Вы находитесь на странице: 1из 17

№ 30 (21.12.

2020)

« « 7 24.
,,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА TM

TÄZE ÝYLYŇ
BAŞ ARÇASYNDA
YŞYKLAR ÝAKYLDY

2
2021-NJI ÝYLYŇ
MÖHÜM SPORT
WAKASY
6
SPORT:
TÜRKMENISTAN
WE DÜNÝÄ
8
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала

MAZMUNY CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ


Täze ýylyň Baş arçasynda yşyklar ýakyldy______________________________________2
Täze neşirler çapdan çykdy _______________________________________________3
Ýaş woleýbolçylar bäsleşdiler_______________________________________________4
Ýylgyryş ynsan dünýäsiniň gapysydyr__________________________________________5
2021-nji ýylyň möhüm sport wakasy ________________________________________6
Спортивные события 2021 года____________________________________________7
Sport: Türkmenistan we dünýä ______________________________________________8 Учредитель:
Министерство спорта и
Школа важнее матча_________________________________________________ 10
молодёжной политики
АФК получила заявки Саудовской Аравии и Катара на проведение Кубка Азии-2027________11 Туркменистана

7 24.
Sport we saglyk ____________________________________________________ 12
Türkmenistanyň futbol çempionaty - 2020_____________________ __________________13
Интересные факты о медицинских масках___________________________________ _14
Žurnalistikanyň 10 ýörelgesi_____________________________________________ 16 TM
Geljekki žurnalistler üçin möhüm başarnyklar________________________________________ 17 Еженедельное электронное
Täze ýyl hakynda 7 maglumat__________________________________________________ 18 приложение международного
Aýazbaba nirede nähili atlandyrylýar? _____________________________________ 19 журнала «Türkmenistan Sport»
Ganatly jümleler ____________________________________________________ 20 Ответственность за
Söz manysyn biler bolsaň______________________________________________ 21 содержание рекламных
материалов несет
Dünýäniň her ýerin eziz saýsamam... _______________________________________ 22
рекламодатель.
При использовании
материалов журнала
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АФК - 2020 ссылка на него обязательна.
19.12.2020. Катар. Финал Дата публикации: 21.12.2020г.
«Персеполис» (Иран) - «Ульсан Хёндэ» (Республики Корея)-1:2 Печатный лист: 3
Формат: 60х90 1/8

ФИФА НАЗВАЛА ЛУЧШИХ В 2020-М ГОДУ


A- 105257
Адрес: Ашхабад,
Лучший футболист года: Роберт Левандовски, «Бавария» Сапармурат
Лучшая футболистка года: Люси Бронз, «Манчестер Сити» Туркменбаши шаёлы, 54.
Лучший тренер года в мужском футболе: Юрген Клопп, «Ливерпуль» Министерство спорта и
Лучший тренер года в женском футболе: Сарина Вигман, сборная Нидерландов молодёжной политики
Лучший голкипер: Мануэль Нойер, «Бавария» Туркменистана
Лучший вратарь в женском футболе: Сара Буадди, «Лион» e-mail: turkmenistansport@list.ru
Лучший гол 2020 года: Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

NEBITGAZ
Geçen hepdede ýurdumyzyň baş arçasynda köp öwüşginli yşyklar ýakylyp, Soňra Aýazbaba we onuň agtygy Garpamyk paýtuna geçip oturdylar
hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de körpe dostlarynyň ugratmagynda ak mermerli türkmen paýtagty
hem-de hoşniýetli Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini habar berdi.
Asylly däbe görä, «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança Täze
boýunça gezelenji dowam etdiler. Bu baýramçylyk wakasynyň şaýatlary
bolan Aşgabadyň ýaşaýjylary şadyýan Täze ýyl kerwenini uly şatlyk-şowhun
TÄ ZE ÝYLA BAGYŞLANAN
MASLAHAT
SENAGATY
ýyl dabaralarynyň merkezine öwrüldi. Şol ýerde ýurdumyzyň iň belent, bezegli arçasy bilen garşyladylar.
ornaşdyryldy hem-de ertekä meňzeş şäherçe ýaýbaňlandyryldy. Bu özboluşly ýörişiň ahyrynda baýramçylyk kerweni «Älem» medeni-dynç
Ýurdumyzyň baş arçasynda yşyklaryň ýakylmagy ertekilerdäki täsinlikleri alyş merkezine, ýurdumyzyň baş arçasynyň ýanyna geldi. Şol ýerde myhmanlary Golaýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabine-
ýatladýan wakadyr. Şoňa görä-de, ol baýramçylygyň guramaçylaryndan aýratyn türkmen ertekileriniň gahrymanlarynyň täsin şekilleri hem-de çagalaryň iň söýgüli tiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň
döredijilikli çemeleşmäni talap edýär. Her ýyl Aýazbaba we onuň agtygy Garpamyk multfilmleriniň gahrymanlary garşyladylar. Bu waka ähli watandaşlarymyzyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda

WE GEOLOGIÝA
üçin ýörite täze ugur düzülýär. Olar ulagda Täze ýyl arçasyna tarap ýola düşdüler. kalbynda baýramçylyk ahwalyny döretdi. sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahaty-
Iki gatly we dürli öwüşginde bezelen awtobusda oturan paýtagtymyzyň körpe Mähri KAKA JANOWA, ny geçirdi.
ýaşaýjylary olary ugratdylar. S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň paýtagtyny we
welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, Täze ýyl
baýramyny guramaçylykly geçirmek, şeýle hem gyş pas-

TÄZE ÝYLYŇ BAŞ


lynyň sowuk howaly günlerinde ýerine ýetirilmeli işleriň

IŞGÄRLERINIŇ anyk ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy.


Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynda ilki bilen göni
aragatnaşyga welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkim-

BAÝRAMY BELLENILDI
lerini çagyrdy.

ARÇASYNDA YŞYKLAR ÝAKYLDY


Milli Liderimiz bu gezekki iş maslahatynda welaýatla-
ryň we Aşgabat şäheriniň ykdysady ýagdaýyny, sebitleriň
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksat-
namadan gelip çykýan wezipeleri seljerdi hem-de olary
Geçen hepdede Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni uly dabaralar bilen bellenilip
ýerine ýetirmegiň ugurlary bilen baglanyşykly meseleleri
geçildi. Mälim bolşy ýaly, indi ýylyň-ýylyna nebitgazçylaryň hünär baýramy uludan bellenilýär we
ara alyp maslahatlaşdy.
şol gün ajaýyp zähmet netijeleri, hünär ussatlygy, edara-kärhanasynda nusgalyk göreldesi bilen ta-
Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk
pawutlanýan toplumyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň adyndan sarpalanyp sylaglanylýar. Bu ýyl
arkaly geçiren iş maslahatyny jemläp, onda paýtagty-
hem Nebitgaz senagatynda, geologiýa pudagynda asylly we ýadawsyz halal zähmeti bilen tapawut-
myzy hem-de welaýatlary hemmetaraplaýyn ösdürmek
lanan işgärlere we hünärmenlere dabaraly ýagdaýda gymmatbaha sowgatlar, ter gül desseleri gow-
bilen baglanyşykly garalan meseleleriň wajypdygyny we
şuryldy.
şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistan—Bitaraplygyň
Baýramçylyk dabarasynda hormatly Prezidentimiziň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleri-
mekany» şygary astynda geçýän ýyly ýokary görkezijiler
niň güni mynasybetli iberen Gutlagy okaldy. Gutlag toplumyň işgärlerinde buýsanç we ruhubelentlik
bilen tamamlamagyň hem-de geljek ýyl üçin ygtybarly
duýgusyny döretdi. Gahryman Arkadagymyz Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni my-
binýady döretmek boýunça kesgitlenen meýilnamalaryň
nasybetli Gutlagynyň dowamynda olara ýurdumyzda nebitgaz senagatyny ösdürmekde alyp barýan
doly derejede we üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdy-
işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi.
gyny aýtdy
Şol günki göwünleri galkyndyran şatlykly pursatlaryň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň adyna
Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa pudagynyň işgärleriniň Ýüzlenmesi kabul edildi.
Aýşat ÝAKUBOWA,
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

JEMGY ÝETÇILIK- SY ÝASY GURAMALARYŇ


Akmyrat ATAÝEW,
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

WEZIPELERI BOÝUNÇA MASLAHAT


Ýakynda hormatly Prezidentimiz Türkmenis-
tanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabineti-
niň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýur-
kymyzyň bilelikdäki tagallasy we yhlasly zähmeti
netijesinde, 2020-nji ýyl gowy görkezijiler bilen
jemleýäris diýip, milli Liderimiz belledi.
ramalaryna möhüm ornuň degişlidigini bel-
läp, maslahatda olaryň işi bilen baglanyşykly
meseleleri ara alyp maslahatlaşdy hem-de
TÄZE NEŞIRLER ÇAPDAN ÇYKDY
Golaýda Türkmenistanyň sebit düzümlerinde işjeň Kitapçalaryň biri Türkmenistanyň 2017-2019- Ha zar sam mit le ri ni ge çir me giň esa sy Türk-
dumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, Bitarap öňde dur ýan möhüm wezipeleri kesgitledi.
ornuny görkezýän täze neşirler çapdan çykdy. Täze ne- njy ýyllarda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyn- me nis tan da go ýul dy, ýag ny 2002-nji ýy lyň
ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoa- döwletimiziň içeri hem-de daşary sy ýasatyny Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny jem-
şirlere «Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara da üstünlikli başlyklyk etmegine bagyşlanýar. ap re lin de Aş ga bat da bi rin ji Ha zar sam mi ti
ragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. wagyz etmekde, jemgy ýetimiziň demokra- läp, oňa gatnaşanlara üstünlikler arzuw etdi.
gaznasynda başlyklyk eden döwründe kabul edilen Ikinji kitapçada bolsa 2007-nji ýyldan başlap ýokary derejede sge çi ril di.
Tamamlanyp barýan ýylda ýolbaşçylaryň, tik kadalaryny we halkymyzyň agzybirligini resminamalar» hem-de «Hazar sammitlerinde kabul Hazar sammitleriniň netijeleriniň doly beýany gör- Ysmaýyl ÖWEZOW,
jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň we tutuş hal- pugtalandyrmakda jemgy ýetçilik-sy ýasy gu- Aýjeren BAÝRAMALYÝEWA,
edilen resminamalaryň ýygyndysy» degişlidir. nüşinde çapdan çykdy. talyp.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

2 3
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

BIR-BIRINDEN ZYÝADA ÝYLLAR


H
alkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan kämil ýörel-
geleri, baýramçylyk çäreleri tutuş ýurdumyzy gurşap aldy. Ýurdumy-
zyň raýatlary ýetip gelýän täze 2021-nji — «Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak» ýylyny baýramçylyk dabarasynda garşylamak maksady
Ne sip bol sa, Tä ze ýyl da hem ýurdu myz hor mat ly Pre zi den ti mi ziň baş tu-
tan lygyn da dün ýä döw let le ri bi len dost luk ly gat na şyk la ry ny has-da ös dü rip,
il-ýurt bäh bit li, dün ýä äh mi ýet li döw let li tu tum la ryň ge ri mi ni has-da gi ňel-
der.
ÝYLGYRYŞ YNSAN
DÜNÝÄSINIŇ GAPYSYDYR
bilen ýokary ruhubelentlikde taý ýarlyk gör ýär. Özüniň adyl syýasaty arkaly bize şeýle abadan, bagtyýar durmuşy peşgeş beren
Halkymyzyň Täze ýyl baýramçylyk şatlygyny goşalandyrýan buýsançly durmuş mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt, umumadamzat bähbitli beýik
hakykatlarynyň birem ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň isleg-arzuwlaryny nazarda hem-de ynsanperwer tutumlary hemişe rowaçlyklara beslensin!
tutup, Arkadag Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda 2021-nji ýylyň «Halkara pa-
rahatçylyk we ynanyşmak» ýyly diýlip yglan edilmegidir. Halkymyzyň ýürek arzuw- Gurbanmyrat ABDYLWELIÝEW,
larynyň hasyl bolýanlygynyň tassyknamasyna öwrülen bu çözgüt ata Watanymyzyň TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň
Ýylgyryş – bu näme? Ýylgyryş – bu ada- gyryş bolsa diňe dodaklary iki taraplygyna
ösüşleriň, rowaçlyklaryň mesgenidigini ýene bir ýola dünýä ýaýdy. guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni.
myň dogabitdi ukybydyr. Alymlar bäbek dartýar. Onsoňam çyn ýylgyryş ortaça 4 se-
dünýä inen pursadyndan başlap ýylgyr- kunt dowam edýär.

