Вы находитесь на странице: 1из 33

16.

СТЕЧАЈ
НАСТАВНИК
АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВ
19.12.2021
ГОДИНА
СТЕЧАЈОТ КАКО ПРАВЕН ИНСТИТУТ

 МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВЕН ИНСТИТУТ И ПРОЦЕСНО-ПРАВЕН ИНСТИТУТ

 ЕДЕН ОД НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕСТАН НА ТД, ЗА ШТО ИМА ПОСЕБНА ПОСТАПКА


ПРЕДВИДЕНА ВО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

 СТЕЧАЈОТ Е ПОВРЗАН СО СТАТУСНИОТ И ДОГОВОРНИОТ АСПЕКТ НА


ТРГОВСКОТО ПРАВО

 СЕ ПРОУЧУВААТ ПРОПИСИ, СУДСКА ПРАКСА, ПРАВНА ТЕОРИЈА


ПОИМ НА СТЕЧАЈ

 ЧЛЕН 5, СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

 СТЕЧАЈ СЕ СПРОВЕДУВА КОГА СТЕЧАЈНИОТ


ДОЛЖНИК Е НЕСПОСОБЕН ЗА ПЛАЌАЊЕ, ИЛИ
МУ ПРЕТСТОИ ИДНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА
ПЛАЌАЊЕ

 ДОЛЖНИКОТ Е НЕСПОСОБЕН ЗА ПЛАЌАЊЕ,


ДОКОЛКУ ВО ПЕРИОД ОД 45 ДЕНА, ОД КОЈА
БИЛО НЕГОВА СМЕТКА, КАЈ КОЈ БИЛО
НОСИТЕЛ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ, НЕ Е
ИСПЛАТЕН ИЗНОСОТ ШТО ТРЕБАЛО ДА БИДЕ
ИСПЛАТЕН ВРЗ ОСНОВА НА ВАЖЕЧКИТЕ
ОСНОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
КОЈ МОЖЕ ДА ЈА ПОВЕДЕ СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 НА ПРЕДЛОГ НА ДОВЕРИТЕЛ, ДОЛЖНИК ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ


ОВЛАСТЕНО СО ЗАКОН

 ДОВЕРИТЕЛОТ ТРЕБА ДА ГО НАПРАВИ ВЕРОЈАТНО


ПОСТОЕЊЕТО НА СВОЕТО ПОБАРУВАЊЕ (НА ПРИМЕР ДА
ПОДНЕСЕ ДОКАЗИ НА СУДОТ ДЕКА СЕ ИСПОЛНЕТИ
УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА)

 ДОЛЖНИКОТ АКО ЈА СТОРИ ВЕРОЈАТНА НЕМОЖНОСТА


ДА ГИ ИСПЛАТИ СВОИТЕ ПОСТОЈАНИ ПАРИЧНИ ОБВРСКИ
НА ДЕНОТ НА НИВНОТО ВТАСУВАЊЕ (НЕЛИКВИДНОСТ)
КОЈ МОЖЕ ДА ЈА ПОВЕДЕ СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

ВО ГОДИНИТЕ 1996 И 1997 ГОДИНА, НА ПРЕДЛОГ НА ТОГАШНИОТ ЗАВОД ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ КОЈШТО, ПО
ИСТЕКОТ НА СЕКОЈ 45 ДЕНА, ЗА ОНИЕ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ШТО ИМАЛЕ БЛОКИРАНО ЖИРО-СМЕТКИ
(СЛУЖБЕНО) ДО МЕСНОНАДЛЕЖНИТЕ СУДОВИ ПОДНЕСУВАЛ ПРИЈАВИ ЗА ОТВОРАЊЕ СТЕЧАЈНИ
ПОСТАПКИ, ПА ОТТАМУ ПРОИЗЛЕГУВА ПОГОЛЕМИОТ БРОЈ ЗАВЕДЕНИ СТЕЧАЈНИ ПРЕДМЕТИ ВО ТИЕ ДВЕ
ГОДИНИ.

