Вы находитесь на странице: 1из 1

Anexa nr.

3
la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate
de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor
fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

Приложение № 3
к Положению об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных
работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц,не осуществляющих
предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы

Forma/Форма INR14

NOTA DE INFORMARE
privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul Pentru uz intern SFS/
achitate persoanelor nerezidente Для внутреннего использования
ГНС

ИНФОРМАЦИЯ
о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от
заработной платы, выплаченного нерезидентам

Codul fiscal __________________________________ Denumirea contribuabilului _____________________


Фискальный код Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat ____________________ Perioada fiscală _______________________________


Государственная налоговая инспекция Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)______________________ Data prezentării ______________________________


Код местности (КАТЕМ) Дата представления

Codul genului principal de activitate_______________ Numărul de înscrieri ___________________________


Код основного вида деятельности Количество записей

Nr. Codul fiscal Denumirea sau Tipul Denumirea Adresa juridică Codul Suma Suma
d/o al beneficiarului numele, persoanei ţării sau a domiciliului sursei venitului impozitului
№ plăţii prenumele (JUR sau Наименование beneficiarului plăţii de venit îndreptat pe venit
п/п Фискальный beneficiarului FIZ) страны Юридический Код spre reţinut,
код получателя plăţii Категория адрес источника achitare, (lei)
выплаты Наименование лица или адрес дохода (lei) Сумма
или фамилия и (JUR или постоянного Сумма удержанно
имя FIZ) местожительства дохода, го
получателя получателя направленна налога
выплаты выплаты я (в леях)
на выплату
(в леях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL
ИТОГО

Suma de control _______________________________


Контрольная сумма (Suma totală pe notă, col.9) (Итого по Информации, гр.9)

Conducător/ Руководитель ____________________________

Contabil-şef/ Главный бухгалтер _______________________

L.Ş./ М.П.