Вы находитесь на странице: 1из 26

}Ðèþ$¯ŒþÐèþ$«§éÓ^éÆæÿÅÐèþ$*ËÐèþ$àçÜ…Ý릯èþÐèþ$$ }E™èþ¢Æ>¨Ðèþ$uæÿÐèþ$$

Væü$Ææÿ$ç³Ææÿ…ç³Æ> ^èþÆæÿÐèþ$ÔZÏMæüÐèþ$$Ë$
15. {ÖÐóþ§æþÐéÅçÜ¡Ææÿ$®Ë$ ò³¯èþ$Vö…yæþ 32. {ÖçÜ™èþÅM>Ðèþ$¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ
^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý* ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ çÙïÙx
{ºàÃ…™é Væü$ÆæÿÐèþÝëÞ„>¨çÙt… §ðþOÐèþ… {ÕÄæý$@ 糆@ ‘ ¯èþ §æþVæü®… Äæý$çÜÅ Múﳯèþ… AVú² §æþ™èþ¢Ðèþ$í³ çÜ$¹rÐŒþ$ ‘ çÜ™èþµÆ>Äæý$×ý§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™é MîüÇ¢M>Ðèþ$§é ‘
B^éÆ>Å@ {ÖÐèþ$§é^éÆ>Å@ çÜ…™èþ$ Ðóþ$ gü¯èþÃgü¯èþð ‘‘
{Öçßý…çÜ… ç³ÆæÿÐèþ*™éïèþ… ÑÇ…_… çܯèþM>¨M>¯Œþ ‘ Ðóþ§æþÐéÅçÜVæü$Ææÿ$… ¯úÑ$ {ÖÐóþ§óþÔèý¯èþÐèþ$çÜP –™èþÐŒþ$ ‘‘ M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$@ çÜ™èþÅM>Ðèþ$¯éÒ$² ¿æý*Äæý*™èþÞ™é… Ðèþ$$§óþ ‘‘
§æþ*Æ>ÓçÜÝù güëq¯èþ°«©¯Œþ Ò…{§æþÐéçßý¯èþ¡Ææÿ¦M>¯Œþ ‘‘ 16. {ÖѧéÅ«©Ôèý¡Ææÿ$®Ë$ HMæü^èþ{Mæü¯èþVæüÆæÿÐèþ$$ 33. {ÖçÜ™óþÅçÙt¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ$
MðüOÐèþÌüÅ¡Æ>¦¯Œþ güëq¯óþÔ>¯Œþ ç³Ææÿ¡Æ>¦¯Œþ ¯èþÐèþ*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘ ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ ¿ê{§æþ糧æþ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ
çÜ™èþÅ{ç³güëq¯Œþ {´ëfq¡Æ>¦¯Œþ A¯éůŒþ ™èþ§æþÓ…Ôèýgê¯èþí³ ‘‘ {ÖÐèþ$™èþ$Þ«§é§æþ$™酻Z«¨Ñ{Mîüyæþ¯èþÑ^èþ„æü×ꯌþ ‘ çÜ™èþÅM>Ðèþ*Ææÿ~Ðø§æþ*™èþ@ {ÖÐèþ$™èþÞ™óþÅçÙtçܧæþ$YÆæÿ$@ ‘
ÐéM>ÅÆæÿ¦^èþ…{¨M>M>Æ>¯Œþ ѧéÅ«©ÔèýVæü$Ææÿ*¯Œþ ¿æýgôý ‘‘ çÜ™é… _…™éÐèþ$×ìýÇÐèþ _…†™éÆæÿ¦{糧ø ¿æý$Ñ ‘‘
17. {ÖÐóþ§æþ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ ç³…ÉæþÆæÿç³#ÆæÿÐèþ$$ 34. {ÖçÜ™èþÅç³Æ>{MæüÐèþ$¡Ææÿ$®Ë$ _™éç³NÆŠÿ
A^èþ$Å™èþ{õ³„æü$Ë$ ¸ëÌü$Y×ý Ôèý$MæüÏ çÙïÙx BÕÓ¯èþ Ôèý$MæüÏ AçÙtÒ$
ç³#ÆðÿOÐèþ Mæü–Úë~íܧ鮯èþ²¿æý$M>¢Å ÔZ«¨™èþÐèþ*¯èþçÜÐŒþ$ ‘ ѧéÅ«©Ô>¼®çÜ…¿æý*™ø ѧæþÓ™èþ$PÐèþ$$§æþ»ê…«§æþÐèþ@ ‘ çÜ™óþÅÚëtÆæÿÅçÜǯ鲣é§æþ$§æþ*™ø¬§æþ$™èþ§æþÆæÿدèþ@ ‘
A^èþ$Å™èþ{õ³„æü¡Ææÿ¦… ^èþ Ðèþ$«§éÓÆ>Å×ê… Væü$Ææÿ$… ¿æýgôý ‘‘ Ðóþ§æþ°«§éÅRüÅ^èþ…{§ø¬Äæý$… M>Ñ$™éÆ>¦¯Œþ {ç³Äæý$^èþe™èþ$ ‘‘ ¯éÔèýÄôý$™Œþ çßý–§æþÄæý$«§éÓ…™èþ… çÜ™èþµÆ>{MæüÐèþ$MúçÜ$¢¿æý@ ‘‘
18. {ÖçÜ™èþÅ{Ðèþ™èþ¡Ææÿ$®Ë$ Ýë…VæüÍ 35. {ÖçÜ™èþÅÒÆæÿ¡Ææÿ$®Ë$ MöÆæÿÏçßýãå
1. {ÖÐèþ$§é^éÆæÿ$ÅË$ ¸ëÌü$Y×ý Ôèý$MæüÏ çÙïÙx M>Ç¢Mæü Ôèý$MæüÏ §æþÔèýÒ$
ÌüçÜ™èþ$ {ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æóÿ¦…§æþ$@ ¯ø çßý–§æþ…ºÆóÿ ‘ Ðóþ§æþ°«§éÅÌüÐéÌZ™èþ¦@ ѧæþ$Úë… _…†™èþ{糧æþ@ ‘ çÜ™èþµÆ>{MæüÐèþ$§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™èþ@ MîüÇ¢^èþ…{¨Mæü@ ‘
Äæý$§æþÓ^èþÔèýa…{¨M> ÝëÓ…™èþçÜ…™éç³… Ñ°Mæü–…™èþ† ‘‘ çÜ™èþÅ{Ðèþ™éRüÅMæüÌüµ{§æþ$@ ¿æý*Äæý*¨ÚëtÆæÿ¦íܧæþ®Äôý$ ‘‘ çÜ…™éç³… çßýÆæÿ™èþ$ {ÖÐèþ*¯Œþ çÜ™èþÅÒÆóÿ…§æþ$Ææÿ…güÝë ‘‘
¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$ 19. {ÖçÜ™èþÅ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ MæüÆæÿ*²Ë$ 36. {ÖçÜ™èþÅ«©Ææÿ¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ$
2. {Ö糧æþïé¿æý¡Ææÿ$®Ë$ M>Ç¢MæüMæü–çÙ~ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Ôèý$MæüÏ §æþÔèýÒ$ gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ¯èþÐèþÒ$
ç³NÆæÿ~{ç³güqMæü–™èþ… ¿êçÙÅ… B§ú ™èþ§éÂÐèþç³NÆæÿÓMæüÐŒþ$ ‘ A¯èþ«©™èþÅ Ðèþ$à¿êçÙÅ… ÐéÅRêÅ™èþ… Äæý$§æþ¯èþ${Væüà™Œþ ‘ çÜ™èþÅÒÆ>ÌüÐéÌZ™èþ¦@ ѧæþ$Úë… _…†™èþ{糧æþ@ ‘
Äñý* ÐéÅMæüÆø¯èþ²Ðèþ$çÜ¢òÜOà 糧æþïé¿êRüÅÄñý*W¯óþ ‘‘ Ðèþ…§óþ ™èþ… Ñ«¨¯é çÜ™èþÅ°«¨… çÜgŒýgüëq¯èþíܧæþ®Äôý$ ‘‘ çÜ™èþÅ«©Æ>RüÅMæüÌüµ{§æþ$@ ¿æý*Äæý*¨ÚëtÆæÿ¦íܧæþ®Äôý$ ‘‘
^èþ{Mæü¡Ææÿ¦Ðèþ$$ çßý…í³ 20. {ÖçÜ™èþůé£æþ¡Ææÿ$®Ë$ ÒÆæÿ^øâæýç³#ÆæÿÐèþ$$ 37. {ÖçÜ™èþÅgüëq¯èþ¡Ææÿ$®Ë$ Æ>güÐèþ$õßý…{¨
3. {Ö¯èþÆæÿçßýÇ¡Ææÿ$®Ë$ ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ çÜç³¢Ò$ Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ Ðèþ*çœ$ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ
çÜïÜ™é Ðèþ$*ÌüÆ>Ðèþ*Æ>a MøÔóý Væügüç³™óþ@ íܦ™é ‘ çÜ™èþůé£æþVæü$Ææÿ$@ ´ë™èþ$ Äñý* «©Æø ¯èþÐèþ^èþ…{¨M>ÐŒþ$ ‘ çÜ™èþÅ«©ÆæÿMæüÆ>»Zj™èþ¦@ güëq¯èþÐðþOÆ>VæüÅÝëVæüÆæÿ@ ‘
Äôý$¯é±™é ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOà {ÖÐèþ$¯èþ² –çßýÇÀ„æüÐóþ ‘‘ ¯èþÐéÐèþ$–™èþVæü§é¡Ææÿ¦™é…yæþÐé° ÐèþÅ`MæüÏ–ç³™Œþ ‘‘ çÜ™èþÅgüëq¯éRüÅ™èþÆæÿ×ìý@ ÝëÓ…™èþ«§éÓ…™èþ… °Mæü–…™èþ™èþ$ ‘‘
Ðèþ$×ý*~Ææÿ$ 21. {ÖçÜ™éÅÀ¯èþÐèþ¡Ææÿ$®Ë$ ¯é^éÆæÿVæü$yìþ 38. {ÖçÜ™èþÅ«§éůèþ¡Ææÿ$®Ë$ ç³…ÉæþÆæÿç³#ÆæÿÐèþ$$
4. {ÖÐèþ*«§æþÐèþ¡Ææÿ$®Ë$ ¿ê{§æþ糧æþ Mæü–çÙ~ AÐèþ*ÐéçÜÅ gôýÅçÙx Ôèý$MæüÏ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ ^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ AçÙtÒ$
Ý뫨™éSÌüçÜ™èþ¢™èþ¢Ó… »ê«¨™éSÌü§æþ$ÆæÿÙèþÐŒþ$ ‘ çÜ™èþůé£é¼®çÜ…¿æý*™èþ@ çܧøYVæü×ýÑgü–…À™èþ@ ‘ BõÜ™øÆ>™èþ$ÚëÆ>{§óþ@ Äñý* ¨ÔZ h™èþÐ鯌þ Ðèþ$$çßý$@ ‘
»Z«¨™éSÌüçܯéÃÆæÿY… Ðèþ*«§æþÐéRüÅÄæý$†… ¿æýgôý ‘‘ çÜ™éÅÀ¯èþÐèþ¡Æóÿ¦…§æþ$@ çÜ…™é´ë¯Œþ çßý…™èþ$ çÜ…™èþ™èþÐŒþ$ ‘‘ çÜ™èþÅ«§éůèþVæü$Ææÿ$@ ´ë™èþ$ Äæý$¡…[§ðþOÆæÿí³ ç³Nh™èþ@ ‘‘
Ðèþ$âæýRôýyæþ 22. {ÖçÜ™èþÅç³NÆæÿ~¡Ææÿ$®Ë$ MøÌüçç³#Ææÿ B™èþMæü*Ææÿ$
5. {ÖA„ø¿æýÅ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Mæü–çÙ~ ç³…^èþÒ$ gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ¨Ó¡Äæý* 39. {ÖçÜ™èþÅ{ç³güq¡Ææÿ$®Ë$ ^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý*
Äñý* ѧéÅÆæÿ×ýÅÑí³¯èþ… ™èþ™èþ¢ÓÐèþ$çÜÅíܯé¬_e¯èþ™Œþ ‘ çÜ™éÅÀ¯èþÐèþ§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™èþ@ çÜMæüÌôýçÙt§æþ@ ‘ {´ëÐø^èþ§øŬ«¨Mæü… ¯éÅÄæý$çÜ$«§éÐéM>ÅÆæÿ¦^èþ…{¨M>ÐŒþ$ ‘
{ÖÐèþ$§æþ„ø¿æýÅ¡Æ>¦ÆæÿÅçßý…õܯèþ… ™èþ… ¯èþÐèþ*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘‘ {ÖçÜ™èþÅç³NÆæÿ~¡Æóÿ¦…§æþ$@ çÜ…™é´ë¯Œþ çßý…™èþ$ çÜ…™èþ™èþÐŒþ$ ‘‘ çÜ™èþÅ{ç³güqVæü$Ææÿ$Ææÿª§éÅ™Œþ {ç³gêq… ÐðþO§é…†Mîü… çÜ§é ‘‘
Ðèþ$âæýRôýyæþ 23. {ÖçÜ™èþÅÑgüÄæý$¡Ææÿ$®Ë$ çÜ™èþÅÑgüÄæý$¯èþVæüÆæÿÐèþ$$ Æ>×ìý»ñý¯èþ*²Ææÿ$
6. {ÖgüÄæý$¡Ææÿ$®Ë$ BÚëÉæþ Mæü–çÙ~ ç³…^èþÒ$ ^ðþO{™èþ Mæü–çÙ~ HM>§æþÖ 40. {ÖçÜ™éÅÀgüq¡Ææÿ$®Ë$ ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ AçÙtÒ$
Äæý$çÜÅ ÐéMŠü M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$@ ¯èþ@ M>Ñ$™éÆ>¦¯Œþ {ç³Äæý$^èþe† ‘ çÜ™èþÅç³NÆ>~…º$«§óþÆ>j™ø ѧæþÓgüj¯èþÑgü–…À™èþ@ ‘ Ðóþ…MæüsôýÔ>{¨Ðèþ*Ææÿ¿æýÅ õÜ™èþ$… ™ø™é{¨ç³NÆæÿÓM>¯Œþ ‘
õÜÐóþ ™èþ… güÄæý$Äñý*X…{§æþ… M>Ðèþ$»ê×ý_e§æþ… çÜ§é ‘‘ §æþ±«§æþÓ…ïÜ™èþ$ ¯èþÝë¢ç³… {ÖçÜ™èþÅÑgüÄñý*yæþ$ç³@ ‘‘ Væü™éÓ ¨WÓgüÄý* ´ë™èþ$ çÜ™éÅÀgüqVæü$Ææÿ*™èþ¢Ðèþ$@ ‘‘
ç³#Ç 24. {ÖçÜ™èþÅ{í³Äæý$¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ*¯éÐèþ$«§æþ$ÆðÿO †Ææÿ$MöÆÿ$$Ìü*Ææÿ$
7. {ÖѧéÅ«¨Æ>gü¡Ææÿ$®Ë$ ÐðþOÔ>Rü Ôèý$MæüÏ ™èþ–¡Äæý* ^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ {™èþÄñý*§æþÖ 41.{ÖçÜ™èþÅ{ç³Ððþ*§æþ¡Ææÿ$®Ë$ M>Ç¢Mæü Ôèý$MæüÏ ™èþ–¡Äæý*
Ðèþ*§æþŧæþ§ðþOÓ™èþÅ…«§æþM>Ææÿ{糧øÅ™èþ¯èþÐèþ$çßýDzÔèýÐŒþ$ ‘ {ÖçÜ™èþÅÑgüÄæý*…»Z«§óþ@ gê™èþ… çÜ™èþÅ{í³Äæý*Ðèþ$–™èþÐŒþ$ ‘ çÜ™éÅÀgüqMæüÆ>»Zj™é¦¯Œþ ç³…^éÔèý§æþÓÆæÿÛç³NgüM>¯Œþ ‘
ѧéÅ«¨Æ>gü… çÜ$Væü$Ææÿ$… «§éÅÄæý*Ñ$ MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿÐŒþ$ ‘‘ güÆ>Ðèþ$–¡ gü…çœ$±™èþ$ Ѻ$«§é¯é… Ðèþ$$§óþ çÜ§é ‘‘ çÜ™èþÅ{ç³Ððþ*§æþ¡Æ>¦Æ>ůŒþ ¯úÑ$ ¯éÅÄæý$çÜ$«§éÆæÿ™é¯Œþ ‘‘
¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$ 25. {ÖçÜ™èþÅ»Z«§æþ¡Ææÿ$®Ë$ çÜÐèþ×ý*Ææÿ$
8. {ÖMæüÒ…{§æþ¡Ææÿ$®Ë$ ^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¯èþÐèþÒ$ ¸ëÌü$Y×ý Mæü–çÙ~ {糆糙Œþ
Ò…{§éÆæÿ*Éæþ糧éçÜMæü¢… Æ>gôý…{§æþÐèþ$$°õÜÑ™èþÐŒþ$ ‘ ¯ðþOÐóþ§æþÅVæüÑçÙ… Æ>Ðóþ$ Ò„æüÅ ™èþ§æþ$ÂMìü¢¿êVŠü Væü$Ææÿ$@ ‘ ÑçÙÄæý*¯èþ${MæüÐèþ$×ìýM>
{ÖMæüÒ…{§æþÐèþ$$°… Ðèþ…§óþ ¿æýgü™é… ^èþ…{§æþçÜ°²¿æýÐŒþ$ ‘‘ Äñý*¬§æþÆæÿØÄæý${§æþÑ… Æ>{™ú çÜ™èþÅ»Z«§ø¬çÜ$¢ Ðóþ$ Ðèþ$$§óþ ‘‘ 1. గురుపరంపరా శ్లోకములు.................................... 1
2. సంవత్సర ఫలము, నక్షత్రకందాయఫలము, .............. 2
¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$ 26. {ÖçÜ™èþÅçÜ…«§æþ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$íßýíÙ
9. {ÖÐéXÔèý¡Ææÿ$®Ë$ gôýÅçÙx Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý*
3. ముహూర్తములు, ప్రవర... ఏకాదశీ వివరము.............. 3
^ðþO{™èþþMæü–çÙ~ ™èþ–¡Äæý*
ÐéçÜ$§óþÐèþ糧æþ§æþÓ…§æþÓÐéÇgêçÜMæü¢Ðèþ*¯èþçÜÐŒþ$ ‘ ÑÚù~@ 糧æþ{Õ§øY{Ðé™ðþO@ ÝëÓ…™èþ«§éÓ…™èþ°ÐéÆæÿMæü@ ‘
{ÖçÜ™èþÅçÜ…«§æþçÜ*ÆøŬÄæý$… ¿êçÜ™é… ¯ø çßý–§æþ…ºÆóÿ ‘‘ 4. తారాబలము, చంద్రబలము, ............................... 4
糧æþÐéÅRêůèþMæü$ÔèýÌü… ÐéXÔèýÄæý$†Ðèþ*{ÔèýÄôý$ ‘‘
çÜ…™ðþ¼§æþ¯èþ*Ææÿ$ 5. ఉత్తరాదిమఠము శాఖల దూరవాణి సంఖ్యలు.............. 4
10. {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¡Ææÿ$®Ë$ Äæý$ÆæÿVöâæý 27. {Ö çÜ™èþÅÐèþÆæÿ¡Ææÿ$®Ë$
ÐðþOÔ>Q Ôèý$MæüÏ çÙïÙx Ô>{Ðèþ×ý Ôèý$MæüÏ çÜç³¢Ò$ 6. జ్యోతిష్యసామాన్యపరిచయము.............................. 5
{Ö çÜ™èþÅçÜ…«§æþíÜ…«§æþ*™èþ¦@ {ÖçÜ™èþÅÐèþÆæÿ^èþ…{§æþÐèþ*@ ‘
§æþ$ÅÐèþ$×ýÅÀgü¯é»ôýj…§æþ* Æ>Ðèþ$ÐéÅçÜ糧éÆæÿaMæü@ ‘ 7. మాసకర్తవ్యము, ........................................... 6-8
{´ëǦ™éÆæÿ¦{糧ø °™èþÅ… ¿æý*Äæý$@ ÝëŨçÙtíܧæþ®Äôý$ ‘‘
Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþVæü$Ææÿ$Ææÿ*ÂÄæý*™Œþ M>Ñ$™éÆæÿ¦{糧éÄæý$Mæü@ ‘‘ 8. జననాశౌచము-మరణాశౌచము-తర్పణవిధానము.... 9-10
çߟâñýçߟ¯èþ*²Ææÿ$
11. {ÖѧéÅ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ Äæý$ÆæÿVöâæý 28. {ÖçÜ™èþÅ«§æþÆæÿáÆæÿ$®Ë$ Ô>{Ðèþ×ý Mæü–çÙ~ {™èþÄñý*§æþÖ 9. పంచాంగము.......................................... 11-22
M>Ç¢Mæü Mæü–çÙ~ ^èþ™èþ$Ȧ
Äæý$§æþÂM>¢Å Ðèþ$*ÌüÆ>Ðèþ$çÜÅ õ³sìýM> ™èþÅMæü¢¿æý*Ñ$M> ‘ {ÖçÜ™èþÅÐèþÆæÿ§æþ$V>®»ôý®Ææÿ$†¦™é güVæü¡™èþÌôý ‘ 10. ప్రాతస్సంకల్పగద్యము...................................... 17
ѧéÅ°«¨@ «¨Äæý$… §æþ§éÅ™Œþ AçÙtçÙçÙtźªç³NgüMæü@ ‘‘ çÜ$«§é {ÖçÜ™èþÅ«§æþÆ>ÃRêÅ ´ëÐèþÄôý$™Œþ çÜÃÆæÿ™èþ@ çÜ™èþ@ ‘‘ 11. స్నానసంకల్పము............................................ 18
29. {ÖçÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµ¡Ææÿ$®Ë$ Ððþ$OçÜ*Ææÿ$
12. {ÖÆæÿçœ$$¯é£æþ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$âæýRôýyæþ
BÚëÉæþ Ôèý$MæüÏ ç³NÇ~Ðèþ* శ్రీసుధా మాసపత్రిక
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Mæü–çÙ~ {糆糙Œþ సదస్యులు కండి, సదస్యులను చేయండి.
çÜ™èþÅ«§æþÆ>ü®çÜ…¿æý*™èþ@ _…™éÐèþ$×ìýÑgü–…À™èþ@ ‘
Ææÿçœ$$¯é£æþVæü$Ææÿ$… ¯úÑ$ ѧéÅ°«¨MæüÆø§æþÂÐèþÐŒþ$ ‘ ఇంటింటా ధర్మప్రచారం జరగాలని శ్రీసత్యాత్మతీర్థుల సంకల్పం. కనుక
çÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµMæüÌüµ{§æþ$@ MæüÌüµÄôý$™Œþ M>Ðèþ$«§æþ$\Šý Ðèþ$Ðèþ$ ‘‘ అనేక ధార్మికమైన విషయములతో సంపన్నమయ్యేట్ లు శ్రీసుధా
Mæü*Æøà ÐèþÆæÿ$×ýVæü…Vóü ^èþ Äæý$çÜÅ {ç³™èþÅ„æü™é… Væü™é@ ‘‘
30. {ÖçÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt¡Ææÿ$®Ë$ Ððþ$OçÜ*Ææÿ$ మాసపత్రికను రూపొందించుచున్నారు. కనుక ఆ మాసపత్రికకు
13. {ÖÆæÿçœ$$ÐèþÆæÿÅ¡Ææÿ$®Ë$ ¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$ ¸ëÌü$Y×ý AÐèþ*ÐéÝëÅ
gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ™èþ–¡Äæý* ప్రతియొక్కరూ సదస్యులు కావాలి. ఈ రోజే మీరు శ్రీసుధా చందాదారులు
Ðèþ$à{ç³Ðéíßý± ÁÐèþ* Äæý$çÜÅ Ðèþ*ÆæÿYÐèþ$§é¯èþ$Ã§é ‘ çÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµÐéÆæÿ$®Å™èþ¦@ çÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt^èþ…{§æþÐèþ*@ ‘ కండి. మీ బంధవులకు కూడా దీని గురించి చెప్పి చందాదారులుగా
Ææÿçœ$$ÐèþÆøÅ Ðèþ$$§æþ… §æþ§éÅ™éPÑ$™éÆæÿ¦{糧éÄæý$Mæü@ ‘‘ {´ëǦ™éÔóýçÙ§é™é ^èþ ¿æýMæü¢Ðèþ–…§æþçÜÅ °™èþÅ§é ‘‘ చేయండి. మాసపత్రికను చదివి ధర్మం గురించి తెలుసుకుని
çÜ…™óþ¼§æþ¯èþ*Ææÿ$ శ్రీపాదులవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి.
14. {ÖÆæÿçœ$*™èþ¢Ðèþ$¡Ææÿ$®Ë$ †Ææÿ$MøÆÿ$$Ìü*Ææÿ$ 31.}çÜ™èþÅç³Æ>Äæý$×ý¡Ææÿ$¦Ë$
ç³#çÙÅ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ BÖÓ¯èþ Ôèý$MæüÏ çÜç³¢Ò$ కన్నడ శ్రీసుధా సదస్యత్వాన్ని పొందడానికి- 8762629132
¿êÐèþ»Z«§æþMæü–™èþ… õÜÐóþ Ææÿçœ$*™èþ¢Ðèþ$Ðèþ$àVæü$Ææÿ$ÐŒþ$ ‘ çÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt§æþ$V>®»ôý®@ gê™èþ@ çÜ™èþÅç³Æ>Äæý$×ý@ ‘ తెలగు శ్రీసుధా సదస్యత్వాన్ని పొందడానికి- 9949474877
Äæý$_eçÙÅÕçÙÅÕÚëŧéÅ@ sìýç³µ×êÅ^éÆæÿÅçÜ…hq™é@ ‘‘ _…™éÐèþ$×ìý@ çÜ§é ¿æý*Äæý*™èþÞ™é… _…†™èþíܧæþ®Äôý$ ‘‘ మొబైల్ నంబరుకు గూగల్ పే ఫోన్ పే ద్వారా డబ్బును పంపించి ఇదే
నంబర్ కు మీ పూర్ణమైన అడ్రస్ ను మెసేజ్ చేయండి.

1
౹౹ శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతేతరామ్ ౹౹

శ్రీమజ్జగద్గురుశ్రీమన్మధ్వాచార్యమూలమహాసంస్
థా నము

శ్రీప్లవనామసంవత్సరము
్ధ ాంతపంచాంగము గత శాలివాహన శకము 1943
సూర్యసిద
Äñý*¬Äæý$… M>ÌüçÜ¢çÜÅ ™óþ¬ÐèþÅMæü¢º…«§ø ^óþÚëtÐèþ*çßý$ÔóýaçÙt™óþ Äôý$¯èþ ÑÔèýÓÐŒþ$ ‘ §éÓç³ÆæÿÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 8Ë„æü64ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ రసాధిపతి బావి, సరోవరములో నీటి కొఱత, అతియైన చలితో
°Ðóþ$Úë¨ÆæÿÓ™èþÞÆ>…™ø Ðèþ$ïßýÄæý*¯Œþ ™èþ… ™óþÓÔ>¯èþ… „óüÐèþ$«§éÐèþ$ {ç³ç³§óþÅ ‘ ‘1‘‘
§éÓç³ÆæÿÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ రవి
«§æþÆæÿÃÐèþ$$ 2 ´ë§æþÐèþ$$Ë$, ÆæÿMæü¢Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, బాధ, చెఱకు, నూనె, యవ, పత్తి వీటికి నాశము.
{ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æ>¦RêůŒþ Væü$Ææÿ*¯Œþ ѧéŨÐéMæüÆ>¯Œþ ‘ నీరసాధిపతి
Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 7çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$ కర్పూరం, అగరు, గంధం, బంగారు, ముత్యం,
Ðèþ…§óþ Mæü$§æþ–íÙt§æþ$Æø¾«§æþÐéÅçÜíܧ鮅™èþ©ç³M>¯Œþ ‘‘2‘‘ Æ>ïèþÐèþ$$ 1 ÐóþÆÿ$$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$, శుక్ర వస్త్రములు వీటి వెల అధికమవుతుంది.

{ºàà ÐéÄæý$$WÈÔèýÔóýçÙVæüÆæÿ$yé §óþÐóþ…{§æþM>Ðèþ˜ Væü$Ææÿ$@ Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï «§é¯øÅ™èþµ†¢, Æ>W´ë{™èþË$,


^èþ…{§éÆúP ÐèþÆæÿ$×ê¯èþÌo Ðèþ$¯èþ$Äæý$Ðèþ˜ Ñ™óþ¢ÔèýÑõœ$²ÔèýÓÆú ‘ Ææÿf™èþÐèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 10 మేషసంక్రమణం ఫలము
¯éçÜ™úÅ °ÆŠÿº$$†ÆæÿÃÆæÿ$§æþY×ýÄæý$$™é@ ç³Ææÿj¯èþÅÑ${™é§æþÄæý$@ ´ëç³Ðèþ$$ 10 చైత్ర శుక్ల ద్వాదశీ (13-04-2021) మంగళవారము
çÜ{ïÜ¢M>çÜ$ÞÆæÿç³#…VæüÐé@ {糆¨¯èþ… Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$ ‘‘3‘‘ MæüÍÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 4Ë„æü32 ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ 56 ఘటికా, 17 పలము రాత్రి సూర్యుని నిరయణ
మేషసంక్రమణమున్నందువలన దాని ఫలముగా వృష్టి, పంట
B¨™éŨ¯èþÐèþ{Væüà@ Ôèý$¿æýMæüÆ> Ðóþ$Úë§æþÄñý* Æ>ÔèýÄñý* MæüÍÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ «§æþÆæÿÃÐèþ$$ 1 ´ë§æþÐèþ$$, A¯èþ²Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$,
అభివృద్ధమవుతాయి. జగతికి క్షేమము కలుగుతుంది.
¯èþ„æü™é{×ìý çÜÄñý*VæüM>Ôèýa †£æþÄæý$çÜ¢§óþªÐèþ™éçÜ¢§æþY×ê@ ‘ Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 3.1/2çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$,
Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$Æ>ïèþÐèþ$$ 120 çÜ… సూర్యసిద్ధాంతరీత్యా మకరసంక్రమణ ఫలము
Ðèþ*Ýë»êª º$$™èþÐèþçÜ£ðþOÐèþ ¨ÐèþÝë@ çÜ…«§éÅçÜ¢£é Æ>{™èþÄæý$@
çÜÆóÿÓ Ýë¦ÐèþÆæÿgü…VæüÐèþ*@ {糆¨¯èþ… Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$ ‘‘4‘‘ Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, AçÜ™èþÅÐé© f¯èþ$Ë$, పౌష శుక్ల ద్వాదశీ శుక్రవారము (14-01-2022)
Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï «§é¯øÅ™èþµ†¢, Ðèþ$sìýt´ë{™èþË$, సూర్యమండలోదయమారభ్య ఘటికా 33 పళ 01,
{ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æ>¦ÆæÿÅÔ>{çÜ¢§æþ$V>®¼®Ðèþ$…£æþ¯é™Œþ ‘ ™é{Ðèþ$Ðèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 5 రవిమకరసంక్రమణము బాలవ కరణోపరి సంభవించును.
´ë{´ë¢ ¯éÅÄæý$çÜ$«§é Äôý$¯èþ ™èþ… güÄý*…{§æþÐèþ$çßý… ¿æýgôý ‘‘5‘‘ ´ëç³Ðèþ$$ 15. వాహనాదులు- వాహనము- పులి, ఉపవాహనము,
{ÖçÜ™éÅ™èþÃçÜÐèþ*Ææÿ…¿ê… sîýM>Mæü–™éµ§æþÐèþ$«§æþÅÐèþ*ÐŒþ$ ‘ Væü†…_¯èþ MæüÍÄæý$$Væü 5122 గుఱ్ఱము, ఆసనము- ఉపవిష్ టా , పీతవస్త్రధారణము,
{ÖÐèþ$§é^éÆæÿÅç³ÆæÿÅ…™é… Ðèþ…§óþ Væü$Ææÿ$ç³Ææÿ…ç³Æ>ÐŒþ$ ‘‘6‘‘ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ హరిద్వర్ణకంచుకధారణము, గదాధారణము, కుంకుమలేపనము,
CMæüÐèþ$$…§æþ$ Ðèþ^óþa MæüÍÄæý$$Væü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ 4,26,878 రజతపాత్ర, జాజీపుష్పధారణము, పరమాన్నభోజనము,
B´ë§æþÐèþ˜Íç³ÆæÿÅ…™èþ… Væü$Ææÿ*×êÐèþ*Mæü–†… çÜÃÆóÿ™Œþ ‘ భూతజాతి, కుమారీ అవస్ థా , ముక్తా భూషణము, వారనామము
™óþ¯èþ Ñçœ*²@ {ç³×ýÔèýÅ…† íܧæþ®Å…† ^èþ Ðèþ$¯øÆæÿ£é@ ‘‘7‘‘ D MæüÍÄæý$$VæüÐèþ$$ÌZ 6 ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$Ë$, నందా, నక్షత్రనామము, క్షిప్రా , ఉత్తరతః ఆగమనము, దక్షిణే
^ðþO{™é§éÐèþ#çÙíÜ çÜÃÆæÿ¯èþ$ÃÆæÿÇçç³#… ^ø™é¦Äæý$ Ô>…™èþçÜÓÆóÿ 1 Äæý$$«¨íÙxÆæÿÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 3044 çÜ… గమనము, నైరుత్యే దృష్టి, బ్రా హ్మణులకు సుఖము-క్షేమము.
Ðèþ–§ø®Mîü¢@ ç³ÇVæü–çßýÅ °…ºMæü§æþÌü… {´ëÔ>ÅgüÅ´ë{™óþ çÜÓMæüÐŒþ$ ‘ Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, జన్మనక్షత్రానుసారేణ సంక్రాంతిఫలము
Ðèþ{Mæü¢… Ò„æüÅ çÜ$§æþÆæÿµ×ôý ^èþ çÜ$çßý–§é Ýë²™éÓ çÜÐèþ$… ¿æý*íÙ™èþ@ 2 Ñ{MæüÐèþ$ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 135 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ పంథాః కృత్తికా రోహిణీ మృగశిరా
{Ôèý$™éÓ ÐèþÆæÿÛçœÌü… {í³Äñý$OçÜÞçßý Ðèþ$$§é ¿æý$…i™èþ §ðþOÐèþgüqMðüO@ ‘‘8‘‘
3 Ô>ÍÐéçßý¯èþÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 18,000 çÜ… సుఖం ద్ రా, పునర్వసు
ఆర్ పుష్య, ఆశ్లేషా మఘా,పూ.ఫా
çÜÓíÜ¢} çÜÐèþ$çÜ¢fVæü§æþ$™èþµ†¢íܦ†ËÄæý$°Äæý$Ðèþ$¯èþgêq¯égêq¯èþº… Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ పీడా ఉ.ఫా తా
హస్ చిత్
రా
«§æþÐðþ*„æü& M>Ææÿ×ý$yðþO¯èþ }Ðèþ$àÑçÙ$~Ðèþ#° ¯éÀMæüÐèþ$ËÐèþ$$¯èþ$…yìþ f°… C¨ÐèþÆæÿMæü$ Væüyæþ_¯èþ 1943 వస్త్రలాభః స్వాతీ, విశాఖా ఠా
అను, జ్యేష్ మూల, పూ.షా
_¯èþ }^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ& {ºçßýçóþÐèþ#Ë BÄæý$$çÙÅÐèþ$$ ¯èþ*Ææÿ$ çÜ… Ô>ÍÐéçßý¯èþÔèýMæüçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ ధనహానిః ఉ.షా శ్రవణ ఠా
ధనిష్
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$. D BÄæý$$çÙÅÐèþ$$¯èþ$ ç³Ææÿ A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. ధనలాభః శత, పూ.భా ఉ.భా, రేవతీ అశ్వినీ, భరణీ
Æ>»ZÐèþ# ÔèýMæüçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ 16,057
A…§æþ$ÌZ° ç³NÆ>ÓÆæÿ®Ðèþ$$ (50 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$) çÜÐèþ*ç³¢Ðèþ$Æÿ$$¯èþ¨. 4 ÑfÄæý*À¯èþ…§æþ¯èþÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 10,000 ¯èþ„æü{™èþMæü…§éÄæý$ËÐŒþ$
E™èþ¢Æ>Ææÿ®Ðèþ$$ÌZ° Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÌZ° Ððþ$$§æþsìý ¯ðþËÌZ° çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ ÑçÙÐóþ$ ^éÆæÿ¦Ìê¿æý@ ÝëÅ™Œþ çÜÐóþ$ ™èþ$ çÜÐèþ$™é ¿æýÐóþ™Œþ ‘
ÔóýÓ™èþÐèþÆ>çßýMæü˵Ðèþ$¯óþ Ððþ$$§æþsìý ¨¯èþÐèþ$…§æþ$ ç³VæüË$ 13çœ$sìýM> 42 5 ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 4,00,000 Ôèý*¯óþÅ Ôèý*¯èþÅçœË… {´ùMæü¢… ÐèþÆæÿÛ[™èþÅ…ÔèýçœË… {MæüÐèþ*™Œþ ‘‘
ç³ËÐèþ$$Ë$ Væüyæþ_¯èþÑ. çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ B¨Ôèý*¯óþÅ Ðèþ$àÐéÅ«¨@ Ðèþ$«§æþÅÔèý*¯óþÅ Ðèþ$çßý§æþÂÄæý$ÐŒþ$ ‘
Mæü–™èþ, {™óþ™é, §éÓç³Ææÿ,MæüÍÄæý$$Væü 1Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$ 6 MæüÍP¿æý*ç³ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 821çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ A…™èþÅÔèý*¯óþÅ Ñ™èþ¢¯éÔèý@ {†Ôèý*¯óþÅ ^èþ Ðèþ$à¿æýÄæý$ÐŒþ$ ‘‘
71Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$Ë$ 1Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$
ఫ్లవనామసంవత్సరఫలము A ¿æý Mæü– Æø Ðèþ$– B[Æ>ª ç³#¯èþ ç³# B
14Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$Ë$ 1 Mæü˵Ðèþ$$ {ç³. Q…yæþ 0 3 6 1 4 7 2 5 0
JMæüMæü˵Ðèþ$$ {ºçßýçóþÐèþ#ËMæü$ JMæü ç³VæüË$. ప్లవనామసంవత్సరంలో అతివృష్టితో ధాన్యనాశము. దొంగలభయం, ¨Ó. Q…yæþ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
రోగములు బాధ, కృషికి ఆటంకం, అల్పసుఖం.
C…™óþ Æ>{† ™èþ–. Q…yæþ 4 2 0 3 1 4 2 0 3
360Mæü˵Ðèþ$$Ë$ {ºçßýçóþÐèþ#Ë 1 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ప్ల వనామసంవత్సర రాజాదులు మరియు ఫలములు Ðèþ$ ç³N.¸ë E.¸ë çßý _{™é ÝëÓ Ñ A¯èþ$ gôýÅ

Cç³µsìý {ºçßýçóþÐèþ#Ë ¨¯èþÐèþ$$ÌZ 1 ÝëÓÄæý$…¿æý$Ðèþ 2 ÝëÓÆø_çÙ 3 E™èþТ þè $ 4 చాంద్రమానప్రకారం- రాజా బుధ, మంత్రీ చంద్ర, సేనాధిపతి చంద్ర, {ç³. Q…yæþ 3 6 1 4 7 2 5 0 3
™éç³Ü ç 5 ÆðÿÐO þè ™èþ 6 ^é„æü$çÙ A¯óþ BÆæÿ$ Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$Ë$ Væüyæþ_¯èþÑ. C糚yæþ$ పూర్వసస్యాధిపతి- గురు, అపరసస్యాధిపతి- చంద్ర, ధాన్యాధిపతి- మంగళ, ¨Ó. Q…yæþ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
HyæþÐèþ ÐðþÐO þè Ü
ç Ó™èþ Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$ ¯èþyæþ^èþ$^èþ$¯èþ²¨. ఘా ధిపతి- చంద్ర, మేఘాధిపతి- చంద్ర, రసాధిపతి- శని,
అర్
™èþ–. Q…yæþ 1 4 2 0 3 1 4 2 0
Ðèþ$* ç³NB EB {Ôèý «§æþ Ôèý ç³N¿ê E.¿ê ÆóÿÐèþ
ÐðþÐO þè Ü
ç Ó™èþÐèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$…§æþ$ Mæü*yé 71 Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$ËÌZ 27 ఫలములు
Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$Ë$ Væü†…_¯èþÑ. C¨ 28 Ðèþ Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$. 28Ðèþ {ç³. Q…yæþ 6 1 4 7 2 5 0 3 6
రాజా ధన-ధాన్యముల కొఱత, యుద్ధభయం, ¨Ó. Q…yæþ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$ÌZ Mæü*yé Mæü–™èþ&{™óþ™é&§éÓç³Ææÿ Äæý$$VæüÐèþ$$Ë$ Væü†…_¯èþÑ.
మంగళ అగ్నిభయం, దొంగతనం,రోగభయం, నీటి కొఱత. ™èþ–. Q…yæþ 3 1 4 2 0 3 1 4 2
28Ðèþ MæüÍÄæý$$VæüÐèþ$$ {ç³Ðèþ–™èþТ þð $O¯þè ¨.
మంత్రీ వర్షాభావం వలన ధాన్యనాశం, అగ్నిభయం,
మేషాదిరాశీనాం ఆయ-వ్యయఫలమ్
Ðèþ$àÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 43Ë„æü20 ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ మంగళ దొంగతనం-రోగభయం, యుద్ధభయం, రాజులకు
Mæü–™èþÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 17Ë„æü28ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ బ్రాహ్మణులయందు అనాదరం. రాశయః మేష వృష మిథు కర్క సింహ కన్యా
Mæü–™èþÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$Ë$ ¯éË$Væü$´ë§æþÐèþ$$Ë §« þæ ÆæÿÃÐèþ$$, సేనాధిపతి అతిపీడ, సస్యముల నాశము, అతిశయమైన ఆయః 2 11 2 11 14 2
మంగళ యుద్ధభీతి, అగ్నిపీడ.
AíÜV¦ üæ ™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, Ü ç ™èþÅÐé¨f¯èþ$Ë$, వ్యయః 14 5 5 14 11 5
Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 28çßýçÜТ þè $$Ë$, పూర్వ సువృష్టితో ధన-ధాన్య-ఫలముల సమృద్ధి, ఆరోగ్యం, రాశయః తులా వృశ్చిక ధను మక కుంభ మీన
Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$Æ>ïèþÐèþ$$ 1Ë„æüÜ ç … సస్యాధిపతి రాజులలో మైత్రి, సంపత్సమృద్ధి.
ఆయః 11 2 14 8 8 14
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, Hyæþ$ÝëÆæÿ$Ï శుక్ర
§« é¯øÅ™èþµ†¢, Ü ç $ÐèþÆæÿÐ~ þè $Äæý$´ë{™èþË$, అపర- ధాన్యాభావం, కందమూలముల దౌర్లభ్యం, వ్యయః 5 14 2 5 5 2
Ææÿ™èþ²Ðèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ³ ç #×ýÅÐèþ$$ 20 సస్యాధిపతి నీటి కొఱత, రాజులలో కలహం, రోగభయం, గురుశుక్ర అస్తోదయ
´ëç³Ðèþ$$ 0 మంగళ అగ్నిభయం.
యవ, గోధుమ, కంది, మినుము, పెసలు ఈ చైత్ర శుక్ల నవమీ 21&04&-2021 పూర్వోదితః
{™óþ™éÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 12Ë„æü96ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ ధాన్యాధిపతి
ధాన్యముల సమృద్ధి, పచ్చభూమిలో పంట పౌష శుక్ల సప్త మీ 05&01&-2022 పశ్చిమాస్తః
{™óþ™éÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ Ðèþ$*yæþ$´ë§æþÐèþ$$Ë «§æþÆæÿÃÐèþ$$, Ðèþ*…çÜ& గురు శుక్రః
సమృద్ధమవుతుంది.
Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ పౌష శుక్ల ఏకాదశీ 13&01&-2022 పూర్వోదితః
14çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$Æ>ïèþÐèþ$$ అర్ఘాధిపతి అల్పవృష్టి, పెనుగాలి, కొన్ని చోట్ల మాత్రమే మాఘ కృష్ణ పంచమీ 21&02&-2022 అస్తః
10ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, I§æþ$ÝëÆæÿ$Ï మంగళ వర్షం,పంట,ఆరోగ్యం. గురుః
«§é¯øÅ™èþµ†¢, Ððþ…yìþ´ë{™èþË$, çÜÓÆæÿ~Ðèþ$Äæý$ మేఘాధిపతి పెనుగాలిభయం, అగ్నిభయం, ధన-ధాన్య-ఫలముల
ఫాల్గుణ కృష్ణ చతుర్థీ 12&03&-2022 ఉదయః

ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 15 ´ëç³Ðèþ$$ 5. మంగళ కొఱత, రోగముతో దౌర్బల్యం, నీళ్ళు లేకుండుట.