ÝAŞ WOLEÝBOLÇYLAR
maga ukyply diýip hasaplaýarlar. Sebä- Yzygiderli ýasama ýylgyrmak ze-
bi bäbekleriň aglaba köpüsi ululardan rurlygynyň adamyň saglygyny
öwrenmäge ýetişmänkälerem ýylgyryp peseldýändigini, gan basyşynyň ýokar-
bilýärler. ABŞ-nyň Kaliforniýa uniwersite- lanmagyna, bedeniň kesellere garşy
tiniň hünärmenleri bäbekleriň oýalykda göreşmek ukybynyň gowşamagyna,
diňe özlerine jogap hökmünde ýylgyrmak-
larynyň mümkinçiligi bar wagtynda ýyl-

BÄSLEŞDILER
gyr ýandyklaryny anyklapdyrlar.
Geçirilen barlaglar arkaly zenan maşga-
lanyň öz çagasynyň ýylgyryşyny görende
onuň beýnisiniň adamyň şähdaçyk bol-
magyny üpjün edýän dopamin suwuk- Ýyl gy ry şyň äh mi ýe ti ni dün ýä
«Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» lygyny işläp çykarýan böleginiň has ýaý mak mak sa dy bi len «Sta te Mu-
atly XII Uniwersiadanyň çäklerinde sportuň woleýbol görnüşi işjeňleşýändigi anyklanypdyr. Şonuň tual Li fe As su rance Com pa ny of
boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş Türkmenabat şäheriniň 2-nji sport ýaly-da, şeýle ýagdaýyň zenanlarda Ame rica» äti ýaç lan dy ryş kom pa ni-
mekdebinde guraldy. kesekileriň çagalarynyň ýylgyryşlary- ýa sy nyň sar gydy bo ýun ça ame ri kan
Woleýbol boýunça geçirilen bäsleşige Lebap welaýatynyň ny görenlerinde ýüze çykmaýandygam su rat ke şi Har wi Boll ýyl gyr ýan sa ry
başlangyç we orta hünär, şeýle-de orta okuw mekdepleriniň og- anyklanypdyr. kö ke jik – smaý li gi çe kip dir. Onuň çe ken
lanlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar. ABŞ-nyň Winskon uniwersitetiniň yl- bu smaý li gi il kin ji ge zek 1963-nji ýyl da
Welaýatymyzyň ýaş talyp woleýbolçylaryny bir ýere jemlän my işgärleri Ýeriň ýüzünde iň köp ýylgyrýan peýda bol ýar. In ter ne tiň üs ti bi len giň
bu ýaryşyň netijesinde Türkmenabadyň Agrosenagat orta hü- adamlaryň nirede ýaşaýandyklaryny anyk- göwnüçökgünlige getirýändigini alymlar ýyl gy ryş ly, ýi ti sa ry reňkdä ki, tos-to ga-
lapdyrlar. Bu seljermä 32 ýurduň ýaşaýjylary belleýärler. la jyk kö ke jik şe kil li şekil bü tin dün ýä
när okuw mekdebi I orna, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň
gatnaşypdyr. Iň köp ýylgyrýan adamlar hök- Alymlar uzak wagtyň dowamynda tebi- ýaý raýar. Şeý le likde, dün ýä de ýyl gyr-
Türkmenabat tehniki orta hünär okuw mekdebi II orna, Türkme-
münde ABŞ-nyň we Günbatar ýurtlarynyň gatyň janly-jandarlarynyň içinde ýylgyryp mak ada my be ze ýän zat hök mün de ka-
nabadyň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi III orna eýe bol-
ilaty kesgitlenipdir. Hytaýyň we Ýaponiýa- bilýän diňe adamdyr öýdüp hasaplapdyrlar. bul edil ýär. Hat-da 4-nji okt ýabr da – Bü-
magy başardy. nyň ilaty iň az ýylgyrýan adamlar hasapla- Emma 1872-nji ýylda Çarlz Darwin özüniň
Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty tin dün ýä ýyl gy ryş gü nü niň bel le nil me gi
nypdyr. «Adamyň we haýwanlaryň öz duýgulary-
ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe we sport gu- hem bu uky byň äh li yn san lar da bar dy gy-
Alymlaryň pikirine görä, hakyky ýylgyry- ny beýan edişleri» atly ylmy seljermesinde
ramasynyň welaýat bölüminiň we Lebap welaýatynyň sport we ny gör kez ýär. Ýyl gyr ýan ýüz de bol sa nur
şy galplaşdyrmak, ýagny çynyň bilen ýasama haýwanlaryňam «ýylgyryşyny» olaryň gu-
ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary gowşuryldy. bar dyr!
ýylgyrmak asla mümkin däl diýip hasapla- laklarynyň we guýruklarynyň hereketinden,
ýarlar. Sebäbi çyndan ýylgyryş dodaklaryň agyzlarynyň açyklyk derejesinden «okap» Leýli SAPARGELDIÝEWA,
Babamyrat HOJANEPESOW, çetjagazlaryny ýokarylygyna galdyrýar, ada- bolýandygy hakyndaky çaklamany öňe sü- «Diýar» žurnalynyň habarçysy.
Türkmenabadyň Agrosenagat orta hünär okuw myň özi tarapyndan emeli döredilýän ýyl- rüpdir.
mekdebiniň mugallymy.

4 5
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

2021-NJI ÝYLYŇ MÖHÜM SPORT WAKASY СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА


ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek toplumynda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny
SPORTUŇ WELOTREK GÖRNÜŞI
we olimpiýa hereketini ösdürmek, ýurdumyzyň halka- geçirmäge ygtyýar berildi.
BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ
ra sport abraýyny has-da belende götermek, şeýle hem Iri halkara ýaryşy ýokary derejede geçirmek üçin hä- ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ АФК-2021 ПРОЙДЁТ В ЯНВАРЕ
2021-NJI ÝYLDA AŞGABATDA GEÇIRIL JEKDIGI
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenlerini ýokary zirki wagtda geçirilýän taýýarlyk işleri Türkmenistanyň
WE BU BABATDA HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ Жеребьевка нового сезона Лиги чемпионов АФК перенесена с декабря 2020 года на январь 2021 года,
derejede toplumlaýyn esasda taýýarlamak üçin amat- öz üstüne alan jogapkärçilikli wezipesiniň – 2021-nji
DEGIŞLI KARARYNYŇ KABUL EDILENDIGI ŞATLY- ly şertleri döretmek maksady bilen geçiriljek bu ýaryş ýylda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirme- сообщает «Olamsport».
GYMYZY GOŞALANDYRDY. BU HABAR DIŇE BIR 2021-nji ýylyň möhüm wakalarynyň biri bolar. giň abraý bilen hötdesinden geljekdigine ynam döred- Согласно информации источника, жеребьевка нового сезона азиатской Лиги чемпионов-2020 состоится
SPORT HÜNÄRMENLERINDE DÄL, EÝSEM-DE Aşgabatda welotrek boýunça dünýä çempionatyny ýär. Munuň üçin ata Watanymyzda ähli mümkinçilikleriň 27 января.
BOLSA ÝURDUMYZYŇ ÄHLI ILATYNDA HEM ULY geçirmek babatda hormatly Prezidentimiz Karara gol bardygyny aýtmak gerek. Планируется, что матчи отборочного этапа и раунда плей-офф пройдут в марте и апреле.
BUÝSANÇ DUÝGUSYNY DÖRETDI. BU BARADA çekdi. Resminama laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasa-
TALYP ŞASENEM ATAÝEWA ty ministrligine Türkmenistanyň Welosport federasiýasy
GÜRRÜŇ BERÝÄR. hem-de Welosipedçileriň halkara bileleşigi bilen bile-
likde 2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabry aralygynda Aş- ПАКЬЯО РАССЧИТЫВАЕТ ПРОВЕСТИ В 2021 ГОДУ ДВА БОЯ
Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goň- gabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Welotrek sport
şuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbi- Обладатель пояса WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на предстоящий год.
ýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn Напомним, что ранее 41-летний боксер был избран президентом правящей партии Филиппин ФДП-Лабан.
durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän — Я думаю, что смогу провести два боя в следующем году. У нас есть рабочие сессии в правительстве Филиппин в марте, поэтому я
не планирую драться в это время, — заявил Пакьяо.
До этого сообщалось, что Мэнни может выставить свою кандидатуру на выборах президента Филиппин в 2022 году. Сам боксер пока
не подтвердил эту информацию.
Ожидается, что в 2021 году Пакьяо встретится с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Кроме

G
one are the days того, о желании подраться с Мэнни заявлял Теренс Кроуфорд.

2020 UCI
when cycling indoors

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР
was merely a lonely,
monotonous, hard slog.
ЧИСОРА ПЛАНИРУЕТ
CYCLING
Thanks to new technology
including smart trainers and
state-of-the-art software, НАЗВАЛ ТУРНИРЫ, ВЕРНУТЬСЯ НА РИНГ ВЕСНОЙ
2021 ГОДА
ESPORTS WORLD КОТОРЫЕ БУДУТ ДЛЯ НЕГО
cyclists can measure up
against on-line rivals Промоутер Дерека Чисоры Эдди Хирн рассказал,
from around the world in
ПРИОРИТЕТНЫМИ когда его клиент планирует вернуться на ринг.

CHAMPIONSHIPS
dynamic, motivating – but still — Дерек всегда участвует в великих боях, и я
hard – training sessions and
competitions. В 2021 ГОДУ думаю, что он любит драки. Ему нравится бросать
вызов самому себе, ему нравится быть частью этих

BREAKING NEW GROUND


Just two weeks away 20-кратный победитель турниров «Большого после операций на колене проходит не так больших вечеров, и он всегда участвует в больших
from the first-ever UCI шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о быстро, как планировалось, однако прогресс боях. Мы продолжаем поиски нового оппонента для
Cycling Esports World планах выступлений на 2021 год. очевиден. Чисоры, и я думаю, что вы увидите его в марте–
Championships, we «Я бы очень хотел выступить в Австралии, «После второй операции у меня не было ни- апреле, — отметил Хирн.
take a look at the ins and organisers: not least the virtual Tour de France and Cycling Esports community, are gearing up for battle но, учитывая состояние колена, это будет не- каких проблем. За последние полгода состояние Среди возможных соперников для Чисоры Хирн
outs of this exciting new the virtual Tour de Suisse (Digital Swiss 5). On World in the first UCI Cycling Esports World Championships. легко. Предстоящие недели могут мне помочь. стабильно улучшается», — подчеркнул Федерер. назвал Диллиана Уайта.
development for cycling. Bicycle Day this year, the UCI and its partner Zwift The event on 9 December – including a Women Мой приоритет — выступление на Уимблдоне, Роджер Федерер: мне будет нелегко набрать Напомним, что в конце октября 36-летний британец
Growing in popularity for some time, cycling organised four virtual pro-led rides on the Zwift Elite and Men Elite race over the same course – is Олимпийских играх и US Open», — приводит форму к Australian Open единогласным решением проиграл Александру Усику.
esports has undergone a major boom in 2020. indoor training platform, open to everyone with organised by the UCI in collaboration with Zwift. слова Федерера журналист Симон Граф в своём «Мирке и детям нравится Япония». Федерер Его профессиональный рекорд составляет 32 по-
Athletes confined to their homes during the a connected home trainer and access to the Zwift «Tвиттере». признался, что рад переносу Олимпиады на год. беды и 10 поражений.
coronavirus pandemic increased their use of indoor software. Bayramgul GEOKLENOVA, Роджер был признан лучшим спортсменом У знаменитого швейцарского теннисиста по-
training options this year, and many Elite riders Now some of the world’s top athletes from both A student, S.A.Niyazov Agricultural Швейцарии за последние 70 лет. На церемонии явилась реальная цель на новый сезон. Он уже Страница подготовлен по материалам
competed in virtual races set up by major race road and other disciplines, as well as stars of the University. награждения он признал, что восстановление планирует поездку в Токио. интернет изданий.

