Вы находитесь на странице: 1из 131

dfjeaqalifc

obzfnawional}n|jliefq
ahfqbajeganrkodonaqoea
ÂЕËИ ÀËИЕÂ, ИËЬЯС БÀБÀЕÂ,
ИÄÀЯТ ÄÆÀÔÀÐÎÂ, ÀИÄÀ МÀМЕÄÎÂÀ

ИСТОРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА 6
УЧЕБНИК
по предмету История Азербайджана
для 6-го класса общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные


с этим изданием, просим отправлять на
электронные адреса:
tahsil_az@yahoo.com и dеrslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!

БАКУ–2018
.

Условные обозначения

Вопросы и задания

Ключевые слова для обращения к поисковой сис-


теме Интернета

Это интересно знать

Давайте выясним

Домашнее задание
СОДЕРЖАНИЕ
I. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ
1. Азербайджан – древняя страна................................................................7
2. Период нижнего палеолита на территории Азербайджана ................10
3. Азербайджан в периоды среднего и верхнего палеолита ...................14
4. Мезолит – период среднего каменного века.........................................18
5. Неолитическая революция. Период энеолита......................................22
6. Эпоха ранней и средней бронзы............................................................27
7. Эпоха поздней бронзы – раннего железа .............................................30
8. Племенные объединения и ранние государственные
образования на территории Азербайджана ..............................................36
II. САМЫЕ РАННИЕ И ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
9. Образование и расцвет Маннейского государства...............................40
10. Внешняя политика Манны...................................................................44
11. Падение Манны.....................................................................................48
12. Маннейские города. Культура..............................................................51
13. Азербайджан в периоды Мидийской и Ахеменидской империй .....56
14. Государство Атропатена.......................................................................60
15. Взаимоотношения Атропатены с соседними государствами ...........64
16. Культура Атропатены ...........................................................................67
17. Образование Албанского государства ................................................71
18. Хозяйственная жизнь населения Албании. Города ...........................75
19. Борьба албан против иноземных захватчиков .................................79
20. Культура Албании.................................................................................83

III. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ


САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ
21. Установление феодальных отношений в Азербайджане ..................87
22. Атропатена в составе Сасанидской империи .....................................91
23. Албания в составе Сасанидской империи..........................................95
24. Албания в V–VI веках ..........................................................................98
Важнейшие исторические события.........................................................102
Краткие очерки по истории Азербайджана ...........................................108
Карты памятников древнего периода......................................................121
Список  использованной литературы......................................................125

5
Дорогие школьники!

 6-îì êëàññе âû ïðèñòóïàеòе ê ñèñòеìíîìó èçó÷еíèþ èñòîðèè


íàøей ðîäèíû — Àçеðáàйäæàíà íà÷èíàя ñ ãëóáîêîй äðеâíîñòè.
Äðеâíяя èñòîðèя Àçеðáàйäæàíà íàïèñàíà íà îñíîâе àðõеîëîãè÷еñêèõ
ìàòеðèàëîâ è ïèñüìеííûõ èñòî÷íèêîâ. Беç çíàíèя âðеìеíè èñòîðè-
÷еñêèõ ñîáûòèй íеâîçìîæíî ñîçäàòü ïîñëеäîâàòеëüíîе ïðеäñòàâëеíèе
îá èñòîðèè ñòðàíû. Âñïîìîãàòеëüíàя äèñцèïëèíà, èçó÷àþùàя ïîñëе-
äîâàòеëüíîñòü èñòîðè÷еñêèõ ñîáûòèй, íàçûâàеòñя õðîíîëîãèей. Õðî-
íîëîãèя — ãðе÷еñêîе ñëîâî. «Õðîíîñ» îçíà÷àеò «âðеìя», à «ëîãîñ» —
«íàóêà», «ó÷еíèе».
Ëеòîñ÷èñëеíèе èñòîðèè âеäеòñя îò îïðеäеëеííîй èñõîäíîй — íà-
÷àëüíîй äàòû. Эòà íà÷àëüíàя äàòà ìîæеò áûòü ñâяçàíà êàê ñ ðеàëü-
íûìè, òàê è ëеãеíäàðíûìè èñòîðè÷еñêèìè ñîáûòèяìè. Тàêàя
íà÷àëüíàя òî÷êà îòñ÷ёòà íàçûâàеòñя эрой*. Îòñ÷еò âðеìеíè îò ýòîй
íà÷àëüíîй äàòû âеäёòñя êàê â ñòîðîíó äðеâíîñòè, òàê íàñòîяùеãî
âðеìеíè. Êîãäà ðе÷ü èäеò î ñîáûòèяõ, ïðîèñõîäèâøèõ äî ýòîй èñ-
õîäíîй òî÷êè îòñ÷еòà, óïîòðеáëяþòñя ñëîâà «äî íàøей ýðû» èëè «äî
Ðîæäеñòâà».
 íàñòîяùее âðеìя, êàê è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, â Àçеðáàй-
äæàíñêîй Ðеñïóáëèêе òàêæе èñïîëüçóеòñя õðèñòèàíñêèй êàëеíäàðü.
Эòîò êàëеíäàðü ñâяçàí ñ âîçíèêíîâеíèеì õðèñòèàíñêîй ðеëèãèè. Â
ìóñóëüìàíñêîì ìèðе ýðà, íà÷àëî îòñ÷еòà êîòîðîй âеäеòñя ñî äíя
ðîæäеíèя õðèñòèàíñêîãî ïðîðîêà Иèñóñà Õðèñòà, íàçûâàеòñя «ìè-
ëàäîì», ÷òî îçíà÷àеò «Рождество».
Âî ìíîãèõ ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ ïîëüçóþòñя êàëеíäàðеì õèäæ-
ðû. Сëîâî «хиджра» îçíà÷àеò «ïеðеñеëеíèе». Íà÷àëîì êàëеíäàðя
õèäæðû яâëяеòñя ãîä ïеðеñеëеíèя îñíîâàòеëя èñëàìñêîй ðеëèãèè ïðî-
ðîêà Мóõàììеäà èç Меêêè â Меäèíó. Ïî õðèñòèàíñêîìó ëеòîñ÷èñ-
ëеíèþ, ýòî ñîáûòèе ïðîèçîøëî â 622 ãîäó. Ëеòîñ÷èñëеíèе îò ýòîй
äàòû òàêæе íàçûâàеòñя ýðîй õèäæðû.
Ïðèñòóïàя ê èçó÷еíèþ èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà, âû âíà÷àëе îçíà-
êîìèòеñü ñ îáðàçîâàâøèìñя íà òеððèòîðèè íàøей ñòðàíû â äðеâíей-
øèе âðеìеíà ïеðâîáûòíîîáùèííûì ñòðîеì, íà îñíîâе ìàòеðèàëüíûõ
è ïèñüìеííûõ èñòî÷íèêîâ ïðîñëеäèòе çà ñòàäèяìè еãî ðàçâèòèя.
 êàæäîì êàìíе Àçеðáàйäæàíà ñîõðàíеíû ñëеäû íàøèõ ïðеäêîâ.
Мû îáяçàíû èçó÷àòü ýòè ñëеäû, îáеðеãàòü òðàäèцèè ãîñóäàðñòâеííî-
ñòè, ñîõðàíёííûе è äîíеñёííûе äî íàøèõ äíей íàøèìè äеäàìè è
ïðàäеäàìè. Ïðеäìеò ïî èñòîðèè Àçеðáàйäæàíà, íàðяäó ñ èçó÷еíèеì
èñòîðèè íàøей îò÷èçíû, òàêæе áóäеò ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ âàñ
â äóõе ïàòðèîòèçìà.

*Эра — ñîáûòèе, ìîìеíò, îò êîòîðîãî âеäеòñя ëеòîèñ÷èñëеíèе.

6
ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ

1. АЗЕРБАЙДЖАН — ДРЕВНЯЯ СТРАНА

Первобытные люди, пещера, ранняя община, присваивающее


хозяйство.

Появление на территории Азербайджана пер-


вых человеческих отрядов. Àçеðáàйäæàí яâ-
ëяеòñя îäíèì èç äðеâíейøèõ â ìèðе î÷àãîâ
êóëüòóðû. Теððèòîðèя íàøей ñòðàíû âõîäèò â
÷èñëî òеððèòîðèй íà çеìíîì øàðе, ãäе ñôîðìè-
ðîâàëñя ïеðâîáûòíûй ÷еëîâеê. Определите, как
Îñòàòêè æèâîòíûõ è ðàñòеíèй, íàйäеííûе â в древнейшие време-
ãëóáèííûõ ïëàñòàõ çеìëè, îòíîñяùèõñя ê äðеâíей- на на территории
Азербайджана изме-
øèì ïеðèîäàì èñòîðèè, ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì, нились природные
÷òî è â òе÷еíèе èñòîðè÷еñêîãî âðеìеíè, íà÷èíàя климатические ус-
îò 7 ìëí. äî 3,2 ìëí. ëеò íàçàä, êëèìàòè÷еñêèе ловия.
óñëîâèя íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà áûëè áëà-
ãîïðèяòíû äëя æèçíè æèâîòíûõ è ðàñòеíèй.
 òе÷еíèе ïеðèîäà âðеìеíè îò 3,2 ìëí. äî
700 òûñ. ëеò íàçàä â Àçеðáàйäæàíе ñîçäàëèñü
áëàãîïðèяòíûе ïðèðîäíûе óñëîâèя äëя ïîяâëеíèя
è æèçíè ÷еëîâеêà. Íà ýòèõ òеððèòîðèяõ ïîñеëè-
ëèñü ïеðâîáûòíûе ëþäè.
Ïеðâûе ÷еëîâе÷еñêèе ñòàäà ïîяâèëèñü íà òеð-
ðèòîðèè Àçеðáàйäæàíà 1,5 ìèëëèîíà ëеò íàçàä.
Ранняя община. Äðеâíèе ëþäè ñеëèëèñü ó áеðеãîâ
ðеê, îçёð, â áëèçêèõ ê èñòî÷íèêàì ïðеñíîй âîäû
ïеùеðàõ. Ïðèðîäíûе ïеùеðû óêðûâàëè è çàùè-
ùàëè ëþäей îò õîëîäà, âеòðà, äîæäя.
Ó÷еíûìè áûëè îáíàðóæеíû ñòîяíêè äðеâíèõ
ëþäей â Àçеðáàйäæàíе íà òеððèòîðèяõ Гарабаг-
Увяжите факт
ской, Нахчыванской зон, Газахского, Лерикского того, что террито-
районов. Â ýòèõ ñòîяíêàõ áûëè íàйäеíû äðеâíèе рия Азербайджана
îðóäèя òðóäà, îðóæèе, à òàêæе êîñòè ðàçëè÷íûõ является местом
æèâîòíûõ, íà êîòîðûõ îõîòèëñя ïеðâîáûòíûй поселения древних
÷еëîâеê. Ïеðâîáûòíûе ëþäè, áóäó÷è áеñïîìîù- людей, с его при-
íûìè è áеççàùèòíûìè ïеðеä ãðîçíûìè ñèëàìè род но-географичес-
кими условиями.
ïðèðîäû è ïðè íàïàäеíèяõ äèêèõ çâеðей, ñòè-
õèйíî îáúеäèíяëèñü è æèëè îòðяäàìè, íеáîëü-
øèìè ãðóïïàìè — â âèäе îáùèí. Тàêèе ïеðâî-
áûòíûе ÷еëîâе÷еñêèе êîëëеêòèâû íàçûâàþòñя

7
ранними общинами. Эòè êîëëеêòèâû íе áûëè ïîñ-
òîяííûìè. Îíè ÷àñòî ðàñïàäàëèñü è âíîâü ñîç-
äàâàëèñü.
Присваивающее хозяйство. Знакомство с ог-
Опишите образ нём. Ïеðâîíà÷àëüíî ïеðâîáûòíûе ëþäè ñàìè еùё
жизни древних лю-
дей.
íе óìеëè íè÷еãî èçãîòàâëèâàòü. Îíè ñîáèðàëè â
ëеñàõ â ãîòîâîì âèäе ïëîäû, яãîäû, êîðеíüя ðàñ-
òеíèй è ïèòàëèñü èìè. Ïеðâîáûòíûе ëþäè ïðè-
ñâàèâàëè ãîòîâûе ïðîäóêòû ïðèðîäû, çàíèìàëèñü
охотой è собирательством. Тàêîе õîçяйñòâî
íàçûâàеòñя присваивающим (ïîòðеáèòеëüñêèì)
хозяйством.
 çèìíèе ìеñяцû, êîãäà íàñòóïàëè õîëîäà, çà-
êàí÷èâàëèñü ïëîäû è яãîäû, äðеâíèе ëþäè âûíóæ-
äеíû áûëè òеðïеòü ãîëîä è õîëîä. Íеáëàãîïðèяò-
íûе óñëîâèя çàñòàâëяëè èõ âеñòè áîðüáó çà æèçíü.
 ýòîй áîðüáе ïеðâîáûòíûе ëþäè ïðèîáðеòàëè âñё
íîâûе è íîâûе óìеíèя è íàâûêè. Тàêèì îáðàçîì
Поясните поня- îíè íàó÷èëèñü èçãîòàâëèâàòü ïеðâûе îðóäèя òðó-
тия «ранняя общи- äà, ëîâèòü ðûáó â ðеêàõ, îõîòèòüñя íà êðóïíûõ
на» и «присваиваю- æèâîòíûõ. Ïеðâûìè îðóäèяìè òðóäà ïеðâîáûò-
щее хозяйство». íûõ ëþäей áûëè остроконечные камни, палка-
копалка è дубинка ñ óòîëùеííûì êîíцîì.
С òе÷еíèеì òûñя÷еëеòèй ëþäè çíà÷èòеëüíî
ðàçâèëèñü êàê ôèçè÷еñêè, òàê è óìñòâеííî, èç-
ìеíèëèñü èõ îáðàç æèçíè è áûò.
Ïеðâîíà÷àëüíî îíè èñïîëüçîâàëè ïðèðîäíûй
îãîíü, ïîяâèâøèйñя â ðеçóëüòàòе óäàðà ìîëíèè
èëè ñàìîâîñïëàìеíеíèя îðãàíè÷еñêèõ âеùеñòâ.
Îíè îáеðеãàëè îãîíü, íе äàâàя еìó ïîãàñíóòü,
÷òîáû óáеðе÷üñя îò õîëîäà,
íàïàäеíèя äèêèõ çâеðей, à
òàêæе ÷òîáû æàðèòü ìяñî
æèâîòíûõ, íà êîòîðûõ îõî-
òèëèñü.
Эòè ïеðâîáûòíûе íàâûêè
ëþäей, èçãîòîâëеíèе èìè
îðóäèй òðóäà è îòëè÷àëî èõ
îò æèâîòíîãî ìèðà.
Стадии развития перво-
бытнообщинного строя. С
ïîяâëеíèеì ïеðâûõ ÷еëîâе-
Ïеðâîе çíàêîìñòâî ïеðâîáûòíûõ ÷еñêèõ îòðяäîâ è ðàííей îá-
ëþäей ñ îãíеì

8
ùèíû íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ñôîðìèðî-
âàëñя ïеðâîáûòíîîáùèííûй ñòðîй. Â èñòîðèè
÷еëîâе÷еñêîãî îáùеñòâà ïеðâîáûòíîîáùèííûй
ñòðîй îõâàòûâàеò äëèòеëüíûй ïеðèîä âðеìеíè.
Сîãëàñíî ìèðîâîй èñòîðè÷еñêîй íàóêе, ïеðâî-
áûòíîîáùèííûй ñòðîй ïî ìàòеðèàëó, èç êîòîðîãî
èçãîòàâëèâàëèñü îðóäèя òðóäà, óñëîâíî äеëèòñя
íà òðè ïеðèîäà: каменный век, период бронзы è
период железа.
Сàìûì äðеâíèì ïеðèîäîì ïеðâîáûòíîîáùèí-
íîãî ñòðîя яâëяеòñя êàìеííûй âеê. Êàìеííûй âеê
ïðîøеë òðè õðîíîëîãè÷еñêèе ñòàäèè ðàçâèòèя:

Íеîëèò — íîâûй êàìеí-


íûй âеê
Каменный век

âеðõíèй ïàëеîëèò
Меçîëèò —ñðеäíèй
êàìеííûй âеê
ñðеäíèй ïàëеîëèò
Ïàëеîëèò — äðеâíèй
êàìеííûй âеê íèæíèй ïàëеîëèò

 èñòîðèè òàêæе ñóùеñòâîâàë ïеðèîä энео-


лита*, êîòîðûй ïðèíяò êàê ïеðеõîäíûй ýòàï îò
êàìеííîãî âеêà ê ïеðèîäó ìеòàëëà.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êîãäà ïîяâèëèñü ïеðâûе ÷еëîâе÷еñêèе ñòàäà â Àçеð-


áàйäæàíе?
2. Íà êàêèе ïеðèîäû óñëîâíî äеëèòñя ïеðâîáûòíîîáùèííûй
ñòðîй?
3. Ïî÷еìó ïеðâûй ïеðèîä ïеðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîя íà-
çûâàеòñя êàìеííûì âеêîì?
4. Îïðеäеëèòе ïî êàðòе (ñòð. 121) ìеñòà ïîñеëеíèй äðеâíèõ
ëþäей, ñóùеñòâîâàâøèõ íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà.

Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Àçеðáàйäæàí — îäíî èç äðеâ-


íейøèõ ìеñò ïîñеëеíèя ëþäей».

* Энеолит – «eneos» на лат. означает медь, «litos» на греч. – камень.

9
2. ПЕРИОД НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

«Человек умелый», Гуручайская культура, «Азыхский


человек»

«Человек умелый». Ïеðâàя ñòàäèя ïеðèîäà


ïàëеîëèòà — нижний палеолит, íà÷àëàñü ñ ïî-
яâëеíèя ïеðâîãî ÷еëîâе÷еñêîãî òèïà — «человека
умелого». Эòà ñòàäèя ïàëеîëèòà ïðîäîëæàëàñü äî
ïеðèîäà çà 100 тысяч лет òîìó íàçàä. «Чеëîâеê
óìеëûй» ìîã ïеðеäâèãàòüñя íà äâóõ íîãàõ, ñî-
ãíóâøèñü, ïðîèçâîäèòü ïðîñòейøóþ ðàáîòó, èçãî-
òàâëèâàòü îðóäèя òðóäà èç êàìíя, äеðеâà, êîñòè.
Опишите нынеш- Îáðàç æèçíè ëþäей, æèâøèõ íà òеððèòîðèè
нее экологическое Àçеðáàйäæàíà â ïеðèîä íèæíеãî ïàëеîëèòà, áûë
состояние земель èçó÷еí íà îñíîâе ìàòеðèàëîâ, íàйäеííûõ в Азых-
Гарабага, находя- ской пещере, ðàñïîëîæеííîй â äîëèíе Ãóðó÷àй.
щихся под армян- Âîò ïî÷еìó ñôîðìèðîâàâøàяñя çäеñü êóëüòóðà ïî-
ской оккупацией.
ëó÷èëà íàçâàíèе Гуручайской культуры.
 òî âðеìя êëèìàò â Ãóðó÷àйñêîй äîëèíе áûë
áîëее æàðêèì è âëàæíûì. Çäеñü ïðеîáëàäàëè òеï-
ëîëþáèâûе è âëàãîëþáèâûе ðàñòе-
íèя. Â ïðеäãîðíûõ ìеñòíîñòяõ áûëî
ðàñïðîñòðàíеíî ðеäêîëеñüе. Ïðèðîäà
ýòèõ ìеñò áûëà áëàãîïðèяòíà äëя
îõîòû ïеðâîáûòíûõ ëþäей íà ðàç-
ëè÷íûõ æèâîòíûõ è ñáîðà ñúеäîá-
íûõ ðàñòеíèй.
Äëя ïеðâîáûòíûõ ëþäей Ãóðó-
÷àйñêàя äîëèíà áûëà íàñòîяùèì
èñòî÷íèêîì æèçíè. Çäеñü èìеëîñü
áîãàòîе ñûðüё — ãàëüêè è áóëûæíèêè
äëя èçãîòîâëеíèя ðàçëè÷íûõ îðóäèй
òðóäà. Äðеâíèе ëþäè ñîáèðàëè êàì-
íè äëя èçãîòîâëеíèя îðóäèй òðóäà
èìеííî èç Ãóðó÷àйñêîй äîëèíû.
Азыхская пещера. Àçûõñêàя ïе-
ùеðà ðàñïîëîæеíà íà þãî-âîñòî÷íîì
ñêëîíе Ãàðàáàãñêîй çîíû Àçеðáàй-
äæàíñêîй Ðеñïóáëèêè. Эòà ïеùеðà
ñ÷èòàеòñя îäíèì èç ñàìûõ äðеâíèõ
Âõîä â Àçûõñêóþ ïеùеðó

10
Теððèòîðèя ðàñïîëîæеíèя Àçûõñêîй ïеùеðû
íà ñîâðеìеííîй êàðòе Àçеðáàйäæàíà

ïîñеëеíèй ëþäей, îáíàðóæеííûõ äî ñèõ ïîð íе


òîëüêî â Àçеðáàйäæàíе, íî è âî âñеì ìèðе. Äðеâíèе
îáèòàòеëè Àçûõà еùё äî ïîñеëеíèя â ïеùеðе æèëè
â îêðеñòíîñòяõ Ãóðó÷àйñêîй äîëèíû. Êîãäà íàñòó-
ïèëè õîëîäà, îíè ïеðеñеëèëèñü â ïеùеðó è íà÷àëè
èñïîëüçîâàòü ее â êà÷еñòâе ïîñòîяííîãî ìеñòà æè- Определите зна-
чение Азыхской пе-
òеëüñòâà. щеры как истори-
Æèòеëè Àçûõà î÷еíü ðàíî îñâîèëèñü ñ îãíеì, ческого памятника
îíè íàó÷èëèñü ñîõðàíяòü еãî â òе÷еíèе äëèòеëüíîãî и материального ис-
âðеìеíè. Îá ýòîì ñâèäеòеëüñòâóþò ñëеäû îò ìеñòà точника.
î÷àãà, îòíîñяùеãîñя ê ïеðèîäó çà 700 тысяч лет
íàçàä.
Æèòеëè Àçûõà çàíèìàëèñü îõîòîй. Îõîòà
îáеñïе÷èâàëà èõ êàê ïèùей, òàê è îäеæäîй. Íàй-
äеííûе â Àçûõñêîй ïеùеðе êàìеííûе îðóäèя

11
Êàìеííûе îðóäèя òðóäà, íàйäеííûе
Îáñèäèàí â Àçûõñêîй ïеùеðе

òðóäà, îòíîñяùèеñя ê äðеâíейøеìó ïеðèîäó,


áûëè èçãîòîâëеíû èç îáû÷íûõ áóëûæíèêîâ.
Ãëàâíîе ìеñòî ñðеäè íèõ çàíèìàþò ãðóáûе ðó÷-
Опишите образ
íûе ðóáèëà. Ïеðâîáûòíûе ëþäè èñïîëüçîâàëè
жизни и орудия ýòè îðóäèя äëя ðàçäеëêè òóø æèâîòíûõ, íà
труда Азыхского êîòîðûõ îõîòèëèñü.
человека Â Àçûõñêîй ïеùеðе òàêæе áûëè íàйäеíû
êîñòè ðàçëè÷íûõ âûìеðøèõ äèêèõ æèâîòíûõ.
Ê êîíцó íèæíеãî ïàëеîëèòà ïî-
яâèëèñü íîâûе âèäû îðóäèй òðóäà.
Поясните роль мате-
риальных источников в изучении
Эòè îðóäèя òðóäà áûëè èçãîòîâëеíû
древнего периода. èç ëеãêî ðàñêàëûâàþùèõñя íà ÷àñòè
êðеìíя è обсидиана*. Иç îñêîëêîâ
êðеìíя è îáñèäèàíà äðеâíèе ëþäè
èçãîòàâëèâàëè ðеæóùèе èíñòðóìеí-
òû.
«Азыхский человек». Â 1968 го-
ду ó÷еíûì-èñòîðèêîì Мàìеäàëè Ãó-
ñейíîâûì áûë îáíàðóæеí â Àçûõñêîй
ïеùеðе ôðàãìеíò êîñòè íèæíей ÷е-
ëþñòè ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâеêà. Ó÷еíûе
íàçâàëè ýòîãî ïеðâîáûòíîãî ÷еëîâе-
êà, æèâøеãî â Àçûõñêîй ïеùеðе,
азыхантропом, ò.е. «Азыхским че-
ловеком».
Àçûõàíòðîïû æèëè 350—400 ты-
сяч ëеò òîìó íàçàä.
Íà ÷еðеïàõ ìеäâеäей, íàйäеííûõ
â Àçûõñêîй ïеùеðе, áûëè ïðîцàðàïà-
Мàìеäàëè Ãóñейíîâ
èññëеäóеò íàó÷íóþ íàõîäêó

* Обсидиан – вулканическое стекло

12
íû îïðеäеëеííûе çíàêè. Ó÷еíûе
ñâяçûâàþò ýòè çíàêè ñ çàðîæäе-
íèеì ïеðâîáûòíûõ ðеëèãèîçíûõ
îáðяäîâ è òîòеìîâ (âеðîâàíèе â
æèâîòíûõ).

Ôðàãìеíò êîñòè íèæíей


÷еëþñòè àçûõàíòðîïà

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îïèøèòе óñëîâèя, áëàãîïðèяòñòâîâàâøèе äëя ïîñеëеíèя


äðеâíèõ ëþäей íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà.
2. Îïèøèòе «÷еëîâеêà óìеëîãî».
3. Ïî÷еìó êóëüòóðó, ñôîðìèðîâàâøóþñя â Àçеðáàйäæàíе
â ïеðèîä íèæíеãî ïàëеîëèòà, íàçûâàþò «Ãóðó÷àйñêîй
êóëüòóðîй»?
4. Îïðеäеëèòе îðóäèя òðóäà ëþäей ïеðèîäà íèæíеãî ïàëеî-
ëèòà.
6. Îïèøèòе áûò Àçûõñêîãî ÷еëîâеêà.

Сîñòàâüòе òеêñò ïîä íàçâàíèеì «Íàøе íàцèîíàëüíî-


äóõîâíîе äîñòîяíèе — Àçûõñêàя ïеùеðà ïîä îêêóïàцèей
àðìяí».

13
3. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ СРЕДНЕГО И
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

«Неандерталец», «Homo sapiens», матриархат

«Неандерталец». Ïîñëе ïеðèîäà íèæíеãî ïàëеî-


ëèòà, ò.е. 100 тысяч лет тому назад íà÷àëñя
ïеðèîä среднего палеолита, êîòîðûй ïðîäîë-
æàëñя до 35-го тысячелетия до н.э.
 ïеðèîä ñðеäíеãî ïàëеîëèòà ÷èñëî ñòîяíîê
Опишите людей äðеâíèõ ëþäей óâеëè÷èëîñü, ïîяâèëèñü ëþäè òè-
периода среднего па- ïà «неандертальца». Â Àçеðáàйäæàíе îáðàç
леолита. æèçíè è áûò ýòèõ ëþäей áûë èçó÷еí â Ãàðàáàãе,
Ãàçàõе, Íàõ÷ûâàíе è äðóãèõ ðеãèîíàõ.
Ëþäè â îñíîâíîì îõîòèëèñü íà îëеíей, ìеä-
âеäей, òóðîâ, äèêèõ ëîøàäей — êóëàíîâ, çàíè-
ìàëèñü ñîáèðàòеëüñòâîì (ñáîðîì ðàñòèòеëüíîй
ïèùè). Ðеëèãèîçíûе ïðеäñòàâëеíèя è âеðà äðеâ-
Неандерталь — íàç- íèõ ëþäей â çàãðîáíóþ æèçíü, ñâяçàííûе ñ âеðîй
âàíèе ìеñòíîñòè â â ñèëû ïðèðîäû, òàêæе ñòàëè çàðîæäàòüñя â ýòîò
Ãеðìàíèè. Çäеñü áûë
ïеðèîä.
íàйäеí ÷еðеï ïеðâî-
áûòíîãî ÷еëîâеêà,  ñðеäíеì ïàëеîëèòе ëþäè íàó÷èëèñü äîáû-
æèâøеãî â ïеðèîä âàòü èñêóññòâеííûй îãîíü ïóòеì òðеíèя êðеìíя
ñðеäíеãî ïàëеîëèòà. äðóã î äðóãà.
Ó÷еíûе íàçâàëè ýòîò
òèï ÷еëîâеêà «íеàí-
äеðòàëüцеì».

Какие изменения
произошли в жизни
первобытных людей
в эпоху среднего па-
леолита? Поясни-
те.

Сòîяíêà
íеàíäеðòàëüцеâ

14
Объясните значе-
ние добывания ог-
ня искусственным
путем.

Äîáûâàíèе îãíя
äðеâíèìè ëþäüìè

 Àçеðáàйäæàíе ñðеäíèй ïàëеîëèò áûë èçó-


÷еí íà îñíîâе ïеùеð, ðàñïîëîæеííûõ â Ãàðàáàãе
(Àçûõ, Тàãëàð, Çàð), Ãàçàõе (Äàøñàëàõëû), Íàõ- Ïеùеðà Ãàçìà
(Нахчыван)
÷ûâàíе (Ãàçìà) è äð.

«Человек разумный». Â ïеðèîä


ìеæäó 35—12-ым тысячелетиями
до н.э. íà òеððèòîðèè Àçеðáàй-
äæàíà ñóùеñòâîâàë ïеðèîä верх-
него палеолита.
 ýòîò ïеðèîä êëèìàò ñòàë óìе-
ðеííûì, â ðàñòèòеëüíîì è æèâîò-
íîì ìèðе ïðîèçîøëè çíà÷èòеëüíûе
èçìеíеíèя.
Ïеðâîáûòíûе ëþäè â îñíîâíîì
æèëè â ïеùеðàõ, çеìëяíêàõ è íà-
çеìíûõ æèëèùàõ.
 ýïîõó âеðõíеãî ïàëеîëèòà
ëþäè ê áîëüøèíñòâó îðóäèй òðóäà Ïеùеðà Çàð (Кяльбаджар)

15
Ðеæóùее
îðóäèе èç êîñòè Êàìеííûе îðóäèя òðóäà

ïðèäеëûâàëè ðóêîяòêè èç êîñòè èëè äеðеâà. Íà-


ðяäó ñ êàìеííûìè îðóäèяìè òðóäà, îíè òàêæе
èñïîëüçîâàëè øèëüя, íîæè, êðþ÷êè, øòûêè,
èãîëêè, èçãîòîâëеííûе èç êîñòè.
Мîçã «÷еëîâеêà ðà- Â ýïîõó âеðõíеãî ïàëеîëèòà ñôîðìèðîâàëñя
çóìíîãî» ïî ðàçìеðàì òèï óìñòâеííî è ôèçè÷еñêè ðàçâèòîãî ñîâðеìеí-
áûë â äâà ðàçà áîëü- íîãî ÷еëîâеêà. Эòîò òèï ÷еëîâеêà íàçûâàеòñя «че-
øе ìîçãà «÷еëîâеêà ловеком разумным» («Homo sapiens»). Эòè ëþäè
óìеëîãî». óæе çàíèìàëèñü цеëеíàïðàâëеííîй äеяòеëüíîñòüþ.
Äëя òîãî ÷òîáû ïеðеïðàâèòüñя íà äðóãîй áеðеã
ðеêè, îíè ñðóáàëè äеðеâüя, ñâяçûâàëè âìеñòе â
îäèí ðяä áðеâíà, ñîîðóæàя ïëîòû.
Ïеðâîáûòíûе ëþäè èçúяñíяëèñü ìеæäó ñîáîй
ïðîñòûìè æеñòàìè, çíàêàìè (äâèæеíèеì ðóê, ãóá).
Поясните основ- С ðàñøèðеíèеì òðóäîâîй äеяòеëüíîñòè òàêæе ïðî-
ную разницу между èçîøëî ðàçâèòèе ó ëþäей ìûøëеíèя. Â ýïîõó
«человеком разум-
ным» и неандер-
âеðõíеãî ïàëеîëèòà ïîñòеïеííî ñôîðìèðîâàëàñü
тальцами. çâóêîâàя ðе÷ü. Ïеðâîíà÷àëüíî çâóêîâàя ðе÷ü ñî-
ñòîяëà èç îòäеëüíûõ ïðîñòûõ âûðàæеíèй. Сî âðе-
ìеíеì, ñ óâеëè÷еíèеì êîëè÷еñòâà òàêèõ ïðîñòûõ
âûðàæеíèй, ñôîðìèðîâàëñя яçûê, ò.е. ñâяçíàя
ðе÷ü. Çâóêîâàя ðе÷ü ñòàëà ñàìûì óäîáíûì ñðеä-
ñòâîì îáùеíèя.
Матриархат. Â ýòîò ïеðèîä ðàííяя îáùèíà
Как появилась
звуковая речь в эпо-
óñòóïèëà ìеñòî родовой общине. Â ðîäîâîй îáùèíе
ху верхнего палео- ëþäè îáúеäèíяëèñü на основе кровного родства,
лита? по материнской линии. Â æèçíè ðîäîâîй îáùèíû
æеíùèíà èãðàëà âàæíóþ ðîëü. Â îáяçàííîñòè
æеíùèí âõîäèëî çàáîòèòüñя î äеòяõ, ñîáèðàòü
ïëîäû è яãîäû äèêîðàñòóùèõ ðàñòеíèй, õðàíèòü

16
îãîíü, ãîòîâèòü ïèùó è ò.ä. Ïîñêîëüêó â ðîäîâîй
îáùèíе ëþäè îáúеäèíяëèñü ïî ìàòеðèíñêîй ëè-
íèè, ýòîò ïеðèîä èñòîðèè íàçûâàеòñя матриар-
хатом, ò.е. ïеðèîäîì ãîñïîäñòâóþùеãî ïîëîæеíèя
Сравните раннюю
æеíùèíû. общину с родовой
 ýïîõó âеðõíеãî ïàëеîëèòà ïîяâèëèñü îáðàçцû общиной.
èñêóññòâà èç êàìíя è êîñòè.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàê íàçûâàëèñü äðеâíèе ëþäè ïеðèîäà ñðеäíеãî ïàëеîëèòà?


2. Êàêèе îðóäèя òðóäà èñïîëüçîâàëèñü äðеâíèìè ëþäüìè ïе-
ðèîäà âеðõíеãî ïàëеîëèòà?
3. Êîãäà îáðàçîâàëàñü ðîäîâàя îáùèíà? Îïðеäеëèòе ее îñî-
áеííîñòè.
4. «Ïеðèîä ìàòðèàðõàòà» — ïî÷еìó îí òàê íàçâàí? Îáúяñíèòе.
5. Îáúяñíèòе ñóùíîñòü èñïîëüçîâàíèя êàìеííûõ îðóäèй
òðóäà è îãíя.

Íàïèøèòе ýññе ñ îïèñàíèеì îäíîãî äíя èç æèçíè ïеð-


âîáûòíîãî ÷еëîâеêà.

17
4. МЕЗОЛИТ – ПЕРИОД СРЕДНЕГО КАМЕННОГО ВЕКА

Лук и стрела, первобытное земледелие, первобытное


скотоводство, микролитические орудия

Изобретение лука и стрелы.


Эпоха мезолита èëè ñðеäíеãî
êàìеííîãî âеêà îõâàòûâàеò ïе-
ðèîä ñ XII по VIII тысячеле-
тия до н.э. Â ïеðèîä ìеçîëèòà
ëþäè âñе еùе æèëè â ôîðìе
ðîäîâîй îáùèíû, çàíèìàяñü
ïðèñâàèâàþùèì õîçяйñòâîì è
ïîëó÷àя âñе îò ïðèðîäû â ãîòî-
âîì âèäе. Â ïеðâûе âðеìеíà ó
äðеâíèõ ëþäей ñóùеñòâîâàë
ñâîеîáðàçíûй ñïîñîá îõîòû:
Ïеðâîáûòíûе îõîòíèêè
îíè ïðеñëеäîâàëè êðóïíûõ äè-
êèõ æèâîòíûõ è çàãîíяëè èõ â çàðàíее âûðûòûе
è ïîêðûòûе ñâеðõó âеòêàìè äеðеâüеâ яìû. Çàòеì
îíè êàìíяìè è äóáèíêàìè óáèâàëè èõ. Иíîãäà
æèâîòíûе, îáõîäя ëîâóøêó ñòîðîíîй, íàíîñèëè
ðàíû èëè óáèâàëè ïеðâîáûòíûõ ëþäей íà ñâîеì
ïóòè.
 ýïîõó ìеçîëèòà ëþäè èçîáðеëè лук è стрелу.
Îíè ìàñòеðèëè ëóê è ñòðеëó èç âеòîê äеðеâüеâ,
ïðèêðеïëяëè ê ñòðеëе îñòðûй íàêîíе÷íèê èç
êðеìíя.  êà÷еñòâе íàêîíе÷íèêà ñòðеë òàêæе èñ-
ïîëüçîâàëè îñòðîêîíе÷íóþ êîñòü. Ïðè ïîìîùè
ýòîãî îðóæèя ïеðâîáûòíûе îõîòíèêè ìîãëè îõî-
Îõîòíèê ïеðèîäà òèòüñя íà æèâîòíûõ ñ áîëее äàëüíеãî ðàññòîя-
ìеçîëèòà íèя. Тàêàя îõîòà áûëà äëя íèõ áîëее áеçîïàñíîй.
Îõîòяñü ïðè ïîìîùè ëóêà è ñòðеë, ëþäè ïðè-
íîñèëè áîëüøе äîáû÷è, óâеëè÷èâàя çàïàñû
ïèùè.
Зарождение первобытного земледелия и ско-
Опишите спо- товодства. Â ýïîõó ìеçîëèòà çàðîäèëèñü зачат-
соб охоты перво- ки навыков земледелия. Ïеðâîáûòíûе ëþäè,
бытных людей в çàíяòûе ñîáèðàòеëüñòâîì, íàáëþäàëè çà òеì, êàê
эпоху мезолита. óïàâøèе íà çеìëþ ñеìеíà, âíîâü äàâàя âñõîäû,
ïðîðàñòàëè. Ïðè ïîìîùè ïàëêè, êîñòè èëè îñò-
ðîêîíе÷íîãî êàìíя îíè ðàçðûõëяëè çеìëþ è
ñàæàëè ÷àñòü ñеìяí äèêîðàñòóùèõ ðàñòеíèй, êîòî-

18
ðûе õðàíèëè â çàïàñе. Тà-
êèì ïóòеì ëþäè ñàìè
ïðîèçâîäèëè ïðîäóêцèþ.
Эòî áûëî íà÷àëîì ïîяâ-
ëеíèя первобытного зем-
леделия.
Ëþäè íàó÷èëèñü при-
ручать — одомашнивать
животных òàêæе â ýïîõó
ìеçîëèòà. Ïеðâûì îäî-
ìàøíеííûì æèâîòíûì
ñòàëà ñîáàêà. Ïîçæе ëþ-
äяì óäàëîñü îäîìàøíèòü Ïеùеðà
è äðóãèõ æèâîòíûõ. Îíè ñòàëè ðàçâîäèòü èõ è Äàìäæûëû
òàêèì îáðàçîì óâеëè÷èâàëè èõ êîëè÷еñòâî. Тàê
áûëà çàëîæеíà îñíîâà первобытного скотовод-
ства.
Орудия труда эпохи мезолита. Â Àçеðáàйäæà-
íе ïеðèîä ìеçîëèòà áûë èçó÷еí íà îñíîâе ïеùеð
Гобустана (áëèç Бàêó) è Дамджылы (Ãàçàõ).
 ïеùеðе Äàìäæûëû áûëè íàйäеíû êàìеí-
íûе îðóäèя òðóäà ýïîõè ìеçîëèòà.
 ìеçîëèòè÷еñêèõ ñòîяíêàõ Ãîáóñòàíà áûëè
îáíàðóæеíû îðóäèя òðóäà, èçãîòîâëеííûе èç Поясните роль
êðеìíя è êîñòè. Â ýòîò ïеðèîä ëþäè èñïîëüçîâàëè эпохи мезолита в
ìеëêèе ïî ðàçìеðàì îðóäèя òðóäà — микролиты. развитии камен-
ных орудий труда.
Эòî áûëè ðеæóùèе èíñòðóìеíòû ãеîìеòðè÷еñêîй
ôîðìû. Â Ãîáóñòàíе ïеðâîáûòíûе ëþäè çàíèìà-
ëèñü îõîòîй, ðûáîëîâñòâîì è ñîáèðàòеëüñòâîì.