ВО ГОДИНИТЕ 2001, 2002 И 2003 ГОДИНА, ТОГАШНАТА АГЕНЦИЈА ЗА БЛОКИРАНИ СМЕТКИ БИЛЕ
ПОДНЕСУВАНИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ОТВОРАЊЕ СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА ЗА СИТЕ ОНИЕ ФИРМИ ШТО ИМАЛЕ
ПОДОЛГО ВРЕМЕ БЛОКИРАНИ СМЕТКИ

ДОЛЖНИКОТ2004 ГОДИНА, ПАК, СЕ ЗАВЕДЕНИТЕ ПОГОЛЕМ БРОЈ ПРЕДМЕТИ И ПРЕДЛОЗИ КОИШТО БИЛЕ
ПОДНЕСУВАНИ ОД УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ, И ТОА ЗА СИТЕ ОНИЕ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ КОИШТО НЕ
УСПЕАЛЕ ДА ГИ УСОГЛАСАТ ПОТРЕБНИТЕ ЗАКОНСКИ БАРАЊА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ
ДРУШТВА.

ОД 2005 ДО 2011 ГОДИНА, ПРЕДЛОЗИТЕ ВО 99% СЛУЧАИ БИЛЕ ПОДНЕСУВАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ-
ДОЛЖНИЦИ КОИШТО, ПОРАДИ СВОЈАТА НЕЛИКВИДНА СОСТОЈБА, САМИ ПОДНЕСУВАЛЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА
ОТВОРАЊЕ СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА. ВО ОВОЈ ПРОЦЕНТ СЕ РАБОТИ ЗА ГОЛЕМ БРОЈ МАЛИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ
ДООЕЛ ИЛИ ЧЕСТО НАРЕКУВАНИ “ЧОВЕК-ФИРМА“, ШТО ЗНАЧИ СО МАЛ БРОЈ ВРАБОТЕНИ ЛИЦА.
СУБЈЕКТИ ВРЗ КОИ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ОТВОРЕНА СТЕЧАЈНА
ПОСТАПКА

НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРОВЕДЕ НАД ИМОТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАД


ФОНДОВИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
ФОНДОВИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ,

ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, НАД ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА,


КАКО И НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА СО ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ, АКО ТИЕ СО ЗАКОН СЕ
ИЗЗЕМЕНИ ОД СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА,

ЗА ОБВРСКАТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ НАД КОИ НЕ СЕ СПРОВЕДУВА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА,


СОЛИДАРНО ОДГОВАРААТ НЕГОВИТЕ ОСНОВАЧИ, ОДНОСНО СОДРУЖНИЦИ ИЛИ
АКЦИОНЕРИ
НАЧЕЛА НА ВОДЕЊЕ НА СТЕЧАЈНАТА
ПОСТАПКА

 СЕ ПОВЕДУВА ПО ПРЕДЛОГ

 ИТНА ПОСТАПКА, СУДОТ МОЖЕ ДА НОСИ ОДЛУКИ И


БЕЗ УСНА РАСПРАВА

 ОДЛУКИТЕ СЕ НОСАТ ВО ФОРМА НА ЗАКЛУЧОК (НАЛОГ


НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ИЛИ ОРГАН НА СТЕЧАЈНАТА
ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА) И
РЕШЕНИЕ (ЗА ОСТАНАТИТЕ ДЕЈСТВИЈА)
ЦЕЛТА НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 КОЛЕКТИВНО НАМИРУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ НА СТЕЧАЈНИОТ ДОЛЖНИК


