Вы находитесь на странице: 1из 86

!!г9!

п|а [тапз
3еппу 0оо[еу
@|3а Ро6о|уа[о
..|ц[!а !аш[|па

@ь ш-
Рпо5ув5нснпшгув
0,хргегя РцБ[1з }1п3 ршв!'!3нЁп5
€оп[еп!з

!т1о6ц1е 1 }1о6ц[е 3 йо6ц1е 5 }у1о6ц1е 7


......... р. 4 .........р.24 ..'..'... р' 44 ......... р'64
......... р. 5 ......... р.25 ......... р.45 '........ р. 65
......... р. 6 ......... Р.26 '..'....' р'46 ......... р. 66
......... р. 7 .........р'27 ......... р.47 .''...... р.67
......... р. 8 ......... р.28 ...'..... р.48 ....'.... р. 68
......... р.9 ......... р.29 ........' р.49 ......... р. 69
......... р. 10 ......... р.з0 ......... р.50 ......... р.70
......... р. 1'1 ......... р.з1 ......... р.51 ......... р.71
......... р.'12 ......... р.з2 .......'. р.52 .....'... р.72

}т1о6ц1е 2 }у{о6ц1е 8

........' р. 14 ......... р'74


......... р. 15 ......... р. 75
......... р. 16 ......... р.76
......... р. 17 ......... р.77
......... р. 18 ......... р. 78
......... р. 19 '....'...р.79
......... р. 20 ......... р. 80
......... р. 21 ......... р. 81
.'......' р.22 ......... р.82

. Ра|гшогк Ас[!у|1|е5 (р. 84)


. !гге9ц1аг уегьз (р. 88)
сопр1е!е [ье 5еп1епсе5 ц5|пз [ье
3 }/ога5 ье!ош.

. еп!ег . 9о[6еп . 5раге


. га'5е . спагас!ег . 615р[ау

:{ пеа6 !ье !ех( ап4 {!!! |п {ье


! соггес( шог6 {ог еас}: 9ар.
тье ог9ап!5ег5 о' 1ье {е5!!уа[ поре
!о .. . .. . ... . .. .. .. . -. . . епо[,9ь попеу
|о ь0!|0 апо|ьег р[ау9гошп6.

ггв5тА т1мв !!'5 а [оуе[у зшппег 6ау ап0


етецопе !з еп]оу1п8 1пе шагп!ь о{
!ье .................-.............. 5шп.
1Бе А!аз!1аз [а!г |п !_а Ра-а, 3о!|у|а, |з а 5пош шп1!е 15 пу [11![е 5!51ег'5
[Б!з {ауоцг!('е
) ............... еуеп1 1ьа11аке5 р!асе а!1ье 2) ................. о{.]апшау.
'|

шьу 6оп'!'а!ц!а|е
3) ................ 4) реор!е {гоп а!] оуег 1ье со!1п1т,
уоц
!ье 5!п81п8 сопре!1!|оп? уоц ьауе а
папу о{ 1Беп'е51|уа!
!п 5) ............... со51цпе5. \!Ба1 па[е: !1 зрес!а! !з 1Бе
1ап|а5|!с уо!се!
[ас йа1 |1 8!уе5 уо!] {ье сьапсе 1о асчш!ге а!| 1ье 1ь|п85 уош'ме Бееп
науе уоц еуег ша(спе6 1ье шеш
тш!зБ!п3 1ог! !{отц 0оеь 1Б!з Барреп? 5!гпр!е! Б!гз1, Бшу 1!пу т:егз!опз о{
1еаг'з [!гешог}с .....................?
шьа1 уоц \^/ап1 1о ьауе. \,!}1еп тБе {ез1!та! еп6з, 1}:еге !з а Бш3е
0оп'! {ог9е( !о !аке а ...............
6)............. 1о у!5!1 уа1!г!, а тд]:аг6 тшБо 5!еьзез тлиБа1 уош'ме Бош6Б1. с[тап9е о{ с[о|ье5 ш!1ь уоц шьеп
ть!5 7).............. уо!]г тц!зБ 1о Бауе 1ьа1 сепа!п эопе1Б!п5
5!'1ге 1ьа1
уоц 9о !о уошг {Ёеп0'з боцзе {ог
согпе5 {г(.]е! 5о, !{ уош т+апт 1о 0) ........'..... 1ье аауеп1цге о1 таме!!|п3 |пе шеекепа.
агоцп6 |Бе тпог16, а|! уош пее6 1о ао |5 ьцу а п!п!а10ге ра55роп апа
а!г!|пе 1!с&е{! \,!е!!, а1 !еа51ассог6!п8 {о 1га6!1!оп, апг^/ау!
шпаег[|пе !ье соггес( \#ога.
1А со|оцг{]][ 8 со[оцге6 € со[ошг1п9
2[
2^ 8 с
Рв€5то]! €]7?
[!па[ еп6 [а51
3А уеаг 8 попЁ[:[у с аппца[
4^ !пу!!ез в а![гас!5 € чгабз йе6!еус] РевЁ|уо!
5А |га6|!|опа[ 8 рорш[аг € !ур1са1
6А рага6е в 5(ер € пагс[
7^ !з 8 }:аз с паке5
8А 6о в ехрепепсе € [ее|

1а ма!сь (ье \^/ог65 |п 1ье 1шо со[цпп9.


|
пт: ьг!8ь! а сьаг!!у
Ёуеп'|5 '!) 0[$о0у0! / !пс!ц0е:
пт: ореп"а1г ь {га61!!оп
7'
вт: соок1п9 с !6еа
[/
А ге_епас1пеп1 о! 1пе п!510г!с
Ап 'еа1!п1.!у0ш 2) ьшг3|/пап5|0]п'
ьа11!0 о' Рге5{0п

вт: 5!гопд 6 соп1е5!


сопре|!{!0п
Бт: [оса[ е 1ьеа|ге
,' ве51 пе6!еуа! оо5!(,пе с0пре|!1!оп

уо0 сап а!$о:


/ 5пор а1а пе0!еуа] пагке{
/ 3) вш;п / !в! ош 1!гешогк5
,' 60 оп а 1геа5шге 4)п!р / пшп|
,'0!п шз а11пе 10шп'5 сеп1га! 3чшаге
2 5о ше сал 5) се!еь]а!е / $уп00!!$е
3 0шг 10шп'5 п!51оц 109е1пег|

4
0АтЁ$: 5а1шг0ау 3г0 мау & 5шп0ау 4|п мау
т!м!$:10:00 ап _ 10:00 рп
с0$т 0г А0м1$$!0ш: ггее
4
сьоо5е {ье соггес[ ге3роп3е,
3
1 А: 0оп'1 €е! а ь[аск са1' !ьеу ьг!п9 ьа6 1цск!
8: а тьа!'5 а 1оа0 о{ гцББ!з[!
ь тпапк5, !'11 пееа 1!!
г!п6 !ье \4'ог6 п|55!п9 {гоп еась 5еп[епсе
!ье 9г!ё ье!ои/ {о сопр!е{е [ье 5еп[епсе5. 'п
7^: А,\у {г{еп6 ап6 | шеге ьогп оп [пе запе 6ау
апа а! ехас[[у !пе 5апе {1пе.
в: а тьа1 сап'! ье!
нв ц вп г!- у ь шпа[ а со'пс'6епсе!
г пв уо [с к 3А: |'уе |а!|е6 пу 0г1т1п9 !е5! а9а,п.
у!- !- 5в тв ш6 А 8: а ве5[ о' [шск.

5у у нк 0Р !-Р !
ь ве!!ег [цск пех! !|пе'

Р0 1в у0 А|- ш 4А: уоц сап'! 9е! пагг!е6 оп РЁ6ау 1з!ь; !1'5 ьа6

!5 г шт Ас А в
|0ск!
а
.',
в: тьа{'5 ',!!5| ап о[6 ш!уез'!а[е!
0х 0 !к мх т!- о
ь тьа!'5 по| !ье Ро1п!!
в!- 5 ш7 сс Ав
5А: |'уе ьееп а ь1{ апх1оц5 [а!е[у.
п7 ! 6м !п по п
в: а !5 !ьеге'ее|1п9
5опе{ь!п9 оп уоцг п!п6?
6ш } то он 5ш 5 Б !{|:у 6оп'{ уоц (п|пк поге га{|опа[[у?

5цРвк5т!т!ош5 !ье рьга5е5 (А-г) ье1ош !о сопр[е!е !ье


4
ш9е
6!а!о9ше.
1 шеуег 9{ер ол а ...... '..'.......; !! ьг1п89 ьа6 |шск.
2 на5 а ...........'....'...... ,05| [ап6е6 оп уошг А уош 6оп'! геа[[у ье[!еуе 1ьа[' 6о уоц?
}:ап6? [шс&у уош! в тьеге'5 по[ь!п9 1о ье апх!оц5 аьоц1.
Ф}:, по, а ьгокеп .'.......'.............! тп15 пеап5 с шьи \.уьа|'5 !ье па1|ег?
зетеп уеагз о{ Ба6 [шс[. 0 !6!6п'! &пош уош шеге 5о 5цРег5(!!'о05!
4 !-оок! А...............'. 5{аг. маке а ш!з[, 9ш1с(1у! в вц1 ... шьа1'5 1гоць[1п9 уоц?
5 шБу аге уоц ша1к|п9 цп6ег 1п15
? 0о уош шап! [о ьауе Ба6 [шс[?
\{е'ге 5о 1ос}<у! \{е'уе ,ц5( 5ееп а Апу: !сап'! ье[|еуе
ап6 1!'5 по! еуеп га1п1п9! ап!
пош шп[цску !
0о уош геа[[у ье[1еуе !па! а {оцг [еа{ топ:'1) ........'...'.....
Бг1п9з уош 9оо6 [шс[? Апу: ше1|, !!'5 пу
йу 6а6 зауз 1ьа! !' !ье {!г51 ........'. '............ ь!г!ь6ау ол
уоц 5ее |п 1ье уеаг ш}:|{е, 9оо6 [шс[ ш|[[ БЁ6ау ап6 ! шап1
'5
{о[[ош уош а[[ уеаг гоцпа. !о пауе а 5па[[
8аг6еп раг!у.
топ: соо6 |6еа! 2) ............
1 !_$ ь,, [|5[еп |о {!уе реор[е !а!к!п3 аьоц! Апу: [}теге'з а {ш[[ пооп оп 5а[цг6ау!
4 |шс&. ,{а!сь !ье 5(а[епеп!5 (А-в) !о !ье [оп: 5о? [Беге'[{ ье а п!се а!по5рьеге.
5Реакег5 (1-5). Апу: уо{.! 6оп'! шп6ег5|ап6! А [ц[[ п0оп пеап5
А уош пее0 поге 1ьап [цск !о ье 5цссе55{ц[.
(гоцб[е. ]Бе шБо[е ра*у ш!|1 9о шгоп9!

в ! сап'1 ьоре !ьа! !'[{ ье [цску


топ: 3).........'.
с ! кпош пу [!ск ш|[[ с[:ап9е {ог'огеуег'
!ье ье!1ег. Апу: уе5, аз[ апуопе апс [ьеу'(1 !е[[ уош 1ье 5апе
0 ! пшз{ а[шауз ьауе пу 1шску сьагп ш'!ь пе.
(ь!п9 аьоц1' [ье пооп.

в [цск 6ое5п'! р[ау а го[е оцг [!уе5. [оп: 4'' .'..,....,.'..,'..'..'..'... [е{ пе 8!,е55 '.' ь[аск
'п са15 апа [аа6ег5 аге а[зо а ргоБ[еп, г|9|!?
! 5рсдксп 1 2 ; 3 4 | 5 Апу: !['5 по! {цппу! ть15 геа[[у шогц!п9 пе.
|5тдтрмвнт топ: 5) ..............'........'5 Бмец!Б!п9 ш!1| ье а|п9ь1'
1----"'
ш5е [ье рге5еп! !еп3е5 !о ехРапа !ье
3 5еп[епсе5 ап6 !пс!цае !ье \,{ог65 |п ьгаске[9.

1 А: уоц/{ц/!о [!х/|ье сопрц[ег? (5(|[1)

,{ @ Рц! !ье уегь5 !п ьгаске|5 !п!о !ье в: уе5. !/[гу/а1| погп|п9/апа/!/по! папаве !!.
1 ргезепЁ з|пр!е, ргепеп[ сопс,пцоц5, Рге5епс
(уеЁ)

реггесс ог Рге5епс Рег[есс сопс,пцоц3.


2А: !/сес!се/шпа! ! м'еаг/а1 |оп!9ь!'5 5сБоо[ ргоп.
(а1геа6у)

0еаг.!апе, в: ме |оо. !/ьцу/рег'ес( 6ге55! 0ц5!)

! 1) ..................' (кпош) |па| !!'5 чц|!е а }/ь'[е


5'псе ! [а5| шго(е |о уоц' ь(![ [ог !пе ра5! {еу, 3 А: .',е55!са/9о оц!/а! шее[еп6з. (гаге1у)
нее&з ! 2) (ёо) зо папу [ь'п85 а| 1ье
5апе !;пе, !па! ! ьагс[у ьа0 1|пе {ог апу1ь1п8!
8: Реа1|у? Ёош/з}:е/зреп0/|ег !!пе? (ц5ца[!у)
3) ................ (!/[е[[) уо! !па! пу 5споо[
{) ............(ьо16) а Б!3 6апсе пех1 ууеек? ше 5)
4 А: не/9о {о ьеа/а'!ег п!ап!8ь|? (о|[еп)

о' !ье 5споо[


(се[еьга(е) {пе епа
в: шо. не/5[ееР/еаг[у. (5опе1!пе5)
уеаг. А5 |'п а пепбег о1 |пе ог9ап!5!п9
сопп!1|ее, 6) .............(5Репа) по5! о{ пу !!пе
!

а{!ег зсБоо[ !гу1п8 1о шогк о01 1ье ае1а![9 о' 1ье


еуеп!. 7) (уош/[ате) апу 8оо6
!о 9!уе пе? с!гс[е {ье п!5[аке (А ог в) ап6 Ёьеп соггес1 !(, а5
'6еа5 аьоц(
шьа!
|а!е1у? 9)
уош? \{}:а1 8) ................... (уоц/6о)
(уои5[![ушогк) а! уо0г
4 !п !ье ехапр!е.

оа6'5 5ьор а!|ег 5сьоо[? уоц кпо,./ шпа{? ! } 0о уош цпёег'|ола


10)................ 0ц5уьауе) а 9геа! !аеа! шьу
(4)в
Аге уоц !!!е!5!ало1!е \^/ьа! !'уе ьееп 1мп9
6оп'| уо0 сопе [о у!5!! пе {ог а [еш 6ауз? 1оо сал
сопе [о оцг 5споо[ сапсе, ап6 (пеп ше сап 5реп6 [о (е[[ уоц а|( {ь!5 !!пе?
5опе 1!пе 1о9е[пег.
Апушау ! ьауе |о 8о поу. [е! пе кпош шьа! уо0 нцгц цр! 1Бе рага6е па5 5(аг(еа !п ап Боцг
А
сес!6е!
ап6 уо0 а!еэш!зе!!!!€-!еаФ.
!оуе, в
мац 1ошг {апсу 6ге55 со5(цгпе ю9к [ап(а5!!с! 15

А
[ь!5 шпа| уоц щеа! 1оп!зь{?
в
шг!!е ехс[апа(|оп5 [ье {о[!о\^'!п8, а5 !п !ье
2 ехапр[е. 'ог 5агап ьа5п'! ьееп !о а сагп!уа[
Ав
!щ 5ье ша5 а

1 [ош {Б!п& уошг {г|еп6 [ооБ тец п!се. 1'!!1е 8|г1.


> 11от.т п1се уош |оо*!
уо!г 5!5!ег'5 со51цпе !з .]о5ьца пеуег !аке5 раг! !п (ье !о\мп рага6е;
'цппу. А
з тпе {1гешогк5 аге апа7!п8.
Бе с!9д!!!!е шеаг!п9 со5[цпе5.
в
! ап (гцье !о са[[ [ье {е5|!уа[ ог9ап!5ег5 {ог
4 уои ['ке !ье у/ау уошг {г!еп6 0апсез. А
!ье [а5| !ьгее ьоцг5, ьц{ по опе !5 ап5шег!п9
5 уо0 |п!пк уошг ьго!пег ,5 уец |цску. в
!ье рьопе.

6
]'5е {ье |а|огп9 ье1о\м |п Ёье соггесЁ {огп [о со]пР[е[е !ье
2 зеп|епсе5-

|а*е !Ае са*е


г!п6 1ье уегь п|55|п8 [гоп еась ье а р]есе о| саке
3епЁепсе (о сопр[е{е {ье
сгоззшог6 рша:[е. -з€#!жп61пшл

4,€Фбг!€ф'
! шап( !о а ва[пап со5[цпе [ье {апсу оге55 раг{у ьц| !
сап'{ {1п6 апу; !пеу ................
'!па 'ог .......... !
тье !о$'п {е5|!уа[ ша5 {ш[[ о{ {цп ас{!и||е5 ап6 ап апа:!пч
рагасе, ьш| |ье 5цгрг|5е арреагапсе о1 а {апоцз рор 5!п8ег
ша5 .................
А[ех [:аз {о[6.',апе аьоц{ (пе 5шгрг|5е ь!г!псау раг!у ше'ге
ьайп9 {ог пег, апс ье'5 |лу!!ес {о['г о1 п!5 {г!епа5, !оо! не
геа[[у . .. ..... ... ... ..... ... ... ... .. ... ... . ... ' . . !
0оп'! ууогц аьоц! ог9ап|5!п9 уоцг 9гасша!!оп раг|у; .........
'{
............................!
уош сап е!(ьег !пи1е уошг {г|еп6з оуег {ог уоцг ь!г{ьсау ог

|11
А€по55
1 неге аге 5опе 5|геапег5 |о :::: :::: ::: :: ::::: ::: ::::::: ;;;;;;;;;
... а! {ье Реор1е
ра55!п9 ьу!
4 !-е|'5 а[[ ...................'...... а
!* н!зо, н|тозе, ш!т|с!т, н!'теге ап4 н!теп 1о ,о!п [ье 5еп!епсе5,

6
(оа5! !о |пе ь1пьаау 9!п!
сьг!51па5 |5 а (|пе шьеп а[[ !ье
3 а5 {п !ье ехапр[е.

пепбегз !п пу {ап1[у 1!ке |о 1 !азоп а[,лауз 0геэзе5 цр !п со5[цпе5 а! сагп!уа[. тье со5!цпе5
. . ... .. . ... .. . ... .. .. . .... 8!{|5. аге {шппу ап6 оп8!па[.
7 шпу 6оп'| уош а[[ сопе |о пу > !озоп о!тсоуз ёгеззез шр ,л со5г{-,пе5 у'/ь|сь оге |]]ппу опа
[:оцзе {оп!чь1 5о ше сап ог[3!по| о| (огп|та!'
!пе |гее маЁьа па5 !пу!(е6 пе [о ьег 5шее{ 5!х{ееп рапу. 5пе [1уе5
!о9е!ьег? пех! 6оог.

0ошш
2 } 5!пр|у [оуе а[[ {ье со[ошг{ц[ па5к5 ть'5 !5 !пе сеп1га[ пагке! зчоаге о{ 1ье {ошп. тье рагасе !5
1ак!п9 р[асе пеге.
реор[е
сагп!уа[5!
3 Ёуец уеаг оп пу ь!г(ь6ау' !

... а п!се саг6 315( ос{оьег 15 пу {ауо0г1!е 6ау о{ !}:е уеаг. на[[оу'ееп !аке5

пу 9гап6рагеп!5. р[асе |ьеп.


5 'гоп
0о уо[! шап| !о ........................
!пе Рага6е ш!!п пе?
5 |цсу 5со1! \^/огк а! !ье |оса| 9!{( з[:ор. Ёег зоп {5 пу а9е.

7
т

кеаа !ье аг[|с!е а9а!п апа {|пё 1 /ог65 ог


Рьга5е3 се5сг'ь'п9:

РеоР[е'5 с!о[ье5:

г{ 3 пеаа 1ье ап!с!е


* сопр!е!е [ье
''о
рага9гар[: р[ап.
*я кер!асе (ье ь!9ь|'9ь1е6 шог65/рьга5е5 |п !ье
!ех( у/![ь (Бе опеэ Бе[ощ а5 !п [ье ехапР[е.

*Аяау,Р0!||'яя . 5{цпп1п8 о с[теег{ц[ . {е5{|уе . пц8е

!о]епс!о, 5ро!п, !э о
. сгош6е6 ш]!ь

[ошп о[ шп6ег о п!!]!оп 1 {ш[[ о1: > сгонёе6 уу[|[:

реор!е, Бш+ {гоп 15тБ го 2 ех!гепе[у Б1ч; .....'......'....


] 9*т о[ йогсБ !г 1з {о!| о{ о!поз| |Бгее
м!э|1огз; 3 се[еьга(оц:
п|!!!оп о{ 1|':еш! ][те геозоп !з [оэ [о!!оз, миБ!сБ 4 |арру: .......'.....
5 мец беаш1!{ш[:
пеопэ '1Бе [!геэ' [п !о!епс!оп. |Б1з !з 1Бе 1осо]
{ез1!уо! |Бо[ се!еБго1ез 1}те епё о{ ш!п1ег.

Ргерого1!опз [ог *Бе [ез!!уо! !оз1 [ог оуег з|х поп1[з,


Ф & 1|!п& о{ а роРц[аг па{!опа[ ог [оса[
{ се[еБга[!оп !п уоцг соцп[гу ап6 паке по!е5
оэ Бшп6геёз о{ реор!е'оге Бшьу сопз1гшс!!п9 ех!гепе!у
0п6ег !ье5е Беа6!п9з:
Б!9 [!оо1э, со!!е6'п!по1з'. \{Беп !|'з с!озе }о 1[е [!пе о{
*Бе {еэ1]уо!, 1Беу р!осе йе 'п!по1з' о1 6|$егеп1 р!осез
Ас!!у!Ё1е5 ([о!Без А1по5рьеге
огошпё йе с!1у.

\{Беп |Бе [ез1!то! Бе9!пэ, 1Бе с|} Бесопеэ опе


Б!9, се!еБго!огу э!гее1 рог|у! Ёорру реор!е !п
[шппу-!оо[!п9, со!ошг{ц! ош|[;1з ог 1го6![!опо!
со510пе5 зрепё 1Бе 6оуз опё п!9Б1э ехр!о6!п9
зпо[е БопБэ оп6 [!гесгос[егз оп6 6опс!п9 го !ошё
поз!с. ]Беге оге о]во тегу Беош!!{о! [!гетмог[<э
ё!зр!оуз етегу п!9Бг. 1Бе {ез1!уо! еп6э ол +Бе л!9Б+ о{

йогсБ, шБеп реор!е Богп $е 'п!по|э'.


'!
9г}: шощ ц5е 1ье5е по1е5 {о \^/г!(е а 5ьог1
[оз [о!!оз !э 1гш!у оп опо-а!п9 се!еБго1!оп, шБ!сБ рага9гар[: (60-70 шог65) 6е5сг|ь!п8 \^/ьа[
!еотез опуопе шБо Боэ опеп6её !Бе {ез1|у]1!еэ
ьаРреп5 6цг'п9 1ье ёау о[ !пе еуеп[.

ехБошз|её, Бш| Борру }Беу тмеге рог1 о{ 1Бе [!ез1о.

Рага 1: папе, 6а{е, геа5оп {ог


се[еьга|1п9

Рага 2:

Рага 4: соппеп!5, {ее[!п8з


(]п6ег[!пе [Бе соггес1 ног6.
2
1 в!!!п8 уошг па|15 1з а мец Баё сцз{оп/БаБ|[
Р$ сопр:е*е !ье 5еп!епсе5 ш!{ь !ье 2 гуегу !|пе а {[оа1 ра55е5 ьи |ье ацЁ'ёпсе3/
соггес1 [ог]п о{ |ье \^/ог65 !п ьо16- 5Рес(а(ог5 сьеег ехс1!е6[у.
!пе{ |шке Бу сбапсе/[шс[ а( !пе с1пепа 1пе
о|ьег 6ау
0о уошг рагеп15 а[[ош/[е[ уо! 5|ау оц! [а{е оп
шее[6ауз?

ма!сь 1ье Рьга5а[ уегь9 1о 1ье!г ае{!п!(|оп5


@'о:};сс: 3 ап6 !ьеп {']5е 1ьеп |п 1ье|г соггес| 1огп [о
сопр[е1е еась о{ 1ье 9еп1епсе5.

!1! :шгл 6ошп а агг]уе


А5 а !гауе[ шг11ег, ['уе ьееп [о 5опе о{ [?[ !шгл !пто б зш1!с[: о{{
!ье по5{ '1) р[асеэ оп АмА7Б Б[ сцгп о|{ с ге[шгп
еаг1п, ап0 !'уе а[5о а!1епоес 5опе уец й[ тшгп ьаск 6 ге{ш5е
2) ........................ [оса{ еуеп15 апс !штвкв5т Б|! {цгп цр е бесопе
се[еьга!!оп5.ть!5 пеап5 !па| !'уе ьееп
!о 6о2еп5 о{ {е51!уа[5, сагп|уа[з ап6
рага6ез а[[ оуег |[е шог[6. "Агеп'! уоц
3).................. к|{ь 9о1п9 !о а[[ !ье5е
се[еьга!'оп5? 0оп'| |ьеу а[[ {ее1 !пе
5апе а{1ег уош'ме Бееп !о {шеп1у ог
!п!г{у о' {ьеп?'' пу {г1еп6з аз& пе. [[е
4) ............................ ап5шег по! 5шпРп!5в
[уец {!пе !у'5'! а пеш {е51|уа[ !{ее[ '5
5) .................. аз 1{ !'уе пеуег Бееп вхс!тЁ
!о а {е5|'уа[ ье{оге' ге511уа[5 аге по! а
6) ......................... ехрег!епсе, ь|.1! пв[Ах
по па![ег [ош 7)......................... ! вхнАш5т
ап а{!ег а 6ау ог 6ауз о{ се[еьга!!п8,
|'п а[шауз 8) .............. !па| ! пас !пе Р[вА5Ё
,.| [/п6ег!|пе !ье соггес1 ргеро5!!{оп.
сьапсе !о ехрег!епсе !ье [оса{ с![!ц[е
']
о{ а р[асе. !!'5 а[шау5 9) .................. 5Ат!5гу 1 А[е {ог7|п 9о!п9 |о а
уо!.] 6ге55
|о кпош !ьа| {ье пех{ еуеп! ! 9о 1о, !'|| 'п!еге5!е6 'апсу
раг!у {оп'9ь!?
оо пеш !п!п95 ап0 паке пеш {г!епо5. 2 в!|1'5 !!геа о17'пм|!Б 6о1п9 !ье 5апе 1[1п9 {ог [1з
Апё ['п пеуег 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; !ь'5
, 0!5АРРо!шт ь1г|псау еуе!'у уеаг.
!5 шпа{ а[шау5 ьарреп5 а(]г|п9 |ье5е ' з 0оп'1 (е{[ пе уо{| ье['еуе !п/о{ 5ап!а с[а05!
5!1[[

'е5!1уе
еуеп|5!
4 Аге уош р[еа5е6 {ог,ш|Ёь {пе аесога{!оп5 у{е
[тауе с[озеп?
5 тье геа5оп о{/{ог !п15 пее!'п9 !5 1о !а{к аьоц!
1ье 5сьоо['5 пшз1с {ез!!уа[.
6 му 1]|1|е ьго!ьег |5 а{га|6 !п/ог |пе [оц0 по!5е
!па{ па[е ш[:еп |пеу 8о о1{.
'{гешогк5

9
А ге!а{!ме[у петш а6{!1|оп 1о 1ье а8е-о16 1гаа!1.оп о{
6!оБа!, пат!опа! ап6 !оса! {е5{!уа!5, 1ье 9шБа! 5Борр!п3
[ез1!ма!, ог 1ье о5г а5 !1'з гпоге согпгпоп!у са|!е6, !з ап
еуеп1 1ьа1 о#ег5 эогпе1Б!п3 {ог еуеуопе. 11 ]азь {ог аьош1
а гпоп1ь, апа 1аке5 р!асе !п опе о{ 1Бе тд!п1ег гпоп1Бз емеу
уеаг.
\:!Ба1 {!гэ1 Бе9ап аз а 1оцг!51 аЁгас(!оп !п 1996 !5 по\,/ а
1).......... о{ Бшу!п3 ап6 зе!!!п3 1ьа1 \^/е!согпе5 Бцп6ге6з о{
{Боцзап6з о1 у!з!1огз. 9мег 2,300 з[:орз о$ег ап епог[пош5 маг!еч о{
8ооа5 а1 теу !о:л рг!сез. 2)..........'.....тт!!! {|п6 еуеп гпоге Бат3а!пэ а1 опе о{
1ье гпо51 рорш!аг а11тас[!опз о{ 1Бе 95Ё, 1ье ш;8ь1 5оц[. 1Б!э !5 а ь!8 51гее1 гпагке1 1ьа1 |э ореп {гогп 1Бе
а{!егпооп т!!! тЁ:е згпа[! [:ошгз о{ {Бе гпогп!п5. [Беге, !1 !з с051огпат {ог {пе зБоррегз то Ба53!е т+!тБ 1Бе зе!!егз
омег 1Бе рг!се о{ зогпе1ь;п& цп1!! ьо1ь 1ье ьцуег ап6 {Бе зе|!ег а3гее оп а 3)-..-............ рг!се.
в!{ 1ье о5г !з по| оп!у аьоц1 5ьорр!п8. ]}:еге !э а тц!6е гап8е о' 4)................1ьа1 &еер емегуопе !п 1[:е
|агп!!у Барру. Фуег 1Бе уеаг5, еуеп{5 зшсБ аз а 1оо6 {езт!уа!, {азБ!оп з}:о:ш, сагп!уа{ ап6 а {!гетмог[з 6|зр!ау
Бауе о{еге6 у!з!1огз ап 5)................ехрег!епсе. 1Бе {ез*!уа! 6)................ [еер зогрг!з!п3 м!з!1огз :ли!1Б петш,
Б!дег ап6 ье1[ег еуеп{5 еуеу уеаг.
1Бе !шБа! 5Борр!п3 ге51.уа! !5 а {ап1а51!с {агп!!у емеп1 1Ба1 со:пБ!пез 5ьорр!п8 тт!т}т {шп ап6 сш!1шге, ап6
бг|п6з реор!е {гогп 1Бе {оцг согпегз о{ 1ье \^/ог!а 1о8е{ьег. Аз 1Бе з!о3ап о{ 1Бе {езт!уа! эауз: "Фпе !агп!!у,
Фпе '/{'ог16, Фпе Рез1]уа!".

пеаа [ье !ех( ап6 ц5е !ье шог65 Бе!ош (о {|![


1ье 9ар5.

. еп]оуаь[е . ог9ал!5ег5 . ас|!у!|!е5


. 5а(!51ас!огу . се[еьга!!оп . {е5{1уа[-9оег5

Р$ пеао сье :ех! а3а|п апё пагк !ье

сопр[е[е (ье 5еп[епсез ц5|п9 [ье уог65 !п


ьо!а |п [ье {ех!.

1 тье 5ьор5 обег еуец!ь|п9 а! геа[[у [ош рЁсез, эо


реор(е 1|п6 [о!5 о{ _.................. !о сьоо5е {гоп.
з тье ь18 рага6е ап0 тпе 5оп9 соп[е5| аге !шо
4 !па{ агаш [аг9е сгош65 !о !ье
[е5|,уа[.
з тпе сагп]уа[ а| к|о 6е.'апе1го
еуец уеаг. 'апо!]5
{ог [ошг 6ауз.
А {ап'{у рау5 [е55 !о у,5|! !ье еуеп!5 тпе 0апсе ге5!!уа[ .........'........'.. по0егл ап6
а1 1ье 05г. |га6111опа[ 6апсе5 {гоп а(( оуег 1ье шог{6'
тье {[оа!5 аге а п1се ..................... 1о ошг [оса[
сагп|уа[.
10
соггес[ [ье 5еп[епсе5. ц5е [ье шог652 аерепа5,
3 цп]чце, геп1паеа' аес1ёеа, |огпо{, ьо[а]п9,
5рес!а! '

!]п6ег!|пе 1Бе соггос[ \^/ог6.


.,апе5 ]5 6о!п8 а раг|у {ог п]5 ь'г|псау 1ь!5
у{'еекепа.

тпе 50ссе55 о{ 1пе еуеп1 ге!!ез оп [:отц ше[[ ше


тье 0е[!с!ош5/ьг!8ь![у/ ог9ап]5е 11.
ехс|1е6[у 6есога{ес
|гее5 [оок шоп6ег{ш[ а! 3 Ёаме уош с}:озеп оп а |пепе {ог уошг раг| ?
п|9ь|.
шпеп уо0 во |о уеп1се, аоп'{ п'55 |ье 5рес|{{с
о0оог|шп!|у !о у!5'! !|е (агп!уа[.
Реор[е аге шапсег!л9
агоцп6 5пагЁ[у/ уоц сап'[ шеаг ]еап5 !о ь]5 9гааца!1оп рапу; 1!'5
[:шгг|её|у/Барр!|у' а 51г!с[ еуеп!.
а0п!г!п9 !пе
5с0[р|0ге5 а! 1пе А у''опап'5 ше661п9 6ау !з а меу раг!{сш[аг 6ау
ш|п|ег ге5!!уа[. 1п }:ег |!{е.

науе уо1| гепепьеге6 6еог8е !о ьг!п9 !пе


6есога|{опз?
тпеу аге ша;|!п8
ра!!еп([у/5|о\./!у7
ргош6[у го ьшу !!ске!5
{ог {[те з[ош. [,!п6ег!!пе !ье соггес1 !!еп.

науе уош еуег 5ееп


5!сь паеп1'!сеш/
6е!!са!е со5|шпез?
1[е с[:1[6геп аге
! пее6 [о кпош ьош
ша!сь1п8 |ье 9апе
папу реор[е аге
ап0 с[еег!п9
а1!еп6!пу аге
ёхо(!са![у/5цге!у/
герге5еп[|п8
еп[ьц5|а51|са1[у.
гг]6ау'5 раг!у, 5о
! сап ьцу епо|]8п

ге{ге5ьпел15.
Р|[! !п: пеззу, 5рес[ас0!аг' |гео|5' |гоаег5' [[е б!3 рага6е оп 5шп6ау
2 ехр[оёе, гпепог!зе' ё!зр!ауз/з!3па[з |пе епо о{
(агп!уа[ шеек.
1 ][е {оса( о{'ег !ье!г 9ооа5 а! уец
оп мепог1а[ 0ау реор|е 1п !пе 05А Ро!п( оц1/
[ош рг1сез.
соппепога1е а1[ |пе Апег1сап яо[01егз ш}:о
Ф|ча 1!п6з |! с1{11с01| |о.............ьег [|пе5 {ог
с!е6 1п шаг.
!|:е зс|:оо[ р[ау
[мец уеаг, 1оо/!опе пш51с!апз {гоп Ёшгореап
0цг!п8 спг!5|па5 !1пе, |ье 5{гее!5 о{ оцг !ошп
сошп|пе5 !аке раг! !п !пе Бшгоу|5]оп 5оп9 соп!е5!.
ш!!ь {е5!!уе ас!!у|{у.
А! !ье пагке| 5чцаге уоц сал {!п6 папу
/т1у пшп }<еерз а ьа5ке! о{............. []ке 5шее!5
тпопцпепЁ5/51а|15 5е1|!п9 1оса1 [ап01сга&з.
ап6 сап6у !о о1{ег сБ|[6геп оп Ёа[[ошеел.
0пе о{ |пе по5[ рорц[аг еуеп!5 а! 1пе {е5||уа[ !5
|ье..................'|гешогк5 615Р[ау
][те [тошзе ша5 5о ,............' а'{ег 1пе раг!у
!ьа( |( !оок ш5 !пгее ьошг5 !о с[еап цр.
11
!-оок а[ ьоу, 5апап[Ба се1ебга(ез Бег Б!ЁБ6ау
3 етец уеаг ап6 шг|[е 5еп[епсе5 ц5|п8 [ье
аётегБз бе[ощ а9 |п !ье ехапр!е.

Рц[ [ье уегь5 |п ьгаске!5 |п1о !ье Рге5ел! 5о]пе(!]пе9


51[пр|е о( рге5епс сопс]пцоц31о сопр1е[е !ье
6|а!о9це'

веп: н'' !ап. нош аге уоц?


!ап: не[[о, веп. !'п ок, ьц1 ! 1) ......'........ на5 а спосо[а!е ь|г!ьаау саке.
(ьауе) а [о[ о{ шог[ !о 6о ап6 ! 2) ..'........ '..
(!ц) !о {!п'5ь ![.
8еп: Реа1|у? Ап6 !'уе са[[е6 ьесац5е ! 3)
(шап[) (о {пй!е уоц (о пу 5оп'5 рапу. ше
Р[ап5 ьег оаг{у а поп|ь еаг[{ег.
4' ............... (се!еьга[е) ь15 8га60а!!оп.
!ап: А раЁу? ![ 5}....-.............'(зошп6) {шп, бшс !

6) ..........'.....' (5(ау) а! шогк !![[ [а!е > 5опоп|ь0 о!ноу5 7оз о раг!у оп пег ь|гспёоу.

[оп!8ь!.
вел: А9а!п? уоц 7) ,.........'..'.... (а[шауз/!еаме)
{[:е о#!се [а!е!
!ап: тпа!'5 по[ !гце! вц!, апушау шьа[ !'пе
8) ................ {[ье раЁу/3(аг[)?
веп: Агоцп0 е18п!. 9) .... ........... (уоц/сопе)?
!ап: ше|[, ! 10) .... ((ь!пк) о{ соп!п9
{ог ап [оцг ог зо апс [пеп 6о!п9 5опе шогк а1
[топе.
веп: тьа!'5 9геа!! !'[[ 5ее уош [а|ег, {ьел!

сьоо5е !ье соггес[ уегь [еп5е.


2 сьоо5е [ье соггес( !(еп.
1 наггу ьа3 а!шау5 ьееп шап[!пуьа5 а[шау5 4
шап[е6 1о г|6е оп а рага6е {[оаг. 1 6еог9е ап6.,апе ьауеп'1 6ес!6е6 шБеге !Беу'ге
|'п 5огш !'п [а1е. науе уоц ша!{е6/науе уоц }:ам|п3 сБе!г ше66!п8 гесер|!оп ........ .

ьееп ша|!|п3 [оп9? А ]ц5! в уе! € по,д


науе уоц [оцп6/Ёауе уош Бееп а [|за !з ...'.... шогг{е6 абоц! ![е Бго&еп п!ггог.
со51цпе !ье {апсу 6ге55 РаЁу уе[? '!па!п9 А 5|![[ в а1[ погп!п9 ( а[геа6у
'ог
А[ех ьа5 ьееп а5к|п9/Баз аз[е6 ь15 пцп {о 1аке
! пауеп'1 ьееп 1о а 5сьоо[ ргоп ........ а [оп9
п1п 1о !ье рага6е а[[ погп!п9.
!1пе!
|'уе пеуег ьееп Ёц!пу'уе петег (г!е6 сап6у
А 5!псе в 5о {аг ( {ог
{[о55. 15 ,! п|се?
|уап Баэ 6апсе6./ьа5 ьееп флсшв еуег 5|псе маш'5 ьееп са[{1п8 уоц ........ Бесацзе зБе
!ье сопсег! 51аЁе6. !5п'[ ье !!ге6? шап!5 |о а5к уош 5опе!ь1п8.
! 6оп'{ 1ь|п& !ье Рага6е ш|[[ (аке Р[асе; |1 ьаз А 5!!|1 в а! !ье попеп! с а[[ погп!п9
ьееп га|п!п9/ьа5 га|пе6 [ог {шо оау5 пош ап6 |'уе ........ 5ееп а 5ьоо!!п8 5!аг' оц1ск, [е1'5
1ье 5!гее[5 аге {[оо6е6.
паке а ш15ь!
А пош в а[геа6у с ]ц5!

\2
!ье п|5[аке !п еась 5епЁёпсе ап6
5
шп6ег1|пе
а5 |п {ье еха'пР!е.
сопг\гп
соггес! {(,

*ь"*', *ь" *9!|зБ !ог;


/
со6ирать деньги на благотвори'
тельность, конкурс поваров, хорошая
(плохая) примета, суеверие, превра-
щаться в пиратский город, прохить
хизнь пирата. задуть свечи, надеть
маскараднь!е костюмь!, главное собь:-
тие в жизни подросгка' самое лучшее,
бь:ть нарасхват. превращаться, день
памяти, тор)кественное празднование,
угощения. бь:ть взволнованнь:м.
[уец спп5{па5, пу пшп !Ф
тгапэ!а*е:Бе 5!1ца1!оп5 !п(о Ёп9!!5ь:
!а@! !га6!{''опа[ 91п9егьгеа6 $
соок'е5' ьокез '1
. в кахдой стране свои праздники и
5ага| |:аз а[шауз бееп (о а пц5|с фестивали' в России мь! отмечаем
ье{оге; 1!'5 ьег {!г5! |!пе.
Ёовь:й год, Рохдество, масленицу,
'е51'уа[
|6оп'! Бе[|ете уош ьауеп'! 5еп! день победь! и многие другие празд
ники' ! нас прочная традиция отме
оц! !ье раг!у |пу'1а!1оп5 51|[|! нать ){<енский день 8 марта. в этот день
спг'5 !5 |оу|п9 1ье сагп{уа1; все )кенщинь! получают подарки, мь!
!1'5 ь'5 ьо[|аау. устраиваём вечеринки, готовим осо-
науе уоц 8опе !о ([е|г ше66|п9
'ауошг|1е беннь;е блюда. Ёсли вь! идете к
пех! шеек? друзьям, не за6удьте красивь!е цветь!
для матери семейсгва' национальнь!м
Ёппа Бшуз а со5!цпе {ог !пе
праздником всей странь: является
раг!у, ьц! !{'5 Ёоо б|9 ап6 збе
,!ень |1обедь:, которь:й мь: отмечаем 9
па5 {о !аке ]! ьаск. мая. !тром мь] смотрим парад на
'.]![[ [аз Бееп !мп9
(о {1па ьег красной площади по телевизору, а
9[азэез з!псе ап [ошг. вечером _ разнообразнь;е фейервер-
ки, а так)ке представления на открь!-
том воздухе, концерть!, которь!е лро-
ма[сь со!шпп А со!цпп в {о паке
6 хо4ят в парках и на главнь!х площадях.
Ёо
5еп[епсе5, а5 !п [ье ехапр1е. в России много региональнь!х
фесгивалей, например день арбуза в
А Астрахани, день оцрца в суздале. в
эти дни проводятся разнообразнь:е
п|л 0о уош &пош 1|е геазоп
конкурсь!, вь! мохете стать их
Рт: тьа!'5 !ье ьо!е1
участником и получить приз' (амь;й
вт: сагп'уа[ шеек а !1пе любимь:й праздник детей _ Ёовь:й
пг: ! [оуе '5
рага6е {[оа!5 год. они украшают елки, взрь!вают
хлопушки. пускают серпантин ь!,
г'|: !п ошг 5|гее[ [ьеге'з а |ошзе
надевают маски и маскараднь!е косгю-
ш] ] му {г1еп6 ье[!еуе5 {паЁ !ьо5е мь!. взросль]е тохе любят этот
в " праздник, нарядно одеваются, о6ме-
а ш|еп реор[е се[еьга|е !п (пе 5[гее!5.
ниваются подарками, фотографи-
руются' 3то самь:й весель:й семейнь:й
ь шьу пе'5 по! соп1п9 (оп|9ь!? праздник. 2. Ёхегоднь:й карнавал на
с ш}:о аге Богп оп Ёг!0ау 13|ь аге цп[шску. острове _ очень красочное зрелище'
6 ш|еге !'п пау!п9 пу 5шее! 16 раг|у. хители острова свято придерхи-
е ш|:!с[ аге бш9е ап6 ьг'8п![у 6есога1е6. ваются своих традиций: надевать на
{ шпо5е 9агсеп !5 а[шау5 ьп9ь|[у 6есога|еа а{ карнавал маски монстров, наряхаться
(для костюмов используется все: от
сьг!5!па5.
фруктов до сгарой мебели и посудь;)
и веселиться '
> 0о уоц |<поу,/ [ье гео5оп у'/ьу пе'5 по| соп1п9
|оп[чп[?

[аБе! еас[ п|ссшге. 0паег[!пе [ье соггес[ !|е]п.
{ 3
.. 6е1асьес ьоц5е . сагауап 1 \{е сап з}:аге !ье сноге5; уоц ша5ь/6ц5( 1ье
. ь1оск о' [[а(5 . со!!азе [цгп!!цге, ап6 ['1[ с[еап |ье ш!паош5.
(ап уош Бе а [!!1[е поге саге[ш[ апа 51оР
1[оа!!п9 анау/Бшпр!п8 |п[о еуегшь!п9 (ьа1'5 !п
сопг[е:е сье 9Ёа. шьа!'5 !ье ь|(6еп шог6? уоцг шау?
! тье !п[егпа1|опа[ 5расе 5!а!|оп !5 ше!гё79!ао! !п
5{7е; !{'5 а5 ь{8 а5 ап Апепсап {оо!Ба|| 1|е|6.
.]опп шогк5 оцуь!оск5 оц[ оп ап ехегс!зе Б![е {ог
!шо }:ошв а 0ау.
! шап! {о [аке пу саг оц1 о{ !ье 9ага9е. сап уоц
р[еазе поте уошгз [гоп !ье рогсь/аг|уе?
тцгп !ье п(,5!с 6ошп; {1'5 !оо по!5у/сго\.'аеа 1п

ьеге!

г![[!п: пор, па*е, ёо, шоз}: ап6 &еер |п !бе


4
поЁ
соггес[ [еп3е.

|'уе а[геа6у рц! !пе р[а!е5 апс !ье 8[а55е5 |п !пе


...; а[[ уоц пее6 !о ао !5 (цгп !! оп. @ мв. ]опез
!}:е Бе0з Бе[оге з[:е 8еь оп
\^/Беп [}:еге !5 . . . 9гау'(у, етеф}т!п9 зеепз
[ье сьоге5 агоцп6 (1'те
ш!(}|
}:оц:е.
ше!3}:![езз ап6 {1оа[5 0ршага5.
нош сап ше с[еап оцг сагре{5, поу'/ (ьа1 (ье ...
с]еапег !5 ьгокеп?
! {1п6 !! 5о 6|{'|сц|! !о ......................... пу
гооп !!6у! !!'5 а[шау5 пе55у.
1оц пее6 а пеш ... ба9 |{ уоц'ге 8о!п8 сапр|п8;
!ь!5 опе !5 (оо о[6.
ка!е [оуе5 1!йп8 |п !пе ... о{ !ье с!!и ьесац5е
о
0оп'[ сопе !п пеге ш![ь уоцг 6|Ёу
|1'5 {ц|| о{ |!ге. .5ьое9| !'......................... !ье
|!'5 ьееп га!п!пз {ог з!х 0ауз ап6 !ье {оо!ьа[[ ... поог п9ь! пош.
!5 (оо ше[, 5о ! аоп'( |Б!п& !}:еге'1[ Бе а 9апе
!оп!9и1.
уоц пееа 1о 5|аг[ ехегс!5!п9 а9а!п, уошг пшзс[ез
[ье |гоп!п3 уе!' Бесацзе зБе'з
аге 5(ап!п9 !о 8о ...
!оо Бозу.
... о{ 9гау|!у па&ез 1! 6!{{!сц1[ {ог а5|гопац15
аБоаг6 а зрасез[:!р [о поуе агоцп6.
тье ... !п оцг агеа аге уегу парру и(ь [ье
Ф г:' ша!ьап ьауе ]ц5! {!п!5ье6 6|ппег, ап6
соцпс!['з 6ес!з!оп !о сгеа(е апо!ьег рагк. (ьеу ''а
........................'....... 6!з[тез'

14
!
9'
Рер!асе тБе
р|тгазез !п Бо16

.| сьоо5е {ье соггес1 ге5Роп5е' а5


и!ь Ёье опе5

| !п [ье ехапр!е.
ье[ош.

