Вы находитесь на странице: 1из 26

07

464
01

02

TECHNIKA 03.1

LUTOWNICZA 03.2

04

05.1

05.2
SPIS TREŚCI

1. Materiały do lutowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468


1.1. Luty srebrne bezkadmowe�����������������������������������������������������������������������������������������������������468
05.3
1.2. Luty srebrne specjalnego przeznaczenia�������������������������������������������������������������������������������469
1.3. Luty trójwarstwowe - TRIMETALE ����������������������������������������������������������������������������������������� 470
1.4. Luty miedziano - fosforowe��������������������������������������������������������������������������������������������������� 470
1.5. Luty mosiężne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 471 05.4
1.6. Luty na bazie niklu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 471
1.7. Luty miękkie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 472
1.8. Luty aluminiowe i cynkowe��������������������������������������������������������������������������������������������������� 473
1.9. Topniki������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 473 06
2. Zastosowanie materiałów do lutowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
2.1. Lutowanie węglików spiekanych������������������������������������������������������������������������������������������� 475
2.2. Wymienniki ciepła �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������477
2.3. Urządzenia grzewcze, chłodnicze, klimatyzacje ������������������������������������������������������������������� 478 07
2.4. Urządzenia pomiarowe����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 479
2.5. Konstrukcje elektrotechniczne�����������������������������������������������������������������������������������������������480
2.6. Kolektory słoneczne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������481
2.7. Grzejniki ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������482 08
2.8. Konstrukcje rurowe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������483
2.9. Lampy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������484
2.10. Jubilerstwo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������485
3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 09
3.1. Urządzenia tlenowo-wodorowe do lutowania i grzania, produkujące gazy osobno. �����������486
3.2. Urządzenia tlenowo-wodorowe do lutowania i grzania, produkujące mieszankę gazów ���487

465
10
TECHNIKA LUTOWNICZA

Wstęp
Lutowanie jest najstarszym procesem spawalniczym. Jest to metoda łączenia materia-
łów zapewniająca połączenie o fizycznej ciągłości, wykonane spoiwem o temperaturze
topnienia niższej niż temperatura topnienia materiałów łączonych. Materiały dodatkowe
które są niezbędne w procesach lutowania to lut oraz topnik lutowniczy. Spoiwo do luto-
wania (lut) jest to metal lub stop metali przeznaczony do utworzenia lutowiny w proce-
sie lutowania. Luty dzielą się na luty miękkie, o temperaturze topnienia nie przekracza-
jącej 450°C oraz na luty twarde, o temperaturze topnienia powyżej 450°C. Warunkiem
utworzenia lutowiny jest odpowiednia zwilżalność i rozpływność lutu, czyli zdolność roz-
topionego lutu do zwilżania materiału lutowanego oraz rozpływania się po tym materia-
le. Zasadniczą rolę w tym procesie spełnia topnik lutowniczy. Jest to substancja nieme-
taliczna, która w procesie lutowania zapewnia wymaganą zwilżalność i rozpływność
lutu na materiale lutowanym, przez redukcję tlenków występujących na powierzch-
niach materiału lutowanego i lutu oraz zapobieganie ponownemu ich utlenianiu się.
W niektórych procesach lutowania rolę topnika spełniają odpowiednie atmosfery gazowe
lub próżnia, a niekiedy bardzo aktywne odtleniacze zawarte w lucie.

Przygotowanie elementów do lutowania powinno uwzględniać:


ƒƒzapewnienie czystości metalicznej powierzchni stykowych złącza,
ƒƒodpowiedni montaż elementów, połączony niekiedy z naniesieniem lutu i topnika.

Elementy łączone, należy bezpośrednio przed lutowaniem dokładnie oczyścić z warstwy tlenków, niemetalicznych powłok ochronnych, tłuszczu i brudu.
Przeprowadza się to metodami mechanicznymi (szczotkowanie, piaskowanie, obróbka ścierna) lub chemicznymi (trawienie i odtłuszczanie).
Na oczyszczone elementy nakłada się lut i topnik. Lut układany jest przeważnie w postaci odpowiedniej kształtki bezpośrednio w szczelinie lutowniczej
lub u jej wylotu. Topnik natomiast w postaci płynu lub pasty rozprowadza się po powierzchniach stykowych złącza oraz bezpośrednio przyległych do
nich powierzchniach elementów, a także nakłada na kształtkę spoiwa.

Technologia lutowania podstawowych metali i stopów konstrukcyjnych

Lutowanie stali węglowych i niskostopowych


Lutowanie twarde stali węglowych i niskostopowych realizowane jest najczęściej przy użyciu lutów miedzianych i mosiężnych, bardzo rzadko natomiast
przy zastosowaniu lutów srebrnych (słaba zwilżalność) i brązowych.
Trwałość chemiczna tlenków żelaza istniejących na powierzchni powyższych materiałów łączonych jest dość niska. Dlatego też przy lutowaniu tych ma-
teriałów spoiwami mosiężnymi stosuje się topniki na osnowie boraksu i kwasu bornego.

Lutowanie stali wysokostopowych


Wysokostopowe stale nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe należą do materiałów trudno lutowalnych. Lutowanie miękkie stosowane bywa tylko dla stali nie-
rdzewnych. Jako lut stosuje się najczęściej czystą cynę lub spoiwa cynowo-ołowiowe o zawartości 30–60% Sn. Niezbędny jest również wysoko aktywny che-
micznie topnik na osnowie chlorku cynku i kwasu solnego lub kwasu ortofosforowego.
Lutowanie twarde nierdzewnych stali chromowo-niklowych (z uwagi na znaczną wrażliwość na korozję międzykrystaliczną i naprężeniową) oraz stali
chromowych (z uwagi na tworzenie trwałej chemicznie błonki tlenkowej (Cr2O3) w warunkach przegrzania), prowadzi się najczęściej przy użyciu stosunko-
wo niskotopliwych spoiw srebrnych typu Ag-Cu-Zn, Ag-Cu-Zn-Ni.

Lutowanie stali z powłokami metalicznymi


Do najpowszechniej stosowanych powłok metalicznych chroniących stal przed korozją należą powłoki cynowe i kadmowe. Do lutowania stali ocynko-
wanych i kadmowanych stosuje się spoiwa cynowo-ołowiowe (40–60% Sn) lub zapewniające nieco wyższe własności mechaniczne połączeń spoiwa
ołowiowo-kadmowe lub kadmowo-cynkowe.

Lutowanie węglików spiekanych i stali szybkotnących


W przypadku lutowania płytek z węglików spiekanych podstawowy problem technologiczny stanowi kompensacja naprężeń cieplnych w lutowinie, wy-
nikająca z dużego zróżnicowania współczynników rozszerzalności cieplnej spieku i stali, a także ochrona spieku przed nadmiernym wskrośnym utlenia-
niem. W celu kompensacji powyższych naprężeń w odpowiedzialnych narzędziach o większych wymiarach stosuje się specjalne wkładki pośredniczące
z folii lub siatki. Produkowane są również wkładki kompensacyjne platerowane obustronnie spoiwem. Do lutowania spieków ze stalowymi korpusami
narzędzi, stosowane są najczęściej luty mosiężne oraz srebrne z niklem względnie manganem lub luty srebrne z przekładką miedzianą oraz topniki bo-
raksowo-fluorkowe.

466 
TECHNIKA LUTOWNICZA 01
Lutowanie żeliwa
Lutowanie żeliw wykonuje się najczęściej przy naprawach odlewów. Do lutowania miękkiego tych materiałów stosuje się luty cynowo-ołowiowe o sto-
sunkowo wysokiej zawartości cyny lub czystą cynę.
Z uwagi na wrażliwość żeliw na przegrzanie (możliwość wydzielania się kruchego cementytu przy chłodzeniu) stosuje się niskotopliwe luty
02
mosiężne i srebrne, często z dodatkiem niklu.

Lutowanie miedzi i jej stopów


Do lutowania miękkiego miedzi można stosować wszystkie gatunki lutów cynowo-ołowiowych, spoiwa ołowiowo-srebrne, ołowiowo-kadmowe, kad-
mowo-cynowe, stopy niskotopliwe itp. oraz topniki aktywne na osnowie chlorku cynku lub topniki niekorozyjne – kalafoniowe i niskokorozyjne – akty-
03.1
wowane. Do lutowania twardego miedzi można stosować spoiwa mosiężne, srebrne i miedziano-fosforowe. W przypadku tych ostatnich możliwe jest
lutowanie beztopnikowe, gdyż zawarty w nich fosfor spełnia rolę topnika odtleniając miedź. Nieco trudniej lutowalne od czystej miedzi są jej stopy

03.2
z cynkiem – mosiądze. Lutowanie miękkie tych stopów przeprowadza się podobnie jak lutowanie miedzi. Nie należy jednak stosować do tego celu
spoiw z antymonem wywołującym kruchość połączeń (antymon tworzy z cynkiem kruche fazy). Przy lutowaniu twardym mosiądzu stosuje się te same
spoiwa (za wyjątkiem oczywiście lutów mosiężnych) jak przy lutowaniu miedzi.

