Вы находитесь на странице: 1из 4

LUCRUL INDEPENDENT LA EVOLUŢIONISM

(variantă minimum) p-u secţia F/R


I. Seminarul 1 Tema : Teorii alternative despre originea vieţii şi criticismul teoriilor
biogenezei.
 izv. teol. 4 - Бог и вселенная. Библия опережает науку на тысячи лет. М., 1996.- (pag23-24 – xerocopie de la profesor).
 filmul “Идолы Дарвинизма din Internet
1. De familiarizat cu materialul “КТО ПЕРВЫЙ ОПИСАЛ ЭВОЛЮЦИЮ”(izv. teol.4/23-24 - xerocopie) şi, consultînd
versetele citate din Biblie, după care exprimaţi în scris atitudinea faţă de relatarea şi poziţia autorului în problema relaţiei dintre
creaţionism şi evoluţionism

БИБЛИЯ ОПЕРЕЖАЕТ НАУКУ НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ

КТО ПЕРВЫЙ ОПИСАЛ ЭВОЛЮЦИЮ


(Extras din izvorul teologic 4- Бог и вселенная. Библия опережает науку на тысячи лет. М., 1996.- ,pag23-24)
Трансформизм, ламаркизм, дарвинизм — все эти эволюционные теории научно несостоятельны. Во-первых,
всякая теория есть лишь теория, а не закон природы. Во-вторых, генетики почти полностью ниспровергли
учение Дарвина и его предшественников и последователей. В-третьих, есть другие теории. И, самое
главное: описание постепенного, то есть ступенчатого, появления все более и более сложных форм жизни
заимствовано эволюционистами из Библии.
В Библии в первых главах Бытия повествуется, как Творец, Господь Бог, творил и созидал вселенную.
Сначала возникло допланетарное состояние материи — "начальные пылинки вселенной" (Vezi Biblia, Pildele
lui Solomon, cap. 8, verset 26). Затем, после окончания астрономического периода (1-й и 2-й дни творения по
Библии), наступил период геологический (2-й и 3-й дни творения) . Затем — период биологический (3-й—6-й
дни творения), он начинается с творения простейшей зелени, травы и деревьев и, после творения животных,
все более и более сложных, заканчивается творением человека. Эволюционисты же, ничего не прибавив к
этой, условно называемой, эволюционной последовательности, из эволюции твари изъяли упоминание о
Творце и превратили разумное и доброе творение в слепой, жестокий, неразумный случай.
Итак, если хотите принять, эволюция описана в Библии, за три тысячи пятьсот лет до нынешних эво-
люционистов. (Vezi Biblia, Facerea, capit. 1—2.)
Ссылаясь на археологические находки, эволюционисты также утверждают, что ими якобы обнаружено
явление превращения одних видов животных в другие. Например, водяные животные постепенно вышли из
воды на сушу и стали земными животными. А некоторые земные, в свою очередь, постепенно перешли на
жительство в воде и стали животными водяными. Но и это уже было символически описано в Библии: "Ибо
земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на сушу" (Biblia , Cartea
înţelepciunii lui Solomon, capit.19,verset 18, 19). ВЛАДИМИР ГУБАНОВ
CINE PRIMUL A DESCRIS EVOLUŢIA
(КТО ПЕРВЫЙ ОПИСАЛ ЭВОЛЮЦИЮ)
(extras din izvorul teologic 4- Бог и вселенная. Библия опережает науку на тысячи лет. М., 1996.- pag23-24 )
