Вы находитесь на странице: 1из 6

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Некоммерческое акционерное


Алматы энергетика және байланыс общество 
университеті» «Алматинский университет энергетики и
коммерциялық емес акционерлік қоғамы имени Гумарбека Даукеева»

КҮНДЕЛІК / ДНЕВНИК

Білім алушының / обучающегося по _______________________________


_______________________________ практикасы бойынша / практике

Тегі / Фамилия _____________________________

Аты / Имя __________________

Әкесінің аты / Отчество __________________________

Институт / Институт ______________________________________

Мамандық / Специальность __________________________________

Курс / Курс ________

Тобы / Группа __________________

Алматы
Жолдама / Направление

Өндірісте қалады / Остается на производстве ________________________


_____________________________________________________________________
(негіздеме)
20___ж. «_______» ___________________
от «______» _________________ 20 ____ г.

Білім алушы / Обучающийся _____________________________________


аты-жөні, тегі (ол бар болған кезде)
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
направляется для прохождения профессиональной практики ________________
_____________________________________________________________________
(кәсіпорнының атауы / наименование предприятия)
_____________________________ кәсіптік практикадан өту үшін жолданады

Практиканың басталу мерзімі 20____ж. __ _________________________


Срок начала практики ______ _____________________ 20_____г.

Практиканың аяқталу мерзімі 20____ж. __ _________________________


Срок завершения практики ______ ___________________ 20______г.

АЭжБУ проректоры / Проректор АУЭС ______________ С.В. Коньшин


М.О. М.П. (қолы / подпись)

Келу мен кету туралы белгі / Отметка о прибытии и выбытии:

Білім алушы / Обучающийся ______________________________________


аты-жөні, тегі (ол бар болған кезде) /
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
кәсіптік практикадан өту үшін / для прохождения профессинальной практики
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(кәсіптік практиканың атауы / наименование профессиональной практики )

Келді / Прибыл в Кетті / Выбыл из


_________________________________  ______________________________
20____ж. «______»________________  20____ж. «______»_____________
Мөр, қолы                              Мөр, қолы
«______»______________20____г.    «_____»_____________20____г.
Печать, подпись                        Печать, подпись

2
«Бекітемін» / «Утверждаю»
Директор __________ директоры «Келісілді» / «Согласовано»
___________________________ Кәсіптік практиканың жетекшісі
20____ж. «_____» _____________ (ұйымның, кәсіпорынның, мекеменің) /
«______»______________ 20___г. Руководитель профессиональной практики
(организации, предприятия, учреждения )
___________________________________
20_____ж. «______» ________________
«______»________________ 20_____г.

Кәсіптік практиканың жұмыс жоспар-кестесі


Рабочий план – график профессиональной практики

По специальности ____________________________________ мамандығы


бойынша
Білім алушының / Обучающегося______________________________________
аты-жөні, тегі (ол бар болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
курс / курса ____________
________________________________________________________________
(оқу орнының атауы / наименование учебного заведения )

Кәсіптік практиканың Кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау


бағдарламасына мерзімдері / Срок выполнения программы
сәйкес орындауға профессиональной практики
(оқытуға) жататын
жұмыстар тізбесі /
р/с Перечень работ,
подлежащих Ескертпе /
№ выполнению Примечание
п/п (изучению) в басталуы / начало аяқталуы / завершение
соответствии с
программой
профессиональной
практики

3
Қолы / Подпись _________________________________________________
(оқу орнынан кәсіптік практиканың жетекшісі/
руководитель профессионалной практики от учебного заведения )
20___ж. «______» __________________
«______» __________________20_____г.

Кәсіптік практикадан өтуі туралы күнделік-есеп


Дневник – отчет о прохождении профессинальной практики

Білім алушы / Обучающийся _________________________________________


аты-жөні, тегі (ол бар болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Кәсіптік практиканың Кәсіптік практиканың жеке тақырыптарын,


бағдарламасына жұмыстарын орындау мерзімдері / Сроки
сәйкес әр күн үшін выполнения отдельных тем, работ
Өндірістен
орындалған (оқып профессиональной практики
кәсіптік
болған) жұмыстардың
практика
атауы /
р/с жетекшісінің
Наименование
№ қолы / Подпись
выполненных
п/п руководителя
(изученных) работ в
басталуы / начало аяқталуы / завершение профессиональн
соответствии с
ой практики с
программой
производства
профессиональной
практики за каждый
день

4
1. Оқып болған конструкциялардың, жабдықтардың, технологиялық
процестердің, өндірістің механизациялау мен автоматтандырудың және еңбектің
озық әдістерінің т.б. сипаттамасы / Описание изученных конструкций,
оборудования, технологических процессов, механизации, автоматизации
производства и передовых методов труда, и т. д. ______________________________
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________

Білім алушының қолы / Подпись обучающегося ________________


20 ___ж. «_____» ___________________
«_____» ______________20 _______г.

__________________________________________________________________
(кәсіптік практикасының тікелей жетекшісі)/ (непосредственный руководитель профессиональной практки )

20 ___ж. «_____» _________________________


«_____» ___________________20 ___г.

2. Білім алушы практиканттың мадақтары мен жазалары / Поощрения и


взыскания обучающегося практинта ________________________________________
_______________________________________________________________________
_

5
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

3. Кәсіптік практика жетекшісінің қорытындылары (ұйымнан, кәсіпорыннан,


мекемеден) / Заключения руководителя профессиональной практики ( от
организации, предприятия, учреждения) ____________________________________
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_

Ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден кәсіптік практика жетекшісінің қолы /


Подпись руководителя профессиональной практики (от организации,
предприятия, учреждения ___________________________________________
20____ж. «______»_______________.
«______»_________________20____г.

Вам также может понравиться