nononra nona,annn nnn n in
monnni ,o nonnonnn n qoiannx nnn nonon ionoannn) no,oaorcn oio
o 3 noc; nnyr acian,i no ooo o,noio io,a.
Icronnnion no:y,nroon nnna:nn nnnorcn oinon noonoi. Saao
nno noncxo,nr n o:yiraro :anoca :oix nnn n: nonni n or in:ninn
yiann nn nn ynoroonnn n nnmy onomon, nio, n qyiron, :ain:non
nix qoiannnn, co,oamnnn nnna ioinnnra. Ioimoo :nanonno n ac
nocranonnn acian,o:a nnoor y,oonno ca,on n oioo,on nooo:no
onninn qoiannnn. Hnna acian, noiyr nona,ari na no,nori onxo,a
n no,yiri nnrannn c nii, a raio :anocnricn n nio nonomonnn na
no,omnax oynn. Saaonno acian,o:on namo noncxo,nr n ornooconnnn
nono,. Acian,o: na,aorcn nonnymocrnonno y ,oron; y n:ocix
ncronaorcn oo, nro orncnnorcn iai ooo rmaroinin co,onnon nnn
ininonnnocinx nann, rai n, no:nono, cocronnnon nnnynnon cncroni.
nnnnin acian, concnnn:nyr oiann:n no,yirann cnooio ono
na n acna,a, a raio noxannnocin nono,ar cronin cocy,on n riann no
nonn nniannn. I:ocio acian,i oia:inar roicnnocioo no:,oncrnno
na oiann:n xo:nnna, noiyr ni:inari noxannnocioo nono,onno inmonnon
cronin, a nn nnroncnnnon nnna:nn oryann (:aiynoiy) inmin.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ionio cnnnroni oo:nn nonnn
rcn noo: 48 no, noco :aaonnn. Ia:nnar ann (nniannonny)
n no:,n (inmonny) qa:i acian,o:a. Iannnn qa:a cnn:ana c nniann
on nnnnoi n nonnnorcn nxoa,ion, onnn n cycranax, nimnax, :y,n
mnnn nicinannnnn na ioo, oronnocri noi n nna, iamon c noioron,
o,imion, onnn nn ,ixannn, ynonnonnon nononn n coo:onin, o:nno
qnnon ionn ,o 4O6O, oa:onannon o:nnoqninix nnqniraron
n oiinx. ^oiyr a:nnnaricn raio onxnr n onaionan nnonnonnn. ,n no
:,non qa:i xaaironi no,onoianno, ioonnio on, nonnonno annornra,
romnora, nnoi,a nora, on n nnoro, a:,anroinocri, ocnoionnin
con. Ocononnn no:,non qa:i nonoxo,nnocri inmonnnia, noqoa
rnnnin nonronnr, a raio nonninononno acian, n nononi (nn ron no:
nono a:nnrno inonnoio xoonncrnra, acnoccon nononn, oryannonnon
oryxn). In :ano:annn acian, no nnmono,y n ioriy n ,ixaroinio
nyrn noor nacrynnri :aiynoia ,ixaroinix nyron c a:nnrnon acqnicnn.
, n a i n o : annon qa:i ocnoninaorcn na innnnocinx ,annix n o
:yirarax nnnynooinnocinx oainnn c anrnionon n: acian,, ,naino: no
:,non qa:i na onayonnn nnn n qoiannx.
o n o n n o n annon qa:o nono,nr nnnro:oon, nonoicon. ,n o
nonnn n no:,non qa:o nnnonnr no,annn, ,oianc, nonoic, ionanrnn,
con nnnoa:nna (nnnoa:nna,nnnnar n ,.).
ACIIIIIIS 99
I o q n a i r n i a ocnonana na no,yno,onnn :ain:nonnn qoia
nnnn oiyamon co,i: aioycroncrno nacoonnix nocr, nx ianan
:annn, ycroncrno nononnnaonix niioon noianan:onannix yonix,
oiynnon onncrio niionix nn, y,oonnn oioo,on qoiannnn roiio
noco oo::aannannn nx nyron ionnocrnonannn. Onomn, nio,i, qyi
ri, ynorononio n nnmy n cion nn,o, nooxo,nno rmaroino niri. Io
o, o,on n noco :onnnix aor (nannno, aori na oioo,o) co,yor
rmaroino niri yin. ^oi n ornomonnn ncronnnion nnna:nn cno,nrcn
i ninnonn n ononn nn, nnna:nonannix acian,ann. C ron noi
ocymocrnnorcn ioinnnroionooinnocioo oco,onanno oinix, naxo,n
mnxcn n crannonao, n no innnnocinn noia:annnn oinix, ioroin
ononno nono,nrcn anyarono, a raio ooio,no ,oron n ,orcinx ,o
mioinix yno,onnnx, mioinnion nanainix iaccon, ,oron ,orcinx
,onon, canaronix mio, ,onon oonia, ionrnnionron n:ocoio nacoo
nnn, no o,y cnonx :annrnn ornocnmnxcn i iynnan ncia (aonno onncr
nix cooyonnn, :ono,oinocinx noon oomonnn, ronnn, oanoon,
oioo,nnin n ,.). I anonax, noaionoynnix no acian,o:y, n ioroix
noaonnocri nroon nonimaor 1O, oco,yr nco coicioo nacoonno
1 a: n io,, a n anonax, n ioroix acian,o:on noaono ,o 1O naco
onnn, oco,yr 2O nroon 1 a: n 2 io,a. Icox ninnonnix oinix
no,noiar ,oioinnnrn:annn, a n nx yca,iax nono,nr cannranio no
onnnrnn. Ico nron ,annon yca,ii no,oar noqnairnnocion ,o
ioinnnrn:annn.
ACHLPHAA3 oo:ni, ni:inaonan nocnoninn inann, o,a
AsoigiIIus n xaairon:ymancn noaonnon a:nnnix oianon, namo
onxooionnon cncroni. Icronaorcn o,io.
Hoioroio nn,i co,oar n,oroicnn, oyconnnamnn n n,o cynaon
:aoonanno, nanonnnamoo nnmony roicnionnqoinn.
Acnoini mnoio acnocranoni no nnomnon co,o. Onn ninnnrcn
n nonno, :anocnonoon cono, :ono, nyio, nin nonomonnn, i,o nooaari
nar miyi, mocri, noniiy, ionon. Io:y,nroi nonniaor n oiann:n
n o:yiraro n,ixannn cno ina, ynoroonnn :aaonnix no,yiron nn
rannn n noo: nono,onnio ioy nn cn:ncrio ooonin. Onn noiyr ni:
nari iai n,oionny, rai n i:oionny nnqoinn. Cynaon noo,ann :ao
onannn or noonoia i noonoiy no ycranonono. Oi:oionnan nnqoinnn namo
nonnnorcn y aornnion nnnonaonnix :ano,on (cooonno :anocnonooio
:ona), iy:nnion :anocnonooio :ona, nyionoon, aornnion cnniarnon
nonimonnocrn, rianinx, mnaiarnix, noononnix qani n r. ,., n,oion
nan y nn c nnnyno,oqnnnron.
Acnoini noiyr ni:nari iyoino n nonoxnocrnio noaonnn ion
n cn:ncrix ooonoi. Iyoino nnio:i oianon na,arcn y o:io oc
aonnix nn. I ron cynao nnanao noaarcn oiino, :aron nono
iarcn nona, nnqarnnocino y:i. Toion ionn acnoini :anocnrcn
n a:nnnio oiani, n ioroix qonnyrcn cnonnqnnocino ianyoni
acnoinoni, oinno nainannamnocn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Hanooo n:ynon acnoino: oi
inx. Saoonanno nannnaorcn c ionoxaianin nn xoomon omon co
cronnnn n nonainon ronnoaryo roa. Ha onrionoianno ninnnorcn
o,nnonnoo, xoomo onononnoo :aronnonno. I ,ainonmon cocronnno o:
98 ACIAII,OS
n oiyamy co,y, i,o nn aionnnrnix yconnnx (,ocraronnon na
nocrn, ronnoaryo 143 C n ,ocryno incoo,a) n: nnx qonnyrcn
nnnnin. Ia:nnrno nnn no,oaorcn or 1 ,non ,o nocioiinx nocnnon
n :anncnnocrn or ronnoaryi n nanocrn nonni. In nona,annn :oix
nnn n inmonnni noonoia nnnnin ocnoo,arcn or nnnonix ooonoi
n nno,nrcn n iannni cronin inmin, no ioroin nona,ar n noor
ny, a :aron n nnn noy nony, nanin or,o co,na n nain iyi
ionooamonnn. oo: iannni onxno onn nixo,nr n no:,yxonoc
nio nyrn. C nonomi ocnnnoi nonaroinoio nnronn onxon nnnnin
,ocrniar noocrn ra, cnomnnarcn co cnon, noiarinarcn n nnoni
nona,ar n roniy inmiy, i,o a:nnnarcn no n:ocix naa:nron. ^nia
nnn ,nrcn 141 ,non; a:nnrno acian, (or nononra nona,annn nnn n in
monnni ,o nonnonnn n qoiannx nnn nonon ionoannn) no,oaorcn oio
o 3 noc; nnyr acian,i no ooo o,noio io,a.
Icronnnion no:y,nroon nnna:nn nnnorcn oinon noonoi. Saao
nno noncxo,nr n o:yiraro :anoca :oix nnn n: nonni n or in:ninn
yiann nn nn ynoroonnn n nnmy onomon, nio, n qyiron, :ain:non
nix qoiannnn, co,oamnnn nnna ioinnnra. Ioimoo :nanonno n ac
nocranonnn acian,o:a nnoor y,oonno ca,on n oioo,on nooo:no
onninn qoiannnn. Hnna acian, noiyr nona,ari na no,nori onxo,a
n no,yiri nnrannn c nii, a raio :anocnricn n nio nonomonnn na
no,omnax oynn. Saaonno acian,o:on namo noncxo,nr n ornooconnnn
nono,. Acian,o: na,aorcn nonnymocrnonno y ,oron; y n:ocix
ncronaorcn oo, nro orncnnorcn iai ooo rmaroinin co,onnon nnn
ininonnnocinx nann, rai n, no:nono, cocronnnon nnnynnon cncroni.
nnnnin acian, concnnn:nyr oiann:n no,yirann cnooio ono
na n acna,a, a raio noxannnocin nono,ar cronin cocy,on n riann no
nonn nniannn. I:ocio acian,i oia:inar roicnnocioo no:,oncrnno
na oiann:n xo:nnna, noiyr ni:inari noxannnocioo nono,onno inmonnon
cronin, a nn nnroncnnnon nnna:nn oryann (:aiynoiy) inmin.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ionio cnnnroni oo:nn nonnn
rcn noo: 48 no, noco :aaonnn. Ia:nnar ann (nniannonny)
n no:,n (inmonny) qa:i acian,o:a. Iannnn qa:a cnn:ana c nniann
on nnnnoi n nonnnorcn nxoa,ion, onnn n cycranax, nimnax, :y,n
mnnn nicinannnnn na ioo, oronnocri noi n nna, iamon c noioron,
o,imion, onnn nn ,ixannn, ynonnonnon nononn n coo:onin, o:nno
qnnon ionn ,o 4O6O, oa:onannon o:nnoqninix nnqniraron
n oiinx. ^oiyr a:nnnaricn raio onxnr n onaionan nnonnonnn. ,n no
:,non qa:i xaaironi no,onoianno, ioonnio on, nonnonno annornra,
romnora, nnoi,a nora, on n nnoro, a:,anroinocri, ocnoionnin
con. Ocononnn no:,non qa:i nonoxo,nnocri inmonnnia, noqoa
rnnnin nonronnr, a raio nonninononno acian, n nononi (nn ron no:
nono a:nnrno inonnoio xoonncrnra, acnoccon nononn, oryannonnon
oryxn). In :ano:annn acian, no nnmono,y n ioriy n ,ixaroinio
nyrn noor nacrynnri :aiynoia ,ixaroinix nyron c a:nnrnon acqnicnn.
, n a i n o : annon qa:i ocnoninaorcn na innnnocinx ,annix n o
:yirarax nnnynooinnocinx oainnn c anrnionon n: acian,, ,naino: no
:,non qa:i na onayonnn nnn n qoiannx.
o n o n n o n annon qa:o nono,nr nnnro:oon, nonoicon. ,n o
nonnn n no:,non qa:o nnnonnr no,annn, ,oianc, nonoic, ionanrnn,
con nnnoa:nna (nnnoa:nna,nnnnar n ,.).
ACIIIIIIS 99
I o q n a i r n i a ocnonana na no,yno,onnn :ain:nonnn qoia
nnnn oiyamon co,i: aioycroncrno nacoonnix nocr, nx ianan
:annn, ycroncrno nononnnaonix niioon noianan:onannix yonix,
oiynnon onncrio niionix nn, y,oonnn oioo,on qoiannnn roiio
noco oo::aannannn nx nyron ionnocrnonannn. Onomn, nio,i, qyi
ri, ynorononio n nnmy n cion nn,o, nooxo,nno rmaroino niri. Io
o, o,on n noco :onnnix aor (nannno, aori na oioo,o) co,yor
rmaroino niri yin. ^oi n ornomonnn ncronnnion nnna:nn cno,nrcn
i ninnonn n ononn nn, nnna:nonannix acian,ann. C ron noi
ocymocrnnorcn ioinnnroionooinnocioo oco,onanno oinix, naxo,n
mnxcn n crannonao, n no innnnocinn noia:annnn oinix, ioroin
ononno nono,nrcn anyarono, a raio ooio,no ,oron n ,orcinx ,o
mioinix yno,onnnx, mioinnion nanainix iaccon, ,oron ,orcinx
,onon, canaronix mio, ,onon oonia, ionrnnionron n:ocoio nacoo
nnn, no o,y cnonx :annrnn ornocnmnxcn i iynnan ncia (aonno onncr
nix cooyonnn, :ono,oinocinx noon oomonnn, ronnn, oanoon,
oioo,nnin n ,.). I anonax, noaionoynnix no acian,o:y, n ioroix
noaonnocri nroon nonimaor 1O, oco,yr nco coicioo nacoonno
1 a: n io,, a n anonax, n ioroix acian,o:on noaono ,o 1O naco
onnn, oco,yr 2O nroon 1 a: n 2 io,a. Icox ninnonnix oinix
no,noiar ,oioinnnrn:annn, a n nx yca,iax nono,nr cannranio no
onnnrnn. Ico nron ,annon yca,ii no,oar noqnairnnocion ,o
ioinnnrn:annn.
ACHLPHAA3 oo:ni, ni:inaonan nocnoninn inann, o,a
AsoigiIIus n xaairon:ymancn noaonnon a:nnnix oianon, namo
onxooionnon cncroni. Icronaorcn o,io.
Hoioroio nn,i co,oar n,oroicnn, oyconnnamnn n n,o cynaon
:aoonanno, nanonnnamoo nnmony roicnionnqoinn.
Acnoini mnoio acnocranoni no nnomnon co,o. Onn ninnnrcn
n nonno, :anocnonoon cono, :ono, nyio, nin nonomonnn, i,o nooaari
nar miyi, mocri, noniiy, ionon. Io:y,nroi nonniaor n oiann:n
n o:yiraro n,ixannn cno ina, ynoroonnn :aaonnix no,yiron nn
rannn n noo: nono,onnio ioy nn cn:ncrio ooonin. Onn noiyr ni:
nari iai n,oionny, rai n i:oionny nnqoinn. Cynaon noo,ann :ao
onannn or noonoia i noonoiy no ycranonono. Oi:oionnan nnqoinnn namo
nonnnorcn y aornnion nnnonaonnix :ano,on (cooonno :anocnonooio
:ona), iy:nnion :anocnonooio :ona, nyionoon, aornnion cnniarnon
nonimonnocrn, rianinx, mnaiarnix, noononnix qani n r. ,., n,oion
nan y nn c nnnyno,oqnnnron.
Acnoini noiyr ni:nari iyoino n nonoxnocrnio noaonnn ion
n cn:ncrix ooonoi. Iyoino nnio:i oianon na,arcn y o:io oc
aonnix nn. I ron cynao nnanao noaarcn oiino, :aron nono
iarcn nona, nnqarnnocino y:i. Toion ionn acnoini :anocnrcn
n a:nnnio oiani, n ioroix qonnyrcn cnonnqnnocino ianyoni
acnoinoni, oinno nainannamnocn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Hanooo n:ynon acnoino: oi
inx. Saoonanno nannnaorcn c ionoxaianin nn xoomon omon co
cronnnn n nonainon ronnoaryo roa. Ha onrionoianno ninnnorcn
o,nnonnoo, xoomo onononnoo :aronnonno. I ,ainonmon cocronnno o:
1OO ACIIIA]IH
io yxy,maorcn: nonimaorcn ronnoarya, nonnnorcn o,imia, ni,onorcn
oninan cn:ncroinonnan noiora. Ha onrionoianno ,nqqy:noo :a
ronnonno nonanninon qoni. Xonnnocian qona, iai nanno, na
cannaorcn na a:nnnio nnomnocn noaonnn oiinx (onxoira:i,
ianoni, arooira:i, acnocci). Y o:io ocaonnix oinix noiyr na
,aricn conrnnocino qoni acnoino:a c oa:onannon noracra:on
n a:nnnix oianax n riannx. In ron na,arcn romnora, nora, :a
nax noconn n:o ra, n,inn nonncrin cry c oimnn co,oannon acno
in, acnocci ioonnoio no:ia, noaonnn ia: (ynonri), nnoocrnonnio
noaonnn ion n nn,o cnoooa:nix y:on, o:no, nonnnon nor, ioirn
nocian nxoa,ia. Tnooo conrnnocioo rononno acnoino:a xaairono
,n oinix CII,on.
, n a i n o :. Iacno:nanann acnoino:a oiinx cnococrnyr onio
nnro: (,o 2O 1O
9
), o:nnoqnnn, ynonnonno COO. Iany oi nia
or ni,oonno ina n: onaion noaonnn n oainnn cnn:inannn ionnononra
c acnoino:nin anrnionon, nnnonnr nnyrniony aoinnociy
noy c acnoino:nin anrnionon.
o n o n n o. Ha:nanar no,n, iann (narnn) nnanao 3, :aron
n 1O acrnoi no 1 croonon oio 34 a:a n ,oni. Ioia:an nncrarnn
(no OO OOO I, 6 a: n ,oni). In rnoix qonax na:nanar anqoro
nnnn I (O OOO I, n 4O n acrnoa iio:i nnyrnnonno n rononno
46 n). ^ono na:nanari nronnnnn n oicannnn, n ro nonn iai o
nonnnornn n roranninn nornnonoia:ani. Ioia:ani nnrannni, iono:a
nonnron; nn acnoccax xnyinnocioo ononno. In oionnon acno
ino:o n annno coin noia:ano onoarnnnoo ononno.
I o q n a i r n i a ninaor ncnoi:onanno ocnnaroon na noi
nnnax, :onocia,ax, rianinx no,nnnrnnx, Y oinix xonnnocinnn :a
oonannnnn oiinx noia:ano noqnairnnocioo nnnononno nornnonn
io:nix nonaaron.
ACHHP

AJHH nonninononno n nnnno ,ixaroinio nyrn c roion


no:,yxa na n,oxo a:nnnix nnoo,nix ro nn n,iocrn; no:nona nn
iamo, o,imio, y nn n cocronnnn aioioinoio oninnonnn, nn nao:o
nimn iorin, iorann, oy,onnoinmonnoio raira. Ionnnorcn o:inn
iamon, ocro no:nnimon icnnaronon o,imion, nnoi,a y,ymion
n noroon co:nannn. Acnnannn no:nona n y :,oonix nn, no y nnx no,
,oncrnnon :amnrnix noxann:non acnnnonannin narona y,anorcn o:
noco,crnnn. Y oinix, naxo,nmnxcn n ionaro:non cocronnnn, no nonn
omon anocro:nn nn nn yinoronnn iorannoioronnix oqoicon no:
nona acnnannn incoio oy,onnoio co,onnoio (cnn,on ^on,oico
na); nco,crnno ooia cn:ncron ooonin oy,onnin coion n noni
monnn nonnnaonocrn ainoooiannnnix nonan a:nnnarcn onxo
n anniocna:n, oroi oiinx, n noco,ymon xnnnnocinn nnonnonnr.
H o o r o n a n n o n o m i :ainaorcn n onnmonnn noocrn ra,
y,aonnn (orcacinannn n: raxon) acnnnonannoio naronaa, nono,o
nnn incoo,oroannn, no,nianonro:non roannn onxocna:na (yqn
nn, iioiorniocroon,i) n oroia oiinx; nn nooxo,nnocrn nanon
ninonnorcn nnryannn raxon.
Tonnn acnnannn ynoronorcn raio ,n oo:nanonnn nono,yi
orcacinannn co,onnoio n: a:nnnix noocron acnnannonnoo ,o
nnonanno.
ACTII^ATIS^ 1O1
ACTLH

HHLCKHH CHHP

OM cnnnronoionnoic, xaairon:y
mnncn a:,anroinocri, caocri, nonimonnon yronnonocri n no
ycronnnnin nacroonnon. Ioinio ononi nyncrnnroini n nnonarnroini,
n::a nycrnion ronr canooa,anno. Onn ro nonnni, ncon no,onoini,
nn,nnnni, noccnnncrnnocin nacrooni, ro, naooor, onrnnncrnnni
n noia,ncri. Io no:nannroinin nono,an no:nniaor co:nnocri, cono
no,aonan ynnonnon nn nyncrnon on,i. In qn:nnocinx n yncrnonnix
naiy:iax icro nacrynaor ycraocri, a nnocro c non nyncrno nonnn:nn
i ninonnonon aoro n no,cranonno o oo noo,onnocrn. Xaaironi no
ycn,nnnocri, nyncrno nnyronnoio ocnoioncrna. In yrononnn, a noo,io
n o: noio oiio nonnnrcn nonnnrnio nicn, no:nniamno nono
n:noino, nomamno ,ynari n coco,oronnnaricn. Conorannn a:,an
roinocrn n caocrn nn acronnnocion cnn,ono a:nooa:ni. I o,nnx
cynanx nooa,ar nnonnn a:,anroinocrn, no:y,nnocrn, ocno
ioncrna, n ,yinx ncromaonocrn, yronnonocrn, co:nnocrn. Orn cnnn
roni oinno oimo niaoni i nonoy. Ornonarcn accroncrna cna
(ry,nocri :acinannn, nonoxnocrnin con c onnon cnonn,onnn, annoo
noy,onno) n noiorarnnnio naymonnn (:niocri, nornnocri, raxnia
,nn n ,.). Acronnnocinn cnn,on noor iri nanainin nonnonnon
ncox ncnxnnocinx oo:non. On ncronaorcn raio nn ncnxonarnnx n no
no:ax. Ioinix c acronnnocinn cnn,onon oionon,yorcn nanannri na
ioncyirann i ncnxnary.
ACTHMAT

H3M nciaonno :nroinoio n:oaonnn, oyconon


noo a:nnnon noonnmon cnoconocri or,oinix ononron ia:a
iai onrnnocion cncroni. In acrninarn:no na cornario no co:,aorcn norio
io n:oaonnn accnarnnaonoio no,nora. Ia:nnar nonanninin n
nanninin acrninarn:n. Honanninin acrninarn:n inaor oinno nn
ooronnin (ynonio n:nononnn nn nonyrnonnn oionnni). In ron
qono narooinn or,oinio ynacrin oionnni nnor a:ny noonn
my cny, nco,crnno noio :nroinoo n:oaonno na cornario ia:a xa
airon:yorcn a:nnnon crononi noriocrn. Ianninin acrninarn:n
oyconon oriononnnnn qoni ia:a n oacrn oionnni or maonn,non
(nannno, i ionyconn,non n nncon,non). In ron iannio non,n
ani oionnni (r. o. n:annno nonon,niynnio ocn, nono,onnio noo:
nonri :ania ia:a, o,na n: ioroix xaairon:yorcn nanoimon, a ,y
ian nannonimon noonnmon cnon) nnor oriononnn or croio no
rniainoio nn croio ion:onrainoio nooonnn, ocrananci n:annno no
non,niynninn. I :anncnnocrn or conorannn innnnocinx oqainnn
n iannix non,nanax ni,onr nocron (n:oyinn nn ,aino:oinn),
conin n cnomannin nn,i acrninarn:na.
Acrninarn:n nooimon crononn (,o O, ,nonrnn) ncronaorcn nacro
n no oia:inaor cymocrnonnoio nnnnnn na :onno. Acrninarn:n oimnx cro
nonon ncoi,a :nannroino nonnaor ocrory :onnn.
Ono,onr acrninarn:n c nonomi cyroirnnnix n oroirnnnix no
ro,on ncco,onannn. ,n ninnonnn acrninarn:na cyroirnnnin noro,on
nn ncco,onannn ocrori :onnn n nony onany noo, ncco,yonin
ia:on crannr nono:annin mnroi c y:ion moi; naman oio, no,nar
raioo nooonno mon, nn ioroon ,ocrniaorcn nanooo nicoian ocrora
:onnn. C nonomi ioninymnx croio ono,onr oqainn roio
1OO ACIIIA]IH
io yxy,maorcn: nonimaorcn ronnoarya, nonnnorcn o,imia, ni,onorcn
oninan cn:ncroinonnan noiora. Ha onrionoianno ,nqqy:noo :a
ronnonno nonanninon qoni. Xonnnocian qona, iai nanno, na
cannaorcn na a:nnnio nnomnocn noaonnn oiinx (onxoira:i,
ianoni, arooira:i, acnocci). Y o:io ocaonnix oinix noiyr na
,aricn conrnnocino qoni acnoino:a c oa:onannon noracra:on
n a:nnnix oianax n riannx. In ron na,arcn romnora, nora, :a
nax noconn n:o ra, n,inn nonncrin cry c oimnn co,oannon acno
in, acnocci ioonnoio no:ia, noaonnn ia: (ynonri), nnoocrnonnio
noaonnn ion n nn,o cnoooa:nix y:on, o:no, nonnnon nor, ioirn
nocian nxoa,ia. Tnooo conrnnocioo rononno acnoino:a xaairono
,n oinix CII,on.
, n a i n o :. Iacno:nanann acnoino:a oiinx cnococrnyr onio
nnro: (,o 2O 1O
9
), o:nnoqnnn, ynonnonno COO. Iany oi nia
or ni,oonno ina n: onaion noaonnn n oainnn cnn:inannn ionnononra
c acnoino:nin anrnionon, nnnonnr nnyrniony aoinnociy
noy c acnoino:nin anrnionon.
o n o n n o. Ha:nanar no,n, iann (narnn) nnanao 3, :aron
n 1O acrnoi no 1 croonon oio 34 a:a n ,oni. Ioia:an nncrarnn
(no OO OOO I, 6 a: n ,oni). In rnoix qonax na:nanar anqoro
nnnn I (O OOO I, n 4O n acrnoa iio:i nnyrnnonno n rononno
46 n). ^ono na:nanari nronnnnn n oicannnn, n ro nonn iai o
nonnnornn n roranninn nornnonoia:ani. Ioia:ani nnrannni, iono:a
nonnron; nn acnoccax xnyinnocioo ononno. In oionnon acno
ino:o n annno coin noia:ano onoarnnnoo ononno.
I o q n a i r n i a ninaor ncnoi:onanno ocnnaroon na noi
nnnax, :onocia,ax, rianinx no,nnnrnnx, Y oinix xonnnocinnn :a
oonannnnn oiinx noia:ano noqnairnnocioo nnnononno nornnonn
io:nix nonaaron.
ACHHP

AJHH nonninononno n nnnno ,ixaroinio nyrn c roion


no:,yxa na n,oxo a:nnnix nnoo,nix ro nn n,iocrn; no:nona nn
iamo, o,imio, y nn n cocronnnn aioioinoio oninnonnn, nn nao:o
nimn iorin, iorann, oy,onnoinmonnoio raira. Ionnnorcn o:inn
iamon, ocro no:nnimon icnnaronon o,imion, nnoi,a y,ymion
n noroon co:nannn. Acnnannn no:nona n y :,oonix nn, no y nnx no,
,oncrnnon :amnrnix noxann:non acnnnonannin narona y,anorcn o:
noco,crnnn. Y oinix, naxo,nmnxcn n ionaro:non cocronnnn, no nonn
omon anocro:nn nn nn yinoronnn iorannoioronnix oqoicon no:
nona acnnannn incoio oy,onnoio co,onnoio (cnn,on ^on,oico
na); nco,crnno ooia cn:ncron ooonin oy,onnin coion n noni
monnn nonnnaonocrn ainoooiannnnix nonan a:nnnarcn onxo
n anniocna:n, oroi oiinx, n noco,ymon xnnnnocinn nnonnonnr.
H o o r o n a n n o n o m i :ainaorcn n onnmonnn noocrn ra,
y,aonnn (orcacinannn n: raxon) acnnnonannoio naronaa, nono,o
nnn incoo,oroannn, no,nianonro:non roannn onxocna:na (yqn
nn, iioiorniocroon,i) n oroia oiinx; nn nooxo,nnocrn nanon
ninonnorcn nnryannn raxon.
Tonnn acnnannn ynoronorcn raio ,n oo:nanonnn nono,yi
orcacinannn co,onnoio n: a:nnnix noocron acnnannonnoo ,o
nnonanno.
ACTII^ATIS^ 1O1
ACTLH

HHLCKHH CHHP

OM cnnnronoionnoic, xaairon:y
mnncn a:,anroinocri, caocri, nonimonnon yronnonocri n no
ycronnnnin nacroonnon. Ioinio ononi nyncrnnroini n nnonarnroini,
n::a nycrnion ronr canooa,anno. Onn ro nonnni, ncon no,onoini,
nn,nnnni, noccnnncrnnocin nacrooni, ro, naooor, onrnnncrnnni
n noia,ncri. Io no:nannroinin nono,an no:nniaor co:nnocri, cono
no,aonan ynnonnon nn nyncrnon on,i. In qn:nnocinx n yncrnonnix
naiy:iax icro nacrynaor ycraocri, a nnocro c non nyncrno nonnn:nn
i ninonnonon aoro n no,cranonno o oo noo,onnocrn. Xaaironi no
ycn,nnnocri, nyncrno nnyronnoio ocnoioncrna. In yrononnn, a noo,io
n o: noio oiio nonnnrcn nonnnrnio nicn, no:nniamno nono
n:noino, nomamno ,ynari n coco,oronnnaricn. Conorannn a:,an
roinocrn n caocrn nn acronnnocion cnn,ono a:nooa:ni. I o,nnx
cynanx nooa,ar nnonnn a:,anroinocrn, no:y,nnocrn, ocno
ioncrna, n ,yinx ncromaonocrn, yronnonocrn, co:nnocrn. Orn cnnn
roni oinno oimo niaoni i nonoy. Ornonarcn accroncrna cna
(ry,nocri :acinannn, nonoxnocrnin con c onnon cnonn,onnn, annoo
noy,onno) n noiorarnnnio naymonnn (:niocri, nornnocri, raxnia
,nn n ,.). Acronnnocinn cnn,on noor iri nanainin nonnonnon
ncox ncnxnnocinx oo:non. On ncronaorcn raio nn ncnxonarnnx n no
no:ax. Ioinix c acronnnocinn cnn,onon oionon,yorcn nanannri na
ioncyirann i ncnxnary.
ACTHMAT

H3M nciaonno :nroinoio n:oaonnn, oyconon


noo a:nnnon noonnmon cnoconocri or,oinix ononron ia:a
iai onrnnocion cncroni. In acrninarn:no na cornario no co:,aorcn norio
io n:oaonnn accnarnnaonoio no,nora. Ia:nnar nonanninin n
nanninin acrninarn:n. Honanninin acrninarn:n inaor oinno nn
ooronnin (ynonio n:nononnn nn nonyrnonnn oionnni). In ron
qono narooinn or,oinio ynacrin oionnni nnor a:ny noonn
my cny, nco,crnno noio :nroinoo n:oaonno na cornario ia:a xa
airon:yorcn a:nnnon crononi noriocrn. Ianninin acrninarn:n
oyconon oriononnnnn qoni ia:a n oacrn oionnni or maonn,non
(nannno, i ionyconn,non n nncon,non). In ron iannio non,n
ani oionnni (r. o. n:annno nonon,niynnio ocn, nono,onnio noo:
nonri :ania ia:a, o,na n: ioroix xaairon:yorcn nanoimon, a ,y
ian nannonimon noonnmon cnon) nnor oriononnn or croio no
rniainoio nn croio ion:onrainoio nooonnn, ocrananci n:annno no
non,niynninn. I :anncnnocrn or conorannn innnnocinx oqainnn
n iannix non,nanax ni,onr nocron (n:oyinn nn ,aino:oinn),
conin n cnomannin nn,i acrninarn:na.
Acrninarn:n nooimon crononn (,o O, ,nonrnn) ncronaorcn nacro
n no oia:inaor cymocrnonnoio nnnnnn na :onno. Acrninarn:n oimnx cro
nonon ncoi,a :nannroino nonnaor ocrory :onnn.
Ono,onr acrninarn:n c nonomi cyroirnnnix n oroirnnnix no
ro,on ncco,onannn. ,n ninnonnn acrninarn:na cyroirnnnin noro,on
nn ncco,onannn ocrori :onnn n nony onany noo, ncco,yonin
ia:on crannr nono:annin mnroi c y:ion moi; naman oio, no,nar
raioo nooonno mon, nn ioroon ,ocrniaorcn nanooo nicoian ocrora
:onnn. C nonomi ioninymnx croio ono,onr oqainn roio
1O2 ACT^A
non,nana. Iononyn mnroi co moi na 9O, ono,onr ocrory :onnn
n oqainn ,yioio iannoio non,nana. Ia:nnna n oqainnn iannix
non,nanon noia:inaor crononi acrninarn:na. Oroirnnninn noro,ann on
o,oonnn acrninarn:na nnnrcn cinacionnn, oqrainonornn n oqai
ronornn.
Iooinn acrninarn:na ocymocrnnr c nonomi noonroinix
nn ornnaroinix nnnn,nnocinx croio. I nonncn onion c nnnn,
nnocinnn croiann yia:inar nooonno ocn croia n ia,ycax (or O
,o 18O).

ACTMA cocronnno y,ymin. Oinno i acrno ornocnr y,ymio, no:nn


iamoo nncrynooa:no nco,crnno naacrannn co,onnon no,ocraronnocrn
nn iai nonnonno canocronroinoio :aoonannn onxnainon acrni.
In acrno oio noncxo,onnn oinony nyno nn,ari cn,nmoo noo
onno, oocnonnri nnroi cnooio no:,yxa, ycnoionri oinoio, nononi
ony n nioo noocooa:noio nrna ,ixannn (ninn,annn ,ixaroinon
nannin), :aron oia:ari ony noorony nonomi, ioroan :anncnr or nn
nnni acrni (cn. Ijon+uatnan acm+a, Ccjocunan acm+a, Ootwta).
ACdHKC

HH cocronnno naacramoio y,ymin, nnno,nmoo i no


,ocrariy incoo,a n ionn n riannx (innoicnn) n i naiononn n nnx
yioincoio ia:a (innoiannnn).
Ocnonnio nnnnni acqnicnn: 1) c,anonno noxnnx ,ixaroinix ny
ron n:nno nn nonomonnn, y,anonnn (craniynnnonnan acqnicnn), ran
nax mon; 2) nona,anno nnoo,nix rno,ix nn n,inx ro n noxnno
,ixaroinio nyrn n raxo, nro nnno,nr i nx nacrnnnon nn nonon
nonoxo,nnocrn (noxannnocian oryannonnan acqnicnn); 3) :ana,onno
n:iia y oamoio na cnnno oinoio nn noaonnoio, naxo,nmoiocn n io
naro:non cocronnnn; 4) narooinnocino nonocci n oacrn iorann n ra
xon (oroi, ionarona, ooi, onyxoi, anniocna:n); ) ciononno n non
ainon noocrn no:,yxa (nannonnin nnonnoroaic), ionn (ionoroaic),
n,iocrn (in,oroaic); a:in ,naqaini c noonomonnon n nonai
ny noocri oianon mnon noocrn; 6) rannarnnocioo c,anonno iy,non
iorin, nnora, a nnoi,a n ncoio ryonnma rno,inn nn cinynnnn roann
(rannarnnocian acqnicnn). Innnnann acqnicnn noiyr iri raio ocrio
naymonnn qyninnn ,ixaroinix nimn nn ranno noxnnx or,oon cnnn
noio no:ia, noioroix nnroicniannnx (ocraronnoo ,oncrnno nnooaicanron,
oryn:n, oranonno n ,.), cy,oonix cnn,onax (cronni, nnonrn
nocinn craryc, ianncnn) n ,yinx :aoonannnx (nnacronnnocinn in:, no
nonnonr, nocxo,nmnn nona,niyononnr n ,.).
I n n n n o c i a n i a r n n a acqnicnn :anncnr or oo nnnnni.
In ocron craniynnnonnon n oryannonnon acqnicnn ,ixaroinio
,nnonnn nnoorar cy,oonin xaairo, no ,ixannn iai raionoio
nor. Iicro a:nnnaorcn o:inn nnano: nna, yrannnaorcn co:nanno, no:
nniar omno cy,ooin. Io:noni nonon:noinoo nononcnycianno n ,o
qoiannn. Ocranonia co,na nacrynaor noo: 23 nnn.
In nocrononno naacramon oryannonnon acqnicnn ,ixanno crano
nnrcn nnanao o,inn, iyoinn, xnnin nn cnncrnmnn. ,ixaroinio
myni cimni na accronnnn, nn n,oxo nanniarcn ncnonoiaroinio
nimni. Saron ,ixanno cranonnrcn nacrin, nonoxnocrnin, anrnnnnin.
Cnanaa nyic ynamaorcn, nonimaorcn aronainoo n nono:noo ,anonno,
ACuIICIH 1O3
na,arcn ioonoiyonno, noronnonno n ia:ax. Saron nyic :ano,norcn,
yrannnaorcn co:nanno, aronainoo n nono:noo ,anonno cnnaorcn, no
nnnrcn cy,ooin. I ,ainonmon nacrynaor ocranonia ,ixannn. I o:yi
raro cnnonnn co,oannn incoo,a n naiononnn n oiann:no yioinc
oio ia:a ioni nnooraor ronnoiacnin nnor, noor no:nninyri qn
nnnnn oy,onion co,na.
Icn n ocnono acqnicnn onr c,anonno oiioio, ,ixanno ca:y cra
nonnrcn nacrin n nonoxnocrnin. Ioaonnan noonnna iy,non iorin
no nonn n,oxa orcraor nn ,ao :ana,aor (nn nnoocrnonnon nooono
oo). In rannarnnocion acqnicnn o: cornconnn ioonnoio no:ia co
:nanno coxanono, no ornonarcn no:y,onno, niaonnin nnano: n or
onnocri nna, nnoocrnonnio ionon:nnnnn n ioy, ionrnirnny n cio
y ia:.
O i a : a n n o n o n o m n. In acqnicnn nooxo,nno nono,onnoo
nono,onno nnroncnnnix oannnannonnix, roanonrnnocinx n xnyinno
cinx noonnnrnn. I nony onoo,i nyno noccranonnri noxo,nnocri
,ixaroinix nyron nn nx c,anonnn nn oryannn (cnnrno norn nn
ycranonno no,nora, c,annnamoio mo nocra,anmoio, y,aonno n: ,i
xaroinix nyron nnoo,nix ro). ,n no,,oannn noxo,nnocrn ,ixa
roinix nyron n c noi oii c icro naacramon innoiconnon co
,yor ycrannri :ana,onno ionn n:iia. ,n roio ioono oinoio nn,ar
nooonno naicnnainoio :arionnoio a:inannn, no nno,nr n orony
noocri no:,yxono,, no ni,nniar nnoo, nnn nocri :a oo yi
i, no nino,nr n: noocrn ra n:ii, naonn na noio n:iio,oaroi.
O qqoirnnnocrn nannnynnnn cnn,oroicrnyor noccranononno ,ixannn,
iorooo cranonnrcn onnin n ocmynnin. Hooxo,nno raio y,anri
nornio nacci n ioni n:o ra n oroiorin, nnoo,nio roa n: noxnnx
,ixaroinix nyron c nonomi nnonon, nonimamnx ,anonno n iy,non
iorio n ,ixaroinix nyrnx nno nocra nx ocryinnn (nanoconno ori
nncrix y,aon a,oni no noonaronnon oacrn n orinncroo na,ann
nanno na nniacrainy oacri nnon Ionnnxa) nn cnonnaininn
nncrynonrann no nonn nnnon anniocionnn; nn nnonnoroaico na
onri oii:nonny nonn:iy.
Ioco noccranononnn noxo,nnocrn ,ixaroinix nyron nncrynar
i uctccmccnno ccnmunuu ctu+ nnanao noro,on n:o ra n or, :aron
c nonomi norarnnnix n crannonanix ocnnaroon. Icn nacrynna oc
ranonia co,na, o,nonononno c nciyccrnonnin ,ixannon nannnar +ac
ca. ccjoa. Iciyccrnonny nonrnnnn oiinx no,oar ,o nonoio
noccranononnn co:nannn oinoio, nnoi,a nocioiio nacon n ,ao cyroi.
Oro ocoonno nano noco noonoconnon craniynnnonnon n rannarnno
cion acqnicnn. Io:nniamno n rnx cynanx cy,ooin n o:ioo ,nniaroi
noo no:y,onno ycrannr nonronin nno,onnon na qono nciyccrnonnoio
,ixannn nnooaicanron ioorioio ,oncrnnn (nnooaicnna, ,nrnnna),
a n nanooo rnoix cynanx nnooaicanron ,nroinoio ,oncrnnn
(ryanna).
^o,cocra nn qoi,mo, ocoonno aoramno canocronroino, nnoi
,a niny,oni nono,nri nannnynnnn, ioroio n oinnix yconnnx ni
nonnrcn roiio nanann, nnryann raxon, ,onnonanno nonai
non noocrn, nono,nnionio nonoiannonio oia,i n ,. I noioroix
no:ninannix cnryannnx (oroi iorann, c,anonno oo onyxoi, ionaronon)
1O2 ACT^A
non,nana. Iononyn mnroi co moi na 9O, ono,onr ocrory :onnn
n oqainn ,yioio iannoio non,nana. Ia:nnna n oqainnn iannix
non,nanon noia:inaor crononi acrninarn:na. Oroirnnninn noro,ann on
o,oonnn acrninarn:na nnnrcn cinacionnn, oqrainonornn n oqai
ronornn.
Iooinn acrninarn:na ocymocrnnr c nonomi noonroinix
nn ornnaroinix nnnn,nnocinx croio. I nonncn onion c nnnn,
nnocinnn croiann yia:inar nooonno ocn croia n ia,ycax (or O
,o 18O).