6 7
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

SPORT: HEMILTON МАЛЬЧИК- СБОРНАЯ КАТАРА СЫГРАЕТ В ЕВРОПЕЙСКОМ


ВУНДЕРКИНД ОТБОРЕ К ЧМ-2022
TÜRKMENISTAN
«AUTOSPORT» NEŞIRINIŇ
HASAPLAMASYNA GÖRÄ, ИЗ ХАЙДАРАБАДА В 14 ЛЕТ ПОЛУЧИЛ Футбольная ассоциация Катара подтвердила, что национальная сборная страны примет участие в
европейской квалификации к следующему чемпионату мира. Турнир пройдет в ноябре–декабре 2022
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА
ÝYLYŇ SÜRÜJISI BOLDY
WE DÜNÝÄ
года в Катаре.
Агастья Джайсвал — мальчик-вундеркинд из Сообщается, что это сделано в целях подготовки команды к домашнему мировому первенству. При
индийского города Хайдарабада в 14 лет окончил этом в этих матчах очки не будут начисляться и сборная Катара будет играть вне турнирной таблицы.
Османский университет и получил степень бакалав- Катар будет включен в группу «А» отборочного турнира, в которую также входят Португалия, Сербия,
ра по массовым коммуникациям и журналистике,
Ирландия, Люксембург и Азербайджан. Катарцы стартуют 24 марта гостевой игрой против Люксембурга.
Ynsan özüniň ýatlamalary bilen ýaşaýar. Ýatlamalar lar bizi buýsandyrmak bilen geçmişe birsellem «syýaha- сообщает «www.vokrugsveta.ua».
Школу юноша окончил в 10 лет. Университет он Ранее сборная Франции на аналогичных правах принимала участие в отборе на Евро-2016.
bolsa ömrümiziň aýrylmaz bölegidir. Her bir ýyl — öm- ta» çagyrýar.
планировал окончить в 13, но ему помешала панде-
rüň basgançagy mysaly. Şol basgançaklar ýatlanmaga Türkmen futbolyna degişli ýatda galan pursatlar мия коронавируса.
mynasyp, esasly wakalara baý. Elbetde, her bir ömür- hem kalbymyzda buýsanç duýgusyny oýar ýar. 2020- Агастья обладает талантом и в других областях.
de ýa-da ömrümiziň her bir basgançagynda (her bir nji ýylda türkmen toparlarynyň 3-siniň AFK-nyň baý- Он участвовал в соревнованиях по настольному тен-
ýylynda) süýji ýatlamalaryň barlygy ynsana geljege
bolan umydyny, etsem-goýsamlaryny saýhallamaga
dagy astynda geçiriljek ýaryşlara gatnaşmaga hukuk
gazanandygy belli boldy. Milli çempionatymyzda
нису и даже добился успеха на национальном уров-
не, умело пишет обеими руками.
НА ОЛИМПИАДЕ-2024 В ПАРИЖЕ ВПЕРВЫЕ
mümkinçilik döredýär. Has dogrusy, oýlanmaga wagt
«arçaýar».
baýrakly orunlary eýelän «Altyn asyr», «Ahal», «Şa-
gadam» toparlary hem-de kubok ýaryşynyň finalyna
По словам Агастьи, каждый может повторить его
успех, для этого необходимо упорство, терпение и труд.
РАЗЫГРАЮТ МЕДАЛИ В БРЕЙК-ДАНСЕ
Göz öňüňize getiriň: bir ýylyň dowamynda ha- çykan «Köpetdag» öz janköýerlerini begendirmegi «Я стал первым индийцем, получившим степень
бакалавра в возрасте 14 лет», — рассказал он. Несмотря на общее сокращение количества разыгрываемых медалей на Олимпиаде-2024, в про-
syl bolan arzuwlaryňyzy, amala aşan maksatlaryňyzy başardy.
В будущем юноша планирует продолжить обуче- грамме Игр дебютирует брейк-данс.
ýatlaň! Soňra öňümizdäki ýylda meýilnamalaşdyran Sport älemindäki ýatda galan wakalaryň ýene biri-
ние и мечтает стать врачом. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что в Париже будут впервые разыграны
işleriňiz hakynda pikir ediň. Sepleşýärmi? Hawa, olar de, 28-nji noýabrda ringe çykan Maýk Taýson bilen Roý
медали в брейк-дансе.
basgançaklar kimin, sepleşip gidip otyr, gidip otyr... Jonsyň duşuşygydyr. Iki tanymal boksçy ýaşy gartaşan
Подготовила Дурсун САБЫРОВА, В программе Олимпиады-2024 также останутся серфинг, скейтбординг и скалолазание, чей дебют на
Ýatlamak we ýatlanmak aýrybaşga duýgular. Ýatlaýaň- bolsa-da, janköýerlerine özleriniň hatardadyklaryny летних Играх состоится в Токио в 2021 году.
город Ашхабад.
my? Diýmek, unudan dälsiň. Ýatlanýaňmy? Onda şoňa subut etmegi başardylar. Bu tutluşyk 2020-nji ýylyň Напомним, число разыгрываемых медалей на Олимпиаде в Париже сокращено до 329. Из програм-
mynasypsyň. Bu ömürde ýadymyza möhürlenen wa- ahyrynda geçirilmek bilen boks söýüjileriň sanyny hem «Mersedesiň» sürüjisi Lýuis Hemilton «Awtosport» мы исключили часть соревнований в тяжелой атлетике, также изменился перечень дисциплин в легкой
kalar süýji ýatlamalara we ajy ýatlamalara (nostalgiýa) barha artdyrdy. neşiriniň pikirine görä, ýylyň sürüjisi diýlip hasaplanyldy. атлетике.
bölünýär. Geçmişi ýatlamak arkaly ýatkeşligimizi kämil- «Formula-1» ýaryşlarynyň ussady Mihael Şuma- Abraýly neşiriň okyjylary 2020-nji ýylyň möwsü-
leşdirýändigimiz ylmy taýdan subut edilen hakykatdyr.
Halkara ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrülen
heriň rekordyny soňky on ýyllygyň iň ezber sürüjisi
hasaplanylýan Luis Hemilton gaýtalamagy başardy. Ol
minde özüniň ýedinji çempionlygyny gazanyp, Mihael
Şumaher bilen deňleşen Hemiltony iň gowy sürüji
МОК СОКРАТИЛ КОЛИЧЕСТВО РАЗЫГРЫВАЕМЫХ
ata Watanymyzda sporta uly üns berilýär. Tamamlanyp
barýan 2020-nji ýyl özüniň ýatdan çykmajak seneleri
başga-da onlarça görkezijileri gowulandyrmak bilen bir
hatarda 7-nji gezek dünýä çempiony bolmagyň hötde-
hökmünde tassykladylar. Pikir soraşmalaryň netijesin-
de Hemilton «Red Bullyň» sürüjisi Maks Ferstappen-
МЕДАЛЕЙ НА ИГРАХ-2024 В ПАРИЖЕ
bilen türkmen halkynyň müdimilik ýadynda galar. Gah- sinden geldi. den, «Indikaryň» çempiony Skott Dikkensden hem-de Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить количество разыгрывае-
ryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda Tennis ýaryşlarynda hem ýatda galyjy wakalaryň «Formula E» ýaryşynyň çempiony Antoniu Feliks da мых медалей на Играх-2024, которые пройдут в Париже. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.
sport ulgamyna degişli alnyp barylýan işleriň gerimi ençesiniň şaýady bolduk. Mysal üçin, «Rolan Garros» Koştudan ozdy. — Исполком МОК, рассмотрев предложения комиссии по олимпийской программе, не принял ни
giňdir. Ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, ýaryşlarynda öňdeligi hiç kime bermän gelýän Ra- Bu baýrak 1982-nji ýyldan bäri «Autosport» neşiri одного из 41 события. Напротив, число медальных событий было сокращено с 339 до 329. МОК также
sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek bilen bir ha- fael Nadal bilen Nowak Jokowiç finalda duşuşdylar. tarapyndan ussat sürüjilere gowşurylýar. Halkara dere-
ограничил общее число участников Олимпиады до 10 500, учитывая все виды спорта. Это на 600 мень-
tarda ýaş nesli sporta höweslendirmek maksady bilen Tennis spor tunda bu tennisçiler, janköýerler aýtmyş- jesindäki ýaryşlarda çykyş edýän islendik sürüji bu baý-
geçirilen ýaryşlar sanardan köp. Muňa sportuň welotrek laýyn: «Tennisiň Messisi we Ronaldosy» hasaplanyl- raga eýe bolup biler. ше, чем мы ожидаем в Токио, — отметил Бах.
görnüşi boýunça Aşgabatda geçiriljek dünýä çempiona- ýar. Finalyň özi-de örän çekeleşikli ýagdaýda geçip- Lýuis Hemilton bu baýraga indi sekizinji gezek my- Также Бах рассказал, что в Играх 2024 года примет участие равное количество мужчин и женщин.
tyna taýýarlygyň çäklerinde guralan ýaryşlar, Türkme- di. Şeýlelikde, Nadal «Rolan Garros» ýaryşyndaky nasyp bolýar. Ol bu görkeziji boýunça rekord netijäni Кроме того, МОК принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на Олим-
nistanyň birinjiligi ugrundaky bäsleşikler mysal bolup nobatdaky kubogyny gazandy. Nadal bilen Jokowi- gazandy. Geçmişde bu abraýly baýraga Aýrton Senna, пиаде в Париже.
biler. çiň arasyndaky geçen final duşuşygy 2020-nji ýylda Mihael Şumaher, Mika Hakkinen, Sebastýan Fettel ýaly — В Рио квота для тяжелой атлетики была 260 спортсменов, после она уже была сокращена к Токио
Biz häzir 2020-nji ýylda sport ulgamyndaky habar- hakydamyza möhürlenen ýakymly ýatlamalaryň biri sürüjiler mynasyp boldular. Britaniýalylardan Hemilton- до 196, в Париже квота будет 120. Также в тяжелой атлетике было сокращено число комплектов медалей
laryň iň esasylary, ýagny, dabarasy dünýä dolan hoş ha- bolup biläýjek wakadyr. dan başga-da bu baýraga Naýjel Mensell, Deýmon Hill — с 14 до 10. Были упразднены по две весовые категории у мужчин и у женщин. При этом МОК еще не
barlar barada, galyberse-de, dünýä ýurtlarynda bolup we Jenson Batton mynasyp boldular. подтвердил проведение соревнований по тяжелой атлетике в Париже, — уточнил спортивный директор
geçen ýaryşlar hakynda durup geçmekçi. Ýatda galan (Dowamy bar) МОК Кит Макконнелл.
pursatlary birme-bir ýatlamak arkaly tutuş ýylyň dowa- Begenç ANNAÝEW, Taýýarlan Wepa REIMOW,
www.matchtv.ru
mynda hakydamyzda galan sport ulgamyndaky waka- žurnalist. sport synçysy.

8 9
7 24. 7 24.

21
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara
Halkaražurnalynyň
žurnalynyňhepdelik
hepdelikelektron
elektrongoşundysy
goşundysy
TM TM

ШКОЛА ВАЖНЕЕ МАТЧА


17-ЛЕТНИЙ ТАЛАНТ «БАЙЕРА» ВИРТЦ ПРОПУСТИЛ ПОСЛЕДНИЙ
СОН ХЫН МИН
В ПЯТЫЙ РАЗ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ФУТБОЛИСТОМ КОРЕИ
декабря
1891 г.
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин полу-

ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ – ИЗ-ЗА


чил премию как лучший футболист Кореи 2020 года.
Для капитана национальной сборной этот приз
стал пятым в карьере и вторым подряд — ранее
КОНТРОЛЬНОЙ В ШКОЛЕ Сона называли лучшим игроком своей страны в
2013, 2014, 2017 и 2019 годах. СОСТОЯЛСЯ
По общему числу наград Сон превосходит всех
Флориан Виртц – один из новых талантов немецкого футбола. В мае он дебю- остальных лауреатов. Приз лучшему футболисту Ко-
реи нерегулярно вручался с 1965 года, но с 2010-го
Жанр: информация
Тема: баскетбол
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
тировал в Бундеслиге (стал третьим самым молодым игроком в истории турнира),
а потом стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Германии. А церемония проводится ежегодно.
В текущем сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» 19
Место события: США БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
ведь весной парню только-только исполнилось 17 лет.
В этом сезоне после ухода Кая Хавертца молодой полузащитник попал в основу: матчей, забив 13 мячей и отдав 7 результативных
практически во всех матчах Флориан выходит в стартовом составе, отдает голевые передач. 21 декабря 1891 года в зале учебного центра железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США
передачи и даже иногда забивает. Христианской молодежной ассоциации в Сприн- были изданы первые официальные правила ба-
Но на последний тур группового этапа Лиги Европы Виртц не попал. «Байер»
АФК ПОЛУЧИЛА
гфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в скетбола. В 1895 году установили щиты и провели
обыграл пражскую «Славию» 4:0, оставив некоторых лидеров либо на скамейке, истории баскетбольный матч. Игра была придума- первые официальные соревнования по этому виду
либо вне заявки. на учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5
Виртц – среди таких. Он матч полностью пропустил. А вот причина занятная:
полузащитник все еще учится в школе – и у него была важная контрольная работа. ЗАЯВКИ Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли
из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по
игроками.
В 1920-е годы начинают активно создаваться
«Знаете, школа важнее этой игры», – объяснил решение Петер Бос.
Тренер прав: к тому моменту «Байер» уже обеспечил себе выход в плей-офф –
САУДОВСКОЙ АРАВИИ И сей день. Эту дату считают неофициальным днем
рождения баскетбола.
национальные федерации баскетбола, проводятся
первые международные встречи. В 1919 году со-
незачем отвлекать мальчика от учебы. КАТАРА НА ПРОВЕДЕНИЕ Перед матчем Нейсмит попросил сторожа при- стоялся баскетбольный турнир между армейскими
Тем более у клуба уже бывали истории вроде этой. В 2017 году Кай Хавертц пропу-
стил матч 1/8 Лиги чемпионов против «Атлетико» из-за важного экзамена в школе –
КУБКА АЗИИ-2027 нести две пустые коробки, чтобы учащиеся, трени-
руясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Од-
командами США, Италии и Франции.
В 1923 году во Франции проводится первый
без него в гостях сыграли 0:0 (после поражения дома со счетом 2:4) и вылетели из ЛЧ. нако не найдя коробок, сторож принес корзинки из международный женский турнир. Участие в нем
Кстати, у Петера Боса к Виртцу действительно особое отношение. Флориан – под персиков. Их прикрепили на разных сторонах приняли команды трех стран: Англии, Италии, США.
единственный из всего состава, кого тренер особенно не контролирует и не утом- балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см. А в 1932 году в Женеве была создана Международ-
ляет нравоучениями: В первой игре приняли участие две команды по 9 ная Федерация баскетбольных ассоциаций.
«Он настолько хорош, что я просто боюсь сделать его хуже своими разговора- человек.
ми, – объяснил Бос. – Сила молодых игроков как раз в том, что им можно быть Постепенно популярность новой игры стала Подготовила Язгуль МЫРАТГЕЛЬДЫЕВА,
свободными ото всего. Рано или поздно в его карьере наступит первый тяжелый набирать обороты. В 1893 году корзины заменили студентка ТСУ им. С.А.Ниязова.
момент – и вот тогда я буду ему нужен. И мы с ним побеседуем». Азиатская конфедерация футбола получила две
заявки на проведение Кубка Азии-2027. На проведе-
www.sports.ru ние мундиаля претендуют Катар и Саудовская Ара-
вия, сообщает «www.sport.kg».
Катар и Саудовская Аравия входят в число пяти

