Вы находитесь на странице: 1из 8

Институция Муничипалэ де Ынвэцэмынт

«Шкоала медие де културэ женералэ-грэдиницэ де копий»


дин с. Строешть, р-нул Рыбница

«Аргонул»
(Тезэ)

А елаборат:
Ротаренко Анжела Андреевна,
елева класей а VIII- а

А контролат :
Еремеева- Краевская Марта
Александровна,
ынвэцэтоаре де кимие

2016
1
Сумар:

I. Карактеристика женералэ ……………………………


II. История апарицией ………………………………..
III. Обцинеря …………………………………………….
IV. Проприетэциле физиче …………………………………..

V. Проприетэциле кимиче …………………………………

VI. Ынтребуинцаря ши импортанца ………………..…….

VII. Периколул ………….………………………………

VIII. Фапте интересанте ……………………………………..

IX. Литература………………………………………………..

2
I . Карактеристика женералэ

Аргонул – елементул ал 18-ля ал системулуй периодик ал луй Менделеев. Се афлэ ын


група а VIII –а А, ын периоада а III-я. Се ынсямнэ прин симболул Ar. Ал трейля дупэ
рэспындире ын скоарца терестрэ (дупэ азот ши оксижен) – 0,93%. Субстанца симплэ
аргонул есте ун газ инерт, фэрэ кулоаре, густ ши мирос. Аргонул - ал трейля елемент
дупэ концинут ын аер ши аре о масэ май маре декыт ел ку 1,38 де орь. Ын аер се
концине 0,934 % де аргон дупэ волум ши 1,288 % дупэ масэ. Резерва де ачест елемент
ын атмосферэ есте 4•1014 т. Ла температура де -185°C се трансформэ ын субстанцэ
ликидэ. Аргонул се обцине май дес ын урма прочесулуй де сепараре оксиженулуй де
ла азот. Ачест газ се дизолвэ ын солвенций органичь ши май рэу се дизолвэ ын апэ.
Ну есте експлозибил. Дакэ кончентрация аргонулуй ын аер есте май маре декыт 70%,
атунч ел акционязэ ка анестезия ши поате дуче ла отрэвирь сериоасе, кяр пынэ ла
моарте.

Концинутул аргонулуй ын материя мондиалэ есте апроксиматив 0,02 % дупэ масэ.


Аргонул ымпреунэ ку неонул есте обсерват пе унеле стеле ши пе супрафаца унор
планете. Ын женерал ын космос се афлэ май мулт аргон, декыт калчиу, фосфор, клор.
Аргонул есте чел май рэспындит газ инерт ын скорца терестрэ. Ын 1 м 3 де аер се
концине 9,34 мл де аргон. Ын фиекаре литру де апэ де маре есте дизолват 0,3 чм³ де
аргон, ын апа потабилэ се концине 5,5•10−5 - 9,7•105 % де аргон. Ал луй концинут ын
Очеанул Мондиал есте 7,5•1011 т.