Îðóäèя òðóäà, èç-


ãîòîâëеííûе èç
êîñòè è êàìíя
1,2,10 — êîñòяíûе
èãîëêè;
3,4 — êîñòяíûе
øèëüя;
5,6,7,8 — êàìеííûе
ðеæóùèе èíñòðó-
ìеíòû;
9 — êîñòяíîй
ãàðïóí

19
Иçîáðàæеíèе òàíцà яëëû Ðèñóíêè, îòíîñяùèеñя ê îõîòе è
(Гобустан) ðûáîëîâñòâó (Гобустан)

Îíè èçãîòàâëèâàëè èç êîñòè øèëüя, íàêîíе÷íèêè


ñòðеë, à òàêæе ïðèñïîñîáëеíèя, èñïîëüçóеìûе â
ðûáîëîâñòâе (ãàðïóíû).
Первобытное искусство и религиозные пред-
ставления в эпоху мезолита. Íà íàñêàëüíûõ
ðèñóíêàõ Ãîáóñòàíà îòðàæеíû êàðòèíû áûòîâîй
æèçíè, ñцеíû îõîòû ïеðâîáûòíûõ ëþäей ýòîãî
ïеðèîäà. Íà ýòèõ ðèñóíêàõ èçîáðàæеíû ôèãóðû
ìóæ÷èí, æеíùèí, äеòей, à òàêæе ðàçëè÷íûõ æè-
âîòíûõ. Âñе ýòî ñâèäеòеëüñòâóеò î ðàçâèòèè â ýïî-
õó ìеçîëèòà ïеðâîáûòíîãî èñêóññòâà.
 îäíîì èç ìîãèëüíèêîâ Ãîáóñòàíà áûëè íàй-
Опишите образ- äеíû ðàçëè÷íûе ïðеäìеòû áûòà è êàìеííûй
цы первобытного идол*, ñâяçàííûй ñ ðеëèãèîçíûìè âеðîâàíèяìè.
искусства, сформи-
ровавшегося в эпо-
Эòè íàõîäêè ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïеðâî-
ху мезолита. áûòíûе ëþäè ýïîõè ìеçîëèòà âеðèëè â çàãðîáíóþ
æèçíü è ïðè ïîãðеáеíèè îíè êëàëè ðяäîì ñ óìеð-
øèìè ðàçëè÷íûе ïðеäìеòû áûòà. Îíè ñ÷èòàëè,
÷òî óìеðøèй ÷еëîâеê áóäеò ïîëüçîâàòüñя ýòèìè
ïðеäìеòàìè è â çàãðîáíîй æèçíè.
В эпоху мезолита была заложена основа пе-
рехода от присваивающего (потребительского)
хозяйства к производящему хозяйству. Еñëè
ðàíüøе ëþäè ïîëüçîâàëèñü ãîòîâûìè ïðîäóêòàìè
ïðèðîäû, òî òеïеðü îíè ñàìè íà÷àëè ïðîèçâîäèòü
ïðîäóêòû. Îíè ìàñòеðèëè ðàçëè÷íûõ ðàçìеðîâ

* Идол – статуя, которой поклоняются

20
ðеæóùèе êàìеííûе îðóäèя òðóäà, ðàçíîîáðàçíûе
ïðèñïîñîáëеíèя äëя îõîòû íà æèâîòíûõ. Ðàç-
ðûõëяя çеìëþ, ñеяëè ñîáðàííûе çеðíà è âíîâü
ïîëó÷àëè óðîæàй. Чòîáû óáеðе÷üñя îò õîëîäà,
èçãîòàâëèâàëè ñеáе îäеæäó èç øêóð æèâîòíûõ, Определите посе-
íà êîòîðûõ îõîòèëèñü. ления людей и за-
нятия населения
эпохи мезолита.

Сòîяíêà ýïîõè ìе-


çîëèòà

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàêèе òûñя÷еëеòèя îõâàòûâàеò ïеðèîä ìеçîëèòà?


2. Îïðеäеëèòе ñàìûе âàæíûе äîñòèæеíèя ýïîõè ìеçîëèòà.
3. Ïîяñíèòе âûðàæеíèя «ïðèñâàèâàþùее (ïîòðеáèòеëüñêîе)
õîçяйñòâî», «ïðîèçâîäяùее õîçяйñòâî».
4. Êàêèìè îðóäèяìè òðóäà ïîëüçîâàëèñü äðеâíèе ëþäè ýïîõè
ìеçîëèòà? Îïðеäеëèòе.
5. Êàê áûëî îòðàæеíî ïеðâîáûòíîе èñêóññòâî â ïàìяòíèêàõ
ýïîõè ìеçîëèòà?

Íàïèøèòе ýññе ïîä íàçâàíèеì «Íàñêàëüíûе ðèñóíêè


Ãîáóñòàíà».

21
5. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ПЕРИОД ЭНЕОЛИТА

Неолит, мотыжное земледелие, глинобит, сырцовый


кирпич, энеолит, охра

Эпоха неолита. Мотыжное земледелие. В VIII—


VI тысячелетиях до н.э. â èñòîðèè ïеðâîáûòíîãî
îáùеñòâà íàñòóïèë период неолита. Â ïеðèîä
íеîëèòà ëþäè ïеðеøëè ê îñеäëîìó îáðàçó æèçíè.
Ó íèõ çíà÷èòеëüíî áûëè ðàçâèòû çеìëеäеëü÷е-
ñêèе íàâûêè.
Ëþäè ðàçðûõëяëè çеìëþ мотыгой.* Â ïîñеâ-
Ступа* ïеðèîäà íûõ è æàòâеííûõ ðàáîòàõ èñïîëüçîâàëè îðóäèя
íеîëèòà
òðóäà, èçãîòîâëеííûе èç êðеìíя è îáñèäèàíà.
 ñòîяíêе Ãейòеïе â Тîâóçñêîì ðàйîíе àðõеî-
ëîãè îáíàðóæèëè èíòеðеñíûй ñеðï, èçãîòîâëеí-
íûй èç ÷еëþñòíîй êîñòè êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà. Âíóòðè ÷еëþñòè, âäîëü äóãîâèäíîй ëèíèè,
äðеâíèìè ìàñòеðàìè áûëè ïðèêðеïëеíû ðеæó-
ùèе îñêîëêè èç êðеìíя.
 ýïîõó íеîëèòà ëþäè êðîìе çеìëеäеëèя çà-
íèìàëèñü òàêæе è ñêîòîâîäñòâîì, îõîòîй è ðû-
áîëîâñòâîì. Бûëè ðàçâèòû îòðàñëè ðеìеñëà. Ãîí-
÷àðû çàíèìàëèñü èçãîòîâëеíèеì ãëèíяíîй ïî-
ñóäû. Мàñòеðà íàó÷èëèñü ñâеðëèòü è øëèôîâàòü

Сеðï, èçãîòîâëеí-
íûй èç ÷еëþñòíîй
êîñòè æèâîòíîãî

Ðеæóùèй èíñòðó-
ìеíò, èçãîòîâëеí- Íèæíèй êàìеíü Тёðî÷íûй êàìеíü
íûй èç êðеìíя çеðíîòеðêè (êóðàíò) çеðíîòеðêè

* Ступа — ïðèñïîñîáëеíèе äëя ðàçìеëü÷еíèя âеùеñòâ.


* Мотыга — îðóäèе òðóäà äëя îáðàáîòêè ïî÷âû, ñîñòîяùее èç êðèâîй ïàëêè ñ
ïðèêðеïëеííûìè ê êîíцó êàìíеì, êîñòüþ.

22
Îñòàòêè æèëèùà îêðóãëîй ôîðìû ïеðèîäà íеîëèòà

êàìеííûе îðóäèя òðóäà. Бûëî òàêæе ðàçâèòî è


òêà÷еñòâî. Тêà÷è èñïîëüçîâàëè пряслица*, èçãî-
òîâëеííûе èç êîñòè. Â ýïîõó íеîëèòà êðóã äея-
òеëüíîñòè ëþäей ðàñøèðèëñя. Сôîðìèðîâàëèñü Какие изменения
ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèя ïðèðîäíûõ ðеñóðñîâ. Ïî- в жизни первобыт-
яâèëèñü íîâûе âèäû ïðîèçâîäñòâà (ãîí÷àðíîе ного общества на-
зывают «неолити-
äеëî, êîæеâеííîе ðеìеñëî, òêà÷еñòâî — èçãîòîâ-
ческой революцией»?
ëеíèе èçäеëèй èç øеðñòè è ðàñòèòеëüíîãî âîëîêíà
è äð.). Эòî, â ñâîþ î÷еðеäü, ñïîñîáñòâîâàëî ðàç-
âèòèþ êàê òðóäîâîй äеяòеëüíîñòè, òàê è óìñòâеí-
íûõ ñïîñîáíîñòей. Тàêèì îáðàçîì, ñ ïеðеõîäîì
îò ìеçîëèòà ê íеîëèòó â æèçíè ëþäей ïðîèçîøëè
êîðеííûе èçìеíеíèя. Âñе ýòè èçìеíеíèя íàçû-
âàþòñя «неолитической революцией».
Период энеолита. Открытие меди. Эòîò ïе-
ðèîä îõâàòûâàеò VI—IV тысячелетия до н.э.
 ýïîõó ýíеîëèòà ëþäè âïеðâûе îçíàêîìèëèñü
ñ ìеòàëëîì — медью. Íî ìеäü еùе íе ïîëó÷èëà
øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíеíèя. Тàê êàê ìеäü áûëà
ìяãêèì ìеòàëëîì, îðóäèя, èçãîòîâëеííûе èç íее,
áûñòðî ïðèõîäèëè â íеãîäíîñòü. Ê òîìó æе, ìеäü
ìàëî âñòðе÷àëàñü. Âîò ïî÷еìó â áûòó, â õîçяйñòâе
â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëèñü êàìеííûе îðóäèя
òðóäà.

* Пряслице — ãðóçèê â ôîðìе äèñêà äëя âеðеòеíà, ïðèñïîñîáëеííîãî äëя


ïðяäеíèя ïðяæè èç õëîïêà, øеðñòè è ò.ä.

23
Хозяйственная
жизнь людей в эпоху
энеолита. Ïîñеëеíèя
ýòîãî ïеðèîäà ðàñïî-
ëàãàëèñü â ìеñòàõ,
áëàãîïðèяòíûõ äëя
çеìëеäеëèя è ñêîòî-
âîäñòâà, â äîëèíàõ
ðеê. Â ýïîõó ýíеîëè-
òà íà òеððèòîðèè
Àçеðáàйäæàíà â îñ-
íîâíîì ñòðîèëèñü
æèëûе äîìà è õîçяй-
Âîññòàíîâëеííûй ñòâеííûе ñòðîеíèя îêðóãëîй ôîðìû. Æèëèùà
âèä îêðóãëûõ ñòðîèëèñü èç ñûðцîâîãî — íеîáîææеííîãî êèðïè÷à
äîìîâ
è глинобита*.
 ýòèõ æèëèùàõ ïðîæèâàëî âìеñòе íеñêîëüêî
ñеìей. Эòè ñеìüè, ñîâìеñòíî ðàáîòàâøèе íà îá-
ùèííûõ çеìëяõ, æèëè çà ñ÷еò
äîëè, ïîëó÷еííîй ïðè äеëеæе
ñîáðàííîãî óðîæàя.
 ýïîõó ýíеîëèòà ìîòûæíîе
çеìëеäеëèе еùе áîëее ðàçâè-
ëîñü. Óðîæàй æàëè ñîñòàâíû-
ìè ñеðïàìè, ñîñòîяâøèìè èç
êàìеííûõ ïëàñòèí÷àòûõ âêëà-
äûøей — ðеçцîâ. Çàïàñû çеðíà
õðàíèëè â áîëüøèõ ãëèíяíûõ
êóâøèíàõ.
Çíà÷èòеëüíî ðàçâèëîñü òàê-
Îñòàòêè æèëèùà
æе è ñêîòîâîä÷еñêîе õîçяйñòâî. Ðàçâîäèëè êðóï-
ýïîõè ýíеîëèòà
íûй è ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò.
 ýïîõó ýíеîëèòà âñе èçâеñòíûе íàì äîìàøíèе
æèâîòíûе óæе áûëè ïðèðó÷еíû. Бûëè ðàçâèòû
çеìëеäеëèе è ñêîòîâîäñòâî, à îõîòà è ðûáîëîâñòâî
ïðеâðàòèëèñü âî âòîðîñòеïеííûе îòðàñëè õîçяй-
ñòâà.
Назовите особен-
 íà÷àëе ýïîõè ýíеîëèòà ïîëîæеíèе æеíùè-
ности, присущие íû âñе еùе áûëî ïðî÷íûì. Îíà ñ÷èòàëàñü ïðî-
эпохе энеолита. äîëæàòеëüíèцей ðîäà, õðàíèòеëüíèцей ñеìей-
íîãî è ðîäîâîãî î÷àãà, ñâяùеííûì ñóùеñòâîì —

* Глинобит – глина, смешанная с соломой.

24
ñèìâîëîì ïëîäîðîäèя, áëàãîïîëó-
÷èя, èçîáèëèя.
Ремесло и религиозные пред-
ставления в эпоху энеолита. Âàæíîе
ìеñòî â æèçíè ëþäей ýïîõè ýíеîëèòà
çàíèìàëî ðеìеñëî. Мàñ òеðà-ðе -
ìеñëеííèêè èçãîòàâëèâàëè ãëèíя-
íóþ ïîñóäó, îðóäèя òðóäà, ïðеäìеòû

Êàìеííûе
îðóäèя òðóäà

Ãîí÷àðíûе èçäеëèя

áûòà è óêðàøеíèя èç êàìíя, êîñòè è ìеäè. Íàй-


äеííûе èç ïîñеëеíèй ýïîõè ýíеîëèòà íàêîíе÷íèêè
ïðяñëèц, èçãîòîâëеííûе èç êîñòè, ñâèäеòеëüñòâóþò
î òîì, ÷òî äðеâíее íàñеëеíèе ýòîй ýïîõè çàíèìà-
ëîñü òàêæе è òêà÷еñòâîì.
Ðàçâèâàëèñü òàêæе òàêèе îòðàñëè ðеìеñëà,
êàê êîæеâеííîе äеëî (âûäеëêà êîæè) è èçãîòîâ-
ëеíèе êîæàíûõ èçäеëèй. Иç êîæè èçãîòàâëèâàëè
îäеæäó è äðóãèе ïðеäìеòû.
Íàñеëеíèе ýïîõè ýíеîëèòà ãëàâíûì îáðàçîì
çàíèìàëîñü èçãîòîâëеíèеì èçäеëèй èç ðàñòèòеëü- Прокомменти-
íûõ âîëîêîí è òðîñòíèêà. Ïîëû óñòèëàëè цè- руйте религиозные
íîâêàìè. взгляды населения
эпохи энеолита.
 ýïîõó ýíеîëèòà ñóùеñòâîâàëè ñâîеîáðàçíûе
ïîãðеáàëüíûе îáðяäû. Óìеðøèõ õîðîíèëè íà
òеððèòîðèè ïîñеëеíèя, ìеæäó æèëûìè äîìàìè,
âíóòðè æèëèù. Тðóïû îêðàøèâàëè â красный

25
цвет, ñèìâîëèçèðóþùèй êðîâü
(ò.е. æèçíü), èëè îáñûïàëè ох-
рой*.
Íàñеëеíèе ýïîõè ýíеîëèòà ñî-
âеðøàëî ðàçëè÷íûе ðеëèãèîçíûе
îáðяäû, ìàãè÷еñêèе ðèòóàëû.
Íà íеêîòîðûõ íàñêàëüíûõ ðè-
Сцеíà заклинаний*, ïðîèçâîäèìûõ ñóíêàõ Ãîáóñòàíà èçîáðàæеíû
îõîòíèêàìè íàä èçîáðàæеíèеì ìà ãè ÷еñ êèе è ðеëèãèîçíûе ðè-
æèâîòíîãî ïеðеä îõîòîй òóàëû òîй ýïîõè. Äðеâíèе ëþäè
(Гобустан) ýïîõè ýíеîëèòà âеðèëè, ÷òî ïðè
ïîìîùè ýòèõ ìàãè÷еñêèõ ðèòóàëîâ áóäóò áîëее
óñïеøíî îõîòèòüñя íà êðóïíûõ æèâîòíûõ.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îïðеäеëèòе íà ëèíèè âðеìеíè, êàêèе òûñя÷еëеòèя îõâà-


òûâàþò ïеðèîäû íеîëèòà è ýíеîëèòà.
2. Чòî áûëî ñàìûì êðóïíûì îòêðûòèеì â ýïîõó ýíеîëèòà?
3. Êàêèìè îòðàñëяìè ðеìеñëà çàíèìàëèñü ëþäè ïеðèîäà
íеîëèòà?
4. Ïðîêîììеíòèðóйòе îñíîâíûе îñîáеííîñòè ýïîõè íеîëèòà.
5. Îïðеäеëèòе, êàêèе óñïеõè íàáëþäàëèñü â ðàçâèòèè çеì-
ëеäеëèя è ñêîòîâîäñòâà â ýïîõó ýíеîëèòà.
6. Ïðîêîììеíòèðóйòе ðеëèãèîçíûе âçãëяäû íàñеëеíèя ýïîõè
ýíеîëèòà.

Íàïèøèòе ýññе ñ îïèñàíèеì æèçíè è áûòà ëþäей â ýïî-


õó ýíеîëèòà.

* Охра – природная минеральная краска светло-коричневого цвета.


* Заклинание – по суеверным представлениям, магические слова, обладающие кол-
довской или целебной силой.

26
6. ЭПОХА РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Сошное земледелие, племя, культура расписной посуды,


племенной союз

Эпоха ранней бронзы. Появление первого круп-


ного общественного разделения труда. Â êîíце
ïеðèîäà ýíеîëèòà ëþäè ïóòеì äîáàâëеíèя â ñîñòàâ Äëя ïëàâêè ìеäè
ìеäè ñóðüìû, îëîâà, íèêеëя è äðóãèõ ýëеìеíòîâ ее íàäî áûëî íàêà-
óæе ïîëó÷àëè áîëее ïðî÷íûй ìеòàëë — бронзу. ëяòü ïðè âûñîêîй
Ïî óðîâíþ ðàçâèòèя îðóäèй òðóäà, ïðеäìеòîâ òеìïеðàòóðе. À ïðè
áûòà, îðóæèя ýïîõà áðîíçû äеëèòñя íà ñòàäèè äîáàâëеíèè â ìеäü
ðàííей, ñðеäíей è ïîçäíей áðîíçû. äðóãèõ ýëеìеíòîâ
Ранний этап бронзового века продолжался со ïðîцеññ ïëàâëеíèя
óñêîðяëñя è ïîëó-
второй половины IV тысячелетия до н.э. до
÷àëàñü áðîíçà. Мàñ-
конца III тысячелетия до н.э. òеðà èçãîòàâëèâàëè
 ýïîõó ðàííей áðîíçû ïðîèçîøëî первое èç êàìíя, ãëèíû
крупное общественное разделение труда: çеì- ëèòейíûе ôîð ìû
ëеäеëèе îòäеëèëîñü îò ñêîòîâîäñòâà. äëя ïðîèçâîäñòâà
 ïеðèîä ðàííей áðîíçû ìîòûæíîе çеìëеäеëèе îðóæèя è ðàçëè÷-
ñìеíèëîñü сошным. Ïðè ïîìîùè ñîõè ðàñïàõè- íûõ ïðеäìеòîâ. Îíè
âàëèñü îáøèðíûе ïëîùàäè è ñîáèðàëè áîëüøе çàëèâàëè â ýòè ôîð-
óðîæàя. Ïîñеâíûе ïëîùàäè ðàñøèðèëèñü, áûëà ìû ðàñïëàâëеííûй
ñîçäàíà èñêóññòâеííàя îðîñèòеëüíàя ñèñòеìà. ìеòàëë è èçãîòàâëè-
âàëè íóæíîе îðóæèе
Ïðè âñïàøêе íà÷àëè èñïîëüçîâàòü óïðяæíûõ èëè äðóãèе ïðеäìе-
æèâîòíûõ. Ïðè æàòâе óðîæàя óæе ïîëüçîâàëèñü òû.
è áðîíçîâûìè ñеðïàìè.
Чèñëеííîñòü íàñеëеíèя óâе-
ëè÷èëàñü, ëþäè íà÷àëè ñеëèòüñя
â ãîðíûõ è ïðеäãîðíûõ ìеñòíîñ-
òяõ.
Бûëî ðàçâèòî ñêîòîâîäñòâî.
Óâеëè÷èëîñü ïîãîëîâüе ñêîòà.
Сêîòîâîäû âеëè ïîëóêî÷еâîй
Äеðеâяííàя ñîõà
îáðàç æèçíè. Â âеñеííе-ëеòíèе
ïеðèîäû ñêîò ïàñëè íà ãîðíûõ ïàñòáèùàõ, à îñе-
íüþ, ñ íàñòóïëеíèеì õîëîäîâ, еãî ïеðеãîíяëè â
зимовья — íà çèìíèе ïàñòáèùà.
Появление патриархата и образование племен.
 ýïîõó ðàííей áðîíçû ïîяâèëèñü òàêèе îòðàñëè
õîçяйñòâà è ðеìеñëà, êàê ñîøíîе çеìëеäеëèе, яй-
ëà÷íîе ñêîòîâîäñòâî, ìеòàëëîîáðàáîòêà, òðеáóþ- Поясните, как
ùèе ïðèìеíеíèя áîëüøîй ôèçè÷еñêîй ñèëû. возникло первое об-
щественное разде-
Âîçðîñëà ïîòðеáíîñòü â ìóæñêîì òðóäе. Âîò ïî÷еìó
ление труда.
ïîëîæеíèе æеíùèíû îñëàáëî, óñèëèëîñü âëèяíèе
ìóæ÷èí.  ýòîò ïеðèîä матриархат ñìеíèëñя

27
патриархатом — ãîñïîäñòâîì ìóæ÷èíû. Сäâèãè
â ýêîíîìè÷еñêîй îáëàñòè ñïîñîáñòâîâàëè òàêæе
ðàçâèòèþ îáùеñòâеííûõ îòíîøеíèй. Â ýïîõó ðàííей
áðîíçû âîçíèêëè племена, îáúеäèíяþùèе íеñ-
Определите при- êîëüêî ðîäñòâеííûõ ðîäîâûõ îáùèí. Эòè ïëеìеíà
чины появления пат- óïðàâëяëèñü ñòàðейøèíàìè.
риархата. Â ýïîõó ðàííей áðîíçû ïîяâèëèñü îáðяäû
ñîææеíèя òðóïîâ è êîëëеêòèâíîãî ïîãðе-
áеíèя. Ðеëèãèîçíûе îáðяäû ïðîâîäèëèñü
â ñïецèàëüíûõ ïîìеùеíèяõ. Íàä íеêîòî-
ðûìè ìîãèëàìè âîçâîäèëèñü курганы.*
Период средней бронзы. Второе круп-
ное общественное разделение труда. Ïе-
ðèîä ñðеäíей áðîíçû ïðîäîëæàëñя ñ кон-
ца III тысячелетия до н.э. до сере-
дины II тысячелетия до н.э.
 ýïîõó ñðеäíей áðîíçû ïðîèçîøëî
Îñòàòêè îêðóãëîãî êóëüòîâîãî
второе крупное общественное разделе-
ñîîðóæеíèя â ïîñеëеíèè Мàõòà
(Нахчыван)
ние труда: ðеìеñëî ïðеâðàòèëîñü â ñà-
ìîñòîяòеëüíóþ îòðàñëü.
Çíà÷èòеëüíî ðàçâèëîñü ãîí÷àðíîе äеëî, ñôîð-
ìèðîâàëàñü êóëüòóðà расписной посуды. Ãîí÷àðû
èçãîòàâëèâàëè êðàñèâóþ è ïðî÷íóþ êеðàìè÷еñêóþ
ïîñóäó. Ïîëüçóяñü êðàñêàìè, ïîëó÷еííûìè èç
êðàñяùèõ âеùеñòâ, îíè óêðàøàëè ïðîñòûе ñîñóäû
Поясните сущ-
ðàçëè÷íûìè óçîðàìè: ãеîìеòðè÷еñêèìè ôèãóðàìè,
ность второго об-
щественного разде-
èçîáðàæеíèяìè ÷еëîâеêà, æèâîòíûõ, ïòèц è äð.
ления труда. Â ýòîò ïеðèîä â Àçеðáàйäæàíе — íà òеððèòîðèяõ
Íàõ÷ûâàíà è Мèëü-Ãàðàáàãñêîй çîíû ñóùеñòâî-
âàëè центры гончарного дела, ãäе òðóäèëèñü
èñêóñíûе ìàñòеðà.
Сîñóäû
 ýïîõó ñðеäíей áðîíçû íà òеððèòîðèè Àçеð-
ñ êðàñяùèì áàйäæàíà îáðàçîâàëèñü ðàííèе ãîðîäñêèе ïîñе-
âеùеñòâîì âíóòðè ëеíèя. Ïîñеëеíèя Óçеðëèêòеïе â Ãàðàáàãе, Êþëü-
(Нахчыван, òеïе II â Íàõ÷ûâàíе áûëè èç òàêèõ ðàííèõ ãî-
Кюльтепе II) ðîäñêèõ ïîñеëеíèй.
Ðàçâèòèе ðеìеñëà, çеìëеäеëèя è
ñêîòîâîäñòâà ñîçäàëî óñëîâèя äëя
äàëüíейøеãî ðàñøèðеíèя òîâàðíîãî
îáìеíà è âîçíèêíîâеíèя òîðãîâëè.
Сêîòîâîä÷еñêîе íàñеëеíèе îáìеíèâàëî
ìяñíûе è ìîëî÷íûе ïðîäóêòû,
øеðñòü è øêóðû íà çеðíî, ðеìеñëеí-
íûе èçäеëèя.

* Курган — çеìëяíàя íàñûïü â âèäе õîëìà

28
Эïîõà ñðеäíей áðîíçû.
Ðàñïèñíàя ïîñóäà

Ïîëó÷èëè ðàçâèòèе òàêæе òàêèе íîâûе îòðàñëè


õîçяйñòâà, êàê ñàäîâîäñòâî, áàõ÷еâîäñòâî, âèíî-
ãðàäàðñòâî è âèíîäеëèе.
 ýòîò ïеðèîä íà÷àëîñü îáúеäèíеíèе ïëеìеí. Выясните причи-
ны расширения тор-
Õîðîøî âëàäеþùèе âîеííûì äеëîì ñèëüíûе говли.
ïëеìеíà ïðèñâàèâàëè ñеáе èìóùеñòâî áîëее ñëàáûõ
ïëеìеí è ïðèñîеäèíяëè èõ çеìëè ê ñâîèì çеìëяì.
Тàêèì îáðàçîì ñîçäàâàëèñü êðóïíûе ïëеìеííûе
îáúеäèíеíèя.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàêèе ñòàäèè ðàçâèòèя ïðîøëà ýïîõà áðîíçû?


2. Сðàâíèòе ìîòûæíîе çеìëеäеëèе ñ ñîøíûì çеìëеäеëèеì.
3. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü íàñеëеíèя â ýïîõó ðàííей áðîíçû.
4. Îáúяñíèòе çíà÷еíèе ïеðâîãî è âòîðîãî êðóïíîãî îáùеñòâеí-
íîãî ðàçäеëеíèя òðóäà.
5. Îïèøèòе ïîãðеáàëüíûе îáðяäû ýïîõè ðàííей áðîíçû.
6. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü äðеâíеãî íàñеëеíèя ýïîõè
ñðеäíей áðîíçû.

«Êàê çíàêîìñòâî ñ ìеòàëëîì èçìеíèëî æèçíü ëþäей?» —


ñîáеðèòе èíôîðìàцèþ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, ñîñòàâüòе òеêñò.

29
7. ЭПОХА ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ –
РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

Гончарный круг, курган, пиктографическое письмо

Распад первобытнообщинного строя. Эïîõà


ïîçäíей áðîíçû — ðàííеãî æеëеçà îõâàòûâàеò
XIV—VII века до н.э.  íà÷àëе ýòîй ýïîõè ëþäè
Покажите при- âñё еùё æèëè â âèäе îáùèíû.
знаки расслоения Óñîâеðøеíñòâîâàíèе îðóäèй òðóäà ïîâûñèëî
древнего населения. ïðîèçâîäèòеëüíîñòü òðóäà. Ïîëó÷èëî ðàçâèòèе è
ðеìеñëî.  îòëè÷èе îò ïðеäûäóùèõ ïеðèîäîâ,
óðîæàй ïîëíîñòüþ óäîâëеòâîðяë ïîòðеáíîñòè
ëþäей, ïðè ýòîì îñòàâàëèñü è èçëèøêè.
Ïëîäîðîäíûе ïàøíè, ïàñòáèùà, ìíîãî÷èñëеí-
íûе ñòàäà ñêîòà, òàáóíû ëîøàäей, ïðèíàäëеæàâ-
øèе îáùèíе, ïîñòеïеííî ñîñðеäîòà÷èâàëèñü â
Сравните родо-
вую общину с пле-
ðóêàõ áîãàòûõ ñеìей. Эòî áûëè ñеìüè âîæäей
менным союзом. ïëеìеíè, âîеíà÷àëüíèêîâ, æðецîâ.
Äëя ïðèñìîòðà çà ñòàäàìè ñêîòà, ðàáîòû â
õîçяйñòâе ýòè ñеìüè íóæäàëèñü â äîïîëíèòеëüíîй
ðàáî÷ей ñèëе. Тàêóþ ðàáî÷óþ ñèëó â îñíîâíîì
Ãîí÷àð ñîñòàâëяëè íеèìóùèе — áеäíûе ÷ëеíû îáùèíû.
Эòè èçìеíеíèя, ïðîèñõîäèâøèе â
æèçíè ëþäей, ïðèâеëè íà ñеâеðе
Àçеðáàйäæàíà ê ðàñïàäó ïеðâîáûò-
íîîáùèííîãî ñòðîя.
Хозяйственная жизнь населе-
ния. Â ýòó ýïîõó íàñеëеíèе çàíèìà-
ëîñü çеìëеäеëèеì, ñêîòîâîäñòâîì è
ðàçëè÷íûìè îòðàñëяìè ðеìеñëà
(ãîí÷àðíîе äеëî, òêà÷еñòâî, ìеòàë-
ëîîáðàáîòêà è ò.ä.).
Ïðè èçãîòîâëеíèè êеðàìè÷еñêîй
ïîñóäû íà÷àëè ïðèìеíяòü гончар-
ный круг, ïðèâîäèìûй â äâèæеíèе
íîãàìè.
Ãîí÷àðíûй
 ýïîõó ïîçäíей áðîíçû èç ñðе-
êðóã äû ðеìеñëеííèêîâ âûäеëèëàñü ãðóï-
ïà ремесленников-торговцев. Эòî

30
áûëî третьим общественным раз-
делением труда.
Начиная с VII века до н.э. âñе
áîëüøе èñïîëüçóеòñя æеëеçî. Øèðî-
êîе ïðèìеíеíèе æеëеçà äàëî òîë÷îê
ðàçâèòèþ çеìëеäеëèя.
Çíà÷èòеëüíî óâеëè÷èëîñü ïîãî-
ëîâüе ìеëêîãî è êðóïíîãî ðîãàòîãî
Ïîñóäà àññèðèйñêîãî òèïà è
ñêîòà, âîçíèêëà ïîòðеáíîñòü â ðàñ- àññèðèйñêàя áóñèíà
øèðеíèè ïàñòáèùíûõ óãîäèй. Ëî-
øàäü, èñïîëüçóеìàя â êà÷еñòâе âеð-
õîâîãî è òяãëîâîãî æèâîòíîãî, èãðà-
ëà áîëüøóþ ðîëü â õîçяйñòâеííîй
æèçíè ëþäей. Ëþäè äàæе ïîêëîíя-
ëèñü ýòîìó æèâîòíîìó.
 êà÷еñòâе âüþ÷íîãî æèâîòíîãî
èñïîëüçîâàëè è âеðáëþäîâ. Иñïîëü-
çîâàëèñü òàêæе øеðñòü, ìяñî è ìî-
ëîêî ýòèõ æèâîòíûõ. Ãîáóñòàíñêèе
íàñêàëüíûе
Ïëеìеíà, íàñеëяâøèе òеððèòîðèþ Àçеðáàй-
èçîáðàæеíèя ëîäîê
äæàíà â ýòîò ïеðèîä, ïîääеðæèâàëè øèðîêèе
òîðãîâûе ñâяçè ñî ñòðàíàìè Äðеâíеãî Âîñòîêà.
Íà ïîâеðõíîñòè îäíîй áóñèíû, íàйäеííîй â Ãà-
ðàáàãе — â Õîäæàëû, êëèíîïèñüþ áûëî íàïèñàíî
èìя цàðя Àññèðèè (Àäàäíèðàðè).
Определите тор-
Эòà íàõîäêà ñâèäеòеëüñòâóеò î ñóùеñòâîâàíèè
говые связи со стра-
òîðãîâûõ ñâяçей Àçеðáàйäæàíà ñ Àññèðèйñêèì нами Древнего Вос-
ãîñóäàðñòâîì. тока в эпоху позд-
Тîðãîâëя ñ ñîñеäíèìè ñòðàíàìè âеëàñü íе òîëüêî ней бронзы — ранне-
ñóõîïóòíûì ïóòеì. Тîðãîâûе ñâяçè òàêæе ïîääеð- го железа.
æèâàëèñü è âîäíûì ïóòеì, ïî ðеêàì Êóðà è Àðàç
è Êàñïèйñêîìó ìîðþ. Îá ýòîì ñâèäеòеëü- Íàñêàëüíîе èçîáðàæеíèе
ñòâóþò íàñêàëüíûе ðèñóíêè â Ãîáóñòàíе ñ (Кяльбаджар)
èçîáðàæеíèяìè ðàçëè÷íûõ ñóäîâ.
Первобытная культура эпохи поздней
бронзы — раннего железа.
 ýïîõó ïîçäíей áðîíçû — ðàííеãî æе-
ëеçà íà ãîðíûõ ëеòíèõ ïàñòáèùàõ — яйëàãàõ
è âäîëü òîðãîâûõ ïóòей ñòðîèëèñü ñîîðó-
æеíèя èç êðóïíûõ ñêàëüíûõ îáëîìêîâ â
ôîðìе òðеóãîëüíèêà, ÷еòûðеõóãîëüíèêà,
òðàïецèè. Îíè âîçâîäèëèñü äëя óêðûòèя

31
êî÷еâûõ ñêîòîâîäîâ
è êóïцîâ îò äîæäя,
ñíеãà, ïàëяùèõ ëó÷ей
ñîëíцà.
Ïîðîй ýòè ñîîðó-
æеíèя âî âðеìя íàïà-
äеíèй ïëеìеí ïðеâðà-
Ïðеäìеòû óêðàøеíèя ýïîõè ïîçäíей áðîíçû ùàëèñü â îáîðîíè-
òеëüíûе óêðеïëеíèя.
 Ãîáóñòàíе, Êяëüáàäæàðе, íà Àáøеðîíе è
äðóãèõ òеððèòîðèяõ áûëî îáíàðóæеíî ìíîæеñòâî
íàñêàëüíûõ îáðàçцîâ èçîáðàçèòеëüíîãî èñêóñ-
ñòâà, îòíîñяùèõñя ê ýïîõе áðîíçû.
Âñе ýòè наскальные рисунки яâëяþòñя î÷еíü
Керамика* цеííûìè ìàòеðèàëüíûìè èñòî÷íèêàìè.
ýïîõè ïîçäíей Íàñêàëüíûе èçîáðàæеíèя ýïîõè áðîíçû яâ-
áðîíçû ëяþòñя êóëüòóðîй пиктографического* ïèñüìà
Àçеðáàйäæàíà.
Ê îáðàçцàì ïðеäìеòîâ óêðàøеíèя ýòîй ýïîõè
îòíîñяòñя áðîíçîâûе áðàñëеòû è êîëüцà, áóñû.
Êеðàìè÷еñêèе èçäеëèя ïðеäñòàâëеíû
ñîñóäàìè ÷еðíîãî è êðàñíîãî цâе-
òà.
Религиозные представления на-
Богачи Рабы
селения. Гарабагские курганы. Â
ýïîõó ïîçäíей áðîíçû íà òеððèòîðèè
Àçеðáàйäæàíà ïëеìеíà ïîêëîíяëèñü
îãíþ, Ëóíе, çâеçäàì, Сîëíцó, ãîðàì,
ëеñàì, ðàçëè÷íûì äеðеâüяì, æè-
âîòíûì.
 ýòó ýïîõó óìеðøèõ óæе õîðî-
íè ëè çà ïðеäеëàìè íàñеëеííûõ
ïóíêòîâ.

Äðеâíèй ìîãèëüíûй ïàìяòíèê,


îòðàæàþùèй ðàññëîеíèе
(Гарабаг, курган в Ханкенди)

* Пиктографическое письмо — ðèñóíî÷íîе ïèñüìî, ïеðеäà÷à èíôîðìàцèè


ïîñðеäñòâîì ðèñóíêîâ
* Керамика — èçäеëèя èç îáîææеííîй ãëèíû

32
Ðàññëîеíèе äðеâíеãî íàñеëеíèя õîðîøî ïðî-
ñëеæèâàеòñя è ïî êóðãàíàì (Бîðñóíëó, Сàðû÷îáàí,
Õàíêеíäè è äð. â Ãàðàáàãе) ýòîй ýïîõè. Íà ìîãè-
ëàõ, ãäе áûëè ïîãðеáеíû áîãàòûе ëþäè, âîçâîäè-
ëèñü êóðãàíû. Ïî ñâîеìó ñòðîеíèþ (âûñîòе, ðàç-
ìеðàì ïëîùàäè) è áîãàòñòâó ïðеäìеòîâ, êîòîðûе
êëàëè â ìîãèëû, êóðãàíû îòëè÷àëèñü äðóã îò
äðóãà. Íàïðèìеð, â êóðãàíàõ, ãäе áûëè ïîãðеáеíû
âîæäè ïëеìеíè, ñòàâèëàñü ñïецèàëüíàя òàõòà,
òóäà êëàëè ïðеäìеòû óêðàøеíèя èç çîëîòà è
ñëîíîâîй êîñòè. Â ýòèõ ìîãèëàõ òàêæе áûëè çà-
õîðîíеíû ðàáû è ðàáûíè âîæäя ïëеìеíè, â òîì
÷èñëе è еãî îõðàíà.
Чëеíîâ ïëеìеíè, íе îáëàäàâøèõ áîãàòñòâîì è
ïðèñëóãîй, õîðîíèëè â îáû÷íûõ çеìëяíûõ ìî-
ãèëàõ. Ðяäîì ñ óìеðøèìè êëàëè íеìíîãî÷èñ-
ëеííûе ïðеäìеòû áûòà è ïðîñòîãî óêðàøеíèя.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îáúяñíèòе ïðè÷èíû ðàñïàäà ïеðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîя.


2. Êàêèе ïðèçíàêè óêàçûâàþò íà ðàñïàä ïеðâîáûòíîîáùèí-
íîãî ñòðîя?
3. Ïîяñíèòе ñóùíîñòü òðеòüеãî îáùеñòâеííîãî ðàçäеëеíèя
òðóäà.
4. Êàêèе èçìеíеíèя ïðîèçîøëè â õîçяйñòâеííîй æèçíè ëþäей
â ýïîõó ïîçäíей áðîíçû?
5. Îáúяñíèòе çíà÷еíèе òîðãîâûõ ñâяçей Àçеðáàйäæàíà ñ ñî-
ñеäíèìè ñòðàíàìè.
6. Ïî÷еìó íàñêàëüíûе ðèñóíêè ýïîõè áðîíçû ñ÷èòàþòñя цеí-
íûì ìàòеðèàëüíûì èñòî÷íèêîì?

«Íàñêàëüíûе ðèñóíêè â Àçеðáàйäæàíе». Íàïèøèòе


ýññе íà îñíîâе èñòî÷íèêîâ.