2
ముహూర్తములు
Ôèý$§æþ®Ððþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A°Æ>Óçßý糄æüÐèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$ D {Mìü…§æþ CÐèþÓºyìþ¯èþÑ. Ðésìý° 03-07-2021 జ్యేష్ఠ కృష్ణపక్ష 09 శని రేవతి అభిజిత్ 12:25 మేష
gZņÇÓ§æþ$ÌñýO¯èþ ѧéÓ…çÜ$˯èþ$ çÜ…{糨…_ ÝëÐèþ«§é¯èþÐèþ$$V> ™ðþË$çÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
13-07-2021 ఆషాఢ శుక్లపక్ష 03 మంగళ మఘా అభిజిత్ 12:26 సింహ
çÜ*^èþ¯èþ@& E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ËÌZ¯óþ ÑÐéà¨MæüÆæÿÃ˯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> §æþ…ç³™èþ$ËMæü$
BÆøVæüÅÐèþ$$, ÝûQÅÐèþ$$, Ýû¿êVæüÅÐèþ$$, BÄæý$$çÙÅÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ AÀÐèþ–§æþ®& Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. AÆÿ$$¯é Mö…§æþÆæÿ$ 20-11-2021 కార్తిక కృష్ణపక్ష 01 శని రోహి మకర మీన 11:10 వృషభ
B«§æþ$°Mæü$Ë$ AçÜË$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ÌZ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$aMö¯èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. E§øÅVæüÐèþ$$, 21-11-2021 కార్తిక కృష్ణపక్ష 02 రవి మృగ కుంభ తులా 12:30 వృషభ
ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ J†¢yìþ {ç³çÜ…VæüÐèþ$$ËÌZ Ðèþ$…_ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþMðüO ÒÆæÿ$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*yæþÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìýÐéÇMìü 08-12-2021 మా.శుక్లపక్ష 05 బుధ శ్రవణ మకర కుంభ 09:45 మకర
V>¯èþ$ Ô>݈ùMæü¢Ððþ$O¯èþ D A¯èþ$Mæü˵Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$˯èþ$ C^èþar C_a¯éÐèþ$$. Mæü¯èþ$Mæü ÒÆæÿ$ D Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$˯èþ$
Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$. C¨ „óüÐèþ$MæüÆæÿÐèþ$$. D E§óþªÔèýÐèþ$$™ø¯óþ A°Æ>Óçßý Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$˯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW¯èþ¨. మకర మిథున 10:35 మకర
Òsìý° gZņÇÓ§éÓ…çÜ$Ë™ø çÜÐèþ*ÌZ^èþ¯èþ ^óþíÜ, CçÙtÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþ$ °Æ>®Ææÿ×ý ^óþçÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ 13-12-2021 మా.శుక్లపక్ష 10 సోమ రేవతీ మకర మిథున 10:15 మీన
Ìôý¯èþ糚yæþ$ ÑÐéà§æþ$˯èþ$ AçÜË$ ^óþçÜ$MøÆ>§æþ$.
24-12-2021 మా.కృష్ణపక్ష 05 శుక్ర మఘా అభిజిత్ 12:25 సింహ
1. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿÐèþ$$ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ °íÙ§æþ®Ðèþ$° Mö…§æþÆæÿ$ ^ðþí³µ¯éÆæÿ$. M>± Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿÐèþ$$
Ðèþ$«§æþÅÐèþ$Ðèþ$° ^ðþí³µ¯éÆæÿ$. ""ÝùÐèþ$º$«§æþVæü$Ææÿ$Ôèý${MæüÐéÆ>@ Ôèý$¿ê@, A¯óþÅ Ðèþ$«§æþÅÐèþ*@'' A° «§æþÆæÿÃíÜ…«§æþ$Ðèþ^èþ¯èþÐèþ$$. 2.) 26-12-2021 మా.కృష్ణపక్ష 06 రవి ఉ.ఫా అభిజిత్ 12:25 కన్యా
çÜ*ÆæÿÅíܧ鮅™èþÈ™éÅ „æüÄæý$†¤ E¯èþ²¯èþ* §æþ–VæüY×ìý™èþÐèþ$$ÌZ „æüÄæý$†¤ Ìôý° GyæþË B Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ °Ææÿ$ªçÙtÐðþ$O¯èþ¨. 23-01-2022 పౌష కృష్ణపక్ష 05 రవి ఉ.ఫా. అభిజిత్ 12:25 కన్యా
3.) Æ>çßý$M>ËÐèþ$$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ A¯óþMæü$Ë {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ §øçÙÐóþ$ M>§æþ$. Ðèþ$Ç Mö…§æþÇ {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ ºÍçÙxÐðþ$O¯èþ
Äñý*V>§æþ$Ë$¯èþ²^ø Æ>çßý$M>ÌꨧøçÙÐèþ$$Ë$ ç³Ççßý–™èþÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. 4. ÑÐéçßýÐèþ$$çßý*Æ>¢§æþ$ËMæü$ çÜ*ÆøÅ- 05-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 05 శని ఉ.భా. మేష వృషభ 11:00 మీన
§æþÄæý$M>ËÐèþ$$¯èþMæü$¯èþ² §æþ–VæüY×ìý™èþ {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ †£æþ$˯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW¯èþ¨. ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐèþ$$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢çÜÐèþ 06-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 06 రవి రేవతి మేష వృషభ 10:55 మీన
$Äæý$Ðèþ$$ÌZ°¨. మేష తులా 11:55 మీన
A°Æ>Óçßý糄æüÐèþ$…§æþ$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$ 07-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 07 సోమ అశ్వినీ అభిజిత్ 12:38 మేష
1. Ððþ¯èþ$Mæüsìý Æøk Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk ÐèþÅ¡´ë™èþÐèþ$$, ÐðþO«§æþ–†, MæüǨ¯èþÐèþ$$, §æþ$çÙt¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$ 22-02-2022 మాఘ కృష్ణపక్ష 06 మంగళ స్వాతీ అభిజిత్ 12:37 తులా
E¯èþ²^ø B §æþ$çÙt¨¯èþÐèþ$$˯èþ$ ç³Ç™èþÅh…_ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 2. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþMæü$ Ððþ¯èþ$Mæü
Ðèþ$$…§æþ$ §æþ$çÙtM>ËÐèþ$$Ë$¯èþ²^ø B §æþ$çÙtM>ËÐèþ$$ Ðèþ$$M>¢Äæý$Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑÐéçßýÐèþ$$ÌZ° {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ 27-03-2022 ఫాల్గుణ కృష్ణపక్ష 10 రవి ఉ.షా. అభిజిత్ 12:29 ధను
MæüÆæÿÃMæüÌêç³Ðèþ$$˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_ §æþ$çÙtM>ËÐèþ$$ Ðèþ^óþaÌZç³# B M>ÆæÿÅÐèþ$$˯èþ$ Ðèþ$$W…^èþÐèþÌñý¯èþ$. 3) ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ గృహప్రవేశముహూర్తములు
ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ËMøçÜÐèþ$$ gZņÇÓ§éÓ…çÜ$˯èþ$ çÜ…{糨…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
13-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 02 గురు రోహి మేష తులా 05:45 వృషభ
4. §æþÔèýÒ$ †¤ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ MóüsêÆÿ$$…^èþºyìþ¯èþ¨. °õÙMæüÐèþ$$¯èþMæü$ °íÙ§æþ®Ððþ$O¯èþ¨. 26-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 15 బుధ అను సింహ వృషభ 12:00 వృశ్చి
5. §æþÔèýÒ$ E糯èþÄæý$¯èþÐèþ$$& ^úËÐèþ$$¯èþ$ E糯èþÄæý$¯èþÐèþ$$Mæü¯é² ç³NÆæÿÓÐóþ$ ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ¯óþ ({ºçßZÃ糧óþÔèýÐèþ$$) 30-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 05 రవి ఉ.షా. సింహ వృషభ 11:40 మకర
E糯èþÄæý$¯èþÐèþ$$¯èþ$ §æþÔèýÒ$†¤Äæý$…§æþ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. E糯èþÄæý$¯èþÐèþ$$ ^úËÐèþ$$ Æðÿ…sìý± JMóü Æøk ^óþÄæý$$ÐéÆæÿ$
§æþÔèýÑ$Äæý$…§æþ$ ^óþÄæý$Æ>§æþ$. 31-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 సోమ శ్రవణ సింహ వృషభ 11:35 మకర
04-06-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 10 శుక్ర ఉ.భా. సింహ వృషభ 11:25 మీన
ఉపనయముహూర్తములు
01-07-2021 జ్యేష్ఠ కృష్ణపక్ష 07 గురు ఉ.భా. సింహ వృషభ 12:25 మీన
దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశి అంశ సమయ రాశి 13-08-2021 శ్రావణ శుక్లపక్ష 05 శుక్ర చిత్రా కన్యా వృషభ 09:35 కన్యా
13-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 02 గురు రోహి వృషభ వృషభ 07:10 వృషభ
20-08-2021 శ్రావణ శుక్లపక్ష 13 శుక్ర ఉ.షా. కన్యా వృషభ 09:10 మకర
06-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 06 రవి రేవతీ మేష వృషభ 10:55 మీన
21-08-2021 శ్రావణ శుక్లపక్ష 14 శని శ్రవణ కన్యా వృషభ 09:05 మకర
వివాహముహూర్తములు
26-12-2021 మా.శుక్లపక్ష 07 రవి ఉఫా. కుంభ తులా 10:15 కన్యా
29-04-2021 చైత్ర కృష్ణపక్ష 03 గురు అను అభిజిత్ 12:21 వృశ్చిక
05-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 05 శని ఉ.భా. కుంభ ధను 08:00 మీన
03-05-2021 చైత్ర కృష్ణపక్ష 07 ఉ.షా మేష తులా 06:15 మకర
06-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 06 రవి రేవతీ కుంభ ధను 07:50 మీన
అభిజిత్ మకర
07-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 07 సోమ అశ్వినీ కుంభ ధను 07:45 మేష
13-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 02 గురు రోహి మేష తులా 05:45 వృషభ
26-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 15 బుధ అను అభిజిత్ 12:20 వృశ్చిక దేవప్రతిష్ఠా ముహూర్తములు
28-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 02 శుక్ర మూల అభిజిత్ 12:19 ధను 13-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 02 గురు రోహి మేష తులా 05:45 వృషభ

30-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 05 రవి ఉ.షా. మిథున తులా 07:05 మకర 26-05-2021 వైశాఖ శుక్లపక్ష 15 బుధ అను సింహ వృషభ 12:00 వృశ్చిక

అభిజిత్ 12:20 మకర 30-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 05 రవి ఉ.షా. సింహ వృషభ 11:40 మకర

31-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 సోమ శ్రవణ మిథున తులా 07:00 ధను 31-05-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 సోమ శ్రవణ సింహ వృషభ 11:35 మకర

04-06-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 10 శుక్ర ఉ.భా. మిథున ధను 07:10 మీన 04-06-2021 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 10 శుక్ర ఉ.భా. సింహ వృషభ 11:25 మీన
అభిజిత్ 12:20 మీన 01-07-2021 జ్యేష్ఠ కృష్ణపక్ష 07 గురు ఉ.భా. సింహ వృషభ 12:25 మీన
16-06-2021 జ్యేష్ఠ శుక్లపక్ష 06 బుధ మఘా అభిజిత్ 12:20 సింహ 05-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 05 శని ఉ.భా. కుంభ ధను 08:00 మీన
01-07-2021 జ్యేష్ఠ కృష్ణపక్ష 07 గురు ఉ.భా. అభిజిత్ 12:25 మీన 06-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 06 రవి రేవతీ కుంభ ధను 07:50 మీన
02-07-2021 జ్యేష్ఠ కృష్ణపక్ష 08 శుక్ర ఉ.భా. అభిజిత్ 12:25 మీన 07-02-2022 మాఘ శుక్లపక్ష 07 సోమ అశ్వినీ కుంభ ధను 07:45 మేష

గోత్ర ప్రవర 13 పారాశర వాసిష్ఠ శాక్త్య పారాశర్య


1 అత్రి ఆత్రేయ అర్చనానస శ్యావాశ్వ 14 విశ్వామిత్ర విశ్వామిత్ర కౌశిక అఘమర్షణ
ఈసంవత్సరములోని ఏకాదశీ తిథులు
2 ఆంగీరస ఆంగీరస ఆంబరీష యౌవనాశ్వ మాస పక్ష దినాంక వార మాస పక్ష దినాంక వార
15 బాదరాయణ ఆంగిరస పౌరుకుత్స్య త్
రా సదస్యవ
చైత్ర శుక్ల 23-04-21 శుక్ర ఆశ్విన శుక్ల 16-10-21 శని
3 ఉపమన్యు వాసిష్ఠ ఇంద్రప్రమద అభరద్వసు 16 భారద్వాజ ఆంగిరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ
చైత్ర కృష్ణ 07-05-21 శుక్ర ఆశ్విన కృష్ణ 01-11-21 సోమ
4 కపి ఆంగీరస అమహీయువ ఔరుక్షయ్య 17 ముద్గల ఆంగిరస భార్వ్యాశ్వ మౌద్గల్య
వైశాఖ శుక్ల 23-05-21 భాను కార్తిక శుక్ల 15-11-21 సోమ
5 కాశ్యప కాశ్యప అవత్సార నైధ్రువ కాశ్యప అవత్సార 18 (శ్రీ)వత్స భార్గవ చ్యావన ఆప్నవాన ఔర్వ జామదగ్న్య
అసిత వైశాఖ కృష్ణ 06-06-21 భాను కార్తిక కృష్ణ 30-11-21 మంగళ
19 వాసిష్ఠ వాసిష్ఠ మైత్
రా వరుణ కౌండిన్య
6 కుత్స ఆంగిరస మాంధాత్ర కౌత్స జ్యేష్ఠ శుక్ల 21-06-21 సోమ మా.శీర్ష శుక్ల 14-12-21 మంగళ
7 కౌండిన్య వాసిష్ఠ మైత్
రా వరుణ కౌండిన్య 20 వాసిష్ఠ వాసిష్ఠ ఇంద్రప్రమద అభరద్వసు
జ్యేష్ఠ కృష్ణ 05-07-21 సోమ మా.శీర్ష కృష్ణ 30-12-21 గురు
8 కౌశిక వైశ్వామిత్ర దేవరాత ఔదల 21 విష్ణువృద్ధ ఆంగిరస పౌరుకుత్స్య త్
రా సదస్య
ఆషాఢ శుక్ల 20-07-21 మంగళ పుష్య శుక్ల 13-01-22 గురు
9 గార్గ్య ఆంగిరసశైన్యగార్గ్య, ఆంగీరస బార్హస్పత్య 22 శాండిల్య శాండిల అసిత దైవల ఆషాఢ కృష్ణ 04-08-21 బుధ పుష్య కృష్ణ 28-01-22 శుక్ర
భారద్వాజ శైన్య గార్గ్య 23 శాలాంకాయన విశ్వామిత్ర శాలంకాయన కౌశిక శ్రా వణ శుక్ల 18-08-21 బుధ మాఘ శుక్ల 12-02-22 శని
10 జామదగ్న్య భార్గవ చ్యావన అప్నవాన ఔర్వ జామదగ్న్య
24 శౌనక భార్గవ శౌనహోత్ర గార్త్సమద శ్రా వణ కృష్ణ 03-09-21 శుక్ర మాఘ కృష్ణ 27-02-22 భాను
11 హరితస ఆంగీరస ఆంబరీశ యౌవనాశ్వ 25 గౌతమ ఆంగీరస ఆయాశ్వ గౌతమ భాద్రపద శుక్ల 17-09-21 శుక్ర ఫాల్గుణ శుక్ల 14-03-22 సోమ
12 మౌనభార్గవ భార్గవ వైతహవ్య సావేతస 26 ముద్గల ఆత్రేయ అర్చనానస పౌర్వాతిథ భాద్రపద కృష్ణ 02-10-21 శని ఫాల్గుణ కృష్ణ 28-03-22 సోమ

3
తారాబలము
ఇష్టదిననక్షత్రము జన్మనక్షత్రమునుంచి ఇష్టకాలదిననక్షత్రము వరకు లెక్కపెట్టవలెను. ఆ
తారాబల
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 సంఖ్యను 9 తో భాగించిన...
కోష్టక అ భ కృ రో మృ ఆ పున పు ఆ మ పూ ఉ హ చి స్వా వి అను జ్యే మూ పూ ఉ శ్ర ధ శ పూ ఉ రే
శేషము పేరు ఫలము పరిహారము
1 అ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+
2 భ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+ 1 జన్మతార అశుభము శాకదాన
3 కృ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 2 సంపత్తార ఉత్తమము
4 రో 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+ 3 విపత్తార అశుభము బెల్లము దానం
5 మృ 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 4 క్షేమతార శుభము
6 ఆ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
జ 5 ప్రత్యక్‌తార వర్జ్యము ఉప్పుదాన
7 పున 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
8 పు 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+ 6 సాధనతార ఉత్త మ ము
9 ఆ నువ్యులు, వెండి,
2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 7 నైధనతార వర్జ్యము
న్మ 10 మ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ బంగారం
11 పూ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+ 8 మిత్రతార శుభము
12 ఉ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 0 పరమమిత్ర ఉత్తమం
న 13 హ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+ + చిహ్నము ఉన్న రోజు తారాబలము ఉన్నదని తెలసుకోవాలి.
14 చి 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 1, 2, 4, 6, 8, 9 ఈ తారలు శుభములు.
15 స్వా 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
ఉదాహరణ 1- మీ నక్షత్రము అశ్వినీ ఐతే ఈ దిననక్షత్రము రేవతీ
క్ష 16 వి 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
ఐతే తారాబలము 0 పరమమైత్రతార అవుతుంది. ఇది ఉత్తమమైనది.
17 అను 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+
ఐతే జన్మనక్షత్రము రేవతీ దిననక్షత్రము అశ్వినీ ఐతే తారాబలము 2
18 జ్యే 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1
(సంపత్తార ఉత్తమము)
త్ర 19 మూ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+- 0+
ఉదాహరణ 2- మీ జన్మనక్షత్రము విశాఖా అయ్యుండి దిననక్షత్రము
20 పూ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+
చిత్రా ఐతే తారాబలం 8 (మిత్ర శుభము) కానీ జన్మనక్షత్రము చిత్రా
21 ఉ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7
ము శ్ర
దిననక్షత్రము విశాఖా అయినచో తారాబలం 3 (విపత్తార అశుభం)
22 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+
ధ తారాశాంతి - అనిర్వాహపక్షమందు జన్మతారకు శాకదానము
23 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5
24 శ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+ (కూరగాయలు), 3 వ తారకు బెల్లము, 5వ తారకు ఉప్పు, 7వ తారకు
25 పూ 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 నువ్వులు మరియు వెండి, బంగారము, వస్ర్తాదులను దానము చేసిన
26 ఉ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+ దోషము పరిహారమగును.
27 రే 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1

చంద్రబల కోష్ట కము

ఇష్టకాలమందు చంద్రుడు ఉన్న రాశి f¯èþÃÆ>Õ¯èþ$…yìþ CçÙtM>ËÐèþ$$¯èþ…§æþ$ ^èü…{§æþ$yæþ$ VæüË Æ>ÕÐèþÆæÿMæü* (Æðÿ…yìþ… జన్మరాశినుండి 1,3,6,7,10,11 ఈ స్థానములలో
చంద్రబల
కోష్ట కము
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sìý± ^óþÇa) ÌñýMæüP^óþíÜ Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$™èþ¢Ðèþ$$..... గోచరరీత్యా చంద్రుడున్నచో శుభము.
మే వృ మి కర్క సిం క తు వృ ధ మ కు మీ
1 మే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 శేషము పేరు శేషము పేరు 2,4,5,8,9,12 ఈ స్థానములందున్నచో అశుభము.
జ 2 వృ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 దేహసౌఖ్యము 7 సౌఖ్యవృద్ధి శుక్లపక్షమందు 2,5,9 స్థానములందున్నచో కృష్ణపక్షమందు
3 మి 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 కర్క 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 కలహము 8 ఆరోగ్యవృద్ధి 4,8,12 స్థానములందున్నచో శుభమని భావించవలెను.
సిం 3 ద్రవ్యలాభము 9 కార్యతామసము
న్మ 5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 అనిర్వాహపక్షములో చంద్రప్రీత్యర్థము చంద్రగ్రహపూజ
6 క 4 రోగభయము 10 ఉద్యోగవృద్ధి చంద్రమంత్ర జపము, బియ్యము దానము చేసినచో
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
7 తు 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
8 వృ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 కార్యవికల్పము 11 ఇష్టార్థసిద్ధి దోషము పరిహారమవుతుంది.
రా
ధ 6 శత్రునాశము 12 ధనవ్యయము
9 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
శుక్లపక్షములో చంద్రబలము, కృష్ణపక్షములో తారాబలము
10 మ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
శి 11 కు 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 వీటిని ముఖ్యముగా గమనించవలెను.
12 మీ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

తప్పిపోయిన వస్తు వులను తిరిగి పొందుటకు


కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్ । తస్య స్మరణమాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే ॥
అంధలోచనము దొరుకును పూర్వ దగ్గరలో దొరుకును మ, పూ, ఉ
మందలోచన సంభవము దక్షిణ మరొకరి చేతిలో (దగ్గిర) కనిపించును హస్త, చిత్రా, స్వాతి, విశా, అను, జ్యేష్ఠ, మూల, పూఆ, ఉఆ, శ్రవణ, ధనిష్ఠా
మధ్యలోచన తక్కువ సంభవము పశ్చిమ ఇంటిలోనే దొరుకును శత, పూభా, ఉభా, రేవ, అశ్వి, భర
సులోచన ప్రాప్తిసంభవము లేదు ఉత్తర అసలు దొరకదు కృత్తి, రోహి, మృగ, ఆర్ద్రా, పున, పుష్య, ఆశ్లేష
అంధ, మంద, మధ్య, సులోచన నక్షత్రములు అవకహడచక్రమందు చూపబడినవి.

Phone Numbers of Uttaradi Math Branches


MOOLA VRUNDAVANA 8373262524 Raichur ShadNagar 9666003881 2332223432 9410567005 V.M.M.P. 8026603692
Ranebennur 9731123457 Badarinath
PLACES 9481042484 Gagagarpet ANDHRA PRADESH Miraj 8087280676 7302779299 Publications 9242955488
Anegundi 8533267562 Penukonda 8977265290 Gulbarga 9448441740 Ananthapur 9440777779 9890334358 6312950360 Sahakaranagara 8884886222
Gaya
Navabrundavan 9449253155 Rajahmundry 9703924889 Holenarasipura 9845761995 Guntur Neera 8709484644 SRISUDHA MAGAZINE
7306950008 9420545746
9739726649 2332333525 9449754187 Arundelpet narasingpur 1129563449 Kannada 8022429132
Atkur Sangli Hospet New Delhi
6360903785 8087280696 8394229123 Guntur TAMIL NADU 9313055288 {Bangalore} 8762629132
9449734901
Narahariteerthru 9449786478 Ramanathapur
9866372460 9740217015 Krishnanagar 4428440988 Matrugaya 9825879729 Marathi {Pune} 9422320951
Santebidanur Chennai
Chittapur 9741705945 Mysore
7780441699 9448905326 8500441008 9444405108 Ahmedabad 9408688889 9949474877
Nellore Telugu {Kurnool}
9900601608 Satyavijaya Venkateshwara 9666108807 9994941706 9415571340 8297221008
Holehonnur 9944463550 8212364343 Coimbatore
8282235562 Nagaram Dhyana Kendra Nandyal 9849355195 9944008076 Varanasi 8808414200 Tamil
9486165309
Kolpur ( A.P) 7977065723 9488614358 9606077142 Rajahmundry 8832472566 7299152328 7398867600 {Srirangam}
Tirukoilur Srirangapatna Kanchipuram
Korlahalli 9945036139 9442865395 9980218142 Malliga Satram 9395379901 4427269360 Jajpur Road 8073255047
8518244082 9916517333 9986309108 8772277397 Kumbakonam 9498005708 Orissa 6366074956
Kurnool Yaragola Bijapur Tirumala
8297221008 9448830565 7204845435 9440271924 4573222710 Ayodhya 9482881829
Rameswaram
8217648583 KARNATAKA Tumkuru 9449905855 8772221008 8779088185 BENGALURU
Tirupati
Mahishi 8296123378 9480002324 Udupi Math 9480518176 9849179701 4144245505 Head Office 8022426203
Bagalkot Srimushnam
9449896874 8354355700 Udupi Rooms 8495822010 Vijayawada 9441008284 7348900628 J. Vidyapeetha 8026678726
Malkhed 9448181288 9900862838 TELANGANA Vizianagaram 9441909321 4312431087 Chikkapete
Bellary Srirangam 9845196899
6362364027 9481047478 Mehbubnagar 9701126872 MAHARASHTRA 9962070165 UMath
Manamadurai
9952814813 Belur 9448593380 4027564624 9922913738 Selam 8610557088 Digivjaya
Nachargudi 7795379732 Chitradurga 9480410950 Hyd Kachiguda 9849191837 Jath Thanjavur 9488674264 Lakshmi 8026670069
9420223287
Veeracholapura 9486218256 Harihar 9739778013 7416061008 2312624400 Totadri/ 9245442122 Narasimha 7975667671
Mysuru UMath 9448147459 8362278799 Hyd Jilelaguda 9441928448 Trivendram 9845465297 Sannidhi
Hubballi Kolhapur 8421602763
9326223700 9741704053 9441117719 NORTH INDIA Satyapramoda 8026508680
Pandharpur Hyd Malkajgiri 9423267488
2186223700 8362446535 4027066772 Allahabad Kalyana Mantapa 9611407873
Dharwad 9420223286 9451366300
8471230205 9448896707 Indur (Prayag) V.M.M.P
Mannur 9390062484 Latur 8022426476
9448952626 Hasan 9448772199 (Nijamabad) 9890454108 Accounts

4
జ్యోతిష్యముయొక్క సామాన్య పరిచయము

శుభ తిథులు అయ్యే సంఖ్యను కూడికచేసి వచ్చిన మొత్తమును 9 తో భాగించిన జన్మమాస నక్షత్రవిచారము-జ్యేష్ఠపుత్
రు ని ఏ విధమైన సంస్కారమునూ,
ద్వితీయా తృతీయా పంచమీ
తరువాత శేషము 1 మిగిలితే మృత్యుపంచకము, 2 అగ్నిపంచకము, 4 జన్మమాసము, జన్మ క్షత్రము, జన్మదినములలో చేయకూడదు. ద్వితీయాది
2 3 5
రాజపంచకము, 6 చోరపంచకము, 8 రోగపంచకము. 3,5,7,0 శేషము
7 సప్తమీ 10 దశమీ 13 త్రయోదశీ పుత్
రు ల సంస్కారమును చేయవచ్చును.
మిగిలితే నిెష్పంచకమమతుంది. లగ్నము బలిష్ఠముగా ఉన్నచో పంచక
15 పౌర్ణిమ జననశాంతి విచారము- బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ; తిథి-కృష్ణపక్షమలోని 14-30.
దోషము లేదు. మత్యుపంచకదోషపరిహారమునకు తైలదానమును,
రోగపంచకదోషపరిహారమునకు తామ ్ర దానమును చేయవలెను. నక్షత్రములు-ఆశ్లేషా, జ్యేష్
ఠా , మూల, చిత్
రా 1-2 చరణము, పుష్య
శుభ వారములు సోమ, బుధ, గురు, శుక్ర 2-3చరణము, ఉత్తరా 1వ చరణము,పూర్వాషాఢా 3వ చరణము, మఘా
అశుభ వారములు రవి, మంగళ, శని లగ్నత్యాజ్య కాలము- మేష, వృషభ, కన్యా, ధనులగ్నముల ఆదిభాగమందు
1వ చరణము,విశాఖా 4వ చరణము, రేవతి చివరి 2ఘటికలు, అశ్విని
కర్కాటక, వృశ్చిక, మకర, మీన లగ్నముల అంత్యభాగమందు, మిథున,
నందాది తిథులు సింహ, తులా, కుంభ లగ్నముల మధ్యభాగమందూ అర్ధఘటికాపర్యంతమైన మొదటి 2ఘటికా. యోగములు- వ్యతీపాత, వైధృతి. కరణ-భద్రా . సంక్రాంతి,
కాలము త్యాజ్యమైనది. కనుక ఈ కాలమును వదిలి శుభకార్యమును గ్రహణము, క్షయ, యమఘంట, దగ్ధ, మత్యుయోగ, నక్షత్రవిషఘటీ,
వారములు శుక్ర బుధ మంగ శని
గురు శుక్లపక్ష కృష్ణపక్ష
చేయవలెను. యమలజననము (జంట), సదంతజననము, అధోముఖ-జననము,
1 2 3 4 5 అశుభ శుభ
సామాన్య త్రికప్రసవము (3 కొడుకుల తరువాత కూతురు అథవా 3 కూతుర్ల తరువాత
1 2 3 4 5 అశుభ శుభ యోగములలో త్యాజ్యకాలము- ఈ యోగములలోని ఆదియందుగల కొడుకు జనిస్తే ) పిత్రేకనక్షత్రము, మాత్రేకనక్షత్రము, భ్రా త్రేకనక్షత్రము,
తిథులు (ఘటికములు) గంటలు త్యాజ్యమైనవి. పరిఘ (30ఘటి)12
6 7 8 9 10 మధ్యమ మధ్యమ
గంటలు,శూల(5ఘ) 2 గంటలు, గండ,అతిగండ (6 ఘ) 2.24 గంటలు, భగిన్యేకనక్షత్ర, తిథిగండాంత, లగ్నగండాంత, నక్షగ్రండాంత వీటిలో ఏదైనా
11 12 13 14 15/30 శుభ అశుభ
వ్యాఘాత (9ఘటి) 3.36గంటలు. ఉన్నచో అగత్యముగా శాంతిచేయవలెను.
సంజ్ఞ నందా భద్రా జయా రిక్తా పూర్ణా
ఫల శుభ శుభ శుభ అశుభ శుభ దినమానము- దినమానమనగా సూర్యోదయమునుండి సూర్యాస్తము వరకు సాడేతీన్ ముహూర్తము- 1.యుగాది,2.అక్షయ్యతృతీయా,3.విజయదశమి
గల కాలము. అయిననూ కాలమునకూ, దినమానమునకూ 4 నిమిషముల ఈ మూడు పూర్ణము మరియు బలిత్రిపదా సగము సామాన్యముగా సకల
సర్వకార్యములకూ సాధారణ దినశుద్ధి - కృష్ణపక్షములో త్రయోదశీ, అంతరముంటుంది. కార్యములకు శుభము. అయినా ఆ రోజు కొన్ని కార్యములను చేయరాదు.
చతుర్దశీ, అమావాస్యా శుక్లపక్షమందు ప్రతిపత్, రెండూ పక్షములలో షష్ఠీ,
అష్టమీ, ఏకాదశీ, ద్వాదశీ తిథులు, సంక్రాంతి, వ్యతీపాతము, వైధృతి, ప్రహరము- (యామము) అనగా 3 గంటలు. సూర్యోదయమునుండి జ్యోతిర్విద్వాంసులను సంప్రదించి విశేషములను తెలుసుకోవలెను.
గ్రహణదినము మరియు కరిదినము, క్షయ-వృద్ధితిథులు, భద్రా కరణము, సూర్యాస్తమయము వరకు గల కాలము యొక్క నాలుగవ భాగము. ఇది
ఏకాదశీ– ఏకాదశీ ఉపవాసాన్ని అందరూ తప్పకుండా చేయాలి. ఆ రోజు ఏం
పరిఘయోగముయెక్క పూర్వార్ధము, మంగళవారము, శనివారము, దినప్రహరము. ఇదే విధముగా సూర్యాస్తమయమునుండి
తిన్నా, నీరు త్ రా గినా మహానరకాద్యనర్థములు సంభవిస్ తా యి.
క్షీణచంద్ర, గురుశుక్రా స్తము ఈ దినములు శుభకార్యములకు వర్జ్యములు. సూర్యోదయమువరకు గల కాలములోని నాలుగవ భాగము రాత్రిప్రహరము.
మాతృగమనము, గోమాంసభక్షణములకన్నా అధికమైన పాపము
కనుక వీటిని వదిలి మిగిలన దినములలో శుక్లపక్షమందు చంద్రబలమును, తిథి- సూర్యోదయసమయములో గల తిథిని స్నాన, సంధ్యా, దాన, సంభవిస్తుంది. కనుక ఈ విషయములో అందరూ అత్యంత జాగరూకులై
కృష్ణపక్షములో తారాబలమును గమనించి శుభకార్యములను చేయవలెను. హోమము మొదలగు కర్మలలో గ్రహించవలెను.
ఉండాలి. పరమనిష్ఠతో ఏకాదశీ రోజు నిరాహారాన్ని చేయాలి. అకస్మాత్
నక్షత్రములు ప్రస్థా నము- శుభముహూర్తములో ప్రయాణము చేయవలెను. అది సాధ్యము ఏకాదశీ భంగమైతే పరమకష్టసాధ్యమైన ప్రా యశ్చిత్ తా న్ని శాస్త్రం చెప్పింది.
1. అశ్వినీ 2. భరణీ 3. కృత్తికా కానప్పుడు శుభముహూర్తములో బంగారము, వెండి, ధాన్యము, వస్త్రము ఒక్కరోజు ఏకాదశి తిన్నా, త్రా గినా 1 లక్ష నమస్కారాలు చేయాలి. ఇది
4. రోహిణీ 5. మృగశిరా 6. ఆర్ద్రా వీటిలో దేనినైనా ఒకటిని, మనం ప్రయాణించవలసిన దిక్కులో ఉంచవలెను. అసాధ్యమైన పని. కనుక తప్పకుండా ఏకాదశీ రోజు నిరాహారాన్ని
థా నములో నూతనమైన యజ్
బ్రా హ్మణులు ప్రస్ ఞో పవీతమును, పూగఫమును
7. పునర్వసు 8. పుష్య 9. ఆశ్లేషా ఆచరించాలి.
తీసి పెట్టవలెను. తరువాత 3 లేక 5 దినముల వరకు ప్రయాణ ము
10. మఘా 11. పూర్వాఫల్గునీ 12. ఉత్తరాఫల్గునీ 8 సంవత్సరములకన్నా చిన్నవారు, 80 సంవత్సరములు దాటిన వృద్ధు లు
చేయవచ్చును.
13. హస్త 14. చిత్రా 15. స్వాతీ అశక్తు లైన ఎడల, మరియు రోగాద్యుపద్రములతో పీడితులైనవారు, సర్వథా
16. విశాఖా 17. అనురాధా 18. జ్యేష్ఠా జ్యేష్ఠ విచారము- వివాహములో మూడు జ్యేష్ఠములుండకూడదు. అనగా
నిరాహారాన్ని చేసే తాహతు లేనివారు కూడా ఉప్పు, కారము, పుల్లని
జ్యేష్ఠమాసములో జ్యేష్ఠకన్యా-జ్యేష్ఠవరుల వివాహము చేయకూడదు.
19. మూల 20. పూర్వాషాఢా 21. ఉత్తరాషాఢా పదార్థములను ఏకాదశీ రోజు స్వీకరించకూడదు. అశక్తు లైన వారు ఆ రోజు
వధూవరులలో ఎవరైనా ఒకరు జ్యేష్ ఠు లైనచో జ్యేష్ఠమాసములో వివాహము
22. శ్రవణ 23. ధనిష్ఠా 24. శతభిషా పాలు-పండ్లను మాత్రమే స్వీకరించాలి. అది కూడా ఆవశ్యకమైనంత
చేయుట మధ్యమము. జ్యేష్ఠపుత్ రు ని ఉపనయనమును జ్యేష్ఠమాసములో
25. పూర్వాభాద్రపదా 26. ఉత్తరాభాద్రపదా 27. రేవతీ చేయకూడదు. మాత్రమే ఎంత తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే అంత మంచిది. ఈ

శుభ నక్షత్రములు వివాహమైన తరువాత వధువు నివసించు విషయము- వివాహమైన విషయాన్ని పురాణాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఆదేశించాయి. శ్రీమదాచార్యులు కూడా
ణా మృతమహార్ణవంలో ఈ విషయాన్ని ఆదేశించినారు. ఏకాదశి రోజు
శ్రీకృష్
స్థిర రోహిణీ, ఉత్తరా, ఉత్తరాషాఢా, ఉత్తరాభాద్రపదా తరువాత వధువు మొదటి ఆషాఢమాసములో అత్తతో కలిసి ఉండరాదు.
జ్యేష్ఠమాసములో బావ ఇంట్ లో (భర్తయొక్క అన్న), పౌషమాసములో అశక్తు లు ఏం తిన్నా తప్పు కాదని సర్వథా భావించకూడదు. వారు కూడా
లఘు హస్త, అశ్వినీ, పుష్య, (అభిజిత్).
మామ ఇంట్ లో , అధికమాసములో భర్త ఇంట్ లో నివసించకూడదు. ్రో క్తమైన నియమాలను పాలించాలి. జనన-మరణాశౌచమున్నప్పుడు,
శాస్త
మృదు మృగశిరా, చిత్రా, అనురాధా,రేవతీ లో ఉండకూడదు. నెలవరకు దూరంగా ఉండడం
చైత్రమాసములో తండ్రి ఇంట్ స్తీలు రజస్వల ఐనప్పుడు కూడా ఏకాదశీ నిరాహారం తప్పకుండా చేయాలి.
చర స్వాతీ, పునర్వసు, శ్రవణ, ధనిష్ఠా, శతభిషా కారణాంతరములతో సాధ్యం కానప్పుడు 15,10,7,5,3 రోజులైననూ ఏకాదశీ ఉపవాసానికి అసలు ఏ విధమైన నిషేధము లేదు.
కృత్తికా, భరణీ, ఆశ్లేషా, జ్యేష్ఠా, ఆర్ద్రా కనీసము దూరముండవలెను.
అశుభ
పూర్వాఫాల్గునీ, పూర్వాషాఢా, పూర్వాభాద్రపదా కన్యానక్షత్ర దోషవిచారము- కన్యానక్షత్రము మూల 1, 2, 3 వ పాదములైనచో
** ఏకాదశీ దశమీవిద్ధమైనప్పుడు ఉపవాసం చేయకూడదు. కనుక ఆ

మధ్యమ మఘా, మూల, విశాఖా మామకు, ఆశ్లేషా 2,3,4 వ పాదములైనచో అత్తకు, విశాఖా 4 వ పాదమైనచో
రోజు స్నాన-సంధ్యాదులను చేసే సమయంలో విద్ధైకాదశ్యాం అని,
మరుసటిరోజు ఉపవాసంరోజు ఉపోషణద్వాదశ్యాం అని, పారణరోజు
భర్త తమ్మునికి, జ్యేష్
ఠా 4 వ పాదమైనచో భర్త అన్నకు అనిష్టము.
యోగములు పారణత్రయోదశ్యాం అని సంకల్పించవలెను.
ద్ రా,
ఏకనక్షత్ర, ఏకరాశి విచారము - వధూ-వరుల నక్షత్రము రోహిణీ, ఆర్
1. విష్కంభ 2. ప్రీతి 3. ఆయుష్మాన్ పుష్య, మఘా, విశాఖా, శ్రవణ, ఉత్తరాభాద్రపదా, రేవతీ వీటిలో ఒకటైతే శాంతి, హోమములకు అగ్నినివాసమును గమనించు క్రమము- శుక్ల ప్రతిపత్
4. సౌభాగ్య 5. శోభన 6. అతిగండ ఉత్తమము. ప్రా రంభించి ఇష్టతిథి వరకు గల సంఖ్యను లెక్కపెట్టి ఇష్టమైనవారముయెక్క
7. సుకర్మా 8. ధృతి 9. శూల
రా , అనురాధా, పూర్వాభాద్రపదా సంఖ్యను కూడ్చి తరువాత 1 చేర్చి వచ్చిన మొత్తమును 4 తో
అశ్వినీ, కృత్తికా, మృగశిరా, పునర్వసు, చిత్
10. గండ 11. వృద్ధి 12. ధ్రువ భాగించవలెను. 0 అథవా 3 మిగిలితే భూమిపై అగ్ని నివాసమున్నదని
నక్షత్రములలో ఒకటైతే మధ్యమము.
13. వ్యాఘాత 14. హర్షణ 15. వజ్ర తెలుసుకొనవలెను. ఆ రోజు శాంతి మొదలైన హోమము చేయుటకు
మిగిలిననక్షత్రములలో ఒకటైతే అశుభము.
16. సిద్ధి 17. వ్యతీపాత 18. వరీయాన్ ప్రశస్తమైనది.
19. పరిఘ 20. శివ 21. సిద్ధ అయిననూ వధూవరుల నక్షత్రము ఒకటై పాదము భిన్నమై ఉండి వరుని
22. సాధ్య 23. శుభ 24. శుక్ల నక్షత్రపాదము మొదటిదైనచో శుభము. భూమియందు అగ్ని నివసించే తిథివారముల సిద్ధకోష్టకము

25. బ్రహ్మ్మ 26. ఐంద్ర 27. వైధృతి అశ్వినీ, కృత్తికా, రోహిణీ, మృగశిరా, ఆర్
ద్ రా, పుష్య, మఘా, హస్త, ర సో మం బు గు శు శ ర సో మం బు గు శు శ
1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1
శు 2 4 4 3
స్వాతీ,విశాఖా, పూర్వాషాఢా, శతతారకా ఈ నక్షత్రములు వధువుకు
కృ
కరణములు సంబంధించినవిగా ఉండి పురుషనక్షత్రముకన్నా మొదటిదైనచో శుభము. 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4

1. బవ 2. బాలవ 3. కౌలవ ఏకరాశి అయిననూ నక్షత్రభేదముగల వధూవరులవిషయములో నాడి


క్ల 5 5 7 6 5 5 7 6 5 5 7 6 5 5 ష్ణ
6 8 8 7 6 8 8 7 6 8 8 7 6 8
4. తైతిల 5. గరజ 6. వణిక్ మరియు గణదోషములను గమనించనవసరము లేదు. వధూవరుల ప 9 9 11 10 9 9 11 10 9 9 11 10 9 9 ప
10 12 12 11 10 12 12 11 10 12 12 11 10 12
7. భద్రా 8. శకుని 9. చతుష్పాత్ నక్షత్రము ఒక్కటై పాదము భిన్నమైనచో శుభము. ఏ విధమైన దోషములూ
క్ష 13 13 15 14 13 13 15 14 13 13 30 14 13 13 క్ష
10. నాగవాన్ 11. కింస్తుఘ్న లేవని భావము. 14 15 14 30 14 30 14
ముండన విచారము- వివాహమైన తరువాత అదే కుటుంబములోనివారు ్ర
నక్షత చరణాక్షరములు
దుష్ట కరణములు శకుని, చతుష్పాత్, నాగ, కింస్తుఘ్న, విష్టి(భద్రా). ఆరు నెలల వరకు చౌలమును చేయకూడదు. ఉపనయనమును అశ్వినీ చూ చే చో లా స్వాతీ రూ రే రో తా
భరణి లీ లూ లే లో విశాఖా తీ తూ తే తో
అవశ్యముగా చేయవచ్చును. కాత్యాయనుల ప్రకారము ఉపనయనము,
గురుబలము- గురు, వధూవరుల/వటువుయెక్క జన్మరాశినుండి కృత్తికా ఆఈఉఏ అనురాధా నా నీ నూ నే
(గోచరరీత్యా) వివాహ-ఉపనయనాదులను చేయు కాలమందు 2-5-7-9- ముండనము కాదు. మంగలకార్యమని జ్యోతిర్నిబంధము, నిర్ణయసింధు రోహిణి ఓ వా వీ వూ జ్యేష్ఠా నో యా యీ యూ
11 వ రాశియందున్నచో శుభము. 1-3-6-10 రాశియందున్నచో అశుభము. మొదలగు గ్రంథములలో చెప్పబడినది. కాని ఈ కాలములో చౌలమును మృగశిర వే వో కా కీ మూల యే యోభా భీ
గురుమంత్రజపము, గురుశాంతి చేసినచో దోష ము పరిహారమగును. 4-8- ఉపనయనముతోనే చేయుచున్నారు. కనుక వివాహమైన తరువాత ఆర్ద్రా కూ ఘ ఙ ఛ పూర్వాషాఢా భూ ధా షా ఢా
ఉపనయమైన తరువాత కూడా ఉపనయనమును నిషేధించడమైనది. పునర్వసు కే కో హా హీ ఉత్తరాషాఢా భే భో జా జీ
12 విశేష మైన అనిష్టము. దీనికి పరిహారము లేదు. అయినను ప్రబలమైన పుష్య హూ హే హో డా శ్రవణా ఖీ ఖూ ఖే ఖో
జపశాంత్యాదులను ఆచరించినచో ఆనుకూల్యము సంభావితము. కర్కరాశి అందువలన వివాహమైన తరువాత ఉపనయనము చేయవలసిన ఆశ్లేషా డీ డూ డే డో ధనిష్ఠా గా గీ గూ గే
యందు గురువు ఉన్నచో 4,8,12 రాశియందున్ననూ దోషము లేదు. ప్రసంగములో చౌలమును వివాహము కన్నా ముందే చేసి వివాహమైన మఘా మా మీ మూ మే శతతారకా గో సా సీ సూ
తరువాత ఉపనయనమును మాత్రమే చేయవచ్చును. చౌలము మరియు పూర్వా మో టా టీ టూ పూర్వాభాద్ర సే సో దా దీ
పంచకవిచారము- శ్లుపక్ష ప్రతిపత్ ను మొదలుపెట్టి ఇష్టతిథి వరకుగల
ఉపనయనము వేరు వేరు సంస్కారములు. కనుక ప్రత్యేకముగా చేసిన ఏ ఉత్తరా టే టో పా పీ ఉత్తరాభాద్ర దూ ఝ ఞ థ
సంఖ్యను మరియు మేషలగ్నమును ప్రా రంభించి ఇష్టమైన కాలమువరకు హస్త పూ షా ణా ఠా రేవతీ దే దో చా చీ
దోషమూ లేదు. చిత్రా పే పో రా రీ