Lutowanie niklu i jego stopów

04
Do lutowania miękkiego niklu i jego stopów zaleca się stosowanie spoiw cynowo-ołowiowych o zawartości 40–60% Sn oraz topników takich, jak do lu-
towania stali. Dzięki stosunkowo wysokiej temperaturze topnienia niklu i jego stopów, do lutowania można stosować prawie wszystkie luty twarde, za
wyjątkiem stopów zawierających fosfor, aluminium i magnez powodujących znaczną kruchość lutowin. Szczególnie dobre własności połączeń można
uzyskać stosując spoiwa miedziane, mosiężne, niskotopliwe srebrne (z krzemem lub cyną) oraz żaroodporne luty niklowe i palladowe.

Lutowanie aluminium i miedzi z aluminium


Do lutowania aluminium i jego stopów stosuje się spoiwo aluminiowe z dodatkiem krzemu (AlSi12) oraz odpowiedni topnik. Istnieją także możliwości 05.1
połączenia miedzi ze stopami aluminium za pomocą lutu cynkowego z niewielką zawartością Al (AlZn98).

05.2

05.3

05.4

06

07

08

i Do bezpiecznej pracy przy lutowaniu zalecamy stosowanie:


ƒƒokularów ochronnych DIN5 (rozdział 04)
09
ƒƒrękawic ochronnych (rozdział 04)
ƒƒurządzeń filtrowentylacyjnych (rozdział 05.2)

 467
10
TECHNIKA LUTOWNICZA

1. Materiały do lutowania
1.1. Luty srebrne bezkadmowe

Wymienione spoiwo jest podstawowym materiałem do lutowania, łączącym z łatwością zarówno żelazne, jak i nieżelazne materiały (stal czarna, miedź, mosiądz). Dostępne w wielu różnych
formach (pręty, pręty otulone, druty, paski, pierścionki, tabletki, pasty i proszki), łatwo „płyną”, są ciągliwe i silne. Luty te nie zawierają kadmu, dzięki czemu mogą być używane w kontak-
tach z żywnością i wodą pitną, a także w połączeniach, które są wykonywane w miejscach takich jak np. szpitale i restauracje. Luty te podzielone są na dwie kategorie: z cyną lub bez cyny.
Dodatek cyny powoduje obniżenie temperatury topnienia stopu. Podczas lutowania następuje zjawisko utleniania dlatego zaleca się stosowanie odpowiednich topników - patrz str. 473.

Zakres temp. Wytrzy-


Skład (%) Gęstość Normy
Nr katalogowy Symbol SOL-LIQ małość
Ag Cu Zn Sn Si (°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8-04
31 60 XXXXXX Ag60Sn 60 23 14 3 620-685 9,6 48 AG 101
31 56 XXXXXX Ag56Sn 56 22 17 5 620-650 9,4 48 Ag 156 AG 102 B Ag-7
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 9,4 44 Ag 155 AG 103
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-680 9,2 43 Ag 145 AG 104 B Ag-36
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 9,1 44 Ag 140 AG 105 B Ag-28
31 38 XXXXXX Ag38Sn 38 31 29 2 660-720 9,1 45 Ag 138 B Ag-34
31 34 XXXXXX Ag34Sn 34 36 27,5 2,5 630-730 9 48 Ag 134 AG 106
31 30 XXXXXX Ag30Sn 30 36 32 2 650-750 8,8 48 Ag 130 AG 107
31 25 XXXXXX Ag25Sn 25 40 33 2 680-760 8,8 48 Ag 125 AG 108

31 60 XXXXXX Ag60 60 26 14 695-730 9,5 45 AG 202


31 45 XXXXXX Ag44 44 30 26 670-730 9,1 51 Ag 245 AG 203 B Ag-15
31 40 XXXXXX Ag40 40 30 30 660-720 9,1 46 Ag 244
31 35 XXXXXX Ag35 35 32 33 680-730 9 48 Ag 235 B Ag-35
31 30 XXXXXX Ag30 30 38 32 690-760 8,9 50 Ag 230 AG 204 B Ag-20
31 25 XXXXXX Ag25 25 40 35 690-800 8,8 45 Ag 225 AG 205
31 20 XXXXXX Ag20 20 44 36 X 690-810 8,7 43 AG 206
31 12 XXXXXX Ag12 12 48 40 X 800-830 8,4 48 Ag 212 AG 207
31 05 XXXXXX Ag5 5 55 40 X 820-890 8,4 48 Ag 205 AG 208

Charakterystyka
Pręty Ø 0,5 ...... 4 mm długość: 500 / 1.000 mm
Pręty otulone Ø 1,5 - 2 - 3 mm długość: 500 mm
Szpule Ø 0,25 ..... 3 mm zwoje i szpule
Taśmy grubość: 0,1 ... 1 mm szerokość: 1,5 ... 65 mm
Proszki i pasty pierścienie różne typy kształtów wykonanych z taśm i zwojów

468 1. Materiały do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
1.2. Luty srebrne specjalnego przeznaczenia
02

Materiały, które poprzez dodanie specjalnych elementów do ich podstawowej kompozycji uzyskują specyficzne właści-
03.1
wości aby móc zastosować je w trudnych warunkach.

Dla przykładu dodanie niklu pomaga łączyć trudne do polutowania materiały (takie jak stal niskowęglowa, stal narzę-

03.2
dziowa, węgliki wolframu, nikiel i jego stopy, itd.) oraz poprawia odporność na korozję. Magnez pomaga w lutowaniu
węglików.

Stopy bez cynku wykorzystuje się do lutowania w piecach (lutowanie w atmosferze, lutowanie próżniowe itp.). Stopy bez
miedzi są odporne na użycie amoniaku.

04
Zakres temp. Wytrzy-
Skład (%) Gęstość Normy
Nr katalogowy Symbol SOL-LIQ małość
Ag Cu Zn Ni Mn Inne

Luty srebrne z dodatkiem niklu


(°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8-04
05.1
31 27 XXXXXX Ag27MnNi 27 38 20 5,5 9,5 680-830 8,7 53 Ag 427 AG 503
31 40 XXXXXX Ag40Ni 40 30 28 2 670-780 8,9 Ag 440

05.2
31 49 XXXXXX Ag49MnNi 49 16 23 4,5 7,5 680-705 8,9 55 Ag 449 AG 502 B Ag-22
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 49 27 21 0,5 2,5 670-690 8,9
31 50 XXXXXX Ag50Ni 50 20 28 2 660-715 9 45 Ag 450 B Ag-24

Luty srebrne bez dodatku miedzi (odporne na amoniak)


31 72 XXXXXX Ag72Zn 72 28 710-730 8,4 44

31 99 XXXXXX Ag99,99 99,99


Luty srebrne bez dodatku cynku (przeznaczone do lutowania w piecach)
960-960 10,5
05.3
31 60 XXXXXX Ag60Sn/1 60 30 Sn10 600-720 9,8 Ag 160 AG 402
31 72 XXXXXX Ag72 72 28 780-780 10 35 Ag 272 AG 401 B Ag-8
31 40 XXXXXX Ag40Ni/1 40 58 2 780-900 9,6 35

31 56 XXXXXX Ag56InNi 56 27 - 2,5


Luty srebrne z dodatkiem indu
- In14,5 600-710 AG 403
05.4
Charakterystyka
Pręty
Pręty otulone
Ø 0,5 .... 4 mm
Ø 1,5 - 2 - 3 mm
długość: 500 / 1.000 mm
długość: 500 mm
06
Szpule Ø 0,25 .... 3 mm zwoje i szpule
Taśmy grubość: 0,1 ... 1 mm szerokość: 1,5 ... 65 mm
Proszki i pasty pierścienie różne typy kształtów wykonanych z taśm i zwojów

07

08

i 09
Do bezpiecznej pracy przy lutowaniu zalecamy stosowanie:
ƒƒokularów ochronnych DIN5 (rozdział 04)
ƒƒrękawic ochronnych (rozdział 04)
ƒƒurządzeń filtrowentylacyjnych (rozdział 05.2)

1. Materiały do lutowania 469


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

1.3. Luty trójwarstwowe - TRIMETALE

Trójwarstwowe paski zawierające dwie warstwy lutu srebrnego przedzielonego jedną warstwą miedzianą, są przeznaczone do
lutowania węglików spiekanych ze stalą, w szczególności dużych elementów.
Pasek miedziany absorbuje i odciąża naprężenia powstałe podczas stygnięcia między węglikiem, a materiałem bazowym, co za-
pobiega pękaniu.

Zakres temp.
Skład (%) Gęstość
Nr katalogowy Symbol SOL-LIQ Proporcje
Ag Cu Zn Ni Mn (°C) (g/cm³)
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 TR 49 28 21 0,5 2,5 670-690 9 1:2:1
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 TR 161 49 28 21 0,5 2,5 670-690 9 1:6:1
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 TR 111 49 28 21 0,5 2,5 670-690 9 1:1:1
31 40 XXXXXX Ag40Ni TR 40 30 28 2 670-780 8,9 1:2:1
31 38 XXXXXX Ag38MnNi TR 38 26 24 4,5 7,5 650-690 8,9 1:2:1

Charakterystyka
Taśmy trójwarstwowe: grubość: 0,1 … 0,8 mm szerokość: 1,5 … 70 mm
Różnego rodzaju kształty, formy, taśmy

1.4. Luty miedziano - fosforowe


Luty miedziano- fosforowe są najczęściej używane do połączeń miedzi z innymi materiałami (np. mosią-
dzem, brązem). Przy lutowaniu miedzi z miedzią, dzięki zawartości fosforu w lucie można zrezygnować
z zastosowania dodatkowego topnika.
Natomiast topnik jest wymagany kiedy stosujemy je do połączenia miedzi z mosiądzem lub z brą-
zem. Dostępne formy to: pręty, druty, pierścionki, tabletki, pasty oraz proszki. Lut Ag15CuP jest do-
stępny również w formie pasków. Luty miedziano-fosforowe nie powinny być używane do łączenia
z żelazem lub niklem.

