Вы находитесь на странице: 1из 50

NCM A.07.02-2010, pag.

Proiectarea construcţiilor
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al
documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale
Building and structures designing
Procedure of development, coordination, approval and composition of design
documentation for construction. The main provisions and requirements
Проектирование зданий и сооружений
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации для строительства. Основные положения и требования

Ediţie oficială Официальное издание

1. Domeniu de aplicare 1. Область применения


1.1 Prezentele norme în construcţii (în 1.1 Настоящие строительные нормы
continuare – „Norme”) stabilesc cerinţe şi (да-лее – «Нормы») устанавливают
prevederi principale privind procedura de ela- основные положения и требования к
borare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru порядку разра-ботки, согласования,
al documentaţiei de proiect pentru lucrări de утверждения и составу проектной
construcţii* a întreprinderilor, clădirilor şi документации на строительство*
construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova предприятий, зданий и сооружений на
территории Республики Молдовы.

1.2 Prezentele norme sunt destinate 1.2 Настоящие нормы предназначены


pentru aplicare de către beneficiari для применения заказчиками (инвесторами),
(investitori), autorităţile publice şi organismele органами государственного управления и
abilitate cu executarea controlului de stat, надзора, предприятиями, организациями,
pentru întreprinderi, instituţii, asociaţii şi объединениями, иными юридическими и
pentru alte persoane juridice şi fizice, precum физическими лицами, а также зару-
şi de participanţii străini la procesul de бежными участниками инвестиционного
investiţie. процесса.
1.3 Cerinţe suplimentare care se referă la 1.3 Дополнительные требования, отно-
construcţia obiectelor de transport, сящиеся к строительству объектов транспо-
hidrotehnice, de radiolocaţie, de conducte ртных, гидротехнических, радиолокацион-
magistrale etc.,cu luarea în consideraţie a ных, магистральных трубопроводов и так
specificului acestora se stabilesc prin acte далее, с учетом их специфики устанавлива-
normative departamentale, coordonate cu ются ведомственными нормативными доку-
organul naţional în construcţii al Republicii ментами по согласованию с национальным
Moldova. органом по строительству Республики
Молдова.
1.4 Cerinţele privind procedura de elabo- 1.4 Требования к порядку разработки,
rare, coordonare, aprobare şi conţinutul-cadru согла-сования, утверждения и составу про-
al documentaţiei de proiect pentru reparaţia ектной документации на капитальный ре-
capitală a clădirilor şi construcţiilor, precum şi монт зданий и сооружений и научно-проект-
a documentaţiei ştiinţifice de proiect pentru re- ной документации для реставрации памят-
staurarea monumentelor de istorie şi cultură ников истории и культуры устанавливается
se stabilesc prin documente normative sepa- отдельными нормативными документами с
rate ce cuprind prevederile prezentelor norme. учетом положений настоящих норм.
1.5 Procedura de elaborare a 1.5 Порядок разработки градостроитель-
documentaţiei de urbanism şi a studiilor de ной и предпроектной (обоснование инвести-
prefezabilitate şi fezabilitate (fundamentarea ционно-строительных проектов) документа-
proiectelor de investiţii în construcţii) se ции в строительстве устанавливается
stabileşte de documente normative separate. отдельными нормативными документами.
____________________ _______________________
* Noţiunea (conceptul) „construcţii” include con- * Понятие «строительство» включает но-
NCM A.07.02-2010, pag. 3
strucţii noi, extinderea, reconstrucţia şi вое строительство, расширение, реконструк-
modernizarea celor existente. цию и техническое перевооружение.

2. Referinţe la documente 2. Ссылки на нормативные


normative документы
2.1 Lista documentelor normative, la care 2.1 Перечень нормативных документов,
se fac referiri în prezentele Norme, este dată на которые даны ссылки в настоящих
în Аnexa A. Нормах, приведены в Приложении А.

3. Termeni şi definiţii 3. Термины и определения


3.1 Termenii şi definiţiile lor, utilizate în 3.1 Термины и их определения, исполь-
prezentele Norme, sînt prezentaţi în Аnexa J. зуемые в настоящих Нормах, приведены в
Приложении J.

4. Principii generale 4. Общие положения


4.1 Documentul de bază, care 4.1 Основным документом, регулирую-
reglementează relaţiile de drept şi cele щим правовые и финансовые отношения,
financiare, obligaţiile şi responsabilităţile взаимные обязательства и ответствен-
reciproce ale părţilor, este contractul încheiat. ность сторон, является договор. Договор
Contractul între beneficiar şi întreprinderile заключается заказчиком с проектными,
icenţiate, -instituţiile de proiectare sau de проектно-строительными организациями и
proiectare şi construcţii, antrenate la другими юридическими лицами, привлека-
elaborarea documentaţiei de proiect, alte емыми для разработки проектной докумен-
persoane juridice. Sarcina tehnică pentru тации и имеющими лицензию на проекти-
proiectare este parte componentă a рование. Техническое задание на проекти-
contractului. рование является неотъемлемой частью
договора.
4.2 La elaborarea documentaţiei de 4.2 При разработке проектной докумен-
proiect este necesar de a se conduce cu тации необходимо руководствоваться за-
actele legislative şi normative ale Republicii конодателбными и нормативными актами
Moldova, cu prezentele norme, cu alte acte Республики Молдова, настоящими Норма-
de stat, ce reglementează activitatea de ми, другими государственными документа-
investiţii privind crearea şi reproducerea ми, регулирующими инвестиционную дея-
fondurilor fixe, precum şi cu documentele тельность по созданию и воспроизводству
normative de proiectare şi conctrucţie, основных фондов, а также нормативными
inclusiv cu: документами по проектированию и строи-
тельству, в том числе:
- standardele de proiectare şi construire; - стандартами по проектированию и
строительству;
- normele de proiectare tehnologică şi de нормами строительного и технологи-
construire; ческого проектирования;
- cataloage – tip de elemente prefabricate - каталогами типовых сборных желе-
din beton armat, construcţii metalice, din зобетонных, металлических, деревянных,
lemn, alte structuri. других конструкций;
- cataloage de utilag, dispozitive şi altele. - каталогами оборудования, приборов и
другие.
4.3 Documentaţia de proiect pentru 4.3 Порядок разработки проектной
construirea de întreprinderi, clădiri şi документации предприятий, зданий и
construcţii speciale se elaborează: сооружений должна осуществляться:
- într-o singură fază – proiect de execuţie - в одну стадию – рабочий проект (пояс-
(memoriu tehnic şi documentaţia de execuţie) нительная записка и рабочая документа-
pentru obiecte simple din punct de vedere ция) для технически несложных объектов;
tehnic;
- în două faze – proiect şi documentaţie de - в две стадии – проект и рабочая доку-
execuţie pentru alte obiecte de construcţii, ментация для других объектов строительс-
inclusiv pentru cele complexe şi mari. тва, в том числе крупных и сложных.
NOTĂ - Noţiunile „simple din punct de vedere ПРИМЕЧАНИЕ - Понятия «технически нес-
NCM A.07.02-2010, pag. 4
tehnic” şi „complexe şi mari” sunt prezentate în ложных объектов» и «крупных и сложных» при-
Anexa J. ведены в Приложении J.
4.4 În cîte etape este necesar de elaborat 4.4 Стадийность разработки проектной
documentaţia de proiect se determină de документации определяется органом ут-
organul, care aprobă documentaţia de proiect. верждающими проектную документацию.
4.5 Proiectul şi capitolele aprobate ale 4.5 Проект и утверждаемая часть
proiectului de execuţie sînt compuse din рабочего проекта состоят из текстовой и
piese scrise şi desenate. графической частей.
Piesele scrise conţin informaţii privind Текстовая часть содержит сведения об
soluţiile tehnice adoptate, trimiteri la acte принятых технических и других решениях,
normative şi (sau) documente tehnice, пояснения, ссылки на нормативные и (или)
folosite la întocmirea documentaţiei de технические документы, используемые
proiect şi rezultatele calculelor, care при подготовке проектной документации и
fundamentează soluţiile adoptate. результаты расчетов, обосновывающие
принятые решения.
Piesele desenate reprezintă soluţiile Графическая часть отображает приня-
tehnice adoptate, care se execută sub formă тые технические и иные решения, и выпол-
de desente tehnice, scheme, planuri şi alte няются в виде чертежей, схем, планов и
documente în formă grafică. других документов в графической форме.
4.6 Documentaţia de execuţie constă din 4.6 Рабочая документация сосотоит из
partea scrisă, desene de execuţie, specificaţii текстовой части, рабочих чертежей,
de utilaje şi piese. спецификации оборудования и изделий.
Fazele de elaborare a documentaţiei de Стадия разработки проектной докумен-
proiect se stabilesc de către beneficiar şi тации устанавливается заказчиком с учас-
proiectantul general în sarcina tehnică pentru тием генпроектировщика в техническом
proiectare. задании на проектирование.
4.7 Pentru obiectele de construcţii mari 4.7 По крупным стройкам рабочая доку-
documentaţia de execuţie pentru volumul de ментация на объем работ первого года
lucrări din primul an de construcţie (după строительства (после принятия решения о
adoptarea deciziei privind construirea) în строительстве) в необходимых случаях
cazurile necesare poate fi elaborată înainte может разрабатываться до утверждения
de aprobarea proiectului, dacă există schema проекта при наличии схемы генерального
planului general, soluţii tehnice de principiu плана, принятых принципиальных техниче-
adoptate, avizul din partea instituţiilor ских решений, согласовании заинтересо-
interesate şi a organismelor de stat abilitate ванных организаций и органов государст-
cu executarea controlului proiectului sau la o венного надзора, проекта или утверждае-
parte a proiectului de execuţie, cu acordul мой части рабочего проекта, с разрешения
autorităţii naţionale pentru construcţii a национального органа по строительству в
Republicii Moldova. Республике Молдова.
4.8 Proiectele (proiectele de execuţie) ale 4.8 Проекты (рабочие проекты) крупных
construcţiilor mari pot fi elaborate şi în tranşe строек могут разрабатываться не в целом
(pentru prima tranşă a obiectului care face на проектируемый комплекс (объект), а на
parte din complexul proiectat), despre care их первую очередь, о чем должно быть
fapt trebuie indicat în tema tehnică pentru указано в техническом задании на
proiectare. проектирование.
4.9 Elaborarea documentaţiei de proiect 4.9 Разработка проектной документа-
trebuie efectuată numai de persoane juridice, ции должна осуществляться юридически-
care deţin dreptul (licenţa) sarcina genul ми лицами, получившими в установленном
respectiv de activitate. порядке право (лицензию) на соответству-
ющий вид деятельности.
Beneficiarul documentaţiei de proiect, în Заказчик на договорной основе может
baza contractului, poate delega drepturile şi делегировать соответствующие права
responsabilităţile corespunzătoare unor юридическим лицам, возложив на них
persoane juridice pentru elaborarea şi ответственность за разработку и реали-
realizarea proiectului. Documentaţia de зацию проекта. Проектная документация
proiect trebuie elaborată numai de specialişti должна разрабатываться аттестованными
atestaţi, conform procedurii stabilite. специалистами в установленном порядке.
Organizaţia de proiectare (proiectantul Проектная организация (генеральный
NCM A.07.02-2010, pag. 5
general) îşi asumă responsabilitatea pentru проектировщик) несет ответственность за
calitatea, nivelul tehnico – economic al качество, технико-экономический уровень
proiectului, unitatea de expunere şi oformare проекта, единство изложения и оформле-
a materialelor a tuturor compartimentelor a ния материалов всех разделов рабочего
proiectelor de execuţie (proiectelor) în проекта (проекта) в соответствии с требо-
conformitate cu cerinţele documentelor ваниями нормативных документов и насто-
normative şi prezentul normativ. ящих норм.
4.10 Originalul documentaţiei de proiect 4.10 Подлинники проектной документа-
se păstrează la proiectant, iar ulterior se ции хранятся у разработчика проектной
transmite (în caz de necesitate) în Arhiva документации, которые в последствии пе-
Naţională a Republicii Moldova, conform редаются (при необходимости) в Национа-
procedurii stabilite (procedura se stabileşte льный архив Республики Молдова в уста-
prin hotărîre de Guvern). новленном порядке (порядок устанавлива-
ется постановлением Правительства).
4.11 În cazurile în care, în contract nu sînt 4.11 В случаях, когда в договоре не
stipulate prevederi referitoare la conţinutul обусловлены специальные требования о
documentaţiei de proiect, care trebuie preze- составе выдаваемой заказчику проектной
ntată beneficiarului, în aceasta nu se includ документации, в ее состав не включаются
breviarele de calcul privind rezistenţa şi stabi- расчеты строительных конструкций, техно-
litatea elementelor de construcţie, cele ce ţin логических процессов и оборудования, а
de procesul tehnologic, instalaţii şi utilaj, pre- также расчеты объемов строительно-
cum şi breviarul de calcul privind volumul de монтажных работ, потребности в матери-
lucrări de construcţii-montaj, necesarul de алах, трудовых и энергетических ресурсах.
materiale, resurse energetice şi umane.
Aceste materiale se păstrează la Эти материалы хранятся у разработ-
proiectant şi sînt prezentate beneficia-rului чика проектной документации и представ-
sau organismelor de expertiză de stat la ляются заказчику или органам государс-
cererea acestora. твенной экспертизы по их требованию.
Toate materialele proiectului, proiectului Все материалы рабочего проекта (про-
de execuţie şi documentaţiei de execuţie se екта), и рабочей документации передаются
transmit beneficiarului de către organizaţia de заказчику проектной организацией в коли-
proiectare în număr de exemplare, specificat честве экземпляров, указанных в
în contract. контракте.
4.12 Beneficiarul documentaţiei de proiect 4.12 Заказчики проектной документа-
şi proiectantul au obligaţia să introducă în ции и проектировщики обязаны своевре-
documentaţia de execuţie toate modificările менно вносить в рабочую документацию
ce ţin de intrare în vigoare a unor noi измене-ния, связанные с введением в дей-
documente normative, referitoare la siguranţa ствие новых нормативных документов по
clădirilor şi construcţiilor. вопросам, касающихся безопасности
зданий и сооружений.
La introducerea unor modificări în При внесении изминений в рабочую
documentaţia de execuţie trebuie respectate документацию следует руководствоваться
regulile expuse în ГОСТ 21.101. правилами изложенными в ГОСТ 21.101.
4.13 Utilizarea invenţiilor în proiectele de 4.13 Использование изобретений в соо-
execuţie (proiect) şi protecţia drepturilor de тветствующих разделах рбочих проектов
autor ale inventatorilor, care au creat (проектов) и правовая защита изобрете-
invenţiile în timpul elaborării documentaţiei de ний, созданных в процессе разработки
proiect, se realizează în conformitate cu проектной документации, осуществляется
legislaţia în vigoare. в соответствии с действующим
законодательством.