5
రా దిమాసకర్తవ్యములు
చైత్
పరిపూర్ణమమతుంది. పవిత్రమును సమర్పించక పోతే సంవత్సరము
చైత్రమాసము ఆషాఢమాసము వరకు చేసిన పూజ నిష్ఫలమమతుంది. 3నూలుతో ఒక దారమును
యుగాది, ప్రపాదానము- ధారణపారణవ్రతము- తయారుచేసుకొనవలెను. దానిని 3 రెట్ లు చేసుకొనవలెను. ప్రతిమ
పాదములవరకు ఆ దారముండవలెను. ఇది ఉత్తమమైనది. మోకాలు
చైత్ర శుక్ల ప్రతిపత్ మొదలుకొని ఒక నెల వరకు నీళ్ళు త్
రా గుటకు అందరికీ ధారణపారణమనగా ఒకరోజు ఉపవాసము. మరుసటి రోజు భోజనము.ఈ
వరకున్నచో మధ్యమము. నాభివరకున్నచో అధమము. ఈ పవిత్రములో
అనుకూలము చేయవలెను. ఇది సాధ్యము కాని ఎడల నిత్యము వ్రతమును నాలుగు మాసములలోనూ సాధ్యమైనచో చేయవలెను.
నూట ఎనిమిది దారములుండవలెను. 36 ముడులున్నచో ఉత్తమము. 24
ఉదకుంభదానము చేయవలెను. అశక్యమైనప్పుడు ఆషాఢమాసములో అథవా కార్తిక మాసములో
మధ్యమము, 12 అధమము. పట్ టు దారమున్నచో ఉత్తమము. పత్తి
ఆచరించుట శ్రేష్ఠము. పుణ్యాహవాచనమును చేసుకొని, సంకల్పము
ప్రపాదానమునకు మంత్రము- ప్రపేయం సర్వసామాన్యా భూతేభ్యః దారముతో కూడా దీనిని చేయవచ్చును. ఏకాదశీదినమందు వెదురు
చేసిప్రా రంభించవలెను. పారణ చేసిన దినమున నూట ఎనిమిది సార్లు
ప్రతిపాదితా । అస్యాః ప్రదానాత్పితరః తృప్యంత్వఖిలదేవతాః ॥ బుట్టలో పవిత్రములను ఉంచి ‘దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవేఽశ్వినో-
నారాయణునికి అర్ఘ్యమునిచ్చి పారణమును చేయవలెను. ఈ వ్రతమును
తా భ్యాం’’ అను మంత్రమును మూడు సార్లు పఠించి
ర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్
ఉదకుంభదాన మంత్రము ః- ఏష ధర్మఘటో దత్తో ణు శివాత్మకః
బ్రహ్మవిష్ సమాప్తి చేసిన పిదప ఉద్యాపమును చేయవలెను. లక్ష్మీనారాయణుని
అభిమంత్రితమైన జలముతో మూడుసార్లు ప్రో క్షణ చేయవలెను.
అస్య ప్రదానాత్సకలా మమ సంతు మనోరథాః ॥ ప్రతిమను పంచామృతాది ఉపచారములతో అర్చించి, రాత్రిసమయమున
పురాణమును శ్రవణము చేయుచూ జాగరణమును చేయవలెను. ‘‘యేన దేవాః పవిత్రేణాత్మానం పునతే సదా తేన సహసధ్రా రేణ పావమాన్యః
రామనవమీ- స్వగృహములోని ఉత్తరభాగమందు మంటపమును
మరుసటి రోజు భోజనమునకు బాహ్మణులను ఆమంత్రించవలెను. ఒక పునంతు మామ్ ॥
నిర్మించవలెను. కుడి చేతిలో జ్ఞా నముద్రను ధరించిన, తొడపైన సీతను
మాసము ఉపవాసము చేసినచో పదినైదు బ్రా హ్మణులకు భోజనమును
టు కుని ఎడమచేతితో కౌగిలించికున్న శ్రీరామునిబంగారపు
కూర్చోబెట్ ప్రా జాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామం హిరణ్మయమ్ తేన బ్రహ్మవిదో వయం
చేయించవలెను. రెండు మాసముల వరకు ధారణ పారణవ్రతమును
ప్రతిమను చేయించి, ఆ మంటపమునందు స్ థాపించి పూజించవలెను. పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ॥ అను మంత్రముతో ఆ పవిత్రములను
ఆచరించిన ముప్పది బ్రా హ్మణులకు, నాలుగు మాసముల వరకు ఆచరించిన
తరువాత ఆందోలనపూజను గావించి ఆ ప్రతిమను సత్పాత్ రు లకు దానము అభిమంత్రించవలెను.
ఇరువది బ్రా హ్మణులకు తక్కువ కాకుండా ఎంత మంది బ్రా హ్మణులకైననూ
చేయవలెను. ‘‘నారాయణం ఆవాహయామి. వాసుదేవం... ్ణ ుం...కేశవం...
విష
భోజనమును చేయించవచ్చును. ఉద్యాపనాంగ హోమమును ఉత్తమ
రామార్ఘమంత్రము-
కౌసల్యాగర్భసంభూత సదా సౌమిత్రివత్సల పురోహితులను సంప్రదించి ఆచరించవలెను. నారాయణం... కృష్ణం ఆవాహయామి అని ఆ దారములలో భగవన్మూర్తుల
జానకీసహితో రామ గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే ॥ ఆవాహనమును చేయవలెను.
శయనీ ఏకాదశీ
కౌసల్యానందనో వీర రావణాసురమర్దన ముడులలో విశ్వం, తైజసం, ప్రా జ్ఞం, తురీయం, ఆత్మానం, అంతరాత్మానం,
సీతాపతే నమస్తుభ్యం గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే ఆషాఢ శుక్లఏకాదశీ దినము దేవుని పూజను చేసిన పిదప దేవుని ముందు
జ్ఞానాత్మానం, పరమాత్మానం, వాసుదేవం, సంకర్షణం, ప్రద్యుమ్నం,
చేతులు జోడించి దేవుని శయనోత్సవమును ఆచరించవలెను. ‘‘సుప్తే
గౌరీ తృతీయా- చైత్రశుద్ధ తృతీయా దినమునుండి వైశాఖ శుద్ధ అనిరుద్ధం, మత్స్యం, కూర్మం, వరాహం, నారసింహం, వామనం,
త్వయి జగన్నాథ జగత్సుప్తం భవేదిదమ్ విబుద్ధే చ విబుద్ధ్యేత ్రపసన్నో
తృతీయావరకు శివసమేతపార్వతీదేవిని పూజించి ఆందోలన పూజను పరశురామం, రామం, కృష్ణం, బుద్ధం, కల్కినం, అనంతం, విశ్వరూపం,
మే భవాచ్యుత ॥’’ అని ప్రార్థించవలెను.
చేయవలెను. సువాసినీస్త్రీ లకు ఒడి నింపవలెను. అగ్నిం, అనిరుద్ధం, వాయుగం ప్రద్యుమ్నం, సూర్యస్థం సంకర్షణం
చాతుర్మాస్యవ్రత ప్రా రంభ క్రమము- ఆవాహయామి. సకల దారములలో ప్రజాపతిగం వాసుదేవం ఆవాహయామి
వైశాఖమాసము ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశిదినము దేవుని పూజించిన తరువాత దేవుని ముందు
అని ఆయా భగవన్మూర్తుల ఆవాహనమును చేసి, షోడశోపచారములతో
వారిని పూజించవలెను.
అంత్యపుష్కరణీ చేతులు జోడించి,
ఇలా ప్రార్థించవలెను. ఆమంత్రితోఽసి దేవేశ పురాణపురుషోత్తమ
ఆషాఢ, కార్తిక, మాఘ, వైశాఖ ఈ మాసములలో ప్రతిదినము థా పనావధి
చతురో వార్షి కాన్మాసాన్ దేవస్యోత్
ఇమం కరిష్యే నియమం నిర్విఘ్నం కురు మేఽచ్యుత ॥ ప్రా తస్త ్వాం పూజయిష్యామి సాన్నిధ్యం కురు కేశవ ॥
సూర్యోదయము కన్నా పూర్వము స్నానాదులను చేయుట విశేష
ఫలదాయకము. రోగాదులచే 1నెల పూర్తి స్నానము చేయుటకు ఇదం వ్రతం మయా దేవ గృీహతం పురతస్తవ (దీనిని అధివాసనము అని అంటారు.)
అనుకూలము కానప్పుడు చివరి మూడు రోజులైననూ (త్రయోదశీ, నిర్విఘ్నం సిద్ధి మాయాతు ప్రసాదాత్తవకేశవ ॥
ద్వాదశీదినము పూజాసమయములో సిద్ధపరచిన పవిత్రములను,
చతుర్దశీ, పౌర్ణిమా,)స్నానము చేయవలెను. ఇదే అంత్యపుష్కరిణి. గృీహతేఽస్మిన్ వ్రతే దేవ పంచత్వం యది మే భవేత్
దేవ దేవ నమస్తు భ్యం పవిత్రం పూతముత్తమమ్
తదా భవతు సంపూర్ణం త్వత్ప్రసాదాజ్జనార్దన ॥
అక్షయతృతీయా-
శ్రా వణే వర్జయే శాకం దధి భాద్రపదే తథా గృహీత్వా వార్షికీం పూజాం భగవన్ పరిపూరయ ॥ అని ప్రార్థించి
ఈరోజు చేసిన స్నానము, జపము, హోమము,పితృతర్పణము,దానము దుగ్ధమాశ్వయుజే మాసి కారిే్త ద్విదలం తథా ॥ ‘‘అతో దేవా అవంతు నో యతో విష్ ణు ర్విచక్రమే పృథివ్యాః సప్తధామభిః’’
ఇవి అక్షయమైన ఫలితములనందిస్ తా యి. సర్వపాపములను
ఇమం కరిష్యే నియమం నిర్విఘ్నం కురు మేఽచ్యుత ॥ అను మంత్రముతో సమర్పించవలెను. ఆ తరువాత అర్చన, మంగళహారతి
తా యి. ఈ దినమందు విశేషముగా గంధమును సమర్పించవలెను.
పరిహరిస్
చేసి ఆ పవిత్రమును లక్ష్మీ వాయు మొదలైన దేవతలకు సమర్పించిన
యః పశ్యతి తృతీయాయాం కృష్ణం చందనభూషితమ్ వైశాఖస్య సితే పక్షే అని ప్రార్థించి తరువాత ఆచమనప్రాణాయామములను చేసి దేశకాల-
తరువాత ఆ పవిత్రమును స్వయం ధరించవలెను.
స యాత్యచ్యుతమందిరమ్ ॥ ములనుచ్చరించి ‘‘అస్మద్గు ర్వంతర్గత భారతీరమణ ముఖ్య-ప్రా ణాంతర్గత
మాసనియామకాభిన్న అస్మత్కులదేవతాభిన్న రామకృష్ ణా ద్యనంతా- ధారణమంత్రము పవిత్రం వైష్ణవం తేజః సర్వవిఘ్ననివారణమ్
పరశురామజయంతీ-
వతారాత్మక బింబమూర్తి ప్రే రణయా బింబమూర్తి ప్రీ త్యర్థం అముకవ్రతం గు ణ్యసిద్ధ్యర్థం మమాంగే ధారయామ్యహమ్ ॥
పూజాషాడ్
అర్ఘ్యమంత్రము – జమదగ్నిసుతో వీర క్షత్రియాంతకరప్రభో (శాకవ్రతం) కరిష్యే ॥ అని ఆరంభములో సంకల్ప-మును చేసి, వ్రతము
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం కృపయా పరమేశ్వర ॥ గోకులాష్టమీ - శ్రా వణ కృష్ణ అష్టమీ ప్రా తఃకాలము - అద్య స్థి త్వా నిరాహారః
ముగిసిన తరువాత ‘‘ఆచరితస్య అముకవ్రతస్య (శాకవ్రతస్య...)
శ్వోభూతే పరమేశ్వర భోక్ష్యామి పుండరీకాక్ష అస్మిన్‌ కృష్ణా ష్టమీదినే ॥ ఈ
గంగోత్పత్తి- జహ్నురాజు గంగను క్రో ధముతో పానము చేసి తన చెవిద్వారా సమర్పణం కరిష్యే’’ అని సమర్పించవలెను.
శ్లో కములతో దేవుని సన్నిధిలో సంకల్పించవలెను. ఆ తరువాత
బయటికి వదిలిన దినము. లక్షనమస్కారము ఇత్యాదివ్రతములు- ‘‘యోగాయ యోగపతయే యోగేశ్వరాయ యోగసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ
అగ్నిపూర్ణి మా- ఈ రోజు జలదానము చేయడం వలన విశిష్టమైన పుణ్యము లక్షనమస్కారము, లక్షప్రదక్షిణము, లక్షతులసీఅర్చన, లక్షపుష్పార్చన, నమో నమః’’ అనే మంత్రముతో స్నానము చేసి, సంధ్యావందనమును
దొరుకుతుంది. అలాగే పెరుగు, పెరుగన్నము, పానకము మొదలైనవాటిని లక్షవత్తు లవ్రతము, లక్షదీపవ్రతములను ఆషాఢములో ప్రా రంభించి చేసి, సాయంకాలము మళ్ళీ ‘‘యోగాయ’’ అనే మంత్రముతో స్నానము
దానము చేయవలెను. కార్తికములో సమాప్తిచేయవలెను. లక్షదీపవ్రతమునకు కార్తిక-మాఘ- చేయవలెను. ‘‘యజ్ఞా య యజ్ఞపతయే యజ్ఞే శ్వరాయ యజ్ఞసంభవాయ
వైశాఖమాసములు కూడా ఉత్తమమైనవి. ఈ వ్రతములను శ్రీగోవిందాయ నమో నమః’’ అను మంత్రముతో శ్రీకృష్ ణున్ని పూజించవలెను.
జ్యేష్ఠ మాసము పుణ్యాహవాచనము చేసుకొని ప్రా రంభించడం శ్రేష్ఠమైనది. తాను చేసిన తరువాత బలరామ, వసుదేవ, దేవకీ, నంద, యశోదా, సుభద్రా వీరిని
పాపములను చెప్పుకుంటూ, దేవుని సమక్షమమున క్షమాయాచనము పూజించవలెను. పిదప రాత్రి పంచాంగములో చెప్పిన ప్రకారము
దశహరా
చేయుచూ, సంకల్పపూర్వకముగా ‘‘చాతుర్మాస్యే తు సంప్రాప్తే కేశవే చంద్రో దయమైన తరువాత అర్ఘ్యమును సమర్పించవలెను.
జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమీ, మంగళవారము, హస్ తా నక్షత్రమందు భగీరథుని శయనం గతే ఆషాఢస్య సితే పక్షే ఏకాదశ్యాం సమాహితే ॥ మమ
కృష్ణా ర్ఘ్యమంత్రము థా య భూభారోత్
జాతః కంసవధార్ తా రణాయ చ
తపసుకు మెచ్చి గంగాదేవి దివినుండి భువికి అవతరించిన దినము. ఈ లక్షనమస్కారవ్రతస్య పురుషోత్తమ నిర్విఘ్నం తద్ వ్రతం సాంగం కురు
దినమందు వ్యతీపాతము, గరజకరణము, ఆనందయోగము, త్వం కృపయా హరే ॥ పాపపంకనిమగ్నం మాం పాప వైశస్య భాజనం కౌరవాణాం వినాశాయ దైత్యానాం నిధనాయ చ ॥
కన్యారాశిస్థచంద్ర, వృషభరాశిస్థ రవి అను యోగముల కలయిక వ్రతేనానేన సుప్రీ తః సముద్ధర జగత్పతే ॥ అని ప్రార్థించి నమ్కరించవలెను. థా య ధర్మసంస్
పాండవానాం హితార్ థా పనాయ చ
మహాఫలప్రదము. పది విధముల పాపములను పరిహరించుకొనుటకు
లు , మాఘమందు లక్షరెట్
లక్షవత్తు ల వ్రతము- కార్తికమందు వేయిరెట్ లు , గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం దేవక్యా సహితో హరే ॥
నదీస్నానము, తిలతర్పణము, గంగాపూజాదులను ఆచరించవలెను.
లు తి
వైశాఖమందు కోటిరెట్ హెచ్చు పుణ్యము. ప్రా ర్థన ః లక్షవర్వ్రతం దేవ చంద్రా ర్ఘ్యమంత్రము క్షీరోదార్ణవసంభూత అత్రిగోత్రసముద్భవ
అందులోనూ కాశీక్షేత్రములోని ‘‘దశ్వామేధ స్నానఘట్టములో’’
స్వీకృతం పురతస్తవ నిర్విఘ్నం సిద్ధి మాయాతు సాంగం కురు దయానిధే॥ గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం రోహిణ్యా సహితః శశిన్ ॥
గంగాస్నానము శ్రేష్ఠమైనది. నారాయణ, బ్రహ్మ, రుద్ర, భాస్కర, భగీరథ,
హిమాలయ ఈ ప్రతిమలను గంధాది ఉపచారములతో పూజించవలెను. గోపద్మవ్రతము ః ఆషాఢ, శుక్ల, ఏకాదశీదినము మొదలుకొని 33 పూజ ముగిసిన తరువాత శయనించు వేళలో పఠించదగిన మంత్రము-
‘‘నమః శివాయై నారాయణ్యై దశహరాయై గంగాై�ు నమో నమః’’ అను గోపద్మములను రంగవల్లి తో చిత్రించి, వాటిని గంధపుష్పములతో ‘‘విశ్వాయ విశ్వపతయే విశ్వేశ్వరాయ విశ్వసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ
మంత్రమును ఆ రోజు నిరంతరమూ జపించవలెను. ఈ రోజు ఒక పూజించి, 33 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయవలెను. నమస్కారములను చేసి, కార్తిక నమో నమః’’ మరుసటి రోజు దానము చేయవలెను.
కలశములో గంగను ఆవాహించి షోడషోపచారములతో పూజించవలెను. శుద్ధద్వాదశీదినమందు 33 అపూపదానమునీయవలెను. ఇలా5
ఇలా ప్రార్థించవలెను. బ్రహ్మదండసముద్భూతే గంగే త్రిపథగామిని పారణమంత్రము - సర్వాయ సర్వపతయే సర్వేశ్వరాయ సర్వసంభవాయ శ్రీ
సంవత్సరములవరకు చేసి ఉద్యాపనమును చేయవలెను.
త్రైలోక్యవందితే దేవి గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే ॥ ఈ మంత్రముతో గోవిందాయ నమో నమః’’ పారణానంతరము- ‘‘ధర్మాయ ధర్మపతయే
ధర్మేశ్వరాయ ధర్మసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ నమో నమః’’ అని పఠించి
అర్ఘ్యమును సమర్పించవలెను. ఈ రోజు 10 సంఖ్యకు శ్రా వణమాసము సమర్పించవలెను.
ప్రా ధాన్యముండుటవలన 10 సంఖ్యలలో ఫలము మొదలగు వాటిని
నాగపంచమీ- శ్రా వణ శుద్ధ పంచమీదినమందు దేవుని పూజను చేసిన
దానము చేయవలెను. సంతానగోపాలకృష్ణమంత్రము-
తరువాత మట్టితో చేసిన నాగప్రతిమను పూజించవలెను. ముఖ్యముగా
వటసావిత్రీపూజా- దేవునికి శయ్యారూపమైన శేషదేవులను మరియు వాసుకి, తక్షక మొదలైన దేవకీసుతగోవింద దేవదేవ జగత్పతే
వారిని కూడా పూజించవలెను. దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥
ఈ దినము దీర్ఘమైన సౌమంగల్యమును సంపాదించుటకు గాను సావిత్రిని
యథావిధి పూజించి ఈ విధముగా ప్రార్ధించవలెను. జగత్పూజ్యే జగన్మాతః పవిత్రదోరబంధనము- (పురుషులు‘‘గతః’’ అని స్ర్తీలు ‘‘గతా’’ అని పఠించవలెను.) సదాచార-
సావిత్రీ పతిదైవతే పత్యా సహావియోగం మే వటస్థే కురు తే నమః ॥ ఠు లైన విద్వాంసులచే ఈ మంత్రో పదేశమును స్వీకరించి జపించవలెను.
నిష్
శ్రా వణ శుద్ధ ద్వాదశీ దినమందు పవిత్రములను భగవంతునికి తప్పకుండా ఉపదేశమును పొందకుండా తనకు తానే ఈ మంత్రమును జపించకూడదు.
సమర్పించవలెను. అలా సమర్పిస్తే సంవత్సరమంతా చేసిన భగవత్పూజ

6
రా దిమాసకర్తవ్యములు
చైత్
దీపస్తంభస్
థా పనము ః భావబిదిగె -
భాద్రపదమాసము
నవరాత్రియందు అఖండముగా 9,7,5,3 దినముల మేరకు తమ అన్నదమ్ములకు అక్కాచెల్లె ళ్ళు భోజనము చేయించేటప్పుడు చెప్పవలసిన
పరివర్తినీ ఏకాదశీ సంప్రదాయమునకనుగుణముగా దేవుని సన్నిధానమందు నేతితో శ్లో కము ః ‘భ్రా తస్తవానుజాతాహం భుంక్ష్వభక్ష్యమిదం శుభమ్ ప్రీ తయే
శయనించిన శ్రీహరి పార్శ్వమును మార్చే దినము. అందువలన ఆ రోజు దీపమును వెలిగించవలెను. భగవంతుని ముందు దీపస్తంభమును ఉంచి ఆ యమరాజస్య యమునాయాః విశేషతః ॥ భ్రా తస్తవాగ్రజాతాహం’అని అక్క
దేవుని పూజను చేసిన తరువాత పరివర్తనోత్సవమును చేయవలెను. స్తంభమును పూల మాలతో అలంకరించి స్తంభముయొక్క పై భాగమందు పఠించవలెను.
ప్రా ర్థన - వాసుదేవ జగన్నాథ ప్రా ప్తేయం ద్వాదశీ తవ ।
కృత్తికాది 27నక్షత్రములను ఆహ్వానించి, నాలమందు ‘‘వాసుకినే నమః’’
థా నద్వాదశీ-
ఉత్
అని వాసుకిని ఆహ్వానించవలవెను. నేతిలో లక్ష్మీదేవిని చింతించవలెను.
పార్శ్వేన పరివర్తస్వ సుఖం స్వపిహి మాధవ ॥ దామోదరరూపియైన శ్రీహరిని, తులసిని క్రమముగా షోడశోప-చారములతో
‘‘అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాట్ జుహ్వాస్యః ॥ ఈ
విష్ణుపంచకవ్రతము- మంత్రముతో దీపమును వెలిగించవలెను. దీపము శాంతము కాని పూజించి, తులసిని ఆభరణములతో అలంకరించి, వాద్యఘోషములతో
విధముగా జాగ్రత్తగా చూసుకొనవలెను. శ్రీహరిని మేలుకొలుపవలెను. ‘‘ఇదం విష్ ణు ర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం
(1)విష్ ణు పంచకవ్రతమును భాద్రపద- మార్గశీర్ష శుద్ధ దశమిదినమందు
్హ
సమూళమస్య పాంసురే’’ అను మంత్రమును పఠించవలెను. మరియు
పుణ్యాహవాచనమును చేసుకొని ప్రా రంభించవలెను. (2)నెలకు ఐదు సరస్వతీపూజ ః
‘‘ఇయం చ ద్వాదశీ దేవ ప్రబోధార్థం వినిర్మితా త్వయైవ సర్వలోకానాం
ఉపవాసముల చొప్పున సంవత్సరములో 60 ఉపవాసములను
వేద,భారత,భాగవత,సర్వమూల,సుధా మొదలగు గ్రంథములను హితార్థం శేషశాయినా ॥ ఉత్తిష్ఠో త్తిష్ఠ గోవింద త్యజ నిద ్ర ాం జగత్పతే త్వయి
చేయవలెను. వేధాదిదోషములతో ణు పంచకవ్రతాభావమని
విష్
మంటపములో స్ థాపించి వేదవ్యాసులను మరియు పరశురామదేవులను సుప్తే జగత్సుప్తముత్థితే చోత్థితం భవేత్ ॥ ‘‘చరణం పవిత్రం వితతం
పంచాంగములో నిర్దేశించబడి ఉంటే 60 ఉపవాసములు కాజాలవు.
పూజించవలెను. అలాగే వ్యాసశిష్యులైనబాదరి, జైమిని, సుమంతు, పురాణం యేన పూతస్తరతి దుష్కృతాని’’ ఈ మంత్రమును పఠించి
అప్పుడు ఆ ఉపవాసములను మరుసటి సంవత్సరములో ఆచరించి ఆ
వైశంపాయన, ఆశ్మరథ్య, పైల, కాశకృత్స్న , లోమశ అను ఋషులను తులసిని సమర్పించవలెను. ‘‘గతా మేఘా వియచ్చైవ నిర్మలా నిర్మలా దిశః
సంఖ్యను పూర్తి చేయనవసరము లేదు. కాని రోగము అథవా
పూజించవలెను. శారదాని చ పుష్పాణి గృహాణ మమ కేశవ ॥ ఈ మంత్రముతో పుష్పమును
అనానుకూల్యముతో ఉపవాసము తప్పినచో మరుసటి సంవత్సరములో
సమర్పించవలెను.
ఆ ఉపవాసములను చేసి పూర్తిచేయవలెను. విజయదశమీ- ఈ దినమందు శ్రీహరిని పంచామృతాభిషేకము మొదలగు
విశేషమైన ఉపచారములతో పూజించవలెను. ఈ దినము చేసిన దానము తులసీవివాహము-
అర్ఘ్యము మరియు దేవతలు-
అధికపుణ్యప్రదమైనది.
కృష్ ణున్ని - తులసిని పరస్పరము ఎదురుగా నిలబెట్టి అంతఃపటమును
1) శుద్ధద్వాదశీ -1కేశవాయ ... దామోదరాయ(12 నామతర్పణము) నమః
శమీప్రా ర్థనముః అమంగలానాం శమనీం శమనీం దుష్కృతస్య చ పట్ టు కుని, మంగలాష్టకమును పఠించి అక్షతలను వేసి, ‘‘దేవీం
ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి.
కనకసంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతామ్ । దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం
దుస్వప్ననాశినీం ధన్యాం ప్రపద్యేఽహం శమీం శుభామ్ ॥
ణా య(12 నామతర్పణము)
2) కృష్ణద్వాదశీ - 2 సంకర్షణాయ ... శ్రీకృష్ బ్రహ్మలోకజిగీషయా ॥ ‘‘మయా సంవర్ధితాం యథాశక్త్యలంకృతాం ఇమాం
నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి. రు వినాశినీ
శమీ శమయతే పాపం శమీ శత్ తులసీం దేవీం దామోదరాయ తుభ్యమహం సంప్రదదే’’ అని పఠించి
అర్జు నస్య ధనుర్ధా రీ రామస్య ప్రియదర్శినీ ॥ దేవునికి ఎదురుగా అక్షతసహితముగా జలమును వదలవలెను. కృష్ ణు నికి
3) పౌర్ణి మా - 1.విధవే 2. శశినే 3. శశాంకాయ 4. చంద్రా య 5. సోమాయ
మంగలసూత్రమును ముట్టించి తులసికి కట్టవలెను. 15 ఉసిరికాయలపైన
6. ఉడుపాయ 7. అమృతాయ 8. మనోహరాయ 9. పావనాయ 10. కోజాగరవ్రతము
పువ్వొత్తు లనుంచి హారతి చేయవలెను.
హిమకృతే 11. నిశాకృతే 12 దీప్యమానాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం
ఆశ్విన శుద్ధ పూర్ణిమా రాత్రి బియ్యములో ‘‘లక్ష్మై నమః’’ ‘‘ఇంద్రా య నమః’’
సమర్పయామి. భీష్మపంచకము -
అని వ్రా సి లక్ష్మీ-ఇంద్రులను షోడశోపచారములతో మనసా పూజించి,
4) అమావాస్యా- 1.మహీధరాయ 2.జగన్నాథాయ 3.దేవేంద్రా య 4. ‘‘నమస్తే సర్వదేవానాం వరదాసి హరిప్రియే యా గతిస్త ్వాం ప్రపన్నానాం సా కార్తిక శు.ఏకాదశీ రోజు ఉపవాసము ప్రా రంభించవలెను. గోమయముతో
దేవకీసుతాయ 5.చతుర్భుజాయ 6 గదాపాణయే 7.సురమీఢాయ మే భూయాత్ త్వదర్చనాత్’’ ఈ మంత్రముతో మహాలక్ష్మికి, స్నానము చేసి దేవుని పూజించి వాసుదేవమంత్రమును 108 సార్లు
8.సులోచనాయ 9.చార్వంగాయ 10.చక్రపాణయే 11. సురమిత్ రా య 12 విచిత్రైరావతస్ థా య భాస్వత్కులిశపాణయే పౌలోమ్యాలింగితాంగాయ జపించవలెను. ద్వాదశిప్రా రంభించి పున్నమివరకు ‘‘విష్ణవే నమః’’ ఎంబ
అసురాంతకాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి. సహస్ రాక్షాయ తే నమః’’ ఈ మంత్రముతో ఇంద్రునికి మంత్రముతో 108 సార్లు నేతితో హోమము చేయవలెను. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క
పుష్పములనర్పించవలెను. పుష్పముతో దేవుని ఒక్కొక్క అంగమును పూజించవలెను.
5) శ్రవణ- 1 పురుషోత్తమాయ 2 శార్ఙధన్వినే 3 గరుడధ్వజాయ 4
అనంతాయ 5 గోవర్ధనాయ 6 పుండరీకాక్షాయ 7 నిత్యాయ 8 వేదగర్భాయ దీపోత్సవము- దినము 1 2 3 4 5
9 యజ్ఞపురుషాయ 10 సుబ్రహ్మణ్యాయ 11 జయాయ 12 శౌరయే నమః
అద్య దీపోత్సవం దేవ కరిష్యే త్వత్ప్రసాదతః నిర్విఘ్నం సిద్ధి మాయాతు పుష్పము కమలము బిల్వపత్రము భృంగరాజ కరవీర చంపకము
ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి.
యథోక్తఫలదో భవ ॥ అని సంకల్పించి మట్టి, ఇనుము, తామ ్ర ము, కంచు, దేవుని
పాదము మోకాలు నాభి స్కంధము ముఖము
జ్యేష్ఠా గౌరీపూజ- వెండి, బంగారపు ప్రమిదలో ఆవు నేతితో అథవా నువ్వుల నూనెతో అంగము
దీపమును ముట్టించవలెను. మట్టికన్నా ఇనుప ప్రమిద నూరురెట్ లు హెచ్చు గోమయ
చాలా మంది జ్యేష్ ఠా దేవి అనగా అలక్ష్మీ (కలియొక్క భార్య) అని అంటారు. ఆ ఆహారము -- పాలు పెరుగు నెయ్యి
పుణ్యప్రదము. తామ ్ర ము మరియు కంచు ప్రమిద వేయిరెట్ లు గోమూత్ర
అభిప్రా యము సరియైనది కాదు. జ్యేష్ ఠా దేవి వ్రతము ద్వివిధమైనది. 1)
హెచ్చుపుణ్యప్రదము. రజతప్రమిద లక్షరెట్ లు , సువర్ణప్రమిద అన్నిటికన్నా తుదిరోజు పున్నమియందు ప్రా తఃకాలము ఉద్యాపనాంగముగా పూజ,
భాద్ర. శు. అష్టమీ తిథియందు ఆచరించదగినది. 2)జ్యేష్ ఠా నక్షత్ర
హెచ్చు పుణ్యప్రదము. హోమము, బ్రా హ్మణభోజనము ముగించి సాయంకాలము 5 పుష్పములతో
యోగమున్నప్పుడు అష్టమీతిథియందు ఆచరించదగినది. భాద్ర. శు.
అష్టమీదినము చేయవలసిన పూజ శివుని భార్యయైన పార్వతికి దీపమంత్రము- స్నేహం దీపో యథా ధృత్వా సర్వలోకోపకారకః । తథా భగవంతుని సమగ్రప్రతిమను పూజించవలెను. భీష్ములకు అర్ఘ్యమునిచ్చి
సంబంధించినది. దీనిని ఠా నక్షత్రయోగమున్నప్పుడు
జ్యేష్ అష్టమీ భవాన్మమ జ్ఞా నం హృది ధారయ సంతతమ్ ॥ నక్షత్రమును చూసిన తరువాత పారణమును చేయవలెను.
తిథియందు ఆచరించే వ్రతమునకు మహాలక్ష్మీ దేవత. ఈ విషయములో భీష్మార్ఘ్యమంత్రము-
జలపూర్ణత్రయోదశీ ః
చాలా ప్రమాణములున్నాయి. సత్యవ్రతాయ శుచయే గాంగేయాయ మహాత్మనే
ఈ దినము సాయంకాలము పాత్రలను శుద్ధపరచి శుద్ధమైన జలమును
భీష్మాయ తద్దదామ్యర్ఘ్యం ఆజన్మబ్రహ్మచారిణే ॥
ఆశ్వినమాసము నింపి గంగాపూజను చేయవలెను. మరుసటి దినము అభ్యంగస్నానమునకు
ఆ నీటినే ఉపయోగించవలెను. గోవత్సద్వాదశీ-
నవరాత్ర-ఘటస్
థా పనాక్రమము
ఆశ్వినశుద్ధ ప్రతిపదాదినమందు (వారి వారి సంప్రదాయమునకు యమదీపదానము- కార్తిక కృష్ణ ద్వాదశీదినమందు ఆవును దూడను గంధాదులతో, పూజించి
అనుగుణముగా 9,7,5,3 వ దినము) దేవుని గృహములో ఆశ్విన కృష్ణ త్రయోదశీదినమందు సాయంకాలము యముని ప్రీ త్యర్థము పుష్ప-అక్షత-తిలములతో అర్ఘ్యమునీయవలెను. అర్ఘ్యమంత్రము‘‘క్షీరోదార్ణ
ఘటస్ థా పనమును చేసి కులదేవతను పూజించవలెను. ‘‘మీహ ద్యౌః దీపమును వెలిగించవలెను. వసంభూతే సురాసుర నమస్కృతే సర్వదేవమయే మాతః గృహాణార్ఘ ్ యం
పృథివీ చ న ఇమం యజ్ఞం మిమిక్షతామ్ పిపృతాం నో భరీమభిః ॥ ఈ నమో నమః సురభి త్వం జగన్మాతః దేవి విష్ ణు పదే స్థితా సర్వదేవమయే
మృత్యునా పాశదండాభ్యాం కాలేన శ్యామలాయుతః
మంత్రమును పఠించి భూమిని స్పృశించవలెను. శుద్ధమైన నేలపైన లేక గ్రా సం మయా దత్తమిమం గ్రస ॥ తతః సర్వమయే దేవి సర్వదేవైరలంకృతే
త్రయోదశ్యాం దీపదానాత్ సూర్యజః ప్రీ యతాం మమ ॥ మాతర్మమాభిలషితం సఫలం కురు నందిని ॥ అని ప్రార్థించవలెను.
శుద్ధమైన పాత్రలో మృత్తికను వేయవలెను. ‘‘ఓషధయః సం వదంతే
సోమేన సహ రాజ్ఞా యస్మై కృణోతి బ్రా హ్మణస్తం రాజన్ పారయామసి ॥ ఈ నరకచతుర్దశీ-
మంత్రముతో ధాన్యమును అంకురించే రీతిలో వేయవలెను. ‘‘ఆ కలశేషు
ణు డు నరకాసురున్ని సంహరించిన దినమిది. ఈ రోజు
శ్రీకృష్
మార్గ శీర్ష-పౌషమాసము
ధావతి పవిత్రే పరి షిచ్యతే ఉక్థైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ॥ ఈ మంత్రముతో
చంద్రో దయసమయములో ముత్తై దువలు గృహములోని అందరికి హారతిని ధనుర్మాసము-
కలశమును స్ థాపించవలెను. ‘‘ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి శుతుద్రి
చేయవలెను. తరువాత అందరూ అభ్యంగస్నానమును చేయవలెను.
స్తో మం సచతా పరుష్ ణ్యా అసిక్న్యా మరుద్వృధే వితస్తయార్జీ కియే శృణుహ్యా ధనురాశియందు సూర్యుడు ప్రవేశించిన దినమును ప్రా రంభించి
యతులు, విధవలు కూడా ఈ విధిని పాటించవలెను.
సుషోమయా ॥ ఈ మంత్రముతో కలశములో జలమును పూరించవలెను. మకరసంక్రమణము వరకు ధనుర్మాసము. సూర్యోదయానికి పూర్వము
‘‘గంధద్వారాం దురాధర ్ష ాం నిత్యపుష్టాం కరిషిణీమ్ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం యమతర్పణము- నరకచతుర్దశీదినమందు దక్షిణ దిక్కుకు అభిముఖముగా రెండు గంటలు ఉషఃకాలము. అప్పుడు స్నానము చేసి,ఆహ్నికమును చేసి,
తామిహోపహ్వయే శ్రి యమ్ ॥ ఈ మంత్రముతో కలశములో గంధమును కూర్చొని తండ్రి లేనివారు అపసవ్యముతో అథవా సవ్యముతో దేవున్ని పూజించవలెను. పులగమును (పొంగల్) (పెసరపప్పు, బియ్యము)
వేయవలెను. ‘‘యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పా యాశ్చ పుష్పిణీః తిలతర్పణమునొనర్చవలెను. తండ్రి ఉన్నవారు సవ్యముతో, బియ్యముతో చేసి దేవునికి నైవేద్యము చేయవలెను. ఇలా చేసిన సకలాభీష్టములూ
బృహస్పతిప్రసూతాస్ తా నో ముంచంత్వంహసః ॥ పూగీఫలమును తర్పణమునొనర్చవలెను. పూర్ణమమతాయి. చేయకపోతే 7 జన్మలు దరిద్రుడై క్షయరోగియై, మూర్ఖుడై
వేయవలెను. ‘‘సహి రత్నాని దాశుషే సువాతి సవితా భగః తం భాగం బాధలననుభవించుతాడు. ఈ పూజను కనీసము ఒకదినము చేసిననూ
యమం తర్పయామి, ధర్మం..,మృత్యుం.., అంతకం.., వైవస్వతం.., కాలం..,
చిత్రమీమేహ ॥ రత్నమును వేయవలెను. ‘‘హిరణ్యరూపః స వేయిసంవత్సరముల పూజాఫలము లభిస్తుంది. ఈ మాసములో లక్ష్మీ
సర్వభూతక్షయం.., ఔదుంబరం.., దధ్నం.., నీలం.., పరమేష్ఠినం..,
హిరణ్యసందృగపాం న పాత్సేదు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్ స్తో త్రమును పఠించవలెను.
వృకోదరం.., చిత్రం.., చిత్రగుప్తం తర్పయామి.
పరియోనేర్నిషద్యా హిరణ్యదాదదత్యన్నమస్మై ॥ హిరణ్యమును శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా ।
వేయవలెను. ‘‘యువా సువాసాః పరీవీత ఆగాత్ స ఉ శ్రేయాన్ భవతి
కార్తికమాసము తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్ థా చంద్రలోచనా ॥
జాయమానః తం ధీరాసః కవయ ఉన్నయంతి స్వాధ్యో మనసా దేవయంతః పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ ।
॥ దారముతో కలశమును చుట్టవలెను. ‘‘తత్ త్వా యామి బ్రహ్మణా బలిప్రతిపదా- సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా ॥
వందమానస్తదా శాస్తే యజమానో హవిర్భిః ఏహళమానో వరుణేహ నేలపై బలి చిత్రమును 5 రంగులతోచిత్రించి ఫలపుష్పాదులతో నవమం శార్ఙిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా ।
బోధ్యురుశంస మా న ఆయుః ప్ర మోషీః ॥ ఈ మంత్రముతో వరుణున్ని పూజించవలెను. బలిరాజ నమస్తుభ్యం దైత్యదానవవందిత । ఇంద్రశత్రో ఏకాదశం మహాలక్ష్మీః ద్వాదశం లోకసుందరీ ॥
పూజించవలెను. ఆ కలశముపై కులదేవతను స్ థాపించి పూజించవలెను. ణుసాన్నిధ్యదో భవ ॥
అమరారాతే విష్ శ్రీః పద్మా కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రి లోకేశ్వరీ