Zakres temp. Wytrzy-


Skład (%) Gęstość Normy
SOL-LIQ małość
Nr katalogowy Symbol
Ag Cu P Sn Si (°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8-04
33 08 XXXXXX CuCu P8P8 92 8 710-750 8 60 CP 201
33 07 XXXXXX CuP7,5 93 8 710-760 8,1 58
33 07 XXXXXX CuP7 93 7 710-800 8,1 58 CuP 180 CP 202 BCuP-2
33 06 XXXXXX CuP6 94 6 710-880 8,1 56 CP 203
33 07 XXXXXX CuP7Sn 86 7 7 650-700 8 60 CuP 386 CP 302 BCuP-9
34 03 XXXXXX Ag0,3CuPSn 0 92 7 1 700-790 8,1 60
34 04 XXXXXX Ag0,4CuP 0 93 7 650-810 8,2 58
34 02 XXXXXX Ag2CuP 2 92 7 650-810 8,1 55 CuP 279 CP 105 BCuP-6
34 02 XXXXXX Ag2CuPSi 2 92 7 X 650-810 8,1 55
34 05 XXXXXX Ag5CuP 5 89 6 650-810 8,2 55 CuP 281 CP 104 BCuP-3
34 05 XXXXXX Ag5CuPSi 5 89 6 X 650-810 8,2 55
34 06 XXXXXX Ag6CuP 6 87 7 650-740 8,3 55 CuP 283 BCuP-4
34 10 XXXXXX Ag10CuP 10 84 6 650-750 8,3 65
34 15 XXXXXX Ag15CuP 15 80 5 650-800 8,4 54 CuP 284 CP 102 BCuP-5
34 18 XXXXXX Ag18CuP 18 75 7 650 8,4 50 CuP 286 CP 101

Charakterystyka
Pręty Ø 1,5 ... 4 mm długość: 500 / 1.000 mm
Szpule Ø 0,5 ... 3 mm zwoje i szpule
Taśmy grubość: 0,1 ... 1 mm szerokość: 1,5 ... 120 mm
Proszki i pasty pierścienie

i
Do pracy przy lutowaniu miedzi zalecamy stosowanie produktu:
miedź spray MOST (rozdział 06) - do pokrywania odbarwień powstających przy lutowaniu miedzi.

470 1. Materiały do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
1.5. Luty mosiężne
02
Ta grupa zawiera cztery różne kategorie lutów:

03.1
ƒƒluty mosiężne użytku ogólnego,
ƒƒluty mosiężne z dodatkiem srebra lub/i niklu,
ƒƒluty mosiężne o wysokiej temp. topnienia oraz specjalnego przeznaczenia,
ƒƒluty miedziane do lutowania twardego piecowego.
Wszystkie te luty są ekonomiczne w użyciu i są dostępne w wielu różnych formach (pręty, druty, paski, tabletki,
proszki i pasty). Luty mosiężne można używać do lutowania z topnikiem lotnym.

Nr katalogowy Symbol
Skład (%)
Zakres temp.
SOL-LIQ
Gęstość
Wytrzy-
małość
Normy

AWS
03.2
Cu Zn Ag Ni Mn Sn Si Inne (°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044
A5.8-04
32 60 XXXXXX Cu60Zn 60 reszta x 875-895 8,4 40 Cu 470a CU 301
32 59 XXXXXX Cu59ZnSn 59 reszta x x 875-895 8,4 45 Cu 470 CU 302 RBCuZn-A
32 59 XXXXXX
32 59 XXXXXX
Cu59ZnSnMn
Cu59ZnAg
59
59
reszta
reszta 1
x x
x
1
x
x
x
870-890
860-890
8,4
8,4
45
45
Cu 681 CU 306
04
32 59 XXXXXX SUPER Cuprox 59 reszta 1 x x x

32 48 XXXXXX Cu48ZnNi10 48 reszta 10 x 890-920 8,7 54 Cu 773 CU 305 RBCuZn-D


32 48 XXXXXX Cu48ZnNi9Ag 48 reszta 1 9 x 890-920 8,7 54
32 53 XXXXXX

32 97 XXXXXX
Cu53ZnNi6

Cu97Ni3B
53

97
reszta 6

3
x

B 0,03
900-920

1081-1101 8,9
49

Cu 186
05.1
32 87 XXXXXX Cu87MnCo3 87 10 Co 3 980-1030 8,7
32 86 XXXXXX Cu86MnNi2 86 2 12 960-990 8,8
32 85 XXXXXX Cu85MnNi3 85 3 12 960-990 8,8
32 58 XXXXXX
32 52 XXXXXX
Cu58ZnMnCo2
CuMn38Ni9,5
57,5
52,5
38,5
9,5
2
38
Co 2 880-930
880-925
8,2
7,7 05.2
32 99 XXXXXX Cu99,9 99,9 1083 8,9 22 CU 101

Charakterystyka
Pręty
Pręty otulone
Ø 0,5 ... 10 mm
Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
długość: 500 / 1.000 mm
długość: 500 / 1.000 mm
05.3
Szpule Ø 1 ... 6 mm zwoje i szpule
Taśmy grubość: 0,1 ... 1 mm szerokość: 5 ... 65 mm

05.4
Proszki i pasty pierścienie, pręty, szpule różnego rodzaju kształty

1.6. Luty na bazie niklu


Tego rodzaju materiały do lutowania są zazwyczaj używane gdy specyfikacja wymaga do-
brej odporności na korozję lub/i niezwykle wysokie temperatury. Idealnie nadają się do luto-
wania stali niskostopowej i połączeń na bazie niklu. Znajdują wiele zastosowań między iny-
mi w przemyśle hutniczym, narzędziach diamentowych, jak i w przemyśle kosmicznym. Dostępne
06
w postaci proszku lub pasty. Lutowanie zazwyczaj odbywa się w odpowiedniej atmosferze lub w próżni.

Zakres temp.
Nr katalogowy Symbol
Ni Cr Fe Si
Skład (%)

B C P Mn Cu
SOL-LIQ
(°C) EN 1044
Normy

AWS A5.8-04
07
35 51 XXXXXX Ni1 reszta 14 4,5 4,5 3,1 0,7 1021-1052 NI 101 BNi-1
35 51 XXXXXX Ni1a reszta 14 4,5 4,5 3,1 977-1077 NI 1A1 BNi-1a

08
35 52 XXXXXX Ni2 reszta 7 3 4,1 3 971-999 NI 102 BNi-2
35 53 XXXXXX Ni3 reszta 4,5 2,9 982-1037 NI 103 BNi-3
35 54 XXXXXX Ni4 reszta 3,5 1,9 982-1066 NI 104 BNi-4
35 55 XXXXXX Ni5 reszta 19 10 1080-1135 NI 105 BNi-5
35 56 XXXXXX Ni6 reszta 11 875-875 NI 106 BNi-6
35 57 XXXXXX Ni7 reszta 14 10 890-890 NI 107 BNi-7
35 58 XXXXXX Ni8 reszta 7 23 4,5 982-1010 NI 108 BNi-8
35 59 XXXXXX Ni9 reszta 15 3,6 1021-1052 NI 109 BNi-9
09
Charakterystyka
Proszki i pasty, taśmy, pręty

1. Materiały do lutowania 471


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

1.7. Luty miękkie

Luty miękkie charakteryzują się niską temperaturą topnienia, stosunkowo niską wytrzymałością, dobrą
plastycznością i niską twardością (ok. 15HB). Największą ich zaletą jest możliwość wykonania połączeń
w stosunkowo niskich temperaturach. Dzięki temu można polutować materiały wrażliwe na przegrza-
nie bądź polutować miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie takich materiałów.
Spośród lutów miękkich najszersze zastosowanie mają luty cynowo-ołowiane. Jednak ze względu na za-
wartość ołowiu w w/w stopach coraz częściej używa się lutów cynowych z dodatkiem miedzi lub srebra.