-со впаричување на должниковиот имот и распределба на остварените средства (приходи) на
доверителите
-или со склучување на посебен договор за порамнување на побарувањата утврдени со планот за
реогранизација што е насочен кон натамошно одржување на должниковиот деловен потфат
 РЕОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО
-процес во кој добрата, финансиската состојба и одржливоста на претпријатието на должникот
можат да се обноват
-а претпријатието може да продолжи да функционира, со употреба на повеќе средства утврдени со
овој закон, а пред се со отпишување на долгот, одложување на долгот, преобразба на долгот во удел
на друштвото и продажба на претпријатето како целина или дел од него
РЕОРГАНИЗАЦИЈА
 СЕ СПРОВЕДУВА СПОРЕД ПЛАН ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈШТО СЕ СОЧИНУВА ВО ПИСМЕНА ФОРМА

 ПРАВОСИЛНОТО СУДСКО РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОДОБРУВА


ПЛАНОТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА Е ИЗВРШНА ИСПРАВА

 ЛИЦЕТО КОЕ Е ОВЛАСТЕНО СО ПЛАНОТ ЗА


РЕОРГАНИЗАЦИЈА ДА ГО ИЗВРШИ, ИМА ПРАВО И ОБВРСКА
ДА ГО СПРОВЕДУВА ПЛАНОТ И ОБВРСКА ДА ПОДНЕСЕ
БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И ДРУГИ
ЈАВНИ РЕГИСТРИ, ВО ЦДХВ, КХВ И ВО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДРУГИ ОРГАНИ, АКО Е ОПРЕДЕЛЕНО СО ПОСЕБЕН
ПРОПИС
 ДА МУ СЕ ДОПУШТИ НА ДОЛЖНИКОТ ДА ПРОДОЛЖИ ДА
УПРАВУВА И РАСПОЛАГА СО ДЕЛ ОД ИМОТОТ

 ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ДЕЛ ИЛИ ЦЕЛ ИМОТ НА ПОСТОЈНИ ЛИЦА ИЛИ


ЛИЦА КОИ СЕ ОСНОВАЧИ

 ДОЛЖНИКОТ ДА СЕ СПОИ СО ЕДНО ИЛИ ПОВЕЌЕ ЛИЦА

ПЛАН ЗА  ДА СЕ ПРОДАДЕ ЦЕЛ ИЛИ ОД ИМОТОТ НА ДОЛЖНИКОТ

РЕОРГАНИЗАЦИЈА
 ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НАЧИНОТ НА НАМИРУВАЊЕ НА
ДОВЕРИТЕЛИТЕ

 ДА СЕ НАМАЛАТ ИЛИ ОДЛОЖАТ ОБВРСКИТЕ НА ДОЛЖНИКОТ

 ОБВРСКИТЕ НА ДОЛЖНИКОТ ДА СЕ ПРЕТВОРАТ ВО КРЕДИТ И ДА


СЕ ДАДЕ ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДРУГО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ
НА ДОЛЖНИКОТ
ПЛАН ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА

 ПРИЧИНИ ЗА МАЛИОТ БРОЈ ПЛАНОВИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА:

 ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА КАПИТАЛОТ (НЕ ПОСТОЕЊЕТО НА УРЕДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ИМОТОТ);
 НЕМАЊЕ ПАЗАР, ПРЕД СЀ, ПОРАДИ РАСПАДОТ НА ПОРАНЕШНАТА СФРЈ;
 ЛОШАТА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА СОСТОЈБА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ
СУБЈЕКТИ;
 НАРУШЕНИТЕ МЕЃУЧОВЕЧКИ ОДНОСИ ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ; И
 ОТСУСТВОТО НА СООДВЕТНА ЕДУЦИРАНОСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СТЕЧАЈНАТА
ПОСТАПКА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗГОТВУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАН ЗА
РЕОРГАНИЗАЦИЈА
ОРГАНИ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ

 СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК

 ОДБОР НА ДОВЕРИТЕЛИ

 СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ
СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ

 СОВЕТ ОД 3 СУДИИ, ОД КОИ ЕДЕН Е ПРЕТСЕДАТЕЛ

 НАДЛЕЖЕН ДА ОДЛУЧУВА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА, ОДЛУЧУВА ЗА ОТВОРАЊЕ НА


СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА, ОДЛУЧУВА ЗА ПРИГОВОРИТЕ НА СТЕЧАЈНИОТ СУДИЈА, ОДЛУЧУВА ПО
ПРИГОВОРИТЕ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ, СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ

 ОПРЕДЕЛУВА КОИ РАБОТИ ТРЕБА ДА СЕ ЗАВРШАТ ВО ТЕКОТ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 ОДОБРУВА ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК

 ОДОБРУВА ИСПЛАТА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ

 НОСИ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА


СТЕЧАЈНИОТ СУДИЈА

 СУДИЈА ПОЕДИНЕЦ

 НАДЛЕЖЕН ЗА СИТЕ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО СТЕЧАЈНАТА


ПОСТАПКА

 ВРШИ НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК И


МУ ДАВА УПАТСТВА, КОИ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК

 ДА АЖУРИРА СМЕТКОВОДСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ДО ДЕНОТ НА ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈНАТА


ПОСТАПКА

 ДА СОСТАВИ ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

 ДА МУ ПОДНЕСЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ

 ДА СОСТАВИ КОМИСИЈА ЗА ИНВЕНТУРА И ПОЧЕТЕН СТЕЧАЕН БИЛАНС

 ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ЗАВРШУВАЊЕ НА ЗАПОЧНАТИТЕ РАБОТИ

 ДА СПРЕЧИ НАСТАНУВАЊЕ НА ШТЕТА НА СРЕДСТВАТА НА ДОЛЖНИКОТ

 ДА ГИ ПРЕТВОРИ ВО ПАРИ ПРЕДМЕТИТЕ НА ДОЛЖНИКОТ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО СТЕЧАЈНАТА


МАСА
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК

 ГО ОПРЕДЕЛУВА СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ ДО РЕШЕНИЕ ЗА ОТВОРАЊЕ


НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА

 СЕ РАБОТИ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ИМА СООДВЕТНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА

 ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТЕЧАЕН УПРАВНИК, МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ


СТЕЧАЕН СОВЕТ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ, ИЛИ ПРЕДЛОГ НА
СТЕЧАЕН СУДИЈА, ОДБОР ИЛИ СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ

 ПРАВО НА НАГРАДА, ПРАВО НА НАДОМЕСТ ЗА НАПРАВЕНИ


ИЗДАТОЦИ И ТРОШОЦИ
ОДБОР НА ДОВЕРИТЕЛИ

УЛОГАТА Е ДА ГИ ЗАШТИТИ ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

ГО ОПРЕДЕЛУВА СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ И БРОЈЧАНО ТРЕБА ДА БИДЕ НЕПАРЕН

ИМА ПРАВО ДА ГИ РАЗГЛЕДА ИЗВЕШТАИТЕ НА СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК ЗА ТЕКОТ НА СТЕЧАЈНАТА


ПОСТАПКА И ЗА СОСТОЈБА НА СТЕЧАЈНАТА МАСА И ДА ГИ ПРЕГЛЕДУВА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ И ВКУПНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБВРСКА ДА ГИ ИЗВЕСТУВА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ЗА ТЕКОТ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА И ЗА СОСТОЈБАТА НА