ACTMA cocronnno y,ymin. Oinno i acrno ornocnr y,ymio, no:nn


iamoo nncrynooa:no nco,crnno naacrannn co,onnon no,ocraronnocrn
nn iai nonnonno canocronroinoio :aoonannn onxnainon acrni.
In acrno oio noncxo,onnn oinony nyno nn,ari cn,nmoo noo
onno, oocnonnri nnroi cnooio no:,yxa, ycnoionri oinoio, nononi
ony n nioo noocooa:noio nrna ,ixannn (ninn,annn ,ixaroinon
nannin), :aron oia:ari ony noorony nonomi, ioroan :anncnr or nn
nnni acrni (cn. Ijon+uatnan acm+a, Ccjocunan acm+a, Ootwta).
ACdHKC

HH cocronnno naacramoio y,ymin, nnno,nmoo i no


,ocrariy incoo,a n ionn n riannx (innoicnn) n i naiononn n nnx
yioincoio ia:a (innoiannnn).
Ocnonnio nnnnni acqnicnn: 1) c,anonno noxnnx ,ixaroinix ny
ron n:nno nn nonomonnn, y,anonnn (craniynnnonnan acqnicnn), ran
nax mon; 2) nona,anno nnoo,nix rno,ix nn n,inx ro n noxnno
,ixaroinio nyrn n raxo, nro nnno,nr i nx nacrnnnon nn nonon
nonoxo,nnocrn (noxannnocian oryannonnan acqnicnn); 3) :ana,onno
n:iia y oamoio na cnnno oinoio nn noaonnoio, naxo,nmoiocn n io
naro:non cocronnnn; 4) narooinnocino nonocci n oacrn iorann n ra
xon (oroi, ionarona, ooi, onyxoi, anniocna:n); ) ciononno n non
ainon noocrn no:,yxa (nannonnin nnonnoroaic), ionn (ionoroaic),
n,iocrn (in,oroaic); a:in ,naqaini c noonomonnon n nonai
ny noocri oianon mnon noocrn; 6) rannarnnocioo c,anonno iy,non
iorin, nnora, a nnoi,a n ncoio ryonnma rno,inn nn cinynnnn roann
(rannarnnocian acqnicnn). Innnnann acqnicnn noiyr iri raio ocrio
naymonnn qyninnn ,ixaroinix nimn nn ranno noxnnx or,oon cnnn
noio no:ia, noioroix nnroicniannnx (ocraronnoo ,oncrnno nnooaicanron,
oryn:n, oranonno n ,.), cy,oonix cnn,onax (cronni, nnonrn
nocinn craryc, ianncnn) n ,yinx :aoonannnx (nnacronnnocinn in:, no
nonnonr, nocxo,nmnn nona,niyononnr n ,.).
I n n n n o c i a n i a r n n a acqnicnn :anncnr or oo nnnnni.
In ocron craniynnnonnon n oryannonnon acqnicnn ,ixaroinio
,nnonnn nnoorar cy,oonin xaairo, no ,ixannn iai raionoio
nor. Iicro a:nnnaorcn o:inn nnano: nna, yrannnaorcn co:nanno, no:
nniar omno cy,ooin. Io:noni nonon:noinoo nononcnycianno n ,o
qoiannn. Ocranonia co,na nacrynaor noo: 23 nnn.
In nocrononno naacramon oryannonnon acqnicnn ,ixanno crano
nnrcn nnanao o,inn, iyoinn, xnnin nn cnncrnmnn. ,ixaroinio
myni cimni na accronnnn, nn n,oxo nanniarcn ncnonoiaroinio
nimni. Saron ,ixanno cranonnrcn nacrin, nonoxnocrnin, anrnnnnin.
Cnanaa nyic ynamaorcn, nonimaorcn aronainoo n nono:noo ,anonno,
ACuIICIH 1O3
na,arcn ioonoiyonno, noronnonno n ia:ax. Saron nyic :ano,norcn,
yrannnaorcn co:nanno, aronainoo n nono:noo ,anonno cnnaorcn, no
nnnrcn cy,ooin. I ,ainonmon nacrynaor ocranonia ,ixannn. I o:yi
raro cnnonnn co,oannn incoo,a n naiononnn n oiann:no yioinc
oio ia:a ioni nnooraor ronnoiacnin nnor, noor no:nninyri qn
nnnnn oy,onion co,na.
Icn n ocnono acqnicnn onr c,anonno oiioio, ,ixanno ca:y cra
nonnrcn nacrin n nonoxnocrnin. Ioaonnan noonnna iy,non iorin
no nonn n,oxa orcraor nn ,ao :ana,aor (nn nnoocrnonnon nooono
oo). In rannarnnocion acqnicnn o: cornconnn ioonnoio no:ia co
:nanno coxanono, no ornonarcn no:y,onno, niaonnin nnano: n or
onnocri nna, nnoocrnonnio ionon:nnnnn n ioy, ionrnirnny n cio
y ia:.
O i a : a n n o n o n o m n. In acqnicnn nooxo,nno nono,onnoo
nono,onno nnroncnnnix oannnannonnix, roanonrnnocinx n xnyinno
cinx noonnnrnn. I nony onoo,i nyno noccranonnri noxo,nnocri
,ixaroinix nyron nn nx c,anonnn nn oryannn (cnnrno norn nn
ycranonno no,nora, c,annnamoio mo nocra,anmoio, y,aonno n: ,i
xaroinix nyron nnoo,nix ro). ,n no,,oannn noxo,nnocrn ,ixa
roinix nyron n c noi oii c icro naacramon innoiconnon co
,yor ycrannri :ana,onno ionn n:iia. ,n roio ioono oinoio nn,ar
nooonno naicnnainoio :arionnoio a:inannn, no nno,nr n orony
noocri no:,yxono,, no ni,nniar nnoo, nnn nocri :a oo yi
i, no nino,nr n: noocrn ra n:ii, naonn na noio n:iio,oaroi.
O qqoirnnnocrn nannnynnnn cnn,oroicrnyor noccranononno ,ixannn,
iorooo cranonnrcn onnin n ocmynnin. Hooxo,nno raio y,anri
nornio nacci n ioni n:o ra n oroiorin, nnoo,nio roa n: noxnnx
,ixaroinix nyron c nonomi nnonon, nonimamnx ,anonno n iy,non
iorio n ,ixaroinix nyrnx nno nocra nx ocryinnn (nanoconno ori
nncrix y,aon a,oni no noonaronnon oacrn n orinncroo na,ann
nanno na nniacrainy oacri nnon Ionnnxa) nn cnonnaininn
nncrynonrann no nonn nnnon anniocionnn; nn nnonnoroaico na
onri oii:nonny nonn:iy.
Ioco noccranononnn noxo,nnocrn ,ixaroinix nyron nncrynar
i uctccmccnno ccnmunuu ctu+ nnanao noro,on n:o ra n or, :aron
c nonomi norarnnnix n crannonanix ocnnaroon. Icn nacrynna oc
ranonia co,na, o,nonononno c nciyccrnonnin ,ixannon nannnar +ac
ca. ccjoa. Iciyccrnonny nonrnnnn oiinx no,oar ,o nonoio
noccranononnn co:nannn oinoio, nnoi,a nocioiio nacon n ,ao cyroi.
Oro ocoonno nano noco noonoconnon craniynnnonnon n rannarnno
cion acqnicnn. Io:nniamno n rnx cynanx cy,ooin n o:ioo ,nniaroi
noo no:y,onno ycrannr nonronin nno,onnon na qono nciyccrnonnoio
,ixannn nnooaicanron ioorioio ,oncrnnn (nnooaicnna, ,nrnnna),
a n nanooo rnoix cynanx nnooaicanron ,nroinoio ,oncrnnn
(ryanna).
^o,cocra nn qoi,mo, ocoonno aoramno canocronroino, nnoi
,a niny,oni nono,nri nannnynnnn, ioroio n oinnix yconnnx ni
nonnrcn roiio nanann, nnryann raxon, ,onnonanno nonai
non noocrn, nono,nnionio nonoiannonio oia,i n ,. I noioroix
no:ninannix cnryannnx (oroi iorann, c,anonno oo onyxoi, ionaronon)
1O4 ACuIICIH HOIOIO,IHHOIO
acqnicnn noor iri qqoirnnno ycranona nmi c nonomi raxoocro
nnn, ioroy ninonnor roiio nan. I o:nixo,nix cnryannnx qoi,mo
noor nnoinyri i nocionony noioy raxon rocron nion c nno,o
nnon n noo iaroroa n noco,ymnn nono,onnon noinncron crynnon
nonrnnnnn oiinx no:,ymnoincoo,non cnoci nn incoo,on. Aiy
moia noor ncrornricn c nooxo,nnocri nonocrn ononno acqutcuu no
cojo.ocnnoo, ioroan nonnnorcn cocronnnon ,nroinoio anno nn
o,onnn.
o n o n n o acqnicnn nn rainx :aoonannnx, iai oryn:n, cro
nni, a:nnnio i:oroicnio:i, royor nan,y c ynonnnyrinn omnnn o
noninn noonnnrnnnn nono,onnn cnonnqnnocion roannn.
ACdHKC

HH HOBOPOXHHOO ionnoic n:nononnn n oia


nn:no nonoo,onnoio, a:nnnamoncn no, nnnnnon incoo,non no,o
craronnocrn, nacrynnnmon n o:yiraro naymonnn ,ixannn.
I :anncnnocrn or nnnnni nono ni,onri co,ymno nn,i acqnicnn
nonoo,onnoio: 1) oycononnan no,ocrarion incoo,a nn n:irion
yioincori n oiann:no naron (co,onnococy,ncrio :aoonannn, oco
onno ,oionnoncnonannio nooin co,na, rnoio :aoonannn oiinx,
no,ymno i naymonn ia:oonona, niaonnan anonnn, oiman ionono
ron, moi, rnoan nnroicniannn); 2) ni:nannan :ary,nonnon nniyn
nnn ionn n cocy,ax nynonnni nn naymonnon naronnonanonranoio
ionooamonnn (ncrnnnin y:o nynonnni, ryioo onnrno nynonnnon,
c,anonno nynonnni ioonion no,a n croniann o,onix nyron nn o,ax
n ra:onon no,oannn, a:in cocy,on nynonnni nn ooononnon nn
iononnn, r. o. nn nniononnn nynonnni no i nanonro, a i no,nin
ooonian, no,onononnan orconia nonaino acnooonnon nn
no,oamon nanonri, rnoio no:,nno roicnio:i oononnix, noona
mnnanno oononnocrn, nocnoonononnoo n:nrno oioono,nix no,, ano
nann o,onon ,onroinocrn c nacrinn ,ncioo,nnnonanninn cxnaria
nn); 3) oycononnan nooiann a:nnrnn ]HC (annnoqann, in,onoqa
nn, cnnnnono:ionio iin), nnyrnnoonnon o,onon rannon, rnoinn
no,onninn nooiann co,na, iononrnnocion oo:ni nonoo,onno
io, no,onninn nnqoinnnnn; 4) acqnicnn nonoo,onnoio, oyconon
nan nonon nn nacrnnnon :aiynoion ,ixaroinix nyron, nannno
cn:i, noionnon.
Io,ymnn cnnnronon acqnicnn nnnorcn naymonno ,ixannn, nnno,n
moo i n:nononn co,onnon ,onroinocrn n iono,nnannin, naymonn
nonnonimonnon nono,nnocrn n oqoicon. I :anncnnocrn or crononn
niaonnocrn a:nnar oiiy n rnoy acqnicn. In oiion acqni
cnn nonoo,onnin ,oaor nonin n,ox n rononno nonon nnnyri noco
o,onnn, ,ixanno ocaono (oiynnoo nn nooiynnoo), ini ca
in, iai nanno, ornonaorcn a,nia,nn, no noor iri n raxnia,nn,
cnnonno nimonnoio ronyca n oqoicon, ioa cnnmnan, nnoi,a nonny
mocrnonno n oacrn nna, incron yi n cron; nynonnna nyicnyor. In
rnoon acqnicnn ,ixanno nooiynnoo (n nn,o or,oinix n,oxon) no
orcyrcrnyor, oonoi no innnr, nnoi,a cronor; co,nononno :ano,onnoo,
n n,o cynaon cnonnorcn o,nnnnninn nooiynninn coiamonnnnn co,
na, na,aorcn nimonnan innoronnn nn aronnn, oqoici orcyrcrnyr;
ioa o,nan nynonnna no nyicnyor.
ACuIICIH HOIOIO,IHHOIO 1O
OJLHKA COCTOHHHH HOBOPOXLHHOO
HO HKAAL AHAP
Ononia crononn rnocrn acqnicnn nono,nrcn no miao Ania (cn. ra.)
na nonon nnnyro noco o,onnn oiian crononi acqnicnn 67 aon;
acqnicnn co,non rnocrn 4 aon; rnoan acqnicnn 13 aa.
,n ono,oonnn noino:a cocronnno oonia ono,onr no miao noo:
nnn noco o,onnn. Icn ononia no:acraor noino: aionnnrnin.
In oiion acqnicnn n nononr o,onnn ioonin no,a n ca:y noco
o,onnn oonia nniinn iaroroon c nonomi oiroorcoca nn o:n
nonon iymn non:no,nr y,aonno cn:n n: noxnnx ,ixaroinix nyron,
noco o,onnn ooniy nn,ar ioonnooironoo nooonno, c nonomi
nacin ncon nonoo,onnin ,n nonan:annn ,ixannn nono,nr nciyc
crnonny nonrnnnn oiinx, n nony nynonnni nno,nr ioiaoicna:y
(8 niii n 1O n 1O acrnoa iio:i). Iynonnny noonn:inar noco
noiamonnn oo nyicannn.
In rnoon acqnicnn nono,nr oannnannonnio noonnnrnn. Ca:y
noco o,onnn ooniy noocoiar nynonnny n non:no,nr nnryann
raxon. oo: iaroro orcacinar cn:i n ocymocrnnr nciyccrnonny
nonrnnnn oiinx ,o noccranononnn canocronroinoio oiynnoio ,i
xannn (no ooo 12O nnn); nn nooxo,nnocrn ,oar naynin nac
ca co,na, no, ioy nn nnyrnco,onno nno,nr 1 n O,O1 (1:1O OOO)
acrnoa a,onanna in,oxon,a. I nony nynonnni nnnar 1, 2O nn
2 n acrnoa in,oiaonara narnn (n :anncnnocrn or nacci oon
ia), 81O n 1O acrnoa iio:i, ioiaoicna:y (81O niii). Ioc
o noccranononnn ,ixannn n co,onnon ,onroinocrn nono,nr iannono
oainy innoronn nocrnoo oxa,onno ioonin nonoo,onnoio,
a raio nnqy:nonno,oin,arannonny roann (nnyrnnonnoo ianoinoo
nnnanno 1O acrnoa oononiinna, 2O acrnoa iio:i n 1O ac
rnoa nannnroa n: acnora 1O n ia,oio oiacrnonnoio co,crna na 1 ii
nacci), noo, oionnannon nnnannn n,iocrn n ianoinnny ,oannr a
:nic (n: acnora 1 ni na 1 ii nacci).
Hpnanaun
Oncnua npnanaua n axxax
0 1 2
Co,nononno Orcyrcrnyor acrora nonoo
1OO n nnn
acrora ooo
1OO n nnn
,ixanno Orcyrcrnyor Cain ini Ioninn ini
^imonnin ronyc Inin nn
orcyrcrnyor
Hoioroan
crononi cinannn
Airnnnio
,nnonnn
Inronnin
oqoic
(oqoironan
no:y,nnocri)
Orcyrcrnyor Cao niaon Xoomo niaon
Oiacia ion Cnnmnan
nn o,nan
Io:onan roa
n cnnmnan
iononnocron
Io:onan
1O4 ACuIICIH HOIOIO,IHHOIO
acqnicnn noor iri qqoirnnno ycranona nmi c nonomi raxoocro
nnn, ioroy ninonnor roiio nan. I o:nixo,nix cnryannnx qoi,mo
noor nnoinyri i nocionony noioy raxon rocron nion c nno,o
nnon n noo iaroroa n noco,ymnn nono,onnon noinncron crynnon
nonrnnnnn oiinx no:,ymnoincoo,non cnoci nn incoo,on. Aiy
moia noor ncrornricn c nooxo,nnocri nonocrn ononno acqutcuu no
cojo.ocnnoo, ioroan nonnnorcn cocronnnon ,nroinoio anno nn
o,onnn.
o n o n n o acqnicnn nn rainx :aoonannnx, iai oryn:n, cro
nni, a:nnnio i:oroicnio:i, royor nan,y c ynonnnyrinn omnnn o
noninn noonnnrnnnn nono,onnn cnonnqnnocion roannn.
ACdHKC

HH HOBOPOXHHOO ionnoic n:nononnn n oia


nn:no nonoo,onnoio, a:nnnamoncn no, nnnnnon incoo,non no,o
craronnocrn, nacrynnnmon n o:yiraro naymonnn ,ixannn.
I :anncnnocrn or nnnnni nono ni,onri co,ymno nn,i acqnicnn
nonoo,onnoio: 1) oycononnan no,ocrarion incoo,a nn n:irion
yioincori n oiann:no naron (co,onnococy,ncrio :aoonannn, oco
onno ,oionnoncnonannio nooin co,na, rnoio :aoonannn oiinx,
no,ymno i naymonn ia:oonona, niaonnan anonnn, oiman ionono
ron, moi, rnoan nnroicniannn); 2) ni:nannan :ary,nonnon nniyn
nnn ionn n cocy,ax nynonnni nn naymonnon naronnonanonranoio
ionooamonnn (ncrnnnin y:o nynonnni, ryioo onnrno nynonnnon,
c,anonno nynonnni ioonion no,a n croniann o,onix nyron nn o,ax
n ra:onon no,oannn, a:in cocy,on nynonnni nn ooononnon nn
iononnn, r. o. nn nniononnn nynonnni no i nanonro, a i no,nin
ooonian, no,onononnan orconia nonaino acnooonnon nn
no,oamon nanonri, rnoio no:,nno roicnio:i oononnix, noona
mnnanno oononnocrn, nocnoonononnoo n:nrno oioono,nix no,, ano
nann o,onon ,onroinocrn c nacrinn ,ncioo,nnnonanninn cxnaria
nn); 3) oycononnan nooiann a:nnrnn ]HC (annnoqann, in,onoqa
nn, cnnnnono:ionio iin), nnyrnnoonnon o,onon rannon, rnoinn
no,onninn nooiann co,na, iononrnnocion oo:ni nonoo,onno
io, no,onninn nnqoinnnnn; 4) acqnicnn nonoo,onnoio, oyconon
nan nonon nn nacrnnnon :aiynoion ,ixaroinix nyron, nannno
cn:i, noionnon.
Io,ymnn cnnnronon acqnicnn nnnorcn naymonno ,ixannn, nnno,n
moo i n:nononn co,onnon ,onroinocrn n iono,nnannin, naymonn
nonnonimonnon nono,nnocrn n oqoicon. I :anncnnocrn or crononn
niaonnocrn a:nnar oiiy n rnoy acqnicn. In oiion acqni
cnn nonoo,onnin ,oaor nonin n,ox n rononno nonon nnnyri noco
o,onnn, ,ixanno ocaono (oiynnoo nn nooiynnoo), ini ca
in, iai nanno, ornonaorcn a,nia,nn, no noor iri n raxnia,nn,
cnnonno nimonnoio ronyca n oqoicon, ioa cnnmnan, nnoi,a nonny
mocrnonno n oacrn nna, incron yi n cron; nynonnna nyicnyor. In
rnoon acqnicnn ,ixanno nooiynnoo (n nn,o or,oinix n,oxon) no
orcyrcrnyor, oonoi no innnr, nnoi,a cronor; co,nononno :ano,onnoo,
n n,o cynaon cnonnorcn o,nnnnninn nooiynninn coiamonnnnn co,
na, na,aorcn nimonnan innoronnn nn aronnn, oqoici orcyrcrnyr;
ioa o,nan nynonnna no nyicnyor.
ACuIICIH HOIOIO,IHHOIO 1O
OJLHKA COCTOHHHH HOBOPOXLHHOO
HO HKAAL AHAP
Ononia crononn rnocrn acqnicnn nono,nrcn no miao Ania (cn. ra.)
na nonon nnnyro noco o,onnn oiian crononi acqnicnn 67 aon;
acqnicnn co,non rnocrn 4 aon; rnoan acqnicnn 13 aa.
,n ono,oonnn noino:a cocronnno oonia ono,onr no miao noo:
nnn noco o,onnn. Icn ononia no:acraor noino: aionnnrnin.
In oiion acqnicnn n nononr o,onnn ioonin no,a n ca:y noco
o,onnn oonia nniinn iaroroon c nonomi oiroorcoca nn o:n
nonon iymn non:no,nr y,aonno cn:n n: noxnnx ,ixaroinix nyron,
noco o,onnn ooniy nn,ar ioonnooironoo nooonno, c nonomi
nacin ncon nonoo,onnin ,n nonan:annn ,ixannn nono,nr nciyc
crnonny nonrnnnn oiinx, n nony nynonnni nno,nr ioiaoicna:y
(8 niii n 1O n 1O acrnoa iio:i). Iynonnny noonn:inar noco
noiamonnn oo nyicannn.
In rnoon acqnicnn nono,nr oannnannonnio noonnnrnn. Ca:y
noco o,onnn ooniy noocoiar nynonnny n non:no,nr nnryann
raxon. oo: iaroro orcacinar cn:i n ocymocrnnr nciyccrnonny
nonrnnnn oiinx ,o noccranononnn canocronroinoio oiynnoio ,i
xannn (no ooo 12O nnn); nn nooxo,nnocrn ,oar naynin nac
ca co,na, no, ioy nn nnyrnco,onno nno,nr 1 n O,O1 (1:1O OOO)
acrnoa a,onanna in,oxon,a. I nony nynonnni nnnar 1, 2O nn
2 n acrnoa in,oiaonara narnn (n :anncnnocrn or nacci oon
ia), 81O n 1O acrnoa iio:i, ioiaoicna:y (81O niii). Ioc
o noccranononnn ,ixannn n co,onnon ,onroinocrn nono,nr iannono
oainy innoronn nocrnoo oxa,onno ioonin nonoo,onnoio,
a raio nnqy:nonno,oin,arannonny roann (nnyrnnonnoo ianoinoo
nnnanno 1O acrnoa oononiinna, 2O acrnoa iio:i n 1O ac
rnoa nannnroa n: acnora 1O n ia,oio oiacrnonnoio co,crna na 1 ii
nacci), noo, oionnannon nnnannn n,iocrn n ianoinnny ,oannr a
:nic (n: acnora 1 ni na 1 ii nacci).
Hpnanaun
Oncnua npnanaua n axxax
0 1 2
Co,nononno Orcyrcrnyor acrora nonoo
1OO n nnn
acrora ooo
1OO n nnn
,ixanno Orcyrcrnyor Cain ini Ioninn ini
^imonnin ronyc Inin nn
orcyrcrnyor
Hoioroan
crononi cinannn
Airnnnio
,nnonnn
Inronnin
oqoic
(oqoironan
no:y,nnocri)
Orcyrcrnyor Cao niaon Xoomo niaon
Oiacia ion Cnnmnan
nn o,nan
Io:onan roa
n cnnmnan
iononnocron
Io:onan
1O6 AC]IT
Iooniy, o,nnmonycn n acqnicnn, oocnonnnar noion, ioonio nn
,ar no:nimonnoo nooonno, co,nr :a ,nyo:on n ,onroinocri inmon
nnia. ,oron, o,nnmnxcn n rnoon acqnicnn, ionnr noo: iaroro, co
,oar n iyno:o nn na:nanar nono,nnocino nniannnn 6O incoo,
nono:,ymnon cnocn. I cnn:n c no:nonocri ocononnn co crooni
]HC :a ,orinn, o,nnmnnncn n acqnicnn, ycranannnar rmaroinoo ,nc
nanconoo na,onno no,nara n nononarooia, ocoonno n rononno no
noio io,a n:nn.
I o q n a i r n i a ninaor cnoonononnoo ninnonno n ononno
narooinn oononnocrn n o,on, no,yno,onno nnyrnyronon inno
icnn no,a, ocoonno n ionno nrooio nono,a o,on, orcacinanno cn:n
n: noxnnx ,ixaroinix nyron oonia ca:y noco o,onnn.
ACJ

HT ciononno n,iocrn n mnon noocrn.


Hanooo nacran nnnnna acnnra nonimonno ,anonnn n cncrono no
ornon noni (norainan innoron:nn), i ioroony nnno,nr :aoonannn
nononn (nno:, xonnnocinn airnnnin nn aioioinin ionarnr), :acron
nan co,onnan no,ocraronnocri, rono: nn c,anonno crnoa no nornon
noornon noni (cnn,on Ia,,aInan). Ioo acnnr nnnorcn o,nnn n:
nn:naion omoio oronnoio cnn,ona nn oo:nnx nonoi, annonranon
,ncroqnn nn no:nniaor nco,crnno noaonnn mnni (aionoo, ry
oiyo:noo oconononno n ,.) no iy,noio noroia. I naroiono:o ac
nnra niar oi nn:ioo oniornnocioo ,anonno na:ni ionn n cnn:n
c innoaiynnnonnon n nicoioo ,anonno n noornon nono; no:nninononn
n naacrann acnnra cnococrnyor raio naymonno oiynnnn no,nocoo
noio onona.
Haiononno n,iocrn n mnon noocrn (nnoi,a ooo 2O ) no,or
i nonimonn nnyrnmnoio ,anonnn n orrocnonn ,naqaini n iy,
ny noocri. I o:yiraro naymarcn qyninnn oianon mnon nooc
rn, nonimaorcn conornnonno ionoroiy, no:nono :nannroinoo oia
nnnonno ,ixaroinix ,nnonnn oiinx (nnori ,o a:nnrnn ,ixaroinon
no,ocraronnocrn) n naymonno ,onroinocrn co,na. Ionnonrannn oia
n coo:non acnnrnnocion n,iocrn ornocnroino nononia, no omno oio
noron :a cnor oa:onannn ranccy,ara nn naccnnnon acnnro noiyr iri
ononi oimnnn, ocoonno nn nacrix nonronix y,aonnnx n,iocrn ny
ron nyninnn mnon noocrn (nn ron noron oia conoraorcn c noro
on coon), nro nnno,nr i a:nnrn oionon no,ocraronnocrn.
Acnnr n o,nnx cynanx a:nnnaorcn icro (nn rono:o noornon
noni, aionon noaonnn nononn n mnni), n ,yinx nocrononno,
n rononno nocioiinx nocnnon (:acronnan co,onnan no,ocraronnocri, nn
o: nononn).
Io i n n n n o c i n n n n : n a i a n acnnr nono ninnnri nn nan
nnn n mnon noocrn no nonoo 1 n,iocrn. Io nonn ocnora onayn
naorcn ynonnonno nnora, ioroin nn norniainon nooonnn oinoio
niin,nr ornncmnn, noo,io ornonaorcn ninnnnnanno nynia; y oinoio, na
xo,nmoiocn n ion:onrainon nooonnn, nnor acnacran, oionio oio or
,oi niyxar (niymannn nnor). In niaonnon norainon inno
ron:nn na ioo nnora nn,na acmnonnan nono:nan cori, nco,crnno a:nn
rnn anacrono:on no,y cncronann noornon n noix non. Iacmnonnio,
nayxmno n n:nnrio nono:nio ioaroan acnoaiarcn noiyi nynia n or
xo,nr or noio n nn,o ynon, oa:yn xaairony qniyy (ioona ^o,y:i).
AC]IT 1O7
In noiyccnn nnora onaynnaorcn rynon :nyi na, oroion nn
oionon oio nacri, iannna rynocrn noonomaorcn nn n:nononnn no
oonnn roa. a,oni, nnoonnon i oionon cronio nnora c o,non
crooni, nn nannnn acnnra nono omyrnri ronin, ni:inaonio nocry
innannon nainann ,yion yin no cronio nornnonoonon crooni n
nora (cnnnron qiryannn).
In nannnn acnnra nanonmon ,nainocrnnocion :a,anon cranonnrcn
ono,oonno ocnonnoio :aoonannn, ocn ono no io acno:nano ,o no:
nninononnn acnnra. In noaonnnx nononn nn :aoonannnx ,yinx o
ianon mnon noocrn acnnr oinno inaor n:ononannin nn nonono
nnonainin nonqonnocinn oroion; nn cncronnix :aoonannnx, nonnno
acnnra, niaoni nonqonnocino oroin, anacaia, nn:nain :acron n oi
inx. In niaonnon norainon innoron:nn y oinix nno:on nono
nn acnnr noo,io conoraorcn c ionorononnnnn n: nanio:nix non nnmono,a
n oinno conono,aorcn a:nnrnon ioaroaon no, ioon nnora, nono
nonninn :naiann. In co,onnon no,ocraronnocrn, iono acnnra, na,a
rcn oroin na ioonnx n cronax, aionnano:, nn:nain noaonnn nnoia,a
n naymonnn nrna na OII, a nn nononnon no,ocraronnocrn acnnr cono
raorcn c acnocranonnin oroion ion n no,ionon iornarin (n ron
nnco nna). I:ononannin acnnr n conorannn c noioccnymnn noxy
,annon n nn:naiann nnroicniannn y onmnn royor ncinonnn aia
nnnnnion. Ioimoo :nanonno nnoor ,nainocrnnocian nyninnn mnon
noocrn c aoaronin ncco,onannon acnnrnnocion n,iocrn. Y oinix
c nno:on nononn n :acronnon co,onnon no,ocraronnocri acnnrnnocian
n,iocri oinno no:annan, oo ornocnroinan nornocri no ooo 1,O1,
ionnonrannn oia no nimo 2,; n,iocri co,onr iannin oa:on
iorin n,oronn, o,naio a:,aonno mnni n o:yiraro nonronix
nyninnn cnococrnyor nonnonn onionnron. In acnnro, oycononnon
:oianocrnonnon onyxoi, n acnnrnnocion n,iocrn noiyr iri onayo
ni nnnoci ionn, onyxoonio iorin. In ryoiyo:non noaonnn
mnni acnnrnnocian n,iocri raio noor nnori ionoainnocinn xaai
ro, co,onr nnqonnri, n non noiyr iri ninnoni nnioaironn ryo
iyo:a. ^oonnin (xno:nin) acnnr ncronaorcn nn nnqonax. ^yrnocri
acnnrnon n,iocrn n nannno n non oimoio ionnocrna nonroqnon yia
:inar na nnqnnnonanno c no:nonin a:nnrnon acnnrnonronnra.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno. Innonnr raio
nonoionnio co,crna, anraionncri ai,ocroona, nono,nr noonnnrnn no
iooinnn naymonnn no,nocoonoio onona n ynonimonn norainon
innoron:nn. I cynao noqqoirnnnocrn no,nianonro:non roannn n naac
rannn acnnra oinoio nooxo,nno nanannri n crannona, i,o ony noor
iri non:no,ona nyninnn mnon noocrn (naanonro:). Io ocymocrn
nr noco onoononnn nononoio ny:in n nooonnn oinoio cn,n
(rnoooinix yia,inar na oi) c co,onnon nann aconrnin n an
rnconrnin. Ioio roaiaon noco nocrnon anocro:nn non:no,nrcn no
co,non nnnn nnora no,y oion n nynion no no nnnn, coo,nnn
mon nynoi c ionon no,n:,omnon iocrn. n,iocri nyno ninyciari no,
onno (n::a onacnocrn ioanca) n oinno no ooo 6 :a o,ny nyni
nn. Ionronio nyninnn noiyr nnnocrn i nocnaonn mnni n ca
monn inmoi nn cainnia c noo,non cronion nnora, nro co:,aor yio:y
rnoix ocononnn nn noco,ymnx nyninnnx.
I o i n o : ocnonnoio :aoonannn nn acnnro yxy,maorcn. On ocoonno
noaionnnron nn icron naacrannn acnnra noco nonronix nyninnn.
1O6 AC]IT
Iooniy, o,nnmonycn n acqnicnn, oocnonnnar noion, ioonio nn
,ar no:nimonnoo nooonno, co,nr :a ,nyo:on n ,onroinocri inmon
nnia. ,oron, o,nnmnxcn n rnoon acqnicnn, ionnr noo: iaroro, co
,oar n iyno:o nn na:nanar nono,nnocino nniannnn 6O incoo,
nono:,ymnon cnocn. I cnn:n c no:nonocri ocononnn co crooni
]HC :a ,orinn, o,nnmnnncn n acqnicnn, ycranannnar rmaroinoo ,nc
nanconoo na,onno no,nara n nononarooia, ocoonno n rononno no
noio io,a n:nn.
I o q n a i r n i a ninaor cnoonononnoo ninnonno n ononno
narooinn oononnocrn n o,on, no,yno,onno nnyrnyronon inno
icnn no,a, ocoonno n ionno nrooio nono,a o,on, orcacinanno cn:n
n: noxnnx ,ixaroinix nyron oonia ca:y noco o,onnn.
ACJ

HT ciononno n,iocrn n mnon noocrn.


Hanooo nacran nnnnna acnnra nonimonno ,anonnn n cncrono no
ornon noni (norainan innoron:nn), i ioroony nnno,nr :aoonannn
nononn (nno:, xonnnocinn airnnnin nn aioioinin ionarnr), :acron
nan co,onnan no,ocraronnocri, rono: nn c,anonno crnoa no nornon
noornon noni (cnn,on Ia,,aInan). Ioo acnnr nnnorcn o,nnn n:
nn:naion omoio oronnoio cnn,ona nn oo:nnx nonoi, annonranon
,ncroqnn nn no:nniaor nco,crnno noaonnn mnni (aionoo, ry
oiyo:noo oconononno n ,.) no iy,noio noroia. I naroiono:o ac
nnra niar oi nn:ioo oniornnocioo ,anonno na:ni ionn n cnn:n
c innoaiynnnonnon n nicoioo ,anonno n noornon nono; no:nninononn
n naacrann acnnra cnococrnyor raio naymonno oiynnnn no,nocoo
noio onona.
Haiononno n,iocrn n mnon noocrn (nnoi,a ooo 2O ) no,or
i nonimonn nnyrnmnoio ,anonnn n orrocnonn ,naqaini n iy,
ny noocri. I o:yiraro naymarcn qyninnn oianon mnon nooc
rn, nonimaorcn conornnonno ionoroiy, no:nono :nannroinoo oia
nnnonno ,ixaroinix ,nnonnn oiinx (nnori ,o a:nnrnn ,ixaroinon
no,ocraronnocrn) n naymonno ,onroinocrn co,na. Ionnonrannn oia
n coo:non acnnrnnocion n,iocrn ornocnroino nononia, no omno oio
noron :a cnor oa:onannn ranccy,ara nn naccnnnon acnnro noiyr iri
ononi oimnnn, ocoonno nn nacrix nonronix y,aonnnx n,iocrn ny
ron nyninnn mnon noocrn (nn ron noron oia conoraorcn c noro
on coon), nro nnno,nr i a:nnrn oionon no,ocraronnocrn.
Acnnr n o,nnx cynanx a:nnnaorcn icro (nn rono:o noornon
noni, aionon noaonnn nononn n mnni), n ,yinx nocrononno,
n rononno nocioiinx nocnnon (:acronnan co,onnan no,ocraronnocri, nn
o: nononn).
Io i n n n n o c i n n n n : n a i a n acnnr nono ninnnri nn nan
nnn n mnon noocrn no nonoo 1 n,iocrn. Io nonn ocnora onayn
naorcn ynonnonno nnora, ioroin nn norniainon nooonnn oinoio
niin,nr ornncmnn, noo,io ornonaorcn ninnnnnanno nynia; y oinoio, na
xo,nmoiocn n ion:onrainon nooonnn, nnor acnacran, oionio oio or
,oi niyxar (niymannn nnor). In niaonnon norainon inno
ron:nn na ioo nnora nn,na acmnonnan nono:nan cori, nco,crnno a:nn
rnn anacrono:on no,y cncronann noornon n noix non. Iacmnonnio,
nayxmno n n:nnrio nono:nio ioaroan acnoaiarcn noiyi nynia n or
xo,nr or noio n nn,o ynon, oa:yn xaairony qniyy (ioona ^o,y:i).
AC]IT 1O7
In noiyccnn nnora onaynnaorcn rynon :nyi na, oroion nn
oionon oio nacri, iannna rynocrn noonomaorcn nn n:nononnn no
oonnn roa. a,oni, nnoonnon i oionon cronio nnora c o,non
crooni, nn nannnn acnnra nono omyrnri ronin, ni:inaonio nocry
innannon nainann ,yion yin no cronio nornnonoonon crooni n
nora (cnnnron qiryannn).
In nannnn acnnra nanonmon ,nainocrnnocion :a,anon cranonnrcn
ono,oonno ocnonnoio :aoonannn, ocn ono no io acno:nano ,o no:
nninononnn acnnra. In noaonnnx nononn nn :aoonannnx ,yinx o
ianon mnon noocrn acnnr oinno inaor n:ononannin nn nonono
nnonainin nonqonnocinn oroion; nn cncronnix :aoonannnx, nonnno
acnnra, niaoni nonqonnocino oroin, anacaia, nn:nain :acron n oi
inx. In niaonnon norainon innoron:nn y oinix nno:on nono
nn acnnr noo,io conoraorcn c ionorononnnnn n: nanio:nix non nnmono,a
n oinno conono,aorcn a:nnrnon ioaroaon no, ioon nnora, nono
nonninn :naiann. In co,onnon no,ocraronnocrn, iono acnnra, na,a
rcn oroin na ioonnx n cronax, aionnano:, nn:nain noaonnn nnoia,a
n naymonnn nrna na OII, a nn nononnon no,ocraronnocrn acnnr cono
raorcn c acnocranonnin oroion ion n no,ionon iornarin (n ron
nnco nna). I:ononannin acnnr n conorannn c noioccnymnn noxy
,annon n nn:naiann nnroicniannn y onmnn royor ncinonnn aia
nnnnnion. Ioimoo :nanonno nnoor ,nainocrnnocian nyninnn mnon
noocrn c aoaronin ncco,onannon acnnrnnocion n,iocrn. Y oinix
c nno:on nononn n :acronnon co,onnon no,ocraronnocri acnnrnnocian
n,iocri oinno no:annan, oo ornocnroinan nornocri no ooo 1,O1,
ionnonrannn oia no nimo 2,; n,iocri co,onr iannin oa:on
iorin n,oronn, o,naio a:,aonno mnni n o:yiraro nonronix
nyninnn cnococrnyor nonnonn onionnron. In acnnro, oycononnon
:oianocrnonnon onyxoi, n acnnrnnocion n,iocrn noiyr iri onayo
ni nnnoci ionn, onyxoonio iorin. In ryoiyo:non noaonnn
mnni acnnrnnocian n,iocri raio noor nnori ionoainnocinn xaai
ro, co,onr nnqonnri, n non noiyr iri ninnoni nnioaironn ryo
iyo:a. ^oonnin (xno:nin) acnnr ncronaorcn nn nnqonax. ^yrnocri
acnnrnon n,iocrn n nannno n non oimoio ionnocrna nonroqnon yia
:inar na nnqnnnonanno c no:nonin a:nnrnon acnnrnonronnra.
o n o n n o nananono na ocnonnoo :aoonanno. Innonnr raio
nonoionnio co,crna, anraionncri ai,ocroona, nono,nr noonnnrnn no
iooinnn naymonnn no,nocoonoio onona n ynonimonn norainon
innoron:nn. I cynao noqqoirnnnocrn no,nianonro:non roannn n naac
rannn acnnra oinoio nooxo,nno nanannri n crannona, i,o ony noor
iri non:no,ona nyninnn mnon noocrn (naanonro:). Io ocymocrn
nr noco onoononnn nononoio ny:in n nooonnn oinoio cn,n
(rnoooinix yia,inar na oi) c co,onnon nann aconrnin n an
rnconrnin. Ioio roaiaon noco nocrnon anocro:nn non:no,nrcn no
co,non nnnn nnora no,y oion n nynion no no nnnn, coo,nnn
mon nynoi c ionon no,n:,omnon iocrn. n,iocri nyno ninyciari no,
onno (n::a onacnocrn ioanca) n oinno no ooo 6 :a o,ny nyni
nn. Ionronio nyninnn noiyr nnnocrn i nocnaonn mnni n ca
monn inmoi nn cainnia c noo,non cronion nnora, nro co:,aor yio:y
rnoix ocononnn nn noco,ymnx nyninnnx.
I o i n o : ocnonnoio :aoonannn nn acnnro yxy,maorcn. On ocoonno
noaionnnron nn icron naacrannn acnnra noco nonronix nyninnn.
1O8 ATAICIH
ATAKC

HH naymonno ioo,nnannn ,nnonnn, oinno ni:inamoo


naymonno xo,ii n annonocnn (crarnin), no no cnn:annoo c naannann.
Ii,onr concnrnnny, nocrnynny, no:oniony, ony n ncn
xoionny araicn. Concnrnnnan araicnn inaor ni:nana noaonnon no
oion iyoion nyncrnnroinocrn, nocymnx nnqonann o nooonnn roa
n nocrancrno n ocoonnocrnx nociocrn, no ioroon n,or noonoi. Oror
nananr araicnn noor iri cnn:an c nonnononarnon (nannno, ,nqro
nnnon), :aoonannnnn cnnnnoio no:ia, noaamnnn oio :a,nno croi,
n ioroix nooina iyoion nyncrnnroinocrn nocxo,nr i ioonnony no:iy
(nannno, nn acconnnon cioo:o, cocy,ncron nn onyxoonon :ao
onannnx) no conoranno rnx ,nyx rnnon accroncrn (nannno, nn
,oqnnnro nnrannna I
12
). Ornnnroinio xaaironcrnin concnrnnnon araicnn:
yxy,monno xo,ii n ronnoro, ninnonno nn ocnoro naymonnn iyoion
nyncrnnroinocrn (cycrannonimonnoio nyncrna, nnannonnon nyncrnn
roinocrn), :nannroinoo yxy,monno annonocnn n no:o Ionoia nn :a
iinannn ia:, cnnonno nn nina,onno cyxoninix oqoicon. Ioinon
c concnrnnnon araicnon n,or ocroono, niranci ionrononari :onnon
ia,in cnon mai n omyman no, cronon narny no,ymiy, nicoio no,nn
naor noiy n c cnon onyciaor oo ncon no,omnon na no (mrannyman no
xo,ia).
Iocrnynnan araicnn oinno conono,aor noaonno nocrnyn
noio annaara nnyronnoio yxa nn nocrnynnoio nona (nonqonnocino
nocrnyonarnn), oo crnoonix nocrnynnix cryiry (cn. Iooco
tj.cnuc). Ona oinno conono,aorcn namaroinin ioonoiyonnon,
,ynoron, romnoron nn noron, nncrainon, nnoi,a cnnonnon cyxa.
Iiaonnocri araicnn ynonnnnaorcn nn ono,oonnon nooonnn ioo
ni n ryonnma, nn nonooro ia:. Ioinio n:oiar o:inx ,nnonnn io
onon n ocroono nonnr nooonno roa. I n,o cynaon ornonaorcn ron
,onnnn i na,onn n croony noaonnoio annnra. Ioo,nnannn n yiax
no naymona.
^o:onionan araicnn no:nniaor nn noaonnn no:onia nn oio cnn
:on. Ioinon cronr n xo,nr, mnoio accrannn noin n aciannnanci n:
crooni n croony n nnoo,na:a,. Ycranonno :nroinoio ionron (:a
iinanno ia:) nao nnnor na niaonnocri ioo,nnaronix ac
croncrn. oiiy no:oniony araicn nono ninnnri, ocn nonocnri
oinoio n,rn no o,non nnnn, nncrannn nnriy o,non i nociy ,yion
(ran,onnan xo,ia). In n:naroinon nonononnn co,nnnon nacrn no:
onia n:ononanno naymarcn crarnia n xo,ia, nn nonononnn noy
mann a:nnnaorcn ionnaraicnn na croono noaonnn, ioroan nonnnor
cn naymonnon ronnocrn ,nnonnn n nnronnnonnin (no:nniamnn n :a
innroinon cra,nn noonananonnoio ,nnonnn) ronoon, ioroio
ninnnr nn nainonoconon n ioonnonnronnon noax.
Innnnon ocron no:onionon araicnn noiyr iri nnroicniannn o
iacrnonninn co,crnann (nonaarann nrnn, ,nqonnnon, anryarann,
iaana:onnnon, rocyicnnn,on, on:o,na:onnnann), nncyir, nnycnin n
noqanr, acnocc no:onia. Io,ocran no:onionan araicnn a:nnnaorcn
nn nnoqaonarnn IanoIonnio, nonnnmoncn raio oqrainonoinon
n naymonnon co:nannn n cnn:annon c ,oqnnnron nnrannna I
1
(nn aioio
n:no, noa,oinarnon naonroainon nnrannn, noyiornnon noro), orano
nnn ryri, oiannnocinnn acrnonronnn, cnnrornnocinn ioon, on:nnon
ATIIITAS IIIOIO 1O9
nn nnrocrarniann, acconnnon cioo:o, cy,yainon ionarono. Innnnon
xonnnocion noioccnymon no:onionon araicnn noiyr iri naanoo
nacrnnocian ,oionoannn no:onia (or,aonnin qqoir aia oiinx, no
onnon oo:i, nnnnnion), innornoo:, aioioinan ,oionoannn no:onia,
onyxon :a,non noonnon nnin, anonann Anoi,aInan (onymonno nnn
,ann no:onia n oimoo :arionnoo ornocrno), naco,crnonnio no:on
ionio araicnn.
Haco,crnonnio no:onionio araicnn (cnnnonooonnio ,oionoa
nnn) no,a:,onr na ayroconno,onnnanrnio n ayroconnoonoccnnnio.
Canin nacrin nananron ayroconnoonoccnnnix no:onionix araicnn
nnnorcn araicnn un,onxa, nannnamancn n no:acro 81 or c mar
iocrn nn xo,io n nacrix na,onnn. Ionnno araicnn, na,arcn aoq
oicnn, ,n:arnn, nonimonno ronyca n noiax, noxy,anno nimn n ,ncrai
nix or,oax iononnocron, ciono:, ,oqonannn croni, ia,nonnonarnn,
caxanin ,naor. In ayroconno,onnnanrnix no:onionix qonax arai
cnn nacro conoraorcn c innooqoicnon, ronoon n ,yinnn icrann,ni
nn accroncrnann, annoroqnnnn, oqrainonoinon, ra:oninn accron
crnann. In naco,crnonnix cnnnonooonnix ,oionoannnx noioroin
qqoir nnoi,a oia:inar ananra,nn (nn,anran) n nnrannn I. Ho:anncnno
or nnnnni nanoo :nanonno nnoor ononan innnacrnia.
onan araicnn nonnnorcn :ary,nonnnnn n nanao ,nnonnn: oi
non ,oio no noor c,nnnyricn c nocra, c ry,on orinaor nanainnnon
nio noin or noa, ,oan nocioiio nonix noinx maion nn ron
naci na nocro. C,nnnynmnci, on no,oaor ,nnonno noinnn maia
mnnn maiann. I rnoix cynanx n::a naymonnn annonocnn oinio
no n cocronnnn nn cronri, nn cn,ori o: no,,oin (acra:nnaa:nn).
Icnxoionnan (ncronnocian) araicnn niaaorcn n nnny,nnix n:no
nonnnx xo,ii, oinno no na,amnxcn nn oiannnocion noaonnn
nonnon cncroni. Ioinio noiyr xo,nri no onanon nnnn, cioi:nri, iai
ioniiooon na iario, nooiomnnari nn xo,io noin no rnny noronnn
ioci, xo,nri na ninnnonnix n a:no,onnix noiax, iai na xo,ynx.
ATLALKT