5. Procedura de elaborare, 5. Порядок разработки,


avizare şi aprobare a согласования и утверждения
documentaţiei de proiect проектной документации
5.1 Elaborarea documentaţiei de proiect 5.1 Разработка проектной документа-
se realizează în cazul deţinerii deciziei ции осуществляется при наличии утверж-
aprobate privind terenul de amplasare a денного решения о согласовании места
NCM A.07.02-2010, pag. 6
obiectivului (deţinerea certificatului de размещения объекта (наличие градострои-
urbanism), în baza studiului de prefezabilitate тельного сертификата) на основе утверж-
aprobat (avizat), (proiectelor de investiţii în денных (одобренных) предпроектных мa-
construcţii), a contractului, temei tehnice териалов, (инвестицоинно-строительных
pentru proiectare şi a lucrărilor de проектов), контракта, технического зада-
prospecţiuni tehnice, luînd în consideraţie ния на проектирование и материалов ин-
soluţiile adoptate în documentaţia de женерных изысканий с учетом решений,
urbanism. принятых в градостроительной
документации.
5.2 Documentaţia de proiect poate fi 5.2 Проектная документация может
elaborată pe bază de concurs, inclusiv prin разрабатываться на конкурсной основе, в
licitaţie de antrepriză. том числе через торги подряда.
Elaborarea documentaţia de proiect Разработка проектной документации
pentru construirea obiectivelor din mijloace для строительства из денежных средств
băneşti publice (bugetare) se efectuiază публичных (бюджетных) осуществляется с
respectînd Hotărîrea de Guvern nr. 834 din соблюдением требований Постановления
13.09.2010. Правительства № 834 от 13.09.2010 г.
5.3 Tema tehnică pentru proiectare se 5.3 Техническое задание на проектиро-
întocmeşte de către investitor (beneficiar) cu вание составляется инвестором (заказчи-
participarea instituţiei de proiectare. În ком) с участием генеральной проектной
cazurile cînd există fundamentarea aprobată организации. В тех случаях, когда имеется
(avizată) a proiectului de investiţii în утвержденное (одобренное) обоснование
construcţii, tema de proiect se elaborează în инвестиционно-строительного проекта,
baza acestei fundamentări. техническое задание составляется на
основе указанного обоснования.
Conţinutul-cadru al temei de proiect, Состав и содержание задания на проек-
precum şi a datelor iniţiale pentru proiectare тирование, а также исходные данные для
prezentate în anexele: проектирования приведены в
приложенииях:
- pentru obiectele industriale sînt - В, - для объектов производственного
prezentate în anexa B; назначения;
- pentru case de locuit şi construcţii - С, - для объектов жилищного и
publice - în anexa C. общественного назначения.
Tema de proiect se aprobă de către Техническое задание на проектирова-
beneficiar. Modificările, schimbările sau ние утверждается заказчиком. Уточнения
precizările (în caz de necesitate) din tema de или изменения указанного задания (в слу-
proiect se aprobă de către beneficiarul чае необходимости), утверждается заказ-
(persoana juridică), care a aprobat tema чиком (юридическим лицом), утвердившим
iniţial. его первоначально.
5.4 Pentru asigurarea criteriilor de calitate 5.4 Для обеспечения качества проекти-
a obiectului proiectat în documentaţia de pro- руемого объекта, в проектной документа-
iect, care asigură stabilitatea acestuia pe du- ции, обеспечивающей его надежность в
rata calculată de exploatare, în conformitate течении расчетного срока эксплуатации, в
cu ГОСТ 27751, trebuie respectate următoa- соответсвии с ГОСТ 27751, должны быть
rele exigenţe (criterii) esenţiale privind соблюдены следующие основные
calitatea: требования (критерии) по качеству:
A - rezistenţă şi stabilitate. А - прочность и устойчивость.
B - siguranţă în exploatare. В - безопасность при эксплуатации.
C - siguranţă la foc. С - пожарная безопасностью.
D - igienă, sănătatea oamenilor, reface- D - гигиена, здоровьe людей, восста-
rea şi protecţia mediului înconjurător. новление и охрана окружающей среды.
E - izolaţie termică, hidroizolaţia şi Е - тепло-, гидроизоляция и энергосбе-
economia de energie. режение.),
F – protecţia contra zgomotului F - защита от шума.
NOTĂ - Noţiunile termenilor exigenţelor ПРИМЕЧАНИЕ – Оппределения понятий
esenţiale sunt prezentate în Anexa informaţională L. основных требований приведены в
рекомндательном Приложении L.
5.5 În cazul în care cerinţele de siguranţă 5.5 В случае если для разработки прое-
şi securitate stabilite prin documente ктной документации на объект капитально-
NCM A.07.02-2010, pag. 7
normative în vigoare pentru elaborarea го строительства недостаточно требований
documentaţiei de proiect, pentru un obiect de по надежности и безопасности, установле-
construcţie capitală, sînt insuficiente sau нных действующими нормативными доку-
astfel de cerinţe nu sînt stabilite, înainte de ментами, или такие требования не устано-
elaborarea documentaţiei de proiect trebuie влены, разработке проектной документа-
elaborate şi aprobate în modul stabilit condiţii ции должны предшествовать разработка и
tehnice speciale (CTS). Modalitatea de утверждение в установленном порядке
elaborare şi aprobare a condiţiilor tehnice специальных технических условий (СТУ),.
speciale se stabileşte de organul naţional în Порядок разработки и согласования спе-
construcţii al Republicii Moldova, prin циальных технических условий устанавли-
coordonarea cu autorităţile locale executive. вается национальным органом по строите-
льству Республики Молдова, по согласова-
нию с местными органами исполнительной
власти.
5.6 Documentaţia de proiect pentru 5.6 Проектная документация на строи-
construirea de întreprinderi, clădiri şi тельство предприятия, здания или сoору-
construcţii, elaborată în conformitate cu жения, разработанная в соответствии с
normativele de stat, regulamentele şi государственными нормами, правилами и
standardele corespunzătoare, fapt menţionat стандартами, что должно быть удостове-
prin inscripţia corespunzătoare a managerului рено соответствующей записью ответстве-
responsabil de proiect, nu necesită avizul нного лица (руководителя проекта) за про-
organelor abilitate cu controlul de stat sau al ект, не подлежит согласованию органами
altor instituţii interesate, cu excepţia cazurilor государственного надзора и другими заин-
prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. тересованными организациями, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законо-
дательством Республики Молдова.
5.7 Abateri întemeiate de la cerinţele 5.7 Обоснованные отступления от тре-
normativelor în vigoare se admit numai în бований нормативных документов допус-
cazul avizului pozitiv, obţinut de la autorităţile каются только при наличии разрешений
care au aprobat şi (sau) au pus în aplicare органов, которые утвердили и (или) ввели
aceste normative. Totodată, aceste abatzeri в действие эти документы. При этом эти
după necesitate trebuie coordonate cu отступления при необходимости согласо-
organele corespunzătoare de supraveghere. вывать с соответствующими органами
надзора.
5.8 Documentaţia de proiect, elaborată în 5.8 Проектная документация, разрабо-
conformitate cu datele iniţiale, condiţiile şi танная в соответствии с исходными дан-
cerinţele tehnice, eliberate de către organele ными, техническими условиями и требова-
de supraveghere (control) de stat şi de alte ниями, выдаными органами государствен-
organizaţii (instituţii) interesate la avizarea ного надзора (контроля) и заинтересован-
(aprobarea) locaţiei de amplasare a ными организациями при согласовании
obiectului, nu necesită o avizare (aprobare) места размещения объекта, дополнитель-
suplimentară cu excepţia cazurilor prevăzute ному согласованию не подлежит за исклю-
în mod special de legislaţia Republicii чением случаев, особо оговоренных зако-
Moldova. нодательством Республики Молдова.
5.9 Proiectele pentru construcţia 5.9 Проекты на строительство объек-
obiectelor, indiferent de sursa de finanţare, тов, независимо от источников финансиро-
forma de proprietate şi apartenenţă se supun вания, форм собственности и принадлеж-
verificării sau expertizării tehnice de stat în ности подлежат проверке или государстве-
corespundere cu procedura stabilită în нной экспертизе в соответствии с установ-
Republica Moldova. ленным порядком, в Республике Молдова.
5.10 Aprobarea documentaţiei de proiect 5.10 Утверждение проектной докумен-
pentru construcţii, în funcţie de sursa de татации на строительство, в зависимости
finanţare, se efectuează în modul următor: от источников финансирования произво-
дится:
- la construirea din contul investiţiilor - при строительстве за счет государст-
capitale de stat, finanţate din bugetul ţarii - in венных капитальных вложений, финанси-
modul stabilit de autoritatea naţională în руемых из республиканского бюджета - в
domeniul construcţiilor; порядке, установленным Национальным
NCM A.07.02-2010, pag. 8
органом по строительству;
- la construirea din contul investiţiilor - при строительстве за счет государст-
capitale de stat, finanţate din bugetele венных капитальных вложений, финанси-
raioanelor, oraşelor Autonomiei Găgăuze a руемых из соответствующих бюджетов
Republicii Moldova - de către organele de районов, городов Гагагузкого Автономного
conducere de stat corespunzătoare sau în Объединения Республики Молдова - соот-
modul stabilit de acestea; ветствующими органами государственного
управления или в устанавливаемом ими
порядке;
- la construirea din contul surselor - при строительстве за счет собствен-
financiare proprii, din mijloace împrumutate şi ных финансовых ресурсов, заемных и при-
atrase de la investitori (inclusiv de la влеченных средств инвесторов (включая
investitori străini) - nemijlocit de către иностранных инвесторов) - непосредствен-
investitori (beneficiari). но инвесторами (заказчиками).
Aprobarea documentaţiei de proiectare de Утверждение проектной документации
către investitor (beneficiar) confirmă faptul de инвестором (заказчиком) является фактом
luare sub propria răspundere a soluţiilor, принятия под его полную ответственность
prevăzute în documentaţie, şi anume. решений, предусмотренных в
документации.
În acest caz: При этом:
- independent de forma de proprietate şi - все инвесторы (заказчики) не-
sursa de finanţare, sunt responsabili faţă de зависамо от форм собственности и источ-
stat pentru respectarea cerinţelor obligatorii ника финансирования, ответственны
a documentelor normative, modalitatea de перед государством за соблюдение
coordonare şi expertizare a documentaţiei de обязательных требований нормативных
proiect; документов, порядка согласования и
экспертизы проектной документации;
- toţi investitorii (beneficiarii) ce utilizează - все инвесторы (заказчики) использу-
sursele de finanţare de stat şi extrabugetare, ющие государственные бюджетные и вне-
sunt responsabili faţă de stat pentru бюджетные средства, ответственны перед
respectarea cerinţelor politicii de investiţii государством за соблюдение требований
privind problemele de utilizare raţională a государственной инвестиционной политики
resurselor financiare, tehnico-materiale, по вопросам рационального использова-
energetice şi cele de muncă. ния финансовых, материально-техничес-
ких, энергетических и трудовых ресурсов.
Documentul privind aprobarea proiectului Документ об утверждении проектной
este prezentat de către beneficiar împreună документации представляется заказчиком
cu alte documente, care sînt prezentate в составе документов, предоставляемых
autorităţilor municipale pentru a obţine муниципальным органам, для получения
autorizaţia de construire a obiectului. разрешения на строительство объекта.
NOTĂ - Lista aproximativă a indicatorilor tehni- ПРИМЕЧАНИЕ - Примерный перечень техни-
co-economici, care trebuie incluse în documentul ко-экономических показателей, которые должны
privind aprobarea documentaţiei de proiectare, este включатся в документ об утверждении проектной
prezentată în Аnexele D, E şi F corespunzător. документации, приведен соответственно в
Приложениях D, E и F.
5.11 Organizaţia de proiectare – proiectant 5.11 Проектная организация - генераль-
general pe fiecare obiect proiectat desemnea- ный проектировщик по каждому проектиру-
ză printr-un ordin un manager pentru fiecare емому объекту приказом назначает менед-
obiect proiectat în modul stabilit în NCM A. жера проекта в порядке установленном
07.04, care conduce şi coordonează activita- NCM A. 07.04, который возглавляет и коор-
tea de elaborare a documentaţiei de proiect la динирует разработку проектной докумен-
toate etapele de proiectare. тации на всех стадиях проектирования.
Organizaţia de proiectare în subantrepri- Субподрядная проектная организа-
ză, care execută un compartiment separat ция, выполняющая отдельный раздел про-
din proiect de asemenea desemnează un екта приказом (распоряжением) назначает
manager pentru acest capitol, responsabil менеджера по разделу, ответственным за
pentru acesta. этот раздел проекта.
5.12 Compartimentele documentaţiei de 5.12 Разделы проектной документации
proiect (memoriului explicativ) trebuie (пояснительной записки) следует излагать
NCM A.07.02-2010, pag. 9
expuse laconic, clar, trebuie de asemenea в четкой и лаконичной форме, характери-
expuse soluţiile de principiu din proiect, iar зовать и обосновывать принципиальные
indicatorii obţinuţi şi datele obţinute trebuie проектные решения, а приводимые пока-
prezentate, de regulă, în formă de tabel. затели и итоговые данные оформлять, в
основном, в табличной форме.
5.13 Materialele din documentaţia de 5.13 Материалы проектной документа-
proiect trebuie semnate: ции должны быть подписаны:
- memoriul explicativ general şi planul - общая пояснительная записка и гене-
general - de către directorul (inginerul-şef sau ральный план и транспорт – директором
arhitectul-şef) instituţiei de proiectare, (главным инженером или главным архите-
managerul proiectului, elaborator şi ктором) проектной организации, руководи-
specialistul verificator; celelalte materiale - de телем проекта и исполнителями; другие
către managerul proiectului şi de către материалы - руководителем проекта и ис-
specialiştii, care au colaborat la elaborarea полнителями, участвовавшими в разработ-
documentaţiei de proiect. ке проектной документации.
6. Componenţa şi conţinutul- 6. Состав и содержание
cadru al proiectului de execuţie рабочего проекта (проекта) на
(proiectului) pentru construirea строительство предприятий,
de întreprinderi, clădiri şi зданий и сооружений.
construcţii.
6.1 Proiectul de execuţie (Proiectul) 6.1 Рабочий проект (Проект) на строи-
pentru construirea de întreprinderi, clădiri şi тельство предприятий, зданий и соруже-
construcţii industriale conţine următoarele ний производственного назначения сос-
compartimente: тоит из следующих разделов:
- memoriu explicativ general; - общая пояснительная записка;
- plan general şi transport; - генеральный план и транспорт;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
- organizarea şi condiţiile de muncă a - организация и условия труда
lucrătorilor; работников;
- conducerea cu procesul de producţie şi - управление производством и
a întreprinderii; предприятием;
- soluţii architectural-constructive; - архитектурно-строительные решения;
- instalaţii, utilaje, reţele şi sisteme; - инженерное оборудование, сети и
системы;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергоэффективность проектных
proiect; решений;
- măsuri tehnice de protecţie civilă şi - инженерно-технические мероприятия
măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale; гражданской защиты и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- protecţia mediului înconjurător; - охрана окружающей среды;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуатации;
- organizarea lucrărilor de construcţii; - организация строительства;
- documentaţia de deviz; - сметная документация;
- eficacitatea investiţiilor. - эффективность инвестиции.
6.1.1 Memoriul explicativ general. 6.1.1 Общая пояснительная записка.
Compartimentul trebuie să conţină: Раздел должен содержать:
temei pentru elaborarea proiectului de - основание для разработки рабочего
execuţie (proiectului); проекта (проекта);
- date iniţiale pentru proiectare, destina- - исходные данные для роектирования,
ţia, caracteristica succintă a întreprinderii şi назначение, краткая характеристика пред-
producţiile componente; приятия и входящих в его состав
производств;
- caracteristicile social-economice şi - сведения о социально-экономических
ecologice ale regiunii de amplasare a и экологических условиях района
şantierului de construcţie. строительства;
- date privind capacitatea de producţie şi - данные о проектной мощности и но-
NCM A.07.02-2010, pag. 10
nomenclatorul, calitatea, competitivitatea, менклатуре, качестве, конкурентоспособ-
nivelul tehnic al producţiei, baza de materie ности, техническом уровне продукции, сы-
primă, necesarul de combustibil, apă, рьевой базе, потребности в топливе, воде,
energie termică şi electrică; тепловой и электрической энергии;
- utilizarea raţională a materiei prime, - комплексное использование сырья,
deşeurile de producţie, resursele de energie отходов производства, вторичных
reutilizabile; энергоресурсов;
- date generale şi date, ce caracterizea- - общие сведения и данные, характери-
ză măsurile de protecţie a mediului, ce зующие природоохранные мероприятия,
asigură preîntîmpinarea acţiunilor negative обеспечивающие предотвращение отрица-
asupra mediului ambiant a obiectivului, ce тельного воздействия проектируемого объ-
se proiectează; екта на окружающую природную среду;
- date despre respectarea normelor, - сведения о соблюдении норм, правил
regulilor şi standardelor; и стандартов;
Indicatorii principali ai planului general cu - основные показатели по генерально-
reţelele tehnico-edilitare şi măsuri de му плану, инженерным сетям и коммуника-
protecţie tehnică a teritoriului. циям, мероприятия по инженерной защите
территории.
Caracteristica condiţiilor de muncă şi de - общие сведения, характеризующие
protecţie a muncii lucrătorilor, măsurile условия и охрану труда работающих, сани-
sanitare-epidemiologice, soluţiile de bază тарно - эпидемиологические мероприятия,