СТЕЧАЈНАТА МАСА
СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ

УЧЕСТВУВААТ СИТЕ ДОВЕРИТЕЛИ СО ПРАВО НА ОДВОЕНО НАМИРУВАЊЕ, СИТЕ


СТЕЧАЈНИ ДОВЕРИТЕЛИ, СТЕЧАЕН УПРАВНИК И ДОЛЖНИК
1
СОБРАНИЕТО ГО ВОДИ СТЕЧАЕН СУДИЈА НА ПРЕДЛОГ НА СТЕЧАЕН УПРАВНИК, ОДБОР
НА ДОВЕРИТЕЛИ, НАЈМАЛКУ 5 РАЗЛАЧНИ ИЛИ СТЕЧАЈНИ ДОВЕРИТЕЛИ
2
ПРАВО НА ГЛАС ИМААТ ДОВЕРИТЕЛИТЕ КОИ ГИ ПРИЈАВИЛЕ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА, А
НЕ ГИ ОСПОРИЛ СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК, НИТУ НЕКОЈ ОД ДОВЕРИТЕЛИТЕ СО ПРАВО
НА ГЛАС
3
ПРАВО ДА БАРА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК ЗА ИЗВЕШТАЈОТ И ТЕКОТ
НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА, ЗА СОСТОЈБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТЕЧАЈНА МАСА
РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕТО

 СТЕЧАЈНИОТ СУДИЈА СО РЕШЕНИЕ ЗА


ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА,
ГО ИМЕНУВА И СТЕЧАЈНИОТ
УПРАВНИК

 СЕ ПОВИКУВААТ ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО
РОК ОД 15 ДЕНА ОД ОБЈАВУВАЊЕТО НА
РЕШЕНИЕТО ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК, ДА
ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА
КАЈ СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК
 ИЗЛАЧНИ ДОВЕРИТЕЛИ
-лица кои врз основа на некое стварно или лично право може да
докажат дека некој предмет не спаѓа во стечајната маса
 РАЗЛАЧНИ ДОВЕРИТЕЛИ
-лица кои имаат заложно право, или право на намирување на некој
РАЗЛИЧНИ предмет, како што е запишано во јавни книги (катастар)
-право на одвоено намирување од наведените предмети или права
ВИДОВИ НА според правила на извршна постапка

ДОВЕРИТЕЛИ  ДОВЕРИТЕЛИ НА СТЕЧАЈНАТА МАСА


-право да ги намират трошоците на стечајната постапка пред
намирувањето на стечајните доверители
 СТЕЧАЈНИ ДОВЕРИТЕЛИ
-лица кои на денот на отворање на стечајната постапка имаат
побарување, кои се распоредени по исплатни редови
 ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ВРЗ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

 ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ВРЗ СУДБИНАТА НА


ПРАВНИ ПОСТОЈНИТЕ ПАРНИЦИ

ПОСЛЕДИЦИ  ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ВРЗ ПРАВНАТА СУДБИНА НА


ОД ОТВОРАЊЕ ДОГОВОРИТЕ

НА СТЕЧАЈНА  ЗАБРАНА ЗА ОТУЃУВАЊЕ ИЛИ ЗА ОПТОВАРУВАЊЕ НА


ПОСТАПКА ИМОТОТ НА ДОЛЖНИКОТ

 ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА


ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТЕЧАЈНИОТ ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ ОРГАНИ НА
УПРАВУВАЊЕ

ПРЕСТАНУВААТ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА


ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ, УПРАВИТЕЛОТ,
ДИРЕКТОРОТ ИЛИ ДРУГ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ,
ЗАСТАПНИЦИ, ПОЛНОМОШНИЦИ, КАКО И НА
ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА НАДЗОР

ОВИЕ ПРАВА ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕ СО


ИМОТ И ДРУГИ ПРАВА ПРЕМИНУВААТ НА
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ ПОСТОЈНИТЕ
ПАРНИЦИ

 ПАРНИЦИТЕ КОИ ШТО БИЛЕ ВО ТЕК, ЌЕ ГИ ПРЕЗЕМЕ СТЕЧАЈНИОТ


УПРАВНИК, ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДОЛЖНИКОТ

 АКО СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК ГО ПРИЗНАЕ ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ


ИЛИ СЕ ОТКАЖЕ, СПРОТИВНАТА СТРАНКА ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ
ОСТВАРИ ТРОШОЦИТЕ НА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА САМО КАКО
СТЕЧАЕН ДОВЕРИТЕЛ

 ВО СПРОТИВНО, ПАРНИЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЌЕ СЕ НАМИРАТ КАКО