A3 AKOO narooinnocioo cocronnno ncoio oiioio,


oio ,on nn coinonra, nn ioroon nco,crnno naymonnn nonrnnnnn ai
nooi cranonnrcn o:no:,ymninn n cna,arcn. Innnnann arooira:a nnn
rcn oryannn onxa nn c,anonno oiioio. In oryannn iannoio
onxa no:nniaor arooira: ncoio oiioio, nn naymonnn noxo,nnocrn ,o
onix nn coinonranix onxon arooira:i coornorcrnymnx oionnix
,oon nn coinonron.
I :anncnnocrn or nnnnni n noxann:na a:nnrnn a:nnar no,on
nin n nnooronnin arooira:. Hanooo nacron nnnnnon no,onnoio
arooira:a oiioio y nonoo,onnix nnnorcn acnnannn oioono,nix
no, nn ionn. Inooronnin arooira: oinno no:nniaor n cynanx o
ryannn onxa nnoo,nin roon, nn:ion noioron, ioni, norninn
naccann, onyxoi. Ioo nnooronnin arooira: noor iri oyconon
a:inann onxon nn a:nnnix rannax, ynonin cyonnon onxon
n o:yiraro rann nn noonoconnoio ryoiyo:a, a raio c,anonnon
onxon n:nno a:nnninn nnyrniy,ninn onyxonnn n ynonnonninn
nnqarnnocinnn y:ann. In cna,onnn nn c,anonnn oiioio n o:yira
ro ciononnn no:,yxa nn n,iocrn n nonainon noocrn no:nniaor
ionnoccnonnin arooira: oiioio.
1O8 ATAICIH
ATAKC

HH naymonno ioo,nnannn ,nnonnn, oinno ni:inamoo


naymonno xo,ii n annonocnn (crarnin), no no cnn:annoo c naannann.
Ii,onr concnrnnny, nocrnynny, no:oniony, ony n ncn
xoionny araicn. Concnrnnnan araicnn inaor ni:nana noaonnon no
oion iyoion nyncrnnroinocrn, nocymnx nnqonann o nooonnn roa
n nocrancrno n ocoonnocrnx nociocrn, no ioroon n,or noonoi. Oror
nananr araicnn noor iri cnn:an c nonnononarnon (nannno, ,nqro
nnnon), :aoonannnnn cnnnnoio no:ia, noaamnnn oio :a,nno croi,
n ioroix nooina iyoion nyncrnnroinocrn nocxo,nr i ioonnony no:iy
(nannno, nn acconnnon cioo:o, cocy,ncron nn onyxoonon :ao
onannnx) no conoranno rnx ,nyx rnnon accroncrn (nannno, nn
,oqnnnro nnrannna I
12
). Ornnnroinio xaaironcrnin concnrnnnon araicnn:
yxy,monno xo,ii n ronnoro, ninnonno nn ocnoro naymonnn iyoion
nyncrnnroinocrn (cycrannonimonnoio nyncrna, nnannonnon nyncrnn
roinocrn), :nannroinoo yxy,monno annonocnn n no:o Ionoia nn :a
iinannn ia:, cnnonno nn nina,onno cyxoninix oqoicon. Ioinon
c concnrnnnon araicnon n,or ocroono, niranci ionrononari :onnon
ia,in cnon mai n omyman no, cronon narny no,ymiy, nicoio no,nn
naor noiy n c cnon onyciaor oo ncon no,omnon na no (mrannyman no
xo,ia).
Iocrnynnan araicnn oinno conono,aor noaonno nocrnyn
noio annaara nnyronnoio yxa nn nocrnynnoio nona (nonqonnocino
nocrnyonarnn), oo crnoonix nocrnynnix cryiry (cn. Iooco
tj.cnuc). Ona oinno conono,aorcn namaroinin ioonoiyonnon,
,ynoron, romnoron nn noron, nncrainon, nnoi,a cnnonnon cyxa.
Iiaonnocri araicnn ynonnnnaorcn nn ono,oonnon nooonnn ioo
ni n ryonnma, nn nonooro ia:. Ioinio n:oiar o:inx ,nnonnn io
onon n ocroono nonnr nooonno roa. I n,o cynaon ornonaorcn ron
,onnnn i na,onn n croony noaonnoio annnra. Ioo,nnannn n yiax
no naymona.
^o:onionan araicnn no:nniaor nn noaonnn no:onia nn oio cnn
:on. Ioinon cronr n xo,nr, mnoio accrannn noin n aciannnanci n:
crooni n croony n nnoo,na:a,. Ycranonno :nroinoio ionron (:a
iinanno ia:) nao nnnor na niaonnocri ioo,nnaronix ac
croncrn. oiiy no:oniony araicn nono ninnnri, ocn nonocnri
oinoio n,rn no o,non nnnn, nncrannn nnriy o,non i nociy ,yion
(ran,onnan xo,ia). In n:naroinon nonononnn co,nnnon nacrn no:
onia n:ononanno naymarcn crarnia n xo,ia, nn nonononnn noy
mann a:nnnaorcn ionnaraicnn na croono noaonnn, ioroan nonnnor
cn naymonnon ronnocrn ,nnonnn n nnronnnonnin (no:nniamnn n :a
innroinon cra,nn noonananonnoio ,nnonnn) ronoon, ioroio
ninnnr nn nainonoconon n ioonnonnronnon noax.
Innnnon ocron no:onionon araicnn noiyr iri nnroicniannn o
iacrnonninn co,crnann (nonaarann nrnn, ,nqonnnon, anryarann,
iaana:onnnon, rocyicnnn,on, on:o,na:onnnann), nncyir, nnycnin n
noqanr, acnocc no:onia. Io,ocran no:onionan araicnn a:nnnaorcn
nn nnoqaonarnn IanoIonnio, nonnnmoncn raio oqrainonoinon
n naymonnon co:nannn n cnn:annon c ,oqnnnron nnrannna I
1
(nn aioio
n:no, noa,oinarnon naonroainon nnrannn, noyiornnon noro), orano
nnn ryri, oiannnocinnn acrnonronnn, cnnrornnocinn ioon, on:nnon
ATIIITAS IIIOIO 1O9
nn nnrocrarniann, acconnnon cioo:o, cy,yainon ionarono. Innnnon
xonnnocion noioccnymon no:onionon araicnn noiyr iri naanoo
nacrnnocian ,oionoannn no:onia (or,aonnin qqoir aia oiinx, no
onnon oo:i, nnnnnion), innornoo:, aioioinan ,oionoannn no:onia,
onyxon :a,non noonnon nnin, anonann Anoi,aInan (onymonno nnn
,ann no:onia n oimoo :arionnoo ornocrno), naco,crnonnio no:on
ionio araicnn.
Haco,crnonnio no:onionio araicnn (cnnnonooonnio ,oionoa
nnn) no,a:,onr na ayroconno,onnnanrnio n ayroconnoonoccnnnio.
Canin nacrin nananron ayroconnoonoccnnnix no:onionix araicnn
nnnorcn araicnn un,onxa, nannnamancn n no:acro 81 or c mar
iocrn nn xo,io n nacrix na,onnn. Ionnno araicnn, na,arcn aoq
oicnn, ,n:arnn, nonimonno ronyca n noiax, noxy,anno nimn n ,ncrai
nix or,oax iononnocron, ciono:, ,oqonannn croni, ia,nonnonarnn,
caxanin ,naor. In ayroconno,onnnanrnix no:onionix qonax arai
cnn nacro conoraorcn c innooqoicnon, ronoon n ,yinnn icrann,ni
nn accroncrnann, annoroqnnnn, oqrainonoinon, ra:oninn accron
crnann. In naco,crnonnix cnnnonooonnix ,oionoannnx noioroin
qqoir nnoi,a oia:inar ananra,nn (nn,anran) n nnrannn I. Ho:anncnno
or nnnnni nanoo :nanonno nnoor ononan innnacrnia.
onan araicnn nonnnorcn :ary,nonnnnn n nanao ,nnonnn: oi
non ,oio no noor c,nnnyricn c nocra, c ry,on orinaor nanainnnon
nio noin or noa, ,oan nocioiio nonix noinx maion nn ron
naci na nocro. C,nnnynmnci, on no,oaor ,nnonno noinnn maia
mnnn maiann. I rnoix cynanx n::a naymonnn annonocnn oinio
no n cocronnnn nn cronri, nn cn,ori o: no,,oin (acra:nnaa:nn).
Icnxoionnan (ncronnocian) araicnn niaaorcn n nnny,nnix n:no
nonnnx xo,ii, oinno no na,amnxcn nn oiannnocion noaonnn
nonnon cncroni. Ioinio noiyr xo,nri no onanon nnnn, cioi:nri, iai
ioniiooon na iario, nooiomnnari nn xo,io noin no rnny noronnn
ioci, xo,nri na ninnnonnix n a:no,onnix noiax, iai na xo,ynx.
ATLALKT

A3 AKOO narooinnocioo cocronnno ncoio oiioio,


oio ,on nn coinonra, nn ioroon nco,crnno naymonnn nonrnnnnn ai
nooi cranonnrcn o:no:,ymninn n cna,arcn. Innnnann arooira:a nnn
rcn oryannn onxa nn c,anonno oiioio. In oryannn iannoio
onxa no:nniaor arooira: ncoio oiioio, nn naymonnn noxo,nnocrn ,o
onix nn coinonranix onxon arooira:i coornorcrnymnx oionnix
,oon nn coinonron.
I :anncnnocrn or nnnnni n noxann:na a:nnrnn a:nnar no,on
nin n nnooronnin arooira:. Hanooo nacron nnnnnon no,onnoio
arooira:a oiioio y nonoo,onnix nnnorcn acnnannn oioono,nix
no, nn ionn. Inooronnin arooira: oinno no:nniaor n cynanx o
ryannn onxa nnoo,nin roon, nn:ion noioron, ioni, norninn
naccann, onyxoi. Ioo nnooronnin arooira: noor iri oyconon
a:inann onxon nn a:nnnix rannax, ynonin cyonnon onxon
n o:yiraro rann nn noonoconnoio ryoiyo:a, a raio c,anonnon
onxon n:nno a:nnninn nnyrniy,ninn onyxonnn n ynonnonninn
nnqarnnocinnn y:ann. In cna,onnn nn c,anonnn oiioio n o:yira
ro ciononnn no:,yxa nn n,iocrn n nonainon noocrn no:nniaor
ionnoccnonnin arooira: oiioio.
11O ATIIO^A
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or orona niinonnon n: non
rnnnnn oionnon riann n ronna noiamonnn nonrnnnnn. Hanooo ornor
nni nonnonnn icro no:nniamoio arooira:a ncoio oiioio: no:nniar
o,imia, oi na croono noaonnn, ynamaorcn nyic, cnnaorcn A,, nnoi,a
nonnnorcn nnano:. Ioioccnyman ,ixaroinan no,ocraronnocri noor
nnnocrn i orainony ncxo,y. Iy,nan cronia na croono arooira:a :anorno
orcraor n ,ixaroinix ,nnonnnx no cannonn co :,oonon croonon. In
noiyccnn ron oacrn ono,onorcn rynon :nyi, nn ayciyirannn ocao
ni nn orcyrcrnyr ,ixaroinio myni. Co,no cnomaorcn n croony arooi
ra:nonannoio oiioio (ro cnomonno nono ono,onri no oian:annn
noxymonnoio ronia, a raio c nonomi noiyccnn n ayciyirannn co,na).
Canin ,ocrononin noro,on ,nainocrnin arooira:a nnnorcn onrionooin
nocioo ncco,onanno iy,non iorin, nn ioroon onaynnaorcn nornan
o:no:,ymnan roni n oiion.
^o,onno a:nnnamnncn arooira: noor noroiari occnnnronno,
o,naio noo,io n :ono arooira:a nn no,onnon, nocrononnon :aiirnn
nocnora onxa no:nniaor nocnanroinin nonocc arooirarnnocian
nnonnonnn, ioroan noor oconnricn acno,nonannon. I ,ainonmon,
no noo crnxannn nocnanroinoio nonocca, a:nnnaorcn coo,nnnroinan
riani, noioccnyr cioornnocino n:nononnn. ,ixaroinan qyninnn
noaonnoio ynacria oiioio nn ron yrannnaorcn. Icn o arooira: na
crynaor ocro, n rononno ioorioio nononn, onxn :anonnrcn iycron n,
iai nanno, croninon cn:i. Iocnanroinio n cioornnocino n:no
nonnn n rainx cynanx oinno nnnnnaini, n noco ninn,annn nnnnni
arooira:a oionnan riani nnoni noor crari no:,ymnon.
o n o n n o nananono na noccranononno onxnainon noxo,nnocrn
n nonrnnnnn oiioio. Ioinon ,oon oari na :,oonon oiy, nroi crn
nynonari ,onnonanno. C noi noccranononnn onxnainon noxo,n
nocrn nn oryannn onxon nnoo,ninn roann nn n,innn naccann
(noioron, ioni) nnnonnr onxocionn. I nornoix cynanx nono
noniraricn y,anri noiory n ioni oriamnnannon nn c nonomi iaroro
a, nno,onnoio n onx noo: noc nn or. Cymocrnonnoo :nanonno nn ron
nono,yo nnoor crnnynyonin a:,aonnon cn:ncron ooonin onxon
iamoi. In arooira:ax, ni:nannix ynonin crono:on onxon, nnyrn
iy,ninn onyxonnn, incrann, iai nanno, non:no,nr onoarnnnoo nnoma
roicrno. I cynanx ionnoccnonnoio arooira:a, oycononnoio c,anonnon
oiioio nn iccy,arnnnon nonnro nn nnonnoroaico, qqoirnnni non
ainio nyninnn n ,onnonanno nonainon noocrn c acnnannon n,
iocrn n no:,yxa. Ioia:ano na:nanonno anrnnornion.
I o q n a i r n i a arooira:a oiioio nnoor ocoonno nanoo :nano
nno n nocoonoannonnon nono,o. Ioinon ,oon ,ocraronno iyoio ,i
mari. Iano a:rncnnri ony, nro ,n no,,oannn cnoo,non noxo,nnocrn
,ixaroinix nyron nooxo,nno xoomo oriamnnaricn. Co,yor nono,nno
cin nonnri nooonno oinoio n nocron, iai nono animo oio airnnn:n
onari, nono,nri nacca iy,non iorin, ,ixaroiny innnacrniy.
ATLP

OMA oronnnonnan (ni:nannan :a,oion or,ononoio) incra


cainon oo:i ion. Ia:nnnaorcn na oiarix caininn oo:ann ynacr
iax ion (noocncran nacri iooni, nno) nco,crnno :aiynoin nino,no
io noroia oo:i ciycrnnmnncn or,ononin. Aroona oiyioo, ia,
ioo, o:oo:nonnoo oa:onanno rocronaron ioncncronnnn, nacro cnannnoo
ATIIOCIIIOS 111
c nonoxnocri ion, nnoi,a ,ocrniaor oimnx a:noon, nro noor
ni:inari iocnornnocinn ,oqoir. Co,onnoo arooni oan iamnnoo
a:nan nacca. O c o n o n n o nainoonno arooni c oa:onannon no,
ionoio acnocca. Io ncox cynanx noia:ano onoarnnnoo nnomaroicrno
(y,aonno incri), a nn nainonnmoncn aroono nciirno oo noocrn
n niciannanno co,onnoio.
ATLPOCKALP

O3 acnocranonnoo xonnnocioo :aoonanno, xa


airon:ymoocn nnn,non nnqnirannon nnyronnon ooonin aori, a
ronn iynnoio n co,noio iana n a:acrannon n nx croniax coo,nnn
roinon riann. In aroocioo:o cynnaorcn nocnor aronn, no:acraor
nornocri aronainon cronin, ynonimaorcn oo acrnnnocri; n or,oinix
cynanx na,aorcn anonn:narnnocioo acrnonno cronoi aronn.
O,nnn n: ocnonnix qairoon a:nnrnn aroocioo:a cnnrar inno
n ,ncnnonoronnonn ,ncnononn n co,oannn a:nnnix iaccon n
nonoronnon n na:no ionn, n: ioroix o,nn cnococrnyr noonocy xooc
ronna n cocy,ncry croniy, r. o. nnnrcn arooionninn, ,yino nonnrcr
nyr rony nonoccy. Hanooo acnacranonnio rnni innonnn,onnn
IIa no uo,onicony (yononi xoocronna nonimaor ,2 nnoi, yononi
rninnon,on n nono), II (yononi xoocronna nimo ,2 nnoi, rn
innon,on nimo 1,6 nnoi), IV rnn (yononi xoocronna n no,oax
noni, rninnon,on nimo 1,6 nnoi). Cronino arooionnio inno
n ,ncnnonoronnonnn, iai nanno, nocnr cononnonaco,crnonnin xaairo.
Io:nninononn no,onix naymonnn n a:nnrn :aoonannn no:nono cno
cocrnyor ,nroinoo ynoroonno nnmn, co,oamon n:iroi non nnor
noio noncxo,onnn, oiarix xoocronnon.
Iono inno n ,ncnnonoronnonnn, oimoo :nanonno n no:nninono
nnn aroocioo:a nnor aronainan innoron:nn, ononno, no,ocra
ronnan qn:nnocian airnnnocri n iyonno.
Hanooo annno nonnonnn aroocioo:a nnn,nio nnrna, nn
nnn,nio noocin nocino nnrna oronaroio nnora, a:nnnoio a:no
a, acnoaiamnocn no, nnyronnon ooonion aori, namo ncoio n oo
iy,non or,oo. oronarin nnor nnrnan nn,aor co,oamnncn n nnx xo
ocronn. Co nononon noioroio nnn,nio nnrna accacinarcn, roi,a
iai ,yino, nanornn, acryr, :annnan nco oimy noma,i. Iocrononno
nocioo nnrno nonamaorcn n nicrynamy n nocnor aronn xoocron
nony nmiy (a:nnnaorcn cioo: aronn). I ,ainonmon nmia yn
ornnorcn, noacran coo,nnnroinon riani, noo,io n non oria,inar
cn con iainnn (iainnno: aronn). Iacryman nmia cynnaor nocnor
aronn (crono: aronn), a nnoi,a n nonocri :aiynonnaor oio. Cocy,i,
cnaamno nmiy ioni n oamno n oo ocnonannn, rannnyrcn
nmion n noiyr a:inaricn c oa:onannon ionon:nnnnn, iorooo nn
no,nnnaor nmiy, ycyiynn cyonno nocnora aronn nnori ,o nono
io :aiirnn. Ho,ocraronnoo ionocnaonno canon nmin noo,io no,or
i rony, nro oo co,onnoo nacrnnno noiorn:nyorcn, oa:yn iamnnoo
a:nin ,ornr. Io,onio nmin noiyr iri nnoocrnonninn; n rnx cy
nanx iononr o aroonaro:o. I::a no,ocraronnoio ionocnaonnn
nonoxnocri qno:non nmin nnoi,a n:rn:nnorcn, nn ron no
iinamnn nmiy n,oronn cymnnaorcn. Tononnri ionn, no nn
ionnamnocn i nonono,onnon cocy,ncron cronio, oco,ar n oacrn,
11O ATIIO^A
I n n n n o c i a n i a r n n a :anncnr or orona niinonnon n: non
rnnnnn oionnon riann n ronna noiamonnn nonrnnnnn. Hanooo ornor
nni nonnonnn icro no:nniamoio arooira:a ncoio oiioio: no:nniar
o,imia, oi na croono noaonnn, ynamaorcn nyic, cnnaorcn A,, nnoi,a
nonnnorcn nnano:. Ioioccnyman ,ixaroinan no,ocraronnocri noor
nnnocrn i orainony ncxo,y. Iy,nan cronia na croono arooira:a :anorno
orcraor n ,ixaroinix ,nnonnnx no cannonn co :,oonon croonon. In
noiyccnn ron oacrn ono,onorcn rynon :nyi, nn ayciyirannn ocao
ni nn orcyrcrnyr ,ixaroinio myni. Co,no cnomaorcn n croony arooi
ra:nonannoio oiioio (ro cnomonno nono ono,onri no oian:annn
noxymonnoio ronia, a raio c nonomi noiyccnn n ayciyirannn co,na).
Canin ,ocrononin noro,on ,nainocrnin arooira:a nnnorcn onrionooin
nocioo ncco,onanno iy,non iorin, nn ioroon onaynnaorcn nornan
o:no:,ymnan roni n oiion.
^o,onno a:nnnamnncn arooira: noor noroiari occnnnronno,
o,naio noo,io n :ono arooira:a nn no,onnon, nocrononnon :aiirnn
nocnora onxa no:nniaor nocnanroinin nonocc arooirarnnocian
nnonnonnn, ioroan noor oconnricn acno,nonannon. I ,ainonmon,
no noo crnxannn nocnanroinoio nonocca, a:nnnaorcn coo,nnnroinan
riani, noioccnyr cioornnocino n:nononnn. ,ixaroinan qyninnn
noaonnoio ynacria oiioio nn ron yrannnaorcn. Icn o arooira: na
crynaor ocro, n rononno ioorioio nononn, onxn :anonnrcn iycron n,
iai nanno, croninon cn:i. Iocnanroinio n cioornnocino n:no
nonnn n rainx cynanx oinno nnnnnaini, n noco ninn,annn nnnnni
arooira:a oionnan riani nnoni noor crari no:,ymnon.
o n o n n o nananono na noccranononno onxnainon noxo,nnocrn
n nonrnnnnn oiioio. Ioinon ,oon oari na :,oonon oiy, nroi crn
nynonari ,onnonanno. C noi noccranononnn onxnainon noxo,n
nocrn nn oryannn onxon nnoo,ninn roann nn n,innn naccann
(noioron, ioni) nnnonnr onxocionn. I nornoix cynanx nono
noniraricn y,anri noiory n ioni oriamnnannon nn c nonomi iaroro
a, nno,onnoio n onx noo: noc nn or. Cymocrnonnoo :nanonno nn ron
nono,yo nnoor crnnynyonin a:,aonnon cn:ncron ooonin onxon
iamoi. In arooira:ax, ni:nannix ynonin crono:on onxon, nnyrn
iy,ninn onyxonnn, incrann, iai nanno, non:no,nr onoarnnnoo nnoma
roicrno. I cynanx ionnoccnonnoio arooira:a, oycononnoio c,anonnon
oiioio nn iccy,arnnnon nonnro nn nnonnoroaico, qqoirnnni non
ainio nyninnn n ,onnonanno nonainon noocrn c acnnannon n,
iocrn n no:,yxa. Ioia:ano na:nanonno anrnnornion.
I o q n a i r n i a arooira:a oiioio nnoor ocoonno nanoo :nano
nno n nocoonoannonnon nono,o. Ioinon ,oon ,ocraronno iyoio ,i
mari. Iano a:rncnnri ony, nro ,n no,,oannn cnoo,non noxo,nnocrn
,ixaroinix nyron nooxo,nno xoomo oriamnnaricn. Co,yor nono,nno
cin nonnri nooonno oinoio n nocron, iai nono animo oio airnnn:n
onari, nono,nri nacca iy,non iorin, ,ixaroiny innnacrniy.
ATLP

OMA oronnnonnan (ni:nannan :a,oion or,ononoio) incra


cainon oo:i ion. Ia:nnnaorcn na oiarix caininn oo:ann ynacr
iax ion (noocncran nacri iooni, nno) nco,crnno :aiynoin nino,no
io noroia oo:i ciycrnnmnncn or,ononin. Aroona oiyioo, ia,
ioo, o:oo:nonnoo oa:onanno rocronaron ioncncronnnn, nacro cnannnoo
ATIIOCIIIOS 111
c nonoxnocri ion, nnoi,a ,ocrniaor oimnx a:noon, nro noor
ni:inari iocnornnocinn ,oqoir. Co,onnoo arooni oan iamnnoo
a:nan nacca. O c o n o n n o nainoonno arooni c oa:onannon no,
ionoio acnocca. Io ncox cynanx noia:ano onoarnnnoo nnomaroicrno
(y,aonno incri), a nn nainonnmoncn aroono nciirno oo noocrn
n niciannanno co,onnoio.
ATLPOCKALP

O3 acnocranonnoo xonnnocioo :aoonanno, xa


airon:ymoocn nnn,non nnqnirannon nnyronnon ooonin aori, a
ronn iynnoio n co,noio iana n a:acrannon n nx croniax coo,nnn
roinon riann. In aroocioo:o cynnaorcn nocnor aronn, no:acraor
nornocri aronainon cronin, ynonimaorcn oo acrnnnocri; n or,oinix
cynanx na,aorcn anonn:narnnocioo acrnonno cronoi aronn.
O,nnn n: ocnonnix qairoon a:nnrnn aroocioo:a cnnrar inno
n ,ncnnonoronnonn ,ncnononn n co,oannn a:nnnix iaccon n
nonoronnon n na:no ionn, n: ioroix o,nn cnococrnyr noonocy xooc
ronna n cocy,ncry croniy, r. o. nnnrcn arooionninn, ,yino nonnrcr
nyr rony nonoccy. Hanooo acnacranonnio rnni innonnn,onnn
IIa no uo,onicony (yononi xoocronna nonimaor ,2 nnoi, yononi
rninnon,on n nono), II (yononi xoocronna nimo ,2 nnoi, rn
innon,on nimo 1,6 nnoi), IV rnn (yononi xoocronna n no,oax
noni, rninnon,on nimo 1,6 nnoi). Cronino arooionnio inno
n ,ncnnonoronnonnn, iai nanno, nocnr cononnonaco,crnonnin xaairo.
Io:nninononn no,onix naymonnn n a:nnrn :aoonannn no:nono cno
cocrnyor ,nroinoo ynoroonno nnmn, co,oamon n:iroi non nnor
noio noncxo,onnn, oiarix xoocronnon.
Iono inno n ,ncnnonoronnonnn, oimoo :nanonno n no:nninono
nnn aroocioo:a nnor aronainan innoron:nn, ononno, no,ocra
ronnan qn:nnocian airnnnocri n iyonno.
Hanooo annno nonnonnn aroocioo:a nnn,nio nnrna, nn
nnn,nio noocin nocino nnrna oronaroio nnora, a:nnnoio a:no
a, acnoaiamnocn no, nnyronnon ooonion aori, namo ncoio n oo
iy,non or,oo. oronarin nnor nnrnan nn,aor co,oamnncn n nnx xo
ocronn. Co nononon noioroio nnn,nio nnrna accacinarcn, roi,a
iai ,yino, nanornn, acryr, :annnan nco oimy noma,i. Iocrononno
nocioo nnrno nonamaorcn n nicrynamy n nocnor aronn xoocron
nony nmiy (a:nnnaorcn cioo: aronn). I ,ainonmon nmia yn
ornnorcn, noacran coo,nnnroinon riani, noo,io n non oria,inar
cn con iainnn (iainnno: aronn). Iacryman nmia cynnaor nocnor
aronn (crono: aronn), a nnoi,a n nonocri :aiynonnaor oio. Cocy,i,
cnaamno nmiy ioni n oamno n oo ocnonannn, rannnyrcn
nmion n noiyr a:inaricn c oa:onannon ionon:nnnnn, iorooo nn
no,nnnaor nmiy, ycyiynn cyonno nocnora aronn nnori ,o nono
io :aiirnn. Ho,ocraronnoo ionocnaonno canon nmin noo,io no,or
i rony, nro oo co,onnoo nacrnnno noiorn:nyorcn, oa:yn iamnnoo
a:nin ,ornr. Io,onio nmin noiyr iri nnoocrnonninn; n rnx cy
nanx iononr o aroonaro:o. I::a no,ocraronnoio ionocnaonnn
nonoxnocri qno:non nmin nnoi,a n:rn:nnorcn, nn ron no
iinamnn nmiy n,oronn cymnnaorcn. Tononnri ionn, no nn
ionnamnocn i nonono,onnon cocy,ncron cronio, oco,ar n oacrn,
112 ATIIOCIIIOS
nmonnon n,oronn, ,anan nanao a:nnrn rona n ynonnnnan crono:
aronn. Ioaonno co,non ooonin cronin aronn cnnaor oo yny
iocri n nonnocri, nro noor iri nnnnnon a:nnrnn anonn:ni.
I n n n n o c i n o n o n n o n n n aroocioo:a :anncnr or nonny
mocrnonnon oian:annn. In aroocioornnocion cyonnn nononnix aro
nn a:nnnaorcn uwc+uucctan 6oc:nt ccjoa, nonnnmancn cronoia,non,
nnqairon nnoia,a, a:nnninn naymonnnnn nono,nnocrn n anrnnnnn
co,na. ,nroinan nonronan nmonnn nnoia,a, a ocoonno nonronio nn
qairi no,yr i :anomonn riann co,onnon nimni coo,nnnroinorianninn
ynann tajouoctcjo:. Icn oman nacca noinmnx n :anomonnix co
o,nnnroinon riani ioroi co,onnon nimni ,ocraronno nonia, co,onnin
nioc ynonimaorcn, a:nnnaorcn co,onnan no,ocraronnocri.
Iacnocranonnin n :nannroino niaonnin aroocioo: n aroona
ro: aori noor iri nnnnnon qonnonannn oo anonn:ni (cn. Ancc
ju:+a aojmt), nro nonnnorcn cnnnronann c,anonnn nnoamnx i ao
ro oianon. Hanooo onacnio ocononnn anonn:ni aori oo acca
nnanno n a:in.
Aroocioo: aronn ioonnoio no:ia n nnonoonnix aronn, nnra
mnx no:i (connix, no:nononnix), nonnnorcn cnnonnon nannrn, oco
onno o no,annnx coirnnx, ioonoiyonnnnn, n:nononnnnn nnnocrn
(oinno narooinnocin oocrnrcn ro nori nnnocrn, ioroio nooa
,an omo ,o a:nnrnn aroocioo:a: oonnin noonoi cranonnrcn cin
ion, nonnonaino annnin cao,ymnin n r. n.), nnoi,a nono,ann
nonanonnn co:nannn. Iiaonnin aroocioo: no:ionix aronn no,
acnoaiaor i no:nninononn unctma, ocoonno y oinix c nicoion a
ronainon innoron:non.
In rnoon aroocioo:o aronn mnon noocrn nacro na,ar
cn on n nnoro mnan aa. Io:noo ocononno aroocioo:a i
oonnix aronn rono: c onornonnon ynacria inmin. Tono: rnx a
ronn nonnnorcn cninon oi n nnoro n nonoxo,nnocri inmonnnia.
Aroocioornnocinn crono: nn rono: nononnix aronn nonnnorcn
nicoion n nacro no no,,amoncn no,nianonro:nony ononn ononaciyn
non, nn na:oonainon, aronainon innoron:non.
Hoo,io nn aroocioo:o noaarcn aronn nnnnx iononnocron.
Onroannn nn oii:nn a:nnnaorcn n nocro a:,oonnn (nqyiannn)
mnon aori na no,n:,omnio aronn (cnn,on onma), oo noa
arcn o,onnio aronn n aronn ooo noioio iana.
Ocran oii:nn nonnnorcn cninon oi n o,non nn oonx no
iax, noo,nonnon n noxoo,annon, a raio nanonocri ion. In no,
onno naacramon onroannn, ioi,a a:nnnarcn ioaroan n oxo,
noaonnix aronn, na,aorcn rai na:inaonan noonoamancn xo
nora oi n noio, no:nniaman nn xo,io n noiamamancn nonrn
ca:y noco ocranonin
I annnx cra,nnx :aoonannn (,o nonnonnn qno:nix n:nononnn)
no:nono oarnoo a:nnrno xoocronnonix nmoi n aronnx nn co
,onnn ,nori c nnnnnainin co,oannon non nnornoio noncxo
,onnn n nocrix yiono,on (caxa, ca,ocrn), n: ioroix n oiann:no cnn
ro:nyrcn nnn,i. Ioionon,yr ,nory, co,oamy acrnroinio ni,
oiario nonnonacimonninn nninn incorann iyiyy:noo, innnoo
naco, n, coron naianna. Icn na qono co,onnn ,nori ,ncn
nonoronnonnn coxannorcn, noia:ana no,nianonro:nan roannn. Oinno
ATIISIH 113
ncnoi:yr n ianocrno nonoroannn nniornnony incory, cnnamy
yononi xoocronna n rninnon,on n ionn; crarnni onacrarnn (n
naio), cnnnacrnn (:aio), nanacrarnn (nnocrar) ynonimamno cnn
ro: xoocronna n nononn n qqoirnnnio nn IIa n II rnnax innonnn
,onnn; qonoqnar, cnnamnn yononi rninnon,on n ionn n qqoi
rnnnin nn IV rnno innonnn,onnn. oiacrnonnan roannn na:nanaorcn
nanon, nono,nrcn ,nroino (nnoi,a io,ann) n royor nono,nnocioio
ionron noxnnnnocinx noia:aroon ionn. A,oinarnan iooinnn nay
monnn nnn,noio onona :ano,nor a:nnrno aroocioo:a n cnnaor
cnornocri co,n oinix or co,onnococy,ncrix :aoonannn.
Xnyinnocioo ononno nono,nr n crannonao. Iio nnnonnr nn
:nannroinix crono:ax, :aiynoio nn anonn:no iynnix aronn. Icn
crono:nyman aron nmia acnooona nn:n ycrin cocy,a, nnoi,a
y,anr roiio nmiy (n,aronironnn). In crono:nymon arooci
oo:o naxo,nr nnnononno acrnonno cyonnoio ynacria cocy,a c no
nomi cnonnainoio aonnnia, acnooonnoio na ionno cocy,ncroio
nooio iaroroa: nnyrncocy,ncry aonny ,narann nn nociony
(iaroro nno,nr n aron noo: niy) nnyrncocy,ncry aninonacrniy.
In niaonnon onronymon aroocioo:o aronn a:nix oacron
nnnonnr onoannn mynrnonannn iononocnix cocy,on, r. o. co:,annn
ionoroia n oxo, noaonnoio ynacria cocy,a c nonomi cocrnonnon
noni oinoio (ayrorancnanrannn), iononocnoio cocy,a ,yioio noono
ia (ionorancnanrannn) nn nciyccrnonnoio noro:a (ioroorancnanra
nnn). In anonn:no aori nono,nr noro:nonanno noaonnoio ynacria.
I o i n o : :anncnr or oian:annn, rnocrn n acnocranonnocrn
aroocioornnocioio noaonnn aronn. I n,o cynaon nonnonnn aro
ocioo:a a:nnnarcn ianno no,onno, na nornonnn nocioiinx or
nn ,ao ,ocnrnornn (nannno, cronoia,nn noo,io no:nniaor n no:ac
ro noco 6O or, n na nornonnn nocioiinx or nncryni na,arcn
nmi nn :nannroinon qn:nnocion naiy:io). I rainx cynanx noino:
ornocnroino aionnnrnin. In rnoix nonnonnnx aroocioo:a
(n nony onoo,i nn nmonnnocion oo:nn co,na), a:nnnamnxcn
n noo,on no:acro y oinix c cononnonaco,crnonninn inno nn ,nc
nnonoronnonnnnn, noino: noaionnnrnin n n ornomonnn aorocno
conocrn, n n ornomonnn n:nn. Hoaionnnrno nnnr na noino: co
nyrcrnyman aronainan innoron:nn, caxanin ,naor.
I o q n a i r n i a. Ocnonon noqnairnin aroocioo:a nnnorcn
annonainin oa: n:nn: onn ry,a n or,ixa, ynonimamnn noonr
nocri ncnxnnocioio noonannonnn; ncinonno inno,nnannn, :annrnn
o:,oonnroinon qn:nnocion iyiryon; oria: or iyonnn n ynoroonnn
cnnrnix nannrion; nanninoo nnranno; oocnononno craninocrn no
nainon nacci roa. Ianoo :nanonno n noqnairnio aroocioo:a nno
or cnoonononnoo ninnonno aronainon innoron:nn, a raio caxanoio
,naora, no,acnoaiamoio i a:nnrn noaonnn cocy,on, n nx cncro
narnnocioo rmaroino ionronyonoo ononno.
ATPL3

HH no,onnoo orcyrcrnno ocrocrnonnoio ornocrnn, nannno


:a,nonoxo,noio, nn nocnora cocy,a (aori, oionnoio crnoa) no oiana
(naianma, nonoronnnia n ,.). Inoi,a ronnn nnnonnr ,n oo:nanonnn
:aamonnn nocnora oiana nco,crnno nocnanroinoio nonocca, nannno ar
o:nn nnmono,a n o:yiraro ynonix n:nononnn nn xnnnnocion ooio.
112 ATIIOCIIIOS
nmonnon n,oronn, ,anan nanao a:nnrn rona n ynonnnnan crono:
aronn. Ioaonno co,non ooonin cronin aronn cnnaor oo yny
iocri n nonnocri, nro noor iri nnnnnon a:nnrnn anonn:ni.
I n n n n o c i n o n o n n o n n n aroocioo:a :anncnr or nonny
mocrnonnon oian:annn. In aroocioornnocion cyonnn nononnix aro
nn a:nnnaorcn uwc+uucctan 6oc:nt ccjoa, nonnnmancn cronoia,non,
nnqairon nnoia,a, a:nnninn naymonnnnn nono,nnocrn n anrnnnnn
co,na. ,nroinan nonronan nmonnn nnoia,a, a ocoonno nonronio nn
qairi no,yr i :anomonn riann co,onnon nimni coo,nnnroinorianninn
ynann tajouoctcjo:. Icn oman nacca noinmnx n :anomonnix co
o,nnnroinon riani ioroi co,onnon nimni ,ocraronno nonia, co,onnin
nioc ynonimaorcn, a:nnnaorcn co,onnan no,ocraronnocri.
Iacnocranonnin n :nannroino niaonnin aroocioo: n aroona
ro: aori noor iri nnnnnon qonnonannn oo anonn:ni (cn. Ancc
ju:+a aojmt), nro nonnnorcn cnnnronann c,anonnn nnoamnx i ao
ro oianon. Hanooo onacnio ocononnn anonn:ni aori oo acca
nnanno n a:in.
Aroocioo: aronn ioonnoio no:ia n nnonoonnix aronn, nnra
mnx no:i (connix, no:nononnix), nonnnorcn cnnonnon nannrn, oco
onno o no,annnx coirnnx, ioonoiyonnnnn, n:nononnnnn nnnocrn
(oinno narooinnocin oocrnrcn ro nori nnnocrn, ioroio nooa
,an omo ,o a:nnrnn aroocioo:a: oonnin noonoi cranonnrcn cin
ion, nonnonaino annnin cao,ymnin n r. n.), nnoi,a nono,ann
nonanonnn co:nannn. Iiaonnin aroocioo: no:ionix aronn no,
acnoaiaor i no:nninononn unctma, ocoonno y oinix c nicoion a
ronainon innoron:non.
In rnoon aroocioo:o aronn mnon noocrn nacro na,ar
cn on n nnoro mnan aa. Io:noo ocononno aroocioo:a i
oonnix aronn rono: c onornonnon ynacria inmin. Tono: rnx a
ronn nonnnorcn cninon oi n nnoro n nonoxo,nnocri inmonnnia.
Aroocioornnocinn crono: nn rono: nononnix aronn nonnnorcn
nicoion n nacro no no,,amoncn no,nianonro:nony ononn ononaciyn
non, nn na:oonainon, aronainon innoron:non.
Hoo,io nn aroocioo:o noaarcn aronn nnnnx iononnocron.
Onroannn nn oii:nn a:nnnaorcn n nocro a:,oonnn (nqyiannn)
mnon aori na no,n:,omnio aronn (cnn,on onma), oo noa
arcn o,onnio aronn n aronn ooo noioio iana.
Ocran oii:nn nonnnorcn cninon oi n o,non nn oonx no
iax, noo,nonnon n noxoo,annon, a raio nanonocri ion. In no,
onno naacramon onroannn, ioi,a a:nnnarcn ioaroan n oxo,
noaonnix aronn, na,aorcn rai na:inaonan noonoamancn xo
nora oi n noio, no:nniaman nn xo,io n noiamamancn nonrn
ca:y noco ocranonin
I annnx cra,nnx :aoonannn (,o nonnonnn qno:nix n:nononnn)
no:nono oarnoo a:nnrno xoocronnonix nmoi n aronnx nn co
,onnn ,nori c nnnnnainin co,oannon non nnornoio noncxo
,onnn n nocrix yiono,on (caxa, ca,ocrn), n: ioroix n oiann:no cnn
ro:nyrcn nnn,i. Ioionon,yr ,nory, co,oamy acrnroinio ni,
oiario nonnonacimonninn nninn incorann iyiyy:noo, innnoo
naco, n, coron naianna. Icn na qono co,onnn ,nori ,ncn
nonoronnonnn coxannorcn, noia:ana no,nianonro:nan roannn. Oinno
ATIISIH 113
ncnoi:yr n ianocrno nonoroannn nniornnony incory, cnnamy
yononi xoocronna n rninnon,on n ionn; crarnni onacrarnn (n
naio), cnnnacrnn (:aio), nanacrarnn (nnocrar) ynonimamno cnn
ro: xoocronna n nononn n qqoirnnnio nn IIa n II rnnax innonnn
,onnn; qonoqnar, cnnamnn yononi rninnon,on n ionn n qqoi
rnnnin nn IV rnno innonnn,onnn. oiacrnonnan roannn na:nanaorcn
nanon, nono,nrcn ,nroino (nnoi,a io,ann) n royor nono,nnocioio
ionron noxnnnnocinx noia:aroon ionn. A,oinarnan iooinnn nay
monnn nnn,noio onona :ano,nor a:nnrno aroocioo:a n cnnaor
cnornocri co,n oinix or co,onnococy,ncrix :aoonannn.
Xnyinnocioo ononno nono,nr n crannonao. Iio nnnonnr nn
:nannroinix crono:ax, :aiynoio nn anonn:no iynnix aronn. Icn
crono:nyman aron nmia acnooona nn:n ycrin cocy,a, nnoi,a
y,anr roiio nmiy (n,aronironnn). In crono:nymon arooci
oo:o naxo,nr nnnononno acrnonno cyonnoio ynacria cocy,a c no
nomi cnonnainoio aonnnia, acnooonnoio na ionno cocy,ncroio
nooio iaroroa: nnyrncocy,ncry aonny ,narann nn nociony
(iaroro nno,nr n aron noo: niy) nnyrncocy,ncry aninonacrniy.
In niaonnon onronymon aroocioo:o aronn a:nix oacron
nnnonnr onoannn mynrnonannn iononocnix cocy,on, r. o. co:,annn
ionoroia n oxo, noaonnoio ynacria cocy,a c nonomi cocrnonnon
noni oinoio (ayrorancnanrannn), iononocnoio cocy,a ,yioio noono
ia (ionorancnanrannn) nn nciyccrnonnoio noro:a (ioroorancnanra
nnn). In anonn:no aori nono,nr noro:nonanno noaonnoio ynacria.
I o i n o : :anncnr or oian:annn, rnocrn n acnocranonnocrn
aroocioornnocioio noaonnn aronn. I n,o cynaon nonnonnn aro
ocioo:a a:nnnarcn ianno no,onno, na nornonnn nocioiinx or
nn ,ao ,ocnrnornn (nannno, cronoia,nn noo,io no:nniaor n no:ac
ro noco 6O or, n na nornonnn nocioiinx or nncryni na,arcn
nmi nn :nannroinon qn:nnocion naiy:io). I rainx cynanx noino:
ornocnroino aionnnrnin. In rnoix nonnonnnx aroocioo:a
(n nony onoo,i nn nmonnnocion oo:nn co,na), a:nnnamnxcn
n noo,on no:acro y oinix c cononnonaco,crnonninn inno nn ,nc
nnonoronnonnnnn, noino: noaionnnrnin n n ornomonnn aorocno
conocrn, n n ornomonnn n:nn. Hoaionnnrno nnnr na noino: co
nyrcrnyman aronainan innoron:nn, caxanin ,naor.
I o q n a i r n i a. Ocnonon noqnairnin aroocioo:a nnnorcn
annonainin oa: n:nn: onn ry,a n or,ixa, ynonimamnn noonr
nocri ncnxnnocioio noonannonnn; ncinonno inno,nnannn, :annrnn
o:,oonnroinon qn:nnocion iyiryon; oria: or iyonnn n ynoroonnn
cnnrnix nannrion; nanninoo nnranno; oocnononno craninocrn no
nainon nacci roa. Ianoo :nanonno n noqnairnio aroocioo:a nno
or cnoonononnoo ninnonno aronainon innoron:nn, a raio caxanoio
,naora, no,acnoaiamoio i a:nnrn noaonnn cocy,on, n nx cncro
narnnocioo rmaroino ionronyonoo ononno.
ATPL3