privind asigurarea securităţii muncii şi основные решения, обеспечивающие бе-
condiţiile de viaţă pentru grupurile de зопасность труда и условия жизнедеятель-
populaţie cu dezabilităţi locomotorii. ности маломобильных групп населения.
Informaţii privind folosirea în proiect a - сведения о использованных в проекте
invenţiilor изобретениях.
- indicatorii tehnico-economici, obţinuţi în - технико-экономические показатели,
rezultatul elaborării proiectului şi comparabili- полученные в результате разработки прое-
tatea lor cu indicatorii din studiul de fezabili- кта, их сопоставление с показателями
tate, aprobat pentru fundamentarea proiectu- утвержденного (одобренного) обоснования
lui de investiţii în construcţii şi cu cei presta- инвестиционно-строительного проекта и
biliţi în tema tehnică de proiect, concluzii şi установленным техническим заданием на
propuneri privind realizarea proiectului. проектирование, выводы и предложения
по реализации проекта.
- date privind avizarea soluţiilor de - сведения о проведенных согласовани-
proiect; ях проектных решений;
confirmarea corespunderii documentaţiei - подтверждение соответствия
de proiect cu normativele şi prescripţiile de разрабо-танной проектной документации
stat, cu standardele şi datele iniţiale precum государст-венным нормам, правилам,
şi cu condiţiile şi cerinţele prescrise de стандартам, исходным данным, а также
organele controlului de stat şi de instituţiile şi техническим условиям и требованиям,
organizaţiile interesate la avizarea locaţiei выданным орга-нами государственного
pentru amplasarea obiectului. надзора (контроля) и заинтересованными
организациями при согласовании места
размещения объекта;
- avizele privind abaterile de la - согласования об отступлениях от
normativele în vigoare. действующих нормативных документов.
- materialele iniţiale (datele iniţiale) - исходные материалы (данные) в соот-
conform cărora a fost efectuată proiectarea. ветствии с которыми осуществлялось
проектирование.
6.1.2. Plan general şi transport. 6.1.2 Генеральный план и транспорт.
Compartimentul trebuie să conţină: Раздел должен содержать:
- сaracteristica succintă a regiunii şi a - краткую характеристику района и пло-
terenului de construcţii, soluţiile şi indicatorii щадки строительства, решения и показате-
planului general (inclusiv zonarea ли по генеральному плану (с учетом зони-
teritoriului), a transportului interior şi a celui рования территории), внутриплощадочно-
exterior, alegerea tipului de transport; му и внешнему транспорту выбору вида
транспорта;
NCM A.07.02-2010, pag. 11
- soluţiile de bază de sistematizare şi - основные планировочные решения,
amenajare a teritoriului de construcţie, măsuri мероприятия по благоустройству и инже-
de amenajare şi pregătire tehnică a teritoriului нерной подготовки территории по обеспе-
pentru accesul persoanelor cu handicap; чению доступа инвалидов,
- soluţii de amplasare a reţelelor tehnico- - решения по расположению инженер-
edilitare; ных сетей и коммуникаий;
- paza obiectivului. - организация охраны предприятия.
Părţi desenate: Основные чертежи:
- planul de situaţie de amplasare a întrep- - ситуационный план размещения пред-
rinderii, clădirii, construcţiei, amplasarea приятия, здания, сооружения с указанием
comunicaţiilor şi a reţelelor existente şi на нем существующих и проектируемых
proiectate, hotarele teritoriului intravilan; внешних коммуникаций, инженерных се-
тей и селитебных территорий;
- zonele de protecţie sanitară şi teritoriile - границы санитарно-защитной зоны,
cu protecţie specială, pentru construcţiile особо охраняемые территорий для линей-
liniare; ных сооружений;
- planul traseului în exteriorul şi interiorul - план трассы (внеплощадочных и внут-
terenului valorificat, iar în caz de necesitate - риплощадочных), а при необходимости -
profilul longitudinal al traseului; продольный профиль трассы;
- cartograma volumelor de pământ; - картограмма земляных масс;
- planul general cu construcţiile existente - генеральный план, на котором нано-
şi proiectate (reconstruite), inclusiv supuse сятся существующие и проектируемые
demolării clădirile şi construcţiile; (реконструируемые) и подлежащие сносу
здания и сооружения;
- obiectivele de protecţie a mediului şi de - объекты охраны окружающей среды и
amenajare a teritoriului, crearea spaţiilor verzi благоустройства, озеленения территории и
şi soluţiile de bază de amplasare a reţelelor принципиальные решения по расположе-
edilitare pe teren şi a comunicaţiilor de нию внутриплощадочных инженерных се-
transport; тей и транспортных коммуникаций;
- cotele planimetrice ale teritoriului. - планировочные отметки территории.
6.1.3 Soluţii tehnologice. 6.1.3 Технологические решения.
Compartimentul trebuie să conţină : Раздел должен содержать:
- date privind programul de producţie; - данные о производственной
программе;
- caracteristica succintă şi argumentarea - краткую характеристику и обоснование
soluţiilor tehnologice, date privind volumul de решений по технологии производства, дан-
muncă (de maşini-unelte) necesar pentru ные о трудоемкости (станкоемкости) изгото-
fabricarea producţiei, mecanizarea şi вления продукции, механизации и автомати-
automatizarea proceselor tehnologice; зации технологических процессов;
- utilajul, componenţa şi argumentarea - состав и обоснование применяемого
lui, inclusiv a celui de import; оборудования, в том числе импортного;
- soluţii privind folosirea tehnologiilor fără - решения по применению малоотход-
deşeuri sau cu cantităţi reduse de deşeuri, ных и безотходных технологических проце-
reutilizarea energiei termice şi a reagenţilor ссов и производств, повторному использо-
chimici; ванию тепла и химреагентов;
- numărul locurilor de muncă şi dotarea - число рабочих мест и их
acestora; оснащенность;
- caracteristica legăturilor în interiorul - характеристика межцеховых и цеховых
halelor şi între hale;. коммуникаций;
- propuneri de organizare a controlului - предложения по организации контроля
calităţii producţiei. качества продукции;
- organizarea lucrărilor de reparaţie. - решения по организации ремонтного
хозяйства;
- date privind cantitatea şi componenţa - данные о количестве и составе вред-
emanaţiilor poluante în atmosferă şi a ных выбросов выбрасываемых в атмосфе-
deversărilor în sursele acvatice (pentru ру и сбросов в водные источники по отде-
fiecare hală, producţie, instalaţie). льным цехам, производствам, сооружени-
ям;
NCM A.07.02-2010, pag. 12
- soluţii tehnice de evitare (reducere) a - технические решения по предотвраще-
emanaţiilor şi deversărilor de substanţe нию (сокращению) выбросов и сбросов вре-
nocive în mediul înconjurător; estimarea дных веществ в окружающую среду; оценка
posibilităţii de apariţie a stărilor de avarie şi возможности возникновения аварийных си-
soluţii de lichidare a acestora. туаций и решения по их предотвращению;
- tipul, componenţa şi volumul deşeurilor - вид, состав и объем отходов
de producţie ce urmează a fi reutilizate, производства, подлежащих утилизации и
evacuate şi înmormântate. захоронению;
- bilanţul energetic, de combustibil şi de - топливно-энергетический и материаль-
materiale ale proceselor tehnologice. ный балансы технологических процессов;
- necesarul de resurse (principale) pentru - потребность в основных видах
procesele tehnologice. ресурсов для технологических нужд.
Părţi desenate: Основные чертежи:
- schemele de principiu ale proceselor - принципиальные схемы технологиче-
tehnologice; ских процессов;
- planuri de montaj tehnologic pentru - технологические планировки по корпу-
fiecare hală (secţie), amplasarea utilajului şi сам (цехам) с указанием размещения обору-
a mijloacelor de transport; дования и транспортных средств;
- schemele cu fluxuri de materiale - схемы грузопотоков (для крупных
transportate (pentru întreprinderi mari). предприятий).
6.1.4 Gestiunea procesului de producţie, 6.1.4 Управление производством, пред-
organizarea condiţiilor de muncă şi protecţia приятием и организация условий охраны
muncii personalului. труда рабочих и служащих.
Compartimentul trebuie să conţină : Раздел должен содержать:
- structura organizatorică de dirijare a - организационную структуру управления
întreprinderii şi a secţiilor de producţie; предприятием и отдельными производства-
ми;
- sistemul de gestiune automatizată şi - автоматизированную систему управле-
asigurarea lui informaţională, funcţională, ния и ее информационное, функциональ-
organizatorică şi tehnică; ное, организационное и техническое обес-
печение;
- automatizarea şi mecanizarea muncii - автоматизация и механизация труда
personalului administrativ; работников управления;
calcule privind necesarul de personal - результаты расчетов численного и
după profesii şi calificare; профессионально - квалификационного
состава работающих;
numărul locurilor de muncă şi dotarea lor; - число и оснащенность рабочих мест.
- condiţiile sanitar-igienice de muncă a - cанитарно-гигиенические условия труда
lucrătorilor; работающих;
- protecţia muncii şi tehnica securităţii, - мероприятия по охране труда и технике
inclusiv soluţii privind reducerea zgomotului безопасности, в том числе решения по сни-
şi vibraţiilor de producţie; жению производственных шумов и вибра-
ций;
gradul de poluare în încăperi, surplusurile загазованности помещений, избытка
de căldură, îmbunătăţirea condiţiilor de тепла, повышения комфортности условий
muncă etc. труда и т. д.
6.1.5 Soluţii arhitectural-constructive. 6.1.5 Архитектурно-строительные
решения.
Compartimentul trebuie să conţină : Раздел должен содержать:
- informaţii privind prospecţiunile tehnice, - cведения о инженерно-геологических,
condiţiile hidrogeologice ale terenului гидрогеологических условиях площадки
(inclusiv date privind rezistenţa seismică a строительства (включая данные по расчет-
terenului); ной сейсмичности площадки);
- аrgumentarea soluţiilor arhitectural- - краткое описание и обоснование ар-
constructive pentru construcţiile principale хитектурно-строительных решений по ос-
(incluzînd soluţiile privitor la măsurile de новным заданиям и сооружениям (включая
protecţie seismică, contra tasabilităţii şi решения по антисесмическим, противопро-
NCM A.07.02-2010, pag. 13
contra coroziunii) în conformitate cu СНиП садочным и антикоррозионным мероприя-
1.02.07; тиям) в соответствии с СНиП 1.02.07;
- soluţii privind necesitatea monitoringului - решения о необходимости организа-
geotehnic, argumentarea soluţiilor privind ции геотехнического мониторинга, обосно-
reducerea zgomotului şi vibraţiilor de вание принципиальных решений по сниже-
producţie, asistenţa sociala şi sanitară a нию производственных шумов и вибраций,
lucrătorilor; бытовому, санитарному обслуживанию
работающих;
- мăsuri de asigurare a activităţii - мероприятия по обеспечению
persoanelor cu dezabilităţi locomotorii. жизнедеятельности маломобильных групп
населения;
- securitatea electrică, contra incendiilor - мероприятия по электро - взрыво - и
şi exploziilor (inclusiv asigurarea gradului пожаробезопасности (включая обеспече-
necesar de rezistenţă a clădirilor şi ние степени огнестойкости зданий и
instalaţiilor la foc);, сооружений);
- informaţii privind protecţia construcţiilor - сведения о защите строительных конс-
şi reţelelor contra coroziunii, măsuri трукций, сетей и сооружений от коррозии,
antiseismice, împotriva alunecărilor şi антисейсмические, противооползневые и
tasărilor de teren. противопросадочные мероприятия.
Părţi desenate: Основные чертежи:
- planuri, secţiuni, faţade ale principalelor - планы, и разрезы и фасады основных
clădiri şi construcţii, scheme cu principalele зданий и сооружений со схематическим
elemente de construcţii portante şi de изображением основных несущих и ограж-
închidere. дающих конструкций.
6.1.6 Instalaţii, utilaje, reţele şi sisteme. 6.1.6 Инженерное оборудование, сети и
системы.
Compartimentul „instalaţii, utilaje, reţele şi Раздел «инженерное оборудование,
sisteme” trebuie să conţină soluţii privind: сети и системы» должен содержать реше-
ния по:
- alimentarea cu apă, căldură, gaze, - водоснабжению, канализации, тепло-
energie electrică, canalizarea, încălzirea, снабжению, газоснабжению, электроснаб-
ventilarea şi condiţionarea aerului. жению, отоплению, вентиляции и кондици-
онированию воздуха.
- echipamentul tehnic al construcţiilor, - инженерному оборудованию зданий и
inclusiv utilajul electric, iluminatul electric, сооружений, в том числе по электрообору-
telecomunicaţiile şi sistemul de alarmă, дованию, электроосвещению, связи и сиг-
radioficarea şi TV, instalaţii contra incendiilor, нализации, радиофикации и телевидению,
protecţia contra fulgerului etc.; протиивопожарным устройствам, молние-
защите и другие;
- dispecerizarea şi automatizarea - диспетчеризации и автоматизации,
sistemelor tehnice. управлению инженерными системами.
Părţi desenate: Основные чертежи:
- schemele principale de alimentare cu - принципиальные схемы теплоснабже-
căldura, apă, energie electrică, gaze, ния, электроснабжения, газоснабжения,
canalizare etc; водоснабжения и канализации и другие;
- planurile şi profilurile reţelelor tehnice; - планы и профили инженерных сетей;
- desenele construcţiilor de bază; - чертежи основных сооружений;
- planurile şi schemele instalaţiilor de în- - планы и схемы внутрицеховых отопи-
călzire şi ventilaţie în interiorul halelor, a insta- тельно - вентиляционных устройств, элект-
laţiilor de alimentare cu energie electrică şi a роснабжения и электрооборудования, ра-
echipa-mentului electric, radioficarea şi siste- диофикации и сигнализации, автоматиза-
mele de alarmă, automatizarea dirijării siste- ции управления инженерными системами
melor tehnice etc. и другие.
6.1.7 Eficacitatea energetică a soluţiilor 6.1.7 Энергоэффективность проектных
de proiect. решений.
Compartimentul trebuie să conţină soluţii Раздел должен содержать решения по:
privind:
NCM A.07.02-2010, pag. 14
- asigurarea unei protecţii termice - обеспечению эффективной тепловой
eficiente a clădirilor în corespundere cu защиты зданий в соответствии с
cerinţele NCM E 04.01 şi CP E 04.05; требованиями NCM E 04.01 и СР Е.04.05;
de reducere a consumului de energie - сокращению расхода тепловой и
termică şi electrică în alte scopuri; электрической энергии на другие цели;
sporirea eficienţei utilajului tehnic, a - повышению эффективности инженер-
surselor de energie şi a sistemelor de ного оборудования, источников энергии и
transport la întreprindere în general, dar şi транспортных систем как в целом по пред-
pentru fiecare clădire şi construcţie. приятию, так и по каждому зданию и сору-
жению в отдельности.
6.1.8 Organizarea lucrărilor de сonstrucţii. 6.1.8 Организация строительства.
1) Compartimentul se elaborează în 1) Раздел разрабатывается в соот-
cores-pundere cu normativul СНиП 3.01.01, ветствии с СНиП 3.01.01, и с учетом усло-
luînd în consideraţie condiţiile şi cerinţele вий и требований, изложенных в техничес-
expuse în tema tehnică pentru proiectare şi ком задании на выполнение проектных ра-
în datele privind piaţa serviciilor de бот и имеющихся данных о рынке строите-
construcţii. льных услуг.
2) Se prezintă soluţii de bază privind 2) Приводятся основные решения по
demolarea şi dezmembrarea obiectelor exis- сносу и демонтажу существующих объек-
tente. тов.
6.1.9 Protecţia mediului înconjurător. 6.1.9 Охрана окружающей среды.
1) Compartimentul se elaborează în 1) Раздел разрабатывается в соответс-
conformitate cu exigenţele standardelor de твии с государственными стандартами, а
stat, precum şi cu documentele normative также нормативными документами, утвер-
aproba-te de Ministerul Mediului. жденными Министерством окружающей
среды.
6.1.10 Măsuri tehnice de protecţie civilă şi 6.1.10 Инженерно-технические меропри-
măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale. ятия гражданской защиты и мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Compartimentul se elaborează în Раздел выполняется в соответствии с
conformitate cu prevederile din normativele şi нормами и правилами в области гражданс-
regulamentele din domeniul protecţiei civile, кой зашиты, зашиты населения и террито-
de protecţie a populaţiei şi a teritoriului contra рии от чрезвычайных ситуаций природно-
calamităţilor naturale şi tehnogene, avînd în го и техногенного характера при условии,
vedere, că cerinţele privind executarea что требования о выполнении раздела ого-
compartimentului sunt expuse în tema de ворены в техническом задании на проекти-
proiect, în conformitate cu NCM A.06.01 şi рование в соответсвии с NCM A.06.01и
Hotărîrea Guvernului Nr. 424-XIII din постановлением Правительства № 424-XIII
09.04.1998. от 09.04.1998.
6.1.11 Сerinţe de bază privind 6.1.11 Основные требования по
exploatarea. эксплуатации.
Compartimentul se elaborează în Раздел разрабатывается в соответствии
conformitate cu prevederile din: с требованиями приведенными в:
- normele de proiectare a clădirilor şi - нормах по проектированию зданий и
construcţiilor; сооружений;
- hotărîrea Guvernului Nr. 382 din - постановлении Правительства № 382
24.04.1997; от 24.04.1997;
- actele normative în vigoare privind - действующих нормативных документах
exploatarea clădirilor şi construcţiilor. по эксплуатации зданий и сооружений.
6.1.12 Documentaţia de deviz. 6.1.12 Сметная документация.
1) Pentru a determina costul de deviz 1) Для определения сметной стоимости
pentru construirea întreprinderilor, clădirilor şi строительства предприятий, зданий и соо-
construcţiilor (sau a unor tranşe ale ace- ружений (или их очередей) составляется
stora) se întocmeşte documentaţia de deviz сметная документация в соответствии с
în conformitate cu prevederile şi formularele положениями и формами, приведенными в
expuse în NCM L.01.01. NCM L.01.01
NCM A.07.02-2010, pag. 15
2) Structura documentaţiei, elaborate la 2) Состав документации, разработанной
faza de proiect, trebuie să conţină: на стадии проекта, должен содержать:
- calcule de deviz centralizate a costului - сводные сметные расчеты стоимости
construcţiei şi, în caz de necesitate, sinteza строительства и, при необходимости,
cheltuielilor; сводку затрат;
- calcule de deviz locale ale obiectului; - объективные и локальные сметные
расчеты;
