Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
Forma/Форма IALS18 nr.149 din 5 septembrie 2018
Modificat și completat prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr.115 din 22 august 2019

NOTA DE INFORMARE
privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților,
precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți
ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной
платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат
Codul fiscal ___________________________ Denumirea contribuabilului __________________
Фискальный код Наименование налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat _____________ Perioada fiscală ____________________________


Государственная налоговая служба Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)_______________ Data prezentării ____________________________


Код местности (КАТЕМ) Дата представления

Codul genului principal de activitate___________


Код основного вида деятельности
Nr. Codul Numele şi Codul Codul Suma totală a Numărul de Suma scutirilor acordate pentru Suma totală a Suma deducerilor conform art.36 din Suma
crt. fiscal prenumele fiscal al sursei de venitului luni în care perioada fiscală conform codului scutirilor acordate în Codul fiscal (lei) impozitului
№ п/п al anga- angajatului soţului venit îndreptată venitul a fost scutirii (lei) perioada fiscală Сумма вычетов согласно ст.36 pe venit
jatului sau al sau al altui (soţiei) anga- Код spre achitare îndreptat spre Сумма освобождений, curentă (lei) Налогового кодекса (в леях) reţinut (lei)
altui beneficiar- beneficiar jatului* источ- în perioada achitare** предоставленных за отчетный год (col.8+9+10+11+ Сумма
rezident Фамилия и Фискальный ника fiscală Количество согласно коду освобождений +12+13+14) удержан-
Фис- имя работника код дохода (lei) месяцев, в (в леях) Общая сумма ного
кальный либо иного супруга Общая сумма которых доход освобождений, налога
код работ- получателя (супруги) дохода, был предоставленных в Prime de Contribuţia (в леях)
ника либо иного работника* направ- направлен на
P M S Sm N H отчетном налоговом asigurare individuală de
получателя- ленная на выплату** году (в леях) obligatorie de asigurări
резидента выплату в (гр.8+9+10+ asistenţă medicală sociale de stat
отчетном +11+12+13+14) Взносы обяза- obligatorii
периоде тельного Индивидуальный
(в леях) медицинского взнос обязательного
страхования государственного
социального
страхования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL X
ИТОГО

Suma de control _______________________________________


Контрольная сумма (Suma totală pe Notă, col.18) / (Итого по Информации, гр.17)

* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, если работник пользуется
освобождением супруга (супруги).
** Col. 7 se completează în cazul achitării salariului./Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы.

Conducător/Руководитель ____________________________
Contabil şef/Главный бухгалтер _______________________
Anexă
la Forma IALS18

Приложение
к Форме IALS18
Informaţia privind persoanele întreţinute
Информация об иждивенцах

Nr. crt.* Codul fiscal al angajatului Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se Codul fiscal al persoanei întreținute pentru care se
№ п/п Фискальный код работника acordă categoria scutirii N acordă categoria scutirii H
Фискальный код иждивенца для которого предостовляется Фискальный код иждивенца для которого предоставляется
категория освобождения N категория освобождения H
1 2 3 4

Оценить