HH no,onnoo orcyrcrnno ocrocrnonnoio ornocrnn, nannno


:a,nonoxo,noio, nn nocnora cocy,a (aori, oionnoio crnoa) no oiana
(naianma, nonoronnnia n ,.). Inoi,a ronnn nnnonnr ,n oo:nanonnn
:aamonnn nocnora oiana nco,crnno nocnanroinoio nonocca, nannno ar
o:nn nnmono,a n o:yiraro ynonix n:nononnn nn xnnnnocion ooio.
114 ATIOuIH
ATPOd

HH ynonimonno orona n nacci oiana nn riann, cono


no,amoocn ocaonnon nx qyninnn nn oo noiamonnon. In aro
qnn ynonimarcn a:noi n nnco naonxnnaro:nix ioroi.
Ia:nnar qn:nooinnociy n narooinnociy aroqn. I qn:noo
innocion ornocnr aroqn nnonionon oo:i y n:ocix, aroqn noo
nix oo:, iocron, nimn, ion, nnyronnnx oianon n cranocion no:
acro. Iarooinnocian aroqnn no:nniaor nn no,ocraronnon nocrynonnn
n oiann:n nn oian nnraroinix nomocrn (nannno, nn ioo,annn) nn
naymonnnx ycnoonnn nnraroinix nomocrn, oycononnix a:nnninn
:aoonannnnn (ai oy,ia, noioroio nnqoinnonnio oo:nn, naymo
nnn ,onroinocrn n,oinnnix oo:). Iarooinnocian aroqnn iaio
iono oiana noor iri cnn:ana c naymonnon oio nnnonannn, nann
no n o:yiraro nono,onnn coornorcrnymnx nonon, nonnra n ,.
nonoionnan aroqnn. Aroqnn oiana nacrynaor raio n cnn:n c naymo
nnnnn ionooamonnn, no:,oncrnnon nonn:nymoio n:ynonnn nn roi
cnnocinx nomocrn, noxannnocinn ,anonnon. Iarooinnocian aroqnn no
or conono,aricn cioo:on oiana nn riann.
AYT

H3M cocronnno noiyonnocrn n nn nnyronnnx noonnannn


c yxo,on or oainocrn, :aninyrocri, o,nocri niaonnn nonnn, no
roon nonnonainoio ionraira c oiyamnnn. Ha,aorcn iannin o
a:on nn wu:oqjcnuu; oiino nonnonnn ayrn:na ncronarcn nn mn
:on,non cia,o nnnocrn (mn:on,non ncnxonarnn).
AYTOHHTOKCHK

AJHH canooranonno oiann:na n,onnrinn no


mocrnann, ioroio niaarinarcn nn nn noioroix naymonnnx nonai
non n:no,onroinocrn nn naiannnarcn nn a:nnnix :aoonannnx.
Ioronnnonnan ayronnroicniannn no:nniaor nn naymonnn ni,on
roinix nonoccon (nannno, nn :aoonannnx nonoi), conono,a
mnxcn :a,oion n oiann:no no,yiron onona nomocrn; o:onnonnan
ayronnroicniannn nn ncacinannn roicnnocinx no,yiron, oa:ymnx
cn nn nainonroinix nonoccax, acna,o rianon nn nn ncacinannn no
,yiron innonnn n: inmonnnia (nn ,nroinix :anoax, inmonnon nono
xo,nnocrn). Ononnan ayronnroicniannn cnn:ana c naymonnon onona no
mocrn, nro na,aorcn nn n,o n,oinnnix :aoonannn (nannno,
innornoo:o, caxanon ,naoro). In nnqoinnonnix oo:nnx ornonaorcn
ayronnroicniannn, oycononnan naiononnon n oiann:no aironainix
roicnnon.
In ayronnroicniannn noiyr na,aricn no,onoianno, nyncrno a:n
rocrn, nxoa,ia, ioonnan oi, ioonoiyonno, anooicnn, romnora,
nora, raxnia,nn, aronainan innoron:nn, nnoi,a omoo noxy,anno n no
nnonno conornnnonocrn oiann:na.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni, ni:nanmon ayronnroi
cniann; nono,nr raio noonnnrnn, cnococrnymno y,aonn n: oia
nn:na roicnnocinx nomocrn (ycnonno ni,onroinon cnoconocrn oiann:na
nyron nnnononnn noroionnix, nonoionnix n canroinix co,crn).
AYTOHHd

LKJHH (cnn.: ayroionnan nnqoinnn, n,oionnan nnqoi


nnn) oo:nn, ni:inaonio yconnonaroionnon ayroqoon, ioroan ai
rnnn:nyorcn nn noaionnnrnix ,n oiann:na yconnnx.
Io:y,nronnn ayronnqoinnn nnnrcn nniooiann:ni, naconmno
ioy n cn:ncrio ooonin ,ixaroinix nyron, nnmonanroinoio raira,
AuASIH 11
noonix oianon, ionrnirnni: craqnoioiin, cronroioiin, inmonnan
naonia, noron, iocnoi, ini n ,. Ocnonninn nnnnnann, cnoco
crnymnnn no:nninononn ayronnqoinnn, nnnrcn ranni c nono,o
nnon naynix noionon, no,nnnncino nannnynnnn (onoannn, nnroi
nnn, n,ocionnn, iaroron:annn cocy,on), ninononnio c naymonnon na
nn aconrnin n anrnconrnin, no,onnio n nnooronnio naymonnn
nnnynnon cncroni, oycononnio noaionnnrnon iooinon, croccann,
nononononnin nnrannon, nnqoinnonninn (IInnqoinnn n ,.), ayro
nnnynninn, oniooinnocinnn n n,oinnninn (caxanin ,naor) :ao
onannnnn, noooxa,onnon, no:,oncrnnon nonn:nymoio n:ynonnn,
a raio nnnononnon iorniocroon,on, nnrocrarnnocinx n nnnyno,onoc
cnnnix co,crn, noannonainin ncnoi:onannon nornnonnionix no
naaron, nnno,nmnnn i naymonn nnioiooinn oiann:na (,ncairo
no:y), r. o. nonainoio cocrana ayronnioqoi.
Ayronnqoinnn noor nonnnricn nocrninn nocnanroininn nonoc
cann (nno,onnn, nnonnonnn, xoonncrnr, nnonr) n ionoan:onannon nn
qoinnon nnori ,o a:nnrnn concnca.
, n a i n o c r n i a ocnoninaorcn na innnnocinx ,annix, o:yirarax
aironooinnocioio ncco,onannn oaroino c ono,oonnon nyncrnn
roinocrn ni,oonnon qoi i nornnonnionin co,crnan.
I ocnono o n o n n n ayronnqoinnonnix nonoccon onr ycranonno
nnnnn, ni:nanmnx airnnn:ann ayroqoi, nnnononno noonananon
non anrnnnionon roannn, aironoqaion, nnnynoroannn (nannno,
anrncraqnoioiionoio nnnynoioynna), nnnynono,ynroon, ynornion
(nqn,ynaironn, nqnio, nocnonn n ,.) ,n noccranononnn no
nainoio cocrana nnioqoi inmonnnia, canannn onaion n,oionnon nn
qoinnn (y,aonno iano:nix :yon, ron:nironnn n r. ,.).
AdA3

HH accroncrno onn, oycononnoo noaonnon ononix


:on ioi noymann ioonnoio no:ia nn nx nono,nmnx nyron nn co
xannocrn qyninnn ononoio annaara (n:ii, nniioo noo, iyi, iorani).
Io:nniaor nn ionon:nnnnnx n no:i, rono:o cocy,on no:ia, onyxonx,
acnoccax no:ia, noonnono:ionix rannax n ,. Aqa:nn nacro cono
no,aorcn accroncrnon nronnn aoicnon, nncina aiaqnon, cnora
aiaiiynon. I :anncnnocrn or :oni noaonnn n noymann ioonnoio
no:ia a:nnnarcn a:nnnio qoni aqa:nn.
Movopnan aqaann :ary,nonno nn nono:nonocri non:nocnri cona
nn coxanonnn cnoconocrn non:nomonnn or,oinix :nyion n nonnnannn
onn. In nanooo rnoon noronon aqa:nn oni orcyrcrnyor. I rnx cy
nanx ,ao noco noccranononnn onn y oinoio no:nniar :ary,nonnn nn
conix nicia:inannnx, nonroonnn conn con, qa:i.
Ccncopnan aqaann naymonno nonnnannn onn nn nonainon cy
xo (conocnan iyxora) n coxanonnn cnoconocrn iononri. I oiinx cy
nanx oinon nonnnaor or,oinio cona n ,ao ioorino qa:i, ocoonno
nnninnio (orionro or, noianro n:ii). I nornnonoonocri
oinin c noronon aqa:nn rn oinio inar ornni, no nco,crnno
yrari ionron :a oni noco,nnn cranonnrcn occniconnon, na,a
orcn :anona yin, coion n ,ao noix con (conocnan oiomia).
Ccanvnuccuan {cmcxonan} aqaann naymonno nonnnannn cnica
qa:. Ioinio xoomo iononr, n ocnonnon nonnnar oamonny i nnn
oni, no no noiyr nonnri a:nnny no,y rainnn, nannno, conocono
114 ATIOuIH
ATPOd

HH ynonimonno orona n nacci oiana nn riann, cono


no,amoocn ocaonnon nx qyninnn nn oo noiamonnon. In aro
qnn ynonimarcn a:noi n nnco naonxnnaro:nix ioroi.
Ia:nnar qn:nooinnociy n narooinnociy aroqn. I qn:noo
innocion ornocnr aroqn nnonionon oo:i y n:ocix, aroqn noo
nix oo:, iocron, nimn, ion, nnyronnnx oianon n cranocion no:
acro. Iarooinnocian aroqnn no:nniaor nn no,ocraronnon nocrynonnn
n oiann:n nn oian nnraroinix nomocrn (nannno, nn ioo,annn) nn
naymonnnx ycnoonnn nnraroinix nomocrn, oycononnix a:nnninn
:aoonannnnn (ai oy,ia, noioroio nnqoinnonnio oo:nn, naymo
nnn ,onroinocrn n,oinnnix oo:). Iarooinnocian aroqnn iaio
iono oiana noor iri cnn:ana c naymonnon oio nnnonannn, nann
no n o:yiraro nono,onnn coornorcrnymnx nonon, nonnra n ,.
nonoionnan aroqnn. Aroqnn oiana nacrynaor raio n cnn:n c naymo
nnnnn ionooamonnn, no:,oncrnnon nonn:nymoio n:ynonnn nn roi
cnnocinx nomocrn, noxannnocinn ,anonnon. Iarooinnocian aroqnn no
or conono,aricn cioo:on oiana nn riann.
AYT

H3M cocronnno noiyonnocrn n nn nnyronnnx noonnannn


c yxo,on or oainocrn, :aninyrocri, o,nocri niaonnn nonnn, no
roon nonnonainoio ionraira c oiyamnnn. Ha,aorcn iannin o
a:on nn wu:oqjcnuu; oiino nonnonnn ayrn:na ncronarcn nn mn
:on,non cia,o nnnocrn (mn:on,non ncnxonarnn).
AYTOHHTOKCHK

AJHH canooranonno oiann:na n,onnrinn no


mocrnann, ioroio niaarinarcn nn nn noioroix naymonnnx nonai
non n:no,onroinocrn nn naiannnarcn nn a:nnnix :aoonannnx.
Ioronnnonnan ayronnroicniannn no:nniaor nn naymonnn ni,on
roinix nonoccon (nannno, nn :aoonannnx nonoi), conono,a
mnxcn :a,oion n oiann:no no,yiron onona nomocrn; o:onnonnan
ayronnroicniannn nn ncacinannn roicnnocinx no,yiron, oa:ymnx
cn nn nainonroinix nonoccax, acna,o rianon nn nn ncacinannn no
,yiron innonnn n: inmonnnia (nn ,nroinix :anoax, inmonnon nono
xo,nnocrn). Ononnan ayronnroicniannn cnn:ana c naymonnon onona no
mocrn, nro na,aorcn nn n,o n,oinnnix :aoonannn (nannno,
innornoo:o, caxanon ,naoro). In nnqoinnonnix oo:nnx ornonaorcn
ayronnroicniannn, oycononnan naiononnon n oiann:no aironainix
roicnnon.
In ayronnroicniannn noiyr na,aricn no,onoianno, nyncrno a:n
rocrn, nxoa,ia, ioonnan oi, ioonoiyonno, anooicnn, romnora,
nora, raxnia,nn, aronainan innoron:nn, nnoi,a omoo noxy,anno n no
nnonno conornnnonocrn oiann:na.
o n o n n o nananono na ycranonno nnnnni, ni:nanmon ayronnroi
cniann; nono,nr raio noonnnrnn, cnococrnymno y,aonn n: oia
nn:na roicnnocinx nomocrn (ycnonno ni,onroinon cnoconocrn oiann:na
nyron nnnononnn noroionnix, nonoionnix n canroinix co,crn).
AYTOHHd

LKJHH (cnn.: ayroionnan nnqoinnn, n,oionnan nnqoi


nnn) oo:nn, ni:inaonio yconnonaroionnon ayroqoon, ioroan ai
rnnn:nyorcn nn noaionnnrnix ,n oiann:na yconnnx.
Io:y,nronnn ayronnqoinnn nnnrcn nniooiann:ni, naconmno
ioy n cn:ncrio ooonin ,ixaroinix nyron, nnmonanroinoio raira,
AuASIH 11
noonix oianon, ionrnirnni: craqnoioiin, cronroioiin, inmonnan
naonia, noron, iocnoi, ini n ,. Ocnonninn nnnnnann, cnoco
crnymnnn no:nninononn ayronnqoinnn, nnnrcn ranni c nono,o
nnon naynix noionon, no,nnnncino nannnynnnn (onoannn, nnroi
nnn, n,ocionnn, iaroron:annn cocy,on), ninononnio c naymonnon na
nn aconrnin n anrnconrnin, no,onnio n nnooronnio naymonnn
nnnynnon cncroni, oycononnio noaionnnrnon iooinon, croccann,
nononononnin nnrannon, nnqoinnonninn (IInnqoinnn n ,.), ayro
nnnynninn, oniooinnocinnn n n,oinnninn (caxanin ,naor) :ao
onannnnn, noooxa,onnon, no:,oncrnnon nonn:nymoio n:ynonnn,
a raio nnnononnon iorniocroon,on, nnrocrarnnocinx n nnnyno,onoc
cnnnix co,crn, noannonainin ncnoi:onannon nornnonnionix no
naaron, nnno,nmnnn i naymonn nnioiooinn oiann:na (,ncairo
no:y), r. o. nonainoio cocrana ayronnioqoi.
Ayronnqoinnn noor nonnnricn nocrninn nocnanroininn nonoc
cann (nno,onnn, nnonnonnn, xoonncrnr, nnonr) n ionoan:onannon nn
qoinnon nnori ,o a:nnrnn concnca.
, n a i n o c r n i a ocnoninaorcn na innnnocinx ,annix, o:yirarax
aironooinnocioio ncco,onannn oaroino c ono,oonnon nyncrnn
roinocrn ni,oonnon qoi i nornnonnionin co,crnan.
I ocnono o n o n n n ayronnqoinnonnix nonoccon onr ycranonno
nnnnn, ni:nanmnx airnnn:ann ayroqoi, nnnononno noonananon
non anrnnnionon roannn, aironoqaion, nnnynoroannn (nannno,
anrncraqnoioiionoio nnnynoioynna), nnnynono,ynroon, ynornion
(nqn,ynaironn, nqnio, nocnonn n ,.) ,n noccranononnn no
nainoio cocrana nnioqoi inmonnnia, canannn onaion n,oionnon nn
qoinnn (y,aonno iano:nix :yon, ron:nironnn n r. ,.).
AdA3

HH accroncrno onn, oycononnoo noaonnon ononix


:on ioi noymann ioonnoio no:ia nn nx nono,nmnx nyron nn co
xannocrn qyninnn ononoio annaara (n:ii, nniioo noo, iyi, iorani).
Io:nniaor nn ionon:nnnnnx n no:i, rono:o cocy,on no:ia, onyxonx,
acnoccax no:ia, noonnono:ionix rannax n ,. Aqa:nn nacro cono
no,aorcn accroncrnon nronnn aoicnon, nncina aiaqnon, cnora
aiaiiynon. I :anncnnocrn or :oni noaonnn n noymann ioonnoio
no:ia a:nnnarcn a:nnnio qoni aqa:nn.
Movopnan aqaann :ary,nonno nn nono:nonocri non:nocnri cona
nn coxanonnn cnoconocrn non:nomonnn or,oinix :nyion n nonnnannn
onn. In nanooo rnoon noronon aqa:nn oni orcyrcrnyor. I rnx cy
nanx ,ao noco noccranononnn onn y oinoio no:nniar :ary,nonnn nn
conix nicia:inannnx, nonroonnn conn con, qa:i.
Ccncopnan aqaann naymonno nonnnannn onn nn nonainon cy
xo (conocnan iyxora) n coxanonnn cnoconocrn iononri. I oiinx cy
nanx oinon nonnnaor or,oinio cona n ,ao ioorino qa:i, ocoonno
nnninnio (orionro or, noianro n:ii). I nornnonoonocri
oinin c noronon aqa:nn rn oinio inar ornni, no nco,crnno
yrari ionron :a oni noco,nnn cranonnrcn occniconnon, na,a
orcn :anona yin, coion n ,ao noix con (conocnan oiomia).
Ccanvnuccuan {cmcxonan} aqaann naymonno nonnnannn cnica
qa:. Ioinio xoomo iononr, n ocnonnon nonnnar oamonny i nnn
oni, no no noiyr nonnri a:nnny no,y rainnn, nannno, conocono
116 AuIIIIHOIIHI^IH
rannnnn, iai ar orna n oron ara; noiyr noia:ari iaan,am, in,
no no nonnnar :a,annn noia:ari iaan,amon in nn inon ia
an,am.
Anccvnuccuan aqaann :ainaorcn n ron, nro oinio :ainar na:na
nnn no,noron. Inocro roio nroi na:nari oiy, iaan,am, onn onncinar
nx ianocrna n na:nanonno: ro non o,nr, ro non nnmyr. O,naio
noo,io ,ocraronno non:nocrn nonin coi, nroi oinon ncnonnn cono
n non:noc oio, no noo: nocioiio nnnyr on cnona oio :ainaor.
Tovaxunan aqaann oinon no iononr n no nonnnaor oamonnon
i nony onn. ronno n nncino nono:noni.
In ncox qonax aqa:nn nooxo,nno ononno ocnonnoio :aoonannn n no
no,onno ,nroinix :annrnn c oiono,on. Aqa:nn no nnnorcn ncnxnnocinn ac
croncrnon, n oinio, cra,amno o, no no,oar ononn y ncnxnaron.
AdHBPHHOLHLM

HH naco,crnonnan oo:ni, oycononnan


orcyrcrnnon n na:no ionn qnnnoiona.
In aqnnnoiononnn cnorinannn ionn no nacrynaor. Oro noncxo,nr
nn co,oannn n na:no ionn nonoo O, i (O ni1OO n) qnnnoiona;
n nono co,oanno qnnnoiona cocrannor 24 i (2OO4OO ni1OO n).
Aqnnnoiononnn ncronaorcn ianno o,io, naco,yorcn no ayrocon
noonoccnnnony rnny. In ron an ranna y oonia nnno,nr i io
norononn, a ioi,a oonoi nannnaor xo,nri, nonnnrcn ixnno:i, iona
roni, ionon:nnnnn n noocri cycranon. ,orn c aqnnnoiononnon o,io
,onnar ,o :ooio no:acra. ,naino: ycranannnar nn onayonnn
nocnorinaonocrn ionn n orcyrcrnnn qnnnoiona n na:no ionn nn
nonainon ionnocrno rononnron.
I innnnecioi nairnie name ncrenaercu rnnuqnpnnurcncMnn nonnon
noo co,oanno qnnnoiona n na:no ionn. Innoqnnnoiononnn oinno
inaor nnooronnon iai n o:yiraro no,ocraronnoio oa:onannn qn
nnoiona nn noaonnn nononn, rai n nonimonnoio oio acrnoonnn
qnnnon:a. In innoqnnnoiononnn cnorinanno ionn :ano,ono, o
a:yorcn ixin nn iomionarin ciycroi. Innoqnnnoiononnn nonn
norcn ixnno:ann, oa:onannon ionaron nn naonmon ranno, ionoro
nonnnnn (noconinn, naronninn n ,.). Cnorinanno ionn nacrynaor, no
noo: nocioiio nnnyr nn nacon ioni cnona cranonnrcn n,ion. Taian
iarnna na,aorcn nn nno:o nononn n ocron oo noio:o, n,o :oia
nocrnonnix onyxoon c noracra:ann n iocrnin no:i, ocrix onio:ax, moio
oio noncxo,onnn, a raio nn ocononnix o,ax (nnyrnyronan
cnori no,a, no,onononnan orconia nn ynnoo or,oonno nanonri).
Innnnon ocron innoqnnnoiononnn, conono,amoncn naronnin io
norononnon, noor iri nnyrncocy,ncroo cnorinanno ionn c ycnonnin
noroonnon qnnnoiona no, nnnnnon nonninononnn n ioni ronon
acrnna n: nanonri n oioono,nix no,.
Ocnonnin n ononnn a n innoqnnnoiononnn nnnorcn noonnanno
na:ni n qnnnoiona.
AdOH

HH orcyrcrnno :nynnoio iooca nn coxanonnon monornon onn.


Ia:nnar qyninnonainy (ncronnociy, nn ncnxoionny), ncrnn
ny (oiannnociy, nn ioranny) n naanrnnociy aqonn. uyninn
onainan aqonnn a:nnnaorcn oinno noco ocrix anninron y oinix
nono:ann. Cnnnron o:iacnn n rnx cynanx ynono ,onrcn, xorn
AuTI 117
nocrnio narooinnocino n:nononnn n iorann orcyrcrnyr. Inoi,a qyni
nnonainan aqonnn no:nniaor nno:anno no, nnnnnon nononnn, ncnyia,
ncnxnnocion ranni. Icrnnnan aqonnn na,aorcn nn :aoonannnx io
rann, ioi,a noxo cniiarcn nn noxo nnnyr iooconio cnn:in
nco,crnno nocnanroinix nonoccon n nnx, a raio nn onyxonx, y
nax n ,. Aqonnn, oycononnan naannon iooconix cnn:oi, na:inaorcn
naanrnnocion. Ona noor no:nninyri n o:yiraro ranni, nn a:nn
nix onyxonx. Aqonnn o,nn n: cnnnronon ,nqronnnoio iyna.
o n o n n o qyninnonainon aqonnn noor iri ry,nin, ocoonno
nn nono:ax. Hooxo,nno nacronnnnoo nnymonno oinin, nro onn noiyr
iononri ionio. I: oiacrnonnix co,crn na:nanar raninnn:aroi;
nnnonnr raio qn:noroanonrnnocino noro,i. In ncrnnnon aqonnn o
nonno nananono na ocnonnoo :aoonanno.
I o i n o : nn qyninnonainon aqonnn n oimnncrno cynaon a
ionnnrnin, nn ncrnnnon n naanrnnocion nonoo aionnnrnin n :a
nncnr or ncxo,a ocnonnoio :aoonannn.

AdTm nooimno, iyion nn onainon qoni n:ni, nonnnmnocn


na cn:ncron ooonio ra (oo na cn:ncrix oooniax ,yinx oianon).
amo aqri inar nonnonnon aqro:noio ocroio nn xonnnocioio iono
rnnocioio cronarnra, a raio nmya, cny, ionornnocion aninni n ,.
Aqri acnoaiarcn nanooo nacro na oionix nonoxnocrnx n ion
nnio n:iia, iyax, cn:ncron ooonio moi, ,na oronon noocrn n rno
,on noo. Ionnonno aqr na cn:ncron ooonio ra conono,aorcn o:
ion oo:nonnocri, naymonnon cnoor,oonnn, :ary,nonnon nnona
nnmn; no,nocrnio nnqarnnocino y:i ynonnnnarcn. I noioroix
cynanx nonimaorcn ronnoarya roa.
Io:nniar aqri na nocro ny:iiia, ioroin onaorcn c oa:onannon o
o:nonnon o:nn nn n:nonin, noiiron qnnno:non nonion n oiyonnon
iacnin oo,ion. I co,non a:nnrno aqr noncxo,nr :a 71O ,non. Ioco
:annonnn co,a na cn:ncron ooonio no ocraorcn. In ocaonnn :amnr
nix cn oiann:na aqri noiyr cnnaricn, oa:yn omnnio o:nnnio no
noxnocrn nn n:ni.
o n o n n o no,o ncoio nananono na ocnonnoo :aoonanno
(ocn oni no n,or o aqro:non cronarnro); iono roio, noia:ani omo
yionnman roannn, n ron nnco nnrannnoroannn. ^ocrno na:nanar
oo:onnamno annniannn acrnoa anocro:nna na nocnionon
(nn ,yion) naco, nn ionornnocion cronarnro nornnonnycnio
co,crna. I nono, :annonnn aqr nx cna:inar iaoronnon, nacon
mnnonnnia, oonnxn n ,.
Y nonoo,onnix n nonio ,no no,on n:nn na rno,on noo c ,nyx
croon noiyr oa:onaricn nonoxnocrnio n:nonin, no nn,y nanonnnamno
aqri, rai na:inaonio aqvm {nanm} Bcnapa. Ix no:nninononno ni
:nano noxannnocinn nono,onnon cn:ncron ooonin (no,ocraronno oc
roonin nornannon oronon noocrn oonia noco o,onnn nn oo
,nonninn nornannnnn oronon noocrn oonia noo, o,on). ononno
aqr Io,naa nocrnoo n cocronr n ocroonon nnia,inannn i nnn narno
io rannona, cnononnoio cainn acrnoann anrnconrnion (onon inco
ri, qyannnna n ,.). Iyoino aqri Io,naa :annar c oa:onannon
ynon. ,n n o q n a i r n i n oa:onannn aqr Io,naa nornanno
oronon noocrn nonoo,onnoio nyno non:no,nri ononi ocroono n
nmi n cynao iannon nooxo,nnocrn.
116 AuIIIIHOIIHI^IH
rannnnn, iai ar orna n oron ara; noiyr noia:ari iaan,am, in,
no no nonnnar :a,annn noia:ari iaan,amon in nn inon ia
an,am.
Anccvnuccuan aqaann :ainaorcn n ron, nro oinio :ainar na:na
nnn no,noron. Inocro roio nroi na:nari oiy, iaan,am, onn onncinar
nx ianocrna n na:nanonno: ro non o,nr, ro non nnmyr. O,naio
noo,io ,ocraronno non:nocrn nonin coi, nroi oinon ncnonnn cono
n non:noc oio, no noo: nocioiio nnnyr on cnona oio :ainaor.
Tovaxunan aqaann oinon no iononr n no nonnnaor oamonnon
i nony onn. ronno n nncino nono:noni.
In ncox qonax aqa:nn nooxo,nno ononno ocnonnoio :aoonannn n no
no,onno ,nroinix :annrnn c oiono,on. Aqa:nn no nnnorcn ncnxnnocinn ac
croncrnon, n oinio, cra,amno o, no no,oar ononn y ncnxnaron.
AdHBPHHOLHLM

HH naco,crnonnan oo:ni, oycononnan


orcyrcrnnon n na:no ionn qnnnoiona.
In aqnnnoiononnn cnorinannn ionn no nacrynaor. Oro noncxo,nr
nn co,oannn n na:no ionn nonoo O, i (O ni1OO n) qnnnoiona;
n nono co,oanno qnnnoiona cocrannor 24 i (2OO4OO ni1OO n).
Aqnnnoiononnn ncronaorcn ianno o,io, naco,yorcn no ayrocon
noonoccnnnony rnny. In ron an ranna y oonia nnno,nr i io
norononn, a ioi,a oonoi nannnaor xo,nri, nonnnrcn ixnno:i, iona
roni, ionon:nnnnn n noocri cycranon. ,orn c aqnnnoiononnon o,io
,onnar ,o :ooio no:acra. ,naino: ycranannnar nn onayonnn
nocnorinaonocrn ionn n orcyrcrnnn qnnnoiona n na:no ionn nn
nonainon ionnocrno rononnron.
I innnnecioi nairnie name ncrenaercu rnnuqnpnnurcncMnn nonnon
noo co,oanno qnnnoiona n na:no ionn. Innoqnnnoiononnn oinno
inaor nnooronnon iai n o:yiraro no,ocraronnoio oa:onannn qn
nnoiona nn noaonnn nononn, rai n nonimonnoio oio acrnoonnn
qnnnon:a. In innoqnnnoiononnn cnorinanno ionn :ano,ono, o
a:yorcn ixin nn iomionarin ciycroi. Innoqnnnoiononnn nonn
norcn ixnno:ann, oa:onannon ionaron nn naonmon ranno, ionoro
nonnnnn (noconinn, naronninn n ,.). Cnorinanno ionn nacrynaor, no
noo: nocioiio nnnyr nn nacon ioni cnona cranonnrcn n,ion. Taian
iarnna na,aorcn nn nno:o nononn n ocron oo noio:o, n,o :oia
nocrnonnix onyxoon c noracra:ann n iocrnin no:i, ocrix onio:ax, moio
oio noncxo,onnn, a raio nn ocononnix o,ax (nnyrnyronan
cnori no,a, no,onononnan orconia nn ynnoo or,oonno nanonri).
Innnnon ocron innoqnnnoiononnn, conono,amoncn naronnin io
norononnon, noor iri nnyrncocy,ncroo cnorinanno ionn c ycnonnin
noroonnon qnnnoiona no, nnnnnon nonninononnn n ioni ronon
acrnna n: nanonri n oioono,nix no,.
Ocnonnin n ononnn a n innoqnnnoiononnn nnnorcn noonnanno
na:ni n qnnnoiona.
AdOH

HH orcyrcrnno :nynnoio iooca nn coxanonnon monornon onn.


Ia:nnar qyninnonainy (ncronnociy, nn ncnxoionny), ncrnn
ny (oiannnociy, nn ioranny) n naanrnnociy aqonn. uyninn
onainan aqonnn a:nnnaorcn oinno noco ocrix anninron y oinix
nono:ann. Cnnnron o:iacnn n rnx cynanx ynono ,onrcn, xorn
AuTI 117
nocrnio narooinnocino n:nononnn n iorann orcyrcrnyr. Inoi,a qyni
nnonainan aqonnn no:nniaor nno:anno no, nnnnnon nononnn, ncnyia,
ncnxnnocion ranni. Icrnnnan aqonnn na,aorcn nn :aoonannnx io
rann, ioi,a noxo cniiarcn nn noxo nnnyr iooconio cnn:in
nco,crnno nocnanroinix nonoccon n nnx, a raio nn onyxonx, y
nax n ,. Aqonnn, oycononnan naannon iooconix cnn:oi, na:inaorcn
naanrnnocion. Ona noor no:nninyri n o:yiraro ranni, nn a:nn
nix onyxonx. Aqonnn o,nn n: cnnnronon ,nqronnnoio iyna.
o n o n n o qyninnonainon aqonnn noor iri ry,nin, ocoonno
nn nono:ax. Hooxo,nno nacronnnnoo nnymonno oinin, nro onn noiyr
iononri ionio. I: oiacrnonnix co,crn na:nanar raninnn:aroi;
nnnonnr raio qn:noroanonrnnocino noro,i. In ncrnnnon aqonnn o
nonno nananono na ocnonnoo :aoonanno.
I o i n o : nn qyninnonainon aqonnn n oimnncrno cynaon a
ionnnrnin, nn ncrnnnon n naanrnnocion nonoo aionnnrnin n :a
nncnr or ncxo,a ocnonnoio :aoonannn.

AdTm nooimno, iyion nn onainon qoni n:ni, nonnnmnocn


na cn:ncron ooonio ra (oo na cn:ncrix oooniax ,yinx oianon).
amo aqri inar nonnonnon aqro:noio ocroio nn xonnnocioio iono
rnnocioio cronarnra, a raio nmya, cny, ionornnocion aninni n ,.
Aqri acnoaiarcn nanooo nacro na oionix nonoxnocrnx n ion
nnio n:iia, iyax, cn:ncron ooonio moi, ,na oronon noocrn n rno
,on noo. Ionnonno aqr na cn:ncron ooonio ra conono,aorcn o:
ion oo:nonnocri, naymonnon cnoor,oonnn, :ary,nonnon nnona
nnmn; no,nocrnio nnqarnnocino y:i ynonnnnarcn. I noioroix
cynanx nonimaorcn ronnoarya roa.
Io:nniar aqri na nocro ny:iiia, ioroin onaorcn c oa:onannon o
o:nonnon o:nn nn n:nonin, noiiron qnnno:non nonion n oiyonnon
iacnin oo,ion. I co,non a:nnrno aqr noncxo,nr :a 71O ,non. Ioco
:annonnn co,a na cn:ncron ooonio no ocraorcn. In ocaonnn :amnr
nix cn oiann:na aqri noiyr cnnaricn, oa:yn omnnio o:nnnio no
noxnocrn nn n:ni.
o n o n n o no,o ncoio nananono na ocnonnoo :aoonanno
(ocn oni no n,or o aqro:non cronarnro); iono roio, noia:ani omo
yionnman roannn, n ron nnco nnrannnoroannn. ^ocrno na:nanar
oo:onnamno annniannn acrnoa anocro:nna na nocnionon
(nn ,yion) naco, nn ionornnocion cronarnro nornnonnycnio
co,crna. I nono, :annonnn aqr nx cna:inar iaoronnon, nacon
mnnonnnia, oonnxn n ,.
Y nonoo,onnix n nonio ,no no,on n:nn na rno,on noo c ,nyx
croon noiyr oa:onaricn nonoxnocrnio n:nonin, no nn,y nanonnnamno
aqri, rai na:inaonio aqvm {nanm} Bcnapa. Ix no:nninononno ni
:nano noxannnocinn nono,onnon cn:ncron ooonin (no,ocraronno oc
roonin nornannon oronon noocrn oonia noco o,onnn nn oo
,nonninn nornannnnn oronon noocrn oonia noo, o,on). ononno
aqr Io,naa nocrnoo n cocronr n ocroonon nnia,inannn i nnn narno
io rannona, cnononnoio cainn acrnoann anrnconrnion (onon inco
ri, qyannnna n ,.). Iyoino aqri Io,naa :annar c oa:onannon
ynon. ,n n o q n a i r n i n oa:onannn aqr Io,naa nornanno
oronon noocrn nonoo,onnoio nyno non:no,nri ononi ocroono n
nmi n cynao iannon nooxo,nnocrn.
118 AXAASIH IAI,II
AXAAA3

HH KAP

HH cn. Iajouocna:+.
AXHA

HH. Ia:nnar oy,onny n nanioarnnociy axnn.


Xcxyounan axnxnn narooinnocioo cocronnno, nn ioroon n o
y,onnon coio orcyrcrnyr connan incora n qononri. Io noncxo,o
nn oy,onnan axnnn noor iri qyninnonainon n oiannnocion.
uyninnonainan oy,onnan axnnn oyconona nonnooqoironin
yinoronnon coioronon qyninnn oy,ia (nannno, nn ncnxnnocinx
rannax); cn:ncran ooonia oy,ia nn ron no n:nonona, axnnn nocnr
nononnin xaairo. Oiannnocian oy,onnan axnnn a:nnnaorcn n o
:yiraro aroqnn cn:ncron ooonin oy,ia n nooarnnoio noaonnn
ioroi, niaarinamnx conny incory n qononri. Ona na,aorcn
nn :aoonannnx oy,ia (aroqnnocion iacrnro, nonooa:onannnx n ,.),
nocnanroinix :aoonannnx onnoio ny:in, nononn, inmonnnia.
oy,onnan axnnn noor ionnoncnonaricn :a cnor airnnnoio ynac
rnn n nnmonaonnn qononron no,oy,onnon oo:i n ronion inmin,
nn ron innnnocian cnnnronarnia oinno orcyrcrnyor (ionnoncnonan
nan oy,onnan axnnn). In ,oionnoncannn nonnnrcn nyncrno acnn
annn n rnocrn n no,oonnon oacrn ncioo noco nnona nnmn, nnoi,a
iarionononnio oymno on, n:oia, romnora, nora, n:,yrno nnora,
ynanno. Ocnonnin nn:naion oy,onnon axnnn nnnrcn nonoci,
oycononnio no,ocraronnin noonannannon nnmn n oy,io, a raio
ycioonnin nocrynonnon oo n inmonnni, nro ni:nano :nnnnon nnnar
nnia n o:yiraro naymonnn oqoironoio noxann:na oio :aiirnn. Oro
cnn:ano c orcyrcrnnon n oy,onnon coio connon incori, ioroan oa,aor
no:y,amnn ,oncrnnon na coiorony qyninn no,oy,onnon oo:i.
Ico,crnno ycnonnn nonoccon nnionoio oonnn n innonnn nnmonix
nacc no, nnnnnon nnioqoi inmonnnia no:nniaor a:,aonno cn:nc
ron ooonin inmonnnia n nronnnoo oo nocnaonno. Hoo,io ornonarcn no
xy,anno, cnnonno conornnnonocrn oiann:na i nnqoinnnn, innonnrann
no:i, anonnn.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ncco,onannn coioronon
qyninnn oy,ia (orcyrcrnno connon incori n qononron n oy,onnon
coio, noynonnon nn :on,nonannn oy,ia) n noncnn cn:ncron oo
onin oy,ia no nonn iacrocionnn.
o n o n n o nono,nrcn no na:nanonn n no, ionroon nana. In
qyninnonainon oy,onnon axnnn oimoo :nanonno nnoor co,onno
onna nnrannn, ry,a n or,ixa. Ioinon ,oon nnnnnari nnmy no
oimnnn nonnnnn no oo 4 a: n ,oni. I: annona ncinar
,a, ni:inamno ,ncnoncnnocino nnonnn, oionon,yr ynoronri no
,yiri, no:y,amno annornr n oia:inamno niaonnoo coioionnoo
,oncrnno (coi,i n nooimon ionnocrno, nonan nia, :ooni, onomn,
qyiri, noonnoincio no,yiri n ,.).
In oiannnocion oy,onnon axnnn nono,nr ononno ocnonnoio :a
oonannn. Ha:nanar noxannnocin n xnnnnocin ma,nmy nnmy ,nory
4 nn 2, cncronarnnocinn nnon nonaaron oy,onnoio coia, a:
no,onnon connon incori, noncnna, ann,nnnoncnna, aonnna. Ioionon,yr
nnnoainio no,i (Icconryin 4 nn 17 n ,.) n ronon nn,o no 34
1 craiany :a 3O nnn ,o o,i, nnrannni, nn inmonnix accroncrnax nan
ioarnn, ionnoicnio qononrnio nonaari (qocra, nan:nnon n ,.),
non:no,nio oicnxnnonna (noicaqon n ,.), no noia:annnn anaonno
cino iononi (nooo, oraon n ,.), co,arnnnio co,crna.
A]I,OS 119
Hanupcavnuccuan axnxnn narooinnocioo cocronnno, nn ioroon
n ,yo,onainon co,onnon orcyrcrnyr qononri nanioarnnocioio coia.
amo ncronaorcn oiannnocian nanioarnnocian axnnn, oyconon
nan aroqnon annno:nix ioroi no,oy,onnon oo:i, niaarinamnx
nnmonanroinio qononri (nannno, nn rnoix qonax xonnnocio
io nanioarnra); naymonnon orroia nanioarnnocioio coia (nannno,
nn c,anonnn nanioarnnocioio noroia iannon, onyxoi) nn orcyrcr
nnon no,oy,onnon oo:i (nannno, nco,crnno nanioarironnn).
I n n n n o c i n ornonarcn nonnonno annornra, oriia, romnora,
noroon:n, nonoci c onininn n,innn ocrnmnnn (nnin cry)
n :ononninn ncnanonnnnn. Haymonno inmonnoio nnmonaonnn nnno
,nr i icrony noxy,ann oinoio n conono,aorcn niaonnon omon
caocri.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni, ao
aronoio ono,oonnn nanioarnnocinx qononron (rnncnna, nna:i,
anna:i) n ,yo,onainon co,onnon, noynonnon nn ,yo,onainon :on
,nonannn. ,n yronnonnn nnnnni axnnn ono,onr co,oanno nan
ioarnnocinx qononron n nono n ionn. Hanooo ,ocrynnin nnnorcn
ionooinnocioo ncco,onanno: nn nanioarnnocion axnnn n ncnano
nnnx onaynnar :nannroinoo ionnocrno nonrainoio na (croaro
on) n coxannnmnx nonoonny ncnononnocri nimonnix nooion nnca,
ynoronnmoiocn n nnmy (ioaroon).
o n o n n o nn nanioarnnocion axnnn ,ono iri nananono na
ocnonnoo :aoonanno. Ha:nanar ,nory nn I c oiannnonnon n
on, nno,onnon oion n yiono,on n oiioycnononon nn,o. Sanomaorcn
ynoroonno aioion. C noi :anocrnroinon roannn na:nanar nan
ioarnn, nan:nnon, qocra n ,yino nonaari, co,oamno qononri
no,oy,onnon oo:i.
AJH

O3 naymonno incornoocnonnoio cocronnnn oiann:na, xa


airon:ymoocn acornin nn ornocnroinin n:irion incor n cnn
onnon H.
Ann,o: noor iri ionnoncnonannin nn noionnoncnonannin n :a
nncnnocrn or H nnyronnon co,i oiann:na. In ionnoncnonannon
ann,o:o H ionn c,nnnyr i nnnon iannno noni (7,37,4). In o
oo niaonnon c,nnio n incy croony (H nonimo 7,3) ann,o: cnnra
orcn noionnoncnonannin.
Ia:nnar noraonnocinn n ,ixaroinin ann,o:. In noraonno
cion ann,o:o incornocri na:ni ionn nonimona nonnnno :a cnor cnn
onnn ionnonrannn n non in,oiaonaron (,naornnocinn ioroann,o:;
airarann,o:, a:nnnamnncn nn ynonimonnn oicnionannn rianon; ann
,o: nn naymonnn qyninnn nononn, oranonnn cannnarann, norano
on, nn nononnon no,ocraronnocrn).
In ,ixaroinon ann,o:o nonnnno nonimaorcn yononi ,noicn,a
yioo,a n aronainon ionn nco,crnno no,ocraronnon oionnon non
rnnnnn (nn xonnnocinx nocnonnqnnocinx :aoonannnx oiinx, nnon
nonnn, onxnainon acrno, oroio oiinx, acqnicnn, yinoronnn ,ixa
roinoio nonra a:nnninn roicnnann n ,.).
o n o n i o n o o n n n r n n nananoni no,o ncoio na ocnon
noo :aoonanno. Cnnnronarnnocian roannn nn noraonnocion ann,o:o
n oocnononnn a,oinarnon nonrnnnnn oiinx (noo,io c nonomi II).
118 AXAASIH IAI,II
AXAAA3

HH KAP

HH cn. Iajouocna:+.
AXHA

HH. Ia:nnar oy,onny n nanioarnnociy axnn.