- calcule de deviz pentru tipuri separate - сметные расчеты на отдельные виды
de cheltuieli (inclusiv pentru lucrări de затрат (в т. ч. на проектные и изыскатель-
proiectare şi fezabilitate). ские работы).
6.1.13 Eficacitatea investiţiilor. 6.1.13 Эффективность инвестиций.
1) În baza indicatorilor calitativi şi 1) На основе количественных и качест-
cantitativi obţinuţi în urma elaborării венных показателей, полученых при разра-
compartimentelor respective ale proiectului ботке соответствующих разделов проекта,
se efectuează calculele privind eficacitatea выполняются расчеты эффективности
investiţiilor. вложений.
2) Se compară datele generalizate şi 2) Производится сопоставление обоб-
rezultatele calculelor cu indicatorii tehnico- щенных данных и результатов расчетов с
economici de bază stabiliţi la faza studiului de основными технико - экономическими по-
fezabilitate a proiectului de investiţii în казателями, определенными в составе
construcţii pentru construirea obiectului dat şi обоснований инвестиционно-строительно-
a temei de proiect, iar în baza acestora se го проекта на строительство данного объе-
adoptă decizia definitivă privind investirea şi кта, техническим заданием на проектиро-
realizarea proiectului. вание и на его основе принимается окон-
чательное решение об инвестировании и
реализации проекта.
3) Indicatorii tehnico - economici orienta- 3) Примерный перечень технико – эко-
tivi pentru construcţiile cu destinaţie de номических показателей для объектов про-
producere se recomandă a fi prezentată după изводственного назначения рекомендуется
forma prezentată în Anexa D informativă. приводить по форме представленной в
справочном Приложении D.
6.1.14 În compartimentele respective ale 6.1.14 В соответствующих разделах
proiectului tehnic se specifică: проекта следует приводить:
- utilajul necesar prezentat în - спецификации оборудования, состав-
corespundere cu formularul stabilit de ляемые применительно к форме, установ-
standardul de stat; ленной государственным стандартом;
- exigenţele (cerinţele) faţă de elaborarea - исходные требования к разработке
documentaţiei de proiect pentru executarea конструкторской документации на обору-
utilajului individual se indică în tema de дование индивидуального изготовления,
proiect tehnic. что оговаривается в техническом задании
на проектирование.
6.2 Proiect (Proiect de execuţie) 6.2 Проект (Рабочий проект) на
pentru construcţia clădirilor de locuit строительство объектов жилого и
şi a celor publice. общественного назначения.
1) Proiectul (Proiect de execuţie) pentru 1) Проект (Рабочий проект) на строите-
construcţia clădirilor de locuit şi a celor льство объектов жилого и общественного
publice conţine următoarele compartimente: назначения состоит из следующих
разделов:
- memoriu explicativ general; - общая пояснительная записка;
- soluţii arhitectural-constructive; - архитектурно-строительные решения;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
- instalaţii tehnice, reţele şi sisteme; - инженерное оборудование, сети и
системы;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергоэффективность проектных
proiect; решений;
- organizarea lucrărilor de construcţie (în - организация строительства (при
NCM A.07.02-2010, pag. 16
caz de necesitate); необходимости);
- protecţia mediului înconjurător; - охрана окружающей среды;
- măsuri tehnice de protecţie civilă, măsuri - инженерно-технические мероприятия
de prevenire a situaţiilor excepţionale; гражданской защиты, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуатации;
- documentaţia de deviz; - сметная документация;
- eficacitatea investiţiei (în caz de - эффективность инвестиций (при
necesitate). необходимости).
2) Componenţa şi conţinutul comparti- 2) Состав и содержание разделов прое-
mentelor priectului (priectului de execuţie) кта (рабочего проекта) на строительство
pentru construcţia clădirilor de locuit şi a celor объектов жилого и общественного назна-
publice sunt prezentate mai jos. чения приводятся ниже.
6.2.1 Memoriul explicativ general. 6.2.1 Общая пояснительная записка.
1) Compartimentul trebuie să conţină: 1) Раздел должен содержать:
- тemeiul elaborării proiectului; - основания для разработки проекта;
date iniţiale pentru proiectare; - исходные данные для проектирова-
ния;
- informaţii privind argumentarea valorifi- - сведения об обосновании выбора
cării terenului; площадки строительства;
- caracteristica succintă a obiectivului, inc- - краткая характеристика объекта, вклю-
lusiv informaţia privind categoria obiectivului; чая данные по назначению кaтегории ответ-
ственности объекта;
informaţie despre capacitatea de proiect a - данные о проектной мощности объекта
obiectivului (numărul de locuri, capacitatea (вместимость, пропускная способность);
de tranzit etc.);
- calculele privind numărul de lucrători şi - результаты расчета численности и про-
calificarea acestora, numărul locurilor de фессионально-квалификационного состава
muncă (cu excepţia caselor de locuit); работающих, сведения о числе рабочих
мест (кроме жилых зданий);
- necesarul de combustibil, apă, energie - данные о потребности в топливе, воде
electrică; и электрической энергии;
- condiţii de activitate a persoanelor cu условия жизнедеятельности маломоби-
dezabilităţi locomotorii; льных групп населения;
- informaţii privind tranşele de executare a - сведения об очередности строитель-
construcţiei şi complexele urbanistice; ства и градостроительных комплексах;
- Indicatorii tehnico-economici principali ai - ocновные технико-экономические пока-
proiectului; затели проекта;
NOTĂ - Lista aproximativă a indicatorilor tehni- ПРИМЕЧАНИЕ - Примерный перечень
co-economici, pentru clădiririle şi construcţile publice техни-ко-экономических показателей, для
este prezentată în Аnexa E, iar pentru clădirile de обществен-ных зданий и сооружений приведен в
locuit - în Аnexa F. Приложе-нии E , а для жилых зданий – в
Приложениии F.
informaţii privind avizele asupra soluţiilor сведения о проведенных согласованиях
de proiect; проектных решений;
- confirmarea corespunderii documentaţiei - подтверждение о соответствии разра-
elaborate cu normativele, prescripţiile şi ботанной проектной документации
standardele; государственным нормам, правилам и
стандартам;
- soluţiile principale privind asigurarea - основные решения по обеспечению
condiţiilor vitale pentru grupurile de populaţie условий жизнедеятельности маломобиль-
cu mobilitate redusă. ных групп населения.
2) Se anexează materialele (datele) 2) К материалам раздела прилагаются
generale în baza cărora a fost efectuată исходные данные в соответствии с которы-
proiectarea. ми осуществлялось проектирование.
6.2.2 Soluţii arhitectural-constructive 6.2.2. Архитектурно-строительные
решения
Compartimentul trebuie să conţină. Раздел должен содержать.
NCM A.07.02-2010, pag. 17
- date privind prospecţiunile tehnice, - сведения об инженерно-геологических,
condiţiile hidro-geologice (inclusiv informaţii гидрогеологических условиях (включая дан-
privind seismicitatea terenului) în ные по расчетной сейсмичности площадки)
conformitate cu СНиП 1.02.07; в соответствии с СНиП 1.02.07;
- soluţiile şi indicatorii de bază privind - решения и основные показатели по ге-
planul general, lucrările de pregătire tehnică неральному плану, инженерной подготовки
a teritoriului, amenajarea terenului; территории, благоустройству участка;
- argumentarea soluţiilor arhitectural- - обоснование архитектурно-строитель-
constructive, corespunderea lor cu cerinţele ных решений, их соответствие архитектур-
urbanistice, destinaţia funcţională în ному замыслу, функциональному назначе-
dependenţă de cerinţele urbanistice; нию с учетом градостроительных
требований;
- soluţii de ocrotire a monumentelor de - решения по охране памятников архи-
arhitectură; istorie şi cultură; тектуры, истории и культуры;
- prevederi de corespundere a soluţiilor - положения по соответствию объемно-
planimetrice, volumetrice şi constructive cu планировочных и конструктивных решений
cerinţele şi condiţiile tehnice stabilite de установленных заказчиком требованиям и
beneficiar; техническим условиям;
- măsuri de protecţie contra focului şi - мероприятия по взрыво - и пожарной
exploziilor, inclusiv de asigurare a gradului de безопасности объекта, включая обеспече-
rezistenţă a obiectivului la foc; ние степени огнестойкости объекта;
- soluţii de protecţiе a elementelor de - решения по защите строительных кон-
construcţie contra coroziunii; струкций от коррозии;
date privind asigurarea confortului în - данные об обеспечении в помещениях
încăperi; требуемого комфорта;
- măsurile de protecţie seismică, şi contra - антисейсмические и противооползне-
alunecărilor de tereni; вые мероприятия;
- măsuri privind protecţia sănătăţii - мероприятия по охране здоровья ра-
personalului şi asigurarea activităţii vitale a ботающих и обеспечению условий жизне-
grupurilor de populaţie cu vitalitate redusă; деятельности маломобильных групп
населения;
- securitatea contra acţiunilor seismice (in- - антисейсмические (включая данные по
clusiv date privind gradul de rezistenţă la sei- назначению сейсмичности зданий и сору-
sme a clădirilor şi construcţiilor), securitatea жений), противооползневые и противопро-
contra alunecărilor de teren şi a tasărilor. садочные мероприятия.
6.2.3 Soluţii tehnologice. 6.2.3. Технологические решения.
Compartimentul trebuie să conţină. Раздел должен содержать.
- destinaţia funcţională a obiectivului; - функциональное назначение объекта;
- сaracteristica succintă şi argumentarea - краткую характеристику и обоснование
soluţiilor tehnologice, mecanizarea, automa- решений по технологии, механизации,
tizarea proceselor tehnologice şi corespun- автоматизации технологических процессов
derea acestora cu exigenţele condiţionate и соответствия их заданному заказчиком
de beneficiar privind securitatea şi comfortul уровню и нормативам по безопасности,
de activitate. комфорту труда.
6.2.4 Soluţii privind instalaţiile tehnice, 6.2.4. Решения по инженерному
reţelele şi sistemele. оборудованию, сетям и системам.
Compartimentul trebuie să conţină. Раздел должен содержать.
- argumentarea soluţiilor principale privind - обоснование принципиальных реше-
echipamentul tehnic - încălzirea, ventilarea, ний по инженерному оборудованию – отоп-
condiţionarea aerului, alimentarea cu gaze, лению, вентиляции, кондиционированию
apă, canalizarea; воздуха, газоснабжению, водоснабжению,
каннализации;
- soluţii privind dispecerizarea, automati- - решения по диспетчеризации, автома-
zarea şi conducerea sistemelor tehnice; тизации и управлению инженерными
системами;
- Soluţii de bază privind utilajul electric şi - принципиальные решения по электро-
iluminatul electric, protecţia contra fulgerului, оборудованию, электроосвещению, молни-
NCM A.07.02-2010, pag. 18
sisteme de alarmă de pază şi antifoc; езащите, охранной и противопожарной
сигнализации;
- măsuri de protecţie a reţelelor şi - мероприятия по защите инженерных
echipamentului tehnic contra coroziunii şi сетей и оборудования от блуждающих
curenţilor vagabonzi; токов и антикоррозионной защите;
- soluţii privind mijloacele de semnalizare - решения по средствам связи и сигнали-
şi telecomunicaţii, radioficare, televiziune; зации, радиофикации, телевидению;
- utilaj pentru crearea condiţiilor bune de - оборудование для создания благопри-
muncă; ятных условий труда;
- soluţii de proiect contra focului. - проектные решения по противопожар-
ным мероприятиям.
6.2.5 Eficacitatea energetică a soluţiilor 6.2.5. Энергоэффективность проектных
de proiect. решений.
Compartimentul trebuie să conţină. Раздел должен содержать.
- soluţii privind asigurarea unei protecţii - решения по обеспечению эффективной
termice eficiente a clădirilor în corespundere тепловой защиты зданий в соответствии с
cu cerinţele NCM E.04.01, CP E.04.05; требованиями NCM E 04.01, СР Е.04.05;
- soluţii de reducere a consumului de - решения по сокращению энергии на
energie termică şi electrică în alte scopuri; другие цели;
- soluţii de sporire a eficienţei utilajului - решения по повышения эффективнос-
tehnic, a surselor de energie şi a sistemelor ти инженерного оборудования, источников
de transport. энергии и транспортных систем.
6.2.6 Organizarea lucrărilor de construcţii. 6.2.6. Организация строительства.
1) Compartimentul se elaborează în con- 1) Раздел разрабатывается в соответс-
formitate cu prevederi СНиП 3.01.01 ţinînd т-вии с СНиП 3.01.01, с учетом условий и
cont de condiţiile şi cerinţele, expuse în tema требований, изложенных в техническом
tehnică pentru proiectare şi datele existente задании на проектирование и имеющихся
privind piaţa serviciilor în construcţii. данных о рынке строительных услуг.
2) Se prezintă soluţii de bază privind 2) Приводятся основные решения по сно-
demolarea şi dezmembrarea obiectelor exis- су и демонтажу существующих объектов.
tente.
6.2.7 Protecţia mediului înconjurător. 6.2.7 Охрана окружающей среды.
Compartimentul se elaborează în Раздел разрабатывается в соответст-
conformitate cu exigenţele standardelor de вии с государственными cтандартами, а
stat, precum şi cu documentele normative также нормативными документами утверж-
aprobate de Ministerul Ecologiei şi денными Министерством экологии и
Resurselor Naturale. природных ресурсов.
6.2.8 Măsuri tehnice de protecţie civilă, 6.2.8 Инженерно-технические меропри-
măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale; ятия гражданской защиты, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
Compartimentul se elaborează în Раздел выполняется в соответствии с
conformitate cu prevederile organului naţional требованиями национального органа по
de situaţii excepţionale din domeniul чрезвычайным ситуациям в области граж-
protecţiei civile, protecţia populaţiei şi a данской защиты, защиты населения и тер-
teritoriului contra calamităţilor naturale şi ритории от чрезвычайных ситуаций приро-
tehnogene, cu condiţia că cerinţele privind дного и технического характера при усло-
executarea compartimentului sunt expuse în вии, что требование о выполнении разде-
tema de proiect în conformitate cu NCM ла оговорены в техническом задании на
A.06.01 şi Hotărîrea Guvernului din проектирование в соответствии с NCM
09.04.1998 Nr. 424-XIII. A.06.01 и постановлением Правительства
№ 424-XIII от 09.04.1998.
6.2.9 Cerinţe de bază privind exploatarea. 6.2.9 Основные требования по
эксплуатации.
Compartimentul se elaborează în Раздел разрабатывается в соответствии
NCM A.07.02-2010, pag. 19
conformitate cu cerinţele expuse în p. 6.1.11. с требованиями изложенными в п. 6.1.11.
6.2.10 Documentaţia de deviz. 6.2.10 Сметная документация.
Documentaţia de deviz se întocmeşte Сметная документация составляется
conform prevederilor p. 6.1.12. din prezentele применительно к положениям п. 6.1.12.
Norme. настоящих Норм.
6.2.11 Eficacitatea investiţiilor. 6.2.11 Эффективность инвестций.
1) Compartimentul se elaborează conform 1) Раздел разрабатывается примените-
prevederilor 6.1.13. din prezentele norme. льно к положениям п. 6.1.13. настоящих
норм.
2) Indicatorii tehnico-economici orientativi 2) Примерный перечень технико-эконо-
pentru clădiri publice şi construcţii speciale мических показателей для общественных
sunt prezentaţi în Anexa E informativă зданий и сооружений приводится в справо-
чном Приложении Е
3) Indicatorii tehnico-economici orientativi 3) Примерный перечень технико-эконо-
pentru case de locuit sunt prezentaţi în мических показателей для жилых зданий
Anexa F informativă приводится в справочном Приложении F
4) Desenele principale ale proiectului 4) Основные чертежи проекта на
pentru construcţia obiectului cu destinaţie строительство объекта жилого или
locativă sau publică (la pct. 6.2): общественного назначения (к пункту 6.2):
- planul de situaţie la scara 1:5000, - ситуационный план в масштабе
1:10000; 1:5000, 1:10000;
- shema planului general sau planul general - схема генерального плана или гене-
al terenului în bază topografică la scara ральный план участка на топографической
1:500, 1:1000; основе в масштабе 1:500, 1:1000;
- planurile de arhitectură ale nivelurilor, fa- - планы этажей, фасады, разрезы зда-
ţadele, secţiunile clădirilor şi construcţiilor cu ний и сооружений со схематическими изоб-
indicarea schematică a principalelor elemen- ражением основных несущих и ограждаю-
te de construcţie portante şi de închidere (din щих конструкций (по индивидуальным и
proiectele individuale şi din cele utilizate повторно применяемым проектам);
repetat);
- foile de catalog ale proiectelor adaptate; - каталожные листы привязываемых
проектов массового применения;
- interioarele principalelor încăperi (se - интерьеры основных помещений (раз-
elaborează în conformitate cu tema tehnică рабатываются в соответствии с техничес-
pentru proiectare); ким заданием на проектирование);
- reprezentarea schematică a soluţiilor - схематическое изображение индиви-
constructive individuale; дуальных конструктивных решений;
- planurile tehnologice cu referinţe la - технологические компоновки со ссыл-
prescripţii şi la planurile de amplasare a ками на нормали или поэтажные планы
utilajului principal; расстановки основного оборудования;
- exemple de amplasare a mobilierului în - примеры расстановки мебели для
apartamente; жилых домов;
- scheme de principiu a structurii - принципиальные схемы устройства
echipamentului tehnic; инженерного оборудования;
- scheme ale traseurilor comunicaţiilor - схемы трасс внешних инженерных
tehnice exterioare; коммуникаций;
- planul traseurilor reţelelor şi construcţii- - план трасс внутриплощадочных сетей
lor aferente de pe terenul şantierului; и сооружений к ним;
- schema de alimentare cu energie - схема электроснабжения объекта;
electrică a obiectului;
- scheme de principiu privind - принципиальные схемы автоматиза-
automatizarea dirijării echipamentului tehnic ции управления средствами инженерного
şi a utilajului tehnic sanitar; оборудования, санитарно-техническими
устройствами;
- scheme privind organizarea telecomuni- - схемы организации связи и
caţiilor şi sistemelor de alarmă; сигнализации;
NCM A.07.02-2010, pag. 20
- scheme privind evacuarea gunoiului. - схемы мусороудаления.