[1]! у',':-- а[шауз [еам!п9 уошг


!ь1п95 еуецшпеге! .:]

[| тош'6 ье(!ег по! 6о !ьа! а9а!п. нау!п9 а 5!51ег !3 9геа1, ьц! пау!п9 а |ш!п 5!51ег !5

Б| ! сап'т ье|р уоц агоцп6 !ье {ап1а51!с! $ш2ап шпоегз1апо5 пе оогпр|е1е!у, апо
1) пеуег !еауе5 [пу 5!ёе шьеп ! пеес ьег.
пош5е |оаау. !'п |оо ьш5у.
тп!5 сое5п'1 гпеап 1па{ ше ооп'1 ьауе ошг 5ьаге от
й| 1ош ргоп!5е6 !о пе1рпе ш![ь
ргоь!еп5, 1по00п. ше пау ье уец 5'п!!аг !п спагас{ег
пу [опешог&, ап6 уош 616п'!! апо арреагапое, ьш1 еасп о{ ш$ 31!!! па5 паь!15 1па|
Б|Б1 Р|еазе пе. ! 6|ап'| 2) геа|!у аппоу 1пе о|ьег. гог ехагпр!е, $07ап з) па|е5
пеап |о 'ог8!уе
0р5е! уоц. !1 уец гпцсь шьеп ! р!ау !о0с пц5!о. $пе а!5о 5ау5 |па!
тд!':еп ! са!! 5опеопе, 4) ! |а!к !о |пеп ьоцг5 апё
Б| сопе |еге, уошп9 |а0у! !'6 |1[е
] 'ог {па! $ц2ап
поцгэ! А5 {ог пе, ! геа!!у ёоп'1 !!ке {пе {ао1
а шог6 ш!!ь уоц.
' 5) а!\шау5 !еауеэ пег э!ёе о{ оцг гоо'п пе55у. тп!$
:' г11ё0!-!5 |ьа! ! пауе !о о!еап 1пе \'ьо1е гооп, ,?'/п1оп
а !'п геа[[у 5огц. нош сап ! паке ': 6) :пакеэ [пе уец ап9ц.
1! цр 1о уоц? ] вц1а!!1пе5е соп'1 геа!!у гпа{{ег' шо папег ьош ап9ц
'] ше 5опе{!пе5 паке еась о|пег, ше а!шау5 {ог9.уе опе
ь 0оп'! шогц аьо0! !{.
с шьа| пауе 6опе пош? 1
.: апо1|ег !п *[е епё!

6 !'п 5оггу. ! 6!6п'| геа[|5е !|


ьо1пеге6 уо0 5о пшсь.
е вц1 |па1'5 у/па( уош а[шауз зау!
{ ! ргоп!5е !шоп'!'

кФ о [!з(еп ап6 пагк ,+{


4{
(]зе т[е !6!оп5 ье[ош !ье соггес{ {огп (о сопР[е1е |ье
2 еась 5(а{епеп[ аз тгце, га[5е ог зепсепсез. 'п
!''|о| 5|осеа .
1 9е| оп [![е а [:оцзе оп {|ге
.'апе! 15 ап8ц уу|!ь пег ьго!ьег. 2 бе [:опе апа ац
А тп.!е в га[5е с шо{ 5!а!е0

сеог9е !5 а уец пе55у


3 бе аз 5а{е а5 ьоц5е5
рег5оп.
А тгше в га[5е с шо! 5!а!ес 4 !':ойе {гоп [опе
.]апе1 6оез 5опе ьош5епо[с
сьоге5 !ье еуеп!п9. 1 шош |па1 |пе по51 6]'{|сц[! раг! о{ !пе рго'ес| !5 оуе| ше
А тг]..]е'п в га[5е с шо! 5!а1е0

..]апе! ьа5 [а[кеа (о 6еог8е аьоц[


1[е рго51еп.
А тг0е в га[5е с шо{ 51а1ес

5 !а!га !ь,пк5 !ьа1..,апе! |5 ье'п8


зе|{1з|:.

А тгце в га[5е с шо! 5!а|е6

6еог9е ш![[ 5ооп 5|аг! ье[Р!п9


'']апе[ агошп6 [[:е |ошзе.
А тг0е в га[5е с шо! 5{а[еа

15
*.-|. :

Рц( !ье уегь3 |п ьо|а !п[о (ье !о-|п|!п|[|те от


3 -,п9 [огп.

'1 . шпу соп'1 уо! 1ц ''.''..'..''..'..''.''....


5опе о{ уоцг споге5 6(,г|п9 !пе шеек?
Рц{ !ье уегь5 |п ьгаске{5 !п1о [Бе !п/!л!{!ие тпеп у0ш'!! пауе п0ге тее 1!пе
@
а1 1пе

(\^л[ь ог ш!1ьоц[ .о) ог _й9 {огп. шеекеп0'


. 0!0а1пес.............'.'..'..'...'.... пег епап65

!п 1пе п0п]п0 ь015пе 0!сп'1 пауе епош0п


1!пе {0г а[! 0!1пеп.

2 . | 00п'1 0п6ег51апс шпу 1пе пе10пь0шг5


сопр!а|п0с а0ош11пе по!50. ! гепепьег
1пеп аь001 1пе раг|у шеек$
<@ш а0о.
. 0!0 уо|] гепепьег..'..'.''............,'.. 0шг
А: шпа| 6о уоц !|!п[ о{........... пеш пе!0пь00гБ {0 оопе 1о ш5 !' 1пеу
(9е!) 1ье5е ьоов
пеео апу пе!р?
{ог.')апе?
в: вас !6еа. 5ье 6ое5п'1 |!ке ..... 3 о шпу 0оп'1 ше 510р ..'..'..'...'........''. 1па1

(шеаг) апу!ь!п9 пап 10г 6!гес1!оп5 1о 1пе п0!е!? !1 $ееп5


ьш! 5роЁ5 5ьое5. (@& ше'ге !051!

о 6ап уоц р!еа5е 510р


50 папу 5|]!у чше51!0п5? !1'5 геа!!у

А: !!оо[6 уош [![е


апп0у!п0!

4. шпеп []5а 5!ап5 1а!к!п9 а0ош пош ашт0!


в: 0о уо0 п1пс пег о!о оаг !5, $пе оап 00 0п
(9|уе) ц5 а поге п!пц!е5? ''...............'''... 10г п00г3!
'еш к@щ|ои . г!г51 5пе 5ау5 5пе !!ке5 со|п0 1пе

п005ешогк а!] 0у пег8е{|, ап0 1пеп 5пе


0ое5 оп'..'..,'.''.'......'..'.'"[па1 п0 опе
А: уоц сап'1 ауо!6 еуег пе!р$ лег!
((а[к) !о 5ап [огеуег, .|о[:п. }!е'з уошг
ье5( {пеп6.
!5е соо ог епоц9п ап6 [ье арргоРг'а[е \^/ога
\{е[[, уош 6оп'( ехщс[ пе.-...........
('оФуе) н!п а'!ег 4 [гоп (ье !!5Ё ье!о\^/ !о сопр[е(е (ье 5еп{епсе5.
шба[ Бе'з 6опе, 6о уош? . 5расе . сгош6е6 о Б!9 о 53;"

(!.'апе 0оезл'г |1ке |!у!п8 |п

2 1ье с'{у сеп|ге ьеса05е !['5

Р'-1 1[е з1гее(з |п оцг


пе!3[:Бошг|:оо6 аге
{ог уоцп8 сь|[0геп {о р[ау 1п.

:::::::::::т,ж:*:

+-1 ше сап'! р0! а !аь[е оп


ошг рогс}:, ьесац5е по1
'!'5
16
ш5е [ье шог65 ье!ош (о сопр!е!е 1ье
3 ехсьап9е5.

сопР[е[е !ье 5еп1епсе5 ц5!п9 [ье шога5 ье[ош. $}0Ф:ц8 €ьеш1э[Ф


тпеге аге {ьгее шог65 уоц 6о по[ пее6 1о ц5е.
Бо&е:'э #]в*
!99-1 !|ее]пе{ :рч9ч] реасе[ц[
9зш |*'1] !9ч-]чщ15'ч| _']9у999] &щЁсфеуяр &дц&
.}апе'5 пеш ьо05е ,5 уеш ........................... ;
по!ь!п9 [1ке [:ег о[6 опе-бе0гооп араг{пеп|. 1А:
! 6оп'| зее тм[у уош 6о уошг з[:орр!п9 !п !пе с!!у
сеп!ге, шьеп {ье .. . . . ........ . ......... . ......... 5пор5 в:
о$ег еуефп!п8 уоц сап аь| [ог.
!-!у!п9 пех! !о а р[ау9го{]п6 9е|5 а 1||[[е ..... '.. '.. 2А:
. ш}:еп а[[ [ье пе|8ььоцгьоо6
с[:116геп 9а[}:ег агошп6 {о р1ау. в:
0оп'{ п1по мгз Рагкег. 5ье'5 по[ пеап, 5ье'5 ]ц51 а
........... о(с [а6у шьо уап!5 1о
кпош еуеу|п1п9 аьоц{ ьег пе18ььошг5! 3А:
! 5ц89е51 6о!п9 !ье 5ьорр|п9 !п !ье погп!п9, шпеп
по5! реор[е аге а! шогк апа 1ье 5ьор5 агеп'( 5о в:

4А:
8:

а массь !ье а6'ес1!уе5 !о Ёье!г орро5!!е5.


]
А в ([:оозе 1[:е соггес! ге5роп5е.
!1_|!
Р[!
сга61т1опа1 а
Б
а[!гас11уе
4
Б]!
ш9|у по|зу
чц;ес с 1а([
1 А: (ап уош р[еа5е 5ьош пе ьош !о 6о |п!5

!+]| |ош а по6егп ехегс!5е?


Б]| паггош е ш!6е в: а 5цге, |! шоц[6 бе а р[еаьшге.
ь тпа!'5 геа[|у к1по о{ уоц.

Б !зе а6!ес1!тез [гоп Ёх. 2а !о сопР[е!е 1ье А: !'п 5о зогц ! 616п'с пеап !о ьцпр 1п|о уоц.
5еп{епсе5. в: а Р[еа5е пе.
ь 0оп'{ ногц
'ог91уеаьош! 1[.
тье 5!гее15 |п 1ь!5 пе!8ььоцгьоо6 аге зо ..........
..... !ьа! !пеге'5 по1 епоцвь А: !!оц[6 уоц п!п6 поу1п8 уошг саг, р[еа:е?
гооп [шо саг5 [о ра55 а! |пе 5апе !!пе. в: а 5огц аьо0!1ьа(. ! а'6п'! кпош !1ша5 1п
'ог
оцг пех!-6оог пе!9[бошгз аге уец ...'...........' !пе кау
.............; {ьеу кеер ьау|п9 ь тьа['5 геа11у &|п6 о{ уош. ! арргес!а1е !!.
1оц0 раг!!е5 а[[ 1ье (|пе.
А: !!оц[6 уо0 {'ке пе 1о {ее6 уоцг 6о9 ш[{1е
! 6оп'! [!ке !ье шау |пеу ьауе аесога1е6 1ье1г
уош'ге ашау?
[{йп9 гооп; | {}:!п& 1[ 1оо[с геа|[у
в: а !а!6п'! пеап !о ьо!пег уош.
1Бе1г [:оцзе ]п !пе соцп!гу |5 {ш[[ о{ о[6, шоо0еп,
Б \{оц|6 уош? [Бап&з, !па! шоц[6 ье 8геа!!
........ {цгп|1цге, ш[!с|: 9!тез
1ье шпо[е р[асе а уеш ьеа01!{ц[ апа шагп [оо[.

\7
! споозе сье по5! аРРгоРпа!е ореп!п9 ап6
, с[о5!п9 рага9гарь5 [ог [пе {а5к !п [х. 1а.

ве[о$/ !5 а раг[ о{ ап епа!! уош пауе 5еп[ !о А : ! |оре !п!$ сопп[]п!са1!оп 1!пс$ уоц !п 9ооо
1 ьеа!1п. могооуег, ! шоц16 !|ке {о 1аке {п!$
уоцг {г'епа !пу![!п9 ь!п Ёо уоцг ь!Ёь6ау рагЁу. :

пеа6 (ье ехЁгас( ап6 с}тоояе [Бе |по5! 5ц|[аь!е орропцп!1у 1о ехрге95 пу ш!Бь 1о }:аме уош аэ ,

у'ау [о ьФп ап6 еп6 уоцг епа![. сыеъга1!оп'


,.!у"*чэ]. 1|Р"91!6ау-
., ;;*';;}-й ; ь-;,'!й;1!]]й;;, !;,
!1'5 ьееп ога2у аго!]пс пеге! тпе 9оо0 пешэ |в
1па! !'п пау!п9 а ь!ппсау раф, ап6 !'а !оуе !1 !1:
уош сош!0 сопе.
шош !ьа{ зс[оо! ап6 тоо1ьа!! ргас1!ое аге
оуег, ! }:ауе р!еп1у о{ !!пе 1о 1пгош а ь;9
раФ! !'п пау!п9 !| оп гг!оау 201п .,цпе, ьц1
А . Апушау, [ пауе 9о пош. !-е1 пе кпош шпа1 уоц
:

|'уе а5кф пу пцп !' пу {г,епо5 оап $1ау 1ье
аео!0е аьоц1!пе раф' ь0! р!еа9е !ц 1о гпаке !1!
п|0ь1, 5о ше оап ьап9 оц1 !пе пех1 сау, 1оо!
'".- ,,^ ..,.." :-
Р!еа$е $ау уо0'.е соп!п9! ! кпош уоц ьауеп'| 8 !п о!оэ!п9, ! ш!5ь {о 5ау 1ьа1 ! 9па!! ье 1гц!у
пе1 пу ь(]1 !'п 5цге уоц'!! а!! 0е1 оп 6е!!оп1ес !о 9ее уоц а{ пу ь!пп6ау се|еьга1!оп.
'г!еп65, Р!еа5е !п1огп пе о1 уошг оео]5!оп а5 1о шье!пег
!!ке а поц5е оп {!ге! !'!! !ц 1о 9е1 1пе пеш
уоц ш!!! апепс.
п!ьаппа со {ог 1ье рац, ьц! !1'5 5е!!!п9 !!ке

по|оаке$' апо ! ооп'1 кпош !' ! оап 1!п6 !!. !{

сое5п'1 папег. 1поц9п. уоц аге соп!п9, !1! а пеа6 !ье.гцьг!с ье!ош ап6 цп6ег{!пе !ье
кеу шого$.
г!9!':1? 1ош оап'1 !шгп ёошп ![:!э 9геа1 опапое
1о пее1 пеш реор!е ап6 ьауе !о15 о{ ъп! ть!5 |5 рагЁ о' а [е[Ёег {ьа! уоц ьауе гесе!уе6 {гоп
уошг реп {г|еп6, 7оуа. шпЁе ьаск {о 2оуа апзшег!п9
ьег чце3Ё!оп5.

шее!с' ап4
п9 рсгеп.5' ше46!п9 спп[мегзог9 пех!
!
]|'5
!'.г {' ,*'р'ь" :пеп Б9 пс[1п9 [}геп с п[се /[ппег
&пош шьо!
*^а п",.', ш['.есе 1 пее6 9ошг }те[р! | аоп'[
! 4о !о пс|е зшге
с! п'[":я*ч [4еоз? А[зо, шпо{ сог|
гпч 5шгрг!'5е?
гпч рсгеп{5 !оп'с /|п4 ош1 о6ош[

ь кеа6 !ье гцьЁс а8а!п ап6 [|ск (/) 1ье


5еп!епсе9 шь!сь аге 5ц|(аь[е [ог а геР[у Ёо
1оуа'5 [е[[ег.

|'п 5огш ьц1 ье!!ег [шск пех! 1|пе. п


!
1

2 0!ппег ш![[ 1аке р[асе а{ е!8ь! о'с[оск.


кеа6 !ье епа!! ох!гас! |п Ёх. 1 а8а!п ап6 {{па
2 [шо ехапр[е5 о{:
3 А 9геа( 16еа! 1оцг пцп ап0 0а6 ш!|| бе
п
р[еа5еа.
а р[:газа! тегБз: 4 !! 15 еа5у (о паке апа аое5п'! !аке [оо [оп9. п
5 ! [оо& {огнаг6 !о оцг пех{ пее[!пв. !
ь 6 |'{1 аз[ пу пцп {ог !6еаз !оо. 5ье'5 а 9геа1
'6!оп3:
соок! п
!п{огпа! !|п[егз: 7 пе кпош ьош !( 8ое5.
|'уе 8о! (о 9о, ьш! [е! !
8 1оц зБоц[6п'1 кеер 5есге{5 {гоп уоцг
5ьоЁ {огп9: рагеп{5. !
!8
5еп{епсе5 ш|1ь !ье ргеро5|[!оп5
3 ;:;:}:"" ""

Р$ г;ш ;' !ье соггес! {огп о{ [ье шог65


Бо|6. 'п

Б|6
.,еппу рге[еБ ьопеу !п ьег (еа;
па9 !пе 5шв[т
'1
о{ 5ц9аг, ьц[ !('5 [:еа[[|:!ег.
шьеп !! сопе5 (о сьоо5'п8 ап
агеа 1о [|уе !п, 5а{е(у !5 о[ 9геа{
!мРоптАшт
3 &в \{|[[|апз |з тец 9оо6
а! 51'88е5!1п9 {цп [еагп!п9
[Баг Бе[р }:ег Астув
5[ц6епБ 0п6ег5[ап6 !:ег [еззоп
ье!|ег.
.',оьп 5ау5 !ьа! 6о89 [тате а [:13[: 5!ерьеп 9ауе ь15 515|ег а Б13 Бшпс|: о{ го5е5 [о

[еуе[ о{ .. . '.. ..... .. !хтв!-!_!сЁшт па}<е ......... '........... Бег Б1ЁБ6ау.


шп|сп |5 шпу (ьеу 1еагп !лск5 5о опе п1пц{е пу пех{_6оог 'ог9е!|!п9
пе|9пьоцг !5 геа[[у
еаз![у. п!се !о пе, апа !ье пех1 ье'5 ех!гепе[у гц6е; !

моге ап6 поге реор[е аге 6оп'! кпош кьа! !о па|е '.'.................' ь!п!
5(ап!п9 (о сопр[а!п аьо!1 |ье Ассог6!л9 !о !ье пеш5рарег героп, !ье !ь|еуе5
........ о' [пе гквошвшт па6е ..'.................... 9оо0з шог|ь оуег [еп
[оса[ ьц5 5егу'се. 1ьоц5ап6 роцп65.
(ап уош па&е шьа{ 1| 5ау5 ьеге?
тпе [е{!еБ аге !оо зпа[[ [ог пе {о геа6.
уоц 6оп'{ пее6 !о па&е ап ехсц5е
{ог Бе|п9 [асе; ]ц5! 1е[[ уоцг !еасьег 1ье !гц!ь.
') €опр[есе сБе 9еп!епсе5 ц3|п8 [ье шога5 ье[ош.
|
шаз[тез сшрбоаг6 шаз}:|п3 с[еапз
шагагоье с1еап1п9 $/ёф' цп6ег[|пе (ье соггес[ ргеро5!!!оп.
4
1 0оп'! [еате уошг с[о:}:ез а[[ оуег уоцг гооп! 1 1бе агпс[та!г !5 оп/!п !ье согпег о{ [пе гооп
Ёап9 ![:еп |п !ье . .. . '. . .. . '. . '. . .. . . пех! 1о !ье ш1п6ош.
5ап ........................ ь!5 {ее!п сап уош 5|ор [еау1п9 уоцг !ь|п95 [о/оп (ье {(оог?
"}"|''''''",
ап0 п!8ь1' а5 ье ьа!е5 |о у|5!! [ье 0еп1'5(. |ош'ге зо пеззу!
3 о18а ............... ьег саг еуегу 5цпаау. тье 11ге |ег1 па(' !ье ьц!1а'п95 !п !ье 5!гее| а{/|п
4 ]|:е с[еапег: ... апа пор {ье гц|п5.
о{{!се {[оогз емец 6ау. ! &пош ше'ге !п/оп а }:шгц Бш[ сап уош з[ош
сгаь а 9[а55 {гоп [ье к!!сьеп .................. ап6 0ошп, р[еазе?
|'[1 рошг уош 5опе ,ц]се. 0оп'! шоггу, !{ ше сап'! а л!се по!е[
уоц'уе 8о[ по с[еап т-5п;г!5! уоц'о ье!1ег 6о {ье ']п6
уоцг ь!г|ь6ау раг1у ше'[[ 6о !! ау|п ьопе. 'ог
.
'. ... . !о0ау. .]апез [:аз раг&е6 |!з саг !п/оп [[:е согпег о[
шпу 6оп'! ше 5ьаге [ье ьоц5ешогк? ]'1| 6о |}:е 5п!!ь ап6 ш1со[5оп 51гее[.
соок!п8 ап6 ша5ь|п9_!р, апа уоц сап ао !ье 5ц7ап сап'[ 6о ьег па!п5 бопешог[, бесашзе
5ье'5 [е[( ьег ьоок !о/а[ 5сьоо[.

19
8еаё !ье !ех| ье!ош ап6 сБоозе ап а[1егпа[!уе !!(|е {ог !{.

@ уоц [!уБ Ашо [ЁАпш!

@ зомвошв'з шатсн!ш6 уоц!


@ ,'**,"- гАм!!-у снопЁ5

9о 1[е 9|э]'геэ апо !1/!п! , с1-


в!0 вго1ьег а геа!!1у 1! в[ош 1ьа1 бг!п95 а опе {п!п9 1па1 2о
пцпьег о{ реор!е '5 1о9е1пег !п а пош5е 1ог а рег!о0 па5п'1 опапоео !п 1Бе 8!9
о1 1|пе. @апегав ап6 п!сгорьопе9 гесогс 1пе!г вго1пег ьош8епо|с !5 1па1 $опе
ао1.опБ апа 1пеу арреаг оп ту. Ёаоп шеек у!ешег5 геБ!6еп15 9е1 оп а поц5е оп
!!ке шп!!е о1пег9
5 уо1е {пе!г {ауоцг[[е ге5!6еп1, ап6 1ье !еа$1 6г!уе еас[ о1пег сга7у. А па]ог зошгсе
'.ге, о{ соп{!!с1
'ог [:оцзепа1е ьа5 1о !еауе 1[е поц5е. тп!5
1ауоцг!1е {ог 1ье соп1е5{ап1$, ьц1 а!5о еп1ег1а!ппеп1 {ог 1пе 25

парреп9 цп1!! 1пеге !5 оп!у опе поц5епа!е !е'1, шпо у!ешег5' !5 по!./5ешогк. [{ а!! ьоц5епа1е5 со 1пе.г
0ое5 попе ш!1п а са5п р[|2е. в!0 вго1ьег ье9ап |п 5паге о{ поц5епо!с сьоге5 поц5епа1еБ шэша!!у !!ме
1ье ше1пег!апо5 ;п '|999 ап0 $!псе 1ьеп 1пе 16еа !п пагпопу. уе1 а пе55у поц5епа1е шпо сое5п'1
10 ьа5 5ргеа6 !!ке ш!!0{!ге 1п[оц9поц11ье шог16. тьеге пе!р агоцп6 1ье пошзе |зп'1мец ше!сопе !п 1пе в!0
пауе ьееп в!0 вго1пег 5ьош5 !п оуег 70 соцп1г!ез 8го1Бег "{ап!!у''. !п {ас1, 1пе ш!ппег !э ц5ца!!у 1пе зо

шог!0ш!6е. рег5оп шпо сое5 1пе!г 5ьаге от споге$ апс сое5п'1


!п !1э еаг!у уеа!'з, в!0 вго1пег ша5 а п[,9е ь!1. оопр!а!п аьоц! апуьо0у е!5е по1 оо!п9 1пе!г$.
ог!0!па!!у' реор!е $аш !{ а5 а {а5о!па1!п9 $оо!а! А!1[:ош9[ оуег 1пе уеаг9 в!о вго1ьег ьав ьесопе
15 ехрег!пеп1. !!ешегэ соц!0 реер !п1о !пе !!уе$ о{ !е55 рорц!аг, 1пеге !Б Б!!!! а !:ш9е ао0!епсе еа9ег!у
огс!пац реор!е 1шеп1у-тоцг поцг5 а 6ау. !1 ша5 уец аша!1!п9 !о 5ее пош таг 1пе!г {ауоцг|1е ог !еа51 з5

!п1еге9!!п9 {ог п!!!!оп5 о{ уоцп9 ап0 о!0 у!ешегз опагас1ег ш!!! 0о 1о ш!п 1[е 0!9 саз[ рг!:е
агоцп0 1[е шог16 1о 5ее поуу 6!#егеп1 урф о{ !п {пе еп6. ![[о }<пошэ? [т:!аубе эопе о{ шз эее а
'ауоцг!1е
реор!е !!ме 1о9е1|ег. ь!! о{ оц!'5е!уе5 !п 1ье 5ьош!

'1 Р$ к""а (ье {ех{ а9а|п ап6 пагк {ье


д 5[а[епеп[5 ье[ош а5 т (тгце)' г (га[5е) ог
(шо1 5[а!е6). ^]5

Реор[е ша!сь!п8 |гоп [:опе с[:оозе


а пеш йппег емец шее[.
2 в{9 вго!ьег 5|апе6 |п !ье ше!ьег[ап65. 4 !аке а [оок а1:
з !п гесеп1 уеаг5 о[аег реоР[е пауе 5 ш1!п еп!пц5!а5п: ....................
5|апе6 |о 1аке раг! 1п в!8 вго!ьег. 6 6'5а9геепеп{:
|ф5[ по05епа[е5 5ьаге 1ье!г {оо6
1п !ье в'з вго1ьег ьоц5е.
Ап5уег |ье чце5{!оп5.
5опе о{ |ье ьоц5епа!е5 1п !ье в!8 вго(ьег :;,
[:ошзе [аме а мец 9оос ге[а!1оп5ь!р.
1 шпа! аое5 !ье шг'!ег шап1 !о 5пош ьу ц5!п9 !ье
тпе в19 вго!ьег 5поуг }:аз а зпа[[ег
рпга5е "5Ргеа6 11&е ш!|6|!ге''? (|!пе 9)
ац6'епсе 1ьап шьа1 !( ьа6 |п |пе ра5!.
шпу !5 !ье шогс ,о.п,{у 1п ч0о{а!1оп пап(5? ([!пе 28)
20
[',пёег!!пе (ье соггес! шогё/рьга5е.
3
1 ! ц5ца[[у 51аге/ша(сь оц| |пе ш]п6ош {ог |пе
еп(!ге ]оцгпеу шьеп ! ап оп а р[апе.
тпе рг!пе п!п!51ег з!оо6 шр' геа6у |о гесе!уё/
ма[сь 1ье Р!с!цге5 (1-6) ш!!ь 1ье ап!па!
1^ {уре5 (а-{).
гесо9п|9е
1[е цзе
ь15 9[!ез{5.

о{ ро1зопошз сьегп|са[5/[!1!ег
'п 'агп1п9
ге50[!5 1п 5ег|о!.!5 епу1гоппеп|а[ аапа9е.

пт: паппа[ ]ье с[]|6 1е( 8о о{ !ье ьа[[ооп апа у/а!сье6 1|

пт: гер!|!е [[оа!/5епа ау,'ау |п!о !ье 5ку.


вт: |п9ес1 |['5 5{.]сп а ьеа0!!{0[ еуеп!п9, [е|'5 9о апс 5![ оп

ип апрБ!Б!ап 1ье 6г!уе/Рогсь {ог а ь1!'


Б[ ь;га !( ;5 !прог!ап| !о соуег/ь|оск уоцг еуе5 ш|!ь

Б! г;зь 5цп9[а55е5 шьеп уоц 1оок а| |ье 5шл.


) Р[еа5е ьцу пе а &1{о о{ Ро{а(ое5 шпеп уо!,9о !о
!ье 9госёг'5/пеу5а8еп('5.
тпеге !5 по! епоц9п гооп [ог а сус[е ра1ь оп
!п15 5|гее! _ !! !5 !оо ш!6е/паггош.
!з уошг пеш пе|3[:Бошг/пе!9ББошг[:оо6 тец
сгошаес?
Б м"с.ь {ье сьагас!ег!5(!с5 ('|-6) ш!!ь {ье 10 шьа1 ! еп]оу по5! аьоц! [1у1п9 а1/!п {ье 50ьцгь5
15 !пе реасе апа чц!е! ![еу о{{ег.
ап!па! [уре5 (а-{). шг![е 5еп1епсе5.

1 {ее6 ьаь!е5 п|1к 4 ьауе {еа1ьег5, !ау е995


ма!сь [ье шог65 !п (ье (шо со[цппз. ]Беп цзе
2 5
3
з|х [е9з
ьауе {!п5 6
[|уе оп [апё ап6 ша[ег
со[ё-Б[оо6е6, зса1ез
4 !ье Рпга9е5 1о сопр[е(е [пе 5еп1епсе5 ье!ош.

[ее6 БаБ!ез п![& А в


> Ап оп!по! +м[л!с[: |ееёз 1|5 ьаьу п|||< 15 со||еа !1! о{1]с1а1 а пасп!пе
а погпгпо|-
[7! ех1|пс( ь м1п|5!ег
2
Б[ геггасес с 5|а{'оп
з й! гош1п9 6 {шпс(|оп
4 Б]| е |ошзе
5
Б1_1 'р".е
Р'!." [ зрес1ез
6

сьоо5ё {ье соггес1 !1еп.


2
1 Ап1па[ '....... аге |п 0ап9ег а[[ оуег !ье ког[6.
А [е09егошз 8 [опез с ьаь!|а[5
нош папу ........ о1 Б1г6з [!уе !п |ь|5 шоос[апа?
А 1ппаь1!ап|5 в 5рес!е5 с ге5!сеп|5
/т4у пе1ч}:Бошг 15 уец ........; Бе пемег зауз [:е[[о
!о пе.
А агговап! 8 {г!еп6|у € зе1{|зб
4 тье ш'|е ........ {[оу/5 ]п!о !пе ме61!еггапеап 5еа.
А Р!уег в |аке ( Рол6 тье а51гопац| пее6е6 поге 1пап опе ьо0г !о
сопр[е|е {ье гера!г5 оп |пе ...........-...'........
5 ша!ег р[[шт!оп 1з ........ папу |!5п 5рес!е5 и!п
ех[1пс!|оп.
10 0ошп!п9 5{гее!, [оп6оп, ]5 шьеге (пе вг!!'5ь
А !ьгеа!еп!п8 в ае5!гоу'п9 € 0апа9!п9
.......... [!уез.

21
1 0п6ег!|пе !ье соггес1 уегБ {огп.
)
1 А: \{[у аоп'! уо0 5!ор ша5!1п8/1о ша5(е уо(]г
11пе апа 9е| оп ш!1ь уоцг шогк?
в: весац5е !сап'! 5!апа 6о!п9/ёо с[огез агошп6
уегь5 !п ьгаске15 !п1о !ье ог
{] в.ш:
че
-'л9 тогп. 'п''л;!;уе
!пе ьоц5е!
2 А: !'уе ьееп шогк'п9 а[[ погп1п9, ап6 !'уе
5!орреа |о 1аке/1ак|п9 а Бгеа&. 0о уо{| шап|
шпеп пу 5]51е!'5 ап6 ! шеге уошп9' ше !оуе0 !о [:ауе зопе со{{ее ш'$ пе?
1) .......................... (зреп6) ошг эшппег [о!!0аув в: !'с [оуе кеер'п9/!о &еер уош сопрапу Бш!
! сап о{
!

!п 8г!9[1оп. гепепбег а!! шэ пауе [о [еауе.


2)....................'..... (!оок) 1огшаг0 1о 1пе еп0 о1 {пе
А: |'п зо з[ееру! ! сап ьаг6[у 5!ау|пу5(ау ау('аке!
5цппег 1егп а{ эо[оо!, 5о ше оош!0
8: 1оц з[ош{6 |ц |о во/8о!п8 (о ьеа еаг[!ег.
з)..-....................... (5!аЁ) раок!п9 оцг 5ц!1са5е5'
][:е 1цп э1а(е0 бе1оге ше еуеп 9о1 1[еге: а!! о! цэ А: |е1 пе 1о ье[Р/ье!р уо{, ьап9 о0! |ье у''а5п|п9.

шап1е0 4) (5!!) а1 1пе {гоп1 5еа1 о1 8: ][:ап[з, !ргоп!5е ье!Р!п9/!о ье!Р уо0 уу1!п

1пе оаг, ошг пцп паое ш5 5) .. . .'... . '..... (р!ау) уоцг споге5, |оо!
а 9апе о{ "гос[ _ рарег _ эс!эзогэ''. ]|е ш!ппег эа1 А: Аге уош 5!!|| |ь1пк1п9 аьоц! ьцу!п9/[о ьцу а
а! 1ье 1гоп{! !п 1!:!э шау, ше ауо!0е0 пек 6|з[шаз[:ег?
6) .'..'........'............ (аг9це) ш!1!: еас| о!пег. о{.]г!п9 в: шо, !'уе 6ес16ес са!1|п8/(о са![ зопеопе !о
1пе 1пгее-поцг т!р ше еп]оуе0 а!! 5оп5 о{ саг !ье опе ! пауе.
0апе5' !п ш!т!сб 1[е ш[:о!е 1ап!!у рап!с!ра1е0. Апег ']х
7) ........'............'.'.. (6г!те) {ог аьоц1 мо поцг5, пу
а!шау5 51орре0 8) .'..'..'..'......'..,..... (пауе) 2| сопо!есе !ье [ехЁ,./|!ь [оо о( епо!19п.
5опе ге51' 1беп, ше соп!!пцес 9) .'.....'............'.....
'а1пег
(тауе|) цп{!! ше 9о{ {о 8г!9[:1оп. ][:а1'з ш!теге 1[:е
геа! {шп бе9ап! о{]1'рагеп{5 !е1 ц9 10)
(6о) а!по$1 шпа1еуег ше шап1ео, {ог 1пе пех{ 1ьгее
шее[э! Ап0 уош кпош шьа1? ше о.о!

') ма:сь !ье (шо раг{5 о' !ье 5еп1епсе5.


ь
А
пт: 6еог9е !зп'! {оо[1п9 |огшаг0
пт: Ёош 6о уош папа9е
вт: м0п 5ау5 у{'е пш5[
вг1 |'п 5огц ьш1 !сап'{ пе1р
Бт: 0оп'! 6епу
Бт: ! коц[0 [оуе ] ооп'11б]пк уо0'ге оуег ргорого0 |) '.',''.'''''' '''','''
пт: на5 апуопе о{'егеа !|те оп уо!]г ошп' шпеп ! шеп1 ошоу 1о со!!е9е

вт: !1'5 по! \^/ог!ь


'ог
! 1по09ь1 ! шо5 геооу, ьц1 ! 5ооп гео!!5ео 1по1 !

в
шо5 шгоп9' тпе попеу пу рогоп15 5еп' по
шо5п'1 2)''.'.',''''.''''''''.''', 5о ! 0о1 о роЁ-1!пе ]оь'
а ьгеак1п9 {ье ш|п6ош. ъп 5аш уоц.
!

ь {аш9п1п9 а| уоцг 5!гап9е па|гсц!!


шог[е0 3) попу по0г5 опо 5ооп
пу 9гоое5 51оЁео |о огор' шо5 ]!у!п9 оп ,пу ошп
с рау]п9 5о пшсБ {ог а цзе6 сап
]

1пе 1!пе опо поо о |о1 о{ ге5роп5!ь]!!1|е5'


|о пауе а }:ошзе 1п ([е со{.,п|гу516е.
{]г51
6
е !о поу|п9 |о а пеш поц5е'
'ог
тьеге шо$ 4) посб 1о 0о оп0 по1
5)'.',''''.'''.''.'''''' 1!пе. ! о0ё55 ! шо5п'1 о]о
{ !о пе[р уо|, ш!!п |пе споге5?
6) '''.,'.,',''''''''''.'.'., 1о ье оп пу ошп ]ц51уе1'
рш| !пе 61г|у о!5ье5 ]п 1ье 5!пк.
ь !о со 5о папу !ь|п85 а! |ье 5апе !]пе?
22
сопр|е1е [ье |о[[о\^лп9 ш!!ь {оо от епоц9ь ап6
5 !ье шог65 |п ьгаске(5.
соп}']гп

о0г пеш пе18ььо0г5 аге п'се реор[е, ьц! !аоп'|


тшь"*'':ь" Ёп9!!з}: {ог:
/
!п'пк 1ьеу аге ......'.........'.'....' (5ос!аь1е). работать на космической станции, не-
тьа|'5 шьу !ьеу пеуег сопе !о апу о{ оцг рап1е5. весомость, мь!шць' становятся мягки-
! соп'| ||ке 1ь'5 пещ по6егп ь[оск о' !! ми, отслсгвие притяхения, наткнуться
[оок5 ........................ (ц9|у). '|а!5; на компьютер, в 6езвоздушном про-
странстве, автобусная осгановка нахо
!{'5 ........................ (по|5у) 1п [:еге. \{[у
дится на углу улиць!' подрухиться с
6оп'| уош 9о |о !пе 5{{16у !о 6о уо].,г попешогк? кем'то, вь!ключать свет, взять что-то
!-е1'5 по{ 51! !п {ь;5 рагк. !!'5 по( без разрешения. убирать помещение,
(с!еап). подвергать кого-либо риску, висеть на
0о уо{, !ь'пк {ь15 агпс}!а!г телефоне. разговорнивь:й, вьпсоко-
(пооегп)? ] 6оп'{ шап[ !о'5 ь(]у 5опе!п,п9 о[6- мернь:й, эгоис-ичнь:й ' по':овь:й по-
мочь, за6ь:вчивь;й.
{аз|:!опе6!
бшг уасцшп с[еапег 15 ....................... тгапэ:а*е сье 5!1ца1!оп5 !п1о Ёп9!!5ь:
!}
(о16).
ше пееа а пеш опе. ']
. прошлое лето я провел у дедушки с
бабушкой. [:1х коттедх находится неда-
леко от маленького, тихого и красивого
городка мь!шкин на волге' в доме
6
9
с|гс!е {ье ]п!5{аке (А ог в) ап6 !ьеп соггес! !{,
аз !п {ье ехапр!е' шесгь комнат: три внизу и три наверху.
у дедушки есгь дахе свой ка6инет. где
много-много книг и комльютер. самое
1 тпе ш!п{ег5 |п пу сошп|ц аге !оо [оп9. !'с
интересное месго в доме _ чердак' там
>|о |1уе А
много вещей, которь]е напоминают о
[оуе [{уе зопеш[еге ш[еге |!'5 шагп {ог по5{
моем детстве. Блихайшие соседи оч€нь
общительнь:е и заботливь:е люди, они
о[ {[е уеаг! помогают дедушке с бабушкой, когда
нас нет. в детстве я обь:нно проводил
! ап зогц !9-!9[!-у9ц (ь|5, ьц| ше соп'! пауе здесь кахдое лето. поэтому у меня
А много друзей. недалеко от дома _
попеу епоцрб !о 9о оп Бо[|6ау (!':!з уеаг. огромное фщбольное поле, и прошль]м
в летом мь! часго играли в футбол. мь1,
!|'5 по ш5е {.о шогп аьоц! [оз!п9 пу ьоок пощ конечно. хоАили в поход, разбивали
А палатки и спали в спальнь!х мешках'
ьц| пех( !!пе 0оп'! мггош пу !ь|п95 Бь]ло здорово] но я не только радо-
вался хизни, мне приходилось вь!пол-
\4.!!ьоц| а5к!п9 пе {1г5!. нять домашние обязанносги: я пь:ле
в сосил весь дом. йои друзья предло-
А[!се оое5п'{ п!пс 6о1лс по5{ о' (ье споге5, хили помочь отремонтировать мою
А комнату' мь! использовали шланг от
ьш( ! 5ш9ее5| уоц !о пе[о ьег. пь|лесоса, чтобь; по6елить ее' пре-
в красное лето|
уоц 6оп'! пее6 Ф-у{9!щ аьоц( мауа. 5пе'5 2. _ мне надо поговорить с тобой.
А _ о, ^ня'
что опять не так?
* посмотри. в каком беспорядке
{оо о[а !о 5!ау ьопе Бу [:егзе[{.
в кухня. неухели ть: не мохешь у6рать
за собой?
Ёе[еп !э !!ге6 епош9[: [о уу'а{ег {пе Р[ап!5,
я занята, работаю на компьютере.
А
з|е'з 6ес!6е6 !9!9 !! [огпоггош. - забь:вай, у те6я то>ке есть домаш-
Ёе
ние обязанности. 1 работаю с утра до
в
вечера, делаю покупки, готовлю о6ед.
Р[еазе гепепБег 5ш!|сн!п9 о{{ |ье 1!9п!5' уоц _ ть! права, мама. через пять минут я
А помою посуду и уберусь'
а[шау5 {ог9е! (о оо |(! замечательно! (пасибо!
в

23
г]\\ |п1 гпу5|ег1оц5, |езепа,
3 опс1 еп|, ьогг1 |у| п9, соо5|,
гпопз[ег.

ма1сь [ье шог65 1о {огп со|!оса!!оп5. тьеп ц5е !ьеп 1о


сопР[е|е 1ье 5еп1ёпсе5.

А в
пт: ьш9е а 5'9п|]п85
пт: 5ьагр ь сгеа|цге
пт: пу[п]са| с шь'г[роо[
вт: 5паке-[1ке 6 !-:оо}<ь

вт: гесог0е6 е еуе


вт: у!о|еп! { пеа6

1 тье !п1согп |5 а ................. !п 6гее[ пуг[о[о9у.


2 тье кгакеп 5еа поп5[ег сгеа[е5 а .................
шьеп 1| с!уе5 ьаск !п1о !ье осеап.
тьеге пауе Бееп папу
о' а 51гап9е аре-[!ке сгеа![,ге |ье пошп!а!п5 о{ 5о!-!!ьегп
са{!|огп!а. 'п
тье ................. оп !ье !еп1ас[е5 о{ |ье 91ап|
| ;_][ ,у\'/ !-!"-] Ф; -1-;-|.-
5чц|6 сап сш1 сеер 5саг5 |п|о а {!5пегпап'5 5к1п'
Реор[е ш[о [:ауе :ееп !пе [осп ше55 моп5|ег 5ау 1! ьа5 а 1оп9,
5[епаег песк ап0 а .................... АА:ж0тАшк
:: : :::1 ::: ::::: : ::: ::: :1";3!,\}] Ё ]/[', ;";" ;;;; :
1п 1ье ме6|1егтапеап 5еа. |о 1ье 5ош|ь
:
о[ {}ле 6гее[ 1) ......................, 11ев с}те
[',п6ег!!пе 1пе соггес{ !!еп. !с!ап0 о{ €ге{е. Ассог61п8 1о {ье
2 2)..............'...'.....' |п 3)......................'..
1 1[е за![ог оп[у саш9|:! а ч0|ск 8[!пР9е/9!аге о{ |пе ьеа0{!{!,| 1|тпе5. а стеа1цге са11е0 (}те \'{|по1ацг
пегпа!6 Бе{оге з[е 61уе6 ьаск 1п!о !пе 5еа. 1!уес1 1}леге. Ёа|[-тпап, }:а1|_бш11' {Бе
[[е [п1ч[! |]6 бе!'т!п6 а гос}< ап6 9|апсес/3|аге6 |п шопсег а!
м1по.ацг !та5 тгш1у 4) .................. . [}те
(пе {!ге-ьгеа!ь|п8 0га9оп.
1(п9 о{ €ге{е, \,[1пов, [ер1 .ье
тье сп!|0 5а]6 ье пас 5ро[{е6/[ооке6 а 51гап8е сгеа!0ге !п !пе
м1по1ашг |п а тпа:е:п}л1с}т |ас1 тпапу
![е бо6у о{ а [!оп.
5ку, ш!{ь [ье [еа6 о{ ап еа9[е ап6
тье сп!1сгеп 6ес|аеа |о 9о ]п 5еагсь/арРгоасп о{ |пе [осп 5)....................' |\'/;5|1п9 ра55а9е5.
ше55 моп5{ег. Бмегу п!пе уеаг$, 1пе 1(п9 о[ А11-:епз
тпе !г{.]е геа5оп шпу 61позашв бесапе ех|,пс! гепа!п5/соп1!п0е5 5еп1 гошг[ееп сБ|16геп {ог 1ь|5 51гап8е-
а пу5|ет. 1оо[|пд 6)....................... [о еа!.
[}:е р[ез!озашг ]5 а 6|по5а0г 5рес|е5 !ьа| зшгу!уе6/ех!з{е6 }|езешв, ап А1[:еп!ап ьего, 1оо[ а
п![[!опз о1уеагз а9о.
тпа91с Ба!! о[ тБгеа6 ;п.о {ье па2с \.{'!{ь
!пуе5{!9а[ог5^у!{пез5е5 аге 5!|[[ |т1п9 |о 11по ош! шьа! ('уре о{
}т1тп, [:е [ошп6 |ье м|по.ашг, к|11е0 !1
ап!па[ !пе 5ке[е|оп !пеу 6'5соуегеа ье[оп85 (о.
ш|т}т а вшог0, т}теп {ошп0 1-:|в тгау ош! о[
{}:е гпа:е шз1п9 1}:е {ьгеа6 1о ге!гасе ь15
5{ер5.

24
/ а шьа:6о (ье5е Рьга5е5 ехРге55? Рц! 1ьеп !п
1 !ье арргорг|а!е са(е8огу !п !Бе Бох Бе[ош.

! 0о[1ь1 |ьа! уец 6 ! аоп'! ье[1еуе !!!


