Вы находитесь на странице: 1из 320

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÈ ² ÌÈÑÒÅÖÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÄÅÐÆÀÂÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ
ÊÍÈÆÊÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²Ì. ²ÂÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÊÎÌ²Ñ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÑÏÐÀÂÀÕ ÞÍÅÑÊÎ

ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß «²ÍÄÓÑÒвÀËÜÍÀ ÑϲËÊÀ ÄÎÍÁÀÑÓ»

ÇÀÒ «ÏÅÒÐβÌÏÅÊÑ»

Àâòîðè ³äå¿ òà îðãàí³çàòîðè âèäàííÿ


ÅÍÖÈÊËÎÏÅIJ¯ ÒÐÈϲËÜÑÜÊί ÖȲ˲ÇÀÖ²¯
Ñ. Ì. Ïëàòîíîâ, Ñ. Î. Òàðóòà
ÅÍÖÈÊËÎÏÅIJß
ÒÐÈϲËÜÑÜÊί ÖȲ˲ÇÀÖ²¯

 äâîõ òîìàõ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ

Ë. Ì. Íîâîõàòüêî (ãîëîâà)
Ì. ². Ñåí÷åíêî
Ò. ². ²æåâñüêà
Ñ. Î. Òàðóòà
À. À. Ïèëèïåíêî
Ñ. Ì. Ïëàòîíîâ
Ì. Ñ. Ïëàòîíîâ
Ì. Þ. ³äåéêî
Ñ. Ì. Ëÿøêî
Í. Á. Áóðäî
ÀÂÒÎÐÈ ÏÅÐØÎÃÎ ÒÎÌÓ

ÁÓÐÄÎ Í. Á.,
²ÄÅÉÊÎ Ì. Þ.,
ÃÎÐÎÄÈÑÜÊÈÉ Ì. ².,
ÏÅÒÐÅÍÊÎ Â. Ã., ϲÖÈØÈÍ Ì. Þ., ÏÎ˲ÙÓÊ Ë. Þ.,
ÑÀÌÀÐÑÜÈÉ Â. Á.,
ÖÂÅÊ Î. Â.,
ßÊÓÁÅÍÊÎ Î. Î.,
ßÊÓÁÅÍÊÎ Î. Ì.
ÅÍÖÈÊËÎÏÅIJß
ÒÐÈϲËÜÑÜÊί ÖȲ˲ÇÀÖ²¯

ÒÎÌ 1
êíèãà äðóãà

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ ïåðøîãî òîìó

Ì. Þ. ³äåéêî (ãîëîâíèé ðåäàêòîð)


Í. Á. Áóðäî (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð)

Âèäàííÿ çä³éñíåíå çà ï³äòðèìêè


ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ «²ÍÄÓÑÒвÀËÜÍÀ ÑϲËÊÀ ÄÎÍÁÀÑÓ»
ÇÀÒ «ÏÅÒÐβÌÏÅÊÑ»

Êȯ 2004
Íàóêîâå âèäàííÿ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÅ ÄÎ ÄÐÓÊÓ Â×ÅÍÎÞ ÐÀÄÎÞ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃΠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ
ÊÍÈÆÅÊÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²Ì. ²ÂÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ

© ÁÓÐÄÎ Í. Á., ²ÄÅÉÊÎ Ì. Þ., ÃÎÐÎÄÈÑÜÊÈÉ Ì. ²., ÏÅÒÐÅÍÊÎ Â. Ã., ϲÖÈØÈÍ Ì. Þ.,
ÏÎ˲ÙÓÊ Ë. Þ., ÑÀÌÀÐÑÜÈÉ Â. Á., ÖÂÅÊ Î. Â., ßÊÓÁÅÍÊÎ Î. Î., ßÊÓÁÅÍÊÎ Î. Ì.

© ÒΠ«ÓÊÐÏÎ˲ÃÐÀÔÌÅIJÀ»
© ÒΠ«²ÐÈͲÂÑÜÊÀ»

© ÔÎÒΠ²ÄÅÉÊÎ Ì. Þ.

ISBN (ò. I)
ISBN
Ç̲ÑÒ

ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ ÄÎ ÏÅÐØÎÃÎ ÒÎÌÓ (êíèãà äðóãà) 9

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (Î. Î. ßêóáåíêî) 11

ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ


(Â. Ã. Ïåòðåíêî, Ë. Þ. Ïîë³ùóê) 77

ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ (Ì. Þ. ϳöèøèí) 103

²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯ ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ


(Í. Á. Áóðäî, Î. Â. Öâåê) 121

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ (Ì. ². Ãîðîäèñüêèé) 161

ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл (Í. Á. Áóðäî) 169

Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß (Î. Ì. ßöåíêî) 271


9

ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ ÄÎ ÏÅÐØÎÃÎ ÒÎÌÓ

Ó äðóãó êíèãó ïåðøîãî òîìó Åíöèêëîïå䳿 Ïðåçåíòàö³¿ òðèï³ëüñüêèõ ìàòåð³àë³â êîëåêö³¿


òðèï³ëüñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ âõîäèòü àëüáîì ôîòîãðàô³é «ÏËÀÒÀл ïðèñâÿ÷åíà ìàéæå òðåòèíà ùîéíî âèäàíîãî
ñòàðîæèòíîñòåé òðèï³ëüñüêî¿ êóëü-òóðè. êàòàëîãó.
Äî öüîãî ÷àñó çíà÷íî ïîâí³øå, í³æ Òðèï³ëëÿ, ó Äîá³ðêà â àëüáîì³ Åíöèêëîïå䳿 òðèï³ëüñüêî¿
äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ áóëî ïðåäñòàâëåíî ³ëþñòðîâàí³ öèâ³ë³çàö³¿ ïðåäñòàâëÿº ìàòåð³àëè ç³ çá³ðîê Íàö³î-
äîá³ðêè çíàõ³äîê êóëüòóðè Êóêóòåíü. Ñåðåä ðóìóíñüêèõ íàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâ-
âèäàíü çãàäàºìî íàéá³ëüø çíà÷í³ çà îáñÿãîì âèäàí³ íîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ, Îäåñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî
ïîâíîêîëüîðîâèì äðóêîì ìîíîãðàô³þ Â. Äóì³òðåñêó ìóçåþ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ôîíä³â ²íñòèòóòó àðõåîëî㳿 ÍÀÍ
«Ìèñòåöòâî êóëüòóðè Êóêóòåíü», êàòàëîã âèñòàâêè Óêðà¿íè, Êè³âñüêîãî îáëàñíîãî àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ ³
«Îñòàííÿ âåëèêà öèâ³ë³çàö³ÿ â ªâðîï³», êîëåêòèâíó êîëåêö³¿ «ÏËÀÒÀл.  òàêîìó îáñÿç³ ñòàðîæèòíîñò³
ìîíîãðàô³÷íó ïóáë³êàö³þ àðõåîëî-ã³÷íèõ äîñë³äæåíü òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè ç á³ëüøîñò³ öèõ ç³áðàíü òà
òåëÿ Ïîäóðü Äÿëóë-óíäàðó. êîëåêö³¿ «ÏËÀÒÀл ïóáë³êóþòüñÿ âïåðøå.
Óí³êàëüí³ ìàòåð³àëè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè ç Äî àëüáîìó óâ³éøëè îðèã³íàëüí³ ôîòî ðå÷åé
ïàì'ÿòîê, äîñë³äæåíèõ íà òåðèòî𳿠Ìîëäîâè, ïðåä- çðîáëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ âèäàííÿ Åíöèêëîïå䳿
ñòàâëåí³ àâòîðñüêèìè ôîòîãðàô³ÿìè Â.². Ìàðêåâè÷à òà Ì. Þ. ³äåéêîì. ϳäêðåñëèìî, ùî ï³äãîòîâêó àëüáîìó
çàéìàþòü ÷³ëüíå ì³ñöå – äâ³ òðåòèíè – â ³ëþñò- çä³éñíþâàëè ôàõ³âö³, ÿê³ çáåð³ãàþòü òðèï³ëüñüê³ êîëåê-
ðîâàíîìó âèäàíí³ âèäàòíèõ àðõåîëîã³÷íèõ çíàõ³äîê. ö³¿ òà âëàñíîðó÷íî çíàéøëè ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ
Êîëüîðîâ³ ôîòîçí³ìêè òðèï³ëüñüêèõ ñòàðîæèò- äîñë³äæåíü ÷èìàëî óí³êàëüíèõ ïðåäìåò³â.
íîñòåé ç òåðåí³â Óêðà¿íè ó íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³ Îäíà ç íàéá³ëüøèõ çá³ðîê òðèï³ëüñüêèõ ñòàðîæèò-
ïðåäñòàâëåíî ó êàòàëîãàõ Îäåñüêîãî àðõåîëîã³÷íîãî , íîñòåé çáåð³ãàºòüñÿ ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿
Ëüâ³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãîìóçå¿â òà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ Óêðà¿íè. Ö³ çíà÷í³ çà îáñÿãîì ìàòåð³àëè ñèñòåìàòè-
³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Êîëüîðîâ³ çîáðàæåííÿ îêðåìèõ çîâàí³, îïðàöüîâàí³ òà ï³äãîòîâëåí³ äëÿ ïóáë³êàö³¿
óí³êàëüíèõçíàõ³äîê ïðåçåíòóþòü òðèï³ëüñüêó êóëüòóðó çàâäÿêè áàãàòîð³÷í³é ïðàö³ Î. Î. ßêóáåíêî, ÿêà º ¿õ
ó ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöÿõ Ò. Ñ. Ïàññåê, ². ². Çàéöÿ, õðàíèòåëüêîþ îñòàíí³ 20 ðîê³â.
ïåðøîìó òîì³ «Àðõåîëî㳿 ÓÐÑл, « ²ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ Â îäíîìó ç íàéñòàð³øèõ ìóçå¿â Óêðà¿íè –
êóëüòóðè «òà çâ³ò³ ïðî äîñë³äæåííÿ ïîñåëåííÿ Îäåñüêîìó àðõåîëîã³÷íîìó – çáåð³ãàþòüñÿ êîëåêö³¿,
Òàëüÿíêè. Äîá³ðêà êåðàì³êè òà ïëàñòèêè ç êîëåêö³é îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê íàóêîâö³â ìóçåþ çà ìèíóëå
²íñòèòóòó àðõåîëî㳿 ÍÀÍÓ ïðåäñòàâëåíà ó êàòàëîç³ ñòîë³òòÿ. Âèäàòíó êîëåêö³þ ìàòåð³àë³â óñàò³âñüêî¿
âèñòàâêè «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò». êóëüòóðè ï³äãîòóâàâ äëÿ ïóáë³êàö³¿ Â. Ã. Ïåòðåíêî.

1 Dumitrescu Vl. Arta Culturi Cucuteni.– Bucuresti,1980.


2 Mantu C.-M., Dumitroaia Gh. The Last Chalcolithic Great Civilization of Europe.– Bucuresti, 1997.
3 Monah D., Dumitroaia Gh., Monah F., Preoteasa C., Munteanu R., Nicola D. Poduri-Dealul Gindaru – o Troie in Subkarpoatii

Moldovei. – Piatra-Neamt, 2003.


4 Ìàðêåâè÷ Â. È. Äàëåêîå-áëèçêîå. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1085. – Ñ.54–101.
5 Îäåñüêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1983. – Ñ.13–23.
6 110 ðàðèòåò³â Ëüâ³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. – Ëüâ³â: Àô³øà, 2003.– Ñ. 10–16.
7 Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Ôîòîàëüáîì. – Ê.: ÅÌÌÀ, 2001. – Ñ.13–16.
8 Ïàññåê Ò. Ñ. Ïåðèîäèçàöèÿ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // ÌÈÀ.– Ì.– Ë., 1949. – ¹ 10.
9 Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà íà Ïîä³ëë³. – ³ííèöÿ, 2001.
10 ²ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. – Ò. 1. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 2001.
11 Êðóö Â. À., Êîðâèí-Ïèîòðîâñêèé À. Ã., Ðûæîâ Ñ. Í. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå – ãèãàíò Òàëüÿíêè. Èññëåäîâàíèÿ 2001 ã.– Êèåâ,

2001.
12 Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò. – Ê., 1993.
13 ÏËÀÒÀÐ. Êîëåêö³ÿ ïðåäìåò³â ñòàðîâèíè ðîäèí Ïëàòîíîâèõ ³ Òàðóò. Êàòàëîã. – Ê.: ÒΠ"Óêðïîë³ãðàôìåä³à", 2004. – Ñ.8–75.
10 ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ ÄÎ ÏÅÐØÎÃÎ ÒÎÌÓ

Ë. Þ. Ïîë³ùóê – çáåð³ãà÷ òðèï³ëüñüêèõ ôîíä³â êåðàì³êè, ïëàñòèêè, ìîäåëåé. Óêëàäà÷³ àëüáîìó


Îäåñüêîãî ìóçåþ – îïðàöþâàëà äëÿ âèäàííÿ íàìàãàëèñÿ äîíåñòè äî ÷èòà÷à âñ³ ìîæëèâ³ äåòàë³ òîãî
ð³çíîìàí³òí³ ìàòåð³àëè ç ïîñåëåíü òðèï³ëüñüêî¿ ÷è ³íøîãî âèðîáó, ïðî³ëþñòðóâàòè óí³êàëüí³ñòü
êóëüòóðè â³ä ðàííüîãî äî ï³çíüîãî åòàï³â. ³ñòîðè÷íîãî ôåíîìåíó, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ òðèï³ëüñüêîþ
Ì. Þ. ϳö³øèí ï³äãîòóâàëà äëÿ âèäàííÿ íåâåëè÷êó öèâ³ë³çàö³ºþ.
äîá³ðêó ìàòåð³àë³â ç óí³êàëüíî¿ êîëåêö³¿ òðèï³ëüñüêèõ Äî àíîòàö³é âêëþ÷åíî íàóêîâó àòðèáóö³þ ðå÷åé,
ñòàðîæèòíîñòåé Ëüâ³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå çíàõ³äêè ³ àâòîðà ðîçêîïîê,
Óí³êàëüí³ ìàòåð³àëè ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, äàòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïåð³îäèçàö³¿ òðèï³ëüñüêî¿
ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â ²íñòèòóò³ àðõåîëî㳿 ÍÀÍ Óêðà¿íè, êóëüòóðè. Àëüáîì çàìèñëåíèé, â òîìó ÷èñë³ ³ ÿê
îòðèìàí³ çàâäÿêè áàãàòîð³÷íèì íàïîëåãëèâèì ³ëþñòðàòèâíå äæåðåëî äî ðîçä³ë³â ïåðøî¿ êíèãè
äîñë³äæåííÿì Î.Â.Öâåê. Àâòîð ðîçêîïîê ïðåçåíòóº ïåðøîãî òîìó Åíöèêëîïå䳿. Á³ëüø äîêëàäíó
çäîáóò³ çíàõ³äêè â àëüáîì³. Êåðàì³êó òà ïëàñòèêó ç ³íôîðìàö³þ ïðî àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ç ÿêèõ ïîõîäÿòü
ïðîòîì³ñòà á³ëÿ ñ. Ìàéäàíåöüêå îïðàöüîâàíî äëÿ çíàõ³äêè, ¿õ àáñîëþòíå äàòóâàííÿ, òåõíîëîã³þ âèãî-
àëüáîìó Í.Á.Áóðäî. òîâëåííÿ, à òàêîæ ïðî äîñë³äíèê³â, çàâäÿêè ïðàö³ ÿêèõ
Êè¿âñüêèé îáëàñíèé ìóçåé ó ñ. Òðèï³ëëÿ ïîêè ùî íå îòðèìàí³ ð³çíîìàí³òí³ âèðîáè ñòàðîäàâí³õ ìàéñòð³â
ìîæå ïèøàòèñÿ âåëèêèì îáñÿãîì êîëåêö³é çíàõ³äîê ìîæíà çíàéòè â äðóãîìó òîì³ Åíöèêëîïå䳿.
àðòåôàêò³â òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Îäíàê ðå÷³, ç³áðàí³ Ìè ðîçãëÿäàºìî öåé àëüáîì ñòàðîæèòíîñòåé, ÿê
ó öüîìó çíàêîâîìó äëÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ äàâíüî¿ îäèí ç êðîê³â, ÿêèé íàáëèçèòü ñêàðáè òðèï³ëüñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿ ìóçå¿, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ Ì.². Ãîðîäèñüêèì, öèâ³ë³çàö³¿, çîñåðåäæåí³ ó ìóçåÿõ òà ïðèâàòíèõ
ïðèâåðòàþòü óâàãó äî ðåã³îíó, äå Â.Â.Õâîéêà â³äêðèâ êîëåêö³ÿõ äî øèðîêîãî êîëà ãðîìàäñüêîñò³ Óêðà¿íè ³
ïåðø³ òðèï³ëüñüê³ ñòàðîæèòíîñò³. âñüîãî ñâ³òó.
Â.Á.Ñàìàðñüêèé òà Í.Á. Áóðäî ï³äãîòóâàëè äëÿ Ïðåäñòàâëåíî òàêîæ á³áë³îãðàô³þ òðèï³ëüñüêî¿
âèäàííÿ âåëèêó äîá³ðêó íàéá³ëüø ö³êàâèõ ðå÷åé ç êóëüòóðè, ñêëàäåíó Î. Ì. ßöåíêîì â³äïîâ³äíî äî
òðèï³ëüñüêî¿ ÷àñòèíè êîëåêö³¿ «ÏËÀÒÀл. ä³þ÷èõ ñòàíäàðò³â.  á³áë³îãðàô³¿ îïèñàí³ âèäàííÿ, ÿê³
Êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà ç³áðàíü òðèï³ëüñüêèõ ñòîñóþòüñÿ íàñàìïåðåä äîñë³äæåíü òðèï³ëüñüêî¿
ñòàðîæèòíîñòåé íàâåäåíà íà ïî÷àòêó êîæíîãî ðîçä³ëó êóëüòóðè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.
àëüáîìó. Çàâäàííÿ ö³º¿ äîá³ðêè – äîêëàäíî ïðåäñòà-
âèòè ð³çíîìàí³òòÿ òðèï³ëüñüêèõ àðòåôàêò³â – Í.Á. Áóðäî
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯
ÓÊÐÀ¯ÍÈ
12
Òðèï³ëüñüê³ êîëåêö³¿ Íàö³îíàëü- íîâè÷à Â. Á. òà ×. Çáîðîâñüêîãî òîãî âåëèêîãî ïîñåëåííÿ Âîëîäè-
íîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè ñêëà- ïîñåëåííÿ Êðèíè÷êè, ßêèìîâè- ìèð³âêà, îòðèìàíîãî ï³ä ÷àñ
äàþòü âàãîìó ÷àñòêó éîãî àðõåî- ÷à Ì. Ê. – Ñòàðà Áóäà, Àáà- äîñë³äæåíü Á. Ï. Áåçâåíãëèíñüêîãî
ëîã³÷íîãî ç³áðàííÿ – ïîíàä 70 òè- çè Þ. Ô. – Âàñèëüê³â, ª. Î. Çíîñ- (1928 ð.), Ñ. Ñ. Ìàãóðè (1936 ð.),
ñÿ÷ îñíîâíèõ îäèíèöü çáåð³ãàííÿ. Ó êî-Áîðîâñüêîãî – Ñóøêè. Â. ª. Êîçëîâñüêî¿ (1939 ð.), Ïàñ-
ôîíäàõ ìóçåþ ïðåäñòàâëåíî Ç ðîçêîïîê ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ñåê Ò. Ñ. (1940, 1946–47 ðð.), ßêó-
áëèçüêî 150 ïàì'ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ ïðîâåäåíèõ ïåðøèì äèðåêòîðîì áåíêî Î. Î. (1989–90 ðð.).
êóëüòóðè ç òåðèòî𳿠â³ä Äí³ñòðà ìóçåþ Ì. Ô. Á³ëÿø³âñüêèì òà Çíà÷íèé âíåñîê ó ïîïîâíåííÿ
äî Ïîäí³ïðîâ'ÿ, ó òîìó ÷èñë³ é Â. Ì. Äîìàíèöüêèì ³ Î. À. Ñï³öè- òðèï³ëüñüêî¿ çá³ðêè çðîáèëà ó
áàãàòî åïîí³ìíèõ, êîòð³ äàëè íèì ïîõîäèòü êîëåêö³ÿ ç Êîëîäèñ- 1950–70 ðð. ñï³âðîá³òíèöÿ ìóçåþ
íàçâó ÿê ñàì³é êóëüòóð³, òàê ³ òîãî. Äîñë³äæåííÿìè Ì. Ô. Á³ëÿ- Ò. Ã. Ìîâøà. Öå ðîçêîïêè ïîñåëåíü
áàãàòüîì ¿¿ òèïàì òà ãðóïàì. ø³âñüêîãî íàäáàíà òàêîæ êîëåêö³ÿ Ñîëîí÷åíè ²², Öâ³êë³âö³, Æâàíåöü,
Óí³êàëüíà êîëåêö³ÿ ç ðîçêîïîê ó ç Áîðèñ³âêè. Ç ðîçêîïîê ñï³âðî- Íåïîðîòîâå (ðàçîì ³ç Êðóøåëü-
Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ'¿ ïåðøîâ³ä- á³òíèö³ ìóçåþ, íàñòóïíèö³ Õâîé- íèöüêîþ Ë. ².) ³ ðîçâ³äêè íà Ñåðåä-
êðèâà÷à òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè êè Â. Â. ª. Êîçëîâñüêî¿ – êîëåêö³ÿ íüîìó Äí³ñòð³.
Â. Â. Õâîéêè çáåð³ãàºòüñÿ òà åêñ- Ñóøê³âêà.  ìóçå¿ ïðåäñòàâëåí³ òàê³
ïîíóºòüñÿ â ìóçå¿ â³ä ÷àñó éîãî Âåëèê³ çà îáñÿãîì êîëåêö³¿ ïîõî- â³äîì³ òðèï³ëüñüê³ ðàðèòåòè, ÿê
çàñíóâàííÿ ó 1899 ð. Ö³ ìàòåð³àëè äÿòü ç ðîçêîïîê 1930-õ ðð. ïîñå- âîëîäèìèð³âüêà ìîäåëü õðàìó,
âõîäÿòü ó ³ìåííó êîëåêö³þ ëåíü Êîëîìèéùèíà ², î÷îëþâàíèõ ñóøê³âñüêà ìîäåëü æèòëà, óí³-
Â. Â. Õâîéêè, ÿêèé áóâ ïåðøèì ¿õ äî 1937 ð. Ìàãóðîþ Ñ. Ñ., à ïîò³ì êàëüíà çá³ðêà ðåàë³ñòè÷íî¿ ïëàñ-
õðàíèòåëåì ó ìóçå¿. Äî ïåðøèõ – Ò. Ñ. Ïàññåê, òà Êîëîìèéùèíà òèêè.
åêñïîíàò³â ìóçåþ íàëåæèòü òà- ²². Ïîíàä 6 òèñ. îäèíèöü – ìàòå- Î. Î. ßêóáåíêî
êîæ çíàõ³äêè ³ç äîñë³äæåíü Àíòî- ð³àëè ç ðîçêîïîê ïåðøîãî â³äêðè-

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï Òðèï³ëëÿ ²-²².
1 – êîí³÷íà ïîêðèøêà, âèñîòà 4,5 ñì.
2 – êîí³÷íà ïîêðèøêà ç 3
ðó÷êàìè-âóøêàìè, âèñîòà 6,8 ñì.
3 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà,
âèñîòà 13 ñì.
2

1
14 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï Òðèï³ëëÿ ²-²².
1 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà,
âèñîòà 14,5 ñì.
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà,
âèñîòà 8,4 ñì.

1
2
16 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â.Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï Òðèï³ëëÿ ²-²².
1–2 – êîí³÷í³ ïîêðèøêè ç ðó÷êàìè-
âóøêàìè, âèñîòà 9,5 ñì òà 7 ñì.
3 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 18,8 ñì.

1
3
18 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Äîñë³äæåííÿ


1893–1899 ðð. Îêîëèö³ Òðèï³ëëÿ
1 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà, âèñîòà
42,5 ñì. Òðèï³ëëÿ ²-²² (êóëüòóðà À).
2 – çåðíîâèê, âèñîòà 38,5 ñì. Òðèï³ë-
ëÿ Ѳ (êóëüòóðà Â), êîëîìèéùèíñüêà
ãðóïà.

1
2
20 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï Òðèï³ëëÿ ²-²².
1 – Ôðàãìåíò âåðõíüî¿ ÷àñòèíè êðà-
òåðà ç ëè÷èíîþ, âèñîòà 15,3 ñì.
2 – ëè÷èíà â îçäîáëåíí³ ïîñóäèíè,
âèñîòà 4,4 ñì.
3 – ãëå÷èê ³ç ñêóëüïòóðíèìè äåòàëÿ-
ìè, âèñîòà 14 ñì.

3
2

1
22 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï Òðèï³ëëÿ ²-²².
1 – øîëîìîä³áíà ïîêðèøêà,
âèñîòà 11,5 ñì.
2 – ï³äñòàâêà (áàðàáàí), âèñîòà 19 ñì.

2
1
24 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À.


Äîñë³äæåííÿ 1893–1899 ðð. Îêîëèö³
Òðèï³ëëÿ, åòàï ²-²² (êóëüòóðà À).
1 – ÷åðïàê, äîâæèíà 15 ñì.
Êóëüòóðà Â.
2 – êóáîê, âèñîòà 10 ñì.
3 – øîëîìîïîä³áíà ïîêðèøêà,
âèñîòà 13 ñì.

3
2

1
26 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè. Äîñë³äæåííÿ


1893–1899 ðð. Îêîëèö³ Òðèï³ëëÿ.
1 – ïîñóäèíà ç ãîë³âêîþ áàðàíà,
âèñîòà 12 ñì. Êóëüòóðà Â.
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà, âèñîòà
24,5 ñì. Òðèï³ëëÿ ²-²² (êóëüòóðà À).
3 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà, âèñîòà
20 ñì. Òðèï³ëëÿ ²-²² (êóëüòóðà À).

3
2

1
28 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ãîðùèê, âèñîòà 9,1 ñì. Êîëåêö³ÿ


Â. Â. Õâîéêè. Äîñë³äæåííÿ
1893–1899 ðð. Îêîëèö³ Òðèï³ëëÿ. Åòàï
Òðèï³ëëÿ Ѳ (êóëüòóðà Â),
êîëîìèéùèíñüêà ãðóïà.
2 – ãîðùèê, âèñîòà 12,6 ñì. Êîëåêö³ÿ
Â. Â. Õâîéêè. Äîñë³äæåííÿ
1893–1899 ðð. Îêîëèö³ Òðèï³ëëÿ. Åòàï
Òðèï³ëëÿ Ѳ (êóëüòóðà Â),
êîëîìèéùèíñüêà ãðóïà.
3 – ãîðùèê îðíàìåíòîâàíèé êàíåëþ-
ðàìè òà øòàìïîì, âèñîòà 7 ñì.
Ïîñåëåííÿ Áîðèñ³âíà. Òðèï³ëëÿ ²,
áîðèñ³âñüêèé òèï. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ô. Á³ëÿø³âñüêîãî.
4 – ãëå÷èê îðíàìåíòîâàíèé êàíåëþ-
ðàìè òà øòàìïîì, âèñîòà 7,7 ñì.
Ïîñåëåííÿ Îçàðèíö³. Òðèï³ëëÿ ².
Äîñë³äæåííÿ Ì. ß. Ðóäèíñüêîãî.

2
4

1
30 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ïîêðèøêà, âèñîòà 7 ñì. Òðèï³ëëÿ


². Çíàõ³äêà á³ëÿ ñ. Ãðåì'ÿ÷êà,
óð. «Ìîíàñêè», ³íüêîâåöüêîãî
ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáë.
Äîñë³äæåííÿ Þ. Ì. Ìà뺺âà. 1972 ð.
2–4 ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ
Êàäè¿âö³-Áàâêè á³ëÿ ñ. Êà䳿âö³
Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
Õìåëüíèöüêî¿ îáë. Äîñë³äæåííÿ
Ì. ß. Ðóäèíñüêîãî.1925 ð. Òðèï³ëëÿ ².
2 – ÷àøà íà ï³ääîí³, âèñîòà 14 ñì.
3 – âàçà, âèñîòà 31 ñì.
4 – ì³í³àòþðíà ïîñóäèíêà,
âèñîòà 6,2 ñì.

2
1
32 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ


Âîëîäèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²².
Äîñë³äæåííÿ Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.
1 – êóáîê, âèñîòà 10 ñì.
2 – àìôîðêà, âèñîòà 7 ñì.
3 – êóáîê, âèñîòà 12,5 ñì.

3
2

1
34 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ Âîëî-


äèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²²:
1 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 15 ñì. Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.;
2 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 19,5 ñì. Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.;
3 – ÷àñòèíà á³íîêëåïîä³áíî¿ ïîñóäè-
íè, âèñîòà 15,5 ñì. Äîñë³äæåííÿ 4
Ï. Á. Áåçâåíãë³íñüêîãî;
4 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 7,5 ñì. Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.

2
1
36 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ðèòóàëüíà ÷àøà í³ í³æêàõ, âèñîòà


8,8 ñì. Ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà.
Òðèï³ëëÿ ²². Äîñë³äæåííÿ
Â. ª. Êîçëîâñüêî¿. 1939 ð.
2 – ðîçïèñíà á³êîí³÷íà ïîñóäèíà,
âèñîòà 14,3 ñì. Ïîñåëåííÿ Âîëîäè-
ìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²². Äîñë³äæåííÿ
Äîñë³äæåííÿ Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.
3 – ðîçïèñíà àìôîðêà, âèñîòà 9,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ
²². Äîñë³äæåííÿ Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ñ. Ïàññåê. 1946 ð.
4 – ðîçïèñíà êîí³÷íà ìèñêà, ä³àìåòð
6 ñì. Ïîñåëåííÿ Êîëîìèéùèíà ².
Òðèï³ëëÿ Ѳ². Äîñë³äæåííÿ
Ñ. Ñ. Ìàãóðè. 1936 ð.
4

2
1
38 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êîìïëåêñ ðèòóàëüíèõ ïðåäìåò³â ç


ïîñåëåííÿ Êðèíè÷êè. Òðèï³ëëÿ ²².
ñ. Êðèíè÷êè Áàëòñüêîãî ð-íó Îäåñü-
êî¿ îáë. Ðîçêîïêè Â. Á. Àíòîíîâè÷à òà
×. Çáîðîâñüêîãî. 1891–1892 ðð. Ïåðå-
äàíî äî ìóçåþ Ê. Ì. Ìåëüíèê-
5 6 7
Àíòîíîâè÷.
1 – çîîìîðôíà ÷àøà íà í³æêàõ,
âèñîòà 12,8 ñì.
2 – ì³í³àòþðíèé ãîðùèê,
âèñîòà 5,2 ñì.
3 – îâàëüíà ÷àøà, âèñîòà 4 ñì.
4 – òîðñ ô³ãóðêè âàã³òíî¿ æ³íêè,
âèñîòà 8,7 ñì.
5–7 ì³í³àòþðí³ ïîêðèøêè,
âèñîòà 5,3 ñì; 3,3 ñì; 2,7 ñì.

3
2

1
40 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ñòàòóåòêà ñèäÿ÷îãî àíäðîã³íà, âèñîòà


4,7 ñì. Ç êîìïëåêñó ðèòóàëüíèõ
ïðåäìåò³â ïîñåëåííÿ Êðèíè÷êè.
Òðèï³ëëÿ ²². ñ. Êðèíè÷êè Áàëòñüêîãî
ð-íó Îäåñüêî¿ îáë. Ðîçêîïêè
Â. Á. Àíòîíîâè÷à òà ×. Çáîðîâñüêîãî.
1891–1892 ðð. Ïåðåäàíî äî ìóçåþ
Ê. Ì. Ìåëüíèê-Àíòîíîâè÷.
42 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ Òîìà-


ø³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Ï. Ï. Êóð³ííîãî. 1925–1926 ðð.
1 – ðèòóàëüíà ÷àøà íà í³æêàõ,
âèñîòà 4,7 ñì.
2 – á³êîí³÷íà àìôîðà ç ðîçïèñîì
«ñîâèíèé ëèê», âèñîòà 17 ñì.
3 – á³êîí³÷íèé ãîðùèê,
âèñîòà 10,4 ñì.

2
1
44 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ


Òîìàø³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Ï. Ï. Êóð³ííîãî. 1925–1926 ðð.
1 – ì³í³àòþðíèé ãëå÷èê,
âèñîòà 7,2 ñì.
2 – ÷àøà, âèñîòà 10 ñì.
3 – á³êîí³÷íèé êóáîê ç ìàëþíêîì
ðîñëèíè, âèñîòà 11 ñì.
4 – á³êîí³÷íèé êóáîê ç ìàëþíêîì
ðîñëèíè, âèñîòà 10,8 ñì.
5 – á³êîí³÷íèé êóáîê ç ìàëþíêîì
êîëîñà, âèñîòà 17 ñì.

3
2

1
46 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ


Òîìàø³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Ï. Ï. Êóð³ííîãî. 1925–1926 ðð.
1 – ãëå÷èê, âèñîòà 17 ñì.
2 – êîí³÷íà ìèñêà ç ìàëþíêîì
ðîñëèíè, âèñîòà 11,6 ñì.

Âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè ðîçïèñíèõ


ïîñóäèí òîìàø³âñüêî¿ ãðóïè.
Òðèï³ëëÿ Ѳ. Óìàíñüêèé ð-í
×åðêàñüêî¿ îáë. 1920–1930-ò³ ðð.
3 – êîí³÷íà ìèñêà, âèñîòà 6 ñì.
4 – ÷àøà, âèñîòà 7,5 ñì. 3

1
4

2
48 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ Á³ëèé


êàì³íü. Òðèï³ëëÿ Ѳ, ÷å÷åëüíèöüêèé
òèï. Äîñë³äæåííÿ Ñ. Ñ. Ãàì÷åíêà.
1928 ð.
1 – á³êîí³÷íèé êóáîê, âèñîòà 8,8 ñì.
2 – ãëå÷èê, âèñîòà 12,8 ñì.
3 – ì³í³àòþðíà êîí³÷íà ìèñêà,
âèñîòà 4,5 ñì.
4 – ì³í³àòþðíà êîí³÷íà ìèñêà,
âèñîòà 4,5 3,8 ñì.
5 – á³êîí³÷íèé êóáîê, âèñîòà 10,3 ñì.

3
2

1
50 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ Ñò³íà.


Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Ñ. Ñ. Ãàì÷åíêà. 1929 ð.
1 – á³êîí³÷íà ïîñóäèíà,
âèñîòà 21,8 ñì.
2 – êîí³÷íà ìèñêà, âèñîòà 5,2 ñì.
3 – ïîêðèøêà, âèñîòà 4,3 ñì.
4 – á³êîí³÷íèé êóáîê ³ç çíàêîì
ñåðïàíêó, âèñîòà 12,5 ñì.
5 – á³êîí³÷íèé êóáîê, âèñîòà 7 ñì.

4
3

1
52 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ïîñåëåííÿ


Êîñåí³âêà, Òðèï³ëëÿ Ѳ². Âèïàäêîâ³
çíàõ³äêè 20–30-ðîê³â ÕÕ ñò.
1 – ãîðùèê ç ðó÷êîþ, âèñîòà 21 ñì.
2 – ãëå÷èê ç ì³ñÿ÷íîþ ñèìâîë³êîþ,
âèñîòà 20 ñì.
3 – ãëå÷èê ç ì³ñÿ÷íîþ ñèìâîë³êîþ,
âèñîòà 22,2 ñì.
4 – ì³í³àòþðíà àìôîðà ç ïîêðèø-
êîþ, âèñîòà àìôîðè 7,2 ñì, ïîêðèø-
êè 1,5 ñì. Òðèï³ëëÿ Ѳ². Ïîñåëåííÿ
á³ëÿ ñ. Îñåë³âêà Êåëüìåíåöüêîãî
ðàéîíó ×åðí³âåöüêî¿ îáë.
Âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè ². Â. Êîâöóíà.
Çáîðè Ò. Ã. Ìîâø³. 1958 ð.

1
4

1
54 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ìîäåëü áóä³âë³ ç ïîë³õðîìíèì


ðîçïèñîì, âèñîòà 20,3 ñì. Ïîñåëåííÿ
Âîëîäèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²².
Äîñë³äæåííÿ Ñ. Ñ. Ìàãóðè. 1936 ð.
56 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ôðàãìåíò ìîäåë³ áóä³âë³ ç


³íòåð'ºðîì, âèñîòà 7,4 ñì. Ïîñåëåííÿ
×è÷åðêîç³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Âèïîäêîâà
çíàõ³äêà. 1930-ò³ ðð.
2 – ôðàãìåíò ïå÷³ â³ä ìîäåë³ áóä³âë³,
âèñîòà 4,4 ñì. Óìàíùèíà. Âèïîäêîâà
çíàõ³äêà. 1920–30-ò³ ðð.
3 – ôðàãìåíò ìîäåë³ áóä³âë³ ç ³íòåð'-
ºðîì, âèñîòà 4,9 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñóø-
ê³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Â. ª. Êîçëîâñüêî¿. 1916 ð.

3
2

1
58 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ìîäåëü áóä³âë³ ç ³íòåð'ºðîì


âèñîòà 11,5 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà.
Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Â. ª. Êîçëîâñüêî¿. 1916 ð.
60 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – æ³íî÷à ô³ãóðêà, âèñîòà 16,9 ñì.


Òðèï³ëëÿ Ѳ². Ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Îñå-
ë³âêà Êåëüìåíåöüêîãî ðàéîíó ×åðí³-
âåöüêî¿ îáë. Âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè
². Â. Êîâöóíà. Çáîðè Ò. Ã. Ìîâø³. 1958 ð.
2 – æ³íî÷à ô³ãóðêà, âèñîòà 16,9 ñì.
Ïîñåëåííÿ Áåðíàø³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Ä. Ì. Ùåðáàê³âñüêèé. 1926 ð.
3 – æ³íî÷à ô³ãóðêà, âèñîòà 16,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ Êîëîìèéùèíà-²². Òðèï³ëëÿ
²². Äîñë³äæåííÿ Ò. Ñ. Ïàññåê. 1939 ð.
4 – ãîë³âêà æ³íî÷î¿ ñòàòóåòêè,
âèñîòà 4,9 ñì. Ïîñåëåííÿ Æâàíåöü-
Ëèñà Ãîðà. Òðèï³ëëÿ Ѳ². Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ã. Ìîâø³. 1960-61 ðð.
5 – êóëÿñòà ïîñóäèíêà ç ðó÷êàìè ó
âèãëÿä³ äèñêî âèäíèõ ãîë³âîê,
âèñîòà 13 ñì. Ïîñåëåííÿ Öâ³êë³âö³.
Òðèï³ëëÿ Ѳ². Äîñë³äæåííÿ Ò. Ã. Ìîâø³.
1960–61 ðð.

5
4

1
62 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðàííüîòðèï³ëüñüêà ïëàñòèêà
1 – æ³íî÷à ô³ãóðêà, âèñîòà 6 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ñàáàòèí³âêà ²². Äîñë³ä-
æåííÿ Ì. Ë. Ìàêàðåâè÷à. 1947 ð.
2 – àíòðîïîìîðôíà ñòàòóåòêà, âèñîòà
5 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñîëîí÷åíè ²² 1.
Äîñë³äæåííÿ Ò. Ã. Ìîâøi.
3 – ñèäÿ÷à àíòðîïîìîðôíà ñòàòóåò-
êà, âèñîòà 9 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñîëîí÷å-
íè ²² 1. Äîñë³äæåííÿ Ò. Ã. Ìîâøi.

3
2

1
64 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Âåëèêà æ³íî÷à ñòàòóåòêà, âèñîòà


17 ñì. ϳäêóðãàííå ïîõîâàííÿ á³ëÿ
ñ. Ñóøêè, Êàí³âñüêèé ðàéîí
×åðêàñüêî¿ îáë. Äîñë³äæåííÿ
ª. Î. Çíîñêî-Áîðîâñüêîãî. 1898 ð.
66 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Âåðõíÿ ïîëîâèíà ñèäÿ÷î¿ ðîçïèñíî¿


æ³íî÷î¿ ô³ãóðêè, âèñîòà 7 ñì. Ïîñå-
ëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²².
Äîñë³äæåííÿ Ò. Ñ. Ïàññåê. 1940 ð.
68 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ñèäÿ÷à æ³íî÷à ô³ãóðêà ç ðåàë³ñ-


òè÷íèìè ðèñàìè ìîäåëþâàííÿ
îáëè÷÷ÿ, âèñîòà 16,2 ñì. Ïîñåëåííÿ
Êîëîäÿæíå. Äîñë³äæåííÿ
Ñ. Ñ. Ãàì÷åíêà. 1927 ð.
2 – ñèäÿ÷à æ³íî÷à ô³ãóðêà ç ðåàë³ñ-
òè÷íèìè ðèñàìè ìîäåëþâàííÿ
îáëè÷÷ÿ, âèñîòà 13 ñì. Ïîñåëåííÿ
Êîëîìèéùèíà ². Äîñë³äæåííÿ
Ñ. Ñ. Ìàãóðè. 1936 ð.

2
1
70 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ƴíî÷³ ñòàòóåòêè. Ïîñåëåííÿ


Êîëîäÿæíå. Äîñë³äæåííÿ
Ñ. Ñ. Ãàì÷åíêà. 1927 ð.
1 – âèñîòà 17 ñì.
2 – âèñîòà 15,5 ñì.

2
1
72 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.


Äîñë³äæåííÿ Â. ª. Êîçëîâñüêî¿. 1916 ð.
1 – ô³ãóðêà êîðîâè, âèñîòà 4,4 ñì.
2 – ô³ãóðêà áîâèíà â «ïîïîí³»,
âèñîòà 5,3 ñì.
3 – ãîðùèê ç íàë³ïíèì áóêðàí³ºì,
âèñîòà 19 ñì.

3
2

1
74 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ô³ãóðêà áè÷êà ïðèêðàøåíà


ñìóãàìè, âèñîòà 6,8 ñì. Ïîñåëåííÿ
Âîëîäèìèð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²².
Äîñë³äæåííÿ Î. Î. ßêóáåíêî. 1985 ð.
2 – ñòàòóåòêà ëîñÿ, âèñîòà 7,4 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Âèïàäêîâà çíàõ³äêà, çáîðè
Ò. Ã. Ìîâø³. 1969 ð.
3 – ô³ãóðêà âåäìåäèö³, âèñîòà 7,4 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Âèïàäêîâà çíàõ³äêà, çáîðè
Ò. Ã. Ìîâø³. 1969 ð.
4 – ô³ãóðêà âåäìåäÿ, âèñîòà 4,3 ñì.
Ïîñåëåííÿ Òîìàø³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Äîñë³äæåííÿ Ï. Ï. Êóð³ííîãî.
1925–1926 ðð.

2
1
76 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ²ÑÒÎв¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ñêóëüïòóðíèé áóêðàí³é íà
ðîçïèñí³é ïîñóäèí³, âèñîòà 7,7 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ñîëîí÷åíè ²². Äîñë³äæåííÿ
Ò. Ã. Ìîâø³. 1959 ð.
2 – áóêðàí³é íà ïîñóäèí³ ç ïîñåëåííÿ
Ñóøê³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³äæåííÿ
Â. ª. Êîçëîâñüêî¿. 1916 ð.
3 – ñêóëüïòóðíèé áóêðàí³é íà â³íöÿõ 3
ïîñóäèíè, âèñîòà 8,6 ñì. Êîëåêö³ÿ
Â. Â. Õâîéêè. Êóëüòóðà À. Äîñë³äæåííÿ
1893–1899 ðð. Îêîëèö³ Òðèï³ëëÿ.
Êóëüòóðà Â.

1
ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ
ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
78 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Îäåñüêèé àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé


ÍÀÍ Óêðà¿íè êîëåêö³¿ òðèï³ëüñüêî¿
êóëüòóðè îòðèìàâ çàâäÿêè ïðîâå-
äåííþ ðîçêîïîê éîãî ïðàö³âíèêà-
ìè. Ïåðø³ åêñïîíàòè ïîòðàïèëè
äî ìóçåþ çàâäÿêè ðîçêîïêàì
Å. Ð. ôîí-Øòåðíà ïîñåëåííÿ Ïåò-
ðåíè. Óí³êàëüíîþ º êîëåêö³ÿ ìàòå-
ð³àë³â óñàòîâñüêî¿ êóëüòóðè, â³ä-
êðèòî¿ Ì. Ô. Áîëòåíêîì. ³äòîä³
ïðèîð³òåò äîñë³äæåííÿ êîìïëåêñ³â
óñàòîâñüêîãî òèïó – Óñàòîâå –
Âåëèêèé Êóÿëüíèê, Ìàÿêè òà ³í-
øèõ, ùî òðèâàþòü ïîíàä 80 ðî-
ê³â, íàëåæèòü àðõåîëîãàì ÎÀÌ:
Î. Ô. Ëàãîäîâñüê³é, Å. Ô. Ïàòîêî-
â³é, Â. Ã. Ïåòðåíåêî.
Ó äîâîºíí³ ðîêè òðèï³ëüñüê³
ìàòåð³àëè áóëî îòðèìàíî ç ðîç-
êîïîê À. Â. Äîáðîâîëüñüêîãî ó Ñà-
áàòèí³âöè ² òà ðîçâ³äóâàëüíèõ
äîñë³äæåíü Î. Ô. Ëàãîäîâñüêî¿ ó
Ñòðèìá³. Ó 50-ò³ ðîêè åêñïåäè-
ö³ÿìè ìóçåþ ï³ä êåð³âíèöòâîì
À. Ë. ªñèïåíêî ïðîâåäåí³ ðîçâ³äêè
òà ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêèõ ïàì'-
ÿòîê íà ï³âäí³ Îäåñùèíè: Îëåêñàí-
äð³âêà, Êèðèë³âêà, ×åðêàñ³â Ñàä ²
òà ³íø³.
Ïîäàëüøå âèâ÷åííÿ Òðèï³ëëÿ ó
öüîìó ðåã³îí³ ó 70–80 ðð. ïðîäîâ-
æèëè dzíüêîâñüêèé Ê. Â. – â Îëåê-
ñàíäð³âö³, Áóðäî Í. Á. – Òèìêîâ³,
Ñëîá³äêè-Çàïàõ³äí³é, Ïîë³ùóê Ë.Þ
– ×åðêàñîâîìó Ñàäi ²².
 ôîíäàõ ìóçåþ çáåð³ãàºòüñÿ
÷àñòèíà ìàòåð³àë³â ç ðîçêîïîê
Â. Ï. Öèáåñêîâà íà ïîñåëåíí³ Áåðå-
çiâñüêà ÃÅÑ, äî ö³º¿ êîëåêö³¿ âõî-
äÿòü óí³êàëüí³ ðèòóàëüí³ ðå÷³.

Â. Ã. Ïåòðåíêî,
Ë. Þ. Ïîë³ùóê

Àíòðîïîìîðôíà ïëàñòèêà. Ïîñåëåííÿ


Îëåêñàíäð³âêà. Òðèï³ëëÿ À. Äîñë³ä-
æåííÿ À. Ë. ªñèïåíêà. 1950–57 ðð.
1 – ô³ãóðêà ç ðåàë³ñòè÷íèìè ðèñàìè
ìîäåëþâàííÿ ãîëîâè, âèñîòà 7 ñì.
2 – îðíàìåíòîâàíà æ³íî÷à ñòîÿ÷à
ñòàòóåòêà, âèñîòà 11,5 ñì.
3 – ñòîÿ÷à æ³íî÷à ô³ãóðêà îçäîáëåíà
çàãëèáëåíèì îðíàìåíòîì òà ôàðáó-
âàííÿì, âèñîòà 11 ñì.
2

3
80 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðàííüîòðèï³ëüñüêà àíòðîïîìîðôíà
ïëàñòèêà.
1 – òåðàêîòîâèé ñò³ëåöü-òðîí íà í³æ- 4 5
êàõ, âèñîòà 7 ñì. Ïîñåëåííÿ Îëåê-
ñàíäð³âêà. Äîñë³äæåííÿ À. Ë. ªñèïåí-
êà. 1950–57 ðð.
2 – òåðàêîòîâèé ñò³ëåöü-òðîí ç ðîãà-
òîþ ñïèíêîþ, âèñîòà 4 ñì. Ïîñåëåííÿ
Îëåêñàíäð³âêà. Äîñë³äæåííÿ
À. Ë. ªñèïåíêà. 1950–57 ðð.
3–5 ðîãàò³ ñò³ëüö³–òðîíè, âèñîòà:
4,2 ñì; 2,7 ñì; 2,8 ñì. Ïîñåëåííÿ
Òèìêîâå. Äîñë³äæåííÿ Í. Á. Áóðäî.
1981 ð.
6–7 – æ³íî÷³ ñòàòóåòêè, âèñîòà
7,25 ñì; 8 ñì. Ïîñåëåííÿ Îëåêñàí-
äð³âêà. Òðèï³ëëÿ À. Äîñë³äæåííÿ 3
À. Ë. ªñèïåíêà. 1950–57 ðð.
8–13, âèñîòà: 7,8 ñì; 4,5 ñì; 7,4 ñì;
8,5 ñì; 7,5 ñì; 7 ñì. Ïîñåëåííÿ
Òèìêîâå. Äîñë³äæåííÿ Í. Á. Áóðäî.
1981 ð.

1
7
6

8 9 10

11 12
13
82 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ïîêðèøêà â³ä ãðóøîïîä³áíî¿


ïîñóäèíè, ä³àìåòð 11,5 ñì. Ïîñåëåííÿ
Òèìêîâå. Äîñë³äæåííÿ Í. Á. Áóðäî.
1981 ð.
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà îçäîá-
ëåíà çàãëèáëåíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 10 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñëîá³äêà-
Çàõ³äíà. Äîñë³äæåííÿ Í. Á. Áóðäî.
1980 ð.
3 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà îçäîá-
ëåíà çàãëèáëåíèì îðíàìåíòîì, âè-
ñîòà 13,5 ñì. Ïîñåëåííÿ Òèìêîâå.
Äîñë³äæåííÿ Í. Á. Áóðäî. 1981 ð. 1
4 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà îçäîá-
ëåíà êàíåëþðàìè, âèñîòà 10 ñì.
Ïîñåëåííÿ Òèìêîâå. Äîñë³äæåííÿ
Í. Á. Áóðäî. 1981 ð.

3
2

4
84 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Îðíàìåíòîâàíèé ïîñóä. Ïîñåëåííÿ


Îëåêñàíäð³âêà. Òðèï³ëëÿ À. Äîñë³ä-
æåííÿ À. Ë. ªñèïåíêà. 1950–57 ðð.
1 – ÷åðïàê ç àíòðîïîìîðôíîþ
ðó÷êîþ, âèñîòà 7,5 ñì.
2 – êóëÿñòà ïîñóäèíêà îçäîáëåíà
êàíåëþðàìè, âèñîòà 9 ñì.
3 – âàçà, âèñîòà 13 ñì.
4 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà ³ç ç쳿-
íèì îðíàìåíòîì, âèñoòà 26 ñì.
5 – ïîêðèøêà â³ä ãðóøîïîä³áíî¿
ïîñóäèíè, ä³àìåòð 23 ñì.

4
5
1

3
86 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðèòóàëüíà êåðàì³êà ç ïîñåëåííÿ


Áåðåçîâñüêà ÃÅÑ. Äîñë³äæåííÿ
Â. Ï. Öèáåñêîâà. 1965 ð.
1 – êåðàì³÷íèé â³âòàð–ñòîëèê ç
êàëåíäàðíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 7 ñì.
2 – ï³äñòàâêà, âèñîòà 16,2 ñì.
3 – ÷àøà íà àíòðîïîìîðôíîìó
ï³ääîí³, âèñîòà 43 ñì.

3
1

2
88 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðèòóàëüíà êåðàì³êà ç ïîñåëåííÿ


×åðêàñ³â Ñàä ²². Òðèï³ëëÿ Ѳ. Äîñë³ä-
æåííÿ Ë. Þ. Ïîë³ùóê. 1983–85 ðð.
1–4 – êîìïëåêñ ì³í³àòþðíîãî ïîñóäó,
âèñîòà: 2–7 ñì; 3–5 ñì; 4–2 ñì
òà 3 ñì.
5 – ìîäåëü õðàìó, âèñîòà 11,5 ñì.

5
4

1
90 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – çîîìîðôíà ÷àøà, âèñîòà 9 ñì.


Ïîñåëåííÿ Êèðèë³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Äîñë³äæåííÿ ªñèïåíêà À. Ë. 1957 ð.
2 – çîîìîðôíà ÷àøà, âèñîòà 9,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ ×åðêàñ³â Ñàä ²². Òðèï³ëëÿ
Ѳ. Äîñë³äæåííÿ Ë. Þ. Ïîë³ùóê.
1983–85 ðð.
3–4 – ìèñêè ç ìîíîõðîìíèì
ðîçïèñîì, ä³àìåòð 18,5 ñì òà 29,5 ñì.

4
1

2
92 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – Ô³ãóðêè áè÷ê³â, âèñîòà 1,5 ñì òà


3,5 ñì. Ïîñåëåííÿ Ïåòðåíè. Òðèï³ëëÿ
Ѳ. Äîñë³äæåííÿ Å. Ð. Øòåðíà.
1902–03 ðð.
2 – æ³íî÷à ñòàòóåòêà, âèñîòà 9 ñì.
Ïîñåëåííÿ Êèðèë³âêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Äîñë³äæåííÿ ªñèïåíêà À. Ë. 1957 ð.
3 – ðîçïèñíèé çåðíîâèê ³ç çîáðà-
æåííÿì ñîáàêè, âèñîòà 45 ñì. Ïîñå-
ëåííÿ ×åðêàñ³â Ñàä ²². Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Äîñë³äæåííÿ Ë. Þ. Ïîë³ùóê.
198–85 ðð.

3
1

2
94 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñóä ç ìîíîõðîìíèì ðîçïèñîì.


Ïîñåëåííÿ Ïåòðåíè. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Äîñë³äæåííÿ Å. Ð. Øòåðíà. 1902–03 ðð.
1–2 – êóáêè, âèñîòà 7 ñì òà 9,2 ñì.
3 – øîëîìîïîä³áíà ïîêðèøêà,
âèñîòà 18 ñì.
4 – çåðíîâèê, âèñîòà 36 ñì.
5 – êîí³÷íà ìèñêà, âèñîòà 17 ñì.

5
1

3
96 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – êóáîê îðíàìåíòîâàíèé òîíêèì


øíóðîâèì îðíàìåíòîì, âèñîòà
7,6 ñì. ¥ðóíòîâèé ìîãèëüíèê Óñàòî-
âî II, êîìïëåêñ 2/4. Äîñë³äæåííÿ
Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1971 ð.
2 – ïîñóäèíà îçäîáëåíà øíóðîâèì
îðíàìåíòîì, âèñîòà 17 ñì. Ìîãèëü-
íèê Óñàòîâî II, êîìïëåêñ 2/2. Äîñë³ä-
æåííÿ Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1964 ð.
3 – ëîùåíèé ãîðùèê îçäîáëåíèé
øíóðîâèì îðíàìåíòîì çàïîâíåíèì
á³ëîþ ïàñòîþ, âèñîòà 28,2 ñì. Óñà-
òîâñüêà êóëüòóðà. Îëåêñàíäð³âñüêèé
êóðãàí. Äîñë³äæåííÿ Â. Ã. Ïåòðåíêa òà
Â. Â. Áåéëåê÷i. 1993 ð.
4 – ãîðùèê îçäîáëåíèé «ñåðïèêàìè»
ç øíóðîâîãî îðíàìåíòó, âèñîòà 6
12,2 ñì. ¥ðóíòîâèé ìîãèëüíèê
Óñàòîâî II, êîìïëåêñ 2/5. Äîñë³ä-
æåííÿ Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1964 ð.
5 – êóáîê îçäîáëåíèé «ñåðïèêàìè» ç
øíóðîâîãî îðíàìåíòó, âèñîòà 9,6 ñì.
Êóðãàí óñàòîâñüêîãî ìîãèëüíèêà.
Äîñë³äæåííÿ Ì. Ô. Áîëòåíêà. 1926 ð.
6 – êóáîê îçäîáëåíèé øíóðîâèì
îðíàìåíòîì, âèñîòà 6,7 ñì. ¥ðóíòî-
âèé ìîãèëüíèê Óñàòîâî II, êóëüòîâà
ÿìà 2/3. Äîñë³äæåííÿ
Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1971 ð.
5

4
1

3
98 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ÷àøà ç á³õðîìíèì ðîçïèñîì,


âèñîòà 11 ñì. Ìîãèëüíèê Ìàÿêè,
êîìïëåêñ 1. Äîñë³äæåííÿ Â. Ã. Ïåò-
ðåíêà. 1990 ð.
2 – ãëå÷èê ç á³õðîìíèì ðîçïèñîì,
âèñîòà 15,6 ñì. Ìîãèëüíèê Ìàÿêè,
êóðã. 5, ïîãð. 4. Äîñë³äæåííÿ
Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1975 ð.
3 – ðîçïèñíà ÷àøà, âèñîòà 7,6 ñì.
Óñàòîâå, êóðãàí ²-3. Äîñë³äæåííÿ
Î. Ô. Ëàãîäîâñüêî¿. 1937 ð.

3
2

1
100 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1–3 – Àíòðîïîìîðôí³ ô³ãóðêè, îçäîáëåí³ çàãëèáëåíèì îðíàìåíòîì


çàïîâíåíèì á³ëîþ ïàñòîþ, âèñîòà: 7,3 ñì; 8,6 ñì; 9,7 ñì. Óñàòîâñüêà êóëüòóðà.
Ìàÿêè, êóðã. 5, ïîõ. 2. Äîñë³äæåííÿ Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1975 ð.
4 – àíòðîïîìîðôíà ô³ãóðêà, âèñîòà 6,5 ñì. Óñàòîâñüêà êóëüòóðà.
Ìàÿêè, ð³â ¹ 3. Äîñë³äæåííÿ Â. Ã. Ïåòðåíêà. 1986 ð.
5 – àíòðîïîìîðôíà ô³ãóðêà, âèñîòà 6,2 ñì. ¥ðóíòîâèé ìîãèëüíèê Óñàòîâî II,
ïîõîâàííÿ 2/5. Äîñë³äæåííÿ Å. Ô. Ïàòîêîâî¿. 1964 ð.
1

3
102 ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Âàïíÿêîâà ïëèòà ³ç çîáðàæåííÿìè,


âèñîòà 110 ñì. Óñàòîâñüêà êóëüòóðà.
Óñàòîòîâå, êóðãàí ²-3. Äîñë³äæåííÿ
Î. Ô. Ëàãîäîâñüêî¿. 1937 ð.
ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ
²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ
104 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Êîëåêö³ÿ ìàòåð³àë³â òðèï³ëüñü-


êî¿ êóëüòóðè â ìóçå¿ íàðàõîâóº
1450 îäèíèöü çáåð³ãàííÿ, ç³áðàíà
ð³çíèìè àðõåîëîãàìè â ð³çíèõ
ì³ñöåâîñòÿõ óïðîäîâæ òðèâàëîãî
÷àñó. Äî ìóçåþ ïîòðàïèëà ç îêðå-
ìèõ ìóçåéíèõ ç³áðàíü, ùî ³ñíóâàëè
ó Ëüâîâ³ äî 1939 p. Íàéá³ëüøó êî-
ëåêö³þ ñòàíîâëÿòü óí³êàëüí³ ìà-
òåð³àëè, çäîáóò³ Ê. Ãàäà÷åêîì ï³ä
÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê ïîñå-
ëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç ó 1910–
12 ðð. Çáåð³ãàþòüñÿ òàêîæ ìàòå-
ð³àëè ç ðîçêîïîê ïîñåëåíü Áó÷à÷,
Ãîðîäíèö³-Ãîðîäèùà, Çàë³ùèêè,
Íåçâèñüêî. Îñîáëèâî ñë³ä â³äçíà÷è-
òè æ³íî÷ó ô³ãóðêó ³ç íåìîâëÿì íà
ðóêàõ ³ç ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà òà
âåëèêó ñòàòóåòêó îðàíòè ç Êî-
øèë³âö³â.
Ì. Þ. ϳöèøèí

Ïîñóä ç ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì.


Ïîñåëåííÿ Çàë³ùèêè. Òðèï³ëëÿ ²-²².
Ðîçêîïêè ïðàö³âíèê³â ìóçåþ ÍÒØ
1927–32 ðð.
Êóáêè, âèñîòà: 1 – 10,5 ñì; 2 – 9,5 ñì.
3 – øîëîìîïîä³áíà ïîêðèøêà,
âèñîòà: 8,3 ñì.

2
3
106 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Ïîñóä ç ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì.


Ïîñåëåííÿ Çàë³ùèêè. Òðèï³ëëÿ ²-²².
Ðîçêîïêè ïðàö³âíèê³â ìóçåþ ÍÒØ
1927–32 ðð.
1 – àìôîðà, âèñîòà 16,5 ñì;
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 19,2 ñì.

1
2
108 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 – ðîçïèñíà ìèñêà, âèñîòà 9 ñì.


Ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ
Ѳ². Äîñë³äæåííÿ Ê. Ãàäà÷åêà,
1908–1912 ðð.
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà, âèñîòà
20,5 ñì. Ïîñåëåííÿ Çàë³ùèêè.
Òðèï³ëëÿ ²-²². Ðîçêîïêè ïðàö³âíèê³â
ìóçåþ ÍÒØ 1927–32 ðð.

1
2
110 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ


Ѳ². Äîñë³äæåííÿ Ê. Ãàäà÷åêà,
1908–1912 ðð.
1 – àìôîðà ç á³õðîìíèì ðîçïèñîì,
âèñîòà 17 ñì.
2 – êóáîê ç ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì,
âèñîòà 13 ñì.
3 – 6 ì³í³àòþðí³ ðîçïèñí³ ïîñóäèíêè,
3 – âèñîòà 6 ñì;
4 – âèñîòà 6 ñì;
5 – âèñîòà 7 ñì;
6 – âèñîòà 4,5 ñì.

2
3

4 5 6
112 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 – àìôîðà ç ìîíîõðîìíèì ðîçïè-


ñîì, âèñîòà 20 ñì. Ïîñåëåííÿ Êîáðè-
íîâå, ×åðêàñüêà îáë. Òðèï³ëëÿ Ѳ,
êîñåí³âñüêà ãðóïà.
2 – àíòðîïîìîðôíèé ãëå÷èê ç ìîíî-
õðîìíèì ðîçïèñîì, âèñîòà 16,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ
Ѳ². Äîñë³äæåííÿ Ê. Ãàäà÷åêà,
1908–1912 ðð.

1
2
114 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Çîîìîðôíà ðîçïèñíà ïàðíà ïîñóäè-


íà, âèñîòà 17,2 ñì. Ïîñåëåííÿ Êîøè-
ë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ Ѳ². Äîñë³äæåííÿ
Ê. Ãàäà÷åêà, 1908–1912 ðð.
116 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 – ñòàòóåòêà æ³íêè ç íåìîâëÿì,


âèñîòà 10 ñì. Ïîñåëåííÿ Ñóøê³âêà.
Òðèï³ëëÿ Ѳ, òîìàø³âñüêà ãðóïà.
Ðîçêîïêè Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî
òîâàðèñòâà â Êèºâ³, 1916 ð.
2–10 – ïëàñòèêà ç ïîñåëåííÿ
Êîøèë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ Ѳ².
Äîñë³äæåííÿ Ê. Ãàäà÷åêà,
1908–1912 ðð.
2 – ðîçïèñíà æ³íî÷à ô³ãóðêà,
âèñîòà 24,5 ñì;
3 – ÷îëîâ³÷à ñòàòóåòêà,
âèñîòà 9 ñì;
4 – ðîçïèñíà æ³íî÷à ô³ãóðêà,
âèñîòà 19 ñì;
5 – ñòàòóåòêà àíäðîã³íà,
âèñîòà 12 ñì. 1
Çîîìîðôí³ ñòàòóåòêè:
6 – äîâæèíà 9 ñì;
7 – äîâæèíà 9,5 ñì;
8 – äîâæèíà 9,5 ñì;
9 – äîâæèíà 10 ñì.

2
3 4 5

6 8

6
7

8 9
118 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Ðèòóàëüíà ðîçïèñíà ïîñóäèíà, âèñîòà


16 ñì. Ïîñåëåííÿ Íåçâèñüêî, Òðèï³ëëÿ
²². Äîñë³äæåííÿ Ë. Êîçëîâñüêîãî,
Ã. Õàò÷èíñîíà, Ä. Ïðåñòîíà. 1926 ð.
120 ËܲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 – ðîçïèñíèé çåðíîâèê â åêñïîçèö³¿


Ëüâ³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ.
Ïîñåëåííÿ Íåçâèñüêî, Òðèï³ëëÿ ²².
Äîñë³äæåííÿ Ë. Êîçëîâñüêîãî,
Ã. Õàò÷èíñîíà, Ä. Ïðåñòîíà. 1926 ð.
2 – çåðíîâèê ç ïîë³õðîìíèì ðîçïè-
ñîì, âèñîòà 48,4 ñì. Ïîñåëåííÿ
Êîøèë³âö³-Îáîç. Òðèï³ëëÿ Ѳ². Äîñë³ä-
æåííÿ Ê. Ãàäà÷åêà, 1908–1912 ðð.

2
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί
ÀÊÀÄÅ̲¯ ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
122 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ó íàóêîâèõ ôîíäàõ òà àðõåî-


ëîã³÷íîìó ìóçå¿ ²íñòèòóòó àð-
õåîëî㳿 Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäå쳿 íà-
óê Óêðà¿íè øèðîêî ïðåäñòàâëåí³
çíàõ³äêè ç ïîíàä 60 ïàì'ÿòîê òðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü òðèï³ëüñüêèõ ìàòåð³àë³â
îòðèìàíà çàâäÿêè ïîëüîâèì äîñ-
ë³äæåííÿì, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ åêñïå-
äèö³ÿìè òà ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè ó ïîâîºíí³ ðî-
êè. Âñ³ òðèï³ëüñüê³ êîëåêö³¿ ìàþòü
òî÷íèé àðõåîëîã³÷íèé ïàñïîðò,
ñóïðîâîäæóºòüñÿ äåòàëüíèì ðåºñ-
òðîì ìàòåð³àë³â. Êîëåêö³¿ òðè-
ï³ëüñüêèõ ìàòåð³àë³â ó íàóêîâèõ
ôîíäàõ ²íñòèòóòó àðõåîëî㳿
ÍÀÍÓ º íàéá³ëüøîþ ïîä³áíîþ çá³ð-
êîþ â Óêðà¿í³.
Ïðåäñòàâëåí³ çðàçêè òðèï³ëü-
ñüêèõ àðòåôàêò³â ïðåçåíòóþòü
ïàì'ÿòêè ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëü-
òóðè, â³äêðèòî¿ Î. Â. Öâåê, òà
ïðîòîì³ñòà Ìàéäàíåöüêå, ÿêå
äîñë³äæóâàëîñÿ åêñïåäèö³ºþ ï³ä
êåð³âíèöòâîì Ì. Ì. Øìàãë³ÿ.
Î. Â. Öâåê, Í. Á. Áóðäî

Ïîñóä ïîñåëåííÿ Ãðåáåíþê³â ßð.


Òðèï³ëëÿ À. Äîñë³äæåííÿ Ì. Ì. Øìàã-
ë³ÿ, Í. Á. Áóðäî. 1989 ð.
1 – ÷åðïàê, ä³àìåòð 10 ñì.
2 – âàçà, âèñîòà 23,5 ñì.
1

2
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
124 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Áåðåç³âêà. Òðèï³ëëÿ ²,


ï³âäåííî-áóçüêèé âàð³àíò ñõ³äíî-
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1991 ð.
1 – â³âòàð-ñòîëèê, âèñîòà 11 ñì.
2 – ïîêðèøêà â³ä ãðóøîïîä³áíî¿
ïîñóäèíè, âèñîòà 10 ñì.
3 – ïîñóäèíêà ç êàíåëüîâàíî-
ïóíêòèðíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 10,2 ñì.

3
1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
126 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êðàòåðè ç ïîñåëåííÿ Øêàð³âêà.


Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé
âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1971 ð.
1 – âèñîòà 8 ñì;
2 – âèñîòà 10,5 ñì;
3 – âèñîòà 11 ñì.

3
1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
128 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ïîêðèøêà, âèñîòà 5,5 ñì.


Ïîñåëåííÿ Øêàð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²-²²,
áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò ñõ³äíî-
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1971 ð.
2 – ïîêðèøêà, âèñîòà: 6,8. Ïîñåëåííÿ
Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-
äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëü- 1
ñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1984 ð.
3 – ïîêðèøêà, âèñîòà 8,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ìèðîï³ëëÿ. Òðèï³ëëÿ
²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1975 ð.
4 – ãðóøîïîä³áíà âàçà, âèñîòà 25 ñì.
Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ
²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1975 ð.
5 – ãðóøîïîä³áíà âàçà, âèñîòà 8,5 ñì.
Ïîñåëåííÿ Ìèðîï³ëëÿ. Òðèï³ëëÿ
²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1974 ð.

3
4

5
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
130 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ðîçïèñíèé êðàòåð, âèñîòà 19 ñì.


Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ
²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1974 ð.
2 – á³êîí³÷íèé ãëå÷èê, âèñîòà 44 ñì.
Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ
²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1974 ð.

2
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
132 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 15 ñì. Ïîñåëåííÿ Øêàð³âêà.
Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé
âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1973 ð.
2 – ðèòóàëüíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 29 ñì. Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò.
Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé
âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1983 ð.
3 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 26 ñì. Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò.
Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé
âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 1977 ð.

1
2

3
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
134 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìèðîï³ëëÿ. Òðèï³ëëÿ


²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. 1
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê. 2
1 – êðàòåð, âèñîòà 14 ñì
2 – êóáîê, âèñîòà 9 ñì

Ïîñåëåííÿ Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ


²-²², áóãî-äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Î. Â. Öâåê.
3 – ãëå÷èê ç êíåëüîâàíèì
îðíàìåíòîì, âèñîòà 22 ñì.
4 – êðàòåð îçäîáëåíèé
ïðîêðåñëåíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 23 ñì.
5 – ãðóøîïîä³áíà âàçà, âèñîòà 11 ñì.

4
5
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
136 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 – ðîçïèñíèé ãîðùèê, âèñîòà 11,5 ñì.


Ïîñåëåííÿ Ãðåáåí³. Òðèï³ëëÿ ²²,
êîëîìèéùèíñüêèé òèï, äí³ïðîâñüêèé
âàð³àíò ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Ñ. Ì. Á³á³êîâà. 1962 ð.
2 – êóáîê ç êíåëüîâàíèì îðíàìåí-
òîì, âèñîòà 11,5 ñì. Ïîñåëåííÿ
Âåñåëèé Êóò. Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-
äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò ñõ³äíîòðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1984 ð.
3 – ìèñêà ç ðåëüºôíèìè
åëåìåíòàìè, âèñîòà 8 ñì. Ïîñåëåííÿ
Øêàð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-
äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò ñõ³äíîòðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1970 ð.
4 – ìèñêà ç ðåëüºôíèìè
åëåìåíòàìè, âèñîòà 8 ñì. Ïîñåëåííÿ
Øêàð³âêà. Òðèï³ëëÿ ²-²², áóãî-
äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò ñõ³äíîòðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Äîñë³äæåííÿ
Î. Â. Öâåê. 1970 ð.

1
2

4
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
138 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Çîîìîðôíèé ïîñóä. Ïîñåëåííÿ Ãðå-


áåí³. Òðèï³ëëÿ ²², êîëîìèéùèíñüêèé
òèï, äí³ïðîâñüêèé âàð³àíò
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Äîñë³äæåííÿ Ñ. Ì. Á³á³êîâà. 1962 ð.
1 – ìèñî÷êà, ä³àìåòð 11,5 ñì.
2 – ïîñóäèíêà íà í³æêàõ,
äîâæèíà 22 ñì.
3 – ÷àøà ç ãîëîâîþ áàðàíà,
ä³àìåòð 11 ñì.

2
3
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
140 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ðîçñîõóâàòêà. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Ðîçâ³äêè
Î. Â. Öâåê.
1 – ìîäåëü áóä³âë³, âèñîòà 25 ñì.
2 – êóáêè-«áëèçíþêè»,
äîâæèíà 15,5 ñì.

1
2
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
142 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðèòóàëüí³ ïðåäìåòè ç ïîñåëåííÿ


Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ, òîìà-
ø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – ðîçïèñíà ïîñóäèíêà íà í³æêàõ,
ä³àìåòð 11,5 ñì.
2 – ì³í³àòþðíà ÷àøà ç ãîë³âêîþ
áàðàíà, ä³àìåòð 8 ñì.

1
2
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
144 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – ô³ãóðêè áîâèí³â òà îâèä³â, âèñîòà
â³ä 2,5 äî 3,5 ñì.
2 – ðîçïèñíèé ãîðùèê íà í³æêàõ, 1
âèñîòà 13,5 ñì.
3 – ðîçïèñíà ÷àøà, âèñîòà 8 ñì.
4 – ðîçïèñíà ïîñóäèíêà,
âèñîòà 7,5 ñì.

2
3

4
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
146 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ðîçïèñí³ êóáêè ç ðîñëèííîþ ñèìâî-


ë³êîþ. Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðè-
ï³ëëÿ Ѳ, òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³ä-
æåííÿ Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – âèñîòà 13 ñì.
2 – âèñîòà 15 ñì.

1
1

1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
148 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Êåðàì³÷í³ ìîäåë³ ñàíåé. Ïîñåëåííÿ


Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,
òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – âèñîòà 6,5 ñì.
2 – âèñîòà 7 ñì.
1

2
2

1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
150 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
Òîðñ êðóïíî¿ æ³íî÷î¿ ñòàòóåòêè ³ç
ñë³äàìè ðîçïèñó, âèñîòà 10 ñì.
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
152 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – ãîë³âêà ô³ãóðêè, âèñîòà 5 ñì.
2 – ãîë³âêà æ³íî÷î¿ ðîçïèñíî¿
ñòàòóåòêè, âèñîòà 4 ñì.

1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
154 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
Òîðñ ñòàòóåòêè ïîôàðáîâàíèé
âîõðîþ, âèñîòà ñì.
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
156 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
Ñèäÿ÷³ æ³íî÷³ ô³ãóðêè
1 – ñòàòóåòêà æ³íêè ç íåìîâëÿ,
âèñîòà 5 ñì.
2 – âèñîòà 4,5 ñì.
3 – âèñîòà 4 ñì.

2 3

1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
158 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ìàéäàíåöüêå. Òðèï³ëëÿ Ѳ,


òîìàø³âñüêà ãðóïà. Äîñë³äæåííÿ
Ì. Ì. Øìàãë³ÿ, Ì. Þ. ³äåéêà.
1 – ì³í³àòþðíà æ³íî÷à ñòàòóåòêà,
âèñîòà 5 ñì.
Êîìïëåêñ ç ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷î¿
ô³ãóðêè.
2 – âèñîòà 10,5 ñì.
3 – âèñîòà 10 ñì.
4 – âèñîòà 10,7 ñì.