Skład (%) Zakres temp. SOL-LIQ Normy


Nr katalogowy Symbol
Sn Pb Ag Cd Inne 170°C 190°C 200°C 250°C 300°C DIN 1707 EN 29453
30 99 XXXXXX Sn100 99,9 232

30 80 XXXXXX SnPb80/20 80 20 183 205 Sn80Pb20


30 63 XXXXXX SnPb63/37 63 37 183 Sn63Pb S-Sn63Pb37
30 60 XXXXXX SnPb60/40 60 40 183 190 Sn60Pb S-Sn60Pb40
30 50 XXXXXX SnPb50/50 50 50 183 215 Sn50Pb S-Pb50Sn50
30 40 XXXXXX SnPb40/60 40 60 183 235 Pb60Sn S-Pb60Sn40
30 33 XXXXXX SnPb33/67 33 67 183 242 PbSn33
30 30 XXXXXX SnPb30/70 30 70 183 255 PbSn30 S-Pb70Sn30
30 08 XXXXXX SnPb8/92 8 92 280 305 S-Pb92Sn8

30 99 XXXXXX Pb100 99,9 327

30 95 XXXXXX SnSb95/5 95 Sb 5 230 240 SnSb5 S-Sn95Sb5


30 67 XXXXXX SnCu97/3 97 Cu 3 230 250 SnCu3 S-Sn97Cu3

30 99 XXXXXX Cd82Zn16Ag 2 82 Zn 16 270 280 Cd82Zn16Ag2

30 98 XXXXXX Ag2Sn 98 2 221- 225


30 96 XXXXXX Ag3,5Sn 96,5 3,5 221 S-Sn97Ag3
30 95 XXXXXX Ag5Sn 95 5 221-235 SnAg5
30 90 XXXXXX Ag10Sn 90 10 221 300
30 63 XXXXXX Ag1,4SnPb 63 35,6 1,4 178 Sn63PbAg
30 05 XXXXXX Ag1,5SnPb 5 93,5 1,5 296 301

Charakterystyka
Sztaby, pręty, pasty Różne rozmiary
Druty bez topnika Ø 0,5 ... 3 mm
Druty z topnikiem Ø 0,5 ... 3 mm
Proszki i pasty

i Do bezpiecznej pracy przy lutowaniu zalecamy stosowanie:


ƒƒokularów ochronnych DIN5 (rozdział 04)
ƒƒrękawic ochronnych (rozdział 04)
ƒƒurządzeń filtrowentylacyjnych (rozdział 05.2)

472 1. Materiały do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
1.8. Luty aluminiowe i cynkowe
02
Druty aluminiowe i druty z dodatkiem magnezu są wykorzystywane przy użyciu techniki TIG/MIG, aby połączyć aluminium z materiałem na bazie magnezu. Niektóre materiały można
wykorzystać w technice lutowania przy użyciu z odpowiednim topnikiem (np. AlSi12), lub lutami cynkowymi.

Skład (%) Zakres temp. SOL-LIQ Normy


03.1
Nr katalogowy Symbol
ISO
AI Si Mg Mn Zn Zr 400°C 450°C 550°C 600°C AWS A5.8 EN 1044
17672

03.2
35 12 XXXXXX AlSi12 reszta 12 0,05 0,15 0,15 573 585 Al112 BAlSi-4 Al104

35 98 XXXXXX AlZn98 2 98 430 440 L-ZnAl2


35 78 XXXXXX AlZn78 22 78 441 471

Charakterystyka
Pręty
Pręty z topnikiem
Ø 1,6 … 5 mm

Ø 2 … 5 mm
długość: 1 000 mm

tylko AlSi12 - AlZn98 - AlZn78


04
w środku
Szpule Ø 0,8 ... 3,2 mm na szpuli DIN 300 i DIN 100
pierścienie, drut na szpuli z topnikiem w środku, pręty, taśmy, szpule, różnego rodzaju
Postacie lutów proszki i pasty
kształty (na specjalne zamówienie)
Różne kształty tworzone z drutów i taśm
05.1

1.9. Topniki
W większości przypadków w procesie lutowania konieczne jest zastosowanie topnika. Podgrzanie powierzchni metalu przyspiesza proces formowania się tlenków. Tlenki uniemożliwiają
05.2
zwilżanie powierzchni, dlatego też trzeba zapobiec ich powstawaniu.
Użycie topnika chroni powierzchnię przed działaniem powietrza, uniemożliwia tworzenie się tlenków, a także usuwa tlenki powstające podczas podgrzewania lub te, które pozostały jeszcze
na lutowanej powierzchni po procesie oczyszczania.
Posiadamy w ofercie topniki do srebra, brązu/mosiądzu, aluminium oraz do lutowania miękkiego, dostępne w postaci proszku, pasty i płynnej.
05.3

05.4

06

Zakres temp.
Topniki do lutów na bazie srebra
Postać Norma
07
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
500°C 1000°C Proszek Pasta EN 1045
39 02 XXXXXX FLUX AG1 550 800 X X FH 10 do zastosowania ogólnego

08
39 02 XXXXXX FLUX AG2 550 800 X FH 10 zastosowanie ogólne - łatwiej przylega do pręta lutu
39 02 XXXXXX FLUX AG3 600 850 X X FH 10 do wysokich temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG4 550 850 X X FH 10 zastosowanie ogólne - bardzo duży zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG5 700 1000 X X FH 20 do bardzo wysokich temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG6 550 850 X FH 11 do stopów aluminium
39 02 XXXXXX FLUX AG7 500 800 X X FH 10 zastosowanie ogólne, także do stali nierdzewnej
39 02 XXXXXX

39 02 XXXXXX
FLUX AG8

FLUX AG11
550

500
800

800
X

X
FH 12

FH 10
do stali nierdzewnej i twardych metali
zastosowanie ogólne, także do stali nierdzewnej - do użycia
z automatycznym dozowaniem topnika
09
do stali nierdzewnej i twardych metali - do użycia
39 02 XXXXXX FLUX AG12 550 800 X FH 12
z automatycznym dozowaniem topnika
produkt zapobiegający zwilżaniu metalu
39 02 XXXXXX ANTIFLUX X

10
(działa podobnie jak płyn antyodpryskowy przy spawaniu)

1. Materiały do lutowania 473


TECHNIKA LUTOWNICZA

Topniki do lutów na bazie aluminium


Postać Norma
Nr katalogowy Symbol Zakres temp. (°C) Zastosowanie
Proszek Pasta EN 1045
39 02 XXXXXX MOST FLUX AL1 X X FL 10 lutowanie lutem AlSi12
39 02 XXXXXX MOST FLUX AL3 550-650 X FL 20 autogeniczne spawanie aluminium
39 02 XXXXXX MOST FLUX AL4 550-650 X FL 20 autogeniczne spawanie lutami Al- Si i Al-Mg
39 02 XXXXXX MOST FLUX AL6 X lutowanie lutami cynkowymi

Opakowanie
opakowanie
Proszki
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 10 / 20 kg
opakowanie
Pasty
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 10 / 20 kg

Topniki do lutów mosiężnych


Zakres temp. Postać Norma
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
700°C 1300°C Proszek Pasta Płyn EN 1045
39 02 XXXXXX MOST FLUX BR1 850 1100 X X FH 20 lutowanie mosiądzem
39 02 XXXXXX MOST FLUX BR4 700 1200 X X FH 21 do wysokich temperatur

do lutowania mosiądzem przy zastosowaniu butli


39 02 XXXXXX MOST FLUX LI1 X FH 21
z topnikiem lotnym, mało skoncentrowany
do lutowania mosiądzem przy zastosowaniu butli
39 02 XXXXXX MOST FLUX LI2 X FH 21
z topnikiem lotnym, średnio skoncentrowany
do lutowania mosiądzem przy zastosowaniu butli
39 02 XXXXXX MOST FLUX LI3 X FH 21
z topnikiem lotnym, mocno skoncentrowany
do lutowania mosiądzem przy zastosowaniu butli
MOST FLUX
39 02 XXXXXX X FH 21 z topnikiem lotnym, bardzo mało skoncentrowany,
LI1 ECO
nietoksyczny

MOST FLUX LI1 ECO MOST FLUX LI3

Butla do lutowania topnikiem lotnym (Vaporizer)


Urządzenie ( butla ) umożliwia wprowadzenie topnika, za pomocą gazu palnego bezpośrednio do palnika. Płomień wzbogacony o topnik staje się intensywnie zielony i zabezpiecza elementy
lutowane przed utlenianiem. Lutowane elementy, nie wymagają dalszej obróbki wykańczajacej. Lutowany element jest czysty i gładki.

1) Butla do lutowania topnikiem lotnym (Vaporizer) typ H


Składa się ze zbiornika głównego. Wyposażony jest w przyłącze wlotowe i wylotowe węża. Posiada cztery zawory regulujące, dzięki którym możliwe jest dostosowanie ilości topnika w pło-
mieniu. Model ten jest zalecany do stosowania z gazami takimi jak: acetylen, wodór.
2) Butla do lutowania topnikiem lotnym (Vaporizer) typ B
Składa się ze zbiornika głównego. Wyposażony jest w przyłącze wlotowe i wylotowe węża. Posiada zawór regulujący, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie ilości topnika w płomieniu.
Model ten jest zalecany do stosowania z gazami takimi jak: acetylen.

Vaporizer

Płomień
zawierający topnik

Topnik lotny

Schemat ilustrujący zestaw do


lutowania topnikiem lotnym

Typ H Typ B
GAZ TLEN

474 1. Materiały do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2. Zastosowanie materiałów do lutowania
2.1. Lutowanie węglików spiekanych
02

Luty przeznaczone do połączeń wykorzystywanych w procesie lutowania narzędzi diamentowych.


Narzędzia te stosuje się przy obróbce drewna, kamienia, cementu, asfaltu itp.
03.1
Poniżej znajduje się lista lutów jakie można zastosować łącząc węgliki spiekane ze stalą.