пшс|. 7 шпа{'5 !ье па|!ег?
цпаег[!пе 1ье соггес1 !1еп. 0п, !па1'5 погг!ь{е!
1
2 8 5шге[у по1!
3 тпа!'5 а !ьош9п!. 9 уо0 сап'! ье
/т1апу реор[е ье[]еуе !па! 6геапз аге а нау {ог 4 тьа! сап'{ ье г!9ь|! зег|оцз!
оцг зцБсопзс1оцэ Бга!п/п|п6 {о ехрге55 о[;г 5 !5 еуец|ь|п8 10 уоц п{9п! ье г!чп1'
сеерег !ьо09}115 апс {еаг5. а1г!3[!?
0оп'! шогц аьоц! уошг 6геап; !! ]051 5поу/5 |па!
уош'ге шп6ег/а ь!( 5!ге55 {ье5е 6ау5.
Ёме[уп шо|е цр 1п !пе п!66[е о{ |пе п19п1 [хргезз1п9
!егг1{!е6, ш|!п пег ьеаг{ 5ьак!п9/роцп6!пв.
а9геепеп1
0оп'1 п]па !апез, Бе .,05! 9о! о!| о{ 1ье ьа6/
шгоп9 51ае о{ |ье ье6!
! аоп'! кпош шпа! уоцг п!9ь!паге пеап5! шпу аоп'| Ёхрге55!п9
уош 6еа! й(|: !1/[оок !1 цР !п а сгеап 0!с!]опау? о,5а9геепеп1

пФ о [!51ёп 1о 5 реоР1е 1а|к|п9 аьоц1 гхрге55!п9


2 1ье!г 6геап5. ма!сь 1ье 5[а1епеп!5 (А-в) 1о сопсегп
1ье 5реакег5 (1-5).

[[:е зреа&ег сгеа1е6 5опе!ь1п9 оц! о{ ь]5/ьег гхрге55|п9


6 геап. зшгрг{зе
в 1[:е зреа[ег 1е[{ эсагеа а'{ег ь|5/ьег агеап.
с тье 5реакег 5пагес а 5!п![аг ехрег!епсе ш!!б а
{г1еп6.
}[е зреа[ег 6оезп'1 а9гее ш!(ь 1ье ехр[апа11оп [,5е 9опе о[ 1ье ехРге55!оп5 {гоп вх. 4а 1о
о{ [:|з/ [ег 6геап. сопР!е[е 1ье ехсьап8е5. моге 1ьап опе
тье 5реакег 0геап{ аьо0! 5опе!ь1п9 !па1 апзшег пау Бе розз1Б[е.
паррепе6 |п геа1'|у
1А: шпа! аьоц! 9о|п9 |о 5ее а {1[п !оп|9п!?
5рвдкгп12з45 в:
.-,-.,,,--,--.,-:.-..-..''''.., -,-.:, -,,,.:,, -- -1-,, -
' : ] ] ' '. 2А:
:

5тАтвмвкт :
5опеопе гоББе6 1ье ша[|оп5 [а5| п!9п1.
8:

в,с:ь.6|а1о9ше !п {ье г!8ь{ огёег. 3А: -!ое |:аз Бееп !п ггапсе {ог |шо шее&з пош.

} в:
!ша5 5цге !5аш п|п о|]|5]се 1пе с1пепа
пгл а 5опеБо6у шаз с|аз!п9 пе. уе5[ег6ау!
пт: ь пеа||у? шпу?
4А:
пт: с ! пас а !еш1ь1е л!9п!паге. в: |'п [!геа. ! ьа6 а п19п1паге [а5! п]9ь|
пт: ё оь! тьа!'5 ьогг|ь[е! 610п'! з[еер не[[.
вт: е т|геа. ! 61ап'[ 5[еер ше|1 |а51 л1зь!. 5А: ] !ь]пк уо0 сап'! 5[еер Бесашзе уош
Бт: { 1еа}:, ! шо[е цР 5ьак|п8 []ке а 1еа{. 5!ге55еа ош1.
пт: э неу' '''егщ нош аге уош?
в:
[ауе а пу п!па
вт: ь шьа1 ша5 !{ аьоц1?
! [о{ оп [а!е[у.

25
г"

пешг!(е !ье 5еп(епсе5 ц5!п8 ш5еа


2 |о. ш5е иои|а $/ьеге розз!Б[е.

А,1абоп [:а6 0аг& |та!г, ы|| пош 5пе


Баз Б[оп6е |а!г.
,! пФ Рц! (ье уегь5 !п ьгаске!5 !п!о Ёье соггес1 ра5( !еп5е.
5]поп а1ап'! геаа соп1с5 кпеп ье
!
ша5 а| 5споо['
Ё6шаг6'з 9гап06а6 ша[[е6 {ог ал
поцг (о 8е| !о зс[оо[ ш[:еп [:е шаз
а сп11с.
с[а!ге (га!пе6 еуец 6ау ш}:ел з|:е

5ъъ'ее[
у{а5 уошп9ег.

*
8еп шог&е6 !п а збор, Бц( пон }:е

|^/огк5 |п а пц5ешп.

рвп&яуп8:
0!апа [!уе6 1п |ье сошп!ц5!6е
бе{оге з}:е поуе6 1о !ье с1|у.

ше[сопе |о [ье 5ьаге |ошг 0геапз ра9е, шьеге уоц сап 5епа !п с'гс{е [ье п|з1а&е (А ог 8) апё
6е5сг|р1!оп5 о{ апу шпшзша[ 6геапз уош'те }:а6, ог геа6 аБош!. 3 1пеп соггес{ |(, а5 |п (ье ёхапр!е.

>поа
..!агпез ща*ау!09 ьгеак{а5! апа
@
[е[[ [ог шогк.
в
А| 10 ап уе5!егаау погп!п8,

5агаь ша5 соок!по ш[![е [:ег


А
515!ег !!с1е6 ьег гооп.
в
топ |{а5 ша!!!п9 [ог .',е55!са {ог
!п пу 6геап, ! 1)........................ (ша!к) [:опе {гоп 5сьоо[, ньеп А
! 2) ...................... (геа{!5е) 1ьа1 а сц(е 1!!1[е 6о8 3)
ап Боцг Бе{оге зБе агЁуе6' зо Бе
('о!!ош) пе а1| !ьа! !|пе. ! 4) ........................ (1цгп) агошп6 !о в
81уе !ье со8 !ье 5ап6ш1сп ! 5) .................. (по[а) а! !пе {1пе, апа \^,/а5 шР5е[.

А{(ег сьаг[!е пао сц( 1ье 8га55,


А
ье ц5ес !о ша|ег |[:е {[ошегз.
в
Ёе[еп ц!ес|[о-[.!!е |п [опаоп
в) ........'.'........... (агЁуе) а! !пе 6еп!|5!ъ, а[[ пу {гоп| !ее!ь А
9)...'................... ('а|! оц!)! шьеп ! 10) ....................... €е! цР), Бе[оге з[:е угаз пойп€ {о ма6п6.
в
! 11) ........'............... (гцп) |о |ье п!ггог !о 5ее !' а[[ пу 1ее!ь шеге
м!ке ьцгпоеа !п{о ап о[6 {Ёеп6
А
о{ Б1з ш|![е }:е |а0 1ор9е6 !п [[:е

" \ в
|шаз !п а б19 з}:ор, ап0 ш[!|е ! 12) ....................... (ша!!) 1п |!пе
рагк.

7 \{Беп 5пе сапе ьопе, ша!ьа[|е

!ес[ ьег са(' шоц[6 па&е 6{ппег


Ав
ап6 ша(сБе6 зопе ]!.
[-|п6ег!|пе 1Бе соггес! !|еп.
3
1 0о уоц !ь!пк |п!5 ра|п{1п9 15 ап ог!8!па[?
8: шо, 1! сап'1/пц5{ ье. тпе ог!8'па| !5 !п а
п!]5е!]п ]п Раг15.
ма{сь !ье шог65 !п !ье со[цпп5. тьеп
1\./о
05е 1ье Рьга'е5 !п !ье!г соггес{ {огп |о 2А:. Аге уош соп!п9 |о !ье аг{ пш5ецп ш!!н 05?

сопр[е[е {ье 9еп[епсе5. в: ! пау/пц5[ сопе. ] пауеп'| 6ес|аеа уе!.

3 А: 15 |па! ап о1[ ра1п{!п9?


А в в: !! пц51/сап'( ье. тпа| аг|15| оп[у шогке6 ш!!п
пт: [еась а !о 5ее о!(.
пт: р1ау ь 1па8е5
вт: ьауе с 1прог1ап! [е55оп5 4А: 016 !ье аЁ1515 с[а!6е мопе! ап6 иегге-Ац9ш5!е
вт: па{0га[ 6 !г|ск5 оп пепо!г еуег пее!?
вт: е {шп ту||[т в: тпеу п!,5упау пауе. пепо!г ра1п|е6 а ропга1|
ш1
{а1 1

]п6|у|6ша[ { 5ьа6е5 о' моле! ]п 1875.

5А: !5 1ьа| рог!га]! о' а пап ог шопап?


ть15 ра!п!]п8 15 а со[[ес|]оп о{ ..................'..
8: !'п по( зшге, ! |п!пк 1| пау/пц51 Бе о{ а пап.
рц! !о8е|пег !о {огп а пеш р!с!!.]ге.
о{ со0г5е |пе с1гс[е5 1п !пе р1с(цге агеп'!
пом|п3! 1онг еуе5 аге ........... соггес( [ье 5еп1епсе5. ш5е: о |оп|а5у, п1па5,
уош! 4 ргосезз, о з!тоёоьт, !!!шз1опз.
сь!1агеп'5 5!опе5 уо|]п9 сь1[6геп
..... аьо|]! [1'е ап6 !ье у{ог[6
аго!]па !пеп.
Ра!г!ск |ь'пк5 |ьа| 5|1рр1п9 оп а бапапа рее[ ап6
{а![!п9 6ошп !5 {шппу, ьш| ! . ... ..... ... ... ... ... ... .
1ье п1,]поцг |п !ье 5||1]а!!оп.
.]апе! 15 . ... ..... ... ... ... ... . [о|5 о{ ... ... ... ... ... ..
ьег пеш !оу5; збе Базп'! згорре6 р[ау|п9 а[[
погп1п9!
тье аг|!5| [аз цзе6 ... '.... . '.
о{ 5[це ап6 8гееп [о ра]п! !п15 сошп(гу 5сепе.

г!!! !п: ,л, а|, оьо!'!|.


2
1 !6оп'! |ь]пк ше з[оц[6 са[[
|ь]5 апупоге.
1ош пау т[т1п[ |ьа| 5орп1е ]5 6|5!ап1 апа агго9ап1
ьш! .............................. геа||!у 5пе'5 .]05! 5пу.
1[еу'[1 петег а8гее оп !п15; !ьеу.]ш5! 5ее !ь1п95 ор|'са1 !па9е5 сап {огсе |пе еуе5 |о 5ее |п1п95
. а сопр[е!е|у 6|{{егеп1 шау !п а 6!|{егеп! шау
4 51ор 5|аг1п9 реор[е! !!'5 уец гшсе. !9}:егеуег 1оппу 9оез, }:!з ршрру {о11ошз [][е а
5 тпеге'5 а п|се са{ё .............................. !ье ге[!ес[|оп.
еп6 о{ ![:е 5|гее!, ао уоц шап{ !о 8о ап6 8гаь а А[ьег| Ё1п5|е!п ша5 сег!а'п[у опе о{ !пе {!пе5!
сшр о{ со{{ее? Бга!пз о{ по6егп зс1елсе.
5ье 6!6п'! гесо8п15е пе .................'.......... ..]азоп бе[]еуез ь|5 Ра1п!!п9 ш|11 20,000
{|г5!, ь!! шьеп ! !о16 [ег пу папе з|е 'е!сп
ецго5. не геа[[у [!уе5 1п ап !па9!па!|оп шог{6.
гепепбеге6 !,'ьо ! у{'а5. 01зсотег1п9 пеш !ь]п85 ап6 аеуе1ор|п€ сг1(|са1
(Бг1з |аз !акел саге о, еуегу!ь|п8, !ьеге'5 !ь]пк]п9 аге раг( о' |ье [еагп1п9 рег{огпапсе.
по!ь|п8 !о шогц

27
сьоо5е а 5ц!1аь[е !|!1е [ог {ье 51оц.
2
а А ша|к !п [ье шоо65
ь тье н|66еп тгеа5цге
с 1|:е |а1|
кеа6 {ье 5(оц апа ап5шег [ье чце5!|оп5.
1
пеаа 1ье 5[огу а9а|п. !п шь|сь рага9гарь(3)
1

2
!!беге 616 !пе 51ош !аке р[асе?
шьо шеге !ье па'п сьагас!ег5?
3 6оёз !ье шг!1ёг:

з шьа[ ша5 1ье с[!пах еуеп!? 1 еп6 1ье 5!ош?


4 нош с'0 фе сьагас1ег5 {ее[ а! 1пе епа о{ |ье 5|оц? 2 аеуе[ор [пе 5!оц?
3 5е{ !пе 5сепе?
4 ае5сг1ье !ье с[1пах еуеп!?

!с шаз а \|аг!п,эшппу апегпооп


врр!п9. ,.,ап!е апо [|!5 мо 'п
магк апо $еап, []5е (ье [!пкег5 (о ]о1п !ье 5еп!епсе5.
шеге ша!к!п9 !':арр|!у !п |ье'г!епо5'
{оге5!, |е!!.п9 51ог!е5 о{ 4
!пе!г геоеп! по!]сау5. 1 не[еп 1г|е6 |о рпопе 1ье ро11се. [[:е рпопе ша5
$ш00еп!у, шп!!е !пеу шеге еп]оу!п9 |пе.г ша!к' 0еа0. (ьц()
магк'9 {оо1 п!! 5опе1п!п9 ап6 пе {е!! оуег. А5 пе 9о1
шр, ье 5ропео 5опе|п!п9 51!ск!п9 оц1 {гоп 1ье
0го!']п0: 1пе оогпег о{ а бгошп, ош$1у ьох. тье !пгее ')апе1 ша[ке6 |п1о пег ьоц5е. 5Бе }теаг0 а 51гап8е
с!]г]оц5 {г!епс5 геаспе6 ехо!1ео!у {ог 1пе ьох, ьц1 !1 по!5е. (а5 5ооп а5)
ша5 |оо аеер !п1о |пе 9гоцп0, шь|сп пеап1 1пеу
шош!0 [:аме |о 6!9 эо а5 1о 9е11ье ьох оц!. ношеуег, !|
ша5 0е1!!п9 оагк 5о 1пеу оео]сес !о ооуег 1пе ьох ш!!п спг!5 ша5 5у,'1пп!п9. Ёе заш а з[:аг& [:еа6!п9 {аз:
!еауеэ ап6 ге!0гп !пе пех! оау. !ошаг65 ь!п. (ц,ь'!е)
тпе а1[егпооп, 1пе ьоу5 гц5ьео !о |ье
'о!!ош!п9
п!ооеп $ро| !п 1пе шоо6э ш!|[ а эпа!! эБоуе!. Аэ эооп
а5 !пеу 9о11пеге, 1поу 51аг|е6 6!99!п9 еп1пц5!а5|!оа[]у, 4 ш!ск 1г'еа (о ореп !ье соог. !1 у{а5 (оскеа 1гоп
ап6 а1!ег ап |:ошг о{ ех[ашэ!!п9 елоп' |пе 1пгее {!па!!у 1|е |пз|6е. ([:ошемег)
папа9е6 |о рц!! !ье пу51ег!оц5 ьох о0!. [\4аг}< орепе0
1пе ьох оагыц!!у, апс шпа11пеу 5аш !п {неге !оок 1пе!г
ьгеа!п ашау: 6о2еп5 ап6 6о2еп5 о{ 3па!!' 9о!с оо!п$!
[а1ег, !пеу !оок {пе оье5! !о {ье ро!!ое ап0 {оцп0 !-оок а( 1ье Р!с[цге ап6 шзе [[:е шог6з/рБгазез,
оц! {ьа! 5опеопе ьа6 51о!еп 1по5е оо.п5 гоп 1пе 5 аз ше[! аз уошг ошп !аеаз, !о 5е1 !ье 5сепе
!ооа! п05ецп апо п!00еп 1пеп !п !пе шооо5. тпе а 5!огу. 'ог
пц5ецп ша5 о1[ег!п9 а 1пгее-п0псге6 роцп0 гешагс
1о апуопе шпо 1пеп. тпе ![:гее {г!еп6э шеге
пош ргош6 апо 'оцп0
парру 1па! {ьеу ьа0 о!5соуеге0 !пе
51о!еп !геа5цге. вц1 |пеу шеге а!5о {апоц5, а5 1пе!г
51оц апо р!с10ге арреагео оп {пе 1гоп| ра9е о{ !пе
!оса! пеш5рарег!

28
г|!! |п: о{,&е, |||ц51оп, 1гпоз1па|1оп' 5опе'
3 5сепе5, 519ь[5' 5рес|а|ог5' ш,|пе55е5.

ма{сь 1ье шог65 [ье {шо со[цпп5. тьеп ц5е


1ьеп 1о сопР[е!е'п[ье 5еп[епсе5'

в
пп $еооп0- а п!0п1
пт: ше!!- ь !оп9
гзт: $тап9е_ с кпошп
вт: о!о- 0 уеаг тп!5 аг!15| а[шау5 ра|п!5 .....'................... о'
Бт: |оцг- е ]оок!п9
|пе со{]п|ц5]ае.
вт-1 !а1о- { {а$п!опео
[еер !!':е ..... 6геап
пт: 1шо- 0 папс
! [:ам1п9
оуег апс оуег а8а|л.
опе о1 !ье ше еп]оуе0 оп о0г
у15|! !о 5со(1ап6 шаз |[:е [:ацп!е6 А[сошг1е са5![е'
тшел|у !ьо05ап6 .... сапе [о
{пе {оо{ьа1| р1!сп !о спеег {пе]г !еап'
1[е ро[!се {ошпа по ............................ ш}:о
соц16 16еп!1{у |ье !ь1е{.
маг155а апс шапсу [оок уец пшс[ ...................
апс о!ьег5 о1!еп !п]пк |ьа( !пеу'ге 5!5|ег5.
ьоок5 !ьа1 аге Баг6 !о {|п0. БгосБег [:аз а у|у!6 ... '.... '.. ......
/т4у '........ ап6
му рагеп!5 6оп'{ [е! пу ьго|ьег ша!сь |ье а[шауз зсагеэ ]..!5 ш!!ь [ье 5{ог|е5 ье па&ез шр.
{![пз оп !е[еу1з!оп. о{ соцг5е !пе с|гс{е5 |п |ье ра1п!!п8 аге по!
поу1п9! !{'5 ]ц5! а(п) '.....'....

[']п6ег|!пе [ьо соггес{ РгеРо5![|оп.


4
г;:: |п: оуег' осго55' о0|, цр у,,1[ь. 1 ! {ее1 а 1!|!1е пегуо!]5 о{/аьоц1 5|аг1!п9 а пеш
] .]оБ.
0оп'| шогц, уош'|[ бе {1пе.

2А: Ёате уош беаг6 {гоп/о{ 5|ер[еп (!п9?


в: о{ сошг5е ! ьауе! !'уе геа6 а[[ Б1з Боо(з!

3А: нош ша5 уоцг !г1р !о 5со{{апс?


в: !| ша5 9оо6, ьц! шп{ог!цпа|е[у
ше с!6п'!
эшссее0 аБош1/|п 5ее1п9 |ье |ос}: }'.]езз
моп5!ег!

4А: науе уош пеаг6 о{/|гоп !-15а?


5ье са1[ес пе а {еш 6ауз а9о. 5ье'5 ]ш5! 8о!
Бас[ {гоп .|арап.

5А: 1 !| 5о а1{|!с0[1 (о агаш рог!га!!5!


8: '1па шогц. ! кпош {гоп/аьоц[ ехрег!епсе
0оп'!
!па| уош 9е| ье!!ег \ч1{п ргас|1се.

6А: Ёаме уош еуег !поц9п! о{/{ог [ам1п9 ап


ехп1ь1!]оп ш|1[ уошг шог!(з?
в: шо| геа||у.
29
кеа6 !пе !ех1 ап6 пагк (ье 5!а!епеп[5
ье!ош !1 а5 т (тгце)' г (га!5е) ог ш5 (шо[ 51а{её).

шпа'1 !5 ап? !п {пе 19605 а со!!ес!!оп о{ ап|$1$ па0е 1па1 мопгое, {пе 1апош5 ас1ге55' ьесапе уец {аэ[!опа!!е' 1[е
чце51!оп еуеп поге 0![!сц!1 1о ап5шег. тпеу огеа{ео Рор Аг{' вг!{!5п Рор ап!51 Ёсшагоо Рао!о72! со!!ес1ес р!о'|0ге5 апс 15

а 5!у!е о{ аг| 1па| герге$еп1ес еуецьо6у'5 еует0ау а6уеп!5епеп15 1гоп па9а2!пе5 !о ш3е !п п!$ шогк$. Апо1пег
ехрег!епсе5. Рор ап!51$ шеге 1а5о!па{ео ьу геа!!$1!с !па0е$ ше]!-!!ке0 Рор ап'5{ ша5 поу !-!сп1еп51е!п. !п5|еас о{ 0$!п9
5 {гоп еуецоау !пе 1па1 еуецьооу 5аш' опе е!епеп{ о1 !!1е 1ьеу рго0]'с15 ог а6уег!!$епеп15, по51 о{ п!9 шогк$ шеге 5!п|!аг 1о
по!{ое6 ша$ !па1 а!по51 а!! реор!е аге ооп5цпег5 шпо ь0у !па9е5 ]п 1пе соп!о боо}<з {[:а1 о}:!!ёгеп геао еуегу 6ау.
апс ц5е п!]!!оп5 о1 с!{|егеп1 1п!п95 еуегу оау' А5 а ге5011' [т4апу реор!е !п 1пе ап шоп0 со по1 ассер1 Рор Аг1 а5 а геа! 20

папу Рор ап!515 ш5ео |па9е5 о{ ргоо0с15 поп 1пв аг1 {огп. тпеу оап'1 5ее шпу а 00!! ра!п|!п9 о{ ап ого!пац
5црегпагке1 ог асуеп!5епеп15 !п 1пе|г шогк5' сап о{ эошр 5по0!с ье ра{ о{ ап ап ехп!ь|1|оп' ношеуег,
10 тпе по51 {апоц5 Рор аЁ!5{ ша5 {пе Апег!сап Апсу шагпо!. папу ог!9!па! Рор Ап шогк5 [тауе эо16 1ог п!!!|опз о{ёо!!агэ'
шагпо! ра!п1ео рго00о15 !!ке сапрье!!'5 $ошр, 6оса 6о!а мапу шогк5 [:аме а!ьо арреаге0 оп пц5'с а!ьшп соуег5. А!!
ьо1|!е5 апс ьапапа5' не а!5о ра!п!ес о1пег емеч0ау !па9ев' !п а!!' 1пе по51|проЁап1ге50!1 о1 Рор Ап !51па1!1 па5 сгеа1е0 25

Ёог ехапр!е, п!5 ьг!0п1 роЁга!{$ о{ се!еьг!|!е5 !!|<е йаг!!уп а пеш аг|!51!с шау о{ !оок!п9 а!'|ье еуец0ау шог!0.

сопр|еЁе {ье 5еп{епсе5 |]5|п8 1ье шог65 !п


Рор аг|]5|5 шеге ]п|еге31ес 1п реор[е'э ьо16 |п 1ье 1ех1.
емец6ау ехрег1епсез.
2 Рор аг! ша5 оп[у !п Апег!са.
1 ка|е ьа5 6есога1еа ьег {[а! ш!|ь
шогк5 о{ аг|_
3 А1| Рор аг|!5!5 шзе6 1па9ез о{ ргоацс!5
,п !ье'г шогк5.
4 Рао[о271 у(а5 оп[у {апошз 1п 8г!!а1п.
5 /т{аг11уп А4опгое ша5 а Рор аг!15! шпо
ра!п1ес се[еьг'!]е5.
Рор Аг! ьа5п'! ьееп уец 4 мопе! ра1п|еа ьеа01|{ш[
Рорц[аг ш1!п
5опе реор{е.
7 5опе Рор аг!]5|5 пеуег 5о[с !пе!г шогк5.

Ёош 0|6 зопе реор[е !п {ье аг{ шог[0


аьош[ Рор Аг!? 'ее[

з0
сь'''" !ьё соггёс{ !1еп.
]
{-

[',5е {ье шог631о сопР!е[е {ье 5Р!6ег9гап.


0,цс6 т]+Ё
. сшье . рарег . 5цггеа!|5п .
. сць!5п . 6агк . 1г!ап9!е . о!!
сц!!
}йРРеи

.,кк5оп Ро[[оск ша5 ог6 о{ (пе по5( ше[[


1) .........ап0 0пш5ца[ Апег!сап ра|п|ег5 о{ !ье 20!п
сеп{шц. не ша5 ап аг!!51 ш!!ь а г!сь 2) . '......, ш[о
сапе 3) ........ ш!|ь а з!у[е о{ ра!п{'п9 са[[еа ас(1оп
ра|п!!п8. н15 ра!п1!п95 ьао а пш9е 4)........ оп !ье
аг! шог[6. Ро1[оск ра!п!е6 5!ап6]п9 цр' шап6ег1п9
агоцп6 а сапуаз оп |[е {[оог. Ёе рошге6 ап0 6г!рре6
ра!п{ 6оу{п оп [ье сапуа5 а| 61{{егеп! ап9{е5
сгеа!1п9 [ауег5 о{ со[оцг{ц[ [1пе5. мапу реор[е
|ьо!9п| Ро{1оск'5 5) ........ о{ ра|п!]п9 ша5 1оо еа5у.
опе аг1|5! 5а,6 !ьа1 Ро[1оск'5 Ра1п|1п95 шеге оп[у
п'се ша[[рарег. ношеуег' по1 6)........ а9гее5. опе
у!еу{'ро'п| 15 !ьа! Ро[1ос[<'з ра1пс|л9з герге5еп! па|ь5
ечша{1оп5. мо5{ реор[е а9гее {па[ Ро[[оск'5 ра1п1!п85
пауе а(п) 7) '....... о1 пу5!ец !п 1пеп. !п 2006' а
ма!сь (ье |6!оп5 !п со1цпп А {о 1ье!г 6егпап ьш5|пе55пап ьоц8ь1 опе о{ Ро[[ос['з
2^ 6е[|п!1|опз {п со[шпп в.
ра1п1'п85, "шо. 5' 1948''' 140 п1[1!оп со[[аг5,
'огра'п!!п9 ,п !пе шог{с.
пак|п9 !| !ье по5! ехреп5,уе
в [хрепз1те на[[рарег 1п6ее6!
пт1 !!&е ша1оБ!п9 0ес!ое 1па1 5ь/61п !5

ра!п1су 1пе 5апе а$ 9ь/$1ь


пт: ра!п! а 9г!п е!зе 1А !поц9ь! в кпошп ( 6опе 0 Бе11еуе6
р!с1цге о1 (5!ь) ь уец ьог!п9 2^ {ап{аэу 8 1[[шэ!оп € 1па91па!1оп 0 |ь!пк!п9
вт: ра]п! (5ь/51п) ш!1п с пауе ап еп;оуаь!е 3А 6ошп в асго55 с 1огшагс 0цр
1пе 5апе ьгц5п ||пе 4^ рошег в !прас! с ге5ш[! 0 5|геп9|ь
а5 (5ь/51п) е!$е 6е5сг!ье 5{п {о паке 5А 5!у[е в па!епа[ с раг{ 0 5{гшс{шге
вт. ра!п{ 1ье 1ошп ге6 11 зееп ба6 6А по опе в еуецопе с 5опеоле 0 апуопе
7^ !пепе в апо0п! с 5ць]ес( 0 е[епеп{
Б 0зе с}те арргорг!а!е 1а|оп !п {ье соггес!

4
г!|| !п: о5Ёоп,5ле0, сшг!ооз, соп[шзе6, ехс1[е6.
[огп !о сопр1е(е 1ье 5еп[епсе9.
! соп'( еп]оу 8о]л8 1о ап ехь!ь|1!оп5. !{'5 ......... 1 ггапк м,'а5 ......... !о ['па ош!
... '....... '. {ог пе' ш|:а: Баррепе6 а! !пе еп6 о{ [ье ьоок, 5о ье
\{е Ба6 а 9геа1 !1пе 1аз! шее}<еп0. ше шеп1 о0| з:ауе6 шр а|| п!8п{ !о {|п!5ь
оп 5а!цг6ау п!8ь! ап0 !ша5 ..'.'..'.....'.......... 5у'!.(ье а!гес11оп5 !пеу
9ауе пе, 5о ! аз&её а 1оса[ !о 5ьош пе {ье шау
..,апе со0[ап'( ша!! !о пее! ьег рор
'ауоцг!(е
5|п9ег; 5ье ка5 5о ......................... !ьа! 5ье
сош|сп'! 5,! 5!,[[.
ка|е ша5 ........... ш[:еп з[:е Беаг6
|ьа1 |ье ра!п!!п9 пап9!п9 1п оцг [1у|п8 гооп ша5
ап ог'91па[.
з1
кеа6 1ье 5еп[епсе5 ап6 цпёег[|пе {ье соггёс[
3 !1еп.

1 [[е 9!г1з Ба6 Бееп ша(сБ!п9/шеге ша[сь!п9 ту


ш[еп ![:е!г пцп сапе [:опе.
шпа! ё'0 уош 6о/шеге уош 6о!п9 а! 10 о'с[ос[
уе5[егаау погп1п9?
топ ьаа а ьеа0асье ьеса[.]5е пе \^/а5п'1 5!еер|п9
ьаёп'1 5[ер1 епоц9п !ье ргеио!5 п!8п[.
А5 топу Р!ауе6/ша5 р!ау!п9 сопрш!ег 8апе5,
ь!5 5!5|ег ша5 [!5|еп'п9 !о пц5!с.

'!апез цзе6 !о/шоц16 ье а'га16 о{ |ье 6агк шьеп


пе ша5 а сп][0.
8!1[ шаз шог[|п9/}:а6 бееп шогк|п9 а5 а 5а[е5
а5515!ап! {ог уеагз Бе{оге [:е Бесапе ап ас!ог.
[о ьа6 пеуег'1уе
ьеаг6/ша5 пеуег пеапп9 аьош| {ье
[ось ше55 моп5|ег ье'оге пе шеп! !о 5со![ап0.
тпе 5есге!агу [а6 зеп[/ба6 Бееп зеп6!п9 а[[
!ье [е!1ег5 ьу !пе !]пе ьег ьо55 сапе |о шогк.

[/зе ш|еп, Бе|оге ог а'|ег [о !пе


4 5еп[епсе5, а5 !п !ье ехапР[е.'о!п
ш5е ра5Ё Ёел5е5.

1 5ц5ап ша1|е6 {ог ап [:оцг тнеп пег [г]епа агпуеа.


> 5азол |с0 ьееп у|о||]п9 |ог ап |ошг бе|оге
!-;ег |г|еттё агг1теё.
тьеу ша1{е6 {ог а[[ |ье 90е5|5. тпеп |пеу 5!аг|е6
еа11п9.

.'опа!пап ша5 ша|[!п9 !п !пе 5!гее!. не ь0прес


|п!о ап о[6 с[а55па|е.

] шзе :}:еразс рег|есс о( \!1е ра5| рег|ес|


А сопс|пцоцз !о сопр!е!е 1ье 5еп(епсе5 ш|!ь |ье
арргорг!а|е уегь {гоп !ье ье[ош.
!!5{
4 н15 пшп р1ске6 ь|п шр. [{е {|п|зБе6 зсБоо[.
]оок р!ау

пауе 5|аге у!з|1

топ ша5 уец |1геа. не 5 ве|п ша5 порр|п9 !ье 5Бе:|1рре6 ап6 {е|1.
{оо!ба[1 {ог [ошгз. '(оог.

ша!а1!е апо 0ау!6 11уес 1п а зпа[[ {[а!. тьеп !пеу


поуе6 [ошзе.

з2
}Ф к""а {ье 1ех1 апа сьоо5е !ье соггес{ ап5нег.
5

5т&дшсв Фш1 1цшв:


!п 1912, !ье т1{ап!с 1) ...... ап 1сеБег9 ап6 5апк !п !ье
п!661е о1 |пе А![ап!!с осеап. 5!гап9е1у епош8ь, мог8ап
коьеЁ5оп 2) .'.... а поуе[, гц[,{,|у, 6езс-Б|п3 а з{п!1аг
еуел{ {оцг!ееп уеагь Бе{оге {пе т!ап1с зап&. РобеЁзоп
3) ...... !ье 5ь!р п|5 ьоок !ье т'!ап. !п !пе поуе[, !пе ье5|
еп9!пеегз 4) .....' !ье т,[ал ап6 реор{е 5) '..'.. 1! ша5
'п
шпз1п&аб[е. 5цгрп5'п8[у !ье т|!ап а[5о 51гцс[ ап !себег9 ап0
зап& ш|||е ]! 6) ..... ' асго55 !пе осеап.
в ша5 п|!{1п9
с шоц[6 п|{'
во!ь {ье т!!ап1с апа {ье т'!ап 7) .... '. а 1Ап|{ с па6 шг1|!еп
в ц5е0 |о шг1!е
з!п][аг пцпбег о{ раззеп9еь 6шЁп9 2 А \ча5 ш!'|[|п9 с [:а6 са[[е6
пе| ш{!ь
!пе|г уоуа9е. А15о, ьо!п 5н]р5 3 А шаь са[[|п9 в са||е6
с ьаа ьееп пак|п9
в [а6 па6е
615а5{ег !п !пе поп!ь о{ Арп|. на6 4 А неге пак'!пв с шеге Бе[|ем!п9
в |а6 Бе||еуе6
коьег!5оп рге6]с!е6 !пе ог у''а5 5 А Бе[1еуе6 с шзе6 {'о !гауе[
в ьа6 ('гауе|[е6
'ц[цге,
]! а[[ ]ш5| а 51гап8е со1пс|6епсе? 6 А ша5 1гауе[[|п9 с шеге саггу1п9
в ьао ьееп саггу1п9
7 А [а6 сагг|е6

т!ск (/) 1ье соггес1 5еп(епсе.


6 соп\гп
5пагоп ц5е6 !о 1аке !ье 1цье !о шь"т', *ь" Бп9|!зБ {ог:
/
1

шог& Бе{оге з[е 1еагп! !о 6пуе.


вь!мершие видь хивотнь1х, сильнь]и водоворот,
ь 5ьагоп ша5 1ак1пв !ье ьш5 !о шогк зарегисгрированнь!е слунаи обнару>кения
Бе{оге в}те [еагп{' !о 6г!уе. чудовища, человеческие следь, видеть сон
(кошмар), хить в придуманном мире; картина,
2а {оп'з {ап![у [1уе6 1п Раг1в Бе{оге написанная маслом; на заднем плане картинь,
слунайно обнарухить что'то, в поисках чего-
1ьеу поуеа !о Рга9ше.
либо, нарисовать яркую/мрачную картину
ь {оп'з {ап|{у шеге [!м1п9 1п Раг!з происшесгвия, тускль!е краски.
ье{оге !ьеу поуес !о Рга8це. тгап5!а1е 1ье 5!1ца1!оп5 [п1о вп9!!5ь:

3а 5|поп ша5 геа61п9 папу Боо1(з


]. существует мнохесгво легенд о загадочнь!х
чудовищах. люди из разнь!х уголков земли
шьеп ье ша5 а сп][0. сообцают о всгречах с ними. некоторь!е видят
ь 51поп геаа папу Боо[э ш[еп [:е снехного человека, йети, росгом 2_2,5 метра,
с !е'1овё'д'!ои 'олово.1, корот.ой цеей ./
ша5 а сп][с.
длиннь]ми руками' в 1966 году заговорили о
4а А{(ег сге9оц ьаа ьееп шогк|п9 ош[
мотмане, сущесве коричневого цвета разме
ром с человека, с огромнь ми крь льями, похо-
|п |пе 9уп, [е кеп! Бас& |опе. хими на крь!лья мотьлька' несколько очевид-
ь А'!ег сге9ош пао шогке6 о!! 1п цев видели, как он пролетал над городом
чарльсгон. учень!е сомневаются, что эти су_
!пе 9уп, ье шеп! бас[ }:опе. щества реальнь!, так как, к сохалению, не
найдено ни их следов, ни осганков (скелетов)'
5а 5со!| ц5е0 (о ье уегу 5ьу шпеп ье 2. в. и. суриков написал картину (Боярь ня мо-
ша5 уошп€ег. розова) в ]887 г., вспоминая детсгво, прове
ь 5со!! шоц[о бе тегу з[у ш[еп [е денное в (ибири. на переднем плане мь] ви-
дим хенщину в русской национальной оде>це
ша5 уоцпвег ху!! века, полулехащую на савях. это Феодо-
сия морозова. она призь:вает всех 6ороться за

врру. Ёа 'ад-.м пэане се] ёски'/ 'е'
"ллуну
зах, снег и толпа людей. цвета - есгесгвеннь е,
!ре.1муде( вен'о \1 !/й' бегьт-л и зер ьтл-
[ он!рас дег".т. ар-/ну о1оьь рёаг 1с 1с -ой.
сопР[е{е [ье 1ех1 !51лз: |1зцгас1уе, епо[]опо!,
3 |топе , !'тоцзе!то|ё, ог|1|]с!о|'

0о уов {б!п[ !1 15 ро55!ь!е 1о ьауе а(п)


соггес1 !ье 5еп!епсе5. ш5е [ье шогёззсоппоп,
1 ) . . . . . . . . . . . . . - . . . ге5роп5е {о а
ргоб|еп, с!еоп, 1пуеп[]оп5, оь5|ас!е5, соп||]с|',
. . . . . . . .
' ' ' ' ' '

!оьо|, 50сп а5 !оуе? ше!!, гоьо| 1-


гео[!{у.
0о| !г а [еш 0е(а0е5,
гезеагс[те.з
сопрц!ег5 апа 1ье !п!егпе! аге !шо 5о^1е !г 1к ше пау [:аме |
аеуе[орпеп(з о{ по6егп !есппо[о9у. 'а5с!па!1п9 4' ..........-.............
2:) гоБо[: ц!а! !оо&
!000!5 {[:а{ !00к '1
? с€9
Ассог61п9 !о А5]поч а гоьо! п05! по| 6о !!&е Бшпапз' ас| !![е г..1пап5 апо -*
апу1п!п8 !ьа( аг8це5 у{'!1ь !ье !пгее [аш5 о' еуеп 1а]к 05!п9 3) .- - - .

коьо!1с5. зреесБ !![е ь0пап5] ше ту!!! {ее! {ог т[:е:е


|( !5 оп[у а па{!ег о| !1пе ье{оге !ьеге аге гоьо{5 {ье шау ше {ее! абош1 о{Бег [ппапз ап6
гоьо!5 1ьа! соок ап6 с[еаг 1п емец Бопе. ап !па !з.
тпе5е 6ау5 {| чц!{е ог6!пац
15 с}:!16геп аз но\меуе' 5с!еп!!5!5 ргоба6у пее0 {о сгеа1е а(п)
}
уоцп9 а5 [еп [о ьауе а поБ1[е 'ог
р[опе. 4) '.'.'.'.............-.-.... бга!п бе[оге пась!пе5 аге аь!е !о
мапу о{ !ье 8а68е!5 ше зее 1п {![пь 6оп'! ех!5! тб!п]<, ап0 11':!з !5 по еау 1а5к' в0{ |, уоц 6оць1 1ьа{ {п,5
|п тт!!! [:арреп,51ор ап0 {ь!пк: тм[:о соц16 пауе рге6'се6
'ас('аге папу 6|'[!сц[[!е5 [о оуегсопе шпеп
1[:еге 100уеаг5а9о!па{5)'.'.''.'.'.''.....сопрш1егзап6!1':е
!гу1п9 {о сгеа!е а рег{ес![у гоьо1. !п1егпе1 ууо0!а ех!51?
|п пу 'цпс!'оп!п8
ор'п1оп, !ье па]п {гоць[е ш'!п поь1[е
рбопез 1з !па! !пе!г ьц![оп5 аге |оо 5па[[.

сопР!е[е {ье сгоззт:ог6 рша:1е ц5!п9 1ье


2
ма{сь [ье шог65 !п 1ье 1у/о со[шпп5. тьеп,
ц5е !ье рьга5е5 [о сопр!е!е (ье 5еп[епсе5.
4 с!це3.

. 1г..|::|,

ш уасццп а оцг пее0ь 1п]пк|пя аьоц| 5|ь !пе аь1{](у !о

ш пош ь !а5к5 саге{ш[[у бе{оге 0п6ег5(ап6 ап6

ш сопе с !о ьагп геас[1п9 а [еагп


солс[цз!оп !ье аь][1{у !о поуе
ш са|ег {ог 6 !пе сагре!5
по| па!цга[, паае {гоп р[асе !о р[асе
ш рег{огп е а геа[|!у
ьу пцпап5 шьеп уо(| аге по[
ш ьесопе { [}:е [ашп !пе аь1[1!у !о 6о|п9 апу:Б|п9
рго6шсе ог1в]па[
! пее6 а гоьо{ !па1 сап .............'.... !ь'п95, !аеа5, е!с.
ьеса!|5е опе о[ пу с[:оге: !5 !о кеер !пе 8агаеп
!!ау.
1[еге аге папу 9ас9е{5 апа пась]пе5 оп !ье
пагке! !па! а[геаау .........'.....'..'........, ьц!
5с'еп1|5!5 ргоп!5е 1па| гоьо{5 й1( за(1з{у
'0!шге
еуеп поге о{ оцг 6епап6:.
коьо!5 ]п {ас(ог|е5 аге !ьеге !о
!ьа! аге 6ап8егош5 ог 6!'{1сц[! {ог пцпап5.
г[оог5 1п попе5 ш![{ пеуег ье 61г|у а8а|п опсе
!ьеге аге гоьо!5 !о . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . !
5[:оц16 ше !гц5[ гоьо!5 !о !аке оп )оБз ш[еге
пшпап5 сош[6 ......... ]' |пеу
па6е а п1з!а&е?
0о уоц !п1пк !ьа1 гоьо!!с 6ос|ог5 ш|[[ еуег ......
7

з4
[',5е 1ье рьга5е5 {о сопр[е{е !ье а!а[о9це5.
3 . ше[[ ... | 5врро5е 5о.
. ! 5!|рро5е !па{ п18ь[ у/огк.
. тпе ье5| !ь1п8 !о ао !5 геьоо| !пе 5у5!еп.
сьоозе [ье соггес1 гезроп5е. о \,{оц[6 уош [е[р пе 5оЁ !ь|5 Ргоь[еп о!(, р[еа5е?
{
!| ! зш99ез: !ьа! уош 5ауе {ье аосшпеп! 0паег а
с|{{егеп1 папе. |'те а[геа6у
|г!е6 {ьа(, ап6
[2| гег пе {аке а |оок а! !па! 5саппег ргоь[еп уоц
{! 6'ап'| у/огк.
[ауе.

Б| сап уош 91те пе а папа ш|!ь пу рг!п!ег?

[4| ! сап'т 9е! пу 5сгееп !о !цгп оп.

Б| аге уо[| 5|].е уош соп'| шап| пе !о {'х !па!


уоц?
'ог

а [[а|': геа[[у (1п6 о{ уош.


ь нош аьош! геьоо|1п9 !пе 5у5{еп?
0о уош }<потм а [о|
с ше[[, 1{'5 шог1п а {ц аьош| согпрц[ег5,
ё тпапк5, ьш| !|п1пк ! сап папа9е'
пцгп?
е 5шге, шьа!'5 !ье ргоь[еп?

,
ш5е 1ьё \^,ог65 ье[ош !о сопР[е1е 1ье 5еп1епсе5.
2 тьеге аге .ьгее шог65 уоц 6о по! пее6 [о ц5е.

. соппес[ . [!пк . {го7еп о 11д65{61 о ]9!п


. пепоу . оошп[оас . 6е1е!еа . соппес!1ол
. у]гш5 . 5р,[!
тье ье5| (ь'п8
оь, по! !'уе асс|6еп!а[[у
!о 0о !5 [о гцп
а|| |ье рпо!о9гарь5 оп пу ьагс 6'5к!
а 5еагсп.

4 |.Ф о
[!5!еп 1о 5 реор!е 1а|&!п9 аБошс
!5 !ьеге а ргоБ[еп ш{|ь |пе пе!шогк?
[о !ье !п|егпе|.
! сап'1 ....
4 сопРц[ег5. ма1сь [ье 5{а1епеп!5 (А-в) Ёо [ье
5 ! пеес [о ьшу а пеш поь![е рпопе. !'уе .......... зреа&егз (1-5).
ша!ег оп пу о[а опе, ап6 1|'з тпе 5реакег лас |о са[[ 5опеопе |о гепоуе а йгцз
5!орреа шогк|л9. {гоп ь!5/ьег сопрц|ег.
6 (|1с& оп !ь15
'.......'................... !о 8о (о !пе в [[:е зреа[ег ёоезп'! ['ке сопрц!ег5.
с }[:е зреа&ег 1п]лк5 1|'5 ]прог|ап1 {о 1еагп пош
|о 05е сопр(][ег5.
1[е эреа}<ег аое5п'( [!ке 1( шьеп о!ьег5 ц5е
ь|5/ьег сопр1]!е'
[Бе зреа[ег 5репс5 а [о| о| !]пе оп [|з/[ег
сопрц[ег'
5рвдквк 1 -;_' з 4
"',"'_'',-''_''_-'-',
5
:-!!']''Ёй?[{!'-- ' ]
'.- ] : ,
сьоо5е 1ье соггес1 !!еп.
3
1 5ауе уо!|г {|[е5 ..... 5опе!ь!п9 9ое5 шгоп9 ш1!ь
уо{]г сопрц1ег.
А зо аз 8 1п ог6ег с !п са5е

2 ! пееа а 5саппег ..... ] сап 1гап5'ег {ье5е рьо!о5


!о пу Рс.
тпе сопрц!ег'5 А 5о [ьа! в 1п ог6ег € 1п ог6ег !о
сга5ьес а9а!п. тье !т !еасьег 6геш а 61а9гап ..... пош а
! й[1 [тауе са[[е6/ пе1шогк шогк5.
ш'|[ са[[ 5опеопе А !о ![1ш5!га|е в |п са5е ье 1[[05|га!е5
!о сопе апс {|х 1(. с 5о а5 |[[ш5(га!е
в: 0оп'| шогц. !'те а[геа6у са[[е6 [:1п; Бе ,я!|!
шеп6у у{'еп{ оп[!пе ..... 1о {1л6 5опе !п{огпа!1оп
сопе/ш![[ Бе соп!п9 !п а {еш п|пц!е5.
аьоц| ьег 5сьоо[ рго''ес!.
2А: 1[те рЁп!ег |5п'! рпп{'п8 мец ше[[' тг!е аге А !п ог6ег !ьа[ в 5оа5 с 3о !ьа1
8о'п8 [о гцп/ш!!! ье гцпп'п8 оц[ о{ 1пк.
мац шап!5 а [ар!ор ..... |о !-.]5е пег ьго!ьег'5
в: 5!псе уоц ш|[[ 9о,аге 3о!п8 !о 1ье 5пор5
сопрц!ег апупоге.
[опоггощ сап уош Бшу зопе поге |пк?
А 5о !ьа! по! в !п сазе по! с 5о а5 по!
3А: ]}:еге'з а
9геа1 {1[п оп а! [ье с1пепа. 11
5ьг19/!5 5(аг1|п9 а| 9:00' 6о уо0 шап! 1о 9о?
8: !('5 по! шог!ь |!. ву {ье !|пе ше 9е! !ьеге !!
8о'п8 !о 5{аг[/ш|!! ьауе 51аг1еа.
4^: '5
0о уон ![1п[ !обп !з |еп6!п9/т+![! [еп6 пе [:!з

[ар!ор а 1еш 6ауз?