ДОЛГОВИ НА СТЕЧАЈНАТА МАСА. СТЕЧАЈНИТЕ ДОВЕРИТЕЛИ
МОЖАТ ДА ГИ ОСТВАРАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА СПРЕМА
ДОЛЖНИКОТ САМО ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА.
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

 ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА РАБОТА МЕЃУ


ДОЛЖНИКОТ И НЕГОВИТЕ РАБОТНИЦИ ПОД УСЛОВИ
УТВРДЕНИ СО ЗАКОН, РАСКИНУВАЊЕ НА
МЕНАЏЕРСКИТЕ ДОГОВОРИ

 ОПРЕДЕЛЕН БРОЈ РАБОТНИЦИ МОЖЕ ДА БИДАТ


ЗАДРЖАНИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ЗАПОЧНАТИ РАБОТИ
ИЛИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТОТ НА ДОЛЖНИКОТ
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ СКЛУЧЕНИТЕ
ДОГОВОРИ

 ВО ПОГЛЕД НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ, СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК


ИМА ПРАВО НА ИЗБОР.

 АКО ДОЛЖНИКОТ И НЕГОВИОТ СОДОГОВОРНИК НА ДЕНОТ НА


ОТВОРАЊЕТО НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА, НЕ ИСПОЛНИЛЕ ИЛИ НЕ
ИСПОЛНИЛЕ ВО ЦЕЛОСТ НЕКОЈ ДВОСТРАНО ТОВАРЕН ДОГОВОР,
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК МОЖЕ ДА ГО ИСПОЛНИ ДОГОВОРОТ
НАМЕСТО ДОЛЖНИКОТ И ДА БАРА ИСПОЛНУВАЊЕ ОД ДРУГАТА
ДОГОВОРНА СТРАНА.
 СПОРЕД ЗАКОНСКАТА ФОРМУЛАЦИЈА, ВО СЛУЧАИТЕ КОГА
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК ЌЕ ГО ОДБИЕ ИСПОЛНУВАЊЕТО НА
ДОГОВОРОТ, ДРУГАТА ДОГОВОРНА СТРАНА МОЖЕ ДА ГИ ОСТВАРУВА
СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА, ПОРАДИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ САМО КАКО
СТЕЧАЕН ДОВЕРИТЕЛ. АКО ДРУГАТА ДОГОВОРНА СТРАНА Е ДОЛЖНА
ПРВА ДА ГО ИСПОЛНИ ДОГОВОРОТ И АКО ТАА ГО ПОВИКА
СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК ДА СЕ ИЗЈАСНИ ЗА СВОЕТО ПРАВО НА
ИЗБОР, УПРАВНИКОТ Е ДОЛЖЕН ВО РОК ОД ОСУМ ДЕНА СО
ПРЕПОРАЧАНА ПРАТКА ДА ЈА ИЗВЕСТИ ТАА ДОГОВОРНА СТРАНА
ДАЛИ ИМА НАМЕРА ДА ПОБАРА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ. АКО
НЕ ПОСТАПИ ТАКА, СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК НЕМА ДА МОЖЕ ДА
БАРА ИСПОЛНУВАЊЕ.
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ ПОТРАЈНИ ОБВРЗНИ
ОДНОСИ

ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУП НА НЕДВИЖНОСТИ ИЛИ


ПРОСТОРИИ ВО КОИ ДОЛЖНИКОТ СЕ ПОЈАВУВА
КАКО ЗАКУПОДАВЕЦ, ОСТАНУВААТ ВО СИЛА ВО
КОРИСТ НА СТЕЧАЈНАТА МАСА.