Transformismul, lamarckismul, darvinismul – toate aceste teorii evoluţioniste sunt ştiinţific neîntemeiate (şubrede,
nefondate).
În primul rînd orice teorie este doar o teorie, dar nu şi o lege a naturii.
În al doilea rînd, geneticienii aproape totalmente au răsturnat (detronat) învăţătura lui Darwin predecesorii şi
succesorii săi.
În al treilea rînd, mai există încă şi alte teorii.
Şi, cel mai important: descrierea apariţiei treptate a formelor vii din ce în ce mai complexe este împrumutată de
către evoluţionişti din Biblie
În Biblie în primele capitole ale Genezei se povesteşte, cum Dumnezeu Creatorul, a creat şi înfăptuit
universul.
La început a apărut forma preplanetară a materiei – “particulele primare (primordiale) ale universului ” (vezi
Biblia, Pildele lui Solomon, cap. 8, verset 26).
Apoi, dup terminarea perioadei astronomice (prima şi a doua zi de creaţie după Biblie), a urmat perioada
geologică ( zilele a 2-a şi a 3-a de creaţie).
Apoi a urmat – perioada biologică ( zilele a 3-a - a 6-a de creaţie), care începe cu crearea “verdeţei” simple, ierburi
şi copaci şi, apoi, după crearea animalelor din ce în ce mai superioare şi complicate, încheie cu crearea omului.
Evoluţioniştii însă, neadăugind mai mult mimic la această, convenţional numită, consecutivitate evoluţionistă
din evoluţia creaţiei (из эволюции твари), au scos (înlăturat) din ea menţiunea despre Creator şi astfel au
transformat manopera (creaţia bună, raţională şi inteligentă) într-o întîmplare oarbă, crudă, neraţională şi absurdă.
Aşa dar, dacă doriţi, evoluţia a fost descrisă în Biblie, încă cu 3500 de ani înainte de evoluţioniştii actuali (vezi
Biblia, Facerea, capit. 1—2.)
Făcînd referinţe la descoperirile făcute de arheologi, evoluţioniştii la fel susţin, cum că a fost descoperit
fenomenul transformării unor tipuri de animale în altele. De exemplu, animalele acvatice treptat au ieşit din apă pe
uscat şi au devenit animale terestre. Iar unele animale terestre, la rîndul său treptat au trecut cu traiul în apă şi au
devenit animale acvatice. Dar şi acest lucru simbolic a fost descris în Biblie: "Căci vietăţile de pe pămînt se făceau
vietăţi de apă, iar cele ce înotau, treceau pe pămînt" (Biblia , Cartea înţelepciunii lui Solomon, capit. 19,versetele
18, 19). ВЛАДИМИР ГУБАНОВ
2. Vizionînd filmul “Идолы Дарвинизма” (partea II, secvenţa temporală 0 -7) explicaţi în scris esenţa atacului asupra
teoriei apariţiei vieţii pe cale chimică din materie ne vie.
II. Seminarul 2 T ema: Teoria evoluţionistă a lui Ch. Darwin
Extindere la Tema Teoria evoluţionistă a lui J.B.Lamark
1. De lecturat materialul din izv. 9, pag 42-45 şi selectiv din izv. 8 supl, vol.II, pag.195-215 și:
a) De punctat noile nuanţe ale teoriei descoperite în acest material
b) De expus succint în scris esenţa celor două legi ale lui Lamark
c) De alcătuit o listă de exemple vizănd legile în cauză
d) De comentat un moment mai puţin convingător (ori chiar eventual pe care îl consideraţi naiv ) din concepţia
lui Lamark

Teoria evoluţionistă a lui Lamarck (din izv 9, pag 42-45)