61
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ассоциаций-членов АФК, претендующих на прове-
дение чемпионата Азии по футболу-2027, вместе с
Индией, Ираном и Узбекистаном.
«АРСЕНАЛ» УСТУПИЛ «БЕРНЛИ» В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ 12-ГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ. ГОСТИ Саудовская Аравия впервые претендует на то, что-
ПОБЕДИЛИ ВО ВСТРЕЧЕ СО СЧЕТОМ 1:0. ДЛЯ ЛОНДОНСКОГО КЛУБА ЭТО ЧЕТВЕРТОЕ ДОМАШНЕЕ бы провести Кубок Азии по футболу, а Катар — в третий
(ранее проводился в 1988 и 2011 годах). Страна-хозяйка
ПОРАЖЕНИЕ КРЯДУ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ. РАНЕЕ «АРСЕНАЛ» НА СВОЕМ ПОЛЕ УСТУПИЛ «ЛЕСТЕ- 19-го Кубка Азии-2027 будет объявлена в 2021 году.
РУ», «АСТОН ВИЛЛЕ» И «ВУЛВЕРХЭМПТОНУ». ПО СТАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ, «АРСЕНАЛ» ВПЕРВЫЕ С
Подготовил Бабамурат ДЖУМАЕВ,
СЕЗОНА-1959/60 ПРОИГРАЛ ЧЕТЫРЕ ДОМАШНИХ МАТЧА ПОДРЯД. спортивный обозреватель.

10 11
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

SPORT WE DIŇE
FUTBOL TARYHYNYŇ WE STATISTIKASYNYŇ HALKARA GURAMASY 2020-NJI ÝYLYŇ MYSALY ÝYGYNDYSYNY HÖDÜRLEDI
FUTBOL TARYHYNYŇ WE STATISTIKASYNYŇ Derwezeçi: Manuel Noýer («Bawariýa»). («Bawariýa»/«Liwerpul»), Kewin De Brýuýne
HALKARA GURAMASY (IFFHS) 2020-NJI ÝYLYŇ Goragçylar: Trent Aleksander-Arnold («Mançester Siti»), Joşua Kimmih («Bawariýa»).
(«Liwerpul»), Wirjil Wan Deýk («Liwerpul»), Hüjümçiler: Kriştianu Ronaldu («Ýuwentus»),

SAGLYK
MYSALY ÝYGYNDYSYNY DÜZDI. SANAWDAKY

SAGLYK
Serhio Ramos («Real»), Alfonso Dewis Robert Lewandowskiý («Bawariýa»), Lionel Messi
11 OÝUNÇYNYŇ 7-SI «BAWARIÝA» BILEN («Bawariýa»). («Barselona»).
«LIWERPULYŇ» OÝUNÇYLARY BOLUP DURÝAR. Ýarymgoragçylar: Týago Alkantara www.matchtv.ru

HAKYNDA
TÜRKMENISTANYŇ FUTBOL ÇEMPIONATY - 2020
Golaýda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2020-nji bolsa, «Ahalyň» ýarymgoragçysy Elman Tagaýew 9 utuk
SPORT BI LEN MEŞGUL LAN MAK ADAM BEDENINIŇ ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlenildi. Geçirilen ýygnanyşykda toplady.
Gadymy ýunanlar kesellän lukmanlary dessine özüni be- köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sport žurnalistleriniň we Geçirilen pikir soraşmanyň netijesinde «Altyn asyryň»
SAG DYN LYGY ÜÇIN PEÝDALY HASAP LANÝAR.
jermegi başarmasa, köşk lukmanlygyndan boşadypdyrlar. Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda geçirilen tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew (35 utuk) «Iň ökde tälimçi»
ÝÜ REK-DAMAR, MYŞSA ULGAMLA RYNY, SÜŇK LERI pikir-soraşmanyň jemine seredildi. diýlip yglan edildi. Ses berlişikde «Köpetdagyň» hem-
***
BER KI DIP, ADAM ÖMRÜNIŇ DO WAMLYLYGYNY ART DYRÝAR. Güýçli seýisler bedew atlary nähili seýisleýän bolsa, bize- Geçirilen ses berlişigiň netijesinde Türkmenistanyň Futbol de «Şagadamyň» tälimçileri Tofik Şukurow bilen Aleksandr
ŞEÝ LE-DE SPORT ADAM BEDENI NE ŞEÝLE OŇAÝLY de özümizi şonuň ýaly seýislemek gerek. çempionatynda we kubok ýaryşynda çykyş eden futbolçylaryň Klimenkonyň hersi 16 utuk toplady.
TÄSIRLERI EDÝÄR: *** arasynda «Altyn asyr» toparynyň hüjümçisi Altymyrat Ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň adyndan
Türkmen aşa doýanyndan ajrak gezen saglyga bähbit Annadurdyýew toplan 32 utugy bilen «Iň ökde oýunçy» diýlip yglan ýörite diplomlar hem-de gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.
• Bedeniň agramyny kadada saklaýar. Sport türgenleşikleri agramyň ýeňlemegine diýýändir. edildi. Ses berlişigiň netijesinde «Şagadamyň» oýunçysy Yhlas
Serdar ATAMYRADOW,
getirýär we yzygiderli türgenleşik semizligiň öňüni alýar. Madda alyş-çalşygyny gowu- Bir lukman: Magtymow 14 utuk toplan
sport synçysy.
landyrýar. Hünärmenleriň, lukmanlaryň bellemegine görä, 2,5-5 sagat aralygyndaky – Men kesellileriň ýüzden togsanysyny söz bilen bejer-
yzygiderli fiziki ýüklenmeler agramyň kada gelmegine getirýär.
dim: lukmanyň sözi hassa üçin doga ýaly, keramat ýaly, te-
nekar ýaly bolmalydyr, şony başarmasa, ol gassaphana işe

üm
• Ýürek-damar ulgamynyň işine oňaýly täsir edýär. Sport türgenleşikleri islendik
gitsin – diýipdir.
ýaşda ýürek-damar ulgamynyň, öýkeniň işini gowulandyrýar. Şeýle-de infarkt, insult
bilen bagly howpy peseldýär. Başga bir lukman:
– Men hassanyň derdini, keselini özüme geçirýärin,

üz
ulyýew
• Myşsalary, süňkleri sagdyn we berk bolýar. Adamyň ýaşy näçe ulaldygyça onuň onuň keselini özümde duýanymdan soň, dessine ony bejerip G.Annag l» ýew
E. Taga l»
bilýärin – diýipdir. «Aha «A h a durdyýe
w
süňkleri, myşsalary, bogunlary üçin fiziki ýüklenmä, sporta bolan talaby hem ýokar- A. Anna asyr»

ji d
row ýew
lanýar. Türgenleşik mahaly oňaýly aýakgap, egin-eşik geýmek gowy netije almak üçin M. Sapa syr» R. Hoja syr» «Alty n
a a
Toplan Kadam AGAMYRADOW, hamme
dow «Altyn «Altyn
zerurdyr. M. Oraz
mu
asyr»

rin
Döwletli etrabynyň Ýalkym «Altyn
• Keselleriň öňüni alýar. Sport bilen meşgullanýan adamyň immuniteti berk bolýar. geňeşliginiň ýaşaýjysy.
Bu bolsa bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrýar. ymow
janow Y. Magtdam»

Bi
Z. Babaasyr»
«Altyn «Şaga
Maral ORA ZOWA, M. Titow
w e w
lo asyr»
mugallym. G.Aşyro N . Towakat» «Altyn
«Ahal» «Aşga b

Ikinji düzüm: Ýarymgoragçylar: Y. Saparmämmedow, Ý. Gurbanow (ikisi-de


Derwezeçi: B. Babaýew («Ahal») «Köpetdag»), A. Abdyrahmanow («Nebitçi»), I. Tamurkin («Ahal»).
Goragçylar: B. Hojaahmedow («Şagadam»), M.Goşşanow, S. Baýramow Hüjümçiler: M. Ýakşiýew («Ahal»), H. Amanmämmedow («Şagadam»).
(ikisi-de «Köpetdag»), S.Annaorazow («Ahal»).
Taýýarlan Allamyrat GELDIÝEW, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy

12 13
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

«MAKUL SÖZLÜK» СЛОВО ГОДА


Международный журнал «Atavatan Turkmenistan» в преддверии 25-летия

10 необычных
туркменского нейтралитета запустил электронный словарь «Makul Sözlük». Про-
граммная разработка, выполненная в виде «умного» словаря, обеспечивает тур-
кмено-английский синхронный и письменный перевод слов.
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОЛОСОВОЙ
ФАКТОВ О
Напомним, что недавно в Google-переводчик была внедрена «туркменская»
ТУРКМЕНО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ версия. Так же известны и некоторые, разработанные в недалеком прошлом, ва-
рианты англо-туркменских онлайн-переводчиков. Умный словарь «Makul Sözlük»
ЕСЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ «СЛОВО ГОДА» В ТУРКМЕНИСТАНЕ,
ТО В 2020-М ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, «НЕЙТРАЛИТЕТ», 25-ЛЕТНИЙ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
не уступает аналогам, составляя им достойную конкуренцию.
Первый, говорящий на двух языках словарь обладает преимуществом не
только давать письменные, но и голосовые переводы слов с несколькими сино- ЮБИЛЕЙ КОТОРОГО СТРАНА ОТМЕТИЛА 12-ГО ДЕКАБРЯ.
нимами. Еще одна особенность глоссария – это возможность находить слова с Акция «слово года» проводится уже не «английскому языку в этом году пришлось быстро Факт 1. Многие слова, которые начинаются
помощью «голосового поиска». одно десятилетие в разных странах и ре- и многократно адаптироваться. Наша команда на «А», пришли из других языков: альянс, абри-
Словарь содержит более 21 000 слов на туркменском и более 15 000 слов на гионах мира для выявления наиболее ак- опытных лексикографов собирала и анализиро-
английском языках. Удобной особенностью электронного словаря являются опции кос, абонемент. Но исконно русскими считаются
туальных, значимых и популярных слов и вала эти лексические данные на каждом этапе
«Частый поиск», «Последний поиск» и ежедневное пополнение раздела «Обуче- «авось» и «азбука».
выражений. Как правило, они связаны с по- пути».
ние» пятью новыми, ранее неиспользованными пользователем словами. Также литической, общественной или культурной Если определить «слово года» в Туркмениста- Факт 2. Во многих словах, пришедших из
здесь можно прочитать последние новости, публикуемые международным жур- доминантой года и чаще всего звучат в пу- не, то в 2020-м это, безусловно, «нейтралитет», английского языка, ударение будет на первый
налом «Atavatan Turkmenistan» на своем сайте. бличном пространстве и СМИ. 25-летний юбилей которого страна отметила 12- слог или как в исходном варианте на иностран-
Разработчики обещают, что в ближайшее время состоится выпуск для пользо- Выбор «слова года» осуществляется обычно го декабря. С этой общественно-политической ном языке: джИнсы, блЕндер, хУди, брОкер,
вателей мобильной Android-версии словаря, которая вскоре начнет тестирование. экспертным жюри или же общественным опро- доминантой связаны многие события этого года
Электронный аудио- и цифровой словарь на туркменском и английском языках рЕйтинг, сЕлфи. А во французском варианте
сом, а также различными организациями не- – ввод в эксплуатацию новых предприятий и
работает в онлайн-режиме, а Android-приложение можно будет использовать и на последний слог: абажУр, партЕр, фонтАн,
зависимо друг от друга. Например, с 2000 года целых жилых массивов, конференции, круглые
офлайн. выпускается топ-лист слов, фраз и имен года столы, культурные и спортивные акции, а также шассИ.
www.orient.tm по версии агентства Global Language Monitor. многочисленные публикации в средствах мас- Факт 3. Есть только два слова с 3 буквами
Свой список «слов года» публикует The New York совой информации. «е» подряд: длинношеее и змееед.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ Times.


