Вы находитесь на странице: 1из 4

САВОЛЊОИ БИСЁРЧАВОБА 22 ТО

1. Роњњо на усулњои хифзи ахоли дар холатхои фавкуллодаи дорои хусусияти табии ва техногенї?
А)Аз иншоотхои мухофизатии МГ исгифода бурдан мумкии аст;
D)Дар ЊФ аз ѓорњо, накбхо ва тунелхо истифода бурдан даркор;

2. Тартиби расонидани кумаки аввалии ба захролудшуда њангоми зарар дидан аз моддахои сахттаъсири
захролудкунанда?
B)Зуд пушонидани никоби зиддигазй ва ба носилка бор карда, баровардан аз мавзеъи захролуд,
додани шири гарм;
C)Ба ёрии тахљилии тиббии сахрои зуд пушонидани никоби зиддигазй ва бо носилка бор карда,
баровардан аз мавзеъи захролуд, гузаронидани антидот, шуста тоза кардани дахону бинй, додани
оби минералї;

3. Омилхои асосии таркиши яроки ядроиро нависсд?


A)забаи мавчнок ва нурафкании шуъодиханда;
C)радиацияи дохилшаванда ;

4.Ярокхои катли омро мушшхас намоед?


A)ядрои, кимиёви;
D)яроќњои ядрои, кимиёгї, бактериягй;

5.Кадом хел «Бонгхои хатар»-ро медонед ва онхо ба воситаи чињо эълон карда мешаванд, нависед?
А)хучуми хавой;
B) хучуми сироятии радиактивї;

6.Масъулияти шахсони мансабдор дар ташкили чорабинихо оид ба пешгирї ва рафъи окибатхои холатхои
фавкулодда;
A)Шахсони Мансабдор, роњбарони корхонањои хусусї ва шахсони хукукќ новобаста ба чихотхои
тобенаташон тибки конунгузории ЉТ масълиятнок мебошанд;
D) Шахсони мансабдор дар ташкили чорабинихо оид ба пешгири ва рафъи окибатхои холатхои
фавкулодда, масъулият доранд;

7.Тартиби риояи коидњои рафтори ахолї њангоми рух додани амалњои террористї?
В) Ба гуруххои начотдихи рахнамой кардан лозим;
Ба љой кулайтарин паноњ бурда, ба омадани гурухи наљотдихандагони сохторхои давлатї итоат
кардан лозим;

8.Холатхои фавкулодаи дорои хусусияти техногенї кадоми инхо мебошанд?


А)Садамаи киштихои обй, автомобили ва неругохи барки;
С) Садамаи заводу фабрикањо поездхо, киштихо, НАБ, Кушода шудани газхои сахттаъсир ва
сузишворихои нафтї;

9.Моддахои сахттаъсири захролуд ва силохњои бактерологй ба воситаи кадоми инхо ба НИШОН расонида
мешавад?
А)Ба воситаи шамол, ракета, авиатсия, артилерия ва асбобхои махсус;
В)Ба восгаи шамол;

10.Моддахои химиявии сахттаъсиркунандаи захролуди катли ома кадоми инхо мебошанд?


А)Зарин, заман, хлорциан, фозген, иприт, V-г азхо;
А)Пропан, октан, гекеан, атцитилен;

11.Идоракунї ва рохбарии мудофиаи гражданї?


А)Бо принсипхои давлатй идора карда мешавад;
В)Бо Карори Хукумати Чумхурии Точикистон, Кумитаи ЊФ;
12.Конуни Љумхурии Точикистон «Дар бораи мудофияи гражданї" кай кабул карда шуд?
А)28 феврали соли 2004;
С)28 феврали соли 1995;

13.Тартиби расонидани ёрии аввалин њангом и хунравї:


В)То хадди имкон аз паи манъ кардани хунравй кушиш кардан лозим;
( С) Чарохатро бо моддањои безарагардонии микробхо ва аз дигар унсурњои бегона коркард кардан
лозим;

14.Тартиби риояи ќоидањои рафтори ањолї њангоми рух додани амалњої террористї;
В) Ба гуруххои начотдихи рахнамои кардан лозиM;
D) Ба чои кулантарин паноњ бурдa, ба омадани гуруњои наљотдињандагони сохторњои давлатї
итоат кардан лозим;

15.Тартиби расонидани кумаки аввалин ба зарадидаи кувваи барк?


С)Ба чойи нам хобонидан;
D) Фавран забонашро аз ком барун карда, додани нафаси СУНЪИИ аз дахон ба дахон;

16. Вазифахои вазорату идорахо дар соњаи хифзи ахоли ва худуд дар холатхои фавкулодаро муайян
кунед ва чавоби нодурустро ишора намоед?
В)Муассисахо ва ташкилотхоро барои амалиёт дар шаройти ЊФ таъмин менамоянд;
С)Ташкил маблаѓузори, чорабинињоро оид ба эвакуатсия, ва тањия ва тадбиќи чорабинихои ЊФ;

17.Тартиби рафтори ахоли дар иншоотњои мухофизатї?


В)Бо рохнамои кормандоин MГ ва милится ба панохгох рафтан лозим;
С)Дар иншоотхои мухофизатї ракс ва варзиш кардан ичоза т дода намешавад;

18.Масохат ва чукурии кули Сарезро муаияи кунед?