Дупэ пэреря луй Ламарк, факторий медиулуй, инфлуенцынд директ асупра анумитор органе але плантей, ле
силеск сэ се скимбе, сэ се трансформе. Ын консечинцэ, инфлуенца ачаста поате провока атыт апариция ши
дезволтаря унор органе, кыт ши деженераря сау кяр диспариция алтора. Дакэ принтре индивизий ачелеяш спечий
екзистэ уний че се хрэнеск бине ши се афлэ ын кондиций май фаворабиле пентру крештере ши алций каре суфэр дин
кауза липсей де хранэ, индивизий ачештя ынчеп сэ се деосебяскэ мулт уний де алций. Ын примэвериле сечетоасе
ербуриле де фыняцэ рэмын пиперничите, креск рэу, слэбеск; еле ынфлореск ши фруктификэ, кынд атинг дименсиунь
неынсемнате. Примэвериле, ын каре зилеле сенине алтернязэ ку челе плойоасе, дин контра се карактеризязэ
принтр'о крештере путерникэ а ачестор ербурь.
Дакэ, ынсэ, дин вре-о каузэ оарекаре кондицииле нефаворабиле вор девени перманенте пентру анумите
планте, ачестя ынчеп сэ вариезе, сэ се трансформе ын модул респектив. Дакэ семинцеле уней планте ербоасе, че
креште пе шеc, вор фи дусе де вынт пе ун дял, де екземплу, еле вор нимери ын кондиций абсолут ной. Кынд
семинцеле ачестей планте вор ынколци, се поате обсерва унеорь кэ н'ау авут ын кантитате нечесарэ апэ ши хранэ;
асупра плантулей апэруте дин сэмынцэ вор инфлуенца ши вынтуриле путерниче. Ын консечинцэ, се ва обцине о
формэ, каре се деосебеште де форма инициалэ, че креште пе фыняцэ. Ын калитате де екземплу де вариабилитате а
органелор плантей суб инфлуенца унуй анумит фактор, Ламарк се реферэ ла Ranunculus aquatilis. Кынд ачастэ
плантэ креште ын апеле адынчь, тоате фрунзеле ей се дезволтэ суб апэ ши ау лимбул путерник сектат. Ын апеле
пуцин адынчь, тулпиниле ей креск унеорь атыт де ыналте, ынкыт фрунзеле лор супериоаре се вор дезволта де асупра
апей. Ын ачесте кондиций доар фрунзеле инфериоаре вор фи сектате авынд лобий филиформь, челе супериоаре,
ынсэ, вор авя лимбул лат, ротунжит, лобат (фиг. 4).
Ворбинд деспре инфлуенца кондициилор медиулуй асупра организмулуй анимал, Ламарк сусцине, кэ
ачаста поате фи ну нумай директэ, ка ын казул плантелор, чи ши индиректэ, манифестынду-се прин
интермедиул системулуй нервоc. Савантул ынчаркэ сэ ынцелягэ меканизмул активитэций де коордонаре а
системулуй нервос ка интермедиар ынтре медиу ши органеле интерне. Бате ла окь маря диспропорцие динтре
материалул фаптик екстрем де лимитат ши амплоаря женeрализэрилор, прекум ши интерпретаря меканичистэ а
прочеселор нервоасе, карактеристикэ пентру натуралиштий дин секолул XVIII. Ламарк жудекэ ын фелул урмэтор.
Диферите флуиде дин медиу, ши ын примул рынд флуидул електрик, акционынд прин интермедиул органелор
сензитиве, ажунг ын организм ши се трансформэ ын флуид нервос. Ачеста, прин нервий чентрипець, се ындряптэ
спре креер, емисфереле кэруя конституе органул гындирий. Ын креер я наштере тендинца спре перфекционаре, ын
виртутя кэруй фапт флуиделе, прин нервий чентрифужь, се ындряптэ спре органеле, каре ынчеп сэ функционезе
интенс ши каре, ын консечинцэ, ажунг сэ кореспундэ кондициилор медиулуй, че акционязэ асупра организмулуй.
Ламарк консидерэ дрепт унул дин факторий принчипаль ай прочесулуй еволутив тендинца анималелор
ынсешь спре перфекционаре. Ачастэ идее, ши, ын спечиал, формуларя ей поартэ печетя антропоморфизмулуй,