ВО СПРОТИВНОСТ, СТЕЧАЈ ВРЗ ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ


КОМПАНИИ, ДИСТРИБУТЕРИ, ЛОГИСТИЧКИ
ОПЕРАТОРИ, ДАВАЧИ И СТЕКНУВАЧИ НА ЛИЦЕНЦИ
ЌЕ ПРЕДИЗВИКА ХАОС ВО БИЗНИС ОДНОСИТЕ СО
ПАРТНЕРИТЕ
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ ДОГОВОРИ ЗА
ЛИЦЕНЦА

 ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦА МОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ ВО


СИТУАЦИЈА ДА ТРЕБА ДА ГО ПРЕНЕСЕ СВОЈОТ
УНИКАТЕН БРЕНД ИЛИ ТЕХНОЛОГИЈА НА
ПРОИЗВОДСТВО НА НОВ, НЕПОЖЕЛЕН СТЕКНУВАЧ НА
ЛИЦЕНЦАТА. СТЕКНУВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦА МОЖЕ ДА
БИДЕ БЛОКИРАН ВО ПОГЛЕД НА КОРИСТЕЊЕТО НА
ПРЕНЕСЕНИТЕ ПРАВА.

 СОГЛАСНО ЗОО, ОТВОРАЊЕТО НА СТЕЧАЈНАТА


ПОСТАПКА ВРЗ СТЕКНУВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦА
ПРЕТСТАВУВА ОСНОВ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
ОД СТРАНА НА ДАВАЧОТ НА ЛИЦЕНЦАТА.
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД
СТЕЧАЈОТ ВРЗ ДОГОВОРИ
ЗА ЛИЗИНГ

 ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЗИНГ ИМА ПРАВО ВО


СЛУЧАЈ КОГА ЌЕ СЕ ОТВОРИ СТЕЧАЈНА
ПОСТАПКА НАД КОРИСНИКОТ НА ЛИЗИНГ,
ДА ГО ИЗДВОИ ПРЕДМЕТОТ ДАДЕН НА
КОРИСТЕЊЕ ОД ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ
(ИЗЛАЧНО ПРАВО).

 ПЛАТЕНИТЕ РАТИ НЕ СЕ ОСНОВ ЗА


НЕОСНОВАНО ЗБОГАТУВАЊЕ НА
ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЗИНГ, ТУКУ ПЛАТЕНИ
ЗАКУПНИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА
ПРЕДМЕТОТ НА ЛИЗИНГ. СО ОВА ОДРЕДБА
СЕ ОБЕЗБЕДУВА КОМПЛЕТНА ЗАШТИТА НА
ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЗИНГ (ПРАВО НА ИЗЛАЧНА
ТУЖБА).
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД СТЕЧАЈОТ ВРЗ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЗИНГ

КОГА ДАВАТЕЛОТ НА ЛИЗИНГ ЌЕ ОТИДЕ ВО СТЕЧАЈ, КОРИСНИКОТ ИЛИ


СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК МОЖЕ ДА БАРААТ:

-исполнување на договорот за финансиски лизинг;

-лизинг во целост по што стечајниот управник е должен веднаш да ја пренесе сопственоста на


предметот на финансиски лизинг на корисникот на лизинг согласно со договорот за лизинг;

-спроведување на постапка за пренесување на договорите за финансиски лизинг на друг давател на


финансиски лизинг од Република Македонија; и

-продолжување на договорот за лизинг.


КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО СТЕЧАЈ
ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ СТЕЧАЈ СО НЕСОВЕСНО РАБОТЕЊЕ (ЧЛЕН 255 ОД КЗ)

-со неразумно трошење и отуѓување предмети и права за несразмерно ниска цена, со прекумерно задолжување, со
преземање несразмерни обврски, склучување или обновување договори со лица неспособни за плаќање,

-со пропуштање да се оствари побарување или на друг начин ги повредува своите должности при управувањето со
имотот или при водењето на работите и со тоа ќе предизвика стечај

ЛАЖЕН СТЕЧАЈ (ЧЛЕН 254 ОД КЗ)