33
Ïîñеëеíèя êàìеííîãî âеêà íà òеððèòîðèè ñîâðеìеííîãî
Àçеðáàйäæàíà

34
8. ПЛЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И
РАННИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Нахчи, гяргяры, луллубии, кутии, турукки, су, государ-
ственное образование

Крупные племенные объединения. Â III—II òû-


ñя÷еëеòèяõ äî í.ý. ñеâеðíàя ÷àñòü Àçеðáàйäæàíà,
ê ñеâеðó îò ðеêè Àðàç, òеððèòîðèè Íàõ÷ûâàíà è
Мèëü-Ãàðàáàãñêîй çîíû áûëè çàñеëеíû òþðêî-
яçû÷íûìè ïëеìеíàìè нахчи, гяргяры (êеíãеðû,
ãàðãàðû) è äð. Íà þãе — âîêðóã îçеðà Óðìèя
æèëè òþðêîяçû÷íûе ïëеìеíà луллубии, су (суби-
ры, субары), турукки. Теððèòîðèè ê þãó îò
îçеðà Óðìèя áûëè çàñеëеíû ïëеìеíàìè луллу-
биев, à ê çàïàäó — ïëеìеíàìè кутиев. Ïîáеðеæüе
Êàñïèйñêîãî ìîðя íàñеëяëè ïëеìеíà каспиев, â
íèæíеì æе òе÷еíèè ðеêè Ãûçûëóçеí æèëè ïëе-
ìеíà кадусиев.
Ïðèðîäíûе óñëîâèя òеððèòîðèè Àçеðáàйäæà-
íà ñîçäàâàëè áîëüøèе âîçìîæíîñòè äëя ðàçâèòèя
ñêîòîâîäñòâà.  íà÷àëе ýïîõè ñðеäíей áðîíçû
ñêîòîâîä÷еñêèе ïëеìеíà íà òеððèòîðèè Àçеðáàй- На основе знаний,
äæàíà çàíèìàëè âеäóùее ïîëîæеíèе. Êðóïíûй è полученных из кур-
ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò яâëяëñя ãëàâíûì áîãàòñò- са «Познание ми-
âîì ïëеìёí. Бëàãîäàðя óâеëè÷еíèþ ïîãîëîâüя ра», перечислите
ñêîòà è ïîâûøеíèþ ïðîèçâîäèòеëüíîñòè òðóäà признаки государ-
ства.
óâеëè÷èâàëàñü ÷èñëеííîñòü íàñеëеíèя, ïëеìеíà
ðàñïðîñòðàíяëèñü íà áîëее îáøèðíûõ òеððèòî-
ðèяõ. Ïðеäãîðíûе, ãîðíûе è äàæе âûñîêîãîðíûе
òеððèòîðèè ñòàëè èñïîëüçîâàòüñя â êà÷еñòâе ëеò-
íèõ ïàñòáèù.
Ïîяâèëîñü ïîëóêî÷еâîе ñêîòîâîäñòâî, áûëà
Определите, на
ðàçâèòà îòðàñëü ìеòàëëîîáðàáîòêè. Óñòàíîâèëèñü какой стадии эпо-
òеñíûе ñâяçè ñ ñîñеäíèìè ñòðàíàìè. Óâеëè÷èëîñü хи бронзы были об-
÷èñëî ïîñеëеíèй, óêðеïëеííûõ êðеïîñòей. Âñё разованы ранние
ýòî ïðèâеëî ê âàæíûì èçìеíеíèяì â ýêîíîìè÷е- государственные
ñêîй, ïîëèòè÷еñêîй è äóõîâíîй æèçíè ïëеìёí, образования на тер-
ритории Азербай-
íàñеëяâøèõ äàííûй ðеãèîí. Бîðüáà çà çàõâàò джана, и отметьте
íîâûõ ïàñòáèù ïðèâîäèëà ê âîеííûì ñòîëêíîâе- на линии времени.
íèяì. Ïîðîй ìеëêèе ïëеìеíà, ÷òîáû çàùèòèòüñя

35
îò íàïàäеíèй äðóãèõ ïëеìеí, îáúеäèíяëèñü ñ
áîëее êðóïíûìè ðîäñòâеííûìè ïëеìеíàìè. Ðîäî-
ïëеìеííûе îòíîøеíèя ñìеíяëèñü ïîëèòè÷еñêèìè
îòíîøеíèяìè. Тàê îáðàçîâûâàëèñü ñèëüíûе ïëе-
Как образовалось
и усилилось Луллу- ìеííûе ñîþçû. Эòî ñâèäеòеëüñòâîâàëî îá îáðàçî-
бийское государст- âàíèè íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà ðàííèõ ãîñó-
венное образование? äàðñòâеííûõ îáðàçîâàíèй.
Поясните. Ранние государственные образования. Лул-
лубийское государственное образование. Во второй
половине III тысячелетия до н.э. íà þãе Àçеð-
áàйäæàíà ïëеìеííîе îáúеäèíеíèе ëóëëóáèеâ, ñó,
òóðóêêè ñîçäàëî Ëóëëóáèйñêîе ãîñóäàðñòâеííîе
îáðàçîâàíèе.
Определите тер- Â ñòðàíе ëóëëóáèеâ ñóùеñòâîâàëè ìеëêèе ïðà-
ритории расселения âèòеëè, óïðàâëяâøèе ñâîèìè çеìëяìè. Â ïèñü-
азер байд жан ских ìеííûõ èñòî÷íèêàõ ëóëëóáèйñêîãî ïðàâèòеëя
племён. Иммашгуну íàçûâàëè «цàðü цàðей». Â XXIII
веке до н.э. îí ïîä÷èíèë ìеëêèõ ïðàâèòеëей еäè-
íîìó цеíòðó. Тàê âîçíèêëî Ëóëëóáèйñêîе ãîñó-
äàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя
Àçеðáàйäæàíñêèе цàðя Àíóáàíèíè Ëóëëóáèйñêîе ãîñóäàðñòâеííîе
ïëеìеíà îáðàçîâàíèе еùё áîëее óñèëèëîñü.
Теððèòîðèя Ëóëëóáèйñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî
îáðàçîâàíèя ïðîñòèðàëàñü îò îçеðà Óðìèя íà ñе-
âеðе äî ðеêè Äèяëà íà þãе.
 ýòîò ïеðèîä Ëóëëóáèйñêîе
ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе óñ-
òàíîâèëî ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè ñ
Меæäóðе÷üеì — Меñîïîòàìèей.
Ëóëëóáèè ïðîèçâîäèëè òîâàðíûй
îáìеí ñ ãîðîäîì Íóçè â Меæäó-
ðе÷üе, îíè îáìеíèâàëè ñêîò íà
çеðíî.
Êóëüòóðà Меæäóðе÷üя îêà-
çàëà ñèëüíîе âëèяíèе íà ëóëëó-
áèеâ. Îíè ïеðеíяëè îò íàñеëеíèя
Меæäóðе÷üя ñèñòеìó êëèíîïèñ-
íîãî ïèñüìà. Ëóëëóáèйñêèй ïà-
ìяòíèê «Êàìеííàя стела»* ñâè-
äеòеëüñòâóеò î òîì, ÷òî ñðеäè

*Стела – êàìеííàя ïëèòà èëè êî-


ëîííà ñ íàäïèñüþ.

36
ëóëëóáèйñêîãî íàñеëеíèя áûëè ìàñòеðà-êàìíе-
òеñû, âëàäеâøèе êëèíîïèñíûì ïèñüìîì.
Ëóëëóáèè ïîêëîíяëèñü áîãàì íеáà, èçîáèëèя,
ëþáâè, Ëóíû, Сîëíцà.
В конце III тысячелетия до н.э. Ëóëëóáèй- Докажите фак-
тами то, что ку-
ñêîе ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе ðàñïàëîñü íà тиями было соз-
ìеëêèе îáëàñòè. дано сильное госу-
Кутийское государственное образование. Теð- дарственное обра-
ðèòîðèþ ê çàïàäó îò îçеðà Óðìèя íàñеëяëî ïëе- зование.
ìеííîе îáúеäèíеíèе êóòèеâ. Во второй половине
III тысячелетия до н.э. îíè ñîçäàëè Êóòèйñêîе
ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе. Êóòèè ïîääеðæè-
âàëè äðóæеñêèе îòíîøеíèя ñ íàñеëяâøèìè Меæ-
äóðе÷üе øóìеðàìè, èìеâøèìè òþðêñêîе ïðîèñ-
õîæäеíèе. С àêêàäàìè îíè ñîïеðíè÷àëè.
В начале XXII века до н.э. êóòèè óíè÷òîæè- На основе знаний,
ëè Àêêàäñêîе ãîñóäàðñòâî è îêîëî 100 ëеò äеð- полученных из кур-
æàëè àêêàäцеâ ïîä ñâîей âëàñòüþ. Êóòèè íе са по «Всеобщей ис-
èçìеíèëè ñóùеñòâîâàâøóþ â Меæäóðе÷üе ñèñòеìó тории», перечисли-
те шумерские го-
ïðàâëеíèя. Теððèòîðèяìè, ïîä÷èíеííûìè êóòèяì,
рода-государства,
óïðàâëяëè øóìеðñêèе è àêêàäñêèе íàìеñòíèêè. существовавшие в
 ýòî âðеìя òеððèòîðèя Êóòèйñêîãî ãîñóäàðñò- это время в Меж-
âеííîãî îáðàçîâàíèя ïðîñòèðàëàñü îò îçеðà Óð- дуречье.
ìèя äî Ïеðñèäñêîãî çàëèâà. Â ãîäû ïðàâëеíèя
êóòèеâ â Меñîïîòàìèè áûëè ïðеêðàùеíû ñòîëê-
íîâеíèя ìеæäó ãîðîäàìè, ïðèîñòàíîâëеíû èíî-
çеìíûе íàøеñòâèя. Íà òîðãîâûõ ïóòяõ âîцàðè-
ëîñü ñïîêîйñòâèе.
В конце XXII века до н.э. âëàñòè êóòèеâ â Ме-
ñîïîòàìèè áûë ïîëîæеí êîíец. Îíè áûëè èç-
ãíàíû èç ñòðàíû. В конце III тысячелетия до
н.э. Êóòèйñêîе ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе ïе-
ðеñòàëî ñóùеñòâîâàòü, ðàñïàâøèñü íà ìеëêèе îá-
ëàñòè.
Ïîñëе ðàñïàäà Ëóëëóáèйñêîãî è Êóòèйñêîãî Обоснуйте фак-
ãîñóäàðñòâеííûõ îáðàçîâàíèй, âõîäèâøèе â èõ тами то, что пле-
ñîñòàâ ïëеìеíà су è турукки îáðеëè íеçàâèñè- мена су и турукки
были сильными пле-
ìîñòü.
менами.
Ðàñïîëîæеííîе ïî ñîñеäñòâó Àññèðèйñêîе ãî-
ñóäàðñòâî, âîñïîëüçîâàâøèñü ñëîæèâøейñя ñè-
òóàцèей, ñòðеìèëîñü çàõâàòèòü çеìëè òóðóêêîâ.
Тóðóêêè îêàçàëè ñîïðîòèâëеíèе è ñîõðàíèëè
ñâîè çеìëè. Íàîáîðîò, èì óäàëîñü çàõâàòèòü ðяä

37
îáëàñòей, íàõîäèâøèõñя ïîä êîíòðîëеì Àññèðèè,
è ïîñòеïеííî íà÷àëè çàñеëяòü òеððèòîðèþ Âàâè-
ëîíèè.
Ê êîíцó II òûñя÷еëеòèя äî í.ý. Àññèðèйñêîе
ãîñóäàðñòâî âíîâü ñòàëî ñîâеðøàòü íàïàäеíèя íà
òеððèòîðèè âîêðóã îçеðà Óðìèя. Íî ïëеìеíà
òóðóêêîâ, ëóëëóáèеâ, ñó è êóòèеâ âеëè áîðüáó
ïðîòèâ Àññèðèè çà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü. Âîйíû
ïðîòèâ îáùеãî âðàãà äеëàëè íеèçáеæíûì îáúе-
äèíеíèе äðеâíèõ àçеðáàйäæàíñêèõ ïëеìеí â еäè-
íîе ãîñóäàðñòâî.
Êóòèè, òóðóêêè, ñó, êàê è ëóëëóáèè, ïîêëîíя-
ëèñü áîãó Ëóíû, áîãèíяì ëþáâè, èçîáèëèя è ïëî-
äîðîäèя.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.Êàêèе ïëеìеíà æèëè íà ñеâеðíûõ çеìëяõ Àçеðáàйäæàíà?


2. Чòî âûðàæàëî ñëîâîñî÷еòàíèе «цàðü цàðей» â Ëóëëó-
áèйñêîì ïëеìеííîì îáúеäèíеíèè?
3. Êàêîâû áûëè âçàèìîîòíîøеíèя Êóòèйñêîãî ãîñóäàðñò-
âеííîãî îáðàçîâàíèя ñ Меæäóðе÷üеì?
4. Чòî âû çíàеòе î ðеëèãèîçíûõ âеðîâàíèяõ êóòèеâ è ëóë-
ëóáèеâ?
5. Îïèøèòе îòíîøеíèя òóðóêêîâ ñ Àññèðèей.
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó îòíîñèòеëüíî Êóòèйñêîãî ãîñóäàð-
ñòâеííîãî îáðàçîâàíèя.
Êîãäà Теððèòîðèя
Äеðæà- Ïеðеñ-
Меñòî ñîçäàëè ãîñóäàð-
Сîïеð- ëè òàëî
Ïëеìя îáðàçîâà- ãîñóäàðñò- Äðóçüя ñòâеííîãî
íèêè â ïîä- ñóùеñò-
íèя âеííîе îáðà- îáðàçîâàíèя
÷èíеíèè âîâàòü
çîâàíèе îõâàòûâàëà

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è ïîäãîòîâüòе òеêñò íà òеìó


«Êàê ñôîðìèðîâàëèñü ðàííèе ãîñóäàðñòâеííûе îáðàçîâà-
íèя íà þãе Àçеðáàйäæàíà?»

38
ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Äëя ÷еãî íóæíà õðîíîëîãèя?


2. Чòî âû ïîíèìàеòе ïîä âûðàæеíèяìè «ýðà õèäæðû» èëè «êàëеí-
äàðü ïî õèäæðе»?
3. Чòî òàêîе «õðèñòèàíñêèй êàëеíäàðü»?
4. Êàêèе òеððèòîðèè èñòîðè÷еñêè îõâàòûâàëè àçеðáàйäæàíñêèе
çеìëè?
5. Чòî âû ïîíèìàеòе ïîä âûðàæеíèеì «ïðèñâàèâàþùее õîçяйñòâî»?
6. Îïðеäеëèòе îñîáеííîñòè ýïîõè ïàëеîëèòà.
7. Îïðеäеëèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе îñîáеííîñòè ïеðèîäîâ ìеçî-
ëèòà è íеîëèòà.
8. Êàê ñîâеðøàëñя ïîãðеáàëüíûй îáðяä â ýïîõó ìеçîëèòà?
9. Îïèøèòе ñеðï, íàйäеííûй â ïîñеëеíèè Ãейòеïе â Тîâóçñêîì ðàй-
îíе.
10. Чеì îòëè÷àеòñя ñûðцîâûй êèðïè÷ îò ãëèíîáèòà?
11. Îïèøèòе äîìà ïеðèîäîâ íеîëèòà è ýíеîëèòà.
12. Чеì ïîëüçîâàëèñü, ÷òîáû ðàçìîëîòü çеðíî? Îïèøèòе.
13. Иç ÷еãî èçãîòàâëèâàëè òêàцêèе èíñòðóìеíòû?
14. Êàê, ïî-âàøеìó, ïî÷еìó â ýïîõó ýíеîëèòà òеëà óìеðøèõ îáñû-
ïàëè îõðîй èëè îêðàøèâàëè â êðàñíûй цâеò?
15. Íà îñíîâе îäíîãî èç íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ Ãîáóñòàíà ñîñòàâüòе
ðàññêàç.
16. Êàêèì áûëî ïîëîæеíèе æеíùèíû â ýïîõó ýíеîëèòà? À êàêîе ïî-
ëîæеíèе â ñеìüе, îáùеñòâе çàíèìàþò æеíùèíû, ìàòеðè ñеãîäíя?
17. Îïðеäеëèòе ãëàâíûе îñîáеííîñòè ýïîõè áðîíçû.
18. Â êàêèõ ìеñòàõ, íà êàêèõ ïàìяòíèêàõ â Àçеðáàйäæàíе âïеðâûе
áûëè îáíàðóæеíû ñëеäû ïеðâîáûòíîй æèâîïèñè?
19. Íà êàêèõ òеððèòîðèяõ ñóùеñòâîâàëè ðàííèе ãîðîäà? Îïðеäеëèòе
ïî êàðòе.
20. Îïèøèòе ñòðîеíèя ýïîõè ïîçäíей áðîíçû — ðàííеãî æеëеçà. Êàê
îíè ñòðîèëèñü?
21. Ïîяñíèòе îñîáеííîñòè ìàòðèàðõàòà è ïàòðèàðõàòà.
22. Îïèøèòе ñîцèàëüíîе íеðàâеíñòâî ïî ìîãèëüíûì ïàìяòíèêàì
ýïîõè áðîíçû.
23. Ïеðе÷èñëèòе ôàêòîðû, ïîâëèяâøèе íà îáðàçîâàíèе ïëеìеííûõ
ñîþçîâ.

39
САМЫЕ РАННИЕ И ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
9. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСЦВЕТ МАННЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
Озеро Урмия, Иранзу, Изирту, наместник, Ассирия,
Урарту

Образование государства. Âî âòîðîй ïîëîâèíе


II— íà÷àëе I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. â æèçíè ïëеìеí,
íàñеëяâøèõ òеððèòîðèþ Àçеðáàйäæàíà, ïðîèçîø-
Âïеðâûе íàçâàíèе ëè ñеðüеçíûе ñäâèãè. Îñîáеííî âàæíûõ óñïеõîâ
«Мàííà» âñòðе÷àеòñя äîáèëèñü ïëеìеíà, æèâøèе â þæíûõ îáëàñòяõ.
â êëèíîïèñíîй íàä- Â ýòîò ïеðèîä óñèëèëñя ïðîцеññ îáúеäèíеíèя îò-
ïèñè цàðя Àññèðèè äеëüíûõ ïëеìеí, ïðîäîëæàëîñü îáðàçîâàíèе ïëе-
Сàëìàíàñàðà III, êî-
ìеííûõ ñîþçîâ.
òîðàя îòíîñèòñя ê
843 ãîäó äî í.ý. Â ýòîй Îáðàçîâàíèе ïëеìеííûõ îáúеäèíеíèй ñïîñîá-
íàäïèñè Мàííà óïî- ñòâîâàëî ðàçâèòèþ õîçяйñòâà. Ðàñøèðяëèñü òîð-
ìèíàеòñя êàê íàçâà- ãîâûе ñâяçè. Теððèòîðèя Àçеðáàйäæàíà áûëà
íèе ïëеìеíè. áëèçêà ê Меæäóðе÷üþ è íàñеëеíèе ïîääеðæèâàëî
ñâяçè ñ íàñеëеíèеì ðàçâèòûõ ñòðàí Меæäóðе÷üя.
Эòè ñâяçè òàêæе îêàçàëè ñâîе âëèяíèе íà îáðà-
çîâàíèе çäеñü â начале I тысячелетия до н.э.
(в IX веке) Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Природа и население Манны. Мàííà áûëà
ãîðíîй ñòðàíîй. Ïî òеððèòîðèè ñòðàíû ïðîòеêà-
ëî ìíîãî ðеê. Ïîñêîëüêó äîëèíû ðеê îòëè÷àëèñü
âûñîêèì ïëîäîðîäèеì, ýòè ìеñòà áûëè ãóñòî çà-
Опишите хозяй- ñеëеíû. Äëя îðîøеíèя ïîëüçîâàëèñü âîäàìè ýòèõ
ственную жизнь ðеê.
маннейцев.
Теððèòîðèя ñòðàíû áûëà áîãàòà çàëеæàìè ïî-
ëеçíûõ èñêîïàеìûõ (ìеäè, æеëеçà, ñеðеáðà, çî-
ëîòà, ñâèíцà è äð.). Íàëè÷èе áîãàòûõ çàëеæей
ïîëеçíûõ èñêîïàеìûõ â Мàííе ñîçäàëî ïî÷âó äëя
ðàçâèòèя íà âûñîêîì óðîâíе ìеòàëëîîáðàáîòêè.
Íàñеëеíèе âеëî îñеäëûй îáðàç æèçíè. Íàñе-
ëеíèе ðàâíèí è ïðеäãîðíûõ òеððèòîðèй Мàííû
çàíèìàëîñü çеìëеäеëèеì, âûðàùèâàëî я÷ìеíü,
ïøеíèцó, ïðîñî è äðóãèе çеðíîâûе êóëüòóðû.
Çеìëþ ðàñïàõèâàëè ñîõîй, à ïðè æàòâе óðîæàя
ïîëüçîâàëèñü æеëеçíûìè ñеðïàìè. Â Мàííе èìе-
ëèñü çеðíîõðàíèëèùà. Эòè çеðíîõðàíèëèùà ïðè-

40
íàäëеæàëè ãîñóäàðñòâó è цàðþ. Âî âðеìя çàñóõè
èëè ãîëîäà èç ãîñóäàðñòâеííûõ çеðíîõðàíèëèù
íàñеëеíèþ ðàçäàâàëè çеðíî.
 ñòðàíе áûëè ðàçâèòû ñàäîâîäñòâî è âèíî-
ãðàäàðñòâî. Иç âèíîãðàäà ïðîèçâîäèëè âèíî.
Сêîòîâîäñòâî çàíèìàëî âàæíîе ìеñòî â æèç-
íè ìàííейцеâ. Â ëеòíее âðеìя îíè ïеðеãîíяëè
êðóïíûй è ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò íà ãîðíûе ïàñò-
áèùà.
 Мàííе òàêæе áûëî ðàçâèòî êîíеâîäñòâî. Îá-
ëàñòü Сóáè áûëà èçâеñòíà â ñòðàíе ñâîèìè ëî-
øàäüìè. Êîíеâîäñòâî èãðàëî âàæíóþ ðîëü â âîеííîì
äеëе, â ñîçäàíèè êîííûõ îòðяäîâ. Â õîçяйñòâе èñ-
ïîëüçîâàëèñü è âеðáëþäû.
Управление Манной. Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî
îáðàçîâàëîñü íà òеððèòîðèè âîêðóã îçеðà Óðìèя.
Сòîëèцей Мàííû áûë ãîðîä Изирту.
Íà òеððèòîðèè Мàííû ñóùеñòâîâàëî ìíîæеñòâî
îáëàñòей, ïðîâîäèâøèõ ñàìîñòîяòеëüíóþ ïîëè-
Определите при-
òèêó. Îáëàñòü Çàìóà, ñîñòàâëяâøàя îñíîâíóþ чины, ослабившие
обороноспособность
Манны.

Определите по
карте, какие тер-
ритории охваты-
вали маннейские
области.

— ãîðîä-êðеïîñòü — ãîðîäà
— ñòîëèцà
Îáëàñòè Мàííû

41
÷àñòü Мàííû, яâëяëàñü ðîäèíîй ëóëëó-
áèеâ. Тî, ÷òî Мàííà ñîñòîяëà èç îòäеëü-
íûõ ñàìîñòîяòеëüíî óïðàâëяеìûõ îáëà-
ñòей, îñëàáëяëî ее îáîðîíîñïîñîáíîñòü.
Бûëî ñëîæíî ïðîòèâîñòîяòü âíеøíèì
íàøеñòâèяì. Ðяä îáëàñòей Мàííû áûëè
çàõâà÷еíû ðàñïîëîæеííûìè ïî ñîñеäñòâó
ãîñóäàðñòâàìè Àññèðèей è Óðàðòó.
Öàðü Иранзу (Янзу) (740—719 гг. до
н.э.) ïîä÷èíèë îáëàñòè Мàííû еäèíîй
цеíòðàëèçîâàííîй âëàñòè. Â îáëàñòè áûëè
íàçíà÷еíû наместники*. Â ãîäû ïðàâëе-
íèя Иðàíçó Мàííà ïðеâðàòèëàñü â ñèëüíîе
цеíòðàëèçîâàííîе ãîñóäàðñòâî. Â ýòîò
ïеðèîä òеððèòîðèя Мàííû ïðîñòèðàëàñü
Иðàíçó íà ñеâеðе äî ðеêè Àðàç.
Иðàíçó, óìеëî âîñïîëüçîâàâøèñü âîйíàìè Àñ-
ñèðèè ïðîòèâ Óðàðòó, âеðíóë îáðàòíî çàõâà÷еííûе
ñî ñòîðîíû Óðàðòó ìàííейñêèе çеìëè. Íî íàïà-
äеíèя ñî ñòîðîíû Óðàðòó íе ïðеêðàùàëèñü. Äëя
òîãî, ÷òîáû ïðîòèâîñòîяòü íеïðеðûâíûì íàøеñò-
Определите осо-
âèяì ñî ñòîðîíû Óðàðòó, Мàííе íóæеí áûë ñî-
бенности, присущие þçíèê. Иðàíçó è àññèðèйñêèй цàðü ñòàëè ñî-
цент ра лизованно - þçíèêàìè. Чòîáû èçáàâèòüñя îò íàïàäеíèй Óðàð-
му государству. òó, Мàííà îáяçûâàëàñü еæеãîäíî ïëàòèòü äàíü
Àññèðèè.
Óñïеøíàя âíеøíяя ïîëèòèêà Иðàíçó èçáàâèëà
Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî îò íàøеñòâèй ñî ñòîðîíû
Óðàðòó è ñîçäàëà óñëîâèя äëя îáúеäèíеíèя ñòðà-
íû. Íî ïðîâîäèìàя Иðàíçó ïîëèòèêà цеíòðàëèçà-
цèè áûëà íе ïî äóøе íеêîòîðûì ìеñòíûì íàìеñò-
Как Иранзу пре-
íèêàì, òàê êàê ñðеäè íèõ áûëè è ñòîðîííèêè
вратил Манну в Óðàðòó. Îíè ïðеïяòñòâîâàëè îáúеäèíеíèþ îáëàñ-
сильное государст- òей â еäèíîе ãîñóäàðñòâî, è òàêèì îáðàçîì ñîçäà-
во? Объясните. âàëè óñëîâèя äëя ðàñïàäà ñòðàíû, çàâîеâàíèя ее
çеìеëü ñîñеäíèìè ãîñóäàðñòâàìè.

* Наместник — ëèцî, ïðàâяùее îò èìеíè цàðя, ïðàâèòеëü îáëàñòè

42
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êîãäà è ãäе îáðàçîâàëîñü Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî?


2. Êàêèìè ñîñеäíèìè ãîñóäàðñòâàìè ïðîâîäèëàñü çàõâàòíè-
÷еñêàя ïîëèòèêà â îòíîøеíèè çеìеëü Мàííû?
3. Êîãäà Мàííà ïðеâðàòèëàñü â ñèëüíîе ãîñóäàðñòâî?
4. Îïèøèòе âçàèìîîòíîøеíèя ìеæäó Мàííîй è Àññèðèей.
5. Ïî÷еìó íеêîòîðûе ìеñòíûе íàìеñòíèêè â Мàííе íе ïîä-
äеðæèâàëè âëàñòü Иðàíçó?
6. Íà îñíîâе êàðòû çàïîëíèòе ñõеìó:

Маннейские области

Соберите информацию и напишите эссе на тему «Иранзу –


могущественный царь Манны».

43
10. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАННЫ

Аза, Уллусуну, Руса I, Саргон II

Отношения между Манной и Урарту.


Öàðü Óðàðòó, âñòóïèâ â ñãîâîð ñ íàìеñò-
íèêîì îäíîй èç îáëàñòей Мàííû, îðãà-
íèçîâàë â äâóõ ãîðîäàõ Мàííû âîññòà-
íèе ïðîòèâ Иðàíçó. Сîþçíèê Иðàíçó
àññèðèйñêèй цàðü Саргон II ïðèøеë еìó
íà ïîìîùü è ïîäàâèë âîññòàíèе.
Ïîñëе ñìеðòè Иðàíçó ê âëàñòè ïðè-
øеë еãî ñûí Аза. Â ãîäû ïðàâëеíèя
Àçû â Мàííе âíîâü óñèëèëèñü âíóòðеí-
íèе ðàñïðè. Àçà áûë óáèò â ðеçóëüòàòе
ïîêóøеíèя. Â 716 ã. äî í.ý. íà ïðеñòîë
âñòóïèë áðàò Àçû — Уллусуну. Êàê ñî-
Àçà
îáùàþò êëèíîïèñíûе èñòî÷íèêè, ïðè-
õîäó ê âëàñòè Óëëóñóíó ïîìîã цàðü
Óðàðòó.
Сáëèæеíèе ìеæäó Óëëóñóíó è óðàð-
òóйñêèì цàðёì âûçâàëî ãíеâ цàðя Àñ-
ñèðèè Сàðãîíà II. Îí äâèíóë âîйñêî íà
Мàííó. Öàðü Óðàðòó, íà êîòîðîãî ïîëà-
ãàëñя Óëëóñóíó, íе ïðèøеë еìó íà ïî-
ìîùü. Îñòàâøèñü îäèí áеç ïîìîùè,
Óëëóñóíó, óñòðàøèâøèñü ãíеâà Сàð-
ãîíà II, áеæàë â ãîðû. Сòîëèцà Мàííû—
Иçèðòó è íеñêîëüêî äðóãèõ ãîðîäîâ
áûëè çàõâà÷еíû àññèðèйцàìè è ïðе-
äàíû îãíþ.
 «Тîðæеñòâеííîй íàäïèñè» Сàð-
Óëëóñóíó
ãîíà II ñîîáùàеòñя, ÷òî «íàõîäèâøèйñя
â ãîðàõ ìàííеец Óëëóñóíó, óñëûøàâ î
äейñòâèяõ àññèðèйñêîãî цàðя, ñïеøíî
яâèëñя ê íеìó è ïîïðîñèë ó íеãî ïðî-
Поясните взаимоотноше- ùеíèя. Öàðü Àññèðèè ïðîñòèë еãî, çà-
ния между Манной и Урарту. áûë î еãî ïðеñòóïëеíèяõ è, ïðîяâèâ

44
ìèëîñеðäèе, âîññòàíîâèë еãî íà цàðñêîì òðîíе.
Îí âеðíóë еìó çàõâà÷еííûе ó âðàãîâ 22 êðеïî-
ñòè è 2 ãîðîäà è âîññòàíîâèë ðàçðóøеííóþ
ñòðàíó». Почему Саргон II
 ïеðеãîâîðàõ, ïðîèñõîäèâøèõ ìеæäó íèì защитил Манну от
è Óëëóñóíó, Сàðãîí II ïîîáеùàë ìàííейñêîìó нашествий Урар-
цàðþ ñîâеðøèòü ïîõîä íà Óðàðòó è âеðíóòü îá- ту? Поясните.
ðàòíî çàõâà÷еííûе ýòîй ñòðàíîй ìàííейñêèе
çеìëè.
Ïîñëе ýòîãî ñîáûòèя ìàííей-
ñêèй цàðü Óëëóñóíó áîëüøе íе
íàðóøàë ñîþçà ñ Àññèðèей.
Маннейско-ассирийские от-
ношения. Öàðü Óðàðòó Ðóñà I
ïðîäîëæàë âûíàøèâàòü ïëàíû
ïî çàõâàòó ìàííейñêèõ çеìеëü.
Äâîе èç ìàííейñêèõ íàìеñòíè-
êîâ ïîääàëèñü êîçíяì Ðóñû I è
âûñòóïèëè ïðîòèâ âëàñòè Óëëó-
ñóíó.
Öàðü Àññèðèè, îñòàâàяñü âеð-
íûì ñîþçíè÷еñêîìó äîëãó, ñ áîëü-
øèì âîйñêîì ñîâеðøèë ïîõîä
ïðîòèâ íèõ. Ðóñà I, ñîáðàâ âîй-
ñêî, âûñòóïèë ïðîòèâ Сàðãîíà
II. Öàðü Àññèðèè îäеðæàë ïîáе-
äó â ñðàæеíèè è âеðíóë Мàííе
çеìëè, çàõâà÷еííûе ãîñóäàðñò-
Àññèðèйñêèй цàðü
âîì Óðàðòó. Îäíàêî ìеæäîóñî- Сàðãîí II
áèцû â Мàííе òàê è íе ïðеêðà-
òèëèñü.
В 714-ом году до н.э. Сàðãîí II âíîâü ñîâеð-
øèë ïîõîä íà Мàííó. Ïðè ýòîì îí ïðеñëеäîâàë
íеñêîëüêî цеëей: защитить Манну от на-
падений со стороны Урарту; укрепить пози-
Поясните, поче-
ции Ассирии в Манне; обеспечить выплату му в 714 году до
маннейцами регулярной дани в казну Асси- н.э. Саргон II совер-
рии. шил поход на Ман-
ну.
Óëëóñóíó òîðæеñòâеííî âñòðеòèë àññèðèй-
ñêîãî цàðя, ïðеïîäíеñ еìó ðàçëè÷íûе äàðû,

45
îáеñïе÷èë еãî âîйñêî ïðîâèçèей. Îí ïîïðîñèë
ó Сàðãîíà II ïîìîùè, ÷òîáû ïîëîæèòü êîíец
íàøеñòâèяì ñî ñòîðîíû Óðàðòó.
Составьте текст Меæäó âîйñêàìè Àññèðèè è Óðàðòó ïðî-
о личностях, сыг- èçîøëî êðîâîïðîëèòíîе ñðàæеíèе. Â ýòîì ñðà-
равших важную роль æеíèè цàðü Óðàðòó è ïîìîãàâøèе еìó ìеñòíûе
в политической жиз-
ни Манны.
íàìеñòíèêè ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе.

МАННА (В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н.Э.)


И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

Иçèðòó — ãîðîä-ñòîëèцà
Íàñòóïëеíèе ñî ñòîðîíû Óðàðòó

Íàñòóïëеíèе ñî ñòîðîíû Àññèðèè

46
Мàííейñêèе îáëàñòè âûøëè èç ïîä÷èíеíèя
Óðàðòó. Óëëóñóíó æе â ÷еñòü Сàðãîíà II âîç-
äâèã ïàìяòíèê ñ íàäïèñüþ.
Öàðü Àññèðèè íе îãðàíè÷èëñя îñâîáîæäе-
íèеì ìàííейñêèõ çеìеëü. Ïðîäîëæèâ ñâîй ïî-
õîä, îí âòîðãñя íà çеìëè Óðàðòó. Çàõâàòèâ
ìíîæеñòâî îáëàñòей Óðàðòó, îí ðàçãðàáèë èõ.
Ðóñà I íе ñìîã îêàçàòü ñîïðîòèâëеíèе è ïîêîí-
÷èë ñ ñîáîй. Ïîñëе ýòîãî Óðàðòó íàñòîëüêî îñ-
ëàáëî, ÷òî áîëüøе íèêîãäà íе âìеøèâàëîñü âî
âíóòðеííèе äеëà Мàííû.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ê êàêîй ïîëèòèêе ïðèáеãàë цàðü Óðàðòó Ðóñà I â це-


ëяõ çàõâàòà çеìеëü Мàííû? Ïîяñíèòе.
2. Êàêîìó ãîñóäàðñòâó áûëî âûãîäíî, ÷òîáû Óëëóñóíó
îñòàâàëñя ó âëàñòè?
3. Ïî÷еìó Сàðãîí II ââеë âîйñêà â Мàííó ïîñëе âñòóïëеíèя
íà ïðеñòîë Óëëóñóíó?
4. Çàïîëíèòе òàáëèцó:

Цели Саргона II
в отношении Манны

5. Ïîñðеäñòâîì ðîëеâîй èãðû îïèøèòе âçàèìîîòíîøеíèя


ìеæäó Óëëóñóíó è Сàðãîíîì II.
6. Êàê áûëî ïîêîí÷еíî ñ íàøеñòâèяìè Óðàðòó íà Мàííó?

Опишите посредством ролевой игры походы Саргона II на


Манну.

47
11. ПАДЕНИЕ МАННЫ

Искитское царство, Тугдамме, Ахшери, Уалли

Киммерские, искитские (скифские), сакские


племена и Манна. Мàííейñêèе цàðè äëèòеëüíîе
âðеìя íàõîäèëèñü â ñîþçíè÷еñêèõ îòíîøеíèяõ
ñ Àññèðèей. Эòî ïîçâîëèëî èì ñîõðàíèòü òеð-
Назовите причи- ðèòîðèàëüíóþ цеëîñòíîñòü ñòðàíû, çàùèòèòü
ны нарушения ман- ее îò èíîçеìíûõ çàõâàòíè÷еñêèõ íàøеñòâèй.
нейско-ассирийских В середине VII века до н.э. íà àçеðáàйäæàí-
отношений.
ñêèõ òеððèòîðèяõ ïîñеëèëèñü киммеро-искито-
сакские ïëеìеíà, èìеâøèе òþðêñêîе ïðîèñõîæ-
äеíèе. Эòè ïëеìеíà ïðèáûëè íà òеððèòîðèþ
Àçеðáàйäæàíà ñ ïîáеðеæèй Чеðíîãî ìîðя è
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Ðàññеëèâøèñü ìеæäó ãîñóäàðñòâàìè Óðàðòó
è Мàííà, â ñеðеäèíе VII âеêà äî í.ý. ýòè ïëе-
ìеíà ñîçäàëè Искитское (Скифское) царство.
Сàìûì âèäíûì ïðàâèòеëеì ýòîãî цàðñòâà áûë
Тóãäàììе.
Иñêèòñêîе цàðñòâî çàêëþ÷èëî ñîþç ñ Мàí-
íейñêèì ãîñóäàðñòâîì. Сáëèæеíèе Мàííû ñ
Иñêèòñêèì цàðñòâîì íе ïîíðàâèëîñü цàðþ Àñ-
ñèðèè è â ðеçóëüòàòе îòíîøеíèя ìеæäó Мàííîй
è Àññèðèйñêèì ãîñóäàðñòâîì íàðóøèëèñü.
Сàêñêèй âîèí
Маннейское государство в годы правления
Ахшери и Уалли. Â Мàííе íàñòðîеííûе ïðîòèâ
Àññèðèè ñèëû, îáúеäèíèâøèñü ñ ïðèáûâøèìè
íà òеððèòîðèþ Мàííû ïëеìеíàìè, ñòðеìèëèñü
èçáàâèòüñя îò çàâèñèìîñòè. Мàííейñêèй цàðü
Поясните отри- Ахшери (675—650 ãã. äî í.ý.) íàðóøèë ñîþç ñ
цательные послед- Àññèðèей. Âñëеäñòâèе ýòîãî â 650 году до н.э.
ствия нарушения ìеæäó Àññèðèей è Мàííîй ïðîèçîøëî ñðàæе-
со стороны Ахшери
союза с Ассирийским
íèе. Âîйñêà Мàííû ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе.
государством. Öàðü Àññèðèè çàõâàòèë è ðàçðóøèë ðяä ãîðîäîâ
è êðеïîñòей Мàííû, â òîì ÷èñëе è ñòîëèцó
Иçèðòó. Íàñеëеíèе, ñêîò è òàáóíû ëîøàäей
áûëè óãíàíû â êà÷еñòâе трофея*.
* Трофей – военная добыча

48
Сòîðîííèêè ñîþçà ñ Àññèðèей áûëè íеäî-
âîëüíû ïîëèòèêîй Àõøеðè, è ïîýòîìó îíè ïîä-
íяëè áóíò ïðîòèâ íеãî. Âî âðеìя áóíòà Àõøеðè
áûë óáèò. Ê âëàñòè ïðèøеë ñûí Àõøеðè — Уал- Вспомните из
ли. Îí âîññòàíîâèë ñîþç ñ Àññèðèей. Â áîðüáе курса «Всеобщей ис-
тории»: какова бы-
ïðîòèâ Âàâèëîíèè è Мèäèè Мàííà, êàê ñîþç- ла участь Ассирий-
íèê, ïîìîãàëà Àññèðèè. Тàêèì îáðàçîì, îòíî- ского государства?
øеíèя ìеæäó Мàííîй è Àññèðèей âíîâü óëó÷-
øèëèñü.
 590-ом году до н.э. òеððèòîðèя Мàííей-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëà çàâîеâàíà îáðàçîâàâ-
øèìñя ïî ñîñеäñòâó ñèëüíûì Мидийским го-
сударством. Ïеðâîе âðеìя Мàííà âûñòóïàëà Вспомните из
курса «Всеобщей ис-
êàê «ìàëàя ñîþçíèцà» Мèäèè. Íî ÷óòü ïîçæе тории»: когда об-
Мèäèя ïîëíîñòüþ óñòàíîâèëà âëàñòü íàä ìàí- разовалось Мидий-
íейñêèìè çеìëяìè. ское государство?
Теì ñàìûì Мàííà, êàê ñàìîñòîяòеëüíîе ãî-
ñóäàðñòâî, ïеðеñòàëà ñóùеñòâîâàòü.
Сîþçíèê Мàííû — Иñêèòñêîе цàðñòâî, òàêæе
íе âûäеðæàâ ñîïеðíè÷еñòâà ñ Мèäèйñêèì ãî-
ñóäàðñòâîì, îêàçàëîñü ïîä еãî âëàñòüþ.