В различных странах этот выбор имеет свои
особенности. Например, выбор «слова года» в
www.orient.tm
Факт 4. Часто встречающиеся слово «соот-
ветственно», которое может употребляться в
стильный материал. Чтобы этого избежать, маски обрабатываются специ- качестве союза и предлога, состоит из 14 букв.
Дании осуществляется жюри, в котором пред-
альными дезинфицирующими составами). ставлены члены Датского языкового совета, Факт 5. В русском языке зафиксировано 74
При ношении на улице обычные медицинские маски быстро забивают- ведущие университеты и средства массовой ин- слова, которые начинаются на букву «й», но в
ся частицами пыли, так как изначально они разрабатывались для условий формации. Итоговые результаты объявляются в речи мы употребляем не более 5: йод, йогурт,
больницы, близких к стерильным. популярной радиопередаче «Языковая лабора- йогуртница, йога, Йошкар-Ола.
В медицине бывает и такое, что маски надевают на буйных пациентов с тория на Р1». Факт 6. Еще существует множество слов, которые
зафиксированными руками, чтобы те не плевались во врачей. В Японии проводится несколько конкурсов
начинаются на «ы». Они обозначают названия рек,
Самым первым подобием медицинской маски можно считать клюво- на «слово года» и иероглиф года. В Великобри-
тании «слово года» по традиции выбирает Oxford городов и имен: Ыал-Усуга, Ыб, Ыллымах.
образную маску «чумного доктора». Сотни лет назад считалось, что такая
форма помогает избежать заражения. Клюв этого изделия наполнялся раз- Dictionaries, лексикографическое подразделе- Факт 7. Интересно, что русским языком
личными медицинскими травами, и эскулапы той эпохи верили, что воздух ние Oxford University Press, издательского отдела владеют 260 млн. людей и он является самым
«очищается», проходя сквозь них. Оксфордского университета. Ежегодно самый по- популярным в интернете после английского.
Современные маски бывают как одноразовыми, так и многоразовыми. В пулярный словарь английского языка выбирает Факт 8. С 2009 года слово «кофе» можно
самое значительное слово, ярче и полнее осталь-
хирургии используются только одноразовые. употреблять в мужском и среднем роде.
ных отразившее настроения и ожидания самых
Респиратор обеспечивает намного более надёжную защиту от бактерий Факт 9. Букву «ё» начали писать в русских
широких масс.
и вирусов, нежели любая медицинская маска. В этом году Оксфордский словарь английского словах только в 1873 году.
Использование масок стало обязательным для врачей в 20-х годах XX языка не смог выделить одно слово или выраже- Факт 10. Раньше буква «Я» была первой
На протяжении десятилетий они были многоразовыми, и делались в ос- века, то есть около сотни лет назад. ние, поскольку, по мнению лингвистов, сложный буквой в славянском алфавите, а не последней.
новном из сложенной в несколько слоёв марли. Просто этот материал был Одноразовые маски начали вытеснять из обихода многоразовые в конце 2020 год невозможно описать одной языковой А «!» знак употребляли как точку удивления.
дешев, и к тому же достаточно устойчив к кипячению. прошлого столетия. единицей. Вместо этого составители выпустили
Обычная медицинская маска предназначена для защиты человека от отчет, в котором проанализировали новые явле-
инфекционных частиц, например, инфицированных капелек слюны. Но Подготовила Ширинай АБАЕВА, ния в языке. Подготовила Гульнар ЧАРЫЕВА,
бактерии и вирусы слишком малы, так что они могут пройти сквозь тек- жительница города Ашхабада. Как сообщалось на сайте Oxford Languages, Преподаватель ТНИМЯ им. Д.Азади.

14 15
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

ŽURNALISTIKANYŇ GELJEKKI ŽURNALISTLER


malydyr, ýagny köp adamlar üçin ähmiýetli wakany
elmydama gözlemelidir.
Ýerlerde bolup geçýän wakalary beýan edýän žur-

ÜÇIN MÖHÜM BAŞARNYKLAR


nalistleriň, sebitiň ýaşaýjylary üçin haýsy meseleleriň
iň wajypdygy, iň derwaýysdygy barada anyk düşünje-

10 ÝÖRELGESI
si bolmalydyr. Olar nämäni ara alyp maslahatlaşýar-
Fihtelius Erik lar? Nähili möhüm kararlaryň kabul edilmegine gara-
şylýar? Şäheriň iri kärhanalarynyň ýagdaýlary nähili? SANLY TEHNOLOGIÝALARDAN YZA GALMAZLYK
Mekdeplere okuw ýyly üçin bölünip berlen serişdeler «International Journalists Network» tarapyndan geçirilen barlaglarda dünýäniň 130 ýurdunyň
ýeterlikmi? 2700 žurnalisti bilen «Žurnalistika sanly ulgam bilen deň gadam urýarmy?» diýen mowzuk boýunça
Syýasy synçy bolup işleýärkäm, her ýyl, parlament geçirilen pikir soralyşygyň maglumatlary getirilýär. Ol maglumatlar habarlar gulluklarynyň häzirlikçe
ýylynyň başlanmagynyň öňüsyrasynda Riksdagyň tehnologiýa babatynda öňe gidişligiň yzyna eýgermeýändigini, heniz ol gulluklarda hünärmenleriň
öňünde duran iş döwründe haýsy meseleleriň has juda azdygyny ýüze çykardy.
wajyp hasaplanyljakdygyny kesgitlemäge çalyşýar-
dym. Okaýardym, öwrenýärdim, pikirlenýärdim, bu KÖPÇÜLIGIŇ PIKIRINI ÖŇÜNDEN AŇMAK
meseleleri başgalar bilen maslahatlaşýardym, şonuň Ozal tomaşaçylaryň, diňleýjileriň, okyjylaryň pikirini öwrenmek bilen hünärmen sosiologlar
netijesinde hem ahyrsoňy ýerine ýetirmeli işimiň ug- meşgullanan bolsalar, indi köpçülikleýin habar beriş serişdeleri öz okyjylarynyň (diňleýjileriniň,
runy kesgitledim. Men bir ýyly döwlet býujetiniň me- tomaşaçylarynyň) ozalky we häzirki ýagdaýyny özbaşdak öwrenýärler.
selelerini öwrenmäge we beýan etmäge bagyşladym,
indiki ýyl bolsa meni Şwesiýanyň Ýewropa Bileleşigi-
ÝATDA SAKLAMAK WE GÜRRÜŇ BERMEK
ne girmegi gyzyklandyrdy. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi,
Bu ýerde gürrüň Gomeriň «Iliadasyny» ýat tutmak barada barmaýar, dogry ol eseri ýatda
energiýa üpjünçiligi, raýatlaryň maddy-durmuş taý-
dan goraglylygy, başga-da birnäçe meseleleri men
saklamak başarnygynyň hem elmydama kömeginiň degjegi görnüp dur. Geljekki žurnalist dürli-
özüm üçin ileri tutulýan meseleler hökmünde tapa- dümen maglumat akymynyň arasyndan baş alyp çykmagy, olar barada bir bitewi nukdaýnazary
wutlandyrdym. Olary kesgitlänimden soňra men bu emele getirmegi başarmalydyr. Lukmançylyk boýunça barlaglary geçirýän alymlar adamyň
iri hem-de möhüm ugurlary hemmetaraplaýyn şöh- öz hakydasy bilen internet hakydasynyň arasyndaky çägiň ýitip barýandygy sebäpli howsala
(Dowamy bar. Şunuň ýaly žurnalistika bilen meşgullanýan žur- şykdyr. Eresun bogazynyň üstünden köpri gurmaly di- lelendirmek üçin tutaryk tapmaga synanyşdym. düşýärler. Indi maglumatlaryň takyklygy barada jogapkärçilik, köplenç halatda internet
Başlangyjy geçen sanlarymyzda) nalistleriň «altyn pero» ýa-da derňeýji žurnalistle- ýen netijä gelmek habarçynyň işi däl, ýöne ol hernäçe Bu iş usulynyň esasynda «häzirki wagtda ýa- gözlegleriniň üstüne ýüklenýär.
Ýöne tankyda hem-de düzgün bozulmalaryň ýüze riň assosiasiýasynyň baýragyny alýan gezekleri kän nägilelik bildirilse-de köpriniň gurluşygyna başlanyl- da ýakyn wagtlarda meniň diňleýjim (okyjym,
çykarylmagyna juda köp üns bermek gazet sahypala- bolmaýar, ýöne onda-da olaryň ýerine ýetirýän işleri magynyň sebäplerini adamlara düşündirip biler. tomaşaçym) üçin näme has wajyp bolup biler?» DÖREDIJILIK DÜŞÜNJESINIŇ MANYSYNA TÄZEÇE DÜŞÜNME
ryndan, teleýaýlymlardan jemgyýet üçin zerur bolan örän wajyp ähmiýete eýedir. Raýatlar bolup geçýän Kämahal habarçynyň waka barada pikir ýöre- diýen sowal barada pikirlenmek, kärdeşleriň bilen Diňe bir adamyň hakydasynda ýa-da peýdalanmagyň häsiýetinde däl, sungata degişli özboluşlylygy,
seljerme hem-de düşündiriş häsiýetli gepleşikleriň, ma- dürli wakalar barada habarlar bilen tanyş bolup, dip, öz teswirlemesinde adamlaryň hakykatdan maslahatlaşmak ýatyr. ABŞ-da Public Journalism döredijiligi, täzeçilligi duýmak babatynda hem üýtgeşmeler bolup geçýär. «Google» kompaniýasy öz
kalalaryň gysylyp çykarylmagyna getirýär. Özleriniň hu- jemgyýetde bolup geçýän ýagdaýlar barada pikir ýö- ünsüni sowmagy hem ahmal. Köp teswirleýjiler ugrunyň tarapdarlary bu babatda bir ädim öňe barlaglarynda ýaşlar üçin aragatnaşyk, bileleşik hem-de bilelikde döredijilik bilen meşgullanmak ýaly
kuklaryndan gereginden artykmaç peýdalanmak bilen redýärler. Haýsydyr bir çäre hakynda gürrüň berýän hakykat ýüzünde näme bolandygyny, näme üçin gitdiler. Iri neşir ýatlar, tele hem-de radioýaýlym- düşünjeleriň has möhüm häsiýete eýe bolýandygyny kesgitledi. Jemgyýet şeýle gözlegleri goldaýar
täze ýagdaýlary ýüze çykarmaga kowalaşýan žurnalistle- žurnalist bolan ýagdaýy ýa-da aýdylan sözi mümkin bolandygyny düşündirmäge derek, nähili bolma- lar jemgy ýetçilik üçin iň der waýys meseleleri ýüze hem-de başarnygy ýüze çykarmak üçin amatly ýagdaýlary döredýär.
riň ýurtda bolup geçýän wajyp wakalary we ýagdaýlary boldugyndan sypaýy sözler bilen öz diňleýjisine, to- lydygy barada pikir ýöretmegiň höwesine düşýär- çykarmak üçin ençeme gezek raýatlaryň arasynda
habar bermegi ünsden düşürmekleri ahmal, bu bolsa maşaçysyna, okyjysyna ýetirmelidir. Ýöne yzy üzül- ler. Bu ýerde iň laýygy gürrüňi edilýän meseläniň maslahatlary gurnadylar, jemgy ýet pikir soralyşy- BIRGIDEN AWTORLARYŇ IÇINDEN AWTORLARY GÖZLEMEK
jemgyýetçiligiň ýurduň ykdysady we syýasy durmuşynda meýän parlament çekişmelerini ýa-da resmi habar- çygryndan çykmazlykdyr. gyny geçirdiler. Peýdalanyjylar ençeme wagtdan bäri üstünlik bilen baý mazmunly döredijiligi emele getirýärler,
nähili ýagdaýlaryň bolup geçýändiginden habarly bol- lary sowuk-sala gürrüň berýän redaksiýalar hem öz Wakanyň geljegini nähili görmeli? Haýsy habar Şeýlelikde, bu ýerde gürrüň işlemek üçin agyr ýöne indi olar şeýle bir köpeldi welin, olaryň arasyndan has döredijilikli döredijiligi saýlap almak üçin
maklaryny bökdeýär. wezipelerini aňsatlaşdyrýarlar, olar žurnalistikanyň wajyp? Maglumatlaryň ummasyz köplüginde özüňi hem-de ýüregedüşgünç temalary saýlap almaga hu- ýene-de algoritmleriň kömegine ýüzlenmeli boldy. Döredijilik mundan beýläk hem öser, žurnalist bolsa
BE ÝAN ETMEK. Köpçülikleýin habar beriş se- örän wajyp bolan gözegçilik işini unudýarlar. Gürrüň ýitirmezligi nähili başarmaly? Žurnalistleriň aglaba- kugymyzyň bardygy hakynda barýar, ýöne beýle di-
bileleşiklerde çekişmeleri gurnamak başarnyklaryny ele alar.
rişdeleri diňe bir paş etmek bilen meşgullanman, bermäge, düşündirmäge bolan meýiller gözegçilik et- sy özleri hem-de öz diňleýjileri üçin ähmiýetli, wa- ýildigi, olar hakynda içgysgynç edip habar bermeli di-
ýurduň hem-de dünýäniň ýüzünde bolýan wakalary mek wezipesini ikinji orna süýşürýär. jyp maglumaty özbaşdak kesgitlemäge çalyşýarlar. ýildigi däldir. Ine, biziň işimiziň inçeligi hem şu ýerde
ŞÄHDAÇYK IŞLEMEGIŇ TEHNOLOGIÝALARY
beýan edip, diňleýjilere bolup geçýän ýagdaýlar bara- TESWIRLEME. Teswirleme — biziň işimiziň aý- Haýsydyr bir kesgitlenen çäkde (geografiki ýerleşişi ýüze çykýar: biz diýseň içgysgynç tema bolan döwlet
býujeti hakynda gyzykly hem özüne çekiji gürrüň ber-
Şähdaçyjy paýhasy ösdürmek bilen meşgullanmak — bu, elbetde, täzelik däl. Ýöne häzirki zaman
da habaram bermelidir. Habarçy öz okyjylaryna, diň- rylmaz bölegidir. Teswirleýji aýry-aýry hadysalaryň boýunça belli bir ýerde ýerleşen ýa-da ykdysadyýetiň
leýjilerine, tomaşaçylaryna şeýleräk wakalary habar arasyndaky baglanyşygy ýüze çykarmaga çalyşýar, belli bir pudagy boýunça) işleýän habarçy öz habary megi başarmaly. köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň iň esasy wezipeleriniň biri, adamlaryň şähdaçyk bolmaklaryna
berýär: ol ýa-da beýleki wakanyň ýa-da kararyň aňrysynda üçin «gyzyl sapagy» hem-de özüniň her habary üçin ýardam etmekden ybarat bolansoň žurnalistler bu meseläniň üstünde nähili işlemelidigi hakynda
— Şu gün ýerli häkimiýet karara geldi... nämäniň ýatandygyny düşündirýär. Ýöne teswirleme temany tapmalydyr. Iň esasy zat ol özüniň birma- Terjime eden Gurbangeldi hemişe pikirlenmeli bolýarlar. Ynanyşmak we düşünişmek meselesi häzirkizaman žurnalistikasynyň iň
— Düýn ýerli syýasatçylaryň telekeçiler bilen du- žurnalistiň hususy pikiri däldir, ol haýsydyr bir waka- haldan bäri ulanýan, habarlara baha beriş usulynyň MÄMMETSÄHEDOW, esasy wezipeleriniň hatarynda durýar.
şuşygy boldy... nyň bolmagynyň sebäplerini düşündirmäge synany- üstünde döwnäp durman, yzygiderli gözlegde bol- žurnalist. www.jrnlst.ru