6.3 Componenţa şi conţinutul- 6.3 Состав и содержание рабочего


cadru a proiectului de execuţie проекта на строительльство
pentru construirea obiectivelor cu объектов производственного,
destinaţie de producere, de locuit şi общественного и жилого
a celor publice. назначения.
6.3.1 Proiectul de execuţie (partea ce se 6.3.1 Рабочий проект (утверждаемая
aprobă) se elaborează în volum redus şi într- часть) разрабатывается в сокращеном об-
un conţinut-cadru stabilit în funcţie de tipul ъеме и составе, определяемом в зависи-
construcţiei şi de destinaţia funcţională a мости от вида строительства и функциона-
obiectivului aplicat la conţinutul - cadru al льного назначения объекта, применитель-
proiectului (a se vedea pct. 6.1 şi 6.2). но к составу и содержанию проекта (см.
пункты 6.1 и 6.2).
6.3.2 În componenţa proiectului de execu- 6.3.2 В состав рабочего проекта вклю-
ţie se include şi documentaţia de execuţie. чается рабочая документация.
6.3.3 Mai jos este prezentat conţinutul 6.3.3 Ниже приводится состав и содер-
cadru (partea ce se aprobă) al proiectului de жание (утверждаемая часть) рабочего
execuţie (punctele 6.3.4 – 6.3.6). проекта (пункты 6.3.4 – 6.3.6).
6.3.4 Memoriul explicativ. 6.3.4 Пояснительная записка.
1) Compartimentul trebuie să conţină: 1) Раздел должен содержать:
- date iniţiale şi date generale; - исходные и общие данные;
- caracteristica succintă a obiectului; - краткую характеристику объекта;
- plan general; - генеральный план;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
- soluţii arhitectural-constructive; - архитектурно-строительные решения;
- echipamentul tehnic, reţele şi scheme; - инженерное оборудование, сети и
схемы;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергоэффективность проектных
proiect; решений;
- principii de bază privind organizarea - основные положения по организации
lucrărilor de construcţii; строительства;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуата-
ции;
- indicatori tehnico-economici. - технико-экономические показатели.
2) La priectului de execuţie se anexează: 2) К рабочему проекту прилагаются:
а) мateriale (date) iniţiale pentru а) исходные материалы (данные) для
proiectare; проектирования;
б) рărţi desenate ът în componenţa: б) чертежи в составе:
- planului de situaţie, planului general - ситуационного плана, генерального
de amplasare; плана;
- planului centralizat al reţelelor tehnice; - сводного плана инженерных сетей;
- planurilor de arhitectură şi tehnologice; - архитектурной и технологической
планировки;
- planului general de construcţii. - стройгенплана.
6.3.5 Protecţia mediului înconjurător. 6.3.5 Охрана окружающей среды.
Compartimentul se elaborează în confor- Раздел разрабатывается в соответствии
mitate cu exigenţele standardelor de stat, с государственными стандаотами, а также
precum şi cu documentele normative aproba- нормативными документами утверждеными
te de Ministerul Mediului. Министерством окружающей среды.
6.3.6 Documentaţia de deviz. 6.3.6 Сметная документация.
Pentru a determina costul de deviz pentru Для определения сметной стоимости
NCM A.07.02-2010, pag. 21
construirea întreprinderilor, clădirilor şi строительства предприятий, зданий и
construcţiilor (sau a unor tranşe ale acestora) сооружений (или их очередей)
se întocmeşte documentaţia de deviz în составляется сметная документация в
conformitate cu prevederile şi formularele соответствии с положениями и формами,
expuse în NCM L.01.01. приведенными в NCM L.01.01.
6.3.7 Documentaţia de execuţie este 6.3.7 Состав рабочей документации
prezentată în compartimentul 7. приводится в разделе 7.
7 Documentaţia de execuţie 7 Рабочая документация на
pentru construirea întreprinderilor, строительство предприятий,
clădirilor şi construcţiilor зданий и сооружений
7.1. Componenţa documentaţiei de 7.1. Состав рабочей документации на
execuţie pentru construirea întreprinderilor, строительство предприятий, зданий и соо-
clădirilor şi construcţiilor se stabileşte prin ружений определяется соответствующими
standardele de stat corespunzătoare (vezi государственными стандартами (см. При-
Anexa G) şi poate fi precizată de către ложение G) и может уточняться заказчиком
beneficiar şi proiectant. и проектировщиком.
7.2. Din componenţa documentaţiei de 7.2. В состав рабочей документации на
execuţie pentru construirea întreprinderilor, строительство предприятий, зданий и соо-
clădirilor şi construcţiilor trebuie să facă ружений должны включаться:
parte:
- date generale ale seturilor de desene - общие данные архитектурно - строи-
arhitecturale de construcţii - lista principalelor тельных комплектов чертежей - перечень
lucrări (lucrări şi construcţii importante, основных работ (ответственных конструк-
ascunse de lucrările ulterioare şi de elemente ций) и работ, скрываемых последующими
de construcţie de a căror calitate depinde работами и конструкциями от качества ко-
rezistenţa mecanică şi stabilitatea clădirilor şi торых зависит прочность и устойчивость
construcţiilor pentru care trebuie alcătuite возводимых зданий и сооружений на кото-
procese verbale de recepţie a lucrărilor şi рые необходимо составление актов прием-
procese verbale de control a lucrărilor ки работ и актов освидетельствования
ascunse cu participarea supravegherii de скрытых работ с участием авторского
autor conform cerinţelor надзора в соответствии с требованиями
şi CP A.08.01; СНиП 3.01.01 и СР А.08.01;
- paşapoartele tehnice ale clădirilor şi - технические паспорта зданий и
construcţiilor; сооружений;
- paşapoartele soluţiilor de culori a - паспорта цветового решения фасадов
faţadelor clădirilor şi construcţiilor; зданий и сооружений;
- paşapoartele energetice ale clădirilor în - энергетические паспорта зданий в
conformitate cu NCM E.04.01- şi порядке установленном NCM E.04.01 и СР
CP E. 04.05-; Е.04.05;
- devizele locale şi pentru obiect (dacă - объектные и локальные сметы (если
este prevăzut în tema tehnică pentru это предусмотрено техническим заданием
proiectare). по проектированию).
7.3 Notaţia (marcarea) seturilor principale 7.3 Обозначение (маркировка) основных
de desene de execuţie trebuie executată în комплектов рабочих чертежей должна выпо-
conformitate cu recomandările prezentate în лнятся в соответствии с указаниями, приве-
Anexa H. деными в Приложении Н.
7.4 Calculele elementelor de construcţie 7.4 Инженерные расчеты строительных
a clădirilor şi instalaţiilor trebuie executate în конструкции зданий и сооружений должны
modul stabilit în Anexa I. выполнятся в порядке, установленном в
Приложении I.
7.5 Standardele de stat şi de ramură, 7.5 Государственные и отраслевые
precum şi desenele pentru construcţiile, стандарты, а также чертежи типовых
articolele şi nodurile constructive - tip, la care конструкций, изделий и узлов, на которые
sunt făcute referinţe în desenele de execuţie, имеются ссылки в рабочих чертежах, не
nu se includ în componenţa documentaţiei входят в состав рабочей документации и
NCM A.07.02-2010, pag. 22
de execuţie şi pot fi transmise beneficiarului могут передаваться проектировщиком
de către proiectant dacă aceasta este заказчику, если это оговорено в контракте.
stipulat în contract.

Anexa А (normativă)
Приложение А (нормативное)

Lista
actelor legislative şi a documentelor normative la care se fac referiri în text
Перечень
законодательных актов и нормативных документов, на которые имеются
ссылки в тексте
Hotărîrea Guvernului Nr. 382 din Regulament privind urmărirea comportării în exploatare,
24.04.1997 intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor.
Постановление Правительства Положение о наблюдении за поведением при эксплуатации,
№ 382 от 24.04.1997 вмешательстве во времени и постутилизации сооружений.
Hotărîrea Guvernului Nr. 424-XIII Cu privire la atribuirea oraşelor şi obiectelor economiei
din 09.04.1998. naţionale la categoriile PC
Постановление Правительства О присвоении городам и объектам национальной
№ 424-XIII от 09.04.1998. экономики категории РС.
Hotărîrea Guvernului Nr. 834 din Regulament privind achiziţiile publice de lucrări.
13.09.2010.
Постановления Правительства Положение о государственных закупках работ.
№ 834 от 13.09.2010 года
СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства
Prospecţiuni tehnice pentru construcţii
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства
Organizarea lucrărilor de construcţii
NCM E.04.01-2006 Protecţie termică a clădirilor
Тепловая защита зданий
NCM A.07.04-2002 Regulament cu privire la managerul de proiect
Положение о руководителе проекта
NCM A.06.01-2006 (МСН 2.03- Protecţia tehnică a teritoriilor, clădirilor şi construcţiilor contra
02-2002) proceselor geologice periculoase
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов

NCM L.01.01-2005 Reguli de determinare а valorii obiectelor de construcţii


Правила определения стоимости объектов строительства
CP A.08.01-96 Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascun-
se şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente.
Инструкция по проверке качества и приемке скрытых
работ и/или на определяющих этапах строительных работ
и относящегося к ним инженерного оборудования.
CP E.04.05-2006 Proiectarea protecţiei termice a clădirilor
Проектирование тепловой защиты зданий
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей
документации.
ГОСТ 27751-88 с изм. 1999 г. Надежность строительных конструкций и оснований.
Standarde de stat, prevederile Государственные стандарды, требования которых
cărora sînt obligatorii la execuţia подлежат соблюдению при выполнении проектной
documentaţiei de proiect pentru документации для строительства представлены в
construcţii sunt prezentate în Приложении G.
Anexa G).
NCM A.07.02-2010, pag. 23

Anexa B (normativă)
Приложение В (нормативное)
Conţinutul
temei tehnice pentru proiectarea obiectivelor de producere
Содержание технического задания
на проектирование объектов производственного назначения

(Denumirea şi amplasarea întreprinderii, clădirii, construcţiei proiectate)


(Наименование и месторасположение проектируемого предприятия, здания и сооружения)

Nr. Date şi cerinţe de bază Date şi cerinţe


№ Перечень основных данных и требований de bază
Основные
данные и
требования
1 Temeiul proiectării
Основание для проектирования
2 Tipul construcţiei
Вид строительства
3 Fazele de proiectare
Стадийность проектирования
4 Cerinţe privind modul de proiectare (licitaţii, variante)
Требования по вариантной и конкурсной разработке
5 Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic.
Особые условия строительства
6 Indicatorii tehnico-economici de bază, inclusiv capacitatea, productivitatea,
programul de producţie, nomenclatorul producţiei
Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. мощность,
производительность, производственная программа, номенклатура
продукции,
7 Cerinţe faţă de calitate, competitivitatea şi parametrii ecologici ai producţiei
Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим
параметрами продукции
8 Cerinţe faţă de tehnologie, regimul întreprinderii
Требования к технологии, режиму предприятия
9 Cerinţe privind soluţiile arhitectural planimetrice şi constructive, utilajul,
echipamentul şi asigurarea tehnică a clădirilor şi construcţiilor
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и
конструктивным решениям, к оборудованию, инженерного обеспечения
зданий и сооружений
10 Cerinţe privind asigurarea eficacităţii energetice a întreprinderii, clădirii,
construcţiei
Требования по обеспечению энергоэффективности предприятия,
здания, сооружения
11 Evidenţierea tranşelor, cerinţe privind extinderea în perspectivă a
întreprinderii
Выделение очередей, требования по перспективному расширению
предприятия
NCM A.07.02-2010, pag. 24
12 Exigenţe (cerinţe) privind protecţia naturii
Требования и условия к разработке природоохранных мер
мероприятий
Anexa B (continuare)
Приложение В (продолжение)
13 Cerinţe privind siguranţa în exploatare şi igiena muncii
Требования к режиму безопасности и гигиене труда
14 Cerinţe privind asimilarea producţiei
Требования по ассимиляции производства
15 Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu
mobilitate redusă
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения
16 Exigenţe privind protecţia vitală, măsuri de protecţie civilă şi de prevenire a
situaţiilor excepţionale*
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданс-
кой защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций*
17 Cerinţe privind efectuarea lucrărilor experimentale şi de cercetare ştiinţifică
Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ
18 Componenţa materialelor demonstrative
Состав демонстрационных материалов
19 Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de organizare a lucrărilor de construcţii şi
de întocmire a documentaţiei de deviz
Требования по разработке решений в части организации строительства
и составлению сметной документации
20 Cerinţe privind respectarea prevederilor din documentele normative cu
aplicare benevolă, a documentelor ramurale şi a normativelor în vigoare cu
referire la datele prezentate de beneficiar
Требования о соблюдении нормативных документов добровольно-го
применения, отраслевых документов и действующих нормативных
документов в части данных представляемых заказчиком.
21 Alte cerinţe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat (categoria
de importanţă a clădirilor şi construcţiilor, seismicitate calculată a terenului
etc.)
Другие (специальные) требования, вытекающие из специфики
проектируемого объекта (уровень ответственности зданий и
сооружений, расчетная сейсмичность площадки и др.)
22 Informaţii privind materialele (datele) iniţiale pentru proiectare
Сведения о представляемых исходных материалов (данных) для
проектирования
_________________ ___________________
* Vezi p. 6.1.10 a prezentelor Norme. * См. п. 6.1.10 настоящих Норм.

Conţinutul-cadru al temei de proiect pentru Состав технического задания на проек-


elaborarea proiectului se stabileşte având în тирования устанавливается с учетом отра-
vedere specificul şi tipul construcţiei. слевой специфики и вида строительства.
La tema de proiect beneficiarul anexează Вместе с техническим заданием на
şi prezintă instituţiei de proiectare materialele проектирование заказчик выдает проект-
iniţiale* (vezi p. 22 din tema de proiect), ной организации исходные материалы*(см.
inclusiv: п. 22 технического задания), в том числе:
- fundamentarea proiectului de investiţii în - обоснование инвестиционно -
construcţii a obiectului dat; строительного проекта данного объекта;
- decizia autorităţii publice locale privind - решение местного органа исполните-
alocarea terenului pentru amplasarea льной власти о предварительном согласо-
obiectivului; вании места размещения объекта;-
- certificatul de urbanism, redactat în - градостроительный сертификат,
NCM A.07.02-2010, pag. 25
modul stabilit; составляемый в установленном порядке;
- condiţiile tehnice de racordare a - технические условия на присоедине-
obiectivului proiectat la sursele de alimentare, ние проектируемого объекта к источникам
Anexa B (continuare)
Приложение В (продолжение)
reţelele tehnice şi comunicaţii; снабжения, инженерным сетям и
коммуни-кациям;
- informaţii privind consultarea comunităţii - сведения о проведенных с
locale în legătură cu decizia de construire a общественностью обсуждениях решений о
obiectivului; строительстве объекта;
- date iniţiale privind utilajul, inclusiv de - исходные данные по оборудованию, в
construcţie individuală; том числе индивидуального изготовления;
- datele privind lucrările de cercetare şi - необходимые данные по выполнен-
experimentale desfăşurate pentru crearea ным научно-исследовательским и опытным
proceselor tehnologice şi a utilajului конструкторским работам, связанным с
tehnologic; созданием технологических процессов и
оборудования;
- materialele privind inventarie-rea, - материалы инвентаризации,
procese verbale de apreciere a valorii şi оценочные акты и решения органов
deciziile autorităţilor publice locale referitoare местной администрации о сносе и
la demolări şi caracterul compensaţiilor характере компенсации за сносимые
pentru clădirile şi construcţiile demolate; здания и сооружения;
- materialele primite de la autorităţile - материалы, полученные от местной
publice locale şi de la organele de администрации и органов государственно-
supraveghere de stat, inclusiv caracteristica го надзора, в том числе и характеристика
situaţiei social-economice, a condiţiilor социально-экономической обстановки, при-
naturale şi a stării mediului înconjurător, date родных условий и состояния природной ок-
privind sursele existente de poluare şi alte ружающей среды, данные о существующих
informaţii necesare conform cerinţelor источниках загрязнения и другие сведения
autorităţilor de ocrotire a naturii, condiţiile в соответствии с требованиями природоох-
sanitare-epidemiologie în zona şantierului de ранных органов, санитарно- эпидемиологи-
construcţii; ческие условия в районе строительства;
- materialele de prospecţiuni şi cercetare - имеющиеся материалы инженерных
existente ale construcţiilor, desenele de изысканий и обследований строительных
măsurătoare a clădirilor şi construcţiilor конструкций, обмерные чертежи существу-
existente pe terenul de construcţie, a reţelelor ющих на участке строительства зданий и
şi comunicaţiilor supraterane şi subterane; сооружений, подземных и наземных сетей
и коммуникаций;
- desenele şi caracteristicile tehnice ale - чертежи и технические
producţiei fabricate de întreprindere; характеристики продукции предприятия;
- sarcina privind elaborarea documentaţiei - задание на разработку тендерной
de tender pentru construcţie (în caz de документации на строительство (при
necesitate); необходимости);
- avizele, concluziile şi materialele - заключения и материалы, выполнен-
executate în urma examinării halelor de ные по результатам обследования дейст-
producţie, a clădirilor şi construcţiilor вующих производств, конструкций сущес-
existente; твующих зданий и сооружений;
- sistematizarea tehnologică a secţiilor - технологические планировки действу-
active, sectoarelor cu specificarea utilajelor şi ющих цехов, участков со спецификацией
date privind starea lor, date privind condiţiile оборудования и сведениям о его состоя-
de muncă la locurile de muncă; нии, данные об условиях труда на рабочих
местах;
- condiţiile de amplasare a clădirilor şi con- - условия на размещение временных
strucţiilor provizorii, a maşinilor şi mecanisme- зданий и сооружений, подъемнотранспорт-
lor de ridicare şi transport, a locurilor de ных машин и механизмов, мест складиро-
depozitare a materialelor de construcţii; вания строительных материалов;
- alte materiale. - другие материалы.
* Procedura şi termenul de prezentare a * Порядок и сроки представления материалов
NCM A.07.02-2010, pag. 26
materialelor sunt stipulate în contractul de executare оговариваются в договоре (контракте) на
a lucrărilor de proiectare. выполнение проектных работ.

Anexa C (normativă)
Приложение C (нормативное)

Conţinutul temei tehnice


pentru proiectarea caselor de locuit şi a construcţiilor publice
Содержание технического задания на проектирование объектов
жилищного и общественного назначения

(Denumirea şi amplasarea obiectivului)


(Наименование и месторасположение объекта)

Date şi cerinţe
de bază
Nr. Date şi cerinţe de bază
Основные
№ Перечень основных данных и требований
данные и
требования
Temeiul proiectării
1
Основание для проектирования
Tipul construcţiei
2
Вид строительства
Fazele de proiectare
3
Стадийность проектирования
Modul de proiectare (licitaţii, variante)
4
Требования по вариантной и конкурсной разработке
Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic
5
Особые условия строительства
Indicatorii tehnico-economici de bază, inclusiv pentru casele de locuit şi
construcţiile publice, destinaţia acestora (numărul de nivele, de secţii şi
apartamente, numărul de locuri sau capacitatea de trecere)
6
Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. жилых
или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций
и квартир, вместимость или пропускная способность)
7 Destinaţia şi tipul întreprinderilor de deservire socială încorporate în
casele de locuit, capacitatea acestora, numărul de locuri, capacitatea de
trecere, componenţa şi aria încăperilor, volumul de construcţie
Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общест-
венного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная
способность, состав и площади помещений, строительный объем.