2
3 2 4

1
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯
160 ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïîñåëåííÿ Ãðèí÷óê. Òðèï³ëëÿ ².


Äîñë³äæåííÿ Ñ. Ï. Ïà÷êîâî¿ òà
Å. Â. ßêîâåíêî.
1 – ðîçïèñíà á³íîêëåïîä³áíà
ïîñóäèíà, âèñîòà 16 ñì.
2 – êóáîê, âèñîòà 6 ñì.
3 – ì³í³àòþðíà ÷àøà, âèñîòà 5 ñì.

2 3
ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ
ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ
162 ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

Êîëåêö³ÿ òðèï³ëüñüêèõ ñòàðî-


æèòíîñòåé ìóçåþ ñôîðìóâàëàñÿ â
ðåçóëüòàò³ ðîáîòè àðõåîëîã³÷íèõ
åêñïåäèö³é, ÿê³ ïðîâîäèâ ìóçåé
(Òðèï³ëëÿ, Äåðåâ'ÿíà, Äîëèíà), à
òàêîæ ïîæåðòâóâàíü ³ âèïàäêîâèõ
çíàõ³äîê. Ìàòåð³àëè òðèï³ëüñüêî¿
êóëüòóðè çàéìàþòü îêðåìèé çàë
ìóçåþ. Ïðåäñòàâëåíî çíàðÿääÿ
ïðàö³, êåðàì³êó, ðåêîíñòðóêö³þ
æèòëà. Åêñïîíóºòüñÿ êîëåêö³ÿ
òðèï³ëüñüêèõ ñòàðîæèòíîñòåé
(çíàðÿääÿ ïðàö³, ïîñóä, àíòðîïî-
ìîðôíà ïëàñòèêà – âñüîãî 53
ïðåäìåòè), ïåðåäàíà äî ìóçåþ íà
ïîñò³éíå çáåð³ãàííÿ ôóíäàö³ºþ
«Êóëüòóðíà ñïàäùèíà Óêðà¿íè»
(ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò À. À. Òîëñòî-
óõîâ, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
Â. ². Êàëàøíèêîâ). Òðèï³ëüñüê³
ñòàðîæèòíîñò³ ç ö³º¿ êîëåêö³¿
ïðåäñòàâëåíî íèæ÷å. 2
Ñïîðóäà ìóçåþ ïðèêðàøåíà
âñòàíîâëåíèìè íà äàõó êåðàì³÷íè- 3
ìè êîï³ÿìè àíòðîïîìîðôíèõ
òðèï³ëüñüêèõ ñòàòóåòîê, âèãî-
òîâëåíèõ Ë. Ñìîëÿêîâîþ òà
Ô. Ä. Êàëþæíîþ, êîíñóëüòàíò
Î. Î. ßêóáåíêî Êîﳿ âèãîòîâëåí³
çà ïðîòîòèïàìè, çíàéäåíèìè ï³ä
÷àñ ðîçêîïîê ïîñåëåíü Áåðåç³âêà,
Âîëîäèìèð³âêà òà Ñóøê³âêà. Á³ëÿ
ìóçåþ âñòàíîâëåíèé ïàì'ÿòíèê.
Â. Â. Õâîéö³.

1 – ãëèáîêà ðîçïèñíà ÷àøà,


ä³àìåòð 17 ñì
2 – 3 ðîçïèñí³ êîí³÷í³ ÷àø³ ³ç çîáðà-
æåííÿì õðåñòà,
ä³àìåòð 12 ñì òà 14 ñì
3 – Ðîçïèñíà á³êîí³÷íà ïîñóäèíà,
âèñîòà 40 ñì
4
164 ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 - ãîðùèê îçäîáëåíèé ñêóëüïòóðíîþ


ãîë³âêîþ áîâèíà, âèñîòà 35 ñì
2 - ãîðùèê îçäîáëåíèé
ñêóëüïòóðíîþ ãîë³âêîþ áîâèíà,
âèñîòà 30 ñì

1
2
166 ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 - á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà, âèñîòà


29,5 ñì
2 - á³êîí³÷íèé çåðíîâèê, âèñîòà 45,5
ñì
3 -ãîùèê, âèñîòà 17,5 ñì

1
3

2
168 ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÀÐÕÅÎËÎò×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ

1 - ÷àøà, ä³àìåòð 17 ñì
2 - ïîêðèøêà, âèñîòà 11,5 ñì

2
ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл
170 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êîëåêö³ÿ ñòàðîæèòíîñòåé
«ÏËÀÒÀл íàëåæèòü ðîäèíàì
êîëåêö³îíåð³â Ïëàòîíîâà Ñ. Ì. òà
Òàðóòè Ñ. Î. ßê íåäåðæàâíà ÷àñ-
òèíà ìóçåéíîãî ôîíäó Óêðà¿íè
ç³áðàííÿ º íàö³îíàëüíèì íàäáàííÿì
Óêðà¿íè. Òðèï³ëüñüê³ ñòàðîæèò-
íîñò³ «ÏËÀÒÀÐÀ» ñêëàäàþòü âàãî-
ìó çá³ðêó – òåìàòè÷íó êîëåêö³þ,
ùî íàë³÷óº ïîíàä 600 ïðåäìåò³â.
Ìàòåð³àëè êîëåêö³¿ äàþòü çìîãó
îçíàéîìèòèñÿ ³ç ð³çíèìè àñïåêòà-
ìè êóëüòóðè äàâí³õ õë³áîðîá³â, ÿê³
ñòîÿëè á³ëÿ äæåðåë öèâ³ë³çîâàíîãî
æèòòÿ íà òåðåíàõ ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè.
Êàì'ÿí³, êåðàì³÷í³, ì³äí³ âèðîáè
äàþòü óÿâëåííÿ ïðî âèñîêèé
òåõí³÷íèé ð³âåíü ñóñï³ëüñòâà äîáè
ì³äíîãî â³êó. Íàéá³ëüø ÿñêðàâî ³
ïîâíî ïðåäñòàâëåí³ ïðåäìåòè
óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà òðèï³ëü-
ö³â – êåðàì³÷íèé ïîñóä, ðèòóàëüíà
êåðàì³êà, àíòðîïîìîðôíà òà çîî-
ìîðôíà ïëàñòèêà. Ñåðåä íèõ
÷èìàëî íàäçâè÷àéíèõ ðàðèòåò³â.
Áåçïðåöåäåíòíîþ ÿâëÿºòüñÿ çá³ðêà
êåðàì³÷íèõ ìîäåëåé áóä³âåëü. Äî
íå¿ âõîäÿòü âèðîáè ìàéæå âñ³õ
â³äîìèõ íàóêîâöÿì òèï³â ìîäåëåé,
à ñåðåä íèõ ³ òàê³, ùî ì³ñòÿòü
íîâó, äîñ³ íåâ³äîìó ³íôîðìàö³þ.
Âåëèêà çà îáñÿãîì êåðàì³÷íà êî-
ëåêö³ÿ, ïðåçåíòîâàíà ïåðåâàæíî
ÿê³ñíî â³äðåñòàâðîâàíèìè ïðåäìå-
òàìè, ïîêàçóº ðîçìà¿òòÿ åòíî-
ãðàô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òðèï³ëü-
ñüêî¿ îéêóìåíè, ð³çíîìàí³òí³ õó-
äîæí³ ñòèë³ òà ôîðìè óæèò-
êîâîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, ùî
çì³íþâàëèñÿ ïðîòÿãîì ïîíàä äâîõ-
òèñÿ÷îë³òíüî¿ ³ñòî𳿠Òðèï³ëëÿ.
Êîæíèé âèòâ³ð äàâí³õ ìàéñòð³â
ÿâëÿºòüñÿ íåïîâòîðíèì, à ç³áðàí³
â îäí³é êîëåêö³¿ ñòàðîäàâí³ ïðåä-
ìåòè íàäàþòü óí³êàëüíó ìîæëè-
â³ñòü êîæíîìó, õòî ö³êàâèòüñÿ
äàâíüîþ ³ñòîð³ºþ îòðèìàòè óÿâ-
ëåííÿ ïðî òèõ, õòî ìåøêàâ íà
çåìëÿõ Óêðà¿íè 5–7 òèñÿ÷ ðîê³â
òîìó.

Â. Á. Ñàìàðñüêèé

Êåðàì³÷íà ìîäåëü æèòëà


ç ³íòåð'ºðîì, âèñîòà 20,5 ñì.
172 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü æèòëà ç


³íòåð'ºðîì, âèñîòà 15,5 ñì:
1 – ï³÷;
2 - â³âòàð;
3 - ðîçïèñ íà çîâí³øí³é ñò³í³;
4 - ÷àøà á³ëÿ âõîäó;
5 - ðîçïèñ íà âíóòð³øí³é ñò³í³.
3

5
174 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü ó âèãëÿä³


áóäèíî÷êà, âèñîòà 31 ñì.
176 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü õðàìó ³ç


ñï³ðàëüíèì ç쳿íèì â³çåðóíêîì,
âèñîòà 28,5 ñì.
178 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü õðàìó,


âèñîòà 17,5 ñì.
180 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü õðàìó,


âèñîòà 29,5 ñì.
182 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷íà ìîäåëü õðàìó ç


ðîçïèñíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 30,5 ñì.
184 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðèòóàëüíà ðîçïèñíà ÷àøà ³ç


çîáðàæåííÿìè òâàðèí òà ãðèôà,
âèñîòà 18 ñì.
186 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðèòóàëüí³ ïîñóäèíè ç ê³ëüêîõ


ãëå÷èê³â, ïîä³áí³ äî àíòè÷íèõ
êåðíîñ³â:
1 – ðîçïèñíà ïîñóäèíà-êåðíîñ ç
ï'ÿòüîõ ïîñóäèíîê,
âèñîòà 34 ñì;
2 – ïîñóäèíà ç äâîõ ÷àñòèí,
âèñîòà 7,5 ñì;
3 – ïîñóäèíà ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí,
âèñîòà 19 ñì.

1
3
188 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Á³íîêëåïîä³áí³ ïîñóäèíè ð³çíèõ


òèï³â:
1 – âèñîòà 17,5 ñì;
2 – âèñîòà 14 ñì;
3 – âèñîòà 15,5 ñì;
4 – âèñîòà 18 ñì.

1
4

2
190 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðèòóàëüí³ ðîçïèñí³ ÷àø³, åòàïè


Òðèï³ëëÿ ²², Ѳ:
1 – âèñîòà 4 ñì;
2 – âèñîòà 5,2 ñì;
3 – âèñîòà 3 ñì.

1
3

2
192 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðèòóàëüí³ çîîìîðôí³ ÷àø³ ð³çíèõ


òèï³â:
1 – ðîçïèñíà ÷àøà íà í³æêàõ ç
ãîë³âêàìè äâîõ áîâèí³â,
âèñîòà 8,5 ñì;
2 – ÷àøà íà í³æêàõ ç ãîëîâîþ
áèêà, âèñîòà 7 ñì;
3 – ðîçïèñíà çîîìîðôíà ïëîøêà,
äîâæèíà 4 ñì;
4 – çîîìîðôíà ìèñî÷êà,
äîâæèíà 35,5 ñì;
5 – ãîðùèê íà ÷îòèðüîõ í³æêà ³ç
ñòèë³çîâàíèìè
ñêóëüïòóðíèìè äåòàëÿìè,
âèñîòà 7,5 ñì.

1
4 5

2
194 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðèòóàëüí³ ðîçïèñí³ çîîìîðôí³


÷àø³:
1 – êîí³÷íà ÷àøà ç ãîë³âêîþ
áàðàíà, âèñîòà 7 ñì;
2 – ñôåðè÷íà äâîõ÷àñíà ÷àøà ç
ãîëîâîþ áàðàíà, âèñîòà 5 ñì;
3 – ìèñî÷êà íà í³æêàõ ç ãîëîâîþ
áîâèíà, âèñîòà 6 ñì.

1
3

2
196 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – ô³ãóðêà áèêà, ðîçïèñàíà


ñìóãàì, âèñîòà 6 ñì;
2 – ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàòóåòêè
áîâèíà íà êîëåñàõ,
âèñîòà 10,2 ñì;
3 – ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàòóåòêè áèêà
íà êîëåñàõ, âèñîòà 10,5 ñì.

1
3
198 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – ðîçïèñíà êîí³÷íà ÷àøà ³ç


çîáðàæåííÿì ÷îòèðüîõ ãîë³â
áîâèí³â, ñåðïàíê³â òà
ñèìâîëó ç쳿-âîäè,
ä³àìåòð 17 ñì;
2 – ìàñèâíà ñòàòóåòêà áèêà,
âèñîòà 8,5 ñì;
3 – êåðàì³÷íà ìîäåëü ñàíåé ç
ãîëiâêîþ áîâèíà,
âèñîòà 6,4 ñì;
4 – êåðàì³÷íà ìîäåëü ñàíåé,
âèñîòà 6 ñì.

1
4

2
200 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ñòîÿ÷³ æ³íî÷³ ô³ãóðêè:


1 – âèñîòà 11 ñì;
2 – âèñîòà 11,5 ñì;
3 – âèñîòà 10 ñì;
4 – âèñîòà 15,5 ñì;
5 – âèñîòà 18,5 ñì.

1 2 3
4

5
202 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – ñèäÿ÷à æ³íî÷à ô³ãóðêà,


âèñîòà 3,2 ñì;
2 – òåðàêîòîâèé ñò³ëåöü-òðîí,
âèñîòà 2,8 ñì;
3 – ñòîÿ÷à ñòàòóåòêà
³ç çîáðàæåííÿì ðîñëèíè,
âèñîòà 14 ñì;
4 – ñòîÿ÷à ðîçïèñíà æ³íî÷à
ô³ãóðêà, âèñîòà 8,3 ñì;
5 – íèæíÿ ÷àñòèíà ðîçïèñíî¿
òåðàêîòè, âèñîòà 4 ñì;
6 – âåðõíÿ ÷àñòèíà ðîçïèñíî¿
æ³íî÷î¿ ñòàòóåòêè,
âèñîòà 5,2 ñì.

1
6

5
204 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ñòîÿ÷³ æ³íî÷³ ô³ãóðêè


1 – âèñîòà 18,5 ñì;
2 – âèñîòà 17,5 ñì;
3 – âèñîòà 20 ñì;
4 – âèñîòà 10 ñì;
5 – âèñîòà 11,5 ñì;
6 – âèñîòà 11 ñì.

2
3

4 5 6
206 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Òåðàêîòîâ³ òðîíè ó âèãëÿä³ äâîõ


æ³íî÷èõ ô³ãóð
1 – âèñîòà 3,1 ñì
2 – âèñîòà 11 ñì

1
2
208 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³êà. Òðèï³ëëÿ À.
1 – ÷àøà íà âèñîêîìó ï³ääîí³
(ôðóêòîâíèöÿ), âèñîòà 24 ñì
2 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 27 ñì
3 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà,
îðíàìåíòîâàíà çàãëèáëåíèìè
ë³í³ÿìè, çàïîâíåíèìè á³ëîþ
ïàñòîþ, âîõðèñòèì
ôàðáóâàííÿì,
âèñîòà 25 ñì
4–5 – êóáêè ç êàíåëüîâàíîþ
øèéêîþ, âèñîòà 22 ñì òà 12 ñì

1
4

3
210 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³êà. Òðèï³ëëÿ À
1 – ÷àøà íà âèñîêîìó ï³ääîí³
(ôðóêòîâíèöÿ), âèñîòà 23,5 ñì
2 – ÷àøà íà âèñîêîìó
àíòðîïîìîðôíîìó ï³ääîí³,
âèñîòà 21,5 ñì
3–4 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíà ç
ïîêðèøêîþ, âèñîòà 22,5 ñì òà
3,8 ñì

1
4

3
212 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êåðàì³÷í³ âèðîáè. Òðèï³ëëÿ ².


1 – ï³äñòàâêà (ìîíîêëåïîä³áíà
ïîñóäèíà) ³ç ç쳿íîþ
îðíàìåíòàö³ºþ, âèñîòà 17,5 ñì
2 – ÷àøà íà âèñîêîìó ï³ääîí³ ç³
ñï³ðàëüíîþ ç쳿íîþ
îðíàìåíòàö³ºþ, âèñîòà 13 ñì

1
2
214 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – êðèøêà ³ç çàãëèáëåíèì
â³çåðóíêîì, çàïîâíåíèì á³ëîþ
ïàñòîþ òà âîõðèñòèì
ôàðáóâàííÿ. Òðèï³ëëÿ ², âèñîòà
6,5 ñì
Êåðàì³÷í³ âèðîáè
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè,
åòàï ²-²².
2 – êðàòåð, âèñîòà 16 ñì
3 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 26,2 ñì
4 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 20,5 ñì
5 – ãðóøîïîä³áíèé çåðíîâèê,
âèñîòà 84 ñì
6 – ãðóøîïîä³áíèé çåðíîâèê,
âèñîòà 34,5 ñì
7 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà, 7
âèñîòà 7 ñì
8 – ãðóøîïîä³áíà ïîñóäèíêà
ðîìá³÷íà â ïëàí³, âèñîòà 8 ñì
8

5
3 4

2
216 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Âåëèêà ÷àøà ç àíòðîïîìîðôíîþ


ðó÷êîþ, âèñîòà 21 ñì
218 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ãðóøîïîä³áí³ ïîñóäèíè-
çåðíîâèêè òèïîâ³ äëÿ
ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Òðèï³ëëÿ ²-²²
1 – âèñîòà 46 ñì
2 – âèñîòà 46 ñì
3 – âèñîòà 42 ñì

1
3

2
220 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ïîêðèøêè ç ðó÷êàìè-âóøêàìè
1 – âèñîòà 9,9 ñì
2 – âèñîòà 12 ñì
3 – âèñîòà 7,5 ñì
4 – âèñîòà 8 ñì
5 – âèñîòà 10 ñì
6 – âèñîòà 11 ñì
7 – âèñîòà 9,5 ñì
8 – âèñîòà 8 ñì

1
8

6
5

4
222 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñíèé ïîñóä. Òðèï³ëëÿ ²²


1 – àìôîðà, âèñîòà 55 ñì
2 – àìôîðà, âèñîòà 50 ñì
3 – êóáîê, âèñîòà 11,5 ñì
4 – çåðíîâèê, âèñîòà 62 ñì
5 – êðàòåð, âèñîòà 26,5 ñì

1
5

3
224 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Àìôîðè, ðîçïèñàí³ «ëèöüîâèì»


îðíàìåíòîì Òðèï³ëëÿ ²²
1 – âèñîòà 27 ñì
2 – âèñîòà 17,5 ñì
3 – âèñîòà 19,5 ñì

1
2

1
226 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñàí³ ìîòèâîì «á³æó÷î¿


ñï³ðàë³» êðàòåðè. Òðèï³ëëÿ ²².
1 – âèñîòà 16,5 ñì
2 – âèñîòà 8 ñì
3 – âèñîòà 20 ñì
4 – âèñîòà 16,4 ñì

1
4

2
4
228 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñí³ ãðóøîïîä³áí³ àíòðîïî-


ìîðôí³ ïîñóäèíè òà
øîëîìîïîä³áí³ «ðîãàò³»
ïîêðèøêè. Òðèï³ëëÿ ²².
1 – âèñîòà 8,5 ñì
2 – âèñîòà 24,5 ñì

1
2
230 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ãðóøîïîä³áí³ ïîñóäèíè òà
øîëîìîïîä³áí³ ïîêðèøêè ç
ð³çíèìè òèïàìè ðîçïèñíîãî
îðíàìåíòó. Òðèï³ëëÿ ²².
1 – âèñîòà 21,5 ñì
2 – âèñîòà 6 ñì
3 – âèñîòà 4,5 ñì
4 – âèñîòà 17, 5 ñì
5 – âèñîòà 13,2 ñì
6 – âèñîòà 18,5 ñì
7 – âèñîòà 16 ñì

1
7
6

4
5

2
232 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ïîñóä ç ìîíîõðîìíèì ðîçïèñîì.


Òðèï³ëëÿ ²².
1 – ãëå÷èê, âèñîòà 15,2 ñì
2 – êóáîê, âèñîòà 10 ñì
3 – øîëîìîïîä³áíà êðèøêà,
âèñîòà 9 ñì
4 – á³íîêëåïîä³áíà ïîñóäèíà,
âèñîòà 13 ñì

1
4

3
234 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

гçíîìàí³òíèé ðîçïèñíèé ïîñóä


òèïîâèé äëÿ òðèï³ëüñüêèõ
ïîñåëåíü êàí³âñüêîãî òèïó.
Òðèï³ëëÿ Ѳ.
1 – ãîðùèê, âèñîòà 32 ñì
2 – êîí³÷íà ìèñêà, âèñîòà 7 ñì
3 – á³êîí³÷íèé êóáîê, âèñîòà 12
ñì

3
1

2
236 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñíèé ïîñóä êàí³âñüêîãî


òèïó. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
1 – àìôîðà ç ñèìâîëàìè ïîâíîãî
̳ñÿöÿ, âèñîòà 48,5 ñì
2 – àìôîðà ³ç çîáðàæåííÿìè
ñòèë³çîâàíèõ çíàê³â ̳ñÿöÿ,
âèñîòà 36 ñì
3 – ãîðùèê ³ç çîáðàæåííÿì
òðüîõ ñîáàê, âèñîòà 38,5 ñì

3
1

1
238 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – á³êîí³÷íèé ðîçïèñíèé ãîðùèê


³ç çîáðàæåííÿì òðüîõ ïñ³â ïîì³æ
òðüîõ ðîñëèí. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
Âèñîòà 17,5 ñì
2 – ðîçïèñíèé ãëå÷èê
îðíàìåíòîâàíèì ñòèë³çîâàíèì
çîáðàæåííÿì ÷îòèðüîõ ïñ³â ³ç
ñï³ðàëåïîä³áíèìè õâîñòàìè.
Òðèï³ëëÿ Ѳ².
Âèñîòà 17 ñì

1
2
240 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ç쳺ïîä³áí³ ñï³ðàë³ ³ç ñèìâîëàìè


ïîâíîãî ̳ñÿöÿ – ÷îðíèìè
êîëàìè íà ð³çíîìàí³òíîìó
ðîçïèñíîìó ïîñóä³. Òðèï³ëëÿ ²²
òà Ѳ.
1 – øîëîìîïîä³áíà ïîêðèøêà ç
äâîõ÷àñíèì îðíàìåíòîì,
âèñîòà 11,5 ñì
2 – âåëèêà êîí³÷íà ìèñêà,
ä³àìåòð 66 ñì
3 – çåðíîâèê, âèñîòà 34 ñì
4 – øîëîìîïîä³áíà ïîêðèøêà ç
òðüîõ÷àñíèì îðíàìåíòîì, â
öåíòð³ ÿêîãî çîáðàæåííÿ õðåñòà,
âèñîòà 11,5 ñì

1
4

3
242 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ì³ñÿ÷íîþ


ñèìâîë³êîþ. Òðèï³ëëÿ Ѳ, Ѳ².
1 – çåðíîâèê ç ÷îòèðìà
ñåðïàíêàìè, âèñîòà 34 ñì
2 – íàï³âñôåðè÷íà ÷àøà ³ç
çîáðàæåííÿì ñåðïàíê³â, ä³àìåòð
12,5 ñì
3 – êîí³÷íà ÷àøà ³ç çîáðàæåííÿì
ñåðïàíê³â, ä³àìåòð 12 ñì
4 – âåëèêà êîí³÷íà ×àøà ç
ï³êòîãðàô³÷íèì çîáðàæåííÿì,
ä³àìåòð 14 ñì

2
1
244 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ñèìâîëè ̳ñÿöÿ ó ð³çíèõ ôàçàõ


íà ðîçïèñíîìó ïîñóä³. Òðèï³ëëÿ
²² òà Ѳ.
1 – âåëèêà êîí³÷íà ìèñêà ç
ï³êòîãðàô³÷íèì ðîçïèñîì,
ä³àìåòð 65 ñì
2 – ãîðùèê ç ÷îòèðìà
çîáðàæåííÿìè ïòàõà,
ñòèë³çîâàíîãî ï³ä ñåðïàíîê,
âèñîòà 38 ñì
3 – çîáðàæåííÿ ïòàõà âñåðåäèí³
êîí³÷íî¿ ÷àø³, ñòèë³çîâàíå ï³ä
ñåðïàíîê, oòî÷åíå ñèìâîëàìè
äâîõ çì³é ³ç ñåðïàíêàìè çàì³ñòü
ãîë³â. Âèñîòà ÷àø³ 8 ñì
4 – ÷àøà ³ç çîáðàæåííÿì òðüîõ
ñòèë³çîâàíèõ çì³é, âèñîòà 3,5 ñì

1
2

3
246 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – âåëèêà ðîçïèñíà ìèñêà ³ç


ñèìâîëàìè âîäè-ç쳿 òà M³ñÿöÿ.
Òðèï³ëëÿ Ѳ. ijàìåòð 29,5 ñì
2 – ðîçïèñíà àìôîðà ç â³ñüìîìà
ñèìâîëàìè-ñåðïàíêàìè.
Òðèï³ëëÿ Ѳ. Âèñîòà 36 ñì

1
2
248 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ïîºäíàííÿ ñèìâîë³â ç쳿 òà


ñåðïàíêà â îäíîìó çîáðàæåííÿ
íà ðîçïèñíèõ ÷àøàõ. Òðèï³ëëÿ Ѳ.
1 – ä³àìåòð 20 ñì
2 – ä³àìåòð 22 ñì
3 – ä³àìåòð 10,5 ñì
4 – ä³àìåòð 17 ñì
5 – ä³àìåòð 12,7 ñì

1
4

3
250 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Êîí³÷í³ ÷àø³ ç ñèìâîëàìè ̳ñÿöÿ


òà ç쳿.
1 – ä³àìåòð 9,5 ñì
2 – ä³àìåòð 14 ñì
3 – ä³àìåòð 9,5 ñì
4 – ÷àøà ç ì³ñÿ÷íèì ñèìâîëîì,
ä³àìåòð 10 ñì

1
3

4
252 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñí³ ãëå÷èêè ç ì³ñÿ÷íîþ òà


ðîñëèííîþ ñèìâîë³êîþ. Òðèï³ëëÿ
Ѳ².
1 – âèñîòà 17 ñì
2 – âèñîòà 22 ñì
3 – âèñîòà 22 ñì

1
2

3
254 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ðîçïèñíèé ïîñóä ç ðîñëèííîþ òà


ì³ñÿ÷íîþ ñèìâîë³êîþ. Òðèï³ëëÿ
²² .
1 – ãëå÷èê, âèñîòà 24 ñì
2 – ÷àøà, âèñîòà 8 ñì
3 – íàï³âñôåðè÷íà ÷àøà, âèñîòà
5 ñì

2
3
256 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – âåëèêà ÷àøà ç ðîñëèííèìè


ñèìâîëàìè â ðîçïèñó, ä³àìåòð 32
ñì
2 – ÷àøà ç ñèìâîëàìè ç쳿-âîäè,
ä³àìåòð 19 ñì
3 – ÷àøà ç ñèìâîëàìè ̳ñÿöÿ òà
ç쳿, ä³àìåòð 13,5 ñì

1
3

2
258 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

1 – ðîçïèñíèé êóáîê ³ç
çîáðàæåííÿì òðüîõ çì³é, âèñîòà
19,5 ñì
2 – ðîçïèñíà àìôîðà ³ç
çîáðàæåííÿì ïîâçó÷èõ çì³é,
âèñîòà 34 ñì

1
2
260 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Ñèìâîëè ç쳿-âîäè, õðåñòè â


ðîçïèñí³é îðíàìåíòàö³¿.
Òðèï³ëëÿ Ѳ òà Ѳ².
1 – êîí³÷íà ìèñêà, ä³àìåòð 25,5
ñì
2 – êîí³÷íà ìèñêà, âèñîòà 20 ñì
3 – ñôåðîêîí³÷íà ïîñóäèíà,
âèñîòà 24 ñì

1
3
262 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

Âåëèêi ðîçïèñíi çåðíîâèêè.


Òðèï³ëëÿ Ѳ²,
1 – âèñîòà 64 ñì
2 – âèñîòà 56 ñì

2
1
264 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

ϳçíüîòðèï³ëüñüêèé ïîñóä ç
ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì.
1 – ÷àøà, âèñîòà 9,5 ñì
2 – àìôîðà, âèñîòà 22 ñì

1
2
266 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

ϳçíüîòðèï³ëüñüêèé ïîñóä ç
ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì.
1 – ÷àøà, âèñîòà 9 ñì
2 – ãëåê, âèñîòà 25,5 ñì
3 – ãëåê, âèñîòà 27 ñì

1
2

3
268 ÊÎËÅÊÖ²ß «ÏËÀÒÀл

ϳçíüîòðèï³ëüñüêèé ïîñóä ç
ïîë³õðîìíèì ðîçïèñîì.
1 – çåðíîâèê ³ç ñîñêîïîä³áíèìè
âèñòóïàì, âèñîòà 60 ñì
2 – çåðíîâèê ³ç çîáðàæåííÿì
çì³é, âèñîòà 62 ñì

1
2

1
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß
272 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Ó çàãàëüíîìó ñïèñêó çðîáëåíà ñïðîá³ ç³áðàòè ÿêîìîãà á³ëü- 28.05.1999 ð.), ÷èííèì â³ä 01.07.2001 ð.; ñêîðî÷åííÿ ñë³â ³
øó á³áë³îãðàô³÷íó ³íôîðìàö³þ (ìîíîãðàô³¿, ñòàòò³ â çá³ðíèêàõ, ñëîâîñïîëó÷åíü – â³äïîâ³äíî äî ÄÑÒÓ 3582-97 «Ñêîðî÷åííÿ
ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ, òåçè äîïîâ³äåé êîíôåðåíö³é òà ³í.) çà ñë³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ó á³áë³îãðàô³÷íîìó îïèñ³: Çàãàëüí³
òåìàòèêîþ «Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà» çà ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2004 âèìîãè òà ïðàâèëà» òà ÃÎÑÒ 7.12-93 «Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ
ðîêó. çàïèñü. Ñîêðàùåíèå ñëîâ íà ðóññêîì ÿçûêå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ
Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ óñ³õ ìàòåð³àë³â çä³éñíåíî â³äïîâ³äíî è ïðàâèëà».
äî ÷èííèõ â Óêðà¿í³ ïðàâèë á³áë³îãðàô³÷íîãî îïèñó äîêóìåíò³â, Ïðèíöèï ðîçòàøóâàííÿ ìàòåð³àëó ó çàãàëüíîìó ñïèñêó –
âñòàíîâëåíèìè ÃÎÑÒ 7.1-84 «Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå àëôàâ³òíèé. Ñïèñîê ñêîðî÷åíü º ñï³ëüíèì äëÿ á³áë³îãðàô³¿ òà
äîêóìåíòà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ» òà çì³- ïðèì³òîê â ïåðøîìó òîì³.
íàìè äî íüîãî, çàòâåðäæåíèìè Äåðæàâíîþ ðàäîþ ç Î. Ì. ßöåíêî
ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëî㳿 òà ñåðòèô³êàö³¿ (Ïðîòîêîë ¹ 95 â³ä

ÑÏÈÑÎÊ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ

ÀÈÇ – Àðõåîëîãè÷åñêèå èõâåñòèÿ è çàìåòêè, èçäàâàåìûå ÊÑÎÀÌ – Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Îäåññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
Ìîñêîâñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì. Ì. àðõåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ. Îäåññà.
ÀËÞÐ – Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëåòîïèñü Þæíîé Ðîññèè. Êèåâ. Ë²Ì – Ëüâ³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé.
À – Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ. Ê. ÌÀÑÏ – Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî
ÀÎ – Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ. Ì. Ïðè÷åðíîìîðüÿ. Îäåññà.
ÀÏ ÓÐÑÐ – Àðõåîëîã³÷í³ ïàìÿòêè ÓÐÑÐ. Ê. ÌÀÝ – Ìóçåé àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè ÐÀÍ. Ëåíèíãðàä
ÀÑÃÝ – Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê Ãîñóäàðñòâåííîãî – Ñ. Ïåòåðáóðã.
Ýðìèòàæà. Ë., ÑÏá. ÌÄÀÏ – Ìàòåð³àëè ³ äîñë³äæåííÿ ç àðõåîëî㳿
ÁÊÈ×Ï – Áþëëåòåíü Êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ ÷åòâåðòè÷íîãî Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âðëèí³. Êè¿â.
ïåðèîäà ÀÍ ÑÑÑÐ. Ì. ÌÈÀ – Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. Ì.;
ÂÄÈ – Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè Ë.
Âåñòíèê ËÃÓ – Âåñòíèê Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ÍÀ ²À ÍÀÍÓ – Íàóêîâèé àðõ³â ²íñòèòóòó àðõåîëî㳿
óíèâåðñèòåòà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè.
ÂÎÊÊ – ³ñíèê Îäåñüêî¿ êîì³ñ³¿ êðàºçíàâñòâà. Îäåñà. ÍDz²ÌÊ – Íàóêîâ³ çàïèñêè ²íñòèòóòó ³ñòî𳿠ìàòåð³àëüíî¿
ÃÝ – Ãîñóäàðñòâåííûé Ýðìèòàæ êóëüòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ. Ê.
ÇÍÒØ (Çàï. ÍÒØ) – Çàïèñêè Íàóêîâîãî Òîâàðèñòâà ³ìåí³ ÍDzÑÍ – Íàóêîâ³ çàïèñêè ²íñòèòóòó ñóñï³ëüíèõ íàóê. Ëüâ³â.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. ÍÌ²Ó – Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Êè¿â.
ÇÎÀÎ – Çàïèñêè Îäåññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. ÍÔ ²À ÍÀÍÓ – Íàóêîâ³ ôîíäè ²íñòèòóòó àðõåîëî㳿
Îäåññà. Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè.
ÇÎÎÈÄ – Çàïèñêè Îäåññêîãî îáùåñòâà èñòîðèè è ÑÀ – Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ. Ì.
äðåâíîñòåé. Îäåññà. ÑÃÀÈÌÊ – Ñáîðíèê ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè èñòîðèè
ÈÀÊ – Èçâåñòèÿ Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè. ÑÏá. ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû.
Èçâ. ÃÀÈÌÊ – Èçâåñòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèè èñòîðèè ÑÝ – Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ. Ì. ÑÀÈ – Ñâîä
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. Ë. àðõåîëîãè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ. Ì.; Ë.
²À ÀÍ ÑÐÑÐ – ²íñòèòóò àðõåîëî㳿 ÀÍ ÑÐÑÐ. Ìîñêâà. ÒÊ – Êðèï³ëüñüêà êóëüòóðà. Ê.
²À ÍÀÍÓ – ²íñòèòóò àðõåîëî㳿 Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê ÒÊÌ – Òåðíîï³ëüñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé.
Óêðà¿íè. ÒÊÓ – Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà íà Óêðà¿í³. Ê.
²²ÌÊ ÀÍ ÑÐÑÐ – ²íñòèòóò ³ñòî𳿠ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ÀÍ Òð. ÀÑ – Òðóäû Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà. Ì.
ÑÐÑÐ. ÓÀÍ – Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ íàóê.
²ÔÊÌ – ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Ó²Æ – Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé æóðíàë. Ê.
²ÑÍ ÀÍ ÓÐÑÐ – ²íñòèòóò ñóñï³ëüíèõ íàóê ÀÍ ÓÐÑÐ (òåïåð Ó÷. çàï. ËÃÓ – Ó÷åíûå çàïèñêè Ëåíèíãðàäñêîãî
²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ìåí³ ². Êðèï'ÿêåâè÷à ÍÀÍ ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Óêðà¿íè).
²ÔÄϲ – ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé BAR – British Arheological Reports.
³íñòèòóò ³ìåí³ Â. Ñòåôàíèêà (òåïåð – Ïðèêàðïàòñüêèé BPS – Baltic-Pontic Studies.
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Â. Ñòåôàíèêà. EA – Eurasia Antiqua.
ÊÀÌ – Êðàê³âñüêèé àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé. JIES – Journal of Indo-European Studies.
ÊÇÀÄ – Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ çà àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äè. Ê. MAAK – Materialy archeologiczne i ettnograficzne. Krakow.
ÊÇÂÓÀÊ – Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî PPS – Proceedings of the Prehistoric Society. Cambridge.
àðõåîëîã³÷íîãî êîì³òåòó. Ê. SZ – Studijne Zvesti.
Êð. ÀÌ – Êðåìåíåöüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. SA – Slovenska Arheologia.
ÊÑÈÀ – Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ZWAK – Zbior wiadomosci do antropologii krajowej.
ÑÑÑÐ. Ì. Krakow.
ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ – Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà
àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ. Ê.
ÊÑÈÈÌÊ – Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà èñòîðèè
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. Ì.; Ë.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 273
1. Àâèëîâà Ë. È. Âëèÿíèå ñòåïíûõ êóëüòóð íà ïîãðåáàëü- 19. Àðòàìîíîâ Ì. ². ϳâäåííîïîä³ëüñüêà åêñïåäèö³ÿ // ÀÏ
íûé îáðÿä ïëåìåí ðàñïèñíîé êåðàìèêè Þãî-Âîñòî÷íîé ÓÐÑÐ. – Ê., 1949. – Ò. 1. – Ñ. 257–262.
Åâðîïû // Ïðîáëåìû ýïîõè ýíåîëèòà ñòåïíîé è ëåñî- 20. Àðòåìåíêî È. È. Ñðåäíåå è Âåðõíåå Ïîäíåïðîâüå â
ñòåïíîé ïîëîñû Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Òåç. äîêë. êîíô., êîíöå ýíåîëèòà è â ýïîõó áðîíçû (ñåðåäèíà ²²² –
19–22 ôåâð. 1980 ã. – Îðåíáóðã, 1980. – Ñ. 31–32. íà÷àëî ² òûñ. äî í.ý.): Àâòîðåô. äèñ. … ä-ðà èñò. íàóê
2. Àâèëîâà Ë. È. Ê èçó÷åíèþ ïîçäíåòðèïîëüñêîãî / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1977. – 63 ñ.
ïîãðåáàëüíîãî îáðÿäà // ÑÀ. – 1979. – ¹ 3. – 21. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Þæíîì Ïîäíåñòðîâüå
Ñ. 58–68: èë. – Ðåç. àíãë. / Ïåòðåíêî Â. Ã., Íîñîâà Ë. Â., Êîæóõàðü Â. Ê.,
3. Àâèëîâà Ë. È. Î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ êóëüòà ïðåäêîâ â Äåíèñþê Â. Ë. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³
êóëüòóðàõ ðàííåãî ìåòàëëà (Êóêóòåíè-Òðèïîëüå, 2001–2002 ðð. – Ê., 2003. – Ñ. 224–228.
Ãóìåëüíèöà) // Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ â ïåðâî- 22. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³ êàì'ÿíîãî
áûòíîì îáùåñòâå: Òåç. äîêë. êîíô. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Èí-ò â³êó. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1981. – 308 ñ.
íàó÷. èíôîðì. ïî îáùåñòâ. íàóêàì, ÈÀ – Ì., 1987. – 23. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (Êîðîòêèé
Ñ. 112–114. ñïèñîê). – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1966. – 463 ñ.
4. Àâèëîâà Ë. È. Î ñîöèîëîãè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè 24. Áàëàáèíà Â. È. Àðõåîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò òðèïîëü-
ïîãðåáàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ ïîçäíåãî Òðèïîëüÿ // ñêîé çîîìîðôíîé ïëàñòèêè // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàññîâûõ è ðàííåêëàññîâûõ ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå:
îáùåñòâ: Òåç. äîêë. ²²² êîíô. ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÈÀ ÀÍ Òåç. äîê. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ.
ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. 5–7. 142–146.
5. Àâèëîâà Ë. È. Ïîãðåáàëüíûé îáðÿä çåìëåäåëüöåâ 25. Áàëàáèíà Â. È. Çîîìîðôíàÿ ïëàñòèêà êóëüòóðû
ýíåîëèòà Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû: (Ïî Òðèïîëüÿ: Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ.
ìàòåðèàëàì êóëüòóð Òèñàïîëãàð Áîäðî÷êåðåñòóð è ÈÀ. – Ì., 1990. – 26 ñ., èë.
Êóêóòåíè Òðèïîëüå) // ÂÌÓ. Ñåð. 8: Èñòîðèÿ. – 1981. 26. Áàëàáèíà Â. È. Çîîìîðôíûå èçîáðàæåíèÿ èç ×è÷èð-
– ¹ 3. – Ñ. 56–69. – Áèáëèîãð.: 43 ññûëêè. êîçîâñêîãî ïîñåëåíèÿ / Áàëàáèíà Â. È., Ãèðíûê È. Ï.
6. Àâèëîâà Ë. È. Ïîãðåáàëüíûé îáðÿä çåìëåäåëü÷åñêèõ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1988. – Âûï. 193. –
êóëüòóð ýíåîëèòà Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Àâòîðåô. Ñ. 82–88.
äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê / Ìîñê. óí-ò. – Ì., 1984. – 27. Áàëàáèíà Â. È. Ê ïðî÷òåíèþ çìåèíûõ èçîáðàæåíèé
24 ñ. ñïèðàëåâèäíîãî îðíàìåíòà äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ Åâðî-
7. Àâèëîâà Ë. È. Ïîãðåáàëüíûé îáðÿä ýíåîëèòè÷åñêèõ ïû // ÂÄÈ. – Ì., 1998. – ¹ 2. – Ñ. 135–151.
çåìëåäåëüöåâ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû // ÊÑÈÀ ÀÍ 28. Áàëàáèíà Â. È. Ìèêñàìîðôíûå ôèãóðêè Êóêóòåíè-
ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Âûï. 185. – Ñ. 9–14. – Òðèïîëüÿ // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè çåìëåäåëüöåâ è
Áèáëèîãð.: ñ. 13–14. ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ (V òûñ. äî í.ý. –
8. Àëåêñååâà È. Ë. Êóðãàíû ýïîõè ïàëåîìåòàëëà â Ñå- V â. í.ý.) // Ìàòåðèàëû ìåæäóíàð. êîíô., Êèøèíåâ,
âåðî-Çàïàäíîì Ïðè÷åðíîìîðüå. – Ê., 1992. 10–14 äåê. 1990 ã. – Ê., 1990. – Ñ. 41–43.
9. Àìáóðãåð Í. Ï. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ 29. Áàëàáèíà Â. È. Î Ïðåêðàñíîé Äàìå, åå ðûöàðÿõ è
ñ. Áîðòíè÷³ [ïîáëèçó Êèºâà] / Àìáóðãåð Í. Ï., Á³ëà- áàðäàõ(Ò. Ñ. Ïàññåê, Á. À. Ëàòûíèí è À. À. Ïîòàïîâ)
íîâñüêà Ò. Ä. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. 6. – // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 14–31.
Ñ. 115–117: ³ë. 30. Áàëàáèíà Â. È. Îïûò êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà ñîñòàâà
10. Àíäðèåíêî Â. Ï. Èññëåäîâàíèÿ â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè êóëüòóðíîãî ñëîÿ ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåðíà-
// ÀÎ 1972 ã. – 1973. – Ñ. 253. øåâêà // Òåîðèÿ è ìåòîäû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
11. Àíòîíîâè÷ Â. Á. Àðõåîëîã³÷íà êàðòà Âîëèíñüêî¿ âàíèé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1982. – Ñ. 185–195.
ãóáåðí³¿ // Òð. XI Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Êèåâå. – 31. Áàëàáèíà Â. È. Îöåíêà âñòðå÷àåìîñòè ìåëêîé ôèãóð-
Ì., 1900. – Ò. 1. – Ñ. 1–130. íîé ïëàñòèêè íà ïîñåëåíèÿõ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû //
12. Àíòîíîâè÷ Â. Á. Î ðàñêîïêàõ Â. Õâîéêè ïî Êèðèë- Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàññîâûõ è ðàííåêëàññîâûõ
ëîâñêîé óë. // ×òåíèÿ â Î-âå Íåñòîðà-ëåòîïèñöà. – Ê., îáùåñòâ: Òåç. äîêë. III êîíô. ìîë. ó÷¸íûõ ÈÀ ÀÍ
1896. – Êí. 11. – Ñ. 8–11. ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. 15–17.
13. Àíòîíîâè÷ Â. Á. Ïàìÿòíèêè êàìåííîãî âåêà, íàéäåí- 32. Áàëàáèíà Â. È. Ôèãóðêè æèâîòíûõ â ïëàñòèêå Êóêó-
íûå â Êèåâå â òå÷åíèè ïîñëåäíèõ ëåò // Òð. X Àðõåî- òåíè-Òðèïîëüÿ. – Ì.: Ñòàðûé ñàä, 1998. – 270 ñ.
ëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Ðèãå. – Ì., 1899. – Ò. 1. 33. Áàëàáèíà Â. È. Ôèãóðêè æèâîòíûõ è èõ ñèìâîëèêà íà
14. Àíòðîïîëîã³÷íèé ñêëàä äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè: ñîñóäàõ êàê îòðàæåíèå îäíîé èç çíàêîâûõ ñèñòåì
åòíîãåíåòè÷í³ àñïåêòè // Åòí³÷íà ³ñòîð³ÿ äàâíüî¿ Óêðà¿- äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ Åâðîïû // ÐÀ. – 1997. – ¹ 2.
íè / Òîëî÷êî Ï. Ï., Ä. Í. Êîçàê, Ìîöÿ Î. Ï., Ìóð- – Ñ. 29–34.
ç³í Â. Þ., Îòðîùåíêî Â. Â., Ñåãåäà Ñ. Ï.; ²í-ò àðõåîëî- 34. Áàëàáèíà Â. È. Çîîìîðôíûå ôèãóðêè è îäíà èç çíàêî-
㳿 ÍÀÍ Óêðà¿íè. – Ê., 2000. – Ñ. 242–276. âûõ ñèñòåì äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ // Âåùü â êîíòåêñòå
15. Àðòàìîíîâ Ì. È. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ïî- êóëüòóðû: Òåç. êîíô. – ÑÏá., 194. – 88–89.
äîëèè [1947 ã., Âèííèö. îáë. ] // Âåñòíèê ËÃÓ. – 35. Áàðàí Â. Ä. Ðàñêîïêè ñåëèùà Áåðíàøåâêà / Áà-
1947. – ¹ 12. – Ñ. 134–135. ðàí Â. Ä., Âèíîêóð È. Ñ., Æóðêî Ï. È., Êîçàê Ä. Í.,
16. Àðòàìîíîâ Ì. È. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ìåãåé Â. Ô., Ùåãåëüñêèé È. È. // Àðõåîëîãè÷åñêèå
Þæíîé Ïîäîëèè [Âèííèö. îáë.] â 1948 ã. // Âåñòíèê îòêðûòèÿ 1978 ã. – Ì., 1979. – Ñ. 295–296.
ËÃÓ. – 1948. – ¹ 11. – Ñ. 177–181. 36. Áàíäð³âñüêèé Ì. Ñ. Äîñë³äæåííÿ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿
17. Àðòàìîíîâ Ì. È. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ãîñïäîãîâ³ðíî¿ åêñïåäèö³¿ / Áàíäð³âñüêèé Ì. Ñ., Êî-
Þæíîé Ïîäîëèè â 1952–53 ãã. // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., íîïëÿ Â. Ì., Ìàöêåâîé Ë. Ã., Ìèõàëü÷èøèí ². Ð. //
1955. – Âûï. 59. – Ñ. 100–117. Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. –
18. Àðòàìîíîâ Ì. È. Íåêîòîðûå èòîãè ïÿòèëåòíèõ Ëüâ³â, 1991. – Ñ. 17–19.
èññëåäîâàíèé Þãî-Ïîäîëüñêîé ýêñïåäèöèè // ÊÑÈÀ 37. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Êóõîííàÿ êåðàìèêà òðèïîëüñêîé
ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 82–87. êóëüòóðû: Àâòîðåô. Äèñ. … êàíä. Èñò. Íàóê. – Ë.,
274 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

1949. Ñ. 1–16. 57. Áèáèêîâ Ñ. Í. Íîâûå èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîé êóëü-


38. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Ïîçäíåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó òóðû â Ñðåäíåì Ïîäíåïðîâüå [Êèåâ. îáë.] // Òåç. äîêë.
ñ. Òðîÿíîâà Æèòîìèðñêîé îáëàñòè / Áåëàíîâñ- íà çàñåäàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ èòîãàì ïîëåâûõ èññëå-
êàÿ Ò. Ä., Øìàãëèé Í. Ì. // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., äîâàíèé 1963 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ Îòä-íèå èñò. íàóê è äð. –
1959. – Âûï. 8. – Ñ. 125–128: èë. Ì., 1964. – Ñ. 20–23.
39. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ëóêà- 58. Áèáèêîâ Ñ. Í. Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ñèíõðîíèçàöèè è
Óñòèíñêàÿ [Õìåëüíèö. îáë.] // Èññëåäîâàíèÿ ïî ðàññåëåíèÿ òðèïîëüñêèõ ïëåìåí: [Äîêëàä íà VII
àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. – Ë., 1961. – Ñ. 56–68. ÌÊÀÝÍ, Ìîñêâà, àâãóñò 1964 ã.]. – Ì.: Íàóêà, 1964.
40. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Ñâåòëîé ïàìÿòè Òàòüÿíû Ñåðãååâíû – 10 ñ. – Áèáëèîãð.: ñ. 9–10.
Ïàññåê (15 àâãóñòà 1903 ã. – 4 àâãóñòà 1968 ã.) // 59. Áèáèêîâ Ñ. Í. Î ðàííèõ ôîðìàõ ðåìåñëåííîãî
Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 11–13. ïðîèçâîäñòâà // Äîìàøíèå ïðîìûñëû è ðåìåñëî: Òåç.
41. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà. – Ë.: Èçä-âî äîêë. ðàñøèð. çàñåäàíèÿ-ñåêòîðà Ñðåä. Àçèè è Êàâêàçà
ËÃÓ, 1958. – 48 ñ. – (Ëåêöèè ïî êóðñó «Îñíîâû / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ë., 1970. – Ñ. 3–6.
àðõåîëîãèè» / Ëåíèíãð. óí-ò. Îòä-íèå çàî÷. îáó÷åíèÿ). 60. Áèáèêîâ Ñ. Í. Î ðåòðîñïåêòèâíîì âîññòàíîâëåíèè
42. Áåëàíîâñêàÿ Ò. Ä. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Êðàñíî- àðõåîëîãè÷åñêèõ îñòàòêîâ íà ìåñòàõ çàëåãàíèé //
ñòàâêà [×åðêàñ. îáë.] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1957. – ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1960. – Âûï. 9. – Ñ. 43–46:
Âûï. 69. – Ñ. 31–39: èë. èë.
43. Áåëàÿ Í. Ã. Áëàãîðîäíûé îëåíü ðàííåòðèïîëüñêîãî 61. Áèáèêîâ Ñ. Í. Î õðîíîëîãè÷åñêîì çàñåëåíèè ïàìÿò-
ïîñåëåíèÿ Áåðíàøåâêà íà Ñðåäíåì Äíåñòðå [Âèííèö. íèêîâ Òðèïîëüÿ-À è òèïà Ãóìåëüíèöû (Àëäåíü-²²) íà
îáë.] / Áåëàÿ Í. Ã., Ëîãâèíåíêî Í. À. // Âåñòí. çîî- þãî-çàïàäå ÑÑÑÐ // VII Ìåæäóíàð. êîíãðåññ äîèñòî-
ëîãèè. – 1986. – ¹ 6. – Ñ. 23–26: èë. – Áèáëèîãð.: ðèêîâ è ïðîòîèñòîðèêîâ: Äîêë. è ñîîáù. àðõåîëîãîâ
ñ. 26. ÑÑÑÐ. – Ì.: Íàóêà, 1966. – Ñ. 93–99.
44. Áåëüñêàÿ Ã. 5 000 ëåò íàçàä: Òðèïîëüå // ÇÑ. – 1979. 62. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ïàìÿòíèêè êóëüòóðû Ãóìåëüííèöà íà
– ¹ 3. – Ñ. 23–27: èë. òåððèòîðèè ÓÑÑÐ / Áèáèêîâ Ñ. Í., Ñóááîòèí Ë. Â. //
45. Áåëüñêàÿ Ã. Ðîâåñíèê Óðà è Àêêàäà íà Äíåïðå // ÇÑ. Àðõåîëîãèÿ Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. – Ê., 1985. – Ò. 1. – Ñ.
– 1975. – ¹ 10. – Ñ. 20–23: èë. 237–240.
46. Áåðåçàíñêàÿ Ñ. Ñ. Ïîñåëåíèå ïðåäñêèôñêîãî âðåìåíè â 63. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ïîñåëåíèå â ñ. Ëóêà-Âðóáëåâåöêàÿ è
ñ. Ñîáêîâêà / Áåðåçàíñêàÿ Ñ. Ñ., Êîâïàíåíêî Ã. Ò. // ïðîáëåìà ðàííåãî òðèïîëüÿ [Õìåëüíèö. îáë.] //
Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ. – Äîêëàäû VI íàó÷. êîíô. ÈÀ / ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1953.
Ê., 1952. – ñ. 78–84. – Ñ. 247–260.
47. Áåðåçàíñêàÿ Ñ. Ñ. Ðàçâåäêà â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ 64. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ïîñåëåíèå Ëóêà-Âðóáëåâåöêàÿ è åãî
Óêðàèíû. // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàè- çíà÷åíèå äëÿ èñòîðèè ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèõ ïëåìåí
íå â 1967 ã. – Ê.: Íàóê. Äóìêà, 1968. – Âûï. 2. – þãà ÑÑÑÐ // ÑÀ. – 1949. – Ò. 11. – Ñ. 127–150: èë.
Ñ. 31–34. 65. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ëóêà-
48. Áèáèêîâ Ñ. Í. Äîòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ëóêà-Âðóá- Âðóáëåâåöêàÿ íà Äíåñòðå: Ê èñòîðèè ðàííèõ çåìëåäåë.-
ëåâåöêàÿ // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1947. – Âûï. 21. – ñêîòîâîä. ïëåìåí íà þãî-âîñòîêå Åâðîïû. – Ì.; Ë.:
Ñ. 60–64: èë. Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1953. – 460 ñ.: èë. – (ÌÈÀ / ÀÍ
49. Áèáèêîâ Ñ. Í. Äðåâíèå êðåìíåâûå âûðàáîòêè íà ãîðå ÑÑÑÐ. ÈÈÌÊ; ¹ 38). – Ðåö.: Ïàññåê Ò. Ñ. // ÂÄÈ.
Áåëîé â ðàéîíå Êàìåíåö-Ïîäîëüñêà // Ìàòåðèàëû – 1954. – ¹ 2. – Ñ. 70–75; Ìàåâñêèé Ê. // ÑÀ. –
ñåññèè, ïîñâÿùåííîé èòîãàì àðõåîëîãè÷åñêèõ è 1959. – ¹ 1. – Ñ. 302–306; Îòâåòû ðåöåíçåíòàì //
ýòíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 1964 ãîäà â ÑÑÑÐ: [Òåç. ÂÄÈ. – 1955. – ¹ 3. – Ñ. 209–214; ÑÀ. – 1960. –
äîêë.] / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòäåëåíèå èñòîðèè, ÀÍ ÀçÑÑÐ. ¹ 1. – Ñ. 316–319.
Îòäåëåíèå îáùåñòâ. íàóê. – Áàêó: Èçä-âî ÀÍ ÀçÑÑÐ, 66. Áèáèêîâ Ñ. Í. Òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ â îêðåñòíîñòÿõ
1965. – Ñ. 56–58; Òî æå // Òåç. äîï. [Ïåðøî¿] Ïîä³ëü. Ëóêè-Âðóáëåâåöêîé // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1956. –
³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., Õìåëüíèöüêèé, æîâò., Âûï. 6. – Ñ. 13–17.
1965 ð. / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Õìåëüíèöüêèé: 67. Áèáèêîâ Ñ. Í. Õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèé êîìïëåêñ
Á. â., 1965. – Ñ. 62–64. ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ: (Îïûò èçó÷. ïåðâîáûò. ýêî-
50. Áèáèêîâ Ñ. Í. Æèëèùà ðàííåçåìëåäåëü÷åñêîãî ïî- íîìèêè) // ÑÀ. – 1965. – ¹ 1. – Ñ. 48–62.
ñåëåíèÿ â Ëóêà-Âðóáëåâåöêîé íà Äíåñòðå // ÊÑÈÈÌÊ. 68. Áèáèêîâà Â. È. Äîìàøíèå è äèêèå æèâîòíûå èç ïîñå-
– Ì.; Ë., 1950. – Âûï. 35. – Ñ. 74–84: èë. ëåíèÿ Ëóêà-Âðóáëåâåöêàÿ [Õìåëüíèö. îáë.] //
51. Áèáèêîâ Ñ. Í. Èç èñòîðèè êàìåííûõ ñåðïîâ íà Þãî- ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1950. – Âûï. 32. – Ñ. 57–61.
Âîñòîêå Åâðîïû // ÑÀ. – 1962. – ¹ 3. – Ñ. 3–24: èë. 69. Áèáèêîâà Â. È. Èç èñòîðèè ãîëîöåíîâîé ôàóíû ïîçâî-
52. Áèáèêîâ Ñ. Í. Èç ðàáîò â Ëóêå-Âðóáëåâåöêîé // íî÷íûõ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå // Ïðèðîäíàÿ îáñòàíîâêà
ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1952. – Âûï. 45. – Ñ. 19–29: èë. è ôàóíà ïðîøëîãî. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1963. –
53. Áèáèêîâ Ñ. Í. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêîâ Ñ. 119–146.
íà Ñðåäíåì Ïîäíåñòðîâüå [Õìåëüíèö. îáë.] // ÊÑÈÀ 70. Áèáèêîâà Â. È. Ê èçó÷åíèþ äðåâíåéøèõ äîìàøíèõ
ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 138–139. ëîøàäåé Âîñòî÷íîé Åâðîïû // ÁÌÎÈÏ. – 1967. – Ò.
54. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ê âîïðîñó î ïîãðåáàëüíîì ðèòóàëå â 72, Îòä. áèîë., ¹ 3. – Ñ. 106–118: èë. – Ðåç. àíãë. –
Òðèïîëüå // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1952. – Âûï. 48. – Áèáëèîãð.: ñ. 118.
Ñ. 36–41. 71. Áèáèêîâà Â. È. Î äîìåñòèêàöèè ëîøàäè íà þãî-
55. Áèáèêîâ Ñ. Í. Ê âîïðîñó î ðèòóàëüíûõ ïîãðåáåíèÿõ â âîñòîêå Åâðîïû // Ìàòåð³àëè XIII êîíô. ²í-òó àðõåî-
òðèïîëüñêèõ æèëèùàõ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1953. ëî㳿 ÀÍ ÓÐÑÐ, ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-ð³÷÷þ ÀÍ ÓÐÑÐ, Êè¿â,
– Âûï. 2. – Ñ. 84. 1968 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1972. – Ñ. 106–111.
56. Áèáèêîâ Ñ. Í. Êóëüòîâûå æåíñêèå èçîáðàæåíèÿ 72. Áèáèêîâà Â. È. Ôàóíà ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèõ ïëåìåí Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû Ëóêà-Âðóáëåâåöêàÿ // Áèáèêîâ Ñ. Í. Ðàííåòðèïîëüñ-
// ÑÀ. – 1951. – Ò. 15. – Ñ. 122–139: èë. êîå ïîñåëåíèå Ëóêà-Âðóáëåâåöêàÿ íà Äíåñòðå. – Ì.;
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 275
Ë., 1953. – Ñ. 411–458. – 312 ñ.: èë. – Ðåç. ôð. – Ðåö.: Ïàññåê Ò. Ñ. // ÂÄÈ.
73. Áèêáàåâ Â. Ì. Äàííûå ê ðèòóàëó, ñâÿçàííîìó ñ – 1938. – ¹ 1. – Ñ. 129–131.
îñòàâëåíèåì êóêóòåíü-òðèïîëüñêèõ ãîí÷àðíûõ ïå÷åé // 91. Áîãàåâñêèé Á. Ë. Ðàêîâèíû â ðàñïèñíîé êåðàìèêå
Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé Êèòàÿ, Êðèòà è Òðèïîëüÿ. – Ë., 1931. – 101 ñ. – (Èçâ.
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. ÃÀÈÌÊ; Ò. 6, âûï. 8/9). – Ðåö.: Ðàâäîíèêàñ Â. È. //
– Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 146–552. ÑÃÀÈÌÊ. – 1931. – ¹ 6. – Ñ. 31–34.
74. Áèêáàåâ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ íà ïîñåëåíèè Áîëîãàíû I 92. Áîäàêè – ïîñåëåíèå-ìàñòåðñêàÿ íà ñåâåðî-çàïàäå òðè-
// Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ìîëäàâèè (1985). ïîëüñêîé êóëüòóðû / Ñêàêóí Í. Í., Ñàìçóí À., Ñòàð-
– Êèøèí¸â, 1990. – Ñ. 23–34. êîâà Å. Ã., Ìàòåâà Á. È. // Òðèïiëüñêèé ñâiò i éîãî ñóñi-
75. Áèêáàåâ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äi: Òåç. äîï. ì³æíàð. íàóê.-ïðàêò. êîíô. – Çáàðàæ,
Ãëàâàí I // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè 2001. – Ñ. 54–55.
è ýòíîãðàôèè Ìîëäîâû. – Êèøèí¸â, 1992. – 93. Áîëñóíîâñêèé Ê. Â. Ñèìâîë çìåÿ â «Òðèïîëüñêîé êóëü-
Ñ. 101–117. òóðå»: Ìèôîëîãè÷åñêèé ýòþä. – Ê., 1905.
76. Áèêáàåâ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 94. Áîëñóíîâñêèé Ê. Â. Ñèìâîëèêà ýïîõè íåîëèòà. – Ê.,
Øóðû I // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ìîëäàâèè 1908.
(1984). – Êèøèí¸â, 1987. – Ñ. 50–61. 95. Áîëòåíêî Ì. Ô. Êåðàì³êà ç Óñàòîâà // ÒÊÓ / ÓÀÍ.
77. Áèêáàåâ Â. Ì. Ïðåäãîðäèíåøòñêèå ïàìÿòíèêè òèïà Âñåóêð. àðõåîë. êîì³ñ. – Ê.: ÓÀÍ, 1926. – Âèï. 1. –
Êèðèëåíü â Ñåâåðíîé Ìîëäîâå // Äðåâíåéøèå îáùíîñ- Ñ. 8–30.
òè çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíî- 96. Áîëòåíêî Ì. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâî-Áîëüøåêóÿëü-
ìîðüÿ V òûñ. äî í.ý.: Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàð. àðõåî- íèöêîãî ïîëÿ êóëüòóðíûõ îñòàòêîâ [áëèç Îäåññû] //
ëîãè÷åñêîé êîíô. – Òèðàñïîëü, 1994. – Ñ. 64–69. ÂÎÊÊ. – 1925. – ¹ 2/3. – Ñ. 48–66: èë. – Ðåç. íåì.
78. Áèëÿøèâñêèé Í. Ô. Ðàñêîïêè íà ìåñòå íåîëèòè÷åñêîãî 97. Áîëòåíêî Ì. Ô. Ñòðàòèãðàôèÿ è õðîíîëîãèÿ Áîëü-
ïîñåëåíèÿ ñ êåðàìèêîé äîìèêåíñêîãî òèïà ó ñ. Êîëî- øîãî Êóÿëüíèêà [ïîä Îäåññîé] // ÌÀÑÏ. – 1957. –
äèñòîãî Çâåíèãîðîäñêîãî óåçäà Êèåâñêîé ãóáåðíèè // Âûï. 1. – Ñ. 24–33: èë.
ÀËÞÐ. – Ê., 1900. – Ñ. 148–155. 98. Áîëòåíêî Ì. Ô. Ôèãóðíûå êåðàìè÷åñêèå ôðàãìåíòû
79. Á³á³êîâ Ñ. Ì. Äîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ëóêà-Âðóáë³- èç Óñàòîâñêèõ ðàñêîïîê // ³ñíèê Îäåñüêî¿ êîì³ñ³¿
âåöüêà íà Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ [Õìåëüíèö. îáë.] // ÀÏ êðàºçíàâñòâà. – Î., 1924. – Âèï. 1.
ÓÐÑÐ. – 1949. – Ò. 2. – Ñ. 226–242: ³ë. 99. Áîíäàð Ì. Ì. Äîñë³äæåííÿ Êàí³âñüêî¿ êîìïëåêñíî¿
80. Á³á³êîâ Ñ. Ì. Ðîçâ³äêè íà Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ ó 1969 ð. åêñïåäèö³¿ // ÀÄÓ 1969 ð. Ê., 1972. – Âèï. 4. –
/ Á³á³êîâ Ñ. Ì., ªâäîê³ìîâ Ã. Ë., Çáåíîâè÷ Â. Ã. // Ñ. 87–91.
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â 1969 ð. – Ê., 100. Áîíäàð Ì. Ì. Ïàì'ÿòêè ñòàðîäàâíüîãî ìèíóëîãî
1969. – Ñ. 368–369. Êàí³âñüêîãî Ïðèäí³ïðîâ'ÿ. – Ê., 1959. – 79 ñ.
81. Á³á³êîâ Ñ. Ì. Òåð³îìîðôí³ çîáðàæåííÿ â Òðèï³ëë³: 101. Áîðèñêîâñüêèé Ï. É. Äåÿê³ äîïîâíåííÿ äî àðõåîëî-
(Òðèï³ë. «çâ³ðèí. ñòèëü») // Àðõåîëîã³ÿ. – 1989. – ã³÷íî¿ êàðòè Ñåðåäíüî¿ Íàääí³ñòðÿíùèíè // Àðõåîëîã³ÿ.
¹ 2. – Ñ. 6–11: ³ë. – Ðåç. ðîñ., àíãë. – Á³áë³îãð.: 11 – Ê., 1950. – Ò. 4. – Ñ. 124–125.
ïîñèëàíü. 102. Áîðêîâñêèé Í. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîëîñêîâî
82. Á³á³êîâ Ñ. Ì. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ãðåáåí³ [Õìåëüíèö î6ë.] // Òåç. äîï. [1-¿] Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòî-
[Êè¿â. îáë.] / Á³á³êîâ Ñ. Ì., Øìàãë³é Ì. Ì. // Àðõåî- ðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., Õìåëüíèöüêèé, æîâò. 1965 ð.
ëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1964. – Ò. 16. – Ñ. / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Õìåëüíèöüêèé: Á. â.,
131–136: ³ë. – Ðåç. ðîñ. 1965. – Ñ. 68–69.
83. Á³á³êîâà Â. ². Äî ³ñòî𳿠äîìåñòèêàö³¿ êîíÿ íà ï³âäåí- 103. Áîðêîâñüêèé Ì. Ñ. Ïîñåëåííÿ ðîçâèíóòîãî Òðèï³ëëÿ
íîìó ñõîä³ ªâðîïè // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ «Ïàþê-²» ïîáëèçó ñ. Õîäîð³âö³ [Õìåëüí. îáë.] //
ÓÐÑÐ, 1969. – Ò. 22. – Ñ. 55–67. Ìàòåð³àëè 3-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.
84. Á³ëàíîâñüêà Ò. Ä. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ [Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, òðàâ. 1969 ð.] / Êàì'ÿíåöü-
ñ. Áîðòíè÷³â / Á³ëàíîâñüêà Ò. Ä., Àìáóðãåð Í. Ï. // ÀÏ Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Ë.: Êàìåíÿð, 1970. – Ñ. 107.
ÓÐÑÐ. – Ê., 1956. – Ò. 6. – Ñ. 115–117. 104. Áðàé÷åâñüêèé Ì. Þ. Äîñë³äæåííÿ íà òðåòüîìó Ãîðîäñü-
85. Á³ëàñ Ì. Í. Ðîçâèòîê àðõåîëî㳿 ó Ëüâ³âñüêîìó óí-ò³ ó êîìó ãîðîäèù³ // Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ÓÐÑÐ. – Ê.,
ì³æâîºííèé ïåð³îä (1919–1939) // Àðõåîëîã³ÿ. – 1952. – Ò. 3. – Ñ. 401–408.
2002. – ¹ 2. – Ñ. 153–154. 105. Áðàí³öüêèé À. Çèìíå, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé ðàéîí –
86. Á³ëÿø³âñüêèé Ì. Ò. Áîðèñ³âñüêå ãîðîäèùå [³ííèö. âèñî÷èííå íåîë³òè÷íå ïîñåëåííÿ // ̳æíàðîäíà àðõåî-
îáë.] // ÒÊÓ / ÓÀÍ. Âñåóêð. àðõåîë. êîì³ñ. – Ê.: ÓÀÍ, ëîã³÷íà êîíôåðåíö³ÿ «Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøèë³â-
1926. – Âèï. 1. – Ñ. 1–7: ³ë. – Ðåç. ôð. ö³-Îáîç» (äî 120-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ). Íàóêîâ³ ìàòåð³àëè.
87. Á³ëÿø³âñüêèé Ì. Ò. Äîñë³äè íà ãîðîäèù³ á³ëÿ ñ. Áî- – Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 24–28.
ðèñ³âêè Ëèíåöüêîãî ðàéîíó (Ëèïîâåöüêîãî ïîâ³òó) íà 106. Áóçÿí Ã. Ì. Ãðóïà ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü íà ë³-
Êè¿âùèí³ [òåïåð ³ííèö. îáë.] // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ âîáåðåææ³ ñåðåäíüîãî Äí³ïðà // Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³
ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà 1925 ð³ê. – 1926. – Ñ. 67–71: ³ë. éîãî ñóñ³äè: Òåç. äîï. ̳æíàð. íàóê.-ïðàêò. êîíô. –
– Ðåç. ôð. Çáàðàæ, 2000. – Ñ. 7–8.
88. Áîáðîâñüêèé Ò. Íîâà ïàì'ÿòêà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 107. Áóçÿí Ã. Ì. Äîñë³äæåííÿ ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåí-
íà òåðèòî𳿠ì³ñòà Êèºâà // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó íÿ Êðóòóõà-Æîëîá ïîáëèçó Ïåðåÿñëàâà // Ïåðåÿñ-
ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. ëàâñüêà çåìëÿ ³ ñâ³ò ëþäèíè. – Ê.; Ïåðåÿñëàâ-Õìåëü-
– Ñ. 267–272. íèöüêèé, 1998. – Ñ. 4–7.
89. Áîãàåâñêèé Á. Ë. Èçîáðàæåíèå ëîøàäè â ïîçäíå- 108. Áóçÿí Ã. Ì. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ
»ðîäîâîì» îáùåñòâå Äíåñòðî-Äíåïðîâñêîãî ðàéîíà // Êðóòóõà-Æîëîá ïîáëèçó Ïåðåÿñëàâà-Õìåëüíèöüêîãî /
ÑÃÀÈÌÊ. – 1931. – ¹ 1. – Ñ. 20–25: èë. Áóçÿí Ã. Ì., ßêóáåíêî Î. Î. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ
90. Áîãàåâñêèé Á. Ë. Îðóäèÿ ïðîèçâîäñòâà è äîìàøíèå â Óêðà¿í³ 1997–1998 ðð. – Ê., 1998. – Ñ. 59–60.
æèâîòíûå Òðèïîëüÿ / ÃÀÈÌÊ. – Ë.: Ñîöýêãèç, 1937. 109. Áóçÿí Ã. Ì. Çàñòîñóâàííÿ êàìåíþ â äîìîáóä³âíèöòâ³
276 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

òðèï³ëüñüêî-êóêóòåíñüêèõ ïëåìåí: (Çà ìàòåð³àëàìè ðîç- âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 4–6.