рекуноаштеря активитэций конштиенте, рационале а анималелор. Идея, дифуз експриматэ де Ламарк, а кэпэтат
ултериор о анумитэ нуанцэ идеоложикэ ла Хегел. Енгелс ын «Диалектика натурий» скрие: «Скопул лэунтрик ал
организмулуй ышь фаче апой друм, дупэ Хегел, ку ажуторул инстинктулуй. Инстинктул аре ролул, дупэ Хегел, сэ
армонизезе май мулт сау май пуцин фиинца вие изолатэ ку ноциуня ей. Де аич реесе ын мод клар ын че мэсурэ
ынтрег ачест скоп лэунтрик репрезинтэ ел ынсушь о детерминаре идеоложикэ. Ши тотуш аич ыл гэсим пе
Ламарк»1-.
Континуынд сэ-шь дезволте кончепция привинд вариабилитатя, Ламарк експримэ пресупунеря, кэ
орьче скимбаре май мулт сау май пуцин импортантэ а факторилор екстернь, че инфлуенцязэ асупра орькэрей расе
де анимале, девине стабилэ ши каузязэ скимбэрь ын нечеситэциле диферитор индивизь. Пентру ка ачесте
нечеситэць сэ фие сатисфэкуте, апар ной акциунь але анималулуй, каре, репетынду-се, се трансформэ ын ной
обичеюрь. Нои-ле нечеситэць детерминэ функционаря май интенсэ а унор органе, че се дезволтэ, се перфекционязэ
ши функционаря май пуцин интенсэ а алтора, каре ну атинг дезволтаря деплинэ ши се атрофиязэ. Ын афарэ де
ачаста, пот апаре ши ной органе, пе каре анималул ну ле авя ын трекут.
Ын мод фиреск апаре ынтребаря: че се ынтымплэ ултериор ку органеле модификате сау ноу апэруте? Се вор
трансмите сауну урмашилор? Ын кэутаря рэспунсулуй адекват, Ламарк елаборязэ доуэ принчипий, пе каре ле
ридикэ ла рангул де лежь.
Прима леже а луй Ламарк. «Ла фиекаре анимал, каре ну шь-а атинс лимита дезволтэрий, утилизаря, екзерсаря май
фреквентэ ши ынделунгатэ а унуй орган оарекаре ынтэреште трептат ачест орган, ыл дезволтэ, провоакэ крештеря
луй ын дименсиунь, конферинду-й о вигоаре пропорционалэ дуратей де функционаре. Неекзерсаря, неутилизаря
унуй орган дуче ла слэбиря, ла деженераря луй трептатэ, ла скэдеря неконтенитэ а капачитэцилор функциона ле ши,
ын сфыршит, провоакэ диспариция луй».
А доуа леже а луй Ламарк. «Тот че натура а фэкут сэ фие кыштигат сау пердут де индивизь суб инфлуенца
кондициилор екстерне (ын каре раса лор сe афлэ де мулт тимп) ши деч суб инфлуенца утилизэрий сау неутилизэрий
предоминанте а уней анумите пэрць (а корпулуй) — тоате ачестя натура ле пэстрязэ прин репродучере ын индивизий
ной, провениць де ла примий, ын каз дакэ модификэриле добындите сынт комуне пентру амбеле сексе 1. Ламарк
консидера, кэ принчипииле формулате де ел сынт ун адевэр инконтестабил ши ле илустра прин урмэтоареле
екземпле. Дупэ пэреря луй, ла мамифереле едентате (балене ши фурникарь) редучеря динцилор а фост кондиционатэ
де фаптул, кэ стрэмоший лор ау ынчепут сэ ынгитэ хранэ, фэрэ а о местека. Ла анималеле, каре трэеск суб пэмынт,
с'а продус редучеря окилор дин кауза неутилизэрий ачестор органе. Деачея ын унеле казурь окий ау девенит фоарте
мичь (кыртица), яр ын алте казурь ей ау диспэрут комплект (орбетеле). Дин ачеяш каузэ с'ау редус органеле вэзулуй
ла протеу, каре трэеште ын пештере ынтунекоасе.
Ын привинца шерпилор Ламарк скрия, кэ ей ау кэпэтат обичеюл де а се тыры пе пэмынт, «корпул лор, дин
кауза ефортурилор де а се ынтинде, неконтенит репетате», с'а лунжит, яр мембреле ау девенит инутиле ши с'ау
редус. Неекзерсаря арипилор а авут дрепт урмаре диспариция ачестор органе ла мулте инсекте. Мембранеле