Íàçâàíèе Мàííû â
ïîñëеäíèй ðàç áûëî
óïîìяíóòî â Бèáëèè
îäíèì èç ïðîðîêîâ.

Íàïàäеíèе àññèðèйцеâ íà îäíó èç êðеïîñòей Мàííû


(древний рисунок)

49
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàêóþ âíеøíþþ ïîëèòèêó ïðîâîäèë цàðü Мàííû äëя çà-


ùèòû ñòðàíû îò èíîçеìíûõ íàøеñòâèй?
2. Îòêóäà ïðèáûëè íà òеððèòîðèþ Мàííû êèììеðî-èñêèòî-
ñàêñêèе ïëеìеíà?
3. Êàêîе âëèяíèе íà ïîëèòè÷еñêîе ïîëîæеíèе îêàçàëî ïîñе-
ëеíèе êèììеðî-èñêèòî-ñàêñêèõ ïëеìеí íà òеððèòîðèè
Мàííû?
4. Êàê îòíеñëîñü Àññèðèйñêîе ãîñóäàðñòâî ê íàðóøеíèþ
ñîþçà ñ Мàííîй? Ïîяñíèòе.
5. Äî êàêîãî âðеìеíè Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî ñóìеëî ñî-
õðàíèòü ñâîþ ñàìîñòîяòеëüíîñòü?
6. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó â ñâîè òеòðàäè è çàïîëíèòе ее.

å‡Ì̇
Àäìèíèñ- Ïеðеñòàëà
Îáðàçî- Óïðàâëе-
Сòîëèцà Сîþçíèê Âðàãè òðàòèâíîе ñóùеñòâî-
âàëàñü íèе
óñòðîйñòâî âàòü

7. Ïеðе÷èñëèòе цàðей Мàííû:

МАННЕЙСКИЕ ЦАРИ

Íàïèøèòе íеáîëüøîй ðàññêàç íà òеìó «Ïàäеíèе цеíò-


ðàëèçîâàííîãî Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà».

50
12. МАННЕЙСКИЕ ГОРОДА.
КУЛЬТУРА

Хасанлы, Зивие, мифы Манны, язык, письмо и искус-


ство

Ремесло. Â IX—VIII âеêàõ äî í.ý. íà òеððèòî-


ðèè Мàííû èìеëèñü áîãàòûе çàëеæè æеëеçíîй
ðóäû è äðàãîцеííûõ êàìíей. Ïîýòîìó çäеñü
áîëüøèõ óñïеõîâ äîñòèãëè òàêèе îòðàñëè ðе-
ìеñëà, êàê ìеòàëëîîáðàáîòêà è þâеëèðíîе äеëî.
 Иçèðòó, Óðàøе, Óøêàе, Сèðäàêêе, Çèâèе, Õà-
ñàíëû è äðóãèõ ãîðîäàõ èìеëèñü ðеìеñëеííûе
ìàñòеðñêèе. Ïðîôеññèîíàëüíûе ìàñòеðà èçãîòàâ-
ëèâàëè èç æеëеçà, ìеäè, áðîíçû, çîëîòà è ñе-
ðеáðà ïðеäìеòû óêðàøеíèя, ïîñóäó, îðóæèе.
Расскажите о раз-
Мàñòеðà ïî ìеòàëëîîáðàáîòêе, çàëèâàя ðàñ- витии отраслей ре-
ïëàâëеííûй ìеòàëë â ëèòейíûе ôîðìû, èçãîòàâ- месла в Манне.
ëèâàëè ñеðïû, ìîòûãè, òîïîðû, êèíæàëû, íàêî-
íе÷íèêè ñòðеë, øëеìû, ïðеäìеòû óêðàøеíèя è
äð. Íàйäеííàя â ïîñеëеíèè Õàñàíëû çîëîòàя
÷àøà ñâèäеòеëüñòâóеò î âûñîêîì ìàñòеðñòâе
ìàííейñêèõ ðеìеñëеííèêîâ.
Мàííейцû òàêæе çàíèìàëèñü è òêà÷еñòâîì.
Äëя èçãîòîâëеíèя òêàíей îíè èñïîëüçîâàëè øеðñòü
îâец è êîç. Íàðяäó ñ òêà÷еñòâîì, â Мàííе òàêæе
áûëî ðàçâèòî êðàñèëüíîе äеëî.
Мàííейцû ïîääеðæèâàëè òîðãîâûе ñâяçè ñ
ñîñеäíèìè ñòðàíàìè. Îíè îáìеíèâàëè èçãîòîâ-
ëеííûе â Мàííе ðàçëè÷íûе òîâàðû, ìеòàëë,

Îñòàòêè ïîñеëеíèя
Õàñàíëû

51
ëîøàäей è ñêîò íà äðóãèе íеîáõîäèìûе ïðеäìеòû
è ïðîäóêòû.
Архитектура и искусство. Мàííейцû ñòðîèëè
ñâîè ïîñеëеíèя íà íеäîñòóïíûõ âðàãó ïðèðîäíûõ
Увяжите разви-
âîçâûøеííîñòяõ è ëеãêî çàùèùàеìûõ ìеñòàõ. Ê
тие ремесла в Ман-
не с экономичес- íà÷àëó I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. âîêðóã ýòèõ ïîñеëе-
ким развитием. íèй ïîñòеïеííî ñòàëè âîçâîäèòü ìîùíûе ñòеíû
è òàêèì îáðàçîì îíè ïðеâðàùàëèñü â íàñòîяùèе
êðеïîñòè. Â IX—VIII веках до н.э. ñ цеëüþ çà-
ùèòû îò íàïàäеíèй âðàãîâ â Мàííе áûëè âîçâе-
äеíû îáîðîíèòеëüíûе ñòеíû, ïîñòðîеíû ãîðîäà-
êðеïîñòè. Íе âñе ãîðîäà-êðеïîñòè áûëè íàñеëеí-
íûìè ïóíêòàìè. Íеêîòîðûе èç íèõ яâëяëèñü
îáîðîíèòеëüíûìè ñîîðóæеíèяìè, îõðàíяþùèìè
äîðîãè, âеäóùèе ê íàñеëеííûì ïóíêòàì.
Поясните уровень
развития архитек-
Äëя çàùèòû îò íàïàäеíèй âðàãîâ â ýòèõ ãîðî-
туры в Манне. äàõ-êðеïîñòяõ äеðæàëè îïðеäеëеííîе êîëè÷еñòâî
âîйñêà. Ïðè âîçíèêíîâеíèè óãðîçû îñàäû ñþäà
òàêæе çàãîíяëè ñêîò; çäеñü íàõîäèëè óêðûòèе è
æèòеëè áëèæàйøèõ ñеëеíèй.
Иçèðòó, Óðàø, Óøêàя, Сèðäàêêà, Çèâèе, Õà-
ñàíëû è äðóãèе ãîðîäà áûëè îêðóæеíû êðеïîñò-
íûìè ñòеíàìè. Âîêðóã ñòîëèцû Иçèðòó áûëè
âîçâеäеíû ìîùíûе êðеïîñòíûе ñòеíû. Â ãîðîäе-
êðеïîñòè Õàñàíëû áûëè ïîñòðîеíû äâóõ-, òðеõ-
ýòàæíûе äîìà, õðàìû.
 Мàííе áûëî òàêæе ðàçâèòî èçîáðàçèòеëüíîе
èñêóññòâî. Íà ïîâеðõíîñòè èçãîòîâëеííîй ìàí-
íейñêèìè ìàñòеðàìè è äîøеäøей äî íàøèõ äíей
çîëîòîй ÷àøè èçîáðàæеíà î÷еíü èíòеðеñíàя ñцеíà.
Иçãîòîâëеííûе â ôîðìе ãîëîâ ãîðíîãî òóðà èëè
äæейðàíà çîëîòûе è ñеðеáðяíûе êóáêè (ритоны)
ñâèäеòеëüñòâóþò î âûñîêîì ìàñòеðñòâе ìàííейñêèõ
ðеìеñëеííèêîâ. Íà ïîâеðõíîñòè ðàçëè÷íûõ ïðеä-
Êеðàìè÷еñêèй ìеòîâ èçîáðàæеíû цàðü, îõîòяùèйñя íà ëüâà,
ñîñóä îëеíü, äèêèй áàðàí (ìóôëîí), êîçà è êðûëàòûй
áûê âîêðóã äðеâà æèçíè.
Религия и мифы. Â ðеëèãèîçíûõ ïðеäñòàâëе-
íèяõ íàñеëеíèя Мàííû áîëüøîе ìеñòî çàíèìàëî
ïîêëîíеíèе äðеâó æèçíè. Íà ïîâеðõíîñòè ìíî-
ãèõ ïðеäìеòîâ èç ìеòàëëà è êîñòè, à òàêæе ïе÷à-
òяõ, èçãîòîâëеííûõ ìàííейñêèìè ìàñòеðàìè,
52
Ïðеäìеòû, ñîçäàííûе ìàííейñêèìè ìàñòеðàìè
(искусство металлообработки)

Иçîáðàæеíèя íà
ïîâеðõíîñòè çîëî-
òîãî ñîñóäà, íàй-
äеííîãî â Çèâèе

èçîáðàæеíû æèâîòíûе âîêðóã äðеâà æèçíè,


ñòîя íà íîãàõ èëè ñ ñîãíóòûì êîëеíîì. Äðеâî
æèçíè яâëяëîñü îëèцеòâîðеíèеì èäеè ñìеðòè è
âîçðîæäеíèя ïðèðîäû, âеðû äðеâíеãî íàñеëеíèя
â çàãðîáíóþ æèçíü.
Мàííейцû ïîêëîíяëèñü ðàçëè÷íûì áîãàì.
Äëя áîãîñëóæеíèя ñòðîèëèñü ñïецèàëüíûе
õðàìû. Â õðàìàõ óñòàíàâëèâàëèñü ñòàòóè áîãîâ.
Íà ïîâеðõíîñòè ðàçëè÷íûõ ïðеäìеòîâ ìàcòеðà
èçîáðàæàëè ñцеíû, ñâяçàííûе ñ ìèôàìè Мàííû.
Âàæíîе ìеñòî ñðеäè ýòèõ èçîáðàæеíèй çàíè- Расскажите о ре-
ìàëè грифон*, êðûëàòûй áàðàí, áûê ñ ÷еëîâе÷е- лигиозных представ-
ñêîй ãîëîâîй, сфинкс* è äð. лениях маннейцев.
Иçîáðàæеíèя íà ïîâеðõíîñòè çîëîòîй ÷àøè,
íàйäеííîй â Õàñàíëû, òàêæе ñâяçàíû ñ ðеëèãèîç-
íûìè ïðеäñòàâëеíèяìè ìàííейцеâ. Â âеðõíей

* Грифон – мифическое существо с туловищем льва, крыльями орла, головой льва или
орла.
* Сфинкс – мифическое существо с туловищем льва и головой человека.

53
÷àñòè ÷àøè èçîáðàæеíû òðè áîãà — Сîëíцà, Ëó-
íû, âеòðà-äîæäя — íà áîеâîй êîëеñíèце. Мàí-
íейцû èçîáðàæàëè ñâîèõ áîãîâ êðûëàòûìè.
Письмо и язык. Íà þãе òеððèòîðèè Àçеðáàй-
Определите тип äæàíà íàñеëеíèе áûëî çíàêîìî ñ клинописной
письма, которым
письменностью. Â Мàííе ïîëüçîâàëèñü è ìеñò-
пользовались в
Манне. íûì òèïîì ïèñüìà. Çàïе÷àòëеííûе íà ïîâеðõ-
íîñòè ñеðеáðяíîãî ïîäíîñà èç Çèâèе çíàêè îòíî-
ñяòñя ê èеðîãëèôè÷еñêîìó òèïó ïèñüìà.
Âñòðе÷àþùèеñя â èñòî÷íèêàõ íàçâàíèя ìеñò-
íîñòей è ëèц, ñâяçàííûõ ñ Мàííîй, ñâèäеòеëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà
æèëè äðеâíèе òþðêñêèе ïëеìеíà.
С÷èòàеòñя, ÷òî íàçâàíèе «òóðóêêè» яâëяеòñя
ïеðâè÷íîй ôîðìîй íàçâàíèя òþðêñêîãî ïëеìеíè.
Иìеíà ìàííейñêèõ цàðей òàêæе èñòîëêîâû-
âàþòñя êàê òþðêñêèе ñëîâà. Иìя «Àçà» îçíà÷àеò
òþðêñêîе ñëîâî «àãà» — «ñòàðøèй áðàò»; «Óëëó-
ñóíó» — «ñàìûй ñòàðøèй», «âеëèêèй». Âñе ýòî
ïîêàçûâàеò, ÷òî îñíîâíûì яçûêîì íàñеëеíèя
Мàííû áûë äðеâíеòþðêñêèй яçûê.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чòî ñîçäàëî ïî÷âó äëя ðàçâèòèя ðеìеñëà â Мàííе? Îïðеäе-


ëèòе.
2. Êàêèìè îòðàñëяìè ðеìеñëà çàíèìàëèñü ìàííейцû?
3. Îïèøèòе òîðãîâûе ñâяçè ìàííейцеâ ñ ñîñеäíèìè ñòðàíà-
ìè.
4. Êàê ðàçâèâàëàñü àðõèòеêòóðà â Мàííе?
5. Чòî îòðàæàþò èçîáðàæеíèя íà ïðеäìеòàõ, íàйäеííûõ â
Õàñàíëû è Çèâèе âî âðеìя àðõеîëîãè÷еñêèõ ðàñêîïîê?
6. Î ÷еì ñâèäеòеëüñòâóþò ïèñüìеííîñòü è яçûê ìàííейцеâ?

Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Êàêîе âëèяíèе îêàçàëà õîçяй-


ñòâеííàя æèçíü Мàííû íà ее êóëüòóðó?»

54
ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Ïðîêîììеíòèðóйòе ôàêòîðû, ïîâëèяâøèе íà îáðàçîâàíèе Мàííей-


ñêîãî ãîñóäàðñòâà.
2. Êàê óïðàâëяëîñü Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî?
3. Îáîñíóйòе ôàêòàìè, ÷òî â ãîäû âëàñòè Иðàíçó Мàííà ïðеâðàòè-
ëàñü â ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî.
4. Ïîяñíèòе âëèяíèе ïîëèòèêè цеíòðàëèçàцèè íà óñèëеíèе ñòðàíû.
5. Ïî÷еìó ïîëèòèêà цеíòðàëèçàцèè Иðàíçó íе íðàâèëàñü íеêîòîðûì
íàìеñòíèêàì îáëàñòей?
6. Ïî÷еìó цàðè Àññèðèè áûëè çàèíòеðеñîâàíû â çàùèòе Мàííû?
7. Ïîêàæèòе íà êàðòе òеððèòîðèè Мàííû, Àññèðèè è Óðàðòó.
8. Êîãäà è ãäе îáðàçîâàëîñü Иñêèòñêîе цàðñòâî?
9. Êàê îáðàçîâàíèе Иñêèòñêîãî цàðñòâà èçìеíèëî ïîëèòè÷еñêóþ ñè-
òóàцèþ â ðеãèîíе?
10. Ðàññêàæèòе î ðàçâèòèè êîíеâîäñòâà â Мàííе.
11. Îáúяñíèòе ïðè÷èíû ñáëèæеíèя Мàííû ñ Àññèðèей.
12. Êàê Мàííà èçáàâèëàñü îò íàïàäеíèй ñî ñòîðîíû Óðàðòó?
13. Ïî÷еìó ìàííейñêèй цàðü Àõøеðè íàðóøèë îòíîøеíèя ñ Àññè-
ðèйñêèì ãîñóäàðñòâîì?
14. Îïðеäеëèòе íà ëèíèè âðеìеíè ïеðèîä ñóùеñòâîâàíèя Мàííей-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà.
15. Êàêîе ãîñóäàðñòâî è êàêèì îáðàçîì ïîëîæèëî êîíец ñóùеñòâî-
âàíèþ Мàííû? Ïîяñíèòе.
16. Ïîяñíèòе çíà÷еíèе ãîñóäàðñòâеííîй íеçàâèñèìîñòè Мàííû.
17. Êàêèе ôàêòîðû ñîçäàëè ïî÷âó äëя ðàçâèòèя ìеòàëëîîáðàáîòêè â
Мàííе?
18. Î ÷ёì ñâèäеòеëüñòâóþò èçîáðàæеíèя íà ïîâеðõíîñòè çîëîòîй
÷àøè, íàйäеííîй â Õàñàíëû?
19. Êàêèе òèïû ïèñüìà èñïîëüçîâàëè ìàííейцû?
20. Ïðîêîììеíòèðóйòе ðеëèãèîçíûе ïðеäñòàâëеíèя ìàííейцеâ.
21. Êàêèе ôàêòû ñâèäеòеëüñòâóþò, ÷òî яçûê ìàííейцеâ áûë òþðêñêèì?

55
13. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ МИДИЙСКОЙ
И АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИЙ

«å‡Î‡fl åˉËfl», ɇÛχڇ, Ò‡Ú‡Ô, ÄÎÂÍ҇̉ å‡ÍÂ-


‰ÓÌÒÍËÈ, ÄÚÓÔ‡Ú

Азербайджанские земли в составе Мидийской


империи.  íà÷àëе VII âеêà äî í.ý. Мèäèя ïðеâ-
ðàòèëàñü â ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî Ïеðеäíей
Àçèè. Ïðèñîеäèíеíèе òеððèòîðèè Мàííû ê ýòîй
Вспомните из
èìïеðèè ñîçäàëî ýêîíîìè÷еñêèй ïîäúёì â Мè-
курса «Всеобщей äèйñêîì ãîñóäàðñòâе. Мàííà ñ её ðàçâèòûìè ñеëü-
истории» как бы- ñêèì õîçяйñòâîì, ðеìеñëîì è ãîðîäñêîй æèçíüþ
ло образовано Ми- âûäеëяëàñü ñðеäè ìèäèйñêèõ ïðîâèíцèй êàê
дийское государ- ñòðàíà, äîñòèãøàя íàèáîëее âûñîêîãî óðîâíя
ство. ðàçâèòèя. Âîò ïî÷еìó Мàííà ïðеâðàòèëàñü â
êóëüòóðíî-ýêîíîìè÷еñêèй цеíòð ýòîй èìïеðèè.
Íàñеëеíèе Мàííû, ñáëèçèâøèñü ñ ìèäèйñêèìè
ïëеìеíàìè, ïðèíяëî ìеñòíîе íàðе÷èе ìèäèйцеâ.
Сàìà æе Мàííà ñòàëà íàçûâàòüñя «Мàëîй Мè-
äèей».
 èñòî÷íèêàõ íеò íèêàêèõ ñâеäеíèй î ïîä÷è-
íеíèè ñеâеðíûõ çеìеëü Àçеðáàйäæàíà Мèäèè.
Эòî ñâèäеòеëüñòâóеò î ñîõðàíеíèè íàñеëеíèеì ñе-
Определите по- âеðíûõ çеìеëü Àçеðáàйäæàíà ñâîей ïîëèòè÷е-
ложение населе- ñêîй íеçàâèñèìîñòè. Âìеñòе ñ òеì, íеñîìíеííî,
ния Манны после
÷òî ïëеìеíà, íàñеëяâøèе ýòè òеððèòîðèè, ïîä-
завоевания ее Ми-
äеðæèâàëè ýêîíîìè÷еñêèе è êóëüòóðíûе ñâяçè ñ
дийским государ-
ством. ðàñïîëîæеííûì ïî ñîñеäñòâó ñèëüíûì Мèäèй-
ñêèì ãîñóäàðñòâîì.
Ïîëèòè÷еñêàя, ýêîíîìè÷еñêàя îñíîâà ìîãó-
ùеñòâеííîãî Мèäèйñêîãî ãîñóäàðñòâà, îáðàçîâàâ-
øеãîñя â ðеçóëüòàòе çàâîеâàòеëüíûõ âîйí, áûëà
íеïðî÷íîй. Äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê Ãеðîäîò
ïèñàë, ÷òî «ìèäèйцû ãîñïîäñòâîâàëè íàä áëè-
Определите об- æàйøèìè íàðîäàìè, ýòè íàðîäû — íàä ñâîèìè ñî-
становку на се- ñеäяìè, à ñîñеäè — íàä íàðîäàìè ñîïðеäеëüíûõ
верных землях ñòðàí».
Азербайджана в В 550-ом году до н.э. Êèð II, ïðîèñõîäèâøèй
этот период. èç ðîäà Àõеìеíèäîâ, çàõâàòèâ çеìëè, ïðèíàäëе-
æàâøèе Мèäèйñêîìó ãîñóäàðñòâó, çàëîæèë îñ-
íîâó Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.

56
Мидийское государство
(2-ая половина VII века – середина VI века до н.э.)

Теì ñàìûì, íàõîäèâøèеñя â ñîñòàâе Мèäèй-


ñêîãî ãîñóäàðñòâà äðеâíеàçеðáàйäæàíñêèе çеìëè
ïîïàëè ïîä âëàñòü Àõеìеíèäîâ.
Азербайджанские земли в составе Ахеменид- Вспомните из
ской империи. Êèð II, çàõâàòèâ Ëèäèþ, Âàâèëî- курса «Всеобщей
íèþ, çеìëè âïëîòü äî Еãèïòà, ïðèñîеäèíèë èõ ê истории»: как
Àõеìеíèäñêîìó ãîñóäàðñòâó, è òàêèì îáðàçîì Ахемениды при-
ñîçäàë âеëèêóþ империю*. шли к власти в
Иìïеðèя, ñîçäàííàя Êèðîì II, òàêæе áûëà íе- Мидии?
ïðî÷íîй. Îí ïðеäîñòàâèë ïеðñàì áîëüøèе ïðèâè-
ëеãèè. Сàìûе âàæíûе ãðàæäàíñêèе è âîеííûе
äîëæíîñòè íàõîäèëèñü â ðóêàõ ïеðñèäñêîй
çíàòè. Âñе ïеðñû áûëè îñâîáîæäеíû îò íàëîãîâ
è ïîâèííîñòей.
В 530-ом году до н.э. Êèð II ñîâеðøèë ïîõîä
ïðîòèâ ìàññàãеòîâ, êîòîðûе íàñеëяëè çеìëè ê ñе-
âеðó îò ðеêè Àðàç. Îäíàêî îí áûë ïîáеæäёí ãëó-
áîêî ëþáяùей ñâîþ ðîäèíó, îòâàæíîй цàðèцей
ìàññàãеòîâ Томирис è óáèò.
* Империя — ãîñóäàðñòâî ñ îáøèðíîй òеððèòîðèей, ñîçäàííîе â ðеçóëüòàòе
çàâîеâàíèя îòäеëüíûõ ñòðàí

57
Ãðàíèцû èìïеðèè Àõеìеíèäîâ áû-
ëè îáøèðíû. Сðеäè òеððèòîðèй, ïðè-
ñîеäèíеííûõ ê ýòîй èìïеðèè, áûëè è
àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè. Ãеðîäîò ïè-
ñàë, ÷òî ãîñïîäñòâî ïеðñîâ ðàñïðîñòðà-
íяëîñü äî ñàìûõ Êàâêàçñêèõ ãîð.
Борьба против ахеменидского гнё-
та. Æèâøèе íà ïîä÷èíёííûõ òеððèòî-
ðèяõ ïëеìеíà ïëàòèëè äàíü Àõеìе-
íèäñêîìó ãîñóäàðñòâó è âî âðеìя âîйí
îáеñïе÷èâàëè еãî àðìèþ âîеííûìè
îòðяäàìè. Íàëîãè áûëè íеïîñèëüíî
òяæеëûìè, òàêæе ïðèõîäèëîñü âûïîë-
Тîìèðèñ íяòü ìíîæеñòâî ïîâèííîñòей. Эòè ïëеìеíà, ïîä-
÷èíеííûе ñèëîй îðóæèя, íе õîòеëè òеðïеòü
àõеìеíèäñêèй ãíёò. Íеäîâîëüñòâî ñðеäè íàðîäà
âñё áîëüøе íàðàñòàëî. Â òàêèõ óñëîâèяõ íеêèй
âûõîäец èç ïëеìеíè ìàãîâ â «Мàëîй Мèäèè» ïî
èìеíè Ãàóìàòà, ïîäíяâ âîññòàíèе, ñîâеðøèë ïе-
ðеâîðîò.
Âîçãëàâëяеìîе Ãàóìàòîй äâèæеíèе áûëî íà-
Определите по-
ложение азербай-
ïðàâëеíî ïðîòèâ ãíёòà ïðàâяùей ïеðñèäñêîй äè-
джанского насе- íàñòèè. Ãàóìàòà îòîáðàë ó àðèñòîêðàòîâ èõ
ления в период èìóùеñòâî, ðàáîâ. Îí õîòеë ïðàâèòü èìïеðèей,
власти Ахемени- âîçãëàâëяеìîй íе ïеðñàìè, à ìèäèйцàìè. Íî â
дов. 522-îì ãîäó äî í.ý. Ãàóìàòà áûë óáèò. Ïðèøеä-
øèй ê âëàñòè Äàðèй I ïîäàâèë âîññòàíèе. Äëя
óêðеïëеíèя ãîñóäàðñòâà îí ðàçäеëèë Àõеìеíèä-
ñêóþ èìïеðèþ íà 20 сатрапий (íàìеñòíè÷еñòâ).
Àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè âîøëè â ñîñòàâ Мèäèй-
ñêîй ñàòðàïèè.
 ýòîò ïеðèîä ñеâеðíûе îáëàñòè Àçеðáàй-
äæàíà îáëàäàëè çíà÷èòеëüíî ðàçâèòûì çеìëе-
äеëü÷еñêî-ñêîòîâîä÷еñêèì õîçяйñòâîì. Сóùеñòâî-
âàâøее çäеñü ïîëèâíîе çеìëеäеëèе ïîçâîëяëî
ñîáèðàòü áîãàòûй óðîæàй. Тàêæе áûëî ðàçâèòî
Выясните идею ðеìеñëî. Íàñеëеíèе ïîääеðæèâàëî ñ ïëеìеíàìè
и цели движения ñîñеäíèõ ñòðàí êóëüòóðíî-ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè.
Гауматы. Азербайджан в период падения Ахеменид-
ского государства. Âî 2-îй ïîëîâèíе IV âеêà äî
í.ý. цеíòðàëüíàя âëàñòü â Àõеìеíèäñêîì ãîñó-
äàðñòâе îñëàáëà. Сàòðàïû, íе îñòеðеãàяñü àõеìе-

58
íèäñêîãî цàðя, âеëè ñеáя êàê íеçàâèñèìûе ïðà-
âèòеëè. Â ýòî âðеìя ñàòðàïîì Мèäèè áûë Àòðî-
ïàò. Îí ïðîâîäèë íеçàâèñèìóþ ïîëèòèêó.
Âî âðеìя ïîõîäà Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî
(336—323 ãã. äî í.ý.) íà Âîñòîê îí íàíёñ ñîêðóøè- Вспомните из
курса «Всеобщей
òеëüíûе óäàðû ïî Àõеìеíèäñêîй èìïеðèè.
истории»: како-
 331-ом году до н.э. â Сеâеðíîй Меñîïîòà-
ва была участь
ìèè, â ìеñòе÷êе Гавгамелы, ìеæäó âîйñêàìè ахеменидского ца-
Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî è Àõеìеíèäîâ ïðî- ря Дария III?
èçîøëî ðеøàþùее ñðàæеíèе. Â ýòîì ñðàæеíèè â
ñîñòàâе àõеìеíèäñêîй àðìèè òàêæе ñðàæàëèñü
âîеííûе îòðяäû, ñîñòîяâøèе èç албан, саков,
каспиев è äðóãèõ ïëеìёí, íàñеëяâøèõ òеððèòî-
ðèþ Àçеðáàйäæàíà.
Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй îäеðæàë ïîáеäó íàä
Àõеìеíèäàìè. Тàêèì îáðàçîì, â 330-îì ãîäó äî
í.ý. áûë ïîëîæеí êîíец Àõеìеíèäñêîй èìïеðèè.
Çà ñ÷еò çàõâà÷еííûõ òеððèòîðèй Àëеêñàíäð Мà-
êеäîíñêèй ñîçäàë âеëèêóþ èìïеðèþ.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îïðеäеëèòе, êàêîе çíà÷еíèе èìеëî äëя Мèäèè ïðèñîеäèíе-


íèе Мàííû ê Мèäèйñêîй èìïеðèè.
2. Âûðàçèòе ñâîё îòíîøеíèе ê ïðîâîäèìîй Êèðîì II ïîëèòèêе
ïеðñèäñêîй îðèеíòàцèè.
3. Êàê íàçûâàëàñü ñàòðàïèя, â ñîñòàâ êîòîðîй âõîäèëè àçеð-
áàйäæàíñêèе çеìëè?
4. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü íàñеëеíèя ñеâеðíûõ çеìеëü
Àçеðáàйäæàíà â ïеðèîä âëàñòè Àõеìеíèäîâ.
5. Kàêèе ïîâèííîñòè âûïîëíяëî äðеâíее àçеðáàйäæàíñêîе íà-
ñеëеíèе â ñîñòàâе Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà?

Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Мàëàя Мèäèя» ïðîòèâ


àõеìеíèäñêîй âëàñòè».

59
14. ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА

Атропатена, муги, каспии, кадусии, матаи, Пердикка,


Азербайджан, Газака, «мидийское масло»

Образование государства. Ïîñëе ïîáеäû íàä


àõеìеíèäñêèì цàðеì Äàðèеì III Àëеêñàíäð Мà-
êеäîíñêèй íàçíà÷èë ñþäà íàìеñòíèêîâ èç ìеñò-
íûõ ïðàâèòеëей.
Оцените дипло-
Êîãäà Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй ïîëîæèë êî-
матическую дея- íец ñóùеñòâîâàíèþ Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà,
тельность Атро- Àòðîïàò íе яâèëñя ê íеìó íà ïîêëîí. Âîò ïî÷еìó
пата. Àëеêñàíäð Мàêеäîíñêèй îñâîáîäèë еãî îò äîëæ-
íîñòè ñàòðàïà, íàçíà÷èâ íà еãî ìеñòî äðóãîãî. Íî
âïîñëеäñòâèè Àòðîïàò óëàäèë ñâîè îòíîøеíèя ñ
ìàêеäîíцàìè è âíîâü ñòàë ñàòðàïîì Мèäèè.
Àòðîïàò áûë âûäàþùèìñя ãîñóäàðñòâеííûì
äеяòеëеì. Ïîíяâ áеññìûñëеííîñòü âîîðóæеííîй
áîðüáû ñ Àëеêñàíäðîì Мàêеäîíñêèì, îí èçáðàë
ïóòü ñáëèæеíèя ñ íèì. Мàêеäîíцû ïðèçíàëè Àò-
Âñòðе÷à Àòðîïàòà ðîïàòà â êà÷еñòâе ïðàâèòеëя îäíîй èç çàâèñèìûõ
ñ Àëеêñàíäðîì îò íèõ îáëàñòей — «Мàëîй Мèäèè». Íà äðóãèõ
Мàêеäîíñêèì òеððèòîðèяõ èìïеðèè — â «Бîëüøîй Мèäèè»,

60
ãîñïîäñòâîâàëè ñàìè ìàêеäîíцû. Бëàãîäàðя ñâîеìó
äèïëîìàòè÷еñêîìó òàëàíòó, Àòðîïàò ïðеäîòâðà-
òèë âòîðæеíèе ìàêеäîíцеâ íà òеððèòîðèþ «Мà-
ëîй Мèäèè».
Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî «Àòðîïàò íе äîïóñòèë ïî- Оцените роль Ат-
ïàäàíèя ýòîй ñòðàíû ïîä âëàñòü ìàêеäîíцеâ». ропата в образова-
нии Атропатен -
 «Бîëüøîй Мèäèè» âñïûõíóëî âîññòàíèе
ского государства.
ïðîòèâ ìàêеäîíцеâ. Ïðеäâîäèòеëеì âîññòàíèя
áûë ÷еëîâеê ïî èìеíè Бàðèàêñ. Àòðîïàò ïîäàâèë
âîññòàíèе è, âçяâ â ïëеí Бàðèàêñà, âûäàë еãî
Àëеêñàíäðó. Àëеêñàíäð çàêëþ÷èë áðàê äî÷еðè
Àòðîïàòà ñî ñâîèì ïîëêîâîäцеì Ïеðäèêêîй. Ðîä-
ñòâî ñ Ïеðäèêêîй еùе áîëее óêðеïèëî ïîëîæеíèе
Àòðîïàòà.

— Ãîðîäà
— Сòîëèцà

Äðеâíее àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî Àòðîïàòеíà

61
Ïîñëе ñìеðòè Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî ñîç-
äàííàя èì èìïеðèя ðàñïàëàñü, îáðàçîâàëèñü îò-
äеëüíûе ñàìîñòîяòеëüíûе ãîñóäàðñòâà. Îäíèì èç
òàêèõ ãîñóäàðñòâ áûëà Àòðîïàòеíà. В 321-ом
году до н.э. Àòðîïàò ñòàë цàðеì íîâîãî ñàìîñòîя-
Опишите место, òеëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Эòî ãîñóäàðñòâî áûëî íàç-
территорию распо- âàíî еãî èìеíеì — Атропатеной èëè Атропат-
ложения Атропа-
ской Мидией.
тены.
Ïðîèñõîæäеíèе ãеîãðàôè÷еñêîãî íàçâàíèя
«Àçеðáàйäæàí» ñâяçûâàþò ñ Àòðîïàòеíîй. Â èñ-
òî÷íèêàõ íàçâàíèе «Àçеðáàйäæàí» óïîìèíàеòñя
íà÷èíàя ñ VII âеêà, ò.е. ïîñëе çàâîеâàíèя ýòèõ çе-
ìеëü àðàáàìè.
Àòðîïàòеíñêîе ãîñóäàðñòâî (Àäеðáàйãàí) â îñ-
íîâíîì îõâàòûâàëî íеêîòîðûе южные районы
Азербайджанской Республики и территорию
нынешнего Южного Азербайджана. Íà çàïàäе
ñòðàíû ïðîòяãèâàëèñü Çàãðîññêèе ãîðû, à íà ñе-
âеðе ðàñïîëàãàëñя Ãàðàäàãñêèй ãîðíûй õðеáеò.
Сàìàя îáøèðíàя ðàâíèííàя òеððèòîðèя ñòðàíû
áûëà ðàñïîëîæеíà ê þãó îò îçеðà Óðìèя. Сòîëè-
цей Àòðîïàòеíû áûë ãîðîä Газака.
Население.  ñî÷èíеíèяõ äðеâíèõ àâòîðîâ ñî-
äеðæàòñя ñâеäеíèя î íàñеëеíèè, õîçяйñòâеííîй
æèçíè Àòðîïàòеíû, ее îòíîøеíèяõ ñ ñîñеäíèìè
ãîñóäàðñòâàìè. Â íèõ ñîîáùàеòñя, ÷òî Àòðîïà-
Опишите населе- òеíó íàñеëяëî ìíîæеñòâî òþðêñêèõ ïëеìеí —
ние Атропатены и муги, каспии, матаи, маги, кадусии.
их занятия.
 IV âеêе äî í.ý. íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæà-
íà íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèе еäèíîãî òþðêñêîãî
íàðîäà. Â äàëüíейøеì ýòîò ïðîцеññ еùе áîëее
óãëóáèëñя.
Хозяйство. Îñíîâíûìè çàíяòèяìè íàñеëеíèя
Àòðîïàòеíû áûëè çеìëеäеëèе è ñêîòîâîäñòâî.
 çеìëеäеëèè ïðеîáëàäàëî âûðàùèâàíèе ïøе-
íèцû è я÷ìеíя. Íà ãîðíûõ òеððèòîðèяõ ñòðàíû
ðàçâîäèëè êðóïíûй è ìеëêèй ðîãàòûй ñêîò, òà-
Изложите фак-
áóíû ëîøàäей. Îâцеâîäñòâî ñîçäàâàëî ïî÷âó äëя
торы, создавшие ðàçâèòèя òêà÷еñòâà.
условия для разви- Иç áîãàòûõ ìеñòîðîæäеíèй ñòðàíû äîáûâàëè
тия ремесла в Ат- ìеäü, æеëеçî, çîëîòî, ñеðеáðî è äðóãèе ïîëеçíûе
ропатене. èñêîïàеìûе. Эòî, â ñâîþ î÷еðеäü, îáóñëàâëèâàëî
ðàçâèòèе òàêèõ îòðàñëей ðеìеñëà, êàê ïðîèçâîä-

62
ñòâî îðóæèя, þâеëèðíîе äеëî è äð.
Мàñòеðà-ðеìеñëеííèêè èçãîòàâ-
ëèâàëè ìеòàëëè÷еñêóþ è ãëèíяíóþ
ïîñóäó, îðóæèе, èçäеëèя òêà÷еñò-
âà, ïðеäìеòû óêðàøеíèя è äð. Â
òîðãîâëе øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü
ìîíеòû.
Сàìûе äðеâíèе ìîíеòû, íàйäеí-
íûе íà òеððèòîðèè Àòðîïàòеíû,
áûëè ÷еêàíеíû îò èìеíè Àëеê-
ñàíäðà Мàêеäîíñêîãî.
 Àòðîïàòеíе òàêæе èìеëèñü
ìеñòîðîæäеíèя íеôòè. Íеôòü íà-
çûâàëè «мидийским маслом». Ее
èñïîëüçîâàëè â âîеííîì äеëе.

Мîíеòû, ÷еêàíеííûе îò èìеíè


Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàê ñëó÷èëîñü, ÷òî Àòðîïàòеíà ñòàëà ñàìîñòîяòеëüíûì ãî-


ñóäàðñòâîì?
2. С êàêîãî âðеìеíè â èñòî÷íèêàõ óïîìèíàеòñя ãеîãðàôè÷е-
ñêîе íàçâàíèе «Àçеðáàйäæàí»?
3. Êàêèе çеìëè îõâàòûâàëà òеððèòîðèя Àòðîïàòеíñêîãî (Àäеð-
áàйãàí) ãîñóäàðñòâà? Îïðеäеëèòе.
4. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü íàñеëеíèя Àòðîïàòеíû.
5. Иç êàêèõ ïëеìеí ñîñòîяëî íàñеëеíèе Àòðîïàòеíû? Сîñ-
òàâüòе ñõеìó.
Население Атропатены

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Ðе-


ìеñëî è òîðãîâëя â Àòðîïàòеíе».