êîïîê â Æâàíåöü [Õìåëüíèö. îáë.]) // Òåç. äîï. 8-¿ 124. Áóðäî Í. Á. Íîâûå äàííûå äëÿ àáñîëþòíîé äàòèðîâêè
Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåî- íåîëèòà è ðàííåãî ýíåîëèòà íà òåððèòîðèè Óêðàèíû //
ëî㳿:. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 10–12. Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 431–446.
110. Áóçÿí Ã. Ì. Íîâûå ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïàìÿòíèêè íà 125. Áóðäî Í. Á. Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ðàííåòðèïîëüñêîãî
Ëåâîáåðåæüå Äíåïðà // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè çåìëå- ïîñåëåíèÿ Ãðåáåíèêîâ ßð [×åðêàñ. îáë.] // Ðàííå-
äåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ V òûñ. çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü-
äî í.ý. – V â. í.ý. – Òèðàñïîëü, 1994. – Ñ. 70–73. òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. –
111. Áóçÿí Ã. Ì. Îá îñîáåííîñòÿõ òðèïîëüñêî-êóêóòåíñêîãî Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 195–199.
äîìîñòðîèòñëüñòâà êîñåíîâñêîé ëîêàëüíîé ãðóïïû 126. Áóðäî Í. Á. Îñíîâè õðîíîëî㳿 Òðèï³ëëÿ-Êóêóòåí³ /
[×åðêàñ. îáë.] // Äóõîâíàÿ êóëüòóðà äðåâíåãî íàñå- Áóðäî Í. Á., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³ÿ. – 1998. –
ëåíèÿ Óêðàèíû: Òåç. äîêë. íàó÷.-ïðàêò. êîíô., Êèåâ, ¹ 2. – Ñ. 3–14.
ìàé 1989 ã. – Ê., 1989. – Ñ. 50–51. 127. Áóðäî Í. Á. Îñîáåííîñòè êåðàìè÷åñêîãî êîìïëåêñà
112. Áóçÿí Ã. Ì. Îñîáåííîñòè òðèïîëüñêî-êóêóòåíñêîãî Ïðåêóêóòåíü-Òðèïîëüå À è ïðîáëåìà ãåíåçèñà òðè-
äîìîñòðîèòåëüñòâà êîñåíîâñêîé ëîêàëüíîé ãðóïïû // ïîëüñêîé êóëüòóðû // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹
Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. – Ê., 1991. – 2. – Ñ. 141–163.
Ñ. 18–26. 128. Áóðäî Í. Á. Îò ïðèäîìíîãî æèâîòíîâîäñòâà ê ïàñòî-
113. Áóçÿí Ã. Í. Õàðàêòåðíûå ÷åðòû äîìîñòðîèòåëüñòâà Êî- ðàëèçìó. Ýâîëþöèÿ õîçÿéñòâà Òðèïîëüÿ-Êóêóòåíè â
ñåíîâñêîé ëîêàëüíîé ãðóïïû [×åðêàñ. îáë.] / Áó- ïåðèîä 5400–2750 ãã. äî í.ý. / Áóðäî Í. Á., ³äåé-
çÿí Ã. Í., ßêóáåíêî Å. À. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïî- êî Ì. Þ. // Nomadyzm a pastoralizm w miezdyrzeczu
ñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Wisly i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brazu): Miedzy-
Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè; Âåñåëûé narodowa konferencija. – Obrzysko, 2003. – S. 3–7.
Êóò; Ìàéäàíåöêîå, 1990. – Ñ. 58–64: èë. 129. Áóðäî Í. Á. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ãðåáåíþêîâ
114. Áóðäî Í. Á. Àëåêñàíäðîâñêàÿ ãðóïïà ðàííåòðèïîëüñ- ßð // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðè-
êèõ ïîñåëåíèé [Îäåñ. îáë.] // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. 1-ãî
èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèè: Òåç. äîêë. VI ïîëåâîãî ñåìèíàðà ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Òàëüÿíêè; Âåñåëûé
Ðåñï. êîíô. ìîë. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Êóò; Ìàéäàíåöêîå, 1990. – Ñ. 195–199.
Íàóê. äóìêà, 1987. – Ñ. 10–11. 130. Áóðäî Í. Á. Ðàííèé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ äðåâíåçåìëå-
115. Áóðäî Í. Á. Àíòðîïîìîðôíà òåðàêîòà òðèï³ëüñüêî¿ äåëü÷åñêîãî îáùåñòâà ìåæäó Äíåñòðîì è Äíåïðîì
êóëüòóðè // Äàâíÿ êåðàì³êà Óêðà¿íè. – Ê., 2001. – (Òðèïîëüå À) // Od neolityzacji do epoki brazu. – Poz-
Ñ. 85–86. nan, 2001. – S. 205.
116. Áóðäî Í. Á. Äàòèðîâêà ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 131. Áóðäî Í. Á. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ëóêà-Âðóá-
Àëåêñàíäðîâêà è ïðîáëåìà õðîíîëîãè÷åñêîãî ðàçäåëå- ë³âåöüêà ³ ïðîáëåìà ñèíõðîí³çàö³¿ Ïðåêóêóòåí³-Êóêó-
íèÿ Òðèïîëüÿ [Îäåñ. îáë.] // Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëî- òåí³-Òðèï³ëëÿ // ÇÍÒØ. – Ë., 2003. – Ò. 236. –
ãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ Ñ. 66–88.
ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1983. 132. Áóðäî Í. Á. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Òèìêîâå â
– Ñ. 5–16. Îäåñüê³é îáëàñò³ / Áóðäî Í. Á., ³äåéêî Ì. Þ. // Àð-
117. Áóðäî Í. Á. Æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûå êîìïëåêñû õåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. –
ðàííåòðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà Âèï. 52. – Ñ. 78–86: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. 133. Áóðäî Í. Á. Ðàííüîòðèï³ëüñüê³ ïàì'ÿòêè ì³æ ñåëàìè
äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. Ìîãèëüíà òà Æàê÷èê // Àðõåîìåòð³ÿ òà îõîðîíà ³ñòî-
äóìêà, 1989. – Ñ. 35–36. ðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. – 1997. – ¹ 1. –
118. Áóðäî Í. Á. Çáðîÿ ïëåìåí êóëüòóðè Òðèï³ëëÿ-Êóêó- Ñ. 67–71.
òåíü // ³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé àëüìàíàõ. – Ê., 2001. – 134. Áóðäî Í. Á. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ²ãíà-
¹ 2 (3). – Ñ. 64–69. òåíêîâà Ãîðà á³ëÿ ñ. Ãðèãîð³âêà íà Äí³ïð³ / Áóð-
119. Áóðäî Í. Á. Èññëåäîâàíèå ðàííåòðèïîëüñêèõ ïîñå- äî Í. Á., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â
ëåíèé íà ñåâåðå Îäåññêîé îáëàñòè // ÀÎ 1981 ã. – Ì., Óêðà¿í³ 1993 ðîö³. – Ê., 1997. – Ñ. 23–26.
1983. – Ñ. 248–249: èë. 135. Áóðäî Í. Á. Òåðàêîòà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Äàâíÿ
120. Áóðäî Í. Á. Èññëåäîâàíèå ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñå- êåðàì³êà Óêðà¿íè. – Ê.: Àêàäåìïåð³îäèêà, 2001. – ×.
ëåíèÿ Ñëîáîäêà Çàïàäíàÿ // Íîâûå àðõåîëîãè÷åñêèå 1. – Ñ. 61–145.
èññëåäîâàíèÿ íà Îäåñ÷èíå: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. 136. Áóðäî Í. Á. Òèïû ðàííåòðèïîëüñêîé êåðàìèêè è åå
Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984. – îðíàìåòàöèè â ìåæäóðå÷üå Äíåñòðà è Þæíîãî Áóãà /
Ñ. 24–33. Áóðäî Í. Á., Âèäåéêî Ì. Þ. // Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíî-
121. Áóðäî Í. Á. Èññëåäîâàíèÿ ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñå- ìîðüå: (Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè): Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ
ëåíèÿ Ñëîáîäêà-Çàïàäíàÿ â 1980 ã. [Îäåñ. îáë.] / ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984.
Áóðäî Í. Á., Âèäåéêî Ì. Þ. // Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ïî – Ñ. 96–104.
àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / 137. Áóðäî Í. Á. Òðèï³ëüñüêà ïàì'ÿòêà åòàïó ² á³ëÿ ñ.
ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, Ñîêîëüö³ íà ϳâäåííîìó Áóç³ // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ
1987. – Ñ. 5–16. â Óêðà¿í³ â 1997–1998 ðð. – Ê., 1998. – Ñ. 8–10.
122. Áóðäî Í. Á. Êåðàì³÷í³ ìîäåë³ ñàíåé òðèï³ëüñüêî¿ 138. Áóðäî Í. Á. Ýíåîëèòè÷åñêèå íàõîäêè íà ñòîÿíêå
êóëüòóðè // Óêð. êåðàìîëîã³÷íèé æóðíàë. – 2003. – ¹ Ìèðíîå [Îäåñ. îáë.] / Áóðäî Í. Á., Ñòàíêî Â. Í. //
1. – Ñ. 25–31. Äðåâíîñòè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷.
123. Áóðäî Í. Á. Íîâ³ äàí³ äî ïðîáëåìè ãåíåçè òðèï³ëüñüêî¿ òð. /ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1981. –
êóëüòóðè // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàê- Ñ. 17–22: èë.
òè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», 139. Áó÷èíñêèé È. Å. Î êëèìàòå â íåîëèòå è ýïîõå
ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.- ìåäè–áðîíçû // Òð. / Óêð. í-è. ãèäðî-ìåòåîðîëîãè÷åñ-
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 277
êèé èí-ò. – 1956. – Âûï. 6. – Ñ. 166–177. – Áèáëèî- ýòàïà òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà ð. Êîäûìå// Äðåâíåå
ãð.: ñ. 176–177. Ïðè÷åðíîìîðüå. – Îäåññà, 1994. – Ñ. 18–25: èë.
140. Âàñèëåíêî Á. À. Âåðõíüîäí³ñòðîâñüêà ãðóïà ïàìÿòîê 155. Âèäåéêî Ì. Þ. Êàíåâñêàÿ ãðóïïà òðèïîëüñêèõ ïîñåëå-
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè / Âàñèëåíêî Á. À., Êîíîï- íèé // Ñîâðåìåííûå èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèå èññëå-
ëÿ Â. Ì. // Òåç. äîï. VI Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàº- äîâàíèÿ. – Ê., 1987. – Ñ. 61–66. – Äåï. â ÈÍÈÎÍ
çíàâ÷î¿ êîíô. Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñü- ÀÍ ÑÑÑÐ 2.02.1989, ¹ 36853.
êèé, 1985. – Ñ. 10–12. 156. Âèäåéêî Ì. Þ. Êîìïîçèöèè è ñþæåòû îðíàìåíòà
141. Âàñèëåíêî Á. À. Âèäîáóâàííÿ ³ îáðîáêà êðåìåíþ íà òðèïîëüñêîé êåðàìèêè ìåæäóðå÷üÿ Äíåñòðà è Þæíîãî
ïðàâîáåðåææ³ Âåðõíüîãî Ïîäí³ñòðîâ'ÿ â åíåîë³ò³ // Áóãà // Òåçèñû äîêëàäîâ V-é Ïîäîëüñêîé èñòîðèêî-
Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè. – Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé,
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäåñà, 1984. – Ñ. 9–10.
æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 38–39. 157. Âèäåéêî Ì. Þ. Ëîêàëüíûå ãðóïïû òðèïîëüñêîé êóëü-
142. Âàñèëåíêî Á. À. Íîâ³ äàí³ äî àðõåîëîã³÷íî¿ êàðòè òóðû íà Ñðåäíåì Äíåïðå // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè
Ïðèêàðïàòòÿ: (Äîáà áðîíçè ³ ðàííüîãî çàë³çà) // çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ
Ìàòåð³àëè äî Çâîäó ïàì'ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè íàðîä³â (V òûñ. äî í.ý. – V âåê í.ý.). – Òèðàñïîëü, 2002. – Ñ.
ÑÐÑÐ ïî Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ / Óêð. ò-âî îõîðîíè ïàì'ÿòîê 60–62.
³ñòî𳿠òà êóëüòóðè, ²í-ò ³ñòî𳿠ÀÍ ÓÐÑÐ. – Ê., 1984. 158. Âèäåéêî Ì. Þ. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òðè-
– Âèï. 1. – Ñ. 41. ïîëüñêèé ìèð è åãî ñîñåäè» (Çáàðàæ, 20–23 àâãóñòà
143. Âàñèëåíêî Á. À. Îáðîáêà ³ âèäîáóâàííÿ êðåìåíþ íà 2001 ã) // Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – Ò. 10. – ÑÏá.,
ïðàâîáåðåææ³ Ïîäí³ñòðîâ'ÿ â åíåîë³ò³ // Ïðîáëåìè 2002. – C. 345.
³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ 159. Âèäåéêî Ì. Þ. Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øìàãëèé –
ÐÑÐ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 38–39 èññëåäîâàòåëü Âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ äðåâíîñòåé //
144. Âàñèëåíêî Á. À. Ïèòàííÿ ïðî ñòàðîäàâíº íàñåëåííÿ íà Äðåâíèå îáùåñòâà þãà Âîñòî÷íîé Åâðîïû â ýïîõó ïà-
òåðèòî𳿠³ñòîðè÷íîãî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà // Òåç. îáë. ëåîìåòàëëà, – Àðõåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ. – Âûï. 63.
íàóê.-ïðàêò. êîíô., ïðèñâÿ÷åíî¿ 325-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ – ÑÏá, Åâðîïåéñêèé Äîì, 2000. – Ñ. 53–55: èë.
ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 1987. – 160. Âèäåéêî Ì. Þ. Î ñîñòàâå íàñåëåíèÿ êðóïíîãî òðè-
Ñ. 76–77. ïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ìàéäàíåöêîå // Äðåâíåéøèå îáù-
145. Âàñèëåíêî Á. À. Ðàáîòû â Ïðèêàðïàòüå [Èâàíî- íîñòè çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíî-
Ôðàíê. îáë. ] / Âàñèëåíêî Á. À., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ ìîðüÿ (V òûñ. äî í.ý. – V â. í.ý.): Ìàòåðèàëû ìåæäó-
1985 ã. – Ì., 1987. – Ñ. 314–315. íàð. êîíô., Êèøèíåâ, 10–14 äåêàáðÿ 1990 ã. – Ê.:
146. Âàñèëåíêî Á. À. Ðàáîòû Âåðõíåäíåñòðîâñêîé ýêñïå- ÐÈÎ ÐÀÌÓÑ, 1991. – Ñ. 48–49.
äèöèè [Èâàíî-Ôðàíê. îáë.] / Âàñèëåíêî Á. À., Êî÷- 161. Âèäåéêî Ì. Þ. Ïàëåîäåìîãðàôè÷åñêèå ðåêîíñòðóêöèè
êèí È. Ò., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1984 ã. – Ì., 1986. – è âîïðîñû èñòîðèè òðèïîëüñêèõ ïëåìåí â Áóòà-
Ñ. 222. Äíåïðîâñêîì ìåæäóðå÷üå // Ñîâðåìåííûå èñòîðèêî-
147. Âàñèëåíêî Á. À. Ðàñêîïêè ïîçäíåòðèïîëüñêîãî ïîñå- àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. – 1988. – Ñ. 3. – Äåï.
ëåíèÿ â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè // XV íàóê. â ÈÍÈÎÍ ÀÍ ÑÑÑÐ 1988, ¹ 41208.
êîíô. ²í-òó àðõåîëî㳿, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ 162. Âèäåéêî Ì. Þ. Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå àãëîìåðàöèè
ÑÐÑÐ: Òåç. äîï. ïëåíàð. 1 ñåê. / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû è îêðóæàþùàÿ ñðåäà // Èñòî-
– Ñ. 103–105. ðèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâà è ïðèðîäû: Ôàêòû è
148. Âåëèêàíîâà Ì. Ñ. Ïàëåîàíòðîïîëîãèÿ Ïðóòñêî-Äíåñò- êîíöåïöèè. – Ì., 1990. – ×. 3. – Ñ. 101.
ðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ. – Ì.: Íàóêà, 1973. – 382 ñ. 163. Âèäåéêî Ì. Þ. Ñòðóêòóðà êðóïíûõ òðèïîëüñêèõ
149. Âèäåéêî Ì. Þ. Àãðàðíàÿ ñèìâîëèêà â ðîñïèñè òðè- ïîñåëåíèé [×åðêàñ. îáë.] // Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ïîëüñêîé êåðàìèêè // Äóõîâíàÿ êóëüòóðà äðåâíåãî íà- ðàçâèòèå äðåâíèõ îáùåñòâ è àðõåîëîãèÿ: Ñá. ñò. ìîë.
ñåëåíèÿ Óêðàèíû: Òåç. äîêë. íàó÷.-ïðàêò. êîíô., Êèåâ, ó÷åíûõ / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1987. – Ñ. 47–54; Òî
ìàé 1989 ã. – Ê, 1989. – Ñ. 47–48. æå // Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàññîâûõ è ðàííåêëàñ-
150. Âèäåéêî Ì. Þ. Âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ «çåìëåäåëü- ñîâûõ îáùåñòâ: Òåç. äîêë. III êîíô. ìîëîäûõ ó÷¸íûõ
÷åñêîãî» è «ñêîòîâîä÷åñêîãî» íàñåëåíèÿ Ñåâåðíîãî Ïðè- ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. 31–33.
÷åðíîìîðüÿ â ýïîõó ýíåîëèòà // Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ 164. Âèäåéêî Ì. Þ. Òðèïîëüå è íåîëèòè÷åñêèå îáùåñòâà íà
Îäåññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. – Îäåññà, 1999. Ñðåäíåì Äíåïðå: âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ // Ìåæäó-
– ñ. 37–39. íàðîäíû ñ³ìïîçûóì: Àä íåîëèòûçàöèè äî ïà÷àòêó ýïîõè
151. Âèäåéêî Ì. Þ. Âîïðîñû ïðîèçâîäñòâà è îáìåíà áðîíçû. Áðýñò, 2000. – Òåçèñû äîêëàäîâ. – Áðýñò,
ïîçäíåòðèïîëüñêîé ðàñïèñíîé êåðàìèêè // Äðåâíåå 2000. – Ñ. 29–31.
ïðîèçâîäñòâî, ðåìåñëî è òîðãîâëÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì 165. Âèäåéêî Ì. Þ. Òðèïîëüå è íåîëèòè÷åñêèå îáùåñòâà íà
äàííûì: Òåç. äîêë. VI êîíô. ìîë. ó÷åíûõ ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñðåäíåì Äíåïðå: âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ // Od neoli-
– Ì., 1988. – Ñ. 6–8. tyzacji do poczatkow epoki brazu. – Poznan: Wyd-wo
152. Âèäåéêî Ì. Þ. Ãëèíÿíûå çíàêè-ñèìâîëû òðèïîëüñêîé Poznanskie. – 2001. – S. 215–229: èë.
êóëüòóðû // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåî- 166. Âèºçæåâ Ð. ². Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè íèæíüî¿ òå÷³¿
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèè: Òåç. äîêë. VI Ðåñï. êîíô. ð. Ãíèëîï'ÿò³ // Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ÓÐÑÐ. – Ê.,
ìîë. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1952. – Ò. ²²². – Ñ. 197–206.
1987. – Ñ. 32–33. 167. Âèºçæåâ Ð. ². Ðîçêîïêè â Êàíåâ³ 1949 ð. // ÀÏ ÓÐÑÐ.
153. Âèäåéêî Ì. Þ. Æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûå êîìïëåêñû – Ê., 1955. – Ò. V. – Ñ. 37–38.
ïîñåëåíèÿ Ìàéäàíåöêîå è âîïðîñû èõ èíòåðïðåòàöèè 168. Âèíîãðàäîâà Í. Ì. Ïàìÿòíèêè ïåðåõîäíîãî ýòàïà
// Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñ- Òðèïîëüÿ ÂI–ÂII â Ïîäíåcòðîâüå // ÑÀ. – 1972. – ¹
êîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî 1. – Ñ. 36–56: èë. – Ðåç. ôð.
ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 115–120: èë. 169. Âèíîãðàäîâà Í. Ì. Ïàìÿòíèêè ïåðåõîäíîãî ýòàïà
154. Âèäåéêî Ì. Þ. Èññëåäîâàíèÿ ïîñåëåíèé ñðåäíåãî Òðèïîëüÿ ÂI–ÂII â Ïîáóæüå è Ïîäíåñòðîâüå // ÊÑÈÀ
278 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1973. – Âûï. 134. – Ñ. 20–27: èë. Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. ³ñò. íàóê. – Ê., 1992. – 20 ñ.
170. Âèíîãðàäîâà Í. Ì. Ïëåìåíà Äíåñòðîâñêî-Ïðóòñêîãî 189. Âiäåéêî Ì. Þ. Êëþ÷îâ³ ïðîáëåìè òðèï³ëüñüêî¿ ïðîòî-
ìåæäóðå÷üÿ â ïåðèîä ðàñöâåòà òðèïîëüñêîé êóëüòóðû: öèâ³ë³çàö³¿. // Ìàã³ñòåð³óì. Âèï. 6. – Ê., 2001. –
(Ïåðèîäèçàöèÿ, õðîíîëîãèÿ, ëîêàë. âàðèàíòû) / ÀÍ Ñ. 106–111.
ÌÑÑÐ. Îòä. ýòíîãðàôèè è èñêóññòâîâåäåíèÿ. – Êèøè- 190. Âiäåéêî Ì. Þ. Êîìïîçèö³ÿ òà ñþæåòè îðíàìåíòó
íåâ: Øòèèíöà, 1983. – 107 ñ.: èë. – Áèáëèîãð. â ïðè- òðèòëüñüêî¿ êóëüòóðè ìåæèð³÷÷ÿ Äí³ñòðà-ϳâäåííîãî
ìå÷.: ñ. 82–94. Áóãó // Òåç. äîï. VI Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿
171. Âèíîãðàäîâà Í. Ì. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Çàë³ùèêè êîíô. Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
íà Äí³ñòð³ [Òåðíîï. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æ- 1985. – Ñ. 9–10.
â³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1973. – Âèï. 8. – Ñ. 68–75: 191. Âiäåéêî Ì. Þ. ̳æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «Òðèï³ëüñü-
³ë. – Ðåç. ðîñ. êèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè» // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â
172. Âèíîêóð È. Ñ. Ãîðîõ ìåäíîãî âåêà // Ïðèðîäà. – Óêðà¿í³ 2000–2001 ðð. – Ê., 2002. – Ñ. 283–285.
1960. – ¹ 8. – Ñ. 102: èë. 192. Âiäåéêî Ì. Þ. Íîâà õðîíîëîã³ÿ Êóêóòåí³-Òðèï³ëëÿ //
173. Âèíîêóð ². Ñ. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà òðèï³ëü- Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.
ñüêîìó ïîñåëåíí³ á³ëÿ ñ. Ìàãàëà [×åðí³âåö. îáë.] // öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 106–118.
Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1966. – Ò. 20. – 193. Âiäåéêî Ì. Þ. Îá'ºìí³ ãëèíÿí³ ñèìâîëè òðèï³ëüñüêî¿
Ñ. 157–162: ³ë. – Ðåç. ðîñ. êóëüòóðè // Óêðà¿íñüêèé êåðàìîëîã³÷íèé æóðíàë. –
174. ³äåéêî Ì. Ì. Êîìï'þòåðí³ ðåêîíñòðóêö³¿ ïîñåëåíü òà 2003. – ¹ 1. – C. 31–34: ³ë.
æèòåë òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ 194. Âiäåéêî Ì. Þ. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ òðèï³ëüñüêî¿
ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. êóëüòóðè â Ïîäí³ïðîâ'¿ // Ìóçåé íà ðóáåæ³ åïîõ: ìèíó-
– Ñ. 267–272: ³ë. ëå, ñüîãîäåííÿ, ïåðñïåêòèâè. – Ìàòåð³àëè þâ³ëåéíî¿
175. Âiäåéêî Ì. Þ. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ á³ëÿ ì. Ðæè- ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ – Ê., 1999. – Ñ. 50–51.
ù³â â 2000–2001 ðîêàõ // Ðæèù³âñüêèé àðõåîäðîì. 195. Âiäåéêî Ì. Þ. Îõîðîííi äîñëiäæåííÿ ðàííüîòðèïiëüñü-
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà åêñïåðèìåíòàëüí³ ñòó䳿 êîãî ïîñåëåííÿ Ãðåáåíþêiâ ßð áiëÿ ñ. Ìàéäàíåöüêîãî â
2000–2001 ðîê³â. Ê., 2002. – Ñ. 4–5: ³ë. 1991 ðîöi / ³äåéêî Ì.Þ., Ìèöèê Â. Ô. // Àðõåîëîãi÷-
176. Âiäåéêî Ì. Þ. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè á³ëÿ ñ. Óëÿíèêè ó ãíi äîñëiäæåííÿ â Óêðà¿íi 1991 ðîêó. – Ëóöüê, 1993. –
2000 ðîö³ // Ðæèù³âñüêèé àðõåîäðîì. Àðõåîëîã³÷í³ Ñ. 19: ³ë.
äîñë³äæåííÿ òà åêñïåðèìåíòàëüí³ ñòó䳿 2000–2001 196. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïàì'ÿòêè ñåðåäíüîãî Òðèï³ëëÿ íà
ðîê³â. – Ê., 2002. – Ñ. 6–15. ϳâäåííîìó Ïîä³ëë³ [Îäåñ. îáë.] // Òåç. äîï. VI
177. Âiäåéêî Ì. Þ. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè â ðàéîí³ ñ. Óëÿ- ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ,
íèêè ó 2000 ðîö³ // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1988. – Ñ. 2.
1999–2000 ðð. – Ê.,2001. – Ñ. 91–92: ³ë. 197. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïèòàíèÿ àáñîëþòíî¿ õðîíîëîãi¿ äàâíüî¿
178. Âiäåéêî Ì. Þ. Àðõ³òåêòóðà ïîñåëåíü òðèï³ëüñüêî¿ êóëü- iñòîði¿ Óêðà¿íè (²V òèñ. äî í.å. – III òèñ. äî í.å.) //
òóðè VI–III òèñ. äî í.å // Äàâí³ ïîñåëåííÿ Óêðà¿íè. – Ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè ïàì'ÿòîê àðõåîëî㳿
Ê.: Àêàäåìïåð³îäèêà, 2000. – ×. 1. – Ñ. 6–54: ³ë. Êè¿âùèíè: Òåç. äîï. I íàóê.-ïðàêò. êîíô., Áiëîãîðîäêà,
179. Âiäåéêî Ì. Þ. Âåëèêi ïîñåëåííÿ Òðèïiëüñüêî¿ êóëü- æîâò. 1991 ð. – Ê., 1994. – Ñ. 25.
òóðè íà Ïîäiëëi // Òåç. äîï. VÏ Ïîä³ëüñüêî¿ iñòîðèêî- 198. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ïîõîäæåííÿ
êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêöiÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü- ïîõîâàëüíîãî îáðÿäó ìîãèëüíèê³â ñîô³¿âñüêîãî òèïó //
Ïîäiëüñüêèé. – 1987. – Ñ. 13–15. Àðõåîëîã³ÿ, 2000. – ¹ 4. – C. 90–100: ³ë.
180. Âiäåéêî Ì. Þ. Âèñòàâêà «Òðèï³ëüñüêèé Ñâ³ò» // 199. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïèòàííÿ õðîíîëîãi¿ ì³äíîãî âiêó //
Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ 3. – Ñ. 158. Àðõåîëîã³ÿ. – 1989 – ¹ 3. – Ñ. 107–111.
181. Âiäåéêî Ì. Þ. ³äêðèòòÿ ³ äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêèõ 200. Âiäåéêî Ì. Þ. ϳäãðóíòÿ ïðîöåñ³â «ïîëãàðèçàö³¿» òà
ïðîòîì³ñò // Øìàãë³é Ì. Ì. Âåëèê³ òðèï³ëüñüê³ ïîñå- «áàäåí³çàö³¿» Òðèï³ëüñüêèõ êóëüòóðíèõ êîìïëåêñ³â //
ëåííÿ ³ ïðîáëåìà ðàíí³õ ôîðì óðáàí³çàö³¿. – Ê., 2001. Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿
– Ñ. 3–5. êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè»,
182. Âiäåéêî Ì. Þ. ³äòâîðþþ÷å ãîñïîäàðñòâî â ˳ñîñòåïó ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.-
(VI–I òèñ. äî í.å) // ³äòâîðþþ÷å ãîñïîäàðñòâî â ˳ñî âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 9–10.
ñòåïó: ²ñòîð³ÿ ³ åêîëîã³ÿ. – Ïðåïðèíò. – Ê., 1993. – Ñ. 201. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ òðèï³ëüñüêèõ
5–27: ³ë. ïðîòîì³ñò // Àðõåîëîã³ÿ. – 1998. – ¹ 4. –
183. Âiäåéêî Ì. Þ. Â ïîøóêàõ äåðæàâè Àðàòòè // Àðõåî- Ñ. 145–151.
ëîãiÿ. – 1995. – ¹ 2. – C. 104–118. 202. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïðî àáñîëþòíå äàòóâàííÿ òðèïiëüñüêî¿
184. ³äåéêî Ì. Þ. Äàâí³ ïîñåëåííÿ Óêðà¿íè. – Ê., 2000. êóëüòóðè // Ïðîáëåìè iñòîði¿ òà àðõåîëîãi¿ äàâíüîãî íà-
– 124 ñ. ñåëåíèÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåçè äîï. XX Ðåñï. êîíô.,
185. Âiäåéêî Ì. Þ. Äîñëiäæåííÿ ïiçíüîòðèïiëüñüêîãî ïîñå- Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ.
ëåííÿ Òàëüíå-3 // Àðõåîëîãi÷íi äîñëiäæåííÿ íà Óêðà¿íi 40–41.
ó 1990 ð. – Ïðåïðèíò. – Ê., 1991. – Ñ. 11–12: ³ë. 203. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïèòàííÿ àáñîëþòíî¿ õðîíîëîãi¿ äàâíüî¿
186. Âiäåéêî Ì. Þ. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñêèõ ïîñåëåíü á³ëÿ iñòîði¿ Óêðà¿íè // Ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè ïàì'-
ñ. Ãðèãîð³âêà íà Äí³ïð³ // Ïåðåÿñëàâñüêà çåìëÿ ³ ñâ³ò ÿòîê Êè¿âùèíè. Òåçè íàóê. êîíô. – Ê. 1991. – Ñ. 25.
ëþäèíè. – Ê., – Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, 1998. – Ñ. 204. Âiäåéêî Ì. Þ. Ïðîòîì³ñòà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè //
12–15. Ñëîâíèê-äîâ³äíèê ç àðõåîëî㳿. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
187. Âiäåéêî Ì. Þ. Äîñë³äíèöÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè (äî 1996. – Ñ. 221.
100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Òåòÿíè Ïàññåê) // Êà- 205. Âiäåéêî Ì. Þ. Ðîçâ³äêè Êàãàðëèöüêî¿ åêñïåäèö³¿ //
ëåíäàð – ùîð³÷íèê Óêðà¿íîçíàâñòâî. – Ê.: Ïîë³ãðàô- Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1991 ðîêó. –
êíèãà, 2002. – C. 222–224: ³ë. Ëóöüê, 1993. – Ñ. 19.
188. Âiäåéêî Ì. Þ. Åêîíîìiêà òà ñóñïiëüíèé ëàä òðèïiëü- 206. Âiäåéêî Ì. Þ. Ðîçêîïêè ïîñåëåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëü-
ñüêîãî íàñåëåííÿ Ïiâäåííîãî Ïîáóææÿ (åòàïè ÂII–CI): òóðè á³ëÿ ñ. ³ëüõîâåöü // Àðõåîëîãi÷íi äîñëiäæåííÿ â
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 279
Óêðà¿íi 1993 ðîêó. – Ê., 1997. – Ñ. 30–33: ³ë. ÀÍ ÑÑÑÐ; Ò. 28).
207. Âiäåéêî Ì. Þ. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ â 226. Ãåðàñèìîâ Ì. Ì. Îñíîâû âîññòàíîâëåíèÿ ëèöà ïî
óðî÷èù³ Õàòèùå á³ëÿ ñ. Ãðèãîð³âêà íà Êàí³âùèí³ // ÷åðåïó. – Ì.: Ñîâ. íàóêà, 1949. – 187 ñ.: èë.
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1993 ðîö³. – Ê., 227. Ãåðèíîâè÷ Â. Î. Íîâ³ â³äêðèòòÿ òà íîâîâ³äêðèò³ òðè-
1997. – Ñ. 26–29: ³ë. ï³ëüñüê³ ñòîÿíêè íà Êàì'ÿíå÷÷èí³ // ÇÓÍÒ. – 1926. –
208. Âiäåéêî Ì. Þ. Òðè åï³çîäè ç òðèï³ëüñüêèõ âîºí // Ò. 21. – Ñ. 3–6.
³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé àëüìàíàõ. – 2002. – ¹ 3. – 228. Ãåðèíîâè÷ Â. Î. Ñòîÿíêà íåîë³òè÷íî¿ ëþäèíè á³ëÿ
Ñ. 48–54: ³ë. ñ. Âåëèêî¿ Ìóêø³ Êèòàéãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êàì'ÿíåöü-
209. Âiäåéêî Ì. Þ. Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ. – Ê.: Ïîä³ëüñüêî¿ îêðóãè // Çàï. / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ³í-ò íàð.
Àêàäåìïåð³îäèêà, 2002. – 142 ñ.; Òå ñàìå. – 2-å âèä. îñâ³òè. – 1926. – Ò. 1. – Ñ. 14–17: ³ë. – Ðåö.: Ìàãó-
– Ê.: Àêàäåìïåð³îäèêà, 2003. – 184 ñ. ðà Ñ. Ñ. // ÇÂÓÀÊ. – 1930. – Ò. 1. – Ñ. 318–321.
210. Âiäåéêî Ì. Þ. Òðèï³ëüñüê³ ïðîòîì³ñòà. ²ñòîð³ÿ äîñë³ä- 229. óðíèê ². Ï. Àíòðîïîìîðôíà ïëàñòèêà ç òðèï³ëüñüêîãî
æåíü. – Ê.: Àêàäåìïåð³îäèêà, 2002. – 140 ñ. ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. ×è÷èðêîç³âêà ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ /
211. ³íîêóð ². Ñ. Íîâ³ çíàõ³äêè íà òðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåí- óðíèê ². Ï., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³ÿ. – 1989. –
íÿõ Ïîäí³ñòðîâ'ÿ / ³íîêóð ². Ñ., Áîðêîâñüêèé Ì. Ñ. // ¹ 1. – Ñ. 83–90: ³ë.
Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1973. 230. Ãîëóá Â. Í. Ìåòîäèêà èíòåðïðåòàöèè ìàãíèòíûõ
– Âèï. 12. – Ñ. 58–61: ³ë. – Ðåç. ðîñ. ñúåìîê ïîñåëåíèé òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Ðàííå-
212. ³íîêóð ². Ñ. Ðàáîòû Ñëàâÿíñêîãî îòðÿäà Ïîäîëüñêîé çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü-
ýêñïåäèöèè / ³íîêóð ². Ñ., Ïðèõîäíþê Î. Ì. // ÀÎ òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. –
1976 ã. – 1968. – Ñ. 234–235. Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 40–42.
213. ³íîêóð ². Ñ. Õìåëüíèöüêà îáëàñòü / Âèíîêóð ². Ñ., Ãó- 231. Ãîí÷àðîâ Â. Ê. Àðõåîëîã³÷íà ðîçâ³äêà ïî ð. Ðîñòàâèö³ â
öàë À. Ô., ßêóáîâñüêèé Â. ². // Äîâ³äíèê ç àðõåîëî㳿 1946 ð. // Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ÓÐÑÐ. – Ê., 1949. –
Óêðà¿íè. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1984. – Ñ. 22–108. Ò. ². – Ñ. 237–244.
214. Âîâê Ñ. Ò. Íàðèñè ç ³ñòî𳿠×å÷åëüíèêà: Ç íàéäàâí³øèõ 232. Ãîí÷àðîâ Â. Ê. Ðîáîòè Âîëèíñüêî¿ åêñïåäèö³¿ 1948 ð.
÷àñ³â äî íàøèõ äí³â / Âîâê Ñ. Ò., Êîñàê³âñüêèé Â. Î., // Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ÓÐÑÐ. – Ê., 1952. – Ò. ²²².
Òàðàíåöü Ñ. Â. – ³ííèöÿ, 2000. – 214 ñ.: ³ë. – Ñ. 169–181.
215. Âîâê Ô. Ê. Âèðîáè ïåðåäì³êåíñüêîãî òèïó â íåîë³òè÷- 233. Ãîðîäèñüêèé Ì. Êè¿âñüêèé îáëàñíèé àðõåîëîã³÷íèé
íèõ ñòàíîâèùàõ íà Óêðà¿í³: ³ä÷èò íà ì³æíàð. àðõåî- ìóçåé â ñ. Òðèï³ëëÿ: ³ñòîð³ÿ òà ïåðñïåêòèâè// Òðè-
ëîã³÷íîìó êîíãðåñ³ 1900 ð. ó Ïàðèæ³ // Ìàòåð. äî óêðà- ï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.
¿íñüêî-ðóñüêî¿ åòíîëî㳿. – Ë., 1905. – Ò. 6. – Ñ. 1–27; öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 81–83.
Òå ñàìå // Àíòðîïîëîã³ÿ. – 1928. – Ò. 1. – Ñ. 9–28: 234. Ãîðîäöîâ Â. À. Êëàññèôèêàöèÿ ïîãðåáåíèé Îäåññêîãî
³ë. – Ðåç. ôð. – Á³áë³îãð.: 79 ïîñèëàíü. êóðãàíà // Îò÷åò Ðóññêîãî èñò. ìóçåÿ çà 1915 ã. – Ì.,
216. Âîâê Ô. Ê. Ïî ïîâîäó íàøèõ íåîëèòè÷åñêèõ íàõîäîê ñ 1917. – Ñ. 133–138.
êåðàìèêîé äî-ìèêåíñêîãî òèïà // ÀËÞÐ. – 1900. – 235. Ãîðîäöîâ Â. À. Íàçíà÷åíèå ãëèíÿíûõ ïëîùàäîê â
Ñ. 131–141. äîèñòîðè÷åñêîé êóëüòóðå òðèïîëüñêîãî òèïà // ÀÈÇ. –
217. Âîâê Õâ. Ïåðåä³ñòîðè÷í³ çíàõ³äêè íà Êèðèë³âñüê³é âó- 1899. – ¹ 11–12. – Ñ. 345–352.
ëèö³ ó Êèºâ³ // Ìàòåð³àëè äî óêðà¿íñüêî-ðóñüêî¿ åòíî- 236. Ãîðîäöîâ Â. À. Ðåçóëüòàòû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëå-
ëî㳿. – Ë., 1899. – Ò. 1. äîâàíèé â Èçþìñêîì óåçäå Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè â
218. Âóÿíêî Ì. Àðõåîëîã³ÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî ²âàíî-Ôðàí- 1901 ãîäó // Òð. XII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Õàðü-
ê³âñüêà (Ñòàíèñëàâîâà) / Âóÿíêî Ì., Òîìåí÷óê Á. – êîâå. – Ì., 1905. – Ò. 1. – Ñ. 174–225.
²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 2002. 237. Ãîïàê Â. Ä. Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ ïàì»ÿòêè áàñåéíó
219. Ãàì÷åíêî Ñ. Ñïîñòåðåæåííÿ íàä äàíèìè äîñë³ä³â òðè- ð. Çãàð ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ / Ãîïàê Â. Ä., Ëîáàé Á. ². //
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 1909–1913 ðð. // ÒÊÓ / ÂÓÀÍ. Ïîä³ëüñüêà ñòàðîâèíà. – ³ííèöÿ, 1993. – Ñ. 130–131.
Âñåóêð. àðõåîëîã³÷íà êîì³ñ³ÿ. – Ê.: ÂÓÀÍ, 1926. – 238. Ãîòóí ². À. Àðõåîëîã³÷íà êàðòà Êè¿âùèíè. (ôàñò³âñü-
Âèï. 1. – Ñ. 31–42: ³ë. – Ðåç. ôð. êèé ðàéîí). / Ãîòóí ². À., Ëèñåí-êî Ñ. Ä., Ïåòðàóñ-
220. Ãàðêóøà Ë. Ã. Àðõåîëîã³÷í³ ïàìÿ'òêè â áàñåéí³ ð. Êî- êàñ Î. Â., Øèøê³í Ð. Ã. / Ê., 2002 – Ñ. 272.
äèìè [Îäåñ. îáë.] // ÌÀÏÏ. – 1959. – Âèï. 2. – 239. Ãîõìàí È. È. ×åðåï ðåáåíêà èç ðàííåòðèïîëüñêîãî
Ñ. 99–101. ïîñåëåíèÿ Ëóêà-Óñòèíñêàÿ [Õìåëüíèö. îáë.] // Ñîâ.
221. Ãàñêåâè÷ Ä. Ë. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè á³ëÿ ñ. Êîù³¿âêà àíòðîïîëîãèÿ. – 1958. – Ò. 2. – ¹ 4. – Ñ. 127–132.
íà Ôàñò³âùèí³ / Ãàñêåâè÷ Ä. Ë., Ëèñåíêî Ñ. Ä. // – Áèáëèîãð.: ñ. 132.
Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1997–1998 ðð. – Ê., 240. Ãðåáåíÿê Â. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äè íàä ïðå³ñòîð³ºþ
1998. – Ñ. 69–73. ãàëèöüêî¿ Óêðà¿íè â 1911 ð.: (Îãëÿä ïðàö³ ß. Äåìåò-
222. Ãàñþê Í. Ñ. Ðàçâåäêè ðàííåòðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé ó ðèêåâè÷à òà ³í.) // ijëî. – Ë., 1912. – ¹ 4.
ñ. Ìîãèëüíà [Îäåñ. îáë.] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1954. 241. Ãðåáåíÿê  Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äè íàä ïðå³ñòîð³ºþ
– Âûï. 54. – Ñ. 173–175: èë. ãàëèöüêî¿ Óêðà¿íè â 1912 ð.: (Îãëÿä) // ijëî. – Ë.,
223. Ãåìáàðîâè÷ Ì. Ò. Ê âîïðîñó î çíà÷åíèè òðèïîëüñêèõ 1913. – ¹ 17; ¹ 18; ¹ 21.
æåíñêèõ ñòàòóýòîê // ÑÀ. – 1959. – Ò. 25. – 242. Ãðåáåíÿê  Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè íà òåðèòîð³¿
Ñ. 106–123: èë. Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè // ÇÍÒØ. – Ë., 1915. – Ò. 122.
224. Ãåðàñèìîâ Ì. Ì. Âíåøíèé îáëèê ÷åëîâåêà èç Íåçâèñ- 243. Ãðîìîâà Â. È. Äðåâíåéøàÿ èñòîðèÿ äîìàøíåãî áûêà â
êî (Ñòàíèñëàâñêàÿ îáë.) // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ÑÑÑÐ // Ïðèðîäà. – 1930. – ¹ 7/8. – Ñ. 755–770:
ïî àðõåîëîãèè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ è Ðóìûíñêîé Íàðîä- èë.
íîé Ðåñïóáëèêè / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Êèøèíåâ, 244. Ãðîìîâà Â. È. Ìàòåðèàëû ê ïîçíàíèþ ôàóíû
1960. – Ñ. 83–90. òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Åæåãîäíèê / Çîîë. ìóçåé ÀÍ
225. Ãåðàñèìîâ Ì. Ì. Âîññòàíîâëåíèå ëèöà ïî ÷åðåïó: ÑÑÑÐ. – Ë., 1927. – Ò. 28, âûï. 1. – Ñ. 83–121: èë.
(Ñîâðåìåííûé è èñêîïàåìûé ÷åëîâåê). – Ì.: Èçä-âî 245. Ãðîìîâà Â. È. Òóð è äðåâíåéøàÿ èñòîðèÿ äîìàøíåãî
ÀÍ ÑÑÑÐ, 1955. – 585 ñ. – (Òð. / Èí-ò ýòíîãðàôèè áûêà â ÑÑÑÐ // Ïðèðîäà. – 1930. – ¹ 7/8. –
280 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Ñ. 755–770: èë. ×. 1. – Ñ. 50–51.


246. Ãðÿçíîâ Ì. Ï. Î òàê íàçûâàåìûõ æåíñêèõ ñòàòóýòêàõ 265. Ãóñºâ Ñ. Î. Ìîäåëi æèòåë òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè //
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìè- Àðõåîëîãiÿ. – 1996. – ¹ 1. – Ñ. 15–29.
òàæà. – 1964. – Âûï. 6. – Ñ. 72–78: èë. 266. Ãóñºâ Ñ. Î. Ìîäåëi æèòåë òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè i äåÿêi
247. Ãóáñêàÿ-Ëûçü Ò. Í. Îðóäèéíûå êîìïëåêñû ïîñåëåíèé ïèòàííÿ äîìîáóäiâíèöòâà // Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ
ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ Áóãî-Äíåïðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ // Êîøèëiâöi-Îáîç: (Äî 120-ði÷÷ÿ âiäêðèòòÿ): Òåçè äîï. –
Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé Çàëiùèêè, 1998. – Ñ. 33–35.
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. 267. Ãóñºâ Ñ. Î. Ìîäåëü òðèïiëüñüêîãî æèòëà ç Âîðîøè-
– Ê., 1990. – Ñ. 121–124. ëiâêè / Ãóñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. I. // Àðõåîëîãi÷íi äîñëiä-
248. Ãóäêîâà À. Â. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Îäåññêîé æåííÿ â Óêðà¿íi 1991 ð. – Ëóöüê, 1993. – Ñ. 31–32.
îáëàñòè (ñïðàâî÷íèê) / Ãóäêîâà À. Â., Îõîòíè- 268. Ãóñºâ Ñ. Î. Ìîäåëü òðèïiëüñüêîãî æèòëà ç Ïiâäåííîãî
êîâ Ñ. Á., Ñóááîòèí Ë. Â., ×åðíÿêîâ È. Ò. – Îäåññà, Áóãó / Ãóñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. I. // Àðõåîëîãiÿ. – 1991. –
1991. – 183 ñ. ¹ 3. – Ñ. 130–132.
249. Ãóëüäìàí Â. Ê. Ïàìÿòíèêè ñòàðèíû â Ïîäîëèè. – Êà- 269. Ãóñºâ Ñ. Î. Íîâi äàíi ïðî ãëèíîáèòíi ñïîðóäè òðè-
ìåíåö-Ïîäîëüñêèé, 1901. – 401 ñ. ïiëüñüêîãî ïîñåëåííÿ Âîðîøèëiâêà // X Âiííèöüêà îáë.
250. Ãóïàëî Â. Êîøèë³âåöüêà «Îðàíòà» / Ãóïàëî Â., ϳöè- iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷à êîíô.: Òåçè äîï. – Âiííèöÿ, 1991.
øèí Ì. // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà Óêðà¿íè (äî 100-ð³÷÷ÿ – Ñ. 13–14.
â³äêðèòòÿ): Òåç. äîï. ³ ïîâ³äîìëåíü ì³æíàð. íàóê. 270. Ãóñºâ Ñ. Î. Íîâi äàíi ïðî êóëüòîâó ïëàñòèêó òðèïiëüñü-
êîíô. – Ë., 1993. – Ñ. 12. êî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîãiÿ. – 1996. – ¹ 3. –
251. Ãóñåâ Ñ. À. Ê âîïðîñó î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ Ñ. 105–109.
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÐÀ. – 1998. – ¹ 1. – 271. Ãóñºâ Ñ. Î. Íîâi ïàì'ÿòêè òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè â
Ñ. 15–28: èë. Ñåðåäíüîìó Ïîáóææi / Ãóñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. I. // VIII
252. Ãóñåâ Ñ. À. Îòíîñèòåëüíàÿ õðîíîëîãèÿ òðèïîëüñêèõ ïî- Âiííèöüêà îáë. / iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷à êîíô.: Òåçè äîï.
ñåëåíèé ñðåäíåãî òå÷åíèÿ Þæíîãî Áóãà / Ãóñåâ Ñ. À., – Âiííèöÿ, 1989. – Ñ. 9–10.
Çàåö È. È. // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè çåìëåäåëüöåâ è 272. Ãóñºâ Ñ. Î. Îñîáëèâîñòi îðíàìåíòàöi¿ ìîäåëåé æèòåë
ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ (V òûñ. äî í.ý. – òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè // Äàâíÿ i ñåðåäíüîâi÷íà iñòîðiÿ
V âåê í.ý.): Òåç. äîêë. – Ê., 1991. – Ñ. 29–30. Óêðà¿íè. – Êàì'ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, 2000. – Ñ. 57–68.
253. Ãóñåâ Ñ. À. Òîïîãðàôèÿ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé 273. Ãóñºâ Ñ. Î. Ïàì'ÿòêè ðîçâèíóòîãî Òðèïiëëÿ â Ñå-
Ñðåäíåãî Ïîáóæüÿ // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ- ðåäíüîìó Ïîáóææi [³ííèö. îáë.] // Òåç. äîï. 8-¿
ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå. – Ïîäiëüñüêî¿ iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Êàì'ÿíåöü-
Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 129–131. Ïîäiëüñüêèé, 1990. – Ñ. 15–16.
254. Ãóñåâ Ñ. À. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â òðèïîëüñêîé êóëü- 274. Ãóñºâ Ñ. Î. Ïàì'ÿòêè ðîçâèíóòîãî Òðèï³ëëÿ Ñåðåäíüîãî
òóðå // ×åëîâåê è îáùåñòâî: íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé. – Ïîáóææÿ // Àðõåîëîãiÿ. – 1993. – ¹ 3. – Ñ. 114–127.
Âîðîíåæ, 2002. – Âûï. 11. – Ñ. 193–197: èë. 275. Ãóñºâ Ñ. Î. Ïàì'ÿòêè òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè êóðèëiâñü-
255. Ãóñºâ Ñ. Î. Áàãàòîøàðîâå òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ êîãî òèïó â Ñåðåäíüîìó Ïîáóææi // Òåç. äîï. IV Ìiæ-
Áåðåçîâà, óð. Áåðåã / Ãóñºâ Ñ. Î., Êîðâií-Ïiîòðîâñü- íàð. àðõåîëîãi÷íî¿ êîíô. ñòóäåíòiâ i ìîëîäèõ â÷åíèõ. –
êèé Î. Ã. // Àðõåîëîãiÿ. – 2000. – ¹ 4. – Ñ. 35–40. Ê., 1996. – Ñ. 83–85.
256. Ãóñºâ Ñ. Î. Âiäíîñíà õðîíîëîãiÿ ïîñåëåíü ñåðåäíüî- 276. Ãóñºâ Ñ. Î. Ïðî ðîçâèòîê êîëåñà â òðèïiëüñüêié êóëü-
áóçüêî¿ ëîêàëüíî¿ ãðóïè òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè // Ïðîá- òóði // Íàóê. çàïèñêè ÂÄÏÓ iì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî.
ëåìè õðîíîëîãi¿ êóëüòóð åíåîëiòó – áðîíçîâîãî âiêó ïiâ- Ñåðiÿ: iñòîðiÿ. – Âiííèöÿ, 2000. – Âèï. 2. – Ñ. 6–9.
äíÿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè: Òåçè äîï. – Ä., 1994. – Ñ. 17–20. 277. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðàíñïîðò òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè // Òåç.
257. Ãóñºâ Ñ. Î. Äî iñòîði¿ ïîäiëüñüêîãî ãîí÷àðñòâà / äîï. çâiòíî¿ íàóê. êîíô. âèêëàäà÷iâ Âiííèöüêîãî
Ãóñºâ Ñ. Î., Êîñàêiâñüêèé Â. À. // Åòíîãðàôiÿ Ïîäiëëÿ. ïåäóíiâåðñèòåòó çà 1994 ð. – Âiííèöÿ, 1996. –
– Âiííèöÿ, 1992. – ×. 2. – Ñ. 50–54. Ñ. 12–13.
258. Ãóñºâ Ñ. Î. Äî iñòîði¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ íà Óêðà¿íi 278. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêà êóëüòóðà íà Óêðà¿í³: Íàâ÷.
// Åòíîãðàôi÷íi äîñëiäæåííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè: Òåçè ïîñiáíèê. – Âiííèöÿ, 1998. – 70 ñ.
äîï. – Î., 1996. – Ñ. 23–25. 279. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêà êóëüòóðà Ñåðåäíüîãî Ïîáóææÿ
259. Ãóñºâ Ñ. Î. Äî ïèòàííÿ ïðî ãîí÷àðíi ïå÷i òðèïiëüñüêî¿ ðóáåæó IV–III òèñ. äî í.å. – Âiííèöÿ, 1995. – 304 ñ.
êóëüòóðè // Òðèïiëüñüêà êóëüòóðà Óêðà¿íè: (Äî 100- 280. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ Áiëèêiâöi / Ãó-
ði÷÷ÿ âiäêðèòòÿ). – Ë., 1993. – Ñ. 13–15. ñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. I. // Òåç. äîï. 9-¿ Âiííèöüêî¿ îáë. iñ-
260. Ãóñºâ Ñ. Î. Äî ïèòàííÿ ïðî êîëåñî â òðèïiëüñüêié êóëü- òîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Âiííèöÿ, 1990. – Ñ.
òóði // Àðõåîëîãiÿ. – 1995. – ¹ 1. – Ñ. 69–74: ³ë. 14–15.
261. Ãóñºâ Ñ. Î. Äî ïèòàííÿ ïðî êóëüòîâó ïëàñòèêó òðè- 281. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ áiëÿ ñ. Áiëîçiðêè Ëi-
ïiëüñüêî¿ êóëüòóðè // Çâiòíà íàóê. êîíô. âèêëàäà÷iâ òèíñüêîãî ðàéîíó // Òåç. äîï. 11-¿ Âiííèöüêî¿ îáë.
Âiííèöüêîãî ïåäóíiâåðñèòåòó çà 1995 ð.: Òåçè äîï. – iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Âiííèöÿ, 1992. – Ñ.
Âiííèöÿ, 1996. – Ñ. 3–4. 12–13.
262. Ãóñºâ Ñ. Î. Äîáóâàííÿ ñèðîâèíè òðèïiëüñüêèìè ïëå- 282. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ áiëÿ ñ. Ëèñîãiðêè //
ìåíàìè Ñåðåäíüîãî Ïîáóææÿ / Ãóñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. ²., Òåç. äîï. 6-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿
Æóðàêiâñüêèé Á. Ñ. // XI Âiííèöüêà îáë. iñòîðèêî- êîíô. – Âiííèöÿ, 1988. – Ñ. 3–4.
êðàºçíàâ÷à êîíô.: Òåçè äîï. – Âiííèöÿ, 1992. – Ñ. 15. 283. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ áiëÿ ñåëà Êóðèëiâêè
263. Ãóñºâ Ñ. Î. Äîñëiäæåííÿ íà òðèïiëüñüêîìó ïîñåëåííi // Òåç. äîï. 7-¿ Âiííèöüêî¿ îáë. iñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿
Âîðîøèëiâêà // Àðõåîëîãi÷íi äîñëiäæåííÿ â Óêðà¿íi êîíô. – Âiííèöÿ, 1989. – Ñ. 12.
1991 ð. – Ëóöüê, 1993. – Ñ. 24–25. 284. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ Âîðîøèëiâêà íà
264. Ãóñºâ Ñ. Î. Êóëüòóðíi ïðîöåñè íà òåðèòîði¿ Ïîäiëëÿ â Ïiâäåííîìó Áóçi / Ãóñºâ Ñ. Î., Çàºöü I. I. // Ïîäiëüñüêà
IV–III òèñ. äî í.å. // Êóëüòóðà i îñâiòà: ïðîáëåìè, ñòàðîâèíà. – Âiííèöÿ, 1993. – Ñ. 53–77.
ïîøóêè, òâîð÷i çíàõiäêè: Òåçè äîï. – Âiííèöÿ, 1995. – 285. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüêå ïîñåëåííÿ Òåðåøiâöi íà
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 281
Õìåëüíè÷÷èíi // Êóëüòóðà Ïîäiëëÿ: iñòîðiÿ i ñó÷àñíiñòü: èñêóññòâîâåäåíèå Ìîëäîâû: Èòîãè è ïåðñïåêòèâû:
Òåçè äîï. – Õìåëüíèöüêèé, 1993. – Ñ. 163–165. Ìàòåðèàëû ðåñï. êîíô., 8–9 àâã. 1989 ã. – Êèøèíåâ:
286. Ãóñºâ Ñ. Î. Òðèïiëüñüê³ ïîñåëåííÿ ïîáëèçó Íåìèðîâà Øòèèíöà, 1990. – Ñ. 16–30.
// Àðõåîëîãiÿ. – 1995. – ¹ 3. – Ñ. 73–81. 304. Äåðãà÷åâ Â. À. Êýðáóíñêèé êëàä. – Êèøèíåâ, 1998.
287. Äàâíÿ ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè:  3-õ ò. / Áåðåçàíñüêà Ñ. Ñ., 305. Äåðãà÷åâ Â. À. Ìîëäàâèÿ è ñîñåäíèå òåððèòîðèè â
Ãëàäèë³í Â. Ì., Ãëàäêèõ Ì. ²., Êîòîâà Í. Ñ., ýïîõó áðîíçû: (Àíàëèç è õàðàêòåðèñòèêà êóëüò. ãðóïï)
Êðóö Â. Î.; ÍÀÍ Óêðà¿íè. ²À. – Ê.: Íàóê. äóìêà, / ÀÍ ÌÑÑÐ. Îòä. ýòíîãðàôèè è èñêóññòâîâåäåíèÿ. –
1997. – Ò. 1: Ïåðâ³ñíå ñóñï³ëüñòâî. – 558 ñ. Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1986. – 222 ñ.: èë. – Áèáëèîãð.:
288. Äàíèëåíêî Â. Ì. Äîñë³äæåííÿ íà ²² Ñàáàòèí³âñüêîìó ñ. 191–218.
ðàííüîòðèï³ëüñüêîìó ïîñåëåíí³ â 1949 ð. [ʳðîâîãð. 306. Äåðãà÷åâ Â. À. Î çîîìîðôíîì ñêèïåòðå èç Ìîëäàâèè è
îáë.] / Äàíèëåíêî Â. Ì., Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. // ÀÏ ïðîíèêíîâåíèè ñòåïíûõ ýíåîëèòè÷åñêèõ ïëåìåí â
ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. 6. – Ñ. 134–144: ³ë. Êàðïàòî-Äóíàéñêèå çåìëè / Äåðãà÷åâ Â. À., Ñîðî-
289. Äàíèëåíêî Â. Ì. Ïðî îäèí ïîâîðîòíèé ìîìåíò â ³ñòî𳿠êèí Â. ß. // Èçâ. ÀÍ ÌÑÑÐ. Ñåð. îáùåñòâ. íàóê. –
åíåîë³òè÷íîãî íàñåëåííÿ ϳâäåííî¿ ªâðîïè / Äàíè- 1986. – ¹ 1. – Ñ. 54–65: èë. – Áèáëèîãð. â ïðèìå÷.:
ëåíêî Â. Ì., Øìàãë³é Ì. Ì. // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ñ. 64–65.
ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1972. – Âèï. 6. – Ñ. 3–20: 307. Äåðãà÷åâ Â. À. Ïàìÿòíèêè ïîçäíåãî Òðèïîëüÿ: Îïûò
³ë. – Ðåç. ðîñ. ñèñòåìàòèçàöèè / ÀÍ ÌÑÑÐ. Îòä. ýòíîãðàôèè è
290. Äàíèëåíêî Â. Ì. ×åðâîíîõóòîðñüêèé ìîãèëüíèê ì³ä- èñêóññòâîâåäåíèÿ. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1980. – 206
íîãî â³êó ç òðóïîñïàëåííÿì [â Êèºâ³] / Äàíè- ñ.: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 155–171.
ëåíêî Â. Ì., Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – 308. Äåðãà÷åâ Â. À. Ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû ïîçäíåãî
Ò. 6. – Ñ. 92–98: ³ë. Òðèïîëüÿ / Äåðãà÷åâ Â. À., Ìàíçóðà È. Â. – Êèøèíåâ:
291. Äàíèëåíêî Â. Í. Ê âîïðîñó î ìåñòå êèåâîòðèïîëüñêîé Øòèèíöà, 1991. – 334 ñ.
êóëüòóðû â ýòíîãåíåòè÷åñêîì ïðîöåññå // ÊÑÈÀ ÀÍ 309. Äåðãà÷åâ Â. À. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ ó
ÓÑÑÐ. – Ê., 1953. – Âûï. 2. – Ñ. 81–83. ñ. Ãîðäèíåøòû // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â
292. Äàíèëåíêî Â. Í. Êîìîãîíèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà. – Ìîëäàâèè â 1970–1971 ãã. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà,
Ôàñòîâ: Ñëàâóòè÷, 1997. – 196 ñ. 1973. – Ñ. 90–100.
293. Äàíèëåíêî Â. Í. Íåîëèò Ïîáóæüÿ è âîïðîñ î 310. Äåðæàâíèé ðåºñòð ïàìÿòîê àðõåîëî㳿 ²âàíî-Ôðàí-
ñëîæåíèè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – ê³âñüêî¿ îáëàñò³. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê., – 2001
Ê., 1960. – Âûï. 9. – Ñ. 3–9. 311. Äçèãîâñüêèé Î. Ì. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè Òèë³ãóëî-
294. Äàíèëåíêî Â. Í. Î ðàííèõ çâåíüÿõ ðàçâèòèÿ ñòåïíûõ Äí³ñòðîâñüêîãî ìåæèð³÷÷ÿ. / Î. Ì. Äçèãîâñüêèé, Ñà-
âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ êóëüòóð øíóðîâîé êåðàìèêè // ìîéëîâà Ò. Ë., Ñìîëüÿíèíîâà Ñ. Ï., Âàí÷óãîâ Â. Ï. /
ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 126–128. Îäåñà: Àñòðîïðèíò, 2003. – 217ñ.
295. Äàíèëåíêî Â. Í. Ýíåîëèò Óêðàèíû: Ýòíîèñò. èññëåä. / 312. Äèíöåñ Ë. À. Ïðî÷åð÷åííûé òðèïîëüñêèé îðíàìåíò
ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1974. – 176 ñ.: èë. êóëüòóðû À // Àñïèðàíòñêèé ñá. Ãîñ. Àêàä. èñòîðèè
– Áèáëèîãð. â ïðèìå÷.: ñ. 159–175. ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. – Ë., 1929. – Âûï. 1. –
296. Äâîðÿíèíîâ Ñ. À. Ýíåîëèòè÷åñêèå êàëåíäàðè íà þãå Ñ. 15–26: èë.
Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ // Ñåâåðî-Çàïàäíîå Ïðè- 313. Äîáðîâîëüñêèé À. Â. Ðàñêîïêè êóðãàíà â ïðåäìåñòüå
÷åðíîìîðüå â ýïîõó ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòðîÿ. – Ê., Îäåññû Ñëîáîäêà-Ðîìàíîâêà // ÇÎÎÈÄ. – Î., 1915. –
1980. – Ñ. 29–38. Ò. 32. – Ñ. 134–142
297. Äåáåö Ã. Ô. Àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åðåïà 314. Äîáðîâîëüñêèé À. Â. Ïåðøå Ñàáàòèí³âñüêå ïîñåëåííÿ
èç Íåçâèñêî // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåî- [ʳðîâîãð. îáë.] // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – Ñ.
ëîãèè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ è Ðóìûíñêîé Íàðîäíîé 78–88: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
Ðåñïóáëèêè / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Êèøèíåâ, 1960. – 315. Äîâæåíîê Â. È. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû íà òåððè-
Ñ. 91–95. òîðèè Êàíåâñêîé ÃÝÑ 1960 ã. // ÊÑÈÀ. – Ê., 1962. –
298. Äåðãà÷åâ Â. À. «…â óðíó ñîáðàâ íà ÷óæåäàëüíåì êîñò- Âûï. 12. – Ñ. 9.
ðå» (ê ñòîëåòèþ Ò. Ñ. Ïàññåê) // Stratum plus. – 316. Äîìàíèöêèé Â. À. Èññëåäîâàíèå ïëîùàäîê ñ ðàñïèñ-
2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 32–42. íûìè ñîñóäàìè â Çâåíèãîðîäñêîì è Óìàíñêîì óåçäàõ //
299. Äåðãà÷åâ Â. À. Âûõâàòèíñêèé ìîãèëüíèê. – Êèøèíåâ, Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëåòîïèñü Þæíîé Ðîññèè. – Ì., 1899.
1978. – Ò. 1. – Ñ. 174–176.
300. Äåðãà÷åâ Â. À. Äâà ýòþäà â çàùèòó ìèãðàöèîííîé 317. Äîìàíèöêèé Â. À. Ðàñêîïêè íà ìåñòå íåîëèòè÷åñêîãî
êîíöåïöèè // Stratum plus. – 2000. – ¹ 2. – ïîñåëåíèÿ ñ êåðàìèêîé äîìèêåíñêîãî òèïà ó ñ. Êîëî-
Ñ. 188–236. äèñòîãî Çâåíèãîðîäñêîãî óåçäà Êèåâñêîé ãóá. //
301. Äåðãà÷åâ Â. À. Ê âîïðîñó î ãåíåòè÷åñêîì è òåððè- Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëåòîïèñü Þæíîé Ðîññèè. – Ì., 1901.
òîðèàëüíîì ñîîòíîøåíèè ïîçäíåòðòïîëüñêèõ ïàìÿò- – Ò. 3. – Ñ. 69–72.
íèêîâ // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ 318. Äðîçä Â. Ã. Óêðà¿íñüêîìó åòíîñîâ³ – ñ³ì òèñÿ÷ ðîê³â?
ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 // Öèâ³ë³çàö³¿ Äàâíüî¿ Óêðà¿íè. – Ê., 2001. – Ñ. 3–4.
ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – 319. Äóäêèí Â. Ï. Ãåîôèçè÷åñêàÿ ðàçâåäêà êðóïíûõ òðè-
Ñ. 41–42. ïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ åñòåñò-
302. Äåðãà÷åâ Â. À. Ê âîïðîñó î êîíñîëèäàöèè ïîçäíåòðè- âåííûõ íàóê â àðõåîëîãèè. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1978. –
ïîëüñêèõ ïëåìåí / Äåðãà÷åâ Â. À., Êðóö Â. À. // Íî- Ñ. 35–45: èë.
âåéøèå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç äîêë. 320. Äóäêèí Â. Ï. Ãåîôèçè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ïîçäíå-
êîíô., Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè ó ñ. Ìàÿêè [Îäåñ îáë.] //
èñòîðèè. ÈÀ è äð. – Ê.: Á. è., 1975. – ×. 1. – Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå 1967 ã. –
Ñ. 74–75. 1968. – Âûï. 2. – Ñ. 216–219: èë.
303. Äåðãà÷åâ Â. À. Êóëüòóðíûå îáùíîñòè íåîëèòà-áðîíçû 321. Äóäêèí Â. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ìåòî-
ñòåïíîé çîíû ÑÑÑÐ // Àðõåîëîãèÿ, ýòíîãðàôèÿ è äàìè ïðèðîäíè÷èõ íàóê // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó
282 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. â Óêðà¿í³ 1993 ð. – Ê., 1997. – Ñ. 52–53
– Ñ. 255–260. 339. Çàäîðîæíèé Ì. À. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ «Ï³äïè-
322. Äóäêèí Â. Ï. Ïîèñê è êàðòîãðàôèðîâàíèå ìàãíèòî- ëèï'ÿ» [Õìåëüíèö. îáë.] // Òåç. äîï. V Ïîä³ëüñüêî¿
ìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì õàðàêòåðíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. [Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
îáúåêòîâ (ðîâ, ãîí÷àðíûé ãîðí) // Àðõåîìåòð³ÿ òà 1980 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Êàì'ÿíåöü-
îõîðîíà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. – Ê., 2000. – Ïîä³ëüñüêèé: Á. â., 1980. – Ñ. 116–117.
Ñ. 4–11. 340. Çàåö È. È. Äðåâíèå çåìëåäåëüöû ñðåäíåãî òå÷åíèÿ
323. Äóäêèí Â. Ï. Àðõåîìåòðè÷í³ äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ Þæíîãî Áóãà âî âòîðîé ïîëîâèíå IV òûñÿ÷åëåòèÿ äî
öèâ³ë³çàö³¿ / Äóäê³í Â. Ï., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåî- í.ý.: (Ïî ìàòåðèàëàì òðèïîë. ïîñåëåíèé Êëèùåâ Òûâ-
ìåòð³ÿ òà îõîðîíà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. – Ê., ðîâ. ð-íà Âèííèö. îáë.): Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò.
1998. – Âèï. 2. – Ñ. 7–28. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1975. – 19 ñ.
324. Åñèïåíêî À. Ë. Ïàìÿòíèêè ðàííåé ïîðû Òðèïîëüÿ ó 341. Çàåö È. È. Èíòåðüåð æèëèù òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïîñåëêà Êèðèëëîâêà Îäåññêîé îáëàñòè // ÊÑÈÀ ÀÍ Êëèùåâ [Âèííèö. îáë.] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
ÓÑÑÐ. – Ê., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 140–141. ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå:
325. Åñèïåíêî À. Ë. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Àëåêñàíä- Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. –
ðîâêà [Îäåñ. îáë.]: (Ïî ìàòåðèàëàì ðàçâåäîê è Ñ. 69–73.
ðàñêîïîê 1949–1951 ãã.) // ÌÀÑÏ. – 1957. – Âûï. 1. 342. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
– Ñ. 10–23: èë. Âîðîøèëîâêà [Âèííèö. îáë.] // ÀÎ 1982 ã. – Ì.,
326. ªâäîêèìîâ Ã. Ë. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ïîáëèçó 1984. – Ñ. 259–260.
ñ. Áåðíàø³âêà íà ³íí÷èí³ / ªâäîêèìîâ Ã. Ë., Çáåíî- 343. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
âè÷ Â. Ã. // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. Êëèùåâ [Âèííèö. îáë.] // ÀÎ 1980 ã. – Ì., 1981. –
– Ê., 1973. – Âèï. 10. – Ñ. 61–65: ³ë. – Ðåç. ðîñ. Ñ. 247–248.
327. ªñèïåíêî À. Ë. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè 1952 ð. â ðàéîí³ 344. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèÿ Âèííèöêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
Êîäèìà – Êîòîâñüê – Ðèáíèöÿ [Îäåñ. îáë] // ÌÀCÏ. ìóçåÿ / Çàåö È. È., Æóðàêîâñêèé Á. Ñ., Ëîáàé Á. È. //
– 1959. – Âèï. 2. – Ñ. 102–117: ³ë. ÀÎ 1976 ã. – 1977. – Ñ. 294–295.
328. ªñèïåíêî À. Ë. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè Îäåñüêîãî ìóçåþ 345. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ òðèïîëüñêîé
ó 1950–51 ðð. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – Ê., 1956. – Ò. 5. – Ñ. êóëüòóðû íà Þæíîì Áóãå // ÀÎ 1979 ã. – 1980. – Ñ.
203–204. 272.
329. Æàðîâà Ò. Ì. Äîñë³äæåííÿ â çîí³ íîâîáóäîâ íà ×åðí³- 346. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà
ã³âùèí³ / Æàðîâà Ò. Ì., Æàðîâ Â. Ã., Òåðïèëîâñü- Þæíîì Áóãå [Âèííèö. îáë.] // ÀÎ 1983 ã. – Ì., 1985.
êèé Ð. Â. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ – Ñ. 276–277.
2000–2001 ðð. – Ê., 2002. – Ñ. 118–120. 347. Çàåö È. È. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó
330. Æóðàâëåâ Î. Ï. Î æèâîòíîâîäñòâå è îõîòå ïëåìåí òðè- ïîñ. Ëàäûæèí Âèííèöêîé îáëàñòè // ÀÎ 1978 ã. –
ïîëüñêîé êóëüòóðû Ñðåäíåãî Ïîäíåñòðîâüÿ è Ïîáóæüÿ 1979. – Ñ. 331.
// Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðè- 348. Çàåö È. È. Êåðàìè÷åñêèé êîìïëåêñ Êëèùåâà / Çà-
ïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî åö È. È., Ñàéêî Ý. Â. // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1986.
ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 134–138. – Âûï. 185. – Ñ. 14–21: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 21.
331. Æóðàâëüîâ Î. Ìèñëèâñòâî òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí Óêðà¿- 349. Çàåö È. È. Êåðàìè÷åñêèé êîìïëåêñ òðèïîëüñêîãî
íè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – ïîñåëåíèÿ Êëèùåâ [Âèííèö. îáë.] // Íîâåéøèå îòêðû-
Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 201–211. òèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç äîêë. êîíô., Êèåâ, àïð.
332. Æóðàêîâñüêèé Á. Ñ. Ãîñïîäàðñòâî ³ çâ'ÿçêè òðèï³ëüñü- 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå èñòîðèè. ÈÀ è äð. – Ê.:
êèõ ïëåìåí Ïîä³ëëÿ. – Ðàìåíñêîå: ÎÎÎ «ÏÎËÈ- Á. è, 1975. – ×. 1. – Ñ. 76–77.
ÃÐÀÔ», 2002. – 115ñ. 350. Çàåö È. È. Ìåñòî îòäåëüíûõ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé
333. Æóðàêîâñüêèé Á. Ñ. Äî ïèòàííÿ ïðî òåõíîëîã³þ âèãî- ñðåäíåãî òå÷åíèÿ Þæíîãî Áóãà â îòíîñèòåëüíîé ïåðèî-
òîâëåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êåðàì³êè // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. äèçàöèé Òðèïîëüÿ // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåîëî-
– ¹ 3. – Ñ. 88–92. ãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô.
334. Æóðàêîâñüêèé Á. Ñ. Çàáåçïå÷åííÿ âîäîþ òðèï³ëüñüêèõ [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.:
ïîñåëåíü // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 42–44.
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I 351. Çàåö È. È. Ïîñåëåíèå òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Êëèùåâ
ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 139–140. íà Þæíîì Áóãå / Çàåö È.È., Ðûæîâ Ñ.Í. – Ê., 1992.
335. Æóðàêîâñüêèé Á. Òðèï³ëüñüê³ ïëåìåíà Ñõ³äíîãî – 177 ñ.
Ïîä³ëëÿ òà ¿õ çâ'ÿçêè // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ 352. Çàåö È. È. Ðàáîòû Áóãî-Äíåñòðîâñêîé òðèïîëüñêîé
íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ ýêñïåäèöèè [Âèííèö. îáë.] // ÀÎ 1981. – Ì., 1983. –
éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Ñ. 260.
Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 14–16. 353. Çàåö È. È. Ðàñêîïêè Âèííèöêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
336. Çàãíèé Ã. Ô. Äàòèðîâêà àðõåîëoãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ / Çàåö È. È., Ìàëèíêîâñêàÿ Ò. Â., Á. È. Ëîáàé // ÀÎ
àðõåîìàãíèòíûì ìåòîäîì / Çàãíèé Ã. Ô., Ðóñà- 1973 ã. – Ì., 1974. – Ñ. 275–276.
êîâ Î. Ì. // Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ åñòåñòâåííûõ íàóê 354. Çàåö È. È. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ Âîðîøèëîâêà // ÀÎ
â àðõåîëîãèè. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1978. – Ñ. 61–69. 1984 ã. – Ì., 1986. – Ñ. 235.
337. Çàãíèé Ã. Ô. Îïûò ïðèìåíåíèÿ ïðîòîííîãî ìàãíè- 355. Çàåö È. È. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âîðîøè-
òîìåòðà â àðõåîëîãèè / Çàãíèé Ã. Ô., Êðóö Â. À., ëîâêà // ÀÎ 1985 ã. – Ì., 1987. – Ñ. 329–330.
Ðóñàêîâ Î. Ì. // ÑÀ. – Ì., 1971. – ¹ 3. – 356. Çàåö È. È. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êëèùåâ
Ñ. 203–207. íà Þæíîì Áóãå // ÀÎ 1972 ã. – 1973. – Ñ. 282.
338. Çàãîðóéêî Â. Ò. Ïîñåëåííÿ ñåðåäíüî¿ äîáè òðèï³ëüñüêî¿ 357. Çàåö È. È. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
êóëüòóðè íà ³ííè÷÷èí³ á³ëÿ ñ. Ãàðÿ÷ê³âêà / Çàãî- íîãî èíâåíòàðÿ ïîñåëåíèÿ Âîðîøèëîâêà [Âèííèö. îáë.]
ðóéêî Â. Ò., Øóìîâà Â. Î. // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ / Çàåö È. È., Ñêàêóí Í. Í. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 283
ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: (ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971
Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – ðð. íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. –
Ñ. 105–108. Ñ. 100–101.
358. Çàåö È. È. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà (ýòàïîâ ²², Ѳ) íà 375. Çàºöü ². ². Ïðî äåÿê³ îñîáëèâîñò³ æèòëîáóä³âíèöòâà â
Þæíîì Áóãå è Äíåñòðå // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà- ϳâäåííîìó Ïîáóææ³ [³ííèö. îáë.] // Òåçè 3-¿
íèÿ íà Óêðàèíå â 1976–1977 ãã. : Òåç. äîêë. XVII ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., 4 âåðåñ.
êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ, Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1985 ð. – ³ííèöÿ, 1985. – Ñ. 45.
1978. – Ñ. 42–43. 376. Çàºöü ². ². Ðàííüîòðèï³ëüñüêà ïàì'ÿòêà Ëàäèæèí I íà
359. Çàåö È. È. Òðèïîëüñêèå æèëèùà íà Þæíîì Áóãå // ϳâäåííîìó Áóç³ [³ííèö. îáë] // Òåç. äîï. 5-¿
Studia praehistorica. – Ñîôèÿ, 1981. – ¹ 5–6. – Ñ. Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. [Êàì'ÿíåöü-
48–61. Ïîä³ëüñüêèé, 1980 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. –
360. Çàåö È. È. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Êëèùåâ íà Þæíîì Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1980. – Ñ. 112–113.
Áóãå Â(²)–Â(II) // ÑÀ. – 1974. – ¹ 4. – Ñ. 180–200: 377. Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà íà Ï. Áóç³ ê³íöÿ
èë. – Ðåç. ôð. ðàííüîãî ïî÷àòêó ñåðåäíüîãî åòàï³â ¿¿ ðîçâèòêó [³ííèö.
361. Çàåö È. È. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Êëèùåâ – óíèêàëü- îáë.] // Òåç. äîï. 8-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿
íûé ïàìÿòíèê äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ íà êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
Þæíîì Áóãå // Ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû Âèí- 1990. – Ñ. 14.
íèöêîé îáëàñòè. – Ê., 1990. – Ñ. 93–103. 378. Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà íà Ïîä³ëë³. –
362. Çàåö È. È. Ýêñïåäèöèÿ Âèííèöêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìó- ³ííèöÿ, 2001. – 184 ñ.
çåÿ / Çàåö È. È., Ìàëèíêîâñêàÿ Ò. Â., Øàëàìàé Ô. Ï. 379. Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Âîðîøèë³âêà
// ÀÎ 1975 ã. – 1976. – Ñ. 325. [³ííèö. îáë.] // Òåç. äîï. 6-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-
363. Çàºöü ². ². Âèâ÷åííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â Íàäáóæ- êðàºçíàâ÷î¿ êîíô: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-
æ³ // Òåç. äîï. 2-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ Ïîä³ëüñüêèé, 1985. – Ñ. 8–9.
êîíô. – ³ííèöÿ, 1984. – Ñ. 3. 380. Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Òðîñòÿíåöü íà
364. Çàºöü ². ². Âèõîâàííÿ ä³òåé ó òðèï³ëüñüêèé ÷àñ // ϳâäåííîìó Áóç³ // Òåç. äîï. 12-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòî-
Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè: Òåç. äîï. íàóê.-ïðàêò. ðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1993. – Ñ. 16–17.
êîíô., Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001. – Çáàðàæ, 2001. 381. Çàºöü ². ². Òðèï³ëüñüêå ñåëèùå Êë³ù³â / Çàåöü I. ².,
– Ñ. 16–17. Õàâëþê Ï.². // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â
365. Çàºöü ². ². Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè íà 1969 ð. – Ê., 1972. – Âèï. 4. – Ñ. 79–82: ³ë.
Ïîä³ëë³ // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. 382. Çàºöü ². Î. Ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè äîñë³äæåíü, îõîðîíè òà
– Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 281–287. ïîïóëÿðèçàö³¿ Òðèï³ëüñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. // Òðèï³ëüñüêà
366. Çàºöü ². ². Êåðàì³÷íèé êîìïëåêñ ïîñåëåííÿ Êë³ù³â öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð
[³ííèö. îáë.] // Òåç. äîï. 6-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðè- «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 12–27.
êî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1988. – Ñ. 3. 383. Çàéòç Ì. Ïàì'ÿò³ Åâè Ðîîê (1930–1999) // Z arche-
367. Çàºöü ². ². Êë³ù³â – íîâå ïîñåëåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ ologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej. – Ojcow, 2001. –
êóëüòóðè íà ϳâäåííîìó Áóç³ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. S. 317–319.
ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – 1973. – Âèï. 10. – Ñ. 48–61: 384. Çàõàð'ºâ Â. À. Àðõåîëîã³ÿ Äóíàºâå÷÷èíè // Çá.
³ë. – Ðåç. ðîñ. ïåðøîäæåðåë, íàóê. ïîâ³äîìëåíü, òåç êðàºçíàâ÷èõ
368. Çàºöü ². ². Ëîêàëüíèé âàð³àíò òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â êîíô., êàòàëîã ïàì'ÿòîê. – Õìåëüíèöüêèé, 1992. –
ñåðåäí³é òå÷³¿ ϳâäåííîãî Áóãó [³ííèö. îáë.] // VII Ñ. 16–29.
Ïîä³ëüñüêà ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷à êîíô.: (Ñåêö³ÿ 385. Çàõàð'ºâ Â. À. Äîñë³äæåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ ïàì'ÿòîê íà
àðõåîëî㳿): Òåç. äîï. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1987. òåðèòî𳿠Äóíàºâåöüêîþ ðàéîíó // Õìåëüíèöüêîìó
– Ñ. 11–12. 500. – Õìåëüíèöüêèé, 1991. – Ñ. 110–111.
369. Çàºöü ². ². Ëþäèíà ³ ïðèðîäà Ïîä³ëëÿ â³ä êàì'ÿíîãî äî 386. Çàõàð'ºâ Â. À. Íîâ³ ìàòåð³àëè äî àðõåîëîã³÷íî¿ êàðòè
ðàííüîãî çàë³çíîãî â³êó / Çàºöü ². ²., Æóðàê³âñü- Äóíàºâå÷÷èíè // Òåç. äîï. 8-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-
êèé Á. Ñ. – ³ííèöÿ, 1999. – 114 ñ. êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-
370. Çàºöü ². ². Ìîäåëü òðèïiëüñüêîãî æèòëà ç Âîðîøèëiâêè Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 61–62.
/ Çàºöü I. I., Ãóñºâ Ñ. Î. // Àðõåîëîãi÷íi äîñëiäæåííÿ â 387. Çàõàð'ºâ Â.À. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ìà-
Óêðà¿íi 1991 ðîêó. – Ëóöüê, 1993. – Ñ. 31–32. 볿âö³ [Õìåëüíèö. îáë.] / Çàõàð'ºâ Â. À., Ðà䳺âñü-
371. Çàºöü ². ². Ìîäåëü òðèï³ëüñüêîãî æèòëà ç Ïiâäåííîãî êà Ò. Ì. // Òåç. äîï. 8-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàº-
Áóãó / Çàºöü I. I., Ãóñºâ Ñ. Î. // Àðõåîëîãiÿ. – 1992. – çíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëü-
¹ 3. – Ñ. 130–132. ñüêèé, 1990. – Ñ. 9–10.
372. Çàºöü ². ². Îñîëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà â òðèï³ëüñüêîìó 388. Çàõàð'ºâ Â.À. Òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ ñåðåäíüî¿ òå÷³¿
ïîñåëåíí³ Êë³ù³â íà ³ííè÷èí³ // Òåç. äîï. 4-¿ ð. Óøèö³ [Õìåëüíèö. îáë.]: Çà ìàòåð³àëàìè â÷èòåëÿ-
³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., 4 âåðåñ. êðàºçíàâöÿ Ë. Ì. Êóçåìñüêîãî / Çàõàð'ºâ Â. À ., Ñàí³ö-
1986 ð. – ³ííèöÿ, 1986. – Ñ. 45. êèé Ì. Â. // Òåç. äîï. 8-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàº-
373. Çàºöü ². ². Ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè íà òåðèòî𳿠çíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëü-
ϳâäåííîãî Ïîáóææÿ: (Çà ìàòåð³àëàìè ³ííèö. êðàº- ñüêèé, 1990. – Ñ. 17–19.
çíàâ. ìóçåþ) // Ìàòåð³àëè 3-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî- 389. Çàõàðóê Þ. Ì. Äî ïèòàíèÿ ïðî îáðÿä ïîõîâàííÿ íàñå-
êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. [Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, òðàâ. 1969 ëåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ'¿
ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Ë.: Êàìåíÿð, 1970. // ÍDzÑÍ. – Ê., 1953. – Ò. 1. – Ñ. 153–162.
– Ñ. 105–106. 390. Çàõàðóê Þ. Ì. Äî ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ çâ'ÿç-
374. Çàºöü ². ². ϳâäåííî-Ïîáóçüêèé ïàìÿòíèê Êë³ù³â êè ì³æ êóëüòóðîþ ë³é÷àñòîãî ïîñóäó òà òðèï³ëüñüêîþ
[³ííèö. îáë.] // XV íàóê. êîíô. ²í-òó àðõåîëî㳿, êóëüòóðîþ // ÌÄÀÏÂ. – 1959. – Âèï. 2. – Ñ. 54–72.
ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ 391. Çàõàðóê Þ. Ì. Ïàì'ÿòêè êàñïåðiâñüêîãî òèïó //
Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê: Òåçè ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. Àðõåîëîãiÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê., 1971. – Ò. 1. –
284 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Ñ. 183–186. ³ñòîðèêî-êðàåçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. –