7
రా దిమాసకర్తవ్యములు
చైత్
మా క్షీరాబ్ధి సుతారవిందజననీ విద్యా సరోజాత్మికా । స్నానమంత్రము- దృశే విశ్వాయ సూర్యమ్’’ ఈ మంత్రముతో సూర్యునికి చూపించి,
సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని యే ద్వాదశ యద్యజ్జన్మకృతం పాపం మయా సప్తసు జన్మసు యజ్ ఞో పవీతమితి మంత్రస్య పరబ్రహ్మా ఋషిః, పరమాత్మా దేవతా, త్రిష్
టు ప్
ఛందః యజ్ ఞో పవీతధారణే వినియోగః ॥
ప్రా తః శుద్ధతరాః పఠంతి సతతం సర్వాల్లభంతే శుభాన్ ॥ తన్మే రోగం చ శోకం చ మాకరీ హంతు సప్తమీ ॥
ఞో పవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్
యజ్ తా త్ ।
భద్రలక్ష్మీస్తవం నిత్యం పుణ్యమేతచ్ఛుభావహమ్ । ఏతజ్జన్మకృతం పాపం యచ్చ జన్మాంతరార్జి తమ్
ఆయుష్యమగ్య్రం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్
ఞో పవీతం బలమస్తు తేజః॥
కాలే స్నాత్వాపి కావేర్యాం జప శ్రీవృక్షసన్నిధౌ ॥ ఞా తాజ్
మనోవాక్కాయజం యచ్చ జ్ ఞా తం చ యత్పునః ॥
ఇతి సప్తవిధం పాపం స్నానాన్మే సప్తసప్తకే ఈమంత్రముతో యజ్ఞో పవీతమును ధరించవలెను. తరువాత
నక్షత్రమున్నప్పుడు పూజించడముత్తమము. నక్షత్రము అస్తమైన
సప్తవ్యాధిసమాయుక్తం హర మాకరి సప్తమి ॥ ఆచమనము చేసి పదిసార్లు గాయత్రిని జపించి, మొదటి
తరువాత పూజించడం మధ్యమము, సూర్యోదయమైన తరువాత
యజ్ఞో పవీతమును ఉపవీతం భిన్నతంతుం జీర్ణం కశ్మలదూషితమ్
పూజించడం అధమమైనది. సూర్యార్ఘ్యమంత్రము- సప్తసప్తవహ ప్రీ త సప్తలోకప్రదీపన
విసృజామి జలే బ్రహ్మన్ వర్చో దీర్ఘా యురస్తు మే ॥
బియ్యము హెసరపప్పు సప్తమీసహితో దేవ గృహాణార్ఘ్యం దివాకర ॥
ఈ మంత్రముతో విసర్జన చేసి ఆచమనము చేయవలెను. యజ్ ఞో పవీతము
పొంగల్ ఉత్తము తక్కువ ఎక్కువ ఈ మంత్రముతో రథసప్తమీదినము సూర్యునికి అర్ఘ్యమునీయవలెను.
నాభికి పైన ఉన్న ఆయుష్యహాని. నాభికి క్రిందున్నచో తపోనాశము. కనుక
చేసే విధానము మధ్యమము సమము సమము ఈ రోజు తులసీవృందావనముందు లేక దేవునిముందు ఏడు అశ్వములు నాభికి సమానముగా ఉండవలెను.(2,3 యజ్ ఞో పవీతమును ధరించువారు
గల రథమును చిత్రించి అందులో సూర్యనారాయణున్ని చిత్రించి పూజించ ప్ర తి యజ్ఞో పవీతమునకూ ప
్ర త్యేకముగా పది పది గాయత్రీ జపమును
అధమము ఎక్కువ తక్కువ
వలెను ఞో
చేయవలెను. యజ్పవీతం అను మంత్రమును కూడా ప్రత్యేకముగా
ధనుర్వ్యతీపాతయోగము- పఠించి ధరించవలెను.)
భీష్మాష్టమీ - భీష్ములు దేహమును త్యజించిన రోజు. కనుక ఈ రోజు వారికి
ధనుర్మాసమందు వ్యతీపాతయోగము వేయి అర్ధో దయమునకు తర్పణమును మరియు అర్ఘ్యమును సమర్పించవలెను. దశమీ-ఏకాదశీ-ద్వాదశీ సంకల్పము-
సమానమైనది. ఈ రోజు శ్రా ద్ధమును, పితృతర్పణమును చేయవలెను.
దశమీ ః దశమీదివసే ప్రాప్తే వ్రతస్థో ఽహం జనార్దన త్రిదినం దేవదేవేశ
నైవేద్యమును చేసి శ్రీహరికి ఈ మంత్రముతో అర్ఘ్యమును సమర్పించవలెను- భీష్మతర్పణమంత్రము-(మాఘ శు. అష్టమీ)
నిర్విఘ్నం కురు కేశవ అని దశమీ దినమందు సంకల్పించవలెను. ఏకాదశీ-
వ్యతీపాతమహాసత్త్వ సర్వపాపప్రణాశన సహస్రబాహో విశ్వాత్మన్ వైయాఘ్రపాదగోత్ రా య సాంకృత్యప్రవరాయ చ
ఏకాదశ్యాం నిరాహారః స్థి త్వాహమపరేఽహని భోక్ష్యామి పుండరీకాక్ష శరణం
గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తుతే ॥ వ్యతీపాత నమస్తే ఽస్తు నమస్తే విశ్వమంగల గంగాపుత్ రా య భీష్మాయ ఆజన్మబ్రహ్మచారిణే
ణు చక్రస్వరూపాయ నమస్తే దివ్యతేజసే ॥ అని అర్ఘ్యమును సమర్పించి మే భవాచ్యుత ॥ అని ఏకాదశి దినమందు సంకల్పించవలెను. ద్వాదశీ
విష్ అపుత్ రా య జలం దద్మి నమో భీష్మాయ వర్మణే ॥ పారణానంతరము- అజ్ఞా నతిమిరాంధస్య వ్రతేనానేన కేశవ ప్రసన్నః
పితృతర్పణమును చేసి, విష్ ణు ప్రియ వ్యతీపాత పితృణాం అనృణప్రద
భీష్మః శాంతనవో వీరః సత్యవాదీ జితేంద్రియః సుముఖో భూత్వా జ్ఞా నదృష్టిప్రదో భవ ॥ అని ప్రార్థించవలెను.
పితృణాం మమ వైకుంఠం ప్రయచ్ఛ భగవన్ హరే ॥ త్వత్ప్రసాదేన మే భక్తిః
ఆభిరద్భిరవాప్నోతు పుత్రపౌత్రో చితాం క్రి యామ్ ॥ ఏకాదశ్యుపవాసేన ద్వాదశ్యాం పారణేన చ యదార్జితం మయా పుణ్యం
అస్త్వేవమనపాయినీ ॥ జ్ఞా నవిజ్ఞా నవైరాగ్యం ప్రయచ్ఛ భగవన్ మమ ॥
తేన ప్రీణాతుకేశవః ॥ అని సమర్పించవలెను.
అని ప్రార్థించవలెను. ఈ మంత్రముతో తండ్రి లేనివారు తిలోదకమును అపస్యముతో, తండ్రి
చంపాషష్ఠీ (సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠీ ) ఈ రోజు స్కందాంతర్యామియైన శ్రీహరిని ఉన్నవారు సవ్యముతోయవోదకమును విడవవలెను. శ్రా ద్ధ విచారము
విశేషముగా పూజించి బ్రహ్మచారులకు భోజనమును చేయించి వస్త్రా దులను అర్ఘ్యమంత్రము ః వసూనామవతారాయ శంతనోరాత్మజాయ చ పిండప్రదానము- కొడుకు-కూతుళ్ళ వివాహమైన తరువాత 3 అథవా 1
దానము చేయవలెను. మినుముతో చేసిన భక్ష్యములను నైవేద్యము రు ల శ్రా ద్ధము సంప్రా ప్తమైనచో పిండప్రదానమును
నెలలోపు తల్లి తండ్
అర్ఘ్యం దదామి భీష్మాయ ఆబాలబ్రహ్మచారిణే ॥
చేయవలెను. స్కందమంత్రము- సేనావిదారక స్కంద మహాసేన మహాబల అవశ్యముగా చేయవచ్చును. ఇతరుల శ్రా ద్ధమును సంకల్పపూర్వకముగా
మాఘమాసదానములు-హిరణ్యతులసీదానమంత్రము-
రుద్రో మాగ్నిజ షడ్వక్త్ర గంగాగర్భ నమోఽస్తు తే ॥ ఆచరించవలెనే కాని పిండప్రదానము చేయరాదు.
సువర్ణతులసీదానాత్ బ్రహ్మణః కాయసంభవాత్
హనుమద్వ్రతము- 13 గ్రంథులతో యుక్తమైన దారములో ఓం నమో శ్రా ద్ధతిథి తెలియనప్పుడు - బంధుమిత్
రు ల ద్వారా మృతుల తిథి
పాపం ప్రశమమాయాతు సర్వే సంతు మనోరథాః ॥
వాయునందనాయ ఓం అని పఠిస్తూ హనుమంతున్ని ఆవాహనము చేసి మాసములను తెలుసుకొనవలెను. అది కూడా అసాధ్యమైనప్పుడు
అచ్చట హనుమంతున్ని పూజించి వాయనదానమునీయవలెను. తిలపాత ్రదానము- మాఘమాసమందు రాగి లేక కంచు పాత్ర లో నువ్వులను మార్గశీర్ష కృష్ణ ద్వాదశీ, లేక అమావాస్యాతిథియందు శ్రా ద్ధమును
విశేషముగా గోధుమలను దానం చేయవలెను. నింపి బ్రా హ్మణులకు దానము చేయవలెను. చేయవలెను. అథవా మాఘ కృష్ణ ద్వాదశీ, లేక అమావాస్య తిథియందు
రా శ్చ సర్వపాపహరాః స్మృతాః
తిలాః పుణ్యాః పవిత్ శ్రా ద్ధమును చేయవలెను.
అర్ఘ్యమంత్రము-
యాని కాని చ పాపాని బ్రహ్మహత్యాసమాని చ అమావాస్యా (దర్శ)- దర్శదినమందు తన్నమిత్తము ద్వాదశ పితృవులకు
రా య ధ్వంసితామరవైరిణే
నమస్తే వాయుపుత్
మాత్రమే తిలసహితమైన జలముతో తర్పణమును చేయవలెను.
తిలపాత్రప్రదానేన తాని నశ్యంతి మే సదా ॥
సుజనాంబుధిచంద్రా య భవిష్యద్‌బ్రహ్మణే నమః ॥ సర్వపితృతర్పణమును చేయకూడదు. తరువాత ప్రతిరోజు చేసే
శ్రీ హనుమతే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఇదం తిలపాత్రం యమదైవత్యం బ్రహ్మలోకప్రా ప్తికామః తుభ్యమహం
బ్రహ్మయజ్ఞమును దేవ, ఋషి, ఆచార్యతర్పణమును విడిచి, ఆ తరువాత
సంప్రదదే న మమ న మమ ॥
మాఘస్నానము- పౌష శుక్ల దశమియందు లేక పూర్ణిమాదినమందు నీళ్ళతో మాత్రమే సర్వపితృతర్పణమును చేయవలెను.
మాఘస్నాన-సంకల్పమును చేయవలెను. (సంకల్పము) ఫాల్గుణమాసము ఘాతచతుర్దశీశ్రా ద్ధమును ఏకోద్ది ష్టవిధితో ఆచరించవలెను.
మాఘమాసమిమం పూర్ణం స్నాస్యేఽహం దేవ మాధవ పార్వణ-విధితో ఆచరించకూడదు. ఈ విషయములో సత్సంప్రదాయము,
పయోవ్రతము (సంతానమునకు)
తీర్థస్యాస్య జలే నిత్యమితి సంకల్ప్య చేతసి ॥ పురాణముల, స్మృతుల వచనములు ప్రమాణమైనవి.
కశ్యపుల ఉపదేశమును స్వీకరించి వారి భార్యయైన అదితిదేవి ఈ
స్నానమంత్రము- రజస్వలావిచారము
వ్రతమును ఆచరించి వామనదేవున్ని ప్రసవించినది. శ్రీమదాచార్యుల తల్లి
దుఃఖదారిద్య్రనాశాయ శ్రీవిష్ణోస్తో షణాయ చ । రజోదర్శననిర్ణయము- సూర్యాస్తము నుండి సూర్యోదయము వరకు గల
కూడా ఈ వ్రతమును ఆచరించియుండిరి. ఉత్తమమైన సంతానమునకై ఈ
కాలమును మూడు భాగములుగా చేయవలెను. అందులోని మొదటి రెండు
ప్రా తఃస్నానం కరోమ్యద్య మాఘే పాపవినాశనమ్ ॥ వ్రతమును ఫాల్గు న శుద్ధ ప్రతిపద ప్రా రంభించి త్రయోదశి వరకు
భాగములందు రజోదర్శనమైనచో దానిని వెనుకటి రోజని పరిగణించవలెను.
మకరస్థే రవౌ మాఘే గోవిందాచ్యుత మాధవ । అవశ్యముగా ఆచరించవలెను.
మూడవ భాగమందు రజోదర్శనమైనచో అది మరుసటి రోజని అనగా
స్నానేనానేన మే దేవ యథోక్తఫలదో భవ ॥ రెండవ రోజని పరిగణించవలెను.
ఉపయుక్త విచారములు
కృష్ణాచ్యుత నిమజ్జా మి ప్రభాతేఽస్మిన్ శుభోదకే ।
రజస్వలావిచారము- రోగముతో స్త్రీ లలో రజస్సు దృష్టమైనచో అశౌచము
అనేన మాఘస్నానేన సుప్రీ తో మాం సముద్ధర ॥ పంచగవ్యమేలనము-ప్రా శనము- గోమూత్రమును ః గాయత్రీ మంత్రముతో,
లేదు. క్రమముగా నెలకోసారి మూడు రోజులు అశౌచమును
గోమయమును ః గంధద్వారాం దురాధర ్ష ాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ ఈశ్వరీం
మాఘస్నానం కరిష్యామి మకరస్థే దివాకరే । ఆచరించవలెను. రజస్వల అయిన రోజునుండి 18 దినములలోపు మళ్ళీ
సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రి యమ్ ॥ పాలను ః ఆ ప్యాయస్వ
ఆసమాప్తి మహాదేవ నిర్విఘ్నం కురు మాధవ ॥ రజస్వలయైనచో స్నానమును మాత్రమే చేయవలెను. మూడు రోజులు
సమేతు తే విశ్వతః సోమ వృష్ణ్యమ్ భవా వాజస్య సంగథే ॥ పెరుగును ః
అశౌచమును అచరించే అవసరము లేదు. రజస్వలయైన దినమునుండి
ఇలా ప్రార్థించి ప్రతిరోజు స్నానాంగ అర్ఘ్యతర్పణములను చేయవలెను. దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణో రశ్వస్య వాజినః సురభి నో ముఖా కరత్ప్రణ
18 వ రోజు రజస్వలయైనచో ఓ రోజు మాత్రమే అశౌచము. రజస్వలయైన
విశేషముగా మాధవునికి మరియు సూర్యునికి అర్ఘ్యమును ఆయూంషి తారిషత్ ॥ నెయ్యి ః శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోఽసి ॥ ఈ
దినమునుండి 19 వ రోజు రజస్వలయైనచో రెండు రోజులు అశౌచమును
సమర్పించవలెను. మంత్రములను పఠించుచూ గోమూత్రము మొదలగు పదార్థములను ఒక
పాలించవలెను. రజస్వలయైనరోజునుండి 20 వ రోజు రజస్వలయైనచో
పాత్రలో వేసి, ‘‘దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవేఽశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో
అర్ఘ్యమంత్రము- అప్పుడు మూడురోజులు అశౌచమును పాలించవలెను.
హస్ తా భ్యాం ప్రతిగృహ్ణా మి’’ అని పఠించుచూ దర్భమును చేతపట్ టు కుని,
తపస్యర్కోదయే నద్యాం స్నాతోఽహం విధిపూర్వకమ్ ్త
ఓంకారమును పఠించుచూ కలపవలెను. యత్వగస్థి గతం పాపం దేేహ జ్వరాదినిమిత్తములతో రజస్వలకు స్నానము చేయడం సాధ్యం కానప్పుడు
మాధవాయ దదామీదమర్ఘ్యం సమ్యక్ ప్రసీదతు ॥ తిష్ఠతి మామే ప్రా శనం పంచగవ్యస్య దహత్వగ్నిరివేంధనమ్ ॥ అని అశౌచము లేనివారు స్నానము చేసి ముట్టవలెను. ఇలా పదిసార్లు
మాధవాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి పఠించుచూ ప్రా శనము చేసి ఆచమనము చేయవలెను. స్నానము చేసి పదిసార్లు ముట్టవలెను. ఇలా చేసినచో రజస్వల
సవిత్రే ప్రసవిత్రే చ పరధామ్నే నమోఽస్తు తే శుద్ధమవుతుంది.
ఞో పవీతధారణము-
యజ్ ఆచమనము, ప్రాణాయామము, సంకల్పము-
త్వత్తే జసా పరిభ్రష్టం పాపం యాతు సహస్రధా ॥ శ్రౌ తస్మార్తకర్మనుష్ఠా న-యోగ్యతా- సిద్ధ్యర్థం (జాతాశౌచమృతాశౌచ ఋతుశాంతి- చైత్రము, జ్యేష్ఠము, ఆషాఢము, భాద్రపదము, కార్తికము,
సవిత్రే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి శుద్ధ్యర్థం) యజ్ ఞో పవీత-ధారణం అహం కరిష్యే అని సంకల్పము చేసి పౌషము ఈ మాసములలో చతుర్థీ , షష్ఠీ, అష్టమీ, నవమీ, ద్వాదశీ,
తు తే । పరిపూర్ణం
స్నానం తరువాత- దివాకర జగన్నాథ ప్రభాకర నమోఽస్ యజ్ ఞో పవీతములో ఈ దేవతలను ఆహ్వానించవలెను. ‘‘ఓంకారం చతుర్దశీ, పౌర్ణిమా, అమావాస్యా, తిథులలో రవివారము, మంగళవారము,
కురుష్వేదం మాఘస్నానం మయా కృతమ్ ॥ అని సూర్యున్ని ప్రథమతంతౌ న్యసామి అగ్నిం ద్వితీయతంతౌ న్యసామి నాగాన్ శనివారములలో, భరణీ, కృత్తికా,ఆర్ ద్ రా ఆశ్లేషా, మఘా, పూర్వాత్రయ,
ప్రార్థించవలెను. తృతీయతంతౌ న్యసామి సోమం చతుర్థతంతౌ న్యసామి పితౄన్ ఠా
విశాఖ, జ్యేష్నక్షత్రములలో దుర్యోగములలో, ఆర్ ద్ రా, గ్రహణము, రాత్రి,
పంచమతంతౌ న్యసామి ప్రజాపతిం షష్ఠతంతౌ న్యసామి వాయుం సంధ్యాకాలము, అపరాహ్ణము కాలములలో, జీర్ణవస్త్రము, ఎర్రనివస్త్రము,
మాఘమాసము సప్తమతంతౌ న్యసామి సూర్యం అష్టమతంతౌ న్యసామి విశ్వాన్ దేవాన్ నీలివస్త్రమును ధరించినప్పుడు రజోదర్శనమైనచో స్వశాఖోక్తమైన శాంతిని
నవమతంతౌ న్యసామి ఋగ్వేదం ప్రథమదోరే న్యసామి యజుర్వేదం అవశ్యముగా చేయవలెను.
రథసప్తమీ- (మాఘ శు. సప్తమీ) రథసప్తమీదినమందు సూర్యోదయము ద్వితీయదోరే న్యసామి సామవేదం తృతీయదోరే న్యసామి అథర్వవేదం వి.సూ. పంచాంగములోని వ్రతోపవాసాది విషయములు కేవలం
కన్నా మొదలు జిల్లె డుఆకులతో స్నానము చేసి సూర్యునికి గ్రంథౌ న్యసామి’’ ఈ దేవతలను షోడశోపచారములతో పూజించి,పది సామాన్యపరిచయానికి మాత్రమే నిరూపితమైనవి. విశేషమైన
అర్ఘ్యమునీయవలెను. సార్లు గాయత్రిని జపించి, ‘‘ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతికేతవః విషయములను విద్వాంసులను సంప్రదించి నిర్ధా రము చేసుకోవలెను.

8
అశౌచ నిర్ణయము
తల్లి -దండ్
రు లకు- 7) వివాహితులైన అక్కాచెల్లె ళ్ళు
జననాశౌచనిర్ణయము మరణవార్త10రోజుల అశౌచము
ప్రథమదిననిర్ణయము సవతితల్లి కి, ఇతర ఎవరికి
తరువాత తెలిసినచో లేదు ఎక్కడ ఎన్ని రోజులు
సపిండులకు
రాత్రియందు జననము మరణము లేక రజోదర్శనమైనచో ఆ రాత్రిని
2)ఉపనీతుడు పుత్రు డు అన్నాదమ్ముల ఇంట్లో 3 రోజు
మూడు భాగములుగా విడదీసి మొదటి రెండుభాగములు వెనుకటి ఉపనీతులై
రోజని మూడవ భాగము మరుసటి రోజని భావించవలెను. ఎవరికి ఎన్ని రోజులు మరో ఇంట్లో పక్షిణీ
అన్నదమ్ములకు
గర్భస్రావమైనచో 1 రోజు
తల్లి -దండ్
రు లకు- గ్రామాంతరము
తండ్రి మొదలైన సవతితల్లి కి 10 రోజు అన్నదమ్ముల
తల్లి కి సపిండులకు అశౌచము లేదు
ఇతర సపిండులకు భార్యలకు
మొదటి 3 తల్లి -దండ్ రు లకు- అక్కాచెల్లె ళ్ళ ఇంట్లో 3 రోజు
3 రోజులు మరణవార్త10రోజుల 3 రోజు
మాసములలో సవతితల్లి కి
స్నానంతో శుద్ధి తరువాత తెలిసినచో మరో ఇంట్లో అక్కాచెల్లె ళ్ళకు పక్షిణీ
4 రోజులు రజస్వలలా సపిండులకు స్నానము
4 నెలలో గ్రామాంతరము 1 రోజు
అశౌచము 3)పుత్రికామరణమునందు
8) మేనమామ
గర్భపాతమైనచో ఎప్పడు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
ఎక్కడ ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
తండ్రి మొదలైన తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి 1 రోజు
తల్లి కి సపిండులకు 10రోజుల తరువాత
పక్షిణీ
6నెలలలోపు సపిండులకు (3తలలవరకు) స్నానము
3 రోజు జననాశౌచము తన ఇంట్లో మేనల్లుడు 3 రోజు
5–6 రోజు (వృద్ధి ) మాత్రమే. 6 నెలల తరువాత 3 తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి 3 రోజు
5 వ, 6 వ నెలలో మేనకోడలు
రజస్వలలా అశౌచము మరణాశౌచము లేదు. సంవత్సరముల వరకు మరొకరి ఇంట్లో ఉపకారమును
సపిండులకు (3తలలవరకు) స్నానము 3 రోజు
చేసియుంటే
ప్రసవము 3 సంవత్సరము తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి 3 రోజు
గ్రామాంతరములో, మేనల్లుడు
తండ్రి మొదలైన తరువాత 1 రోజు
తల్లి కి వివాహముకన్నా అనుపనీతుడైయున్నచో మేనకోడలు
సపిండులకు సపిండులకు (3తలలవరకు) 1 రోజు
ముందువాగ్దానము ఇదేవిధముగా సవతిమేనమామవిషయంలో కూడా తెలుసుకోవలెను.
7వ నెలను మొదలుకొని జరగనిచో 9) మేనత్త భార్య, (మామి)
10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి ).
ప్రసవమైనచో
తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి ఎవరికి
3 రోజు ఎవరు ఎన్ని రోజులు
10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి ) సపిండులకు
మరణించి జన్మించినచో వాగ్దానము జరిగినచో మేనల్లు డు మేనకోడలు పక్షిణీ
మరణాశౌచము లేదు. నిశ్చయమైన వరునికి వరుని మేనల్లుడు
3 రోజు మేనకోడలు
3 రోజులు జననాశౌచము తల్లి తండ్రు లకు సవతిమేనమామభార్య స్నానము
జననమైన తరువాత 10
నాలచ్ఛేదమునకు పూర్వమే (వృద్ధి )మరణాశౌచము 3) ఆడవారిలో వివాహమైన తరువాత 10) తల్లి యొక్క తండ్రి–తల్లి యొక్క తల్లి (అమ్మమ్మ)
రోజులు లేదు.
మరణం సంభవించినచో
ఎవరికి (భర్త ఇంట్
లో ) ఎన్ని రోజులు ఎక్కడ ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
నాలచ్ఛేదమైన తరువాత
10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి ) భర్తకు, భర్తసపిండులకు
పది రోజులలోపు శిశువు 10 రోజు తల్లి యొక్క తండ్రి 3 రోజు
మరణాశౌచము లేదు.
మృతినందినచో తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి 3 రోజు గ్రామాంతరము పక్షిణీ
ప్రసవము
మనుమడు
అన్నదమ్ములుసవతిఅన్నదమ్ములు పక్షిణీ మనుమరాలు
తల్లి (అమ్మమ్మ) పక్షిణీ
గృహమందు నివసించే
చిన్నాన్నమొదలగువారికి 1 రోజు
తల్లి -తండ్రు లకు అన్నదమ్ములకు మరియు గ్రామాంతరము 1రోజు
చిన్నాన్న మొదలగు వారికి 11) తల్లి యొక్క అక్కచెల్లె లు
ఎవరికి (తండ్రిఇంట్
లో ) ఎన్ని రోజులు
తండ్రి గృహమందు 3 రోజులు ఎవరికి
1 రోజులు జననాశౌచము తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి, ఎక్కడ ఎన్ని రోజులు
కూతురు జననాశౌచము 3 రోజు
(వృద్ధి ). అన్నదమ్ములుసవతిఅన్నదమ్ములు
ప్రసవించినచో (వృద్ధి ) తమ ఇంట్లో మృతులైనచో మృతులైన అక్కచెల్లె ళ్ళ 3 రోజు
చిన్నాన్నమొదలగువారికి 1 రోజు కుమారునికి మరియు
భర్త ఇంట్లో కూతురు తల్లి -తండ్రి మొదలగు వారికి జననాశౌచము వేరే ఇంట్లో మృతులైనచో పక్షిణీ
కూతురికి
ప్రసవించినచో (వృద్ధి ) లేదు. ఎవరికి (గ్రామాంతరమందు) ఎన్ని రోజులు 12) తండ్రియొక్క అక్కచెల్లె ళ్ళు

మరణాశౌచ(సూతక) నిర్ణయము తల్లి -దండ్రు లకు-సవతితల్లి కి పక్షిణీ ఎక్కడ ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
చిన్నపిల్ల ల మరణము సంభవించినప్పుడు దహన-ఖననవిచారము మృతులైన వారి
చిన్నాన్నమొదలగువారికి 1 రోజు తమ ఇంట్లో మృతులైనచో 3 రోజు
ఎప్పడు ఏమి 4) తల్లి -దండ్రులకు-సవతితల్లి కి అన్నదమ్ముల
వేరే ఇంట్లో మృతులైనచో పక్షిణీ
కుమారునికి
నామకరణం కన్నా మొదలు (12 ఖననమునే చేయవలెను. ఎప్పడు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు మరియు కూతురికి స్నానము
సవతిమేనత్త
రోజులకన్నా ముందు) (ఖననం చేయాలి)
ఉపనీత అనుపనీత 13) అక్కాచెల్లె ళ్ళ పిల్ల లు
12 రోజుల తరువాత 3 దహనము/ఖననము దేన్నైనా కుమారుడు,
సంవత్సరములవరకు చేయవచ్చును 10 రోజు ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
అవివాహితయైన
1 సంవత్సరములోనే
కూతురు ఉపనీతుడు మేనమామ 3 రోజు
దహనమునే చేయవలెను. మరియు
చౌలసంస్కారము అయినచో వివాహితురాలైన అనుపనీతుడు పక్షిణీ
3 రోజు చిన్నమ్మకు
కూతురుకు
3 సంవత్సరముల నంతరము స్త్రీలు చిన్నమ్మ-పెద్దమ్మ
స్నానము
చౌలసంస్కారము అయినా దహనమునే చేయవలెను. ఉపనీత అనుపనీత
కుమారుడు, 14) మేనల్లు డు మేనకోడలు (అన్నదమ్ముల సంతానము)
కాకపోయినా
10 రోజుల 10 రోజు
1) అనుపనీత పుత్రు డు అవివాహితయైన ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
తరువాత సంవత్సరము కూతురు
ఎవరికి ఎన్ని రోజులు తరువాత తెలిసిననూ మేనల్లు డు మేనకోడలు మేనత్తకు స్నానము
వివాహితురాలైన
తల్లి -దండ్
రు లకు- పక్షిణీ 15) కూతురి కొడుకు (మాతామహ–మాతామహి)
3 రోజు కూతురు
10,11,12 సవతితల్లి కి
3 రోజు తరువాత10 వివాహితురాలైన ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
దినములలోపు 3 రోజు
ఇతర సపిండులకు స్నానము రోజులలోపు తెలిసినచో కూతురికి ఉపనీతుడు 3 రోజు
తల్లి -దండ్
రు లకు- 5) తండ్రి తండ్రి అనగా తాత మరియు మాతామహ
సవతితల్లి కి (దహనము- 3 రోజు అనుపనీతుడు పక్షిణీ
ఎవరికి
మాతామహి
ఖననము ఇరు) ఎప్పడు ఎన్ని రోజులు
కూతురి కూతురు స్నానము
12 రోజుతరువాత (చిన్నాన్న పెదనాన్న)
సపిండులకు 16) ఆత్మబంధుతయ ్ర ము (తన మేనత్త మేనమామ చిన్నమ్మ పెద్ద మ్మ
7 నెలల వరకు 1 రోజు వివాహితురాలైన స్నానము వీరి కుమారుడు)
(దహనపక్షములో)
మనుమరాలికి, కూతురికి
సపిండులకు ఎక్కడ ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
స్నానము 6) అన్నదమ్ములు
(ఖననపక్షములో)
తన ఇంట్లో మృతుడైనచో 3 రోజు
తల్లి -దండ్
రు లకు- ఎక్కడ ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
7 నెలల తరువాత 1
సవతితల్లి కి, ఇతర వేరే ఇంట్లో తనకు పక్షిణీ
సంవత్సరము వరకు 3 రోజు అక్కాచెల్లె ళ్ళ ఇంట్లో మృతులైనచో
చౌలము ఐన సపిండులకు 3 రోజు 1 రోజు
అక్కాచెల్లె ళ్ళకు అనుపనీతుడు
7 నెలల తరువాత 3
తల్లి -దండ్
రు లకు- 17)మాతృ-పితృబంధుత్రయము (తన తల్లి మరియు తండ్రియొక్క
3 రోజు వేరే ఇంట్లో పక్షిణీ మేనత్త -మేనమామ,చిన్నమ్మ-పెద్ద మ్మ వీరి పుత్రు డు)
సంవత్సరము వరకు సవతితల్లి కి అక్కాచెల్లె ళ్ళ
చౌలము కాని ఇతర సపిండులకు 1 రోజు ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు
గ్రామాంతరమందు 1 రోజు
3 సంవత్సరము తల్లి -దండ్
రు లకు- తన ఇంట్లో ఇతను మృతుడైనచో 3 రోజు
తరువాత సవతితల్లి కి, సపిండులకు అనుపనీతుడైనచో స్నానము
3 రోజు వేరే ఇంట్లో తనకు పక్షిణీ
ఉపనయనముకన్నా (చౌలము అయినా
ముందు కాకపోయినా) ఇదే విధముగా సవతిఅన్నదమ్ముల విషయములో తెలుసుకోవలెను. అనుపనీతుడు 1 రోజు

9
అశౌచ వివరణము మరణము సంభవించినచో మృతస్థళమును 3 మాసముల వరకు
నియమము 16-17 లో చెప్పిన కుమారుని పక్షములో కూతురు
ఏకాదశీరోజు మరణమైనచో- దాహాదికర్మలను మంత్రపూర్వకముగా పరిత్యజించవలెను. లేక దోషపరిహారార్థము శాంతిని చేయవలెను.
మరణించినచో
చేయవలెను. అయితే అగ్నిలో ఆహుతులను సమర్పించకూడదు. అశౌచకర్తవ్యము-
వివాహితురాలు తనకు 1 రోజు ప్రే త-పిండప్రదానము లేదు. తిలాంజలి లేదు. వీటిని మరుసటి రోజు జననాశౌచము మరియు మరణాశౌచములందు దేవపూజను
అవివాహితురాలు స్నానము చేయవలెను. చేయకూడదు. వైశ్వదేవము, బ్రహ్మయజ్ఞము, అతిథిపూజ, బలిహరణము,
అశౌచసంపాతము- శ్రా ద్ధములను చేయకూడదు. మనసులో మంత్రములనుచ్చరించుచూ
18)ఆత్మబంధుత్రయము-పితృబంధుత్రయము-మాతృబంధుత్రయము అర్ఘ్యము వరము మాత్రమే సంధ్యావందనమును చేయవలెను.
** 10రోజుల అశౌచమున్నప్పుడు మరో 10రోజుల అశౌచము లేక
వీరు మృతులైనచో స్త్రీ లకు స్నానము మాత్రమే ప్రాణాయామమంత్రమును మనసులో కూడా ఉచ్చరించకూడదు.
అంతకన్నా తక్కువ రోజుల అశౌచము ప్రా ప్తమైనచో, మొదటి
** విశేషము- మైత్ర అనే వ్యక్తి యొక్క ఆత్మబంధుత్రయము- అమంత్రకముగా
అశౌచము సమాప్తమయ్యే రోజునే రెండవ అశౌచము కూడా ప్రాణాయామమును చేయవలెను.
పితృబంధుత్రయము-మాతృబంధుత్రయము వీరు మృతులైనచో నివృత్తమవుతుంది. గాయత్రీ మంత్రమును జపించకూడదు. సూర్యోపస్ థా నము చేయకూడదు.
మైత్రు నికి పైన చెప్పబడిన అశౌచము కలదు. ఇదే విధముగా ** ఇలాగే 10రోజుల లేక 3రోజుల జననాశౌచమునందు ఆ అర్ఘ్యము వరకు మాత్రమే సంధ్యావందనమును చేయవలెను.
మైత్ రు డు మరణించినప్పుడు మైత్ రు ని ఆత్మబంధుత్రయులకు జననమరణాశౌచమందు
అశౌచమునకు సమానమైన లేక అంతకన్నా తక్కువైన మరో చిత్
రాహుతిని పెట్టకూడదు.
సమానమైన అనగా పైన చెప్పబడిన అశౌచము ఉండును. మరణాశౌచమందు అంగారమును మాత్రమే ధరించవలెను. అక్షతను
జననాశౌచము ప్రా ప్తమైనచో మొదటి అశౌచము సమాప్తమయ్యే
రోజునే రెండవ అశౌచము కూడా నివృత్తమవుతుంది. గంధమును ధరించకూడదు. మృతాశౌచములో ఉన్నవారిని
కానీ మైత్ రు డు మరణించినప్పుడు మైత్ రు ని పితృబంధుత్రయము
** కానీ జననాశౌచము మధ్యలో తక్కువైన సమానమైన ముట్ టు కోకూడదు. ముట్ టు కున్నచో స్నానము చేయవలెను.
మాతృబంధుత్రయులకు అశౌచము లేదు. జాతాశౌచమున్నవారిని ముట్ టు కున్నచో స్నానము చేయనవసరం
మరణాశౌచము ప్రా ప్తమైనచో ఆ మరణాశౌచము నివృత్తము
19)భర్త-భార్య లేదు. జనన-మరణాశౌచము సమాప్తమయిన తరువాత
కాదు. మరణాశౌచమును ప్రత్యేకముగా ఆచరించవలెను.
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు ** ఈ విషయములో విశేషమైన సందేహములను విద్వాంసులను నూతనయజ్ ఞో పవీతమును ధరించవలెను. శవమును ముట్ టు కున్నచో
సంప్రదించి పరిహరించుకోవలెను. లేక శవానుగమనమును చేసినచో లేక శవమును ముట్ టు కున్న వారిని
భర్త-భార్య ముట్ టు కున్నచో నూతనయజ్ ఞో పవీతమును ధరించవలెను.
** బ్రహ్మచారి- సమావర్తన సంస్కారమును సంపాదించుకున్నవాడు
మరణించిన వార్త 10 రోజుల తరువాత పరస్పరము 10 రోజు అశౌచప్రా రంభనిర్ణయము- 60ఘడియలలో ఆ దినముయొక్క అహః
మరణించినచో అందరికీ అశౌచము కలదు. కానీ సపిండులలో
తెలిసిననూ ప్రమాణమును విడిచి మిగిలినది రాత్రిప్రమాణము. దీనిని 8భాగము
ఎవరు మరణించినా బ్రహ్మచారికి మాత్రము అశౌచము లేదు.
చేసినచో మొదటి 5భాగములలో జననము మరణము రజోదర్శనములు
సవతి భర్తకు 10 రోజు * * అనుపనీతుడు- ఉననయనము కానివాడు
సంభవించినచో అది మొదటి రోజుకు సంబంధించినది. 6 7 8 వ
20) భార్యయొక్క తల్లి తండ్రి (అత్త -మామ) దేశాంతరము- అనగా 20 లేక 30 యోజనములకన్నా (260
భాగములలో సంభవించినచో అది మరుసటి రోజుకు సంబంధించినది.
కి.మీ) దూరములో ఉన్న దేశము అథవా భాషాభేదముండి నదీ లేక రజోదర్శననమునకు మరియు జననమునకు దృగ్గణితమును,
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు పర్వతములు మధ్యలో ఉన్నచో దేశాంతరమనిపించబడుతుంది. మరణమునకు సూర్యసిద ్ధ ాంతమును అనుసరించవలెను.
పక్షిణీ- పగలు మరణము సంభవించినచో ఆ పగలు మరియు అతిక్రాంతాశౌచము- అశౌచసమయములో అనగా పదిరోజులలో
దగ్గ ర ఉన్నచో 3 రోజులు ఆ రాత్రి మరియు మరుసటి పగలు. దీనిని పక్షిణీ అందురు. ఇలా మరణవార్త తెలియక తెలిసిన తరువాత చేయవలసిన అశౌచము.
అశౌచమును పాలించి సాయంకాలము నక్షత్రదర్శనమును చేసుకుని
దూరమున్నచో -భార్య మరణించిన ఎడల అల్ లు నికి 1 రోజులు ఈ అశౌచము 10రోజుల మరణాశౌచమునకు మరియు తల్లి తండ్రి
స్నానము చేయవలెను. సాయంకాలము శుద్ధి స్నానమును చేయువారు
మరణించినపుడు వివాహితురాలైన కుమార్తె కు మాత్రమే చెల్లుతుంది.
దూరమున్ననూ ఉపకృతులైనచో 3 రోజులు ఆ పగలు ఉపవాసముండవలెను. లేని ఎడల మరుసటి రోజు
ఉదయము సూర్యదర్శనానంతరము శుద్ధి స్నానమును చేయవలెను. జననాశౌచమునకు అనుపనీతమరణాశౌచమునకు మరియు
21)భార్యయొక్క అన్నదమ్ములు ఉపనీతుడు
రాత్రి మరణము సంభవించినచో ఆ రాత్రి మరుసటి పగలు ఆ రోజు 10రోజుల కన్నా తక్కువైన మరణాశౌచమునకు అతిక్రాంతాశౌచము
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు రాత్రి అశౌచమును పాలించి ఉదయము సూర్యదర్శనానంతరము అన్వయించదు.
శుద్ధి స్నానమును చేయవలెను. ఏకదేశమందు సపిండుల మరణము సంభవించినచో- మరణవార్త 10రోజుల
1 రోజులు తరువాత 3నెలలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు అశౌచము. 6 నెలలలోపు
సజ్యోతి- అనగా పగలు మరణము సంభవించినచో రాత్రి స్నానముతో
అనుపనీతుడు-గ్రామాంతరము భార్య బావకు తెలిసినచో పక్షిణీ. 9నెలలలోపు తెలిసినచో 1రోజు. తరువాత
స్నానము శుద్ధి . రాత్రి మరణము సంభవించినచో పగలు స్నానముతో శుద్ధి .
మరణించినచో సంవత్సరములోపు తెలిసినచో సజ్యోతి. 1సంవత్సరము తరువాత
అశౌచమందు శుద్ధవస్తు వులు- కూరగాయలు, పాలు, నెయ్యి, ధాన్యము
తెలిసినచో స్నానము మాత్రమే.
22)భార్యయొక్క అక్కచెల్లె లు మొదలైనవి.
మాధవమతానుసారముగా- 1॥ నెలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు.
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు కర్మాంగాశౌచము- బంధుత్వము లేకున్ననూ అంత్యకర్మను చేయువేళ
తరువాత స్నానమని చెప్పబడినది. ఈ రెండు పక్షములను అనుకూల-
మాత్రమే అశౌచము. కర్మ సమాప్తమైన తరువాత స్నానముతో శుద్ధి .ప్రతికూలములను విచారించి నిర్ధా రము చేయవలెను. తల్లి దండ్ రు ల
1 రోజులు తరువాత వీరికి అశౌచము ఉండదు. విషయములో నియమము 4చూడండి.
గ్రామాంతరము మరియు భార్య బావకు త్రిపాదనక్షత్రములు- కృత్తికా, పునర్వసు, ఉత్తరా, విశాఖా,
స్నానము దేశాంతరమందు సపిండుల- మరణము సంభవించినచో మరణవార్త
మరణించినచో ఉత ్త రాషాఢా, పూర్వాభాద్రపద, ఈ ఆరు త్రిపాదనక్షత్రములు.
10రోజుల తరువాత ఒకటిన్నర నెలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు.
23)భార్యయొక్క అన్నదమ్ముల పిల్లలు మరణించినచో స్నానము పంచకనక్షత్రములు- ఠా , శతతరారకా, పూర్వాభాద్రపద,
ధనిష్ 6నెలలోపు తెలిసినచో పక్షిణీ. 9నెలలోపు తెలిసినచో 1రోజు.
24)పరగోత్రదత్త కవిచారము ఉత ్త రాభాద ్ర పద, రేవతీ, ఈ ఐదు పంచకనక్షత్రములు.
సంవత్సరమువరకు తెలిసినచో సజ్యోతి అర్ధదివసము. తరువాత
ధనిష్ ఠా ఉత్తరార్ధమును మొదలుకొని రేవతీవరకు గల ఈ
తెలిసినచో స్నానము మాత్రమే
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు పంచకనక్షత్రములందు మరణము సంభవించినచో మృతస్థళమును ఏ అశౌచమైనా అశౌచయోగ్యసమయానికి సరిగ్గా తెలియక మధ్యలో
5 మాసముల వరకు పరిత్యజించవలెను. త్రిపాదనక్షత్రములందు తెలిసినచో మిగిలిన రోజులు అశౌచమును పాలించవలెను.
వేరేగోత్రముగల
దత్తు పుత్ రు నికి 3 రోజులు
దత్తు తల్లి దండ్రు లు
పితృతర్పణము
జన్మనిచ్చిన అపసవ్యముతో అంగుష్ఠమూలముతో దక్షిణాభిముఖులై తర్పణమునీయవలెను. అజీవత్పితృకులు మాత్రమే తర్పణమునీయవలెను.
దత్తు కు వెళ్ళిన పుత్ రు నికి 3 రోజులు
తల్లి దండ్రు లు మృతులైన వారికి మాత్రమే తర్పణమునీయవలెను.తల్లి జీవించియున్నచో క్ర.సం5-6 మృతులైననూ వారికి తర్పణమునీయకూడదు.ఇదే
దత్తు తల్లి దండ్ రు లకు 3 రోజులు విధముగా క్ర.సం.8 జీవించియున్నచో క్ర.సం. 9-10 మృతులైననూ తర్పణము లేదు. మరియు క్ర.సం.11 జీవించియున్నచో క్ర.సం.12-13
వేరే గోత్రపు
మృతులైననూ తర్పణములేదు. దర్శదినమందు 1 నుండి 13వరకు మాత్రమే తిలసహితమైన జలముతో తర్పణమునీయవలెను.ప్రతినిత్యము
జన్మనిచ్చిన తల్లి దండ్ రు లకు 3 రోజులు బ్రహ్మయజ్ఞాంగమైన తర్పణమునంతా జలముతో ఇవ్వవలెను. పక్షమాసమందు 15దినముల వరకు ఈ తర్పణములను తిలసహితమైన
దత్తు పుత్రు డు
పూర్వాపరసపిండులకు 1 రోజులు జలముతో ఇవ్వవలెను. తిలతర్పణమునిచ్చిన దినము రాత్రి భోజనము చేయకూడదు.
నారాయణ…శర్మాణం...…కాశ్యప…గోత్రం వస్వంతర్గత భారతీరమణ
దత్తు ఇచ్చిన 1 అస్మత్ పితరం... తండ్రి
ముఖ్యప్రా ణాంతర్గత ప్రద్యుమ్నం స్వధా నమః తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి
మరియు
దత్తకునికి, వాని
దత్తు 1 రోజులు 2 అస్మత్ పితామహం తండ్రికి తండ్రి-తాత శర్మాణం…గోత్రం…రుద ్ర ాం...…సంకర్షణం…తర్పయామి తర్పయామి
పుత్రపౌత్రా దులకు
స్వీకరించిన వారి 3 అస్మత్ ప్రపితామహం తండ్రికి తాత శర్మాణం…గోత్రం…ఆదిత్యాం...…వాసుదేవం…తర్పయామి తర్పయామి
సపిండులు
4 అస్మన్మాతరం తల్లి ఉదా ః భాగీరథీ దాం……దాం…గోత ్ర ాం…తర్పయామి తర్పయామి
దత్త కుని
1 రోజులు 5 అస్మత్పితామహీం తండ్రికి తల్లి దాం…గోత ్ర ాం…రుద ్ర ాం...…సంకర్షణం…తర్పయామి తర్పయామి
పుత్రపౌత్రాదులు
6 అస్మత్ప్రపితామహీం తండ్రి తల్లి కి తల్లి దాం…గోత ్ర ాం…ఆదిత్యాం..…వాసుదేవం…తర్పయామి తర్పయామి
దత్తు స్వీకరించినవారి యథాయోగ్య 7 అస్మత్సాపత్నమాతరం సవతితల్లి దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి తర్పయామి
సపిండ, సపిండులకు ముగా 10,3,1
సోదక, సగోత్ర, 8 అస్మన్మాతామహం తల్లి కి తండ్రి శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి తర్పయామి
దినములు
దత్త కులున్నచో 9 అస్మన్మాతుః పితామహం తల్లి తాత శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…సంకర్షణం…తర్పయామి తర్పయామి
ఆశౌచము
10 అస్మన్మాతుః ప్రపితామహం తల్లి కి ముత్తాత శర్మాణం…గోత్రం…ఆదిత్యాం...…వాసుదేవం…తర్పయామి తర్పయామి
25) మంత్రోపదేశకులైన గురువులు 11 అస్మన్మాతామహీం తల్లి కితల్లి అమ్మమ్మ దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి తర్పయామి
గ్రామాంతరము 3 రోజులు 12 అస్మన్మాతుః పితామహీం తల్లి కి అవ్వ దాం…గోత ్ర ాం…రుద ్ర ాం...…సంకర్షణం…తర్పయామి తర్పయామి
గ్రామాంతరము శిష్యునికి పక్షిణీ 13 అస్మన్మాతుః ప్రపితామహీం తల్లి కి ముత్త జ్జి దాం…గోత ్ర ాం…ఆదిత్యాం.. …వాసుదేవం…తర్పయామి తర్పయామి
14 అస్మత్పత్నీం భార్య దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…పద్యుమ్నం…తర్పయామి
గురువుల పత్ని-పుత్రు డు 1 రోజులు
15 అస్మత్సుతం కొడుకు శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
సహాధ్యాయి పక్షిణీ 16 అస్మద్భ్రాతరం అన్న-తమ్ముడు శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
17 అస్మత్పితృవ్యం చిన్నాన్న పెదనాన్నలు శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
26) యతి సపిండులందరికి స్నానము
18 అస్మన్మాతులం మేనమామ శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
27) సమానోదకులు సమానోదకులకు 3 రోజులు 19 అస్మద్దుహితరం కూతురు సభర్తృకాం ససుతాం……దాం…గోత ్ర ాం…తర్పయామి
28) సగోత్రము సగోత్
రు లకు 1 రోజులు , స్నానము 20 అస్మద్భగినీం అక్కా-చెల్లె లు దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి

29)భార్యా-భర్తలు
21 అస్మత్పితృష్వసారం మేనత్త దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
22 అస్మన్మాతృష్వసారం చిన్నమ్మ-పెద్ద మ్మ దాం…గోత ్ర ాం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
ఎవరు ఎవరికి ఎన్ని రోజులు 23 అస్మత్ శ్వశురం మామ-భార్యతండ్రి శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
సపిండకలు అన్నిసపిండలకు 10 రోజులు 24 అస్మద్గురుం గాయత్రీ ఉపదేశకులు శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి

పరస్పరము 10 రోజులు
25 అస్మదాచార్యం విద్యాగురువులు శర్మాణం…గోత్రం…వస్వం...…ప్రద్యుమ్నం…తర్పయామి
ఏకదేశ సపిండకలు మరణంతో
రా గోత్రిణో మృతాః తే గృహ్ణంతు మయా దత్తం సూత్రనిష్పీడనోదకం .. యస్య స్మృత్యా...
యే కే చాస్మత్కులే జాతా అపుత్
సవతిభార్య భర్తులు 10 రోజులు అనేన బ్రహ్మయజ్ఞాంగ (దర్శ, మహాలయ)తర్పణేన శ్రీమజ్జనార్దన వాసుదేవః ప్రీ యతాం ప్రీ తో భవతు శ్రీకృష్
ణా ర్పణమస్తు ..