Xcxyounan axnxnn narooinnocioo cocronnno, nn ioroon n o
y,onnon coio orcyrcrnyr connan incora n qononri. Io noncxo,o
nn oy,onnan axnnn noor iri qyninnonainon n oiannnocion.
uyninnonainan oy,onnan axnnn oyconona nonnooqoironin
yinoronnon coioronon qyninnn oy,ia (nannno, nn ncnxnnocinx
rannax); cn:ncran ooonia oy,ia nn ron no n:nonona, axnnn nocnr
nononnin xaairo. Oiannnocian oy,onnan axnnn a:nnnaorcn n o
:yiraro aroqnn cn:ncron ooonin oy,ia n nooarnnoio noaonnn
ioroi, niaarinamnx conny incory n qononri. Ona na,aorcn
nn :aoonannnx oy,ia (aroqnnocion iacrnro, nonooa:onannnx n ,.),
nocnanroinix :aoonannnx onnoio ny:in, nononn, inmonnnia.
oy,onnan axnnn noor ionnoncnonaricn :a cnor airnnnoio ynac
rnn n nnmonaonnn qononron no,oy,onnon oo:i n ronion inmin,
nn ron innnnocian cnnnronarnia oinno orcyrcrnyor (ionnoncnonan
nan oy,onnan axnnn). In ,oionnoncannn nonnnrcn nyncrno acnn
annn n rnocrn n no,oonnon oacrn ncioo noco nnona nnmn, nnoi,a
iarionononnio oymno on, n:oia, romnora, nora, n:,yrno nnora,
ynanno. Ocnonnin nn:naion oy,onnon axnnn nnnrcn nonoci,
oycononnio no,ocraronnin noonannannon nnmn n oy,io, a raio
ycioonnin nocrynonnon oo n inmonnni, nro ni:nano :nnnnon nnnar
nnia n o:yiraro naymonnn oqoironoio noxann:na oio :aiirnn. Oro
cnn:ano c orcyrcrnnon n oy,onnon coio connon incori, ioroan oa,aor
no:y,amnn ,oncrnnon na coiorony qyninn no,oy,onnon oo:i.
Ico,crnno ycnonnn nonoccon nnionoio oonnn n innonnn nnmonix
nacc no, nnnnnon nnioqoi inmonnnia no:nniaor a:,aonno cn:nc
ron ooonin inmonnnia n nronnnoo oo nocnaonno. Hoo,io ornonarcn no
xy,anno, cnnonno conornnnonocrn oiann:na i nnqoinnnn, innonnrann
no:i, anonnn.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn ncco,onannn coioronon
qyninnn oy,ia (orcyrcrnno connon incori n qononron n oy,onnon
coio, noynonnon nn :on,nonannn oy,ia) n noncnn cn:ncron oo
onin oy,ia no nonn iacrocionnn.
o n o n n o nono,nrcn no na:nanonn n no, ionroon nana. In
qyninnonainon oy,onnon axnnn oimoo :nanonno nnoor co,onno
onna nnrannn, ry,a n or,ixa. Ioinon ,oon nnnnnari nnmy no
oimnnn nonnnnn no oo 4 a: n ,oni. I: annona ncinar
,a, ni:inamno ,ncnoncnnocino nnonnn, oionon,yr ynoronri no
,yiri, no:y,amno annornr n oia:inamno niaonnoo coioionnoo
,oncrnno (coi,i n nooimon ionnocrno, nonan nia, :ooni, onomn,
qyiri, noonnoincio no,yiri n ,.).
In oiannnocion oy,onnon axnnn nono,nr ononno ocnonnoio :a
oonannn. Ha:nanar noxannnocin n xnnnnocin ma,nmy nnmy ,nory
4 nn 2, cncronarnnocinn nnon nonaaron oy,onnoio coia, a:
no,onnon connon incori, noncnna, ann,nnnoncnna, aonnna. Ioionon,yr
nnnoainio no,i (Icconryin 4 nn 17 n ,.) n ronon nn,o no 34
1 craiany :a 3O nnn ,o o,i, nnrannni, nn inmonnix accroncrnax nan
ioarnn, ionnoicnio qononrnio nonaari (qocra, nan:nnon n ,.),
non:no,nio oicnxnnonna (noicaqon n ,.), no noia:annnn anaonno
cino iononi (nooo, oraon n ,.), co,arnnnio co,crna.
A]I,OS 119
Hanupcavnuccuan axnxnn narooinnocioo cocronnno, nn ioroon
n ,yo,onainon co,onnon orcyrcrnyr qononri nanioarnnocioio coia.
amo ncronaorcn oiannnocian nanioarnnocian axnnn, oyconon
nan aroqnon annno:nix ioroi no,oy,onnon oo:i, niaarinamnx
nnmonanroinio qononri (nannno, nn rnoix qonax xonnnocio
io nanioarnra); naymonnon orroia nanioarnnocioio coia (nannno,
nn c,anonnn nanioarnnocioio noroia iannon, onyxoi) nn orcyrcr
nnon no,oy,onnon oo:i (nannno, nco,crnno nanioarironnn).
I n n n n o c i n ornonarcn nonnonno annornra, oriia, romnora,
noroon:n, nonoci c onininn n,innn ocrnmnnn (nnin cry)
n :ononninn ncnanonnnnn. Haymonno inmonnoio nnmonaonnn nnno
,nr i icrony noxy,ann oinoio n conono,aorcn niaonnon omon
caocri.
, n a i n o : ycranannnar na ocnonannn innnnocion iarnni, ao
aronoio ono,oonnn nanioarnnocinx qononron (rnncnna, nna:i,
anna:i) n ,yo,onainon co,onnon, noynonnon nn ,yo,onainon :on
,nonannn. ,n yronnonnn nnnnni axnnn ono,onr co,oanno nan
ioarnnocinx qononron n nono n ionn. Hanooo ,ocrynnin nnnorcn
ionooinnocioo ncco,onanno: nn nanioarnnocion axnnn n ncnano
nnnx onaynnar :nannroinoo ionnocrno nonrainoio na (croaro
on) n coxannnmnx nonoonny ncnononnocri nimonnix nooion nnca,
ynoronnmoiocn n nnmy (ioaroon).
o n o n n o nn nanioarnnocion axnnn ,ono iri nananono na
ocnonnoo :aoonanno. Ha:nanar ,nory nn I c oiannnonnon n
on, nno,onnon oion n yiono,on n oiioycnononon nn,o. Sanomaorcn
ynoroonno aioion. C noi :anocrnroinon roannn na:nanar nan
ioarnn, nan:nnon, qocra n ,yino nonaari, co,oamno qononri
no,oy,onnon oo:i.
AJH

O3 naymonno incornoocnonnoio cocronnnn oiann:na, xa


airon:ymoocn acornin nn ornocnroinin n:irion incor n cnn
onnon H.
Ann,o: noor iri ionnoncnonannin nn noionnoncnonannin n :a
nncnnocrn or H nnyronnon co,i oiann:na. In ionnoncnonannon
ann,o:o H ionn c,nnnyr i nnnon iannno noni (7,37,4). In o
oo niaonnon c,nnio n incy croony (H nonimo 7,3) ann,o: cnnra
orcn noionnoncnonannin.
Ia:nnar noraonnocinn n ,ixaroinin ann,o:. In noraonno
cion ann,o:o incornocri na:ni ionn nonimona nonnnno :a cnor cnn
onnn ionnonrannn n non in,oiaonaron (,naornnocinn ioroann,o:;
airarann,o:, a:nnnamnncn nn ynonimonnn oicnionannn rianon; ann
,o: nn naymonnn qyninnn nononn, oranonnn cannnarann, norano
on, nn nononnon no,ocraronnocrn).
In ,ixaroinon ann,o:o nonnnno nonimaorcn yononi ,noicn,a
yioo,a n aronainon ionn nco,crnno no,ocraronnon oionnon non
rnnnnn (nn xonnnocinx nocnonnqnnocinx :aoonannnx oiinx, nnon
nonnn, onxnainon acrno, oroio oiinx, acqnicnn, yinoronnn ,ixa
roinoio nonra a:nnninn roicnnann n ,.).
o n o n i o n o o n n n r n n nananoni no,o ncoio na ocnon
noo :aoonanno. Cnnnronarnnocian roannn nn noraonnocion ann,o:o
n oocnononnn a,oinarnon nonrnnnnn oiinx (noo,io c nonomi II).
12O AOIOuAIIH
ADPOdA

HH :aiarinanno n:ironnoio ionnocrna no:,yxa n cnn


:annan c rnn oriia. Hooimoo ionnocrno no:,yxa :aiarinaorcn
n nono n nonocco o,i n nnrin. amo aoqainn inaor nonnonnon no
no:a, no noor no:nniari n n cnn:n c :aoonannnnn oianon oy,on
noinmonnoio raira (n:na oy,ia, xonnnocinn iacrnr n ,.). Saiari
nanno no:,yxa nn ron noor noncxo,nri iai no nonn, rai n nno o,i.
Ioinio omymar rnocri n acnnanno n no,oonnon oacrn, ioroio
ynonimarcn noco ionion oriin no:,yxon o: :anaxa. In onriono
oinnocion ncco,onannn onaynnar oimon ia:onin ny:ii n oy,io.
Y iy,nix ,oron aoqainn namo oyconona nonanninin iononnon
(noionornnnin oxnar ron oonia cocia noonnon oo:i naron nn co
cannn), ncnoi:onannon noqononannix cocoi nycrimoi. In:naiann
aoqainn nnnrcn ini no nonn o,i, icroo n:,yrno nnora n oria:
oonia or nnmn.
I o n o n n n aoqainn y n:ocix oimoo :nanonno nnoor ncnxo
roannn. Inmy co,yor nnnnnari nacro, no roonnci, nooimnnn nonnn
nn. Inninnoo :aiarinanno no:,yxa nono ynonimnri, cnnan :yann
iaan,am nn ,yion no,nor. Icn aoqainn no:nnia na qono :aoo
nannn oianon oy,onnoinmonnoio raira, ononno ,ono iri nanan
ono na nx ycranonno. In aoqainn y iy,nix ,oron co,yor croio co
,nri :a iononnon; ocn no:nnin nn:nain aoqainn, ooniy ocroo
no nn,ar norniainoo nooonno, n o:yiraro noncxo,nr oriia
no:,yxon, n oonoi ycnoiannaorcn.
BA3AAH

OMA cn. On+ou, on+ou to.u.


BAKTLPHLM

HH nncyrcrnno aironn n ionn. Ionninononno


no:y,nron n ioni ornonaorcn nn nnoinx nnqoinnonnix oo:nnx n nn
norcn on:aroinin nn no:nonin ionnononron nx a:nnrnn. Ionno
crno nniooiann:non n o,nnnno orona ionn :anncnr or nnyonrnoc
rn no:y,nron n conornnnonocrn oiann:na oinoio. In ,nroinon
n niaonnon airononnn oinno qonnyrcn ionoan:onannio n, n na
crnocrn, conrnnocino qoni nnqoinnonnoio nonocca.
In rancnnccnnnix nnqoinnnx airononnn nnnorcn ocnonon noxa
nn:na noo,ann no:y,nroon ionococymnnn nonncronoinnn. In rainx
rnoo noroiamnx oo:nnx, iai onio:i, ynonio n ooionio noao
nnn, nn n,o nnqoinnonnix oo:non nnoi,a o: nn,nnix nnnnn nn
cnnonnn ocrocrnonnix :amnrnix cn oiann:na noor a:nnricn nocno
nnqnnocian airononnn :a cnor yconnonaroionnix nniooiann:non
no,crannroon nnioqoi inmonnnia, ion n cn:ncrix ooonoi. Ta
ian airononnn nnnorcn naroionornnocion ocnonon ,n a:nnrnn n,oion
non nnqoinnn (amounqctuu) nnori ,o concnca.
,n ninnonnn airononnn nanoimoo :nanonno nnoor 6atmcjuoo
uucctoc ucccoocanuc, oo aironocionnn ionn (nannno, nn onro
cnno:o, no:narnon rnqo). In n,o oo:non (nannno, nn nyno, cn
ncion n:no) ncnoi:yr nno,onno ionn oinoio aoaronin nnor
nin c noco,ymnn ni,oonnon or nnx nniooiann:non.
B
IAAHTI,IAS 121
BAAAHTHH

A3 noro:onnan oo:ni, xaairon:ymancn oa:o


nannon n:n n rocron inmio, nonocon, onnn n nnoro n nxoa,ion.
Saoonanno ncronaorcn nonnymocrnonno n nn,o cnoa,nnocinx cy
naon iannin oa:on n anonax cnnnono,crna, acnooonnix n :ono ron
oio n nanoio innara.
Io:y,nroi aanrn,nn (IaIaitidium coIi), naa:nrnymno n roc
ron inmio y cnnnon, n:o,ia y iic, coai, a raio y noonoia. Io:y,n
roi cymocrnyor n noiorarnnnon qono n n nn,o nncri. Ioiorarnnnio qo
ni noiyr coxannricn n oiyamon co,o ,o 1 cyr, nncri n rononno
34 no,. Icronnnion no:y,nroon nnna:nn nnnrcn cnnnin, ioroio no
nrn noioonno :aaoni aanrn,nnnn n nocronnno ni,onr c qoiannnn
nncri. Ho ncinona no:nonocri :aaonnn or oinix ,on n nocnro
on aanrn,nn. Ioo,ana aanrn,nn noncxo,nr noo: nnmy, no,y, yin,
:ain:nonnio qoiannnn, ioroio co,oar aanrn,nn.
Iaanrn,nn noiyr a:nnoaricn n nocnoro rocron inmin noonoia,
no ni:inan niaonnix cnnnronon oo:nn. In nonninononnn nx
n iyi inmonnon cronin oa:yrcn xaaironio n:ni n a:nnnarcn in
nnnocino nn:nain oo:nn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ia:nnar ocry n xonnnociy
qoni aanrn,na:a. ,n ocroio aanrn,na:a n oimnncrno cynaon rn
nnnno rnooo rononno c nxoa,ion, o:noann, ioonnon oi, niaon
non caocri. Ornonarcn romnora, nora, o:ino on n nnoro, cry ,o
12O a: n cyrin n ooo, qoiann oninio n,ino, nacro c innocrnin
:anaxon, nnnoci cn:n n ionn. Ioinio icro ronr n noco. Y nnx
niaoni nn:nain oo:nonnannn oiann:na: nno ocynynmoocn, ia:a
:ananmno, n:ii cyxon, ryio ion o:io cnnon. In oiroonanocionnn
ninnnrcn n:ni a:non nonnnni, acnoaiamnocn no ,nnnniy cia
,oi cn:ncron ooonin. Ocrin aanrn,na: no,oaorcn ,o 2 noc, o:
ononnn on nnoi,a nooxo,nr n xonnnocinn. In ron oocronnn, cono
no,amnocn accroncrnon qyninnn inmonnnia n ynoonninn nnonnn
nn nnroicniannn, cnonnrcn nono,ann onnccnn.
I:o,ia na,arcn o c o n o n n n n nn,o noqoannn n:n in
monnnia c a:nnrnon inmonnoio ionorononnn, nonronnra, nro noor nn
nocrn i orainony ncxo,y.
, n a i n o : ocnoninaorcn na ,annix innnnocion iarnni n o:yi
rarax aoaronoio ncco,onannn qoiann oinoio (onayonno noiora
rnnnix qon aanrn,nn). In no,o:onnn na aanrn,na: ,n onayo
nnn no:y,nron nooxo,nno ncco,onanno no, nniocionon qoiann oi
noio, n:nrix ca:y noco ,oqoiannn.
o n o n n o nono,nr n crannonao c nonomi nononnnnna, roranni
nna, noronn,a:oa. ,n oii c nnroicniannon n oo:nonnannon nno
,nr no,nooironrnio n oionio acrnoi, acionnony incory.
I o i n o : nn annnx ,nainocrnio n ononnn aionnnrnin, nn
nocnoonononnon ononnn no:noni ocononnn.
I o q n a i r n i a ninaor no,yno,onno :ain:nonnn qoia
nnnn cnnnon oiyamon co,i, co,onno no nnnon ininoni nn
yxo,o :a cnnninnn (nirio yi noco aori n noo, o,on), cnoonononnoo
ninnonno (nyron oco,onannn yxannamnx :a cnnninnn), iocnnran:a
nnn n ononno oinix aanrn,na:on n nocnroon aanrn,nn. Iinncia
noooonmnx n: crannonaa a:omaorcn roiio noco 3 ornnaroinix
anan:on qoiann n rononno 1 no,.
12O AOIOuAIIH
ADPOdA

HH :aiarinanno n:ironnoio ionnocrna no:,yxa n cnn


:annan c rnn oriia. Hooimoo ionnocrno no:,yxa :aiarinaorcn
n nono n nonocco o,i n nnrin. amo aoqainn inaor nonnonnon no
no:a, no noor no:nniari n n cnn:n c :aoonannnnn oianon oy,on
noinmonnoio raira (n:na oy,ia, xonnnocinn iacrnr n ,.). Saiari
nanno no:,yxa nn ron noor noncxo,nri iai no nonn, rai n nno o,i.
Ioinio omymar rnocri n acnnanno n no,oonnon oacrn, ioroio
ynonimarcn noco ionion oriin no:,yxon o: :anaxa. In onriono
oinnocion ncco,onannn onaynnar oimon ia:onin ny:ii n oy,io.
Y iy,nix ,oron aoqainn namo oyconona nonanninin iononnon
(noionornnnin oxnar ron oonia cocia noonnon oo:i naron nn co
cannn), ncnoi:onannon noqononannix cocoi nycrimoi. In:naiann
aoqainn nnnrcn ini no nonn o,i, icroo n:,yrno nnora n oria:
oonia or nnmn.
I o n o n n n aoqainn y n:ocix oimoo :nanonno nnoor ncnxo
roannn. Inmy co,yor nnnnnari nacro, no roonnci, nooimnnn nonnn
nn. Inninnoo :aiarinanno no:,yxa nono ynonimnri, cnnan :yann
iaan,am nn ,yion no,nor. Icn aoqainn no:nnia na qono :aoo
nannn oianon oy,onnoinmonnoio raira, ononno ,ono iri nanan
ono na nx ycranonno. In aoqainn y iy,nix ,oron co,yor croio co
,nri :a iononnon; ocn no:nnin nn:nain aoqainn, ooniy ocroo
no nn,ar norniainoo nooonno, n o:yiraro noncxo,nr oriia
no:,yxon, n oonoi ycnoiannaorcn.
BA3AAH

OMA cn. On+ou, on+ou to.u.


BAKTLPHLM

HH nncyrcrnno aironn n ionn. Ionninononno


no:y,nron n ioni ornonaorcn nn nnoinx nnqoinnonnix oo:nnx n nn
norcn on:aroinin nn no:nonin ionnononron nx a:nnrnn. Ionno
crno nniooiann:non n o,nnnno orona ionn :anncnr or nnyonrnoc
rn no:y,nron n conornnnonocrn oiann:na oinoio. In ,nroinon
n niaonnon airononnn oinno qonnyrcn ionoan:onannio n, n na
crnocrn, conrnnocino qoni nnqoinnonnoio nonocca.
In rancnnccnnnix nnqoinnnx airononnn nnnorcn ocnonon noxa
nn:na noo,ann no:y,nroon ionococymnnn nonncronoinnn. In rainx
rnoo noroiamnx oo:nnx, iai onio:i, ynonio n ooionio noao
nnn, nn n,o nnqoinnonnix oo:non nnoi,a o: nn,nnix nnnnn nn
cnnonnn ocrocrnonnix :amnrnix cn oiann:na noor a:nnricn nocno
nnqnnocian airononnn :a cnor yconnonaroionnix nniooiann:non
no,crannroon nnioqoi inmonnnia, ion n cn:ncrix ooonoi. Ta
ian airononnn nnnorcn naroionornnocion ocnonon ,n a:nnrnn n,oion
non nnqoinnn (amounqctuu) nnori ,o concnca.
,n ninnonnn airononnn nanoimoo :nanonno nnoor 6atmcjuoo
uucctoc ucccoocanuc, oo aironocionnn ionn (nannno, nn onro
cnno:o, no:narnon rnqo). In n,o oo:non (nannno, nn nyno, cn
ncion n:no) ncnoi:yr nno,onno ionn oinoio aoaronin nnor
nin c noco,ymnn ni,oonnon or nnx nniooiann:non.
B
IAAHTI,IAS 121
BAAAHTHH

A3 noro:onnan oo:ni, xaairon:ymancn oa:o


nannon n:n n rocron inmio, nonocon, onnn n nnoro n nxoa,ion.
Saoonanno ncronaorcn nonnymocrnonno n nn,o cnoa,nnocinx cy
naon iannin oa:on n anonax cnnnono,crna, acnooonnix n :ono ron
oio n nanoio innara.
Io:y,nroi aanrn,nn (IaIaitidium coIi), naa:nrnymno n roc
ron inmio y cnnnon, n:o,ia y iic, coai, a raio y noonoia. Io:y,n
roi cymocrnyor n noiorarnnnon qono n n nn,o nncri. Ioiorarnnnio qo
ni noiyr coxannricn n oiyamon co,o ,o 1 cyr, nncri n rononno
34 no,. Icronnnion no:y,nroon nnna:nn nnnrcn cnnnin, ioroio no
nrn noioonno :aaoni aanrn,nnnn n nocronnno ni,onr c qoiannnn
nncri. Ho ncinona no:nonocri :aaonnn or oinix ,on n nocnro
on aanrn,nn. Ioo,ana aanrn,nn noncxo,nr noo: nnmy, no,y, yin,
:ain:nonnio qoiannnn, ioroio co,oar aanrn,nn.
Iaanrn,nn noiyr a:nnoaricn n nocnoro rocron inmin noonoia,
no ni:inan niaonnix cnnnronon oo:nn. In nonninononnn nx
n iyi inmonnon cronin oa:yrcn xaaironio n:ni n a:nnnarcn in
nnnocino nn:nain oo:nn.
I n n n n o c i a n i a r n n a. Ia:nnar ocry n xonnnociy
qoni aanrn,na:a. ,n ocroio aanrn,na:a n oimnncrno cynaon rn
nnnno rnooo rononno c nxoa,ion, o:noann, ioonnon oi, niaon
non caocri. Ornonarcn romnora, nora, o:ino on n nnoro, cry ,o
12O a: n cyrin n ooo, qoiann oninio n,ino, nacro c innocrnin
:anaxon, nnnoci cn:n n ionn. Ioinio icro ronr n noco. Y nnx
niaoni nn:nain oo:nonnannn oiann:na: nno ocynynmoocn, ia:a
:ananmno, n:ii cyxon, ryio ion o:io cnnon. In oiroonanocionnn
ninnnrcn n:ni a:non nonnnni, acnoaiamnocn no ,nnnniy cia
,oi cn:ncron ooonin. Ocrin aanrn,na: no,oaorcn ,o 2 noc, o:
ononnn on nnoi,a nooxo,nr n xonnnocinn. In ron oocronnn, cono
no,amnocn accroncrnon qyninnn inmonnnia n ynoonninn nnonnn
nn nnroicniannn, cnonnrcn nono,ann onnccnn.
I:o,ia na,arcn o c o n o n n n n nn,o noqoannn n:n in
monnnia c a:nnrnon inmonnoio ionorononnn, nonronnra, nro noor nn
nocrn i orainony ncxo,y.
, n a i n o : ocnoninaorcn na ,annix innnnocion iarnni n o:yi
rarax aoaronoio ncco,onannn qoiann oinoio (onayonno noiora
rnnnix qon aanrn,nn). In no,o:onnn na aanrn,na: ,n onayo
nnn no:y,nron nooxo,nno ncco,onanno no, nniocionon qoiann oi
noio, n:nrix ca:y noco ,oqoiannn.
o n o n n o nono,nr n crannonao c nonomi nononnnnna, roranni
nna, noronn,a:oa. ,n oii c nnroicniannon n oo:nonnannon nno
,nr no,nooironrnio n oionio acrnoi, acionnony incory.
I o i n o : nn annnx ,nainocrnio n ononnn aionnnrnin, nn
nocnoonononnon ononnn no:noni ocononnn.
I o q n a i r n i a ninaor no,yno,onno :ain:nonnn qoia
nnnn cnnnon oiyamon co,i, co,onno no nnnon ininoni nn
yxo,o :a cnnninnn (nirio yi noco aori n noo, o,on), cnoonononnoo
ninnonno (nyron oco,onannn yxannamnx :a cnnninnn), iocnnran:a
nnn n ononno oinix aanrn,na:on n nocnroon aanrn,nn. Iinncia
noooonmnx n: crannonaa a:omaorcn roiio noco 3 ornnaroinix
anan:on qoiann n rononno 1 no,.
122 IAIAIAHHII IAI]I
BAPAB

AHHmL H

AALJm ioonn,noo yromonno ionnonix qa


ani nainon yi, oycononnoo innoroqnon nniinx rianon n ,oqona
nnon noiron. Io,noaiar, nro ro cnn:ano c n:nononnon naciynn:annn
noironoio oa, c ocoonnocrnnn oio iannnon. Ha,aorcn nn no
,onnix nooiax co,na, :arnnon conrnnocion n,oia,nro, acnocco oi
ioio, onxoira:ax, ianono:non ryoiyo:o oiinx, nnnono noni,
onyxonx oianon iy,non noocrn, nno:o nononn, xonnnocion n:nonnon
ionro n noioroix ,yinx oo:nnx, a raio iai no,onnin qononon
y nairnnocin :,oonix nn. Hanainin nonnonnon cnnnrona nnnorcn
ynomonno noiron, nnnnnamnx nn, naconix croio.
BAPTOAHH

HT nocnaonno oimon oo:i no,,nonn naianma


(aronnonon oo:i).
Io:y,nronnn aronnnra nnnrcn ionoioiin n craqnoioiin, cron
roioiin, inmonnan naonia, rnxonona,i n ,. Iaronnnr namo a:nnna
orcn nco,crnno nona,annn n nocnor nino,noio noroia oo:i nnqnnno
nannix ni,oonnn n: naianma nn yori.
I n n n n o c i a n i a r n n a. I narooinnocinn nonocc nonoiaor
cn o,na nn oo aronnoni oo:i; nn ionoioiionon nnqoinnn namo
inaor ,nycroonnoo noaonno. Ii,onr ocrin n xonnnocinn aron
nnr. Ocrin aronnnr nannnaorcn, c nocnaonnn nino,noio noroia o
o:i. Haacranno nocnanroinoio oroia nnno,nr i :aiirn naynoio
ornocrnn nino,noio noroia, ciononn coiora n qonnonann oron
nnonnon incri. oo:a ynonnnnaorcn, ono,onorcn n nn,o oiyioio ony
xoonn,noio oa:onannn n nnnon rorn oimon noonon iyi. Oa:o
nanno onoio nn ncrnnnoio acnocca oo:i conono,aorcn yxy,monnon
cocronnnn oinon, nonimonnon ronnoaryi roa ,o 3839 C, nonnonn
on on n oacrn naynix noonix oianon, ycnnnamoncn nn ,nno
nnn. Ha croono noaonnn nonnnorcn o:io oo:nonnoo onyxoonn,
noo oa:onanno, oroi, innoonnn ion. Acnocc noor canonon:noino
nciiricn; nn ron cocronnno oinon yynmaorcn, cnnaorcn ronnoarya
roa, ynonimarcn nocrnio nocnanroinio nnonnn. Hoo,io acnocc o
nn,nnnyor, n :aoonanno noor noonrn n xonnnociy qony.
Xonnnocinn aronnnr nacro noroiaor aronrno n ,nainocrnyorcn
nn innoiooinnocion ncco,onannn, ioi,a onaynnaorcn ynornonno no
xo,y nino,noio noroia oo:i nn oronnnonny incry oo:i.
, n a i n o : ocnoninaorcn na rnnnnnon innnnocion iarnno, ,annix
innoiooinnocioio ncco,onannn (ocnora, nainannn oo:i n oo nino,
noio noroia), aironooinnocioio anan:a coiora oo:i.
o n o n n o. In ocron aronnnro n nanainix cra,nnx :aoona
nnn noia:ani nocroinin onn, cnonn c anaiiornnocinnn co,crnann, xo
o, na oacri oo:i, anrnaironainan roannn (c ynoron no:y,nron
:aoonannn n oio nyncrnnroinocrn i anrnnornian). In yxy,monnn co
cronnnn oinon (nonimonno ronnoaryi roa, qonnonanno acnocca o
o:i) nooxo,nna iocnnran:annn. I crannonao nn nannnn qiryannn
non:no,nr nciirno acnocca c noco,ymnn ,onnonannon oio noocrn.
In nacrix oocronnnx noia:ano y,aonno oo:i. In aronnnro io
noonnon nn rnxonona,non rnooinn nono,nr cnonnqnnocioo ononno.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n co,onnn nann nnnon inin
oni, ncinonnn cynannix noonix cnn:on, cnoonononnon ononnn nyi
nnra, ioinnra, yornra.
III 123
B

LAAH OP

HHKA cn. Atootntc ncu+o:t.


B

LAH ni,oonnn n: noonix oianon onmnni. un:nooinnocino


ni,oonnn n: noonix oianon nooninio, cn:ncrio, no ni:inar a:
,aonnn ion n cn:ncron ooonin naynix noonix oianon. Ion
nocrno ni,oonnn nocioiio ynonnnnaorcn no nroon noonnno noncry
ainoio nnia n no nonn oononnocrn.
Iarooinnocino on no:nonio no ionnocrny n nooinnio no xa
airoy (no,nnncrio, :oononario, cyionnnnio, nnomno :anax n ,.),
ni:inar :y,, onno, nyncrno nanocrn. amo ncoio nnnnnon oon nn
nrcn no:y,nron nnqoinnn. Ion noiyr oyconnri raio caxanin ,n
aor, onyxon noonix oianon, onymonno cronoi naianma, naymonnn
nann nnnon ininoni. Canon nacron nnnnnon oon nnnorcn nocnao
nno cn:ncron ooonin naianma (nainnnr, ioinnr), iai nanno, cono
ramoocn c nocnaonnon cn:ncron ooonin ianaa monin narin (nonn
nnron).
Xaairo ni,oonnn nn ioinnro :anncnr or nn,a no:y,nron. Hann
no, nn rnxonono:o on nonncrio, nn inonnon nnqoinnn :oononario,
nn ia,nooo:o nnor o:inn inin :anax, nn inionix ioinnrax
cn:ncran ooonia naianma noiira oin nnrooa:nin naoron.
Hccunmc cxn nacro no:nniar nco,crnno naymonnn coionnn oo:
monin narin. I nono rn oo:i no,ynnyr n cyrin O,1 n no:
annon croionn,non cn:n. Ycnonno no,yinnn cn:n oo:ann monin nar
in noor na,aricn nn nocnanroinix nonoccax xann,nnnon, iono
onnon rnooinn, nn nonnax nnn o:nnx monin narin. Ion nn
ron nnor cn:ncroinonnin xaairo, nn nonnax co,oar nnnoci
ionn. In aio monin narin ni,oonnn ncoi,a nnor ionnnncrin xa
airo c nnnoci noio:nonannix ynacrion onyxon.
Mavounmc cxn no:nniar nn nocnaonnnx cn:ncron ooonin narin
a:nnnon rnooinn n nonooa:onannnx roa narin (nonnax, nnono, a
io n ,.). In ocron n,onornro on oinno inar inonninn, nn
xonnnocion no,nnncrinn, nn aio roa narin nnanao no,nnncrio,
a :aron nn acna,o onyxon nnoorar nnor nncnix nonoon.
Snannroino oo on noiyr iri cnnnronon :aoonannn naronnix
ry, nn ioroon mnnnoo ornocrno ryi noo,io :aiinaorcn, na
ronnoo o:io cynnaorcn. Coo:noo nn inonnoo co,onnoo ciannna
orcn n nocnoro naronnon ryi (in,ocainnnic nn nnocainnnic) n :a
ron nonnnnn n:nnaorcn n nariy, a n: noo no naianmo. Iono roio, ry
nio on na,arcn nn aio naronnon ryi; onn oinno no,nnncrio
oroio nnora, co,oar nnnoci ionn.
In nonnonnn oon nooxo,nno nincnnri nx nnnnny. Ioiny co
,yor nanannri i innoiooiy. Iono,nr innoiooinnocioo ncco,onanno,
rmaroinin aironooinnocinn anan: ni,oonnn.
o n o n n o :anncnr or nnnnni, ni:nanmon on. ^o,cocra nn aiy
moia nn nooxo,nnocrn no na:nanonn n no, ionroon nana nono,nr
nocrnoo ononno n nono,ynon iannoro: naianmnio cnnnnonannn, oo
monnn, nannonin, nno,onno nainnainix cnonon c oiacrnonninn nona
arann n ,. In orcyrcrnnn qqoira or ononnn royorcn yiyonnoo
oco,onanno oinon ,n ncinonnn oniooinnocioio :aoonannn noo
nix oianon.
122 IAIAIAHHII IAI]I
BAPAB

AHHmL H

AALJm ioonn,noo yromonno ionnonix qa


ani nainon yi, oycononnoo innoroqnon nniinx rianon n ,oqona
nnon noiron. Io,noaiar, nro ro cnn:ano c n:nononnon naciynn:annn
noironoio oa, c ocoonnocrnnn oio iannnon. Ha,aorcn nn no
,onnix nooiax co,na, :arnnon conrnnocion n,oia,nro, acnocco oi
ioio, onxoira:ax, ianono:non ryoiyo:o oiinx, nnnono noni,
onyxonx oianon iy,non noocrn, nno:o nononn, xonnnocion n:nonnon
ionro n noioroix ,yinx oo:nnx, a raio iai no,onnin qononon
y nairnnocin :,oonix nn. Hanainin nonnonnon cnnnrona nnnorcn
ynomonno noiron, nnnnnamnx nn, naconix croio.
BAPTOAHH

HT nocnaonno oimon oo:i no,,nonn naianma


(aronnonon oo:i).
Io:y,nronnn aronnnra nnnrcn ionoioiin n craqnoioiin, cron
roioiin, inmonnan naonia, rnxonona,i n ,. Iaronnnr namo a:nnna
orcn nco,crnno nona,annn n nocnor nino,noio noroia oo:i nnqnnno
nannix ni,oonnn n: naianma nn yori.
I n n n n o c i a n i a r n n a. I narooinnocinn nonocc nonoiaor
cn o,na nn oo aronnoni oo:i; nn ionoioiionon nnqoinnn namo
inaor ,nycroonnoo noaonno. Ii,onr ocrin n xonnnocinn aron
nnr. Ocrin aronnnr nannnaorcn, c nocnaonnn nino,noio noroia o
o:i. Haacranno nocnanroinoio oroia nnno,nr i :aiirn naynoio
ornocrnn nino,noio noroia, ciononn coiora n qonnonann oron
nnonnon incri. oo:a ynonnnnaorcn, ono,onorcn n nn,o oiyioio ony
xoonn,noio oa:onannn n nnnon rorn oimon noonon iyi. Oa:o
nanno onoio nn ncrnnnoio acnocca oo:i conono,aorcn yxy,monnon
cocronnnn oinon, nonimonnon ronnoaryi roa ,o 3839 C, nonnonn
on on n oacrn naynix noonix oianon, ycnnnamoncn nn ,nno
nnn. Ha croono noaonnn nonnnorcn o:io oo:nonnoo onyxoonn,
noo oa:onanno, oroi, innoonnn ion. Acnocc noor canonon:noino
nciiricn; nn ron cocronnno oinon yynmaorcn, cnnaorcn ronnoarya
roa, ynonimarcn nocrnio nocnanroinio nnonnn. Hoo,io acnocc o
nn,nnnyor, n :aoonanno noor noonrn n xonnnociy qony.
Xonnnocinn aronnnr nacro noroiaor aronrno n ,nainocrnyorcn
nn innoiooinnocion ncco,onannn, ioi,a onaynnaorcn ynornonno no
xo,y nino,noio noroia oo:i nn oronnnonny incry oo:i.
, n a i n o : ocnoninaorcn na rnnnnnon innnnocion iarnno, ,annix
innoiooinnocioio ncco,onannn (ocnora, nainannn oo:i n oo nino,
noio noroia), aironooinnocioio anan:a coiora oo:i.
o n o n n o. In ocron aronnnro n nanainix cra,nnx :aoona
nnn noia:ani nocroinin onn, cnonn c anaiiornnocinnn co,crnann, xo
o, na oacri oo:i, anrnaironainan roannn (c ynoron no:y,nron
:aoonannn n oio nyncrnnroinocrn i anrnnornian). In yxy,monnn co
cronnnn oinon (nonimonno ronnoaryi roa, qonnonanno acnocca o
o:i) nooxo,nna iocnnran:annn. I crannonao nn nannnn qiryannn
non:no,nr nciirno acnocca c noco,ymnn ,onnonannon oio noocrn.
In nacrix oocronnnx noia:ano y,aonno oo:i. In aronnnro io
noonnon nn rnxonona,non rnooinn nono,nr cnonnqnnocioo ononno.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n co,onnn nann nnnon inin
oni, ncinonnn cynannix noonix cnn:on, cnoonononnon ononnn nyi
nnra, ioinnra, yornra.
III 123
B

LAAH OP

HHKA cn. Atootntc ncu+o:t.