в: ! 6оп'! 'ог
кпощ ьц! ье !5 9о!п9 1о ье/ш!![ ьауе
ьееп пеге эооп. \{Бу 6оп'! уоц а5к ь|п?
5А: сап !пауе ап 1Рос, пцп? Р[еазе? !ргоп!зе
]'п по1 а5к|пушоп'{ а5к уоц !о ьцу пе апу
поге 8ас9е!5!
8: ок, !'!!
8е{^^л!1 ьауе 9о! уоц !ье ьш{ уоц
'юа,па6е!
ьауе !о кеер !ье ргоп!зе уош'те ]шз!

вхрап6 1ье 5епЁепсе5 апа !пс!ц6е !ье шогё5 !п


2 ьгаске|5, а5 !ье ехапр!е.
'п
1 ! аз& 8еп/(о епа1[уоц/{![е/[е сопе !п. (а5 5ооп а5)

> !'|| о5к 8еп |о епо[| уош |[:е |||е аз зооп оз [:е
со[ле5 1п. ооп'1 9е1 пе шгоп9. ! а!! 1п!5 пеш 1еоппо!о9у
уош бшу/зопе рарег/{ог рг!л!ег? (шьеп)
'!п0
1)'..'................'..'.. 1а$о!па|!п9. ! оап'1 !па9!пе
шпа1 !1 ша5 !!ке ье{оге реор!е пао ассе5$ 1о
2) .'................'..'.... сопуеп!еп! ап0 зор[:!в1!оа1е0
9а69е15. ношеуег, {ьеге !5 3) .......'............'..'.. ап
апа2!п9 уаг!е!у от 1п!п95 оц1 1пеге. $опе о{
1пеп аге 4)...'...........'..'......' оопр!!са1ес, ог
пауе 5)....'.....''...........'.. соп{ш5]п9 !п5тцо1!оп5
1па1 | оопр!е{е!у пе!р!е55! вц{ !пеу паке пу
'её!
!.{е 6).........'..'..'..'..'.... пцоп еа5!ег 1па| ! соп'{
5 уо0 ге5{аг! уоцг сопрц|ег/гцп у'гц5 5сап. (а{!ег) геа!!у п!п0!

36
сопп!е:е:ье 5еп1епсе5 н|!ь !ьё шог63 ье[ош.
]

ма1сь со!цпп А (о со!цпп в {о сопр1е!е {ье


!6!оп5. тьеп ц5е !ьеп !п 1ье соггес( [огп (о
сопР!е[е {ье ехсьап8е5.

А в
пт: по! ье [ье 5апе
пт: Бе 119[! шауе[еп9!п
уеаг5 ь ш1гез сгоззе0
вт: Бе оп с госке[ 5с1епсе
вт. 8е! опе'5 6 а[еа6 о{

1 А: Буе апс ка|е геа[[у соп'1 9е( а|оп9! тьеу


пеуег а8гее оп апу!п|п8.
в: !!'5 по( |ьа|' !]ц51 6оп'1 !ь]пк |пеу ...........

2^: шьа! ао уо0 !п!пк о' Арр1е'5 пеш 1ар|ор?


8: ! |оуе 1|! АРР1е
|ье сопре|]!]оп шьеп !! сопе5 !о се5|9п. 4
3 А: !![у 6!6 уош 8е1 со[оцгеа 1пк {ог (пе рг!п!ег?
!!е пее6 Б[ас['
в: Фор:! !!е п05| ьауе
бесацзе !|по09п! уош 5а16 ше ьауе епо(]зп
б[ас&, бшу со[ошг саг!г1а8е5.
4 А'. ! 11п6 1| 0!{||сц|| |о 6ошп[оа6 п(!51с {ье
!п|егпе|. 'гоп
в: 0}:, сопе оп! !| .................................. А{ 1ье попеп1, 1ье 1) .''..''.' . .. ''
!

!оо1<5 1]ке а
пеш5рарег. !п 1бе 2)....'.'.'............
[ш1ш[е, ]1 пау !оок
о |о| попр ':+ е 6" ;р1-.,- ,* ['1.п
!']п6ег{!пе {[е 3; .. .. ,,,
2
.. ..
соггес1 !1еп. 1ьа{ 1ье попеп1 ьесопе5 спеаре1. [о 6|зр!ау тб!п9з
!п ,п1егас|!уе з_0 '1
!па9е5 га1|ег {[ал 2-0
|ье
{л1егле1 ш!]] бесопе ]|{<е а у!п0а| шо'0. 'па9е5,
шпа1 аое5
'| :' 200:, ть.
' 1о1с! п0пбег
тб]з пеап? шБел з[орр!п9 1.ог а саг 1ог ,п51апсе
[ц/е{],

'п:|еа0 о| ]цз| |оо|'п9 а1 а


р]с|с,е о[ п[,е са1 у6" *-'1
от 1п1егпе1
бе аб!е 1о с1!пь ]п1о ]т ап0 {а[е
!1 {ог а {е51 0г!уе
у.3!|о.5/ц$ёг5 !п сь!по геосьео 210 п!!!!оп'
6о!уп а по1оп/''ау] \о{ ол1у
паке ьшу!п9 а саг
|2) €гео1!п9 оп епо!!
ш!|!
оссоцп|/5ць5сг!р|!оп
..
|5
поге 4) ''..' ... '{
' .. . ь{,1 5) '... ..........-...... а!.е, 1пеу
ч0!ск опс 5!пр!е,
ш!!|5е]! поге ог 1пеп !
,'3'1 !1'э еозу 1о зрепс попу по![5 ьгошз!п9/!оок|п9
цр |г)е шеь'
(4', мопу рогеп{з 1[:!п( сп!!огеп $поц!о по1 поуе
оссе55/шоу 1о сег1о!п шеь5!1е5'

: 5'' ш!1п о бгоо0боп0 соппес|!оп/сопгпцп!со!!оп


Ё
уоц 9е1 {о51 оссе55 1о 1пе ]п1егпе1'

'.о_) зооп ше'!! бе об!е 1о соппес1 еуегу орр]!опсе


1о о 9!оьо!/шьо!е пе1м/огк'
т

!ье ь!8ь[|9ь[е6 шога5/Рьга5е5 !п {ье е55ау


!_!5!
2 цп6ег 1ье арргорг|а[е ьеа6|п8. тьеп а66 опе
поге р}:газе еась са!е9оц.
'п

кеа6 !ье ор!п|оп е55ау ье!о\.у ап6 !|5( !ье ;{зт Ё*|п!т$
у!ёшро!п.5 ап6 1ье!г 5цррог{!п9 геазопз/ехапр!ез.

тнв |штвР]п!Ё?:
гоп в€ттЁп оп гоп шоп5€?
[х|оша6ауэ' а1 шогк ог а1 попе, а !аг9е пцпьег о'
реор!е ц5е 1ье !п1егпе1. !1 .5 о!еаг !па1 1пе !п1егпе1 !5
пц9е|у рорш!аг, ьц1 па5 !1 геа!!у !пргоуе0 оцг !|уеэ?
!п пу ор!п!оп' !{ па5, апо ш!!! ооп1!пце |о !пргоме ошг
!!уе$ а5 поге ап6 поге реор!е ьеоопе ооппес1ес
аго|.]п6 1пе шог16.
нг5{ о{ ы!' {пе {п|егпе1 ьа5 !погеа$е6 оцг аь!!!ы 1о
соппшп!са1е. \,!е по !оп9ег пеео {о ц3е !вшег5 (ог
'9па!|па!!') 1о соп1аф реор!е. оп 1пе !п!егпе1, уоц оап
5епо ап епа!! 1о а рег$оп оп 1пе о1пег в|6е о{ !Бе
шоп6, апо {пеу ш|!! гесе!уе !1 !ппе6!а!е!у.
Рцйегпоге' 1пе ше{ 9|уе5 ц5 !пв1ап1 аосе55 1о |штпооцсБ ЁхАмР!Ё5 сошс!цоЁ
!п1огпа!|оп апо кпош|е69е' !{ уо0 шап| 1о кпош
$опе1ь!п9 уо{-] по !оп9ег пее6 1о 9о |о !пе !!ьгац ог
а5к а 1еаопег. г!г ехапр[е, уоц оап 1уре а чце51!оп !п
ап !п1егпе1 $еагоп еп9!пе апс !! ш!|! !оок а 5!1е !па1
ш!![ пе!р 'ог
ап5шег !|. Апуопё ш!!п !п{егпе1 асое55
уоц
[:аз !п1огпа1!оп !ьа1 оап пе!р |пеп !пргоуе |пе!г
кпош!ф9е о{!пе шог|о а{ {пе!г |п9ег1!р5.
оп ие о1ьег папс, 5опе реор!е ье!!еуе !па1 1пе }, массь 1ье 1ор|с 5еп1епсе5 (1-з) !о !ье
!п!егпе{ ]5 ап{!-5оо!а! апс ьа5 ао|ца!]у шог5епео ошг ) зшррог!|п9 зеп{епсе5 (А-с).
тпеу оопр!а!п аьо01 5.!е5 оп 1пе !п1егпе| 1па1
!!уе5.
саш3е ап!|5оо[а! ьепау|оцг. Ёо[ ехапр!е, 1ьеу 5ау ]| ть"'" аге папу аауап!аве5 !о 6ошп{оа0|п8
5опе 5!!е5 епсоцга9е м!о!еп1 бе|ам!ошг. пшз1с {гоп |ье !п1егпе1, 1п51еа6 о' ьшу|п9
!п оопо!ц$!оп, п !$ о!еа. 1па! !пе !п|егпе| па5 спап9е0 с05 1гоп !пе 5пор5.
оцг !!уе5
ошг !!уе5 'огеуе!'.
! ье!!еуе 1па1 !{ па5 9геа!!у !пргоме0
{)! Ау!6ео 8апе по! а[шау5 1ье ье5| рге5еп! |о
ьу а!!ош!п9 ц$ 1о ооппшп!са|е {а51ег апо
'5 с[:|[6.
Бшу {ог а уошп9
0!у!п9 ц5 ассе55 |о !п{огпа!!оп. [{ошеуег, ше э[ош!0
по{ 1па1 1пе !п!егпе1 |5 а рошегь! !оо|' апс !!ке Б[ Реор1е {о6ау пау ье 5репс1п8 попеу !ьеу
апу 'ог9е1
рошег[ц! !оо] !1 оал бе шэе6 {ог а$ ше!] а5 9оо0 саппо| а''огс оп 9ас9е15 1пеу 6о по1 геа{[у
ьас. 11 !5 цр !о ш5 1о споо$е. пее6.
то ье9|п ш!!п, 5опе о{ !пе [а1е5[ 6еу!се5 со5! а
[о| о{ попеу, ап6 ![:е1г ]оь 15 !о со 5опе1ь!п9
|ьа! а рег5оп сап еаз1[у ао ш|1ьош! 1ье ье|р о{
тье |п|егпе| ьо5 епа!!: зопеопе |ог о+мщ |есппо[о9у
1псгеозе4 ошг об1!1{у гесе1уе5 со[ппцп1с0[]оп 5оп95 со5| [езз ш[:еп уош Бшу !беп оп[1пе, ап6
{о соппцп]со[е |ппеа1о|е!у уош сап а[зо 5ауе попеу ьу ь0у!п9 оп|у !пе
5оп95 уоц [,ке, о{ (ье шьо[е а|ь(]п.
(Б![6геп пее6 !о'п5|еа6
ье ош|5{ае 5ос1а1|5!п8 ш1|ь !ье]г
{г{еп6з, ап0 по! 5|!|;п9 1п {гоп! о{а Рс р1ау!п9
чапез, папу о{ шь1сп 5пош 5сепе5 о{ у1о[елсе.

соггес! {ье 5еп(епсе5. ш5е !ьё
3 \!'!о|6з: а!5соуе геё' ге5еогсь'
е[ес| г1с, еп91 пе, ёонп|ооё,
о||ес[еа.

Р$ сопр!е+е с}:е
Ё1з саг пасБ!пе \мо![ап'| 5{аг[, 5о
ье ьа6 !о 1аке !ье ьц5 !о у{'огк.
(ех! ьу ц5!п9 (ье соггес1
!5аас шеу{'[оп !пуеп{е6 9гау11у
{огп о[ (ье \^'ог6 !п ьо16.
ш[еп ап арр[е {е[[ оп ь!5 ьеаа.
тье !п!егпе! па5 ег{ёс1е6 1ье шау
реор[е соппшп1са!е ш!1ь еась
5 о!ьег.
Ассог0!п8 (о гесеп! ехРег!пеп[3,
!!6ео 9аттй9 |з а рорш1ат {огтп о{1) ........................ {ог [штвптдш поге ап6 поге Рёор[е аге 6о!п9
тп1111опз о[реор1е агошп6 йе ттот10. Рет1тар3 1ье ь188е31 1'ье1г 5ьорр'п8 оп['пе.
2) ........................ й
т|0ео 9агпе тесБо1оу }:аз оогпе оБув|-оР 1ош з}:ош[6 ассе55 ап ап{!-у1п]5
:м11[ 1!е 3)...'....'........'...... о1 1ье \{||, !ье ш|п1епао |штпоо!'св рго8гаппе {гоп |пе |п|е!'пе! 5о
сопво1е, |п 2007. ш11 а11отуз швегз {о р1ау 8агпе5 {ьа! уош сап рго!ес1 сопрц!ег.
а
уо!-!г
|п1егас{|те1у шв|п9 зрес1а[ р1есе о| 'л1те1евв 6гап6па о{!еп ц5е5 ап е[ес|гоп!с
4) .-...................... са11е6 а'![|1тпо1е. {оп сап Бо'тм1, Бох Бош|Р ь1апке| 1о кеер шагп а! п'8ь!.
ог 9о1{ 6у гпа[й9 вагпе р1луз1са1 5) ........................
1[те моуБ
гечп1те0 [ог йеве асс1у|{|ез |п теа1 1|Ё.
0евр|1е а4тапсев 1п теоБо1о9у, 6) .....'...''....''....'........ о!5сц55
аБош{ {те пе9а|1те е[ео1з о{ т|0ео 9агпез соп1йшез.
г'[! !п [пе 8ар5 ш!1ь| |ог
4
(х2)
\4апу рагеп1в с1ай йа1 т|6ео 9атпеэ 0|5пас1 1еепа8ег5' '
|го[п, ул|п, |п ог оп.
а[!еп11оп Ёо:т йе1т 7) .............................. . Фйегв са11 5сноо|
[ог т1те 8) о1 у|о1епсе &отп й4ео омп
3атпез. Ёотиетец т|6ео 9а:тез соп1!ппе 1о 9то:т й
рорш1аг1ф &есеп1 гезеагс! }:ав 1е6 |о йе
9) ..........'....'....''.....'.. йа1 тпоге ап6 тпоте а6ц[з ате о!5соувп !ец {етт о[ шз еп]оу тпогпй9в, араг{
еп.!оу1п9 т|6ео 9агпе$. 11 5ееп15 йа1 {от пощ гп|11|опв о[ 1) ............. 6шгй9 т1ле туее[еп0.
реор1е агот:п0 йетмот16'тт|11 '9агпе оп'. 2) '.'.'.'.'.'.' {ьеоц, гпогп1п8 з|ош[6 Бе
а }тарру |йе, бп1 3) ...'.'...'.'. тпапу
реор1е !т !з а з1тевв|.:1 1йе о{ {1:е 6ау.
массь !ье Рьга5а[ уегь5 !о !ье|г 6е{!п!!!оп5 ап( !ьеп ц5е }4оз1 о[ шз аге апх[ошз|у 9е1!й9 геа6у
]
д !ьеп !п !ье|г соггес! 1огп !о сопР!е!е !пе 5еп!епсе5. {ог ьс|оо1 ог 'ттог|с. Бш1 а| [еа51 уо|:
сап ге1у 4) ...........'. {}те 1оаз1ег Ра0!о
[]| Бгеа}< 6отчп 9о ]п!о а ы,'[а!п9 ьу !о 51еа[ 1о 51ап уошг 0ау 5) ............. а зтп11е!

!7]1 ьгеак !пто 51п 'огсе 1[е 1оас[ет &а6|о |в а пе\у []!оьеп

Б[! ьгеа[ цр ь е5саре а Р[асе арр1|апое 1ьа1 са!ет5 6) ............. а1|

[7|1 ьгеак оц! с 'гоп а ге|а{!оп5ь,р ш'!п 5ь


51ор на'у1п9
{1:е {атп11у. {ош сап еп]оу 11з1епй9

Б]! ьгеак ошс о{ 6 51ап ьаРреп!п8


[о уоцг [ауошЁ1е гпогп1пд
та6|о в}:отт т}:!1е уош
е 5!ор шогк1п9
\цы1 {ог уошт 1оа5{
{о рор шр!
[Бе ро[1се 5!орре6 саг5 оп !ье по!огкау 1п зеагс[ о{ ![:е
сг!п|па[ ш|:о [а6 .'..'.'..'....'...'. ![те [оса[ рг1ьоп.
г|8ь!1п8 .................... ье!шееп орро51п8 {оо|ьа[1 {ап5 а{{ег
[а5{ п!8ь!'5 9апе'
тпе соцр[е ь!1 8о! ьаск !о9е!ьег а поп1ь
[а1ег.
\{[:еп [:ег саг з[е са[1е6 а [оса[ 8ага9е !о а5к
|ог |:е{р'
тпе ро[|се аге [оо[1п9 !шо пеп ш}:о шеге 1![пе6 аз ([еу
шеге .................... ап'оге[ес!г1са[ 5пор (а5| п!9ь(.
39
.'{[$ к",а 1ье |ех1 опсе чш|с&[у ап6 сьоо5е ап аРРгорг|а!е !|1!е.

Фп!!пе Ёг!еп6з аге ве5{ гЁепа5 5ос!а! [т!еттлог&!п9 Ёе!рз 8шз!пеззез

Ратепв нарру \ш!1ь сь![{тепз оп!!пе Бг!епёз[:!рз (еер а 5ос!а! 8а!апсе тн!1[: 5ос!а! |т|е{тшог&!п9

Реор!е ог!9!па!!у 05ео |пе !п1егпё! 1ог ьш5;пе5$ ап0 !п51еа6, !ьеу о1(еп ге!у оп |пе!г !п!егпе| 1г!епо$ {ог

аоаоеп!с геа5оп5' ьц1 |п пооегп !!пеБ !1 па5 пош 5ос;а! соп|ас1. [:!огеоуег, 5ос!а! пемогк!п9 па5 са05ео

ьеоопе а у!1а! раЁ о1 п!!!!оп5 о{ реор!е'э эоо!а! !!мез. ргоб!епз !п {[:е бцэ[пеээ шопо, а$ 5опе о1|!се шогкег5

мапу !п!егпе! 5еш!сеэ эшс[: а5 епа|! о1[ег реор!е шау5 Б[ ап6 ша51е 1!пе шпеп 1ьеу эбош16 бе
1о ооппцп!са!е ш!1п еась о1ьег е!еотоп!са!!у. оопоепта1!п9 оп 1пе!г шогк.
весеп||у, 5ос!а! пе1шогк!п9 па5 ьесопе а пш9е!у А!! ]п а!!, 5ос!а! пе{шогк!п9 з!тез Б[. ношеуег,
!пропап1 пеапэ о{ оп!!пе ооппшп!оа1!оп. А5 епа!| ц5ег5 п!-]з| бе оаге{ц] по| {о !е11пе!г оп!!пе !.уе9 а''ео1

опое гер!аоес 1пе !ешег, !1! '


1пе!г геа] 5ос!а!

тпе {егп '5оо|а! пе!шогк!п9' ге{ег5 |о оп!!пе 5к|!!5. оп 5ос!а{

ооппцп.1!е$ {па! ооппео{ о!с ог оцпеп1 5оьоо! {г!епа5, пе{шогк1п9 5!{е5

ьц5!пе55 со!!еа9!-]е5, ог реор!е ш!1п ооппоп !п!еге$15 уоц оап аооер1


ог ас!!у!1|е5' А ц5ег о{ а 5ос!а! пепуогк!п9 5|1е па9 а ог ге105е а
{г!епс ]051 ш!|ь
регэопа1 шебра9е шпеге пе/5пе оап шг!1е а ь!о9 (ап
!п!егпе16!ац), цр!оас р!о1цге5 ог у16еоэ, ап0 [!'
:' опе о!!ск о{ а
!ас1, 1пе па!п геаэопз ш[у 5оо!а| пе1шогк!п9 |5 5о 0ц1!оп.

ш!ое$ргеао !$ ьеса!.]5е !1 а!|ош5 реор!е 1о {!по !о51 гоп0па{е!у, !п


|}те геа! шог16,
{г!епс5 ог кеер !п ооп!ас! ш!1п 1г!еп6$ 1па1 аге {аг ашау.
ношеуег' по{ еуечопе аооер1в 1[:ат Б[' 1п!п9з аге

Реэеаго[егэ ьауе по1;ое0 1па1 5опо 5ос!а! пе1шогк!п9 поге


шэегз бесопе ап!!5оо!а!, а5 1пеу 5!ап то й[! ' оопр!!оа|е6.

-:1$ сопр:есе {ье 1ех1 ш|1ь } сьоозе тье соггес! ае{|п!1|оп {ог с!':е Б|9!':!!9[{е6 шог6з !п
2 1ье п!55|п9 р[:газез. [[теге !з опе */ 1Бе гех1-
ех[га Рьга5е.
1 у!!а[: А ьа5|с п в 1прог!ап| п
2 соппоп: А 5пагес. п в ог61пац п
!
!ье е{1ес! о{ 5ос]а[ пе!у''огк1п8 оп
5ос1е{у !5 песе55аг![у ро5||1уе 3 ш|6езргеа6: А мец рорш|аг в ьш9е п
гесе1ме пезза9ез 1гоп о|ьег ш5ег5 4 ассер|5: А а9гее5 п в гесе1уе5 п
у/ьо |пеу пауе ассер|е6 аз {г1еп6з 5 сопр[1са!еа: А 61зог9ап!зе6 ! 8 6|{{1сц1| п
ьауе [е55 {асе-1о-'асе
сопп|-]п]са!1оп Ап5шег !ье чце5!!оп5.
5ос1а[ пе(шогк|п9 соц[0 зооп 6о 4
|ье 5апе {ог епа![ 1 шпа[ аге |шо геа5оп5 {ог !пе роРш[аг1|у о{ 5ос'а[ пе!шогк!п8;'
5реп6 а [о! о{ попеу оп шр9гао!п9
|ье]г сопр0(ег5
г 9е! поокеа оп зос!а[ пе|ногк'пв 2 Ёош сап 5ос]а[ пе1шогк]п9 сашзе ргоб[епз а[ шог[?
51!е5
6 а1[он шэегз а6уапсе0 [еуе[з о{
сопп[1п!са|,ол
40
цпаег[!пе !ье соггес[ шог6.

[ас[ шее[, у'ешегз/Рге5еп[ег5 о' !пе 5ьош сап


еп!ег а сопре!]!]оп |о !ч|п а пеш [ар!ор.
тг!е бош9|:! а[[ ошг [:оцзе}:о16 зо{{\а/аге/
ш5е !пе шог65 {о сопр[е!е 1ье 5Р!аёг9гап. тьеп арр[!апсе5 а1 а [оса{ е[ес|г1са[ з[:ор.
а66 опе поге о{ уоцг о\^/п !п еась са1е9оц. А[!ьоц9ь !ье ту ше ьо08п! !5 а ше[!кпошп Бгап6/

. посеп . 5еагсп еп8]пе . 6оу{'п1оас са|е9оц, ше'ге по! геа1[у ьарру ш1!п ]|.

. цр8гаае . сга5п . шеь51!е . [о5е {|[е5 €шггеп![у/6га6ша[[у, 17% о{ !пе у{ог[6'5 рорц[а|1оп

. 15Р . 615к аг1уе . геьоо! . поп!!ог . у!г05


ьа! ассе55 1о !пе !п!егпе!.
Ё1ес|гоп]с у{а5!е 15 ге5роп5]ь[е {ог папу о{ {пе
!ох!с сьеп!са[5 !ьа! оо2е7!еак |п!о !не 8гоцпа.

шп6е.[|пе !ье соггесЁ у;ог6.


ьаг6шаге ргоь[еп5 !п!егпе!

1 тьеге'5 а |!ске{
ечц!Ргпеп[/]пась|пе/
6еу!се оп |ье !га1п
р1а!{огп; уоц сал 9е! уо|-!!'
|!ске!5 {гоп !ьеге.

| 0зе !Бе 'тмог6з Бе[ош (о сопР[е[е !ье 5еп1ёпсе5.

[:агтп а6уапсеё оц1аа(е6 6!у!6е6 2 Рге5!6еп!5 а[[ оуег |ье

аопа(е расе со5( а!г5 шог16 [аме 'гоп


ь13пе6 ап
}
епу!гоппеп!а[ у!енро!пу
]. коьо!!с5 5с1еп!15!5 аге ................. . а5 |о пош сьа1!еп9е/{геа{у |ьа! а9гее5
еа:||у реор[е ш|[[ ассер| а гоьо! 1п1о 1}:е!г |опез.
\ |о геа|]се ро1зопошз {шпез
5|псе уош'ге 8е1|'п8 пеш сопрц!ег5 а! у{'огк, уоц шог16ш!6е.
сап ...................... уошг о[6 опе5 {о [пе [оса[
)
|1бгац.
3 1[:е пеш 5с]епсе ап0 !есппо[о9у 5ьош ! ша5

ш1пе еуец ть0г56ау а! 7:00 рп. 3 0о уош !п!пк !ьеге ш][[


1Бе .................... о{ шр9га61п9 а сопрц!ег 15 еуег сопе а [!пе шпеп
5опе[!пе5 !оо ь!зп. гоьо!5 сап паке/6е5!вп/
г-ша5|е сац5е5 поге .................'..'..' !о !ье сгеа[е !прог!ап[
епу!гоппеп! |ьап папу о{ цз геа[1:е. 6ес1з!опз оп (ье!г ошп?
[ес[по[о9у [аз ..'....''..'................ 5о пцсп,

?
|па! 9а68е(5 ше опсе 5а\{ оп[у !п 1][п5 аге пош
еаз1[у ама![аб[е еуегушьеге.
турешг1|ег5бесапе .........''..'.'.......... тч|еп
сопрш|ег5 сапе 1п|о 05е. 4 А !еап о' ехрег! ье[Рег5/
спап9е5 |п !есьпо[о9у аге ьаРреп1п9 а[ 5цсь а а55!5|ап1$/,ц68е5 ш![1
.....................'...... !ьа! !{'5 по! еазу {ог 6ес16е тм!.:|с!.: |пуёп!'оп !5
'а5!
еуецопе |о кеер шр. ог|31па[ епош9Б !о ш|п
1!г5| рг17е.

4\
( п6ег[!пе 1ье аРргоРг|а!е 1!'пе р[:газез ап6

р01 !ье уегь5 1п!о {ье соггес1 !еп5е.

1 !'0 ||&е !о ьауе а шог0 ш!{[ уо|] шьеп/ье{оге


уош ................. ... (1еауе).
цп6ег!'пе 1ье соггес{ сеог9е ............. ({!п!5н) п]5 споге5

уегь 1еп5е. 0п{!!/ьу !ье 1|пе ь|5 Рагеп|5 сопе [:опе.


! ............................... (5еп6) уо0 |ье епа!|
а5 5ооп а5/шп![е 1пе !п!егпе| 5!аг|5 шогк|п9
ть15 |!пе пех! шеек ше и[[
аза]п.
Бе еп]оу!п9/ш![! Бате
0оп'{ 5епа о01 |пе |пу1{а!]оп5 |о |ье раг!у
еп,оуе6 оцг5е[уе5 а! !ье
шьеп/цп1![ ше .......'..'................... (кпош)
шо!!|п9 н![1 сагп1уа[.
5шге 1па! |[е бап0 ше'уе боо&е6 1з соп1п9.
тпе !га1п 1о вг!5!о1 ш![! |еауе/
'ог
5ап .'....'..'...... (ьцу) а пеш
[еауе5 а| 5:00 рп {гоп р1а:{огп
поБ1[е рбопе ьу {пе (|пе/шьеп [е [таз зауе6
5]х.
епо09п попеу
! ап 9о!пу\^/!|! 3о 1о (ье аг| ехп!ь111оп !опоггош
а{[егпооп. 0о уоц шап! !о ]о1п пе?
0оп'| шоггу, .)о[п т+!1[ бауе Бееп {!х!п9/'пн!!|
..,о|п !ье 5еп[епсе5 ц5!п8 {ье \#ог65 !п ьгаске15,
Баме [!хе6 уошг сопр!']!ег ьу |ье епа о{ !пе сау.
а5 !п {пе ехапр!е.
ве саге{0[! 1ош ш|[[ зр|[!/аге 9о!п9 !о зр!![ собее
оп уошг [еуБоаг6! тье 5!!6еп|5 аге 9о1п9 !о !ье 5споо[ []ьгагу.
уош сап'! сагц
а1[ !ье5е Ба9э уошгэе[{. ! ап тпеу шап[ [о со 5опе ге5еагсь оп 1пе !п|егпе!.
!ак!п9/'1! 1аке 5опе о{ !пеп о{{ уошг ьап65. (5о 1ьа1)
тье 5|цаеп{5 оге 9о!п9 {о {ле 5споо! |1ьгагу
5о |п(]{ |пеу соп 4о зопе ге5еагсп ол [ье
ш5е ап арргоРг!а1е {еп5е ог 1огп {о ехРге55 а
{ц1цге пеап|п8 ап6 1[те р[тгазез !п ьгаске15 1о
сопР!е1е !пе 5еп1епсе5 1ьа1 еасп рег5оп
п|вь[ ас[ца![у 5аи а5 !п [ье ехапр[е.
Ёе [еагз оп !пе пеш5 1па! {пеге ш'[[ ье 5пош
!опоггош. (Бе/со16 6ау) &1агу баз &ер| а сору о{ !ье епа1[. 5!':е'з а{га16
"топоггоуу ]5 9о|п9 |о ье о со!ё 4ау''' -'ое шоп'| гесе]уе |ье опе 5пе па5 5еп! п!п. (!п
Ёег {г1еп0 зауз [:е |э со[6. (с!о5е/ш!п6о}^/) са5е) . . . . . . . . . . .
'.
.

'! ....................
топ 15 са!сь|п9 1пе р[але [о масг|с |оп]8ь!.
(!еаме/8:00 рп) ..]опп ьа5 зш1{с[е0 [1з поь1[е рполе о'{. не
"му р[апе сое5п'! нап! |о аппоу {пе о{ьег реор[е 1л |пе
сеог9е па5 па6е р1ап: |о 8о {о 1пе !ьеа!ге ш11п ге5[а0гап|. (5о а5 по!)
..]еппу !оп1зь!. (пее1/оц15!6е 1ьеа!ге)
".|еппу ап6 |'.''.'..'.......'...
5опеопе а5к5 мац аьош{ }:ег р{апз {ог
{опоггош еуеп]п9. (у/а{сь/{ауоцг11е ту 5ьош)
"А| |п|5 |]пе [опоггош еуеп]п8 ! ..................

тпеу аге 9о1п9 !о 1ье [пеа!ге ьц! !ьеу'ге [оп баз бош9[! ех!га !пк !ье рг1п!ег. не
шогг!е6 аьош| п|55]п9 1ье 5!аг! о{ 1пе 5ьоу{'. 6ое5п'[ шап! 1о гшп 'ог
ош1 а9а1п. (!п ог6ег по()
(5ьош/5!аг!)
"ву |пе ||пе ше 9е[ тьеге

7 5опеопе'з а5кес пе ьош [оп9 ] [ауе Бееп


у{'огк!п8 |п !ь|5 сопрапу. (ьеге/!у,'о уеаг5)
"ву пех1 5ер|епьег, !

42
сопР!е{е !Бе зесоп6 5еп{епсе 5о [ьа[ 11
пеап5 |ье 5атпе а5 1пе [!г51. ц5е !шо {о {|уе
шого5, 1пс[ц6|п9 {[е шог6 !п Бо|ё.
ууьа1'5 1ье Бп9!!з}: [ог:
!уап'з пеш сопрц|ег 9апе |з апа:1п9, ап0 [е
сап'( ша1| !о !е|[ ь]5 {г1епс5 аьош! ][. расходиться во мнении по поводу
чего-либо, вь!полнять зада ние, прини
5о !уап'5 пеш сопр!-.](ег 9апе ................ мать решения, решить про6лему, ис
кусственнь!й мозг (интеллект), экран
пе сап'! ша,| !о !е[1 ь!5 {пеп65 аьо!| 1!. завис, войти в интернет, платить за
му сопр!]|ег ]5 уегу о[6 ап6 |аке5 а8е5 !о 5ш]!сь соединение с !,4нтернетом, загрузить
оп' музь!ку, в принтере закончились чер-
.]ила, сохран/1ть докумен;, яес :кий
зцс}т ! [:ауе
диск заполнен, стереть файл, анти-
вирусная программа, сидеть в интер
нете, доступ в интернет, получать
электронную почту, ломаться, про
вес !и полную провер(у ан'ивирусаой
!ьа! ье 6ое5п'! ьауе программой, вь!полнять приказь!,
зрител ь, устареть.
епоц9п 5расе {ог !ьеп.
.'опп 15 уец 9оо6 а! {1х1п9 сопр0{ег5, шь1сп ]5 тгап5!а1е 1ье 511ца1!оп5 !п1о Ёп9!!5ь:
ш}:у |т!з {г!еп6з а[шауз аз& {ог }:1з [е1р.
] ' Ро6оть: наступают| так мохно поду
5о .]о[п 1: .............
мать, посмотрев фильмь; < Робот
....... сопр{]!ег5 !па| голл\елс'ий.,, '' !,4скусственнь й ра-
ь|5 {г|еп05 а1шауз аз[ {ог [!з [:е[р' зум), (я робот, и другие. Роботь:
моь|[е рьопе5 аге уегу сопуеп1еп[ ёеу,се5; существуют в нашем вообрахен и и
зопе реор[е сап'! 6о н]!ьо01 !ьеп. 6олее ста лет. (ейчас это реальность.
[:1зобретень: роботьт-со6аки, которь;е
5цсь моь1[е рьопе5 .............
ходят и реагируют на звук. [зобретень;
!ьа| 5опе реор[е -]омощн,,1к.4 по хо]яйс'ву,
роботь'
сап'! ао ш1|по0! !пеп. которь!е пь!лесосят комнать, но они
мотт вь!полнять только одно задание.
!рудчо со]да!-
сьоо5е {ье соггес1 |!еп. ро6ота, которь:й смо
хет обеспечить все наши нухдь!. в
фил ьмах ро6оть; способнь] чувствовать
0оп'! са[[ ..]е55]са !опоггош погп1п9; з[е и любить. Фднако учень]е не могут пока
а (епп|5 [е55оп. создать робота, которь:й вел бь
себя
А ш1|[ ье пау]п8 в |5 ьау]п9 с ш][[ пауе
как человек' невозмохно реш ить
проблему, как наделить робота интел
5епё пе а сору о{ (пе р[о:о9гар[з ........ ! сап лектом, способностью рассухдать и
5пош !ьегп |о пу сувс-вова_ь. Ёо <_о знае'? йоде: б":ть,
А 1п ог6ег в 5о !ьа!
'г1епё5. с ]п са5е через сто лет у нас будут роботь,
вь!полняющие всю ра6оту по дому,
'!апе5 5|оРре6 р1ау,п8 ь15 й0ео 9апе .. '.. ... Бе роботь -питомць: (вместо настоя щих
ьеаг6 ь15 пшп а| 1ье аоог. кошек и собак) и роботь:-друзья.
А ту[|[е в ьу !ье 11пе с а5 5ооп а5 2. технический прогресс сделал нашу
хизнь радостной и творнеской. (ейнас
4 |6оп'! [1}<е пу пех[-0оог пе19[Бошг; з}:е'з трудно представить се6я 6ез !,4нтер-
по5у шопап! нета: мь! получаем информацию, чи-
А 50спа 8 зцс|: € азо таем новости, уточняем прогноз пого-
дь!, пось!лаем письма. !1нтернет обье
5 (ап ше ша{с[ ![е рага6е шбеп \{е ... ... .. |о !ье динил всех нас. мь! заводим новь!х
сагп]уа[? друзей и наще общаемся со старь1ми'
А аге 8о,п8 в 8о € ш111 3о популярнь!м стало образование <в
сети)' оно дает всем доступ к различ
6 !!'5 по{ шог!ь 8о]п9 !о {пе {оо|ьа{[ р1|сь пош; нь:м би6лиотекам и со в рем ен н ь!м
!ье 9апе ........... бу (пе 1|пе ше 9е| (пеге. технологиям.
А ш1[[ }:ауе з!аг|е0 в ш|[1 5!аг!
с ш][1 ье 5|аг|]п8
43
а ма[сь (ье \^/ог65 !о 1ье р|с1цге5.
3
а ро!!ег'5 шьее[ 6 !про6
ь 5|а8е е еа5е[

ш5е [ье шог65 (о сопр!е(е [ье 5р!6ег9гап. с ша|егсо[ошг5 { с[ау


]}теп а66 опе поге о{ уошг ошп |п еасБ
са[е9оц: 5с!1|р|0ге, 5ке[сь,п9, рос{ег, поае[
гпо*1п9, с!т1зе|, ро|п|ег, *1!п, ёгон1п9.

,
;

Реор|е

ма[сь !ье [шо со[цппз. [Беп ц5е !ье рьга5ез


2 {о сопр!е!е 1ье 5еп[епсе5.

А в
ш рег{ес[[у а 9ше5!

ш 5[гее! ь апопупоц5 Б шь"с сур" о{ аг!!5! ц5е5 еась о{ !ьезе


ш [еагп|п8 с 511[[
!ь|п95?

ш ап!51'с 6 61{{!сц1!1ез > А ро||ег ц5е3 о ро{|ег'5 у'/ьее[.


г'п гепа|п е аг1{5!

Бт: рорц[аг сгеа||у]!у *| €опо!е:е :бе 5еп[епсе5 и(ь (ье шог65 ье!ош.
' ч
. гепоуе . ьо5! . 1пргезз о рог!гау . ас6

1 .]оз}:ша'з шогк !5 5цге {о


!ье.'0а9е5 а1 |ье аг| сопре1!!|оп; !ье {|г5! Рг!2е
|5 п]5!
2 А !ееп 5ргау_ра!п!е0 зопе 9га{{!!! оп пу 9ага9е
6оог апа !! (оок пе [шо ьо0гз 1о
||!
Рпо!о9гарьег 5ап (шБа[а ш!|1 .....................
а пеш рпо!о8гар}:у з[:ош оп спаппе[ 4 !ь!5
5цп пег.
1[!з ша[[ ра'п!!п9 ьу а аг!!5| ш!|1
'апоц5
..'. 9геа{ уа[0е {о !ье поц5е,
шьеп !ьеу сес|6е !о 5е[[ !!.
0ое5 [ь|5 ра!п11п9 ........................... {ье
аг!!5|'5 5|5!ег а| а тец уошп9 а9е?

44
массь *ье гезРоп5е5 !о (ье чце51|оп5.
]

сопР[е[е {ье ехсБап9ез шз!п9 [[:е {о[!ош!п9


шогё Ра!г5.

!цгп о'[ [цгп ёошп


1 А: (ап уош р[еазе ...'...... уо(.]г пш51с
а ь]|? !{'5 уец [о06!
8: 0оп'! шогц !'п 8о|п9 оц| лощ 5о !'[[
;+

['!пе
[|| .|шзс1п 11пбег[а&е'з пеш с0 5оцпа5 апа7!п8,
аое5п'| !!?
2 А: 0о уош {ь|пк ! 5поц[6 шп1е !пе 5есоп6 ...........
Р| Аге уоо ап6 5а1(у соп1п9 !о !ье ге99ае
о{ {ь!5 5оп8 а9а|п?
сопсег[ ш!!п ш5?
в: шо! а[1 о{ !{, ,ш5| !ье [а5| шогс !п !ье
тпе
{1г5|
ш шьа!'5 уо0г рор 9гоцр?
. ге51 о{ !1 |5 {|пе. 'ауоцг'!е
ш !!}:у 6оп'| ше 5шу 6еог9е а ]а72 с0 {ог п!5

Бшпп!п9 5|п9'п8 ь1г1ьаау?

А: \{[]с[ 5оп9 !5 магк ....'.....'..'.... а! !пе ш 0|с уо0 11ке |ьа{ Бап0 ше Беаг6 |а5! п18ь[?
сопре|,!1оп [опоггош? ш шпа! 5ог( о' п05|с ао уош [|ке?
в: тпе опе ье'5 ьееп {ог !пе [а5{ А тье ']опа5 вго!ьег5. ! аБзо[ш!е[у [оме ![еп.
|ьгее 6ау5! в 50ге, со!.]п! ш5 ]п!

с !!'5 по{ а 9ооа !аеа. не рге{ег5 госк.


0 [о|5 о{ 6|{{егеп( |уре5.
А: 8га6'з Бееп р[ау1п9 1ье !ьепе .............. !о
в Ас|ша[[и !1'5 по| геа[|у пу [1п6 о{ ![т1п9.
тпе Р1пк Рол|пег оп ь|5 9ц]!аг а[[ погп!п9!
г уеап. тьеу шеге рге!!у 9оо0.
в: ! кпош. не 5ау5 ье [оуе5 !пе .......'...... .

[!зЁеп }:еаг пФ о уоц ш|[[ ьеаг а сопуег5а{|оп


А: 0'6 уоц каг[а Ргас(15!п9 {ог
4 ье1шееп а герог!ег ап6 Рш!| Ро[[ап6' ап
аг[151. сьоо5е шье!ьег 1ье 51а!епеп[5 аге
|оп|9ь|'5 сопсег|?
тг0е, го[5е о( 5|о|еа.
в: уе5' 5пе ьа5 !пе по5| |псге6|ь[е уо1се!
^|о|
сош[0 .......... '... !о [ег а[1 6ау! Рц!!: бесапе |п|еге5|ес 1п аг! шьеп з[е шаз а
сп!|о.
А тг0е в га[5е с шо| 5|а|е6

') г;по |еп !уРе5 о{ пц5!с !п 1ье шог6 9г!6. 2 кш{ь'5 {1г5{ а|!епр| а( аг! ша5 ра|п|1пв.
! |- А [гше Ра[зе8 с шо! 51а!е6
ко70 оо п т с Ё !- Ё о Рш 3 к!,!п шпсег5!оос 5ье ша5 |а[еп|е6 уец чц'ск[у.
[хвг Аво5 5..] ш !-г [к А тг!]е в га[5е с шо! 5!а|е6
' с05Ё !гсгА0ккА с!
ссвг 4 !п 1999, а со[[ес!ог ьоц8ь! а[[ о{ Рш1|:'з ра'п||п95.
о!к5 РЁсс ! уЁ А [гце 8 с
Акн}'! Р 0 ш с 5 в !0о вс Ёа[зе }'1о! 5!а!ес
Ё! !ш Ё |о г Р 5 оА Ё 05 5 кц!ь'5 {|[5{ геа| ехп]ь1|1оп ша5 1п пег онп с,|у.
ЁкР7 квАт5Ё077 А ..] А ]гше 8 Ра[зе с шо! 51а|е6
00нм Аш5Ашохнв !-в 6 Рц!|: 6оезп'! {1па {| а!|1!с0|| !о ье а по{ьег ап6
шшо0 шш!-сксАвк 7Ё ап аг!15|.
РоР5 Бсв5шуш|ш уг А 8
г хшп |.',тАотх5ск г! тгше Ёа[зе с шо1 5!а|е6
А56к !-|АтЁмууА Ён 7 &ш|п !ь|пк5 |ьа! 5пе па5 |ье рег{ес{]оь.
А тгце в га[5е с шо| 5(а!е6
ш5е [ье соггес!
3 а6'ес{!уе/а6уегь
{гоп [ье !|з1 Бе[ош
!п [пе соггес! [огп
1о сопр[е!е !ье
Рц[ !ье а6,есЁ!уе9 !п ьгаске!5
5еп1епсе5.
|п 1ье сопрагас|уе о(
зшрег!а!|те 1огп. тше!!
'. ]еаз!!у
'

1:;:т!е; :' ьаа-,

оц1 о1 а|1 [еопагсо 6а у!пс!'5 ра'п!1п95, !пе


мопо !-|5о !: ргобаБ[у !ье опе реор[е кпом,'

2 сап уоц !ш !о ае5сг|ье |пе р!с!!ге а [!!![е


? !'п 5|!11 по1 5ш[е шь|сь опе

т!п вшпоп !п!го6цоес {пе пооегп 'ва1пап' !о о!пепа уо0'ге !а[к!п8 аьош!.
5огееп5 ш!!п |пе {!!п} ва[пал 1г! 1989 апо ва,пал яе..]гл5 !п [}:!з !з бу {аг сопсег1 !'уе еуег
'1992. тье $црегпего шог!о !п в0Ёоп'5 1!!п5 !5 |пе ьееп !о. !! |5 {аг !оо сгош0е0 апо [пе 5оцпс !5
1) ......'.........'......'....'....' (0агк) ап0 2) |егг|ь[е!
(ц9!у) о{ а!! ва1пап л!п$ апо ва!пап'5 сьагас{ег !5 1ош пау {|п6 |! а![1сц|! поц ьц! ш|!ь а [|1![е
(5ег!оц5) ап6 1ьоц9п!г(]! 1пап
3) ....................'...................... поге ргас1|се, уо!,'[[ ье аь|е |о ра!п1 [ап65саре5
!п о!пег спагао1ег ропгауа!з' ,']ое! $опцпаспег'5 {!!п5
ва[пап гогеуе( 1п 1995 апо ва[пап апа поь!п 1п 1997 пауе
шош !ьа! [:е'з Ба6 а {еш [еззопз, !азоп сап р[ау
а 4) ...'.,....'..'.,.'..'.'. (!!0ь|) пооо апё аге
5)'.'.'....'.'..'.'....'...... (5ц!!аь!е){ог{ап!]!е${ьап !ье 9ш|!а[ пцс[ ......................... |ьап а
в(]поп'51!!п5. тье 5сг|р! !$ шее&з а9о. 'еш
6) ......'..'.'........'..'......... ('цппу)'
|пе 0е5!9п !5 7) .'.'... (со!оцг!ц!) апо {пе .'аке ьа5 51аг[еа [:!: зсБоо[ ехапз, зо пош [е [аз
оьагас1ег5 аге 8) ..'.'...'......'....'.'..'.'..'.' (сьееЁ0!). ношеуег' пцс[ ............... !!пе !о 5реп6 оп
1пе {!!п5 шеге по| 50ссе55{0!' $опе реор!е еуеп 1п!пк 1па{ [:1з {ауоцг11е }:оББ!ез.
ва|пап апа яоь!п !пе 9) ..''.'....'............... (0ас|) эшрег!':его
|$

еуег паое. ва|пап ге!цгпео ш!|п спг!51орпег шо!ал'3


с|гс!е !ье п!5[аке (А ог в) ап6 [ьеп соггес[ !(.
'!!п
ва[пал ве9!в
{!!п$ ьао 10)
1л2оо5 апа \пе 0а/к кп!9л| !п 2008. шо!ап'$
....'.'. (!прге59|уе) 5рес[а]
4
е1[ес1$' а 11) ..'.'..' (|а!еп!ес) саз1 ало а 1 5(цп(5 1п аауеп[0ге {![п5 !о6ау аге Бесоп!п9
12)''.'......'..'.'.'..'.'........... (9оо0) $1оц 1ьап ргеу!о[]з ва1пап
!!!п5. тпе оа[к кп!9ь| ша5 1ье 13)
поге ап6 по5Ё сап9егоц5 !!а! !п !ье ра5!.
Ав
(5цссе55{ц!) {]!п о{ 2008 ап6 папу реор!е ье!!еуе |1 !3 1ье
14) ..'....'.'..'.'....'.'..'.'....'...'.'. (9оо0) ва1пап !!]п еуег пасе.
тье по5! !а[еп(ес ап аг!15! !5, |ье
А
поге с|апсез |:е ьа5 о{ ьесоп!п8 {апоц5.
в
! !п1пк
',а22
!5 га1ьег |п|еге5!!п9, ь0{ пу {г!епа
1]п6ег[|пе !}те соггес[ шога. А
2 5орь!е !п5!5|5 |ьа| ге88ае |5 а [о( о[ ье!{ег
1 тье ац|ьог'5 пеш Боо&:о[6 оц! уец/сопр|е.е[у в
!ьап ]а27.
{а5!.
2 тьеу шап1еа |о ьцу а 5сц[р!цге {гоп !ье тпе {||п норру гее[ ша5п'| а5 аауеп1||го{!5 а5
ехп!ь1!!оп, ьц[ 11 ша5 сопр[е1е[у/га!ьег А
ехреп5]уе. !пе {'[п иоао9с5сог, алё а\зо |Ааёо3с5сог ша5
!('5 уегу/аь5о[ц!е[у 1проьз!б[е {ог пе !о уеп 1цпп|ег \ьап норру геес,
!ь!5 ьоок |п |шо 6ау5; !|'5 ьш9е! ''п!5ь в
тье ас!|п9 1п !ь|5 {'|п ша5 [о(а|[у,ех!гепе[у Рап'5 уо|се !5 а 5[!рь|[у ье!!ег !ьап пег
А
рег'ес!.
5!5!ег'5, ьц! зБе 6оезп'{ [ее[ уегу соп[ог!аБ[е
тьеу аге сопр!е[е1у/га[ьег шогг1ес !ьа1 |ьеу
в
ш![[ ье [а1е !о !ье ореп1п9 о{ |пе аг! 5ьош. 5!л9|п9 1п о[ о!ьег5.
46 'гоп!
) кеаа 1ье 1ех15 ап6 сьоозе шь!сь 1уре о{ {|!п
) :п"у 6езсг!бе {гоп 1ье шог65 ье[о\,у.