8 Cerinţe de bază privind soluţiile arhitectural-planimetrice ale clădirii,


condiţiile de formare a blocurilor, finisarea clădirilor
Основные требования к архитектурно-планировочному решению
здания, условиям блокировки, отделке зданий
9 Tipurile recomandate de apartamente şi raportul lor
Рекомендуемые типы квартир и их соотношение
10 Cerinţe de bază faţă de:
- soluţiile constructive şi materialele elementelor de construcţie portante
şi de închidere;
- asigurarea eficacităţii energetice a clădirii, construcţiei
Основные требования к:
- конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих
строительных конструкций;
NCM A.07.02-2010, pag. 27
- обеспечению энергоэффективности здания, сооружения
11 Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu
mobilitate redusă
Требования по обеспечению условии жизнедеятельности
маломобильных групп населения
Anexa С (continuare)
Приложение С (продолжение)
12 Cerinţe privind amenajarea terenului şi formele arhitecturale mici
Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным
формам.
13 Exigenţe privind protecţia vitală, măsuri de protecţie civilă şi de
prevenire a situaţiilor excepţionale*
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий
гражданской защиты и мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций*
_______________ _________________
* Vezi p. 6.2.8 a prezentelor Norme. * См. п. 6.2.8 настоящих Норм.
14 Cerinţe privind necesitatea:
- de a executa materiale demonstrative, componenţa şi forma acestora;
- de a efectua cercetări şi lucrări experimentale în procesul proiectării şi
construirii;
- de a respecta condiţiile ecologice şi sanitare-epidemiologice la
obiectivul construit;
- de a elabora soluţii arhitecturale pentru interior.
Требования о необходимости:
- выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме;
- выполнения научно-исследовательских и опытно конструкторских
работ в процессе проектирования и строительства;
- выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических
условий к объекту;
- разработки архитектурных решений интерьеров.
15 Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de organizare a lucrărilor de
construcţii
Требования по разработке решении в части организации
строительства
16 Cerinţe privind respectarea prevederilor din documentaţia normativă cu
aplicare benevolă, din documentaţia ramurală şi din normativele în
vigoare, cu referire la datele prezentate de beneficiar
Требования о соблюдении нормативных документов добровольного
применения, отраслевых документов при проектировании и
действующих нормативных документов, в части данных
представляемых заказчиком
17 Alte cerinţe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat
(categoria de importanţă a clădirilor şi construcţiilor, seismicitate
calculată a terenului etc.)
Другие (специальные) требования, вытекающие из специфики
проектируемого проекта (уровень ответственности зданий и
сооружений, расчетная сейсмичность площадки и др.)
18 Informaţii privind materialele (datele) iniţiale pentru proiectare (vezi
anexa)
Сведения о представляемых исходных материалов (данных) для
проектирования (см. приложение)

La tema de proiect beneficiarul anexează Вместе с техническим заданием на про-


şi prezintă instituţiei de proiectare ектирование заказчик выдает проектной
materialele iniţiale* (vezi p. 18 din tema de организации следующие документы и ма-
proiect); fundamentarea proiectului de териалы* (см. п. 18 технического задания);
NCM A.07.02-2010, pag. 28
investiţii în construcţii a obiectului dat; обоснование инвестиционно-строительно-
го проекта данного объекта;
- decizia autorităţii publice locale privind - решение местного органа исполнитель-
alocarea terenului pentru amplasarea ной власти о предварительном согласова-
obiectivului; нии места размещения объекта;
Anexa С (continuare)
Приложение С (продолжение)

- certificatul de urbanism; - градостроительный сертификат;


- materialele din proiectul aprobat - имеющиеся материалы
referitoare la sistematizarea terenului de утвержденного проекта детальной
construcţii; планировки участка строительства;
- materialele cu ridicarea topografică a - имеющиеся материалы топографиче-
terenului de construcţii şi datele ской съемки участка строительства и дан-
prospecţiunilor geologice şi hidrogeologice; ные геологических и гидрогеологических
изысканий;
- materiale referitoare la construcţiile - материалы по существующей и
existente şi la spaţiile verzi; сохраняемой застройке и зеленым
насаждениям;
- informaţii privind reţelele tehnice şi - сведения о надземных и подземных
comunicaţiile supraterane şi subterane; инженерных сооружениях и
коммуникациях;
- materialele privind inventarierea, - материалы инвентаризации,
procese verbale de apreciere a valorii şi оценочные акты и решения местной
deciziile autorităţilor publice locale referitoare администрации о сносе и характере
la demolări şi caracterul compensaţiilor компенсации за сносимые сооружения;
pentru clădirile şi construcţiile demolate;
- date privind combustibilul utilizat; - данные по виду выделяемого
топлива;
- condiţiile tehnice de racordare a - технические условия на
obiectivului proiectat la sursele de присоединение к внешним инженерным
alimentare, reţelele tehnice şi comunicaţii; сетям и коммуникациям;
- informaţii privind starea mediu-lui - сведения о фоновом состоянии окру-
înconjurător, gradul de confort pentru жающей среды, комфортности проживания
populaţie, precum şi despre obiectele населения, о наличии техногенных объек-
tehnogene din vecinătatea construcţiilor de тов вблизи строительства жилищно-граж-
de locuit şi civile şi despre zonele de acţiune данского назначения и зонах их воздейст-
a acestor obiecte în situaţii de avarii posibile; вия при возможных аварийных ситуациях;
- avizele, concluziile şi materialele - заключения и материалы, выполненые
execu-tate în urma examinării elementelor по результатам обследования строительных
de cons-trucţii a clădirilor şi construcţiilor конструкций существующих зданий и
existente; сооружений;
- alte materiale. - другие материалы.
___________________ ___________________
* Procedura şi termenul de prezentare a materialelor * Порядок и сроки представления материалов
sunt stipulate în contractul de executare a lucrărilor de оговариваются в договоре (контракте) на
proiectare. выполнение проектных работ.
NCM A.07.02-2010, pag. 29
NCM A.07.02-2010, pag. 2
Anexa D (recomandată)
Приложение D (рекомендуемое)
Indicatorii tehnico - economici orientativi pentru construcţiile de producere
Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов
производственного назначения
Nr. Denumirea indicatorului Unitatea de măsură
№ Наименование показателя Ед. измерения
1 Capacitatea întreprinderii, volumul anual al producţiei:
în expresie valorică mln. lei
în expresie naturală unităţi respective
Мощность предприятия, годовой выпуск продукции:
в стоимостном выражении млн. лей
в натуральном выражении в соответ. ед.
2 Suprafaţa totală a terenului ha
Общая площадь участка га
3 Gradul de ocupare a terenului coef.
Коэффициент застройки коэфф.
4 Consumul specific pentru o unitate de capacitate:
energie electrică kWt/h
apă m. cub
gaze naturale mii m. cub
păcură t
cărbune t
Удельный расход на единицу мощности:
электроэнергии кВт час
воды куб.м
природного газа тыс. куб. м
мазута т
угля т
5 Numărul total al lucrătorilor persoane
Общая численность работающих чел.
6 Fabricarea anuală a producţiei pentru un lucrător:
în expresie valorică mii lei/persoană
în expresie naturală un./persoană
Годовой выпуск продукции на работающего:
в стоимостном выражении тыс. лей./чел
в натуральном выражении ед./чел.
7 Costul total al lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de mln.lei
construcţii-montaj
Общая стоимость строительства, в том числе СМР млн. лей
8 Investiţii capitale specifice lei/unitate
Удельные капитальные вложения лей./ед.мощности
9 Durata executării lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.
10 Costul fondurilor fixe de producere mil. lei
Стоимость основных производственных фондов млн. лей
11 Preţul de cost al producţiei mii lei /unitate
Себестоимость продукции тыс. лей./ед.
12 Beneficiul de bilanţ mii lei
Балансовая (валовая) прибыль тыс. лей
13 Beneficiul net mii lei
Чистая прибыль тыс. лей
14 Nivelul rentabilităţii producţiei %
Уровень рентабельности производства %
15 Norma internă de rentabilitate %
Внутренняя норма доходности %
16 Termenul de recuperare ani
Срок окупаемости лет
17 Termenul de rambursare a creditului şi a altor împrumuturi ani
Срок погашения кредита и других заемных средств лет
NCM A.07.02-2010, pag. 2

Anexa E (recomandată)
Приложение E (рекомендуемое)
Indicatorii tehnico-economici orientativi
pentru clădiri publice şi construcţii speciale
Примерный перечень технико-экономических показателей для общественных зданий
и сооружений

Nr. Indicatorii Unitatea de măsură


№ Наименование показателя Ед. измерения
1 Capacitatea, numărul de locuri, capacitatea de trafic unităţi respective
Мощность, вместимость, пропускная способность в соотв. единицах
2 Suprafaţa totală a terenului ha
Общая площадь земельного участка га
3 Suprafaţa totală a clădirilor şi construcţiilor m. pătrat
Общая площадь зданий и сооружений кв. м
4 Volumul de construcţii m. cub
Строительный объем куб. м
5 Consumul specific de resurse energetice pentru o unitate de suprafaţă tone
Удельный расход энергоресурсов на единицу площади т у. т.
6 Costul total al construcţiei, inclusiv construcţii-montaj mil. lei
Общая стоимость строительства, в том числе строительно-
монтажные работы млн. лей
7 Durata executării lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.
8 Caracteristici calitative ale obiectivului
Качественные характеристики объекта
9 Beneficiul de bilanţ (în caz de necesitate) mii lei
Балансовая (валовая) прибыль (при необходимости) тыс. лей
10 Beneficiul net mii lei
Чистая прибыль тыс. лей
11 Termenul de recuperare ani
Срок окупаемости лет
NCM A.07.02-2010, pag. 3

Anexa F (recomandată)
Приложение F (рекомендуемое)
Indicatorii
tehnico-economici de orientativi pentru case de locuit
Примерный перечень технико - экономических показателей для жилых зданий

Nr. Indicatorii Unitatea de măsură


№ Наименование показателя Ед. измерения
1 Numărul de apartamente unit.
Число квартир, вместимость ед.
2 Volumul de construcţie metru cub
Строительный объем куб. м
3 Suprafaţa utilă a clădirii metru pătrat
Общая площадь кв. м
4 Suprafaţa locuibilă metru pătrat
Жилая площадь кв. м
5 Raportul suprafaţă locuibilă-suprafaţa utilă unităţi respective
Коэффициент отношения жилой площади, к общей в соотв. единицах
6 Costul total al construcţiei, inclusiv construcţii-montaj ml. lei
Общая стоимость строительства, в том числе СМР млн. лей
7 Costul unui metru pătrat de suprafaţă utilă mii lei
Стоимость 1 кв. м площади (общей, жилой) тыс. лей
8 Costul mediu al unui apartament mii lei
Средняя стоимость одной квартиры млн. лей
9 Consumul specific de resurse energetice pentru un metru pătrat t. carburant
de suprafaţă utilă convenţional
Удельный расход энергоресурсов на 1 кв. м общей площади т у. т.
10 Durata lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.

Anexa G (normativă)
Приложение G (нормативное)

Lista standardelor de stat (GOST) ale căror


cerinţe trebuie respectate la executarea documentaţiei de proiect pentru construcţii
Перечень государственных стандартов (ГОСТ), требования которых подлежат
соблюдению при выполнении проектной документации
для строительства

21.001-93 СПДС*. Общие положения


21.002-2008 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации
21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации
21.109-80 СПДС. Ведомости в потребности в материалах
21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и
материалов
21.111-84 СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ
21.112-87 СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения.
21.113.88 СПДС. Обозначения характеристик точности.
21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых
изделий
21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации
21.204-93 СПДС. Условные графические изображения на чертежах генеральных
планов и сооружений транспорта
NCM A.07.02-2010, pag. 4
21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем
21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов
21.302-96 Условные и графические обозначения в документации по инжинерно-
геологическим изысканиям
21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим
чертежам
21.402-83 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и
трубопроводов. Рабочие чертежи
21.403-80 СПДС. Обозначение условные графические в схемах. Оборудование
энергетическое
21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения услов-
ные приборы и средств автоматизации в схемах
21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции
оборудования и трубопроводов
21.406-88 СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи.
Обозначения условные графические на схемах и планах
21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических процессов
21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих
чертежей
21.502-2007 Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических
конструкций.
21.507-81 Интерьеры. Рабочие чертежи
21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов
предприятий, сооружений и жилищного гражданских объектов
_______________________
* Система проектной документации для строительства-сокращено СПДС
21.510-83 СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи
21.511-83 СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда.
Рабочие чертежи
21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений.
Рабочие чертежи
21.601-79 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопление,
вентиляция и кондиционирование
21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи
21.604-82 СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи
21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи
21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических
решений котельных
21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных
предприятий. Рабочие чертежи
21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи
21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные
графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и
проводок на планах
21.615-88 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений
21.616-88 СПДС. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей
гидромелиоративных линейных сооружений
21.901-80 Требования к оформлению проектной документации для строительства за
границей
NCM A.07.02-2010, pag. 5
Anexa H (normativă)
Приложение H (нормативное)

Notaţiile (marcajele) în documentaţia de proiect*


Обозначения (маркировка) проектной документации*

Notarea fazelor şi părţilor de proiectare Обозначения стадий, частей


проектирования.

1. Proiect - P 1. Проект - П
2. Proiect de execuţie - PE 2. Рабочий проект - РП
4. Documentaţia de execuţie - DE 4. Рабочая документация - РД
5. Desene de execuţie - DE 5. Рабочие чертежи - Р
6. Schiţă de proiect - SC 6. Эскизный проект - ЭП

Notarea principalelor seturi de desene de execuţie, documentaţiei de execuţie


Обозначения основных комплектов рабочих чертежей, рабочей документации

Denumirea setului principal de desene de Notare


Nr. Notă
execuţie (marca)
crt.
Наименование основного комплекта рабочих Обозначе-
Примечание
чертежей ние (марка)
Plan general PG
1
Генеральный план ГП
La reunirea într-un set a
desenelor marca GPT şi Т
Plan general şi transport PGT
2 При объединении в один
Генеральный план и транспорт ГТ
комплект черте-жей марок
ГП и ТР
Drumuri pentru automobile DA
3
Дороги автомобильные АД
Linii ferate LF
4
Пути железнодорожные ПЖ
La reunirea într-un set a
Drumuri pentru automobile şi linii ferate DAF desenelor marca DA şi LF
5 Дороги автомобильные и пути железнодо- При объединении в один
рожные Т комплект чертежей марок
АД и ПЖ
Scăderea nivelului apei subterane SS
6
Водопонижение ВПН
La necesitatea evidenţierii din
Reţea de drenare RD
componenţa mărcii GP
7
При необходимости выделе-
Сеть дренажная ДР
ния из состава марки ГП
8 La reunirea într-un set a dese-
Protecţia tehnico-inginerească a teritoriului PIT nelor marca MAT, RD şi SS
При объединении в один
Инженерная защита территории ИЗТ комплект чертежей марок
ПОМ, ДР и ВПН
9 Măsuri împotriva alunecărilor de teren MAT
Противооползневые мероприятия ПОМ
10 Recultivarea solului RS
Рекультивация земель РЗ
11 Tehnologia de producere TP
Технология производства ТХ
12 Tehnologia alimentaţie publice TAP
Технология общественного питания ТОР
NCM A.07.02-2010, pag. 6
Anexa H (continuare)
Приложение H (продолжение)

13 Alimentarea cu frig AF
Холодоснабжение ХС
14 Tehnologia alimentării cu frig a alimentaţiei publice TAPF
Технология холодоснабжения общественного ТХС
питания
15 La reunirea într-un set a dese-
nelor tuturor comunicaţiilor
Comunicaţiile tehnologice (conductele)
CT tehnologice
ТК При объединении в один
Технологические коммуникации (трубопроводы)
комплект чертежей всех тех-
нологических коммуникаций
16 Transportul pneumatic TP
Пневмотранспорт ПМТ
17 Soluţii termomecanice SM
Решения тепломеханические ТМ
18 Îmbunătăţirea calitativă a apei ÎCA
Водоподготовка ВП
19 Alimentarea cu păcură AP
Мазутоснабжение МС
20 Alimentarea cu combustibil AC
Топливоподача ТП
21 Îndepărtarea cenuşii şi zgurii ÎCZ
Золошлакоудаление ЗШ
22 Alimentarea interioară cu aer AIA
Воздухоснабжение ВС
23 Soluţii arhitecturale SA
Решения архитектурные АР
24 Desenele interioarelor pot fi
Interioare IA executate în setul SA şi SAC
Чертежи интерьеров могут
Интерьеры АИ быть выполнены в комплек-
те АР и АС
25 Construcţii din beton armat CBA
Конструкции железобетонные КЖ
26 Construcţii structuri metalice CM
Конструкции металлические КМ
27 Construcţii structuri metalice detaliate CMD
Конструкции металлические деталировочные КМД
28 Construcţii din lemn CL
Конструкции деревянные КД
29 La reunirea într-un set a dese-
nelor marca SA şi CBA (în
Soluţii arhitectural-constructive SAC
afară de CM şi CMD)
При объединении комплек-
Решения архитектурно-строительные АС
тов чертежей марок АР и КЖ
(кроме КМ и КМД)
29 Elemente de construcţii C La reunirea mărcilor CBA,
a Строительные конструкции КС CM, CMD
При объединении марок
КЖ, КМ, КМД
30 Protecţia anticorozivă a construcţiilor PAC
Антикоррозионная защита АЗ
NCM A.07.02-2010, pag. 7
Anexa H (continuare)
Приложение H (продолжение)

31 Protecţia anticorizivă a conductelor tehnologice, PACT


canalelor de gaze
Антикоррозионная защита трубопроводов
технологических аппаратов АЗО
32 Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea aerului ÎV
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха ОВ
33 Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare AC
Внутренний водопровод и канализация
ВК
34 Reţea exterioară de alimentare cu apă AE
Водоснабжение наружное НВ
35 Reţea exterioară de canalizare CE
Канализация наружная НК