392. Çàõàðóê Þ. Ì. Ïàì'ÿòêè êîøèëîâåöüêîãî òèïó // Ñ. 12–13.
Àðõåîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê., 1971. – Ò. 1. – C. 411. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Èññëåäîâàíèå ïîçäíåòðèïîëüñêîãî ïî-
180–183. ñåëåíèÿ óñàòîâñêîãî òèïà â ñ. Ìàÿêè [Îäåñ. îáë.] //
393. Çàõàðóê Þ. Ì. Ïàì'ÿòêè Ñîô³¿âñüêîãî òèïó // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå 1965–1966
Àðõåîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê., 1971. – Ò. 1. – Ñ. ãã. – 1967. – Âûï. 1. – Ñ. 83–87: èë.
201–205. 412. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ê èòîãàì èññëåäîâàíèÿ ðàííåòðè-
394. Çàõàðóê Þ. Ì. Ïàì'ÿòêè òèïó Ãîù³-Âåðáêîâèö³ // ïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåðíàøåâêà [Âèííèö. îáë.] //
Àðõåîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê., 1971. – Ò. 1. – Ñ. Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â
214–216. 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ,
395. Çàõàðóê Þ. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüêà êóëüòóðà Ñåðåäíüîãî Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 36–37.
Ïîäí³ïðîâ'ÿ ó ñâ³òë³ íîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ äàíèõ // 413. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ê ïðîáëåìå êðóïíûõ òðèïîëüñêèõ
ÍDzÑÍ. – Ê., 1954. – Ò. 2. – Ñ. 16–23. – Á³áë³îãð.: ïîñåëåíèé // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû
ñ. 32–33. òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I
396. Çàõàðóê Þ. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ó ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 10–12.
âåðõ³â'ÿõ ð. Ñëó÷³ [Æèòîì. îáë.]: (Êîðîò. ïîâ³äîìë. 414. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ê ïðîáëåìå ïðîèñõîæäåíèÿ òðèïîëüñ-
ïðî ðîçâ³äêîâ³ ðîçêîïêè á³ëÿ ñ. Íîâî¿ ×îðòîðè¿ â 1949 êîé êóëüòóðû // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ – ïîèñêè è
ð.) // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. 6. – Ñ. 130–133. íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ, ÈÀ. – Ê.: Íàóê.
397. Çàõàðóê Þ. Ì. Ïîñåëåíèÿ ñîô³éñüêîãî òèïó â äóìêà, 1980. – Ñ. 124–145.
îêîëèöÿõ Êèºâà // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. 6. – 415. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ê ïðîáëåìå ñâÿçåé Òðèïîëüÿ ñ
Ñ. 111–114. ýíåîëèòè÷åñêèìè êóëüòóðàìè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ
398. Çàõàðóê Þ. Ì. Ñîô³¿âñüêèé ò³ëîïàëüíèé ìîãèëüíèê // Ýíåîëèò è áðîíçîâûé âåê Óêðàèíû: Èññëåäîâàíèÿ è
[Êè¿â. îáë.]: (Êîðîòêå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîçêîïêè ìàòåðèàëû / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1976.
1948 ð.) // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – Ñ. 112–120: – Ñ. 57–69.
³ë. – Ðåç. ðîñ. 416. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ê õàðàêòåðèñòèêå çåìëåäåëèÿ òðè-
399. Çàõàðóê Þ. Í. Âîïðîñû õðîíîëîãèè êóëüòóð ýíåîëèòà ïîëüñêîé êóëüòóðû: Ðàííèé ýòàï / Çáåíîâè÷ Â. Ã.,
è ðàííåé áðîíçû Ïðèêàðïàòüÿ è Âîëûíè // ÊÑÈÀ ÀÍ Ïàøêåâè÷ Ã. À. // Studia praehistorica. – Sofia, 1988. –
ÓÑÑÐ. – Ê., 1962. – Âûï. 12. – Ñ. 46–52: èë. ¹ 9. – P. 179–193.
400. Çàõàðóê Þ. Í. Ãëèíÿíûé àìóëåò èç ñ. Êîøèëîâöû 417. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Êåðàì³êà óñàò³âñüêîãî òèïó //
(Òåðíîï. îáë.): Ê âîïðîñó î òðèïîëüñêîé ïëàñòèêå Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1968. – Ò. 21. –
ïîëèìàñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà // ÑÀ. – 1960. – ¹ 2. – Ñ. 50–78. – Ðåç. ðîñ.
Ñ. 229–235: èë. 418. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Íîâ³ íåîë³òè÷í³ ³ òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ
401. Çàõàðóê Þ. Í. Íåêîòîðûå âîïðîñû ïîçäíåãî Òðèïîëüÿ â çîí³ Êè¿âñüêî¿ ÃÅÑ // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
â ñâåòå èññëåäîâàíèé òðèïîëüñüêîãî ïîñåëåíèÿ â ÓÐÑÐ, 1964. – Ò. 16. – Ñ. 137–143: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
ñ. Çâåíÿ÷êà ×åðíîâèöêîé îáëàñòè // Òåç. äîêë. íà 419. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Íîâ³ òðèï³ëüñüê³ ïàì'ÿòêè Ñåðåäíüîãî
ñåêöèè áðîíçû ïëåíóìà ÈÈÌÊ â 1955 ã. – Ì., 1955. Ïîäí³ñòðîâ'ÿ // Ìàòåð³àëè XIII êîíô. ²À ÀÍ ÓÐÑÐ,
402. Çàõàðóê Þ. Í. Ïîñåëåíèå ýíåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè â ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-ð³÷÷þ ÀÍ ÓÐÑÐ, Êè¿â, 1968 ð. – Ê.:
ñ. Çèìíî Âîëûíñêîé îáëàñòè // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., Íàóê. äóìêà, 1972. – Ñ. 104–106.
1955. – Âûï. 6. – Ñ. 129–132; 420. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Î ñòðàòèãðàôèè è êëàññèôèêàöèè
403. Çàõàðóê Þ. Í. Ïðîáëåìà ïîçäíåãî òðèïîëüÿ â Ñðåäíåì ïîãðåáåíèé Îäåññêîãî êóðãàíà / Çáåíîâè÷ Â. Ã.,
Ïîäíåïðîâüå ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé ïîñëåäíèõ Ëåñêîâ À. Ì. // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1969. – Âûï.
ëåò // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1953. – Âûï. 2. – 115. – Ñ. 29–39: èë..
Ñ. 78–80. 421. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Îáîðîíí³ ñïîðóäè òà çáðîÿ ó ïëåìåí
404. Çàõàðóê Þ. Í. Ñîôèåâñêèé ìîãèëüíèê: Íîâûé òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä.
èñòî÷íèê ê èçó÷. ýïîõè ìåäè-áðîíçû â Ñðåä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1975. – Âèï. 15. – Ñ. 32–40: ³ë. –
Ïîäíåïðîâüå: Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ Ðåç ðîñ.
ÓÑÑÐ. Èí-ò îáùåñòâ. íàóê. Ëüâîâ. ôèë. – Ë., 1952. – 422. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïåð³îäèçàö³ÿ ³ õðîíîëîã³ÿ ðàííüîãî
15 ñ. Òðèï³ëëÿ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð.
405. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Äí³ñòðîâñüê³ àäðåñè Òðèï³ëëÿ // ͳÑ. – – Ê., 1980. – Âèï. 35. – Ñ. 3–25.
1979. – ¹ 6. – Ñ. 46–48: ³ë. – Ïîñåëåííÿ ó 423. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïåðñïåêòèâû è çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ
³ííèöüê³é îáëàñò³. òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿
406. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Äî ïèòàííÿ ïðî ³ñòîðè÷í³ çâ'ÿçêè äàâíüîãî íàñåëåííÿ ÓÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô.,
ϳâí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð'ÿ â II² òèñ. äî í.å. // Ó²Æ. – Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ.
1967. – ¹ 3. – Ñ. 100–103. 75–77.
407. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Äî ïðîáëåìè ñòàíîâëåííÿ åíåîë³òó // 424. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïëåìåíà Ñåâåðíîãî
Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. Ïðè÷åðíîìîðüÿ / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÍÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
– Âèï. 51. – Ñ. 1–11. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 9–11. 1974. – 175 ñ.: èë.
408. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Äðåâíåéøèå ìåäíûå òîïîðû â 425. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïîñåëåíèå Áåðíàøåâêà íà Äíåñòðå
Âîñòî÷íîé Åâðîïå // ÑÀ. – 1969. – ¹ 3. – [Âèííèö. îáë.]: Ê ïðîèñõîæäåíèþ òðèïîëüñêîé
Ñ. 135–142. êóëüòóðû / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1980. –
409. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Åíåîë³ò ϳâí³÷íî-Çàõ³äíîãî Ïðè- 179 ñ.: èë.
÷îðíîìîð'ÿ // Ìàòåð³àëè ç àíòðîïîëî㳿 Óêðà¿íè. – 426. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïîñåëåíèå Áåðíàøåâêà íà Ñðåäíåì
1973. – Âèï. 7. – Ñ. 71–80: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: Äíåñòðå: Ê ïðîáë. ñëîæåíèÿ òðèïîë. êóëüòóðû //
ñ. 78–80. Íîâåéøèå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç. äîêë.
410. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Çîáðàæåííÿ òâàðèí íà êåðàìö³ êîíô., Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Òåç. äîï. 8-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. èñòîðèè. ÈÀ è äð. – Ê., 1975. – ×. 1. – Ñ. 71–73.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 285
427. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïîñåëåíèå óñàòîâñêîãî òèïà ó ñ. Ìàÿêè ñ. Óñàòîâî // Íîâûå àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà
// ÌÀÑÏ. – 1971. – Âûï. 7. – Ñ. 192–200: èë. Îäåñ÷èíå: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìó-
428. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðàáîòû Ñðåäíå- çåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984. – Ñ. 34–43.
äíåñòðîâñêîé ýêñïåäèöèè â 1964 ã. // Òåç. äîï. Ïîä³ëü- 445. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Çíà÷åíèå ìîäåëèðîâàíèÿ â èññëå-
ñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Õìåëüíèöüêèé, äîâàíèè îñòàòêîâ ïîñòðîåê íà ïîñåëåíèÿõ òðèïîëüñêîé
1965. – Ñ. 84–85. êóëüòóðû // Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Ñåâåðî-Çà-
429. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ïðî êèíäæàëè óñàò³âñüêîãî òèïó / ïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ.
Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1966. – Ò. 20. – Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1982. –
Ñ. 38–46 : ³ë. – Ðåç. ðîñ. Ñ. 19–32.
430. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðàííèé ýòàï òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà 446. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Èññëåäîâàíèÿ Ìàÿêñêîãî ìîãèëü-
òåððèòîðèè Óêðàèíû / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóì- íèêà â 1974 ã. [Îäåñ. îáë.] / Çèíüêîâñêèé Ê. Â.,
êà, 1989. – 224 ñ.: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 212–221. Ïàòîêîâà Ý. Ô. // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Ñåâå-
431. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðàñêîïêè áåñêóðãàííîãî ìîãèëüíèêà â ðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ
ñ. Óñàòîâî [áëèç Îäåññû] // ÊÑÎÀÌ 1962 ã. – 1964. – ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1978.
Ñ. 37–45: èë. – Ñ. 134–143.
432. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðàñêîïêè êóðãàíîâ ó ñ. Ñòàâ÷àíû 447. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ê âîïðîñó î ñòðàòèãðàôèè ðàííå-
×åðíîâèöêîé îáëàñòè // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêåàíäðîâêà [Îäåñ. îáë.] /
íà Óêðàèíå 1965–1966 ãã. – 1967. – Âûï. 1. – Çèíüêîâñêèé Ê. Â., Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. // Ñåâåðî-
Ñ. 49–55: èë. Çàïàäíîå Ïðè÷åðíîìîðüå â ýïîõó ïåðâîáûòíî-îáùèííî-
433. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ óñàòîâñêîãî òèïà â ãî ñòðîÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÑÀÌ, Îäåñ. àðõåîë.
ñ. Ìàÿêè [Îäåñ. îáë.] // Òåç. äîêë. Ïëåíóìà ÈÀ 1966 î-âî. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 27–41.
ãîäà. Ñåêöèÿ «Íåîëèò è áðîíçîâûé âåê»/ ÀÍ ÑÑÑÐ. – 448. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ê èòîãàì êîìïëåêñíîãî èññëåäî-
Ì., 1966. – [×. 2]. – Ñ. 14–15. âàíèÿ òðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêîâ // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñ-
434. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðàñêîïêè ðàííåòðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé êèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðà-
íà Äíåñòðå [Òåðíîï. è ×åðíîâèö. îáë.] / Çáåíî- èíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè; Âåñå-
âè÷ Â. Ã., Ðûíäèíà Í. Â. // ÀÎ 1980 ã. – Ì., 1981. – ëûé Êóò – Ìàéäàíåöêîå – Ê. 1990. – Ñ. 73–76.
Ñ. 248–249. 449. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ê ïðîöåäóðå èññëåäîâàíèÿ ïðîáëå-
435. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Ðåçóëüòàòû ðàáîò Áåðíàøåâñêîãî îòðÿ- ìû äîìîñòðîèòåëüñòâà òðèïîëüñêèõ ïëåìåí // Ìàòå-
äà [Âèííèö. îáë.] // ÀÎ 1975 ã. – 1976. – ðèàëû ïî àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá.
Ñ. 326–327. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê.
436. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà Ñðåäíåãî Ïî- äóìêà, 1983. – Ñ. 16–22.
äíåñòðîâüÿ â ñâåòå íîâûõ èññëåäîâàíèé / Çáåíî- 450. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Íîâûå äàííûå ê ðåêîíñòðóêöèè
âè÷ Â. Ã., Øóìîâà Â. À. // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ: òðèïîëüñêèõ æèëèù // ÑÀ. – 1973. – ¹ 1. –
Ìàòåðèàëû è èññëåä.: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ñ. 137–149: èë.
Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 97–106. 451. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Íîâûå äàííûå î ïàìÿòíèêàõ
437. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Óñàò³âñüê³ ïàìÿòêè [Îäåñ îáë.] – 50 ñðåäíåãî è ïîçäíåãî òðèïîëüÿ íà Îäåñùèíå / Çèíüêîâñ-
ðîê³â âèâ÷åííÿ // XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà 50- êèé Ê. Â., Ïîëèùóê Ë. Þ. // Ñåâåðî-Çàïàäíîå Ïðè-
ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ ÷åðíîìîðüå â ýïîõó ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòðîÿ: Ñá.
Ðåñïóáë³ê: Òåçè ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. (ðåçóëüòàòè ïîëüî- íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÑÀÌ, Îäåñ. àðõåîë. î-âî. – Ê.:
âèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòî𳿠Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 63–70.
Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – Ñ. 110–113. 452. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Î ìåòîäàõ èçó÷åíèÿ äîìîñòðîè-
438. Çáåíîâè÷ Â. Ã. Õðîíîëîã³ÿ ï³çíüîãî Òðèïï³ëÿ // òåëüñòâà ïëåìåí òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÌÀÑÏ. –
Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – 1972. – 1976. – Âûï. 8. – Ñ. 36–49.
Âèï. 7. – Ñ. 3–25. – Ðåç. ðîñ. 453. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ïîãðåáåíèÿ ñ îõðîé â óñàòîâñêèõ
439. Çèíåâè÷ Ã. Ï. Êðàíèîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû ýïîõè ìîãèëüíèêàõ [Îäåñ. îáë.] / Çèíüêîâñêèé Ê. Â.,
ýíåîëèòà-áðîíçû â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ïðè÷åðíîìîðüå // Ïåòðåíêî Â. Ã. // ÑÀ. – 1987. – ¹ 4. – Ñ. 24–39: èë.
ÌÀÑÏ. – 1970. – Âûï. 6. – Ñ. 156–167. – Ðåç. àíãë. – Áèáëèîãð.: ñ. 38–39.
440. Çèíåâè÷ Ã. Ï. Ïàëåîàíòðîïîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë èç 454. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ïîñåëåíèå Àëåêñàíäðîâêà / Çèíü-
Óñàòîâñêîãî ìîãèëüíèêà [Îäåñ. îáë.] // ÊÑÎÀÌ êîâñêèé Ê. Â., Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. // ÀÎ 1973 ã. –
1962 ã. – 1964. – Ñ. 124–128. 1974. – Ñ. 278–279.
441. Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà ðàííå- 455. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Àëåê-
òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà [Îäåñ. îáë.] // ñàíäðîâêà â ñâåòå íîâûõ èññëåäîâàíèé / Çèíüêîâñ-
ÌÀÑÏ. – 1976. – Âûï. 8. – Ñ. 161–170. êèé Ê. Â., Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. // 150 ëåò Îäåññêîìó
442. Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. Ãëèíÿíûå ÷åðïàêè, êîâøè è ëîæêè àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë.
èç ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà [Îäåñ. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. –
îáë.] // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàä- Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 48–50.
íîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. 456. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Ðàñêîïêè ðàííåòðèïîëüñêîãî ïî-
àðõåîë. ìóçåé. – Ê. : Íàóê. äóìêà, 1978. – ñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà / Çèíüêîâñêèé Ê. Â., Çèíüêîâñ-
Ñ. 205–219: èë. êàÿ Í. Á. // ÀÎ 1974 ã. – 1975. – Ñ. 281–282.
443. Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. Êóõîííàÿ êåðàìèêà ðàííåòðè- 457. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Òðèïîëüñêèå ïëîùàäêè è èõ èíòåð-
ïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà [Îäåñ. îáë.] // ïðåòàöèÿ // Òåç. äîêë. íà ñåêöèÿõ [ïëåíóìà], ïîñâÿ-
Ïàìÿòíèêè äðåâíèõ êóëüòóð Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè- ùåííûõ èòîãàì ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé 1971 ã. / ÀÍ
÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1972. – Ñ. 55.
ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1981. – Ñ. 12–22: èë. 458. dzíåâè÷ Ã. Ï. Àíòðîïîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà äàâíüîãî
444. Çèíüêîâñêèé Ê. Â. Àíòðîïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîñåëåííÿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè: (Çà ìàòåð³àëàìè åêñïå-
ìàòåðèàëîâ èç Âòîðîãî ãðóíòîâîãî ìîãèëüíèêà ó äèö³é 1961–1963 ðð.) / dzíåâè÷ Ã. Ï., Êðóö Ñ. I.; ÀÍ
286 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ÓÐÑÐ. ²í-ò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíî- áðîíçîâîãî âåêà Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Ñá. ñò. – Ë.: Èçä-
ãðàô³¿. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1968. – 144 ñ.: ³ë. âî ËÃÓ, 1968. – Âûï. 1. – Ñ. 5–74: èë.
459. dzíåâè÷ Ã. Ï. Êðàí³îëîã³÷í³ ìàòåð³àëè åïîõè åíåîë³òó- 476. Êëî÷êî Â. È. Ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî â ýíåî-
áðîíçè ç ϳâí³÷íî-Çàõ³äíîãî Ïðè÷îðíîìîð'ÿ // ëèòå – áðîíçîâîì âåêå // Ðåìåñëî ýïîõè ýíåîëèòà –
Ìàòåð³àëè ç àíòðîïîëî㳿 Óêðà¿íè. – 1972. – Âèï. 6. – áðîíçû íà Óêðàèíå. – Ê.: Íàóê. Äóìêà, 1994. – Ñ.
Ñ. 3–28: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 27–28. 96–132.
460. dzíüêîâñüêèé Ê. Â. Äî ïðîáëåìè òðèï³ëüñüêîãî æèòëî- 477. Êíàóýð Ô. È. Î êóðãàíàõ, ðàñêîïàííûõ â Þæíîé
áóäóâàííÿ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. Áåññàðàáèè // ×òåíèå â èñòîðè÷åñêîì îáùåñòâå Íåñòî-
– Ê., 1975. – Âèï. 15. – Ñ. 13–22. – Ðåç. ðîñ. ðà-ëåòîïèñöà. – Ê., 1889. – Êí. 3, îòä. 1. – Ñ. 32–49.
461. dzíüêîâñüêèé Ê. Â. Íåêîòîðûå èòîãè ðàñêîïîê ðàííå- 478. Êîâàëåâà È. Ô. Ïîãðåáåíèÿ ñ ìàéêîïñêèì èíâåíòàðåì
òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà [Îäåñ îáë.]: â ëåâîáåðåæüå Äíåïðà: (Ê âûäåëåíèþ æèâîòèëîâñêîãî
(Íîâûå äàííûå îá àðõèòåêòóðå òðèïîë. ïàìÿòíèêîâ) // êóëüòóðíîãî òèïà) // Ïðîáëåìû àðõåîëîãèè Ïîäíåï-
XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ ðîâüÿ. – Ä., 1991. – Ñ. 69–88.
Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê: Òåç. ïëå- 479. Êîâàëåâà È. Ô. Ñòðàòèôèöèðîâàííûå ýíåîëèòè÷åñêèå
íàð. 1 ñåê. äîï. (ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ àðõåîë. äîñë³ä- êóðãàíû â êðèâîðîæñêîì òå÷åíèè Èíãóëüöà //
æåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. Àðõåîëîã³÷íèé ë³òîïèñ ˳âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. –
– Î., 1972. – Ñ. 92–95. 2/2002–1/2003. – Ïîëòàâà, 2003. – Ñ. 58–63.
462. ²âàê³í Ã. Þ. ϳäñóìêè àðõåîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ 480. Êîâàëåâñêàÿ Â. Á. Êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû îöåíêè
Óñïåíñüêîãî ñîáîðó Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè ó 1998 ð. ñòåïåíè áëèçîñòè ïàìÿòíèêîâ ïî ïðîöåíòíîìó ñîäåðæà-
/ ²âàê³í Ã. Þ., Áàëàê³í Ñ. À. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ íèþ ìàññîâîãî ìàòåðèàëà / Êîâàëåâñêàÿ Â. Á., Ïîãî-
â Óêðà¿í³ 1998–1999 ðð. – Ê., 1999. – Ñ. 11–13. æåâ È. Á., Ïîãîæåâà (Êóñóðãàøåâà) À. Ï. // ÑÀ. –
463. Êàëóñòîâ Á. Äàííûå àíàëèçà íåêîòîðûõ íàõîäîê èç 1970. – ¹ 3. – Ñ. 26–39: èë. – Ðåç. ôð.
óñàòîâñêèõ ðàñêîïîê 1921 ã. // ÂÎÊÊ. – 1925. – ¹ 481. Êîçëîâñüêà Â. ª. Âèá³ðêà ç ùîäåííèêà ðîçêîïîê êîëî
2/3. – Ñ. 66–67. ñ. Ñóøê³âêè íà Êè¿âùèí³ â 1916 ð. – Ê., 1919. – 5 ñ.:
464. Êàíäèáà Î. Äîñë³äè íà Ãàëèöüêîìó Ïîä³ëë³ â ðîêàõ ³ë. – Îêð. â³äá. ç íåîïóáë. «Çá³ðíèêà ïàì'ÿò³ Õâ. Âîâ-
1928 òà 1929 // ÇÍÒØ. – Ë., 1937. – Ò. 154. – êà». – Ñ. 70–74.
Ñ. 1–14. 482. Êîçëîâñüêà Â. ª. Åêñêóðñ³¿ é äîãëÿä çà çíàõ³äêàìè ï³ä
465. Êàí³âåöü Â. ². Ìîãèëüíèê åïîõè ì³ä³ á³ëÿ ñ. ×åðíèí íà ÷àñ êîìóíàëüíèõ ðîá³ò ó Êèºâ³ çà ð. 1926 // Êîðîòêå
Êè¿âùèí³ // ÀÏ ÓÐÑÐ. – Ê., 1956. – Ò. 6. – çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà 1926 ð³ê. – Ê., 1927.
Ñ. 99–110: ³ë. – Ñ. 51–53. – Ðåç. ôð.
466. Êàòàëîã êîëëåêöèé íàó÷íûõ ôîíäîâ: Êàìåííûé âåê – 483. Êîçëîâñüêà Â. ª. Ç íàóêîâî-äîñë³ä÷î¿ ðîáîòè Êîì³ñ³¿
ýíåîëèò / Áóðäî Í. Á., Ë. Ô. Êîíñòàíòèíåñêó, Ëÿø- ÂÓÀÊó äëÿ âèó÷óâàííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè /
êî Ñ. Í., Ñîí Í. À.; ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ïðåïðèíò. – Ê., Íàïèñàëà Â. Ê. // Õðîí³êà àðõåîëî㳿 òà ìèñòåöòâà. –
1991. – 33 ñ. 1931. – ×. 3. – Ñ. 82–83.
467. Êà÷àëîâà Í. Ê. Äâà ïðåäìåòà òðèïîëüñêîé ïëàñòèêè // 484. Êîçëîâñüêà Â. ª. Íåîë³òè÷í³ òà òðèï³ëüñüê³ çíàõ³äêè íà
Ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – Ëåíèíãðàä, 1973. – Âûï. 36. – ×åðí³ã³âùèí³ // ×åðí³ã³â ³ ϳâí³÷íå ˳âîáåðåææÿ. – Ê.,
Ñ. 27–29: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 29. – Æåíñêèå ñòàòóýòêè 1928. – Ñ. 42–61: ³ë.
èç ïîñåëåíèÿ Êðèíè÷êè Îäåññêîé îáëàñòè. 485. Êîçëîâñüêà Â. ª. Ðîçêîïè 1916 ð. á³ëÿ ñ. Ñóøê³âêè
468. Êà÷àëîâà Í. Ê. Èçîáðàæåíèå áûêà â ïëàñòèêå Óìàíñüêîãî ïîâ³òó íà Êè¿âùèí³ // Çàï. Iñò.-ô³ëîë.
òðèïîëüñêèõ ïëåìåí // Ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – Ëåíèí- ñåêö³¿ Óêð. Íàóê. ò-âà â Êè¿â³. – Ê., 1918. – Êí. 17. –
ãðàä, 1977. – Âûï. 42. – Ñ. 31–33: èë. – Ðåç. àíãë. – Ñ. 51–68: ³ë.
Áèáëèîãð.: ñ. 33. 486. Êîçëîâñüêà Â. ª. Ðîçêîïè á³ëÿ ñ. Ñóøê³âêè íà Ãóìàí-
469. Êà÷àëîâà Í. Ê. Ê âîïðîñó î ðåëèãèîçíî-ìàãè÷åñêèõ ùèí³: (Æîâò. ð. 1926) // Êîðîòê³ çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ
ïðåäñòàâëåíèÿõ òðèïîëüñêèõ ïëåìåí // Àðõåîëîãè- çà 1926 ð³ê. – Ê., 1927. – Ñ. 45–47, ³ë. – Ðåç. ôð.
÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – Ëåíèíãðàä, 1978. – Âûï. 487. Êîçëîâñüêà Â. ª. Ðîçêîïè ó ñ. Âåðåì'¿ ó æîâòí³ ð. 1925
19. – Ñ. 22–28: èë. – Ðåç. àíãë. – Áèáëèîãð.: ñ. 28. [Êè¿â. îáë.] // Êîðîòê³ çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ çà 1925 ð³ê.
470. Êà÷àëîâà Í. Ê. Î ëîêàëüíûõ ðàçëè÷èÿõ â ëåñîñòåïíîé – Ê., 1926. – Ñ. 51–53, ³ë. – Ðåç. ôð.
ñðóáíîé êóëüòóðå // Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìè- 488. Êîçëîâñüêà Â. ª. Ðîçøóêè òà ðîçêîïè íà ïðàâîìó
òàæà. – 1977. – Âûï. 18. – Ñ. 23–28. – Ðåç. àíãë. – áåðåç³ Äí³ïðà ì³æ ì. Ðæèùåâèì òà ñ. Áàëèêè:
Áèáëèîãð.: ñ. 28. Ëèï.–âåðåñ. 1926 ð. [Êè¿â. îáë. ] // Êîðîòêå çâ³äîì-
471. Êà÷àëîâà Í. Ê. Òðèïîëüñêàÿ ïëàñòèêà (æåíñêèå ëåííÿ ÂÓÀÊ çà 1926 ð³ê. – Ê., 1927. – Ñ. 40–44: ³ë.
èçîáðàæåíèÿ): Ïî ìàòåðèàëàì âûñòàâêè «Êóëüòóðà è – Ðåç. ôð.
èñêóññòâî äðåâíåãî íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑл / 489. Êîçëîâñüêà Â. ª. Òî÷êè òðèïiëüñüêî¿ êóëüòóðè áiëÿ
Ãîñ. Ýðìèòàæ. – Ë. : Àâðîðà, 1973. – 44 ñ.: èë. ñ. Ñóøêiâêè íà Ãóìàíùèíi (Ðîçêîïè ð. 1916) // ÒÊÓ.
472. ʳ볺âè÷ Ñ. Ð. Àðõåîëîã³÷íà êàðòà Êè¿âñüêîãî Äèòèíöÿ – Ê., 1926. – Âèï. 1. – Ñ. 43–66: ³ë. – Ðåç. ôð.
// Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ Ñòàðîäàâíüîãî Êèºâà. – 490. Êîçóáîâñüêèé Ô. À. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà
Ê., 1976. – Ñ. 179–212. òåðèòî𳿠Áîãåñó 1930–1932: Åêñïåäèö³éí³ äîñë³äæåííÿ
473. Êëàï÷óê Ì. Í. Ðàçâåäêà â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñ- ²í-òó ³ñòî𳿠ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ÂÓÀÍ çà 1934 ð. //
òè // Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 1970 ãîäà. – Ì., 1971. ³ñò³ ÀÍ ÓÐÑÐ. – 1934. – ¹ 8–99. – Ñ. 40–50.
– Ñ. 231. 491. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Ê âîïðîñó î ñîöèàëüíîé ñòðàòè-
474. Êëàï÷óê Ì. Í. Ðàçâåäêà íà Ïðèêàðïàòüå / Êëàï- ôèêàöèè ïîçäíåòðèïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ Ñðåäíåãî
÷óê Ì. Í., Ìèêèòåíêî Ë. Í. // Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðû- Ïîäíåïðîâüÿ: (Ïî ìàòåðèàëàì ìîãèëüíèêîâ ñîôèåâñ-
òèÿ 1973 ãîäà. – Ì., 1974. – Ñ. 281. êîãî òèïà) // Èññëåäîâàíèå ñîöèàëüíî èñòîðè÷åñêèõ
475. Êëåéí Ë. Ñ. Î äàòå Êàðáóíñêîãî êëàäà: Ê ïðîáë. ïðîáëåì â àðõåîëîãèè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. –
àáñîëþò. äàòèðîâêè ðàííåòðèïîë. êóëüòóðû // Ïðîáëå- Ê.: Íàóê. äóìêà, 1987. – Ñ. 242–249.
ìû àðõåîëîãèè. Àáñîëþòíàÿ õðîíîëîãèÿ ýíåîëèòà è 492. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Ê âîïðîñó îá èåðàðõèè êóëüòîâûõ
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 287
îáúåêòîâ ó íàñåëåíèÿ òðèïîëüñêî-êóêóòåíñêîé îáùíîñ- 506. Êîíäóêòîðîâà Ò. Ñ. Ìàòåðèàëû ïî ïàëåîàíòðîïîëîãèè
òè // Äóõîâíàÿ êóëüòóðà äðåâíåãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: Óêðàèíû // Àíãðîïîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê. – 1956. –
Òåç. äîêë. íàó÷.-ïðàêò. êîíô., Êèåâ, ìàé 1989 ã. – Ê., Âûï. 1. – Ñ. 166–203.
1989. – Ñ. 45–46. 507. Êîíîïëÿ Â. Ì. Âåðõíåäíåñòðîâñêàÿ ãðóïïà ïàìÿòêèêîâ
493. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Î êîëè÷åñòâåííîì ñîñòàâå ïðîñòîé òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Óêðàèíñêîãî Ïðèêàðïàòüÿ
ñåìüè: Ïî ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèè òðèïîë. êóëüòóðû // [Èâàíî-Ôðàíê. îáë.] // Çàäà÷è ñîâåòñêîé àðõåîëîãèè â
Çàäà÷è ñîâåòñêîé àðõåîëîãèè â ñâåòå ðåøåíèè XXVII ñâåòå ðåøåíèè XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ: Òåç. äîêë. Âñåñîþç.
ñúåçäà ÊÏÑÑ: Òåç. äîêë. Âñåñîþç. êîíô., Ñóçäàëü, 1987 êîíô., Ñóçäàëü, 1987 ã. – Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ.
ã. – Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ. 119–120. 123–125.
494. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Î ðàçâèòèè êëàññèôèêàöèé êåðàìèêè 508. Êîíîïëÿ Â. Ì. Âçàåìîçâ'ÿçêè ñòàðîäàâíüîãî íàñåëåíèÿ
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Íîâûå ìåòîäû àðõåî- Ïðèêàðïàòòÿ ³ ϳâäåííîóî Ïîáóææÿ â åïîõó êàìåíþ /
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Êîíîïëÿ Â. Ì., Âàñèëåíêî Á. À., Êî÷ê³í ². Ò. // Òåç.
ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1982. – Ñ. 216–225. äîï. 4-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., 4
495. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Î ðîäîâûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ â âåðåñ. 1986 ð. – ³ííèöÿ, 1986. – Ñ. 44–45.
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå òðèïîëüñêîãî îáùåñòâà // 509. Êîíîïëÿ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ îáëàñòè // ÀÎ 1986 ã. – Ì., 1989. – Ñ. 287-289.
èññëåäîâàíèè: Òåç. äîêë. VI Ðåñï. êîíô. ìîëîäûõ 510. Êîíîïëÿ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íîì Ïðåä-
àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà, êàðïàòüå // ÀÎ 1983 ã. – Ì., 1985. – Ñ. 293–294.
1987. – Ñ. 76–77. 511. Êîíîïëÿ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íîì
496. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Î ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè â ñðåäå Ïðåäêàðïàòüå [Ëüâîâ. îáë.] // ÀÎ 1981 ã. – Ì., 1983
ïîçäíåòðèïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ Ñðåäíåãî Ïîäíåïðîâüÿ – Ñ. 272.
// Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàññîâûõ è ðàííåêëàññîâûõ 512. Êîíîïëÿ Â. Ì. Èññëåäîâàíèÿ ïîñåëåíèé ó ñåë
îáùåñòâ: Òåç. äîêë. III êîíô. ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÍÀ ÀÍ ßðîñëàâè÷è è Ìàëûå Äîðîãîñòàè [Ðîâåí. îáë.] // ÀÎ
ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. 71–77. 1979 ã. – 1980. – Ñ. 286–289.
497. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Îá îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ïî èçó÷åíèþ 513. Êîíîïëÿ Â. Ì. Êðåìíåîáðîáíå âèðîáíèöòâî òðè-
Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Àêòóàëüíûå âîïðîñû èñòîðè- ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðè-
÷åñêîé íàóêè: Ñá. ìàòåðèàëîâ ãîðîä. íàó÷. êîíô. êàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. Âèï. 2. (Òåçè âèñòóï³â íà íàóêîâî-
ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ïîñâÿù. 60-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ 90-ð³÷÷þ â³ä äíÿ
ã. Êèåâ 21–22 äåê. 1982 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984. – íàðîäæåííÿ Ìàðê³ÿíà Þë³ÿíîâè÷à Ñì³øêà). – Ëüâ³â,
Ñ. 9–10. 1992. – Ñ. 21.
498. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Ïàìÿòíèêè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû 514. Êîíîïëÿ Â. Ì. Êðåìíåîáðîáíå âèðîáíèöòâî ïîñåëåííÿ
ýòàïà ÂI â Ñðåäíåì Ïîäíåñòðîâüå [Õìåëüíèö. è òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè Ëèñòâèí // Âîëèíî-Ïîä³ëüñüê³
×åðíîâèö. îáë.] / Êîëåñíèêîâ À. Ã., Êîëåñíèêîâà Â. À. àðõåîëîã³÷í³ ñòó䳿. – Ë., 1998. – Ñ. 111–121.
// Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà- 515. Êîíîïëÿ Â. Ì. Íîâ³ ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè íà
íèè â ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. Ðåñï. êîíô. ìîëîäûõ ó÷åíûõ, òåðèòî𳿠ϳâäåííî-Çàõ³äíîãî Ïîä³ëëÿ [Òåðíîï. îáë.] /
Êèåâ, àïð. 1981 ã. – Ê., 1981. – Ñ. 26–27. Êîíîïëÿ Â. Ì., гáèé Ì. I. // Òåç. äîï. 8-¿ ³ííèöüêî¿
499. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ õàðàê- îáë. ³ñòîðèêî-êðàåçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. –
òåðèñòèêà òðèïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ Ñðåäíåãî Ïîäíåï- Ñ. 8.
ðîâüÿ // Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äðåâíèõ 516. Êîíîïëÿ Â. Ì. Îáðîáêà êðåìåíþ íàñåëåííÿì Çàõ³äíî¿
îáùåñòâ è àðõåîëîãèÿ: Ñá. ñòàòåé ìîëîäûõ ó÷åíûõ / ÀÍ Âîëèí³ çà äîáè ì³ä³–ðàííüî¿ áðîíçè [Âîëèí. òà гâí.
ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1987. – Ñ. 75–85. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. –
500. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Òðèïîëüñêîå äîìîñòðîèòåëüñòâî – Ê., 1982. – Âèï. 37. – Ñ. 17–31: ³ë. – Ðåç. ðîñ. –
àíàëèç îñíîâíûõ êîíöåïöèé // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå Á³áë³îãð.: 28 ïîñèëàíü.
ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: 517. Êîíîïëÿ Â. Ì. Îñîáëèâîñò³ îáðîáêè êðåìåíþ
Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 52–57. íàñåëåííÿì Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ â äîáó åíåîë³òó // ³ñíèê
501. Êîëåñíèêîâ À. Ã. Òðèïîëüñêîå îáùåñòâî Ñðåäíåãî Êè¿â. äåðæ. óí-òó. Ñåð.: ²ñò. íàóêè. – 1981. – Âèï. 23.
Ïîäíåïðîâüÿ. Îïûò ñîöèàëüíûõ ðåêîíñòðóêöèé â – Ñ. 109–114. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 114.
àðõåîëîãèè. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1993. – 152 ñ. 518. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ïåðâ³ñí³ êðåìåíåâèäîáóâí³ øàõòè
502. Êîëåñíèêîâà Â. À. Ê îöåíêå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ïðèêàðïàòòÿ [²âàíî-Ôðàíê. îáë.] // Òåç. äîï. 7-¿
êðóïíîãî ïîñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû ó ñ. Äîáðî- Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ
âîäû [×åðêàñ. îáë.] // Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàñ- àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1987. – Ñ. 4–5.
ñîâûõ è ðàííåêëàññîâûõ îáùåñòâ: Òåç. äîêë. III êîíô. 519. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ïåð³îäèçàö³ÿ ïàì'ÿòîê ëåíäåëüñüêî¿
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÍÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. êóëüòóðè çàõîäó ÓÐÑÐ // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿
72–73. äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà³íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX
503. Êîëåñí³êîâ Î. Ã. Íîâ³ áàãàòîøàðîâ³ ïîñåëåííÿ íà Ðåñï. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ [Õìåëüíèö. îáë.] // Òåç. äîï. 8-¿ 1989. – Ñ. 102–103.
Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ 520. Êîíîïëÿ Â. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåíèÿ Ìàë³
àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 7–9. Äîðîãîñòà¿ I [гâí. îáë.] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
504. Êîëåñí³êîâ Î. Ã. Íîâ³ ïîñåëåííÿ ñåðåäíüîãî Òðèï³ëëÿ â ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå:
Ïîäí³ñòðîâ'¿ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. –
ïð. – Ê., 1985. – Âèï. 49. – Ñ. 49–52: ³ë. – Ðåç. ðîñ. Ñ. 205–213.
– Á³áë³îãð.: ñ. 52. 521. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ïðî õàðàêòåð êðåì'ÿíîãî âèðîáíèöòâà
505. Êîïèëîâ Ô. Á. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè â ðàéîí³ íèæíüî¿ íàñåëåííÿ Çàõ³äíî¿ Âîëèí³ â äîáó ðàííüî¿ áðîíçè /
òå÷³¿ ð. Äåñíà / Êîïèëîâ Ô. Á., Îäèíöîâà Ñ. Ì., Øà- Êîíîïëÿ Â. Ì., Ìà뺺â Þ. Ì. // ³ñíèê Êè¿â. äåðæ.
ïîøí³êîâà Î. Ã. // Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè ÓÐÑÐ. – Ê., óí-òó. Ñåð.: ²ñò. íàóêè. – 1979. – Âèï. 21. –
1952. – Ò. ²²². – Ñ. 85–98. Ñ. 97–102. – Ðåç ðîñ. – Á³áë³îãð. ñ. 102.
288 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

522. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðàáîòû Ïðóòñêîé ýêñïåäèöèè [Èâàíî- 540. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Òðèïîëüñêèå ìîòûãè è ïðîáëåìà
Ôðàíê. îáë.] / Êîíîïëÿ Â. Ì., Âàñèëåíêî Á. À., òðèïîëüñêîãî çåìëåäåëèÿ // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåî-
Êî÷êèí È. Ò. // ÀÎ 1985 ã. – Ì., 1987. – Ñ. 346. ëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô.
523. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðàáîòû Ïðóòñêîé ýêñïåäèöèè [Èâàíî- [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.:
Ôðàíê. îáë.] // ÀÎ 1982 ã. – Ì., 1984. – Ñ. 276–277. Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 37–38.
524. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðàçâåäêè â Ðîâåíñêîé îáëàñòè // ÀÎ 541. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Õîçÿéñòâåííûå êîìïëåêñû ðàííèõ
1980 ã. – Ì., 1981. – Ñ. 262–263. çåìëåäåëü÷åñêî-ñêîòîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ Þãà ÑÑÑÐ /
525. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðàñêîïêè ó ñ. Ìàðêîâöû [Èâàíî- ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ë.: Íàóêà. Ëåíèíãð. îòäíèå, 1987. –
Ôðàíê. îáë. ] / Êîíîïëÿ Â. Ì., Êî÷êèí È. Ò. // ÀÎ 320 ñ. – Ðåç. àíãë. – Áèáëèîãð.: ñ. 277–310.
1983 ã. – Ì., 1985. – Ñ. 294–295. 542. Êîðîòêåâè÷ Î. Ë. Ôàóíà ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî ïîñå-
526. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðîáîòè ó ï³âí³÷íî - ñõ³äíîìó ëåííÿ Ñàíäðàêè [³ííèö. îáë.] // Çá. ïð. / Çîîë. ìó-
Ïåðåäêàðïàòò³ / Êîíîïëÿ Â. Ì., Êî÷êèí È. Ò., Îï- çåé. – 1956. – ¹ 27. – Ñ. 130–143. – Ðåö. ðîñ.
ðèñê Â. Ã. // Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ 543. Êîðøàê Ê. Þ. Äðåâíåå çåìëåäåëèå Ñðåäíåãî Ïðè-
³ Âîëèí³. – Ëüâ³â,1991. – Ñ. 53–60. äíåïðîâüÿ // ÍÆ. – 1936. – ¹ 10. – Ñ. 24–26: èë.
527. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ðÿò³âí³ ðîçêîïêè áàãàòîøàðîâî¿ ïàì'ÿò- 544. Êîðøàê Ê. Þ. Çåìëåðîáñòâî äàâí³õ ðîäîâèõ ãðîìàä
êè Áëèùàíêà íà Òåðíîøëüùèí³ // Îõîðîíà òà îõîðîíí³ Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ'ÿ // ÍÇ ²²ÌÊ. – 1935. – Êí.
äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê àðõåîëî㳿 íà Óêðà¿í³ â 1989 ð.: 5/6. – Ñ. 9–53: Ðåç. ðîñ., ôð.
Òåç. äîï. òà ïîâ³äîìë. íàóê.-ïðàêò. ñåì³íàðó, ³ííèöÿ, 545. Êîðøàê Ê. Þ. Çåìëåðîáñüêå çíàðÿääÿ íàéäàâí³øèõ
áåðåç. 1990 ð. – ³ííèöÿ, 1990. – Ñ. 44–45. ðîäîâèõ ãðîìàä íà Óêðà¿í³ // ÍÇ ²²ÌÊ. – 1934. – ¹
528. Êîíîïëÿ Â. Ì. Ñòàðîæèòíîñò³ Âîëèí³. – Ë., 1997. 1. – Ñ. 41–52: ³ë. – Ðåç. ðîñ., ôð.
529. Êîíîïëÿ Â. Ì. Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà // Åòíîãåíåç òà 546. Êîðøàê Ê. Þ. ×åðåïàøêà Unio ÿê ïåðâ³ñíå ãîí÷àðñüêå
åòí³÷íà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò: Àðõåîëîã³ÿ òà çíàðÿääÿ [äëÿ îðíàìåíòóâàííÿ ïîñóäó] // Õðîí³êà
àíòðîïîëîã³ÿ. – Ë., 1999. – Ò. 1. – Ñ. 86–103. àðõåîëî㳿 òà ìèñòåöòâà. – 1931. – ¹ 3. – Ñ. 13–28:
530. Êîíîïëÿ Â. Ì. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà Ïðèêàðïàòüÿ // ³ë. – Ðåç. í³ì.
Àðõåîëîãèÿ Ïðèêàðïàòüÿ, Âîëûíè è Çàêàðïàòüÿ. – Ê.: 547. Êîñ À. È. Ìíîãîñëîéíûé ïàìÿòíèê ó ñ. Íåïîðîòîâî /
Íàóê. äóìêà, 1990. – Ñ. 18–26. Êîñ À. È., Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È., Ïàâëèâ Ä. Þ. // ÀÎ
531. Êîíîïëÿ Â. Ì. Òðèïîëüñêèå ïàìÿòíèêè Âåðõíåãî 1974 ã. – 1975. – Ñ. 299–300.
Ïîäíåñòðîâüÿ / Êîíîïëÿ Â. Ì., Êðóö Â. À., Ðè- 548. Êîñ À. È. Ðàçâåäêà Çàïàäíî-Ïîäîëüñêîé ýêñïåäèöèè //
æîâ Ñ. Í. // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî ÀÍÓ 1968 ã. – 1971. – Âûï. 3. – Ñ. 132–135.
íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., 549. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. ³äáèòêè òêàíèíè íà êåðàì³ö³ ç
Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ Áåðíàø³âêà íà Ïîä³ëë³
Ñ. 103–104. // Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç (äî 120-
532. Êîíüêîâà Ë. Â. Ìåòàëëîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ): Íàóê. ìàòåð³àëè ̳æíàð. àðõåî-
ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé èç ïàìÿòíèêîâ óñàòîâñêîãî òèïà ëîã³÷íî¿ êîíô. – Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 41–43.
// Ïàòîêîâà Ý. Ô. Óñàòîâñêîå ïîñåëåíèå è ìîãèëüíèêè. 550. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. ³äáèòêè òêàíèíè íà êåðàì³ö³ ç
– Ê., 1979. – Ñ. 161–176: èë. ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ßëòóøê³â íà Ïîä³ëë³ /
533. Êîíüêîâà Ë. Â. Ðûíäèíà Í. Â. Äðåâíåéøåå ìåòàëëî- Êîñàê³âñüêèé Â. Î., Î÷åðåòíèé Â. Â., Ïðèëèïêî Â. Ï.
îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû // Ïîä³ëüñüêà ñòàðîâèíà. – ³ííèöÿ, 1998. –
(èñòîêè è ðàçâèòèå â íåîëèòå-ýíåîëèòå). – Ì.: Ñ. 29–40.
Ýäèòîðèàë ÓÐÑÑ, 1998 // Stratum plus. – 2001–2002. 551. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Äîñë³äæåííÿ æèòëà íà òðè-
– ¹ 2. – Ñ. 615–617. ï³ëüñüêîìó ïîñåëåíí³ ×å÷åëüíèê // Àðõåîëîã³÷í³
534. Êîðâ³í-ϳîòðîâñüêèé Î. Ã. Êîë³ñíèé òðàíñïîðò òðè- â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1991 ðîêó. – Ëóöüê: Íàäñòèð'ÿ,
ï³ëüñüêî-êóêóòåíñüêî¿ ñï³ëüíîñò³ / Êîðâ³í-ϳîòðîâñü- 1993. – Ñ. 48–49.
êèé Î. Ã., Ìîâøà Ò. Ã. // Êóëüòóðîëîã³÷í³ ñòó䳿. – Ê., 552. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Çîáðàæåííÿ òâàðèí íà êåðàì³ö³ ç
1999. – Ñ. 70–78. òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ×å÷åëüíèê // Òåç. äîï. 9-¿
535. Êîðäèø Í. Ë. Çâ³ò ïðî ðîçêîïêè æèòëà (ïëîùàäêè) ¹ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ,
9 [ïîñåëåííÿ Êîëîìèéùèíà Êè¿â. îáë.]: (Ðîçêîïêè 1990. – Ñ. 14; Òå ñàìå // Àðõåîëîã³ÿ. – 1994. – ¹ 1.
1936 ð.) // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ – C. 148–149.
ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ. 285–306. 553. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Êåðàì³êà òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ
536. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Äðåâíåéøèå æàòâåííûå îðóäèÿ è èõ ×å÷åëüíèê // Òåç. äîï. 7-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. êðàºçíàâ÷î¿
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: ( ñâåòå ýêñïåðèì.-òðàñîë. èçó÷.) êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. – Ñ. 13.
// ÑÀ. – 1978. – ¹ 4. – Ñ. 36–52: èë. – Ðåç. àíãë. 554. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. ϳçíüîòðèï³ëüñüêà êåðàì³êà áàñåé-
537. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Îáùåå è îñîáåííîå â õîçÿéñòâå ðàí- íó ð. Ñàâðàíêè // Óêðà¿íñüêå ãîí÷àðñòâî: Íàö. êóëüòó-
íèõ çñìëåäåëü÷åñêî-ñêîòîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ þãà ÑÑÑÐ: ðîëîã³÷íèé ùîð³÷íèê. – Ê.; Îï³øíå, 1993. –
(Ïî ìàòåðèàëàì Êàâêàçà, Ñðåä. Àçèè è Ñåâ.-Çàï. Ñ. 148–150.
Ïðè÷åðíîìîðüÿ) // Òåç. äîêë. ïëåíàð. çàñåäàíèé Âñå- 555. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ
ñîþç. íàó÷. êîíô., ïîñâÿù. íîâåéøèì îòêðûòèÿì â ×å÷åëüíèê íà Ïîáóææ³ // Òåç. äîï. 6-¿ ³ííèöüêî¿ îáë.
îáë. àðõåîëîãèè è 100-ëåòèþ V Àðõåîë. ñúåçäà, Òáèëè- ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1988. – Ñ. 5;
ñè, 21–26 àïð. 1981 ã. – Òáèëèñè, 1981. – Ñ. 31–38. Òå ñàìå // Ïîä³ëüñüêà ñòàðîâèíà. – ³ííèöÿ, 1993. –
538. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Ïàëåîýêîíîìè÷åñêèå ðàçðàáîòêè â Ñ. 97–108.
àðõåîëîãèè è ýêñïåðèìåíòàëüíî-òðàññîëîãè÷åñêèå 556. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. ϳçíüîòðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ â
èññëåäîâàíèÿ // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ. Ïîèñêè è áàñåéí³ ð³÷êè Ñàâðàíêè // Òåç. äîï. 8-¿ ³ííèöüêî¿ îáë.
íàõîäêè. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 212–225. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. –
539. Êîðîáêîâà Ã. Ô. Òåõíîëîãèÿ äðåâíåéøèõ ïðîèçâîäñòâ: Ñ. 10–11.
Ìåçîëèò–åíåîëèò / Êîðîáêîâà Ã. Ô., Ñåìåíîâ Ñ. À. – 557. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Ïðî äåÿê³ îñîáëèâîñò³ òðèï³ëüñüêî-
Ëåíèíãðàä: Íàóêà, 1983. – 256 ñ. ãî ïîñåëåííÿ ×å÷åëüíèê // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 289
ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: 574. Êî÷ê³í ². Ò. ̳äí³ òðèï³ëüñüê³ ñîêèðè Âåðõíüîãî ³
Òåç. äîêë. ² ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ñòðîâ'ÿ / Êî÷ê³í I. Ò., Êîíîïëÿ Â. Ì.
Ñ. 200–204. // ³ñíèê Ïðèêàðïàòñüêîãî óí-òó. Ñåð.: ²ñòîð³ÿ. –
558. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Ðåçóëüòàòè ïàëåîáîòàí³÷íîãî ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 1999. – Âèï. 2. – Ñ. 3–10.
äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ×å÷åëüíèê / 575. Êî÷ê³í ². Ò. Ïëàí³ãðàô³ÿ é æèòëîáóäóâàííÿ òðè-
Êîñàê³âñüêèé Â. Î., Ïàøêåâè÷ Ã. Î. // Òåç. äîï. 10-¿ ï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî Ïåðåäêàðïàòòÿ /
³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, Êî÷ê³í I. Ò., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ³ñíèê Ïðèêàðïàòñüêîãî
1991. – Ñ. 14–15. óí-òó. Ñåð³ÿ ³ñòîðè÷í³ íàóêè. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê,
559. Êîñàê³âñüêèé Â. Î. Òðèï³ëüñüê³ òêàíèíè // Òðèï³ëü- 1998. – Ñ. 34–49.
ñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè: Òåç. äîï. íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ 576. Êî÷ê³í ². Ò. Ðîáîòè ó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó Ïåðåäêàðïàòò³
êîíô. – Çáàðàæ, 2001. – Ñ. 17–19. / Êî÷ê³í I. Ò., Êîíîïëÿ Â. Ì., Â. Ã. Îïðèñê // Íîâ³
560. Êî÷êèí È. Ò. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé â ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. Â. Ã. Ë.:
Ñåâåðî-Âîñòî÷íîì Ïðèêàðïàòüå [Èâàíî-Ôðàíê. îáë.] / Ñâ³ò, 1991. – Ñ. 53–60.
Êî÷êèí È. Ò., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1986 ã. – Ì., 577. Êî÷ê³í ². Ò. Ðÿò³âí³ ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü
1988. – Ñ. 295–296. Ìàðê³âö³-² ³ Îäà¿-²² / Êî÷ê³í I.Ò., Âàñèëåíêî Á. À.,
561. Êî÷êèí È. Ò. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êîíîïëÿ Â. Ì. // Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿
Õîìÿêîâêà â ñåâåðî-âîñòî÷íîì Ïðåäêàðïàòüå // Çàäà÷è Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. – Ë.: Ñâ³ò, 1991. – Ñ. 19–23.
ñîâåòñêîé àðõåîëîãèè: Òåç. äîêë. âñåñîþç. êîíô. 578. Êî÷ê³í ². Ò. Ñâ³òîãëÿä òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí Ãàëè÷èíè,
(Ñóçäàëü, 1987). – Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ. 130–131. Ïîä³ëëÿ ³ Áóêîâèíè (åòàïè ²² – ïî÷àòîê Ѳ²) /
562. Êî÷êèí È. Ò. Ðàáîòû â Ïðèêàðïàòüå // ÀÎ 1983 ã. – Êî÷ê³í I. Ò., Òêà÷óê Ò. // Óêðà¿íîçíàâ÷³ ñòó䳿. – 1999.
Ì.: Íàóêà, 1985. – Ñ. 297–298. – ¹ 1. – Ñ. 212–238.
563. Êî÷êèí È. Ò. Ðàáîòû Âåðõíåäíåñòðîâñêîé ýêñïåäèöèè 579. Êî÷ê³í ². Ò. Òðèï³ëüñüê³ ïàì'ÿòêè ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî
/ Êî÷êèí È. Ò., Âàñèëåíêî Á. À., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ Ïåðåäêàðïàòòÿ // Ãàëè÷èíà. – 1997. – ¹ 1. –
1984 ã. – Ì.: Íàóêà, 1986. – Ñ. 222. Ñ. 5–13.
564. Êî÷êèí È. Ò. Ðàáîòû Ïðóòñêîé ýêñïåäèöèè / 580. Êðàâåö Â. Ï. Ãëèíÿíûå ìîäåëüêè ñàíî÷åê è ÷åëíà â
Êî÷êèí È. Ò., Âàñèëåíêî Á. À., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ êîëëåêöèÿõ Ëüâîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ //
1985 ã. – Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ. 346. ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1954. – Âûï. 39. – Ñ. 127–131:
565. Êî÷êèí È. Ò. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ Õîìÿêîâêà ² èë.
[Èâàíî-Ôðàíê. îáë.] // ÀÎ 1984 ã. – Ì.: Íàóêà, 1986. 581. Êðàâåö Â. Ï. Èçó÷åíèå ïîçäíåòðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêîâ
– Ñ. 254–255. â Âåðõíåì Ïîäíåñòðîâüå // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê.,
566. Êî÷êèí È. Ò. Ðàñêîïêè ó ñ. Ìàðêîâöû / Êî÷êèí È. Ò., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 133–135. – Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ
Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1983 ã. – Ì.: Íàóêà, 1985. – è Òåðíîïîëüñêàÿ îáëàñòè.
Ñ. 294–295. 582. Êðàâåö Â. Ï. Êîøèë³âö³: Àðõåîëîã³÷íèé íàðèñ // Çá.
567. Êî÷êèí È. Ò. Ðàñêîïêè ó ñ. Õîìÿêîâêà // ÀÎ 1985 ã. ïðàöü ³ ìàòåð³àë³â íà ïîøàíó Ë. ². Êðóøåëüíèöüêî¿. –
– Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ. 352. Ë., 1998. – Ñ. 7–15.
568. Êî÷ê³í ². Ò. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè îêîëèöü ²âàíî- 583. Êðàâåö Â. Ï. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ â Ãîðîäíèö³
Ôðàíê³âñüêà / Êî÷ê³í ². Ò., Ñàâêî Î. Þ. // Òåç. îáë. íà Äí³ñòð³ // Ìàòåð³àëè ³ äîñë³äæåííÿ ïî àðõåîëî㳿
íàóêîâî-òåîðåòè÷íî¿ êîíô., ïðèñâÿ÷åíî¿ 325-ð³÷÷þ ÓÐÑÐ. – Ê., 1954. – Ò. 2. – Ñ. 49–66.
çàñíóâàííÿ ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 584. Êðàâ÷åíêî À. À. Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè â äîëèíàõ ð³÷îê
1987. – Ñ. 143–144. Òðîñòÿíåöü ³ ßãîðëèê [Îäåñ. îáë.] // Ìàòåð³àëè ïî
569. Êî÷ê³í ². Ò. Âçàºìîçâ'ÿçêè ñòàðîäàâíüîãî íàñåëåííÿ àðõåîëî㳿 ϳâí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð'ÿ. – 1960. – Âèï.
Ïðèêàðïàòòÿ é ϳâäåííîãî Ïîáóææÿ â åïîõó êàìåíþ / 3. – Ñ. 167–174: ³ë.
Êî÷ê³í I. Ò., Âàñèëåíêî Á. À., Êîíîïëÿ Â. Ì. // Òåç. 585. Êðàâ÷åíêî Í. Ì. Ðîçâ³äêè íà Êè¿âùèí³ / Êðàâ-
äîï. 4-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. (4 ÷åíêî Í. Ì., Áóãàé À. Ñ., Ìàãîìåäîâ Á. Â. // Àðõåî-
âåðåñíÿ 1986 ð.). – Âèííèöÿ, 1986. – Ñ. 44–45. ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â 1969 ð. – Ê.: Íàóê.
570. Êî÷ê³í ². Ò. Ãëèíÿí³ æ³íî÷³ ñòàòóåòêè â îáðÿäàõ ³ Äóìêà, 1972.
â³ðóâàííÿõ òðèï³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî 586. Êðàñíèêîâ È. Ï. Òðèïîëüñêàÿ êåðàìèêà: (Òåõíîë.
Ïåðåäêàðïàòòÿ / Êî÷ê³í I. Ò., Áóòêî Ò. Ñ. // Ìàòåð³àëè ýòþä) // ÑÃÀÈÌÊ. – 1931. – ¹ 3. – Ñ. 10–12.
4-¿ ̳æíàð. àðõåîëîã³÷íî¿ êîíô. ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ 587. Êðàñíîâ Þ. À. Îá èñòîêàõ ïàøåííîãî çåìëåäåëèÿ â
â÷åíèõ, Êè¿â, 14–16 òðàâ. 1996 ð. – Ê.: Âèäàâíè÷èé Âîñòî÷íîé Åâðîïå // ÑÀ. – 1980. – ¹ 3. – Ñ. 15–23.
ä³ì «Ñîáîðíà Óêðà¿íà», 1996. – Ñ. 77–78. – Ðåç. àíãë.
571. Êî÷ê³í ². Ò. Äåÿê³ ï³äñóìêè äîñë³äæåíü òðèï³ëüñüêîãî 588. Êðåìåíåöêèé Ê. Â. Ïàëåîýêîëîãèÿ äðåâíåéøèõ
ïîñåëåííÿ Õîì'ÿê³âêà ² // Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ðóññêîé ðàâíèíû / Èí-ò
Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³: Òåç. âèñòóï³â íà íàóêîâî-ïðàê- ãåîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1991. – 193 ñ.
òè÷í³é êîíô., ïðèñâÿ÷. 90-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ 589. Êðåìåíåöêèé Ê. Â. Ïàëåîáîòàí³÷í³ äîñë³äæåííÿ
Ì. Þ. Ñì³øêà. – Ë., 1992. – Âèï. 2. – Ñ. 26–27. òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè / Êðåìåíåöüêèé Ê. Â., Ç. Â. ßíó-
572. Êî÷ê³í ². Ò. Äî ïèòàííÿ ïðî ðîçòàøóâàííÿ ïàì'ÿòîê øåâè÷, Ã. Î. Ïàøêåâè÷ // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ 3.
íåîë³òó òà åíåîë³òó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ // – Ñ. 143–152.
Ìàòåð³àëè äî Çâîäó ïàì'ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè íàðîä³â 590. Êðæåì³íñüêèé Ê. Ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè á³ëÿ
ÑÐÑÐ ïî Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ / Óêð. ò-âî îõîðîíè ïàì'ÿòîê ì. Êàì'ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî [Õìåëüíèö. îáë.] // Õðîí³êà
³ñòî𳿠òà êóëüòóðè, ²í-ò ³ñòî𳿠ÀÍ ÓÐÑÐ. – Ê., 1984. àðõåîëî㳿 òà ìèñòåöòâà. – 1930. – ×. 1. – Ñ. 68.
– Âèï. 1. – Ñ. 40–41. 591. Êðèâöîâà-Ãðàêîâà Î. À. Áåññàðàáñêèé êëàä [Îäåñ.
573. Êî÷ê³í ². Ò. Ç ³ñòî𳿠äîñë³äæåíü òðèï³ëüñüêèõ ïàì'ÿòîê îáë.]. – Ì., 1949. – 35 ñ.: èë. – (Òð. ÃÈÌ. Ïàìÿòíè-
ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî Ïåðåäêàðïàòòÿ â ðàäÿíñüêèé ÷àñ // êè êóëüòóðû; Âûï. 1).
Òåç. îáë. ³ñòîðèêî-êðà¿çíàâ÷î¿ íàóê. êîíô. – ²âàíî- 592. Êðèëîâà Ë. Ï. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè ñòàðîäàâí³õ
Ôðàíê³âñüê, 1989. – Ñ. 132–133. êóðãàí³â íà Êðèâîð³ææ³ â 1964–1966 ðð. // Íàø
290 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Êðàé. – Ä.,1971. – Ñ.18–31. ðå÷üÿ // Çàäà÷è ñîâåòñêîé àðõåîëîãèè â ñâåòå ðåøåíèè


593. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Äðåâíåå íàñåëåíèå Çàïàäíîé Óêðàè- XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ: Òåç. äîêë. Âñåñîþç. êîíô.
íû â ýïîõó íåîëèòà è ðàííåé áðîíçû // ÊÑÈÈÌÊ. – (Ñóçäàëü, 1987 ã.). – Ì.: Íàóêà, 1987. – Ñ. 133–135.
Ì.; Ë., 1940. – Âûï. 3. – Ñ. 3–13: èë. 611. Êðóö Â. À. Ïëàíèðîâêà ïîñåëåíèÿ ó ñ. Òàëüÿíêè è
594. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Ê âîïðîñó î êëèìàòå â ýïîõó íåêîòîðûå âîïðîñû òðèïîëüñêîãî äîìîñòðîèòåëüñòâà
ñóùåñòâîâàíèÿ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû â ñâÿçè ñ [×åðêàñ. îáë.] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-
êîíñòðóêöèåé æèëèù // ÁÊÈ×Ï. – 1940. – ¹ 6/7. – ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë.
Ñ. 63–65. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 43–47.
595. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Ìåçîëèò è íåîëèò Åâðîïû // 612. Êðóö Â. À. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïàìÿòíèêè Ñðåäíåãî
ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1940. – Âûï. 4. – Ñ. 6–12. Ïîäíåïðîâüÿ / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1977.
596. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Î ïðîöåññå èñ÷åçíîâåíèÿ òðè- – 160 ñ: èë.
ïîëüñêîé êóëüòóðû // ÌÈÀ. – Ì.; Ë. – 1941. – ¹ 2. 613. Êðóö Â. À. Ïîçäíåòðèïîëüñüêèå ïëåìåíà Ñðåäíåãî
– Ñ. 245–253. – Ðåç. ôð. Ïîäíåïðîâüÿ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1977.
597. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Îðíàìåíòàöèÿ ãëèíÿíèõ ñîñóäîâ ó 614. Êðóö Â. À. Ðàáîòû Òàëüÿíñêîãî îòðÿäà / Êðóö Â. À.,
çåìëåäåëü÷åñêèõ ïëåìåí íåîëèòè÷åñêîé Åâðîïû // Ó÷. Ðûæîâ Ñ. Í. // ÀÎ 1981 ã. – Ì., 1983. – Ñ. 278.
çàï. ËÃÓ. – Ë., 1949. – ¹ 85. – (Cåðèÿ èñòîð. íàóê; 615. Êðóö Â. À. Ðàáîòû Òðèïîëüñêîé ýêñïåäèöèè [×åðêàñ.
Âûï. 13). îáë.] // ÀÎ 1984 ã. – Ì., 1986. – Ñ. 257–258.
598. Êðè÷åâñêèé Å. Þ. Òðèïîëüñêèå ïëîùàäêè: Ïî ðàñêîï- 616. Êðóö Â. À. Ðàáîòû ×àïàåâñêîãî îòðÿäà Êèåâñêîé
êàì ïîñëåäíèõ ëåò // ÑÀ. – 1940. – Ò. 6. – Ñ. 20–45: ýêñïåäèöèè / Êðóö Â. À., Êóáûøåâ À. È. // Àðõåî-
èë. – Ðåç. ôð. ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå 1967 ã. – 1968. –
599. Êðè÷åâñüêèé Å. Þ. Çâ³òè ïðî ðîçêîïêè æèòåë Âûï. 2. – Ñ. 46–49: èë.
(ïëîùàäîê) ¹¹ 13, 23, 5 ³ 14 [ïîñåëåííÿ Êîëîìèé- 617. Êðóö Â. À. Ðàáîòû ×àïàåâñêîãî îòðÿäà Êèåâñêîé
ùèíà Êè¿â. îáë.] // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ýêñïåäèöèè / Êðóö Â. À., Êóáûøåâ À. È. // Àðõåî-
ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå 1968 ã. – 1971. –
Ñ. 179–284. Âûï. 3. – Ñ. 70–73: èë.
600. Êðè÷åâñüêèé Å. Þ. Ïîñåëåííÿ â Ãîðîäñüêó: (Ðîçâ³ä- 618. Êðóö Â. À. Òàëüÿíêè – ïîñåëåíèå òðèïîëüñêîé êóëü-
êîâ³ ðîçêîïêè 1937 ð.) // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. òóðû íà Áóãî-Äíåïðîâñêîì ìåæäóðå÷üå / Êðóö Â. À.,
ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ðûæîâ Ñ. Í. // Àðõåîëîãèÿ è ïàëåîãåîãðàôèÿ ìåçîëèòà
Ò. 1. – Ñ. 383–451. è íåîëèòà Ðóññêîé ðàâíèíû: Ïóòåâîäèòåëü ñîâìåñòíîãî
601. Êðè÷åâñüêèé Å. Þ. Ïðî â³äíîñíó õðîíîëîã³þ ïàì'ÿòîê ñîâ.-ôð. ïîëåâîãî ñåìèíàðà ïî òåìå «Äèíàìèêà
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó åñòåñòâ. ñðåäîé è äîèñò.
ÓÐÑÐ, 1950. – Ò. 3. – Ñ. 9–36. – Ðåç. ðîñ. îáùåñòâàìè». – Ì.: Íàóêà, 1984. – Ñ. 26–29.
602. Êðè÷åâñüêèé Å. Þ. Ðàíí³é íåîë³ò ³ ïîõîäæåííÿ 619. Êðóö Â. À. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå-ãèãàíò Òàëüÿíêè.
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Ïàëåîë³ò ³ íåîë³ò Óêðà¿íè. – Èññëåäîâàíèå 2001 ã. / Êðóö Â. À., Êîðâèí-Ïèîòðîâñ-
Ê., 1947. – Ñ. 323–407. – Ðåç. ôð. – Á³áë³îãð.: êèé À. Ã., Ðûæîâ Ñ. Í.; ÈÀ ÍÀÍ Óêðàèíû. – Ê., 2001.
ñ. 404–407. – 110 ñ.: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 106–109.
603. Êðè÷åâñüêèé Å. Þ. Ðîçêîïêè íà Êîëîìèéùèí³ ³ 620. Êðóö Â. Î. Âåðõíüîäí³ñòðîâñüêà ëîêàëüíà ãðóïà ïàì'ÿ-
ïðîáëåìà òðèï³ëüñüêèõ ïëîùàäîê // Òðèï³ëüñüêà òîê òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè òà íîâ³ äàí³ ïðî çâ'ÿçêè
êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ òðèï³ëüö³â ç íàñåëåííÿì ïîëãàðñüêî¿ ³ ëåíäåëüñüêî¿
ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ. 479–592. êóëüòóð / Êðóö Â. Î., Ðèæîâ Ñ. Ì. // Àðõåîëîã³ÿ. –
604. Êðîêîñ Â. È. Ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò î ãåîëîãè÷åñêîì 1997. – ¹ 2. – Ñ. 24.
èññëåäîâàíèè ñòîÿíêè äîèñòîðè÷åñêîãî ÷åëîâåêà 621. Êðóö Â. Î. Äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòêè Áëèùàíêà íà Ñåðåò³
ïîáåðåæüÿ Õàäæèáåéñêîþ ëèìàíà [Óñàòîâî] // Æóðí. [Òåðíîï. îáë.] / Êðóö Â. Î., Êîíîïëÿ Â. Ì., Ðè-
íàó÷.-èññëåä. êàô. â Îäåññå. – 1924. – Ò. 1, ¹ 5. – æîâ Ñ. Ì. // Òåç. äîï. ³ ïîâ³äîìëåíü 1-¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
Ñ. 62–67. – Ðåç. ôð. îáë. íàóê. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Òåðíîï³ëü,
605. Êðóö Â. À. Èç ðàáîò Êèåâñêîé ýêñïåäèöèè 1965–1966 1990. – ×. 1. – Ñ. 40–42.
ãã. / Êðóö Â. À., Òåëåãèí Ä. ß. // Àðõåîëîãè÷åñêèå 622. Êðóö Â. Î. Åòíîêóëüòóðíèé ñêëàä íàñåëåííÿ. Ïîáóò ³
èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå 1965–1966 ãã. – 1967. – ìàòåð³àëüíà êëüòóðà // Äàâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè:  3-õ ò.
Âûï. 1. – Ñ. 3–9: èë. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1997. – Ò. 1. – Ñ. 234–308.
606. Êðóö Â. À. Èññëåäîâàíèå êðóïíîãî ïîñåëåíèÿ 623. Êðóö Â. À. Æèâîòíîâîäñòâî â ýêîíîìèêå òðèïîëüñêîé
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû ó ñ. Òàëüÿíêè [×åðêàñ. îáë.] / êóëüòóðû // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ.
Êðóö Â. À., Ðûæîâ Ñ. Í., Ðûíäèíà Í. Â. // ÀÎ 1985 ã. 179–186.
– Ì., 1987. – Ñ. 353–354: èë. 624. Êðóö Â. Î. Íîâå ïðî åòàïè çàñåëåíèÿ Êè¿âñüêîãî
607. Êðóö Â. À. Èññëåäîâàíèå ïàìÿòíèêîâ òðèïîëüñêîé Ïîäí³ïðîâ'ÿ ïëåìåíàìè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè //
êóëüòóðû â áàññåéíå Ñëó÷è [Æèòîìèð. è Õìåëüíèö. Ìàòåð³àëè XIII êîíô. ²À ÀÍ ÓÐÑÐ, ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-
îáë.] / Êðóö Â. À., Ðûæîâ Ñ. Í. // ÀÎ 1977 ã. – 1978. ð³÷÷þ ÀÍ ÓÐÑÐ (Êè¿â, 1968 ð.). – Ê.: Íàóê. äóìêà,
– Ñ. 341. 1972. – Ñ. 102–104.
608. Êðóö Â. À. Èññëåäîâàíèÿ Äíåïðîâñêîé ýêñïåäèöèè / 625. Êðóö Â. Î. Íîâèé ìîãèëüíèê ñîô³¿âñüêîãî òèïó á³ëÿ
Êðóö Â. À., Êóáûøåâ À. È., Ñóõîáîêîâ Î. Â. // ÀÎ ñ. Çàâàë³âêà íà Äí³ïð³ [Êè¿â. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.:
1972 ã. – 1973. – Ñ. 296–297. Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1968. – Ò. 21. – Ñ. 126–130: ³ë. –
609. Êðóö Â. À. Ê èñòîðèè íàñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Ðåç. ðîñ.
â ìåæäóðå÷üå Þæíîãî Áóãà è Äíåïðà // Ïåðâîáûòíàÿ 626. Êðóö Â. Î. Íîâèé ìîãèëüíèê òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â
àðõåîëîãèÿ: Ìàòåðèàëû è èññëåä.: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ Ïîäí³ïðîâ'¿ [Êè¿â] // XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà
ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 117–132. 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ
610. Êðóö Â. À. Êðóïíûå òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ: Ê èñòîðèè Ðåñïóáë³ê: Òåçè ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. (ðåçóëüòàòè ïîëüî-
ýíåîëèòè÷åñêîãî íàñåëåíèÿ Áóãî-Äíåïðîâñêîãî ìåæäó- âèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòîð³¿
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 291
Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – Ñ. 102–103. Óêðàèíå 1965–1966 ãã. – 1967. – Âûï. 1. – Ñ. 15–19.
627. Êðóö Â. Î. Íîâ³ ìàòåð³àëè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â 644. Êóçüìèíà Å. Å. Êîëåñíûé òðàíñïîðò è ïðîáëåìà ýòíè-
Êèºâ³ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – ÷åñêîé è ñîöèàëüíîé èñòîðèè äðåâíåãî íàñåëåíèÿ þæ-
Ê., 1976. – Âèï. 19. – Ñ. 93–95: ³ë. – Ðåç. ðîñ. íîðóññêèõ ñòåïåé ÂÄÈ. – 1974. – ¹ 4. – Ñ. 68–87. –
628. Êðóö Â. Î. Ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè Ñõ³äíî¿ Ðåç. àíãë.
Âîëèí³ [Æèòîìèð. òà Õìåëüíèö. îáë.] / Êðóö Â. Î., 645. Êóçüìèíîâà Í. Í. Êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ íà çàïàäå
Ðèæîâ Ñ. Ì. // Ìèíóëå ³ ñó÷àñíå Âîëèí³: Òåç. äîï. òà Ñòåïíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ â ñåðåäèíå ²²²–²² òûñÿ÷åëåòèÿ
ïîâ³äîìë. 2-¿ Âîëèíñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. äî í.ý: (Ïî äàííûì ïàëåîáîòàíèêè) / Êóçüìèíî-
(26–28 òðàâ. 1988 ð.). – Ëóöüê, 1988. – ×. 2. – Ñ. âà Í. Í., Ïåòðåíêî Â. Ã. // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåî-
105–108. ëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX
629. Êðóö Â. Î. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ïîáëèçó Ðåñï. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
ñ. Ñîô³ºâêà íà Äí³ïð³ [Êè¿â. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: 1989. – Ñ. 119–120.
Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1969. – Ò. 22. – Ñ. 203–209: ³ë. – 646. Êóçüìèíîâà Í. Í. Íàõîäêè îáóãëåííûõ îñòàòêîâ ñåìÿí
Ðåç. ðîñ. ñîðíûõ ðàñòåíèé íà òðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêàõ Ìîëäàâèè
630. Êðóö Â. Î. Ïîñåëåííÿ-ã³ãàíòè [×åðêàñüêà òà // Áîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ: Ôëîðà. Ãåîáîòàíèêà è
ʳðîâîãðàäñüêà îáë.] // Ïàì'ÿòêè Óêðà¿íè. – 1986. – ïàëåîýòíîáîòàíèêà. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1988. –
¹ 1. – Ñ. 19–22: ³ë. – Á³áë³îãð.: ñ. 21. Âûï. 1. – Ñ. 3–12.
631. Êðóö Â. Ïîñåëåííÿ-ã³ãàíòè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â 647. Êóëüñüêà Î. À. Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òðèï³ëüñüêî¿
ìåæèð³÷÷³ ϳâäåííîãî Áóãó é Äí³ïðà // Êëî÷êî Â. êóëüòóðè: (Õ³ì.-òåõíîë. äîñë³äæåííÿ) / Êóëüñüêà Î. À.,
Îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâà ñïðàâà ïëåìåí òðèï³ëüñüêî¿ Äóá³öüêà Í.Ä. // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ÀÍ
êóëüòóðè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿- ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ.
íè. – Ê.:Âèä.öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 182–194 325–335.
632. Êðóö Â. Î. Ðîáîòà ×àïºâñüêîãî çàãîíó Êè¿âñüêî¿ 648. Êóëüñüêà Î. À. Êåðàì³êà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè: (Õ³ì.-
àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ [1966–1967 ðð.] / Êðóö Â. Î., òåõíîë. äîñë³äæåííÿ) [çðàçê³â ç ïîñåëåíèÿ Êîëîìèé-
Êóáèøåâ À. I. // Ó²Æ. – 1968. – ¹ 11. – Ñ. 156–157. ùèíà Êè¿â. îáë.] // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. ñò.] /
633. Êðóö Â. Î. Ðîçêîïêè â Êîçàðîâè÷àõ // Àðõåîëîã³÷í³ ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. –
äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â 1969 ð. – Ê., 1972. – Âèï. Ñ. 307–323.
4. – Ñ. 90–95: ³ë. 649. Êóð³ííèé Ï. Ï. Àðõåîëîã³÷íà ðîçâ³äêà â îêîëèöÿõ
634. Êðóö Â. Î. Òðèï³ëüñüêèé ìîãèëüíèê ç îáðÿäîì ò³ëî- ñ. Êîëîäèñòîãî íàä ð³÷êîþ Ñèíèöåþ íà Ãóìàíùèí³
ïîêëàäåííÿ ïîáëèçó Êèºâà // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. [×åðêàñ. îáë. ] // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè
ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1975. – Âèï. 15. – Ñ. ÂÓÀÍ çà 1926 ð³ê. – Ê., 1927. – Ñ. 63–70: ³ë. – Ðåç.
41–50: ³ë. – Ðåç. ðîñ. ôð.
635. Êðóö Â. À. Òðèïîëüöû è ëåñà Áóãî-Äíåïðîâñêîãî 650. Êóð³ííèé Ï. Ï. Âàæëèâ³ ìàòåð³àëè ùîäî âñòàíîâëåííÿ
ìåæëóðå÷üÿ // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî- â³äíîñíî¿ õðîíîëî㳿 òðèï³ëüñüêèõ ñåëèù // Õðîí³êà
ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî àðõåîëî㳿 òà ìèñòåöòâà. – 1930. – ×. 2. – Ñ. 23–30.
ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáà- – Ðåç. í³ì.
ðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 19–22. 651. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ìîíóìåíòàëüí³ ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿
636. Êðóö Â. Î. Ôàçè ðîçâèòêó ïàì'ÿòîê òîìàøiâñüêî- êóëüòóðè // ÒÊÓ. – Ê., 1926. – Âèï. 1. – Ñ. 67–96.
ñóøêiâñüêî¿ ãðóïï [×åðêàñ. îáë.] / Êðóö Â. Î., Ðè- – Ðåç. ôð.
æîâ Ñ. Ì. // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. 652. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ðàºöüêà ìîãèëà íà Áåðäè÷³âùèí³
– Ê., 1985. – Âèï. 51. – Ñ. 45–56: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – [Æèòîì. îáë. ] // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè
Á³áë³îãð.: ñ. 55–56. ÂÓÀÍ çà 1926 ð³ê. – Ê., 1927. – Ñ. 71–78: ³ë. – Ðåç.
637. Êðóö Ñ. È. Àíòðîïîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïîçäíå- ôð.
òðèïîëüñêîãî ìîãèëüíèêà ó ñ. ×àïàåâêà [Êèåâ. îáë.] // 653. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ðîçêîïè 1925 ð.: Òîìàø³âêà, Á³ëîãðó-
Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé ä³âêà // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ. – Ê.,
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. 1925.
– Ê. 1990. – Ñ. 162–163. 654. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ðîçêîïè 1926 ð.: Êîëîäèñòå, Òîìà-
638. Êðóö Ñ. ². Àíòðîïîëîã³÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ // Äàâíÿ ø³âêà, Ðàéêè // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè
³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. – Ê: Íàóê. äóìêà, 1997. – Ò. 1. – ÂÓÀÍ. – Ê., 1926.
Ñ.374–383. 655. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ðîçêîïè á³ëÿ ñ. Òîìàø³âêè [×åðêàñ.
639. Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È. Èññëåäîâàíèÿ â Èâàíî- îáë. ] // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà
Ôðàíêîâñêîì Ïîäíåñòðîâüå // Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðû- 1925 ð³ê. – Ê., 1926. – Ñ. 54–60: ³ë. – Ðåç. ôð.
òèÿ 1983 ãîäà. Ì.: 1985. – Ñ. 299 – 300. 656. Êóð³ííèé Ï. Ï. Ðîçêîïè á³ëÿ ñ. Òîìàø³âêè íà
640. Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È. Ðàáîòû â Âåðõíåì Ïîäíåñòðîâüå Ãóìàíùèí³ // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà
/ Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È., Êîíîïëÿ Â. Ì. // Àðõåîëîãè- 1926 ð³ê. – Ê., 1927. – Ñ. 54–62: ³ë. – Ðåç. ôð.
÷åñêèå îòêðûòèÿ 1983 ãîäà. – Ì., 1985. – Ñ. 300–301. 657. Êó÷èíêî Ì. Ì. Îõðàííûå ðàñêîïêè â ã. Ëóöêå [Âîëûí.
641. Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È. Ðàñêîïêè è ðàçâåäêè â Êàð- îáë.] / Êó÷èíêî Ì. Ì., Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1985 ã. –
ïàòàõ. / Êðóøåëüíèöêàÿ Ë. È., Êîíîïëÿ Â. Ì. // Àðõå- Ì., 1987. – Ñ. 361–362.
îëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 1981 ãîäà. – Ì., 1983. – Ñ. 279. 658. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Âîéöåõîâñêîå ïîçäíåòðèïîëüñêîå
642. Êðóøåëüíèöüêà Ë. ². Ñîëåâàðíèé öåíòð ó ñ. Ëîºâà ïîñåëåíèå [Æèòîìèð. îáë.] // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê.,
Íàäâ³ðíÿíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ // 1954. – Âûï. 3. – Ñ. 86–89: èë.
Íîâ³ ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. – 659. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Îñíîâíûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ Ìè-
Ëüâ³â, 1991. – Ñ. 62–64. õàéëîâñêîãî ïîñåëåíèÿ / Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô., Øàïîø-
643. Êóáûøåâ À. È. Ðàáîòû ×àïàåâñêîãî îòðÿäà Êèåâñêîé íèêîâà Î. Ã., Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. –
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè / Êóáûøåâ À. È., Ê., 1960. – Âûï. 9. – Ñ. 21–28.
Êðóö Â. À. // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà 660. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå â ñ. Ñàíä-
292 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ðàêè Âèííèöêîé îáëàñòè è íåêîòîðûå âîïðîñû ïîçäíåãî äåðæàâíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. – Ôàñò³â, 1996. – ¹
Òðèïîëüÿ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1953. – Âûï. 2. 6. – Ñ. 26–30.
– Ñ. 76–77. 681. Ëèñåíêî Ñ. Ä. Ðîçâ³äêè íà Ôàñò³âùèí³ â 1994–95
661. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Ïàì'ÿòêè óñàò³âñüêîãî òèïó // ðîêàõ / Ëèñåíêî Ñ. Ä., Ãîëîâåøêî Ï. À. // Àðõåîëî-
Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1953. – Ò. 8. – Ñ. ã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. – Ê.,
95–108: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 108. 2000. – Ñ.78–82.
662. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ó 682. Ëèñåíêî Ñ. Ä. Èññëåäîâàíèå ïîçäíåòðèïîëüñêîãî ïîñå-
ñ. Ñàíäðàê [³ííèö. îáë.] // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. ëåíèÿ ó ñåëà Ìàëàÿ Ñíåòèíêà íà Ôàñòîâùèíå â 1994
6. – Ñ. 118–129: ³ë. ãîäó / Ëèñåíêî Ñ. Ä., Ëèñåíêî Ñ. Ñ., Ïîëèùóê Ñ. Ñ. //
663. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Ïðîáëåìè óñàò³âñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. –
Íàóê. çàï. / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²í-ò ³ñòî𳿠³ àðõåîëî㳿. – 1943. Ê., 2000. – Ñ. 97–98.
– Êí. 1. – Ñ. 53–66. 683. Ëûçü Ò. Í. Îðóäèÿ òðóäà äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ Áóãî-
664. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Ðîçêîïêè Óñàò³âñüêîãî êóðãàíó Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ýïîõè ðàçâèòîãî òðèïîëüÿ:
1–11 1940 ð. [Îäåñ. îáë.] // Íàóê. çàï. / ÀÍ ÓÐÑÐ. (Ïî äàííûì ïîñåëåíèÿ ó ñ. Îíîïðèåâêà [×åðêàñ. îáë.])
²í-ò ³ñòî𳿠³ àðõåîëî㳿. – 1946. – Êí. 2. – Ñ. 38–54. // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ
665. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Óñàò³âñüêà åêñïåäèö³ÿ 1946 ð. // èññëåäîâàíèè: Òåç. äîêë. VI Ðåñï. êîíô. ìîë.
ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1949. – Ò. 2. – Ñ. 201–204. – Ðåç. ðîñ. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
666. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Óñàò³âñüêà åêñïåäèö³ÿ 1948 ð. // 1987. – Ñ. 103–104.
ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – Ñ. 124–130: ³ë. – Ðåç. 684. Ëûñåíêî Ñ. Ä. Èññëåäîâàíèÿ íà ìîãèëüíèêå Ìàëî-
ðîñ. ïîëîâåöêîå-3 â 1998 ã. / Ëûñåíêî Ñ. Ä., Ëûñåíêî Ñ. Ñ.
667. Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. Óñàò³âñüêà êóëüòóðà òà ¿¿ ì³ñöå â // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1997–1998 ðð. –
àðõåîëîã³÷íîìó ìèíóëîìó Óêðà¿íè // ³ñíèê ÀÍ ÓÐÑÐ. Ê., 1998
– 1947. – ¹ 6. – Ñ. 47–57. 685. Ëÿøêî Ñ. Í. Î ìåñòå ñîñóäà â ïîãðåáåíèè: (Ïî ìàò-
668. Ëàòóõà Ò. È. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà Ñðåäíåãî ðèàëàì ïîãðåáåíèé ýíåîëèòà-áðîíçû) / Ëÿøêî Ñ. Í.,
Ïîðîñüÿ (ïî ìàòåðèàëàì îõðàííûõ ðàçâåäîê Áåëîâ À. Ô. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-
1976–1980 ãîäîâ) // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë.
Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. – Ê., 2000. – Ñ. 71–78. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 164–166.
669. Ëàòóõà Ò. È. Îõðàííûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòè â 686. Ìàãóðà Ñ. Ñ. Äîñë³äæåííÿ ò. çâ. «òðèï³ëüñüêî¿
ã. Áåëàÿ Öåðêîâü è åãî îêðåñòíîñòÿõ // Àðõåîëîã³÷í³ êóëüòóðè» [Êè¿â. îáë.] // ÍDz²ÌÊ. – 1935. – Êí. 3/4.
â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1997–1998 ðð. – Ê., 1998. – – Ñ. 104.
Ñ. 98–99. 687. Ìàãóðà Ñ. Ñ. Åêñïåäèö³ÿ 1934 ð. äëÿ äîñë³äæåííÿ ïàì'-
670. Ëàòûíèí Á. À. Êåðàìèêà Åâìèíêè. – ÍÀ ²À ÍÀÍÓ, ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè [â Êè¿â. îáë.] // ÍDz²ÌÊ.
ô. ÂÓÀÊ, ¹ 585. – 1937. – Êí. 2. – Ñ. 67–95: ³ë. – Ðåç. ðîñ., ôð.
671. Ëàòûíèí Á. À. Î ïåðèîäèçàöèè êóëüòóð ýíåîëèòà è 688. Ìàãóðà Ñ. Ñ. Ïèòàííÿ ïîáóòó íà ï³äñòàâ³ çàë³ùèê³â
áðîíçû ñòåïíîé è ëåñîñòåïíîé çîí Åâðàçèè // Òåç äîêë. òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // ÒÊÓ. – Ê., 1926. – Ò. 1. –
þáèë. íàó÷. ñåñ.: Ñåêöèîí. çàñåäàíèÿ, îêò. 1964. / Ãîñ. Ñ. 97–312.
Ýðìèòàæ. – Ë., 1964. – Ñ. 7–9. 689. Ìàãóðà Ñ. Ñ. Ïîáóò ïî çàëèøêàõ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
672. Ëàòûíèí Á. À. Îïûò êëàññèôèêàöèè êåðàìèêè «Òðè- // ×åðâîí. øëÿõ. – 1926. – ¹ 11/12. – Ñ. 125–140:
ïîëüñêîé êóëüòóðû» Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Ïðåäâà- ³ë. – Á³áë³îãð. â ïðèì³ò.: ñ. 138–140.
ðèòåëüíûé î÷åðê / Ëàòûíèí Á. À., Ïàññåê Ò. Ñ. – ÍÀ 690. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äè â ñåë³ Á³ëèé
²À ÍÀÍÓ, ô. ÂÓÀÊ, ¹ 586. Êàì³íü [³ííèö. îáë.]: (Ðîçêîïêè 1928 ð.) // Òðè-
673. Ëåâèöüêèé ². Ô. Äîñë³äæåííÿ ñòîÿíêè íà òîðôîâèù³ ï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-
Ìîñòâà â 1948 ð. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – Ê. 1952. – Ò. 4. – âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ. 453–475.
Ñ. 70–77. 691. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè â ñ. Ðàêîâè÷àõ
674. Ëèíäãîëüì Â. À. Î ðàêîâèíàõ íå ìîðñêèõ ìîëëþñêîâ, Ðàäîìèñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ //
íàéäåííûõ ïðè ðàñêîïêàõ â Þ.-Ç. Ðîññèè: Ïî ìàòåðè- Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1947. – Ò. 1. –
àëàì Èí-òà àðõåîë. òåõíîëîãèè ïðè Àêàä. èñòîðèè ìà- Ñ. 175–177: ³ë.
òåðèàë. êóëüòóðû // Ñá. â ÷åñòü ïðîô. Í. Ì. Êíè- 692. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Èññëåäîâàíèÿ â ðàéîíå ñ. Ñòåíà íà
ïîâè÷à. – Ì., 1927. – Ñ. 201–207. – Ðåç. íåì. Ñðåäíåì Äíåñòðå // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1960. –
675. Ëèííè÷åíêî È. À. Àðõåîëîãè÷åñêèå íîâèíêè íà Âûï. 10. – Ñ. 23–32: èë.
Êèåâñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé âûñòàâêå // ÇÎÎÈÄ. – Î., 693. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Êëàä êðåì'ÿíèõ ñîêèð [ç ñ. Êèñëèöü-
1898. – Ò. 21. – Ñ. 41–48. êîãî ³ííèö. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
676. Ëèííè÷åíêî È. À. Î íîâåéøèõ ðàñêîïêàõ ã. Õâîéêà // ÓÐÑÐ, 1964. – Ò. 16. – Ñ. 208–212 : ³ë. – Ðåç. ðîñ.
ÇÎÎÈÄ. – Î., 1901. – Ò. 23. – Ñ. 68–77. 694. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Îá èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ ó
677. Ëèííè÷åíêî È. À. Ñîñóäû ñî çíàêàìè – èç íàõîäîê íà òðèïîëüñêèõ ïëåìåí // ÇÎÀÎ. – 1960. – Ò. 1. –
ïëîùàäêàõ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû / Ëèííè÷åíêî È. À., Ñ. 290–301: èë.
Õâîéêà Â. Â. // ÇÎÎÈÄ. – Î., 1901. – Ò. 23. – 695. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Ñåðåäíüîáóçüêà åêñïåäèö³ÿ ïî äîñë³ä-
Ñ. 199–202. æåííþ ïàì'ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // ÀÏ ÓÐÑÐ. –
678. ˳íêà Í. Â. Ðîáîòè åêñïåäèö³¿ «Âåëèêèé Êè¿â» çà 1947 1952. – Ò. 4. – Ñ. 89–95: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
ð. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – Ê., 1952. – Ò. 3. 696. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Ñêèôñêàÿ ãåíåàëîãè÷åñêàÿ ëåãåíäà /
679. Ëèñåíêî Ñ. Ä. Áàãàòîøàðîâà ïàì'ÿòêà Íîâ³ Ïåòð³âö³-1 Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë., Ïåòðîâ Â. Ï. // ÑÀ. – 1963. –
/ Ëèñåíêî Ñ. Ä., ѳìàíîâñüêèé Â. Î. // Àðõåîëîã³÷í³ Ñ. 20–31.
äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. – Ê., 2000. – 697. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Ñòàòóýòêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñ. 83–84. Ñàáàòèíîâêà II // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1954. – Âûï.
680. Ëèñåíêî Ñ. Ä. Ïàì'ÿòêè àðõåîëî㳿 Ôàñòîâà // 3. – Ñ. 90–94: èë.
Íàóêîâî-³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Ôàñò³âñüêîãî 698. Ìàêàðåâè÷ Ì. Ë. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ïà-
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 293
âîëî÷³ [Æèòîì. îáë.] // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – ïðîèçâîäñòâå ïîçäíåòðè ïîëüñêèõ ïëåìåí Ñåâåðî-
Ñ. 96–103: ³ë. – Ðåç. ðîñ. Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ // Äðåâíåå ïðîèçâîäñòâî
699. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Äîñë³äè íà Îñòåðùèí³ [×åðí³ã. îáë.]. ðåìåñëî è òîðãîâëÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì: Òåç.
ªâìèíêà. Ñòîÿíêà â ì³ñöåâîñò³ «Áóãà¿âêà» // Êîðîòêå äîêë. VI êîíô. ìîë. ó÷åíûõ ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1988.
çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ, 1925. – Ê. 1926. – Ñ. 61–66: ³ë. – – Ñ. 16–18.
Ðåç. ôð. 716. Ìàðêåâè÷ Â. È. Àíòðîïîìîðôèçì â õóäîæåñòâåííîé
700. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Åòþäè ç îáñÿãó òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè êåðàìèêå êóëüòóðû Òðèïîëüå-Êóêóòåíü // Ïàìÿòíèêè
// ÒÊÓ / ÓÀÍ. Âñåóêð. àðõåîë. êîì. – Ê.: ÓÀÍ, 1926. äðåâíåéøåãî èñêóññòâà íà òåððèòîðèè Ìîëäàâèè. –
– Âèï. 1. – Ñ. 165–186. Êèøèíåâ, 1989. – Ñ. 26–36.
701. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Åòþäè ç îáñÿãó òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 717. Ìàðêåâè÷ Â. È. Áóãî-Äíåñòðîâñêàÿ êóëüòóðà íà
// ÒÊÓ. – Ê., 1926. – Âèï. 1. – Ñ. 165–186. òåððèòîðèè Ìîëäàâèè. – Êèøèíåâ, 1974.
702. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Êàðàãàíè (Êàðàõàíè) [×åðí³ã. îáë.] 718. Ìàðêåâè÷ Â. È. Äîìîñòðîèòåëüñòâî ïëåìåí êóëüòóðû
// Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà 1926 ð³ê. Òðèïîëüå-Êóêóòåíü // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëå-
– 1927. – Ñ. 84–87. – Ðåç. ôð. íèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç.
703. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Íàéäðåâí³øà êóëüòóðà íà Âêðà¿í³: äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 47–51.
[Òðèï³ë. êóëüòóðà] // Ãëîáóñ. – 1925. – ¹ 19. – 719. Ìàðêåâè÷ Â. È. Íàñåëåíèå â ïåðèîä ýíåîëèòà //
Ñ. 441–443: ³ë. Èñòîðèÿ Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ. – Êèøèíåâ, 1987. – Ò. 1. –
704. Ìàêàðåíêî Ì. Î. Õàëåï'ÿ [Êè¿â. îáë.] // Êîðîòêå Ñ. 45–66.
çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà 1925 ð³ê. – 1926. – 720. Ìàðêåâè÷ Â. È. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïëåìåíà Ñåâåðíîé
Ñ. 33–50: ³ë. – Ðåç. ôð. Ìîëäàâèè. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1981. – 194 ñ.
705. Ìà뺺â Þ. Ì. Ãîðîäèùå Ãîðîäíèöÿ íà Äí³ñòð³ // Íîâ³ 721. Ìàññîí Â. Ì. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ òðèïîëüñêîãî
ìàòåð³àëè ç àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. Âèï. 2. îáùåñòâà â ñâåòå ïàëåîäåìîãðàôè÷åñêèõ îöåíîê //
(Òåçè âèñòóï³â íà íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿, Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ. Ïîèñêè è íàõîäêè. – Ê.:
ïðèñâÿ÷åíî¿ 90-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ìàðê³ÿíà Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 204–212.
Þë³ÿíîâè÷à Ñì³øêà). – Ëüâ³â, 1992. – Ñ. 37. 722. Ìàññîí Â. Ì. Ïàëåîäåìîãðàôèÿ Òðèïîëüÿ è âîïðîñû
706. Ìàëååâ Þ. Í. Èññëåäîâàíèÿ â Òåðíîïîëüñêîé è äèíàìèêè ðàçâèòèÿ òðèïîëüñêîãî îáùåñòâà /
Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòÿõ / Ìàëååâ Þ. Í., Ìàññîí Â. Ì., Ìàðêåâè÷ Â. È. // 150 ëåò Îäåññêîãî
Êîíîïëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1983 ã. – Ì., 1985. – àðõåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë.
Ñ. 310–311: èë. êîíô. – Î., 1975. – Ñ. 31–32.
707. Ìàëèíêîâñêàÿ Ò. Â. Ðàííåòðèïîëüñêèé ïàìÿòíèê 723. Ìàññîí Â. Ì. Ïåðâûå ãîðîäà: (Ê ïðîáëåìå ôîðìèðî-
Òðîñòÿíåö íà Þæíîì Áóãå [Îäåñ. îáë.] // 150 ëåò âàíèÿ ãîðîäîâ â ñðåäå ðàííåçåìëåäåë. êóëüòóð) //
Îäåññêîìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. Íîâåéøèå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç äîêë.
äîêë. þáèë. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. êîíô., Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå
ÈÀ è äð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 53–54. èñòîðèè. ÈÀ è äð. – Ê., 1975. – ×. 1. – Ñ. 11–14.
708. Ìàëþêåâè÷ À. Å. Óñàòîâñêèé êîìïëåêñ ñ ôèãóðíûìè 724. Ìàññîí Â. Ì. Ïåðâûå öèâèëèçàöèè. – Ëåíèíãðàä,
ïðîíèçÿìè â íèçîâüÿõ Äíåñòðà / Ìàëþêåâè÷ À. Å., 1989. – 275 ñ.
Ïåòðåíêî Â. Ã. // Äðåâíåå Ïðè÷åðíîìîðüå. – Î., 1993. 725. Ìàññîí Â. Ì. Êóëüòóðíûé ïðîãðåññ â ýïîõó ïàëåî-
– Ñ. 25–30. ìåòàëëà // Êóëüòóðíûé ïðîãðåññ â ýïîõó áðîíçû è
709. Ìàíçóðà È. Â. Âëàäåþùèå ñêèïåòðàìè // Stratum ðàííåãî æåëåçà: Òåç. äîêë. Âñåñîþç. ñèìïîç. ïîñâÿù.
plus. – 2000. – ¹ 2. – Ñ. 237–295. 60 ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ (20–24 îêò. 1982 ã.). –
710. Ìàíçóðà È. Â. Ãîðäèíåøòñêàÿ ëîêàëüíàÿ ãðóïïà è åå Åðåâàí, 1982. – Ñ. 1–4.
ðîëü â ðàñïðîñòðàíåíèè ïîçäíåòðèïîëüñêèõ êóëüòóðíûõ 726. Ìåëüíè÷óê È. Â. Èçîáðàæåíèå çìåè â Òðèïîëüå //
ýëåìåíòîâ â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå // Àêòóàëüíûå Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ
ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèè: Ìîëäàâèè: [Ñá. íàó÷. òð.] / ÀÍ ÌÑÑÐ. Îòä. ýòíî-
Òåç. äîêë. VI Ðåñï. êîíô. ìîë. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. ãðàôèè è èñêóññòâîâåäåíèÿ. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà,
1987 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1987. – Ñ. 108–109. 1990. – Ñ. 39–46: èë. – Áèáëèîãð. â ïðèìå÷.: Ñ. 46.
711. Ìàíçóðà È. Â. Íîâûå ðàñêîïêè Âûõâàòèíñêîãî ìî- 727. Ìåëüíè÷óê È. Â. Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî â
ãèëüíèêà / Ìàíçóðà È. Â., Ñóááîòèí À. Â. // Àðõåîëî- ðåêîíñòðóêöèè ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû òðèïîëüñêèõ
ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ìîëäàâèè â 1984 ã. – îáùåñòâ: (Ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû) // Ðàííåçåìëåäåëü-
Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1989. – Ñ. 76–95. ÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà
712. Ìàíçóðà È. Â. Î ãåíåçèñå ïàìÿòíèêîâ Óñàòîâñêîãî Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. –
òèïà // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðè- Ñ. 141–142.
ïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî 728. Ìàññîí Â. Ì. Òðèïîëüñêîå îáùåñòâî è åãî ñîöèàëüíî-
ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 183–187. ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñ-
713. Ìàíçóðà È. Â. Î ðàñïðîñòðàíåíèè ãîðäèíåøòñêèõ êèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà
êóëüòóðíûõ ýëåìåíòîâ â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå // Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. –
Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ Ñ. 7–10.
Ìîëäàâèè: [Ñá. íàó÷. òð.] / ÀÍ ÌÑÑÐ. Îòä. ýòíî- 729. Ìèñþòèíñêèé Â. Â. Ïîñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû
ãðàôèè è èñêóññòâîâåäåíèÿ. – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, â ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Þæíûé Áóã // Ïåðâàÿ Ïðàâî-
1990. – Ñ. 25–39: èë. – Áèáëèîãð. â ïðèìå÷.: áåðåæíàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. – Êèðîâîãðàä,
ñ. 37–39. 1988. – Ñ. 20–23.
714. Ìàíçóðà È. Â. Ïåðåõîäíûé ïåðèîä îò ýíåîëèòà ê ýïîõå 730. Ìèöèê Â. Ô. Êàøà – ìàòè íàøà: Åòíîëîã³÷í³ íàðèñè.
áðîíçû â Íèæíåì Ïîäíåñòðîâüå è Ïîïðóòüå: Àâòîðåô. – Ê.: Óêðà¿íà, 2002. – 192 ñ.
äèñ. … êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. Ëåíèíãð. îòä- 731. Ìèöèê Â. Ô. ̳ñòà Ñîíöÿ. – Òàëüíå, 1993. – 39 ñ.
íèå. – Ë., 1990. – 25 ñ. 732. Ìèöèê Â. Ô. Ðàííüîòðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ ïîíàä ð³÷-
715. Ìàíçóðà È. Â. Òðàäèöèè è èííîâàöèè â êåðàìè÷åñêîì êîþ óðñüêèé Ò³êè÷ [×åðêàñ. îáë.] // Ðàííå-
294 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü- Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 12–13.


òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 748. Ìîâøà Ò. Ã. Æâàíåöüêà ë³í³ÿ ðîçâèòêó Òðèï³ëëÿ
1990. – Ñ. 214–218. Êóêóòåí³ â ϳâäåííîìó Ïîáóææ³ // VII Ïîä³ëüñüêà
733. Ìèöèê Â. Ñâÿùåíå êîëî // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷à êîíôåðåíö³ÿ: (Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿):
ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Òåç. äîï. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1987. – Ñ. 9–10.
Ñ. 145–152. 749. Ìîâøà Ò. Ã. Ç ðîçêîïîê íà Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüùèí³ //
734. Ìîâ÷àí ². ². Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Âèäóáè÷àõ // Íîâå â ìóçåÿõ Óêðà¿íè. – 1963. – [Âèï. 1]. –
Ñòàðîäàâí³é Êè¿â. – Ê.: Íàóê. Äóìêà, 1975. – Ñ. 37–39. – Ïîñåëåííÿ ³ ïîõîâàííÿ òðèï³ëücüêî¿ êóëü-
Ñ. 80–106. òóðè. Õìåëüíèöüêà îáëàcòü.
735. Ìîâ÷àí ². ². Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ³ 750. Ìîâøà Ò. Ã. Çâ'ÿçêè Òðèï³ëëÿ-Êóêóòåí³ ç³ ñòåïîâèìè
äàâíüîðóñüêèõ óêð³ïëåíü ó Êèºâ³ â 1996 ðîö³ / Ìîâ- åíåîë³òè÷íèìè êóëüòóðàìè: (Äî ïðîáëåìè ³íäî-
÷àí ². ²., Áîðîâñüêèé ß. ª., Êëèìîâñüêèé Ñ. ². // Àðõåî- ºâðîïå¿çàö³¿ ªâðîïè) // ÇÍÒØ. Ïðàö³ àðõåîëîã³÷íî¿
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. – Ê., êîì³ñ³¿. – Ë., 1998. – Ò. 235. – Ñ. 111–153.
2000. – Ñ. 105–106 751. Ìîâøà Ò. Ã. Çíàðÿääÿ ïðàö³ ç òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ
736. Ìîâ÷àí³âñüêèé Ò. Ì. ×åðãîâ³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïèòàííÿ Êîëîìèéùèíà I [Êè¿â. îáë.] // Ïð. / Êè¿â. ³ñò. ìóçåé.
òðèï³ëüñüêî¿ ïðîáëåìè // Íàóê. çàïèñêè ²²ÌÊ. – 1935. – 1958. – Âèï. 1. – Ñ. 184–203: ³ë.
– Êí. 5, 6. – Ñ. 65–86. 752. Ìîâøà Ò. Ã. Çîáðàæåííÿ ïòàõ³â íà ðîçïèñíîìó ïîñóä³
737. Ìîâøà Ò. Ã. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèè ïîçäíå- òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
òðèïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ Äíåñòðîâñêî-Äíåïðîâñêîãî ÓÐÑÐ, 1965. – Ò. 19. – Ñ. 100–105. – Ðåç. ðîñ.
ìåæäóðå÷üÿ // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ- 753. Ìîâøà Ò. Ã. Èçîáðàæåíèå áûêà íà ðàííåòðèïîëüñêîì
ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. ñîñóäå èç Îçàðèíåö [Âèííèö. îáë.] // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ.
I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 169–174. – Ê., 1961. – Âûï. 11. – Ñ. 82–83: èë.
738. Ìîâøà Ò. Ã. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà òðèïîëüñêîé 754. Ìîâøà Ò. Ã. Ê âîïðîñó î êîëåñíîì òðàíñïîðòå â òðè-
êóëüòóðû ñ Ëåâîáåðåæüÿ Äíåñòðà // XV íàóê. êîíô. ïîëüñêîé êóëüòóðå // Êóëüòóðíûé ïðîãðåññ â ýïîõó
²À, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ áðîíçû è ðàííåãî æåëåçà (20–24 îêò. 1982 ã.): Òåç.
Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê: Òåçè ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. äîêë. Âñåñîþç. ñèìïîç., ïîñâÿù. 60-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ
(ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ÑÑÑÐ. – Åðåâàí, 1982. – Ñ. 104–106.
ðð. íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – 755. Ìîâøà Ò. Ã. Ê âîïðîñó î ðàçâèòèè òðèïîëüñêîé
Ñ. 113–116. àíòðîïîìîðôíîé ïëàñòèêè // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê.,
739. Ìîâøà Ò. Ã. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà Òðèïîëüÿ 1953. – Âûï. 2. – Ñ. 85–87.
(ðåàëèñòè÷åñêèé ñòèëü): Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò. 756. Ìîâøà Ò. Ã. Ê âîïðîñó î òðèïîëüñêèõ ïîãðåáåíèÿõ ñ
íàóê / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê., 1975. – 24 ñ. îáðÿäîì òðóïîïîëîæåíèÿ // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ
740. Ìîâøà Ò. Ã. Àíòðîïîìîðôíûå ñþæåòû íà êåðàìèêå ïî àðõåîëîãèè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ è Ðóìûíñêîé
êóëüòóð Òðèïîëüñêî-Êóêóòåíñêîé îáùíîñòè // Äóõîâ- Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ è äð. –
íàÿ êóëüòóðà äðåâíèõ îáùåñòâ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Êèøèíåâ, 1960. – Ñ. 59–76.
– Ê.: Íàóê. äóìêà, 1991. – Ñ. 34–180. 757. Ìîâøà Ò. Ã. Ê ïðîáëåìå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
741. Ìîâøà Ò. Ã. Âçàºìîâ³äíîñèíè Òðèï³ëëÿ Êóêóòåí³ ç ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñîâ â òðèïîëüñêîé êóëüòóðå
ñèíõðîííèìè êóëüòóðàìè Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè // // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â
Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ,
– Âèï. 51. – Ñ. 22–31: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 38–39.
ñ. 30–31. 758. Ìîâøà Ò. Ã. Êóëüòóðû òðèïîëüñêî-êóêóòåíñêîé îáù-
742. Ìîâøà Ò. Ã. Âçàèìîñâÿçè Òðèïîëüÿ è ñòåïíûõ êóëüòóð íîñòè // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñå-
// Ïðîáëåìû ýïîõè áðîíçû þãà Âîñòî÷íîé Åâðîïû: ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäå-
Òåç. äîêë. êîíô., Äîíåöê, 3–6 äåê. 1979 ã. – Äîíåöê, ñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. –
1979. – Ñ. 24–26. Ñ. 146–147.
743. Ìîâøà Ò. Ã. Ãîí÷àðíûé öåíòð òðèïîëüñêîé êóëüòóðû 759. Ìîâøà Ò. Ã. Ëîêàëüíûå ÷åðòû àíòðîïîìîðôíîé ïëàñ-
íà Äíåñòðå [Õìåëüíèö. îáë.] // ÑÀ. – 1971. – ¹ 3. – òèêè ïàìÿòíèêîâ âûõâàòèíñêîãî òèïà // 150 ëåò
Ñ. 228–234: èë. Îäåññêîìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç.
744. Ìîâøà Ò. Ã. Ãîðîäèùå òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Æâàíåö- äîêë. þáèë. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ.
Ùîâá [Õìåëüíèö. îáë.] // ÀÎ 1973 ã. – 1974. – ÈÀ è äð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 59–60.
Ñ. 310–311. 760. Ìîâøà Ò. Ã. Ìîíóìåíòàëüíàÿ êàìåííàÿ àðõèòåêòóðà â
745. Ìîâøà Ò. Ã. Äâå ïàðàëåëüíûå ëèíèè â ðàçâèòèè äîìîñòðîèòåëüñòâå è ôîðòèôèêàöèÿõ ýïîõè ýíåîëèòà –
òðèïîëüñêîé ýòíîêóëüòóðíîé îáëàñòè (ýòàïû Â1–Ñ1) // ðàííåé áðîíçû ëåñîñòåïè Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû /
Íîâåéøèå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç. äîêë. Ìîâøà Ò. Ã. Êîðâèí-Ïèîòðîâñêèé À. Ã. // Òåçè äîïîâ³-
êîíô., Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿
èñòîðèè. ÈÀ. è äð. – Ê., 1975. – ×. 1. – Ñ. 69–71. «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25
746. Ìîâøà Ò. Ã. Äîáðîâîäû – êðóïíîå ïîñåëåíèå òðè- ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáà-
ïîëüñêî-êóêóòåíñêîè îáùíîñòè íà Áóãñêî-Äíåïðîâñêîì ðàæ³, 2001. – Ñ. 29–31.
ìåæäóðå÷üå // Àðõåîëîãèÿ è ïàëåîãåîãðàôèÿ ìåçîëèòà 761. Ìîâøà Ò. Ðîçâ³äêè òðèï³ëüñüêèõ ïàì'ÿòîê Ïðàâî-
è íåîëèòà Ðóññêîé ðàâíèíû: Ïóòåâîäèòåëü ñîâìåñòíîãî áåðåæíî¿ Êè¿âùèíè (ñë³äàìè ³êåíò³ÿ Õâîéêè) /
ñîâ.-ôð. ïîëåâîãî ñåìèíàðà ïî òåìå «Äèíàìèêà âçàèìî- Ìîâøà Ò., Êîðâ³í-ϳîòðîâñüêèé Î., Áóçÿí Ã. // Òðè-
äåéñòâèÿ ìåæäó åñòåñòâ. ñðåäîé è äîèñò. îáùåñòâàìè». ï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè
– Ì.: Íàóêà, 1984. – Ñ. 13–25. íàóê. – ïðàêò. êîíôåð. – Ê., 2004. – Ñ. 299–306.
747. Ìîâøà Ò. Ã. Æâàíåöüêà êóëüòóðà òðèï³ëüñüêî-êóêó- 762. Ìîâøà Ò. Ã. Ì. ß. Ðóäèíñêèé èññëåäîâàòåëü àðõåîëî-
òåíñüêî¿ ñï³ëüíîñò³ // Ïîä³ëüñüêà ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷à ãèè Ñðåäíåãî Ïîäíåñòðîâüÿ [Õìåëüíèö. îáë.] //
êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿: Òåç. äîï. – Êàì'ÿíåöü- Îáëàñòíàÿ íàó÷íî ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîíô., ïîñâÿùåí-
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 295
íàÿ 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. ß. Ðóäèíñêîãî: Òåç. ñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê.
äîêë. è ñîîáù. (26–28 ìàðòà 1987 ã.). – Ïîëòàâà, ïð. – Ê., 1984. – Âèï. 45. – Ñ. 10–23: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
1987. – Ñ. 32–33. Á³áë³îãð.: ñ. 23.
763. Ìîâøà Ò. Ã. Ìåäíûå óêðàøåíèÿ èç Êèåâà // 780. Ìîâøà Ò. Ã. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå æèòëî-ìàéñòåðíÿ â
ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1957. – Âûï. 70. – Ñ. 94–98: èë. ñ. Öâ³êë³âö³ // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ,
764. Ìîâøà Ò. Ã. Ìíîãîñëîéíîå òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå 1970. – Ò. 23. – Ñ. 129–141: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
Ñîëîí÷åíû II // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1965. – Âûï. 781. Ìîâøà Ò. Ã. Ïîçäíåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå â ñ. Æâà-
105. – Ñ. 91–100. íåö (ïî ðàñêîïêàì 1961 ã.) // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì.,
765. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâå â äîñë³äæåíí³ Òðèï³ëëÿ Ñåðåäíüîãî 1970. – Âûï. 123. – Ñ. 84–93: èë.
Äí³ñòðà [Õìåëüíèö. îáë.] // Ìàòåð³àëè 3-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ 782. Ìîâøà Ò. Ã. Ïîçäíèé ýòàï òðèïîëüñêîé êóëüòóðû //
³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíôåðåíö³¿ [Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëü- Àðõåîëîãèÿ Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. – Ê., 1985. – Ò. 1. –
ñüêèé, òðàâ. 1969 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Ñ. 223–255.
Ë.: Êàìåíÿð, 1970. – Ñ. 103–105. 783. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàáîòà â Ñðåäíåì Ïîäíåñòðîâüå [Õìåëü-
766. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ ïàìÿòêè. Íîâå òðè- íèö. è ×åðíîâèö. îáë.] // ÀÎ 1974 ã. – 1975. –
ï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ Äí³ñòðà // Íîâå â ìóçåÿõ Ñ. 326–327.
Óêðà¿íè. – 1965. – Âèï. 2. – Ñ. 35–41. – ³ííèöüêà 784. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàáîòà Ïîçäíåòðèïîëüñêîãî îòðÿäà
³ Õìåëüíèöüêà îáëàñò³. [Õìåëüíèö. è ×åðíîâèö. îáë.] / Ìîâøà Ò. Ã., Áó-
767. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâ³ äàí³ ïðî àíòðîïîìîðôíó ðåàë³ñòè÷íó çÿí Ã. Í. // ÀÎ 1978 ã. – 1979. – Ñ. 372–373.
ïëàñòèêó Òðèï³ëëÿ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. 785. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàáîòû â çîíå çàòîïëåíèÿ Ìîãèëåâ-
íàóê. ïð. – Ê., 1973. – Âèï. 11. – Ñ. 3–21 : ³ë. – Ðåç. Ïîäîëüåêîé ÃÝÑ [Õìåëüíèö. è ×åðíîâèö. îáë.] // ÀÎ
ðîñ. 1979 ã. – 1980. – Ñ. 307.
768. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâîå íàïðàâëåíèå ñâÿçåé íàñåëåíèÿ 786. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàáîòû íà ×åðêàñ÷èíå // ÀÎ 1983 ã. –
òðèïîëüñêî-êóêóòñíñêîé îáùíîñòè ñî ñòåïÿìè // Ì., 1985. – Ñ. 320–321.
Ïðîáëåìû îõðàíû è èññëåäîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ àðõåî- 787. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàáîòû Òðèïîëüñêîãî îòðÿäà íà ëåâî-
ëîãèè â Äîíáàññå: Òåç. äîêë. îáë. íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî áåðåæüå Ñðåäíåãî Äíåñòðà / Ìîâøà Ò. Ã., Êðóøåëü-
ñåìèíàðà (19–21 àïð. 1989 ã.). – Äîíåöê, 1989. – íèöêàÿ Ë. È., Áóçÿí Ã. Í. // ÀÎ 1976 ã. – 1977. –
Ñ. 78–79. Ñ. 340–341.
769. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâîå ïîçäíåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå 788. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàñêîïêè íà òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè ó
Öâèêëîâöû â Ñðåäíåì Ïîäíåñòðîâüå [Õìåëüíèö. îáë.] ñ. Êîñåíîâêà [×åðêàñ. îáë. ] // ÀÎ 1985 ã. – Ì., 1987.
// ÑÀ. – 1964. – ¹ 1. – Ñ. 131–145: èë. – Ñ. 374.
770. Ìîâøà Ò. Ã. Íîâûå äàííûå ïî èäåîëîãèè òðèïîëüñêî- 789. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàñêîïêè íà Óìàíùèíå [×åðêàñ. îáë.] //
êóêóòåíñêèõ ïëåìåí // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ – ÀÎ 1982 ã. – Ì., 1984. – Ñ. 300–301.
ïîèñêè è íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: 790. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 185–198. ñ. Æâàíåö // ÀÎ 1969 ã. – 1970. – Ñ. 226–227.
771. Ìîâøà Ò. Ã. Î íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ æèëèù òðèïîëücêîé 791. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
êóëüòóðû // ÊÑÎÃÀÌ çà 1962 ã. – 1964. – Ñ. 95–102: ñ. Æâàíåö // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà
èë. – Íàõîäêè íà ïîñåëåíèÿõ â Âèííèöêîé Êèåâåêîé, Óêðàèíå 1967 ã. – 1968. – Âûï. 2. – Ñ. 95–97.
Êèðîâîãðàäñêîé è ×åðêàññêîé îáëàñòÿõ. 792. Ìîâøà Ò. Ã. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
772. Ìîâøà Ò. Ã. Î ðàññåëåíèè ïëåìåí êóëüòóð Òðèïîëüÿ- ñ. Æâàíåö // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàè-
Êóêóòåíè â ñðåäíåì è â íà÷àëå ïîçäíåãî ïåðèîäîâ // íå 1968 ã. – 1971. – Âûï. 3. – Ñ. 124–127.
Àðõåîëîãè÷åñêèå èåñëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â 793. Ìîâøà Ò. Ã. Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ðîçâèíóòîãî òà
1978–1979 ãã.: Òåç. äîêë. XVIII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. ï³çíüîãî òðèï³ëëÿ áàñåéíó Ñåðåäíüîãî Äí³ñòðà [Õìåëü-
Äíåïðîïåòðîâñê, àïð. 1980 ã. – Ä., 1980. – Ñ. 40–41. íèö. îáë.] // Ìàòåð³àëè XIII êîíô. ²À ÀÍ ÓÐÑÐ,
773. Ìîâøà Ò. Ã. Î ñâÿçÿõ ïëåìåí òðèïîëüñêîé êóëüòóðû ñî ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-ð³÷÷þ ÀÍ ÓÐÑÐ (Êè¿â, 1968 ð.). – Ê.:
ñòåïíûìè ïëåìåíàìè ìåäíîãî âåêà // ÑÀ. – 1961. – ¹ Íàóê. äóìêà. 1972. – Ñ. 111–113.
2. – Ñ. 186–199: èë. 794. Ìîâøà Ò. Ã. Ðåçóëüòàòû ðàáîò Äîáðîâîäñêîãî îòðÿäà
774. Ìîâøà Ò. Ã. Î ñåâåðíîé ãðóïïå ïîçäíåòðèïîëüñêèõ [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1981 ã. – Ì., 1983. –
ïàìÿòíèêîâ // ÑÀ. – 1971. – ¹ 1. – Ñ. 31–54: èë. – Ñ. 291–292.
Ðåç. ôð. 795. Ìîâøà Ò. Ã. Ðîçêîïêè áàãàòîøàðîâîãî ïîñåëåííÿ â
775. Ìîâøà Ò. Ã. Îá àíòðîïîìîðôíîé ïëàñòèêå òðè- ñ. Æâàíåöü // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â
ïîëüñêîé êóëüòóðû // ÑÀ. – 1969. – ¹ 2. – Ñ. 15–34: 1969 ð. – Ê., 1972. – Âèï. 4. – Ñ. 83–85.
èë. – Ðåç. ôð. 796. Ìîâøà Ò. Ã. Ñâÿòèëèùà òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÑÀ.
776. Ìîâøà Ò. Ã. Ïàì'ÿòêè ñåðåäíüîãî ³ ï³çíüîãî Òðèï³ëëÿ â – 1971. – ¹ 1. – Ñ. 201–205. – Êèåâñêàÿ, Êèðî-
Ïîäí³ñòðîâ'¿ [Õìåëüíèö., ×åðí³âåö. òà ³ííèö. îáë.] // âîãðàäñêàÿ è Õìåëüíèöêàÿ îáëàñòè.
Òåç. äîï. V Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. 797. Ìîâøà Ò. Ã. Ñåðåäí³é åòàï òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè //
[Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1980 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. Àðõåîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1971.
ïåä. ³í-ò. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1980. – – Ò. 1. – Ñ. 173–174.
Ñ. 11Ç–114. 798. Ìîâøà Ò. Ã. Ñêàðá ïðèêðàñ ç ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî ïîñå-
777. Ìîâøà Ò. Ã. Ïàìÿòíèêè âûõâàòèíñêîãî òèïà [â ëåíÿ â ñ. Öâ³êë³âö³ // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
Ñðåäíåì Ïîäíñåòðîâüå] // ÌÀÑÏ. – Î., 1971. – Âûï. ÓÐÑÐ, 1965. – Ò. 18. – Ñ. 161–170: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
7. – Ñ. 21–32: èë. 799. Ìîâøà Ò. Ã. Òðèï³ëüñêî-êóêóòåíñüêà ñï³ëüí³ñòü òà
778. Ìîâøà Ò. Ã. Ïåð³îäèçàö³ÿ ³ õðîíîëîã³ÿ ñåðåäíüîãî òà âçàºìîâ³äíîñèíè ¿¿ êóëüòóð // Òåçè äîïîâ³äåé ³ ïîâ³-
ï³çíüîãî Òðèï³ëëÿ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. äîìëåíü 1-î¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. íàóê. ³ñòîðèêî-
íàóê. ïð. – Ê., 1972. – Âèï. 5. – Ñ. 3–24: ç ³ë. – Ðåç. êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Òåðíîï³ëü, 1990. – ×. 1. –
ðîñ. Ñ. 38–40.
779. Ìîâøà Ò. Ã. Ïåòðåíñüêà ðåã³îíàëüíà ãðóïà òðèï³ëü- 800. Ìîâøà Ò. Ã. Òðèï³ëüñüêå ïîõîâàííÿ â ñ. Öâ³êë³âö³ //
296 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1964. – Ò. 16. – Âèëüøàíà íà ×åðêàùèíå // V ̳æíàð. àðõåîëîã³÷íà
Ñ. 213–222: ³ë. – Ðåç. ðîñ. êîíô. ñòóäåíò³â òà ìîëîäèõ â÷åíèõ: Íàóê. ìàòåð³àëè. –
801. Ìîâøà Ò. Ã. Òðèïîëüñêîå æèëèùå íà ïîñåëåíèè Ê., 1997. – Ñ. 117–118.
Ñîëîí÷åíû II (ðàñêîïêè 1955 ã.) // ÇÎÀÎ. – Î., 1961. 819. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåíûé
– Ò. 1. – Ñ. 231–247. êîìïëåêñ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó õóòîðà Íåçà-
802. Ìîâøà Ò. Ã. Õðîíîëîãèÿ Òðèïîëüÿ-Êóêóòåíè è ìîæíèê // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. –
ñòåïíûå êóëüòóðû ýïîõè ðàííåãî ìåòàëëà â åå ñèñòåìå Ñ. 260–274.
// Ïðîáëåìû àðõåîëîãèè Ïîäíåïðîâüÿ. – Ä., 1984. – 820. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Ðàñêîïêè íà òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè
Ñ. 60–83. Çåëåíà Äèáðîâà / Îâ÷èííèêîâ Ý. Â., ×åðíîâîë Ä. Ê. //
803. Ìîñåíê³ñ Þ. Ë. Ìîâà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè: Äæåðåëà, Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 1999–2000 ðð. – Ê.,
ìåòîäè, ðåçóëüòàòè ðåêîíñòðóêö³¿. – Ê.: ÍÄ²Ò ³ ÀÌ, 2001. – Ñ. 177–178.
2001. – 164 ñ. 821. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Ðàñêîïêè íà òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè
804. Ìîñåíê³ñ Þ. Ë. Ïðîáëåìà ºäèíîãî ïîõîäæåííÿ ìîâ â ó õóòîðà Íåçàìîæíèê / Îâ÷èííèêîâ Ý. Â., ×åðíî-
³ñòî𳿠ìîâîçíàâñòâà: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. ô³ëîë. âîë Ä. Ê., Ãóðèíåíêî È. Ï. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â
íàóê. – Ê., 1994. Óêðà¿í³ 1999–2000 ðð. – Ê., 2001. – Ñ. 174–177.
805. Ìîñåíê³ñ Þ. Ë. Ïðîáëåìà ðåêîíñòðóêö³¿ ìîâè 822. Îâ÷èííèêîâ Å. Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà Êàí³âùèíè //
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè: Àâòîðåô. äèñ. … ä-ðà ô³ëîë. Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.
íàóê. – Ê., 2002. – 23 ñ. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 288–299
806. Ìîñåíê³ñ Þ. Ë. Óêðà¿íà ³ ïåðâ³ñíå âèíèêíåííÿ ìîâ // 823. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Òðèïîëüñêèå ïîñòðîéêè çåìëÿíî÷-
http://ideya.uazone.net/pervisn.html. íîãî òèïà íà ïàìÿòíèêàõ Ïîðîññêîãî ðåãèîíà //
807. Íåïð³íà Â. ². Ðîçâ³äêè ïî Äåñí³ òà Ñåéìó / Àðõåîëîã³ÿ òà åòíîëîã³ÿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè: Ìàòåð³àëè ³
Íåïð³íà Â. ²., Êîðïóñîâà Â. Ì. // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ. – Î., 2002. – Ò. 3. – Ñ. 79–80.
ïàì'ÿòêè Óêðà¿íè. – Ê.: Íàóê. Äóìêà, 1972. – Âèï. IV. 824. Îë³éíèê Â. ². Íîâ³ ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè íà
– Ñ. 347–352. ϳâäí³ Òåðíîï³ëüùèíè // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿
808. Íå÷èòàéëî À. Ë. Îá îïðåäåëåííîì êóëüòóðíî-èñòîðè- íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³
÷åñêîì åäèíñòâå ñòåïíûõ ýíåîëèòè÷åñêèõ ïëåìåí – éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. –
þæíûõ ñîñåäåé Òðèïîëüÿ // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïî- Çáàðàæ.:Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 34–37.
ñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: 825. Îë³éíèê Â. ². Òðèï³ëüñüêà àíòðîïîìîðôíà ³ çîîìîðôíà
Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – ïëàñòèêà Çàë³ùàíùèíè // ̳æíàðîäíà àðõåîëîã³÷íà
Ñ. 174–177. êîíôåðåíö³ÿ «òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç»
809. Íèêîëîâà À. Â. Î ïîçäíåýíåîëèòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ (äî 120-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ). – Çàë³ùèêè, 1998. –
Ïðàâîáåðåæüÿ Äíåïðà / Íèêîëîâà À. Â., Ðàññà- Ñ. 54–60.
ìàêèí Þ. ß. // ÑÀ. – 1985. – ¹ 3. – Ñ. 31–56 826. Îëüãîâñüêèé Ñ. Òðèï³ëüñüêèé ìåòàë â ñèñòåì³ Áàëêàíî-
810. Íîâèöêàÿ Ì. À. Óçîðíûå òêàíè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû: Êàðïàòñüêî¿ òà Ìàëîàç³éñüêî¿ ìåòàëóðã³éíî¿ ïðîâ³íö³¿//
(Ïî ìàòåðèàëàì ðàñêîïîê ó ñ. Ñòåíà) // ÊÑÈÀ ÀÍ Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.
ÓÑÑÐ. – Ê., 1960. – Âûï. 10. – Ñ. 33–35: èë. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 219–222
811. Íîâèöêèé Á. Þ. Îá îäíîé ãðóïïå èçîáðàæåíèè íà 827. Îññîâñêèé Ã. Î ãåîëîãè÷åñêîì è ïàëåîýòíîëîãè÷åñêîì
ñîñóäàõ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû / Íîâèöêèé Á. Þ., Ïî- õàðàêòåðå ïåùåð þãî-çàïàäíîé îêðàèíû åâðîïåéñêîé
ëèùóê Ë. Þ. // Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ðîññèè è ñìåæíûõ ñ íåþ îáëàñòåé Ãàëèöèè // Òð.
Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. Òîìñêîãî î-âà åñòåñòâîèñïûòàòåëåé è âðà÷åé. – Òîìñê,
àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1983. – Ñ. 136–141. 1895. – Âûï. 5. – C. 27–48.
812. Íîâèöüêà Ì. Î. Äî ïèòàííÿ ïðî òåêñòèëü òðèï³ëüñüêî¿ 828. Îñòðîâåðõîâ À. Ñ. Äðåâíåéøåå àðõåîëîãè÷åñêèå ñòåê-
êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1948. ëî Âîñòî÷íîé Åâðîïû (êîíåö IV òûñ. äî í.ý. – ïåðâàÿ
– Ò. 2. – Ñ. 44–61: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – ³äáèòêè òêàíèí ïîëîâèíà VII â. äî í.ý.) // Stratum plus. – 2001–2002.
íà êåðàì³ö³ ç ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ñò³íà ³ííèöüêî¿ – ¹ 2. – Ñ. 386–411.
îáëàñò³. 829. Îõð³ìåíêî Ã. Â. Íàñåëåííÿ Âîëèí³ òà Âîëèíñüêîãî
813. Îâ÷èííèêîâ Å. Â. Äî ïèòàííÿ ïðî òðèï³ëüñüêå Ïîë³ññÿ â ïðà³ñòîè÷í³ ÷àñè. – Ëóöüê: Âèä-âî îáëàñíî¿
æèòëîáóä³âíèöòâî (çà ðåçóëüòàòàìè ðîçêîïîê ïîñåëåíü äðóêàðí³, 2003. – 221 ñ
õóò³ð Íåçàìîæíèê ³ Çåëåíà ijáðîâà) // ÇÍÒØ. – Ë., 830. Ïàâëåíêî Þ. Â. Åòíîìîâíà ³äåíòè÷í³ñòü íîñ³¿â òðè-
2002. – Ò. 244. – Ñ. 115–139. ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè// Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó
814. Îâ÷èííèêîâ Å. Â. Äîñë³äæåííÿ íà òðèï³ëüñüêîìó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003.
ïîñåëåíí³ Ïåêàð³ ²² / Îâ÷èííèêîâ Å. Â., ª. Â. ϳ÷êóð – Ñ. 118–137.
// Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 2001–2002 ðð. – 831. Ïàëàãóòà È. Â. Èññëåäîâàíèå ðàñïèñíîé ýíåîëè-
Ê., 2003. – Ñ. 207–212. òè÷åñêîé êåðàìèêè êóëüòóðû Òðèïîëüå-Êóêóòåíè
815. Îâ÷èííèêîâ Å. Â. Ìîäåëü ïå÷³ ç òðèï³ëüñüêîãî ïîñå- (IV–III òûñ. äî í.ý.) / Ïàëàãóòà È. Â., Ïîäâèãè-
ëåííÿ Áåðåç³âêà // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1994. – ¹ 3. – íà Í. Ë., Ïèñàðåâà Ñ. À., Êèðååâà Â. Í. // Õóäîæåñò-
Ñ. 149–151. âåííîå íàñëåäèå: Õðàíåíèå, èññëåäîâàíèå, ðåñòàâðàöèÿ.
816. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Îõðàííûå ðàáîòû íà òðèïîëüñêîì – Ì., 1999. – ¹ 17. – Ñ. 33–37.
ïîñåëåíèè õóòîð Íåçàìîæíèê / Îâ÷èííèêîâ Ý. Â., 832. Ïàëàãóòà È. Â. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêèõ ïàìÿò-
×åðíîâîë Ä. Ê. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ íèêîâ â Ïîäíåñòðîâüå / Ìàíçóðà È. Â., Ïàëàãóòà È. Â.
1998–1999 ðð. – Ê., 1999. – Ñ. 128–131. // Íîâûå èññëåäîâàíèÿ àðõåîëîãîâ Ðîññèè è ÑÍÃ:
817. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Ïëàñòèêà ñ ðåàëèñòè÷åñêèìè ãîëî- Ìàòåðèàëû ïëåíóìà ÈÈÌÊ ÐÀÍ (28–30 àïð. 1997 ã.).
âàìè êàê àíòðîïîëîãè÷åñêèé èäåíòèôèêàòîð òðè- – ÑÏá., 1997. – Ñ. 75–77.
ïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ // Ñó÷àñí³ ïðîáëåìè àðõåîëî㳿. – 833. Ïàëàãóòà È. Â. Ê ïðîáëåìå ñâÿçåé Òðèïîëüÿ-
Ê., 2002. – Ñ. 165–167. Êóêóòåíè ñ êóëüòóðàìè ýíåîëèòà ñòåïíîé çîíû Ñåâåð-
818. Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. Ïîñåëåíèå òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ // ÐÀ. – 1998. – ¹ 1. – Ñ. 5–14.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 297
834. Ïàëàãóòà È. Â. Ê ïðîáëåìå ôîðìèðîâàíèÿ ñåâåðî- Ñ. 53–62.
ìîëäàâñêèõ ïàìÿòíèêîâ Òðèïîëüÿ BI: Èññëåäîâàíèå 848. Ïàëàãóòà È. Â. Òåõíîëîãèè ëåïêè è äåêîðèðîâàíèÿ
êåðàìè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïîñåëåíèÿ Ñòàðûå Êóêîíåø- ñîñóäîâ â íà÷àëå ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ (BI): Ñîâðå-
òû I // Äðåâíîñòè Åâðàçèè / Ïîä ðåä. Ñ. Â. Äåìèäåíêî, ìåííûå ýêñïåðèìåíòàëüíî-òðàñîëîãè÷åñêèå è òåõíèêî-
Ä. Â. Æóðàâëåâà. – Ì, 1997. – Ñ. 50–69. òåõíîëîãè÷åñêèå ðàçðàáîòêè â àðõåîëîãèè // Ïåðâûå
835. Ïàëàãóòà È. Â. Êåðàìèêà òèïà «Êóêóòåíè Ñ»: ïðîáëå- Ñåìåíîâñêèå ÷òåíèÿ: Òåç. äîêë. ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô.,
ìà ïðîèñõîæäåíèÿ è äàëüíåéøèå ìåòàìîðôîçû // ïîñâÿùåííîé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. À. Ñå-
Òðèïiëüñüêèé ñâiò òà éîãî ñóñiäè: Òåç. äîï. ìiæíàð. ìåíîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 30 ÿíâ.–5 ôåâð. 2000. –
íàóê.-ïðàêò. êîíô., ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðï. 2001. – ÑÏá, 2000. – Ñ. 160.
Çáàðàæ, 2001. – Ñ. 37–38. 849. Ïàëàãóòà È. Â. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Äðóöû I â
836. Ïàëàãóòà È. Â. Êåðàìè÷åñêèé êîìïëåêñ òðèïîëüñêîãî Ñåâåðíîé Ìîëäîâå: Ïëàíèãðàôèÿ êåðàìè÷åñêèõ íà-
ïîñåëåíèÿ Äðóöû I â Ñåâåðíîé Ìîëäàâèè // Âåñòíèê õîäîê // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè çåìëåäåëüöåâ è ñêîòî-
ÌÃÓ. – 1995. – ¹ 5. – Ñ. 51–63. – (Ñåðèÿ 8. âîäîâ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ V òûñ. äî í.ý.–V â.
Èñòîðèÿ). í.ý.: Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàð. àðõåîëîãè÷åñêîé êîíô.,
837. Ïàëàãóòà È. Â. Êóðãàí åïîõè áðîíçè ïîáëèçó Òèðàñïîëü, 10–14 îêò. 1994. – Òèðàñïîëü, 1994. –
ñò. Ïàëüìèðà / Ïàëàãóòà È. Â., Ñèâîëàï Ì. Ï. // Ñ. 51–52.
Îõîðîíà i äîñëiäæåííÿ ïàì'ÿòîê àðõåîëîãii Ïîëòàâ- 850. Ïàëàãóòà ². Â. Íîâ³ äàí³ ïðî ñõ³äí³ çâ'ÿçêè òðè-
ùèíè: Òåç. äîï. 3-ãî îáë. íàóê.-ïðàêò. ñåìiíàðó. – ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ. – 1994. – ¹ 1. –
Ïîëòàâà, 1990. – Ñ. 103–104. Ñ. 134–137.
838. Ïàëàãóòà È. Â. Ëîêàëüíûå îñîáåííîñòè è îòíîñèòåëü- 851. Ïàìÿòíèêè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû â Ñåâåðî-Çàïàäíîì
íàÿ õðîíîëîãèÿ ïàìÿòíèêîâ Òðèïîëüÿ BI–Êóêóòåíè À Ïðè÷åðíîìîðüå / Áóðäî Í. Á., Ïàòîêîâà Ý. Ô., Ïåòðåí-
(ïî ìàòåðèàëàì êåðàìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ): Àâòîðåô. êî Â. Ã., Ïîëèùóê Ë. Þ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. –
äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. – ÑÏá., 2000. 139 ñ.
839. Ïàëàãóòà È. Â. Î âûäåëåíèè ëîêàëüíî-õðîíîëîãè÷åñ- 852. Ïàññåê Ò. Ñ. Çâ³òè ïðî ðîçêîïêè æèòåë (ïëîùàäîê)
êèõ ãðóïï ïàìÿòíèêîâ Òðèïîëüÿ BI íà òåððèòîðèè ¹¹ 1, 2, 4, 11 [ïîñåëåííÿ Êîëîìèéùèíà Êè¿â. îáë.]
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Ïî êåðàìè÷åñêèì ìàòåðèàëàì: // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. –
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå äîêë. íà ìåæäóíàð. êîíô. Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ. 43–177.
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû â êàìåííîì âåêå», ïîñâÿùåííîé 853. Ïàññåê Ò. Ñ. Èçûñêàíèÿ ïî òðèïîëüñêîé êóëüòóðå [çà
100-ëåòèþ ÌÀÝ // Àðõåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ. – 25 ëåò] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1946. – Âûï. 13. –
ÑÏá., 1997. – Âûï. 43. – Ñ. 135–137. Ñ. 174–176.
840. Ïàëàãóòà È. Â. Î ñîñòàâå êåðàìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 854. Ïàññåê Ò. Ñ. Èñêóññòâî òðèïîëüñêèõ ïëåìåí //
òðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêîâ: Ïî ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèé Èñòîðèÿ èñêóññòâà íàðîäîâ ÑÑÑÐ: Â 9ò. – Ì., 1971. –
ñðåäíåãî Òðèïîëüÿ // Âåñòíèê ÌÃÓ. – 1999. – ¹ 6. – Ò. 1. – Ñ. 57–64: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 288.
Ñ. 68–86. – (Ñåð. 8. Èñòîðèÿ). 855. Ïàññåê Ò. Ñ. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêîé êóëüòóðû â
841. Ïàëàãóòà È. Â. Îá èçìåíåíèÿõ ýòíîêóëüòóðíîé ÓÑÑÐ çà 20 ëåò // ÂÄÈ. – 1938. -– ¹ 1. –
ñèòóàöèè â Ñåâåðî-çàïàäíîì Ïðè÷åðíîìîðüå â ýíåî- Ñ. 261–278: èë.
ëèòå: Ïî äàííûì êåðàìè÷åñêèõ èìïîðòîâ // 60 ëåò 856. Ïàññåê Ò. Ñ. Èòîãè àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà
êàôåäðå àðõåîëîãèè ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà: Òåç. Äíåñòðå â 1952–1953 ãã. // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê.,
äîêë. þáèë. êîíô., Ìîñêâà, 20–24 äåê. 1999. – Ì., 1955. – Âûï. 4. – Ñ. 131–132. – Èçó÷åíèå ïàìÿòíèêîâ
1999. – Ñ. 101–104. òðèïîëüñêîé êóëüòóðû â ×åðíîâèöêîé îáëàñòè.
842. Ïàëàãóòà È. Â. Ïîñåëåíèå Æóðû â Ïîäíåñòðîâüå: ê 857. Ïàññåê Ò. Ñ. Èòîãè ðàáîò â Ìîëäàâèè â îáëàñòè
âîïðîñó î âûäåëåíèè ëîêàëüíûõ âàðèàíòîâ â Òðèïîëüå ïåðâîáûòíîé àðõåîëîãèè // ÊÑÈÈÌÊ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì.;
ÂI // Âåñòíèê ÌÃÓ. – 1998. – ¹ 6. – Ñ. 122–144. – Ë., 1954. – Âûï. 56. – Ñ. 76–98.
(Ñåðèÿ 8. Èñòîðèÿ). 858. Ïàññåê Ò. Ñ. Èòîãè ðàáîò Òðèïîëüñêîé [Äíåñòðîâñêîé]
843. Ïàëàãóòà È. Â. Ïîñåëåíèÿ ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ â ñðåä- ýêñïåäèöèè [â 1950 ã.] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1952.
íåì òå÷åíèè ð. Ñîëîíåö // Âåñòíèê ÌÃÓ. – 1997. – – Âûï. 45. – Ñ. 3–18: èë.
¹ 5. – Ñ. 111–120. – (Ñåðèÿ 8. Èñòîðèÿ). 859. Ïàññåê Ò. Ñ. Ê âîïðîñó î äðåâíåéøåì íàñåëåíèè
844. Ïàëàãóòà È. Â. Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ êåðàìèêè, êàê Äíåïðîâñêî-Äíåñòðîâñêîãî áàññåéíà // ÑÝ. – 1947. –
èíäèêàòîðà êóëüòóð ýïîõè áðîíçû Ñðåäíåãî Ïî- Ñá. 6/7. – Ñ. 14–38: èë.
äíåïðîâüÿ. Áðîíçîâûé âåê Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Õàðàê- 860. Ïàññåê Ò. Ñ. Ê âîïðîñó î ñðåäíåäíåïðîâñêîé êóëüòóðå
òåðèñòèêà êóëüòóð, õðîíîëîãèÿ è ïåðèîäèçàöèÿ // Ê // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1947. – Âûï. 16. – Ñ. 34–51:
ñòîëåòèþ ïåðèîäèçàöèè Â. À. Ãîðîäöîâà áðîíçîâîãî èë.
âåêà þæíîé ïîëîâèíû Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Ìàòåðèàëû 861. Ïàññåê Ò. Ñ. Ìåòîäèêà ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé ýíåî-
ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô. – Ñàìàðà, 2001. – Ñ. 253–257. ëèòè÷åñêèõ ïîñåëåíèé // Òåç. äîêë. íà Ïëåíóìå ÈÈÌÊ
845. Ïàëàãóòà È. Â. Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ ñïèðàëüíûõ ÀÍ ÓÑÑÐ, ïîñâÿù. âîïð. àðõåîëîãèè Ïðèáàëòèêè. –
îðíàìåíòîâ òðèïîëüñêîé êåðàìèêè // Stratum plus. – Ì., 1951. – Ñ. 50–51.
ÑÏá.; Êèøèíåâ; Îäåññà, 1999. – ¹ 2. – Ñ. 148–159. 862. Ïàññåê Ò. Ñ. Íåêîòîðûå èòîãè ðàñêîïîê â Ìîëäàâèè â
846. Ïàëàãóòà È. Â. Ñèñòåìû ïîñåëåíèé â Òðèïîëüå- 1955 ã. // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1957. – Âûï. 70. –
Êóêóòåíè: îïûò èçó÷åíèÿ ìèêðîãðóïï ïàìÿòíèêîâ // Ñ. 78–93.
Ïîñåëåíèÿ: ñðåäà, êóëüòóðà, ñîöèóì: Ìàòåðèàëû 863. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâîå èç èñòîðèè òðèïîëüñêèõ ïëåìåí
òåìàòè÷åñêîé íàó÷. êîíô., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 6–9 îêò. Äíåïðî-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ: [Äîêëàä]. – Ì.:
1998. – ÑÏá, 1998. – Ñ. 62–65. Íàóêà, 1964. – 10 ñ. – Â íàäçàã.: VII ÌÊÀÝÍ, Ìîñêâà,
847. Ïàëàãóòà È. Â. Ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ ðàííèõ çåìëå- àâã. 1964. – Áèáëèîãð.: ñ. 9–10.
äåëüöåâ Êàðïàòî-Ïîäíåïðîâüÿ: îïûò èçó÷åíèÿ ìèêðî- 864. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâîå èç èñòîðèè òðèïîëüñêèõ ïëåìåí
ãðóïï ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû Òðèïîëüå–Êóêóòåíè // Äíïðî-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ // Òð. VII Ìåæ-
Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá., 2000. – ¹ 7. – äóíàð. êîíãðåññà àíòðîïîëîãè÷åñêèõ è ýòíîãðàôè÷åñêèõ
298 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