10
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ^ðþO{™èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }糩ÃÑçÙ$~


శ్రీదిగ్విజయరామ శ్రీమూలరామ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి
శ్రీమూలసీతా, ఉత్తరాదిమఠము ఎప్రిల్/మే 2021 ఉడుపి (కర్నాటక)

షష్ఠీ 17:46 త్రయోదశీ 14:04 షష్ఠీ 20:10 త్రయోదశీ 19:21


ÆæÿÑ పంచాంగము చూడుట
పంచాంగమునందు తిథి మరియు 18 25 2 9
నక్షత్రములముందు తిథి
రాహుకాల 04:30–06:00
నక్షత్రముల ముక్తాయ సమయము ఆర్ద్రా 00:42 హస్తా 00:44 పూర్వాషాఢా 14:11 రేవతీ 17:39
గుళికకాల 03:00–04:30 భారతీయ స్టాండర్డ్డ్ టైం నందు  06:09 రా .తి.  06:04 వ్యాఘాత,
శ్ రా .తి.  06:00 సిద్ధ , సాధ్య ,
శ్ రా .తి.  05:58
శ్ శ్
రా .తి.
ఇవ్వబడినది. ఆ దినముయొక్క అతిగండ , తైతిల ప్రీతి , గరజ
యమఘంట 12:00–01:30  06:43 6  06:45 హర్షణ, తైతిల 13, 14  06:47 గరజ 6  06:49 13
సూర్యోదయమునుండి
సప్త మీ 18:43 చతుర్దశీ 11:59 సప్త మీ 18:41 చతుర్దశీ 21:03
ÝùÐèþ$ మరుసటి రోజు సూర్యోదయము
వరకు గల సమయము
ఇవ్వబడినది. ఆ దినముయొక్క 19 26 3 10
రాహుకాల 07:30–09:00 సూర్యోదయమునుండి మరుసటి పునర్వసు 02:10 చిత్రా 23:17 ఉత్త రాషాఢా 13:21 అశ్వినీ 19:54
రోజు సూర్యోదయము వరకు గల
గుళికకాల 01:30–03:00
సమయము ఇవ్వబడినది.  06:08 శ్
రా .తి.  06:04 శ్
రా .తి.  06:00 శ్
రా .తి.  05:58 ఆయుష్మాన్ , శ్
రా .తి.
సుకర్మా , గరజ వజ్ర , వణిక్ శుభ , భద్రా
యమఘంట 10:30–12:00  06:44 7  06:45 15  06:47 7  06:49 భద్రా 14

08:31 అష్ట మీ 19:05 పౌర్ణిమా 09:43 అష్ట మీ 17:36 అమావాస్యా 23:01


Ðèþ$…Væü 13 ప్రతిపత్ 20 27 4 11
రాహుకాల 03:00–04:30 అశ్వినీ 12:58 పుష్య 03:01 స్వాతీ 21:41 శ్రవణా 12:55 భరణీ 22:27
గుళికకాల  06:13
12:00–01:30 రా .తి.  06:08
శ్ రా .తి.  06:04
శ్ రా .తి.  06:00
శ్ రా .తి.  05:57 సౌభాగ్య ,
శ్ శ్
రా .తి.
విష్కంభ , బవ ధృతి , భద్రా సిద్ధి , బవ శుక్ల , బాలవ
యమఘంట 09:00–10:30  06:42 2  06:44 8  06:46 1  06:48 8  06:50 చతుష్పాత్ 30

10:30 నవమీ 19:03 ప్రతిపత్, 07:19


నవమీ 16:57
º$«§æþ 14 ద్వితీయా 21 28 ద్వితీయా 04:51
5
నింబఫలభక్షణమంత్రము
శతాయుర్వజ్రదేహత్వం
సర్వసంపత్ప్రదం తథా
రాహుకాల 12:00–01:30 భరణీ 15:21 ఆశ్లేషా 03:31 విశాఖా 20:00 ధనిష్ఠా 12:53 సర్వారిష్టహరం కుర్వే
గుళికకాల 10:30–12:00  06:12
ప్రీతి , కౌలవ
రా .తి. 
శ్ 06:08
శూల , బాలవ
శ్
రా .తి.  06:04 వ్యతీపాత , శ్
రా .తి.  06:00
బ్రహ్మ , గరజ
శ్
రా .తి. నింబపత్రాశనం శుభమ్ ॥
యమఘంట 07:30–09:00  06:43 3  06:44 9  06:46 కౌలవ 2  06:48 9

18:24 వైశాఖస్నానము
Væü$Ææÿ$ 15 తృతీయా 12:35 దశమీ తృతీయా 02:24 దశమీ 16:50
22 29 6 చైత్ర పూర్ణిమ మొదలుకొని వైశాఖ
పూర్ణిమ వరకు ప్రాతఃకాలమందు
రాహుకాల 01:30–03:00 కృత్తి కా 18:00 మఘా 03:21 అనురాధా 18:19 శతభిషా 13:22 సూర్యోదయము కన్నా మొదలు
గుళికకాల 06:12
09:00–10:30
 ఆయుష్మాన్ , రా .తి.  06:07
శ్ రా .తి.  06:03
శ్ రా .తి.  05:59
శ్ రా .తి. స్నానముచేయవలెను.
శ్ సంకల్ప-
గండ , తైతిల వరీయాన్ , వణిక్ ఐంద్ర , భద్రా పూర్వకముగా స్నానము చేసి
యమఘంట 06:00–07:30  06:43 గరజ 4  06:44 10  06:46 3  06:48 10
స్నానాంగ అర్ఘ్యము, తర్పణములను
చతుర్థీ 14:35 ఏకాదశీ 17:21 చతుర్థీ 00:05 ఏకాదశీ 17:10 చేయవలెను.
Ôèý${Mæü 16 23 30 7 స్నానసంకల్పము
రాహుకాల 10:30–12:00 రోహిణీ 20:30 పూ.ఫాల్గుణీ 02:52 జ్యేష్ఠా 16:44 పూ.భాద్రపదా 14:19 వైశాఖం సకలం మాసం
గుళికకాల 07:30–09:00  06:11 రా .తి. 
శ్ 06:05 రా .తి. 
శ్ 06:01 శ్
రా .తి.  05:59 శ్
రా .తి. మేషసంక్రమణే రవేః ౹
యమఘంట 03:00–04:30  06:43
సౌభాగ్య , భద్రా
0  06:45
వృద్ధి , భద్రా
0  06:46
పరిఘ , బవ
4  06:48
వైధృతి , బాలవ
0 ప్రాతః సనియమః స్నాస్యే
ప్రీతోఽస్తు మధుసూదనః ॥
16:21 ద్వాదశీ 15:52 పంచమీ 21:59 ద్వాదశీ 18:04
Ôèý° 17 పంచమీ 24 1 8 మధుహంతుః ప్రసాదేన
బ్రాహ్మణానామనుగ్రహాత్ ౹
రాహుకాల 09:00–10:30
మృగశిరా 22:49 ఉ.ఫాల్గుణీ 01:55 మూల 15:20 ఉ.భాద్రపదా 15:47 నిర్విఘ్నమస్తు మే పుణ్యం
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:09 రా .తి.  06:05
శ్ రా .తి.  06:01
శ్ రా .తి.  05:59
శ్ రా .తి. వైశాఖస్నానమన్వహమ్ ॥
శ్
శోభన , బాలవ ధ్రువ , బాలవ శివ , కౌలవ విష్కంభ , తైతిల
యమఘంట 01:30–03:00  06:43 5  06:45 11, 12  06:47 5  06:49 11, 12

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
సంవత్సరారంభము, అభ్యంగము, నింబపుష్పభక్షణము, హనుమజ్జయంతీ, వైశాఖ స్నానారంభము, దేవసావర్ణి మన్వాది, 13 శుభము 27 అశుభము
13 పంచాంగపూజనము- శ్రవణము, రామనవరాత్రారంభము, ధ్వజారోహణము, 27 దవనపూర్ణిమా, విష్ణుపంచకము, ఇష్టి.
14 అశుభము 28 17:20 నం ఉ
చంద్రదర్శనము, శ్వేతవరాహకల్పాది. 29 శ్రీవాగీశతీర్థ పు. (నవవృందావనము).
వేదవ్యాసతీర్థ పు. (పెనగుండి), శ్రీసత్యప్రజ్ఞతీర్థ పు. (ఆతకూర),
15 అశుభము 29 11:57 ప శుభ
14 శ్రీమత్స్యజయంతీ, విషువత్ పర్వపుణ్యకాలము, మధ్యాహ్నము 12.23.వరకు. 01 చంద్రలాపరమేశ్వరీ రథోత్సవము, సన్నత్తి 16 18:06 ప శుభ 30 అశుభము
15 గౌరీతృతీయా, ఉత్తమ మన్వాది. 04 విష్ణుపంచకము. 17 శుభము 1 అశుభము

17 ఉదానకల్పాది. 07 సర్వేషాం ఏకాదశీ (వరూథినీ), శ్రీసత్యవిజయతీర్థ పు. (సత్యవిజయనగరము)


18 అశుభము ఉ.9:02
- 2:56 ప
19 నవలీ భోగాపురేశ రథోత్సవం.
2
08 ప్రదోషము.
19 శుభము ఉత్తమము
20 భవానీ జయంతీ శ్రీసత్యధ్యానతీర్థ పు.(పంఢరపురము), 20 12:20 నం
09 మాసశివరాత్రి.
3 శుభము
శ్రీరామనవమీ, శ్రీమదుత్తరాదిమఠమందు మహాభిషేకోత్సవము,
శుభము
4 శుభము
21 శ్రీకవీంద్రతీర్థ పు. (నవవృందావనము) శుక్రోదయము. 11 దర్శ, అన్వాధానము, అక్షయతృతీయా అమావాస్యా, విష్ణుపంచకము 21 ఉ. 7:58 నం
అశుభము 5 మధ్యమము
22 కోరవార ప్రాణదేవ రథోత్సవము. 22 ఉ. 8:15 నం
6 అశుభము

23 సర్వేషాం ఏకాదశీ (కామదా). ఉచ్చారే మైథునే చైవ ప్రస్రావే దంతధావనే । మధ్యమము 7 అశుభము

24 ప్రదోషము. స్నానే భోజనకాలే చ షట్సు మౌనం సమాచరేత్ ॥ 23 అశుభము 8 ఉత్తమము


మౌనం ? 24 ఉత్తమము 9 శుభము
25 శ్రీసత్యప్రియతీర్థ పు. (మానామధురై). మలవిసర్జన, స్త్రీసంగ, మూత్రవిసర్జన, దంతధావన, స్నాన, 25 ఉత్తమము 10 అశుభము
26 అన్వాధానము. భోజన, ఈ ౬ ప్రసంగములో మౌనం ఆచరించాలి. 26 12:43 ప శుభ 11 అశుభము

11
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ÐðþOÔ>QÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }MæüÐèþ$ÌêËÄæý*Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþ


శ్రీ నరసింహస్వామి
శ్రీ బాదరాయణ స్వామి మే / జూన్ 2021 శూర్పాలి
వైశాఖమాసమందు
చతుర్థీ 06:20 ద్వాదశీ 00:24 చతుర్థీ 08:29 ఏకాదశీ 07:21
ÆæÿÑ జలము
ఇవ్వవలసిన దానములు
దానము ఫలము
బల్లి జన్మనివృత్తి
16 23 ఉపవాసము 30 6 ఉపవాసము
రాహుకాల 04:30–06:00
ప్రపా విష్ణులోకము ఆర్ద్రా 07:56 హస్తా 08:45 ఉత్త రాషాఢా 21:16 అశ్వినీ 03:12
గుళికకాల 03:00–04:30 పరుపు సర్వభోగము  05:56 రా .తి.  05:54
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ శ్
రా .తి.
చాప సంసారమునుండి ముక్తి శూల , బవ సిద్ధి , బవ శుక్ల , బాలవ శోభన , బాలవ
యమఘంట 12:00–01:30  06:51 5  06:54 0  06:56 5  06:59 0
కంబలము అపమృత్యుపరిహారము
పంచమీ 07:03 త్రయోదశీ 22:07 పంచమీ 06:57
ద్వాదశీ 09:00
ÝùÐèþ$ వస్త్రము
పుష్పము-కుంకుమ రాజ్యపదవీ
తాంబూలము సార్వభౌమపదవీ
పూర్ణాయు

17 24 31 షష్ఠీ 05:49
7
రాహుకాల 07:30–09:00 టెంకాయ సప్త జన్మవిప్రత్వము 09:26 07:24, 20:45 05:41
పునర్వసు చిత్రా, స్వాతీ 05:50 శ్రవణా భరణీ
మజ్జి గ విద్యాధనపాప్త్రి
గుళికకాల 01:30–03:00
పెరుగు అఖండఫలము  05:55 శ్
రా .తి.  05:54 వ్యతీపాత , రా .తి. 
శ్ 05:53 శ్
రా .తి.  05:53 శ్
రా .తి.
గండ , బాలవ బ్రహ్మ , తైతిల అతిగండ , తైతిల
యమఘంట 10:30–12:00 కోసంబరి శ్వేతద్వీపవాసము  06:52 6  06:54 కౌలవ 11,12,13  06:57 6  06:59 11,12,13

పానకము పితృతృప్తి
షష్ఠీ 07:28 చతుర్దశీ 19:41 సప్త మీ 04:53 త్రయోదశీ 10:55
Ðèþ$…Væü జలకుంభము
పాదరక్ష
గయాశ్రాద్ధ ఫలము

గొడుగు తాపత్రయనాశము
నరకాభావము
18 25 1 8
రాహుకాల 03:00–04:30
విసనకర్ర రాజసూయఫలము పుష్య 10:29 విశాఖా 04:11 ధనిష్ఠా 20:36 కృత్తి కా 05:53
గుళికకాల 12:00–01:30 కృష్ణాజినము సప్త ద్వీపదానఫలము  05:55 రా .తి.  05:53
రా .తి.  05:54 వరీయాన్, పరిఘ శ్
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ శ్
రా .తి.
పెరుగన్నము స్వర్గ ము వృద్ధి , తైతిల ఐంద్ర , భద్రా అతిగండ , వణిక్
యమఘంట 09:00–10:30  06:52 7  06:55 , గరజ 14  06:57 7  06:59 14

01:07 07:22 పౌర్ణిమా 17:10 అష్ట మీ 04:46 చతుర్దశీ 12:57


º$«§æþ 12 ప్రతిపత్ 19
సప్త మీ
26 2 9
రాహుకాల 12:00–01:30 కృత్తి కా 01:07 ఆశ్లేషా 11:00 అనురాధా 02:28 శతభిషా 21:00 కృత్తి కా 08:22
గుళికకాల 10:30–12:00  05:57 శ్
రా .తి.  05:55 శ్
రా .తి.  05:53 రా .తి. 
శ్ 05:53 శ్
రా .తి.  05:53 శ్
రా .తి.
శోభన , కింస్తు ఘ్న ధ్రువ , వణిక్ శివ , భద్రా వైధృతి , బాలవ సుకర్మా , శకుని
యమఘంట 07:30–09:00  06:50 1  06:52 8  06:55 15  06:57 8  07:00 30

ద్వితీయా 03:08 అష్ట మీ 06:47


ప్రతిపత్ 14:45 నవమీ 05:01 అమావాస్యా 14:55
Væü$Ææÿ$ 13 20 నవమీ 05:42
27 3 10
రాహుకాల 01:30–03:00 రోహిణీ 03:43 మఘా 11:04 జ్యేష్ఠా 00:52 పూ.భాద్రపదా 21:48 రోహిణీ 10:57
గుళికకాల  05:57 అతిగండ ,
09:00–10:30 రా .తి.  05:55
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ రా .తి.  05:53 విష్కంభ, ప్రీతి ,
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ శ్
రా .తి.
వ్యాఘాత , బవ సిద్ధ , కౌలవ ధృతి , నాగవాన్
యమఘంట 06:00–07:30  06:50 బాలవ 2  06:53 9  06:55 1, 2  06:58 తైతిల 9  07:00 0

తృతీయా 04:57 దశమీ 04:22 ద్వితీయా 12:27 దశమీ 05:52 నరసింహ అర్ఘ్యమంత్రము
Ôèý${Mæü 14 21 28 4 పరిత్రాణాయ సాధూనాం
జాతో విష్ణుః నృకేసరీ ।
రాహుకాల 10:30–12:00 05:55 10:38 23:23 23:12
మృగశిరా పూ.ఫాల్గుణీ మూల ఉ.భాద్రపదా గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం
గుళికకాల
సలక్ష్మీః నృహరిః స్వయం ॥
07:30–09:00  05:56 రా .తి.  05:54
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ శ్
రా .తి.  05:53 ఆయుష్మాన్ , శ్
రా .తి.
సుకర్మా , తైతిల హర్షణ , తైతిల సాధ్య , గరజ
యమఘంట 03:00–04:30  06:51 3  06:53 10  06:56 3  06:58 వణిక్ 10

05:55 02:34 తృతీయా 10:20 ఏకాదశీ 05:53


Ôèý° 15 చతుర్థీ 22
ఏకాదశీ
దశమీఆచరణము
29 5 దశమీఆచరణము

రాహుకాల 09:00–10:30
మృగశిరా 06:06 ఉ.ఫాల్గుణీ 09:52 పూర్వాషాఢా 22:12 రేవతీ 00:58
గుళికకాల 06:00–07:30
 05:56 రా .తి.  05:54
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ రా .తి.  05:53
శ్ శ్
రా .తి.
ధృతి , వణిక్ వజ్ర , వణిక్ శుభ , భద్రా సౌభాగ్య , బవ
యమఘంట 01:30–03:00  06:51 4  06:54 0  06:56 4  06:58 0

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
12 శ్రీసత్యానందతీర్థ పు. మళఖేడ, ఇష్టి. 27 ఇష్టి. 12 అశుభము 27 అశుభము

13 చంద్రదర్శనము. 31 విష్ణుపంచకము. 13 ఉత్తమము 28 మధ్యమము

పరశురామజయంతీ, అక్షయతృతీయా. త్రేతాయుగాది, జలకుంభదానము, 01 ధనిష్ఠానవకారంభము.


14 ఉత్తమము 29 అశుభము
14 కల్పాది, శ్రీవిద్యాధిరాజతీర్థ పు. (జగన్నాథపురీ), శ్రీవిజయధ్వజతీర్థ పు. 15 అశుభము 30 ఉత్తమము
(కణ్వతీర్థ). 05 దశమీఆచరణము హరివాసరము రాత్రి 12:36 తరువాత. 16 ఉ.11:15 శుభ 31 శుభము
15 విష్ణుపదపర్వపుణ్యకాలము మధ్యాహ్నము 12:20 వరకు. 06 సర్వేషాం ఏకాదశీ (అపరా). శ్రీబ్రహ్మణ్యతీర్థ పు. (అబ్బూరు). 17 శుభము 1 అశుభము
ప్రదోషము.
18 గంగోత్పత్తి , గంగాపూజనము. శ్రీరామచంద్రతీర్థ పు. (యరగోళ), 07 18 14:52 ప శుభ 2 సం 5:06 ప
శ్రీసత్యాత్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 26వ పీఠారోహణమహోత్సవము.
మధ్యమము
08 మాసశివరాత్రి, మృగప్రవేశము మ.12:51. 19 అశుభము
20 శ్రీశేషదాసుల పు. (మొదలకల్), దుర్గాష్టమీ.
3 అశుభము
బనశంకరీకులధర్మము, ధనిష్ఠానవకసమాప్తి, దర్శ.
20 మధ్యమము
09 మ 3:18 ర ప
22 స్మార్త ఏకాదశీ హరివాసరము రాత్రి 09:13 తరువాత. మ 3:18 ప 4
10 అన్వాధానము, విష్ణుపంచకము, భావుకా అమావాస్యా, శనైశ్చరజయంతీ. 21 ఉత్తమము
23 భాగవతఏకాదశీ (మోహినీ).
అశుభము
5 అశుభము
24 ప్రదోషము. శ్రీవేదవ్యాసజయంతీ. వైశాఖమాసములోని విశేషవ్రతములు 22 ఉత్తమము
6 శుభము
23 అశుభము
25 శ్రీనృసింహజయంతీ. ప్రాతః స్నానము, గోపూజ, అశ్వత్థ ప్రదక్షిణము, త్రికాల తుళసీ అర్చనము, ఉ.11:13 నం
7 మధ్యమము
ఆగీపూర్ణిమా, అన్వాధానము, విష్ణుపంచకము, వ్యాసపూజా, వైశాఖస్నాన
24
భూమిశయనము, ఏకభుక్తము, పానకపూజ... శుభము 8 అశుభము
26 సమాప్తి, కూర్మజయంతీ, తొరవి, శూర్పాలీ, గలగలి, ముత్తగీ, ము.ఖా. 25 అశుభము 9 అశుభము
హుబ్బళ్ళి నీరానరసింహపూరక్షేత్రములందు శ్రీలక్ష్మీనరసింహ రథోత్సవము. 26 ఉత్తమము 10 అశుభము

12
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ {XçÙú$$™èþ$ gôýÅçÙxÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.° }çÆæÿÐèþ*{†Ñ{MæüÐèþ$


శ్రీభూవరాహస్వామి శ్రీ శ్రీపాదరాజులు
శ్రీముష్ణం జూన్ / జులై 2021 ముళబాగిలు

ÆæÿÑ తృతీయా 18:58 దశమీ 12:20 తృతీయా 18:41 దశమీ 20:26


నామ - ముద్రాధారణ
మంత్రములు 13 20 27 4
రాహుకాల 04:30–06:00
గోపీచందనము ః పునర్వసు 17:02 చిత్రా 15:38 శ్రవణా 04:40 అశ్వినీ 10:40
గుళికకాల 03:00–04:30 గోపీచందన పాపఘ్న  05:53 రా .తి.  05:55
శ్ రా .తి.  05:56
శ్ రా .తి.  05:58
శ్ శ్
రా .తి.
యమఘంట 12:00–01:30
విష్ణుదేహసముద్భవ ।  07:00
వృద్ధి , తైతిల
3  07:03
పరిఘ , గరజ
0  07:04
వైధృతి , వణిక్
3  07:04
సుకర్మా , వణిక్
10
చంక్రాంకిత నమస్తేఽస్తు
ధారణాన్ముక్తిదో భవ ॥ చతుర్థీ 19:27 ఏకాదశీ 10:02 చతుర్థీ 17:30 ఏకాదశీ 22:22
ÝùÐèþ$ చక్రము ః
సుదర్శన మహాజ్వాల 14 21 28 5
రాహుకాల 07:30–09:00
కోటిసూర్యసమప్రభ। పుష్య 18:16 స్వాతీ 14:06 ధనిష్ఠా 04:25 భరణీ 13:07
గుళికకాల 01:30–03:00 అజ్ఞానాంధస్య మే నిత్యం  05:54 శ్
రా .తి.  05:55 శ్
రా .తి.  05:57 శ్
రా .తి.  05:59 శ్
రా .తి.
ధ్రువ , వణిక్ శివ , భద్రా విష్కంభ , బవ ధృతి , బవ
యమఘంట 10:30–12:00 విష్ణోర్మార్గం ప్రదర్శయ ॥  07:00 4  07:03 0  07:04 4  07:04 0
శంఖము ః
పాంచజన్య నిజధ్వాన- పంచమీ 19:18 ద్వాదశీ 07:37 పంచమీ 16:50 ద్వాదశీ 00:23
Ðèþ$…Væü ధ్వస్తపాతకసంచయ ।
పాహి మాం పాపినం ఘోరం
15 22 త్రయోదశీ 05:07 29 6
రాహుకాల 03:00–04:30
సంసారార్ణవపాతినం ॥ ఆశ్లేషా 18:52 విశాఖా 12:29 శతభిషా 04:43 కృత్తి కా 15:43
గుళికకాల 12:00–01:30 పద్మము ః  05:54 వ్యాఘాత, రా .తి.  05:55
శ్ రా .తి.  05:57
శ్ రా .తి.  05:59
శ్ శ్
రా .తి.
సిద్ధ , బాలవ ప్రీతి , తైతిల శూల , కౌలవ
యమఘంట 09:00–10:30 సంసారభయభీతానాం  07:00 హర్షణ, బవ 5  07:03 11,12,13  07:04 5  07:04 11, 12
యోగినామభయప్రదం ।
పద్మహస్తేన యో దేవో షష్ఠీ 18:45 చతుర్దశీ 02:37 షష్ఠీ 16:32 త్రయోదశీ 02:23
º$«§æþ గదాః
యోగీశం తం నమామ్యహం ॥
16 23 30 7
రాహుకాల 12:00–01:30
బ్రహ్మాండభువనారంభ మఘా 19:03 అనురాధా 10:49 పూ.భాద్రపదా 05:23 రోహిణీ 18:19
గుళికకాల 10:30–12:00 మూలస్తంభో గదాధరః ।  05:54 శ్
రా .తి.  05:55 శ్
రా .తి.  05:57 ఆయుష్మాన్ , శ్
రా .తి.  05:59 శ్
రా .తి.
వజ్ర , కౌలవ సాధ్య , గరజ గండ , గరజ
యమఘంట 07:30–09:00 కౌమోదకీ కరే యస్య  07:01 6  07:03 14  07:04 వణిక్ 6  07:04 13
తం నమామి గదాధరం ॥
సప్త మీ 17:39 పౌర్ణిమా 00:16 సప్త మీ 16:50 చతుర్దశీ 04:14
Væü$Ææÿ$ నారాయణః
నారాయణ నమస్తేఽస్తు
17 24 1 8
నామముద్రాంకితం నరం ।
రాహుకాల 01:30–03:00
దృష్ట్వైవ లభతే ముక్తిం పూ.ఫాల్గుణీ 18:43 జ్యేష్ఠా 09:13 ఉ.భాద్రపదా 05:57 మృగశిరా 20:50
గుళికకాల 09:00–10:30 చాండాలో బ్రహ్మఘాతకః ॥  05:54 రా .తి.  05:56
శ్ రా .తి.  05:57
శ్ రా .తి.  06:00
శ్ శ్
రా .తి.
సిద్ధి , గరజ శుభ, శుక్ల , భద్రా సౌభాగ్య , బవ వృద్ధి , భద్రా
యమఘంట 06:00–07:30  07:01 7  07:04 15  07:04 7  07:04 14

ప్రతిపత్ 16:39 అష్ట మీ 16:12 ప్రతిపత్ 22:08 అష్ట మీ 17:35 అమావాస్యా 05:44
Ôèý${Mæü 11 18 25 2 9
రాహుకాల 10:30–12:00 మృగశిరా 13:21 ఉ.ఫాల్గుణీ 18:01 మూల 07:44 ఉ.భాద్రపదా 06:52 ఆర్ద్రా 23:01
గుళికకాల 07:30–09:00  05:53 రా .తి. 
శ్ 05:54 రా .తి. 
శ్ 05:56 శ్
రా .తి.  05:58 శ్
రా .తి.  06:00 ధ్రువ , శ్
రా .తి.
శూల , బవ వ్యతీపాత , బవ బ్రహ్మ , బాలవ శోభన , కౌలవ
యమఘంట 03:00–04:30  07:00 1  07:01 8  07:04 1  07:04 8  07:04 చతుష్పాత్ 30

18:03 నవమీ 14:22 ద్వితీయా 20:13 నవమీ 18:51


Ôèý° 12 ద్వితీయా 19 26 3
పూర్వాషాఢా 06:28
రాహుకాల 09:00–10:30
ఆర్ద్రా 15:26 హస్తా 16:55 05:29 రేవతీ 08:34
ఉత్త రాషాఢా
గుళికకాల 06:00–07:30  05:53 శ్
రా .తి.  05:54 శ్
రా .తి.  05:56 రా .తి.  05:58
శ్ శ్
రా .తి.
గండ , కౌలవ వరీయాన్ , కౌలవ ఐంద్ర , తైతిల అతిగండ , తైతిల
యమఘంట 01:30–03:00  07:00 2  07:01 9, 10  07:04 2  07:04 9

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
11 దశహరావ్రతారంభము, ఇష్టి, భావుకాకరిదినము, చంద్రదర్శనము. 26 శ్రీసత్యపూర్ణతీర్థ పు. (కోల్పూరు). 11 అశుభము
26 రా 7:30 ప
ఉత్తమము
27 శ్రీరఘువర్యతీర్థ పు. (నవవృందావనము), విష్ణుపంచకము.
12 16:56 నం శుభ
12 శ్రీసత్యసంధతీర్థ పు.(మహిషీ). 27 అశుభము
13 శుభము
15 షడశీతిపర్వపుణ్యకాలము మధ్యాహ్నం 01:12 తరువాత. 03 శ్రీసత్యధీరతీర్థ పు. (ఆతకూరు). 14 10:06 ప శుభ 28 శుభము

16 శ్రీమోహనదాసుల పు. (చిప్పగిరి). 05 సర్వేషాం ఏకాదశీ (యోగినీ), శ్రీవిద్యాపతితీర్థ పు. (రాయవేలూరు). 15 అశుభము 29 మధ్యమము

06 హరివాసరము ఉదయం.04:54 వరకు.


30 అశుభము
18 దుర్గాష్టమీ. 16 మధ్యమము
1 ఉత్తమము
20 దశహరావ్రతసమాప్తి, గంగాపూజా, శ్రీభాగీరథిజయంతి. 07 ప్రదోషము, శ్రీవిజయీంద్రతీర్థ పు. (కుంభకోణము). 17 అశుభము
2 శుభము
18 అశుభము
21 సర్వేషాం ఏకాదశీ (నిర్జలా). 08 మాసశివరాత్రి. 19 శుభము 3 శుభము

22 ప్రదోషము, అల్పద్వాదశీ ఉదయము 07:37 వరకు. 09 దర్శ, అన్వాధానము, మృత్తికావృషభపూజా, మణ్ణెత్తినఅమవాస్యా,


విష్ణుపంచకము.
20 శుభము 4 అశుభము
5 మధ్యమము
శ్రీసత్యాభినవతీర్థ పు.(నాచారకోయిల). శ్రీపాదరాజుల పు. (ముళబాగిలు).
21 అశుభము
23
వటసావిత్రీవాయన దాన మంత్రము 22 14:22 నం శుభ 6 మ 3,22 నం
విష్ణుపంచకము, వటసావిత్రీ పూజా, అనడ్వాహపౌర్ణిమా (కారహుణ్ణిమె), ఉత్తమము
సావిత్రీయం మయా దత్తా సహిరణ్యా మహాసతీ । 23 అశుభము
24 శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయనతీర్థ పు.(కుసుమూర్తి) ఇంద్రసావర్ణిమన్వాది. 7 ఉత్తమము
అన్వాధానము. బ్రహ్మణః ప్రీణనార్థాయ బ్రాహ్మణ ప్రతిగృహ్యతాం ॥ 24 మ 1:52 నం 8 అశుభము
మధ్యమము
వ్రతేనానేన గోవింద వైధవ్యం నాప్నుయాత్ క్వచిత్ ॥
25 ఇష్టి. 25 అశుభము 9 అశుభము

13
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Ææÿ/§æþ„ìü×ý AÄæý$¯èþ {XçÙú$$™èþ$ BÚëÉæþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }Ðèþ–ÚëMæüí³ÐéÐèþ$¯èþþ


శ్రీమజ్జయతీర్థలు
శ్రీపాండురంగవిఠ్ఠల జులై / ఆగస్ట్ 2021 మళఖేడ

అమావాస్యా 18:37 ప్రతిపత్ 06:29 నవమీ 21:48 ప్రతిపత్ 06:28 అష్ట మీ 07:58
ÆæÿÑ 8 11 18 25 ద్వితీయా 05:24 1
రాహుకాల 04:30–06:00 పుష్య 09:32 పుష్య 02:07 స్వాతీ 22:27 శ్రవణా 12:52 భరణీ 20:25
గుళికకాల 03:00–04:30
 06:08 వ్యతీపాత , రా .తి.  06:00
శ్ రా .తి.  06:03
శ్ రా .తి.  06:04 ఆయుష్మాన్ ,
శ్ రా .తి.  06:07
శ్ శ్
రా .తి.
హర్షణ , బవ సాధ్య , బాలవ గండ , కౌలవ
యమఘంట 12:00–01:30  06:56 చతుష్పాత్ 30  07:04 2  07:04 9  07:01 కౌలవ 2  06:59 9

ద్వితీయా 06:54 దశమీ 19:23 తృతీయా 04:17 నవమీ 09:51


ÝùÐèþ$ శాకవ్రతసంకల్పము
వాసుదేవ శుచౌ మాసే
శాకవ్రతమనుత్తమం । 12 19 26 2
రాహుకాల 07:30–09:00 త్వత్ ప్రీత్యర్థం కరిష్యేఽహం 02:50 20:49 12:33 22:59
ఆశ్లేషా విశాఖా ధనిష్ఠా కృత్తి కా
నిర్విఘ్నం కురు మాధవ ॥
గుళికకాల 01:30–03:00  06:00 శ్
రా .తి.  06:03 శ్
రా .తి.  06:04 శ్
రా .తి.  06:07 శ్
రా .తి.
శనైశ్చర మంత్రము - వజ్ర , కౌలవ శుభ , తైతిల సౌభాగ్య , వణిక్ వృద్ధి , గరజ
యమఘంట 10:30–12:00 నీలాంజనసమాభాసం  07:04 3  07:04 10  07:01 3  06:59 10
రవిపుత్రం యమాగ్రజం ।
Ðèþ$…Væü ఛాయామార్తాండసంభూతం తృతీయా 06:51 ఏకాదశీ 16:53 చతుర్థీ 03:57 దశమీ 11:53
తం నమామి శనైశ్చరం ॥
శనే దినమణేః సూనో
13 20 27 3
రాహుకాల 03:00–04:30
హ్యనేకగుణసన్మణే మఘా 03:08 అనురాధా 19:08 శతభిషా 12:41 రోహిణీ 01:39
గుళికకాల 12:00–01:30 అరిష్టం హర మేఽభీష్టం  06:00 రా .తి.  06:04
శ్ రా .తి.  06:05
శ్ రా .తి.  06:08
శ్ శ్
రా .తి.
సిద్ధి , గరజ శుక్ల , వణిక్ శోభన , బవ ధ్రువ , భద్రా
యమఘంట 09:00–10:30 కురు మా కురు సంకటం ॥  07:04 4  07:03 0  07:00 4  06:59 0
ఇటినుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు
చతుర్థీ 06:21 ద్వాదశీ 14:26 పంచమీ 04:16 ఏకాదశీ 13:52
º$«§æþ అగ్రతో నారసింహశ్చ
పృష్ఠతో గోపినందనః ।
ఉభయోః పార్శ్వయోః ఆస్తాం 14 పంచమీ 05:52 21 28 4
రాహుకాల 12:00–01:30 సశరౌ రామలక్ష్మణౌ ॥ పూ.ఫాల్గుణీ 02:53 జ్యేష్ఠా 17:30 పూ.భాద్రపదా 13:19 మృగశిరా 04:13
గుళికకాల 10:30–12:00 ప్రయాణకాలమందు  06:01వ్యతీపాత , శ్
రా .తి.  06:04 రా .తి. 
శ్ 06:05 శ్
రా .తి.  06:08 వ్యాఘాత , శ్
రా .తి.
సహాయాతి పురో యాతి బ్రహ్మ , బాలవ అతిగండ , కౌలవ
యమఘంట 07:30–09:00  07:04 బాలవ 5  07:03 11,12,13  07:00 5  06:58 బాలవ 0
పురః ప్రేరయతే హరిః ॥
ప్రయాణే గరుడారూఢం షష్ఠీ 04:05 త్రయోదశీ 12:05 షష్ఠీ 04:57 ద్వాదశీ 15:38
Væü$Ææÿ$ పారిజాతహరం హరిం ।
సత్యభామాయుతం ధ్యాయేత్ 15 22 29 5
రాహుకాల 01:30–03:00 సర్వకార్యార్థ్ సిద్ధయే ॥ ఉ.ఫాల్గుణీ 02:16 మూల 15:57 ఉ.భాద్రపదా 14:25 ఆర్ద్రా 06:07
గచ్ఛ గౌతమ శీఘ్రం త్వం
గుళికకాల 09:00–10:30
గ్రామేషు నగరేషు చ ।
 06:01 రా .తి.  06:04
శ్ రా .తి.  06:05
శ్ రా .తి.  06:08
శ్ శ్
రా .తి.
వరీయాన్ , కౌలవ ఐంద్ర , తైతిల సుకర్మా , గరజ హర్షణ , తైతిల
యమఘంట 06:00–07:30 ఆసనం భోజనం శయ్యాం  07:04 6  07:03 14  07:00 6  06:58 11, 12
కల్పయస్వ మమాగ్రతః ॥
సప్త మీ 02:12 చతుర్దశీ 09:55 సప్త మీ 06:07 త్రయోదశీ 17:07
Ôèý${Mæü తులసీచయనమంత్రము
తులస్యమృతజన్మాసి 16 23 30 6
సదా త్వం కేశవప్రియే ।
రాహుకాల 10:30–12:00 హస్తా 01:12 పూర్వాషాఢా 14:37 రేవతీ 16:03 ఆర్ద్రా 06:18
కేశవార్థే చినోమి త్వాం
గుళికకాల 07:30–09:00
వరదా భవ శోభనే ॥  06:01 రా .తి.  06:04
శ్ రా .తి. 
శ్ 06:07 శ్
రా .తి.  06:08 శ్
రా .తి.
పరిఘ , గరజ వైధృతి , వణిక్ ధృతి , భద్రా వజ్ర , వణిక్
యమఘంట 03:00–04:30  07:04 7  07:03 15  07:00 7  06:57 13

06:00 అష్ట మీ 00:08 08:02 సప్త మీ 06:21 చతుర్దశీ 18:05


Ôèý° 10 ప్రతిపత్ 17 24
పౌర్ణిమా
31 7
రాహుకాల 09:00–10:30
పునర్వసు 00:46 చిత్రా 23:59 ఉత్త రాషాఢా 13:35 అశ్వినీ 18:01 పునర్వసు 08:08
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:00 వ్యాఘాత , రా .తి.  06:03
శ్ రా .తి.  06:04 విష్కంభ, ప్రీతి ,
శ్ రా .తి.  06:07
శ్ రా .తి.  06:08
శ్ శ్
రా .తి.
శివ, సిద్ధ , భద్రా శూల , బాలవ సిద్ధి , శకుని
యమఘంట 01:30–03:00  07:04 కింస్తు ఘ్న 1  07:04 8  07:01 బవ 1  07:00 8  06:57 14

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
10 ఇష్టి. 04 సర్వేషాం ఏకాదశీ (కామికా). 10 అశుభము 25 శుభము

11 చంద్రదర్శనము, పుష్యార్కయోగము. 05 ప్రదోషము.


11 శుభము 26 15:35 ప మధ్య

దక్షిణాయన పర్వపుణ్యకాలము మ. 12:27 నుండి 7 వరకు.