36 Reţele exterioare de alimentare cu apă şi EAC La reunirea într-un set a


canalizare desenelor marca AE şi CE
Наружные сети водоснабжения, и канализации При объединении в один
НВК комплект чертежей марок
НВ и НК
37 Alimentarea cu gaze. Instalaţii interioare AGI
Газоснабжение. Внутренние устройства ГСВ
38 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare AGE
Газоснабжение. Наружные газопроводы ГСН
39 Reţele termice (interioare şi exterioare) RT
Тепловые сети ТС
40 Izolaţie termică IT Desenele izolaţiei termice se
Изоляция тепловая ТИ recomandă a fi executate în
seturile corespunzătoare
Чертежи тепловой изоляции
рекомендуется выполнять в
соответствующих
комплектах
41 Automatizarea A ... În coloana „Denumirea princi-
Автоматизация А ... palului set de desene de exe-
cuţie” punctele se înlocuiesc
prin denumirea setului princi-
pal corespunzător ale desene-
lor de execuţie, în coloana
„Marca” - marca acestui set.
В графе «Наименования ос-
новного комплекта рабочих
чертежей» многоточие заме-
няют наименованием соот-
ветствующего оновного ком-
плекта рабочих чертежей, в
графе «Марка» - маркой
этого комплекта
42 Automatizarea proceselor tehnologice APT
Автоматизация технологических процессов АТХ
NCM A.07.02-2010, pag. 8
Anexa H (continuare)
Приложение H (продолжение)

43 Automatizarea încălzirii, ventilării şi condiţionării AIV


aerului
Автоматизация отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха АОВ
44 Automatizarea sistemelor transportului pneumatic ATP
Автоматизация систем пневмотранспорта АПМТ
45 Automatizarea conductelor interioare de alimentare AAC
cu apă şi canalizare
Автоматизация внутреннего водопровода и
канализации АВК
46 Automatizarea alimentării cu aer AAIA
Автоматизация воздухоснабжения АВС
47 Automatizarea alimentării cu căldură ART
Автоматизация теплоснабжения АТС
48 Automatizarea instalaţiilor termomecanice AIT
Автоматизация тепломеханических установок АТМ
49 Automatizarea alimentării cu frig AAF
Автоматизация холодоснабжения АХС
50 Automatizarea îmbunătăţirii calitative a apei AICA
Автоматизация водоподготовки АВП
51 Automatizarea electrică AE
Автоматизация электрическая ЭУ
52 Automatizarea alimentării cu energie electrică EAEE
Автоматизация электроснабжения АЭС
53 Iluminatul electric exterior IEE
Электроосвещение наружное ЭН
54 Iluminatul electric interior IEI
Электроосвещение внутреннее ЭО
55 Echipament electric de forţă EEF
Электрооборудование силовое ЭМО
56 Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare TS
Связь и сигнализация СС
57 Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare TSE
exterioare
Связь и сигнализация наружная ССН
58 Alimentarea cu energie electrică AEF
Электроснабжение ЭС
59 Alimentarea cu energie electrică. Substaţii. AEES
Электроснабжение. Подстанции ЭП
60 Linii de cablu de transport a energiei RCE
Линии электропередач кабельные ЭК
61 Linii de cablu aeriene de transport a energiei EA
electrice
Линии электропередач воздушные ЭВ
62 Protecţia prin relee a reţelei PRR
Релейная защита сетей ЭЗ
63 Protecţia electrochimică PEC
Защита электрохимическая ЭХЗ
64 Protecţie împotriva trăsnetelor PT
Молниезащита ЭГ
65 Reţele electrice de tracţiune RT
Сети электротяговые ЭТ
NCM A.07.02-2010, pag. 9
Anexa H (continuare)
Приложение H (продолжение)

66 Alimentarea cu energie electrică a centralelor AEET


termice
Электроснабжение тепловых станций ЭТС

67 Sisteme de conducere automatizate ASC


Автоматизированные системы управления СУ
68 Stingere a incendiului SI
Пожаротушение ПТ
69 Semnalizarea de incendiu şi pază SIP
Охранно - пожарная сигнализация АОПС
70 Semnalizarea de incendiu SI
Пожарная сигнализация АПС
71 Semnalizarea de pază automată SPA
Автоматическая охранная сигнализация АОС
72 Reţele de automatizare exterioare RAE
Сети автоматизации наружные НА
73 Reţele de alimentare cu frig exterioare RAFE
Сети холодоснабжения наружные НХ
74 Reţele exterioare de aer comprimat REA
Сети наружные сжатого воздуха НВС
75 Reţele exterioare de alimentare cu energie electrică REAE
Наружные сети электроснабжения
НЭС
76 Lucrări hidrotehnice LH
Гидротехнические работы ГР
77 Organizarea lucrărilor de construcţii OLC
Организация строительства ОС
78 Specificaţia utilajului SU
Спецификация оборудования СО

În această anexă sînt prezentate notaţiile * В данном приложении представлены


(marcajele) utilizate în documentaţia elaborată în обозначения (маркировка) проектной
limba de stat a Republicii Moldova, corespunzătoare документации на государственном языке,
notaţiilor din standardele în limba rusă (a se vedea адекватные обозначениям приведенных в
anexa G). стандардах на русском языке (см. приложение G).
NCM A.07.02-2010, pag. 10
Anexa I (normativă)
Приложение I (нормативное)

Cerinţe de bază privind conţinutul şi întocmirea calculelor elementelor de construcţii la


proiectarea clădirilor şi construcţiilor speciale
Основные требования по содержанию и оформлению инженерных
расчетов строительных конструкций при проектировании зданий
и сооружений

1. În prezenta anexă sunt prezentate 1. В настоящем приложении


cerinţele de bază care reglementează приведены основные требования,
modul de executare şi prezentare a регламентирующие общий порядок
calculelor elementelor de construcţii la выполнения и оформления инженерных
proiectarea clădirilor şi construcţiilor (în расчетов строительных конструкций при
continuare construcţii). проектировании зданий и сооружений (в
дальнейшем именуются - сооружения).
2. Proiectarea părţii constructive a 2. Проектирование конструктивной
construcţiilor trebuie efectuată în baza части сооружений должно осуществляться
calculelor executate privind asigu-rarea на основе выполненых инженерных
rezistenţei mecanice şi a stabilităţii расчетов по обеспечению прочности и
elementelor de construcţie care sunt parte устойчивости строительных конструкций,
componentă a documentaţiei de proiect. которые являются составной частью
проектной документации.
3. Executarea calculelor elementelor de 3. Выполнение расчетов строительных
construcţii cu ajutorul computerului trebuie конструкций с помощью персональных ком-
efectuată de către specialişti calificaţi care пьютеров должны осуществляться аттесто-
utilizează sisteme computaţionale cu ваными специалистами с использованием
programe de calcul autorizate în Republica сертифицированных (освидетельствован-
Moldova. ных) в Республике Молдова программных
вычислительных комплексов (ПВК).
4. Calculul construcţiilor trebuie să 4. Расчеты конструкций должны
conţină: содержать:
а) date generale necesare pentru а) общие данные, необходимые для
executarea calculelor; выполнения расчетов;
- condiţiile geologice ale terenului (zona - инженерно-геологические условия
de sub construcţia proiectată); площадки (пятно под проектируемым
сооружением);
b) calculul sarcinilor asupra b) сбор (расчет нагрузок) на
construcţiilor; конструкции;
c) schema constructivă a construcţiei, a c) конструктивная схема сооружения,
părţii de construcţie, a elementului de части сооружения, конструктивного
construcţie; элемента;
d) calculul structurilor construcţiei (ele- d) расчет конструкций сооружения
mentelor de construcţii) cu prezentarea (конструктивных элементов) с указанием
schemelor şi modelelor de calcul, inclusiv расчетных схем и моделей, а также, пояс-
memoriul explicativ (în cazul executării cal- нительная записка (при расчете с исполь-
culului cu ajutorul programelor de calcul); în зованием ПВК); при выполнении расчетов
cazul executării calculului cu ajutorul prog- с использованием ПВК для наиболее отве-
ramelor de calcul pentru cele mai important- тственных конструкций приводятся резуль-
te elemente de construcţie trebuie prezenta- таты расчетов напряженно-деформиро-
te rezultatele obţinute din calculul stării de ванного состояния проектируемого соору-
deformare sub tensiune a construcţiei proie- жения, а также максимальные значения
ctate, precum şi valorile maxime ale para- контролируемых параметров с необходи-
metrilor de control însoţite de explicaţiile мыми пояснениями;
respective;
e) materialul grafic necesar şi comod e) необходимый и удобный для
pentru analiză, însoţit de fundamentări şi анализа графический материал с
NCM A.07.02-2010, pag. 11
explicaţii textuale; текстовыми пояснениями и
обоснованиями;
f) anexe (tema de proiect şi alte f) приложения (техническое задание и
materiale necesare pentru executarea др. материалы, служащие основанием
calculelor). для выполнения расчетов).
5. Pentru construcţiile complexe 5. Для сложных в конструктивном от-
calculele structurilor se execută la cel puţin ношении объектов выполняются расчеты
două complexe cu sisteme computaţionale конструкций не менее чем по двум серти-
de calcul autorizate, elaborate independent фицированным независимо разработан-
şi verificate, cu variante de modele de calcul ным и проверенным на практике ПВК с
a unor structuri şi cu analiza comparativă a вариантами расчетных моделей отдель-
rezultatelor obţinute. ных конструкции и с сопоставительным
анализом полученных результатов.
Clădiri şi construcţii complexe sunt К сложным в конструктивном
considerate: отношении объектов относятся:
a) casele de locuit şi clădirile publice (cu а) жилые и общественные здания
schelet) cu multe nivele: (каркасные) повышенной этажности:
- cu înălţimea de 16 etaje şi mai multe în - высотой 16 этажей и выше при
zone cu seismicitatea de 8 grade; расчетной сейсмичности 8 баллов;
- cu înălţimea de 24 etaje şi mai multe în - высотой 24 этажа и выше при
zone cu seismicitatea de 7 grade; расчетной сейсмичности 7 баллов;
b) obiective unicat comerciale, sportive b) уникальные торговые, спортивные
şi de divertisment (spectacol), precum şi и зрелищные объекты, а также вокзалы,
gări, aerogări şi hangare (cu deschideri de аэропорты и ангары (с пролетами 24,0 м
24,0 m şi mai mult); и более);
c) clădiri de producere cu mai multe etaje c) многоэтажные производственные
având înălţimea de 30,0 m şi mai mult; здания высотой 30,0 м и более;
d) clădiri de producere cu un singur etaj: d) одноэтажные производственные
здания:
- cu deschideri de peste 30,0 m şi mai - с пролетами 30,0 м и более;
mult;
- cu înălţimea până la baza con-strucţiei - с высотой до низа несущих
portante a învelitorii de 18,0 m şi mai mult; конструкций покрытия 18,0 м и более;
e) clădirile şi construcţiile din categoriile e) здания и сооружения 1го и
I şi II de importanţă, precum şi de categoria 2 уровня ответственности, а также 3го
го

III cu schema constructivă complexă şi уровня ответственности со сложной


soluţii constructive noi (vezi mai sus p. 5.5). конструктивной схемой и принципиально
новыми конструктивными решениями (см.
выше п. 5.5);
f) clădiri şi construcţii cu subsoluri în 2 f) здания и сооружения с подземной
nivele şi mai multe. частью в двух уровнях и более.
6. Calculele trebuie prezentate pe 6. Расчеты должны оформляяться на
formulare format A4 (modelele de formulare бланках формата А4 (образцы бланков
sînt anexate) sau de format A3 pentru calcul прилагаются) или А3 при машинном
computerizat şi să fie însoţite de schiţe şi счете и сопровождаться эскизами и
scheme (vezi p.4e) care se execută pe схемами (см.п.4e), которые выполняются
aceleaşi formulare în vecinătatea imediată на тех же бланках, в непосредственной
cu calculele corespunzătoare. бли-зости от соответствующих расчетов.
7. Calculele trebuie prezentate numai 7. Расчеты должны представляться
pentru soluţiile tehnice adoptate în proiect; только по принятым в проекте
calculele pentru variantele respinse şi техническим решениям, расчеты
soluţiile anulate pot fi incluse în materialele отвергнутых вариантов и анулированных
cusute numai în cazurile când acestea sunt решений в сброшюрованных материалах
necesare pentru comparaţii şi могут входить только в тех случаях, когда
fundamentarea soluţiei adoptate. это необходимо для сравнения при обос-
новании принятого решения.
8. Fiecare carte de calcule trebuie să 8. Каждая книга расчетов должна иметь
aibă copertă cu denumirea complexului обложку с наименованием проектируемого
NCM A.07.02-2010, pag. 12
proiectat, denumirea şi codul obiectului, комплекса, наименование и шифром
denumirea şi marca setului de desene a объекта, наименованием и марки комплек-
părţii de proiect. Dacă calculele sunt та чертежей. Если расчеты по марке сбро-
broşurate în câteva cărţi, pe copertă trebuie шюрованы в нескольких книгах, на облож-
menţionat numărul cărţii în limitele mărcii ке должны быть также указаны номер кни-
respective şi denumirea ei, care ги в пределах данной марки и ее наимено-
caracterizează într-o formă scurtă conţinutul вание, характеризующие в краткой форме
cărţii (de exemplu „Calculul fundaţiilor”). содержание книги (например «Расчет
фундаментов»).
La începutul fiecării cărţi de calcul В начале каждой книги расчетов
trebuie prezentat „conţinutul” acesteia, care должно быть дано «Содержание»,
constituie o listă a calculelor incluse în carte являющееся описью вошедших в книгу
cu indicarea paginii respective şi a расчетов, с указанием страниц расчетов
desenelor corespunzătoare acestora. и соответствующих им листов чертежей.
9. Sub „conţinut” trebuie să fie 9. Под «Содержанием» должны быть
semnăturile managerului de proiect, a подписи менеджера проекта,
conducătorului subdiviziunii (a secţi-ei, руководителя проектного подразделения
sectorului) şi data de încheiere a calculelor. (отдела, сектора) и дата окончания
расчетов.
În conformitate cu p. 3 toate foile cu В соответствии с указанием п.3 все
calcule trebuie să fie semnate de către листы расчетов должны быть подписаны
executant şi de specialistul calificat care a составителем и аттестованным
verificat calculul. специалистом, проверившим расчет.
10. Calculele executate se păstrează în 10. Выполненные расчеты хранятся в
arhiva instituţiei de proiectare. техническом архиве проектной
организации.
NCM A.07.02-2010, pag. 13
Formular Nr.1
Форма № 1

___________________________________________________________
____
Denumirea instituţiei de proiectări
Наименование проектной организации

COMPLEX
КОМПЛЕКС
_____________________________________________________
Denumirea şi codul
Наименование и шифр

___________________________________________________________
____
CLĂDIREA (CONSTRUCŢIA)
ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ)
__________________________________________
Denumirea, notaţia setului de bază, de desene, de execuţie
Наименование, обозначение основного комплекта рабочих чертежей

___________________________________________________________
____

CARTEA DE CALCULE
КНИГА РАСЧЁТОВ
___________________________________________________________
____
Denumirea calculului
(Наименование расчёта)

___________________________________________________________
____

Chişinău 20__
Кишинёв 20__
NCM A.07.02-2010, pag. 14
Formular Nr.2
Форма № 2

CUPRINSUL CĂRŢII DE CALCULE Nr. _______


СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ РАСЧЁТОВ № ________

Nr. calculului Conţinutul calculului Numărul de pagini Codul, marca desenelor


№ расчётов Содержание расчётов Кол. стр. Шифр чертежей

Manager de proiect
Менеджер проекта

Şef de secţie
«___»____________a. 20 ___
Начальник отдела (секции)
«___»____________20 ___г.
NCM A.07.02-2010, pag. 15
Formular Nr.3
Форма № 3

Certificat seria
___________Nr.____din_______
Сертификат серия __________№
_____от_______
Denumirea instituţiei de proiectări Obiectul La marca
Наименование проектной организации Объект К марке
A elaborat
Составил
A verificat Data Pag.
Проверил Дата Стр.
NCM A.07.02-2010, pag. 16
Anexa J (normativă)
Приложение J (нормативное)

Termenii şi definiţiile lor, utilizate în prezentele Norme


Термины и их определения, используемые в настоящих Нормах.
Termeni şi definiţii Термины и определения