$с[БшсБ, г[ст[ош
8о:поп|!с €о;пеёу
г![! |п 1ье 9ар5 !п 1ье 1ех1 ш'1ь 1ье |о!|о,#!п9
шог6з:
д0шдштшпЁ
. ьох о{{]се . 5рес1а[ е{{ес[5 . ас{|оп-раске6 }ш$|сА[,
. р[о| . а[[-51аг
; !п 1пе5е {!]п5, !пе сьагас1ег5 5;п9 5оп95 алс
в\@пмш ]
; ш5ша!!у 0апсе' 1оо. тпе 5оп95 пе!р {о оеуе!ор
А]1п{А{;в000н ] 1[:е о[:агас|огь ог поуе 1пе р!о{ а!оп9'
Рог ап етеп!п9 а| 1]опе,
Аттпа9е44оп !: а(п) 1) '......''.''........' '*'. . .

{11ш 1ьа1 ш|]! |атс уош оп |}те е0де


о1 уоот зеа|з! тье 2) '''.'....'..'.'...'..
пь|сь |пс1ц0ез Бтцсе
{ ||езе {!!пз аге !!8п1-пеапес, ш11п п1.]п0го!]5 р!о15'
са51'
Беп А{1ес|< ап0 !!т 1у1ет, а!! д!те
\!!111з,
] ]уо!са!1у' 1пеу аге аьош1 а пап ап6 а шопап шпо
1'
|псте0161е рег!отпапсез. ]!е {|1тт ! пее1, бш1 1пеп 5ерага1е бесашзе о{ зопе 6!1{!сш!1у
ьа5 ап ;п|е!е5(!п8 3).''..''.''..''.''.'.. . !.1 {..в. ', аг9шпеп{). вш| а1 1пе еп0 о{ 1!':е {!!п, 1|:еу

А 1сатп о1 5с!еп|1515 1г!е5 1о 5ауе а]шауз {а!1 ]п !0уе апс 8е1 1о8е1пег'

[ье ва1{ь {го1! 6е51г!с|!оп, ап6


1ье епа. шьа|'5 гпоге, 1ьете
11тете ]в а гпоу]п8 |\у!5| а|
\..
8теа| сагт1ега шог[ ап6 |[те

4) .'.'.....''.''......' аге в;шпп|пд. 1}т|в {!1гл шаз а 5) ..'.........'..'...'..


ьцссевз ту!еп !| сагпе оц| ап0 о{{егз г[:г!11з ап6 ехс1|епеп1
1};еве [:1тпв аге ее1 1п !}те 01з|ап{ [ш!цге ап6 1}те!т
{от а11 !п т}те [атп!1у. А ттшзт-зее!
р1о!в аге о&еп аБоп{ 1|т1п9 оп о{}тег р1апе1в ог
1гате111п9 1о врасе. 1|еу швпа11у }:ате тец
ма(сь {ье |6!опз |п со[шпп А {о {ье!г а0тапсе{ ап0 1тпргевв|те зрес1а1 е{|ес1в.
2 6е[!п|1!оп5 |п со{цпп в. тьеп ц5е 1ьеп 1о
сопР!е1е [ье 5еп1епсе5.

А в
пт: 1}]е п!]51с А паке а[[ !ье аес|5]оп5 ][:е Бегоез !п 16!з [!п6 о1 {!!п шзшо1!у {|п6
'асе
1

аьоц! 5опе!ь'п9
!
1[:епзе1уез ]п ехо1!с !ос01|оп5 оп6 0ге |пуо]уе6
пт: гцп !ье 5ьо!{ 5о{[т реор1е аге
1
'
|л 5опе1ь!п9 ехс!1!п9, ]!ке о 1гео5|]ге п(]п1 ог
ге5рол51ь[е !оо!!п9 {ог 0п г]пкпошп ]0п0.
вт: |! |аке5 !шо !о ассер( ге5роп51ь!11|у/ |

!ап8о !ье пе9а{1уе '


соп5ечшепсе5
вг: |п !ье 5ро!|!9ь1 {пе сеп!ге о{ а11еп1|оп [.!п6ег[!пе [ье соггес1 {1еп.
4
А: 0о уош шап! !о р[ау а м16ео 9апе?
..]апе5 зау5 (ьа! оп[у ша1а5па 15 гезропз1Б[е {ог
1

в: шо! геа|1у. !'6 га1Бег/! Рге{ег ша1с}1 а 0у0


!пе 5|!ша11оп, ьш1 ..................
1}:ап р[ау а м10ео 9апе.
!!|:у 6о уош а[шау5 шап! |о . ..................... '.?
А: 0о уош шап! со геа0 !п15 па9а7|пе а1!ег пе?
]|'5 по! {а1г !па1 уош аге а[шау5 (ье опе !е[[1п9
в: [';о !палк5. ! гаге[у геа0 па9а7|пе5. | рге{ег/!
еуецопе е[5е шпа! !о 0о!
шоц!6 зоопег геаа1п9 пеш5раРег5.
[о 5е а 1апошз се1еьг!!у уо(] [аме !о [оме бе|п9
3А: нош аьо0{ 9о1п9 {о а {1{п |оп'8ь|?
в: |'6 5оопег/рге{ег 9о ош| !о с1ппег !пап 9о !о
а 1!1гп.
4А| 0о уоц шап! 1о 5{аг1 [еагп|п8 ггепсь ш11п пе?
в: шо1 геа[[у. !'6 рге1ег !о [еагп !|а[1ап {о/
га1ьег 1ьал [еагп Ёгепсб.

41
Р

а пеа6 |ье {ьгее геу!еш ех!гас!5 ье[ош ап6


..! па[сь 1ьеп !о 1ье|г ёе5сг|рЁ!оп5.

А воок кеу1еш с кеу!еш о{ а


в с0 кеу|еш тпеа!г!са[ Р[ау
.{ пеа6 !ье геу!еш ье[оу' ап6 рц| !пе рагавгаРп5
Ё !п огаег_
[1! тпе со!аеп могп]пз 8гео&5 !5 |пе [а!е5! шогк
ггепсп сопро5ег [о[1ееп. Аз !п пег ргеу|оц5
Б! 5'."
пау |!па !ье еп6]п8 га!ьег ргес1с|аь|е, '[оп
а[Бшп, 6иегуопе А|!уе |уоп!5 ,4лзиегз, €о[[ееп
ьш| а[[ 1п а1|, !!а1|_Ё 15 а 5а1]5{у!п9 |ьа| о{{ег5 соп!|п0е5 |о ехрег!пеп| ш1|ь па|шга[ зошп6з [!!(е
'1[п
5опе(ь1п8 1ог емеуопе. !| 15 а сп![агеп'5 ап!па|1оп бе[(з, 6горз о{ га!п ап6 !ье ш!па. 5бе Баз па6е а
{![п, а зс!епсе_{1с!1оп {||п ап6 а гопапсе |!1п, а|| 1п Беаш|1{ц[, са[п1п9 а1бшп 1па| уо(] 5пош[а [|5|еп 1о
опе. !! |5 а[5о а н1|п а 5!гоп8 ро{1!'са| ап6 ш!(п уоцг еуе5 с[о5е6'
'][п А([ !ье {ап||у
епу!гоппеп!а[ пезза9е. |5 5|-]ге !о еп]оу
!ь|5 ьг11|!ап1 |!1п.

Б[ ш.:т-г
ап ап1па!е0 1||п 6!гес|е6 6у Ап0геш
{1[
15
гст;рзе бу 5|ерьеп|е меуег соп!!п0е5 |пе 5|огу
5|ап!оп аьош! а 11}<еаб1е гоьо!, ша[!Б. !! ша5 опе о{
о{ 8е[[а 5шап ап6 Бег боу|г!еп6, !не уапр!ге, [6кагс
!ье по5| 5шссе551!| папу ье1|еуе
о{ 2008 ап6 1!
(ш[[еп. 5е| |п 5еа||[е, !']5А, ве|(а ап6 [6шаг0 {асе ап
15 опе о{ ']1п5
[ье ье5! ап|па1е6 {][п5 еуег паае.
агпу о{ ет![ уапр1ге5 |па! !ьеу п[-]5! се{еа| |о 5ауе
[[ ш'тт-в ]5 а уец !па9]па|1уе ап6 шпцзца[ {][п. (пе!г гс1;р5е ]5 сег!а1п[у ап еп|ег[а1п!п9 геаа
!! сег!а]п[у !5 по| []ке погпа1 с}:1[6геп'з ап]па!!оп5. 'ап![!е5.
ап0 /т1еуег |5 1а5{ ьесоп!п8 а {еа6!п9 а0(пог о' |ееп
тпеге |5 уеш ['!![е 5реесп ьесац5е (ье гоьо(5 поуе[з.
соппцп1са|е 1п беерз ап6 поуепеп|5. А{5о, |ье
'|[п
!па9ец
|5 чц1!е 5[ош-расе6 ап6 ге[!ез оп Беашг1|ш[
га!пег |пап {а5!-расе6 ас|1оп. ношеуе| ша|[в 15
уец ше[[_шг]|!еп апс |пе ац6|епсе !"епа!п5 [11 моп.а м|а а! (ье наупагке1 ]5 11-!гп1п9 ош! !о
еп!ег[а|пе6 !ьгоц9ьош! !пе {!1п ьу !пе !п[еге5|1п8 ье а 9геа! зшссеьз. А[геаёу шее[, !|е1п 1!5 5есоп6
сьагас[ег5 !пеу пее!. са5! |5 !|е пцз1с [:аз |:а6
ехсе1[еп| ап0, а5 ехрес!е6,
аш61епсез 6апс1п9 1п 1}]е]г 5еа!5. [оок оц! 5опе
Ф[ ть" 5|оц |5 5е! 1п !пе {!!0ге шьеп а|! !пе 'ог !ь!5
ьеа0||{0[ 5!а8е 1па9егу а5 ше[[. ве 50ге !о са!сп
ь|,пап5 сес]ае |о [еауе |пе [аг!ь ьесац5е 15 |оо
5рес!асц[аг 5ьош бе{оге 1! поуез оп.
'!
Ро[[ш!е0. ве{оге !пеу 9о, !ьеу паке гоьо!5 с[ёал
|ье Ёаг!ь 5о |ьа( опе 6ау [шпапз сап ге!цгп.
но\уеуе[ !ье р[ап 0оезп'! шогк апс а[1 |ье гоьо!5
бгеа& 6ошп ехсер! опе, ша1{-Ё, шпо соп!1пше5 [[:!п[ о{ а Боо&, {!|п' Р!аи е!с.
1ьа1 уоц ьауе
шог&1п9 оп ь{5 ошп. 0пе 6ау ье пее{5 Буе, 4 гесеп([у еп.!оуе6 апа !#г!!е а 5ьог!
апо!ьег гоьо!, шпо сопе5 |о !ье [аг|п !о !ц !о гесоппеп6а!!оп {ог !1 (40-50 шог65). !пс|!ёе
а15соуег р[ап1 111е' !!а||-Ё ап6 [уе ье9|п ап аРргорг|а1е рьга5е5 [гоп 1ье [!9! ье[ош.
ехс!!'п9 а6уеп!шге !о8е|пег !о 5ауе |ье [аг!ь.
. | п!8п|у гесоппеп6 ]!.
[[е {|1п/боо[/р1ау 5е| ...
'5 'п {
0оп'! п155 !!.
[[е 6!1|/ехс||'п9/рге61с!аь[е...
\
ма{сн [ье ь'9ь|!9ь1еа аа,ес[1уе5 {о |ье!г р[о| 1з

2 оРро5!1е5 ье[оу.'. ! шош[6п'! гесоппеп6 1|.

шог51
!| !шеге уош, !'а 8]уе [п15... а !ц.
1
! !п|пк !ьа( !ь15 |5 !ье аш!пог'5/с|гес!ог'5 ье5(
2 ц81у
ьоок/|!|п/р[ау 5о {аг.
3 ьог]п9
!п пу ор1п1оп, зопе о1 [[е сьагас!ег5 шеге а
4 а15арро1п|1п9
ь]! 5ьа[[ош/ шп1п|еге5(1п9.
5 5цгрг'51п9
|ша5п'! |оо кееп оп !ье ье91пп1п9/еп6.
6 соппоп
7 аш{ш[


--!

Р!!| 1п: Ё|гои9|, |пЁо, отег, оноу, о!1[.


3
1 науе уоц 5ееп 81[[ гесеп![у?
8: 1ез, ас!ша[[у. ! гап .............. ь!п уе5!ег6ау
а| {пе |!ьгац.
Р$ с''р:"с" Ёье 5еп{епсе5 ш|!ь уегь5 2А: ! !п!пк ше з[оц[6 гцп 5сепе [пгее
ёег|уе6 !ье шогё5 !п ьо!а !п 1ье!г соггес! опе поге !1пе.
[огпз. 'гоп
в: !а9гее. ше пеес 1о ье геа6у оцг {1г5{

1}:е {оге!9п ас{ог а!'{!сц[! !о рег{огпапсе !опоггош еуеп|пв. 'ог


3А:
15
!5 !! !гше (ьа1 уоц гап .............. {гоп |опе
цп6ег5!апа Бесашзе [:е
ш[:еп уош шеге уошп9 !о ]о!п |ье с'гсц5?
папу[п9[1з[т Рко|{ошшсв
шогс5.
в: тьа!'5 по! 1гце. му рагеп15 ас!ца[[у шогке6
,п 1ье с!гсш5.
му аг! !еасьег а5ке6 пе {о
пу 6гаш1п9 0о А: 01а уоц 1ьа! [ап6зсаре уош шеге

ьёсац5е ! }:а6 па6е зопе ра!п!!п9? '1п|5ь


в: шо, ! гап о{ б[ше ап6 9гееп, ап6
п!5[аке5.
0ол'! ............... г5т!мАтп 0!0п'[ пауе !1пе !о 9о апа 8е! 5опе.
!пе уа[!е о' !ь!5 ра|п!!п8; |!'5
А: шпу аге уоц 5о [а!е?
ас!0а[[у шог1п с[о5е !о 5|х!у
8: ! пеаг[у гап ......'....... а 6о9 оп пу шау зо !

5|орреа [о сьеск !{ !{ ша5 а[[ г!8ь!.


[ьоц5ап6 ецго5!
с1!!7еп5 о{ 1ье !ошп шог&е6
|о9е!ьег !о
ьаа
вш!!-0
сьоо5е {ье соггес! угог6 {ог еасБ 5еп!епсе.
!ье с]пепа !ьа| а {]ге
ь0гп1 6ошп.
4
!| \ оц1с ье шгоп9 !о 1 3е[ 5!!ца!е6
(пе поуе[ 5!мР!-!гу а [}:е {![п !5 ................. [а(е '191ь сеп!цц
!п91апс. 'п
бу 6езсг!Б!пв !( аз ]ц5( а [оуе
5[ош, ьесац5е 1! 15 аьоц! а ь тпе 1ошп шьеге !пеу'|| 5ьоо! !ье 1'1п
п0пьег о{ !пепе5. зопешБеге |п !ье '5
вп9|15ь

{ &пош уош !-!кБ со!!п!ц516е.


непш ьц! 1! ша5 уец гц6е о{ р!ау|щ 5!агг;п3
уоц !о (е[[ п1п |ьа1 ье'5 а ьаа а тье ................. !п с!пепа5 а[[ агоцп6
рьо!о9гарьег.
''[п '5
[ье соцп1ш.
ь тпе 0ог* кп]9ь{, .,.,,,..,,',,.... €[:г1з{1ап 8а[е,
Р!!! |п: 5у' о| (х2)' ]п, |ог' у'!1сь' 15 а {ап!а5||с 1![п.
з .оок па6е
А!ехап0ёг $о[шгоу !5
/т4аг& ...............'. а 5ьоп [![п аьош! п!5
по51
рег[арэ опе о1 1пе ехрег!елсе5 !п 5о!,1ь Апег!са.
5цосеБ51ц! в059!ап {!1п
!-ацга '................ 5опе рьо!о8гаРь5 о| !пе
0!гео|ог5 1) ............."' а!! беао!1{ш[ ьсепец'
|
!пе апо !5 раЁ!сш!аг!у
|! {апв
рорц!аг 2) '.'..'.........
о{ аг1 с!пепа. не !5 ье51
а [[:е зреа[ег 8ауе а ................. аьоц|
/ к''*' 3) ......'......... [!з{!!п
сагеег оррог!шп!!!е5 !п сопр!,!ег 9гарь!с5.
ь А 9гоцр о{ пц5!с'ап5 9аие а ................. о{
АцззЁл Аг&, ге!еа9е0 !п 2002'
тте[ькпошп с[а55!са[ Р1есе5.
$ег9е! ооп|$оу. шпо 5|аг5
5 ехБ!Б|[э
......... 1пе {|!п, р!ау5 а 51гап9ег ]ошгпеу!п9
ехь'ь!!!оп5
д! а тпе
!п 5т' 8а1|ец |5 р[апп!п8 {о г!,п а зег1ез о{
й[цоп тпе па!!5 о{ 1пе негп!1а9е мц5ецп
Ре1ег;ь0г9. $о|цгоу огеа{еэ а
5оп 5) ш!!ь шогк5 ьу [оса[ аг1|5!5.
5!п!!аг 1о 5опе ь мо5! о' 1ье ................. !п !ье 9а[[егу аге
сгеап!|кё {ап|а9у шог!с !п 1пе 1!!п'
ра!п|!п95 {гоп [пе 201п сеп!цц.
йтпэ о)
$о}<шгоу |з опе о1 тпе {!пе51{!!п пакег5 о{ о0г 11пе'
49
Б ,*,^*''шв5Ашо
тн€ кшсоош ог
тнц спу$тАц 5кц||
@ тнвтаьвогоЁ5РвпЁАцх
!п6у !з бас[! А1|ег уеагэ о{
тпо5е шпо !!ке0 геа6!п9 ка1е ша!1!п9' еп1ьц5!а515 о{ 1пе
о!сап!!!о'$ тпе та|е о[ ое3регеацх а0уеп1цго(]5 агспаео!о9;5{
ш!!! оепа!п!у еп]оу 1пе {!!п. !1'5 аьоц| !п6!апа .'|опеэ, опое а9а!п
ое5регеашх, а !!кеаб!е поц5е ш!!п р!ауе6 ьу нап!3оп Рог0, оап
б19 еагэ ш|о 1а!!з !п !оуе ш!1п а пцпап рг!псе$5 оа!!е0 Реа. еп,оу 1ье!г {ауо0г[1е опагао1ег аз пе'5 о[ 1о цпооуег
А 5ешап! шпо шап{5 1о ьеоопе !пе рг!поеээ, &!ёпарэ
0!г!, поге пу5{ег!е5 о1 1пе апо!еп1 шог16. Бмеф[:!п9 ше
Реа ш!1п 1ье |е!р о{ Роэошго, ап еу|! га!. !! !5 цр !о ехрес{ тгоп ап !п0!апа ,'|опе5 !5 !пеге: 1пе ас1!оп,
ое$регеацх 1о ое{еа{ п!5 орропеп15 ап0 геэсце Реа. '!!п
1пе $рео!а] е'[ео15, 1пе ехо!{епеп1, апо !пе с!еуег
А!1поц9п !1 !5 ап Апег!сап {!!п, тпе та!е о[ оеврегеацх па5 с!а!о9це$. уе1, 1по5е о{ ц5 шпо ьауе ьееп {о!!ош!п9
ап !п!еге5{.п9 Ёцгореап 1ее! {о !{. !{ 1еа10ге5 а 9геа1 оа51 о{ !поу'5 оагеег $!псе !Б в1аг| ш!!! 1ее! !!ке ше'уе 5ееп !1а[!
уо!ое ас{ог5, ш!1ь ма1пеш вгооег!ск 5|ап!п9 аэ 0еэрегеаох. ье{оге' Ргео]о1аь!е ог по1, !поц9п, |п6!апа ]опез апё
!1 п.9ь1 по! 6о ше!] а! 1пе ьох о1лое, ьеоац5е !{ !$ поге [ле юп9ао[п о[ |ле су51а| 5&с.:// !5 51!!! ап ехсе!!еп! л!п
ап|5{!о !пап ас|!оп-раоке6' ьц1 !1 |5 50ге |о ье а $!эп!'!сап| {ог 1[оэе тл[о еп]оу а !!0ь!-ьеапф а6уеп!цге, апо !1'$
{!!гп {ог 1гше {!гп |оуегз. а!5о апоп9!п!5 уеаг'$ 9геа|е51ьох о{лсе п!15.

в тнЁ онвош!с!Ё5 ог шАпш|А' рп|ш@е,сд9Р!Аш


тпе па9!са! шог!0 о{ 1',!агп!а !5 ореп!п9 ]ь 6оог5 опе по[е 1!пе. 1|е {оцг Реуепэ[е с!':!!6геп
еп{а'1ье шаг0гоье опое а9а!п, {п!Б 1.пе 1о пе!р Р|'!псе са5р!ап 9е! ь!5 к!п96оп ьаск {гоп |пе
у!!!а!п, 1пе еу|! кп9 мга7. Рг!псе ёавр!ап пав а!! 1пе е!епеп!5 !па{ пасе 1пе пг9|
п!п !п 1пе 'а5с|па||п9
3ег|е$, тпе !-[оп' [пе |^/ьь апа |пе |/агагоье, а5цссе55 апо ооп||пше5!о еп1епа!п !ье
ацс!епое ш!|п !{5 !п|г!9ш!п9 опагас1ег5. опе ргоь|еп ш!|п !1, гцп|!пе: рагеп15 п!9ь1
1поц9п, !5 !{5

{пс !| сьа!!еп9!п9 1о кеер 1пе!г уоцп9 сь!{огеп 5!!!! апс чц!е1'ог а!по51мо ап0 а [:а!{ |оцгв!

г!{[ !п (ье 8аР5 ц5|п9 1ье ь!8ь!{8ь[еа ног6з [гоп


3 [ье !ех1.
1

2 1 уошг !6еа |о 1пу!!е а[[ о{ ш'ск'5 !о !ье


с1пепа {ог Б!з б1*[:6ау шаз мец 'пеп65
3 А11 |пе к!с5 1оуе6 1!!

4 Ёегоез !п {1[пз аге шзша[[у ..............

5 сьагас{ег5 шьо 6о !ье г{8ь| 1ь!п9 ап0 5е! а 8оо6

6 ехапр[е.
]!':е '.......................... ,п !пе {,1п
|5 а погг1ь[е

7 |5 ап ап]па[е6 сьагас!ег шьо шап|5 !о {аке оуег |ье шог10.


'1[п? нош о1с !ье 5црегпего папа8е !о
|пе 5есге| р[ап5 о{ !ье еи| 0ос!ог?
ма[сь (ье шог65/Рьга5е$ !п ьо16 !п !ье [ех! {о тпеу'уе !епрогап[у 5!орре6 5ьоо!|п9 |ье {'[п,
2 !ье|г 6е[!п!1|оп5- Бесашзе зопе пепьег5 о' (ье
[ауе {а[[еп 1(1 и{п {ооо ро!5оп!п9.
!-оуе 51опе5 аге 5о
1 с[:еег{ц[
........; |пе
2 1еп8!ь
9оо6 9шу а[шауэ 9е!51ье 81п !п !ье еп6!
з епеп!е5
7 .!апез 6ое5п'| [1ке ша!сл!п9 сапооп {|[п5,
4 01{|1сц{{
ьесац5е пе !ь!пк5 |ьеу'ге по(
5 {апз
епош9Б.
6 ех!гепе[у 1п!еге5|!п9
7 ]прог!ап!
50
Ё+

||1\ 1п: ё1за9гее, сопро5!!|оп5, [цгп цр,9еп]ц5е5, аг||5{'|с,

'А магк [ье а6]ес1!уе5 Р (ро5![!уе) ог


|
ш (пе9а!|уе). тьеп ц5е [ьеп (о
сопР[е!е Ёье зеп|епсе5 ье!ош.
1 5па[[ош
2 1![еаБ|е
з !п(е|||9еп[
4 }:аг6шог&1п9
5 1ггезропз1Б[е
6 (а[еп1еа
7 сгеа!1уе
8 !гг!1а!!п9
г!!! |п {ье сгоззшог6 ц5!п9 1ье нога5 (ьа( сопр!е(ё !ье
1 сооа у'/|!( нцпс]п9 \3 а {![п аБошс
а(п) ..................... пап шпо сап
4 9еп(епсе3. тье {!г5( 1е!1ег о{ еасБ и:ог6 !з 91теп.

ап5шег а!{{!с0[! па[ь5 чце5!{оп5.


тье ас!1п9 ша5 ех!гепе[у .............;
попе о{ |пе ас{ог5 рог(гауеа |ье геа[
епо(!оп5 о{ 1пе!г сьагас[ег5.
ка!е !5 а уец ...............'........'.
ра!п!ег ш[:о а[шащ {!па5 пеш аг[!5!!с
шау5 !о ехрге55 пег 1аеа5'
!{ !5 .'.... '............. о{ рагеп|5 1о [е!
1ье!г сь;[6геп \ма{сь {![п5 5ьош!п9
ио[епсе.
[т,1апу реор1е {о0п6 {ье Бас[9гошп6
пцыс о{ !|:е р[ау 1о ье уец
апа шап|е6 !1 1о 5|ор.
]бе па!п сьагас|ег ]п !пе поуе[ |5
а(п) ...................'.... 9!г[ са[[е6
ка!е, шьо !з а[шауз {г|еп6[у (о {|:е
реор[е 5ье пее[5.
А {1[п 61гес1ог пцз! ье..'''..........., 2 5опе реор[е ье[!еуе а о' !пе иопо д,5а ьап85
ьесац5е 5опе[!пе5 11 !аке5 а[[ 0ау {о 1ье |о0уге шп1[е !ьеу кеер 1ье ог18!па[ !п а 5а{ег Р[асе.
5ьоо! опе 5сепе. 4 'п
1л тье мегсьапс о| уеп1се, Рог[|а ц5е5 а .. '.................... !о

}Ааг( 1з а тец .........'....... аг!15!; паке арреаг 5ье !5 а уоцп9 [ашуег.


!! 5ееп5 ье шаз Богп ш,1ь 1ье 9|'! 6 '!
тпе ьа:!1е о{ 9оо6 уег5ц5 |аз Бееп а рорш[аг
|о ра|п!. ([:епе !п {![пз {ог 6еса6ез.
7 1[:е аш{[ог 6!6п'[ у{г|!е цп6ег |:!з ......................- папе
с|гс|е !ье о66 шога оц[.
2 8
Бесацзе
]Бе па!п
}:е шап|е6 1о ь!6е п;5 !6еп(|(у.
о{ !ье поуе[ аге [оуе апс 6е5!|пу.
1 [ашуег _ с,гес[ог ац!ьог _
р|ауу/г19ь! 0о$/п
2 ас!|оп _ {о[& сопе6у _ !Бг![[ег 1 1|:еу ........... !ье аг(15! ьег ра!п|!л85 шоц[6 {е!сь а
3 !цпе _ пе[осу - сопро5ег _ 5оп8 ь18ь рг1се а! !ье аг! ехь|ь,1,оп.
4 с0[[ _ сгеа||уе - 0п!па91па11уе _ з тпе 5!оц !5 аьоц! ап ..'........ шьо 9е15 а ьеа(!!|[ш[
Бог!п9 са51[е шьеп ьег 6|е5.
пегсьап[ _ !гааег - попеу[еп6ег - 5 'а!ьег
йапу о{ ([аг[е5 0!скеп5'5 поуе[з .................... 1ье а|[|сц|!
рьо!о9гарьег [!мез о{ роог 1ап![!е5 !п 19!ь сеп!цгу вп9[апа.
51
[,]п6ег[!пе 1ье соггес1 |!еп.

1 тпе рог|га]( |па! непгу'5 ра|п!ес 15

а 5[|9п1|у/ь!! поге ассшга|е |пап


в'11у'5.
г!11 !п |ье соггес1 {огп о{ 1ье А{|ег шеек5 о{ ргас!1с1п9, ]!'5
а6'ес1!уе ьгаске15. 9е!!1п9 еа5!ег апё еаз!ег/еа:у ап6

еаз!ег 1о [еагп [он |о р[ау а 5оп9
оп пу
&!с&: ! сап'! 5ее шьу [ь15 ]5
9ш1|аг.
1бе орега ша5 а {о1 о{/п{.!сь поге
1) ...................
еп|ег|а!п1п8 1'пап ! па6 ехрес|е6.
(ехРеп5'уе)
5ьаке5реаге'5 Ропео апа !ш[]Р| \5
Ра!п!1п9 ]п |пе ехп1ь1!1оп.
сег{а|п[у пцсь/уец поге гопап[|с
!о!-:п: &еа||у? ! !п!пк 1|'5
{ьап о|ле{1о.
2) ... ... .. . ..... ... ... ... .. . ... ..
тпе по|-е ап аг115[ 15' !ье
ь!8ье5!/(ье'апо1'15
Б|9[:ег рг1се п!5 шогк5
{е|с[.

сьоо5е 1ье соггес{ шог6 [ог еасп


5еп[епсе.
!о1а!!у га1ьег

А: ! на5 ................... а{га]0


шьеп ше шеп| |о |па| ьашп[е6
са5|[е.
8: А1га10? ! наз
|егг1'|е0!
аь5о[ц{е[у {а!г!у

оп реор[е'з п1п0з. 2 А: ']азоп'з пеш 5оп9 15

.]онп: ше11, ! зшррозе емецопе [а: 61{{егеп! {а5|е5 шпеп 1! ьопп8, 6ол'( уо0 !п1пк?
сопе5 !о аг!. 8: шо, ! {1по 1!

Рег{ес|!

г|[! |п {ье соггес1 {огп о{ !ье а6.,ес!!уе/аёуегь |п ьгаске!5. ех1гепе!у сопР!е1ё[у


А: тп|5 р!']77[е ]5 ...... .. ..... ... ... ...
1про55]ь[е !о 5о[уе.
в: кееР 1гу1п8. !!'5 ...... '....... '. '..
0еаг й!йе'
{ог пе пу 6|{{|сш1|, бш! уош'|[ папа9е
нош аге уо11? Ёош !э уошг 9106у|п9 соп!п9 а|оп9? |0оку
!{ ]п

ехапэ {!пьпео !а5{ шеек' 5о пош 1па1 !'п 1гее ]'уе ьееп 1о
мо сопсеп5| 1ье епа.

! шеп1!о 9о 5ее {-.]2 апо вг!1пеу $реаг5 |а${


шеек' ш2 па5 ьееп аго0п0 5!|9ь(!у аБзо{ш1е[у
а11па1 оопсеп шеге
1) ...''......''.. (!оп9) 1ьап вг!1пеу $реаг5 апо 1пе
'ап5 ! ье!!еуе {па1 |]2 !5
2) ''. ...''' .. (о|с) 1пап !по5е а{ вг|1пеу'5 сопоеп'
31 ... .... (1а!еп1) 1пап вг1{пеу бесац5е 1пеу аге поге аьо0| 1пе со[о|]г5 |п уошг Ра1п11п8.
п!-.]5]о. [,2'5 5пош гап 4) .''......''.... (!а1е) 1пап
вг!1пеу'5 ьеса1']5е 1пеу
8: уоц'ге .......'............... г18п[,
5ап9 5) ....'....'...'' (папу) 5оп95' !'2 .$ бу {аг опе о{ 1пе 6) """"''""' |'(| ао 1!!
ьапо5 агоцпо. тп!5 ша5 1пе 5еоопо 1!пе | па0 5ееп вг11пеу'
1рорш!аф
1а51сопсег|'
га!ьег сопР[е[е[у
Ёш1 !1[!п[ эбе эап9 7) .'''.....''''.. (ьаа!у) 1пап 5пе 0!о !п пег
мауье 5пе па6 а со]о| 5А: |'п .....''................. |]ге6, ао

А!] !п а|!, | еп]оуео ьо{п 5пош5 апо !1 ша5 а 9|еа|


1геа1 а1(ег 5|0су|п9 5о уоц п]п6 11 пе 5|ау ]п |оп|8п!?

ехапэ! в: !!'5 11пе; !'уе.,ш5! 8о! ьаск {гоп


[аг6. 0оо6 !шо[ !п уошг

$ага
шогк апс !'п ..'................'..
ехпаш5|е0!
шп6ег1!пе |ье п!5[аке5 ап6 соггес| !ьеп' а5 |п
Ёпе ехапР[е.
соп\Ёп
шпа{ шош[6 уош га1пег |о 6о, 8о |о шьа1'5 !ье Ёп9!!зБ {ог:
|ье с1пепа ог 5!ау ]п ап6 !{а!сп а 0у0? ёо
остаться неизвестнь!м, трудности в
|'6 зоопег геа6 а боо[ !пап 5ее{п8 !ь|5 обузении' частная собствен ность.
ьо[|п9 {||п. раскрашивать нерно бель:е картинки.
А[1се рге|егв 9о'п9 !о !пе !ьеа|ге 1гоп проектировать дом, написать портрет
5ее]п8 {1[п5 а! !пе с1пепа. извес!но!о скульп-ора, в'орой куплет
пе( ни, напевато погулярнь:й мотив,
! шош16 рге{ег по| ша1сь|п9 а |ьг1[[ег
!оп18п!; !'а [1ке !о 5ее а сопе6у.
фильм с трюками и спецэффектами,
иметь кассовь:й успех, бь:ть в центре
!-аога рге{егз сопсеп5 |о [|5!еп !о пег внимания (идиом.), расхлебь:вать
аг!15!5 оп с0' кашу (идиом.), слунайно встреть
'ауоцг1|е
тпе ша1!оп5 шош[6 Рге{ег |о 5ее |ье друга'
р|ау |оп18ь! га|ьег 1пап !о ша,! цп!'[ тгап5!а1е 1ье 5!1ца1;оп5 !п1о Ёп9!!9ь:
пех[ шеек.
. искуссгво миниатюрь! такое хе древ-
'1

нее, как человеческая цивилизация. дар


€[:оозе ([:е соггес! ап5уег. работать в этой обласги дается немно-
гим. Русский левша из рассказа лескова,
сумевший подковать блоху. извесгер во
ть|5 ог'81па1 0а|1 ра|п!]п9 ]5 ........ ехреп:1те всем мире. (егодня вРоссии есть
!ьап а{[ !ье о{лег5 ьеге. масгера. имеющие в коллекции своих
А в произведений насгоящую подкованную
6лоху _ это стало классикой' 1аких
ьу |аг а 1о!
с п0сп поге
умельцев в России 7 человек. €реди них
2 Ёоцг 3еозол5 у'уа[6''5 ........ {апоц: шог[. Анатолий (оненко из си6ирского Фмска.
среди его работ _ самая маленькая
11^'е 15

А уец в по5! с |]!1|е


книга в мире размером 0.9 мм' она
Реппу 6оезп'! |ь1пк рьо!о9гарпу !5 а5 ........ а5 занесена в книгу рекордов гиннеса'
5сц[р!цге. [1орахают воо6ра)кение портреть! вели-
А ехс1!1п9 в поге ехс1!|п8 ких людей на рисовь!х зернах. 11а

с по5! ехс|!|п9 создание такой миниатюрь! уходит три


месяца, инструмент худохника _
А к11п 8е!5 ........ {пап а по05епо[с оуеп. волосок с грь:ла 6а6онки' |'осегителей
А ьо!!ег в
п(]сь поге ьо! с ьо|{е5! его вь!сгавки <чудеса под микроскопом)
порахают многие уникальнь!е произве_
магк ша5 ..'.'... ш[еп [е оц( дения, такие как самая маленькая в мире
5опеопе па6 5!о1еп'!г|ош5
п]5 мРз р[ауег. 'оцп6 балалайка (точная копия насгоящей) в
А 5119п||у в аь5о[ш!е|у с [а!ьег футляре из макового зерна, скрипка
длиною 6 мм, шахматная доска 6х6 мм с
тье пеш ап15! ьесоп|п9 ........ рорц1аг ш1!ь
фитрами 0,6_1,8 мм. Анатолий (о
!5
!еепа9е ац61епсе5. ненко _ известнь:й во всем мире
А поге ап6 поге в |пе по5! худохник' Ёго вь!ставки впечатляют зри-
с {ье поге апс поге телей не только в России, но и в [вропе,
Азии. Америке.
ть]5 !5 ьу ....'.'. [пе 5!гап8е5! ра]п||п9 |п |пе 2' граффити _ уличное искусство _
3а11егу! изменило внешний вид улиц в конце 2 0
А п0сп 8 {аг с по5| века. история граффити началась в
нью йоркском метро. сегодня яркие и
оригинальнь!е ра6оть! граффити мох-
но встретить на улицах городов во всем
мире. но и сегодня есть разнь!е мнения:
<граффити _ это вандализм), (кахдая
работа в граффити - ценное произве_
дение искусства)' А нто думаешь ть ?

53
&еа6 {[:е [еа{[е1 аьош1 сопгпцп!1у ас1|оп ап6
3 {!11 !п [ье 9ар9 н|!ь !ье {о[[ош!п9 шог69:
{
. 5ье[|ег . ас!|у'|1е5 . 5еп|о!- . га]5е
о ршБ[|с
ма!сь 1ье шого5 !п |ье |шо со!шпп5. тьеп ш5е
{ьеп 1ье!г соггес{ {огп 1о сопР[е1ё (ье
'п
5еп[епсе5-

Ё9ге''э [ош!
ш 5! ! а спо]се Р!уе эгта|| :шауэ !о :па&е а ё|[|егепсе ...
ш ь0г5! Б а{ш1[ гесотегу
па](е . !-оуе !о геаЁ? Реа0 боо[з 1ог 1) ...,..''.'..''.''.
ш с !луо1уе6
с!1!2еп5 ш!{п роог еуе5!9п1 !п уо!]г соппцп!1у'
ш !аке 6 оц( н1!ь . Ёп!оу ехегс!5е? се1 1г[еп09 апо 1ап!!у 1о
г51. ла{(]га[ е саге о{ 9роп5ог уоц оп а 1цп-гшп 1о 2) ......'.....'..'''.

в] [:ап9 { 1п|о 1еаг5


.
попеу {ог уоцг {ауоцг!1е спаг!{у.
!-!ке ёгаш!п9? ое5!0п ро51ег5 1о рц1 0р
агоцпо уошг пе!0пьо!гпоо0 епсо(]га9!п9
\{е з!':оц[0 а1| .. '. '.. '.. '.. '.. '.. '.. '.... '.. ... ... ш]|п
пепбегэ о' 1пе з) .,..'..'..'' 1о уо!цп1еег !п 1пе
рго.'ес{5 1па| ш!1| пе[р |пргоуе о[-.]г соппшп'|у ооппшп|1у.
непу'5 8гошп шр оп а {агп, зо Бе [пошз тец . !-оуе ап!па[з? уо|{.]п1еег 1о 9!уе ап!па|5 а1
ше[[ шпа| !|'5 [|[е !о ...'................... ап|па[5.
уоцг !ооа! ап!па! 4) 5опе !оуе
шьеп {пе 6ос|ог |о|с пег |па| пег р0рРу ша5 9о]п8
ап0 а11еп1!оп а{|ег зс[оо! опе 0ау а шее}<.
!о ье {]пе, з[те ................... . сопсегпеё аьоц| !ье епу!гоппеп|? А5к уошг
!пз!еа6 о| ................. уоцг
5споо! рг!лс!ра! !{ уо0г 5споо! сап рап!с!ра!е
{г1еп6з а[1 !пе !{пе, ш[у 6оп'! уош 6о 5опе1п'п9 !п 5) ''.'''..'.''..'..'. !]ке тее р!ап1!п9 сау5 апо
поге шзе{ш[?
гшьь!$п со!!ес1!п9 апегпооп5'
!шап[ !о ье а пцг5е' 5о уо[0п(еег1п9 а! пу [оса[
[озр1|а[ ша: |пе .... '.. '.. '........ '....... . {ог пе. шо ]па||ег пош уоц споо5е |о 9!уе уоцг 1!пе, уоц
шпеп !пе к!!!еп ша5 1! ша5 уец 5!ск, ьш! ш!!! ье пак!п9 а [:ш9е ё!#егепсе!
1цск!|у ]! ........ .. . 'о0па,

/, гл! лп: 5|о||' !о5!ег, гепоуе' ол5у,/ег' ге5сце.


['|п6ег!{пе [ье соггес1 !{еп. 1 у1с|!пз.
2
ууог|!-туу!'л1!е,

1 ше 1ошп6 |пе ршрру аьап6опе6/пев[ес!ес ол 1 !{[оок !пе {!ге 1]8п(ег а [о! о{ !1пе !о

!ье 51ае о{ а по1огшау. |ье коа[а {гоп !пе ь0гл!п8 (гее.


0цг |еасьег [аз аз&е6 ц5 !о 6опа1е/геРог! апу не1р|п9 реор|е ог ап|па[5 1п пеес !5 сег!а]п|], :

ьоок5 ог |оу5 ше 6оп'1 пеес |о !ье [оса[ ... '.... '.......... са!']5е.

с||{6геп'з [озр||а1. А{!ег |ье ап|па[5 гесоуег, |ьеу аге р[асео 1п .....

0о уо! |ь!лк уош сош[6 5раге а соцР[е/р[еп1у о{ попе5 шьеге !пеу'ге [оуф :_:
по0г5 еась шеек |о !а[е /т\гь 0ое'з 0о9 {ог а ша[&? [оо[е6 а1|еп

!{ а регзоп салпо! [оок а{{ег а ре| ех1гепе!у/ тп15 сьап|у а]п5 а| ье(р1п8 ..................'''.. :'
|ье гесеп1 еаг[ьчшаке а|5а5!ег.
ргорег[у, гбеу збош[6 пот 6е а[[оше6 [о оу{'п опе.
][:е 1оса[ соцпс1[ !: а5к!п8 тог уо[0п(еегз {о р[ап1/ !{ |5 а8а|п5| |пе [аш !о

1ее6 |геез ]п |пе с||у 5чцаге. еп6ап9еге0 зрес1ез {гоп {пе]г па!!']га[ паь]!э'-!
|ош сап зшррог1/епсоцга9е сьаг1|1е5 {1ке |пе кеа 1[е ....................'... пепБегз а! !ье а_'_.
сго55 ьу уо[1,п!еег|п9 ог 6опа||п9 попеу с[]п1с аге уец пе1р{ш| алс ш1111п8 !о [еас_ .,:'_
пош !о [оок а'|ег уо|.]г ре1.
[}:е [оса[ сопп(.]л;|у сеп!ге ]5 аз&]пя ': _ .
уо[!п[еег [о . .. .. р[о:_э :: :

ап6 |':е{р 1п |пе ог8ап|5а|]оп о{ уаг1ош: еь:_--


54
€}:оозе [Бе соггес( ге5Роп5е.
2
1 А: нош со уоц 8е{ |о !ье 5црегпагке{ {гоп
}:еге?
8: а 6о ра5( !ье сьеп,5!'5 апа |аке 1ье
ма(сь Ёье шог65/Рьга5е5 !п со[цпп А !о 1ье|г ''г51
{цгп оп {ье 1е'|.
6е5сг!Р!1оп5 !п со!цпп в. тьеп ц5е !ье \^'ог65 {о
Б ! [оре уош еп]оу уоцг 5!ау ьеге.
!аье1 !ье р!с!цге5 ье!ош.
2А: Ёош о!1еп 6оез 1[те Бцз |о :[те [1бгац гшп?
8: а таке !ье \о. 10 Бцз.
в ь Аьош! еуец {!{{ееп п!пц|е5.
а ра{Б шзе6 оп[у Бу реор|е
3А: шпеге 15 !пе пеаге5| ьапк?
г|6!п9 Б|&ез
в: а !'п по! 5цге. |'п по! пеге.
]! :еБга сгозз{п9 ь с!гс![аг соп5{г!']с!|оп шпеге
гоа65 пее!
б 1оц'[1 }:ауе |о !аке !пе'гоп
|га!п.