03.2

04

05.1
Zakres temp. Wytrzy-
Skład (%) Gęstość Normy
Nr SOL-LIQ małość
Symbol
katalogowy AWS
Ag Cu Zn Cd Sn Si Ni Mn Inne (°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044

Luty srebrne
A5.8-04
05.2
31 20 XXXXXX Ag20 20 44 36 X 690-810 8,7 43 AG 206
31 45 XXXXXX Ag44 44 30 26 670-730 9,1 51 Ag204 AG 203 B Ag-15
31 55 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 9,2 43 Ag145 AG 104 B Ag-36

05.3
31 49 XXXXXX Ag49MnNi 49 16 23 4,5 7,5 625-705 8,9 55 Ag449 AG 502 B Ag-22
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 49 27 21 0,5 2,5 670-690 8,9
31 50 XXXXXX Ag50Ni 50 20 28 2 660-715 9 45 Ag450 B Ag-24
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 9,4 44 Ag155 AG 103
31 56 XXXXXX Ag56InNi 56 27 2,5 In14,5 600-710 AG 403
Taśmy srebrne z przekładką miedzianą - TRIMETALE
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 TR 49 27,5 20,5 0,5 2,5
Topniki
670-690 9
05.4
39 03 XXXXXX MOST FLUX AG3 do wysokich temperatur
39 02 XXXXXX MOST FLUX AG4 zastosowanie ogólne
39 07 XXXXXX MOST FLUX AG7 zastosowanie ogólne, także do stali nierdzewnej
39 08 XXXXXX
39 11 XXXXXX
MOST FLUX AG8
MOST FLUX AG11
do stali nierdzewnej
zastosowanie ogólne, także do stali nierdzewnej - do wykorzystania z automatycznym podajnikiem topnika
06
39 12 XXXXXX MOST FLUX AG12 do stali nierdzewnej - do wykorzystania z automatycznym podajnikiem topnika
39 02 XXXXXX ANTIFLUX Antiflux - działa podobnie jak płyny antyodpryskowe w procesie spawania

07

08

09

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 475


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

Zakres temp. Wytrzy-


Skład (%) Gęstość Normy
SOL-LIQ małość
Nr katalogowy Symbol
Ag Cu Zn Cd Sn Si Ni Mn Inne (°C) (g/cm³) (kg/mm²) ISO 17672 EN 1044 AWS A5.8-04

Luty bez dodatku srebra


32 60 XXXXXX Cu60Zn 60 reszta X 875-895 8,4 40 Cu470a CU 301
32 59 XXXXXX Cu59ZnSn 59 reszta X X 875-895 8,4 45 Cu470 CU 302
32 59 XXXXXX Cu59ZnSnMn 59 reszta 1 X X X 870-890 8,4 45 Cu681 CU 306
32 59 XXXXXX Cu59ZnAg 1 59 reszta X X X 860-890 8,4 45
32 59 XXXXXX Super Cuprox 1 59 reszta X X X

32 48 XXXXXX Cu48ZnNi10 48 reszta X 10 890-920 8,7 54 Cu773 CU 305 RBCuZn-D


32 48 XXXXXX Cu48ZnNi9Ag 1 48 reszta X 9 890-920 8,7 54
32 53 XXXXXX Cu53ZnNi6 53 reszta X 6 900-920 49

32 97 XXXXXX Cu97Ni3B 97 3 B 0,03 1081-1101 8,9 Cu186 CU 105


32 87 XXXXXX Cu87MnCo3 87 10 Co 3 980-1030 8,7
32 85 XXXXXX Cu85MnNi3 85 3 12 960-990 8,8
32 58 XXXXXX Cu58ZnMnCo2 57,5 38,5 2 Co 2 880-930 8,2

32 59 XXXXXX Cu99,9 99,9 1083 8,9 22 CU 101


Topniki
39 02 XXXXXX FLUX BR1 lutowanie mosiądzem
39 02 XXXXXX FLUX BR4 do wysokich temperatur
39 02 XXXXXX FLUX BR5 do bardzo wysokich temperatur

Zakres temp. Wytrzy-


Skład (%) Gęstość Normy
SOL-LIQ małość
Nr katalogowy Symbol
Ni Cr Fe Si B C P Mn Cu (°C) (g/cm³) (kg/mm²) EN 1044 AWS A5.8-04

Luty na bazie niklu do lutowania w próżni


35 55 XXXXXX Ni1 reszta 14 4,5 4,5 3,1 0,7 1021-1052 NI 101 BNi-1
35 51 XXXXXX Ni1a reszta 14 4,5 4,5 3,1 977-1077 NI 1A1 BNi-1a
35 52 XXXXXX Ni2 reszta 7 3 4,1 3 971-999 NI 102 BNi-2

476 2. Zastosowanie materiałów do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2.2. Wymienniki ciepła
02

03.1
Luty przeznaczone do produkcji: grzejników, klimatyzacji, bojlerów, parowników, różnego typu urządzeń elektrycz-
nych, kondensatorów, kompresorów, lodówek itp.

03.2
Zakres temp. Topniki
Skład (%) Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie Nazwa Zastosowanie

04
Ag Cu P Sn (°C) EN 1044 MOST FLUX AG4 do połączeń miedź - mosiądz
topnik lotny do lutowania mosiądzem,
Luty miedziano-fosforowe MOST FLUX LI1
mało skoncentrowany
33 06 XXXXXX CuP6 94 6 710-880 CP 203 połączenia miedź - miedź topnik lotny do lutowania mosiądzem,
MOST FLUX LI2
i miedź - mosiądz średnio skoncentrowany
33 07 XXXXXX CuP7 93 7 710-800 CP 202 połączenia miedź - miedź - nie topnik lotny do lutowania mosiądzem,
jest wymagany topnik umożliwia MOST FLUX LI3
mocno skoncentrowany

05.1
33 08 XXXXXX CuP8 92 8 710-750 CP 201
uzyskanie ładnej, czystej spoiny
33 07 XXXXXX CuP7Sn 86 7 7 650-700 CP 302 możliwość lutowania bez topnika
jak i z wykorzystaniem topnika
34 02 XXXXXX Ag2CuP 2 91,5 6,5 650-810 CP 105 lotnego
34 05 XXXXXX Ag5CuP 5 89 6 650-810 CP 104
luty z dodatkiem srebra
34 06 XXXXXX Ag6CuP 6 87 7 650-740 przeznaczone do lutowania

34 15 XXXXXX Ag15CuP 15 80 5 650-800 CP 102


elementów narażonych na
wibracje 05.2
Zakres temp.
Skład (%)
Nr katalogowy Symbol SOL-LIQ Zastosowanie
Al Zn (°C)
Luty specjalne
05.3
35 98 XXXXXX AlZn98 2 98 430-440
35 12 XXXXXX AlSi12 reszta 0,15 573-585 miedź - aluminium i mosiądz - aluminium, dostępny też w postaci otulonej oraz z topnikiem w środku
35 78 XXXXXX AlZn78 22 78 441-471

Topniki
05.4
Zakres temp.
Nr Skład (%) Norma
Symbol SOL-LIQ Zastosowanie Nazwa Zastosowanie
katalogowy FLUX AG1 zastosowanie ogólne
Ag Cu Zn Sn (°C) EN 1044

06
FLUX AG4 zastosowanie ogólne
Luty na bazie srebra zastosowanie ogólne,
FLUX AG7
31 34 XXXXXX Ag34Sn 34 36 27,5 630-730 AG 106 również stale kwasoodporne

31 35 XXXXXX Ag35 35 32 33 2,5 680-730


31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 640-700 AG 105
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2 640-660 AG 104
31 55 XXXXXX
31 72 XXXXXX
Ag55Sn
Ag72Zn
55
72
21 22
28
2,5
2
630-660
710-730
AG 103 do stali nierdzewnej
odporny na amoniak 07
Zakres temp.
Skład (%) Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Cu Zn Ag Ni Mn Sn Si (°C) EN 1044
08
Mosiądz
32 60 XXXXXX Cu60Zn 60 reszta X 875-895 CU 301
32 59 XXXXXX Cu59ZnSn 59 reszta X X 875-895 CU 302 dostępne jako pręty otulone lub nieotulone

09
32 59 XXXXXX Cu59ZnAg 59 reszta 1 X X X 860-890 Cu59ZnAg jest przeznaczony do stali galwanizowanej
32 48 XXXXXX Cu48ZnNi10 48 reszta 10 X 890-920 CU 305
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX BR1 zastosowanie ogólne - proszek i pasta
39 02 XXXXXX FLUX LI2 do lutowania topnikiem lotnym, średnio skoncentrowany
39 02 XXXXXX FLUX LI3 do lutowania topnikiem lotnym, wysoce skoncentrowany

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 477


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

2.3. Urządzenia grzewcze, chłodnicze, klimatyzacje

Luty przeznaczone dla produkcji i naprawy: przemysł chłodniczy, klimatyzacje, urządzenia grzewcze itp.