27 10:34 ప మధ్య
16 12 అశుభము
06 మాసశివరాత్రి.
17 కరిదినము. 13 మధ్యమము 28 ఉ.10:40 నం
ఉత్తమము
దర్శము, విష్ణుపంచకము, అన్వాధానము, శ్రీసత్యాధీశతీర్థ పు.
శ్రీసత్యాధిరాజతీర్థ పు.(రాయవేలూరు).
14 అశుభము
18 08 29 శుభము
(రాజమహేంద్రి), దీపస్తంభగౌరీవ్రత, నాగరఅమావాస్యా, పుష్యార్కయోగము. 15 ఉత్తమము
19 చాతుమాస్యవ్రతారంభము, చాక్షుషమన్వాది. 30 16:50 నంశుభ
సర్వేషామేకాదశీ (శయనీ) తప్త ముద్రాధారణము, శాకవ్రతారంభము, చాతుర్మాస్యమందు ఆచరించవలసిన ఇతర వ్రతములు మరియు ఫలములు 16 అశుభము
31 16:40 ప శుభ
20 త్యాగము ఫలము వ్రతము ఫలము
17 అశుభము
ధారణపారణవ్రతారంభము. 18 శుభము
1 మధ్యమము

21 ప్రదోషము. బెల్లము మధురస్వరము మౌనము అందరూ ఆజ్ఞావర్తులు 2 అశుభము


19 అశుభము
23 అన్వాధానము, ధర్మసావర్ణిమన్వాది. నూనె సౌందర్యము 100 ప్రదక్షిణము విష్ణులోకసాధనము 3 మ 12:58 నం
20 8:40 ప శుభ ఉత్తమము
శ్రీసత్యసంకల్పతీర్థ పు.(మైసూరు), వ్యాసపూజా, గురుపౌర్ణిమా, తాంబూలము భోగప్రాప్తి ఏకాంతవాసము బ్రహ్మలోకసాధనము శుభము
24 21 అశుభము 4
విష్ణుపంచకము లేదు, ఇష్టి. నెయ్యి సర్వ స్నేహప్రాప్తి అయాచితము ఉత్తమపుత్రసంతానము 5 అశుభము
22 మ 12:48 ర
25 అశూన్యశయనవ్రతము, చంద్రోదయము రాత్రి 08:34, విష్ణుపంచకము, శయ్యా ముని పర్ణ భోజనము కురుక్షేత్ర యాత్ర నం అశుభము 6 శుభము

28 శ్రీమజ్జ యతీర్థు ల పు (మళఖేడ). వేయించిన నఖ, రోమములను 23 అశుభము 7 అశుభము


అంతఃకరణశుద్ధి గంగాస్నానము
ఆహారం పెంచుట 24 ఉత్తమము 8 అశుభము

14
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÐèþÆ>Ûº$$™èþ$ {Ô>Ðèþ×ýÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }竧æþ¯éÅ}«§æþÆæÿ


శ్రీ ఉడుపి కృష్ణుడు ఆగస్ట్ / సెప్ట ెంబర్ 2021 శ్రీ మహాలక్ష్మీ కొల్
హా పుర

సప్త మీ 09:43 పౌర్ణిమా 17:07 సప్త మీ 21:41 త్రయోదశీ 06:39


ÆæÿÑ 15 22 29 5
రాహుకాల 04:30–06:00 స్వాతీ, విశాఖా 06:38
05:02 ధనిష్ఠా 20:19 కృత్తి కా 06:05 ఆశ్లేషా 18:00
గుళికకాల 03:00–04:30  06:11 రా .తి.  06:12
శ్ రా .తి.  06:13
శ్ రా .తి.  06:14
శ్ శ్
రా .తి.
శుక్ల , వణిక్ శోభన , బవ ధ్రువ , భద్రా పరిఘ , వణిక్
యమఘంట 12:00–01:30  06:52 8  06:48 15  06:43 0  06:37 14

ప్రతిపత్ 18:39 అష్ట మీ 07:19 ప్రతిపత్ 16:19 అష్ట మీ 23:45 చతుర్దశీ, 06:42
ÝùÐèþ$ 9 16 నవమీ 04:51 23 30 6 అమావాస్యా 06:12

రాహుకాల 07:30–09:00 ఆశ్లేషా 10:25 అనురాధా 03:21 శతభిషా 20:19 రోహిణీ 06:12 మఘా 18:30
గుళికకాల 01:30–03:00  06:08వరీయాన్ , శ్
రా .తి.  06:11 బ్రహ్మ, ఐంద్ర , శ్
రా .తి.  06:12 శ్
రా .తి.  06:13 వ్యాఘాత , శ్
రా .తి.  06:14 శ్
రా .తి.
అతిగండ , కౌలవ శివ , శకుని
యమఘంట 10:30–12:00  06:56 కింస్తు ఘ్న 1  06:52 బవ 9  06:47 1  06:42 బాలవ 7, 8  06:36 30

18:07 02:21 16:03 01:50


Ðèþ$…Væü 10 ద్వితీయా 17
దశమీ
24
ద్వితీయా
31
నవమీ శాకవ్రత సమర్పణము
వాసుదేవ నమస్తుభ్యం
రాహుకాల 03:00–04:30 మఘా 10:46 జ్యేష్ఠా 01:39 పూ.భాద్రపదా 20:52 రోహిణీ 08:46 ఆషాఢే మత్కృతేన చ ।
శాకవ్రతేన దేవేశ
గుళికకాల  06:09
12:00–01:30 రా .తి.  06:11
శ్ రా .తి.  06:12
శ్ రా .తి.  06:13
శ్ శ్
రా .తి.
పరిఘ , బాలవ వైధృతి , తైతిల సుకర్మా , గరజ హర్షణ , తైతిల ప్రసన్నో భవ మాధవ ॥
యమఘంట 09:00–10:30  06:55 2  06:51 10  06:46 2  06:41 9
దధివ్రతసంకల్పము
తృతీయా 17:10 ఏకాదశీ 23:59 తృతీయా 16:16 దశమీ 03:42 సంకర్షణారవిందాక్ష
º$«§æþ 11 18 25 1 కరిష్యేఽహం దధివ్రతం
ద్వితీయే మాసి దేవేశ
రాహుకాల 12:00–01:30 పూ.ఫాల్గుణీ 10:42 మూల 00:04 ఉ.భాద్రపదా 21:50 మృగశిరా 11:19 నిర్విఘ్నం కురు మే ప్రభో ॥
గుళికకాల 10:30–12:00  06:09 శ్
రా .తి.  06:11 శ్
రా .తి.  06:13 శ్
రా .తి.  06:14 శ్
రా .తి. శ్రా వణశుద్ధ ద్వాదశీ
శివ , గరజ విష్కంభ , వణిక్ ధృతి , భద్రా వజ్ర , వణిక్
యమఘంట 07:30–09:00  06:55 3  06:50 0  06:46 3  06:40 10 పవిత్రసమర్పణమంత్రము
దేవ దేవ నమస్తుభ్యం
15:44 21:46 17:00 05:16 పవిత్రం పూతముత్తమం ।
Væü$Ææÿ$ 12 చతుర్థీ 19
ద్వాదశీ
26
చతుర్థీ
2
ఏకాదశీ
దశమీఆచరణము
గృహీత్వా వార్షికీం పూజాం
భగవన్ పరిపూరయ ॥
రాహుకాల 01:30–03:00 ఉ.ఫాల్గుణీ 10:08 పూర్వాషాఢా 22:41 రేవతీ 23:20 ఆర్ద్రా 13:37 పవిత్రం మే కురుష్వాద్య
యన్మయా దుష్కృతం కృతం ।
గుళికకాల  06:09
09:00–10:30 రా .తి.  06:11
శ్ రా .తి.  06:13
శ్ రా .తి.  06:14
శ్ శ్
రా .తి.
సిద్ధ , భద్రా ప్రీతి , బవ శూల , బాలవ సిద్ధి , బవ శుద్ధో భవామ్యహం దేవ
యమఘంట 06:00–07:30  06:54 4, 5  06:50 11, 12  06:45 4  06:40 0 త్వత్ప్రసాదాత్ సురేశ్వర ॥
18:10 పై మంత్రముతో పవిత్రమును
పంచమీ 14:00 త్రయోదశీ 19:55 పంచమీ ద్వాదశీ 06:14
Ôèý${Mæü 13 20 27 3 ఉపవాసము
భగవంతునికి సపర్పించి తరువాత క్రింది
మంత్రముతో స్వయం ధారణచేయవలెను
రాహుకాల 10:30–12:00 హస్తా 09:16 ఉత్త రాషాఢా 21:34 అశ్వినీ 01:14 పునర్వసు 15:32 పవిత్ర ధారణమంత్రము
గుళికకాల 07:30–09:00  06:09 శ్
రా .తి.  06:12 ఆయుష్మాన్ , రా .తి. 
శ్ 06:13 శ్
రా .తి.  06:14 వ్యతీపాత , శ్
రా .తి. పవిత్రం వైష్ణవం తేజః
సాధ్య , బాలవ
కౌలవ
గండ , తైతిల
కౌలవ సర్వవిఘ్ననివారణం ।
యమఘంట 03:00–04:30  06:53 6  06:49 13  06:44 5  06:39 0
పూజాషాడ్గుణ్యసిధ్యర్థం
11:55 18:18 19:48 06:16 మమాంగే ధారయామ్యహం‌॥
Ôèý° 14 షష్ఠీ చతుర్దశీ షష్ఠీ ద్వాదశీ
21 28 4 వైష్ణ వులకు నమస్కారము
పృథ్వీమండలమధ్యస్థాః
పూర్ణబోధమతానుగాః
రాహుకాల 09:00–10:30 చిత్రా 08:02 శ్రవణా 20:44 భరణీ 03:34 పుష్య 17:02
వైష్ణవా విష్ణుహృదయాః
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:09 రా .తి.  06:12
శ్ రా .తి.  06:13
శ్ రా .తి.  06:14
శ్ శ్
రా .తి.
శుభ , తైతిల సౌభాగ్య , గరజ వృద్ధి , గరజ వరీయాన్ , తైతిల తాన్ నమస్యే గురూన్ మమ ॥
యమఘంట 01:30–03:00  06:53 7 14  06:43 6
తాన్ నమస్యే గురూన్ మమ ॥

 06:48  06:38 11,12,13

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
09 ఇష్టి, చంద్రదర్శనము. హయగ్రీవజయంతీ, నూలహుణ్ణివి రక్షాబంధనము, అన్వాధానము, ఉ.9:45 నం 23 మధ్యమము
22 9
యజుర్వేదుల నిత్య-నూతన ఉపాకర్మము, విష్ణుపంచకము.
మధ్యమము
24 అశుభము
10 మంగళగౌరీవ్రతము. 10 ఉ.9:48 ప
23 ఇష్టి, అశూన్యశయనవ్రతము, చంద్రోదయ రాత్రి 07:42. 25 16:25 నం
నాగచతుర్థీ.
మధ్యమము
12 శుభము
24 శ్రీరాఘవేంద్రస్వాముల పు. (మంత్రాలయము). మంగళగౌరివ్రతము. 11 ఉ.9:32 నుండి 26 శుభము
13 మాసమహాలక్ష్మీకలశస్థాపనము, నాగపంచమీ, కల్కిజయంతీ. ఉత్తమము
29 శ్రీకృష్ణా ష్ట మీ, చంద్రోదయము రాత్రి 11:32. 12 15:24 నం శుభ 27 శుభము
15 శ్రీసత్యవరతీర్థ పు. (సంతేబిదనూరు).
30 పారణము రాత్రి 11:45 తరువాత, మన్వాది. 13 శుభము 28 మధ్యమము
16 దుర్గాష్టమీ.
మంగళగౌరివ్రతము.
29 అశుభము
31 14 శుభము
17 విష్ణుపదపర్వపుణ్యకాలము ఉదయము 09:47 తరువాత, మంగళగౌరీవ్రతము. 30 ఉత్తమము
స్మార్తఏకాదశీ, రాత్రి హరివాసరము 10:58 తరువాత.
15 అశుభము
02
18 (పుత్రదా) దధివ్రతారంభము. 16 అశుభము 31 శుభము
భాగవత ఏకాదశీ (అజా).
సర్వేషామేకాదశీ
03
హరివాసరము సూర్యోదయముకన్న పూర్వము 05:30 వరకు, విష్ణోః
17 అశుభము 1 అశుభము
19 04 ప్రదోషము, మాసశివరాత్రి.
పవిత్రారోపణము.
18 14:11ప మధ్య 2 అశుభము

05 శ్రీసత్యధర్మతీర్థ పు. (హొళెహొన్నూరు) 19 అశుభము 10:09నం శుభ


20 వరమహాలక్ష్మీవ్రతము. ప్రదోషము.
3

అన్వాధానము. దర్శ, బెనకన అమావాస్యా, విష్ణుపంచకము లేదు, 20 ఉత్తమము 4 17:41 ప శుభ


21 విష్ణుపంచకము, ఋగ్వేదుల నిత్య-నూతన ఉపాకర్మము. 06
కుశగ్రహణము. 21 శుభము 5 అశుభము
22 శుభము 6 అశుభము

15
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÐèþÆ>Ûº$$™èþ$ ¿ê{§æþ糧æþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }º$¨®çßý–ïÙMóüÔèý


శ్రీ గదాధర - గయా సెప్ట ెంబర్ / అక్టోబర్ 2021 శ్రీ గజానన

షష్ఠీ 19:41 చతుర్దశీ 04:37 పంచమీ 10:21 ద్వాదశీ 19:43


ÆæÿÑ దధివ్రత సమర్పణము

సంకర్షణ నమస్తుభ్యం
12 19 26 3
రాహుకాల 04:30–06:00 శ్రావణే మత్కృతేన చ । విశాఖా 13:07 శతభిషా 03:50 కృత్తి కా 13:14 మఘా 02:13
గుళికకాల 03:00–04:30 దధివ్రతేన దేవేశ  06:15 రా .తి.  06:16
శ్ రా .తి.  06:17
శ్ రా .తి.  06:18
శ్ శ్
రా .తి.
తుష్టో భవ జనార్దన ॥
వైధృతి , కౌలవ ధృతి , గరజ వజ్ర , తైతిల సాధ్య , కౌలవ
యమఘంట 12:00–01:30  06:32 6  06:26 14  06:20 6  06:14 11, 12

సప్త మీ 17:14 పౌర్ణిమా 04:25 షష్ఠీ 12:26 త్రయోదశీ 19:14


ÝùÐèþ$ క్షీరవ్రత సంకల్పము

ప్రద్యుమ్న తవ తుష్ట్యర్థం 13 20 27 4
రాహుకాల 07:30–09:00 ప్రోష్ఠపద్యాం తృతీయకే అనురాధా 11:27 పూ.భాద్రపదా 04:16 రోహిణీ 15:51 పూ.ఫాల్గుణీ 02:15
గుళికకాల 01:30–03:00 నిర్విఘ్నం కురు దేవేశ  06:15 శ్
రా .తి.  06:16 శ్
రా .తి.  06:17 శ్
రా .తి.  06:18 శ్
రా .తి.
యమఘంట 10:30–12:00
కరిష్యేఽహం పయోవ్రతం ॥  06:31 విష్కంభ , గరజ 7  06:25
శూల , భద్రా
15  06:19
సిద్ధి , వణిక్
7  06:14
శుభ , గరజ
13

ప్రతిపత్ 05:28 అష్ట మీ 14:48 ప్రతిపత్ 04:35 సప్త మీ 14:28 చతుర్దశీ 18:21
Ðèþ$…Væü 7 14 21 28 5
రాహుకాల 03:00–04:30 పూ.ఫాల్గుణీ 18:28 జ్యేష్ఠా 09:46 ఉ.భాద్రపదా 05:03 మృగశిరా 18:25 ఉ.ఫాల్గుణీ 01:57
గుళికకాల  06:14 సిద్ధ , సాధ్య ,
12:00–01:30 రా .తి.  06:15
శ్ రా .తి.  06:16
శ్ రా .తి.  06:17
శ్ రా .తి.  06:18
శ్ శ్
రా .తి.
ప్రీతి , బవ గండ , బాలవ వ్యతీపాత , బవ శుక్ల , భద్రా
యమఘంట 09:00–10:30  06:36 కింస్తు ఘ్న 1  06:30 8, 9  06:24 1  06:18 0  06:13 14

ద్వితీయా 04:07 నవమీ 12:28 ద్వితీయా 05:23 అష్ట మీ 16:21 అమావాస్యా 17:00
º$«§æþ 8 15 22 29 6
రాహుకాల 12:00–01:30 ఉ.ఫాల్గుణీ 18:03 మూల 08:10 రేవతీ 06:16 ఆర్ద్రా 20:49 హస్తా 01:06
గుళికకాల 10:30–12:00  06:14 రా .తి. 
శ్ 06:15 ఆయుష్మాన్, శ్
రా .తి.  06:16 శ్
రా .తి.  06:17 శ్
రా .తి.  06:18 శ్
రా .తి.
శుభ , బాలవ వృద్ధి , తైతిల వరీయాన్ , కౌలవ బ్రహ్మ , నాగవాన్
యమఘంట 07:30–09:00  06:35 2  06:29 సౌభాగ్య , కౌలవ 10  06:23 2  06:18 8  06:12 30

తృతీయా 02:27 దశమీ 10:19 తృతీయా 06:16 నవమీ 17:53 గౌరీదారమును కట్టు కునే
Væü$Ææÿ$ 9 16 పూర్వాషాఢా, 23 30
మంత్రము

సప్తసామోపగీతాం త్వాం
06:44 06:41 22:50
రాహుకాల 01:30–03:00 హస్తా 17:16 రేవతీ పునర్వసు చరాచర జగద్ధరే ।
05:29
గుళికకాల  06:15
09:00–10:30 రా .తి.  06:15 ఉత్త రాషాఢా
శ్ శ్
రా .తి.  06:16 రా .తి.  06:17
శ్ శ్
రా .తి. సూత్రగ్రంథిస్థితాం కంఠే
శుక్ల , తైతిల ధ్రువ , వణిక్ పరిఘ , గరజ
యమఘంట 06:00–07:30  06:34 3  06:28 శోభన , గరజ 0  06:22 3  06:17 9 ధారయామి స్థిరా భవ ॥
చతుర్థీ 00:20 ఏకాదశీ 08:25 తృతీయా 06:48 దశమీ 19:00
Ôèý${Mæü 10 17 24 1 ఈ
ఘాతచతుర్దశీ శ్రా ద్ధ ము
శ్రాద్ధమును అపఘాతాదులచే
రాహుకాల 10:30–12:00 చిత్రా 16:04 శ్రవణా 04:27 అశ్వినీ 08:31 పుష్య 00:28 మృతులైనవారిని ఉద్దేశించి చేయవలెను.
దీనిని ఏకోద్దిష్ట విధానముతోనే (ఒక్క
గుళికకాల 07:30–09:00  06:15 రా .తి.  06:15
శ్ రా .తి.  06:16
శ్ రా .తి. 
శ్ 06:17 శ్
రా .తి. పిండమునుంచుట) చేయవలెను.
బ్రహ్మ , వణిక్ అతిగండ , భద్రా వ్యాఘాత , భద్రా శివ , వణిక్
యమఘంట 03:00–04:30  06:33 4  06:27 0  06:22 4  06:16 10
చతుర్ధీచంద్రదర్శనాపవాద
పంచమీ 22:07 ద్వాదశీ, 06:51
చతుర్థీ 08:25 ఏకాదశీ 19:35
Ôèý° 11 18 త్రయోదశీ 05:39
25 2
పరిహారమంత్రము

సింహః ప్రసేనమవధీత్
రాహుకాల 09:00–10:30
స్వాతీ 14:41 ధనిష్ఠా 03:59 భరణీ 10:43 ఆశ్లేషా 01:32 సింహో జాంబవతా హతః ।
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:15 శ్
రా .తి.  06:16 శ్
రా .తి.  06:16 శ్
రా .తి.  06:17 శ్
రా .తి. సుకుమారక మా రోదీః
యమఘంట 01:30–03:00  06:32
ఐంద్ర , బవ
5  06:27
సుకర్మా , బాలవ
11,12,13  06:21
హర్షణ , బాలవ
5  06:15
సిద్ధ , బవ
0 తవ హ్యేషః స్యమంతకః ॥
విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
07 ఇష్టి, ప్రోష్ఠపదీప్రారంభము, 15 జగన్నాథదాసుల పు. (మానవీ). 23 బృహద్గౌరీవ్రతము. 7 అశుభము 21 ఉత్తమము

చంద్రదర్శనము, శ్రీధన్వంతరీజయంతీ, సర్వేషాం ఏకాదశీ (పరివర్తినీ), క్షీరవ్రతారంభము


8 ఉత్తమము 22 అశుభము
08 17 24 మహాభరణీశ్రా ద్ధ ము.
శ్రీబలరామజయంతీ. శ్రీసత్యేష్ట తీర్థ పు.(ఆతకూర), విష్ణుపంచకము.
9 శుభము 23 అశుభము
28 పూర్వేద్యుశ్రాద్ధము. 10 11:09 ప శుభ 24 8:34 నం మధ్య
శ్రీవరాహజయంతీ, స్వర్ణగౌరీవ్రతము, అల్పద్వాదశీ ఉదయము 06:51 వరకు,
29 మధ్యాష్టమీశ్రాద్ధము, అష్టకాశ్రాద్ధము. 25 11:36 నం అశు
09 తాపసమన్వాది, సామవేదుల నిత్య-నూతన వామనజయంతీ, ప్రసన్నవేంకటదాసుల పు. 11 మ 2:43 ప
శుభము
అవిధవానవమీశ్రాద్ధము, అన్వష్టకాశ్రాద్ధము.
26 14:37 నం ఉ
ఉపాకర్మము. 18 (బదామీ) షడశీతిపర్వపుణ్యకాలము పారణంకన్న 30 ఉ.11:45 నం
27 మ 3:45 ప
10 గణేశచతుర్థీ. ముందు జప తర్పణదానములను చేయవలెను. 02 సర్వేషాం ఏకాదశీ (ఇందిరా).
12
శుభము ఉత్తమము
ప్రదోషము. సన్న్యాసుల మహాలయము.
తము, వ్రతగ్రహణము,
13 అశుభము
03 28 అశుభము
11 ఋషీపంచమీవ్ర
ఉద్యాపనము చేయవచ్చును. 19 అనంతవ్రతము. 14 ఉ.7:05 నం 29 అశుభము
04 ప్రదోషము, కలియుగాది, మాసశివరాత్రి. మధ్యమము
ప్రోష్ఠపదీశ్రాద్ధము, అన్వాధానము,
30 శుభము
సూర్యషష్ఠీ- ప్రాతఃస్నానముతో అశ్వమేధఫలము, 05 ఘాతచతుర్దశీశ్రాద్ధము.
12 జ్యేష్ఠాదేవీ ఆవాహనము. మ.01:07 తరువాత 20 విష్ణుపంచకము అనంతపౌర్ణిమా యాదవార్య
15 అశుభము 1 10:32 ప శుభ

పు. మునవళ్ళి ఉమామహేశ్వరవ్రతము. దర్శము, సర్వపితృఅమావాస్యా శ్రాద్ధము, 16 ఉత్తమము 2 అశుభము


13 జ్యేష్ఠా గౌరీపూజా, 06 అన్వాధానము. శ్రీమాధవతీర్థ పు.(మణ్ణూర), 17 అశుభము 3 మధ్యమము
జ్యేష్ఠాదేవీవిసర్జనము. 09:46 తరువాత, 21 ఇష్టి, మహాలయారంభము. విష్ణుపంచకము, గజచ్ఛాయాశ్రాద్ధము. 18 అశుభము 4 అశుభము
14 దూర్వాష్టమీ, దోరబంధనము, మాసమహాలక్ష్మీ అశూన్యశయనవ్రతము చంద్రోదయము 08:02, 19 మధ్యమము
కలశవిసర్జనము, 22 శ్రీశ్రీనివాసతీర్థ పు.(హొన్నాళి). 5 అశుభము
20 అశుభము 6 అశుభము

16
{ÖÆ>çœ$Ðóþ…{§æþVæü$Ææÿ$ÐèþÆæÿÑÆæÿ_™èþÐŒþ$ {´ë™èþçÜÞ…Mæü˵Væü§æþÅÐŒþ$
ÌoMìüMæüÐðþO¨Mæü¿ôý§æþÀ¯èþ²ÐèþÆ>~™èþÃMæü«§æþÓ¯éÅ™èþÃM>ÔóýçÙÔèý»êªÆæÿ¦&º$$V>¨çÜÆæÿÓÐóþ§éÆæÿ¦&ÑçÙ$~Ðèþ$…{™éÆæÿ¦&ç³#Ææÿ$çÙçÜ*M>¢Ææÿ¦&V>Äæý${™èþÅÆæÿ¦&ÐéçÜ$§óþÐèþ§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™éÆæÿ¦&ÐéçÜ$§óþÐèþ&-
§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™é…™èþÆæÿY™èþ B§æþÅ AÚët„æüÆ>Ææÿ¦&{ÖÐèþ$¯é²Æ>Äæý$×êÚët„æüÆæÿÐèþ$…{™éÆæÿ¦&(ÐéçÜ$§óþÐèþ§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™é…™èþÆæÿY™èþ) A…™èþÅ^èþ™èþ$Ææÿ„æüÆ>Ææÿ¦& ÐéÅçßý–™èþÅÆæÿ¦&Ðèþ*™èþ–M>& Ðèþ$…
{™éÆæÿ¦&{ç³×ýÐø´ëçÜM>¯éÐŒþ$, ´ë´ëѧæþ®&§ðþO™èþÅç³NV>ѧæþ®&{ÖÑçÙ$~¿æýM>¢Å§æþůèþ…™èþVæü$×ýç³Çç³NÆæÿ~, ÆæÿÐèþ*ÐèþņÇMæü¢&ç³NÆæÿÓ{ç³íܧæþ®ÐèþņÇMæü¢& A¯èþ…™èþÐóþ§æþ{糆´ë§æþÅÐèþ$$QÅ™èþÐèþ$, A¯èþ…
™èþiÐèþ°Äæý*Ðèþ$Mæü, A¯èþ…™èþÆæÿ*糿æýVæüÐèþ™éPÆæÿÅÝ뫧æþMæü, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë$, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ$~ {ÖÐèþ$$QÅ{´ë×êÐèþ™éÆæÿ¿æý*™é¯éÐŒþ$, Afq&gêq¯éǦ&
gêq¯èþÄñý*VæüÅ&¿æýVæüÐèþ™èþP–´ë´ë{™èþ¿æý*™èþ&çÜÌZÏMæüMæü–´ëË$&{Ö{ºçßýÃÆæÿ${§é§æþÅǦ™èþ¿æýVæüÐèþ§égêq… ÕÆæÿíÜ ç³ÆæÿÐèþ*§æþÆóÿ×ý A¯èþÆæÿƒÅÕÆøÆæÿ™èþ²Ðèþ™Œþ °«§éÄæý$, ™èþ£é AÔóýçÙ§óþÐèþ™é{´ëÆæÿ¦¯é… àÆæÿÐèþ™Œþ
çßý–¨ °«§éÄæý$, çÜÆæÿÓçÜÓMîüÄæý$çÜfj¯é¯èþ${Væüõßý^èþeÄæý* MæüÆæÿÿæý$Ñ AÐèþ¡Æ>~¯éÐŒþ$, ™èþ£é AÐèþ¡ÆæÿÅ çÜMæüËçÜ^ée{çÜ¢MæüÆæÿ¢—×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§æþ$ÆæÿÙèþ¿æý…fM>¯éÐŒþ$, A¯é¨™èþ@ çÜ™èþÞ…{糧éÄæý$ç³Ææÿ…
ç³Æ>{´ë糈ÖÐèþ$§ðþOÓçÙ~Ðèþíܧ鮅™èþ{糆Úëxç³M>¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ ¿æýVæüÐèþ™èþµÆæÿÐèþ*¯èþ${Væüçßý´ë{™èþ¿æý*™é¯éÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é ¿æýVæüÐèþ§éfqÄæý* ¿æýVæüÐèþ™èþÞ°²«§ú ç³NgêůéÐŒþ$, ™èþ£é ¿æýVæüÐèþ™é
§æþ™èþ¢ÐèþÆ>×êÐŒþ$, §éÓ{†…ÔèýËÏ„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, ™èþ£é çÜÐèþ${VæüVæü$Ææÿ$Ë„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, AçÜ…ÔèýÄæý*¯éÐŒþ$, {ç³Ýë§æþÐèþ*{™óþ×ý çÜÓ¿æýM>¢ÔóýçÙçÜ…ÔèýÄæý$^óþe™èþ¢—×êÐŒþ$, {ç³×ýÐé§æþÅÔóýçÙÐðþOçÙ~Ðèþ&
Ðèþ$…{™ø§é®ÆæÿM>×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é çÜÆæÿÓÐðþOçÙ~ÐèþÐèþ$…{™èþgêç³M>¯éÐŒþ$, çÜ…íܧæþ®çÜç³¢MøsìýÐèþ$àÐèþ$…{™é×êÐŒþ$, ¿æýVæüÐèþ† ¿æýMæü¢Å†ÔèýÄôý$¯èþ ¿æýVæüÐèþ§æþ$´ëçܯéÆæÿ¦… õÜÓ^èþeÄæý*
Væü–ïßý™èþÆæÿ*´ë×êÐŒþ$, ™èþ{™èþ ™èþ{™èþ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü ¿æýVæüÐèþ™èþ@ A¯èþ…™èþÆæÿ*õ³çÙ$ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü Ðóþ§øMæü¢ ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢¿êÆæÿ™øMæü¢, ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢çÜ…{糧éÄæý*Væü™èþ&õÜÓ™èþÆæÿÝëÓÀ¯èþ²™èþÄæý*í³
AÔóýçÙÔèýMìü¢ÑÔóýÚë¿êÅ… ç³–£æþVŠüÐèþÅÐèþàÆæÿÑçÙÄæý$çÜÆæÿÓÝëÐèþ$Æø¦Åõ³™èþ& °ÆæÿÐèþ«¨M>¯èþ…™é¯èþÐèþ§æþÅMæüÌêÅ×ýVæü$×ýç³Çç³NÆæÿ~&A¯èþ…™èþVæü$×Zç³çÜ…çßýÆæÿ¢—×êÐŒþ$, ™èþ£é Ðóþ§øMæü¢çÜÆæÿÓ& {MìüÄñý*ç³çÜ…
çßýÆæÿ¢—×êÐŒþ$, HÐèþ… A¯èþ…™èþÆæÿ*´ëÐèþÄæý$Ðèþ&Væü$×ý{MìüÄæý*gê™èþÅÐèþÝë¦ ÑÕçÙt¿æýVæüÐèþ§æþ$´ëçÜM>¯éÐŒþ$, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë*¯éÐŒþ$, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§é×êÐŒþ$, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞÌê¯éÐŒþ$,
¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ*~¯éÐŒþ$, çÜÓ¿æýM>¢¯Œþ §æþ$Æ>ÃÆ>Y™Œþ E§æþ®–™èþÅ çܯéÃÆæÿYÝë¦ç³M>¯éÐŒþ$, çÜÓ¿æýMæü¢… Ðèþ*… E¨ªÔèýÅ ¿æýVæüÐèþ™èþ@ ç³#Ææÿ@ ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*ÌZ „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýÚù~
©¯èþ… §æþ*¯èþ… A¯é£æþ… ÔèýÆæÿ×êVæü™èþ… ™èþÓ§æþ«©¯èþ… H¯èþ… E§æþ®Ææÿ C† Ñgêq糯èþMæüÆæÿ¢—×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓfqÕÆøÐèþ$×îý¯éÐŒþ$, AÔóýçÙVæü$ÆæÿÓ…™èþÆ>ÅÑ$×êÐŒþ$, çÜ§é ¿æýVæüÐèþ™èþµÆ>×êÐŒþ$, ¿æýVæüÐèþ™èþ@
A¯èþÅ{™èþ çÜÆæÿÓÐèþçÜ$¢çÙ$ Ðèþ$¯èþçÜÞ…VæüÆæÿíßý™é¯éÐŒþ$,
çÜÆæÿÓ{™èþ çÜÆæÿÓ§é çÜÆ>ÓM>Ææÿ çÜÆ>Ó«§éÆæÿ çÜÆ>Ó{ÔèýÄæý$ çÜÆøә鵧æþMæü çÜÆæÿÓ´ëËMæü çÜÆæÿÓçÜ…àÆæÿMæü çÜÆæÿÓ°Äæý*Ðèþ$Mæü çÜÆæÿÓ{õ³ÆæÿMæü çÜÆæÿÓ{ç³ÐèþÆæÿ¢Mæü çÜÆæÿÓ°ÐèþÆæÿ¢Mæü Äæý$£éÄñý*VæüÅ çÜÆæÿÓgêq¯égêq¯èþ&
º…«§æþÐðþ*„æü{糧æþ çÜÆæÿÓçÜ™é¢{糧æþ çÜÆæÿÓÔèýºªÐé^èþÅ çÜÆæÿÓÔèýºª{ç³Ðèþ–†¢°Ñ$™èþ¢ çÜÆæÿÓVæü$×ê†ç³Çç³NÆæÿ~™èþÐèþ$ çÜÆæÿÓ§øÚ놧æþ*Ææÿ çÜÆ>Ó_…™èþÅ çÜÆøÓ™èþ¢Ðèþ$ çÜÆóÿÓÔèýÓÆæÿ çÜÆ>Ó™èþÅ…™èþÑË„æü×ý
çÜÓVæü™èþ¿ôý§æþÑÐèþÇj™èþ™éÓ¨¯é ¿æýVæüÐèþ{§æþªçÙt—×êÐŒþ$, AÀÐèþ*¯é¨çÜÆæÿÓ§øçÙ§æþ*Æ>×êÐŒþ$, AçÜ*Äôý$Æ>ÛŧæþÅÔóýçÙÐèþ$¯ø§øçÙ°ÐèþÆæÿ¢M>¯éÐŒþ$, °™éÅç³Æø„îüMæü–™èþÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢&AÔóýçÙ&
¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ë×êÐŒþ$, A™èþ HÐèþ ÑίéÔóý{çÙç³Mæü–†º…«§é¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ §æþ*Æø™éÞÇ™èþ&AÔóýÚë°Úët¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ AÔóýçÙ¿æýM>¢ÔóýçÙ&A°çÙt°ÐèþÆæÿ¢M>¯éÐŒþ$, {ç³×ýÐø´ëçÜM>¯éÐŒþ$,
AçÜçé¨Væü$Ææÿ*×ê… {ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Ææÿ¦& {ÖÐèþ$^èþaÆæÿ×ê¯éÐŒþ$, A…™èþÆ>ÅÑ$&A°Ææÿ$§æþ®&{糧æþ$ÅÐèþ$²&çÜ…MæüÆæÿÛ×ý&ÐéçÜ$§óþÐé™èþÃMæü, {ÖÐèþ$«§æþÓÐèþËÏ¿æý{ÖËMîü‡Ðóþ§æþÐéÅÝë™èþÃMæü, A…yæþíܦ™èþ&
A¯èþ…™èþÆæÿ*´ëÐèþÄæý$Ðèþ&Væü$×ý& {MìüÄæý*&gê™èþÅÐèþÝë¦ÑÕçÙt ÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢ „îüÆ>¼®ÔóýçÙÔ>Æÿ$$ {Ö糧æþïé¿ê™èþÃMæü, A…y駊þ ºíßýÆæÿÀÐèþÅMæü¢&Ôèý$§æþ®çÜ–íÙt™óþÓ¯èþ AÀÐèþ$™èþ {Ö^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ&
Ðèþ$$QÅ{´ë×Z´ëçÜÅ™éÓ§æþůóþMæü{ç³Äñý*f¯èþMæü&A¯èþ…™é¯èþ…™èþÆæÿ*ç³Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™éµË¯èþ{ç³Äñý*f¯èþMæü Ô>…†ç³† A°Ææÿ$§æþ®Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™ŒþçÜ–
íÙt{ç³Äñý*f¯èþMæü Mæü–†ç³† {糧æþ$ÅÐèþ$²Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™èþÞ…àÆæÿ{ç³Äñý*f¯èþMæü fÄæý*糆 çÜ…MæüÆæÿÛ×ýÐèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é çÜÓçÜÓçÜÐèþ${VæüÄñý*VæüÅ™éÀfq& ç³ÆæÿÐèþ*¯èþ${VæüçßýÖË&
¿æýVæüÐèþ{™óþµÇ™èþ^èþ™èþ$Ææÿ$ÃRê¨çܧæþ$YÆæÿ*糨çÙt&çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³Væü$×Z´ëçܯèþÄæý* çÜ…gê™èþ&çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³ÑÔóýçÙ§æþÆæÿدèþ¿ZV>¿êÅ… ѯèþÚët°çÙtçÜ…_™èþ {´ëÆæÿº®&
Ë„æü×êÔóýçÙMæüÆæÿÃ×êÐŒþ$, çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ™é¯èþ$ÝëÆóÿ×ý çÜ…ç³NÆæÿ~Ý뫧æþ¯é¯éÐŒþ$, ç³NÆæÿÓMæüÌôýµ {ºçßýÃ×ê çÜçßý ÑÆæÿgê¯èþ©Ý벯óþ¯èþ ™èþÅMæü¢Í…V>¯éÐŒþ$, ™èþ£é ѯèþçÙt&AÐèþÕçÙt&AÔóý{çÙ´ëÆæÿº®&
MæüÆæÿÃ×êÐŒþ$, {ç³ËÄæý$M>Ìôý ¿æýVæüÐèþ§æþ$§æþÆóÿ ÐèþçÜ™éÐŒþ$, B¯èþ…§æþÐèþ*{™èþÐèþç³#ÚëÐŒþ$, ™èþ§æþ¯èþ$¿æýÐèþÆæÿíßý™é¯éÐŒþ$, çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæü{§æþ*ç³ÑÔóýçÙ«§éůèþÆæÿ™é¯éÐŒþ$, çÜ–íÙtM>Ìôý ¿æýVæüÐèþ§æþ$§æþÆ>§Šþ
ºíßýÆæÿY™é¯éÐŒþ$, {ÖÔóýÓ™èþ©Ó糧æþÆæÿدèþ… °Ñ$¡¢Mæü–™èþÅ {糫§é¯éÐèþÆæÿ×ý¿æý*™èþ õÜÓ^éeç³çÜÆæÿ×ôý¯èþ çÜÓçÜÓÄñý*V>ůèþ…§éÑÆ>ÂÐèþË„æü×ý Ðèþ$$Mìü¢{糧é¯èþ{ç³Äñý*f¯èþMæü Ðèþ*Äæý*糆 {ÖÐéçÜ$§óþÐé™èþÃMæü,
Ë„>ÃÅ™èþÃMæü {ç³ËÄæý*¼®çܦ {ÖÐèþrç³{™èþÔ>Æÿ$$, AÔóýçÙfVæü§æþ$§æþÆæÿ, AÔóýçÙÐèþ$$Mæü¢¯éÀ§óþÔZÆæÿ®Ó¿êVæüMæü$„>ÅQŧóþÔèý, {†Ñ«§éÔóýçÙçÜ…ÝëǯéÀ§óþÔèý, AÔóýçÙ™èþÐèþ$@糆™èþ¯é¿æýÅ«§ø¿êVæü§óþÔèý,
{Ö¿æý*Ðèþ*ÅÍ…W™èþ, M>Ìê¨^óþçÙtMæü, ç³ÆæÿÐèþ*×êÓ§æþÅÔóýçÙM>ÌêÐèþÄæý$Ðèþ çÜ–ÚëtŨMæüÆæÿ¢–, AÔóýçÙ¯éÐèþ$Mæü, ç³ÆæÿÐèþ$ç³#Ææÿ$çÙ¯éÐèþ$Mæü, {Ö^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQÐèþ$$QÅ{´ë×Z´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ý, V>Äæý${¡¯éÐèþ$Mæü,
çÜÑ™èþ–¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, ÐéÅç³¢Ææÿ*ç³, º–çßý^èþeÈÆæÿ, Ôèý*¯éÅÀ«§æþ, M>ÌêÀ«§æþ, MóüÐèþÌêÀ«§æþ, {ºàÃÀ«§æþ, A¯èþ…™éÀ«§æþÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, °Ææÿ$ç³^èþÇ™èþÐèþ$*ËÆæÿ*ç³,
°Ææÿ$ç³^èþÇ™èþÐéÅç³¢{糆´ë§æþÅ, A¯èþ…™èþ™óþf@ç³#…f, ™é§æþ–ÔèýÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢Ææÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, V>Äæý${¡&¿æý*™èþ&ÐéMŠü&ç³–¤Ò&ÔèýÈÆæÿ&çßý–§æþÄæý$¿ôý§óþ¯èþ çÙyìþÓ«§æþV>Äæý${¡¯éÐèþ$Mæü,
ÌZMæü&Ðóþ§æþ&çÜÒ$Ææÿ&ÆæÿÐèþ*…™èþÆæÿY™èþ{ç³×ýÐéQÅ ™èþ$ÈÄæý$´ë§øõ³™èþ V>Äæý${¡´ë§æþ^èþ™èþ$çÙtÄæý${糆´ë§æþÅ, ÐðþOMæü$…uæÿíܦ™èþ&A¯èþ…™éçܯèþíܦ™èþ&ÔóýÓ™èþ©Óç³íܦ™èþ&çÜÆæÿÓiÐèþíܦ™èþÆæÿ*糿ôý§óþ¯èþ
^èþ™èþ*Ææÿ*´ë™èþÃMæü, §óþçßýÐéÅç³¢&§óþà…™èþÆ>ÅÑ$&iÐèþÐéÅç³¢& iÐé…™èþÆ>ÅÑ$Ææÿ*糿ôý§óþ¯èþ ^èþ™èþ*Ææÿ*´ë™èþÃMæü, °Ææÿ$ç³^èþÇ™èþçÜÆæÿÓ&ÐéVæüÆæÿ¦{糆´ë§æþMæü, {Ö§óþÐéŨÆæÿÐèþ*Ææÿ*´ëçÙtM>ÀÐèþ$¯èþÅ&
Ðèþ*¯èþ, ^èþ{MæüÔèý…QÐèþÆ>¿æýÄæý$Äæý$$Mæü¢çßýçÜ¢^èþ™èþ$çÙtÄñý*õ³™èþ, {糩ç³ÐèþÆæÿ~, çÜÆ>Ó¿æýÆæÿ×ý¿æý*íÙ™èþ ÑÔ>Ó¨¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ëçÙtMæü{糆´ë§æþMæü&AM>Æ>§æþÅÚët„æüÆ>™èþÃMæü{ÖÐèþ${™èþµ×ýÐé§æþÅçÙtÐèþ$àÐèþ$…{™èþ
{糆´ë§æþÅ&AçÙtÆæÿ*´ë™èþÃMæü, Ðèþ$…{™é«§éÅÄñý*Mæü¢¿æý*ÐèþÆ>à§æþÅÔóýçÙ& ÐðþOçÙ~ÐèþÐèþ$…{™èþ{糆´ë§æþÅ¿æý*ÐèþÆ>à§æþÅÔóýçÙÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, ÆæÿÐèþ*¨Ðèþ$…{™èþ{糆´ë§æþÅ, ÆæÿÐèþ*¨°çÙx, ÆæÿÐèþ*¨&
¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü{ÖËMîü‡¯èþ–íÜ…à™èþÃMæü, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*ÌZ, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýÚù~, §óþÔèýM>Ìꫨ糙óþ, §óþõßý…{¨Äæý*«¨ç³™óþ, çÜ*ÆæÿÅÐèþ…Ôèý«§æþÓf,
Ææÿçœ$$Mæü$ˆËMæü, ËMæü‡×ý¿æýÆæÿ™èþÔèý{™èþ$çœ*²{Væüf, {Öçßý¯èþ$Ðèþ$§æþ$´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ý, ïÜ™éç³™óþ, {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ !
™èþÓ§éfqÄæý* ™èþÓ™Œþ{ç³Ýë§é™Œþ ™èþÓ™Œþ{õ³Ææÿ×ýÄæý* ™èþÓ™Œþ{ï³™èþÅÆæÿ¦… ™éÓ… E¨ªÔèýÅ ™éÓ… A¯èþ$çÜÃÆæÿ¯óþ²Ðèþ ™èþÓ§éfqÄæý* °Äæý$™óþ¯èþ Ðèþ$°²Äæý*Ðèþ$Móü¯èþ çÜ™é¢{糧æþÐéÄæý$$¯éÐèþ$Mæü,
^óþÚët{糧æþ{´ë×ý¯éÐèþ$Mæü, «§éÆæÿ×ê{糧æþ«§æþÆæÿïéÐèþ$Mæü, Ðèþ$$Mìü¢{糧æþ¿æýMìü¢¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýòÙO@ Ðèþ$§Šþçßý–¨íܦ™óþ¯èþ, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë$¯é, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§óþ×ý, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞÌôý¯èþ, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ$~¯é,
çÜÆæÿÓÝëÓÑ$¯é, çÜÆæÿÓ{õ³ÆæÿMóü×ý, çÜÆæÿә醢ÓMæü§óþÐèþ™é{õ³ÆæÿMóü×ý, çÜÆæÿә醢ÓMæü AçÜ$Ææÿ¿æý…fMóü¯èþ, ™èþ£é ™èþ{™óþµÆæÿ×ê{ç³Äæý$$M>¢ÔóýçÙ§æþ$ÆæÿÙèþ¿æý…fMóü¯èþ, A™èþ HÐèþ {糿æý…f¯èþÔèýºªÐé^óþůèþ,
{糆¨¯èþ… {糆„æü×ý… º$¨®ÔZ«§æþMóü¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃMæü{Æ>¢, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃM>ÆæÿÆÿ$${™é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÝëÓÑ$¯é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçÜÐèþ$ÆæÿµMóü×ý, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçœË¿Z{M>¢ , çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçœË¿ZfÆÿ$${™é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃ{õ³ÆæÿMóü×ý,
çÜÆæÿÓMæüÆøçø¾«§æþMóü¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÔèý$¨®{糧óþ¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃíܨ®{糧óþ¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿðõÙx¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÝë„ìü×ê, çÜÆæÿÓMæüÆæÿðçÙx¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ù´ëçÜMóü¯èþ, AÔóýçÙiÐèþ°çÜÞ…QÅ& A¯é¨M>ίèþ«§æþÆ>ë§æþÆæÿÃ
{§æþçÙt– õÜÓ^èþeÄæý* E§ø¾«§æþMóü¯èþ, ™èþ™éµ^èþMæüMæüí³ÌZ´ëçÜMóü¯èþ, ÆæÿÐèþ*ÐèþņÇMæü¢& ç³NÆæÿÓ{ç³íܧæþ®ÐèþņÇMæü¢&A¯èþ…™èþÐóþ§æþ{糆´ë§æþÅÐèþ$$QÅ™èþÐèþ$&A¯èþ…™èþVæü$×ýç³NÆóÿ~¯èþ, çÜÆæÿÓ§øçÙ§æþ*Æóÿ×ý,
™èþÓ_a™é¢Àgôýq¯èþ, ™èþÓ_a™é¢¯èþ$ÝëÇ_™óþ¢¯èþ, ™èþÓ™èþµÆæÿÐèþ*¯èþ${Væüçßý´ë{™èþ¿æý*™óþ¯èþ, Ðèþ$§øÅVæüÅ™éÀgôýq¯èþ, {Ö¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ôý¯èþ, Ææÿ${§é§æþÅÔóýçÙ§óþÐèþ™ø´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ôý¯èþ, Ðèþ$Ðèþ$ çÜÆ>ÓçÜÓÐèþÝë¦çÜ$
_{™èþ«§é Ñ_{™èþ«§é ™èþÓ§æþ$´ëçÜMóü¯èþ {ÖÐèþ$$QÅ{´ë×ôý¯èþ {õ³Ç™èþ@ çܯŒþ™èþÓ™ŒþçÜ…çÜÖ†ç³NÆæÿÓMæü… ÔèýÄæý$¯é™Œþ çÜÐèþ$$™é¦Äæý$ A§æþÅ™èþ¯èþ… çÜÓÐèþÆ>~{ÔèýÐðþ*_™èþ… §óþÔèýM>ÌêÐèþÝù¦_™èþ… °™èþůðþOÑ$†¢Mæü
M>Ðèþ$Å¿ôý§óþ¯èþ {†Ñ«§æþ… ™èþÓ™èþ*µgê™èþÃMæü… MæüÆæÿà Äæý$£éÔèýMìü¢ Äæý$£éfqí³¢ Äæý$£éÐðþO¿æýÐèþ… MæüÇõÙÅ ‘
Ðèþ$§égêqM>ÇÀ@ ѧéÅçÜ…º…«¨À@ §óþçßýçÜ…º…«¨ÀÔèýa ™èþÓ©Äñý$O@ AÔóýçÙf¯ðþO@ ™èþÓ™ŒþçÜÆæÿÓMæüÆæÿ¢–™èþÓ M>ÆæÿÆÿ$$™èþ–™éÓ§æþůèþ$çÜ…«§é¯èþç³NÆæÿÓMæü… M>ÆæÿÆÿ$$õÙÅ ^èþ ‘
‘‘ C† {ÖÆ>çœ$Ðóþ…{§éQÅÄæý$†¯é Mæü–™èþÐèþ$…fÝë ‘ {´ë™èþ@çÜ…Mæü˵Væü§æþÅ… ÝëÅ™Œþ {ï³™ðþOÅ Ðèþ*«§æþÐèþÐèþ$«§æþÓÄñý*@ ‘‘