Р| гошп6аБош: с 5е15 о{ [!3ь!5 !ьа{ соп!го[5 4^: шпа!'5 {ье ье5! шау !о 8е[ !о 1ье (га'п
!ье поуепеп[ о{ саг5, 5[а!!оп?

Б[! ьш5е5, е|с. оп |пе гоаа в: а таке !ье шо. 8 ьц5 {гоп |пе согпег.
ратепеп{
р1асе оп |ье гоа0 паг!<е6 Б 1ез, {шгп [е{( а! |ье согпег.

4| и!ь
сус(е |апе
ь1аск ап6 шь'1е 5!пре5,
5А: шьеге !5 !пе [оу/п па[[?

|
шпеге саг5 51ор а[[ош
в: а ][:еге': опе ]051 агошп6 !ье согпег.
реор[е !о сго55 !ье гоа6
Бт: !га'|1с 1'8ь!5 ь !!'5 !о !пе [е{|, г]8ь( асго55 {пе Боо}<з[ор.
ра!ь ьу е11пег 51ае о{ а гоас
{ог реор1е 1о ша[к оп 6А: !ье с'!у тпеа!ге {аг {гоп [еге?
15

в: а 5шге, шьа! аге уош [оо|!п9 {ог?


ь ..'ш51 а !еп-п1п0!е ша[к ашау.

.,
п$ о [19!еп ап6 паг& еасБ 5(а!епеп1
ч 3 а5 тгце, га[5е о( мо| 5|осеа,

1 во!ь 91г{5 еп]оуеа !ье!г ьо[1сау5.


А тгце в га{5е с шо! 5!а1ес
в
Ап9]е уо[!п!еег5 !о шогк а! ап о[6 реор[е'э
Бопе емец уеас
А тгша в га{5е с шо! 5!а!еа

3 !!'5 |ье {!г5| |1пе.]еп ьа5 ьесопе а уо1|]л!еег.


А тгце 8 Ра[зе с шо{ 51а|е6

4 тье 8!г[5 [,уе |п |пе 5апе агеа.


А тгше в га[5е с шо| 5!а!е6

5 .]еп оп[у шеп! {о !ье 5о|-|р к|1сьеп {ог {о0г сау5.


А ]гце в га[5е с шо[ 5!а!ес

6 Ап9{е'5 8гап6рагеп!5 [1уе с1о5е |о ьег.


А тг0е [а[:е 8 с шо! 5!а1е6
7 1бе 9!г|э ш1|| ье оо!п8 {пе 5апе !ь]п9 пех! уеаг.
А 1гше в га[5е с шо! 5!а|е6

55
шг|[е 5еп(епсе5 ц9|п9 Ёье са05оЁ,уе, а5 |п 1ье
3 ехапр[е.

1 5опеопе !з 9о]п8 |о пош 1оп'з [ашп !опоггоу{.


шьа! !5 ье 9о1п9 !о 6о?
Рц[ (ье уегь5 |п > 11е 1з 9о1п9 |о ьоуе л15 !онп гпонеё'
ьгаске15 !п1о !ье т|е м!|[ег5' гоо1 ша5 [еа[!п9, зо а шогкпап
гера1ге6 1!. шьа! а1а !ье м!1|ег5 со?
соггес! ра55,уе !еп5е.

1А: [хсшзе пе' !'6 [1[е


1оппу мга[[з мг5 Реаг5оп'5 6о9 !ш1се а 6ау.
1о ьоггош !ь!5
шьа! 6ое5 мг5 Реаг5оп ао?
па8а71пе.

А {есьп!с1ап !5 спеск1п9 51ерьеп'5 сопрц[ег !о


2А: 5ее шпа!'5 шгоп9 ш!|ь |!. шьа! 15 5|ерьеп 6о|п8?

в:

А рго{еээ1опа[ [таз 6есога(е6 6ац'з пеш [опе.


3 А:
шпа| па5 6ац оопе?
к!!!еп5?
в: 0оп'| у''огц попе5

4А: сьоо5е 1ье соггес! !1еп.


в:
4
5А: 1 т!1е 1]в\ ноггу РоЁ.ег ьоок ..... ьу .,'к. кош|!п8
]п 1997 .
в:
А ьа5 у{г{!!еп в ьа6 у/г|![еп

са8е5 аге с[еап.


с ша5 шг||!еп

6 А: !!}:ас аге уо0 8о1п9 |о шеаг !о 5агаь'5 раЁу? Ра!г|с1а шап!е6 !о сьап8е [:ег [а!г со[ошг, зо зБе
8: ! ................. (по[/|пу|[е). ..... ге0.
ше'уе пас а п09е аг€шпеп!. А па6 |! суес в пас суеа
€ |аз бееп 6уе6 '|
0оп'| бе[]еуе..... |е !е[[з уош; [:е !зп'| а тец
2 попе5! рег5оп, уош &пош!
А шп1спеуег в шпепеуег с шьа|еуег
ра!п(еа .'..' епт|голпеп|а[[у
1
Фцг [:оцзе [аз Бееп
ра!п|5.
А {гоп
'г!епо|у в ш!!ь € бу
[|:е попеу {гоп !ье за[ез ....... !о а [оса[
сьаг1!у.
А ш111 Бе 91уеп в ше ш1[[ 9|уе ]|
( ш1[[ [таме 9!меп

А[[ ![:е с}:][6геп 1п:[е пе13[:Бошг[оос сопе оц!


|о р|ау....... [ье 5цп 15 5п!п1п9.
А [ошеуег в шьепеуег € ш[егеуег

56
г;па сеп сьагас!ег чца[!1|ез !п ![е 9г!6 Бе|ош.
]
0т Ас |г 5ш Бм т|
ё []зе {Бе шог6з ье[ош !о сопр[е1е !ье гм шв шк су г }'{ РА
ехсБап9ез. 0о хЁ !! |г гт Ас
Рв к!- !т кс 75 т!
. 5!п9[е . рагсе[ о {огп о оуег6ше г0 гЁ сс !А нЁ !т
. ассоцп{ . ге!0гп . зса[ез о с[азз мц 5е }'{ !_ !с сш
'| А: |'6 1|ке !о ореп а(п) ..................., р[еа5е.
тт |-5 мг .' о шА
в: сег!а!п[у. (ош[6 уош р[еа5е {||1 ош1 [п;5
!_г кЁ А! !т гн тк
?
05 тш !_!_ !_с 7Ё шР
сш !к ко ш0 кА нк
. . .. . .. .. . .. . .. .. . .

2А: |'0 11&е (о 5еп6 !ь!5 . . .. .. . . .. . .


' .. ' .. . {о копе, !к Б5 Ро ш5 |в !Ё
р[еазе. !_! кв Ав !Ё 7у г''!
в: 0(. Р[еазе сап уоц рц! оп 1пе ..............?
'!
зА: опе ................... 1]ске1 |о [!уегроо[, сьоо5е (ье соггес1 ап5шег.
4
{|г5!
р[еазе.
ог ге!цгп? 1 ....''..
ка{!е !о[а [тег {г!еп6з !о паке а{ ьопе.
4^: |'а |!ке |о !|езе Боо}<з. А ошг5е[уе5 в [ьеп5е1уе5 с пег5е['
в: []п{ог!цпа{е[у ![еу аге {ошг 6ауз не аое5п'! [оо!< ........ 1о6ау !з [е а1г!9[|?
тьа|'5 с2 р[еа5е. А уо0г5е[{ 8 Б!з зе[{ ( }:!пзе1{

1[е [:оцзе ........ ша5 п!се, ьц! !пе агеа ша5

ь 0ес!ае !п \^/ь!сь о{ {ье р!асез (А-0) еасБ


|тогг1б[е.
А !па 5е|, в }]п5е|{ с 115е11
ехс[тап9е |5 !ак!п9 р!асе.
4 А1ех, 616 уош с[оозе пу рге5еп| ........?
А Ро5! о#1се с вапк
А уошгзе[{ в 1!5е[{ ( пу:е[{
8 [!бгац 0 А|грог( 5 5[:е 616 ]! а|| ьу ........ .

А уошгзе[{ в !!5е{{ ( [:егзе[{

с!г|5' 11 уо0 шап! 5опе поге {ооа, ье1р ........ .

А |[епзе[уез 8 уошгзе[мез € оцгэе[уез

ш3ё 1ье {о![он{п8 |6!огп: !п |ье!г соггес( [огп5 г @ с''рп":" (ье 1ёх{ ш!!ь !ье соггес1
2 {о сопР[е(е 1ье 5еп(епсе5' а5 |п 1ье ехапр[е. .| {''' о{ (Бе шог6з !п бо16.
0о 1! опезе[{ па[е опезе[{ с[еаг А тец зег1ошз 1 ) ......................... вшу!кошмЁшт
пе[р опе5е[' Бу опезе[{ сг!5!5 па5 ]ц5{ ь|! {ье агеа. [уецопе
паке опе5е[{ пеаг6 |5сопр[е1е[у2)......................... вхнАш5т
ьш! 5с|еп!15!5 5ау !ьа1 {ье
тьеге'5 р1еп!у о{ {оо0 !п {пе {г!с9е. з)......................... шогк \и[| квсоувп
!о шьа|еуег уош шап!. |аке папу поге шеекз. А !еап о{
[1аьз, р[еазе чш1е|еп 6ошп! ! 5ьоц1ап'{ ьауе !о 4).....'...................агешог[!п9 РпогЁ55|ош
5поц! !о ........... агоцпа !пе с[оск !о еп5!ге |ьа{ |ье
! {ь!пк веп ш![[ пеео ье1р ||х1п9 |ье саг. ! ап по| с|еап !|р ,оь !5 6опе
ьцге [е сап 5) ..'...................... ап0 1па{ а5 РпоРБп
[е{ пе !ц !о ехр[а1п |п15 а8а!п. ! с]6л'! ......... папу ап|па[5 аэ розз!Б1е аге зате6
ап6 сагео {ог. 6) гоктшшв
оп[у а {еш ап1па[5 пауе ас!ца[[у
6!е6, зо ше сап 5ау |ьа! оцг ге5сце
е{{ог!з [:ауе ьееп 7) ...............'.. . шоктн
51
,'! 2
1

г{ Реа6:[е 2
| епа!! Бе!ош 3
ап6 4
сопР!е!е
1ье
рага9гарь Рц[ [ье {о!1оип9 а6,еф|уе5 !п !ье
р{ап.
3 арРгоРпа1е ьох, а5 !п [ье ехапр|е:
[!геа' о|а, а1г[у' [егг1|!её,
ехьоБ|еа, о|го1а, |1[сьу олс|еп|.

)еаг 5ага1т,
> |егг1||её > о|го!6
!{ош аге уош? 1 1-тауеп'1 [теат0 {гогп уош
ш}:!!е. РегпегпБег 1 :о16 уош 1ьа1 ] шоц|с ье
[ог а
Рага 1 \
пагпе/,лБеп/ }
т!з|;1пд !!агш[с[ са$11е \м|1ь тпу с1аззпа|ез? ттБеге/шБо/ |
. \{е1|' 1 ьауе (о 1е1! уош аьоц1 тпу ехс!г!пд 0ау *,у}
т с}:еге!
' му {еасьет 1о]4 цз ьогпе !п1егес1!п9 !ас1в
6е{оге ошг у1з!1. )!6
уош 1<потт 1}га{ {}те о10
са51|е уа5 Бш|1! бесашзе а &!п9'з 6аш9}ттег
, пеа6 !пе гцьЁс ап6 пагк 1ье
чиап|е0 а ':уа[1 гоцп0 !ег вппа!! т11!аде? 1о6ау, '* ,["1"."',, ь"[о$/ а5 о (ореп|п9
гепагь) ог с (с|о5!п8 гепагь).
|ье са5.|е ьа5 .ье сгеа{ на!1 \уьете тпеа1з шеге
еа1еп, ье0тоотп5 ап0 а 1ошег ш!{}: гпапу
уоц ьауе
',ц5! ьееп оп а 6ау !пР и1ь
ту!п0ошз оп т}т1с| сапопв ттеге р1асе0 1о
уоцг {г|еп65 1о ап ап1.!5епеп( рагк' !пе
6е{еп0 с[е гез16еп{з о[ {[те сав11е. Азо. 1ьеге |$
5еа51се' е|с. шп|е ап епа![ !о уошг
а зсеер |:[11 са1|е0 {[:е йошп6, 'тм}:1с}т з|орре0
..,апе5 (о !е[[ ь!п а[[ аьоц| !1.
а1|ас[<1п9 эо|61егз [гоп 8е{11п8 ;п(о 1ье са511е. 'пеп6
\отт, !т [лав бесотпе раг1 о{ 1ье рге1!у ь11!5!6е
даг0еп. 8[ соштзе, 1ьеге ;5 а15о а 9|[т в|ор ап6
уаг!оц8 ге$!ашгап15 5егу;п8 1а$ф тпеа15.
!!е атг1уе6 1|ете а1 10 атп ап0 нете 1а[еп
агошп6 1[те 6геа: Ё{а11 ап0 1}:е (о!0 1ошег.
тпеп тпу !еасьег 5шгрг1зе0 шз бу та[1п8 ц5 оп а
!!е
€}тг!с{гпаз .|овгпеу. |т ша5 !гш1у тпа91са|!
}
уеп1 !ьго!8ь а р!пе [огез1 ш1{[ Б|9 |се
зсш|р1шгез о{ ап!тпа1в, .1ас[ Ргов1 ап6 1}те
€}:г1з1паз Ра1ц, аь а птеп!у-{|уе-гпе(!е
!
ше1| а5
}:!3| €[тт1зтг:аз :гее.
[-]п!огп!па1е1у, !| а11 еп6е6 тоо чш!с[1у.
Ап1ппау, { 1о!0 тпу рагеп15 аьош{ 11 апс !ьеу
\мап! {о 8о, 1оо,:о':ме'ге 9о1п9 бас!с !п а сошр!е
'['ош16
о{ шее[з!
1
уош 11[е 1о сотпе т|1}: шз? 1'11

1е{ уош ьош !ье ехас! аа{е.


[оие,
}1ац

58
г;::;п: |о, ]п|о, у{1|п, о| (х2), |гогп.
]

А уе1 папес 0г в!!5абе{п $уеп05еп 9о1|!ге0 о{ ьцг${!п9

ма!сь 1ье Рьга5а! уегь9 {о !Бе|г 6е{!п!6опз ап6 1) ...'...'..'...'.. |еагз еуец [|пе $пе 5аш а пе9!еФе0 0опкеу'

!ьеп ц5е [пеп |п {ье!г соггес[ [огп [о !п 1969 5пе сес!6еа 1о 51ап а опаг![у [о
сопР[е1е |ье 5еп[епсе5. пе!р !пеп. тпе 0опкеу $апс1цац па5
ьееп 1ак!п9 саге 2) .'.'..'.'.'.'.'.'.
па[е зцге зБ 1з 6о|п9 абап0опе0 ог п!втеа[ео 6оп!еуз {ог

пт. сьеск оц! шьа{ |ьеу аге зшррозе6 пеапу 1огш уеагв. 0мег 12 !поц$апс
пт: сБес& !п !о 6опкеу5 пауе бееп ге5с0е6 3) .'.'.'.'.'.'.'.'

вт: сБес& оц1 о{ ь пагк ап 1[еп оп а ['5! оопс!1!оп5 о{ вш1{ег!п9 аго!.]по !ье шоп6.

вт: с[ес& шр оп с паке 5!ге 5ь/5!ь !5 ок уо!!л1еег$ а1 1пе 0опкеу $апо{0ац 5пош

Бт: с[ес& о{{ 6 зау уош агг1те6 а| а ьо{е[ к!п6пе55 4) ...'.'.'.'.'... 1ле5е реасе{ш!

вт: сьеск оп е |ц/у!5,! !о !ье !!пе ап!па]5 апс 9!уе 1пеп а ье{!ег попе. !{
| рау !пе ь!|| ап6 ']г5!
[еауе а уоц'уе еуег 1ьо{,9ь| 5) ....'.'.'..... 9е1|!п9
ьо|е1 !пмо[ме6 6) ...'.......' ап ап!па! опаг!|у, {пе
0опкеу $апо1!ац !5 [пе рег|ес| р!асе 1о 51аг!'
ше аге а!шау5 !оок!п9 1ог 6опа1!опэ ап0
А{!ег уо!] зопеопе ш![[ [е[р уош
уо!шп!еег5. у!5!! ошг шеь5!1е
сагц уо!]г [ш99аве !о уошг гооп.
шшш.сопкеу5апс{0ац.ог9.шк ап6 5ее пош уош оап
А[1се а1шауз [:ег с|1[6геп !о па[<е
[е!р.
50ге 1ьеу аге з[еер!п9 5а{е[у ье|оге 5пе 9ое5 !о
бе6 [егэе1{.
!_ацга ................... !ье оп [ег зборр|п9 Р$ сопр:есе 1ье 5еп!епсез ш!1ь {ье
[!51 а5 5ье шеп| агошп6 |бе'!еп5
зшрегпаг&е!. 4 соггес( шог6 6ег|уе6 {гоп !ье шог65 !п ьо16.
\{ош[0 уош ||ке |о .......................... |пе пеш
апц5епеп! агса6е !}:1з шее}<еп6? Ре|ег 9е15 а 9геа1 оеа[ о{
Ре!ег ша5 а5ке6 !о ге!цгп ь!5 гооп кеу шьеп пе ош! о{ р[ау|п9 вш.'оу
... !пе по|е[. 9о[{ ш1![: |1з {г!еп6з.
[уец пош ап6 !}:еп пу рагеп!5 8о !о пу 5сьоо[ 1оц з[:оц[6 }:ауе зееп [Бе
!о . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ' . .. [:ош !'п 6о!п9. оп !пе сь![агеп'5 нАРРу
[асез шбеп ! |о[6 |пеп ше шеге
|,п6ег[!пе 1ье соггес1 шог6. 9о1п9 !о !ье !оу 5ьор!
2 !5 {ьеге апу Ро55!в!-[
!ьа! А|ех ш!|( [епа пе ь|5 [ар[ор?
А{!ег !ь!г1у уеаг5 о{ ..............., мАппу
8!1[: Ёхс05е пе, сош[6 уош 9!те пе 6!гес[1оп5 {'о !ье мг ап6 мг5 .]оьп5оп аге 5!![[ аз
|га|п 5(оР/5{а{|оп, Р[еа5е?
'1)
[:арру аз г}:еу шеге оп !ье аау о{
Апп: сег!а!п1у. со сошп 1ь!5 2) реае5(г|ап/ша!к!п9 1ье!г шеса1п9.
5|гее! апа !цгп [е'( а! а 3) 5!3п/5!8па| !ьа! мвмвБк
Ёш|1 '..........'.''.''..' о{ {бе 9уп
зауз '([:аг!п9 6гозз'. со5!5 200 рошп6: рег уеаг.
в!!|: ок. {5 !! {аг {гоп ьеге? шпа[ ! |!ке аьоц[ !п!5
Апп: Агошпс 50 пе!ге5' тпе 5!а!|оп 15 ]ц5! ра51 |ье !5 !ьа! 1!'5 п!се ш[!снвошп
4) соппцп!{у/5ос!е[у сеп!ге. 1ош ш111 ргобаб1у ап6 чш1е|.
зее а 5) чшеше/!!пе о{ реор[е ош!5!6е (ье |!ске! А пеш ............'........ о| \|[о|а! ткАш5!-АтЁ
о$1се. 6о9о['5 5пог| 51ог!е5 ,п [п9|!5ь
8![|: тьапк5 {ог уо0г пе1р. ьа5 гесеп1[у ьееп ршБ1|зБе6'
&ш9бу 1з я[ош[у 9гош!п9 !п
1п [а51егп РоРш|Ап
Ё0горе.

59
|;'.Ф п""а {ье 1ех1 апо па1сь (пе ьеаё!п85
!о 1ье Рага8гарь5. ][:еге |з опе ех1га [:еа6!п9.

'191ь
!п 1пе п!с6!е о{ 1пе оеп1цц поге ап0 поге реор!е !п тпе Рагк !5 а!5о ше!{ кпошп !15 п0$!с. $опе о{1пе по91
Ёп9!ап0 шеге поу!п9 ош1 о' 1ье оо0п1гу5!0е 1о {!по шогк !п рор0!аг госк ьап65 !п 1пе'ог шопс пауе пе|о сопоеЁ5 [п
1пе о!1!е5.тпе5е реор!е {е11{[еу пее0е6 а 9гееп 5расе |п нуое Рагк' !п 2005 !1 пе!с а [!уе 8 сопсег11па1ша9 рап о1
|пе с!1у 1о ге!ах ап0 паке 1пеп 1п!пк о' ьеа!,1!{ц! 1ошп5 а па55!уе спаг!1у сапра!0п. о1пег 1п!п95 {па11аке р!асе !п
ап0 у!!!а9е5 ашау {гоп 1пе ь!9 с!1у. тпе {!г91 цгьап рагк 1пе рагк !по!0ое а эш!пп!п9 гасе оп 1пе 5егреп1!пе
1па1 ша5 сгеа1ес ша5 Рп!!!!р5 Рагк !п мапопе5!ег' Апо1пег лапе0 1пе Ре{ег Рап сцр. ]1 !5 пе!с оп спг|51па5 погп|п9
рагк {па1 ша5 сгеа1ес ша5 !у0е Раг!( !п сеп1га! [опооп' 11 емец уеаг 1ог реор!е шпо аге ьгауе епо!.|9п 1о 5ш!п !п 1пе
па5 6!пое ьесопе 1пе ье51 кпошп рагк !п Ёп9|ап0' 1гее7!п9 оо!с ша1ег'

Рт:
нусе Рагк опег5 а пцпьег о{ !п1еге51!п9 1п|п95 1о 5ее' нусе Рагк |9 а р!асе {ог реор!е 1о ге!ах апо пап9 оц1.
г!г5{!у' |{ па5 мо 5рес!асц!аг агопе5' маг0!е Агсп апс 5опе шапсег аго|-]по 1пе рагк уу!1п 1пе!г оо95 апс о1пег$
ше|!!п91ол Агоп, ьо1ь ооп5тцс1е0 !п 1пе 1820$' !| а[5о ьа5 ]о9 оп {пе ра1п5. тпеге аге а!5о 5роп5 агеа5 шпеге реор!е
а п0пьег поп(]пеп15 !пс{0о!п9 а 51а10е о{1пе {!с|!опа!
о1 оап р!ау !п1огпа! 9апез о{ 1оо1ьа!! ог сг!ске1' А 5пог|
спагас1ег Ре1ег Рап апо а {оцп1а!п гепепьег!п9 0!апа' 0!51апсе ашау 1гоп Ёу0е Рагк 1пеге аге папу {п!п95 [о
Рг!псе5з о{ ша!е5- еп]оу, зоо[ а5 ап !мАх с.пепа а5 ше!! а5 !п!еге51!п9
п!]5ешп5 апо !пропап1 !апопагк5' !!ке кеп5!л91оп
Ра!асе' 1}те агеа о!{ег5 5опе|п|п9 {ог еуецопе!
Регпар5 {пе по31 '{апош5 {еа10ге о1 нусе Рагк !5
5реа[<егь' 6огпег' ][т!э !з а шп!чце агеа шпеге с!1!2еп5 аге
а!!ошео 1о $реак 1о 1пе р0ь!'с' мапу
1а5с,па|!п9 р{,ь!!с 5реакег5 сап бе 5ееп 1а!к!по
0 А р|асе !о 5реп6 уо!'|г !1пе
ап6 рп!!о5орп!са! А
Рагк еуеп|5
{о сгошо5 аьош1|пе'г ро|!|!са!
!сеа5' в тпе п]5!оц о{ Ёу6е Раг|< в А р|асе !о ехспап9е у]еш5
Рагк а{(гас!]оп5 г тпе ье8]пп1пв5 о{ |[е шгБап раг|
'-с

в реоР[е !а[к |о еась о!ьег аьош! !пе]г ор|п'оп5.


сьоо5е !ье соггес{ ап5\^/ег.
с !о0п5!5 9е! 1л{огпа|!оп аьоц| [оса[
а||гас11оп5.
|_|гбап раг[з шеге сгеа1е6 бесашзе реор[е
0 с1|'7еп5 а5к ро[1|!с1ап5 ч!.]е5|!оп5.

шап[е6 '.. 4 [п Ёу6е Раг[ уош сап ...


А поге 9гееп агеа5 1п !пе с1|у А ша!сп рго{ез:!опа[ 5рог[5 9апе5.
8 зопешбеге |о 8о !о а{!ег шогк. в 5ее 5ш1пп1п8 гасе5 а[[ уеаг !'о|"!пс.
с а р[асе шпеге !пеу соц[6 пее! !ье]г {г]епа5. с 9о |о 1|уе пшз!с рег{огпапсез.
0 а р[асе !ьа! геп|паеё !пеп о{ |пе 0 у!5]! |пе 5с1епсе /ч,\ш:ешп.
со0п|ц516е.

Ёу6е Раг[ . '.


А !з [оса!е0 1п сеп|га{ мапсье5|ег.
в !5 [оса|еа.'ц5| ош{51се |оп6оп.
с !5 кпошп а[[ агошп0 !пе шог{6.
1

2 опе о{ а []п6:
0 |5 !пе по5! {апо(]5 рагк |л Бп9[апс.
3 о{ |пе с]!у:
5реакег5' согпег 15 ап агеа ш[еге ... 4 апа:!п9: . .. ... ... '.. ... ... ... .

А реор[е геа6 аБоц! ро[||1с5 апё рп|(о5орьу 5 по! геа[: .....................-


60
г![1 !п: пе[и,'ог*, 9[]гпр5е, ае5|]па[|оп, ьц5|!е, оп
3 |пе ноу, сопр!е[е, 5рес[осц!ог.

шо у!5;! 1о вап9кок !5
ма(сь (ье рьгба! уегьз |о (ье!г 6е{!п!!!оп5 ап6 1) ш!1пош| а
1ьеп ц5е !ьеп !п !ье|г соггес[ {огп {о ьоа1г!се сошп !{$ ша[егшау9. [!'$
сопр[е|е {ье 5еп[епсе5. 1пе рег'ес{ 2)'.'.'.'.'..'.'.'.'..'.'.'.'.'..
1ог 1по5е шпо шап1 1о е$саре 1ье

т[!
ьш51!е ап0 3)'....'.'.'.'....'.'.,.'..'.,.'.,
1 гцп оп а со[[ес!
о' 1пе с!{у. А!5о, а 9геа1 шау
[7[ Б
!1'5

[оро1{ !!-:|п& о{

Б!
1о оа1оп а 4)''.'.'..'.'.'.'......'.'......'..
р:с[ цр с 5реп6 а [о| о1
о{ пош !!'е !п вап9кок ша5 !п 1пе

й[ 9ес аго,па попеу


ра51| вал9кок ша5 опое кпошп а5 1пе 'уеп!се о{ |пе Бав[,
Б[ сопе цр ш'{п 6 бе рошеге0 бу
Б1!
ьесац5е а !аг9е 5) оапа]$ ог 'к!оп95' гап
е
о1

зр|азБ ошс 9е! оц! о' !пгц.10п 1пе ош. то6ау, папу о1ие к!оп95 пауе беел ооуеге0
{ 1гауе[ {гоп р[асе
оуег 1о паке шау''ог по1ошауБ ап0 рауепепв' вш оп 5опе
!о р[асе 1ьеп, уош оап |пс па|кф
о1 31!!! {оа1!п9 ог ']а!аа1 [,,]аап'.
1а!аа{ !\аап [ауе 5ееп агошп0 |ог оеп1цг!е$ апс 1пеу аге а
ше пеео !о . а 9геа{ 1аеа {ог 5!0п1' тп!5 !5 шпеге п0погео5 о{ !га0ег5
оцг сьаг11у еуеп1 пех| поп1ь. 5е!!{ге5п 1п,!1апо уе9е1аь!е5 5па!!ьоав' $о, шпу по1 1аке
то 9е1 |о пу ьо05е' !аке !пе !га!п {гоп !пе ''оп оап 0о 5опе 5лорр!п9
а ьоа| г!0е 0ошп а [!оп9? 1ош а1 а
сеп1ге, ап6 а| Рге5!оп 5!а|!оп. та!аа1 шаап 7)'.'.'..'...'.'.,....'.'.,.,...,,.!
! [!уе асго55 !пе 5!гее{.
тье по5! сопуеп1еп| шау [о ...........
!-оп6оп !5 ьу !цье.
ма[сь {ье шога5 |п !ье (шо со[цппз. 1Беп цзе
гог |ье!г апп!уег5ац 1ье 5п1{ь5 6ес!аес !о
1ье рьга5ез 1о сопР[е!е 1ье 5еп{епсе5.
оп а (пр |о Рап5.
0о уош 1[:1п& сагз ш1||з!]1| Бе ...........
50 уеагз' (|пе? А
ре1го[ 1п в
сап уоц ............ (оаау'5 рарег !! 6етат|е6
а са{6
а5 уо|-|'ге соп|п9 попе, р[еа5е? [[ с!{у
ь 5!1е5
Б[ апс!еп|
с соппеп|агу
0п6ег!!пе |Бе соггес1 шога.
й[ :гепоу ё п!!
2 Б[ ь,9" е з&у[!пе
1 Ёе[еп [:аз а1!асье6 а 5еа/ьа5ке( 1о пег ь|ке,
у''пеге 5пе рш!5 ьег !п1п85 шьеп 5пе 8оез зБорр1п9. шпеп уоц аге оп !пе !п1гс 1|оог о{ (ье [!ле1
!|'5 а 9оо6 !о гер[асе !по йп6зсгееп :м|регз/ тошег, уоц [:аме ап апа:1п9 у]еш о{ 1пе Раг]51ал
'0еа
5{еёпп8 шьее[5 еуец уеаг, эо уош 0оп'| [ате
ргоб[епз шбеп 6Ёйп9 |п !ье га!п. 2 А ьоа| г|се агошпа 1ье |5[ап6 !з а[шау5 а(п)
шпеп а саг !5 арргоасп!п9 1п !ье орро5|1е а!гес!1оп, ш!1ь у151!1п9
уош зБош[6 61р уошг [еа6!|9Б{з/ьап6[еьаг5 5о {ьа1 {ошг15!5.

уоц 6оп'{ ь[1п6 |ье о1ьег 6пуег. 1[е Асгоро[1з о' А!ьеп5 !5 опе о{ !ье по5|
.,а5оп рц5пес !Бе шБее[з/ре6а[з оп ь|5 ь|ке а5 гесо9п1ьаб[е
ьаг0 а5 ье соц[а !п ог6ег (о г1ае цр 1ье 5!еер ь][[. !п !|е шог[6.
1}:е пес[ап!с |1{!е0 !пе ш|пё5сгееп/ьоо6 о{ мапу уоцп8 реор[е еп]оу ьау1п9 а [|3ь! пеа[ а1
|ье саг !о 5ее шьа! ша5 шгоп9 ш![п 1ье еп9|пё. !ье пеш ............
1п 1пе с1[у сеп!ге.
}[е 9ш16е':
(ьго08ьош! !пе у{по[е |оцг ша5 уец 1п!еге5(1п8
ап6 |п{огпа1|уе.

61
'] 1/зе ![е шог65 [о шг![е сопр!е!е 5еп(епсе9 |п (ье са!'5сЁ'уе'
ь

РФ ,'" !п ьгаске!3
{п [ье '', ""гь5
соггес[ Ро551уе сеп5е.

тьопа5/ь!5 саг7ша5ь/шьеп
! са[[е6 Б|п

А,1е[|зза/}:ег Б!11з/рау/Бу Бег


|:цзБап6/1опоггош

тье шогс 'кгеп]!п' 1) ..................


(ц5е) 1о 6е$ог!ье а
н!з5!ап са51|е ог {опгез5_ тье
мо5сош к'еп|.п !5!пе ье$! кпошп { пешг!1е [ье 5еп[епсе5 !п (ье ра55,уе гог.п.
(геп!!п о{ а!!.
\, 'о1!ойп8
1[е ша!! агоцп0 |!':е йозсош 1 А,\шп ап6 0а6 ш|[[ 6г|уе !Бе с[:![6геп [о 1ье пш5ёшп.
кгеп!!п 6а!е5 ьаск !о '1 '156, ап6 а!
{!г5{ !1 2) ................. 2 5ьаке5реаге шго[е Ропео ола ]ц||ес,
(па&е) о1 шоо0.
3 уоц сап ц5е [ь15 ра55 (шеп!у_{ошг [:ошгз.
$!псе1пеп, !1 3)..'........'.................
(ге!ш!!6) ш!{б з{опеэ.
'ог
тпе кгеп!!п 4) 4 [|еу ш1|1 {аке !ье ьопе[е55 ап1па[5 !о ап ап!па[ з[те[(ег.
(ц5е) а5 {пе оеп1ге о{ пц55!ап
5 тьеу ьауе га!5ео а [о! о' попеу сьаг!!у.
0оуегппеп!0п{|! 1712.
'ог
гошг ра!аое5 апс {оцг оа|пеога!5
аге 5опе о1 1пе 51гцс1цге5 !па! оап 6 5опеопе па6 |е{1 а ршрру !п {ье 5{гее{.
5) ..... ... .................. (5ее) а1
{Бе (геп!!п.
пер[асе !ье шог65 |п ьо16 м!ь упоеуег, у!ьосеуег, поу'|еуег,
!п 1990, !ье мо5сош кгеп!!п
6) ..........''..........''''............ (папе)
4 нАегетег, нБ!сБетег, у|!1епеуег.

а шоп6 нег!1а9е $.1е. 1 Апуопе шьо шап15 !о сопе 1о 1ье [!ьгат пц5! ье ьеге а! 10.
п 7) .....'.'..'.................... (е5!!па!Ф 2 6еог9е ш1[[ еа! апу{н|п3 уоц ргераге.
1ьа! оуег а п!!!!оп реор!е у!5!! |ле з вуец $пе ! са[[, !:е !з пеуег }топе.
кгеп!!п еуец уеаг апа !! 8) .......... 4 |'п по! шогк!п9 1ь!5 шеекеп6, 5о ше сап 9о апу р[асе уош
(у!з!|) ьу папу поге шап1'
!оцг!519 !п 1пе {ц1цге. 5 1ош сап соо& !Бе сь1скеп !п апу шау уоц шап!.
6 ть|5 (!ске{ а[[ошз уош [о 9о !о апу о{ 1ье !ьгее пцзецпз !'уе
р!с&е6 ош! [ог уош.
з2
соп|\Ёп
Р|[[ !п (ье соггес! ге!!ех'уе|епрьос}с ргопошп'
,ь"
5 / 'шь",',
!г:9!!з[ {ог:

1 ! }торе уоц [1!(е !Бе са&е; ! паае ...........'.. . отвечать на телефонн ь!е звонки.
2 тье 5сц[р!ог ша5 уец р[еа5еа
'!
ш!!п разразиться слезами, помогать очи -
щать лес, приемник для хивотнь!х,
а{!ег Ёье 50ссе55 о{ ь!5 ехь!ь'1'|оп. кадровь:й состав, переходить улицу по
мцп ьцгп1 оп |[те оуеп ш[![е <зебре>>, общесгвеннь:е слу;к6ьп,
открь!ть счет в 6анке, снять деньги.
ргераЁп9 61ппег.
сообщить о похаре, отправить пось!л-
му рагепв геа(1у еп'оуе6 ку, зарегисгрироваться в отеле, вь!-
а! {ье 1ьеа!г'са[ рег{огпапсе. ехать из отеля, встретиться с мэром,
нош 0о уоц &пош .]оБп шоп !ье соп!е5!? 0!а пе
запретить двихение транспорта в
центре города.
............... '.. '..?
!е[[ уо0 5о
тгапз!асе сБе 5!1ца1!оп5 !п1о и9!!5ь:
0оп'! шогц, !{ ше пее6 апшь!п9 ше'!| ье1р
$
1 . в кахдой сгране сущесгвует 6ольшое

}}:е с|ау ........... аое5п'( со5! пцсь, количество благотворительнь!х органи-


заций ' @ни оказь!вают реальную по-
ьц( {ье ро!!ег'5 ууьее[ !5 ехрел5!уе. мощь детским домам, приютам, помо-
гают беспомощнь!м преФарель!м грах-
данам, спасают хивотнь!х на грани
кешЁ!е {ье зесоп6 5еп!епс€ 1о пеап !ье вь|мирания, заботятся о ранень!х хи-
6 5апе а5 !ье {!г5[. ш5е пуо !о [!те шог6з, вотнь!х до их полного вь!здоровления.
!пс!ц6!п9 (ье \,уог6 1п Бо16. такие фондь! организовь!вают помощь
хертвам землетрясения и наводнения в
лю6ой точке мира' Фсобенно их по-
тье щ5!пап 6е[!уеге6 !пе рагсе[5 !о {ье !ошп мощь нухна детям, которь{х иногда
Ба[[ [ог Р!опа. приходится спасать, забирая из семьи,
Ба6 г!опа ............... где с ними о6ращаются не так, как сле-
!о (пе !ошп ьа|1 ьу |ье ро5!пап. дует. Благотворительнь!й фонд (кто,
если не я?) приглашает волонтеров для
сьаг[е5 паае !ье со5!цпе5 {ог |ье 5с}:оо[ р|ау оп
ра6оть; с такими детьми, чтобьп о6-
ь|5 ошп.
щаться с ними' развивать их творческие
Бу (}таг[ез па6е ![те со5!цпе5 [ог |ье и интеллекц/альнь:е спосо6носги.
зс}:оо[ р[ау 2.- во сколько отправляется поезд на
_
0оц8 {п5!а[[еа !ье ап!'игш5 5о*шаге. манчесгер? в семь вечера. - два
Бу тье ап(|йгц5 5о{(шаге ............. 6илета второго класса до манчесгера.
....'...... 0оц9. похалуйсга._ в один конец? - нет.
о' [пе {ап!|у. туда и
обратно, похалуйста. 40 _
А {апоц5 аг!!5! ш|[[ ра!п| а рог(га1!
50 пенсов. _ 11охалуйсга. А с
иш тье {ап!1у ропга!! ................. фунтов
какой платформь: отправляется поезд?
- платформа три. - (паси6о. _ поха-
а ап!5!.
ше сап 5ее а {![п а! !ье с!пепа 'апоц5
ш}тепетег уош луйсга. 3. Библиотека - это место, где
шап!. хранится большая коллекция книг
(!пе ше сап 5ее а {|[п а! |ье с|пепа а{ разнь!х ханров, доступнь!х р[!я чита-
шап!. телей' 8ь: мохете взять любую книц на
тпе сь![6геп ьа6 а {апь5!1с ||пе а[ !пе!г [леп6'5 несколько дней, и пронитав, вернгь.
хороший библиотекарь всегда помо-
раг{у.
жет вам сдела]ь вь:6ор. 1ерпеливь:й,
!ьеп5е!уе5 1}:е с[:![0геп геа[[у .......'............
внимательнь:й, заботливь:й 6и6лио-
{ьет раг[у. текарь прививает нам любовь к книгам.
!!'5 !о !ье рго,ес( 'пеп6'5
ьу 1пе еп0 о{ (ейнас, однако, 6олее популярнь!
!ье 'про55!ь[е
шеек. '{п!5ь электроннь!е 6и6лиотеки. вь! мо)кете
саппо[ тпе рю]ес! читать книц онлайн, не вь!ходя из
.....' ьу {пе еп6 дома.
о{ 1Бе цгее&_

63

|
[',п6ег!|пе 1пе соггес| ![еп.
3
1 !! !оок 5со!| а [оп8 !!пе |о пе|!/{|9Б! Б!з {еаг о|
|[е 6аг[.
6еог8е'5 шог5! {еаг шеп1/сапе !гше шпеп ье
сопр!е!е {ье 9еп!епсе5 ш!1ь {[:е [о[[ош!п9
ша5 ь1!!еп ьу а 6о8.
шог6з:
0оп'! уош |ь1пк ||'5 аьош| !!пе {ог уоц |о {асе/
о епс[о:е6 . !гга!1опа[ . (еа51п8 . [г188егеа ас[!уа(е уоцг {еаг о{ |е!9!':|э?
. 5сгеап1п9 . [!{! А5 5ооп а5 ша!пап еп!егес !ье 6еп{!5!'5 оп|се,
ь|5 пеаг| 5!аг|ес рцпр!п9/ьеа!!п9 {а5!ег.
! ш1з[: уоц'6 5{ор ................... .,аск аьо01 п|5
.'оу ап6 ап9ег аге !у''о 1|пу/ьа9!с ь0пап епо|!оп5.
{еаг о{ пее6[ез. шо{ еуецопе !з аз Бгаме аз уош,
уош (пош!
! [:ауе а {еаг о{ зрасез зо ! амо!6
г![! !п (ье п!55!п8 шог65/Рьга5е5, [ьеп 6о [ье
{[у1п9 а5 п!сь а: розз1б[е.
] геа[15е пу {еаг о{ б1г6з 1з сопр[е!е[у чш!:.

ьц{ !сап'1 5ееп (о 8е( оуег |!.


Буеп ,ц5( !ь|пк'п9 аьоц! 8о1п9 а(п) !п
паке5 ка|!е 5шеа1.
реор1е ш!!ь а {еаг о{ 6о9з гепепБег а
^4апу
с[116[оо6 !пс|6еп! шп!сь !пеу ье|1еуе
!п15
'еаг.5!аг!е6
[ппа ш[еп ![е {ош6[у
[!чь|5 шеп! ош! ап6 1ье гооп ша5 [е'! 1п
сопр[е!е 6аг&пезз.
. уоц'[е !пе 6ос!ог'9 апё уоц'.е |о!6 уош пее6
а1

ма(сь !ье !6!опз !п со[цпп А [о (ье соггес[ а(п) 1) ..'..'........ . нош со уоц 2| ''.....'....'.?
2 епо1!оп !п со!цпп в. тьеп ц5е [ьеп |п !ье А ! го!! цр пу 5!ееуе.
соггес[ {огп [о сопР[е(е (ье 5еп{епсе3. в ! ьеоопе а ь!1шог!е6 апо а$к 1пе 0оо!ог !' !1'$

песе55ау.
А с ! 3) .............. апо ье9!п 1о пауе а рап!о а!!аок.
!! Бшссег|1!ез |п в . науе уоц еуег ауо!се{ пеа!са! !геа|]пеп[
опе'5 5!опась а ьесац5е уоц кпеш а пееё!е шоц!а ье !пуо!уе6?
[7!
]еа[ошзу
а [оп9 {асе ь р[еа5!!ге/ парр1пе55 А шо, пеуег.
Б]! оуег 1ье пооп с ап9ег в опое ог 1ш!се. в0! ! ц5ша!!у 1ц 1о 4) .........''.....
й]| з' Бг19!':! ге0 6 пегуоцзпезз пу {еаг ап6 9о.
Б]| 9гееп ш'{ь епщ е епьагга55пеп| с мапу 1|пе5. ! а!шау5 ту !о 5) ..'...'......'...'..'...
Б[ т|гоц9[ т[:е [ за6пезз 9о|п9 !о !пе 6оо!ог шпеп а пеео!е !9 !пуо!уе6'
гоо{ . нош ао уоц шьеп уоц 6ее а р!с|цге о' а ]

пееё!е? 'ее!
А шо{п!п9. 11 оое5п'1 ьо1пег пе а! а|!.
рагеп|5 пауе.]ц5! ьоц9п! п!п а пе\м сопр(]1ег' в !{!п6 !1 а ь!1 6|51цгь.п9'
Ф[|у!а'з ............. !па!.']а5оп ьа5 с ! 51ап 9пак!п9 !!ке а 6) .............'.............!
1,.

5о[а а ра!п!1п9 ап6 зБе Базп'!.


мо5|!у А'5: !-0оку уо0| уо0 пауе по ргоь!еп5
.1.':!

му рагеп!5 у{![1 8о ....... шБеп


пее0!е$'
ш!1п !..
[пеу {!пс о!,! !'уе {а![е6 йа!|з ап6 сьеп15(гу. !
мо5!|у в'5: соп9гап'!а1]оп5. уош ооп'1 !]ке пеео!е5,
']ц5! !ь!пк!п9 ам|]! !ье 5!п8!п8 сопре|1!]оп пех! ьш! уоц 6оп'1 !е1уоцг !еаг 9е11пе ьепег о{
!:;;

уоц.
шеек 8,уе5 ьег
мо5|!у с'5: !1'5 ров5!ь!е уоц пау пауе ье!оперьоь!а. !ъ81

1 &пош 5а[[у'з цр5е! аьо0| [оз1п9 Бег ршгзе, Бш!


0оп'1шогц! та!к |о уоцг ёоо|ог. не/$пе оап пе!р!
ьош [оп8 |5 5[!е 9о|п8 |о ша1& агоцпё ш|(п !ьаЁ *.;,у,'т.:у.т|ъре'"''1',1'т
|.'!Ф?ч.т-]9.!9":!''

'....................'.'.......?
! ш!5ь ! 61ап'| а[шауз .............
шпеп ] ьауе !о зреа& 1п ршБ[1с.
64
массь !ье соггес! ге5Роп5е !о Ёье 51аЁепеп1.
!

А
Рц! !ье 6!а1о9це !п [ье г'вь[ ог(ег. !1]! г!ге оераппел!.
в
нош сап | пе!р
а уе5, !па!'5 г!0п!'
уо\'?
ь тпе ьо5р!{а!
[|.1 оРега1ог: !5 [|! !з уоцг а66ге55 184
" оа!!е6' й!&е шаэ !п
мц!ьепу ноас?
[[ь
5ье ь!г|
мап: ок. Б! тпеге'з ьееп ап
ап аоо!сеп1.
5огш' ! 0!а!!е6 1пе
||:ап[ уоо. аоо!ёеп1 а11пе
шгоп9 пшпьег.
Б[с орега1ог: тошп на!!. Р!еа5е,
51ау оп 1пе !!пе,
[пег9епсу. (ап $епо пе]р'
й!а
! []е[р уош?

орега1ог: шпа! !5 1ье па{цге о' уоцг ит: шпа{ 99ш!се оо р|еа5е, пе]р !$ оп
1пе шау'
епег8епсу? уош гечш!ге?
тпе ооаз|90аг6,
Бт: е А{ап: /т1у ш1те {е[[ 6ошп (пе 5{а'г5. Бт. шпа1'5 1пе па!|ег?
р!еа$е.
Бт: { орега1ог: 0к, 6оп'! поуе ьег. Ап шьеге аге уо(.]

апБц[апсе й[[ бе |0еге аз :ооп аз розз{Б[е. гц5п'п9 |о?

пт: ч сап уог] 5еп6 ап апБш[апсе, р[еазе?