íàóê, Ìîñêâà, 3–10 àâã. 1964 ã. – Ì.: Íàóêà, 1970. – ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1949. – Âûï. 26. – Ñ. 47–56: èë.
Ò. 5. – Ñ. 187–196. – Ôð. ÿç. 885. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Êîëîìèéùèíà
865. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâûå äàííûå î ïîçäíåòðèïîëüñêèõ [Êèåâ. îáë.]: Îïûò ðåêîíñòðóêöèé / Ïàññåê Ò. Ñ.,
ïîñåëåíèÿõ íà Äíåñòðå // Èçâåñòèÿ Ìîëäàâñêîãî Êðè÷åâñêèé Å. Þ. // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1946. –
ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ. – Êèøèíåâ, 1955. – ¹ 5 (25). – Âûï. 12. – Ñ. 14–22: èë.
Ñ. 15–30. – Ðåç. ìîëä. 886. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ïîëèâàíîâ ßð
866. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè «òðè- [×åðíîâèö. îáë.] // ÊÑÈÈÌÊ. - Ì., 1951. - Âûï. 37.
ïîëüñêîé êóëüòóðû» â ÓÑÑÐ [Êèåâ. îáë.] // ÑÀ. – - Ñ. 41-63: èë.
1937. – Ò. 3. – Ñ. 223–227: èë. 887. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó Âëàäèìèðîâêè â
867. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâûå îòêðûòèÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ è ñâåòå íîâûõ èñåëåäîâàííé // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë.,
âîïðîñû ïîçäíåíåîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð Äóíàé-Äíåñò- 1947. – Âûï. 21. – Ñ. 65–72: èë.
ðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ // ÑÀ. – ¹ 1. – 1958. – 888. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó Âëàäèìèðîâêè:
Ñ. 28–46. (Ðàñêîïêè 1940 ã.) // ÂÄÈ. – 1941. – ¹ 1. – Ñ.
868. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâûå îòêðûòèÿ Òðèïîëüñêîé àðõåî- 212–220: èë.
ëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè â 1939 ã. / Ïàññåê Ò. Ñ., Áåç- 889. Ïàññåê Ò. Ñ. ×åòâåðòàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
âåíãëèíñêèé Á. Ï. 1939. – ¹ 4. – Ñ. 186–192: èë. – Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ [Êèåâ, 28 ÿíâ.–2
Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ Êîëîìèéùèíà II íà Êèåâùèíå. ôåâð. 1941 ã.] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1946. – Âûï.
869. Ïàññåê Ò. Ñ. Îá èòîãàõ íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Èíñòè- 12. – Ñ. 162–166. – Ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ òðèïîëüñêîé
òóòà àðõåîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ, ïîñâÿùåííîé èçó÷åíèþ êóëüòóðû.
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1939. – 890. Ïàññåê Ò. Ñ. Íîâûå äàííûå î ïîçäíåòðèïîëüñêèõ ïîñå-
Âûï. 2. – Ñ. 38–41. ëåíèÿõ íà Äíåñòðå // Èçâ. Ìîëä. ôèë. ÀÍ ÑÑÑÐ. –
870. Ïàññåê Ò. Ñ. Î äèëëåòàíèçìå â íàóêå //ÂÄÈ. – 1938. 1955. – ¹ 5. – Ñ. 30–35: èë. – Ðåç. ìîëä.
– Ñ. 125–131. 891. Ïàñòåðíàê ß. Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ íàáóòêè ìóçåþ ÍÒØ
871. Ïàññåê Ò. Ñ. Ïåðâàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ Èíñòèòóòà ó Ëüâîâ³ çà ÷àñ â³ä 1923–1932 ðð.// Çàï. ÍÒØ. – ¹
àðõåîëîãèè Àêàäåìèè íàóê ÓÑÑÐ [Êèåâ, ÿíâ. 1939 ã.] 152. – Ëüâ³â, 1933.
// ÂÄÈ. – 1939. – ¹ 3. – Ñ. 223–227. – Ïîñâÿùåíà 892. Ïàñòåðíàê ß. Ïåðø³ ðîçêîïè íà Ãóöóëüùèí³ // Íîâèé
èçó÷åíèþ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû. ÷àñ. – 1936. – 24 âåð.
872. Ïàññåê Ò. Ñ. Ïåðâûå çåìëåäåëüöû // Ïî ñëåäàì 893. Ïàñòåðíàê ß. ². Äî ïðîáëåìè ïîøèðåííÿ é õðîíîëî㳿
äðåâíèõ êóëüòóð. – Ì., 1951. – Ò. 1. – Ñ. 47–70: èë. ë³í³éíî-ñòð³÷êîâî¿ êåðàì³êè â Åâðîï³. – Àâãñáóðã, 1948.
– Ïëåìåíà òðèïîëüñêîé êóëüòóðû. – 19 ñ. – (Ñåð. àðõåîëîã³÷íà. Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà íà
873. Ïàññåê Ò. Ñ. Ïåðèîäèçàöèÿ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé Óêðà¿í³ / ÓÂÀÍ; Çá. 2, ÷. 1).
(III–II òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.). – Ì.; Ë., 1949. – 248 ñ.: 894. Ïàòîêîâà Å. Ô. Ìåòàëåâ³ âèðîáè â Óñàòîâà // Ïð. /
èë. – (ÌÈÀ / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÈÌÊ; ¹ 10). Îäåñ. óí-ò. – 1959. – Ò. 149. – Ñ. 89–97: ³ë. – (Ñåð.
874. Ïàññåê Ò. Ñ. Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå (òðèïîëüñêèå) ³ñò. íàóê.; Âèï. 7; Àðõåîë. çá., ¹ 1).
ïëåìåíà Ïîäíåñòðîâüÿ. – Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1961. 895. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà Ìàÿöêîãî
– 228 ñ.: èë. – (ÌÈÀ / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ; ¹ 84). ìîãèëüíèêà [Îäåñ. îáë. ] // Ïàìÿòíèêè äðåâíåãî
875. Ïàññåê Ò. Ñ. Ðàñêîïêè íà ìíîãîñëîéíîèì ïîñåëåíèè ó èñêóññòâà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷.
ñ. Ãîëåðêàíû â 1954 ãîäó // Èçâåñòèÿ Ìîëäàâñêîãî òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê.
ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ. – Êèøèíåâ, 1956. – ¹ 4 (31). – äóìêà, 1986. – Ñ. 5–20.
Ñ. 19–39. 896. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Èçîáðàæåíèÿ æèâîòíûõ íà ïàìÿòíè-
876. Ïàññåê Ò. Ñ. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé íà êàõ Áîëüøîãî Êóÿëüíèêà – Óñàòîâà [áëèç Îäåññû] //
Ñðåäíåì Äíåñòðå // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1953. – ÌÀÑÏ. – 1957. – Âûï. 1. – Ñ. 34–40: èë.
Âûï. 51. – Ñ. 46–59: èë. 897. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ê âîïðîñó îá îòíîñèòåëüíîé õðîíî-
877. Ïàññåê Ò. Ñ. Ðåçóëüòàòû àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê ó ëîãèé ìîãèëüíèêîâ Óñàòîâà [Îäåñ. îáë.] // 150 ëåò
ñ. Ôëîðåøòû â Ìîëäàâèè // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ Îäåññêîìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç.
ïî àðõåîëîãèè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ è Ðóìûíñêîé äîêë. þáèë. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ.
Íàðîäíîé ðåñïóáëèêè. – Êèøèíåâ, 1960. – Ñ. 49–58. ÈÀ è äð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 57–58.
878. Ïàññåê Ò. Ñ. Ðîçêîïêè òðè³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ êîëî 898. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Êåðàìèêà Óñàòîâñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñ. Âîëîäèìèð³âêè â 1946 ð. [ʳðîâîãð. îáë.] // ÀÏ [Îäåññà] // Àðõåîë. èññëåä. Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè-
ÓÐÑÐ. – 1949. – Ò. 2. – Ñ. 217–225: ³ë. – Ðåç. ðîñ. ÷åðíîìîðüÿ. – Ê., 1978. – Ñ. 41–55: èë.
879. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: Íàóê.-ïîïóë. íàðèñ 899. Ïàòîêîâà Å. Ô. Êîñòÿíûå è ðîãîâûå èçäåëèÿ èç Óñà-
/ ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1941. – 84 ñ.: òîâà // ÌÀÑÏ. – 1962. – Âûï. 4. – Ñ. 191–194: èë.
³ë. – Á³áë³îãð.: ñ. 82–83. 900. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Íîâûé ìîãèëüíèê óñàòîâñêîãî òèïà ó
880. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîëîìèéùèíà: ñ. Ìàÿêè [Þäåñ. îáë.] // Ñåâåðî-Çàïàäíîå Ïðè÷åðíî-
(Ðîçêîïêè 1934–1938 ðð.) // Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà: ìîðüå â ýïîõó ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòðîÿ: Ñá. íàó÷.
[Çá. ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1940. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÎÀÌ, Îäåñ. àðõåîë. î-âî. – Ê.: Íàóê.
– Ò. 1. – Ñ. 9–41. äóìêà, 1980. – Ñ. 71–87.
881. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ 901. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Îáðÿä ïîãðåáåíèé óñàòîâåêèõ
â 1938 ã. [íà Êèåâùèíå] // ÂÄÈ. – 1939. – ¹ 1. – êóðãàííûõ ìîãèëüíèêîâ: (Ïî ìàòåðèàëàì ðàñêîïîê
Ñ. 268–271: èë. 1926–1962 ãã.) // ÇÎÀÎ. – 1967. – Ò. 2. – Ñ. 11–23:
882. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêèå ìîäåëè æèëèùà: Â ñâÿçè ñ èë.
íîâûìè àðõåîëîãè÷åñêèìè îòêðûòèÿìè // ÂÄÈ. – 902. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî áåñêóðãàííîãî
1938. – ¹ 4. – Ñ. 235–247: èë. ìîãèëüíèêà // ÀÎ 1969 ã. – 1970. – Ñ. 230–231.
883. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ íà Äíåñòðå // 903. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî áåñêóðãàííîãî
ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1950. – Âûï. 32. – Ñ. 40–56: èë. ìîãèëüíèêà â 1964 ã. // ÌÀÑÏ. – 1971. – Âûï. 7. –
884. Ïàññåê Ò. Ñ. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Âëàäèìèðîâêà // Ñ. 201–210: èë.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 299
904. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî êóðãàíà 1–15 â äí³ñòðîâ'ÿ â ñåðåäèí³ III òèñÿ÷îë³òÿ äî í.å. // Òåç. äîï.
1962 ãîäó // ÊÑÎÀÌ 1963 ã. – 1965. – Ñ. 44–47: èë. VI Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ
905. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî êóðãàíà ¹ 12 àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1985. –
â 1960 ã. // Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Îäåñ. óí-òà è Îäåñ. Ñ. 15–16.
àðõåîë. ìóçåÿ 1960 ã. – 1961. – Ñ. 23–26. 924. Ïåëåùèøèí Ì. À. Çîîìîðôíà ïëàñòèêà â êóëüòóðàõ
906. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî êóðãàíà ¹ 13 ë³é÷àñòîãî ïîñóäó ³ òðèï³ëüñüêî¿ íà Çàõ³äí³é Âîëèí³ //
â 1961 ãîäó // ÊÑÎÀÌ 1961 ã. – 1963. – Ñ. 12–16: èë. Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ
907. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Ðàñêîïêè Óñàòîâñêîãî ìîãèëüíèêà // Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäåñà,
ÀÎ 1973 ã. – 1974. – Ñ. 325. æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 173–174.
908. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Óñàòîâî: Èç èñòîðèè èññëåä. // 925. Ïåëåùèøèí Ì. À. Íîâ³ ìàòåð³àëè ç ³ñòî𳿠ï³çíüî-
ÌÀÑÏ. – 1976. – Âûï. 8. – Ñ. 49–60: èë. òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí íà ïîãðàíè÷÷³ Ïîä³ëëÿ òà Çàõ³äíî¿
909. Ïàòîêîâà Ý. Ô. Óñàòîâñêîå ïîñåëåíèå è ìîãèëüíèêè / Âîëèí³ [Õìåëüíèö. òà гâíåí. îáë.] // Òåç. äîï. 8-¿
ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé. – Ê.: Íàóê. Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåî-
äóìêà, 1979. – 186 ñ.: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 181–184. ëî㳿. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 19–20.
910. Ïàòîêîåà Ý. Ô. Óñàòîâñêèé êóðãàí 1–12 // ÊÑÎÀÌ 926. Ïåëåùèøèí Ì. À. Íîâ³ ïàì'ÿòêè êóëüòóðè øíóðîâî¿
1962 ã. – 1964. – Ñ. 102–123: èë. êåðàì³êè ó âåðõ³â'ÿõ Çàõ³äíîãî Áóãó [Ëüâ³â. òà Âîëèí.
911. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Çåìëåäåëèå â Ñòåïè è Ëåñîñòåïè îáë.] / Ïåëåùèøèí Ì. À., Ìèõàëü÷èøèí I. Ð. // Àð-
Âîñòî÷íîé Åâðîïû â íåîëèòå-áðîíçîâîì âåêå (ïàëåî- õåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1987. –
ýòíîáîòàíè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà) // Stratum plus: Êóëü- Âèï. 59. – Ñ. 90–92: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 92.
òóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ. Àðõåîëîãèÿ. – 2000. – ¹ 2. – 927. Ïåëåùèøèí Ì. À. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ó
Ñ. 404–418. âåðõ³â'ÿõ ð. Ãîðèí³ [Òåðíîï. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ:
912. Ïà÷êîâà Ñ. Ï. Ðàáîòû íà Ñðåäíåì Äíåñòðå. / Ïà÷- Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1973. – Âèï. 11.
êîâà Ñ. Ï., Ïåòðàøåíêî Â. À., ßêîâåíêî Ý. Â. // ÀÎ – Ñ. 55–62: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
1975 ã., Ì., 1976. – C. 374–375. 928. Ïåëåùèøèí Ì. À. ϳçíüîòðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ³ë
913. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ òðèïîëüñêèõ Êîñòÿíåöü ³ Ëèñòâèí íà Âîëèí³ // Âîëèíî-Ïîä³ëüñüê³
ïîñåëåíèé Ïîäíåïðîâüÿ // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ – àðõåîëîã³÷í³ ñòó䳿. – Ë., 1998. – Ñ. 91–97.
ïîèñêè è íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ ÈÀ. – Ê.: 929. Ïåëåùèøèí Ì. À. Ïëåìåíà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè //
Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 234–242. Ñòàðîäàâíº íàñåëåííÿ Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. – Ê.,
914. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Îñîáåííîñòè ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèõ 1974. – Ñ. 130–158.
êîìïëåêñîâ ýíåîëèòà-áðîíçû òåððèòîðèè Óêðàèíû // 930. Ïåëåùèøèí Ì. À. Ïîñåëåííÿ êóëüòóðè ë³é÷àñòîãî
The forth millenium BC. New Bulgarian University. – ïîñóäó á³ëÿ ñ. Ëåæèíö³ íà Âîëèí³ // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.:
Sofia, 1993. – P. 99–108. Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1966. – Ò. 20. – Ñ. 146–156: ³ë. –
915. Ïàøêåâè÷ Ã. Ïàëåîáîòàí³÷í³ äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ Ðåç. ðîñ.
êóëüòóðè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿- 931. Ïåëåùèøèí Ì. À. Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òðèï³ëüñêèõ
íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 194–200. ïëåìåí Çàõ³äíî¿ Âîëèí³, ìåæèð³÷÷ÿ Çàõ³äíîãî Áóãó ³
916. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Ïàëåîáîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Äí³ñòðà // Çàïèñêè Íàóêîâîãî Òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åí-
òðèïîëüñêèõ ìàòåðèàëîâ ìåæäóðå÷üÿ Äíåïðà è Þæíîãî êà. – 1998. – Òîì CCXXXV. – C. 174–192.
Áóãà // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ: Ìàòåðèàëû è èññëåä.: 932. Ïåëåùèøèí Í. À. Èññëåäîâàíèÿ â âåðõîâüÿõ Çàïàäíîþ
Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. Áóãà [Ëüâîâ. îáë. ] // ÀÎ 1985 ã. – Ì., 1987. –
– Ñ. 132–142. Ñ. 389–390.
917. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèå íàõîäêè íà 933. Ïåëåùèøèí Í. À. Èññëåäîâàíèÿ â Çàïàäíîì Ïîáóæüå
òåððèòîðèè Óêðàèíû (íåîëèò–áðîíçà): Êàòàëîã. – // ÀÎ 1981 ã. – Ì., 1983. – Ñ. 305.
Ïðåïðèíò. – Ê., 1991. – 48 c. 934. Ïåëåùèøèí Í. À. Ëåíäåëüñêàÿ êóëüòóðà // Àðõåîëîãèÿ
918. Ïàøêåâè÷ Ã. À. Ðåçóëüòàòû ïàëåîáîòàíè÷åñêîãî Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. – Ê., 1985. – Ò. 1. – Ñ. 268–273.
èññëåäîâàíèÿ êðóïíûõ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // 935. Ïåëåùèøèí Í. À. Îñíîâíûå ÷åðòû òðèïîëüñêèõ ïîñå-
Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû Òðèïîëüñêîé ëåíèè Çàïàäíîé Âîëûíè // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. – Ê. 1990. – ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå:
Ñ. 131–134. Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. –
919. Ïàøêåâè÷ Ã. Î. Äî ðåêîíñòðóêö³¿ àñîðòèìåíòó êóëüòóð- Ñ. 24–25.
íèõ ðîñëèí åïîõè íåîë³òó–áðîíçè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 936. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàáîòû â Çàïàäíîì Ïîáóæüå
// Ñòàðîäàâíº âèðîáíèöòâî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. – Ê.: [Ëüâîâ. îáë. ] / Ïåëåùèøèí Í. À., ×àéêà Ð. Ì. // ÀÎ
Íàóê. äóìêà, 1992. – Ñ. 179–194. 1984 ã. – Ì., 1986. – Ñ. 289–290.
920. Ïåëåùèíèí Í. À. Íàñåëåíèå Çàïàäíîé Âîëûíè è åãî 937. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè â Çàïàäíîì Ïîáóæüå //
ýòíîêóëüòóðíûå ñâÿçè: Àâòîðåô. äèñ. … äîêòîðà èñòîð. ÀÎ 1982 ã. – Ì., 1984. – Ñ. 314.
íàóê. – Ê., 1989. 938. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè íà Âîëûíè // ÀÎ 1975 ã.
921. Ïåëåùèøèí Ì. À. Äåÿê³ ïèòàííÿ âèâ÷åííÿ åíåîë³òó â – 1976. – Ñ. 375–376. – Îñòàòêè ïîñåëåíèé è
çàõ³äíèõ ðàéîíàõ ÓÐÑÐ // XXXIX íàóê. êîíô. ²ÑÍ ÀÍ ìàñòåðñêèõ ðàçíûõ êóëüòóð. Ðîâåíñêàÿ îáëàñòü.
ÓÐÑÐ â Ëüâîâ³, 1965 ð. – Ë., 1965. – Ñ. 64–65. 939. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè ïîçäíåòðèïîëüñêèõ ïîñå-
922. Ïåëåùèøèí Ì. À. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ëåíèé ó ñ. Õîðèâ íà Âîëûíè â 1974 è 1976 ãã. //
ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ëèñòâèí Ðîâåíñüêî¿ îáëàñò³ ó Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â
1970–1971 ðð. // XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà 50- 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ,
ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñ- Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 41.
ïóáë³ê: Òåçè ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. (ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ 940. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè ïîçäíåòðèïîëüñêîãî ïîñå-
àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòî𳿠ëåíèÿ ó ñ. Ëèñòâèí íà Âîëûíè [Ðîâåí îáë.] // ÀÎ
Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – Ñ. 105–106. 1970 ã. – 1971. – Ñ. 236.
923. Ïåëåùèøèí Ì. À. Ç ³ñòî𳿠íàñåëåííÿ Âåðõíüîãî Ïî- 941. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè ó ñ. Ãîëûøåâ Âîëûíñêîé
300 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

îáëàñòè // ÀÎ 1973 ã. – 1974. – Ñ. 326–327. – Îñòàò- // Äðåâíåéøèå îáùíîñòè çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ


êè ïîñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû. Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. – Òèðàñïîëü, 1994. –
942. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè ó ñ. Ãîëûøåâ íà Âîëûíè Ñ. 61–64.
// ÀÎ 1972 ã. – 1973. – Ñ. 321. 958. Ïåòðåíêî Â. Ã. Ïàìÿòíèêè ýíåîëèòà è ïîâîðîò ýïîõè
943. Ïåëåùèøèí Í. À. Ðàñêîïêè ó ñ. Õîðèâ íà Âîëûíè // ê áðîíçîâîìó âåêó // Èñòîðèÿ è àðõåîëîãèÿ Íèæíåãî
ÀÎ 1974 ã. – Ì.: Íàóêà, 1975. – Ñ. 335–336. Ïîäóíàâüÿ. – Ðåíè, 1989. – Ñ. 18
944. Ïåëåùèøèí Í. À. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà Çàïàäíîé 959. Ïåòðåíêî Â. Ã. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ è ìîãèëüíèêà
Âîëûíè // Àðõåîëîãèÿ Ïðèêàðïàòüÿ, Âîëûíè è Ìàÿêè [Îäåñ. îáë. ] // ÀÎ 1986 ã. – Ì., 1988. –
Çàêàðïàòüÿ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1990. – Ñ. 26–35. Ñ. 325–326.
945. Ïåòðàøåíêî Â. Î.Àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè áàñåéíó 960. Ïåòðåíêî Â. Ã. Óñàòîâñêàÿ ñòàòóýòêà íàéäåííàÿ â
ð. ³òè â Êè¿âñüêîìó Ïîäí³ïðîâ'¿. / Ïåòðàøåíêî Â. Î., Íèæíåì Ïîäóíàâüå // Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ñòå-
Êîçþáà Â. Ê. / Ê., 1993. ïåé Ïîäíåñòðîâüÿ è Ïîäóíàâüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ
946. Ïåòðàøåíêî Â. Î. Óçáåðåææÿ Êàí³âñüêîãî âîäî- ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989.
ñõîâèùà (êàòàëîã àðõåîëîã³÷íèõ ïàì'ÿòîê). / Ïåòðà- – Ñ. 52–54.
øåíêî Â. Î., Êîçþáà Â. Ê. / Ê., 1999. 961. Ïåòðîâ Â. Ï. Åòíîãåíåç ñëîâ'ÿí. Äæåðåëà, åòàïè
947. Ïåòðåíêî Â. Ã. Àðõèòåêòóðíûå îñîáåííîñòè íåêîòî- ðîçâèòêó ³ ïðîáëåìàòèêà. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1972.
ðûõ êóðãàíîâ Óñàòîâî [Îäåññà] // Ìàòåðèàëû ïî 962. Ïåòðîâ Â. Ï. Ïîñåëåííÿ â Ãîðîäñüêó [Æèòîìèð.
àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / îáë.]: (Ðîçâ³äêîâ³ ðîçêîïêè 1936 ð.) // Òðèï³ëüñüêà
ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, êóëüòóðà: [Çá. ñò.] / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²À. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
1983. – Ñ. 22–32. ÓÐÑÐ, 1940. – Ò. 1. – Ñ. 339–379.
948. Ïåòðåíêî Â. Ã. Åïîí³ìíå Óñàòîâå òà ïðîáëåìà ãåíåç³ñó 963. Ïåòðîâ Â. Ï. Ïîõîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. – Ê.,
óñàò³âñüêî¿ êóëüòóðè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó 1992. – 192 ñ.
ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê., 2003. – Ñ. 135–143. 964. Ïåòðîâ Ì. Á. Àðõåîëîã³÷íà êàðòà Áóø³ / Ïåò-
949. Ïåòðåíêî Â. Ã. Êàìåííàÿ ïëèòà ñ èçîáðàæåíèÿìè èç ðîâ Ì. Á., Âèíîêóð ². Ñ. // Òåçè äîïîâ³äåé âîñüìî¿
Óñàòîâî // Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå: (Ìàòåðèàëû ïî ³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíôåðåíö³¿.
àðõåîëîãèè): Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. – ³ííèöÿ, 1989. – Ñ. 19–20.
ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984. – Ñ. 14–23. 965. Ïåòðîïàâëîâñüêèé À. Á. Ðîçâ³äêè Êàí³âñüêîãî ìóçåþ ó
950. Ïåòðåíêî Â. Ã. Êðåìíåîáðàáàòûâàþùåå ðåìåñëåííîå 1991 ðîö³ // Àðõåîëîã³÷íèé äîñë³ä æèòåë â Óêðà¿í³ 1991
ïðîèçâîäñòâî óñàòîâñêîé êóëüòóðû / Ïåòðåíêî Â. Ã., ð. – Ëóöüê: Íàäñòèð'ÿ, 1993. – C. 93–94.
Ñàïîæíèêîâ È. Â. // Äðåâíåå ïðîèçâîäñòâî ðåìåñëî è 966. Ïåòðóíü Â. Ô. Àëåêñàíäðîâñêèé êóðãàí (åñòåñòâåííî-
òîðãîâëÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì: Òåç. äîêë. VI íàó÷íûå íàáëþäåíèÿ) // Òåçèñû äîêë. íàó÷. êîíô.»
êîíô. ìîë. ó÷åíûõ ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1988. – Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè íèæíåãî Ïîäíåñò-
Ñ. 37–38. ðîâüÿ.» – Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé, 1995. – Ñ. 44–45.
951. Ïåòðåíêî Â. Ã. Êóëüòîâî-ìèôîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâ- 967. Ïåòðóíü Â. Ô. Äî ³ñòî𳿠âèêîðèñòàííÿ ì³íåðàë³â òà
ëåíèÿ ñòåïíûõ ïîçäíåòðèïîëüñêèõ ïëåìåí: Ïî ìàòå- ã³ðñüêèõ ïîð³ä ó ïåðâ³ñí³¿ òåõí³ö³ â³ä ïàëåîë³òó äî
ðèàëàì óñàòîâ. ìîãèëüíèêîâ // Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâ- åíåîë³òó: (Àðõåîë. ì³íåðàë. îãëÿä ) // Íàðèñè ç ³ñòîð³¿
ëåíèÿ â ïåðâîáûòíîì îáùåñòâå: Òåç. äîêë. êîíô. – Ì., òåõí³êè. – 1961. – Âèï. 7. – Ñ. 88–98. – Á³áë³îãð.
1987. – Ñ. 149–152. ñ. 98. – Íàõîäêè óêðàøåíèé èç áðîíçû â Îäåññêîé è
952. Ïåòðåíêî Â. Ã. Íîâûå íàõîäêè ïàìÿòíèêîâ èñêóññòâà Âîðîøèëîâîãðàäñêîé îáëàñòÿõ.
â Óñàòîâî // Ïàìÿòíèêè äðåâíåé èñòîðèè Ñåâåðî- 968. Ïåòðóíü Â. Ô. Äî ïîõîäæåííÿ ì³íåðàëüíî¿ ñèðîâèíè
Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ïàì'ÿòíèê³â I²²–² òèñ. äî í.å. ç áàñåéíó ð³÷êè ³íãóëåöú
Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1985. – [Äí³ïðîïåòð. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
Ñ. 8–15. ÓÐÑÐ, 1969. – Ò. 22. – Ñ. 68–79: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
953. Ïåòðåíêî Â. Ã. Î ãåíåçèñå ñòåïíûõ ïîçäíåòðèïîëüñêèõ 969. Ïåòðóíü Â. Ô. Ç ³ñòî𳿠âèêîðèñòàííÿ âèêîïíèõ
ïàìÿòèêîâ // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî-àðõåîëî- áàãàòñòâ Êðèâîð³ææÿ // Íàðèñè ç ³ñòî𳿠òåõí³êè ³
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé: Òåç. äîêë. 6-é Ðåñï. êîíô. ïðèðîäîçíàâñòâà. – 1963. – Âèï. 3. – Ñ. 115–126: ³ë.
Ìîë. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Íàóê. äóìêà, – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 125–126. – Î äîáû÷å è
1987. – Ñ. 128. îáðàáîòêå ñëàíöà.
954. Ïåòðåíêî Â. Ã. Î ñåìàíòèêå óñàòîâñêîé àíòðîïî- 970. Ïåòðóíü Â. Ô. Ê ïåòðîãðàôè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ
ìîðôíîé ïëàñèêè // Ñåâåðî-Çàïàäíîå Ïðè÷åðíîìîðüå â ñîñòàâà è ðàéîíîâ äîáû÷è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
ýïîõó ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòðîÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèìè ïëåìåíàìè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ
ÓÑÑÐ. ÎÀÌ, Îäåñ. àðõåîë. î-âî. – Ê.: Íàóê. äóìêà, // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1967. – Âûï. 111. –
1980. – Ñ. 96–100. Ñ. 50–59: èë.
955. Ïåòðåíêî Â. Ã. Îá îðèåíòèðîâêå ïîçäíåòðèïîëüñêèõ 971. Ïåòðóíü Â. Ô. Ìàëèíîâåöüêà ãðèí÷óê³âñüêà òà íåç-
ïîãðåáåíèé Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ [Îäåñ. îáë.] // âèñüêà êðåìåíèñòà ñèðîâèíà â åíåîë³òè÷í³é òåõí³ö³
Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè- Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ. // Íàóêîâ³ ìàòåð³àëè ì³æíàðîäíî¿ àðõå-
÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. îë. êîíô. «Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç (äî
ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1982. – Ñ. 32–44. 120-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ). – Çàë³ùèêè. – 1998. –
956. Ïåòðåíêî Â. Ã. Îðíàìåíòèðîâàííàÿ çåðíîòåðêà èç Ñ. 38–41.
òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãàíäðàáóðû [Îäåñ. îáë.] / 972. Ïåòðóíü Â. Ô. Î áåëûõ èíêðóñòàöèîííûõ ïàñòàõ
Ïåòðåíêî Â. Ã., Ñàïîæíèêîâ È. Â. // Ðàííåçåìëå- êåðàìèêè òðèïîëüñêèõ è íåêîòîðûõ äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ
äåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà òåððèòîðèè Óêðàèíû è ñîïðåäåëíûõ ñòðàí // Stratum
Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, plus. – 2000. – ¹ 2. – Ñ. 474–482.
1990. – Ñ. 154–156. 973. Ïåòðóíü Â. Ô. Î ìàòåðèàëå êàìåííûõ ñâåðëåíûõ
957. Ïåòðåíêî Â. Ã. Îòíîñèòåëüíî ñèñòåìàòèçàöèè ïàìÿò- òîïîðîâ-ìîëîòîâ þãî-çàïàäíîé ÷àñòè ÑÑÑÐ // Òåç.
íèêîâ ïîçäíåãî ïåðèîäà êóëüòóðû Òðèïîëüå-Êóêóòåíü äîêë. íà ïëåíóìå ÈÀ ÑÑÑÐ. Ñåêöèÿ «Íåîëèò è
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 301
áðîíçîâûé âåê». – Ì., 1966. – Ñ. 29–30. «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25
974. Ïåòðóíü Â. Ô. Ðåïåðí³ ã³ðñüê³ ïîðîäè «ñëàíöåâèõ» ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â
ñîêèðîê ñõîäó òðèï³ëüñüêî¿ îéêóìåíè. // Òåçè äîïîâ³- ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 39–43.
äåé 11-¿ ³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîí- 994. Ïîïîâà Ò. À. Àíòðîïîìîîôíàÿ ïëàñòèêà òðèïîëüñêîãî
ôåðåíö³¿ 3.09.1992 ð. – ³ííèöÿ, 1992. – Ñ. 13–14 ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð íà Äíåñòðå [×åðíîâèö. îáë.]
975. Ïèëèï÷óê ². Â. Ìàòåð³àëè äî àðõåîëîã³÷íî¿ êàðòè // Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – Ëåí³íãðàä,
áàñåéíó ð. Ñîá // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1973. – Âèï. 9. – 1980. – Âûï. 21. – Ñ. 7–19: èë. – Ðåç. àíãë. –
Ñ. 65–68. Áèáëèîãð.: ñ. 18–19.
976. Ïèëèï÷óê ². Â. Ïàì'ÿòêè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè [³í- 995. Ïîïîâà Ò. À. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà òðèïîëüñêîãî
íèö. îáë.] // Ó²Æ. – 1972. – ¹ 12. – Ñ. 144. ïîñåëåíèÿ Ðàêîâåö // Ñá. Ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè è ýòíî-
977. Ïèîðî È. Ñ. Ðàñêîïêè êóðãàíîâ ó ïîñ. Òðîèöêîå ãðàôèè. – Ëåíèíãðàä, 1991. – Ò. 44. – Ñ. 197–214.
[Ëóãàí. îáë.] // ÀÎ 1985ã. – Ì., 1987. – Ñ. 393–394. 996. Ïîïîâà Ò. À. Äðåâíèå çåìëåäåëüöû Ñðåäíåãî
978. ϳäîïë³÷êî ². Ã. Äî ïèòàíèÿ ïðî ñâ³éñüê³ òâàðèíè Ïîäíåñòðîâüÿ â IV–III òûñÿ÷åëåòèÿõ äî í.ý.: (Ïî
òðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü (Õàëåï'ÿ, Àíäð³¿âêà, Óñàòîâå) // ìàòåðèàëàì ìíîãîñëîéí. ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð):
ÍDz²ÌÊ. – Ê., 1937. – Êí. 2. – Ñ. 111–120. – Ðåç. Àôòîðåô. äèñ. … êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ.
ðîñ., àíãë. Ëåíèíãð. îòä-íèå. – Ë., 1972. – 22 ñ.
979. ϳäîïë³÷êî ². Ã. Îñíîâí³ ðèñè ðîçâèòêó ëàíäøàôòó 997. Ïîïîâà Ò. À. Äðåâíèå çåìëåäåëüöû Ñðåäíåãî
ñó÷àñíîãî òðèï³ëüñüêîãî ïëàòî // ÍDz²ÌÊ. – Ê., 1937. Ïîäíåñòðîâüÿ â IV–III òûñÿ÷åëåòèÿõ äî í.ý.: (Ïî
– Êí. 2. – Ñ. 97–110. – Ðåç. ðîñ., àíãë. ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð) [×åðíîâèö.
980. ϳöèøèí Ì. Çîîìîðôíà ïëàñòèêà ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³ îáë.] // Ðàííèå çåìëåäåëüöû: Ýòíîãð. î÷åðêè. – Ë.,
/ ϳöèøèí Ì., Êîíîïëÿ Â. // Íàóê. çàïèñêè Ëüâ³âñü- 1980. – Ñ. 43–58.
êîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. – Ë.: Ëîãîñ, 1995. – Âèï. 4, 998. Ïîïîâà Ò. À. Æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûå è îáîðî-
÷. 1. – Ñ. 41–73. íèòåëüíûå êîìïëåêñû ïîñåëåíèé Ïîëèâàíîâà ßðà
981. Ïîãîæåâà À. Ï. Àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà Òðèïîëüÿ / [×åðíîâèö. îáë.] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-
ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñèá. îòä-íèå. Èí-ò èñòîðèè, ôèëîëîãèè è ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë.
ôèëîñîôèè. – Íîâîñèáèðñê: Íàóêà. Ñèá. îòä-íèå, I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 65–69.
1983. – 145 ñ.: èë. - Áèáëèîãð.: ñ. 137–145. – Ðåö.: 999. Ïîïîâà Ò. À. Çíà÷åíèå ìàòåðèàëîâ ÌÀÝ [Ìóçåÿ àíòðî-
Àíòîíîâà Å. Â. // ÑÀ. – 1985. – ¹ 3. – Ñ. 306–310. ïîëîãèè è ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ] ïî ýíåîëèòó Þãî-
982. Ïîãîæåâà À. Ï. Ãëèíÿíàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ïëàñòèêà Çàïàäà ÑÑÑÐ äëÿ èçó÷åíèÿ êóëüòóðû òðèïîëüñêîãî íà-
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû (Òðèïîëüå À): Àâòîðåô. äèñ. ... ñåëåíèÿ // Êðàòêîå ñîäåðæ. äîêë. ñåñ. Èí-òà ýòíîãðà-
êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. – Ì., 1971. – 28 ñ. ôèè ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîñâÿù. ñòîëåòèþ ñîçäàíèÿ ïåðâîãî
983. Ïîãîæåâà À. Ï. Ê âîïðîñó î òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ àêàä. ýòíîãð.-àíòðîïîë. öåíòðà. – Ë., 1980. –
ðàííåòðèïîëüñêèõ ñòàòóýòîê // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., Ñ. 66–67.
1973. – Âûï. 134. – Ñ. 28–34: èë. 1000. Ïîïîâà Ò. À. Çîîìîðôíàÿ ïëàñòèêà íà êåðàìèêå
984. Ïîëèùóê Ë. Þ. Íîâûå èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêèõ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð [×åðíîâèö îáë.]
ïàìÿòíèêîâ â Êîäûìñêîì ðàéîíå Îäåññêîé îáëàñòè / // Òåç. äîêë. íàó÷. ñåñ., ïîñâÿù. èòîãàì ðàáîòû Èí-òà
Ïîëèùóê Ë. Þ., Ñìîëüÿíèíîâà Ñ. Ï. // ÊÑ ÎÀÎ. – ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ (Ëåíèíãð. îòä-íèå) çà 1966 ã. –
Îäåññà, 1999. – Ñ.47–51. Ë., 1967. – Ñ. 42–44.
985. Ïîëèùóê Ë. Þ. Ïàìÿòíèêè ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ // 1001. Ïîïîâà Ò. À. Çîîìîðôíàÿ ïëàñòèêà òðèïîëüñêîãî
Ïàìÿòíèêè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì.,
Ïðè÷åðíîìîðüå. – Ê., 1989. – Ñ. 30–49. 1970. – Âûï. 123. – Ñ. 8–14 èë.
986. Ïîëèùóê Ë. Þ. Ïàìÿòíèêè ðàçâèòîãî ýòàïà Òðèïîëüÿ 1002. Ïîïîâà Ò. À. Êîñòÿíûå îðóäèÿ òðóäà òðèïîëüñêîãî
â ìåæäóðå÷üå Þæíîãî Áóãà è Äíåñòðà // Ïðîáëåìè ïîñåëåíèÿ Ïîëèâàíîâ ßð // Òåç. äîêë. ãîäè÷. íàó÷. ñåñ.
³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ëåíèíãð. îòä-íèÿ Èí-òà ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ë.,
ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñïóáë. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 1968. – Ñ. 69–70.
ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 181–182. 1003. Ïîïîâà Ò. À. Êðåìíåâûå èçîáðàæåíèÿ ýïîõè íåîëèòà è
987. Ïîëèùóê Ë. Þ. Ïëàñòèêà òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ýíåîëèòà åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ [Òåðíîï. îáë.] â ìà-
×åðêàñîâ Ñàä II [Îäåñ. îáë.] // Ïàìÿòíèêè äðåâíåãî òåðèàëàõ ÌÀÝ // Ñá. Ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðà-
èñêóññòâà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. ôèè ÑÑÑÐ / ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ë., 1980. – Ñ. 220–223: èë.
òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóì- 1004. Ïîïîâà Ò. À. Êðåìíåîáðáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâî
êà, 1986. – Ñ. 21–26. òðèïîëüñêèõ ïëåìåí: Ïî ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèÿ Ïîëè-
988. Ïîëèùóê Ë. Þ. Ïîñåëåíèå ×åðêàñîâ Ñàä II [Îäåñ. âàíîâ ßð // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ – ïîèñêè è
îáë.] // ÀÎ 1984 ã. – Ì., 1986. – Ñ. 294. íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ ÈÀ. – Ê.: Íàóê.
989. Ïîëèùóê Ë. Þ. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äóìêà, 1980. – Ñ. 145–163.
[Îäåñ. îáë.] // ÀÎ 1983 ã. – Ì., 1985. – Ñ. 344–345. 1005. Ïîïîâà Ò. À. Êóëüòóðà Ãóìåëüíèöà è Òðèïîëüå â
990. Ïîëèùóê Ë. Äî ³ñòî𳿠ôîðìóâàííÿ êîëåêö³¿ ïàì'ÿòîê Ïîäíåñòðîâüå ïî äàííûì Ïîëèâàíîâà ßðà [×åðíîâèö.
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â Îäåñüêîìó àðõåîëîã³÷íîìó îáë.] // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñå-
ìóçå¿. // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäå-
– Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 71–76 ñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 183.
991. Ïîëÿíñüêèé Þ. Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè ç Ãàëè÷èíè 1006. Ïîïîâà Ò. À. Î ðîëè íàñåëåíèÿ Ïîäíåñòðîâüÿ â
// ÇÍÒØ. – Ë., 1928. – Ò. 149. – Ñ. 17–19. ôîðìèðîâàíèè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Áóãî-Äíåïðîâñ-
992. Ïîëÿíñüêèé Þ. Ïîä³ëüñüê³ åòþäè. Ëüâ³â,1929. –Ò. ². êîãî ìåæäóðå÷üÿ // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ: Ìàòåðèà-
993. Ïîïëåâêî Ã. Í. Ê ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ òåõíèêè ñêîëà ëû è èññëåä.: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê.
êðåìíåâîé ïëàñòèí÷àòîé èíäóñòðèè (íà ìàòåðèàëàõ äóìêà, 1989. – Ñ. 142–148.
ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåðíîâî-Ëóêà // Òåçè äî- 1007. Ïîïîâà Ò. À. Ïîëèâàíîâ ßð. – ÑÏá., 2003.
ïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ 1008. Ïîïîâà Ò. À. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó ñ. Áîäàêè
302 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

[Òåðíîï. îáë.] / Ïîïîâà Ò. À., ×åðíûø Å. Ê. // ÇÎÀÎ. êà çåìëÿ òà ¿¿ ì³ñöå â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿,
– 1967. – Ò. 2. – Ñ. 173–179: èë. äåðæàâíîñò³ é êóëüòóðè: Òåçè Âñåóêð. íàóê. êîíô. –
1009. Ïîïîâà Ò. À. Õðîíîëîãèÿ Ïîëèâàíîâà ßðà è åå Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, 1992. – Ñ. 25–27.
çíà÷åíèå äëÿ ïåðèîäèçàöèè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // 1025. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ïîñåëåííÿ äîáè ì³ä³–ðàííüîãî çàë³çà
ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1979. – Âûï. 157. – Ñ. 69–72. ïîáëèçó ññ. Ïëèñê³â òà ×åðíÿâêà ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ //
– Áèáëèîãð.: ñ. 72. Àðõåîëîã³ÿ. – 1989. – ¹ 4. - Ñ. 82–91: ³ë. – Ðåç. ðîñ,
1010. Ïîïîâà Ò. O. Ïî÷àòîê ðîçâèíóòîãî Òðèï³ëëÿ íà Ñåðåä- àíãë. – Á³áë³îãð.: 16 ïîñèëàíü.
íüîìó Äí³ñòð³: Çà ìàòåð³àëàìè Ïîëèâàíîãî ßðó // Àð- 1026. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ðàíí³ ãîðèçîíòè áàãàòîøàðîâîãî
õåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. – ïîñåëåííÿ Æâàíåöü // Òåç. äîï. XI ³ííèöüêî¿ îáë.
Âèï. 52. – Ñ. 22–32: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 52. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1992. – Ñ. 16.
1011. Ïîòåõèíà È. Ä. Àíòðîïîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû èç 1027. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ
ìîãèëüíèêà Ìàÿêè [Îäåñ. îáë.] // Ïàìÿòíèêè òðè- ñ. Ìà볿âö³ / Ðà䳺âñüêà Ò. Ì., Çàõàðîâ Â. À. // Òåç.
ïîëüñêîé êóëüòóðû â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ïðè÷åðíîìîðüå äîï. VIII Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. –
/ Ý. Ô. Ïàòîêîâà, Â. Ã. Ïåòðåíêî, Í. Á. Áóðäî, Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 9–10.
Ë. Þ. Ïîëèùóê. – Ê., 1989. – Ñ. 129–130. 1028. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ
1012. Ïîòºõ³íà ². Ä. Íàñåëåííÿ óñàò³âñüêî¿ êóëüòóðè çà ñ. Ìà볿âö³ / Ðà䳺âñüêà Ò. Ì., Çàõàðîâ Â. À. // Àðõåî-
äàíèìè àíòðîïîëîãèè // Àðõåîëîã³ÿ. – 1990. – ¹ 2. – ëîã³ÿ Äóíàºâå÷÷èíè. – Õìåëüíèöüêèé, 1992. –
Ñ. 56–67. – Ðåç. ðîñ., àíãë. – Á³áë³îãð.: 49 ïîñèëàíü. Ñ. 33–34.
1013. Ïîòóï÷èê Ì. Â. Ç ³ñòî𳿠ôîðìóâàííÿ àðõåîëîã³÷íî¿ 1029. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ðàííüîòðèï³ëüñüêèé âèðîáíè÷î-ãîñïî-
êîëåêö³¿ ³ííèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ / Ïîòóï- äàðñüêèé êîìïëåêñ ³ç ñåëà Æâàíåöü, óð. Ëèñà Ãîðà
÷èê Ì. Â., Ïîòóï÷èê Ì. ª. // Ïîä³ëüñüêà ñòàðîâèíà. – [Õìåëüíèö. îáë.] / Ðà䳺âñüêà Ò. Ì., Çàõàðîâ Â. À. //
³ííèöÿ, 1998. – Ñ. 15–29. Ìóçåé ³ ñó÷àñí³ñòü: Òåìàòè÷íèé çá. íàóê. ïð. – Ê.,
1014. Ïðèëèïêî Â. Ï. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ 1989. – Ñ. 85–92: ³ë. – Á³áë³îãð.: 15 ïîñèëàíü.
á³ëÿ ñ. ßëòóøê³â [³ííèö. îáë.] / Ïðèëèïêî Â. Ï., Ðè- 1030. Ðàññàìàêèí Þ. ß. Îá îäíîé ãðóïïå ïîçäíåíåîëèòè÷åñ-
æîâ Ñ. Ì. // Òåç. äîï. VI Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàº- êèõ ïîãðåáåíèé â Ïðèàçîâüå [Çàïîðîæ. îáë.] ñ
çíàâ÷î¿ êîíô.: (Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿). – Êàì'ÿíåöü- ýëåìåíòàìè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû / Ðàññàìàêèí Þ. ß.,
Ïîä³ëüñüêèé, 1985. – Ñ. 13–15. Êóáûøåâ À. È. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãè-
1015. Ïðèëèïêî Â. Ï. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I
ïîáëèçó ñ. ßëòóøê³â íà Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ / Ïðè- ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 187–190.
ëèïêî Â. Ï., Ðèæîâ Ñ. Ì., Øóìîâà Â. Î. // Àðõåîëî- 1031. Ðàññàìàê³í Þ. ß. Ñòåïè Ïðè÷îðíîìîð'ÿ â êîíòåêñò³
ã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1993 ð. – Ê., 1997. – ðîçâèòêó ïåðøèõ çåìëåðîáñüêèõ ñóñï³ëüñüòâ //
Ñ. 110–111. Àðõåîëîã³ÿ. – 2004. – ¹ 2. – Ñ. 3–26.
1016. Ïðèìåíåíèå ìàãíèòíîé ñúåìêè ïðè èññëåäîâàíèè 1032. Ðèæîâ Ñ. Ì. Âåðõíüîäí³ñòðîâñüêà ëîêàëüíà ãðóïà
ïîñåëåíèÿ Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Áîäàêè / Ñêà- ïàì'ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè òà íîâ³ äàí³ ïðî çâ'ÿçêè
êóí Í. Í., Ñòàðêîâà Å. Ã., Àìîñîâ Ä. À., Òàðàñîâ Â. À. òðèï³ëüö³â ç íàñåëåííÿì ïîëãàðñüêî¿ òà ëåíäåëüñüêî¿
// Ìåæäóíàð. êîíô. ïî ïðèìåíåíèþ ìåòîäîâ êóëüòóð / Ðèæîâ Ñ. Ì., Êðóö Â. À. // Àðõåîëîã³ÿ. –
åñòåñòâåííûõ íàóê â àðõåîëîãèè. – ÑÏá., 1994. ¹ 2. – 1997. – Ñ. 74–77.
1017. Ïðèõîäíþê Î. Ì. Àðõåîëîã³÷íà ðîçâ³äêà â âåðõ³â'ÿõ 1033. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ãëèíÿí³ ìîäåë³ ñàíåé Êóêóòåíü-òðèï³ëü-
ð. Ñëó÷. // ÀÎ 1975 ã., Ì., 1976. – C. 79–84. ñüêî¿ ñï³ëüíîñò³ // Àðõåîëîã³÷íèé ëèòîïèñ ˳âîáåðåæíî¿
1018. Ïðèùåïà Á. À. Ðàçâåäêè â Ðîâåíñêîé îáëàñòè // ÀÎ Óêðà¿íè. – ¹ 2 / 2002-1/2003. – Ñ. 56-57.
1980 ã. – Ì., 1981. – Ñ. 305. 1034. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ãîí÷àðñòâî ïëåìåí òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
1019. Ðàâè÷ È. Ã. Ìåòîäèêà ìåòàëëîãðàôè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ // Äàâíÿ êåðàì³êà Óêðà¿íè: Àðõåîëîã³÷í³ äæåðåëà òà
äðåâíèõ êîâàíûõ èçäåëèé èç ìåäè / Ðàâè÷ È. Ã., ðåêîíñòðóêö³¿ / ÍÀÍ Óêðà¿íè, ²À. – Ê., 2001. –
Ðûíäèíà È. Â. // Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ìåòîäû â Ñ. 5–60.
àðõåîëîãèè. – Ì., 1989. – Ñ. 91–100: èë. – Áèáëèîãð.: 1035. Ðèæîâ Ñ. Ì. Äèíàì³êà ðîçñåëåííÿ òðèï³ëüñüêèõ îáùèí
ñ. 99–100. â Ñåðåäíüîìó Ïîáóææ³ [³ííèö., ×åðêàñ., ʳðîâîãð.
1020. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Áàãàòîøàðîâå ïîñåëåííÿ Áîðèñ³âêà îáë.] / Ðèæîâ Ñ. Ì., Êðóö Â. O. // Òåç. äîï. 8-¿
íà ³ííè÷èí³ // Ìóçåé òà éîãî êîëåêö³¿: Òåìàò. çá. ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàåçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ,
íàóê. ïð. – Ê., 2003. – Ñ. 18–34. 1989. – Ñ. 13–14.
1021. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Áîðèñ³âñüêà ãðóïà ïàì'ÿòîê 1036. Ðèæîâ Ñ. Ì. Äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê Áóãî-Äí³ñò-
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Íàóê. çàï. ç óêðà¿íñüêî¿ ðîâñüêîãî ìåæð³÷÷ÿ // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿
³ñòîð³¿. – Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, 1999. – Âèï. 8. – Óêðà¿íè. – Õ., 1997. – Ñ. 18–19.
Ñ. 12–16. 1037. Ðèæîâ Ñ. Ì. Äîñë³äæåííÿ òèðï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ
1022. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. ²ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ òðèï³ëüñüêèõ á³ëÿ ì. Ðæèù³â // Có÷àñí³ ïðîáëåìè àðõåîëî㳿. – Ê.,
ïàì'ÿòîê áîðèñ³âñüêî¿ ëîêàëüíî¿ ãðóïè // Ìóçåé íà 2002. – Ñ. 193–195.
ðóáåæ³ åïîõ: ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ, ïåðñïåêòèâè: Ìàòå- 1038. Ðèæîâ Ñ. Ì. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü ïî
ð³àëè þâ³ëåéíî¿ ì³æíàð. êîíô. – Ê., 1999. – Ñ. 68–69. ð. Ëÿäîâ³é ó Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ñòðîâ'¿ // Ïîä³ëüñüêà
1023. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Êîëåêö³ÿ ìàòåð³àë³â ³ç ðàííüî- ñòàðîâèíà. – ³ííèöÿ, 1993. – Ñ. 85–96.
òðèï³ëüñüêî¿ ïàì'ÿòêè ïîáëèçó ñåëà Ìà볿âö³ íà 1039. Ðèæîâ Ñ. Ì. Êåðàì³êà ïîñåëåíü òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
Õìåëüíè÷÷èí³ ó çá³ðö³ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Áóãî-Äí³ïðîâñüêîãî ìåæð³÷÷ÿ ÿê ³ñòîðè÷íå äæåðåëî:
Óêðà¿íè // ³ä ïåðøîâèòîê³â äî ñüîãîäåííÿ: ³ç ³ñòî𳿠Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. ³ñòîð. íàóê. – Ê., 1999.
ôîðìóâàííÿ êîëåêö³é Íàö. ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè: Òåì. 1040. Ðèæîâ Ñ. Ì. Êåðàì³êà òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ êî-
çá. íàóê. ïð. – Ê., 1995. – Ñ. 30–36. øèëîâåöüêî¿ ãðóïè Áëèùàíêè ²² // Òðèï³ëüñüêå
1024. Ðà䳺âñüêà Ò. Ì. Ïîñåëåííÿ Áîðèñ³âêà òà ¿¿ çíà÷åííÿ â ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç (äî 120-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ):
³ñòî𳿠òðèï³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ Ñåðåäíüî¿ Íàääí³ïðÿí- Íàóê. ìàòåð³àëè ̳æíàð. àðõåîëîã³÷íî¿ êîíô. –
ùèíè / Ðà䳺âñüêà Ò. Ì., Ìîâøà Ò. Ã. // Ïåðåÿñëàâñü- Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 43–44.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 303
1041. Ðèæîâ Ñ. Ì. Êåðàì³÷íèé êîìïëåêñ ïàì'ÿòîê òîìà- 1994 ãîäó // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³
ø³âñüêî¿ ëîêàëüíî¿ ãðóïè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Òðè- 1994–1996 ðîê³â. – Ê., 2000. – Ñ. 136–137.
ï³ëüñüêà êóëüòóðà Óêðà¿íè. – Ëüâ³â, 1993. – Ñ. 55–58. 1060. Ðóäèíñüêèé Ì. ß. Àðõåîëîã³÷í³ çâ³äîìëåííÿ ð. 1926 //
1042. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ëîêàëüíî-õðîíîëîã³÷íå ÷ëåíóâàííÿ Êîðîòê³ çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ 1926. – Ê., 1927.
ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ ïàì'ÿòîê â Áóãî-Äí³ïðîâñüêîìó 1061. Ðóäèíñüêèé Ì. ß. Äîñë³äè íà Êàì'ÿíå÷÷èí³ [Õìåëü-
ìåæèð³÷÷³ // Òåç. 3-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî- íèö. îáë.] // Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ çà
êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. (4 âåðåñ. 1985 ð.). – ³ííèöÿ, 1985. 1926 ð³ê. – 1927. – Ñ. 123–143: ³ë.
– Ñ. 46–47. 1062. Ðóäèíñüêèé Ì. ß. Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ çà ä³ÿëüí³ñòü
1043. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ëîêàëüíî-õðîíîëîã³÷íèé ïîä³ë òðè- ÂÓÀÊ ïðè ÂÓÀÍ â ãàëóç³ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³ä³â ó 1925
ï³ëüñüêèõ ïàì'ÿòîê Ïðóòî-Äí³ñòðîâñüêîãî ðåã³îíó // ÊÇÀÄ. – Ê., 1926.
(åòàïè ²²–Ѳ) // ³êåíò³é Â'ÿ÷åñëàâîâè÷ Õâîéêà òà 1063. Ðóäèíñüêèé Ì. ß. Ïîïîâãîðîäñüêèé âèÿâ êóëüòóðè
éîãî âíåñîê ó â³ò÷èçíÿíó àðõåîëîã³þ. – Ê., 2000. – ìàëüîâàíî¿ êåðàì³êè: Ç ïîâ³äîìë. ïðî íàñë³äêè äîñë³ä.
Ñ. 152–158. ñåçîíó ð. 1929 [³ííèö. îáë.] // Àíòðîïîëîã³ÿ. – 1930.
1044. Ðèæîâ Ñ. Ì. ̳ñöå ïàì'ÿòîê ðàêîâåöüêîãî âàð³àíòà ó – ¹ 3. – Ñ. 235–259: ³ë. – Ðåç. ôð. – Á³áë³îãð.:
ðîçâèòêó ñåðåäíüîãî åòàïó òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // ñ. 256–257.
Ãàëè÷ â äî³ñòî𳿠³ ñåðåäíüîâ³÷÷³. – Ãàëè÷, 2003. – 1064. Ðûáàêîâ Á. À. Êîñìîãîíèÿ è ìèôîëîãèÿ çåìëåäåëüöåâ
Ñ. 29–33. ýíåîëèòà // ÑÀ. – 1965. – ¹ 1. – Ñ. 24–47: èë.; ¹ 2.
1045. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ìîäåë³ ñàíåé ç ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ – Ñ. 13–33: ³ë. – Áèáëèîãð.: ñ. 32–33.
ïàì'ÿòîê Áóãî-Äí³ñòðîâñüêîãî ìåæèð³÷÷ÿ // Òåç. äîï. 1065. Ðûáàêîâ Á. À. Ðåëèãèÿ è ìèðîïîíèìàíèå ïåðâûõ
6-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – çåìëåäåëüöåâ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû (IV–III òûñ. äî
³ííèöÿ, 1988. – Ñ. 4–5. í.ý.) // VII Ìåæäóíàð. êîíãðåññ äîèñòîðèêîâ è ïðîòî-
1046. Ðèæîâ Ñ. Ì. Íåá³ë³âñüêà ãðóïà ïàì'ÿòîê òðèï³ëüñüêî¿ èñòîðèêîâ: Äîêë. è ñîîáù. àðõåîëîãîâ ÑÑÑÐ. – Ì.:
êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ 3. – Ñ. 101–114. Íàóêà, 1966. – Ñ. 106–120.
1047. Ðèæîâ Ñ. Ì. Îñîáëèâîñò³ ðåëåã³éíèõ óÿâëåíü 1066. Ðûáàêîâ Á. À. Ñåìàíòèêà òðèïîëüñêîãî îðíàìåíòà //
òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí Ïðóòî-Äí³ñòðîâñüêîãî ðåã³îíó // Òåç. äîêë. 1-ãî ñèìïîç. ïî àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè
Äàâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ³ ñóì³æíèõ ðåã³îí³â. Carpatica – Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ / ÀÍ ÌÑÑÐ. Èí-ò èñòîðèè. –
Êàðïàòèêà. – Óæãîðîä, 2001. – Ñ. 57–61. Êèøèíåâ: Êàðòÿ ìîëäîâåíÿñêý, 1964. – Ñ. 11–13.
1048. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ïàì'ÿòêè øèïåíåöüêî¿ ëîêàëüíî¿ ãðóïè 1067. Ðûáàêîâ Á. À. Ñåìàíòèêà òðèïîëüñêîãî îðíàìåòà //
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè (åòàïè ²²–Ѳ) // Ìèíóëå ³ Òåç. äîêë. íà çàñåäàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ èòîãàì ïîëåâûõ
ñó÷àñíå Áîéê³âùèíè. – Ë., 1995. èññëåäîâàíèé 1963 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå èñò. íàóê è
1049. Ðèæîâ Ñ. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüêè ïàì'ÿòêè Áóãî- äð. – Ì., 1964. – Ñ. 23–25.
Äí³ïðîâñüêîãî ìåæð³÷÷ÿ // Íàóê. çàï. ç óêð. ³ñòîð³¿. – 1068. Ðûáàëîâà Â. Ä. Íåêîòîðûå íîâûå äàííûå ê èçó÷åíèþ
Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, 2003. – Ñ. 47–53. ïîçäíåòðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Þæíîì Áóãå //
1050. Ðèæîâ Ñ. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüê³ ïàì'ÿòêè Áóãî- Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – 1964. – Âûï. 6.
Äí³ïðîâñüêîãî ðåã³îíó // Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî – Ñ. 79–85: èë.
ñóñ³äè. – Çáàðàæ, 2001. – Ñ. 46–48. 1069. Ðûáàëîâà Â. Ä. Ê âîïðîñó î õðîíîëîãèè íåêîòîðûõ
1051. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ïîñåëåííÿ Æóðè ³ éîãî ì³ñöå ñåðåä ãðóïï ïàìÿòíèêîâ ýïîõè áðîíçû è ðàííåãî æåëåçà íà
ïàì'ÿòîê ðîçâèíóòîðî åòàïó òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè Óêðàèíå // Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. –
Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ñòðîâ'ÿ / Ðèæîâ Ñ. Ì., Øóìîâà. Â. Î. 1961. – Âûï. 2. – Ñ. 9–25: èë.
// Àðõåîëîã³ÿ. – ¹ 3. – 1999. – Ñ. 41–55. 1070. Ðûæîâ Ñ. Í. Ìèêðîõðîíîëîãèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëå-
1052. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ïðî ³ñòîðè÷íó äîëþ ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ íèÿ ó ñ. Òàëüÿíêè // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-
ïëåìåí òîìàø³âñüêî¿ ãðóïè // Òåç. äîï. 7-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë.
³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: (Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿). – I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 83–90.
Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1987. – Ñ. 12–13. 1071. Ðûæîâ Ñ. Í. Î ëîêàëüíî-õðîíîëîãè÷åñêîì ðàçäåëåíèè
1053. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ á³ëÿ ïàìÿòíèêîâ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû Ïðóòî-Äíåñò-
ñ. Ãëèáî÷îê // Òåç. äîï. XIV ³ííèöüêî¿ ³ñòîðèêî- ðîâñêîãî ðåãèîíà (ýòàïû ÂII–ÑI) // Ïðîáëåìû èñòîðèè
êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1995. – Ñ. 43. è àðõåîëîãèè Óêðàèíû. – Õ., 1999. – Ñ. 15–16.
1054. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ á³ëÿ 1072. Ðûæîâ Ñ. Í. Î ïåðèîäèçàöèè òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèè
ñ. Ãëèáî÷îê íà ×åðêàùèí³ // Ïàì'ÿòêè òà âèçíà÷í³ ïåòðåíñêîé ãðóïïû [Èâàíî-Ôðàíê., ×åðíîâèö.,
ì³ñöÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî êðàþ. – Ê., 1997. – Òåðíîï., Õìåëüíèö. îáë.] // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
Ñ. 134–135. àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèè â Óêðàèíñêîé ÑÑÐ: Òåç.
1055. Ðèæîâ Ñ. Ì. Ñòîëîâà êåðàì³êà ïëåìåí òðèï³ëüñüêî¿ äîêë. Ðåñï. êîíô. ìîë. ó÷åíûõ, Êèåâ, àïð. 1981 ã. –
êóëüòóðè // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿- Ê., 1981. – Ñ. 27–28.
íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 211–218. 1073. Ðûæîâ Ñ. Í. Îñîáåííîñòè ïëàíèðîâêè ïîçäíåòðè-
1056. Ðèæîâ Ñ. Ì. Òðèï³ëüñüêèé øàð ïîñåëåííÿ гïíèöÿ ² // ïîëüñêèõ ïîñåëåíèé ñåâåðíîãî Ïîäíåñòðîâüÿ // Äðåâ-
Ðæèù³âñüêèé àðõåîäðîì: Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà íåéøèå îáùíîñòè çåìëåäåëüöåâ è ñêîòîâîäîâ Ñåâåðíîãî
åêñïåðåìåíòàëüí³ ñòó䳿 2000–2001 ðîê³â. – Ê.: Ïðè÷åðíîìîðüÿ. – Òèðàñïîëü, 1994. – Ñ. 69–70.
Àêàäåìïåð³îäèêà, 2002. – Ñ. 19–40. 1074. Ðûæîâ Ñ. Í. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïàìÿòíèêè Áóãî-
1057. Ðîçäîáóäüêî Ì. Â. Äîñë³äæåííÿ óçáåðåææÿ Êàí³âñü- Äíåïðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ // Stratum plus. –
êîãî âîäîñõîâèùà // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 187–197.
1997–1998 ðð. – Ê., 1998. – Ñ. 138–139. 1075. Ðûæîâ Ñ. Í. Ðàñïèñíàÿ êåðàìèêà òîìàøîâñêîé
1058. Ðîçäîáóäüêî Ì. Â. Íîâ³ ïàì'ÿòêè Êè¿âñüêîãî òèïó íà ëîêàëüíî-õðîíîëîãè÷åñêîé ãðóïïû òðèïîëüñêîé êóëü-
ë³âîáåðåææ³ Ñåðåäíüîãî Äí³ïðà // Àðõåîëîã³÷í³ â³äê- òóðû // Stratum-plus. – Êèøèí¸â, 2000. – ¹ 2. –
ðèòòÿ â Óêðà¿í³ 2000–2001 ðð. – Ê., 2002. – Ñ. 459–473.
Ñ. 233–236. 1076. Ðûíäèíà Í. Â. Àíàëèçû ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé èç
1059. Ðîìàíþê Â. Â. Ðàçâåäêè â Òàðàùàíñêîì ðàéîíå â òðèïîëüñêîãî ñëîÿ ïîñåëåíèÿ ó ñ. Íåçâèñêî [Èâàíî-
304 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Ôðàíê. îáë.] // ÌÈÀ. – 1962. – ¹ 102. – Ñ. 86–88: îáë.] â ñâåòå òåõíîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ åå êåðàìèêè //
èë. Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 äàâíüîãî íàñåëåííÿ
1077. Ðûíäèíà Í. Â. Äðåâíåéøåå ìåòàëëîîáðàòûâàþùåå Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., Îäåñà,
ïðîèçâîäñòâî Âîñòî÷íîé Åâðîïû. – Ì.: Èçä-âî ÌÃÓ, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 72–73.
1971. – 142 ñ.: èë. – Ðåö.: ×åðíûõ Å. Í. // ÑÀ. – 1095. Ñàìîéëîâñêèé È. Ì. Êîð÷åâàòñüêèé ìîãèëüíèê //
1974. – ¹ 2. – Ñ. 276–280. Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ. – Ì.-
1078. Ðûíäèíà Í. Â. Ê âîïðîñó î òåõíèêå îáðàáîòêè òðè- Ë., 1959. – Âûï. 70. – Ñ. 61–93: èë.
ïîëüñêîãî ìåòàëëà // ÌÈÀ. – 1961. – ¹ 84. – 1096. Ñàìîéëîâñêèé È. Ì. Ñëåäû ìîãèëüíèêà ñ òðóïî-
Ñ. 204–209: èë. ñîææåíèåì ýïîõè áðîíçû îêîëî ñ. Âèøåíêè ïîä
1079. Ðûíäèíà Í. Â. Ê ïðîáëåìå êëàññèôèêàöèîííîãî Êèåâîì // ÑÀ. – 1966. – ¹ 4. – Ñ. 186–187: èë.
÷ëåíåíèÿ êóëüòóð ìåäíî-áðîíçîâîé ýïîõè // Âåñòíèê 1097. Ñàìîéëîâñüêèé I. Ì. Ñë³äè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â
Ìîñê. óí-òà. Ñåð. Èñòîðèÿ. – 1978. – ¹ 6. – Êèºâ³ // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1952. –
Ñ. 74–86. Ò. 6. – Ñ. 135–138: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
1080. Ðûíäèíà Í. Â. Î ïðîèñõîæäåíèè áîëüøèõ óñàòîâñêèõ 1098. Ñàìîéëîâñüêèé I. Ì. Ðîçêîïêè 1947 ð. á³ëÿ ñ. Âîëî-
êèíæàëîâ / Ðûíäèíà Í. Â. Êîíüêîâà Ë. // ÑÀ. – 1982. äèì³ð³âêà // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – Ñ. 188–189.
– N 2. – Ñ. 30–42; 1099. Ñàìîéëîâñüêèé I. Ì. Ò³ëîïàëüíèé ìîãèëüíèê êîëî
1081. Ðûíäèíà Í. Â. Ìåäíûé èìïîðò ýïîõè ðàçâèòîãî ñ. Ñîô³¿âêè [ïîáëèçó Êèºâà]: (Êîðîòêå ïîâ³äîìëåííÿ)
Òðèïîëüÿ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1970. – Âûï. 123. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 4. – Ñ. 121–123: ³ë. – Ðåç.
– Ñ. 15–22: èë. ðîñ.
1082. Ðûíäèíà Í. Â. Íà÷àëî îáðàáîòêè ìåòàëëà â Þãî- 1100. Ñâåøíèêîâ È. Ê. Êóëüòóðà øàðîâèäíûõ àìôîð. – Ì:
Âîñòî÷íîé Åâðîïå (ýïîõà ðàííåãî è ñðåäíåãî íåîëèòà) Íàóêà, 1983. – 86 ñ.: èë. – (Àðõåîëîãèÿ ÑÑÑÐ. Ñâîä
// Âåñòíèê Ìîñê. óí-òà. Ñåðèÿ «Èñòîðèÿ». – 1991. – àðõåîë. èñòî÷íèêîâ / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ; Âûï. Â1-27). –
¹ 2. Áèáëèîãð.: ñ. 38–59.
1083. Ðûíäèíà Í. Â. Î ïåðèîäèçàöèè äðåâíåéøåãî ìåòàëëî- 1101. Ñâåøíèêîâ È. Ê. Ïåðâîáûòíîå èñêóññòâî Ïðèêàðïàòüÿ
îáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Âîëûíè êàê îòðàæåíèå âåðîâàíèè è ýêîíîìèêè
(íåîëèò-ýíåîëèò) // Âåñòíèê Ìîñê. óí-òà. Ñåðèÿ äðåâíåãî îáùåñòâà // Èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ
«Èñòîðèÿ». – 1992. – ¹ 6. äðåâíåéøèõ îáùåñòâ: Òåç. äîêë. êîíô. – Ì., 1980. –
1084. Ðûíäèíà Í. Â. Ðàííåòðèïîëüñêàÿ îáðàáîòêà ìåäè // Ñ. 94–96.
ÑÀ. – 1969. – ¹ 3. – Ñ. 21–41: èë. – Ðåç. ôð. 1102. Ñâåøíèêîâ È. Ê. Ðàáîòà Ðîâåíñêîé ýêñïåäèöèè
1085. Ðûíäèíà Í. Â. Ýíåîëèò è áðîíçîâûé âåê. Ó÷åáíîå [Ðîâåí. è Òåðíîï. îáë.] / Ñâåøíèêîâ È. Ê., Êîíîï-
ïîñîáèå. / Ðûíäèíà Í. Â., Äåãòÿðåâà À. Ä. // Ì.: ÌÃÓ, ëÿ Â. Ì. // ÀÎ 1981 ã. – Ì., 1983. – Ñ. 319.
2002. – Ñ. 61–64 1103. Ñâåøíèêîâ È.Ê. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ ó ñ. Îñòðîâ
1086. Ðûíäþê Í. Â. Îðíàìåíòèðîâàííàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ [Ðîâåí. îáë.] // ÀÎ 1980. – Ì., 1981. – Ñ. 309–310.
ïëàñòèêà ðàííåãî Òðèïîëüÿ // V Ìiæíàð. êîíô. 1104. Ñåãåäà Ñ. Ï. Àíòðîïîëîã³÷íèé ñêëàä äàâíüîãî íàñå-
ñòóäåíòiâ òà ìîëîäèõ â÷åíèõ: Òåçè äîï. – Ê., 1997. – ëåííÿ Óêðà¿íè: åòíîãåíåòè÷í³ àñïåêòè // Åòí³÷íà
Ñ. 124–126. ³ñòîð³ÿ äàâíüî¿ Óêðà¿íè / Òîëî÷êî Ï. Ï., Ä. Í. Êîçàê,
1087. Ðûíäþê Í. Â. Îñíîâíûå ãðóïïû àíòðîïîìîðôíîé Ìîöÿ Î. Ï., Ìóðç³í Â. Þ., Îòðîùåíêî Â. Â., Ñåãå-
ïëàñòèêè äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ Åâðàçèè // Àðõåî- äà Ñ. Ï.; ÍÀÍ Óêðà¿íè, ²À. – Ê., 2000. – Ñ. 242–276.
ëîãè÷åñêèé ñá. Ãîñ. Ýðìèòàæà. – ÑÏá., 1999. – Âûï. 1105. Ñåãåäà Ñ. Ï. Àíòðîïîëîã³÷íèé ñêëàä óêðà¿íñüêîãî
34. – Ñ. 34–43. íàðîäó. Åòíîãåíåòè÷íèé àñïåêò. – Ê.: Âèä-âî ³ì.
1088. Ðûíäþê Í. Â. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñèñòåìàòèçàöèè Î. Òåë³ãè, 2001. – 255 ñ.
ãëèíÿíîé àíòðîïîìîðôíîé ïëàñòèêè ðàííåãî Òðèïîëüÿ 1106. Ñåãåäà Ñ. Ï. Àíòðîïîëîã³ÿ. – Ê.: Ëèá³äü, 2001. –
// Òðèïiëüñüêèé ñâiò i éîãî ñóñiäè: Òåçè äîï. – Çáàðàæ, 335 ñ.
2001. – Ñ. 48–50. 1107. Ñåëèíîâ Â. È. Ðàñêîïêè Îäåññêîãî èñòîðèêî-àðõåîëî-
1089. Ðÿáîâà Â. Ñòàí âèâ÷åííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. ãè÷åñêîãî ìóçåÿ ïîä Îäåññîé â 1936 ã.: (Óñàòîâ.
Çàíåïàä óêðà¿íñüêî¿ àðõåîëî㳿 // Òðèï³ëüñüêà öèâ³- êóëüòóðà) / Ñåëèíîâ Â. È., Ëàãîäîâñêàÿ Å. Ô. // ÑÀ. –
ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð «Ïðî- 1940. – Ò. 5. – Ñ. 239–263: èë. – Ðåö. ôð.
ñâ³òà», 2003. – Ñ. 92–97 1108. Ñåìåíîâ Ñ. À. Äðåâíåéøèå êàìåííûå ñåðïû [èç Ëóêè
1090. Ñàâ÷åíêî Í. À. Ïîñåëåíèå Îíîïðèåâêà ² è åãî ìåñòî â Âðóáëåâåöêîé Õìåëüíèö. îáë.] // ÑÀ. – 1954. – Ò. 21.
ñèñòåìå Òðèïîëüÿ Áóãî-Äíåñòðîâñêîãî Ìåæäóðå÷üÿ – Ñ. 355–367 èë.
[×åðêàñ. îáë.] / Ñàâ÷åíêî Í. À., Öâåê Å. Â. // Ðàííå- 1109. Ñåìåíîâ Ñ. À. Æàòâåííûå êðåìíåâûå íîæè èç ïîñå-
çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü- ëåíèÿ Ëóêà Âðóáëåâåöêàÿ íà Äíåñòðå // ÑÀ. – 1949. –
òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. Ò. 11. – Ñ. 151–154: èë. – Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà.
1990. – Ñ. 102–104. 1110. Ñåðãååâ Ã. Ï. Ðàííåòðèïîëüñêèé êëàä ó ñ. Êàðáóíà //
1091. Ñàâ÷óê À. Ï. Äî ï³äñóìê³â âèâ÷åííÿ ïåðâ³ñíî¿ åïîõè íà ÑÀ. – 1963. – ¹ 1. – Ñ. 135–151.
Êè¿âùèí³ // Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé æóðíàë. – Ê. 1111. Ñåðîâ Î. Â. Èññëåäîâàíèÿ â Êèåâñêîé îáëàñòè //
1973. – ¹ 6. – Ñ. 76. Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 1983 ã. – Ì., 1985. –
1092. Ñàâ÷óê À. Ï. Ç íàéäàâí³øî¿ ³ñòî𳿠Êè¿âùèíè // Ñ. 354.
Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé æóðíàë. – Ê., 1968. – ¹9. – 1112. Ñèìîíîâè÷ Å. Î. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ â ñ. Äà-
Ñ. 81. íèëîâà Áàëêà íà ʳðîâîãðàäùèí³ // Àðõåîëîã³ÿ:
1093. Ñàéêî Ý. Â. Ñòàäèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ èñòîðè÷åñêè Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1987. – Âèï. 60.
ðàçíûõ òèïîâ ðàññåëåíèÿ: ïîñåëåíèå è ãîðîä-äåðåâíÿ // – Ñ. 92–94: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 94.
Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé 1113. Ñèðîìÿòíèêîâ Î. Ê. Íîâîâèÿâëåí³ ïàì'ÿòêè àðõåîëî㳿
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. Êè¿âùèíè // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³
– Ê. 1990. – Ñ. 17–21. 2001–2002 ðð. – Ê., 2003. – Ñ. 258–259.
1094. Ñàéêî Ý. Â. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà Ïîáóæüÿ [Âèííèö. 1114. ѳêîðñüêèé Ì. ²., Ñàâ÷óê À. Ï. Çíàõ³äêè â ñ. Êîçèíö³
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 305
Ïåðåÿñëàâñüêîãî ðàéîíó // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1971. – ãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô.
¹ 4. – Ñ. 68. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.:
1115. Ñêàäîâñêèé Ã. Ë. Áåëîçåðñêîå ãîðîäèùå Õåðñîíñêîãî Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 50–51.
óåçäà, Áåëîçåðñêîé âîëîñòè è ñîñåäí³ÿ ãîðîäèùà è 1131. Ñêàêóí Í. Í. Ýïîõà ýíåîëèòà – âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ
êóðãàíû ìåæäó íèçîâüåì ð. Èíãóëüöà è íà÷àëîì ðàííèõ ôîðì ðåìåñëà // Ñåâåðî-çàïàäíîå Ïðè÷åðíî-
Äíåïðîâñêîãî ëèìàíà // Òðóäû VIII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ìîðüå – ðèòìû êóëüòóðîãèíåçà. – Î., 1992. –
ñúåçäà. – Ì. – 1897. – Ñ. 75–160. Ñ. 18–19.
1116. Ñêàêóí Í. Í. Âèâ÷åííÿ åíåîë³òè÷íîãî ïîñåëåííÿ- 1132. Ñêîðûé Ñ. À. Ðàñêîïêè êóðãàíîâ â ×åðêàññêîé îáëàñòè
ìàéñòåðí³ á³ëÿ ñ. Áîäàêè [гâí. îáë.] // Òåç. äîï. ³ // ÀÎ 1986 ã. – Ì., 1988. – Ñ. 336.
ïîâ³äîìëåíü 1-î¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. íàóê. ³ñòîðèêî- 1133. Ñêðèëåíêî À. À. Ãëèíÿíûå ñòàòóýòêè äî-Ìèêåíñêîé
êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Òåðíîï³ëü, 1990. – ×. 1. – Ñ. 43. êóëüòóðû, îòêðûòîé â ñðåäíåì Ïðèäíåïðîâüå // Òð. XII
1117. Ñêàêóí Í. Í. Èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî èíâåí- Àðõåîëîãè÷åñêêîãî ñúåçäà â Õàðüêîâå â 1902 ã. – Ì.,
òàðÿ ïîñåëåíèÿ Âîðîøèëîâêà / Ñêàêóí Í. Í., Çà- 1905. – Ò. 1. – Ñ. 145–152.
åö È. È. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû 1134. Ñìèðíîâ À. Ì. Êàòàêîìáíûå êóëüòóðû â áàññåéíå Ñå-
Òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëå- âåðñêîãî Äîíöà: Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ
âîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – ×. 1. – Ñ. 105–108. ÑÑÑÐ. ÈÀ. Ëåíèíãð. îòä-íèå. – Ë., 1987. – 24 ñ.
1118. Ñêàêóí Í. Í. Ê âîïðîñó î êðåìíåîáðàáàòûâàþùåì 1135. Ñìèðíîâ Þ. À. Ëàáèðèíò: Ìîðôîëîãèÿ ïðåäíàìå-
ïðîèçâîäñòâå ýïîõè ýíåîëèòà â þãî-âîñòî÷íîé Åâðîïå ðåííîãî ïîãðåáåíèÿ: Èññëåäîâàíèÿ, òåêñòû, ñëîâàðü. –
// Àðõåîëîãiÿ. – 1996. – ¹ 3. – Ñ. 124–128. Ì.: Âîñòî÷íàÿ ëèò., 1997. – 279 ñ.
1119. Ñêàêóí Í. Í. Ê âîïðîñó î ìåæêóëüòóðíûõ ñâÿçÿõ â 1136. Ñìèðíîâà Ã. È. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïðîöåññû â
ýïîõó ðàçâèòîãî Òðèïîëüÿ ïî êåðàìè÷åñêèì êîìïëåê- áàññåéíå Ñðåäíåãî Äíåñòðà â êîíöå II–ïåðâîé ïîëîâèíå
ñàì ïîñåëåíèÿ Áîäàêè / Ñêàêóí Í. Í., Ñòàðêîâà Å. Ã. ² òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.: Äèñ. ... ä-ðà èñò. íàóê â ôîðìå
// Ñá. â ÷åñòü þáèëåÿ Ò. Ä. Áåëàíîâñêîé. – ÑÏá., íàó÷. äîêë. / ÀÍ ÓÑÑÐ, ÈÀ. – Ê., 1990. – 41 ñ.: èë.
2004. 1137. Ñìèðíîâà Ã. È. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïðîöåññû â
1120. Ñêàêóí Í. Í. Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ Ïðèêàðïàòüå â êîíöå II–ïåðâîé ïîëîâèíå I òûñÿ÷å-
ïîñåëåíèÿ Áîäàêè íà êðàéíåì ñåâåðî-çàïàäå Òðèïîëüÿ ëåòèÿ äî í.ý. ïî ìàòåðèàëàì Çàïàäíî-Óêðàèíñêîé
/ Ñêàêóí Í. Í., Ñòàðêîâà Å. Ã., Ðûíäþê Í. Â. // Òðè- ýêñïåäèöèè // Èòîãè ðàáîò àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïå-
ï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøèë³âö³-Îáîç (äî 120-ð³÷÷ÿ äèöèé Ãîñ. Ýðìèòàæà. – Ë., 1989. – Ñ. 19–32: èë. –
â³äêðèòòÿ): Íàóê. ìàòåð³àëè ̳æíàð. àðõåîëîã³÷íî¿ Áèáëèîãð.: ñ. 31–32.
êîíô. – Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 35–38. 1138. Ñì³øêî Ì. Þ. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â çàõ³äíèõ
1121. Ñêàêóí Í. Í. Íîâûå äàííûå î çåìëåäåëü÷åñêèõ îðóäè- îáëàñòÿõ Óêðà¿íè çà ðîêè Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. //
ÿõ ýïîõè ýíåîëèòà â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå // Stratum ÌÄÀÏÂ. – ²². – Ê., 1959.
plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 295–307. 1139. Ñì³øêî Ì. Þ. Ïîñåëåííÿ êóëüòóðè ë³é÷àñòîãî ïîñóäó â
1122. Ñêàêóí Í. Í. Íîâûå ðàñêîïêè ýíåîëèòè÷åñêèõ ïîñå- ñ. Ìàë³ Ãðèáîâè÷³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ / Ñì³øêî Ì. Þ.,
ëåíèé â íèçîâüÿõ Äóíàÿ // Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – Ïåëåùèøèí Ì. À. // Ìàòåð³àëè ³ äîñë³äæåííÿ ç
ÑÏá., 1995. – Âûï. 3. – Ñ. 58–69. àðõåîëî㳿 Ïðèêàðïàòòÿ ³ Âîëèí³. – Ê., 1962. – Âèï. 4.
1123. Ñêàêóí Í. Í. Îðóäèÿ òðóäà ðàííåòðèïîëüñêîãî ïîñå- – Ñ. 28–43.
ëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà (â ñâåòå ýêñïåðèìåíòàëüíî-òðàñî- 1140. Ñîðîêèí Â. ß. Ê ïðîáëåìå ãåíåçèñà ïàìÿòíèêîâ
ëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ) // ÑÀ. – 1978. – ¹ 1. – Êóêóòåíü À–Òðèïîëüå ² Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíî-
Ñ. 15–23: èë. – Ðåç. ôð. ìîðüÿ // Ïðîáëåìû ïåðâîáûòíîé àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî
1124. Ñêàêóí Í. Í.Ïðîãðåññ òåõíèêè â ýïîõó ýíåîëèòà íà Ïðè÷åðíîìîðüÿ: (Ê 100-ëåòèþ îñíîâàíèÿ Õåðñîí.
þãî-âîñòîêå Åâðîïû // Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá., ìóçåÿ äðåâíîñòåé): Òåç. äîêë. þáèë. êîíô. – Õåðñîí,
1999. – Âûï. 6. – Ñ. 287–306. 1990. – ×. 1. – Ñ. 35–36.
1125. Ñêàêóí Í. Í. Ïðîèçâîäñòâåííûé èíâåíòàðü êàê èñòî÷- 1141. Ñîðîêèí Â. ß. Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïðîáëåìû ïëå-
íèê âûäåëåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð è ëîêàëüíûõ ìåí ñðåäíåãî Òðèïîëüÿ Äíåñòðî-Ïðóòñêîãî ìåæäóðå÷üÿ
âàðèàíòîâ // Ìåòîäèêà àðõåîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ // Èçâ. ÀÍ ÌÑÑÐ. Ñåð. îáùåñòâ. íàóê. – 1989. – ¹
è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ äðåâíèõ îáùåñòâ. – 3. – Ñ. 45–54. – Ðåç. ìîëä., àíãë. – Áèáëèîãð. â ïðè-
Àøõàáàä, 1980. – Ñ. 34–37. ìå÷.: ñ. 53–54.
1126. Ñêàêóí Í. Í. Ðàñêîïêè ïîñåëåíèÿ Íàãîðíîå II â 1142. Ñîðîêèí Â. ß. Î ñâÿçÿõ ïëåìåí êóëüòóðû
Íèæíåì Ïîäóíàâüå [Îäåñ. îáë.] // ÀÎ 1983 ã. – Ì., Ïðåêóêóòåíè-Òðèïîëüå À ñ îáùåñòâàìè êóëüòóð Êàð-
1985. – Ñ. 354–355. ïàòñêîãî áàññåéíà // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî
1127. Ñêàêóí Í. Í. Ðàñêîïêè ó ñ. Íàãîðíîå // ÀÎ 1985 ã. – àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè Ìîëäîâû. – Chisinau. 1992.
Ì., 1987. – Ñ. 413. – Ñ. 138–155.
1128. Ñêàêóí Í. Í. Ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ìàãíèòîðàçâåäêè 1143. Ñîðîêèí Â. ß. Îáùèííûå ðåìåñëà â òðèïîëüñêî-
è êàïëàìåòðèè ïðè èññëåäîâàíèè ïîñåëåíèÿ òðè- êîêóòåíñêîé êóëüòóðíîé îáùíîñòè // Äðåâíåå ïðîèç-
ïîëüñêîé êóëüòóðû Áîäàêè / Ñêàêóí Í. Í., Òàðà- âîäñòâî ðåìåñëî è òîðãîâëÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàí-
ñîâ Â. À. // Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá., 2000. – íûì: Òåç. äîêë. VI êîíô. ìîë. ó÷åíûõ ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. –
¹ 7. – Ñ. 60–69. Ì., 1988. – Ñ. 27–28.
1129. Ñêàêóí Í. Í. Ñåâåðî-çàïàäíûå ïàìÿòíèêè Òðèïîëüÿ è 1144. Ñîðîêèí Â. ß. Îðóäèÿ òðóäà è õîçÿéñòâî ïëåìåí
ñîñåäíèå êóëüòóðû / Ñêàêóí Í. Í., Ñòàðêîâà Å. Ã., ñðåäíåãî Òðèïîëüÿ Äíåñòðîâñêî-Ïðóòñêîãî ìåæäóðå÷üÿ.
Ðûíäþê Í. Â. // Êîíâåðãåíöèÿ è äèâåðãåíöèÿ â ðàçâè- – Êèøèíåâ, 1991. – 161 ñ.
òèè êóëüòóð ýíåîëèòà-áðîíçû Ñðåäíåé è Âîñòî÷íîé 1145. Ñîðîêèí Â. ß. Îðóäèÿ òðóäà è õîçÿéñòâî òðèïîëüñêèõ
Åâðîïû. – ÑÏá., 1995. – Ñ. 45–46. ïëåìåí: Ïî ìàòåðèàëàì ñðåäíåãî Òðèïîëüÿ
1130. Ñêàêóí Í. Í. Ôóíêöèîíàëüíî-òðàåîëîãè÷ååêîå èçó÷å- Äíåñòðîâñêî-Ïðóòñêîãî ìåæäóðå÷üÿ: Àâòîðåô. äèñ. ...
íèå ìàòåðèàëîâ èç òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíä- êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. ÈÀ. Ëåíèíãð. îòä-íèå. –
ðîâêà [Îäåc. îáë.] // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåîëî- Ë., 1987. – 23 ñ.
306 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