B

LAH ni,oonnn n: noonix oianon onmnni. un:nooinnocino


ni,oonnn n: noonix oianon nooninio, cn:ncrio, no ni:inar a:
,aonnn ion n cn:ncron ooonin naynix noonix oianon. Ion
nocrno ni,oonnn nocioiio ynonnnnaorcn no nroon noonnno noncry
ainoio nnia n no nonn oononnocrn.
Iarooinnocino on no:nonio no ionnocrny n nooinnio no xa
airoy (no,nnncrio, :oononario, cyionnnnio, nnomno :anax n ,.),
ni:inar :y,, onno, nyncrno nanocrn. amo ncoio nnnnnon oon nn
nrcn no:y,nron nnqoinnn. Ion noiyr oyconnri raio caxanin ,n
aor, onyxon noonix oianon, onymonno cronoi naianma, naymonnn
nann nnnon ininoni. Canon nacron nnnnnon oon nnnorcn nocnao
nno cn:ncron ooonin naianma (nainnnr, ioinnr), iai nanno, cono
ramoocn c nocnaonnon cn:ncron ooonin ianaa monin narin (nonn
nnron).
Xaairo ni,oonnn nn ioinnro :anncnr or nn,a no:y,nron. Hann
no, nn rnxonono:o on nonncrio, nn inonnon nnqoinnn :oononario,
nn ia,nooo:o nnor o:inn inin :anax, nn inionix ioinnrax
cn:ncran ooonia naianma noiira oin nnrooa:nin naoron.
Hccunmc cxn nacro no:nniar nco,crnno naymonnn coionnn oo:
monin narin. I nono rn oo:i no,ynnyr n cyrin O,1 n no:
annon croionn,non cn:n. Ycnonno no,yinnn cn:n oo:ann monin nar
in noor na,aricn nn nocnanroinix nonoccax xann,nnnon, iono
onnon rnooinn, nn nonnax nnn o:nnx monin narin. Ion nn
ron nnor cn:ncroinonnin xaairo, nn nonnax co,oar nnnoci
ionn. In aio monin narin ni,oonnn ncoi,a nnor ionnnncrin xa
airo c nnnoci noio:nonannix ynacrion onyxon.
Mavounmc cxn no:nniar nn nocnaonnnx cn:ncron ooonin narin
a:nnnon rnooinn n nonooa:onannnx roa narin (nonnax, nnono, a
io n ,.). In ocron n,onornro on oinno inar inonninn, nn
xonnnocion no,nnncrinn, nn aio roa narin nnanao no,nnncrio,
a :aron nn acna,o onyxon nnoorar nnor nncnix nonoon.
Snannroino oo on noiyr iri cnnnronon :aoonannn naronnix
ry, nn ioroon mnnnoo ornocrno ryi noo,io :aiinaorcn, na
ronnoo o:io cynnaorcn. Coo:noo nn inonnoo co,onnoo ciannna
orcn n nocnoro naronnon ryi (in,ocainnnic nn nnocainnnic) n :a
ron nonnnnn n:nnaorcn n nariy, a n: noo no naianmo. Iono roio, ry
nio on na,arcn nn aio naronnon ryi; onn oinno no,nnncrio
oroio nnora, co,oar nnnoci ionn.
In nonnonnn oon nooxo,nno nincnnri nx nnnnny. Ioiny co
,yor nanannri i innoiooiy. Iono,nr innoiooinnocioo ncco,onanno,
rmaroinin aironooinnocinn anan: ni,oonnn.
o n o n n o :anncnr or nnnnni, ni:nanmon on. ^o,cocra nn aiy
moia nn nooxo,nnocrn no na:nanonn n no, ionroon nana nono,nr
nocrnoo ononno n nono,ynon iannoro: naianmnio cnnnnonannn, oo
monnn, nannonin, nno,onno nainnainix cnonon c oiacrnonninn nona
arann n ,. In orcyrcrnnn qqoira or ononnn royorcn yiyonnoo
oco,onanno oinon ,n ncinonnn oniooinnocioio :aoonannn noo
nix oianon.
124 III^O
BLALM

O (cnn.: oniona) cronioo nonyrnonno oionnni ia:a


nco,crnno oo ynonoio n:nononnn. Io:nniaor n o:yiraro rnoix noc
nanroinix nonoccon (ioarnra, raxoni, n:ni oionnni) nn rann
ia:a a:nnnoio noncxo,onnn (noxannnocinx, ronnnocinx, xnnnno
cinx). Inoi,a oino inaor no,onnin, nro nnnorcn co,crnnon noc
nanroinoio nonocca oionnni, noonoconnoio no nnyrnyronon no
no,o. Ioino noor :annnari nc nonoxnocri oionnni nn oo nacri.
I :anncnnocrn or a:noon n nnroncnnnocrn nonyrnonnn na,arcn a:
nnnio naymonnn :onnn or nooimoio nonnonnn ,o conori.
o n o n n o xnyinnocioo. I o q n a i r n i a ninaor cnoononon
noo ononno nocnanroinix :aoonannn n nono,onnn oionnni, co,o
nno no,oxannroinix no, no,ornamamnx anonnn n ooin ia:.
BLP

LMLHHOCTL qn:nooinnocinn nonocc, no nonn iorooio


n oiann:no onmnni n: ono,ornoonnon nnnoiorin a:nnnaorcn no,,
cnoconin i nnoyronon n:nn. amo na,aorcn oononnocri o,nnn
no,on, no:nono o,nonononnoo a:nnrno ,nyx n ooo no,on (cn. Mno
onoonan 6cjc+cnnocmt). Honaino noroiaman oononnocri ,nrcn
or 266 ,o 294 ,non (n co,non 28O ,non, r. o. 4O no,, nn 1O aiymocinx
nocnnon), cnnran or nonoio ,nn noco,non noncryannn, n :aiannnnaorcn
o,ann.
, n a i n o c r n i a o o n o n n o c r n. I nacronmoo nonn mnoioo
acnocranonno noynnn nnnynooinnocino noro,i ,nainocrnin oo
nonnocrn: ianocrnonnoo n ionnocrnonnoo ono,oonno xononnnocioio io
na,oronnna (XI) ionon ni,onorcn cryiryann xonona, n: iorooio
qonnyorcn nanonra. Ionnocrno XI n ionn n n nono ynonnnnaorcn
n canix annnx coiax oononnocrn noo: 2 ,nn noco nno,onnn
ono,ornoonnon nnnoiorin n cn:ncry oooniy narin (nnnanrannn)
n nnnorcn nonin ,nainocrnyonin nn:naion oononnocrn. Ono,oo
nno XI ianocrnonnin cnocoon non:no,nrcn c nonomi cnonnainix
rocrnaoon n nono n rononno nocioiinx nnnyr. Ionnocrnonnnoo ono,o
onno n nono nn ionn non:no,nrcn nnnynooinnocinnn noro,ann.
Inoio ncnoi:yorcn yira:nyionoo ncco,onanno, no:nonmoo ,n
ainocrnonari oononnocri na 34n no,oo, ioi,a y,aorcn oincrno
nari coiamonno co,na nnona.
Ho norono :nanonnn ,nyynnoo innoiooinnocioo ncco,onanno, nn
ioroon ono,onrcn raino nn:nain oononnocrn, iai nnano: cn:ncron
ooonin naianma, monin narin; a:nninonno noomonia narin; mao
nn,noo ynonnonno roa narin oincrnyr c 4n no,oo oononnocrn.
I ,nainocrnio oononnocrn annnx coion ncnoi:yr raino nn:na
in, iai romnora, connnocri, n:nononnn niyca, orcyrcrnno noncryannn,
naiyanno noonnix oo:.
I no:,nno coin (nnnono co nroon noonnni oononnocrn) ,nai
no: oononnocrn no,rno,ar ,ocrononio (noconnonnio) innnnocino
nn:nain oononnocrn: ,nnonno no,a, ono,ononoo nn nainannn n
nora, nomyninanno nacron no,a, nicymnnanno co,onnix ronon no,a.
Co,nononno no,a nicymnnaorcn c 182On no,oo oononnocrn c no
nomi aiymocioio crorociona. ,n ono,oonnn co,nononnn no,a nn
nonnr raio oiroia,noiaqnnocioo ncco,onanno (nannnan c IV noc
oononnocrn). Inoioo nno,onno n aiymociy nairniy yira:ny
ionoio ncco,onannn no:nonor cnnrari ror noro, nanooo ronnin ,n
IIII^IHHOCTI 12
ono,oonnn coia oononnocrn, nonnnni no,a, a:noon oio nacron
n nanonri. Conononnio yiono,crna no aiymocrny n innoiooinn cna
oni rannann, co,oamnnn noia:aron a:noon nnona n no,a,
a raio a:noon o,a, orona iy,n, nnora n r. ,. n a:nnnio co
in oononnocrn nannnan c nonoio rnnocra ,o o,on. In nonai
non rononnn oononnocrn yira:nyionoo ncco,onanno nono,nrcn na 1O
11n no,oo, 24 no, n 3233 no, oononnocrn. Io noia:annnn n io
coin. Conononnio yira:nyionio annaari no ,annin noco,non non
cryannn n noia:aronn a:noon no,a accnnrinar nnn:nroinin
coi o,on n naccy no,a.
Hanooo ronnin coi oononnocrn y,aorcn ycranonnri nn oamo
nnn onmnni i nany (aiymoio) n annno coin oononnocrn. Ionono
ny mnoio ncnoi:yr ,nyynnoo ncco,onanno. In naianmnom
nocrononnon ncco,onannn ,nna roa narin n 4 no, oononnocrn anna
nnnono 78 cn, n 8 no, 91O cn, n 12 no, 1213 cn. Ioco 16 no,
o coio oononnocrn cy,nr no nicoro cronnnn ,na narin, nannnan c 32n no
,on non:no,nr raio n:noonno oiynocrn nnora oononnon.
Iicory cronnnn ,na narin ono,onr nyron n:noonnn canrnnoronon
onron accronnnn no,y noxnnn iaon oionoio cnnqn:a n nanooo
nicoion ronion ,na narin. I:noonno non:no,nr n nooonnn onmnni
oa na cnnno c ninnnonninn noiann; nononon ny:ii noo, ncco,o
nannon ,oon iri onoonon. Iicora cronnnn ,na narin n 16 no, o
ononnocrn anna nnnono 6 cn, n 2O no, 1214 cn, n 24 no, 2O cn,
n 28 no, 2426 cn, n 32 no, 283O cn (nnnono na iannno no,y
nynion n nononn,nin orocrion iy,nni, nynoi nannnaor ciannaricn),
n 36 no, 3234 cn (,ocrniaor nononn,noio orocria iy,nni, nynoi
ciaon), n 4O no, 283O cn, r. o. raian o, iai n 32 no,, no nynoi
ninnnon.
Oiynocri nnora n:nonr n raion o nooonnn onmnni, iai
n nn ono,oonnn nicori cronnnn ,na narin. Canrnnorony onry ac
noaiar c:a,n nocoo,nno noncnnnnon oacrn, cnoo,n na yonno nynia.
Oiynocri nnora n 32 no, oononnocrn cocrannor 8O8 cn, n 36 no,
n co,non 9O cn, n 4O no, 998 cn (:nannroino oimo, non n 32 no,,
xorn nicora cronnnn ,na narin n 32 no, n 4O no, nnnono o,nnaiona).
Coi oononnocrn nono ononrnononno ycranonnri nyron n:noo
nnn ,nni no,a ra:onoon, nono,nrcn no nroon noonnno oononnocrn.
onmnna nn ron onr na cnnno, noin coiia coinyri n ra:oo,onnix
cycranax, nononon ny:ii noo, n:noonnon nooxo,nno onoonnri. Io
myninan noo: mny croniy nacrn no,a, o,ny nyioniy ra:onoa ycra
nannnar na nnnnn noc ioonin, ,yiy na nio,nni no,a (namo
onn naxo,nrcn n oacrn ,na narin). Ionnnny, noynonny nn n:noo
nnn accronnnn or nnnoio noca ioonin ,o nio,nn, ynnoar na 2.
In :nannroinon a:nnrnn no,ionon iornarin mnon cronin n: no
ynonnoio nnca ninnrar 3 cn. Icn ioonia naxo,nrcn iyoio no
nxo,o n nain ra:, ro n:noonno non:no,nr or noxnoio ian oionoio
cnnqn:a ,o nio,nn no,a, a i noynonnony o:yirary nnannr 2 cn,
:aron noynonnin o:yirar ynnoar na 2. Ycranonnn rainn oa:on
,nny no,a, ,onr ro nnco na n noynar nnnonin coi oonon
nocrn (n aiymocinx nocnnax).
Io,noaiaonin coi o,on nono ono,onri no nononn noco,non
noncryannn (or nonoio ,nn noco,non noncryannn orcnnrinar na:a,
124 III^O
BLALM

O (cnn.: oniona) cronioo nonyrnonno oionnni ia:a


nco,crnno oo ynonoio n:nononnn. Io:nniaor n o:yiraro rnoix noc
nanroinix nonoccon (ioarnra, raxoni, n:ni oionnni) nn rann
ia:a a:nnnoio noncxo,onnn (noxannnocinx, ronnnocinx, xnnnno
cinx). Inoi,a oino inaor no,onnin, nro nnnorcn co,crnnon noc
nanroinoio nonocca oionnni, noonoconnoio no nnyrnyronon no
no,o. Ioino noor :annnari nc nonoxnocri oionnni nn oo nacri.
I :anncnnocrn or a:noon n nnroncnnnocrn nonyrnonnn na,arcn a:
nnnio naymonnn :onnn or nooimoio nonnonnn ,o conori.
o n o n n o xnyinnocioo. I o q n a i r n i a ninaor cnoononon
noo ononno nocnanroinix :aoonannn n nono,onnn oionnni, co,o
nno no,oxannroinix no, no,ornamamnx anonnn n ooin ia:.
BLP