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Sn Cu Ag (°C) EN 1044

Luty miękkie
30 97 XXXXXX SnCu97/3 97 3 230-250 S-Sn97Cu3 spoiwo bezołowiowe
30 95 XXXXXX Ag3,5Sn 96,5 3,5 221 S-Sn97Ag3 spoiwo bezołowiowe
30 XX XXXXXX Ag5Sn 95 5 221-235
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX SN1 do zastosowania ogólnego, dostępny jako płyn oraz pasta

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu P Sn (°C) EN 1044

Luty miedziano-fosforowe
33 06 XXXXXX CuP6 94 6 710-880 CP 203
33 07 XXXXXX CuP7 93 7 710-800 CP 202
do połączeń miedź - miedź, miedź - mosiądz,
33 08 XXXXXX CuP8 92 8 710-750 CP 201 do połączeń miedź - miedź - nie wymagany topnik,
33 07 XXXXXX CuP7Sn 86 7 7 650-700 CP 302 CuP7Sn również dostępny jako pręty otulone topnikiem
34 02 XXXXXX Ag2CuP 2 91,5 6,5 650-810 CP 105 lut z dodatkiem srebra przeznaczony
do lutowania elementów narażonych na wibracje
34 05 XXXXXX Ag5CuP 5 89 6 650-810 CP 104
34 15 XXXXXX Ag15CuP 15 80 5 650-800 CP 102
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG4 do połączeń miedź - mosiądz

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu Zn Sn (°C) EN 1044

Luty na bazie srebra


31 34 XXXXXX Ag34Sn 34 36 27,5 2,5 630-730 AG 106
31 44 XXXXXX Ag44 44 30 26 670-730 AG 203 lut bez dodatku kadmu, możliwość zastosowania tam gdzie jest kontakt z wodą
pitną oraz pożywieniem
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104 lut Ag55Sn przeznaczony do połączeń ze stalą nierdzewną
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 do zastosowania ogólnego
39 02 XXXXXX FLUX AG4 do zastosowania ogólnego, szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 do zastosowania ogólnego, także do stali nierdzewnej

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Cu Zn Ag Mn Sn Si (°C) EN 1044

Mosiądz
32 60 XXXXXX Cu60Zn 60 reszta X 875-895 CU 301
dostępny jako pręty otulone lub nieotulone
32 59 XXXXXX Cu59ZnSn 59 reszta X X 875-895 CU 302
Cu59ZnAg przeznaczony jest do stali galwanizowanej
32 59 XXXXXX Cu59ZnAg 59 reszta 1 X X X 860-890
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX BR1 do zastosowania ogólnego - dostępny jako proszek lub pasta

478 2. Zastosowanie materiałów do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2.4. Urządzenia pomiarowe
02

03.1
Luty przeznaczone dla przemysłu: urządzenia pomiarowe, termostaty, manometry, higrometry itp.

03.2

Skład %
Zakres temp.
Normy
04
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Sn Cu Ag Pb (°C) DIN 1707 EN 29453

30 40 XXXXXX SnPb40/60 40 60 183-235


Lutowanie miękkie
Pb60Sn S-Pb60Sn40 05.1
30 60 XXXXXX SnPb60/40 60 40 183-190 Sn60Pb S-Sn60Pb40
30 97 XXXXXX SnCu97/3 97 3 230-250 SnCu3 S-Sn97Cu3
30 95 XXXXXX Ag3,5Sn 96,5 3,5 221 S-Sn97Ag3

05.2
30 95 XXXXXX Ag5Sn 95 5 221-235 SnAg5
30 90 XXXXXX Ag10Sn 90 10 221-300
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX SN1 zastosowanie ogólne
39 02 XXXXXX FLUX SN2 do stali kwasoodpornej

Nr katalogowy Symbol
Skład %
Zakres temp.
SOL-LIQ
Norma
Zastosowanie
05.3
Ag Cu Zn Sn Ni (°C) EN 1044
Luty srebrne
31 40 XXXXXX Ag40Ni 40 30 28 2 670-780
31 40 XXXXXX
31 40 XXXXXX
Ag40Ni/1
Ag40Sn
40
40
58
30 28 2
2 780-900
640-700 AG 105
przeznaczone do lutowania w piecu
05.4
31 45 XXXXXX Ag44 44 30 26 670-730 AG 203
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104
31 50 XXXXXX Ag50Ni 50 20 28 2 660-715
do lutowania płomieniowo, indukcyjnie
31 55 XXXXXX
31 56 XXXXXX
31 60 XXXXXX
Ag55Sn
Ag56Sn
Ag60
55
56
60
21
22
26
22
17
14
2
5
630-660
620-650
695-730
AG 103
AG 102
AG 202
06
31 60 XXXXXX Ag60Sn 60 23 14 3 620-685 AG 101
31 60 XXXXXX Ag60Sn/1 60 30 10 600-720 AG 402
przeznaczone do lutowania w piecu
31 72 XXXXXX Ag72 72 28 780 AG 401

39 02 XXXXXX FLUX AG1


Topniki
zastosowanie ogólne
07
39 02 XXXXXX FLUX AG4 zastosowanie ogólne, szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 zastosowanie ogólne, do stali kwasoodpornej

Nr katalogowy Symbol
Skład %
Zakres temp.
SOL-LIQ
Norma
Zastosowanie
08
Ag Cu P Sn (°C) EN 1044

Spoiwa na bazie miedzi


32 59 XXXXXX
33 07 XXXXXX
34 15 XXXXXX
Cu99,9
CuP7Sn
Ag15CuP 15
99,9
86
80
7
5
7
1083
650-700
650-800
CU 101
CP 302
CP 102
pasta Cu99,9 do lutowania w piecach
połączenia miedź - miedź,
miedź - mosiądz
09
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG4 połączenia miedź - mosiądz

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 479


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

2.5. Konstrukcje elektrotechniczne

Luty z przeznaczeniem dla przemysłu: konstrukcje elektrotechniczne, generatory prądu, transformatory, silniki
elektryczne, elementy podgrzewające, styki elektryczne, przełączniki itp.

Zakres temp.
Skład %
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol
Sn Pb Ag Cd Zn (°C)

Lutowanie miękkie
30 05 XXXXXX Ag1,5SnPb 5 93,5 1,5 296-301
30 99 XXXXXX Cd82Zn16Ag 2 82 16 270-280
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX SN6 płyn

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu Zn Sn Cd Ni Inne (°C) EN 1044

Luty srebrne
31 20 XXXXXX Ag20 20 44 36 Si 690-810 AG 206
31 34 XXXXXX Ag34Sn 34 36 27,5 2,5 630-730 AG 106
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 AG 105
31 45 XXXXXX Ag44 44 30 26 670-730 AG 203
luty bez dodatku kadmu
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103
31 56 XXXXXX Ag56Sn 56 22 17 5 620-650 AG 102
31 60 XXXXXX Ag60Sn 60 23 14 3 620-685 AG 101
31 40 XXXXXX Ag40Ni/1 40 58 2 780-900 przeznaczone do lutowania w piecu
31 49 XXXXXX Ag49MnNi 49 16 23 4,5 Mn7,5 625-705 AG 502
31 49 XXXXXX Ag49MnNi/1 TR 49 27,5 20,5 0,5 Mn2,5 670-790 Trimetal - taśma przeznaczona do lutowania węglików spiekanych
31 60 XXXXXX Ag60Sn/1 60 30 10 600-720 AG 402
przeznaczone do lutowania w piecu
31 72 XXXXXX Ag72 72 28 780-780 AG 401
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 zastosowanie ogólne
39 02 XXXXXX FLUX AG4 zastosowanie ogólne - szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 zastosowanie ogólne, także do stali nierdzewnej
39 02 XXXXXX FLUX AG8 do stali nierdzewnej oraz twardych metali

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu P Sn (°C) EN 1044

Luty miedziano fosforowe


33 07 XXXXXX CuP7Sn 86 7 7 650-700 CP 302 dla połączeń miedź - miedź i miedź - mosiądz
34 02 XXXXXX Ag2CuP 2 91,5 6,5 650-810 CP 105 dla połączeń miedź - miedź - nie wymaga topnika
34 05 XXXXXX Ag5CuP 5 89 6 650-810 CP 104
34 15 XXXXXX Ag15CuP 15 80 5 650-800 CP 102 CuP7Sn dostępny również jako pręty otulone

32 59 XXXXXX Cu99,9 99,9 1083 CU 101 pasta miedziana do lutowania w piecu


Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG4 dla połączeń miedź - mosiądz

480 2. Zastosowanie materiałów do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2.6. Kolektory słoneczne
02

03.1

03.2

04

Nr katalogowy Symbol
Skład %
Zakres temp.
SOL-LIQ
Normy
Zastosowanie 05.1
Sn Pb Ag Cu (°C) DIN 1707 EN 29453

Luty miękkie
30 97 XXXXXX SnCu97/3 97 3 230-250 SnCu3 S-Sn97Cu3
30 05 XXXXXX
30 95 XXXXXX
Ag1,5SnPb
Ag5Sn
5
95
93,5 1,5
5
296-301
221-235 SnAg5
05.2
30 50 XXXXXX SnPb50/50 50 50 183-215 Sn50Pb S-Pb50Sn50
30 40 XXXXXX SnPb40/60 40 60 183-235 Pb60Sn S-Pb60Sn40
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX SN1 zastosowanie ogólne, dostępna w formie płynnej i pasty
05.3
Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu P Sn (°C) EN 1044

33 06 XXXXXX CuP6 94 6
Luty miedziano-fosforowe
710-880 CP 203
05.4
33 07 XXXXXX CuP7 93 7 710-800 CP 202
33 08 XXXXXX CuP8 92 8 710-750 CP 201
33 07 XXXXXX CuP7Sn 86 7 7 650-700 CP 302 połączenia miedź-miedź, miedź-mosiądz
34 04 XXXXXX
34 02 XXXXXX
Ag0,4CuP
Ag2CuP
0,4
2 91,5
93 6,6
6,5
650-810
650-810 CP 105
połączenia miedź-miedź bez topnika
CuP7Sn dostępne również w formie prętów otulonych dla połączeń
narażonych na wibracje
06
34 05 XXXXXX Ag5CuP 5 89 6 650-810 CP 104
34 06 XXXXXX Ag6CuP 6 87 7 650-740
34 15 XXXXXX Ag15CuP 15 80 5 650-800 CP 102

39 02 XXXXXX FLUX AG4


Topniki
do połączeń miedź - mosiądz
07
Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu P Sn Cd (°C)

Luty srebrne
EN 1044
08
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 AG 105
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104 luty na bazie kadmu
lut Ag55Sn do połączeń ze stalą nierdzewną

09
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103
31 56 XXXXXX Ag56Sn 56 22 17 5 620-650 AG 102
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 ogólne zastosowanie
39 02 XXXXXX FLUX AG4 ogólne zastosowanie, szeroki zakres temp.
39 02 XXXXXX FLUX AG7 ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 481


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

2.7. Grzejniki

Luty przeznaczone do produkcji grzejników łazienkowych.

