Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


2018 оны өссөн
2017 он 2018 оны 12-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 13,167.39 12,796.80 13,284.53 103.81% 140,052.26
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 94,268.48 86,239.77 89,463.01 103.74% 905,519.37


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 346,952.96 332,531.00 354,522.18 106.61% 3,319,751.02
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 25,419.11 25,840.82 26,522.10 102.64% 218,896.72
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 16,469.20 16,259.00 16,593.48 102.06% 132,842.27
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 24,627.70 24,259.00 25,393.70 104.68% 254,294.90
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 390.81 2,083.20 2,000.31 96.02% 6,802.77
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц - 24,682.20 21,555.47 87.33% 268,926.24
ДҮН цах м.квтц 521,295.65 524,691.79 549,334.79 104.70% 5,247,085.56
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 36,653.00 37,468.00 39,051.00 104.22% 201,096.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 331,754.00 369,250.00 357,093.00 96.71% 2,192,677.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 487,174.00 516,800.00 560,625.00 108.48% 3,659,278.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 81,798.00 83,664.00 83,998.00 100.40% 519,798.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 83,984.00 83,567.00 86,622.00 103.66% 567,210.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 41,200.00 40,000.00 46,000.00 115.00% 273,300.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 5,611.50 5,431.00 9,708.19 178.76% 37,837.16
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 27,745.32 23,955.00 26,997.97 112.70% 163,995.88
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 21,900.00 21,250.00 17,872.00 84.10% 108,142.12
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 5,971.40 5,994.50 6,726.70 112.21% 38,366.00
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - 9,950.00 12,474.00 125.37% 73,425.20
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - 10,638.20 8,537.90 80.26% 44,028.50
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 107,695.00 120,797.00 146,815.00 121.54% 627,291.00
ДҮН дул Гкал 1,231,486.22 1,328,764.70 1,402,520.76 105.55% 8,506,444.86
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц 252.47 312.00 373.74 119.79% 2,314.14
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 233.30 245.95 146.30 59.48% 1,010.55


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц - 35.00 29.90 85.43% 236.41
ДҮН цах м.квтц 485.77 592.95 549.94 92.75% 3,561.10
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 4,714.32 4,500.00 5,896.36 131.03% 46,014.47

2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,213.39 2,152.00 2,505.53 116.43% 25,297.20


"ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 565.81
"БОГДЫН ГОЛЫН УЦС"
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

3 цах м.квтц - - - 0.00% 4,521.11

4 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 17.92 60.50 43.86 72.50% 1,461.96

5 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 94.31

6 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 143.45

7 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц - 39.40 24.55 62.31% 302.87

8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 17,042.19 11,555.75 14,161.82 122.55% 154,934.41

9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц - 12,622.13 17,551.95 139.06% 146,239.46

10 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц - 980.00 980.90 100.09% 16,599.24

11 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц - 878.40 1,113.38 126.75% 17,663.74


ДҮН цах м.квтц 23,987.82 32,788.17 42,278.36 128.94% 413,838.02
дул Гкал 1,231,486.22 1,328,764.70 1,402,520.76 105.55% 8,506,444.86
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 545,769.24 558,072.91 592,163.08 106.11% 5,664,484.67

Вам также может понравиться