LMLHHOCTL qn:nooinnocinn nonocc, no nonn iorooio


n oiann:no onmnni n: ono,ornoonnon nnnoiorin a:nnnaorcn no,,
cnoconin i nnoyronon n:nn. amo na,aorcn oononnocri o,nnn
no,on, no:nono o,nonononnoo a:nnrno ,nyx n ooo no,on (cn. Mno
onoonan 6cjc+cnnocmt). Honaino noroiaman oononnocri ,nrcn
or 266 ,o 294 ,non (n co,non 28O ,non, r. o. 4O no,, nn 1O aiymocinx
nocnnon), cnnran or nonoio ,nn noco,non noncryannn, n :aiannnnaorcn
o,ann.
, n a i n o c r n i a o o n o n n o c r n. I nacronmoo nonn mnoioo
acnocranonno noynnn nnnynooinnocino noro,i ,nainocrnin oo
nonnocrn: ianocrnonnoo n ionnocrnonnoo ono,oonno xononnnocioio io
na,oronnna (XI) ionon ni,onorcn cryiryann xonona, n: iorooio
qonnyorcn nanonra. Ionnocrno XI n ionn n n nono ynonnnnaorcn
n canix annnx coiax oononnocrn noo: 2 ,nn noco nno,onnn
ono,ornoonnon nnnoiorin n cn:ncry oooniy narin (nnnanrannn)
n nnnorcn nonin ,nainocrnyonin nn:naion oononnocrn. Ono,oo
nno XI ianocrnonnin cnocoon non:no,nrcn c nonomi cnonnainix
rocrnaoon n nono n rononno nocioiinx nnnyr. Ionnocrnonnnoo ono,o
onno n nono nn ionn non:no,nrcn nnnynooinnocinnn noro,ann.
Inoio ncnoi:yorcn yira:nyionoo ncco,onanno, no:nonmoo ,n
ainocrnonari oononnocri na 34n no,oo, ioi,a y,aorcn oincrno
nari coiamonno co,na nnona.
Ho norono :nanonnn ,nyynnoo innoiooinnocioo ncco,onanno, nn
ioroon ono,onrcn raino nn:nain oononnocrn, iai nnano: cn:ncron
ooonin naianma, monin narin; a:nninonno noomonia narin; mao
nn,noo ynonnonno roa narin oincrnyr c 4n no,oo oononnocrn.
I ,nainocrnio oononnocrn annnx coion ncnoi:yr raino nn:na
in, iai romnora, connnocri, n:nononnn niyca, orcyrcrnno noncryannn,
naiyanno noonnix oo:.
I no:,nno coin (nnnono co nroon noonnni oononnocrn) ,nai
no: oononnocrn no,rno,ar ,ocrononio (noconnonnio) innnnocino
nn:nain oononnocrn: ,nnonno no,a, ono,ononoo nn nainannn n
nora, nomyninanno nacron no,a, nicymnnanno co,onnix ronon no,a.
Co,nononno no,a nicymnnaorcn c 182On no,oo oononnocrn c no
nomi aiymocioio crorociona. ,n ono,oonnn co,nononnn no,a nn
nonnr raio oiroia,noiaqnnocioo ncco,onanno (nannnan c IV noc
oononnocrn). Inoioo nno,onno n aiymociy nairniy yira:ny
ionoio ncco,onannn no:nonor cnnrari ror noro, nanooo ronnin ,n
IIII^IHHOCTI 12
ono,oonnn coia oononnocrn, nonnnni no,a, a:noon oio nacron
n nanonri. Conononnio yiono,crna no aiymocrny n innoiooinn cna
oni rannann, co,oamnnn noia:aron a:noon nnona n no,a,
a raio a:noon o,a, orona iy,n, nnora n r. ,. n a:nnnio co
in oononnocrn nannnan c nonoio rnnocra ,o o,on. In nonai
non rononnn oononnocrn yira:nyionoo ncco,onanno nono,nrcn na 1O
11n no,oo, 24 no, n 3233 no, oononnocrn. Io noia:annnn n io
coin. Conononnio yira:nyionio annaari no ,annin noco,non non
cryannn n noia:aronn a:noon no,a accnnrinar nnn:nroinin
coi o,on n naccy no,a.
Hanooo ronnin coi oononnocrn y,aorcn ycranonnri nn oamo
nnn onmnni i nany (aiymoio) n annno coin oononnocrn. Ionono
ny mnoio ncnoi:yr ,nyynnoo ncco,onanno. In naianmnom
nocrononnon ncco,onannn ,nna roa narin n 4 no, oononnocrn anna
nnnono 78 cn, n 8 no, 91O cn, n 12 no, 1213 cn. Ioco 16 no,
o coio oononnocrn cy,nr no nicoro cronnnn ,na narin, nannnan c 32n no
,on non:no,nr raio n:noonno oiynocrn nnora oononnon.
Iicory cronnnn ,na narin ono,onr nyron n:noonnn canrnnoronon
onron accronnnn no,y noxnnn iaon oionoio cnnqn:a n nanooo
nicoion ronion ,na narin. I:noonno non:no,nr n nooonnn onmnni
oa na cnnno c ninnnonninn noiann; nononon ny:ii noo, ncco,o
nannon ,oon iri onoonon. Iicora cronnnn ,na narin n 16 no, o
ononnocrn anna nnnono 6 cn, n 2O no, 1214 cn, n 24 no, 2O cn,
n 28 no, 2426 cn, n 32 no, 283O cn (nnnono na iannno no,y
nynion n nononn,nin orocrion iy,nni, nynoi nannnaor ciannaricn),
n 36 no, 3234 cn (,ocrniaor nononn,noio orocria iy,nni, nynoi
ciaon), n 4O no, 283O cn, r. o. raian o, iai n 32 no,, no nynoi
ninnnon.
Oiynocri nnora n:nonr n raion o nooonnn onmnni, iai
n nn ono,oonnn nicori cronnnn ,na narin. Canrnnorony onry ac
noaiar c:a,n nocoo,nno noncnnnnon oacrn, cnoo,n na yonno nynia.
Oiynocri nnora n 32 no, oononnocrn cocrannor 8O8 cn, n 36 no,
n co,non 9O cn, n 4O no, 998 cn (:nannroino oimo, non n 32 no,,
xorn nicora cronnnn ,na narin n 32 no, n 4O no, nnnono o,nnaiona).
Coi oononnocrn nono ononrnononno ycranonnri nyron n:noo
nnn ,nni no,a ra:onoon, nono,nrcn no nroon noonnno oononnocrn.
onmnna nn ron onr na cnnno, noin coiia coinyri n ra:oo,onnix
cycranax, nononon ny:ii noo, n:noonnon nooxo,nno onoonnri. Io
myninan noo: mny croniy nacrn no,a, o,ny nyioniy ra:onoa ycra
nannnar na nnnnn noc ioonin, ,yiy na nio,nni no,a (namo
onn naxo,nrcn n oacrn ,na narin). Ionnnny, noynonny nn n:noo
nnn accronnnn or nnnoio noca ioonin ,o nio,nn, ynnoar na 2.
In :nannroinon a:nnrnn no,ionon iornarin mnon cronin n: no
ynonnoio nnca ninnrar 3 cn. Icn ioonia naxo,nrcn iyoio no
nxo,o n nain ra:, ro n:noonno non:no,nr or noxnoio ian oionoio
cnnqn:a ,o nio,nn no,a, a i noynonnony o:yirary nnannr 2 cn,
:aron noynonnin o:yirar ynnoar na 2. Ycranonnn rainn oa:on
,nny no,a, ,onr ro nnco na n noynar nnnonin coi oonon
nocrn (n aiymocinx nocnnax).
Io,noaiaonin coi o,on nono ono,onri no nononn noco,non
noncryannn (or nonoio ,nn noco,non noncryannn orcnnrinar na:a,
126 IIII^IHHOCTI
3 iaon,anix nocnna n ,oannr 7 ,non), a raio no ,aro nonoio mono
onnn no,a (i non nnannr 2O no, y nonoo,nmnx n 22 no, y nonro
noo,nmnx). ,n ono,oonnn nononn no,ocranonnn ,oo,onoio ornycia
n no,noaiaonoio coia o,on cymocrnyr a:nnnio iaon,an n nnonin.
H a , o n n o : a o o n o n n o n. In ycranononnn oonon
nocrn onmnna ,ona iri oco,onana (cn. Atwcjctoc ucccoocanuc)
n n:nra no, ,ncnanconoo na,onno n oncion ioncyirannn (n coicion
nocrnocrn na qoi,mocioaiymocion nyniro). In nonon oamonnn
oononnon onmnni, nonnno naianmnoio ncco,onannn, ono,onr
a:noi oo ra:a, n:nonr ocr n naccy roa, A, na oonx yiax, ncco
,yr cocronnno nnyronnnx oianon (co,na, oiinx n ,.), nono,nr a
oaronoo ncco,onanno or,ononoio n: naianma, innnnocino anan:i
ionn, nonn, oainnn Iacconana n na IInnqoinn, ono,onr iyn
ny ionn n o:ycqairo. Ia,y oononny ,oon ocnorori roanonr,
cronarooi, oqrainooi, a nn nooxo,nnocrn nononarooi, xnyi n
,yino cnonnancri.
In nonainon rononnn oononnocrn :,oonan onmnna c noorn
iomonnin aiymocinn ananno:on ,ona nocomari aiymoainnoiooia
(aiymoiy) n nonon noonnno oononnocrn 1 a: n nocnn, nannnan c 2O no,
n ,o 32 no, oononnocrn 2 a:a n nocnn, noco 32 no, 34 a:a
n nocnn. In nonronix ocnorax y noo ono,onr naccy roa, A,, yron
nnr nooonno no,a, n:nonr nicory cronnnn ,na narin n oiynocri
nnora. Ocooo nnnnanno oamar na qyninnonainoo cocronnno no,a
(monoonno, co,nononno); ycranannnar oio no,noaiaony naccy, io
roy nono ninncnri, noi:ynci qonyon ,oncona. Or :nanonnn ni
cori cronnnn ,na narin (n canrnnorax) ninnrar 11 (nn nacco oonon
non ,o 9O ii) nn 12 (nn nacco ooo 9O ii) n noynonnoo nnco ynno
ar na 1; o:yirar coornorcrnyor nnnonon nacco no,a n iannax.
I 32 no, oononny nonrono ocnarnnaor roanonr.
Sa nonn oononnocrn no nonoo 23 a: non:no,nr innnnocinn ana
n: ionn (noco nonoio nocomonnn, n 22 n 32 no, oononnocrn), innn
nocinn anan: nonn (nn ia,on nocomonnn), oainnn Iacconana n na
IInnqoinn (nn nonon nocomonnn n n 32 no, oononnocrn).
In nocomonnn nana (aiymoin) onmnno na:nanar ,ary co,ymo
io nocomonnn, n ocn ona no nnnorcn n yia:annin coi, oo nocomar na
,ony; iono roio, aiymoia uAI nocomaor oononny na ,ony ,na a:a
(noco n:nrnn na ynor n n 336 no, oononnocrn) n na aonon nocro
n 182O no, oononnocrn.
I ornomonnn ia,on onmnni na nornonnn ncon oononnocrn ocy
mocrnnrcn o:,oonnroinio noonnnrnn c noi oocnononnn aion
nnrnoio ncxo,a oononnocrn n o,on ,n naron n no,a: nono,nrcn
ncnxonoqnairnnocian no,ioronia oononnix i o,an, no,orcn cannra
nonocnornroinan aora no nonocan ininoni oononnix, nn nooxo
,nnocrn oononny noono,nr na ooo oiiy aory n ,.
Aiymoia, canocronroino aoraman na qoi,mocioaiymocion
nyniro, nn ,ncnanconon na,onnn :a oononnon ,ona cronnricn
i rony, nroi ia,an oononnan ia ocnorona aiymooninnoiooion,
roanonron n ,yinnn cnonnancrann n na:nanonnio coin, in cnoono
nonno non:no,oni nooxo,nnio aoaronio ncco,onannn n nroi o
,i noxo,nn n crannonao no, na,onnon aiymoainnoiooia.
IIII^IHHOCTI 127
Havoxornn cpccnnocvn. Hoo,io rononno oononnocrn oconnr
a:nnnio :aoonannn nn narooinnocino cocronnnn, no,crannmno
ono,oonny onacnocri (nonimonnin nci) ,n naron n no,a iai no
noco,crnonno no nonn oononnocrn, rai n n ,ainonmon n nonocco o
,on n noco nnx. Onn noiyr nnnocrn i no:nninononn raion aiymocion
n anronarainon narooinn, iai no,onononnoo noinanno oononnoc
rn, naronnoo ionorononno, :a,oia a:nnrnn no,a, cnmjumjo6nan
c+cjmt nooa n ,. Tononno oononnocrn nocina orniomaorcn nn a:nn
rnn y onmnni motcuto:oc 6cjc+cnnt+, nro no,crannor ocoy onac
nocri ,n no,a. Ocononnn oononnocrn noo,io na,arcn nn no
nanninon nooonnn no,a (nannno, ma:octc njcoc.anun nooa),
nnoiono,nn, nnoiono,nn n noonomonnon oononnocrn. Tnoio oco
nonnn (ionorononnn, no,onononnoo noinanno oononnocrn, inoi
no,a) no:nniar nn naymonnn a:nnrnn n ocra roqoacra :ao,ima
mjoqo6acmuuccto 6oc:nu. Ionimonnin nci ,n naron n ocoonno
,n no,a no,crannor noconnocrnnocri nx ionn no o:ycqairoy nn
cncrono AIO (cn. Ic+oumuucctan 6oc:nt nooa u nocojo.ocnnoo).
Ocooio nnnnannn royr raio onmnni, y ioroix ,o nacronmon
oononnocrn na,anci nciyccrnonnio nn canonon:noinio aori,
no,onononnio o,i, ocoonno noo,noiarnio (cn. Hcctnawucanuc 6c
jc+cnnocmu), nornoo,onnn, ocno,no.
Snannroinin nci ,n naron n no,a no:nniaor no nonn oonon
nocrn n o,on nn nannnn y onmnn n,a :aoonannn, nnnnnno no cnn
:annix c ,oroo,non qyninnon, a raio nn a:nnnon narooinn noonix
oianon onmnni.
I cynao ninnonnn qairoon ncia no:nninononnn ocononnn oo
nonnocrn n o,on ,n ia,on oononnon n oncion ioncyirannn ,oon
iri cocranon nn,nnn,yainin nan ,ncnanconoio na,onnn c ynoron
cnonnqnin nnomoncn nn no:nonon narooinn, cocronnnn onmnni,
,annix ananno:a n ,. I nonocco na,onnn :a oononnon noor no:
nninyri nooxo,nnocri nnoconnn n ror nan iooirnn n ,onononnn n co
ornorcrnnn c n:nononnnnn cocronnnn onmnni n no,a. In,nnn,yainin
nan ,ncnanconoio na,onnn oinno no,ycnarnnaor ooo nacrio no
onananonnio ocnori onmnni aiymooninnoiooion, roanonron,
a no noia:annnn n nanann ,yinx cnonnainocron (oqrainooion, n,o
innooion, yooion n ,.). In ron oinno nono,nr cnonnainio ,n
ainocrnnocino ncco,onannn, n ron nnco ncco,onannn, no:nonmno on
o,onri cocronnno no,a: oincrann oio co,onnon ,onroinocrn, an
nnocionn, yira:nyionoo ncco,onanno.
,n oononnix iynni nonimonnoio ncia ycranannnar ocoin
onn, nn nooxo,nnocrn na:nanar coornorcrnymy roann. I n
,o cynaon nnoiar i iocnnran:annn c ononon n noqnairnnocion
noi n a:nnnio coin oononnocrn, a raio i ,oo,onon iocnnran:a
nnn (n crannona, i,o noor iri oia:ana nicoioinanqnnnonannan no
nomi, nnoi,a n cnonnan:nonannin aiymocinn crannona).
Bcpccnnocvu n oucvparcnnvaxunan navoxornn. Conoranno oononnoc
rn n :aoonannn, nnnnnno no cnn:annix c ,oroo,non qyninnon, ncro
naorcn ,onoino nacro. Y oononnix noiyr na,aricn :aoonannn co
,onnococy,ncron cncroni (nooin co,na, innoronnnocian oo:ni, aro
nainan innoron:nn n ,.), oo:nn ionn (iannin oa:on anonnn),
nonoi (nnoonoqnr, ionoyonoqnr n ,.), oianon ,ixannn (nannno,
126 IIII^IHHOCTI
3 iaon,anix nocnna n ,oannr 7 ,non), a raio no ,aro nonoio mono
onnn no,a (i non nnannr 2O no, y nonoo,nmnx n 22 no, y nonro
noo,nmnx). ,n ono,oonnn nononn no,ocranonnn ,oo,onoio ornycia
n no,noaiaonoio coia o,on cymocrnyr a:nnnio iaon,an n nnonin.
H a , o n n o : a o o n o n n o n. In ycranononnn oonon
nocrn onmnna ,ona iri oco,onana (cn. Atwcjctoc ucccoocanuc)
n n:nra no, ,ncnanconoo na,onno n oncion ioncyirannn (n coicion
nocrnocrn na qoi,mocioaiymocion nyniro). In nonon oamonnn
oononnon onmnni, nonnno naianmnoio ncco,onannn, ono,onr
a:noi oo ra:a, n:nonr ocr n naccy roa, A, na oonx yiax, ncco
,yr cocronnno nnyronnnx oianon (co,na, oiinx n ,.), nono,nr a
oaronoo ncco,onanno or,ononoio n: naianma, innnnocino anan:i
ionn, nonn, oainnn Iacconana n na IInnqoinn, ono,onr iyn
ny ionn n o:ycqairo. Ia,y oononny ,oon ocnorori roanonr,
cronarooi, oqrainooi, a nn nooxo,nnocrn nononarooi, xnyi n
,yino cnonnancri.
In nonainon rononnn oononnocrn :,oonan onmnna c noorn
iomonnin aiymocinn ananno:on ,ona nocomari aiymoainnoiooia
(aiymoiy) n nonon noonnno oononnocrn 1 a: n nocnn, nannnan c 2O no,
n ,o 32 no, oononnocrn 2 a:a n nocnn, noco 32 no, 34 a:a
n nocnn. In nonronix ocnorax y noo ono,onr naccy roa, A,, yron
nnr nooonno no,a, n:nonr nicory cronnnn ,na narin n oiynocri
nnora. Ocooo nnnnanno oamar na qyninnonainoo cocronnno no,a
(monoonno, co,nononno); ycranannnar oio no,noaiaony naccy, io
roy nono ninncnri, noi:ynci qonyon ,oncona. Or :nanonnn ni
cori cronnnn ,na narin (n canrnnorax) ninnrar 11 (nn nacco oonon
non ,o 9O ii) nn 12 (nn nacco ooo 9O ii) n noynonnoo nnco ynno
ar na 1; o:yirar coornorcrnyor nnnonon nacco no,a n iannax.
I 32 no, oononny nonrono ocnarnnaor roanonr.
Sa nonn oononnocrn no nonoo 23 a: non:no,nr innnnocinn ana
n: ionn (noco nonoio nocomonnn, n 22 n 32 no, oononnocrn), innn
nocinn anan: nonn (nn ia,on nocomonnn), oainnn Iacconana n na
IInnqoinn (nn nonon nocomonnn n n 32 no, oononnocrn).
In nocomonnn nana (aiymoin) onmnno na:nanar ,ary co,ymo
io nocomonnn, n ocn ona no nnnorcn n yia:annin coi, oo nocomar na
,ony; iono roio, aiymoia uAI nocomaor oononny na ,ony ,na a:a
(noco n:nrnn na ynor n n 336 no, oononnocrn) n na aonon nocro
n 182O no, oononnocrn.
I ornomonnn ia,on onmnni na nornonnn ncon oononnocrn ocy
mocrnnrcn o:,oonnroinio noonnnrnn c noi oocnononnn aion
nnrnoio ncxo,a oononnocrn n o,on ,n naron n no,a: nono,nrcn
ncnxonoqnairnnocian no,ioronia oononnix i o,an, no,orcn cannra
nonocnornroinan aora no nonocan ininoni oononnix, nn nooxo
,nnocrn oononny noono,nr na ooo oiiy aory n ,.
Aiymoia, canocronroino aoraman na qoi,mocioaiymocion
nyniro, nn ,ncnanconon na,onnn :a oononnon ,ona cronnricn
i rony, nroi ia,an oononnan ia ocnorona aiymooninnoiooion,
roanonron n ,yinnn cnonnancrann n na:nanonnio coin, in cnoono
nonno non:no,oni nooxo,nnio aoaronio ncco,onannn n nroi o
,i noxo,nn n crannonao no, na,onnon aiymoainnoiooia.
IIII^IHHOCTI 127
Havoxornn cpccnnocvn. Hoo,io rononno oononnocrn oconnr
a:nnnio :aoonannn nn narooinnocino cocronnnn, no,crannmno
ono,oonny onacnocri (nonimonnin nci) ,n naron n no,a iai no
noco,crnonno no nonn oononnocrn, rai n n ,ainonmon n nonocco o
,on n noco nnx. Onn noiyr nnnocrn i no:nninononn raion aiymocion
n anronarainon narooinn, iai no,onononnoo noinanno oononnoc
rn, naronnoo ionorononno, :a,oia a:nnrnn no,a, cnmjumjo6nan
c+cjmt nooa n ,. Tononno oononnocrn nocina orniomaorcn nn a:nn
rnn y onmnni motcuto:oc 6cjc+cnnt+, nro no,crannor ocoy onac
nocri ,n no,a. Ocononnn oononnocrn noo,io na,arcn nn no
nanninon nooonnn no,a (nannno, ma:octc njcoc.anun nooa),
nnoiono,nn, nnoiono,nn n noonomonnon oononnocrn. Tnoio oco
nonnn (ionorononnn, no,onononnoo noinanno oononnocrn, inoi
no,a) no:nniar nn naymonnn a:nnrnn n ocra roqoacra :ao,ima
mjoqo6acmuuccto 6oc:nu. Ionimonnin nci ,n naron n ocoonno
,n no,a no,crannor noconnocrnnocri nx ionn no o:ycqairoy nn
cncrono AIO (cn. Ic+oumuucctan 6oc:nt nooa u nocojo.ocnnoo).
Ocooio nnnnannn royr raio onmnni, y ioroix ,o nacronmon
oononnocrn na,anci nciyccrnonnio nn canonon:noinio aori,
no,onononnio o,i, ocoonno noo,noiarnio (cn. Hcctnawucanuc 6c
jc+cnnocmu), nornoo,onnn, ocno,no.
Snannroinin nci ,n naron n no,a no:nniaor no nonn oonon
nocrn n o,on nn nannnn y onmnn n,a :aoonannn, nnnnnno no cnn
:annix c ,oroo,non qyninnon, a raio nn a:nnnon narooinn noonix
oianon onmnni.
I cynao ninnonnn qairoon ncia no:nninononnn ocononnn oo
nonnocrn n o,on ,n ia,on oononnon n oncion ioncyirannn ,oon
iri cocranon nn,nnn,yainin nan ,ncnanconoio na,onnn c ynoron
cnonnqnin nnomoncn nn no:nonon narooinn, cocronnnn onmnni,
,annix ananno:a n ,. I nonocco na,onnn :a oononnon noor no:
nninyri nooxo,nnocri nnoconnn n ror nan iooirnn n ,onononnn n co
ornorcrnnn c n:nononnnnn cocronnnn onmnni n no,a. In,nnn,yainin
nan ,ncnanconoio na,onnn oinno no,ycnarnnaor ooo nacrio no
onananonnio ocnori onmnni aiymooninnoiooion, roanonron,
a no noia:annnn n nanann ,yinx cnonnainocron (oqrainooion, n,o
innooion, yooion n ,.). In ron oinno nono,nr cnonnainio ,n
ainocrnnocino ncco,onannn, n ron nnco ncco,onannn, no:nonmno on
o,onri cocronnno no,a: oincrann oio co,onnon ,onroinocrn, an
nnocionn, yira:nyionoo ncco,onanno.
,n oononnix iynni nonimonnoio ncia ycranannnar ocoin
onn, nn nooxo,nnocrn na:nanar coornorcrnymy roann. I n
,o cynaon nnoiar i iocnnran:annn c ononon n noqnairnnocion
noi n a:nnnio coin oononnocrn, a raio i ,oo,onon iocnnran:a
nnn (n crannona, i,o noor iri oia:ana nicoioinanqnnnonannan no
nomi, nnoi,a n cnonnan:nonannin aiymocinn crannona).
Bcpccnnocvu n oucvparcnnvaxunan navoxornn. Conoranno oononnoc
rn n :aoonannn, nnnnnno no cnn:annix c ,oroo,non qyninnon, ncro
naorcn ,onoino nacro. Y oononnix noiyr na,aricn :aoonannn co
,onnococy,ncron cncroni (nooin co,na, innoronnnocian oo:ni, aro
nainan innoron:nn n ,.), oo:nn ionn (iannin oa:on anonnn),
nonoi (nnoonoqnr, ionoyonoqnr n ,.), oianon ,ixannn (nannno,
128 IIII^IHHOCTI
onxnainan acrna), oy,onnoinmonnoio raira (iacrnr, n:nonnan o
o:ni oy,ia n ,nona,narnnocrnon inmin, xoonncrnr, onnoianonnan
oo:ni, annon,nnnr n ,.), n,oinnnio :aoonannn (nannno, caxa
nin ,naor) n ,. Io:nono conoranno oononnocrn c nnqoinnonninn o
o:nnnn (nannno, ryoiyo:on, nnycnin ionarnron).
Oicraionnrainio :aoonannn noo,io naymar nonainoo rono
nno oononnocrn n o,on, nnno,nr i a:nnrn narooinnocinx cocronnnn
naron, no,a n nonoo,onnoio. Ioononnocri noor orniomari rononno
rnx :aoonannn, cnococrnonari nonnonn noioroix :aoonannn
nnyronnnx oianon.
Ioi aiymoin :ainaorcn n annon ninnonnn nn:naion icraio
nnrainix :aoonannn y oononnix, ninononnn ononix noonnnrnn
no na:nanonn nana, noqnairnio nnqoinnonnix oo:non.
Hojotu ccjoa (no,onnio n nnooronnio). Io nonn oononnoc
rn n o,on y oinix c nooiann co,na noor a:nnricn co,onnan no,o
craronnocri, nnoi,a oocronno onnarnnocioio nonocca, nro n n,o cyna
on nnno,nr i inon onmnni. In ,oionnoncnonannix nooiax no:
noni no,onononnio o,i, innoicnn no,a n ,yino ocononnn.
Aiymocian rairnia n ornomonnn oononnix c nooiann co,na :anncnr or
qoni nooia, cocronnnn nnoia,a, cra,nn no,ocraronnocrn ionooamo
nnn. Ico ro ,ono iri yronnono n annno coin oononnocrn (,o 12 no,)
,n omonnn nonoca o no:nonocrn coxanonnn oononnocrn.
In onnarnnocinx nooiax co,na o airnnnocrn onnarnnocioio no
nocca n conoiynnocrn c ,yinnn innnioaoaroninn ,anninn cnn,o
roicrnyr onionnro: cnimo 11 OOO n 1 ni, o:io niaonnin c,nni
nono onionnranon qonyi, COO ooo 3 nnn.
Ioimoo :nanonno ,n noino:nonannn rononnn oononnocrn n ncxo
,a o,on y onmnn c nooiann co,na nnoor ono,oonno crononn ncia
a:nnrnn a:nnnix ocononnn y onmnni n no,a. I crononi ncia na
,aorcn nn nannnn y oononnix nooion co,na o: niaonnix
nn:naion co,onnon no,ocraronnocrn n oocronnn onnarn:na; II crononi
ncia nn nanainix cnnnronax co,onnon no,ocraronnocrn n ninno
nnn I crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca; III crononi ncia
nn nn:naiax nooa,annn nanooy,onionon no,ocraronnocrn, nan
nnn II crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca, no,anno no:nnimon
nonaroinon anrnnn, oionnon innoron:nn II cra,nn; IV crononi ncia
nn nn:naiax onooy,onionon nn rorainon no,ocraronnocrn, nannnn
III crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca, :nannroinon ynonnonnn
a:noon co,na (ia,nonoiann) nn oio no,co,nn (arnonoiann), ,n
roino cymocrnymon nonaroinon anrnnn c ronononnocinnn no
nnonnnnn, nn oionnon innoron:nn III cra,nn. Ioononnocri ,onycrnna
n noor iri coxanona roiio n cynao I n II crononn ncia nn yconnn
nono,onnn no,,onnamon roannn. In IIIIV crononnx ncia on
mnny co,yor no,yno,nri, nro oononnocri nooaroina, a ocn ona
nacrynna, ro oo coxanonno nornnonoia:ano n::a onacnocrn icroio na
acrannn no,ocraronnocrn ionooamonnn.
Ionoc o ,onycrnnocrn oononnocrn nn no:nonocrn oo coxanonnn
y onmnn, noonocmnx onoann na co,no, omaorcn croio nn,nnn,yai
no n :anncnnocrn or cocronnnn oinon. I cnn:n c ron, nro noccranononno
ionooamonnn noco onoannn noncxo,nr no animo non noo: 11, io,a,
onmnno co,yor a:rncnnri, nro oononnocri n ror nono, nooaroi
na. Ioco noro:nonannn iananon co,na oononnocri nornnonoia:ana.
IIII^IHHOCTI 129
I nioo onrnnainon rairnin no,onnn oononnocrn y oononnix
c nooiann co,na ,oni ynacrnonari aiymoinnoiooi n roanonr. Ho
:anncnno or cocronnnn oiny c nooion co,na nooxo,nno n rononno
oononnocrn iocnnran:nonari n nanonon non,io no nonoo 3 a:. Io
nan iocnnran:annn ocymocrnnorcn n 81O no, oononnocrn ,n yronno
nnn ,naino:a n omonnn nonoca o no:nonocrn coxanonnn oononnocrn,
nroan n 2632 no, oononnocrn (nono, nanoimon iono,nnannnocion
naiy:in na co,no), rorin :a 3 no, ,o no,noaiaonoio coia o,on (nn
nono n 37 no,) ,n no,ioronin i o,an n niaorin rairnin o,oa:omo
nnn. In nonnonnn nn:naion ,oionnoncannn oinan ,ona iri conno
iocnnran:nonana nn on coio oononnocrn.
I crannonao nono,nr ionnoic noonnnrnn, ninamnn ininonnno
cinn onn, ononoo nnranno, onony qn:iyiryy, ncnxonoqnairn
nociy no,ioroniy i o,an, oicnionoroann. oiacrnonnoo ononno ono
,onorcn cocronnnon oinon. Io noia:annnn nnnonnr co,onnococy,nc
rio, nornnoonnarnnocino, innoconcnnn:nymno, nonoionnio co,crna
n anrnioaiynnri.
Iuncjmonuucctan 6oc:nt. Iacno:nananno innoronnnocion oo:nn no
no,crannor :ary,nonnn, ocn ona no:nnia ,o oononnocrn. ,naino: in
noronnnocion oo:nn no nonn oononnocrn ocnoninaorcn na co,ymnx
nn:naiax: A, nimo 14O9O nn r. cr. n annno coin (,o 16 no,) oo
nonnocrn n coxanonno nonimonnoio A, no nroon noonnno oononnocrn
nn orcyrcrnnn ,yinx cnnnronon, xaaironix ,n no:,noio roicnio:a
oononnix (oroin, noronnynn n ,.). Iomonno nonoca o coxanonnn
oononnocrn :anncnr or cra,nn :aoonannn: nn I cra,nn innoronnnocion
oo:nn oononnocri n o,i noiyr noroiari nonaino, nn IIA cra,nn o
ononnocri noor iri coxanona roiio nn nacronnnnon oannn onmn
ni, n ron cynao oinan ny,aorcn n cncronarnnocion na,onnn n ono
nnn, a nn yxy,monnn cocronnnn n ,oconnon noinannn oononnocrn.
In III n III cra,nnx :aoonannn oononnocri nooxo,nno nonari no no
,nnnncinn noia:annnn. Tononno oononnocrn nn innoronnnocion oo:nn,
iai nanno, oconnorcn no,onamnnannon, no:nninononnon no:,noio roicn
io:a oononnix, noo,io no,onononnon orconion nonaino acnoo
onnon nanonri, nornoo,onnon.
In oocronnn innoronnnocion oo:nn, no:nonon nn on co
io oononnocrn, ornonarcn yxy,monno omoio cocronnnn oinon, ycno
nno ioonnix oon, :nannroinoo nonimonno A,, n:nononnn ia:noio
,na. Io:nono a:nnrno innoronnnocioio in:a, ioroin nooxo,nno or
nnari or noianncnn, no:nniamon oinno na qono noqonarnn oo
nonnix.
Ajmcjuatnan unomcn:un (cncronnocioo A, no nonimaor 1OO, a ,n
acronnocioo 6O nn r. cr.). Ia:nnar ocry n xonnnociy aro
nainy innoron:n. Ocran na,aorcn nn ocron co,onnococy,nc
ron nn cocy,ncron no,ocraronnocrn (nannno, nn onooio, ioanco,
moio). Xonnnocian aronainan innoron:nn inaor qn:nooinnocion n
narooinnocion. In qn:nooinnocion aronainon innoron:nn aoi
orcyrcrnyr, ry,ocnoconocri onmnni coxanona. In narooinnocion
aronainon innoron:nn ornonarcn caocri, nornnocri, icran yron
nonocri, ioonoiyonno, co,nononno, :nannroinoo cnnonno A,. Io
ononnocri nacro oconnorcn annnnn roicnio:ann, no,onononninn
o,ann, caocri o,onon ,onroinocrn, innoicnon no,a. Ioononnio
128 IIII^IHHOCTI
onxnainan acrna), oy,onnoinmonnoio raira (iacrnr, n:nonnan o
o:ni oy,ia n ,nona,narnnocrnon inmin, xoonncrnr, onnoianonnan
oo:ni, annon,nnnr n ,.), n,oinnnio :aoonannn (nannno, caxa
nin ,naor) n ,. Io:nono conoranno oononnocrn c nnqoinnonninn o
o:nnnn (nannno, ryoiyo:on, nnycnin ionarnron).
Oicraionnrainio :aoonannn noo,io naymar nonainoo rono
nno oononnocrn n o,on, nnno,nr i a:nnrn narooinnocinx cocronnnn
naron, no,a n nonoo,onnoio. Ioononnocri noor orniomari rononno
rnx :aoonannn, cnococrnonari nonnonn noioroix :aoonannn
nnyronnnx oianon.
Ioi aiymoin :ainaorcn n annon ninnonnn nn:naion icraio
nnrainix :aoonannn y oononnix, ninononnn ononix noonnnrnn
no na:nanonn nana, noqnairnio nnqoinnonnix oo:non.
Hojotu ccjoa (no,onnio n nnooronnio). Io nonn oononnoc
rn n o,on y oinix c nooiann co,na noor a:nnricn co,onnan no,o
craronnocri, nnoi,a oocronno onnarnnocioio nonocca, nro n n,o cyna
on nnno,nr i inon onmnni. In ,oionnoncnonannix nooiax no:
noni no,onononnio o,i, innoicnn no,a n ,yino ocononnn.
Aiymocian rairnia n ornomonnn oononnix c nooiann co,na :anncnr or
qoni nooia, cocronnnn nnoia,a, cra,nn no,ocraronnocrn ionooamo
nnn. Ico ro ,ono iri yronnono n annno coin oononnocrn (,o 12 no,)
,n omonnn nonoca o no:nonocrn coxanonnn oononnocrn.
In onnarnnocinx nooiax co,na o airnnnocrn onnarnnocioio no
nocca n conoiynnocrn c ,yinnn innnioaoaroninn ,anninn cnn,o
roicrnyr onionnro: cnimo 11 OOO n 1 ni, o:io niaonnin c,nni
nono onionnranon qonyi, COO ooo 3 nnn.
Ioimoo :nanonno ,n noino:nonannn rononnn oononnocrn n ncxo
,a o,on y onmnn c nooiann co,na nnoor ono,oonno crononn ncia
a:nnrnn a:nnnix ocononnn y onmnni n no,a. I crononi ncia na
,aorcn nn nannnn y oononnix nooion co,na o: niaonnix
nn:naion co,onnon no,ocraronnocrn n oocronnn onnarn:na; II crononi
ncia nn nanainix cnnnronax co,onnon no,ocraronnocrn n ninno
nnn I crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca; III crononi ncia
nn nn:naiax nooa,annn nanooy,onionon no,ocraronnocrn, nan
nnn II crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca, no,anno no:nnimon
nonaroinon anrnnn, oionnon innoron:nn II cra,nn; IV crononi ncia
nn nn:naiax onooy,onionon nn rorainon no,ocraronnocrn, nannnn
III crononn airnnnocrn onnarnnocioio nonocca, :nannroinon ynonnonnn
a:noon co,na (ia,nonoiann) nn oio no,co,nn (arnonoiann), ,n
roino cymocrnymon nonaroinon anrnnn c ronononnocinnn no
nnonnnnn, nn oionnon innoron:nn III cra,nn. Ioononnocri ,onycrnna
n noor iri coxanona roiio n cynao I n II crononn ncia nn yconnn
nono,onnn no,,onnamon roannn. In IIIIV crononnx ncia on
mnny co,yor no,yno,nri, nro oononnocri nooaroina, a ocn ona
nacrynna, ro oo coxanonno nornnonoia:ano n::a onacnocrn icroio na
acrannn no,ocraronnocrn ionooamonnn.
Ionoc o ,onycrnnocrn oononnocrn nn no:nonocrn oo coxanonnn
y onmnn, noonocmnx onoann na co,no, omaorcn croio nn,nnn,yai
no n :anncnnocrn or cocronnnn oinon. I cnn:n c ron, nro noccranononno
ionooamonnn noco onoannn noncxo,nr no animo non noo: 11, io,a,
onmnno co,yor a:rncnnri, nro oononnocri n ror nono, nooaroi
na. Ioco noro:nonannn iananon co,na oononnocri nornnonoia:ana.
IIII^IHHOCTI 129
I nioo onrnnainon rairnin no,onnn oononnocrn y oononnix
c nooiann co,na ,oni ynacrnonari aiymoinnoiooi n roanonr. Ho
:anncnno or cocronnnn oiny c nooion co,na nooxo,nno n rononno
oononnocrn iocnnran:nonari n nanonon non,io no nonoo 3 a:. Io
nan iocnnran:annn ocymocrnnorcn n 81O no, oononnocrn ,n yronno
nnn ,naino:a n omonnn nonoca o no:nonocrn coxanonnn oononnocrn,
nroan n 2632 no, oononnocrn (nono, nanoimon iono,nnannnocion
naiy:in na co,no), rorin :a 3 no, ,o no,noaiaonoio coia o,on (nn
nono n 37 no,) ,n no,ioronin i o,an n niaorin rairnin o,oa:omo
nnn. In nonnonnn nn:naion ,oionnoncannn oinan ,ona iri conno
iocnnran:nonana nn on coio oononnocrn.
I crannonao nono,nr ionnoic noonnnrnn, ninamnn ininonnno
cinn onn, ononoo nnranno, onony qn:iyiryy, ncnxonoqnairn
nociy no,ioroniy i o,an, oicnionoroann. oiacrnonnoo ononno ono
,onorcn cocronnnon oinon. Io noia:annnn nnnonnr co,onnococy,nc
rio, nornnoonnarnnocino, innoconcnnn:nymno, nonoionnio co,crna
n anrnioaiynnri.
Iuncjmonuucctan 6oc:nt. Iacno:nananno innoronnnocion oo:nn no
no,crannor :ary,nonnn, ocn ona no:nnia ,o oononnocrn. ,naino: in
noronnnocion oo:nn no nonn oononnocrn ocnoninaorcn na co,ymnx
nn:naiax: A, nimo 14O9O nn r. cr. n annno coin (,o 16 no,) oo
nonnocrn n coxanonno nonimonnoio A, no nroon noonnno oononnocrn
nn orcyrcrnnn ,yinx cnnnronon, xaaironix ,n no:,noio roicnio:a
oononnix (oroin, noronnynn n ,.). Iomonno nonoca o coxanonnn
oononnocrn :anncnr or cra,nn :aoonannn: nn I cra,nn innoronnnocion
oo:nn oononnocri n o,i noiyr noroiari nonaino, nn IIA cra,nn o
ononnocri noor iri coxanona roiio nn nacronnnnon oannn onmn
ni, n ron cynao oinan ny,aorcn n cncronarnnocion na,onnn n ono
nnn, a nn yxy,monnn cocronnnn n ,oconnon noinannn oononnocrn.
In III n III cra,nnx :aoonannn oononnocri nooxo,nno nonari no no
,nnnncinn noia:annnn. Tononno oononnocrn nn innoronnnocion oo:nn,
iai nanno, oconnorcn no,onamnnannon, no:nninononnon no:,noio roicn
io:a oononnix, noo,io no,onononnon orconion nonaino acnoo
onnon nanonri, nornoo,onnon.
In oocronnn innoronnnocion oo:nn, no:nonon nn on co
io oononnocrn, ornonarcn yxy,monno omoio cocronnnn oinon, ycno
nno ioonnix oon, :nannroinoo nonimonno A,, n:nononnn ia:noio
,na. Io:nono a:nnrno innoronnnocioio in:a, ioroin nooxo,nno or
nnari or noianncnn, no:nniamon oinno na qono noqonarnn oo
nonnix.
Ajmcjuatnan unomcn:un (cncronnocioo A, no nonimaor 1OO, a ,n
acronnocioo 6O nn r. cr.). Ia:nnar ocry n xonnnociy aro
nainy innoron:n. Ocran na,aorcn nn ocron co,onnococy,nc
ron nn cocy,ncron no,ocraronnocrn (nannno, nn onooio, ioanco,
moio). Xonnnocian aronainan innoron:nn inaor qn:nooinnocion n
narooinnocion. In qn:nooinnocion aronainon innoron:nn aoi
orcyrcrnyr, ry,ocnoconocri onmnni coxanona. In narooinnocion
aronainon innoron:nn ornonarcn caocri, nornnocri, icran yron
nonocri, ioonoiyonno, co,nononno, :nannroinoo cnnonno A,. Io
ononnocri nacro oconnorcn annnnn roicnio:ann, no,onononninn
o,ann, caocri o,onon ,onroinocrn, innoicnon no,a. Ioononnio
13O IIII^IHHOCTI
c A, nno 1OO6O nn r. cr. ,oni naxo,nricn no, cncronarnnocinn na
,onnon aiymoainnoiooia n roanonra. Ioononnio c qn:nooinnocion
aronainon innoron:non n ononnn no ny,arcn. In narooinnocion
aronainon innoron:nn nono,nr ononno ocnonnoio :aoonannn, na:na
nar omoyionnmy roann, onony qn:iyiryy, co,crna, crn
nynymno ,onroinocri ]HC.
Anc+uu y oononnix na,arcn nocina nacro (,o 3O cynaon). Han
ooo nacro ncronaorcn oo:o,oqnnnrnan anonnn (7O9 ncox anonnn
oononnix), :nannroino oo qonono,oqnnnrnan, iononrnnocino n in
nonacrnnocino anonnn.
Ornocnroinan, nn onan, anonnn noor no:nniari y oononnix
nco,crnno :nannroinoio ynonnonnn orona na:ni ionn n nono, oo
nonnocrn; or ncrnnnon anonnn ona ornnaorcn nonainin nnornin noia
:aroon n orcyrcrnnon noqooinnocinx n:nononnn n nronnrax.
Ionnonno oo:o,oqnnnrnon anonnn cnn:ano c nonimonnin acxo,on
oo:a, nooxo,nnin ,n a:nnrnn nanonri n no,a. Y :,oonix oo
nonnix ror nonocc ionnoncnyorcn iai i:oionnin nocrynonnon oo:a
(c nnmoninn no,yirann), rai n :anacann oo:a, ,ononnonannoio n no
nonn. Io:nninononn oo:o,oqnnnrnon anonnn n nono, oononnocrn
cnococrnyr iacrnr, xoonncrnr, nanioarnr, nrooionr, incrnio nn
na:nn, innornoo:, nnno,nmno i naymonn ycnoonnn oo:a n oiann:no
onmnni, a raio nacrio o,i c ioorinn nnronaon no,y nnnn, ,n
roinan airannn, nnoiono,nan oononnocri, no,oanno nanonri.
I n n n n o c i a n i a r n n a oo:o,oqnnnrnon anonnn y oonon
nix xaairon:yorcn ronn o cnnnronann, nro n y nooononnix. Tononno
oononnocrn y onmnn c oo:o,oqnnnrnon anonnon noo,io oconnorcn
annnnn n no:,nnnn roicnio:ann oononnix.
o n o n n o oo:o,oqnnnrnon anonnn y oononnix :ainaorcn n
na:nanonnn nonaaron oo:a. Hooxo,nno nicoioiaonnnoo nnranno c
nooa,annon oion n ,ocraronnin ionnocrnon nnioononron. Ioi
mo ncoio oo:a co,onrcn n nnco, nononn n ono oino ycnannaorcn no
cannonn c oo:on acrnroinoio noncxo,onnn. I nnmonon annon
oinix oionon,yorcn ninari 1O2OO i ornanoio nnca nn 1OO i no
nonn (n naonon nn aonon nn,o) oo,nonno. Ioonnanno nronnrnon
nacci oononnin n cnn:n c onacnocri nnnynn:annn nn rancqy:non
nix ocononnn ocymocrnnr roiio n cynao rnoon anonnn nn nn
connon no,ioronio i o,an. ,n no,ornamonnn xonnnocion innoicnn
n innoroqnn no,a, a:nnnamnxcn nn oo:o,oqnnnrnon anonnn, na
:nanar nonaari, yynmamno naronnonanonranoo ionooamonno
(cniornn, roonnio, ionann n ,.).
Huconcqjum canoo nacroo :aoonanno nonoi y oononnix. Iio
no:nninononno oyconono naymonnon yo,nnannin noxnnx nononino
,nmnx nyron n ionooamonnn n noniax n o:yiraro oononnocrn, c,an
onnon nonoronnnion acrymon narion, nannnon onaia nnqoinnn n oia
nn:no (aninna, iano:nio :yi, qyyniyo: n ,.). Ocrin nnoonoqnr
no nonn oononnocrn nnoor rnnnnny iarnny, ycnomno no,,aorcn ono
nn n, iai nanno, no oia:inaor cymocrnonnoio nnnnnn na rononno oo
nonnocrn. Xonnnocinn nnoonoqnr nacro nnonio ,nainocrnyorcn no
nonn oononnocrn n nnnorcn, iai nanno, co,crnnon aronrno roiy
moio ,o oononnocrn nnoonoqnra. Ioononnocri cnococrnyor noioc
cnonann oo:nn. acro y oononnix a:nnnarcn rnoio qoni
IIII^IHHOCTI 131
nnoonoqnra. In ncco,onannnx ninnnrcn onionnrynn, noronny
nn, nnoi,a nnioionarynn, aironynn, anonnn. In xonnnocion nn
oonoqnro noo,io na,aorcn noninamnnanno oononnocrn.
Ioinio nnoonoqnron ,oni naxo,nricn no, rmaroinin na
,onnon aiymoainnoiooia n noqooia. Icn xonnnocinn nnoonoqnr
y oononnix conono,aorcn aronainon innoron:non nn nononnon
no,ocraronnocri, noia:ano noinanno oononnocrn no:anncnno or oo
coia. Y ,oron, o,onnix naronnn c ocrin n xonnnocinn nnoonoq
nron, noo,io ornonarcn nn:nain nnyrnyronon innoroqnn.
Io+cjoncqjum. Y oononnix ncronaorcn ocrin n xonnnocinn
ionoyonoqnr. In ocron ionoyonoqnro nacro na,arcn
no,onononnio o,i, anronarainan inoi no,a; oionon,yorcn no
inanno oononnocrn.
Xonnnocinn ionoyonoqnr y oononnix namo noroiaor n a
ronrnon qono, oo ncronaorcn innoronnnocian, noqornnocian n cno
mannan qoni. Tononno oononnocrn noor oconnricn no:,nnn roicnio
:on, no,onononninn o,ann, innoicnon no,a, yio:on oio inon. Io
ononnocri noor iri coxanona nn aronrnon qono ionoyonoqnra,
xaairon:ymoncn no:nannroinon noronnynon, nonocronnnon ionary
non, nnnn,ynon. I rononno ncon oononnocrn oinio ,oni naxo
,nricn no, croinn na,onnon nana aiymoainnoiooia n noqooia.
o n o n n o cnnnronarnnocioo. In noqornnocion qono c nonaymonnon
qyninnon nonoi no:nono coxanonno oononnocrn nn rmaroinon na
,onnn n ononnn n yconnnx cnonnan:nonannoio crannonaa. In in
noronnnocion n cnomannon qonax xonnnocioio ionoyonoqnra oo
nonnocri nornnonoia:ana.
Ijon+uatnan acm+a. Io nonn oononnocrn rononno onxnainon
acrni noor iri a:nnnin. I o,nnx cynanx nncryni ocaonar n
,ao ncno:ar, n ,yinx :aoonanno nnooraor ooo rnooo rono
nno. Io,io onxnainan acrna nonnnorcn nmi no nonn oononnocrn
(acrna oononnix). In ron oononnocri n o,i noiyr noroiari o:
ocoix ocononnn. o n o n n o cnnnronarnnocioo. Ioinin c ,nroino
noroiamon onxnainon acrnon nn nonronmnxcn rnoix nncry
nax n nn:naiax oionnoco,onnon no,ocraronnocrn oononnocri norn
nonoia:ana n no,onr noinann n annno coin.
Iacmjum (ocrin n xonnnocinn) nn noocononnon rononnn no
oia:inaor ornnaroinoio nnnnnn na a:nnrno oononnocrn n oo ncxo,.
o n o n n o ocroio n xonnnocioio iacrnra y oononnix no ornnaorcn
or omonnnnroio.
H:ccnnan 6oc:nt .cota u occnaoamuncjcmno tuwtu. Ioononnocri
oia:inaor oinno aiornonoo nnnnno na rononno n:nonnon oo:nn. Oc
ononnn n:nonnon oo:nn (ionorononnn, noqoannn n:ni) no nonn o
ononnocrn ncronarcn o,io. Onn noiyr no:nniari noo, o,ann, no nonn
o,on, n annon nocoo,onon nono,o. Iorony onmnnan, cra,amnn n:
nonnon oo:ni, :a 23 no, ,o o,on n ca:y o noco o,on nooxo,nno
nono,nri iyci noqnairnnocioio o n o n n n.
Anncnouum. Ocoonnocri annon,nnnra y oononnix nnnorcn icr
oo noioccnonanno nocnanroinoio nonocca n mnon noocrn, oyc
ononnoo n:nononnon nooonnn n non oianon n cnn:n c oononnocri.
, n a i n o c r n i a :ary,nona, rai iai anaoinnnan innnnocian iarn
na n n:nononnn ionoianni noiyr na,aricn nn anonoicnn nnnnnia,
13O IIII^IHHOCTI
c A, nno 1OO6O nn r. cr. ,oni naxo,nricn no, cncronarnnocinn na
,onnon aiymoainnoiooia n roanonra. Ioononnio c qn:nooinnocion
aronainon innoron:non n ononnn no ny,arcn. In narooinnocion
aronainon innoron:nn nono,nr ononno ocnonnoio :aoonannn, na:na
nar omoyionnmy roann, onony qn:iyiryy, co,crna, crn
nynymno ,onroinocri ]HC.
Anc+uu y oononnix na,arcn nocina nacro (,o 3O cynaon). Han
ooo nacro ncronaorcn oo:o,oqnnnrnan anonnn (7O9 ncox anonnn
oononnix), :nannroino oo qonono,oqnnnrnan, iononrnnocino n in
nonacrnnocino anonnn.
Ornocnroinan, nn onan, anonnn noor no:nniari y oononnix
nco,crnno :nannroinoio ynonnonnn orona na:ni ionn n nono, oo
nonnocrn; or ncrnnnon anonnn ona ornnaorcn nonainin nnornin noia
:aroon n orcyrcrnnon noqooinnocinx n:nononnn n nronnrax.
Ionnonno oo:o,oqnnnrnon anonnn cnn:ano c nonimonnin acxo,on
oo:a, nooxo,nnin ,n a:nnrnn nanonri n no,a. Y :,oonix oo
nonnix ror nonocc ionnoncnyorcn iai i:oionnin nocrynonnon oo:a
(c nnmoninn no,yirann), rai n :anacann oo:a, ,ononnonannoio n no
nonn. Io:nninononn oo:o,oqnnnrnon anonnn n nono, oononnocrn
cnococrnyr iacrnr, xoonncrnr, nanioarnr, nrooionr, incrnio nn
na:nn, innornoo:, nnno,nmno i naymonn ycnoonnn oo:a n oiann:no
onmnni, a raio nacrio o,i c ioorinn nnronaon no,y nnnn, ,n
roinan airannn, nnoiono,nan oononnocri, no,oanno nanonri.
I n n n n o c i a n i a r n n a oo:o,oqnnnrnon anonnn y oonon
nix xaairon:yorcn ronn o cnnnronann, nro n y nooononnix. Tononno
oononnocrn y onmnn c oo:o,oqnnnrnon anonnon noo,io oconnorcn
annnnn n no:,nnnn roicnio:ann oononnix.
o n o n n o oo:o,oqnnnrnon anonnn y oononnix :ainaorcn n
na:nanonnn nonaaron oo:a. Hooxo,nno nicoioiaonnnoo nnranno c
nooa,annon oion n ,ocraronnin ionnocrnon nnioononron. Ioi
mo ncoio oo:a co,onrcn n nnco, nononn n ono oino ycnannaorcn no
cannonn c oo:on acrnroinoio noncxo,onnn. I nnmonon annon
oinix oionon,yorcn ninari 1O2OO i ornanoio nnca nn 1OO i no
nonn (n naonon nn aonon nn,o) oo,nonno. Ioonnanno nronnrnon
nacci oononnin n cnn:n c onacnocri nnnynn:annn nn rancqy:non
nix ocononnn ocymocrnnr roiio n cynao rnoon anonnn nn nn
connon no,ioronio i o,an. ,n no,ornamonnn xonnnocion innoicnn
n innoroqnn no,a, a:nnnamnxcn nn oo:o,oqnnnrnon anonnn, na
:nanar nonaari, yynmamno naronnonanonranoo ionooamonno
(cniornn, roonnio, ionann n ,.).
Huconcqjum canoo nacroo :aoonanno nonoi y oononnix. Iio
no:nninononno oyconono naymonnon yo,nnannin noxnnx nononino
,nmnx nyron n ionooamonnn n noniax n o:yiraro oononnocrn, c,an
onnon nonoronnnion acrymon narion, nannnon onaia nnqoinnn n oia
nn:no (aninna, iano:nio :yi, qyyniyo: n ,.). Ocrin nnoonoqnr
no nonn oononnocrn nnoor rnnnnny iarnny, ycnomno no,,aorcn ono
nn n, iai nanno, no oia:inaor cymocrnonnoio nnnnnn na rononno oo
nonnocrn. Xonnnocinn nnoonoqnr nacro nnonio ,nainocrnyorcn no
nonn oononnocrn n nnnorcn, iai nanno, co,crnnon aronrno roiy
moio ,o oononnocrn nnoonoqnra. Ioononnocri cnococrnyor noioc
cnonann oo:nn. acro y oononnix a:nnnarcn rnoio qoni
IIII^IHHOCTI 131
nnoonoqnra. In ncco,onannnx ninnnrcn onionnrynn, noronny
nn, nnoi,a nnioionarynn, aironynn, anonnn. In xonnnocion nn
oonoqnro noo,io na,aorcn noninamnnanno oononnocrn.
Ioinio nnoonoqnron ,oni naxo,nricn no, rmaroinin na
,onnon aiymoainnoiooia n noqooia. Icn xonnnocinn nnoonoqnr
y oononnix conono,aorcn aronainon innoron:non nn nononnon
no,ocraronnocri, noia:ano noinanno oononnocrn no:anncnno or oo
coia. Y ,oron, o,onnix naronnn c ocrin n xonnnocinn nnoonoq
nron, noo,io ornonarcn nn:nain nnyrnyronon innoroqnn.
Io+cjoncqjum. Y oononnix ncronaorcn ocrin n xonnnocinn
ionoyonoqnr. In ocron ionoyonoqnro nacro na,arcn
no,onononnio o,i, anronarainan inoi no,a; oionon,yorcn no
inanno oononnocrn.
Xonnnocinn ionoyonoqnr y oononnix namo noroiaor n a
ronrnon qono, oo ncronaorcn innoronnnocian, noqornnocian n cno
mannan qoni. Tononno oononnocrn noor oconnricn no:,nnn roicnio
:on, no,onononninn o,ann, innoicnon no,a, yio:on oio inon. Io
ononnocri noor iri coxanona nn aronrnon qono ionoyonoqnra,
xaairon:ymoncn no:nannroinon noronnynon, nonocronnnon ionary
non, nnnn,ynon. I rononno ncon oononnocrn oinio ,oni naxo
,nricn no, croinn na,onnon nana aiymoainnoiooia n noqooia.
o n o n n o cnnnronarnnocioo. In noqornnocion qono c nonaymonnon
qyninnon nonoi no:nono coxanonno oononnocrn nn rmaroinon na
,onnn n ononnn n yconnnx cnonnan:nonannoio crannonaa. In in
noronnnocion n cnomannon qonax xonnnocioio ionoyonoqnra oo
nonnocri nornnonoia:ana.
Ijon+uatnan acm+a. Io nonn oononnocrn rononno onxnainon
acrni noor iri a:nnnin. I o,nnx cynanx nncryni ocaonar n
,ao ncno:ar, n ,yinx :aoonanno nnooraor ooo rnooo rono
nno. Io,io onxnainan acrna nonnnorcn nmi no nonn oononnocrn
(acrna oononnix). In ron oononnocri n o,i noiyr noroiari o:
ocoix ocononnn. o n o n n o cnnnronarnnocioo. Ioinin c ,nroino
noroiamon onxnainon acrnon nn nonronmnxcn rnoix nncry
nax n nn:naiax oionnoco,onnon no,ocraronnocrn oononnocri norn
nonoia:ana n no,onr noinann n annno coin.
Iacmjum (ocrin n xonnnocinn) nn noocononnon rononnn no
oia:inaor ornnaroinoio nnnnnn na a:nnrno oononnocrn n oo ncxo,.
o n o n n o ocroio n xonnnocioio iacrnra y oononnix no ornnaorcn
or omonnnnroio.
H:ccnnan 6oc:nt .cota u occnaoamuncjcmno tuwtu. Ioononnocri
oia:inaor oinno aiornonoo nnnnno na rononno n:nonnon oo:nn. Oc
ononnn n:nonnon oo:nn (ionorononnn, noqoannn n:ni) no nonn o
ononnocrn ncronarcn o,io. Onn noiyr no:nniari noo, o,ann, no nonn
o,on, n annon nocoo,onon nono,o. Iorony onmnnan, cra,amnn n:
nonnon oo:ni, :a 23 no, ,o o,on n ca:y o noco o,on nooxo,nno
nono,nri iyci noqnairnnocioio o n o n n n.
Anncnouum. Ocoonnocri annon,nnnra y oononnix nnnorcn icr
oo noioccnonanno nocnanroinoio nonocca n mnon noocrn, oyc
ononnoo n:nononnon nooonnn n non oianon n cnn:n c oononnocri.
, n a i n o c r n i a :ary,nona, rai iai anaoinnnan innnnocian iarn
na n n:nononnn ionoianni noiyr na,aricn nn anonoicnn nnnnnia,
132 IIII^IHHOCTI
nooiyro onyxon nnnnnia, xoonncrnro n ,yinx :aoonannnx. On:a
roina ioncyirannn xnyia n ,nnannnocioo (ia,io 23 n) na,onno
:a oinon. o n o n n o xnyinnocioo. Ioco annon,ironnn oonon
nocri no naymaorcn.
Xocucmum u .cunota+cnnan 6oc:nt. Ioononnocri noor nononno
nari a:nnrno xoonncrnra n onnoianonnon oo:nn n cnn:n c noo,io no:
nniamon y oononnix ,ncinno:non onnix nyron, :ary,nonnon orroia
ionn, innoxoocronnonnon. I n n n n o c i n o n n : n a i n :aoona
nnn, , n a i n o c r n i a n o n o n n o no nonn oononnocrn ocoonnocron
no nnor. I o i n o : oononnocrn n o,on ornocnroino aionnnrnin.
Ca+ajnt oua6cm noor nnonio nonnnricn no nonn oononnocrn.
Ioononnocri na qono caxanoio ,naora noo,io oconnorcn canonon:
noinin aoron, no,onononninn o,ann, no:,nnn roicnio:on, nor
noo,onnon.
Acorninn nornnonoia:annnnn i oononnocrn nnnrcn rnoio
qoni caxanoio ,naora (nncynn :anncnnan qona), ocoonno oconon
nio ,naornnocinn ionoyonoqnron nn ornnonarnon, :aoonanno ca
xanin ,naoron oonx cynyion (no:nonocri naco,crnonnon qoni ca
xanoio ,naora n no,onnix nooion a:nnrnn y oonia), conoranno ca
xanoio ,naora c ,yinnn conarnnocinnn :aoonannnnn. I rainx cynanx
n oncion ioncyirannn nn annnx coiax oononnocrn nooxo,nno
no,yno,nri oiny o no:nonix ocononnnx n no,onri noina
nno oononnocrn. I cynao oria:a onmnni or noinannn nooxo,nna
connan iocnnran:annn ,n ncocroonnoio oco,onannn (ninan ion
cyirann n,oinnooia) n nioa onrnnainoio ononnn. I ,ainonmon
oinan ,ona naxo,nricn no, nocronnnin na,onnon aiymoainno
iooia n n,oinnooia. Ioia:ana ,oo,onan iocnnran:annn no no:o 32 no,
oononnocrn ,n oco,onannn n omonnn nonoca o nioo cnocoa o
,oa:omonnn. Y oinix caxanin ,naoron nacro ornonarcn iynnin
no, n nnoiono,no.
T6cjtc:. Coxanonno oononnocrn (nn yconnn cncronarnnocioio
na,onnn n ononnn n yconnnx crannonaa) no:nono y oimnncrna
oinix ryoiyo:on. I o i n o : oononnocrn n o,on n yconnnx cno
nnan:nonannon nonomn iai ,n naron, rai n ,n no,a ornocnroino
aionnnron. o n o n n o cnonnqnnocioo (anrnaironainoo). Ioina
nno oononnocrn noia:ano nn qno:noianono:non ryoiyo:o oiinx,
airnnnon qono iocrnocycrannoio ryoiyo:a n ,nycroonnon ryoiyo
:o nonoi. Co,yor nonnnri, nro noinari oononnocri nn rnx qonax
ryoiyo:a nooxo,nno n coin ,o 12 no,, rai iai noinanno oo n ooo
no:,nno coin cnococrnyor noioccnonann ryoiyo:noio nonocca.
ujcnt cnamum. In oononnocrn noiyr ncronaricn ,no nanooo
acnocranonnio qoni ionarnra ionarnr A n ionarnr I (cn. Icnamu
mt cujcntc). I n n n n o c i o o rononno ionarnra A nn oononnocrn no
nnoor iainxno ocoonnocron. , n q q o o n n n a i n i n , n a i n o :
ron qoni ionarnra n I rnnocro oononnocrn co,yor nono,nri c an
nnn roicnio:on oononnix, ioroin raio noor nonnnricn cnnonn
on annornra, noron, nyncrnon rnocrn n nniacrainon oacrn. In ionarn
ro A noonnconnio cnnnroni na,arcn, iai nanno, no ooo no,on,
oononnan oinno no ronor nacci roa, ornonarcn nonimonno ronnoa
ryi roa (noo,io o:no), ynonnonno nononn n coo:onin, nonimonno ai
rnnnocrn rancannna:, ninnnonoo nn ncco,onannn ionn. I o i n o :
,n oononnon n no,a aionnnrnin. o n o n n o cnnnronarnnocioo.
IIII^IHHOCTI 133
Ionarnr I y oononnix noroiaor rai o, iai oinno. Saoonanno
onacno ,n n:nn oononnon n cnn:n c no:nonocri no:nninononnn nono
nonnon no,ocraronnocrn n nnoqaonarnn. Ioononnocri noor oconnricn
canonon:noinin niin,imon, no,onononninn o,ann, anronarainon
inoi no,a. I ocron cra,nn no:nono nnqnnnonanno no,a. Ioinan
,ona iri iocnnran:nonana n nnqoinnonny oinnny, i,o nnorcn
cnonnainio oici ,n oononnix. I rnoix cynanx non:no,nr nc
iyccrnonnoo noinanno oononnocrn noco ninn,annn ocrix nonno
nnn oo:nn. Ioinanno oononnocrn n ocron cra,nn oo:nn no oio
non,yorcn, rai iai yxy,maor cocronnno oinon.
Hojotu ja:cumun cnmjcnnu+ nooct+ ojanoc. Ioononnocri no:
nona nn rainx nooiax a:nnrnn nnyronnnx noonix oianon, iai no
,oinan nooioo,ia naianma, y,noonno narin n naianma, co,onn,nan
naria, ,nyoian n o,nooian naria. Ianno o,io oononnocri no:nniaor
n y,nnonranon (:aninyron) oio narin.
Ojo:un wctu +amtu. Cnnnronarnia n ,nainocrnia o:nn monin nar
in y oononnix raino o, iai n nno oononnocrn. Ioononnio c o:non
monin narin ,oni naxo,nricn no, na,onnon innoiooia. Iono,nr
canann naianma, moniy narin oaarinar oonnxonin nacon, 1
nyicnon cnnronnnnna. Inniamno co,crna, ,naronoioaiynnnn no
noia:ani. Ioononnocri n o,i, iai nanno, noroiar o: ocononnn.
Houn wctu +amtu noor iri nnnnnon ionnnncrix ni,oonnn n:
naianma y oononnon. , n a i n o c r n i a nonna monin narin no no,
crannor :ary,nonnn: nn ocnoro monin narin n :oiaax nn,on nicry
namnn n: ianaa monin narin nonn nioiacnoio nnora. Aiymoia nn
onayonnn nonna ,ona n:nri cocio c oio nonoxnocrn ,n nnroo
innocioio ncco,onannn n nanannri oiny i aiymoyinnoiooiy ,n
nono,onnn ioinocionnn. Ionoronamnn nonn y oononnon no,onr
y,aonn (n crannonao) n on:aroinony incrooinnociony ncco,onann.
Tononno oononnocrn n o,on, iai nanno, no naymaorcn.
Iat wctu +amtu y oononnix ncronaorcn o,io. Ioononnocri no
or nacrynnri na qono aia monin narin n cnococrnyor ooo icrony
oio a:nnrn. Ionio nonnonnn aia monin narin raino o, iai n nno
oononnocrn: on, ionorononnn. In ninnonnn rnx nn:naion noia:a
ni ocnor monin narin n :oiaax n naianmnomnocrononnoo ncco
,onanno. Aiymoia ,ona n:nri na:oicocio c nonoxnocrn monin narin
,n nnrooinnocioio ncco,onannn, nanannri oononny i aiymoyinno
iooiy ,n ioinocionnn n noncnn no,o:nroinoio ynacria riann. In
no,rno,onnn ,naino:a oononny nono,onno nanannr n crannona
,n noinannn oononnocrn n coornorcrnymoio ononnn.
Muo+a +amtu nnnorcn o,non n: nanooo acnocranonnix onyxo
on. In oononnocrn ornonaorcn ocr nnonaro:nix y:on, onn a:nnina
rcn, cranonnrcn no,nnninn.
In nnono narin ,nainocrnia oononnocrn annnx coion noo,io
inaor :ary,nona, no no:nona nn ncnoi:onannn nnnynooinnocinx no
ro,on, onayonnn xononnnocioio iona,oronnna n nono n yira:nyio
non ciannonannn.
In nnono narin y oononnix nacro no:nniar yio:a noinannn o
ononnocrn, canonon:noinin niin,im, no:noni ymononno nnonaro:no
io y:a, naymonno qyninnn cnonix oianon n ,.
132 IIII^IHHOCTI
nooiyro onyxon nnnnnia, xoonncrnro n ,yinx :aoonannnx. On:a
roina ioncyirannn xnyia n ,nnannnocioo (ia,io 23 n) na,onno
:a oinon. o n o n n o xnyinnocioo. Ioco annon,ironnn oonon
nocri no naymaorcn.
Xocucmum u .cunota+cnnan 6oc:nt. Ioononnocri noor nononno
nari a:nnrno xoonncrnra n onnoianonnon oo:nn n cnn:n c noo,io no:
nniamon y oononnix ,ncinno:non onnix nyron, :ary,nonnon orroia
ionn, innoxoocronnonnon. I n n n n o c i n o n n : n a i n :aoona
nnn, , n a i n o c r n i a n o n o n n o no nonn oononnocrn ocoonnocron
no nnor. I o i n o : oononnocrn n o,on ornocnroino aionnnrnin.
Ca+ajnt oua6cm noor nnonio nonnnricn no nonn oononnocrn.
Ioononnocri na qono caxanoio ,naora noo,io oconnorcn canonon:
noinin aoron, no,onononninn o,ann, no:,nnn roicnio:on, nor
noo,onnon.
Acorninn nornnonoia:annnnn i oononnocrn nnnrcn rnoio
qoni caxanoio ,naora (nncynn :anncnnan qona), ocoonno oconon
nio ,naornnocinn ionoyonoqnron nn ornnonarnon, :aoonanno ca
xanin ,naoron oonx cynyion (no:nonocri naco,crnonnon qoni ca
xanoio ,naora n no,onnix nooion a:nnrnn y oonia), conoranno ca
xanoio ,naora c ,yinnn conarnnocinnn :aoonannnnn. I rainx cynanx
n oncion ioncyirannn nn annnx coiax oononnocrn nooxo,nno
no,yno,nri oiny o no:nonix ocononnnx n no,onri noina
nno oononnocrn. I cynao oria:a onmnni or noinannn nooxo,nna
connan iocnnran:annn ,n ncocroonnoio oco,onannn (ninan ion
cyirann n,oinnooia) n nioa onrnnainoio ononnn. I ,ainonmon
oinan ,ona naxo,nricn no, nocronnnin na,onnon aiymoainno
iooia n n,oinnooia. Ioia:ana ,oo,onan iocnnran:annn no no:o 32 no,
oononnocrn ,n oco,onannn n omonnn nonoca o nioo cnocoa o
,oa:omonnn. Y oinix caxanin ,naoron nacro ornonarcn iynnin
no, n nnoiono,no.
T6cjtc:. Coxanonno oononnocrn (nn yconnn cncronarnnocioio
na,onnn n ononnn n yconnnx crannonaa) no:nono y oimnncrna
oinix ryoiyo:on. I o i n o : oononnocrn n o,on n yconnnx cno
nnan:nonannon nonomn iai ,n naron, rai n ,n no,a ornocnroino
aionnnron. o n o n n o cnonnqnnocioo (anrnaironainoo). Ioina
nno oononnocrn noia:ano nn qno:noianono:non ryoiyo:o oiinx,
airnnnon qono iocrnocycrannoio ryoiyo:a n ,nycroonnon ryoiyo
:o nonoi. Co,yor nonnnri, nro noinari oononnocri nn rnx qonax
ryoiyo:a nooxo,nno n coin ,o 12 no,, rai iai noinanno oo n ooo
no:,nno coin cnococrnyor noioccnonann ryoiyo:noio nonocca.
ujcnt cnamum. In oononnocrn noiyr ncronaricn ,no nanooo
acnocranonnio qoni ionarnra ionarnr A n ionarnr I (cn. Icnamu
mt cujcntc). I n n n n o c i o o rononno ionarnra A nn oononnocrn no
nnoor iainxno ocoonnocron. , n q q o o n n n a i n i n , n a i n o :
ron qoni ionarnra n I rnnocro oononnocrn co,yor nono,nri c an
nnn roicnio:on oononnix, ioroin raio noor nonnnricn cnnonn
on annornra, noron, nyncrnon rnocrn n nniacrainon oacrn. In ionarn
ro A noonnconnio cnnnroni na,arcn, iai nanno, no ooo no,on,
oononnan oinno no ronor nacci roa, ornonarcn nonimonno ronnoa
ryi roa (noo,io o:no), ynonnonno nononn n coo:onin, nonimonno ai
rnnnocrn rancannna:, ninnnonoo nn ncco,onannn ionn. I o i n o :
,n oononnon n no,a aionnnrnin. o n o n n o cnnnronarnnocioo.
IIII^IHHOCTI 133
Ionarnr I y oononnix noroiaor rai o, iai oinno. Saoonanno
onacno ,n n:nn oononnon n cnn:n c no:nonocri no:nninononnn nono
nonnon no,ocraronnocrn n nnoqaonarnn. Ioononnocri noor oconnricn
canonon:noinin niin,imon, no,onononninn o,ann, anronarainon
inoi no,a. I ocron cra,nn no:nono nnqnnnonanno no,a. Ioinan
,ona iri iocnnran:nonana n nnqoinnonny oinnny, i,o nnorcn
cnonnainio oici ,n oononnix. I rnoix cynanx non:no,nr nc
iyccrnonnoo noinanno oononnocrn noco ninn,annn ocrix nonno
nnn oo:nn. Ioinanno oononnocrn n ocron cra,nn oo:nn no oio
non,yorcn, rai iai yxy,maor cocronnno oinon.
Hojotu ja:cumun cnmjcnnu+ nooct+ ojanoc. Ioononnocri no:
nona nn rainx nooiax a:nnrnn nnyronnnx noonix oianon, iai no
,oinan nooioo,ia naianma, y,noonno narin n naianma, co,onn,nan
naria, ,nyoian n o,nooian naria. Ianno o,io oononnocri no:nniaor
n y,nnonranon (:aninyron) oio narin.
Ojo:un wctu +amtu. Cnnnronarnia n ,nainocrnia o:nn monin nar
in y oononnix raino o, iai n nno oononnocrn. Ioononnio c o:non
monin narin ,oni naxo,nricn no, na,onnon innoiooia. Iono,nr
canann naianma, moniy narin oaarinar oonnxonin nacon, 1
nyicnon cnnronnnnna. Inniamno co,crna, ,naronoioaiynnnn no
noia:ani. Ioononnocri n o,i, iai nanno, noroiar o: ocononnn.
Houn wctu +amtu noor iri nnnnnon ionnnncrix ni,oonnn n:
naianma y oononnon. , n a i n o c r n i a nonna monin narin no no,
crannor :ary,nonnn: nn ocnoro monin narin n :oiaax nn,on nicry
namnn n: ianaa monin narin nonn nioiacnoio nnora. Aiymoia nn
onayonnn nonna ,ona n:nri cocio c oio nonoxnocrn ,n nnroo
innocioio ncco,onannn n nanannri oiny i aiymoyinnoiooiy ,n
nono,onnn ioinocionnn. Ionoronamnn nonn y oononnon no,onr
y,aonn (n crannonao) n on:aroinony incrooinnociony ncco,onann.
Tononno oononnocrn n o,on, iai nanno, no naymaorcn.
Iat wctu +amtu y oononnix ncronaorcn o,io. Ioononnocri no
or nacrynnri na qono aia monin narin n cnococrnyor ooo icrony
oio a:nnrn. Ionio nonnonnn aia monin narin raino o, iai n nno
oononnocrn: on, ionorononnn. In ninnonnn rnx nn:naion noia:a
ni ocnor monin narin n :oiaax n naianmnomnocrononnoo ncco
,onanno. Aiymoia ,ona n:nri na:oicocio c nonoxnocrn monin narin
,n nnrooinnocioio ncco,onannn, nanannri oononny i aiymoyinno
iooiy ,n ioinocionnn n noncnn no,o:nroinoio ynacria riann. In
no,rno,onnn ,naino:a oononny nono,onno nanannr n crannona
,n noinannn oononnocrn n coornorcrnymoio ononnn.
Muo+a +amtu nnnorcn o,non n: nanooo acnocranonnix onyxo
on. In oononnocrn ornonaorcn ocr nnonaro:nix y:on, onn a:nnina
rcn, cranonnrcn no,nnninn.
In nnono narin ,nainocrnia oononnocrn annnx coion noo,io
inaor :ary,nona, no no:nona nn ncnoi:onannn nnnynooinnocinx no
ro,on, onayonnn xononnnocioio iona,oronnna n nono n yira:nyio
non ciannonannn.
In nnono narin y oononnix nacro no:nniar yio:a noinannn o
ononnocrn, canonon:noinin niin,im, no:noni ymononno nnonaro:no
io y:a, naymonno qyninnn cnonix oianon n ,.
134 IIII^IHHOCTI
I o i n o : oononnocrn n o,on nn nnono narin no nnoion :anncnr
or acnooonnn, nonnnni y:on nnoni n oian:annn nanonri no or
nomonn i nnn. Tai, canonon:noinio aori namo na,arcn nn
cynyio:non acnooonnn y:on n nn oian:annn nanonri na nnona
ro:non y:o. I cynao cycoo:noio nn nonimonnoio acnooonnn y:
on, iai nanno, no:nono ,onamnnanno oononnocrn.
Ionoc o coxanonnn oononnocrn omaorcn nn,nnn,yaino c yno
ron no:acra oinon, ,nroinocrn :aoonannn, nonnnni n oian:annn
nnonaro:nix y:on, nannnn conyrcrnymnx :aoonannn. Ioononnocri
nornnonoia:ana nn oimnx ncxo,nix a:noax nnoni narin, icron
ocro onyxon (iai nno, rai n no nonn oononnocrn), nn acnooonnn
nnonaro:noio y:a n oacrn monin narin. Iicoian crononi ncia na
,aorcn y nonoo,nmnx n no:acro 3 or n cramo, nn cynyio:non
n nonimonnon acnooonnn nnonaro:noio y:a (ocoonno, ocn ony
xoi acror n croony noocrn narin), nn nannnn nn:naion naymonnn
ionooamonnn n y:o.
Ioononnio onmnni c nnonon narin ,oni cncronarnnocin na
,aricn aiymooninnoiooion. I cynao no:nninononnn ocononnn (yio
:a noinannn oononnocrn n ,.) noia:ana connan iocnnran:annn nn
on coio oononnocrn ,n omonnn nonoca o noocooa:nocrn oo co
xanonnn. Ico oononnio c nnonon narin ,oni iri iocnnran:nona
ni :a 34 no, ,o o,on ,n omonnn nonoca o rairnio no,onnn o,on.
On+ou nuunutoc. , n a i n o c r n i a onyxoon nnnnnion n nonon
noonnno oononnocrn no no,crannor :ary,nonnn ocoonno nn yira
:nyionon ncco,onannn. Io nroon noonnno oononnocrn ,nainocrnia :a
ry,nona n::a oimnx a:noon narin. Ioononnocri noor oconnricn
nooiyron noin onyxon, oo noio:on n o:yiraro c,anonnn oonon
non narion. In cnomonnn narin icroacrymon onyxoi nnnnnia no:
nono nonanninoo nooonno no,a. o n o n n o onyxoon nnnnnia
onoarnnnoo, nono,nrcn nn on coio oononnocrn. Yio:a noina
nnn oononnocrn noco onoannn nononia. Icn nn incrooinnocion nc
co,onannn onyxon ninnnr nn:nain :oianocrnonnocrn, noia:ano no
inanno oononnocrn (nn on coio) n coornorcrnymoo ononno.
Bxnnnnc nnuovnna n axuoroxn na nxo. Hniornn o,nn n: ocnonnix
roicnnocinx ionnononron raannoio ,ina oa,aor niaonnin cocy
,ocynnamnn ,oncrnnon n oia:inaor aio,an rony ornnaroinoo
nnnnno na nonocci ionooamonnn n nario n nanonro. Y nnroncnnno
iynmnx onmnn (2O cniaor n ,oni) oononnocri nacro oiannnnaorcn ca
nonon:noininn aorann. Hniornn icro nooxo,nr noo: nanonry
n rono:nr nonocci, cnn:annio c ynonnonnon nacci no,a (a:nnnaorcn
oio innoroqnn). Y iynmnx no nonn oononnocrn onmnn ,orn o,a
rcn c nn:ion ononion no miao Ania, a orcrananno nacci roa nn ,o
nomonnon oononnocrn noor ,ocrniari 3OO i n ooo; ,oqnnnr nacci ro
a coxannorcn n rononno 1io io,a n:nn oonia. Iorony iyonno no no
nn oononnocrn ,ono iri :anomono.
In cncronarnnocion ynoroonnn aioioinix nannrion no nonn
oononnocrn noor no:nniari aioioinin cnn,on no,a, ioroin xa
airon:yorcn nnoocrnonninn anonannnn a:nnrnn, a raio naymonnn
nn qn:nnocioio n ncnxnnocioio a:nnrnn oonia. Cnn,on nonnnorcn
naymonnnnn a:nnrnn n ,onroinocrn ]HC; :ano,onnon ocra; xaairo
ninn anonannnn nnonoio noona; nooiann a:nnrnn nnyronnnx oia
non, iononnocron n ,.
IIII^IHHOCTI IIIHAH 13
Ha,arcn nnionoqann, naymonnn nnrooira, nnomno no
ioccnymnn xaairo. Sa,oia ocra nannnaorcn omo n nono, nnyrn
yronon n:nn n cranonnrcn ocoonno :anornon noco o,onnn oonia.
acro ncronarcn no,onnio nooin co,na, nonanninoo a:nnrno
noxnnx n nnnnx iononnocron. Ionnarainan cnornocri nn aioioi
non cnn,ono no,a nicoian. In no:nninononnn oononnocrn y nn,
cra,amnx xonnnocinn aioion:non, nooxo,nno crannri nonoc o oo
noinannn.
Bxnnnnc na nxo nonnanpymmcro naxyucnnn. Onnon n no, noo
noia oa,ar ononi nicoion nyncrnnroinocri i ,oncrnn nonn:nymoio
n:ynonnn. Haymonnn nnoiono:a nn ynonix no:,oncrnnnx :anncnr or
cra,nn nnyrnyronoio a:nnrnn n ,o:i n:ynonnn. Oynonno n no,in
nanrannonnon nono,o ni:inaor nnyrnyrony inoi :ao,imon (n
noroicnnocioo ,oncrnno). Io:,oncrnno nonn:nymoio n:ynonnn n nono,
oianoiono:a n nanonrannn nnno,nr i nooian a:nnrnn no,a; n ror no
no, raio nicoi nononr inon nnonon. Hanoimon a,nonyncrnn
roinocri oa,ar ]HC, oiani :onnn n ionornonan cncrona no,a.
In ynonix no:,oncrnnnx n nono, noco 1O12 no, oinno na,arcn
oman :a,oia a:nnrnn no,a n no:nninononno rnnnnnix cnnnronon yno
non oo:nn, nncymnx n:ocony oiann:ny.
I cnn:n c ocoonno nicoion a,nonyncrnnroinocri nnona annnx
cra,nn a:nnrnn nooxo,nno nonnnri ononi oimy ocroonocri nn na
:nanonnn onmnnan ononix n ,nainocrnnocinx nono,y, cnn:annix c nc
noi:onannon nnyronnoio n nnomnoio oynonnn. I nonio 23 noc oo
nonnocrn nooxo,nno no no:nonocrn nonocri oria:aricn or ncninx onr
ionooinnocinx ncco,onannn, ocoonno cnn:annix c oynonnon naoio ra:a.
I ooo no:,nno coin oononnocrn onrionooinnocino ncco,onannn nn
nannnn croinx noia:annn ,onycrnni, o,naio nooxo,nno ncoi,a cronnri
cn :anonnri onrionooinnocino ncco,onannn yira:nyioninn.
BLP