16 17
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

AÝAZBABA NIREDE NÄHILI ATLANDYRYLÝAR?


TÄZE ÝYL HAKYNDA
Täze ýyl baýramçylygynyň ýakynlamagy bilen çagalar bu baýramyň gahrymany bolan Aýazbaba sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Olar
Täze ýyly wasp edýän goşgulary ýat tutýarlar. Täze ýyl baýramçylygynyň arzyly gahrymany bolan Aýazbaba üçin çagalaryň dürli gör-
nüşde taýýarlanýandygyny bilýäris, emma şol gahrymanyň dürli ýurtlarda dürli görnüşde atlarynyň tutulýanlygyny bilýärdiňizmi?!

7 MAGLUMAT
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy Gurban Hommadow Aýazbabanyň dürli ýurtlarda atlandyrylyşy bilen tanyşdyrýar.
Aýazbaba Awstriýada Silwestr, Amerikada Santa-Klaus, Angliýada we Irlandiýada Faze Ençeme adyň eýesi bolan Aýazbaba Mongoliýada Uwlin Ungun, Slowakiýada Ýe-
Kristmas diýip atlandyrylýar. Täze ýyl gahrymany Germaniýada Waýnahtsman, Gollandi- žinek, Tatarystanda Kyş-Babaý, Özbegistanda Korbobo, Udmurdystanda Tol Babaý,
ýada Sinterklaas, Daniýada Ýulemanden, Italiýada Babbo-Natale diýip atlandyrylýan bolsa Çehiýada Mikulaş, Estoniýada Ýyuluwana, Ýakutiýada Çyshaan, Ýaponiýada bolsa
Finlandiýada Ýolopukke, Fransiýada Per-Noel, Şwesiýada Ýolotomten diýilýär. Sýogasy diýip atlandyrylýar.
Şeýle-de Aýazbaba Ermenistanda Dzmer Papi, Belarussiýada Zýuzýa, Gruziýada Towlis Dürli ýurtlarda dürli atlaryň tutulýanlygyna garamazdan Täze ýyl baýramynyň
Babua, Islandiýada Ýoulasweýdn, Gazagystanda Aýaz Ata, Kareliýada Pakkaýne, Hytaýda gahrymany bolan Aýazbaba her ýyl sowgatlary paýlap, adamlary begendirmegi ba-
Şan Dan Laožen, Meksikada bolsa Gaspar, Baltasar ýa-da Melçor diýip atlandyrylýar. şarýar.

ДЕД МОРОЗ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ


XIX asyrda Angliýada Täze ýyl baýramçylygynda garyplara süýjülikler, un, kişmiş ýaly önümler sowgat berlipdir.

Şotlandiýalylar çelekleri ýakyp, ony ýoluň ugruna tigirlemek bilen Täze ýyl baýramyny garşylaýarlar.

Ýaponiýanyň Täze ýyl baýramçylyk saçagynda hökmany kelem we işbil goýulýar. Bu önümleriň bagty, agzybirligi aňladýanlygyna ynan- Новый Год – это праздник, волшебство. А как известно, ни одна сказка не обхо-
ýarlar. дится без своего главного героя. Люди верят, что он исполнит их самые заветные
мечты и желания, а деткам принесёт долгожданные подарки. Ни один персонаж в
Awstriýada Täze ýyl baýramçylygy ýanwarda, Birmada bolsa 1-nji aprelde bellenilýär. Şol döwürde howa yssy bolýanlygy sebäpli, adamlar мире не имеет так много имён, как Дед Мороз!
Täze ýyly biri-birlerine suw sepişip gutlaýarlar. В разных странах главный зимний герой выглядит и зовётся по-разному. Кто-то ждёт подар-
ков от Деда Мороза, кто-то от Пер-Ноэля, а кто-то от Йолотомтена.
Her bir halk täze ýyly dürli aýlarda — aprelde, oktýabrda belleýärler. Emma eskimoslar ilkinji gar ýagan güni Täze ýyl baýramyny belleýärler. Австрийский Дед Мороз называется Сильвестр. В Австрии роль Деда Мороза исполняют ещё
два персонажа: святой Николаус и Крампус.
Gadymy Müsürde Täze ýyl baýramyny Nil derýasynyň joşan güni belläpdirler. Bu bolsa köplenç tomus paslynyň ilkinji aýlarynda bolupdyr. Американский Дед Мороз хорошо известен – Санта-Клаус.
Английского и ирландского Деда Мороза величают Фазе Кристмас.
Täze ýyl baýramçylygynda Kubada öýdäki ähli gaplar suwdan doldurylyp, Täze ýyl agşamy ýola sepilýär. Kubalylar bu däbiň üsti bilen öz- В Германии Дед Мороз — это Вайнахтсман. Он обычно появляется на ослике. Дети кладут в
leriniň günälerinden saplanýandyklaryna ynanýarlar. свои башмачки на ночь сено, чтобы ослик подкрепился после долгого пути, а в благодарность
Вайнахтсман оставит для детишек подарок.
Taýýarlan Gyzylgül PALTAÝEWA, Нидерландского Деда Мороза величают Синтерклаас. Он приходит в компании двух помощ-
mugallym. ников – трубочистов, которые помогают ему приносить детям сладости и подарки.
В Дании главного персонажа Нового Года называют Юлеманден. Он приезжает на своих оле-
нях из Гренландии. Ему помогает младший дед Мороз – гном Юленисе и волшебные эльфы.
В Италии Деда Мороза зовут Баббо - Натале. Но он очень устаёт к Новому Году и свои обязан-

ASMANDAKY TÄZE ÝYL ARÇASYNYŇ ŞEKILI


ности перепоручает доброй волшебнице Бефане. Она летает на метле и разносит новогодние
подарки. Иногда, Бефана бывает строга к непослушным детям и сбрасывает в печную трубу не
подарки, а лишь золу.
Финского Дедушку Мороза называют Йолопукке.
Во Франции Дед Мороз – это Пер-Ноэль.
Şwesiýanyň Gýoteborg şäherinde uçarmanlar uçdular we howada 1 sagat 20 minutlap arça Dünýä ýurtlarynyň aglabasynda Täze
В Швеции живёт Йолотомтен. В помощниках у него: снеговик Дасти, Снежные Король с Коро-
mawy asmanyň ýüzünde arça agajynyň şekilini agajynyň şekilindäki ýagdaýlaryny sakladylar. ýyl bilen bagly özboluşly aýratynlyklaryň левой, а также принцесса и принц, ведьмы, озорные мыши и волшебные эльфы.
emele getirdiler. S.A.Nyýazow adyndaky TOHU- Bu tomaşany her ýylyň dekabr aýynda Täze bardygyny bellemek bilen, bu babatda И в заключении, хотелось бы добавить. Как бы не назывались Дедушки Морозы в разных
nyň talyby Merjen Atajanowa bu barada habar ýyl baýramçylygy golaýlanynda guramak indi şwesiýalylaryň hem öňdäki orunlardadygyny странах, они все схожи в одном: в новогоднюю ночь они всегда приносят долгожданные подар-
taýýarlapdyr. däbe öwrülipdir. Tomaşanyň guramaçylarynyň biri aýtmak gerek. Çünki asmandaky arçanyň ки и исполняют желания!
Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde belläp Jon Lidman bu tomaşa arkaly bir tarapdan Täze şekilinden söhbet açýan habarlar gysga wagtda
geçişleri ýaly, uçarmanlar bu tomaşa gatnaşýan ýylyň gelýändigini buşlasalar, beýleki tarapdan dünýä ýüzünde dilden dile geçip, türkmen Подготовила Артыкгуль ОВЕЗОВА,
mahallary sagatda takmynan 500 km. tizlikde hünärmenler üçin türgenleşikdigini gürrüň berýär. okyjylaryna hem gelip gowuşdy. студентка ТСУ им. С.А.Ниязова.

18 19
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

SÖZ MANYSYN
GANATLY JÜMLELER Gaharly wagtyň hiç kime
jogap berme. Bagtly wagtyň söz
***
Ýönekeý adamlar wagtyny TÜRKMEN
berme. geçirmegiň aladasynda
bolar, üstünlikli adam ony
TELEWIDENIÝESINDÄKI
*** peýdalanmagyň! ILKINJI TANS

BILER BOLSAŇ
Bilýäňmi, has gorkunç
zat ýeke galmak däl. Bütin *** BÄSLEŞIGINIŇ
ömrüňi islemedik adamyň bilen
geçirmek.
Dünýäde iň arzan zat – siz
barada aýdylýan geplerdir. Gulak
JEMI JEMLENDI
asmaň! PEŞMAN KÜRE, HUMUZ
*** «TÜRKMEN OWAZY» TELE-
Öňki döwrüň jaý gurluşygynda diwarlar galdyry- Köneürgençdäki taryhy ýadygärliklere aýlanyp ýör-
Käbir adamlaryň bagtyny *** käm, minaranyň golaýynda, şeýle hem ibn Najyp ýady-
ÝAÝLYMYNDA TOMAŞAÇYLARYŇ
landa, esasy gurluşyk serişdesi hökmünde toýun pal-

SAGDYN UKY –
ýazmak üçin galam bolup GYZGYN SÖÝGÜSINI GAZANAN
Hemişe agyr ýoly saýlaň, çyk ulanylypdyr. Şol toýun palçyklar hem, bilşimiz ýa- gärlikler toplumynyň ýanynda kerpiçden örülip, gapdal
bilmeýän bolsaň, käbir
sebäbi ol ýolda size garşydaş ly, iki hili görnüşde peýdalanylypdyr. Birinji ýagdaýda tarapynyň orta bilinde ojak ýaly agzy bolan bir zady gö- «TANS ET!» ATLY BÄSLEŞIGIŇ
adamlaryň gynançlaryny toýun palçyk depgilenip, laý kepje bilen atylyp, şol rüp, onuň nämedigi bilen gyzyklandym. Maňa onuň küre
aýyrmak üçin gowy bir bozguç
çykmaz. Hemmeler ýeňil ýoluň JEMI JEMLENILDI. S.A.NY ÝAZOW
durşuna diwara goýlupdyr. Ikinji ýagdaýda bişirilen diýlip atlandyrylýandygyny aýtdylar. Gürrüň bermekleri-
gözleginde. ADYNDAKY TÜRKMEN OBA
bolmaga synanyş. laý ýörite ölçegdäki galyplara salnyp, kerpiç guýlup- ne görä, Köneürgençdäki müňlerçe ýyllardan bäri duran