63
15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АТРОПАТЕНЫ
С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Селевкиды, битва при Магнезии, Рим—Атропатена—


Парфия

Атропатена и Селевкиды. Îäíèì èç ãîñó-


äàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñя ïîñëе ñìеðòè Àëеêñàí-
äðà Мàêеäîíñêîãî, áûëî ãîñóäàðñòâî Сеëеâêèäîâ.
В 223-ем году до н.э. ïðèøеäøèй ê âëàñòè â Се-
ëеâêèäñêîì ãîñóäàðñòâе Антиох III, ñ цеëüþ çà-
õâàòà òеððèòîðèй ñîñеäíèõ ãîñóäàðñòâ, íà÷àë
âîеííûе ïîõîäû. Îí ïîä÷èíèë ñеáе Àòðîïàòеíó.
Ê ýòîìó âðеìеíè â áàññейíе Сðеäèçеìíîãî ìîðя
îáðàçîâàëîñü ñèëüíîе Ðèìñêîе ãîñóäàðñòâî. Ðèì-
ñêîе ãîñóäàðñòâî ñòðеìèëîñü ðàñïðîñòðàíèòü ñâîþ
Поясните причи- âëàñòü íà îáøèðíûе òеððèòîðèè. И ïîýòîìó ìеæ-
ны восстановления äó Сеëеâêèäàìè è Ðèìñêèì ãîñóäàðñòâîì ïðîèñ-
Атропатенским
õîäèëè âîйíû.
государством своей
независимости. В 190-ом году до н.э. â ìеñòе÷êе Магнезия
ðèìëяíе ðàçãðîìèëè âîйñêà Сеëеâêèäîâ. Се-
ëеâêèäñêîе ãîñóäàðñòâî ðàñïàëîñü. Àòðîïàòеíà
âíîâü îáðеëà íеçàâèñèìîñòü.
Атропатено—парфянские, атропатено-римские
отношения. Ðàñïîëîæеííîе ïî ñîñеäñòâó ñ Àò-
ðîïàòеíîй Парфянское государство îáðàçî-
âàëîñü â ðеçóëüòàòе ðàñïàäà Сеëеâêèäñêîãî ãîñó-
äàðñòâà. Âî II âеêе äî í.ý. óæе óñèëèâøееñя Ïàð-
ôяíñêîе ãîñóäàðñòâî è Ðèì âеëè áîðüáó çà ãîñ-
ïîäñòâî â Ïеðеäíей Àçèè. Ïàðôèя è Àòðîïàòеíà
ñ÷èòàëè Ðèì óãðîçîй äëя ñâîей íеçàâèñèìîñòè.
Бîðüáà ïðîòèâ Ðèìà ñáëèçèëà Àòðîïàòеíó ñ Ïàð-
ôèей.
 ïеðâîй ïîëîâèíе I âеêà äî í.ý. çàâîеâàòеëü-
íàя ïîëèòèêà Ðèìà еùе áîëее óñèëèëàñü. Ðèì-
ñêèе âîйñêà âî ãëàâе ñ ïîëêîâîäцàìè Лукуллом
è Помпеем ñîâеðøèëè âîеííûе ïîõîäû íà Âîñ-
Какие общие ин- òîê. Õîòя âî âðеìя ýòèõ ïîõîäîâ Àòðîïàòеíà è
тересы сблизили ïîïàëà â çàâèñèìîñòü îò Ðèìà, íî ñòðàíîй óï-
Атропатену с Пар- ðàâëяëè íе ðèìñêèе íàìеñòíèêè, à ìеñòíûе ïðà-
фией?
âèòеëè.

64
 ñеðеäèíе I âеêà äî í.ý. âçàèìîîòíîøеíèя
ìеæäó Ðèìîì è Ïàðôèей еùе áîëее îáîñòðèëèñü.
 53-ем году до н.э. ïðîèçîøëà ïàðôяíî-ðèìñêàя
âîйíà. Ïàðôяíñêèе âîйñêà íàíеñëè ïîðàæеíèе «Римско-азербай-
ðèìëяíàì. Íà ïîëе áîя ïîãèáëî áîëее 20 òûñя÷ джанские отноше-
ðèìñêèõ âîèíîâ. Â ýòîй âîйíе Àòðîïàòеíà áûëà ния сегодня» —
íà ñòîðîíе Ïàðôèè. Äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê опишите.
Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî ïî ñâîей âîеííîй ìîùè Àòðî-
ïàòеíà î÷еíü ñèëüíàя ñòðàíà. Îíà ìîãëà âûñòà-
âèòü âî âðеìя ñðàæеíèя 10-òûñя÷íóþ êîííèцó è
40-òûñя÷íóþ ïеõîòó. Äëя òîãî âðеìеíè ýòî áûëà
î÷еíü áîëüøàя âîеííàя ñèëà.
Âîйíà ìеæäó Ðèìîì è Ïàðôèей íà ýòîì íе çà- Поясните фак-
êîí÷èëàñü. торы, способство-
вавшие победе ат-
 ñðàæеíèè, ïðîèçîøеäøеì ìеæäó ïàðôя-
ропатенцев над
íàìè è ðèìëяíàìè â 38-ом году до н.э., íà ýòîò римлянами.
ðàç ðèìëяíе îäеðæàëè ïîáеäó íà ïàðôяíàìè.
Ëеòîì 36-го года до н.э. ðèìñêèй ïîëêîâîäец
Антоний ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà Ïàðôèþ. Îä-
íàêî îí, ïî íеèçâеñòíûì ïðè÷èíàì, äâèíóë âîй-
ñêà íе â ñòîðîíó ñòîëèцû Ïàðôèè — Êòеñèôîíà,
à íà ñеâеð. Äâèãàяñü â ýòîì íàïðàâëеíèè, îí äîñ- Íàïàäеíèе
òèã Àòðîïàòеíû. Âîйñêà Àíòîíèя íàïàëè íà Àíòîíèя
íà Àòðîïàòеíó
îäèí èç ãîðîäîâ Àòðîïàòеíû — Ôðààñïó. Ôðààñïà

65
яâëяëàñü çèìíей ðеçèäеíцèей цàðя Àòðîïàòеíû.
Ãîðîä õîðîøî îáîðîíяëñя. Äëèòеëüíàя îñàäà ãî-
ðîäà íе äàëà íèêàêèõ ðеçóëüòàòîâ. Ðèìëяíе îò-
ñòóïèëè. Âî âðеìя ýòèõ ñðàæеíèй Àíòîíèй
Прокомментируй- ïîòеðяë îêîëî 35 òûñя÷ âîèíîâ è âûíóæäеí áûë
те взаимоотноше-
ния между Атропа-
ïîêèíóòü Àòðîïàòеíó.
теной и Парфией в Â êîíце I âеêà äî í.ý âçàèìîîòíîøеíèя ìеæ-
конце I века до н.э. äó Àòðîïàòеíîй è Ïàðôèей óõóäøèëèñü. Ïàðôèя
ñòðеìèëàñü ïîä÷èíèòü ñеáе Àòðîïàòеíó.  òàêèõ
óñëîâèяõ Àòðîïàòеíà ñòàëà íàëàæèâàòü äðóæе-
ñòâеííûе îòíîøеíèя ñ Ðèìîì.
Íî íеñìîòðя íà âñе ýòè óñèëèя, Ïàðôèя íе
Поясните внеш- îñòàâëяëà ñâîèõ íàìеðеíèй ïî óäеðæàíèþ Àòðî-
нюю политику Ат- ïàòеíû â ñôеðе ñâîеãî âëèяíèя. Â 20-ом году н.э.
ропатены. Àòðîïàòеíà ïîïàëà ïîä âëàñòü Ïàðôèè (äèíàñòèè
Àðøàêèäîâ). Âïëîòü äî ïàäеíèя Ïàðôèè Àòðîïà-
òеíà íàõîäèëàñü ïîä âëàñòüþ ýòîãî ãîñóäàðñòâà.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàê îáðàçîâàëîñü ãîñóäàðñòâî Сеëеâêèäîâ?


2. Êàêèì îáðàçîì Àòðîïàòеíà èçáàâèëàñü îò ñеëеâêèäñêîãî ãíеòà?
3. Меæäó êàêèìè âîйñêàìè ïðîèçîøëà áèòâà ïðè Мàãíеçèè?
Îïðеäеëèòе.
4. Ïî÷еìó Ïàðôèя è Àòðîïàòеíà ñ÷èòàëè Ðèì óãðîçîй äëя
ñеáя? Ïîяñíèòе.
5. Êàêèìè áûëè àòðîïàòеíî-ðèìñêèе îòíîøеíèя â ïеðâîй ïî-
ëîâèíе I âеêà äî í.ý.?
6. Ïðîêîììеíòèðóйòе ïîñëеäñòâèя íàïàäеíèя ðèìëяí íà Ôðà-
àñïó.
7. Чеì çàâеðøèëèñü àòðîïàòеíî-ïàðôяíñêèе îòíîøеíèя?
8. Ïеðеïèøèòе òàáëèцó â òеòðàäü è çàïîëíèòе.
Атропатена
Период
Территория Население Союзники Враги
существования

Соберите материал о взаимоотношениях Атропатены с


соседними государствами, выступите с презентацией.

66
16. КУЛЬТУРА АТРОПАТЕНЫ

Города Атропатены, зороастризм — огнепоклонство,


«Авеста», маг

Города.  ñî÷èíеíèяõ Страбона, Плутарха,


Птолемея è äðóãèõ äðеâíеãðе÷еñêèõ è ðèìñêèõ
àâòîðîâ ñîäеðæàòñя ñâеäеíèя î ãîðîäàõ Àòðîïà-
òеíû. Âûяâëеííûе ïðè àðõеîëîãè÷еñêèõ ðàñêîï-
êàõ íàõîäêè ñâèäеòеëüñòâóþò î ñóùеñòâîâàíèè
íà òеððèòîðèè Àòðîïàòеíû áîãàòûõ ïàìяòíèêîâ Какие города в
ìàòеðèàëüíîй êóëüòóðû. Îòíîñèòеëüíî õîðîøî â Атропатене — Юж-
àðõеîëîãè÷еñêîì îòíîøеíèè èçó÷еíà ñòîëèцà ном Азербайджане
ñòðàíû — ãîðîä Ãàçàêà. Âûяâëеííûе çäеñü îáùе- сегодня известны
как центры ремес-
ñòâеííûе çäàíèя, æèëûе äîìà, õðàìû ñîçäàþò ла и торговли? От-
ïðеäñòàâëеíèе î êóëüòóðе ãðàäîñòðîèòеëüñòâà, метьте на карте.
ðеëèãèîçíûõ ïðеäñòàâëеíèяõ íàñеëеíèя. Â Àò-
ðîïàòеíе áûëè òàêèе ãîðîäà, êàê Газака, Фрааспа,
Фанааспа, Агназана.
Ãîðîäà ñòðîèëèñü íà êàðàâàííûõ ïóòяõ è âî-
êðóã áîëüøèõ õðàìîâ. Íеêîòîðûе ãîðîäà áûëè
îñíîâàíû îòäеëüíûìè цàðяìè. Ãîðîæàíе çàíè-
ìàëèñü ðеìеñëîì è òîðãîâëей, à â ïðèãîðîäàõ —
çеìëеäеëèеì è ñêîòîâîäñòâîì. Опишите архи-
Архитектура. Ãîðîäà çàíèìàëè îáøèðíóþ тектуру Атропа-
òеððèòîðèþ è áûëè ãóñòîíàñеëеííûìè. Мîùíûе тены.
îáîðîíèòеëüíûе ñòеíû çàùèùàëè ãîðîäà îò íà-
ïàäеíèй âðàãîâ. Â Àòðîïàòеíе â ñòðîèòеëüñòâе
çäàíèй èñïîëüçîâàëè êàìеíü, ñûðцîâûй è îáîæ-
æеííûй êèðïè÷è, äðеâеñèíó. Ïðè âîçâеäеíèè
îáùеñòâеííûõ çäàíèй øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü
äеðеâяííûе êîëîííû. Êîëîííû óñòàíàâëèâàëèñü
íà êðóïíûõ êàìеííûõ ïîñòàìеíòàõ. Êðîâëè çäà-
íèй áûëè ïëîñêèìè èëè àðî÷íûìè, ïîêðûòû ÷е-
ðеïèцей.
Эллинская* культура и ее влияние на культуру Поясните боль-
шое влияние грече-
Атропатены. Çîä÷èе Àòðîïàòеíû õîðîøî áûëè
ской культуры на
çíàêîìû ñ àðõèòеêòóðîй ñîñеäíèõ ñòðàí. Â ñòðîè- культуру Атропа-
òеëüñòâе çäàíèй ÷еòêî ïðîñëеæèâàеòñя âëèяíèе тены.
ãðе÷еñêîй êóëüòóðû.

* Эллины — ñàìîíàçâàíèе äðеâíèõ ãðеêîâ.

67
Иñïîëüçîâàíèе черепицы* â êà÷еñòâе ñòðîè-
òеëüíîãî ìàòеðèàëà òàêæе яâëяëîñü ñëеäñòâèеì
âëèяíèя ãðе÷еñêîй êóëüòóðû.
Íàä âõîäîì ó ìîíóìеíòàëüíîãî àðõèòеêòóð-
íîãî ïàìяòíèêà, âûðóáëеííîãî â ìеñòе÷êе Ке-
рифто, âûñе÷еíà íàäïèñü íà ãðе÷еñêîì яçûêе. Â
íей ñîîáùàеòñя, ÷òî õðàì ïîñâяùеí ãеðîþ ãðе÷е-
ñêîй ìèôîëîãèè Гераклу.
Религия. Íàñеëеíèе Àòðîïàòеíû èñïîâеäî-
âàëî ðеëèãèþ, îñíîâàííóþ Зороастром, — зоро-
астризм èëè огнепоклонство. Æðецà ðеëèãèè
îãíеïîêëîíñòâà íàçûâàëè магом. Сîãëàñíî ñâя-
ùеííîй êíèãе ðеëèãèè çîðîàñòðèçìà «Авесте»,
â ìèðе äâе ñèëû — Äîáðî (Ахурамазда) è Çëî
(Ахриман) âе÷íî áîðþòñя äðóã ñ äðóãîì.  ýòîй
áîðüáе, êàê áû òяæеëà îíà íè áûëà, Äîáðî ïî-
Çîðîàñòð áеæäàеò Çëî.
Îãíеïîêëîííèêè ñ÷èòàëè îãîíü ñâяùеííûì.
Îíè çàæèãàëè îãîíü â õðàìàõ è íе äàâàëè еìó
ïîãàñíóòü.
Ïî êàíîíàì ýòîй ðеëèãèè, êðîìе îãíя, ñâя-
ùеííûìè ñ÷èòàëèñü òàêæе çеìëя è âîäà. Îäèí
Расскажите о ре-
лигиозных взгля- èç ãëàâíûõ õðàìîâ çîðîàñòðèçìà íàõîäèëñя â ñòî-
дах атропатенцев. ëè÷íîì ãîðîäе Ãàçàêе. Эòîò õðàì ñîõðàíяë ñâîþ

Сâяòèëèùе
çîðîàñòðèйцеâ

* Черепица — ãëèíяíàя ïëèòà äëя ïîêðûòèя êðûøè äîìîâ.

68
çíà÷èìîñòü âïëîòü äî ðàñïðîñòðàíеíèя è óêðеï-
ëеíèя èñëàìñêîй ðеëèãèè. Öеðеìîíèя êîðîíàцèè
ñàñàíèäñêèõ цàðей ïðîâîäèëàñü â äеíü ïðàçä-
íèêà Íîâðóç â ýòîì õðàìе. Ïîçæе ðеëèãèя îãíе- Поясните сущ-
ïîêëîíñòâà áûëà âûòеñíеíà ðеëèãèяìè еäèíîáî- ность религии зо-
æèя. роастризма.

Ïî ïðеäàíèþ, ïеðâè÷íûй âàðèàíò «Àâеñòû»,


íàïèñàííûй íà 12 òûñя÷àõ áû÷üèõ øêóð, áûë
óíè÷òîæеí â 330-ом году до н.э. ïðè ïîäæîãе
Àëеêñàíäðîì Мàêеäîíñêèì äâîðцà àõеìеíèä-
ñêèõ цàðей â Ïеðñîïîëе. Â III—VII âеêàõ, â ïе-
ðèîä ïðàâëеíèя äèíàñòèè Сàñàíèäîâ, «Àâеñ-
òà» âíîâü áûëà âîññòàíîâëеíà. Ôðàíцóçñêèй
ó÷еíûй Анкетил Дюперрон ïеðеâеë ее íà
ôðàíцóçñêèй яçûê, ïîñëе ÷еãî «Àâеñòà» ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü â Еâðîïе. Â íàñòîяùее âðеìя
ñàìûе êðóïíûе îáùèíû çîðîàñòðèçìà íàõîäяòñя
â Иíäèè (ïàðñû) è Иðàíе (ãеáðû). Сîææеíèе äâîðцà Àõеìеíèäîâ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàêèе ãîðîäà ñóùеñòâîâàëè â Àòðîïàòеíе?


2. Ãäе ñòðîèëèñü ãîðîäà â Àòðîïàòеíе?
3. Êàêóþ ðеëèãèþ èñïîâеäîâàëè àòðîïàòеíцû?
4. Чòî âû çíàеòе î ðеëèãèè îãíеïîêëîíñòâà? Ïðîêîììеí-
òèðóйòе.
5. Êàêàя òîðæеñòâеííàя цеðеìîíèя ïðîâîäèëàñü â õðàìе
îãíеïîêëîíñòâà â Ãàçàêе? Îïèøèòе.
6. Äî êàêîãî âðеìеíè ñîõðàíяëà ñâîþ çíà÷èìîñòü ðеëèãèя
çîðîàñòðèçìà — îãíеïîêëîíñòâî?

Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è íàïèøèòе ýññе î êóëüòóðе Àò-


ðîïàòеíû.

69
Проверь себя
1. Êàêîâû áûëè ïîñëеäñòâèя ïîä÷èíеíèя Мàííû âëàñòè Мèäèè?
2. Àõеìеíèäñêîе ãîñóäàðñòâî áûëî ïîäеëеíî íà ñàòðàïèè. Îáúяñíèòе
çíà÷еíèе ýòîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äеëеíèя äëя íèõ.
3. Ïðîêîììеíòèðóйòе îòíîøеíèя ìеæäó Àòðîïàòîì è Àëеêñàíäðîì.
4. Ïî÷еìó Àòðîïàòеíó òàêæе íàçûâàëè «Àòðîïàòñêîй Мèäèей»?
5. Îïèøèòе ãеîãðàôè÷еñêîе ïîëîæеíèе Àòðîïàòеíû è ïîêàæèòе íà
êàðòе.
6. Çà ñêîëüêî ëеò äî îáðàçîâàíèя Àòðîïàòеíñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëî
îáðàçîâàíî Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî?
7. Îïðеäеëèòе èñòîðè÷еñêèе óñëîâèя îáðàçîâàíèя Àòðîïàòеíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà.
8. Îòêóäà ìû ÷еðïàеì èíôîðìàцèþ î íàñеëеíèè Àòðîïàòеíû, ее õî-
çяйñòâеííîй æèçíè è îòíîøеíèяõ ñ ñîñеäíèìè ãîñóäàðñòâàìè?
9. Êàêóþ ðеëèãèþ èñïîâеäîâàëî íàñеëеíèе Àòðîïàòеíû?
10. Â êàêèõ óñëîâèяõ îáðàçîâàëîñü ãîñóäàðñòâî Сеëеâêèäîâ?
11. Êàêèе ãîðîäà ñóùеñòâîâàëè íà êàðàâàííûõ ïóòяõ, ïðîõîäèâøèõ
ïî òеððèòîðèè Àòðîïàòеíû?
12. Ïî÷еìó íà òеððèòîðèè Àòðîïàòеíû áûëè íàйäеíû ìîíеòû, ÷еêà-
íеííûе îò èìеíè Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî?
13. Êîãäà Àòðîïàòеíà ïîïàëà ïîä âëàñòü Сеëеâêèäîâ?
14. Чòî áûëî ïðè÷èíîй âîйíû ìеæäó Сеëеâêèäàìè è Ðèìñêèì ãîñó-
äàðñòâîì?
15. Êàêîâû áûëè ðеçóëüòàòû ïàðôяíî-ðèìñêèõ âîйí 53-ãî ãîäà äî
í.ý. è 36-ãî ãîäà äî í.ý.?
16. Êòî âîçãëàâëяë âîеííûе ïîõîäû ðèìëяí íà Âîñòîê?
17. Êàêîй ñëеä îñòàâèëà ýëëèíñêàя êóëüòóðà íà êóëüòóðе Àòðîïà-
òеíû?
18. Â êàêîì ãîðîäе Àòðîïàòеíû íàõîäèëñя ðеëèãèîçíûй õðàì?
19. Íà ÷еì áûëà íàïèñàíà «Àâеñòà»?
20. Êàêèì îáðàçîì «Àâеñòà» ðàñïðîñòðàíèëàñü â Еâðîïе?
21. Чòî ñ÷èòàëè ñâяùеííûì çîðîàñòðèйцû?

70
17. ОБРАЗОВАНИЕ АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Кавказская Албания, леги, кадусии, каспии, утии,


амарды, гаргары, храм Луны

Население. Íàñеëеíèе Àëáàíèè ïðеäñòàâëяëî


ñîáîй îáúеäèíеíèе òþðêîяçû÷íûõ è êàâêàçî-
яçû÷íûõ ïëеìеí. Сðеäè ýòèõ ïëеìёí албаны ñî-
ñòàâëяëè áîëüøèíñòâî.  èñòî÷íèêàõ îòìе÷àеòñя, Определите пле-
мена, составлявшие
÷òî â Àëáàíèè æèëè ïëеìеíà, ãîâîðèâøèе íà 26 население древней
яçûêàõ. Теððèòîðèþ Àëáàíèè, êðîìе àëáàí, íà- Албании.
ñеëяëè леги, кадусии, каспии, утии, гаргары è
äðóãèе ïëеìеíà.
Иç ñîîáùеíèй Сòðàáîíà яñíî âèäíî, ÷òî Àëáà-
íèя яâëяëàñü цеíòðàëèçîâàííûì ãîñóäàðñòâîì.
Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî «íûíе àëáàíñêèìè ïëеìе- Определите на сов-
íàìè ïðàâèò îäèí цàðü. À ðàíüøе ó êàæäîãî ременной карте тер-
риторию Албании.
ïëеìеíè áûë ñâîй цàðü».

Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî â III âеêе äî í.ý.

71
 íàñòîяùее âðеìя â Àçеðáàйäæàíе ïðîæè-
âàþò òàêæе êàâêàçîяçû÷íûе ýòíîñû. Эòî — óäèíû,
êîòîðûе æèâóò â ñеëеíèè Íèäæ Ãàáàëèíñêîãî
Äðеâíеãðе÷еñêèй ðàйîíà, õûíàëûãè — â ñеëеíèè Õûíàëûã è áóäóãè
èñòîðèê Сòðàáîí ïè-
ñàë, ÷òî ðеêà Êóðà, — â ñеëеíèè Бóäóã Ãóáèíñêîãî ðàйîíà.
ïðîòеêàя ïî òеððè- Территория. Îäíèì èç íеçàâèñèìûõ ãîñó-
òîðèè Àëáàíèè, âïà- äàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñя ïîñëе ðàñïàäà èìïеðèè
äàëà â ìîðе, à òàêæе Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî, áûëî Àëáàíñêîе ãîñó-
ñîîáùàë î òîì, ÷òî äàðñòâî. Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî îáðàçîâàëîñü в
îáëàñòü Êàñïèàíà
конце IV — начале III веков до н.э.
âõîäèëà â ñîñòàâ Àë-
áàíèè. Êàñïèйñêîе Àëáàíû æèëè íà òеððèòîðèè ìеæäó Иáеðèей
ìîðе íàçûâàëîñü òàê- (Ãðóçèя) è Êàñïèйñêèì ìîðеì. Íà ñеâеðе ýòà òеð-
æе Àëáàíñêèì ìîðеì. ðèòîðèя îãðàíè÷èâàëàñü Êàâêàçñêèìè ãîðàìè, à
íà þãе ãðàíè÷èëà ñ Àòðîïàòеíîй.
 ñîñòàâ òеððèòîðèè
Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà
âõîäèëè òеððèòîðèè ñîâðе-
ìеííîй Азербайджан-
ской Республики, нынеш-
ней Армении (Западного
Азербайджана), южных
районов Дагестана и Ала-
занская (Ганыхская) до-
лина Грузии.
Общественный и поли-
тический строй Албании.
 Àëáàíèè ãîðîäà áûëè
îêðóæеíû ìîùíûìè îáî-
ðîíèòеëüíûìè ñòеíàìè.
Íеêîòîðûе æèëûе
Äðеâíèе êðеïîñòíûе
ñòеíû (селение
äîìà áûëè áîëее ïðîñòîðíûìè, ïðè èõ ñòðîèòеëü-
Чухур, Габала) ñòâе èñïîëüçîâàëèñü ñûðцîâûй è îáîææеííûй
êèðïè÷è, òеñàíûй êàìеíü.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè ðàçëè÷àëîñü ïî ñâîеìó ñî-
цèàëüíîìó ïîëîæеíèþ. Êðîâëè äîìîâ áîãàòûõ
ëþäей áûëè ïîêðûòû ÷еðеïèцей. Äîìà æе áеä-
íяêîâ ñòðîèëèñü èç ñûðцîâîãî — íеîáîææеííîãî
êèðïè÷à, êðûøè ïîêðûâàëè çеìëяíîй îáñûïêîй
Опишите расслое- è êàìûøîì.
ние среди населе-
Äî ïðèíяòèя õðèñòèàíñòâà è èñëàìñêîй ðеëè-
ния Албании.
ãèè âî âðеìя çàõîðîíеíèя â ìîãèëó âìеñòе ñ
óìеðøèì êëàëè îäеæäó, ïîñóäó, îðóäèя òðóäà,
îðóæèе, ïðеäìеòû óêðàøеíèя.

72
 ìîãèëû, ïðèíàäëеæàâøèе ïðеäñòàâèòеëяì Социальное положение
населения
áîãàòîãî ñîñëîâèя íàñеëеíèя, êëàëè òàêæе çîëî- Албании
òûе è ñеðеáðяíûе ïðеäìеòû óêðàøеíèя. 1-ое сословие
Öàðü, ãëàâíîêîìàíäóþùèй àðìèей è ïðàâè- * царь
òеëè, ðеëèãèîçíûе ñëóæèòеëè (æðецû) ïðèíàä- * главнокоман дую -
ëеæàëè ê âûñøеìó ñîñëîâèþ. Ïîñëе цàðя â щий армией
* правители
Àëáàíèè ñàìûì âëèяòеëüíûì ëèцîì áûë æðец
õðàìà Ëóíû. Ïîñëе íèõ îïðеäеëеííîе ïîëîæеíèе 2-ое сословие

çàíèìàëè âîеííûе. * религиозные слу-


жители
Те, êòî çàíèìàëñя ñеëüñêèì õîçяйñòâîì, ðе-
ìеñëîì è òîðãîâëей, áûëè ñâîáîäíûìè ëþäüìè. 3-е сословие

 õîçяйñòâàõ цàðя è âûñøеãî ñîñëîâèя, à * военные


òàêæе â íеêîòîðûõ îòðàñëяõ ðеìеñëà èñïîëüçî- 4-ое сословие
âàëñя òðóä ðàáîâ. Íî íеñìîòðя íà ýòî, â Àëáàíèè
* люди, занятые в
ðàáîâëàäеëü÷еñòâî íе áûëî òàê ðàçâèòî, êàê â ãî- хозяйстве
ñóäàðñòâàõ Âîñòîêà.
Íàñеëеíèе Àëáàíèè áûëî âîèíñòâеííûì, îò-
âàæíûì. Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî àëáàíñêèе âîèíû
îáëà÷àëèñü â äîñïеõè, íàäеâàëè íà ãîëîâû øëеì,
âîîðóæàëèñü ëóêîì è ñòðеëàìè, êèíæàëîì,
êîïüеì, ìе÷îì è áîëüøèì îâàëüíûì ùèòîì. Определите со-
циальное положе-
ние населения Ал-
бании.

Îáðàçцû îðóæèя
(Агсу) Бðîíçîâûй øëеì
(Габала)

73
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Íàçîâèòе ïëеìеíà, íàñеëяâøèе òеððèòîðèþ Àëáàíèè.


2. Â êàêèõ óñëîâèяõ îáðàçîâàëîñü Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî?
3. Íà êàêèõ òеððèòîðèяõ æèëè àëáàíû? Ïîêàæèòе íà êàð-
òе.
4. Êàêèе ñâеäеíèя ñîîáùàеò äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê Сòðà-
áîí îá Àëáàíèè?
5. Êàê óïðàâëяëîñü ãîñóäàðñòâî â Àëáàíèè?
6. Íà êàêèе ñîñëîâèя äеëèëîñü íàñеëеíèе? Îïèøèòе.
7. Ïеðе÷еðòèòе òàáëèцó â òеòðàäü è çàïîëíèòе.

Древняя Албания
Õîçяйñòâеí-
Îáðàçîâàíèе Теððèòîðèя Íàñеëеíèе Óïðàâëеíèе
íàя æèçíü

Сîñòàâüòе òеêñò íà òеìó «Ðàññëîеíèе íàñеëеíèя â Àë-


áàíèè».

74
18. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
НАСЕЛЕНИЯ АЛБАНИИ. ГОРОДА

Ручная мельница, клады монет, Кабалака, Айниана,


Анариака

Занятия населения. Äðеâíеãðе÷еñêèе è ðèì-


ñêèе àâòîðû ïèñàëè î ÷ðеçâû÷àйíîй ïëîäîðîäíî-
ñòè çеìеëü è ãóñòîíàñеëеííîñòè Àëáàíèè.
Àëáàíû çàíèìàëèñü çеìëеäеëèеì, ñàäîâîäñò- Расскажите о
âîì, áàõ÷еâîäñòâîì, âèíîãðàäàðñòâîì, ñêîòîâîä- развитии хозяй-
ñòâîì, âûðàùèâàëè я÷ìеíü, ïøеíèцó, ïðîñî. ства в Албании.
Õëеá æàëè æеëеçíûìè ñеðïàìè, ìîëîòèëè äеðе-
âяííûìè ìîëîòèëüíûìè äîñêàìè. Çàïàñû çеðíà
õðàíèëè â áîëüøèõ êеðàìè÷еñêèõ êóâøèíàõ,
â ñïецèàëüíûõ яìàõ. Çеðíîâûе êóëüòóðû â îñ-
íîâíîì ìîëîëè êàìеííûìè ëàäüеâèäíûìè çеðíî-
òеðêàìè. Ïîëüçîâàëèñü òàêæе è ðó÷íûìè ìеëü-
íèцàìè.
Íà÷èíàя с первых веков нашей эры â Àëáàíèè
ñòàëè ïîëüçîâàòüñя è âîäяíûìè ìеëüíèцàìè.
Îñîáîе ìеñòî â õîçяйñòâе çàíèìàëè âèíîãðàäàð-
ñòâî è âèíîäеëèе. Æеëеçíûй ñеðï
 Àëáàíèè ðàçâîäèëè ìíîãî÷èñëеííûе ñòàäà
êðóïíîãî è ìеëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà, òàáóíû ëîøà-
äей.
 âîеííîì äеëе øèðîêî èñïîëüçîâàëè âеðõî- Äðеâíеðèìñêèй
âûõ ëîøàäей. Бûëè ñîçäàíû êîííûе îòðяäû. àâòîð Эëèàí ïèñàë:
Âàæíîе ìеñòî â õîçяйñòâеííîй æèçíè çàíèìà- «Я ñëûøàë, ÷òî êàñ-
ëî ðûáîëîâñòâî. Иç ðûáüеãî æèðà ãîòîâèëè ñìà- ïèè ëîâяò ðûáó, ñî-
çî÷íîе ìàñëî, à èç âíóòðеííîñòей — ñïецèàëüíûй ëяò, ñóøàò èõ, ïîòîì
íà âеðáëþäàõ äîñòàâ-
êëей. ëяþò â äðóãèе ãîðî-
Ремесло и торговля. Âî âðеìя àðõеîëîãè÷е- äà. Íà çеìëяõ Êàñ-
ñêèõ ðàñêîïîê, ïðîâîäèìûõ íà òеððèòîðèè Àë- ïèя еñòü áîëüøîе îçе-
áàíèè, áûëè íàйäеíû ìíîãî÷èñëеííûе îðóäèя ðî (èìееòñя â âèäó
òðóäà, îðóæèе, ïðеäìеòû áûòà, óêðàøеíèя è äð. Êàñïèйñêîе ìîðе).
Тàì âîäяòñя êðóïíûе
 àëáàíñêèõ ãîðîäàõ áûëè ðàçâèòû ðàçëè÷- ðûáû ïîä íàçâàíèеì
íûе îòðàñëè ðеìеñëà. Ïðîôеññèîíàëüíûе ìàñòе- «îñòðîíîñ». Êàñïèè
ðà â îñíîâíîì ðàáîòàëè â ãîðîäñêèõ ìàñòеðñêèõ. èõ ëîâяò, ïîòîì, íà-
Íàëè÷èе â Àëáàíèè áîãàòûõ ìеñòíûõ ðóäíûõ ãðóçèâ íà âеðáëþäîâ,
çàëеæей ñîçäàëî ïî÷âó äëя ðàçâèòèя îòðàñëè ìе- âеçóò â Эêáàòàíó. Иç
æèðà ýòèõ ðûá ãîòî-
òàëîîáðàáîòêè. Мàñòеðà èçãîòàâëèâàëè ðàçëè÷-
âяò ìàçè».

75
íûе âèäû îðóæèя (äîñïеõè, ìе÷è,
êèíæàëû, íàêîíе÷íèêè ñòðеë è
êîïèй), îðóäèя òðóäà (òîïîðû, íî-
æè, ñеðïû, íîæíèцû è äð.), ïðеä-
ìеòû óêðàøеíèя (êîëüцà, ñеðüãè,
áðàñëеòû, áóñû è äð.).
 Àëáàíèè òàêæе áûëî ðàçâèòî
ãîí÷àðíîе äеëî. Ðàñêîïêè ïîêà-
çûâàþò, ÷òî â õîçяйñòâеííîй æèç-
Ïðеäìеò óêðàøеíèя íè è áûòó íàñеëеíèя áûëè øèðîêî ðàñïðîñòðàíе-
— áóñû
íû êеðàìè÷еñêèе èçäеëèя. Мàñòеðà èçãîòàâëèâàëè
èç ãëèíû ñòðîèòеëüíûе ìàòеðèàëû (÷еðеïèцó,
êèðïè÷è), ðàçëè÷íóþ ïîñóäó, ôèãóðû ÷еëîâеêà
è æèâîòíûõ è îáæèãàëè èõ â ãîí÷àðíûõ ïе÷àõ.
Ãëèíяíóþ ïîñóäó îíè óêðàøàëè èçîáðàæеíèяìè
÷еëîâеêà, æèâîòíûõ, ïòèц, ðàñòеíèй èëè ãеîìеò-
Определите раз- ðè÷еñêèìè ôèãóðàìè. Íà÷èíàя ñ ïеðâûõ âеêîâ
витые отрасли ре-
месла в Албании.
íàøей ýðû, â Àëáàíèè ïðîèçâîäèëè ñîñóäû èç
ìеñòíîãî ñòеêëà.
С îáðàçîâàíèеì ãîñó-
äàðñòâà â Àëáàíèè ïîя-
âèëèñü печати. Ïе÷àòè
èçãîòàâëèâàëè â ôîðìе
ïеðñòíей è íîñèëè íà
ïàëüцàõ êàê óêðàøе-
íèе. Íà êàìíяõ ýòèõ
ïеðñòíей—ïе÷àòей áûëè
âûãðàâèðîâàíû ðèñóíêè
ðеëèãèîçíîãî ñîäеðæà-
íèя. Ïе÷àòяìè óòâеðæ-
äàëè äîêóìеíòû, îïе÷à-
òûâàëè äâеðè è ñîñóäû,
íàïîëíеííûе ðàçëè÷íû-
ìè ïðîäóêòàìè.
Ãëèíяíûе ñîñóäû
 Àëáàíèè ðàçâèâàëîñü è òêà÷еñòâî. Тêà÷è
ïîëüçîâàëèñü íèòяìè, èçãîòîâëеííûìè èç øеðñ-
òè îâец è âеðáëþäîâ.
Êðàñèëüíîе äеëî, êîæеâíè÷еñòâî, ïëîòíè÷еñòâî,
ïîðòíяæíè÷еñòâî, ñàïîæíîе ìàñòеðñòâî è äðóãèе
îòðàñëè ðеìеñëà, ñóùеñòâîâàâøèе â Àëáàíèè,
óäîâëеòâîðяëè ïîâñеäíеâíûй ñïðîñ íàñеëеíèя.
Äî îáðàçîâàíèя ãîñóäàðñòâà íàñеëеíèе â îñíîâíîì
çàíèìàëîñü òîðãîâëей â ôîðìе íàòóðàëüíîãî îáìеíà.

76
Определите уровень развития тор-
говли в Албании.

Ïîñëе îáðàçîâàíèя ãîñóäàðñò-


âà âíóòðеííяя è âíеøíяя òîð-
ãîâëя çíà÷èòеëüíî ðàñøèðèëàñü.
 Àëáàíñêîì ãîñóäàðñòâе â
òîðãîâëе øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü
ìîíеòû. Íàйäеííûе â Øàìàõе,
Ãàáàëе êëàäû ñеðеáðяíûõ ìîíеò
ñâèäеòеëüñòâóþò î òîì, ÷òî àë-
áàíû â òîðãîâëе ïîëüçîâàëèñü
ìîíеòàìè.
Íàйäеííûе íà òеððèòîðèè Àë-
áàíèè ñàìûе äðеâíèе серебряные
монеты были чеканены от
имени Александра Македон-
ского. Ïîñêîëüêó ïðèâîçíûе ìî-
íеòû íе ìîãëè óäîâëеòâîðèòü ñïðîñ â òîðãîâëе, ñ Мîíеòû, èñïîëüçóе-
ìûе â Àëáàíèè
первой половины III века до н.э. â Àëáàíèè íà-
(III век до н.э.)
÷àëè ÷еêàíèòü ìîíеòû ïî îáðàçцàì ìîíеò Àëеê-
ñàíäðà Мàêеäîíñêîãî. Â ñòðàíе â óïîòðеáëеíèè
áûëè òàêæе è ìîíеòû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Города. Ïеðâè÷íûе óñ-
ëîâèя äëя âîçíèêíîâе-
íèя ãîðîäîâ â Àëáàíèè
áûëè ñîçäàíû в середине
I тысячелетия до н.э. Â
âîçíèêíîâеíèè ãîðîäîâ
âàæíóþ ðîëü ñûãðàëî
ðàçâèòèе ðеìеñëà è òîð-
ãîâëè. Äðеâíèе ãîðîäà
ñòðîèëèñü íà êàðàâàííûõ
ïóòяõ, âîêðóã ðеëèãèîç-
íûõ цеíòðîâ (õðàìîâ),
îíè òàêæе áûëè îñíîâà-
íû îòäеëüíûìè цàðяìè. Îñòàòêè ñòеíû
àëáàíñêîãî ãîðîäà
Äëя ãîðîäîâ âûáèðàëèñü âûãîäíûе â ãеîãðàôè÷е- (Галатепе.
ñêîì îòíîøеíèè ìеñòà, äëя çàùèòû îò íàïàäе- Гарабаг)

77
íèя âðàãîâ âîêðóã íèõ âîçâîäèëè îáîðîíèòеëü-
íûе êðеïîñòíûе ñòеíû è ðûëè ãëóáîêèе ðâû.
 ñâîеì ñî÷èíеíèè Сòðàáîí óïîìèíàеò íàçâà-
íèя àëáàíñêèõ ãîðîäîâ Айниана è Анариака.
Расскажите об Ðèìñêèй àâòîð Плиний ïèñàë, ÷òî ãëàâíûì ãî-
албанских городах.
ðîäîì Àëáàíèè яâëяеòñя Кабалака (íûíеøíяя
Ãàáàëà). Клавдий Птолемей ñðеäè 29 ãîðîäîâ è
êðóïíûõ íàñеëеííûõ ïóíêòîâ Àëáàíèè îòìе÷àеò
òàêæе Ãàáàëó è Øàìàõó. Â Мèíãя÷еâèðе, Ãàáà-
ëе, Øàìàõе, Äеðáеíòе, Тîðïàããàëе è äðóãèõ
ãîðîäñêèõ ìеñòíîñòяõ áûëè ïðîâеäеíû àðõеî-
Опишите совре- ëîãè÷еñêèе ðàñêîïêè. Íà îñíîâе íàйäеííîãî â
менный город Га- ýòèõ ãîðîäèùàõ áîãàòейøеãî ìàòеðèàëà áûëà
балу.
èçó÷еíà ãîðîäñêàя êóëüòóðà Àëáàíèè.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îïèøèòе õîçяйñòâеííóþ æèçíü àëáàí.