17
Ý벯èþ çÜ…MæüÌüµÐèþ$$
(¯èþ© Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ güÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$Ë…§æþ$ Ý벯èþÐèþ$$ ^óþõÜr糚yæþ$ Ððþ$$§æþr B ¯èþ¨Mìü, A…™èþÆ>ÅÑ$Äñý$O¯èþ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$°Mìü ¿æýMìü¢ç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V> ¯èþÐèþ$çÜPÇ…_ ""Ðèþ$à´ëí³çÙ$xyæþ¯ðþO¯èþ ¯óþ¯èþ$ ±Äæý$…§æþ$
Ý벯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$^èþ$¯é²¯èþ$. ¯é ´ëç³Ðèþ$$˯èþ$ ç³ÇçßýÇ…^èþ$Ðèþ$$. Ðèþ$ͯèþÐðþ$O¯èþ ¯é D ÔèýÈÆæÿÐèþ$$™ø °¯èþ$² çܵ –Õ…^èþ$^èþ$¯é²¯èþ$. ¯èþ¯èþ$² „æüÑ$…^èþ$Ðèþ$$'' A° {´ëǦ…_ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ güÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$¯èþ$
{ç³ÐóþÕ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ© {ç³ÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ AÀÐèþ$$QÐèþ$$V> °Ë$^èþ$° ({ç³ÐéçßýÐèþ$$ Ìôý° ç³#çÙPÇ×ìý Ððþ$$§æþËVæü$ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$…§æþ$ ç³NÆ>ÓÀÐèþ$$Q$ÌñýO) JMæüÝëÇ Ý벯èþÐèþ$$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
ç³NÆ>ÓÀÐèþ$$Q$ÌñýO, ¨Væü$Ðèþ C_a¯èþ Ý벯èþçÜ…Mæü˵Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.)
B^èþÐèþ$Å, ´ë{×ê¯éÄæý$Ðèþ$Å, §óþÔèýM>Ìo çÜ…MîüÆæÿ¢Å, HÐèþ…Væü$×ýÑÔóýçÙ×ýÑÕÚëtÄæý*… Ôèý$¿æý†£ú AçÜçæþ$YÆæÿÓ…™èþÆæÿY™èþ&ç³ÆæÿÐèþ$Væü$Æ>Ó¨çÜÐèþ$çÜ¢Væü$ÆæÿÓ…™èþÆæÿY™èþ&çÜÐèþ$çÜ¢¯èþ§æþÅÀÐèþ*° Væü…V>¨§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ&
çÜÐèþ$çÜ¢™é†¢ÓMæü§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ&¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ´ë{×ê…™èþÆæÿY™èþ °ÆøªçÙ, A¯èþ…™èþMæüÌüëÅ×ýVæü$×ýç³NÆæÿ~, çÜÐèþ$çÜ¢güVæü§æþ$™èþµ†¢íܦ†ÌüÄæý$M>Ææÿ×îý¿æý*™èþ&Ðèþ$™èþÞÅMæü*Æ>è A¯èþ…™éÐèþ™éÆ>™èþÃMæü &
ïÜ™éçÜÐóþ$™èþ{ÖÐèþ$*ÌüÆ>Ðèþ$¨WÓgüÄæý$Æ>Ðèþ$Ðóþ§æþÐéÅÝë™èþÃMæü& ¿ñýOïÙÃçÜ™éÅçÜÐóþ$™èþ{ÖMæü–Úë~™èþÃMæü & A°Ææÿ$§é®¨^èþ™èþ$Ææÿ*ÃÆ>¢Å™èþÃMæü & H™èþ¯éÃçÜ°Äæý*Ðèþ$M>À¯èþ² & ¼…ºÐèþ$*Ç¢{õ³Ææÿ×ýÄæý* ¼…ºÐèþ$*Ç¢
{ï³™èþÅÆæÿ¦…, ™èþ£é A¯èþ…™é¯èþ…§æþ°§é¯èþ¿æý*™èþçÜÅ, ÔóýÓ™èþ©Óõ³ÔèýÐèþ*Äæý*糆ÐéçÜ$§óþÐèþçÜÅ ç³ÆæÿÐèþ${ç³Ýë§æþM>Ææÿ×îý¿æý*™é… A™èþÅÆ>¦… ¿æýMìü¢… °Ú뵧æþÄæý$…† ¿æýVæüÐèþ§æþç³Æø„æü§æþÆæÿدèþ & °¨«§éÅçܯèþ & Ðèþ$¯èþ¯èþ &
{ÔèýÐèþ×ê©° çÜ…´ë§æþÆÿ$$™èþ$…, çßýÇçÜÆøÓ™èþ¢Ðèþ$™é¢Ó¨güëq¯èþ & °Ç²Ñ$™èþ¢°Ôèýa…^èþÌü¿æýMìü¢ & ÑçÙÄæý$ÐðþOÆ>VæüÅçÜ…´ë{ç³¢Äôý$, AÐèþ*°™èþÓ & A§æþ…À™éÓ¨güëq¯èþÝ뫧æþ¯é¯é…, A¿æýÄæý$çÜ™èþ¢ÓçÜ…Ôèý$«§é®Å¨§ðþOÐèþçÜ…
ç³§é… ^èþ AÐéç³¢Äôý$, „æü${§æþ´ë™èþMæü & Eç³´ë™èþMæü & Ðèþ$à´ë™èþM>¯é… °Æ>ÝëÆæÿ¦…, M>Æÿ$$Mæü & Ðé_Mæü & Ðèþ*¯èþíÜMæü & güëq™égüëq™èþ§øçÙ°ºÆæÿá×ý§éÓÆ>, ÔèýÈÆóÿ…{¨Äæý*…™èþ@MæüÆæÿ×ê¯é… çÜ…ÔZ«§æþ¯éÆæÿ¦…,
çܧæþ$YÆæÿ*ç³ç܆¢íܧæþ®ÅÆæÿ¦… &
{ºàÃ…yæþ»êçßýÅçÜÅ _güjÌüçÜÅ ™èþ§æþ«¨Úëx™èþ$@ Ðèþ$*Ìü¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, A…yé…™èþÆæÿÓÇ¢ VæüÆø§æþMæüçÜÅ ™èþ§æþ«¨Úëx™èþ$@ ÑÆ>yæþÀ¯èþ²ç³§æþïé¿æýçÜÅ, „îüÆæÿÝëVæüÆæÿÔ>Æÿ$$, ™èþ¯èþë§æþÅÑÆ>güÐèþ*¯èþ ÔóýÓ™èþ©Óç³ç³†
ÐéçÜ$§óþÐèþçÜÅ, çÜÐèþ$çÜ¢¯èþ§éÅ{ÔèýÄæý$ & ¯èþ§æþ$Å™èþµ†¢M>Ææÿ×îý¿æý*™èþ_¯èþÃÄæý$¯éyæþÅÀ¯èþ²ç³ÆæÿÐèþ$ç³#Ææÿ$çÙçÜÅ, _{§æþ*ç³çÜÅ Væü…V>¯éÐèþ$²@ ¿æýVæüÐèþ™èþ@, “™èþ{™èþ ¿æýVæüÐèþ™èþ@ ÝëM>Û§Šþ Äæý$güqÍ…VæüçÜÅ ÑÚù~@ Ñ{MæüÐèþ$™èþ@
ÐéÐèþ$´ë§é…Væü$çÙx & ¯èþRü & °Ç¯èþ² & FÆ>®Ó…yæþ & Mæüsêçßý & ÑÐèþÆóÿ×ý & A…™èþ@{ç³ÑÚët Äæý* »êçßýÅgüÌü«§éÆ> ™èþ^èþaÆæÿ×ý & ç³…MæügêÐèþ¯óþgü¯èþ & AÆæÿ$×ýMìü…güÌZPç³Ææÿ…h™èþ & ASÌügüVæü§æþçœ$ &
Ðèþ$Ìêç³çßZç³çܵÆæÿدé AÐèþ$Ìê Ýë„>§Šþ ¿æýVæüÐèþ™èþµ© C™èþůèþ$ç³Ìü„ìü™èþÐèþ^øÀ@ AÀ«©Äæý$Ðèþ*¯éÄæý*@, ÑçÙ$~´ë§éºjçÜ…¿æý*™éÄæý*@ Væü…V>Äæý*@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ*«§æþÐèþçÜÅ, Vø§éÐèþÆ>Å@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ
ÒÆæÿ¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, Mæü–çÙ~Ðóþ×êÅ@ gü¯éÆæÿª¯èþçÜÅ, çÜÆæÿçÜÓ™éÅ@ 糧æþïé¿æýçÜÅ, M>ÐóþÆ>Å@ Ææÿ…Væü¯é£æþçÜÅ, çÜÆæÿÄæý*Ó@ Æ>Ðèþ$çÜÅ, ™èþ$…Væü¿æý§é{Äæý*@ ÐèþÆ>çßýçÜÅ, Äæý$Ðèþ$$¯éÄæý*@ Mæü–çÙ~çÜÅ, ¯èþÆæÿçéÄæý*@ ÑÚù~@,
íÜ…«§éÓ@ „îüÆ>¼®Ô>Æÿ$$¯èþ@, ¿æýÐèþ¯éÕ¯éÅ@ ¯èþ–íÜ…çßýçÜÅ, Mæü$Ðèþ$$§æþÓ™éÅ@ {†Ñ{MæüÐèþ$çÜÅ, Ðèþ$…kÌêÄæý*@ çßýÄæý${XÐèþçÜÅ, ÁÐèþ$Ææÿ£éÅ@ {Ö«§æþÆæÿçÜÅ, ™é{Ðèþ$ç³Æ>~Å@ A¯èþ…™èþçÜÅ, Ðèþ$Ìêç³àÆ>Å@ gü¯éÆæÿª¯èþçÜÅ,
í³¯éMìü¯éÅ@ MóüÔèýÐèþçÜÅ & HÐèþ… AÌüMæü¯èþ…§é & ¯óþ™é{Ðèþ¡ & Mæü$Ðèþ*Ææÿ«§éÆ> & ç³Äæý$íÜÓ± & çÜ$ÐèþÆ>~ & ÐèþÆæÿ§é & «§æþÆæÿÃVæü…V> & Ô>ÌüÃÎ & ™é´ë & »ê×ýVæü…V> & VøÐèþ$¡ & {†Ðóþ×îý & çœÌü$Y & Væü…
V>Äæý$Ðèþ$$¯éçÜÆæÿçÜÓ¡çÜ…VæüÐèþ$ & Væü…V>ÝëVæüÆæÿçÜ…VæüÐèþ$ & °Ðèþ–†¢çÜ…VæüÐèþ$ & çÜÓÆæÿ~Ðèþ$$T & ¯èþ–ç³™èþ$…V> & «§æþ¯èþ$ÚùPsìý & çœ$–™èþ«§éÆ> & ™èþ$…V> & ¿æý{§é & çœ$r{糿ê & Ðèþ$Ìü{糿ê & íÜ…«§æþ$ &
{ºçßýÃç³#{™èþ & Væü…yæþMîü & ѯèþ™é & Mæüí³Ìê & ïÜ™é & Açœ$¯éÕ± & ÔèýÆ>Ðèþ¡ & M>W×îý C™éŨ¯èþ©¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ§æþ™éˆ™óþÄæý*¨Ææÿ*´ë×ê… &
Ðèþ$«§æþÓçÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ {ÖMæü–çÙ~çÜÅ, ÝëÓÑ$çç³#çÙPÇ×êÅ@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ {Ö¿æý*çÜíßý™èþ A«§ø„æügüçÜÅ {Ö {Ö°ÐéçÜçÜÅ, ^èþ…{§æþç³#çÙPÇ×êÅ@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÐéÐèþ$¯èþçÜÅ, Ðèþ*¯èþçÜçÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ
Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþçÜÅ, ¼…§æþ$çÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Mæüí³ÌüçÜÅ, ç³ÆæÿÔèý$¡Ææÿ¦ & »ê×ý¡Ææÿ¦ & Væü§é¡Ææÿ¦ & «§æþ¯èþ$ïÙ¢Ææÿ¦ & ÐéçÜ$§óþÐèþ¡Ææÿ¦ & §æþ…yæþ¡Ææÿ¦ & çßý…ï³çܦ^èþ{Mæü¡Ææÿ¦ & ¯ðþOÑ$ÚëÆæÿ×ýÅçܦ^èþ{Mæü¡Ææÿ¦ & ÑÔ>{…†¡Ææÿ¦
& ç³#çÙPÆæÿ¡Ææÿ¦ & ™èþ$…º$Ææÿ$¡Ææÿ¦ & ÐéÐèþ$¯èþ¡Ææÿ¦ & Mæüí³Ìü¡Ææÿ¦ & 糧æþáÆæÿ¦ & ^èþ…{§æþ¡Ææÿ¦ & «§æþÐèþÌüVæü…V> & ´ë糯éÕ±¡Ææÿ¦ & ¯èþÆæÿíÜ…çßý¡Ææÿ¦& C™éŨ çÜÐèþ$çÜ¢çÜÆøÐèþÆ>×ê… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþMóüÔèýÐé©¯é… &
§óþÐèþRê™é¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Væü§é«§æþÆæÿçÜÅ, „æü${§éç³V>¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÌüMîü‡¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, ™èþsêM>¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÔóýçÙÔ>Äæý$Å^èþ$Å™èþçÜÅ, Ðéï³¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ^èþ{Mæü´ë×ìýÐèþ$àÑ¿Z@,
„îüÆæÿÝëVæüÆ>¨çÜç³¢ÝëVæüÆ>×ê…, ™èþ£é ÝëÆæÿ®{†Møsìý¡Æ>¦¯é… ™èþ§æþÀÐèþ*°§óþÐèþ™é¯é…, º$«§æþÐèþÆæÿ$×ê…™èþÆæÿY™èþ ¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ´ë{×ê…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ$™èþÞÅ{†Ñ{MæüÐèþ$¯éÆ>Äæý$×ê¨ Ææÿ*´ë×ê…
çÜÃÆæÿ×ýç³NÆæÿÓMæü… ™é° ¡Æ>¦° ™èþ§æþÀÐèþ*°§óþÐèþ™éÔèýa ™èþ°²Äæý*Ðèþ$Mæü¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ë×ìý ^èþ AíÜïŒþ güÌêÔèýÄôý$ (güÌôý) BÐéçßýÆÿ$$õÙÅ. ™èþ™èþ@ ™èþ™èþÞ°²«§é¯øõ³™óþ AíÜïŒþ güÌêÔèýÄôý$ Ý벯èþ… ^èþ MæüÇõÙÅ.
D Ñ«§æþ…V> çÜ…Mæü˵Ðèþ$$ ^óþíÜ & (ççÜÒ$ç³Ðèþ$$ÌZ {»êçßýÃ×ý$Ë$ E¯èþ²^ø ÐéÇ Bfq¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.) ^èþ™èþ$Ææÿ$ÂkyðþO¯èþ ÐéçÜ$§óþÐèþÆæÿ*í³Äñý$O¯èþ }çßýÇ Ðèþ* ÕÆæÿçÜ$ò³O çÜ°²íßý™èþ$yðþO¯éyæþ° ¿æýMìü¢™ø
_…†…^èþÐèþÌñý¯èþ$. A™èþ° ´ëÐèþ¯èþ´ë§æþÐèþ$$Ë™ø {ç³Ðèþíßý…_¯èþ ´ë§æþfËÐèþ$$ Ðèþ$¯èþÌZ {ç³ÐóþÕ…_ Cyé&í³…Væüâê&çÜ$çÙ$Ðèþ*² ¯éyæþ$ËÌZ °…yìþ¯èþ§æþ° ¿êÑ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. D ´ë§æþ¡Ææÿ¦Ðóþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ°
Ðèþ*ͯèþÅÐèþ$$¯èþ$, »êçßýÅÐèþ*ͯèþÅÐèþ$$¯èþ$ ™öËW…^èþ$¯èþ$. Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Ææÿ Møsìý ¡Ææÿ¦Ðèþ$$Ë Mæü¯é² ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ© ´ë§æþ¡Ææÿ¦Ðèþ$$ A° _…†…^èþÐèþÌñý¯èþ$. Ý벯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Äñý*¬Ýû çÜÆæÿÓVæü™ø §óþÐèþ@ _™èþÞüÓÆæÿ*´ù °Ææÿ…f¯èþ@ ‘ Ý벯èþÐèþ$$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÆæÿƒÅÐèþ$$¯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
çÜ HÐèþ {§æþÐèþÆæÿ*õ³×ý Væü…V>…¿Z ¯é{™èþ çÜ…ÔèýÄæý$@ ‘‘ AÆæÿƒÅÐèþ$…{™èþÐèþ$$& ¯èþÐèþ$@ MæüÐèþ$Ìü¯é¿êÄæý$ ¯èþÐèþ$õÜ¢ güÌüÔ>Æÿ$$¯óþ ‘
¯èþ…¨± ¯èþͱ ïÜ™é Ðèþ*Ìü¡ ^èþ Ðèþ$Ìêç³à ‘ ¯èþÐèþ$õÜ¢¬çÜ$¢ çßý–ïÙMóüÔèý Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ (ÑçÙ$~Ðèþ#)
ÑçÙ$~´ë§éºjçÜ…¿æý*™é Væü…V> {†ç³£æþV>Ñ$± ‘‘ Híßý çÜ*ÆæÿÅ çÜçßýÝë{…ÔZ ™óþgZÆ>Ôóý güVæü™èþµ™óþ ‘
¿êXÆæÿ¥ ¿ZVæüÐèþ¡ gêçßý²Ò {†§æþÔóýÔèýÓÈ ‘ A¯èþ$Mæü…ç³Äæý$ Ðèþ*… ¿æýM>¢Å Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ (ççÜ*Ææÿ$Åyæþ$)
§éÓ§æþÔðýO™é° ¯éÐèþ*° Äæý${™èþ Äæý${™èþ güÌêÔèýÄôý$ ‘‘ {ºçßýçæþ…yæþçÜÐèþ$$§æþ*™óþ ç³NÆæÿ~^èþ…{§æþ°¿ê¯èþ¯óþ ‘
Ý벯èþM>Ìôý ç³uóÿ°²™èþÅ… ™èþ{™èþ ™èþ{™èþ ÐèþÝëÐèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘ [™ðþOÌZMæüÅÐèþ…¨™óþ Væü…Vóü Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ (Væü…V>)
Væü…V> Væü…Vóü† Äñý* {º*Äæý*§Šþ Äñý*gü¯é¯é… Ôèý™ðþOÆæÿí³ ‘ (ÑÔóýçÙÐèþ$$V> BÄæý* (M>Ç¢M>¨) Ðèþ*çÜÐèþ$$ËÌZ ^ðþí³µ¯èþr$Ï AÆæÿƒÅÐèþ$$¯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…^èþÐèþÌñý¯èþ$)
Ðèþ$$^èþÅ™óþ çÜÆæÿÓ´ëõ³¿æýÅ@ ÑçÙ$~ÌZMæü… çÜ Væü^èþe† ‘‘ AÐèþV>çßý¯èþ Ý벯èþÐèþ$$ ^óþõÜr糚yæþ$ ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ °Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$&
Væü…V> íÜ…«§æþ$ çÜÆæÿçÜÓ¡ ^èþ Äæý$Ðèþ$$¯é Vø§éÐèþÈ ¯èþÆæÿÃ§é §óþÐèþ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$ & {ºàçæþÄñý* Äôý$ §óþÐé@ ™é¯Œþ §óþÐ鯌þ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$. ¿æý*@ §óþÐ鯌þ ...¿æý$Ðèþ@
Mæü–Úë~ ÁÐèþ$Ææÿ¥ ^èþ çœÌü$Y çÜÆæÿÄæý$* {ÖVæü…yæþMîü VøÐèþ$¡ ‘ §óþÐ鯌þ...çÜÓ@ §óþÐ鯌þ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ §óþÐ鯌þ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
M>ÐóþÈ Mæüí³Ìê {ç³Äæý*Væü ѯèþ™é ¯óþ™é{Ðèþ¡™éŧæþÄñý*
º$$íÙ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& Mæü–çÙ~§ðþOÓ´ëÄæý$¯é§æþÄñý* Äôý$ º$$çÙÄæý$@ ™é¯Œþ º$$ïÙ¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$.
¯èþ§æþÅ@ {ÖçßýÇ´ë§æþç³…Mæügü¿æýÐé@ Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$ ‘‘
¿æý*@ º$$ïÙ¯Œþ.. ¿æý$Ðèþ@ º$$ïÙ¯Œþ...çÜÓ@ º$$ïÙ¯Œþ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ º$$ïÙ¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
""{ç³Äæý*Væü@ {ç³Äæý*Væü@ {ç³Äæý*Væü@'' D Ðèþ$…{™èþÐèþ$$˯èþ$ ç³v…^èþ$^èþ* Ý벯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
í³™èþ–™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& MæüÐèþÅÐéçßý¯é§æþÄñý* Äôý$ í³™èþÆæÿ@ ™é¯Œþ í³™èþ—¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$. ¿æý*@
™èþÆæÿ$Ðé™èþ "Ðèþ$–†¢Móü çßý¯èþ Ðóþ$ ´ëç³… Äæý$¯èþÃÄæý* §æþ$çÙP–™èþ… Mæü–™èþ…' A¯óþ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$™ø
í³™èþ—¯Œþ... ¿æý$Ðèþ@ í³™èþ—¯Œþ...çÜÓ@ í³™èþ—¯Œþ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ í³™èþ—¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
Ðèþ$–†¢Mæü¯èþ$ Ìôýí³…^èþ$Mæü$° Ý벯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Ý벯èþÐèþ$$ ^óþõÜr糚yæþ$ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$…§æþ$ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ {ç³×ýÐèþÐèþ$$¯èþ$ {ÐéíÜ ""º$$™èþ… ^èþ Äæý$Mæü‡™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& Äæý$¯èþÃÄæý* §æþ*íÙ™èþ… ™øÄæý$… Ô>ÈÆæÿÐèþ$ÌüçÜ…¿æýÐ陌þ ‘ ™èþ§øªçÙç³ÇàÆ>Ææÿ¦…
çÜ™èþÅ… ^éÁ§é®™Œþ'' A¯óþ Açœ$Ðèþ$ÆæÿÛ×ýçÜ*Mæü¢Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ç³vçÜ*¢ ç³#Ææÿ$çÙçÜ*Mæü¢Ðèþ$$¯èþ$ Äæý$„>Ã×ý… ™èþÆæÿµÄæý*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘‘ A° AÆæÿƒÅÐèþ$$˯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…_
ç³v…_ ¯èþ© ¡Ææÿ¦Ðèþ$$, çÜÆøÐèþÆæÿÐèþ$$ ÝëVæüÆæÿÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜÐèþ$çÜ¢ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$Ë$ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$° A¯óþ¯èþ Ý벯èþMæüÆæÿÃ×ê ¿æýVæüÐ鯌þ AçÜçæþ$YÆæÿÓ…™èþ ™èþ™é¢ÓÀÐèþ*°§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ
¯éyìþ§éÓÆ> f°…_¯èþÑ. Ðèþ$ÇÄæý$$ B ¯éyìþ° B{ÔèýÆÿ$$…_¯èþÑ A° _…†…^èþ$^èþ* Ðèþ$¯èþ {ÖÐèþ$§éÂÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ {´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ$™èþÞÅ{†Ñ{MæüÐèþ$¯éÆ>Äæý$×ê§æþÅÀ¯èþ² ¼…ºÐèþ$*Ç¢@
çßý–§æþÄæý*…™èþÆ>ÅÑ$Äñý$O¯èþ ¼…ºÐèþ$*Ç¢ ¯éÆ>Äæý$×ý$°Mìü AÀõÙMæüÐóþ$ D Ý벯èþÐèþ$° A¯èþ$çÜ… {Ö¯éÆ>Äæý$×ý@ {ï³Äæý$™éÐŒþ$ {ï³™ø ÐèþÆæÿ§ø ¿æýÐèþ™èþ$ ‘‘
«§é¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ* Ý벯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. V>Äæý${¡ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$Ë™ø fËÐèþ$$¯èþ$ ‘‘ {ÖMæü–Úë~Ææÿµ×ýÐèþ$çÜ$¢ ‘‘
{´ù„æü×ý… ^óþçÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
18
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÔèýÆæÿ§Šþº$$™èþ$ BÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }Äæý$gêq糧æþïé¿æý


శ్రీనివాసదేవుడు అక్టోబర్ / నవెంబర్ 2021 శ్రీమన్ మధ్వాచార్యలు

చతుర్థీ 08:49 ద్వాదశీ 18:11 చతుర్థీ 02:05 దశమీ 09:28


ÆæÿÑ కార్తికస్నానమంత్రము

కార్తికేఽహం కరిష్యామి
10 17 24 31
రాహుకాల 04:30–06:00
ప్రాతఃస్నానం జనార్దన । అనురాధా 19:28 శతభిషా 11:40 రోహిణీ 22:52 మఘా 09:37
గుళికకాల 03:00–04:30 ప్రీత్యర్థం తవ దేవేశ  06:19 ఆయుష్మాన్ , రా .తి.  06:20
శ్ రా .తి.  06:22
శ్ రా .తి.  06:25
శ్ శ్
రా .తి.
వృద్ధి , బవ వరీయాన్ , బవ బ్రహ్మ , భద్రా
యమఘంట 12:00–01:30 దామోదర మయా సహ ॥  06:08 భద్రా 5  06:04 11, 12  06:00 4  05:57 0
ధ్యాత్వాహం త్వాం చ దేవేశ
పంచమీ 06:24 త్రయోదశీ 17:55 పంచమీ 04:14 ఏకాదశీ 09:05
ÝùÐèþ$ జలేఽస్మిన్ స్నాతుముద్యత ।
తవ ప్రసాదాత్ పాపం మే 11 షష్ఠీ 04:00 18 25 1
రాహుకాల 07:30–09:00 దామోదర వినశ్యతు ॥ జ్యేష్ఠా 17:46 పూ.భాద్రపదా 11:55 మృగశిరా 01:30 పూ.ఫాల్గుణీ 09:51
గుళికకాల 01:30–03:00  06:19 శ్
రా .తి.  06:21 శ్
రా .తి.  06:22 శ్
రా .తి.  06:25 శ్
రా .తి.
అర్ఘ్యమంత్రము సౌభాగ్య , బాలవ ధ్రువ , తైతిల పరిఘ , కౌలవ ఐంద్ర , బాలవ
యమఘంట 10:30–12:00
నమః కమలనాభాయ 6  06:04 13 5 0
 06:08  06:00  05:56

నమస్తే జలశాయినే । సప్త మీ 01:37 చతుర్దశీ 18:14 షష్ఠీ 06:14 ద్వాదశీ 08:13
Ðèþ$…Væü నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ
గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తు తే ॥ 12 19 26 2
రాహుకాల 03:00–04:30 మూల 16:08 ఉ.భాద్రపదా 12:43 ఆర్ద్రా 04:00 ఉ.ఫాల్గుణీ 09:35
వ్రతినః కార్తికే మాసి
గుళికకాల 12:00–01:30  06:19 రా .తి.  06:21
శ్ రా .తి.  06:23
శ్ రా .తి.  06:25
శ్ శ్
రా .తి.
స్నాతస్య విధివన్మమ శోభన , గరజ వ్యాఘాత , వణిక్ శివ , గరజ వైధృతి , తైతిల 11, 12,
యమఘంట 09:00–10:30  06:08 7  06:03 14  05:59 6  05:56
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం 13

దనుజేంద్రనిషూదన ॥ అష్ట మీ 23:29 పౌర్ణిమా 19:00 సప్త మీ 06:23 త్రయోదశీ 06:56


º$«§æþ నిత్యనైమిత్తికే కృష్ణ 13 20 27 3 చతుర్దశీ 05:16
రాహుకాల 12:00–01:30 కార్తికే పాపనాశనే పూర్వాషాఢా 14:40 రేవతీ 13:57 పునర్వసు 06:09 హస్తా 08:58
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం
గుళికకాల 10:30–12:00  06:19 శ్
రా .తి.  06:21 శ్
రా .తి.  06:23 శ్
రా .తి.  06:26 శ్
రా .తి.
రాధయా సహితో హరే ॥ 06:07
అతిగండ , భద్రా
8  06:01
హర్షణ , భద్రా
15 05:59
సిద్ధ , భద్రా
7 05:55
విష్కంభ , వణిక్
14
యమఘంట 07:30–09:00   

ప్రతిపత్ 15:19 నవమీ 21:35 ప్రతిపత్ 20:18 సప్త మీ 07:38 అమావాస్యా 03:22
Væü$Ææÿ$ 7 14 21 28 4
రాహుకాల 01:30–03:00 చిత్రా 00:02 ఉత్త రాషాఢా 13:25 అశ్వినీ 15:42 పుష్య 06:23 చిత్రా 07:58
గుళికకాల 09:00–10:30
 06:18 ఐంద్ర, వైధృతి , రా .తి.  06:20 సుకర్మా, ధృతి ,
శ్ రా .తి.  06:21
శ్ రా .తి.  06:23
శ్ రా .తి.  06:26
శ్ శ్
రా .తి.
వజ్ర , బాలవ సాధ్య , బవ ప్రీతి , చతుష్పాత్
యమఘంట 06:00–07:30  06:11 బవ 1, 2  06:05 బాలవ 9  06:01 1  05:58 8  05:55 30

ద్వితీయా 13:19 దశమీ 20:03 ద్వితీయా 21:57 అష్ట మీ 08:44


Ôèý${Mæü 8 15 22 29
క్షీరవ్రత సమర్పణము

ప్రద్యుమ్న తే నమస్తుభ్యం
రాహుకాల 10:30–12:00 స్వాతీ 22:39 శ్రవణా 12:28 భరణీ 17:48 పుష్య 07:41 మాసమారభ్య యత్కృతం
గుళికకాల 07:30–09:00  06:18 రా .తి. 
శ్ 06:20 రా .తి. 
శ్ 06:22 శ్
రా .తి.  06:24 శ్
రా .తి. ఇష్టదో భవ సర్వేశ
గృహిత్వా తు పయోవ్రతం ॥
విష్కంభ , కౌలవ శూల , తైతిల సిద్ధి , తైతిల శుభ , కౌలవ
యమఘంట 03:00–04:30  06:11 3  06:05 10  06:00 2  05:58 9

Ôèý° 9 తృతీయా 11:09 ఏకాదశీ 18:53 తృతీయా 23:57 నవమీ 09:23 ద్విదళవ్రత సంకల్పము

16 23 30 అనిరుద్ధ సురైర్వంద్య
ద్విదలవ్రతముత్తమం ।
రాహుకాల 09:00–10:30
విశాఖా 21:07 ధనిష్ఠా 11:50 కృత్తి కా 20:16 ఆశ్లేషా 08:53
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:19 రా .తి.  06:20
శ్ రా .తి.  06:22 వ్యతీపాత ,
శ్ రా .తి.  06:24
శ్ శ్
రా .తి. కరోమ్యహమిషే మాసే
యమఘంట 01:30–03:00  06:09
ప్రీతి , గరజ
4  06:04
గండ , వణిక్
0  06:00 వణిక్ 3  05:57
శుక్ల , గరజ
10 నిర్విఘ్నం కురు మే ప్రభో ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
నవరాత్రోత్సవారంభము, కలశస్థాపనము, మాతామహశ్రాద్ధము, ఇష్టి, కార్తికస్నానారంభము, నక్షత్రదీపారంభము విష్ణుపంచకము, శీగేహుణ్ణిమి, 7 అశుభము 21 16:20 ప శుభ
07 20
చంద్రదర్శనము. అన్వాధానము. 8 శుభము 22 మధ్యమము

09 సప్తరాత్రోత్సవారంభము. 21 ఇష్టి. 9 అశుభము 23 అశుభము


10 14:48 ప శుభ 24 ఉత్తమము
11 పంచరాత్రోత్సవారంభము. 22 అశూన్యశయనవ్రతము, చంద్రోదయము రాత్రి 07:16. 11 13:00 నం మధ్య 25 అశుభము
రో త్సవారంభము, సరస్వత్యావాహనము, శ్రీసత్యపరాయణతీర్థ పు. 01 సర్వేషాం ఏకాదశీ (రమా).
12 త్రిరాత్
(సంతెబిదనూరు). 12 ఉ.11:31 ప
26 అశుభము
మధ్యమము
02 సాధనీ ప్రాతః 6:56 వరకు, గోవత్సద్వాదశీ, ప్రదోషము. ధనత్రయోదశీ. 27 10:47 ప శుభ
13 సరస్వతీపూజా, దుర్గాష్టమీ, శ్రీసత్యపరాక్రమతీర్థ పు. (నవలి చిత్తాపూర). 13 ఉ.10:22 నం 28 శుభము
14 సరస్వత్యై బలిదానము, మహానవమీ, మన్వాది. 03 జలపూర్ణత్రయోదశీ, యమదీపదానము, మాసశివరాత్రి. ఉత్తమము
29 11:37 ప శుభ
నరకచతుర్దశీ, చంద్రోదయము ప్రా.5:20 నారీకృతనీరాజనము, అభ్యంగము,
14 శుభము
విజయదశమీ, సరస్వతీవిసర్జనము. ఉ.12:28 పూర్వము. విష్ణుపంచకము 15 ఉత్తమము 30 మ 12:48 నం
15
లేదు. బుద్ధజయంతి, శ్రీమన్మధ్వజయంతి. 04 యమతర్పణము, దర్శ, సాయంకాలము మహాలక్ష్మీపూజా, అన్వాధానము, 16 అశుభము
మధ్యమము
దీపావళీ అమావాస్యా, విష్ణుపంచకము. 31 అశుభము
16 సర్వేషాం ఏకాదశీ (పాశాంకుశా), ద్విదలవ్రతారంభము. 17 అశుభము
1 12:48 నం ఉ
17 తులాసంక్రమణము. 18 ఉ.10:53 ప
అశుభము 2 అశుభము
18 ప్రదోషము. విషువత్ పర్వపుణ్యకాలము 12:09 వరకు. 19 ఉత్తమము 3 అశుభము

19 కోజాగరవ్రతము. 20 7:50 నం శుభ 4 అశుభము

19
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÔèýÆæÿ§Šþº$$™èþ$ M>Ç¢MæüÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }C…¨Æ>§éÐðþ*§æþÆæÿ


శ్రీ పద్మనాభతీర్థులు
నవవృందావనము నవెంబర్ / డిసెంబర్ 2021 శ్రీ సత్యప్రమోదతీర్థులు

ÆæÿÑ తృతీయా 20:27 దశమీ 08:36 ద్వితీయా 16:53 నవమీ 00:05


7
ద్విదళవ్రత సమర్పణము
అనిరుద్ధ నమస్తుభ్యం
ద్విదలాఖ్యవ్రతేన చ । 14 21 28
రాహుకాల మత్కృతేనాశ్వినే మాసి 01:53 19:28 06:34 17:43
04:30–06:00 జ్యేష్ఠా పూ.భాద్రపదా మృగశిరా పూ.ఫాల్గుణీ
గుళికకాల 03:00–04:30
ప్రీత్యర్థం ఫలదో భవ ॥  06:27
అతిగండ , తైతిల
రా .తి.  06:31
శ్
హర్షణ , గరజ
రా .తి.  06:34
శ్
సిద్ధ , గరజ
రా .తి.  06:38
శ్
విష్కంభ , తైతిల
శ్
రా .తి.
యమఘంట 12:00–01:30  05:54 3  05:52 0  05:51 2  05:52 9
చాతుర్మాస్యవ్రత సమాప్తి
చతుర్థీ 18:04 ఏకాదశీ 08:27 తృతీయా 19:02 దశమీ 23:08
ÝùÐèþ$ ఇదం వ్రతం మయా దేవ
కృతం ప్రీత్యై తవ ప్రభో । 8 15 22 29
రాహుకాల 07:30–09:00 న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతు మూల 00:14 ఉ.భాద్రపదా 20:10 మృగశిరా 08:41 ఉ.ఫాల్గుణీ 17:32
గుళికకాల 01:30–03:00 త్వత్ ప్రసాదాత్ జనార్దన ॥  06:28 శ్
రా .తి.  06:31 శ్
రా .తి.  06:35 శ్
రా .తి.  06:39 శ్
రా .తి.
సుకర్మా , వణిక్ వజ్ర , భద్రా సాధ్య , భద్రా ప్రీతి , వణిక్
యమఘంట 10:30–12:00 అని సమాప్తి చేయవలెను.  05:54 4  05:52 0  05:51 3  05:52 10
అశౌచమున్ననూ చాతుర్మాస్య
పంచమీ 15:48 ద్వాదశీ 08:47 చతుర్థీ 20:57 ఏకాదశీ 21:52
Ðèþ$…Væü వ్రతమును పాలించవలెను. (శాక-దధి
- క్షీర-ద్విదలవ్రతములను) 9 16 23 30
పార్రంభించవచ్చును. వ్రత సంకల్పమును
రాహుకాల 03:00–04:30 పూర్వాషాఢా 22:41 రేవతీ 21:18 ఆర్ద్రా 11:09 హస్తా 17:00
మాత్రము అశౌచము ముగిసిన తరువాత
గుళికకాల 12:00–01:30  06:28 రా .తి.  06:32
శ్ రా .తి.  06:35
శ్ రా .తి.  06:39
శ్ శ్
రా .తి.
చేయవలెను. ధృతి , బాలవ సిద్ధి , బాలవ శుభ , బవ ఆయుష్మాన్ , బవ
యమఘంట 09:00–10:30  05:53 5  05:52 11,12,13  05:51 4  05:52 0
చాతుర్మాస్యమందు త్యజించిన ఆయా
షష్ఠీ 13:43 త్రయోదశీ 09:38 పంచమీ 22:37 ద్వాదశీ 20:08
º$«§æþ పదార్థములను వ్రతము ముగిసిన
తరువాత ద్వాదశీదిన- మందు
10 17 24 1
బ్రాహ్మణులకు దానమునీయవలెను.
రాహుకాల 12:00–01:30 ఉత్త రాషాఢా 21:20 అశ్వినీ 22:58 పునర్వసు 13:23 చిత్రా 16:03
దానమంత్రము
గుళికకాల 10:30–12:00
1)ఉపాయనమిదం దేవ  06:29 శ్
రా .తి.  06:32 వ్యతీపాత , శ్
రా .తి.  06:36 శ్
రా .తి.  06:40 శ్
రా .తి.
శూల , తైతిల శుక్ల , కౌలవ సౌభాగ్య , కౌలవ
 05:53 6, 7 05:52 తైతిల 14 05:51 5 05:52 11, 12
యమఘంట 07:30–09:00 వ్రతసంపూర్తిహేతవే   
శాకం తు ద్విజవర్యాయ 11:53 10:57 23:44 18:12
Væü$Ææÿ$ సప్త మీ చతుర్దశీ షష్ఠీ త్రయోదశీ
సహిరణ్యం దదామ్యహం ॥
2) దధి బ్రాహ్మణవర్యాయ... 11 18 25 2
రాహుకాల 01:30–03:00 3) క్షీరం తు ద్విజయవర్యాయ. శ్రవణా 20:18 భరణీ 01:00 పుష్య 15:11 స్వాతీ 14:52
గుళికకాల 09:00–10:30 4) ద్విదలం ద్విజవర్యాయ...  06:29 రా .తి.  06:33
శ్ రా .తి.  06:37
శ్ రా .తి.  06:41
శ్ శ్
రా .తి.
గండ , వణిక్ వరీయాన్ , వణిక్ బ్రహ్మ , గరజ శోభన , గరజ
యమఘంట 06:00–07:30  05:53 8  05:52 15  05:51 6  05:52 13

ప్రతిపత్ 01:12 అష్ట మీ 10:24 పౌర్ణిమా 12:41 సప్త మీ 00:25 చతుర్దశీ 16:01
Ôèý${Mæü 5 12 19 26 3
రాహుకాల 10:30–12:00 06:40 19:37 03:25 16:32 13:23
స్వాతీ విశాఖా 05:10 ధనిష్ఠా కృత్తి కా ఆశ్లేషా విశాఖా
గుళికకాల 07:30–09:00  06:27ఆయుష్మాన్ , శ్
రా .తి.  06:30 శ్
రా .తి.  06:33 శ్
రా .తి.  06:37 శ్
రా .తి.  06:41 శ్
రా .తి.
వృద్ధి , బవ పరిఘ , బవ ఐంద్ర , భద్రా అతిగండ , శకుని
యమఘంట 03:00–04:30  05:55 కింస్తు ఘ్న 1  05:53 9  05:52 1  05:51 7  05:52 14

ద్వితీయా 22:50 నవమీ 09:17 ప్రతిపత్ 14:43 అష్ట మీ 00:27 అమావాస్యా 13:44
Ôèý° 6 13 20 27 4
రాహుకాల 09:00–10:30 అనురాధా 03:34 శతభిషా 19:20 రోహిణీ 06:01 మఘా 17:21 అనురాధా 11:49
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:27 సౌభాగ్య, శోభన , శ్
రా .తి.  06:30 ధ్రువ, వ్యాఘాత , శ్
రా .తి.  06:34 రా .తి.  06:38
శ్ రా .తి.  06:42 సుకర్మా ,
శ్ శ్
రా .తి.
శివ , కౌలవ వైధృతి , బాలవ
యమఘంట 01:30–03:00  05:54 బాలవ 2  05:52 కౌలవ 10  05:51 0  05:52 8  05:53 నాగవాన్ 30, 1

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
ఇష్టి, బలిప్రతిపత్, అభ్యంగము, శ్రీమఠమందు మహాభిషేకోత్సవము, వ్యాసపూజా, కార్తికస్నానసమాప్తి, గౌరీహుణ్ణిమె, దక్షసావర్ణిమన్వాది, 5 అశుభము 20 ఉత్తమము
05 19
విక్రమసంవత్సరము 2078, గోవర్ధనపూజా. భీష్మపంచకవ్రతసమాప్తి, విష్ణుపంచకము, అన్వాధానము. 6 శుభము 21 శుభము
06 యమద్వితీయా, భగినీహస్తేన భోజనము, చంద్రదర్శనము. 20 ఇష్టి. 7 అశుభము 22 అశుభము

07 భగినీతృతీయా, 24వ శ్రీసత్యప్రమోదతీర్థమహాసమారాధనా (తిరుకోవిలూరు) 22 శ్రీసత్యప్రమోదతీర్థుల పాదుకామహాసమారాధన. 8 మ 1:23 నం 23 13:44 నం శుభ