***
Gadyryňyzy bilmeýän bolsa,
***
Diňle! Eger her zat görüşimiz GÖZELLIGIŇ AÇARY dyr. Soňra şol kerpiçler çig görnüşinde ýa-da otda bi-
şirilen görnüşde diwar galdyrmak üçin ulanylypdyr.
Her bir hünärde bolşy ýaly, pagsadan, ýagny laý-
taryhy ýadygärlikleriň kerpijiniň palçygyny ýylkynyň süý-
düne garyp, şu kürelerde ýandagyň oduna bişiripdirler.
Şondan soňra men kerpiç bişirilýän, umuman, toýun-
HOJALYK UNIWERSITETINIŇ TA-
LYBY OGULNUR ÇARY ÝEWANYŇ
TAÝÝARLAN HABARYNDA BU
ýoklugyňdan dadyrmak gerekdir. ýaly bolsady, deňziň suwuny dan diwar galdyrmagyň özboluşly tilsimleri, özüne dan ýasalan önümleriň bişirilýän peçleri bilen gyzykla-
Uky — sagdyn durmuşyň iň möhüm bölegi. Ýeterlik ukla- BÄSLEŞIK HAKYNDA MAGLU-
elimize alanymyzda suw gök mahsus adalgalary bolupdyr. Perdiwal (paýdiwar nyp başladym. Demirçi ussalaryň edil kürä meňzeş, ýöne
mazlyk beden agramynyň ýokarlanmagyna, ýürek kesellerine we
*** bolardy. hatda nerw dartgynlygyna hem sebäp bolup bilýär. Adatça, ýaşy görnüşinde hem duşýar), şarlawuk, pagsa, taraş, ta- gapdalyndan howa üfleýän deriden haltasy bolan, polat MAT BERILÝÄR.
raşkepje, peşman sözleri hem laýdan jaý gurlanda gyzdyrýan ojagyna körük diýilýän eken. Çörek bişirilýän
Bizi durmuş däl, ondaky uly adamlara günde 7 ýa-da ondan köp sagat yzygiderli uklamak
tamdyryň aşak etegindäki deşige hem körük diýilýänini
*** möhüm. Ýaşlar we dowamly keselleri bolan adamlara 9 sagat uky işjeň ulanylýan adalgalardyr. Bäsleşigiň final tapgyryna çenli ýeňi-
adamlar üýtgedýär. bilýäris. Toýun önümleriniň bişirilýän ýene bir ojagyna
makul hasaplanylýar. Biziň bu gezekki gürrüňimiz şolardan peşman sö- jileri tejribeli hünärmenlerden düzülen
Ertir uly gürlemek üçin bu humuz diýilýän ekeni. Petiş, yssy jaýlara «edil humuz
Günüň dowamynda özüňizi alyp barşyňyzyň ukyňyzyň hiline zi dogrusynda. Laýdan jaý salnanda, bölek-bölek sa- eminler kesgitlän bolsa, umumy ýeňiji
*** gün dymmak gerek. lynýar. Ilki bir metr çemesi beýiklikde, ýagny salnan ýaly» diýilmesi hem bar. Humuzda hem toýundan ýasa-
täsiri güýçlüdir. Birnäçe gowy endiklere eýe bolmak, gündiz fizi- tomaşaçylaryň ses bermegi bilen belli
Her kim entäk wagty geler diwar ýykylmaz ýaly derejede birinji pagsa aýlanýar. lan önümler bişirilýär. Belet adamlaryň aýtmagyna gö-
ki taýdan işjeňlik gijelerine gowy uklamaga ýardam eder. Gündiz
rä, humuz agzy kiçiräk, özem çaklaňrak bolup, ol edildi.
diýip oýlanýar. Emma wagt diňe *** ýeterlik ýagtylyk alynmasa bedenimiz üçin gije bilen gündiziň Ol gurap, ýene laý göterer ýaly bolansoň, ikinji pag-
külalçylyk önümleri bolan okara, küýze, çäý- Türkmen telewideniýesindäki
öňe gidýär. Durmuşyň manysyna arasyndaky tapawut ähmiýetsiz bolýar. Kämillik ýaşyna ýetmedik sa aýlanýar. Laýdan gurlan jaýlar ulanyş maksadyna
nek, käse ýaly zatlary bişirmäge niýetlenip- ilkinji tans bäsleşiginiň final tapgy-
düşünmek üçin, ilkibaşda adam çagalara, adatça bir gije 11 sagat, has körpejelere bolsa bir gije 18 görä, 4-5 pagsa çenli bolup bilýär. Iň soňky pürs goý- ryna dört tansçy çykdy. Alypbaryjy
*** landan soňraky ýarym pagsa bolsa perdiwal ýa-da dir. Içinde tekjeler bolupdyr. Sähel tapa-
arzuw edip başarmaly. sagada çenli uklamagy maslahat ber ýärler. Ýetginjekler üçin gijeki
wudy bolsa-da, küre-de, humuzam şol bir Guwanç Meläýewiň hem yglan edişi
Başgalaryny ýylatmak üçin uky 10 sagada çenli hasaplanýar. Bedenterbiýe bilen meşgullan- paýdiwar diýilýär.
wezipäni ýerine ýetirýär, ýagny ikisinde- ýaly, bäsleşigiň ýeňijisini saýlamak
özüňi ýakma. Barybir, gadyryň maga ýeterlik üns bermeýän adamlar has köp uklaýarlar, bu bolsa Şol laýdan salnan jaýlaryň taraşyny alýan adama
*** de toýun önümleri otda bişirilýär. üçin «0504» telefon belgisine 6670
bilnenok! olary has ýadadýar we netijede sport bilen meşgullanmaga me- taraşman, kömekçi tarapyndan laýkepje bilen zyňlyp
Tekepbirligiň ýeňiş gazanýan Küre, humuz sözleri hünärment- sany SMS ugradyldy. Gelen SMS-leriň
ýilsiz bolýarlar. berilýän laýy duran ýerinde, soňky pagsalarda diwa-
ýerinde, adamlar biri-birini çilige degişli adalgalar bolup, biziň netijesinde:
Uky yzygiderli bolanda biziň üçin peýdalydyr. Ol bedeniň dikel- ryň üstünde durup, laýy gapyp alyp, diwara goýýan
*** ýitirýär. günlerimizde külalçylyk önümleri- 1055 ses toplan Kowus Meläýew
megine kömek edýär. Dem almak we ýürek urşy haýallaýar, myşsalar adama peşman, umumylykda bu işi ýerine ýetirmek-
Gämi suwda wagty batanok, ni öndürýänleriň arasynda uşjeň üçünji;
rahatlanýar. Alymlar sagdyn ukynyň gözelligiň we jemgyýet bilen lige bolsa peş goýmak diýilýär.
suw gämide wagty batýar. ulanylýar. Aslynda, many taýdan 1064 ses toplan Batyr Aşyrow ikinji;
*** aragatnaşykda üstünlik gazanmagyň açarydygyny belleýärler. Fiziki Laýdan jaý gurlanda, peşmanlara juda uly jogap-
tapawutly sözler bolsa-da, häzir
we akyl işleri bilen meşgullanýanlaryň ukusynyň arasyndaky tapawut kärçilik düşýär. Sebäbi peşman diwary göni, tekiz go- 1911 ses toplan Rahym Berdiýew
Eger ýaralaryň agyrmazlygyny küre, humuz sözleri manydaş
*** hasam uludyr. ýup gitse, taraşmanyň işi has ýeňilleşýär. Depgilenip birinji orna mynasyp boldy.
isleseňiz, olary gozgamagyňyzy sözlere öwrülip gidipdir. Indi
Dünýäde iň Telefon – uklamagyň öňüni alýan esasy sebäpleriň biri. Dün- bişirilen laýyň zaýaçylygy azalýar. Bäsleşigiň baş baýragyna ähli
bes ediň. Geçmiş bilen hem edil bu sözi kerpiç bişirýänlerem, sesleriň 2640-syny toplan Ymammu-
süýji duýgy, ýä statistikasy ýaşlaryň köpüsiniň ýatandan soň hem telefonlaryny Peş goýmak, peşman sözi soňky döwürde işjeňli-
şolar ýaly. külallaram birmeňzeş ulan- hammet Gurbanakow mynasyp boldy.
söýülmek barlamagy dowam etdir ýändigini görkez ýär. Şonuň üçin hünär- gini ep-esli derejede ýitiripdir. Munuň sebäbi ekin üs- ýarlar.
we seniň menler ýatmazdan 90 minut öň elektron enjamlaryny öçürmegi tünde gurulýan wagtlaýyn jaýlar bolaýmasa, häzirki Şeýlelikde, ol türkmen telewideni-
barlygyň olary Taýýarlan Allanur ÇARYÝEW, maslahat ber ýärler. zamanyň jaý gurluşygynda çig laýyň ulanylyşynyň Şöhrat ABDY ÝEW, ýesinde ilkinji gezek geçirilen tans
şat etmegidir. žurnalist. has azalmagydyr. Türkmenistanyň at gazanan bäsleşiginiň ýeňijisi hökmünde
Taýýarlan Aýşirin DÖWLETOWA, žurnalisti. taryha girdi.
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy.

20 21
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала Halkara žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy 7 24. TM