-лице кое ќе предизвика стечај со намера да ја избегне обврската за плаќање,

-со привидно продавање на имотот или негов дел, со префрлање на средства на други сметки или отстапување без
надоместок или отуѓување со несразмерно ниска вредност,

-со склучување лажни спогодби за долг или признавање невистинити побарувања или со прикривање, уништување,
преправање или водење деловни книги така што да не може да се утврди неговата вистинска имотна состојба
ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

 ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА КОИ ГО ДОВЕЛЕ ДОЛЖНИКОТ ВО СТЕЧАЈ СО


НЕСОВЕСНО РАБОТЕЊЕ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАЛЕ ЛАЖЕН СТЕЧАЈ, ЗА
ШТО СЕ ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА СУДСКА ПРЕСУДА, НЕ МОЖЕ
ДА СЕ ЈАВАТ КАКО ОСНОВАЧИ ИЛИ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИ НА
УПРАВУВАЊЕ ИЛИ НАДЗОР ВО НОВООСНОВАНИ ДРУШТВА И КАКО
ТРГОВЦИ-ПОЕДИНЦИ, ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ ОД ДЕНОТ НА
БРИШЕЊЕ НА ДРУШТВОТОТ ОД ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР. ОВАА
ЗАБРАНА СЕ ОДНЕСУВА И НА ТРГОВЕЦОТ-ПОЕДИНЕЦ КАКО
СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК.
ГЛАВНИ ПРАШАЊА

1 2 3 4 5 6 7

КОИ ТРГОВСКО КОГА СЕ КОИ СЕ НАЧЕЛА КОЈА Е ЦЕЛТА КОЈА Е ЦЕЛТА КОИ СЕ ВО КОЈ РОК
ПРАВНИ ОТПОЧНУВА СО ЗА ВОДЕЊЕ НА КОЈА ТРЕБА ДА НА ПРАВНИТЕ ТРЕБА
ПРАШАЊА СЕ СТЕЧАЈНА СТЕЧАЈНА СЕ ПОСТИГНЕ ПОСТАПКАТА ПОСЛЕДИЦИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ДА
ДЕЛ ОД ПОСТАПКА НАД ПОСТАПКА? СО ЗА СТЕЧАЈНАТА ГИ ПРИЈАВАТ
ПРАВНИОТ НЕКОЕ СТЕЧАЈНАТА РЕОРГАНИЗАЦИ ПОСТАПКА? СВОИТЕ
ИНСТИТУТ ТРГОВСКО ПОСТАПКА? ЈА НА ПОБАРУВАЊА ЗА
“СТЕЧАЈ“? ДРУШТВО? ТРГОВСКИТЕ ДА МОЖЕ ДА
ДРУШТВА? ИМААТ СТАТУС
НА СТЕЧАЕН
ДОВЕРИТЕЛ?
ГЛАВНИ ПРАШАЊА

КОИ СЕ ПРАВНИТЕ КОИ СЕ ПРАВНИТЕ КОИ СЕ ПРАВНИТЕ


ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД
ОТВОРАЊЕ НА ОТВОРАЊЕ НА ОТВОРАЊЕ НА
СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА
ВРЗ ОРГАНИТЕ НА ВРЗ ПОСТОЕЧКИТЕ ВРЗ СУДБИНАТА НА
УПРАВУВАЊЕ? СУДСКИ ПОСТАПКИ? ДОГОВОРИТЕ?

КОИ СЕ ПРАВНИТЕ
КОИ СЕ ПРАВНИТЕ КОИ СЕ ПРАВНИТЕ
ПОСЛЕДИЦИ ОД
ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД
ОТВОРАЊЕ НА
ОТВОРАЊЕ НА ОТВОРАЊЕ НА
СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА
СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА
ВРЗ СУДБИНАТА НА
ВРЗ СУДБИНАТА НА ВРЗ СУДБИНАТА НА
ДОГОВОРОТ ЗА
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАКУП? ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЗИНГ?
ЛИЦЕНЦА?

Вам также может понравиться