2. Êàê áûëà ðàçâèòà îòðàñëü ìеòàëëîîáðàáîòêè â Àëáà-
íèè?
3. Êîãäà ïîяâèëèñü ïе÷àòè?  êàêèõ цеëяõ îíè èñïîëüçî-
âàëèñü?
4. Êàêèе еùе îòðàñëè ðеìеñëà áûëè ðàçâèòû â Àëáàíèè?
Ïðîêîììеíòèðóйòе.
5. Êàêèе íîâøеñòâà ïðîèçîøëè â ðàçâèòèè òîðãîâëè?
6. Êàêèе èñòî÷íèêè ñûãðàëè ðîëü â èçó÷еíèè ãîðîäñêîй
êóëüòóðû Àëáàíèè? Ïîяñíèòе.

Сðàâíèòе ñõîæèе è îòëè÷èòеëüíûе ÷еðòû õîçяйñòâеí-


íîй æèçíè íàñеëеíèя Àòðîïàòеíñêîãî è Àëáàíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâ.

78
19. БОРЬБА АЛБАН ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ
ЗАХВАТЧИКОВ
Помпей, Оройс, Козис, Гобустанская надпись, ката-
комбы

Âî II âеêе äî í.ý. Ðèì ïðеâðàòèëñя â ñàìîе ìî-


ãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî â áàññейíе Сðеäèçеì-
íîãî ìîðя. Ðèìëяíе ñòðеìèëèñü çàõâàòèòü òеððè-
òîðèþ Àëáàíèè è ïîáеðеæüе Êàñïèйñêîãî ìîðя.
Эòî áûëî ñâяçàíî ñ òеì, ÷òî òîðãîâûй ïóòü, ñîе- Расскажите о
äèíяâøèй Иíäèþ ñ ïîáеðеæüеì Чеðíîãî ìîðя, причине нападения
ïðîõîäèë ïî ýòîй òеððèòîðèè. римлян на Алба-
нию и результате
С ýòîй цеëüþ ðèìñêèй ïîëêîâîäец Ïîìïей ñî- сражений между
âеðøèë íàïàäеíèе íà Àëáàíèþ. Àëáàíû îêàçàëè ними.
ñîïðîòèâëеíèе âîйñêàì Ïîìïея. Âñòóïèâøèй íà
çеìëè Àëáàíèè Ïîìïей âûíóæäеí áûë ïеðеçèìî-
âàòü â äîëèíе ðеêè Êóðû. Îí ðàñïîëîæèë ñâîþ
àðìèþ â òðеõ ïóíêòàõ. Îäíó èç ýòèõ ÷àñòей àð-
ìèè îí âîçãëàâëяë ñàì, à äðóãèìè êîìàíäîâàëè
еãî ïîìîùíèêè.
Àëáàíñêèй цàðü Оройс ïðèíяë ðеøеíèе îäíî-
âðеìеííî íàïàñòü íà âñе òðè âîеííûõ ëàãеðя ðèì-
ëяí. Â ýòîì ñðàæеíèè àðìèя àëáàí ñîñòîяëà èç Опишите сраже-
ние у реки Ганых.
40 òûñя÷ âîèíîâ.
 декабре 66-го года до н.э. íà áеðеãó Êóðû
ïðîèçîøëî ñðàæеíèе. Â ýòîì ñðàæеíèè ðèìëяíе
îäеðæàëè ïîáеäó. Çàêëþ÷èâ ìèð ñ àëáà-
íàìè, Ïîìïей äâèíóë âîйñêà ïðîòèâ Иáе-
ðèè. Àëáàíû, ïðеñëеäóя ðèìëяí, ñîçäàëè
äëя íèõ îïàñíóþ ñèòóàцèþ. Ïîýòîìó â 65-ом
году до н.э. Ïîìïей âíîâü íà÷àë ïîõîä ïðî-
òèâ àëáàí. Àëáàíû âñòðеòèëè ðèìëяí у
реки Ганых. Àëáàíñêèе âîйñêà âîçãëàâëяë
áðàò Îðîйñà Козис. Â ýòîì ñðàæеíèè Ïîì-
ïей èñïîëüçîâàë âîеííóþ õèòðîñòü. Îí ðàñ-
ïîëîæèë íà ïîëе áîя âíà÷àëе êîííûе
îòðяäû, à îòðяäàì ïеõîòû ïðèêàçàë ñèäеòü
ñ ùèòàìè íà êîðòî÷êàõ ïîçàäè êîííèцû è
áеñøóìíî æäàòü. Тàêèì îáðàçîì îò õîòеë
çàìàíèòü àëáàí â ëîâóøêó. Àëáàíñêàя êîí-
íèцà ïеðеøëà â íàñòóïëеíèе. Ðèìñêàя
êîííèцà, îòñòóïèâ íàçàä, ðàññеяëàñü â ðàç- Îðîйñ

79
íûе ñòîðîíû. Ðèìñêèе âîèíû-ïеõîòèíцû, àòàêóя
àëáàíñêèе êîííûе îòðяäû, âçяëè èõ â îêðóæе-
íèе. Ïðîèçîøëî êðîâîïðîëèòíîе ñðàæеíèе.
 ñðàæеíèè Ïîìïей è Êîçèñ âñòðеòèëèñü
ëèцîì ê ëèцó. Êîïüе Êîçèñà, óäàðèâ ïî
äîñïеõàì Ïîìïея, óïàëî íà çеìëþ. À êîïüе
Ïîìïея ñìеðòеëüíî ðàíèëî Êîçèñà. Â ýòîì
ñðàæеíèè ðèìëяíе îäеðæàëè ïîáеäó.
Óцеëеâøèе àëáàíñêèе âîèíû óêðûëèñü
â ëеñó. Ïî ïðèêàçó Ïîìïея, ðèìëяíе ïîäî-
æãëè ëеñ. Сêðûâøèеñя â ëеñó àëáàíñêèе
âîèíû ïîãèáëè.
Ïðîòèâ ðèìëяí ñðàæàëèñü è æеíùèíû.
Беññòðàøèе àëáàíñêèõ æеíùèí ïðèâеëî
ðèìëяí â èçóìëеíèе.
Ïîìïей ïîòðеáîâàë îò àëáàíñêîãî цàðя
яâèòüñя â ëàãеðü ðèìëяí. Íî Îðîйñ íе
ïîøеë ê Ïîìïеþ. Îí ïîñëàë еìó ïèñüìî ñ
Êîçèñ
äàðàìè è ïðеäëîæèë ìèð. Ïîìïей ïðèíяë ïðеä-
ëîæеíèе î ìèðе.
Âñêîðе Ïîìïей äâèíóëñя â ãëóáü ñòðàíû. Íî
àëáàíû îêàçàëè еãî âîйñêàì ñèëüíîе ñîïðîòèâëе-
íèе. Ó÷èòûâàя ñëîæíîñòü ñèòóàцèè, îí îòêà-
çàëñя îò íàìеðеíèй ïðîäîëæàòü ïîõîä.
 36-ом году до н.э. âî âðеìя ïîõîäà ðèìëяí
Прокомменти - íà Âîñòîê ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì ïîëêîâîäцà
руйте Гобустан- Àíòîíèя òàêæе ìеæäó ðèìëяíàìè è àëáàíàìè
скую надпись и ïðîèçîøëè ñðàæеíèя. Äðеâíеãðе÷еñêèй àâòîð
римско-албанские
экономические свя-
Плутарх ïèñàë: «Êàíèäèй ... ïîáеäèâ цàðей
зи. èáеðîâ è àëáàí, äîøеë äî Êàâêàçà».
 Ãîáóñòàíе, ó ïîäíîæèя ãîðû Беþêäàø, áû-
ëà îáíàðóæеíà íàäïèñü íà ëàòèíñêîì яçûêе, âû-
ñе÷еííàя íà êàìíе. Иç íàäïèñè ñòàíîâèòñя яñíî,
÷òî îíà îòðàæàеò ñâяçè, ñóùеñòâîâàâøèе ìеæäó
ðèìëяíàìè è àëáàíàìè âî âðеìеíà ïðàâëеíèя
ðèìñêîãî èìïеðàòîðà Äîìèцèàíà (84—96-ûе ãî-
äû). Äàæе â ïеðâîй ïîëîâèíе II âеêà ðèìñêèй èì-
ïеðàòîð Адриан ïîääеðæèâàë ñ àëáàíñêèìè цà-
ðяìè äðóæеñêèе îòíîøеíèя, ïîñûëàë èì цеííûе
äàðû. Сâяçè Àëáàíèè ñ Ðèìîì ïðîäîëæàëèñü äî
ñеðеäèíû III âеêà. Àëáàíèя ïîääеðæèâàëà ñ Ðè-
ìîì òеñíûе ïîëèòè÷еñêèе, êóëüòóðíûе è òîðãî-
âûе ñâяçè.

80
Набеги аланских племен на Азербайджан. Ãîáóñòàíñêàя
Аланские ïëеìеíà æèëè ê ñеâеðó îò Àëáàíèè. íàäïèñü
Чеðеç Äеðáеíòñêèй ïðîõîä îíè ïðîíèêàëè íà
òеððèòîðèþ Àëáàíèè è äâèãàëèñü äàëüøе — ê
þãó, ãðàáя è îïóñòîøàя íà ñâîеì ïóòè ìíîãèе
ñòðàíû. Â I—III веках нашей эры àëàíñêèе ïëе-
ìеíà ñîâеðøàëè ÷àñòûе íàáеãè íà òеððèòîðèè
Àëáàíèè è Àòðîïàòеíû.
Îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ íàáеãîâ àëàíñêèõ
ïëеìеí ïðîèçîøеë â 72—74 годах. Определите ала-
Катакомбные ìîãèëû (ïîäçеìíûе ñêëеïû) но-албанские отно-
íà òеððèòîðèè Àëáàíèè ñâяçûâàþòñя ñ àëàí- шения.
ñêèìè ïëеìеíàìè. Эòè êàòàêîìáû áûëè èçó÷еíû
â Мèíãя÷еâèðе è Ãàáàëе.
 êàòàêîìáàõ óìеðøèõ õîðîíèëè â áîëüøèõ
êóâøèíàõ è äеðеâяííûõ яùèêàõ. Â ìîãèëû êëà-
ëè ïðеäìеòû áûòà, îðóäèя òðóäà, îðóæèе è ïðеä-
ìеòû óêðàøеíèя.
Ïî óðîâíþ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèя àëáàíû áû-
ëè âûøе ïî ñðàâíеíèþ ñ àëàíàìè. Àëáàíû îêà-
çàëè ñèëüíîе êóëüòóðíîе âëèяíèе íà ñеâеðíûе
íàðîäû. Àðõеîëîãè÷еñêèе ìàòеðèàëû òàêæе ïîä-
òâеðæäàþò ýòî.

81
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С êàêîй цеëüþ Ðèìñêîе ãîñóäàðñòâî ñîâеðøàëî ïîõîäû


íà Âîñòîê âî II âеêе äî í.ý.?
2. Îïèøèòе ñðàæеíèе ìеæäó Ïîìïееì è Êîçèñîì.
3. Êàê âû äóìàеòе, ñóìеëà ëè Àëáàíèя ñîõðàíèòü ñâîþ
ñàìîñòîяòеëüíîñòü â I âеêе äî í.ý.? Ïðèâеäèòе ôàêòû.
4. Êàêàя íàõîäêà ñâèäеòеëüñòâóеò î ïðеáûâàíèè ðèìëяí
íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà? Ïîяñíèòе.
5. Êîìó ïðèíàäëеæàëè êàòàêîìáíûе ìîãèëû è â êàêèõ ðàй-
îíàõ Àçеðáàйäæàíà îíè áûëè èçó÷еíû? Îïðеäеëèòе.
6. Çàïîëíèòе òàáëèцó.

Походы на Албанию
Êòî ñîâеðøàë
Âðеìя Ïîñëеäñòâèя ïîõîäà
ïîõîä

«Êàê àëáàíû âеëè áîðüáó ïðîòèâ èíîçеìíûõ çàõâàò÷è-


êîâ?» Сîáеðèòе èíôîðìàцèþ è ïðîâеäèòе ïðеçеíòàцèþ.

82
20. КУЛЬТУРА АЛБАНИИ

Письмо, каменная надпись, Зевс, Гелиос, Селена

Äðеâíяя êóëüòóðà Àëáàíèè áûëà èçó÷еíà íà


îñíîâе àðõеîëîãè÷еñêèõ ðàñêîïîê, ïðîâîäèìûõ
â Ãàáàëе, Øàìàõе, Мèíãя÷еâèðе, Иñìàèëëû è
äðóãèõ ðàйîíàõ. Âî âðеìя ðàñêîïîê áûëè îáíà- При исследовании
ðóæеíû îñòàòêè ðàçëè÷íûõ ñòðîеíèй, ìîãèëü- каких мест была
íèêè, ìíîãî÷èñëеííûе îáðàçцû ìàòеðèàëüíîй изучена культура
êóëüòóðû. Албании? Расска-
жите о результа-
 ñî÷èíеíèяõ äðеâíèõ àâòîðîâ òàêæе ñîäеð- тах этих исследо-
æàòñя ñâеäеíèя î êóëüòóðе Àëáàíèè. Â Àëáàíèè ваний.
áûëà ðàçâèòà ãîðîäñêàя êóëüòóðà. Àëáàíû ïîä-
äеðæèâàëè ýêîíîìè÷еñêèе è êóëüòóðíûе ñâяçè
ñî ìíîãèìè ñòðàíàìè.
Íà àëáàíñêóþ êóëüòóðó òàêæе îêàçàëà âëèяíèе
è ãðе÷еñêàя êóëüòóðà.
Ðàçâèòèе ðàçëè÷íûõ îòðàñëей ðеìеñëà (ãîí-
÷àðíîе äеëî, ïðîèçâîäñòâî ñòеêëяííîй ïîñóäû,
òêà÷еñòâî, ìеòàëëîîáðàáîòêà è äð.), àðõèòеêòóðû Определите фак-
ñïîñîáñòâîâàëî ðàñцâеòó ãîðîäñêîй êóëüòóðû â ты, показывающие
Àëáàíèè. уровень развития
архитектуры в Ал-
Архитектура. Àëáàíñêèе зодчие* ñòðîèëè
бании.
áîëüøèе îáùеñòâеííûе çäàíèя, îáîðîíèòеëüíûе
êðеïîñòè. Â ñòðîèòеëüñòâе èñïîëüçîâàëè ìеñòíûе
ñòðîèòеëüíûе ìàòеðèàëû.

Сòеêëяííûй ôëàêîí
Îáðàçцû ðàñïèñíîй êеðàìè÷еñêîй ïîñóäû äëя äóõîâ (Гарабаг.
(Гарабаг. Галатепе) Галатепе)

* Зодчий — ñòðîèòеëü, àðõèòеêòîð

83
Сòîëèцà ñòðàíû — ãîðîä Ãàáàëà áûëà îêðó-
æеíà çеìëяíûì âàëîì è ãëóáîêèì ðâîì. Ôóí-
äàìеíòû çäàíèй, îáíàðóæеííûõ â Ãàáàëе âî
âðеìя ðàñêîïîê, áûëè ñëîæеíû èç áóëûæíèêà,
à ñòеíû âîçâеäеíû èç ñûðцîâîãî êèðïè÷à.
Îäíî èç òàêèõ îáùеñòâеííûõ çäàíèй èìеëî
ïðîñòîðíûе çàëû, âеðàíäû, îòíîñèòеëüíî íе-
áîëüøèе êîìíàòû è êîðèäîðû. Â цеíòðе êàæ-
Ïîñòàìеíò äîãî çàëà èìеëèñü ïîñòàìеíòû èç òеñàíîãî
êàìíя äëя êîëîíí. Íà íèõ áûëè óñòàíîâëеíû
äеðеâяííûе êîëîííû. Êðîâëя çäàíèя áûëà ïî-
êðûòà ÷еðеïèцей.
Письмо. Âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè êóëü-
òóðû ñûãðàëî ïèñüìî. Íàñеëеíèе Àëáàíèè
áûëî çíàêîìî ñ ïèñüìеííîñòüþ еùе â ñеðеäèíе
I òûñя÷еëеòèя äî í.ý., íàõîäяñü â ñîñòàâе Àõе-
ìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà. Àíòè÷íûе àâòîðû â
ñâîèõ ñî÷èíеíèяõ ñîîáùàþò î ïеðеïèñêе ìеæ-
Чеðеïèцà äó àëáàíñêèì цàðеì Îðîйñîì è ðèìñêèì ïîë-
êîâîäцеì Ïîìïееì â 60-õ ãîäàõ
I âеêà äî í.ý.
Íà íеêîòîðûõ êеðàìè÷е-
ñêèõ îáðàçцàõ êîíцà I òûñя÷е-
ëеòèя äî í.ý. òàêæе èìеþòñя
ïèñüìеííûе çíàêè.
 ñеëеíèè Беюк Дехне
Øеêèíñêîãî ðàйîíà áûë îáíà-
ðóæеí íàäãðîáíûй ïàìяòíèê
II âеêà í.ý. ñ íàäïèñüþ íà ãðе-
÷еñêîì яçûêе. Эòîò êàìеííûй
ïàìяòíèê ïðèíàäëеæàë ãðе-
Ãðе÷еñêàя íàäïèñü
êàì. Äàííûй ôàêò ñâèäеòеëüñò-
âóеò î òîì, ÷òî àëáàíû áûëè çíàêîìû ñ ãðе÷еñêèì
ïèñüìîì. Íàðяäó ñ ãðе÷еñêèì ïèñüìîì, àëáàíû
òàêæе áûëè çíàêîìû ñ ëàòèíñêîй è äðóãèìè
ïèñüìеííîñòяìè, èñïîëüçóеìûìè íà Бëèæíеì
Âîñòîêе.
Религия. Äðеâíèе àëáàíû áûëè язычниками
Поясните взаи-
мосвязь албанской
— идолопоклонниками. Çäеñü øèðîêî áûëî ðàñ-
культуры с куль- ïðîñòðàíеíî ïîêëîíеíèе íеáеñíûì ñâеòèëàì.
турой различных Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî àëáàíû ïîêëîíяëèñü áîãàì
народов. íеáà — Çеâñó, Сîëíцà — Ãеëèîñó, Ëóíû — Се-
ëеíе.

84
Âî âðеìя ðàñêîïîê â ïîñеëеíèяõ, â ìîãèëüíè-
êàõ áûëè íàйäеíû êàìеííûе ñòàòóýòêè. Эòè êà-
ìеííûе ñòàòóýòêè ñâяçàíû ñ ðеëèãèîçíûìè ïðеä-
ñòàâëеíèяìè ìеñòíîãî íàñеëеíèя.
Определите рели-
гиозные взгляды ал-
бан.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Íà îñíîâе êàêèõ èñòî÷íèêîâ áûëà èçó÷еíà êóëüòóðà


äðеâíей Àëáàíèè? Îïðеäеëèòе.
2. Ïðîêîììеíòèðóйòе îñîáеííîñòè àëáàíñêîй àðõèòеêòóðû.
3. Îïèøèòе ãîðîä Ãàáàëó.
4.  êàêèõ èñòî÷íèêàõ ïðîñëеæèâàеòñя ìàñòеðñòâî ðó÷íîй
ðàáîòû àëáàíñêèõ ìàñòеðîâ?
5. С êàêîãî âðеìеíè â Àëáàíèè ñóùеñòâîâàëà ïèñüìеííîñòü?
Ïîяñíèòе.
6. С êàêèìè еùе âèäàìè ïèñüìà áûëè çíàêîìû àëáàíû?
7. Êàêèì áîãàì ïîêëîíяëèñü àëáàíû? Ïðîêîììеíòèðóйòе.

Сðàâíèòе êóëüòóðó Àëáàíèè è Àòðîïàòеíû.

85
Проверь себя

1. Из каких племен состояло население Албании?


2. Что вы можете сказать о языке населения?
3. Когда образовалось Албанское государство?
4. Спустя сколько веков после образования Маннейского государства об-
разовалось Албанское государство?
5. Опишите территорию расположения Албанского государства и пока-
жите на карте.
6. Опишите расслоение среди населения Албании.
7. На основе чего утверждается, что в Албании существовало централи-
зованное государство?
8. Какой общественный строй был в Албании?
9. На основе материальных источников опишите албанского воина.
10. Определите на основе диаграммы Венна характерные особенности,
присущие Албанскому и Атропатенскому государствам.
11. Из каких источников мы черпаем информацию о плодородных зем-
лях, занятиях населения Албании в IV–III веках до н.э.?
12. Каким образом албаны мололи зерно в первые века нашей эры?
13. С какой целью албаны разводили табуны лошадей?
14. Почему в хозяйстве албан рыболовство занимало важное место?
15. Опишите условия труда и процесс работы албанских мастеров.
16. Что было самым важным фактором, оказывавшим влияние на разви-
тие внутренней и внешней торговли?
17. Что вы можете сказать об условиях, обусловивших появление городов
в Албании?
18. Опишите сражения, происходившие между римлянами и албанами.
19. Каковы были последствия Восточного похода римлян под предводи-
тельством Антония?
20. Когда аланские племена совершили набеги на Атропатену и Алба-
нию?
21. В каких местностях Азербайджана были изучены катакомбы? Пока-
жите на карте эти территории.
22. На основе памятников каких территорий была изучена культура Ал-
бании? Покажите на карте.
23. На основе образцов материальной культуры опишите развитие албан-
ской архитектуры и искусства.
24. Что вы можете сказать о религиозных представлениях албан?
86
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

21. УСТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ


ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

îÂÓ‰, ÙÂÓ‰‡Î, ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ¸, ÙÂÓ‰‡ÎËÁÏ

Политическая ситуация. Âî II è I âеêàõ äî í.ý.


Ïàðôèя (Àðøàêèäû) äеðæàëà ñîïðеäеëüíûе ñòðà-
íû ïîä ñâîей âëàñòüþ. Õîòя ýòè ñòðàíû è ïîä÷è-
íяëèñü Ïàðôèè, èìè óïðàâëяëè ìеñòíûе ïðàâè-
òеëè.
Ê êîíцó I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. Ïàðôèя îòíî- Сравните поли-
ñèòеëüíî îñëàáëà. Тàêîе ïîëîæеíèе âûçâàëî â çà- тическое положе-
âèñèìûõ îò íеё ñòðàíàõ âíóòðеííее îæèâëеíèе. ние Атропатены
 ýòèõ ñòðàíàõ óñèëèëèñü òеíäеíцèè ê òîìó, и Албании.
÷òîáû ïîëîæèòü êîíец çàâèñèìîñòè îò Ïàðôèè.
Äëя ïðеäóïðеæäеíèя ýòîãî, Àðøàêèäû, ïîëîæèâ
êîíец óïðàâëеíèþ ïîä÷èíеííûõ ñòðàí ìеñòíûìè
ïðàâèòеëяìè, íàçíà÷èëè â ýòè ñòðàíû â êà÷еñòâе
ïðàâèòеëей ñâîèõ ëþäей — ïðеäñòàâèòеëей Àðøà-
êèäîâ. Эòèõ ïðеäñòàâèòеëей íàçûâàëè «малыми
Аршакидами». Â I âеêе íàøей ýðû íà ñеâеðíûõ
çеìëяõ Àçеðáàйäæàíà — â Àëáàíèè òàêæе ê âëàñ-
òè ïðèøëà äèíàñòèя «малых Аршакидов».
Юæíûе æе òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà — çеì-
ëè Àòðîïàòеíû â ýòî âðеìя íàõîäèëèñü â ñîñòàâе
Ïàðôяíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Àòðîïàòеíîй óïðàâ- Вспомните: ког-
ëяëè ïàðôяíñêèе ïðàâèòеëè. да Парфия завое-
Экономические отношения. Â I—II âеêàõ íà- вала Атропате-
øей ýðû â Àçеðáàйäæàíе êðеñòüяíе яâëяëèñü ну?
îñíîâíîй ïðîèçâîäèòеëüíîй ñèëîй. Çеìëя ïðè-
íàäëеæàëà òîëüêî цàðþ, ðеëèãèîçíûì ó÷ðеæäе-
íèяì è íеìíîãî÷èñëеííûì îòäеëüíûì ðàáî-
âëàäеëüцàì. Íà ýòèõ çеìëяõ èñïîëüçîâàëñя ïðè-
íóäèòеëüíûй òðóä äîëæíèêîâ, îáíèùàâøèõ
êðеñòüяí è ðеìеñëеííèêîâ, ðàáîâ, âîеííîïëеí-
íûõ.

87
Бîëее øèðîêîе èñïîëüçîâàíèе ìеòàëëà â èçãî-
òîâëеíèè îðóäèй òðóäà ïðèâеëî ê ïîâûøеíèþ
ïðîèçâîäèòеëüíîñòè â çеìëеäеëèè è ñêîòîâîäñòâе.
Ðàñøèðèëèñü ïîñеâíûе ïëîùàäè. Сîçäàâàëèñü
Определите со- è ðàçâèâàëèñü íîâûе îòðàñëè ðеìеñëà. Сðеäè íà-
циальные слои на- ñеëеíèя áîëüøîй ðàçìàõ ïîëó÷èë òîâàðíûй îá-
селения в Азер-
ìеí. Ðàñøèðèëèñü òîðãîâûе ñâяçè ñ îòäеëüíûìè
байджане в нача-
ðàáîâëàäеëü÷еñêèìè ãîñóäàðñòâàìè. Â ðеçóëüòàòе
ле нашей эры.
òàêîãî ðàçâèòèя èçìеíèëèñü è îòíîøеíèя ìеæäó
ëþäüìè. Ïîñòеïеííî çеìеëüíàя ñîáñòâеííîñòü
ïðèîáðеëà íîâûе õàðàêòеðíûе ÷еðòû.
Çеìëè, ïðèíàäëеæàâøèе ãîñóäàðñòâó, ñòàëè
ðàçäàâàòüñя çà îñîáûе çàñëóãè îòäеëüíûì âîеí-
Прокомменти- íûì, ïðèäâîðíîй çíàòè. Öàðè äàðèëè ñâîèì ïðè-
руйте основные áëèæеííûì цеëûе îáëàñòè. Эòî ñòàâèëî ñеëüñêèе
факторы экономи- îáùèíû â çàâèñèìîе ïîëîæеíèе îò âеëüìîæ.
ческого развития Ïîñòеïеííî ïðàâèòеëè îáëàñòей ïеðеäàâàëè
в I и II веках. çеìëè, íàõîäèâøèеñя â èõ ðàñïîðяæеíèè, ñâîèì
íàñëеäíèêàì. Çàðîæäàëèñü íàñëеäñòâеííûе îòíî-
Öàðü äàðóеò
çеìëþ âеëüìîæе, øеíèя. Тàêèе çеìëè íàçûâàëèñü феодом (мюльк
ïðèíеñøеìó еìó — поместье), à âëàäеòеëè ýòèõ çеìеëü — феода-
êëяòâó âеðíîñòè лом (помещиком).

88
Çеìëè ôеîäàëîâ îáðàáàòûâàëè íеèìóùèе
êðеñòüяíе. Íî îíè íе áûëè ïðèêðеïëеíû ê çеìëе.
Ôеîäàëû èñïîëüçîâàëè ëèøü òðóä ýòèõ êðеñòüяí.
Чàñòü êðеñòüяí âëàäеëà ñîáñòâеííûì äîìîì, ïðè-
óñàäеáíûì çеìеëüíûì ó÷àñòêîì, íеìíîãî÷èñëеí-
íûì ïîãîëîâüеì ñêîòà, îðóäèяìè òðóäà. Íî
îñíîâíîй äîõîä ýòè êðеñòüяíе òàêæе ïîëó÷àëè îò
çеìëè ôеîäàëà, êîòîðóþ îíè âîçäеëûâàëè. Îíè
îáðàáàòûâàëè çеìëþ ôеîäàëà è îòäàâàëè еìó
áîëüøóþ ÷àñòü óðîæàя.
Сî âðеìеíеì çàâèñèìîñòü êðеñòüяí îò ôеîäà-
ëîâ óñèëèâàëàñü. Îíè äîëæíû áûëè ïëàòèòü ôеî-
äàëó ïîäàòü. Â îñíîâíîì îíè ïëàòèëè ôеîäàëó
ïîäàòü â натуральной ôîðìе (â âèäе óðîæàя).
Êðîìе òîãî, êðеñòüяíе âûïîëíяëè ðàçëè÷íûе по-
винности*. Îíè äîëæíû áûëè îáеñïе÷èòü âîеí- Определите на-
íûе îòðяäû ôеîäàëà ëîøàäüìè, âî âðеìя ïîõîäà логи и повиннос-
ñíàáæàòü èõ ïðîâèçèей. Â îáяçàííîñòè êðеñòüяí ти, выполняемые
òàêæе âõîäèëî ñòðîèòеëüñòâî êðеïîñòей, äîðîã, крестьянами.
ìîñòîâ è äðóãèõ ïîñòðîеê äëя ôеîäàëîâ.
Сðеäè êðеñòüяí òàêæе çàðîæäàëîñü èìóùеñò-
âеííîе íеðàâеíñòâî. Сî âðеìеíеì ìàëàя èõ ÷àñòü
ïîñòеïеííî áîãàòеëà, ïðеâðàùàяñü â ìеëêèõ çеì-
ëеâëàäеëüцеâ. À äðóãàя ÷àñòü — ðàçîðяëàñü, è òà-
êèì îáðàçîì ðîñëî ÷èñëî áеççеìеëüíûõ êðеñòüяí.
Обоснуйте факт
Начиная с III века, â Àçеðáàйäæàíе íà÷àëè
формирования в
ôîðìèðîâàòüñя ôеîäàëüíî-ýêîíîìè÷еñêèе îòíî-
III веке в Азер-
øеíèя. Íеñìîòðя íà ðàçíèцó â ïîëèòè÷еñêîì
байджане ранних
ïîëîæеíèè, êàê íà ñеâеðíûõ, òàê è íà þæíûõ феодальных от-
òеððèòîðèяõ Àçеðáàйäæàíà ôеîäàëüíûе îòíîøе- ношений.
íèя ñêëàäûâàëèñü â îäèíàêîâîй ôîðìе.

* Повинность — îáяçàííîñòü, âîçëàãàеìàя íà íàñеëеíèе ïî âûïîëíеíèþ


îïðеäеëеííûõ ðàáîò.

89
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ïðîêîììеíòèðóйòе ïîëèòè÷еñêîе ïîëîæеíèе â Àçеð-


áàйäæàíе â I âеêе íàøей ýðû.
2. Êòî áûëè «ìàëûе Àðøàêèäû»?
3. Êîìó âûäàâàëè ôеîä?
4. Ïðîêîììеíòèðóйòе îòíîøеíèя ìеæäó ôеîäàëàìè è
êðеñòüяíàìè.
5. Êàêèì ïóòёì ôеîäàëû ýêñïëóàòèðîâàëè êðеñòüяí?
Ïîяñíèòе.
6. Êàêèе ïîâèííîñòè âûïîëíяëî íàñеëеíèе?
7. Çàïîëíèòе òàáëèцó:

Земельный
Землевладелец Налог Повинности
участок

Сîñòàâüòе ðàññêàç ïîä íàçâàíèеì «Æèçíü è áûò àçеð-


áàйäæàíñêîãî êðеñòüяíèíà â I—II âеêàõ íàøей ýðû».

90
22. АТРОПАТЕНА В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ
Шахиншах, дастакерт, хостак, гезит, хараг, марзбан
зороастризм, Маздак

Атропатена и Сасаниды. Â 224-ом году îäèí


èç ïðеäñòàâèòеëей ïàðôяíñêîй çíàòè, âûõîäец èç
ðîäà Сàñàíèäîâ Ардешир Бабакан ïîëîæèë
êîíец Ïàðôяíñêîìó ãîñóäàðñòâó. Â 226 году îí
îáúяâèë ñеáя «шахиншахом».* Íàõîäèâøèеñя äî
ýòîãî ïîä âëàñòüþ Ïàðôèè òеððèòîðèè òеïеðü ïî-
ïàëè â çàâèñèìîñòü îò Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Íà çеìëяõ, íàõîäèâøèõñя ïîä âëàñòüþ ñàñà- Прокомменти-
íèäñêèõ цàðей, áûëè ñîçäàíû ïðîâèíцèè, óïðàâ- руйте атропате-
ëяеìûе èç цеíòðà. но—сасанидские от-
Íà÷èíàя с 227 года, Àòðîïàòеíà òîæе ïðеâðà- ношения.
òèëàñü â îäíó èç ïðîâèíцèй Сàñàíèäñêîãî ãîñó-
äàðñòâà. Тàêèì îáðàçîì, Сàñàíèäû ëèêâèäèðî-
âàëè âíóòðеííþþ ñàìîñòîяòеëüíîñòü Àòðîïàòеíû.
Çäеñü áûëî óñòàíîâëеíî íàìеñòíè÷еñòâî. Íàìеñò-
íèêîâ íàçíà÷àëè èç ïðеäñòàâèòеëей ïðàâяùей ñà-
ñàíèäñêîй äèíàñòèè.
Ïîñëе ëèêâèäàцèè â Àòðîïàòеíе ìîíàðõè÷еñêîй
âëàñòè çäеñü óêðеïèëàñü ôеîäàëüíàя çеìеëüíàя
ñîáñòâеííîñòü. Çеìеëüíûе óãîäüя âеëüìîæ íàçûâà-
ëèñü дастакерт. Îíè яâëяëèñü ÷àñòíîй ñîáñòâеí-
íîñòüþ âеëüìîæ â êà÷еñòâе íàñëеäñòâеííûõ çеìеëü.
Äðóãîй ôîðìîй çеìеëüíîй ñîáñòâеííîñòè áûë хос-
так. Õîñòàê âûäàâàëñя çà ðàçëè÷íûе çàñëóãè.
Àòðîïàòеíà èìеëà âûãîäíîе ãеîãðàôè÷еñêîе Определите фор-
ïîëîæеíèе. Чеðеç Àòðîïàòеíó ïðîõîäèëè âàæíûе мы земельной соб-
ственности в Ат-
òîðãîâûе ïóòè, âеäóùèе â Êèòàй è Иíäèþ. Âîò ропатене.
ïî÷еìó çàâîеâàíèе Àòðîïàòеíû èìеëî áîëüøîе
çíà÷еíèе äëя Сàñàíèäîâ.
Сàñàíèäñêèй íàìеñòíèê, óïðàâëяâøèй çàâèñè-
ìûìè îáëàñòяìè, â òîì ÷èñëе è Àòðîïàòеíîй, íà-
çûâàëñя марзбаном*.
Ïîñëе ïеðеõîäà ïîä âëàñòü Сàñàíèäîâ â Àòðî-
ïàòеíе çíà÷èòеëüíî óêðеïèëèñü ôеîäàëüíûе îòíî-
øеíèя. Ïðè Сàñàíèäàõ íàñеëеíèе äеëèëîñü íà

* Шахиншах — цàðü цàðей.


* Марзбан — îõðàíяþùèй ãðàíèцó.

91
Теððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà â ñîñòàâе ãîñóäàðñòâà Сàñàíèäîâ

92
÷еòûðе ñîцèàëüíûõ ñîñ-
ëîâèя: æðецû, âîèíû, СÎÖИÀËЬÍÎЕ ÐÀССËÎЕÍИЕ
÷èíîâíèêè, íàëîãîïëà -  ÀТÐÎÏÀТЕÍЕ
òеëüùèêè. Êðеñòüяíе, ðе-
ìеñëеííèêè è òîðãîâцû
1-îе ñîñëîâèе
îòíîñèëèñü ê íàëîãîïëà-
Жрецы
òеëüùèêàì. Îíè ïëàòèëè
ïîäóøíûй (гезит) è çе-
ìеëüíûй (хараг) íàëîãè. 2-îе ñîñëîâèе
 ñèñòеìе ïðàâëеíèя Воины
Сàñàíèäîâ ñóùеñòâîâàëè
3-е ñîñëîâèе
òàêèе äîëæíîñòè, êàê во-
Чиновники
енный полководец, вер-
ховный чиновник, стар-
ший. Эòè äîëæíîñòè ïî- 4-îе ñîñëîâèе
ðó÷àëèñü àðèñòîêðàòàì. Налогоплательщики
Меëêèе äâîðяíе — азаты
ïðèâëеêàëèñü ê ñëóæáе
â êîííûõ îòðяäàõ.
Религия. Â ãîñóäàðñòâе Сàñàíèäîâ çîðîàñò-
ðèçì ïðеâðàòèëñя â ãîñïîäñòâóþùóþ ðеëèãèþ.
Сàñàíèäñêèе цàðè èñïîëüçîâàëè çîðîàñòðèçì â
êà÷еñòâе âàæíîãî ñðеäñòâà äëя óêðеïëеíèя ñâîей Определите со-
âëàñòè. Сàñàíèäñêèй цàðü Øàïóð I èçäàë óêàç î циальное расслое-
ðàñïðîñòðàíеíèè ýòîй ðеëèãèè â ïîä÷èíеííûõ ние в Атропатене.
еìó ïðîâèíцèяõ.
Æðецû çîðîàñòðèçìà ïîëüçîâàëèñü îãðîìíûì
âëèяíèеì. Âеðõîâíûй æðец, âîçãëàâëяâøèй ñî-
ñëîâèе æðецîâ, ñ÷èòàëñя вторым лицом ïîñëе
цàðя. Îí âîññеäàë â õðàìе.
Õðàìàì ïðèíàäëеæàëè îáøèðíûе çеìеëüíûе
óãîäüя. Íà ýòèõ çеìëяõ èñïîëüçîâàëñя òðóä ñâî-
áîäíûõ èëè áеççеìеëüíûõ êðеñòüяí. Ãîðîä Ãà-
çàêà â ïеðèîä ïðàâëеíèя Сàñàíèäîâ áûë èçâеñòеí
êàê îäèí èç цеíòðîâ çîðîàñòðèçìà. Поясните причи-
Движение маздакидов. Â ïеðèîäû ïðàâëеíèя ны распростране-
ñàñàíèäñêîãî øàõà Ôèðóçà è ïðèøеäøèõ ïîñëе ния в Атропатене
íеãî ê âëàñòè ïðееìíèêîâ ýêîíîìè÷еñêîе ïîëîæе- религии зароаст-
íèе íàñеëеíèя áûëî òяæеëûì. Â òàêèõ óñëîâèяõ ризма.
ñðеäè íàñеëеíèя íà÷àëîñü äâèæеíèе ïðîòеñòà
ïðîòèâ цеíòðàëüíîй âëàñòè (481—529 гг.) Эòî
äâèæеíèе áûëî íàçâàíî ïî èìеíè еãî ïðеäâîäè-
òеëя Мàçäàêà «Движением маздакидов». Äâèæе-

93
íèе ìàçäàêèäîâ îêàçàëî âëèяíèе è íà Àòðîïà-
òеíó.
Ãëàâíàя èäея ó÷еíèя Мàçäàêà çàêëþ÷àëàñü â
ïîñòðîеíèè ñïðàâеäëèâîãî îáùеñòâà, ñîçäàíèè
ñðеäè ëþäей èìóùеñòâеííîãî ðàâеíñòâà.
Сîãëàñíî ó÷еíèþ ìàçäàêèäîâ, «Бîã ïîòîìó
äàðîâàë ëþäяì èìóùеñòâî, ÷òîáû îíè ïîäеëèëè
еãî ìеæäó ñîáîй ïîðîâíó».
Мàçäàêèäû âеðèëè â ïîáеäó Äîáðà íàä Çëîì.
Мàçäàê ñ÷èòàë âîçìîæíûì ïîñòðîеíèе ñïðàâеä-
ëèâîãî îáùеñòâà ïóòёì áîðüáû.
 ïеðèîä ïðàâëеíèя Ãóáàäà I ýòî äâèæеíèе
ïðèîáðеëî øèðîêèй ðàçìàõ. Чòîáû ïîä÷èíèòü ñеáе
âеëüìîæ, Ãóáàä I îïèðàëñя íà ìàçäàêèäîâ è îïе-
Прокомментируй- êàë èõ. Îí äàæе âî âðеìя ãîëîäà âеëеë îòêðûòü
те сущность дви-
àìáàðû ñ çеðíîì è ðàçäàòü íàñеëеíèþ. Иç-çà ïî-
жения маздакидов.
êðîâèòеëüñòâà äâèæеíèþ ìàçäàêèäîâ êðóïíûе
ôеîäàëû ñâеðãëè Ãóáàäà I ñ ïðеñòîëà. Ãóáàä I áе-
æàë èç ñòðàíû. Íî â ñêîðîì âðеìеíè îí âîçâðà-
òèëñя íàçàä, âеðíóë êîðîíó è ïðеñòîë, âîññòàíî-
âèë ñâîþ âëàñòü. Ïðèäя âíîâü ê âëàñòè, Ãóáàä I
áîëüøе íе ñòàë îïèðàòüñя íà ìàçäàêèäîâ, íàîáî-
ðîò, íà÷àë ïðеñëеäîâàòü èõ. Îí ó÷èíèë íàä íèìè
ðàñïðàâó. Äâèæеíèе ìàçäàêèäîâ áûëî ïîäàâëеíî,
Мàçäàê áûë êàçíеí. Õîòя ýòî äâèæеíèе è áûëî
ïîäàâëеíî, îäíàêî èäеè Мàçäàêà еùё äîëãîе âðе-
ìя æèëè ñðеäè íàðîäà.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàê ñàñàíèäñêèе øàõè óïðàâëяëè ïîä÷èíеííûìè ñòðàíàìè?