1146. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Àðõåîëîã³÷í³ ðîáîòè Áîðù³âñüêîãî ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1984. – Ñ. 104–113.
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ó 1991–1993 ðð. // ˳òîïèñ Áîð- 1162. Ñóäàêîâ Ñ. À. Ïîñåëåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè á³ëÿ
ù³âùèíè. – 1993. – Âèï. 3. – Ñ. 10–22. ñ. Ñåìåí³â-Çåëåí÷å [Òåðíîï. îáë.] // ÀÏ ÓÐÑÐ. –
1147. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Äîñë³äæåííÿ àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ 1952. – Ò. 4. – Ñ. 104–131: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
Áîðù³âñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ â ïå÷åð³ Âåðòåáà ó 1163. Ñóõîâà È. Ê. Íîâîå òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó ñ. Âå-
1996–1998 ðîêàõ // ˳òîïèñ Áîðù³âùèíè. – 2000. – ñåëûé Êóò íà ×åðêàñùèíå / Ñóõîâà È. Ê., Öâåê Å. Â.
Âèï. 9. – Ñ. 3–10. // ÀÎ 1975 ã. – 1976. – Ñ. 396–397.
1148. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Ç ³ñòî𳿠äîñë³äæåííÿ ïå÷åðè Âåðòåáà 1164. Ñûìîíîâè÷ Ý. À. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå â
// Çá. òåç ïîâ³ä. òà äîï. íàóê. êîíô. – Ë., 1995. – ñ. Äàíèëîâà Áàëêà [Êèðîâîãð. îáë.] // ÊÑÈÈÌÊ. –
Ñ. 99–101. Ì.; Ë., 1951. – Âûï. 39. – Ñ. 104–109: èë.
1149. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. ʳñòÿí³ âèðîáè ç ïå÷åðè Âåðòåáà / 1165. Ñûìîíîâè÷ Ý. À. Ðàñêîïêè ìîãèë âîçëå ñåëà Êîøàðû
Ñîõàöüêèé Ì. Ï., Äóäàð Î. Â. // Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ íà Òèëèãóëüñêîì ëèìàíå [Îäåñ. îáë.] // ÌÀÑÏ. –
éîãî ñóñ³äè: Òåç. äîï. ì³æíàð. íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ 1962. – Âûï. 4. – Ñ. 176–180: èë.
êîíô. – Çáàðàæ, 2001. – Ñ. 57. 1166. Òåëåã³í Ä. ß., Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè â îêîëèöÿõ
1150. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â ñ. Îðëîâåöü íà ×åðêàùèí³ / Òåëåãèí Ä. ß., Ãóðèíåí-
ïå÷åð³ «Âåðòåáà» / Ñîõàöüêèé Ì. Ï., Î. Â. Ñóðîâèé // êî ². Ï. // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1977. – Âèï. 23.
Akademia íà ïîøàíó ïðîôåñîðà Ë.À.Êîâàëåíêà: ñ. 92–94.
²ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ. – Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1167. Òåëåã³í Ä. ß. Íîâ³ çíàõ³äêè íàéäàâí³øèõ ñêóëüïòóðíèõ
1997. – Ñ. 74–78. çîáðàæåíü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè // Íàðîäíà òâîð÷³ñòü òà
1151. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Ïðî æèòëîáóäóâàííÿ íà ïîñåëåíí³ åòíîãðàô³ÿ. – Ê., 1968. – ¹ 1. – Ñ. 72–73.
Ãëèáî÷îê / Ñîõàöüêèé Ì. Ï., Ñóðîâèé Î. À., Äó- 1168. Òåëåãèí Ä. ß. Ñòåïíîå Ïîäíåïðîâüå è Íèæíåå
äàð Î. Â. // Íàóê. ìàòåð³àëè ì³æíàð. àðõåîëîã³÷íî¿ Ïîäóíàâüå â íåîëèòå–ýíåîëèòå // Êàìåííûé âåê íà
êîíô. – Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 66. òåððèòîðèè Óêðàèíû: Íåêîòîðûå àñïåêòû õîç-âà è
1152. Ñîõàöüêèé Ì. Ï. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ ýòíîêóëüò. câÿçåé: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.:
á³ëÿ ñ. Ãëèáî÷îê Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ / Ñîõàöü- Íàóê. äóìêà, 1990. – Ñ. 6–17.
êèé Ì. Ï, Äóäàð Î. Â. // Ìàòåð³àëè IV ̳æíàð. àðõåî- 1169. Òåëåã³í Ä. ß. Çíàõ³äêè åíåîë³òè÷íîãî ³ ñê³ôñüêîãî ÷àñó
ëîã³÷íî¿ êîíô. ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ â÷åíèõ. – Ê., 1996. â ñ. ³ëüõ³âåöü íà Çâåíèãîðîäùèí³ [×åðêàñ. îáë.] /
– Ñ. 99–101. Òåëåã³í Ä. ß., Áðàé÷åíêî Ì. Ñ. // Àðõåîã³ÿ. – 1973. –
1153. Ñïèöèí À. À. Ðàñêîïêè ãëèíÿíûõ ïëîùàäîê áëèç Âèï. 12. – Ñ. 70–73: ³ë. – Ðåç. ðîc.
ñ. Êîëîäèñòîãî â Êèåâñêîé ãóá. // ÈÀÊ. – ÑÏá., 1904. 1170. Òåëåã³í Ä. ß. Ðàä³îêàðáîííå ³ àðõåîìàãí³òíå äàòóâàííÿ
– Âûï. 12. – Ñ. 87–118. òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä.
1154. Ñïèöèí À. À. Ðàñêîïêè êóðãàíîâ áëèç ñ. Êîëîäèñòîãî // çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. – Âèï. 52. – Ñ. 10–22.
ÈÀÊ. – ÑÏá., 1904. – Âûï. 12. – Ñ. 119–126. 1171. Òåëåãèí Ä. ß. Ñòåïíîå Ïîäíåïðîâüå è Íèæíåå
1155. Ñòàíêî Â. Í. Ðàçâåäêà ïàìÿòíèêîâ ýïîõè ýíåîëèòà â Ïîäóíàâüå â íåîëèòå-ýíåîëèòå // Êàìåííûé âåê íà
ñåâåðíûõ ðàéîíàõ Îäåññêîé îáëàñòè / Ñòàíêî Â. Í., òåððèòîðèè Óêðàèíû: Íåêîòîðûå àñïåêòû. – Ê., 1990.
Çèíüêîâñêàÿ Í. Á. // Àðõåîëîãè÷åñêèå è àðõåîãðàôè- – Ñ. 6–17.
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Þæíîé Óêðàèíû: 1172. Òèìîùóê Á. Î. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ×åðí³-
Ñá. íàó÷. òð. / Îäåñ. óí-ò. – Ê.; Î.: Âèùà øê., 1976. âåöüêîãî ìóçåþ ó 1949–1951 ðð. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – Ê.,
– Ñ. 130–150: èë. 1956. – Ò. 6. – Ñ. 209–211.
1156. Ñòàðêîâà Å. Ã. Êåðàìè÷åñêèé êîìïëåêñ èç Çåìëÿíêè 2 1173. Òèìîùóê Á. Î. Äîñë³äæåííÿ êóðãàí³â ñåðåäíüîòðè-
òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîäàêè // Äðåâíèå êóëüòóðû è ï³ëüñüêîãî ÷àñó â Ïîäí³ñòðîâü¿ // Òåç. äîï. [Ïåðøî¿]
òåõíîëîãèè: Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ìîëîäûõ àðõåîëîãîâ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô., Õìåëüíèöü-
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. – ÑÏá., 1995. êèé, æîâò., 1965 ð. / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. –
1157. Ñòàðêîâà Å. Ã. Íåêîòîðûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ êåðà- Õìåëüíèöüêèé, 1965. – Ñ. 67–68.
ìè÷åñêîãî êîìïëåêñà òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîäàêè 1174. Òèìîùóê Á. Î. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ðîãàòêà â
// Òðèïiëüñüêèé ñâiò i éîãî ñóñiäè: Òåç. äîï. Ìiæíàð. ×åðí³âöÿõ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð.
íàóê.-ïðàêò. êîíô. – Çáàðàæ, 2001. – Ê., 1979. – Âèï. 31. – Ñ. 107–108.
1158. Ñòàðêîâà Å. Ã. Ñòàòèñòèêà è ïëàíèãðàôèÿ êåðàìè- 1175. Òèìîùóê Á. Î. Ðîçâ³äêà â áàñåéí³ ð. Ïðóòó // ÀÏ
÷åñêîãî êîìïëåêñà òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áîäàêè: Ïî ÓÐÑÐ. – 1952. – Ò. 3. – Ñ. 409–416.
ìàòåðèàëàì ïîñòðîåê // Ïîñåëåíèÿ: ñðåäà, êóëüòóðà, 1176. Òèìîùóê Á. Î. Ðîçâ³äêè ×åðí³âåöüêîãî ³ñòîðèêî-
ñîöèóì. – ÑÏá., 1998. – Ñ. 68–73. êðàºçíàâ÷åãî ìóçåþ â 1947 ð. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1952. –
1159. Ñóááîòèí Ë. Â. Î íàçíà÷åíèè ñêâîçíûõ îòâåðñòèé â Ò. 4. – Ñ. 177–178. – Ðåç. ðîñ.
ýíåîëèòè÷åñêèõ òåððàêîòàõ // 150 ëåò Îäåññêîìó 1177. Òèòîâ Â. Ñ. Ïðîáëåìû õðîíîëîãèè íåîëèòà è ýíåîëèòà
àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. Þãî-Âîñ÷òî÷íîé Åâðîïû // ÑÀ. – 1974. – ¹ 4. –
êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ñ. 4–12.
Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 47–48. 1178. Òèòîâ Â. Ñ. Íîâûå äàííûå î çàïàäíûõ ñâÿçÿõ ïîçäíåãî
1160. Ñóááîòèí Ë. Â. Îá àðõèòåêòóðå óñàòîâñêèõ êóðãàííûõ Òðèïîëüÿ / Òèòîâ Â. Ñ., Ìàðêåâè÷ Â. È. // ÑÀ. –
ñîîðóæåíèé [Îäåñ. îáë.] / Ñóááîòèí Ë. Â., Ïåòðåí- 1974. – ¹ 3. – Ñ. 150–164: èë.
êî Â. Ã. // Ïàìÿòíèêè äðåâíåãî èñêóññòâà Ñåâåðî-Çà- 1179. Òèòîâà Î. Ì. Äîñë³äæåííÿ 2001 ðîêó íà íåîë³òè÷íîìó
ïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ïîñåëåíí³ Ñòàðîñ³ëëÿ-ijæîâà [×åðêàñ. îáë.] Òèòî-
Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1986. – Ñ. âà Î. Ì., Ïàí÷åíêî Þ. Â. // ÀÂÓ 2000–2001 ðð. – Ê.,
26–43. 2002. – Ñ. 251–253.
1161. Ñóááîòèí Ë. Â. Îõðàííûå ðàñêîïêè êóðãàíà ó 1180. Òêà÷óê Ò. Ì. Äî çì³ñòó ïîºäíàíü çíàê³â ó ðîçïèñó
ñ. Îãîðîäíîå / Ñóááîòèí Ë. Â., Äçèãîâñêèé À. Í., Ìàé- òðèï³ëüñüêîãî ïîñóäó åòàïó Ѳ // Òåç. äîï. Ïîä³ëüñüêî¿
îðîâ Â. Í. // Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå: Ìàòåðèàëû ïî ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. –
àðõåîëîãèè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 20–21.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 307
1181. Òêà÷óê Ò. Ì. Çíàêîâà ñèñòåìà Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 1196. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà íà òåððèòîðèè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ:
// Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ 3. – Ñ. 91–100. Êàòàëîã âûñòàâêè. – Ë., 1989. – 24 ñ.
1182. Òêà÷óê Ò. Ì. Êàòàëîã çíàêîâ òîìàøåâñêîé ëîêàëüíî- 1197. Óêðà¿íñüêèé ë³òîïèñ âáðàííÿ: Êíèãà-àëüáîì / Óïîðÿä.,
õðîíîëîãè÷åñêîé ãðóïïû Òðèïîëüñüêî-Êóêóòåíñêîé àâò. òåêñòó, õóäîæ. ðåêîíñòðóêö³¿ dzíà¿äà Âàñ³íà. – Ê.:
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè // Ñàìâàòàñ. – Ìèñòåöòâî, 2003. – Ò. 1: 11 000 ðîê³â äî í.å.–Õ²²² ñò.
1994. – ¹ 10. – Ñ. 250–278. í.å.: Íàóê.-õóäîæ. ðåêîíñòðóêö³¿. – 448 ñ.: ³ë.
1183. Òêà÷óê Ò. Ì. Êîíåö ýòàïà ÑI è íà÷àëî ÑII òðèïîëüñêîé 1198. Ôîìåíêî Â. Í. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó
êóëüòóðû Âåðõíåãî Ïîäíåñòðîâüÿ (íà ìàòåðèàëàõ ñ. Êðàñíåíüêîå íà Þæíîì Áóãå [Íèêîëàåâ. îáë.] //
ïîñåëåíèÿ Áèëüøèâöè) // Stratum plus. – 2001–2002. 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ:
– ¹ 2. – Ñ. 196–217. Òåç. äîêë. þáèë. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ
1184. Òêà÷óê Ò. Ì. Êîíòàêòè íàñåëåííÿ Ñåðåäíüîãî Ïî- ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 54–55.
äí³ñòðîâ'ÿ â åíåîë³ò³ [³ííèö. îáë.] // Òåç. äîï. 8-¿ 1199. Õàâëþê Ï. È. Ìàòåðèàëû ê àðõåîëîãè÷åñêîé êàðòå
³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàåçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, áàññåéíà ð. Ñîá // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1956. –
1989. – Ñ. 14–15. Âûï. 6. – Ñ. 18.
1185. Òêà÷óê Ò. Ì. Êðåñò â ðîñïèñè êóëüòóðû Òðèïîëüå 1200. Õàâëþê Ï. È. Íîâûå äàííûå î êóëüòîâûõ èçîáðàæå-
Êóêóòåíè ýòàïîâ Ѳ–ÑÏ // Äóõîâíàÿ êóëüòóðà äðåâíåãî íèÿõ â Òðèïîëüå // ÑÀ. – 1959. – ¹ 3. – Ñ. 206–208:
íàñåëåíèÿ Óêðàèíû: Òåç. äîêë. íàó÷. ïðàêò. êîíô., èë.
Êèåâ, ìàé 1989 ã. – Ê., 1989. – Ñ. 48–50. 1201. Õàâëþê Ï. È. Íîâûå îòêðûòèÿ Þæíîáóãñêîé ýêñïå-
1186. Òêà÷óê Ò. Ì. Ëè÷èíû â ðîñïèñè êåðàìèêè êóëüòóðû äèöèè // ÀÎ 1969 ã. – 1970. – Ñ. 228–230.
Òðèïîëüå-Êóêóòåíè // Äóõîâíàÿ êóëüòóðà äðåâíèõ 1202. Õàâëþê Ï. È. Òåðíîïîëüñêèå ïàìÿòíèêè Þæíîãî
îáùåñòâ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. – Ê., 1991. – Ïîáóæüÿ [Âèííèö. îáë.] // Òåç. äîï. Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòî-
Ñ. 47–59. ðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿ-
1187. Òêà÷óê Ò. Ì. Î íåêîòîðûõ çàêîíîìåðíîñòÿõ â íåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 28–30.
îðíàìåíòàöèè òðèïîëüñêîé ðàñïèñíîé êåðàìèêè ýòàïà 1203. Õâîéêà Â. Äðåâíèå îáèòàòåëè Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðîâüÿ
Ѳ (ïî Ò. Ñ. Ïàññåê) // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 è èõ êóëüòóðà â äîèñòîðè÷åñêèå âðåìåíà. – Ê., 1913.
äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX 1204. Õâîéêà Â. Èç îáëàñòè Òðèïîëüñêîé (äðåâíåàðèéñêîé)
Ðåñï. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, êóëüòóðû (ïî ïîâîäó ðåöåíçèè Í. Áèëÿøåâñêîãî) //
1989. – Ñ. 228–229. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëåòîïèñü Þæíîé Ðîññèè çà 1904 ã. –
1188. Òêà÷óê Ò. Ì. Îðíàìåíòàöèÿ ñîñóäîâ èç òðèïîëüñêèõ Ê., 1905. – Ò. 4–5.
ïîñåëåíèé Òàëüÿíêè è Ìàéäàíåöêîå: Çíàêîâûé àñïåêò 1205. Õâîéêà Â. Êàìåííûé âåê Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðîâüÿ //
ïðîáëåìû // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû Òð. XI Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Êèåâå â 1899 ãîäó. –
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I Ì., 1901. – Ò. 1. – Ñ. 730–812.
ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – K. 1990. – Ñ. 152–154. 1206. Õâîéêà Â. Îáðÿä ïîãðåáåíèÿ è ñîææåíèÿ è åãî äðåâ-
1189. Òêà÷óê Ò. Ïå÷åðà Âåðòåáà òà ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ äîñë³ä- íîñòü. – Ê., 1906.
æåííÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â ó ñåðåäîâèù³ 1207. Õâîéêà Â. Ðàñêîïêè 1901 ã. â îáëàñòè òðèïîëüñêîé
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè Ïðóòî-Äí³ñòðîâñüêîãî ìåæèð³÷÷ÿ êóëüòóðû // Çàïèñêè îòäåëåíèÿ ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé
// Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: àðõåîëîãèè Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî
Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 307–314. î-âà. – ÑÏá, 1904. – Ò. 5, âûï. 2. – Ñ. 12–20.
1190. Òêà÷óê Ò. Ì. Ïîõîäæåííÿ òà â³äíîñíà õðîíîëîã³ÿ 1208. Õâîéêà Â. Ðàñêîïêè ãëèíÿíûõ ïëîùàäîê ó ñ. Êðóòî-
êîøèëîâåöüêî¿ ãðóïè // Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîøè- áîðîäèíöû Ëåòè÷åâñêîãî óåçäà Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè è
ë³âö³-Îáîç: Íàóê. ìàòåð³àëè ̳æíàð. àðõåîëîã³÷íî¿ âáëèçè ñ. Âåðåìüå Êèåâñêîé ãóá. // Òð. Ìîñêîâñêîãî
êîíô. – Çàë³ùèêè, 1998. – Ñ. 15–17. àðõåîëîãè÷åñêîãî î-âà. – Ì., 1909. – Ò. 22, âûï. 2. –
1191. Òêà÷óê Ò. Ì. Ñåì³îòè÷íèé àíàë³ç òðèï³ëüñüêî-êóêó- Ñ. 281–309.
òåíñüêèõ çíàêîâèõ ñèñòåì (ìàëüîâàíèé ïîñóä) / Òêà- 1209. Öâåê Å. Â. Áóãî-äíåïðîâñêèé âàðèàíò âîñòî÷íîòðè-
÷óê Ò. Ì., Ìåëüíèê ß. Ã.; Íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê ïîëüñêîé êóëüòóðû: Ê ïðîáë. âûäåëåíèÿ êóëüòóð è
«Äàâí³é Ãàëè÷»; Ïðèêàðïàòñüêèé óí-ò ³ì. Â. Ñòåôàíè- ëîêàë. âàðèàíòîâ Òðèïîëüÿ // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëî-
êà. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê: Ïëàé, 2000. – 238 ñ.: ìàë. ãèÿ: Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ
1192. Òîâêàéëî Ì. Ò. Äî ïèòàíèÿ ïðî âçàåìèíè íàñåëåííÿ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Ñ. 106–117.
áóãîäí³ñòðîâñüêî¿ òà ðàííüîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóð ó 1210. Öâåê Å. Â. Âåñåëûé Êóò – íîâûé öåíòð âîñòî÷íîòðè-
Ñòåïîâîìó Ïîáóææ³ [Ìèêîëà¿â. îáë.] // Ðàííå- ïîëüñêîé êóëüòóðû // Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá.,
çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü- 1995. – ¹ 4. – Ñ. 33–41.
òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – 1211. Öâåê Å. Â. Âîñòî÷íîòðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà è êîíòàêòû
Òàëüÿíêè, 1990. – Ñ. 191–194. åå íîñèòåëåé ñ ýíåîëèòè÷åñêèìè ïëåìåíàìè Åâðîïû //
1193. Òîäîðîâà Ò. Ä. Îá îäíîé óíèêàëüíîé íàõîäêå êóëüòóðû Àðõåîëîãè÷åñêèå âåñòè. – ÑÏá., 2000. – ¹ 7. –
Êóêóòåíü-Òðèïîëüå [«Áèíîêëè»] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñ- Ñ. 272–290.
êèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà 1212. Öâåê Å. Â. Âîñòî÷íî-òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà è êîíòàêòû
Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè, åå íàñåëåíèÿ ñ ýíåîëèòè÷åñêèìè ïëåìåíàìè Ïîäíåñò-
1990. – Ñ. 166–168. ðîâüÿ // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. –
1194. Òîðíåâè÷ Ï. Î. Äî ïèòàíèÿ ïðî åòíîêóëüòóðí³ çâ'ÿçêè Ñ. 170–178.
ëåíäåëüñüêîãî íàñåëåííÿ Âîëèí³ / Òîðíåâè÷ Ï. Î., 1213. Öâåê Å. Â. Ãîí÷àðíîå ïðîèçâîäñòâî ïëåìåí òðèïîëüñ-
Îõð³ìåíêî Ã. Â. // Òåç. äîï. ³ ïîâ³äîìëåíü 1-î¿ êîé êóëüòóðû // Ðåìåñëî ýïîõè ýíåîëèòà–áðîíçû íà
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. íàóê. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Óêðàèíå. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1994. – Ñ. 55–95.
Òåðíîï³ëü, 1990. – ×. 1. – Ñ. 35–36. 1214. Öâåê Å. Â. Ãðóïïà òðèïîëüñüêèõ ïîñåëåíèé â áàññåéíå
1195. Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè: Ìàòåð³àëè ì³æíàð. ðåêè Áîëüøàÿ Âûñü // Ïåðâàÿ Ïðàâîáåðåæíàÿ
íàóê. êîíô., Çáàðàæ, 20–23 ñåðï. 2001 ð. – Çáàðàæ, êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. – Êèðîâîãðàä, 1988. –
2001. – 79 ñ. Ñ. 40–42.
308 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

1215. Öâåê Å. Â. Äîìîñòðîèòåëüñòâî è ïëàíèðîâêà òðè- 1232. Öâåê Å. Â. Ïàìÿòíèêè Áîðèñîâñêîãî òèïà â ñèñòåìå
ïîëüñêèõ ïîñåëåíèé: Ïî ìàòåðèàëàì ðàñêîïîê â âîñòî÷íîãî àðåàëà Òðèïîëüå-Êóêóòåíñêîé îáëàñòè //
ñ. Øêàðîâêà [Êèåâ îáë.] // Ýíåîëèò è áðîíçîâûé âåê Òåç. äîêë. è ñîîáù. îáë. íàó÷.-ïðîèçâîäñòâ. êîíô.,
Óêðàèíû: Èññëåä. è ìàòåðèàëû / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: ïîñâÿùåííîé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. ß. Ðó-
Íàóê. äóìêà, 1976. – Ñ. 46–57. äèíñêîãî (26–28 ìàðòà 1987 ã.). – Ïîëòàâà, 1987. –
1216. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé â Ñ. 36–38.
ìåæäóðå÷üå Þæíîãî Áóãà è Äíåïðà // Íîâåéøèå 1233. Öâåê Å. Â. Ïîñåëåíèå âîñòî÷íîòðèïîëüñêîé êóëüòóðû
îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ àðõåîëîãîâ: Òåç. äîêë. êîíô., Ìèðîïîëüå è ïðîáëåìà îòíîñèòåëüíîé õðîíîëîãèè
Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Îòä-íèå èñòîðèè. ÈÀ. ïàìÿòíèêîâ òèïà Ñðåäíèé Ñòîã 2 / Öâåê Å. Â., Ðàññà-
è äð. – Ê., 1975. – ×. 1. – Ñ. 73–74. ìàêèí Þ. ß. // Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. –
1217. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèå òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó Ñ. 218–245.
ñ. Ãàðáóçèí [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1973 ã. – 1974. – 1234. Öâåê Å.Â. Ïîñåëåíèå ó ñ. Ãàðáóçèí // ÀÎ 1972. – Ì.,
Ñ. 365–456. 1973. – Ñ. 355–356.
1218. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ â Áóãî-Äíåïðîâñêîì ìåæäó- 1235. Öâåê Å. Â. Ðàáîòû Ïðàâîáåðåæíîé ïåðâîáûòíîé
ðå÷üå / Öâåê Å. Â., Ñàâ÷åíêî Í. À. // ÀÎ 1984 ã. – Ì., ýêñïåäèöèè // ÀÎ 1979 ã. – 1980. – Ñ. 347.
1986. – Ñ. 322. 1236. Öâåê Å. Â. Ðàáîòû Ïðàâîáåðåæíîé ïåðâîáûòíîé
1219. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ â Áóãî-Äíåïðîâñêîì ìåæäó- ýêñïåäèöèè [×åðêàñ. îáë.] / Öâåê Å. Â., Òåëåãèí Ä. ß.,
ðå÷üå // ÀÎ 1974 ã. – 1975. – Ñ. 367–368. Øèÿíîâà À. Â. // ÀÎ 1978 ã. – 1979. – Ñ. 416.
1220. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ â Áóãî-Äíåïðîâñêîì ìåæäó- 1237. Öâåê Å. Â. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó ñ.
ðå÷üå // ÀÎ 1983 ã. – Ì., 1985. – Ñ. 369. Ìèðîïîëüå [×åðêàñ. îáë.] / Öâåê Å. Â, Øèÿíîâà À. Â.
1221. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ â Áóãî-Äíåïðîâñêîì // ÀÎ 1975 ã. – 1976. – Ñ. 401–402.
ìåæäóðå÷üå [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1982 ã. – Ì., 1984. 1238. Öâåê Å. Â. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó
– Ñ. 337. ñ. Øêàðîâêà // ÀÎ 1972 ã. – 1973. – Ñ. 344–345.
1222. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ â ìåæäóðå÷üå Þæíîãî Áóãà è 1239. Öâåê Å. Â. Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ íàñåëåíèÿ
Äíåïðà / Öâåê Å. Â., Øèÿíîâà À. Â. // ÀÎ 1976 ã. – âîñòî÷íîãî àðåàëà òðèïîëüñêî-êóêóòåíñêîé îáëàñòè //
1977. – Ñ. 384. Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ â ïåðâîáûòíîì îáùåñòâå:
1223. Öâåê Å. Â. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèè â Òåç. äîêë. êîíô. – Ì., 1987. – Ñ. 159–165.
áàññåéíå ð. Ãîðíûé Òèêè÷ [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1985 ã. 1240. Öâåê Å. Â. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà ìåæäóðå÷üÿ Þæíîþ
– Ì., 1987. – Ñ. 427–428. Áóãà è Äíåïðà: (ñðåäíèé ýòàï): Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä.
1224. Öâåê Å. Â. Ê âîïðîñó îá îòðàæåíèè â ïîñåëåíèÿõ èñò. íàóê. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê., 1987. – 17 ñ.
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà: Ïî ìàòåðèàëàì 1241. Öâåê Å. Â. Òðèïîëüñêèå ïëåìåíà ìåæäóðå÷üÿ Þæíîãî
òðèïîë. ïîñåëåíèÿ ó ñ. Øêàðîâêè [Êèåâ. îáë ] // Áóãà è Äíåïðà è èõ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì þãî-çàïàäà
Ðåêîíñòðóêöèÿ äðåâíèõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïî Ïðè÷åðíîìîðüÿ è Çàêàðïàòüÿ // 150 ëåò Îäåññêîìó
àðõåîëîãè÷åñêèì ìàòåðèàëàì æèëèù è ïîñåëåíèé. – àðõåîëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë.
Ë., 1974. – Ñ. 25–26. êîíô. [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. –
1225. Öâåê Å. Â. Ëîêàëüíûå âàðèàíòû Âîñòî÷íîãî Òðèïîëüÿ Ê.: Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 51–52.
// Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñ- 1242. Öâåê Å. Â. Òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ Áóãî-Äíåïðîâcêîãî
êîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ìåæäóðå÷üÿ: Ê âîïðîñó î âîñò. àðåàëå êóëüòóðû
ñåìèíàðà. – K. 1990. – Ñ. 21–24. Êóêóòåíè-Òðèïîëüå // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ –
1226. Öâåê Å. Â. Íåêîòîðûå àñïåêòû äîìîñòðîèòåëüñòâà ó ïîèñêè è íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ ÈÀ. – Ê.:
ïëåìåí âîñòî÷íîòðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Ïåòåðáóðãñ- Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 163–185.
êàÿ òðàññîëîãè÷åñêàÿ øêîëà â èçó÷åíèè äðåâíèõ 1243. Öâåê Å. Â. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Âåñåëûé Êóò
êóëüòóð Åâðàçèè. – ÑÏá., 2003. – Ñ. 159–176. [×åðêàñ. îáë.] / Öâåê Å. Â., Øèÿíîâà À. Â. // ÀÎ
1227. Öâåê Å. Â. Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîáëåìû ïàìÿòíèêîâ 1977 ã. – 1978. – Ñ. 396–397.
áîðèñîâîãî òèïà // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 1244. Öâåê Î. Â. Çâ'ÿçêè ñõ³äíîãî Òðèï³ëëÿ ç Ëåíäåëüñüêîþ
äàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ: Òåç. äîï. XX òà Äóíàéñüêî-Ò³ñüêîþ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèìè îáëàñòÿ-
Ðåñï. êîíô., Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, ìè // Òåç. äîï. ³ ïîâ³äîìëåíü 1-î¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë.
1989. – Ñ. 261–263. – Ñ. 238–240. íàóê. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – Òåðíîï³ëü, 1990. –
1228. Öâåê Å. Â. Íåêîòîðûå âîïðîñû ñòàíîâëåíèÿ èäåîëî- ×. 1. – Ñ. 36–38.
ãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé òðèïîëüñêèõ ïëåìåí Áóãî- 1245. Öâåê Î. Â. Íîâ³ äàí³ ïðî äîìîáóä³âíèöòâî òà ïëàíó-
Äíåïðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ // Èäåîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâ- âàííÿ òðèï³ëüñêèõ ïîñåëåíü [çà ðîçêîïêàìè â Øêàð³âö³
ëåíèÿ äðåâíåéøèõ îáùåñòâ: Òåç. äîêë. êîíô. – Ì., íà Êè¿âøèí³] // XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà 50-
1980. – Ñ. 99–102. ð³÷÷þ óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ
1229. Öâåê Å. Â. Íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ òðè- Ðåñïóáë³ê: Òåç. ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. (Ðåçóëüòàòè ïîëüî-
ïîëüñêîé êóëüòóðû ïî äîáû÷å è îáðàáîòêå êðåìíÿ / âèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòîð³¿
Öâåê Å. Â., Ìîâ÷àí ². ². // Ðàçâèòèå êóëüòóðû â êàìåí- Óêðà¿íè) / ÀÍ ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – Ñ. 108–110.
íîì âåêå. – ÑÏá., 1997. – Ñ. 142–143. 1246. Öâåê Î. Â. Îäèí ç àñïåêò³â ðîçâèòêó ñõ³äíîãî àðåàëó
1230. Öâåê Å. Â. Î âðåìåíè îáîñîáëåíèÿ ãîí÷àðíîãî ðåìåñëà òðèï³ëüñüêî-êóêóòåíñüêî¿ êóëüòóðíî¿ îáëàñò³ [³ííèö.
â òðèïîëüñêîì îáùåñòâå // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëå- îáë.] // Òåç äîï. 8-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî-êðàå-
äîâàíèÿ íà Óêðàèíå â 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII çíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. – Ñ. 8–9.
êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ, Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1247. Öâåê Î. Â. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ñõ³äíîãî ðåã³îíó
1978. – Ñ. 39–40. [Áàñåéí³â ϳâäåí. Áóãó òà Äí³ïðà] òðèï³ëüñüêî-êóêó-
1231. Öâåê Å. Â. Îõîðîíí³ ðîçêîïêè íà òðèï³ëüñüêîìó ïîñå- òåíñüêî¿ ñï³ëüíîñò³ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá.
ëåíí³ á³ëÿ ñ. Òðîñòÿí÷èê íà ³ííè÷èí³ // Òåç. äîêë. 9- íàóê. ïð. – Ê., 1985. – Âèï. 51. – Ñ. 31–45: ³ë. – Ðåç.
¿ ³ííèöüêî¿ îáë. êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1990. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 44–45.
– Ñ. 8–9. 1248. Öâåê Î. Â. Îõîðîíí³ äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê êóëüòóðè
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 309
Òðèï³ëëÿ Êóêóòåí³ [ʳðîâîãð. îáë.] / Öâåê Î. Â., Ìîâ- Óêðàèíû: Ñá. íàó÷. òð. / Îäåñ. óí-ò. – Ê.; Î.: Âèùà
÷àí I. I. // Îõîðîíà òà îõîðîíí³ äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê øê., 1976. – Ñ. 151–157.
àðõåîëî㳿 íà Óêðà¿í³ â 1989 ð.: Òåç. äîï. òà ïîâ³äîìë. 1266. Öûáåñêîâ Â. Ï. Íàõîäêà ðàñïèñíîé êåðàìèêè òèïà
íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ñåì³íàðó, ³ííèöÿ, áåðåç. 1990 ð. Êðèø íà Þæíîì Áóãå // ÊÑÎÀÌ 1963 ã. – 1965. –
– ³ííèöÿ, 1990. – Ñ. 83–84. Ñ. 42–44: èë. – Áåðåçîâñêîå ïîñåëåíèå òðèïîëüñêîé
1249. Öâåê Î. Â. Îõîðîíí³ äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê êóëüòóðè êóëüòóðû.
Òðèï³ëëÿ-Êóêóòåí³ [ʳðîâîãð. îáë.] / Öâåê Å.Â., Ìîâ- 1267. Öûáåñêîâ Â. Ï. Íåêîòîðûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ
÷àí ².². // Îõîðîíà òà îõîðîíí³ äîñë³äæåííÿ ïàì'ÿòîê Áåðåçîâñêîãî ïîñåëåíèÿ // ÌÀÑÏ. – 1971. – Âûï. 7.
àðõåîëî㳿 íà Óêðà¿í³ â 1989 ð.: Òåç. äîï. òà ïîâ³äîìë. – Ñ. 187–192: èë.
íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ñåì³íàðó (³ííèöÿ, áåðåç. 1990 1268. Öûáåñêîâ Â. Ï. Íåêîòîðûå íàáëþäåíèÿ è âûâîäû â
ð.). – ³ííèöÿ, 1990. – Ñ. 83–84. ñâÿçè ñ óãëóáëåííûìè è íàçåìíûìè æèëèùàìè
1250. Öâåê Î. Â. Ïåð³îäèçàö³ÿ ãîí÷àðñòâà Òðèï³ëëÿ / òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåîëî-
Öâåê Î. Â., Ìîâ÷àí ². ². // Òåç. äîï. 8-¿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô.
³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – [Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.:
Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 16–17. Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 44–46.
1251. Öâåê Î. Â. Ðåë³ã³éí³ óÿâëåííÿ íàñåëåííÿ Òðèï³ëëÿ // 1269. Öûáåñêîâ Â. Ï. Îáðÿä àêðîòèíèÿ â êóëüòóðå òðèïîëüñ-
Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1993. – ¹ 3. – C. 74–90. êèõ ïëåìåí // ÌÀÑÏ. – 1976. – Âûï. 8. – Ñ.
1252. Öâåê Î. Â. Ñòðóêòóðà ñõ³äíîòðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè // 170–176: èë. – Ìåñòà îòïðàâëåíèÿ ðèòóàëîâ ìàãè÷åñ-
Àðõåîëîã³ÿ. – Ê., 1999. – ¹ 3. – Ñ. 28–37. êèõ êóëüòîâ.
1253. Öâåê Î. Â. Òðèï³ëüñüêà ïîñóäèíà ç àíòðîïîìîðôíèìè 1270. Öûáåñêîâ Â. Ï. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå âîçëå Áåðå-
çîáðàæåííÿìè // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, çîâñêîé ÃÝÑ // ÊÑÎÀÌ 1962 ã. – 1964. – Ñ. 30–32.
1964. – Ò. 16. – Ñ. 76–81: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Ïîñåëåíèå 1271. Öûáåñêîâ Â. Ï. Ôðàãìåíò ñîñóäà òîðäîøñêîãî îáëèêà
Ãðåáåíè Êèåâñêîé îáëàñòè. èç òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âîçëå Áåðåçîâñêîé ÃÝÑ //
1254. Öâåê Î. Â. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ïîáëèçó ñ. Øêàð³âêè ÇÎÀÎ. – 1967. – Ò. 2. – Ñ. 249: èë.
// Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ íà Óêðà¿í³ â 1969 ð. – 1272. ×àáàíþê Â. Ö³ë³ òà ïåðñïåêòèâè ðîáîòè äåðæàâíîãî
1972. – Âèï. 4. – Ñ. 76–79: ³ë. çàïîâ³äíèêà «Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà» // Òðèï³ëüñüêà
1255. Öâåê Î. Â. Øêàð³âñüêå ïîñåëåííÿ // Óêðà¿íñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð
ðàäÿíñüêà åíöèêëîïåä³ÿ. – Ê., 1985. – Ò. 12. – Ñ. 412. «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 77–80.
1256. Öèáåñêîâ Â. Ï. Àâòîãðàôè åíåîë³òó // Íàóêà ³ 1279. ×åðíûõ Å. Í. Ãîðíîå äåëî è ìåòàëëóðãèÿ â äðåâíåéøåé
ñóñï³ëüñòâî. – 1977. – ¹ 12. – Ñ. 55–56: ³ë. – Áîëãàðèè. – Ñîôèÿ, 1978.
Îðíàìåíò íà ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ èç òðèïîëüñêîãî 1280. ×åðíûõ Å. Í. Î äðåâíåéøèõ î÷àãàõ ìåòàëëîîáðàáîòêè
ïîñåëåíèÿ â Áåðåçîâêå íà Êèðîâîãðàäùèíå. þãî-çàïàäà ÑÑÑÐ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1970. –
1257. Öèáåñêîâ Â. Ï. Áåðåç³âñüêå ïîñåëåíèÿ ³ ñèíõðîí³çàö³ÿ Âûï. 123. – Ñ. 23–31.
äåÿêèõ êîìïëåêñ³â Ñåðåäíüîãî Òðèï³ëëÿ [ʳðîâîãð. 1281. ×åðíûõ Å. Í. Ñïåêòðàëüíûé àíàëèç è èçó÷åíèå
îáë.] // XV íàóê. êîíô. ²À, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ äðåâíåéøåé ìåòàëëóðãèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû // ÌÈÀ. –
óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê: 1965. – ¹ 129. – Ñ. 96–110: èë.
Òåç. ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. (Ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ àðõåîë. 1282. ×åðíûõ Å. Í. Âíîâü îòêðûòîå òðèïîëüñêîå ïîãðåáåíèå
äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè) / ÀÍ ó Íåçâèñêî íà Äíåñòðå // Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ
ÓÐÑÐ. – Î., 1972. – Ñ. 96–100. ïî àðõåîëîãèè Þãî-Çàïàäà ÑÑÑÐ è Ðóìûíñêîé Íàðîä-
1258. Öèáåñêîâ Â. Ï. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ íîé Ðåñïóáëèêè / ÀÍ ÑÑÑÐ. Èí-ò àðõåîëîãèè è äð. –
á³ëÿ Áåðåç³âñüêî¿ ÃÅÑ // Ìàòåð³àëè XIII êîíô. ²À ÀÍ Êèøèíåâ, 1960. – Ñ. 77–81.
ÓÐÑÐ, ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-ð³÷÷þ ÀÍ ÓÐÑÐ (Êè¿â, 1968 ð.). 1283. ×åðíûõ Å. Í. Ãëèíîáèòíûå æèëèùà êóëüòóðû
– Ê.: Íàóê. äóìêà. – 1972. – Ñ. 160–168. Ãóìåëüíèöà â Íèæíåì Ïîäóíàâüå [Îäåñ. îáë.] // ÌÈÀ.
1259. Öèáåñêîâ Â. Ï. Îáðÿä àêðîòèíèÿ â êóëüòóðå òðèïîëü- – 1965. – ¹ 130. – Ñ. 84–86 : èë.
ñêèõ ïëåìåí // ÌÀÑÏ. – 1976. – Â. 8. 170–176. 1284. ×åðíûõ Å. Í. Ê âîïðîñó î ðàííåòðèïîëüñêèõ
1260. Öèáåñêîâ Â. Ï. Îáðÿä «ïî¿ííÿ çåìë³» òà êóëüò ì³ñÿöÿ â ïîñåëåíèÿõ // Èçâ. Ìîëä. ôèë. ÀÍ ÑÑÑÐ. – 1956. –
³äåîëîã³÷íèõ óÿâëåííÿõ òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí // Àðõåî- ¹ 4. – Ñ. 5–18: èë. – Ðåö. ìîëä., ôð.
ëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1984. – Âèï. 1273. ×åðíûø Å. Ê. Çíà÷åíèå äåòàëüíîé ïåðèîäèçàöèè äëÿ
47. – Ñ. 13–24: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 23–24. âûäåëåíèÿ ëîêàëüíûõ âàðèàíòîâ òðèïîëüñêîé êóëüòóðû
1261. Öèáåñêîâ Â. Ï. Îõîðîíí³ ðîçêîïêè [Êèðîâîãð. îáë] // // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â
Ïàì'ÿòêè Óêðà¿íè. – 1976. – ¹ 4. – Ñ. 25. – Áåðå- 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ,
çîâñêîå ïîñåëåíèå òðèïîëüñêîé êóëüòóðû. Óæãîðîä, àïð. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 37–38.
1262. Öèáåñêîâ Â. Ï. Ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1274. ×åðíûø Å. Ê. Ê èñòîðèè íàñåëåíèÿ ýíåîëèòè÷åñêîãî
ϳâäåííîìó Áóç³ // Òåç. äîï. ²ñò. ôàê. äî íàóê. þâ³ë. âðåìåíè â Ñðåäíåì Ïîäíåñòðîâüå: Ïî ìàòåðèàëàì
ñåñ. ïðèñâÿ÷. 100-ð³÷÷þ [Îäåñ.] óí-òó, 29–30 ëèñòîï. ìíîãîñëîéíîãî ïîñåëåíèÿ ó ñ. Íåçâèñêî // ÌÈÀ. – Ì.,
1965 ð. – Î., 1965. – Ñ. 92–94. 1962. – ¹ 102. – Ñ. 5–85.
1263. Öèíêàëîâñüêèé Î. Ì. Ìàòåð³àëè äî àðõåîëî㳿 Âî- 1275. ×åðíûø Å. Ê. Ýíåîëèò Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû è
ëèíñüêîãî ïîâ³òó // ÇÍÒØ. – Ë., 1937. – Ò. 154. Ìîëäàâèè // Ýíåîëèò ÑÑÑÐ. – Ì., 1982. –
1264. Öûáåñêîâ Â. Ï. Äðåâíåéøàÿ ðàñïèñíàÿ êåðàìèêà íà Ñ. 166–347.
Þæíîì Áóãå [Êèðîâîãð. îáë.] // Àðõåîëîãè÷åñêèå 1276. ×åðíèø Ê. Ê. Æèòëîâ³ ñïîðóäè ðàííüîòðèï³ëüñüêîãî
èññëåäîâàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ëåíê³âö³ [×åðí³â. îáë.]: Çà
íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê. : Íàóê. ìàòåð³àëàìè ðîçêîï³â 1950–1952 ðð. // ÍDzÑÍ. – Ê.,
äóìêà, 1978. – Ñ. 220–231: èë. 1954. – Ò. 2. – Ñ. 34–48: ³ë. – Á³áë³îãð.: ñ. 47–48.
1265. Öûáåñêîâ Â. Ï. Ê âîïðîñó îá èñòîðè÷åñêèõ ñâÿçÿõ 1277. ×åðíèø Ê. Ê. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ëåíê³âö³
Þæíîãî Ïîáóæüÿ IV òèñ. äî í.º. // Àðõåîëîãè÷åñêèå è íà Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³. – Ê., 1959.
àðõåîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Þæíîé 1278. ×åðíèø Ê. Ê. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íèæí³õ øàð³â
310 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

Íåçâèñüêîãî ïîñåëåííÿ // ÌÄÀÏÂ. – 1959. – Âèï. 2. èë.