LMLHHOCTL H

LLHHAH o,ian qona ironnnocion oonon


nocrn, nn ioroon nniononno n a:nnrno no,noio nnna noncxo,nr n
ianao monin narin. Ia:nnar ncrnnny moonny oononnocri, ioi,a
nanonra acnoaiaorcn n ianao monin narin, n moonnonoomoonny oo
nonnocri, xaairon:ymycn nniononnon nanonri n ianao monin
narin n n oacrn noomonia.
Innnnann anonainoio nniononnn no,noio nnna nnnrcn n,o
nornr, n:nononnn n,onornn, oycononnio nacrinn nciyccrnonninn
aorann, nonroninn ,nainocrnnocinnn niciannannnnn cn:ncron oo
onin narin. Ionninononn no,noio nnna n iana monin narin noiyr
cnococrnonari onyxon, ynonio n:nononnn n oacrn nnyronnoio naron
noio :ona, a raio ncrnniononniainan no,ocraronnocri. Iocnni xon
ona iyoio nno,nrcn n cn:ncrin n nimonnin con, noo,io noac
rar nc croniy monin narin n nonniar n oioonaronny iornariy.
Io noo ocra no,noio nnna noncxo,nr ncronnonno cronoi monin narin
n orconia nanonri. Xoomo a:nnran cori iononocnix cocy,on n nan
nno nanio:nix y:on n monio narin cnococrnyr no:nninononn iono
rononnn, onacnoio ,n n:nn. Ionorononno namo nonnnorcn n I rnnocro
oononnocrn. Hoo,io oninony ionorononn no,mocrnyr nono,nno
cino ciy,nio ionnnncrio ni,oonnn.
134 IIII^IHHOCTI
I o i n o : oononnocrn n o,on nn nnono narin no nnoion :anncnr
or acnooonnn, nonnnni y:on nnoni n oian:annn nanonri no or
nomonn i nnn. Tai, canonon:noinio aori namo na,arcn nn
cynyio:non acnooonnn y:on n nn oian:annn nanonri na nnona
ro:non y:o. I cynao cycoo:noio nn nonimonnoio acnooonnn y:
on, iai nanno, no:nono ,onamnnanno oononnocrn.
Ionoc o coxanonnn oononnocrn omaorcn nn,nnn,yaino c yno
ron no:acra oinon, ,nroinocrn :aoonannn, nonnnni n oian:annn
nnonaro:nix y:on, nannnn conyrcrnymnx :aoonannn. Ioononnocri
nornnonoia:ana nn oimnx ncxo,nix a:noax nnoni narin, icron
ocro onyxon (iai nno, rai n no nonn oononnocrn), nn acnooonnn
nnonaro:noio y:a n oacrn monin narin. Iicoian crononi ncia na
,aorcn y nonoo,nmnx n no:acro 3 or n cramo, nn cynyio:non
n nonimonnon acnooonnn nnonaro:noio y:a (ocoonno, ocn ony
xoi acror n croony noocrn narin), nn nannnn nn:naion naymonnn
ionooamonnn n y:o.
Ioononnio onmnni c nnonon narin ,oni cncronarnnocin na
,aricn aiymooninnoiooion. I cynao no:nninononnn ocononnn (yio
:a noinannn oononnocrn n ,.) noia:ana connan iocnnran:annn nn
on coio oononnocrn ,n omonnn nonoca o noocooa:nocrn oo co
xanonnn. Ico oononnio c nnonon narin ,oni iri iocnnran:nona
ni :a 34 no, ,o o,on ,n omonnn nonoca o rairnio no,onnn o,on.
On+ou nuunutoc. , n a i n o c r n i a onyxoon nnnnnion n nonon
noonnno oononnocrn no no,crannor :ary,nonnn ocoonno nn yira
:nyionon ncco,onannn. Io nroon noonnno oononnocrn ,nainocrnia :a
ry,nona n::a oimnx a:noon narin. Ioononnocri noor oconnricn
nooiyron noin onyxon, oo noio:on n o:yiraro c,anonnn oonon
non narion. In cnomonnn narin icroacrymon onyxoi nnnnnia no:
nono nonanninoo nooonno no,a. o n o n n o onyxoon nnnnnia
onoarnnnoo, nono,nrcn nn on coio oononnocrn. Yio:a noina
nnn oononnocrn noco onoannn nononia. Icn nn incrooinnocion nc
co,onannn onyxon ninnnr nn:nain :oianocrnonnocrn, noia:ano no
inanno oononnocrn (nn on coio) n coornorcrnymoo ononno.
Bxnnnnc nnuovnna n axuoroxn na nxo. Hniornn o,nn n: ocnonnix
roicnnocinx ionnononron raannoio ,ina oa,aor niaonnin cocy
,ocynnamnn ,oncrnnon n oia:inaor aio,an rony ornnaroinoo
nnnnno na nonocci ionooamonnn n nario n nanonro. Y nnroncnnno
iynmnx onmnn (2O cniaor n ,oni) oononnocri nacro oiannnnaorcn ca
nonon:noininn aorann. Hniornn icro nooxo,nr noo: nanonry
n rono:nr nonocci, cnn:annio c ynonnonnon nacci no,a (a:nnnaorcn
oio innoroqnn). Y iynmnx no nonn oononnocrn onmnn ,orn o,a
rcn c nn:ion ononion no miao Ania, a orcrananno nacci roa nn ,o
nomonnon oononnocrn noor ,ocrniari 3OO i n ooo; ,oqnnnr nacci ro
a coxannorcn n rononno 1io io,a n:nn oonia. Iorony iyonno no no
nn oononnocrn ,ono iri :anomono.
In cncronarnnocion ynoroonnn aioioinix nannrion no nonn
oononnocrn noor no:nniari aioioinin cnn,on no,a, ioroin xa
airon:yorcn nnoocrnonninn anonannnn a:nnrnn, a raio naymonnn
nn qn:nnocioio n ncnxnnocioio a:nnrnn oonia. Cnn,on nonnnorcn
naymonnnnn a:nnrnn n ,onroinocrn ]HC; :ano,onnon ocra; xaairo
ninn anonannnn nnonoio noona; nooiann a:nnrnn nnyronnnx oia
non, iononnocron n ,.
IIII^IHHOCTI IIIHAH 13
Ha,arcn nnionoqann, naymonnn nnrooira, nnomno no
ioccnymnn xaairo. Sa,oia ocra nannnaorcn omo n nono, nnyrn
yronon n:nn n cranonnrcn ocoonno :anornon noco o,onnn oonia.
acro ncronarcn no,onnio nooin co,na, nonanninoo a:nnrno
noxnnx n nnnnx iononnocron. Ionnarainan cnornocri nn aioioi
non cnn,ono no,a nicoian. In no:nninononnn oononnocrn y nn,
cra,amnx xonnnocinn aioion:non, nooxo,nno crannri nonoc o oo
noinannn.
Bxnnnnc na nxo nonnanpymmcro naxyucnnn. Onnon n no, noo
noia oa,ar ononi nicoion nyncrnnroinocri i ,oncrnn nonn:nymoio
n:ynonnn. Haymonnn nnoiono:a nn ynonix no:,oncrnnnx :anncnr or
cra,nn nnyrnyronoio a:nnrnn n ,o:i n:ynonnn. Oynonno n no,in
nanrannonnon nono,o ni:inaor nnyrnyrony inoi :ao,imon (n
noroicnnocioo ,oncrnno). Io:,oncrnno nonn:nymoio n:ynonnn n nono,
oianoiono:a n nanonrannn nnno,nr i nooian a:nnrnn no,a; n ror no
no, raio nicoi nononr inon nnonon. Hanoimon a,nonyncrnn
roinocri oa,ar ]HC, oiani :onnn n ionornonan cncrona no,a.
In ynonix no:,oncrnnnx n nono, noco 1O12 no, oinno na,arcn
oman :a,oia a:nnrnn no,a n no:nninononno rnnnnnix cnnnronon yno
non oo:nn, nncymnx n:ocony oiann:ny.
I cnn:n c ocoonno nicoion a,nonyncrnnroinocri nnona annnx
cra,nn a:nnrnn nooxo,nno nonnnri ononi oimy ocroonocri nn na
:nanonnn onmnnan ononix n ,nainocrnnocinx nono,y, cnn:annix c nc
noi:onannon nnyronnoio n nnomnoio oynonnn. I nonio 23 noc oo
nonnocrn nooxo,nno no no:nonocrn nonocri oria:aricn or ncninx onr
ionooinnocinx ncco,onannn, ocoonno cnn:annix c oynonnon naoio ra:a.
I ooo no:,nno coin oononnocrn onrionooinnocino ncco,onannn nn
nannnn croinx noia:annn ,onycrnni, o,naio nooxo,nno ncoi,a cronnri
cn :anonnri onrionooinnocino ncco,onannn yira:nyioninn.
BLP

LMLHHOCTL H

LLHHAH o,ian qona ironnnocion oonon


nocrn, nn ioroon nniononno n a:nnrno no,noio nnna noncxo,nr n
ianao monin narin. Ia:nnar ncrnnny moonny oononnocri, ioi,a
nanonra acnoaiaorcn n ianao monin narin, n moonnonoomoonny oo
nonnocri, xaairon:ymycn nniononnon nanonri n ianao monin
narin n n oacrn noomonia.
Innnnann anonainoio nniononnn no,noio nnna nnnrcn n,o
nornr, n:nononnn n,onornn, oycononnio nacrinn nciyccrnonninn
aorann, nonroninn ,nainocrnnocinnn niciannannnnn cn:ncron oo
onin narin. Ionninononn no,noio nnna n iana monin narin noiyr
cnococrnonari onyxon, ynonio n:nononnn n oacrn nnyronnoio naron
noio :ona, a raio ncrnniononniainan no,ocraronnocri. Iocnni xon
ona iyoio nno,nrcn n cn:ncrin n nimonnin con, noo,io noac
rar nc croniy monin narin n nonniar n oioonaronny iornariy.
Io noo ocra no,noio nnna noncxo,nr ncronnonno cronoi monin narin
n orconia nanonri. Xoomo a:nnran cori iononocnix cocy,on n nan
nno nanio:nix y:on n monio narin cnococrnyr no:nninononn iono
rononnn, onacnoio ,n n:nn. Ionorononno namo nonnnorcn n I rnnocro
oononnocrn. Hoo,io oninony ionorononn no,mocrnyr nono,nno
cino ciy,nio ionnnncrio ni,oonnn.
136 IICCOHHI]A
In nocranonio ,naino:a ynnrinar nannno nn:naion oononnocrn
(nannno, orcyrcrnno noncryannn) n o:yirari naianmnoio, yira
:nyionoio ncco,onannn. Iaianmnan nacri monin narin yioonona, nnoor
oniooa:ny qony, nnanornnna, naynin :on acnooon icnonrnn
no, ian oio o:io ncronnoni. Yioononnan naianmnan nacri monin nar
in nooxo,nr n no,onnocrnnmo nniioo oa:onanno, no nonnnno co
ornorcrnymoo coiy oononnocrn. Ha, no,onnocrnnmon n nocioiio
coiy or noio nainnyorcn roo narin nornoo, nonimoio a:noa, non
,ono iri nn no,noaiaonon coio oononnocrn (nnoi,a roo narin
omnonno nnnnnar :a cycoo:nin nnonaro:nin y:o).
In no,o:onnn na moonny oononnocri onmnny nooxo,nno ic
ronno iocnnran:nonari. I,nncrnonnin noro,on o n o n n n nnnorcn
connoo onoarnnnoo nnomaroicrno icrnnannn narin. Inorcn coomo
nnn o no:nonocrn ymnnannn no,onnocrnnma noco y,aonnn no,noio
nnna; n cnn:n c onacnocri noqy:noio ionorononnn nn y,aonnn no,
noio nnna nooxo,nna nonan ioronnocri i anaoronnn. I o i n o : ,n
n:nn :anncnr or cnoonononnocrn onoarnnnoio nnomaroicrna. I o q n
a i r n i a ninaor annonainoo ononno innoiooinnocinx :aoonannn
n no,yno,onno aoron.
BLCC

OHHHJA cn. Con, najwcnun cna.


BLCHA

OHL nocnoconocri nn ,oroo,noio no:acra i nocno


n:no,crny noroncrna n rononno 1 io,a oiynnon noonon n:nn (noo
nio cnomonnn no oo o,noio a:a n no,o) o: ionranonnnn. Innono
n 3O cynaon ocno,nin ai oyconon naymonnnnn n ono,yirnn
non cncrono oonx cynyion. ,n nincnonnn nnnnn ocno,noio aia no
oxo,nno rmaroinoo o,nonononnoo oco,onanno oonx cynyion. ,nai
no: ocno,nn y onmnni noor iri nocranon roiio noco ncinonnn
ocno,nn y nynnni n nn noonroinon noo, no,rno,amon con
nocrnnocri cnoni n cn:n monin narin.
Bccnxonc y ynunn cnn:ano, iai nanno, c naymonnon cnonaroio
no:a (nonocca co:onannn cnonaro:on,on n n:nnrix cononnix ianainax
nnnoi) nn nino,onnn cnoni nco,crnno nooion a:nnrnn, rann, nocna
nroinix :aoonannn noonix oianon, nonon,oinnnix accroncrn,
nnroicniannn (aioioi, cnnnon, qocqo n ,.), no:,oncrnnn na oiann:n
noaionnnrnix qairoon (nonn:nymoo n:ynonno, crocc, ioo,anno
n ,.). Inoi,a ocno,no noor iri o:yiraron ayronnnynn:annn o
a:onannn n oiann:no nynnni anrncnonaro:on,nix anrnro, ni:i
namnx cionnanno n naymonno no,nnnocrn cnonaro:on,on. Haymo
nno cnonaroiono:a nonnnorcn ynonimonnon ionnocrna nn orcyrcrnnon
cnonaro:on,on n niynro, n:nononnon nx noqooinnocinx n qyninn
onainix cnoncrn. Hanooo nacro nn ocno,nn y nynnn ninnnr on
io:oocnonn no,ocraronnoo ionnocrno cnonaro:on,on n niynro (no
noo 2O nn n 1 n), ioroan noo,io no:nniaor nn nocnanroinix :ao
onannnx nnnia n oio nn,aria (ocoonno nacro nn ionoonnix oxnrax
n nn,n,nnnrax), acmnonnn n y,nnonnn non cononnoio ianarnia (caju
tocc). Onio:oocnonnn noor na,aricn raio noco noonoconnix
nnqoinnonnix oo:non nnycnon rnooinn, nn nnroicniannnx (nannno,
aioioon), no:,oncrnnn nonn:nymoio n:ynonnn, ncnxnnocinx rannax.
Iocno,no noor iri oyconono a:oocnonnon orcyrcrnnon cnona
IICIO,II 137
ro:on,on n niynro. Ia:nnar ncrnnny n ony a:oocnonn. In nc
rnnnon a:oocnonnn cnonaro:on,i n nnniax no oa:yrcn; ro na,a
orcn nn orcyrcrnnn nn no,oa:nnrnn nnnoi, ,nycroonnon tjunmoj+u:+c,
n,oinnnix accroncrnax. I cynao onon a:oocnonnn cnonaro:on,i
n nnniax oa:yrcn, no no nona,ar n niynr n::a no,onnon nn nn
ooronnon (nannno, n o:yiraro ranni) nonoxo,nnocrn connninocnmnx
nyron. Iocno,no noor iri oyconono acronocnonnon (nonnona no,
nnnocri cnonaro:on,on), noiocnonnon (cnonaro:on,i non:nocno
coni), roarocnonnon (naymono croonno cnonaro:on,on). Ono,orno
nman cnoconocri cnonaro:on,on cnnaorcn nn n:nononnn co,oannn
n cnono oion, annnoincor, nnn,on, yiono,on, nnioononron, qo
nonron. Hoo,io nnnnnon ocno,nn y nynnn nnnorcn acnonarn:n
orcyrcrnno niynnnn nn noonon airo.
In no,o:onnn na ocno,no nynnny nooxo,nno nanannri i yo
oiy. , n a i n o c r n i a ocno,nn y nynnn ocnoninaorcn na ,annix
ananno:a, ocnora naynix noonix oianon, nniocionnnocioio, no
xnnnnocioio n nnnynooinnocioio ncco,onannn niynra (cnoni). Io
o, ncco,onannon niynra oionon,yr no:,oanno or noonix cno
monnn n rononno 31O ,non. Oniynr, noynonnin nn nacryannn,
conar n nncrin cyxon croinnnin cocy, c mnoinn ioimion. Oniy
nr ,oon iri ,ocranon n aoaron no no:o non noo: 1 n noco
oio noynonnn; nn rancnornonio noi:n ,onyciari oxa,onnn niy
nra. oo: 2O4O nnn noco niynnnn cnonynmancn nnanao cnona
a:naorcn, nro ,aor no:nonocri ncco,onari no,nnnocri cnonaro:o
n,on. Icn narooinnocino n:nononnn n cnono no onaynnarcn, nc
co,yr connocrnnocri cnoni n cn:n monin narin. C ron noi nan
ooo mnoio nnnonnr nocrionrainy noy, ioroan ocnonana na
nniocionnnocion ncco,onannn cn:n monin narin noo: 12 n noco
noonoio cnomonnn. In noconnocrnnocrn cnoni n moonnon cn:n cno
naro:on,i n non orcyrcrnyr nn nono,nnni. In no,o:onnn na nay
monno noxo,nnocrn connninocnmnx nyron nnnonnr onrionooinno
cino noro,i ncco,onannn.
o n o n n o ocno,nn y nynnn nananono na noccranononno cno
naroiono:a, noxo,nnocrn connninocnmnx nyron, iooinn naymonnn
noonoio aira. Innonnr omoyionnmy roann, no noia:annnn
nornnonocnanroinio n iononainio co,crna. In nonoxo,nnocrn co
nnninocnmnx nyron n nanionoo nono,nr onoarnnnoo nnomaroicrno.
I o i n o : :anncnr or nnnnni, ni:nanmon ocno,no. I cynao noq
qoirnnnocrn nn nono:nonocrn ononnn (nannno, nn ncrnnnon a:ooc
nonnn nco,crnno orcyrcrnnn nnnoi) n nn oannn cynyion nnori ,oron
n ,annon aio, no nx n:annnon ,oionoonnocrn noor iri ocymocrnono
nciyccrnonnoo oconononno onmnni cnonon ,onoa.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n cnoonononnon ninnonnn n o
nonnn nooion a:nnrnn noonon cncroni, no,yno,onnn nononnocinx
oo:non, ycranonnn no,nix no:,oncrnnn na oiann:n. Ioimoo :nanonno
nnoor ncinonno ynoroonnn aioion.
Bccnxonc y ncnmnn. Icn y onmnni, nnymon noonon n:ni,
nn a:y no nacrynaa oononnocri, ocno,no cnnrar nonnnnin, ocn
n nomon ia xorn i o,na oononnocri nronnnin.
Oco,onanno n ononno onmnn, cra,amnx ocno,non, nono,nr
naninnoiooi.
136 IICCOHHI]A
In nocranonio ,naino:a ynnrinar nannno nn:naion oononnocrn
(nannno, orcyrcrnno noncryannn) n o:yirari naianmnoio, yira
:nyionoio ncco,onannn. Iaianmnan nacri monin narin yioonona, nnoor
oniooa:ny qony, nnanornnna, naynin :on acnooon icnonrnn
no, ian oio o:io ncronnoni. Yioononnan naianmnan nacri monin nar
in nooxo,nr n no,onnocrnnmo nniioo oa:onanno, no nonnnno co
ornorcrnymoo coiy oononnocrn. Ha, no,onnocrnnmon n nocioiio
coiy or noio nainnyorcn roo narin nornoo, nonimoio a:noa, non
,ono iri nn no,noaiaonon coio oononnocrn (nnoi,a roo narin
omnonno nnnnnar :a cycoo:nin nnonaro:nin y:o).
In no,o:onnn na moonny oononnocri onmnny nooxo,nno ic
ronno iocnnran:nonari. I,nncrnonnin noro,on o n o n n n nnnorcn
connoo onoarnnnoo nnomaroicrno icrnnannn narin. Inorcn coomo
nnn o no:nonocrn ymnnannn no,onnocrnnma noco y,aonnn no,noio
nnna; n cnn:n c onacnocri noqy:noio ionorononnn nn y,aonnn no,
noio nnna nooxo,nna nonan ioronnocri i anaoronnn. I o i n o : ,n
n:nn :anncnr or cnoonononnocrn onoarnnnoio nnomaroicrna. I o q n
a i r n i a ninaor annonainoo ononno innoiooinnocinx :aoonannn
n no,yno,onno aoron.
BLCC

OHHHJA cn. Con, najwcnun cna.


BLCHA

OHL nocnoconocri nn ,oroo,noio no:acra i nocno


n:no,crny noroncrna n rononno 1 io,a oiynnon noonon n:nn (noo
nio cnomonnn no oo o,noio a:a n no,o) o: ionranonnnn. Innono
n 3O cynaon ocno,nin ai oyconon naymonnnnn n ono,yirnn
non cncrono oonx cynyion. ,n nincnonnn nnnnn ocno,noio aia no
oxo,nno rmaroinoo o,nonononnoo oco,onanno oonx cynyion. ,nai
no: ocno,nn y onmnni noor iri nocranon roiio noco ncinonnn
ocno,nn y nynnni n nn noonroinon noo, no,rno,amon con
nocrnnocri cnoni n cn:n monin narin.
Bccnxonc y ynunn cnn:ano, iai nanno, c naymonnon cnonaroio
no:a (nonocca co:onannn cnonaro:on,on n n:nnrix cononnix ianainax
nnnoi) nn nino,onnn cnoni nco,crnno nooion a:nnrnn, rann, nocna
nroinix :aoonannn noonix oianon, nonon,oinnnix accroncrn,
nnroicniannn (aioioi, cnnnon, qocqo n ,.), no:,oncrnnn na oiann:n
noaionnnrnix qairoon (nonn:nymoo n:ynonno, crocc, ioo,anno
n ,.). Inoi,a ocno,no noor iri o:yiraron ayronnnynn:annn o
a:onannn n oiann:no nynnni anrncnonaro:on,nix anrnro, ni:i
namnx cionnanno n naymonno no,nnnocrn cnonaro:on,on. Haymo
nno cnonaroiono:a nonnnorcn ynonimonnon ionnocrna nn orcyrcrnnon
cnonaro:on,on n niynro, n:nononnon nx noqooinnocinx n qyninn
onainix cnoncrn. Hanooo nacro nn ocno,nn y nynnn ninnnr on
io:oocnonn no,ocraronnoo ionnocrno cnonaro:on,on n niynro (no
noo 2O nn n 1 n), ioroan noo,io no:nniaor nn nocnanroinix :ao
onannnx nnnia n oio nn,aria (ocoonno nacro nn ionoonnix oxnrax
n nn,n,nnnrax), acmnonnn n y,nnonnn non cononnoio ianarnia (caju
tocc). Onio:oocnonnn noor na,aricn raio noco noonoconnix
nnqoinnonnix oo:non nnycnon rnooinn, nn nnroicniannnx (nannno,
aioioon), no:,oncrnnn nonn:nymoio n:ynonnn, ncnxnnocinx rannax.
Iocno,no noor iri oyconono a:oocnonnon orcyrcrnnon cnona
IICIO,II 137
ro:on,on n niynro. Ia:nnar ncrnnny n ony a:oocnonn. In nc
rnnnon a:oocnonnn cnonaro:on,i n nnniax no oa:yrcn; ro na,a
orcn nn orcyrcrnnn nn no,oa:nnrnn nnnoi, ,nycroonnon tjunmoj+u:+c,
n,oinnnix accroncrnax. I cynao onon a:oocnonnn cnonaro:on,i
n nnniax oa:yrcn, no no nona,ar n niynr n::a no,onnon nn nn
ooronnon (nannno, n o:yiraro ranni) nonoxo,nnocrn connninocnmnx
nyron. Iocno,no noor iri oyconono acronocnonnon (nonnona no,
nnnocri cnonaro:on,on), noiocnonnon (cnonaro:on,i non:nocno
coni), roarocnonnon (naymono croonno cnonaro:on,on). Ono,orno
nman cnoconocri cnonaro:on,on cnnaorcn nn n:nononnn co,oannn
n cnono oion, annnoincor, nnn,on, yiono,on, nnioononron, qo
nonron. Hoo,io nnnnnon ocno,nn y nynnn nnnorcn acnonarn:n
orcyrcrnno niynnnn nn noonon airo.
In no,o:onnn na ocno,no nynnny nooxo,nno nanannri i yo
oiy. , n a i n o c r n i a ocno,nn y nynnn ocnoninaorcn na ,annix
ananno:a, ocnora naynix noonix oianon, nniocionnnocioio, no
xnnnnocioio n nnnynooinnocioio ncco,onannn niynra (cnoni). Io
o, ncco,onannon niynra oionon,yr no:,oanno or noonix cno
monnn n rononno 31O ,non. Oniynr, noynonnin nn nacryannn,
conar n nncrin cyxon croinnnin cocy, c mnoinn ioimion. Oniy
nr ,oon iri ,ocranon n aoaron no no:o non noo: 1 n noco
oio noynonnn; nn rancnornonio noi:n ,onyciari oxa,onnn niy
nra. oo: 2O4O nnn noco niynnnn cnonynmancn nnanao cnona
a:naorcn, nro ,aor no:nonocri ncco,onari no,nnnocri cnonaro:o
n,on. Icn narooinnocino n:nononnn n cnono no onaynnarcn, nc
co,yr connocrnnocri cnoni n cn:n monin narin. C ron noi nan
ooo mnoio nnnonnr nocrionrainy noy, ioroan ocnonana na
nniocionnnocion ncco,onannn cn:n monin narin noo: 12 n noco
noonoio cnomonnn. In noconnocrnnocrn cnoni n moonnon cn:n cno
naro:on,i n non orcyrcrnyr nn nono,nnni. In no,o:onnn na nay
monno noxo,nnocrn connninocnmnx nyron nnnonnr onrionooinno
cino noro,i ncco,onannn.
o n o n n o ocno,nn y nynnn nananono na noccranononno cno
naroiono:a, noxo,nnocrn connninocnmnx nyron, iooinn naymonnn
noonoio aira. Innonnr omoyionnmy roann, no noia:annnn
nornnonocnanroinio n iononainio co,crna. In nonoxo,nnocrn co
nnninocnmnx nyron n nanionoo nono,nr onoarnnnoo nnomaroicrno.
I o i n o : :anncnr or nnnnni, ni:nanmon ocno,no. I cynao noq
qoirnnnocrn nn nono:nonocrn ononnn (nannno, nn ncrnnnon a:ooc
nonnn nco,crnno orcyrcrnnn nnnoi) n nn oannn cynyion nnori ,oron
n ,annon aio, no nx n:annnon ,oionoonnocrn noor iri ocymocrnono
nciyccrnonnoo oconononno onmnni cnonon ,onoa.
I o q n a i r n i a :ainaorcn n cnoonononnon ninnonnn n o
nonnn nooion a:nnrnn noonon cncroni, no,yno,onnn nononnocinx
oo:non, ycranonnn no,nix no:,oncrnnn na oiann:n. Ioimoo :nanonno
nnoor ncinonno ynoroonnn aioion.
Bccnxonc y ncnmnn. Icn y onmnni, nnymon noonon n:ni,
nn a:y no nacrynaa oononnocri, ocno,no cnnrar nonnnnin, ocn
n nomon ia xorn i o,na oononnocri nronnnin.
Oco,onanno n ononno onmnn, cra,amnx ocno,non, nono,nr
naninnoiooi.
138 IICIO,II
Iocno,no noor iri oyconono anaronnnocinnn n qyninnonaininn
n:nononnnnn naronnix ry (nonoxo,nnocri, naymonnon noncrairnin),
cnaonnin nonoccon n naon ra:y rai na:inaonoo rynononronoainoo
ocno,no, oo narooinnocinnn n:nononnnnn cn:ncron ooonin monin
nn roa narin. Orn n:nononnn :ary,nnr noo,nnonno cnonaro:o
n,on n: naianma n nariy n naronnio ryi, rancnor n nnnanra
nn ono,ornoonnon nnnoiorin. I oimnncrno cynaon anaronnnocino
n qyninnonainio n:nononnn narin, naronnix ry, nnnnnion, nnno,n
mno i ocno,n, nnnrcn co,crnnon aora n noonoconnix nocnan
roinix :aoonannn narin n oo nn,arion. Iono roio, ocno,no noor
na,aricn nn nooiax a:nnrnn, onyxonx narin n nnnnnion, nonon
,oinnnix accroncrnax n nnnynooinnocinx naymonnnx (no:nninono
nno anrncnonaro:on,nix anrnro n oiann:no onmnni). On,oinnninn
nnnnnann ocno,nn nnnrcn naymonnn co:onannn nnnoiorin n nixo
,a :oon nnnoiorin n: qoniya nnnnnia n mny noocri (onyn
nnn) n o:yiraro :aoonannn nn naymonnn qyninnn nnnnnion, na,no
nonnnion nnn innoraanoinnoqn:anon cncroni. In ron ninnnr
orcyrcrnno onynnnn (cn. Anocnmojnt ut), nocioiio oo nono
nononny onynnn co:onman nnnoioria no nixo,nr n: qoniya
n no,noiaorcn oarnony a:nnrn, na nocro noa:onanmoiocn qoniya
no:nniaor nononononnoo oroo roo.
Iinnonno nnnnn ocno,nn y onmnn nannnar c rmaroinoio coa
ananno:a (nincnnr no:acr o,nroon nn oo o,onnn, rononno oonon
nocrn y naron, ocoonnocrn ,oroo,non n noncryainon qyninnn y n:
inx o,crnonnnion no nnnn naron n orna, :aoonannn, noonoconnio
n ,orcrno, n nono, noonoio co:onannn n noco nanaa noonon n:nn).
Xaairo noncryainoio nnia ononnnar c nonomi noncryainoio ia
on,an, iaqnia a:ainon (oirainon) ronnoaryi n ,. In naymo
nnnx noncryainoio nnia, nonnnmnxcn orcyrcrnnon noncryannn
(cn. A+cnojcn), y,nnonnon nnronaon no,y noncryannnnn (onionono
oon), ,ncqyninnonaininn naronninn ionorononnnnn n ,., nono,nr
ncco,onanno oianon ono,yirnnnon cncroni c noi nincnonnn yonnn
noaonnn. Ioimoo :nanonno nnoor ono,oonno co,oannn n oiann:no
noonix n iona,oronnix iononon.
In nonainix noia:aronx nrna n xaairoa noncryannn co,yor
ncco,onari cocronnno naronnix ry n mnni naoio ra:a ,n nci
nonnn rai na:inaonoio rynononronoainoio qairoa ocno,nn. C ron
noi nnnonnr incroocainnnioiaqn. Co,yor ynnrinari, nro o
:yirari roio noro,a no acorni, n roiio xonocainnniocionnn
ocnor naronnix ry no nonn anaocionnn c o,nonononnin nno,onnon
n nnx noo: iana monin narin acrnoon iacnmnx nomocrn no:nonor
c nicoion crononi ronnocrn ono,onri cocronnno naronnix ry n ra:o
non mnni, a raio nnnnnion n narin. C nonomi roio noro,a noiyr
iri onayoni xonnnocinn cainnninr, nonryanio cnanin, naio
qoni naynoio n,onorno:a, nooimno incri nnnnnion n nnoni nar
in. Innononno incroocionnn ,aor no:nonocri ononnri ocoonnocrn
cn:ncron ooonin roa narin, ninnnri nonni, nnony nn nnyronnnn
n,onorno: narin.
o n o n n o ocno,nn y onmnn :anncnr or ni:nanmon oio nnnn
ni. Tai, y onmnn c oiynnin noncryainin nnion ,oni iri
ycranoni rynononronoainio nnnnni ocno,nn n :aoonannn roa
n monin narin. In ocno,nn, oycononnon noonoconnin nocnanroi
IIXTIIIIA IOISHI 139
nin nonoccon n naronnix ryax, anoo mnoio ncnoi:onan in,ory
ann, in:oononno, qn:noroanonrnnocino nono,yi. I nacronmoo no
nn nn orcyrcrnnn qqoira or ionconarnnnon roannn nnnonnr nacrn
nocino onoannn na naronnix ryax. Ia,nmnn noro,on onoarnnnoio
ononnn anaronnnocinx n:nononnn narin, naronnix ry, nnnnnion n ra
:onon mnni nnnrcn noro,i n,ocionnnocion xnyinn. ,n ononnn
oncioio ocno,nn ncnoi:yr nciyccrnonnoo oconononno cnonon nya
(nn ,onoa) nno,onno cnoni n iana monin narin.
Ioia:annn co crooni nya: nnnoronnnn, orcyrcrnno niynnnn, on
iocnonnn c nannnon no,nnnix noqooinnocin no n:nononnix cno
naro:on,on. Cnony ,onoa nnnonnr no co,ymnn noia:annnn: a:o
ocnonnn nya, nnnynooinnocinn ionqnir no,a no o:ycqairoy, no
no,,amnncn ononn, ionornnocino oo:nn nya, noo,amnocn no na
co,crny. ,ono noxo,nr rmaroinoo no,nnnncioo oco,onanno.
Iono,yy nciyccrnonnoio oconononnn non:no,nr noco ncinonnn
rynononronainix nnnnn ocno,nn y onmnni.
Iornnonoia:annnnn nnnrcn ocrio n xonnnocino :aoonannn na
ianma n monin narin, conarnnocino :aoonannn onmnni, ioroio no
iyr nonnrcrnonari rononn oononnocrn nn yxy,mnri oo :,oonio no
nonn oononnocrn n o,on.
Yconnn nono,onnn nciyccrnonnoio oconononnn: cnony nno,nr n ia
na monin narin cnonnainin iaroroon n coo,nno noncryainoio nni
a, no, ionroon cnnnrona :ania (), ,nni narnonnn nonniai
non cn:n (no nonoo 8 cn), nonnnni qoniya (,nanor no nonoo 18 nn)
n romnni n,onornn no nonoo 68 nn no ,annin yira:nyionoio nc
co,onannn.
Ico oimoo acnocranonno n ononnn ocno,nn noynaor noro, ic
raionoainoio ono,ornoonnn (OIO) ono,ornoonnn nnnoiorin
nno oiann:na n nooca,ia ,onmnxcn nnonon n noocri narin
rancnor nnonon (TO). I noco,nno io,i ornonaorcn ron,onnnn i ac
mnonn noia:annn n ynonnonn no:acrnix iannn y onmnn ,n no
no,onnn OIO n TO.
Ioia:annnnn ,n OIO n TO nnnrcn: rynoo ocno,no ryi
y,aoni, nonoxo,nni, ononno rynononronoainoio ocno,nn no q
qoirnnno n rononno ooo or y onmnni n no:acro ,o 3 or n ooo
2 or y onmnni n no:acro ,o 4O or; innoiooinnocino :aoonannn, ni
:inamno ocno,no (n,onorno:). Y nya a:oo, onio, acronocnonnn.
Yconnn ,n nono,onnn OIO n TO: orcyrcrnno nornnonoia:annn i o
ononnocrn (conarnnocino, ncnxnnocino, naco,crnonnio :aoonannn), or
cyrcrnno nocnanroinix :aoonannn n nonooa:onannn narin, nnnnnion.
acrora nacrynonnn oononnocrn n cnonnainix nonrax ,ocrniaor 46
O, nnoiono,non 12, nacrora canonon:noinoio niin,ima ,o 2.
I o q n a i r n i a ocno,nn y onmnn nananona n ocnonnon na
no,yno,onno aoron, nocnanroinix :aoonannn noonix oianon
n nnqoinnn, noo,anaonix noonin nyron. Iono roio, oimoo :nanonno
nnor :,oonin oa: n:nn, nanninin onn nnrannn n co,onno
ininoni noonon n:nn.
B

LXTLPLBA BOA

L3HL (cnn.: anino:nymnn cnon,nnr) xo


nnnocioo nocnanroinoo :aoonanno no:nononnnia n cycranon. amo o
or nna nycioio noa n noo,on no:acro. Innnna oo:nn non:nocrna,
n a:nnrnn oo nn,ar :nanonno noioroin ionornnocinn qairoan.
138 IICIO,II
Iocno,no noor iri oyconono anaronnnocinnn n qyninnonaininn
n:nononnnnn naronnix ry (nonoxo,nnocri, naymonnon noncrairnin),
cnaonnin nonoccon n naon ra:y rai na:inaonoo rynononronoainoo
ocno,no, oo narooinnocinnn n:nononnnnn cn:ncron ooonin monin
nn roa narin. Orn n:nononnn :ary,nnr noo,nnonno cnonaro:o
n,on n: naianma n nariy n naronnio ryi, rancnor n nnnanra
nn ono,ornoonnon nnnoiorin. I oimnncrno cynaon anaronnnocino
n qyninnonainio n:nononnn narin, naronnix ry, nnnnnion, nnno,n
mno i ocno,n, nnnrcn co,crnnon aora n noonoconnix nocnan
roinix :aoonannn narin n oo nn,arion. Iono roio, ocno,no noor
na,aricn nn nooiax a:nnrnn, onyxonx narin n nnnnnion, nonon
,oinnnix accroncrnax n nnnynooinnocinx naymonnnx (no:nninono
nno anrncnonaro:on,nix anrnro n oiann:no onmnni). On,oinnninn
nnnnnann ocno,nn nnnrcn naymonnn co:onannn nnnoiorin n nixo
,a :oon nnnoiorin n: qoniya nnnnnia n mny noocri (onyn
nnn) n o:yiraro :aoonannn nn naymonnn qyninnn nnnnnion, na,no
nonnnion nnn innoraanoinnoqn:anon cncroni. In ron ninnnr
orcyrcrnno onynnnn (cn. Anocnmojnt ut), nocioiio oo nono
nononny onynnn co:onma