2. Ïîяñíèòе, êàêîе çíà÷еíèе èìеëî äëя Сàñàíèäîâ çàâëàäеíèе
çеìëяìè Àòðîïàòеíû.
3. Êàêîâà ðàçíèцà ìеæäó çеìеëüíûìè ñîáñòâеííîñòяìè äàñ-
òàêеðò è õîñòàê?
4. Êàêèе íàëîãè ïëàòèëî íàñеëеíèе â Àòðîïàòеíе?
5. Ïî÷еìó â Àòðîïàòеíе æðецû ïîëüçîâàëèñü áîëüøèì âëèя-
íèеì?
6. Âûðàçèòе ñâîё îòíîøеíèе ê îñíîâíîй èäее ó÷еíèя Мàçäàêà.

Íàïèøèòе ýññе íà òеìó «Ãàçàêà áûëà îäíèì èç цеíò-


ðàëüíûõ ãîðîäîâ çîðîàñòðèçìà».

94
23. АЛБАНИЯ В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Шапур I, Ваче I, Дзирав, христианство

 ñàñàíèäî-ðèìñêîй âîйíе â 260 году ñàñàíèä-


ñêèй øàõ Øàïóð I íàíеñ ïîðàæеíèе ðèìñêîй àð-
ìèè. Øàïóð I îïîâеñòèë î ñâîей ïîáеäе âñе
ñîïðеäеëüíûе ñòðàíû, ïîòðеáîâàâ îò íèõ ïîä÷è-
íеíèя ñеáе. Íàõîäèâøèйñя â ýòî âðеìя ó âëàñòè Прокомменти-
â Àëáàíèè цàðü Ваче I íе çàõîòеë ïîä÷èíяòüñя руйте албано-саса-
ñàñàíèäñêîìó øàõó. нидские отноше-
Íî íеñìîòðя íà ýòî, Àëáàíèя, êàê è ìíîãèе ния.
äðóãèе ñòðàíû, áûëà ïîä÷èíеíà Сàñàíèäñêîìó ãî-
ñóäàðñòâó, âçяâ îáяçàòеëüñòâî îáеñïе÷èâàòü еãî
âîеííûìè îòðяäàìè.
 íàäïèñè íà ñòеíе õðàìà â Нагши-Рустаме,
ñäеëàííîй â 262 году ïî óêàçó Øàïóðà I, ñðеäè
ñòðàí, âîøеäøèõ â ñîñòàâ Сàñàíèäñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, íàðяäó ñ Àòðîïàòеíîй óïîìèíàеòñя è
Àëáàíèя âìеñòе ñ ее îáëàñòüþ Бàëàñàêàíîì.
 òе âðеìеíà òеððèòîðèþ, ãäе ñëèâàëèñü ðеêè
Êóðà è Àðàç, íàçûâàëè Баласаканом. Â äðóãèõ
èñòî÷íèêàõ òеððèòîðèя Бàëàñàêàí íàçûâàëàñü Õðàì â Íàãøè —
Ðóñòàìе (ñîâðе-
êàê Пайтакаран èëè Беляган (Бейляган). ìеííîе ôîòî)

95
Нагши-Рустам — ýòî îõðàíяеìûй íà òеððèòîðèè Иñëàìñêîй Ðеñïóáëèêè
Иðàí, â 5 êì îò Ïеðñîïîëя, ïàìяòíèê — íàäïèñü íà ñòеíе õðàìà, îòíîñя-
ùàяñя ê ïеðèîäó ïðàâëеíèя Àõеìеíèäîâ è Сàñàíèäîâ. Сîãëàñíî äðеâíеìó
ïîâеðüþ, ýòîò ãèãàíòñêèй ïàìяòíèê áûë âîçâеäеí áîãàòûðёì Ðóñòàìîì, ñûíîì Çàëà.
 ïеðèîä ïðàâëеíèя Øàïóðà I â íàäïèñè, íà÷еðòàííîй íà ñòеíе äðеâíеãî õðàìà
îãíя, áûëè îòìе÷еíû íàçâàíèя 27 ñòðàí (îáëàñòей), ïîä÷èíеííûõ Сàñàíèäàì. Сðе-
äè ýòèõ ñòðàí (îáëàñòей) óïîìèíàеòñя è Àçеðáàйäæàí.

Îñíîâíîе íàñеëеíèе еãî ñîñòîяëî èç ñàêîâ, èìеâ-


øèõ òþðêñêîе ïðîèñõîæäеíèе.
Õîòя ïîñëе ñìеðòè Øàïóðà I Àëáàíèя âîññòà-
íîâèëà ñâîþ ïîëèòè÷еñêóþ íеçàâèñèìîñòü, îäíà-
êî âïîñëеäñòâèè îíà âíîâü ïîïàëà â çàâèñèìîе
ïîëîæеíèе îò Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Определите поли- Äî V âеêà ñòîëèцей Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà
тическое положе-
ние Албанского го-
áûë ãîðîä Ãàáàëà.
сударства в конце Çàõâàòíè÷еñêàя ïîëèòèêà Сàñàíèäñêîãî ãîñó-
IV века. äàðñòâà ñòàëà ïðè÷èíîй ðèìñêî-ñàñàíèäñêèõ âîйí,
ïðîäîëæàâøèõñя ñ ïеðеðûâàìè äëèòеëüíîе âðеìя.
Ê êîíцó IV âеêà âеñü Юæíûй Êàâêàç áûë ïîäе-
ëеí ìеæäó Ðèìîì è Сàñàíèäñêèì ãîñóäàðñòâîì.
 ýòîì ðàçäеëе Àëáàíèя îêàçàëàñü â ïîä÷èíеíèè
ó Сàñàíèäîâ. Íàõîäяñü â çàâèñèìîñòè îò ñàñàíèä-
ñêîãî øàõà, âî âðеìя ýòèõ âîйí Àëáàíèя îáеñ-
ïе÷èâàëà ñàñàíèäñêóþ àðìèþ êàê âîеííîй ñèëîй,
Êàìеííûй èäîë
òàê è ïðîâèçèей.
Ïîñëеäñòâèя Дзиравского сраже-
ния, ïðîèçîøеäøеãî в 371-ом году
ìеæäó Ðèìîì è Сàñàíèäàìè, îêàçà-
ëèñü òяæеëûìè äëя Àëáàíèè. Ïîñëе
ýòîãî ñðàæеíèя Àëáàíèя ïîòеðяëà òà-
êèе ñâîè îáëàñòè, êàê Ути, Сакасена,
Гирдиманская долина è Колт.
 387-ом году, ïîñëе çàêëþ÷еíèя
ìèðà ìеæäó Ðèìîì è Сàñàíèäàìè, Àë-
áàíèя âíîâü âеðíóëà ñеáе ïîòеðяííûе
îáëàñòè.
Религия. Â Àëáàíèè íàñеëеíèе èñ-
ïîâеäîâàëî èäîëîïîêëîíñòâî è îãíеïîê-
ëîíñòâî — çîðîàñòðèçì. Иäîëîïîêëîí-
íèêè ïîêëîíяëèñü êàìеííûì ñòàòóяì
(ìóæñêèì èäîëàì).
С начала IV века â Àëáàíèè ñòàëî
ðàñïðîñòðàíяòüñя õðèñòèàíñòâî.
96
Îäíàêî íàñеëеíèе îêàçûâàëî ñеðüеçíîе ñîïðî-
òèâëеíèе õðèñòèàíñòâó.
Àëáàíñêèй цàðü Óðíàйð â 313 ãîäó ïðèíяë
õðèñòèàíñòâî. Îí îáúяâèë õðèñòèàíñòâî ãîñóäàð-
Определите при-
ñòâеííîй ðеëèãèей. Îäíàêî ýòà ðеëèãèя íе ñìîãëà чины распростра-
óêîðеíèòüñя â ñòðàíе â êà÷еñòâе îáùей ðеëèãèè. нения христианст-
Õîòя цàðü è ÷àñòü âеëüìîæ è ïðèíяëè õðèñòèàíñò- ва в Албании.
âî, áîëüøèíñòâî íàñеëеíèя èñïîâеäîâàëî èäîëî-
ïîêëîíñòâî è çîðîàñòðèçì. Õðèñòèàíñòâî ðàñ-
ïðîñòðàíèëîñü ëèøü â ðяäе ãîðíûõ ìеñòíîñòей
Àëáàíèè.

Сòðàáîí ïèñàë, ÷òî àëáàíû ãëóáîêî ïî÷èòàëè íе òîëüêî ñâîèõ ðîäèòеëей, íî è


äðóãèõ ïîæèëûõ ëþäей. Îíè õîðîíèëè âìеñòе ñ óìеðøèìè è èõ èìóùеñòâî. Âîò
ïî÷еìó àëáàíû æèëè áеäíî, îíè íе ïîëó÷àëè íè÷еãî ïî íàñëеäñòâó îò ñâîèõ ðîäè-
òеëей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Êàêîй èñòî÷íèê ñâèäеòеëüñòâóеò î ïîä÷èíеíèè Àëáà-


íèè Сàñàíèäñêîìó ãîñóäàðñòâó?
2. Êàê ðèìñêî-ñàñàíèäñêèе âîйíû ïîâëèяëè íà æèçíü Àë-
áàíèè?
3. Êàêèе îáëàñòè ïîòеðяëà Àëáàíèя â ðеçóëüòàòе Äçèðàâ-
ñêîãî ñðàæеíèя?
4. Êîãäà Àëáàíèя ñìîãëà âеðíóòü ïîòеðяííûе çеìëè?
5. Îïðеäеëèòе ðеëèãèîçíûе ïðеäñòàâëеíèя àëáàí.
6. Âûðàçèòе ñâîё îòíîøеíèе ê ñîäеðæàùеìóñя â èñòî÷-
íèêе âûñêàçûâàíèþ Сòðàáîíà.

Íàïèøèòе ýññе «Теððèòîðèя Бàëàñàêàí ñеãîäíя».

97
24. АЛБАНИЯ В V—VI ВЕКАХ

Асуаген, Ваче II, Вачаган III, хайландурские гунны

Албания в 1-ой половине V века. Â ãîäû


ïðàâëеíèя àðøàêèäñêîãî цàðя Асуагена â êóëü-
òóðíîй æèçíè Àëáàíèè ïðîèçîøëè ñеðüеçíûе
èçìеíеíèя. Â ýòîò ïеðèîä íà îñíîâе ñòàðîãî àë-
áàíñêîãî àëôàâèòà áûëî ñîçäàíî íîâîе àëáàíñêîе
ïèñüìî. Àëáàíñêèе äеòè áûëè âîâëе÷еíû â îáðà-
çîâàíèе. Öàðü ïðèêàçàë îáó÷àòü â îáëàñòяõ äеòей
ïèñüìó, îòïðàâëяòü èõ ãðóïïàìè â øêîëû, âûäе-
ëèòü ñðеäñòâà äëя èõ ïèòàíèя. Ïîñëе ïðèíяòèя
àëôàâèòà ïðèñòóïèëè ê ïеðеâîäó ðеëèãèîçíûõ
êíèã è äðóãèõ ïðîèçâеäеíèй ñ ñèðèйñêîãî è ãðе-
÷еñêîãî яçûêîâ íà àëáàíñêèй.
Албания в период правления Ваче II. Â ñеðе-
äèíе V âеêà â Àëáàíèè ê âëàñòè ïðèøёë Âà÷е II
(в 444-ом году). Îí ïðèíàäëеæàë ê äèíàñòèè
òþðêñêîãî ïðîèñõîæäеíèя, òàêæе èìеë ðîäñòâеí-
Поясните при- íûе ñâяçè ñ Сàñàíèäàìè.
чины нашествия Âà÷е II îòêàçàëñя îò õðèñòèàíñòâà è ïðèíяë
хайландурских çîðîàñòðèçì. Ïîñëе ñìеðòè ðîäñòâеííèêà — ñàñà-
гуннов в Алба- íèäñêîãî øàõà Éеçäеãèðäà II îí, îòêàçàâøèñü îò
нию.
çîðîàñòðèçìà, âûøеë èç ïîä÷èíеíèя ñàñàíèäñêîй
âëàñòè. Âà÷е II äàæе çàõâàòèë óùеëüе Чîðà (Äеð-
áеíòñêèй ïðîõîä), ïеðеòяíóë ìàññàãеòîâ íà ñâîþ
ñòîðîíó è ñîçäàë ñîþç ñ îäèííàäцàòüþ ïðàâèòе-
ëяìè Êàâêàçà.
Íàõîäèâøèйñя ó âëàñòè øàõèíøàõ Ôèðóç II,
õîòя è áûë îñâеäîìëёí î ïðîâîäèìîй ïîëèòèêе
Âà÷е II, íî èç-çà ðîäñòâеííûõ ñâяçей íе ïðеäïðè-
íèìàë ïðîòèâ íеãî ñеðüеçíûõ ìеð. Âà÷е II òàêæе
íе ïðîяâëяë ê Ôèðóçó II âðàæäеáíîãî îòíîøе-
íèя. Îí äàæе â ÷еñòü Ôèðóçà II îñíîâàë ãîðîä
Ôèðóçàáàä (áëèç íûíеøíей Бàðäû). Â ãîäû еãî
âëàñòè ýòîò ãîðîä ñòàë ñòîëèцей ñòðàíû. Â ñâяçè
ñ íàáеãàìè ñîñеäíèõ ïëеìёí ñ ñеâеðà ñòîëèцà
ñòðàíû áûëà ïеðеíеñеíà ñ ëеâîáеðеæüя ðеêè

98
Êóðû íà ïðàâîáеðеæüе. Îäíàêî çàòèøüе áûëî íе-
äîëãèì. Íеçàâèñèìàя ïîëèòèêà Âà÷е II ñòàëà áеñ-
ïîêîèòü Ôèðóçà II.
Íàðяäó ñ Сàñàíèäàìè, ãóííû òîæе áûëè ïðî-
òèâ ðàñïðîñòðàíеíèя õðèñòèàíñòâà â Àëáàíèè.
Øàõèíøàõ Ôèðóç II èñïîëüçîâàë ýòîò ôàêòîð
ïðîòèâ Âà÷е II. Êîãäà îòíîøеíèя íà÷àëè îáîñò-
ðяòüñя, Ôèðóç II ñòàë ïîäñòðеêàòü ãóííîâ íà
âîйíó ïðîòèâ àëáàíñêîãî цàðя. Â 462-ом ãîäó
õàйëàíäóðñêèе ãóííû âòîðãëèñü â Àëáàíèþ. Âîй-
íà äëèëàñü â òе÷еíèе ãîäà è çàâеðøèëàñü îòðе÷е-
íèеì Âà÷е II îò ïðеñòîëà. Ïî ïðîñüáе Âà÷е II øà-
õèíøàõ Ôèðóç II âеðíóë еìó ïîìеñòüе, äîñòàâ-
øееñя îò îòцà ïî íàñëеäñòâó.
Ïîñëе Âà÷е II Àëáàíèя íà ïðîòяæеíèè 30 ëеò
ïîòеðяëà ñâîþ íеçàâèñèìîñòü è óïðàâëяëàñü ñî
ñòîðîíû ñàñàíèäñêîãî ìàðçáàíà.
Албания в VI веке. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя ñàñà-
íèäñêîãî øàõà Бàëàøà ñîçäàëèñü óñëîâèя äëя
ïðèõîäà ê âëàñòè â Àëáàíèè ìеñòíîãî ïðàâèòеëя
Вачагана (еãî òàêæе íàçûâàëè Ïðàâеäíûì Âà÷à-
ãàíîì). Îí âñòóïèë íà ïðеñòîë ïîä èìеíеì Âà÷à-
ãàíà III. Â ãîäû еãî ïðàâëеíèя в 488-ом году
õðèñòèàíе, ñîçâàâ ðеëèãèîçíîе ñîáðàíèе, ïðè-
íяëè çàêîíû ïî õðèñòèàíñêîй âеðе.
Âà÷àãàí III íàñèëüñòâеííûì îáðàçîì çàñòàâëяë
íàñеëеíèе ïðèíяòü õðèñòèàíñòâî. Иäîëîïîêëîí-
íèêè, îãíеïîêëîííèêè è ëþäè äðóãèõ âеðîèñïîâе-
äàíèй ïðеñëеäîâàëèñü. Îòêðûâàëèñü øêîëû, ñòðîè-
ëèñü õðàìû, ïðîïàãàíäèðóþùèе õðèñòèàíñòâî. Îä-
íàêî ýòà ðеëèãèя, íеñìîòðя íà âñе ïðèíяòûе ìеðû,
íе ñìîãëà ïóñòèòü ãëóáîêèе êîðíè â Àëáàíèè.
Албанский памятник Амарас íàõîäèòñя â
Ходжавендском районе Àçеðáàйäæàíñêîй Ðеñ-
ïóáëèêè. Â ñâîё âðеìя çäеñü áûë çàõîðîíеí àëáàí-
ñêèй ðеëèãèîçíûй ñëóæèòеëü è õðàì ïðеâðàòèëñя Почему хрис-
â ìеñòî ïàëîìíè÷еñòâà àëáàí. тианство не смог-
Âà÷àãàí III ñòàë ïîñëеäíèì àðøàêèäñêèì цà- ло пустить глу-
бокие корни в Ал-
ðеì Àëáàíèè. Ïîñëе íеãî òеððèòîðèя Àëáàíèè
бании? Поясни-
âíîâü ñòàëà óïðàâëяòüñя ñî ñòîðîíû ñàñàíèäñêèõ
те.
ìàðçáàíîâ.

99
Сàñàíèäñêàя èìïеðèя
ðàçäеëèëà óïðàâëяеìûе
çеìëè íà âîеííî-àäìè-
íèñòðàòèâíûе òеððèòî-
ðèè. Àòðîïàòеíà è Àë-
áàíèя âõîäèëè â ñеâеð-
íûй кустак*.
Ãîñïîäñòâî ñàñàíèäñêèõ
ìàðçáàíîâ â Àëáàíèè îõ-
âàòûâàеò 510—629 годы.
Тюркские потоки на
территорию Албании.
Íеñìîòðя íà ïеðе-
êðûòèе ñàñàíèäñêèìè
øàõàìè ñеâеðíûõ ãîð-
íûõ ïðîõîäîâ, âîçâеäеíèе
óêðеïëеíèй è ðàçìеùе-
íèе âîеííûõ îòðяäîâ,
ïîòîêè òþðêîяçû÷íûõ
Албанский памятник Амарас – ýòíîñîâ — ãóííîâ, õàçàð,
(отреставрированный) ñàáèðîâ è äð. óâеëè÷èâà-
ëèñü è ïðеäîòâðàòèòü ýòî
áûëî íеâîçìîæíî. Îíè ñеëèëèñü â Àëáàíèè ðя-
äîì ñ ìеñòíûìè, ðîäñòâеííûìè ïî яçûêó òþðê-
ñêèìè ýòíîñàìè è ñìеøèâàëèñü ñ íèìè.
Сîãëàñíî äîãîâîðó, çàêëþ÷еííîìó ìеæäó Сà-
Поясните сущ-
ность тюркских
ñàíèäàìè è Âèçàíòèей â 591-ом году, Àëáàíèя,
потоков на тер- âêëþ÷àя òеððèòîðèè äî Ãèðäèìàíà, Тèôëèñà è
риторию Азербай- Äâèíà, îñòàâàëàñü ïîä âëàñòüþ Сàñàíèäîâ. Íà
джана. ýòîй îáøèðíîй òеððèòîðèè òþðêè ñîñòàâëяëè
ïðеîáëàäàþùее áîëüøèíñòâî. Â îáëàñòè Ãèðäè-
ìàí íàðяäó ñ àëáàíàìè òàêæе æèëè ðîäñòâеííûе
èì òþðêñêèе ïëеìеíà ñàáèðîâ.
 êîíце VI — íà÷àëе VII âеêà â Àëáàíèè
äèíàñòèя Мехранидов àëáàíî-ñàáèðñêîãî ïðî-
èñõîæäеíèя ïîñòеïеííî óñòàíàâëèâàëà ñâîþ
Опишите пе- âëàñòü.
риод возрождения
в Албании.

* Кустак – на языке пехлеви означает «сторона».

100
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Îцеíèòе ïеðèîä ïðàâëеíèя àëáàíñêîãî цàðя Àñóàãеíà.


2. Ïîяñíèòе ïîëèòèêó Âà÷е II.
3. Âûяñíèòе ïðè÷èíû òîãî, ïî÷еìó â Àëáàíèè õðèñòèàíñòâî
íе ñìîãëî ïóñòèòü êîðíè.
4. Чеì çàâеðøèëîñü îòíîøеíèе Ôèðóçà ê Âà÷е II?
5. «Àëáàíèя âõîäèëà â ñеâеðíûй êóñòàê Сàñàíèäîâ» — ïîяñ-
íèòе.
6. Сîñòàâüòе òàáëèцó îòíîñèòеëüíî àëáàíî-ñàñàíèäñêèõ îò-
íîøеíèй.
7. Îòìеòüòе íà îñè âðеìеíè ïеðèîä ôîðìèðîâàíèя ôеîäàëü-
íûõ îòíîøеíèй.
8. Îòìеòüòе òþðêñêèе ïëеìеíà, ïеðеñеëèâøèеñя â Àëáàíèþ.
Переселения тюрков

Сîñòàâüòе òеêñò ïîä íàçâàíèеì «Àëáàíñêèй àëôàâèò è


еãî çíà÷еíèе».

101
ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Древний период
Ты с я ч е л е т и я Века
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

1,5млн.лет
До нашей эры Наша эра
тому
назад
(до н.э.) (н.э.)
Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
До нашей эры Наша эра
(до н.э.) (н.э.)

1,5 миллиона лет тому назад — Ïîяâèëèñü ïеðâûе ÷еëîâе÷еñêèе


ñòàäà íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà.
700 тысяч лет тому назад — Îáíàðóæеíû ñëеäû î÷àãà â Àçûõñêîй
ïеùеðе.
Период нижнего палеолита — ïðîäîëæàëñя ñî âðеìеíè ïîяâëеíèя
ïеðâîãî ÷еëîâе÷еñêîãî òèïà äî ïеðèîäà çà 100 òûñя÷ ëеò íàçàä.

Древний период
Ты с я ч е л е т и я
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
До нашей эры Наша эра
(до н.э.) (н.э.)

Ниж-
ний
палео-
лит

Желтый цвет обозначает периоды, цифры – тысячелетия, образ-


цы же материальной культуры относятся к этому периоду.

102
350—400 тысяч лет тому назад — Æèëè àçûõàíòðîïû.
От периода за 100 тысяч лет тому назад до 35-го тысячелетия до
н.э. — Ïеðèîä ñðеäíеãî ïàëеîëèòà.

Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
Наша эра
Тысячелетия До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)

Средний
палеолит

От 35-го тысячелетия до н.э. до 12-го тысячелетия до н.э. — Ïе-


ðèîä âеðõíеãî ïàëеîëèòà.
Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
Наша эра
Тысячелетия До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)

Верх-
ний па-
леолит

103
От XII тысячелетия до н.э. до VIII тысячелетия до н.э. — Ïеðèîä
ìеçîëèòà.
Древний период
Тысячелетия
... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
До нашей эры Наша эра
(до н.э.) (н.э.)

VII тысячелетие до н.э. — Ïеðèîä íеîëèòà.


Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
До нашей эры Наша эра
(до н.э.) (н.э.)

VI—IV тысячелетия до н.э. — Îõâàòûâàеò ïеðèîä ýíеîëèòà.

Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
До нашей эры Наша эра
(до н.э.) (н.э.)

104
Со второй половины IV тысячелетия до н.э. до конца III ты-
сячелетия до н.э. — Ïðîäîëæàëñя ïеðèîä ðàííей áðîíçû.
Вторая половина III тысячелетия до н.э. — Ïîяâëеíèе ãîñóäàðñò-
âеííûõ îáðàçîâàíèй íà òеððèòîðèèè Àçеðáàйäæàíà.
2-я половина III тысячелетия до н.э. — Âîçíèêíîâеíèе Êóòèй-
ñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî îáðàçîâàíèя.
Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
Наша эра
До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)
XXIII век до н.э. — Ïîяâëеíèе Ëóëëóáèйñêîãî ãîñóäàðñòâеííîãî
îáðàçîâàíèя.
Начало XXII века до н.э. — Êóòèè ïîëîæèëè êîíец ñóùеñòâîâà-
íèþ Аккадского государства.
Конец ХХII века до н.э. — Ïîëîæеí êîíец âëàñòè êóòèеâ â Меñî-
ïîòàìèè.
Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
Наша эра
До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)
Конец III тысячелетия до н.э. — Ðàñïàä Ëóëëóáèйñêîãî ãîñó-
äàðñòâеííîãî îáðàçîâàíèя íà ìеëêèе îáëàñòè.
От конца III тысячелетия до н.э. до середины II тысячелетия до
н.э. — Ïеðèîä ñðеäíей áðîíçû.
III тысячелетие до н.э. — Íà þãе òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà íàñе-
ëеíèе áûëî çíàêîìî ñ êëèíîïèñíûì ïèñüìîì.
XIV—VII века до н.э. — Îõâàòûâàеò ïеðèîä ïîçäíей áðîíçû — ðàí-
íеãî æеëеçà.
Конец II тысячелетия до н.э. — Àññèðèйñêîе ãîñóäàðñòâî ñîâеð-
øàëî íàïàäеíèя íà Ïðèóðìèйñêèе çеìëè.
Начало I тысячелетия до н.э. (IX век до н.э.) — Îáðàçîâàíèе Мàí-
íейñêîãî ãîñóäàðñòâà.
740—719 гг. до н.э. — Ãîäû âëàñòè Иðàíçó â Мàííе.
716-й год до н.э. — Âñòóïëеíèе Óëëóñóíó íà ïðеñòîë.
714-й год до н.э. — Сàðãîí ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà Мàííó.

105
VII век до н.э. — Íàðóøеíèе Мàííîй ñîþçà ñ Àññèðèйñêèì ãîñóäàðñò-
âîì.
Середина VII века до н.э. — Îáðàçîâàíèе Иñêèòñêîãî цàðñòâà.
675—650 гг. до н.э. — Ãîäû âëàñòè Àõøеðè.
650-й год до н.э. — Àññèðèйñêèй цàðü íàïàë íà Мàííó.

Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра


(н.э.)
Начало VI века до н.э. — Иñêèòñêîе цàðñòâî ïðèøëî â óïàäîê.
590-й год до н.э. — Ïîëîæеí êîíец íеçàâèñèìîñòè Мàííейñêîãî ãîñó-
äàðñòâà.
585—550 годы до н.э. — Ãîäû âëàñòè Àñòèàãà â Мèäèè.
550-й год до н.э. — Ïàäеíèе Мèäèйñêîãî ãîñóäàðñòâà, îáðàçîâàíèе
Àõеìеíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.
530-й год до н.э. — Ïîõîä Êèðà II ïðîòèâ ìàññàãеòîâ.
522-й год до н.э. — Ãàóìàòà áûë óáèò.
Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
Наша эра
До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)
336—323 годы до н.э. — Ãîäû âëàñòè Àëеêñàíäðà Мàêеäîíñêîãî.
331-й год до н.э. — Бèòâà ïðè Ãàâãàìеëàõ.
330-й год до н.э. — Ïàäеíèе Àõеìеíèäñêîй èìïеðèè.
321-й год до н.э. — Àòðîïàò ñòàë цàðеì íеçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà
Конец IV — начало III века до н.э. — Îáðàçîâàëîñü ñàìîñòîяòеëü-
íîе Àëáàíñêîе ãîñóäàðñòâî.
223-ий год до н.э. — Àòðîïàòеíà ïîïàëà â çàâèñèìîñòü îò Сеëеâêèäîâ.
Середина III века до н.э. — Îáðàçîâàëîñü Ïàðôяíñêîе ãîñóäàðñòâî.
Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
Наша эра
До нашей эры (до н.э.)
(н.э.)

190-й год до н.э. — Ïðîèçîøëà áèòâà ïðè Мàãíеçèè. Сеëеâêèäû


ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе, Àòðîïàòеíà âíîâü îáðеëà íеçàâèñèìîñòü.

106
66-й год до н.э. —Ïðîèçîøëî ñðàæеíèе ìеæäó ðèìñêîй àðìèей è
àëáàíàìè íà áеðеãó Êóðû.
65-й год до н.э. — Ïðîèçîøëî âòîðîе ñðàæеíèе ìеæäó ðèìëяíàìè
è àëáàíàìè íà áеðеãó ðеêè Ãàíûõ.
53-й год до н.э. — Ïàðôяíе íàíеñëè ïîðàæеíèе ðèìëяíàì.
36-й год до н.э. — Ïîõîä ðèìñêîãî ïîëêîâîäцà Àíòîíèя íà Âîñòîê.

Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра


(н.э)

20-й год н.э. — Àòðîïàòеíà ïîïàëà ïîä âëàñòü Ïàðôèè (äèíàñòèè


Àðøàêèäîâ).
72-74 годы — Àëàíû ñîâеðøàëè íàáеãè íà çеìëè Àëáàíèè.
84—96-е годы — Ïеðèîä, ê êîòîðîìó îòíîñèòñя Ãîáóñòàíñêàя íàäïèñü.
226-ой год — Äèíàñòèя Сàñàíèäîâ ïðèøëà ê âëàñòè â Иðàíе.
227-ой год — Àòðîïàòеíà âîøëà â ñîñòàâ Сàñàíèäñêîй èìïеðèè.
262-ой год — Àëáàíèя ïîïàëà â çàâèñèìîñòü îò Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà.
313-й год — Бûëî ïðèíяòî õðèñòèàíñòâî.
371-ый год — Äçèðàâñêîе ñðàæеíèе ìеæäó ðèìëяíàìè è Сàñàíèäàìè.
387-ой год — Çàêëþ÷еíèе ìèðíîãî äîãîâîðà ìеæäó Ðèìîì è Сàñà-
íèäàìè, Àëáàíèя âеðíóëà ïîòеðяííûе çеìëè.
440-й год — Âà÷е II ïðèøёë ê âëàñòè.
462-й год — Õàйëàíäóðñêèе ãóííû âòîðãëèñü â Àëáàíèþ.
481—529-ые годы — Ïðîèçîøëî «äâèæеíèе ìàçäàêèäîâ».
488-й год — Õðèñòèàíе ñîçâàëè ñîáðàíèе.
510—529-ые годы — Ãîñïîäñòâî ñàñàíèäñêèõ ìàðçáàíîâ â Àëáàíèè.
591-й год — Сàñàíèäî-âèçàíòèйñêèй äîãîâîð.

Древний период
Века Века
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

До нашей эры (до н.э.) Наша эра


(н.э)
VII век н.э. — Óïîìèíàíèе â èñòî÷íèêàõ íàçâàíèя Àòðîïàòеíû
êàê «Àçеðáàйäæàí» ïîñëе çàâîеâàíèя àðàáàìè.

107
КРАТКИЕ ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

Луллубии. Ê þãó îò îçеðà


Óðìèя îáðàçîâàëñя ïëеìеííîй
ñîþç ëóëëóáèеâ. Íà èñòîðè÷е-
ñêîй àðеíе ëóëëóáèè çàяâèëè î
ñеáе âìеñòе ñ ïëеìеíàìè ñó è
òóðóêêè. Â XXIII âеêе äî í.ý. ó
ýòèõ ïëеìеí âîçíèêëî ãîñó-
äàðñòâеííîе îáðàçîâàíèе.
Ëóëëóáèè çàíèìàëèñü ñêî-
òîâîäñòâîì è богарным* çеìëе-
äеëèеì. Îíè íàõîäèëèñü ïîä
ñèëüíûì âëèяíèеì øóìеðñêîй
Луллубии занимались скотовод-
êóëüòóðû. Ëóëëóáèè ïîëüçîâà-
ством, разводили большое количе-
ëèñü êëèíîïèñíûì ïèñüìîì. Îíè
ство породистых лошадей
ïеðеïèñûâàëèñü ñ àêêàäàìè.
Ïеðâûй ïèñüìеííûй ïàìяòíèê, ïðèíàäëеæàâøèй ñàìèì ëóëëó-
áèйñêèì цàðяì, îòíîñèòñя ê XXII âеêó äî í.ý. Â íà÷еðòàííîì íà
ñêàëе â ìеñòíîñòè ïîä íàçâàíèеì Сàðûíóë ïèñüìеííîì ïàìяòíèêе,
ïðèíàäëеæàùеì цàðþ Àíóáàíèíè, ñîîáùàеòñя, ÷òî çеìëè ëóëëóáèеâ
ïðîñòèðàëèñü îò îçеðà Óðìèя äî
çàëèâà Бàñðà (Êеíãеð) —Ïеðñèä-
ñêîãî çàëèâà.
Кутии. Â ñîñòàâе Êóòèйñêîãî
ãîñóäàðñòâеííîãî îáðàçîâàíèя
ó÷àñòâîâàëè ñóáàðû (ñó), òó-
ðóêêè, êóìàíû, áàðñû, áîðû,
ãяðãяðû (ãàðãàðû), àçеðè, çеíãè
è äðóãèе òþðêñêèе ïëеìеíà. Êó-
Важной общественной особенностью òèйñêîе ãîñóäàðñòâеííîе îáðàçî-
кутиев являлось управление их госу- âàíèе óïðàâëяëîñü íà äеìîêðà-
дарственного образования на демокра- òè÷еñêèõ îñíîâàõ.
тических основах – посредством Â ðàñïîëîæеííûõ ïî ñîñеä-
Меджлиса с участием старейшин ñòâó ãîñóäàðñòâàõ âëàñòü ïеðеõî-
*Богарное земледелие — íеîðîøàеìîе çеìëеäеëèе.

108
äèëà îò îòцà ê ñûíó, à ó êóòèеâ âëàñòü èçáèðàëàñü ìеäæëèñîì, â êî-
òîðîì ó÷àñòâîâàëè ñòàðейøèíû è âîæäè ïëеìеí.
Сëîâî «ãóò» â òþðêñêîй ýòèìîëîãèè èñïîëüçóеòñя â çíà÷еíèяõ
«ãîñïîäñòâî», «óñïеõ», «äóõ, äóøà».  èñòîðè÷еñêèõ èñòî÷íèêàõ
еñòü ìíîãî ôàêòîâ, äîêàçûâàþùèõ òþðêñêîе ïðîèñõîæäеíèе êóòèеâ.
Хурриты. Øóìеðñêèе èñòî÷íèêè ïîäòâеðæäàþò, ÷òî ðîäèíîй
õóððèòîâ áûëè Юæíûй Êàâêàç, îêðеñòíîñòè îçеðà Âàí è îáëàñòè Се-
âеðíîãî Çàãðîñà. Ãîðíûе ìеñòíîñòè, ãäе îíè æèëè, íàçûâàëèñü «Õóð-
ðóì». Õóððèòû èìеëè òþðêñêîе ïðîèñõîæäеíèе. Иçâеñòíî, ÷òî âî
âðеìеíà Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà õóððèòû æèëè íà ïðèóðìèйñêèõ òеð-
ðèòîðèяõ.
Иìеþòñя ñâеäеíèя î òîì, ÷òî â êîíце III òûñя÷еëеòèя äî í.ý. õóð-
ðèòû îáëàäàëè ïèñüìеííîй êóëüòóðîй.  èñòî÷íèêàõ îíè óïîìèíàþòñя
êàê ÷еòâеðòûй êðóïíûй êóëüòóðíûй ýòíîñ â Ïеðеäíей Àçèè íàðяäó ñ
øóìеðàìè, àêêàäàìè è ýëàìàìè.
Касситы.  èñòî÷íè-
êàõ óêàçûâàеòñя, ÷òî âî-
êðóã îçеðà Óðìèя æèëè
òàêæе ïëеìеíà êàññèòîâ
(êàøøó). Êàññèòû íàñе-
ëяëè ãîðíûе ìеñòíîñòè.
Îíè íе âñòóïàëè â ðîä-
ñòâеííûе ñâяçè ñ äðóãè-
ìè ïëеìеíàìè. Êàññèòñêàя çíàòü
Турукки. Сîãëàñíî èñòî÷íèêàì, òóðóêêè яâëяëèñü îäíèì èç äðеâ-
íейøèõ ïëеìеí Юæíîãî Àçеðáàйäæàíà. Ãеîãðàôè÷еñêàя òеððèòîðèя
ïðîæèâàíèя òóðóêêîâ ïðîñòèðàëàñü îò îçеðà Óðìèя äî Çеíäæàíà.
Субары. Â áàññейíе îçеðà Óðìèя â III—II òûñя÷еëеòèяõ äî í.ý.
ïðîæèâàëè è ñóáàðû. Ïîìèìî àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà, ñóáàðû
òàêæе ó÷àñòâîâàëè â ôîðìèðîâàíèè ðяäà äðóãèõ òþðêñêèõ íàðîäîâ.
Сóáàðû æèëè íà òеððèòîðèè ìеæäó ðеêàìè Тèãð è Еâôðàò.  íà÷àëе
II òûñя÷еëеòèя äî í.ý. íà ñóáàðñêèõ çеìëяõ óæе óñèëèâàëàñü àññè-
ðèйñêàя âëàñòü. Сóáàðû, ïîäâеðãàâøèеñя íàïàäеíèяì àññèðèйцеâ,
ðàñïàëèñü íà òðè âеòâè (Çàïàäíóþ, Сðеäíþþ è Âîñòî÷íóþ). Äâèãàяñü
ê çàïàäó, ñóáàðû ñìеøàëèñü ñ ïðîæèâàâøèìè òàì ïëеìеíàìè. Çíà-
÷èòеëüíàя ÷àñòü ñóáàðîâ, ðàññеëеííûõ â áàññейíе îçеðà Óðìèя,
äâèíóëàñü â ñòîðîíó Тóðêеñòàíà è Сèáèðè. Ïðеäïîëàãàеòñя, ÷òî
íàçâàíèе Сèáèðè òàêæе ñâяçàíî ñ ñóáàðàìè. Îñòàâøèеñя â ñðеäíей

109
Сфера распространения тюркского этноса в Перед-
ней Азии и их соседи в IV–II тысячелетиях до н.э.

IV òûñя÷еëеòèе
III—II òûñя÷еëеòèя
I òûñя÷еëеòèе (ïðîòîàçеðáàй-
äæàíñêèе ýòíîñû)

÷àñòè ñóáàðû ðàññеëèëèñü â âеðõíей ÷àñòè ðеê Тèãðà è Еâôðàòà — íà


òеððèòîðèè íûíеøíей Тóðцèè, íà çàïàäе îçеðà Âàí, ìеæäó Бèòëè-
ñîì è Äèяðáеêèðîì.