– Ñ. 73–86: ³ë. 1303. ×åðíûø Å. Ê. Òðèïîëüñêèå ìàñòåðñêèå ïî îáðàáîòêå
1285. ×åðíûø Å. Ê. Ê èñòîðèè íàñåëåíèÿ ýíåîëèòè÷åñêîãî êðåìíÿ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1967. – Âûï. 111.
âðåìåíè â Ñðåäíåì Ïðèäíåñòðîâüå [Èâàíî-Ôðàíê. – Ñ. 65.
îáë.]: Ïî ìàòåðèàëàì ìíîãîñëîéí. ïîñåëåíèÿ ó 1304. ×åðíûø Å. Ê. Òðèïîëüñêèå ìàñòåðñêèå ïî îáðîáîòêå
ñ. Íåçâèñêî // ÌÈÀ. – 1962. – ¹ 102. – Ñ. 5–85: èë. êðåìíèÿ // ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1967. – Âûï. 111.
1286. ×åðíûø Å. Ê. Êóëüòóðà ëèíåéíî-ëåíòî÷íîé êåðàìèêè è – Ñ. 60–66: èë.
Òðèïîëüå (Ïî ìàòåðèàëàì Íåçâèñêî) // ÀÑÃÝ. – 1957. 1305. ×åðíûø Å. Ê. Òðèïîëüñêèå îðóäèÿ òðóäà â ïîñåëåíèÿ ó
– Âûï. 11. – Ñ. 37–40: èë. ñ. Âëàäèìèðîâêè [Êèðîâîãð. îáë.] // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.;
1287. ×åðíûø Å. Ê. Ìåñòî ïîñåëåíèé áîðèñîâñêîãî òèïà â Ë., 1951. – Âèï. 40. – Ñ. 85–95: èë.
ïåðèîäèçàöèè òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÊÑÈÀ ÀÍ 1306. ×åðíûø Å. Ê. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ðàêîâåö //
ÑÑÑÐ. – Ì., 1975. – Âûï. 142. – Ñ. 3–10: èë. ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1973. – Âûï. 134. – Ñ. 48–57.
1288. ×åðíûø Å. Ê. Ìíîãîñëîéíîå ïîñåëåíèå ó ã. Áîëãðàä 1307. ×åðíûø Å. Ê. Ôîðìèðîâàíèå ëîêàëüíûõ âàðèàíòîâ
Îäåññêîé îáëàñòè // ÊÑÎÀÌ 1962 ã. – 1964. – òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ ñîâåòñ-
Ñ. 24–30: èë. – Îñòàòêè ïîñåëåíèÿ è ïîãðåáåíèå ãó- êèõ àðõåîëîãîâ: Òåç. ïëåíàð. äîêë. âñåñîþç. êîíô. –
ìåëüíèöêîé êóëüòóðû. Ì., 1977. – Ñ. 18–21.
1289. ×åðíûø Å. Ê. Ìíîãîñëîéíîå ïîñåëåíèå ó ñåëà 1308. ×åðíûø Å. Ê. Äîñë³äæåííÿ òðèïëüñüêèõ ïîñåëåíü íà
Íåçâèñêî íà Äíåñòðå // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1956. – Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ñòðîâ¿ â 1950–1951 ðð. [×åðí³â. îáë.]
Âûï. 63. – Ñ. 48–56: èë. // ÀÏ ÓÐÑÐ. – 1956. – Ò. 6. – Ñ. 145–148: ³ë.
1290. ×åðíûø Å. Ê. Ìíîãîñëîéíûé ïàìÿòíèê ó ñ. Ïå÷îðà íà 1309. ×åðíûø Ê. Ê. Ðàííüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ëåíê³â³ íà
Þæíîì Áóãå [Âèííèö. îáë.] // Àðõåîëîãè÷åñêèé ñá. Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ / ÀÍ ÓÐÑÐ. ²í-ò ñóñï. íàóê. – Ê.:
Ãîñ. Ýðìèòàæà. – 1959. – Âûï. 1. – Ñ. 166–206: èë. Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1959. – 108 ñ: ³ë.
1291. ×åðíûø Å. Ê. Ìíîãîñëîéíûé ïàìÿòíèê ó ñ. Ïå÷îðû íà 1310. ×åðíÿê Â. Òðèï³ëëÿ – â³êíî ó ïî÷àòîê ³ñòî𳿠// Òðè-
Þæíîì Áóãå // Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê. – ï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä.
Ëåíèíãðàä: Èçä-âî Ãîñ. Ýðìèòàæà, 1959. – Âûï. 1. – öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 28–41.
Ñ. 166–204. 1311. ×åðíÿêîâ È. Ò. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàçâåäêè â Ïîäóíàâüå
1292. ×åðíûø Å. Ê. Íåêîòîðûå ëîêàëüíûå îñîáåííîñòè // ×åðíÿêîâ È. Ò., ×åðíûø Å. Ê. – ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. –
ïëåìåí òðèïîëüñêîé êóëüòóðû [Äîêëàä]. – Ì.: Íàóêà, Ì., 1964. – Âûï. 99. – Ñ. 89–96.
1964. – 12 ñ. –  íàäçàã.: VII ÌÊÀÝÍ, Ìîñêâà, àâã. 1312. ×åðíÿêîâ È. Ò. Êóðãàíû ñòåïíîé ÷àñòè ìåæäóðå÷üÿ
1964 ã. – Áèáëèîãð.: ñ. 10–11. Äóíàÿ è Äíåñòðà // ×åðíÿêîâ È. Ò., Øìàãëèé Í. Ì. //
1293. ×åðíûø Å. Ê. Íåêîòîðûå ëîêàëüíûå îñîáåííîñòè ÌÀÑÏ. – Î., 1970. – Âûï. 6. – Ñ. 5–115.
ïëåìåí òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Òð. VII Ìåæäóíàð. 1313. ×åðíÿêîâ È. Ò. Íåêîòîðûå àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè èç
êîíãðåññà àíòðîïîëîãè÷åñêèõ è ýòíîãðàôè÷åñêèõ íàóê, Áîëãðàäñêîãî ðàéîíà Îäåññêîé îáëàñòè // ÌÀÑÏ. – Î.,
Ìîñêâà, 3–10 àâã. 1964 ã. – Ì.: Íàóêà, 1970. – Ò. 5. 1962. – ¹ 4. – Ñ. 138–143.
– Ñ. 212–219 (ôð. ÿç.). 1314. ×åðíÿêîâ È. Ò. Î «ïîçäíåÿìíîé êóëüòóðå» Ñåâåðî-
1294. ×åðíûø Å. Ê. Îðóäèÿ òðóäà êóëüòóðû Ãóìåëüíèöà // Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. – Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëå-
ÊÑÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1969. – Âûï. 115. – Ñ. 23–28: äîâàíèÿ íà Óêðàèíå â 1976–1977 ãã.: Òåç. äîêë. XVII
èë. – Èç ïàìÿòíèêîâ Îäåññêîé îáëàñòè. êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 32–33.
1295. ×åðíûø Å. Ê. Îðóäèÿ òðóäà òðèïîëüñêèõ ïëåìåí // VII 1315. ×åðíÿêîâ È. Ò. Ïîçäíåòðèïîëücêèé êóðãàí ó ñ. Ñàðàòà
Ìåæäóíàð. êîíãðåññ äîèñòîðèêîâ è ïðîòîèñòîðèêîâ: Îäåccêîé îáëàñòè // ÊÑÎÀÌ 1962 ã. – Î., 1964. –
Äîêë. è ñîîáù. àðõåîëîãîâ ÑÑÑÐ. – Ì.: Íàóêà, 1966. Ñ. 32–37.
– Ñ. 100–105. 1316. ×åðíÿêîâ È. Ò. Ñâÿçè ñàáàòèíîâñêèõ ïëåìåí Ñåâåðî-
1296. ×åðíûø Å. Ê. Îòíîñèòåëüíî ìåòîäèêè ðàñêîïîê Çàïàäíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ ñ Âîñòî÷íûì Ñðåäèçåìíî-
òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ìîðüåì: Ïî êåðàìè÷åñêèì íàõîäêàì // Ñåâåðíîå Ïðè-
ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: ÷åðíîìîðüå: (Ìàòåðèàëû ïî àðõåîëîãèè): Ñá. íàó÷. òð.
Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 38–40. / ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
1297. ×åðíûø Å. Ê. Ïåðâîíà÷àëüíûå ïóòè ðàññåëåíèÿ ïëå- 1984. – Ñ. 34–42.
ìåí Êóêóòåíè-Òðèïîëüå // 150 ëåò Îäåññêîìó àðõåî- 1317. ×åðíÿêîâ ². Ò. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè â ïîíèçç³ Äóíàþ /
ëîãè÷åñêîìó ìóçåþ ÀÍ ÓÑÑÐ: Òåç. äîêë. þáèë. êîíô. ×åðíÿêîâ ². Ò., Øìàãë³é Ì. Ì. // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.:
[Îäåññà, àïð. 1975 ã.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ è äð. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1965. – Ò. 19. – Ñ. 215–221.
Íàóê. äóìêà, 1975. – Ñ. 39–40. 1318. ×åðíÿêîâ ². Ò. Äî ³ñòî𳿠çàñåëåííÿ ñòåïîâî¿ ÷àñòèíè
1298. ×åðíûø Å. Ê. Ïîñåëåíèå êóëüòóðû Ãóìåëüíèöà ó ìåæèð³÷÷ÿ Äóíàþ ³ Äí³ñòðà â äàâí³ ÷àñè / ×åðíÿ-
ñ. Îç¸ðíîå [Îäåñ. îáë.] / ×åðíûø Å. Ê., Áåñôàìèëü- êîâ ². Ò., Øìàãë³é Ì. Ì. // Ó²Æ. – Ê., 1969. – ¹ 11.
íàÿ Å. Ä. // ÊÑÎÀÌ 1963 ã. – 1965. – Ñ. 40–42. – C. 155–157.
1299. ×åðíûø Å. Ê. Ðàííåòðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ Ñðåäíåãî 1319. ×åðíÿêîâ ². Êîíöåïö³¿ àâòîõòîííîãî, ì³ãðàö³éíîãî
Ïîäíåñòðîâüÿ // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1954. – Âûï. ïîõîäæåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè òà ¿õ çâ'ÿçîê ç
56. – Ñ. 111–119: èë. – ×åðíîâèöêàÿ, Õìåëüíèöêàÿ è òåîð³ºþ ïîñò³éíîãî çåìëåðîáñüêîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.
Âèííèöêàÿ îáëàñòè. // Òðèï³ëüñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.:
1300. ×åðíûø Å. Ê. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó Âèä. öåíòð «Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 41–55.
ñ. Ëåíêîâöû // ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1952. – Âûï. 47. 1320. ×åðíÿêîâ ². Ò. Êóðãàíè â êóëüòóð³ Óêðà¿íè //
– Ñ. 41–51: èë. ×ìèõîâ Ì. Î. Êóðãàíí³ ïàì'ÿòêè, ÿê ÿâèùå äàâíüî¿
1301. ×åðíûø Å. Ê. Ðàñêîïêè â ñ. Íåçâèñêî Ñòàíèñëàâñêîé êóëüòóðè. – Ê., 1993. – Ñ. 3–12.
îáë. [òåïåðü Èâàíî-Ôðàíê.] // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – Ê., 1321. ×åðíÿêîâ ². Ò. ̳ñöå òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè â
1955. – Âûï. 4. – Ñ. 142–144: èë. ñòàðîäàâí³é ³ñòî𳿠ªâðîïè // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹
1302. ×åðíûø Å. Ê. Ðåçöû â òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé // 3. – Ñ. 5–18.
ÊÑÈÈÌÊ. – Ì.; Ë., 1955. – Âèï. 59. – Ñ. 140–144: 1322. ×åðíÿêîâ ². Ò. Íîâ³ äîñë³äæåííÿ êóðãàí³â íà
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 311
ï³âäåííîìó çàõîä³ ÓÐÑÐ / ×åðíÿêîâ ². Ò., Øìàã- 1335. Øèøêèí Ð. Ã. Ðàáîòû àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
ë³é Ì. Ì. // Ìàòåð³àëè ç àíòðîïîëî㳿 Óêðà¿íè. – Ê., ÊÃÏÓ íà ïðàâîáåðåæíîé Êèåâùèíå â 1994 ãîäó /
1972. – Âèï. 6. – Ñ. 36–42. Øèøêèí Ð. Ã., Ïåòðàóñêàñ Î.Â. // Àðõåîëîã³÷í³
1323. ×åðíÿêîâ ². Ò. Ïîñåëåííÿ-ã³ãàíòè Òðèï³ëüñüêî¿ êóëü- äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðîê³â. – Ê., 2000. –
òóðè: Äî ñòâîðåííÿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðîãðàììè Ñ. 179–180.
âèâ÷åííÿ, îõîðîíè òà ìóçåºô³êàö³¿ ïàì'ÿòîê òðèï³ëü- 1336. Øèøêèí Ð. Ã. Ðîçêîïêè ³ ðîçâ³äêîâ³ ðîáîòè ó êðà¿ â
ñüêî¿ êóëüòóðè V–²²² òèñ. äî í.å. íà Óêðà¿í³ // Ðàííå- 1993–94 ðîêàõ / Øèøêèí Ð. Ã., Ëèñåíêî Ñ. Ä. // Íàó-
çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëü- êîâî-³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Ôàñò³âñüêîãî äåðæàâíîãî
òóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. 1-ãî ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. – Ôàñò³â, 1996. – ¹ 6. –
Òàëüÿíêè; Âåñåëûé Êóò; Ìàéäàíåöêîå, 1990. – Ê. – Ñ. 1–26.
Ñ. 3–7. 1340. Øèÿíîâà A. Â. Èç îïûòà ðåñòàâðàöèè êåðàìèêè
1324. ×åðíÿêîâ ². Ò. Õðîíîëîã³ÿ àðõåîëîã³÷íèõ ïàì'ÿòîê ì³ä³- òðèïîëüñêîé êóëüòóðû // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñå-
áðîíçè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè / ×åðíÿêîâ ². Ò., ×ìè- ëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç.
õîâ Ì. Î. – Ê., 1988. – 180 ñ. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 79–82.
1325. ×èêàëåíêî Ë. ª. ³â³ô³êàö³îí³çì // Íàóê. çá. íà ÷åñòü 1341. Øèÿíîâà À. Â. Ïðîáëåìû ðåñòàâðàöèè êåðàìèêè
Â. Á. Àíòîíîâè÷à. – Ïðàãà, 1938. ýíåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîä-
1326. ×èêàëåíêî Ë. ª. Íàðèñ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íåî- íî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò
ë³òè÷íî¿ ìàëüîâàíî¿ êåðàì³êè. Á³ëü÷å-Çîëîòå // ÒÊÓ. – ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. –
Ê., 1926. – Ò. 1. – Ñ. 123–134. Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. –
1327. ×ìèõîâ Ì. Î. ²äåÿ ñâÿùåííîãî øëþáó ó êóëüòóð³ Ñ. 43–46.
òðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñå- 1342. Øèÿíîâà Ã. Â. Ïðîáëåìè ðåñòàâðàö³¿ êåðàì³êè
ëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. åíåîë³òè÷íîãî ÷àñó // Äàâíÿ êåðàì³êà Óêðà¿íè. – Ê.,
äîêë. 1-ãî ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Òàëüÿíêè; Âåñåëûé 2001. – Ñ. 216–220.
Êóò; Ìàéäàíåöêîå, 1990. – Ê. – Ñ. 214–218. 1343. سáüîð É. Êóëüòóðè ï³çíüîãî òðèï³ëëÿ òà ë³é÷àñòîãî
1328. ×îðíîâîë Ä. Ê. Íîâîå òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó ïîñóäó íà Âîëèí³ // Àðõåîëîã³ÿ. – 1994. – ¹ 4. –
ñ. Ðîìàíîâêà // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³ Ñ. 30–48.
2001–2002 ðð. – Ê., 2003. – Ñ. 292–294. 1344. Øêóðêî Ñ. Ê. Òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿
1329. Øàïîøíèêîâà Î. Ã. Íîâîðîçàíîâñêîå ìíîãîñëîéíîå Êàì'ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî [Õìåëüíèö. îáë.] // Òåç. äîï. V
ïîñåëåíèå / Øàïîøíèêîâà Î. Ã. Øàðàôóòäèíîâà È. Í. Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. [Êàì'ÿíåöü-
// Äðåâíîñòè Ïîèíãóëüÿ. – Ê.: Íàóê. Äóìêà, 1977. – Ïîä³ëüñüêèé, 1980 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. –
Ñ. 52–66. Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1980. – C. 114–115.
1330. Øàïîøíèêîâà Î. Ã. Íåêîòîðûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ 1345. Øìàãëèé Í. Ì. Èçó÷åíèå ïîñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé
ìíîãîñëîéíîãî ïîñåëåíèÿ Ïóãà÷ íà Þæíîì Áóãå êóëüòóðû Ìàéäàíåöêîå / Øìàãëèé Í. Ì., Âèäåé-
[Íèêîëàåâ. îáë.] / Øàïîøíèêîâà Î. Ã., Òîâêàé- êî Ì. Þ. // Äðåâíèå îáùåñòâà þãà Âîñòî÷íîé Åâðîïû
ëî Í. Ò. // Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ: Ìàòåðèàëû è â ýïîõó ïàëåîìåòàëëà, – Àðõåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ.
èññëåä.: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. – Âûï.63. – ÑÏá, Åâðîïåéñêèé Äîì, 2000. –
äóìêà, 1989. – Ñ. 86–97. Ñ. 15–52: èë.
1331. Øàïîøíèêîâà Î. Ã. Ýïîõà ðàííåãî ìåòàëëà â ñòåïíîé 1346. Øìàãëèé Í. Ì. Èññëåäîâàíèÿ â Ìàéäàíåöêîì // ÀÎ
ïîëîñå Óêðàèíû // Äðåâíåéøèå ñêîòîâîäû ñòåïåé Þãà 1986 ã. – Ì., 1988. – Ñ. 352.
Óêðàèíû: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. 1347. Øìàãëèé Í. Ì. Èññëåäîâàíèÿ â Ìàéäàíåöêîì
äóìêà, 1987. – Ñ. 3–16. [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1984 ã. – Ì., 1986. –
1332. Øåâ÷åíêî Í. À. Èññëåäîâàíèå âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà Ñ. 331–332.
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êåðàìèêè èç ãîí÷àðíîé 1348. Øìàãëèé Í. Ì. Èññëåäîâàíèÿ êóðãàíà ýïîõè áðîíçû
ïå÷è òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó õ. Íåçàìîæíèê ìåòîäîì íà êðóïíîì òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè ó ñ. Ìàéäàíåöêîãî
ìèíåðàëîãî-ïåòðîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà // Stratum plus. [×åðêàñ. îáë.] / Í. Ì. Øìàãëèé, Âèäåéêî Ì. Þ. //
– 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 275–296. Íîâûå ïàìÿòíèêè ÿìíîé êóëüòóðû ñòåïíîé çîíû
1333. Øåâ÷åíêî Í. À. Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è êîíñòðóê- Óêðàèíû: [Ñá. íàó÷. òð.] / ÀÍ ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê,
òèâíûå ýëåìåíòû â òðèïîëüñêîì äîìîñòðîèòåëüñòâå / äóìêà, 1988. – Ñ. 130–135: èë.
Øåâ÷åíêî Í. À., Îâ÷èííèêîâ Ý. Â. // Ïîñåëåííÿ-ã³ãàí- 1349. Øìàãëèé Í. Ì. Èññëåäîâàíèÿ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
òè Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè: Äî 110-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ êóëü- â ñ. Ìàéäàíåöêîì [è êóðãàíà ÿìíîé êóëüòóðû. ×åðêàñ.
òóðè. – Ê.: Êîðâ³í Ïðåññ, 2003. îáë.] / Øìàãëèé Í. Ì., Çèíüêîâñêàÿ Í. Á., Çèíüêîâñ-
1334. Øèøêèí Ê. Â. Ïðèìåíåíèå àýðîôîòîñúåìêè äëÿ êèé Ê. Â. // ÀÎ 1975 ã. – 1976. – Ñ. 406–407.
èññëåäîâàíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ // ÑÀ. – 1350. Øìàãëèé Í. Ì. Èòîãè è ïåðñïåêòèâû èññëåäîâàíèÿ
1966. – ¹ 3. – Ñ. 116. êðóïíîãî òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó ñ. Ìàéäàíåöêîãî
1337. Øèøê³í Ê. Â. Ç ïðàêòèêè äåøèôðóâàííÿ àåðîôîòî- [×åðêàñ. îáë.] // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-
çí³ìê³â ó àðõåîëîã³÷íèõ ö³ëÿõ // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë.
ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1973. – Âèï. 10. – I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 30–34.
Ñ. 32–41: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Ïîñåëåíèÿ òðèïîëüñêîé 1351. Øìàãëèé Í. Ì. Ê âîïðîñó î òèïîëîãèè ìåäíûõ
êóëüòóðû â ×åðêàññêîé îáëàñòè. êèíæàëîâ ïîçäíåòðèïîëüñêîé êóëüòóðû // ÇÎÀÎ. –
1338. Øèøê³í Ê.  Ïëàíóâàííÿ òðèï³ëüñüêèõ ïîñåëåíü çà 1967. – Ò. 2. – Ñ. 241–248: èë.
äàíèìè àåðîôîòîçéîìêè [×åðêàñ. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ: 1352. Øìàãëèé Í. Ì. Êðóïíûå òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ â
Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. – Âèï. 52. ìåæäóðå÷üå Äíåïðà è Þæíîãî Áóãà // Àðõåîëî-
– Ñ. 72–77: ³ë. ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà Óêðàèíå â 1976–1977 ãã.:
1339. Øèøê³í Ê.  Ïðî âèêîðèñòàííÿ àåðîôîòîçí³ìê³â â Òåç. äîêë. XVII êîíô. ÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ, Óæãîðîä, àïð.
àðõåîëî㳿 // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1964. 1978 ã. – Óæãîðîä, 1978. – Ñ. 41–42.
– Ò. 17. – Ñ. 199. 1353. Øìàãëèé Í. Ì. Êðóïíûå òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ â
312 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ìåæäóðå÷üå Äíåïðà è Þæíîãî Áóãà // Ïåðâîáûòíàÿ ëèé Í. Ì., Âèäåéêî Ì. Þ. // Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ïî
àðõåîëîãèÿ – ïîèñêè è íàõîäêè: Ñá. íàó÷. òð. / ÀÍ àðõåîëîãèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ñá. íàó÷. òð. /
ÓÑÑÐ. ÈÀ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 198–203. ÀÍ ÓÑÑÐ. Îäåñ. àðõåîë. ìóçåé. – Ê.: Íàóê. äóìêà,
1354. Øìàãëèé Í. Ì. Êðóïíûå òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ è 1987. – Ñ. 87–99.
ïðîáëåìà ðàííèõ ôîðì óðáàíèçàöèè / Øìàãëèé Í. Ì., 1367. Øìàãëèé Í. Ì. Ðàñêîïêè â Ìàéäàíåöêîì // ÀÎ 1980
Âèäåéêî Ì. Þ. // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ- ã. – Ì., 1981. – Ñ. 323.
ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. 1368. Øìàãëèé Í. Ì. Ðàñêîïêè íà òðèïîëüñêîì ïîñåëåíèè â
I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê., 1990. – Ñ. 12–16. Ìàéäàíåöêîì [×åðêàñ. îáë.] / Øìàãëèé Í. Ì., Çèíü-
1355. Øìàãëèé Í. Ì. Êðóïíûå òðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ – êîâñêàÿ Í. Á., Çèíüêîâñêèé Ê. Â. // ÀÎ 1976 ã. –
öåíòðû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ïðîãðåññà äðåâíåçåìëå- 1977. – Ñ. 391.
äåëü÷åñêèõ îáùåñòâ // Ïðîáëåìè ³ñòî𳿠òà àðõåîëî㳿 1369. Øìàãëèé Í. Ì. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
äàâíüîãî íàñåëåííÿ ÓÐÑÐ: Òåç. äîï. XX Ðåñï. êîíô., [Ìàéäàíåöêîå] / Øìàãëèé Í. Ì., Çèíüêîâñêàÿ Í. Á.,
Îäåñà, æîâò. 1989 ð. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1989. – Çèíüêîâñêèé Ê. Â. // ÀÎ 1972 ã. – 1973. –
Ñ. 261–263. Ñ. 349–350.
1356. Øìàãëèé Í. Ì. Ìàéäàíåöêîå – òðèïîëüñêèé ïðî- 1370. Øìàãëèé Í. Ì. Ðàñêîïêè òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó
òîãîðîä / Øìàãëèé Í. Ì., Âèäåéêî Ì. Þ. // Stratum ñ. Êîíîâêà [×åðíîâèö. îáë.] / Øìàãëèé Í. Ì.,
plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 44–140. Ðûæîâ Ñ. Í., Øóìîâà Â. À. // ÀÎ 1978. – 1979. –
1357. Øìàãëèé Í. Ì. Ìèêðîõðîíîëîãèÿ ïîñåëåíèÿ Ìàéäà- Ñ. 425.
íåöêîå / Øìàãëèé Í. Ì., Âèäåéêî Ì. Þ. // Ðàííå- 1371. Øìàãëèé Í. Ì. Ñâÿòèëèùà è êóëüòîâûå ìåñòà íà
çåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû òðèïîëüñêîé êðóïíûõ òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ / Í. Ì. Øìàãëèé,
êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I ïîëåâîãî ñåìèíàðà. Âèäåéêî Ì. Þ. // Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ â ïåðâî-
– Ê. 1990. – Ñ. 91–94. áûòíîì îáùåñòâå: Òåç. äîêë. êîíô. – Ì., 1987. –
1358. Øìàãëèé Í. Ì. Íåêîòîðûå âîïðîñû ñîöèàëüíî- Ñ. 169–171.
äåìîãðàôè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè êðóïíîãî òðèïîëüñ- 1372. Øìàãë³é Ì. Ì. Âåëèê³ òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ ³ ïðîáëå-
êîãî ïîñåëêà: Ïî ìàòåðèàëàì òðèïîë. ïîñåëåíèé Óìàí- ìà ðàíí³õ ôîðì óðáàí³çàö³¿. – Ê.: ÌÏ Òèðàæ, 2001. –
ùèíû [×åðêàñ. îáë.] / Øìàãëèé Í. Ì., Äóäêèí Â. Ï., 129 ñ.
Ê. Â. Çèíüêîâñêèé // Äðåâíèå ãîðîäà: Ìàòåðèàëû 1373. Øìàãë³é Ì. Ì. Ãîðîäñüêî-âîëèíñüêèé âàð³àíò ï³çíüî-
Âñåñîþç. êîíô. «Êóëüòóðà Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè / Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ
â ýïîõó ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ» (Ïåíäæèêåíò, îêò. ÓÐÑÐ, 1966. – Ò. 20. – Ñ. 15–37: ³ë. – Ðåç. ðîñ.
1977 ã.). – Ë., 1977. – Ñ. 12–13. 1374. Øìàãë³é Ì. Ì. Äî ³ñòî𳿠ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ ïëåìåí
1359. Øìàãëèé Í. Ì. Íåêîòîðûå âîïðîñû ñîöèàëüíî- Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ íà ïî÷àòêó ²² òèñÿ÷îë³òòÿ äî í.å.
äåìîãðàôè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè êðóïíîãî òðèïîëüñ- // Ó²Æ. – 1959. – ¹ 5. – Ñ. 99–106.
êîãî ïîñåëêà: Ïî ìàòåðèàëàì òðèïîëüñêèõ ïîñåëåíèé 1375. Øìàãë³é Ì. Ì. Êåðàì³êà ïîñåëåíü ãîðîäñüêîãî òèïó //
Óìàíùèíû / Øìàãëèé Í. Ì., Äóäêèí Â. Ï., Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1961. – Ò. 13. –
Ê. Â. Çèíüêîâñêèé // Íîâåéøèå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ Ñ. 20–37: ³ë.
àðõåîëîãîâ: Òåç. äîêë. êîíô., Êèåâ, àïð. 1975 ã. / ÀÍ 1376. Øìàãë³é Ì. Ì. Ïàì'ÿòêè ãîðîäñüêîãî òèïó //
ÑÑÑÐ. Îòä-íèå èñòîðèè. ÈÀ è äð. – Ê., 1975. – ×. 1. Àðõåîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1971.
– Ñ. 68–69. – Ò. 1. – Ñ. 205–210.
1360. Øìàãëèé Í. Ì. Íîâûå äàííûå î ïàìÿòíèêàõ ýïîõè 1377. Øìàãë³é Ì. Ì. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ ïîáëèçó
ýíåîëèòà-ðàííåé áðîíçû â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ïðè÷åð- ñ. Ìàéäàíåöüêîãî íà ×åðêàùèí³ / Øìàãë³é Ì. Ì.,
íîìîðüå [Îäåñ. îáë.] // Àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá.
íà Óêðàèíå 1965–1966 ãã. – 1967. – Âûï. 1. – íàóê. ïð. – Ê., 1987. – Âèï. 60. – Ñ. 58–71: ³ë. – Ðåç.
Ñ. 46–49. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 70–71.
1361. Øìàãëèé Í. Ì. Î êîìïëåêñíîì èçó÷åíèè òðèïîëüñêèõ 1378. Øìàãë³é Ì. Ì. Ïðî êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ òðèï³ëüñü-
ïîñåëåíèé / Øìàãëèé Í. Ì., Â. Ï. Äóäêèí, Ê. Â. Çèíü- êèõ ïîñåëåíü / Øìàãë³é Ì. Ì., Â. Ï. Äóäê³í, 3³íü-
êîâñêèé // Òåç. äîêë. íà ñåêöèÿõ [ïëåíóìà], ïîñâÿùåí- êîâñüêèé Ê. Â. // Àðõåîëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá.
íûõ èòîãàì ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé 1971 ã. / ÀÍ ÑÑÑÐ. íàóê. ïð. – Ê., 1973. – Âèï. 10. – Ñ. 23–31: ³ë. – Ðåç.
ÈÀ. – Ì., 1972. – Ñ. 69. ðîñ.
1362. Øìàãëèé Í. Ì. Î êîìïëåêñíîì èçó÷åíèè òðèïîëüñêèõ 1379. Øìàãë³é Ì. Ì. Ïðî îäèí ïîâîðîòíèé ìîìåíò â ³ñòîð³¿
ïîñåëåíèé [íà ×åðêàñùèíå] / Øìàãëèé Í. Ì., åíåîë³òè÷íîãî íàñåëåííÿ ϳâäåííî¿ ªâðîïè // Àðõåî-
Â. Ï. Äóäêèí, Ê. Â. Çèíüêîâñêèé// Ðåçóëüòàòè ïîëüî- ëîã³ÿ: Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1972. –
âèõ àðõåîë. äîñë³äæåíü 1970–1971 ðð. íà òåðèòî𳿠Âèï. 6. – Ñ. 3–20.
Óêðà¿íè: Òåç. ïëåíàð. 1 ñåê. äîï. XV íàóê. êîíô. ²À, 1380. Øìàãë³é Ì. Ì. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Ãðè-
ïðèñâÿ÷åíî¿ 50-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ / ÀÍ ÓÐÑÐ. – ãîð³âêà íà Äí³ïð³ [×åðêàñ. îáë.] // Àðõåîëîã³ÿ. – Ê.:
Î., 1972. – Ñ. 106–108. Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1970. – Ò. 24. - – Ñ. 119–122: ³ë.
1363. Øìàãëèé Í. Ì. Î ïëàíèðîâêå ïîçäíåòðèïîëüñêèõ – Ðåç. ðîñ.
ïîñåëåíèé Âîñòî÷íîé Âîëûíè // ÊÑÈÀ ÀÍ ÓÑÑÐ. – 1381. Øìàãë³é Ì. Ì. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Êîíîâêà
Ê., 1960. – Âûï. 9. – Ñ. 52–55: èë. íà Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ [×åðí³âåö. îáë.] / Øìàã-
1364. Øìàãëèé Í. Ì.. Î òîïîãðàôèè ïîñåëåíèé ãîðîäñêî- ë³é Ì. Ì., Ðèæîâ Ñ. Ì. // Òåç. äîï. V Ïîä³ëüñüêî¿
óñàòîâñêîãî òèïà // ÇÎÀÎ. – 1960. – Ò. 1. – ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. [Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
Ñ. 302–308: èë. 1980 ð.] / Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ë. ïåä. ³í-ò. – Êàì'ÿíåöü-
1365. Øìàãëèé Í. Ì. Ïîçäíåòðèïîëüñêèå ïîñåëåíèÿ íà Ïîä³ëüñüêèé, 1980. – Ñ. 115–116.
Âîëûíè: Àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. èñò. íàóê / ÀÍ ÑÑÑÐ. 1382. Øìàãë³é Ì. Ì. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Êîíîâêà â
ÈÀ. – Ì., 1962. – 19 ñ. Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ñòðîâ'¿ [×åðí³âåö. îáë.] / Øìàã-
1366. Øìàãëèé Í. Ì. Ðàííåòðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå Ãðåáå- ë³é Ì. Ì., Ðèæîâ Ñ. Ì., Äóäê³í Â. Ï. // Àðõåîëîã³ÿ:
íþêîâ ßð ó ñ. Ìàéäàíåöêîå [×åðêàñ. îáë.] / Øìàã- Ðåñïóáë. ì³æâ³ä. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1985. – Âèï. 52.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 313
– Ñ. 42–52: ³ë. – Ðåç. ðîñ. – Á³áë³îãð.: ñ. 52. Ñ. 79–88.
1383. Øìàãë³é Ì. Ì. Òðèï³ëüñüê³ ïîñåëåííÿ íà ×åðêàùèí³ / 1400. Ùåïèíñêèé À. À. Ñåâåðíîå Ïðèñèâàøüå â V–I òûñÿ÷å-
Øìàãë³é Ì. Ì., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³ÿ. – 1992. ëåòèÿõ äî í.ý. / Ùåïèíñêèé À. À. ×åðåïàíîâà Å. Í. –
– ¹ 3. – Ñ. 124–130. Ñèìôåðîïîëü, 1969.
1384. Øìàãë³é Ì. Ì. Òðèï³ëüñüê³ ïðîòîì³ñòà / Øìàã- 1401. Ùåðáàêèâñêèé Ä. Ì. Îò÷åò îá àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïå-
ë³é Ì. Ì., ³äåéêî Ì. Þ. // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ äèöèè â èþíå-èþëå 1904 ã. // Òð. àðõåîëîãè÷åñêîãî
3. – Ñ. 52–63. ñúåçäà â Åêàòåðèíîñëàâå. – Ì., 1908. – Ò. 2. –
1385. Øìèò Ì. Èç èññëåäîâàíèé êîíòàêòîâ ìåæäó êóëü- Ñ. 104–105.
òóðàìè øàðîâèäíûõ àìôîð è ïîçäíåãî Òðèïîëüÿ // 1402. Ùåðáàêèâñêèé Ä. Ì. Ðàñêîïêè êóðãàíîâ íà ïîãðàíè÷üå
Stratum plus. – 2001–2002. – ¹ 2. – Ñ. 246–259. Õåðñîíñêîé è Êèåâñêîé ãóáåðíèé // Àðõåîëîãè÷åñêàÿ
1386. Øîâêîïëÿñ À. Ì. Êåðàìè÷åñêèå êîìïëåêñû ñ ãîðû ëåòîïèñü Þæíîé Ðîññèè. – Ê., 1905. – ¹ 1–2. –
Êèñåëåâêè â Êèåâå // Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ Èíñòèòóòà Ñ. 7–19.
àðõåîëîãèè. – Ê., 1957. – Âûï. 7. – Ñ. 100–103. 1403. Ùåðáàê³âñüêèé Â. Ì. Ìàëüîâàíà íåîë³òè÷íà êåðàì³êà
1387. Øîâêîïëÿñ I. Ã. Íàéäàâí³ø³ çåìëåðîáñüê³ ïëåìåíà íà Ïîëòàâùèí³ // Íàóê. çá. Óêðà¿íñüêîãî óí-òó ó Ïðàç³.
Óêðà¿íè // Êíèãà äëÿ ÷èòàííÿ ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ – Ïðàãà, 1923. – Ñ. 1–27.
ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äî ê³íöÿ 50-õ ðð. XIX ñò. – Ê., 1404. Ùåðáàê³âñüêèé Â. Ì. Ò³ëîïàëüí³ òî÷êè é ìàëüîâàíà
1960. – ×. 1. – Ñ. 9–14: ³ë. êåðàì³êà // ÒÊÓ. – Ê., 1926. – Ò. 1. – Ñ. 119–138.
1388. Øòåðí Å. Ð. Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîîáùåíèå î ðàñêîïêàõ 1405. Ùåðáàê³âñüêèé Ä. Ì. Çíàõ³äêè á³ëÿ Ìîãèëåâà-Ïîä³ëü-
â èìåíèè Ïåòðåíû, â Áåëåöêîì óåçäå Áåññàðàáñêîé ñüêîãî // Êîðîòê³ çâ³äîìëåííÿ ÂÓÀÊ çà 1926 ð. – Ê.,
îáëàñòè: 343 çàñåäàíèå ÎÎÈÄ // ÇÎÎÈÄ. – Î., 1900. 1927. – Ñ. 167–172.
– Ò. 25. – Ñ. 69–72. 1406. Ýíãîâàòîâà À. Â. Êðåìíåâàÿ èíäóñòðèÿ òðèïîëüñêîé
1389. Øòåðí Ý. Ð. Äîèñòîðè÷åñêàÿ ãðå÷åñêàÿ êóëüòóðà íà êóëüòóðû (ïî ìàòåðèàëàì ïàìÿòíèêîâ äíåñòðî-
þãå Ðîññèè // Òð. XIII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Åêà- äíåïðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ): Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. èñò.
òåðèíîñëàâå â 1905 ã. – Ì., 1906. – Ò. 1. – Ñ. 9–95. íàóê: 07.00.06 / Ìîñê. ãîñ. óí-ò. – Ì., 1993.
1390. Øòèãëèö Ì. Ñ. Ðàçâåäêè òðèïîëüñêèõ ïàìÿòíèêîâ â 1407. Ýíãîâàòîâà À. Â. Êðåìíåâàÿ èíäóñòðèÿ òðèïîëüñêîé
ðàéîíå Óìàíè [×åðêàñ. îáë.] // ÀÎ 1970 ã. – 1971. – êóëüòóðû: Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ // Èñòîðèÿ ìèðîâîé
Ñ. 236–237. êóëüòóðû: òðaäèöèè, èííîâàöèè, êîíòàêòû. – Ì.,
1391. Øóìîâà Â. À. Äåÿê³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó àíòðîïî- 1990. – Ñ. 4–13.
ìîðôíî¿ ïëàñòèêè òðèï³ëüñêèõ ïëåìåí ìåæèð³÷÷ÿ Áóãó 1408. Ýíãîâàòîâà À. Â. Ïîñåëåíèå è æèëèùå – îáùèíà è
òà Äí³ïðà // Òåç. äîï. 8-¿ ³ííèöüêî¿ îáë. ³ñòîðèêî- ñåìüÿ // Ñîöèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ îáùåñòâà. – Ì.,
êðàåçíàâ÷î¿ êîíô. – ³ííèöÿ, 1989. – Ñ. 11–12. 1993.
1392. Øóìîâà Â. À. Ê ïðîáëåìå âçàèìîñâÿçåé ïåòðåíñêîé è 1409. Ýíãîâàòîâà À. Â. Òðèïîëüñêàÿ êóëüòóðà: Ìåòîäèêà
òîìàøåâñêîé ëîêàëüíûõ ãðóïï ïîçäíåãî Òðèïîëüÿ // èññëåä. // Èñòîðèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû: Òðàäèöèè,
Õîçÿéñòâî è êóëüòóðà äîêëàññîâûõ è ðàííåêëàññîâûõ èííîâàöèè, êîíòàêòû. – Ì., 1990. – Ñ. 4–12: èë. –
îáùåñòâ: Òåç. äîêë. III êîíô. ìîë. ó÷¸íûõ ÍÀ ÀÍ Áèáëèîãð.: ñ. 9–10.
ÑÑÑÐ. – Ì., 1986. – Ñ. 179–180. 1410. [ßêèìîâè÷ Ì. Ê.] Ðàñêîïêè Ì. Ê. ßêèìîâè÷à //
1393. Øóìîâà Â. À. Ïðî îäíó ç êàòåãîð³é êåðàì³êè Îò÷åò Èìïåðàòîðñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè çà
ï³çíüîòðèï³ëüñüêèõ ïàìÿòîê ìåæèð³÷÷ÿ ϳâäåííîãî Áóãó 1906 ãîä. – ÑÏá., 1909. – Ñ. 106–109.
³ Äí³ïðà [×åðêàñ. ³ Êè¿â. îáë.] // Òåç. 3-¿ ³ííèöüêî¿ 1411. [ßêèìîâè÷ Ì. Ê.] Êèåâñêàÿ ãóáåðíèÿ // Îò÷åò Èìïå-
îáë. ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô. (4 âåðåñ. 1985 ð.). – ðàòîðñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè çà 1907 ãîä. –
³ííèöÿ, 1985. – Ñ. 45–46. ÑÏá., 1910. – Ñ. 99–100.
1394. Øóìîâà Â. À. Ïðîèçâîäñòâî òàðíîé ïîñóäû ïîçäíå- 1412. ßêóáåíêî Î. Î. Âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè äîáè åíåîë³òó –
òðèïîëüñêèì íàñåëåíèåì ìåæäóðå÷üÿ Þ. Áóãà è Äíåïðà ðàííüîãî çàë³çíîãî â³êó / ßêóáåíêî Î. Î., Ïàí÷åí-
// Äðåâíåå ïðîèçâîäñòâî ðåìåñëî è òîðãîâëÿ ïî àðõåî- êî Þ. Â. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³
ëîãè÷åñêèì äàííûì: Òåç. äîêë. VI êîíô. ìîë. ó÷åíûõ 1998–1999 ðð. – Ê., 1999. – Ñ. 56–58: ³ë.
ÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ. – Ì., 1988. – Ñ. 29–30. 1413. ßêóáåíêî Î. Î. Äîñë³äæåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ
1395. Øóìîâà Â. À. Ðåêîíñòðóêöèÿ æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ Êðóòóõà-Æîëîá ïîáëèçó Ïåðåÿñëàâà-Õìåëüíèöüêîãî /
êîìïëåêñîâ òðèïîëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ó ñ. Âàñèëüåâêà íà ßêóáåíêî Î. Î., Áóçÿí Ã. Ì. // Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ
Äíåñòðå // Ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-ãèãàíòû â Óêðà¿í³ 1997–1998 ðð. – Ê.: ²À ÍÀÍ Óêðà¿íè, 1998.
òðèïîëüñêîé êóëüòóðû íà Óêðàèíå: Òåç. äîêë. I – Ñ. 59–61: ³ë.
ïîëåâîãî ñåìèíàðà. – Ê. 1990. – Ñ. 77–79. 1414. ßêóáåíêî Î. Î. Ìàòåð³àëè ç íîâèõ òðèï³ëüñüêèõ
1396. Øóìîâà Â. À. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ ñ. Áàêîòà íà ïàì'ÿòîê ó Ïîäí³ñòðîâ'¿ // Ìóçåé òà éîãî êîëåêö³¿:
Äí³ñòð³ [Õìåëüíèö. îáë.] // Òåç. äîï. VI Ïîä³ëüñüêî¿ Òåìàò. çá. íàóê. ïð. – Ê., 2003. – Ñ. 35–44: ³ë.
³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿 / 1415. ßêóáåíêî Î. Î. Ìàòåð³àëè ³ç ï³çíüîòðèï³ëüñüêîãî
Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé ïåä. ³í-ò. – Êàì'ÿíåöü- ïîñåëåííÿ â ñ. Æîðí³âêà // Øëÿõè ñòàíîâëåííÿ Íàö.
Ïîä³ëüñüêèé, 1985. – Ñ. 12–13. ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè: â³ä ïåðøîâèòîê³â äî ñüîãîäåííÿ:
1397. Øóìîâà Â. À. Òðèïîëüñêîå ïîñåëåíèå ó ñ. Ëèï÷àíû Òåìàòè÷. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1994. – Ñ. 16–22, ³ë.
[Âèííèö. îáë.] // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èñòîðèêî- 1416. ßêóáåíêî Î. Î. Ìîäåë³ æèòåë ç òðèï³ëüñüêèõ êîëåêö³é
àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèè: Òåç. äîêë. VI Ðåñï. ìóçåþ // Íàö. ìóçåé ³ñòî𳿠Óêðà¿íè: éîãî ôóíäàòîðè òà
êîíô. ìîë. àðõåîëîãîâ, Êèåâ, îêò. 1987 ã. – Ê.: Íàóê. êîëåêö³¿: Òåìàò. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1999. – Ñ. 86–111:
äóìêà, 1987. – Ñ. 180–185. ³ë.
1398. Øóìîâà Â. Î. Æèòëîâ³ êîìïëåêñè ïîñåëåííÿ Âàñè- 1417. ßêóáåíêî Î. Î. Íîâå ï³çíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ
ë³âêà // Ìàã³ñòåð³óì: Àðõåîëîã³÷í³ ñòó䳿. – Ê., 2001. – Øåáóòèíö³ â Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ñòðîâ'¿ // Àðõåîëîã³÷í³
Âèï. 6. – Ñ. 112–220. äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³ 1994–1996 ðð. – Ê., 2000. –
1399. Øóìîâà Â. Î. Òðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Âàñèë³âêà íà Ñ. 185–188: ³ë.
Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ // Àðõåîëîã³ÿ. – 1994. – ¹ 1. – 1418. ßêóáåíêî Î. Î. Îõîðîíí³ ðîçêîïêè òðèï³ëüñüêîãî
314 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà (ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü), Íàóê. äóìêà, 1980. – Ñ. 225–234.


ïðîâåäåí³ ó 1989–1990 ðîêàõ // Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³ä- 1431. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ Ñåâåðíîãî
æåííÿ, ïðîâåäåí³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ïðîòÿãîì 80-õ Ïðè÷åðíîìîðüÿ: Ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
ðîê³â äåðæàâíèìè îðãàíàìè îõîðîíè ïàì'ÿòîê òà – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1986. – 92 ñ.
ìóçåÿìè ðåñïóáë³êè: Òåìàòè÷. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1992. 1432. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ Þãî-Çàïàäà
– Ñ. 61–76: ³ë. ÑÑÑÐ ïî ïàëåîáîòàíè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì. –
1419. ßêóáåíêî Î. Î. ϳçíüîòðèï³ëüñüêå ïîñåëåííÿ Ñò³íà I íà Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1976. – 214 ñ.
Ñåðåäíüîìó Äí³ñòð³ // Òåç. äîï. VIII Ïîä³ëüñüêî¿ ³ñòî- 1433. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Ïàëåîáîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â
ðèêî-êðàºçíàâ÷î¿ êîíô.: Ñåêö³ÿ àðõåîëî㳿. – Êàì'ÿ- Äíåñòðîâñêî-Ïðóòñêîì ìåæäóðå÷üå // Èññëåäîâàíèÿ
íåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 1990. – Ñ. 21–23. Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà Àêàäåìèè Íàóê Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ
1420. ßêóáåíêî Î. Î. Ïðî ôîðìè-øàáëîíè äëÿ âèãîòîâëåííÿ (1947–1977 ãã.). – Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1978. –
òðèï³ëüñüêîãî ïîñóäó // Ïåðåÿñëàâñüêà çåìëÿ òà ¿¿ ì³ñöå Ñ. 79–89.
â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, äåðæàâíîñòè é êóëüòóðè: 1434. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Ïàëåîáîòàí³÷í³ äîñë³äæåííÿ òðèï³ëü-
Òåç. Âñåóêð. íàóê. êîíô. – Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, ñüêî¿ êóëüòóðè / ßíóøåâè÷ Ç. Â, Êðåìåíåöüêèé Ê. Â.,
1992. – Ñ. 48–51. Ïàøêåâè÷ Ã. Î. // Àðõåîëîã³ÿ. – 1993. – ¹ 3. –
1421. ßêóáåíêî Î. Î. Ðåçóëüòàòè àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Ñ. 143–152.
òðèï³ëüñüêîãî ïîñåëåííÿ Âîëîäèìèð³âêà (ʳðîâîãî- 1435. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ðàäñüêà îáëàñòü), ïðîâåäåíèõ 1989 ðîêó // Äåÿê³ â äðåâíåéøèõ çåìëåäåëü÷åñêèõ öåíòðàõ // Ïðèðîäà. –
îñíîâí³ íàïðÿìè âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìóçå¿â íà 1981. – ¹ 8. – Ñ. 65–73: èë. – Áèáëèîãð.: ñ. 73.
ñó÷àñíîìó åòàï³: Òåìàòè÷. çá. íàóê. ïð. – Ê., 1990. – 1436. ßðìîøèê È. È. Ðàáîòû Æèòîìèðñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
Ñ. 92–102, ³ë. ìóçåÿ // Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 1983 ãîäà. – Ì.,
1422. ßêóáåíêî Î. Î. Ðîçïèñíà êåðàì³êà ç òðèï³ëüñüêîãî 1985. – Ñ. 377–378.
ïîñåëåííÿ Êðóòóõà-Æîëîá ïîáëèçó Ïåðåÿñëàâà / 1437. Antoniewicz W. Archeologja Polski: Zarys czasow przed-
ßêóáåíêî Î. Î., Áóçÿí Ã. Ì. // Ìóçåé íà ðóáåæ³ åïîõ: historycznych i wczesnodziejowych ziem Polski. –
ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ, ïåðñïåêòèâè: Ìàòåð³àëè þâ³ëåéíî¿ Warszawa, 1928.
ì³æíàð. êîíô. – Ê., 1999. – Ñ. 48–49. 1438. Balcer B. Zwiazki pomiedzy pucharow lejkowatych
1423. ßêóáåíêî Î. Òðèï³ëüñüêà êîëåêö³ÿ ³êåíò³ÿ Õâîéêè ó (KPL) I kultura trypolska (KT) na podstawie materialow
ç³áðàíí³ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. Çáåð³- krzemiennych // Kulture pucharow lejkowatych w Polsce.
ãàííÿ, âèâ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ// Òðèï³ëüñüêà – Poznan, 1981. – S. 81–88.
öèâ³ë³çàö³ÿ ó ñïàäùèí³ Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. öåíòð 1439. Balcer B. Wytworczosc narzedzi krzemiennych w neolicie
«Ïðîñâ³òà», 2003. – Ñ. 56–70. ziem Polski. – Warszawa, 1983.
1424. ßêóáåíêî Î. Î. Òðèï³ëüñüêà êîëåêö³ÿ Â. Â. Õâîéêè ç 1440. Budziszewski J. Flint materials from the cemeteries of the
Êè¿âùèíè òà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ â åêñïîçèö³¿ Íàö³îíàëü- Sofievka type // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995.
íîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè // Ïåðåÿñëàâñüêà çåìëÿ òà – Vol. 3. – P. 148–189.
¿¿ ì³ñöå â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, äåðæàâíîñòè é 1441. Burdo N. B. The influence of Western and Central
êóëüòóðè: Òåç. äîï. Âñåóêð. íàóê. êîíô., Ïåðåÿñëàâ- Carpathian region cultures in the materials of the final
Õìåëüíèöüêèé, 28–30 âåð. 1994 ð. – Ïåðåÿñëàâ- monuments of Tripolje A in the Middle Dniester territory
Õìåëüíèöüêèé, 1994. – Ñ. 35–37. // Acta Archeologica Carpathica. – 2001. – T. 36. –
1425. ßêóáåíêî Î. Î. Òðèï³ëüñüêà ðîçïèñíà êåðàì³êà ç S. 5–38.
ðîçêîïîê Â. Â. Õâîéêè â Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ'¿ // 1442. Cehak H. Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki mal-
Ìóçåé íà ðóáåæ³ åïîõ: ìèíóëå, ñüîãîäåííÿ, owanej w Polsce // Swiatowit. – Warszawa, 1934. – T.
ïåðñïåêòèâè: Ìàòåð³àëè þâ³ëåéíî¿ ì³æíàð. êîíô. – Ê., 14. – S. 164–252.
1999. – Ñ. 78–80. 1443. Cernyakov I. Radiocarbon Chronology of the «Akkiem-
1426. ßêóáåíêî Î. Î. Òðèï³ëüñüêà ðîçïèñíà ïëàñòèêà ç betskiy kurgan». A preliminary report / Cernyakov I.,
ðîçêîïîê Â. Â. Õâîéêè â Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ'¿ // Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1999. –
³êåíò³é Â'ÿ÷åñëàâîâè÷ Õâîéêà òà éîãî âíåñîê ó Vol. 7. – P. 196–202.
â³ò÷èçíÿíó àðõåîëîã³þ: Äî 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ 1444. Chernykh E. N. Ancient Mining and Metallurgy in the
íàðîäæåííÿ: Òåìàò. çá. íàóê. ïð. – Ê., 2000. – USSR // The Early Metal Age. – Cambridgå, 1992.
Ñ. 125–148: ³ë. 1445. Chernykh E. N. Earliest stages of metallurgy in Circum-
1427. ßêóáåíêî Î. Î. Òðèï³ëüñüê³ ñòàòóåòêè ïòàõ³â ó çá³ðö³ pontic zone. – M., 1971. – 12 p. –  íàäçàã. : VIII
Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè // Äî 100-ð³÷÷ÿ Congr. intern. sc. prehist. et protohist. (Belgrade, 1971):
Íàö. ìóçåþ ³ñòî𳿠Óêðà¿íè: Ìàòåð³àëè íàóêîâî- Les rap. et les commun. De la delegat. archeol. de l'URSS.
ïðàêòè÷íî¿ êîíô., ïðèñâÿ÷. ̳æíàð. äíþ ìóçå¿â (1997 – List of lit.: p. 11–12.
ð.). – Ê., 1998. – Ñ. 42–59: ³ë. 1446. Childe V. G. Shipenittzi. A late Neolithic station with
1428. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè êóëüòóðíûõ painted pottery in Bukowina. // The Journal of the Royal
çëàêîâ íà ïåðâîáûòíûõ ïîñåëåíèÿõ Ïðóòñêî-Äíåñòðîâñ- Antropological Institute of Great Britain and Ireland. –
êîãî ìåæäóðå÷üÿ / Ç. Â. ßíóøåâè÷, Ìàðêåâè÷ Â. È. // 1923. – 53. – P. 263–288.
Èíòðîäóêöèÿ êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. – Êèøèíåâ, 1970. 1447. Chmilewski W. Pradzeje Polski / Chmilewski W.,
– Ñ. 83–110. Kostrzewski J. Jazdzewski K. – Wyd. 2. – Warszawa;
1429. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå çåìëåäåëèÿ Wroclaw; Krakow, 1965. – 310 s.
â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå ïî ïàëåîýòíîáîòàíè÷åñêèì 1448. Cucuteni. The last Great chalcolithic civilization of
äàííûì / ßíóøåâè÷ Ç. Â., Êóçüìèíîâà Í. Í. // Ôëîðà Europe. – Bucharest, 1997.
è ðàñòèòåëüíîñòü. Áîòàíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. – 1449. Cynkalowski A. Materialy do pradziejow Wolynia i
Êèøèíåâ: Øòèèíöà, 1989. – Ñ. 38–50. Polesia Wolynskiego. – Warszawa, 1961. – 265 s.
1430. ßíóøåâè÷ Ç. Â. Çåìëåäåëèå â ðàííåì Òðèïîëüå // 1450. Cynkalowski A. Osiedle kultury Trypolskiej w Bodakach
Ïåðâîáûòíàÿ àðõåîëîãèÿ: Ïîèñêè è íàõîäêè. – Ê.: nad Horyniem // Wiadomosci Archeologiczne. – T. 34. –
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 315
S. 221–227. per of Volhynia / Sokhatskij M., Klochko V., Mani-
1451. Daszkiewicz M. Technology of the Sofievka type pottery / chev V., Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L. // Baltic-
Daszkiewicz M., Raabe J. // Baltic-Pontic Studies. – Pontic Studies. – Poznan, 2000. ¹ 9. – S. 168–186.
Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 214–228. 1474. Janushevich Z. V. Agricultural evolution north of Black
1452. Demetrykiewicz W. Poszukiwania archeologiczne w Sea from the Neolithic to the Iron Age // Foraging and
powiecie Trembowolskim w Galicyi wschodniej // Mate- farming. The evolution of plant exploitation. – Oxford,
rialy antr.-archeol. ³ etnogr. – Krakow, 1900. – T. 4. 1989. – P. 607–619.
1453. Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzen komisyi 1475. Janushevich Z. V. Fossil remains of cultivated plants in
odbytych w drugiej polowie r. 1898 i r. 1899 // MAAE. the South-West of the Soviet Union // Folia Quaternaria.
– Krakow, 1900. – T. 4. – S. VII–VIII. – Krakow, 1975. – ¹ 46. – S. 23–30.
1454. Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzen komisyi 1476. Janushevich Z. V. Prehistoric food in the South-West of
odbytych w roku 1907 i 1908 // MAAE. – Krakow, the Soviet Union // Bericht Deutche Botanische
1908. – T. 10. – S. X. Geshichte. – 1978. – ¹ 91. – S. 59–66.
1455. Dergachov V. The Migration Theory of Maria Gimbutas 1477. Janushevich Z. V. The specific composition of wheat finds
// The Jornal of Indo-European Studies. – Los Angeles, from ancient agricultural centres in the USSR // Plants
2000. – 28: 3–4. – P. 257–340; and ancient man. – Balkema; Rotterdam, 1984. –
1456. Dergatschov V. Bestattungskomplexe der spaten Tripolje- P. 267–276.
Kultur // Materialien zur Allgemeinen und Verglei- 1478. Janusz B. Zaytki przehistoryczne Galicyi Wschodniej. –
chenden Archaologie. – Mainz am Rhein, 1991. – Bd 45. Lwow, 1918. – 310s.
1457. Dergatschov V. Die aneolithischen und bronzezeitlichen 1479. Jastrzebski S. Uwagi o chronologii i periodyzacji kultury
Metallfunde aus Moldavien // Prahistoriche Bronzefunde. Cucuteni-Trypolie // AP. – 1983. – T. 28. –
– Stuttgart, 2002. S. 100–136.
1458. Dodd-Opritescu A. Consideratii asupra cramicii Cucuteni 1480. Jastrzebski S. Imports of the Trypole culture pottery in
C // Studii si certetari de istorie veche si arheologie. – the Southern-Eastern group of the Funnel Beaker culture
Bucuresti, 1980. – ¹ 31, 4. – P. 547–556. // Memories Archaeologiques. – Lublin, 1985. –
1459. Ellis L. The Cucuteni-Tripolye culture. A Study of S. 71–92.
Technology and origins of Complex Society // BAR 1481. Jastrzebski S. Kultura Cucuteni-Trypolie i jej osadnictwo
International Series. – 1984. – 217. na wyszynie Wolynskiej. – Lublin, 1989.
1460. Ellis L. Analysis of Cucuteni-Tripolye and Kurgan Pottery 1482. Jastrzebski S. The settlement of the Funnel Beaker
and the Implications for Ceramic Technology // Journal of Culture at Grodek Nadbuzny the Zamosc district. Site 1C
Indo-European Studies. – 1987. – Vol. 8. – P. 17–44. brief characteristics // Die Trichterbecherkultur. Neue
1461. Gimbutas M. The Civilization of the Goddess – the World forschungen und hypothesen. Material des Internationalen
of Old Europe. – 1991. Symposium. Dymaczewo, 20–24 September, 1988. –
1462. Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe, Poznan, 1991. – Bd. 2. – S. 189–196.
7000–3500 B.C.: Myths, Legends, Cult Images. – 1974. 1483. Kadrow S. Lublin-Volhynian and Tripolie ciltures spatial
1463. Gimbutas M. The Language of the Goddess: Sacred and chronological relations / Kadrow S., Zakoscielna A.
Images and Symbols of Old Europe. – 1989. // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿
1464. Ginter B. Technika obrobki i tipologia wyrobow kamien- êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáà-
nych paleolitu, mezolitu i neolitu / Ginter B., ðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.-âî
Kozlowski J. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 70–71.
Naukowe, 1990. 1484. Kadrow S. Mutual contacts between Central European
1465. Gusev S. A. Hausmodelle der Tripolje-Kultur // and Tripolyan culture circles in Neolithic // Ãàëè÷ â
Praehistorische Zeitschrift. – 1995. – Bd. 70, heft 2. – äî³ñòî𳿠³ ñåðåäíüîâ³÷÷³. – Ãàëè÷, 2003. – Ñ. 24–28.
S. 175–189. 1485. Kadrow S. Pottery stylistics of the Sofievka-Type, genet-
1466. Guminski W. Grodek Nadbuzny. Osada kultury pucharow ic-cultural qualification cemeteries / Kadrow S., Kosko A.,
lejkowatych. – Wroclaw, 1989. Videiko M. Yu. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995.
1467. Hadaczek K. La colonie industrielle de Koszylowce de – Vol. 3. – P. 200–213.
L'epoque e neolithique: Album des fouilles. – Leopol, 1486. Kadrow S. Sprawozdanie ze studiow i analiz materialow
1914. – 19 p., 33 tabl. zabytkowych z Bilcza Zlotego znajdujacych sie w zbirach
1468. Hadaczek K. Osada przemyslowa w Koszylowcach z epoki Muzeum Archeologicznego w Krakowie / Kadrow S.,
eneolitu: Stud³a do poczatkow cywilizacyi w polud.- Sokhacky M., Tkachuk T. Trela E. // Materialy archeo-
wschod. Europie. – Lwow, T.P.N.P., 1914. logiczne. – 2003. – T. 34. – S. 53–143.
1469. Hadaczek K. Slady epoki tak zwanej archaiczno-myken- 1487. Kadrow S. The absolute chronology of the Sofievka type
skiej we wschodniej Calicyi // Wiadomosci numizmaty- in the light of «Wiggle matching» analysis // Baltic-Pontic
czno-archeologiczne. – Krakow, 1901. – T. 4. – S. Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 141–147.
378–382. 1488. Kandyba O. Die forlaufende Spirale in der bandkeramis-
1470. Hutchinson R. W. Excavations at Niezwiska, Poland, chen Ornamentik // Archiv fur Antropologi/ Neuue Folge.
July, 1926 / Hutchinson R. W., Preston J. P. // Annuals – 1935. – Bd. 23. – S. 266–308.
of Archaeology and Anthropology. – XVII. – Nos. 1–2. 1489. Kandyba O. Kamenne nastroj neolithicke malowane
1930. – P. 19–26. keramiky v Halici // Obzor Praehistoricky. –
1471. Himner M. Etude sur la civilisation premyceniene dans le 1930–1935. – Vol. 9. – P. 32–56.
bassine de la Mer Noire apres des foulies personelles // 1490. Kandyba O. Schipenitz: Kunstund Gerfte elnes
Swiatowit. – Warszawa, 1933. – T. 14. – S. 26–163. neolithishen Dorfes. – Leipzig; Wien, 1937.
1472. Gloger J. Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu // 1491. Kandyba O. S-Spiral in the decoration of the Dniestro-
Swiatowit. – Warszawa,1899. – T. 1. – S. 67–69. Dunabian Neolitic pottery // Amerikan journal of arche-
1473. Issues conkerning tripolye mettalurgy and the virgin cop- ology. – 1936. – Vol. 40, ¹ 2. – P. 228–245
316 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

1492. Kandyba O. The Dniistro-Danubian Region // Oxford communities of Funnel Beaker Culture. – Poznan, 1981.
Universitu Press. – 1932. – P. 27. 1511. Kosko A. The origin of Neolithic-Eneolothic cremation
1493. Kandyba O. Tripilske pamatki ve sbirkach Arche- rites in Europe and Sofievka-type rituals / Kosko A.,
ologickeho Ustavu Karlovy universitu // Pamatky archeo- Videiko M. Yu. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995.
logicke. – 1932. – Vol. 2. – P. 35–38. – Vol. 3. – P. 105–117.
1494. Kirkor A. H. O znaczeniu i waznosci zabytkow pierwot- 1512. Kostrzewski J. Groby eneolityczne ze skieletami skur-
nych oraz umjentnem ich poszukiwaniu // Pamatky czonymi w Bialym Potoku w pow. Czortkowskim //
Archeologicke. – Praha, 1876. – T. 1. Przeglad Archeologiczny. – 1925. – T. 3. – P. 9.
1495. Kirkor A. H. Wycieczka na Podole Galicyjskie // Klossy. 1513. Kostrzewski J. Dzeje polskich badan prehistorycznych. –
– Lwow, 1877. – T. 24. Poznan, 1949.
1496. Kirkor A. H. Zprawozdanie i wykaz zabytkow zlozonych 1514. Kovalyukh N. N. The absolute chronology of the Sofievka
w Akademii Umiejetnosci z wycieczki archeologiczno- – type cemeteries / Kovalyukh N. N. Videiko M. Yu
antropologicznej w roku 1877 // ZWAK. – Krakow, Skripkin V. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1996. –
1878. – T. 2. – S. 16 Vol. 3. – P. 140–146.
1497. Kirkor A. H. Zprawozdanie i wykaz zabytkow zlozonych 1515. Kozlowski L. Budowle kultury ceramiki malowanej w
w Akademii Umiejetnosci z wycieczki archeologiczno- swielte badan przeprowadzonych w Koszylowcach,
antropologicznej w roku 1878 // ZWAK. – Krakow, Niezwiskach I Buczaczu. – Lwow: T.P.N.P., 1930.
1879. – T. 3. – S. 34–37 1516. Kozlowski L. Mlodsza epoka kamienna w Polsce. –
1498. Klochko V. I. Copper objects and questions of the Lwow, 1924. – S. 131, 136, 142, 148.
«Sofievka metallurgy» // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1517. Kozlowski L. Zarys pradziejew Polski poludniowowschod-
1995. – Vol. 3. – P. 235–242. niej. – Lwow, 1939.
1499. Klochko V. I. Glass beads from Sofievka cemetery / 1518. Kruts V. À. Tripolye culture in Volhynia (Gorodsk-
Klochko V. I., Stopiak B. // Baltic-Pontic Studies. – Volhynian group) / Kruts V. À. Ryzhov S. M. // Baltic-
Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 243–246. Pontic Studies. – Poznan, 2000. – Vol. 9. – S. 86–110.
1500. Klochko V. Issues concerning tripolye mettalurgy and the 1519. Krutz W. A. «Osiedla – Giganty oraz niektore problemy
virgin copper of Volhynia / Klochko V., Manichev V., demograficzne kultury trypolskiej//Archeologia Polski. –
Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L., Sokhatskij M. // T. 39. – Z. 1–2. – S. 1–30.
Baltik Pontik Studies. – Poznan, 2000. – S. 168–186. 1520. Kuzminova N. N. Crops and weeds in the Tripolye culture
1501. Klochko V. I. Weaponry of societies of the Northern sites in Moldavia: Palaeoethnobotany and Archaeology.
Pontic culture circle: 5000–700 BC // Baltic-Pontic International Work-Group for Palaeoethnobotany. 8th
Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 2. – P. 40–58. Symposium. Nitra, Nove Vozokany, 1989 // Acta Inter-
1502. Klochko V. I. Weapons from Sofievka type cemeteries / disciplinaria Archaeologica. – 1991. – ¹ 7 – P.
Klochko V. I., Kosko A. // Baltic-Pontic Studies. – 199–201.
Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 228–234. 1521. Majewski K. Chronologia i styl plastyki figuralnej zachod-
1503. Klochko V. I. Radiocarbon dates from the Yamnaya cul- niotrypilskij // Archeologia. – Wroclaw, 1948. – ¹ 2.
ture Barrow at the Tripolye Culture «Giant Settlement» 1522. Majewski K. Figuralna plastyka cykladzka. Geneza i roz-
near Talyanki / Klochko V. I., Krutz V. A. // Baltic- woj form. – Lwow, 1935.
Pontic Studies. – Poznan, 1999. – Vol. 7. – P. 72–79. 1523. Majewski K. Gliniane modele chat kultury ceramiki mal-
1504. Klochko V. A comparative chronology of the Prehistory of owanej na Ukrainie. – Lwow, 1936.
the area between the Vistula and Dneper: 3150–1850 BC 1524. Majewski K. Plastyka terrakotowa kultury ceramiki mal-
/ Klochko V., Kosko A., Szmyt M. // Baltic-Pontic Stu- owanej w zbiorach Lwowskich // Swiatowit. – Warsza-
dies. – Poznan, 1999. – Vol. 7. – P. 264–282. wa, 1938. – T. 17.
1505. Kloczko W. I. Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy 1525. Majewski K. Studia nad kultura Trypilska // Archeologia.
zachodniej jako baza surowcowa matalurgii kolorowej w – Wroclaw, 1947. – ¹ 1.
okresie funkcjonowania kultury trypolskiej / 1526. Makarenko N. Sculpture de la civilization Trypilienne en
Kloczko W. I., Manichev V. I., G. S. Kompanec, Koval- Ukraine // Jahrbuch fur prahistorische und etnografische
chuk M. S. // Folia Praehistorica Posnaniensia. – Poz- Kunst. – Leipzig, 1927. – S. 119–130.
nan, 2003. – T. XI. – S. 47–78. 1527. Mantu C. M. Cultura Cucuteni. Evolutie, cronologie, lega-
1506. Kopernicki Iz. Dalsze poszukiwania archeologiczne w turi. – Ðiatra-Neamt, 1998.
Horodnicy nad Dniestrzem w latach 1878–1882 / Koper- 1528. Manzura I. V. Manifestari culturale in perioada de tranz-
nicki Iz., Przybyslawski Wl. // ZWAK. – 1884. – T. 8. itie // Thraco-Dacica. – 1994. – Vol. 15. – P. 103–119.
– S. 3–32. 1529. Monah D. Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-
1507. Kopernicki Iz. Poszukiwania archeologiczne w Horodnicy Tripolie. – Piatra Neamt, 1997.
nad Dniestrzem w 1877 // ZWAK. – 1878. – T. 2. – 1530. Movsha T. G. The Tripolye–Cucuteni and the
S. 19–72. Lengyel–Polgar cultures // BPS. – 2000. – Vol. 9. – Ð.
1508. Kopernicki I. Z. Recherches d'archeologie prehistorique a 133–167.
Horodnica // Archives slaves de biologie. – Paris, 1886. 1531. Mowscha T. G. Lakalgrouppen und Chronogie der spaten
– T. 1. – S. 198–208. Tripolie-Kultur. – M., 1971. – 13 s. – Â íàäçàã.: VIII
1509. Kosko A. Painted pottery as a symptom of Tripolye «influ- Congr. intern. sc. prehist. et protohist. (Belgrade, 1971):
ence» in the circle of Neolithic Vistula cultures / Kosko A., Les rap. Et les commun. De la delegat archeol. de I'URSS.
Langer J. J., Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies. – 1532. Ossowski G. Sprawozdanie czwarte z wycieczki paleoet-
Poznan, 2000. – Vol. 9. – P. 264–282. nologicznej po Galicyi w roku 1892 // ZWAK. – Krakow,
1510. Kosko A. Udzial poludniowo-wschodnioeuropejskich wzor- 1895. – T. 18. – S. 1–28.
cow kulturowych w rozwoju nizowych spoleczenstw kul- 1533. Ossowski G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetno-
tury pucharow lejkowatych – The share of the South-East logicznej po Galicyi w roku 1890 // ZWAK. – Krakow,
European cultural models in the development of lowland 1891. – T. 15. – S. 1–68.
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 317
1534. Ossowski G. Sprawozdanie trzecie z wycieczki paleoetno- culture in the Steppe and the Forest-steppe of East Europe
logicznej po Galicyi w roku 1891 // ZWAK. – Krakow, in the Late Neolithic and Bronze Age // Prehistoric steppe
1892. – T. 16. – S. 63–110. adaptation and the horse. - Cambridge, 2003. – P.
1535. Ossowski G. Sprawozdanie z wycieczki paleoetnologicznej 287–297. – (McDonald Institute monographs).
po Galicije w r. 1889 // ZWAK. – 1890. – S. 1–17. 1550. Passek T. La ceramique tripolienne. – M.; L., 1935. –
1536. Ovchinnykov E. V. Ritual models of stoves // Bibliotheca 165 p. – (Bul. de L'Acad. de la culture marer. / ÃÀÈÌÊ;
memoriae antiqvitatis. – Piatra Neamt, 1996. – ¹ 2. – Fasc. 122.).
S. 115–119. 1551. Pasternak J. Ruske Karpaty w archeologii. – Praha,
1537. Palaguta I. V. Asezarile ale culturii Cucuteni-Tripolie 1928.
evaluate din bazinul riului Solonet // Revista Arheologica. 1552. Petrenko V. The Alexandrovka barrow. The burial site of
– Chisinau, 1998. – 2. – P. 101–110. the Usatovo culture elite / Petrenko V., Bejlekchy V. //
1538. Palaguta I. V. On the Interaction Device of Funeral practices as forms of cultural identity (bronze and
Heterogeneous Ceramics Assemblages // European Asso- iron ages): 4-th International Colloquium of Funeral
ciations of Archaeologists 9th Annual Meeting, St. Archaeology. – Tulcea, 2000. – P. 47–49.
Petersburg, Russia, 10th–14th September 2003: Final 1553. Petrougne V. F. Petrographical-lithological characteristics
Program and Abstracts. – St. Petersburg, 2003. – P. 64. of stone materials from Late-Tripolye cemeteries of
1539. Palaguta I. V. Painted decoration of Cucuteni-Tripolye Sofievka type // Baltic-Pontic Studies. – Vol. 3. – Poz-
culture: technological and typological aspects / nan, 1995. – P. 190–199.
Palaguta I. V., Starkova E. G. // 32nd International 1554. Petrougne V. F. Àbout some species of lithik raw materi-
Symposium on Archaeometry: Program and Abstracts, als in archeological complexes of the Carpatians and terri-
Mexico city, May 2000. – Mexico, 2000. tories of USSR. // Pàpers for the 1-st international con-
1540. Palaguta I. V. Some Observations on the Structure of ference on prehistoric flint mining and lithic raw material
Cucuteni-Tripolye Ceramic Assemblages // European identification in the Carpatian Basin. – Budapest, 1986.
Associations of Archaeologists 4th Annual Meeting: – Ð. 230.
Abstracts Book, Goteborg, Sweden, September 23–27, 1555. Pogoseva A. P. Die Statuetten Tripolje-Kultur //
1998. – Goteborg, 1998. – P. 167. Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie.
1541. Palaguta I. V. Some Results of Studies on Cucuteni- – Berlin, 1985. – Bd. 7.
Tripolye Decoration Techniques // Archaeometry 98. 1556. Przybyslawski W. Ustep z poszukiwan archeologicznych w
Proceedings of the 31st Symposium, Budapest, Horodnicy nad Dniestrem dokonanych w r. 1878 // Zbior
Wiadomosci do Antropologji Krajowej. – Krakow, 1879.
27 April–1 May 1998 / Ed. by E. Jerem and K. T. Bir?.
– T. 3. – S. 70–73.
– Oxford, 2002. – Vol. 1/2. – P. 627–629. – (BAR,
1557. Przybyslawski W. Repertorium zabytkow przedhisto-
Archaeolingua Central European Series 1). rycxnych Galicji wschodniej. – Lwow, 1906.
1542. Palaguta I. V. Some results of study of Cucuteni-Tripolye 1558. Rook E. Historia badan stanowisk kultury trypolskiej w
decoration techniques // 31st International Symposium on Bilczu Zlotym (Podolia)// Materialy z polsko-ukrainskiej
Archaeometry: Program and Abstracts, Budapest, 27 sesji naukowej «Z archeologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej».
April–1 May 1998. – Budapest, 1998. – P. 107. Ojcow – Krakow 28–29 kwetnia 1999r. – Ojcow, 1999.
1543. Palaguta I. V. To the Problem of Specialization of – S. 29–37.
Productions of the late Stage of Tripolye Culture / 1559. Rook E. Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym
Palaguta I. V., Skakun N., Mateva B., Rindyuk N., Sam- w dawmym powiecie Borszcow, w swietlie zbiorow
zun A., Starkova H., Yakovleva L. // European Associa- krakowskich / Rook E., Trela. E. // Z archeologij Ukrai-
tions of Archaeologists 9th Annual Meeting. St. ny i Jury Ojcowskiej. – Ojcow, 2001. – S. 183–206.
Petersburg, Russia, 10th–14th September 2003: Final 1560. Rook E. Wystawa «Stuka neolitu srodkowej Europy» w
Program and Abstracts. – St. Petersburg, 2003. – P. 88. Museum Archeologicznym w Krakowie // Buletyn
1544. Palaguta I. V. Tripolye-Cucuteni «Binocular» Articles as Informacyjny Zarzadu Muzeow i Ochrony Zabytkow. – N
Local and Chronological Indicators European Associations 136. – S. 18.
of Archaeologists 9th Annual Meeting. Abstracts. – 1561. Samsun A. Preliminary approach of excavated structures
St. Petersburg, 2003. – P. 87. of the site of Bodaki functions and spatial organisation //
1545. Palaguta I. V. Tripolye–Cucuteni Culture in Southeastern Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿
Europe: a Reconstruction of Intercultural Relations during êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáà-
the Middle Period // European Associations of Archaeolo- ðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáàðàæ.: Âèä.-âî
gists 6th Annual Meeting. Lisbon, Portugal, 10th–17th IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 76–77.
September 2000: Final Program and Abstracts. – Lisbon, 1562. Skakun N. N. Le role et l'importance du silex dans le
2000. – P. 141. Chalcolithique du sud-est de l'Europe (sur la base du
1546. Palaguta I. V. Untersuchungen in der Tripol'e B1 – materiel provenant des fouilles du campement de Bodaki)
Siedlung Tatarauca Noua III im Dnestr-Gebiet // Eurasia // La Prehistoire au Quotidien (Melanges offers a Pierre
Antiqua. – Mainz am Rhein, 2004. – Bd. 9. Bonenfant). – Grenoble, 1996. – P. 223–235.
1547. Pashkevich G. A. Early evidence on food plants in the 1563. Sprawozdanie grona C. K. Konserwatorow i korespoden-
Ukraine // Palaeovegetational development in Europe and tow Galicyi Wschodniej. – T. III. – Lwow, 1908.
regions relevant to its palaeofloristic evolution. Procee- 1564. Smiszko M. Tymczasowe sprawozdanie z badan na osadzie
dings of the Pan-European Palaeobotanical Confernce neolitycznej w Horodnicy, pow. Horodenka //
(PEPC). – Vienna, 1994. – P. 69–72. Sprawozdanie Polskiej Akademji Umiejenosci. – Krakow,
1548. Pashkevich G. A. Early farming in Ukraine // Landscape 1939. – T. 44. – ¹ 1.
in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. – 1997. 1565. Sorokin V. Ja. Aspectul regional cucutenian Draguseni-
– P. 267–274. – (Colloquia Pontica; 3). Jura. – Piatra Neamt, 2002. – (Bibliotheca Memoriae
1549. Pashkevich G. A. Palaeoethnoobotanical evidence of agri- Antriquitatis; XI).
318 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß

1566. Sorokin V. Ja. Civilizatiile eneolitice din Moldova. – the Tripolye and Polgar traditions // The western border
Chisinau, 1994. area of the Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies. –
1567. Sprawozdanie ze studiow i wyniki analiz materialow 2000. – Vol. 9. – P. 69–86.
zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza-Zlotego znajduja- 1583. To the Problem of Specialization of Productions of the late
cych sie w zbiorach Muzeum Archeologichnego w Kra- Stage of Tripolye Culture / Skakun N., Mateva B., Pala-
kowie / Kadrow S., Sochackij M., Tkachuk T., Trela E. guta I., Rindyuk N., Samzun A., Starkova H., Yakovle-
// Materialy Archeologichne. – Krakow, 2003. – T. 34. va L. // European Associations of Archaeologists 9th
– S. 53–144. Annual Meeting (St. Petersburg, Russia, 10th–14th
1568. Starkova H. Cucuteni C Ware in Tripolye-Cucuteni September 2003): Final Program and Abstracts. –
Ceramic Assemblages: Rogue Influences or Domestic St. Petersburg, 2003. – Ð. 88.
Traditions? // European Association of Archaeologists 9- 1584. Trabska J. Preliminary results of cucuteni-tripolie pot-
th Annual Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th–14th terymineralogical research painting layers and pigments /
September 2003: Final Program and Abstracts. – St.- Trabska J., Trybalska B., Bytnar K. // Òåçè äîïîâ³äåé
Petersburg, 2003. – Ð. 64. ̳æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðè-
1569. Starkova H. Study of Eneolithic Multi-Component Cera- ï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ
mic Assemblages // 6-th Annual Meeting European Asso- 2001 ðîêó. Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001.
ciation of Archaeologists: Final Program and Abstracts. – – Ñ. 73–74.
Lisbon, 2000. – Ð. 138–139. 1585. Trela E. Kolekcje zabytkow kultury trypolskiej z zbiorach
1570. Starkova H. The Ceramic Assemblages of the Archaeo- Muzeum Archeologicznego w Krakowie // Materialy
logical Contexts of Tripolye-Cucuteni Settlements // Archeologiczne XXXII. – 2001. – S. 53–67.
European Association of Archaeologists 9-th Annual 1586. Trela E. Leon and Teresa Sapiehowie collection of Finds
Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th–14th September from Bilcze Zlote // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ íàóêî-
2003: Final Program and Abstracts. – St.-Petersburg, âî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ éîãî
2003. – Ð. 88. (äèâ. çàïèñ 1395 «To the Problem of ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – Çáà-
Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye ðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. 74–76.
Culture». 1587. Tschykalenko L. E. Die Bedeutung der Schipenitzer
1571. Stojanovski K. Antropologia prehistoriczna Polski // Ansiedlung fur das Verstandnis der ukrainischen bemalten
Prace i materialy antropologiczne. – Krakow, 1948. – T. keramik // Kniega pamiatkowa W. Demetrykiewicza. –
II. – N 1. Warszawa, 1931. – S. 123–134.
1572. Sulimirski T. Copper Hoard from Horodnica on the 1588. Tsvek O. V. Contacts beetwen the Eneolithic tribes of
Dniester // Mitteilungen der Antropologischen Europe and Eastern-Tripolye culture // Cucuteni. – Piat-
Gesellschaft. – Wien, 1961. – T. 41. – P. 91–97. ra Neamt, 1996. – P. 121–130.
1573. Sulimirski T. Polska przedhistoryczna. – London, 1589. Tsvek O. V. The Eastern Tripolye culture and its contacts
1957–59. – Cz. 1–2. with the Eneolithic tribes in Europe // Baltic-Pontic
1574. Sulimirski T. Prehistoric Russia. – London, 1970. Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 111–132.
1575. Sulimirski T. The Probleme of the survival of the Tripoly 1590. Ustep z poszukiwan archeologicznych w Horodnicy nad
Culture. // PPS. – 1950. – Vol. 16. – P. 42–51. – Dniestrem dokonanych w r. 1878 // Zbior Wiadomosci do
(New. series). Antropologji Krajowej. – Krakow, 1879. – T. 3.
1576. Szmyt M. From studies on contacts of Globular Amphora 1591. Videiko M. Yu. Archaeological characteristics of the
and Tripolie cultures // Òåçè äîïîâ³äåé ̳æíàðîäíî¿ Sofievka-type cemeteries // Baltic-Pontic Studies. –
íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Òðèï³ëüñüêèé ñâ³ò ³ 1996. – Vol. 3. – P.15–134.
éîãî ñóñ³äè», ì. Çáàðàæ, 20–25 ñåðïíÿ 2001 ðîêó. – 1592. Videiko M. Yu. Die Crobsiedlungen der Tripoll'e-Kultur
Çáàðàæ.: Âèä.-âî IJÀÇ â ì. Çáàðàæ³, 2001. – Ñ. in der Ukraine. // Eurasia Antiqua. – 1996. – N 1. – Ð.
71–72. 46–80.
1577. Szmyt M. Radiocarbon chronology of the «Akkembetskiy 1593. Vidiko M. Yu. Cemeteries of Sofievka-type. Field
kurgan». A preliminary report/ Szmyt M., Chernya- resrearch, state of publication of sources and general posi-
kov I. T. // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – tion in the systematics of Tripilye culture // Baltic-Pontic
P. 196–203. Studies. – 1995. – Vol. 3. – P. 3–14.
1578. Szmyt M. Tripolye traits in the materials of Central 1594. Videiko M. Yu. Radiocarbon dating chronology of the Late
(Polish) group of the globular Amphora culture – a radio- Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies. – 1999. – Vol.
carbon perspective // Baltic-Pontic Studies. – 1999. – 7. – P. 34–71.
Vol. 3. – P. 211–220. 1595. Videiko M. Yu. Studying Western context of the Tripolye
1579. Sznajder A. Badania s poszukiwania archeologicze w culture: history and some perspectives // Baltic-Pontic
Galicji w ostatnich latach // Przeglad archeologiczny. – Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 7–12.
Lwow, 1876. 1596. Videiko M. Yu. Tripolye and the cultures of Central
1580. Tchernych E. K. Une ancienne variante de la civilisation Europe: facts and character of interactions: 4200–2750
de Gumelnita sur le territorie de l'USSR. – M., 1971. – BC // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – P.
13 p. – Â íàäçàã.: VIII Congr. intern. sc. prehist. et pro- 13–68.
tohist. (Belgrade, 1971): Les rap. et les commun. De la 1597. Videiko M. Yu. Tripolye – «pastoral» contacts. Facts and
delegat. archeol. de l'URSS. – List de Lit.: P. 12–13. character of interactions // Baltic-Pontic Studies. – 1994.
1581. Titov V. C. Tripolye culture in the chronological system of – Vol. 2. – P. 5–28.
neolithic and copper age cultures of South-eastern and 1598. Vovk F. L'industrie premycenienne dans les stations neoli-
Central Europe. – M., 1972 – Â íàäçàã.: VIII Congr. tiques de l'Ukraine // Congres International d'Antropo-
intern. sc. prehist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les logie et Archeologie prehistoriques. Compte-rendu de la
rap. Et les commun. De la delegat. archeol. De l'URSS. XII session, Paris 1900. – Paris, 1902. – P. 401–404.
1582. Tkachuk T. M. The Koshylivtsy group as a synthesis of 1599. Wechler K. P. Zur Chronologie der Tripolje – Cucuteni –
Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß 319
Kultur aufgrund von 14C – Datierungen // Zeitschrift fur
Archaologie – 1994. – Band 28. – S. 7–21.
1600. Zbenovich V. G. The Tripolye culture: Centernary of
Research // Journal of World Prehistory. – 1996. –
199–241.
Íàóêîâå âèäàííÿ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ Â×ÅÍÎÞ ÐÀÄÎÞ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃΠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ
ÊÍÈÆÊÎÂÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²Ì. ²ÂÀÍÀ ÔÅÄËÐÎÂÀ

ÅÍÖÈÊËÎÏÅIJß
ÒÐÈϲËÜÑÜÊί ÖȲ˲ÇÀÖ²¯

ÒÎÌ 1
êíèãà äðóãà

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ ïåðøîãî òîìó

³äåéêî Ìèõàéëî Þð³éîâè÷ (ãîëîâíèé ðåäàêòîð)


Áóðäî Íàòàë³ÿ Áîðèñ³âíà (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð)

Вам также может понравиться