А)Масохат 80 км2, чукурй 500 м.;
В)Масохат 80км2, чукурй 500-503 м.;

19Дар ЉТ МГ-ро ка дом руз чашн мегиранд?


А)2-июли соли 1961;
D)17-августи соли 1994;

20.Комиссияи ЊФ-и ш. Душанбе дар куљо ташкил карда мешавад


А) Дар назди Њукумати нохияхо ва шањр;
В) Дар назди Њукумати вилоятло;

21.Ваколатхои ЊЉТ дар соњаи МГ.


А)Тадбики сиёсати ягонаи давлатиро дар сохаи МГ таъмип менамомд;
В)Наќшаи МГ ЉТ тасдиќ мекунад;

22. Хукук ва ва вазифахои шањрвандон дар кадом боб ва моддаи ЌЉТ ба МГ омадааст?
В)Боби 3 моддаи 13;
С)Боби 3 моддаи 14;.
САВОЛЊОИ ЯКЧАВОБА 61 ТО
1. Роњњо на усулњои хифзи ахоли дар холатхои фавкуллодаи дорои хусусияти табии ва техногенї?
А) Иншоотхои мухофизатии МГ дар широт и осоишта бунёд кардам лозим

2.Ќарори маљлиси намояндагоми мачлиси олии ЉТ«Дар бораи хифзи ахолї ва худуд аз холатхои
фавкулоддаи додрой хусусиягхои табий ва техногенї кадоми аз инхо мебошад?
D)Аз 15.07.2004 №53;

3.Пешгуии окибати имконпазири рахнашавии кули Саррез ва муайян намудани бар асари ин офати табии,
садама ва фалокатњо дар кадом' давлатхо ба миён меояд, ном и давлатхоро нависсд?
С)Ба Точикистон, Узбекистон, Туркменистон ва Афѓонисюн

4.Эвакуатсияхои ахолй аз минтакахон хатарнок чи тавр баргузор карда мешавад?


В)Ахолии тахдиди хатарй табий ва техногениро ба чои бехатар эвакуатсия кардан лозим;

5.Принсипхон асосии хифзи ахолй дар холатхои фавкулоддаи хусусияти табии ва техногенидошта
кадоми аз инхо мебошанд?
С)Аз руи накшаи холати фавкулола;

6.Моддахои сахтаъсири зањролудкунандаи ќатли Ом.бештар истифодашаванда кадоми инхо мебошанд


D)Хлор ва амиак;

7.Тартиб расонидани кумаки аввалин ба захролуд шуда хангоми зарар дидан аз моддахои сахгтаъсири
захролудкунанда? '
А)Зуд пушонидани никоби зиддигазї ва ба носилка бор карда, баровардан аз мавзеъи захролуд,
додани шири гарм;

8.Омилхои асосии таркиши яроки ядроиро нависед?


А)Зарбаи мављнок, нурафкании шуодиханда, радиатсия гузаранда;

9.Омузиш ва тадкикоти кулй Сарез аз кадом содхо оѓоз гардидааст ва аз љониби кадом тадкикотчиён?
В)Соли 1932;

10.Воситахои хифзи коллективи кадоми инхо мебошанд?


D)Иншоотхои мухофизати одди ва зидди радиотсиони;

11.Холатхои фавкулодаи дорои хусусиятb техногенї кадоми инњо мебошанд?


В)Садамаи заводу фабрикахо, поездхо, киштихо, НАБ, Кушода шудани газхои сахттаъсир ва
сузишворихои нафтй;

12.Заминларзаи харобиовар чанд балл мебошад ?


А)8 бал;

13.Воситахои хифзи инфиродй кадоми инњо мебошанд?


D)Никобњои зидди газии ГП-47, ГП-5;

14.Ярокхои катли омро мушахас нависел?


D)Ярокхои ядрои, кимиёгй, бактерияй;

15.Кадом хел «Бонгхои хатар»-ро медонед ва онхо ба воситаи чихо эълон карда мешаванд нависед?
D)Бонги хатари хавои кимиёвй ки ба виситаи радио телевизор, сиренохо эълон карда мешавад;
16.Дар бораи хадамоти садамавию начотдихй сохторхои садамавию начотдихй ва вазъи хукукии
начотдихандагон, кй ба танзим медарорад?
С)Ќарорњои ЉТ дар баробари садамавию начотдихи;
17.Дар бораи хадамоти садамавию наљотдихї, сохторхои садамавию начотдихй ва вазъи хукукии
начотдихандагои, кй ба таизим медарорад
С) Карорхо ЊЉТ аз дар бораи ХСН ва вазьи хукукии начотдихандагон;

18.Моддахои сахгтаъсири захролуд кадоми аз инхо мебошанд?


А)Чангу ѓубори семент;
В)Гази пропан, октан, ва атcитилен:
C)Никотин, азон. метил, метан, оксигеп;
D)Иприт,цианид, зарин, зоман ва У-газхо:

19.Тартиб расонидани кумаки аввалин ба захролуд шуда хангоми зарар дидан аз моддахои
сахттаъсири захролудкунанда?
А)Зуд пушонидани ликоби зиддигазй ва ба носилка бор карда, баровардан аз мавзеъи захролуд,
додани шири гарм;

Вам также может понравиться