110
Киммеры, искиты, саки.
Сîãëàñíî èñòîðè÷еñêèì èñòî÷-
íèêàì, êèììеðû, â VIII âеêе
äî í.ý. íàñеëяâøèе ñеâеðíóþ
÷àñòü Ïðè÷еðíîìîðüя, â êîíце
âеêà áûëè âûòеñíеíû è èç-
ãíàíû ñàêàìè ñî ñâîèõ çеìеëü.
Чàñòü èç íèõ íàïðàâèëàñü â
Àíàòîëèþ, à äðóãàя ÷àñòü ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü íà Юæíîì Êàâ-
êàçе è â Ïеðеäíей Àçèè. Íàçâàíèя ìеñò — òîïîíèìû, ñâяçàííûе ñ
êèììеðàìè, îïðеäеëяþò èñòîðè÷еñêèе ñîáûòèя òеõ âðеìеí è ìеñòà
èõ ðàñïðîñòðàíеíèя. Íàçâàíèя ìеñò â Àçеðáàйäæàíе – Ãûìûðëû,
Êеìеðëè, Êîìàð, Êеìеðäàðàí, Êеìеð, Ãеìеðëè, Êеìеðãàя è äð. яâ-
ëяþòñя ïàìяòüþ î êèììеðàõ.
Ïîñëе êèììеðîâ â VII âеêе äî í.ý. ñàêè óñòàíîâèëè ñâîþ âëàñòü
íà Юæíîì Êàâêàçе è â Ïеðеäíей Àçèè. Âïеðâûе íàçâàíèе ñàêîâ óïî-
ìèíàеòñя â àññèðèйñêèõ èñòî÷íèêàõ. Êóëüòóðà ñàêîâ, èõ ãîñóäàðñò-
âеííûй ñòðîй, ñîñòîяùàя èç êîííèцû àðìèя, èñïîëüçîâàíèе èìè â
íàйäеííûõ â êëèíîïèñíûõ äîêóìеíòàõ è óïîòðеáëяеìûõ äî ñèõ ïîð
òþðêñêèõ ñëîâ ñâèäеòеëüñòâóþò îá èõ òþðêñêîì ïðîèñõîæäеíèè. Â
àññèðèйñêèõ èñòî÷íèêàõ èõ íàçûâàþò èøãóçàìè.
Сàêè äëèòеëüíîе âðеìя íàõîäèëèñü ó âëàñòè. Сîçäàííàя èì èì-
ïеðèя ïðîñòèðàëàñü îò Âеëèêîй Êèòàйñêîй ñòеíû íà âîñòîêе äî ðеêè
Äóíàй — íà çàïàäе.

Массагеты. Äðеâíеãðе÷еñêèй àâòîð


Сòðàáîí ïèøеò: «Æèâóùèе íà âîñòîêе
ïëеìеíà... íàçûâàþòñя ìàññàãеòàìè è
ñàêàìè...»
Ïðеäïîëàãàеòñя, ÷òî â IX—VII âеêàõ
äî í.ý. ìàññàãеòû ïðîæèâàëè íà òеððè-
òîðèè ìеæäó Ãèëüãèëü÷àеì è Äеðáеíòîì.
Ïðîйäя ÷еðеç Äеðáеíòñêèй ïðîõîä ñëе-
äîì çà èñêèòàìè (ñàêàìè), îíè âñòóïèëè
íà àëáàíñêèе çеìëè.

111
Каспии. Êîãäà ïîëè-
òè÷еñêîе âëèяíèе Àõеìе-
íèäñêîãî ãîñóäàðñòâà äîñ-
òèãëî Êàâêàçñèõ ãîð, íà
èñòîðè÷еñêóþ ñцеíó âûø-
ëè ïëеìеíà, ïðîæèâàâøèе
íà òеððèòîðèè Сеâеðíîãî
Àçеðáàйäæàíà. Сàìûìè
èç âеñòíûìè ñðеäè íèõ
áûëè êàñïèè. Íàçâàíèе
Êàñïèйñêîãî ìîðя ñâяçàíî
ñ íàçâàíèеì ýòîãî ïëеìеíè.
Êàñïèè áûëè ðîäñòâеí-
íûìè ñ êàññèяìè — îäíèì èç äðеâíейøèõ ýòíîñîâ, ïëеìеíàìè. Â
êîíце I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. îíè ñìеøàëèñü ñ àëáàíñêèìè ïëеìеíàìè.
Ãеîãðàôè÷еñêîй òеððèòîðèей èõ ðàññеëеíèя яâëяëàñü Мóãàíü—Ëяí-
êяðàíñêàя íèçìеííîñòü. Êàñïèè õîðîøî îñâîèëè ñóäîõîäñòâî.

Манна. Ãîñóäàðñòâî Мàí-


Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî
(IX–VII âеêà äî í.ý.)
íà îáðàçîâàëîñü â þæíîй
÷àñòè òеððèòîðèè ñîâðеìеí-
íîãî Àçеðáàйäæàíà. Îñíîâà
Мàííейñêîãî ãîñóäàðñòâà
áûëà çàëîæеíà â íà÷àëе I
òûñя÷еëеòèя äî í.ý., à ñôîð-
ìèðîâàëîñü îíî â ñеðеäèíе
IX âеêà äî í.ý. Мàííейцû
ñ÷èòàþòñя ïîòîìêàìè ïëе-
ìеí êóòèеâ, ëóëëóáèеâ, òó-
ðóêêè è ñó (ñóá/ñóáàðû).
 èñòî÷íèêàõ ÷еòêî óêà-
çàíî, ÷òî çеìëè Мàííû ïðîñ-
òèðàëèñü îò âîñòî÷íîй ÷àñòè
îçеðà Óðìèя äî þãî-çàïàäà
Êàñïèйñêîãî ìîðя. Îíè âëà-
äеëè âûñîêîй êóëüòóðîй çеìëеäеëèя.  àññèðèйñêèõ èñòî÷íèêàõ îò-
ìе÷àеòñя, ÷òî âîêðóã îçеðà Óðìèя áûëî ìíîæеñòâî çеðíîõðàíèëèù.

112
Мàííейцû èìеëè áîëüøîй îïûò è â ñêîòîâîäñòâе.
Âî âðеìеíà ïðàâëеíèя цàðя Иðàíçó ãðàíèцû ãîñóäàðñòâà ïðîòя-
ãèâàëèñü äî ðеêè Àðàç íà ñеâеðе è äî Ïàðñóà è Мèäèè íà þãе. Ðàñ-
ïîëîæеííàя ê þãî-çàïàäó îò îçеðà Óðìèя îáëàñòü Ãèëüçàí òàêæе
ïîä÷èíяëàñü Мàííе.
Äî êîíцà VII âеêà äî í.ý. Мàííейñêîе ãîñóäàðñòâî áûëî ñîþçíèêîì
Àññèðèè. Â 590-îì ãîäó äî í.ý. çеìëè Мàííû áûëè çàâîеâàíû ìè-
äèйñêîй àðìèей.
Öàðя Мàííû íàçûâàëè яíçó. Â óïðàâëеíèè ãîñóäàðñòâîì цàðþ
ïîìîãàë Сîâеò ñòàðейøèí. Íî âñё — è âíóòðеííяя è âíеøíяя ïîëè-
òèêà — íàõîäèëîñü â ðóêàõ цàðя. Êóðñ ãîñóäàðñòâеííîй ïîëèòèêè
áûë áëèçîê Àññèðèè. Àðìèя íàõîäèëàñü â ðàñïîðяæеíèè цàðя. Âî
âðеìя âîйíû âîèíû èñïîëüçîâàëè ëóê ñî ñòðеëàìè, êèíæàë, ìе÷,
êîïüе, øëеì è áîеâóþ êîëеñíèцó.
 êîíце II — íà÷àëе I òûñя÷еëеòèя äî í.ý. â ðàйîíе Çàãðîññêèõ
ãîð îáðàçîâàëñя ðяä ìеëêèõ îáëàñòей. Â Мàííе ñóùеñòâîâàëè òàêèе
îáëàñòè, êàê Ãèëüçàí, Çàìóà, Àëëàáðèà, Êàðàëëà, Бóøòó, Меññè, Сó-
ðèêàø, Ãèçèëáóíäà, Àëàòея, Óèøäèø, Çèêеðòó, Àíäèà, Сóáè, Сàí-
ãèáóòó, Ïóëóàäè è äð. Íî ñàìîй ñèëüíîй è ðàçâèòîй ñðеäè íèõ áûëà
îáëàñòü Çàìóà. Àññèðèйцû ÷àñòî íàðóøàëè ãðàíèцû îáëàñòè Ãèëüçàí
è íàïàäàëè íà íèõ. Ïðè-
ìеðíî â êîíце IX âеêà äî Мèäèйñêîе ãîñóäàðñòâî
(ïîñëеäíяя ÷еòâеðòü VII — ñеðеäèíà
í.ý. ãîñóäàðñòâî Óðàðòó VI ââ. äî í.ý.)
çàõâàòèëî Ãèëüçàí. Çàìóà
ðàñøèðèëà ãðàíèцû ñâîèõ
çеìеëü îò îçеðà Óðìèя äî
ðеêè Êè÷èê (Мàëûй) Çàá.

Мидия.  íà÷àëе I òû-


ñя÷еëеòèя äî í.ý. ìàäàйцû
(ìèäèйцû) æèëè íà þãî-
âîñòî÷íîй ñòîðîíе Мàííû.
 èñòîðè÷еñêèõ èñòî÷-
íèêàõ ñîîáùàеòñя, ÷òî â
ïеðèîä îáðàçîâàíèя Мè-
äèйñêîãî ãîñóäàðñòâà íà
çеìëяõ, çàñеëеííûõ ñîâðе-

113
ìеííûìè àçеðáàйäæàíñêèìè òþðêàìè, â 70-õ ãîäàõ VII âеêà äî í.ý.
ñóùеñòâîâàëî Иñêèòñêîе (Сêèôñêîе) цàðñòâî. Â âîйíàõ ñ àññèðèй-
цàìè ìèäèйцû îäеðæàëè ïîáеäó (êîíец VII âеêà äî í.ý.) è çíà÷è-
òеëüíî óñèëèëèñü. Â ïеðâûе ãîäû VII âеêà äî í.ý. îíè çàõâàòèëè
çеìëè Óðàðòó è Иñêèòñêîãî цàðñòâà. Ïîñëе ýòîãî ïîðàæеíèя ñàêè
âеðíóëèñü (ïðеäïîëàãàеòñя) â ñеâеðíûе îáëàñòè Ïðè÷еðíîìîðüя.

Атропатена. Íеêîòîðûе
Àòðîïàòеíà
èñòî÷íèêè ñâяçûâàþò íàçâà-
íèе «Àçеðáàйäæàí» ñ èìеíеì
цàðя Àòðîïàòеíû — Àòðîïàòîì.
Íàçâàíèе «Àçеðáàйäæàí»
òàêæе ñâяçûâàеòñя ñ íàçâà-
íèеì æèâøеãî íà ýòîй òеððè-
òîðèè ïëеìеíè àç. Àâòîð
ñî÷èíеíèя «Äæàìе àò-òàâà-
ðèõ» («Сáîðíèê ïî èñòîðèè»)
Ôàçëóëëàõ Ðàøèäàääèí è
òеáðèçец Мóõàììеä Õóñейí
èáí Õàëàô òàêæе óòâеðæäà-
ëè òþðêñêîе ïðîèñõîæäеíèе
íàçâàíèя «Àçеðáàйäæàí». Ïî
èõ ìíеíèþ, «Àçеð» îçíà÷àеò
«âîçâûøеííîñòü», à «áàйãàí»
— «âеëèêèй, áîëüøîй».

Место и роль государства Атропатена


в истории Азербайджана

Иñòîðèя äðеâíеãî Àçеðáàйäæàíà èçó÷àеòñя íà îñíîâе àðõеîëîãè-


÷еñêèõ è ïèñüìеííûõ èñòî÷íèêîâ àíòè÷íûõ àâòîðîâ. Êàæäûй íàðîä
çàðîäèëñя íà îïðеäеëеííîй èñòîðè÷еñêîй òеððèòîðèè. Теððèòîðèя
çàñеëеíèя äðеâíеãî íàñеëеíèя Àçеðáàйäæàíà îõâàòûâàëà îò Äеðáеí-
òà íà ñеâеðе, âêëþ÷àя îáëàñòè Çеíäæàí è Êàçâèí íà þãе, äî Êàñïèй-
ñêîãî ìîðя íà âîñòîêе, Тèôëèñà, Иðеâàíà è çàïàäíûõ áеðеãîâ îçеðà
Óðìèя íà çàïàäе.

114
Àçеðáàйäæàíñêèй яçûê îòíîñèòñя ê ãðóïïе òþðêñêèõ яçûêîâ.
Ðîäñòâеííûе ñ ìеñòíûì íàñеëеíèеì ýòíîñû (êèììеðû, èñêèòû, ñàêè,
ãóííû è ñеëüäæóêè) âïîñëеäñòâèè ïеðеñеëèëèñü ñþäà.
 äðеâíèõ èñòî÷íèêàõ ïеðâîíà÷àëüíàя ôîðìà íàçâàíèя Àçеðáàй-
äæàíà èñïîëüçîâàëàñü êàê Àòðîïàòеíà, Àòóðïàòàêàí, Àðòàáàçàí,
Àäèðáàäæàí è äð., ñâяçàííûе ñ еãî þæíîй ÷àñòüþ.
Ïеðâîíà÷àëüíàя ôîðìà íàçâàíèя Àçеðáàйäæàí èñïîëüçîâàëàñü
êàê Àçеðáàйãàí. Íàçâàíèе Àòðîïàòеíà áûëî ñâяçàíî ñ èìеíеì ñàòðà-
ïà (íàìеñòíèêà) Мèäèè Àòðîïàòîì.
Íà÷èíàя ñ VII âеêà â àðàáñêèõ èñòî÷íèêàõ ýòà òеððèòîðèя ñòàëà
íàçûâàòüñя êàê Àçеðáàйäæàí. Эòî íàçâàíèе èìеëî îòíîøеíèе è ê
ñеâеðíîй, è ê þæíîй еãî ÷àñòè.
 ðàçíûõ çîíàõ Àçеðáàйäæàíà ïðîæèâàëè ðîäñòâеííûе äðóã äðó-
ãó äðеâíèе ïëеìеíà. Íà òеððèòîðèяõ Óðìèè, Íàõ÷ûâàíà, Ãàðàáàãà,
Ãяíäæà÷àя è äð. íеáîëüøèе ïëеìеíà, îáúеäèíèâøèñü âîêðóã еäèíî-
ãî цеíòðà, îáðàçîâûâàëè êðóïíûе ïëеìеííûе ñîþçû.
Ãейòеïе, Õàñàíëû â Óðìèè, Êþëüòеïе II, Øàõòàõòû, Îãëàíãàëà,
Сàäàðàê â Íàõ÷ûâàíе, Óçеðëèêòеïе, Ãàðàêîïеêòеïе â Ãàðàáàãе яâëя-
ëèñü äðеâíèìè ãîðîäàìè-êðеïîñòяìè. Эòíè÷еñêîе ïðîèñõîæäеíèе
àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà íà÷èíàеòñя èìеííî ñ ýòèõ äðеâíèõ ïëе-
ìеííûõ ñîþçîâ. Îáøèðíûе òеððèòîðèè äðеâíеãî Àçеðáàйäæàíà íà-
ñеëяëè êóòèè, ëóëëóáèè, ãяðãяðû (ãàðãàðû), ñó, òóðóêêè, íàõ÷è,
êàñïèè è äð. ïëеìеííûе ñîþçû òþðêñêîãî ïðîèñõîæäеíèя. Иðàí-
ñêèй èñòîðèê Мàìеäàëè Тàðáèйàò ïèøеò, ÷òî â III–I òûñя÷еëеòèяõ
äî í.ý. òþðêñêèе ïëеìеíà яâëяëèñü îñíîâíûìè êîðеííûìè æèòеëя-
ìè Àçеðáàйäæàíà. Ïðàâèòеëяìè íà òеððèòîðèяõ âîêðóã ðеêè Àðàç
áûëè ïðеäñòàâèòеëè ïëеìеíè ãяðãяð.
 èñòî÷íèêàõ ñîäеðæàòñя ñâеäеíèя î òîì, êàê â 836 ãîäó äî í.ý.
Сàëìàíàñàð III, îäеðæèâàя ïîáеäó çà ïîáеäîй, äîáðàëñя äî ñòðàíû
Ãяðãяð, à òàêæе î íàøеñòâèè Сàðãîíà íà Мàííó â 716 ãîäó äî í.ý. è
çàõâàòе èì êðеïîñòей è óêðеïëеíèй ãяðãяðîâ.
Ïî ñâеäеíèяì àíòè÷íîãî èñòîðèêà Сòðàáîíà îäíèì èç äðеâíèõ
òþðêñêèõ ïëеìеí íà Êàâêàçе áûëè ãàðãàðû.
Сî âðеìеíеì ãяðãяðû ïîñеëèëèñü íà ïðàâîì è ëеâîì ïîáеðеæüе
ðеêè Àðàç. Ïëеìеíà ãяðãяðû è ãàðãàðû ñâяçàíû äðóã ñ äðóãîì ýòíè-
÷еñêèìè êîðíяìè.

115
Ãяðãяðû èìеëè êóëüòóðíî-ýêîíîìè÷еñêèе ñâяçè ñ êóòèяìè è
ëóëëóáè, à òàêæе è ñ Меñîïîòàìèей.
 III–II òûñя÷еëеòèяõ äî í.ý. îáðàçîâàíèе êðóïíûõ ïëеìеííûõ
ñîþçîâ, ïîâûøеíèе ïðîèçâîäèòеëüíîñòè òðóäà, âîçíèêíîâеíèе ÷àñò-
íîй ñîáñòâеííîñòè ñîçäàëè ïî÷âó äëя ïîяâëеíèя ðàííèõ ãîñóäàðñòâ.
Âîçíèêøàя íà þãе Àçеðáàйäæàíà Àòðîïàòеíà áûëà ðàáîâëàäеëü-
÷еñêèì ãîñóäàðñòâîì, êîòîðûì ïðàâèë ïàäèøàõ. Îí îáëàäàë íеîãðà-
íè÷еííîй âëàñòüþ. Ïàäèøàõ òàêæе яâëяëñя ãëàâíîêîìàíäóþùèì
àðìèè. Â äàííóþ ýïîõó âûñøèе ñëîè îáùеñòâà ñîñòàâëяëè òèòóëî-
âàííûе àðèñòîêðàòû, áîãàòûе ðàáîâëàäеëüцû è ãîñóäàðñòâеííûе ÷è-
íîâíèêè.
Тðóä ðàáîâ èñïîëüçîâàëñя â ðóäíèêàõ, â ñеëüñêîõîçяйñòâеííûõ
ðàáîòàõ, ðеìеñëеííûõ ìàñòеðñêèõ.
Îäíàêî âî âñеõ ñôеðàõ ïðîèçâîäñòâà áîëüøе èñïîëüçîâàëñя òðóä
ñâîáîäíûõ ëþäей. Îíè áûëè çàíяòû â óïðàâëеí÷еñêèõ äеëàõ ãîñó-
äàðñòâà, ñеëüñêîì õîçяйñòâе, ðеìеñëе è òîðãîâëе.
Âî II–III âеêàõ â Àòðîïàòеíе ðàáîâëàäеëü÷еñêèй ñòðîй ïðèõîäèë
â óïàäîê. Тðóä ðàáîâ áîëüøе íе îïðàâäûâàë ñеáя. Ðàáîâëàäеëü÷еñêèе
îòíîøеíèя ìеøàëè ðàçâèòèþ îáùеñòâà. И ïîýòîìó ðàáàì ïðеäîñòàâ-
ëяëàñü íеïîëíàя ñâîáîäà è îíè îïðеäеëеííóþ ÷àñòü ïðîèçâîäèìîй
ïðîäóêцèè çàáèðàëè ñеáе.

Албания. Äðеâíеãðе÷еñêèй èñòîðèê Сòðàáîí, äàâøèй ïеðâûе ñâе-


äеíèя îá àëáàíàõ, ïèøеò: «Àëáàíû æèëè íà òеððèòîðèè ìеæäó èáе-
ðàìè è Êàñïèйñêèì ìîðеì...» Çàïàäíûе æе ãðàíèцû ãîñóäàðñòâà
îãðàíè÷èâàëèñü ðеêîй Иîðè. Âðеìеíàìè æе ïîä èõ âëàñòüþ íàõîäè-
ëàñü òàêæе ïðîòяíóâøàяñя âäîëü ðеêè Àëàçàíü âîñòî÷íàя ÷àñòü íû-
íеøíей Ãðóçèè. Сеâеðíûе ãðàíèцû ãîñóäàðñòâà îãðàíè÷èâàëèñü
Êàâêàçñêèì ãîðíûì õðеáòîì. Юæíûе ãðàíèцû ñòðàíû ïðîòяãèâà-
ëèñü äî íûíеøíèõ Тàëûøñêèõ ãîð. Âäîëü þæíûõ ãðàíèц áûëè ðàñ-
ñеëеíû èáеðû. Â ñîâðеìеííîй èñòîðè÷еñêîй íàóêе óòâеðæäàеòñя
ìûñëü, ÷òî àëáàíû äеðæàëè ïîä ñâîей âëàñòüþ 26 ïëеìеí. Сðеäè èñ-
ñëеäîâàòеëей ñóùеñòâóеò ìíеíèе, ÷òî àëáàíû áûëè ñàêñêîãî ïðî-
èñõîæäеíèя.
Àëáàíñêîе ïëеìеííîе îáúеäèíеíèе ñîñòîяëî èç 26 ïëеìеí. Сòðà-
áîí ïèøеò: «...îíè íеëеãêî âñòóïàþò â ñíîøеíèя äðóã ñ äðóãîì».
Êàæäîе èç ýòèõ ïëеìеí èìеëî ñâîй яçûê, íî ïîñêîëüêó òþðêñêèе

116
ïëеìеíà яâëяëèñü âеäóùей
Àëáàíèя
ñèëîй, áеçóñëîâíî, â Àë-
áàíèè îáùèì яçûêîì îá-
ùеíèя áûë òþðêñêèй яçûê.
Àëáàíû íàñеëяëè òеððè-
òîðèè â ñðеäíеì è íèæíеì
òе÷еíèè è íà ëеâîáеðеæüе
ðеêè Êóðû. À íà ïðàâîáе-
ðеæüе æèëè ïëеìеíà êàñ-
ïèеâ. Íеêîòîðûе ó÷еíûе
ñ÷èòàþò èõ òîæе àëáàíàìè.
Îá ýòíè÷еñêîй ðàçíîðîä-
íîñòè ïëеìеí ñâèäеòеëü-
ñòâóþò èõ ìîãèëüíèêè è
ïîãðеáàëüíûе îáðяäû. Êóâ-
øèííûе ïîãðеáеíèя, ïîñ-
— ëÚÓÎˈ‡
òðîеííûе èç ñûðцîâîãî
êèðïè÷à ñêëеïû, êàòàêîìáû, ìîãèëûяìû, ãäе â ïðîäеëàííîе â ñòеíе
óãëóáëеíèе êëàëè óìеðøеãî âìеñòе ñ ïðèíàäëеæàùèìè еìó ïðеä-
ìеòàìè, è ïîñëе çàõîðîíеíèя âõîä â ìîãèëó çàìóðîâûâàëè è ò.ä.
Сîãëàñíî èñòîðè÷еñêèì ñâеäеíèяì, ïëеìеíà óòèè, ñ÷èòàâøèеñя
ïðеäêàìè ìàëî÷èñëеííûõ óäèíîâ — æèòеëей Ãàáàëèíñêîãî ðàйîíà
Сеâеðíîãî Àçеðáàйäæàíà, æèëè íà òеððèòîðèè ñëèяíèя ðеê Àëàçàíè
è Êóðû, ïëеìеíà ëеãîâ — â âеðõíеì òе÷еíèè ðеêè Сàìóð, ëèïèíû —
íà ñеâеðíûõ ñêëîíàõ Êàâêàçñêèõ ãîð, ãяðãяðû (ãàðãàðû) — â ðàâíèí-
íûõ ìеñòíîñòяõ Ãàðàáàãà.
 èñòî÷íèêàõ óêàçûâàеòñя, ÷òî â I âеêе äî í.ý. íà ñеâеðе òеððèòî-
ðèè Àçеðáàйäæàíà æèëè ïëеìеíà êеíãеðëè è ñàáèðû (ñóáàðû). Сó-
ùеñòâóеò ìíеíèе îá èõ ó÷àñòèè â îáúеäèíеíèè ïëеìеí ãóííîâ. Ïî
äðóãîй âеðñèè, ãèðäèìàíñêèе (ãàðäìàíñêèе) è ãóííñêèе ïëеìеíà
òàêæе ó÷àñòâîâàëè â îáúеäèíеíèè àëáàíñêèõ ïëеìеí.
Ðеçóëüòàòû èçó÷еíèя ïîëèòè÷еñêèõ ãðàíèц Àëáàíèè ïîêàçûâàþò,
÷òî ãðàíèцû òеððèòîðèè Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà íà ïðîòяæеíèè
1000-ëеòíеãî ïеðèîäà (ñ III âеêà äî í.ý. ïî VIII âеê íàøей ýðû) ïî÷òè
íе ìеíяëèñü.
Ðóññêèй ó÷ёíûй-èñòîðèê Êàìèëëà Тðеâеð ïèøеò: «... Â V âеêе
ãðàíèцû Àëáàíñêîãî цàðñòâà ðàñøèðèëèñü: è ïðàâîáеðеæüе Êóðû, è

117
çеìëè, íà÷èíàя îò Õóíàðàêеðòà äî ìеñòà ñëèяíèя ðеêè Àðàç ñ Êóðîй,
â òîì ÷èñëе äðеâíèе îáëàñòè Øàêàøеí (Сàêàñеíà), Óòèê, Àðñàõ è
Ïàйòàðàêàí âõîäèëè â ñîñòàâ еãî òеððèòîðèè».

Äðеâíеðèìñêèй èñòîðèê Ïëèíèй, æèâøèй â I âеêе íàøей ýðû,


ïèñàë:«Íà÷èíàя îò ðеêè Êóðû, íà âñеõ ðàâíèíàõ æèâóò àëáàíû, à
ïî òó ñòîðîíó îò íèõ — èáеðû...». Сëеäîâàòеëüíî, àëáàíû íàñеëяëè
êàê ëеâîáеðеæüе, òàê è ïðàâîáеðеæüе Êóðû».

Äðеâíеãðе÷еñêèй ãеîãðàô Сòðàáîí, æèâøèй â I âеêе äî í.ý. — I âе-


êе íàøей ýðû, ïèñàë: «Ó íèõ (ó àëáàíñêèõ è èáеðñêèõ ïëеìеí) еñòü
ïëîäîðîäíûе çеìëè è ïîýòîìó îíè ìîãóò ñîçäàâàòü õîðîøее õîçяй-
ñòâî».

Ãðàíèцû Àëáàíèè, ïðîõîäя íà ñеâеðî-çàïàäе ïî âеðõíеìó òе÷е-


íèþ ðеê Àëàçàíü è Иîðè, íà þãî-çàïàäе — ìеæäó ðеêàìè Êóðà è
Õðàì÷àй, äàëее ïðîëеãàþò âäîëü ðеêè Äеáеä â ñòîðîíó âеðõíеãî òе÷е-
íèя Àêñòàôà÷àя, íàïðàâëяяñü â ñòîðîíó þãà.
(Сòðàáîí, Ïëèíèй, Ïòîëеìей)

Сòðàáîí îòìе÷àë, ÷òî «ðеêè è äðóãèе âîäíûе èñòî÷íèêè àëáàí-


ñêèõ ðàâíèí äàþò âîçìîæíîñòü äëя îðîøеíèя ýòèõ çеìеëü еùё
ëó÷øе, ÷еì â Âàâèëîíèè è Еãèïòе».

Ремесло. Àëáàíèя ïðîñëàâèëàñü òеêñòèëüíûì ïðîèçâîäñòâîì. Îñ-


íîâíûì ñûðüёì äëя òêà÷еñòâà ñ÷èòàëèñü øеðñòü, ëёí, øёëê-ñûðец è
õëîïîê. Ïðîñòèðàâøèеñя âäîëü áеðеãîâ Êóðû áеñêîíе÷íûе òóòîâûе
ðîùè, øеëêîâè÷íûе ïëàíòàцèè îáеñïе÷èâàëè èçãîòîâëеíèе ðàçíî-
цâеòíûõ øеëêîâûõ òêàíей. Ëè÷èíêè êîêîíîâ ïðèâîçèëè èç Êèòàя.
 êà÷еñòâе êðàñяùеãî âеùеñòâà â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëèñü ìàðеíà
êðàñèëüíàя, äёãîòü, à òàêæе ëèñòüя, êîðíè è ïëîäû äеðеâüеâ.
(Êàëàíêàòóйñêèй)

Î ïðîèçâîäñòâе â Àëáàíèè ëüíяíûõ è õëîï÷àòîáóìàæíûõ òêàíей,


øеëêà êðîìе àëáàíñêèõ àâòîðîâ, òàêæе èìеþòñя ñîîáùеíèя òàêèõ
àðàáñêèõ ãеîãðàôîâ, êàê Иñòàõðè, Иáí Õîâãàë, Яãóò Õàìàâè. Íà-

118
ïðèìеð, Иñòàõðè ïèøеò, ÷òî «èç Бàðäû âûâîçèòñя ìíîãî øёëêà.
Øеëêîâè÷íûõ ÷еðâей çäеñü êîðìяò ëèñòüяìè ïðîèçðàñòàþùèõ ïî-
âñþäó è íèêîìó íе ïðèíàäëеæàùèõ òóòîâûõ äеðеâüеâ. Иç Àëáàíèè
âûâîçèòñя ìíîãî øёëêà â Иðàí è Õóçèñòàí».

Îäíîй èç ðеìеñëеííûõ îòðàñëей â Àëáàíèè áûëî è ãîí÷àðíîе


äеëî. Âî âðеìя àðõеîëîãè÷еñêèõ ðàñêîïîê áûëî íàйäеíî ìíîæеñòâî
êеðàìè÷еñêèõ ïðеäìеòîâ, èçãîòîâëеííûõ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ è äëя
ðàçëè÷íûõ цеëей. Эòè ïðеäìеòû â îñíîâíîì áûëè íàйäеíû â Мèí-
ãя÷еâèðе, Ãàáàëе, Тîðïàããàëе (Ãàõ), Øеõеðãяõе (Øàìàõà), Õóäæáàëе
(Ãóáà) è Иñìàèëëèíñêîì ðàйîíе. Ïðèâëеêàþò âíèìàíèе ãîí÷àðíûй
ãîðí è äâóõýòàæíûе ÷еòûðеõóãîëüíûе ãîí÷àðíûе ïе÷è. Ïî ñîîáùе-
íèþ àëáàíñêîãî àâòîðà Мóñû Êàëàíêàòóйñêîãî, àëáàíñêèе ãîí÷àðû
èçãîòàâëèâàëè «ïîñóäó äëя цàðей». Юâеëèðû óêðàøàëè ýòó ïîñóäó
çîëîòîì, ñеðеáðîì, äðàãîцеííûìè êàìíяìè.

Ãîí÷àðíûе èçäеëèя èñïîëüçîâàëèñü òîëüêî íèçøèìè ñëîяìè íà-


ñеëеíèя â õîçяйñòâе è â áûòó. Äеðеâîîáðàáàòûâàþùее è êîæеâеííîе
äеëî, à òàêæе êàìíеîáðàáîòêà äîñòèãëè â ñòðàíе âûñîêîãî óðîâíя
ðàçâèòèя. Мàñòеðñòâî êàìíеîáðàáîòêè ïðèìеíяëîñü â îñíîâíîì â àð-
õèòеêòóðе, ïðè èçãîòîâëеíèè êàìíей äëя êîëец, îæеðеëèй ñ âûãðà-
âèðîâàííûìè íà íèõ íàäïèñяìè, áóñ è çеðíîòёðîê, ïðè ïðîèçâîäñòâе
ñòеêëà (ñòеêëяííûõ ïðеäìеòîâ áûòà: ãðàôèíîâ, êóâøèíîâ, ÷àø,
áîêàëîâ, ñàõàðíèц, ôëàêîíîâ äëя äóõîâ, áóñ è äð.).
Àðõеîëîãè îáíàðóæèëè â Àìàðàñе (Àãäàì) è Тîðïàããàëе (Ãàõ)
ñòеêëîïëàâèëüíûе ïе÷è. Àëáàíû òàêæе ñ÷èòàëèñü èñêóñíûìè ìàñòе-
ðàìè ïî íàíеñеíèþ óçîðîâ íà äеðеâе è êîñòè.

Города
Äëя Àëáàíèè áûëè õàðàêòеðíû ãîðîäà, ïîñòðîеííûе íà ìеæäó-
íàðîäíûõ òîðãîâûõ ïóòяõ. Бàðäà, Äеðáеíò, Ãàáàëà, Чîëà, Бейëяãàí
áûëè òàêèìè ãîðîäàìè. Эòè ãîðîäà ñ÷èòàëèñü êðóïíûìè àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè è òîðãîâî-ðеìеñëеííûìè цеíòðàìè.  èñòî÷íèêàõ èõ
íàçûâàëè «ãèãàíòñêèìè» è «ïðîñëàâëеííûìè» ãîðîäàìè.
Тàêæе ñóùеñòâîâàëè è äðóãèе ãîðîäà, êîòîðûе, õîòя è ñ÷èòàëèñü
цеíòðàìè ïðîèçâîäñòâà ðеìеñëеííûõ èçäеëèй è òîðãîâëè, íî áûëè

119
ðàñïîëîæеíû âäàëè îò âàæíûõ òîðãîâûõ ïóòей è èçîëèðîâàíû. Тà-
êèìè ãîðîäàìè ñ÷èòàëèñü Øеêè, Øàìêèð, Ãèðäèìàí, Íàõ÷ûâàí è
äðóãèе. Эòè ãîðîäà òàêæе яâëяëèñü êðеïîñòяìè âîеííîй çíà÷èìîñòè,
â íèõ ðàçìеùàëèñü âîîðóæеííûе ãàðíèçîíû.
Тðеòèй òèï ãîðîäîâ áûë çеìëеäеëü÷еñêîãî õàðàêòеðà. Îíè ñ÷èòà-
ëèñü àäìèíèñòðàòèâíûìè цеíòðàìè ôеîäàëüíûõ îáëàñòей, íî â ñî-
цèàëüíî-ýêîíîìè÷еñêîì ñìûñëе íе яâëяëèñü ãîðîäàìè. Ê íèì
îòíîñяòñя Ãяâóðãàëà (Àãäàì), Тîðïàããàëà (Ãàõ), Мèíãя÷еâèð è äðó-
ãèе. Íàñеëеíèе ñеëüñêèõ ìàãàëîâ â îêðеñòíîñòяõ ãîðîäîâ, îòíîñя-
ùèõñя ê ïеðâûì äâóì òèïàì, çàíèìàëîñü ñеëüñêèì õîçяйñòâîì.
 ýòè ïеðèîäû â Àëáàíèè ñóùеñòâîâàëè òàêèе çíàìеíèòûе ãîðîäà,
êàê Äеðáеíò, Чîëà, Øàáðàíü, Øàìàõà, Øеêè, Ãàáàëà, Øàìêèð, Бàð-
äà, Бейëяãàí, Õàëõàë, Àìàðàñ, Íàõ÷ûâàí.

120
КАРТА ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА

● Ïàìяòíèêè ïàëеîëèòà
▲ Ïàìяòíèêè íеîëèòà, ýíеîëèòà
Ãîðîäà è ðàйîíû

121
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ
(2-Я ПОЛОВИНА IV ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. –
КОНЕЦ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ)

• Памятники эпохи ранней бронзы

122
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ
(С КОНЦА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. ДО
СЕРЕДИНЫ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.)

• Ïàìяòíèêè ýïîõè ñðеäíей áðîíçû

123
КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ
БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА II - НАЧАЛО I ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО Н.Э.)

■ Памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа

124
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

На азербайджанском языке

1. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, I cild (Ən qədimdən – b.e. III əsri), Bakı,
«Elm», 1998.
2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsti-
tutu. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2008. Bakı, 2008.
3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsti-
tutu. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2009. Bakı, 2010.
4. Azərbaycan tarixi. AMEA-nın Tarix İnstitutu. III–XI əsrin I rübü. II cild,
Bakı, 2007.
5. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək). I cild. Bakı, 1994.
6. Babayev İ.M., Əhmədov Q.M. Qəbələ. Bakı, «Elm», 1981.
7. Bahşaliyev Veli. Nahçıvan Arkeolojisi: The Archaeology of Nakhichevan.
İstanbul, 1997.
8. Bünyadov T.Ə. Azərbaycan arxeologiyası oçerkləri. Bakı, «Elm», 1960.
9. Cəfərov Əsədulla. Quruçay dərəsində. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.
Bakı, 1990.
10. Cəfərov H.F. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı I minilliyin əvvəllərində
(Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları əsasında).
Bakı, «Elm», 2000.
11. Cəfərzadə İ.M. Qobustan. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1973.
12. Əliyev V.H. Azərbaycanda Tunc dövrünün boyalı qablar mədəniyyəti.
Bakı, «Elm», 1977.
13. Əliyev V.H. Gəmiqaya abidələri. Bakı, 1992.

125
14. Əliyev V.H. Qədim Naxçıvan, Bakı, 1979.
15. Göyüşov R.B. Azərbaycan аrxeologiyası, Bakı, 1986.
16. Göyüşov R.B., Martınov A.İ. SSRİ arxeologiyası, «Maarif» nəşriyyatı,
Bakı, 1990.
17. Həbibullayev O.H. Kültəpə arxeoloji qazıntıları, Bakı, 1959.
18. İsmayılov Q.S. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət
izləri, Bakı, «Elm», 1981.
19. Məmmədova Aidə. Azərbaycanın Tunc dövrü mədəniyyətinin öyrənilməsi
tarixi və onun problemləri. Bakı, 2001.
20. Məmmədova Fəridə. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi
coğrafiyası. Bakı, 1993
21. Muradova F.M. Qobustan Tunc dövründə, Bakı, 1979.
22. Müseyibli Nəcəf. Gəmiqaya rəsmləri. Bakı, 2002.
23. Rüstəmov C.N. Qobustan dünyası, Bakı, 1994.
24. Səfərov Y. Qədim Azərbaycan; nə bilirik, Bakı, 1989.
25. Yusifov Y. Qədim Şərq tarixi, Bakı, 1993.

126
На русском языке
26. Академия наук СССР. Труды Азербайджанской экспедиции. М., 1965,
МИА № 125.
27. Алиев В.Г. Петроглифы Гемигая. Из серии «Памятники материаль-
ной культуры Азербайджана», Баку, 1985.
28. Пассек Т.С., Латынин Б.А. Очерк об истории Северного Азербай-
джана. ИООИА, № 3, 1926.
29. Таваккул Расулоглы. Циклопические сооружения на территории
Азербайджана. Баку, 1993.
30. Мещанинов И.И. Ассирийская вотивная бусина из Азербайджана.
ИООИА, № 2, Баку, 1926.
31. Мещанинов И.И. Циклопические сооружения Закавказья. ИГАИМК,
т. XIII, вып. 4–7, 1931.

На итальянском языке
32. Anati E. Cobustan Azerbaiyan. Wara Archives Edizioni Del Centro. Italy,
2001.

127
ÁÓÐÀÕÛËÛØ ÌßËÓÌÀÒÛ

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ 6
Öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíèí 6-úû ñèíôè ö÷öí
Àçÿðáàéúàí òàðèõè ôÿííè öçðÿ
ÄßÐÑËÈÊ
(Ðóñ äèëèíäÿ)

Òÿðòèá÷è ùåéÿò:

Ìöÿëëèôëÿð Âÿëè Ùöñåéí îüëó ßëèéåâ


Èëéàñ Àòàáàáà îüëó Áàáàéåâ
Ùèäàéÿò Ôÿððóõ îüëó Úÿôÿðîâ
Àèäÿ ßêáÿð ãûçû Ìÿììÿäîâà

Òÿðúöìÿ÷è Åëøàäÿ ßçèçîâà

Ðåäàêòîð Åëøàäÿ ßçèçîâà


Áÿäèè âÿ òåõíèêè ðåäàêòîð Àáäóëëà ßëÿêáÿðîâ
Äèçàéíåðëÿð Ñÿáèíÿ Ìÿììÿäîâà, Òÿùìàñèá Ìåùäèéåâ
Êîððåêòîð Ïÿðâèí Ãóëèéåâà

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí ãðèô íþìðÿñè:


2017-022

© Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè — 2018

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və


yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq,
elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Ùåñàá-íÿøðèééàò ùÿúìè 7,4. Fiziki ÷ap vÿrÿqi 8,0. Ôormatû 70x100 1/16.
Ñÿùèôÿ ñàéû 128. Îôñåò êàüûçû. Ìÿêòÿá ãàðíèòóðó. Îôñåò ÷àïû.
Tiraj 1663. Ïóëñóç. Áàêû—2018.

«Tÿùñèë Íÿøðèééàò-Ïîëèãðàôèéà»
Áàêû, ÀÇ 1052, Ô.Õîéñêè êö÷., 149

Вам также может понравиться