II. История апарицией

История апарицией аргонулуй а ынчепут ын анул 1785, кынд физикул ши кимикул


енглез Хенри Кавендиш, анализынд структура аерулуй, а хотэрыт сэ ынштиинцезе, кэ
дакэ ануме тот азотул дин аер се оксидязэ. Ын тимп де мулте сэптэмынь ел експусе
дескэркэрилор електриче аместекул де аер ку оксиженул ын тубурь де форма U- латин.
Ын резултатул кэрора ын еле с-а формат порций ной де оксид де азот де кулоаре
кафение, пе каре ынчетул ку ынчетул ле дизолва ын субстанце алкалине. Песте ун
3
тимп орекаре прочесул де оксидаре с-а сфыршит, дар дупэ легаря оксиженулуй рэмас,
ау рэмас ниште буле де газ, волумул куй ну се микшора кяр ши дупэ прелунжиря
супунерий дескэркэрилор електриче. Сэ дескопере тайна булей Кавендиш ну а путут,
деачея ел а ынчетат лукрул сэу асупра аерулуй. Нума й песте кыцьва ань физикул
енгелез Джеймс Максвелл а стрынс ши а публикат манускриптеле ши скриериле
лабораториче але луй Кавендиш. Прелунжиря дескоперирий аргонулуй фоарте стрынс
есте легатэ ку нумеле луй Рэлей, каре кыцьва ань студия денситатя газелор, ануме а
азотулуй. Дупэ тоате обсервэриле Рэлей ши Рамзай, физикул ши кимистул Енглез,
циняу ын мынэ ну нумай аргонул, дар ши фоарте мулте газе инерте, аша ка неонул,
ксенонул ши алтеле. 7 аугуст 1894 ын Оксфорд, ла шединца асочиациилор физиче,
кимиче дин Британия, ей ау анунцат дескопериря ноулуй елемент пе нуме Аргон.
Рэлей ши Рамзай й-ау дат аша нуме , деорече «Аргон» дин лимба грякэ ынсямнэ
«ленос», «неактив», деоарече ачест газ инерт ну реакциона ку нич унул дин елментеле,
штиуте пе атунч ши деачея аргонул а примит денумиря де « елемент кимик морт». Ын
системул периодик лок пентру ел ну ера, деоарече маса атомикэ а аргонулуй есте май
маре декыт ла калиу ши май микэ декыт ла калчиу. Рамзай сокотя, кэ аргонул требуе
ашезат ын системул периодик дупэ клор, ши ынаинтя калиулуй, дар ачаста ера доар о
бэнуялэ, каре ну ера констататэ ку нимик. Пропунеря луй Рамзай сэ пунэ аргонул ын
група а VIII де ла ынчепут ну ера сусцинутэ де Менделеев, деоарече аргонул ну авя
компушь ку нимень ши ну реакциона ку нимень. Нумай ын анул 1900 Рамзай ши ун
алт кимик енглез Трэверс ау доведит кэ аргонул ши алте газе инерте фак парте дин
алтэ групэ, ынтре халожений ши металеле алкалине. Песте 10 ань ын анул 1904, Рэлей
пентру студиеря денситэций газелор ши дескопериря аргонулуй а примит премиул
Нобил ла физикэ, яр Рамзай пентру дескопериря ын атмосферэ а газелор инерте
примеште премиул Нобил ла кимие.

III. Обцинеря

Ын индустрие аргонул се обцине ка продуктул де присос ын тимпул де сепараре а


аерулуй ын оксижен ши азот.
4
IV. Проприетэциле физиче

Аргонул есте фоарте депендент де температурэ. Ла температура де −185,9 °C (88 дупэ


Кельвин) аргонул се конденсязэ, яр ла температура де −189,4 °C (83 дупэ Кельвин) ел
се кристализязэ. Газ фэрэ мирос, густ, кулоаре. Денситатя ын кондиций нормале есте
1,784 г/м3. Ын 100 мл де апэ ла температура де +20°C се дизолвэ апроксиматив 3,3 мл
де аргон. Ын уний солвенць органичь ел се дизолвэ май бине, декыт ын апэ. Ын тимп
де стрэпунжере а дескэркэрилор електриче песте ун туб де стиклэ, каре есте ымплут ку
аргон, се обсервэ о луминаре албастрэ-дескисэ. Дин група газелор инерте, аргонул есте
чел май ушор. Аргонул ын скоарца терестрэ есте репрезентат прин 3 изотопь стабиль:
36Ar (0,337 %), 38Ar (0,063 %), 40Ar (99,600 %).

V. Проприетэциле кимиче

Сынт куноскуте доар 2 компушь ку аргонул: хидрофторидул аргонулуй ши C 2UArO,


каре екзистэ ла температурь фоарте жоасе. Уника легэтурэ динтре Hg ши Ar, каре се
обцине ын тимпул стрэпунжерий електриче. Пот сэ фие май мулте легэтурь, дар
фоарте слабе. Де екземплу ын тимпул стрэпунжерий де кэтре курентул електрик
аместекулуй де аргон ши клор есте обсерватэ реакция динтре ачесте 2 субстанце ши
формаря клорурей де аргон ArCl.

2Ar + Cl2 = 2ArCl

Компусул CUArO се обцине дин реакция ураниулуй ку карбонул ши оксиженулуй:

С2 + U = C2U

2C2U + O2 = 2C2UO

C2UO + Ar = C2UArO

5
VI. Ынтребуинцаря ши импортанца

 Ын лазере де аргон
 Ын лэмпиле ку инкандесченцэ (лампы накаливания) ши ын ымплеря спациулу
либер ал термопанелор ( стеклопакет)
 Ка медиу де протекцие ын тимпул де судоаре а металелор ши неметалелор
 Ка субстанцэ де обцинере а плазмей ын плазматроне ын тимпул де судоаре ши
тэере
 Ын индустрия алиментарэ аргонул есте фолосит ка суплимент алиментар
(добавка) ын форма Е938
 Ка газ пентру амбаларе (упаковка)
 Ын формэ де газ де стинжере а фокулуй ын апарателе де газ пентру стинжеря
фокулуй
 Ын медичинэ, ын тимпул де операций пентру курэциря аерулуй ши
тэетурилоор, деорече аргонул ну формязэ компушь ла температура камерей
 Ка парте компонентэ а атмосферей експирементулуй Марс-500 ку скопул де а
микшора нивелул де оксижен пентру превениря инчендиилор пе експиремент ын
тимпул де кэлэторие пе планета Марс
 Пентру кондуктибилитатя електрикэ микэ аргонул есте фолосит ын дайвинг
пентру ускаря костумелор ал дайверелор
 Ын система кимикэ пентру креаря атмосферей инерте ын тимпул лукрулуй ку
компуший нестабиль ла аер.
 Аргонул пе ларг се фолосеште ын индустрия прелукрэрий металелор

VII. Периколул

Пентру пэстраря аргонулуй се фолосеск складе спечиале, каре се вентилязэ. Капачеле


балоанелор, ын каре се пэстрязэ аргонул, требуе сэ фие бине фиксате. Ын ачесте
складе фоарте бине се контролязэ концинутул оксиженулуй ын камере. Транспортаря
аргонулуй се поате фаче прин 2 фелурь : атунч кынд аргонул се афлэ ын старе ликидэ
6
ши атунч кынд се афлэ ын старе газоасэ. Аргонул ликид се тоарнэ ын чистерне
спечиале сау ын васуриле луй Дьюар ку изолацие вакуумэ.

Дакэ ын аер се концине май мулт де 70% де аргон ла ом апаре ефектул анастезией. Ел
есте май греу декыт аерул ши поате сэ се акумулезе ын локуриле каре ну се вентилязэ
бине, атунч ла ом апаре неажунсул оксиженулуй, каре поате дуче ла ыннэдушире ши
моарте. Ын тимпул кынд се фаче лукрул ын камере ку кантитате маре де аргон ын аер
оамений се фолосеск де апарате спечиале, каре ле трансмит оксиженул ши ку маска де
газ. Аргонул ну аре о маре импортанцэ биоложикэ. Аргонул ши тоате газеле инерте ау
перикол физиоложик. Деорече аргонул акционязэ асупра организмулуй омулуй ка
дрогуриле. Ачест ефект дрогуриал се обсервэ ла пресиуня барометрикэ май маре
декыт 0,2 Мпа. Ын анул 2014 организация WADA а констатат фаптул кэ аргонул есте
ка ун фел де допинг. Концинутул ыналт де аргон ын аер поате дуче ла амецель де кап,
вомитаре, пердеря куноштинцей ши моартя ын резултатул асфиксией.

VIII. Фапте интересанте

Суб акциуня курентулуй електрик аргонул ынчепе сэ дее о кулоаре албэстрие.


Кондуктибилитатя термикэ жоасэ есте фолоситэ ла фабрикаря ымбрэкэминтей де
деасупра. Ун страт де 4,5 мм не дэ вое сэ ынлокуим 14 мм де дифериць изолаторь.
Кынд се помпязэ аргонул ын скуртэ, омул е ын старе сэ контролезе температура. О
тонэ де калиу ын тимп де ун ан поате сэ женерезе 3100 де атомь де аргон. Деоарече ын
минералеле натурале, каре концин калиу, ынтотдяуна аре лок прочесул де акумуларе а
изотопулуй стабил ал аргонулуй 40Ar. Ын ачест тимп апаре посибилитатя де а мэсура
вырста минералелор ши рочилор. Ачастэ методэ, нумитэ калио-аргонэ, се фолосеште
пе ларг ын индустрия геохроноложикэ нуклеарэ. Акум чел май принчипал фурнизор
(поставщик) де аргон ын Еуропа есте компания дин Украина «DP Air Gas».

7
IX. Литература

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://n-t.ru/nl/fz/strutt.htm
http://www.webelements.com/argon/
http://n-t.ru/ri/ps/pb018.htm
http://wsyachina.narod.ru/chemistry/inert_gas_chemistry.html
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/NPP/Argon-thermodynamic-
properties.xmcd
http://www.npk-ett.com/products/108/
http://www.kontren.narod.ru/x_el/info18.htm
http://www.chemiemania.ru/chemies-876-1.html
http://www.welding.su/articles/gaz/gaz_89.html

Вам также может понравиться