Construcţie nouă – construcţia unui Новое строительство – строитель-


complex de obiecte (cu destinaţie principală, ство комплекса объектов (основного, под-
auxiliară şi de deservire), întreprinderi noi собного и обслуживающего назначения),
create, clădiri şi construcţii, care după darea вновь создаваемых предприятий, зданий и
în exploatare se vor afla la un bilanţ propriu, сооружений, которые после ввода в экс-
construite pe terenuri noi în scopul creării плуатацию будут находится на самостоя-
unei noi producţii, capacităţi, suprafeţei de тельном балансе, осуществляемых на
locuit, capacitatea de producţie etc. новых площадках в целях создания новой
производственной мощности, вместимос-
ти, жилой площади, пропускной способно-
ти и т.д.
Extidere – construcţia unor spaţii de Расширение – строительство допол-
producere noi, hale şi obiecte (cu destinaţie нительных производств, цехов и объектов
principală, auxiliară şi de deservire), pe (основного, подсобного и обслуживающего
teritoriul întreprinderilor funcţionale precum назначения), на территории действующих
şi obiectelor de locuit, sociale, administrative предприятий а также объектов жилого, об-
şi comunale, pe spaţii existente sau щественного, административного и комму-
adiacente cu scopul creării unor puteri de нального назначения, на существующих
producere noi sau suplimentare, volumului, или примыкающим к ним площадках в це-
suprafeţei de locuit, capacitatea de лях создания соответственно дополните-
producţie. льных или новых производственных мощ-
ностей, вместимости, жилых площадей,
пропускной способности.
Reconstrucţie – reamenajarea halelor Реконструкция – переустройство су-
existente şi obiectelor (cu destinaţie principa- ществующих цехов и объектов (основного,
lă, auxiliară şi de deservire), legată de extin- подсобного и обслуживающего назначе-
derea producţiei cu îmbunătăţirea concomi- ния), связанные с расширением производ-
tentă a condiţiilor de muncă şi protecţiei me- ства при одновременном улучшении усло-
diului înconjurător, reutilarea obiectelor cu вий труда и охраны окружающей среды,
destinaţie de locuit, socială şi cu altă desti- переустройтва объектов жилого, общест-
naţie, legată de modificarea principalelor венного и иного назначения, связанных с
indicatori tehnico-economici (cantitatea şi изменением основных технико-экономи-
suprafaţa locativă, volumul de construcţie şi ческих показате-лей (количества и площа-
suprafaţa totală a clădirii, volum, capacita- ди квартир, строи-тельного объема и об-
tea de producţie sau destinaţia construcţiei) щей площади здания, вместимости, пропу-
cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de habitat, скной способности или его назначения) в
calităţii serviciilor, creşterea volumului de целях улучшения условий проживания,
prestări de servicii. качества обслуживания, увеличения
объема услуг.
Reutilare tehnică – complex de măsuri Техническое перевооружение – ком-
cu scopul creşterii nivelului tehnico- плекс мероприятий по повышению техни-
economic a unor produceri separate şi ко-экономического уровня отдельных про-
înlocuirii utilajelor moral învechite cu uzură изводств и замены устаревшего и физии-
fizică la întreprinderi funcţionale şi obiecte. чески изношенного оборудования на дейс-
твующем предприятии и объекте.
Construcţie mare – întreprindere, Крупная стройка – предприятие, зда-
clădire, construcţie cu un cost mare de ние, сооружение с большой стоимостью
construcţie, (cu termen de proiectare mai строительства (со сроком проектирования
mare de un an şi jumătate şi termen de более полутора лет и сроком строительс-
construcţie mai mare de trei ani). тва более трех лет).
NCM A.07.02-2010, pag. 17
Documentaţie de proiectare (proiect, Проектная документация (проект,
proiect de execuţie) – materiale grafice şi рабочий проект) - текстовые и графичес-
text, prin care sînt deterninate soluţii кие материалы, которыми определяются
urbanistice, de sistematizare spaţială, градостроительные, объемно-планировоч-
arhitecturale, constructive, tehnologice, ные, архитектурные, конструктивные, тех-
tehnice şi economice. нологические и другие технические и эко-
номические решения.
Obiect de construcţie Сlădire sau Объект строительства Отдельное
construcţie separată (cu tot ce se referă la здание или сооружение (со всем относя-
ele, utilajul, uneltele şi inventarul galerii, щимся к нему, оборудованием, инструмен-
estacade, reţele tehnice interioare de том и инвентарем, галереями, эстакадами,
alimentare cu apă, canalizare, conducta de внутренними инженерными сетями водо-
gaze, conduna termică, reţele de alimentare снабжения, канализации, газопровода, те-
cu energie electrică, de radioficare, cu плопровода, электроснабжения радиофи-
construcţii auxiliare şi suplimentare de curte кации, подсобными и вспомогательными
cu amenajare şi alte lucrări şi cheltuieli), надворными строениями, благоустройст-
pentru constricţia şi reconstrucţia cărora pot вом и другими работами и затратами), на
fi întocmite separat documentaţia de proiect строительство и реконструкцию которых
şi devizul. могут быть составлены отдельно проект-
ная документация и смета.
Întreprinderile, clădirile şi Предприятия, здания и сооружения
construcţiile se consideră complicate: относят к сложным:
- cu nivelul responsabilităţii sporit - с повышенным уровнем
conform GOST 27751; ответственности по ГОСТ 27751;
- în cazurile aplicării pentru prima dată - в случае применения впервые новой
tehnologiilor de producere moderne, pentru технологии производства, не имеющей
care nu există tehnologii asemănătoare, аналога, а также применения уникального
precum şi în cazurile aplicării utilajului технологического оборудования;
tehnologic unical;
- în cazurile predomină elemente de - в которых преобладают новые
construcţie noi; строительные конструкции;
- în cazurile, în care la elaborarea - в случаех, когда при разработке
documentaţiei de proiect nu sunt de ajuns проектной документации недостаточно
cerinţe de fiabilitate şi siguranţă sau astfel de требований по надежности и безопасности
cerinţe lipsesc în documentele normative или такие требования в нормативеых
respective, ca rezultat al cărora, документах отсутствуют, вследствие чего
documentaţiei de proiect trebuie să ей должна предшествовать разработка и
precedeze elaborarea şi aprobarea утверждение в установленном порядке
Condiţiilor tehnice speciale (CTS); специальных технических условий (СТУ);
în cazurile, în care construcţia se - в случае когда строительство осущес-
efectuieazăla pe terenuri cu condiţiile твляется на площадках с особо сложными
geologice, hidrogeologice, geofizice (cu геологическими, годрогеологическими,
seismicitatea terenuluimai mare de 9 baluri) геофизическими (сейсмичность площадки
şi hidrometeologice deosebit de complicate. выше 9 баллов) и гидрометеорологически-
ми условиями.
Întreprinderile, clădirile şi construcţii- Предприятия, здания и сооружения
le se consideră mari (şantier mare): cu относят к крупным (крупная стройка):
valoare mare de construcţie, cu termenul de с большой стоимостью строительства, со
construire mai mare de trei ani. сроком строительства более трех лет
Partea proiectului de execuţie ce se Утверждаемая часть рабочего
aprobă: partea ce se evidenţiază la проекта - выделяемая при одностадий-
proiectarea într-o etapă a proiectului de ном проектировании часть рабочего проек-
execuţie supusă aprobării. та подлежащего утверждению.
NCM A.07.02-2010, pag. 18
Anexa K (recomandată)
Приложение K (рекомендуемое)
Lista aproximativă a regulilor (principiilor şi recomandărilor) şi modificărilor
documentelor normative în vigoare
Примерный перечень правил (положений и рекомендаций) и изменений
действующих нормативных документов
Lista aproximativă a regulilor (principiilor Примерный перечень правил (положе-
şi recomandărilor) şi modificărilor ний и рекомендаций) и изменений действу-
documentelor normative în vigoare, ющих нормативных документов, разрабаты-
elaborate în legătură cu editarea NCM ваемых в связи с изданием NCM A.07.02-
A.07.02- „Procedura de elaborare, avizare, „Порядок разработки, согласования, утвер-
aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei ждения и состав проектной документации
de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi для строительства. Основные положения и
prevederi principale”. требования”.
1. Reguli de elaborare a compartimente- 1. Правила разработки разделов
lor de proiect (proiectului de execuţie): проекта (рабочего проекта):
- protecţie mediului ambiant; - охрана окружающей среды;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергетическая эффективность
proiect; проектных решений;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуатации;
- organizarea construcţiei (inclusiv soluţi- - организация строительства (в т. ч. ре –
ile privind demolarea construcţiilor existente); шения по сносу существующих строений);
- măsuri tehnice de protecţie civilă şi - инженерно-технические мероприятия
măsuri privind prevenirea situaţiilor гражданской защиты и мероприятия по
excepţionale (inclusiv principalele măsuri предупреждению чрезвычайных ситуаций
privind asigurarea protecţiei împotriva (включая основные мероприятия по
incendiului). обеспечению пожарной безопасности).
2. Reguli de elaborare a paşapoartelor 2. Правила разработки технических
tehnice pentru clădiri şi construcţii. паспортов зданий и сооружений.
3. Reguli de notare şi denumire a comp- 3. Правила по обозначению и наимено-
lexelor proiectate, clădirilor şi construcţiilor şi ванию проектируемых комплексов, зданий
a seturilor de desene ale acestora. и сооружений и их комплектов чертежей.
4. Reguli de elaborare şi coordonare a 4. Правила разработки и согласования
condiţiilor tehnice speciale pentru obiecte de специальных технических условий для
construcţii capitale. объектов капитального строительства.
5. Actualizarea documentelor normative: 5. Актуализация нормативных
документов:
- СНиП 2.01.01-82 „Строительная климатология и геофизика” (МСН 2.04-05.95);
- СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства”;
- NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a cladirilor”.
6. Introducerea modificărilor corespunză- 6. Внесение соответствующих измене-
toare în documentele normative în vigoare ний в действующие нормативные докумен-
referitoare la controlul obligatoriu şi ты в части обязательного и надлежащего
corespunzător privind calitatea lucrărilor de контроля за качеством строительно-монта-
construcţii-montaj de către autorii de proiect жных работ авторами проектов (авторский
(supraveghere de autor): надзор):
- NCM A.02.02-96 „Regulament pivind conducerea şi asigurarea calităţii”;
- NCM A.07.03-2002 „Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcţie de
către autorul proiectului”;
- CР A.08.01-96 „Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în
faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente”.
7. Principii de bază privind relaţiile 7. Основные положения о взаимоотно-
reciproce dintre investitor (beneficiar) şi шениях инвестора (заказчика) и проектной
organizaţia de proiectare (încheierea организации (заключение контрактов, усло-
contractelor, condiţii de asigurare, apariţia вия страхования, возникновение форсма-
condiţiilor de forţă majoră, reglementarea жорных обстоятельств, регулирование
divergenţelor etc.). разногласий и др.).
NCM A.07.02-2010, pag. 19

Anexa L (recomandată)
Приложение L (рекомендуемое)
Lista cerinţekor (criteriilor) de calitate şi definiţiile lor.
Перечень требований (критериев) по качеству и их определения.

A - rezistenţă şi stabilitate: Capacitatea А - прочность и устойчивость: Спо-


elementelor de construcţie şiterenurilor de собность конструкций и оснований зданий
fundare a clădirilor şi construcţiilor, care în и соружений обладать свойствами, кото-
proces de construire şi exploatare exclud рые в процесе строительства и эксплуата-
posibilitatea apariţiei pericolului de pricinuire ции исключают возможность появления
a daunelor pentru viaţa şi sănătatea угрозы причинения вреда жизни и здоро-
oamenilor, averii lor şi mediului înconjurător; вью людей, их имуществу и окружающей
среде;
B - siguranţă în exploatare: Capacitatea В - безопасность при эксплуатации:
clădirilor şi construcţiilor proiectate şi Способность спроектированных и возве-
construite, şa ă teritoriului amenajat adiacent денных зданий и сооружений, и прилегаю-
de a asigura în proces de exploatare ale щей благоустроенной территории обеспе-
acestora lipsa inadmisibilă de pericol cu чивать в процессе их эксплуатации отсутс-
omenii în urma alunecărilor , căderilor, твие недопустимой угрозы несчастных слу-
ciocnirilor, arsurilor, electroşocurilor, precum чаев с людьми в результате скольжений,
şi în urma exploziilor. падений, столкновений, ожогов, электро-
шоков, а также вследствие взрыва.
În acest caz siguranţa clădirilor şi При этом безопасность здания и сору-
construcţiilor se atinge prin stabilirea жения достигается путем установления
parametrilor şi caracteristicele cerute de требуемых параметров и качественных ха-
calitate, ce se realizeazăla la etapa de рактеристик, реализуемых на этапе строи-
construire şi susţinutea lor le nivelul necesar тельства и поддерживаемых на требуемом
în proces de exploatare; уровне в процессе эксплуатации.
C - siguranţă la foc: Capacitatea clădirilor С - пожарная безопасность: Способ-
şi construcţiilor proiectate şi construite, de a ность спроектированных и построенных
assigura în prces de exploatare posibilitatea зданиий и сооружений обеспечивать в про-
executarea măsurilor, diirecţionate la цессе их эксплуатации возможность осу-
preîntîmpinarea aprinderii, iar în caz de ществления мероприятий, направленных
apariţie a incendiului să asigure posibilitatea: на предотвращение возгорания, а в случае
возникновения пожара обеспечивать
возможность:
- excluderii formării şi răspîndirii - исключения образования и расспрос-
factorilor periculoşi ai incendiului, inclusive pe транения опасных факторов пожара, в том
construcţii învecinate; числе на соседние сооружения;
- evacuării oamenilor pînă la apariţia - эвакуации людей до наступления
pericolului vieţii şi sănătăţii lor; угрозы их жизни и здоровью;
accesului subdiviziunilor de pompieri şi - доступа пожарным подразделениям и
alimentarea cu mijloace de stinjere a подачи средств пожаротушения к очагу
incendiului la focarul de incendiu; пожара.
D - igienă, sănătatea oamenilor, reface- D - гигиена, здоровьe людей, восста-
rea şi protecţia mediului înconjurător: новление и охрана окружающей среды;
Capacitatea clădirilor şi construcţiilor Способность спроектированных и постро-
proiectate şi construite, de a assigura în енных зданий и соружений обеспечивать
proces de con-struire şi exploatare lipsa при их строительстве и эксплуатации отсу-
pericolului inadmisibil de pricinuire a pagubei тствие недопустимой угрозы нанесения
factorilor şi elementelor mediului ambiant, вреда факторам и элементам окружающей
care se supun protecţiei în conformitate cu среды, подлежащим охране в соответст-
legislaţia naţională. вии с национальным законодательством.
Clădirile şi construcţiile trebuie să fie proi- Здания и сооружения должны быть
ectate şi construite în aşa mod,ca în proces спроектированы и возведены так, чтобы в
de exploatare şi la încetarea exploatării процессе их эксплуатации и при прекраще-
NCM A.07.02-2010, pag. 20
acestora să se excludă posibilitatea apariţiei нии эксплоатации не возникало недопус-
pericolului inadmisibil de pricinuire a pagubei тимой угрозы причинения вреда здоровью
sănătăţii oamenilor în urma acţiunilor fizice, людей в результате физических, биологи-
biologice, chimice. ческих, химических воздействий.
E - izolaţie termică, hidroizolaţia şi Е - тепло-, гидроизоляция и энерго-
economia de energie: Capacitatea clădirilor сбережение; Способность спроектирован-
şi construcţiilor proiectate şi construite, de a ных и построенных зданий и сооружений
assigura în proces de exploatare (în condiţiile обеспечивать при их эксплуатации (при
consumului minim de resurse energetice) минимальном расходе энергорессурсов)
valorile parametrilor încăperilor în limitele în значения параметров микроклимата поме-
care lipseşte pericolul de pricinuire a prejudi- щений в пределах, при которых отсутству-
ciilor sănătăţii oamenilor, care se folosesc de ет угроза причинения вреда здоровью
ele sau le fregventează. людей, пользующихся и посещающих эти
помещения.
F - protecţie împotriva zgomotului. Ca- F - защита от шума: Способность
pacitatea clădirilor şi construcţiilor proiectate спроектированных и построенных зданий и
şi construite, de a assigura în proces de ex- сооружений обеспечивать при их эксплуа-
ploatare nivwelul de zgomot, perceput de per- тации уровень шума, ощущаемого лицами
soanele, care se află permanent în în încăpe- находящимися постоянно в помещениях
rile clădirilor şi construcţiilor sau în apropierea зданий и сооружений или в близи их, не
lor, care nu depăşeşte nivelul la care nu poate превышающего уровня при котором не
fi pricinuită pagubă vieţii şi sănătăţii lor. причиняется вреда их жизни и здоровью.
NCM A.07.02-2010, pag. 21

CUPRINS
СОДЕРЖАНИЕ
Pag.
Domeniu de aplicare ...................................................................................................
1. 1
Область применения .................................................................................................
Referinţe la acte legislative şi documente normative ...................................................
2. 2
Ссылки на законодательные акты и нормативные документы................................
Termeni şi definiţii .......................................................................................................
3. 2
Термины и определения ...........................................................................................
Principii generale .........................................................................................................
4. 2
Общие положения .....................................................................................................
Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de proiect ...................
5. 4
Порядок разработки, согласования и утверждения проектной докуменции ........
Conţinutul – cadru al documentaţiei de proiect ...........................................................
6. 8
Состав и содержание проектной документации ......................................................
Conţinutul – cadru al documentaţiei de execuţie .........................................................
7. 20
Состав рабочей документации .................................................................................
Anexa A. Lista actelor legislative şi a documentelor normative la care se fac referiri
în
text ........................................................................................................................... 22
Приложение А. Перечень законодательных актов и нормативных документов,
на которые имеются ссылки тексте .........................................................................
Anexa B. Conţinutul temei tehnice pentru proiectarea obiectivelor de producere .......
Приложение B. Содержание технического задания на проектирование 24
объектов производственного назначения и перечень исходных материалов ......
Anexa C. Conţinutul temei tehnice pentru proiectarea caselor de locuit şi
construcţiilor publice ....................................................................................................
Приложение С. Содержание технического задания на проектирование 28
объектов жилого и общественного назначения и перечень исходных
материалов ………...
Anexă D. Indicatorii tehnico – economici orientativi pentru construcţiile de producere.
Приложение D. Примерный перечень технико-экономических показателей для 32
объектов производственного назначения ..............................................................
Anexa E. Indicatorii tehnico – economici orientativi pentru construcţiile speciale ......
Приложение Е. Примерный перечень технико-экономических показателей для 34
общественных зданий и сооружений ......................................................................
Anexa F. Indicatorii tehnico – economici orientativi pentru case de locuit ..................
Приложение F. Примерный перечень технико-экономических показателей для
35
жилых
здании ..............................................................................................................
Anexa G. Lista standardelor de stat ale căror cerinţe trebuie respectate la
executarea documentaţiei de proiect pentru construcţii .............................................
Приложение G. Перечень государственных стандартов, требования которых 36
подлежат соблюдению при выполнении проектной документации для
строительства ...........................................................................................................
Anexa H. Notaţiile (marcajele) în documentaţia de proiect ........................................
38
Приложение H. Обозначения (маркировка) проектной документации .................
Anexa I. Cerinţele de bază privind executarea calculelor elementelor de construcţii la
proiectare clădirilor şi construcţiilor speciale ...............................................................
44
Приложение I. Основные требования по порядку выполнения инженерных
расчётов строительных конструкции при проектировании зданий и сооружений
Anexa J Termeni şi definiţii ..........................................................................................
50
Приложение J. Термины и определения …………………………….......……….....
Anexa K. Lista aproximativă a regulilor (recomandărilor) şi modificărilor
53
documentelor normative în vigoare .............................................................................
Приложение K. Примерный перечень правил (рекомендаций) и изменений
действующих нормативных документов ...................................................................
NCM A.07.02-2010, pag. 22