DÜNÝÄNIŇ HER ÝERIN EZIZ SAÝSAMAM,


SAŇA MYDAM ÇEKER DURAR DAMARYM.
TÖTÄNLIK Şatlygy bolar kalbymyň,
GALAMDAŞLAR, SÖZ SIZDEN!
EJE ...Bir gün geler, men giderin ýat ýere, Bilýän. «Dünýäm sensiz solýar» diýse.
Ene toprak, gözleriňden daşlaşyp, Ýollar aýry bolsa-da, Bir kiçijik, bir gowuja, O gyz juda bagtly gyz bor
Seniň gülden näzik ýüregiň üçin, Ýok, goýup gitmerin seni keýpine, Söýgi hem hormat barka, Tüýs meniň diýýänim şol. Eger maňa «Bolýar» diýse.
Ýoluňa düşesem gülleň çeçegin. Men gitmeli borun, hökman gitmeli, Men seni juda gowy görýän, Bugdaý reňki bar goýuja, Aýgül GARAÝEWA:
Her gün şo ýol bilen gatnasaň işe, Göwün beren hünärime baş goşup. Senem meni, Dost, meň juda söýýänim şol. — Eger-de poeziýanyň gyza meňzeşligi çyn bolsa,
Seçeläp gyňajyň seçegin. Şeýle gerek, kaka?! Ähli zat bolsa ugruna, onda ol Gülnabatdan (Begenjowa) başga hiç kim däldir...
Ýok, gitmerin, Ýylgyrşy bar melek ýaly, Oň bilen durmuş guraryn.
Seň meň üçin şazenany, ejem jan, Seň tämiz howaňdan ät galmak üçin, SYNPDAŞYMYŇ ÝATLAMASY Bu gyzlardan başga-la ol. ...Sen men hakda sözleýärmiň?!
Edil ertekide aýdyşyň ýaly, Ýok gitmerin, Oýlanmazdan sypdyrmanjyk, Görmän meň eşdip duranym. Aşyr HANOW:
Seni garşy almak üçin ýörite, Seniň adamlarňa ýat bolmak üçin, Elhepus, ynanamok gözlerime, Edinmeli maşgala ol. — Mämmetnazar halypanyň «Gyz haty» diýip goş-
Öňüňden çyksady atly goşunam, Men giderin seniň eziz adyňdan, Synpdaşjygym, bu senmi?! *** gusy bolmaly, şony okap, şahyryň zenan dünýäsine nähili
EJEMIŇ GAÝGYSY Seň diňe biz üçin, Diplomat bolmak üçin. Oňa naçar diýmersiň sen, Çagalygmyz gül açanda bir bagda,
Bir mekdepde okapdyg-a, beletligine haýran galypdym. Gülnabadyň «Tötänlik» diýen
Bazardan ýüklenip gaýdyşyň ýaly, Altynjy synpa çenli. Mydam ejize howandar. Bile dost bolduk biz, jora bolduk biz.
Ýene-de goşgy ýazýaňmy, goşgusyny okabam, bir zenan şahyryň ýigdiň dünýäsini şeý-
Eliňde bolmasa agyr goşuňam. Dünýäniň her ýerin eziz saýsamam, Özi menden bir ýaş uly, Ýöne sözlerimiz azaşan bada,
Niçik şygryň haly gyzym?! dip açyp bilşine berekella diýýärin. Gülnabatdan öwrenmeli
Biraz belendiräk bolsa bolşuňam. Saňa mydam çeker durar damarym. Bir ejizjediň o wagt, Wah, maňa ýaşam owarram. Bir-biregiň saçlaryndan ýolduk biz.
Sen mydama al-asmanda, zat kän. Men Gülnabat Begenjowany sada sözler bilen gowy
Meni bagtly saýsalaram adamlar, Gorkajykdygyňam aňlaýadyk-da.
Uçup ýören ýaly gyzym. goşgy ýazyp bilýän az sanly şahyrlaryň biri hasaplaýaryn.
Men bilýän-ä, durmuş atly bir mekdep, Sensiz mydam dolar durar damagym. Garagol oglanlar bolup adyňa, Tüýs özüne gelşip duran, Biz enekäň ýuwup-ýuwup, gül eden,
Ýöne eliň galamlyka,
Şonsuzam kän ýük basdy seň gülberňe. Owlajyk diýsegem aglaýadyň-da. Bir oňatja adam bar-da. Okarasyn kä gaçyryp kül eden. Maýa ORAZGULY ÝEWA:
Bir gezek bir buýsan şazenany deý, ...Sen ene topragym, ata Watanym, Ýöne onuň maňa birje, Tudana iýmäge gaçyp gidýärdik,
Neçüýn çytyk gaşly-la sen?! — Gülnabatda özgeleriň ahwalyny özüniňki ýaly edip
Perzendiň ýoluňa düşän güllerne. Şoňçüýn bärde bar kişi meň doganym. Içimizde iň uzyndyň, Ýaramaýan zadam bar-da. Garynjyklar göjelensoň şüleden.
Sähel zada aglaberýäň, duýmak ukyby bar, ejesiniň gaýgysy ýa-da öz ýoluna düşelen gülleri
Bilmesemem duýgularma erk edip, Ösmändir-le soň boýuňam.
Derrew gözüň ýaşly-la seň. ýerden çöpläp oturan eje, ýa ýygra ýigdiň içini döküşi we ş.m. Olaryň
Ah, ýöne senmi beýtjek?! Men gitmerin hijem seni terk edip, Diňe söýgi hakda ýazýar, Baý, ýeserdik, durşumyza heserdik,
Gaty görýän dälsiň-ä gyz, bary Gülnabadyň döreden obrazy. Öz dünýäsinden çykyp, obraz
Gaýta: «Kimkä dözüp bilen güllere?!» ...Bir gün geler, men gelerin dolanyp. Geçirdimikä başyndan. Ýatlasak söýgini goldaýşymyzy.
Göwün keşdäň setirlerni, Düşünýäň gerek oýuna. döretmäge ukyply şahyr gyzymyza ýene-de üstünlik arzuw edýärin.
diýip, ahmyr bilen geplärsiň, eje. Goşgusynda söýýäni kän, Gulpaklylar gelin bolup oýnardyk,
Diňe yşga sapýaň gyzym.
Ene kalbyň hasratlara ezilip, Asylly ýala daşyndan. Galpaklylar bolsa ýoldaşymyzdy.
Kalbyňda ýok bolsa şol zat, Çynyň bilen okaýardyň,
Nireden söz tapýaň gyzym?! Egilip, ŞEÝLE GEREK?! Baýramsoltan GURBANOWA:
Mydam birinji partada.
Ýerden şol gülleri çöplärsiň, eje! Herne ýaman söz diýlenok, ...Dur henizem öýde şol ýyllar geýen, — «BMG-da sözlär ogly türkmeniň» — nähili ajaýyp
Senden göçürýärdi diňe,
Dogry düşünmezler saňa, Bilgirje-dä men, bilýän-dä, Bir kejir diýdi özgeler. Köýneklem, paşmaklam, çepejiklerim. sözbaşy. Bu agzanym Gülnabadyň «Nesil» gazetinde golaýda
Barlag işini barça-da.
Ejeň bilýär-ä, hiç kime, HYÝAL Seniň ýüregiňdigimi, Aý, hiç-le, görde duruber, Çagalygym mydam meniň ýanymda, çykan Bitaraplyk hakyndaky makalasynyň sözbaşysy. Gül-
Galdyrmaýanňy gabagňy, Ummanlarda gaý-tupanda, O meni söýüp özgerer. Ah, ýöne siz nirde şepejiklerim?!
Ýadyňdamy, mart aýynda, nabat žurnalist hökmünde hem ussatlarça galam ýöredip
Wasp et çeşmäni, jülgäni, Bir gün geler, men giderin ýat öýe, Gaýygňa küregiňdigmi. bilýän gyz. Goşgularyny okanyňda, üýtgeşik zenan dünýäsine
Öz mähriban ojagmyzy terk edip. Ýolup bagdan bir gül saňa. Özi meni hassa eden, Gülnabat BEGENJOWA,
Dag arçasyn, çöl sazagny. Ýürek dagam çeken bolup, aralaşyp, özüň bilen özüň söhbet eden ýaly bolýarsyň.
Eje, şonda gyýylmasyn ýüregiň, Öwünjeň-hä bolmaly däl men, Görsem dertden gutulýan men. şahyr.
Başarmasam gözýaşlarma erk edip. Özün söýýän däl aşa ýa. Hat beripdim bir gün saňa. Ýöne hiç zat diýip bilmän,
Kowup ýörme-dä bagtyňy, Gülälek ÝÜZBAŞY ÝEWA:
Diňe goşga ylgama sen. Hiç zat bolasy ýok, aglar goýaryn, Şonda-da Birden dilim tutulýar meň.
Bir gün meňem duýgularym goýalar. seň barlygyňda dünýede Sen geldiň: «Çynyňmy?» diýip,
Gelse ýazmaly bolýansyň, — Men Gülnabady çagalykdan bäri tanaýaryn. Onuň goşgu-
iň gowja gyzdygmy bilip ýaşaýan. «Hawa» diýdim begenjime. Tapar ýaly ýol kalbyna,
Dözümsiz-dä ylhama sen. lary hemmelere düşnükli we ýatdagalyjy. Käbir goşgularyny oka-
Hem ene ýüregňe rahatlyk berer, A sen nätdiň?! Bir duzajyk guruş dostum. nyňda hatda özüň üçin ýazylan ýaly görünýär. Şol goşgularyň biri
Wah, üýtgeşik ynjyk gyzym, Meň söýgüden bagtly durmuş guranym. Men başga birini gowy görsemem, Çaldyň ýüzüme şarpygy. Öz geljekki gelnejeňi, «Ejeme» atly goşgusydyr. Gülnabadyň Watan we söýgi hakynda
Ah, üýtgeşik näzik gyzym. «Mähribanym ejem jany görjek» diýp, Seň meni hiç haçan ýazgarmajagňy, Ah, Begenjowa! Gaýrat et-de, yryş dostum. ýazylan goşgularyny tolgunman okamak mümkin däl. Men oňa
Hernä seniň bagt kölüň, Rugsat alyp bagtym bolan gerçekden, Käte gelip ýagdaýlarňy sorasam, durmuşda we döredijilikde diňe üstünlik arzuw edýärin!
Bolmawersin läbik gyzym. Öýe myhmançylyga geler duraryn. Juda begenjiňe az görmejegňi

22 23
7 24. TM
Еженедельное электронное приложение международного журнала

НАДАЛЬ СТАЛ ВТОРЫМ ТЕННИСИСТОМ В ИСТОРИИ,


КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ В ТОП-100 МИРОВОГО РЕЙТИНГА
900 НЕДЕЛЬ ПОДРЯД
Испанец Рафаэль Надаль стал вто- года Надаль не покидает первую де- ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ НЕДЕЛЬ
рым теннисистом в истории после сятку рейтинга ATP. ПОДРЯД В ТОП-100 РЕЙТИНГА ATP
швейцарца Роджера Федерера, кото- Лидером по длительности непре- 1. Роджер Федерер (Швейцаря) —
рый провел 900 недель подряд в пер- рывного пребывания в первой сотне 1084
вой сотне рейтинга ATP. является Федерер, не выпадающий из 2. Рафаэль Надаль (Испания) — 900
Впервые испанец вошел в топ-100 топ-100 уже 1084 недели. 3. Джимми Коннорс (США) — 889
мирового рейтинга в апреле 2003 года Надаль завершил сезон-2020 на вто- 4. Фелисиано Лопес (Испания) — 877
в 16-летнем возрасте. С апреля 2005-го ром месте в мировом рейтинге. 5. Давид Феррер (Испания) — 857.

МЕССИ СОВЕРШИЛ 900 РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ


ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ «БАРСЕЛОНЫ»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал 900 — Да, он не в лучшей форме, но давайте не забывать,
результативных действий в футболке сине-гранатовых. В чего он добился, — резюмировал Васкес.
очередном туре гол аргентинца помог «Барселоне» одолеть Ранее сообщалось, что гол в ворота «Леванте» стал
«Леванте» (1:0) . для Месси 600-м за каталонцев под игровым номером
Журналист издания «Cadena SER» Игнасио Васкес сооб- 10.
щил в «Twitter», что теперь в активе Месси 642 гола и 258 Добавим, что аргентинцу остался один мяч, чтобы повто-
результативных передач за команду во всех турнирах. рить рекорд Пеле по голам за один клуб.

ЗАЩИТНИК «РЕЙНДЖЕРС» В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ЗАБИЛ


БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕВАНДОВСКИЙ, РОНАЛДУ И МЕССИ
Правый защитник «Рейнджерс» ний футболист опережает наиболее чей), лидер «Ювентуса» Криштиану
Джеймс Тавернье в текущем сезоне ярких форвардов топ-5 европейских Роналду (16 голов), атакующий дуэт
уже забил 17 голов за клуб во всех тур- чемпионатов. «Тоттенхэма» Гарри Кейн (15 голов)
нирах. Об этом рассказывает препода- На данный момент Тавернье и Сон Хын Мин (13 голов), а также
ватель Керимберди Нурныязов. забил больше, чем форвард «Бава- капитан «Барселоны» Лионель Месси
По статистическим данным, 29-лет- рии» Роберт Левандовский (16 мя- (9 голов).

Подготовлено по материалам интернет-изданий.

24
21-27.12.
2020

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ) ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ) БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 21 ИЮНЯ)

Пришло время позитивных перемен. По- Положение планет подарит вам располо- В семье вы можете держаться в стороне, быть
явятся реальные возможности заработать жение и симпатии богатых знакомых и друзей. одиноким волком. А все потому, что в данный мо-
большие деньги. Пусть не все еще до конца Именно они помогут вам справиться с возник- мент семейные обязанности вам кажутся невероят-
ясно, и не все проблемы решены, но свет в шими финансовыми трудностями и, что важно, но скучными - хочется про все забыть, отключиться
конце тоннеля уже виден. не попросят скорого возвращения долга. и по-настоящему отдохнуть от различных хлопот.

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ) ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 21 АВГУСТА) ДЕВА (23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)

В данный период вероятны многочислен- Сплошные накладки и неурядицы на В новой компании возможно возникнове-
ные приятные встречи и новые знакомства. работе с коллегами. Вас могут постоянно под- ние знакомств с нужными людьми. Но они не
Пусть из этого ничего серьезного и не полу- водить, а руководство будет уговаривать по- перерастут в настоящие близкие, дружествен-
чится, но вы развлечетесь, почувствуете себя работать внеурочно. Придется всех выручать ные отношения, и не будут иметь длительной
привлекательной и красивой женщиной. и всех подменять, несмотря на желание все перспективы. Прежние старые друзья лучше
бросить и хоть немного отдохнуть. новых. Помните об этом.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ) СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ) СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ)

Приятные новости придут от ваших клиентов Ваши нерешительность и смущение могут Коллеги не относящиеся к Вам с должным
или партнеров - взаимная работа была настолько повредить имиджу делового человека и про- уважением постараются доставить различ-
эффективной, что с вами решили продолжить фессионала. Вам не следует отмалчиваться, ные неприятности на работе. Поэтому, во
сотрудничество либо продлили контракт. В пер- смело говорите о том, что вы знаете, умеете, время этой недели проявите выдержку, спо-
спективе вашу контору ждет хорошая прибыль, а делитесь секретами мастерства, - это все
лично вас - премия. койствие и хладнокровие. Держите ситуацию
будет вам на руку. под контролем. И вы победите.

КОЗЕРОГ (21 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ) ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ) РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)

Влияние планет вы ощутите на себе сразу


- куда-то испарятся шумные друзья, надо- В эту неделю ожидаются яркие события в Эмоционально-психическое и физическое со-
едливые поклонники. Провести эту неделю личной жизни, и в делах служебных. Если ус- стояние не на высшем уровне. Грандиозных планов
предстоит в тихой и спокойной обстановке. лышите неприятные слухи о себе или о своих строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые
близких людях, не выясняйте отношений и дела. Информация, пришедшая в конце недели,
Это, с одной стороны, хорошо, а с другой - может оказаться ложной. С недоверием отнеситесь
слишком непривычно. ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша
репутация безупречна. также к предложениям финансового характера.