! |ш ь '{ап:
,{ап: уе5, 5пе'5 1п а 1о! о{ ра1п.

( ) г;'с"' ап6 |ог чце5!!оп5 1-5 сьоо5е 1ье


4
г|![ |п: соо5|9шаг6, по1!п|а,п ге5сце, |а|5е со!|,
2 !1пе, шпсопзс1ошз. соггес{ ап5шег А, в ог с.

нош папу реор[е аге !п]![е6 еуец уеаг


ьеса(,5е !пе|г а[агп 6оез по1 шогк?
Аз '1ге
в 7000
с90
мо5! {'ге5 аге сашзе6 Бу ...

'! А: \{ба! 0!0 уош 6о ш[еп топ {е[1 шь![е госк


А {!ге а[агп5.

с|]пь!п8?
в 'ац[(у
сапс[е5.

в: ше !ппе6!а!е[у са[[е6 !!':е


с с18аге|!е5.

ше 0,6п'! кап1 [о поуе п!п ап0 сац5е поге шь!сь 15 {не ье5| р[асе !о рш| а {1ге а[агп?
0апа9е. А Ба!бгооп
2А| 8[:, зогщ ! 0!а[1ео !пе м''гоп9 п0пьег. 8 }:а[[шау

в: Р[еазе, Бе саге{ш[ пех! !!пе' уоц сап 9е| |п!о


с к|1спеп

а [о! о{ !гоць[е {ог па!с1п9 а(п) ..........'... . то ргеуеп{ а 1п !пе к{!сьеп, уоц пц5!...

3А: Ёош 616 уош 8е! ьаск 1о !ье 5ьоге 5а{е[у А соок а! а 1ош
']ге ьеа!.

а{!ег уо!г ьоа! 5апк?


в по! {еауе !ье &!!с[:еп ш[![е соо}<!п9.

|[:е .....'....'..'............. сапе апс 9о! ц5.


с паке 5шге сеу{се5 оо по! 9е! ше!.

!!|та! 6оеэ !ье {1ге'!зь1ег а6у]эе цз [о 6о


4А:. шьа| ьаррепеа |о те6? 1п

в: Ёе шаз &пос}<е6 ..................... а'!ег пе ргерага!!оп {ог а {'ге?


ь1| ь'5 ьеа6 ап6 ша5 1акеп (о |ье ьо5р11а[.
А Ргас!!се 51аип9 са[п.
в кеер ап ех!га 5е! о{ &еуз |п [ье ьоц5е.
5 А: не1[о. ! леес ап апбц[апсе 1о сопе !о пу с науе ап ог9ап'5ес р[ап о{ езсаре'
[ошзе, р[еазе.
8: Р[еазе, [о16 {[:е......................!'[[ рш1 уоц
!ьго!9п |о гпег9епч 5еп1сез.
! &еттг|се с[е {о!!оип9 5еп!епсе5 !о ехРге55 а
с) ш!з[ {ог {!':е Рге5еп1 ог ге8ге! {ог !ье ра5!, а$ |п
1ье ехапр1е.

[1за 6!6п'! зауе [ег


!ье уегь5 !п !ье !|51 !п !ье соггес1 1еп5е 1о
[',5е
шог[.
сопр[е1е !ье 5еп1епсез. [Беп зау шьа! !уРе о{
соп6||!опа[ еас[: зеп(епсе !5, а$ [ье ехапр[е.
> |-|зо ь,!з!'лез з!'те

'п ьаа 5ауеа ьег \уог!<.

(ь.о!,у по1/ас( !ос&


|'п по| о[с епоц9п
1о 6г'уе уе1.
поуеа( €й у!5!{
по(/ье 5!|
му пцп 6ое5п'! [е! пе
9е1 а ре| 5паке.
[ 3пе > лоап'( ос(еа 1ппеа1а[е|у, |ье
|!ге нош[ё Аоте 5ргеоа !пгоцтпоц! [ье
н|то|е !тоцзе ' !зга ) 4 мг5 Аььо!( 9ауе 1.!5 !оо пшсп попешогк.
!{ пе ................... 5о папу 5шее!5,
пе шош[0 по! пауе [о у!5!! !ье аеп|!31
5о о'!еп! 5 мац [о5{ 1пе кеу5 |о пег ьош5е.
!{уоц ........ ''...... '.. а{га|6 о1 пе|8ь|5,
|'6 !аке уош оп а [е[!сор!ег п6е ш1|ь
пе. 6 5цзап шапБ бег [1!|[е ьго!ьег 1о 51оР !еа5!п9 пег.
!{ .'апе5 6г!у1п9 5о
саге[езз[у пе ш|[[ ьауе ап асс]аеп[.
тье!г рагк у{о010 ье {16|ег !' еуецьо6у вппа 5сгеап5 ш[:епеуег зье зеез а 1!пу 5р1аег'
|ье'г г0ьь!5ь ]п !ье ап0 5ье 6ое5п'! [|ке !ь!з.
5!пз'
!1 9''е .......'........... !!а[у пех[ уеаь
ше'[[ 9о оп а !оцг о{ а[[ !ье !прог(ап!
п!5(ог!са[ 5!се5.
!{ Бе ................... !пе ш!п6оц !ье
!ь!е{ \мош16 по! ьауе во| |п.
4
Рш[ !ье уегь5 |п ьгаске[5 [ье соггес{ !еп5е.
уоц 8е( 5цпьшгп ш[еп уош 'п[о
оц| {пе 5цп !оо [оп9. 1 А:
'п
в:

0п6ег[!пе сБе соггес[ !(еп.


2 2А:
1 0п[еззА[Беп 6еог9е зеез а 6о3 !п г}:е 5!гее|, пе
!гее:ез Бесашзе [:е'5 !егпь[у а{га1а о{ !ьеп. в:
ше сап 8о !о !пе пек тьа! ге5[ацгап! !оп!вн!,
![/шп[езз уош'0 га!ьег 5{ау !п.
тг!ош[6
уош зсгеап шьеп/!, а ь|ч 5р!6ег сгаш[е6 шр
3А:
уошг 1е9?
не[еп шош1сп'( [:ауе Бееп зо шрзе( !{/шп!езз уош
{ог п15 {]ске|, !оо.
Ба0 !о[6 [:ег с[:е уу[о[е !гц!ь.
в: 9[:, сопе оп! не'5 ]ш5! ,ок|п9! ! ш!5ь уоц
5 шьеп/{ п!е55 [ п'55 !ье ьц5, !'п [а!е {ог 5сьоо{.
(по!/[аке) ь!п 5о
6 .]апе шоп'! ье аь{е !о !пргоуе ра!п!,п8 вег1ошз[у а[[ (ье ('пе.
цп[езз/1{:[:е 6оезп'! ргас|15е поге о{(еп. 'п

56
['паег[!пе (ье соггес! ![еп.
3
1 Реор[е ш[то аге ша[сь'п9 1ье1г
ше|9[т! рге{ег {оо6 ш||с[ !з 1ош/
ма[сь !ье \^/ог65 со[цппз. [[теп шзе 1Бе рБгазез
!п [ье [\^/о 5ьог{ ]п {а!.
|п !ье|г соггес{ {огп [о сопР[е[е [ье зреес[: БоБб[ез. 016 уош &пош 1ьа! 5р!пась !5 Ёсь/
[ц[[ !п !гоп?
[хегс!зе [е[рз ц5 6е5!гоу/ьцгп
А в
са[опе5 поге еа5![у.
пт1 !о|п а А р!есе о{ {п.|!| ог 5опе пц[5 аге
пт: с!! 6о9'п оп ь 'а|(у
а 6!е{'оо65 ьеа[(пу 6$5ег15/5пас&з !о |:ауе 1{

пт: [о5е с а 9уп уоц'ге пцп9ц ье|шееп пеа[9.


14т: 9о оп ё не19|:! .',апе !5 а уе8е!апап, ап6 6ое5п'[
еа1 апу пеа! рго60се/Ргоацс[5.
уоц'ге [оок!п9 5о пцсь ьеа[1ь1ег
пош |ьа1 уоц'ге еа!!л9 5еп5!ь[у;
8!уе/кееР цр !ье 8оо6 шогк!

сьоо5е !ье соггес! |!еп.


4
1 5!ц6еп15 ......... !о са[[ !пе 5споо[
|{ !ьеу п|55 а с[а55.
А сап 8 з}:оц|6 ( Бауе

уоц ......... оп[у еа! а! [ье


ге51ашгап! !{ уош аге а 8[]е5| а! !ье
ьо!е[.
А соц|6 в ьауе 1о с сап

ше .. '...... шаз[ ошг ьапа5 ье{оге


еа!!п9 5о а5 по1 !о 9е! 51ск.
соп9га|ц[а(!оп5, уоц А пц5! в пеесп'! с сап

уоц ...'..... уа5ь !ье 61з[:еь. 0ош9


ьа5 а[геаау 6опе !|.
А 6оп'! ьауе 1о в оц9ь1 по(
с п05!п'1
г;:: ;п: кеу, гес1ре, рАуз1со|, Бо!опсе4, |гео[, )цпк, поь]Ё5.
] мшп, ......... ! ьауе 5опе
сгеап а'|ег а!ппег, р[еазе? 'се

А4у {г1еп6 ка!!е !5 5!]сь а ьеа[!ь пц!! 5пе 9ое5 ]о98|п9 еуегу 6ау
А п|]5! в сап € зБоц[6

апо еа15 а 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 6'е!. 5ье 5ау5 1ье !{ уоц'ге по! ьарру ш!|п |ье 8уп
2) ...........'............ !о а ьеа[!ьу 1|{ев!у|е !з еа!!п8 \ме[[ ап6 уош'ге 9о!п9 |о' уоц .......'. !ш
ехегс!5|п9 ге9ц[аг[у. в0! ка!|е !ь!пк5 ! аоп'! 8е! епоц8п соп!п8 1о п!пе; !('5 уец 9оо6.
з) ...................... ас{!у!|у ьесац5е ! рге{ег ша|сь'п9 ту 1о А пау 8 сош[6 € пее0
ехегс1з!п9. 5ье 5ау5 пу [!'е5[у|е !5 а(п) 4) ................... {ог
! ......... ге1цгп !пе ьоок [о 1ье
615а51ег ап6 !ьа! ! пеес [о паке 5опе сьап9е5. ше[[, ! а8гее
[!ьгац [о6ау ог !'|1 рау а {1пе.
!ьа1 пу еа!!п9 5)....................... пау по! ье (ье ье5! ьц{ !
А о!8ь! в пау с пц5!
сош[6 пеуег 6о ш[та1 5пе 6ое5. Ауо!6 а|| 6) ...........................
{оо6? }.'!о, ![ап&э! ! |ь!пк !{'5 !проЁап! {о 7) ......................... !{ уо0'ге оп а 6'е!, уоц .........
уоцг5е[' опсе 1п а ш[1[е! вц! !5ее шьа1 5ье пеап5 аьо0[ ауо1а еа!1п8 ',шпк {оо6 ап6 апу(|:!п9
ехегс!5е. 5о !!ь,пк !ш![[ паке 5опе спап9е5 !п |ьа16ераг|пеп1! !па! ьа5 1оо пшс[ зш9аг 1п 1!.
А 5ьо0[6 в сап ( сош[6

61
т

? г]\\ 1п: !п рог[1сц|ог , !Аогеотег , @пе


ро!пс !п |оуоцг о|, опе (еа5оп у',пу.
1 сопрц!ег 8апе5 а5 а
1огп о{ еп!ег!а1ппеп( 15 !ьа| !ьеу

о{{ег [ошгз о{ {!,п !п [пе соп{ог| о{


Реа6 !Бе еззау Бе[ош ап6 рц( 1ье рага9гаРь5 !п {пе соггес[
ошг ошп [опе.
ог6ег.
у|о{еп! {][п5 сап [ате а мец
пе8а!!уе 1пРас| оп 5опе к!п65 о{
ашс1елсе. ..................., уо!'1п9ег
сп![6геп пау {]п6 зопе у1о1епт 111п
спагас!ег5 "соо1'' ог [:его|с ап6
!ьеп.
'п!!а!е {ешег реор[е сьоо5е |о
3о оп [:о[10ау аьгоа6 еась уеаг ]5

!ьа| !гауе[ |5 ьесоп|п9


Б! тпеге аге зеуега[ а6уап!а9е5 !о а 8уп пепьег5ь|р' то 'оге19п
1псгеаз1п9[у ехрепз!те.
ье9!п ш|[ь, по5| 8уп5 |аме а [аг9е апошп! о' ечц!рпеп| ап6 :4 Ре!5 аге 8геа| сопрапу 1ог

ехегс15е пасп1пе5. [ог ехапр[е, 8уп пепьег5 сап сьоо5е !о ш5е сп!|6геп. ................, !ак]п8 саге
еч0]рпеп| |ьа! ехе!'с,5е5 6,{{егеп| раг!5 о{ !ье ьоау о{ а ре! !еасье5 с[![0геп а зепзе о{

€опзечшеп![у пепьег5 сап 9е: ап а[[-бо0у шогко0! ьу ш5]п8 ге5роп51ь![]!у.


с]бегеп| ечц]рпеп!, у{п]сп пеап5 ехегс15]п9 ,5 по| ьопп9 апс
гере[!||уе. !п аоо|(]оп, 8уп5 пауе !га|ле6 |л5|п]с(ог5. !х!ос оп[у 6о
!пеу 9|уе а6исе оп ехегс'5е !есьп!чце5, ьц! |ьеу а[эо [е[р 2д }{а1с[: еас| аг8цпеп{ а9а!п5{ [а51
пеп5егз ас[!еуе [[:е1г {1|лезз 9оа[з ш|!ь ргорег с1е1 ]п'огпа!|оп.
ь* {оо6 ге51ацгап{5 (1-3) и1ь ![5
аРРгорг!а[е (А-с).
Б]| !п сопс1цз1'п, {пеге аге аг9шпеп|5 ьо{ь {ог апс а9а|п5! а
'ц5!|'|са1!оп
3уп пепбегз||р. !п пу ор|п!оп, |ье со5| о{ а 9уп пепьег5ь1Р |5
Аг9цпеп{5
по( у{'опь гог |ьо5е шпо шап! {'о ехегс15е ап6 кеер !пеге
'|' ап0 поге еп]оуаь(е ор!|оп5 [о споо5е
аге папу {гее
'гоп.
'1!, !! тьеу зег,е цпьеа(!пу {оос.
[[ оп |ье о(ьег пап6, !ьеге аге 5опе сгашьаск5 !о а 8уп
[7[ тпе чша|]!у о' шпа! !5 5еше6 15
пепьег5п1р. г!г5|[и ,1 со5!5 попеу. моп!п[у ог уеаг[у {ее5 аге
по{ а[ч/ау5 ь18ь.
о{|еп ехрел5,уе. 5есоп6|у 9упз аге о'{еп сгош6е6, езрес|а[[у
|п [ле еуел|п85 ап0 оп шее[еп6з. гог !ь]3 геа5оп, |{ |5 Б|| тьеу 6о по! епсошга8е пеа[!ьу
5опе!'пе5 песе55ац !о 8о !о {пе 9уп а| [-.]п5ос,аь[е пошг5 !о еа|!п9 паь!15.
ато16 чшешез {ог пас[:1лез.
.',ц5[![!са1!оп5
б! мапу реор{е, ш1!п ьш5у шо[к|п9 ['уе5, сьоо5е !о ]о|л а
3уп {ог ехегс1зе. в0! |5.]о1п]п9 а 8уп (ье ье5| ор11оп? Реор|е пт: (Б1[6геп, езрес1а[[у с[:оозе ]шп(
з|:ош16 Бе ашаге [ьа| |пе[е аге ьо|ь рго5 ап6 соп5 |о ье]п9 а |оо6 !п5!еа6 о{ [:еа[{[у зпас&з.
чуп пепБег
{ът 1 [[е пеа[з аге по! пш(г1[!о1]5,
ьш| п!9п !п {а| апа 5ш8аг.
Рер1асе еас[: о{ 1Бе ь|9ь!!8ь1е6 шог65/Рьга5е5 !п {ье е55ау
ш'!ь 1ье аРргоРг|а{е а[1егпа!!уе ье!он.
гг1 мапу !п9ге61еп|5 !'|5еа аге е]!ьег
ог рге-соо[е0.
'го2еп
1

7
3
4
5
6
7 А5 а ге5|][[:
Ё

2 $ с''р:"т" {ье {ех! ш|!ь !ье соггес1


с) шог6 6ег|уе6 {гоп !ье \^/ог6 !п ьгаске!5.

,с|ъосё:&е
г;:: :п: оц| о|, цр у/!|ь, о||, Бас!<, оп'
|

8ш#в по! геа[!у [Бе у|[[а!п ше !Б!п[ !! !з!


мо5! о{ 05 1 ) . .
'................. 0оу) еа!|п8 сьосо[а|е,
Бш! ш}:еп ше !}:|п[ о{ а[1 |ье апа 5ш9аг |п 1!, ке
|ц |о ауо|с !|. 'а|
[!те з!гпр|е
ше11' а 11|!|е сьосо[а{е 6ое5п'| п0г!! !п |ас!, 6ос1ог5
еуеп 2) ................'. (со0гаве) 05 !о еа! сьосо[а!е,
6 (еер 1) .......-.-...'........ ше1 а5 1пеу Бесашзе ассог6|п9 !о [а[е5! ге5еагсь, сьосо[а!е: )
'!оог5,
,| .
аге чц!1е 5!!ррец. |'те[рз |о з) ...................... (!е55) !1ге6пе55

,\ . ц: (5!геп9!ь) |[е пепоц


5 Ав( уошп9 с[!!0геп 1о |<еер 2) ......'............. ! . 51 (5шее!) !пе 0геа|п
1пе к!1спеп ш[:!!е уош аге соок!п9, 1о Ап6 !ье5е аге ]ш5! а мец {еш бепе{1|з о{ ошг
р!'еуеп1 1пеп {гоп аоо!0еп1а!!у 1оцсп!п9 а |геа!!
по1 ${оуе. 'ауо|]г!1е
о, соцг5е !ь15 6ое5п'| пеап !па| ше сап ье[р
ошгзе{уез !о 6о7еп5 о' сьосо[а!е
о кеер з) ...................'.' 1пе !а1е$1 оп попе Баг: емец 0ау! 1[:1з шош[6
9есцг!{у 9у51еп3 1о па[<е эшге уошг }тошэе оп|у 6) ......................
!э ргорег!у рго1ес1ес. (5цге) !ьа! не р|,| оп 1о15 о{
ех{га к|[о5!
о а эпа!! 1!ге 51ап$ !п 1пе к|1спеп ог апу
!1

о1пег рап о' 1пе пош5е 1е!| с!:|!0геп 1о }<еер


4) ...................... .

(еер 5) ...................... геп!по!п9 еуе!'уопе


Ф
!п 1ье {ап!!у 1о !оо[ а!! 6оогэ апо ш!п6ош5
шпеп 1пеу аге 1пе !а51 {о !еауе 1пе ьоц5е' ,г| а шзе !ье \'ога5 ье!ош 1о сопР!е!е 1ье
т 5еп{епсе5. 1Беге аге !пгее шог65 уоц 6о
по! пее6 1о 05е.

6апа9е , р'', ьаь!15 !еа6

цп6ег!!пе !ье соггес{ ргеро9'[!оп.


тшеа[ 5репё
&ф,'
2 уо0 пеео {о спап8е уоцг еа[|п8 ..............;
1 0г|пк!п9 |оо [|!!{е ша1ег сап 1еас [о/|п [еа6ас[:ез. еа!!п9.]шпк |оо6 а|| |пе {1пе !5п'| 9оо6 1ог уош.
2 0оп'! рц! апу п![!( ]л ']азол'з со{{ее; [:е'з а[[ег9!с кесеп! 5{ш6!е5 5ьок !ьа! реор1е ш[о [аме
[гоп/1о а[[ 6а1ц рго6шс!з. 0!е!з ал6 !аке [1|![е ехегс!зе эц{{ег
3 нош со уо!| папа8е !о кеер 1п/1о 5цсп 8оо6 з[аре? 11[ пеа1!п.
4 5апап|ьа 5(]1{ па5п'! гесоуегео |п/{гоп [ег Ба6 'гоп
0оп'! !е[{ Ре!е аьо0| !пе раг!у тме'ге р{апп!п9
со(6. {ог [1п: уош'[[ !пе 5цгрг15е.
!! 1прог!ап| !о [-.!5е 5[-.]пь[оск оп
15 уо(.]г 5к|п |о Реор[е ш[то бшзу [|тез гаге[у {1п0

р!'о(ес| 1| {гоп/1о 5цпь0гп. 11пе !о ехегс15е.

б []зе 1[!е ех1га шог6з {гоп Бх. 4а !п 5еп(епсе5


о{ уо!г оуп.

69
г!!! !п: р{су' аго9,5сга|сп, ногп,

!{ . .. . .. . .. . .. . . . |!5
Р!!! |п {}те 9арз ш!1Б 1|е {о1!ош|п9 шог6з.
ргеу !.]псегу{'а!ег
|о еа1_
о сц06[у . ро15опо|]5 . соп1|п{1оц5[у . уепоп
. шпргео1с1аь[е . по[1ол[е55 . 5у{апр5 . 5'9п|1п95 !

!| {-]5е5 |пе га!![е


Ёеге оге эопе ш5е|!1! с/р5 апа !п|еге5|1пэ {г|у!о аьоц[ {5е ууог!4 оп !|5 |а;[ !о
о| !ье у|1|а! ........... о!пег
1 ап1гпа[з 1!'з
2 оап8егош5.

з
4
3 !{ уош аге с|азе0
Бу опе, [!е 6ошп
апо...........
6еа6!
6 шп1!ке [шпапз, ш[о ргоошсе |!{о 5е!5 о{ |ее!ь 6шг1п9 {ье1г
[|уе5, гер[|[е5 [][е сгосо61|ез ап6 [|:аг0з гер[асе ||:е1г {ее{[:
![ сагг!е5
6!зеазез [![е
7 .''....'......'... аге ше!{ап65 тш1[ о1 ап|па1 ап6 га51ез, зо 6оп'|
р|ап| 1|'е. |е! || ...........
8 шеуег р1с& а ш1[6 пц5пгооп а {1е{6 !о еа[; папу аге
уош!
,.............................! 'гоп
0ес!6е шБа| ап|па[ еась рег5оп
!51а[к!п9 аьо0| {гоп 1не [!51
ма1сь 1пе шогс5 ,п !ье 1но со[цпп5. тьеп ц5е !ье Рьга5е5 !п
Бе!ош.
{ье!г соггес[ гогп !о сопР[е{е 1ье 5еп!епсе5.
. гассооп . а|[]8а1ог
А в . га{![е5паке . ьеаг
!! уш1пегаь1е а а {19п!
!1[ *аьр Б зепзе [,]п6ег1!ле !ье соггес1 шог6'
[! .',.'' с |аг9е!
![ рш: шр 6 5!1п9 п.ассооп5 аге уегу с[еуег ап6 сап
Б[ позчш]со е (}1е г]5к ореп |ь]п85 ш||ь |}1е!г рашз/{!арз.
Б|] ,']'" { ь1[е !{ уош шеаг уошг Ба9 асгозз уошг
ьо6у, га{пег |пап омег уошг з[тош[0ег,
Реор[е ш[о у{а[к а[опе а! п19п! 6аг! агеаз аге ... ..... ... ... .. уош па[е |! ьаг6ег {ог 5опеопе {о
'п
.... . {ог пш99егз. 5па|сь/роке |!.
]5по0[ап'| }:ауе {о {е[{ уо0 по{ !о {аке а 5ьог! сц{ {ьго!8ь (пе 5е[{-се{епсе с[а55е5 |еась уо0 шпа|
рагк а| п'8п{; ш5е уошг ... ... ... ............ ...... ... .. ! !о ао уо{! {]пс уошг5е|{ ]п а(п)
.... аге поге ра1п{ц[ |пап !ьо5е о{ ьее5, ''
|п5ц|1'п8/1ьгеа1еп!п9 51{0а!|оп.
апс сап саш5е поге рго5[епз' [га91са[[у !ье 5лаке'5 ь11е ша5
! а[шау5 ьауе а 1егг|б[е геас!]оп [о ............................ . 1[еу {егос!оц5/{а1а[ ап6 !пе уошп8 ап]па[
аге уец ]!спу! 6]ес1.
А|!ьоц8ь {ье [1|![е ап!па{ |г|е6 {о ............................, || ше 5а1 а| ап ош|соог са{ё,
Ба6 по с}:алсе а8а|п5| 1!5 б193ег ап0 5(гоп9ег а!{аскег. 5ша!!ош1п9/5|Рр|п9 о0г со{1ее ап6
ве|л8 оуегше|зп| .... ' о1 ][[пе55, 1п ех!гепе ша!сь1п9 реор[е 8о]п9 ьу
са5е5.
70
1 Ф ,,,, ,, !ье вар5 й1ь !ье
4 р[:газез А-6 ье!ош. тьеге !5 опе
рьга5е !ьа! уоц 6о по! пее6 1о ц5е.

А ап0 !ьа| ]5 шпеп а паг{!а[ аг15

кеаа [пе 1ех1 опсе чш!с&!у апё ап5у/ег 1ье чцё5!!оп ье[о\.'''' [агп
{еспп1ч[]е сап 5ауе уо1'] {гоп
| паг!|а[ аг!5 |еась уо0 шау5 |о
шьа1 !5 {ь|5 !ех! 8епега!!у аьоц|? рго|ес| уошг5е[{ шпеп 1п 6ап8ег
с (о 0е{еп6 уошгзе![ {гоп ап а||аск
А тпе 6ап9ег5 о1 паг!!а[ аг|5 0 .а|пег |пап у]о[еп![у !ц1п8 {о ьагп
8 Р[асез [о [еагп паг!]а[ а[[5
уошг а{!аскег
€ А6у1се оп ш[еп ап6 пош |о 05е !ак'п9 а|1 {пе ро1п[з 01зсшззе6 а5оме
паг|1а[ аг[5 ]п[о ассо|]п|
г !ь]5 сап са|]5е {а!а1 |п.]0г1е5
| /т. )г{ -| с пеуег пауе !о !]5е 5е[{-6е{епсе

5е!{-9е{епсе |есьп1ч0е5 1п !пе!г []{е|1пе5

маг|!а[ аг{5 аге 5(ц6!е6 а п{!пьег о{


'ог {ъ
геазопз' Реор[е !аке 0р паг!!а1 аг!5 {9 кеао |ье 1ех1 а9а|п ап6
с[а55е5 {ог зр1г!{ша[ геазопз, аз а {огп о{ 3 пагк [ье 5(а1епеп15 ье!он а5 т
ехегс]5е ог пауБе Бесашзе |ьеу шап| |о ([гше), [ (Ба[зе) ог (шо! 5!а!е6).
!п паг!!а1 аг!5 сопРе!!|1оп5. мо5![и ^/5

ьошеуег, !!.
'|9п! маг1]а[ аг|5 аге рор!-][аг
в0| ьош ао паг!'а[ аг!5
ш1!п уо(,п8 реор[е.
[е{р уош 1пргоме уоцг зе[{-6е{епсе?
шпел ]п оап9е1 ]| 15
г1г5![и |{ пц5| ье по|е6 |ьа! уош з}:оо[6 шзе ье!|ег !о !у [о е5саре
паг(']а[ ап5 !есьп]ч1]е5 оп[у шпеп 1! |5 га!пег |пап 5|ау апс
песе55ац. Рог ехапр[е, |{ а пц99ег 5па!сье5 уоц п05! ье 5!гоп8 !о''еп|.
уошг ба9, 6оп'! рц| цр а !18ь!. !п6ее6, папу ргас!15е паг|1а[ аг|5.
реор1е 5ау |па! |}!е ье5! паг!1а[ аг!5 ехРег!5 !!'5 песе55агу [о ргас!]5е
|2[. ть" по5! |прог!ап[ 5е1{_се{епсе
уоцг паг!,а[ аг!5
аге бе1п9 ашаге о{ уошг зшггошп6|п9з, аз ше[[ аз [ье аь]11!у !о
з[1[[з !еспп]чше5 о{|еп.
гцп ашау {гоп а {[]геа!еп,п8 51|ша!]оп. наип9 !па| 5а|6, еуеп |пе
по51 саге{ш[ рег5оп сап ье рьу5!са11у а||аске(, Б[.

[оок а! 1ье Б!3б[!3}:1её шог6: !п


Фбм1ошз1у
га(пег
[ье ье5! паг!!а[ аг!5 {еспп1чше5 |о [еагп аге 0е'еп51уе
(пап а!!аск|п9 |есьп1ч!.]е5. |ош з|оц[0 сопсеп|га|е оп 4 !ье 1ех! ап6 сьоо5е 1ье по51
се{епо!п9 уоцг5е[{ апс 9,у!п8 уоцг5е[{ епоц8п !|пе |о гцп ашау аРРгорг|а1е 6е'!п!!!оп {ог 1Беп,
й[. уош 5ьо0!'6 а|5о по!е !па! уош шзша[[у ьауе а уегу 5пог! а5 {ьеу аРРеаг |п 1ье {ех!.

рег!о6 о{:1пе Б[. тпеге{оге уош э[:ош{6 {ц |о [еагп пап6_|о- 5Р|г|1ша!


[ап6 сопБа( |есьп!ч!-]е5 га!ьег |ьап к|ск!п9 1еспп1чце5 ([|ке |ье а ге[а!е6 |о опе'з бе[1е{з
опе5 ш5ес |п таекшоп6о ог 5ама!е). [[те ьап65 аге ,аг чш!скег 1пап ь ге1а!еа |о пу5!егу
!ье 1е95 ап6 а!!аске[3 шзша[[у 9газр !ье (]ррег ьо6у. !| 15 а[5о ье5| 5па|сье5
|о !гу !о [еагп !есьп|ч!.]е5 !ьа| ао по! пее6 а [о| о' 5|геп8{ь' а 6оез зт[ чш1с!<[у
Б !а&ез зс[ Бу {огсе
мо5| паг|]а[ аг[5 ]пс[ц6е се{еп5]уе !еспп1чше5 ь0|,
Б[, гье ье5! паг|1а[ аг{5 !о 1аке 0р аге !ье когеап паг{|а[ аг| сопьа[
Ёар[!6о ап0 !ье .'арапе5е паг|1а[ аг| А]|16о. 8о![ (пе5е паг{]а[ а {|зп! ь сопре!!|1оп

аг!5 сопсеп|га!е оп се{еп5|уе папс-|о-пап6 |есьп!чше5 !ьа| {у{'!5| 9га5р

уоцг орропеп!'5 ',о1п|5. шпа!еуег паг!!а[ аг! уош 6ес!6е оп, &еер
а {а[е }:о[0 о| Б
5у/!г([у
тмог[1п9 оп ]! соп!1п0а[{у А!|аск5 сап барреп зш1{![у зо уош пее6
|о [:ауе 'пцэс[е пепоц' !о ]п5{ап|[у |г!88ег уоцг !есьп1ч!']е5 ]п|о
а 5ооп ь ч|;!ск|у
1п|0|!|оп
ас|!оп. в0! а[тиауз гепепбег: уо!]г соппоп 5еп5е апо ;л1(]{!|оп !о
ауо16 г]з!{з аге уоцг по5! !прог|ап! з&||[з о{ а11.
а 1п5!1пс! ь кпош[е69е

11
[',5е 1ье шогё5 9|уеп 1о
паке а 5еп!епсе аьоц1
еась р|с!цге.
1

!{ оп[у/ ! ша[е
!']п6ег[!пе Ёье соггес! !1еп.
цр/еаг[1ег/|п]5 погп!п8

!{ 1ье уо!п8 ьоу ьа6п'1 зтпе!1е6/[:азп'{ зпе[[её


!ье 5поке, !ье шош[0п'! [ауе 8о| ош! о'
'ап'1у
!ье ьоц5е 1п !!пе.
!1 уош зро[е/зреа[ !о &обб1е, (е1[ ь!п |о ьг1п8
{пе сапр]п9 ечш!рпеп|.
!{ ! [а6 ргераге6 апеас о{ |1гпе {ог пу |пр, !

\,уоц[6п'1 ьауе ьа6/шоп'1ьауе 5о папу ргоь[еп5.


[{ уоц п|х !пе со[о0г5 б[ше ап6 уе[[ощ уош
8е1/шоц16 8е1 !пе со[о0г 9гееп.
!{ ] шеге уош, ! шош16 1аке/и![ 1аке ап
епег9епсу [|! оп [о[10ау.
шьеп ! €о (о уеп]се пех! уеа| ! а!1еп6/ш|[!
а!1еп6 [ье сагп]уа[.
[[е зсш[рт|п9 [е55оп,#!!! Бе сапсе!|е6/ноц[6 Бе
сапсе![е6 |' !ье !еасьег !5 5!1|( ]((. !{ оп[у/! !аке/ап шпьге[[а
!1 ! [а6 поге 11пе, ! ц,оц16 ]о|п/шош16 [тате
!о!пе6 ![е 9уп.

.4
Рц1 (ье уегь5 |п ьгаске15 !п1о !ьё ! ш|5ь/! сап 5{ау/ьеге
соггес[ 1еп5е- [оп9ег

0еаг.]оо]е,
! у{15п !ьеге '1
) '...'...'...''...'... . (!е) ап
еа5]ег шау гпе !о |е[[ уо0 |п|5' ь!! |'п 1п
по5р!{а|! вц{ 'ог6оп'! шогц 1{ а{[ 9ое5 ше{|, !

2) ...................... (9о) попе а! !ье ел0 о{


|пе шеек.
[./п{ог|шпа!е1у ! 5го|е пу агп. !1'5 пу {ац[|,
геа11у! !{ ! 3) .....................' (поу!ц) {о
р0| шр {пе с!па]п5 пу5е1{, ! шо0[6п'| пауе
1а[[еп о{ !ье [а66ег. !' оп|у !

4) .........'..... '... '.. (ша!() {ог топ |о сопе


ьопе! !' [оп |а6 ьееп !пеге,
пе
5) .......'......'....... (ьо[с)
1пе |ас0е| ап6 ] г|\| 1л:. цп|е55, ||' у/ьеп.
у{'о0[6п'{ ье !п по5р]|а[ пош. Ас1!,а[[у !{'5 по|
5о ьа6, ьш1 |{ ! с!сп'1 пауе а ту 1п пу гооп, !
6) .................'..'...'...' (6|е) о{ ьогеооп!
1
'.. .. 1| га1пз, ше ш1[[ 8о 5ее 1пе 5'8ь15.
.. ...

1оп сопез емец 6ау а{|ег шогк апс ьпп85 2 .......... {пе шеа|пег 9е!5 со|ое| !пе [еауе5 1а[[
{[ошегз' ]{ оп[у уош 7) {гоп |ье !гее5.
(ье) пеге {о 5ее пу гооп; |{'5 [|ке а {[ол5|'5! !шош[6п'1 г|0е пу ь|ке \{]|ьош{ а пе[пе! ..........
Апушау 91ме пу [оуе |о уошг {ап1[у. !'[[ ! шеге уоц'
сопе ап6 у]51{ уоц а5 5ооп а5 !'п 4 5ага |5 а[у{ау5 [а{е .......... 5ье тма[к5 !о шогк.
ье[!ег, цл[е55 ! 8) ........................ 'ее[1п8
(ьауе)
5 ше агеп'| а[[оше6 !о 8о !о |ье с'пепа ..........
апо|пег саге[е55 [111[е асс1сеп!, {па! ]5!
[оуе, ше с[еап ошг гоопз.

',апе
....'...'. 5пе ехегс1зе6 поге, 5пе шоц[а ье
ьеа|!п]ег.
72
пешг!!е [ье 5есоп6 5еп[епсе [о пеап {пе .'*'|1э\!г!
!,:, 1_:!, 1! 1:!,; !
5апе а9 1ье {!г5(. ц5е 1шо 1о ног6$,
!пс{ц6'п9 {ье шог6 !п ьо16. ''уе
шьа1'5 {ье Бп9!!зБ {ог:
5}те'з а|га]6 о{ [|[!5, 5о 5пе шоп'| сопе !п.
замкнутое пространство, страх вь!со-
\^|егё |{ я!':е
ть1, громко кринать, избегать авиапе-
сопе
5пе шо(.][а
'п. релетов, бь;ть на седьмом небе от
не'5 ;[1 а[| !ье []пе ьёсаш5е пе па5 а уец роог счастья (идиом.), позеленеть от завис
с1е|. :л (лдиом -\, крас.]е!одо,ор-]е',, волос
Бауе !{ Бе (идиом.), побороть страх тем ноть!,
человеческие чувства, вь{звать горнь х
спасателей, сделать лохнь й вь1зов, не
кладите трубку| сократить уп отре-
бление хирной пищи, худеть, сесть на
д,4е_у, ьачатб -о.Аща-ь !!еаа:,'е!Ёо!й
зал, здравь;й смь!сл, мяснь!е продукть1,
не наступать на мокрь;й пол.

тгап5!а1е 1ье 5!1ца1!оп5 !п1о Ёп9!!з!'т:

1' 8 Англии есгь дети, которь!е не ходят


в школу, а вь;бирают домашнее о6у
:ен ие/образова н ие. Большинсгво ро
дителей таких детей _ узителя, но это
не так вахно, так как они пользуются
интернет школой. 71нтернет предостав
ляет возмохность получать зна н ия,
проверять себя, готовиться к экзаме-
нам' Различнь:е компьютернь!е про
граммь] помогают им повторять мате-
риал. в интернете десятки обунающих
курсов. дети могут заняться курсом,
сьоо5е |ье соггес{ !1егп. которьтй им нравится, и продолхать
обунение благодаря новь!м курсам,
предлагаемь!м университетскими про
фессорами' однако многие уч ителя
полагают, что самь:й большой недосга-
!! 1) гпау/ош9ь! 1о зошп6:|{|у {о 5опе, ьш! !
ток такого обунения состоит в том, что
пауе а 8геа1 1еаг о, 1{у'л8. му {ап|[у }таз дети привь!кают к компьютеру и все
поуе6 1о А!15!га[1а, 5о ! ?) сап/5по01ё оп{у {1у больше общаются в сети, играют в ком-
{леге шьепеуег ] шап{ |о у15!! {ьеп! му пью!ерЁб Р /-ро!, по( ь!лаю! 5м5 друзь-
{г|епа5 кеер {е[[]п8 пе !ьа! ям. рехе встречаются с друзьями. так
сказать, лицом к лицу' !нень:е обеспо
3) 6оп'1 пеео/5ьош16п'1
коень1тем, что школьники проводят все
шогц 5о пшсп, ьеса!5е а[1
больше времени за компьютером. но
р[апе5 4) пау/пц5! 8о сегодня мь! ухе не мохем обойтись без
!пгош8п а 5а{е!у {п5рес!]оп средств электронн ой связи.
ье'оге {ьеу {аке о{1. му 2. _ привет, володя. как ть! сдал мате-
ргоб[еп 1: 1[а! ш[епеуег
матику? - йне повезло, достались
вопрось!, которье я знал. А ть!? не
|'п пегуошз ! 5) пее6 1о/
очень хорошо. я запгался в двух воп-
сап поуе аго0л6, ап6
росах, и только третий знал хорошо.
|

51пр|у 6) сап'1/ почему так получилось? математика


пёе6п'! 6о |ьа! ол не очень хоРошо мне дается, и у меня
а р1апе, ]!'5 по! бь;ло мало времени, что6ь: все повто
а[[оше6! р!./\ь' ! е расс раива)ся' (ледуощии
экзамен у нас физика' ]ь; любишь этот
предмет и подготовишься лучше.


г'[! !п 1ье 3ар9 !п !ье {ех[ и,|!ь Ёьё {о!!о\^{п9
3 шог65:

. м'ьее[сьа!г
. апа?!п9
ма!сь !ье у/ог65 |п (ье (шо со[цппз !о паке . п|п6
со![оса[!оп5. тьеп ц3е [ьеп !п [ье1г соггес[
. чц!!
{огп (о сопР!е{е [ье 5еп[епсе5. . а!!1!ц6е
. 1п5р!га!1оп
. 5огц
пт: {асе а |:ег }:ап6

пт: сопе ь 6апа9е


пт: с с}:а[[еп9ез

и:
рег[ес![у
6
8е!1п9
|п[о 5!8п!
ьцгп
Бт: бга!п
е з!![1
Бэ|!@уи@
му ьго!ьег .]апе5 !5 а(п) 1) .........................................
1о пе. г!уе уеаг$ а9о, пе ша$ ьа6!у !п'цге6 !п а э&!!п9
аоо!0еп1. тпе ооо|ог5 а!! эа!6 !! шаэ шп!|ке!у ье шоц!0
еуег ша!к а9а!п. 8ш1.]апеь 0!6п'1 !!ь1еп. в!0п11гоп 1ье
$!аг|, |ее!!п9 2).....-'............................. {ог
пе'гоп
п|п5е!{,'аг |о!6 пе 1па1 ье ша5 9о.п9 1о ргоуе !пеп
шгоп9. }{е $а!6 пе ша5 9о!п9 1о кеер п!$
3)...................'.................... оп по1ь|п9 е!5е ь11
ша!к!п9. ше|!, |1'5 4) ............................ шпа{ а ро9!!!уе
5)...............................'.'....... сап 6о! !1 1оок,]апе5
поге 1ьап мо уеаг5, ьц| пе 0!6 9е1 о0| о{ п.$
6) ........................... тье 6оо1ог5 а![ оа!] п!п
!пе!г'!!1{!е п!гас!е'. ! 5ау 1ьа|.,апе5 ргоуео 1ьа{ !' уо0
Рц! [ье шог65 |п(о {ье соггес[ ьох. ьгауе!у геп]5е !о 7) .......''''......''............., уо!] оап
2 о зБоц[6ег . апк[е .сьеек . кпее . у'п5!
асп!еуе апу|п.п9!

. еуе . {!п9ег . ьеа6 . 5р!пе

|]п6ег!!пе !Бе соггес( шога.


4
1 5[:е сц[/Бцгп[ [:ег [|п9ег ш[:1[е ша5 ,'/а5 спорр!п9
вгш|5е
уе9е[аь[е5.
!{ уоц р1ап[/5!ап6 уо0г [ее! {!гп[у !п!о |ье 9го1.|ла

а( еасп 5!ер' уоц шоп'! {а[[.


5рга! п Ёуегуопе {асе5 ьцпР9/а!{аск5 !п (ье гоа6 !л
[![е, ьц1 оуегсоп!п9 |ьеп паке5 уоц 5!гоп9ег!
к18ь! пош Бе !з з|пр[у апо!пег у'аппаье/
сБапр!оп {![п-па&ег' ьс:! ш!!ь ьага у./огк ье
соц[6 бесопе а Рго'е551опа[.
му по![о/п!гас1е !п [![е ;5 'пеуег 9!уе цр ап6
вц]пР
уош ш![[ зшссее0'.
А[1ег веп ьгоке п|5 агп Бе 1оцп6 !! 0!#!сц1( {о
5ш1п, ы.]! ье соц|о 5!![[ ра66!е/го|| |ьгоц9п !пе
ша!ег.

14
сьо5е !ье соггес! гё5роп5е.

г|[[ !п: нпп аоп'с *поу|, | !оуе ех!гепе


... !
5ро([5! у'/ьа[ ао уош |.!'т1пР?, |/'/7ас Аоррепе4?,
'
[-е| пе |п1пк оьф| 1|., ![ но5 |оп[о5|1с! , ['п пос
5цге |по|'5 а 9ооа !аео., | рге|ег 5о|ег 5рог|5'

[,,!цгзе: Ёош 6]6 уо! п0г! уошг5е[', /т4г 5апце[з?


Ре(ег: ! ьао а [;!![е асс!6еп{ {п15 шеекепа.
шцг5е:1) 1А: шап! !о (ц га1{!п8 ш11п пе?
Ре(ег: ] шеп( 5куа!у|п9. в: а оп, (па!'5 8оо6.
шцг5е: пеа[[у? нош у{'а5 ![? ь ! 0оп'! кпоу{.
Ре[ег: 2) ...... в0! ! пшг! пу 2А: |'п |ь|пк|пв о{ !Фп8 а пеш 5рог|.
ш[еп ! Б1{ ![:е 9гошп0.
[<пее 8: а со {ог 1!!
шцг5е: тьа|'5 шьу ! 6оп'! 1|&е ас!|у111е5 1!ке {ьа!. ь се! ше[[ 5ооп!
3) ............................. 3А: 01а 5опе|п!п8 ьарреп !о уо1]г агп?
в: а оцсь! тпа{ ьцг!!
ь уе5, |! геа[[у п!г|5.
4А: 0о уош ![!п[ ! з[:ош|с а5к ',еппу 1о сопе и/!1п ш5?
|'ме 11па[[у 6ес10её 1о.,о1п ап ]се с1!пь!п9 8: а !' ! шеге уоц, ! шо0[6.
с|цБ! 1)............ ь !|'з 9геа|
ше1|, 2) ..................... 5А: '(,п! ап ех!гепе 5рог!5
|'п 9о]п9 |о.]о1п с[шь.
шну ло!? ! 1ьоц8п| уоц'6 1!ке |!, з!псе уош'ге а в: а 1[:ап&з а [о|!
{ап о{ ех!гепе 5ро115 !оо. !п {ас!, ! ![1п( уош ь ]'а 1ь!пк !ш!се аьош! ао1п9 !ьа|.
5пош|6 ,о!п |пе с10ь а5 ше[[.
з ) . .
'' ...............' .
. . . . . . . . . .
пФ о 1ош ш|[| беаг а ]оь
Ф|, сопе оп! !|'[1 6е 9геа!
ок. 4) .............. '0п!
4 сьоо5е шье[ьег !ье 51аЁепеп15 'п[егу|еш.
аге тг{]е,
га!5е ог !''|ос 5сасеа,

|т1г 8ег&[еу !з арр1у|п8 {ог |пе ро5!!!оп о{ гп8|15ь


1еасьег.
ма1сь !ье рБгазез !п Бо|6 ш!!!': !ье рьга5е5 !п
2 1ьё [|51:
А тгце в га[5е с шо| 5!а{е6

2 мг вегк[еу }:аз по ехрег1епсе а( !ь15 ]оь.


уош'ге [оо[|п9 цп6ег !пе шеа!ьег
а
А ]гце в га15е с шо1 5|а|е6
ь 5|]ск |о |{
с уе5,6е'!п11е[у тье 1п|егу!ешег {ее[з /т4г 8ег&[еу па5 !ье г]вь|
6 оБйошэ[у 6ап9егошз ч0а[1{1е5.
е 8о 1ог || А тг0е в га[5е с шо( 5(а|еа

1 А: 0о уоц 1!-:]п& !|'з а 9оо6 ]оеа {ог пе !о 5[аг! 4 [ог /у1г вегк1еи р0пс{ша[!1у !5 (ье по5!
'прог!ап|
ш1п050г{'п9 [е55оп5? чша1|!у.