интердижитале ла пэсэриле ынотэтоаре с'ау формат даторитэ десфачерий дежетелор ши ынтиндерий пелий динтре
еле. Ефортуриле репетате де а ынтиндe лимба ын тймпул хрэнирий дук ла лунжиря ей (фурникарул, чокэнитоаря
верде). Жирафа трэеште ын локуриле, унде ярба есте апроапе ынтотдяуна ускатэ сау липсеште комплект. Деачея
анималул есте невоит сэ се хрэняскэ ку фрунзеле де пе копачь ши деч сэ факэ мереу ефортурь пентру а ле ажунже.
Даторитэ ачестей обишнуинце, че се пэстрязэ ла тоць индивизий спечией, пичоареле антериоаре але жирафей ау
девенит май лунжь декыт челе постериоаре, яр гытул ей с'а ынтинс.
Дупэ кум с'а ремаркат,ын интерпретэриле луй Ламарк се симте адеся о анумитэ инфлуенцэ а антропоморфизмулуй.
Де екземплу, ел скрия: «...пасэря де мал, кэрея ну-й плаче сэ ыноате, дар каре тотуш есте невоитэ сэ-шь кауте храна
кяр ын апропиеря апей, есте супусэ мереу примеждией де а се куфунда ын мыл. Кэутынд сэ евите нечеситатя де а-
шь куфунда корпул ын апэ, пасэря фаче ефортурь де а-шь ынтинде, а-шь лунжи пичоареле. Ын виртутя
обишнуинцей ынделунгате а пэсэрилор респективе ши а челорлалць индивизь де раса ей, тоць индивизий де ачастэ
расэ стау паркэ пе кэтэлиже, деоарече трептат пичоареле лор ау девенит лунжь ши липсите де пене пынэ ла фемур
ши кяр май сус.
Анализынд екземплеле дате, Ламарк промовязэ консеквент ын ынтрегул сэу тратат идея, кэ скимбаря, модификаря
организмелор аре лок суб инфлуенца факторилор медиулуй екстерн ши кэ модификэриле апэруте сынт моштените
де урмашь.
Де пе позицииле ачелеяш кончепций Ламарк тратязэ ши кестиуня орижиний раселор де анимале доместиче ши а
союрилор де планте култивате. Дупэ пэреря луй, чея че натура креазэ ын курсул унуй тимп ынделунгат, ной фачем
зи де зи, скимбынд интенционат кондицииле де култиваре а плантелор сау кондицииле де ынтрецинере а
анималелор.
Ын натурэ ну екзистэ о диверситате атыт де маре де расе де кынь, ка ын кондиций доместиче. Пробабил, кэ
пе времурь екзиста о сингурэ расэ инициалэ, фоарте апропиятэ де лупь (поате кяр ынсушь лупул), де ла каре суб
инфлуенца диверселор кондиций але доместичирий ау провенит трептат тоате раселе екзистенте де кынь. Ын
прочесул едукэрий, ын диферите цэрь ши ын дифе-рите кондиций, омул а обцинут диверсе расе доместиче де гэинь
ши порумбей, каре ну екзистау ын натурэ. Екзакт пе ачеяш кале с'ау обцинут союриле актуале де грыу, варзэ ши алте
планте де културэ.

IV. Seminarul 14 Tema: Antropogeneza

- film «Эволюция жизни» (adresa electronică:


https://my.mail.ru/mail/belyaevvi1949/video/128/3205.html
 Titl 5 – „Жизнь человека” („Human life”) - 48´
1. Vizionînd secvenţa de film Titl 5 – „Жизнь человека” („ Human life”) exprimaţi atitudinea faţă de subiectele abordate printr-un
scurt aviz (o pagină) în care menţionaţi:
a) 3 momente mai convingătoare prezentate de autori vizînd apariția omului pe Pămînt;
b) 3 momente slab convingătoare vizînd originea speciei la care aparținem;
c) 2 întrebări care aţi dori să le puneţi la o eventuală ocazie de întîlnire cu autorii;
d) Exprimaţi atitudinea personală faţă de perspectivele vizînd viitorul „perfecţionării, îmbunătăţirii” speciei Homo sapiens
cu ajutorul ingineriei genice.

Вам также может понравиться