Вы находитесь на странице: 1из 5

Дадено

Величина Стойност Мерна единица Използвана формула


H 0.000 m
TH 288.000 K
pH 101300.000 Pa
π к* 8.700 -
cH 0.000 m/s
σвх.у 0.980 -
Gвх 104.000 kg/s
k 1.400 -
R 287.140 -
Изходни данни
c1a 200.000 m/s
d 0.420 -
uk 330.000 m/s
Mw1 0.820 -
Mw1k <1.03 -
1. Оценка на стойността на Мw1 в периферното сечение (ρ=const)
c 21a
TH−
k
T1  2  R
268.099 K  k −1
a1 328.291 m/s  kRT 1
w1 269.198 m/s a 1 M w1

u1
c1u
253.091 m/s 
uk 
1d 
2

72.903 m/s u 1− w12c 21a 


ρ 0.560 -
c 1u
2 1− −
μ 0.304 - u1
1d 2
(D/Dk) 2
0.588 - 2
2
D
μk  
0.179 - Dk
k
u k 1− −
c1uk 115.705 m/s 2
c1ak 150.453 m/s  c 2
1a −21−2 u 2k −u21 
c1k 189.799 m/s  c 2
1ak c21uk 
2
c1k
TH−
k
T1k 270.078 K  2  R
 k −1
w1k 261.836 m/s  c1ak
2
u k −c1k 2 
w1k
Mw1k 0.795 -  kRT в 
2. Определяне параметрите на въздуха за средния радиус на работното колело
c1 212.873 m/s  c2
1a
2
c1u 
c 21cp
TH−
k
T1  2  R
265.455 K  k −1
a1 326.668 m/s  kRT 1
w1 267.868 m/s a 1 M w1
c1u 74.897 m/s u 1− w12c 21a 
c1 213.564 m/s  c 2
1a
2
c1u 
c 21cp
TH−
k
T1* 288.260 K
 2  R
 k −1
pв* 99274.000 Pa  вх.у. p H
p1* 98777.630 Pa  BHA p B
k
* T 1   k−1 
p1 p1 
74025.727 Pa T *1
p1
ρ1 0.971 kg/m3
RT 1
3. Определяне параметрите на компресора на входа в първото стъпало
kG 0.990 -

G вх
F1 0.541 m2  k G c 1a 1 

Dk1
Dвт1
0.915 m

0.384 m
 4F1

dD k1
1−d 2

 Dk1 −Dвт.1 
h1 0.265 m
2
4. Определяне на параметрите на въздуха и размерите на проточната част на изхода на
компресора
ck 160.000 m/s
ηст*
0.880 -
 k−1
∗  
k
k −1
 k−1
ηк* 0.840 - 
∗
k  ст∗ 
−1


k
pk* 863683.800 Pa  k∗ p B∗
 k−1
∗  
k
k −1
Тк* 581.341 К T B∗ 1 
k ∗
ck
λк 0.363 - 18.3 T k ∗
1 1
 k−1 2   k−1   k 1  
q(λk) 0.541 - k 1−  k    k−1
 k1 2
G вх  T k ∗
Fk 0.134 m2
 k G mp k∗ q k 
Dk.k 0.820 m
Dвт.k 0.649 m

0.792 -
 D kk −D вт.k 
hk 0.085 m 2
5. Определяне сумарните параметри на компресора
k
Lk 294805.112 J/kg R T k *−T *a 
 k−1
Nk 30659731.613 W Lk Gвх
 60 u k1 
n 5288.000 min-1   Dk 
c 2k
T *k −
k
Tk 2   R
568.605 K k −1
k
Тk  

pk pk ∗ *
  k−1 
799249.967 Pa Tk
pk
πк 8.051 - pb
 k−1
k  
Lад.к 217355.051 J/kg RT 1 k k
−1
 k−1
 ст
ΣLад.ст Lад.k
227.757 kJ/kg k
6. Определяне броя на стъпалата на компресора
Lад.1 17.231 kJ/kg  cp u2cp ст1
Lад.2 20.677 kJ/kg 1.2 Lад.1
b/t 1.300 -

1.5
t
(Δwu/ca)ср 0.696 -
1.51.5 
b
wu
Δwu.ср   c
135.734 m/s c a cp a.cp

Dср.к 0.740 m
  D2kk D2вт.к 

D
2

uср.к  cp.k
204.653 m/s 60

 Lад.1 Lад.2 
T 1
k
Т3  R ст
265.498 K  k −1
ст
T 3  k  k−1  
p3 74062.548 p1 
T1
p3
ρ3 0.972 kg/m3 RT 3
Gвх
F3 0.541 m2  k G 3 c a3
Dk.3 0.914 m
Dвт.3 0.384 m
Dср.3 0.701 m

Dcp.3
uср.3 194.089 m/s 
60
Dcp.3

60
u cp.3ucp.k 
uср 199.371 m/s
2
Lад.ср 23.814 J/kg  w u.ср. u.ср.ст
 ∑ Lад.ст.−L ад.1−Lад.2 
zk 10 -
2
Lад.сp.
N на стъпалото в-в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 к-к
параметри
Lад.ст, kJ/kg 0.00 17.23 20.68 21.81 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 26.31
ca1.ср, m/s 0.00 175.23 175.23 175.23 175.23 173.00 171.00 168.00 165.00 163.00 160.00
cu1.ср, m/s 0.00 50.49 23.67 9.57 8.18 6.77 8.09 10.22 13.74 0.00 0.00
ΔTст, K 0.00 19.48 23.38 24.67 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 29.75
Тi, K 288.00 265.46 308.32 332.98 359.69 386.40 413.11 439.81 466.52 493.23 568.60
pi, Pa 101300.00 74025.73 ### 148782.27 188692.21 235267.24 289043.36 350559.57 420357.63 498981.96 799249.97
ρi, kg/m3 0.97 0.97 1.33 1.56 1.83 2.12 2.44 2.78 3.14 3.52 4.90
Fi, m2 0.541 0.452 0.385 0.328 0.286 0.252 0.225 0.203 0.183 0.134
Dk.i, m 0.915 0.836 0.772 0.728 0.697 0.679 0.670 0.669 0.676 0.820
Dвт.i, m 0.384 0.351 0.324 0.335 0.349 0.373 0.402 0.435 0.473 0.649
di 0.420 0.420 0.420 0.460 0.500 0.550 0.600 0.650 0.700 0.792
hi, m 0.265 0.243 0.224 0.197 0.174 0.153 0.134 0.117 0.101 0.085