в: !!ь|пк |('5 а 9геа1 !6еа. А тгше в га[5е с шо1 5{а|е6

А: уоц 6оп'{ [оо& [оо ше![. 5 йг 8ег&[еу еп]оу5 1еась1п8 сь1[6геп.


в: уеап, ![п1пк ! пау ье 8е!!1п8 а со[о. А тгше в га[зе с шо1 51а|еа
А: [ |п1пк 1 ш1[1 |аке рьо|о8гар[:у с[азвез.
в: 5шге' (ц !1. 6 тпе о{{ег5 мг вегк1еу 1пе ]оь.

А: 0ау|6 |а6 ап асс!6еп{ а5 ье ша5 га'!,п8.


А 'п1еш]ешег в га[5е
[гше с шо! 51а|е6

в: ше[[, |ь!5 5рог{ ]5 с[еаг[у по{ 5а{е, г|8п(? 7 тпе !п!егу1ешег ш1[[ соп!ас| мг вегк[еу с!гес![у
А: !'п ьау!п8 |гошь|е 1еагп!п8 5рап!5п. пех[ у''еек.
в: 0оп'{ шогц уо0'[[ 8е| ье((ег. 5!ау и[ь !!. А 1гце в га[5е с шо! 5!а1еа
15
кеаа 1ье вреес[ БшББ!ез ап6 па1сб [Беп !о
3 [ье 5еп1епсе5. тьеп сопр[е1е [ье 3еп!епсе5 |п
геРог[еа 5реесь, а5 |п [пе ехапР[е.

ьауеп'! 5ееп
шпаёг[!пе (ье соггес1 [еп5е. шьа! \^/ёге {ье
ьег [а!е[у. сап !ц
5Реакег'5 ехас! шог65? уош .,о99!п8 !л

А: 5[а1[ ше ка!{ {ог 81[[у?


в: шо' ье {о1с пе ье ш![[ Бе/цод](ф 1асе.
0оп'( 6о апу 5рог!5
> "|'!| ье |о|е.''
!п||1 !! 9е|5 ье1{ег.
А: ]5 моп!са соп'п9 1о |ье аг{ 8а[[ец? 0о уош }<пош ш[еге
в: шо. 5ье 5а!6 5ье шоц16 9о/|5 9о!п8 оц!. {ье пш5е!]п !5?

3А: на5 с[агк са(|ео мау?


таке 5опе а5Р'г!п
в: шо. не !о[6 пе |те 6!6п'1 Бауе/тшоц[6п'1 Бауе
апс 9о !о Бе6 еаг[у.
[ег пшпбег.
|'п 9о|п9 !о ьцу а
4А: Ёате !|теу ёе[1меге6 уо!,г пеш {шгп!!цге уе!?
пеш опе.

в: шо. тьеу !о|а пе |ьеу ьгоц9ьушеге ьпп9|п9


1| оп мопоау.
пгл тье 1о!г!51 ша5 [о5|, 5о ье > 6кеа \цпеге |ье
5А: на5 не[еп пеага {гоп сеог9е? п05ецп у!о5.
в: шо. 5ье (о[6 пе !ьа| 5ье 6!6п'1 $ее/ьа6п'1 пт-] /у1е1ап]е шазп'1 {ее[1п9 не[1, зо [:ег пшп !о[6
5ееп ь!п 5|псе спг151па5.
Б! м:сьаег шап!е6 |о 5(аг! ехегс|5!п9 поге, зо !

!о{6

!п!о герог[еа
гат: му |е8 5111| пшг!5 а{1ег !пе асс'сеп!, 5о 1пе
') тшгп {ье {о![о\^/!п9 5еп1епсе5
пе
| зреесп ц5!п8 1ье уегь5: у,/ап, |пгеоЁеп, ье9,
6ос1ог !о[6

аау]5е, ргоп13е' о||ег, геп1пё.


вт:
1 "Р[еаье, [:е[р пе!''.'опп 5а|6 !о 5ц5ап.
Бп ! а5ке6 .'!|!е |ош Ёппа шаз, ьш{ 5пе 5а1а ....
"|'|| 6о а1| пу с|огез 1ь!5 шеекеп6,'' ве!|у 5а|6
!о ьег п|]п.

3 сьоо5е [ье соггес! \.уог6.


"0оп'| {ог9е! !о [ос[ шр :!':е [ошзе Бе{оге уош
4
1 мапоп ьа5 сопе а[[ !ье сьоге5. тпеге !5 еуегу[ь!пу
апу!ь|п9,по[ь!п9 {ог уо!] {о со.
с[1[6геп. тьеу 1о|о !пе ро1'се по1ь!п8/еуец!ь'п9/
апу1ь!п8 !ьеу кпеш.
! |ь!пк ! 5ее 5о]пе1ь!п9/по!ь|п9/апуопе пом!п9
"]'|| !аке уош 1о !пе а!гРог! [а1е|'' 0ау!с 5а!с !о
!п !}:е 9аг6еп.
веп.
шо0|6 уо0 ['ке апу!ь!п9/$опе[ь!п9/еуегу1ь1п9
"|'1| {е|| еуец{ь,п8 !о мг вгошп,''.]е55,са 5а16 !о па6е 61ппег.
{о еа|? |'уе.]('5(

5ага[:. АпуБо6у/ЁтецБо6у/}|оБо6у шап(ес !о {о1[ош


||п оп [:!з |гекк!п9 ехсцг5'оп, 5о пе шеп1 а[опе.
!-1!1[е топпу |аке5 !ьа| !оу саг по\^'ьеге/
етецшБеге/зотпешБеге [е 9оез.
тьеге у{'егеп'! епоц9п 5еа[5 {ог 5опеопе/ апуопе/
еуецопе, 5о 5опе о{ ш5 5!оо6 ,п |ье ьаск.

16
[!![ !п |Бе арргорг1а(е чце9!|оп (а9.
3
1

2 [е('5 |аке ап шпБге[[а, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ?


3 уоц ьгоц9ь{ !пе сопра55, ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
ма1сь !пе шог65 |п 1ье 1у''о со[цпп5. тьеп ц5е 4 тье шеа!пег 15 !егг'ь1е, .......................... '.?
(ье рьга5е5 {о сопр|е1ё !пе 5еп1епсё5. 5 сеог8е ьа5п'! [е'! {ог п15 |пр уе!, ..................?
6 тьеу'ге со1с, .................?
7 0оп'[ {ог9е| !о ьг!п9 {ье сапега, . . . .. . .. . . ' . . . . ?
А в
пт: 5!еер а !з[ап6
8 уош 6оп'! ьауе ап ех!га 5[еер1п9 Ба9' .............?

пт: ап!!5ер{1с ь уе9е|а{1оп


вт: гепо!е с ь111;!ае
ма!сь [ье |6!оп5 !п со!цпп А !о 1ье!г
вт:
Бт:
{ь!ск 6
е
]п5ес!
сгеап
4 6ег|п!1|оп5 |п со[цпп в. тпеп ц5е !ьеп |п (ье
ро|5опоц5 соггес1 [о сопР[е!е !ье ехсьап9е5.
'огп
ье шгоп9 аьош! 1ье геа5оп
!{ ша5 геа[[у 61{{!сш11 {ог !ье п1кег5 |о 1|п6 {ье'г
{ог 5{п/ьош !о ао 5|ь
шау !ьгош9п 1ье '..................... о{ !пе {оге5{. |{] [ате а бее !п
6о з:Б 6!#!сш[! ог г|з[у !п а
А 5|!п8 {гоп а(п) ..'.''.............'......... сацзе6 опе'5 ьоппе{
ае!егп1пес ап0 соп{!0еп!
.''п !о 5!{'ег а 5ег|оц5 а[[ег91с геас(|оп.
пт: к!1( [шо ьга5 шау
5цгу,уог5 {гоп !ье 5п1ру''геск шеге {ошп6 оп а(п) ш1!ь опе 5!опе !е[[ реор[е 5есге(
..... о'' !пе соа51 о{ Аш5|га[{а.
уо1] пееа !о рц1 5опе ...'......................... оп вп ьагк цр !ье 1п{огпа||оп' о'(еп ш11поц!
шгоп9 1гее пеап!п9 {о
!ьа! сц1, |о ргеуеп{ а ро551ь[е 1п{ес!!оп.
с|!пь|п9 [ьа1 ......' шаз а геа[ Р]! :а&е:[е Бш11 Бу
6 ао !шо !ь|п95 а! 1пе 5апе

|ье ьогп5 !1пе ц5'п8 !ье е{{ог!


спа[[еп9е {ог \{1[[1ап; пе {е[! ехьац5!е6 {гоп
пее6е6 |о 6о оп[у опе.
!ье е{{ог1.
[! 1е! сье сас ошт
е !а[к а [о! аьоц1 51ь уо0
о{ !|:е Ба9
!ь1пк |5 |прог(ап! ог
г!1[ !п: ,п5ес. гере|[еп[, реп *п!|е, т'тогп
2 с[оспе5, пор,5!1п5сгееп, |1г'!' а1а *1|' г!.]ск'оск. 'п!еге5!!п9

е{э 1А:
0еаг ка{!е,
в:
! 1ьо00ь1 !'6 эеп6 уош а
чш!с[ епа!! 1о геп!па уоц
шьа1 1о 1аке оп оцг Б!}<е 1Б!з
2А:
шее|еп6!
г'г51, !1 пау 9е1 со!а, 5о в:
па[е зшге уош 1а[е :опе
1).'...................' . ! кпош уоцг 3А:
2) ........'........... !ь чш!1е зпа!!,:о
|{ уош 0оп'1 [аме епош9Б 5расе, уоц сап рц1 5опе 1ь!п95 в:
]п п!пе. !уу!!! ьг!п9 1ье з) !п сазе ше 1':аме апу
5па!| асс!6еп15, ь01 сап уоц ьг.п9 1ье 4) ....'.............., а5
1ьеге ш!!! рго5аб!у Бе а [о1 о{ по5чц!1ое5 а1 п!9ь1. оь,
5пе'5 по! уец 9оо6 а( кеер!п8 5есге!5.
уе5, р!еа5е {аке 5опе 5) ...............''....'''. {оо, 5о уо(] аоп'1
4А: !заБе[[е геа1[у

0е! ьцгп1. 0оп'{ {ог9е1 {о бг!п9 а 6) ...'................. 1оо, а5 аьоц| ех1гепе 5рог|5.
1ьеу сопе !п [:ап0у {ог а!! 5ог{5 о' 1п|п95. му ,а1пег'5 8: ! кгвш. тьа!'5 а[1 5ье еуег !а[к5 аьош!.
Бг!п9!п9 а ,
... ....'........ о[ {[е агеа, зо тле шоп'1 9е1 !о51! 5А: 0оп'! шогц аьоц! з[у6|м!п9' .]ш5| .............
![е!!, зее уош !опоггош. ! сап'1\^/а!1.
[оуе, в: тпа!'5 еа5у {о[ уош 1о 5ау! уо!'уе 6опе !{
Ёппа
6о2еп5 о{ ||пе5 ье{оге.

77
кеа6 !ье оРеп|п9 ап6 с[оз!п9 гепаг&з Бе[ош
2 ап6 Рц[ а (!ск (/) пех1 !о 1пе опе5 !ьа( агё
арРгоРг|а!е [ог а [е1[ег о[ арр[!са{'оп.

Реа6 1Бе [е1!ег ап6 па!сь {пе цп6ег1!пеё


Раг15 \^/!1ь 1ье арргоРг'а!е [еа1цге5 о{ [огпа[ !5аш уо{-]г а0 !п 1ооау'5 рарег ап0 [ шап1
[е1[ег5 [!5!е6 ье!о\.,,'.
1о арр!у тог 1ле ]оь уоц шго1е аьоц1.

Б| 1огпа| |1пк1п9 шога5

$ {огпа| еп0|п9
| шош]о ]!ке 1о арр!у {ог 1пе ро51 о' 9а!е5
а55!51ап1, а6уег|!3ес !п уе51ег6ау'5 Ро51.
[|| а0мапсе0 мосаБш[агу

[ 1огпа| чгее:!п9 |'п !п1еге91е6 !п арр!у!л9 {ог 1ье роз!1!оп !

[! разз1те мо!се
5аш !п тпе оа!!у шеш5'

[! !ш11 {огпз

4 ! !оо}< {огшагс 1о пеаг[п9 1гоп уоц.

1) оеаг мг5 ,]опе5,


2) ]. ап шг!!!п9 ш[ф ге1егепсе 1о уо0г 5 му рпопе пцпьег !5 5555968. са![ пе
а6уеп!5епеп1 {ог 1пе ро5!1!оп о1 уо!|]п1еег шпепеуег уош шап1.
а1 1пе Рге5{оп Ап!па! $пе!1ег, шп!сп
арреаге0 !п 1пе вг!0ь1оп ма!! от 25 .']ц!у. ! 6 ! ш!5п 1о 1папк уоц !п а0уапое 1ог
ап !п!еге$1е0 !п арр!у!п9 {ог 1ье ро51. ооп5!оег!п9 пу арр!|са1|оп.
!ап оцггел1]у а уеаг 1еп 5{цоеп1 а{
соьцг9 н!0п $опоо!' 3) м9!_еоуег' ьу 1пе
епо о{ 1п!5 поп1б ! ш!!! пауе сопр!е1ео а
{ьгее-шеек ооцгзе оп {[г51 а!6 а! 1пе !оса! ц5е !ье \^/ог(5 !п ьгаске{5 !о гешг!(е {ье
ооппцп!1у оеп{ге. ! ап а]зо а пепбег о{ 3 5еп1епсе5 |п [огпа[ 5[у[е, аз !п 1[:е ехапр[е.
6геепреасе.
1ош сап {|п6 пе а! 555з242. (ье соп1ас1е6)
4) ! ап се9ог!ье6 ьу пу 1еаопег5 а$
1

> | соп 5е соп{ас|еа а[ 555з242.


[:аг0шог[!п9, ое0!са1ес апо ге$роп5!ь!е.
уоц'|| {|п0 а сору о{ пу арр[!са!|оп {о[п.
А5 тог шогк ехрег|епое, [а5{ 5шппег !
(епс[озе0)
шогкеа а{ а ре1 $пор' му оц1]о5 !по!0сео
оаг!п9 {ог ап6 {ее0|п9 !ье ап!па!$, а5 ше!!
а5 кеер!п9 {пе 5пор !п огоег'
! !тауе епо]озе6 ап арр!!са1!ол {огп
!по]шс|п9 1пе {е!ерпопе пцпБег ап0 опа|!
4 ! шап| !о арр[у !ь]5 (|п{еге51е6/ро5!1!оп)
аооге$$ шпеге 5) ша[ье геаопео' Р!еа5е
'ог
{ее! {гёе !о соп1ао1 пе а1 апу 1!пе.
'оь.
! !оо& 1ойаг0 |еаг!п9 1гоп уош.
6) уоцг5 5!поеге]у,

5 ! геа{[у [|}<е шог[1п9 ш!{[ к1о5. (еп]оу7сь!16геп)

Аоап Арр!еьу

А[эо, !'ме шогке6 а! пу 6а6'ь ре! з[:ор {ог а {еш


г1оцгз а шее!{. (погеоуег/раг{-!!пе)

78
ма1сь 1ье Рьга5а! уегь5 [о |не!г 6е[!п!!!оп5
3 ап6 1ьеп ц5е [ьеп |п !ье|г соггес1 {огп 1о
сопр!е!е {ье 5еп{епсе5.

А
п!
в
г| шп6ег!!пе !ье соггес1,#огё. сагц о'{ а 6о 5{ь

ш саггу о!]| ь папа9е !о 6о 5!п ш||п


[!{е90аг65 о|!еп г15к 1ье!г [1уе5 !о ге5сше/гесоуег 5цссе55
5ш1ппег5. ш саггу оп
папа8е !о со 5!ь 6]|'!сц[!
ше !о5{/п!55её оцг шау 1п !пе 6агк ап6 па6 !о ш соп|1пше
5Репс !ье п]8ь{ 1п а сауе. ш ехс,|е 9геа|[у
шо0[с уо0 бе аппоуе6 1{ !аз}<е6 5ап |о 8о
5кус!у]п8 ш!1п пе |п5[еа6 о[/ье5|6е5 уош?
[[:еге'з оп[у гооп {ог опе поге |п пу саг.
Ё1з !паб! !!!у/6!заБ! !|1у !о ехрге55 Б1пзе[{ с[еаг[у
паке5 п1п шп3ш1!аь[е {ог !п15 ро5]!!оп.
|оок! тна1 {ох пц5{ бе |п]шге6/[тагпе6,
ш'!п ь15 р{ап |о с[1пь м| Ёуеге5!?
ьеса05е ]1'5 [1пр]п8.
518п цр а со[.]г5е оп {1г5! а]6 апс 9а|п/,#!п |пе
!![еп з[е {од.;п6 ош! з[е Ба0 шоп. 5ье 8о! а ь|!
'ог[:е[р ош! |п епег9епс|ез! апа са[[еа !]р еуецопе
аь]||!у !о
5пе кпеш.
4 0г 0[1уег ш1[[ ... !ье орега(1оп.
5 [уеп !пош8ь |ье ]оь ша5 6|{{!с01|, ка||е папа9е6
сопР!е!е 1ье 5еп1епсе5 у,'!{ь шог6з [огпе6
2 {гоп 1ье шог65 |п сар!!а[5.
!о . . . . ...... . . . . . ..... . . . . ... 1! . . .... . . . . .....

!'',п6ег[!пе [ье соггес| ргеро5!!|оп.


тпеге ша5 ап
|п1огп|п9 раззеп9егэ т|ат т[:е {!!9[::
Ашшошшс€
4
1 0пе о{ !|е папу а]'{!сц[!!е5 о{/!п [:ег]оБ 1з [ат1п9
{о маог|6 шо016 ье оапое!!е6.
|о оеа1 ш|!ь папу реор|е а! !пе 5апе !!пе'
тье ье51 шау {о оуегоопе уоцг
швкуош5 кеер уо0г п!п6 !п/оп 9е!!1п9 ье[{е( ап6 6оп'!
!5 {о !аке а оеер

ьгеа1п апо 1ц {о {п!п& роз!1!ме!у'


шогц аьош! апу!ь]п9 е[5е.
А!ех{!по5 !1чш!|е ....................'.'''..'' вмвАппА55 0е5р]|е п|5 1еа( о{/{ог 5р]сег5, топ папа8е6 (о
щпеп п!5 по1пег са!!5 п!п р1ск |ье ап|па[ 0р ап6 рц! 1! |п (пе 9агаеп.
"5шее!!е'' !п {гоп1о1п!5 {г!епо5. 1[теу {ог9о( !о !аке а пар ш[!с[ ге5ц[!еа !п/о{
тпе о|о опцгоп 5ц{{егес $о пшсп !пеп [о5]п8 {ье'г шау.
оапа9е !п 1пе еа(пчшаке 1па!1пеу ]беге'з по пееа !о 5огц о[/'ог !ап; пе'5 а
ш!!] ьауе 1о в( !!-0 бгаме пап' ш|о папа9ез (о оуегсопе апу
'ее{
!{ га{пег 1ьап 1ц 1о гера!г !1.
с[та[[еп9е.
му с!а55 !5 9о!п9 оп ап ''''''''..'.''.''. оцт
1о {пе шап.]га!н!5{оц мш5ецп пех1
шеек' г![! !п: гегло,л, ргеуеп|, ргорег!у, ауо|а,
!{ !5 ч!,!1е а рорц!аг ье!!е{ 1па1 1гауе! 5 5!1] !оь[у , 5цгу1уе,

.........1ье п!по. впоА0


1 уо0 пеес !о ьауе !па! !оо!п [оокес а!, веп. уош
,]опп ша5 АмА7в
сап'| ................... 9о!п9 |о |ье сеп!!5! {огеуег!
1о {]пс о0'{ {па1 п!$ о!0 рг!пау
тье уе| 6]6п'| !ь!пк !пе ао9 шош10 ................ 1!5
5опоо! {еасьег шав пош а 1апоцз
оопоеп 5епо05 !п.,0г1е5, ьц! |шск]1у 1! па0е а {ц[[ гесоуец.
р!ап!51.
5 .]азоп |а0 !о '..'...'... 1п по5р]|а[ 1ог |пгее шеек5.
4 Р!{ 5опе о1п!пеп! оп !па! 5сга!сь |о
1{ 8е!!|пв |п{ес!еа.
5 ! аоп'| !п!пк уоц'ге
'гоп 6геззе6 {ог а
ь!к!п9 |г|р.
6 уо{] 5по![6 5!аг! еа!!п9 .. . . . .
' . .
'' . . .. . апа сш! 6ошп
ол [оо0.
.]шп}<
19
'

Фрега|!опФп![е
[[:ап91п9 [!уез 0пе 5к!!е ат а ]!пе

6!:{19шге6 {асез. шпеп [пеу агг1уеа, !пеу сапе шроп


|па9!пе {ее!1п8 шпсоп'ог|аь[е аьо0| 5п![]п9 ог еуеп
_ {аг :о
[шп6ге0з о{ сп!1огеп ш]!п {ас1а! 0е{огп1{]е:
|а!к!п8 ьеса!-.]5е о{ а {ас!а| ае{огп'!у-' шош ]па91пе
!оо папу |пап |ьеу со!16 ье[р оп опе !г1р'
|ьа[ 1ье рпу51са| с[та[[еп9ез о{ уо!г 6е{огп!|у аге
п!пог сопраге6 ш!1п |пе епо{]опа[ сба[[еп9ез, аз \!]||]ап ап6 (а{}:1ееп !'пеш !па{ |пеу соц[6 по!
5о, шпеп |пеу 9о!
; о1}:егз па[е 1цп о1 ог амо10 уош бесаш:е о{ уошг ]05! {ог9е1 аьо!! |пе5е сп|!6геп.

5!гап9е арреагапсе. |а5![у 1па81пе !па1 а[1 уошг ьаск !о {пе ш5А, !пеу 5!аг|е6 орегс|,ол 5п'{е'
сош[6 ье ьу опе з1пр[е орега!!оп тпе|г п|55|оп? ъ епзоге емегу с[т|[0 |п |пе у{ог[6 15 25
ргоб1'епз
'1хе6 8|уеп а спапсе !о 5п][е.
!па1 сош|а !гап5{огп по| оп1у уоцг {асе, ьц{ уоцг
тцбо|е 11{е; ьш| уошг {ап|{у ]5 !оо роог !о рау {ог !п15
то ёа\е, орего||оп 5п!1е [аз гера|ге6 {ье 1асе5 о{
!0 орега!1оп ... поге !ьап 120,000 с!':!10геп шог|6ш!6е' {[е |т1а9ее'з

ш|еге орего||оп 5п11е сопез 1п' Ёоцп6её |п [:ауе |асе6 папу с|а|1еп9ез а|оп9 ![те шау' Рг!пс|ра[
1|]з ]з
апоп9 !ье5е 15 га]51пе !пе попеу !о кеер |пе]г з0
1982 ьу Р[а5|!с 5шг8еоп ш1|1]ап ма9ее ап6 п]5 у/]{е
уо[шп|еег шогк 9о!п8. в[,[ |пе 1по05апс5 о{ парру
ка|п1ееп, орего[|оп 5п,1е 15 а спаг1!у !па| 5еп05
{асе5 пауе Бееп а гешаг6 |па! паке5 |пе оос!ог5'
!еапз о{ пе6|са| уо[шп!еег5 |о 6еуе1ор]п€ па!]оп5

15 !о (геа( сь||агеп у{1!п се'огп]!1е5. пага е{{ог!5 а[| !пе поге шог|ьшп11е'
'ас]а[ сапе !о ш1|1]ап ап6
1[:е 16еа {ог орего|]оп 5пт1е
ка!п[ееп шьеп {пеу шеге 1п !пе Рп!1]рр1пе5 ш1!п а
а сопа](!оп 1п шь]сь раг| о[ !ье [асе 6ое5 по| ьауе а погпа[ 5ьаре
8гошр о{ 6ос!ог5 {о орега!е оп 5опе сь![6геп ш]!п

[г:Ф к""а (ье !ех! а9а|п ап6 паг& ![:е ма1сь [ье ног6з !п Бо16 !о [ье!г пеал!п9.
5!а!епеп(5 ье!о\^/ а3 т (тгце), Ё (|а!зе) ог:х/з
(шо! 5!а1её). 1 по5| 1пРог!ап[:
2 с[]ге:
орего|]оп 5п,|е 15 а спаг|(у [па( шогк5
з 5!п гесе1уе6 ]п ехспал9е
]п роог сошп|г,е5.
|ог со]п9 5!ь ш:е{ш[ ог 9оо6:
орегос| оп 5п,1е о{{ег5 рзус[о[о9|са[
4 шла| опе поре5 1о асп1еуе:
5шррог1 (о сп![0геп.
5 [.]л|прог{ал{:
орего|1оп 5п,|е ша5 5|аг!ео ьу а 9гошР
6 5е| 0р:
о{ аос|ог5.
7 с[ап9е:
А 0ос!ог !п !ье Рп|1|рр|пе5 5ц88е5!еа
|пе ма9ее5 5(аг! а спаг'|у
1[тошзап6з о{ с}:1[6геп |аме бееп |е[ре6 г!пё вогё5/рьга5е5 |п 1пе |ех{ [ьа1 пеап [ье
бу 9регос[оп 5п1!е. 5апе а5 1ье опе5 ье!о\^;-
тпе ма9ее5 {1па ,1 еа5у |о со[[ес1 попеу
ге[а!е6 {о оле'5 {ее[]п95 ([1пе 4):
{ог !пе1г спаг|!у
тпе аос|ог5 !<еер 1п !ошс[т ш1|п папу о{
![е с||[0гел ![еу [аме у{'огкео ш1!п.

3 0|зсомеге0 (|1пе 19 ):

5 [е1р{ш{' ма[шаб[е 1[!пе ]3):'.'..''.'.................


во
!аье[ 1ье
Р!с!0ге5:
|аього|огу,
у'|||аегпе55,
(@э
еп155!оп5,
соп|1пеп|5,
ро|о( 1се
5лее|-

2
1

ма1сь 1ье ног65 !п !пе 1шо со!цппз. тьеп


4
ш5е
1ьеп {о со,пР!е!е [ье 5еп.епсе5.

А в

5о с[о5е !о па!шге. пт: па1!уе


а 9а5е5
о!сп! тпе 5цп[!8п1;5 пт: пцпап
ь р!асе5
о'{ !пе 1се апа ьцг|]п9 пу еуе5. вт. 1оо0
с реор!е
6 !се '''.......... аге 5ьг!пк!п8 а! ап вт: цп5ро!!1
ё о[а!п
а[агп]п8 га!е а!е !о !пе !псгеа5е {п [ье Ёаг!ь'5 вт 0гееппоц5е
е шагп!п9
{
1
|епрега|!|ге. г6т. 0!оьа!
!прао1

! сопр[ете ![:е сгоззшог6 рш::[е.


1
) тпе сгеа!' шп!|е 5пагк |5 ап Рге6а|ог
а! |ье |ор о{ ![:е паг!пе 'псге61ь[е
Аспо55
тпе ...................... оп |пе Баг!ь'5 га!п{оге5!5
1 6еме[ор, !пргоме
[аз Бееп [ш9е.
2 уац ье|шееп опе (агБоп 6]ох16е ап6 о!пег . .. ' ....... ...... .... аге
''. . .

ро!п| апс апо|пег


о' !ье епу1гоппеп!.
1
геьропз1б[е {ог Ё[е ро[1ц|1оп
3 |оо(
шп[ог|шпа!е[у. |пеге аге {еш .........'.............
оп Ёаг!п шп;сь пауе по| 5ш{{еге6 |[:е 6апа91п9
0ошш
е{{ес!з о{ п!пал 1п!ег{егепсе.
4 сопр[е|е а 2
тпе ........................... о{ |'{еш 7еа[ап0 аге
шп|тегз!!у/со[[е9е
са[[е6 }т1аог!з.
0е8гее з
5опе 5с|еп|15!5 ргеа]с! {ье !се |п !ье ро[аг
5 5ерага!е, о|у!6е
ге3|опз ш1[[ сол!!п0е |о пе[| аз а ге5{][! о'
6 9о шр, |псгеазе

в1
') 0ош9 мшггау а гезсше
4 шог&е| ша5 |п{егу!ешеа
уез[ег6ау Бу !!|1 5п|!Б, а
[оса[ ]ошгпа1|з(. не ша5 а$ке6
пеаа еась рег5оп 5ау5 ап6 [ье чце5{!оп5. тцгп
{] \^/ьа!
!ьеп'о[!ош!п8
|пЁо герог!е6
героЁ (ье!г шог65.
чце5{!оп5.
@
{!па 1ь!5 5с{,[р!ог
1
!

цп1чце.
"шБу 6!6 уош 6ес|ае 1о
бесопе а гезсше шог&ег?''
@ 5[:е аз&е6 [:!п
! ап 8о!п9 (о !ье
!га!п 5!а!|оп.
2 "\{|еге 6!6 уо{] 8е{ уоцг (га|п!п8?''

@
! [:ате разье6 а[[
пуехап5'
'.
3 "[!ош папу [:ошгз а шее& 6о уоц шог[?''

@ ! ьгоке пу агп
шь![е 1гекк!п9. 4 "0о уоц шзе Б!-|есБ пе6!са[ ечш!рпеп{?''

6)
- сап'| ве{ {ье
5
!
!п!егпе! !о 1'огк! "Ёате уош етег Бееп !п зег!ошз 6ап9ег?''

@ |'п у,5|!!п9
6 "шьа! |5 !ье \,уог5[ !ь!п9 аьоц( уо('г ',оь?"
пу 8гап6рагеп{5
пех1 5цп6ау.

5Бе за16
кенг!1е {ье 5есопа 5еп1епсе !о пеап !пе 5апе а5 Ёье {!г5!.
3 ш5е (шо (о [1уе шог65, !пс!ц6!п8 [ье шог6 !п Бо[6.

1 "му !п(егпе| соппес11оп 15 5о 5[ош!" ье 5а!6.


сопр!а!пе6 не
1оо 5[ош-
2 "не|р пе ао !ье с|:огез' р[еазе!" зье 5а!а !о '1ое.
бе93е6 5ье
5[е за!6
6о {Бе с[тогез.
3 "уе5' !'|| пее| уош а! !пе !пеа!ге,'' пе [о[с ц5.
а9гее6
4 не |о16 (ье 6ос|о!'
"! ьауе |о ге1цгп !ь!5 рппЁег ьесац5е !ьеге'5 5опе!ь'п9
шгоп9 и{ь !!,'' 5ье 5а!6.
ехр[а{пе6 5}:е .................
5 не 5а{6 |ьа| ... ..... |о ге(цгп 1ьа1 рпп{ег
ьесац5е !ьеге ша5 5опе|ь!п9 шгоп9 и1ь !!.
"0оп'[ гцп !л !ье 51гее|, сн;[сгеп!'' 5ье 5а!6.

6 5ье 5а!с !ьа|


шагпе6
]]]..:..:.:....':':......:........ ;;;;;;;;;;;;:
6 "|'1| па!1 !ьо5е рагсе[5 {ог уош,'' }:е !о[6 пе.
о[#еге6 не
г!|1 !п [пе ь1апк5 \,'.!(ь 5опе, апу' еуец' по апё
4 Ёье!г сопРоцпа5. соп\Ёп
тшь"т', :ье Ёп9![зБ {ог:
'!) ................. опсе 1о!0 пе 10 пеуег ье апа!0 0' /
1ш!п0 пеш !л!п95. ! па0 п0уег |г!е0
подавать сигнал о помощи, защищать
се6я, вь:>кить в дхунглях на необи_
2) .....'...'...-... саг!п0, 50 шпеп ! па0 1пе таемом острове, антисептическая
орропцп!ш 10 1гауе! 1о а ош ! 10ок !1. мазь, наложить повязку, аптечка' на_
Рап5 ша5 3) 'оге!0п
!!ке пу п0пе1ошп. !
лохить шину на ноц, эксгремальнь:й
опаснь:й спорт, черепно- мозговая
$реп1 п051 01 пу сау$ у!Бп!п0 1пе п0$е|]п$ травма, взять 6ь:ка за рога (идиом'),
ап0 5ее!п0 1пе 5!0п1з. 1[е реор!е шеге иметь причудь! (идиом.), раскрь!ть
ехпепе!у 1г!епс!у. ! 6!0п'1 пее{ 4) ''..'..''........
секрет (идиом.)'

шпо ша5п'1 п|се. тпеге шеге $о папу ьеаш!'ш{ тгапз!ате :Бе 5!1ца1!оп5 !п{о в!9!!5ь:
!}
са{ёз ап0 в}:орв 5) аго|,па 1пе с|!у.
паралимпийские игрь! сгановятся все
Раг!5 !3 а уеш ехс!{!п9 о!1у апс !пеге |$ а!шау$ более популярнь!ми' ть!сячи спорт_
6} ..''......'.'.... 10 6о. ! !оуео 7) .''...'.........' сменов, которь!е отказались сдаться и
готовьп бросить вь;зов судьбе, унасг-
аь0ц11пе о!{у 0{ !!9п15!
вуют в них. их позитивное отношение к
)кизни воодушевляет многих. /]юди,
ма(с!! {ье 5еп[епсе9 Ёо !ье соггес! чце5{!оп ставшие по разнь!м причинам инвали_
5 {а85. дами. понимают, что их хизнь мо)кет
бь:ть интересной и полезной. (ама
хизнь _ а6солютное чудо' многие
А в паралимпийские спортсмень! прошли
пт: Ёе !э а|й9б1,
а аге {ьеге?
через ухаснь!е испь!тания, прехде чем
поняли это. Алексей Ашапатов бь:л ухе
пт: напа пе {па1 ра!п!ьгц9п,
ь пауеп'1 уоц? известнь!м спортсменом, когда в
пт: уоц'уе ша{еге6 1пе р!ап1$'
с па5 !Р результате несчастного случая потерял
г4т: ъеге агеп'1 епоц9ь
с 6!сп'1 пе?
ногу в 2002 году. Фн продолжил
спыБ, заниматься спортом и вь!играл не-
е !5п'1 пе?
Бт: не оа!!ф {ье 6оо!ог,
,
сколько соревнований сначала по
Б]1 |оц с}г: 6о й!э,
ш!!!

9 оап'1 уоц
уош? волей6олу, затем в метаниу1 диска'
олеся владь!кина, которая по6едила в
пт: [ег9 9о 1о 1пе агт 9а!ец,
ь 9па!! ше? соревнованиях по плаванию на пекинс_
Б1! тпе та;п па5п'{ оопе уе1, кой олимпиаде, по6едила себя' 3а год
до олимпиадь! в таиланде перевер_
нулся туристический авто6ус, в котором
[.!п6ег[!пе [}:е соггес[ ![еп.
6
она ехала. Флеся вь:хила в этой аварии,
но потеряла руку и полунила сильнь:й
1 1}те !еас[:ег |о[а пе 6оп'! [еауе/по[ !о [еауе ушиб спинь:. йногие 6ь: впали в
ье{оге 5ье 5роке 1о пе. депрессию после такой трагедии, но
9леся всех поразила своим мухеством.
йе ре#огпапсе з1аЁ5 а1 е!9п!' \моп'[ !у6ое5п'1 она не сгала тратить время на халость к
!Ё?
се6е, а начала упорно тренироваться.
0аа ргоп'5е0 ье й1! ье/!о ье а! |пе !га!п 5и{1оп (ак ни сгранно, инвалидносгь пробу_
ш}теп ше агйуе. дила в ней скрь!ть!е сильп. й вот
А{!ег !ье асс!6ел!' 1ье ро||се а5ке6/{о!а ц5 !{ \,!е результат - олимпийское золото! олеся
шеге ьцг(. считает, что только экстремальнь|е
моменть! позволяют ислользовать свой
|'те [оо[е6 {ог пу ьоок еуецц'ьеге/апушьеге,
потенциал. Ёе девиз: (никогда не
ьц| ! 5!!(| сап'! {!па !!.
сдавайся!>. €ледует 6ольше писать о
пе ьапа !о[а 05 (ьеу ш|[| ре#огп/шоц16 реЁогп таких людях и делать все возмохное,
а! !ье ра* оп 5а|шгаау. чтобь: они не нувствовали себя
!-е!'5 1аке а апуе {о !ье соцп!ц з}тоц[ё ше/э[а[| инвалидами, дахе находясь в инва_
у:е? лидной коляске.
8 тпе песпап|с 5а16 {пеге !уа5 апу{ь!п9/по[п,п9
у'гоп9 ш!!ь !пе саг.

5Ёт 1

]ой ов {от йе 9й Ат:ттпа1

8{суъ;еу {ев*$ша|
{тотп 18тБ-24:Б йау
1п натпР1оп Ра11<, 5еа9тоте * оуег 1о0 {!!гп5
. р!апс & те9етаБ1е ехББ|:з
* '13 {гогп Ёгапсе а|опе, 42 гпоге {гогп 1ье ге51 от Ё('горе,

. [а}9ошлё г10ев [ог с}т1!&ео


апс апо1ьег 55 {гогп агоцп6 1}:е утог!0
: 8оо|1п9:
* !]тт:гаг:се {ее:.тс1т:|т;,(!, с1:!1с1гс:: ;:-сс ' ву !е|еР|1опе: соп 020 859з 1 754 {готп 09:10-20:30 ао!!у.
. !пРе(5оп: А| |ие вох о[{1се, 5оц{ь вап]9 ореп аа!|у [го[л
! 1:10-20:10.


\1о1ьпгеег Ёе!регэ

}о уоо !оме оп!по!з?


Аге уоо о| !еоэ1 16 уеогэ о16?

*
Рг!се$ $1ап {гоп оп!у !10 рег п00г (спеок
ошг шеь5!!0 щщщ.сп0|е_ап9е!5.с0п {ог а

@9€пмР@в
0е1а.]е0 рг|се !!51).

согпре1!шоп
!!!п', !|||ц_' 19|п!:

. Аге уоц о9ес 13-16?


. !о уош !оуе сгео11п9 ьео!1пу гпео]5?

1[шгэ0ау 141ь: 6геа1 мль5 & !-е9еп6з |{ уЁ5|, 5епс 05 уо('г


1ье оп5м,'ег !5 гес!ре
(Рг' ]апе.]о!эпзоп) 1по1 ц5е5 оп!уог9оп!с рго60с15 опо'оуоцг!1е
уош соц!о м,/!п
. тье гпа!п сопсег{ ац611ог!цп а1 7:з0 ргп.
опе о1луе 1г!р5 1о 6еггпопу о[|епо ие

шоЁ6'5 ице5! о(9опь гоо6 яоп!
то |е5е[уе уо!]г 5ео(, со!!]п а[ оцг ьоок!п9 о{{!сеац/]п9 о[{|се ьоц(5
(молаау [о г|аоу 9оп-5рп).
у!91 о0г шеь5'[е шш\^/'о|ооп!с!оос$'соп 1о| 10!! ое1о!!5.

!1кЁ] тнк1^|[5?

8е0!пп0|: моп0ау & ше0пе5сау, 7 рп-9 рп


.$шрег$роЁэ !$ {пе шк'5 ье5{
!пр:оте:: тше$6ау & тпцг$6ау, 6.30 рп_8.30 рп
€ошгэев {ог бе9!ппег5 5{ап {гоп оп|у |200!
@цг во!:оо] !э ореп 365 6ауэ а уеаг!
5ее оцг шеь5!1е ! а'а р,у
! са!] ]апе5 оп 0875 339 2850'
;
(шшш,к!п95гоа6сопп!п!1усеп1г€'ооп) оп|!пе| :
*
{ог поге !птоггпа!!оп. 1_-___--- --_.: воок оп!'пе 6шг!п9 магсп апс 9е{ а 10% 6!5сошп{-
5Ёт 2

вгааоа1е 5еооп6агу 5сьоо!'5 5ос|а!


сопп!пее !пу!1е5 уоц !о |ье|г

оа|е: гпоау'121п..]ц!у
Р!асе: 3споо]5роЁ5па!! о"'у"ч|}::ж::#;
" \{}пеп: 12 РеБтшагу-15 |шпе
13м6п1ао\е "
Ргоп: 7:зо 1 1:з0 рп
,.

о11\се
е!е'] ' ]]^"
'..51;6'те.
д_соо(5е \{}пеге; 5а!пв6огу'\!'1пд
!геьз: Рогпа!.
р6се /
'15'|поц""- 5ропзоге6 0у: \ас1опа1 5ауегв' Бап(

1ье ьев1 ш!л а !20 ьоок |окёп|

ФФшр&шпш8@
ш!!1


'121п
[ ;] ],|,| пг: |ч|,,| []|г,!э, ,.]1'!у'а11пе Ап!па| ве5сше септе' 0х[0гс

'\]А00'[:'!]| е[н*|{ Ёе1р га!зе гпопеу


сп|гпц15 ьу еп1ег[п9
([} оцг
'огуоцг
о ноп$оп у5050
*йд:!г]* ]!]{!,!!
Ре{ |п о!г ре1 5но],у!
0 1ш!ое а9 рошепш! а5 гпо51
Ф;.,:;,;, !;5 " Ре1 5пош ге9!51гс1!оп йогп 10сгп
о1пег папапе!с о!еапег5 . .]ц69[п9 51сп5 о1 12Ргп
о уегу [!0п1ше!0п1 . со51: я]о еуец ре1еп1егеа
о ге-опаг9еаь!е ьа1|ег!е$ & {а51 ге-опаг9е 'от
{цпо|!оп спЁАт РР]7Б5
ог0ег оп о115_9456з82 ог а1,',]'',,'т;
_.1||у! о|11] 0.1|г
шо(е: Ёгее 6е!!уе[у & а 25'7- с!5ооцп| !1уоц ог0ег оп]!пе!

зв
' ];..: .

.' 300 ра9ев о[ геа.1 0геатпв реор1е }лате }та0 ап0


\пе 6угп 6гоцр\,у1 : }'"
5пог1!у ье ореп 1п9 пе!у
мл}:а1 1}:еу тпеап.
. 5есоп0 еф!1оп потт тм|1Б еуеп тпоге еп!г!ев 9упз !п Ё61пбшг9}':,
6!аз9отт ап6 |!мегроо!.
ап0 '0геатп 0|с!1опагу' а! 1}те Бас}!

}тат0бас}< оп1у !16'00, рарегбас}< оп1у !7.00'

Роу опо 1'т:,ттс11;ас[ сору' 8е1 апо1ье1 опо 1т:т1{' рг|се! !|т!:, т|.:' [1пп[се|пе шп# !$!Ё $шг $у'*п'Б |8пг:':

Р!еа5е е-па;! уо0г су {о пе!еп@]оь59уп9гошр.соп

\ ъ с:) !

Аге уо{] о9ёо ьепмееп 1'] опо 1в? тпеп Ёе[р га!зе попеу {ог о[!|0геп !п пеео!
БштвР оцР сомРвт!т!ош 1о 50о0е51 оп !оео
1ог с 5гспо пе\м 9огпе|
но}у !о еп!ег:
шг!1е о ое5сг!р1|оп от уо0г 9огпе !п 300-500 ..,0пе 191ь . нуое Рагк . 5 кп . оуег 12{оеп1ег
м,'ог65' !пс!0ое: псгпе от 9сгпе - 5е1_1!п9 _ гц!е5 . я8 рег рег5оп _ 9го(]р$ оу$ 1!уе реор!е !5 рег рег5оп

*А!|
попеу га!5е6 ш!!! $о 1ошаго5 ье!р!п9 сп[!огеп ]п
роог соцп1г!е$ шьо лее6 еуе 5цг0еш*

85
5вт 1

1в 5в
Р[онег Без1!уа1 !-оп6оп Р![п Рез{|уа!
\{[еп? \{}:еп?
\{Беге? шьеге ехас![у?
Ас||у1(!ез {ог с!'т1[6геп? Ё|[пз оп[у {гоп Ёшгоре?
1!с[е|? Ёош пцсБ? Р[опе пцпБег?
Ё!гешог&з 6|зр[ау? 8ох о[[{се _ ореп1п9 ьоцг5?

2в 6в
ЁоцзеБо16 €Богез €опрапу не[рег5 шап1еа
([:огез |Беу 0о? 5апс{шац [оса{''оп?
Рг!се - Ёош пцс}т? ореп |о а[[ а9ез?
}''{апе о[ сопрапу? Ёхрег!епсе пее0е0?
\{еБз!|е? шьо Ёо са[[?
РБопе пцпБег? Р[опе пцпБег?

3в 7в

сопсеЁ !!а[1 !-ес[цгез сопРе1!1'оп


0а|е? \,![о а[[оше6 (о еп[ег?
\,!Ба| аБоц|? шпа| ьауе !о 0о?
Рг1те?.
\{}теге ехас![у?
\{[а! !!пе? \,!!теге {!п0 поге !п[огпас1оп?
Ёош (о гезегуе зеа!в? Арр[!сас1опз 1п бу?

4в 8в
11
сопРц1ег с1а55е5 5&у6|т|п9
\{}та| с[аззез? }'!апе о{ зсБоо[?
А0уапсе0 с[аззез? \,{Беп? Рг|се о[ бе9!ппег соцгзе?
(оцгзез [аз[? _ но\м [оп8? (оцгзез ауа1[аБ[е шбеп?

5рес|а[ о#ег? шпо [о соп|ас| {ог !п{огпа|1оп?


Ёош [!п6 оц[ поге !п{огпа(1оп? 5рес!а[ о{[ег?

в6
5вт 2


с,
!{
йазчшега6е 8а1[ шас;опа| са11егу АЁ Ёх}:!б![|оп
\{Беп? \,{Ба{ :[:ош!п9?
шьа! \,.('еаг? \г!!':еп?

Рп2е5? \а{Беге?

ноуу 9е! (!ске!5? Ёхь|ь!|!оп {шп0е6 Бу ш|топ?


1!с[е{ !пс[ц6ез? со5!?

((
уасццгп с!еапег ореп оау & Ёцп Ре[ 5Бош
},!апе о{ уасццп с[еапег? \{[еге?
Рг'се? пе9!5|га{|оп _ \,![:а! 1!пе?
геа|цге5? !ш69!п9 - !{|еп?
Ёош ог0ег? гее (о еп|ег?
нош 9е| ье|!ег рг|се? Рг!2е5?

/с {
][:е 8оо[ о{ 0геагпз .'оь оррог[шп!!у
!![та| !п !{? . ![[а| сопрапу?
сьап9е5 !п пеш еа!!|оп? . \{[еге?
Рарегбас& _ Ёош пцс|т? . шьа| арр[!сап|5 з[оц[6 [:ауе?
Ёаг6Бас( рг!се? . Ёош о[6 со арр1у?
5рес!а[ о{{ег? . Ёош/арр|у?

{
сопре1![!оп !опёоп Рцп Рцп
шьа{ сопре!|{!оп аьоц!? . 0а|е?
Ёпсег? Ёош о[0? . 0!з{апсе?
шьа! !пс[ц6е 1п еп|ц? . Ёее {ог 9гоор о{ ?
([оз!п9 0а|е? . мопеу 9ое5 |о шьоп?
ш{ппег? . шьо/соп1ас1?

87

Вам также может понравиться