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Uwagi
Cu Zn Ni Mn Sn Si (°C) EN 1044

Mosiądz
32 60 XXXXXX Cu60Zn 60 reszta X 875-895 CU 301
dostępne jako pręty otulone
32 59 XXXXXX Cu59ZnSn 59 reszta X X 875-895 CU 302
lub nieotulone
32 59 XXXXXX Cu59ZnSnMn 59 reszta X X 1 X 870-890 CU 306
Topniki
32 59 XXXXXX FLUX BR1 zastosowanie ogólne - dostępny jako proszek lub pasta
32 59 XXXXXX FLUX LI1 topnik lotny do lutowania mosiądzem, mało skoncentrowany
32 59 XXXXXX FLUX LI2 topnik lotny do lutowania mosiądzem, średnio skoncentrowany
32 59 XXXXXX FLUX LI3 topnik lotny do lutowania mosiądzem, mocno skoncentrowany

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Cu (°C) EN 1044

Pasta miedziana
pasta miedziana
32 59 XXXXXX Cu 99,9 99,9 1083 CU 101
do lutowania w piecu

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie Uwagi
Ag Cu Zn Cd Sn (°C) EN 1044

Luty srebrne
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 AG 105 luty bez dodatku kadmu
dostępne jako pręty otulone
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104 lut Ag55Sn przeznaczony do
lub nieotulone
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103 stali nierdzewnej

Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 ogólne zastosowanie
39 02 XXXXXX FLUX AG4 ogólne zastosowanie, szeroki zakres temp.
39 02 XXXXXX FLUX AG7 ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej

482 2. Zastosowanie materiałów do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2.8. Konstrukcje rurowe
02
Luty przeznaczone do produkcji: stalowych mebli, ram rowerów oraz motorowerów itp.

03.1

03.2
Zakres temp. Wytrzy-
Skład % Norma
SOL-LIQ małość
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie Uwagi
Ag Cu Zn Sn Si (°C) kg/mm² EN 1044

31 05 XXXXXX Ag5 5 55 40
Luty srebrne
820-890 48 AG 208
04
31 2 0 XXXXXX Ag20 20 44 36 X 690-810 43 AG 206
dostępne również w postaci
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 44 AG 105
prętów otulonych

05.1
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 43 AG 104
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 44 AG 103 do stali nierdzewnej
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 zastosowanie ogólne
39 02 XXXXXX FLUX AG4 zastosowanie ogólne - szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 zastosowanie ogólne, z przeznaczeniem również do stali nierdzewnej

Skład %
Zakres temp.
Wytrzymałość Norma
05.2
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Uwagi
EN 1044 /
Cu Sn Si Mn Ag (°C) kg/mm²
DIN 1733

32 59 XXXXXX
32 59 XXXXXX
Cu99,9
CuSn
99,9
reszta 0,8 X X
Luty miedziane
1083
1020-1050
22
22
CU 101
SG-CuSn
05.3
dostępny również jako pasta z przeznaczeniem do
32 59 XXXXXX CuAg reszta X 1 1070-1080 20 SG-CuAg lutowania w piecu
32 59 XXXXXX CuSi3 reszta 3 1 965-1035 35 SG-CuSi3

Nr katalogowy Symbol
Skład %
Zakres temp.
SOL-LIQ
Wytrzy-
małość
Norma
Zastosowanie Uwagi
05.4
Cu Zn Ni Ag Mn Sn Si (°C) kg/mm² EN 1044

Mosiądz
32 60 XXXXXX
32 59 XXXXXX
Cu60Zn
Cu59ZnSn
60
59
reszta
reszta X
X
X
875-895
875-895
40
45
CU 301
CU 302 06
32 59 XXXXXX Cu59ZnSnMn 59 reszta X X 1 X 870-890 45 CU 306
32 48 XXXXXX Cu48ZnNi10 48 reszta 10 X 890-920 54 CU 305 dostępny jako pręty otulone
32 48 XXXXXX Cu48ZnNi9Ag 48 reszta 9 1 X 890-920 54 lub nieotulone

07
32 53 XXXXXX Cu53ZnNi6 53 reszta 6 X 900-920 49
przeznaczony do stali
32 59 XXXXXX Cu59ZnAg 59 reszta 1 X X X 860-890 45
galwanizowanej
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX BR1 zastosowanie ogólne - dostępny jako proszek lub pasta
39 02 XXXXXX FLUX LI1 topnik lotny do lutowania mosiądzem, mało skoncentrowany
39 02 XXXXXX
39 02 XXXXXX
FLUX LI2
FLUX LI3
topnik lotny do lutowania mosiądzem, średnio skoncentrowany
topnik lotny do lutowania mosiądzem, mocno skoncentrowany
08
Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Al Si Mg Mn

Aluminium
(°C) DIN 1044
09
35 12 XXXXXX AlSi12 reszta 12 0,05 0,15 573-585 AlSi12 przeznaczony do lutowania aluminium
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AL1 przeznaczony do lutowania z lutem AlSi12

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 483


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

2.9. Lampy

Luty przeznaczone do produkcji: lamp, akcesoriów metalowych, mosiężnych, instrumentów muzycznych itp.

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu Zn Sn Si (°C) EN 1044

Luty srebrne
31 20 XXXXXX Ag20 20 44 36 X 690-810 AG 206
luty bez dodatku kadmu, Ag20 ma kolor
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104 zbliżony do koloru mosiądzu

31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103 lut Ag55Sn przeznaczony do stali


nierdzewnej
31 60 XXXXXX Ag60Sn 60 23 14 3 620-685 AG 101

Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 zastosowanie ogólne
39 02 XXXXXX FLUX AG4 zastosowanie ogólne - szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 zastosowanie ogólne, z przeznaczeniem również do stali nierdzewnej

Zakres temp.
Skład % Normy
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Uwagi
Cu Pb Ag (°C) DIN 1707 EN 1044

Luty miękkie
30 60 XXXXXX SnPb60/40 60 40 183-190 Sn60Pb S-Sn60Pb40
po polutowaniu posiada kolor zbliżony
30 95 XXXXXX Ag5Sn 95 5 221-235 SnAg5
do koloru stali nierdzewnej

Topniki
Nr katalogowy Nazwa Zastosowanie
38 02 XXXXXX FLUX SN1 zastosowanie ogólne
39 02 XXXXXX FLUX SN2 przeznaczony do stali nierdzewnej

Zakres temp.
Skład % Norma
SOL-LIQ
Nr katalogowy Symbol Zastosowanie
Ag Cu P Sn Cd (°C) EN 1044

Luty srebrne
31 40 XXXXXX Ag40Sn 40 30 28 2 640-700 AG 105
31 45 XXXXXX Ag45Sn 45 27 25,5 2,5 640-660 AG 104 luty na bazie kadmu
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630-660 AG 103 lut Ag55Sn do połączeń ze stalą nierdzewną
31 57 XXXXXX Ag56Sn 56 22 17 5 620-650 AG 102
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 ogólne zastosowanie
39 02 XXXXXX FLUX AG4 ogólne zastosowanie, szeroki zakres temp.
39 02 XXXXXX FLUX AG7 ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej

484 2. Zastosowanie materiałów do lutowania


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
2.10. Jubilerstwo
02
Luty przeznaczone do produkcji różnego rodzaju wyrobów ze srebra.