మధ్యమము
10 శ్రీవేదేశతీర్థ పు. (మణ్ణూరు). 23 శ్రీవిద్యానిధితీర్థ పు. (యరగోళ) 24 శుభము
9 అశుభము
కల్పాది, విష్ణుపంచకము. గురుపుష్యామృతయోగము.
25 శుభము
11 25 10 ఉత్తమము 26 అశుభము
12 గోపాష్టమీ. 30 సర్వేషామేకాదశీ (ఉత్పత్తి). 11 అశుభము 27 అశుభము
13 కృతయుగాది.
02 మాసశివరాత్రి, ప్రదోషము. 12 శుభము 28 అశుభము
14 శ్రీసత్యవీరతీర్థ పు. (కొర్లహళ్ళి), శ్రీవిజయదాసుల పు. (చిప్పగిరి).
03 శ్రీపద్మనాభతీర్థ పు. (నవవృందావనము)
13 మధ్యమము
29 16:50 ప
సర్వేషాం ఏకాదశీ(ప్రబోధినీ), చాతుర్మాస్య సమాప్తి. ద్విదలవ్రతసమాప్తి, ఉత్తమము
దర్శ. విష్ణుపంచకము, మహిపతిదాస పు. (కాఖండకీ) ఛట్టిఅమావాస్య,
14 అశుభము
15
భీష్మపంచకవ్రతారంభము, శ్రీవేదనిధితీర్థ పు. (పంఢరపుర). 04
అన్వాధానము.
15 ఉత్తమము 30 శుభము
మన్వాది, ఉత్థానద్వాదశీ, తులసీవివాహము, శ్రీమఠమందు సాయంకాలము 16 అశుభము 1 శుభము
16 కూడా శ్రీమూలరామపూజా, విషువత్ పర్వపుణ్యకాలము, పారణము బలిప్రతిపదా 17 అశుభము 2 శుభము
కన్నముందు జప, తర్పణ, మహాలయగౌణకాలసమాప్తి. బలిరాజ నమస్తుభ్యం దైత్యదానవవందిత । 18 మధ్యమము 3 అశుభము
17 వైకుంఠచతుర్దశీ, ధాత్రీపూజా. ఇంద్రశత్రోఽమరారాతే విష్ణుసాన్నిధ్యదో భవ ॥ 19 అశుభము 4 అశుభము

20
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ õßýÐèþ$…™èþº$$™èþ$ Ðèþ*ÆæÿYÖÆæÿÛÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }}MóüÔèýÐèþ


శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి - మణ్
ణూరు డిసెంబర్ 2021/ జనవరి 2022 అవతారత్రయ శ్రీ ముఖ్యప్రా ణులు
నవవృందావనము

నవమీ 23:35 పౌర్ణిమా 08:30 సప్త మీ 15:27 అమావాస్యా 00:27


ÆæÿÑ 5 ప్రతిపత్ 11:22
12 19 26 2
రాహుకాల 04:30–06:00 జ్యేష్ఠా 10:08 ఉ.భాద్రపదా 03:44 మృగశిరా 16:00 ఉ.ఫాల్గుణీ 01:38 మూల 16:47
గుళికకాల 03:00–04:30
 06:42 రా .తి.  06:46
శ్ రా .తి.  06:50
శ్ రా .తి.  06:54 ఆయుష్మాన్,
శ్ రా .తి.  06:57 వృద్ధి ,
శ్ శ్
రా .తి.
ధృతి, శూల , బవ సిద్ధి , బాలవ శుభ , బవ
యమఘంట 12:00–01:30  05:53 2  05:55 9  05:58 1  06:01 సౌభాగ్య , బవ 7  06:05 చతుష్పాత్ 30

ద్వితీయా 09:01 దశమీ 23:57 ప్రతిపత్ 10:38 అష్ట మీ 14:35


ÝùÐèþ$ 6 13 20 27
రాహుకాల 07:30–09:00 08:30 04:44 18:34 01:12
కలామాత్రసాధనీ
మూల రేవతీ ఆర్ద్రా హస్తా
గుళికకాల 01:30–03:00
 06:43 రా .తి.  06:47 వ్యతీపాత ,
శ్ రా .తి.  06:51
శ్ రా .తి.  06:54
శ్ శ్
రా .తి.
ద్వాదశీ
గండ , కౌలవ శుక్ల , కౌలవ శోభన , కౌలవ
యమఘంట 10:30–12:00  05:53 3  05:55 తైతిల 10  05:58 2  06:01 8, 9 ఈ రోజు సూర్యోదయము కన్నా
మొదలు పూజానైవేద్యములను
తృతీయా 06:49 ఏకాదశీ 00:57 ద్వితీయా 12:33 నవమీ 13:15
Ðèþ$…Væü 7 చతుర్థీ 04:47
14 21 28
ముగించి సూర్యోదయ
సమయమందు ఆపోశనము
రాహుకాల 03:00–04:30 పూర్వాషాఢా 06:58
అశ్వినీ 06:20 పునర్వసు 20:53 చిత్రా 00:18 స్వీకరించి పారణ చేయవలెను.
05:36
ఉత్త రాషాఢా
గుళికకాల 12:00–01:30
 06:44 రా .తి.  06:48
శ్ రా .తి.  06:51
శ్ రా .తి.  06:55
శ్ శ్
రా .తి.
వరీయాన్ , వణిక్ బ్రహ్మ , గరజ అతిగండ , గరజ
యమఘంట 09:00–10:30  05:53 వృద్ధి , గరజ 4  05:56 0  05:59 3  06:03 10

పంచమీ 02:50 ద్వాదశీ 02:16 తృతీయా 14:07 దశమీ 11:35


º$«§æþ 8 15 22 29
దుఃస్వప్న నాశన
గజేంద్రమోక్షస్తోత్రము
అంతస్సరస్స్యురుబలేన పదే గృహీతో
రాహుకాల 12:00–01:30 శ్రవణా 04:19 భరణీ 06:48 పుష్య 22:47 స్వాతీ 23:08
గాహ్రేణ యూథపతిరంబుజహస్త ఆర్తః।
గుళికకాల  06:44
10:30–12:00 రా .తి.  06:48
శ్ రా .తి.  06:52
శ్ రా .తి.  06:55
శ్ రా .తి. ఆహేదమాదిపురుషాఖిలలోకనాథ-
శ్
ధ్రువ , బవ పరిఘ , బవ ఐంద్ర , భద్రా సుకర్మా , భద్రా
యమఘంట 07:30–09:00  05:54 5  05:56 11, 12  05:59 0  06:03 0 తీర్థశ్రవః శ్రవణమంగలనామధేయ॥

షష్ఠీ 01:24 త్రయోదశీ 04:08 చతుర్థీ 15:14 ఏకాదశీ 09:36 స్మృత్వా హరిస్తమరణార్థినమప్రమేయః
Væü$Ææÿ$ 9 16 23 30
చక్రాయుధః పతగరాజభుజాధిరూఢః ।
చక్రేణ నక్రవదనం వినిపాట్య తస్మాత్
హస్తే ప్రగృహ్య భగవాన్ కృపయోజ్జహార॥
రాహుకాల 01:30–03:00 ధనిష్ఠా 03:35 భరణీ 08:31 ఆశ్లేషా 00:18 విశాఖా 21:41
సహస్రశంఖాభిషేకము
గుళికకాల  06:45
09:00–10:30 రా .తి.  06:49
శ్ రా .తి.  06:52
శ్ రా .తి.  06:55
శ్ శ్
రా .తి.
వ్యాఘాత , కౌలవ శివ , కౌలవ వైధృతి , బాలవ ధృతి , బాలవ
యమఘంట 06:00–07:30  05:54 6  05:57 13  06:00 4  06:04 0 మార్గశీర్ష పౌర్ణిమాదినమందు
భగవంతునికి శంఖముతో
సప్త మీ 00:18 చతుర్దశీ 06:11 పంచమీ 15:49 ద్వాదశీ 07:28
Ôèý${Mæü 10 17 24 31 త్రయోదశీ 05:09
క్షీరాభిషేకమును చేయవలెను.
8,16,24,108,1008 సార్లు ఇలా
తమకు తగినవిధముగా శంఖముతో
రాహుకాల 10:30–12:00 శతభిషా 03:08 కృత్తి కా 10:49 మఘా 01:14 అనురాధా 20:07
అభిషేకమును చేయవలెను.
గుళికకాల 07:30–09:00  06:45 శ్
రా .తి.  06:49 రా .తి. 
శ్ 06:53 శ్
రా .తి.  06:56 శ్
రా .తి. శ్రీమఠమందు ప్రతిసంవత్సరమూ
హర్షణ , గరజ సిద్ధ , గరజ విష్కంభ , తైతిల శూల , తైతిల
యమఘంట 03:00–04:30  05:54 7  05:57 14  06:00 5  06:04 11,12,13
ఈ దినమందు 1008 సార్లు
శ్రీమన్మూలసీతాసమేత
23:46 పౌర్ణిమా 06:50 షష్ఠీ 15:55 చతుర్దశీ 02:46
Ôèý° 11 అష్ట మీ 18 25 1
శ్రీమన్మూలరామచంద్ర,
దిగ్విజయరామచంద్రవేదవ్యాస
రాహుకాల 09:00–10:30 03:16 13:23 పూ.ఫాల్గుణీ 01:44 జ్యేష్ఠా 18:27 మొదలైన సంస్థాన ప్రతిమలకు
పూ.భాద్రపదా రోహిణీ
అతిఘనంగా శ్రీపాదులవారు
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:46 రా .తి.  06:50 రా .తి.  06:53 రా .తి.  06:56
శ్ శ్
రా .తి.
వజ్ర , భద్రా
శ్
సాధ్య , భద్రా
శ్
ప్రీతి , వణిక్ గండ , భద్రా నెరవేర్చుతారు.
యమఘంట 01:30–03:00  05:55 8  05:58 15  06:00 6  06:04 14

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
05 ఇష్టి, చంద్రదర్శనము. మణ్ణూర చెన్నకేశవ రథోత్సవము, శ్రీమఠమందు సహస్రశంఖాభిషేకము, 5 అశుభము 19 16:57 ప శుభ

07 రఘువీరతీర్థ పు.(కూడలి). 19 మోతంపల్లీ భీమసేనరథోత్సవము, రాజమూరు, మక్థల్ ముఖ్యప్రాణదేవ 6 అశుభము 20 అశుభము


రథోత్సవము, హొస్తిలుహుణ్ణిమె, ఇష్టి, విష్ణుపంచకము లేదు.
విష్ణుపంచకము, సంకర్షణవడెయర పు.(కరంపుండి),
మ 1:14 ప
08 20 శ్రీరఘునాథతీర్థ పు. (మళఖేడ),
7
ఉత్తమము
21 శుభము

09 స్కందషష్ఠీ, చంపాషష్ఠీ. 22 అశుభము


23 ధనుర్వైధృతి 8 శుభము
దుర్గాష్టమి, భీమజయంతి.
23 అశుభము
11 24 అక్షోభ్యతీర్థ పు. (మళఖేడ). 9 శుభము
24 మధ్యమము
12 కల్పాది.
26 పూర్వేద్యుశ్రాద్ధము, భానుసప్తమీ.
10 మధ్యమము
25 అశుభము
13 శ్రీసత్యనిధితీర్థ పు.(కర్నూలు),
27 అష్టకాశ్రాద్ధము.
11 అశుభము
26 ఉత్తమము
సర్వేషాం ఏకాదశీ (మోక్షదా) గీతాజయంతీ, శ్రీసత్యనాథతీర్థ పు. 12 అశుభము
14 (వీరచోళపుర). 28 అన్వష్టకాశ్రాద్ధము. 13 శుభము
27 శుభము

15 హరివాసరము. ఉదయము 07:18 వరకు. 30 సర్వేషాం ఏకాదశీ (సఫలా). 28 శుభము


14 బె. 10:40 ప
ప్రదోషము, హనుమద్వ్రతము, సాతేనహళ్ళి శాంతేశ కార్తికోత్సవము, 31 అల్పద్వాదశీ ఉదయము 07:28 వరకు, ప్రదోషము. శుభము 29 సం 4:08 నం
శుభము
16 ధనుస్సంక్రమణము, షడశీతిపర్వ పుణ్యకాలము మధ్యాహ్న 12:22 తరువాత. 01 మాసశివరాత్రి. 15 అశుభము
30 అశుభము
ధనుర్మాసపూజారంభము
02 దర్శ, అన్వాధానము, విష్ణుపంచకము, ఎళ్ళమావాస్యా, జితామిత్రతీర్థ పు.
17 16 అశుభము 31 శుభము
18 దత్తజయంతీ, అన్వాధానము. (కృష్ణాగడ్డి). 17 అశుభము 1 అశుభము
18 అశుభము 2 అశుభము

21
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èE™èþ¢Æþ>Äæ
¢Ææÿ/§æý$×ýÐè
þ„ìü×ýþ$$AÄæý$¯èÐèþþçÜ…™è
õßþýÐèº$$™è
þ$…™èþþ$º$$™èþ^ð$þO{™èþÐè´ûç
þ*çÙÜÐèÐèþþ*ç
$$ÜÐèþ$$Ðèþ*çÜÐè°Äæ ý*Ðèþ}ËMî
þ*.°. $Mæü$yæþü$ü‡¯éÆ>Äæ
}糩ÃÑç
ý$×ýÙ$~
శ్రీరఘూత్తమతీర్థులు శ్రీవిద్యాధీశతీర్థులు
తిరుకోవిలూరు జనవరి/ ఫిబ్రవరి 2022 రాణెబెన్నూరు

సప్త మీ 15:27 చతుర్దశీ 02:35 పంచమీ, 07:01 త్రయోదశీ 15:49


ÆæÿÑ 14 మన్వాది-
చైత్ర శు తృతీయా, పూర్ణిమా.
జ్యేష్ఠ శు పూర్ణిమా.
9 16 23 షష్ఠీ 06:03 30
రాహుకాల 04:30–06:00
ఆషాఢ శు దశమీ, పూర్ణిమా. ఉ.భాద్రపదా 11:44 ఆర్ద్రా 01:57 ఉ.ఫాల్గుణీ 09:28 పూర్వాషాఢా 23:23
గుళికకాల 03:00–04:30 శ్రావణ కృ అష్టమీ,  06:59 రా .తి.  07:00
శ్ రా .తి.  07:00
శ్ రా .తి.  06:59
శ్ శ్
రా .తి.
భాద్ర శు తృతీయా. పరిఘ , వణిక్
7
ఐంద్ర , గరజ
14
అతిగండ , తైతిల
6
హర్షణ , వణిక్
13, 14
యమఘంట 12:00–01:30  06:09  06:14  06:18  06:22

ప్రతిపత్ 22:14 అష్ట మీ 15:52 పౌర్ణిమా 04:34 సప్త మీ 04:52 చతుర్దశీ 13:36
ÝùÐèþ$ 3 10 17 24 31
రాహుకాల 07:30–09:00 పూర్వాషాఢా 15:13 రేవతీ 12:38 పునర్వసు 04:23 హస్తా 09:06 ఉత్త రాషాఢా 21:54
గుళికకాల 01:30–03:00  06:57 రా .తి. 
ధ్రువ, వ్యాఘాత , శ్ 06:59 శ్
రా .తి.  07:00 శ్
రా .తి.  07:00 శ్
రా .తి.  06:59 శ్
రా .తి.
శివ , బవ వైధృతి , భద్రా సుకర్మా , భద్రా వజ్ర , శకుని
యమఘంట 10:30–12:00  06:05 కింస ్తు ఘ్న 1  06:09 8  06:15 15  06:19 7  06:23 30

ద్వితీయా 20:10 నవమీ 16:51 ప్రతిపత్ 06:05 అష్ట మీ 03:10 అమావాస్యా 11:36
Ðèþ$…Væü 4 11 18 25 1
రాహుకాల 03:00–04:30 ఉత్త రాషాఢా 13:48 అశ్వినీ 14:04 పుష్య 06:23 చిత్రా 08:21 శ్రవణా 20:40
గుళికకాల 12:00–01:30
 06:57 రా .తి.  06:59
శ్ రా .తి.  07:00
శ్ రా .తి.  07:00 ధృతి, శూల ,
శ్ రా .తి.  06:58 సిద్ధి , వ్యతీపాత , శ్
శ్ రా .తి.
హర్షణ , బాలవ సిద్ధ , కౌలవ విష్కంభ , బాలవ
యమఘంట 09:00–10:30  06:07 2  06:11 9  06:15 1  06:19 బాలవ 8  06:23 నాగవాన్ 1

తృతీయా 18:27 దశమీ 18:15 ద్వితీయా 07:00 నవమీ 01:03 ఆశ్వీన శు నవమీ.
º$«§æþ 5 12 19 26 కార్తిక శు ద్వాదశీ, పూర్ణిమా.
పౌష శు ఏకాదశీ.
07:15 మాఘ శు సప్తమీ.
రాహుకాల 12:00–01:30 శ్రవణా 12:39 భరణీ 15:54 ఆశ్లేషా 07:00 స్వాతీ, విశాఖా 05:52
ఫాల్గున శు పూర్ణిమా. అమావాస్య
గుళికకాల 10:30–12:00
 06:57 రా .తి. 
శ్ 06:59 శ్
రా .తి.  07:00 రా .తి.  06:59
శ్ శ్
రా .తి.
వజ్ర , తైతిల సాధ్య , గరజ ప్రీతి , తైతిల గండ , తైతిల
యమఘంట 07:30–09:00  06:07 3  06:12 10  06:16 2  06:20 9 4 యుగాది ః
వైశాఖ శుక్ల తృతీయా. (త్రేతా)
చతుర్థీ 17:01 ఏకాదశీ 20:03 ద్వితీయా 07:05 దశమీ 22:52 భాద్రపద కృ త్రయోదశీ. (కలి)
Væü$Ææÿ$ 6 13 20 27 కార్తిక శుక్ల్ల నవమీ. (కృత)
మాఘ పౌర్ణిమా. (ద్వాపర)
రాహుకాల 01:30–03:00 ధనిష్ఠా 11:48 కృత్తి కా 18:08 ఆశ్లేషా 07:46 అనురాధా 04:25
గుళికకాల  06:58
09:00–10:30 రా .తి.  06:59
శ్ రా .తి.  07:00 ఆయుష్మాన్ ,
శ్ రా .తి.  06:59
శ్ రా .తి. 12 సంక్రమణము- సంజ్ఞా
శ్
సిద్ధి , భద్రా శుభ , వణిక్
0  06:16 గరజ 3
వృద్ధి , వణిక్
10
మేష ,తులా విషువ.
యమఘంట 06:00–07:30  06:08 4  06:12  06:20
కర్క, మకర అయన.
పంచమీ 16:03 ద్వాదశీ 22:10 తృతీయా 07:29 ఏకాదశీ 20:30 వృషభ,సింహ,
Ôèý${Mæü 7 14 21 28 వృశ్చిక, కుంభ
మిథున, కన్యా,
విష్ణుపద.

రాహుకాల 10:30–12:00 శతభిషా 11:20 రోహిణీ 20:40 మఘా 08:50 జ్యేష్ఠా 02:43 ధను, మీన షడశీతి.

గుళికకాల 07:30–09:00  06:58 వ్యతీపాత , రా .తి. 


శ్ 06:59 రా .తి. 
శ్ 07:00 శ్
రా .తి.  06:59 శ్
రా .తి. షణ్ణ వతి(96)శ్రా ద్ధ ములు
శుక్ల , బవ సౌభాగ్య , భద్రా ధ్రువ , బవ
యమఘంట 03:00–04:30  06:08 బాలవ 5  06:13 11, 12  06:17 4  06:21 0 14 మన్వాది, 4 యుగాది,
12 సంక్రమణము,
షష్ఠీ 15:28 త్రయోదశీ 00:22 చతుర్థీ 07:30 ద్వాదశీ 18:08 12 అమావాస్యా, 12 వైధృతి,
Ôèý° 8 15 22 29 12 వ్యతీపాత,
15 భాద్రపద- మార్గశీర్ష- పౌష-
రాహుకాల 09:00–10:30
పూ.భాద్రపదా 11:16 మృగశిరా 23:18 పూ.ఫాల్గుణీ 09:24 మూల 01:00 మాఘ- ఫాల్గునమాసముల
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:58 శ్
రా .తి.  06:59 శ్
రా .తి.  07:00 రా .తి.  06:59
శ్ శ్ రా .తి. కృష్ణ సప్తమీ- అష్టమీ-నవమీ
వరీయాన్ , తైతిల బ్రహ్మ , కౌలవ శోభన , బాలవ వ్యాఘాత , కౌలవ 15 మహాలయములు.
యమఘంట 01:30–03:00  06:08 6  06:13 13  06:18 5  06:21 11, 12

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
03 ఇష్టి. అన్వాధానము. బనశంకరీ ఉత్సవసమాప్తి, విష్ణుపంచకము.
అవరాత్రి అమావాస్యా. 3 13:38 నం ఉ 18 శుభము

04 చంద్రదర్శనము. 17 మాఘస్నానారంభము, బనదహుణ్ణిమె, పురందరదాస పు. (హంపి), 4 ఉత్తమము 19 అశుభము


01
05 విష్ణుపంచకము.
విష్ణుపంచకము. మహోదయపర్వపుణ్యకాలము ప్రా.07.22 5 శుభము 20 మధ్యమము
23 శ్రీసత్యకామతీర్థ పు. (ఆతకూర). తరువాత, ఇష్టి. మ 12:38 నం 21 అశుభము
07 ధనుర్వతీపాతము 6
శ్రీనరహరితీర్థ పు. (హంపీ),
మధ్యమము 22 10:38 నం ఉ
10 బనదష్టమీ, బనశంకరీ ఉత్సవారంభము. 24
పూర్వేద్యుశ్రాద్ధము. 7 అశుభము 23 శుభము
మాఘస్నానమంత్ర
సర్వేషాం ఏకాదశీ (పుత్రదా) శ్రీరఘూత్త మతీర్థ శ్రీసత్యాభిజ్ఞతీర్థ పు. (రాణెబెన్నూరు)
8 ఉత్తమము ఉ.8:45 నం
13 పు. (తిరుకోవిలూరు), వైకుంఠఏకాదశీ, దుఃఖదారిద్ర్యనాశాయ శ్రీవిష్ణోస్తోషణాయ చ । 24
అశుభము
శ్రీగోపాలదాసర పు. (ఉత్తనూరు) 11:16 ప శుభ
9
25 ప్రాతఃస్నానం కరోమ్యద్య మాఘే పాపవినాశనమ్ ॥
రైవతమన్వాది.
25 అశుభము
అష్టకాశ్రాద్ధము.
10 శుభము
14 ముక్కోటిద్వాదశీ, భోగి, ధనుర్మాససమాప్తి, మకరస్థే రవౌ మాఘే గోవిందాచ్యుత మాధవ । 26 10:07 ప శుభ
అన్వష్టకాశ్రాద్ధము.
11 11:18 ప శుభ
26
మకరసంక్రమణము, ఉత్తరాయణపర్వకాలము స్నానేనానేన మే దేవ యథోక్తఫలదో భవ ॥ 12 మధ్యమము 27
మ 3:25 నం
సర్వేషాం ఏకాదశీ (షట్‌తిలా)
అశుభము
28
పర్వపుణ్యతమకాలము సూర్యోదయం నుండి కృష్ణాచ్యుత నిమజ్జామి ప్రభాతేఽస్మిన్ శుభోదకే । 13 అశుభము 28 అశుభము
15 29 ప్రదోషము.
2 గంటలవరకు, కరిదినము, ప్రదోషము, అనేన మాఘస్నానేన సుప్రీతో మాం సముద్ధర ॥ 14 అశుభము 29 మధ్యమము
శ్రీరఘుప్రియతీర్థ పు. (కూడలీ). 30 మాసశివరాత్రి.
మాఘస్నానం కరిష్యామి మకరస్థే దివాకరే ।
15 అశుభము 30 అశుభము
దర్శ, అన్వాధానము, శ్రీవిద్యాధీశతీర్థ పు.
దేవిగె పల్యద నైవైద్య (పల్లెదహబ్బ), ఆసమాప్తి మహాదేవ నిర్విఘ్నం కురు మాధవ ॥
16 అశుభము 31 అశుభము
16 31
(ఏకచక్రనగర/రాణేబిన్నూరు). 17 అశుభము 1 అశుభము

22
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæ
E™èýþ$×ýÐè
¢Æ>Äæþý$$$×ýÐèþ$$ÐèþçÜ…™èÕÕÆæ
þº$$™è þ$ þ$ ^ðþÐèO{þ™è*çþÐèœþ*ç$ÐèÜþ*çÐèþÜ$$Ðèþ$$ Ðèþ*çÐèÜþ*.°
ÿº$$™è °Äæý*Ðè}çþM$MææüÐèüþ$yæ$ÌêÐè
þ$ü þ}ç
*«³§æþ©ÃÑç
Ðèþ Ù$~
శ్రీమన్ మధ్వాచార్యులు శ్రీచంద్రమౌళీశ్వర
పాజక ఫిబ్రవరి /మార్చ్ 2022 ఉడుపి

షష్ఠీ 06:57 ద్వాదశీ 17:59 చతుర్థీ 21:09 ద్వాదశీ 04:16


ÆæÿÑ రథసప్త మీ కూష్మాండదానము

ఈరోజు కూష్మాండదానము
6 13 20 27 ఉపవాసము
రాహుకాల పూర్వాషాఢా 07:31
చేయడంవలన గర్భదోషము 20:07 09:05 17:00
04:30–06:00 రేవతీ ఆర్ద్రా హస్తా 06:01
ఉత్త రాషాఢా
గుళికకాల 03:00–04:30
తొలగి సంతానము  06:57
సాధ్య , కౌలవ
రా .తి.  06:54
శ్
ప్రీతి , బాలవ
రా .తి.  06:51
శ్
శూల , బవ
రా .తి.  06:47
శ్ శ్
రా .తి.
యమఘంట 12:00–01:30 ప్రాప్తమవుతుంది.  06:25 6  06:28 11, 12  06:31 4  06:33 వ్యతీపాత ,కౌలవ 0

తెల్లగుమ్మడికాయను నేతితో 07:24


ÝùÐèþ$ లేపనము చేసి దానిపైన షష్ఠీ త్రయోదశీ 19:50 పంచమీ 19:46 త్రయోదశీ 02:16
దక్షిణనుంచి, 7 14 21 28
రాహుకాల 07:30–09:00 అశ్వినీ 21:28 పునర్వసు 11:30 చిత్రా 16:19 శ్రవణా 04:35
గుళికకాల 01:30–03:00 కూష్మాండం తిలగవ్యాఢ్యం  06:57 శ్
రా .తి.  06:54 ఆయుష్మాన్ , శ్
రా .తి.  06:50 శ్
రా .తి.  06:46 శ్
రా .తి.
యమఘంట 10:30–12:00
బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా  06:26
శుభ , తైతిల
7  06:29 కౌలవ 13  06:31
గండ , కౌలవ
5  06:34
వరీయాన్ , గరజ
11,12,13
యస్మాదస్య ప్రదానేన
సంతతిర్వర్ధతాం మమ ॥ సప్త మీ 08:22 చతుర్దశీ 21:20 షష్ఠీ 17:57 చతుర్దశీ 00:28
Ðèþ$…Væü 8 15 22 1
అనే మంత్రమును పఠించి
రాహుకాల 23:11 13:35 15:17 03:30
బ్రాహ్మణునికి సమర్పించవలెను.
03:00–04:30 భరణీ పుష్య స్వాతీ ధనిష్ఠా
గుళికకాల 12:00–01:30  06:56 రా .తి.  06:53
శ్ రా .తి.  06:50
శ్ రా .తి.  06:45
శ్ శ్
రా .తి.
శుక్ల , వణిక్ సౌభాగ్య , గరజ వృద్ధి , గరజ పరిఘ , భద్రా
యమఘంట 09:00–10:30  06:26 8  06:29 14  06:32 6  06:34 14

ప్రతిపత్ 09:52 అష్ట మీ 09:50 పౌర్ణిమా 22:19 సప్త మీ 15:56 అమావాస్యా 23:08
º$«§æþ 2 9 16 23 2
రాహుకాల 12:00–01:30 ధనిష్ఠా 19:43 కృత్తి కా 01:23 ఆశ్లేషా 15:15 విశాఖా 13:58 శతభిషా 02:53
గుళికకాల 10:30–12:00  06:58 శ్
రా .తి.  06:56 శ్
రా .తి.  06:53 శ్
రా .తి.  06:49 ధ్రువ, వ్యాఘాత, శ్
రా .తి.  06:45
శివ, సిద్ధ , శ్
రా .తి.
వరీయాన్ , బవ బ్రహ్మ , బవ శోభన , భద్రా
యమఘంట 07:30–09:00  06:24 2  06:27 9  06:30 15  06:32 బవ 7, 8  06:34 చతుష్పాత్ 30
హయగ్రీవసంపదా స్తోత్రము
ద్వితీయా 08:29 నవమీ 11:38 ప్రతిపత్ 22:50 అష్ట మీ 13:41 హయగ్రీవ హయగ్రీవ
Væü$Ææÿ$ 3 10 17 24 హయగ్రీవేతి యో వదేత్ ।
తస్య నిస్సరతే వాణీ
రాహుకాల 01:30–03:00 శతభిషా 19:10 రోహిణీ 03:50 మఘా 16:26 అనురాధా 12:27
జహ్నుకన్యాప్రవాహవత్ ॥
గుళికకాల  06:58
09:00–10:30 రా .తి.  06:56
శ్ రా .తి.  06:52 అతిగండ ,
శ్ రా .తి.  06:48
శ్ శ్
రా .తి.
పరిఘ , కౌలవ ఐంద్ర , కౌలవ హర్షణ , కౌలవ
యమఘంట 06:00–07:30  06:24 3  06:27 10  06:30 బాలవ 1  06:32 9 హయగ్రీవ హయగ్రీవ
హయగ్రీవేతి వాదినం ।
తృతీయా 07:30 దశమీ 13:43 ద్వితీయా 22:45 నవమీ 11:21
Ôèý${Mæü 4 11 18 25
నరం ముంచంతి పాపాని
దరిద్రమివ యోషితః ॥
రాహుకాల 10:30–12:00 పూ.భాద్రపదా 19:00 మృగశిరా 06:30 పూ.ఫాల్గుణీ 17:05 జ్యేష్ఠా 10:50
హయగ్రీవ హయగ్రీవ
గుళికకాల 07:30–09:00
 06:58 శ్
రా .తి.  06:55 రా .తి. 
శ్ 06:52 శ్
రా .తి.  06:48 రా .తి. హయగ్రీవేతి యో ధ్వనిః ।
శ్
శివ , గరజ వైధృతి , గరజ సుకర్మా , తైతిల వజ్ర , గరజ
యమఘంట 03:00–04:30  06:25 4  06:28 0  06:30 2  06:33 10 విశోభతే చ వైకుంఠ-
చతుర్థీ 06:57 ఏకాదశీ 15:54 తృతీయా 22:14 దశమీ 08:57 కవటోద్ఘాటనక్షమః ॥
Ôèý° 5 పంచమీ 06:55 12 19 26 ఏకాదశీ 06:37 శుద్ధస్ఫటికసంకాశం
రుద్రదేవులు

రాహుకాల 09:00–10:30
ఉ.భాద్రపదా 19:21 ఆర్ద్రా 06:55 ఉ.ఫాల్గుణీ 17:18 మూల 09:08 త్రినేత్రం చంద్రశేఖరం‌।
గుళికకాల 06:00–07:30 రా .తి.  06:51 రా .తి.  06:47
ఇందుమండలమధ్యస్థం
 06:57 రా .తి.  06:55
శ్ శ్ శ్ శ్
రా .తి.
సిద్ధ , భద్రా విష్కంభ , భద్రా ధృతి , వణిక్ సిద్ధి , భద్రా వందే దేవం సదాశివం ॥
యమఘంట 01:30–03:00  06:25 5  06:28 0  06:31 3  06:33 0

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
02 చంద్రదర్శనము. 19 యలగూరక్షేత్రమందు ప్రాణదేవకార్తికోత్సవము. 2 అశుభము 17 16:08 ప మధ్య
3 మధ్యమము 18 16:40 నం ఉ
05 వసంతపంచమీ. 22 పూర్వేద్యుశ్రాద్ధము. 4 అశుభము
19 ఉ.10:12 నం
07 భోగి, వైవస్వతమన్వాది. 23 అష్టకాశ్రాద్ధము. 5 ఉత్తమము అశుభము

08 రథసప్తమీ, జిల్లెడ ఆకులతో స్నానము, కూష్మాండదానముతో మహాఫలము. 24 సీతాజయంతీ, అన్వష్టకాశ్రాద్ధము. 6 శుభము 20 శుభము

భీష్మాష్ట మీ, భీష్మతర్పణము.


21 శుభము
09 26 స్మార్తఏకాదశీ హరివాసరము రా. 01:20.
7 శుభము
22 15:37 ప శుభ
శ్రీమన్మధ్వనవమీ, శ్రీమదానందతీర్థుల బదరికాశ్రమప్రవేశము.
8 అశుభము
10 27 భాగవత ఏకాదశీ (విజయా). 9 అశుభము 23 మ 2:39 ప
12 సర్వేషాం ఏకాదశీ (జయా), శ్రీసత్యజ్ఞా నతీర్థ పు.
(రాజమహేంద్రి). అశుభము
28 ప్రదోషము, విష్ణుపంచకము శ్రీవిష్ణుతీర్థ పు. (మాదనూర). 10 సం 6:50 ప
భీమద్వాదశీ, ప్రదోషము, శింశుమార జయంతి. విష్ణుపదపర్వపుణ్యకాలము ఉత్తమము 24 13:31 ప శుభ
13 పారణముకన్నముందు జప-తర్పణములను చేయవలెను. 01 మహాశివరాత్రి. 11 అశుభము 25 మ 12:08 నం
మధ్యమము
14 వ్యానకల్పాది. 02 దర్శ. అన్వాధానము, విష్ణుపంచకము, శివరాత్రి అమావాస్యా. 12 అశుభము
26 అశుభము
మాఘస్నాన సమాప్తి , వ్యాసపూజా, ద్వాపరయుగాది, విష్ణుపంచకము, నెల వరకు మాఘస్నానమును చేసినవారు చేయవలసిన దానములు
13 అశుభము
27 అశుభము
16 భారతహుణ్ణిమె, కులధర్మము, అన్వాధానము. 14 శుభము
దంపతి భోజనము చేయించి వారికి గొంగళి, కృష్ణాజినము, వస్త్రములు, శయ్యా,
28 ఉత్తమము
ఇష్టి.
15 అశుభము
17
పాదరక్షలు, భూషణములు, నువ్వుల నూనె, ధాత్రీఫలం వీటిని దానం చేయవలెను.
1 అశుభము
16 మ 3:12 నం 2 అశుభము
మధ్యమము

23
॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæ
E™èýþ$×ýÐè
¢Æ>Äæþý$$$×ýÐèþ$$ÐèþçÜ…™èÕÕÆæ
þº$$™è þ$ þ$ ^ðþ¸ëË$Y
ÿº$$™è O{™èþÐèþ*ç×ÜýÐèÐèþþ*ç$$ÜÐèþ$$Ðèþ*çÜÐè°Äæ
þ*.°ý*Ðè}ç
þ$Mæ³ü$yæ§éÃVøÑ…§æ
þ$ü }糩ÃÑç
þ Ù$~
శ్రీ వ్యాసరాజతీర్థులు శ్రీసత్యభోదతీర్థులు
నవవృందావన మార్చ్ /ఎప్రిల్ 2022 సవణూరు
సంపత్సరములు
చతుర్థీ 22:05 దశమీ 08:35 ద్వితీయా 11:21 దశమీ 18:18
ÆæÿÑ 1
2
ప్రభవ
విభవ
25
26
ఖర
నందన
6 13 20 27
రాహుకాల 04:30–06:00
3 శుక్ల 27 విజయ అశ్వినీ 04:43 పునర్వసు 18:41 చిత్రా 00:16 ఉత్త రాషాఢా 13:58
గుళికకాల 03:00–04:30 4 ప్రమోద 28 జయ  06:42
బ్రహ్మ , వణిక్
రా .తి.  06:37
శ్
శోభన , గరజ
రా .తి.  06:32
శ్
ధ్రువ , గరజ
రా .తి.  06:26
శ్
శివ , వణిక్
శ్
రా .తి.
యమఘంట 12:00–01:30 5 ప్రజోత్పత్తి 29 మన్మథ  06:35 4  06:37 0  06:38 3  06:39 10
6 ఆంగీరస 30 దుర్ముఖ
పంచమీ 23:01 ఏకాదశీ 10:21 తృతీయా 09:52 ఏకాదశీ 16:15
ÝùÐèþ$ 7
8
శ్రీముఖ
భావ
31
32
హేమలంబి
విళంబి 7 14 21 28
రాహుకాల 07:30–09:00 9 యువ 33 వికారి భరణీ 06:18 పుష్య 20:50 స్వాతీ 23:14 శ్రవణా 12:37
గుళికకాల 01:30–03:00 10 ధాతృ 34 శార్వరి  06:41 శ్
రా .తి.  06:36 శ్
రా .తి.  06:31 శ్
రా .తి.  06:25 శ్
రా .తి.
11 ఈశ్వర 35 ప్లవ ఐంద్ర , బవ అతిగండ , భద్రా వ్యాఘాత , భద్రా సిద్ధ , బాలవ
యమఘంట 10:30–12:00  06:35 5  06:37 0  06:38 4  06:39 0
12 బహుధాన్య 36 శుభకృత్
13 ప్రమాథి 37 శోభకృత్ షష్ఠీ 00:32 ద్వాదశీ 11:44 చతుర్థీ 08:05 ద్వాదశీ 14:33
Ðèþ$…Væü 14 విక్రమ 38 క్రోధి
8 15 22 పంచమీ 06:01 29
15 వృష 39 విశ్వావసు
రాహుకాల 03:00–04:30 కృత్తి కా 06:41 ఆశ్లేషా 22:39 విశాఖా 22:00 ధనిష్ఠా 11:33
16 చిత్రభాను 40 పరాభవ
గుళికకాల 12:00–01:30
17 స్వభాను 41 ప్లవ  06:41 రా .తి.  06:35
శ్ రా .తి.  06:30
శ్ రా .తి.  06:25
శ్ శ్
రా .తి.
వైధృతి , కౌలవ సుకర్మా , బాలవ 11, 12, హర్షణ , బాలవ సాధ్య , తైతిల 11, 12,
యమఘంట 09:00–10:30 18 తారణ 42 కీలక  06:36 6  06:37 13  06:38 5  06:40 13
19 పార్థివ 43 సౌమ్య 02:18 త్రయోదశీ 12:39 03:48 13:07
సప్త మీ షష్ఠీ త్రయోదశీ
º$«§æþ 20
21
వ్యయ
సర్వజిత్
44
45
సాధారణ
ఖరకృత్ 9 16 23 30
రాహుకాల 12:00–01:30 22 సర్వధారి 46 పరీధావి కృత్తి కా 08:36 మఘా 23:54 అనురాధా 20:28 శతభిషా 10:47
గుళికకాల 10:30–12:00 23 విరోధి 47 ప్రమాదీ  06:40 శ్
రా .తి.  06:35 శ్
రా .తి.  06:29 శ్
రా .తి.  06:24 శ్
రా .తి.
యమఘంట 07:30–09:00
24 వికృతి 48 ఆనంద  06:36
విష్కంభ , గరజ
7  06:37
ధృతి , తైతిల
14  06:39
వజ్ర , గరజ
6  06:40
శుభ , వణిక్
14

ప్రతిపత్ 22:07 అష్ట మీ 04:23 చతుర్దశీ 13:06 సప్త మీ 01:23 చతుర్దశీ 12:07
Væü$Ææÿ$ 3 10 17 24 31
రాహుకాల 01:30–03:00 పూ.భాద్రపదా 02:35 రోహిణీ 11:00 పూ.ఫాల్గుణీ 00:46 జ్యేష్ఠా 18:51 పూ.భాద్రపదా 10:26
గుళికకాల  06:44
09:00–10:30 రా .తి.  06:39
శ్ రా .తి.  06:34
శ్ రా .తి.  06:28 సిద్ధి , వ్యతీపాత , శ్
శ్ రా .తి.  06:23 శ్
రా .తి.
సాధ్య , కింస్తు ఘ్న ప్రీతి , భద్రా శూల , వణిక్ శుక్ల , శకుని
యమఘంట 06:00–07:30  06:34 1  06:36 8  06:37 15  06:39 భద్రా 7  06:40 30

ద్వితీయా 21:37 నవమీ 06:33 పౌర్ణిమా 13:00 అష్ట మీ 22:58 అమావాస్యా 11:34
Ôèý${Mæü 4 11 18 25 1
రాహుకాల 10:30–12:00 ఉ.భాద్రపదా 02:50 మృగశిరా 13:34 ఉ.ఫాల్గుణీ 01:05 మూల 17:09 ఉ.భాద్రపదా 10:30
గుళికకాల 07:30–09:00  06:43 శ్
రా .తి.  06:38 ఆయుష్మాన్ , రా .తి. 
శ్ 06:33 శ్
రా .తి.  06:28 వరీయాన్ , శ్
రా .తి.  06:22 శ్
రా .తి.
శుభ , బాలవ గండ , బవ బ్రహ్మ , నాగవాన్
యమఘంట 03:00–04:30  06:35 2  06:36 బాలవ 9  06:38 1  06:39 బాలవ 8  06:40 1

06:37 12:23 20:34 49 రాక్షస 55 దుర్మతి


Ôèý° 5 తృతీయా 21:33 దశమీ ప్రతిపత్ నవమీ
12 19 26 నళ దుందుభి
50 56
51 పింగళ 57 రుధి రోద్గారీ
రాహుకాల 09:00–10:30 రేవతీ 03:28 ఆర్ద్రా 16:11 హస్తా 00:51 పూర్వాషాఢా 15:30 52 కాళయుక్తి 58 రక్తాక్షి
గుళికకాల 06:00–07:30
 06:43 రా .తి.  06:38
శ్ రా .తి.  06:32
శ్ రా .తి.  06:27
శ్ రా .తి. 53
శ్ సిద్ధార్థి 59 క్రోధన
యమఘంట 01:30–03:00  06:35
శుక్ల , తైతిల
3  06:36
సౌభాగ్య , తైతిల
10  06:38
వృద్ధి , కౌలవ
2  06:39
పరిఘ , తైతిల
9 54 రౌద్రి 60 క్షయ

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
03 ఇష్టి, పయోవ్రతారంభము. 25 అష్టకాశ్రాద్ధము. 3 అశుభము 18 అశుభము
04 చంద్రదర్శనము. 26 అన్వష్టకాశ్రాద్ధము. 4 ఉత్తమము 19 శుభము

08 శ్రీసత్యవ్రతతీర్థ పు.(సాంగలీ). 28 సర్వేషాం ఏకాదశీ (పాపమోచనీ), విష్ణుపంచకము. 5 శుభము 20 శుభము

14 సర్వేషాం ఏకాదశీ (ఆమలకీ). 29 ప్రదోషము. 6 9:01 ప శుభ 21 అశుభము

ప్రదోషము, షడశీతిపర్వపుణ్యకాల పారణముకన్న ముందు జప-తర్పణములను మాసశివరాత్రి.


మధ్యమము
7 22 అశుభము
15 చేయవలెను. 30
8 అశుభము 23 శుభము
31 దర్శ, అన్వాధానము.
16 పయోవ్రతసమాప్తి, పయోవ్రతపారణము. రుద్రసావర్ణిమన్వాది, విష్ణుపంచకము, శ్రీసత్యసంతుష్ట తీర్థ పు. (మైసూరు),
9 8:34 నం ఉ 24 అశుభము

17 కామదహనము, హోళిహుణ్ణిమె. 01
యుగాదిఅమావాస్యా, ఇష్టి.
10 సం 4:17 ప
అశుభము
25 మధ్యమము

18 అన్వాధానము, బ్రహ్మసావర్ణి మన్వాది, విష్ణుపంచకము, కరిదినము. 26 మ 2:50 నం


11 అశుభము ఉత్తమము
శ్రీసత్యబోధతీర్థ పు. (సవణూర), ధూలివందనము, అభ్యంగము, ఆమ్రకుసుమప్రా శన మంత్ర 12 అశుభము 27 అశుభము
19
వసంతోత్సవము, ఆమ్రకుసుమప్రాశనము, ఇష్టి. 13 శుభము 28 శుభము
21 శ్రీవాదిరాజతీర్థ పు.(సోదె), కల్పాది. చూతమగ్ర్యం వసంతస్య మాకందం కుసుమం తవ । 14 అశుభము 29 శుభము
సచందనం పిబామ్యద్య సర్వకామార్థసిద్ధయే॥
22 రంగపంచమీ, శ్రీవ్యాసరాజతీర్థ పు. (నవవృందావనము). 15 అశుభము 30 అశుభము

24 పూర్వేద్యు శ్రాద్ధము. 16 మధ్యమము 31 అశుభము


17 అశుభము 1 అశుభము

24

Вам также может понравиться