Вы находитесь на странице: 1из 2

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СЕКЦИЈА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 2017/2018

СЕПТЕМВРИ

1. ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПЛАНОТ ЗА РАБОТА

2. ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ – МОЕТО СЕМЕЈСТВО

3. УПОТРЕБА НА КОМПЈУТЕР ВО ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ

4. ОРИЕНТАЦИЈА ВО ПРОСТОР

ОКТОМВРИ

5. ПРАЗНИЦИ ВО В.БРИТАНИЈА И САД

6. ДЕН НА ВЕШТЕРКИТЕ

7. МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИЦИ

8. ИГРИ СО РЕДНИ И ОБИЧНИ БРОЕВИ

НОЕМВРИ

9. ПРОСЛАВА НА РОДЕНДЕНИ- ТРАДИЦИЈА И ПЕСНИ

10. ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТА

11. ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОКАБУЛАРОТ ЗА ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И АМБАЛАЖА

12. HALLOWEEN

ДЕКЕМВРИ

13. ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОКАБУЛАРОТ ЗА ХРАНА И РЕЦЕПТИ

14. ДРАМАТИЗАЦИЈА НА ДИЈАЛОЗИ ВО РЕСТОРАН И ПРОДАВНИЦА

15. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА ВО УЧИЛИШТЕТО (SCHOOL BAZAAR)

16. БОЖИЌ И НОВА ГОДИНА

ЈАНУАРИ

17. ХОБИ

18. УЧИЛИШЕН СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА И В.БРИТАНИЈА

19. НЕОБИЧНА ПРОФЕСИЈА

20. ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОКАБУЛАР СО ДИВИ И ПИТОМИ ЖИВОТНИ

1 | P a g e
ФЕВРУАРИ

21. КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА ЗАГРОЗЕНИТЕ ЖИВОТНИ

22. VALENTINE’S DAY – ДРАМАТИЗАЦИЈА НА ДИЈАЛОГ

23. СВЕТИ ВАЛЕНТИН

24. ИЗРАБОТКА НА ХАМЕР

МАРТ

25. ДЕНОТ НА ЖЕНАТА

26. ОПИШУВАЊЕ НА ГРАДОВИ И СЕЛА

27. ПРОЛЕТ

28. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

АПРИЛ

29. ПРВИ АПРИЛ

30. ИЗРАБОТКА НА ХАМЕР

31. ОБРАБОТКА НА ПЕСНИ

32. ЕКО АКЦИИ КАЈ НАС ВО УЧИЛИШТЕТО И ВО СВЕТОТ

МАЈ

33. ЕКО АКЦИИ КАЈ НАС ВО УЧИЛИШТЕТО И ВО СВЕТОТ- ПРОЕКТ

34. УЧИЛИШНИ ЕКСКУРЗИИ – РАЗГОВОР И ПРЕДЛОЗИ

35. ЛЕТУВАЊЕ ХОТЕЛ ИЛИ КАМП – ДИСКУСИЈА

36. ПЛАНОВИ ЗА ЛЕТЕН РАСПУСТ - РАЗГОВОР

Наставник по англиски јазик:

Милена Стојческа

2 | P a g e