03.1

03.2

Luty srebrne
04
Skład (%) Zakres temperatur
Nr katalogowy Symbol
Ag Cu Zn Cd Sn 600°C 700°C 800°C
31 74 XXXXXX
31 60 XXXXXX
Ag74
Ag60
74
60
14
26
8
14
4
695
720
730
765
05.1
31 60 XXXXXX Ag60Sn 60 23 14 3 620 685
31 55 XXXXXX Ag55Sn 55 21 22 2 630 660
31 56 XXXXXX Ag56Sn 56 22 17 5 620 650

05.2
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX AG1 ogólne zastosowanie
39 02 XXXXXX FLUX AG4 ogólne zastosowanie, szeroki zakres temperatur
39 02 XXXXXX FLUX AG7 ogólne zastosowanie, również do stali nierdzewnej

Luty miękkie 05.3


Skład (%) Zakres temperatur
Nr katalogowy Symbol
Ag Sn Pb Sb 100°C 200°C 300°C
30 10 XXXXXX Ag10Sn 10 90 221 300
30 95 XXXXXX
30 05 XXXXXX
SnSb95/5
Ag5Sn
95
5 95
5 230
221
240
235 05.4
30 XX XXXXXX Ag3,5Sn 3,5 96,5 221 300
30 60 XXXXXX SnPb60/40 60 40 183 190
Topniki
39 02 XXXXXX FLUX SN1 ogólne zastosowanie
06

07

08

09

2. Zastosowanie materiałów do lutowania 485


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru)


W naszej ofercie mamy urządzenia do lutowania i podgrzewania z wykorzystaniem tlenu oraz wodoru. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania możemy UMÓW SIĘ
uzyskać nawet do 80-85% oszczędności kosztów produkcji w porównaniu z zastosowaniem innego typu gazów. Uruchomienie urządzenia nie trwa dłużej niż NA BEZPŁATNY PO
KAZ
3 min., potrzeba do tego jedynie źródła prądu oraz wody demineralizowanej. Temperatura płomienia jaką możemy uzyskać stosując te urządzenia wynosi W TWOJEJ FIRMIE
tel. 691 912 967
3650°C. Uzyskany płomień jest neutralny przez co idealnie nadaje się do materiałów typu miedź, mosiądz, aluminium, brąz, itp. W sprzedaży dostępnych jest
6 modeli w zależności od wydajności urządzenia. Palniki tlenowo-wodorowe są całkowicie ekologiczne. Efektem spalania gazów jest para wodna, dlatego też
polecamy je firmom, które mają na celu dbanie o środowisko naturalne.

3.1. Urządzenia tlenowo-wodorowe do lutowania i grzania, produkujące gazy osobno


Zasada działania tych generatorów opiera się na dysocjacji elektrolitycznej wody z wytworzeniem wodoru i tlenu oddzielnie. Produkowane gazy odznaczają się bardzo wysoką czystością.
Wszystkie parametry pracy maszyny są zarządzane przez mikroprocesor z samodzielną diagnostyką i wyświetlaczem alfanumerycznym.

Model L/11000
NOWOŚĆ
w ofercie Zastosowanie: Model L/11000
ƒƒgrzejniki łazienkowe,
Produkcja wodoru 7000 l/h
ƒƒprofile stalowe,
Produkcja tlenu 3500 l/h
ƒƒgeneratory prądotwórcze o dużych wymiarach,
ƒƒsilniki elektryczne, Czystość gazu 99,8%
ƒƒduże transformatory, Max. pobór mocy 34 kW
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Zużycie wody 5,2 l/h
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali Wymiary D x W x S 167 x 86 x 160 cm
żelaznych, Masa 800 kg
ƒƒprzy automatach lutowniczych.

Model L/5200
NOWOŚĆ
w ofercie Zastosowanie: Model L/5200
ƒƒgrzejniki łazienkowe,
Produkcja wodoru 3466 /h
ƒƒprofile stalowe,
Produkcja tlenu 1733 l/h
ƒƒgeneratory prądotwórcze o dużych wymiarach,
ƒƒsilniki elektryczne, Czystość gazu 99,8%
ƒƒduże transformatory, Max. pobór mocy 17 kW
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Zużycie wody 2,6 l/h
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali żelaznych, Wymiary D x W x S 115 x 80 x 170 cm
ƒƒprzy automatach lutowniczych. Masa 593 kg

486 3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru)


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
Model L/3200
Zastosowanie:
ƒƒgrzejniki łazienkowe,
Model
Produkcja wodoru
L/3200
2133 l/h
NOWOŚĆ
w ofercie
02
ƒƒprofile stalowe,
Produkcja tlenu 1066 l/h
ƒƒgeneratory prądotwórcze o dużych wymiarach,
ƒƒsilniki elektryczne, Czystość gazu 99,8%
ƒƒduże transformatory, Max. pobór mocy 10,5 kW
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych,
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali żelaznych.
Zużycie wody
Wymiary D x W x S
1,6 l/h
95 x 65 x 162 cm
03.1
Masa 454 kg

03.2

04

Model L/1600
NOWOŚĆ
w ofercie 05.1
Zastosowanie: Model L/1600
ƒƒmałe profile stalowe,
Produkcja wodoru 1066 l/h
ƒƒgeneratory prądotwórcze o małych wymiarach,
Produkcja tlenu 533 l/h

05.2
ƒƒsilniki elektryczne,
ƒƒmałe transformatory, Czystość gazu 99,8%
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Max. pobór mocy 4,5 kW
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali żelaznych. Zużycie wody 0,8 l/h
Wymiary D x W x S 70 x 65 x 169 cm
Masa 330 kg

05.3

05.4
3.2. Urządzenia tlenowo-wodorowe do lutowania i grzania, produkujące mieszankę gazów
Model 20.000 EP
06
Zastosowanie:
Model 20.000 EP
ƒƒgeneratory prądotwórcze o dużych wymiarach,
ƒƒsilniki elektryczne,
ƒƒduże transformatory,
Moc max.
Temperatura
19 kW

3650°C
07
ƒƒprzy produkcji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, płomienia
ƒƒkolektory solarne, Masa 630 kg
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Max. średnica dyszy 2,8 mm

08
ƒƒoraz innego typu produkcje dużych elementów metalowych. Wymiary D x W x S 110 x 75 x 124 cm

Nr katalogowy: 38 07 XXXXXX

09

3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru) 487


10
TECHNIKA LUTOWNICZA

Model 10.000 EP
Zastosowanie:
Model 10.000 EP
ƒƒtransformatory, oraz generatory prądotwórcze o dużych wymiarach,
ƒƒsilniki elektryczne, Moc max. 10 kW
ƒƒduże transformatory, Temperatura
3650°C
ƒƒprzy produkcji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, płomienia
ƒƒprodukcja wymienników ciepła, Masa 285 kg
ƒƒkolektory solarne, Max. średnica dyszy 2,4 mm
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Wymiary D x W x S 65 x 104 x 94 cm
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali nieżelaznych,
ƒƒprace w szkle.

Nr katalogowy: 38 07 XXXXXX

Model L/700

NOWOŚĆ
w ofercie Zastosowanie: Model L/700
ƒƒtransformatory oraz generatory prądotwórcze o małych wymiarach,
Produkcja gazu 700 l/h
ƒƒsilniki elektryczne,
Zużycie wody 0,35 l/h
ƒƒmałe transformatory,
ƒƒprzy produkcji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, Zużycie topnika 0,115 l/h
ƒƒprodukcja wymienników ciepła, Max. pobór mocy 3 kW
ƒƒkolektory solarne, Wymiary D x W x S 60 x 35 x 75 cm
ƒƒprzy produkcji i naprawie pił tarczowych, Masa 130 kg
ƒƒprodukcja różnego rodzaju produktów z metali nieżelaznych,
ƒƒobróbka plastyczna szkła.

Model L/350

NOWOŚĆ
w ofercie
Zastosowanie: Model L/350
ƒƒjubilerstwo,
Produkcja gazu 350 l/h
ƒƒlaboratoria dentystyczne,
Zużycie wody 0,175 l/h
ƒƒpolerowanie pleksi,
ƒƒakcesoria kaletnicze, Zużycie topnika 0,057 l/h
ƒƒobróbka plastyczna szkła. Max. pobór mocy 1,5 kW
Wymiary D x W x S 55 x 30 x 65 cm
Masa 95 kg

488 3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru)


TECHNIKA LUTOWNICZA 01
Model L/160
Zastosowanie:
ƒƒjubilerstwo,
Model L/160 NOWOŚĆ
02
Produkcja gazu 160 l/h w ofercie
ƒƒlaboratoria dentystyczne,
Zużycie wody 0,082 l/h
ƒƒpolerowanie pleksi,
ƒƒakcesoria kaletnicze, Zużycie topnika 0,03 l/h

03.1
ƒƒobróbka plastyczna szkła. Max. pobór mocy 950 W
Wymiary D x W x S 46,5 x 33,5 x 41,5 cm
Masa 45 kg

03.2

04
Model L/80
05.1
NOWOŚĆ
Zastosowanie: Model L/80 w ofercie
ƒƒjubilerstwo,
Produkcja gazu 80 l/h
ƒƒlaboratoria dentystyczne.

05.2
Zużycie wody 0,041 l/h
Zużycie topnika 0,015 l/h
Max. pobór mocy 590 W
Wymiary D x W x S 38,5 x 28,5 x 36 cm
Masa 25 kg

05.3

05.4

Model L/45
06
NOWOŚĆ

07
Zastosowanie: Model L/45 w ofercie
ƒƒjubilerstwo,
Produkcja gazu 45 l/h
ƒƒlaboratoria dentystyczne.
Zużycie wody 0,022 l/h
Zużycie topnika 0,009 l/h
Max. pobór mocy 280 W

08
Wymiary D x W x S 28,5 x 23 x 29 cm
Masa 14 kg

09

3. Urządzenia tlenowo-wodorowe (generatory tlenu i wodoru) 489


10